source: desktop/metacity.HEAD.bg.po @ 135

Last change on this file since 135 was 135, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Формите аз, роботът и кавичките ми взеха здравето, но ето, че и това е готово. Тази вечер бира нямаше. Само Тюламор дю.

File size: 157.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation for metacity.
2# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3# Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com>, 2002.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, huge updates, 2004.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, updates, 2004
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: metacity 2.10\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-08-10 22:38+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-08-10 22:31+0300\n"
14"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../src/tools/metacity-message.c:150
22#, c-format
23msgid "Usage: %s\n"
24msgstr "Употреба: %s\n"
25
26#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:128
27msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
28msgstr "Metacity е компилиран без поддръжка на подробен режим\n"
29
30#: ../src/delete.c:63 ../src/delete.c:90 ../src/metacity-dialog.c:70
31#: ../src/theme-parser.c:467
32#, c-format
33msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
34msgstr "„%s“ не може да се анализира като цяло число"
35
36#: ../src/delete.c:70 ../src/delete.c:97 ../src/metacity-dialog.c:77
37#: ../src/theme-parser.c:476 ../src/theme-parser.c:530
38#, c-format
39msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
40msgstr "Крайните символи „%s“ в низа „%s“ са неразбираеми"
41
42#: ../src/delete.c:128
43#, c-format
44msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
45msgstr "Неуспех при анализа на съобщението „%s“ от диалоговия процес\n"
46
47#: ../src/delete.c:263
48#, c-format
49msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
50msgstr "Грешка при четене от процеса за изобразяване на диалога: %s\n"
51
52#: ../src/delete.c:344
53#, c-format
54msgid ""
55"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
56msgstr ""
57"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който пита дали да се убие "
58"приложението: %s\n"
59
60#: ../src/delete.c:452
61#, c-format
62msgid "Failed to get hostname: %s\n"
63msgstr "Неуспех при получаването на името на хоста: %s\n"
64
65#: ../src/display.c:319
66#, c-format
67msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
68msgstr "Неуспех при отварянето на дисплея на X Window „%s“\n"
69
70#: ../src/errors.c:231
71#, c-format
72msgid ""
73"Lost connection to the display '%s';\n"
74"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
75"the window manager.\n"
76msgstr ""
77"Връзката с дисплея „%s“ се изгуби.\n"
78"Най-вероятно X сървърът е бил спрян или сте \n"
79"убили/унищожили мениджъра на прозорци.\n"
80
81#: ../src/errors.c:238
82#, c-format
83msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
84msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей „%s“.\n"
85
86#: ../src/frames.c:1125
87msgid "Close Window"
88msgstr "Затваряне на прозореца"
89
90#: ../src/frames.c:1128
91msgid "Window Menu"
92msgstr "Меню за прозорците"
93
94#: ../src/frames.c:1131
95msgid "Minimize Window"
96msgstr "Минимизиране на прозореца"
97
98#: ../src/frames.c:1134
99msgid "Maximize Window"
100msgstr "Максимизиране на прозореца"
101
102#: ../src/frames.c:1137
103msgid "Unmaximize Window"
104msgstr "Демаксимизиране на прозореца"
105
106#: ../src/keybindings.c:994
107#, c-format
108msgid ""
109"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
110"binding\n"
111msgstr "Някоя друга програма използва бързия клавиш %s с модификатори %x\n"
112
113#: ../src/keybindings.c:2620
114#, c-format
115msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
116msgstr ""
117"Грешка при стартиране на диалоговия прозорец на Metacity, за отпечатване на "
118"грешка за команда: %s\n"
119
120#: ../src/keybindings.c:2725
121#, c-format
122msgid "No command %d has been defined.\n"
123msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
124
125#: ../src/keybindings.c:3570
126msgid "No terminal command has been defined.\n"
127msgstr "Не е дефинирана команда за терминал.\n"
128
129#: ../src/main.c:69
130#, c-format
131msgid ""
132"metacity %s\n"
133"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
134"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
135"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
136"PARTICULAR PURPOSE.\n"
137msgstr ""
138"metacity %s\n"
139"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., и други\n"
140"Това е свободен софтуер, прегледайте изходния код относно условията за "
141"разпространение.\n"
142"Не получавате НИКАКВА гаранция, дори и ПРЕПОРЪКА или СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА КАКВИТО "
143"И ДА Е ЦЕЛИ.\n"
144
145#: ../src/main.c:257
146msgid "Disable connection to session manager"
147msgstr "Прекъсване на връзката към мениджъра на сесиите"
148
149#: ../src/main.c:263
150msgid "Replace the running window manager with Metacity"
151msgstr "Замяна на текущия мениджър на прозорци с Metacity"
152
153#: ../src/main.c:269
154msgid "Specify session management ID"
155msgstr "Определяне на ID за управлението на сесии"
156
157#: ../src/main.c:274
158msgid "X Display to use"
159msgstr "X дисплея, който да се използва"
160
161#: ../src/main.c:280
162msgid "Initialize session from savefile"
163msgstr "Инициализиране на сесия от файл със запазеното състояние"
164
165#: ../src/main.c:286
166msgid "Print version"
167msgstr "Версия за печат"
168
169#: ../src/main.c:440
170#, c-format
171msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
172msgstr "Неуспех при сканирането на директорията с темите: %s\n"
173
174#: ../src/main.c:456
175#, c-format
176msgid ""
177"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
178msgstr ""
179"Неуспех при намирането на тема! Проверете дали %s съществува и съдържа "
180"обичайните теми."
181
182#: ../src/main.c:518
183#, c-format
184msgid "Failed to restart: %s\n"
185msgstr "Неуспех при рестартиране: %s\n"
186
187#: ../src/menu.c:54
188msgid "Mi_nimize"
189msgstr "Ми_нимизиране"
190
191#: ../src/menu.c:55
192msgid "Ma_ximize"
193msgstr "_Максимизиране"
194
195#: ../src/menu.c:56
196msgid "Unma_ximize"
197msgstr "_Демаксимизиране"
198
199#: ../src/menu.c:57
200msgid "Roll _Up"
201msgstr "На_виване"
202
203#: ../src/menu.c:58
204msgid "_Unroll"
205msgstr "_Развиване"
206
207#: ../src/menu.c:59 ../src/menu.c:60
208msgid "On _Top"
209msgstr "_Отгоре"
210
211#: ../src/menu.c:61
212msgid "_Move"
213msgstr "_Преместване"
214
215#: ../src/menu.c:62
216msgid "_Resize"
217msgstr "_Оразмеряване"
218
219#. separator
220#: ../src/menu.c:64
221msgid "_Close"
222msgstr "_Затваряне"
223
224#. separator
225#: ../src/menu.c:66
226msgid "_Always on Visible Workspace"
227msgstr "_Винаги на видимия работен плот"
228
229#: ../src/menu.c:67
230msgid "_Only on This Workspace"
231msgstr "_Само на този работен плот"
232
233#: ../src/menu.c:68
234msgid "Move to Workspace _Left"
235msgstr "Преместване в _левия работен плот"
236
237#: ../src/menu.c:69
238msgid "Move to Workspace R_ight"
239msgstr "Преместване в _десния работен плот"
240
241#: ../src/menu.c:70
242msgid "Move to Workspace _Up"
243msgstr "Преместване в _горния работен плот"
244
245#: ../src/menu.c:71
246msgid "Move to Workspace _Down"
247msgstr "Преместване в _долния работен плот"
248
249#: ../src/menu.c:162 ../src/prefs.c:2106
250#, c-format
251msgid "Workspace %d"
252msgstr "Работен плот %d"
253
254#: ../src/menu.c:171
255msgid "Workspace 1_0"
256msgstr "Работен плот 1_0"
257
258#: ../src/menu.c:173
259#, c-format
260msgid "Workspace %s%d"
261msgstr "Работен плот %s%d"
262
263#: ../src/menu.c:368
264msgid "Move to Another _Workspace"
265msgstr "Преместване в друг _работен плот"
266
267#. This is the text that should appear next to menu accelerators
268#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
269#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
270#. * this.
271#.
272#: ../src/metaaccellabel.c:105
273msgid "Shift"
274msgstr "Shift"
275
276#. This is the text that should appear next to menu accelerators
277#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
278#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
279#. * this.
280#.
281#: ../src/metaaccellabel.c:111
282msgid "Ctrl"
283msgstr "Ctrl"
284
285#. This is the text that should appear next to menu accelerators
286#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
287#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
288#. * this.
289#.
290#: ../src/metaaccellabel.c:117
291msgid "Alt"
292msgstr "Alt"
293
294#. This is the text that should appear next to menu accelerators
295#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
296#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
297#. * this.
298#.
299#: ../src/metaaccellabel.c:123
300msgid "Meta"
301msgstr "Meta"
302
303#. This is the text that should appear next to menu accelerators
304#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
305#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
306#. * this.
307#.
308#: ../src/metaaccellabel.c:129
309msgid "Super"
310msgstr "Super"
311
312#. This is the text that should appear next to menu accelerators
313#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
314#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
315#. * this.
316#.
317#: ../src/metaaccellabel.c:135
318msgid "Hyper"
319msgstr "Hyper"
320
321#. This is the text that should appear next to menu accelerators
322#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
323#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
324#. * this.
325#.
326#: ../src/metaaccellabel.c:141
327msgid "Mod2"
328msgstr "Mod2"
329
330#. This is the text that should appear next to menu accelerators
331#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
332#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
333#. * this.
334#.
335#: ../src/metaaccellabel.c:147
336msgid "Mod3"
337msgstr "Mod3"
338
339#. This is the text that should appear next to menu accelerators
340#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
341#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
342#. * this.
343#.
344#: ../src/metaaccellabel.c:153
345msgid "Mod4"
346msgstr "Mod4"
347
348#. This is the text that should appear next to menu accelerators
349#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
350#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
351#. * this.
352#.
353#: ../src/metaaccellabel.c:159
354msgid "Mod5"
355msgstr "Mod5"
356
357#: ../src/metacity-dialog.c:110
358#, c-format
359msgid "The window \"%s\" is not responding."
360msgstr "Прозорецът „%s“ не отговаря."
361
362#: ../src/metacity-dialog.c:118
363msgid ""
364"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
365msgstr ""
366"Принудителното спиране на тази програма, ще доведе до загуба на всички "
367"незапазени промени."
368
369#: ../src/metacity-dialog.c:129
370msgid "_Force Quit"
371msgstr "_Принудително спиране"
372
373#: ../src/metacity-dialog.c:226
374msgid "Title"
375msgstr "Заглавие"
376
377#: ../src/metacity-dialog.c:238
378msgid "Class"
379msgstr "Клас"
380
381#: ../src/metacity-dialog.c:264
382msgid ""
383"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
384"restarted manually next time you log in."
385msgstr ""
386"Тези прозорци не поддържат операцията по записване на текущото състояние и "
387"ще трябва да се стартират ръчно при следващото Ви влизане."
388
389#: ../src/metacity-dialog.c:330
390#, c-format
391msgid ""
392"There was an error running \"%s\":\n"
393"%s."
394msgstr ""
395"Имаше грешка при изпълнението на „%s“:\n"
396"%s."
397
398#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
399msgid "Metacity"
400msgstr "Metacity"
401
402#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
403msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
404msgstr ""
405"Все още не е осъществено: навигацията работи в рамките на програмите, а не "
406"на прозорците"
407
408#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
409msgid ""
410"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
411"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
412"set to 0, however. Also, this option is disabled if the "
413"titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font "
414"is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if "
415"titlebar_uses_desktop_font is false."
416msgstr ""
417"Низ описващ шрифт за заглавната лента на прозорците. Размерът от описанието "
418"ще се използва, само ако настройката titlebar_font_size е установена на 0. "
419"Тази настройка е неактивна, ако настройката titlebar_uses_desktop_font е "
420"включена. По подразбиране titlebar_font не е зададена, което принуждава "
421"Metacity да използва шрифта за работното място, дори ако "
422"titlebar_uses_desktop_font не е зададено като истина."
423
424#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
425msgid "Action on title bar double-click"
426msgstr "Действие при двойно натискане върху заглавната лента"
427
428#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
429msgid "Activate window menu"
430msgstr "Активиране на менюто за прозорците"
431
432#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
433msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
434msgstr "Подредба на бутоните в заглавната лента"
435
436#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
437msgid ""
438"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
439"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
440"the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
441"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
442"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
443"older versions."
444msgstr ""
445"Подредба на бутоните в заглавната лента. Стойността трябва да е низ от вида "
446"„menu:minimize,maximize,close“. С „;“ се разделят левия от десния ъгъл на "
447"прозореца, а със „,“ - имената на бутоните. Не са позволени повторения на "
448"бутоните. Непознатите имена се игнорират, така че в бъдещи версии на "
449"Metacity да могат да се добавят нови бутони без да се пречи на старите "
450"версии."
451
452#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
453msgid "Automatically raises the focused window"
454msgstr "Автоматично издигане на фокусирания прозорец"
455
456#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
457msgid ""
458"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
459"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
460"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
461"for example."
462msgstr ""
463"Щракането на заглавната лента на прозорец, когато този модифициращ клавиш е "
464"натиснат, премества прозореца (ляв бутон на мишката), оразмерява прозореца "
465"(среден бутон) или показва менюто за прозорци (десен бутон). Модификаторът е "
466"от вида „&lt;Alt&gt;“ или „&lt;Super&gt;“ например."
467
468#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
469msgid "Close window"
470msgstr "Затваряне на прозореца"
471
472#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
473msgid "Commands to run in response to keybindings"
474msgstr "Команди, които да се изпълнят при натискането на бърз клавиш"
475
476#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
477msgid "Current theme"
478msgstr "Текуща тема"
479
480#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
481msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
482msgstr "Забавяне в милисекунди за настройката за автоматично издигане"
483
484#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
485msgid ""
486"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
487"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
488msgstr ""
489"Определя дали програми или системата може да генерират звукови „бибиткания“. "
490"Може да се използва наедно с „визуален звънец“, за да се позволят тихи "
491"„бибиткания“."
492
493#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
494msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
495msgstr ""
496"Изключва неправилното поведение изисквано от стари приложения или такива с "
497"грешки"
498
499#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
500msgid "Enable Visual Bell"
501msgstr "Включване на визуалния звънец"
502
503#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
504msgid "Hide all windows and focus desktop"
505msgstr "Скриване на всички прозорци и фокусиране на работното място"
506
507#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
508msgid ""
509"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
510"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
511"specified by the auto_raise_delay key)."
512msgstr ""
513"Ако е зададено като истина и фокусът е или „sloppy“, или „mouse“, "
514"фокусираният прозорец ще се издигне автоматично след забавяне (указано в "
515"ключа auto_raise_delay)."
516
517#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
518msgid ""
519"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
520"font for window titles."
521msgstr ""
522"Ако е зададено като истина, настройката за titlebar_font се игнорира. За "
523"заглавията на прозорците се използва стандартният шрифт за приложенията."
524
525#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
526msgid ""
527"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
528"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
529"means. This is a significant reduction in usability for many users, but may "
530"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
531"otherwise be impractical. However, the wireframe feature is disabled when "
532"accessibility is on to avoid weird desktop breakages."
533msgstr ""
534"Ако е включено, metacity ще дава на потребителя по-малко обратна връзка и по-"
535"малко усещане за „директна манипулация“, като се използват рамки вместо цели "
536"прозорци, избягват се анимации или чрез други средства. Това е значимо "
537"влошаване на използваемостта за много потребители, но може да позволи на "
538"специфични програми и терминални сървъри да работят, което иначе би било "
539"невъзможно. Както и да е, рамките за прозорците са изключени, когато са "
540"включени възможностите за достъпност, за да се избегнат странни повреди на "
541"работния плот."
542
543#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
544msgid ""
545"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
546"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
547"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
548"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
549"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
550"windows in other applications. The existence of this setting is somewhat "
551"questionable. But it's better than having settings for all the specific "
552"details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
553"clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
554msgstr ""
555"Ако е истина, Metacity работи на базата на приложения, а не на прозорци. "
556"Идеята е малко абстрактна, но като цяло подходът базиран на приложения е по-"
557"близък до Macintosh отколкото до Windows. Когато фокусирате прозорец при "
558"подход базиран на приложения, всички прозорци на приложението ще се "
559"издигнат. При този подход щракванията за фокусиране не се предават на "
560"прозорците на други приложения. Съществуването на тази настройка е под "
561"въпрос, но е по-добре отколкото да има настройки на всички детайли на "
562"подходите на базата на прозорци и на базата на приложения - напр. дали да се "
563"предават щракванията. На този етап подходът на базата на приложения още не е "
564"осъществен изцяло."
565
566#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
567msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
568msgstr ""
569"Ако е включено, се жертва част от използваемостта за повече свободни ресурси"
570
571#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
572msgid "Lower window below other windows"
573msgstr "Понижаване на прозореца под другите прозорци"
574
575#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
576msgid "Maximize window"
577msgstr "Максимизиране на прозорец"
578
579#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
580msgid "Maximize window horizontally"
581msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
582
583#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
584msgid "Maximize window vertically"
585msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
586
587#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
588msgid "Minimize window"
589msgstr "Минимизиране на прозореца"
590
591#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
592msgid "Modifier to use for modified window click actions"
593msgstr ""
594"Модификатор, който да се ползва за модифицираните действия с щраквания по "
595"прозорците"
596
597#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
598msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
599msgstr ""
600"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място в обратен ред"
601
602#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
603msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
604msgstr ""
605"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място в обратен ред, "
606"като се използва изскачащ прозорец"
607
608#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
609msgid "Move backwards between windows immediately"
610msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците в обратен ред"
611
612#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
613msgid "Move between panels and the desktop immediately"
614msgstr "Премества незабавно фокуса между панелите и работното място"
615
616#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
617msgid "Move between panels and the desktop with popup"
618msgstr ""
619"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място, като се "
620"използва изскачащ прозорец"
621
622#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
623msgid "Move between windows immediately"
624msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците "
625
626#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
627msgid "Move between windows with popup"
628msgstr ""
629"Премества незабавно фокуса между прозорците, като се използва изскачащ "
630"прозорец"
631
632#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
633msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
634msgstr ""
635"Премества незабавно фокуса между прозорците в обратен ред, като се използва "
636"изскачащ прозорец"
637
638#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
639msgid "Move window"
640msgstr "Преместване на прозорец"
641
642#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
643msgid "Move window one workspace down"
644msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
645
646#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
647msgid "Move window one workspace to the left"
648msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
649
650#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
651msgid "Move window one workspace to the right"
652msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
653
654#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
655msgid "Move window one workspace up"
656msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
657
658#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
659msgid "Move window to workspace 1"
660msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
661
662#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
663msgid "Move window to workspace 10"
664msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
665
666#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
667msgid "Move window to workspace 11"
668msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 11"
669
670#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
671msgid "Move window to workspace 12"
672msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 12"
673
674#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
675msgid "Move window to workspace 2"
676msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 2"
677
678#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
679msgid "Move window to workspace 3"
680msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 3"
681
682#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
683msgid "Move window to workspace 4"
684msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 4"
685
686#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
687msgid "Move window to workspace 5"
688msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 5"
689
690#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
691msgid "Move window to workspace 6"
692msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 6"
693
694#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
695msgid "Move window to workspace 7"
696msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 7"
697
698#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
699msgid "Move window to workspace 8"
700msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 8"
701
702#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
703msgid "Move window to workspace 9"
704msgstr "Премества прозореца на работен плот 9"
705
706#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
707msgid "Name of workspace"
708msgstr "Име на работния плот"
709
710#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
711msgid "Number of workspaces"
712msgstr "Брой работни плотове"
713
714#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
715msgid ""
716"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
717"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
718"workspaces)."
719msgstr ""
720"Брой работни плотове. Трябва да е над 0. Има горна граница (за да се "
721"предотврати случайното разрушаване на средата, ако поискате 34 милиона "
722"работни места)."
723
724#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
725msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
726msgstr "Ако прозорецът е под друг, го издига, иначе го понижава"
727
728#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
729msgid "Raise window above other windows"
730msgstr "Издигане на прозореца над другите"
731
732#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
733msgid "Resize window"
734msgstr "Оразмеряване на прозорец"
735
736#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
737msgid "Run a defined command"
738msgstr "Изпълняване на определена команда"
739
740#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
741msgid "Run a terminal"
742msgstr "Стартиране на терминал"
743
744#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
745msgid "Show the panel menu"
746msgstr "Показване на менюто на панела"
747
748#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
749msgid "Show the panel run application dialog"
750msgstr "Показване на диалоговия прозорец на панела за стартиране на програма"
751
752#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
753msgid ""
754"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
755"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
756"consistent position with respect to their parent window. This requires "
757"ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of "
758"Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable "
759"dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There "
760"are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on "
761"Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
762"run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
763"world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
764"limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
765"workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
766msgstr ""
767"Някои програми нарушават спецификациите по начини, които предизвикват грешно "
768"поведение на мениджъра на прозорци. Например в идеалния случай Metacity "
769"поставя всички диалогови прозорци на подходящо място спрямо предизвикалия ги "
770"прозорец. Това изисква заявките от програмите за разполагането на "
771"диалоговите кутии да се игнорират. Някои версии на Java/Swing обозначават "
772"изскачащите си прозорци като диалози, така че Metacity трябва да изключи "
773"позиционирането на диалоговите кутии, за да позволи на менютата от "
774"развалените Java приложения да работят. Има още подобни примери. Тази "
775"настройка кара Metacity да работи в изцяло правилен режим, което дава малко "
776"по-добър потребителски интерфейс, ако няма да стартирате развалени програми. "
777"За жалост неправилното поведение е включено по подразбиране. Светът е гаден. "
778"Понякога заобикалянето на правилното поведение е предизвикано от "
779"ограниченията в самите спецификации, така че грешките в този режим, не могат "
780"да се оправят без изменение на стандарта."
781
782#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
783msgid "Switch to workspace 1"
784msgstr "Превключване към работен плот 1"
785
786#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
787msgid "Switch to workspace 10"
788msgstr "Превключване към работен плот 10"
789
790#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
791msgid "Switch to workspace 11"
792msgstr "Превключване към работен плот 11"
793
794#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
795msgid "Switch to workspace 12"
796msgstr "Превключване към работен плот 12"
797
798#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
799msgid "Switch to workspace 2"
800msgstr "Превключване към работен плот 2"
801
802#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
803msgid "Switch to workspace 3"
804msgstr "Превключване към работен плот 3"
805
806#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
807msgid "Switch to workspace 4"
808msgstr "Превключване към работен плот 4"
809
810#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
811msgid "Switch to workspace 5"
812msgstr "Превключване към работен плот 5"
813
814#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
815msgid "Switch to workspace 6"
816msgstr "Превключване към работен плот 6"
817
818#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
819msgid "Switch to workspace 7"
820msgstr "Превключване към работен плот 7"
821
822#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
823msgid "Switch to workspace 8"
824msgstr "Превключване към работен плот 8"
825
826#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
827msgid "Switch to workspace 9"
828msgstr "Превключване към работен плот 9"
829
830#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
831msgid "Switch to workspace above this one"
832msgstr "Превключване към работния плот отгоре"
833
834#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
835msgid "Switch to workspace below this one"
836msgstr "Превключване към работния плот отдолу"
837
838#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
839msgid "Switch to workspace on the left"
840msgstr "Превключване към работния плот вляво"
841
842#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
843msgid "Switch to workspace on the right"
844msgstr "Превключване към работния плот вдясно"
845
846#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
847msgid "System Bell is Audible"
848msgstr "Системния звънец е звуков"
849
850#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
851msgid "Take a screenshot"
852msgstr "Снимане на екрана"
853
854#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
855msgid "Take a screenshot of a window"
856msgstr "Прави снимка на отделен прозорец"
857
858#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
859msgid ""
860"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
861"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
862"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
863"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
864"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
865"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
866"currently focused window's titlebar is flashed."
867msgstr ""
868"Задава начинът, по който Metacity визуално представя системния звънец или "
869"звънеца на приложение. В момента валидни са следните две стойности: "
870"„fullscreen“, което съответства на черно-бяло премигване на целия екран, и "
871"„frame_flash“, което съответства на премигване на заглавната лента на "
872"приложението, което звънва. Ако приложението, което звънва е неизвестно "
873"(какъвто е най-честия случай при подразбиращият се системен звънец), "
874"премигва заглавната лента на текущо фокусирания прозорец."
875
876#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
877msgid ""
878"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
879"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
880"will execute command_N."
881msgstr ""
882"Ключовете в /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N дефинират "
883"клавишни комбинации, съответстващи на тези команди. Натискането на "
884"клавишната комбинация за run_command_N ще изпълни команда command_N."
885
886#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
887msgid ""
888"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
889"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
890msgstr ""
891"Ключа /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot определя "
892"бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
893
894#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
895msgid ""
896"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
897"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
898"be invoked."
899msgstr ""
900"Ключа /apps/metacity/global_keybindings/run_command_windows_screenshot "
901"определя бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
902
903#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
904msgid ""
905"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
906"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
907"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
908"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
909"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
910"then there will be no keybinding for this action."
911msgstr ""
912"Бързият клавиш, който изпълнява командата със същия номер в /apps/metacity/"
913"keybinding_commands. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
914"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
915"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
916"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
917"клавиш."
918
919#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
920msgid ""
921"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
922"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
923"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
924"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
925"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
926"for this action."
927msgstr ""
928"Бързият клавиш, който превключва към работното място над текущото. Форматът "
929"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
930"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
931"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
932"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
933
934#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
935msgid ""
936"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
937"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
938"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
939"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
940"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
941"for this action."
942msgstr ""
943"Бързият клавиш, който превключва към работното място под текущото. Форматът "
944"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
945"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
946"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
947"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
948
949#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
950msgid ""
951"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
952"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
953"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
954"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
955"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
956"keybinding for this action."
957msgstr ""
958"Бързият клавиш, който превключва към работното място вляво от текущото. "
959"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
960"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
961"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
962"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
963
964#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
965msgid ""
966"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
967"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
968"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
969"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
970"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
971"keybinding for this action."
972msgstr ""
973"Бързият клавиш, който превключва към работното място вдясно от текущото. "
974"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
975"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
976"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
977"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
978
979#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
980msgid ""
981"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
982"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
983"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
984"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
985"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
986msgstr ""
987"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
988"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
989"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
990"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
991"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
992
993#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
994msgid ""
995"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
996"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
997"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
998"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
999"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1000msgstr ""
1001"Бързият клавиш, който превключва към работно място 10. Форматът е от вида "
1002"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1003"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1004"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1005"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1006
1007#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
1008msgid ""
1009"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
1010"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1011"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1012"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1013"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1014msgstr ""
1015"Бързият клавиш, който превключва към работно място 11. Форматът е от вида "
1016"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1017"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1018"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1019"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1020
1021#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
1022msgid ""
1023"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
1024"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1025"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1026"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1027"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1028msgstr ""
1029"Бързият клавиш, който превключва към работно място 12. Форматът е от вида "
1030"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1031"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1032"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1033"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1034
1035#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
1036msgid ""
1037"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
1038"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1039"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1040"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1041"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1042msgstr ""
1043"Бързият клавиш, който превключва към работно място 2. Форматът е от вида "
1044"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1045"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1046"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1047"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1048
1049#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
1050msgid ""
1051"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
1052"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1053"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1054"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1055"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1056msgstr ""
1057"Бързият клавиш, който превключва към работно място 3. Форматът е от вида "
1058"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1059"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1060"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1061"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1062
1063#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
1064msgid ""
1065"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
1066"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1067"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1068"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1069"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1070msgstr ""
1071"Бързият клавиш, който превключва към работно място 4. Форматът е от вида "
1072"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1073"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1074"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1075"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1076
1077#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
1078msgid ""
1079"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
1080"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1081"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1082"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1083"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1084msgstr ""
1085"Бързият клавиш, който превключва към работно място 5. Форматът е от вида "
1086"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1087"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1088"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1089"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1090
1091#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
1092msgid ""
1093"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
1094"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1095"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1096"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1097"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1098msgstr ""
1099"Бързият клавиш, който превключва към работно място 6. Форматът е от вида "
1100"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1101"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1102"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1103"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1104
1105#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
1106msgid ""
1107"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
1108"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1109"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1110"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1111"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1112msgstr ""
1113"Бързият клавиш, който превключва към работно място 7. Форматът е от вида "
1114"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1115"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1116"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1117"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1118
1119#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
1120msgid ""
1121"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
1122"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1123"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1124"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1125"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1126msgstr ""
1127"Бързият клавиш, който превключва към работно място 8. Форматът е от вида "
1128"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1129"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1130"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1131"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1132
1133#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
1134msgid ""
1135"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
1136"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1137"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1138"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1139"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1140msgstr ""
1141"Бързият клавиш, който превключва към работно място 9. Форматът е от вида "
1142"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1143"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1144"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1145"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1146
1147#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
1148msgid ""
1149"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
1150"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1151"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1152"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1153"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1154msgstr ""
1155"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
1156"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1157"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1158"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1159"действие няма да има бърз клавиш."
1160
1161#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
1162msgid ""
1163"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
1164"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1165"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1166"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1167"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1168msgstr ""
1169"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1170"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1171"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1172"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1173"действие няма да има бърз клавиш."
1174
1175#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
1176msgid ""
1177"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
1178"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1179"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1180"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1181"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1182"no keybinding for this action."
1183msgstr ""
1184"Бързият клавиш за преминаване в режим на преместване, след което прозорецът "
1185"може да се движи и с клавиатурата.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1186"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1187"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1188"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1189"има бърз клавиш."
1190
1191#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
1192msgid ""
1193"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
1194"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1195"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1196"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1197"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1198"will be no keybinding for this action."
1199msgstr ""
1200"Бързият клавиш за преминаване в режим на оразмеряване, след което прозорецът "
1201"може да се движи и с клавиатурата.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1202"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1203"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1204"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1205"има бърз клавиш."
1206
1207#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
1208msgid ""
1209"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
1210"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1211"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1212"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1213"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1214"will be no keybinding for this action."
1215msgstr ""
1216"Бързият клавиш за скриване на нормални прозорци и фокусиране на фона на "
1217"работния плот.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
1218"Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1219"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1220"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1221"клавиш."
1222
1223#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
1224msgid ""
1225"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
1226"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1227"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1228"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1229"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1230msgstr ""
1231"Бързият клавиш за максимизиране на прозорец. Форматът е от вида „&lt;"
1232"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1233"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1234"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1235"действие няма да има бърз клавиш."
1236
1237#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
1238msgid ""
1239"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
1240"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1241"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1242"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1243"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1244msgstr ""
1245"Бързият клавиш за минимизиране на прозорец.Форматът е от вида „&lt;"
1246"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1247"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1248"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1249"действие няма да има бърз клавиш."
1250
1251#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
1252msgid ""
1253"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
1254"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
1255"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
1256"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
1257"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
1258"action."
1259msgstr ""
1260"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място надолу.Форматът "
1261"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1262"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1263"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1264"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1265
1266#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
1267msgid ""
1268"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
1269"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1270"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1271"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1272"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1273"for this action."
1274msgstr ""
1275"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вляво.Форматът "
1276"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1277"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1278"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1279"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1280
1281#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
1282msgid ""
1283"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
1284"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1285"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1286"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1287"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1288"for this action."
1289msgstr ""
1290"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вдясно.Форматът "
1291"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1292"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1293"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1294"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1295
1296#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
1297msgid ""
1298"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
1299"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1300"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1301"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1302"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1303msgstr ""
1304"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място нагоре.Форматът "
1305"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1306"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1307"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1308"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1309
1310#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
1311msgid ""
1312"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
1313"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1314"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1315"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1316"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1317msgstr ""
1318"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 1.Форматът е от "
1319"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1320"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1321"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1322"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1323
1324#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
1325msgid ""
1326"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
1327"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1328"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1329"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1330"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1331msgstr ""
1332"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 10.Форматът е от "
1333"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1334"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1335"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1336"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1337
1338#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
1339msgid ""
1340"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
1341"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1342"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1343"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1344"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1345msgstr ""
1346"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 11.Форматът е от "
1347"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1348"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1349"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1350"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1351
1352#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
1353msgid ""
1354"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
1355"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1356"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1357"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1358"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1359msgstr ""
1360"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 12.Форматът е от "
1361"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1362"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1363"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1364"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1365
1366#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
1367msgid ""
1368"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
1369"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1370"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1371"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1372"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1373msgstr ""
1374"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 2.Форматът е от "
1375"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1376"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1377"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1378"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1379
1380#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
1381msgid ""
1382"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
1383"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1384"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1385"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1386"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1387msgstr ""
1388"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 3.Форматът е от "
1389"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1390"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1391"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1392"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1393
1394#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
1395msgid ""
1396"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
1397"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1398"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1399"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1400"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1401msgstr ""
1402"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 4.Форматът е от "
1403"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1404"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1405"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1406"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1407
1408#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
1409msgid ""
1410"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
1411"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1412"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1413"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1414"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1415msgstr ""
1416"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 5.Форматът е от "
1417"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1418"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1419"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1420"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1421
1422#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
1423msgid ""
1424"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
1425"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1426"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1427"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1428"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1429msgstr ""
1430"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 6.Форматът е от "
1431"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1432"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1433"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1434"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1435
1436#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
1437msgid ""
1438"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
1439"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1440"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1441"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1442"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1443msgstr ""
1444"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 7.Форматът е от "
1445"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1446"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1447"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1448"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1449
1450#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
1451msgid ""
1452"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
1453"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1454"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1455"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1456"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1457msgstr ""
1458"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 8.Форматът е от "
1459"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1460"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1461"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1462"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1463
1464#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
1465msgid ""
1466"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
1467"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1468"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1469"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1470"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1471msgstr ""
1472"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 9.Форматът е от "
1473"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1474"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1475"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1476"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1477
1478#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
1479msgid ""
1480"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
1481"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1482"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1483"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1484"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1485"will be no keybinding for this action."
1486msgstr ""
1487"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1488"място в обратен ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
1489"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1490"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1491"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1492"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1493
1494#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
1495msgid ""
1496"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
1497"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1498"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1499"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1500"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1501"will be no keybinding for this action."
1502msgstr ""
1503"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1504"място в обратен ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
1505"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1506"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1507"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1508"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1509
1510#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
1511msgid ""
1512"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
1513"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
1514"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1515"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1516"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1517"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1518"no keybinding for this action."
1519msgstr ""
1520"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
1521"ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1522"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1523"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1524"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1525"действие няма да има бърз клавиш."
1526
1527#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
1528msgid ""
1529"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
1530"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
1531"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1532"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1533"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1534"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1535"no keybinding for this action."
1536msgstr ""
1537"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
1538"ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1539"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1540"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1541"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1542"действие няма да има бърз клавиш."
1543
1544#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
1545msgid ""
1546"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
1547"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1548"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1549"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1550"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1551"no keybinding for this action."
1552msgstr ""
1553"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1554"място, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1555"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1556"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1557"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1558"действие няма да има бърз клавиш."
1559
1560#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
1561msgid ""
1562"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
1563"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1564"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1565"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1566"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1567"no keybinding for this action."
1568msgstr ""
1569"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1570"място, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;"
1571"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1572"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1573"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1574"действие няма да има бърз клавиш."
1575
1576#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
1577msgid ""
1578"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
1579"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
1580"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
1581"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1582"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1583"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1584"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1585msgstr ""
1586"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, без да "
1587"се използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Escape). "
1588"Използването на клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща "
1589"посоката на местена на фокуса.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;"
1590"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1591"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1592"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1593"има бърз клавиш."
1594
1595#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
1596msgid ""
1597"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
1598"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
1599"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
1600"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1601"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1602"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1603"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1604msgstr ""
1605"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, като се "
1606"използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Tab). Използването на "
1607"клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща посоката на "
1608"местена на фокуса.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
1609"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1610"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1611"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1612"клавиш."
1613
1614#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
1615msgid ""
1616"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
1617"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
1618"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1619"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1620"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1621"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1622msgstr ""
1623"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
1624"места и появата му само на едно.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1625"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1626"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1627"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1628"има бърз клавиш."
1629
1630#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
1631msgid ""
1632"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
1633"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1634"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1635"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1636"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1637msgstr ""
1638"Бързият клавиш за превключване на режим на цял екран.Форматът е от вида „&lt;"
1639"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1640"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1641"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1642"действие няма да има бърз клавиш."
1643
1644#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
1645msgid ""
1646"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
1647"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1648"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1649"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1650"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1651msgstr ""
1652"Бързият клавиш за превключване на максимизирането.Форматът е от вида „&lt;"
1653"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1654"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1655"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1656"действие няма да има бърз клавиш."
1657
1658#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
1659msgid ""
1660"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
1661"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1662"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1663"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1664"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1665msgstr ""
1666"Бързият клавиш за превключване между навито и развито състояние.Форматът е "
1667"от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1668"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1669"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1670"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1671
1672#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
1673msgid ""
1674"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
1675"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
1676"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1677"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1678"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1679"keybinding for this action."
1680msgstr ""
1681"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
1682"места и появата му само на едно.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1683"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1684"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1685"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1686"има бърз клавиш."
1687
1688#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
1689msgid ""
1690"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
1691"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1692"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1693"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1694"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1695msgstr ""
1696"Бързият клавиш за демаксимизирането на прозорец.Форматът е от вида „&lt;"
1697"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1698"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1699"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1700"действие няма да има бърз клавиш."
1701
1702#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
1703msgid ""
1704"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
1705"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
1706"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1707"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1708"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1709"for this action."
1710msgstr ""
1711"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1712"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1713"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1714"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1715"действие няма да има бърз клавиш."
1716
1717#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
1718msgid ""
1719"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
1720"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1721"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1722"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1723"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1724msgstr ""
1725"Бързият клавиш, който стартира терминал. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1726"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1727"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1728"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1729"действие няма да има бърз клавиш.“\n"
1730" "
1731
1732#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
1733msgid ""
1734"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
1735"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1736"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1737"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1738"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1739"will be no keybinding for this action."
1740msgstr ""
1741"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1742"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1743"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1744"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1745"действие няма да има бърз клавиш."
1746
1747#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
1748msgid ""
1749"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
1750"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1751"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1752"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1753"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1754"for this action."
1755msgstr ""
1756"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
1757"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1758"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1759"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1760"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1761
1762#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
1763msgid ""
1764"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
1765"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1766"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1767"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1768"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1769msgstr ""
1770"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
1771"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1772"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1773"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1774"действие няма да има бърз клавиш."
1775
1776#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
1777msgid "The name of a workspace."
1778msgstr "Името на работния плот"
1779
1780#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
1781msgid "The screenshot command"
1782msgstr "Команда за снимка на екрана"
1783
1784#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
1785msgid ""
1786"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
1787"forth."
1788msgstr ""
1789"Темата определя външния вид на рамките на прозорците, заглавната лента и т.н."
1790
1791#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
1792msgid ""
1793"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
1794"delay is given in thousandths of a second."
1795msgstr ""
1796"Закъснението в милисекунди преди да се издигне прозорец, ако auto_raise е "
1797"истина."
1798
1799#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
1800msgid ""
1801"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
1802"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
1803"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
1804"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
1805"unfocused when the mouse leaves the window."
1806msgstr ""
1807"Начинът за фокусиране на прозорци указва как се активират прозорците. Има "
1808"три възможни стойности: „click“ означава, че прозорците трябва да бъдат "
1809"щракнати с мишката, за да се фокусират, „sloppy“ означава, че прозорците се "
1810"фокусират, когато мишката влезе в тях, а „mouse“, че прозорците се "
1811"фокусират, когато мишката влезе в тях и губят фокуса, когато мишката излезе "
1812"от тях."
1813
1814#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
1815msgid "The window screenshot command"
1816msgstr "Командата за снимка на екрана"
1817
1818#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
1819msgid ""
1820"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
1821"the window is covered by another window, it raises the window above other "
1822"windows. If the window is already fully visible, it lowers the window below "
1823"other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1824"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1825"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1826"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1827"no keybinding for this action."
1828msgstr ""
1829"Бързият клавиш за издигането/свалянето на прозореца над/под всички останали. "
1830"Ако прозорецът е под някой друг, той се издига над всички останали, Ако е "
1831"най-отгоре, се сваля под всички прозорци.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1832"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1833"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1834"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1835"действие няма да има бърз клавиш."
1836
1837#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
1838msgid ""
1839"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
1840"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1841"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1842"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1843"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1844msgstr ""
1845"Бързият клавиш за свалянето на прозореца под всички останали.Форматът е от "
1846"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1847"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1848"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1849"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1850
1851#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
1852msgid ""
1853"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
1854"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1855"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1856"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1857"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1858msgstr ""
1859"Бързият клавиш за издигането на прозореца над всички останали. Форматът е от "
1860"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1861"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1862"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1863"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1864
1865#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
1866msgid ""
1867"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
1868"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
1869"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1870"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1871"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1872"for this action."
1873msgstr ""
1874"Бързият клавиш за максималното хоризонтално разширяване на прозореца. "
1875"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1876"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1877"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
1878"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1879
1880#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
1881msgid ""
1882"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
1883"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
1884"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1885"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1886"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1887"for this action."
1888msgstr ""
1889"Бързият клавиш за максималното вертикално разширяване на прозореца. Форматът "
1890"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1891"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1892"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1893"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1894
1895#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
1896msgid ""
1897"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
1898"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
1899"window, and 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window."
1900msgstr ""
1901"Тази настройка определя ефекта на двойното щракване върху заглавната лента. "
1902"Засега валидни стойности са „toggle_shade“, която навива/развива прозореца, "
1903"и „toggle_maximize“, която максимизира/демаксимизира прозореца."
1904
1905#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
1906msgid "Toggle always on top state"
1907msgstr "Превключва състоянието на винаги отгоре"
1908
1909#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
1910msgid "Toggle fullscreen mode"
1911msgstr "Превключва режима за цял екран"
1912
1913#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
1914msgid "Toggle maximization state"
1915msgstr "Превключва състоянието на максимизиране"
1916
1917#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
1918msgid "Toggle shaded state"
1919msgstr "Превключва състоянието на навиване"
1920
1921#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
1922msgid "Toggle window on all workspaces"
1923msgstr "Превключва появата на прозореца на всички работни места"
1924
1925#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
1926msgid ""
1927"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
1928"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
1929"environments, or when 'audible bell' is off."
1930msgstr ""
1931"Включва визуална индикация, когато програма или системата се обърнат към "
1932"„звънец“ или „бибиткане“; полезно при хора със затруднен слух и при шумно "
1933"обкръжение, или когато „звуковия звънец“ е изключен."
1934
1935#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
1936msgid "Unmaximize window"
1937msgstr "Демаксимизиране на прозорец"
1938
1939#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
1940msgid "Use standard system font in window titles"
1941msgstr "Използва стандартния системен шрифт за заглавията на прозорците"
1942
1943#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
1944msgid "Visual Bell Type"
1945msgstr "Вид визуален звънец"
1946
1947#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
1948msgid "Window focus mode"
1949msgstr "Режим на фокусиране на прозорци"
1950
1951#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
1952msgid "Window title font"
1953msgstr "Шрифт за заглавията на прозорците"
1954
1955#: ../src/prefs.c:528 ../src/prefs.c:544 ../src/prefs.c:560 ../src/prefs.c:576
1956#: ../src/prefs.c:592 ../src/prefs.c:612 ../src/prefs.c:628 ../src/prefs.c:644
1957#: ../src/prefs.c:660 ../src/prefs.c:676 ../src/prefs.c:692 ../src/prefs.c:708
1958#: ../src/prefs.c:724 ../src/prefs.c:741 ../src/prefs.c:757 ../src/prefs.c:773
1959#: ../src/prefs.c:789 ../src/prefs.c:805 ../src/prefs.c:820 ../src/prefs.c:835
1960#: ../src/prefs.c:850 ../src/prefs.c:866 ../src/prefs.c:882 ../src/prefs.c:898
1961#, c-format
1962msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
1963msgstr "GConf ключът „%s“ е от невалиден тип\n"
1964
1965#: ../src/prefs.c:943
1966#, c-format
1967msgid ""
1968"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
1969"modifier\n"
1970msgstr ""
1971"„%s“, който е открит в базата данни с настройките, не е валиден модификатор "
1972"на бутон на мишката\n"
1973
1974#: ../src/prefs.c:967 ../src/prefs.c:1428
1975#, c-format
1976msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
1977msgstr "GConf ключът „%s“ е с невалидна стойност\n"
1978
1979#: ../src/prefs.c:1145
1980#, c-format
1981msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
1982msgstr "Не успях да анализирам шрифтовото описание „%s“ от GConf ключа %s\n"
1983
1984#: ../src/prefs.c:1330
1985#, c-format
1986msgid ""
1987"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
1988"maximum is %d\n"
1989msgstr ""
1990"Стойността %d записана в GConf клавиша %s, е неподходяща за брой на "
1991"работните места. Текущият максимум е %d\n"
1992
1993#: ../src/prefs.c:1390
1994msgid ""
1995"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
1996"behave properly.\n"
1997msgstr ""
1998"Триковете за развалените програми са изключени. Някои програми могат да са с "
1999"неправилно поведение.\n"
2000
2001#: ../src/prefs.c:1455
2002#, c-format
2003msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
2004msgstr "Стойността %d записана в GConf ключа %s е извън обхвата от 0 до %d\n"
2005
2006#: ../src/prefs.c:1589
2007#, c-format
2008msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
2009msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
2010
2011#: ../src/prefs.c:1833
2012#, c-format
2013msgid ""
2014"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
2015"\"%s\"\n"
2016msgstr ""
2017"Низът „%s“ открит в базата данни с настройки е невалиден за стойност на "
2018"клавишната комбинация „%s“\n"
2019
2020#: ../src/prefs.c:2187
2021#, c-format
2022msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
2023msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е „%s“: %s\n"
2024
2025#: ../src/resizepopup.c:126
2026#, c-format
2027msgid "%d x %d"
2028msgstr "%d x %d"
2029
2030#: ../src/screen.c:408
2031#, c-format
2032msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
2033msgstr "Екранът %d на дисплей '%s' е невалиден\n"
2034
2035#: ../src/screen.c:424
2036#, c-format
2037msgid ""
2038"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
2039"replace option to replace the current window manager.\n"
2040msgstr ""
2041"Екранът %d на дисплей „%s“ вече има мениджър на прозорци; пробвайте с "
2042"опцията --replace да го замените.\n"
2043
2044#: ../src/screen.c:448
2045#, c-format
2046msgid ""
2047"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
2048msgstr ""
2049"Неуспех при получаването на избрания мениджър за прозорци на екран %d, "
2050"дисплей „%s“\n"
2051
2052#: ../src/screen.c:506
2053#, c-format
2054msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
2055msgstr "Екран %d на дисплей „%s“ вече има мениджър за прозорци\n"
2056
2057#: ../src/screen.c:716
2058#, c-format
2059msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
2060msgstr "Неуспех при отстъпването на екран %d на дисплей „%s“\n"
2061
2062#: ../src/session.c:884 ../src/session.c:891
2063#, c-format
2064msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
2065msgstr "Неуспех при създаването на директорията „%s“: %s\n"
2066
2067#: ../src/session.c:901
2068#, c-format
2069msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
2070msgstr "Неуспех при отварянето на сесийния файл „%s“ за запис: %s\n"
2071
2072#: ../src/session.c:1053
2073#, c-format
2074msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
2075msgstr "Грешка при записване на сесийния файл „%s“: %s\n"
2076
2077#: ../src/session.c:1058
2078#, c-format
2079msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
2080msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл „%s“: %s\n"
2081
2082#: ../src/session.c:1133
2083#, c-format
2084msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
2085msgstr "Неуспех при прочитането на записания сесиен файл %s: %s\n"
2086
2087#: ../src/session.c:1168
2088#, c-format
2089msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
2090msgstr "Неуспех при анализирането на записания сесиен файл: %s\n"
2091
2092#: ../src/session.c:1217
2093msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
2094msgstr "Атрибутът <metacity_session> е видян, но вече имаме сесийния ID"
2095
2096#: ../src/session.c:1230
2097#, c-format
2098msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
2099msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <metacity_session>"
2100
2101#: ../src/session.c:1247
2102msgid "nested <window> tag"
2103msgstr "вложен етикет <window>"
2104
2105#: ../src/session.c:1305 ../src/session.c:1337
2106#, c-format
2107msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
2108msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <window>"
2109
2110#: ../src/session.c:1409
2111#, c-format
2112msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
2113msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <maximized>"
2114
2115#: ../src/session.c:1469
2116#, c-format
2117msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
2118msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <geometry>"
2119
2120#: ../src/session.c:1489
2121#, c-format
2122msgid "Unknown element %s"
2123msgstr "Непознат елемент %s"
2124
2125#: ../src/session.c:1961
2126#, c-format
2127msgid ""
2128"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
2129"session management: %s\n"
2130msgstr ""
2131"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който предупреждава за "
2132"програми, които не поддържат управление на сесиите: %s\n"
2133
2134#: ../src/theme-parser.c:224 ../src/theme-parser.c:242
2135#, c-format
2136msgid "Line %d character %d: %s"
2137msgstr "Ред %d, символ %d: %s"
2138
2139#: ../src/theme-parser.c:396
2140#, c-format
2141msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
2142msgstr "Атрибутът „%s“ се повтаря два пъти в един елемент <%s>"
2143
2144#: ../src/theme-parser.c:414 ../src/theme-parser.c:439
2145#, c-format
2146msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
2147msgstr "Атрибутът „%s“ е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
2148
2149#: ../src/theme-parser.c:485
2150#, c-format
2151msgid "Integer %ld must be positive"
2152msgstr "Цялото число %ld трябва да е положително"
2153
2154#: ../src/theme-parser.c:493
2155#, c-format
2156msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
2157msgstr "Цялото число %ld е прекалено голямо, максимумът е %d"
2158
2159#: ../src/theme-parser.c:521 ../src/theme-parser.c:602
2160#: ../src/theme-parser.c:626
2161#, c-format
2162msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
2163msgstr "„%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая"
2164
2165#: ../src/theme-parser.c:552
2166#, c-format
2167msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
2168msgstr "Булевите стойности са или „истина“, или „лъжа“. Не са „%s“"
2169
2170#: ../src/theme-parser.c:572
2171#, c-format
2172msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
2173msgstr "Ъгълът трябва да е между 0.0 и 360.0, а е %g\n"
2174
2175#: ../src/theme-parser.c:638
2176#, c-format
2177msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
2178msgstr ""
2179"Алфа трябва да е между 0.0 (пълна прозрачност) и 1.0 (пълна непрозрачност), "
2180"а е %g\n"
2181
2182#: ../src/theme-parser.c:684
2183#, c-format
2184msgid ""
2185"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
2186"large,x-large,xx-large)\n"
2187msgstr ""
2188"Невалидно увеличение на заглавието „%s“ (трябва да е xx-small,x-small,small,"
2189"medium,large,x-large,xx-large)\n"
2190
2191#: ../src/theme-parser.c:729 ../src/theme-parser.c:737
2192#: ../src/theme-parser.c:807 ../src/theme-parser.c:897
2193#: ../src/theme-parser.c:935 ../src/theme-parser.c:1012
2194#: ../src/theme-parser.c:1062 ../src/theme-parser.c:1070
2195#: ../src/theme-parser.c:1126 ../src/theme-parser.c:1134
2196#: ../src/theme-parser.c:2936 ../src/theme-parser.c:3025
2197#: ../src/theme-parser.c:3032 ../src/theme-parser.c:3039
2198#, c-format
2199msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
2200msgstr "Елементът <%s> няма атрибута „%s“"
2201
2202#: ../src/theme-parser.c:837 ../src/theme-parser.c:905
2203#: ../src/theme-parser.c:943 ../src/theme-parser.c:1020
2204#, c-format
2205msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
2206msgstr "Името „%s“ на <%s> е използвано втори път"
2207
2208#: ../src/theme-parser.c:849 ../src/theme-parser.c:955
2209#: ../src/theme-parser.c:1032
2210#, c-format
2211msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
2212msgstr "Родителят „%s“ на <%s> не е дефиниран"
2213
2214#: ../src/theme-parser.c:968
2215#, c-format
2216msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
2217msgstr "Геометрията „%s“ на <%s> не е дефинирана"
2218
2219#: ../src/theme-parser.c:981
2220#, c-format
2221msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
2222msgstr "<%s> трябва да указва или геометрия, или родител с геометрия"
2223
2224#: ../src/theme-parser.c:1080
2225#, c-format
2226msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
2227msgstr "Непознат вид „%s“ на елемента <%s>"
2228
2229#: ../src/theme-parser.c:1091
2230#, c-format
2231msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
2232msgstr "Непознат style_set „%s“ на елемента <%s>"
2233
2234#: ../src/theme-parser.c:1099
2235#, c-format
2236msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
2237msgstr "Видът прозорци „%s“ вече има установен вид на стила"
2238
2239#: ../src/theme-parser.c:1143
2240#, c-format
2241msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
2242msgstr "Непозната функция „%s“ за икона на меню"
2243
2244#: ../src/theme-parser.c:1152
2245#, c-format
2246msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
2247msgstr "Непознато състояние „%s“ за икона на меню"
2248
2249#: ../src/theme-parser.c:1160
2250#, c-format
2251msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
2252msgstr "Темата вече има икона на меню за функцията %s, състояние %s"
2253
2254#: ../src/theme-parser.c:1177 ../src/theme-parser.c:3244
2255#: ../src/theme-parser.c:3323
2256#, c-format
2257msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
2258msgstr "Няма дефиниран <draw_ops> с името „%s“"
2259
2260#: ../src/theme-parser.c:1192 ../src/theme-parser.c:1256
2261#: ../src/theme-parser.c:1545 ../src/theme-parser.c:3124
2262#: ../src/theme-parser.c:3178 ../src/theme-parser.c:3338
2263#: ../src/theme-parser.c:3515 ../src/theme-parser.c:3553
2264#: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3629
2265#, c-format
2266msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
2267msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
2268
2269#: ../src/theme-parser.c:1282 ../src/theme-parser.c:1369
2270#: ../src/theme-parser.c:1439
2271#, c-format
2272msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
2273msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „name“"
2274
2275#: ../src/theme-parser.c:1289 ../src/theme-parser.c:1376
2276#, c-format
2277msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
2278msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
2279
2280#: ../src/theme-parser.c:1320 ../src/theme-parser.c:1334
2281#: ../src/theme-parser.c:1393
2282msgid ""
2283"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
2284msgstr ""
2285"Не може да се указват едновременно и двата размера (височина и ширина на "
2286"бутоните) и отношението им"
2287
2288#: ../src/theme-parser.c:1343
2289#, c-format
2290msgid "Distance \"%s\" is unknown"
2291msgstr "Разстоянието „%s“ е неизвестно"
2292
2293#: ../src/theme-parser.c:1402
2294#, c-format
2295msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
2296msgstr "Пропорцията „%s“ е неизвестна"
2297
2298#: ../src/theme-parser.c:1446
2299#, c-format
2300msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
2301msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „top“"
2302
2303#: ../src/theme-parser.c:1453
2304#, c-format
2305msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
2306msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „bottom“"
2307
2308#: ../src/theme-parser.c:1460
2309#, c-format
2310msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
2311msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „left“"
2312
2313#: ../src/theme-parser.c:1467
2314#, c-format
2315msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
2316msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „right“"
2317
2318#: ../src/theme-parser.c:1499
2319#, c-format
2320msgid "Border \"%s\" is unknown"
2321msgstr "Границата „%s“ е непозната"
2322
2323#: ../src/theme-parser.c:1655 ../src/theme-parser.c:1765
2324#: ../src/theme-parser.c:1868 ../src/theme-parser.c:2055
2325#: ../src/theme-parser.c:2869
2326#, c-format
2327msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
2328msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „color“"
2329
2330#: ../src/theme-parser.c:1662
2331#, c-format
2332msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
2333msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x1“"
2334
2335#: ../src/theme-parser.c:1669 ../src/theme-parser.c:2714
2336#, c-format
2337msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
2338msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y1“"
2339
2340#: ../src/theme-parser.c:1676
2341#, c-format
2342msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
2343msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x2“"
2344
2345#: ../src/theme-parser.c:1683 ../src/theme-parser.c:2721
2346#, c-format
2347msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
2348msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y2“"
2349
2350#: ../src/theme-parser.c:1772 ../src/theme-parser.c:1875
2351#: ../src/theme-parser.c:1981 ../src/theme-parser.c:2062
2352#: ../src/theme-parser.c:2168 ../src/theme-parser.c:2266
2353#: ../src/theme-parser.c:2483 ../src/theme-parser.c:2609
2354#: ../src/theme-parser.c:2707 ../src/theme-parser.c:2781
2355#: ../src/theme-parser.c:2876
2356#, c-format
2357msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
2358msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x“"
2359
2360#: ../src/theme-parser.c:1779 ../src/theme-parser.c:1882
2361#: ../src/theme-parser.c:1988 ../src/theme-parser.c:2069
2362#: ../src/theme-parser.c:2175 ../src/theme-parser.c:2273
2363#: ../src/theme-parser.c:2490 ../src/theme-parser.c:2616
2364#: ../src/theme-parser.c:2788 ../src/theme-parser.c:2883
2365#, c-format
2366msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
2367msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y“"
2368
2369#: ../src/theme-parser.c:1786 ../src/theme-parser.c:1889
2370#: ../src/theme-parser.c:1995 ../src/theme-parser.c:2076
2371#: ../src/theme-parser.c:2182 ../src/theme-parser.c:2280
2372#: ../src/theme-parser.c:2497 ../src/theme-parser.c:2623
2373#: ../src/theme-parser.c:2795
2374#, c-format
2375msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
2376msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „width“"
2377
2378#: ../src/theme-parser.c:1793 ../src/theme-parser.c:1896
2379#: ../src/theme-parser.c:2002 ../src/theme-parser.c:2083
2380#: ../src/theme-parser.c:2189 ../src/theme-parser.c:2287
2381#: ../src/theme-parser.c:2504 ../src/theme-parser.c:2630
2382#: ../src/theme-parser.c:2802
2383#, c-format
2384msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
2385msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „height“"
2386
2387#: ../src/theme-parser.c:1903
2388#, c-format
2389msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
2390msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „start_angle“"
2391
2392#: ../src/theme-parser.c:1910
2393#, c-format
2394msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
2395msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „extent_angle“"
2396
2397#: ../src/theme-parser.c:2090
2398#, c-format
2399msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
2400msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „alpha“"
2401
2402#: ../src/theme-parser.c:2161
2403#, c-format
2404msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
2405msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „type“"
2406
2407#: ../src/theme-parser.c:2209
2408#, c-format
2409msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
2410msgstr "Стойността „%s“ не може да се анализира като тип градиент"
2411
2412#: ../src/theme-parser.c:2294
2413#, c-format
2414msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
2415msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „filename“"
2416
2417#: ../src/theme-parser.c:2319 ../src/theme-parser.c:2827
2418#, c-format
2419msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
2420msgstr "Непознато запълване „%s“ за елемента <%s>"
2421
2422#: ../src/theme-parser.c:2462 ../src/theme-parser.c:2595
2423#: ../src/theme-parser.c:2700
2424#, c-format
2425msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
2426msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
2427
2428#: ../src/theme-parser.c:2469 ../src/theme-parser.c:2602
2429#, c-format
2430msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
2431msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „shadow“"
2432
2433#: ../src/theme-parser.c:2476
2434#, c-format
2435msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
2436msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „arrow“"
2437
2438#: ../src/theme-parser.c:2529 ../src/theme-parser.c:2651
2439#: ../src/theme-parser.c:2739
2440#, c-format
2441msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
2442msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ на елемента <%s>"
2443
2444#: ../src/theme-parser.c:2539 ../src/theme-parser.c:2661
2445#, c-format
2446msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
2447msgstr "Неуспех при анализа на сянката „%s“ на елемента <%s>"
2448
2449#: ../src/theme-parser.c:2549
2450#, c-format
2451msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
2452msgstr "Неуспех при анализа на стрелката „%s“ на елемента <%s>"
2453
2454#: ../src/theme-parser.c:2962 ../src/theme-parser.c:3078
2455#, c-format
2456msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
2457msgstr "Няма дефинирани <draw_ops> с име „%s“"
2458
2459#: ../src/theme-parser.c:2974 ../src/theme-parser.c:3090
2460#, c-format
2461msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
2462msgstr "Включването на draw_ops „%s“ тук би предизвикало циклична зависимост"
2463
2464#: ../src/theme-parser.c:3153
2465#, c-format
2466msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
2467msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
2468
2469#: ../src/theme-parser.c:3210
2470#, c-format
2471msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
2472msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „position“"
2473
2474#: ../src/theme-parser.c:3219
2475#, c-format
2476msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
2477msgstr "Непозната позиция „%s“ за елемент на рамката"
2478
2479#: ../src/theme-parser.c:3227
2480#, c-format
2481msgid "Frame style already has a piece at position %s"
2482msgstr "Стилът на рамката вече има елемент на позицията %s"
2483
2484#: ../src/theme-parser.c:3272
2485#, c-format
2486msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
2487msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „function“"
2488
2489#: ../src/theme-parser.c:3280 ../src/theme-parser.c:3384
2490#, c-format
2491msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
2492msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
2493
2494#: ../src/theme-parser.c:3289
2495#, c-format
2496msgid "Unknown function \"%s\" for button"
2497msgstr "Непозната функция „%s“ за бутона"
2498
2499#: ../src/theme-parser.c:3298
2500#, c-format
2501msgid "Unknown state \"%s\" for button"
2502msgstr "Непознато състояние „%s“ за бутона"
2503
2504#: ../src/theme-parser.c:3306
2505#, c-format
2506msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
2507msgstr "Стилът на рамката има бутон за функция %s, състояние %s"
2508
2509#: ../src/theme-parser.c:3376
2510#, c-format
2511msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
2512msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „focus“"
2513
2514#: ../src/theme-parser.c:3392
2515#, c-format
2516msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
2517msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „style“"
2518
2519#: ../src/theme-parser.c:3401
2520#, c-format
2521msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
2522msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута фокус"
2523
2524#: ../src/theme-parser.c:3410
2525#, c-format
2526msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
2527msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута състояние"
2528
2529#: ../src/theme-parser.c:3420
2530#, c-format
2531msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
2532msgstr "Не е дефиниран стил на име  „%s“"
2533
2534#: ../src/theme-parser.c:3430
2535#, c-format
2536msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
2537msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „resize“"
2538
2539#: ../src/theme-parser.c:3440
2540#, c-format
2541msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
2542msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута оразмеряване"
2543
2544#: ../src/theme-parser.c:3450
2545#, c-format
2546msgid ""
2547"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
2548"states"
2549msgstr ""
2550"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянията максимизиран/"
2551"засенчен"
2552
2553#: ../src/theme-parser.c:3464
2554#, c-format
2555msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
2556msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, оразмеряване %s, фокус %s"
2557
2558#: ../src/theme-parser.c:3475 ../src/theme-parser.c:3486
2559#: ../src/theme-parser.c:3497
2560#, c-format
2561msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
2562msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, фокус %s"
2563
2564#: ../src/theme-parser.c:3536
2565msgid ""
2566"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
2567"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2568msgstr ""
2569"Не може да има два draw_ops за елемент <piece> (темата е указала атрибут "
2570"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2571
2572#: ../src/theme-parser.c:3574
2573msgid ""
2574"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
2575"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2576msgstr ""
2577"Не може да има два draw_ops за елемент <button> (темата е указала атрибут "
2578"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2579
2580#: ../src/theme-parser.c:3612
2581msgid ""
2582"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
2583"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2584msgstr ""
2585"Не може да има два draw_ops за елемент <menu_icon> (темата е указала атрибут "
2586"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2587
2588#: ../src/theme-parser.c:3659
2589#, c-format
2590msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
2591msgstr "Най-външният елемент в темата трябва да е <metacity_theme>, а не <%s>"
2592
2593#: ../src/theme-parser.c:3679
2594#, c-format
2595msgid ""
2596"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
2597msgstr "Елементът <%s> не е разрешен в елементите name/author/date/description"
2598
2599#: ../src/theme-parser.c:3684
2600#, c-format
2601msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
2602msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <constant> елемент"
2603
2604#: ../src/theme-parser.c:3696
2605#, c-format
2606msgid ""
2607"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
2608msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент distance/border/aspect_ratio"
2609
2610#: ../src/theme-parser.c:3718
2611#, c-format
2612msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
2613msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент с операция за чертане"
2614
2615#: ../src/theme-parser.c:3728 ../src/theme-parser.c:3758
2616#: ../src/theme-parser.c:3763
2617#, c-format
2618msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
2619msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент <%s>"
2620
2621#: ../src/theme-parser.c:3984
2622msgid "No draw_ops provided for frame piece"
2623msgstr "Няма draw_ops за детайл от рамката"
2624
2625#: ../src/theme-parser.c:3999
2626msgid "No draw_ops provided for button"
2627msgstr "Няма draw_ops за бутон"
2628
2629#: ../src/theme-parser.c:4014
2630msgid "No draw_ops provided for menu icon"
2631msgstr "Няма draw_ops за икона на менюто"
2632
2633#: ../src/theme-parser.c:4054
2634#, c-format
2635msgid "No text is allowed inside element <%s>"
2636msgstr "Не е позволен текст в елемента <%s>"
2637
2638#: ../src/theme-parser.c:4109
2639msgid "<name> specified twice for this theme"
2640msgstr "<name> е указан два пъти за тази тема"
2641
2642#: ../src/theme-parser.c:4120
2643msgid "<author> specified twice for this theme"
2644msgstr "<author> е указан два пъти за тази тема"
2645
2646#: ../src/theme-parser.c:4131
2647msgid "<copyright> specified twice for this theme"
2648msgstr "<copyright> е указан два пъти за тази тема"
2649
2650#: ../src/theme-parser.c:4142
2651msgid "<date> specified twice for this theme"
2652msgstr "<date> е указан два пъти за тази тема"
2653
2654#: ../src/theme-parser.c:4153
2655msgid "<description> specified twice for this theme"
2656msgstr "<description> е указан два пъти за тази тема"
2657
2658#: ../src/theme-parser.c:4348
2659#, c-format
2660msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
2661msgstr "Неуспех при прочитането на тема от файла %s: %s\n"
2662
2663#: ../src/theme-parser.c:4403
2664#, c-format
2665msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
2666msgstr "Файлът-тема %s не съдържа коренов <metacity_theme> елемент"
2667
2668#: ../src/theme-viewer.c:70
2669msgid "/_Windows"
2670msgstr "/_Прозорци"
2671
2672#: ../src/theme-viewer.c:71
2673msgid "/Windows/tearoff"
2674msgstr "/Прозорци/откъсване"
2675
2676#: ../src/theme-viewer.c:72
2677msgid "/Windows/_Dialog"
2678msgstr "/Прозорци/_Диалогов"
2679
2680#: ../src/theme-viewer.c:73
2681msgid "/Windows/_Modal dialog"
2682msgstr "/Прозорци/Модален прозорец"
2683
2684#: ../src/theme-viewer.c:74
2685msgid "/Windows/_Utility"
2686msgstr "/Прозорци/_Инструмент"
2687
2688#: ../src/theme-viewer.c:75
2689msgid "/Windows/_Splashscreen"
2690msgstr "/Прозорци/_Стартиращ екран"
2691
2692#: ../src/theme-viewer.c:76
2693msgid "/Windows/_Top dock"
2694msgstr "/Прозорци/_Горен док"
2695
2696#: ../src/theme-viewer.c:77
2697msgid "/Windows/_Bottom dock"
2698msgstr "/Прозорци/_Долен док"
2699
2700#: ../src/theme-viewer.c:78
2701msgid "/Windows/_Left dock"
2702msgstr "/Прозорци/_Ляв док"
2703
2704#: ../src/theme-viewer.c:79
2705msgid "/Windows/_Right dock"
2706msgstr "/Прозорци/_Десен док"
2707
2708#: ../src/theme-viewer.c:80
2709msgid "/Windows/_All docks"
2710msgstr "/Прозорци/_Всички докове"
2711
2712#: ../src/theme-viewer.c:81
2713msgid "/Windows/Des_ktop"
2714msgstr "/Прозорци/Работен _плот"
2715
2716#: ../src/theme-viewer.c:131
2717msgid "Open another one of these windows"
2718msgstr "Отваряне на някой друг от тези прозорци"
2719
2720#: ../src/theme-viewer.c:138
2721msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
2722msgstr "Това е демонстрационен бутон с икона „отваряне“"
2723
2724#: ../src/theme-viewer.c:145
2725msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
2726msgstr "Това е демо бутон с икона „изход“"
2727
2728#: ../src/theme-viewer.c:241
2729msgid "This is a sample message in a sample dialog"
2730msgstr "Това е примерно съобщение в примерен диалогов прозорец"
2731
2732#: ../src/theme-viewer.c:324
2733#, c-format
2734msgid "Fake menu item %d\n"
2735msgstr "Фалшив обект на менюто %d\n"
2736
2737#: ../src/theme-viewer.c:358
2738msgid "Border-only window"
2739msgstr "Прозорец само с граници"
2740
2741#: ../src/theme-viewer.c:360
2742msgid "Bar"
2743msgstr "Лента"
2744
2745#: ../src/theme-viewer.c:377
2746msgid "Normal Application Window"
2747msgstr "Нормален прозорец на програма"
2748
2749#: ../src/theme-viewer.c:382
2750msgid "Dialog Box"
2751msgstr "Диалогова кутия"
2752
2753#: ../src/theme-viewer.c:387
2754msgid "Modal Dialog Box"
2755msgstr "Модална диалогова кутия"
2756
2757#: ../src/theme-viewer.c:392
2758msgid "Utility Palette"
2759msgstr "Палитра на инструментите"
2760
2761#: ../src/theme-viewer.c:397
2762msgid "Torn-off Menu"
2763msgstr "Откъсване на менюто"
2764
2765#: ../src/theme-viewer.c:402
2766msgid "Border"
2767msgstr "Граница"
2768
2769#: ../src/theme-viewer.c:731
2770#, c-format
2771msgid "Button layout test %d"
2772msgstr "Тест за подредбата на бутоните %d"
2773
2774#: ../src/theme-viewer.c:760
2775#, c-format
2776msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
2777msgstr "%g милисекунди за да изрисува една прозоречна рамка"
2778
2779#: ../src/theme-viewer.c:803
2780msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
2781msgstr "Употреба: metacity-theme-viewer [ИМЕНАТЕМАТА]\n"
2782
2783#: ../src/theme-viewer.c:810
2784#, c-format
2785msgid "Error loading theme: %s\n"
2786msgstr "Грешка при зареждането на темата: %s\n"
2787
2788#: ../src/theme-viewer.c:816
2789#, c-format
2790msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
2791msgstr "Темата „%s“ е заредена за %g секунди\n"
2792
2793#: ../src/theme-viewer.c:839
2794msgid "Normal Title Font"
2795msgstr "Нормален шрифт на заглавието"
2796
2797#: ../src/theme-viewer.c:845
2798msgid "Small Title Font"
2799msgstr "Малък шрифт на заглавието"
2800
2801#: ../src/theme-viewer.c:851
2802msgid "Large Title Font"
2803msgstr "Голям шрифт на заглавието"
2804
2805#: ../src/theme-viewer.c:856
2806msgid "Button Layouts"
2807msgstr "Изглед на бутоните"
2808
2809#: ../src/theme-viewer.c:861
2810msgid "Benchmark"
2811msgstr "Статистика"
2812
2813#: ../src/theme-viewer.c:908
2814msgid "Window Title Goes Here"
2815msgstr "Тук се поставя заглавието на прозорците"
2816
2817#: ../src/theme-viewer.c:1012
2818#, c-format
2819msgid ""
2820"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
2821"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
2822"frame)\n"
2823msgstr ""
2824"Изчертаха се %d кадъра за %g секунди от страна на клиента (по %g милисекунди "
2825"на кадър) и %g секунди нормално време, което включва ресурси от страна на "
2826"сървъра X (по %g милисекунди на кадър)\n"
2827
2828#: ../src/theme-viewer.c:1227
2829msgid "position expression test returned TRUE but set error"
2830msgstr ""
2831"изразът за проверка на разположението върна TRUE, но зададе състояние за "
2832"грешка"
2833
2834#: ../src/theme-viewer.c:1229
2835msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
2836msgstr ""
2837"изразът за проверка на разположението върна FALSE, но не зададе състояние за "
2838"грешка<"
2839
2840#: ../src/theme-viewer.c:1233
2841msgid "Error was expected but none given"
2842msgstr "Очакваше се грешка, но не беше дадена никаква"
2843
2844#: ../src/theme-viewer.c:1235
2845#, c-format
2846msgid "Error %d was expected but %d given"
2847msgstr "Очакваше се грешка %d, но беше дадена %d"
2848
2849#: ../src/theme-viewer.c:1241
2850#, c-format
2851msgid "Error not expected but one was returned: %s"
2852msgstr "Не се очакваше грешка, но беше върната една: %s"
2853
2854#: ../src/theme-viewer.c:1245
2855#, c-format
2856msgid "x value was %d, %d was expected"
2857msgstr "стойността x беше %d, беше очаквана %d"
2858
2859#: ../src/theme-viewer.c:1248
2860#, c-format
2861msgid "y value was %d, %d was expected"
2862msgstr "стойността y беше %d, беше очаквана %d"
2863
2864#: ../src/theme-viewer.c:1310
2865#, c-format
2866msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
2867msgstr "%d координатен израз обработен за %g секунди (%g секунди средно)\n"
2868
2869#: ../src/theme.c:202
2870msgid "top"
2871msgstr "горния"
2872
2873#: ../src/theme.c:204
2874msgid "bottom"
2875msgstr "долния"
2876
2877#: ../src/theme.c:206
2878msgid "left"
2879msgstr "левия"
2880
2881#: ../src/theme.c:208
2882msgid "right"
2883msgstr "десния"
2884
2885#: ../src/theme.c:222
2886#, c-format
2887msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
2888msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер"
2889
2890#: ../src/theme.c:241
2891#, c-format
2892msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
2893msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размера на „%s“ ръб"
2894
2895#: ../src/theme.c:278
2896#, c-format
2897msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
2898msgstr "Отношението на размерите на бутона %g е неподходящо"
2899
2900#: ../src/theme.c:290
2901msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
2902msgstr "Геометрията на рамката не указва размера на бутоните"
2903
2904#: ../src/theme.c:843
2905msgid "Gradients should have at least two colors"
2906msgstr "Преливките трябва да имат поне два цвята"
2907
2908#: ../src/theme.c:969
2909#, c-format
2910msgid ""
2911"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
2912"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
2913msgstr ""
2914"GTK цветовата спецификация трябва да указва състоянието в квадратни скоби, "
2915"напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при анализира „%s“"
2916
2917#: ../src/theme.c:983
2918#, c-format
2919msgid ""
2920"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
2921"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
2922msgstr ""
2923"GTK цветовата спецификация трябва да съдържа квадратна скоба след "
2924"състоянието, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
2925"анализа на „%s“"
2926
2927#: ../src/theme.c:994
2928#, c-format
2929msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
2930msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ в цветовата спецификация"
2931
2932#: ../src/theme.c:1007
2933#, c-format
2934msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
2935msgstr "Неуспех при анализа на цветови компонент „%s“ в цветовата спецификация"
2936
2937#: ../src/theme.c:1037
2938#, c-format
2939msgid ""
2940"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
2941"format"
2942msgstr ""
2943"Форматът на смесването е „blend/bg_color/fg_color/alpha“, „%s“ не се "
2944"подчинява на формата"
2945
2946#: ../src/theme.c:1048
2947#, c-format
2948msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
2949msgstr "Неуспех при анализира на алфа стойността „%s“ в смесения цвят"
2950
2951#: ../src/theme.c:1058
2952#, c-format
2953msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
2954msgstr "Алфа стойността „%s“в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
2955
2956#: ../src/theme.c:1105
2957#, c-format
2958msgid ""
2959"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
2960msgstr ""
2961"Форматът на навиването е „shade/base_color/factor“, „%s“ не се подчинява на "
2962"формата"
2963
2964#: ../src/theme.c:1116
2965#, c-format
2966msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
2967msgstr ""
2968"Неуспех при анализира на фактора на навиването „%s“ в цвета за навиване"
2969
2970#: ../src/theme.c:1126
2971#, c-format
2972msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
2973msgstr "Факторът на навиване „%s“ в цвета за сянката е отрицателен"
2974
2975#: ../src/theme.c:1155
2976#, c-format
2977msgid "Could not parse color \"%s\""
2978msgstr "Неуспех при анализира на цвета „%s“"
2979
2980#: ../src/theme.c:1417
2981#, c-format
2982msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
2983msgstr "Изразът за координати съдържа символа „%s“, който не е позволен"
2984
2985#: ../src/theme.c:1444
2986#, c-format
2987msgid ""
2988"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
2989"parsed"
2990msgstr ""
2991"Изразът за координати съдържа числото с плаваща запетая „%s“, което не може "
2992"да бъде анализирано"
2993
2994#: ../src/theme.c:1458
2995#, c-format
2996msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
2997msgstr ""
2998"Изразът за координати съдържа цялото число „%s“, което не може да бъде "
2999"анализирано"
3000
3001#: ../src/theme.c:1525
3002#, c-format
3003msgid ""
3004"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
3005"\"%s\""
3006msgstr ""
3007"Изразът за координати съдържа непознат оператор в началото на този текст: „%"
3008"s“"
3009
3010#: ../src/theme.c:1582
3011msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
3012msgstr "Изразът за координати бе празен или не бе разбран"
3013
3014#: ../src/theme.c:1725 ../src/theme.c:1735 ../src/theme.c:1769
3015msgid "Coordinate expression results in division by zero"
3016msgstr "Изразът за координати дава делене на нула"
3017
3018#: ../src/theme.c:1777
3019msgid ""
3020"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
3021msgstr ""
3022"Изразът за координати използва оператора mod върху число с плаваща запетая"
3023
3024#: ../src/theme.c:1834
3025#, c-format
3026msgid ""
3027"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
3028msgstr ""
3029"Изразът за координати използва оператора „%s“ на място, където се очаква "
3030"операнд"
3031
3032#: ../src/theme.c:1843
3033msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
3034msgstr ""
3035"Изразът за координати използва оператор на място, където се очаква операнд"
3036
3037#: ../src/theme.c:1851
3038msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
3039msgstr "Изразът за координати завършва с оператор вместо с операнд"
3040
3041#: ../src/theme.c:1861
3042#, c-format
3043msgid ""
3044"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
3045"operand in between"
3046msgstr ""
3047"Изразът за координати използва оператора „%c“ след „%c“ без да има операнд "
3048"между тях"
3049
3050#: ../src/theme.c:1980
3051msgid ""
3052"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
3053"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
3054msgstr ""
3055"Анализаторът на координати препълни буфера си. Това е грешка на Metacity, но "
3056"уверени ли сте, че се нуждаете от толкова дълъг израз?"
3057
3058#: ../src/theme.c:2009
3059msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
3060msgstr "В израза за координати има затваряща скоба без съответна отваряща"
3061
3062#: ../src/theme.c:2072
3063#, c-format
3064msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
3065msgstr ""
3066"Изразът за координати използва непознатата променлива или константа „%s“"
3067
3068#: ../src/theme.c:2129
3069msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
3070msgstr "В изразът за координати има отваряща скоба без съответна затваряща"
3071
3072#: ../src/theme.c:2140
3073msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
3074msgstr "Изразът за координати не съдържа нито оператори, нито операнди"
3075
3076#: ../src/theme.c:2384 ../src/theme.c:2406 ../src/theme.c:2427
3077#, c-format
3078msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
3079msgstr "Темата съдържа израза „%s“, който даде грешка: %s\n"
3080
3081#: ../src/theme.c:3913
3082#, c-format
3083msgid ""
3084"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
3085"specified for this frame style"
3086msgstr ""
3087"За този стил на рамката трябва да се укаже <button function=\"%s\" state=\"%s"
3088"\" draw_ops=\"нещо си\"/>"
3089
3090#: ../src/theme.c:4363 ../src/theme.c:4395
3091#, c-format
3092msgid ""
3093"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
3094msgstr ""
3095"Липсва <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"нещо си\"/>"
3096
3097#: ../src/theme.c:4446
3098#, c-format
3099msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
3100msgstr "Неуспех при зареждането на темата „%s“: %s\n"
3101
3102#: ../src/theme.c:4592 ../src/theme.c:4599 ../src/theme.c:4606
3103#: ../src/theme.c:4613 ../src/theme.c:4620
3104#, c-format
3105msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
3106msgstr "Не е указано <%s> за темата „%s“"
3107
3108#: ../src/theme.c:4630
3109#, c-format
3110msgid ""
3111"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
3112"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
3113msgstr ""
3114"Няма указан стил на рамката за „%s“ прозорците в тема „%s“. Добавете елемент "
3115"<window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
3116
3117#: ../src/theme.c:4652
3118#, c-format
3119msgid ""
3120"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
3121"specified for this theme"
3122msgstr ""
3123"За тази тема трябва да се укаже <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" "
3124"draw_ops=\"нещо си\"/>"
3125
3126#: ../src/theme.c:5041 ../src/theme.c:5103
3127#, c-format
3128msgid ""
3129"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
3130msgstr ""
3131"Константите определени от потребителя трябва да започват с главна буква, а „%"
3132"s“ не започва така"
3133
3134#: ../src/theme.c:5049 ../src/theme.c:5111
3135#, c-format
3136msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
3137msgstr "Константата „%s“ вече е дефинирана"
3138
3139#: ../src/util.c:93
3140#, c-format
3141msgid "Failed to open debug log: %s\n"
3142msgstr "Неуспех при отварянето на журнала за изчистване на грешки: %s\n"
3143
3144#: ../src/util.c:103
3145#, c-format
3146msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
3147msgstr "Неуспех при изпълнението на fdopen() върху журналния файл %s: %s\n"
3148
3149#: ../src/util.c:109
3150#, c-format
3151msgid "Opened log file %s\n"
3152msgstr "Отворен е журналния файл %s\n"
3153
3154#: ../src/util.c:203
3155msgid "Window manager: "
3156msgstr "Мениджър на прозорци: "
3157
3158#: ../src/util.c:349
3159msgid "Bug in window manager: "
3160msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
3161
3162#: ../src/util.c:378
3163msgid "Window manager warning: "
3164msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
3165
3166#: ../src/util.c:402
3167msgid "Window manager error: "
3168msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
3169
3170#: ../src/window-props.c:162
3171#, c-format
3172msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
3173msgstr "Приложението зададе неверен _NET_WM_PID %ld\n"
3174
3175#. first time through
3176#: ../src/window.c:5205
3177#, c-format
3178msgid ""
3179"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
3180"window as specified in the ICCCM.\n"
3181msgstr ""
3182"Прозорецът %s зададе SM_CLIENT_ID за себе, а не за прозореца "
3183"WM_CLIENT_LEADER, както е указано в ICCCM.\n"
3184
3185#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
3186#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
3187#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
3188#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows.  Apps that set
3189#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
3190#. * about these apps but make them work.
3191#.
3192#: ../src/window.c:5876
3193#, c-format
3194msgid ""
3195"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
3196"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
3197msgstr ""
3198"Прозорецът %s задава подсказка MWM за това, че размерът му не може да се "
3199"променя, но едновременно с това указва минимален размер %d x %d и максимален "
3200"размер %d x %d. Това не е смислено.\n"
3201
3202#: ../src/xprops.c:153
3203#, c-format
3204msgid ""
3205"Window 0x%lx has property %s\n"
3206"that was expected to have type %s format %d\n"
3207"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
3208"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
3209"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
3210msgstr ""
3211"Прозорецът 0x%lx има свойството %s\n"
3212"което трябва да е от вида: %s, формат: %d\n"
3213"а всъщност има вида: %s, формат: %d, брой: %d.\n"
3214"Това най-вероятно е грешка в приложението, а не в мениджъра на прозорци.\n"
3215"Прозорецът е със заглавие=„%s“, клас=„%s“, име=„%s“\n"
3216
3217#: ../src/xprops.c:399
3218#, c-format
3219msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
3220msgstr "Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8\n"
3221
3222#: ../src/xprops.c:482
3223#, c-format
3224msgid ""
3225"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
3226msgstr ""
3227"Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8 за елемента %d в "
3228"списъка\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.