source: desktop/metacity.HEAD.bg.po @ 580

Last change on this file since 580 was 580, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

Подадено. Dasher е подаден и в HEAD.

File size: 162.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation for metacity.
2# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3# Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com>, 2002.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, huge updates, 2004.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, updates, 2004
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: metacity 2.10\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2006-03-05 13:11+0200\n"
13"PO-Revision-Date: 2006-03-05 13:36+0200\n"
14"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../src/tools/metacity-message.c:150
22#, c-format
23msgid "Usage: %s\n"
24msgstr "Употреба: %s\n"
25
26#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:131
27msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
28msgstr "Metacity е компилиран без поддръжка на подробен режим\n"
29
30#: ../src/delete.c:64 ../src/delete.c:91 ../src/metacity-dialog.c:71
31#: ../src/theme-parser.c:467
32#, c-format
33msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
34msgstr "„%s“ не може да се анализира като цяло число"
35
36#: ../src/delete.c:71 ../src/delete.c:98 ../src/metacity-dialog.c:78
37#: ../src/theme-parser.c:476 ../src/theme-parser.c:530
38#, c-format
39msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
40msgstr "Крайните символи „%s“ в низа „%s“ са неразбираеми"
41
42#: ../src/delete.c:129
43#, c-format
44msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
45msgstr "Неуспех при анализа на съобщението „%s“ от диалоговия процес\n"
46
47#: ../src/delete.c:264
48#, c-format
49msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
50msgstr "Грешка при четене от процеса за изобразяване на диалога: %s\n"
51
52#: ../src/delete.c:345
53#, c-format
54msgid ""
55"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
56msgstr ""
57"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който пита дали да се убие "
58"приложението: %s\n"
59
60#: ../src/delete.c:453
61#, c-format
62msgid "Failed to get hostname: %s\n"
63msgstr "Неуспех при получаването на името на хоста: %s\n"
64
65#: ../src/display.c:350
66#, c-format
67msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
68msgstr "Неуспех при отварянето на дисплея на X Window „%s“\n"
69
70#: ../src/errors.c:269
71#, c-format
72msgid ""
73"Lost connection to the display '%s';\n"
74"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
75"the window manager.\n"
76msgstr ""
77"Връзката с дисплея „%s“ се изгуби.\n"
78"Най-вероятно X сървърът е бил спрян или сте \n"
79"убили/унищожили мениджъра на прозорци.\n"
80
81#: ../src/errors.c:276
82#, c-format
83msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
84msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей „%s“.\n"
85
86#: ../src/frames.c:1097
87msgid "Close Window"
88msgstr "Затваряне на прозореца"
89
90#: ../src/frames.c:1100
91msgid "Window Menu"
92msgstr "Меню за прозорците"
93
94#: ../src/frames.c:1103
95msgid "Minimize Window"
96msgstr "Минимизиране на прозореца"
97
98#: ../src/frames.c:1106
99msgid "Maximize Window"
100msgstr "Максимизиране на прозореца"
101
102#: ../src/frames.c:1109
103msgid "Unmaximize Window"
104msgstr "Демаксимизиране на прозореца"
105
106#: ../src/keybindings.c:996
107#, c-format
108msgid ""
109"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
110"binding\n"
111msgstr "Някоя друга програма използва бързия клавиш %s с модификатори %x\n"
112
113#: ../src/keybindings.c:2534
114#, c-format
115msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
116msgstr ""
117"Грешка при стартиране на диалоговия прозорец на Metacity, за отпечатване на "
118"грешка за команда: %s\n"
119
120#: ../src/keybindings.c:2639
121#, c-format
122msgid "No command %d has been defined.\n"
123msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
124
125#: ../src/keybindings.c:3501
126msgid "No terminal command has been defined.\n"
127msgstr "Не е дефинирана команда за терминал.\n"
128
129#: ../src/main.c:70
130#, c-format
131msgid ""
132"metacity %s\n"
133"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
134"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
135"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
136"PARTICULAR PURPOSE.\n"
137msgstr ""
138"metacity %s\n"
139"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., и други\n"
140"Това е свободен софтуер, прегледайте изходния код относно условията за "
141"разпространение.\n"
142"Не получавате НИКАКВА гаранция, дори и ПРЕПОРЪКА или СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА КАКВИТО "
143"И ДА Е ЦЕЛИ.\n"
144
145#: ../src/main.c:258
146msgid "Disable connection to session manager"
147msgstr "Прекъсване на връзката към мениджъра на сесиите"
148
149#: ../src/main.c:264
150msgid "Replace the running window manager with Metacity"
151msgstr "Замяна на текущия мениджър на прозорци с Metacity"
152
153#: ../src/main.c:270
154msgid "Specify session management ID"
155msgstr "Определяне на ID за управлението на сесии"
156
157#: ../src/main.c:275
158msgid "X Display to use"
159msgstr "X дисплея, който да се използва"
160
161#: ../src/main.c:281
162msgid "Initialize session from savefile"
163msgstr "Инициализиране на сесия от файл със запазеното състояние"
164
165#: ../src/main.c:287
166msgid "Print version"
167msgstr "Версия за печат"
168
169#: ../src/main.c:439
170#, c-format
171msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
172msgstr "Неуспех при сканирането на директорията с темите: %s\n"
173
174#: ../src/main.c:455
175#, c-format
176msgid ""
177"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
178msgstr ""
179"Неуспех при намирането на тема! Проверете дали %s съществува и съдържа "
180"обичайните теми."
181
182#: ../src/main.c:527
183#, c-format
184msgid "Failed to restart: %s\n"
185msgstr "Неуспех при рестартиране: %s\n"
186
187#: ../src/menu.c:55
188msgid "Mi_nimize"
189msgstr "Ми_нимизиране"
190
191#: ../src/menu.c:56
192msgid "Ma_ximize"
193msgstr "_Максимизиране"
194
195#: ../src/menu.c:57
196msgid "Unma_ximize"
197msgstr "_Демаксимизиране"
198
199#: ../src/menu.c:58
200msgid "Roll _Up"
201msgstr "На_виване"
202
203#: ../src/menu.c:59
204msgid "_Unroll"
205msgstr "_Развиване"
206
207#: ../src/menu.c:60 ../src/menu.c:61
208msgid "On _Top"
209msgstr "_Отгоре"
210
211#: ../src/menu.c:62
212msgid "_Move"
213msgstr "_Преместване"
214
215#: ../src/menu.c:63
216msgid "_Resize"
217msgstr "_Оразмеряване"
218
219#: ../src/menu.c:64
220msgid "Move Titlebar On_screen"
221msgstr "Преместване на лентата за заглавието по _екрана"
222
223#. separator
224#: ../src/menu.c:66
225msgid "_Close"
226msgstr "_Затваряне"
227
228#. separator
229#: ../src/menu.c:68
230msgid "_Always on Visible Workspace"
231msgstr "_Винаги на видимия работен плот"
232
233#: ../src/menu.c:69
234msgid "_Only on This Workspace"
235msgstr "_Само на този работен плот"
236
237#: ../src/menu.c:70
238msgid "Move to Workspace _Left"
239msgstr "Преместване в _левия работен плот"
240
241#: ../src/menu.c:71
242msgid "Move to Workspace R_ight"
243msgstr "Преместване в _десния работен плот"
244
245#: ../src/menu.c:72
246msgid "Move to Workspace _Up"
247msgstr "Преместване в _горния работен плот"
248
249#: ../src/menu.c:73
250msgid "Move to Workspace _Down"
251msgstr "Преместване в _долния работен плот"
252
253#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:2004 ../src/prefs.c:2367
254#, c-format
255msgid "Workspace %d"
256msgstr "Работен плот %d"
257
258#: ../src/menu.c:173
259msgid "Workspace 1_0"
260msgstr "Работен плот 1_0"
261
262#: ../src/menu.c:175
263#, c-format
264msgid "Workspace %s%d"
265msgstr "Работен плот %s%d"
266
267#: ../src/menu.c:373
268msgid "Move to Another _Workspace"
269msgstr "Преместване в друг _работен плот"
270
271#. This is the text that should appear next to menu accelerators
272#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
273#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
274#. * this.
275#.
276#: ../src/metaaccellabel.c:103
277msgid "Shift"
278msgstr "Shift"
279
280#. This is the text that should appear next to menu accelerators
281#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
282#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
283#. * this.
284#.
285#: ../src/metaaccellabel.c:109
286msgid "Ctrl"
287msgstr "Ctrl"
288
289#. This is the text that should appear next to menu accelerators
290#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
291#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
292#. * this.
293#.
294#: ../src/metaaccellabel.c:115
295msgid "Alt"
296msgstr "Alt"
297
298#. This is the text that should appear next to menu accelerators
299#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
300#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
301#. * this.
302#.
303#: ../src/metaaccellabel.c:121
304msgid "Meta"
305msgstr "Meta"
306
307#. This is the text that should appear next to menu accelerators
308#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
309#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
310#. * this.
311#.
312#: ../src/metaaccellabel.c:127
313msgid "Super"
314msgstr "Super"
315
316#. This is the text that should appear next to menu accelerators
317#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
318#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
319#. * this.
320#.
321#: ../src/metaaccellabel.c:133
322msgid "Hyper"
323msgstr "Hyper"
324
325#. This is the text that should appear next to menu accelerators
326#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
327#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
328#. * this.
329#.
330#: ../src/metaaccellabel.c:139
331msgid "Mod2"
332msgstr "Mod2"
333
334#. This is the text that should appear next to menu accelerators
335#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
336#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
337#. * this.
338#.
339#: ../src/metaaccellabel.c:145
340msgid "Mod3"
341msgstr "Mod3"
342
343#. This is the text that should appear next to menu accelerators
344#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
345#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
346#. * this.
347#.
348#: ../src/metaaccellabel.c:151
349msgid "Mod4"
350msgstr "Mod4"
351
352#. This is the text that should appear next to menu accelerators
353#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
354#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
355#. * this.
356#.
357#: ../src/metaaccellabel.c:157
358msgid "Mod5"
359msgstr "Mod5"
360
361#: ../src/metacity-dialog.c:111
362#, c-format
363msgid "The window \"%s\" is not responding."
364msgstr "Прозорецът „%s“ не отговаря."
365
366#: ../src/metacity-dialog.c:119
367msgid ""
368"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
369msgstr ""
370"Принудителното спиране на тази програма, ще доведе до загуба на всички "
371"незапазени промени."
372
373#: ../src/metacity-dialog.c:130
374msgid "_Force Quit"
375msgstr "_Принудително спиране"
376
377#: ../src/metacity-dialog.c:227
378msgid "Title"
379msgstr "Заглавие"
380
381#: ../src/metacity-dialog.c:239
382msgid "Class"
383msgstr "Клас"
384
385#: ../src/metacity-dialog.c:265
386msgid ""
387"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
388"restarted manually next time you log in."
389msgstr ""
390"Тези прозорци не поддържат операцията по записване на текущото състояние и "
391"ще трябва да се стартират ръчно при следващото Ви влизане."
392
393#: ../src/metacity-dialog.c:331
394#, c-format
395msgid ""
396"There was an error running \"%s\":\n"
397"%s."
398msgstr ""
399"Имаше грешка при изпълнението на „%s“:\n"
400"%s."
401
402#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
403msgid "Metacity"
404msgstr "Metacity"
405
406#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
407msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
408msgstr ""
409"Все още не е осъществено: навигацията работи в рамките на програмите, а не "
410"на прозорците"
411
412#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
413msgid ""
414"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
415"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
416"set to 0, however. Also, this option is disabled if the "
417"titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font "
418"is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if "
419"titlebar_uses_desktop_font is false."
420msgstr ""
421"Низ описващ шрифт за заглавната лента на прозорците. Размерът от описанието "
422"ще се използва, само ако настройката titlebar_font_size е установена на 0. "
423"Тази настройка е неактивна, ако настройката titlebar_uses_desktop_font е "
424"включена. По подразбиране titlebar_font не е зададена, което принуждава "
425"Metacity да използва шрифта за работното място, дори ако "
426"titlebar_uses_desktop_font не е зададено като истина."
427
428#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
429msgid "Action on title bar double-click"
430msgstr "Действие при двойно натискане върху заглавната лента"
431
432#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
433msgid "Activate window menu"
434msgstr "Активиране на менюто за прозорците"
435
436#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
437msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
438msgstr "Подредба на бутоните в заглавната лента"
439
440#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
441msgid ""
442"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
443"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
444"the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
445"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
446"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
447"older versions."
448msgstr ""
449"Подредба на бутоните в заглавната лента. Стойността трябва да е низ от вида "
450"„menu:minimize,maximize,close“. С „;“ се разделят левия от десния ъгъл на "
451"прозореца, а със „,“ - имената на бутоните. Не са позволени повторения на "
452"бутоните. Непознатите имена се игнорират, така че в бъдещи версии на "
453"Metacity да могат да се добавят нови бутони без да се пречи на старите "
454"версии."
455
456#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
457msgid "Automatically raises the focused window"
458msgstr "Автоматично издигане на фокусирания прозорец"
459
460#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
461msgid ""
462"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
463"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
464"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
465"for example."
466msgstr ""
467"Натискането на заглавната лента на прозорец, когато този модифициращ клавиш е "
468"натиснат, премества прозореца (ляв бутон на мишката), оразмерява прозореца "
469"(среден бутон) или показва менюто за прозорци (десен бутон). Модификаторът е "
470"от вида „&lt;Alt&gt;“ или „&lt;Super&gt;“ например."
471
472#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
473msgid "Close window"
474msgstr "Затваряне на прозореца"
475
476#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
477msgid "Commands to run in response to keybindings"
478msgstr "Команди, които да се изпълнят при натискането на бърз клавиш"
479
480#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
481msgid "Compositing Manager"
482msgstr "Мениджър за смесване"
483
484#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
485msgid "Current theme"
486msgstr "Текуща тема"
487
488#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
489msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
490msgstr "Забавяне в милисекунди за настройката за автоматично издигане"
491
492#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
493msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
494msgstr "Указва дали Metacity ще действа и като мениджър за смесване."
495
496#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
497msgid ""
498"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
499"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
500msgstr ""
501"Определя дали програми или системата може да генерират звукови „бибиткания“. "
502"Може да се използва наедно с „визуален звънец“, за да се позволят тихи "
503"„бибиткания“."
504
505#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
506msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
507msgstr ""
508"Изключва неправилното поведение изисквано от стари приложения или такива с "
509"грешки"
510
511#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
512msgid "Enable Visual Bell"
513msgstr "Включване на визуалния звънец"
514
515#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
516msgid "Hide all windows and focus desktop"
517msgstr "Скриване на всички прозорци и фокусиране на работното място"
518
519#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
520msgid ""
521"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
522"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
523"specified by the auto_raise_delay key). This preference is poorly named, but "
524"kept for backwards compatibility. To try to be more clear (at least to the "
525"technically inclined), its meaning is \"automatically raise the window "
526"following a timeout which is triggered by non-grabbed mouse entry in sloppy "
527"or mouse focus modes\". It is unrelated to clicking behavior (i.e. this is "
528"not related to raise-on-click/orthogonal-raise). It is unrelated to entering "
529"a window during drag and drop (because that results in the application "
530"grabbing the mouse)"
531msgstr ""
532"Ако е включено и начинът за фокусиране е „sloppy“ или „mouse“, тогава "
533"фокусираният прозорец ще бъде автоматично издигнат след определен интервал, "
534"който е зададен в ключа auto_raise_delay. Тази настройка действително е "
535"неподходящо наименувана, но е запазена, за да се поддържа съвместимост с "
536"предишните версии на програмата. За да бъдем по-коректни (поне пред по-"
537"технически ориентираните потребители), значението на тази настройка е "
538"«автоматично издигане на прозореца след определен интервал, което се "
539"задейства от влизането на показалеца в рамките на прозореца при режими на "
540"фокусиране „sloppy“ и „mouse“, без прозорецът да е поел входа на мишката "
541"(напр. не е бил натиснат клавиш на мишката в рамките на прозореца)». Както "
542"казахме - това поведение не е свързано с натискането на бутоните на мишката "
543"при автоматичното издигане на прозорец при натискане на бутон. Поведението "
544"не е свързано и с навлизането на показалеца на мишката при действие на "
545"провлачване и пускане, защото при него прозорецът поема входа на мишката."
546
547#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
548msgid ""
549"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
550"font for window titles."
551msgstr ""
552"Ако е зададено като истина, настройката за titlebar_font се игнорира. За "
553"заглавията на прозорците се използва стандартният шрифт за приложенията."
554
555#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
556msgid ""
557"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
558"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
559"means. This is a significant reduction in usability for many users, but may "
560"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
561"otherwise be impractical. However, the wireframe feature is disabled when "
562"accessibility is on to avoid weird desktop breakages."
563msgstr ""
564"Ако е включено, metacity ще дава на потребителя по-малко обратна връзка и по-"
565"малко усещане за „директна манипулация“, като се използват рамки вместо цели "
566"прозорци, избягват се анимации или чрез други средства. Това е значимо "
567"влошаване на използваемостта за много потребители, но може да позволи на "
568"специфични програми и терминални сървъри да работят, което иначе би било "
569"невъзможно. Както и да е, рамките за прозорците са изключени, когато са "
570"включени възможностите за достъпност, за да се избегнат странни повреди на "
571"работния плот."
572
573#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
574msgid ""
575"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
576"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
577"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
578"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
579"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
580"windows in other applications. The existence of this setting is somewhat "
581"questionable. But it's better than having settings for all the specific "
582"details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
583"clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
584msgstr ""
585"Ако е истина, Metacity работи на базата на приложения, а не на прозорци. "
586"Идеята е малко абстрактна, но като цяло подходът базиран на приложения е по-"
587"близък до Macintosh отколкото до Windows. Когато фокусирате прозорец при "
588"подход базиран на приложения, всички прозорци на приложението ще се "
589"издигнат. При този подход натисканията за фокусиране не се предават на "
590"прозорците на други приложения. Съществуването на тази настройка е под "
591"въпрос, но е по-добре отколкото да има настройки на всички детайли на "
592"подходите на базата на прозорци и на базата на приложения - напр. дали да се "
593"предават натисканията. На този етап подходът на базата на приложения още не е "
594"осъществен изцяло."
595
596#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
597msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
598msgstr ""
599"Ако е включено, се жертва част от използваемостта за повече свободни ресурси"
600
601#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
602msgid "Lower window below other windows"
603msgstr "Понижаване на прозореца под другите прозорци"
604
605#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
606msgid ""
607"Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
608"window) normally raise the window as a side-effect. Set this option to false "
609"to decouple raising from other user interactions. When false, windows can "
610"still be raised by an alt-left-click anywhere on the window or a normal "
611"click on the window decorations (assuming such clicks aren't used to start a "
612"move or resize operation). Special messages, such as activation requests "
613"from pagers, may also raise windows when this option is false. This option "
614"is currently disabled in click-to-focus mode."
615msgstr "Много действия (като натискане в клиентската област на прозорец, преместването или оразмеряването му) предизвикват неговото издигане като страничен ефект. Задайте тази настройка да е лъжа, за да разделите издигането от другите взаимодействия. Когато настройката е лъжа, прозорците пак могат да бъдат издигани чрез натискане върху тях с левия бутон на мишката в комбинация с клавиша Alt или с нормално натискане върху украсата на прозореца (при положение, че тези натискания не представляват начало на операциите преместване или оразмеряване). Някои специални съобщения (напр. искане за задействане от страна на някои програми) също могат да предизвикат издигането на прозорци, когато настройката е лъжа. В момента тази настройка е неактивна, когато се използва режима на натискане за фокусиране."
616
617#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
618msgid "Maximize window"
619msgstr "Максимизиране на прозорец"
620
621#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
622msgid "Maximize window horizontally"
623msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
624
625#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
626msgid "Maximize window vertically"
627msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
628
629#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
630msgid "Minimize window"
631msgstr "Минимизиране на прозореца"
632
633#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
634msgid "Modifier to use for modified window click actions"
635msgstr ""
636"Модификатор, който да се ползва за модифицираните действия с натискания по "
637"прозорците"
638
639#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
640msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
641msgstr ""
642"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място в обратен ред"
643
644#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
645msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
646msgstr ""
647"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място в обратен ред, "
648"като се използва изскачащ прозорец"
649
650#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
651msgid "Move backwards between windows immediately"
652msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците в обратен ред"
653
654#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
655msgid "Move between panels and the desktop immediately"
656msgstr "Премества незабавно фокуса между панелите и работното място"
657
658#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
659msgid "Move between panels and the desktop with popup"
660msgstr ""
661"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място, като се "
662"използва изскачащ прозорец"
663
664#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
665msgid "Move between windows immediately"
666msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците "
667
668#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
669msgid "Move between windows with popup"
670msgstr ""
671"Премества незабавно фокуса между прозорците, като се използва изскачащ "
672"прозорец"
673
674#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
675msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
676msgstr ""
677"Премества незабавно фокуса между прозорците в обратен ред, като се използва "
678"изскачащ прозорец"
679
680#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
681msgid "Move window"
682msgstr "Преместване на прозорец"
683
684#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
685msgid "Move window one workspace down"
686msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
687
688#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
689msgid "Move window one workspace to the left"
690msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
691
692#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
693msgid "Move window one workspace to the right"
694msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
695
696#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
697msgid "Move window one workspace up"
698msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
699
700#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
701msgid "Move window to workspace 1"
702msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
703
704#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
705msgid "Move window to workspace 10"
706msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
707
708#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
709msgid "Move window to workspace 11"
710msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 11"
711
712#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
713msgid "Move window to workspace 12"
714msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 12"
715
716#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
717msgid "Move window to workspace 2"
718msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 2"
719
720#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
721msgid "Move window to workspace 3"
722msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 3"
723
724#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
725msgid "Move window to workspace 4"
726msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 4"
727
728#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
729msgid "Move window to workspace 5"
730msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 5"
731
732#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
733msgid "Move window to workspace 6"
734msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 6"
735
736#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
737msgid "Move window to workspace 7"
738msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 7"
739
740#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
741msgid "Move window to workspace 8"
742msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 8"
743
744#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
745msgid "Move window to workspace 9"
746msgstr "Премества прозореца на работен плот 9"
747
748#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
749msgid "Name of workspace"
750msgstr "Име на работния плот"
751
752#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
753msgid "Number of workspaces"
754msgstr "Брой работни плотове"
755
756#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
757msgid ""
758"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
759"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
760"workspaces)."
761msgstr ""
762"Брой работни плотове. Трябва да е над 0. Има горна граница (за да се "
763"предотврати случайното разрушаване на средата, ако поискате 34 милиона "
764"работни места)."
765
766#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
767msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
768msgstr "Ако прозорецът е под друг, го издига, иначе го понижава"
769
770#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
771msgid "Raise window above other windows"
772msgstr "Издигане на прозореца над другите"
773
774#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
775msgid "Resize window"
776msgstr "Оразмеряване на прозорец"
777
778#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
779msgid "Run a defined command"
780msgstr "Изпълняване на определена команда"
781
782#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
783msgid "Run a terminal"
784msgstr "Стартиране на терминал"
785
786#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
787msgid "Show the panel menu"
788msgstr "Показване на менюто на панела"
789
790#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
791msgid "Show the panel run application dialog"
792msgstr "Показване на диалоговия прозорец на панела за стартиране на програма"
793
794#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
795msgid ""
796"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
797"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
798"consistent position with respect to their parent window. This requires "
799"ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of "
800"Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable "
801"dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There "
802"are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on "
803"Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
804"run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
805"world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
806"limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
807"workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
808msgstr ""
809"Някои програми нарушават спецификациите по начини, които предизвикват грешно "
810"поведение на мениджъра на прозорци. Например в идеалния случай Metacity "
811"поставя всички диалогови прозорци на подходящо място спрямо предизвикалия ги "
812"прозорец. Това изисква заявките от програмите за разполагането на "
813"диалоговите кутии да се игнорират. Някои версии на Java/Swing обозначават "
814"изскачащите си прозорци като диалози, така че Metacity трябва да изключи "
815"позиционирането на диалоговите кутии, за да позволи на менютата от "
816"развалените Java приложения да работят. Има още подобни примери. Тази "
817"настройка кара Metacity да работи в изцяло правилен режим, което дава малко "
818"по-добър потребителски интерфейс, ако няма да стартирате развалени програми. "
819"За жалост неправилното поведение е включено по подразбиране. Светът е гаден. "
820"Понякога заобикалянето на правилното поведение е предизвикано от "
821"ограниченията в самите спецификации, така че грешките в този режим, не могат "
822"да се оправят без изменение на стандарта."
823
824#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
825msgid "Switch to workspace 1"
826msgstr "Превключване към работен плот 1"
827
828#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
829msgid "Switch to workspace 10"
830msgstr "Превключване към работен плот 10"
831
832#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
833msgid "Switch to workspace 11"
834msgstr "Превключване към работен плот 11"
835
836#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
837msgid "Switch to workspace 12"
838msgstr "Превключване към работен плот 12"
839
840#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
841msgid "Switch to workspace 2"
842msgstr "Превключване към работен плот 2"
843
844#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
845msgid "Switch to workspace 3"
846msgstr "Превключване към работен плот 3"
847
848#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
849msgid "Switch to workspace 4"
850msgstr "Превключване към работен плот 4"
851
852#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
853msgid "Switch to workspace 5"
854msgstr "Превключване към работен плот 5"
855
856#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
857msgid "Switch to workspace 6"
858msgstr "Превключване към работен плот 6"
859
860#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
861msgid "Switch to workspace 7"
862msgstr "Превключване към работен плот 7"
863
864#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
865msgid "Switch to workspace 8"
866msgstr "Превключване към работен плот 8"
867
868#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
869msgid "Switch to workspace 9"
870msgstr "Превключване към работен плот 9"
871
872#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
873msgid "Switch to workspace above this one"
874msgstr "Превключване към работния плот отгоре"
875
876#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
877msgid "Switch to workspace below this one"
878msgstr "Превключване към работния плот отдолу"
879
880#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
881msgid "Switch to workspace on the left"
882msgstr "Превключване към работния плот вляво"
883
884#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
885msgid "Switch to workspace on the right"
886msgstr "Превключване към работния плот вдясно"
887
888#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
889msgid "System Bell is Audible"
890msgstr "Системния звънец е звуков"
891
892#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
893msgid "Take a screenshot"
894msgstr "Снимане на екрана"
895
896#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
897msgid "Take a screenshot of a window"
898msgstr "Прави снимка на отделен прозорец"
899
900#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
901msgid ""
902"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
903"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
904"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
905"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
906"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
907"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
908"currently focused window's titlebar is flashed."
909msgstr ""
910"Задава начинът, по който Metacity визуално представя системния звънец или "
911"звънеца на приложение. В момента валидни са следните две стойности: "
912"„fullscreen“, което съответства на черно-бяло премигване на целия екран, и "
913"„frame_flash“, което съответства на премигване на заглавната лента на "
914"приложението, което звънва. Ако приложението, което звънва е неизвестно "
915"(какъвто е най-честия случай при подразбиращият се системен звънец), "
916"премигва заглавната лента на текущо фокусирания прозорец."
917
918#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
919msgid ""
920"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
921"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
922"will execute command_N."
923msgstr ""
924"Ключовете в /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N дефинират "
925"клавишни комбинации, съответстващи на тези команди. Натискането на "
926"клавишната комбинация за run_command_N ще изпълни команда command_N."
927
928#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
929msgid ""
930"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
931"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
932msgstr ""
933"Ключа /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot определя "
934"бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
935
936#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
937msgid ""
938"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
939"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
940"be invoked."
941msgstr ""
942"Ключа /apps/metacity/global_keybindings/run_command_windows_screenshot "
943"определя бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
944
945#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
946msgid ""
947"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
948"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
949"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
950"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
951"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
952"then there will be no keybinding for this action."
953msgstr ""
954"Бързият клавиш, който изпълнява командата със същия номер в /apps/metacity/"
955"keybinding_commands. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
956"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
957"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
958"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
959"клавиш."
960
961#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
962msgid ""
963"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
964"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
965"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
966"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
967"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
968"for this action."
969msgstr ""
970"Бързият клавиш, който превключва към работното място над текущото. Форматът "
971"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
972"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
973"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
974"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
975
976#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
977msgid ""
978"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
979"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
980"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
981"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
982"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
983"for this action."
984msgstr ""
985"Бързият клавиш, който превключва към работното място под текущото. Форматът "
986"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
987"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
988"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
989"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
990
991#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
992msgid ""
993"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
994"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
995"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
996"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
997"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
998"keybinding for this action."
999msgstr ""
1000"Бързият клавиш, който превключва към работното място вляво от текущото. "
1001"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1002"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1003"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
1004"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1005
1006#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
1007msgid ""
1008"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
1009"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
1010"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1011"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1012"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1013"keybinding for this action."
1014msgstr ""
1015"Бързият клавиш, който превключва към работното място вдясно от текущото. "
1016"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1017"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1018"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
1019"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1020
1021#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
1022msgid ""
1023"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
1024"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1025"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1026"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1027"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1028msgstr ""
1029"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
1030"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1031"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1032"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1033"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1034
1035#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
1036msgid ""
1037"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
1038"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1039"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1040"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1041"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1042msgstr ""
1043"Бързият клавиш, който превключва към работно място 10. Форматът е от вида "
1044"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1045"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1046"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1047"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1048
1049#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
1050msgid ""
1051"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
1052"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1053"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1054"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1055"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1056msgstr ""
1057"Бързият клавиш, който превключва към работно място 11. Форматът е от вида "
1058"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1059"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1060"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1061"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1062
1063#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
1064msgid ""
1065"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
1066"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1067"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1068"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1069"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1070msgstr ""
1071"Бързият клавиш, който превключва към работно място 12. Форматът е от вида "
1072"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1073"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1074"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1075"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1076
1077#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
1078msgid ""
1079"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
1080"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1081"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1082"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1083"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1084msgstr ""
1085"Бързият клавиш, който превключва към работно място 2. Форматът е от вида "
1086"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1087"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1088"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1089"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1090
1091#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
1092msgid ""
1093"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
1094"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1095"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1096"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1097"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1098msgstr ""
1099"Бързият клавиш, който превключва към работно място 3. Форматът е от вида "
1100"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1101"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1102"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1103"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1104
1105#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
1106msgid ""
1107"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
1108"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1109"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1110"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1111"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1112msgstr ""
1113"Бързият клавиш, който превключва към работно място 4. Форматът е от вида "
1114"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1115"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1116"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1117"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1118
1119#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
1120msgid ""
1121"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
1122"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1123"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1124"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1125"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1126msgstr ""
1127"Бързият клавиш, който превключва към работно място 5. Форматът е от вида "
1128"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1129"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1130"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1131"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1132
1133#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
1134msgid ""
1135"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
1136"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1137"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1138"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1139"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1140msgstr ""
1141"Бързият клавиш, който превключва към работно място 6. Форматът е от вида "
1142"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1143"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1144"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1145"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1146
1147#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
1148msgid ""
1149"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
1150"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1151"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1152"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1153"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1154msgstr ""
1155"Бързият клавиш, който превключва към работно място 7. Форматът е от вида "
1156"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1157"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1158"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1159"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1160
1161#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
1162msgid ""
1163"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
1164"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1165"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1166"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1167"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1168msgstr ""
1169"Бързият клавиш, който превключва към работно място 8. Форматът е от вида "
1170"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1171"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1172"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1173"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1174
1175#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
1176msgid ""
1177"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
1178"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1179"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1180"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1181"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1182msgstr ""
1183"Бързият клавиш, който превключва към работно място 9. Форматът е от вида "
1184"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1185"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1186"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1187"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1188
1189#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
1190msgid ""
1191"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
1192"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1193"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1194"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1195"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1196msgstr ""
1197"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
1198"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1199"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1200"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1201"действие няма да има бърз клавиш."
1202
1203#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
1204msgid ""
1205"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
1206"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1207"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1208"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1209"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1210msgstr ""
1211"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1212"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1213"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1214"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1215"действие няма да има бърз клавиш."
1216
1217#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
1218msgid ""
1219"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
1220"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1221"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1222"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1223"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1224"no keybinding for this action."
1225msgstr ""
1226"Бързият клавиш за преминаване в режим на преместване, след което прозорецът "
1227"може да се движи и с клавиатурата.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1228"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1229"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1230"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1231"има бърз клавиш."
1232
1233#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
1234msgid ""
1235"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
1236"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1237"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1238"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1239"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1240"will be no keybinding for this action."
1241msgstr ""
1242"Бързият клавиш за преминаване в режим на оразмеряване, след което прозорецът "
1243"може да се движи и с клавиатурата.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1244"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1245"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1246"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1247"има бърз клавиш."
1248
1249#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
1250msgid ""
1251"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
1252"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1253"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1254"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1255"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1256"will be no keybinding for this action."
1257msgstr ""
1258"Бързият клавиш за скриване на нормални прозорци и фокусиране на фона на "
1259"работния плот.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
1260"Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1261"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1262"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1263"клавиш."
1264
1265#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
1266msgid ""
1267"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
1268"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1269"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1270"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1271"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1272msgstr ""
1273"Бързият клавиш за максимизиране на прозорец. Форматът е от вида „&lt;"
1274"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1275"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1276"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1277"действие няма да има бърз клавиш."
1278
1279#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
1280msgid ""
1281"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
1282"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1283"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1284"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1285"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1286msgstr ""
1287"Бързият клавиш за минимизиране на прозорец.Форматът е от вида „&lt;"
1288"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1289"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1290"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1291"действие няма да има бърз клавиш."
1292
1293#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
1294msgid ""
1295"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
1296"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
1297"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
1298"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
1299"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
1300"action."
1301msgstr ""
1302"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място надолу.Форматът "
1303"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1304"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1305"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1306"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1307
1308#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
1309msgid ""
1310"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
1311"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1312"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1313"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1314"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1315"for this action."
1316msgstr ""
1317"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вляво.Форматът "
1318"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1319"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1320"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1321"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1322
1323#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
1324msgid ""
1325"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
1326"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1327"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1328"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1329"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1330"for this action."
1331msgstr ""
1332"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вдясно.Форматът "
1333"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1334"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1335"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1336"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1337
1338#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
1339msgid ""
1340"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
1341"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1342"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1343"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1344"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1345msgstr ""
1346"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място нагоре.Форматът "
1347"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1348"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1349"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1350"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1351
1352#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
1353msgid ""
1354"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
1355"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1356"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1357"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1358"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1359msgstr ""
1360"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 1.Форматът е от "
1361"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1362"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1363"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1364"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1365
1366#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
1367msgid ""
1368"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
1369"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1370"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1371"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1372"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1373msgstr ""
1374"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 10.Форматът е от "
1375"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1376"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1377"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1378"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1379
1380#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
1381msgid ""
1382"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
1383"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1384"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1385"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1386"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1387msgstr ""
1388"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 11.Форматът е от "
1389"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1390"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1391"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1392"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1393
1394#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
1395msgid ""
1396"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
1397"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1398"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1399"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1400"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1401msgstr ""
1402"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 12.Форматът е от "
1403"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1404"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1405"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1406"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1407
1408#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
1409msgid ""
1410"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
1411"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1412"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1413"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1414"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1415msgstr ""
1416"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 2.Форматът е от "
1417"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1418"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1419"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1420"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1421
1422#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
1423msgid ""
1424"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
1425"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1426"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1427"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1428"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1429msgstr ""
1430"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 3.Форматът е от "
1431"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1432"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1433"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1434"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1435
1436#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
1437msgid ""
1438"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
1439"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1440"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1441"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1442"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1443msgstr ""
1444"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 4.Форматът е от "
1445"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1446"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1447"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1448"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1449
1450#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
1451msgid ""
1452"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
1453"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1454"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1455"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1456"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1457msgstr ""
1458"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 5.Форматът е от "
1459"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1460"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1461"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1462"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1463
1464#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
1465msgid ""
1466"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
1467"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1468"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1469"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1470"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1471msgstr ""
1472"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 6.Форматът е от "
1473"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1474"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1475"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1476"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1477
1478#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
1479msgid ""
1480"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
1481"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1482"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1483"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1484"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1485msgstr ""
1486"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 7.Форматът е от "
1487"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1488"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1489"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1490"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1491
1492#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
1493msgid ""
1494"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
1495"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1496"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1497"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1498"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1499msgstr ""
1500"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 8.Форматът е от "
1501"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1502"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1503"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1504"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1505
1506#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
1507msgid ""
1508"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
1509"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1510"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1511"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1512"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1513msgstr ""
1514"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 9.Форматът е от "
1515"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1516"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1517"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1518"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1519
1520#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
1521msgid ""
1522"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
1523"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1524"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1525"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1526"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1527"will be no keybinding for this action."
1528msgstr ""
1529"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1530"място в обратен ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
1531"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1532"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1533"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1534"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1535
1536#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
1537msgid ""
1538"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
1539"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1540"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1541"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1542"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1543"will be no keybinding for this action."
1544msgstr ""
1545"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1546"място в обратен ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
1547"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1548"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1549"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1550"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1551
1552#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
1553msgid ""
1554"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
1555"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
1556"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1557"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1558"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1559"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1560"no keybinding for this action."
1561msgstr ""
1562"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
1563"ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1564"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1565"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1566"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1567"действие няма да има бърз клавиш."
1568
1569#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
1570msgid ""
1571"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
1572"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
1573"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1574"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1575"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1576"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1577"no keybinding for this action."
1578msgstr ""
1579"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
1580"ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1581"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1582"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1583"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1584"действие няма да има бърз клавиш."
1585
1586#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
1587msgid ""
1588"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
1589"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1590"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1591"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1592"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1593"no keybinding for this action."
1594msgstr ""
1595"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1596"място, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1597"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1598"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1599"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1600"действие няма да има бърз клавиш."
1601
1602#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
1603msgid ""
1604"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
1605"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1606"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1607"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1608"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1609"no keybinding for this action."
1610msgstr ""
1611"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1612"място, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;"
1613"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1614"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1615"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1616"действие няма да има бърз клавиш."
1617
1618#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
1619msgid ""
1620"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
1621"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
1622"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
1623"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1624"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1625"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1626"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1627msgstr ""
1628"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, без да "
1629"се използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Escape). "
1630"Използването на клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща "
1631"посоката на местена на фокуса.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;"
1632"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1633"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1634"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1635"има бърз клавиш."
1636
1637#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
1638msgid ""
1639"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
1640"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
1641"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
1642"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1643"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1644"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1645"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1646msgstr ""
1647"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, като се "
1648"използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Tab). Използването на "
1649"клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща посоката на "
1650"местена на фокуса.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
1651"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1652"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1653"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1654"клавиш."
1655
1656#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
1657msgid ""
1658"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
1659"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
1660"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1661"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1662"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1663"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1664msgstr ""
1665"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
1666"места и появата му само на едно.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1667"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1668"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1669"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1670"има бърз клавиш."
1671
1672#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
1673msgid ""
1674"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
1675"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1676"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1677"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1678"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1679msgstr ""
1680"Бързият клавиш за превключване на режим на цял екран.Форматът е от вида „&lt;"
1681"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1682"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1683"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1684"действие няма да има бърз клавиш."
1685
1686#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
1687msgid ""
1688"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
1689"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1690"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1691"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1692"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1693msgstr ""
1694"Бързият клавиш за превключване на максимизирането.Форматът е от вида „&lt;"
1695"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1696"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1697"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1698"действие няма да има бърз клавиш."
1699
1700#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
1701msgid ""
1702"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
1703"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1704"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1705"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1706"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1707msgstr ""
1708"Бързият клавиш за превключване между навито и развито състояние.Форматът е "
1709"от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1710"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1711"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1712"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1713
1714#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
1715msgid ""
1716"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
1717"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
1718"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1719"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1720"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1721"keybinding for this action."
1722msgstr ""
1723"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
1724"места и появата му само на едно.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1725"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1726"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1727"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1728"има бърз клавиш."
1729
1730#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
1731msgid ""
1732"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
1733"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1734"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1735"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1736"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1737msgstr ""
1738"Бързият клавиш за демаксимизирането на прозорец.Форматът е от вида „&lt;"
1739"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1740"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1741"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1742"действие няма да има бърз клавиш."
1743
1744#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
1745msgid ""
1746"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
1747"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
1748"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1749"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1750"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1751"for this action."
1752msgstr ""
1753"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1754"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1755"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1756"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1757"действие няма да има бърз клавиш."
1758
1759#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
1760msgid ""
1761"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
1762"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1763"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1764"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1765"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1766msgstr ""
1767"Бързият клавиш, който стартира терминал. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1768"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1769"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1770"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1771"действие няма да има бърз клавиш.“\n"
1772" "
1773
1774#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
1775msgid ""
1776"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
1777"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1778"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1779"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1780"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1781"will be no keybinding for this action."
1782msgstr ""
1783"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1784"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1785"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1786"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1787"действие няма да има бърз клавиш."
1788
1789#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
1790msgid ""
1791"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
1792"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1793"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1794"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1795"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1796"for this action."
1797msgstr ""
1798"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
1799"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1800"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1801"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1802"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1803
1804#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
1805msgid ""
1806"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
1807"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1808"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1809"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1810"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1811msgstr ""
1812"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
1813"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1814"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1815"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1816"действие няма да има бърз клавиш."
1817
1818#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
1819msgid "The name of a workspace."
1820msgstr "Името на работния плот"
1821
1822#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
1823msgid "The screenshot command"
1824msgstr "Команда за снимка на екрана"
1825
1826#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
1827msgid ""
1828"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
1829"forth."
1830msgstr ""
1831"Темата определя външния вид на рамките на прозорците, заглавната лента и т.н."
1832
1833#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
1834msgid ""
1835"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
1836"delay is given in thousandths of a second."
1837msgstr ""
1838"Закъснението в милисекунди преди да се издигне прозорец, ако auto_raise е "
1839"истина."
1840
1841#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
1842msgid ""
1843"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
1844"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
1845"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
1846"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
1847"unfocused when the mouse leaves the window."
1848msgstr ""
1849"Начинът за фокусиране на прозорци указва как се активират прозорците. Има "
1850"три възможни стойности: „click“ означава, че прозорците трябва да бъдат "
1851"натиснати с мишката, за да се фокусират, „sloppy“ означава, че прозорците се "
1852"фокусират, когато мишката влезе в тях, а „mouse“, че прозорците се "
1853"фокусират, когато мишката влезе в тях и губят фокуса, когато мишката излезе "
1854"от тях."
1855
1856#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
1857msgid "The window screenshot command"
1858msgstr "Командата за снимка на екрана"
1859
1860#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
1861msgid ""
1862"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
1863"the window is covered by another window, it raises the window above other "
1864"windows. If the window is already fully visible, it lowers the window below "
1865"other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1866"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1867"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1868"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1869"no keybinding for this action."
1870msgstr ""
1871"Бързият клавиш за издигането/свалянето на прозореца над/под всички останали. "
1872"Ако прозорецът е под някой друг, той се издига над всички останали, Ако е "
1873"най-отгоре, се сваля под всички прозорци.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1874"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1875"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1876"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1877"действие няма да има бърз клавиш."
1878
1879#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
1880msgid ""
1881"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
1882"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1883"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1884"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1885"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1886msgstr ""
1887"Бързият клавиш за свалянето на прозореца под всички останали.Форматът е от "
1888"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1889"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1890"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1891"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1892
1893#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
1894msgid ""
1895"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
1896"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1897"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1898"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1899"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1900msgstr ""
1901"Бързият клавиш за издигането на прозореца над всички останали. Форматът е от "
1902"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1903"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1904"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1905"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1906
1907#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
1908msgid ""
1909"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
1910"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
1911"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1912"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1913"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1914"for this action."
1915msgstr ""
1916"Бързият клавиш за максималното хоризонтално разширяване на прозореца. "
1917"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1918"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1919"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
1920"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1921
1922#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
1923msgid ""
1924"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
1925"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
1926"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1927"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1928"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1929"for this action."
1930msgstr ""
1931"Бързият клавиш за максималното вертикално разширяване на прозореца. Форматът "
1932"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1933"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1934"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1935"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1936
1937#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
1938msgid ""
1939"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
1940"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
1941"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
1942"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
1943"anything."
1944msgstr "Тази настройка определя ефекта на двойното натискане върху заглавната лента. Засега валидни стойности са „toggle_shade“, която навива/развива прозореца, „toggle_maximize“, която максимизира/демаксимизира прозореца, „minimize“, която минимизира прозореца и „none“, която не прави нищо."
1945
1946#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
1947msgid "Toggle always on top state"
1948msgstr "Превключва състоянието на винаги отгоре"
1949
1950#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
1951msgid "Toggle fullscreen mode"
1952msgstr "Превключва режима за цял екран"
1953
1954#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
1955msgid "Toggle maximization state"
1956msgstr "Превключва състоянието на максимизиране"
1957
1958#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
1959msgid "Toggle shaded state"
1960msgstr "Превключва състоянието на навиване"
1961
1962#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
1963msgid "Toggle window on all workspaces"
1964msgstr "Превключва появата на прозореца на всички работни места"
1965
1966#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
1967msgid ""
1968"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
1969"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
1970"environments, or when 'audible bell' is off."
1971msgstr ""
1972"Включва визуална индикация, когато програма или системата се обърнат към "
1973"„звънец“ или „бибиткане“; полезно при хора със затруднен слух и при шумно "
1974"обкръжение, или когато „звуковия звънец“ е изключен."
1975
1976#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
1977msgid "Unmaximize window"
1978msgstr "Демаксимизиране на прозорец"
1979
1980#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
1981msgid "Use standard system font in window titles"
1982msgstr "Използва стандартния системен шрифт за заглавията на прозорците"
1983
1984#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
1985msgid "Visual Bell Type"
1986msgstr "Вид визуален звънец"
1987
1988#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
1989msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
1990msgstr "Дали издигането трябва да се получава като страничен резултат от други потребителски действия"
1991
1992#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
1993msgid "Window focus mode"
1994msgstr "Режим на фокусиране на прозорци"
1995
1996#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
1997msgid "Window title font"
1998msgstr "Шрифт за заглавията на прозорците"
1999
2000#: ../src/prefs.c:567 ../src/prefs.c:583 ../src/prefs.c:599 ../src/prefs.c:615
2001#: ../src/prefs.c:631 ../src/prefs.c:647 ../src/prefs.c:667 ../src/prefs.c:683
2002#: ../src/prefs.c:699 ../src/prefs.c:715 ../src/prefs.c:731 ../src/prefs.c:747
2003#: ../src/prefs.c:763 ../src/prefs.c:779 ../src/prefs.c:796 ../src/prefs.c:812
2004#: ../src/prefs.c:828 ../src/prefs.c:844 ../src/prefs.c:860 ../src/prefs.c:875
2005#: ../src/prefs.c:890 ../src/prefs.c:905 ../src/prefs.c:921 ../src/prefs.c:937
2006#: ../src/prefs.c:953 ../src/prefs.c:969
2007#, c-format
2008msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
2009msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е от невалиден вид\n"
2010
2011#: ../src/prefs.c:1014
2012#, c-format
2013msgid ""
2014"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
2015"modifier\n"
2016msgstr ""
2017"„%s“, който е открит в базата данни с настройките, не е валиден модификатор "
2018"на бутон на мишката\n"
2019
2020#: ../src/prefs.c:1038 ../src/prefs.c:1528
2021#, c-format
2022msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
2023msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е с невалидна стойност\n"
2024
2025#: ../src/prefs.c:1161
2026#, c-format
2027msgid ""
2028"%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
2029"range 1..128\n"
2030msgstr "Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за размер на показалеца на мишката. Тя трябва да е в диапазона 1÷128\n"
2031
2032#: ../src/prefs.c:1241
2033#, c-format
2034msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
2035msgstr "Описанието на шрифт „%s“ от ключа на GConf - %s, не може да бъде анализирано\n"
2036
2037#: ../src/prefs.c:1426
2038#, c-format
2039msgid ""
2040"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
2041"maximum is %d\n"
2042msgstr "Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за брой на работните места. Текущият максимум е %d\n"
2043
2044#: ../src/prefs.c:1486
2045msgid ""
2046"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
2047"behave properly.\n"
2048msgstr ""
2049"Триковете за развалените програми са изключени. Някои програми могат да са с "
2050"неправилно поведение.\n"
2051
2052#: ../src/prefs.c:1555
2053#, c-format
2054msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
2055msgstr "Стойността %d записана в ключа на GConf - %s е извън обхвата от 0÷%d\n"
2056
2057#: ../src/prefs.c:1695
2058#, c-format
2059msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
2060msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
2061
2062#: ../src/prefs.c:2031
2063#, c-format
2064msgid ""
2065"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
2066"\"%s\"\n"
2067msgstr ""
2068"Низът „%s“ открит в базата данни с настройки е невалиден за стойност на "
2069"клавишната комбинация „%s“\n"
2070
2071#: ../src/prefs.c:2448
2072#, c-format
2073msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
2074msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е „%s“: %s\n"
2075
2076#: ../src/resizepopup.c:126
2077#, c-format
2078msgid "%d x %d"
2079msgstr "%d x %d"
2080
2081#: ../src/screen.c:403
2082#, c-format
2083msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
2084msgstr "Екранът %d на дисплей '%s' е невалиден\n"
2085
2086#: ../src/screen.c:419
2087#, c-format
2088msgid ""
2089"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
2090"replace option to replace the current window manager.\n"
2091msgstr ""
2092"Екранът %d на дисплей „%s“ вече има мениджър на прозорци; пробвайте с "
2093"опцията --replace да го замените.\n"
2094
2095#: ../src/screen.c:443
2096#, c-format
2097msgid ""
2098"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
2099msgstr ""
2100"Неуспех при получаването на избрания мениджър за прозорци на екран %d, "
2101"дисплей „%s“\n"
2102
2103#: ../src/screen.c:501
2104#, c-format
2105msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
2106msgstr "Екран %d на дисплей „%s“ вече има мениджър за прозорци\n"
2107
2108#: ../src/screen.c:705
2109#, c-format
2110msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
2111msgstr "Неуспех при отстъпването на екран %d на дисплей „%s“\n"
2112
2113#: ../src/session.c:835 ../src/session.c:842
2114#, c-format
2115msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
2116msgstr "Неуспех при създаването на директорията „%s“: %s\n"
2117
2118#: ../src/session.c:852
2119#, c-format
2120msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
2121msgstr "Неуспех при отварянето на сесийния файл „%s“ за запис: %s\n"
2122
2123#: ../src/session.c:1004
2124#, c-format
2125msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
2126msgstr "Грешка при записване на сесийния файл „%s“: %s\n"
2127
2128#: ../src/session.c:1009
2129#, c-format
2130msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
2131msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл „%s“: %s\n"
2132
2133#: ../src/session.c:1084
2134#, c-format
2135msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
2136msgstr "Неуспех при прочитането на записания сесиен файл %s: %s\n"
2137
2138#: ../src/session.c:1119
2139#, c-format
2140msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
2141msgstr "Неуспех при анализирането на записания сесиен файл: %s\n"
2142
2143#: ../src/session.c:1168
2144msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
2145msgstr "Атрибутът <metacity_session> е видян, но вече имаме сесийния ID"
2146
2147#: ../src/session.c:1181
2148#, c-format
2149msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
2150msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <metacity_session>"
2151
2152#: ../src/session.c:1198
2153msgid "nested <window> tag"
2154msgstr "вложен етикет <window>"
2155
2156#: ../src/session.c:1256 ../src/session.c:1288
2157#, c-format
2158msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
2159msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <window>"
2160
2161#: ../src/session.c:1360
2162#, c-format
2163msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
2164msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <maximized>"
2165
2166#: ../src/session.c:1420
2167#, c-format
2168msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
2169msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <geometry>"
2170
2171#: ../src/session.c:1440
2172#, c-format
2173msgid "Unknown element %s"
2174msgstr "Непознат елемент %s"
2175
2176#: ../src/session.c:1906
2177#, c-format
2178msgid ""
2179"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
2180"session management: %s\n"
2181msgstr ""
2182"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който предупреждава за "
2183"програми, които не поддържат управление на сесиите: %s\n"
2184
2185#: ../src/theme-parser.c:224 ../src/theme-parser.c:242
2186#, c-format
2187msgid "Line %d character %d: %s"
2188msgstr "Ред %d, символ %d: %s"
2189
2190#: ../src/theme-parser.c:396
2191#, c-format
2192msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
2193msgstr "Атрибутът „%s“ се повтаря два пъти в един елемент <%s>"
2194
2195#: ../src/theme-parser.c:414 ../src/theme-parser.c:439
2196#, c-format
2197msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
2198msgstr "Атрибутът „%s“ е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
2199
2200#: ../src/theme-parser.c:485
2201#, c-format
2202msgid "Integer %ld must be positive"
2203msgstr "Цялото число %ld трябва да е положително"
2204
2205#: ../src/theme-parser.c:493
2206#, c-format
2207msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
2208msgstr "Цялото число %ld е прекалено голямо, максимумът е %d"
2209
2210#: ../src/theme-parser.c:521 ../src/theme-parser.c:602
2211#: ../src/theme-parser.c:626
2212#, c-format
2213msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
2214msgstr "„%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая"
2215
2216#: ../src/theme-parser.c:552
2217#, c-format
2218msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
2219msgstr "Булевите стойности са или „истина“, или „лъжа“. Не са „%s“"
2220
2221#: ../src/theme-parser.c:572
2222#, c-format
2223msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
2224msgstr "Ъгълът трябва да е между 0.0 и 360.0, а е %g\n"
2225
2226#: ../src/theme-parser.c:638
2227#, c-format
2228msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
2229msgstr ""
2230"Алфа трябва да е между 0.0 (пълна прозрачност) и 1.0 (пълна непрозрачност), "
2231"а е %g\n"
2232
2233#: ../src/theme-parser.c:684
2234#, c-format
2235msgid ""
2236"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
2237"large,x-large,xx-large)\n"
2238msgstr ""
2239"Невалидно увеличение на заглавието „%s“ (трябва да е xx-small,x-small,small,"
2240"medium,large,x-large,xx-large)\n"
2241
2242#: ../src/theme-parser.c:729 ../src/theme-parser.c:737
2243#: ../src/theme-parser.c:807 ../src/theme-parser.c:897
2244#: ../src/theme-parser.c:935 ../src/theme-parser.c:1012
2245#: ../src/theme-parser.c:1062 ../src/theme-parser.c:1070
2246#: ../src/theme-parser.c:1126 ../src/theme-parser.c:1134
2247#: ../src/theme-parser.c:2936 ../src/theme-parser.c:3025
2248#: ../src/theme-parser.c:3032 ../src/theme-parser.c:3039
2249#, c-format
2250msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
2251msgstr "Елементът <%s> няма атрибута „%s“"
2252
2253#: ../src/theme-parser.c:837 ../src/theme-parser.c:905
2254#: ../src/theme-parser.c:943 ../src/theme-parser.c:1020
2255#, c-format
2256msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
2257msgstr "Името „%s“ на <%s> е използвано втори път"
2258
2259#: ../src/theme-parser.c:849 ../src/theme-parser.c:955
2260#: ../src/theme-parser.c:1032
2261#, c-format
2262msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
2263msgstr "Родителят „%s“ на <%s> не е дефиниран"
2264
2265#: ../src/theme-parser.c:968
2266#, c-format
2267msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
2268msgstr "Геометрията „%s“ на <%s> не е дефинирана"
2269
2270#: ../src/theme-parser.c:981
2271#, c-format
2272msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
2273msgstr "<%s> трябва да указва или геометрия, или родител с геометрия"
2274
2275#: ../src/theme-parser.c:1080
2276#, c-format
2277msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
2278msgstr "Непознат вид „%s“ на елемента <%s>"
2279
2280#: ../src/theme-parser.c:1091
2281#, c-format
2282msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
2283msgstr "Непознат style_set „%s“ на елемента <%s>"
2284
2285#: ../src/theme-parser.c:1099
2286#, c-format
2287msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
2288msgstr "Видът прозорци „%s“ вече има установен вид на стила"
2289
2290#: ../src/theme-parser.c:1143
2291#, c-format
2292msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
2293msgstr "Непозната функция „%s“ за икона на меню"
2294
2295#: ../src/theme-parser.c:1152
2296#, c-format
2297msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
2298msgstr "Непознато състояние „%s“ за икона на меню"
2299
2300#: ../src/theme-parser.c:1160
2301#, c-format
2302msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
2303msgstr "Темата вече има икона на меню за функцията %s, състояние %s"
2304
2305#: ../src/theme-parser.c:1177 ../src/theme-parser.c:3244
2306#: ../src/theme-parser.c:3323
2307#, c-format
2308msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
2309msgstr "Няма дефиниран <draw_ops> с името „%s“"
2310
2311#: ../src/theme-parser.c:1192 ../src/theme-parser.c:1256
2312#: ../src/theme-parser.c:1545 ../src/theme-parser.c:3124
2313#: ../src/theme-parser.c:3178 ../src/theme-parser.c:3338
2314#: ../src/theme-parser.c:3515 ../src/theme-parser.c:3553
2315#: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3629
2316#, c-format
2317msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
2318msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
2319
2320#: ../src/theme-parser.c:1282 ../src/theme-parser.c:1369
2321#: ../src/theme-parser.c:1439
2322#, c-format
2323msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
2324msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „name“"
2325
2326#: ../src/theme-parser.c:1289 ../src/theme-parser.c:1376
2327#, c-format
2328msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
2329msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
2330
2331#: ../src/theme-parser.c:1320 ../src/theme-parser.c:1334
2332#: ../src/theme-parser.c:1393
2333msgid ""
2334"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
2335msgstr ""
2336"Не може да се указват едновременно и двата размера (височина и ширина на "
2337"бутоните) и отношението им"
2338
2339#: ../src/theme-parser.c:1343
2340#, c-format
2341msgid "Distance \"%s\" is unknown"
2342msgstr "Разстоянието „%s“ е неизвестно"
2343
2344#: ../src/theme-parser.c:1402
2345#, c-format
2346msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
2347msgstr "Пропорцията „%s“ е неизвестна"
2348
2349#: ../src/theme-parser.c:1446
2350#, c-format
2351msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
2352msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „top“"
2353
2354#: ../src/theme-parser.c:1453
2355#, c-format
2356msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
2357msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „bottom“"
2358
2359#: ../src/theme-parser.c:1460
2360#, c-format
2361msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
2362msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „left“"
2363
2364#: ../src/theme-parser.c:1467
2365#, c-format
2366msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
2367msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „right“"
2368
2369#: ../src/theme-parser.c:1499
2370#, c-format
2371msgid "Border \"%s\" is unknown"
2372msgstr "Границата „%s“ е непозната"
2373
2374#: ../src/theme-parser.c:1655 ../src/theme-parser.c:1765
2375#: ../src/theme-parser.c:1868 ../src/theme-parser.c:2055
2376#: ../src/theme-parser.c:2869
2377#, c-format
2378msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
2379msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „color“"
2380
2381#: ../src/theme-parser.c:1662
2382#, c-format
2383msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
2384msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x1“"
2385
2386#: ../src/theme-parser.c:1669 ../src/theme-parser.c:2714
2387#, c-format
2388msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
2389msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y1“"
2390
2391#: ../src/theme-parser.c:1676
2392#, c-format
2393msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
2394msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x2“"
2395
2396#: ../src/theme-parser.c:1683 ../src/theme-parser.c:2721
2397#, c-format
2398msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
2399msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y2“"
2400
2401#: ../src/theme-parser.c:1772 ../src/theme-parser.c:1875
2402#: ../src/theme-parser.c:1981 ../src/theme-parser.c:2062
2403#: ../src/theme-parser.c:2168 ../src/theme-parser.c:2266
2404#: ../src/theme-parser.c:2483 ../src/theme-parser.c:2609
2405#: ../src/theme-parser.c:2707 ../src/theme-parser.c:2781
2406#: ../src/theme-parser.c:2876
2407#, c-format
2408msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
2409msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x“"
2410
2411#: ../src/theme-parser.c:1779 ../src/theme-parser.c:1882
2412#: ../src/theme-parser.c:1988 ../src/theme-parser.c:2069
2413#: ../src/theme-parser.c:2175 ../src/theme-parser.c:2273
2414#: ../src/theme-parser.c:2490 ../src/theme-parser.c:2616
2415#: ../src/theme-parser.c:2788 ../src/theme-parser.c:2883
2416#, c-format
2417msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
2418msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y“"
2419
2420#: ../src/theme-parser.c:1786 ../src/theme-parser.c:1889
2421#: ../src/theme-parser.c:1995 ../src/theme-parser.c:2076
2422#: ../src/theme-parser.c:2182 ../src/theme-parser.c:2280
2423#: ../src/theme-parser.c:2497 ../src/theme-parser.c:2623
2424#: ../src/theme-parser.c:2795
2425#, c-format
2426msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
2427msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „width“"
2428
2429#: ../src/theme-parser.c:1793 ../src/theme-parser.c:1896
2430#: ../src/theme-parser.c:2002 ../src/theme-parser.c:2083
2431#: ../src/theme-parser.c:2189 ../src/theme-parser.c:2287
2432#: ../src/theme-parser.c:2504 ../src/theme-parser.c:2630
2433#: ../src/theme-parser.c:2802
2434#, c-format
2435msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
2436msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „height“"
2437
2438#: ../src/theme-parser.c:1903
2439#, c-format
2440msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
2441msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „start_angle“"
2442
2443#: ../src/theme-parser.c:1910
2444#, c-format
2445msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
2446msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „extent_angle“"
2447
2448#: ../src/theme-parser.c:2090
2449#, c-format
2450msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
2451msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „alpha“"
2452
2453#: ../src/theme-parser.c:2161
2454#, c-format
2455msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
2456msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „type“"
2457
2458#: ../src/theme-parser.c:2209
2459#, c-format
2460msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
2461msgstr "Стойността „%s“ не може да се анализира като тип градиент"
2462
2463#: ../src/theme-parser.c:2294
2464#, c-format
2465msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
2466msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „filename“"
2467
2468#: ../src/theme-parser.c:2319 ../src/theme-parser.c:2827
2469#, c-format
2470msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
2471msgstr "Непознато запълване „%s“ за елемента <%s>"
2472
2473#: ../src/theme-parser.c:2462 ../src/theme-parser.c:2595
2474#: ../src/theme-parser.c:2700
2475#, c-format
2476msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
2477msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
2478
2479#: ../src/theme-parser.c:2469 ../src/theme-parser.c:2602
2480#, c-format
2481msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
2482msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „shadow“"
2483
2484#: ../src/theme-parser.c:2476
2485#, c-format
2486msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
2487msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „arrow“"
2488
2489#: ../src/theme-parser.c:2529 ../src/theme-parser.c:2651
2490#: ../src/theme-parser.c:2739
2491#, c-format
2492msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
2493msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ на елемента <%s>"
2494
2495#: ../src/theme-parser.c:2539 ../src/theme-parser.c:2661
2496#, c-format
2497msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
2498msgstr "Неуспех при анализа на сянката „%s“ на елемента <%s>"
2499
2500#: ../src/theme-parser.c:2549
2501#, c-format
2502msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
2503msgstr "Неуспех при анализа на стрелката „%s“ на елемента <%s>"
2504
2505#: ../src/theme-parser.c:2962 ../src/theme-parser.c:3078
2506#, c-format
2507msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
2508msgstr "Няма дефинирани <draw_ops> с име „%s“"
2509
2510#: ../src/theme-parser.c:2974 ../src/theme-parser.c:3090
2511#, c-format
2512msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
2513msgstr "Включването на draw_ops „%s“ тук би предизвикало циклична зависимост"
2514
2515#: ../src/theme-parser.c:3153
2516#, c-format
2517msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
2518msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
2519
2520#: ../src/theme-parser.c:3210
2521#, c-format
2522msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
2523msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „position“"
2524
2525#: ../src/theme-parser.c:3219
2526#, c-format
2527msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
2528msgstr "Непозната позиция „%s“ за елемент на рамката"
2529
2530#: ../src/theme-parser.c:3227
2531#, c-format
2532msgid "Frame style already has a piece at position %s"
2533msgstr "Стилът на рамката вече има елемент на позицията %s"
2534
2535#: ../src/theme-parser.c:3272
2536#, c-format
2537msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
2538msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „function“"
2539
2540#: ../src/theme-parser.c:3280 ../src/theme-parser.c:3384
2541#, c-format
2542msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
2543msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
2544
2545#: ../src/theme-parser.c:3289
2546#, c-format
2547msgid "Unknown function \"%s\" for button"
2548msgstr "Непозната функция „%s“ за бутона"
2549
2550#: ../src/theme-parser.c:3298
2551#, c-format
2552msgid "Unknown state \"%s\" for button"
2553msgstr "Непознато състояние „%s“ за бутона"
2554
2555#: ../src/theme-parser.c:3306
2556#, c-format
2557msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
2558msgstr "Стилът на рамката има бутон за функция %s, състояние %s"
2559
2560#: ../src/theme-parser.c:3376
2561#, c-format
2562msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
2563msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „focus“"
2564
2565#: ../src/theme-parser.c:3392
2566#, c-format
2567msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
2568msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „style“"
2569
2570#: ../src/theme-parser.c:3401
2571#, c-format
2572msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
2573msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута фокус"
2574
2575#: ../src/theme-parser.c:3410
2576#, c-format
2577msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
2578msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута състояние"
2579
2580#: ../src/theme-parser.c:3420
2581#, c-format
2582msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
2583msgstr "Не е дефиниран стил на име  „%s“"
2584
2585#: ../src/theme-parser.c:3430
2586#, c-format
2587msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
2588msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „resize“"
2589
2590#: ../src/theme-parser.c:3440
2591#, c-format
2592msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
2593msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута оразмеряване"
2594
2595#: ../src/theme-parser.c:3450
2596#, c-format
2597msgid ""
2598"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
2599"states"
2600msgstr ""
2601"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянията максимизиран/"
2602"засенчен"
2603
2604#: ../src/theme-parser.c:3464
2605#, c-format
2606msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
2607msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, оразмеряване %s, фокус %s"
2608
2609#: ../src/theme-parser.c:3475 ../src/theme-parser.c:3486
2610#: ../src/theme-parser.c:3497
2611#, c-format
2612msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
2613msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, фокус %s"
2614
2615#: ../src/theme-parser.c:3536
2616msgid ""
2617"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
2618"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2619msgstr ""
2620"Не може да има два draw_ops за елемент <piece> (темата е указала атрибут "
2621"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2622
2623#: ../src/theme-parser.c:3574
2624msgid ""
2625"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
2626"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2627msgstr ""
2628"Не може да има два draw_ops за елемент <button> (темата е указала атрибут "
2629"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2630
2631#: ../src/theme-parser.c:3612
2632msgid ""
2633"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
2634"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2635msgstr ""
2636"Не може да има два draw_ops за елемент <menu_icon> (темата е указала атрибут "
2637"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2638
2639#: ../src/theme-parser.c:3659
2640#, c-format
2641msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
2642msgstr "Най-външният елемент в темата трябва да е <metacity_theme>, а не <%s>"
2643
2644#: ../src/theme-parser.c:3679
2645#, c-format
2646msgid ""
2647"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
2648msgstr "Елементът <%s> не е разрешен в елементите name/author/date/description"
2649
2650#: ../src/theme-parser.c:3684
2651#, c-format
2652msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
2653msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <constant> елемент"
2654
2655#: ../src/theme-parser.c:3696
2656#, c-format
2657msgid ""
2658"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
2659msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент distance/border/aspect_ratio"
2660
2661#: ../src/theme-parser.c:3718
2662#, c-format
2663msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
2664msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент с операция за чертане"
2665
2666#: ../src/theme-parser.c:3728 ../src/theme-parser.c:3758
2667#: ../src/theme-parser.c:3763
2668#, c-format
2669msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
2670msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент <%s>"
2671
2672#: ../src/theme-parser.c:3984
2673msgid "No draw_ops provided for frame piece"
2674msgstr "Няма draw_ops за детайл от рамката"
2675
2676#: ../src/theme-parser.c:3999
2677msgid "No draw_ops provided for button"
2678msgstr "Няма draw_ops за бутон"
2679
2680#: ../src/theme-parser.c:4014
2681msgid "No draw_ops provided for menu icon"
2682msgstr "Няма draw_ops за икона на менюто"
2683
2684#: ../src/theme-parser.c:4054
2685#, c-format
2686msgid "No text is allowed inside element <%s>"
2687msgstr "Не е позволен текст в елемента <%s>"
2688
2689#: ../src/theme-parser.c:4109
2690msgid "<name> specified twice for this theme"
2691msgstr "<name> е указан два пъти за тази тема"
2692
2693#: ../src/theme-parser.c:4120
2694msgid "<author> specified twice for this theme"
2695msgstr "<author> е указан два пъти за тази тема"
2696
2697#: ../src/theme-parser.c:4131
2698msgid "<copyright> specified twice for this theme"
2699msgstr "<copyright> е указан два пъти за тази тема"
2700
2701#: ../src/theme-parser.c:4142
2702msgid "<date> specified twice for this theme"
2703msgstr "<date> е указан два пъти за тази тема"
2704
2705#: ../src/theme-parser.c:4153
2706msgid "<description> specified twice for this theme"
2707msgstr "<description> е указан два пъти за тази тема"
2708
2709#: ../src/theme-parser.c:4348
2710#, c-format
2711msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
2712msgstr "Неуспех при прочитането на тема от файла %s: %s\n"
2713
2714#: ../src/theme-parser.c:4403
2715#, c-format
2716msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
2717msgstr "Файлът-тема %s не съдържа коренов <metacity_theme> елемент"
2718
2719#: ../src/theme-viewer.c:72
2720msgid "/_Windows"
2721msgstr "/_Прозорци"
2722
2723#: ../src/theme-viewer.c:73
2724msgid "/Windows/tearoff"
2725msgstr "/Прозорци/откъсване"
2726
2727#: ../src/theme-viewer.c:74
2728msgid "/Windows/_Dialog"
2729msgstr "/Прозорци/_Диалогов"
2730
2731#: ../src/theme-viewer.c:75
2732msgid "/Windows/_Modal dialog"
2733msgstr "/Прозорци/Модален прозорец"
2734
2735#: ../src/theme-viewer.c:76
2736msgid "/Windows/_Utility"
2737msgstr "/Прозорци/_Инструмент"
2738
2739#: ../src/theme-viewer.c:77
2740msgid "/Windows/_Splashscreen"
2741msgstr "/Прозорци/_Стартиращ екран"
2742
2743#: ../src/theme-viewer.c:78
2744msgid "/Windows/_Top dock"
2745msgstr "/Прозорци/_Горен док"
2746
2747#: ../src/theme-viewer.c:79
2748msgid "/Windows/_Bottom dock"
2749msgstr "/Прозорци/_Долен док"
2750
2751#: ../src/theme-viewer.c:80
2752msgid "/Windows/_Left dock"
2753msgstr "/Прозорци/_Ляв док"
2754
2755#: ../src/theme-viewer.c:81
2756msgid "/Windows/_Right dock"
2757msgstr "/Прозорци/_Десен док"
2758
2759#: ../src/theme-viewer.c:82
2760msgid "/Windows/_All docks"
2761msgstr "/Прозорци/_Всички докове"
2762
2763#: ../src/theme-viewer.c:83
2764msgid "/Windows/Des_ktop"
2765msgstr "/Прозорци/Работен _плот"
2766
2767#: ../src/theme-viewer.c:132
2768msgid "Open another one of these windows"
2769msgstr "Отваряне на някой друг от тези прозорци"
2770
2771#: ../src/theme-viewer.c:139
2772msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
2773msgstr "Това е демонстрационен бутон с икона „отваряне“"
2774
2775#: ../src/theme-viewer.c:146
2776msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
2777msgstr "Това е демо бутон с икона „изход“"
2778
2779#: ../src/theme-viewer.c:239
2780msgid "This is a sample message in a sample dialog"
2781msgstr "Това е примерно съобщение в примерен диалогов прозорец"
2782
2783#: ../src/theme-viewer.c:322
2784#, c-format
2785msgid "Fake menu item %d\n"
2786msgstr "Фалшив обект на менюто %d\n"
2787
2788#: ../src/theme-viewer.c:356
2789msgid "Border-only window"
2790msgstr "Прозорец само с граници"
2791
2792#: ../src/theme-viewer.c:358
2793msgid "Bar"
2794msgstr "Лента"
2795
2796#: ../src/theme-viewer.c:375
2797msgid "Normal Application Window"
2798msgstr "Нормален прозорец на програма"
2799
2800#: ../src/theme-viewer.c:379
2801msgid "Dialog Box"
2802msgstr "Диалогова кутия"
2803
2804#: ../src/theme-viewer.c:383
2805msgid "Modal Dialog Box"
2806msgstr "Модална диалогова кутия"
2807
2808#: ../src/theme-viewer.c:387
2809msgid "Utility Palette"
2810msgstr "Палитра на инструментите"
2811
2812#: ../src/theme-viewer.c:391
2813msgid "Torn-off Menu"
2814msgstr "Откъсване на менюто"
2815
2816#: ../src/theme-viewer.c:395
2817msgid "Border"
2818msgstr "Граница"
2819
2820#: ../src/theme-viewer.c:723
2821#, c-format
2822msgid "Button layout test %d"
2823msgstr "Тест за подредбата на бутоните %d"
2824
2825#: ../src/theme-viewer.c:752
2826#, c-format
2827msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
2828msgstr "%g милисекунди за да изрисува една прозоречна рамка"
2829
2830#: ../src/theme-viewer.c:795
2831msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
2832msgstr "Употреба: metacity-theme-viewer [ИМЕНАТЕМАТА]\n"
2833
2834#: ../src/theme-viewer.c:802
2835#, c-format
2836msgid "Error loading theme: %s\n"
2837msgstr "Грешка при зареждането на темата: %s\n"
2838
2839#: ../src/theme-viewer.c:808
2840#, c-format
2841msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
2842msgstr "Темата „%s“ е заредена за %g секунди\n"
2843
2844#: ../src/theme-viewer.c:831
2845msgid "Normal Title Font"
2846msgstr "Нормален шрифт на заглавието"
2847
2848#: ../src/theme-viewer.c:837
2849msgid "Small Title Font"
2850msgstr "Малък шрифт на заглавието"
2851
2852#: ../src/theme-viewer.c:843
2853msgid "Large Title Font"
2854msgstr "Голям шрифт на заглавието"
2855
2856#: ../src/theme-viewer.c:848
2857msgid "Button Layouts"
2858msgstr "Изглед на бутоните"
2859
2860#: ../src/theme-viewer.c:853
2861msgid "Benchmark"
2862msgstr "Статистика"
2863
2864#: ../src/theme-viewer.c:900
2865msgid "Window Title Goes Here"
2866msgstr "Тук се поставя заглавието на прозорците"
2867
2868#: ../src/theme-viewer.c:1004
2869#, c-format
2870msgid ""
2871"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
2872"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
2873"frame)\n"
2874msgstr ""
2875"Изчертаха се %d кадъра за %g секунди от страна на клиента (по %g милисекунди "
2876"на кадър) и %g секунди нормално време, което включва ресурси от страна на "
2877"сървъра X (по %g милисекунди на кадър)\n"
2878
2879#: ../src/theme-viewer.c:1219
2880msgid "position expression test returned TRUE but set error"
2881msgstr ""
2882"изразът за проверка на разположението върна TRUE, но зададе състояние за "
2883"грешка"
2884
2885#: ../src/theme-viewer.c:1221
2886msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
2887msgstr ""
2888"изразът за проверка на разположението върна FALSE, но не зададе състояние за "
2889"грешка<"
2890
2891#: ../src/theme-viewer.c:1225
2892msgid "Error was expected but none given"
2893msgstr "Очакваше се грешка, но не беше дадена никаква"
2894
2895#: ../src/theme-viewer.c:1227
2896#, c-format
2897msgid "Error %d was expected but %d given"
2898msgstr "Очакваше се грешка %d, но беше дадена %d"
2899
2900#: ../src/theme-viewer.c:1233
2901#, c-format
2902msgid "Error not expected but one was returned: %s"
2903msgstr "Не се очакваше грешка, но беше върната една: %s"
2904
2905#: ../src/theme-viewer.c:1237
2906#, c-format
2907msgid "x value was %d, %d was expected"
2908msgstr "стойността x беше %d, беше очаквана %d"
2909
2910#: ../src/theme-viewer.c:1240
2911#, c-format
2912msgid "y value was %d, %d was expected"
2913msgstr "стойността y беше %d, беше очаквана %d"
2914
2915#: ../src/theme-viewer.c:1303
2916#, c-format
2917msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
2918msgstr "%d координатен израз обработен за %g секунди (%g секунди средно)\n"
2919
2920#: ../src/theme.c:202
2921msgid "top"
2922msgstr "горния"
2923
2924#: ../src/theme.c:204
2925msgid "bottom"
2926msgstr "долния"
2927
2928#: ../src/theme.c:206
2929msgid "left"
2930msgstr "левия"
2931
2932#: ../src/theme.c:208
2933msgid "right"
2934msgstr "десния"
2935
2936#: ../src/theme.c:222
2937#, c-format
2938msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
2939msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер"
2940
2941#: ../src/theme.c:241
2942#, c-format
2943msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
2944msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размера на „%s“ ръб"
2945
2946#: ../src/theme.c:278
2947#, c-format
2948msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
2949msgstr "Отношението на размерите на бутона %g е неподходящо"
2950
2951#: ../src/theme.c:290
2952msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
2953msgstr "Геометрията на рамката не указва размера на бутоните"
2954
2955#: ../src/theme.c:842
2956msgid "Gradients should have at least two colors"
2957msgstr "Преливките трябва да имат поне два цвята"
2958
2959#: ../src/theme.c:968
2960#, c-format
2961msgid ""
2962"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
2963"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
2964msgstr ""
2965"GTK цветовата спецификация трябва да указва състоянието в квадратни скоби, "
2966"напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при анализира „%s“"
2967
2968#: ../src/theme.c:982
2969#, c-format
2970msgid ""
2971"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
2972"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
2973msgstr ""
2974"GTK цветовата спецификация трябва да съдържа квадратна скоба след "
2975"състоянието, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
2976"анализа на „%s“"
2977
2978#: ../src/theme.c:993
2979#, c-format
2980msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
2981msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ в цветовата спецификация"
2982
2983#: ../src/theme.c:1006
2984#, c-format
2985msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
2986msgstr "Неуспех при анализа на цветови компонент „%s“ в цветовата спецификация"
2987
2988#: ../src/theme.c:1036
2989#, c-format
2990msgid ""
2991"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
2992"format"
2993msgstr ""
2994"Форматът на смесването е „blend/bg_color/fg_color/alpha“, „%s“ не се "
2995"подчинява на формата"
2996
2997#: ../src/theme.c:1047
2998#, c-format
2999msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
3000msgstr "Неуспех при анализира на алфа стойността „%s“ в смесения цвят"
3001
3002#: ../src/theme.c:1057
3003#, c-format
3004msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
3005msgstr "Алфа стойността „%s“в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
3006
3007#: ../src/theme.c:1104
3008#, c-format
3009msgid ""
3010"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
3011msgstr ""
3012"Форматът на навиването е „shade/base_color/factor“, „%s“ не се подчинява на "
3013"формата"
3014
3015#: ../src/theme.c:1115
3016#, c-format
3017msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
3018msgstr ""
3019"Неуспех при анализира на фактора на навиването „%s“ в цвета за навиване"
3020
3021#: ../src/theme.c:1125
3022#, c-format
3023msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
3024msgstr "Факторът на навиване „%s“ в цвета за сянката е отрицателен"
3025
3026#: ../src/theme.c:1154
3027#, c-format
3028msgid "Could not parse color \"%s\""
3029msgstr "Неуспех при анализира на цвета „%s“"
3030
3031#: ../src/theme.c:1416
3032#, c-format
3033msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
3034msgstr "Изразът за координати съдържа символа „%s“, който не е позволен"
3035
3036#: ../src/theme.c:1443
3037#, c-format
3038msgid ""
3039"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
3040"parsed"
3041msgstr ""
3042"Изразът за координати съдържа числото с плаваща запетая „%s“, което не може "
3043"да бъде анализирано"
3044
3045#: ../src/theme.c:1457
3046#, c-format
3047msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
3048msgstr ""
3049"Изразът за координати съдържа цялото число „%s“, което не може да бъде "
3050"анализирано"
3051
3052#: ../src/theme.c:1524
3053#, c-format
3054msgid ""
3055"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
3056"\"%s\""
3057msgstr ""
3058"Изразът за координати съдържа непознат оператор в началото на този текст: „%"
3059"s“"
3060
3061#: ../src/theme.c:1581
3062msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
3063msgstr "Изразът за координати бе празен или не бе разбран"
3064
3065#: ../src/theme.c:1724 ../src/theme.c:1734 ../src/theme.c:1768
3066msgid "Coordinate expression results in division by zero"
3067msgstr "Изразът за координати дава делене на нула"
3068
3069#: ../src/theme.c:1776
3070msgid ""
3071"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
3072msgstr ""
3073"Изразът за координати използва оператора mod върху число с плаваща запетая"
3074
3075#: ../src/theme.c:1832
3076#, c-format
3077msgid ""
3078"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
3079msgstr ""
3080"Изразът за координати използва оператора „%s“ на място, където се очаква "
3081"операнд"
3082
3083#: ../src/theme.c:1841
3084msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
3085msgstr ""
3086"Изразът за координати използва оператор на място, където се очаква операнд"
3087
3088#: ../src/theme.c:1849
3089msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
3090msgstr "Изразът за координати завършва с оператор вместо с операнд"
3091
3092#: ../src/theme.c:1859
3093#, c-format
3094msgid ""
3095"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
3096"operand in between"
3097msgstr ""
3098"Изразът за координати използва оператора „%c“ след „%c“ без да има операнд "
3099"между тях"
3100
3101#: ../src/theme.c:1978
3102msgid ""
3103"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
3104"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
3105msgstr ""
3106"Анализаторът на координати препълни буфера си. Това е грешка на Metacity, но "
3107"уверени ли сте, че се нуждаете от толкова дълъг израз?"
3108
3109#: ../src/theme.c:2007
3110msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
3111msgstr "В израза за координати има затваряща скоба без съответна отваряща"
3112
3113#: ../src/theme.c:2069
3114#, c-format
3115msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
3116msgstr ""
3117"Изразът за координати използва непознатата променлива или константа „%s“"
3118
3119#: ../src/theme.c:2126
3120msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
3121msgstr "В изразът за координати има отваряща скоба без съответна затваряща"
3122
3123#: ../src/theme.c:2137
3124msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
3125msgstr "Изразът за координати не съдържа нито оператори, нито операнди"
3126
3127#: ../src/theme.c:2381 ../src/theme.c:2403 ../src/theme.c:2424
3128#, c-format
3129msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
3130msgstr "Темата съдържа израза „%s“, който даде грешка: %s\n"
3131
3132#: ../src/theme.c:3910
3133#, c-format
3134msgid ""
3135"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
3136"specified for this frame style"
3137msgstr ""
3138"За този стил на рамката трябва да се укаже <button function=\"%s\" state=\"%s"
3139"\" draw_ops=\"нещо си\"/>"
3140
3141#: ../src/theme.c:4360 ../src/theme.c:4392
3142#, c-format
3143msgid ""
3144"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
3145msgstr ""
3146"Липсва <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"нещо си\"/>"
3147
3148#: ../src/theme.c:4443
3149#, c-format
3150msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
3151msgstr "Неуспех при зареждането на темата „%s“: %s\n"
3152
3153#: ../src/theme.c:4597 ../src/theme.c:4604 ../src/theme.c:4611
3154#: ../src/theme.c:4618 ../src/theme.c:4625
3155#, c-format
3156msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
3157msgstr "Не е указано <%s> за темата „%s“"
3158
3159#: ../src/theme.c:4635
3160#, c-format
3161msgid ""
3162"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
3163"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
3164msgstr ""
3165"Няма указан стил на рамката за „%s“ прозорците в тема „%s“. Добавете елемент "
3166"<window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
3167
3168#: ../src/theme.c:4657
3169#, c-format
3170msgid ""
3171"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
3172"specified for this theme"
3173msgstr ""
3174"За тази тема трябва да се укаже <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" "
3175"draw_ops=\"нещо си\"/>"
3176
3177#: ../src/theme.c:5046 ../src/theme.c:5108
3178#, c-format
3179msgid ""
3180"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
3181msgstr ""
3182"Константите определени от потребителя трябва да започват с главна буква, а „%"
3183"s“ не започва така"
3184
3185#: ../src/theme.c:5054 ../src/theme.c:5116
3186#, c-format
3187msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
3188msgstr "Константата „%s“ вече е дефинирана"
3189
3190#: ../src/util.c:96
3191#, c-format
3192msgid "Failed to open debug log: %s\n"
3193msgstr "Неуспех при отварянето на журнала за изчистване на грешки: %s\n"
3194
3195#: ../src/util.c:106
3196#, c-format
3197msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
3198msgstr "Неуспех при изпълнението на fdopen() върху журналния файл %s: %s\n"
3199
3200#: ../src/util.c:112
3201#, c-format
3202msgid "Opened log file %s\n"
3203msgstr "Отворен е журналния файл %s\n"
3204
3205#: ../src/util.c:220
3206msgid "Window manager: "
3207msgstr "Мениджър на прозорци: "
3208
3209#: ../src/util.c:366
3210msgid "Bug in window manager: "
3211msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
3212
3213#: ../src/util.c:395
3214msgid "Window manager warning: "
3215msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
3216
3217#: ../src/util.c:419
3218msgid "Window manager error: "
3219msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
3220
3221#: ../src/window-props.c:169
3222#, c-format
3223msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
3224msgstr "Приложението зададе неверен _NET_WM_PID %lu\n"
3225
3226#. first time through
3227#: ../src/window.c:5410
3228#, c-format
3229msgid ""
3230"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
3231"window as specified in the ICCCM.\n"
3232msgstr ""
3233"Прозорецът %s зададе SM_CLIENT_ID за себе, а не за прозореца "
3234"WM_CLIENT_LEADER, както е указано в ICCCM.\n"
3235
3236#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
3237#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
3238#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
3239#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows.  Apps that set
3240#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
3241#. * about these apps but make them work.
3242#.
3243#: ../src/window.c:6038
3244#, c-format
3245msgid ""
3246"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
3247"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
3248msgstr ""
3249"Прозорецът %s задава подсказка MWM за това, че размерът му не може да се "
3250"променя, но едновременно с това указва минимален размер %d x %d и максимален "
3251"размер %d x %d. Това не е смислено.\n"
3252
3253#: ../src/xprops.c:153
3254#, c-format
3255msgid ""
3256"Window 0x%lx has property %s\n"
3257"that was expected to have type %s format %d\n"
3258"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
3259"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
3260"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
3261msgstr ""
3262"Прозорецът 0x%lx има свойството %s\n"
3263"което трябва да е от вида: %s, формат: %d\n"
3264"а всъщност има вида: %s, формат: %d, брой: %d.\n"
3265"Това най-вероятно е грешка в приложението, а не в мениджъра на прозорци.\n"
3266"Прозорецът е със заглавие=„%s“, клас=„%s“, име=„%s“\n"
3267
3268#: ../src/xprops.c:399
3269#, c-format
3270msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
3271msgstr "Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8\n"
3272
3273#: ../src/xprops.c:482
3274#, c-format
3275msgid ""
3276"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
3277msgstr ""
3278"Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8 за елемента %d в "
3279"списъка\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.