source: desktop/gnomemeeting.HEAD.bg.po @ 277

Last change on this file since 277 was 277, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME

File size: 148.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnomemeeting.
2# Copyright (C) 2004 THE gnomemeeting'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the gnomemeeting package.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@dir.bg>, 2004, 2005
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
6# Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>, 2005.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: gnomemeeting\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2005-06-08 15:24+0300\n"
14"PO-Revision-Date: 2005-06-08 15:24+0300\n"
15"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#. Add the window icon and title
23#: ../gnomemeeting.desktop.in.h:1 ../src/main_window.cpp:3717
24#: ../src/main_window.cpp:3909
25msgid "GnomeMeeting"
26msgstr "GnomeMeeting"
27
28#: ../gnomemeeting.desktop.in.h:2
29msgid "Talk to people over the Internet"
30msgstr "Говорене с хора по интернет"
31
32#: ../gnomemeeting.desktop.in.h:3
33msgid "Videoconferencing"
34msgstr "Видеоконференция"
35
36#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:1
37msgid "1: 56Kbps, 2: ISDN, 3:DSL, 4: LAN, 5: Custom"
38msgstr "1: 56Kbps, 2: ISDN, 3:DSL, 4: LAN, 5: Лично избрана"
39
40#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:2
41msgid "Address of public IP detector"
42msgstr "Адрес или публичен IP детектор"
43
44#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:3
45msgid "Always forward calls to the given host"
46msgstr "Винаги да прехвърля обажданията към посочения хост"
47
48#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:4
49msgid "Audio input device"
50msgstr "Входно звуково устройство"
51
52#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:5
53msgid "Audio output device"
54msgstr "Изходно звуково устройство"
55
56#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:6
57msgid "Audio plugin"
58msgstr "Звукова приставка"
59
60#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:7
61msgid "Automatic echo cancellation"
62msgstr "Автоматично махане на ехото"
63
64#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:8 ../src/pref_window.cpp:716
65msgid "Automatically clear the text chat at the end of calls"
66msgstr "Автоматично изчистване на чат текста на края на обаждане"
67
68#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:9 ../src/pref_window.cpp:784
69msgid ""
70"Automatically reject or forward incoming calls if no answer is given after "
71"the specified amount of time (in seconds)"
72msgstr ""
73"Автоматично отхвърляне или препращане на пристигащи обаждания ако няма "
74"отговор след определеното време (в секунди)"
75
76#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:10
77msgid ""
78"Automatically switch to fullscreen for images displayed in the main GUI at "
79"the beginning of the call"
80msgstr ""
81"Автоматично превключване към пълен екран за образи показани в главния "
82"прозорец в началото на обаждането"
83
84#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:11
85msgid "Change the control panel section"
86msgstr "Промяна на секцията за контролния панел"
87
88#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:12
89msgid ""
90"Change the control panel section (4 means that the control panel is off)"
91msgstr ""
92"Промяна на секцията за контролния панел (4 значи, че контролния панел е "
93"изключен)"
94
95#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:13
96msgid ""
97"Choose the number of blocks (that have not changed) transmitted with each "
98"frame. These blocks fill in the background"
99msgstr ""
100"Изберете броя на плочки (които не са се променили), които да се предават с "
101"всеки кадър. Тези плочки се запълват във фона."
102
103#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:14
104msgid "Clear inactive calls"
105msgstr "Изчистване на неактивни обаждания"
106
107#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:15 ../src/addressbook_window.cpp:974
108msgid "Comment"
109msgstr "Коментар"
110
111#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:16
112msgid ""
113"Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
114"to start calls faster that was introduced in H.323v2. It is not supported by "
115"Netmeeting and using both Fast Start and H.245 Tunnelling can crash some "
116"versions of Netmeeting"
117msgstr ""
118"Връзката ще бъде осъществена в режим Бързо стартиране. Това е нов начин за "
119"стартиране на обаждания по-бързо, представено в H.323v2. Не се поддържа от "
120"Netmeeting и ако се използва наедно с H.245 тунелирането може да забие някои "
121"версии на Netmeeting"
122
123#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:17
124msgid "Country code"
125msgstr "Код на страната"
126
127#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:18
128msgid "DTMF sending"
129msgstr "Изпращане на DTMF"
130
131#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:19
132msgid "Display a popup window when receiving a call"
133msgstr "Показване на прозорче при получаване на обаждане"
134
135#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:20
136msgid "E-mail address"
137msgstr "Имейл адрес"
138
139#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:21
140msgid "Enable 'Fast Start'"
141msgstr "Включване на \"Бързо стартиране\""
142
143#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:22
144msgid "Enable H.245 tunnelling"
145msgstr "Включване на H.245 тунелиране"
146
147#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:23
148msgid "Enable IP checking"
149msgstr "Включване на IP проверка"
150
151#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:24
152msgid "Enable IP translation"
153msgstr "Включване на IP транслиране"
154
155#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:25
156msgid "Enable STUN Support"
157msgstr "Активиране на поддържка за STUN"
158
159#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:26
160msgid "Enable bilinear filtering on displayed video"
161msgstr "Включване на двулинейно филтриране за показваната видео картина"
162
163#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:27
164msgid "Enable early H.245"
165msgstr "Включване на раннен H.245"
166
167#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:28
168msgid ""
169"Enable or disable bilinear interpolation when rendering video images (this "
170"has no effect in fullscreen mode)"
171msgstr ""
172"Enable or disable bilinear interpolation when rendering video images (this "
173"has no effect in fullscreen mode)"
174
175#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:29
176msgid "Enable registering"
177msgstr "Включване на регистрирането"
178
179#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:30
180msgid "Enable silence detection"
181msgstr "Включване откриване на тишина"
182
183#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:31
184msgid "Enable video reception"
185msgstr "Включване на видеоприемането"
186
187#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:32
188msgid "Enable video transmission"
189msgstr "Включване на видео предаване"
190
191#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:33
192msgid "Enter a comment about yourself for the user directory"
193msgstr "Въведете коментар за себе си за базата данни с потребители"
194
195#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:34
196msgid ""
197"Enter a valid URL to connect to a web application that outputs the public IP "
198"of your host"
199msgstr ""
200"Въведете валидно URL за връзка към уеб програма, която показва публичното IP "
201"на вашия хост"
202
203#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:35
204msgid ""
205"Enter the public IP of your NAT/PAT router if you want to use IP "
206"translation. If you are registered to ils.seconix.com, GnomeMeeting will "
207"automatically fetch the public IP using the ILS service"
208msgstr ""
209"Въведете публичното IP на вашия NAT/PAT рутер, ако искате да използвате IP "
210"превеждане. Ако сте регистрирани в ils.seconix.com, GnomeMeeting автоматично "
211"ще вземе публичното IP използвайки ILS услугата"
212
213#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:36 ../src/pref_window.cpp:663
214msgid "Enter your e-mail address"
215msgstr "Въведете вашия адрес на е-поща"
216
217#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:37 ../src/pref_window.cpp:649
218msgid "Enter your first name"
219msgstr "Въведете първото си име"
220
221#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:38
222msgid "Enter your last name"
223msgstr "Въведете фамилията си"
224
225#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:39
226msgid "Enter your location (country or city) for the user directory"
227msgstr ""
228"Въведете местонахождението (страна или град) за базата данни с потребители"
229
230#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:40
231msgid "First name"
232msgstr "Име"
233
234#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:41
235msgid "Forward calls to host"
236msgstr "Прехвърляне на разговори към хост"
237
238#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:42
239msgid "Forward calls to the given host if busy"
240msgstr "Прехвърляне на разговори към даден хост при заето"
241
242#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:43
243msgid "Forward calls to the given host if no answer"
244msgstr "Прехвърляне на разговори към даден хост при липса на отговор"
245
246#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:44 ../src/pref_window.cpp:986
247msgid "Gatekeeper ID"
248msgstr "ID на Gatekeeper"
249
250#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:45
251msgid "Gatekeeper alias"
252msgstr "Псевдоним за Gatekeeper"
253
254#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:46
255msgid "Gatekeeper alias as primary alias"
256msgstr "Псевдонимът за Gatekeeper да е основен псевдоним"
257
258#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:47 ../src/pref_window.cpp:985
259msgid "Gatekeeper host"
260msgstr "Хост на Gatekeeper"
261
262#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:48
263msgid "Gatekeeper password"
264msgstr "Парола за Gatekeeper"
265
266#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:49
267msgid "Gateway/proxy host"
268msgstr "Адрес на шлюз или посредник"
269
270#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:50 ../src/pref_window.cpp:701
271msgid ""
272"If enabled, GnomeMeeting will start hidden provided that the notification "
273"area is present in the GNOME panel"
274msgstr ""
275"Ако е включено, GnomeMeeting ще се стартира скрит ако района за съобщения на "
276"Gnome е включен"
277
278#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:51
279msgid ""
280"If enabled, a popup window will be displayed when receiving an incoming call"
281msgstr ""
282"Ако е включено, ще изкача прозорец уведомяващ ви за пристигащо обаждане"
283
284#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:52
285msgid ""
286"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
287"specified in the field below"
288msgstr ""
289"Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат препращани към хоста "
290"определен в полето долу"
291
292#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:53
293msgid ""
294"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
295"specified in the field below if you already are in a call or if you are in "
296"Do Not Disturb mode"
297msgstr ""
298"Ако·е·включено,"
299"·всички·постъпващи·обаждания·ще·бъдат·препращани·към·хоста·определен·в·полето·долу, "
300"ако вече сте в разговор или ако сте в режим \"Не ме безпокойте\""
301
302#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:54
303msgid ""
304"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
305"specified in the field below if you do not answer the call"
306msgstr ""
307"Ако е избрано, всички входящи разговори ще бъдат препращани към хоста, който "
308"е определен в полето долу, в случай че не отговорите на обаждането."
309
310#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:55
311msgid "If enabled, allows video to be received during a call"
312msgstr "Ако е включено, позволява видео приемане по време на разговор"
313
314#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:56 ../src/pref_window.cpp:780
315msgid ""
316"If enabled, calls for which no audio and video has been received in the last "
317"30 seconds are automatically cleared"
318msgstr ""
319"Ако е включено, разговори, за които през последните 30 секунди няма получен "
320"звук или картина ще се изчистват"
321
322#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:57
323msgid "If enabled, register with the selected user directory"
324msgstr "Ако е избрано, се регистрирате в избрания регистър за потребители"
325
326#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:58 ../src/pref_window.cpp:699
327msgid ""
328"If enabled, the splash screen will be displayed when GnomeMeeting starts"
329msgstr ""
330"Ако е включено, при зареждане ще се показва стартовата картинка на "
331"GnomeMeeting"
332
333#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:59 ../src/pref_window.cpp:716
334msgid ""
335"If enabled, the text chat will automatically be cleared at the end of calls"
336msgstr ""
337"Ако е включено, текстовия чат автоматично ще се изчиства на края на "
338"обажданията"
339
340#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:60
341msgid "If enabled, use silence detection with the GSM and G.711 codecs"
342msgstr ""
343"Ако е включено, се използва откриване на тишината с GSM и G.711 кодеците"
344
345#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:61
346msgid "If enabled, video is transmitted during a call"
347msgstr "Ако е включено има видео предаване по време на разговор"
348
349#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:62
350msgid ""
351"If enabled, your details are shown to people browsing the user directory. If "
352"disabled, you are not visible to users browsing the user directory, but they "
353"can still use the callto URL to call you"
354msgstr ""
355"Ако е включено, данните ви са видими в списъка с потребители. Ако е "
356"изключено, не сте видими в този списък, но хората пак ще могат да ви набират "
357"директно в адреса ви от вида callto:"
358
359#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:63
360msgid "Incoming call mode"
361msgstr "Режим на входящи обаждания"
362
363#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:64
364msgid "Kind of network selected in the druid"
365msgstr "Вид избрана мрежа"
366
367#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:65
368msgid "Last name"
369msgstr "Последно име"
370
371#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:66
372msgid "Listen port"
373msgstr "Слушане на порт"
374
375#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:67
376msgid "Local video window size"
377msgstr "Големина на локалния видео прозорец"
378
379#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:68 ../src/addressbook_window.cpp:1028
380msgid "Location"
381msgstr "Местонахождение"
382
383#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:69
384msgid "Maximum jitter buffer"
385msgstr "Максималният защитен буфер"
386
387#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:70
388msgid "Maximum video bandwidth"
389msgstr "Maximum video bandwidth"
390
391#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:71
392msgid "Minimum jitter buffer"
393msgstr "Минималният защитен буфер"
394
395#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:72
396msgid "Minimum transmitted video quality"
397msgstr "Минимално видео качество на предаване"
398
399#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:73
400msgid "Missed calls history"
401msgstr "История на пропуснатите повиквания"
402
403#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:74
404msgid "No answer timeout"
405msgstr "Време без отговор"
406
407#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:75
408msgid "Number of frames for G.711"
409msgstr "Брой кадри за G.711"
410
411#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:76
412msgid "Number of frames for GSM"
413msgstr "Брой кадри за GSM"
414
415#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:77
416msgid "Number of frames transmitted in each packet for the G.711 codec"
417msgstr "Брой кадри предадени с всеки пакет за G.711 кодека"
418
419#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:78
420msgid "Number of frames transmitted in each packet for the GSM codec"
421msgstr "Брой кадри предадени с всеки пакет за GSM кодека"
422
423#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:79
424msgid "Output device type"
425msgstr "Вид на изходното устройство"
426
427#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:80 ../src/pref_window.cpp:709
428msgid "Place windows displaying video above other windows during calls"
429msgstr ""
430"Поставя прозорци показващи видео картина над всички останали по време на "
431"разговори"
432
433#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:81
434msgid "Placed calls history"
435msgstr "История на направените обаждания"
436
437#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:82 ../src/pref_window.cpp:1855
438msgid "Play busy tone"
439msgstr "Пускане на сигнал за заето"
440
441#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:83 ../src/pref_window.cpp:1846
442msgid "Play ring tone"
443msgstr "Пускане на сигнал за звънене"
444
445#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:84 ../src/pref_window.cpp:1837
446msgid "Play sound on incoming calls"
447msgstr "Пускане на звук на пристигащо обаждане"
448
449#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:85
450msgid "Position of the local video window"
451msgstr "Позицията на прозореца за локалната видео картина"
452
453#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:86
454msgid "Position on the screen of the PC-To-Phone window"
455msgstr "Позицията на екрана на прозореца за PC-към-телефон"
456
457#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:87
458msgid "Position on the screen of the address book window"
459msgstr "Позицията на екрана на прозореца с указателя"
460
461#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:88
462msgid "Position on the screen of the calls history window"
463msgstr "Позицията на екрана на прозореца с историята на обажданията"
464
465#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:89
466msgid "Position on the screen of the druid window"
467msgstr "Позиция на екрана за прозореца с настройките"
468
469#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:90
470msgid "Position on the screen of the log window"
471msgstr "Позицията на екрана на прозореца с журнала"
472
473#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:91
474msgid "Position on the screen of the main window"
475msgstr "Позицията на екрана на главния прозорец"
476
477#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:92
478msgid "Position on the screen of the preferences window"
479msgstr "Позицията на екрана на прозореца за настройките"
480
481#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:93
482msgid "Public IP of the NAT/PAT router"
483msgstr "Публично IP на NAT/PAT рутера"
484
485#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:94
486msgid "Received calls history"
487msgstr "История на получените обаждания"
488
489#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:95
490msgid "Registering method"
491msgstr "Метод на регистриране"
492
493#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:96
494msgid "Registration timeout"
495msgstr "Времето за регистриране изтече"
496
497#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:97
498msgid "Remote video window position"
499msgstr "Позицията на прозореца за отдалечената видео картина"
500
501#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:98
502msgid "Remote video window size"
503msgstr "Размер на прозореца за отдалечената видео картина"
504
505#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:99
506msgid "Revision of the schema file"
507msgstr "Поправка на файла със схема"
508
509#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:100 ../src/pref_window.cpp:1118
510msgid "Select the audio input device to use"
511msgstr "Избор на входното звуково устройство"
512
513#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:101 ../src/pref_window.cpp:1111
514msgid "Select the audio output device to use"
515msgstr "Избор на изходното звуково устройство"
516
517#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:102
518msgid "Select the audio output device to use for the ring sound event."
519msgstr "Избор на изходно звуково устройство за звънене"
520
521#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:103 ../src/pref_window.cpp:1195
522msgid ""
523"Select the format for video cameras (does not apply to most USB cameras)"
524msgstr "Избор на формата за видео камерите (не важи за повечето USB камери)"
525
526#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:104 ../src/pref_window.cpp:1193
527msgid ""
528"Select the transmitted video size: Small (QCIF 176x144) or Large (CIF "
529"352x288)"
530msgstr ""
531"Избор на размера на предаваната видео картина: Малък (QCIF 176x144) или "
532"Голям (CIF 352x288)"
533
534#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:105 ../src/pref_window.cpp:1187
535msgid ""
536"Select the video input device to use. If an error occurs when using this "
537"device a test picture will be transmitted."
538msgstr ""
539"Изберете входното видео устройство, което да се използва. Ако се появи "
540"грешка при използването на това устройство, ще се появи тестова картина."
541
542#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:106
543msgid "Show chat window"
544msgstr "Показване на чат прозореца"
545
546#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:107
547msgid "Show my details to other registered users"
548msgstr "Показване не моята информация на други регистрирани потребители"
549
550#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:108
551msgid "Show splash screen at startup"
552msgstr "Показване на стартова картинка на стартиране"
553
554#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:109
555msgid "Show the chat window in the main window"
556msgstr "Показване на прозореца за чат в главния прозорец"
557
558#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:110
559msgid "Size of the PC-To-Phone window"
560msgstr "Размер на PC-към-телефон прозореца"
561
562#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:111
563msgid "Size of the address book window"
564msgstr "Размер на прозореца за указателя"
565
566#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:112
567msgid "Size of the calls history window"
568msgstr "Размер на прозореца за историята на разговорите"
569
570#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:113
571msgid "Size of the druid window"
572msgstr "Размер на прозореца за настройките"
573
574#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:114
575msgid "Size of the log window"
576msgstr "Размер на прозореца за логовете"
577
578#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:115
579msgid "Size of the preferences window"
580msgstr "Размера на прозореца с настройките"
581
582#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:116
583msgid "Start hidden"
584msgstr "Стартиране скрито"
585
586#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:117 ../src/main_window.cpp:1143
587#: ../src/main_window.cpp:1649 ../src/main_window.cpp:1674
588msgid "Switch to fullscreen"
589msgstr "Превключване към пълен екран"
590
591#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:118
592msgid "TCP port range"
593msgstr "Обхват TCP портове"
594
595#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:119
596msgid "The Audio Codecs List"
597msgstr "Списък със звуковите декодери"
598
599#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:120 ../src/pref_window.cpp:1126
600msgid ""
601"The Automatic Echo Cancellation level: Off, Low, Medium, High, Automatic "
602"Gain Compensation. Choosing Automatic Gain Compensation modulates the volume "
603"for best quality."
604msgstr ""
605"The Automatic Echo Cancellation level: Off, Low, Medium, High, Automatic "
606"Gain Compensation. Choosing Automatic Gain Compensation modulates the volume "
607"for best quality."
608
609#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:121 ../src/pref_window.cpp:999
610msgid ""
611"The Gatekeeper alias to use when registering (string, or E164 ID if only "
612"0123456789#)"
613msgstr ""
614"The Gatekeeper alias to use when registering (string, or E164 ID if only "
615"0123456789#)"
616
617#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:122 ../src/pref_window.cpp:997
618msgid "The Gatekeeper host to register with"
619msgstr "Gatekeeper сървър"
620
621#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:123 ../src/pref_window.cpp:995
622msgid "The Gatekeeper identifier to register with"
623msgstr "The Gatekeeper identifier to register with"
624
625#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:124 ../src/pref_window.cpp:1002
626msgid ""
627"The Gatekeeper password to use for H.235 authentication to the Gatekeeper"
628msgstr ""
629"Gatekeeper паролата, която да се използва при H.235 идентифициране пред "
630"Gatekeeper"
631
632#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:125 ../src/pref_window.cpp:1027
633msgid ""
634"The Gateway host is the host to use to do H.323 calls through a gateway that "
635"will relay calls"
636msgstr ""
637"Gateway хостът е хоста, който ще се използва да се правят H.323 обаждания "
638"през gateway, който ще разпределя обажданията."
639
640#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:126
641msgid "The STUN Server"
642msgstr "STUN сървър"
643
644#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:127 ../src/pref_window.cpp:1059
645msgid ""
646"The STUN server to use for STUN Support. STUN is a technic that permits to "
647"go through some types of NAT gateways."
648msgstr ""
649"STUN сървър. STUN е технология, позволяваща преминаването през някои видове "
650"NAT шлюзове."
651
652#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:128
653msgid ""
654"The audio plugin that will be used to detect the devices and manage them"
655msgstr ""
656"Аудио плъгина, който ще бъде използван за засичне и боравене с устройствата"
657
658#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:129
659msgid "The busy tone sound"
660msgstr "Звука за заето"
661
662#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:130
663msgid ""
664"The chosen sound will be played at the end of calls or calling somebody who "
665"is busy, if enabled"
666msgstr ""
667"Ако опцията е включена, избраният звук, ще бъде изпълняван на края на "
668"обажданията или когато се обаждате на някой, който е зает. "
669
670#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:131
671msgid "The chosen sound will be played on incoming calls, if enabled"
672msgstr "Избраният звук ще се пуска при пристигащи обаждания, ако е включено"
673
674#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:132
675msgid "The chosen sound will be played when calling somebody, if enabled"
676msgstr ""
677"Избраният·звук·ще·се·пуска, когато се обаждате на някой,·ако·е·включено"
678
679#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:133
680msgid "The default video view"
681msgstr "Стандартният видео преглед"
682
683#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:134
684msgid ""
685"The default video view (0: Local, 1: Remote, 2: Both incrusted, 3: Both with "
686"local video in a separate window, 4: Both)"
687msgstr ""
688"Стандартния видео изглед (0: Локален; 1: Отдалечен; 2: И двете заедно; 3: И "
689"двете, като локалния видео сигнал е в отделен прозорец; 4: И двете)"
690
691#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:135
692msgid "The history of the last 100 missed calls"
693msgstr "История за последните 100 пропуснати обаждания"
694
695#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:136
696msgid "The history of the last 100 placed calls"
697msgstr "История за последните 100 набрани номера"
698
699#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:137
700msgid "The history of the last 100 received calls"
701msgstr "История за последните 100 приети обаждания"
702
703#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:138 ../src/pref_window.cpp:755
704msgid "The host where calls should be forwarded to in the cases selected above"
705msgstr ""
706"Хоста, към който обажданията трябва да бъдат прехвърляни в случаите изброени "
707"горе"
708
709#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:139 ../src/pref_window.cpp:1198
710msgid ""
711"The image to transmit if \"Picture\" is selected as video plugin or if the "
712"opening of the device fails. Leave blank to use the default GnomeMeeting "
713"logo."
714msgstr ""
715"The image to transmit if \"Picture\" is selected as video plugin or if the "
716"opening of the device fails. Leave blank to use the default GnomeMeeting "
717"logo."
718
719#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:140
720msgid "The incoming call sound"
721msgstr "Звука за пристигащо обаждане"
722
723#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:141
724msgid "The local zoom value"
725msgstr "Мащаб на локалната картина"
726
727#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:142
728msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)"
729msgstr "Максималният·размер·на·защитния·буфер·за·аудио·приемане·(в·мс)"
730
731#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:143
732msgid ""
733"The maximum video bandwidth in kbytes/s. The video quality and the number of "
734"transmitted frames per second will be dynamically adjusted above their "
735"minimum during calls to try to minimize the bandwidth to the given value"
736msgstr ""
737"The maximum video bandwidth in kbytes/s. The video quality and the number of "
738"transmitted frames per second will be dynamically adjusted above their "
739"minimum during calls to try to minimize the bandwidth to the given value"
740
741#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:144
742msgid "The minimum jitter buffer size for audio reception (in ms)"
743msgstr "Минималният·размер·на·защитния·буфер·за·аудио·приемане·(в·мс)"
744
745#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:146
746#, no-c-format
747msgid ""
748"The minimum transmitted video quality to keep when trying to minimize the "
749"used bandwidth: choose 100% on a LAN for the best quality, 1% being the "
750"worst quality"
751msgstr ""
752"The minimum transmitted video quality to keep when trying to minimize the "
753"used bandwidth: choose 100% on a LAN for the best quality, 1% being the "
754"worst quality"
755
756#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:147 ../src/pref_window.cpp:1128
757msgid ""
758"The output device type is the type of device connected to your Quicknet "
759"card. It can be either a POTS (Plain Old Telephone System) or a headset."
760msgstr ""
761"The output device type is the type of device connected to your Quicknet "
762"card. It can be either a POTS (Plain Old Telephone System) or a headset."
763
764#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:148
765msgid ""
766"The port to listen to for incoming connections. GnomeMeeting needs to be "
767"restarted for the new value to take effect."
768msgstr ""
769"Порт за очакване на входящи обаждания. За да влезе в сила тази настройка "
770"GnomeMeeting трябва да бъде презареден."
771
772#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:149
773msgid "The position of the local video window"
774msgstr "Позицията на прозореца за локалната видео картина"
775
776#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:150
777msgid "The position of the remote video window"
778msgstr "Позицията·на·прозореца·за·отдалечената·видео·картина"
779
780#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:151
781msgid ""
782"The prefix that will be used to save pictures of the conversation. That "
783"prefix is followed by the snapshot number."
784msgstr ""
785"Представката, която ще се използва за имена на снимките на екрана. Ще бъде "
786"следвана от поредния номер на снимката."
787
788#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:152
789msgid ""
790"The range of TCP ports beside the listen_port that GnomeMeeting will use for "
791"the H.245 channel. You can change the TCP port range if you are using IP "
792"translation and if you need to have several GnomeMeeting running behind your "
793"NAT/PAT router. GnomeMeeting needs to be restarted for the new values to "
794"take effect. This port range has no effect if both participants to the "
795"conference are using H.245 Tunneling."
796msgstr ""
797"The range of TCP ports beside the listen_port that GnomeMeeting will use for "
798"the H.245 channel. You can change the TCP port range if you are using IP "
799"translation and if you need to have several GnomeMeeting running behind your "
800"NAT/PAT router. GnomeMeeting needs to be restarted for the new values to "
801"take effect. This port range has no effect if both participants to the "
802"conference are using H.245 Tunneling."
803
804#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:153
805msgid ""
806"The range of UDP ports that GnomeMeeting will use for RTP (audio and video "
807"communication channels). You can change the UDP port range if you are using "
808"IP translation and if you need to have several GnomeMeeting running behind "
809"your NAT/PAT router. GnomeMeeting needs to be restarted for the new values "
810"to take effect."
811msgstr ""
812"The range of UDP ports that GnomeMeeting will use for RTP (audio and video "
813"communication channels). You can change the UDP port range if you are using "
814"IP translation and if you need to have several GnomeMeeting running behind "
815"your NAT/PAT router. GnomeMeeting needs to be restarted for the new values "
816"to take effect."
817
818#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:154
819msgid ""
820"The range of UDP ports that GnomeMeeting will use when registering to "
821"gatekeepers. You can change the UDP port range if you are using IP "
822"translation and if you need to have several GnomeMeeting running behind your "
823"NAT/PAT router. GnomeMeeting needs to be restarted for the new values to "
824"take effect. This port range has no effect if you are not registering to a "
825"gatekeeper."
826msgstr ""
827"The range of UDP ports that GnomeMeeting will use when registering to "
828"gatekeepers. You can change the UDP port range if you are using IP "
829"translation and if you need to have several GnomeMeeting running behind your "
830"NAT/PAT router. GnomeMeeting needs to be restarted for the new values to "
831"take effect. This port range has no effect if you are not registering to a "
832"gatekeeper."
833
834#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:155 ../src/pref_window.cpp:1010
835msgid "The registering method to use"
836msgstr "Регистрационен метод за използване"
837
838#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:156
839msgid "The remote zoom value"
840msgstr "Мащаб на отдалечената картина"
841
842#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:157
843msgid "The ring tone sound"
844msgstr "Звука за звънене"
845
846#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:158
847msgid "The save prefix"
848msgstr "Окончанието при запазване"
849
850#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:159
851msgid "The size of the local video window"
852msgstr "Размера на прозореца за локалния видео сигнал"
853
854#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:160
855msgid "The size of the remote video window"
856msgstr "Големината на прозореца за отдалечената видео картина"
857
858#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:161
859msgid ""
860"The sound that will be played at the end of calls or when calling somebody "
861"who is busy, if enabled"
862msgstr ""
863"Звука, който ще се пуска на края на всяко обаждане или когато се обаждате на "
864"някой и дава заето, ако е включена тази опция"
865
866#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:162
867msgid "The sound that will be played on incoming calls, if enabled"
868msgstr "Ако е включен, звука, който ще се пуска при пристигащи обаждания"
869
870#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:163
871msgid "The sound that will be played when calling somebody, if enabled"
872msgstr ""
873"Звука, който ще се пуска, когато се обаждате на някой, ако е включен като "
874"опция"
875
876#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:164 ../src/pref_window.cpp:1006
877msgid ""
878"The time after which GnomeMeeting will renew its registration with the "
879"gatekeeper"
880msgstr ""
881"The time after which GnomeMeeting will renew its registration with the "
882"gatekeeper"
883
884#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:165
885msgid "The two-letter country code of your country (e.g.: BE, UK, FR, DE, ...)"
886msgstr "Двубуквения код за вашата страна (примерно: BE, UK, BG, FR, DE, ...)"
887
888#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:166
889msgid "The user directory server to register with"
890msgstr "Сървър с потребителска директория"
891
892#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:167 ../src/pref_window.cpp:1191
893msgid "The video channel number to use (to select camera, tv or other sources)"
894msgstr ""
895"Номера на видео канала за използване (за избор на камера, телевизор или друг "
896"източник)"
897
898#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:168 ../src/pref_window.cpp:1175
899msgid ""
900"The video plugin that will be used to detect the devices and manage them"
901msgstr "Видео приставка за откриване и управление на устройствата"
902
903#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:169
904msgid ""
905"The way to react to incoming calls: 0 displays a popup, 1 automatically "
906"answers the call, 2 automatically rejects the call and 3 forwards the call "
907"to the given URL, if any"
908msgstr ""
909"Начина, по който да се реагира при пристигащо обаждане: 0 показва прозорче, "
910"1 автоматично отговаря на обаждането, 2 автоматично го отхвърля и 3 го "
911"прехвърля към дадено URL, ако има"
912
913#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:170
914msgid "The zoom value"
915msgstr "Мащаб за увеличение"
916
917#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:171
918msgid ""
919"The zoom value to apply to images displayed in the local video window (can "
920"be 0.50, 1.00, or 2.00)"
921msgstr ""
922"Мащаб на изображенията, показвани в основния прозорец (възможни стойности: "
923"0.50, 1.00 или 2.00)"
924
925#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:172
926msgid ""
927"The zoom value to apply to images displayed in the main GUI (can be 0.50, "
928"1.00, or 2.00)"
929msgstr ""
930"Мащаб на изображенията, показвани в главния прозорец (възможни стойности: "
931"0.50, 1.00 или 2.00)"
932
933#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:173
934msgid ""
935"The zoom value to apply to images displayed in the remote video window (can "
936"be 0.50, 1.00, or 2.00)"
937msgstr ""
938"Мащаб на изображенията, показвани в прозореца за отдалечената картина "
939"(възможни стойности: 0.50, 1.00 или 2.00)"
940
941#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:174
942msgid ""
943"This enables H.245 Tunnelling mode. In H.245 Tunnelling mode H.245 messages "
944"are encapsulated into the the H.225 channel (port 1720). This saves one TCP "
945"connection during calls. H.245 Tunnelling was introduced in H.323v2 and "
946"Netmeeting does not support it. Using both Fast Start and H.245 Tunnelling "
947"can crash some versions of Netmeeting."
948msgstr ""
949"This enables H.245 Tunnelling mode. In H.245 Tunnelling mode H.245 messages "
950"are encapsulated into the the H.225 channel (port 1720). This saves one TCP "
951"connection during calls. H.245 Tunnelling was introduced in H.323v2 and "
952"Netmeeting does not support it. Using both Fast Start and H.245 Tunnelling "
953"can crash some versions of Netmeeting."
954
955#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:175 ../src/pref_window.cpp:963
956msgid "This enables H.245 early in the setup"
957msgstr "Това включва ранния H.245 в настройките"
958
959#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:176
960msgid ""
961"This enables IP checking from seconix.com and fills the IP in the public IP "
962"of the NAT/PAT gateway field of GnomeMeeting. The returned IP is only used "
963"when IP Translation is enabled. If you disable IP checking, you will have to "
964"manually enter the IP of your gateway in the GnomeMeeting preferences"
965msgstr ""
966"Това включва IP проверка от seconix.com и попълва IP-то в публичното IP на "
967"NAT/PAT шлюза полето на GnomeMeeting. Върнатото IP е използвано, само когато "
968"IP превеждането е включено. Ако изключите IP проверката, ще трябва ръчно да "
969"въведете IP-то на вашия шлюз в настройките на GnomeMeeting"
970
971#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:177
972msgid ""
973"This enables IP translation. IP translation is useful if GnomeMeeting is "
974"running behind a NAT/PAT router. You have to put the public IP of the router "
975"in the field below. If you are registered to ils.seconix.com, GnomeMeeting "
976"will automatically fetch the public IP using the ILS service. If your router "
977"natively supports H.323, you can disable this"
978msgstr ""
979"Това включва IP превеждането. IP превеждането е полезно ако GnomeMeeting "
980"върви зад NAT/PAT рутер. Трябва да сложите публичното IP на рутера в полето "
981"отдолу.Ако сте регистрирани в ils.seconix.com, GnomeMeeting автоматично ще "
982"вземе публичното IP използвайки ILS услугата. Ако рутера ви поддържа H.323, "
983"може да изключите това"
984
985#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:178 ../src/pref_window.cpp:1057
986msgid ""
987"This enables STUN Support. STUN is a technic that permits to go through some "
988"types of NAT gateways."
989msgstr ""
990"Това включва поддръжката на STUN. STUN е технология, която позволява "
991"преминаването през някои видове NAT шлюзове."
992
993#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:179
994msgid ""
995"This permits to set the mode for DTMFs sending. The values can be \"All"
996"\" (0), \"None\" (1), \"rfc2833\" (2), \"Signal\" (3) or \"String\" (4) "
997"(default is \"All\"). Choosing other values than \"All\", \"String\" or "
998"\"rfc2833\" disables the Text Chat"
999msgstr ""
1000"This permits to set the mode for DTMFs sending. The values can be \"All"
1001"\" (0), \"None\" (1), \"rfc2833\" (2), \"Signal\" (3) or \"String\" (4) "
1002"(default is \"All\"). Choosing other values than \"All\", \"String\" or "
1003"\"rfc2833\" disables the Text Chat"
1004
1005#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:180
1006msgid "Transmitted background blocks"
1007msgstr "Предадени фонови плочки"
1008
1009#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:181
1010msgid "UDP port range"
1011msgstr "Обхват на UDP порт"
1012
1013#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:182
1014msgid "Use the gateway"
1015msgstr "Използване на шлюз"
1016
1017#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:183 ../src/pref_window.cpp:1029
1018msgid "Use the specified gateway to do calls"
1019msgstr "Използване на избрания шлюз за обажданията"
1020
1021#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:184
1022msgid ""
1023"Use this option to ensure the above alias is used as the primary alias when "
1024"registering with a gatekeeper. This may be required if your gatekeeper can "
1025"only perform authentication using the first alias in the list"
1026msgstr ""
1027"Използвайте тази настройка за да бъде използван псевдонимът като първи в "
1028"списъка при записването за gatekeeper. Това може да е нужно, ако вашият "
1029"gatekeeper може да оторизира само по първия псевдоним в списъка"
1030
1031#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:185
1032msgid "User directory"
1033msgstr "База данни с потребители"
1034
1035#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:186
1036msgid "Version"
1037msgstr "Версия"
1038
1039#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:187
1040msgid "Video channel"
1041msgstr "Видео канал"
1042
1043#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:188
1044msgid "Video format"
1045msgstr "Видео формат"
1046
1047#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:189
1048msgid "Video image"
1049msgstr "Видео образ"
1050
1051#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:190
1052msgid "Video input device"
1053msgstr "Входно видео устройство"
1054
1055#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:191
1056msgid "Video plugin"
1057msgstr "Видео приставка"
1058
1059#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:192
1060msgid "Video preview"
1061msgstr "Преглед на видеото"
1062
1063#: ../gnomemeeting.schemas.in.in.h:193
1064msgid "Video size"
1065msgstr "Размер на видео картината"
1066
1067#: ../lib/about/gnome-about.c:203
1068msgid "Credits"
1069msgstr "Заслуги"
1070
1071#: ../lib/about/gnome-about.c:235
1072msgid "Written by"
1073msgstr "Автори"
1074
1075#: ../lib/about/gnome-about.c:250
1076msgid "Documented by"
1077msgstr "Документирано от"
1078
1079#: ../lib/about/gnome-about.c:265
1080msgid "Translated by"
1081msgstr "Преведено от"
1082
1083#. Add the credits button
1084#: ../lib/about/gnome-about.c:326
1085msgid "C_redits"
1086msgstr "_Заслуги"
1087
1088#: ../lib/about/gnome-about.c:407
1089msgid "Authors"
1090msgstr "Автори"
1091
1092#: ../lib/about/gnome-about.c:408
1093msgid "List of authors of the programs"
1094msgstr "Списък на авторите на програмата"
1095
1096#: ../lib/about/gnome-about.c:421
1097msgid "Documenter entry"
1098msgstr "Запис за документатор"
1099
1100#: ../lib/about/gnome-about.c:422
1101msgid "A single documenter entry"
1102msgstr "Отделен запис за документатор"
1103
1104#: ../lib/about/gnome-about.c:518
1105#, c-format
1106msgid "About %s"
1107msgstr "Относно %s"
1108
1109#: ../lib/dialog.c:254
1110msgid "Do not show this dialog again"
1111msgstr "Да не се показва отново"
1112
1113#: ../lib/gm_conf-gconf.c:155
1114msgid ""
1115"An error has happened in the configuration backend.\n"
1116"Maybe some of your settings won't be saved."
1117msgstr ""
1118"Имаше грешка при програмата за конфигуриране.\n"
1119"Може би някои от настройките ви няма да бъдат запазени."
1120
1121#: ../lib/stats_drawing_area.c:362
1122#, c-format
1123msgid "Total: %.2f MB"
1124msgstr "Общо: %.2f MB"
1125
1126#: ../lib/contacts/gm_contacts-zeroconf.cpp:309
1127msgid "Contacts Near Me"
1128msgstr "Контакти, които са близо до мен"
1129
1130#: ../src/addressbook_window.cpp:774
1131msgid "Contact collision"
1132msgstr "Колизия на контакти"
1133
1134#: ../src/addressbook_window.cpp:776
1135#, c-format
1136msgid ""
1137"Another contact with the same speed dial already exists in your address "
1138"book:\n"
1139"\n"
1140"<b>Name</b>: %s\n"
1141"<b>URL</b>: %s\n"
1142"<b>Speed Dial</b>: %s\n"
1143msgstr ""
1144"Друг контакт със същото бързо набиране вече съществува в указателя:\n"
1145"\n"
1146"<b>Име на контакта</b>: %s\n"
1147"<b>URL за връзка</b>: %s\n"
1148"<b>Бързо набиране</b>: %s\n"
1149
1150#: ../src/addressbook_window.cpp:776 ../src/addressbook_window.cpp:778
1151#: ../src/druid.cpp:1838 ../src/pref_window.cpp:948
1152msgid "None"
1153msgstr "Няма"
1154
1155#: ../src/addressbook_window.cpp:778
1156#, c-format
1157msgid ""
1158"Another contact with similar information already exists in your address "
1159"book:\n"
1160"\n"
1161"<b>Name</b>: %s\n"
1162"<b>URL</b>: %s\n"
1163"<b>Speed Dial</b>: %s\n"
1164"\n"
1165"Do you still want to add the contact?"
1166msgstr ""
1167"Друг контакт с подобна информация вече присъства в указателя:\n"
1168"\n"
1169"<b>Име на контакта</b>: %s\n"
1170"<b>URL за връзка</b>: %s\n"
1171"<b>Бързо набиране</b>: %s\n"
1172"\n"
1173"Все още ли искате да добавите контакта?"
1174
1175#. Translators: This is "S" as in "Status"
1176#: ../src/addressbook_window.cpp:949
1177msgid "S"
1178msgstr "S"
1179
1180#: ../src/addressbook_window.cpp:960 ../src/pref_window.cpp:509
1181msgid "Name"
1182msgstr "Име"
1183
1184#: ../src/addressbook_window.cpp:988 ../src/calls_history_window.cpp:737
1185msgid "Software"
1186msgstr "Софтуеър"
1187
1188#: ../src/addressbook_window.cpp:1002
1189msgid "URL"
1190msgstr "URL"
1191
1192#: ../src/addressbook_window.cpp:1016
1193msgid "E-Mail"
1194msgstr "Е-поща"
1195
1196#: ../src/addressbook_window.cpp:1042
1197msgid "Categories"
1198msgstr "Категории"
1199
1200#: ../src/addressbook_window.cpp:1056
1201msgid "Speed Dial"
1202msgstr "Бързо набиране"
1203
1204#: ../src/addressbook_window.cpp:1089
1205msgid "Name contains"
1206msgstr "Името съдържа"
1207
1208#: ../src/addressbook_window.cpp:1093
1209msgid "URL contains"
1210msgstr "URL съдържа"
1211
1212#: ../src/addressbook_window.cpp:1099
1213msgid "Belongs to category"
1214msgstr "Принадлежи към категория"
1215
1216#: ../src/addressbook_window.cpp:1474 ../src/addressbook_window.cpp:1504
1217#: ../src/addressbook_window.cpp:2276 ../src/calls_history_window.cpp:284
1218msgid "C_all Contact"
1219msgstr "Набиране на контакта"
1220
1221#: ../src/addressbook_window.cpp:1479 ../src/addressbook_window.cpp:1509
1222msgid "_Copy URL to clipboard"
1223msgstr "Копиране на URL във временната памет"
1224
1225#: ../src/addressbook_window.cpp:1486 ../src/addressbook_window.cpp:1544
1226#: ../src/addressbook_window.cpp:2262
1227msgid "_Properties"
1228msgstr "Настройки"
1229
1230#: ../src/addressbook_window.cpp:1493 ../src/addressbook_window.cpp:1551
1231#: ../src/addressbook_window.cpp:2257
1232msgid "_Delete"
1233msgstr "Изтриване"
1234
1235#: ../src/addressbook_window.cpp:1516 ../src/addressbook_window.cpp:2286
1236#: ../src/calls_history_window.cpp:291
1237msgid "Add Contact to _Address Book"
1238msgstr "Добавяне на контакт към указателя"
1239
1240#: ../src/addressbook_window.cpp:1776
1241#, c-format
1242msgid "Error while fetching users list from %s"
1243msgstr "Грешка при получаване списъка с включените потребители от %s"
1244
1245#: ../src/addressbook_window.cpp:1780
1246#, c-format
1247msgid "Found %d user in %s"
1248msgid_plural "Found %d users in %s"
1249msgstr[0] "Намерен е %d потребител в %s"
1250msgstr[1] "Намерени са %d потребителя в %s"
1251
1252#: ../src/addressbook_window.cpp:1784
1253#, c-format
1254msgid "Found %d user in %s for a total of %d users"
1255msgid_plural "Found %d users in %s for a total of %d users"
1256msgstr[0] "Намерени са %1$d потребител от общо %3$d потребител(я) от %2$s"
1257msgstr[1] "Намерени са %1$d потребителя от общо %3$d потребителя от %2$s"
1258
1259#: ../src/addressbook_window.cpp:2221
1260msgid "Address Book"
1261msgstr "Указател"
1262
1263#: ../src/addressbook_window.cpp:2248
1264msgid "_File"
1265msgstr "Файл"
1266
1267#: ../src/addressbook_window.cpp:2250
1268msgid "New _Address Book"
1269msgstr "Нов Указател"
1270
1271#: ../src/addressbook_window.cpp:2269 ../src/main_window.cpp:1018
1272msgid "_Close"
1273msgstr "Затваряне"
1274
1275#: ../src/addressbook_window.cpp:2274
1276msgid "C_ontact"
1277msgstr "Контакт"
1278
1279#: ../src/addressbook_window.cpp:2282
1280msgid "New _Contact"
1281msgstr "Нов контакт"
1282
1283#: ../src/addressbook_window.cpp:2359
1284msgid "Remote Contacts"
1285msgstr "Отдалечени контакти"
1286
1287#: ../src/addressbook_window.cpp:2367
1288msgid "Local Contacts"
1289msgstr "Локални контакти"
1290
1291#: ../src/addressbook_window.cpp:2490
1292msgid "Edit the Contact Information"
1293msgstr "Редактиране данните на контакта"
1294
1295#: ../src/addressbook_window.cpp:2511 ../src/addressbook_window.cpp:2971
1296msgid "Name:"
1297msgstr "Име:"
1298
1299#: ../src/addressbook_window.cpp:2531
1300msgid "URL:"
1301msgstr "URL:"
1302
1303#: ../src/addressbook_window.cpp:2551
1304msgid "Email:"
1305msgstr "Е-поща:"
1306
1307#: ../src/addressbook_window.cpp:2572
1308msgid "Speed Dial:"
1309msgstr "Бързо набиране:"
1310
1311#: ../src/addressbook_window.cpp:2594
1312msgid "Categories:"
1313msgstr "Категории:"
1314
1315#: ../src/addressbook_window.cpp:2619
1316msgid "Local Addressbook:"
1317msgstr "Локален указател:"
1318
1319#: ../src/addressbook_window.cpp:2780 ../src/addressbook_window.cpp:3274
1320msgid "Missing information"
1321msgstr "Липсващи данни"
1322
1323#: ../src/addressbook_window.cpp:2780
1324msgid ""
1325"Please make sure to provide at least a full name or an URL for the contact."
1326msgstr "Задайте поне име и URL за контакта."
1327
1328#: ../src/addressbook_window.cpp:2824
1329#, c-format
1330msgid "Are you sure you want to delete %s from %s?"
1331msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете %s от %s?"
1332
1333#: ../src/addressbook_window.cpp:2950
1334msgid "Edit an address book"
1335msgstr "Редакция на адресник"
1336
1337#: ../src/addressbook_window.cpp:2951
1338msgid "Add an address book"
1339msgstr "Добавяне на указател"
1340
1341#: ../src/addressbook_window.cpp:2996
1342msgid "Type:"
1343msgstr "Вид:"
1344
1345#: ../src/addressbook_window.cpp:3003
1346msgid "Local"
1347msgstr "Локален"
1348
1349#: ../src/addressbook_window.cpp:3008
1350msgid "Remote LDAP"
1351msgstr "Отдалечен LDAP"
1352
1353#: ../src/addressbook_window.cpp:3013
1354msgid "Remote ILS"
1355msgstr "Отдалечен ILS"
1356
1357#: ../src/addressbook_window.cpp:3046
1358msgid "Hostname:"
1359msgstr "Хост:"
1360
1361#: ../src/addressbook_window.cpp:3069
1362msgid "Port:"
1363msgstr "Порт:"
1364
1365#: ../src/addressbook_window.cpp:3094
1366msgid "Base DN:"
1367msgstr "Base DN:"
1368
1369#: ../src/addressbook_window.cpp:3117
1370msgid "Search Scope:"
1371msgstr "Обхват на търсене:"
1372
1373#: ../src/addressbook_window.cpp:3124
1374msgid "Subtree"
1375msgstr "Поддърво"
1376
1377#: ../src/addressbook_window.cpp:3129
1378msgid "One Level"
1379msgstr "Едно ниво"
1380
1381#: ../src/addressbook_window.cpp:3161
1382msgid "Search Attribute:"
1383msgstr "Атрибут за търсене:"
1384
1385#: ../src/addressbook_window.cpp:3274
1386msgid "Please make sure to fill in all requested fields."
1387msgstr "Попълнете всички задължителни полета."
1388
1389#: ../src/addressbook_window.cpp:3317
1390#, c-format
1391msgid "Are you sure you want to delete %s and all its contacts?"
1392msgstr ""
1393"Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата %s и всичките контакти в нея?"
1394
1395#: ../src/bonobo_component.cpp:114
1396msgid "Cannot run GnomeMeeting"
1397msgstr "Не може да пусне GnomeMeeting"
1398
1399#: ../src/bonobo_component.cpp:114
1400msgid ""
1401"GnomeMeeting is already running, if you want it to call a given callto or "
1402"h323 URL, please use \"gnomemeeting -c URL\"."
1403msgstr ""
1404"GnomeMeeting вече работи, ако искате да се обадите на даден номер или h323 "
1405"URL, моля, използвайте \"gnomemeeting -c URL\"."
1406
1407#: ../src/bonobo_component.cpp:167
1408msgid ""
1409"It appears that you do not have gnomemeeting.server installed in a valid "
1410"location. Factory mode disabled.\n"
1411msgstr ""
1412"It appears that you do not have gnomemeeting.server installed in a valid "
1413"location. Factory mode disabled.\n"
1414
1415#: ../src/bonobo_component.cpp:171
1416msgid ""
1417"Error registering GnomeMeeting with the activation service; factory mode "
1418"disabled.\n"
1419msgstr ""
1420"Error registering GnomeMeeting with the activation service; factory mode "
1421"disabled.\n"
1422
1423#: ../src/bonobo_component.cpp:211
1424msgid "Failed to retrieve gnomemeeting server from activation server\n"
1425msgstr "Failed to retrieve gnomemeeting server from activation server\n"
1426
1427#: ../src/callbacks.cpp:119
1428msgid "Code contributors:"
1429msgstr "Допринесли към програмния код:"
1430
1431#: ../src/callbacks.cpp:133
1432msgid "Artwork:"
1433msgstr "Дизайн:"
1434
1435#: ../src/callbacks.cpp:137
1436msgid "Contributors:"
1437msgstr "Допринесли:"
1438
1439#. Translators: Please write translator credits here, and
1440#. * seperate names with \n
1441#: ../src/callbacks.cpp:173
1442msgid "translator_credits"
1443msgstr ""
1444"Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1445"Ясен Праматаров <turin@fsa-bg.org>\n"
1446"Владимир Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
1447"\n"
1448"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1449"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1450"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1451
1452#. Translators: Please test to see if your translation
1453#. * looks OK and fits within the box
1454#: ../src/callbacks.cpp:184
1455msgid ""
1456"GnomeMeeting is full-featured H.323 compatible videoconferencing, VoIP and "
1457"IP-Telephony application that allows you to make audio and video calls to "
1458"remote users with H.323 hardware or software."
1459msgstr ""
1460"GnomeMeeting e многофункционална H.323 съвместима програма за "
1461"видеоконференции,VoIP и IP-телефония, която позволява да се правят аудио и "
1462"видео обаждания към отдалечени потребители с H.323 хардуеър или софтуеър."
1463
1464#: ../src/calls_history_window.cpp:646
1465msgid "Received Calls"
1466msgstr "Получени обаждания"
1467
1468#: ../src/calls_history_window.cpp:646
1469msgid "Placed Calls"
1470msgstr "Направени обаждания"
1471
1472#: ../src/calls_history_window.cpp:646
1473msgid "Missed Calls"
1474msgstr "Пропуснати обаждания"
1475
1476#: ../src/calls_history_window.cpp:658 ../src/main_window.cpp:1164
1477#: ../src/tray.cpp:302
1478msgid "Calls History"
1479msgstr "История на обажданията"
1480
1481#: ../src/calls_history_window.cpp:701
1482msgid "Date"
1483msgstr "Дата"
1484
1485#: ../src/calls_history_window.cpp:709
1486msgid "Remote User"
1487msgstr "Отдалечен потребител"
1488
1489#: ../src/calls_history_window.cpp:718
1490msgid "Call Duration"
1491msgstr "Продължителност на разговора"
1492
1493#: ../src/calls_history_window.cpp:728
1494msgid "Call End Reason"
1495msgstr "Причина за края на обаждането"
1496
1497#. shouldn't happen...
1498#: ../src/chat_window.cpp:240
1499#, c-format
1500msgid "---- Call begins at %s\n"
1501msgstr "---- Начало на разговора: %s\n"
1502
1503#. prepare the message to be displayed
1504#: ../src/chat_window.cpp:275
1505#, c-format
1506msgid "---- Call ends at %s\n"
1507msgstr "---- Край на разговора: %s\n"
1508
1509#: ../src/chat_window.cpp:408
1510msgid "Open URI"
1511msgstr "Отваряне на URI"
1512
1513#: ../src/chat_window.cpp:411 ../src/chat_window.cpp:427
1514msgid "Copy Link Location"
1515msgstr "Копиране на соченото от препратката"
1516
1517#: ../src/chat_window.cpp:423
1518msgid "Connect to"
1519msgstr "Свързване с"
1520
1521#: ../src/chat_window.cpp:425
1522msgid "Add to Address Book"
1523msgstr "Добавяне към указателя"
1524
1525#: ../src/chat_window.cpp:445
1526msgid "Copy Equation"
1527msgstr "Копиране на уравнение"
1528
1529#: ../src/chat_window.cpp:460
1530msgid "Send message:"
1531msgstr "Изпращане на съобщение:"
1532
1533#: ../src/config-tool-i18n.h:1
1534msgid "YES"
1535msgstr "ДА"
1536
1537#: ../src/config-tool-i18n.h:2
1538msgid "Sorry, this script won't work while GnomeMeeting is running"
1539msgstr ""
1540"За съжаление, този скрипт няма да се изпълни, докато GnomeMeeting работи"
1541
1542#: ../src/config-tool-i18n.h:3
1543msgid "  WARNING!!!"
1544msgstr "  ВНИМАНИЕ!!!"
1545
1546#: ../src/config-tool-i18n.h:4
1547msgid ""
1548"  This script will delete all user GnomeMeeting configuration,\n"
1549"  including preferences that may be important! \n"
1550"  The GConf daemon will be shut down, so make sure you have no\n"
1551"  applications depending on it running.\n"
1552"\n"
1553"  Do you really want to do this?\n"
1554"\n"
1555"  If so, say \"YES\".\n"
1556"\n"
1557msgstr ""
1558"  Скриптът ще изтрие всички потребителски конфигурации на GnomeMeeting,\n"
1559"  включително настройки, които може да са важни! \n"
1560"  GConf ще бъде изключен, така че се уверете, че не вървят\n"
1561"  програми зависещи от него.\n"
1562"\n"
1563"  Наистина ли желаете да направите това?\n"
1564"\n"
1565"  Ако да, натиснете \"ДА\".\n"
1566"\n"
1567
1568#: ../src/config-tool-i18n.h:5
1569msgid "Removing $HOME/.gconf/apps/gnomemeeting"
1570msgstr "Премахване на $HOME/.gconf/apps/gnomemeeting"
1571
1572#: ../src/config-tool-i18n.h:6 ../src/config-tool-i18n.h:11
1573#: ../src/config-tool-i18n.h:13
1574msgid "Shutting down GConf daemon"
1575msgstr "Спиране на GConf"
1576
1577#: ../src/config-tool-i18n.h:7
1578msgid "...Done."
1579msgstr "...Готово."
1580
1581#: ../src/config-tool-i18n.h:8
1582msgid "Leaving configuration alone."
1583msgstr "Без промяна по конфигурацията."
1584
1585#: ../src/config-tool-i18n.h:9
1586msgid "Have a nice day."
1587msgstr "Приятен ден!"
1588
1589#: ../src/config-tool-i18n.h:10
1590msgid ""
1591"  The GConf daemon will be shut down, so make sure you have no\n"
1592"  applications depending on it running.\n"
1593"\n"
1594"  Do you really want to do this?\n"
1595"\n"
1596"  If so, say \"YES\".\n"
1597"\n"
1598msgstr ""
1599"  GConf ще бъде спрян, така че се уверете, че няма работещи програми,\n"
1600"  които да зависят от него.\n"
1601"\n"
1602"  Наистина ли искате да направите това?\n"
1603"\n"
1604"  Ако да, натиснете \"ДА\".\n"
1605"\n"
1606
1607#: ../src/config-tool-i18n.h:12
1608msgid "Removing schemas"
1609msgstr "Премахване на схеми"
1610
1611#: ../src/config-tool-i18n.h:14
1612msgid "Installing schemas"
1613msgstr "Инсталиране на схеми"
1614
1615#: ../src/config-tool-i18n.h:15
1616msgid ""
1617"CRITICAL ERROR -- Schema installation failed.\n"
1618"Most probably you have the GConf daemon running as root.\n"
1619"\n"
1620"Run \"gnomemeeting-config-tool --install-schemas\" as root.\n"
1621msgstr ""
1622"КРИТИЧНА ГРЕШКА - инсталирането на схемата е неуспешно.\n"
1623"Най-вероятно GConf услугата ви работи като root.\n"
1624"\n"
1625"Изпълнете \"gnomemeeting-config-tool --install-schemas\" като root.\n"
1626
1627#: ../src/config-tool-i18n.h:16
1628msgid "Usage:  gnomemeeting-config-tool OPTION"
1629msgstr "Употреба:  gnomemeeting-config-tool ОПЦИЯ"
1630
1631#: ../src/config-tool-i18n.h:17
1632msgid "Fixes problems with the GnomeMeeting settings"
1633msgstr "Поправяне на проблеми с GnomeMeeting настройките"
1634
1635#: ../src/config-tool-i18n.h:18
1636msgid "  --clean                remove all user settings"
1637msgstr "  --clean                премахва всички потребителски настройки"
1638
1639#: ../src/config-tool-i18n.h:19
1640msgid ""
1641"  --install-schemas      install schemas with default settings (run as root)"
1642msgstr ""
1643"  --install-schemas      инсталира схеми с настройки по подразбиране(само "
1644"като root)"
1645
1646#: ../src/config-tool-i18n.h:20
1647msgid ""
1648"  --clean-schemas        remove schemas with default settings (run as root)"
1649msgstr ""
1650"  --clean-schemas        премахва схеми с настройки по подразбиране (само "
1651"като root)"
1652
1653#: ../src/config-tool-i18n.h:21
1654msgid ""
1655"  --fix-permissions      fix permissions of GConf repository (run as root)"
1656msgstr ""
1657"  --fix-permissions      поправя привилегиите за GConf (само като root)"
1658
1659#: ../src/config.cpp:230 ../src/config.cpp:493
1660msgid "Changing this setting will only affect new calls"
1661msgstr "Промяна в тази настройки ще влияе само на нови обаждания"
1662
1663#: ../src/config.cpp:231 ../src/config.cpp:494
1664msgid ""
1665"You have changed a setting that doesn't permit to GnomeMeeting to apply the "
1666"new change to the current call. Your new setting will only take effect for "
1667"the next call."
1668msgstr ""
1669"Променили сте настройка, която не позволява на GnomeMeeting да прилага "
1670"промени към текущото обаждане. Вашите нови настройки ще се използват от "
1671"следващото обаждане."
1672
1673#: ../src/config.cpp:301
1674msgid "H.245 Tunneling disabled"
1675msgstr "H.245 тунелиране изключено"
1676
1677#: ../src/config.cpp:302
1678msgid "H.245 Tunneling enabled"
1679msgstr "H.245·тунелиране·включено"
1680
1681#: ../src/config.cpp:333
1682msgid "Early H.245 disabled"
1683msgstr "Ранен H.245·тунелиране·изключено"
1684
1685#: ../src/config.cpp:334
1686msgid "Early H.245 enabled"
1687msgstr "Ранен H.245·тунелиране·включено"
1688
1689#: ../src/config.cpp:365
1690msgid "Fast Start disabled"
1691msgstr "Бързо стартиране изключено"
1692
1693#: ../src/config.cpp:366
1694msgid "Fast Start enabled"
1695msgstr "Бързо стартиране включено"
1696
1697#: ../src/config.cpp:398
1698msgid "No gateway or proxy specified"
1699msgstr "Няма избран шлюз или посредник"
1700
1701#: ../src/config.cpp:398
1702msgid "You need to specify a host to use as gateway or proxy."
1703msgstr "Трябва да изберете хост за използване като шлюз или посредник."
1704
1705#: ../src/config.cpp:552
1706msgid "Disabled silence detection"
1707msgstr "Изключване откриването на тишина"
1708
1709#: ../src/config.cpp:558
1710msgid "Enabled silence detection"
1711msgstr "Включване откриването на тишина"
1712
1713#: ../src/config.cpp:1120
1714msgid "Forward URL not specified"
1715msgstr "Не е избрано URL за прехвърляне"
1716
1717#: ../src/config.cpp:1121
1718msgid ""
1719"You need to specify an URL where to forward calls in the call forwarding "
1720"section of the preferences!\n"
1721"\n"
1722"Disabling forwarding."
1723msgstr ""
1724"You need to specify an URL where to forward calls in the call forwarding "
1725"section of the preferences!\n"
1726"\n"
1727"Disabling forwarding."
1728
1729#: ../src/connection.cpp:155
1730#, c-format
1731msgid "Opened codec %s for transmission"
1732msgstr "Отваряне на кодека %s за предаване"
1733
1734#: ../src/connection.cpp:158
1735#, c-format
1736msgid "Closed codec %s which was opened for transmission"
1737msgstr "Затваряне на кодека %s, който беше отворен за предаване"
1738
1739#: ../src/connection.cpp:162
1740#, c-format
1741msgid "Opened codec %s for reception"
1742msgstr "Отваряне на·кодека·%s·за·приемане"
1743
1744#: ../src/connection.cpp:165
1745#, c-format
1746msgid "Closed codec %s which was opened for reception"
1747msgstr "Затваряне на·кодека·%s,·който·беше·отворен·за·приемане"
1748
1749#: ../src/connection.cpp:203
1750#, c-format
1751msgid "Failure opening %s for transmission, will try with next common codec"
1752msgstr "Грешка при отваряне на %s за предаване, ще се пробва следващия кодек"
1753
1754#: ../src/connection.cpp:204
1755#, c-format
1756msgid "Failure opening %s for reception, will try with next common codec"
1757msgstr "Грешка·при·отваряне·на·%s·за·приемане,·ще·се·пробва·следващия·кодек"
1758
1759#: ../src/connection.cpp:326 ../src/connection.cpp:327
1760#: ../src/urlhandler.cpp:77 ../src/urlhandler.cpp:78
1761msgid "Call transfer failed"
1762msgstr "Прехвърляне на обаждането пропадна"
1763
1764#: ../src/connection.cpp:326
1765msgid ""
1766"The remote user tried to transfer your call to another user, but it failed."
1767msgstr ""
1768"Отдалечения потребител се опита да прехвърли разговора ви към друг "
1769"потребител, но не стана."
1770
1771#: ../src/druid.cpp:601
1772msgid ""
1773"This is the GnomeMeeting general configuration druid. The following steps "
1774"will set up GnomeMeeting by asking a few simple questions.\n"
1775"\n"
1776"Once you have completed these steps, you can always change them later by "
1777"selecting Preferences in the Edit menu."
1778msgstr ""
1779"Това е помощникът за настройки на GnomeMeeting. В следващите страници "
1780"програмата ще бъде настроена с няколко проси въпроса.\n"
1781"\n"
1782"След като веднъж сте настроили програмата, можете да промените настройките "
1783"от \"Настройки\" на менюто \"Редактиране\"."
1784
1785#: ../src/druid.cpp:613
1786#, c-format
1787msgid "Configuration Druid - page 1/%d"
1788msgstr "Програма за настройки -·страница 1/%d"
1789
1790#: ../src/druid.cpp:655
1791#, c-format
1792msgid "Personal Information - page %d/%d"
1793msgstr "Лична информация - страница %d/%d"
1794
1795#. The user fields
1796#: ../src/druid.cpp:668
1797msgid "Please enter your first name and your surname:"
1798msgstr "Моля, въведете името и фамилията си:"
1799
1800#: ../src/druid.cpp:676
1801msgid ""
1802"Your first name and surname will be used when connecting to other VoIP and "
1803"videoconferencing software."
1804msgstr ""
1805"Вашите име и фамилия ще бъдат използвани, когато се свързвате с други "
1806"програми за VoIP и видео конференция."
1807
1808#: ../src/druid.cpp:721
1809#, c-format
1810msgid "Callto URL - page %d/%d"
1811msgstr "URL за обаждане към -·страница·%d/%d"
1812
1813#: ../src/druid.cpp:732
1814msgid "Please enter your e-mail address:"
1815msgstr "Моля, въведете вашия имейл адрес:"
1816
1817#: ../src/druid.cpp:740
1818msgid ""
1819"Your e-mail address is used when registering to the GnomeMeeting users "
1820"directory. It is used to create a callto address permitting your contacts to "
1821"easily call you wherever you are."
1822msgstr ""
1823"Адресът на електронната ви поща се използва за записване в списъка с "
1824"потребители на GnomeMeeting. Също се използва за адрес за обаждания, на "
1825"който хората лесно могат да ви се обаждат, независимо къде се намирате."
1826
1827#: ../src/druid.cpp:749
1828msgid ""
1829"I don't want to register to the GnomeMeeting users directory and get a "
1830"callto address"
1831msgstr ""
1832"Не искам да се регистрирам в списъка с потребители на GnomeMeeting и да "
1833"получавам номер за обаждания."
1834
1835#: ../src/druid.cpp:798
1836#, c-format
1837msgid "Connection Type - page %d/%d"
1838msgstr "Вид връзка - страница %d/%d"
1839
1840#. The connection type
1841#: ../src/druid.cpp:810
1842msgid "Please choose your connection type:"
1843msgstr "Моля, изберете вида на вашата връзка:"
1844
1845#: ../src/druid.cpp:818
1846msgid ""
1847"The connection type will permit determining the best quality settings that "
1848"GnomeMeeting will use during calls. You can later change the settings "
1849"individually in the preferences window."
1850msgstr ""
1851"Видът на връзката ще помогне за определяне на най-подходящите настройки на "
1852"качеството на звука и картината. По-късно можете да промените стойностите от "
1853"прозореца за настройки."
1854
1855#: ../src/druid.cpp:856
1856#, c-format
1857msgid "NAT Type - page %d/%d"
1858msgstr "Вид NAT - страница %d от %d"
1859
1860#: ../src/druid.cpp:866
1861msgid "Click here to detect your NAT Type:"
1862msgstr "Натиснете тук за откриване вида на NAT:"
1863
1864#: ../src/druid.cpp:870
1865msgid "Detect NAT Type"
1866msgstr "Откриване вида на NAT"
1867
1868#: ../src/druid.cpp:874
1869msgid ""
1870"The NAT type detection will permit to assist you in configuring your NAT "
1871"router to be able to do calls with GnomeMeeting."
1872msgstr ""
1873"Откриването на вида на NAT ще помогне в настройката на маршрутизатора ви за "
1874"обработка на обаждания през GnomeMeeting."
1875
1876#: ../src/druid.cpp:915
1877#, c-format
1878msgid "Audio Manager - page %d/%d"
1879msgstr "Аудио мениджър - страница %d/%d"
1880
1881#. The Audio devices
1882#: ../src/druid.cpp:927
1883msgid "Please choose your audio manager:"
1884msgstr "Моля, изберете вашия аудио мениджър:"
1885
1886#: ../src/druid.cpp:935
1887msgid ""
1888"The audio manager is the plugin that will manage your audio devices, ALSA is "
1889"probably the best choice when available."
1890msgstr ""
1891"Аудио мениджърът е приставката, която ще управлява вашите аудио устройства, "
1892"ALSA е може би най-добрият избор, ако е наличен."
1893
1894#: ../src/druid.cpp:974
1895#, c-format
1896msgid "Audio Devices - page %d/%d"
1897msgstr "Звукови устройства - страница %d/%d"
1898
1899#. The Audio devices
1900#: ../src/druid.cpp:986
1901msgid "Please choose the audio output device:"
1902msgstr "Моля, изберете изходното аудио устройство:"
1903
1904#: ../src/druid.cpp:994
1905msgid ""
1906"The audio output device is the device managed by the audio manager that will "
1907"be used to play audio."
1908msgstr ""
1909"Това е звуковото устройство, което ще се използва за възпроизвеждане на звук."
1910
1911#: ../src/druid.cpp:1004
1912msgid "Please choose the audio input device:"
1913msgstr "Моля, изберете входното аудио устройство:"
1914
1915#: ../src/druid.cpp:1012
1916msgid ""
1917"The audio input device is the device managed by the audio manager that will "
1918"be used to record your voice."
1919msgstr ""
1920"Това е звуковото устройство, което ще се използва за записване на гласа ви."
1921
1922#: ../src/druid.cpp:1025 ../src/druid.cpp:1159
1923msgid "Test Settings"
1924msgstr "Изпробване на настройките"
1925
1926#: ../src/druid.cpp:1069
1927#, c-format
1928msgid "Video Manager - page %d/%d"
1929msgstr "Видео мениджър - страница %d/%d"
1930
1931#. The Audio devices
1932#: ../src/druid.cpp:1081
1933msgid "Please choose your video manager:"
1934msgstr "Моля, изберете видео мениджър:"
1935
1936#: ../src/druid.cpp:1089
1937msgid ""
1938"The video manager is the plugin that will manage your video devices, "
1939"Video4Linux is the most common choice if you own a webcam."
1940msgstr ""
1941"Това е приставката, която ще управлява видео устройствата ви. Video4Linux е "
1942"подходящият избор, ако използвате уеб-камера."
1943
1944#: ../src/druid.cpp:1127
1945#, c-format
1946msgid "Video Devices - page %d/%d"
1947msgstr "Видео устройства·-·страница·%d/%d"
1948
1949#. The Video devices
1950#: ../src/druid.cpp:1139
1951msgid "Please choose the video input device:"
1952msgstr "Моля, въведете входното видео устройство:"
1953
1954#: ../src/druid.cpp:1147
1955msgid ""
1956"The video input device is the device managed by the video manager that will "
1957"be used to capture video."
1958msgstr ""
1959"Това е видео устройството, което ще бъде използвано за заснемане на образа "
1960"ви."
1961
1962#: ../src/druid.cpp:1195
1963#, c-format
1964msgid "Configuration complete - page %d/%d"
1965msgstr "Конфигурация завършена·-·страница·%d/%d"
1966
1967#: ../src/druid.cpp:1432 ../src/druid.cpp:1692 ../src/druid.cpp:1709
1968#: ../src/druid.cpp:1775 ../src/endpoint.cpp:1835 ../src/gnomemeeting.cpp:275
1969#: ../src/gnomemeeting.cpp:277 ../src/gnomemeeting.cpp:279
1970#: ../src/sound_handling.cpp:564 ../src/sound_handling.cpp:565
1971#: ../src/videograbber.cpp:310 ../src/videograbber.cpp:566
1972msgid "No device found"
1973msgstr "Не беше открито устройство"
1974
1975#: ../src/druid.cpp:1562
1976msgid "56k Modem"
1977msgstr "56k Модем"
1978
1979#: ../src/druid.cpp:1563
1980msgid "ISDN"
1981msgstr "ISDN"
1982
1983#: ../src/druid.cpp:1564
1984msgid "xDSL/Cable"
1985msgstr "xDSL/Cable"
1986
1987#: ../src/druid.cpp:1565
1988msgid "T1/LAN"
1989msgstr "T1/LAN"
1990
1991#: ../src/druid.cpp:1566
1992msgid "Keep current settings"
1993msgstr "Запазване на текущите настройки"
1994
1995#: ../src/druid.cpp:1838
1996#, c-format
1997msgid ""
1998"You have now finished the GnomeMeeting configuration. All the settings can "
1999"be changed in the GnomeMeeting preferences. Enjoy!\n"
2000"\n"
2001"\n"
2002"Configuration summary:\n"
2003"\n"
2004"Username: %s\n"
2005"Connection type: %s\n"
2006"Audio manager: %s\n"
2007"Audio player: %s\n"
2008"Audio recorder: %s\n"
2009"Video manager: %s\n"
2010"Video input: %s\n"
2011"Callto URL: %s\n"
2012msgstr ""
2013"Завършихте конфигурацията на GnomeMeeting. Всички настройки могат да бъдат "
2014"променени от Настройки в GnomeMeeting. Забавлявайте се!\n"
2015"\n"
2016"\n"
2017"Обобщение на настройките:\n"
2018"\n"
2019"Потребителско име:  %s\n"
2020"Вид връзка:··%s\n"
2021"Аудио мениджър:  %s\n"
2022"Аудио плейър:  %s\n"
2023"Аудио записване:  %s\n"
2024"Видео мениджър:  %s\n"
2025"Видео вход:  %s\n"
2026"URL за обаждане към:  %s\n"
2027
2028#: ../src/druid.cpp:1887
2029msgid "First Time Configuration Druid"
2030msgstr "Конфигурация за първи път"
2031
2032#. Update the log and status bar
2033#: ../src/endpoint.cpp:826
2034#, c-format
2035msgid "Call from %s"
2036msgstr "Обаждане от %s"
2037
2038#: ../src/endpoint.cpp:838
2039#, c-format
2040msgid "Forwarding call from %s to %s (Forward all calls)"
2041msgstr "Прехвърляне на·обаждане·от·%s·към·%s·(Прехвърля всички)"
2042
2043#: ../src/endpoint.cpp:845
2044#, c-format
2045msgid "Rejecting call from %s (Do Not Disturb)"
2046msgstr "Отхвърляне на разговор с %s (Не ме безпокойте)"
2047
2048#: ../src/endpoint.cpp:857
2049#, c-format
2050msgid "Forwarding call from %s to %s (Busy)"
2051msgstr "Прехвърляне на обаждане от %s към %s (Заето)"
2052
2053#. there is no forwarding, so reject the call
2054#: ../src/endpoint.cpp:866
2055#, c-format
2056msgid "Rejecting call from %s (Busy)"
2057msgstr "Отхвърляне на разговор с %s (Заето)"
2058
2059#: ../src/endpoint.cpp:875
2060#, c-format
2061msgid "Accepting call from %s (Auto Answer)"
2062msgstr "Приемане на разговор от %s (Автоматично отговаряне)"
2063
2064#: ../src/endpoint.cpp:900
2065msgid "Call rejected"
2066msgstr "Обаждане отхвърлено"
2067
2068#: ../src/endpoint.cpp:909 ../src/endpoint.cpp:1313 ../src/endpoint.cpp:2260
2069msgid "Call forwarded"
2070msgstr "Обаждане прехвърлено"
2071
2072#: ../src/endpoint.cpp:921
2073msgid "Call automatically answered"
2074msgstr "Обаждане автоматично отговорено"
2075
2076#: ../src/endpoint.cpp:1001
2077#, c-format
2078msgid "Forwarding call to %s"
2079msgstr "Прехвърляне на обаждането към %s"
2080
2081#: ../src/endpoint.cpp:1012
2082#, c-format
2083msgid "Error while forwarding call to %s"
2084msgstr "Грешка при прехвърлянето на разговора към %s"
2085
2086#: ../src/endpoint.cpp:1015
2087msgid "There was an error when forwarding the call to the given host."
2088msgstr "Имаше грешка при прехвърлянето на обаждането към избрания хост."
2089
2090#: ../src/endpoint.cpp:1104
2091msgid "Connected"
2092msgstr "Свързан"
2093
2094#: ../src/endpoint.cpp:1106
2095#, c-format
2096msgid "Connected with %s using %s"
2097msgstr "Свързан с %s използвайки %s"
2098
2099#: ../src/endpoint.cpp:1277
2100msgid "Local user cleared the call"
2101msgstr "Локалният потребител изчисти обаждането"
2102
2103#: ../src/endpoint.cpp:1280
2104msgid "Remote user cleared the call"
2105msgstr "Отдалеченият потребител изчисти обаждането"
2106
2107#: ../src/endpoint.cpp:1283
2108msgid "Remote user did not accept the call"
2109msgstr "Отдалеченият потребител не прие обаждането"
2110
2111#: ../src/endpoint.cpp:1286 ../src/endpoint.cpp:1289
2112msgid "Local user did not accept the call"
2113msgstr "Локалният потребител не прие обаждането"
2114
2115#: ../src/endpoint.cpp:1292
2116msgid "The Gatekeeper cleared the call"
2117msgstr "Gatekeeper-ът изчисти обаждането"
2118
2119#: ../src/endpoint.cpp:1295
2120msgid "Call not answered in the required time"
2121msgstr "Обаждането отговорено в нужното време"
2122
2123#: ../src/endpoint.cpp:1298
2124msgid "Remote user has stopped calling"
2125msgstr "Отдалеченият потребител спря обаждането"
2126
2127#: ../src/endpoint.cpp:1301
2128msgid "Abnormal call termination"
2129msgstr "Необичайно прекъсване на обаждане"
2130
2131#: ../src/endpoint.cpp:1304
2132msgid "Could not connect to remote host"
2133msgstr "Неуспех при свързване с отдалечен хост"
2134
2135#: ../src/endpoint.cpp:1307
2136msgid "Insufficient bandwidth"
2137msgstr "Недостатъчна бързина на връзката"
2138
2139#: ../src/endpoint.cpp:1310
2140msgid "No common codec"
2141msgstr "Няма подходящ кодек"
2142
2143#: ../src/endpoint.cpp:1316
2144msgid "Security check failed"
2145msgstr "Грешка при проверката на сигурността"
2146
2147#: ../src/endpoint.cpp:1319
2148msgid "Local user is busy"
2149msgstr "Локалният потребител е зает"
2150
2151#: ../src/endpoint.cpp:1322
2152msgid "Remote user is busy"
2153msgstr "Дава заето!"
2154
2155#: ../src/endpoint.cpp:1325 ../src/endpoint.cpp:1328
2156msgid "Congested link to remote party"
2157msgstr "Congested link to remote party"
2158
2159#: ../src/endpoint.cpp:1331 ../src/endpoint.cpp:1334
2160msgid "Remote user is unreachable"
2161msgstr "Отдалеченият потребител не е достъпен"
2162
2163#: ../src/endpoint.cpp:1337
2164msgid "Remote host is offline"
2165msgstr "Отдалеченият хост е изключен"
2166
2167#: ../src/endpoint.cpp:1340
2168msgid "Temporary failure"
2169msgstr "Временно пропадане"
2170
2171#: ../src/endpoint.cpp:1343 ../src/urlhandler.cpp:466
2172#: ../src/urlhandler.cpp:471
2173msgid "User not found"
2174msgstr "Потребителят не е намерен"
2175
2176#: ../src/endpoint.cpp:1347
2177msgid "Call completed"
2178msgstr "Разговорът е завършен"
2179
2180#: ../src/endpoint.cpp:1370
2181#, c-format
2182msgid "Missed %d call"
2183msgid_plural "Missed %d calls"
2184msgstr[0] "Пропуснати са %d обаждания"
2185msgstr[1] "Пропуснати са %d обаждания"
2186
2187#: ../src/endpoint.cpp:1670
2188msgid "Error while starting the listener"
2189msgstr "Грешка при стартиране на слушането"
2190
2191#: ../src/endpoint.cpp:1670
2192msgid ""
2193"You will not be able to receive incoming calls. Please check that no other "
2194"program is already running on the port used by GnomeMeeting."
2195msgstr ""
2196"Няма да можете да приемате обаждания. Моля, проверете дали някоя друга "
2197"програма не върви на този порт използван от GnomeMeeting."
2198
2199#: ../src/endpoint.cpp:1821
2200msgid "Attaching lid hardware to codec"
2201msgstr "Прикрепяне на lid hardware към кодек"
2202
2203#: ../src/endpoint.cpp:1855
2204#, c-format
2205msgid "Opened %s for recording with plugin %s"
2206msgstr "Отворен %s за запис с плъгина %s"
2207
2208#: ../src/endpoint.cpp:1856
2209#, c-format
2210msgid "Opened %s for playing with plugin %s"
2211msgstr "Отворен·%s·за·възпроизвеждане с плъгина·%s"
2212
2213#: ../src/endpoint.cpp:1892
2214msgid "Could not open audio channel for audio transmission"
2215msgstr "Неуспех при отваряне на аудио канала за аудио предаване"
2216
2217#: ../src/endpoint.cpp:1892
2218msgid ""
2219"An error occured while trying to record from the soundcard for the audio "
2220"transmission. Please check that your soundcard is not busy and that your "
2221"driver supports full-duplex.\n"
2222"The audio transmission has been disabled."
2223msgstr ""
2224"An error occured while trying to record from the soundcard for the audio "
2225"transmission. Please check that your soundcard is not busy and that your "
2226"driver supports full-duplex.\n"
2227"The audio transmission has been disabled."
2228
2229#: ../src/endpoint.cpp:1897
2230msgid "Could not open audio channel for audio reception"
2231msgstr "Звуковият канал не може да бъде отворен за приемане"
2232
2233#: ../src/endpoint.cpp:1897
2234msgid ""
2235"An error occured while trying to play audio to the soundcard for the audio "
2236"reception. Please check that your soundcard is not busy and that your driver "
2237"supports full-duplex.\n"
2238"The audio reception has been disabled."
2239msgstr ""
2240"An error occured while trying to play audio to the soundcard for the audio "
2241"reception. Please check that your soundcard is not busy and that your driver "
2242"supports full-duplex.\n"
2243"The audio reception has been disabled."
2244
2245#: ../src/endpoint.cpp:2087
2246#, c-format
2247msgid "%.2ld:%.2ld:%.2ld  A:%.2f/%.2f   V:%.2f/%.2f"
2248msgstr "%.2ld:%.2ld:%.2ld  A:%.2f/%.2f   V:%.2f/%.2f"
2249
2250#: ../src/endpoint.cpp:2257
2251#, c-format
2252msgid "Forwarding Call to %s (No Answer)"
2253msgstr "Прехвърляне на обаждане към %s (Няма отговор)"
2254
2255#: ../src/gatekeeper.cpp:132
2256#, c-format
2257msgid "Unregistered from gatekeeper %s"
2258msgstr "Отрегистриран от gatekeeper %s"
2259
2260#: ../src/gatekeeper.cpp:148
2261msgid "Invalid gatekeeper hostname"
2262msgstr "Невалиден хост за gatekeeper"
2263
2264#: ../src/gatekeeper.cpp:148
2265msgid "Please provide a hostname to use for the gatekeeper."
2266msgstr "Посочете хост, който да бъде ползван от gatekeeper."
2267
2268#: ../src/gatekeeper.cpp:156
2269msgid "Invalid gatekeeper ID"
2270msgstr "Невалиден ID на gatekeeper"
2271
2272#: ../src/gatekeeper.cpp:156
2273msgid "Please provide a valid ID for the gatekeeper."
2274msgstr "Задайте правилен идентификатор за gatekeeper."
2275
2276#: ../src/gatekeeper.cpp:199
2277msgid "Gatekeeper registration failed: duplicate alias"
2278msgstr "Грешка при регистране към gatekeeper: дублиране на псевдоним"
2279
2280#: ../src/gatekeeper.cpp:203
2281msgid "Gatekeeper registration failed: bad login/password"
2282msgstr ""
2283"Регистрацията на Gatekeeper е неуспешна: не вярно потребителско име или "
2284"парола"
2285
2286#: ../src/gatekeeper.cpp:206
2287msgid "Gatekeeper registration failed: transport error"
2288msgstr "Грешка при регистране към gatekeeper: грешка в транспорта"
2289
2290#: ../src/gatekeeper.cpp:209 ../src/gatekeeper.cpp:214
2291msgid "Gatekeeper registration failed"
2292msgstr "Грешка при регистране към gatekeeper"
2293
2294#: ../src/gatekeeper.cpp:229
2295#, c-format
2296msgid "Gatekeeper set to %s"
2297msgstr "Gatekeeper set to %s"
2298
2299#: ../src/gnomemeeting.cpp:89
2300msgid "Notification area not detected"
2301msgstr "Областта за съобщения не е открита"
2302
2303#: ../src/gnomemeeting.cpp:89
2304msgid ""
2305"You have chosen to start GnomeMeeting hidden, however the notification area "
2306"is not present in your panel, GnomeMeeting can thus not start hidden."
2307msgstr ""
2308"Избрали сте да стартирате GnomeMeeting скрит, само че района за съобщения не "
2309"присъства на вашия панел, затова GnomeMeeting не може да се стартира скрит."
2310
2311#: ../src/gnomemeeting.cpp:154
2312msgid "Answering incoming call"
2313msgstr "Отговаряне на входящо обаждане"
2314
2315#: ../src/gnomemeeting.cpp:176
2316msgid "Trying to stop calling"
2317msgstr "Опит за спиране на обаждане"
2318
2319#: ../src/gnomemeeting.cpp:185
2320msgid "Stopping current call"
2321msgstr "Спиране на текущ разговор"
2322
2323#: ../src/gnomemeeting.cpp:191
2324msgid "Refusing Incoming call"
2325msgstr "Отказване на входящо обаждане"
2326
2327#. Init the address book
2328#: ../src/gnomemeeting.cpp:424
2329msgid "On This Computer"
2330msgstr "На този компютър"
2331
2332#: ../src/gnomemeeting.cpp:424
2333msgid "Personal"
2334msgstr "Лична"
2335
2336#: ../src/gnomemeeting.cpp:482
2337#, c-format
2338msgid "Started GnomeMeeting %d.%d.%d for user %s"
2339msgstr "Зареден е GnomeMeeting %d.%d.%d за потребител %s"
2340
2341#: ../src/ils.cpp:101
2342msgid "Invalid parameters"
2343msgstr "Невалидни параметри"
2344
2345#: ../src/ils.cpp:101
2346msgid ""
2347"Please provide your first name and e-mail in the Personal Data section in "
2348"order to be able to register to the users directory."
2349msgstr ""
2350"Моля, въведете първото си име и е-пощата в раздела за лична информация, за "
2351"да можете да се регистрирате в базата данни за потребители."
2352
2353#: ../src/ils.cpp:140
2354msgid "Invalid users directory"
2355msgstr "Невалидна база данни с потребители"
2356
2357#: ../src/ils.cpp:140
2358msgid "Operation impossible since there is no users directory specified."
2359msgstr ""
2360"Операцията не е възможна, тъй като няма избрана база данни с потребители."
2361
2362#: ../src/ils.cpp:226
2363msgid "Failed to parse XML file"
2364msgstr "Неуспех при прегледа на XML файл"
2365
2366#: ../src/ils.cpp:226
2367msgid ""
2368"There was an error while parsing the XML file. Please make sure that it is "
2369"correctly installed in your system."
2370msgstr ""
2371"Грешка при обработката на XML файла. Проверете дали е инсталиран правилно на "
2372"системата ви."
2373
2374#: ../src/ils.cpp:237
2375msgid "Bad information"
2376msgstr "Грешна информация"
2377
2378#: ../src/ils.cpp:237
2379#, c-format
2380msgid "Bad LDAP information from XML file: %s."
2381msgstr "Грешна LDAP информация от XML файла: %s."
2382
2383#: ../src/ils.cpp:245
2384#, c-format
2385msgid "ILS registration failed: unable to connect to %s"
2386msgstr "ILS registration failed: unable to connect to %s"
2387
2388#: ../src/ils.cpp:258
2389msgid "ILS registration failed: unable to set time limit on operations"
2390msgstr ""
2391"Грешка при ILS регистрацията: невъзможно задаване на времево ограничение на "
2392"операциите"
2393
2394#: ../src/ils.cpp:270
2395#, c-format
2396msgid "ILS registration failed: failed to bind to %s"
2397msgstr "ILS registration failed: failed to bind to %s"
2398
2399#: ../src/ils.cpp:298
2400#, c-format
2401msgid "Updated information on %s"
2402msgstr "Обновени са данните в %s."
2403
2404#: ../src/ils.cpp:302
2405#, c-format
2406msgid "Unregistered from %s"
2407msgstr "Отрегистриран от %s"
2408
2409#: ../src/lid.cpp:114
2410#, c-format
2411msgid "Opened Quicknet device %s"
2412msgstr "Quicknet устройство %s затворено"
2413
2414#: ../src/lid.cpp:135
2415msgid "Error while opening the Quicknet device."
2416msgstr "Грешка при отваряне на Quicknet устройството."
2417
2418#: ../src/lid.cpp:135
2419msgid ""
2420"Please check that your driver is correctly installed and that the device is "
2421"working correctly."
2422msgstr ""
2423"Моля, уверете се, че драйверът е правилно инсталиран и че устройството "
2424"работи правилно."
2425
2426#: ../src/lid.cpp:162
2427#, c-format
2428msgid "Closed Quicknet device %s"
2429msgstr "Quicknet устройство %s затворено"
2430
2431#: ../src/lid.cpp:253 ../src/lid.cpp:254
2432msgid "Phone is off hook"
2433msgstr "Телефонът е изключен от мрежата"
2434
2435#: ../src/lid.cpp:292 ../src/lid.cpp:293
2436msgid "Phone is on hook"
2437msgstr "Телефонът е включен в мрежата"
2438
2439#: ../src/log_window.cpp:121 ../src/main_window.cpp:1159
2440msgid "General History"
2441msgstr "Обща история"
2442
2443#: ../src/main_window.cpp:704
2444msgid ""
2445"Enter an URL to call on the left, and click on this button to connect to the "
2446"given URL"
2447msgstr ""
2448"Вляво въведете URL, което да бъде избрано и натиснете този бутон, за да се "
2449"свържете към това URL."
2450
2451#: ../src/main_window.cpp:756
2452msgid "Open text chat"
2453msgstr "Отваряне на текстов разговор"
2454
2455#: ../src/main_window.cpp:780
2456msgid "Open control panel"
2457msgstr "Отваряне на контролния панел"
2458
2459#: ../src/main_window.cpp:799
2460msgid "Open address book"
2461msgstr "Отваряне на указателя"
2462
2463#: ../src/main_window.cpp:820
2464msgid "Display images from your camera device"
2465msgstr "Показване на изображение от вашата камера"
2466
2467#: ../src/main_window.cpp:846
2468msgid ""
2469"Audio transmission status. During a call, click here to suspend or resume "
2470"the audio transmission."
2471msgstr ""
2472"Състояние на звуковото предаване. По време на разговор натиснете тук, за да "
2473"спрете или продължите звуковото предаване."
2474
2475#: ../src/main_window.cpp:869
2476msgid ""
2477"Video transmission status. During a call, click here to suspend or resume "
2478"the video transmission."
2479msgstr ""
2480"Статус на видео предаването. По време на обаждане натиснете тук, за да "
2481"спрете или да продължите видео предаването."
2482
2483#: ../src/main_window.cpp:944
2484msgid "C_all"
2485msgstr "Набиране"
2486
2487#: ../src/main_window.cpp:946
2488msgid "C_onnect"
2489msgstr "Свързване"
2490
2491#: ../src/main_window.cpp:946 ../src/tray.cpp:258
2492msgid "Create a new connection"
2493msgstr "Създаване на нова връзка"
2494
2495#: ../src/main_window.cpp:949 ../src/tray.cpp:261
2496msgid "_Disconnect"
2497msgstr "Прекъсване на връзката"
2498
2499#: ../src/main_window.cpp:950 ../src/tray.cpp:262
2500msgid "Close the current connection"
2501msgstr "Затваряне на текущата връзка"
2502
2503#: ../src/main_window.cpp:956 ../src/tray.cpp:268
2504msgid "_Available"
2505msgstr "Свободен"
2506
2507#: ../src/main_window.cpp:957 ../src/tray.cpp:269
2508msgid "Display a popup to accept the call"
2509msgstr "Изскачане на прозорец за приемане на разговора"
2510
2511#: ../src/main_window.cpp:962 ../src/tray.cpp:274
2512msgid "Aut_o Answer"
2513msgstr "Автоматичн_о отговаряне"
2514
2515#: ../src/main_window.cpp:963 ../src/tray.cpp:275
2516msgid "Auto answer calls"
2517msgstr "Автоматично отговаряне на обаждания"
2518
2519#: ../src/main_window.cpp:968 ../src/tray.cpp:280
2520msgid "_Do Not Disturb"
2521msgstr "_Не ме безпокойте"
2522
2523#: ../src/main_window.cpp:969 ../src/tray.cpp:281
2524msgid "Reject calls"
2525msgstr "Отхвърляне на обаждания"
2526
2527#: ../src/main_window.cpp:974 ../src/tray.cpp:286
2528msgid "_Forward"
2529msgstr "Прехвърляне"
2530
2531#: ../src/main_window.cpp:974 ../src/tray.cpp:286
2532msgid "Forward calls"
2533msgstr "Прехвърляне на обаждания"
2534
2535#: ../src/main_window.cpp:982
2536msgid "Speed dials"
2537msgstr "Бързо набиране"
2538
2539#: ../src/main_window.cpp:986 ../src/main_window.cpp:2889
2540msgid "_Hold Call"
2541msgstr "Задържане на обаждането"
2542
2543#: ../src/main_window.cpp:986
2544msgid "Hold the current call"
2545msgstr "Задържане на текущото обаждане"
2546
2547#: ../src/main_window.cpp:990
2548msgid "_Transfer Call"
2549msgstr "Прехвърляне на обаждане"
2550
2551#: ../src/main_window.cpp:991
2552msgid "Transfer the current call"
2553msgstr "Прехвърляне на текущото обаждане"
2554
2555#: ../src/main_window.cpp:998 ../src/main_window.cpp:2923
2556msgid "Suspend _Audio"
2557msgstr "Спиране на звука"
2558
2559#: ../src/main_window.cpp:999
2560msgid "Suspend or resume the audio transmission"
2561msgstr "Спиране или продължаване на звуковото предаване"
2562
2563#: ../src/main_window.cpp:1003 ../src/main_window.cpp:2925
2564msgid "Suspend _Video"
2565msgstr "Спиране на видео"
2566
2567#: ../src/main_window.cpp:1004
2568msgid "Suspend or resume the video transmission"
2569msgstr "Спиране или продължаване на видео предаването"
2570
2571#: ../src/main_window.cpp:1011
2572msgid "_Save Current Picture"
2573msgstr "Записване на текущата картинка"
2574
2575#: ../src/main_window.cpp:1012
2576msgid "Save a snapshot of the current video"
2577msgstr "Записване на снапшот от текущото видео"
2578
2579#: ../src/main_window.cpp:1018
2580msgid "Close the GnomeMeeting window"
2581msgstr "Затваряне на GnomeMeeting прозореца"
2582
2583#: ../src/main_window.cpp:1025 ../src/tray.cpp:342
2584msgid "_Quit"
2585msgstr "Изход"
2586
2587#: ../src/main_window.cpp:1025 ../src/tray.cpp:343
2588msgid "Quit GnomeMeeting"
2589msgstr "Излизане от GnomeMeeting"
2590
2591#: ../src/main_window.cpp:1029
2592msgid "_Edit"
2593msgstr "Редактиране"
2594
2595#: ../src/main_window.cpp:1031
2596msgid "Configuration Druid"
2597msgstr "Програма за настройките"
2598
2599#: ../src/main_window.cpp:1032
2600msgid "Run the configuration druid"
2601msgstr "Пускане на програмата за настройките"
2602
2603#: ../src/main_window.cpp:1039 ../src/tray.cpp:310
2604msgid "_Preferences"
2605msgstr "Настройки"
2606
2607#: ../src/main_window.cpp:1040 ../src/tray.cpp:311
2608msgid "Change your preferences"
2609msgstr "Промяна на настройките"
2610
2611#: ../src/main_window.cpp:1045
2612msgid "_View"
2613msgstr "Преглед"
2614
2615#: ../src/main_window.cpp:1047 ../src/pref_window.cpp:714
2616msgid "Text Chat"
2617msgstr "Текстов чат"
2618
2619#: ../src/main_window.cpp:1048
2620msgid "View/Hide the text chat window"
2621msgstr "Показване/скриване на прозореца за чата"
2622
2623#: ../src/main_window.cpp:1054
2624msgid "Control Panel"
2625msgstr "Контролен панел"
2626
2627#: ../src/main_window.cpp:1056 ../src/main_window.cpp:1260
2628msgid "Statistics"
2629msgstr "Статистики"
2630
2631#: ../src/main_window.cpp:1057
2632msgid "View audio/video transmission and reception statistics"
2633msgstr "Показване на статистика за предаването и приемането на звук и картина"
2634
2635#: ../src/main_window.cpp:1062
2636msgid "_Dialpad"
2637msgstr "Панел за набиране"
2638
2639#: ../src/main_window.cpp:1062
2640msgid "View the dialpad"
2641msgstr "Показване на панела за набиране"
2642
2643#: ../src/main_window.cpp:1067
2644msgid "_Audio Settings"
2645msgstr "Звукови настройки"
2646
2647#: ../src/main_window.cpp:1068
2648msgid "View audio settings"
2649msgstr "Показване на аудио настройките"
2650
2651#: ../src/main_window.cpp:1073
2652msgid "_Video Settings"
2653msgstr "Видео настройки"
2654
2655#: ../src/main_window.cpp:1074
2656msgid "View video settings"
2657msgstr "Показване на видео настройките"
2658
2659#: ../src/main_window.cpp:1079 ../src/pref_window.cpp:1077
2660msgid "Off"
2661msgstr "Изключване"
2662
2663#: ../src/main_window.cpp:1079
2664msgid "Hide the control panel"
2665msgstr "Скриване на контролния панел"
2666
2667#: ../src/main_window.cpp:1087
2668msgid "_Clear Text Chat"
2669msgstr "Изчистване на текстовия чат"
2670
2671#: ../src/main_window.cpp:1088
2672msgid "Clear the text chat"
2673msgstr "Изчистване на текстовия чат"
2674
2675#: ../src/main_window.cpp:1095 ../src/main_window.cpp:3861
2676msgid "Local Video"
2677msgstr "Локален видео сигнал"
2678
2679#: ../src/main_window.cpp:1096
2680msgid "Local video image"
2681msgstr "Локална видео картина"
2682
2683#: ../src/main_window.cpp:1101 ../src/main_window.cpp:3867
2684msgid "Remote Video"
2685msgstr "Отдалечен видео сигнал"
2686
2687#: ../src/main_window.cpp:1102
2688msgid "Remote video image"
2689msgstr "Отдалечена видео картина"
2690
2691#: ../src/main_window.cpp:1107
2692msgid "Both (Picture-in-Picture)"
2693msgstr "И двата (Picture-in-Picture)"
2694
2695#: ../src/main_window.cpp:1108 ../src/main_window.cpp:1114
2696#: ../src/main_window.cpp:1121
2697msgid "Both video images"
2698msgstr "И двете видео картини"
2699
2700#: ../src/main_window.cpp:1113
2701msgid "Both (Side-by-Side)"
2702msgstr "И двата (Side-by-Side)"
2703
2704#: ../src/main_window.cpp:1120
2705msgid "Both (Both in New Windows)"
2706msgstr "И двата (и двата в нови прозорци)"
2707
2708#: ../src/main_window.cpp:1129 ../src/main_window.cpp:1635
2709#: ../src/main_window.cpp:1660
2710msgid "Zoom In"
2711msgstr "Увеличаване"
2712
2713#: ../src/main_window.cpp:1129 ../src/main_window.cpp:1635
2714#: ../src/main_window.cpp:1660
2715msgid "Zoom in"
2716msgstr "Увеличаване"
2717
2718#: ../src/main_window.cpp:1133 ../src/main_window.cpp:1639
2719#: ../src/main_window.cpp:1664
2720msgid "Zoom Out"
2721msgstr "Намаляване"
2722
2723#: ../src/main_window.cpp:1133 ../src/main_window.cpp:1639
2724#: ../src/main_window.cpp:1664
2725msgid "Zoom out"
2726msgstr "Намаляване"
2727
2728#: ../src/main_window.cpp:1137 ../src/main_window.cpp:1643
2729#: ../src/main_window.cpp:1668
2730msgid "Normal Size"
2731msgstr "Нормален размер"
2732
2733#: ../src/main_window.cpp:1137 ../src/main_window.cpp:1643
2734#: ../src/main_window.cpp:1668
2735msgid "Normal size"
2736msgstr "Нормален размер"
2737
2738#: ../src/main_window.cpp:1143 ../src/main_window.cpp:1649
2739#: ../src/main_window.cpp:1674
2740msgid "Fullscreen"
2741msgstr "Пълен екран"
2742
2743#: ../src/main_window.cpp:1149
2744msgid "_Tools"
2745msgstr "Инструменти"
2746
2747#: ../src/main_window.cpp:1151 ../src/tray.cpp:294
2748msgid "Address _Book"
2749msgstr "Указател"
2750
2751#: ../src/main_window.cpp:1152 ../src/tray.cpp:295
2752msgid "Open the address book"
2753msgstr "Отваряне на указателя"
2754
2755#: ../src/main_window.cpp:1160
2756msgid "View the operations history"
2757msgstr "Преглед на историята на операциите"
2758
2759#: ../src/main_window.cpp:1165 ../src/tray.cpp:303
2760msgid "View the calls history"
2761msgstr "Преглед на история на обажданията"
2762
2763#: ../src/main_window.cpp:1172
2764msgid "PC-To-Phone Account"
2765msgstr "Сметка за разговор компютър - телефон"
2766
2767#: ../src/main_window.cpp:1173
2768msgid "Manage your PC-To-Phone account"
2769msgstr "Управление на сметката ви за разговор компютър - телефон"
2770
2771#: ../src/main_window.cpp:1178
2772msgid "_Help"
2773msgstr "Помощ"
2774
2775#: ../src/main_window.cpp:1181 ../src/main_window.cpp:1192 ../src/tray.cpp:319
2776#: ../src/tray.cpp:330
2777msgid "_Contents"
2778msgstr "Ръководство"
2779
2780#: ../src/main_window.cpp:1182 ../src/main_window.cpp:1193 ../src/tray.cpp:320
2781#: ../src/tray.cpp:331
2782msgid "Get help by reading the GnomeMeeting manual"
2783msgstr "За да си помогнете прочетете ръководството на GnomeMeeting"
2784
2785#: ../src/main_window.cpp:1186 ../src/main_window.cpp:1197 ../src/tray.cpp:324
2786#: ../src/tray.cpp:335
2787msgid "_About"
2788msgstr "Относно"
2789
2790#: ../src/main_window.cpp:1187 ../src/main_window.cpp:1198 ../src/tray.cpp:325
2791#: ../src/tray.cpp:336
2792msgid "View information about GnomeMeeting"
2793msgstr "Вижте информация относно GnomeMeeting"
2794
2795#: ../src/main_window.cpp:1255 ../src/main_window.cpp:4051
2796msgid ""
2797"Lost packets:\n"
2798"Late packets:\n"
2799"Round-trip delay:\n"
2800"Jitter buffer:"
2801msgstr ""
2802"Загубени пакети:\n"
2803"Закъсняли пакети:\n"
2804"Закъснение при връщане:\n"
2805"Защитен буфер:"
2806
2807#: ../src/main_window.cpp:1324
2808msgid "Dialpad"
2809msgstr "Панел за набиране"
2810
2811#: ../src/main_window.cpp:1380
2812msgid "Adjust brightness"
2813msgstr "Настройване на осветеността"
2814
2815#: ../src/main_window.cpp:1403
2816msgid "Adjust whiteness"
2817msgstr "Настройване на нивата на бялото"
2818
2819#: ../src/main_window.cpp:1426
2820msgid "Adjust color"
2821msgstr "Настройване на цветовете"
2822
2823#: ../src/main_window.cpp:1449
2824msgid "Adjust contrast"
2825msgstr "Настройване на контраста"
2826
2827#: ../src/main_window.cpp:1458
2828msgid "Video"
2829msgstr "Картина"
2830
2831#: ../src/main_window.cpp:1536
2832msgid "Audio"
2833msgstr "Звук"
2834
2835#: ../src/main_window.cpp:2085
2836#, c-format
2837msgid "Sent DTMF %s"
2838msgstr "Изпращане на DTMF %s"
2839
2840#: ../src/main_window.cpp:2873
2841msgid "_Retrieve Call"
2842msgstr "_Приемане на обаждане"
2843
2844#: ../src/main_window.cpp:2927
2845msgid "Resume _Audio"
2846msgstr "Пускане на звук"
2847
2848#: ../src/main_window.cpp:2929
2849msgid "Resume _Video"
2850msgstr "Пускане на картина"
2851
2852#: ../src/main_window.cpp:3545
2853msgid "Transfer call to:"
2854msgstr "Прехвърляне на обаждане към:"
2855
2856#: ../src/main_window.cpp:3546 ../src/main_window.cpp:3619
2857msgid "Transfer"
2858msgstr "Прехвърляне"
2859
2860#: ../src/main_window.cpp:3617
2861msgid "Reject"
2862msgstr "Отхвърляне"
2863
2864#: ../src/main_window.cpp:3621
2865msgid "Accept"
2866msgstr "Приемане"
2867
2868#: ../src/main_window.cpp:3629
2869msgid "Incoming call from"
2870msgstr "Входящо обаждане от"
2871
2872#: ../src/main_window.cpp:3642
2873msgid "Remote URL:"
2874msgstr "Отдалечено URL:"
2875
2876#: ../src/main_window.cpp:3654
2877msgid "Remote Application:"
2878msgstr "Отдалечена програма:"
2879
2880#: ../src/main_window.cpp:3981
2881msgid "Click to clear"
2882msgstr "Натискане за изчистване"
2883
2884#: ../src/main_window.cpp:4077
2885#, c-format
2886msgid ""
2887"Lost packets: %.1f %%\n"
2888"Late packets: %.1f %%\n"
2889"Round-trip delay: %d ms\n"
2890"Jitter buffer: %d ms"
2891msgstr ""
2892"Загубени пакети: %.1f %%\n"
2893"Закъсняли пакети: %.1f %%\n"
2894"Закъснение при връщане: %d ms\n"
2895"Защитен буфер: %d ms"
2896
2897#: ../src/main_window.cpp:4189
2898msgid "Prints debug messages in the console (level between 1 and 6)"
2899msgstr "Показване в конзолата съобщенията за грешка (нива между 1 и 6)"
2900
2901#: ../src/main_window.cpp:4192
2902msgid "Makes GnomeMeeting call the given URL"
2903msgstr "Кара GnomeMeeting да набере избраното URL"
2904
2905#: ../src/main_window.cpp:4227
2906msgid "No usable audio plugin detected"
2907msgstr "Не беше открита използваема звукова приставка"
2908
2909#: ../src/main_window.cpp:4227
2910msgid ""
2911"GnomeMeeting didn't find any usable audio plugin. Make sure that your "
2912"installation is correct."
2913msgstr ""
2914"GnomeMeeting не успя да открие използваема звукова приставка. Проверете дали "
2915"инсталацията ви е правилна."
2916
2917#: ../src/main_window.cpp:4249
2918#, c-format
2919msgid ""
2920"GnomeMeeting got an invalid value for the GConf key %s.\n"
2921"\n"
2922"It probably means that your GConf schemas have not been correctly installed "
2923"or the that permissions are not correct.\n"
2924"\n"
2925"Please check the FAQ (http://www.gnomemeeting.org/faq.php), the "
2926"throubleshoot section of the GConf site (http://www.gnome.org/projects/"
2927"gconf/) or the mailing list archives for more information (http://mail.gnome."
2928"org) about this problem."
2929msgstr ""
2930"GnomeMeeting получи неправилна стойност за GConf ключа %s.\n"
2931"\n"
2932"Най-вероятно това се дължи на неправилна инсталация на GConf схемите или на "
2933"неподходящи права за достъп.\n"
2934"\n"
2935"Проверете за повече информация често задаваните въпроси (http://www."
2936"gnomemeeting.org/faq.php), разделът за справяне с проблеми в страницата на "
2937"GConf (http://www.gnome.org/projects/gconf/) или архивите на пощенските "
2938"списъци (http://mail.gnome.org)."
2939
2940#: ../src/main_window.cpp:4252
2941msgid "Gconf key error"
2942msgstr "GConf key грешка"
2943
2944#: ../src/misc.cpp:113
2945msgid "Generic error"
2946msgstr "Грешка"
2947
2948#: ../src/pref_window.cpp:495 ../src/pref_window.cpp:853
2949msgid "A"
2950msgstr "A"
2951
2952#: ../src/pref_window.cpp:520
2953msgid "Bandwidth"
2954msgstr "Скорост на връзката"
2955
2956#: ../src/pref_window.cpp:642
2957msgid "Personal Information"
2958msgstr "Лична информация"
2959
2960#: ../src/pref_window.cpp:647
2961msgid "_First name:"
2962msgstr "Име:"
2963
2964#: ../src/pref_window.cpp:654
2965msgid "Sur_name:"
2966msgstr "Фамилия:"
2967
2968#: ../src/pref_window.cpp:656
2969msgid "Enter your surname"
2970msgstr "Въведете фамилията си"
2971
2972#: ../src/pref_window.cpp:661
2973msgid "E-_mail address:"
2974msgstr "Адрес на е-поща:"
2975
2976#: ../src/pref_window.cpp:668
2977msgid "_Comment:"
2978msgstr "Коментар:"
2979
2980#: ../src/pref_window.cpp:670
2981msgid "Enter a comment about yourself"
2982msgstr "Въведете коментар за себе си"
2983
2984#: ../src/pref_window.cpp:675
2985msgid "_Location:"
2986msgstr "Местонахождение:"
2987
2988#: ../src/pref_window.cpp:677
2989msgid "Enter your country or city"
2990msgstr "Въведете вашата страна или град"
2991
2992#. Add the update button
2993#: ../src/pref_window.cpp:683 ../src/pref_window.cpp:1012
2994#: ../src/pref_window.cpp:1061
2995msgid "_Apply"
2996msgstr "Прилагане"
2997
2998#: ../src/pref_window.cpp:683
2999msgid ""
3000"Click here to update the users directory you are registered to with the new "
3001"First Name, Last Name, E-Mail, Comment and Location or to update your alias "
3002"on the Gatekeeper"
3003msgstr ""
3004"Click here to update the users directory you are registered to with the new "
3005"First Name, Last Name, E-Mail, Comment and Location or to update your alias "
3006"on the Gatekeeper"
3007
3008#: ../src/pref_window.cpp:697
3009msgid "GnomeMeeting GUI"
3010msgstr "GnomeMeeting графичен интерфейс"
3011
3012#: ../src/pref_window.cpp:699
3013msgid "_Show splash screen"
3014msgstr "Показване на начален екран"
3015
3016#: ../src/pref_window.cpp:701
3017msgid "Start _hidden"
3018msgstr "Стартиране скрит"
3019
3020#: ../src/pref_window.cpp:707
3021msgid "Video Display"
3022msgstr "Видео дисплей"
3023
3024#: ../src/pref_window.cpp:709
3025msgid "Place windows displaying video _above other windows"
3026msgstr "Поставяне на прозорци показващи видео над другите прозорци"
3027
3028#: ../src/pref_window.cpp:729
3029msgid "Users Directory"
3030msgstr "Папка на потребителите"
3031
3032#. Add all the fields
3033#: ../src/pref_window.cpp:733
3034msgid "Users directory:"
3035msgstr "Папка на потребителите:"
3036
3037#: ../src/pref_window.cpp:733
3038msgid "The users directory server to register with"
3039msgstr "Сървър с база данни с потребители, в която да се регистрира"
3040
3041#: ../src/pref_window.cpp:735
3042msgid "Enable _registering"
3043msgstr "Включване на регистриране"
3044
3045#: ../src/pref_window.cpp:735
3046msgid "If enabled, register with the selected users directory"
3047msgstr "Ако е избрано, се регистрирате в избрания регистър с потребители"
3048
3049#: ../src/pref_window.cpp:737
3050msgid "_Publish my details in the users directory when registering"
3051msgstr ""
3052"Публикуване на информацията ви в базата данни за потребители при регистрация"
3053
3054#: ../src/pref_window.cpp:737
3055msgid ""
3056"If enabled, your details are shown to people browsing the users directory. "
3057"If disabled, you are not visible to users browsing the users directory, but "
3058"they can still use the callto URL to call you."
3059msgstr ""
3060"Ако е включено, информацията ви ще се показва на хора разглеждащи базата "
3061"данни за потребители. Ако е изключено, няма да сте видими за тях, но все още "
3062"могат да ползват URL-то за обаждане към вас."
3063
3064#: ../src/pref_window.cpp:750 ../src/pref_window.cpp:1931
3065msgid "Call Forwarding"
3066msgstr "Прехвърляне на обаждания"
3067
3068#: ../src/pref_window.cpp:755
3069msgid "Forward calls to _host:"
3070msgstr "Прехвърляне на обаждания към хост:"
3071
3072#: ../src/pref_window.cpp:760
3073msgid "_Always forward calls to the given host"
3074msgstr "Винаги прехвърля обажданията към избрания хост"
3075
3076#: ../src/pref_window.cpp:760
3077msgid ""
3078"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
3079"specified in the field above"
3080msgstr ""
3081"Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат прехвърлени към хоста "
3082"написан в полето отгоре"
3083
3084#: ../src/pref_window.cpp:762
3085msgid "Forward calls to the given host if _no answer"
3086msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост ако няма отговор"
3087
3088#: ../src/pref_window.cpp:762
3089msgid ""
3090"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
3091"specified in the field above if you do not answer the call"
3092msgstr ""
3093"Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат прехвърляни към хостът,"
3094"който е избран в полето горе, ако не отговорите на обаждането"
3095
3096#: ../src/pref_window.cpp:764
3097msgid "Forward calls to the given host if _busy"
3098msgstr "Прехвърляне на обаждания към дадения хост ако е заето"
3099
3100#: ../src/pref_window.cpp:764
3101msgid ""
3102"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
3103"specified in the field above if you already are in a call or if you are in "
3104"Do Not Disturb mode"
3105msgstr ""
3106"Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат прехвърляни на хостът,"
3107"който е избран в полето горе, ако вече говорите с някой или сте в режим \"Не "
3108"ме безпокойте\"."
3109
3110#: ../src/pref_window.cpp:776 ../src/pref_window.cpp:1912
3111msgid "Call Options"
3112msgstr "Настройки на обажданията"
3113
3114#. Add all the fields
3115#: ../src/pref_window.cpp:780
3116msgid "Automatically _clear calls after 30 seconds of inactivity"
3117msgstr "Автоматично изчистване на обаждания след 30 секунди неактивност"
3118
3119#. Translators: the full sentence is Reject or forward
3120#. unanswered incoming calls after X s (seconds)
3121#: ../src/pref_window.cpp:784
3122msgid "Reject or forward unanswered incoming calls after "
3123msgstr "Прекъсване или препращане на неотговорени обаждания след "
3124
3125#: ../src/pref_window.cpp:784
3126msgid "seconds"
3127msgstr "секунди"
3128
3129#: ../src/pref_window.cpp:816
3130msgid "GnomeMeeting Sound Events"
3131msgstr "GnomeMeeting звукови събития"
3132
3133#: ../src/pref_window.cpp:865 ../src/pref_window.cpp:874
3134#: ../src/pref_window.cpp:883
3135msgid "Event"
3136msgstr "Събитие"
3137
3138#: ../src/pref_window.cpp:894
3139msgid "Sound to play:"
3140msgstr "Звук за пускане:"
3141
3142#: ../src/pref_window.cpp:907
3143msgid "Play"
3144msgstr "Изпълнение"
3145
3146#: ../src/pref_window.cpp:930
3147msgid "Ring Output Device"
3148msgstr "Звуково устройство за звънене"
3149
3150#: ../src/pref_window.cpp:936
3151msgid "Ring Output device:"
3152msgstr "Звуково устройство за звънене:"
3153
3154#: ../src/pref_window.cpp:936
3155msgid "Select the audio output device to use for the ring sound event"
3156msgstr "Избор на изходно звуково устройство за звънене"
3157
3158#: ../src/pref_window.cpp:947
3159msgid "All"
3160msgstr "Всички"
3161
3162#: ../src/pref_window.cpp:949
3163msgid "rfc2833"
3164msgstr "rfc2833"
3165
3166#: ../src/pref_window.cpp:950
3167msgid "Signal"
3168msgstr "Сигнал"
3169
3170#: ../src/pref_window.cpp:951
3171msgid "String"
3172msgstr "Низ"
3173
3174#: ../src/pref_window.cpp:958
3175msgid "H.323 Version 2 Settings"
3176msgstr "Настройки на H.323 Версия 2"
3177
3178#. The toggles
3179#: ../src/pref_window.cpp:961
3180msgid "Enable H.245 _tunneling"
3181msgstr "Включване на H.245 тунелиране"
3182
3183#: ../src/pref_window.cpp:961
3184msgid ""
3185"This enables H.245 Tunneling mode. In H.245 Tunneling mode H.245 messages "
3186"are encapsulated into the the H.225 channel (port 1720). This saves one TCP "
3187"connection during calls. H.245 Tunneling was introduced in H.323v2 and "
3188"Netmeeting does not support it. Using both Fast Start and H.245 Tunneling "
3189"can crash some versions of Netmeeting."
3190msgstr ""
3191"This enables H.245 Tunneling mode. In H.245 Tunneling mode H.245 messages "
3192"are encapsulated into the the H.225 channel (port 1720). This saves one TCP "
3193"connection during calls. H.245 Tunneling was introduced in H.323v2 and "
3194"Netmeeting does not support it. Using both Fast Start and H.245 Tunneling "
3195"can crash some versions of Netmeeting."
3196
3197#: ../src/pref_window.cpp:963
3198msgid "Enable _early H.245"
3199msgstr "Включване на ранния H.245"
3200
3201#: ../src/pref_window.cpp:965
3202msgid "Enable fast _start procedure"
3203msgstr "Включване на процедурата \"Бързо стартиране\""
3204
3205#: ../src/pref_window.cpp:965
3206msgid ""
3207"Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
3208"to start calls faster that was introduced in H.323v2. It is not supported by "
3209"Netmeeting and using both Fast Start and H.245 Tunneling can crash some "
3210"versions of Netmeeting."
3211msgstr ""
3212"Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
3213"to start calls faster that was introduced in H.323v2. It is not supported by "
3214"Netmeeting and using both Fast Start and H.245 Tunneling can crash some "
3215"versions of Netmeeting."
3216
3217#: ../src/pref_window.cpp:971
3218msgid "DTMF Sending"
3219msgstr "Изпращане на DTMF"
3220
3221#: ../src/pref_window.cpp:973
3222msgid "_Send DTMF as:"
3223msgstr "Изпращане на DTMF като:"
3224
3225#: ../src/pref_window.cpp:973
3226msgid ""
3227"This permits to set the mode for DTMFs sending. The values can be \"All\", "
3228"\"None\", \"rfc2833\", \"Signal\" or \"String\" (default is \"All\"). "
3229"Choosing other values than \"All\", \"String\" or \"rfc2833\" disables the "
3230"Text Chat."
3231msgstr ""
3232"This permits to set the mode for DTMFs sending. The values can be \"All\", "
3233"\"None\", \"rfc2833\", \"Signal\" or \"String\" (default is \"All\"). "
3234"Choosing other values than \"All\", \"String\" or \"rfc2833\" disables the "
3235"Text Chat."
3236
3237#: ../src/pref_window.cpp:984
3238msgid "Do not register"
3239msgstr "Без регистрация"
3240
3241#: ../src/pref_window.cpp:987
3242msgid "Automatically discover"
3243msgstr "Автоматично откриване"
3244
3245#: ../src/pref_window.cpp:993
3246msgid "Gatekeeper"
3247msgstr "Gatekeeper"
3248
3249#: ../src/pref_window.cpp:995
3250msgid "Gatekeeper _ID:"
3251msgstr "_ID на Gatekeeper:"
3252
3253#: ../src/pref_window.cpp:997
3254msgid "Gatekeeper _host:"
3255msgstr "_Хост на Gatekeeper:"
3256
3257#: ../src/pref_window.cpp:999
3258msgid "Gatekeeper _alias:"
3259msgstr "_Псевдоним на Gatekeeper:"
3260
3261#: ../src/pref_window.cpp:1002
3262msgid "Gatekeeper _password:"
3263msgstr "_Парола за Gatekeeper:"
3264
3265#. Translators: the full sentence is Registration timeout of X minutes
3266#: ../src/pref_window.cpp:1006
3267msgid "Registration timeout of"
3268msgstr "Изтичане времето за регистрация"
3269
3270#: ../src/pref_window.cpp:1006
3271msgid "minutes"
3272msgstr "минути"
3273
3274#: ../src/pref_window.cpp:1008
3275msgid "Register this alias as the primary alias with the gatekeeper"
3276msgstr "Този псевдоним е първи в списъка за gatekeeper"
3277
3278#: ../src/pref_window.cpp:1008
3279msgid ""
3280"Use this option to ensure the above alias is used as the primary alias when "
3281"registering with a gatekeeper. This may be required if your gatekeeper can "
3282"only perform authentication using the first alias in the list."
3283msgstr ""
3284"Използвайте тази настройка за да бъде използван псевдонимът като първи в "
3285"списъка при записването за gatekeeper. Това може да е нужно, ако вашият "
3286"gatekeeper може да оторизира само по първия псевдоним в списъка"
3287
3288#: ../src/pref_window.cpp:1010
3289msgid "Registering method:"
3290msgstr "Метод на регистриране:"
3291
3292#: ../src/pref_window.cpp:1012
3293msgid "Click here to update your Gatekeeper settings"
3294msgstr "Натиснете тук за обновяване настройките за Gatekeeper"
3295
3296#: ../src/pref_window.cpp:1025
3297msgid "Gateway/Proxy"
3298msgstr "Шлюз / Посредник"
3299
3300#: ../src/pref_window.cpp:1027
3301msgid "Gateway / Proxy host:"
3302msgstr "Шлюз / Посредник:"
3303
3304#: ../src/pref_window.cpp:1029
3305msgid "Use gateway or proxy"
3306msgstr "Използване на шлюз или посредник"
3307
3308#: ../src/pref_window.cpp:1043
3309msgid "IP Translation"
3310msgstr "Транслиране на IP"
3311
3312#: ../src/pref_window.cpp:1045
3313msgid "Enable IP _translation"
3314msgstr "Включване на IP транслиране"
3315
3316#: ../src/pref_window.cpp:1045
3317msgid ""
3318"This enables IP translation. IP translation is useful if GnomeMeeting is "
3319"running behind a NAT/PAT router. You have to put the public IP of the router "
3320"in the field below. If you are registered to ils.seconix.com, GnomeMeeting "
3321"will automatically fetch the public IP using the ILS service. If your router "
3322"natively supports H.323, you can disable this."
3323msgstr ""
3324"This enables IP translation. IP translation is useful if GnomeMeeting is "
3325"running behind a NAT/PAT router. You have to put the public IP of the router "
3326"in the field below. If you are registered to ils.seconix.com, GnomeMeeting "
3327"will automatically fetch the public IP using the ILS service. If your router "
3328"natively supports H.323, you can disable this."
3329
3330#: ../src/pref_window.cpp:1047
3331msgid "Enable _automatic IP checking"
3332msgstr "Автоматична проверка на IP"
3333
3334#: ../src/pref_window.cpp:1047
3335msgid ""
3336"This enables IP checking from seconix.com and fills the IP in the public IP "
3337"of the NAT/PAT gateway field of GnomeMeeting. The returned IP is only used "
3338"when IP Translation is enabled. If you disable IP checking, you will have to "
3339"manually enter the IP of your gateway in the GnomeMeeting preferences."
3340msgstr ""
3341"This enables IP checking from seconix.com and fills the IP in the public IP "
3342"of the NAT/PAT gateway field of GnomeMeeting. The returned IP is only used "
3343"when IP Translation is enabled. If you disable IP checking, you will have to "
3344"manually enter the IP of your gateway in the GnomeMeeting preferences."
3345
3346#: ../src/pref_window.cpp:1049
3347msgid "Public _IP of the NAT/PAT router:"
3348msgstr "Публично IP на NAT/PAT рутер:"
3349
3350#: ../src/pref_window.cpp:1049
3351msgid ""
3352"Enter the public IP of your NAT/PAT router if you want to use IP "
3353"translation. If you are registered to ils.seconix.com, GnomeMeeting will "
3354"automatically fetch the public IP using the ILS service."
3355msgstr ""
3356"Ако искате да използвате IP транслиране, въведете публичното IP на вашия NAT/"
3357"PAT рутер. Ако сте регистрирани в ils.seconix.com, GnomeMeeting автоматично "
3358"ще вземе публичното IP използвайки ILS услугата."
3359
3360#: ../src/pref_window.cpp:1055
3361msgid "STUN Support"
3362msgstr "Поддръжка на STUN"
3363
3364#: ../src/pref_window.cpp:1057
3365msgid "Enable _STUN Support"
3366msgstr "Активиране на поддържката за _STUN"
3367
3368#: ../src/pref_window.cpp:1059
3369msgid "STUN Se_rver:"
3370msgstr "STUN сър_вър:"
3371
3372#: ../src/pref_window.cpp:1061
3373msgid "Click here to update your STUN Server settings"
3374msgstr "Натиснете тук за обновяване настройките ви за STUN сървър"
3375
3376#: ../src/pref_window.cpp:1078
3377msgid "Low"
3378msgstr "Ниско"
3379
3380#: ../src/pref_window.cpp:1079
3381msgid "Medium"
3382msgstr "Средно"
3383
3384#: ../src/pref_window.cpp:1080
3385msgid "High"
3386msgstr "Високо"
3387
3388#: ../src/pref_window.cpp:1081
3389msgid "AGC"
3390msgstr "AGC"
3391
3392#: ../src/pref_window.cpp:1084
3393msgid "POTS"
3394msgstr "POTS"
3395
3396#: ../src/pref_window.cpp:1085
3397msgid "Headset"
3398msgstr "Слушалки"
3399
3400#: ../src/pref_window.cpp:1093
3401msgid "Audio Plugin"
3402msgstr "Звукова приставка"
3403
3404#: ../src/pref_window.cpp:1098
3405msgid "Audio plugin:"
3406msgstr "Звукова приставка:"
3407
3408#: ../src/pref_window.cpp:1098
3409msgid ""
3410"The audio plugin that will be used to detect the devices and manage them."
3411msgstr "Звукова приставка за откриване и управление на устройствата."
3412
3413#: ../src/pref_window.cpp:1104 ../src/pref_window.cpp:1956
3414msgid "Audio Devices"
3415msgstr "Звукови устройства"
3416
3417#: ../src/pref_window.cpp:1111
3418msgid "Output device:"
3419msgstr "Изходно устройство:"
3420
3421#: ../src/pref_window.cpp:1118 ../src/pref_window.cpp:1187
3422msgid "Input device:"
3423msgstr "Входно устройство:"
3424
3425#: ../src/pref_window.cpp:1124
3426msgid "Quicknet Hardware"
3427msgstr "Quicknet хардуеър"
3428
3429#: ../src/pref_window.cpp:1126
3430msgid "Echo _cancellation:"
3431msgstr "Премахване на ехото:"
3432
3433#: ../src/pref_window.cpp:1128
3434msgid "Output device type:"
3435msgstr "Вид изходно устройство:"
3436
3437#: ../src/pref_window.cpp:1131
3438msgid "Country _code:"
3439msgstr "Код на страната:"
3440
3441#: ../src/pref_window.cpp:1131
3442msgid ""
3443"The two-letter country code of your country (e.g.: BE, UK, FR, DE, ...)."
3444msgstr "Двубуквени код на страната (например: BE, UK, FR, BG, DE, ...)"
3445
3446#. That button will refresh the devices list
3447#: ../src/pref_window.cpp:1138 ../src/pref_window.cpp:1212
3448msgid "_Detect devices"
3449msgstr "Откриване на устройствата"
3450
3451#: ../src/pref_window.cpp:1138
3452msgid "Click here to refresh the devices list"
3453msgstr "Натиснете тук, за да опресните списъка с устройствата"
3454
3455#: ../src/pref_window.cpp:1156
3456msgid "Small"
3457msgstr "Малко:"
3458
3459#: ../src/pref_window.cpp:1157
3460msgid "Large"
3461msgstr "Голямо:"
3462
3463#: ../src/pref_window.cpp:1159
3464msgid "PAL (Europe)"
3465msgstr "PAL (Европа)"
3466
3467#: ../src/pref_window.cpp:1160
3468msgid "NTSC (America)"
3469msgstr "NTSC (Америка)"
3470
3471#: ../src/pref_window.cpp:1161
3472msgid "SECAM (France)"
3473msgstr "SECAM (Франция)"
3474
3475#: ../src/pref_window.cpp:1162
3476msgid "Auto"
3477msgstr "Автоматично"
3478
3479#: ../src/pref_window.cpp:1171
3480msgid "Video Plugin"
3481msgstr "Видео приставка"
3482
3483#: ../src/pref_window.cpp:1175
3484msgid "Video plugin:"
3485msgstr "Видео приставка:"
3486
3487#: ../src/pref_window.cpp:1181 ../src/pref_window.cpp:1960
3488msgid "Video Devices"
3489msgstr "Видео устройства"
3490
3491#. Video Channel
3492#: ../src/pref_window.cpp:1191
3493msgid "Channel:"
3494msgstr "Канал:"
3495
3496#: ../src/pref_window.cpp:1193
3497msgid "Size:"
3498msgstr "Размер:"
3499
3500#: ../src/pref_window.cpp:1195
3501msgid "Format:"
3502msgstr "Формат:"
3503
3504#: ../src/pref_window.cpp:1198
3505msgid "Image:"
3506msgstr "Изображение:"
3507
3508#: ../src/pref_window.cpp:1212
3509msgid "Click here to refresh the devices list."
3510msgstr "Натиснете тук, за да опресните списъка с устройства."
3511
3512#: ../src/pref_window.cpp:1235
3513msgid "Available Audio Codecs"
3514msgstr "Налични звукови декодери"
3515
3516#: ../src/pref_window.cpp:1250
3517msgid "Audio Codecs Settings"
3518msgstr "Настройки на звуковите декодери"
3519
3520#. Translators: the full sentence is Automatically adjust jitter buffer
3521#. between X and Y ms
3522#: ../src/pref_window.cpp:1254
3523msgid "Automatically adjust _jitter buffer between"
3524msgstr "Автоматична настройка на защитния буфер между"
3525
3526#: ../src/pref_window.cpp:1254
3527msgid "and"
3528msgstr "и"
3529
3530#: ../src/pref_window.cpp:1254
3531msgid "ms"
3532msgstr "ms"
3533
3534#: ../src/pref_window.cpp:1254
3535msgid "The minimum jitter buffer size for audio reception (in ms)."
3536msgstr "Минималният размер на защитния буфер за приемане на звук (в ms)"
3537
3538#: ../src/pref_window.cpp:1254
3539msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)."
3540msgstr "Максималният·размер·на·защитния·буфер·за·приемане·на звук (в·ms)"
3541
3542#: ../src/pref_window.cpp:1256
3543msgid "Enable silence _detection"
3544msgstr "Включване _откриването на тишина"
3545
3546#: ../src/pref_window.cpp:1256
3547msgid "If enabled, use silence detection with the GSM and G.711 codecs."
3548msgstr ""
3549"Ако е включено, се използва откриване на тишина с GSM и G.711 кодеците."
3550
3551#: ../src/pref_window.cpp:1268 ../src/pref_window.cpp:1903
3552msgid "General Settings"
3553msgstr "Общи настройки"
3554
3555#. Add fields
3556#: ../src/pref_window.cpp:1272
3557msgid "Enable video _transmission"
3558msgstr "Включване на видео предаването"
3559
3560#: ../src/pref_window.cpp:1272
3561msgid "If enabled, video is transmitted during a call."
3562msgstr "Ако е включено, по време на обаждането се предава видео картина."
3563
3564#: ../src/pref_window.cpp:1274
3565msgid "Enable video _reception"
3566msgstr "Включване на видео приемането"
3567
3568#: ../src/pref_window.cpp:1274
3569msgid "If enabled, allows video to be received during a call."
3570msgstr ""
3571"Ако·е·включено,·се разрешава приемането на видео картина по време на "
3572"обаждане."
3573
3574#: ../src/pref_window.cpp:1279
3575msgid "Bandwidth Control"
3576msgstr "Контрол на скоростта на връзката"
3577
3578#. Translators: the full sentence is Maximum video bandwidth of X kB/s
3579#: ../src/pref_window.cpp:1282
3580msgid "Maximum video _bandwidth of"
3581msgstr "Maximum video _bandwidth of"
3582
3583#: ../src/pref_window.cpp:1282
3584msgid ""
3585"The maximum video bandwidth in kbytes/s. The video quality and the number of "
3586"transmitted frames per second will be dynamically adjusted above their "
3587"minimum during calls to try to minimize the bandwidth to the given value."
3588msgstr ""
3589"The maximum video bandwidth in kbytes/s. The video quality and the number of "
3590"transmitted frames per second will be dynamically adjusted above their "
3591"minimum during calls to try to minimize the bandwidth to the given value."
3592
3593#: ../src/pref_window.cpp:1282
3594msgid "kB/s"
3595msgstr "kB/s"
3596
3597#: ../src/pref_window.cpp:1288
3598msgid "Advanced Quality Settings"
3599msgstr "Допълнителни настройки за качество"
3600
3601#. Translators: the full sentence is Keep a minimum video quality of X %
3602#: ../src/pref_window.cpp:1291
3603msgid "Frame Rate"
3604msgstr "Честота на кадрите"
3605
3606#: ../src/pref_window.cpp:1291
3607msgid "Picture Quality"
3608msgstr "Качество на картината"
3609
3610#: ../src/pref_window.cpp:1291
3611msgid ""
3612"Choose if you want to favour speed or quality for the transmitted video."
3613msgstr ""
3614"Изберете, ако искате скоростта или качеството да взимат превес при "
3615"предаването на картина"
3616
3617#. Translators: the full sentence is Transmit X background blocks with each
3618#. frame
3619#: ../src/pref_window.cpp:1295
3620msgid "Transmit"
3621msgstr "Предаване"
3622
3623#: ../src/pref_window.cpp:1295
3624msgid ""
3625"Choose the number of blocks (that have not changed) transmitted with each "
3626"frame. These blocks fill in the background."
3627msgstr ""
3628"Изберете броя на плочки (които не са се променили), които да се предават с "
3629"всеки кадър. Тези плочки се запълват във фона."
3630
3631#: ../src/pref_window.cpp:1295
3632msgid "background _blocks with each frame"
3633msgstr "background _blocks with each frame"
3634
3635#: ../src/pref_window.cpp:1486 ../src/pref_window.cpp:1514
3636msgid "Choose a Picture"
3637msgstr "Избор на снимка"
3638
3639#: ../src/pref_window.cpp:1883
3640msgid "GnomeMeeting Preferences"
3641msgstr "Настройки на GnomeMeeting"
3642
3643#: ../src/pref_window.cpp:1897
3644msgid "General"
3645msgstr "Общи"
3646
3647#: ../src/pref_window.cpp:1898
3648msgid "Personal Data"
3649msgstr "Лична информация"
3650
3651#: ../src/pref_window.cpp:1908
3652msgid "Directory Settings"
3653msgstr "Настройки за базата данни с потребители"
3654
3655#: ../src/pref_window.cpp:1916
3656msgid "NAT Settings"
3657msgstr "NAT настройки"
3658
3659#: ../src/pref_window.cpp:1921
3660msgid "Sound Events"
3661msgstr "Звукови събития"
3662
3663#: ../src/pref_window.cpp:1925
3664msgid "H.323 Settings"
3665msgstr "H.323 Настройки"
3666
3667#: ../src/pref_window.cpp:1927
3668msgid "Advanced Settings"
3669msgstr "Допълнителни настройки"
3670
3671#: ../src/pref_window.cpp:1936
3672msgid "Gatekeeper Settings"
3673msgstr "Настройки на Gatekeeper"
3674
3675#: ../src/pref_window.cpp:1941
3676msgid "Gateway / Proxy Settings"
3677msgstr "Настройки на шлюз / посредник"
3678
3679#: ../src/pref_window.cpp:1945
3680msgid "Codecs"
3681msgstr "Декодери"
3682
3683#: ../src/pref_window.cpp:1947
3684msgid "Audio Codecs"
3685msgstr "Звукови декодери"
3686
3687#: ../src/pref_window.cpp:1951
3688msgid "Video Codecs"
3689msgstr "Видео декодери"
3690
3691#: ../src/pref_window.cpp:1955
3692msgid "Devices"
3693msgstr "Устройства"
3694
3695#: ../src/sound_handling.cpp:329
3696msgid "Opening device for playing"
3697msgstr "Отваря се устройство за възпроизвеждане"
3698
3699#: ../src/sound_handling.cpp:331
3700msgid "Opening device for recording"
3701msgstr "Отваряне на устройство за запис"
3702
3703#: ../src/sound_handling.cpp:343 ../src/sound_handling.cpp:345
3704#: ../src/videograbber.cpp:689
3705msgid "Failed to open the device"
3706msgstr "Грешка при отваряне устройството"
3707
3708#: ../src/sound_handling.cpp:343
3709#, c-format
3710msgid ""
3711"Impossible to open the selected audio device (%s) for recording. Please "
3712"check your audio setup, the permissions and that the device is not busy."
3713msgstr ""
3714"Не е възможно да се отвори избраното звуково устройство (%s) за запис. Моля, "
3715"проверете звуковите настройки, разрешенията и дали устройството не е заето."
3716
3717#: ../src/sound_handling.cpp:345
3718#, c-format
3719msgid ""
3720"Impossible to open the selected audio device (%s) for playing. Please check "
3721"your audio setup, the permissions and that the device is not busy."
3722msgstr ""
3723"Невъзможно да се отвори избраното звуково устройство (%s). Моля, проверете "
3724"вашите звукови настройки, привилегиите и дали устройството не е заето."
3725
3726#: ../src/sound_handling.cpp:384 ../src/sound_handling.cpp:460
3727msgid "Cannot use the audio device"
3728msgstr "Не може да се използва звуковото устройство"
3729
3730#: ../src/sound_handling.cpp:384
3731#, c-format
3732msgid ""
3733"The selected audio device (%s) was successfully opened but it is impossible "
3734"to read data from this device. Please check your audio setup."
3735msgstr ""
3736"Избраното звуково устройство (%s) е успешно заредено, но е невъзможно "
3737"получаването на данни от него. Проверете звуковите настройки на системата си."
3738
3739#: ../src/sound_handling.cpp:393
3740msgid "Recording your voice"
3741msgstr "Записване на гласа ви"
3742
3743#: ../src/sound_handling.cpp:435
3744msgid "Recording and playing back"
3745msgstr "Записване и изпълнение"
3746
3747#: ../src/sound_handling.cpp:460
3748#, c-format
3749msgid ""
3750"The selected audio device (%s) was successfully opened but it is impossible "
3751"to write data to this device. Please check your audio setup."
3752msgstr ""
3753"Избраното звуково устройство (%s) беше успешно отворено, но е невъзможно да "
3754"се записва в него. Проверете звуковите настройки."
3755
3756#: ../src/sound_handling.cpp:583
3757#, c-format
3758msgid ""
3759"GnomeMeeting is now recording from %s and playing back to %s. Please say \"1 "
3760"2 3\" in your microphone, you should hear yourself back into the speakers "
3761"with a 4 seconds delay."
3762msgstr ""
3763"GnomeMeeting записва от %s и възпроизвежда през %s. Кажете в микрофона \"1 2 "
3764"3\" и след 4 секунди трябва да чуете гласа си в слушалките."
3765
3766#: ../src/stunclient.cpp:102
3767msgid "Unknown NAT"
3768msgstr "Неизвестен NAT"
3769
3770#: ../src/stunclient.cpp:102
3771msgid "Open NAT"
3772msgstr "Отваряне на NAT"
3773
3774#: ../src/stunclient.cpp:103
3775msgid "Cone NAT"
3776msgstr "Cone NAT"
3777
3778#: ../src/stunclient.cpp:103
3779msgid "Restricted NAT"
3780msgstr "Ограничен NAT"
3781
3782#: ../src/stunclient.cpp:103
3783msgid "Port Restricted NAT"
3784msgstr "NAT с ограничаване по портове"
3785
3786#: ../src/stunclient.cpp:104
3787msgid "Symmetric NAT"
3788msgstr "Симетричен NAT"
3789
3790#: ../src/stunclient.cpp:104
3791msgid "Symmetric Firewall"
3792msgstr "Симетрична защитна стена"
3793
3794#: ../src/stunclient.cpp:104
3795msgid "Blocked"
3796msgstr "Блокиран"
3797
3798#: ../src/stunclient.cpp:105
3799msgid "Partially Blocked"
3800msgstr "Частично блокиран"
3801
3802#: ../src/stunclient.cpp:120 ../src/stunclient.cpp:243
3803msgid "Removed STUN server"
3804msgstr "Премахнат STUN сървър"
3805
3806#: ../src/stunclient.cpp:137
3807#, c-format
3808msgid "Set STUN server to %s (%s)"
3809msgstr "Set STUN server to %s (%s)"
3810
3811#: ../src/stunclient.cpp:157
3812#, c-format
3813msgid ""
3814"STUN test result: %s.\n"
3815"\n"
3816"GnomeMeeting could not detect the type of NAT you are using. The most "
3817"appropriate method, if your router does not natively support H.323, is "
3818"probably to forward the required ports to your internal machine and use IP "
3819"translation if you are behind a NAT router. Please also make sure you are "
3820"not running a local firewall."
3821msgstr ""
3822"Резултати от проверката за STUN: %s.\n"
3823"\n"
3824"GnomeMeeting не може да определи вида на NAT, който използвате. Вероятно най-"
3825"подходящият начин, ако маршрутизаторът ви не поддържа вътрешно H.323, е да "
3826"пренасочите нужните портове към вътрешната ви машина и да използване IP "
3827"превеждане, ако сте зад NAT маршрутизатор. Също така проверете дали не "
3828"използвате локална защитна стена."
3829
3830#: ../src/stunclient.cpp:163
3831#, c-format
3832msgid ""
3833"STUN test result: %s.\n"
3834"\n"
3835"Your system does not need any specific configuration as long as you do not "
3836"have a local firewall blocking the ports required by GnomeMeeting."
3837msgstr ""
3838"Резултати от проверката за STUN: %s.\n"
3839"\n"
3840"Системата ви няма нужда от специални настройки, стига да не използвате "
3841"локална защитна стена, която да спира портовете, използвани от GnomeMeeting."
3842
3843#: ../src/stunclient.cpp:168
3844msgid ""
3845"GnomeMeeting detected Symmetric NAT. The most appropriate method, if your "
3846"router does not natively support H.323, is to forward the required ports to "
3847"your internal machine in order to change your Symmetric NAT into Cone NAT. "
3848"Running this test again after the port forwarding has been done should "
3849"report Cone NAT and allow GnomeMeeting to be used with STUN support enabled. "
3850"If it does not report Cone NAT, then it means that there is a problem in "
3851"your forwarding rules."
3852msgstr ""
3853"GnomeMeeting откри симетричен NAT. Най-подходящият начин да промените "
3854"симетричния NAT в Cone NAT, ако маршрутизаторът ви не поддържа вътрешно "
3855"H.323, е да пренасочвате нужните портове към вашата вътрешна машина. "
3856"Изпълнението на тази проверка отново след настройката на пренасочването ще "
3857"трябва да покаже откриване на Cone NAT, което ще позволи използването на "
3858"GnomeMeeting с включена настройка за STUN (Simple Traversal of UDP through "
3859"NATs). Ако тогава не се открие Cone NAT, значи има някакъв проблем с "
3860"правилатави за пренасочване."
3861
3862#: ../src/stunclient.cpp:173
3863#, c-format
3864msgid ""
3865"STUN test result: %s.\n"
3866"\n"
3867"Using a STUN server is most probably the most appropriate method if your "
3868"router does not natively support H.323.\n"
3869"Notice that STUN support is not sufficient if you want to contact H.323 "
3870"clients that do not support H.245 Tunneling like Netmeeting. In that case "
3871"you will have to use the classical IP translation and port forwarding.\n"
3872"\n"
3873"Enable STUN Support?"
3874msgstr ""
3875"Резултати от проверката за STUN: %s.\n"
3876"\n"
3877"Използването на STUN сървър най-вероятно е най-подходящият начин, ако "
3878"маршрутизаторът ви не поддържа вътрешно H.323.\n"
3879"Все пак поддръжката на STUN не е достатъчна за свързване с H.323 клиенти, "
3880"които не поддържат H.245 тунелиране, какъвто е например NetMeeting. В такива "
3881"случаи ще трябва да използвате нормално IP превеждане и правила за "
3882"пренасочване на портове.\n"
3883"\n"
3884"Да се включи ли поддръжката на STUN?"
3885
3886#: ../src/stunclient.cpp:182 ../src/stunclient.cpp:196
3887msgid "NAT Detection Successfull"
3888msgstr "Откриването на NAT е успешно"
3889
3890#: ../src/stunclient.cpp:207
3891msgid "The type of NAT was successfully detected"
3892msgstr "Видът на NAT беше открит успешно."
3893
3894#: ../src/stunclient.cpp:232
3895#, c-format
3896msgid "Set STUN server to %s"
3897msgstr "Задаване на STUN сървъра на %s"
3898
3899#: ../src/tools.cpp:171 ../src/tools.cpp:191
3900msgid "PC-To-Phone Settings"
3901msgstr "PC-към-телефон настройки"
3902
3903#: ../src/tools.cpp:180
3904msgid ""
3905"You can make calls to regular phones and cell numbers worldwide using "
3906"GnomeMeeting. To enable this, you need to register an account using the URL "
3907"below, then enter your Account number and PIN, and finally enable "
3908"registering to the GnomeMeeting PC-To-Phone service.\n"
3909"\n"
3910"Please make sure you are using the URL below to get your account otherwise "
3911"the service will not work."
3912msgstr ""
3913"Можете да се обаждате на обикновени и мобилни телефони по целия свят, като "
3914"използвате GnomeMeeting и услугите на MicroTelco от Quicknet Technologies. "
3915"За да направите това, трябва да въведете номера на вашата MicroTelco сметка "
3916"и нейния ПИН. След това включете използването на услугата.\n"
3917"\n"
3918"Моля вземете сметката си от дадения по-долу адрес, иначе услугата няма да "
3919"работи."
3920
3921#: ../src/tools.cpp:193
3922msgid "Account _number:"
3923msgstr "Номер на акаунта:"
3924
3925#: ../src/tools.cpp:193
3926msgid "Use your MicroTelco account number"
3927msgstr "Вашият MicroTelco номер на сметка"
3928
3929#: ../src/tools.cpp:196
3930msgid "_Pin:"
3931msgstr "ПИН:"
3932
3933#: ../src/tools.cpp:196
3934msgid "Use your MicroTelco PIN"
3935msgstr "Вашият MicroTelco ПИН"
3936
3937#: ../src/tools.cpp:202
3938msgid "Use PC-To-Phone service"
3939msgstr "Използване на PC-към-телефон услугата"
3940
3941#: ../src/tools.cpp:215
3942msgid ""
3943"Click on one of the following links to get more information about your "
3944"existing GnomeMeeting PC-To-Phone account, or to create a new account."
3945msgstr ""
3946"Проследете някоя от връзките по-долу за повече информация за сметката ви за "
3947"обаждания от компютър до телефон или за създаване на нова сметка."
3948
3949#: ../src/tools.cpp:224
3950msgid "Get a GnomeMeeting PC-To-Phone account"
3951msgstr "Получаване на сметка са разговори с компютър до телефон"
3952
3953#: ../src/tools.cpp:238
3954msgid "Recharge the account"
3955msgstr "Презареждане на абонамент"
3956
3957#: ../src/tools.cpp:252
3958msgid "Consult the balance history"
3959msgstr "Справка с баланса"
3960
3961#: ../src/tools.cpp:266
3962msgid "Consult the calls history"
3963msgstr "Справка с историята на обажданията"
3964
3965#: ../src/tray.cpp:244
3966msgid "GnomeMeeting Tray Icon"
3967msgstr "Трей икона на GnomeMeeting"
3968
3969#: ../src/tray.cpp:258
3970msgid "_Connect"
3971msgstr "Набиране"
3972
3973#: ../src/urlhandler.cpp:77
3974msgid ""
3975"The call transfer failed, the user was either unreachable, or simply busy "
3976"when he received the call transfer request."
3977msgstr ""
3978"Пренасянето на разговора пропадна. Потребителя или е бил недостъпен или "
3979"просто е бил зает, когато е получил искането за прехвърляне на разговора."
3980
3981#: ../src/urlhandler.cpp:385
3982#, c-format
3983msgid "No contact with speed dial %s# found, will call number %s instead"
3984msgstr ""
3985"Няма контакт под бързо набиране %s#, ще бъде набран номера %s вместо това"
3986
3987#: ../src/urlhandler.cpp:401
3988msgid "Invalid URL handler"
3989msgstr "Невалиден URL handler"
3990
3991#: ../src/urlhandler.cpp:401
3992msgid ""
3993"Please specify a valid URL handler. Currently both h323: and callto: are "
3994"supported."
3995msgstr "Уточнете URL указател на протокола. Поддържат се h323: и callto:."
3996
3997#: ../src/urlhandler.cpp:413
3998#, c-format
3999msgid "Calling %s"
4000msgstr "Обаждане на %s"
4001
4002#: ../src/urlhandler.cpp:416
4003#, c-format
4004msgid "Transferring call to %s"
4005msgstr "Прехвърляне на обаждането към %s"
4006
4007#: ../src/videograbber.cpp:319
4008#, c-format
4009msgid "Opening video device %s with plugin %s"
4010msgstr "Отвяряне на видео устройството %s с плъгин %s"
4011
4012#: ../src/videograbber.cpp:347
4013#, c-format
4014msgid "Successfully opened video device %s, channel %d"
4015msgstr "Успешно се отвори видео устройство %s, канал %d"
4016
4017#: ../src/videograbber.cpp:358
4018#, c-format
4019msgid "Error while opening video device %s"
4020msgstr "Грешка при отваряне на видео устройството %s"
4021
4022#. Translators: Do not translate MovingLogo and Picture
4023#: ../src/videograbber.cpp:362
4024msgid ""
4025"A moving GnomeMeeting logo will be transmitted during calls. Notice that you "
4026"can always transmit a given image or the moving GnomeMeeting logo by "
4027"choosing \"Picture\" as video plugin and \"MovingLogo\" or \"StaticPicture\" "
4028"as device."
4029msgstr ""
4030"Движещо се лого на GnomeMeeting ще бъде показвано по време на обажданията. "
4031"Забележете, че винаги можете да показвате дадено изображение или логото като "
4032"изберете \"Изображение\" като видео плъгин и \"Движещо се лого\" или "
4033"\"Статично изображение\" като устройство."
4034
4035#: ../src/videograbber.cpp:364
4036msgid "Couldn't open the video device"
4037msgstr "Видео устройството не може да бъде отворено"
4038
4039#: ../src/videograbber.cpp:368
4040msgid ""
4041"There was an error while opening the device. Please check your permissions "
4042"and make sure that the appropriate driver is loaded."
4043msgstr ""
4044"Имаше грешка при отваряне на устройството. Моля проверете вашите файлови "
4045"привилегии и бъдете сигурни, че правилния драйвер е зареден."
4046
4047#: ../src/videograbber.cpp:372 ../src/videograbber.cpp:667
4048msgid "Your video driver doesn't support the requested video format."
4049msgstr "Видео драйверът ви не поддържа избрания видео формат."
4050
4051#: ../src/videograbber.cpp:376
4052msgid "Could not open the chosen channel."
4053msgstr "Избрания канал не може да бъде отворен."
4054
4055#: ../src/videograbber.cpp:380
4056msgid ""
4057"Your driver doesn't seem to support any of the colour formats supported by "
4058"GnomeMeeting.\n"
4059" Please check your kernel driver documentation in order to determine which "
4060"Palette is supported."
4061msgstr ""
4062"Вашия драйвер изглежда не поддържа никой от цветовите формати поддържани от "
4063"GnomeMeeting.\n"
4064" Моля, проверете документацията за кърнъл драйвера, за да разберете коя "
4065"Palette е поддържана."
4066
4067#: ../src/videograbber.cpp:384
4068msgid "Error while setting the frame rate."
4069msgstr "Грешка при настройване на кадрите в секунда."
4070
4071#: ../src/videograbber.cpp:388
4072msgid "Error while setting the frame size."
4073msgstr "Грешка при настройване размера на прозореца."
4074
4075#: ../src/videograbber.cpp:428
4076msgid "Opened the video device using the \"Picture\" video plugin"
4077msgstr "Видео устройството отворено с \"Картинка\" видео плъгина"
4078
4079#: ../src/videograbber.cpp:567
4080msgid "Picture"
4081msgstr "Изображение"
4082
4083#: ../src/videograbber.cpp:579
4084#, c-format
4085msgid ""
4086"GnomeMeeting is now testing the %s video device. If you experience machine "
4087"crashes, then report a bug to the video driver author."
4088msgstr ""
4089"GnomeMeeting изпробва видео устройството %s. Ако компютъра ви забие, "
4090"съобщете за грешката на авторите на видео драйвера."
4091
4092#: ../src/videograbber.cpp:641
4093#, c-format
4094msgid "Test %d done"
4095msgstr "Тест %d завършен"
4096
4097#: ../src/videograbber.cpp:643
4098#, c-format
4099msgid "Test %d failed"
4100msgstr "Тест %d неуспешен"
4101
4102#: ../src/videograbber.cpp:662
4103#, c-format
4104msgid "Error while opening %s."
4105msgstr "Грешка при отваряне на %s."
4106
4107#: ../src/videograbber.cpp:671
4108msgid "Could not open the chosen channel with the chosen video format."
4109msgstr "Не може да се отвори избрания канал с избрания видео формат"
4110
4111#: ../src/videograbber.cpp:675
4112msgid ""
4113"Your driver doesn't support any of the color formats tried by GnomeMeeting"
4114msgstr ""
4115"Драйвера ви не поддържа нито един от цветовите формати опитани от "
4116"GnomeMeeting"
4117
4118#: ../src/videograbber.cpp:679
4119msgid "Error with the frame rate."
4120msgstr "Грешка с кадрите в секунда"
4121
4122#: ../src/videograbber.cpp:683
4123msgid "Error with the frame size."
4124msgstr "Грешка при големината на прозореца."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.