source: desktop/gnome-system-tools.HEAD.bg.po @ 526

Last change on this file since 526 was 526, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Обновил съм до 100%. Подал съм.

File size: 67.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-system-tools po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006 THE GST'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same conditions as Gnome-system-tools.
4# Peter "Peshka" Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004.
5# Vladimir "Kaladan" Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005.
6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gnome system tools HEAD\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2006-02-06 12:04+0200\n"
13"PO-Revision-Date: 2006-02-06 12:04+0200\n"
14"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:1
22msgid ""
23"Comma separated list of hosts that the GST will be able to access when the "
24"remote configuration option is enabled"
25msgstr ""
26"Разделен със запетаи, списък с имена на компютри, с който програмата ще може "
27"да се свързва, когато настройката за отдалечена конфигурация е разрешена"
28
29#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:2
30msgid "Last GST version executed"
31msgstr "Последната версия на програмата е изключена"
32
33#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:3
34msgid "Preferred bootloader that boot-admin will configure"
35msgstr "Предпочитана програма за начално зареждане, която да се настройва"
36
37#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:4
38msgid "Remote hosts"
39msgstr "Отдалечени хостове"
40
41#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:5
42msgid ""
43"The GST are able to do remote configuration through SSH, enable this option "
44"to use this feature"
45msgstr ""
46"Системните инструменти към GNOME могат да се настройват отдалечено чрез SSH, "
47"избирайки тази опция ще разрешите тази възможност"
48
49#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:6
50msgid "The last GST version that this computer has run"
51msgstr ""
52"Последната версия на системните инструменти към GNOME, пускана на компютъра"
53
54#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:7
55msgid ""
56"This key stores the bootloader that boot-admin will configure if there are "
57"more than one installed, if it's not set or isn't valid, then boot-admin "
58"will ask the user"
59msgstr ""
60"Този ключ определя коя програма за избиране на операционна система ще бъде "
61"настройвана от boot-admin в случай, че има инсталирани повече от една. Ако "
62"това не е зададено или не е поставена валидна информация - този въпрос ще "
63"бъде зададен на потребителя."
64
65#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:8
66msgid "Whether the tools will use remote administration or not"
67msgstr "Дали инструментите ще използват отдалечена настройка или не"
68
69#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:9
70msgid "Whether the users-admin tool should show all users and groups or not"
71msgstr ""
72"Дали инструмента за настройка на потребителите да покаже всички потребители "
73"и групи"
74
75#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:10
76msgid "Whether the warning dialog should be shown or not"
77msgstr "Дали да показва диалоговия прозорец за предупреждение или не"
78
79#: ../interfaces/boot.glade.in.h:1
80msgid "<b>Security</b>"
81msgstr "<b>Сигурност</b>"
82
83#: ../interfaces/boot.glade.in.h:2
84msgid ""
85"<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Several bootloaders have been found</"
86"span>\n"
87"\n"
88"please select which do you want to configure"
89msgstr ""
90"<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Намерени са няколко програми за "
91"начално стартиране.</span>\n"
92"\n"
93"Посочете коя от тях искате да настроите"
94
95#: ../interfaces/boot.glade.in.h:5 ../interfaces/users.glade.in.h:3
96msgid "<span weight=\"bold\">Basic Settings</span>"
97msgstr "<span weight=\"bold\">Основни настройки</span>"
98
99#: ../interfaces/boot.glade.in.h:6
100msgid "<span weight=\"bold\">Image Settings</span>"
101msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки на изображение</span>"
102
103#: ../interfaces/boot.glade.in.h:7
104msgid "<span weight=\"bold\">Other Settings</span>"
105msgstr "<span weight=\"bold\">Други настройки</span>"
106
107#: ../interfaces/boot.glade.in.h:8
108msgid "<span weight=\"bold\">Starting the Computer</span>"
109msgstr "<span weight=\"bold\">Стартирайки компютъра</span>"
110
111#: ../interfaces/boot.glade.in.h:9
112msgid "Ask at boot"
113msgstr "Питане при стартиране"
114
115#: ../interfaces/boot.glade.in.h:10 ../src/boot/main.c:71
116msgid "Boot Manager Settings"
117msgstr "Настройки на програмата за начално стартиране"
118
119#: ../interfaces/boot.glade.in.h:11
120msgid ""
121"Choose a kernel image to boot, and a partition to mount as the root "
122"partition. Optionally, you may also enter parameters passed to the kernel at "
123"boot time."
124msgstr ""
125"Изберете файл на ядрото, който да се стартира и дял, който да се монтира "
126"като коренова директория. Също така, може да въведете допълнителните "
127"параметри, които се предават към ядрото при началното стартиране."
128
129#: ../interfaces/boot.glade.in.h:12
130msgid "Click \"Forward\" to continue"
131msgstr "Натиснете „Напред“ за да продължите"
132
133#: ../interfaces/boot.glade.in.h:13
134msgid "Confirmation"
135msgstr "Потвърждаване"
136
137#. set window title
138#: ../interfaces/boot.glade.in.h:14 ../src/boot/boot-druid.c:442
139#: ../src/boot/boot-druid.c:454
140msgid "Creating a new boot image"
141msgstr "Създаване на ново изображение за стартиране"
142
143#: ../interfaces/boot.glade.in.h:15
144msgid "Don't ask me again"
145msgstr "Да не бъда питан/а отново"
146
147#: ../interfaces/boot.glade.in.h:16
148msgid "Enable IDE SCSI emulation"
149msgstr "Разрешаване на IDE-SCSI емулация"
150
151#: ../interfaces/boot.glade.in.h:17
152msgid ""
153"Enter a name for the boot image, and specify what kind of operating system "
154"it is."
155msgstr ""
156"Въведете име, което да се появява при началното стартиране и посочете какъв "
157"тип операционна система е."
158
159#: ../interfaces/boot.glade.in.h:18
160msgid "Finished"
161msgstr "Готово"
162
163#: ../interfaces/boot.glade.in.h:19
164msgid "Manual"
165msgstr "Ръчно"
166
167#: ../interfaces/boot.glade.in.h:20
168msgid "Number of colors:"
169msgstr "Номер на цветовете:"
170
171#: ../interfaces/boot.glade.in.h:21
172msgid "Other parameters:"
173msgstr "Други параметри:"
174
175#: ../interfaces/boot.glade.in.h:22
176msgid "Password"
177msgstr "Парола"
178
179#: ../interfaces/boot.glade.in.h:23
180msgid "Protect with password"
181msgstr "Защита с парола"
182
183#: ../interfaces/boot.glade.in.h:24
184msgid "Resolution:"
185msgstr "Разделителна способност:"
186
187#: ../interfaces/boot.glade.in.h:25
188msgid "Seconds to wait before loading default kernel or OS"
189msgstr ""
190"Секунди за изчакване, преди зареждане на стандартното ядро или операционна "
191"система"
192
193#: ../interfaces/boot.glade.in.h:26
194msgid "Select a kernel image"
195msgstr "Файл на изображение за ядро"
196
197#: ../interfaces/boot.glade.in.h:27
198msgid "Select an initrd image"
199msgstr "Избиране на изображение на initrd"
200
201#: ../interfaces/boot.glade.in.h:28
202msgid "Specify the partition on which the operating system is installed."
203msgstr "Задаване на дяла, на който е инсталирана операционната система."
204
205#: ../interfaces/boot.glade.in.h:29
206msgid ""
207"The new boot image has been added. Please click \"Apply\" to save your "
208"changes."
209msgstr ""
210"Новата операционна система за стартиране е добавена. Натиснете „Прилагане“ "
211"за да запазите промените."
212
213#: ../interfaces/boot.glade.in.h:30
214msgid ""
215"This assistant is designed to help you quickly and easily add a new boot "
216"image to your system."
217msgstr ""
218"Помощникът е направен, за да ви помогне по-бързо и по-лесно да добавите нова "
219"операционна система за стартиране на Вашата система."
220
221#: ../interfaces/boot.glade.in.h:31
222msgid "Video modes (only frame buffer)"
223msgstr "Видео режими (само за кадровата памет)"
224
225#: ../interfaces/boot.glade.in.h:32
226msgid "_Add..."
227msgstr "Доб_авяне..."
228
229#: ../interfaces/boot.glade.in.h:33
230msgid "_Device:"
231msgstr "_Устройство:"
232
233#: ../interfaces/boot.glade.in.h:34
234msgid "_Edit"
235msgstr "Р_едактиране"
236
237#: ../interfaces/boot.glade.in.h:35 ../src/boot/boot-settings.c:44
238msgid "_Initrd image path:"
239msgstr "Път до initrd - файла:"
240
241#: ../interfaces/boot.glade.in.h:36
242msgid "_Kernel image path:"
243msgstr "Път до ядрото:"
244
245#: ../interfaces/boot.glade.in.h:37
246msgid "_Name:"
247msgstr "_Име:"
248
249#: ../interfaces/boot.glade.in.h:38
250msgid "_Operating system:"
251msgstr "_Операционна система:"
252
253#: ../interfaces/boot.glade.in.h:39
254msgid "_Parameters:"
255msgstr "_Параметри:"
256
257#: ../interfaces/boot.glade.in.h:40
258msgid "_Root file system device:"
259msgstr "Уст_ройство с кореновата файлова система:"
260
261#: ../interfaces/common.glade.in.h:1
262msgid ""
263"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Please enter your root password</span>"
264msgstr ""
265"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Въведете административната парола</"
266"span>"
267
268#: ../interfaces/common.glade.in.h:2
269msgid ""
270"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">The platform you are running is not "
271"supported by this tool</span>"
272msgstr ""
273"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Дистрибуцията, която използвате не се "
274"поддържа от този инструмент</span>"
275
276#: ../interfaces/common.glade.in.h:3
277msgid "Enter Password"
278msgstr "Въведете парола"
279
280#: ../interfaces/common.glade.in.h:4
281msgid ""
282"If you know for sure that it works like one of the platforms listed below, "
283"you can select that and continue. Note, however, that this might damage the "
284"system configuration or downright cripple your computer."
285msgstr ""
286"Ако знаете със сигурност, че работи като една от платформите изписани по-"
287"долу, можете да го посочите и да продължите. Забележете, че това може да "
288"повреди настройките на системата или да осакати вашия компютър."
289
290#: ../interfaces/common.glade.in.h:5
291msgid "Remote administration"
292msgstr "Отдалечена администрация"
293
294#: ../interfaces/common.glade.in.h:6
295msgid "Run _Without Password"
296msgstr "Стартиране _без парола"
297
298#: ../interfaces/common.glade.in.h:7
299msgid "Unsupported Platform"
300msgstr "Неподдържана платформа"
301
302#: ../interfaces/common.glade.in.h:8
303msgid "Use this window to select the computer you wish to configure"
304msgstr ""
305"Този прозорец се използва за задаване на компютър, който искате да настроите"
306
307#: ../interfaces/common.glade.in.h:9
308msgid ""
309"You need administrator privileges to use this tool. Enter a password to "
310"modify your system configuration."
311msgstr ""
312"Трябва да имате права на администратор, за да използвате този инструмент. "
313"Въведете парола, за да променяте настройките на системата."
314
315#: ../interfaces/common.glade.in.h:10
316msgid "_Password:"
317msgstr "_Парола:"
318
319#: ../interfaces/network.glade.in.h:1
320msgid "<b>Account data</b>"
321msgstr "<b>Данни за акаунт</b>"
322
323#: ../interfaces/network.glade.in.h:2
324msgid "<b>Connection settings</b>"
325msgstr "<b>Настройка на връзката</b>"
326
327#: ../interfaces/network.glade.in.h:3
328msgid "<b>Connection</b>"
329msgstr "<b>Връзка</b>"
330
331#: ../interfaces/network.glade.in.h:4
332msgid "<b>DNS Servers</b>"
333msgstr "<b>DNS сървъри</b>"
334
335#: ../interfaces/network.glade.in.h:5
336msgid "<b>Host Settings</b>"
337msgstr "<b>Настройки на хостовете</b>"
338
339#: ../interfaces/network.glade.in.h:6
340msgid "<b>Internet service provider data</b>"
341msgstr "<b>Данни за доставчика на Интернет</b>"
342
343#: ../interfaces/network.glade.in.h:7
344msgid "<b>Modem settings</b>"
345msgstr "<b>Настройки на модеми</b>"
346
347#: ../interfaces/network.glade.in.h:8
348msgid "<b>Search Domains</b>"
349msgstr "<b>Search домейни</b>"
350
351#: ../interfaces/network.glade.in.h:9
352msgid "<b>Wireless settings</b>"
353msgstr "<b>Настройки за безжична връзка</b>"
354
355#: ../interfaces/network.glade.in.h:10
356msgid "Aliases:"
357msgstr "Псевдоними:"
358
359#: ../interfaces/network.glade.in.h:11
360msgid "C_onfiguration:"
361msgstr "_Настройки:"
362
363#: ../interfaces/network.glade.in.h:12
364msgid "Connections"
365msgstr "Връзки"
366
367#: ../interfaces/network.glade.in.h:13
368msgid "DNS"
369msgstr "DNS"
370
371#: ../interfaces/network.glade.in.h:14
372msgid "D_omain name:"
373msgstr "Име на д_омейна:"
374
375#: ../interfaces/network.glade.in.h:15
376msgid "Default _gateway device:"
377msgstr "Стандартен _шлюз:"
378
379#: ../interfaces/network.glade.in.h:16
380msgid "Device:"
381msgstr "Устройство:"
382
383#: ../interfaces/network.glade.in.h:17
384msgid "E_nable this connection"
385msgstr "Активира_не на тази връзка"
386
387#: ../interfaces/network.glade.in.h:18 ../interfaces/users.glade.in.h:21
388msgid "General"
389msgstr "Основни"
390
391#: ../interfaces/network.glade.in.h:19
392msgid "Host alias settings"
393msgstr "Настройки на псевдонимите на хостовете"
394
395#: ../interfaces/network.glade.in.h:20
396msgid "Hosts"
397msgstr "Хостове"
398
399#: ../interfaces/network.glade.in.h:21 ../interfaces/shares.glade.in.h:15
400msgid "IP address:"
401msgstr "IP адрес:"
402
403#: ../interfaces/network.glade.in.h:22
404msgid "Interface name:"
405msgstr "Име на интерфейса:"
406
407#: ../interfaces/network.glade.in.h:23
408msgid "Interface properties"
409msgstr "Настройки на интерфейса"
410
411#: ../interfaces/network.glade.in.h:24
412msgid "Key _type:"
413msgstr "Тип на _ключ:"
414
415#: ../interfaces/network.glade.in.h:25
416msgid "Location name:"
417msgstr "Име на местоположението:"
418
419#: ../interfaces/network.glade.in.h:26
420msgid "Location:"
421msgstr "Място:"
422
423#: ../interfaces/network.glade.in.h:27
424msgid "Modem"
425msgstr "Модем"
426
427#: ../interfaces/network.glade.in.h:28
428msgid "Network name (_ESSID):"
429msgstr "Име на мрежата (_ESSID):"
430
431#: ../interfaces/network.glade.in.h:29
432msgid ""
433"Off\n"
434"Low\n"
435"Medium\n"
436"Loud"
437msgstr ""
438"Изключено\n"
439"Ниско\n"
440"Средно\n"
441"Високо"
442
443#: ../interfaces/network.glade.in.h:33
444msgid "Options"
445msgstr "Опции"
446
447#: ../interfaces/network.glade.in.h:34
448msgid "P_assword"
449msgstr "П_арола"
450
451#: ../interfaces/network.glade.in.h:35
452msgid ""
453"Plain (ASCII)\n"
454"Hexadecimal"
455msgstr ""
456"Обикновен (ASCII)\n"
457"Hexadecimal"
458
459#: ../interfaces/network.glade.in.h:37
460msgid "Select location name"
461msgstr "Избиране име на местоположението"
462
463#: ../interfaces/network.glade.in.h:38
464msgid ""
465"Static IP address\n"
466"DHCP"
467msgstr ""
468"Статичен IP адрес\n"
469"DHCP"
470
471#: ../interfaces/network.glade.in.h:40
472msgid ""
473"Tones\n"
474"Pulses"
475msgstr ""
476"Тонално\n"
477"Пулсово"
478
479#: ../interfaces/network.glade.in.h:42
480msgid "Use the Internet service provider nameservers"
481msgstr "Използване на DNS от доставчика на интернет"
482
483#: ../interfaces/network.glade.in.h:43
484msgid "WEP _key:"
485msgstr "_Ключ WEP:"
486
487#: ../interfaces/network.glade.in.h:44 ../src/network/ifaces-list.c:34
488msgid "_Activate"
489msgstr "_Активиране"
490
491#: ../interfaces/network.glade.in.h:45
492msgid "_Autodetect"
493msgstr "_Автоматично засичане"
494
495#: ../interfaces/network.glade.in.h:46 ../src/network/ifaces-list.c:35
496msgid "_Deactivate"
497msgstr "_Изключване"
498
499#: ../interfaces/network.glade.in.h:47
500msgid "_Dial prefix:"
501msgstr "_Префикс на набирането:"
502
503#: ../interfaces/network.glade.in.h:48
504msgid "_Dial type:"
505msgstr "Тип _набиране:"
506
507#: ../interfaces/network.glade.in.h:49
508msgid "_Gateway address:"
509msgstr "Адрес на _шлюза:"
510
511#: ../interfaces/network.glade.in.h:50
512msgid "_Hostname:"
513msgstr "Име на компютъра:"
514
515#: ../interfaces/network.glade.in.h:51
516msgid "_IP address:"
517msgstr "_IP адрес:"
518
519#: ../interfaces/network.glade.in.h:52
520msgid "_Local IP:"
521msgstr "_Локален IP:"
522
523#: ../interfaces/network.glade.in.h:53
524msgid "_Modem port:"
525msgstr "Порт на _модема:"
526
527#: ../interfaces/network.glade.in.h:54
528msgid "_Phone number:"
529msgstr "Теле_фонен номер:"
530
531#: ../interfaces/network.glade.in.h:55
532msgid "_Remote IP:"
533msgstr "_Отдалечен IP:"
534
535#: ../interfaces/network.glade.in.h:56
536msgid "_Retry if the connection breaks or fails to start"
537msgstr "Повторен опит ако не се свъ_рже или връзката се разпадне"
538
539#: ../interfaces/network.glade.in.h:57
540msgid "_Set modem as default route to internet"
541msgstr "На_стройване модема като стандартна връзка към интернет"
542
543#: ../interfaces/network.glade.in.h:58
544msgid "_Subnet mask:"
545msgstr "Ма_ска на мрежата:"
546
547#: ../interfaces/network.glade.in.h:59 ../interfaces/users.glade.in.h:61
548msgid "_Username:"
549msgstr "Потребителско _име:"
550
551#: ../interfaces/network.glade.in.h:60
552msgid "_Volume:"
553msgstr "Сила на _звука:"
554
555#: ../interfaces/services.glade.in.h:1
556msgid "Advanced settings:"
557msgstr "Допълнителни настройки:"
558
559#: ../interfaces/services.glade.in.h:2
560msgid "Select the services that you wish to activate:"
561msgstr "Изберете услугите, които искате да активирате:"
562
563#: ../interfaces/shares.glade.in.h:1
564msgid "<b>Allowed hosts</b>"
565msgstr "<b>Позволени хостове</b>"
566
567#: ../interfaces/shares.glade.in.h:2
568msgid "<b>Hosts settings</b>"
569msgstr "<b>Настройки на хостовете</b>"
570
571#: ../interfaces/shares.glade.in.h:3
572msgid "<b>Share properties</b>"
573msgstr "<b>Настройки на споделянето</b>"
574
575#: ../interfaces/shares.glade.in.h:4
576msgid "<b>Shared folder</b>"
577msgstr "<b>Споделена папка</b>"
578
579#: ../interfaces/shares.glade.in.h:5
580msgid "<b>WINS server</b>"
581msgstr "<b>WINS сървър</b>"
582
583#: ../interfaces/shares.glade.in.h:6
584msgid "<b>Windows sharing Settings</b>"
585msgstr "<b>Настройки на споделянето тип Windows</b>"
586
587#: ../interfaces/shares.glade.in.h:7
588msgid "Add allowed hosts"
589msgstr "Добавяне на позволени хостове"
590
591#: ../interfaces/shares.glade.in.h:8
592msgid "Allow _browsing folder"
593msgstr "Позволяване _разглеждането на папката"
594
595#: ../interfaces/shares.glade.in.h:9
596msgid "Allowed hosts:"
597msgstr "Позволени хостове:"
598
599#: ../interfaces/shares.glade.in.h:10
600msgid "Comment:"
601msgstr "Коментар:"
602
603#: ../interfaces/shares.glade.in.h:11
604msgid "Do not use WINS server"
605msgstr "Да не се използва сървър от вида WINS"
606
607#: ../interfaces/shares.glade.in.h:12
608msgid "Domain / _Workgroup"
609msgstr "Домейн / _група"
610
611#: ../interfaces/shares.glade.in.h:13
612msgid "General Windows sharing settings"
613msgstr "Основни настройки за споделяне с Windows"
614
615#: ../interfaces/shares.glade.in.h:14
616msgid "Host name:"
617msgstr "Хост:"
618
619#: ../interfaces/shares.glade.in.h:16
620msgid "Name:"
621msgstr "Име:"
622
623#: ../interfaces/shares.glade.in.h:17
624msgid "Netmask:"
625msgstr "Маска на мрежата:"
626
627#: ../interfaces/shares.glade.in.h:18
628msgid "Network:"
629msgstr "Мрежа:"
630
631#: ../interfaces/shares.glade.in.h:19 ../src/shares/nfs-acl-table.c:57
632msgid "Read only"
633msgstr "Само за четене"
634
635#: ../interfaces/shares.glade.in.h:20
636msgid "Share folder"
637msgstr "Споделяне на папка"
638
639#: ../interfaces/shares.glade.in.h:21
640msgid "Share with:"
641msgstr "Споделяне чрез:"
642
643#: ../interfaces/shares.glade.in.h:22
644msgid "This computer is a WINS server"
645msgstr "Този компютър е сървър от вида WINS"
646
647#: ../interfaces/shares.glade.in.h:23
648msgid "Use WINS Server"
649msgstr "Използване на сървър от вида WINS"
650
651#: ../interfaces/shares.glade.in.h:24
652msgid "Windows sharing settings"
653msgstr "Настройки за споделянето от вида Windows"
654
655#: ../interfaces/shares.glade.in.h:25
656msgid "_Add host"
657msgstr "_Добавяне на хост"
658
659#: ../interfaces/shares.glade.in.h:26
660msgid "_Host description:"
661msgstr "Описание на _хоста:"
662
663#: ../interfaces/shares.glade.in.h:27
664msgid "_Path:"
665msgstr "_Път:"
666
667#: ../interfaces/shares.glade.in.h:28
668msgid "_Read only"
669msgstr "_Само за четене"
670
671#: ../interfaces/time.glade.in.h:1
672msgid "(unconfigured)"
673msgstr "(не е настроен)"
674
675#: ../interfaces/time.glade.in.h:2
676msgid "<b>Selection</b>"
677msgstr "<b>Избор</b>"
678
679#: ../interfaces/time.glade.in.h:3
680msgid "<b>Time zone</b>"
681msgstr "<b>Часови пояс</b>"
682
683#: ../interfaces/time.glade.in.h:4
684msgid "Add NTP Server"
685msgstr "Добавяне на NTP сървър"
686
687#: ../interfaces/time.glade.in.h:5
688msgid "NTP server"
689msgstr "NTP сървър"
690
691#: ../interfaces/time.glade.in.h:6
692msgid "S_ynchronize clock with Internet servers:"
693msgstr "Сверяване на часовника през Интернет"
694
695#: ../interfaces/time.glade.in.h:7
696msgid "Se_lect Servers..."
697msgstr "Избиране на сървъри..."
698
699#: ../interfaces/time.glade.in.h:8
700msgid "Time servers"
701msgstr "Сървъри за време"
702
703#: ../interfaces/time.glade.in.h:9
704msgid "Time zone"
705msgstr "Часови пояс"
706
707#: ../interfaces/time.glade.in.h:10
708msgid "Time zone:"
709msgstr "Часови пояс:"
710
711#: ../interfaces/time.glade.in.h:11
712msgid "_Date:"
713msgstr "_Дата:"
714
715#: ../interfaces/time.glade.in.h:12
716msgid "_Select Time Zone..."
717msgstr "_Избор на часови пояс..."
718
719#: ../interfaces/time.glade.in.h:13
720msgid "_Time:"
721msgstr "_Час:"
722
723#: ../interfaces/users.glade.in.h:1
724msgid "<span weight=\"bold\">Advanced Settings</span>"
725msgstr "<span weight=\"bold\">Разширени настройки</span>"
726
727#: ../interfaces/users.glade.in.h:2
728msgid "<span weight=\"bold\">Automatic UID/GID</span>"
729msgstr "<span weight=\"bold\">Автоматично UID/GID</span>"
730
731#: ../interfaces/users.glade.in.h:4
732msgid "<span weight=\"bold\">Contact Information</span>"
733msgstr "<span weight=\"bold\">Информация за контакт</span>"
734
735#: ../interfaces/users.glade.in.h:5
736msgid "<span weight=\"bold\">Group Members</span>"
737msgstr "<span weight=\"bold\">Членове на групата</span>"
738
739#: ../interfaces/users.glade.in.h:6
740msgid "<span weight=\"bold\">Optional Settings</span>"
741msgstr "<span weight=\"bold\">Допълнителни настройки</span>"
742
743#: ../interfaces/users.glade.in.h:7
744msgid "<span weight=\"bold\">Password Settings</span>"
745msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки за паролата</span>"
746
747#: ../interfaces/users.glade.in.h:8
748msgid "<span weight=\"bold\">Password</span>"
749msgstr "<span weight=\"bold\">Парола</span>"
750
751#: ../interfaces/users.glade.in.h:9
752msgid "<span weight=\"bold\">Profile Settings</span>"
753msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки за профила</span>"
754
755#: ../interfaces/users.glade.in.h:10
756msgid "<span weight=\"bold\">System Defaults</span>"
757msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки по подразбиране</span"
758
759#: ../interfaces/users.glade.in.h:11
760msgid "<span weight=\"bold\">User Profile</span>"
761msgstr "<span weight=\"bold\">Профил на потребителя</span>"
762
763#: ../interfaces/users.glade.in.h:12
764msgid "Account"
765msgstr "Акаунт"
766
767#: ../interfaces/users.glade.in.h:13
768msgid "Advanced"
769msgstr "Допълнително"
770
771#: ../interfaces/users.glade.in.h:14
772msgid "Allow user to:"
773msgstr "Позволяване на потребителя да:"
774
775#: ../interfaces/users.glade.in.h:15
776msgid "Assign a random password by default"
777msgstr "Задаване на случайна парола по подразбиране"
778
779#: ../interfaces/users.glade.in.h:16
780msgid "Check password _quality"
781msgstr "Проверка на качеството на паролата"
782
783#: ../interfaces/users.glade.in.h:17
784msgid "Con_firmation:"
785msgstr "Потвърждение:"
786
787#: ../interfaces/users.glade.in.h:18
788msgid "Days between warning and password expiration:"
789msgstr "Дни между предупреждението и изтичането на паролата"
790
791#: ../interfaces/users.glade.in.h:19
792msgid "Default _group:"
793msgstr "_Група по подразбиране:"
794
795#: ../interfaces/users.glade.in.h:20
796msgid "Default _shell:"
797msgstr "Обвивка по подразбиране:"
798
799#: ../interfaces/users.glade.in.h:22
800msgid "Generate _random password"
801msgstr "Гене_риране на случайна парола"
802
803#: ../interfaces/users.glade.in.h:23
804msgid "Group _ID:"
805msgstr "_ID на групата:"
806
807#: ../interfaces/users.glade.in.h:24
808msgid "Group _members:"
809msgstr "Членове на групата:"
810
811#: ../interfaces/users.glade.in.h:25
812msgid "Group _name:"
813msgstr "Име на групата:"
814
815#: ../interfaces/users.glade.in.h:26
816msgid "Group properties"
817msgstr "Настройки на групата"
818
819#: ../interfaces/users.glade.in.h:27
820msgid "Groups"
821msgstr "Групи"
822
823#: ../interfaces/users.glade.in.h:28
824msgid "Ma_ximum days a password may be used:"
825msgstr "Максимум дни за използване на паролата:"
826
827#: ../interfaces/users.glade.in.h:29
828msgid "Maximum UID:"
829msgstr "Максимално UID:"
830
831#: ../interfaces/users.glade.in.h:30
832msgid "Mi_nimum days between password changes:"
833msgstr "Минимум дни между промяна на паролата:"
834
835#: ../interfaces/users.glade.in.h:31
836msgid "Minimum GID:"
837msgstr "Минимум GID:"
838
839#: ../interfaces/users.glade.in.h:32
840msgid "Minimum UID:"
841msgstr "Минимум UID:"
842
843#: ../interfaces/users.glade.in.h:33
844msgid "Minimum days allowed between password changes:"
845msgstr "Позволени минимум дни между промяна на паролата:"
846
847#: ../interfaces/users.glade.in.h:34
848msgid "Number of days that a password may be used:"
849msgstr "Брой дни, в които може да се използва паролата:"
850
851#: ../interfaces/users.glade.in.h:35
852msgid "O_ffice location:"
853msgstr "Местоположение на о_фиса:"
854
855#: ../interfaces/users.glade.in.h:36
856msgid "Password set to: "
857msgstr "Настройване паролата на:"
858
859#: ../interfaces/users.glade.in.h:37
860msgid "Privileges"
861msgstr "Привилегии"
862
863#: ../interfaces/users.glade.in.h:38
864msgid "Profile _name:"
865msgstr "Име _на профила:"
866
867#: ../interfaces/users.glade.in.h:39
868msgid "Set password b_y hand"
869msgstr "Р_ъчна настройка на паролата"
870
871#: ../interfaces/users.glade.in.h:40
872msgid "Show a_ll users and groups"
873msgstr "Показване на всички потребители и групи"
874
875#: ../interfaces/users.glade.in.h:41
876msgid "User _ID:"
877msgstr "_ID на потребителя:"
878
879#: ../interfaces/users.glade.in.h:42
880msgid "User _password:"
881msgstr "Парола на потребителя:"
882
883#: ../interfaces/users.glade.in.h:43
884msgid "User privileges"
885msgstr "Привилегии на потребителите"
886
887#: ../interfaces/users.glade.in.h:44
888msgid "User profiles"
889msgstr "Профили на потребителите"
890
891#: ../interfaces/users.glade.in.h:45
892msgid "Users"
893msgstr "Потребители"
894
895#: ../interfaces/users.glade.in.h:46
896msgid "_Add Group..."
897msgstr "Доб_авяне на група..."
898
899#: ../interfaces/users.glade.in.h:47
900msgid "_Add Profile..."
901msgstr "Доб_авяне на профил..."
902
903#: ../interfaces/users.glade.in.h:48
904msgid "_Add User..."
905msgstr "Доб_авяне на потребител..."
906
907#: ../interfaces/users.glade.in.h:49
908msgid "_All users:"
909msgstr "_Всички потребители:"
910
911#: ../interfaces/users.glade.in.h:50
912msgid "_Comments"
913msgstr "_Коментари"
914
915#: ../interfaces/users.glade.in.h:51
916msgid "_Days between warning and password expiration:"
917msgstr "_Дни между предупреждението и изтичането на паролата:"
918
919#: ../interfaces/users.glade.in.h:52 ../src/boot/table.c:54
920#: ../src/network/address-list.c:72 ../src/network/hosts.c:39
921#: ../src/shares/table.c:42 ../src/users/table.c:50
922msgid "_Delete"
923msgstr "_Изтриване"
924
925#: ../interfaces/users.glade.in.h:53
926msgid "_Edit User Profiles..."
927msgstr "Р_едакция на потребителските профили..."
928
929#: ../interfaces/users.glade.in.h:54
930msgid "_Generate"
931msgstr "_Генериране"
932
933#: ../interfaces/users.glade.in.h:55
934msgid "_Home directory:"
935msgstr "_Домашна папка:"
936
937#: ../interfaces/users.glade.in.h:56
938msgid "_Home phone:"
939msgstr "_Домашен телефон:"
940
941#: ../interfaces/users.glade.in.h:57
942msgid "_Main group:"
943msgstr "_Главна група:"
944
945#: ../interfaces/users.glade.in.h:58
946msgid "_Profile:"
947msgstr "_Профил:"
948
949#: ../interfaces/users.glade.in.h:59
950msgid "_Real name:"
951msgstr "_Истинско име:"
952
953#: ../interfaces/users.glade.in.h:60
954msgid "_Shell:"
955msgstr "_Обвивка:"
956
957#: ../interfaces/users.glade.in.h:62
958msgid "_Work phone:"
959msgstr "_Служебен телефон:"
960
961#: ../src/boot/boot-append-gui.c:140
962msgid "32,768"
963msgstr "32,768"
964
965#: ../src/boot/boot-append-gui.c:141
966msgid "65,536"
967msgstr "65,536"
968
969#: ../src/boot/boot-append-gui.c:142
970msgid "16,777,216"
971msgstr "16,777,216"
972
973#: ../src/boot/boot-append-gui.c:253
974msgid "Invalid VGA value"
975msgstr "Невалидна стойност на VGA"
976
977#: ../src/boot/boot-append-gui.c:255
978#, c-format
979msgid "\"%s\" is not a valid VGA value."
980msgstr "„%s“ не е валидна стойност за VGA."
981
982#: ../src/boot/boot-druid.c:113
983msgid "Error creating boot image"
984msgstr "Грешка при създаването на ново изображение за стартиране"
985
986#: ../src/boot/boot-druid.c:443
987#, c-format
988msgid "Creating a new boot image (%d of %d)"
989msgstr "Създаване на ново начално стартиране (%d от %d)"
990
991#: ../src/boot/boot-druid.c:444
992msgid "Finished creating a new boot image"
993msgstr "Завърши създаването на новото начално стартиране"
994
995#: ../src/boot/boot-image.c:43
996msgid "Unknown"
997msgstr "Непознат"
998
999#: ../src/boot/boot-image.c:44
1000msgid "Windows NT"
1001msgstr "Windows NT"
1002
1003#: ../src/boot/boot-image.c:45
1004msgid "Windows 9x"
1005msgstr "Windows 9x"
1006
1007#: ../src/boot/boot-image.c:46
1008msgid "Dos"
1009msgstr "Dos"
1010
1011#: ../src/boot/boot-image.c:47
1012msgid "Linux"
1013msgstr "Linux"
1014
1015#: ../src/boot/boot-image.c:48
1016msgid "Linux swap"
1017msgstr "Linux swap"
1018
1019#: ../src/boot/boot-image.c:49
1020msgid "GNU/Hurd"
1021msgstr "GNU/Hurd"
1022
1023#: ../src/boot/boot-image.c:279
1024#, c-format
1025msgid "\"%s\" is an invalid path"
1026msgstr "„%s“ е невалиден път"
1027
1028#: ../src/boot/boot-image.c:295
1029#, c-format
1030msgid "\"%s\" already exists, please set another name."
1031msgstr "„%s“ вече съществува, задайте друго име."
1032
1033#: ../src/boot/boot-image.c:301
1034#, c-format
1035msgid "Invalid image name: \"%s\"."
1036msgstr "Невалидно име на изображението: „%s“."
1037
1038#: ../src/boot/boot-image.c:314
1039#, c-format
1040msgid "Invalid image: \"%s\"."
1041msgstr "Невалидно изображение: „%s“."
1042
1043#: ../src/boot/boot-image.c:332
1044#, c-format
1045msgid "Invalid root device: \"%s\"."
1046msgstr "Невалидно кореново устройство: „%s“."
1047
1048#: ../src/boot/boot-settings.c:45
1049msgid "_Module path:"
1050msgstr "Път към _модула:"
1051
1052#: ../src/boot/boot-settings.c:407
1053msgid "Password confirmation is not correct."
1054msgstr "Невярно потвърждаване на паролата."
1055
1056#: ../src/boot/boot-settings.c:432
1057msgid "Error modifying boot image"
1058msgstr "Грешка при промяната на стартиращото изображение"
1059
1060#: ../src/boot/boot.desktop.in.in.h:1
1061msgid "Boot"
1062msgstr "Начално стартиране"
1063
1064#: ../src/boot/boot.desktop.in.in.h:2
1065msgid "Configure the system boot process"
1066msgstr "Настройка на процеса на начално стартиране"
1067
1068#: ../src/boot/callbacks.c:81
1069msgid "Boot Image Editor"
1070msgstr "Редактор на начините за началното стартиране"
1071
1072#: ../src/boot/callbacks.c:179
1073msgid "Boot Append Editor"
1074msgstr "Редактор за настройките към начално стартиране"
1075
1076#: ../src/boot/callbacks.c:412
1077msgid "Error deleting boot image"
1078msgstr "Грешка при изтриването на изображението за стартиране"
1079
1080#: ../src/boot/callbacks.c:414
1081msgid "Without at least one boot image your computer will not start."
1082msgstr ""
1083"Ако няма поне един начин за начално стартиране, системата няма да може да "
1084"стартира."
1085
1086#: ../src/boot/callbacks.c:433
1087#, c-format
1088msgid "Are you sure you want to delete \"%s\"?"
1089msgstr "Искате ли да изтриете „%s“?"
1090
1091#: ../src/boot/callbacks.c:435
1092msgid "This may leave this operating system unbootable."
1093msgstr "Това може да направи операционната система нестартируема."
1094
1095#: ../src/boot/callbacks.c:464
1096msgid "The configuration will show empty"
1097msgstr "Конфигурацията ще показва празно"
1098
1099#: ../src/boot/callbacks.c:466
1100#, c-format
1101msgid "The file \"%s\" is missing or could not be read."
1102msgstr "Файлът „%s“ липсва или не може да бъде прочетен."
1103
1104#: ../src/boot/table.c:43
1105msgid "Name"
1106msgstr "Име"
1107
1108#: ../src/boot/table.c:44
1109msgid "Default"
1110msgstr "Стандартен"
1111
1112#: ../src/boot/table.c:45
1113msgid "Type"
1114msgstr "Тип"
1115
1116#: ../src/boot/table.c:46
1117msgid "Kernel Image"
1118msgstr "Файл на ядрото"
1119
1120#: ../src/boot/table.c:47
1121msgid "Device"
1122msgstr "Устройство"
1123
1124#: ../src/boot/table.c:52 ../src/network/address-list.c:71
1125#: ../src/network/hosts.c:37 ../src/shares/table.c:40 ../src/users/table.c:48
1126msgid "_Add"
1127msgstr "_Добавяне"
1128
1129#: ../src/boot/table.c:53 ../src/network/hosts.c:38
1130#: ../src/network/ifaces-list.c:33 ../src/shares/table.c:41
1131#: ../src/users/table.c:49
1132msgid "_Properties"
1133msgstr "_Настройки"
1134
1135#. the proccess was running ssh
1136#: ../src/common/gst-auth.c:89
1137msgid "The tool could not connect to the computer"
1138msgstr "Инструментът не може да се свърже с компютъра."
1139
1140#: ../src/common/gst-auth.c:90
1141msgid ""
1142"Check that you have access to this network and that the computer is actually "
1143"working and running the SSH daemon"
1144msgstr ""
1145"Проверете дали имате достъп до тази мрежа, компютърът наистина работи, и че "
1146"на него е стартиран демонът SSH"
1147
1148#. the proccess was running su
1149#: ../src/common/gst-auth.c:94
1150msgid "The entered password is invalid"
1151msgstr "Въведената парола не е вярна"
1152
1153#: ../src/common/gst-auth.c:95
1154msgid ""
1155"Check that you typed it correctly and that you haven't activated the \"caps "
1156"lock\" key"
1157msgstr ""
1158"Проверете дали сте го изписали вярно, и че не сте натиснали „Caps Lock“"
1159
1160#: ../src/common/gst-auth.c:104
1161#, c-format
1162msgid "Could not run \"%s\""
1163msgstr "„%s“ не може да бъде стартиран"
1164
1165#: ../src/common/gst-auth.c:105
1166msgid "Check that you have permissions to run this command"
1167msgstr "Проверете дали имате право да изпълнявате тази команда"
1168
1169#: ../src/common/gst-auth.c:107
1170msgid "An unexpected error has occurred"
1171msgstr "Получи се неочаквана грешка"
1172
1173#: ../src/common/gst-auth.c:133
1174msgid "Could not execute the backend"
1175msgstr "Бек ендът не може да бъде стартиран"
1176
1177#: ../src/common/gst-auth.c:134
1178msgid "There was an error creating the child process, the tool will close now."
1179msgstr ""
1180"Получи се грешка при създаване на под-процеса, този инструмент ще бъде спрян."
1181
1182#: ../src/common/gst-dialog.c:60
1183#, c-format
1184msgid "Could not find widget: %s"
1185msgstr "Графичният обект %s не може да бъде намерен"
1186
1187#: ../src/common/gst-dialog.c:383
1188msgid "There are changes which have not been applied"
1189msgstr "Има промени, които не са приложени"
1190
1191#: ../src/common/gst-dialog.c:385
1192msgid "Apply them now?"
1193msgstr "Моментално прилагане на промените?"
1194
1195#: ../src/common/gst-dialog.c:492
1196#, c-format
1197msgid "Error connection signal `%s' in widget `%s'"
1198msgstr "Грешка при свързващия сигнал „%s“ в графичния обект „%s“"
1199
1200#: ../src/common/gst-tool.c:1026
1201msgid "The configuration could not be loaded"
1202msgstr "Настройките не могат да бъдат заредени"
1203
1204#: ../src/common/gst-tool.c:1028
1205msgid "There was an error running the backend script"
1206msgstr "Грешка при изпълнението на скрипта"
1207
1208#: ../src/common/gst-tool.c:1509
1209#, c-format
1210msgid "Welcome to the %s prerelease of the GNOME System Tools"
1211msgstr "Добре дошли във версия %s на системните инструменти към GNOME"
1212
1213#: ../src/common/gst-tool.c:1511
1214msgid ""
1215"This is still a work in progress, and so it may have serious bugs. Due to "
1216"the nature of these tools, bugs may render your computer <span weight=\"bold"
1217"\">practically useless</span>, costing time, effort and sanity points. You "
1218"have been warned. Thank you for trying out this prerelease of the GNOME "
1219"System Tools!"
1220msgstr ""
1221"Тази програма все още са разработва и затова може да има сериозни проблеми. "
1222"Поради естеството на тези инструменти, грешките им могат да направят "
1223"компютъра Ви <span weight=\"bold\">практически неизползваем</span>, което ще "
1224"Ви струва време и нерви. Бяхте предупреден. Благодарим Ви, че изпробвате "
1225"тази предварителна версия на системните инструменти на GNOME!"
1226
1227#: ../src/common/gst-tool.c:1532
1228msgid "Warning"
1229msgstr "Внимание"
1230
1231#: ../src/common/gst-tool.c:1552
1232msgid "Don't show me this again"
1233msgstr "Да не ми бъде показвано отново"
1234
1235#: ../src/common/gst-tool.c:1609
1236msgid "GNOME System Tools"
1237msgstr "Системни инструменти към GNOME"
1238
1239#: ../src/common/gst-tool.c:1755
1240msgid "Could not display help"
1241msgstr "Помощта не може да бъде показана"
1242
1243#: ../src/network/address-list.c:555
1244msgid "Type address"
1245msgstr "Вид адрес"
1246
1247#: ../src/network/callbacks.c:46
1248#, c-format
1249msgid "Could not enable the interface %s"
1250msgstr "Интерфейсът %s не може да бъде активиран"
1251
1252#: ../src/network/callbacks.c:50
1253msgid ""
1254"Check that the settings are correct for this network and that the computer "
1255"is correctly connected to it."
1256msgstr ""
1257"Проверете дали настройките за тази мрежа са правилни и дали компютърът е "
1258"свързан правилно към нея."
1259
1260#: ../src/network/callbacks.c:237
1261msgid "Could not autodetect modem device"
1262msgstr "Модемът не може да бъде засечен автоматично"
1263
1264#: ../src/network/callbacks.c:240
1265msgid ""
1266"Check that the device is not busy and that is correctly attached to the "
1267"computer."
1268msgstr ""
1269"Проверете дали устройството не е заето, и че е включено правилно в компютъра."
1270
1271#: ../src/network/callbacks.c:451
1272msgid "The host name has changed"
1273msgstr "Името на хоста се промени"
1274
1275#: ../src/network/callbacks.c:454
1276msgid ""
1277"This will prevent you from launching new applications, and so you will have "
1278"to log in again. Continue anyway?"
1279msgstr ""
1280"Няма да можете да стартирате нови програми и ще трябва да се включите пак с "
1281"вашия акаунт. Продължаване?"
1282
1283#: ../src/network/callbacks.c:460
1284msgid "Change _Host name"
1285msgstr "Промяна на хоста"
1286
1287#: ../src/network/hosts.c:92
1288msgid "IP Address"
1289msgstr "IP адрес"
1290
1291#: ../src/network/hosts.c:100
1292msgid "Aliases"
1293msgstr "Псевдоними"
1294
1295#: ../src/network/location.c:145
1296msgid "Create location"
1297msgstr "Създаване на местоположение"
1298
1299#: ../src/network/location.c:153
1300msgid "Delete current location"
1301msgstr "Изтриване на текущото местоположение"
1302
1303#: ../src/network/location.c:367
1304msgid "Do you want to remove this location?"
1305msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете това местоположение?"
1306
1307#: ../src/network/location.c:440
1308msgid "Changing profile"
1309msgstr "Промяна на профил"
1310
1311#: ../src/network/main.c:110
1312msgid "The interface does not exist"
1313msgstr "Интерфейсът не съществува"
1314
1315#: ../src/network/main.c:112
1316msgid ""
1317"Check that it is correctly typed and that it is correctly supported by your "
1318"system."
1319msgstr ""
1320"Проверете дали е написано правилно и дали се поддържа коректно от Вашата "
1321"система."
1322
1323#: ../src/network/main.c:157
1324msgid "Configure a network interface"
1325msgstr "Настройка на мрежов интерфейс"
1326
1327#: ../src/network/main.c:157
1328msgid "INTERFACE"
1329msgstr "ИНТЕРФЕЙС"
1330
1331#: ../src/network/main.c:158
1332msgid "Configure the first network interface with a specific type"
1333msgstr "Настройка на мрежов интерфейс със специфичен тип"
1334
1335#: ../src/network/main.c:158
1336msgid "TYPE"
1337msgstr "ВИД"
1338
1339#: ../src/network/main.c:165
1340msgid "Network settings"
1341msgstr "Настройки на мрежата"
1342
1343#: ../src/network/network.desktop.in.in.h:1
1344msgid "Configure network devices and connections"
1345msgstr "Настройка на мрежови устройства и връзки"
1346
1347#: ../src/network/network.desktop.in.in.h:2
1348msgid "Networking"
1349msgstr "Мрежа"
1350
1351#: ../src/network/network-iface-ethernet.c:302
1352msgid "Ethernet connection"
1353msgstr "Локална мрежа"
1354
1355#: ../src/network/network-iface-irlan.c:122
1356msgid "Infrared connection"
1357msgstr "Инфрачервена връзка"
1358
1359#: ../src/network/network-iface-isdn.c:330
1360msgid "ISDN connection"
1361msgstr "ISDN"
1362
1363#: ../src/network/network-iface-modem.c:253
1364msgid "Modem connection"
1365msgstr "Модем"
1366
1367#: ../src/network/network-iface-plip.c:211
1368msgid "Parallel port connection"
1369msgstr "Паралелен порт"
1370
1371#: ../src/network/network-iface-wireless.c:245
1372msgid "Wireless connection"
1373msgstr "Безжична връзка"
1374
1375#: ../src/network/network-iface.c:410
1376#, c-format
1377msgid "Activating interface \"%s\""
1378msgstr "Активиране на интерфейса „%s“"
1379
1380#: ../src/network/network-iface.c:522
1381#, c-format
1382msgid "The interface %s is not configured"
1383msgstr "Интерфейсът %s не е настроен"
1384
1385#: ../src/network/network-iface.c:524
1386#, c-format
1387msgid "The interface %s is not active"
1388msgstr "Интерфейсът %s не е активиран"
1389
1390#: ../src/network/network-iface.c:526
1391#, c-format
1392msgid "The interface %s is active"
1393msgstr "Интерфейсът %s е активиран"
1394
1395#: ../src/services/callbacks.c:64
1396#, c-format
1397msgid "Settings for \"%s\""
1398msgstr "Настройки за „%s“"
1399
1400#. FIXME: put service name !!!
1401#: ../src/services/callbacks.c:153
1402msgid "Are you sure you want to deactivate this service?"
1403msgstr "Искате ли да деактивирате тази услуга?"
1404
1405#: ../src/services/callbacks.c:156
1406msgid ""
1407"This may affect your system behavior in several ways, possibly leading to "
1408"data loss"
1409msgstr ""
1410"Това може да повлияе върху поведението на вашата система по няколко начина, "
1411"възможно е да се стигне до загуба на данни"
1412
1413#: ../src/services/main.c:55
1414msgid "Services settings"
1415msgstr "Настройки на услугите"
1416
1417#: ../src/services/services.desktop.in.in.h:1
1418msgid "Configure which services will be run when the system starts"
1419msgstr ""
1420"Настройка на услугите, които ще се стартират, при стартиране на системата"
1421
1422#: ../src/services/services.desktop.in.in.h:2
1423msgid "Services"
1424msgstr "Услуги"
1425
1426#: ../src/services/service.c:32
1427msgid "Antivirus"
1428msgstr "Борба с вируси"
1429
1430#: ../src/services/service.c:32
1431msgid "Analyzes your incoming mail for virus"
1432msgstr "Преглеждане на пристигащата поща за вируси"
1433
1434#: ../src/services/service.c:33
1435msgid "Volumes mounter"
1436msgstr "Монтиране на устройства"
1437
1438#: ../src/services/service.c:33
1439msgid "Mounts your volumes automatically"
1440msgstr "Автоматично монтиране на устройствата"
1441
1442#: ../src/services/service.c:34
1443msgid "Actions scheduler"
1444msgstr "Диспечер на действия"
1445
1446#: ../src/services/service.c:34
1447msgid "Executes scheduled actions"
1448msgstr "Изпълнение на запланувани действия"
1449
1450#: ../src/services/service.c:35
1451msgid "Database server"
1452msgstr "Сървър за база данни"
1453
1454#: ../src/services/service.c:35
1455msgid "Data storage system"
1456msgstr "Система за запазване на данни"
1457
1458#: ../src/services/service.c:36
1459msgid "Graphical login manager"
1460msgstr "Графична програма за влизане"
1461
1462#: ../src/services/service.c:36
1463msgid "Allows users to login graphically"
1464msgstr "Позволяване на потребители да влизат през графична среда"
1465
1466#: ../src/services/service.c:37
1467msgid "Folder sharing service"
1468msgstr "Услуга за споделяне на папка"
1469
1470#: ../src/services/service.c:37
1471msgid "Shares folders over your network"
1472msgstr "Споделяне на папки по мрежата"
1473
1474#: ../src/services/service.c:38
1475msgid "File sharing service"
1476msgstr "Услуга за споделяне на файлове"
1477
1478#: ../src/services/service.c:38 ../src/services/service.c:39
1479msgid "Shares files over the Internet"
1480msgstr "Споделяне на файлове чрез Интернет"
1481
1482#: ../src/services/service.c:39
1483msgid "FTP service"
1484msgstr "FTP услуга"
1485
1486#: ../src/services/service.c:40
1487msgid "Mail fetcher"
1488msgstr "Пощенски агент"
1489
1490#: ../src/services/service.c:40
1491msgid "Downloads your mail from remote accounts"
1492msgstr "Изтегляне на Вашата поща от отдалечени акаунти"
1493
1494#: ../src/services/service.c:41
1495msgid "Mail agent"
1496msgstr "Пощенски агент"
1497
1498#: ../src/services/service.c:41
1499msgid "Delivers your outgoing mail"
1500msgstr "Доставяне на изпратената поща"
1501
1502#: ../src/services/service.c:42
1503msgid "Clock synchronization service"
1504msgstr "Услуга за синхронизиране на часовника"
1505
1506#: ../src/services/service.c:42
1507msgid "Synchronizes your computer clock with Internet time servers"
1508msgstr ""
1509"Сверяване на часовника на компютъра със сървърите за точно време в Интернет"
1510
1511#: ../src/services/service.c:43
1512msgid "Printer service"
1513msgstr "Услуга за печат"
1514
1515#: ../src/services/service.c:43
1516msgid "Allows applications to use printers"
1517msgstr "Позволява на програмите да ползват принтери"
1518
1519#: ../src/services/service.c:44
1520msgid "Remote shell server"
1521msgstr "Сървър за отдалечена обвивка"
1522
1523#: ../src/services/service.c:44
1524msgid "Secure shell server"
1525msgstr "Сървър за сигурна обвивка (SSH)"
1526
1527#: ../src/services/service.c:45
1528msgid "Computer activity logger"
1529msgstr "Дневник на действията на компютъра"
1530
1531#: ../src/services/service.c:45
1532msgid "Keeps a log of your computer activity"
1533msgstr "Записва дневник с действията на компютъра"
1534
1535#: ../src/services/service.c:46
1536msgid "Web server"
1537msgstr "Уеб сървър"
1538
1539#: ../src/services/service.c:46
1540msgid "Shares your web pages over the Internet"
1541msgstr "Споделяне на уеб страниците Ви чрез Интернет"
1542
1543#: ../src/shares/callbacks.c:187
1544msgid "Are you sure you want to delete this share?"
1545msgstr "Изтриване на тази споделена папка?"
1546
1547#: ../src/shares/callbacks.c:189
1548msgid "Other computers in your network will stop viewing this."
1549msgstr "Другите компютри, във вашата мрежа, няма да могат да видят това."
1550
1551#: ../src/shares/main.c:90
1552msgid "Add a shared path, modifies it if it already exists"
1553msgstr "Добавяне на споделен път или го променяте ако вече съществува"
1554
1555#: ../src/shares/main.c:90
1556msgid "PATH"
1557msgstr "ПЪТ"
1558
1559#: ../src/shares/main.c:97
1560msgid "Shared folders settings"
1561msgstr "Настройки на споделените папки"
1562
1563#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:129
1564msgid "_Share folder"
1565msgstr "_Споделяне на папка"
1566
1567#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:130
1568msgid "Share this folder with other computers"
1569msgstr "Споделяне на тази папка с други потребители"
1570
1571#: ../src/shares/nfs-acl-table.c:51
1572msgid "Allowed host/network"
1573msgstr "Позволени хост/мрежа"
1574
1575#: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:114
1576#, c-format
1577msgid "Hosts in the %s network"
1578msgstr "Хостове в мрежата %s"
1579
1580#: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:146
1581msgid "Specify hostname"
1582msgstr "Определяне на хост"
1583
1584#: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:153
1585msgid "Specify IP address"
1586msgstr "Определяне на IP адрес"
1587
1588#: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:160
1589msgid "Specify network"
1590msgstr "Определяне на мрежа"
1591
1592#: ../src/shares/share-settings.c:123
1593msgid "Do not share"
1594msgstr "Да не се споделя"
1595
1596#: ../src/shares/share-settings.c:131
1597msgid "SMB"
1598msgstr "SMB"
1599
1600#: ../src/shares/share-settings.c:139
1601msgid "NFS"
1602msgstr "NFS"
1603
1604#: ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:1
1605msgid "Configure which folders are available for your network neighborhood"
1606msgstr ""
1607"Настройване на папките, които са налични във вашия network neighborhood"
1608
1609#: ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:2
1610msgid "Shared Folders"
1611msgstr "Споделени папки"
1612
1613#: ../src/shares/transfer.c:44
1614msgid "Sharing services are not installed"
1615msgstr "Услугите за споделяне не са инсталирани"
1616
1617#: ../src/shares/transfer.c:46
1618msgid ""
1619"You need to install at least either Samba or NFS in order to share your "
1620"folders. The tool will close now."
1621msgstr ""
1622"За да споделяте папки, трябва да имате инсталирани поне Samba или NFS. Тази "
1623"програма ще бъде спряна."
1624
1625#: ../src/time/main.c:464
1626msgid "NTP support is not installed"
1627msgstr "Липсва поддръжка на NTP"
1628
1629#: ../src/time/main.c:466
1630msgid ""
1631"Please install and activate NTP support in the system to enable "
1632"synchronization of your local time server with Internet time servers."
1633msgstr ""
1634"Инсталирайте и задействайте поддръжката на NTP в системата, за да "
1635"синхронизирате часовника на компютъра със сървърите за точно време в "
1636"Интернет."
1637
1638#: ../src/time/main.c:762
1639msgid "Time and Date Settings"
1640msgstr "Настройки на дата и час"
1641
1642#: ../src/time/time.desktop.in.in.h:1
1643msgid "Change system time, date, and timezone"
1644msgstr "Промяна на датата, часа и часовия пояс на системата"
1645
1646#: ../src/time/time.desktop.in.in.h:2
1647msgid "Time and Date"
1648msgstr "Дата и час"
1649
1650#: ../src/users/callbacks.c:571
1651msgid "Error saving profile"
1652msgstr "Грешка при запазването на профила"
1653
1654#: ../src/users/callbacks.c:613
1655msgid "Create New profile"
1656msgstr "Създаване на нов профил"
1657
1658#: ../src/users/callbacks.c:649
1659#, c-format
1660msgid "Settings for profile %s"
1661msgstr "Настройки за профила %s"
1662
1663#: ../src/users/group-settings.c:91
1664msgid "Create New Group"
1665msgstr "Създаване на нова група"
1666
1667#. Check if gid is available
1668#: ../src/users/group-settings.c:164 ../src/users/group-settings.c:172
1669msgid "Invalid group ID"
1670msgstr "Невалиден ID на групата"
1671
1672#: ../src/users/group-settings.c:165
1673msgid "Group ID must be a positive number"
1674msgstr "Идентификацията на групата трябва да е положителен номер"
1675
1676#. if group is root
1677#: ../src/users/group-settings.c:168
1678msgid "Group ID of the \"root\" user should not be modified"
1679msgstr ""
1680"Идентификацията на групата на администратора (root) не трябва да се променя."
1681
1682#: ../src/users/group-settings.c:169 ../src/users/group-settings.c:218
1683#: ../src/users/group-settings.c:288
1684msgid "This would leave the system unusable"
1685msgstr "Това ще остави системата неизползваема"
1686
1687#: ../src/users/group-settings.c:173
1688#, c-format
1689msgid "Group ID %s already exists"
1690msgstr "Група с идентификация %s вече съществува."
1691
1692#. If empty.
1693#: ../src/users/group-settings.c:198
1694msgid "Group name is empty"
1695msgstr "Името на групата е празно"
1696
1697#: ../src/users/group-settings.c:199
1698msgid "A group name must be specified"
1699msgstr "Трябва да определите име на групата"
1700
1701#. If too long.
1702#: ../src/users/group-settings.c:202
1703msgid "The group name is too long"
1704msgstr "Името на групата е твърде дълго"
1705
1706#: ../src/users/group-settings.c:203
1707#, c-format
1708msgid "To be valid, the group name should have less than %d character"
1709msgid_plural "To be valid, the group name should have less than %d characters"
1710msgstr[0] ""
1711"За да бъде валидно, името на групата трябва да има по-малко от %i символ."
1712msgstr[1] ""
1713"За да бъде валидно, името на групата трябва да има по-малко от %i символа."
1714
1715#. if invalid.
1716#: ../src/users/group-settings.c:209
1717msgid "Group name has invalid characters"
1718msgstr "Името на групата има невалидни символи"
1719
1720#: ../src/users/group-settings.c:210
1721msgid "Please set a valid group name, using only lower case letters"
1722msgstr "Задайте валидно име за групата, използвайки само малки букви"
1723
1724#. if !exist.
1725#: ../src/users/group-settings.c:213
1726#, c-format
1727msgid "Group \"%s\" already exists"
1728msgstr "Групата „%s“ вече съществува"
1729
1730#: ../src/users/group-settings.c:214
1731msgid "Please select a different group name"
1732msgstr "Изберете различно име за групата"
1733
1734#. if it's the root group
1735#: ../src/users/group-settings.c:217
1736msgid "Group name of the \"root\" user should not be modified"
1737msgstr "Името на групата на администратора (root) не трябва да се променя"
1738
1739#: ../src/users/group-settings.c:287
1740msgid "The group \"root\" should not be deleted"
1741msgstr "Групата на администратора не трябва да се трие"
1742
1743#: ../src/users/group-settings.c:302
1744#, c-format
1745msgid "Are you sure you want to delete group \"%s\"?"
1746msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата „%s“?"
1747
1748#: ../src/users/group-settings.c:304
1749msgid "This may leave files with invalid group ID in the filesystem."
1750msgstr ""
1751"Това може да остави файлове с невалидна идентификация или група във "
1752"файловата система."
1753
1754#: ../src/users/group-settings.c:364
1755#, c-format
1756msgid "Settings for Group %s"
1757msgstr "Настройки за групата %s"
1758
1759#: ../src/users/groups-table.c:44
1760msgid "Group"
1761msgstr "Група"
1762
1763#: ../src/users/groups-table.c:45
1764msgid "GID"
1765msgstr "GID"
1766
1767#: ../src/users/main.c:123
1768msgid "User name contains"
1769msgstr "Името на потребителя съдържа"
1770
1771#: ../src/users/main.c:124
1772msgid "User ID is"
1773msgstr "ID-то на потребителя е"
1774
1775#: ../src/users/main.c:125
1776msgid "Group name contains"
1777msgstr "Името на групата съдържа"
1778
1779#: ../src/users/main.c:126
1780msgid "User GID is"
1781msgstr "GID на потребителя е"
1782
1783#: ../src/users/main.c:245 ../src/users/users.desktop.in.in.h:2
1784msgid "Users and Groups"
1785msgstr "Потребители и групи"
1786
1787#: ../src/users/passwd.c:168
1788msgid "Passwords do not match"
1789msgstr "Паролата не съвпада"
1790
1791#: ../src/users/passwd.c:173
1792#, c-format
1793msgid ""
1794"Bad password: %s.\n"
1795"Please try with a new password"
1796msgstr ""
1797"Лоша парола: %s.\n"
1798"Опитайте с нова парола"
1799
1800#: ../src/users/profile-settings.c:125
1801msgid "The profile must have a name"
1802msgstr "Профилът трябва да има име"
1803
1804#: ../src/users/profile-settings.c:130
1805msgid "The profile must have a default home"
1806msgstr "Профилът трябва да има стандартна домашна папка"
1807
1808#: ../src/users/profile-settings.c:135 ../src/users/profile-settings.c:140
1809msgid "The profile must have a default shell"
1810msgstr "Профилът трябва да има обвивка по подразбиране"
1811
1812#: ../src/users/profile-settings.c:208
1813msgid "The default profile should not be deleted"
1814msgstr "Профилът по подразбиране не трябва да се трие"
1815
1816#: ../src/users/profile-settings.c:209
1817msgid "This profile is used for setting default data for new users"
1818msgstr ""
1819"Този профил се използва за поставяне на стандартните данните за новите "
1820"потребители"
1821
1822#: ../src/users/profile-settings.c:218
1823#, c-format
1824msgid "Delete profile \"%s\"?"
1825msgstr "Изтриване на профила „%s“?"
1826
1827#: ../src/users/profile-settings.c:220
1828msgid "You will not be able to recover this profile after pressing \"apply\"."
1829msgstr ""
1830"Няма да можете да възстановите този профил след натискането на „прилагане“."
1831
1832#. Column name,          Adv_state_show,        Basic_state_show
1833#: ../src/users/profiles-table.c:39
1834msgid "Profile"
1835msgstr "Профил"
1836
1837#: ../src/users/profiles-table.c:40
1838msgid "Comment"
1839msgstr "Коментар"
1840
1841#: ../src/users/search-bar/search-bar.c:228
1842msgid "C_lear"
1843msgstr "Из_чистване"
1844
1845#: ../src/users/search-bar/search-bar.c:329
1846msgid "Choice"
1847msgstr "Избор"
1848
1849#: ../src/users/search-bar/search-bar.c:339
1850msgid "Text"
1851msgstr "Текст"
1852
1853#: ../src/users/user-settings.c:73
1854msgid "The \"root\" user should not be deleted"
1855msgstr "Не може да изтриете администратора"
1856
1857#: ../src/users/user-settings.c:74 ../src/users/user-settings.c:311
1858#: ../src/users/user-settings.c:406 ../src/users/user-settings.c:442
1859msgid "This would leave the system unusable."
1860msgstr "Това би могло да направи системата неизползваема."
1861
1862#: ../src/users/user-settings.c:83
1863#, c-format
1864msgid "Are you sure you want to delete user \"%s\"?"
1865msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете потребителя „%s“?"
1866
1867#: ../src/users/user-settings.c:85
1868msgid ""
1869"This will disable this user's access to the system without deleting the "
1870"user's home directory."
1871msgstr ""
1872"Това ще прекрати достъпа на този потребител до системата, но неговата "
1873"домашна директория няма да бъде изтрита."
1874
1875#: ../src/users/user-settings.c:189
1876msgid "User Account Editor"
1877msgstr "Редактор на потребителите"
1878
1879#: ../src/users/user-settings.c:285
1880msgid "The user name is empty"
1881msgstr "Името на потребителя е празно"
1882
1883#: ../src/users/user-settings.c:286
1884msgid "A user name must be specified."
1885msgstr "Трябва да зададете име на потребителя."
1886
1887#. = sizeof (ut.ut_name)
1888#: ../src/users/user-settings.c:292 ../src/users/user-settings.c:300
1889msgid "The user name is too long"
1890msgstr "Потребителското име е твърде дълго"
1891
1892#: ../src/users/user-settings.c:293 ../src/users/user-settings.c:301
1893#, c-format
1894msgid "To be valid, the user name should have less than %d character"
1895msgid_plural "To be valid, the user name should have less than %d characters"
1896msgstr[0] ""
1897"За да бъде валидно, потребителското име трябва да има по-малко от %i символ."
1898msgstr[1] ""
1899"За да бъде валидно, потребителското име трябва да има по-малко от %i символа."
1900
1901#: ../src/users/user-settings.c:310
1902msgid "User name for the \"root\" user should not be modified"
1903msgstr "Името на администратора (root) не трябва да се променя"
1904
1905#: ../src/users/user-settings.c:316
1906msgid "User name has invalid characters"
1907msgstr "Потребителското име съдържа невалидни символи"
1908
1909#: ../src/users/user-settings.c:317
1910msgid ""
1911"Please set a valid user name consisting of a lower case letter followed by "
1912"lower case letters and numbers."
1913msgstr ""
1914"Задайте валидно име, което е от малки букви следвано от малки букви и цифри."
1915
1916#: ../src/users/user-settings.c:323
1917#, c-format
1918msgid "User name \"%s\" already exists"
1919msgstr "Потребителят „%s“ вече съществува"
1920
1921#: ../src/users/user-settings.c:324
1922msgid "Please select a different user name."
1923msgstr "Изберете различно потребителско име."
1924
1925#: ../src/users/user-settings.c:349
1926#, c-format
1927msgid "Invalid character \"%c\" in comment"
1928msgstr "Невалиден знак „%c“ в коментара"
1929
1930#: ../src/users/user-settings.c:350
1931msgid "Check that this character is not used."
1932msgstr "Проверете дали този знак се използва."
1933
1934#: ../src/users/user-settings.c:398
1935msgid "Home directory should not be empty"
1936msgstr "Домашната папка не трябва да бъде празна"
1937
1938#: ../src/users/user-settings.c:399
1939msgid "Make sure you provide a home directory."
1940msgstr "Убедете се, че сте указали домашната папка."
1941
1942#: ../src/users/user-settings.c:401
1943msgid "Incomplete path in home directory"
1944msgstr "Пътят за домашна папка не е пълен"
1945
1946#: ../src/users/user-settings.c:402
1947msgid ""
1948"Please enter full path for home directory\n"
1949"<span size=\"smaller\">i.e.: /home/john</span>."
1950msgstr ""
1951"Въведете пълния път до домашната папка\n"
1952"<span size=\"smaller\">например: /home/john</span>."
1953
1954#: ../src/users/user-settings.c:405
1955msgid "Home directory of the \"root\" user should not be modified"
1956msgstr "Домашната папка на на администратора (root) не трябва да се променя"
1957
1958#: ../src/users/user-settings.c:438
1959msgid "Invalid user ID"
1960msgstr "Невалиден ID на потребителя"
1961
1962#: ../src/users/user-settings.c:439
1963msgid "User ID must be a positive number."
1964msgstr "Идентификацията на потребителя трябва да е положителен номер."
1965
1966#: ../src/users/user-settings.c:441
1967msgid "User ID of the \"root\" user should not be modified"
1968msgstr "Името на администратора не трябва да се променя"
1969
1970#: ../src/users/user-settings.c:459
1971#, c-format
1972msgid "User ID %s already exists"
1973msgstr "Вече съществува потребител с ID %s"
1974
1975#: ../src/users/user-settings.c:461
1976msgid ""
1977"Several users may share a single user ID, but it's not common and may lead "
1978"to security problems."
1979msgstr ""
1980"Няколко потребителя могат да споделят един потребителски ID, но това не е "
1981"обичайно и може да доведе до проблеми със сигурността."
1982
1983#: ../src/users/user-settings.c:479
1984msgid "Incomplete path in shell"
1985msgstr "Непълен път в обвивката"
1986
1987#: ../src/users/user-settings.c:480
1988msgid ""
1989"Please enter full path for shell\n"
1990"<span size=\"smaller\">i.e.: /bin/sh</span>."
1991msgstr ""
1992"Въведете пълния път за обвивката.\n"
1993"<span size=\"smaller\">например: /bin/sh</span>."
1994
1995#: ../src/users/user-settings.c:502
1996msgid "Password should not be empty"
1997msgstr "Паролата не може да е празна"
1998
1999#: ../src/users/user-settings.c:503
2000msgid "A password must be provided."
2001msgstr "Трябва да зададете парола."
2002
2003#: ../src/users/user-settings.c:505
2004msgid "Password confirmation isn't correct"
2005msgstr "Потвърждението на паролата не е вярно"
2006
2007#: ../src/users/user-settings.c:506
2008msgid "Check that you have provided the same password in both text fields."
2009msgstr "Проверете дали сте въвели една и съща парола в двете текстови полета."
2010
2011#: ../src/users/user-settings.c:780
2012#, c-format
2013msgid "Settings for User %s"
2014msgstr "Настройки за на потребителя %s"
2015
2016#: ../src/users/users-table.c:61
2017msgid "User"
2018msgstr "Потребител"
2019
2020#: ../src/users/users-table.c:62
2021msgid "Home"
2022msgstr "Домашна папка"
2023
2024#: ../src/users/users-table.c:63
2025msgid "User details"
2026msgstr "Подробности за потребителя"
2027
2028#: ../src/users/users-table.c:64
2029msgid "UID"
2030msgstr "UID"
2031
2032#: ../src/users/users-table.c:65
2033msgid "Shell"
2034msgstr "Обвивка"
2035
2036#: ../src/users/users.desktop.in.in.h:1
2037msgid "Add or remove users and groups"
2038msgstr "Добавяне или премахване на потребители и групи"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.