source: desktop/libgnomeprintui.HEAD.bg.po @ 199

Last change on this file since 199 was 199, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Корекции по новите низове за 100%.

  • Property svn:executable set to *
File size: 19.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of libgnomeprintui
2# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3# Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com>, 2002.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004;
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
6# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: libgnomeprintui gnome 2.8\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2005-09-21 10:05+0300\n"
14"PO-Revision-Date: 2005-09-21 10:05+0300\n"
15"Last-Translator: Vladimir \"Kaladan\" Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
21#: ../libgnomeprintui/gnome-canvas-hacktext.c:128
22msgid "Text"
23msgstr "Текст"
24
25#: ../libgnomeprintui/gnome-canvas-hacktext.c:129
26msgid "Text to render"
27msgstr "Текст за изобразяване"
28
29#: ../libgnomeprintui/gnome-canvas-hacktext.c:148
30#: ../libgnomeprintui/gnome-canvas-hacktext.c:149
31msgid "Glyphlist"
32msgstr "Списък с глифите"
33
34#: ../libgnomeprintui/gnome-canvas-hacktext.c:155
35#: ../libgnomeprintui/gnome-canvas-hacktext.c:163
36msgid "Color"
37msgstr "Цвят"
38
39#: ../libgnomeprintui/gnome-canvas-hacktext.c:156
40msgid "Text color, as string"
41msgstr "Цвят на текста (наименование)"
42
43#: ../libgnomeprintui/gnome-canvas-hacktext.c:164
44msgid "Text color, as an R/G/B/A combined integer"
45msgstr "Цвят на текста (RGBA цяло число)"
46
47#: ../libgnomeprintui/gnome-canvas-hacktext.c:171
48msgid "Font"
49msgstr "Шрифт"
50
51#: ../libgnomeprintui/gnome-canvas-hacktext.c:172
52msgid "Font as a GnomeFont struct"
53msgstr "Шрифт (GnomeFont структура)"
54
55#. Family frame
56#: ../libgnomeprintui/gnome-font-dialog.c:164
57#: ../libgnomeprintui/gnome-font-dialog.c:199
58msgid "Font family"
59msgstr "Шрифтово семейство"
60
61#: ../libgnomeprintui/gnome-font-dialog.c:200
62msgid "The list of font families available"
63msgstr "Списък с наличните шрифтови семейства"
64
65#. Style frame
66#: ../libgnomeprintui/gnome-font-dialog.c:209
67msgid "Style"
68msgstr "Стил"
69
70#: ../libgnomeprintui/gnome-font-dialog.c:250
71msgid "Font style"
72msgstr "Стил на шрифта"
73
74#: ../libgnomeprintui/gnome-font-dialog.c:251
75msgid "The list of styles available for the selected font family"
76msgstr "Списък с наличните стилове за избраното шрифтово семейство"
77
78#: ../libgnomeprintui/gnome-font-dialog.c:281
79msgid "Font _size:"
80msgstr "_Размер на шрифта:"
81
82#: ../libgnomeprintui/gnome-font-dialog.c:773
83msgid "This font does not have sample"
84msgstr "Шрифтът няма мостра"
85
86#: ../libgnomeprintui/gnome-font-dialog.c:880
87msgid "Font Preview"
88msgstr "Преглед на шрифта"
89
90#: ../libgnomeprintui/gnome-font-dialog.c:881
91msgid "Displays some example text in the selected font"
92msgstr "Показване примерен текст в избрания шрифт"
93
94#: ../libgnomeprintui/gnome-font-dialog.c:896
95msgid "Font Selection"
96msgstr "Избор на шрифт"
97
98#: ../libgnomeprintui/gnome-print-config-dialog.c:252
99msgid "Default Settings"
100msgstr "Стандартни настройки"
101
102#: ../libgnomeprintui/gnome-print-config-dialog.c:278
103msgid "Image showing pages being printed in duplex."
104msgstr "Изображението, което показва, че страниците се печатат двустранно."
105
106#: ../libgnomeprintui/gnome-print-config-dialog.c:282
107msgid "_Duplex"
108msgstr "_Двустранно"
109
110#: ../libgnomeprintui/gnome-print-config-dialog.c:288
111msgid "Pages are printed in duplex."
112msgstr "Страниците се печатат двустранно."
113
114#: ../libgnomeprintui/gnome-print-config-dialog.c:296
115msgid ""
116"Image showing the second page of a duplex printed sequence to be printed "
117"upside down."
118msgstr ""
119"Изображението, което показва, че вторите страници на последователност, която "
120"се печата двустранно, се печатат обърнати на 180 градуса."
121
122#: ../libgnomeprintui/gnome-print-config-dialog.c:301
123msgid "_Tumble"
124msgstr "_Обратно"
125
126#: ../libgnomeprintui/gnome-print-config-dialog.c:307
127msgid ""
128"If copies of the document are printed in duplex, the second page is flipped "
129"upside down,"
130msgstr ""
131"Ако документът се печата двустранно, вторите страници са обърнати с главата "
132"надолу."
133
134#: ../libgnomeprintui/gnome-print-config-dialog.c:327
135msgid "_Printing Time:"
136msgstr "Време за печат:"
137
138#: ../libgnomeprintui/gnome-print-config-dialog.c:353
139#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:148
140msgid "Error while loading printer configuration"
141msgstr "Грешка при зареждането на настройките на принтера"
142
143#: ../libgnomeprintui/gnome-print-copies.c:261
144msgid "Copies"
145msgstr "Копия"
146
147#: ../libgnomeprintui/gnome-print-copies.c:274
148msgid "N_umber of copies:"
149msgstr "_Брой разпечатки:"
150
151#: ../libgnomeprintui/gnome-print-copies.c:294
152msgid ""
153"Image showing the collation sequence when multiple copies of the document "
154"are printed"
155msgstr ""
156"Изображението, показващо подредбата на страниците при отпечатването на много "
157"разпечатки на документа"
158
159#: ../libgnomeprintui/gnome-print-copies.c:296
160msgid "_Collate"
161msgstr "_Подредба"
162
163#: ../libgnomeprintui/gnome-print-copies.c:302
164msgid ""
165"If copies of the document are printed separately, one after another, rather "
166"than being interleaved"
167msgstr ""
168"Разпечатките са цели документи, а не всяка страница да се печата много пъти "
169"по отделно"
170
171#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:160
172#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-printer-selector.c:169
173msgid "Printer"
174msgstr "Принтер"
175
176#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:175
177msgid "Paper"
178msgstr "Хартия"
179
180#. Set up the dialog
181#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:367
182#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:435
183msgid "Gnome Print Dialog"
184msgstr "Диалог за GNOME-печат"
185
186#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:459
187#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2367
188msgid "Job"
189msgstr "Задача"
190
191#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:474
192#: ../libgnomeprintui/gnome-print-page-selector.c:712
193msgid "Print Range"
194msgstr "Обхват на печата"
195
196#. Expert mode
197#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:498
198msgid "Expert mode"
199msgstr "Режим за напреднали"
200
201#. All pages
202#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:545
203#: ../libgnomeprintui/gnome-print-page-selector.c:725
204msgid "_All"
205msgstr "_Всичко"
206
207#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:569
208msgid "_Selection"
209msgstr "_Избраното"
210
211#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:754
212msgid "_From:"
213msgstr "_От:"
214
215#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:767
216msgid "Sets the start of the range of pages to be printed"
217msgstr "Указване на началната страница, от която ще се печата"
218
219#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:769
220msgid "_To:"
221msgstr "_До:"
222
223#: ../libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:782
224msgid "Sets the end of the range of pages to be printed"
225msgstr "Указване на крайната страница, до която ще се печата"
226
227#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:537
228msgid "No visible output was created."
229msgstr "Не беше създаден видим изход"
230
231#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:1669
232msgid "all"
233msgstr "всички"
234
235#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2359
236#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2360
237msgid "Number of pages horizontally"
238msgstr "Брой страници хоризонтално"
239
240#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2363
241#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2364
242msgid "Number of pages vertically"
243msgstr "Брой страници вертикално"
244
245#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2367
246msgid "Print job"
247msgstr "Задание за печат"
248
249#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2462
250msgid "Print"
251msgstr "Разпечатване"
252
253#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2462
254msgid "Prints the current file"
255msgstr "Отпечатване на текущия файл"
256
257#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2463
258msgid "Close"
259msgstr "Затваряне"
260
261#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2463
262msgid "Closes print preview window"
263msgstr "Затваряне на прозореца за преглед преди печат"
264
265#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2470
266msgid "Cut"
267msgstr "Изрязване"
268
269#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2471
270msgid "Copy"
271msgstr "Копиране"
272
273#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2472
274msgid "Paste"
275msgstr "Поставяне"
276
277#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2483
278msgid "Undo"
279msgstr "Отказване"
280
281#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2483
282msgid "Undo the last action"
283msgstr "Отказване на последното действие"
284
285#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2484
286msgid "Redo"
287msgstr "Повтаряне"
288
289#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2484
290msgid "Redo the undone action"
291msgstr "Повтаряне на неизвършеното действие"
292
293#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2493
294msgid "First"
295msgstr "Първа"
296
297#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2493
298msgid "Shows the first page"
299msgstr "Показване на първата страница"
300
301#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2494
302msgid "Previous"
303msgstr "Предишен"
304
305#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2494
306msgid "Shows previous page"
307msgstr "Показване на предишната страница"
308
309#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2495
310msgid "Next"
311msgstr "Следващ"
312
313#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2495
314msgid "Shows the next page"
315msgstr "Показване на следващата страница"
316
317#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2496
318msgid "Last"
319msgstr "Последна"
320
321#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2496
322msgid "Shows the last page"
323msgstr "Показване на последната страница"
324
325#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2506
326#, no-c-format
327msgid "100%"
328msgstr "100%"
329
330#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2506
331msgid "Zooms 1:1"
332msgstr "Увеличаване 1:1"
333
334#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2507
335msgid "Zoom to fit"
336msgstr "Максимално пасване"
337
338#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2507
339msgid "Zooms to fit the whole page"
340msgstr "Увеличаване да се побере цялата страница"
341
342#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2508
343msgid "Zoom in"
344msgstr "Увеличаване"
345
346#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2508
347msgid "Zooms the page in"
348msgstr "Увеличаване на страницата"
349
350#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2509
351msgid "Zoom out"
352msgstr "Намаляне"
353
354#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2509
355msgid "Zooms the page out"
356msgstr "Намаляне на страницата"
357
358#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2518
359msgid "Show multiple pages"
360msgstr "Преглеждане на множество страници"
361
362#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2519
363msgid "Edit"
364msgstr "Редактиране"
365
366#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2520
367msgid "Use theme"
368msgstr "Използване на тема"
369
370#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2520
371msgid "Use _theme colors for content"
372msgstr "Използва цветовете на темата за съдържанието"
373
374#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2543
375msgid "Page Preview"
376msgstr "Преглед на страницата"
377
378#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2544
379msgid "The preview of a page in the document to be printed"
380msgstr "Преглед на страница от документа за печатане"
381
382#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2580
383msgid "_Page: "
384msgstr "Стр_аница: "
385
386#. xgettext : There are a set of labels and a GtkEntry of the form _Page: <entry> of {total pages}
387#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2588
388msgid "of"
389msgstr "от общо"
390
391#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2595
392msgid "Page total"
393msgstr "Общ брой страници"
394
395#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2596
396msgid "The total number of pages in the document"
397msgstr "Общият брой страници в документа"
398
399#: ../libgnomeprintui/gnome-print-job-preview.c:2680
400msgid "Gnome Print Preview"
401msgstr "GNOME преглед преди печат"
402
403#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:444
404msgid "Paper and Layout"
405msgstr "Хартия и оформление"
406
407#. Paper size selector
408#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:461
409msgid "Paper _size:"
410msgstr "_Размер на хартията:"
411
412#. Custom paper Width
413#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:475
414msgid "_Width:"
415msgstr "_Ширина:"
416
417#. Custom paper Height
418#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:491
419msgid "_Height:"
420msgstr "_Височина:"
421
422#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:514
423msgid "Metric selector"
424msgstr "Избор на мерна единица"
425
426#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:515
427msgid ""
428"Specifies the metric to use when setting the width and height of the paper"
429msgstr "Указване на мерната единица за размерите на хартията"
430
431#. Feed orientation
432#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:518
433msgid "_Feed orientation:"
434msgstr "Ориентация на _листоподаването:"
435
436#. Page orientation
437#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:534
438msgid "Page _orientation:"
439msgstr "Ориентация на _страницата:"
440
441#. Layout
442#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:547
443msgid "_Layout:"
444msgstr "_Оформление:"
445
446#. Paper source
447#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:560
448msgid "Paper _tray:"
449msgstr "Контейнер за хартията:"
450
451#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:576
452#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:590
453msgid "Preview"
454msgstr "Преглед"
455
456#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:591
457msgid "Preview of the page size, orientation and layout"
458msgstr "Преглед на размерите, ориентацията и оформлението на страницата"
459
460#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:597
461msgid "Margins"
462msgstr "Граници"
463
464#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:631
465msgid "Top"
466msgstr "Горно"
467
468#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:634
469msgid "Bottom"
470msgstr "Долно"
471
472#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:637
473msgid "Left"
474msgstr "Ляво"
475
476#: ../libgnomeprintui/gnome-print-paper-selector.c:640
477msgid "Right"
478msgstr "Дясно"
479
480#: ../libgnomeprintui/gnome-printer-selector.c:162
481msgid "Co_nfigure"
482msgstr "_Настройки"
483
484#: ../libgnomeprintui/gnome-printer-selector.c:171
485msgid "Adjust the settings of the selected printer"
486msgstr "Настройване на избрания принтер"
487
488#: ../libgnomeprintui/gnome-printer-selector.c:195
489msgid "_Settings:"
490msgstr "На_стройки:"
491
492#: ../libgnomeprintui/gnome-printer-selector.c:204
493msgid "_Location:"
494msgstr "_Местоположение:"
495
496#: ../libgnomeprintui/gnome-print-content-selector.c:119
497#: ../libgnomeprintui/gnome-print-page-selector.c:608
498msgid "Number of pages"
499msgstr "Брой страници"
500
501#: ../libgnomeprintui/gnome-print-content-selector.c:122
502#: ../libgnomeprintui/gnome-print-page-selector.c:605
503msgid "Current page"
504msgstr "Текущата страница"
505
506#: ../libgnomeprintui/gnome-print-content-selector.c:133
507msgid "Print Content"
508msgstr "Обхват на печата"
509
510#: ../libgnomeprintui/gnome-print-page-selector.c:602
511msgid "Configuration"
512msgstr "Настройки"
513
514#: ../libgnomeprintui/gnome-print-page-selector.c:731
515msgid "_Current"
516msgstr "_Текущата"
517
518#: ../libgnomeprintui/gnome-print-page-selector.c:743
519msgid "_From page "
520msgstr "_От страница "
521
522#: ../libgnomeprintui/gnome-print-page-selector.c:755
523msgid " to "
524msgstr " до "
525
526#: ../libgnomeprintui/gnome-print-page-selector.c:773
527msgid "_Selection: "
528msgstr "_Избраното:"
529
530#. Print only...
531#: ../libgnomeprintui/gnome-print-page-selector.c:785
532msgid "Print only..."
533msgstr "Да се пречата само ..."
534
535#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-option-menu.c:179
536#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-option-menu.c:229
537msgid "No options are defined"
538msgstr "Не са дефинирани настройките"
539
540#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-print-to-file.c:258
541msgid "Print to _file"
542msgstr "Печатане във файл"
543
544#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-printer-selector.c:181
545msgid "State"
546msgstr "Състояние"
547
548#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-printer-selector.c:188
549msgid "Jobs"
550msgstr "Задачи"
551
552#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-printer-selector.c:195
553msgid "Location"
554msgstr "Местоположение"
555
556#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-settings-selector.c:180
557msgid "No printer selected"
558msgstr "Няма избран принтер"
559
560#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-settings-selector.c:191
561msgid "No settings available"
562msgstr "Няма налични настройки"
563
564#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-settings-selector.c:234
565msgid "Add new settings"
566msgstr "Добавяне на нови настройки"
567
568#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-spinbutton.c:315
569msgid "%"
570msgstr "%"
571
572#. Percent must be first
573#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-spinbutton.c:316
574msgid "Pt"
575msgstr "Pt"
576
577#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-spinbutton.c:317
578msgid "mm"
579msgstr "мм"
580
581#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-spinbutton.c:318
582msgid "cm"
583msgstr "см"
584
585#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-spinbutton.c:319
586msgid "m"
587msgstr "м"
588
589#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-spinbutton.c:320
590msgid "in"
591msgstr "инч"
592
593#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-transport-selector.c:184
594#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-transport-selector.c:535
595#, c-format
596msgid "The specified filename \"%s\" is an existing directory."
597msgstr "Избраното файлово име „%s“ е съществуваща папка."
598
599#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-transport-selector.c:203
600#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-transport-selector.c:557
601#, c-format
602msgid "Should the file %s be overwritten?"
603msgstr "Да бъде ли презаписан файла %s?"
604
605#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-transport-selector.c:248
606msgid "Please specify the location and filename of the output file:"
607msgstr "Задайте местонахождението и името на изходния файл:"
608
609#: ../libgnomeprintui/gpaui/gpa-transport-selector.c:272
610msgid "All Files"
611msgstr "Всички файлове"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.