source: desktop/metacity.HEAD.bg.po @ 638

Last change on this file since 638 was 638, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

metacity: HEAD, gnome-2-14 - обновяване до 100%.
gnome-applets: HEAD - малко обновяване, изчаквам за превод на специфични термини.

File size: 158.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation for metacity.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com>, 2002, 2006.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, huge updates, 2004.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, updates, 2004
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: metacity 2.10\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2006-04-14 11:54+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2006-04-14 11:54+0300\n"
14"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../src/tools/metacity-message.c:150
22#, c-format
23msgid "Usage: %s\n"
24msgstr "Употреба: %s\n"
25
26#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:131
27msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
28msgstr "Metacity е компилиран без поддръжка на подробен режим\n"
29
30#: ../src/delete.c:64 ../src/delete.c:91 ../src/metacity-dialog.c:71
31#: ../src/theme-parser.c:467
32#, c-format
33msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
34msgstr "„%s“ не може да се анализира като цяло число"
35
36#: ../src/delete.c:71 ../src/delete.c:98 ../src/metacity-dialog.c:78
37#: ../src/theme-parser.c:476 ../src/theme-parser.c:530
38#, c-format
39msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
40msgstr "Крайните символи „%s“ в низа „%s“ са неразбираеми"
41
42#: ../src/delete.c:129
43#, c-format
44msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
45msgstr "Неуспех при анализа на съобщението „%s“ от диалоговия процес\n"
46
47#: ../src/delete.c:264
48#, c-format
49msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
50msgstr "Грешка при четене от процеса за изобразяване на диалога: %s\n"
51
52#: ../src/delete.c:345
53#, c-format
54msgid ""
55"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
56msgstr ""
57"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който пита дали да се убие "
58"приложението: %s\n"
59
60#: ../src/delete.c:453
61#, c-format
62msgid "Failed to get hostname: %s\n"
63msgstr "Неуспех при получаването на името на хоста: %s\n"
64
65#: ../src/display.c:350
66#, c-format
67msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
68msgstr "Неуспех при отварянето на дисплея на X Window „%s“\n"
69
70#: ../src/errors.c:269
71#, c-format
72msgid ""
73"Lost connection to the display '%s';\n"
74"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
75"the window manager.\n"
76msgstr ""
77"Връзката с дисплея „%s“ се изгуби.\n"
78"Най-вероятно X сървърът е бил спрян или сте \n"
79"убили/унищожили мениджъра на прозорци.\n"
80
81#: ../src/errors.c:276
82#, c-format
83msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
84msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей „%s“.\n"
85
86#: ../src/frames.c:1097
87msgid "Close Window"
88msgstr "Затваряне на прозореца"
89
90#: ../src/frames.c:1100
91msgid "Window Menu"
92msgstr "Меню за прозорците"
93
94#: ../src/frames.c:1103
95msgid "Minimize Window"
96msgstr "Минимизиране на прозореца"
97
98#: ../src/frames.c:1106
99msgid "Maximize Window"
100msgstr "Максимизиране на прозореца"
101
102#: ../src/frames.c:1109
103msgid "Unmaximize Window"
104msgstr "Демаксимизиране на прозореца"
105
106#: ../src/keybindings.c:996
107#, c-format
108msgid ""
109"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
110"binding\n"
111msgstr "Някоя друга програма използва бързия клавиш %s с модификатори %x\n"
112
113#: ../src/keybindings.c:2534
114#, c-format
115msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
116msgstr ""
117"Грешка при стартиране на диалоговия прозорец на Metacity, за отпечатване на "
118"грешка за команда: %s\n"
119
120#: ../src/keybindings.c:2639
121#, c-format
122msgid "No command %d has been defined.\n"
123msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
124
125#: ../src/keybindings.c:3501
126msgid "No terminal command has been defined.\n"
127msgstr "Не е дефинирана команда за терминал.\n"
128
129#: ../src/main.c:70
130#, c-format
131msgid ""
132"metacity %s\n"
133"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
134"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
135"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
136"PARTICULAR PURPOSE.\n"
137msgstr ""
138"metacity %s\n"
139"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., и други\n"
140"Това е свободен софтуер, прегледайте изходния код относно условията за "
141"разпространение.\n"
142"Не получавате НИКАКВА гаранция, дори и ПРЕПОРЪКА или СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА КАКВИТО "
143"И ДА Е ЦЕЛИ.\n"
144
145#: ../src/main.c:258
146msgid "Disable connection to session manager"
147msgstr "Прекъсване на връзката към мениджъра на сесиите"
148
149#: ../src/main.c:264
150msgid "Replace the running window manager with Metacity"
151msgstr "Замяна на текущия мениджър на прозорци с Metacity"
152
153#: ../src/main.c:270
154msgid "Specify session management ID"
155msgstr "Определяне на ID за управлението на сесии"
156
157#: ../src/main.c:275
158msgid "X Display to use"
159msgstr "X дисплея, който да се използва"
160
161#: ../src/main.c:281
162msgid "Initialize session from savefile"
163msgstr "Инициализиране на сесия от файл със запазеното състояние"
164
165#: ../src/main.c:287
166msgid "Print version"
167msgstr "Версия за печат"
168
169#: ../src/main.c:439
170#, c-format
171msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
172msgstr "Неуспех при сканирането на директорията с темите: %s\n"
173
174#: ../src/main.c:455
175#, c-format
176msgid ""
177"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
178msgstr ""
179"Неуспех при намирането на тема! Проверете дали %s съществува и съдържа "
180"обичайните теми."
181
182#: ../src/main.c:527
183#, c-format
184msgid "Failed to restart: %s\n"
185msgstr "Неуспех при рестартиране: %s\n"
186
187#: ../src/menu.c:55
188msgid "Mi_nimize"
189msgstr "Ми_нимизиране"
190
191#: ../src/menu.c:56
192msgid "Ma_ximize"
193msgstr "_Максимизиране"
194
195#: ../src/menu.c:57
196msgid "Unma_ximize"
197msgstr "_Демаксимизиране"
198
199#: ../src/menu.c:58
200msgid "Roll _Up"
201msgstr "На_виване"
202
203#: ../src/menu.c:59
204msgid "_Unroll"
205msgstr "_Развиване"
206
207#: ../src/menu.c:60 ../src/menu.c:61
208msgid "On _Top"
209msgstr "_Отгоре"
210
211#: ../src/menu.c:62
212msgid "_Move"
213msgstr "_Преместване"
214
215#: ../src/menu.c:63
216msgid "_Resize"
217msgstr "_Оразмеряване"
218
219#: ../src/menu.c:64
220msgid "Move Titlebar On_screen"
221msgstr "Преместване на лентата за заглавието по _екрана"
222
223#. separator
224#: ../src/menu.c:66
225msgid "_Close"
226msgstr "_Затваряне"
227
228#. separator
229#: ../src/menu.c:68
230msgid "_Always on Visible Workspace"
231msgstr "_Винаги на видимия работен плот"
232
233#: ../src/menu.c:69
234msgid "_Only on This Workspace"
235msgstr "_Само на този работен плот"
236
237#: ../src/menu.c:70
238msgid "Move to Workspace _Left"
239msgstr "Преместване в _левия работен плот"
240
241#: ../src/menu.c:71
242msgid "Move to Workspace R_ight"
243msgstr "Преместване в _десния работен плот"
244
245#: ../src/menu.c:72
246msgid "Move to Workspace _Up"
247msgstr "Преместване в _горния работен плот"
248
249#: ../src/menu.c:73
250msgid "Move to Workspace _Down"
251msgstr "Преместване в _долния работен плот"
252
253#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:2039 ../src/prefs.c:2402
254#, c-format
255msgid "Workspace %d"
256msgstr "Работен плот %d"
257
258#: ../src/menu.c:173
259msgid "Workspace 1_0"
260msgstr "Работен плот 1_0"
261
262#: ../src/menu.c:175
263#, c-format
264msgid "Workspace %s%d"
265msgstr "Работен плот %s%d"
266
267#: ../src/menu.c:373
268msgid "Move to Another _Workspace"
269msgstr "Преместване в друг _работен плот"
270
271#. This is the text that should appear next to menu accelerators
272#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
273#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
274#. * this.
275#.
276#: ../src/metaaccellabel.c:103
277msgid "Shift"
278msgstr "Shift"
279
280#. This is the text that should appear next to menu accelerators
281#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
282#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
283#. * this.
284#.
285#: ../src/metaaccellabel.c:109
286msgid "Ctrl"
287msgstr "Ctrl"
288
289#. This is the text that should appear next to menu accelerators
290#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
291#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
292#. * this.
293#.
294#: ../src/metaaccellabel.c:115
295msgid "Alt"
296msgstr "Alt"
297
298#. This is the text that should appear next to menu accelerators
299#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
300#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
301#. * this.
302#.
303#: ../src/metaaccellabel.c:121
304msgid "Meta"
305msgstr "Meta"
306
307#. This is the text that should appear next to menu accelerators
308#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
309#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
310#. * this.
311#.
312#: ../src/metaaccellabel.c:127
313msgid "Super"
314msgstr "Super"
315
316#. This is the text that should appear next to menu accelerators
317#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
318#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
319#. * this.
320#.
321#: ../src/metaaccellabel.c:133
322msgid "Hyper"
323msgstr "Hyper"
324
325#. This is the text that should appear next to menu accelerators
326#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
327#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
328#. * this.
329#.
330#: ../src/metaaccellabel.c:139
331msgid "Mod2"
332msgstr "Mod2"
333
334#. This is the text that should appear next to menu accelerators
335#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
336#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
337#. * this.
338#.
339#: ../src/metaaccellabel.c:145
340msgid "Mod3"
341msgstr "Mod3"
342
343#. This is the text that should appear next to menu accelerators
344#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
345#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
346#. * this.
347#.
348#: ../src/metaaccellabel.c:151
349msgid "Mod4"
350msgstr "Mod4"
351
352#. This is the text that should appear next to menu accelerators
353#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
354#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
355#. * this.
356#.
357#: ../src/metaaccellabel.c:157
358msgid "Mod5"
359msgstr "Mod5"
360
361#: ../src/metacity-dialog.c:111
362#, c-format
363msgid "The window \"%s\" is not responding."
364msgstr "Прозорецът „%s“ не отговаря."
365
366#: ../src/metacity-dialog.c:119
367msgid ""
368"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
369msgstr ""
370"Принудителното спиране на тази програма, ще доведе до загуба на всички "
371"незапазени промени."
372
373#: ../src/metacity-dialog.c:130
374msgid "_Force Quit"
375msgstr "_Принудително спиране"
376
377#: ../src/metacity-dialog.c:227
378msgid "Title"
379msgstr "Заглавие"
380
381#: ../src/metacity-dialog.c:239
382msgid "Class"
383msgstr "Клас"
384
385#: ../src/metacity-dialog.c:265
386msgid ""
387"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
388"restarted manually next time you log in."
389msgstr ""
390"Тези прозорци не поддържат операцията по записване на текущото състояние и "
391"ще трябва да се стартират ръчно при следващото Ви влизане."
392
393#: ../src/metacity-dialog.c:331
394#, c-format
395msgid ""
396"There was an error running \"%s\":\n"
397"%s."
398msgstr ""
399"Имаше грешка при изпълнението на „%s“:\n"
400"%s."
401
402#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
403msgid "Metacity"
404msgstr "Metacity"
405
406#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
407msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
408msgstr ""
409"Все още не е осъществено: навигацията работи в рамките на програмите, а не "
410"на прозорците"
411
412#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
413msgid ""
414"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
415"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
416"set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font "
417"option is set to true."
418msgstr ""
419"Низ описващ шрифт за заглавната лента на прозорците. Размерът от описанието "
420"ще се използва, само ако настройката titlebar_font_size е установена на 0. "
421"Тази настройка е неактивна, ако настройката titlebar_uses_desktop_font е "
422"включена."
423
424#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
425msgid "Action on title bar double-click"
426msgstr "Действие при двойно натискане върху заглавната лента"
427
428#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
429msgid "Activate window menu"
430msgstr "Активиране на менюто за прозорците"
431
432#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
433msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
434msgstr "Подредба на бутоните в заглавната лента"
435
436#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
437msgid ""
438"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
439"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
440"the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
441"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
442"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
443"older versions."
444msgstr ""
445"Подредба на бутоните в заглавната лента. Стойността трябва да е низ от вида "
446"„menu:minimize,maximize,close“. С „;“ се разделят левия от десния ъгъл на "
447"прозореца, а със „,“ - имената на бутоните. Не са позволени повторения на "
448"бутоните. Непознатите имена се игнорират, така че в бъдещи версии на "
449"Metacity да могат да се добавят нови бутони без да се пречи на старите "
450"версии."
451
452#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
453msgid "Automatically raises the focused window"
454msgstr "Автоматично издигане на фокусирания прозорец"
455
456#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
457msgid ""
458"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
459"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
460"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
461"for example."
462msgstr ""
463"Натискането на заглавната лента на прозорец, когато този модифициращ клавиш "
464"е натиснат, премества прозореца (ляв бутон на мишката), оразмерява прозореца "
465"(среден бутон) или показва менюто за прозорци (десен бутон). Модификаторът е "
466"от вида „&lt;Alt&gt;“ или „&lt;Super&gt;“ например."
467
468#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
469msgid "Close window"
470msgstr "Затваряне на прозореца"
471
472#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
473msgid "Commands to run in response to keybindings"
474msgstr "Команди, които да се изпълнят при натискането на бърз клавиш"
475
476#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
477msgid "Compositing Manager"
478msgstr "Мениджър за наслагване"
479
480#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
481msgid "Control how new windows get focus"
482msgstr "Кога новите прозорци получават фокуса"
483
484#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
485msgid "Current theme"
486msgstr "Текуща тема"
487
488#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
489msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
490msgstr "Забавяне в милисекунди за настройката за автоматично издигане"
491
492#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
493msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
494msgstr "Указва дали Metacity ще действа и като мениджър за наслагване."
495
496#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
497msgid ""
498"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
499"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
500msgstr ""
501"Определя дали програми или системата може да генерират звукови „бибиткания“. "
502"Може да се използва наедно с „визуален звънец“, за да се позволят тихи "
503"„бибиткания“."
504
505#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
506msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
507msgstr ""
508"Изключва неправилното поведение изисквано от стари приложения или такива с "
509"грешки"
510
511#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
512msgid "Enable Visual Bell"
513msgstr "Включване на визуалния звънец"
514
515#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
516msgid "Hide all windows and focus desktop"
517msgstr "Скриване на всички прозорци и фокусиране на работното място"
518
519#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
520msgid ""
521"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
522"the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
523"the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to "
524"raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
525msgstr ""
526"Ако е включено и начинът за фокусиране е „sloppy“ или „mouse“, тогава "
527"фокусираният прозорец ще бъде автоматично издигнат след определен интервал, "
528"който е зададен в ключа auto_raise_delay. Това поведение не е свързано с "
529"натискането на бутоните на мишката за издигането на прозорец, нито с с "
530"навлизането на показалеца на мишката при действие на провлачване и пускане."
531
532#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
533msgid ""
534"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
535"font for window titles."
536msgstr ""
537"Ако е зададено като истина, настройката за titlebar_font се игнорира. За "
538"заглавията на прозорците се използва стандартният шрифт за приложенията."
539
540#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
541msgid ""
542"If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, "
543"avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in "
544"usability for many users, but may allow legacy applications to continue "
545"working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, "
546"the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
547msgstr ""
548"Ако е включено, metacity ще дава на потребителя по-малко обратна връзка, "
549"като се използват рамки вместо цели прозорци, избягват се анимации или чрез "
550"други средства. Това е значимо влошаване на използваемостта за много "
551"потребители, но може да позволи на специфични програми и терминални сървъри "
552"да работят. Рамките за прозорците са изключени, когато са включени "
553"възможностите за достъпност."
554
555#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
556msgid ""
557"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
558"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
559"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
560"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
561"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
562"windows in other applications. Application-based mode is, however, largely "
563"unimplemented at the moment."
564msgstr ""
565"Ако е истина, Metacity работи на базата на приложения, а не на прозорци. "
566"Идеята е малко абстрактна, но като цяло подходът базиран на приложения е по-"
567"близък до Macintosh отколкото до Windows. Когато фокусирате прозорец при "
568"подход базиран на приложения, всички прозорци на приложението ще се "
569"издигнат. При този подход натисканията за фокусиране не се предават на "
570"прозорците на други приложения. На този етап подходът на базата на "
571"приложения още не е осъществен изцяло."
572
573#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
574msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
575msgstr ""
576"Ако е включено, се жертва част от използваемостта за повече свободни ресурси"
577
578#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
579msgid "Lower window below other windows"
580msgstr "Понижаване на прозореца под другите прозорци"
581
582#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
583msgid ""
584"Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
585"window) normally raise the window as a side-effect. Set this option to false "
586"to decouple raising from other user actions. Even when this option is false, "
587"windows can still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a "
588"normal click on the window decorations, or by special messages, such as "
589"activation requests from pagers. This option is currently disabled in click-"
590"to-focus mode."
591msgstr ""
592"Много действия (като натискане в клиентската област на прозорец, "
593"преместването или оразмеряването му) предизвикват неговото издигане като "
594"страничен ефект. Задайте тази настройка да е лъжа, за да разделите "
595"издигането от другите взаимодействия. Когато настройката е лъжа, прозорците "
596"пак могат да бъдат издигани чрез натискане върху тях с левия бутон на "
597"мишката в комбинация с клавиша Alt или с нормално натискане върху украсата "
598"на прозореца, или някои специални съобщения (напр. искане за задействане от "
599"страна на някои програми). В момента тази настройка е неактивна, когато се "
600"използва режима на натискане за фокусиране."
601
602#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
603msgid "Maximize window"
604msgstr "Максимизиране на прозорец"
605
606#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
607msgid "Maximize window horizontally"
608msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
609
610#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
611msgid "Maximize window vertically"
612msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
613
614#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
615msgid "Minimize window"
616msgstr "Минимизиране на прозореца"
617
618#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
619msgid "Modifier to use for modified window click actions"
620msgstr ""
621"Модификатор, който да се ползва за модифицираните действия с натискания по "
622"прозорците"
623
624#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
625msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
626msgstr ""
627"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място в обратен ред"
628
629#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
630msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
631msgstr ""
632"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място в обратен ред, "
633"като се използва изскачащ прозорец"
634
635#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
636msgid "Move backwards between windows immediately"
637msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците в обратен ред"
638
639#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
640msgid "Move between panels and the desktop immediately"
641msgstr "Премества незабавно фокуса между панелите и работното място"
642
643#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
644msgid "Move between panels and the desktop with popup"
645msgstr ""
646"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място, като се "
647"използва изскачащ прозорец"
648
649#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
650msgid "Move between windows immediately"
651msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците "
652
653#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
654msgid "Move between windows with popup"
655msgstr ""
656"Премества незабавно фокуса между прозорците, като се използва изскачащ "
657"прозорец"
658
659#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
660msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
661msgstr ""
662"Премества незабавно фокуса между прозорците в обратен ред, като се използва "
663"изскачащ прозорец"
664
665#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
666msgid "Move window"
667msgstr "Преместване на прозорец"
668
669#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
670msgid "Move window one workspace down"
671msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
672
673#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
674msgid "Move window one workspace to the left"
675msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
676
677#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
678msgid "Move window one workspace to the right"
679msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
680
681#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
682msgid "Move window one workspace up"
683msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
684
685#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
686msgid "Move window to workspace 1"
687msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
688
689#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
690msgid "Move window to workspace 10"
691msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
692
693#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
694msgid "Move window to workspace 11"
695msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 11"
696
697#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
698msgid "Move window to workspace 12"
699msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 12"
700
701#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
702msgid "Move window to workspace 2"
703msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 2"
704
705#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
706msgid "Move window to workspace 3"
707msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 3"
708
709#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
710msgid "Move window to workspace 4"
711msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 4"
712
713#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
714msgid "Move window to workspace 5"
715msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 5"
716
717#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
718msgid "Move window to workspace 6"
719msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 6"
720
721#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
722msgid "Move window to workspace 7"
723msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 7"
724
725#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
726msgid "Move window to workspace 8"
727msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 8"
728
729#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
730msgid "Move window to workspace 9"
731msgstr "Премества прозореца на работен плот 9"
732
733#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
734msgid "Name of workspace"
735msgstr "Име на работния плот"
736
737#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
738msgid "Number of workspaces"
739msgstr "Брой работни плотове"
740
741#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
742msgid ""
743"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
744"prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
745"workspaces."
746msgstr ""
747"Брой работни плотове. Трябва да е над 0. Има горна граница (за да се "
748"предотврати случайното разрушаване на средата, ако поискате прекалено много "
749"работни места)."
750
751#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
752msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
753msgstr "Ако прозорецът е под друг, го издига, иначе го понижава"
754
755#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
756msgid "Raise window above other windows"
757msgstr "Издигане на прозореца над другите"
758
759#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
760msgid "Resize window"
761msgstr "Оразмеряване на прозорец"
762
763#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
764msgid "Run a defined command"
765msgstr "Изпълняване на определена команда"
766
767#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
768msgid "Run a terminal"
769msgstr "Стартиране на терминал"
770
771#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
772msgid "Show the panel menu"
773msgstr "Показване на менюто на панела"
774
775#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
776msgid "Show the panel run application dialog"
777msgstr "Показване на диалоговия прозорец на панела за стартиране на програма"
778
779#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
780msgid ""
781"Some applications disregard specifications in ways that result in window "
782"manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, "
783"which gives a more consistent user interface, provided one does not need to "
784"run any misbehaving applications."
785msgstr ""
786"Някои програми нарушават спецификациите по начини, които предизвикват грешно "
787"поведение на мениджъра на прозорци. Тази настройка кара Metacity да работи в "
788"изцяло правилен режим, което дава малко по-добър потребителски интерфейс, "
789"ако няма да стартирате развалени програми."
790
791#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
792msgid "Switch to workspace 1"
793msgstr "Превключване към работен плот 1"
794
795#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
796msgid "Switch to workspace 10"
797msgstr "Превключване към работен плот 10"
798
799#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
800msgid "Switch to workspace 11"
801msgstr "Превключване към работен плот 11"
802
803#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
804msgid "Switch to workspace 12"
805msgstr "Превключване към работен плот 12"
806
807#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
808msgid "Switch to workspace 2"
809msgstr "Превключване към работен плот 2"
810
811#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
812msgid "Switch to workspace 3"
813msgstr "Превключване към работен плот 3"
814
815#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
816msgid "Switch to workspace 4"
817msgstr "Превключване към работен плот 4"
818
819#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
820msgid "Switch to workspace 5"
821msgstr "Превключване към работен плот 5"
822
823#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
824msgid "Switch to workspace 6"
825msgstr "Превключване към работен плот 6"
826
827#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
828msgid "Switch to workspace 7"
829msgstr "Превключване към работен плот 7"
830
831#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
832msgid "Switch to workspace 8"
833msgstr "Превключване към работен плот 8"
834
835#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
836msgid "Switch to workspace 9"
837msgstr "Превключване към работен плот 9"
838
839#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
840msgid "Switch to workspace above this one"
841msgstr "Превключване към работния плот отгоре"
842
843#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
844msgid "Switch to workspace below this one"
845msgstr "Превключване към работния плот отдолу"
846
847#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
848msgid "Switch to workspace on the left"
849msgstr "Превключване към работния плот вляво"
850
851#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
852msgid "Switch to workspace on the right"
853msgstr "Превключване към работния плот вдясно"
854
855#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
856msgid "System Bell is Audible"
857msgstr "Системния звънец е звуков"
858
859#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
860msgid "Take a screenshot"
861msgstr "Снимане на екрана"
862
863#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
864msgid "Take a screenshot of a window"
865msgstr "Прави снимка на отделен прозорец"
866
867#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
868msgid ""
869"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
870"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
871"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
872"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
873"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
874"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
875"currently focused window's titlebar is flashed."
876msgstr ""
877"Задава начинът, по който Metacity визуално представя системния звънец или "
878"звънеца на приложение. В момента валидни са следните две стойности: "
879"„fullscreen“, което съответства на черно-бяло премигване на целия екран, и "
880"„frame_flash“, което съответства на премигване на заглавната лента на "
881"приложението, което звънва. Ако приложението, което звънва е неизвестно "
882"(какъвто е най-честия случай при подразбиращият се системен звънец), "
883"премигва заглавната лента на текущо фокусирания прозорец."
884
885#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
886msgid ""
887"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
888"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
889"will execute command_N."
890msgstr ""
891"Ключовете в /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N дефинират "
892"клавишни комбинации, съответстващи на тези команди. Натискането на "
893"клавишната комбинация за run_command_N ще изпълни команда command_N."
894
895#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
896msgid ""
897"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
898"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
899msgstr ""
900"Ключа /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot определя "
901"бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
902
903#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
904msgid ""
905"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
906"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
907"be invoked."
908msgstr ""
909"Ключа /apps/metacity/global_keybindings/run_command_windows_screenshot "
910"определя бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
911
912#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
913msgid ""
914"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
915"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
916"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
917"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
918"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
919"then there will be no keybinding for this action."
920msgstr ""
921"Бързият клавиш, който изпълнява командата със същия номер в /apps/metacity/"
922"keybinding_commands. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
923"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
924"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
925"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
926"клавиш."
927
928#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
929msgid ""
930"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
931"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
932"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
933"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
934"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
935"for this action."
936msgstr ""
937"Бързият клавиш, който превключва към работното място над текущото. Форматът "
938"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
939"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
940"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
941"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
942
943#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
944msgid ""
945"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
946"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
947"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
948"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
949"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
950"for this action."
951msgstr ""
952"Бързият клавиш, който превключва към работното място под текущото. Форматът "
953"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
954"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
955"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
956"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
957
958#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
959msgid ""
960"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
961"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
962"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
963"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
964"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
965"keybinding for this action."
966msgstr ""
967"Бързият клавиш, който превключва към работното място вляво от текущото. "
968"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
969"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
970"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
971"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
972
973#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
974msgid ""
975"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
976"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
977"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
978"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
979"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
980"keybinding for this action."
981msgstr ""
982"Бързият клавиш, който превключва към работното място вдясно от текущото. "
983"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
984"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
985"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
986"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
987
988#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
989msgid ""
990"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
991"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
992"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
993"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
994"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
995msgstr ""
996"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
997"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
998"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
999"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1000"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1001
1002#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
1003msgid ""
1004"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
1005"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1006"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1007"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1008"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1009msgstr ""
1010"Бързият клавиш, който превключва към работно място 10. Форматът е от вида "
1011"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1012"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1013"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1014"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1015
1016#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
1017msgid ""
1018"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
1019"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1020"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1021"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1022"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1023msgstr ""
1024"Бързият клавиш, който превключва към работно място 11. Форматът е от вида "
1025"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1026"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1027"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1028"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1029
1030#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
1031msgid ""
1032"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
1033"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1034"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1035"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1036"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1037msgstr ""
1038"Бързият клавиш, който превключва към работно място 12. Форматът е от вида "
1039"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1040"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1041"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1042"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1043
1044#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
1045msgid ""
1046"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
1047"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1048"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1049"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1050"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1051msgstr ""
1052"Бързият клавиш, който превключва към работно място 2. Форматът е от вида "
1053"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1054"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1055"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1056"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1057
1058#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
1059msgid ""
1060"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
1061"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1062"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1063"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1064"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1065msgstr ""
1066"Бързият клавиш, който превключва към работно място 3. Форматът е от вида "
1067"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1068"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1069"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1070"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1071
1072#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
1073msgid ""
1074"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
1075"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1076"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1077"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1078"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1079msgstr ""
1080"Бързият клавиш, който превключва към работно място 4. Форматът е от вида "
1081"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1082"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1083"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1084"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1085
1086#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
1087msgid ""
1088"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
1089"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1090"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1091"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1092"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1093msgstr ""
1094"Бързият клавиш, който превключва към работно място 5. Форматът е от вида "
1095"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1096"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1097"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1098"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1099
1100#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
1101msgid ""
1102"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
1103"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1104"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1105"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1106"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1107msgstr ""
1108"Бързият клавиш, който превключва към работно място 6. Форматът е от вида "
1109"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1110"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1111"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1112"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1113
1114#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
1115msgid ""
1116"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
1117"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1118"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1119"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1120"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1121msgstr ""
1122"Бързият клавиш, който превключва към работно място 7. Форматът е от вида "
1123"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1124"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1125"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1126"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1127
1128#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
1129msgid ""
1130"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
1131"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1132"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1133"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1134"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1135msgstr ""
1136"Бързият клавиш, който превключва към работно място 8. Форматът е от вида "
1137"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1138"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1139"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1140"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1141
1142#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
1143msgid ""
1144"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
1145"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1146"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1147"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1148"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1149msgstr ""
1150"Бързият клавиш, който превключва към работно място 9. Форматът е от вида "
1151"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1152"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1153"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1154"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1155
1156#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
1157msgid ""
1158"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
1159"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1160"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1161"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1162"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1163msgstr ""
1164"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
1165"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1166"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1167"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1168"действие няма да има бърз клавиш."
1169
1170#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
1171msgid ""
1172"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
1173"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1174"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1175"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1176"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1177msgstr ""
1178"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1179"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1180"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1181"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1182"действие няма да има бърз клавиш."
1183
1184#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
1185msgid ""
1186"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
1187"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1188"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1189"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1190"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1191"no keybinding for this action."
1192msgstr ""
1193"Бързият клавиш за преминаване в режим на преместване, след което прозорецът "
1194"може да се движи и с клавиатурата.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1195"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1196"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1197"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1198"има бърз клавиш."
1199
1200#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
1201msgid ""
1202"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
1203"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1204"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1205"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1206"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1207"will be no keybinding for this action."
1208msgstr ""
1209"Бързият клавиш за преминаване в режим на оразмеряване, след което прозорецът "
1210"може да се движи и с клавиатурата.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1211"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1212"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1213"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1214"има бърз клавиш."
1215
1216#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
1217msgid ""
1218"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
1219"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1220"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1221"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1222"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1223"will be no keybinding for this action."
1224msgstr ""
1225"Бързият клавиш за скриване на нормални прозорци и фокусиране на фона на "
1226"работния плот.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
1227"Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1228"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1229"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1230"клавиш."
1231
1232#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
1233msgid ""
1234"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
1235"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1236"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1237"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1238"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1239msgstr ""
1240"Бързият клавиш за максимизиране на прозорец. Форматът е от вида „&lt;"
1241"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1242"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1243"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1244"действие няма да има бърз клавиш."
1245
1246#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
1247msgid ""
1248"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
1249"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1250"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1251"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1252"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1253msgstr ""
1254"Бързият клавиш за минимизиране на прозорец.Форматът е от вида „&lt;"
1255"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1256"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1257"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1258"действие няма да има бърз клавиш."
1259
1260#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
1261msgid ""
1262"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
1263"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
1264"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
1265"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
1266"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
1267"action."
1268msgstr ""
1269"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място надолу.Форматът "
1270"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1271"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1272"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1273"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1274
1275#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
1276msgid ""
1277"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
1278"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1279"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1280"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1281"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1282"for this action."
1283msgstr ""
1284"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вляво.Форматът "
1285"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1286"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1287"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1288"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1289
1290#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
1291msgid ""
1292"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
1293"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1294"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1295"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1296"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1297"for this action."
1298msgstr ""
1299"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вдясно.Форматът "
1300"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1301"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1302"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1303"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1304
1305#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
1306msgid ""
1307"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
1308"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1309"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1310"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1311"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1312msgstr ""
1313"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място нагоре.Форматът "
1314"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1315"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1316"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1317"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1318
1319#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
1320msgid ""
1321"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
1322"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1323"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1324"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1325"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1326msgstr ""
1327"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 1.Форматът е от "
1328"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1329"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1330"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1331"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1332
1333#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
1334msgid ""
1335"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
1336"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1337"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1338"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1339"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1340msgstr ""
1341"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 10.Форматът е от "
1342"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1343"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1344"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1345"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1346
1347#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
1348msgid ""
1349"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
1350"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1351"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1352"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1353"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1354msgstr ""
1355"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 11.Форматът е от "
1356"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1357"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1358"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1359"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1360
1361#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
1362msgid ""
1363"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
1364"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1365"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1366"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1367"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1368msgstr ""
1369"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 12.Форматът е от "
1370"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1371"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1372"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1373"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1374
1375#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
1376msgid ""
1377"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
1378"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1379"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1380"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1381"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1382msgstr ""
1383"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 2.Форматът е от "
1384"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1385"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1386"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1387"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1388
1389#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
1390msgid ""
1391"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
1392"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1393"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1394"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1395"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1396msgstr ""
1397"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 3.Форматът е от "
1398"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1399"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1400"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1401"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1402
1403#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
1404msgid ""
1405"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
1406"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1407"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1408"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1409"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1410msgstr ""
1411"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 4.Форматът е от "
1412"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1413"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1414"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1415"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1416
1417#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
1418msgid ""
1419"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
1420"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1421"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1422"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1423"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1424msgstr ""
1425"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 5.Форматът е от "
1426"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1427"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1428"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1429"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1430
1431#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
1432msgid ""
1433"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
1434"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1435"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1436"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1437"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1438msgstr ""
1439"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 6.Форматът е от "
1440"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1441"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1442"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1443"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1444
1445#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
1446msgid ""
1447"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
1448"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1449"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1450"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1451"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1452msgstr ""
1453"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 7.Форматът е от "
1454"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1455"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1456"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1457"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1458
1459#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
1460msgid ""
1461"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
1462"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1463"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1464"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1465"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1466msgstr ""
1467"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 8.Форматът е от "
1468"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1469"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1470"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1471"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1472
1473#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
1474msgid ""
1475"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
1476"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1477"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1478"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1479"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1480msgstr ""
1481"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 9.Форматът е от "
1482"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1483"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1484"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1485"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1486
1487#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
1488msgid ""
1489"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
1490"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1491"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1492"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1493"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1494"will be no keybinding for this action."
1495msgstr ""
1496"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1497"място в обратен ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
1498"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1499"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1500"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1501"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1502
1503#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
1504msgid ""
1505"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
1506"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1507"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1508"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1509"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1510"will be no keybinding for this action."
1511msgstr ""
1512"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1513"място в обратен ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
1514"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1515"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1516"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1517"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1518
1519#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
1520msgid ""
1521"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
1522"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
1523"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1524"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1525"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1526"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1527"no keybinding for this action."
1528msgstr ""
1529"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
1530"ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1531"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1532"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1533"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1534"действие няма да има бърз клавиш."
1535
1536#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
1537msgid ""
1538"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
1539"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
1540"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1541"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1542"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1543"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1544"no keybinding for this action."
1545msgstr ""
1546"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
1547"ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1548"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1549"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1550"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1551"действие няма да има бърз клавиш."
1552
1553#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
1554msgid ""
1555"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
1556"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1557"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1558"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1559"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1560"no keybinding for this action."
1561msgstr ""
1562"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1563"място, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1564"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1565"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1566"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1567"действие няма да има бърз клавиш."
1568
1569#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
1570msgid ""
1571"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
1572"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1573"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1574"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1575"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1576"no keybinding for this action."
1577msgstr ""
1578"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1579"място, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;"
1580"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1581"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1582"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1583"действие няма да има бърз клавиш."
1584
1585#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
1586msgid ""
1587"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
1588"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
1589"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
1590"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1591"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1592"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1593"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1594msgstr ""
1595"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, без да "
1596"се използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Escape). "
1597"Използването на клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща "
1598"посоката на местена на фокуса.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;"
1599"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1600"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1601"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1602"има бърз клавиш."
1603
1604#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
1605msgid ""
1606"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
1607"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
1608"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
1609"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1610"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1611"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1612"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1613msgstr ""
1614"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, като се "
1615"използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Tab). Използването на "
1616"клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща посоката на "
1617"местена на фокуса.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
1618"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1619"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1620"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1621"клавиш."
1622
1623#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
1624msgid ""
1625"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
1626"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
1627"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1628"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1629"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1630"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1631msgstr ""
1632"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
1633"места и появата му само на едно.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1634"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1635"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1636"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1637"има бърз клавиш."
1638
1639#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
1640msgid ""
1641"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
1642"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1643"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1644"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1645"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1646msgstr ""
1647"Бързият клавиш за превключване на режим на цял екран.Форматът е от вида „&lt;"
1648"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1649"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1650"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1651"действие няма да има бърз клавиш."
1652
1653#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
1654msgid ""
1655"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
1656"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1657"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1658"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1659"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1660msgstr ""
1661"Бързият клавиш за превключване на максимизирането.Форматът е от вида „&lt;"
1662"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1663"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1664"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1665"действие няма да има бърз клавиш."
1666
1667#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
1668msgid ""
1669"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
1670"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1671"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1672"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1673"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1674msgstr ""
1675"Бързият клавиш за превключване между навито и развито състояние.Форматът е "
1676"от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1677"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1678"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1679"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1680
1681#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
1682msgid ""
1683"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
1684"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
1685"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1686"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1687"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1688"keybinding for this action."
1689msgstr ""
1690"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
1691"места и появата му само на едно.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1692"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1693"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1694"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1695"има бърз клавиш."
1696
1697#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
1698msgid ""
1699"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
1700"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1701"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1702"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1703"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1704msgstr ""
1705"Бързият клавиш за демаксимизирането на прозорец.Форматът е от вида „&lt;"
1706"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1707"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1708"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1709"действие няма да има бърз клавиш."
1710
1711#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
1712msgid ""
1713"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
1714"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
1715"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1716"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1717"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1718"for this action."
1719msgstr ""
1720"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1721"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1722"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1723"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1724"действие няма да има бърз клавиш."
1725
1726#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
1727msgid ""
1728"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
1729"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1730"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1731"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1732"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1733msgstr ""
1734"Бързият клавиш, който стартира терминал. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1735"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1736"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1737"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1738"действие няма да има бърз клавиш.“\n"
1739" "
1740
1741#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
1742msgid ""
1743"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
1744"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1745"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1746"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1747"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1748"will be no keybinding for this action."
1749msgstr ""
1750"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1751"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1752"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1753"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1754"действие няма да има бърз клавиш."
1755
1756#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
1757msgid ""
1758"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
1759"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1760"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1761"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1762"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1763"for this action."
1764msgstr ""
1765"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
1766"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1767"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1768"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1769"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1770
1771#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
1772msgid ""
1773"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
1774"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1775"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1776"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1777"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1778msgstr ""
1779"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
1780"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1781"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1782"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1783"действие няма да има бърз клавиш."
1784
1785#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
1786msgid "The name of a workspace."
1787msgstr "Името на работния плот"
1788
1789#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
1790msgid "The screenshot command"
1791msgstr "Команда за снимка на екрана"
1792
1793#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
1794msgid ""
1795"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
1796"forth."
1797msgstr ""
1798"Темата определя външния вид на рамките на прозорците, заглавната лента и т.н."
1799
1800#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
1801msgid ""
1802"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
1803"delay is given in thousandths of a second."
1804msgstr ""
1805"Закъснението в милисекунди преди да се издигне прозорец, ако auto_raise е "
1806"истина."
1807
1808#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
1809msgid ""
1810"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
1811"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
1812"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
1813"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
1814"unfocused when the mouse leaves the window."
1815msgstr ""
1816"Начинът за фокусиране на прозорци указва как се активират прозорците. Има "
1817"три възможни стойности: „click“ означава, че прозорците трябва да бъдат "
1818"натиснати с мишката, за да се фокусират, „sloppy“ означава, че прозорците се "
1819"фокусират, когато мишката влезе в тях, а „mouse“, че прозорците се "
1820"фокусират, когато мишката влезе в тях и губят фокуса, когато мишката излезе "
1821"от тях."
1822
1823#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
1824msgid "The window screenshot command"
1825msgstr "Командата за снимка на екрана"
1826
1827#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
1828msgid ""
1829"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
1830"the window is covered by another one, it raises the window above all others, "
1831"and if the window is already fully visible, it lowers it below all others. "
1832"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
1833"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1834"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1835"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1836"for this action."
1837msgstr ""
1838"Бързият клавиш за издигането/свалянето на прозореца над/под всички останали. "
1839"Ако прозорецът е под някой друг, той се издига над всички останали, Ако е "
1840"най-отгоре, се сваля под всички прозорци.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1841"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1842"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1843"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1844"действие няма да има бърз клавиш."
1845
1846#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
1847msgid ""
1848"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
1849"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1850"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1851"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1852"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1853msgstr ""
1854"Бързият клавиш за свалянето на прозореца под всички останали.Форматът е от "
1855"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1856"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1857"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1858"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1859
1860#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
1861msgid ""
1862"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
1863"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1864"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1865"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1866"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1867msgstr ""
1868"Бързият клавиш за издигането на прозореца над всички останали. Форматът е от "
1869"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1870"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1871"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1872"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1873
1874#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
1875msgid ""
1876"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
1877"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
1878"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1879"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1880"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1881"for this action."
1882msgstr ""
1883"Бързият клавиш за максималното хоризонтално разширяване на прозореца. "
1884"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1885"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1886"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
1887"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1888
1889#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
1890msgid ""
1891"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
1892"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
1893"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1894"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1895"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1896"for this action."
1897msgstr ""
1898"Бързият клавиш за максималното вертикално разширяване на прозореца. Форматът "
1899"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1900"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1901"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1902"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1903
1904#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
1905msgid ""
1906"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
1907"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
1908"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
1909"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
1910"anything."
1911msgstr ""
1912"Тази настройка определя ефекта на двойното натискане върху заглавната лента. "
1913"Засега валидни стойности са „toggle_shade“, която навива/развива прозореца, "
1914"„toggle_maximize“, която максимизира/демаксимизира прозореца, „minimize“, "
1915"която минимизира прозореца и „none“, която не прави нищо."
1916
1917#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
1918msgid ""
1919"This option provides additional control over how newly created windows get "
1920"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
1921"mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being "
1922"given focus."
1923msgstr ""
1924"Тази настройка доуточнява, кога новите прозорци получават фокуса. Възможните "
1925"стойности са две: „smart“ (хитър) - нормалният начин за получаване на фокус "
1926"и „strict“ (стриктен) - прозорците стартирани през терминал не получават "
1927"фокуса."
1928
1929#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
1930msgid "Toggle always on top state"
1931msgstr "Превключва състоянието на винаги отгоре"
1932
1933#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
1934msgid "Toggle fullscreen mode"
1935msgstr "Превключва режима за цял екран"
1936
1937#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
1938msgid "Toggle maximization state"
1939msgstr "Превключва състоянието на максимизиране"
1940
1941#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
1942msgid "Toggle shaded state"
1943msgstr "Превключва състоянието на навиване"
1944
1945#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
1946msgid "Toggle window on all workspaces"
1947msgstr "Превключва появата на прозореца на всички работни места"
1948
1949#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
1950msgid ""
1951"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
1952"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
1953"environments."
1954msgstr ""
1955"Включва визуална индикация, когато програма или системата се обърнат към "
1956"„звънец“ или „бибиткане“. Това е полезно при хора с проблемен слух слух или "
1957"при шумно обкръжение."
1958
1959#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
1960msgid "Unmaximize window"
1961msgstr "Демаксимизиране на прозорец"
1962
1963#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
1964msgid "Use standard system font in window titles"
1965msgstr "Използва стандартния системен шрифт за заглавията на прозорците"
1966
1967#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
1968msgid "Visual Bell Type"
1969msgstr "Вид визуален звънец"
1970
1971#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
1972msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
1973msgstr ""
1974"Дали издигането трябва да се получава като страничен резултат от други "
1975"потребителски действия"
1976
1977#: ../src/metacity.schemas.in.h:173
1978msgid "Window focus mode"
1979msgstr "Режим на фокусиране на прозорци"
1980
1981#: ../src/metacity.schemas.in.h:174
1982msgid "Window title font"
1983msgstr "Шрифт за заглавията на прозорците"
1984
1985#: ../src/prefs.c:556 ../src/prefs.c:572 ../src/prefs.c:588 ../src/prefs.c:604
1986#: ../src/prefs.c:620 ../src/prefs.c:636 ../src/prefs.c:652 ../src/prefs.c:672
1987#: ../src/prefs.c:688 ../src/prefs.c:704 ../src/prefs.c:720 ../src/prefs.c:736
1988#: ../src/prefs.c:752 ../src/prefs.c:768 ../src/prefs.c:784 ../src/prefs.c:801
1989#: ../src/prefs.c:817 ../src/prefs.c:833 ../src/prefs.c:849 ../src/prefs.c:865
1990#: ../src/prefs.c:880 ../src/prefs.c:895 ../src/prefs.c:910 ../src/prefs.c:926
1991#: ../src/prefs.c:942 ../src/prefs.c:958 ../src/prefs.c:974
1992#, c-format
1993msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
1994msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е от невалиден вид\n"
1995
1996#: ../src/prefs.c:1019
1997#, c-format
1998msgid ""
1999"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
2000"modifier\n"
2001msgstr ""
2002"„%s“, който е открит в базата данни с настройките, не е валиден модификатор "
2003"на бутон на мишката\n"
2004
2005#: ../src/prefs.c:1043 ../src/prefs.c:1064 ../src/prefs.c:1560
2006#, c-format
2007msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
2008msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е с невалидна стойност\n"
2009
2010#: ../src/prefs.c:1193
2011#, c-format
2012msgid ""
2013"%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
2014"range 1..128\n"
2015msgstr ""
2016"Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за размер на "
2017"показалеца на мишката. Тя трябва да е в диапазона 1÷128\n"
2018
2019#: ../src/prefs.c:1273
2020#, c-format
2021msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
2022msgstr ""
2023"Описанието на шрифт „%s“ от ключа на GConf - %s, не може да бъде "
2024"анализирано\n"
2025
2026#: ../src/prefs.c:1458
2027#, c-format
2028msgid ""
2029"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
2030"maximum is %d\n"
2031msgstr ""
2032"Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за брой на "
2033"работните места. Текущият максимум е %d\n"
2034
2035#: ../src/prefs.c:1518
2036msgid ""
2037"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
2038"behave properly.\n"
2039msgstr ""
2040"Триковете за развалените програми са изключени. Някои програми могат да са с "
2041"неправилно поведение.\n"
2042
2043#: ../src/prefs.c:1587
2044#, c-format
2045msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
2046msgstr "Стойността %d записана в ключа на GConf - %s е извън обхвата от 0÷%d\n"
2047
2048#: ../src/prefs.c:1730
2049#, c-format
2050msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
2051msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
2052
2053#: ../src/prefs.c:2066
2054#, c-format
2055msgid ""
2056"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
2057"\"%s\"\n"
2058msgstr ""
2059"Низът „%s“ открит в базата данни с настройки е невалиден за стойност на "
2060"клавишната комбинация „%s“\n"
2061
2062#: ../src/prefs.c:2483
2063#, c-format
2064msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
2065msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е „%s“: %s\n"
2066
2067#: ../src/resizepopup.c:123
2068#, c-format
2069msgid "%d x %d"
2070msgstr "%d x %d"
2071
2072#: ../src/screen.c:403
2073#, c-format
2074msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
2075msgstr "Екранът %d на дисплей '%s' е невалиден\n"
2076
2077#: ../src/screen.c:419
2078#, c-format
2079msgid ""
2080"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
2081"replace option to replace the current window manager.\n"
2082msgstr ""
2083"Екранът %d на дисплей „%s“ вече има мениджър на прозорци; пробвайте с "
2084"опцията --replace да го замените.\n"
2085
2086#: ../src/screen.c:443
2087#, c-format
2088msgid ""
2089"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
2090msgstr ""
2091"Неуспех при получаването на избрания мениджър за прозорци на екран %d, "
2092"дисплей „%s“\n"
2093
2094#: ../src/screen.c:501
2095#, c-format
2096msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
2097msgstr "Екран %d на дисплей „%s“ вече има мениджър за прозорци\n"
2098
2099#: ../src/screen.c:705
2100#, c-format
2101msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
2102msgstr "Неуспех при отстъпването на екран %d на дисплей „%s“\n"
2103
2104#: ../src/session.c:835 ../src/session.c:842
2105#, c-format
2106msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
2107msgstr "Неуспех при създаването на директорията „%s“: %s\n"
2108
2109#: ../src/session.c:852
2110#, c-format
2111msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
2112msgstr "Неуспех при отварянето на сесийния файл „%s“ за запис: %s\n"
2113
2114#: ../src/session.c:1004
2115#, c-format
2116msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
2117msgstr "Грешка при записване на сесийния файл „%s“: %s\n"
2118
2119#: ../src/session.c:1009
2120#, c-format
2121msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
2122msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл „%s“: %s\n"
2123
2124#: ../src/session.c:1084
2125#, c-format
2126msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
2127msgstr "Неуспех при прочитането на записания сесиен файл %s: %s\n"
2128
2129#: ../src/session.c:1119
2130#, c-format
2131msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
2132msgstr "Неуспех при анализирането на записания сесиен файл: %s\n"
2133
2134#: ../src/session.c:1168
2135msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
2136msgstr "Атрибутът <metacity_session> е видян, но вече имаме сесийния ID"
2137
2138#: ../src/session.c:1181
2139#, c-format
2140msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
2141msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <metacity_session>"
2142
2143#: ../src/session.c:1198
2144msgid "nested <window> tag"
2145msgstr "вложен етикет <window>"
2146
2147#: ../src/session.c:1256 ../src/session.c:1288
2148#, c-format
2149msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
2150msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <window>"
2151
2152#: ../src/session.c:1360
2153#, c-format
2154msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
2155msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <maximized>"
2156
2157#: ../src/session.c:1420
2158#, c-format
2159msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
2160msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <geometry>"
2161
2162#: ../src/session.c:1440
2163#, c-format
2164msgid "Unknown element %s"
2165msgstr "Непознат елемент %s"
2166
2167#: ../src/session.c:1906
2168#, c-format
2169msgid ""
2170"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
2171"session management: %s\n"
2172msgstr ""
2173"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който предупреждава за "
2174"програми, които не поддържат управление на сесиите: %s\n"
2175
2176#: ../src/theme-parser.c:224 ../src/theme-parser.c:242
2177#, c-format
2178msgid "Line %d character %d: %s"
2179msgstr "Ред %d, символ %d: %s"
2180
2181#: ../src/theme-parser.c:396
2182#, c-format
2183msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
2184msgstr "Атрибутът „%s“ се повтаря два пъти в един елемент <%s>"
2185
2186#: ../src/theme-parser.c:414 ../src/theme-parser.c:439
2187#, c-format
2188msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
2189msgstr "Атрибутът „%s“ е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
2190
2191#: ../src/theme-parser.c:485
2192#, c-format
2193msgid "Integer %ld must be positive"
2194msgstr "Цялото число %ld трябва да е положително"
2195
2196#: ../src/theme-parser.c:493
2197#, c-format
2198msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
2199msgstr "Цялото число %ld е прекалено голямо, максимумът е %d"
2200
2201#: ../src/theme-parser.c:521 ../src/theme-parser.c:602
2202#: ../src/theme-parser.c:626
2203#, c-format
2204msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
2205msgstr "„%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая"
2206
2207#: ../src/theme-parser.c:552
2208#, c-format
2209msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
2210msgstr "Булевите стойности са или „истина“, или „лъжа“. Не са „%s“"
2211
2212#: ../src/theme-parser.c:572
2213#, c-format
2214msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
2215msgstr "Ъгълът трябва да е между 0.0 и 360.0, а е %g\n"
2216
2217#: ../src/theme-parser.c:638
2218#, c-format
2219msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
2220msgstr ""
2221"Алфа трябва да е между 0.0 (пълна прозрачност) и 1.0 (пълна непрозрачност), "
2222"а е %g\n"
2223
2224#: ../src/theme-parser.c:684
2225#, c-format
2226msgid ""
2227"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
2228"large,x-large,xx-large)\n"
2229msgstr ""
2230"Невалидно увеличение на заглавието „%s“ (трябва да е xx-small,x-small,small,"
2231"medium,large,x-large,xx-large)\n"
2232
2233#: ../src/theme-parser.c:729 ../src/theme-parser.c:737
2234#: ../src/theme-parser.c:807 ../src/theme-parser.c:897
2235#: ../src/theme-parser.c:935 ../src/theme-parser.c:1012
2236#: ../src/theme-parser.c:1062 ../src/theme-parser.c:1070
2237#: ../src/theme-parser.c:1126 ../src/theme-parser.c:1134
2238#: ../src/theme-parser.c:2936 ../src/theme-parser.c:3025
2239#: ../src/theme-parser.c:3032 ../src/theme-parser.c:3039
2240#, c-format
2241msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
2242msgstr "Елементът <%s> няма атрибута „%s“"
2243
2244#: ../src/theme-parser.c:837 ../src/theme-parser.c:905
2245#: ../src/theme-parser.c:943 ../src/theme-parser.c:1020
2246#, c-format
2247msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
2248msgstr "Името „%s“ на <%s> е използвано втори път"
2249
2250#: ../src/theme-parser.c:849 ../src/theme-parser.c:955
2251#: ../src/theme-parser.c:1032
2252#, c-format
2253msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
2254msgstr "Родителят „%s“ на <%s> не е дефиниран"
2255
2256#: ../src/theme-parser.c:968
2257#, c-format
2258msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
2259msgstr "Геометрията „%s“ на <%s> не е дефинирана"
2260
2261#: ../src/theme-parser.c:981
2262#, c-format
2263msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
2264msgstr "<%s> трябва да указва или геометрия, или родител с геометрия"
2265
2266#: ../src/theme-parser.c:1080
2267#, c-format
2268msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
2269msgstr "Непознат вид „%s“ на елемента <%s>"
2270
2271#: ../src/theme-parser.c:1091
2272#, c-format
2273msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
2274msgstr "Непознат style_set „%s“ на елемента <%s>"
2275
2276#: ../src/theme-parser.c:1099
2277#, c-format
2278msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
2279msgstr "Видът прозорци „%s“ вече има установен вид на стила"
2280
2281#: ../src/theme-parser.c:1143
2282#, c-format
2283msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
2284msgstr "Непозната функция „%s“ за икона на меню"
2285
2286#: ../src/theme-parser.c:1152
2287#, c-format
2288msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
2289msgstr "Непознато състояние „%s“ за икона на меню"
2290
2291#: ../src/theme-parser.c:1160
2292#, c-format
2293msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
2294msgstr "Темата вече има икона на меню за функцията %s, състояние %s"
2295
2296#: ../src/theme-parser.c:1177 ../src/theme-parser.c:3244
2297#: ../src/theme-parser.c:3323
2298#, c-format
2299msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
2300msgstr "Няма дефиниран <draw_ops> с името „%s“"
2301
2302#: ../src/theme-parser.c:1192 ../src/theme-parser.c:1256
2303#: ../src/theme-parser.c:1545 ../src/theme-parser.c:3124
2304#: ../src/theme-parser.c:3178 ../src/theme-parser.c:3338
2305#: ../src/theme-parser.c:3515 ../src/theme-parser.c:3553
2306#: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3629
2307#, c-format
2308msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
2309msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
2310
2311#: ../src/theme-parser.c:1282 ../src/theme-parser.c:1369
2312#: ../src/theme-parser.c:1439
2313#, c-format
2314msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
2315msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „name“"
2316
2317#: ../src/theme-parser.c:1289 ../src/theme-parser.c:1376
2318#, c-format
2319msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
2320msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
2321
2322#: ../src/theme-parser.c:1320 ../src/theme-parser.c:1334
2323#: ../src/theme-parser.c:1393
2324msgid ""
2325"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
2326msgstr ""
2327"Не може да се указват едновременно и двата размера (височина и ширина на "
2328"бутоните) и отношението им"
2329
2330#: ../src/theme-parser.c:1343
2331#, c-format
2332msgid "Distance \"%s\" is unknown"
2333msgstr "Разстоянието „%s“ е неизвестно"
2334
2335#: ../src/theme-parser.c:1402
2336#, c-format
2337msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
2338msgstr "Пропорцията „%s“ е неизвестна"
2339
2340#: ../src/theme-parser.c:1446
2341#, c-format
2342msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
2343msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „top“"
2344
2345#: ../src/theme-parser.c:1453
2346#, c-format
2347msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
2348msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „bottom“"
2349
2350#: ../src/theme-parser.c:1460
2351#, c-format
2352msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
2353msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „left“"
2354
2355#: ../src/theme-parser.c:1467
2356#, c-format
2357msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
2358msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „right“"
2359
2360#: ../src/theme-parser.c:1499
2361#, c-format
2362msgid "Border \"%s\" is unknown"
2363msgstr "Границата „%s“ е непозната"
2364
2365#: ../src/theme-parser.c:1655 ../src/theme-parser.c:1765
2366#: ../src/theme-parser.c:1868 ../src/theme-parser.c:2055
2367#: ../src/theme-parser.c:2869
2368#, c-format
2369msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
2370msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „color“"
2371
2372#: ../src/theme-parser.c:1662
2373#, c-format
2374msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
2375msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x1“"
2376
2377#: ../src/theme-parser.c:1669 ../src/theme-parser.c:2714
2378#, c-format
2379msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
2380msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y1“"
2381
2382#: ../src/theme-parser.c:1676
2383#, c-format
2384msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
2385msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x2“"
2386
2387#: ../src/theme-parser.c:1683 ../src/theme-parser.c:2721
2388#, c-format
2389msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
2390msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y2“"
2391
2392#: ../src/theme-parser.c:1772 ../src/theme-parser.c:1875
2393#: ../src/theme-parser.c:1981 ../src/theme-parser.c:2062
2394#: ../src/theme-parser.c:2168 ../src/theme-parser.c:2266
2395#: ../src/theme-parser.c:2483 ../src/theme-parser.c:2609
2396#: ../src/theme-parser.c:2707 ../src/theme-parser.c:2781
2397#: ../src/theme-parser.c:2876
2398#, c-format
2399msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
2400msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x“"
2401
2402#: ../src/theme-parser.c:1779 ../src/theme-parser.c:1882
2403#: ../src/theme-parser.c:1988 ../src/theme-parser.c:2069
2404#: ../src/theme-parser.c:2175 ../src/theme-parser.c:2273
2405#: ../src/theme-parser.c:2490 ../src/theme-parser.c:2616
2406#: ../src/theme-parser.c:2788 ../src/theme-parser.c:2883
2407#, c-format
2408msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
2409msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y“"
2410
2411#: ../src/theme-parser.c:1786 ../src/theme-parser.c:1889
2412#: ../src/theme-parser.c:1995 ../src/theme-parser.c:2076
2413#: ../src/theme-parser.c:2182 ../src/theme-parser.c:2280
2414#: ../src/theme-parser.c:2497 ../src/theme-parser.c:2623
2415#: ../src/theme-parser.c:2795
2416#, c-format
2417msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
2418msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „width“"
2419
2420#: ../src/theme-parser.c:1793 ../src/theme-parser.c:1896
2421#: ../src/theme-parser.c:2002 ../src/theme-parser.c:2083
2422#: ../src/theme-parser.c:2189 ../src/theme-parser.c:2287
2423#: ../src/theme-parser.c:2504 ../src/theme-parser.c:2630
2424#: ../src/theme-parser.c:2802
2425#, c-format
2426msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
2427msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „height“"
2428
2429#: ../src/theme-parser.c:1903
2430#, c-format
2431msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
2432msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „start_angle“"
2433
2434#: ../src/theme-parser.c:1910
2435#, c-format
2436msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
2437msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „extent_angle“"
2438
2439#: ../src/theme-parser.c:2090
2440#, c-format
2441msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
2442msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „alpha“"
2443
2444#: ../src/theme-parser.c:2161
2445#, c-format
2446msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
2447msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „type“"
2448
2449#: ../src/theme-parser.c:2209
2450#, c-format
2451msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
2452msgstr "Стойността „%s“ не може да се анализира като тип градиент"
2453
2454#: ../src/theme-parser.c:2294
2455#, c-format
2456msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
2457msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „filename“"
2458
2459#: ../src/theme-parser.c:2319 ../src/theme-parser.c:2827
2460#, c-format
2461msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
2462msgstr "Непознато запълване „%s“ за елемента <%s>"
2463
2464#: ../src/theme-parser.c:2462 ../src/theme-parser.c:2595
2465#: ../src/theme-parser.c:2700
2466#, c-format
2467msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
2468msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
2469
2470#: ../src/theme-parser.c:2469 ../src/theme-parser.c:2602
2471#, c-format
2472msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
2473msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „shadow“"
2474
2475#: ../src/theme-parser.c:2476
2476#, c-format
2477msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
2478msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „arrow“"
2479
2480#: ../src/theme-parser.c:2529 ../src/theme-parser.c:2651
2481#: ../src/theme-parser.c:2739
2482#, c-format
2483msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
2484msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ на елемента <%s>"
2485
2486#: ../src/theme-parser.c:2539 ../src/theme-parser.c:2661
2487#, c-format
2488msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
2489msgstr "Неуспех при анализа на сянката „%s“ на елемента <%s>"
2490
2491#: ../src/theme-parser.c:2549
2492#, c-format
2493msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
2494msgstr "Неуспех при анализа на стрелката „%s“ на елемента <%s>"
2495
2496#: ../src/theme-parser.c:2962 ../src/theme-parser.c:3078
2497#, c-format
2498msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
2499msgstr "Няма дефинирани <draw_ops> с име „%s“"
2500
2501#: ../src/theme-parser.c:2974 ../src/theme-parser.c:3090
2502#, c-format
2503msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
2504msgstr "Включването на draw_ops „%s“ тук би предизвикало циклична зависимост"
2505
2506#: ../src/theme-parser.c:3153
2507#, c-format
2508msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
2509msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
2510
2511#: ../src/theme-parser.c:3210
2512#, c-format
2513msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
2514msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „position“"
2515
2516#: ../src/theme-parser.c:3219
2517#, c-format
2518msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
2519msgstr "Непозната позиция „%s“ за елемент на рамката"
2520
2521#: ../src/theme-parser.c:3227
2522#, c-format
2523msgid "Frame style already has a piece at position %s"
2524msgstr "Стилът на рамката вече има елемент на позицията %s"
2525
2526#: ../src/theme-parser.c:3272
2527#, c-format
2528msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
2529msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „function“"
2530
2531#: ../src/theme-parser.c:3280 ../src/theme-parser.c:3384
2532#, c-format
2533msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
2534msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
2535
2536#: ../src/theme-parser.c:3289
2537#, c-format
2538msgid "Unknown function \"%s\" for button"
2539msgstr "Непозната функция „%s“ за бутона"
2540
2541#: ../src/theme-parser.c:3298
2542#, c-format
2543msgid "Unknown state \"%s\" for button"
2544msgstr "Непознато състояние „%s“ за бутона"
2545
2546#: ../src/theme-parser.c:3306
2547#, c-format
2548msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
2549msgstr "Стилът на рамката има бутон за функция %s, състояние %s"
2550
2551#: ../src/theme-parser.c:3376
2552#, c-format
2553msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
2554msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „focus“"
2555
2556#: ../src/theme-parser.c:3392
2557#, c-format
2558msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
2559msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „style“"
2560
2561#: ../src/theme-parser.c:3401
2562#, c-format
2563msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
2564msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута фокус"
2565
2566#: ../src/theme-parser.c:3410
2567#, c-format
2568msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
2569msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута състояние"
2570
2571#: ../src/theme-parser.c:3420
2572#, c-format
2573msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
2574msgstr "Не е дефиниран стил на име  „%s“"
2575
2576#: ../src/theme-parser.c:3430
2577#, c-format
2578msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
2579msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „resize“"
2580
2581#: ../src/theme-parser.c:3440
2582#, c-format
2583msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
2584msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута оразмеряване"
2585
2586#: ../src/theme-parser.c:3450
2587#, c-format
2588msgid ""
2589"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
2590"states"
2591msgstr ""
2592"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянията максимизиран/"
2593"засенчен"
2594
2595#: ../src/theme-parser.c:3464
2596#, c-format
2597msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
2598msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, оразмеряване %s, фокус %s"
2599
2600#: ../src/theme-parser.c:3475 ../src/theme-parser.c:3486
2601#: ../src/theme-parser.c:3497
2602#, c-format
2603msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
2604msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, фокус %s"
2605
2606#: ../src/theme-parser.c:3536
2607msgid ""
2608"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
2609"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2610msgstr ""
2611"Не може да има два draw_ops за елемент <piece> (темата е указала атрибут "
2612"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2613
2614#: ../src/theme-parser.c:3574
2615msgid ""
2616"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
2617"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2618msgstr ""
2619"Не може да има два draw_ops за елемент <button> (темата е указала атрибут "
2620"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2621
2622#: ../src/theme-parser.c:3612
2623msgid ""
2624"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
2625"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2626msgstr ""
2627"Не може да има два draw_ops за елемент <menu_icon> (темата е указала атрибут "
2628"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2629
2630#: ../src/theme-parser.c:3659
2631#, c-format
2632msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
2633msgstr "Най-външният елемент в темата трябва да е <metacity_theme>, а не <%s>"
2634
2635#: ../src/theme-parser.c:3679
2636#, c-format
2637msgid ""
2638"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
2639msgstr "Елементът <%s> не е разрешен в елементите name/author/date/description"
2640
2641#: ../src/theme-parser.c:3684
2642#, c-format
2643msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
2644msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <constant> елемент"
2645
2646#: ../src/theme-parser.c:3696
2647#, c-format
2648msgid ""
2649"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
2650msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент distance/border/aspect_ratio"
2651
2652#: ../src/theme-parser.c:3718
2653#, c-format
2654msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
2655msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент с операция за чертане"
2656
2657#: ../src/theme-parser.c:3728 ../src/theme-parser.c:3758
2658#: ../src/theme-parser.c:3763
2659#, c-format
2660msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
2661msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент <%s>"
2662
2663#: ../src/theme-parser.c:3984
2664msgid "No draw_ops provided for frame piece"
2665msgstr "Няма draw_ops за детайл от рамката"
2666
2667#: ../src/theme-parser.c:3999
2668msgid "No draw_ops provided for button"
2669msgstr "Няма draw_ops за бутон"
2670
2671#: ../src/theme-parser.c:4014
2672msgid "No draw_ops provided for menu icon"
2673msgstr "Няма draw_ops за икона на менюто"
2674
2675#: ../src/theme-parser.c:4054
2676#, c-format
2677msgid "No text is allowed inside element <%s>"
2678msgstr "Не е позволен текст в елемента <%s>"
2679
2680#: ../src/theme-parser.c:4109
2681msgid "<name> specified twice for this theme"
2682msgstr "<name> е указан два пъти за тази тема"
2683
2684#: ../src/theme-parser.c:4120
2685msgid "<author> specified twice for this theme"
2686msgstr "<author> е указан два пъти за тази тема"
2687
2688#: ../src/theme-parser.c:4131
2689msgid "<copyright> specified twice for this theme"
2690msgstr "<copyright> е указан два пъти за тази тема"
2691
2692#: ../src/theme-parser.c:4142
2693msgid "<date> specified twice for this theme"
2694msgstr "<date> е указан два пъти за тази тема"
2695
2696#: ../src/theme-parser.c:4153
2697msgid "<description> specified twice for this theme"
2698msgstr "<description> е указан два пъти за тази тема"
2699
2700#: ../src/theme-parser.c:4348
2701#, c-format
2702msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
2703msgstr "Неуспех при прочитането на тема от файла %s: %s\n"
2704
2705#: ../src/theme-parser.c:4403
2706#, c-format
2707msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
2708msgstr "Файлът-тема %s не съдържа коренов <metacity_theme> елемент"
2709
2710#: ../src/theme-viewer.c:72
2711msgid "/_Windows"
2712msgstr "/_Прозорци"
2713
2714#: ../src/theme-viewer.c:73
2715msgid "/Windows/tearoff"
2716msgstr "/Прозорци/откъсване"
2717
2718#: ../src/theme-viewer.c:74
2719msgid "/Windows/_Dialog"
2720msgstr "/Прозорци/_Диалогов"
2721
2722#: ../src/theme-viewer.c:75
2723msgid "/Windows/_Modal dialog"
2724msgstr "/Прозорци/Модален прозорец"
2725
2726#: ../src/theme-viewer.c:76
2727msgid "/Windows/_Utility"
2728msgstr "/Прозорци/_Инструмент"
2729
2730#: ../src/theme-viewer.c:77
2731msgid "/Windows/_Splashscreen"
2732msgstr "/Прозорци/_Стартиращ екран"
2733
2734#: ../src/theme-viewer.c:78
2735msgid "/Windows/_Top dock"
2736msgstr "/Прозорци/_Горен док"
2737
2738#: ../src/theme-viewer.c:79
2739msgid "/Windows/_Bottom dock"
2740msgstr "/Прозорци/_Долен док"
2741
2742#: ../src/theme-viewer.c:80
2743msgid "/Windows/_Left dock"
2744msgstr "/Прозорци/_Ляв док"
2745
2746#: ../src/theme-viewer.c:81
2747msgid "/Windows/_Right dock"
2748msgstr "/Прозорци/_Десен док"
2749
2750#: ../src/theme-viewer.c:82
2751msgid "/Windows/_All docks"
2752msgstr "/Прозорци/_Всички докове"
2753
2754#: ../src/theme-viewer.c:83
2755msgid "/Windows/Des_ktop"
2756msgstr "/Прозорци/Работен _плот"
2757
2758#: ../src/theme-viewer.c:132
2759msgid "Open another one of these windows"
2760msgstr "Отваряне на някой друг от тези прозорци"
2761
2762#: ../src/theme-viewer.c:139
2763msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
2764msgstr "Това е демонстрационен бутон с икона „отваряне“"
2765
2766#: ../src/theme-viewer.c:146
2767msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
2768msgstr "Това е демо бутон с икона „изход“"
2769
2770#: ../src/theme-viewer.c:239
2771msgid "This is a sample message in a sample dialog"
2772msgstr "Това е примерно съобщение в примерен диалогов прозорец"
2773
2774#: ../src/theme-viewer.c:322
2775#, c-format
2776msgid "Fake menu item %d\n"
2777msgstr "Фалшив обект на менюто %d\n"
2778
2779#: ../src/theme-viewer.c:356
2780msgid "Border-only window"
2781msgstr "Прозорец само с граници"
2782
2783#: ../src/theme-viewer.c:358
2784msgid "Bar"
2785msgstr "Лента"
2786
2787#: ../src/theme-viewer.c:375
2788msgid "Normal Application Window"
2789msgstr "Нормален прозорец на програма"
2790
2791#: ../src/theme-viewer.c:379
2792msgid "Dialog Box"
2793msgstr "Диалогова кутия"
2794
2795#: ../src/theme-viewer.c:383
2796msgid "Modal Dialog Box"
2797msgstr "Модална диалогова кутия"
2798
2799#: ../src/theme-viewer.c:387
2800msgid "Utility Palette"
2801msgstr "Палитра на инструментите"
2802
2803#: ../src/theme-viewer.c:391
2804msgid "Torn-off Menu"
2805msgstr "Откъсване на менюто"
2806
2807#: ../src/theme-viewer.c:395
2808msgid "Border"
2809msgstr "Граница"
2810
2811#: ../src/theme-viewer.c:723
2812#, c-format
2813msgid "Button layout test %d"
2814msgstr "Тест за подредбата на бутоните %d"
2815
2816#: ../src/theme-viewer.c:752
2817#, c-format
2818msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
2819msgstr "%g милисекунди за да изрисува една прозоречна рамка"
2820
2821#: ../src/theme-viewer.c:795
2822msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
2823msgstr "Употреба: metacity-theme-viewer [ИМЕНАТЕМАТА]\n"
2824
2825#: ../src/theme-viewer.c:802
2826#, c-format
2827msgid "Error loading theme: %s\n"
2828msgstr "Грешка при зареждането на темата: %s\n"
2829
2830#: ../src/theme-viewer.c:808
2831#, c-format
2832msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
2833msgstr "Темата „%s“ е заредена за %g секунди\n"
2834
2835#: ../src/theme-viewer.c:831
2836msgid "Normal Title Font"
2837msgstr "Нормален шрифт на заглавието"
2838
2839#: ../src/theme-viewer.c:837
2840msgid "Small Title Font"
2841msgstr "Малък шрифт на заглавието"
2842
2843#: ../src/theme-viewer.c:843
2844msgid "Large Title Font"
2845msgstr "Голям шрифт на заглавието"
2846
2847#: ../src/theme-viewer.c:848
2848msgid "Button Layouts"
2849msgstr "Изглед на бутоните"
2850
2851#: ../src/theme-viewer.c:853
2852msgid "Benchmark"
2853msgstr "Статистика"
2854
2855#: ../src/theme-viewer.c:900
2856msgid "Window Title Goes Here"
2857msgstr "Тук се поставя заглавието на прозорците"
2858
2859#: ../src/theme-viewer.c:1004
2860#, c-format
2861msgid ""
2862"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
2863"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
2864"frame)\n"
2865msgstr ""
2866"Изчертаха се %d кадъра за %g секунди от страна на клиента (по %g милисекунди "
2867"на кадър) и %g секунди нормално време, което включва ресурси от страна на "
2868"сървъра X (по %g милисекунди на кадър)\n"
2869
2870#: ../src/theme-viewer.c:1219
2871msgid "position expression test returned TRUE but set error"
2872msgstr ""
2873"изразът за проверка на разположението върна TRUE, но зададе състояние за "
2874"грешка"
2875
2876#: ../src/theme-viewer.c:1221
2877msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
2878msgstr ""
2879"изразът за проверка на разположението върна FALSE, но не зададе състояние за "
2880"грешка<"
2881
2882#: ../src/theme-viewer.c:1225
2883msgid "Error was expected but none given"
2884msgstr "Очакваше се грешка, но не беше дадена никаква"
2885
2886#: ../src/theme-viewer.c:1227
2887#, c-format
2888msgid "Error %d was expected but %d given"
2889msgstr "Очакваше се грешка %d, но беше дадена %d"
2890
2891#: ../src/theme-viewer.c:1233
2892#, c-format
2893msgid "Error not expected but one was returned: %s"
2894msgstr "Не се очакваше грешка, но беше върната една: %s"
2895
2896#: ../src/theme-viewer.c:1237
2897#, c-format
2898msgid "x value was %d, %d was expected"
2899msgstr "стойността x беше %d, беше очаквана %d"
2900
2901#: ../src/theme-viewer.c:1240
2902#, c-format
2903msgid "y value was %d, %d was expected"
2904msgstr "стойността y беше %d, беше очаквана %d"
2905
2906#: ../src/theme-viewer.c:1303
2907#, c-format
2908msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
2909msgstr "%d координатен израз обработен за %g секунди (%g секунди средно)\n"
2910
2911#: ../src/theme.c:202
2912msgid "top"
2913msgstr "горния"
2914
2915#: ../src/theme.c:204
2916msgid "bottom"
2917msgstr "долния"
2918
2919#: ../src/theme.c:206
2920msgid "left"
2921msgstr "левия"
2922
2923#: ../src/theme.c:208
2924msgid "right"
2925msgstr "десния"
2926
2927#: ../src/theme.c:222
2928#, c-format
2929msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
2930msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер"
2931
2932#: ../src/theme.c:241
2933#, c-format
2934msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
2935msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размера на „%s“ ръб"
2936
2937#: ../src/theme.c:278
2938#, c-format
2939msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
2940msgstr "Отношението на размерите на бутона %g е неподходящо"
2941
2942#: ../src/theme.c:290
2943msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
2944msgstr "Геометрията на рамката не указва размера на бутоните"
2945
2946#: ../src/theme.c:842
2947msgid "Gradients should have at least two colors"
2948msgstr "Преливките трябва да имат поне два цвята"
2949
2950#: ../src/theme.c:968
2951#, c-format
2952msgid ""
2953"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
2954"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
2955msgstr ""
2956"GTK цветовата спецификация трябва да указва състоянието в квадратни скоби, "
2957"напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при анализира „%s“"
2958
2959#: ../src/theme.c:982
2960#, c-format
2961msgid ""
2962"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
2963"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
2964msgstr ""
2965"GTK цветовата спецификация трябва да съдържа квадратна скоба след "
2966"състоянието, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
2967"анализа на „%s“"
2968
2969#: ../src/theme.c:993
2970#, c-format
2971msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
2972msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ в цветовата спецификация"
2973
2974#: ../src/theme.c:1006
2975#, c-format
2976msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
2977msgstr "Неуспех при анализа на цветови компонент „%s“ в цветовата спецификация"
2978
2979#: ../src/theme.c:1036
2980#, c-format
2981msgid ""
2982"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
2983"format"
2984msgstr ""
2985"Форматът на смесването е „blend/bg_color/fg_color/alpha“, „%s“ не се "
2986"подчинява на формата"
2987
2988#: ../src/theme.c:1047
2989#, c-format
2990msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
2991msgstr "Неуспех при анализира на алфа стойността „%s“ в смесения цвят"
2992
2993#: ../src/theme.c:1057
2994#, c-format
2995msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
2996msgstr "Алфа стойността „%s“в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
2997
2998#: ../src/theme.c:1104
2999#, c-format
3000msgid ""
3001"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
3002msgstr ""
3003"Форматът на навиването е „shade/base_color/factor“, „%s“ не се подчинява на "
3004"формата"
3005
3006#: ../src/theme.c:1115
3007#, c-format
3008msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
3009msgstr ""
3010"Неуспех при анализира на фактора на навиването „%s“ в цвета за навиване"
3011
3012#: ../src/theme.c:1125
3013#, c-format
3014msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
3015msgstr "Факторът на навиване „%s“ в цвета за сянката е отрицателен"
3016
3017#: ../src/theme.c:1154
3018#, c-format
3019msgid "Could not parse color \"%s\""
3020msgstr "Неуспех при анализира на цвета „%s“"
3021
3022#: ../src/theme.c:1416
3023#, c-format
3024msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
3025msgstr "Изразът за координати съдържа символа „%s“, който не е позволен"
3026
3027#: ../src/theme.c:1443
3028#, c-format
3029msgid ""
3030"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
3031"parsed"
3032msgstr ""
3033"Изразът за координати съдържа числото с плаваща запетая „%s“, което не може "
3034"да бъде анализирано"
3035
3036#: ../src/theme.c:1457
3037#, c-format
3038msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
3039msgstr ""
3040"Изразът за координати съдържа цялото число „%s“, което не може да бъде "
3041"анализирано"
3042
3043#: ../src/theme.c:1524
3044#, c-format
3045msgid ""
3046"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
3047"\"%s\""
3048msgstr ""
3049"Изразът за координати съдържа непознат оператор в началото на този текст: „%"
3050"s“"
3051
3052#: ../src/theme.c:1581
3053msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
3054msgstr "Изразът за координати бе празен или не бе разбран"
3055
3056#: ../src/theme.c:1724 ../src/theme.c:1734 ../src/theme.c:1768
3057msgid "Coordinate expression results in division by zero"
3058msgstr "Изразът за координати дава делене на нула"
3059
3060#: ../src/theme.c:1776
3061msgid ""
3062"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
3063msgstr ""
3064"Изразът за координати използва оператора mod върху число с плаваща запетая"
3065
3066#: ../src/theme.c:1832
3067#, c-format
3068msgid ""
3069"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
3070msgstr ""
3071"Изразът за координати използва оператора „%s“ на място, където се очаква "
3072"операнд"
3073
3074#: ../src/theme.c:1841
3075msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
3076msgstr ""
3077"Изразът за координати използва оператор на място, където се очаква операнд"
3078
3079#: ../src/theme.c:1849
3080msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
3081msgstr "Изразът за координати завършва с оператор вместо с операнд"
3082
3083#: ../src/theme.c:1859
3084#, c-format
3085msgid ""
3086"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
3087"operand in between"
3088msgstr ""
3089"Изразът за координати използва оператора „%c“ след „%c“ без да има операнд "
3090"между тях"
3091
3092#: ../src/theme.c:1978
3093msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
3094msgstr "Анализаторът на изрази за координати препълни буфера си."
3095
3096#: ../src/theme.c:2007
3097msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
3098msgstr "В израза за координати има затваряща скоба без съответна отваряща"
3099
3100#: ../src/theme.c:2069
3101#, c-format
3102msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
3103msgstr ""
3104"Изразът за координати използва непознатата променлива или константа „%s“"
3105
3106#: ../src/theme.c:2126
3107msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
3108msgstr "В изразът за координати има отваряща скоба без съответна затваряща"
3109
3110#: ../src/theme.c:2137
3111msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
3112msgstr "Изразът за координати не съдържа нито оператори, нито операнди"
3113
3114#: ../src/theme.c:2381 ../src/theme.c:2403 ../src/theme.c:2424
3115#, c-format
3116msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
3117msgstr "Темата съдържа израза „%s“, който даде грешка: %s\n"
3118
3119#: ../src/theme.c:3910
3120#, c-format
3121msgid ""
3122"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
3123"specified for this frame style"
3124msgstr ""
3125"За този стил на рамката трябва да се укаже <button function=\"%s\" state=\"%s"
3126"\" draw_ops=\"нещо си\"/>"
3127
3128#: ../src/theme.c:4360 ../src/theme.c:4392
3129#, c-format
3130msgid ""
3131"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
3132msgstr ""
3133"Липсва <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"нещо си\"/>"
3134
3135#: ../src/theme.c:4443
3136#, c-format
3137msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
3138msgstr "Неуспех при зареждането на темата „%s“: %s\n"
3139
3140#: ../src/theme.c:4597 ../src/theme.c:4604 ../src/theme.c:4611
3141#: ../src/theme.c:4618 ../src/theme.c:4625
3142#, c-format
3143msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
3144msgstr "Не е указано <%s> за темата „%s“"
3145
3146#: ../src/theme.c:4635
3147#, c-format
3148msgid ""
3149"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
3150"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
3151msgstr ""
3152"Няма указан стил на рамката за „%s“ прозорците в тема „%s“. Добавете елемент "
3153"<window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
3154
3155#: ../src/theme.c:4657
3156#, c-format
3157msgid ""
3158"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
3159"specified for this theme"
3160msgstr ""
3161"За тази тема трябва да се укаже <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" "
3162"draw_ops=\"нещо си\"/>"
3163
3164#: ../src/theme.c:5046 ../src/theme.c:5108
3165#, c-format
3166msgid ""
3167"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
3168msgstr ""
3169"Константите определени от потребителя трябва да започват с главна буква, а „%"
3170"s“ не започва така"
3171
3172#: ../src/theme.c:5054 ../src/theme.c:5116
3173#, c-format
3174msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
3175msgstr "Константата „%s“ вече е дефинирана"
3176
3177#: ../src/util.c:96
3178#, c-format
3179msgid "Failed to open debug log: %s\n"
3180msgstr "Неуспех при отварянето на журнала за изчистване на грешки: %s\n"
3181
3182#: ../src/util.c:106
3183#, c-format
3184msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
3185msgstr "Неуспех при изпълнението на fdopen() върху журналния файл %s: %s\n"
3186
3187#: ../src/util.c:112
3188#, c-format
3189msgid "Opened log file %s\n"
3190msgstr "Отворен е журналния файл %s\n"
3191
3192#: ../src/util.c:220
3193msgid "Window manager: "
3194msgstr "Мениджър на прозорци: "
3195
3196#: ../src/util.c:368
3197msgid "Bug in window manager: "
3198msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
3199
3200#: ../src/util.c:397
3201msgid "Window manager warning: "
3202msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
3203
3204#: ../src/util.c:421
3205msgid "Window manager error: "
3206msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
3207
3208#: ../src/window-props.c:169
3209#, c-format
3210msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
3211msgstr "Приложението зададе неверен _NET_WM_PID %lu\n"
3212
3213#: ../src/window-props.c:233
3214#, c-format
3215msgid "%s (on %s)"
3216msgstr "%s (от %s)"
3217
3218#. first time through
3219#: ../src/window.c:5205
3220#, c-format
3221msgid ""
3222"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
3223"window as specified in the ICCCM.\n"
3224msgstr ""
3225"Прозорецът %s зададе SM_CLIENT_ID за себе, а не за прозореца "
3226"WM_CLIENT_LEADER, както е указано в ICCCM.\n"
3227
3228#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
3229#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
3230#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
3231#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows.  Apps that set
3232#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
3233#. * about these apps but make them work.
3234#.
3235#: ../src/window.c:5801
3236#, c-format
3237msgid ""
3238"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
3239"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
3240msgstr ""
3241"Прозорецът %s задава подсказка MWM за това, че размерът му не може да се "
3242"променя, но едновременно с това указва минимален размер %d x %d и максимален "
3243"размер %d x %d. Това не е смислено.\n"
3244
3245#: ../src/xprops.c:153
3246#, c-format
3247msgid ""
3248"Window 0x%lx has property %s\n"
3249"that was expected to have type %s format %d\n"
3250"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
3251"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
3252"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
3253msgstr ""
3254"Прозорецът 0x%lx има свойството %s\n"
3255"което трябва да е от вида: %s, формат: %d\n"
3256"а всъщност има вида: %s, формат: %d, брой: %d.\n"
3257"Това най-вероятно е грешка в приложението, а не в мениджъра на прозорци.\n"
3258"Прозорецът е със заглавие=„%s“, клас=„%s“, име=„%s“\n"
3259
3260#: ../src/xprops.c:399
3261#, c-format
3262msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
3263msgstr "Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8\n"
3264
3265#: ../src/xprops.c:482
3266#, c-format
3267msgid ""
3268"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
3269msgstr ""
3270"Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8 за елемента %d в "
3271"списъка\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.