source: desktop/libgnomekbd.HEAD.bg.po @ 1090

Last change on this file since 1090 was 1090, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

r1192@kochinka: ash | 2007-03-21 06:48:26 +0200
libgnomekbd: вече официално е част от GNOME.

File size: 9.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation of libgnomekbd po-file.
2# Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the libgnomekbd package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: libgnomekbd trunk\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2007-02-20 08:04+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2007-02-20 08:06+0200\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: ../libgnomekbd/gkbd-indicator.c:613
20msgid "XKB initialization error"
21msgstr "Грешка при инициализирането на XKB"
22
23#: ../libgnomekbd/gkbd-indicator-config.c:164
24#, c-format
25msgid "There was an error loading an image: %s"
26msgstr "Грешка при зареждането на изображението: %s"
27
28#: ../libgnomekbd/gkbd-keyboard-config.c:795
29#, c-format
30msgid "layout \"%s\""
31msgid_plural "layouts \"%s\""
32msgstr[0] "подредба „%s“"
33msgstr[1] "подредби „%s“"
34
35#: ../libgnomekbd/gkbd-keyboard-config.c:814
36#, c-format
37msgid "option \"%s\""
38msgid_plural "options \"%s\""
39msgstr[0] "настройка „%s“"
40msgstr[1] "настройки „%s“"
41
42#: ../libgnomekbd/gkbd-keyboard-config.c:822
43#, c-format
44msgid "model \"%s\", %s and %s"
45msgstr "модел „%s“, %s и %s"
46
47#: ../libgnomekbd/gkbd-keyboard-config.c:823
48msgid "no layout"
49msgstr "без подредба"
50
51#: ../libgnomekbd/gkbd-keyboard-config.c:824
52msgid "no options"
53msgstr "без опции"
54
55#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:1
56msgid ""
57"A collection of scripts to run whenever the keyboard state is reloaded. "
58"Useful for re-applying xmodmap based adjustments"
59msgstr "Набор от скриптове, които да се изпълняват при всяко презареждане на състоянието на клавиатурата. Полезно е за повторното прилагане на допълнителни конфигурации по xmodmap."
60
61#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:2
62msgid "A list of modmap files available in the $HOME directory."
63msgstr "Списък с файловете за подредби, налични в домашната папка ($HOME)."
64
65#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:3
66msgid "Default group, assigned on window creation"
67msgstr "Стандартната група, която се присвоява на прозорец при създаването му"
68
69#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:4
70msgid "Keep and manage separate group per window"
71msgstr "Управление на отделна група за всеки прозорец"
72
73#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:5
74msgid "Keyboard Update Handlers"
75msgstr "Скриптове за обработка на промяната на клавиатурната подредба"
76
77#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:6
78msgid "Keyboard layout"
79msgstr "Подредба на клавиатурата"
80
81#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:7
82msgid "Keyboard model"
83msgstr "Модел на клавиатурата"
84
85#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:8
86msgid "Keyboard options"
87msgstr "Настройки на клавиатурата"
88
89#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:9
90msgid ""
91"Keyboard settings in gconf will be overridden from the system ASAP "
92"(deprecated)"
93msgstr ""
94"Системните настройки на клавиатурата скоро ще са с приоритет над тези в "
95"GConf (които са остарели и не бива да се ползват)"
96
97#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:10
98msgid "Save/restore indicators together with layout groups"
99msgstr ""
100"Запазване/възстановяване на индикаторите заедно с групите по подредбата"
101
102#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:11
103msgid "Show layout names instead of group names"
104msgstr "Показване на имената на подредбите вместо имената на групите"
105
106#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:12
107msgid ""
108"Show layout names instead of group names (only for versions of XFree "
109"supporting multiple layouts)"
110msgstr ""
111"Показване на имената на подредбите вместо имената на групите (само при "
112"версии на XFree, които поддържат множество подредби)"
113
114#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:13
115msgid "Suppress the \"X sysconfig changed\" warning message"
116msgstr "Съобщенията „Промяна на системните настройки на X“ да не се показват"
117
118#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:14
119msgid "The Keyboard Preview, X offset"
120msgstr "Преглед на клавиатурата, отместване по X"
121
122#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:15
123msgid "The Keyboard Preview, Y offset"
124msgstr "Преглед на клавиатурата, отместване по Y"
125
126#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:16
127msgid "The Keyboard Preview, height"
128msgstr "Преглед на клавиатурата, височина"
129
130#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:17
131msgid "The Keyboard Preview, width"
132msgstr "Преглед на клавиатурата, широчина"
133
134#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:18
135msgid ""
136"Very soon, keyboard settings in gconf will be overridden (from the system "
137"configuration) This key has been deprecated since GNOME 2.12, please unset "
138"the model, layouts and options keys to get the default system configuration."
139msgstr ""
140"Много скоро системните настройки на клавиатурата ще имат приоритет над тези "
141"в GConf. Ключът в GConf е остарял и не трябва да се използва от GNOME 2.12. "
142"За да се върнете на системните настройки, махнете зададените стойности за "
143"модела, подредбите и допълнителните настройки."
144
145#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:19
146msgid "keyboard layout"
147msgstr "подредба на клавиатурата"
148
149#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:20
150msgid "keyboard model"
151msgstr "модел на клавиатурата"
152
153#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:21
154msgid "modmap file list"
155msgstr "файл със списък на подредбите"
156
157#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins.glade.h:1
158msgid "Activate more plugins"
159msgstr "Задействане на още приставки"
160
161#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins.glade.h:2
162msgid "Active _plugins:"
163msgstr "_Действащи приставки"
164
165#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins.glade.h:3
166msgid "Add Plugin"
167msgstr "Добавяне на приставка"
168
169#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins.glade.h:4
170msgid "Close the dialog"
171msgstr "Затваряне на диалоговия прозорец"
172
173#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins.glade.h:5
174msgid "Configure the selected plugin"
175msgstr "Настройване на избраната приставка"
176
177#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins.glade.h:6
178msgid "Deactivate selected plugin"
179msgstr "Спиране на избраната приставка"
180
181#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins.glade.h:7
182msgid "Decrease the plugin priority"
183msgstr "Понижаване на приоритета на приставката"
184
185#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins.glade.h:8
186msgid "Increase the plugin priority"
187msgstr "Повишаване на приоритета на приставката"
188
189#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins.glade.h:9
190msgid "Keyboard Indicator Plugins"
191msgstr "Приставки за обозначаване на клавиатурата"
192
193#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins.glade.h:10
194msgid "The list of active plugins"
195msgstr "Списък с действащи приставки"
196
197#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins.glade.h:11
198msgid "_Available plugins:"
199msgstr "_Налични приставки"
200
201#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins-capplet.c:117
202#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins-add.c:106
203msgid "No description."
204msgstr "Без описание."
205
206#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins-capplet.c:326
207#, c-format
208msgid "Failed to init GConf: %s\n"
209msgstr "Неуспех при инициализирането на GConf: %s\n"
210
211#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins-capplet.desktop.in.in.h:1
212msgid "Enable/disable installed plugins"
213msgstr "Задействане/спиране на инсталираните приставки"
214
215#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins-capplet.desktop.in.in.h:2
216msgid "Keyboard Indicator plugins"
217msgstr "Приставки за обозначаване на клавиатурата"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.