source: desktop/metacity.HEAD.bg.po @ 277

Last change on this file since 277 was 238, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Подавам обновен превод на един низ в Metacity.

File size: 159.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation for metacity.
2# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3# Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com>, 2002.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, huge updates, 2004.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, updates, 2004
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: metacity 2.10\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-10-04 10:48+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-10-04 10:48+0300\n"
14"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../src/tools/metacity-message.c:150
22#, c-format
23msgid "Usage: %s\n"
24msgstr "Употреба: %s\n"
25
26#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:128
27msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
28msgstr "Metacity е компилиран без поддръжка на подробен режим\n"
29
30#: ../src/delete.c:63 ../src/delete.c:90 ../src/metacity-dialog.c:70
31#: ../src/theme-parser.c:467
32#, c-format
33msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
34msgstr "„%s“ не може да се анализира като цяло число"
35
36#: ../src/delete.c:70 ../src/delete.c:97 ../src/metacity-dialog.c:77
37#: ../src/theme-parser.c:476 ../src/theme-parser.c:530
38#, c-format
39msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
40msgstr "Крайните символи „%s“ в низа „%s“ са неразбираеми"
41
42#: ../src/delete.c:128
43#, c-format
44msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
45msgstr "Неуспех при анализа на съобщението „%s“ от диалоговия процес\n"
46
47#: ../src/delete.c:263
48#, c-format
49msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
50msgstr "Грешка при четене от процеса за изобразяване на диалога: %s\n"
51
52#: ../src/delete.c:344
53#, c-format
54msgid ""
55"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
56msgstr ""
57"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който пита дали да се убие "
58"приложението: %s\n"
59
60#: ../src/delete.c:452
61#, c-format
62msgid "Failed to get hostname: %s\n"
63msgstr "Неуспех при получаването на името на хоста: %s\n"
64
65#: ../src/display.c:307
66#, c-format
67msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
68msgstr "Неуспех при отварянето на дисплея на X Window „%s“\n"
69
70#: ../src/errors.c:231
71#, c-format
72msgid ""
73"Lost connection to the display '%s';\n"
74"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
75"the window manager.\n"
76msgstr ""
77"Връзката с дисплея „%s“ се изгуби.\n"
78"Най-вероятно X сървърът е бил спрян или сте \n"
79"убили/унищожили мениджъра на прозорци.\n"
80
81#: ../src/errors.c:238
82#, c-format
83msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
84msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей „%s“.\n"
85
86#: ../src/frames.c:1122
87msgid "Close Window"
88msgstr "Затваряне на прозореца"
89
90#: ../src/frames.c:1125
91msgid "Window Menu"
92msgstr "Меню за прозорците"
93
94#: ../src/frames.c:1128
95msgid "Minimize Window"
96msgstr "Минимизиране на прозореца"
97
98#: ../src/frames.c:1131
99msgid "Maximize Window"
100msgstr "Максимизиране на прозореца"
101
102#: ../src/frames.c:1134
103msgid "Unmaximize Window"
104msgstr "Демаксимизиране на прозореца"
105
106#: ../src/keybindings.c:994
107#, c-format
108msgid ""
109"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
110"binding\n"
111msgstr "Някоя друга програма използва бързия клавиш %s с модификатори %x\n"
112
113#: ../src/keybindings.c:2654
114#, c-format
115msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
116msgstr ""
117"Грешка при стартиране на диалоговия прозорец на Metacity, за отпечатване на "
118"грешка за команда: %s\n"
119
120#: ../src/keybindings.c:2759
121#, c-format
122msgid "No command %d has been defined.\n"
123msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
124
125#: ../src/keybindings.c:3609
126msgid "No terminal command has been defined.\n"
127msgstr "Не е дефинирана команда за терминал.\n"
128
129#: ../src/main.c:69
130#, c-format
131msgid ""
132"metacity %s\n"
133"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
134"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
135"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
136"PARTICULAR PURPOSE.\n"
137msgstr ""
138"metacity %s\n"
139"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., и други\n"
140"Това е свободен софтуер, прегледайте изходния код относно условията за "
141"разпространение.\n"
142"Не получавате НИКАКВА гаранция, дори и ПРЕПОРЪКА или СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА КАКВИТО "
143"И ДА Е ЦЕЛИ.\n"
144
145#: ../src/main.c:257
146msgid "Disable connection to session manager"
147msgstr "Прекъсване на връзката към мениджъра на сесиите"
148
149#: ../src/main.c:263
150msgid "Replace the running window manager with Metacity"
151msgstr "Замяна на текущия мениджър на прозорци с Metacity"
152
153#: ../src/main.c:269
154msgid "Specify session management ID"
155msgstr "Определяне на ID за управлението на сесии"
156
157#: ../src/main.c:274
158msgid "X Display to use"
159msgstr "X дисплея, който да се използва"
160
161#: ../src/main.c:280
162msgid "Initialize session from savefile"
163msgstr "Инициализиране на сесия от файл със запазеното състояние"
164
165#: ../src/main.c:286
166msgid "Print version"
167msgstr "Версия за печат"
168
169#: ../src/main.c:440
170#, c-format
171msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
172msgstr "Неуспех при сканирането на директорията с темите: %s\n"
173
174#: ../src/main.c:456
175#, c-format
176msgid ""
177"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
178msgstr ""
179"Неуспех при намирането на тема! Проверете дали %s съществува и съдържа "
180"обичайните теми."
181
182#: ../src/main.c:518
183#, c-format
184msgid "Failed to restart: %s\n"
185msgstr "Неуспех при рестартиране: %s\n"
186
187#: ../src/menu.c:54
188msgid "Mi_nimize"
189msgstr "Ми_нимизиране"
190
191#: ../src/menu.c:55
192msgid "Ma_ximize"
193msgstr "_Максимизиране"
194
195#: ../src/menu.c:56
196msgid "Unma_ximize"
197msgstr "_Демаксимизиране"
198
199#: ../src/menu.c:57
200msgid "Roll _Up"
201msgstr "На_виване"
202
203#: ../src/menu.c:58
204msgid "_Unroll"
205msgstr "_Развиване"
206
207#: ../src/menu.c:59 ../src/menu.c:60
208msgid "On _Top"
209msgstr "_Отгоре"
210
211#: ../src/menu.c:61
212msgid "_Move"
213msgstr "_Преместване"
214
215#: ../src/menu.c:62
216msgid "_Resize"
217msgstr "_Оразмеряване"
218
219#. separator
220#: ../src/menu.c:64
221msgid "_Close"
222msgstr "_Затваряне"
223
224#. separator
225#: ../src/menu.c:66
226msgid "_Always on Visible Workspace"
227msgstr "_Винаги на видимия работен плот"
228
229#: ../src/menu.c:67
230msgid "_Only on This Workspace"
231msgstr "_Само на този работен плот"
232
233#: ../src/menu.c:68
234msgid "Move to Workspace _Left"
235msgstr "Преместване в _левия работен плот"
236
237#: ../src/menu.c:69
238msgid "Move to Workspace R_ight"
239msgstr "Преместване в _десния работен плот"
240
241#: ../src/menu.c:70
242msgid "Move to Workspace _Up"
243msgstr "Преместване в _горния работен плот"
244
245#: ../src/menu.c:71
246msgid "Move to Workspace _Down"
247msgstr "Преместване в _долния работен плот"
248
249#: ../src/menu.c:162 ../src/prefs.c:2106
250#, c-format
251msgid "Workspace %d"
252msgstr "Работен плот %d"
253
254#: ../src/menu.c:171
255msgid "Workspace 1_0"
256msgstr "Работен плот 1_0"
257
258#: ../src/menu.c:173
259#, c-format
260msgid "Workspace %s%d"
261msgstr "Работен плот %s%d"
262
263#: ../src/menu.c:368
264msgid "Move to Another _Workspace"
265msgstr "Преместване в друг _работен плот"
266
267#. This is the text that should appear next to menu accelerators
268#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
269#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
270#. * this.
271#.
272#: ../src/metaaccellabel.c:105
273msgid "Shift"
274msgstr "Shift"
275
276#. This is the text that should appear next to menu accelerators
277#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
278#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
279#. * this.
280#.
281#: ../src/metaaccellabel.c:111
282msgid "Ctrl"
283msgstr "Ctrl"
284
285#. This is the text that should appear next to menu accelerators
286#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
287#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
288#. * this.
289#.
290#: ../src/metaaccellabel.c:117
291msgid "Alt"
292msgstr "Alt"
293
294#. This is the text that should appear next to menu accelerators
295#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
296#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
297#. * this.
298#.
299#: ../src/metaaccellabel.c:123
300msgid "Meta"
301msgstr "Meta"
302
303#. This is the text that should appear next to menu accelerators
304#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
305#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
306#. * this.
307#.
308#: ../src/metaaccellabel.c:129
309msgid "Super"
310msgstr "Super"
311
312#. This is the text that should appear next to menu accelerators
313#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
314#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
315#. * this.
316#.
317#: ../src/metaaccellabel.c:135
318msgid "Hyper"
319msgstr "Hyper"
320
321#. This is the text that should appear next to menu accelerators
322#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
323#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
324#. * this.
325#.
326#: ../src/metaaccellabel.c:141
327msgid "Mod2"
328msgstr "Mod2"
329
330#. This is the text that should appear next to menu accelerators
331#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
332#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
333#. * this.
334#.
335#: ../src/metaaccellabel.c:147
336msgid "Mod3"
337msgstr "Mod3"
338
339#. This is the text that should appear next to menu accelerators
340#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
341#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
342#. * this.
343#.
344#: ../src/metaaccellabel.c:153
345msgid "Mod4"
346msgstr "Mod4"
347
348#. This is the text that should appear next to menu accelerators
349#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
350#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
351#. * this.
352#.
353#: ../src/metaaccellabel.c:159
354msgid "Mod5"
355msgstr "Mod5"
356
357#: ../src/metacity-dialog.c:110
358#, c-format
359msgid "The window \"%s\" is not responding."
360msgstr "Прозорецът „%s“ не отговаря."
361
362#: ../src/metacity-dialog.c:118
363msgid ""
364"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
365msgstr ""
366"Принудителното спиране на тази програма, ще доведе до загуба на всички "
367"незапазени промени."
368
369#: ../src/metacity-dialog.c:129
370msgid "_Force Quit"
371msgstr "_Принудително спиране"
372
373#: ../src/metacity-dialog.c:226
374msgid "Title"
375msgstr "Заглавие"
376
377#: ../src/metacity-dialog.c:238
378msgid "Class"
379msgstr "Клас"
380
381#: ../src/metacity-dialog.c:264
382msgid ""
383"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
384"restarted manually next time you log in."
385msgstr ""
386"Тези прозорци не поддържат операцията по записване на текущото състояние и "
387"ще трябва да се стартират ръчно при следващото Ви влизане."
388
389#: ../src/metacity-dialog.c:330
390#, c-format
391msgid ""
392"There was an error running \"%s\":\n"
393"%s."
394msgstr ""
395"Имаше грешка при изпълнението на „%s“:\n"
396"%s."
397
398#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
399msgid "Metacity"
400msgstr "Metacity"
401
402#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
403msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
404msgstr ""
405"Все още не е осъществено: навигацията работи в рамките на програмите, а не "
406"на прозорците"
407
408#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
409msgid ""
410"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
411"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
412"set to 0, however. Also, this option is disabled if the "
413"titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font "
414"is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if "
415"titlebar_uses_desktop_font is false."
416msgstr ""
417"Низ описващ шрифт за заглавната лента на прозорците. Размерът от описанието "
418"ще се използва, само ако настройката titlebar_font_size е установена на 0. "
419"Тази настройка е неактивна, ако настройката titlebar_uses_desktop_font е "
420"включена. По подразбиране titlebar_font не е зададена, което принуждава "
421"Metacity да използва шрифта за работното място, дори ако "
422"titlebar_uses_desktop_font не е зададено като истина."
423
424#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
425msgid "Action on title bar double-click"
426msgstr "Действие при двойно натискане върху заглавната лента"
427
428#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
429msgid "Activate window menu"
430msgstr "Активиране на менюто за прозорците"
431
432#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
433msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
434msgstr "Подредба на бутоните в заглавната лента"
435
436#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
437msgid ""
438"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
439"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
440"the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
441"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
442"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
443"older versions."
444msgstr ""
445"Подредба на бутоните в заглавната лента. Стойността трябва да е низ от вида "
446"„menu:minimize,maximize,close“. С „;“ се разделят левия от десния ъгъл на "
447"прозореца, а със „,“ - имената на бутоните. Не са позволени повторения на "
448"бутоните. Непознатите имена се игнорират, така че в бъдещи версии на "
449"Metacity да могат да се добавят нови бутони без да се пречи на старите "
450"версии."
451
452#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
453msgid "Automatically raises the focused window"
454msgstr "Автоматично издигане на фокусирания прозорец"
455
456#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
457msgid ""
458"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
459"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
460"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
461"for example."
462msgstr ""
463"Щракането на заглавната лента на прозорец, когато този модифициращ клавиш е "
464"натиснат, премества прозореца (ляв бутон на мишката), оразмерява прозореца "
465"(среден бутон) или показва менюто за прозорци (десен бутон). Модификаторът е "
466"от вида „&lt;Alt&gt;“ или „&lt;Super&gt;“ например."
467
468#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
469msgid "Close window"
470msgstr "Затваряне на прозореца"
471
472#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
473msgid "Commands to run in response to keybindings"
474msgstr "Команди, които да се изпълнят при натискането на бърз клавиш"
475
476#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
477msgid "Current theme"
478msgstr "Текуща тема"
479
480#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
481msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
482msgstr "Забавяне в милисекунди за настройката за автоматично издигане"
483
484#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
485msgid ""
486"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
487"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
488msgstr ""
489"Определя дали програми или системата може да генерират звукови „бибиткания“. "
490"Може да се използва наедно с „визуален звънец“, за да се позволят тихи "
491"„бибиткания“."
492
493#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
494msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
495msgstr ""
496"Изключва неправилното поведение изисквано от стари приложения или такива с "
497"грешки"
498
499#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
500msgid "Enable Visual Bell"
501msgstr "Включване на визуалния звънец"
502
503#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
504msgid "Hide all windows and focus desktop"
505msgstr "Скриване на всички прозорци и фокусиране на работното място"
506
507#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
508msgid ""
509"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
510"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
511"specified by the auto_raise_delay key). This preference is poorly named, but "
512"kept for backwards compatibility. To try to be more clear (at least to the "
513"technically inclined), its meaning is \"automatically raise the window "
514"following a timeout which is triggered by non-grabbed mouse entry in sloppy "
515"or mouse focus modes\". It is unrelated to clicking behavior (i.e. this is "
516"not related to raise-on-click/orthogonal-raise). It is unrelated to entering "
517"a window during drag and drop (because that results in the application "
518"grabbing the mouse)"
519msgstr ""
520"Ако е включено и начинът за фокусиране е „sloppy“ или „mouse“, тогава "
521"фокусираният прозорец ще бъде автоматично издигнат след определен интервал, "
522"който е зададен в ключа auto_raise_delay. Тази настройка действително е "
523"неподходящо наименувана, но е запазена, за да се поддържа съвместимост с "
524"предишните версии на програмата. За да бъдем по-коректни (поне пред по-"
525"технически ориентираните потребители), значението на тази настройка е "
526"«автоматично издигане на прозореца след определен интервал, което се "
527"задейства от влизането на курсора в рамките на прозореца при режими на "
528"фокусиране „sloppy“ и „mouse“, без прозорецът да е поел входа на мишката "
529"(напр. не е бил натиснат клавиш на мишката в рамките на прозореца)». Както "
530"казахме - това поведение не е свързано с натискането на бутоните на мишката "
531"при автоматичното издигане на прозорец при натискане на бутон. Поведението "
532"не е свързано и с навлизането на курсора на мишката при действие на "
533"провлачване и пускане, защото при него прозорецът поема входа на мишката."
534
535#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
536msgid ""
537"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
538"font for window titles."
539msgstr ""
540"Ако е зададено като истина, настройката за titlebar_font се игнорира. За "
541"заглавията на прозорците се използва стандартният шрифт за приложенията."
542
543#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
544msgid ""
545"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
546"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
547"means. This is a significant reduction in usability for many users, but may "
548"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
549"otherwise be impractical. However, the wireframe feature is disabled when "
550"accessibility is on to avoid weird desktop breakages."
551msgstr ""
552"Ако е включено, metacity ще дава на потребителя по-малко обратна връзка и по-"
553"малко усещане за „директна манипулация“, като се използват рамки вместо цели "
554"прозорци, избягват се анимации или чрез други средства. Това е значимо "
555"влошаване на използваемостта за много потребители, но може да позволи на "
556"специфични програми и терминални сървъри да работят, което иначе би било "
557"невъзможно. Както и да е, рамките за прозорците са изключени, когато са "
558"включени възможностите за достъпност, за да се избегнат странни повреди на "
559"работния плот."
560
561#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
562msgid ""
563"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
564"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
565"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
566"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
567"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
568"windows in other applications. The existence of this setting is somewhat "
569"questionable. But it's better than having settings for all the specific "
570"details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
571"clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
572msgstr ""
573"Ако е истина, Metacity работи на базата на приложения, а не на прозорци. "
574"Идеята е малко абстрактна, но като цяло подходът базиран на приложения е по-"
575"близък до Macintosh отколкото до Windows. Когато фокусирате прозорец при "
576"подход базиран на приложения, всички прозорци на приложението ще се "
577"издигнат. При този подход щракванията за фокусиране не се предават на "
578"прозорците на други приложения. Съществуването на тази настройка е под "
579"въпрос, но е по-добре отколкото да има настройки на всички детайли на "
580"подходите на базата на прозорци и на базата на приложения - напр. дали да се "
581"предават щракванията. На този етап подходът на базата на приложения още не е "
582"осъществен изцяло."
583
584#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
585msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
586msgstr ""
587"Ако е включено, се жертва част от използваемостта за повече свободни ресурси"
588
589#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
590msgid "Lower window below other windows"
591msgstr "Понижаване на прозореца под другите прозорци"
592
593#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
594msgid "Maximize window"
595msgstr "Максимизиране на прозорец"
596
597#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
598msgid "Maximize window horizontally"
599msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
600
601#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
602msgid "Maximize window vertically"
603msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
604
605#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
606msgid "Minimize window"
607msgstr "Минимизиране на прозореца"
608
609#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
610msgid "Modifier to use for modified window click actions"
611msgstr ""
612"Модификатор, който да се ползва за модифицираните действия с щраквания по "
613"прозорците"
614
615#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
616msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
617msgstr ""
618"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място в обратен ред"
619
620#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
621msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
622msgstr ""
623"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място в обратен ред, "
624"като се използва изскачащ прозорец"
625
626#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
627msgid "Move backwards between windows immediately"
628msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците в обратен ред"
629
630#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
631msgid "Move between panels and the desktop immediately"
632msgstr "Премества незабавно фокуса между панелите и работното място"
633
634#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
635msgid "Move between panels and the desktop with popup"
636msgstr ""
637"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място, като се "
638"използва изскачащ прозорец"
639
640#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
641msgid "Move between windows immediately"
642msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците "
643
644#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
645msgid "Move between windows with popup"
646msgstr ""
647"Премества незабавно фокуса между прозорците, като се използва изскачащ "
648"прозорец"
649
650#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
651msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
652msgstr ""
653"Премества незабавно фокуса между прозорците в обратен ред, като се използва "
654"изскачащ прозорец"
655
656#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
657msgid "Move window"
658msgstr "Преместване на прозорец"
659
660#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
661msgid "Move window one workspace down"
662msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
663
664#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
665msgid "Move window one workspace to the left"
666msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
667
668#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
669msgid "Move window one workspace to the right"
670msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
671
672#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
673msgid "Move window one workspace up"
674msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
675
676#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
677msgid "Move window to workspace 1"
678msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
679
680#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
681msgid "Move window to workspace 10"
682msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
683
684#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
685msgid "Move window to workspace 11"
686msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 11"
687
688#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
689msgid "Move window to workspace 12"
690msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 12"
691
692#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
693msgid "Move window to workspace 2"
694msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 2"
695
696#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
697msgid "Move window to workspace 3"
698msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 3"
699
700#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
701msgid "Move window to workspace 4"
702msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 4"
703
704#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
705msgid "Move window to workspace 5"
706msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 5"
707
708#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
709msgid "Move window to workspace 6"
710msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 6"
711
712#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
713msgid "Move window to workspace 7"
714msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 7"
715
716#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
717msgid "Move window to workspace 8"
718msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 8"
719
720#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
721msgid "Move window to workspace 9"
722msgstr "Премества прозореца на работен плот 9"
723
724#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
725msgid "Name of workspace"
726msgstr "Име на работния плот"
727
728#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
729msgid "Number of workspaces"
730msgstr "Брой работни плотове"
731
732#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
733msgid ""
734"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
735"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
736"workspaces)."
737msgstr ""
738"Брой работни плотове. Трябва да е над 0. Има горна граница (за да се "
739"предотврати случайното разрушаване на средата, ако поискате 34 милиона "
740"работни места)."
741
742#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
743msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
744msgstr "Ако прозорецът е под друг, го издига, иначе го понижава"
745
746#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
747msgid "Raise window above other windows"
748msgstr "Издигане на прозореца над другите"
749
750#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
751msgid "Resize window"
752msgstr "Оразмеряване на прозорец"
753
754#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
755msgid "Run a defined command"
756msgstr "Изпълняване на определена команда"
757
758#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
759msgid "Run a terminal"
760msgstr "Стартиране на терминал"
761
762#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
763msgid "Show the panel menu"
764msgstr "Показване на менюто на панела"
765
766#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
767msgid "Show the panel run application dialog"
768msgstr "Показване на диалоговия прозорец на панела за стартиране на програма"
769
770#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
771msgid ""
772"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
773"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
774"consistent position with respect to their parent window. This requires "
775"ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of "
776"Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable "
777"dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There "
778"are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on "
779"Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
780"run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
781"world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
782"limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
783"workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
784msgstr ""
785"Някои програми нарушават спецификациите по начини, които предизвикват грешно "
786"поведение на мениджъра на прозорци. Например в идеалния случай Metacity "
787"поставя всички диалогови прозорци на подходящо място спрямо предизвикалия ги "
788"прозорец. Това изисква заявките от програмите за разполагането на "
789"диалоговите кутии да се игнорират. Някои версии на Java/Swing обозначават "
790"изскачащите си прозорци като диалози, така че Metacity трябва да изключи "
791"позиционирането на диалоговите кутии, за да позволи на менютата от "
792"развалените Java приложения да работят. Има още подобни примери. Тази "
793"настройка кара Metacity да работи в изцяло правилен режим, което дава малко "
794"по-добър потребителски интерфейс, ако няма да стартирате развалени програми. "
795"За жалост неправилното поведение е включено по подразбиране. Светът е гаден. "
796"Понякога заобикалянето на правилното поведение е предизвикано от "
797"ограниченията в самите спецификации, така че грешките в този режим, не могат "
798"да се оправят без изменение на стандарта."
799
800#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
801msgid "Switch to workspace 1"
802msgstr "Превключване към работен плот 1"
803
804#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
805msgid "Switch to workspace 10"
806msgstr "Превключване към работен плот 10"
807
808#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
809msgid "Switch to workspace 11"
810msgstr "Превключване към работен плот 11"
811
812#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
813msgid "Switch to workspace 12"
814msgstr "Превключване към работен плот 12"
815
816#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
817msgid "Switch to workspace 2"
818msgstr "Превключване към работен плот 2"
819
820#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
821msgid "Switch to workspace 3"
822msgstr "Превключване към работен плот 3"
823
824#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
825msgid "Switch to workspace 4"
826msgstr "Превключване към работен плот 4"
827
828#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
829msgid "Switch to workspace 5"
830msgstr "Превключване към работен плот 5"
831
832#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
833msgid "Switch to workspace 6"
834msgstr "Превключване към работен плот 6"
835
836#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
837msgid "Switch to workspace 7"
838msgstr "Превключване към работен плот 7"
839
840#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
841msgid "Switch to workspace 8"
842msgstr "Превключване към работен плот 8"
843
844#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
845msgid "Switch to workspace 9"
846msgstr "Превключване към работен плот 9"
847
848#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
849msgid "Switch to workspace above this one"
850msgstr "Превключване към работния плот отгоре"
851
852#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
853msgid "Switch to workspace below this one"
854msgstr "Превключване към работния плот отдолу"
855
856#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
857msgid "Switch to workspace on the left"
858msgstr "Превключване към работния плот вляво"
859
860#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
861msgid "Switch to workspace on the right"
862msgstr "Превключване към работния плот вдясно"
863
864#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
865msgid "System Bell is Audible"
866msgstr "Системния звънец е звуков"
867
868#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
869msgid "Take a screenshot"
870msgstr "Снимане на екрана"
871
872#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
873msgid "Take a screenshot of a window"
874msgstr "Прави снимка на отделен прозорец"
875
876#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
877msgid ""
878"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
879"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
880"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
881"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
882"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
883"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
884"currently focused window's titlebar is flashed."
885msgstr ""
886"Задава начинът, по който Metacity визуално представя системния звънец или "
887"звънеца на приложение. В момента валидни са следните две стойности: "
888"„fullscreen“, което съответства на черно-бяло премигване на целия екран, и "
889"„frame_flash“, което съответства на премигване на заглавната лента на "
890"приложението, което звънва. Ако приложението, което звънва е неизвестно "
891"(какъвто е най-честия случай при подразбиращият се системен звънец), "
892"премигва заглавната лента на текущо фокусирания прозорец."
893
894#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
895msgid ""
896"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
897"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
898"will execute command_N."
899msgstr ""
900"Ключовете в /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N дефинират "
901"клавишни комбинации, съответстващи на тези команди. Натискането на "
902"клавишната комбинация за run_command_N ще изпълни команда command_N."
903
904#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
905msgid ""
906"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
907"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
908msgstr ""
909"Ключа /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot определя "
910"бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
911
912#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
913msgid ""
914"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
915"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
916"be invoked."
917msgstr ""
918"Ключа /apps/metacity/global_keybindings/run_command_windows_screenshot "
919"определя бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
920
921#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
922msgid ""
923"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
924"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
925"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
926"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
927"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
928"then there will be no keybinding for this action."
929msgstr ""
930"Бързият клавиш, който изпълнява командата със същия номер в /apps/metacity/"
931"keybinding_commands. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
932"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
933"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
934"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
935"клавиш."
936
937#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
938msgid ""
939"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
940"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
941"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
942"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
943"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
944"for this action."
945msgstr ""
946"Бързият клавиш, който превключва към работното място над текущото. Форматът "
947"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
948"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
949"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
950"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
951
952#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
953msgid ""
954"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
955"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
956"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
957"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
958"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
959"for this action."
960msgstr ""
961"Бързият клавиш, който превключва към работното място под текущото. Форматът "
962"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
963"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
964"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
965"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
966
967#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
968msgid ""
969"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
970"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
971"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
972"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
973"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
974"keybinding for this action."
975msgstr ""
976"Бързият клавиш, който превключва към работното място вляво от текущото. "
977"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
978"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
979"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
980"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
981
982#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
983msgid ""
984"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
985"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
986"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
987"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
988"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
989"keybinding for this action."
990msgstr ""
991"Бързият клавиш, който превключва към работното място вдясно от текущото. "
992"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
993"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
994"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
995"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
996
997#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
998msgid ""
999"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
1000"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1001"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1002"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1003"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1004msgstr ""
1005"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
1006"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1007"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1008"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1009"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1010
1011#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
1012msgid ""
1013"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
1014"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1015"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1016"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1017"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1018msgstr ""
1019"Бързият клавиш, който превключва към работно място 10. Форматът е от вида "
1020"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1021"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1022"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1023"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1024
1025#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
1026msgid ""
1027"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
1028"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1029"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1030"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1031"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1032msgstr ""
1033"Бързият клавиш, който превключва към работно място 11. Форматът е от вида "
1034"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1035"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1036"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1037"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1038
1039#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
1040msgid ""
1041"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
1042"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1043"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1044"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1045"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1046msgstr ""
1047"Бързият клавиш, който превключва към работно място 12. Форматът е от вида "
1048"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1049"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1050"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1051"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1052
1053#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
1054msgid ""
1055"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
1056"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1057"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1058"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1059"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1060msgstr ""
1061"Бързият клавиш, който превключва към работно място 2. Форматът е от вида "
1062"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1063"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1064"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1065"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1066
1067#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
1068msgid ""
1069"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
1070"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1071"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1072"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1073"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1074msgstr ""
1075"Бързият клавиш, който превключва към работно място 3. Форматът е от вида "
1076"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1077"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1078"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1079"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1080
1081#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
1082msgid ""
1083"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
1084"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1085"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1086"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1087"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1088msgstr ""
1089"Бързият клавиш, който превключва към работно място 4. Форматът е от вида "
1090"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1091"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1092"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1093"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1094
1095#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
1096msgid ""
1097"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
1098"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1099"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1100"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1101"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1102msgstr ""
1103"Бързият клавиш, който превключва към работно място 5. Форматът е от вида "
1104"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1105"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1106"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1107"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1108
1109#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
1110msgid ""
1111"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
1112"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1113"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1114"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1115"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1116msgstr ""
1117"Бързият клавиш, който превключва към работно място 6. Форматът е от вида "
1118"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1119"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1120"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1121"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1122
1123#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
1124msgid ""
1125"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
1126"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1127"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1128"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1129"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1130msgstr ""
1131"Бързият клавиш, който превключва към работно място 7. Форматът е от вида "
1132"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1133"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1134"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1135"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1136
1137#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
1138msgid ""
1139"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
1140"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1141"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1142"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1143"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1144msgstr ""
1145"Бързият клавиш, който превключва към работно място 8. Форматът е от вида "
1146"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1147"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1148"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1149"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1150
1151#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
1152msgid ""
1153"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
1154"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1155"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1156"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1157"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1158msgstr ""
1159"Бързият клавиш, който превключва към работно място 9. Форматът е от вида "
1160"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1161"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1162"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1163"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1164
1165#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
1166msgid ""
1167"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
1168"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1169"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1170"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1171"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1172msgstr ""
1173"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
1174"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1175"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1176"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1177"действие няма да има бърз клавиш."
1178
1179#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
1180msgid ""
1181"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
1182"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1183"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1184"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1185"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1186msgstr ""
1187"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1188"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1189"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1190"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1191"действие няма да има бърз клавиш."
1192
1193#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
1194msgid ""
1195"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
1196"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1197"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1198"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1199"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1200"no keybinding for this action."
1201msgstr ""
1202"Бързият клавиш за преминаване в режим на преместване, след което прозорецът "
1203"може да се движи и с клавиатурата.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1204"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1205"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1206"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1207"има бърз клавиш."
1208
1209#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
1210msgid ""
1211"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
1212"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1213"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1214"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1215"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1216"will be no keybinding for this action."
1217msgstr ""
1218"Бързият клавиш за преминаване в режим на оразмеряване, след което прозорецът "
1219"може да се движи и с клавиатурата.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1220"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1221"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1222"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1223"има бърз клавиш."
1224
1225#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
1226msgid ""
1227"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
1228"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1229"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1230"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1231"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1232"will be no keybinding for this action."
1233msgstr ""
1234"Бързият клавиш за скриване на нормални прозорци и фокусиране на фона на "
1235"работния плот.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
1236"Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1237"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1238"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1239"клавиш."
1240
1241#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
1242msgid ""
1243"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
1244"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1245"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1246"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1247"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1248msgstr ""
1249"Бързият клавиш за максимизиране на прозорец. Форматът е от вида „&lt;"
1250"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1251"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1252"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1253"действие няма да има бърз клавиш."
1254
1255#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
1256msgid ""
1257"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
1258"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1259"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1260"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1261"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1262msgstr ""
1263"Бързият клавиш за минимизиране на прозорец.Форматът е от вида „&lt;"
1264"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1265"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1266"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1267"действие няма да има бърз клавиш."
1268
1269#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
1270msgid ""
1271"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
1272"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
1273"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
1274"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
1275"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
1276"action."
1277msgstr ""
1278"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място надолу.Форматът "
1279"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1280"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1281"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1282"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1283
1284#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
1285msgid ""
1286"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
1287"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1288"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1289"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1290"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1291"for this action."
1292msgstr ""
1293"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вляво.Форматът "
1294"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1295"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1296"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1297"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1298
1299#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
1300msgid ""
1301"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
1302"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1303"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1304"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1305"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1306"for this action."
1307msgstr ""
1308"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вдясно.Форматът "
1309"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1310"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1311"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1312"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1313
1314#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
1315msgid ""
1316"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
1317"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1318"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1319"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1320"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1321msgstr ""
1322"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място нагоре.Форматът "
1323"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1324"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1325"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1326"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1327
1328#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
1329msgid ""
1330"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
1331"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1332"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1333"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1334"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1335msgstr ""
1336"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 1.Форматът е от "
1337"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1338"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1339"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1340"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1341
1342#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
1343msgid ""
1344"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
1345"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1346"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1347"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1348"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1349msgstr ""
1350"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 10.Форматът е от "
1351"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1352"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1353"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1354"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1355
1356#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
1357msgid ""
1358"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
1359"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1360"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1361"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1362"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1363msgstr ""
1364"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 11.Форматът е от "
1365"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1366"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1367"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1368"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1369
1370#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
1371msgid ""
1372"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
1373"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1374"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1375"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1376"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1377msgstr ""
1378"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 12.Форматът е от "
1379"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1380"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1381"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1382"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1383
1384#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
1385msgid ""
1386"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
1387"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1388"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1389"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1390"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1391msgstr ""
1392"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 2.Форматът е от "
1393"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1394"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1395"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1396"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1397
1398#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
1399msgid ""
1400"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
1401"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1402"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1403"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1404"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1405msgstr ""
1406"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 3.Форматът е от "
1407"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1408"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1409"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1410"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1411
1412#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
1413msgid ""
1414"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
1415"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1416"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1417"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1418"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1419msgstr ""
1420"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 4.Форматът е от "
1421"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1422"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1423"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1424"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1425
1426#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
1427msgid ""
1428"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
1429"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1430"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1431"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1432"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1433msgstr ""
1434"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 5.Форматът е от "
1435"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1436"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1437"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1438"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1439
1440#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
1441msgid ""
1442"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
1443"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1444"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1445"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1446"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1447msgstr ""
1448"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 6.Форматът е от "
1449"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1450"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1451"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1452"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1453
1454#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
1455msgid ""
1456"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
1457"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1458"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1459"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1460"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1461msgstr ""
1462"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 7.Форматът е от "
1463"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1464"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1465"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1466"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1467
1468#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
1469msgid ""
1470"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
1471"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1472"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1473"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1474"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1475msgstr ""
1476"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 8.Форматът е от "
1477"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1478"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1479"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1480"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1481
1482#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
1483msgid ""
1484"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
1485"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1486"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1487"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1488"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1489msgstr ""
1490"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 9.Форматът е от "
1491"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1492"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1493"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1494"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1495
1496#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
1497msgid ""
1498"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
1499"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1500"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1501"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1502"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1503"will be no keybinding for this action."
1504msgstr ""
1505"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1506"място в обратен ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
1507"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1508"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1509"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1510"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1511
1512#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
1513msgid ""
1514"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
1515"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1516"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1517"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1518"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1519"will be no keybinding for this action."
1520msgstr ""
1521"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1522"място в обратен ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
1523"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1524"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1525"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1526"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1527
1528#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
1529msgid ""
1530"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
1531"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
1532"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1533"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1534"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1535"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1536"no keybinding for this action."
1537msgstr ""
1538"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
1539"ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1540"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1541"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1542"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1543"действие няма да има бърз клавиш."
1544
1545#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
1546msgid ""
1547"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
1548"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
1549"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1550"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1551"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1552"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1553"no keybinding for this action."
1554msgstr ""
1555"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
1556"ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1557"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1558"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1559"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1560"действие няма да има бърз клавиш."
1561
1562#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
1563msgid ""
1564"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
1565"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1566"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1567"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1568"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1569"no keybinding for this action."
1570msgstr ""
1571"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1572"място, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1573"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1574"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1575"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1576"действие няма да има бърз клавиш."
1577
1578#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
1579msgid ""
1580"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
1581"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1582"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1583"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1584"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1585"no keybinding for this action."
1586msgstr ""
1587"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1588"място, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;"
1589"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1590"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1591"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1592"действие няма да има бърз клавиш."
1593
1594#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
1595msgid ""
1596"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
1597"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
1598"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
1599"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1600"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1601"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1602"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1603msgstr ""
1604"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, без да "
1605"се използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Escape). "
1606"Използването на клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща "
1607"посоката на местена на фокуса.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;"
1608"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1609"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1610"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1611"има бърз клавиш."
1612
1613#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
1614msgid ""
1615"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
1616"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
1617"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
1618"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1619"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1620"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1621"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1622msgstr ""
1623"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, като се "
1624"използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Tab). Използването на "
1625"клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща посоката на "
1626"местена на фокуса.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
1627"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1628"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1629"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1630"клавиш."
1631
1632#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
1633msgid ""
1634"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
1635"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
1636"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1637"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1638"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1639"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1640msgstr ""
1641"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
1642"места и появата му само на едно.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1643"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1644"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1645"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1646"има бърз клавиш."
1647
1648#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
1649msgid ""
1650"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
1651"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1652"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1653"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1654"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1655msgstr ""
1656"Бързият клавиш за превключване на режим на цял екран.Форматът е от вида „&lt;"
1657"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1658"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1659"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1660"действие няма да има бърз клавиш."
1661
1662#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
1663msgid ""
1664"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
1665"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1666"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1667"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1668"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1669msgstr ""
1670"Бързият клавиш за превключване на максимизирането.Форматът е от вида „&lt;"
1671"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1672"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1673"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1674"действие няма да има бърз клавиш."
1675
1676#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
1677msgid ""
1678"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
1679"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1680"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1681"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1682"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1683msgstr ""
1684"Бързият клавиш за превключване между навито и развито състояние.Форматът е "
1685"от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1686"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1687"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1688"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1689
1690#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
1691msgid ""
1692"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
1693"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
1694"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1695"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1696"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1697"keybinding for this action."
1698msgstr ""
1699"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
1700"места и появата му само на едно.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1701"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1702"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1703"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1704"има бърз клавиш."
1705
1706#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
1707msgid ""
1708"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
1709"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1710"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1711"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1712"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1713msgstr ""
1714"Бързият клавиш за демаксимизирането на прозорец.Форматът е от вида „&lt;"
1715"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1716"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1717"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1718"действие няма да има бърз клавиш."
1719
1720#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
1721msgid ""
1722"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
1723"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
1724"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1725"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1726"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1727"for this action."
1728msgstr ""
1729"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1730"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1731"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1732"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1733"действие няма да има бърз клавиш."
1734
1735#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
1736msgid ""
1737"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
1738"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1739"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1740"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1741"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1742msgstr ""
1743"Бързият клавиш, който стартира терминал. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1744"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1745"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1746"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1747"действие няма да има бърз клавиш.“\n"
1748" "
1749
1750#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
1751msgid ""
1752"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
1753"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1754"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1755"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1756"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1757"will be no keybinding for this action."
1758msgstr ""
1759"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1760"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1761"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1762"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1763"действие няма да има бърз клавиш."
1764
1765#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
1766msgid ""
1767"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
1768"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1769"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1770"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1771"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1772"for this action."
1773msgstr ""
1774"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
1775"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1776"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1777"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1778"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1779
1780#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
1781msgid ""
1782"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
1783"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1784"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1785"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1786"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1787msgstr ""
1788"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
1789"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1790"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1791"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1792"действие няма да има бърз клавиш."
1793
1794#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
1795msgid "The name of a workspace."
1796msgstr "Името на работния плот"
1797
1798#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
1799msgid "The screenshot command"
1800msgstr "Команда за снимка на екрана"
1801
1802#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
1803msgid ""
1804"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
1805"forth."
1806msgstr ""
1807"Темата определя външния вид на рамките на прозорците, заглавната лента и т.н."
1808
1809#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
1810msgid ""
1811"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
1812"delay is given in thousandths of a second."
1813msgstr ""
1814"Закъснението в милисекунди преди да се издигне прозорец, ако auto_raise е "
1815"истина."
1816
1817#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
1818msgid ""
1819"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
1820"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
1821"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
1822"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
1823"unfocused when the mouse leaves the window."
1824msgstr ""
1825"Начинът за фокусиране на прозорци указва как се активират прозорците. Има "
1826"три възможни стойности: „click“ означава, че прозорците трябва да бъдат "
1827"щракнати с мишката, за да се фокусират, „sloppy“ означава, че прозорците се "
1828"фокусират, когато мишката влезе в тях, а „mouse“, че прозорците се "
1829"фокусират, когато мишката влезе в тях и губят фокуса, когато мишката излезе "
1830"от тях."
1831
1832#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
1833msgid "The window screenshot command"
1834msgstr "Командата за снимка на екрана"
1835
1836#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
1837msgid ""
1838"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
1839"the window is covered by another window, it raises the window above other "
1840"windows. If the window is already fully visible, it lowers the window below "
1841"other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1842"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1843"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1844"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1845"no keybinding for this action."
1846msgstr ""
1847"Бързият клавиш за издигането/свалянето на прозореца над/под всички останали. "
1848"Ако прозорецът е под някой друг, той се издига над всички останали, Ако е "
1849"най-отгоре, се сваля под всички прозорци.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1850"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1851"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1852"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1853"действие няма да има бърз клавиш."
1854
1855#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
1856msgid ""
1857"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
1858"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1859"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1860"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1861"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1862msgstr ""
1863"Бързият клавиш за свалянето на прозореца под всички останали.Форматът е от "
1864"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1865"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1866"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1867"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1868
1869#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
1870msgid ""
1871"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
1872"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1873"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1874"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1875"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1876msgstr ""
1877"Бързият клавиш за издигането на прозореца над всички останали. Форматът е от "
1878"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1879"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1880"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1881"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1882
1883#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
1884msgid ""
1885"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
1886"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
1887"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1888"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1889"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1890"for this action."
1891msgstr ""
1892"Бързият клавиш за максималното хоризонтално разширяване на прозореца. "
1893"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1894"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1895"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
1896"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1897
1898#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
1899msgid ""
1900"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
1901"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
1902"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1903"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1904"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1905"for this action."
1906msgstr ""
1907"Бързият клавиш за максималното вертикално разширяване на прозореца. Форматът "
1908"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1909"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1910"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1911"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1912
1913#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
1914msgid ""
1915"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
1916"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
1917"window, and 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window."
1918msgstr ""
1919"Тази настройка определя ефекта на двойното щракване върху заглавната лента. "
1920"Засега валидни стойности са „toggle_shade“, която навива/развива прозореца, "
1921"и „toggle_maximize“, която максимизира/демаксимизира прозореца."
1922
1923#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
1924msgid "Toggle always on top state"
1925msgstr "Превключва състоянието на винаги отгоре"
1926
1927#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
1928msgid "Toggle fullscreen mode"
1929msgstr "Превключва режима за цял екран"
1930
1931#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
1932msgid "Toggle maximization state"
1933msgstr "Превключва състоянието на максимизиране"
1934
1935#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
1936msgid "Toggle shaded state"
1937msgstr "Превключва състоянието на навиване"
1938
1939#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
1940msgid "Toggle window on all workspaces"
1941msgstr "Превключва появата на прозореца на всички работни места"
1942
1943#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
1944msgid ""
1945"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
1946"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
1947"environments, or when 'audible bell' is off."
1948msgstr ""
1949"Включва визуална индикация, когато програма или системата се обърнат към "
1950"„звънец“ или „бибиткане“; полезно при хора със затруднен слух и при шумно "
1951"обкръжение, или когато „звуковия звънец“ е изключен."
1952
1953#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
1954msgid "Unmaximize window"
1955msgstr "Демаксимизиране на прозорец"
1956
1957#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
1958msgid "Use standard system font in window titles"
1959msgstr "Използва стандартния системен шрифт за заглавията на прозорците"
1960
1961#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
1962msgid "Visual Bell Type"
1963msgstr "Вид визуален звънец"
1964
1965#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
1966msgid "Window focus mode"
1967msgstr "Режим на фокусиране на прозорци"
1968
1969#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
1970msgid "Window title font"
1971msgstr "Шрифт за заглавията на прозорците"
1972
1973#: ../src/prefs.c:528 ../src/prefs.c:544 ../src/prefs.c:560 ../src/prefs.c:576
1974#: ../src/prefs.c:592 ../src/prefs.c:612 ../src/prefs.c:628 ../src/prefs.c:644
1975#: ../src/prefs.c:660 ../src/prefs.c:676 ../src/prefs.c:692 ../src/prefs.c:708
1976#: ../src/prefs.c:724 ../src/prefs.c:741 ../src/prefs.c:757 ../src/prefs.c:773
1977#: ../src/prefs.c:789 ../src/prefs.c:805 ../src/prefs.c:820 ../src/prefs.c:835
1978#: ../src/prefs.c:850 ../src/prefs.c:866 ../src/prefs.c:882 ../src/prefs.c:898
1979#, c-format
1980msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
1981msgstr "GConf ключът „%s“ е от невалиден тип\n"
1982
1983#: ../src/prefs.c:943
1984#, c-format
1985msgid ""
1986"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
1987"modifier\n"
1988msgstr ""
1989"„%s“, който е открит в базата данни с настройките, не е валиден модификатор "
1990"на бутон на мишката\n"
1991
1992#: ../src/prefs.c:967 ../src/prefs.c:1428
1993#, c-format
1994msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
1995msgstr "GConf ключът „%s“ е с невалидна стойност\n"
1996
1997#: ../src/prefs.c:1145
1998#, c-format
1999msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
2000msgstr "Не успях да анализирам шрифтовото описание „%s“ от GConf ключа %s\n"
2001
2002#: ../src/prefs.c:1330
2003#, c-format
2004msgid ""
2005"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
2006"maximum is %d\n"
2007msgstr ""
2008"Стойността %d записана в GConf клавиша %s, е неподходяща за брой на "
2009"работните места. Текущият максимум е %d\n"
2010
2011#: ../src/prefs.c:1390
2012msgid ""
2013"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
2014"behave properly.\n"
2015msgstr ""
2016"Триковете за развалените програми са изключени. Някои програми могат да са с "
2017"неправилно поведение.\n"
2018
2019#: ../src/prefs.c:1455
2020#, c-format
2021msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
2022msgstr "Стойността %d записана в GConf ключа %s е извън обхвата от 0 до %d\n"
2023
2024#: ../src/prefs.c:1589
2025#, c-format
2026msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
2027msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
2028
2029#: ../src/prefs.c:1833
2030#, c-format
2031msgid ""
2032"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
2033"\"%s\"\n"
2034msgstr ""
2035"Низът „%s“ открит в базата данни с настройки е невалиден за стойност на "
2036"клавишната комбинация „%s“\n"
2037
2038#: ../src/prefs.c:2187
2039#, c-format
2040msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
2041msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е „%s“: %s\n"
2042
2043#: ../src/resizepopup.c:126
2044#, c-format
2045msgid "%d x %d"
2046msgstr "%d x %d"
2047
2048#: ../src/screen.c:408
2049#, c-format
2050msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
2051msgstr "Екранът %d на дисплей '%s' е невалиден\n"
2052
2053#: ../src/screen.c:424
2054#, c-format
2055msgid ""
2056"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
2057"replace option to replace the current window manager.\n"
2058msgstr ""
2059"Екранът %d на дисплей „%s“ вече има мениджър на прозорци; пробвайте с "
2060"опцията --replace да го замените.\n"
2061
2062#: ../src/screen.c:448
2063#, c-format
2064msgid ""
2065"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
2066msgstr ""
2067"Неуспех при получаването на избрания мениджър за прозорци на екран %d, "
2068"дисплей „%s“\n"
2069
2070#: ../src/screen.c:506
2071#, c-format
2072msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
2073msgstr "Екран %d на дисплей „%s“ вече има мениджър за прозорци\n"
2074
2075#: ../src/screen.c:716
2076#, c-format
2077msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
2078msgstr "Неуспех при отстъпването на екран %d на дисплей „%s“\n"
2079
2080#: ../src/session.c:884 ../src/session.c:891
2081#, c-format
2082msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
2083msgstr "Неуспех при създаването на директорията „%s“: %s\n"
2084
2085#: ../src/session.c:901
2086#, c-format
2087msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
2088msgstr "Неуспех при отварянето на сесийния файл „%s“ за запис: %s\n"
2089
2090#: ../src/session.c:1053
2091#, c-format
2092msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
2093msgstr "Грешка при записване на сесийния файл „%s“: %s\n"
2094
2095#: ../src/session.c:1058
2096#, c-format
2097msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
2098msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл „%s“: %s\n"
2099
2100#: ../src/session.c:1133
2101#, c-format
2102msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
2103msgstr "Неуспех при прочитането на записания сесиен файл %s: %s\n"
2104
2105#: ../src/session.c:1168
2106#, c-format
2107msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
2108msgstr "Неуспех при анализирането на записания сесиен файл: %s\n"
2109
2110#: ../src/session.c:1217
2111msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
2112msgstr "Атрибутът <metacity_session> е видян, но вече имаме сесийния ID"
2113
2114#: ../src/session.c:1230
2115#, c-format
2116msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
2117msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <metacity_session>"
2118
2119#: ../src/session.c:1247
2120msgid "nested <window> tag"
2121msgstr "вложен етикет <window>"
2122
2123#: ../src/session.c:1305 ../src/session.c:1337
2124#, c-format
2125msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
2126msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <window>"
2127
2128#: ../src/session.c:1409
2129#, c-format
2130msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
2131msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <maximized>"
2132
2133#: ../src/session.c:1469
2134#, c-format
2135msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
2136msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <geometry>"
2137
2138#: ../src/session.c:1489
2139#, c-format
2140msgid "Unknown element %s"
2141msgstr "Непознат елемент %s"
2142
2143#: ../src/session.c:1961
2144#, c-format
2145msgid ""
2146"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
2147"session management: %s\n"
2148msgstr ""
2149"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който предупреждава за "
2150"програми, които не поддържат управление на сесиите: %s\n"
2151
2152#: ../src/theme-parser.c:224 ../src/theme-parser.c:242
2153#, c-format
2154msgid "Line %d character %d: %s"
2155msgstr "Ред %d, символ %d: %s"
2156
2157#: ../src/theme-parser.c:396
2158#, c-format
2159msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
2160msgstr "Атрибутът „%s“ се повтаря два пъти в един елемент <%s>"
2161
2162#: ../src/theme-parser.c:414 ../src/theme-parser.c:439
2163#, c-format
2164msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
2165msgstr "Атрибутът „%s“ е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
2166
2167#: ../src/theme-parser.c:485
2168#, c-format
2169msgid "Integer %ld must be positive"
2170msgstr "Цялото число %ld трябва да е положително"
2171
2172#: ../src/theme-parser.c:493
2173#, c-format
2174msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
2175msgstr "Цялото число %ld е прекалено голямо, максимумът е %d"
2176
2177#: ../src/theme-parser.c:521 ../src/theme-parser.c:602
2178#: ../src/theme-parser.c:626
2179#, c-format
2180msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
2181msgstr "„%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая"
2182
2183#: ../src/theme-parser.c:552
2184#, c-format
2185msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
2186msgstr "Булевите стойности са или „истина“, или „лъжа“. Не са „%s“"
2187
2188#: ../src/theme-parser.c:572
2189#, c-format
2190msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
2191msgstr "Ъгълът трябва да е между 0.0 и 360.0, а е %g\n"
2192
2193#: ../src/theme-parser.c:638
2194#, c-format
2195msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
2196msgstr ""
2197"Алфа трябва да е между 0.0 (пълна прозрачност) и 1.0 (пълна непрозрачност), "
2198"а е %g\n"
2199
2200#: ../src/theme-parser.c:684
2201#, c-format
2202msgid ""
2203"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
2204"large,x-large,xx-large)\n"
2205msgstr ""
2206"Невалидно увеличение на заглавието „%s“ (трябва да е xx-small,x-small,small,"
2207"medium,large,x-large,xx-large)\n"
2208
2209#: ../src/theme-parser.c:729 ../src/theme-parser.c:737
2210#: ../src/theme-parser.c:807 ../src/theme-parser.c:897
2211#: ../src/theme-parser.c:935 ../src/theme-parser.c:1012
2212#: ../src/theme-parser.c:1062 ../src/theme-parser.c:1070
2213#: ../src/theme-parser.c:1126 ../src/theme-parser.c:1134
2214#: ../src/theme-parser.c:2936 ../src/theme-parser.c:3025
2215#: ../src/theme-parser.c:3032 ../src/theme-parser.c:3039
2216#, c-format
2217msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
2218msgstr "Елементът <%s> няма атрибута „%s“"
2219
2220#: ../src/theme-parser.c:837 ../src/theme-parser.c:905
2221#: ../src/theme-parser.c:943 ../src/theme-parser.c:1020
2222#, c-format
2223msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
2224msgstr "Името „%s“ на <%s> е използвано втори път"
2225
2226#: ../src/theme-parser.c:849 ../src/theme-parser.c:955
2227#: ../src/theme-parser.c:1032
2228#, c-format
2229msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
2230msgstr "Родителят „%s“ на <%s> не е дефиниран"
2231
2232#: ../src/theme-parser.c:968
2233#, c-format
2234msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
2235msgstr "Геометрията „%s“ на <%s> не е дефинирана"
2236
2237#: ../src/theme-parser.c:981
2238#, c-format
2239msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
2240msgstr "<%s> трябва да указва или геометрия, или родител с геометрия"
2241
2242#: ../src/theme-parser.c:1080
2243#, c-format
2244msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
2245msgstr "Непознат вид „%s“ на елемента <%s>"
2246
2247#: ../src/theme-parser.c:1091
2248#, c-format
2249msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
2250msgstr "Непознат style_set „%s“ на елемента <%s>"
2251
2252#: ../src/theme-parser.c:1099
2253#, c-format
2254msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
2255msgstr "Видът прозорци „%s“ вече има установен вид на стила"
2256
2257#: ../src/theme-parser.c:1143
2258#, c-format
2259msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
2260msgstr "Непозната функция „%s“ за икона на меню"
2261
2262#: ../src/theme-parser.c:1152
2263#, c-format
2264msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
2265msgstr "Непознато състояние „%s“ за икона на меню"
2266
2267#: ../src/theme-parser.c:1160
2268#, c-format
2269msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
2270msgstr "Темата вече има икона на меню за функцията %s, състояние %s"
2271
2272#: ../src/theme-parser.c:1177 ../src/theme-parser.c:3244
2273#: ../src/theme-parser.c:3323
2274#, c-format
2275msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
2276msgstr "Няма дефиниран <draw_ops> с името „%s“"
2277
2278#: ../src/theme-parser.c:1192 ../src/theme-parser.c:1256
2279#: ../src/theme-parser.c:1545 ../src/theme-parser.c:3124
2280#: ../src/theme-parser.c:3178 ../src/theme-parser.c:3338
2281#: ../src/theme-parser.c:3515 ../src/theme-parser.c:3553
2282#: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3629
2283#, c-format
2284msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
2285msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
2286
2287#: ../src/theme-parser.c:1282 ../src/theme-parser.c:1369
2288#: ../src/theme-parser.c:1439
2289#, c-format
2290msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
2291msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „name“"
2292
2293#: ../src/theme-parser.c:1289 ../src/theme-parser.c:1376
2294#, c-format
2295msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
2296msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
2297
2298#: ../src/theme-parser.c:1320 ../src/theme-parser.c:1334
2299#: ../src/theme-parser.c:1393
2300msgid ""
2301"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
2302msgstr ""
2303"Не може да се указват едновременно и двата размера (височина и ширина на "
2304"бутоните) и отношението им"
2305
2306#: ../src/theme-parser.c:1343
2307#, c-format
2308msgid "Distance \"%s\" is unknown"
2309msgstr "Разстоянието „%s“ е неизвестно"
2310
2311#: ../src/theme-parser.c:1402
2312#, c-format
2313msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
2314msgstr "Пропорцията „%s“ е неизвестна"
2315
2316#: ../src/theme-parser.c:1446
2317#, c-format
2318msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
2319msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „top“"
2320
2321#: ../src/theme-parser.c:1453
2322#, c-format
2323msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
2324msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „bottom“"
2325
2326#: ../src/theme-parser.c:1460
2327#, c-format
2328msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
2329msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „left“"
2330
2331#: ../src/theme-parser.c:1467
2332#, c-format
2333msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
2334msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „right“"
2335
2336#: ../src/theme-parser.c:1499
2337#, c-format
2338msgid "Border \"%s\" is unknown"
2339msgstr "Границата „%s“ е непозната"
2340
2341#: ../src/theme-parser.c:1655 ../src/theme-parser.c:1765
2342#: ../src/theme-parser.c:1868 ../src/theme-parser.c:2055
2343#: ../src/theme-parser.c:2869
2344#, c-format
2345msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
2346msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „color“"
2347
2348#: ../src/theme-parser.c:1662
2349#, c-format
2350msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
2351msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x1“"
2352
2353#: ../src/theme-parser.c:1669 ../src/theme-parser.c:2714
2354#, c-format
2355msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
2356msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y1“"
2357
2358#: ../src/theme-parser.c:1676
2359#, c-format
2360msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
2361msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x2“"
2362
2363#: ../src/theme-parser.c:1683 ../src/theme-parser.c:2721
2364#, c-format
2365msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
2366msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y2“"
2367
2368#: ../src/theme-parser.c:1772 ../src/theme-parser.c:1875
2369#: ../src/theme-parser.c:1981 ../src/theme-parser.c:2062
2370#: ../src/theme-parser.c:2168 ../src/theme-parser.c:2266
2371#: ../src/theme-parser.c:2483 ../src/theme-parser.c:2609
2372#: ../src/theme-parser.c:2707 ../src/theme-parser.c:2781
2373#: ../src/theme-parser.c:2876
2374#, c-format
2375msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
2376msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x“"
2377
2378#: ../src/theme-parser.c:1779 ../src/theme-parser.c:1882
2379#: ../src/theme-parser.c:1988 ../src/theme-parser.c:2069
2380#: ../src/theme-parser.c:2175 ../src/theme-parser.c:2273
2381#: ../src/theme-parser.c:2490 ../src/theme-parser.c:2616
2382#: ../src/theme-parser.c:2788 ../src/theme-parser.c:2883
2383#, c-format
2384msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
2385msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y“"
2386
2387#: ../src/theme-parser.c:1786 ../src/theme-parser.c:1889
2388#: ../src/theme-parser.c:1995 ../src/theme-parser.c:2076
2389#: ../src/theme-parser.c:2182 ../src/theme-parser.c:2280
2390#: ../src/theme-parser.c:2497 ../src/theme-parser.c:2623
2391#: ../src/theme-parser.c:2795
2392#, c-format
2393msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
2394msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „width“"
2395
2396#: ../src/theme-parser.c:1793 ../src/theme-parser.c:1896
2397#: ../src/theme-parser.c:2002 ../src/theme-parser.c:2083
2398#: ../src/theme-parser.c:2189 ../src/theme-parser.c:2287
2399#: ../src/theme-parser.c:2504 ../src/theme-parser.c:2630
2400#: ../src/theme-parser.c:2802
2401#, c-format
2402msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
2403msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „height“"
2404
2405#: ../src/theme-parser.c:1903
2406#, c-format
2407msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
2408msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „start_angle“"
2409
2410#: ../src/theme-parser.c:1910
2411#, c-format
2412msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
2413msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „extent_angle“"
2414
2415#: ../src/theme-parser.c:2090
2416#, c-format
2417msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
2418msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „alpha“"
2419
2420#: ../src/theme-parser.c:2161
2421#, c-format
2422msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
2423msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „type“"
2424
2425#: ../src/theme-parser.c:2209
2426#, c-format
2427msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
2428msgstr "Стойността „%s“ не може да се анализира като тип градиент"
2429
2430#: ../src/theme-parser.c:2294
2431#, c-format
2432msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
2433msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „filename“"
2434
2435#: ../src/theme-parser.c:2319 ../src/theme-parser.c:2827
2436#, c-format
2437msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
2438msgstr "Непознато запълване „%s“ за елемента <%s>"
2439
2440#: ../src/theme-parser.c:2462 ../src/theme-parser.c:2595
2441#: ../src/theme-parser.c:2700
2442#, c-format
2443msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
2444msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
2445
2446#: ../src/theme-parser.c:2469 ../src/theme-parser.c:2602
2447#, c-format
2448msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
2449msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „shadow“"
2450
2451#: ../src/theme-parser.c:2476
2452#, c-format
2453msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
2454msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „arrow“"
2455
2456#: ../src/theme-parser.c:2529 ../src/theme-parser.c:2651
2457#: ../src/theme-parser.c:2739
2458#, c-format
2459msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
2460msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ на елемента <%s>"
2461
2462#: ../src/theme-parser.c:2539 ../src/theme-parser.c:2661
2463#, c-format
2464msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
2465msgstr "Неуспех при анализа на сянката „%s“ на елемента <%s>"
2466
2467#: ../src/theme-parser.c:2549
2468#, c-format
2469msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
2470msgstr "Неуспех при анализа на стрелката „%s“ на елемента <%s>"
2471
2472#: ../src/theme-parser.c:2962 ../src/theme-parser.c:3078
2473#, c-format
2474msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
2475msgstr "Няма дефинирани <draw_ops> с име „%s“"
2476
2477#: ../src/theme-parser.c:2974 ../src/theme-parser.c:3090
2478#, c-format
2479msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
2480msgstr "Включването на draw_ops „%s“ тук би предизвикало циклична зависимост"
2481
2482#: ../src/theme-parser.c:3153
2483#, c-format
2484msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
2485msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
2486
2487#: ../src/theme-parser.c:3210
2488#, c-format
2489msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
2490msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „position“"
2491
2492#: ../src/theme-parser.c:3219
2493#, c-format
2494msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
2495msgstr "Непозната позиция „%s“ за елемент на рамката"
2496
2497#: ../src/theme-parser.c:3227
2498#, c-format
2499msgid "Frame style already has a piece at position %s"
2500msgstr "Стилът на рамката вече има елемент на позицията %s"
2501
2502#: ../src/theme-parser.c:3272
2503#, c-format
2504msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
2505msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „function“"
2506
2507#: ../src/theme-parser.c:3280 ../src/theme-parser.c:3384
2508#, c-format
2509msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
2510msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
2511
2512#: ../src/theme-parser.c:3289
2513#, c-format
2514msgid "Unknown function \"%s\" for button"
2515msgstr "Непозната функция „%s“ за бутона"
2516
2517#: ../src/theme-parser.c:3298
2518#, c-format
2519msgid "Unknown state \"%s\" for button"
2520msgstr "Непознато състояние „%s“ за бутона"
2521
2522#: ../src/theme-parser.c:3306
2523#, c-format
2524msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
2525msgstr "Стилът на рамката има бутон за функция %s, състояние %s"
2526
2527#: ../src/theme-parser.c:3376
2528#, c-format
2529msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
2530msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „focus“"
2531
2532#: ../src/theme-parser.c:3392
2533#, c-format
2534msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
2535msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „style“"
2536
2537#: ../src/theme-parser.c:3401
2538#, c-format
2539msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
2540msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута фокус"
2541
2542#: ../src/theme-parser.c:3410
2543#, c-format
2544msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
2545msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута състояние"
2546
2547#: ../src/theme-parser.c:3420
2548#, c-format
2549msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
2550msgstr "Не е дефиниран стил на име  „%s“"
2551
2552#: ../src/theme-parser.c:3430
2553#, c-format
2554msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
2555msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „resize“"
2556
2557#: ../src/theme-parser.c:3440
2558#, c-format
2559msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
2560msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута оразмеряване"
2561
2562#: ../src/theme-parser.c:3450
2563#, c-format
2564msgid ""
2565"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
2566"states"
2567msgstr ""
2568"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянията максимизиран/"
2569"засенчен"
2570
2571#: ../src/theme-parser.c:3464
2572#, c-format
2573msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
2574msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, оразмеряване %s, фокус %s"
2575
2576#: ../src/theme-parser.c:3475 ../src/theme-parser.c:3486
2577#: ../src/theme-parser.c:3497
2578#, c-format
2579msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
2580msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, фокус %s"
2581
2582#: ../src/theme-parser.c:3536
2583msgid ""
2584"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
2585"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2586msgstr ""
2587"Не може да има два draw_ops за елемент <piece> (темата е указала атрибут "
2588"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2589
2590#: ../src/theme-parser.c:3574
2591msgid ""
2592"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
2593"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2594msgstr ""
2595"Не може да има два draw_ops за елемент <button> (темата е указала атрибут "
2596"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2597
2598#: ../src/theme-parser.c:3612
2599msgid ""
2600"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
2601"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2602msgstr ""
2603"Не може да има два draw_ops за елемент <menu_icon> (темата е указала атрибут "
2604"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2605
2606#: ../src/theme-parser.c:3659
2607#, c-format
2608msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
2609msgstr "Най-външният елемент в темата трябва да е <metacity_theme>, а не <%s>"
2610
2611#: ../src/theme-parser.c:3679
2612#, c-format
2613msgid ""
2614"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
2615msgstr "Елементът <%s> не е разрешен в елементите name/author/date/description"
2616
2617#: ../src/theme-parser.c:3684
2618#, c-format
2619msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
2620msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <constant> елемент"
2621
2622#: ../src/theme-parser.c:3696
2623#, c-format
2624msgid ""
2625"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
2626msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент distance/border/aspect_ratio"
2627
2628#: ../src/theme-parser.c:3718
2629#, c-format
2630msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
2631msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент с операция за чертане"
2632
2633#: ../src/theme-parser.c:3728 ../src/theme-parser.c:3758
2634#: ../src/theme-parser.c:3763
2635#, c-format
2636msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
2637msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент <%s>"
2638
2639#: ../src/theme-parser.c:3984
2640msgid "No draw_ops provided for frame piece"
2641msgstr "Няма draw_ops за детайл от рамката"
2642
2643#: ../src/theme-parser.c:3999
2644msgid "No draw_ops provided for button"
2645msgstr "Няма draw_ops за бутон"
2646
2647#: ../src/theme-parser.c:4014
2648msgid "No draw_ops provided for menu icon"
2649msgstr "Няма draw_ops за икона на менюто"
2650
2651#: ../src/theme-parser.c:4054
2652#, c-format
2653msgid "No text is allowed inside element <%s>"
2654msgstr "Не е позволен текст в елемента <%s>"
2655
2656#: ../src/theme-parser.c:4109
2657msgid "<name> specified twice for this theme"
2658msgstr "<name> е указан два пъти за тази тема"
2659
2660#: ../src/theme-parser.c:4120
2661msgid "<author> specified twice for this theme"
2662msgstr "<author> е указан два пъти за тази тема"
2663
2664#: ../src/theme-parser.c:4131
2665msgid "<copyright> specified twice for this theme"
2666msgstr "<copyright> е указан два пъти за тази тема"
2667
2668#: ../src/theme-parser.c:4142
2669msgid "<date> specified twice for this theme"
2670msgstr "<date> е указан два пъти за тази тема"
2671
2672#: ../src/theme-parser.c:4153
2673msgid "<description> specified twice for this theme"
2674msgstr "<description> е указан два пъти за тази тема"
2675
2676#: ../src/theme-parser.c:4348
2677#, c-format
2678msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
2679msgstr "Неуспех при прочитането на тема от файла %s: %s\n"
2680
2681#: ../src/theme-parser.c:4403
2682#, c-format
2683msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
2684msgstr "Файлът-тема %s не съдържа коренов <metacity_theme> елемент"
2685
2686#: ../src/theme-viewer.c:70
2687msgid "/_Windows"
2688msgstr "/_Прозорци"
2689
2690#: ../src/theme-viewer.c:71
2691msgid "/Windows/tearoff"
2692msgstr "/Прозорци/откъсване"
2693
2694#: ../src/theme-viewer.c:72
2695msgid "/Windows/_Dialog"
2696msgstr "/Прозорци/_Диалогов"
2697
2698#: ../src/theme-viewer.c:73
2699msgid "/Windows/_Modal dialog"
2700msgstr "/Прозорци/Модален прозорец"
2701
2702#: ../src/theme-viewer.c:74
2703msgid "/Windows/_Utility"
2704msgstr "/Прозорци/_Инструмент"
2705
2706#: ../src/theme-viewer.c:75
2707msgid "/Windows/_Splashscreen"
2708msgstr "/Прозорци/_Стартиращ екран"
2709
2710#: ../src/theme-viewer.c:76
2711msgid "/Windows/_Top dock"
2712msgstr "/Прозорци/_Горен док"
2713
2714#: ../src/theme-viewer.c:77
2715msgid "/Windows/_Bottom dock"
2716msgstr "/Прозорци/_Долен док"
2717
2718#: ../src/theme-viewer.c:78
2719msgid "/Windows/_Left dock"
2720msgstr "/Прозорци/_Ляв док"
2721
2722#: ../src/theme-viewer.c:79
2723msgid "/Windows/_Right dock"
2724msgstr "/Прозорци/_Десен док"
2725
2726#: ../src/theme-viewer.c:80
2727msgid "/Windows/_All docks"
2728msgstr "/Прозорци/_Всички докове"
2729
2730#: ../src/theme-viewer.c:81
2731msgid "/Windows/Des_ktop"
2732msgstr "/Прозорци/Работен _плот"
2733
2734#: ../src/theme-viewer.c:131
2735msgid "Open another one of these windows"
2736msgstr "Отваряне на някой друг от тези прозорци"
2737
2738#: ../src/theme-viewer.c:138
2739msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
2740msgstr "Това е демонстрационен бутон с икона „отваряне“"
2741
2742#: ../src/theme-viewer.c:145
2743msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
2744msgstr "Това е демо бутон с икона „изход“"
2745
2746#: ../src/theme-viewer.c:241
2747msgid "This is a sample message in a sample dialog"
2748msgstr "Това е примерно съобщение в примерен диалогов прозорец"
2749
2750#: ../src/theme-viewer.c:324
2751#, c-format
2752msgid "Fake menu item %d\n"
2753msgstr "Фалшив обект на менюто %d\n"
2754
2755#: ../src/theme-viewer.c:358
2756msgid "Border-only window"
2757msgstr "Прозорец само с граници"
2758
2759#: ../src/theme-viewer.c:360
2760msgid "Bar"
2761msgstr "Лента"
2762
2763#: ../src/theme-viewer.c:377
2764msgid "Normal Application Window"
2765msgstr "Нормален прозорец на програма"
2766
2767#: ../src/theme-viewer.c:382
2768msgid "Dialog Box"
2769msgstr "Диалогова кутия"
2770
2771#: ../src/theme-viewer.c:387
2772msgid "Modal Dialog Box"
2773msgstr "Модална диалогова кутия"
2774
2775#: ../src/theme-viewer.c:392
2776msgid "Utility Palette"
2777msgstr "Палитра на инструментите"
2778
2779#: ../src/theme-viewer.c:397
2780msgid "Torn-off Menu"
2781msgstr "Откъсване на менюто"
2782
2783#: ../src/theme-viewer.c:402
2784msgid "Border"
2785msgstr "Граница"
2786
2787#: ../src/theme-viewer.c:731
2788#, c-format
2789msgid "Button layout test %d"
2790msgstr "Тест за подредбата на бутоните %d"
2791
2792#: ../src/theme-viewer.c:760
2793#, c-format
2794msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
2795msgstr "%g милисекунди за да изрисува една прозоречна рамка"
2796
2797#: ../src/theme-viewer.c:803
2798msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
2799msgstr "Употреба: metacity-theme-viewer [ИМЕНАТЕМАТА]\n"
2800
2801#: ../src/theme-viewer.c:810
2802#, c-format
2803msgid "Error loading theme: %s\n"
2804msgstr "Грешка при зареждането на темата: %s\n"
2805
2806#: ../src/theme-viewer.c:816
2807#, c-format
2808msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
2809msgstr "Темата „%s“ е заредена за %g секунди\n"
2810
2811#: ../src/theme-viewer.c:839
2812msgid "Normal Title Font"
2813msgstr "Нормален шрифт на заглавието"
2814
2815#: ../src/theme-viewer.c:845
2816msgid "Small Title Font"
2817msgstr "Малък шрифт на заглавието"
2818
2819#: ../src/theme-viewer.c:851
2820msgid "Large Title Font"
2821msgstr "Голям шрифт на заглавието"
2822
2823#: ../src/theme-viewer.c:856
2824msgid "Button Layouts"
2825msgstr "Изглед на бутоните"
2826
2827#: ../src/theme-viewer.c:861
2828msgid "Benchmark"
2829msgstr "Статистика"
2830
2831#: ../src/theme-viewer.c:908
2832msgid "Window Title Goes Here"
2833msgstr "Тук се поставя заглавието на прозорците"
2834
2835#: ../src/theme-viewer.c:1012
2836#, c-format
2837msgid ""
2838"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
2839"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
2840"frame)\n"
2841msgstr ""
2842"Изчертаха се %d кадъра за %g секунди от страна на клиента (по %g милисекунди "
2843"на кадър) и %g секунди нормално време, което включва ресурси от страна на "
2844"сървъра X (по %g милисекунди на кадър)\n"
2845
2846#: ../src/theme-viewer.c:1227
2847msgid "position expression test returned TRUE but set error"
2848msgstr ""
2849"изразът за проверка на разположението върна TRUE, но зададе състояние за "
2850"грешка"
2851
2852#: ../src/theme-viewer.c:1229
2853msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
2854msgstr ""
2855"изразът за проверка на разположението върна FALSE, но не зададе състояние за "
2856"грешка<"
2857
2858#: ../src/theme-viewer.c:1233
2859msgid "Error was expected but none given"
2860msgstr "Очакваше се грешка, но не беше дадена никаква"
2861
2862#: ../src/theme-viewer.c:1235
2863#, c-format
2864msgid "Error %d was expected but %d given"
2865msgstr "Очакваше се грешка %d, но беше дадена %d"
2866
2867#: ../src/theme-viewer.c:1241
2868#, c-format
2869msgid "Error not expected but one was returned: %s"
2870msgstr "Не се очакваше грешка, но беше върната една: %s"
2871
2872#: ../src/theme-viewer.c:1245
2873#, c-format
2874msgid "x value was %d, %d was expected"
2875msgstr "стойността x беше %d, беше очаквана %d"
2876
2877#: ../src/theme-viewer.c:1248
2878#, c-format
2879msgid "y value was %d, %d was expected"
2880msgstr "стойността y беше %d, беше очаквана %d"
2881
2882#: ../src/theme-viewer.c:1310
2883#, c-format
2884msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
2885msgstr "%d координатен израз обработен за %g секунди (%g секунди средно)\n"
2886
2887#: ../src/theme.c:202
2888msgid "top"
2889msgstr "горния"
2890
2891#: ../src/theme.c:204
2892msgid "bottom"
2893msgstr "долния"
2894
2895#: ../src/theme.c:206
2896msgid "left"
2897msgstr "левия"
2898
2899#: ../src/theme.c:208
2900msgid "right"
2901msgstr "десния"
2902
2903#: ../src/theme.c:222
2904#, c-format
2905msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
2906msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер"
2907
2908#: ../src/theme.c:241
2909#, c-format
2910msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
2911msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размера на „%s“ ръб"
2912
2913#: ../src/theme.c:278
2914#, c-format
2915msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
2916msgstr "Отношението на размерите на бутона %g е неподходящо"
2917
2918#: ../src/theme.c:290
2919msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
2920msgstr "Геометрията на рамката не указва размера на бутоните"
2921
2922#: ../src/theme.c:843
2923msgid "Gradients should have at least two colors"
2924msgstr "Преливките трябва да имат поне два цвята"
2925
2926#: ../src/theme.c:969
2927#, c-format
2928msgid ""
2929"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
2930"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
2931msgstr ""
2932"GTK цветовата спецификация трябва да указва състоянието в квадратни скоби, "
2933"напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при анализира „%s“"
2934
2935#: ../src/theme.c:983
2936#, c-format
2937msgid ""
2938"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
2939"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
2940msgstr ""
2941"GTK цветовата спецификация трябва да съдържа квадратна скоба след "
2942"състоянието, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
2943"анализа на „%s“"
2944
2945#: ../src/theme.c:994
2946#, c-format
2947msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
2948msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ в цветовата спецификация"
2949
2950#: ../src/theme.c:1007
2951#, c-format
2952msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
2953msgstr "Неуспех при анализа на цветови компонент „%s“ в цветовата спецификация"
2954
2955#: ../src/theme.c:1037
2956#, c-format
2957msgid ""
2958"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
2959"format"
2960msgstr ""
2961"Форматът на смесването е „blend/bg_color/fg_color/alpha“, „%s“ не се "
2962"подчинява на формата"
2963
2964#: ../src/theme.c:1048
2965#, c-format
2966msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
2967msgstr "Неуспех при анализира на алфа стойността „%s“ в смесения цвят"
2968
2969#: ../src/theme.c:1058
2970#, c-format
2971msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
2972msgstr "Алфа стойността „%s“в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
2973
2974#: ../src/theme.c:1105
2975#, c-format
2976msgid ""
2977"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
2978msgstr ""
2979"Форматът на навиването е „shade/base_color/factor“, „%s“ не се подчинява на "
2980"формата"
2981
2982#: ../src/theme.c:1116
2983#, c-format
2984msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
2985msgstr ""
2986"Неуспех при анализира на фактора на навиването „%s“ в цвета за навиване"
2987
2988#: ../src/theme.c:1126
2989#, c-format
2990msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
2991msgstr "Факторът на навиване „%s“ в цвета за сянката е отрицателен"
2992
2993#: ../src/theme.c:1155
2994#, c-format
2995msgid "Could not parse color \"%s\""
2996msgstr "Неуспех при анализира на цвета „%s“"
2997
2998#: ../src/theme.c:1417
2999#, c-format
3000msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
3001msgstr "Изразът за координати съдържа символа „%s“, който не е позволен"
3002
3003#: ../src/theme.c:1444
3004#, c-format
3005msgid ""
3006"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
3007"parsed"
3008msgstr ""
3009"Изразът за координати съдържа числото с плаваща запетая „%s“, което не може "
3010"да бъде анализирано"
3011
3012#: ../src/theme.c:1458
3013#, c-format
3014msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
3015msgstr ""
3016"Изразът за координати съдържа цялото число „%s“, което не може да бъде "
3017"анализирано"
3018
3019#: ../src/theme.c:1525
3020#, c-format
3021msgid ""
3022"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
3023"\"%s\""
3024msgstr ""
3025"Изразът за координати съдържа непознат оператор в началото на този текст: „%"
3026"s“"
3027
3028#: ../src/theme.c:1582
3029msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
3030msgstr "Изразът за координати бе празен или не бе разбран"
3031
3032#: ../src/theme.c:1725 ../src/theme.c:1735 ../src/theme.c:1769
3033msgid "Coordinate expression results in division by zero"
3034msgstr "Изразът за координати дава делене на нула"
3035
3036#: ../src/theme.c:1777
3037msgid ""
3038"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
3039msgstr ""
3040"Изразът за координати използва оператора mod върху число с плаваща запетая"
3041
3042#: ../src/theme.c:1834
3043#, c-format
3044msgid ""
3045"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
3046msgstr ""
3047"Изразът за координати използва оператора „%s“ на място, където се очаква "
3048"операнд"
3049
3050#: ../src/theme.c:1843
3051msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
3052msgstr ""
3053"Изразът за координати използва оператор на място, където се очаква операнд"
3054
3055#: ../src/theme.c:1851
3056msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
3057msgstr "Изразът за координати завършва с оператор вместо с операнд"
3058
3059#: ../src/theme.c:1861
3060#, c-format
3061msgid ""
3062"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
3063"operand in between"
3064msgstr ""
3065"Изразът за координати използва оператора „%c“ след „%c“ без да има операнд "
3066"между тях"
3067
3068#: ../src/theme.c:1980
3069msgid ""
3070"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
3071"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
3072msgstr ""
3073"Анализаторът на координати препълни буфера си. Това е грешка на Metacity, но "
3074"уверени ли сте, че се нуждаете от толкова дълъг израз?"
3075
3076#: ../src/theme.c:2009
3077msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
3078msgstr "В израза за координати има затваряща скоба без съответна отваряща"
3079
3080#: ../src/theme.c:2072
3081#, c-format
3082msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
3083msgstr ""
3084"Изразът за координати използва непознатата променлива или константа „%s“"
3085
3086#: ../src/theme.c:2129
3087msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
3088msgstr "В изразът за координати има отваряща скоба без съответна затваряща"
3089
3090#: ../src/theme.c:2140
3091msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
3092msgstr "Изразът за координати не съдържа нито оператори, нито операнди"
3093
3094#: ../src/theme.c:2384 ../src/theme.c:2406 ../src/theme.c:2427
3095#, c-format
3096msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
3097msgstr "Темата съдържа израза „%s“, който даде грешка: %s\n"
3098
3099#: ../src/theme.c:3913
3100#, c-format
3101msgid ""
3102"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
3103"specified for this frame style"
3104msgstr ""
3105"За този стил на рамката трябва да се укаже <button function=\"%s\" state=\"%s"
3106"\" draw_ops=\"нещо си\"/>"
3107
3108#: ../src/theme.c:4363 ../src/theme.c:4395
3109#, c-format
3110msgid ""
3111"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
3112msgstr ""
3113"Липсва <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"нещо си\"/>"
3114
3115#: ../src/theme.c:4446
3116#, c-format
3117msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
3118msgstr "Неуспех при зареждането на темата „%s“: %s\n"
3119
3120#: ../src/theme.c:4592 ../src/theme.c:4599 ../src/theme.c:4606
3121#: ../src/theme.c:4613 ../src/theme.c:4620
3122#, c-format
3123msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
3124msgstr "Не е указано <%s> за темата „%s“"
3125
3126#: ../src/theme.c:4630
3127#, c-format
3128msgid ""
3129"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
3130"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
3131msgstr ""
3132"Няма указан стил на рамката за „%s“ прозорците в тема „%s“. Добавете елемент "
3133"<window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
3134
3135#: ../src/theme.c:4652
3136#, c-format
3137msgid ""
3138"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
3139"specified for this theme"
3140msgstr ""
3141"За тази тема трябва да се укаже <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" "
3142"draw_ops=\"нещо си\"/>"
3143
3144#: ../src/theme.c:5041 ../src/theme.c:5103
3145#, c-format
3146msgid ""
3147"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
3148msgstr ""
3149"Константите определени от потребителя трябва да започват с главна буква, а „%"
3150"s“ не започва така"
3151
3152#: ../src/theme.c:5049 ../src/theme.c:5111
3153#, c-format
3154msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
3155msgstr "Константата „%s“ вече е дефинирана"
3156
3157#: ../src/util.c:93
3158#, c-format
3159msgid "Failed to open debug log: %s\n"
3160msgstr "Неуспех при отварянето на журнала за изчистване на грешки: %s\n"
3161
3162#: ../src/util.c:103
3163#, c-format
3164msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
3165msgstr "Неуспех при изпълнението на fdopen() върху журналния файл %s: %s\n"
3166
3167#: ../src/util.c:109
3168#, c-format
3169msgid "Opened log file %s\n"
3170msgstr "Отворен е журналния файл %s\n"
3171
3172#: ../src/util.c:217
3173msgid "Window manager: "
3174msgstr "Мениджър на прозорци: "
3175
3176#: ../src/util.c:363
3177msgid "Bug in window manager: "
3178msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
3179
3180#: ../src/util.c:392
3181msgid "Window manager warning: "
3182msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
3183
3184#: ../src/util.c:416
3185msgid "Window manager error: "
3186msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
3187
3188#: ../src/window-props.c:162
3189#, c-format
3190msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
3191msgstr "Приложението зададе неверен _NET_WM_PID %ld\n"
3192
3193#. first time through
3194#: ../src/window.c:5208
3195#, c-format
3196msgid ""
3197"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
3198"window as specified in the ICCCM.\n"
3199msgstr ""
3200"Прозорецът %s зададе SM_CLIENT_ID за себе, а не за прозореца "
3201"WM_CLIENT_LEADER, както е указано в ICCCM.\n"
3202
3203#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
3204#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
3205#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
3206#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows.  Apps that set
3207#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
3208#. * about these apps but make them work.
3209#.
3210#: ../src/window.c:5879
3211#, c-format
3212msgid ""
3213"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
3214"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
3215msgstr ""
3216"Прозорецът %s задава подсказка MWM за това, че размерът му не може да се "
3217"променя, но едновременно с това указва минимален размер %d x %d и максимален "
3218"размер %d x %d. Това не е смислено.\n"
3219
3220#: ../src/xprops.c:153
3221#, c-format
3222msgid ""
3223"Window 0x%lx has property %s\n"
3224"that was expected to have type %s format %d\n"
3225"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
3226"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
3227"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
3228msgstr ""
3229"Прозорецът 0x%lx има свойството %s\n"
3230"което трябва да е от вида: %s, формат: %d\n"
3231"а всъщност има вида: %s, формат: %d, брой: %d.\n"
3232"Това най-вероятно е грешка в приложението, а не в мениджъра на прозорци.\n"
3233"Прозорецът е със заглавие=„%s“, клас=„%s“, име=„%s“\n"
3234
3235#: ../src/xprops.c:399
3236#, c-format
3237msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
3238msgstr "Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8\n"
3239
3240#: ../src/xprops.c:482
3241#, c-format
3242msgid ""
3243"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
3244msgstr ""
3245"Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8 за елемента %d в "
3246"списъка\n"
3247
3248#~ msgid ""
3249#~ "If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
3250#~ "focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
3251#~ "specified by the auto_raise_delay key)."
3252#~ msgstr ""
3253#~ "Ако е зададено като истина и фокусът е или „sloppy“, или „mouse“, "
3254#~ "фокусираният прозорец ще се издигне автоматично след забавяне (указано в "
3255#~ "ключа auto_raise_delay)."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.