source: desktop/metacity.HEAD.bg.po @ 632

Last change on this file since 632 was 632, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

desktop вече отговаря на актуалното състояние в CVS-а на GNOME.

File size: 163.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation for metacity.
2# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3# Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com>, 2002.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, huge updates, 2004.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, updates, 2004
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: metacity 2.10\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2006-03-13 14:13+0200\n"
13"PO-Revision-Date: 2006-03-13 14:15+0200\n"
14"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../src/tools/metacity-message.c:150
22#, c-format
23msgid "Usage: %s\n"
24msgstr "Употреба: %s\n"
25
26#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:131
27msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
28msgstr "Metacity е компилиран без поддръжка на подробен режим\n"
29
30#: ../src/delete.c:64 ../src/delete.c:91 ../src/metacity-dialog.c:71
31#: ../src/theme-parser.c:467
32#, c-format
33msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
34msgstr "„%s“ не може да се анализира като цяло число"
35
36#: ../src/delete.c:71 ../src/delete.c:98 ../src/metacity-dialog.c:78
37#: ../src/theme-parser.c:476 ../src/theme-parser.c:530
38#, c-format
39msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
40msgstr "Крайните символи „%s“ в низа „%s“ са неразбираеми"
41
42#: ../src/delete.c:129
43#, c-format
44msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
45msgstr "Неуспех при анализа на съобщението „%s“ от диалоговия процес\n"
46
47#: ../src/delete.c:264
48#, c-format
49msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
50msgstr "Грешка при четене от процеса за изобразяване на диалога: %s\n"
51
52#: ../src/delete.c:345
53#, c-format
54msgid ""
55"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
56msgstr ""
57"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който пита дали да се убие "
58"приложението: %s\n"
59
60#: ../src/delete.c:453
61#, c-format
62msgid "Failed to get hostname: %s\n"
63msgstr "Неуспех при получаването на името на хоста: %s\n"
64
65#: ../src/display.c:350
66#, c-format
67msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
68msgstr "Неуспех при отварянето на дисплея на X Window „%s“\n"
69
70#: ../src/errors.c:269
71#, c-format
72msgid ""
73"Lost connection to the display '%s';\n"
74"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
75"the window manager.\n"
76msgstr ""
77"Връзката с дисплея „%s“ се изгуби.\n"
78"Най-вероятно X сървърът е бил спрян или сте \n"
79"убили/унищожили мениджъра на прозорци.\n"
80
81#: ../src/errors.c:276
82#, c-format
83msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
84msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей „%s“.\n"
85
86#: ../src/frames.c:1097
87msgid "Close Window"
88msgstr "Затваряне на прозореца"
89
90#: ../src/frames.c:1100
91msgid "Window Menu"
92msgstr "Меню за прозорците"
93
94#: ../src/frames.c:1103
95msgid "Minimize Window"
96msgstr "Минимизиране на прозореца"
97
98#: ../src/frames.c:1106
99msgid "Maximize Window"
100msgstr "Максимизиране на прозореца"
101
102#: ../src/frames.c:1109
103msgid "Unmaximize Window"
104msgstr "Демаксимизиране на прозореца"
105
106#: ../src/keybindings.c:996
107#, c-format
108msgid ""
109"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
110"binding\n"
111msgstr "Някоя друга програма използва бързия клавиш %s с модификатори %x\n"
112
113#: ../src/keybindings.c:2534
114#, c-format
115msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
116msgstr ""
117"Грешка при стартиране на диалоговия прозорец на Metacity, за отпечатване на "
118"грешка за команда: %s\n"
119
120#: ../src/keybindings.c:2639
121#, c-format
122msgid "No command %d has been defined.\n"
123msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
124
125#: ../src/keybindings.c:3501
126msgid "No terminal command has been defined.\n"
127msgstr "Не е дефинирана команда за терминал.\n"
128
129#: ../src/main.c:70
130#, c-format
131msgid ""
132"metacity %s\n"
133"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
134"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
135"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
136"PARTICULAR PURPOSE.\n"
137msgstr ""
138"metacity %s\n"
139"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., и други\n"
140"Това е свободен софтуер, прегледайте изходния код относно условията за "
141"разпространение.\n"
142"Не получавате НИКАКВА гаранция, дори и ПРЕПОРЪКА или СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА КАКВИТО "
143"И ДА Е ЦЕЛИ.\n"
144
145#: ../src/main.c:258
146msgid "Disable connection to session manager"
147msgstr "Прекъсване на връзката към мениджъра на сесиите"
148
149#: ../src/main.c:264
150msgid "Replace the running window manager with Metacity"
151msgstr "Замяна на текущия мениджър на прозорци с Metacity"
152
153#: ../src/main.c:270
154msgid "Specify session management ID"
155msgstr "Определяне на ID за управлението на сесии"
156
157#: ../src/main.c:275
158msgid "X Display to use"
159msgstr "X дисплея, който да се използва"
160
161#: ../src/main.c:281
162msgid "Initialize session from savefile"
163msgstr "Инициализиране на сесия от файл със запазеното състояние"
164
165#: ../src/main.c:287
166msgid "Print version"
167msgstr "Версия за печат"
168
169#: ../src/main.c:439
170#, c-format
171msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
172msgstr "Неуспех при сканирането на директорията с темите: %s\n"
173
174#: ../src/main.c:455
175#, c-format
176msgid ""
177"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
178msgstr ""
179"Неуспех при намирането на тема! Проверете дали %s съществува и съдържа "
180"обичайните теми."
181
182#: ../src/main.c:527
183#, c-format
184msgid "Failed to restart: %s\n"
185msgstr "Неуспех при рестартиране: %s\n"
186
187#: ../src/menu.c:55
188msgid "Mi_nimize"
189msgstr "Ми_нимизиране"
190
191#: ../src/menu.c:56
192msgid "Ma_ximize"
193msgstr "_Максимизиране"
194
195#: ../src/menu.c:57
196msgid "Unma_ximize"
197msgstr "_Демаксимизиране"
198
199#: ../src/menu.c:58
200msgid "Roll _Up"
201msgstr "На_виване"
202
203#: ../src/menu.c:59
204msgid "_Unroll"
205msgstr "_Развиване"
206
207#: ../src/menu.c:60 ../src/menu.c:61
208msgid "On _Top"
209msgstr "_Отгоре"
210
211#: ../src/menu.c:62
212msgid "_Move"
213msgstr "_Преместване"
214
215#: ../src/menu.c:63
216msgid "_Resize"
217msgstr "_Оразмеряване"
218
219#: ../src/menu.c:64
220msgid "Move Titlebar On_screen"
221msgstr "Преместване на лентата за заглавието по _екрана"
222
223#. separator
224#: ../src/menu.c:66
225msgid "_Close"
226msgstr "_Затваряне"
227
228#. separator
229#: ../src/menu.c:68
230msgid "_Always on Visible Workspace"
231msgstr "_Винаги на видимия работен плот"
232
233#: ../src/menu.c:69
234msgid "_Only on This Workspace"
235msgstr "_Само на този работен плот"
236
237#: ../src/menu.c:70
238msgid "Move to Workspace _Left"
239msgstr "Преместване в _левия работен плот"
240
241#: ../src/menu.c:71
242msgid "Move to Workspace R_ight"
243msgstr "Преместване в _десния работен плот"
244
245#: ../src/menu.c:72
246msgid "Move to Workspace _Up"
247msgstr "Преместване в _горния работен плот"
248
249#: ../src/menu.c:73
250msgid "Move to Workspace _Down"
251msgstr "Преместване в _долния работен плот"
252
253#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:2004 ../src/prefs.c:2367
254#, c-format
255msgid "Workspace %d"
256msgstr "Работен плот %d"
257
258#: ../src/menu.c:173
259msgid "Workspace 1_0"
260msgstr "Работен плот 1_0"
261
262#: ../src/menu.c:175
263#, c-format
264msgid "Workspace %s%d"
265msgstr "Работен плот %s%d"
266
267#: ../src/menu.c:373
268msgid "Move to Another _Workspace"
269msgstr "Преместване в друг _работен плот"
270
271#. This is the text that should appear next to menu accelerators
272#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
273#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
274#. * this.
275#.
276#: ../src/metaaccellabel.c:103
277msgid "Shift"
278msgstr "Shift"
279
280#. This is the text that should appear next to menu accelerators
281#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
282#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
283#. * this.
284#.
285#: ../src/metaaccellabel.c:109
286msgid "Ctrl"
287msgstr "Ctrl"
288
289#. This is the text that should appear next to menu accelerators
290#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
291#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
292#. * this.
293#.
294#: ../src/metaaccellabel.c:115
295msgid "Alt"
296msgstr "Alt"
297
298#. This is the text that should appear next to menu accelerators
299#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
300#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
301#. * this.
302#.
303#: ../src/metaaccellabel.c:121
304msgid "Meta"
305msgstr "Meta"
306
307#. This is the text that should appear next to menu accelerators
308#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
309#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
310#. * this.
311#.
312#: ../src/metaaccellabel.c:127
313msgid "Super"
314msgstr "Super"
315
316#. This is the text that should appear next to menu accelerators
317#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
318#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
319#. * this.
320#.
321#: ../src/metaaccellabel.c:133
322msgid "Hyper"
323msgstr "Hyper"
324
325#. This is the text that should appear next to menu accelerators
326#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
327#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
328#. * this.
329#.
330#: ../src/metaaccellabel.c:139
331msgid "Mod2"
332msgstr "Mod2"
333
334#. This is the text that should appear next to menu accelerators
335#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
336#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
337#. * this.
338#.
339#: ../src/metaaccellabel.c:145
340msgid "Mod3"
341msgstr "Mod3"
342
343#. This is the text that should appear next to menu accelerators
344#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
345#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
346#. * this.
347#.
348#: ../src/metaaccellabel.c:151
349msgid "Mod4"
350msgstr "Mod4"
351
352#. This is the text that should appear next to menu accelerators
353#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
354#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
355#. * this.
356#.
357#: ../src/metaaccellabel.c:157
358msgid "Mod5"
359msgstr "Mod5"
360
361#: ../src/metacity-dialog.c:111
362#, c-format
363msgid "The window \"%s\" is not responding."
364msgstr "Прозорецът „%s“ не отговаря."
365
366#: ../src/metacity-dialog.c:119
367msgid ""
368"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
369msgstr ""
370"Принудителното спиране на тази програма, ще доведе до загуба на всички "
371"незапазени промени."
372
373#: ../src/metacity-dialog.c:130
374msgid "_Force Quit"
375msgstr "_Принудително спиране"
376
377#: ../src/metacity-dialog.c:227
378msgid "Title"
379msgstr "Заглавие"
380
381#: ../src/metacity-dialog.c:239
382msgid "Class"
383msgstr "Клас"
384
385#: ../src/metacity-dialog.c:265
386msgid ""
387"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
388"restarted manually next time you log in."
389msgstr ""
390"Тези прозорци не поддържат операцията по записване на текущото състояние и "
391"ще трябва да се стартират ръчно при следващото Ви влизане."
392
393#: ../src/metacity-dialog.c:331
394#, c-format
395msgid ""
396"There was an error running \"%s\":\n"
397"%s."
398msgstr ""
399"Имаше грешка при изпълнението на „%s“:\n"
400"%s."
401
402#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
403msgid "Metacity"
404msgstr "Metacity"
405
406#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
407msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
408msgstr ""
409"Все още не е осъществено: навигацията работи в рамките на програмите, а не "
410"на прозорците"
411
412#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
413msgid ""
414"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
415"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
416"set to 0, however. Also, this option is disabled if the "
417"titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font "
418"is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if "
419"titlebar_uses_desktop_font is false."
420msgstr ""
421"Низ описващ шрифт за заглавната лента на прозорците. Размерът от описанието "
422"ще се използва, само ако настройката titlebar_font_size е установена на 0. "
423"Тази настройка е неактивна, ако настройката titlebar_uses_desktop_font е "
424"включена. По подразбиране titlebar_font не е зададена, което принуждава "
425"Metacity да използва шрифта за работното място, дори ако "
426"titlebar_uses_desktop_font не е зададено като истина."
427
428#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
429msgid "Action on title bar double-click"
430msgstr "Действие при двойно натискане върху заглавната лента"
431
432#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
433msgid "Activate window menu"
434msgstr "Активиране на менюто за прозорците"
435
436#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
437msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
438msgstr "Подредба на бутоните в заглавната лента"
439
440#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
441msgid ""
442"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
443"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
444"the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
445"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
446"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
447"older versions."
448msgstr ""
449"Подредба на бутоните в заглавната лента. Стойността трябва да е низ от вида "
450"„menu:minimize,maximize,close“. С „;“ се разделят левия от десния ъгъл на "
451"прозореца, а със „,“ - имената на бутоните. Не са позволени повторения на "
452"бутоните. Непознатите имена се игнорират, така че в бъдещи версии на "
453"Metacity да могат да се добавят нови бутони без да се пречи на старите "
454"версии."
455
456#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
457msgid "Automatically raises the focused window"
458msgstr "Автоматично издигане на фокусирания прозорец"
459
460#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
461msgid ""
462"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
463"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
464"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
465"for example."
466msgstr ""
467"Натискането на заглавната лента на прозорец, когато този модифициращ клавиш "
468"е натиснат, премества прозореца (ляв бутон на мишката), оразмерява прозореца "
469"(среден бутон) или показва менюто за прозорци (десен бутон). Модификаторът е "
470"от вида „&lt;Alt&gt;“ или „&lt;Super&gt;“ например."
471
472#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
473msgid "Close window"
474msgstr "Затваряне на прозореца"
475
476#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
477msgid "Commands to run in response to keybindings"
478msgstr "Команди, които да се изпълнят при натискането на бърз клавиш"
479
480#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
481msgid "Compositing Manager"
482msgstr "Мениджър за наслагване"
483
484#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
485msgid "Current theme"
486msgstr "Текуща тема"
487
488#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
489msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
490msgstr "Забавяне в милисекунди за настройката за автоматично издигане"
491
492#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
493msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
494msgstr "Указва дали Metacity ще действа и като мениджър за наслагване."
495
496#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
497msgid ""
498"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
499"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
500msgstr ""
501"Определя дали програми или системата може да генерират звукови „бибиткания“. "
502"Може да се използва наедно с „визуален звънец“, за да се позволят тихи "
503"„бибиткания“."
504
505#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
506msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
507msgstr ""
508"Изключва неправилното поведение изисквано от стари приложения или такива с "
509"грешки"
510
511#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
512msgid "Enable Visual Bell"
513msgstr "Включване на визуалния звънец"
514
515#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
516msgid "Hide all windows and focus desktop"
517msgstr "Скриване на всички прозорци и фокусиране на работното място"
518
519#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
520msgid ""
521"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
522"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
523"specified by the auto_raise_delay key). This preference is poorly named, but "
524"kept for backwards compatibility. To try to be more clear (at least to the "
525"technically inclined), its meaning is \"automatically raise the window "
526"following a timeout which is triggered by non-grabbed mouse entry in sloppy "
527"or mouse focus modes\". It is unrelated to clicking behavior (i.e. this is "
528"not related to raise-on-click/orthogonal-raise). It is unrelated to entering "
529"a window during drag and drop (because that results in the application "
530"grabbing the mouse)"
531msgstr ""
532"Ако е включено и начинът за фокусиране е „sloppy“ или „mouse“, тогава "
533"фокусираният прозорец ще бъде автоматично издигнат след определен интервал, "
534"който е зададен в ключа auto_raise_delay. Тази настройка действително е "
535"неподходящо наименувана, но е запазена, за да се поддържа съвместимост с "
536"предишните версии на програмата. За да бъдем по-коректни (поне пред по-"
537"технически ориентираните потребители), значението на тази настройка е "
538"«автоматично издигане на прозореца след определен интервал, което се "
539"задейства от влизането на показалеца в рамките на прозореца при режими на "
540"фокусиране „sloppy“ и „mouse“, без прозорецът да е поел входа на мишката "
541"(напр. не е бил натиснат клавиш на мишката в рамките на прозореца)». Както "
542"казахме - това поведение не е свързано с натискането на бутоните на мишката "
543"при автоматичното издигане на прозорец при натискане на бутон. Поведението "
544"не е свързано и с навлизането на показалеца на мишката при действие на "
545"провлачване и пускане, защото при него прозорецът поема входа на мишката."
546
547#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
548msgid ""
549"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
550"font for window titles."
551msgstr ""
552"Ако е зададено като истина, настройката за titlebar_font се игнорира. За "
553"заглавията на прозорците се използва стандартният шрифт за приложенията."
554
555#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
556msgid ""
557"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
558"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
559"means. This is a significant reduction in usability for many users, but may "
560"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
561"otherwise be impractical. However, the wireframe feature is disabled when "
562"accessibility is on to avoid weird desktop breakages."
563msgstr ""
564"Ако е включено, metacity ще дава на потребителя по-малко обратна връзка и по-"
565"малко усещане за „директна манипулация“, като се използват рамки вместо цели "
566"прозорци, избягват се анимации или чрез други средства. Това е значимо "
567"влошаване на използваемостта за много потребители, но може да позволи на "
568"специфични програми и терминални сървъри да работят, което иначе би било "
569"невъзможно. Както и да е, рамките за прозорците са изключени, когато са "
570"включени възможностите за достъпност, за да се избегнат странни повреди на "
571"работния плот."
572
573#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
574msgid ""
575"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
576"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
577"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
578"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
579"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
580"windows in other applications. The existence of this setting is somewhat "
581"questionable. But it's better than having settings for all the specific "
582"details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
583"clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
584msgstr ""
585"Ако е истина, Metacity работи на базата на приложения, а не на прозорци. "
586"Идеята е малко абстрактна, но като цяло подходът базиран на приложения е по-"
587"близък до Macintosh отколкото до Windows. Когато фокусирате прозорец при "
588"подход базиран на приложения, всички прозорци на приложението ще се "
589"издигнат. При този подход натисканията за фокусиране не се предават на "
590"прозорците на други приложения. Съществуването на тази настройка е под "
591"въпрос, но е по-добре отколкото да има настройки на всички детайли на "
592"подходите на базата на прозорци и на базата на приложения - напр. дали да се "
593"предават натисканията. На този етап подходът на базата на приложения още не "
594"е осъществен изцяло."
595
596#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
597msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
598msgstr ""
599"Ако е включено, се жертва част от използваемостта за повече свободни ресурси"
600
601#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
602msgid "Lower window below other windows"
603msgstr "Понижаване на прозореца под другите прозорци"
604
605#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
606msgid ""
607"Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
608"window) normally raise the window as a side-effect. Set this option to false "
609"to decouple raising from other user interactions. When false, windows can "
610"still be raised by an alt-left-click anywhere on the window or a normal "
611"click on the window decorations (assuming such clicks aren't used to start a "
612"move or resize operation). Special messages, such as activation requests "
613"from pagers, may also raise windows when this option is false. This option "
614"is currently disabled in click-to-focus mode."
615msgstr ""
616"Много действия (като натискане в клиентската област на прозорец, "
617"преместването или оразмеряването му) предизвикват неговото издигане като "
618"страничен ефект. Задайте тази настройка да е лъжа, за да разделите "
619"издигането от другите взаимодействия. Когато настройката е лъжа, прозорците "
620"пак могат да бъдат издигани чрез натискане върху тях с левия бутон на "
621"мишката в комбинация с клавиша Alt или с нормално натискане върху украсата "
622"на прозореца (при положение, че тези натискания не представляват начало на "
623"операциите преместване или оразмеряване). Някои специални съобщения (напр. "
624"искане за задействане от страна на някои програми) също могат да предизвикат "
625"издигането на прозорци, когато настройката е лъжа. В момента тази настройка "
626"е неактивна, когато се използва режима на натискане за фокусиране."
627
628#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
629msgid "Maximize window"
630msgstr "Максимизиране на прозорец"
631
632#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
633msgid "Maximize window horizontally"
634msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
635
636#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
637msgid "Maximize window vertically"
638msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
639
640#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
641msgid "Minimize window"
642msgstr "Минимизиране на прозореца"
643
644#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
645msgid "Modifier to use for modified window click actions"
646msgstr ""
647"Модификатор, който да се ползва за модифицираните действия с натискания по "
648"прозорците"
649
650#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
651msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
652msgstr ""
653"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място в обратен ред"
654
655#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
656msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
657msgstr ""
658"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място в обратен ред, "
659"като се използва изскачащ прозорец"
660
661#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
662msgid "Move backwards between windows immediately"
663msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците в обратен ред"
664
665#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
666msgid "Move between panels and the desktop immediately"
667msgstr "Премества незабавно фокуса между панелите и работното място"
668
669#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
670msgid "Move between panels and the desktop with popup"
671msgstr ""
672"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място, като се "
673"използва изскачащ прозорец"
674
675#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
676msgid "Move between windows immediately"
677msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците "
678
679#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
680msgid "Move between windows with popup"
681msgstr ""
682"Премества незабавно фокуса между прозорците, като се използва изскачащ "
683"прозорец"
684
685#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
686msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
687msgstr ""
688"Премества незабавно фокуса между прозорците в обратен ред, като се използва "
689"изскачащ прозорец"
690
691#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
692msgid "Move window"
693msgstr "Преместване на прозорец"
694
695#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
696msgid "Move window one workspace down"
697msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
698
699#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
700msgid "Move window one workspace to the left"
701msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
702
703#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
704msgid "Move window one workspace to the right"
705msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
706
707#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
708msgid "Move window one workspace up"
709msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
710
711#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
712msgid "Move window to workspace 1"
713msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
714
715#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
716msgid "Move window to workspace 10"
717msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
718
719#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
720msgid "Move window to workspace 11"
721msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 11"
722
723#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
724msgid "Move window to workspace 12"
725msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 12"
726
727#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
728msgid "Move window to workspace 2"
729msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 2"
730
731#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
732msgid "Move window to workspace 3"
733msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 3"
734
735#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
736msgid "Move window to workspace 4"
737msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 4"
738
739#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
740msgid "Move window to workspace 5"
741msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 5"
742
743#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
744msgid "Move window to workspace 6"
745msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 6"
746
747#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
748msgid "Move window to workspace 7"
749msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 7"
750
751#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
752msgid "Move window to workspace 8"
753msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 8"
754
755#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
756msgid "Move window to workspace 9"
757msgstr "Премества прозореца на работен плот 9"
758
759#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
760msgid "Name of workspace"
761msgstr "Име на работния плот"
762
763#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
764msgid "Number of workspaces"
765msgstr "Брой работни плотове"
766
767#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
768msgid ""
769"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
770"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
771"workspaces)."
772msgstr ""
773"Брой работни плотове. Трябва да е над 0. Има горна граница (за да се "
774"предотврати случайното разрушаване на средата, ако поискате 34 милиона "
775"работни места)."
776
777#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
778msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
779msgstr "Ако прозорецът е под друг, го издига, иначе го понижава"
780
781#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
782msgid "Raise window above other windows"
783msgstr "Издигане на прозореца над другите"
784
785#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
786msgid "Resize window"
787msgstr "Оразмеряване на прозорец"
788
789#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
790msgid "Run a defined command"
791msgstr "Изпълняване на определена команда"
792
793#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
794msgid "Run a terminal"
795msgstr "Стартиране на терминал"
796
797#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
798msgid "Show the panel menu"
799msgstr "Показване на менюто на панела"
800
801#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
802msgid "Show the panel run application dialog"
803msgstr "Показване на диалоговия прозорец на панела за стартиране на програма"
804
805#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
806msgid ""
807"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
808"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
809"consistent position with respect to their parent window. This requires "
810"ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of "
811"Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable "
812"dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There "
813"are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on "
814"Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
815"run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
816"world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
817"limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
818"workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
819msgstr ""
820"Някои програми нарушават спецификациите по начини, които предизвикват грешно "
821"поведение на мениджъра на прозорци. Например в идеалния случай Metacity "
822"поставя всички диалогови прозорци на подходящо място спрямо предизвикалия ги "
823"прозорец. Това изисква заявките от програмите за разполагането на "
824"диалоговите кутии да се игнорират. Някои версии на Java/Swing обозначават "
825"изскачащите си прозорци като диалози, така че Metacity трябва да изключи "
826"позиционирането на диалоговите кутии, за да позволи на менютата от "
827"развалените Java приложения да работят. Има още подобни примери. Тази "
828"настройка кара Metacity да работи в изцяло правилен режим, което дава малко "
829"по-добър потребителски интерфейс, ако няма да стартирате развалени програми. "
830"За жалост неправилното поведение е включено по подразбиране. Светът е гаден. "
831"Понякога заобикалянето на правилното поведение е предизвикано от "
832"ограниченията в самите спецификации, така че грешките в този режим, не могат "
833"да се оправят без изменение на стандарта."
834
835#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
836msgid "Switch to workspace 1"
837msgstr "Превключване към работен плот 1"
838
839#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
840msgid "Switch to workspace 10"
841msgstr "Превключване към работен плот 10"
842
843#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
844msgid "Switch to workspace 11"
845msgstr "Превключване към работен плот 11"
846
847#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
848msgid "Switch to workspace 12"
849msgstr "Превключване към работен плот 12"
850
851#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
852msgid "Switch to workspace 2"
853msgstr "Превключване към работен плот 2"
854
855#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
856msgid "Switch to workspace 3"
857msgstr "Превключване към работен плот 3"
858
859#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
860msgid "Switch to workspace 4"
861msgstr "Превключване към работен плот 4"
862
863#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
864msgid "Switch to workspace 5"
865msgstr "Превключване към работен плот 5"
866
867#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
868msgid "Switch to workspace 6"
869msgstr "Превключване към работен плот 6"
870
871#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
872msgid "Switch to workspace 7"
873msgstr "Превключване към работен плот 7"
874
875#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
876msgid "Switch to workspace 8"
877msgstr "Превключване към работен плот 8"
878
879#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
880msgid "Switch to workspace 9"
881msgstr "Превключване към работен плот 9"
882
883#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
884msgid "Switch to workspace above this one"
885msgstr "Превключване към работния плот отгоре"
886
887#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
888msgid "Switch to workspace below this one"
889msgstr "Превключване към работния плот отдолу"
890
891#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
892msgid "Switch to workspace on the left"
893msgstr "Превключване към работния плот вляво"
894
895#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
896msgid "Switch to workspace on the right"
897msgstr "Превключване към работния плот вдясно"
898
899#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
900msgid "System Bell is Audible"
901msgstr "Системния звънец е звуков"
902
903#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
904msgid "Take a screenshot"
905msgstr "Снимане на екрана"
906
907#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
908msgid "Take a screenshot of a window"
909msgstr "Прави снимка на отделен прозорец"
910
911#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
912msgid ""
913"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
914"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
915"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
916"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
917"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
918"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
919"currently focused window's titlebar is flashed."
920msgstr ""
921"Задава начинът, по който Metacity визуално представя системния звънец или "
922"звънеца на приложение. В момента валидни са следните две стойности: "
923"„fullscreen“, което съответства на черно-бяло премигване на целия екран, и "
924"„frame_flash“, което съответства на премигване на заглавната лента на "
925"приложението, което звънва. Ако приложението, което звънва е неизвестно "
926"(какъвто е най-честия случай при подразбиращият се системен звънец), "
927"премигва заглавната лента на текущо фокусирания прозорец."
928
929#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
930msgid ""
931"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
932"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
933"will execute command_N."
934msgstr ""
935"Ключовете в /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N дефинират "
936"клавишни комбинации, съответстващи на тези команди. Натискането на "
937"клавишната комбинация за run_command_N ще изпълни команда command_N."
938
939#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
940msgid ""
941"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
942"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
943msgstr ""
944"Ключа /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot определя "
945"бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
946
947#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
948msgid ""
949"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
950"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
951"be invoked."
952msgstr ""
953"Ключа /apps/metacity/global_keybindings/run_command_windows_screenshot "
954"определя бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
955
956#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
957msgid ""
958"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
959"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
960"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
961"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
962"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
963"then there will be no keybinding for this action."
964msgstr ""
965"Бързият клавиш, който изпълнява командата със същия номер в /apps/metacity/"
966"keybinding_commands. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
967"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
968"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
969"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
970"клавиш."
971
972#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
973msgid ""
974"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
975"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
976"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
977"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
978"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
979"for this action."
980msgstr ""
981"Бързият клавиш, който превключва към работното място над текущото. Форматът "
982"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
983"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
984"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
985"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
986
987#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
988msgid ""
989"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
990"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
991"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
992"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
993"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
994"for this action."
995msgstr ""
996"Бързият клавиш, който превключва към работното място под текущото. Форматът "
997"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
998"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
999"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1000"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1001
1002#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
1003msgid ""
1004"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
1005"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
1006"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1007"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1008"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1009"keybinding for this action."
1010msgstr ""
1011"Бързият клавиш, който превключва към работното място вляво от текущото. "
1012"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1013"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1014"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
1015"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1016
1017#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
1018msgid ""
1019"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
1020"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
1021"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1022"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1023"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1024"keybinding for this action."
1025msgstr ""
1026"Бързият клавиш, който превключва към работното място вдясно от текущото. "
1027"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1028"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1029"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
1030"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1031
1032#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
1033msgid ""
1034"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
1035"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1036"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1037"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1038"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1039msgstr ""
1040"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
1041"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1042"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1043"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1044"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1045
1046#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
1047msgid ""
1048"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
1049"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1050"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1051"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1052"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1053msgstr ""
1054"Бързият клавиш, който превключва към работно място 10. Форматът е от вида "
1055"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1056"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1057"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1058"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1059
1060#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
1061msgid ""
1062"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
1063"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1064"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1065"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1066"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1067msgstr ""
1068"Бързият клавиш, който превключва към работно място 11. Форматът е от вида "
1069"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1070"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1071"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1072"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1073
1074#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
1075msgid ""
1076"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
1077"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1078"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1079"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1080"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1081msgstr ""
1082"Бързият клавиш, който превключва към работно място 12. Форматът е от вида "
1083"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1084"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1085"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1086"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1087
1088#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
1089msgid ""
1090"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
1091"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1092"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1093"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1094"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1095msgstr ""
1096"Бързият клавиш, който превключва към работно място 2. Форматът е от вида "
1097"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1098"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1099"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1100"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1101
1102#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
1103msgid ""
1104"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
1105"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1106"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1107"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1108"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1109msgstr ""
1110"Бързият клавиш, който превключва към работно място 3. Форматът е от вида "
1111"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1112"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1113"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1114"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1115
1116#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
1117msgid ""
1118"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
1119"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1120"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1121"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1122"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1123msgstr ""
1124"Бързият клавиш, който превключва към работно място 4. Форматът е от вида "
1125"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1126"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1127"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1128"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1129
1130#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
1131msgid ""
1132"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
1133"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1134"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1135"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1136"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1137msgstr ""
1138"Бързият клавиш, който превключва към работно място 5. Форматът е от вида "
1139"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1140"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1141"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1142"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1143
1144#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
1145msgid ""
1146"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
1147"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1148"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1149"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1150"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1151msgstr ""
1152"Бързият клавиш, който превключва към работно място 6. Форматът е от вида "
1153"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1154"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1155"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1156"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1157
1158#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
1159msgid ""
1160"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
1161"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1162"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1163"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1164"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1165msgstr ""
1166"Бързият клавиш, който превключва към работно място 7. Форматът е от вида "
1167"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1168"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1169"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1170"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1171
1172#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
1173msgid ""
1174"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
1175"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1176"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1177"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1178"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1179msgstr ""
1180"Бързият клавиш, който превключва към работно място 8. Форматът е от вида "
1181"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1182"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1183"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1184"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1185
1186#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
1187msgid ""
1188"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
1189"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1190"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1191"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1192"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1193msgstr ""
1194"Бързият клавиш, който превключва към работно място 9. Форматът е от вида "
1195"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1196"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1197"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1198"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1199
1200#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
1201msgid ""
1202"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
1203"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1204"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1205"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1206"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1207msgstr ""
1208"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
1209"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1210"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1211"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1212"действие няма да има бърз клавиш."
1213
1214#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
1215msgid ""
1216"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
1217"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1218"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1219"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1220"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1221msgstr ""
1222"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1223"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1224"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1225"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1226"действие няма да има бърз клавиш."
1227
1228#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
1229msgid ""
1230"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
1231"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1232"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1233"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1234"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1235"no keybinding for this action."
1236msgstr ""
1237"Бързият клавиш за преминаване в режим на преместване, след което прозорецът "
1238"може да се движи и с клавиатурата.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1239"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1240"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1241"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1242"има бърз клавиш."
1243
1244#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
1245msgid ""
1246"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
1247"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1248"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1249"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1250"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1251"will be no keybinding for this action."
1252msgstr ""
1253"Бързият клавиш за преминаване в режим на оразмеряване, след което прозорецът "
1254"може да се движи и с клавиатурата.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1255"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1256"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1257"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1258"има бърз клавиш."
1259
1260#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
1261msgid ""
1262"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
1263"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1264"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1265"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1266"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1267"will be no keybinding for this action."
1268msgstr ""
1269"Бързият клавиш за скриване на нормални прозорци и фокусиране на фона на "
1270"работния плот.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
1271"Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1272"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1273"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1274"клавиш."
1275
1276#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
1277msgid ""
1278"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
1279"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1280"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1281"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1282"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1283msgstr ""
1284"Бързият клавиш за максимизиране на прозорец. Форматът е от вида „&lt;"
1285"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1286"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1287"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1288"действие няма да има бърз клавиш."
1289
1290#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
1291msgid ""
1292"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
1293"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1294"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1295"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1296"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1297msgstr ""
1298"Бързият клавиш за минимизиране на прозорец.Форматът е от вида „&lt;"
1299"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1300"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1301"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1302"действие няма да има бърз клавиш."
1303
1304#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
1305msgid ""
1306"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
1307"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
1308"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
1309"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
1310"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
1311"action."
1312msgstr ""
1313"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място надолу.Форматът "
1314"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1315"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1316"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1317"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1318
1319#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
1320msgid ""
1321"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
1322"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1323"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1324"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1325"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1326"for this action."
1327msgstr ""
1328"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вляво.Форматът "
1329"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1330"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1331"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1332"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1333
1334#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
1335msgid ""
1336"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
1337"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1338"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1339"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1340"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1341"for this action."
1342msgstr ""
1343"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вдясно.Форматът "
1344"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1345"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1346"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1347"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1348
1349#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
1350msgid ""
1351"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
1352"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1353"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1354"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1355"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1356msgstr ""
1357"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място нагоре.Форматът "
1358"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1359"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1360"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1361"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1362
1363#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
1364msgid ""
1365"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
1366"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1367"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1368"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1369"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1370msgstr ""
1371"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 1.Форматът е от "
1372"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1373"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1374"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1375"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1376
1377#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
1378msgid ""
1379"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
1380"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1381"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1382"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1383"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1384msgstr ""
1385"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 10.Форматът е от "
1386"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1387"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1388"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1389"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1390
1391#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
1392msgid ""
1393"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
1394"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1395"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1396"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1397"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1398msgstr ""
1399"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 11.Форматът е от "
1400"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1401"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1402"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1403"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1404
1405#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
1406msgid ""
1407"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
1408"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1409"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1410"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1411"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1412msgstr ""
1413"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 12.Форматът е от "
1414"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1415"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1416"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1417"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1418
1419#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
1420msgid ""
1421"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
1422"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1423"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1424"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1425"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1426msgstr ""
1427"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 2.Форматът е от "
1428"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1429"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1430"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1431"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1432
1433#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
1434msgid ""
1435"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
1436"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1437"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1438"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1439"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1440msgstr ""
1441"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 3.Форматът е от "
1442"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1443"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1444"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1445"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1446
1447#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
1448msgid ""
1449"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
1450"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1451"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1452"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1453"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1454msgstr ""
1455"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 4.Форматът е от "
1456"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1457"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1458"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1459"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1460
1461#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
1462msgid ""
1463"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
1464"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1465"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1466"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1467"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1468msgstr ""
1469"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 5.Форматът е от "
1470"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1471"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1472"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1473"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1474
1475#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
1476msgid ""
1477"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
1478"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1479"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1480"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1481"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1482msgstr ""
1483"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 6.Форматът е от "
1484"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1485"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1486"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1487"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1488
1489#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
1490msgid ""
1491"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
1492"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1493"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1494"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1495"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1496msgstr ""
1497"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 7.Форматът е от "
1498"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1499"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1500"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1501"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1502
1503#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
1504msgid ""
1505"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
1506"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1507"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1508"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1509"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1510msgstr ""
1511"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 8.Форматът е от "
1512"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1513"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1514"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1515"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1516
1517#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
1518msgid ""
1519"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
1520"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1521"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1522"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1523"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1524msgstr ""
1525"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 9.Форматът е от "
1526"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1527"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1528"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1529"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1530
1531#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
1532msgid ""
1533"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
1534"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1535"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1536"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1537"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1538"will be no keybinding for this action."
1539msgstr ""
1540"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1541"място в обратен ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
1542"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1543"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1544"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1545"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1546
1547#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
1548msgid ""
1549"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
1550"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1551"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1552"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1553"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1554"will be no keybinding for this action."
1555msgstr ""
1556"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1557"място в обратен ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
1558"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1559"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1560"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1561"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1562
1563#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
1564msgid ""
1565"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
1566"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
1567"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1568"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1569"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1570"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1571"no keybinding for this action."
1572msgstr ""
1573"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
1574"ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1575"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1576"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1577"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1578"действие няма да има бърз клавиш."
1579
1580#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
1581msgid ""
1582"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
1583"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
1584"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1585"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1586"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1587"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1588"no keybinding for this action."
1589msgstr ""
1590"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
1591"ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1592"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1593"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1594"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1595"действие няма да има бърз клавиш."
1596
1597#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
1598msgid ""
1599"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
1600"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1601"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1602"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1603"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1604"no keybinding for this action."
1605msgstr ""
1606"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1607"място, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1608"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1609"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1610"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1611"действие няма да има бърз клавиш."
1612
1613#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
1614msgid ""
1615"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
1616"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1617"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1618"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1619"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1620"no keybinding for this action."
1621msgstr ""
1622"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1623"място, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;"
1624"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1625"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1626"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1627"действие няма да има бърз клавиш."
1628
1629#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
1630msgid ""
1631"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
1632"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
1633"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
1634"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1635"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1636"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1637"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1638msgstr ""
1639"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, без да "
1640"се използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Escape). "
1641"Използването на клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща "
1642"посоката на местена на фокуса.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;"
1643"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1644"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1645"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1646"има бърз клавиш."
1647
1648#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
1649msgid ""
1650"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
1651"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
1652"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
1653"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1654"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1655"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1656"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1657msgstr ""
1658"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, като се "
1659"използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Tab). Използването на "
1660"клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща посоката на "
1661"местена на фокуса.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
1662"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1663"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1664"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1665"клавиш."
1666
1667#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
1668msgid ""
1669"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
1670"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
1671"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1672"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1673"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1674"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1675msgstr ""
1676"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
1677"места и появата му само на едно.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1678"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1679"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1680"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1681"има бърз клавиш."
1682
1683#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
1684msgid ""
1685"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
1686"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1687"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1688"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1689"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1690msgstr ""
1691"Бързият клавиш за превключване на режим на цял екран.Форматът е от вида „&lt;"
1692"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1693"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1694"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1695"действие няма да има бърз клавиш."
1696
1697#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
1698msgid ""
1699"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
1700"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1701"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1702"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1703"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1704msgstr ""
1705"Бързият клавиш за превключване на максимизирането.Форматът е от вида „&lt;"
1706"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1707"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1708"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1709"действие няма да има бърз клавиш."
1710
1711#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
1712msgid ""
1713"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
1714"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1715"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1716"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1717"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1718msgstr ""
1719"Бързият клавиш за превключване между навито и развито състояние.Форматът е "
1720"от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1721"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1722"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1723"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1724
1725#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
1726msgid ""
1727"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
1728"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
1729"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1730"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1731"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1732"keybinding for this action."
1733msgstr ""
1734"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
1735"места и появата му само на едно.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1736"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1737"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1738"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1739"има бърз клавиш."
1740
1741#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
1742msgid ""
1743"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
1744"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1745"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1746"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1747"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1748msgstr ""
1749"Бързият клавиш за демаксимизирането на прозорец.Форматът е от вида „&lt;"
1750"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1751"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1752"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1753"действие няма да има бърз клавиш."
1754
1755#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
1756msgid ""
1757"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
1758"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
1759"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1760"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1761"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1762"for this action."
1763msgstr ""
1764"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1765"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1766"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1767"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1768"действие няма да има бърз клавиш."
1769
1770#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
1771msgid ""
1772"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
1773"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1774"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1775"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1776"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1777msgstr ""
1778"Бързият клавиш, който стартира терминал. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1779"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1780"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1781"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1782"действие няма да има бърз клавиш.“\n"
1783" "
1784
1785#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
1786msgid ""
1787"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
1788"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1789"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1790"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1791"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1792"will be no keybinding for this action."
1793msgstr ""
1794"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1795"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1796"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1797"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1798"действие няма да има бърз клавиш."
1799
1800#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
1801msgid ""
1802"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
1803"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1804"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1805"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1806"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1807"for this action."
1808msgstr ""
1809"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
1810"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1811"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1812"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1813"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1814
1815#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
1816msgid ""
1817"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
1818"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1819"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1820"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1821"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1822msgstr ""
1823"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
1824"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1825"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1826"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1827"действие няма да има бърз клавиш."
1828
1829#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
1830msgid "The name of a workspace."
1831msgstr "Името на работния плот"
1832
1833#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
1834msgid "The screenshot command"
1835msgstr "Команда за снимка на екрана"
1836
1837#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
1838msgid ""
1839"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
1840"forth."
1841msgstr ""
1842"Темата определя външния вид на рамките на прозорците, заглавната лента и т.н."
1843
1844#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
1845msgid ""
1846"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
1847"delay is given in thousandths of a second."
1848msgstr ""
1849"Закъснението в милисекунди преди да се издигне прозорец, ако auto_raise е "
1850"истина."
1851
1852#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
1853msgid ""
1854"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
1855"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
1856"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
1857"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
1858"unfocused when the mouse leaves the window."
1859msgstr ""
1860"Начинът за фокусиране на прозорци указва как се активират прозорците. Има "
1861"три възможни стойности: „click“ означава, че прозорците трябва да бъдат "
1862"натиснати с мишката, за да се фокусират, „sloppy“ означава, че прозорците се "
1863"фокусират, когато мишката влезе в тях, а „mouse“, че прозорците се "
1864"фокусират, когато мишката влезе в тях и губят фокуса, когато мишката излезе "
1865"от тях."
1866
1867#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
1868msgid "The window screenshot command"
1869msgstr "Командата за снимка на екрана"
1870
1871#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
1872msgid ""
1873"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
1874"the window is covered by another window, it raises the window above other "
1875"windows. If the window is already fully visible, it lowers the window below "
1876"other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1877"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1878"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1879"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1880"no keybinding for this action."
1881msgstr ""
1882"Бързият клавиш за издигането/свалянето на прозореца над/под всички останали. "
1883"Ако прозорецът е под някой друг, той се издига над всички останали, Ако е "
1884"най-отгоре, се сваля под всички прозорци.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1885"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1886"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1887"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1888"действие няма да има бърз клавиш."
1889
1890#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
1891msgid ""
1892"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
1893"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1894"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1895"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1896"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1897msgstr ""
1898"Бързият клавиш за свалянето на прозореца под всички останали.Форматът е от "
1899"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1900"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1901"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1902"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1903
1904#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
1905msgid ""
1906"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
1907"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1908"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1909"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1910"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1911msgstr ""
1912"Бързият клавиш за издигането на прозореца над всички останали. Форматът е от "
1913"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1914"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1915"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1916"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1917
1918#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
1919msgid ""
1920"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
1921"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
1922"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1923"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1924"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1925"for this action."
1926msgstr ""
1927"Бързият клавиш за максималното хоризонтално разширяване на прозореца. "
1928"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1929"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1930"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
1931"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1932
1933#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
1934msgid ""
1935"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
1936"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
1937"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1938"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1939"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1940"for this action."
1941msgstr ""
1942"Бързият клавиш за максималното вертикално разширяване на прозореца. Форматът "
1943"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1944"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1945"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1946"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1947
1948#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
1949msgid ""
1950"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
1951"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
1952"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
1953"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
1954"anything."
1955msgstr ""
1956"Тази настройка определя ефекта на двойното натискане върху заглавната лента. "
1957"Засега валидни стойности са „toggle_shade“, която навива/развива прозореца, "
1958"„toggle_maximize“, която максимизира/демаксимизира прозореца, „minimize“, "
1959"която минимизира прозореца и „none“, която не прави нищо."
1960
1961#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
1962msgid "Toggle always on top state"
1963msgstr "Превключва състоянието на винаги отгоре"
1964
1965#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
1966msgid "Toggle fullscreen mode"
1967msgstr "Превключва режима за цял екран"
1968
1969#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
1970msgid "Toggle maximization state"
1971msgstr "Превключва състоянието на максимизиране"
1972
1973#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
1974msgid "Toggle shaded state"
1975msgstr "Превключва състоянието на навиване"
1976
1977#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
1978msgid "Toggle window on all workspaces"
1979msgstr "Превключва появата на прозореца на всички работни места"
1980
1981#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
1982msgid ""
1983"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
1984"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
1985"environments, or when 'audible bell' is off."
1986msgstr ""
1987"Включва визуална индикация, когато програма или системата се обърнат към "
1988"„звънец“ или „бибиткане“; полезно при хора със затруднен слух и при шумно "
1989"обкръжение, или когато „звуковия звънец“ е изключен."
1990
1991#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
1992msgid "Unmaximize window"
1993msgstr "Демаксимизиране на прозорец"
1994
1995#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
1996msgid "Use standard system font in window titles"
1997msgstr "Използва стандартния системен шрифт за заглавията на прозорците"
1998
1999#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
2000msgid "Visual Bell Type"
2001msgstr "Вид визуален звънец"
2002
2003#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
2004msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
2005msgstr ""
2006"Дали издигането трябва да се получава като страничен резултат от други "
2007"потребителски действия"
2008
2009#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
2010msgid "Window focus mode"
2011msgstr "Режим на фокусиране на прозорци"
2012
2013#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
2014msgid "Window title font"
2015msgstr "Шрифт за заглавията на прозорците"
2016
2017#: ../src/prefs.c:567 ../src/prefs.c:583 ../src/prefs.c:599 ../src/prefs.c:615
2018#: ../src/prefs.c:631 ../src/prefs.c:647 ../src/prefs.c:667 ../src/prefs.c:683
2019#: ../src/prefs.c:699 ../src/prefs.c:715 ../src/prefs.c:731 ../src/prefs.c:747
2020#: ../src/prefs.c:763 ../src/prefs.c:779 ../src/prefs.c:796 ../src/prefs.c:812
2021#: ../src/prefs.c:828 ../src/prefs.c:844 ../src/prefs.c:860 ../src/prefs.c:875
2022#: ../src/prefs.c:890 ../src/prefs.c:905 ../src/prefs.c:921 ../src/prefs.c:937
2023#: ../src/prefs.c:953 ../src/prefs.c:969
2024#, c-format
2025msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
2026msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е от невалиден вид\n"
2027
2028#: ../src/prefs.c:1014
2029#, c-format
2030msgid ""
2031"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
2032"modifier\n"
2033msgstr ""
2034"„%s“, който е открит в базата данни с настройките, не е валиден модификатор "
2035"на бутон на мишката\n"
2036
2037#: ../src/prefs.c:1038 ../src/prefs.c:1528
2038#, c-format
2039msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
2040msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е с невалидна стойност\n"
2041
2042#: ../src/prefs.c:1161
2043#, c-format
2044msgid ""
2045"%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
2046"range 1..128\n"
2047msgstr ""
2048"Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за размер на "
2049"показалеца на мишката. Тя трябва да е в диапазона 1÷128\n"
2050
2051#: ../src/prefs.c:1241
2052#, c-format
2053msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
2054msgstr ""
2055"Описанието на шрифт „%s“ от ключа на GConf - %s, не може да бъде "
2056"анализирано\n"
2057
2058#: ../src/prefs.c:1426
2059#, c-format
2060msgid ""
2061"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
2062"maximum is %d\n"
2063msgstr ""
2064"Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за брой на "
2065"работните места. Текущият максимум е %d\n"
2066
2067#: ../src/prefs.c:1486
2068msgid ""
2069"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
2070"behave properly.\n"
2071msgstr ""
2072"Триковете за развалените програми са изключени. Някои програми могат да са с "
2073"неправилно поведение.\n"
2074
2075#: ../src/prefs.c:1555
2076#, c-format
2077msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
2078msgstr "Стойността %d записана в ключа на GConf - %s е извън обхвата от 0÷%d\n"
2079
2080#: ../src/prefs.c:1695
2081#, c-format
2082msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
2083msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
2084
2085#: ../src/prefs.c:2031
2086#, c-format
2087msgid ""
2088"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
2089"\"%s\"\n"
2090msgstr ""
2091"Низът „%s“ открит в базата данни с настройки е невалиден за стойност на "
2092"клавишната комбинация „%s“\n"
2093
2094#: ../src/prefs.c:2448
2095#, c-format
2096msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
2097msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е „%s“: %s\n"
2098
2099#: ../src/resizepopup.c:126
2100#, c-format
2101msgid "%d x %d"
2102msgstr "%d x %d"
2103
2104#: ../src/screen.c:403
2105#, c-format
2106msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
2107msgstr "Екранът %d на дисплей '%s' е невалиден\n"
2108
2109#: ../src/screen.c:419
2110#, c-format
2111msgid ""
2112"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
2113"replace option to replace the current window manager.\n"
2114msgstr ""
2115"Екранът %d на дисплей „%s“ вече има мениджър на прозорци; пробвайте с "
2116"опцията --replace да го замените.\n"
2117
2118#: ../src/screen.c:443
2119#, c-format
2120msgid ""
2121"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
2122msgstr ""
2123"Неуспех при получаването на избрания мениджър за прозорци на екран %d, "
2124"дисплей „%s“\n"
2125
2126#: ../src/screen.c:501
2127#, c-format
2128msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
2129msgstr "Екран %d на дисплей „%s“ вече има мениджър за прозорци\n"
2130
2131#: ../src/screen.c:705
2132#, c-format
2133msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
2134msgstr "Неуспех при отстъпването на екран %d на дисплей „%s“\n"
2135
2136#: ../src/session.c:835 ../src/session.c:842
2137#, c-format
2138msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
2139msgstr "Неуспех при създаването на директорията „%s“: %s\n"
2140
2141#: ../src/session.c:852
2142#, c-format
2143msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
2144msgstr "Неуспех при отварянето на сесийния файл „%s“ за запис: %s\n"
2145
2146#: ../src/session.c:1004
2147#, c-format
2148msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
2149msgstr "Грешка при записване на сесийния файл „%s“: %s\n"
2150
2151#: ../src/session.c:1009
2152#, c-format
2153msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
2154msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл „%s“: %s\n"
2155
2156#: ../src/session.c:1084
2157#, c-format
2158msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
2159msgstr "Неуспех при прочитането на записания сесиен файл %s: %s\n"
2160
2161#: ../src/session.c:1119
2162#, c-format
2163msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
2164msgstr "Неуспех при анализирането на записания сесиен файл: %s\n"
2165
2166#: ../src/session.c:1168
2167msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
2168msgstr "Атрибутът <metacity_session> е видян, но вече имаме сесийния ID"
2169
2170#: ../src/session.c:1181
2171#, c-format
2172msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
2173msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <metacity_session>"
2174
2175#: ../src/session.c:1198
2176msgid "nested <window> tag"
2177msgstr "вложен етикет <window>"
2178
2179#: ../src/session.c:1256 ../src/session.c:1288
2180#, c-format
2181msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
2182msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <window>"
2183
2184#: ../src/session.c:1360
2185#, c-format
2186msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
2187msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <maximized>"
2188
2189#: ../src/session.c:1420
2190#, c-format
2191msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
2192msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <geometry>"
2193
2194#: ../src/session.c:1440
2195#, c-format
2196msgid "Unknown element %s"
2197msgstr "Непознат елемент %s"
2198
2199#: ../src/session.c:1906
2200#, c-format
2201msgid ""
2202"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
2203"session management: %s\n"
2204msgstr ""
2205"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който предупреждава за "
2206"програми, които не поддържат управление на сесиите: %s\n"
2207
2208#: ../src/theme-parser.c:224 ../src/theme-parser.c:242
2209#, c-format
2210msgid "Line %d character %d: %s"
2211msgstr "Ред %d, символ %d: %s"
2212
2213#: ../src/theme-parser.c:396
2214#, c-format
2215msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
2216msgstr "Атрибутът „%s“ се повтаря два пъти в един елемент <%s>"
2217
2218#: ../src/theme-parser.c:414 ../src/theme-parser.c:439
2219#, c-format
2220msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
2221msgstr "Атрибутът „%s“ е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
2222
2223#: ../src/theme-parser.c:485
2224#, c-format
2225msgid "Integer %ld must be positive"
2226msgstr "Цялото число %ld трябва да е положително"
2227
2228#: ../src/theme-parser.c:493
2229#, c-format
2230msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
2231msgstr "Цялото число %ld е прекалено голямо, максимумът е %d"
2232
2233#: ../src/theme-parser.c:521 ../src/theme-parser.c:602
2234#: ../src/theme-parser.c:626
2235#, c-format
2236msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
2237msgstr "„%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая"
2238
2239#: ../src/theme-parser.c:552
2240#, c-format
2241msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
2242msgstr "Булевите стойности са или „истина“, или „лъжа“. Не са „%s“"
2243
2244#: ../src/theme-parser.c:572
2245#, c-format
2246msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
2247msgstr "Ъгълът трябва да е между 0.0 и 360.0, а е %g\n"
2248
2249#: ../src/theme-parser.c:638
2250#, c-format
2251msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
2252msgstr ""
2253"Алфа трябва да е между 0.0 (пълна прозрачност) и 1.0 (пълна непрозрачност), "
2254"а е %g\n"
2255
2256#: ../src/theme-parser.c:684
2257#, c-format
2258msgid ""
2259"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
2260"large,x-large,xx-large)\n"
2261msgstr ""
2262"Невалидно увеличение на заглавието „%s“ (трябва да е xx-small,x-small,small,"
2263"medium,large,x-large,xx-large)\n"
2264
2265#: ../src/theme-parser.c:729 ../src/theme-parser.c:737
2266#: ../src/theme-parser.c:807 ../src/theme-parser.c:897
2267#: ../src/theme-parser.c:935 ../src/theme-parser.c:1012
2268#: ../src/theme-parser.c:1062 ../src/theme-parser.c:1070
2269#: ../src/theme-parser.c:1126 ../src/theme-parser.c:1134
2270#: ../src/theme-parser.c:2936 ../src/theme-parser.c:3025
2271#: ../src/theme-parser.c:3032 ../src/theme-parser.c:3039
2272#, c-format
2273msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
2274msgstr "Елементът <%s> няма атрибута „%s“"
2275
2276#: ../src/theme-parser.c:837 ../src/theme-parser.c:905
2277#: ../src/theme-parser.c:943 ../src/theme-parser.c:1020
2278#, c-format
2279msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
2280msgstr "Името „%s“ на <%s> е използвано втори път"
2281
2282#: ../src/theme-parser.c:849 ../src/theme-parser.c:955
2283#: ../src/theme-parser.c:1032
2284#, c-format
2285msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
2286msgstr "Родителят „%s“ на <%s> не е дефиниран"
2287
2288#: ../src/theme-parser.c:968
2289#, c-format
2290msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
2291msgstr "Геометрията „%s“ на <%s> не е дефинирана"
2292
2293#: ../src/theme-parser.c:981
2294#, c-format
2295msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
2296msgstr "<%s> трябва да указва или геометрия, или родител с геометрия"
2297
2298#: ../src/theme-parser.c:1080
2299#, c-format
2300msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
2301msgstr "Непознат вид „%s“ на елемента <%s>"
2302
2303#: ../src/theme-parser.c:1091
2304#, c-format
2305msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
2306msgstr "Непознат style_set „%s“ на елемента <%s>"
2307
2308#: ../src/theme-parser.c:1099
2309#, c-format
2310msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
2311msgstr "Видът прозорци „%s“ вече има установен вид на стила"
2312
2313#: ../src/theme-parser.c:1143
2314#, c-format
2315msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
2316msgstr "Непозната функция „%s“ за икона на меню"
2317
2318#: ../src/theme-parser.c:1152
2319#, c-format
2320msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
2321msgstr "Непознато състояние „%s“ за икона на меню"
2322
2323#: ../src/theme-parser.c:1160
2324#, c-format
2325msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
2326msgstr "Темата вече има икона на меню за функцията %s, състояние %s"
2327
2328#: ../src/theme-parser.c:1177 ../src/theme-parser.c:3244
2329#: ../src/theme-parser.c:3323
2330#, c-format
2331msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
2332msgstr "Няма дефиниран <draw_ops> с името „%s“"
2333
2334#: ../src/theme-parser.c:1192 ../src/theme-parser.c:1256
2335#: ../src/theme-parser.c:1545 ../src/theme-parser.c:3124
2336#: ../src/theme-parser.c:3178 ../src/theme-parser.c:3338
2337#: ../src/theme-parser.c:3515 ../src/theme-parser.c:3553
2338#: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3629
2339#, c-format
2340msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
2341msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
2342
2343#: ../src/theme-parser.c:1282 ../src/theme-parser.c:1369
2344#: ../src/theme-parser.c:1439
2345#, c-format
2346msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
2347msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „name“"
2348
2349#: ../src/theme-parser.c:1289 ../src/theme-parser.c:1376
2350#, c-format
2351msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
2352msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
2353
2354#: ../src/theme-parser.c:1320 ../src/theme-parser.c:1334
2355#: ../src/theme-parser.c:1393
2356msgid ""
2357"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
2358msgstr ""
2359"Не може да се указват едновременно и двата размера (височина и ширина на "
2360"бутоните) и отношението им"
2361
2362#: ../src/theme-parser.c:1343
2363#, c-format
2364msgid "Distance \"%s\" is unknown"
2365msgstr "Разстоянието „%s“ е неизвестно"
2366
2367#: ../src/theme-parser.c:1402
2368#, c-format
2369msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
2370msgstr "Пропорцията „%s“ е неизвестна"
2371
2372#: ../src/theme-parser.c:1446
2373#, c-format
2374msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
2375msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „top“"
2376
2377#: ../src/theme-parser.c:1453
2378#, c-format
2379msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
2380msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „bottom“"
2381
2382#: ../src/theme-parser.c:1460
2383#, c-format
2384msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
2385msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „left“"
2386
2387#: ../src/theme-parser.c:1467
2388#, c-format
2389msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
2390msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „right“"
2391
2392#: ../src/theme-parser.c:1499
2393#, c-format
2394msgid "Border \"%s\" is unknown"
2395msgstr "Границата „%s“ е непозната"
2396
2397#: ../src/theme-parser.c:1655 ../src/theme-parser.c:1765
2398#: ../src/theme-parser.c:1868 ../src/theme-parser.c:2055
2399#: ../src/theme-parser.c:2869
2400#, c-format
2401msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
2402msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „color“"
2403
2404#: ../src/theme-parser.c:1662
2405#, c-format
2406msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
2407msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x1“"
2408
2409#: ../src/theme-parser.c:1669 ../src/theme-parser.c:2714
2410#, c-format
2411msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
2412msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y1“"
2413
2414#: ../src/theme-parser.c:1676
2415#, c-format
2416msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
2417msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x2“"
2418
2419#: ../src/theme-parser.c:1683 ../src/theme-parser.c:2721
2420#, c-format
2421msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
2422msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y2“"
2423
2424#: ../src/theme-parser.c:1772 ../src/theme-parser.c:1875
2425#: ../src/theme-parser.c:1981 ../src/theme-parser.c:2062
2426#: ../src/theme-parser.c:2168 ../src/theme-parser.c:2266
2427#: ../src/theme-parser.c:2483 ../src/theme-parser.c:2609
2428#: ../src/theme-parser.c:2707 ../src/theme-parser.c:2781
2429#: ../src/theme-parser.c:2876
2430#, c-format
2431msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
2432msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x“"
2433
2434#: ../src/theme-parser.c:1779 ../src/theme-parser.c:1882
2435#: ../src/theme-parser.c:1988 ../src/theme-parser.c:2069
2436#: ../src/theme-parser.c:2175 ../src/theme-parser.c:2273
2437#: ../src/theme-parser.c:2490 ../src/theme-parser.c:2616
2438#: ../src/theme-parser.c:2788 ../src/theme-parser.c:2883
2439#, c-format
2440msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
2441msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y“"
2442
2443#: ../src/theme-parser.c:1786 ../src/theme-parser.c:1889
2444#: ../src/theme-parser.c:1995 ../src/theme-parser.c:2076
2445#: ../src/theme-parser.c:2182 ../src/theme-parser.c:2280
2446#: ../src/theme-parser.c:2497 ../src/theme-parser.c:2623
2447#: ../src/theme-parser.c:2795
2448#, c-format
2449msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
2450msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „width“"
2451
2452#: ../src/theme-parser.c:1793 ../src/theme-parser.c:1896
2453#: ../src/theme-parser.c:2002 ../src/theme-parser.c:2083
2454#: ../src/theme-parser.c:2189 ../src/theme-parser.c:2287
2455#: ../src/theme-parser.c:2504 ../src/theme-parser.c:2630
2456#: ../src/theme-parser.c:2802
2457#, c-format
2458msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
2459msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „height“"
2460
2461#: ../src/theme-parser.c:1903
2462#, c-format
2463msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
2464msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „start_angle“"
2465
2466#: ../src/theme-parser.c:1910
2467#, c-format
2468msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
2469msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „extent_angle“"
2470
2471#: ../src/theme-parser.c:2090
2472#, c-format
2473msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
2474msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „alpha“"
2475
2476#: ../src/theme-parser.c:2161
2477#, c-format
2478msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
2479msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „type“"
2480
2481#: ../src/theme-parser.c:2209
2482#, c-format
2483msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
2484msgstr "Стойността „%s“ не може да се анализира като тип градиент"
2485
2486#: ../src/theme-parser.c:2294
2487#, c-format
2488msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
2489msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „filename“"
2490
2491#: ../src/theme-parser.c:2319 ../src/theme-parser.c:2827
2492#, c-format
2493msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
2494msgstr "Непознато запълване „%s“ за елемента <%s>"
2495
2496#: ../src/theme-parser.c:2462 ../src/theme-parser.c:2595
2497#: ../src/theme-parser.c:2700
2498#, c-format
2499msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
2500msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
2501
2502#: ../src/theme-parser.c:2469 ../src/theme-parser.c:2602
2503#, c-format
2504msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
2505msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „shadow“"
2506
2507#: ../src/theme-parser.c:2476
2508#, c-format
2509msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
2510msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „arrow“"
2511
2512#: ../src/theme-parser.c:2529 ../src/theme-parser.c:2651
2513#: ../src/theme-parser.c:2739
2514#, c-format
2515msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
2516msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ на елемента <%s>"
2517
2518#: ../src/theme-parser.c:2539 ../src/theme-parser.c:2661
2519#, c-format
2520msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
2521msgstr "Неуспех при анализа на сянката „%s“ на елемента <%s>"
2522
2523#: ../src/theme-parser.c:2549
2524#, c-format
2525msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
2526msgstr "Неуспех при анализа на стрелката „%s“ на елемента <%s>"
2527
2528#: ../src/theme-parser.c:2962 ../src/theme-parser.c:3078
2529#, c-format
2530msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
2531msgstr "Няма дефинирани <draw_ops> с име „%s“"
2532
2533#: ../src/theme-parser.c:2974 ../src/theme-parser.c:3090
2534#, c-format
2535msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
2536msgstr "Включването на draw_ops „%s“ тук би предизвикало циклична зависимост"
2537
2538#: ../src/theme-parser.c:3153
2539#, c-format
2540msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
2541msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
2542
2543#: ../src/theme-parser.c:3210
2544#, c-format
2545msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
2546msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „position“"
2547
2548#: ../src/theme-parser.c:3219
2549#, c-format
2550msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
2551msgstr "Непозната позиция „%s“ за елемент на рамката"
2552
2553#: ../src/theme-parser.c:3227
2554#, c-format
2555msgid "Frame style already has a piece at position %s"
2556msgstr "Стилът на рамката вече има елемент на позицията %s"
2557
2558#: ../src/theme-parser.c:3272
2559#, c-format
2560msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
2561msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „function“"
2562
2563#: ../src/theme-parser.c:3280 ../src/theme-parser.c:3384
2564#, c-format
2565msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
2566msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
2567
2568#: ../src/theme-parser.c:3289
2569#, c-format
2570msgid "Unknown function \"%s\" for button"
2571msgstr "Непозната функция „%s“ за бутона"
2572
2573#: ../src/theme-parser.c:3298
2574#, c-format
2575msgid "Unknown state \"%s\" for button"
2576msgstr "Непознато състояние „%s“ за бутона"
2577
2578#: ../src/theme-parser.c:3306
2579#, c-format
2580msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
2581msgstr "Стилът на рамката има бутон за функция %s, състояние %s"
2582
2583#: ../src/theme-parser.c:3376
2584#, c-format
2585msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
2586msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „focus“"
2587
2588#: ../src/theme-parser.c:3392
2589#, c-format
2590msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
2591msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „style“"
2592
2593#: ../src/theme-parser.c:3401
2594#, c-format
2595msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
2596msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута фокус"
2597
2598#: ../src/theme-parser.c:3410
2599#, c-format
2600msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
2601msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута състояние"
2602
2603#: ../src/theme-parser.c:3420
2604#, c-format
2605msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
2606msgstr "Не е дефиниран стил на име  „%s“"
2607
2608#: ../src/theme-parser.c:3430
2609#, c-format
2610msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
2611msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „resize“"
2612
2613#: ../src/theme-parser.c:3440
2614#, c-format
2615msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
2616msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута оразмеряване"
2617
2618#: ../src/theme-parser.c:3450
2619#, c-format
2620msgid ""
2621"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
2622"states"
2623msgstr ""
2624"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянията максимизиран/"
2625"засенчен"
2626
2627#: ../src/theme-parser.c:3464
2628#, c-format
2629msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
2630msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, оразмеряване %s, фокус %s"
2631
2632#: ../src/theme-parser.c:3475 ../src/theme-parser.c:3486
2633#: ../src/theme-parser.c:3497
2634#, c-format
2635msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
2636msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, фокус %s"
2637
2638#: ../src/theme-parser.c:3536
2639msgid ""
2640"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
2641"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2642msgstr ""
2643"Не може да има два draw_ops за елемент <piece> (темата е указала атрибут "
2644"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2645
2646#: ../src/theme-parser.c:3574
2647msgid ""
2648"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
2649"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2650msgstr ""
2651"Не може да има два draw_ops за елемент <button> (темата е указала атрибут "
2652"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2653
2654#: ../src/theme-parser.c:3612
2655msgid ""
2656"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
2657"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2658msgstr ""
2659"Не може да има два draw_ops за елемент <menu_icon> (темата е указала атрибут "
2660"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2661
2662#: ../src/theme-parser.c:3659
2663#, c-format
2664msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
2665msgstr "Най-външният елемент в темата трябва да е <metacity_theme>, а не <%s>"
2666
2667#: ../src/theme-parser.c:3679
2668#, c-format
2669msgid ""
2670"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
2671msgstr "Елементът <%s> не е разрешен в елементите name/author/date/description"
2672
2673#: ../src/theme-parser.c:3684
2674#, c-format
2675msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
2676msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <constant> елемент"
2677
2678#: ../src/theme-parser.c:3696
2679#, c-format
2680msgid ""
2681"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
2682msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент distance/border/aspect_ratio"
2683
2684#: ../src/theme-parser.c:3718
2685#, c-format
2686msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
2687msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент с операция за чертане"
2688
2689#: ../src/theme-parser.c:3728 ../src/theme-parser.c:3758
2690#: ../src/theme-parser.c:3763
2691#, c-format
2692msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
2693msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент <%s>"
2694
2695#: ../src/theme-parser.c:3984
2696msgid "No draw_ops provided for frame piece"
2697msgstr "Няма draw_ops за детайл от рамката"
2698
2699#: ../src/theme-parser.c:3999
2700msgid "No draw_ops provided for button"
2701msgstr "Няма draw_ops за бутон"
2702
2703#: ../src/theme-parser.c:4014
2704msgid "No draw_ops provided for menu icon"
2705msgstr "Няма draw_ops за икона на менюто"
2706
2707#: ../src/theme-parser.c:4054
2708#, c-format
2709msgid "No text is allowed inside element <%s>"
2710msgstr "Не е позволен текст в елемента <%s>"
2711
2712#: ../src/theme-parser.c:4109
2713msgid "<name> specified twice for this theme"
2714msgstr "<name> е указан два пъти за тази тема"
2715
2716#: ../src/theme-parser.c:4120
2717msgid "<author> specified twice for this theme"
2718msgstr "<author> е указан два пъти за тази тема"
2719
2720#: ../src/theme-parser.c:4131
2721msgid "<copyright> specified twice for this theme"
2722msgstr "<copyright> е указан два пъти за тази тема"
2723
2724#: ../src/theme-parser.c:4142
2725msgid "<date> specified twice for this theme"
2726msgstr "<date> е указан два пъти за тази тема"
2727
2728#: ../src/theme-parser.c:4153
2729msgid "<description> specified twice for this theme"
2730msgstr "<description> е указан два пъти за тази тема"
2731
2732#: ../src/theme-parser.c:4348
2733#, c-format
2734msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
2735msgstr "Неуспех при прочитането на тема от файла %s: %s\n"
2736
2737#: ../src/theme-parser.c:4403
2738#, c-format
2739msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
2740msgstr "Файлът-тема %s не съдържа коренов <metacity_theme> елемент"
2741
2742#: ../src/theme-viewer.c:72
2743msgid "/_Windows"
2744msgstr "/_Прозорци"
2745
2746#: ../src/theme-viewer.c:73
2747msgid "/Windows/tearoff"
2748msgstr "/Прозорци/откъсване"
2749
2750#: ../src/theme-viewer.c:74
2751msgid "/Windows/_Dialog"
2752msgstr "/Прозорци/_Диалогов"
2753
2754#: ../src/theme-viewer.c:75
2755msgid "/Windows/_Modal dialog"
2756msgstr "/Прозорци/Модален прозорец"
2757
2758#: ../src/theme-viewer.c:76
2759msgid "/Windows/_Utility"
2760msgstr "/Прозорци/_Инструмент"
2761
2762#: ../src/theme-viewer.c:77
2763msgid "/Windows/_Splashscreen"
2764msgstr "/Прозорци/_Стартиращ екран"
2765
2766#: ../src/theme-viewer.c:78
2767msgid "/Windows/_Top dock"
2768msgstr "/Прозорци/_Горен док"
2769
2770#: ../src/theme-viewer.c:79
2771msgid "/Windows/_Bottom dock"
2772msgstr "/Прозорци/_Долен док"
2773
2774#: ../src/theme-viewer.c:80
2775msgid "/Windows/_Left dock"
2776msgstr "/Прозорци/_Ляв док"
2777
2778#: ../src/theme-viewer.c:81
2779msgid "/Windows/_Right dock"
2780msgstr "/Прозорци/_Десен док"
2781
2782#: ../src/theme-viewer.c:82
2783msgid "/Windows/_All docks"
2784msgstr "/Прозорци/_Всички докове"
2785
2786#: ../src/theme-viewer.c:83
2787msgid "/Windows/Des_ktop"
2788msgstr "/Прозорци/Работен _плот"
2789
2790#: ../src/theme-viewer.c:132
2791msgid "Open another one of these windows"
2792msgstr "Отваряне на някой друг от тези прозорци"
2793
2794#: ../src/theme-viewer.c:139
2795msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
2796msgstr "Това е демонстрационен бутон с икона „отваряне“"
2797
2798#: ../src/theme-viewer.c:146
2799msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
2800msgstr "Това е демо бутон с икона „изход“"
2801
2802#: ../src/theme-viewer.c:239
2803msgid "This is a sample message in a sample dialog"
2804msgstr "Това е примерно съобщение в примерен диалогов прозорец"
2805
2806#: ../src/theme-viewer.c:322
2807#, c-format
2808msgid "Fake menu item %d\n"
2809msgstr "Фалшив обект на менюто %d\n"
2810
2811#: ../src/theme-viewer.c:356
2812msgid "Border-only window"
2813msgstr "Прозорец само с граници"
2814
2815#: ../src/theme-viewer.c:358
2816msgid "Bar"
2817msgstr "Лента"
2818
2819#: ../src/theme-viewer.c:375
2820msgid "Normal Application Window"
2821msgstr "Нормален прозорец на програма"
2822
2823#: ../src/theme-viewer.c:379
2824msgid "Dialog Box"
2825msgstr "Диалогова кутия"
2826
2827#: ../src/theme-viewer.c:383
2828msgid "Modal Dialog Box"
2829msgstr "Модална диалогова кутия"
2830
2831#: ../src/theme-viewer.c:387
2832msgid "Utility Palette"
2833msgstr "Палитра на инструментите"
2834
2835#: ../src/theme-viewer.c:391
2836msgid "Torn-off Menu"
2837msgstr "Откъсване на менюто"
2838
2839#: ../src/theme-viewer.c:395
2840msgid "Border"
2841msgstr "Граница"
2842
2843#: ../src/theme-viewer.c:723
2844#, c-format
2845msgid "Button layout test %d"
2846msgstr "Тест за подредбата на бутоните %d"
2847
2848#: ../src/theme-viewer.c:752
2849#, c-format
2850msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
2851msgstr "%g милисекунди за да изрисува една прозоречна рамка"
2852
2853#: ../src/theme-viewer.c:795
2854msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
2855msgstr "Употреба: metacity-theme-viewer [ИМЕНАТЕМАТА]\n"
2856
2857#: ../src/theme-viewer.c:802
2858#, c-format
2859msgid "Error loading theme: %s\n"
2860msgstr "Грешка при зареждането на темата: %s\n"
2861
2862#: ../src/theme-viewer.c:808
2863#, c-format
2864msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
2865msgstr "Темата „%s“ е заредена за %g секунди\n"
2866
2867#: ../src/theme-viewer.c:831
2868msgid "Normal Title Font"
2869msgstr "Нормален шрифт на заглавието"
2870
2871#: ../src/theme-viewer.c:837
2872msgid "Small Title Font"
2873msgstr "Малък шрифт на заглавието"
2874
2875#: ../src/theme-viewer.c:843
2876msgid "Large Title Font"
2877msgstr "Голям шрифт на заглавието"
2878
2879#: ../src/theme-viewer.c:848
2880msgid "Button Layouts"
2881msgstr "Изглед на бутоните"
2882
2883#: ../src/theme-viewer.c:853
2884msgid "Benchmark"
2885msgstr "Статистика"
2886
2887#: ../src/theme-viewer.c:900
2888msgid "Window Title Goes Here"
2889msgstr "Тук се поставя заглавието на прозорците"
2890
2891#: ../src/theme-viewer.c:1004
2892#, c-format
2893msgid ""
2894"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
2895"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
2896"frame)\n"
2897msgstr ""
2898"Изчертаха се %d кадъра за %g секунди от страна на клиента (по %g милисекунди "
2899"на кадър) и %g секунди нормално време, което включва ресурси от страна на "
2900"сървъра X (по %g милисекунди на кадър)\n"
2901
2902#: ../src/theme-viewer.c:1219
2903msgid "position expression test returned TRUE but set error"
2904msgstr ""
2905"изразът за проверка на разположението върна TRUE, но зададе състояние за "
2906"грешка"
2907
2908#: ../src/theme-viewer.c:1221
2909msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
2910msgstr ""
2911"изразът за проверка на разположението върна FALSE, но не зададе състояние за "
2912"грешка<"
2913
2914#: ../src/theme-viewer.c:1225
2915msgid "Error was expected but none given"
2916msgstr "Очакваше се грешка, но не беше дадена никаква"
2917
2918#: ../src/theme-viewer.c:1227
2919#, c-format
2920msgid "Error %d was expected but %d given"
2921msgstr "Очакваше се грешка %d, но беше дадена %d"
2922
2923#: ../src/theme-viewer.c:1233
2924#, c-format
2925msgid "Error not expected but one was returned: %s"
2926msgstr "Не се очакваше грешка, но беше върната една: %s"
2927
2928#: ../src/theme-viewer.c:1237
2929#, c-format
2930msgid "x value was %d, %d was expected"
2931msgstr "стойността x беше %d, беше очаквана %d"
2932
2933#: ../src/theme-viewer.c:1240
2934#, c-format
2935msgid "y value was %d, %d was expected"
2936msgstr "стойността y беше %d, беше очаквана %d"
2937
2938#: ../src/theme-viewer.c:1303
2939#, c-format
2940msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
2941msgstr "%d координатен израз обработен за %g секунди (%g секунди средно)\n"
2942
2943#: ../src/theme.c:202
2944msgid "top"
2945msgstr "горния"
2946
2947#: ../src/theme.c:204
2948msgid "bottom"
2949msgstr "долния"
2950
2951#: ../src/theme.c:206
2952msgid "left"
2953msgstr "левия"
2954
2955#: ../src/theme.c:208
2956msgid "right"
2957msgstr "десния"
2958
2959#: ../src/theme.c:222
2960#, c-format
2961msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
2962msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер"
2963
2964#: ../src/theme.c:241
2965#, c-format
2966msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
2967msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размера на „%s“ ръб"
2968
2969#: ../src/theme.c:278
2970#, c-format
2971msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
2972msgstr "Отношението на размерите на бутона %g е неподходящо"
2973
2974#: ../src/theme.c:290
2975msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
2976msgstr "Геометрията на рамката не указва размера на бутоните"
2977
2978#: ../src/theme.c:842
2979msgid "Gradients should have at least two colors"
2980msgstr "Преливките трябва да имат поне два цвята"
2981
2982#: ../src/theme.c:968
2983#, c-format
2984msgid ""
2985"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
2986"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
2987msgstr ""
2988"GTK цветовата спецификация трябва да указва състоянието в квадратни скоби, "
2989"напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при анализира „%s“"
2990
2991#: ../src/theme.c:982
2992#, c-format
2993msgid ""
2994"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
2995"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
2996msgstr ""
2997"GTK цветовата спецификация трябва да съдържа квадратна скоба след "
2998"състоянието, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
2999"анализа на „%s“"
3000
3001#: ../src/theme.c:993
3002#, c-format
3003msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
3004msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ в цветовата спецификация"
3005
3006#: ../src/theme.c:1006
3007#, c-format
3008msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
3009msgstr "Неуспех при анализа на цветови компонент „%s“ в цветовата спецификация"
3010
3011#: ../src/theme.c:1036
3012#, c-format
3013msgid ""
3014"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
3015"format"
3016msgstr ""
3017"Форматът на смесването е „blend/bg_color/fg_color/alpha“, „%s“ не се "
3018"подчинява на формата"
3019
3020#: ../src/theme.c:1047
3021#, c-format
3022msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
3023msgstr "Неуспех при анализира на алфа стойността „%s“ в смесения цвят"
3024
3025#: ../src/theme.c:1057
3026#, c-format
3027msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
3028msgstr "Алфа стойността „%s“в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
3029
3030#: ../src/theme.c:1104
3031#, c-format
3032msgid ""
3033"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
3034msgstr ""
3035"Форматът на навиването е „shade/base_color/factor“, „%s“ не се подчинява на "
3036"формата"
3037
3038#: ../src/theme.c:1115
3039#, c-format
3040msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
3041msgstr ""
3042"Неуспех при анализира на фактора на навиването „%s“ в цвета за навиване"
3043
3044#: ../src/theme.c:1125
3045#, c-format
3046msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
3047msgstr "Факторът на навиване „%s“ в цвета за сянката е отрицателен"
3048
3049#: ../src/theme.c:1154
3050#, c-format
3051msgid "Could not parse color \"%s\""
3052msgstr "Неуспех при анализира на цвета „%s“"
3053
3054#: ../src/theme.c:1416
3055#, c-format
3056msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
3057msgstr "Изразът за координати съдържа символа „%s“, който не е позволен"
3058
3059#: ../src/theme.c:1443
3060#, c-format
3061msgid ""
3062"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
3063"parsed"
3064msgstr ""
3065"Изразът за координати съдържа числото с плаваща запетая „%s“, което не може "
3066"да бъде анализирано"
3067
3068#: ../src/theme.c:1457
3069#, c-format
3070msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
3071msgstr ""
3072"Изразът за координати съдържа цялото число „%s“, което не може да бъде "
3073"анализирано"
3074
3075#: ../src/theme.c:1524
3076#, c-format
3077msgid ""
3078"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
3079"\"%s\""
3080msgstr ""
3081"Изразът за координати съдържа непознат оператор в началото на този текст: „%"
3082"s“"
3083
3084#: ../src/theme.c:1581
3085msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
3086msgstr "Изразът за координати бе празен или не бе разбран"
3087
3088#: ../src/theme.c:1724 ../src/theme.c:1734 ../src/theme.c:1768
3089msgid "Coordinate expression results in division by zero"
3090msgstr "Изразът за координати дава делене на нула"
3091
3092#: ../src/theme.c:1776
3093msgid ""
3094"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
3095msgstr ""
3096"Изразът за координати използва оператора mod върху число с плаваща запетая"
3097
3098#: ../src/theme.c:1832
3099#, c-format
3100msgid ""
3101"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
3102msgstr ""
3103"Изразът за координати използва оператора „%s“ на място, където се очаква "
3104"операнд"
3105
3106#: ../src/theme.c:1841
3107msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
3108msgstr ""
3109"Изразът за координати използва оператор на място, където се очаква операнд"
3110
3111#: ../src/theme.c:1849
3112msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
3113msgstr "Изразът за координати завършва с оператор вместо с операнд"
3114
3115#: ../src/theme.c:1859
3116#, c-format
3117msgid ""
3118"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
3119"operand in between"
3120msgstr ""
3121"Изразът за координати използва оператора „%c“ след „%c“ без да има операнд "
3122"между тях"
3123
3124#: ../src/theme.c:1978
3125msgid ""
3126"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
3127"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
3128msgstr ""
3129"Анализаторът на координати препълни буфера си. Това е грешка на Metacity, но "
3130"уверени ли сте, че се нуждаете от толкова дълъг израз?"
3131
3132#: ../src/theme.c:2007
3133msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
3134msgstr "В израза за координати има затваряща скоба без съответна отваряща"
3135
3136#: ../src/theme.c:2069
3137#, c-format
3138msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
3139msgstr ""
3140"Изразът за координати използва непознатата променлива или константа „%s“"
3141
3142#: ../src/theme.c:2126
3143msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
3144msgstr "В изразът за координати има отваряща скоба без съответна затваряща"
3145
3146#: ../src/theme.c:2137
3147msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
3148msgstr "Изразът за координати не съдържа нито оператори, нито операнди"
3149
3150#: ../src/theme.c:2381 ../src/theme.c:2403 ../src/theme.c:2424
3151#, c-format
3152msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
3153msgstr "Темата съдържа израза „%s“, който даде грешка: %s\n"
3154
3155#: ../src/theme.c:3910
3156#, c-format
3157msgid ""
3158"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
3159"specified for this frame style"
3160msgstr ""
3161"За този стил на рамката трябва да се укаже <button function=\"%s\" state=\"%s"
3162"\" draw_ops=\"нещо си\"/>"
3163
3164#: ../src/theme.c:4360 ../src/theme.c:4392
3165#, c-format
3166msgid ""
3167"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
3168msgstr ""
3169"Липсва <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"нещо си\"/>"
3170
3171#: ../src/theme.c:4443
3172#, c-format
3173msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
3174msgstr "Неуспех при зареждането на темата „%s“: %s\n"
3175
3176#: ../src/theme.c:4597 ../src/theme.c:4604 ../src/theme.c:4611
3177#: ../src/theme.c:4618 ../src/theme.c:4625
3178#, c-format
3179msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
3180msgstr "Не е указано <%s> за темата „%s“"
3181
3182#: ../src/theme.c:4635
3183#, c-format
3184msgid ""
3185"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
3186"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
3187msgstr ""
3188"Няма указан стил на рамката за „%s“ прозорците в тема „%s“. Добавете елемент "
3189"<window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
3190
3191#: ../src/theme.c:4657
3192#, c-format
3193msgid ""
3194"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
3195"specified for this theme"
3196msgstr ""
3197"За тази тема трябва да се укаже <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" "
3198"draw_ops=\"нещо си\"/>"
3199
3200#: ../src/theme.c:5046 ../src/theme.c:5108
3201#, c-format
3202msgid ""
3203"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
3204msgstr ""
3205"Константите определени от потребителя трябва да започват с главна буква, а „%"
3206"s“ не започва така"
3207
3208#: ../src/theme.c:5054 ../src/theme.c:5116
3209#, c-format
3210msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
3211msgstr "Константата „%s“ вече е дефинирана"
3212
3213#: ../src/util.c:96
3214#, c-format
3215msgid "Failed to open debug log: %s\n"
3216msgstr "Неуспех при отварянето на журнала за изчистване на грешки: %s\n"
3217
3218#: ../src/util.c:106
3219#, c-format
3220msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
3221msgstr "Неуспех при изпълнението на fdopen() върху журналния файл %s: %s\n"
3222
3223#: ../src/util.c:112
3224#, c-format
3225msgid "Opened log file %s\n"
3226msgstr "Отворен е журналния файл %s\n"
3227
3228#: ../src/util.c:220
3229msgid "Window manager: "
3230msgstr "Мениджър на прозорци: "
3231
3232#: ../src/util.c:366
3233msgid "Bug in window manager: "
3234msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
3235
3236#: ../src/util.c:395
3237msgid "Window manager warning: "
3238msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
3239
3240#: ../src/util.c:419
3241msgid "Window manager error: "
3242msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
3243
3244#: ../src/window-props.c:169
3245#, c-format
3246msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
3247msgstr "Приложението зададе неверен _NET_WM_PID %lu\n"
3248
3249#: ../src/window-props.c:233
3250#, c-format
3251msgid "%s (on %s)"
3252msgstr "%s (от %s)"
3253
3254#. first time through
3255#: ../src/window.c:5411
3256#, c-format
3257msgid ""
3258"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
3259"window as specified in the ICCCM.\n"
3260msgstr ""
3261"Прозорецът %s зададе SM_CLIENT_ID за себе, а не за прозореца "
3262"WM_CLIENT_LEADER, както е указано в ICCCM.\n"
3263
3264#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
3265#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
3266#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
3267#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows.  Apps that set
3268#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
3269#. * about these apps but make them work.
3270#.
3271#: ../src/window.c:6039
3272#, c-format
3273msgid ""
3274"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
3275"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
3276msgstr ""
3277"Прозорецът %s задава подсказка MWM за това, че размерът му не може да се "
3278"променя, но едновременно с това указва минимален размер %d x %d и максимален "
3279"размер %d x %d. Това не е смислено.\n"
3280
3281#: ../src/xprops.c:153
3282#, c-format
3283msgid ""
3284"Window 0x%lx has property %s\n"
3285"that was expected to have type %s format %d\n"
3286"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
3287"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
3288"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
3289msgstr ""
3290"Прозорецът 0x%lx има свойството %s\n"
3291"което трябва да е от вида: %s, формат: %d\n"
3292"а всъщност има вида: %s, формат: %d, брой: %d.\n"
3293"Това най-вероятно е грешка в приложението, а не в мениджъра на прозорци.\n"
3294"Прозорецът е със заглавие=„%s“, клас=„%s“, име=„%s“\n"
3295
3296#: ../src/xprops.c:399
3297#, c-format
3298msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
3299msgstr "Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8\n"
3300
3301#: ../src/xprops.c:482
3302#, c-format
3303msgid ""
3304"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
3305msgstr ""
3306"Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8 за елемента %d в "
3307"списъка\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.