source: desktop/metacity.HEAD.bg.po @ 806

Last change on this file since 806 was 806, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

metacity, libwnck, gnome-panel: подобряване на бързите клавиши. gtk+: обновяване до 100%.

File size: 165.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation for metacity.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2006.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: metacity HEAD\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2006-09-14 08:00+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2006-09-14 07:55+0300\n"
14"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../src/tools/metacity-message.c:150
22#, c-format
23msgid "Usage: %s\n"
24msgstr "Употреба: %s\n"
25
26#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:131
27msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
28msgstr "Metacity е компилиран без поддръжка на подробен режим\n"
29
30#: ../src/delete.c:64 ../src/delete.c:91 ../src/metacity-dialog.c:48
31#: ../src/theme-parser.c:467
32#, c-format
33msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
34msgstr "„%s“ не може да се анализира като цяло число"
35
36#: ../src/delete.c:71 ../src/delete.c:98 ../src/metacity-dialog.c:55
37#: ../src/theme-parser.c:476 ../src/theme-parser.c:530
38#, c-format
39msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
40msgstr "Крайните символи „%s“ в низа „%s“ са неразбираеми"
41
42#: ../src/delete.c:129
43#, c-format
44msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
45msgstr "Неуспех при анализа на съобщението „%s“ от диалоговия процес\n"
46
47#: ../src/delete.c:264
48#, c-format
49msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
50msgstr "Грешка при четене от процеса за изобразяване на диалога: %s\n"
51
52#: ../src/delete.c:345
53#, c-format
54msgid ""
55"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
56msgstr ""
57"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който пита дали да се убие "
58"приложението: %s\n"
59
60#: ../src/delete.c:453
61#, c-format
62msgid "Failed to get hostname: %s\n"
63msgstr "Неуспех при получаването на името на хоста: %s\n"
64
65#: ../src/display.c:344
66#, c-format
67msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
68msgstr "Неуспех при отварянето на дисплея на X Window „%s“\n"
69
70#: ../src/errors.c:269
71#, c-format
72msgid ""
73"Lost connection to the display '%s';\n"
74"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
75"the window manager.\n"
76msgstr ""
77"Връзката с дисплея „%s“ се изгуби.\n"
78"Най-вероятно X сървърът е бил спрян или сте \n"
79"убили/унищожили мениджъра на прозорци.\n"
80
81#: ../src/errors.c:276
82#, c-format
83msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
84msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей „%s“.\n"
85
86#: ../src/frames.c:1089
87msgid "Close Window"
88msgstr "Затваряне на прозореца"
89
90#: ../src/frames.c:1092
91msgid "Window Menu"
92msgstr "Меню за прозорците"
93
94#: ../src/frames.c:1095
95msgid "Minimize Window"
96msgstr "Минимизиране на прозореца"
97
98#: ../src/frames.c:1098
99msgid "Maximize Window"
100msgstr "Максимизиране на прозореца"
101
102#: ../src/frames.c:1101
103msgid "Unmaximize Window"
104msgstr "Демаксимизиране на прозореца"
105
106#: ../src/keybindings.c:1031
107#, c-format
108msgid ""
109"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
110"binding\n"
111msgstr "Някоя друга програма използва бързия клавиш %s с модификатори %x\n"
112
113#: ../src/keybindings.c:2663
114#, c-format
115msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
116msgstr ""
117"Грешка при стартиране на диалоговия прозорец на Metacity, за отпечатване на "
118"грешка за команда: %s\n"
119
120#: ../src/keybindings.c:2768
121#, c-format
122msgid "No command %d has been defined.\n"
123msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
124
125#: ../src/keybindings.c:3635
126msgid "No terminal command has been defined.\n"
127msgstr "Не е дефинирана команда за терминал.\n"
128
129#: ../src/main.c:65
130#, c-format
131msgid ""
132"metacity %s\n"
133"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
134"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
135"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
136"PARTICULAR PURPOSE.\n"
137msgstr ""
138"metacity %s\n"
139"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., и други\n"
140"Това е свободен софтуер, прегледайте изходния код относно условията за "
141"разпространение.\n"
142"Не получавате НИКАКВА гаранция, дори и ПРЕПОРЪКА или СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА КАКВИТО "
143"И ДА Е ЦЕЛИ.\n"
144
145#: ../src/main.c:169
146msgid "Disable connection to session manager"
147msgstr "Прекъсване на връзката към мениджъра на сесиите"
148
149#: ../src/main.c:175
150msgid "Replace the running window manager with Metacity"
151msgstr "Замяна на текущия мениджър на прозорци с Metacity"
152
153#: ../src/main.c:181
154msgid "Specify session management ID"
155msgstr "Определяне на ID за управлението на сесии"
156
157#: ../src/main.c:186
158msgid "X Display to use"
159msgstr "X дисплея, който да се използва"
160
161#: ../src/main.c:192
162msgid "Initialize session from savefile"
163msgstr "Инициализиране на сесия от файл със запазеното състояние"
164
165#: ../src/main.c:198
166msgid "Print version"
167msgstr "Версия за печат"
168
169#: ../src/main.c:350
170#, c-format
171msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
172msgstr "Неуспех при сканирането на директорията с темите: %s\n"
173
174#: ../src/main.c:366
175#, c-format
176msgid ""
177"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
178msgstr ""
179"Неуспех при намирането на тема! Проверете дали %s съществува и съдържа "
180"обичайните теми."
181
182#: ../src/main.c:424
183#, c-format
184msgid "Failed to restart: %s\n"
185msgstr "Неуспех при рестартиране: %s\n"
186
187#: ../src/menu.c:55
188msgid "Mi_nimize"
189msgstr "Ми_нимизиране"
190
191#: ../src/menu.c:56
192msgid "Ma_ximize"
193msgstr "_Максимизиране"
194
195#: ../src/menu.c:57
196msgid "Unma_ximize"
197msgstr "_Демаксимизиране"
198
199#: ../src/menu.c:58
200msgid "Roll _Up"
201msgstr "На_виване"
202
203#: ../src/menu.c:59
204msgid "_Unroll"
205msgstr "_Развиване"
206
207#: ../src/menu.c:60 ../src/menu.c:61
208msgid "On _Top"
209msgstr "_Отгоре"
210
211#: ../src/menu.c:62
212msgid "_Move"
213msgstr "_Преместване"
214
215#: ../src/menu.c:63
216msgid "_Resize"
217msgstr "О_размеряване"
218
219#: ../src/menu.c:64
220msgid "Move Titlebar On_screen"
221msgstr "Преместване на лентата за заглавието по _екрана"
222
223#. separator
224#: ../src/menu.c:66
225msgid "_Close"
226msgstr "_Затваряне"
227
228#. separator
229#: ../src/menu.c:68
230msgid "_Always on Visible Workspace"
231msgstr "_Винаги на видимия работен плот"
232
233#: ../src/menu.c:69
234msgid "_Only on This Workspace"
235msgstr "_Само на този работен плот"
236
237#: ../src/menu.c:70
238msgid "Move to Workspace _Left"
239msgstr "Преместване на _левия работен плот"
240
241#: ../src/menu.c:71
242msgid "Move to Workspace R_ight"
243msgstr "Преместване на _десния работен плот"
244
245#: ../src/menu.c:72
246msgid "Move to Workspace _Up"
247msgstr "Преместване на _горния работен плот"
248
249#: ../src/menu.c:73
250msgid "Move to Workspace _Down"
251msgstr "Преместване в до_лния работен плот"
252
253#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:2142 ../src/prefs.c:2677
254#, c-format
255msgid "Workspace %d"
256msgstr "Работен плот %d"
257
258#: ../src/menu.c:173
259msgid "Workspace 1_0"
260msgstr "Работен плот 1_0"
261
262#: ../src/menu.c:175
263#, c-format
264msgid "Workspace %s%d"
265msgstr "Работен плот %s%d"
266
267#: ../src/menu.c:373
268msgid "Move to Another _Workspace"
269msgstr "Преместване на друг _работен плот"
270
271#. This is the text that should appear next to menu accelerators
272#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
273#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
274#. * this.
275#.
276#: ../src/metaaccellabel.c:103
277msgid "Shift"
278msgstr "Shift"
279
280#. This is the text that should appear next to menu accelerators
281#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
282#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
283#. * this.
284#.
285#: ../src/metaaccellabel.c:109
286msgid "Ctrl"
287msgstr "Ctrl"
288
289#. This is the text that should appear next to menu accelerators
290#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
291#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
292#. * this.
293#.
294#: ../src/metaaccellabel.c:115
295msgid "Alt"
296msgstr "Alt"
297
298#. This is the text that should appear next to menu accelerators
299#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
300#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
301#. * this.
302#.
303#: ../src/metaaccellabel.c:121
304msgid "Meta"
305msgstr "Meta"
306
307#. This is the text that should appear next to menu accelerators
308#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
309#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
310#. * this.
311#.
312#: ../src/metaaccellabel.c:127
313msgid "Super"
314msgstr "Super"
315
316#. This is the text that should appear next to menu accelerators
317#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
318#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
319#. * this.
320#.
321#: ../src/metaaccellabel.c:133
322msgid "Hyper"
323msgstr "Hyper"
324
325#. This is the text that should appear next to menu accelerators
326#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
327#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
328#. * this.
329#.
330#: ../src/metaaccellabel.c:139
331msgid "Mod2"
332msgstr "Mod2"
333
334#. This is the text that should appear next to menu accelerators
335#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
336#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
337#. * this.
338#.
339#: ../src/metaaccellabel.c:145
340msgid "Mod3"
341msgstr "Mod3"
342
343#. This is the text that should appear next to menu accelerators
344#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
345#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
346#. * this.
347#.
348#: ../src/metaaccellabel.c:151
349msgid "Mod4"
350msgstr "Mod4"
351
352#. This is the text that should appear next to menu accelerators
353#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
354#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
355#. * this.
356#.
357#: ../src/metaaccellabel.c:157
358msgid "Mod5"
359msgstr "Mod5"
360
361#: ../src/metacity-dialog.c:88
362#, c-format
363msgid "The window \"%s\" is not responding."
364msgstr "Прозорецът „%s“ не отговаря."
365
366#: ../src/metacity-dialog.c:96
367msgid ""
368"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
369msgstr ""
370"Принудителното спиране на тази програма, ще доведе до загуба на всички "
371"незапазени промени."
372
373#: ../src/metacity-dialog.c:107
374msgid "_Force Quit"
375msgstr "_Принудително спиране"
376
377#: ../src/metacity-dialog.c:204
378msgid "Title"
379msgstr "Заглавие"
380
381#: ../src/metacity-dialog.c:216
382msgid "Class"
383msgstr "Клас"
384
385#: ../src/metacity-dialog.c:242
386msgid ""
387"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
388"restarted manually next time you log in."
389msgstr ""
390"Тези прозорци не поддържат операцията по записване на текущото състояние и "
391"ще трябва да се стартират ръчно при следващото Ви влизане."
392
393#: ../src/metacity-dialog.c:308
394#, c-format
395msgid ""
396"There was an error running \"%s\":\n"
397"%s."
398msgstr ""
399"Имаше грешка при изпълнението на „%s“:\n"
400"%s."
401
402#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
403msgid "Metacity"
404msgstr "Metacity"
405
406#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
407msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
408msgstr ""
409"Все още не е осъществено: навигацията работи в рамките на програмите, а не "
410"на прозорците"
411
412#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
413msgid ""
414"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
415"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
416"set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font "
417"option is set to true."
418msgstr ""
419"Низ описващ шрифт за заглавната лента на прозорците. Размерът от описанието "
420"ще се използва, само ако настройката titlebar_font_size е установена на 0. "
421"Тази настройка е неактивна, ако настройката titlebar_uses_desktop_font е "
422"включена."
423
424#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
425msgid "Action on title bar double-click"
426msgstr "Действие при двойно натискане върху заглавната лента"
427
428#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
429msgid "Activate window menu"
430msgstr "Активиране на менюто за прозорците"
431
432#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
433msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
434msgstr "Подредба на бутоните в заглавната лента"
435
436#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
437msgid ""
438"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
439"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
440"the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
441"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
442"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
443"older versions."
444msgstr ""
445"Подредба на бутоните в заглавната лента. Стойността трябва да е низ от вида "
446"„menu:minimize,maximize,close“. С „;“ се разделят левия от десния ъгъл на "
447"прозореца, а със „,“ - имената на бутоните. Не са позволени повторения на "
448"бутоните. Непознатите имена се игнорират, така че в бъдещи версии на "
449"Metacity да могат да се добавят нови бутони без да се пречи на старите "
450"версии."
451
452#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
453msgid "Automatically raises the focused window"
454msgstr "Автоматично издигане на фокусирания прозорец"
455
456#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
457msgid ""
458"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
459"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
460"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
461"for example."
462msgstr ""
463"Натискането на заглавната лента на прозорец, когато този модифициращ клавиш "
464"е натиснат, премества прозореца (ляв бутон на мишката), оразмерява прозореца "
465"(среден бутон) или показва менюто за прозорци (десен бутон). Модификаторът е "
466"от вида „&lt;Alt&gt;“ или „&lt;Super&gt;“ например."
467
468#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
469msgid "Close window"
470msgstr "Затваряне на прозореца"
471
472#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
473msgid "Commands to run in response to keybindings"
474msgstr "Команди, които да се изпълнят при натискането на бърз клавиш"
475
476#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
477msgid "Compositing Manager"
478msgstr "Мениджър за наслагване"
479
480#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
481msgid "Control how new windows get focus"
482msgstr "Кога новите прозорци получават фокуса"
483
484#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
485msgid "Current theme"
486msgstr "Текуща тема"
487
488#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
489msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
490msgstr "Забавяне в милисекунди за настройката за автоматично издигане"
491
492#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
493msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
494msgstr "Указва дали Metacity ще действа и като мениджър за наслагване."
495
496#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
497msgid ""
498"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
499"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
500msgstr ""
501"Определя дали програми или системата може да генерират звукови „бибиткания“. "
502"Може да се използва наедно с „визуален звънец“, за да се позволят тихи "
503"„бибиткания“."
504
505#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
506msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
507msgstr ""
508"Изключва неправилното поведение изисквано от стари приложения или такива с "
509"грешки"
510
511#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
512msgid "Enable Visual Bell"
513msgstr "Включване на визуалния звънец"
514
515#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
516msgid "Hide all windows and focus desktop"
517msgstr "Скриване на всички прозорци и фокусиране на работното място"
518
519#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
520msgid ""
521"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
522"the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
523"the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to "
524"raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
525msgstr ""
526"Ако е включено и начинът за фокусиране е „sloppy“ или „mouse“, тогава "
527"фокусираният прозорец ще бъде автоматично издигнат след определен интервал, "
528"който е зададен в ключа auto_raise_delay. Това поведение не е свързано с "
529"натискането на бутоните на мишката за издигането на прозорец, нито с с "
530"навлизането на показалеца на мишката при действие на провлачване и пускане."
531
532#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
533msgid ""
534"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
535"font for window titles."
536msgstr ""
537"Ако е зададено като истина, настройката за titlebar_font се игнорира. За "
538"заглавията на прозорците се използва стандартният шрифт за приложенията."
539
540#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
541msgid ""
542"If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, "
543"avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in "
544"usability for many users, but may allow legacy applications to continue "
545"working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, "
546"the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
547msgstr ""
548"Ако е включено, metacity ще дава на потребителя по-малко обратна връзка, "
549"като се използват рамки вместо цели прозорци, избягват се анимации или чрез "
550"други средства. Това е значимо влошаване на използваемостта за много "
551"потребители, но може да позволи на специфични програми и терминални сървъри "
552"да работят. Рамките за прозорците са изключени, когато са включени "
553"възможностите за достъпност."
554
555#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
556msgid ""
557"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
558"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
559"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
560"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
561"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
562"windows in other applications. Application-based mode is, however, largely "
563"unimplemented at the moment."
564msgstr ""
565"Ако е истина, Metacity работи на базата на приложения, а не на прозорци. "
566"Идеята е малко абстрактна, но като цяло подходът базиран на приложения е по-"
567"близък до Macintosh отколкото до Windows. Когато фокусирате прозорец при "
568"подход базиран на приложения, всички прозорци на приложението ще се "
569"издигнат. При този подход натисканията за фокусиране не се предават на "
570"прозорците на други приложения. На този етап подходът на базата на "
571"приложения още не е осъществен изцяло."
572
573#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
574msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
575msgstr ""
576"Ако е включено, се жертва част от използваемостта за повече свободни ресурси"
577
578#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
579msgid "Lower window below other windows"
580msgstr "Понижаване на прозореца под другите прозорци"
581
582#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
583msgid ""
584"Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
585"window) normally raise the window as a side-effect. Set this option to false "
586"to decouple raising from other user actions. Even when this option is false, "
587"windows can still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a "
588"normal click on the window decorations, or by special messages, such as "
589"activation requests from pagers. This option is currently disabled in click-"
590"to-focus mode."
591msgstr ""
592"Много действия (като натискане в клиентската област на прозорец, "
593"преместването или оразмеряването му) предизвикват неговото издигане като "
594"страничен ефект. Задайте тази настройка да е лъжа, за да разделите "
595"издигането от другите взаимодействия. Когато настройката е лъжа, прозорците "
596"пак могат да бъдат издигани чрез натискане върху тях с левия бутон на "
597"мишката в комбинация с клавиша Alt или с нормално натискане върху украсата "
598"на прозореца, или някои специални съобщения (напр. искане за задействане от "
599"страна на някои програми). В момента тази настройка е неактивна, когато се "
600"използва режима на натискане за фокусиране."
601
602#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
603msgid "Maximize window"
604msgstr "Максимизиране на прозорец"
605
606#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
607msgid "Maximize window horizontally"
608msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
609
610#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
611msgid "Maximize window vertically"
612msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
613
614#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
615msgid "Minimize window"
616msgstr "Минимизиране на прозореца"
617
618#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
619msgid "Modifier to use for modified window click actions"
620msgstr ""
621"Модификатор, който да се ползва за модифицираните действия с натискания по "
622"прозорците"
623
624#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
625msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
626msgstr ""
627"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място в обратен ред"
628
629#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
630msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
631msgstr ""
632"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място в обратен ред, "
633"като се използва изскачащ прозорец"
634
635#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
636msgid "Move backwards between windows immediately"
637msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците в обратен ред"
638
639#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
640msgid "Move backwards between windows of an application immediately"
641msgstr ""
642"Премества незабавно фокуса между прозорците на едно приложение в обратен ред"
643
644#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
645msgid "Move backwards between windows of an application with popup"
646msgstr ""
647"Премества незабавно фокуса между прозорците на едно приложение, като се "
648"използва изскачащ прозорец"
649
650#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
651msgid "Move between panels and the desktop immediately"
652msgstr "Премества незабавно фокуса между панелите и работното място"
653
654#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
655msgid "Move between panels and the desktop with popup"
656msgstr ""
657"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място, като се "
658"използва изскачащ прозорец"
659
660#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
661msgid "Move between windows immediately"
662msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците "
663
664#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
665msgid "Move between windows of an application immediately"
666msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците на едно приложение"
667
668#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
669msgid "Move between windows of an application with popup"
670msgstr ""
671"Премества незабавно фокуса между прозорците на едно приложение, като се "
672"използва изскачащ прозорец"
673
674#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
675msgid "Move between windows with popup"
676msgstr ""
677"Премества незабавно фокуса между прозорците, като се използва изскачащ "
678"прозорец"
679
680#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
681msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
682msgstr ""
683"Премества незабавно фокуса между прозорците в обратен ред, като се използва "
684"изскачащ прозорец"
685
686#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
687msgid "Move window"
688msgstr "Преместване на прозорец"
689
690#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
691msgid "Move window one workspace down"
692msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
693
694#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
695msgid "Move window one workspace to the left"
696msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
697
698#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
699msgid "Move window one workspace to the right"
700msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
701
702#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
703msgid "Move window one workspace up"
704msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
705
706#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
707msgid "Move window to workspace 1"
708msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
709
710#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
711msgid "Move window to workspace 10"
712msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
713
714#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
715msgid "Move window to workspace 11"
716msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 11"
717
718#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
719msgid "Move window to workspace 12"
720msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 12"
721
722#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
723msgid "Move window to workspace 2"
724msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 2"
725
726#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
727msgid "Move window to workspace 3"
728msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 3"
729
730#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
731msgid "Move window to workspace 4"
732msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 4"
733
734#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
735msgid "Move window to workspace 5"
736msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 5"
737
738#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
739msgid "Move window to workspace 6"
740msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 6"
741
742#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
743msgid "Move window to workspace 7"
744msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 7"
745
746#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
747msgid "Move window to workspace 8"
748msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 8"
749
750#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
751msgid "Move window to workspace 9"
752msgstr "Премества прозореца на работен плот 9"
753
754#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
755msgid "Name of workspace"
756msgstr "Име на работния плот"
757
758#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
759msgid "Number of workspaces"
760msgstr "Брой работни плотове"
761
762#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
763msgid ""
764"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
765"prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
766"workspaces."
767msgstr ""
768"Брой работни плотове. Трябва да е над 0. Има горна граница (за да се "
769"предотврати случайното разрушаване на средата, ако поискате прекалено много "
770"работни места)."
771
772#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
773msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
774msgstr "Ако прозорецът е под друг, го издига, иначе го понижава"
775
776#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
777msgid "Raise window above other windows"
778msgstr "Издигане на прозореца над другите"
779
780#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
781msgid "Resize window"
782msgstr "Оразмеряване на прозорец"
783
784#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
785msgid "Run a defined command"
786msgstr "Изпълняване на определена команда"
787
788#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
789msgid "Run a terminal"
790msgstr "Стартиране на терминал"
791
792#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
793msgid "Show the panel menu"
794msgstr "Показване на менюто на панела"
795
796#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
797msgid "Show the panel run application dialog"
798msgstr "Показване на диалоговия прозорец на панела за стартиране на програма"
799
800#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
801msgid ""
802"Some applications disregard specifications in ways that result in window "
803"manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, "
804"which gives a more consistent user interface, provided one does not need to "
805"run any misbehaving applications."
806msgstr ""
807"Някои програми нарушават спецификациите по начини, които предизвикват грешно "
808"поведение на мениджъра на прозорци. Тази настройка кара Metacity да работи в "
809"изцяло правилен режим, което дава малко по-добър потребителски интерфейс, "
810"ако няма да стартирате развалени програми."
811
812#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
813msgid "Switch to workspace 1"
814msgstr "Превключване към работен плот 1"
815
816#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
817msgid "Switch to workspace 10"
818msgstr "Превключване към работен плот 10"
819
820#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
821msgid "Switch to workspace 11"
822msgstr "Превключване към работен плот 11"
823
824#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
825msgid "Switch to workspace 12"
826msgstr "Превключване към работен плот 12"
827
828#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
829msgid "Switch to workspace 2"
830msgstr "Превключване към работен плот 2"
831
832#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
833msgid "Switch to workspace 3"
834msgstr "Превключване към работен плот 3"
835
836#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
837msgid "Switch to workspace 4"
838msgstr "Превключване към работен плот 4"
839
840#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
841msgid "Switch to workspace 5"
842msgstr "Превключване към работен плот 5"
843
844#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
845msgid "Switch to workspace 6"
846msgstr "Превключване към работен плот 6"
847
848#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
849msgid "Switch to workspace 7"
850msgstr "Превключване към работен плот 7"
851
852#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
853msgid "Switch to workspace 8"
854msgstr "Превключване към работен плот 8"
855
856#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
857msgid "Switch to workspace 9"
858msgstr "Превключване към работен плот 9"
859
860#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
861msgid "Switch to workspace above this one"
862msgstr "Превключване към работния плот отгоре"
863
864#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
865msgid "Switch to workspace below this one"
866msgstr "Превключване към работния плот отдолу"
867
868#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
869msgid "Switch to workspace on the left"
870msgstr "Превключване към работния плот вляво"
871
872#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
873msgid "Switch to workspace on the right"
874msgstr "Превключване към работния плот вдясно"
875
876#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
877msgid "System Bell is Audible"
878msgstr "Системния звънец е звуков"
879
880#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
881msgid "Take a screenshot"
882msgstr "Снимане на екрана"
883
884#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
885msgid "Take a screenshot of a window"
886msgstr "Прави снимка на отделен прозорец"
887
888#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
889msgid ""
890"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
891"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
892"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
893"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
894"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
895"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
896"currently focused window's titlebar is flashed."
897msgstr ""
898"Задава начинът, по който Metacity визуално представя системния звънец или "
899"звънеца на приложение. В момента валидни са следните две стойности: "
900"„fullscreen“, което съответства на черно-бяло премигване на целия екран, и "
901"„frame_flash“, което съответства на премигване на заглавната лента на "
902"приложението, което звънва. Ако приложението, което звънва е неизвестно "
903"(какъвто е най-честия случай при подразбиращият се системен звънец), "
904"премигва заглавната лента на текущо фокусирания прозорец."
905
906#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
907msgid ""
908"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
909"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
910"will execute command_N."
911msgstr ""
912"Ключовете в /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N дефинират "
913"клавишни комбинации, съответстващи на тези команди. Натискането на "
914"клавишната комбинация за run_command_N ще изпълни команда command_N."
915
916#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
917msgid ""
918"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
919"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
920msgstr ""
921"Ключа /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot определя "
922"бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
923
924#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
925msgid ""
926"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
927"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
928"be invoked."
929msgstr ""
930"Ключа /apps/metacity/global_keybindings/run_command_windows_screenshot "
931"определя бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
932
933#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
934msgid ""
935"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
936"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
937"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
938"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
939"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
940"then there will be no keybinding for this action."
941msgstr ""
942"Бързият клавиш, който изпълнява командата със същия номер в /apps/metacity/"
943"keybinding_commands. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
944"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
945"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
946"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
947"клавиш."
948
949#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
950msgid ""
951"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
952"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
953"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
954"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
955"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
956"for this action."
957msgstr ""
958"Бързият клавиш, който превключва към работното място над текущото. Форматът "
959"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
960"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
961"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
962"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
963
964#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
965msgid ""
966"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
967"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
968"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
969"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
970"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
971"for this action."
972msgstr ""
973"Бързият клавиш, който превключва към работното място под текущото. Форматът "
974"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
975"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
976"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
977"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
978
979#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
980msgid ""
981"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
982"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
983"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
984"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
985"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
986"keybinding for this action."
987msgstr ""
988"Бързият клавиш, който превключва към работното място вляво от текущото. "
989"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
990"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
991"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
992"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
993
994#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
995msgid ""
996"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
997"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
998"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
999"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1000"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1001"keybinding for this action."
1002msgstr ""
1003"Бързият клавиш, който превключва към работното място вдясно от текущото. "
1004"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1005"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1006"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
1007"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1008
1009#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
1010msgid ""
1011"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
1012"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1013"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1014"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1015"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1016msgstr ""
1017"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
1018"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1019"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1020"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1021"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1022
1023#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
1024msgid ""
1025"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
1026"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1027"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1028"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1029"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1030msgstr ""
1031"Бързият клавиш, който превключва към работно място 10. Форматът е от вида "
1032"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1033"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1034"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1035"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1036
1037#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
1038msgid ""
1039"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
1040"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1041"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1042"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1043"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1044msgstr ""
1045"Бързият клавиш, който превключва към работно място 11. Форматът е от вида "
1046"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1047"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1048"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1049"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1050
1051#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
1052msgid ""
1053"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
1054"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1055"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1056"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1057"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1058msgstr ""
1059"Бързият клавиш, който превключва към работно място 12. Форматът е от вида "
1060"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1061"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1062"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1063"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1064
1065#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
1066msgid ""
1067"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
1068"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1069"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1070"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1071"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1072msgstr ""
1073"Бързият клавиш, който превключва към работно място 2. Форматът е от вида "
1074"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1075"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1076"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1077"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1078
1079#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
1080msgid ""
1081"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
1082"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1083"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1084"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1085"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1086msgstr ""
1087"Бързият клавиш, който превключва към работно място 3. Форматът е от вида "
1088"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1089"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1090"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1091"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1092
1093#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
1094msgid ""
1095"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
1096"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1097"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1098"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1099"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1100msgstr ""
1101"Бързият клавиш, който превключва към работно място 4. Форматът е от вида "
1102"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1103"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1104"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1105"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1106
1107#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
1108msgid ""
1109"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
1110"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1111"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1112"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1113"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1114msgstr ""
1115"Бързият клавиш, който превключва към работно място 5. Форматът е от вида "
1116"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1117"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1118"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1119"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1120
1121#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
1122msgid ""
1123"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
1124"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1125"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1126"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1127"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1128msgstr ""
1129"Бързият клавиш, който превключва към работно място 6. Форматът е от вида "
1130"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1131"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1132"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1133"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1134
1135#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
1136msgid ""
1137"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
1138"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1139"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1140"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1141"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1142msgstr ""
1143"Бързият клавиш, който превключва към работно място 7. Форматът е от вида "
1144"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1145"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1146"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1147"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1148
1149#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
1150msgid ""
1151"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
1152"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1153"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1154"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1155"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1156msgstr ""
1157"Бързият клавиш, който превключва към работно място 8. Форматът е от вида "
1158"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1159"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1160"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1161"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1162
1163#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
1164msgid ""
1165"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
1166"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1167"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1168"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1169"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1170msgstr ""
1171"Бързият клавиш, който превключва към работно място 9. Форматът е от вида "
1172"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1173"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1174"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1175"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1176
1177#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
1178msgid ""
1179"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
1180"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1181"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1182"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1183"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1184msgstr ""
1185"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
1186"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1187"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1188"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1189"действие няма да има бърз клавиш."
1190
1191#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
1192msgid ""
1193"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
1194"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1195"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1196"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1197"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1198msgstr ""
1199"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1200"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1201"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1202"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1203"действие няма да има бърз клавиш."
1204
1205#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
1206msgid ""
1207"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
1208"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1209"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1210"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1211"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1212"no keybinding for this action."
1213msgstr ""
1214"Бързият клавиш за преминаване в режим на преместване, след което прозорецът "
1215"може да се движи и с клавиатурата.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1216"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1217"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1218"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1219"има бърз клавиш."
1220
1221#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
1222msgid ""
1223"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
1224"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1225"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1226"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1227"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1228"will be no keybinding for this action."
1229msgstr ""
1230"Бързият клавиш за преминаване в режим на оразмеряване, след което прозорецът "
1231"може да се движи и с клавиатурата.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1232"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1233"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1234"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1235"има бърз клавиш."
1236
1237#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
1238msgid ""
1239"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
1240"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1241"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1242"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1243"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1244"will be no keybinding for this action."
1245msgstr ""
1246"Бързият клавиш за скриване на нормални прозорци и фокусиране на фона на "
1247"работния плот.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
1248"Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1249"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1250"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1251"клавиш."
1252
1253#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
1254msgid ""
1255"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
1256"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1257"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1258"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1259"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1260msgstr ""
1261"Бързият клавиш за максимизиране на прозорец. Форматът е от вида „&lt;"
1262"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1263"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1264"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1265"действие няма да има бърз клавиш."
1266
1267#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
1268msgid ""
1269"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
1270"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1271"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1272"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1273"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1274msgstr ""
1275"Бързият клавиш за минимизиране на прозорец.Форматът е от вида „&lt;"
1276"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1277"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1278"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1279"действие няма да има бърз клавиш."
1280
1281#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
1282msgid ""
1283"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
1284"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
1285"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
1286"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
1287"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
1288"action."
1289msgstr ""
1290"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място надолу.Форматът "
1291"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1292"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1293"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1294"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1295
1296#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
1297msgid ""
1298"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
1299"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1300"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1301"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1302"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1303"for this action."
1304msgstr ""
1305"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вляво.Форматът "
1306"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1307"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1308"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1309"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1310
1311#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
1312msgid ""
1313"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
1314"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1315"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1316"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1317"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1318"for this action."
1319msgstr ""
1320"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вдясно.Форматът "
1321"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1322"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1323"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1324"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1325
1326#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
1327msgid ""
1328"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
1329"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1330"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1331"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1332"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1333msgstr ""
1334"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място нагоре.Форматът "
1335"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1336"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1337"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1338"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1339
1340#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
1341msgid ""
1342"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
1343"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1344"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1345"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1346"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1347msgstr ""
1348"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 1.Форматът е от "
1349"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1350"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1351"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1352"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1353
1354#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
1355msgid ""
1356"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
1357"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1358"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1359"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1360"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1361msgstr ""
1362"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 10.Форматът е от "
1363"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1364"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1365"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1366"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1367
1368#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
1369msgid ""
1370"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
1371"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1372"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1373"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1374"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1375msgstr ""
1376"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 11.Форматът е от "
1377"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1378"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1379"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1380"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1381
1382#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
1383msgid ""
1384"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
1385"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1386"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1387"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1388"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1389msgstr ""
1390"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 12.Форматът е от "
1391"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1392"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1393"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1394"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1395
1396#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
1397msgid ""
1398"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
1399"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1400"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1401"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1402"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1403msgstr ""
1404"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 2.Форматът е от "
1405"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1406"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1407"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1408"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1409
1410#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
1411msgid ""
1412"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
1413"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1414"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1415"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1416"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1417msgstr ""
1418"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 3.Форматът е от "
1419"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1420"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1421"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1422"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1423
1424#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
1425msgid ""
1426"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
1427"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1428"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1429"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1430"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1431msgstr ""
1432"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 4.Форматът е от "
1433"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1434"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1435"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1436"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1437
1438#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
1439msgid ""
1440"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
1441"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1442"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1443"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1444"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1445msgstr ""
1446"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 5.Форматът е от "
1447"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1448"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1449"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1450"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1451
1452#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
1453msgid ""
1454"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
1455"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1456"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1457"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1458"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1459msgstr ""
1460"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 6.Форматът е от "
1461"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1462"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1463"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1464"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1465
1466#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
1467msgid ""
1468"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
1469"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1470"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1471"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1472"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1473msgstr ""
1474"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 7.Форматът е от "
1475"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1476"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1477"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1478"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1479
1480#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
1481msgid ""
1482"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
1483"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1484"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1485"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1486"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1487msgstr ""
1488"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 8.Форматът е от "
1489"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1490"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1491"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1492"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1493
1494#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
1495msgid ""
1496"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
1497"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1498"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1499"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1500"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1501msgstr ""
1502"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 9.Форматът е от "
1503"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1504"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1505"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1506"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1507
1508#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
1509msgid ""
1510"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
1511"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1512"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1513"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1514"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1515"will be no keybinding for this action."
1516msgstr ""
1517"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1518"място в обратен ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
1519"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1520"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1521"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1522"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1523
1524#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
1525msgid ""
1526"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
1527"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1528"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1529"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1530"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1531"will be no keybinding for this action."
1532msgstr ""
1533"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1534"място в обратен ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
1535"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1536"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1537"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1538"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1539
1540#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
1541msgid ""
1542"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
1543"application without a popup window. Holding \"shift\" together with this "
1544"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
1545"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1546"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1547"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1548"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1549msgstr ""
1550"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно "
1551"приложение в обратен ред, без да се използва изскачащ прозорец. Форматът е "
1552"от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1553"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1554"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1555"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1556
1557#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
1558msgid ""
1559"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
1560"application, using a popup window. Holding \"shift\" together with this "
1561"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
1562"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1563"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1564"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1565"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1566msgstr ""
1567"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно "
1568"приложение в обратен ред, като се използва изскачащ прозорец. Форматът е от "
1569"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1570"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1571"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1572"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1573
1574#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
1575msgid ""
1576"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
1577"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
1578"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1579"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1580"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1581"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1582"no keybinding for this action."
1583msgstr ""
1584"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
1585"ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1586"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1587"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1588"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1589"действие няма да има бърз клавиш."
1590
1591#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
1592msgid ""
1593"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
1594"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
1595"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1596"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1597"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1598"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1599"no keybinding for this action."
1600msgstr ""
1601"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
1602"ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1603"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1604"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1605"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1606"действие няма да има бърз клавиш."
1607
1608#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
1609msgid ""
1610"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
1611"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1612"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1613"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1614"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1615"no keybinding for this action."
1616msgstr ""
1617"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1618"място, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1619"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1620"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1621"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1622"действие няма да има бърз клавиш."
1623
1624#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
1625msgid ""
1626"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
1627"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1628"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1629"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1630"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1631"no keybinding for this action."
1632msgstr ""
1633"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1634"място, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;"
1635"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1636"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1637"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1638"действие няма да има бърз клавиш."
1639
1640#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
1641msgid ""
1642"The keybinding used to move focus between windows of an application without "
1643"a popup window. Holding the \"shift\" key while using this binding reverses "
1644"the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
1645"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
1646"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
1647"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
1648"then there will be no keybinding for this action."
1649msgstr ""
1650"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно "
1651"приложение, без да се използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;"
1652"Escape). Използването на клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация "
1653"обръща посоката на местена на фокуса.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ "
1654"или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална "
1655"по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;"
1656"Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1657"действие няма да има бърз клавиш."
1658
1659#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
1660msgid ""
1661"The keybinding used to move focus between windows of an application, using a "
1662"popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;F6) Holding the \"shift\" key while "
1663"using this binding reverses the direction of movement. The format looks like "
1664"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1665"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1666"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1667"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1668msgstr ""
1669"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно "
1670"приложение, като се използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;"
1671"Tab). Използването на клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация "
1672"обръща посоката на местена на фокуса.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ "
1673"или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална "
1674"по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;"
1675"Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1676"действие няма да има бърз клавиш."
1677
1678#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
1679msgid ""
1680"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
1681"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
1682"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
1683"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1684"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1685"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1686"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1687msgstr ""
1688"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, без да "
1689"се използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Escape). "
1690"Използването на клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща "
1691"посоката на местена на фокуса.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;"
1692"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1693"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1694"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1695"има бърз клавиш."
1696
1697#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
1698msgid ""
1699"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
1700"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
1701"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
1702"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1703"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1704"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1705"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1706msgstr ""
1707"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, като се "
1708"използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Tab). Използването на "
1709"клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща посоката на "
1710"местена на фокуса.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
1711"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1712"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1713"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1714"клавиш."
1715
1716#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
1717msgid ""
1718"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
1719"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
1720"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1721"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1722"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1723"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1724msgstr ""
1725"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
1726"места и появата му само на едно.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1727"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1728"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1729"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1730"има бърз клавиш."
1731
1732#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
1733msgid ""
1734"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
1735"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1736"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1737"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1738"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1739msgstr ""
1740"Бързият клавиш за превключване на режим на цял екран.Форматът е от вида „&lt;"
1741"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1742"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1743"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1744"действие няма да има бърз клавиш."
1745
1746#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
1747msgid ""
1748"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
1749"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1750"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1751"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1752"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1753msgstr ""
1754"Бързият клавиш за превключване на максимизирането.Форматът е от вида „&lt;"
1755"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1756"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1757"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1758"действие няма да има бърз клавиш."
1759
1760#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
1761msgid ""
1762"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
1763"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1764"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1765"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1766"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1767msgstr ""
1768"Бързият клавиш за превключване между навито и развито състояние.Форматът е "
1769"от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1770"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1771"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1772"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1773
1774#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
1775msgid ""
1776"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
1777"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
1778"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1779"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1780"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1781"keybinding for this action."
1782msgstr ""
1783"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
1784"места и появата му само на едно.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1785"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1786"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1787"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1788"има бърз клавиш."
1789
1790#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
1791msgid ""
1792"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
1793"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1794"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1795"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1796"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1797msgstr ""
1798"Бързият клавиш за демаксимизирането на прозорец.Форматът е от вида „&lt;"
1799"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1800"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1801"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1802"действие няма да има бърз клавиш."
1803
1804#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
1805msgid ""
1806"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
1807"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
1808"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1809"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1810"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1811"for this action."
1812msgstr ""
1813"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1814"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1815"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1816"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1817"действие няма да има бърз клавиш."
1818
1819#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
1820msgid ""
1821"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
1822"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1823"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1824"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1825"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1826msgstr ""
1827"Бързият клавиш, който стартира терминал. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1828"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1829"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1830"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1831"действие няма да има бърз клавиш.“\n"
1832" "
1833
1834#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
1835msgid ""
1836"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
1837"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1838"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1839"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1840"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1841"will be no keybinding for this action."
1842msgstr ""
1843"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1844"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1845"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1846"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1847"действие няма да има бърз клавиш."
1848
1849#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
1850msgid ""
1851"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
1852"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1853"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1854"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1855"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1856"for this action."
1857msgstr ""
1858"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
1859"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1860"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1861"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1862"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1863
1864#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
1865msgid ""
1866"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
1867"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1868"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1869"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1870"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1871msgstr ""
1872"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
1873"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1874"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1875"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1876"действие няма да има бърз клавиш."
1877
1878#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
1879msgid "The name of a workspace."
1880msgstr "Името на работния плот"
1881
1882#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
1883msgid "The screenshot command"
1884msgstr "Команда за снимка на екрана"
1885
1886#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
1887msgid ""
1888"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
1889"forth."
1890msgstr ""
1891"Темата определя външния вид на рамките на прозорците, заглавната лента и т.н."
1892
1893#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
1894msgid ""
1895"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
1896"delay is given in thousandths of a second."
1897msgstr ""
1898"Закъснението в милисекунди преди да се издигне прозорец, ако auto_raise е "
1899"истина."
1900
1901#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
1902msgid ""
1903"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
1904"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
1905"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
1906"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
1907"unfocused when the mouse leaves the window."
1908msgstr ""
1909"Начинът за фокусиране на прозорци указва как се активират прозорците. Има "
1910"три възможни стойности: „click“ означава, че прозорците трябва да бъдат "
1911"натиснати с мишката, за да се фокусират, „sloppy“ означава, че прозорците се "
1912"фокусират, когато мишката влезе в тях, а „mouse“, че прозорците се "
1913"фокусират, когато мишката влезе в тях и губят фокуса, когато мишката излезе "
1914"от тях."
1915
1916#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
1917msgid "The window screenshot command"
1918msgstr "Командата за снимка на екрана"
1919
1920#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
1921msgid ""
1922"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
1923"the window is covered by another one, it raises the window above all others, "
1924"and if the window is already fully visible, it lowers it below all others. "
1925"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
1926"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1927"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1928"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1929"for this action."
1930msgstr ""
1931"Бързият клавиш за издигането/свалянето на прозореца над/под всички останали. "
1932"Ако прозорецът е под някой друг, той се издига над всички останали, Ако е "
1933"най-отгоре, се сваля под всички прозорци.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1934"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1935"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1936"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1937"действие няма да има бърз клавиш."
1938
1939#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
1940msgid ""
1941"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
1942"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1943"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1944"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1945"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1946msgstr ""
1947"Бързият клавиш за свалянето на прозореца под всички останали.Форматът е от "
1948"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1949"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1950"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1951"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1952
1953#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
1954msgid ""
1955"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
1956"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1957"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1958"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1959"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1960msgstr ""
1961"Бързият клавиш за издигането на прозореца над всички останали. Форматът е от "
1962"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1963"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1964"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1965"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1966
1967#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
1968msgid ""
1969"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
1970"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
1971"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1972"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1973"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1974"for this action."
1975msgstr ""
1976"Бързият клавиш за максималното хоризонтално разширяване на прозореца. "
1977"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1978"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1979"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
1980"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1981
1982#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
1983msgid ""
1984"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
1985"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
1986"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1987"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1988"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1989"for this action."
1990msgstr ""
1991"Бързият клавиш за максималното вертикално разширяване на прозореца. Форматът "
1992"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1993"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1994"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1995"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1996
1997#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
1998msgid ""
1999"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
2000"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
2001"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
2002"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
2003"anything."
2004msgstr ""
2005"Тази настройка определя ефекта на двойното натискане върху заглавната лента. "
2006"Засега валидни стойности са „toggle_shade“, която навива/развива прозореца, "
2007"„toggle_maximize“, която максимизира/демаксимизира прозореца, „minimize“, "
2008"която минимизира прозореца и „none“, която не прави нищо."
2009
2010#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
2011msgid ""
2012"This option provides additional control over how newly created windows get "
2013"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
2014"mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being "
2015"given focus."
2016msgstr ""
2017"Тази настройка доуточнява, кога новите прозорци получават фокуса. Възможните "
2018"стойности са две: „smart“ (хитър) - нормалният начин за получаване на фокус "
2019"и „strict“ (стриктен) - прозорците стартирани през терминал не получават "
2020"фокуса."
2021
2022#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
2023msgid "Toggle always on top state"
2024msgstr "Превключва състоянието на винаги отгоре"
2025
2026#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
2027msgid "Toggle fullscreen mode"
2028msgstr "Превключва режима за цял екран"
2029
2030#: ../src/metacity.schemas.in.h:173
2031msgid "Toggle maximization state"
2032msgstr "Превключва състоянието на максимизиране"
2033
2034#: ../src/metacity.schemas.in.h:174
2035msgid "Toggle shaded state"
2036msgstr "Превключва състоянието на навиване"
2037
2038#: ../src/metacity.schemas.in.h:175
2039msgid "Toggle window on all workspaces"
2040msgstr "Превключва появата на прозореца на всички работни места"
2041
2042#: ../src/metacity.schemas.in.h:176
2043msgid ""
2044"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
2045"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
2046"environments."
2047msgstr ""
2048"Включва визуална индикация, когато програма или системата се обърнат към "
2049"„звънец“ или „бибиткане“. Това е полезно при хора с проблемен слух слух или "
2050"при шумно обкръжение."
2051
2052#: ../src/metacity.schemas.in.h:177
2053msgid "Unmaximize window"
2054msgstr "Демаксимизиране на прозорец"
2055
2056#: ../src/metacity.schemas.in.h:178
2057msgid "Use standard system font in window titles"
2058msgstr "Използва стандартния системен шрифт за заглавията на прозорците"
2059
2060#: ../src/metacity.schemas.in.h:179
2061msgid "Visual Bell Type"
2062msgstr "Вид визуален звънец"
2063
2064#: ../src/metacity.schemas.in.h:180
2065msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
2066msgstr ""
2067"Дали издигането трябва да се получава като страничен резултат от други "
2068"потребителски действия"
2069
2070#: ../src/metacity.schemas.in.h:181
2071msgid "Window focus mode"
2072msgstr "Режим на фокусиране на прозорци"
2073
2074#: ../src/metacity.schemas.in.h:182
2075msgid "Window title font"
2076msgstr "Шрифт за заглавията на прозорците"
2077
2078#: ../src/prefs.c:574 ../src/prefs.c:590 ../src/prefs.c:606 ../src/prefs.c:622
2079#: ../src/prefs.c:638 ../src/prefs.c:654 ../src/prefs.c:670 ../src/prefs.c:690
2080#: ../src/prefs.c:706 ../src/prefs.c:722 ../src/prefs.c:740 ../src/prefs.c:756
2081#: ../src/prefs.c:775 ../src/prefs.c:791 ../src/prefs.c:808 ../src/prefs.c:824
2082#: ../src/prefs.c:840 ../src/prefs.c:857 ../src/prefs.c:873 ../src/prefs.c:889
2083#: ../src/prefs.c:905 ../src/prefs.c:921 ../src/prefs.c:936 ../src/prefs.c:951
2084#: ../src/prefs.c:966 ../src/prefs.c:982 ../src/prefs.c:998
2085#: ../src/prefs.c:1014 ../src/prefs.c:1030
2086#, c-format
2087msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
2088msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е от невалиден вид\n"
2089
2090#: ../src/prefs.c:1075
2091#, c-format
2092msgid ""
2093"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
2094"modifier\n"
2095msgstr ""
2096"„%s“, който е открит в базата данни с настройките, не е валиден модификатор "
2097"на бутон на мишката\n"
2098
2099#: ../src/prefs.c:1099 ../src/prefs.c:1120 ../src/prefs.c:1616
2100#, c-format
2101msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
2102msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е с невалидна стойност\n"
2103
2104#: ../src/prefs.c:1249
2105#, c-format
2106msgid ""
2107"%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
2108"range 1..128\n"
2109msgstr ""
2110"Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за размер на "
2111"показалеца на мишката. Тя трябва да е в диапазона 1÷128\n"
2112
2113#: ../src/prefs.c:1329
2114#, c-format
2115msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
2116msgstr ""
2117"Описанието на шрифт „%s“ от ключа на GConf - %s, не може да бъде "
2118"анализирано\n"
2119
2120#: ../src/prefs.c:1514
2121#, c-format
2122msgid ""
2123"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
2124"maximum is %d\n"
2125msgstr ""
2126"Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за брой на "
2127"работните места. Текущият максимум е %d\n"
2128
2129#: ../src/prefs.c:1574
2130msgid ""
2131"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
2132"behave properly.\n"
2133msgstr ""
2134"Триковете за развалените програми са изключени. Някои програми могат да са с "
2135"неправилно поведение.\n"
2136
2137#: ../src/prefs.c:1643
2138#, c-format
2139msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
2140msgstr "Стойността %d записана в ключа на GConf - %s е извън обхвата от 0÷%d\n"
2141
2142#: ../src/prefs.c:1786
2143#, c-format
2144msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
2145msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
2146
2147#: ../src/prefs.c:2172 ../src/prefs.c:2342
2148#, c-format
2149msgid ""
2150"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
2151"\"%s\"\n"
2152msgstr ""
2153"Низът „%s“ открит в базата данни с настройки е невалиден за стойност на "
2154"клавишната комбинация „%s“\n"
2155
2156#: ../src/prefs.c:2758
2157#, c-format
2158msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
2159msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е „%s“: %s\n"
2160
2161#: ../src/resizepopup.c:111
2162#, c-format
2163msgid "%d x %d"
2164msgstr "%d x %d"
2165
2166#: ../src/screen.c:403
2167#, c-format
2168msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
2169msgstr "Екранът %d на дисплей '%s' е невалиден\n"
2170
2171#: ../src/screen.c:419
2172#, c-format
2173msgid ""
2174"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
2175"replace option to replace the current window manager.\n"
2176msgstr ""
2177"Екранът %d на дисплей „%s“ вече има мениджър на прозорци; пробвайте с "
2178"опцията --replace да го замените.\n"
2179
2180#: ../src/screen.c:443
2181#, c-format
2182msgid ""
2183"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
2184msgstr ""
2185"Неуспех при получаването на избрания мениджър за прозорци на екран %d, "
2186"дисплей „%s“\n"
2187
2188#: ../src/screen.c:501
2189#, c-format
2190msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
2191msgstr "Екран %d на дисплей „%s“ вече има мениджър за прозорци\n"
2192
2193#: ../src/screen.c:705
2194#, c-format
2195msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
2196msgstr "Неуспех при отстъпването на екран %d на дисплей „%s“\n"
2197
2198#: ../src/session.c:835 ../src/session.c:842
2199#, c-format
2200msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
2201msgstr "Неуспех при създаването на директорията „%s“: %s\n"
2202
2203#: ../src/session.c:852
2204#, c-format
2205msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
2206msgstr "Неуспех при отварянето на сесийния файл „%s“ за запис: %s\n"
2207
2208#: ../src/session.c:1004
2209#, c-format
2210msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
2211msgstr "Грешка при записване на сесийния файл „%s“: %s\n"
2212
2213#: ../src/session.c:1009
2214#, c-format
2215msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
2216msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл „%s“: %s\n"
2217
2218#: ../src/session.c:1084
2219#, c-format
2220msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
2221msgstr "Неуспех при прочитането на записания сесиен файл %s: %s\n"
2222
2223#: ../src/session.c:1119
2224#, c-format
2225msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
2226msgstr "Неуспех при анализирането на записания сесиен файл: %s\n"
2227
2228#: ../src/session.c:1168
2229msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
2230msgstr "Атрибутът <metacity_session> е видян, но вече имаме сесийния ID"
2231
2232#: ../src/session.c:1181
2233#, c-format
2234msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
2235msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <metacity_session>"
2236
2237#: ../src/session.c:1198
2238msgid "nested <window> tag"
2239msgstr "вложен етикет <window>"
2240
2241#: ../src/session.c:1256 ../src/session.c:1288
2242#, c-format
2243msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
2244msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <window>"
2245
2246#: ../src/session.c:1360
2247#, c-format
2248msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
2249msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <maximized>"
2250
2251#: ../src/session.c:1420
2252#, c-format
2253msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
2254msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <geometry>"
2255
2256#: ../src/session.c:1440
2257#, c-format
2258msgid "Unknown element %s"
2259msgstr "Непознат елемент %s"
2260
2261#: ../src/session.c:1906
2262#, c-format
2263msgid ""
2264"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
2265"session management: %s\n"
2266msgstr ""
2267"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който предупреждава за "
2268"програми, които не поддържат управление на сесиите: %s\n"
2269
2270#: ../src/theme-parser.c:224 ../src/theme-parser.c:242
2271#, c-format
2272msgid "Line %d character %d: %s"
2273msgstr "Ред %d, символ %d: %s"
2274
2275#: ../src/theme-parser.c:396
2276#, c-format
2277msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
2278msgstr "Атрибутът „%s“ се повтаря два пъти в един елемент <%s>"
2279
2280#: ../src/theme-parser.c:414 ../src/theme-parser.c:439
2281#, c-format
2282msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
2283msgstr "Атрибутът „%s“ е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
2284
2285#: ../src/theme-parser.c:485
2286#, c-format
2287msgid "Integer %ld must be positive"
2288msgstr "Цялото число %ld трябва да е положително"
2289
2290#: ../src/theme-parser.c:493
2291#, c-format
2292msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
2293msgstr "Цялото число %ld е прекалено голямо, максимумът е %d"
2294
2295#: ../src/theme-parser.c:521 ../src/theme-parser.c:602
2296#: ../src/theme-parser.c:626
2297#, c-format
2298msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
2299msgstr "„%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая"
2300
2301#: ../src/theme-parser.c:552
2302#, c-format
2303msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
2304msgstr "Булевите стойности са или „истина“, или „лъжа“. Не са „%s“"
2305
2306#: ../src/theme-parser.c:572
2307#, c-format
2308msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
2309msgstr "Ъгълът трябва да е между 0.0 и 360.0, а е %g\n"
2310
2311#: ../src/theme-parser.c:638
2312#, c-format
2313msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
2314msgstr ""
2315"Алфа трябва да е между 0.0 (пълна прозрачност) и 1.0 (пълна непрозрачност), "
2316"а е %g\n"
2317
2318#: ../src/theme-parser.c:684
2319#, c-format
2320msgid ""
2321"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
2322"large,x-large,xx-large)\n"
2323msgstr ""
2324"Невалидно увеличение на заглавието „%s“ (трябва да е xx-small,x-small,small,"
2325"medium,large,x-large,xx-large)\n"
2326
2327#: ../src/theme-parser.c:729 ../src/theme-parser.c:737
2328#: ../src/theme-parser.c:807 ../src/theme-parser.c:897
2329#: ../src/theme-parser.c:935 ../src/theme-parser.c:1012
2330#: ../src/theme-parser.c:1062 ../src/theme-parser.c:1070
2331#: ../src/theme-parser.c:1126 ../src/theme-parser.c:1134
2332#: ../src/theme-parser.c:2933 ../src/theme-parser.c:3022
2333#: ../src/theme-parser.c:3029 ../src/theme-parser.c:3036
2334#, c-format
2335msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
2336msgstr "Елементът <%s> няма атрибута „%s“"
2337
2338#: ../src/theme-parser.c:837 ../src/theme-parser.c:905
2339#: ../src/theme-parser.c:943 ../src/theme-parser.c:1020
2340#, c-format
2341msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
2342msgstr "Името „%s“ на <%s> е използвано втори път"
2343
2344#: ../src/theme-parser.c:849 ../src/theme-parser.c:955
2345#: ../src/theme-parser.c:1032
2346#, c-format
2347msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
2348msgstr "Родителят „%s“ на <%s> не е дефиниран"
2349
2350#: ../src/theme-parser.c:968
2351#, c-format
2352msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
2353msgstr "Геометрията „%s“ на <%s> не е дефинирана"
2354
2355#: ../src/theme-parser.c:981
2356#, c-format
2357msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
2358msgstr "<%s> трябва да указва или геометрия, или родител с геометрия"
2359
2360#: ../src/theme-parser.c:1080
2361#, c-format
2362msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
2363msgstr "Непознат вид „%s“ на елемента <%s>"
2364
2365#: ../src/theme-parser.c:1091
2366#, c-format
2367msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
2368msgstr "Непознат style_set „%s“ на елемента <%s>"
2369
2370#: ../src/theme-parser.c:1099
2371#, c-format
2372msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
2373msgstr "Видът прозорци „%s“ вече има установен вид на стила"
2374
2375#: ../src/theme-parser.c:1143
2376#, c-format
2377msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
2378msgstr "Непозната функция „%s“ за икона на меню"
2379
2380#: ../src/theme-parser.c:1152
2381#, c-format
2382msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
2383msgstr "Непознато състояние „%s“ за икона на меню"
2384
2385#: ../src/theme-parser.c:1160
2386#, c-format
2387msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
2388msgstr "Темата вече има икона на меню за функцията %s, състояние %s"
2389
2390#: ../src/theme-parser.c:1177 ../src/theme-parser.c:3241
2391#: ../src/theme-parser.c:3320
2392#, c-format
2393msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
2394msgstr "Няма дефиниран <draw_ops> с името „%s“"
2395
2396#: ../src/theme-parser.c:1192 ../src/theme-parser.c:1256
2397#: ../src/theme-parser.c:1545 ../src/theme-parser.c:3121
2398#: ../src/theme-parser.c:3175 ../src/theme-parser.c:3335
2399#: ../src/theme-parser.c:3512 ../src/theme-parser.c:3550
2400#: ../src/theme-parser.c:3588 ../src/theme-parser.c:3626
2401#, c-format
2402msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
2403msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
2404
2405#: ../src/theme-parser.c:1282 ../src/theme-parser.c:1369
2406#: ../src/theme-parser.c:1439
2407#, c-format
2408msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
2409msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „name“"
2410
2411#: ../src/theme-parser.c:1289 ../src/theme-parser.c:1376
2412#, c-format
2413msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
2414msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
2415
2416#: ../src/theme-parser.c:1320 ../src/theme-parser.c:1334
2417#: ../src/theme-parser.c:1393
2418msgid ""
2419"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
2420msgstr ""
2421"Не може да се указват едновременно и двата размера (височина и ширина на "
2422"бутоните) и отношението им"
2423
2424#: ../src/theme-parser.c:1343
2425#, c-format
2426msgid "Distance \"%s\" is unknown"
2427msgstr "Разстоянието „%s“ е неизвестно"
2428
2429#: ../src/theme-parser.c:1402
2430#, c-format
2431msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
2432msgstr "Пропорцията „%s“ е неизвестна"
2433
2434#: ../src/theme-parser.c:1446
2435#, c-format
2436msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
2437msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „top“"
2438
2439#: ../src/theme-parser.c:1453
2440#, c-format
2441msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
2442msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „bottom“"
2443
2444#: ../src/theme-parser.c:1460
2445#, c-format
2446msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
2447msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „left“"
2448
2449#: ../src/theme-parser.c:1467
2450#, c-format
2451msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
2452msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „right“"
2453
2454#: ../src/theme-parser.c:1499
2455#, c-format
2456msgid "Border \"%s\" is unknown"
2457msgstr "Границата „%s“ е непозната"
2458
2459#: ../src/theme-parser.c:1652 ../src/theme-parser.c:1762
2460#: ../src/theme-parser.c:1865 ../src/theme-parser.c:2052
2461#: ../src/theme-parser.c:2866
2462#, c-format
2463msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
2464msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „color“"
2465
2466#: ../src/theme-parser.c:1659
2467#, c-format
2468msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
2469msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x1“"
2470
2471#: ../src/theme-parser.c:1666 ../src/theme-parser.c:2711
2472#, c-format
2473msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
2474msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y1“"
2475
2476#: ../src/theme-parser.c:1673
2477#, c-format
2478msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
2479msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x2“"
2480
2481#: ../src/theme-parser.c:1680 ../src/theme-parser.c:2718
2482#, c-format
2483msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
2484msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y2“"
2485
2486#: ../src/theme-parser.c:1769 ../src/theme-parser.c:1872
2487#: ../src/theme-parser.c:1978 ../src/theme-parser.c:2059
2488#: ../src/theme-parser.c:2165 ../src/theme-parser.c:2263
2489#: ../src/theme-parser.c:2480 ../src/theme-parser.c:2606
2490#: ../src/theme-parser.c:2704 ../src/theme-parser.c:2778
2491#: ../src/theme-parser.c:2873
2492#, c-format
2493msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
2494msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x“"
2495
2496#: ../src/theme-parser.c:1776 ../src/theme-parser.c:1879
2497#: ../src/theme-parser.c:1985 ../src/theme-parser.c:2066
2498#: ../src/theme-parser.c:2172 ../src/theme-parser.c:2270
2499#: ../src/theme-parser.c:2487 ../src/theme-parser.c:2613
2500#: ../src/theme-parser.c:2785 ../src/theme-parser.c:2880
2501#, c-format
2502msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
2503msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y“"
2504
2505#: ../src/theme-parser.c:1783 ../src/theme-parser.c:1886
2506#: ../src/theme-parser.c:1992 ../src/theme-parser.c:2073
2507#: ../src/theme-parser.c:2179 ../src/theme-parser.c:2277
2508#: ../src/theme-parser.c:2494 ../src/theme-parser.c:2620
2509#: ../src/theme-parser.c:2792
2510#, c-format
2511msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
2512msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „width“"
2513
2514#: ../src/theme-parser.c:1790 ../src/theme-parser.c:1893
2515#: ../src/theme-parser.c:1999 ../src/theme-parser.c:2080
2516#: ../src/theme-parser.c:2186 ../src/theme-parser.c:2284
2517#: ../src/theme-parser.c:2501 ../src/theme-parser.c:2627
2518#: ../src/theme-parser.c:2799
2519#, c-format
2520msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
2521msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „height“"
2522
2523#: ../src/theme-parser.c:1900
2524#, c-format
2525msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
2526msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „start_angle“"
2527
2528#: ../src/theme-parser.c:1907
2529#, c-format
2530msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
2531msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „extent_angle“"
2532
2533#: ../src/theme-parser.c:2087
2534#, c-format
2535msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
2536msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „alpha“"
2537
2538#: ../src/theme-parser.c:2158
2539#, c-format
2540msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
2541msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „type“"
2542
2543#: ../src/theme-parser.c:2206
2544#, c-format
2545msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
2546msgstr "Стойността „%s“ не може да се анализира като тип градиент"
2547
2548#: ../src/theme-parser.c:2291
2549#, c-format
2550msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
2551msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „filename“"
2552
2553#: ../src/theme-parser.c:2316 ../src/theme-parser.c:2824
2554#, c-format
2555msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
2556msgstr "Непознато запълване „%s“ за елемента <%s>"
2557
2558#: ../src/theme-parser.c:2459 ../src/theme-parser.c:2592
2559#: ../src/theme-parser.c:2697
2560#, c-format
2561msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
2562msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
2563
2564#: ../src/theme-parser.c:2466 ../src/theme-parser.c:2599
2565#, c-format
2566msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
2567msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „shadow“"
2568
2569#: ../src/theme-parser.c:2473
2570#, c-format
2571msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
2572msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „arrow“"
2573
2574#: ../src/theme-parser.c:2526 ../src/theme-parser.c:2648
2575#: ../src/theme-parser.c:2736
2576#, c-format
2577msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
2578msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ на елемента <%s>"
2579
2580#: ../src/theme-parser.c:2536 ../src/theme-parser.c:2658
2581#, c-format
2582msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
2583msgstr "Неуспех при анализа на сянката „%s“ на елемента <%s>"
2584
2585#: ../src/theme-parser.c:2546
2586#, c-format
2587msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
2588msgstr "Неуспех при анализа на стрелката „%s“ на елемента <%s>"
2589
2590#: ../src/theme-parser.c:2959 ../src/theme-parser.c:3075
2591#, c-format
2592msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
2593msgstr "Няма дефинирани <draw_ops> с име „%s“"
2594
2595#: ../src/theme-parser.c:2971 ../src/theme-parser.c:3087
2596#, c-format
2597msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
2598msgstr "Включването на draw_ops „%s“ тук би предизвикало циклична зависимост"
2599
2600#: ../src/theme-parser.c:3150
2601#, c-format
2602msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
2603msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
2604
2605#: ../src/theme-parser.c:3207
2606#, c-format
2607msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
2608msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „position“"
2609
2610#: ../src/theme-parser.c:3216
2611#, c-format
2612msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
2613msgstr "Непозната позиция „%s“ за елемент на рамката"
2614
2615#: ../src/theme-parser.c:3224
2616#, c-format
2617msgid "Frame style already has a piece at position %s"
2618msgstr "Стилът на рамката вече има елемент на позицията %s"
2619
2620#: ../src/theme-parser.c:3269
2621#, c-format
2622msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
2623msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „function“"
2624
2625#: ../src/theme-parser.c:3277 ../src/theme-parser.c:3381
2626#, c-format
2627msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
2628msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
2629
2630#: ../src/theme-parser.c:3286
2631#, c-format
2632msgid "Unknown function \"%s\" for button"
2633msgstr "Непозната функция „%s“ за бутона"
2634
2635#: ../src/theme-parser.c:3295
2636#, c-format
2637msgid "Unknown state \"%s\" for button"
2638msgstr "Непознато състояние „%s“ за бутона"
2639
2640#: ../src/theme-parser.c:3303
2641#, c-format
2642msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
2643msgstr "Стилът на рамката има бутон за функция %s, състояние %s"
2644
2645#: ../src/theme-parser.c:3373
2646#, c-format
2647msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
2648msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „focus“"
2649
2650#: ../src/theme-parser.c:3389
2651#, c-format
2652msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
2653msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „style“"
2654
2655#: ../src/theme-parser.c:3398
2656#, c-format
2657msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
2658msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута фокус"
2659
2660#: ../src/theme-parser.c:3407
2661#, c-format
2662msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
2663msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута състояние"
2664
2665#: ../src/theme-parser.c:3417
2666#, c-format
2667msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
2668msgstr "Не е дефиниран стил на име  „%s“"
2669
2670#: ../src/theme-parser.c:3427
2671#, c-format
2672msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
2673msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „resize“"
2674
2675#: ../src/theme-parser.c:3437
2676#, c-format
2677msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
2678msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута оразмеряване"
2679
2680#: ../src/theme-parser.c:3447
2681#, c-format
2682msgid ""
2683"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
2684"states"
2685msgstr ""
2686"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянията максимизиран/"
2687"засенчен"
2688
2689#: ../src/theme-parser.c:3461
2690#, c-format
2691msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
2692msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, оразмеряване %s, фокус %s"
2693
2694#: ../src/theme-parser.c:3472 ../src/theme-parser.c:3483
2695#: ../src/theme-parser.c:3494
2696#, c-format
2697msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
2698msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, фокус %s"
2699
2700#: ../src/theme-parser.c:3533
2701msgid ""
2702"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
2703"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2704msgstr ""
2705"Не може да има два draw_ops за елемент <piece> (темата е указала атрибут "
2706"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2707
2708#: ../src/theme-parser.c:3571
2709msgid ""
2710"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
2711"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2712msgstr ""
2713"Не може да има два draw_ops за елемент <button> (темата е указала атрибут "
2714"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2715
2716#: ../src/theme-parser.c:3609
2717msgid ""
2718"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
2719"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2720msgstr ""
2721"Не може да има два draw_ops за елемент <menu_icon> (темата е указала атрибут "
2722"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2723
2724#: ../src/theme-parser.c:3656
2725#, c-format
2726msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
2727msgstr "Най-външният елемент в темата трябва да е <metacity_theme>, а не <%s>"
2728
2729#: ../src/theme-parser.c:3676
2730#, c-format
2731msgid ""
2732"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
2733msgstr "Елементът <%s> не е разрешен в елементите name/author/date/description"
2734
2735#: ../src/theme-parser.c:3681
2736#, c-format
2737msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
2738msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <constant> елемент"
2739
2740#: ../src/theme-parser.c:3693
2741#, c-format
2742msgid ""
2743"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
2744msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент distance/border/aspect_ratio"
2745
2746#: ../src/theme-parser.c:3715
2747#, c-format
2748msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
2749msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент с операция за чертане"
2750
2751#: ../src/theme-parser.c:3725 ../src/theme-parser.c:3755
2752#: ../src/theme-parser.c:3760
2753#, c-format
2754msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
2755msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент <%s>"
2756
2757#: ../src/theme-parser.c:3981
2758msgid "No draw_ops provided for frame piece"
2759msgstr "Няма draw_ops за детайл от рамката"
2760
2761#: ../src/theme-parser.c:3996
2762msgid "No draw_ops provided for button"
2763msgstr "Няма draw_ops за бутон"
2764
2765#: ../src/theme-parser.c:4011
2766msgid "No draw_ops provided for menu icon"
2767msgstr "Няма draw_ops за икона на менюто"
2768
2769#: ../src/theme-parser.c:4051
2770#, c-format
2771msgid "No text is allowed inside element <%s>"
2772msgstr "Не е позволен текст в елемента <%s>"
2773
2774#: ../src/theme-parser.c:4106
2775msgid "<name> specified twice for this theme"
2776msgstr "<name> е указан два пъти за тази тема"
2777
2778#: ../src/theme-parser.c:4117
2779msgid "<author> specified twice for this theme"
2780msgstr "<author> е указан два пъти за тази тема"
2781
2782#: ../src/theme-parser.c:4128
2783msgid "<copyright> specified twice for this theme"
2784msgstr "<copyright> е указан два пъти за тази тема"
2785
2786#: ../src/theme-parser.c:4139
2787msgid "<date> specified twice for this theme"
2788msgstr "<date> е указан два пъти за тази тема"
2789
2790#: ../src/theme-parser.c:4150
2791msgid "<description> specified twice for this theme"
2792msgstr "<description> е указан два пъти за тази тема"
2793
2794#: ../src/theme-parser.c:4345
2795#, c-format
2796msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
2797msgstr "Неуспех при прочитането на тема от файла %s: %s\n"
2798
2799#: ../src/theme-parser.c:4400
2800#, c-format
2801msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
2802msgstr "Файлът-тема %s не съдържа коренов <metacity_theme> елемент"
2803
2804#: ../src/theme-viewer.c:72
2805msgid "/_Windows"
2806msgstr "/_Прозорци"
2807
2808#: ../src/theme-viewer.c:73
2809msgid "/Windows/tearoff"
2810msgstr "/Прозорци/откъсване"
2811
2812#: ../src/theme-viewer.c:74
2813msgid "/Windows/_Dialog"
2814msgstr "/Прозорци/_Диалогов"
2815
2816#: ../src/theme-viewer.c:75
2817msgid "/Windows/_Modal dialog"
2818msgstr "/Прозорци/Модален прозорец"
2819
2820#: ../src/theme-viewer.c:76
2821msgid "/Windows/_Utility"
2822msgstr "/Прозорци/_Инструмент"
2823
2824#: ../src/theme-viewer.c:77
2825msgid "/Windows/_Splashscreen"
2826msgstr "/Прозорци/_Стартиращ екран"
2827
2828#: ../src/theme-viewer.c:78
2829msgid "/Windows/_Top dock"
2830msgstr "/Прозорци/_Горен док"
2831
2832#: ../src/theme-viewer.c:79
2833msgid "/Windows/_Bottom dock"
2834msgstr "/Прозорци/_Долен док"
2835
2836#: ../src/theme-viewer.c:80
2837msgid "/Windows/_Left dock"
2838msgstr "/Прозорци/_Ляв док"
2839
2840#: ../src/theme-viewer.c:81
2841msgid "/Windows/_Right dock"
2842msgstr "/Прозорци/_Десен док"
2843
2844#: ../src/theme-viewer.c:82
2845msgid "/Windows/_All docks"
2846msgstr "/Прозорци/_Всички докове"
2847
2848#: ../src/theme-viewer.c:83
2849msgid "/Windows/Des_ktop"
2850msgstr "/Прозорци/Работен _плот"
2851
2852#: ../src/theme-viewer.c:132
2853msgid "Open another one of these windows"
2854msgstr "Отваряне на някой друг от тези прозорци"
2855
2856#: ../src/theme-viewer.c:139
2857msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
2858msgstr "Това е демонстрационен бутон с икона „отваряне“"
2859
2860#: ../src/theme-viewer.c:146
2861msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
2862msgstr "Това е демо бутон с икона „изход“"
2863
2864#: ../src/theme-viewer.c:239
2865msgid "This is a sample message in a sample dialog"
2866msgstr "Това е примерно съобщение в примерен диалогов прозорец"
2867
2868#: ../src/theme-viewer.c:322
2869#, c-format
2870msgid "Fake menu item %d\n"
2871msgstr "Фалшив обект на менюто %d\n"
2872
2873#: ../src/theme-viewer.c:356
2874msgid "Border-only window"
2875msgstr "Прозорец само с граници"
2876
2877#: ../src/theme-viewer.c:358
2878msgid "Bar"
2879msgstr "Лента"
2880
2881#: ../src/theme-viewer.c:375
2882msgid "Normal Application Window"
2883msgstr "Нормален прозорец на програма"
2884
2885#: ../src/theme-viewer.c:379
2886msgid "Dialog Box"
2887msgstr "Диалогова кутия"
2888
2889#: ../src/theme-viewer.c:383
2890msgid "Modal Dialog Box"
2891msgstr "Модална диалогова кутия"
2892
2893#: ../src/theme-viewer.c:387
2894msgid "Utility Palette"
2895msgstr "Палитра на инструментите"
2896
2897#: ../src/theme-viewer.c:391
2898msgid "Torn-off Menu"
2899msgstr "Откъсване на менюто"
2900
2901#: ../src/theme-viewer.c:395
2902msgid "Border"
2903msgstr "Граница"
2904
2905#: ../src/theme-viewer.c:723
2906#, c-format
2907msgid "Button layout test %d"
2908msgstr "Тест за подредбата на бутоните %d"
2909
2910#: ../src/theme-viewer.c:752
2911#, c-format
2912msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
2913msgstr "%g милисекунди за да изрисува една прозоречна рамка"
2914
2915#: ../src/theme-viewer.c:795
2916msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
2917msgstr "Употреба: metacity-theme-viewer [ИМЕНАТЕМАТА]\n"
2918
2919#: ../src/theme-viewer.c:802
2920#, c-format
2921msgid "Error loading theme: %s\n"
2922msgstr "Грешка при зареждането на темата: %s\n"
2923
2924#: ../src/theme-viewer.c:808
2925#, c-format
2926msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
2927msgstr "Темата „%s“ е заредена за %g секунди\n"
2928
2929#: ../src/theme-viewer.c:831
2930msgid "Normal Title Font"
2931msgstr "Нормален шрифт на заглавието"
2932
2933#: ../src/theme-viewer.c:837
2934msgid "Small Title Font"
2935msgstr "Малък шрифт на заглавието"
2936
2937#: ../src/theme-viewer.c:843
2938msgid "Large Title Font"
2939msgstr "Голям шрифт на заглавието"
2940
2941#: ../src/theme-viewer.c:848
2942msgid "Button Layouts"
2943msgstr "Изглед на бутоните"
2944
2945#: ../src/theme-viewer.c:853
2946msgid "Benchmark"
2947msgstr "Статистика"
2948
2949#: ../src/theme-viewer.c:900
2950msgid "Window Title Goes Here"
2951msgstr "Тук се поставя заглавието на прозорците"
2952
2953#: ../src/theme-viewer.c:1004
2954#, c-format
2955msgid ""
2956"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
2957"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
2958"frame)\n"
2959msgstr ""
2960"Изчертаха се %d кадъра за %g секунди от страна на клиента (по %g милисекунди "
2961"на кадър) и %g секунди нормално време, което включва ресурси от страна на "
2962"сървъра X (по %g милисекунди на кадър)\n"
2963
2964#: ../src/theme-viewer.c:1217
2965msgid "position expression test returned TRUE but set error"
2966msgstr ""
2967"изразът за проверка на разположението върна TRUE, но зададе състояние за "
2968"грешка"
2969
2970#: ../src/theme-viewer.c:1219
2971msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
2972msgstr ""
2973"изразът за проверка на разположението върна FALSE, но не зададе състояние за "
2974"грешка<"
2975
2976#: ../src/theme-viewer.c:1223
2977msgid "Error was expected but none given"
2978msgstr "Очакваше се грешка, но не беше дадена никаква"
2979
2980#: ../src/theme-viewer.c:1225
2981#, c-format
2982msgid "Error %d was expected but %d given"
2983msgstr "Очакваше се грешка %d, но беше дадена %d"
2984
2985#: ../src/theme-viewer.c:1231
2986#, c-format
2987msgid "Error not expected but one was returned: %s"
2988msgstr "Не се очакваше грешка, но беше върната една: %s"
2989
2990#: ../src/theme-viewer.c:1235
2991#, c-format
2992msgid "x value was %d, %d was expected"
2993msgstr "стойността x беше %d, беше очаквана %d"
2994
2995#: ../src/theme-viewer.c:1238
2996#, c-format
2997msgid "y value was %d, %d was expected"
2998msgstr "стойността y беше %d, беше очаквана %d"
2999
3000#: ../src/theme-viewer.c:1301
3001#, c-format
3002msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
3003msgstr "%d координатен израз обработен за %g секунди (%g секунди средно)\n"
3004
3005#: ../src/theme.c:202
3006msgid "top"
3007msgstr "горния"
3008
3009#: ../src/theme.c:204
3010msgid "bottom"
3011msgstr "долния"
3012
3013#: ../src/theme.c:206
3014msgid "left"
3015msgstr "левия"
3016
3017#: ../src/theme.c:208
3018msgid "right"
3019msgstr "десния"
3020
3021#: ../src/theme.c:222
3022#, c-format
3023msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
3024msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер"
3025
3026#: ../src/theme.c:241
3027#, c-format
3028msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
3029msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размера на „%s“ ръб"
3030
3031#: ../src/theme.c:278
3032#, c-format
3033msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
3034msgstr "Отношението на размерите на бутона %g е неподходящо"
3035
3036#: ../src/theme.c:290
3037msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
3038msgstr "Геометрията на рамката не указва размера на бутоните"
3039
3040#: ../src/theme.c:847
3041msgid "Gradients should have at least two colors"
3042msgstr "Преливките трябва да имат поне два цвята"
3043
3044#: ../src/theme.c:973
3045#, c-format
3046msgid ""
3047"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
3048"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
3049msgstr ""
3050"GTK цветовата спецификация трябва да указва състоянието в квадратни скоби, "
3051"напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при анализира „%s“"
3052
3053#: ../src/theme.c:987
3054#, c-format
3055msgid ""
3056"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
3057"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
3058msgstr ""
3059"GTK цветовата спецификация трябва да съдържа квадратна скоба след "
3060"състоянието, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
3061"анализа на „%s“"
3062
3063#: ../src/theme.c:998
3064#, c-format
3065msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
3066msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ в цветовата спецификация"
3067
3068#: ../src/theme.c:1011
3069#, c-format
3070msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
3071msgstr "Неуспех при анализа на цветови компонент „%s“ в цветовата спецификация"
3072
3073#: ../src/theme.c:1041
3074#, c-format
3075msgid ""
3076"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
3077"format"
3078msgstr ""
3079"Форматът на смесването е „blend/bg_color/fg_color/alpha“, „%s“ не се "
3080"подчинява на формата"
3081
3082#: ../src/theme.c:1052
3083#, c-format
3084msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
3085msgstr "Неуспех при анализира на алфа стойността „%s“ в смесения цвят"
3086
3087#: ../src/theme.c:1062
3088#, c-format
3089msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
3090msgstr "Алфа стойността „%s“в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
3091
3092#: ../src/theme.c:1109
3093#, c-format
3094msgid ""
3095"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
3096msgstr ""
3097"Форматът на навиването е „shade/base_color/factor“, „%s“ не се подчинява на "
3098"формата"
3099
3100#: ../src/theme.c:1120
3101#, c-format
3102msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
3103msgstr ""
3104"Неуспех при анализира на фактора на навиването „%s“ в цвета за навиване"
3105
3106#: ../src/theme.c:1130
3107#, c-format
3108msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
3109msgstr "Факторът на навиване „%s“ в цвета за сянката е отрицателен"
3110
3111#: ../src/theme.c:1159
3112#, c-format
3113msgid "Could not parse color \"%s\""
3114msgstr "Неуспех при анализира на цвета „%s“"
3115
3116#: ../src/theme.c:1418
3117#, c-format
3118msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
3119msgstr "Изразът за координати съдържа символа „%s“, който не е позволен"
3120
3121#: ../src/theme.c:1445
3122#, c-format
3123msgid ""
3124"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
3125"parsed"
3126msgstr ""
3127"Изразът за координати съдържа числото с плаваща запетая „%s“, което не може "
3128"да бъде анализирано"
3129
3130#: ../src/theme.c:1459
3131#, c-format
3132msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
3133msgstr ""
3134"Изразът за координати съдържа цялото число „%s“, което не може да бъде "
3135"анализирано"
3136
3137#: ../src/theme.c:1526
3138#, c-format
3139msgid ""
3140"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
3141"\"%s\""
3142msgstr ""
3143"Изразът за координати съдържа непознат оператор в началото на този текст: „%"
3144"s“"
3145
3146#: ../src/theme.c:1583
3147msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
3148msgstr "Изразът за координати бе празен или не бе разбран"
3149
3150#: ../src/theme.c:1720 ../src/theme.c:1730 ../src/theme.c:1764
3151msgid "Coordinate expression results in division by zero"
3152msgstr "Изразът за координати дава делене на нула"
3153
3154#: ../src/theme.c:1772
3155msgid ""
3156"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
3157msgstr ""
3158"Изразът за координати използва оператора mod върху число с плаваща запетая"
3159
3160#: ../src/theme.c:1828
3161#, c-format
3162msgid ""
3163"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
3164msgstr ""
3165"Изразът за координати използва оператора „%s“ на място, където се очаква "
3166"операнд"
3167
3168#: ../src/theme.c:1837
3169msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
3170msgstr ""
3171"Изразът за координати използва оператор на място, където се очаква операнд"
3172
3173#: ../src/theme.c:1845
3174msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
3175msgstr "Изразът за координати завършва с оператор вместо с операнд"
3176
3177#: ../src/theme.c:1855
3178#, c-format
3179msgid ""
3180"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
3181"operand in between"
3182msgstr ""
3183"Изразът за координати използва оператора „%c“ след „%c“ без да има операнд "
3184"между тях"
3185
3186#: ../src/theme.c:1973
3187msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
3188msgstr "Анализаторът на изрази за координати препълни буфера си."
3189
3190#: ../src/theme.c:2002
3191msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
3192msgstr "В израза за координати има затваряща скоба без съответна отваряща"
3193
3194#: ../src/theme.c:2064
3195#, c-format
3196msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
3197msgstr ""
3198"Изразът за координати използва непознатата променлива или константа „%s“"
3199
3200#: ../src/theme.c:2119
3201msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
3202msgstr "В изразът за координати има отваряща скоба без съответна затваряща"
3203
3204#: ../src/theme.c:2130
3205msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
3206msgstr "Изразът за координати не съдържа нито оператори, нито операнди"
3207
3208#: ../src/theme.c:2371 ../src/theme.c:2393 ../src/theme.c:2414
3209#, c-format
3210msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
3211msgstr "Темата съдържа израза „%s“, който даде грешка: %s\n"
3212
3213#: ../src/theme.c:3860
3214#, c-format
3215msgid ""
3216"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
3217"specified for this frame style"
3218msgstr ""
3219"За този стил на рамката трябва да се укаже <button function=\"%s\" state=\"%s"
3220"\" draw_ops=\"нещо си\"/>"
3221
3222#: ../src/theme.c:4304 ../src/theme.c:4329
3223#, c-format
3224msgid ""
3225"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
3226msgstr ""
3227"Липсва <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"нещо си\"/>"
3228
3229#: ../src/theme.c:4375
3230#, c-format
3231msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
3232msgstr "Неуспех при зареждането на темата „%s“: %s\n"
3233
3234#: ../src/theme.c:4515 ../src/theme.c:4522 ../src/theme.c:4529
3235#: ../src/theme.c:4536 ../src/theme.c:4543
3236#, c-format
3237msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
3238msgstr "Не е указано <%s> за темата „%s“"
3239
3240#: ../src/theme.c:4551
3241#, c-format
3242msgid ""
3243"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
3244"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
3245msgstr ""
3246"Няма указан стил на рамката за „%s“ прозорците в тема „%s“. Добавете елемент "
3247"<window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
3248
3249#: ../src/theme.c:4565
3250#, c-format
3251msgid ""
3252"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
3253"specified for this theme"
3254msgstr ""
3255"За тази тема трябва да се укаже <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" "
3256"draw_ops=\"нещо си\"/>"
3257
3258#: ../src/theme.c:4945 ../src/theme.c:5007
3259#, c-format
3260msgid ""
3261"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
3262msgstr ""
3263"Константите определени от потребителя трябва да започват с главна буква, а „%"
3264"s“ не започва така"
3265
3266#: ../src/theme.c:4953 ../src/theme.c:5015
3267#, c-format
3268msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
3269msgstr "Константата „%s“ вече е дефинирана"
3270
3271#: ../src/util.c:96
3272#, c-format
3273msgid "Failed to open debug log: %s\n"
3274msgstr "Неуспех при отварянето на журнала за изчистване на грешки: %s\n"
3275
3276#: ../src/util.c:106
3277#, c-format
3278msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
3279msgstr "Неуспех при изпълнението на fdopen() върху журналния файл %s: %s\n"
3280
3281#: ../src/util.c:112
3282#, c-format
3283msgid "Opened log file %s\n"
3284msgstr "Отворен е журналния файл %s\n"
3285
3286#: ../src/util.c:220
3287msgid "Window manager: "
3288msgstr "Мениджър на прозорци: "
3289
3290#: ../src/util.c:368
3291msgid "Bug in window manager: "
3292msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
3293
3294#: ../src/util.c:397
3295msgid "Window manager warning: "
3296msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
3297
3298#: ../src/util.c:421
3299msgid "Window manager error: "
3300msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
3301
3302#: ../src/window-props.c:169
3303#, c-format
3304msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
3305msgstr "Приложението зададе неверен _NET_WM_PID %lu\n"
3306
3307#: ../src/window-props.c:237
3308#, c-format
3309msgid "%s (on %s)"
3310msgstr "%s (от %s)"
3311
3312#: ../src/window-props.c:1177
3313#, c-format
3314msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
3315msgstr "За %2$s е указан неправилен WM_TRANSIENT_FOR, прозорец 0x%1$lx.\n"
3316
3317#. first time through
3318#: ../src/window.c:5298
3319#, c-format
3320msgid ""
3321"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
3322"window as specified in the ICCCM.\n"
3323msgstr ""
3324"Прозорецът %s зададе SM_CLIENT_ID за себе, а не за прозореца "
3325"WM_CLIENT_LEADER, както е указано в ICCCM.\n"
3326
3327#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
3328#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
3329#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
3330#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows.  Apps that set
3331#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
3332#. * about these apps but make them work.
3333#.
3334#: ../src/window.c:5894
3335#, c-format
3336msgid ""
3337"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
3338"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
3339msgstr ""
3340"Прозорецът %s задава подсказка MWM за това, че размерът му не може да се "
3341"променя, но едновременно с това указва минимален размер %d x %d и максимален "
3342"размер %d x %d. Това не е смислено.\n"
3343
3344#: ../src/xprops.c:153
3345#, c-format
3346msgid ""
3347"Window 0x%lx has property %s\n"
3348"that was expected to have type %s format %d\n"
3349"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
3350"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
3351"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
3352msgstr ""
3353"Прозорецът 0x%lx има свойството %s\n"
3354"което трябва да е от вида: %s, формат: %d\n"
3355"а всъщност има вида: %s, формат: %d, брой: %d.\n"
3356"Това най-вероятно е грешка в приложението, а не в мениджъра на прозорци.\n"
3357"Прозорецът е със заглавие=„%s“, клас=„%s“, име=„%s“\n"
3358
3359#: ../src/xprops.c:399
3360#, c-format
3361msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
3362msgstr "Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8\n"
3363
3364#: ../src/xprops.c:482
3365#, c-format
3366msgid ""
3367"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
3368msgstr ""
3369"Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8 за елемента %d в "
3370"списъка\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.