source: desktop/metacity.HEAD.bg.po @ 626

Last change on this file since 626 was 626, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Служебно подаване свързано с преподреждането на хранилището.

File size: 162.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation for metacity.
2# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3# Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com>, 2002.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, huge updates, 2004.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, updates, 2004
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: metacity 2.10\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2006-03-14 18:02+0200\n"
13"PO-Revision-Date: 2006-03-14 17:59+0200\n"
14"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../src/tools/metacity-message.c:150
22#, c-format
23msgid "Usage: %s\n"
24msgstr "Употреба: %s\n"
25
26#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:131
27msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
28msgstr "Metacity е компилиран без поддръжка на подробен режим\n"
29
30#: ../src/delete.c:64 ../src/delete.c:91 ../src/metacity-dialog.c:71
31#: ../src/theme-parser.c:467
32#, c-format
33msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
34msgstr "„%s“ не може да се анализира като цяло число"
35
36#: ../src/delete.c:71 ../src/delete.c:98 ../src/metacity-dialog.c:78
37#: ../src/theme-parser.c:476 ../src/theme-parser.c:530
38#, c-format
39msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
40msgstr "Крайните символи „%s“ в низа „%s“ са неразбираеми"
41
42#: ../src/delete.c:129
43#, c-format
44msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
45msgstr "Неуспех при анализа на съобщението „%s“ от диалоговия процес\n"
46
47#: ../src/delete.c:264
48#, c-format
49msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
50msgstr "Грешка при четене от процеса за изобразяване на диалога: %s\n"
51
52#: ../src/delete.c:345
53#, c-format
54msgid ""
55"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
56msgstr ""
57"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който пита дали да се убие "
58"приложението: %s\n"
59
60#: ../src/delete.c:453
61#, c-format
62msgid "Failed to get hostname: %s\n"
63msgstr "Неуспех при получаването на името на хоста: %s\n"
64
65#: ../src/display.c:308
66#, c-format
67msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
68msgstr "Неуспех при отварянето на дисплея на X Window „%s“\n"
69
70#: ../src/errors.c:233
71#, c-format
72msgid ""
73"Lost connection to the display '%s';\n"
74"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
75"the window manager.\n"
76msgstr ""
77"Връзката с дисплея „%s“ се изгуби.\n"
78"Най-вероятно X сървърът е бил спрян или сте \n"
79"убили/унищожили мениджъра на прозорци.\n"
80
81#: ../src/errors.c:240
82#, c-format
83msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
84msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей „%s“.\n"
85
86#: ../src/frames.c:1097
87msgid "Close Window"
88msgstr "Затваряне на прозореца"
89
90#: ../src/frames.c:1100
91msgid "Window Menu"
92msgstr "Меню за прозорците"
93
94#: ../src/frames.c:1103
95msgid "Minimize Window"
96msgstr "Минимизиране на прозореца"
97
98#: ../src/frames.c:1106
99msgid "Maximize Window"
100msgstr "Максимизиране на прозореца"
101
102#: ../src/frames.c:1109
103msgid "Unmaximize Window"
104msgstr "Демаксимизиране на прозореца"
105
106#: ../src/keybindings.c:996
107#, c-format
108msgid ""
109"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
110"binding\n"
111msgstr "Някоя друга програма използва бързия клавиш %s с модификатори %x\n"
112
113#: ../src/keybindings.c:2534
114#, c-format
115msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
116msgstr ""
117"Грешка при стартиране на диалоговия прозорец на Metacity, за отпечатване на "
118"грешка за команда: %s\n"
119
120#: ../src/keybindings.c:2639
121#, c-format
122msgid "No command %d has been defined.\n"
123msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
124
125#: ../src/keybindings.c:3501
126msgid "No terminal command has been defined.\n"
127msgstr "Не е дефинирана команда за терминал.\n"
128
129#: ../src/main.c:70
130#, c-format
131msgid ""
132"metacity %s\n"
133"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
134"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
135"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
136"PARTICULAR PURPOSE.\n"
137msgstr ""
138"metacity %s\n"
139"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., и други\n"
140"Това е свободен софтуер, прегледайте изходния код относно условията за "
141"разпространение.\n"
142"Не получавате НИКАКВА гаранция, дори и ПРЕПОРЪКА или СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА КАКВИТО "
143"И ДА Е ЦЕЛИ.\n"
144
145#: ../src/main.c:258
146msgid "Disable connection to session manager"
147msgstr "Прекъсване на връзката към мениджъра на сесиите"
148
149#: ../src/main.c:264
150msgid "Replace the running window manager with Metacity"
151msgstr "Замяна на текущия мениджър на прозорци с Metacity"
152
153#: ../src/main.c:270
154msgid "Specify session management ID"
155msgstr "Определяне на ID за управлението на сесии"
156
157#: ../src/main.c:275
158msgid "X Display to use"
159msgstr "X дисплея, който да се използва"
160
161#: ../src/main.c:281
162msgid "Initialize session from savefile"
163msgstr "Инициализиране на сесия от файл със запазеното състояние"
164
165#: ../src/main.c:287
166msgid "Print version"
167msgstr "Версия за печат"
168
169#: ../src/main.c:439
170#, c-format
171msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
172msgstr "Неуспех при сканирането на директорията с темите: %s\n"
173
174#: ../src/main.c:455
175#, c-format
176msgid ""
177"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
178msgstr ""
179"Неуспех при намирането на тема! Проверете дали %s съществува и съдържа "
180"обичайните теми."
181
182#: ../src/main.c:527
183#, c-format
184msgid "Failed to restart: %s\n"
185msgstr "Неуспех при рестартиране: %s\n"
186
187#: ../src/menu.c:55
188msgid "Mi_nimize"
189msgstr "Ми_нимизиране"
190
191#: ../src/menu.c:56
192msgid "Ma_ximize"
193msgstr "_Максимизиране"
194
195#: ../src/menu.c:57
196msgid "Unma_ximize"
197msgstr "_Демаксимизиране"
198
199#: ../src/menu.c:58
200msgid "Roll _Up"
201msgstr "На_виване"
202
203#: ../src/menu.c:59
204msgid "_Unroll"
205msgstr "_Развиване"
206
207#: ../src/menu.c:60 ../src/menu.c:61
208msgid "On _Top"
209msgstr "_Отгоре"
210
211#: ../src/menu.c:62
212msgid "_Move"
213msgstr "_Преместване"
214
215#: ../src/menu.c:63
216msgid "_Resize"
217msgstr "_Оразмеряване"
218
219#: ../src/menu.c:64
220msgid "Move Titlebar On_screen"
221msgstr "Преместване на лентата за заглавието по _екрана"
222
223#. separator
224#: ../src/menu.c:66
225msgid "_Close"
226msgstr "_Затваряне"
227
228#. separator
229#: ../src/menu.c:68
230msgid "_Always on Visible Workspace"
231msgstr "_Винаги на видимия работен плот"
232
233#: ../src/menu.c:69
234msgid "_Only on This Workspace"
235msgstr "_Само на този работен плот"
236
237#: ../src/menu.c:70
238msgid "Move to Workspace _Left"
239msgstr "Преместване в _левия работен плот"
240
241#: ../src/menu.c:71
242msgid "Move to Workspace R_ight"
243msgstr "Преместване в _десния работен плот"
244
245#: ../src/menu.c:72
246msgid "Move to Workspace _Up"
247msgstr "Преместване в _горния работен плот"
248
249#: ../src/menu.c:73
250msgid "Move to Workspace _Down"
251msgstr "Преместване в _долния работен плот"
252
253#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:1978 ../src/prefs.c:2341
254#, c-format
255msgid "Workspace %d"
256msgstr "Работен плот %d"
257
258#: ../src/menu.c:173
259msgid "Workspace 1_0"
260msgstr "Работен плот 1_0"
261
262#: ../src/menu.c:175
263#, c-format
264msgid "Workspace %s%d"
265msgstr "Работен плот %s%d"
266
267#: ../src/menu.c:370
268msgid "Move to Another _Workspace"
269msgstr "Преместване в друг _работен плот"
270
271#. This is the text that should appear next to menu accelerators
272#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
273#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
274#. * this.
275#.
276#: ../src/metaaccellabel.c:103
277msgid "Shift"
278msgstr "Shift"
279
280#. This is the text that should appear next to menu accelerators
281#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
282#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
283#. * this.
284#.
285#: ../src/metaaccellabel.c:109
286msgid "Ctrl"
287msgstr "Ctrl"
288
289#. This is the text that should appear next to menu accelerators
290#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
291#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
292#. * this.
293#.
294#: ../src/metaaccellabel.c:115
295msgid "Alt"
296msgstr "Alt"
297
298#. This is the text that should appear next to menu accelerators
299#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
300#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
301#. * this.
302#.
303#: ../src/metaaccellabel.c:121
304msgid "Meta"
305msgstr "Meta"
306
307#. This is the text that should appear next to menu accelerators
308#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
309#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
310#. * this.
311#.
312#: ../src/metaaccellabel.c:127
313msgid "Super"
314msgstr "Super"
315
316#. This is the text that should appear next to menu accelerators
317#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
318#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
319#. * this.
320#.
321#: ../src/metaaccellabel.c:133
322msgid "Hyper"
323msgstr "Hyper"
324
325#. This is the text that should appear next to menu accelerators
326#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
327#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
328#. * this.
329#.
330#: ../src/metaaccellabel.c:139
331msgid "Mod2"
332msgstr "Mod2"
333
334#. This is the text that should appear next to menu accelerators
335#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
336#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
337#. * this.
338#.
339#: ../src/metaaccellabel.c:145
340msgid "Mod3"
341msgstr "Mod3"
342
343#. This is the text that should appear next to menu accelerators
344#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
345#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
346#. * this.
347#.
348#: ../src/metaaccellabel.c:151
349msgid "Mod4"
350msgstr "Mod4"
351
352#. This is the text that should appear next to menu accelerators
353#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
354#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
355#. * this.
356#.
357#: ../src/metaaccellabel.c:157
358msgid "Mod5"
359msgstr "Mod5"
360
361#: ../src/metacity-dialog.c:111
362#, c-format
363msgid "The window \"%s\" is not responding."
364msgstr "Прозорецът „%s“ не отговаря."
365
366#: ../src/metacity-dialog.c:119
367msgid ""
368"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
369msgstr ""
370"Принудителното спиране на тази програма, ще доведе до загуба на всички "
371"незапазени промени."
372
373#: ../src/metacity-dialog.c:130
374msgid "_Force Quit"
375msgstr "_Принудително спиране"
376
377#: ../src/metacity-dialog.c:227
378msgid "Title"
379msgstr "Заглавие"
380
381#: ../src/metacity-dialog.c:239
382msgid "Class"
383msgstr "Клас"
384
385#: ../src/metacity-dialog.c:265
386msgid ""
387"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
388"restarted manually next time you log in."
389msgstr ""
390"Тези прозорци не поддържат операцията по записване на текущото състояние и "
391"ще трябва да се стартират ръчно при следващото Ви влизане."
392
393#: ../src/metacity-dialog.c:331
394#, c-format
395msgid ""
396"There was an error running \"%s\":\n"
397"%s."
398msgstr ""
399"Имаше грешка при изпълнението на „%s“:\n"
400"%s."
401
402#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
403msgid "Metacity"
404msgstr "Metacity"
405
406#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
407msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
408msgstr ""
409"Все още не е осъществено: навигацията работи в рамките на програмите, а не "
410"на прозорците"
411
412#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
413msgid ""
414"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
415"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
416"set to 0, however. Also, this option is disabled if the "
417"titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font "
418"is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if "
419"titlebar_uses_desktop_font is false."
420msgstr ""
421"Низ описващ шрифт за заглавната лента на прозорците. Размерът от описанието "
422"ще се използва, само ако настройката titlebar_font_size е установена на 0. "
423"Тази настройка е неактивна, ако настройката titlebar_uses_desktop_font е "
424"включена. По подразбиране titlebar_font не е зададена, което принуждава "
425"Metacity да използва шрифта за работното място, дори ако "
426"titlebar_uses_desktop_font не е зададено като истина."
427
428#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
429msgid "Action on title bar double-click"
430msgstr "Действие при двойно натискане върху заглавната лента"
431
432#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
433msgid "Activate window menu"
434msgstr "Активиране на менюто за прозорците"
435
436#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
437msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
438msgstr "Подредба на бутоните в заглавната лента"
439
440#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
441msgid ""
442"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
443"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
444"the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
445"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
446"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
447"older versions."
448msgstr ""
449"Подредба на бутоните в заглавната лента. Стойността трябва да е низ от вида "
450"„menu:minimize,maximize,close“. С „;“ се разделят левия от десния ъгъл на "
451"прозореца, а със „,“ - имената на бутоните. Не са позволени повторения на "
452"бутоните. Непознатите имена се игнорират, така че в бъдещи версии на "
453"Metacity да могат да се добавят нови бутони без да се пречи на старите "
454"версии."
455
456#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
457msgid "Automatically raises the focused window"
458msgstr "Автоматично издигане на фокусирания прозорец"
459
460#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
461msgid ""
462"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
463"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
464"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
465"for example."
466msgstr ""
467"Натискането на заглавната лента на прозорец, когато този модифициращ клавиш "
468"е натиснат, премества прозореца (ляв бутон на мишката), оразмерява прозореца "
469"(среден бутон) или показва менюто за прозорци (десен бутон). Модификаторът е "
470"от вида „&lt;Alt&gt;“ или „&lt;Super&gt;“ например."
471
472#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
473msgid "Close window"
474msgstr "Затваряне на прозореца"
475
476#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
477msgid "Commands to run in response to keybindings"
478msgstr "Команди, които да се изпълнят при натискането на бърз клавиш"
479
480#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
481msgid "Current theme"
482msgstr "Текуща тема"
483
484#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
485msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
486msgstr "Забавяне в милисекунди за настройката за автоматично издигане"
487
488#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
489msgid ""
490"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
491"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
492msgstr ""
493"Определя дали програми или системата може да генерират звукови „бибиткания“. "
494"Може да се използва наедно с „визуален звънец“, за да се позволят тихи "
495"„бибиткания“."
496
497#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
498msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
499msgstr ""
500"Изключва неправилното поведение изисквано от стари приложения или такива с "
501"грешки"
502
503#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
504msgid "Enable Visual Bell"
505msgstr "Включване на визуалния звънец"
506
507#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
508msgid "Hide all windows and focus desktop"
509msgstr "Скриване на всички прозорци и фокусиране на работното място"
510
511#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
512msgid ""
513"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
514"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
515"specified by the auto_raise_delay key). This preference is poorly named, but "
516"kept for backwards compatibility. To try to be more clear (at least to the "
517"technically inclined), its meaning is \"automatically raise the window "
518"following a timeout which is triggered by non-grabbed mouse entry in sloppy "
519"or mouse focus modes\". It is unrelated to clicking behavior (i.e. this is "
520"not related to raise-on-click/orthogonal-raise). It is unrelated to entering "
521"a window during drag and drop (because that results in the application "
522"grabbing the mouse)"
523msgstr ""
524"Ако е включено и начинът за фокусиране е „sloppy“ или „mouse“, тогава "
525"фокусираният прозорец ще бъде автоматично издигнат след определен интервал, "
526"който е зададен в ключа auto_raise_delay. Тази настройка действително е "
527"неподходящо наименувана, но е запазена, за да се поддържа съвместимост с "
528"предишните версии на програмата. За да бъдем по-коректни (поне пред по-"
529"технически ориентираните потребители), значението на тази настройка е "
530"«автоматично издигане на прозореца след определен интервал, което се "
531"задейства от влизането на показалеца в рамките на прозореца при режими на "
532"фокусиране „sloppy“ и „mouse“, без прозорецът да е поел входа на мишката "
533"(напр. не е бил натиснат клавиш на мишката в рамките на прозореца)». Както "
534"казахме - това поведение не е свързано с натискането на бутоните на мишката "
535"при автоматичното издигане на прозорец при натискане на бутон. Поведението "
536"не е свързано и с навлизането на показалеца на мишката при действие на "
537"провлачване и пускане, защото при него прозорецът поема входа на мишката."
538
539#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
540msgid ""
541"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
542"font for window titles."
543msgstr ""
544"Ако е зададено като истина, настройката за titlebar_font се игнорира. За "
545"заглавията на прозорците се използва стандартният шрифт за приложенията."
546
547#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
548msgid ""
549"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
550"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
551"means. This is a significant reduction in usability for many users, but may "
552"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
553"otherwise be impractical. However, the wireframe feature is disabled when "
554"accessibility is on to avoid weird desktop breakages."
555msgstr ""
556"Ако е включено, metacity ще дава на потребителя по-малко обратна връзка и по-"
557"малко усещане за „директна манипулация“, като се използват рамки вместо цели "
558"прозорци, избягват се анимации или чрез други средства. Това е значимо "
559"влошаване на използваемостта за много потребители, но може да позволи на "
560"специфични програми и терминални сървъри да работят, което иначе би било "
561"невъзможно. Както и да е, рамките за прозорците са изключени, когато са "
562"включени възможностите за достъпност, за да се избегнат странни повреди на "
563"работния плот."
564
565#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
566msgid ""
567"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
568"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
569"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
570"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
571"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
572"windows in other applications. The existence of this setting is somewhat "
573"questionable. But it's better than having settings for all the specific "
574"details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
575"clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
576msgstr ""
577"Ако е истина, Metacity работи на базата на приложения, а не на прозорци. "
578"Идеята е малко абстрактна, но като цяло подходът базиран на приложения е по-"
579"близък до Macintosh отколкото до Windows. Когато фокусирате прозорец при "
580"подход базиран на приложения, всички прозорци на приложението ще се "
581"издигнат. При този подход натисканията за фокусиране не се предават на "
582"прозорците на други приложения. Съществуването на тази настройка е под "
583"въпрос, но е по-добре отколкото да има настройки на всички детайли на "
584"подходите на базата на прозорци и на базата на приложения - напр. дали да се "
585"предават натисканията. На този етап подходът на базата на приложения още не "
586"е осъществен изцяло."
587
588#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
589msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
590msgstr ""
591"Ако е включено, се жертва част от използваемостта за повече свободни ресурси"
592
593#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
594msgid "Lower window below other windows"
595msgstr "Понижаване на прозореца под другите прозорци"
596
597#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
598msgid ""
599"Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
600"window) normally raise the window as a side-effect. Set this option to false "
601"to decouple raising from other user interactions. When false, windows can "
602"still be raised by an alt-left-click anywhere on the window or a normal "
603"click on the window decorations (assuming such clicks aren't used to start a "
604"move or resize operation). Special messages, such as activation requests "
605"from pagers, may also raise windows when this option is false. This option "
606"is currently disabled in click-to-focus mode."
607msgstr ""
608"Много действия (като натискане в клиентската област на прозорец, "
609"преместването или оразмеряването му) предизвикват неговото издигане като "
610"страничен ефект. Задайте тази настройка да е лъжа, за да разделите "
611"издигането от другите взаимодействия. Когато настройката е лъжа, прозорците "
612"пак могат да бъдат издигани чрез натискане върху тях с левия бутон на "
613"мишката в комбинация с клавиша Alt или с нормално натискане върху украсата "
614"на прозореца (при положение, че тези натискания не представляват начало на "
615"операциите преместване или оразмеряване). Някои специални съобщения (напр. "
616"искане за задействане от страна на някои програми) също могат да предизвикат "
617"издигането на прозорци, когато настройката е лъжа. В момента тази настройка "
618"е неактивна, когато се използва режима на натискане за фокусиране."
619
620#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
621msgid "Maximize window"
622msgstr "Максимизиране на прозорец"
623
624#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
625msgid "Maximize window horizontally"
626msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
627
628#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
629msgid "Maximize window vertically"
630msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
631
632#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
633msgid "Minimize window"
634msgstr "Минимизиране на прозореца"
635
636#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
637msgid "Modifier to use for modified window click actions"
638msgstr ""
639"Модификатор, който да се ползва за модифицираните действия с натискания по "
640"прозорците"
641
642#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
643msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
644msgstr ""
645"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място в обратен ред"
646
647#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
648msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
649msgstr ""
650"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място в обратен ред, "
651"като се използва изскачащ прозорец"
652
653#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
654msgid "Move backwards between windows immediately"
655msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците в обратен ред"
656
657#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
658msgid "Move between panels and the desktop immediately"
659msgstr "Премества незабавно фокуса между панелите и работното място"
660
661#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
662msgid "Move between panels and the desktop with popup"
663msgstr ""
664"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място, като се "
665"използва изскачащ прозорец"
666
667#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
668msgid "Move between windows immediately"
669msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците "
670
671#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
672msgid "Move between windows with popup"
673msgstr ""
674"Премества незабавно фокуса между прозорците, като се използва изскачащ "
675"прозорец"
676
677#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
678msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
679msgstr ""
680"Премества незабавно фокуса между прозорците в обратен ред, като се използва "
681"изскачащ прозорец"
682
683#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
684msgid "Move window"
685msgstr "Преместване на прозорец"
686
687#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
688msgid "Move window one workspace down"
689msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
690
691#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
692msgid "Move window one workspace to the left"
693msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
694
695#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
696msgid "Move window one workspace to the right"
697msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
698
699#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
700msgid "Move window one workspace up"
701msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
702
703#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
704msgid "Move window to workspace 1"
705msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
706
707#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
708msgid "Move window to workspace 10"
709msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
710
711#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
712msgid "Move window to workspace 11"
713msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 11"
714
715#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
716msgid "Move window to workspace 12"
717msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 12"
718
719#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
720msgid "Move window to workspace 2"
721msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 2"
722
723#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
724msgid "Move window to workspace 3"
725msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 3"
726
727#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
728msgid "Move window to workspace 4"
729msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 4"
730
731#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
732msgid "Move window to workspace 5"
733msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 5"
734
735#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
736msgid "Move window to workspace 6"
737msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 6"
738
739#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
740msgid "Move window to workspace 7"
741msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 7"
742
743#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
744msgid "Move window to workspace 8"
745msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 8"
746
747#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
748msgid "Move window to workspace 9"
749msgstr "Премества прозореца на работен плот 9"
750
751#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
752msgid "Name of workspace"
753msgstr "Име на работния плот"
754
755#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
756msgid "Number of workspaces"
757msgstr "Брой работни плотове"
758
759#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
760msgid ""
761"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
762"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
763"workspaces)."
764msgstr ""
765"Брой работни плотове. Трябва да е над 0. Има горна граница (за да се "
766"предотврати случайното разрушаване на средата, ако поискате 34 милиона "
767"работни места)."
768
769#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
770msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
771msgstr "Ако прозорецът е под друг, го издига, иначе го понижава"
772
773#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
774msgid "Raise window above other windows"
775msgstr "Издигане на прозореца над другите"
776
777#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
778msgid "Resize window"
779msgstr "Оразмеряване на прозорец"
780
781#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
782msgid "Run a defined command"
783msgstr "Изпълняване на определена команда"
784
785#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
786msgid "Run a terminal"
787msgstr "Стартиране на терминал"
788
789#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
790msgid "Show the panel menu"
791msgstr "Показване на менюто на панела"
792
793#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
794msgid "Show the panel run application dialog"
795msgstr "Показване на диалоговия прозорец на панела за стартиране на програма"
796
797#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
798msgid ""
799"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
800"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
801"consistent position with respect to their parent window. This requires "
802"ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of "
803"Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable "
804"dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There "
805"are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on "
806"Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
807"run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
808"world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
809"limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
810"workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
811msgstr ""
812"Някои програми нарушават спецификациите по начини, които предизвикват грешно "
813"поведение на мениджъра на прозорци. Например в идеалния случай Metacity "
814"поставя всички диалогови прозорци на подходящо място спрямо предизвикалия ги "
815"прозорец. Това изисква заявките от програмите за разполагането на "
816"диалоговите кутии да се игнорират. Някои версии на Java/Swing обозначават "
817"изскачащите си прозорци като диалози, така че Metacity трябва да изключи "
818"позиционирането на диалоговите кутии, за да позволи на менютата от "
819"развалените Java приложения да работят. Има още подобни примери. Тази "
820"настройка кара Metacity да работи в изцяло правилен режим, което дава малко "
821"по-добър потребителски интерфейс, ако няма да стартирате развалени програми. "
822"За жалост неправилното поведение е включено по подразбиране. Светът е гаден. "
823"Понякога заобикалянето на правилното поведение е предизвикано от "
824"ограниченията в самите спецификации, така че грешките в този режим, не могат "
825"да се оправят без изменение на стандарта."
826
827#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
828msgid "Switch to workspace 1"
829msgstr "Превключване към работен плот 1"
830
831#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
832msgid "Switch to workspace 10"
833msgstr "Превключване към работен плот 10"
834
835#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
836msgid "Switch to workspace 11"
837msgstr "Превключване към работен плот 11"
838
839#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
840msgid "Switch to workspace 12"
841msgstr "Превключване към работен плот 12"
842
843#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
844msgid "Switch to workspace 2"
845msgstr "Превключване към работен плот 2"
846
847#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
848msgid "Switch to workspace 3"
849msgstr "Превключване към работен плот 3"
850
851#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
852msgid "Switch to workspace 4"
853msgstr "Превключване към работен плот 4"
854
855#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
856msgid "Switch to workspace 5"
857msgstr "Превключване към работен плот 5"
858
859#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
860msgid "Switch to workspace 6"
861msgstr "Превключване към работен плот 6"
862
863#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
864msgid "Switch to workspace 7"
865msgstr "Превключване към работен плот 7"
866
867#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
868msgid "Switch to workspace 8"
869msgstr "Превключване към работен плот 8"
870
871#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
872msgid "Switch to workspace 9"
873msgstr "Превключване към работен плот 9"
874
875#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
876msgid "Switch to workspace above this one"
877msgstr "Превключване към работния плот отгоре"
878
879#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
880msgid "Switch to workspace below this one"
881msgstr "Превключване към работния плот отдолу"
882
883#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
884msgid "Switch to workspace on the left"
885msgstr "Превключване към работния плот вляво"
886
887#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
888msgid "Switch to workspace on the right"
889msgstr "Превключване към работния плот вдясно"
890
891#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
892msgid "System Bell is Audible"
893msgstr "Системния звънец е звуков"
894
895#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
896msgid "Take a screenshot"
897msgstr "Снимане на екрана"
898
899#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
900msgid "Take a screenshot of a window"
901msgstr "Прави снимка на отделен прозорец"
902
903#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
904msgid ""
905"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
906"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
907"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
908"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
909"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
910"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
911"currently focused window's titlebar is flashed."
912msgstr ""
913"Задава начинът, по който Metacity визуално представя системния звънец или "
914"звънеца на приложение. В момента валидни са следните две стойности: "
915"„fullscreen“, което съответства на черно-бяло премигване на целия екран, и "
916"„frame_flash“, което съответства на премигване на заглавната лента на "
917"приложението, което звънва. Ако приложението, което звънва е неизвестно "
918"(какъвто е най-честия случай при подразбиращият се системен звънец), "
919"премигва заглавната лента на текущо фокусирания прозорец."
920
921#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
922msgid ""
923"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
924"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
925"will execute command_N."
926msgstr ""
927"Ключовете в /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N дефинират "
928"клавишни комбинации, съответстващи на тези команди. Натискането на "
929"клавишната комбинация за run_command_N ще изпълни команда command_N."
930
931#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
932msgid ""
933"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
934"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
935msgstr ""
936"Ключа /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot определя "
937"бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
938
939#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
940msgid ""
941"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
942"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
943"be invoked."
944msgstr ""
945"Ключа /apps/metacity/global_keybindings/run_command_windows_screenshot "
946"определя бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
947
948#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
949msgid ""
950"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
951"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
952"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
953"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
954"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
955"then there will be no keybinding for this action."
956msgstr ""
957"Бързият клавиш, който изпълнява командата със същия номер в /apps/metacity/"
958"keybinding_commands. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
959"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
960"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
961"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
962"клавиш."
963
964#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
965msgid ""
966"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
967"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
968"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
969"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
970"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
971"for this action."
972msgstr ""
973"Бързият клавиш, който превключва към работното място над текущото. Форматът "
974"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
975"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
976"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
977"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
978
979#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
980msgid ""
981"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
982"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
983"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
984"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
985"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
986"for this action."
987msgstr ""
988"Бързият клавиш, който превключва към работното място под текущото. Форматът "
989"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
990"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
991"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
992"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
993
994#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
995msgid ""
996"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
997"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
998"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
999"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1000"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1001"keybinding for this action."
1002msgstr ""
1003"Бързият клавиш, който превключва към работното място вляво от текущото. "
1004"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1005"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1006"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
1007"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1008
1009#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
1010msgid ""
1011"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
1012"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
1013"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1014"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1015"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1016"keybinding for this action."
1017msgstr ""
1018"Бързият клавиш, който превключва към работното място вдясно от текущото. "
1019"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1020"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1021"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
1022"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1023
1024#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
1025msgid ""
1026"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
1027"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1028"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1029"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1030"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1031msgstr ""
1032"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
1033"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1034"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1035"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1036"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1037
1038#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
1039msgid ""
1040"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
1041"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1042"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1043"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1044"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1045msgstr ""
1046"Бързият клавиш, който превключва към работно място 10. Форматът е от вида "
1047"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1048"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1049"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1050"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1051
1052#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
1053msgid ""
1054"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
1055"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1056"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1057"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1058"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1059msgstr ""
1060"Бързият клавиш, който превключва към работно място 11. Форматът е от вида "
1061"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1062"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1063"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1064"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1065
1066#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
1067msgid ""
1068"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
1069"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1070"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1071"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1072"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1073msgstr ""
1074"Бързият клавиш, който превключва към работно място 12. Форматът е от вида "
1075"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1076"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1077"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1078"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1079
1080#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
1081msgid ""
1082"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
1083"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1084"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1085"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1086"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1087msgstr ""
1088"Бързият клавиш, който превключва към работно място 2. Форматът е от вида "
1089"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1090"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1091"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1092"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1093
1094#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
1095msgid ""
1096"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
1097"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1098"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1099"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1100"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1101msgstr ""
1102"Бързият клавиш, който превключва към работно място 3. Форматът е от вида "
1103"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1104"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1105"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1106"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1107
1108#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
1109msgid ""
1110"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
1111"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1112"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1113"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1114"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1115msgstr ""
1116"Бързият клавиш, който превключва към работно място 4. Форматът е от вида "
1117"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1118"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1119"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1120"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1121
1122#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
1123msgid ""
1124"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
1125"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1126"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1127"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1128"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1129msgstr ""
1130"Бързият клавиш, който превключва към работно място 5. Форматът е от вида "
1131"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1132"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1133"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1134"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1135
1136#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
1137msgid ""
1138"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
1139"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1140"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1141"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1142"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1143msgstr ""
1144"Бързият клавиш, който превключва към работно място 6. Форматът е от вида "
1145"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1146"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1147"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1148"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1149
1150#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
1151msgid ""
1152"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
1153"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1154"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1155"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1156"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1157msgstr ""
1158"Бързият клавиш, който превключва към работно място 7. Форматът е от вида "
1159"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1160"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1161"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1162"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1163
1164#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
1165msgid ""
1166"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
1167"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1168"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1169"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1170"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1171msgstr ""
1172"Бързият клавиш, който превключва към работно място 8. Форматът е от вида "
1173"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1174"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1175"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1176"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1177
1178#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
1179msgid ""
1180"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
1181"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1182"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1183"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1184"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1185msgstr ""
1186"Бързият клавиш, който превключва към работно място 9. Форматът е от вида "
1187"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1188"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1189"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1190"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1191
1192#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
1193msgid ""
1194"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
1195"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1196"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1197"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1198"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1199msgstr ""
1200"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
1201"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1202"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1203"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1204"действие няма да има бърз клавиш."
1205
1206#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
1207msgid ""
1208"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
1209"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1210"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1211"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1212"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1213msgstr ""
1214"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1215"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1216"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1217"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1218"действие няма да има бърз клавиш."
1219
1220#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
1221msgid ""
1222"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
1223"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1224"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1225"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1226"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1227"no keybinding for this action."
1228msgstr ""
1229"Бързият клавиш за преминаване в режим на преместване, след което прозорецът "
1230"може да се движи и с клавиатурата.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1231"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1232"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1233"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1234"има бърз клавиш."
1235
1236#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
1237msgid ""
1238"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
1239"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1240"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1241"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1242"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1243"will be no keybinding for this action."
1244msgstr ""
1245"Бързият клавиш за преминаване в режим на оразмеряване, след което прозорецът "
1246"може да се движи и с клавиатурата.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1247"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1248"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1249"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1250"има бърз клавиш."
1251
1252#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
1253msgid ""
1254"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
1255"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1256"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1257"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1258"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1259"will be no keybinding for this action."
1260msgstr ""
1261"Бързият клавиш за скриване на нормални прозорци и фокусиране на фона на "
1262"работния плот.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
1263"Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1264"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1265"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1266"клавиш."
1267
1268#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
1269msgid ""
1270"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
1271"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1272"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1273"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1274"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1275msgstr ""
1276"Бързият клавиш за максимизиране на прозорец. Форматът е от вида „&lt;"
1277"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1278"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1279"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1280"действие няма да има бърз клавиш."
1281
1282#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
1283msgid ""
1284"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
1285"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1286"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1287"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1288"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1289msgstr ""
1290"Бързият клавиш за минимизиране на прозорец.Форматът е от вида „&lt;"
1291"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1292"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1293"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1294"действие няма да има бърз клавиш."
1295
1296#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
1297msgid ""
1298"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
1299"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
1300"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
1301"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
1302"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
1303"action."
1304msgstr ""
1305"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място надолу.Форматът "
1306"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1307"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1308"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1309"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1310
1311#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
1312msgid ""
1313"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
1314"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1315"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1316"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1317"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1318"for this action."
1319msgstr ""
1320"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вляво.Форматът "
1321"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1322"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1323"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1324"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1325
1326#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
1327msgid ""
1328"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
1329"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1330"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1331"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1332"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1333"for this action."
1334msgstr ""
1335"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вдясно.Форматът "
1336"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1337"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1338"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1339"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1340
1341#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
1342msgid ""
1343"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
1344"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1345"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1346"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1347"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1348msgstr ""
1349"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място нагоре.Форматът "
1350"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1351"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1352"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1353"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1354
1355#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
1356msgid ""
1357"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
1358"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1359"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1360"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1361"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1362msgstr ""
1363"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 1.Форматът е от "
1364"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1365"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1366"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1367"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1368
1369#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
1370msgid ""
1371"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
1372"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1373"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1374"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1375"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1376msgstr ""
1377"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 10.Форматът е от "
1378"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1379"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1380"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1381"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1382
1383#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
1384msgid ""
1385"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
1386"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1387"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1388"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1389"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1390msgstr ""
1391"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 11.Форматът е от "
1392"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1393"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1394"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1395"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1396
1397#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
1398msgid ""
1399"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
1400"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1401"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1402"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1403"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1404msgstr ""
1405"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 12.Форматът е от "
1406"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1407"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1408"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1409"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1410
1411#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
1412msgid ""
1413"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
1414"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1415"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1416"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1417"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1418msgstr ""
1419"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 2.Форматът е от "
1420"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1421"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1422"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1423"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1424
1425#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
1426msgid ""
1427"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
1428"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1429"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1430"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1431"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1432msgstr ""
1433"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 3.Форматът е от "
1434"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1435"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1436"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1437"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1438
1439#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
1440msgid ""
1441"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
1442"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1443"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1444"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1445"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1446msgstr ""
1447"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 4.Форматът е от "
1448"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1449"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1450"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1451"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1452
1453#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
1454msgid ""
1455"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
1456"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1457"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1458"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1459"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1460msgstr ""
1461"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 5.Форматът е от "
1462"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1463"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1464"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1465"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1466
1467#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
1468msgid ""
1469"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
1470"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1471"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1472"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1473"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1474msgstr ""
1475"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 6.Форматът е от "
1476"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1477"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1478"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1479"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1480
1481#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
1482msgid ""
1483"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
1484"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1485"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1486"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1487"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1488msgstr ""
1489"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 7.Форматът е от "
1490"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1491"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1492"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1493"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1494
1495#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
1496msgid ""
1497"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
1498"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1499"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1500"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1501"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1502msgstr ""
1503"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 8.Форматът е от "
1504"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1505"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1506"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1507"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1508
1509#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
1510msgid ""
1511"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
1512"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1513"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1514"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1515"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1516msgstr ""
1517"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 9.Форматът е от "
1518"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1519"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1520"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1521"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1522
1523#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
1524msgid ""
1525"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
1526"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1527"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1528"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1529"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1530"will be no keybinding for this action."
1531msgstr ""
1532"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1533"място в обратен ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
1534"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1535"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1536"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1537"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1538
1539#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
1540msgid ""
1541"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
1542"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1543"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1544"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1545"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1546"will be no keybinding for this action."
1547msgstr ""
1548"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1549"място в обратен ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
1550"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1551"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1552"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1553"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1554
1555#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
1556msgid ""
1557"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
1558"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
1559"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1560"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1561"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1562"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1563"no keybinding for this action."
1564msgstr ""
1565"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
1566"ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1567"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1568"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1569"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1570"действие няма да има бърз клавиш."
1571
1572#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
1573msgid ""
1574"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
1575"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
1576"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1577"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1578"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1579"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1580"no keybinding for this action."
1581msgstr ""
1582"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
1583"ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1584"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1585"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1586"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1587"действие няма да има бърз клавиш."
1588
1589#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
1590msgid ""
1591"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
1592"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1593"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1594"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1595"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1596"no keybinding for this action."
1597msgstr ""
1598"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1599"място, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1600"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1601"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1602"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1603"действие няма да има бърз клавиш."
1604
1605#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
1606msgid ""
1607"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
1608"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1609"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1610"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1611"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1612"no keybinding for this action."
1613msgstr ""
1614"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1615"място, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;"
1616"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1617"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1618"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1619"действие няма да има бърз клавиш."
1620
1621#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
1622msgid ""
1623"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
1624"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
1625"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
1626"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1627"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1628"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1629"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1630msgstr ""
1631"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, без да "
1632"се използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Escape). "
1633"Използването на клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща "
1634"посоката на местена на фокуса.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;"
1635"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1636"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1637"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1638"има бърз клавиш."
1639
1640#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
1641msgid ""
1642"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
1643"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
1644"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
1645"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1646"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1647"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1648"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1649msgstr ""
1650"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, като се "
1651"използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Tab). Използването на "
1652"клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща посоката на "
1653"местена на фокуса.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
1654"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1655"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1656"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1657"клавиш."
1658
1659#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
1660msgid ""
1661"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
1662"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
1663"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1664"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1665"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1666"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1667msgstr ""
1668"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
1669"места и появата му само на едно.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1670"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1671"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1672"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1673"има бърз клавиш."
1674
1675#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
1676msgid ""
1677"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
1678"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1679"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1680"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1681"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1682msgstr ""
1683"Бързият клавиш за превключване на режим на цял екран.Форматът е от вида „&lt;"
1684"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1685"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1686"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1687"действие няма да има бърз клавиш."
1688
1689#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
1690msgid ""
1691"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
1692"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1693"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1694"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1695"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1696msgstr ""
1697"Бързият клавиш за превключване на максимизирането.Форматът е от вида „&lt;"
1698"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1699"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1700"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1701"действие няма да има бърз клавиш."
1702
1703#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
1704msgid ""
1705"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
1706"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1707"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1708"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1709"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1710msgstr ""
1711"Бързият клавиш за превключване между навито и развито състояние.Форматът е "
1712"от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1713"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1714"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1715"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1716
1717#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
1718msgid ""
1719"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
1720"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
1721"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1722"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1723"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1724"keybinding for this action."
1725msgstr ""
1726"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
1727"места и появата му само на едно.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1728"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1729"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1730"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1731"има бърз клавиш."
1732
1733#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
1734msgid ""
1735"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
1736"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1737"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1738"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1739"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1740msgstr ""
1741"Бързият клавиш за демаксимизирането на прозорец.Форматът е от вида „&lt;"
1742"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1743"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1744"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1745"действие няма да има бърз клавиш."
1746
1747#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
1748msgid ""
1749"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
1750"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
1751"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1752"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1753"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1754"for this action."
1755msgstr ""
1756"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1757"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1758"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1759"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1760"действие няма да има бърз клавиш."
1761
1762#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
1763msgid ""
1764"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
1765"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1766"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1767"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1768"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1769msgstr ""
1770"Бързият клавиш, който стартира терминал. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1771"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1772"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1773"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1774"действие няма да има бърз клавиш.“\n"
1775" "
1776
1777#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
1778msgid ""
1779"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
1780"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1781"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1782"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1783"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1784"will be no keybinding for this action."
1785msgstr ""
1786"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1787"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1788"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1789"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1790"действие няма да има бърз клавиш."
1791
1792#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
1793msgid ""
1794"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
1795"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1796"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1797"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1798"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1799"for this action."
1800msgstr ""
1801"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
1802"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1803"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1804"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1805"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1806
1807#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
1808msgid ""
1809"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
1810"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1811"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1812"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1813"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1814msgstr ""
1815"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
1816"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1817"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1818"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1819"действие няма да има бърз клавиш."
1820
1821#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
1822msgid "The name of a workspace."
1823msgstr "Името на работния плот"
1824
1825#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
1826msgid "The screenshot command"
1827msgstr "Команда за снимка на екрана"
1828
1829#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
1830msgid ""
1831"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
1832"forth."
1833msgstr ""
1834"Темата определя външния вид на рамките на прозорците, заглавната лента и т.н."
1835
1836#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
1837msgid ""
1838"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
1839"delay is given in thousandths of a second."
1840msgstr ""
1841"Закъснението в милисекунди преди да се издигне прозорец, ако auto_raise е "
1842"истина."
1843
1844#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
1845msgid ""
1846"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
1847"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
1848"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
1849"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
1850"unfocused when the mouse leaves the window."
1851msgstr ""
1852"Начинът за фокусиране на прозорци указва как се активират прозорците. Има "
1853"три възможни стойности: „click“ означава, че прозорците трябва да бъдат "
1854"натиснати с мишката, за да се фокусират, „sloppy“ означава, че прозорците се "
1855"фокусират, когато мишката влезе в тях, а „mouse“, че прозорците се "
1856"фокусират, когато мишката влезе в тях и губят фокуса, когато мишката излезе "
1857"от тях."
1858
1859#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
1860msgid "The window screenshot command"
1861msgstr "Командата за снимка на екрана"
1862
1863#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
1864msgid ""
1865"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
1866"the window is covered by another window, it raises the window above other "
1867"windows. If the window is already fully visible, it lowers the window below "
1868"other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1869"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1870"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1871"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1872"no keybinding for this action."
1873msgstr ""
1874"Бързият клавиш за издигането/свалянето на прозореца над/под всички останали. "
1875"Ако прозорецът е под някой друг, той се издига над всички останали, Ако е "
1876"най-отгоре, се сваля под всички прозорци.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1877"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1878"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1879"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1880"действие няма да има бърз клавиш."
1881
1882#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
1883msgid ""
1884"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
1885"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1886"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1887"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1888"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1889msgstr ""
1890"Бързият клавиш за свалянето на прозореца под всички останали.Форматът е от "
1891"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1892"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1893"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1894"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1895
1896#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
1897msgid ""
1898"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
1899"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1900"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1901"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1902"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1903msgstr ""
1904"Бързият клавиш за издигането на прозореца над всички останали. Форматът е от "
1905"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1906"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1907"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1908"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1909
1910#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
1911msgid ""
1912"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
1913"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
1914"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1915"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1916"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1917"for this action."
1918msgstr ""
1919"Бързият клавиш за максималното хоризонтално разширяване на прозореца. "
1920"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1921"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1922"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
1923"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1924
1925#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
1926msgid ""
1927"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
1928"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
1929"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1930"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1931"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1932"for this action."
1933msgstr ""
1934"Бързият клавиш за максималното вертикално разширяване на прозореца. Форматът "
1935"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1936"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1937"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1938"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1939
1940#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
1941msgid ""
1942"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
1943"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
1944"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
1945"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
1946"anything."
1947msgstr ""
1948"Тази настройка определя ефекта на двойното натискане върху заглавната лента. "
1949"Засега валидни стойности са „toggle_shade“, която навива/развива прозореца, "
1950"„toggle_maximize“, която максимизира/демаксимизира прозореца, „minimize“, "
1951"която минимизира прозореца и „none“, която не прави нищо."
1952
1953#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
1954msgid "Toggle always on top state"
1955msgstr "Превключва състоянието на винаги отгоре"
1956
1957#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
1958msgid "Toggle fullscreen mode"
1959msgstr "Превключва режима за цял екран"
1960
1961#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
1962msgid "Toggle maximization state"
1963msgstr "Превключва състоянието на максимизиране"
1964
1965#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
1966msgid "Toggle shaded state"
1967msgstr "Превключва състоянието на навиване"
1968
1969#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
1970msgid "Toggle window on all workspaces"
1971msgstr "Превключва появата на прозореца на всички работни места"
1972
1973#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
1974msgid ""
1975"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
1976"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
1977"environments, or when 'audible bell' is off."
1978msgstr ""
1979"Включва визуална индикация, когато програма или системата се обърнат към "
1980"„звънец“ или „бибиткане“; полезно при хора със затруднен слух и при шумно "
1981"обкръжение, или когато „звуковия звънец“ е изключен."
1982
1983#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
1984msgid "Unmaximize window"
1985msgstr "Демаксимизиране на прозорец"
1986
1987#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
1988msgid "Use standard system font in window titles"
1989msgstr "Използва стандартния системен шрифт за заглавията на прозорците"
1990
1991#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
1992msgid "Visual Bell Type"
1993msgstr "Вид визуален звънец"
1994
1995#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
1996msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
1997msgstr ""
1998"Дали издигането трябва да се получава като страничен резултат от други "
1999"потребителски действия"
2000
2001#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
2002msgid "Window focus mode"
2003msgstr "Режим на фокусиране на прозорци"
2004
2005#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
2006msgid "Window title font"
2007msgstr "Шрифт за заглавията на прозорците"
2008
2009#: ../src/prefs.c:560 ../src/prefs.c:576 ../src/prefs.c:592 ../src/prefs.c:608
2010#: ../src/prefs.c:624 ../src/prefs.c:640 ../src/prefs.c:660 ../src/prefs.c:676
2011#: ../src/prefs.c:692 ../src/prefs.c:708 ../src/prefs.c:724 ../src/prefs.c:740
2012#: ../src/prefs.c:756 ../src/prefs.c:772 ../src/prefs.c:789 ../src/prefs.c:805
2013#: ../src/prefs.c:821 ../src/prefs.c:837 ../src/prefs.c:853 ../src/prefs.c:868
2014#: ../src/prefs.c:883 ../src/prefs.c:898 ../src/prefs.c:914 ../src/prefs.c:930
2015#: ../src/prefs.c:946
2016#, c-format
2017msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
2018msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е от невалиден вид\n"
2019
2020#: ../src/prefs.c:991
2021#, c-format
2022msgid ""
2023"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
2024"modifier\n"
2025msgstr ""
2026"„%s“, който е открит в базата данни с настройките, не е валиден модификатор "
2027"на бутон на мишката\n"
2028
2029#: ../src/prefs.c:1015 ../src/prefs.c:1505
2030#, c-format
2031msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
2032msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е с невалидна стойност\n"
2033
2034#: ../src/prefs.c:1138
2035#, c-format
2036msgid ""
2037"%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
2038"range 1..128\n"
2039msgstr ""
2040"Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за размер на "
2041"показалеца на мишката. Тя трябва да е в диапазона 1÷128\n"
2042
2043#: ../src/prefs.c:1218
2044#, c-format
2045msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
2046msgstr ""
2047"Описанието на шрифт „%s“ от ключа на GConf - %s, не може да бъде "
2048"анализирано\n"
2049
2050#: ../src/prefs.c:1403
2051#, c-format
2052msgid ""
2053"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
2054"maximum is %d\n"
2055msgstr ""
2056"Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за брой на "
2057"работните места. Текущият максимум е %d\n"
2058
2059#: ../src/prefs.c:1463
2060msgid ""
2061"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
2062"behave properly.\n"
2063msgstr ""
2064"Триковете за развалените програми са изключени. Някои програми могат да са с "
2065"неправилно поведение.\n"
2066
2067#: ../src/prefs.c:1532
2068#, c-format
2069msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
2070msgstr "Стойността %d записана в ключа на GConf - %s е извън обхвата от 0÷%d\n"
2071
2072#: ../src/prefs.c:1669
2073#, c-format
2074msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
2075msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
2076
2077#: ../src/prefs.c:2005
2078#, c-format
2079msgid ""
2080"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
2081"\"%s\"\n"
2082msgstr ""
2083"Низът „%s“ открит в базата данни с настройки е невалиден за стойност на "
2084"клавишната комбинация „%s“\n"
2085
2086#: ../src/prefs.c:2422
2087#, c-format
2088msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
2089msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е „%s“: %s\n"
2090
2091#: ../src/resizepopup.c:126
2092#, c-format
2093msgid "%d x %d"
2094msgstr "%d x %d"
2095
2096#: ../src/screen.c:403
2097#, c-format
2098msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
2099msgstr "Екранът %d на дисплей '%s' е невалиден\n"
2100
2101#: ../src/screen.c:419
2102#, c-format
2103msgid ""
2104"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
2105"replace option to replace the current window manager.\n"
2106msgstr ""
2107"Екранът %d на дисплей „%s“ вече има мениджър на прозорци; пробвайте с "
2108"опцията --replace да го замените.\n"
2109
2110#: ../src/screen.c:443
2111#, c-format
2112msgid ""
2113"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
2114msgstr ""
2115"Неуспех при получаването на избрания мениджър за прозорци на екран %d, "
2116"дисплей „%s“\n"
2117
2118#: ../src/screen.c:501
2119#, c-format
2120msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
2121msgstr "Екран %d на дисплей „%s“ вече има мениджър за прозорци\n"
2122
2123#: ../src/screen.c:702
2124#, c-format
2125msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
2126msgstr "Неуспех при отстъпването на екран %d на дисплей „%s“\n"
2127
2128#: ../src/session.c:835 ../src/session.c:842
2129#, c-format
2130msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
2131msgstr "Неуспех при създаването на директорията „%s“: %s\n"
2132
2133#: ../src/session.c:852
2134#, c-format
2135msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
2136msgstr "Неуспех при отварянето на сесийния файл „%s“ за запис: %s\n"
2137
2138#: ../src/session.c:1004
2139#, c-format
2140msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
2141msgstr "Грешка при записване на сесийния файл „%s“: %s\n"
2142
2143#: ../src/session.c:1009
2144#, c-format
2145msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
2146msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл „%s“: %s\n"
2147
2148#: ../src/session.c:1084
2149#, c-format
2150msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
2151msgstr "Неуспех при прочитането на записания сесиен файл %s: %s\n"
2152
2153#: ../src/session.c:1119
2154#, c-format
2155msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
2156msgstr "Неуспех при анализирането на записания сесиен файл: %s\n"
2157
2158#: ../src/session.c:1168
2159msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
2160msgstr "Атрибутът <metacity_session> е видян, но вече имаме сесийния ID"
2161
2162#: ../src/session.c:1181
2163#, c-format
2164msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
2165msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <metacity_session>"
2166
2167#: ../src/session.c:1198
2168msgid "nested <window> tag"
2169msgstr "вложен етикет <window>"
2170
2171#: ../src/session.c:1256 ../src/session.c:1288
2172#, c-format
2173msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
2174msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <window>"
2175
2176#: ../src/session.c:1360
2177#, c-format
2178msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
2179msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <maximized>"
2180
2181#: ../src/session.c:1420
2182#, c-format
2183msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
2184msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <geometry>"
2185
2186#: ../src/session.c:1440
2187#, c-format
2188msgid "Unknown element %s"
2189msgstr "Непознат елемент %s"
2190
2191#: ../src/session.c:1906
2192#, c-format
2193msgid ""
2194"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
2195"session management: %s\n"
2196msgstr ""
2197"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който предупреждава за "
2198"програми, които не поддържат управление на сесиите: %s\n"
2199
2200#: ../src/theme-parser.c:224 ../src/theme-parser.c:242
2201#, c-format
2202msgid "Line %d character %d: %s"
2203msgstr "Ред %d, символ %d: %s"
2204
2205#: ../src/theme-parser.c:396
2206#, c-format
2207msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
2208msgstr "Атрибутът „%s“ се повтаря два пъти в един елемент <%s>"
2209
2210#: ../src/theme-parser.c:414 ../src/theme-parser.c:439
2211#, c-format
2212msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
2213msgstr "Атрибутът „%s“ е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
2214
2215#: ../src/theme-parser.c:485
2216#, c-format
2217msgid "Integer %ld must be positive"
2218msgstr "Цялото число %ld трябва да е положително"
2219
2220#: ../src/theme-parser.c:493
2221#, c-format
2222msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
2223msgstr "Цялото число %ld е прекалено голямо, максимумът е %d"
2224
2225#: ../src/theme-parser.c:521 ../src/theme-parser.c:602
2226#: ../src/theme-parser.c:626
2227#, c-format
2228msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
2229msgstr "„%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая"
2230
2231#: ../src/theme-parser.c:552
2232#, c-format
2233msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
2234msgstr "Булевите стойности са или „истина“, или „лъжа“. Не са „%s“"
2235
2236#: ../src/theme-parser.c:572
2237#, c-format
2238msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
2239msgstr "Ъгълът трябва да е между 0.0 и 360.0, а е %g\n"
2240
2241#: ../src/theme-parser.c:638
2242#, c-format
2243msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
2244msgstr ""
2245"Алфа трябва да е между 0.0 (пълна прозрачност) и 1.0 (пълна непрозрачност), "
2246"а е %g\n"
2247
2248#: ../src/theme-parser.c:684
2249#, c-format
2250msgid ""
2251"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
2252"large,x-large,xx-large)\n"
2253msgstr ""
2254"Невалидно увеличение на заглавието „%s“ (трябва да е xx-small,x-small,small,"
2255"medium,large,x-large,xx-large)\n"
2256
2257#: ../src/theme-parser.c:729 ../src/theme-parser.c:737
2258#: ../src/theme-parser.c:807 ../src/theme-parser.c:897
2259#: ../src/theme-parser.c:935 ../src/theme-parser.c:1012
2260#: ../src/theme-parser.c:1062 ../src/theme-parser.c:1070
2261#: ../src/theme-parser.c:1126 ../src/theme-parser.c:1134
2262#: ../src/theme-parser.c:2936 ../src/theme-parser.c:3025
2263#: ../src/theme-parser.c:3032 ../src/theme-parser.c:3039
2264#, c-format
2265msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
2266msgstr "Елементът <%s> няма атрибута „%s“"
2267
2268#: ../src/theme-parser.c:837 ../src/theme-parser.c:905
2269#: ../src/theme-parser.c:943 ../src/theme-parser.c:1020
2270#, c-format
2271msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
2272msgstr "Името „%s“ на <%s> е използвано втори път"
2273
2274#: ../src/theme-parser.c:849 ../src/theme-parser.c:955
2275#: ../src/theme-parser.c:1032
2276#, c-format
2277msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
2278msgstr "Родителят „%s“ на <%s> не е дефиниран"
2279
2280#: ../src/theme-parser.c:968
2281#, c-format
2282msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
2283msgstr "Геометрията „%s“ на <%s> не е дефинирана"
2284
2285#: ../src/theme-parser.c:981
2286#, c-format
2287msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
2288msgstr "<%s> трябва да указва или геометрия, или родител с геометрия"
2289
2290#: ../src/theme-parser.c:1080
2291#, c-format
2292msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
2293msgstr "Непознат вид „%s“ на елемента <%s>"
2294
2295#: ../src/theme-parser.c:1091
2296#, c-format
2297msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
2298msgstr "Непознат style_set „%s“ на елемента <%s>"
2299
2300#: ../src/theme-parser.c:1099
2301#, c-format
2302msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
2303msgstr "Видът прозорци „%s“ вече има установен вид на стила"
2304
2305#: ../src/theme-parser.c:1143
2306#, c-format
2307msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
2308msgstr "Непозната функция „%s“ за икона на меню"
2309
2310#: ../src/theme-parser.c:1152
2311#, c-format
2312msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
2313msgstr "Непознато състояние „%s“ за икона на меню"
2314
2315#: ../src/theme-parser.c:1160
2316#, c-format
2317msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
2318msgstr "Темата вече има икона на меню за функцията %s, състояние %s"
2319
2320#: ../src/theme-parser.c:1177 ../src/theme-parser.c:3244
2321#: ../src/theme-parser.c:3323
2322#, c-format
2323msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
2324msgstr "Няма дефиниран <draw_ops> с името „%s“"
2325
2326#: ../src/theme-parser.c:1192 ../src/theme-parser.c:1256
2327#: ../src/theme-parser.c:1545 ../src/theme-parser.c:3124
2328#: ../src/theme-parser.c:3178 ../src/theme-parser.c:3338
2329#: ../src/theme-parser.c:3515 ../src/theme-parser.c:3553
2330#: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3629
2331#, c-format
2332msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
2333msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
2334
2335#: ../src/theme-parser.c:1282 ../src/theme-parser.c:1369
2336#: ../src/theme-parser.c:1439
2337#, c-format
2338msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
2339msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „name“"
2340
2341#: ../src/theme-parser.c:1289 ../src/theme-parser.c:1376
2342#, c-format
2343msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
2344msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
2345
2346#: ../src/theme-parser.c:1320 ../src/theme-parser.c:1334
2347#: ../src/theme-parser.c:1393
2348msgid ""
2349"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
2350msgstr ""
2351"Не може да се указват едновременно и двата размера (височина и ширина на "
2352"бутоните) и отношението им"
2353
2354#: ../src/theme-parser.c:1343
2355#, c-format
2356msgid "Distance \"%s\" is unknown"
2357msgstr "Разстоянието „%s“ е неизвестно"
2358
2359#: ../src/theme-parser.c:1402
2360#, c-format
2361msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
2362msgstr "Пропорцията „%s“ е неизвестна"
2363
2364#: ../src/theme-parser.c:1446
2365#, c-format
2366msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
2367msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „top“"
2368
2369#: ../src/theme-parser.c:1453
2370#, c-format
2371msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
2372msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „bottom“"
2373
2374#: ../src/theme-parser.c:1460
2375#, c-format
2376msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
2377msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „left“"
2378
2379#: ../src/theme-parser.c:1467
2380#, c-format
2381msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
2382msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „right“"
2383
2384#: ../src/theme-parser.c:1499
2385#, c-format
2386msgid "Border \"%s\" is unknown"
2387msgstr "Границата „%s“ е непозната"
2388
2389#: ../src/theme-parser.c:1655 ../src/theme-parser.c:1765
2390#: ../src/theme-parser.c:1868 ../src/theme-parser.c:2055
2391#: ../src/theme-parser.c:2869
2392#, c-format
2393msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
2394msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „color“"
2395
2396#: ../src/theme-parser.c:1662
2397#, c-format
2398msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
2399msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x1“"
2400
2401#: ../src/theme-parser.c:1669 ../src/theme-parser.c:2714
2402#, c-format
2403msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
2404msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y1“"
2405
2406#: ../src/theme-parser.c:1676
2407#, c-format
2408msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
2409msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x2“"
2410
2411#: ../src/theme-parser.c:1683 ../src/theme-parser.c:2721
2412#, c-format
2413msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
2414msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y2“"
2415
2416#: ../src/theme-parser.c:1772 ../src/theme-parser.c:1875
2417#: ../src/theme-parser.c:1981 ../src/theme-parser.c:2062
2418#: ../src/theme-parser.c:2168 ../src/theme-parser.c:2266
2419#: ../src/theme-parser.c:2483 ../src/theme-parser.c:2609
2420#: ../src/theme-parser.c:2707 ../src/theme-parser.c:2781
2421#: ../src/theme-parser.c:2876
2422#, c-format
2423msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
2424msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x“"
2425
2426#: ../src/theme-parser.c:1779 ../src/theme-parser.c:1882
2427#: ../src/theme-parser.c:1988 ../src/theme-parser.c:2069
2428#: ../src/theme-parser.c:2175 ../src/theme-parser.c:2273
2429#: ../src/theme-parser.c:2490 ../src/theme-parser.c:2616
2430#: ../src/theme-parser.c:2788 ../src/theme-parser.c:2883
2431#, c-format
2432msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
2433msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y“"
2434
2435#: ../src/theme-parser.c:1786 ../src/theme-parser.c:1889
2436#: ../src/theme-parser.c:1995 ../src/theme-parser.c:2076
2437#: ../src/theme-parser.c:2182 ../src/theme-parser.c:2280
2438#: ../src/theme-parser.c:2497 ../src/theme-parser.c:2623
2439#: ../src/theme-parser.c:2795
2440#, c-format
2441msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
2442msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „width“"
2443
2444#: ../src/theme-parser.c:1793 ../src/theme-parser.c:1896
2445#: ../src/theme-parser.c:2002 ../src/theme-parser.c:2083
2446#: ../src/theme-parser.c:2189 ../src/theme-parser.c:2287
2447#: ../src/theme-parser.c:2504 ../src/theme-parser.c:2630
2448#: ../src/theme-parser.c:2802
2449#, c-format
2450msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
2451msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „height“"
2452
2453#: ../src/theme-parser.c:1903
2454#, c-format
2455msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
2456msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „start_angle“"
2457
2458#: ../src/theme-parser.c:1910
2459#, c-format
2460msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
2461msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „extent_angle“"
2462
2463#: ../src/theme-parser.c:2090
2464#, c-format
2465msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
2466msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „alpha“"
2467
2468#: ../src/theme-parser.c:2161
2469#, c-format
2470msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
2471msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „type“"
2472
2473#: ../src/theme-parser.c:2209
2474#, c-format
2475msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
2476msgstr "Стойността „%s“ не може да се анализира като тип градиент"
2477
2478#: ../src/theme-parser.c:2294
2479#, c-format
2480msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
2481msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „filename“"
2482
2483#: ../src/theme-parser.c:2319 ../src/theme-parser.c:2827
2484#, c-format
2485msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
2486msgstr "Непознато запълване „%s“ за елемента <%s>"
2487
2488#: ../src/theme-parser.c:2462 ../src/theme-parser.c:2595
2489#: ../src/theme-parser.c:2700
2490#, c-format
2491msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
2492msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
2493
2494#: ../src/theme-parser.c:2469 ../src/theme-parser.c:2602
2495#, c-format
2496msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
2497msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „shadow“"
2498
2499#: ../src/theme-parser.c:2476
2500#, c-format
2501msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
2502msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „arrow“"
2503
2504#: ../src/theme-parser.c:2529 ../src/theme-parser.c:2651
2505#: ../src/theme-parser.c:2739
2506#, c-format
2507msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
2508msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ на елемента <%s>"
2509
2510#: ../src/theme-parser.c:2539 ../src/theme-parser.c:2661
2511#, c-format
2512msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
2513msgstr "Неуспех при анализа на сянката „%s“ на елемента <%s>"
2514
2515#: ../src/theme-parser.c:2549
2516#, c-format
2517msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
2518msgstr "Неуспех при анализа на стрелката „%s“ на елемента <%s>"
2519
2520#: ../src/theme-parser.c:2962 ../src/theme-parser.c:3078
2521#, c-format
2522msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
2523msgstr "Няма дефинирани <draw_ops> с име „%s“"
2524
2525#: ../src/theme-parser.c:2974 ../src/theme-parser.c:3090
2526#, c-format
2527msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
2528msgstr "Включването на draw_ops „%s“ тук би предизвикало циклична зависимост"
2529
2530#: ../src/theme-parser.c:3153
2531#, c-format
2532msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
2533msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
2534
2535#: ../src/theme-parser.c:3210
2536#, c-format
2537msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
2538msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „position“"
2539
2540#: ../src/theme-parser.c:3219
2541#, c-format
2542msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
2543msgstr "Непозната позиция „%s“ за елемент на рамката"
2544
2545#: ../src/theme-parser.c:3227
2546#, c-format
2547msgid "Frame style already has a piece at position %s"
2548msgstr "Стилът на рамката вече има елемент на позицията %s"
2549
2550#: ../src/theme-parser.c:3272
2551#, c-format
2552msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
2553msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „function“"
2554
2555#: ../src/theme-parser.c:3280 ../src/theme-parser.c:3384
2556#, c-format
2557msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
2558msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
2559
2560#: ../src/theme-parser.c:3289
2561#, c-format
2562msgid "Unknown function \"%s\" for button"
2563msgstr "Непозната функция „%s“ за бутона"
2564
2565#: ../src/theme-parser.c:3298
2566#, c-format
2567msgid "Unknown state \"%s\" for button"
2568msgstr "Непознато състояние „%s“ за бутона"
2569
2570#: ../src/theme-parser.c:3306
2571#, c-format
2572msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
2573msgstr "Стилът на рамката има бутон за функция %s, състояние %s"
2574
2575#: ../src/theme-parser.c:3376
2576#, c-format
2577msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
2578msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „focus“"
2579
2580#: ../src/theme-parser.c:3392
2581#, c-format
2582msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
2583msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „style“"
2584
2585#: ../src/theme-parser.c:3401
2586#, c-format
2587msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
2588msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута фокус"
2589
2590#: ../src/theme-parser.c:3410
2591#, c-format
2592msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
2593msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута състояние"
2594
2595#: ../src/theme-parser.c:3420
2596#, c-format
2597msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
2598msgstr "Не е дефиниран стил на име  „%s“"
2599
2600#: ../src/theme-parser.c:3430
2601#, c-format
2602msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
2603msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „resize“"
2604
2605#: ../src/theme-parser.c:3440
2606#, c-format
2607msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
2608msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута оразмеряване"
2609
2610#: ../src/theme-parser.c:3450
2611#, c-format
2612msgid ""
2613"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
2614"states"
2615msgstr ""
2616"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянията максимизиран/"
2617"засенчен"
2618
2619#: ../src/theme-parser.c:3464
2620#, c-format
2621msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
2622msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, оразмеряване %s, фокус %s"
2623
2624#: ../src/theme-parser.c:3475 ../src/theme-parser.c:3486
2625#: ../src/theme-parser.c:3497
2626#, c-format
2627msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
2628msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, фокус %s"
2629
2630#: ../src/theme-parser.c:3536
2631msgid ""
2632"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
2633"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2634msgstr ""
2635"Не може да има два draw_ops за елемент <piece> (темата е указала атрибут "
2636"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2637
2638#: ../src/theme-parser.c:3574
2639msgid ""
2640"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
2641"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2642msgstr ""
2643"Не може да има два draw_ops за елемент <button> (темата е указала атрибут "
2644"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2645
2646#: ../src/theme-parser.c:3612
2647msgid ""
2648"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
2649"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2650msgstr ""
2651"Не може да има два draw_ops за елемент <menu_icon> (темата е указала атрибут "
2652"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2653
2654#: ../src/theme-parser.c:3659
2655#, c-format
2656msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
2657msgstr "Най-външният елемент в темата трябва да е <metacity_theme>, а не <%s>"
2658
2659#: ../src/theme-parser.c:3679
2660#, c-format
2661msgid ""
2662"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
2663msgstr "Елементът <%s> не е разрешен в елементите name/author/date/description"
2664
2665#: ../src/theme-parser.c:3684
2666#, c-format
2667msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
2668msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <constant> елемент"
2669
2670#: ../src/theme-parser.c:3696
2671#, c-format
2672msgid ""
2673"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
2674msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент distance/border/aspect_ratio"
2675
2676#: ../src/theme-parser.c:3718
2677#, c-format
2678msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
2679msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент с операция за чертане"
2680
2681#: ../src/theme-parser.c:3728 ../src/theme-parser.c:3758
2682#: ../src/theme-parser.c:3763
2683#, c-format
2684msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
2685msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент <%s>"
2686
2687#: ../src/theme-parser.c:3984
2688msgid "No draw_ops provided for frame piece"
2689msgstr "Няма draw_ops за детайл от рамката"
2690
2691#: ../src/theme-parser.c:3999
2692msgid "No draw_ops provided for button"
2693msgstr "Няма draw_ops за бутон"
2694
2695#: ../src/theme-parser.c:4014
2696msgid "No draw_ops provided for menu icon"
2697msgstr "Няма draw_ops за икона на менюто"
2698
2699#: ../src/theme-parser.c:4054
2700#, c-format
2701msgid "No text is allowed inside element <%s>"
2702msgstr "Не е позволен текст в елемента <%s>"
2703
2704#: ../src/theme-parser.c:4109
2705msgid "<name> specified twice for this theme"
2706msgstr "<name> е указан два пъти за тази тема"
2707
2708#: ../src/theme-parser.c:4120
2709msgid "<author> specified twice for this theme"
2710msgstr "<author> е указан два пъти за тази тема"
2711
2712#: ../src/theme-parser.c:4131
2713msgid "<copyright> specified twice for this theme"
2714msgstr "<copyright> е указан два пъти за тази тема"
2715
2716#: ../src/theme-parser.c:4142
2717msgid "<date> specified twice for this theme"
2718msgstr "<date> е указан два пъти за тази тема"
2719
2720#: ../src/theme-parser.c:4153
2721msgid "<description> specified twice for this theme"
2722msgstr "<description> е указан два пъти за тази тема"
2723
2724#: ../src/theme-parser.c:4348
2725#, c-format
2726msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
2727msgstr "Неуспех при прочитането на тема от файла %s: %s\n"
2728
2729#: ../src/theme-parser.c:4403
2730#, c-format
2731msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
2732msgstr "Файлът-тема %s не съдържа коренов <metacity_theme> елемент"
2733
2734#: ../src/theme-viewer.c:72
2735msgid "/_Windows"
2736msgstr "/_Прозорци"
2737
2738#: ../src/theme-viewer.c:73
2739msgid "/Windows/tearoff"
2740msgstr "/Прозорци/откъсване"
2741
2742#: ../src/theme-viewer.c:74
2743msgid "/Windows/_Dialog"
2744msgstr "/Прозорци/_Диалогов"
2745
2746#: ../src/theme-viewer.c:75
2747msgid "/Windows/_Modal dialog"
2748msgstr "/Прозорци/Модален прозорец"
2749
2750#: ../src/theme-viewer.c:76
2751msgid "/Windows/_Utility"
2752msgstr "/Прозорци/_Инструмент"
2753
2754#: ../src/theme-viewer.c:77
2755msgid "/Windows/_Splashscreen"
2756msgstr "/Прозорци/_Стартиращ екран"
2757
2758#: ../src/theme-viewer.c:78
2759msgid "/Windows/_Top dock"
2760msgstr "/Прозорци/_Горен док"
2761
2762#: ../src/theme-viewer.c:79
2763msgid "/Windows/_Bottom dock"
2764msgstr "/Прозорци/_Долен док"
2765
2766#: ../src/theme-viewer.c:80
2767msgid "/Windows/_Left dock"
2768msgstr "/Прозорци/_Ляв док"
2769
2770#: ../src/theme-viewer.c:81
2771msgid "/Windows/_Right dock"
2772msgstr "/Прозорци/_Десен док"
2773
2774#: ../src/theme-viewer.c:82
2775msgid "/Windows/_All docks"
2776msgstr "/Прозорци/_Всички докове"
2777
2778#: ../src/theme-viewer.c:83
2779msgid "/Windows/Des_ktop"
2780msgstr "/Прозорци/Работен _плот"
2781
2782#: ../src/theme-viewer.c:132
2783msgid "Open another one of these windows"
2784msgstr "Отваряне на някой друг от тези прозорци"
2785
2786#: ../src/theme-viewer.c:139
2787msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
2788msgstr "Това е демонстрационен бутон с икона „отваряне“"
2789
2790#: ../src/theme-viewer.c:146
2791msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
2792msgstr "Това е демо бутон с икона „изход“"
2793
2794#: ../src/theme-viewer.c:239
2795msgid "This is a sample message in a sample dialog"
2796msgstr "Това е примерно съобщение в примерен диалогов прозорец"
2797
2798#: ../src/theme-viewer.c:322
2799#, c-format
2800msgid "Fake menu item %d\n"
2801msgstr "Фалшив обект на менюто %d\n"
2802
2803#: ../src/theme-viewer.c:356
2804msgid "Border-only window"
2805msgstr "Прозорец само с граници"
2806
2807#: ../src/theme-viewer.c:358
2808msgid "Bar"
2809msgstr "Лента"
2810
2811#: ../src/theme-viewer.c:375
2812msgid "Normal Application Window"
2813msgstr "Нормален прозорец на програма"
2814
2815#: ../src/theme-viewer.c:379
2816msgid "Dialog Box"
2817msgstr "Диалогова кутия"
2818
2819#: ../src/theme-viewer.c:383
2820msgid "Modal Dialog Box"
2821msgstr "Модална диалогова кутия"
2822
2823#: ../src/theme-viewer.c:387
2824msgid "Utility Palette"
2825msgstr "Палитра на инструментите"
2826
2827#: ../src/theme-viewer.c:391
2828msgid "Torn-off Menu"
2829msgstr "Откъсване на менюто"
2830
2831#: ../src/theme-viewer.c:395
2832msgid "Border"
2833msgstr "Граница"
2834
2835#: ../src/theme-viewer.c:723
2836#, c-format
2837msgid "Button layout test %d"
2838msgstr "Тест за подредбата на бутоните %d"
2839
2840#: ../src/theme-viewer.c:752
2841#, c-format
2842msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
2843msgstr "%g милисекунди за да изрисува една прозоречна рамка"
2844
2845#: ../src/theme-viewer.c:795
2846msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
2847msgstr "Употреба: metacity-theme-viewer [ИМЕНАТЕМАТА]\n"
2848
2849#: ../src/theme-viewer.c:802
2850#, c-format
2851msgid "Error loading theme: %s\n"
2852msgstr "Грешка при зареждането на темата: %s\n"
2853
2854#: ../src/theme-viewer.c:808
2855#, c-format
2856msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
2857msgstr "Темата „%s“ е заредена за %g секунди\n"
2858
2859#: ../src/theme-viewer.c:831
2860msgid "Normal Title Font"
2861msgstr "Нормален шрифт на заглавието"
2862
2863#: ../src/theme-viewer.c:837
2864msgid "Small Title Font"
2865msgstr "Малък шрифт на заглавието"
2866
2867#: ../src/theme-viewer.c:843
2868msgid "Large Title Font"
2869msgstr "Голям шрифт на заглавието"
2870
2871#: ../src/theme-viewer.c:848
2872msgid "Button Layouts"
2873msgstr "Изглед на бутоните"
2874
2875#: ../src/theme-viewer.c:853
2876msgid "Benchmark"
2877msgstr "Статистика"
2878
2879#: ../src/theme-viewer.c:900
2880msgid "Window Title Goes Here"
2881msgstr "Тук се поставя заглавието на прозорците"
2882
2883#: ../src/theme-viewer.c:1004
2884#, c-format
2885msgid ""
2886"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
2887"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
2888"frame)\n"
2889msgstr ""
2890"Изчертаха се %d кадъра за %g секунди от страна на клиента (по %g милисекунди "
2891"на кадър) и %g секунди нормално време, което включва ресурси от страна на "
2892"сървъра X (по %g милисекунди на кадър)\n"
2893
2894#: ../src/theme-viewer.c:1219
2895msgid "position expression test returned TRUE but set error"
2896msgstr ""
2897"изразът за проверка на разположението върна TRUE, но зададе състояние за "
2898"грешка"
2899
2900#: ../src/theme-viewer.c:1221
2901msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
2902msgstr ""
2903"изразът за проверка на разположението върна FALSE, но не зададе състояние за "
2904"грешка<"
2905
2906#: ../src/theme-viewer.c:1225
2907msgid "Error was expected but none given"
2908msgstr "Очакваше се грешка, но не беше дадена никаква"
2909
2910#: ../src/theme-viewer.c:1227
2911#, c-format
2912msgid "Error %d was expected but %d given"
2913msgstr "Очакваше се грешка %d, но беше дадена %d"
2914
2915#: ../src/theme-viewer.c:1233
2916#, c-format
2917msgid "Error not expected but one was returned: %s"
2918msgstr "Не се очакваше грешка, но беше върната една: %s"
2919
2920#: ../src/theme-viewer.c:1237
2921#, c-format
2922msgid "x value was %d, %d was expected"
2923msgstr "стойността x беше %d, беше очаквана %d"
2924
2925#: ../src/theme-viewer.c:1240
2926#, c-format
2927msgid "y value was %d, %d was expected"
2928msgstr "стойността y беше %d, беше очаквана %d"
2929
2930#: ../src/theme-viewer.c:1303
2931#, c-format
2932msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
2933msgstr "%d координатен израз обработен за %g секунди (%g секунди средно)\n"
2934
2935#: ../src/theme.c:202
2936msgid "top"
2937msgstr "горния"
2938
2939#: ../src/theme.c:204
2940msgid "bottom"
2941msgstr "долния"
2942
2943#: ../src/theme.c:206
2944msgid "left"
2945msgstr "левия"
2946
2947#: ../src/theme.c:208
2948msgid "right"
2949msgstr "десния"
2950
2951#: ../src/theme.c:222
2952#, c-format
2953msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
2954msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер"
2955
2956#: ../src/theme.c:241
2957#, c-format
2958msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
2959msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размера на „%s“ ръб"
2960
2961#: ../src/theme.c:278
2962#, c-format
2963msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
2964msgstr "Отношението на размерите на бутона %g е неподходящо"
2965
2966#: ../src/theme.c:290
2967msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
2968msgstr "Геометрията на рамката не указва размера на бутоните"
2969
2970#: ../src/theme.c:842
2971msgid "Gradients should have at least two colors"
2972msgstr "Преливките трябва да имат поне два цвята"
2973
2974#: ../src/theme.c:968
2975#, c-format
2976msgid ""
2977"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
2978"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
2979msgstr ""
2980"GTK цветовата спецификация трябва да указва състоянието в квадратни скоби, "
2981"напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при анализира „%s“"
2982
2983#: ../src/theme.c:982
2984#, c-format
2985msgid ""
2986"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
2987"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
2988msgstr ""
2989"GTK цветовата спецификация трябва да съдържа квадратна скоба след "
2990"състоянието, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
2991"анализа на „%s“"
2992
2993#: ../src/theme.c:993
2994#, c-format
2995msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
2996msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ в цветовата спецификация"
2997
2998#: ../src/theme.c:1006
2999#, c-format
3000msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
3001msgstr "Неуспех при анализа на цветови компонент „%s“ в цветовата спецификация"
3002
3003#: ../src/theme.c:1036
3004#, c-format
3005msgid ""
3006"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
3007"format"
3008msgstr ""
3009"Форматът на смесването е „blend/bg_color/fg_color/alpha“, „%s“ не се "
3010"подчинява на формата"
3011
3012#: ../src/theme.c:1047
3013#, c-format
3014msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
3015msgstr "Неуспех при анализира на алфа стойността „%s“ в смесения цвят"
3016
3017#: ../src/theme.c:1057
3018#, c-format
3019msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
3020msgstr "Алфа стойността „%s“в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
3021
3022#: ../src/theme.c:1104
3023#, c-format
3024msgid ""
3025"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
3026msgstr ""
3027"Форматът на навиването е „shade/base_color/factor“, „%s“ не се подчинява на "
3028"формата"
3029
3030#: ../src/theme.c:1115
3031#, c-format
3032msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
3033msgstr ""
3034"Неуспех при анализира на фактора на навиването „%s“ в цвета за навиване"
3035
3036#: ../src/theme.c:1125
3037#, c-format
3038msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
3039msgstr "Факторът на навиване „%s“ в цвета за сянката е отрицателен"
3040
3041#: ../src/theme.c:1154
3042#, c-format
3043msgid "Could not parse color \"%s\""
3044msgstr "Неуспех при анализира на цвета „%s“"
3045
3046#: ../src/theme.c:1416
3047#, c-format
3048msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
3049msgstr "Изразът за координати съдържа символа „%s“, който не е позволен"
3050
3051#: ../src/theme.c:1443
3052#, c-format
3053msgid ""
3054"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
3055"parsed"
3056msgstr ""
3057"Изразът за координати съдържа числото с плаваща запетая „%s“, което не може "
3058"да бъде анализирано"
3059
3060#: ../src/theme.c:1457
3061#, c-format
3062msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
3063msgstr ""
3064"Изразът за координати съдържа цялото число „%s“, което не може да бъде "
3065"анализирано"
3066
3067#: ../src/theme.c:1524
3068#, c-format
3069msgid ""
3070"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
3071"\"%s\""
3072msgstr ""
3073"Изразът за координати съдържа непознат оператор в началото на този текст: „%"
3074"s“"
3075
3076#: ../src/theme.c:1581
3077msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
3078msgstr "Изразът за координати бе празен или не бе разбран"
3079
3080#: ../src/theme.c:1724 ../src/theme.c:1734 ../src/theme.c:1768
3081msgid "Coordinate expression results in division by zero"
3082msgstr "Изразът за координати дава делене на нула"
3083
3084#: ../src/theme.c:1776
3085msgid ""
3086"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
3087msgstr ""
3088"Изразът за координати използва оператора mod върху число с плаваща запетая"
3089
3090#: ../src/theme.c:1832
3091#, c-format
3092msgid ""
3093"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
3094msgstr ""
3095"Изразът за координати използва оператора „%s“ на място, където се очаква "
3096"операнд"
3097
3098#: ../src/theme.c:1841
3099msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
3100msgstr ""
3101"Изразът за координати използва оператор на място, където се очаква операнд"
3102
3103#: ../src/theme.c:1849
3104msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
3105msgstr "Изразът за координати завършва с оператор вместо с операнд"
3106
3107#: ../src/theme.c:1859
3108#, c-format
3109msgid ""
3110"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
3111"operand in between"
3112msgstr ""
3113"Изразът за координати използва оператора „%c“ след „%c“ без да има операнд "
3114"между тях"
3115
3116#: ../src/theme.c:1978
3117msgid ""
3118"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
3119"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
3120msgstr ""
3121"Анализаторът на координати препълни буфера си. Това е грешка на Metacity, но "
3122"уверени ли сте, че се нуждаете от толкова дълъг израз?"
3123
3124#: ../src/theme.c:2007
3125msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
3126msgstr "В израза за координати има затваряща скоба без съответна отваряща"
3127
3128#: ../src/theme.c:2069
3129#, c-format
3130msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
3131msgstr ""
3132"Изразът за координати използва непознатата променлива или константа „%s“"
3133
3134#: ../src/theme.c:2126
3135msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
3136msgstr "В изразът за координати има отваряща скоба без съответна затваряща"
3137
3138#: ../src/theme.c:2137
3139msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
3140msgstr "Изразът за координати не съдържа нито оператори, нито операнди"
3141
3142#: ../src/theme.c:2381 ../src/theme.c:2403 ../src/theme.c:2424
3143#, c-format
3144msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
3145msgstr "Темата съдържа израза „%s“, който даде грешка: %s\n"
3146
3147#: ../src/theme.c:3910
3148#, c-format
3149msgid ""
3150"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
3151"specified for this frame style"
3152msgstr ""
3153"За този стил на рамката трябва да се укаже <button function=\"%s\" state=\"%s"
3154"\" draw_ops=\"нещо си\"/>"
3155
3156#: ../src/theme.c:4360 ../src/theme.c:4392
3157#, c-format
3158msgid ""
3159"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
3160msgstr ""
3161"Липсва <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"нещо си\"/>"
3162
3163#: ../src/theme.c:4443
3164#, c-format
3165msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
3166msgstr "Неуспех при зареждането на темата „%s“: %s\n"
3167
3168#: ../src/theme.c:4597 ../src/theme.c:4604 ../src/theme.c:4611
3169#: ../src/theme.c:4618 ../src/theme.c:4625
3170#, c-format
3171msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
3172msgstr "Не е указано <%s> за темата „%s“"
3173
3174#: ../src/theme.c:4635
3175#, c-format
3176msgid ""
3177"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
3178"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
3179msgstr ""
3180"Няма указан стил на рамката за „%s“ прозорците в тема „%s“. Добавете елемент "
3181"<window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
3182
3183#: ../src/theme.c:4657
3184#, c-format
3185msgid ""
3186"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
3187"specified for this theme"
3188msgstr ""
3189"За тази тема трябва да се укаже <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" "
3190"draw_ops=\"нещо си\"/>"
3191
3192#: ../src/theme.c:5046 ../src/theme.c:5108
3193#, c-format
3194msgid ""
3195"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
3196msgstr ""
3197"Константите определени от потребителя трябва да започват с главна буква, а „%"
3198"s“ не започва така"
3199
3200#: ../src/theme.c:5054 ../src/theme.c:5116
3201#, c-format
3202msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
3203msgstr "Константата „%s“ вече е дефинирана"
3204
3205#: ../src/util.c:96
3206#, c-format
3207msgid "Failed to open debug log: %s\n"
3208msgstr "Неуспех при отварянето на журнала за изчистване на грешки: %s\n"
3209
3210#: ../src/util.c:106
3211#, c-format
3212msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
3213msgstr "Неуспех при изпълнението на fdopen() върху журналния файл %s: %s\n"
3214
3215#: ../src/util.c:112
3216#, c-format
3217msgid "Opened log file %s\n"
3218msgstr "Отворен е журналния файл %s\n"
3219
3220#: ../src/util.c:220
3221msgid "Window manager: "
3222msgstr "Мениджър на прозорци: "
3223
3224#: ../src/util.c:366
3225msgid "Bug in window manager: "
3226msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
3227
3228#: ../src/util.c:395
3229msgid "Window manager warning: "
3230msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
3231
3232#: ../src/util.c:419
3233msgid "Window manager error: "
3234msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
3235
3236#: ../src/window-props.c:169
3237#, c-format
3238msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
3239msgstr "Приложението зададе неверен _NET_WM_PID %lu\n"
3240
3241#: ../src/window-props.c:233
3242#, c-format
3243msgid "%s (on %s)"
3244msgstr "%s (от %s)"
3245
3246#. first time through
3247#: ../src/window.c:5410
3248#, c-format
3249msgid ""
3250"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
3251"window as specified in the ICCCM.\n"
3252msgstr ""
3253"Прозорецът %s зададе SM_CLIENT_ID за себе, а не за прозореца "
3254"WM_CLIENT_LEADER, както е указано в ICCCM.\n"
3255
3256#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
3257#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
3258#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
3259#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows.  Apps that set
3260#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
3261#. * about these apps but make them work.
3262#.
3263#: ../src/window.c:6038
3264#, c-format
3265msgid ""
3266"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
3267"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
3268msgstr ""
3269"Прозорецът %s задава подсказка MWM за това, че размерът му не може да се "
3270"променя, но едновременно с това указва минимален размер %d x %d и максимален "
3271"размер %d x %d. Това не е смислено.\n"
3272
3273#: ../src/xprops.c:153
3274#, c-format
3275msgid ""
3276"Window 0x%lx has property %s\n"
3277"that was expected to have type %s format %d\n"
3278"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
3279"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
3280"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
3281msgstr ""
3282"Прозорецът 0x%lx има свойството %s\n"
3283"което трябва да е от вида: %s, формат: %d\n"
3284"а всъщност има вида: %s, формат: %d, брой: %d.\n"
3285"Това най-вероятно е грешка в приложението, а не в мениджъра на прозорци.\n"
3286"Прозорецът е със заглавие=„%s“, клас=„%s“, име=„%s“\n"
3287
3288#: ../src/xprops.c:399
3289#, c-format
3290msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
3291msgstr "Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8\n"
3292
3293#: ../src/xprops.c:482
3294#, c-format
3295msgid ""
3296"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
3297msgstr ""
3298"Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8 за елемента %d в "
3299"списъка\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.