source: desktop/gnome-system-tools.HEAD.bg.po @ 525

Last change on this file since 525 was 525, checked in by kaladan, 17 years ago

gnome-system-tools - пълен превод напрограмата + леки поправки.

File size: 67.6 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-system-tools po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006 THE GST'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same conditions as Gnome-system-tools.
4# Peter "Peshka" Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004.
5# Vladimir "Kaladan" Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005.
6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gnome system tools HEAD\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2006-02-05 15:21+0100\n"
13"PO-Revision-Date: 2006-02-05 17:26+0200\n"
14"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
20
21#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:1
22msgid ""
23"Comma separated list of hosts that the GST will be able to access when the "
24"remote configuration option is enabled"
25msgstr ""
26"Разделен със запетаи, списък с имена на компютри, с който програмата ще може "
27"да се свързва, когато настройката за отдалечена конфигурация е разрешена"
28
29#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:2
30msgid "Last GST version executed"
31msgstr "Последната версия на програмата е изключена"
32
33#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:3
34msgid "Preferred bootloader that boot-admin will configure"
35msgstr "Предпочитана програма за начално зареждане, която да се настройва"
36
37#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:4
38msgid "Remote hosts"
39msgstr "Отдалечени хостове"
40
41#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:5
42msgid ""
43"The GST are able to do remote configuration through SSH, enable this option "
44"to use this feature"
45msgstr ""
46"Системните инструменти към GNOME могат да се настройват отдалечено чрез SSH, "
47"избирайки тази опция ще разрешите тази възможност"
48
49#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:6
50msgid "The last GST version that this computer has run"
51msgstr "Последната версия на системните инструменти към GNOME, пускана на компютъра"
52
53#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:7
54msgid ""
55"This key stores the bootloader that boot-admin will configure if there are "
56"more than one installed, if it's not set or isn't valid, then boot-admin "
57"will ask the user"
58msgstr ""
59"Този ключ определя коя програма за избиране на операционна система ще бъде "
60"настройвана от boot-admin в случай, че има инсталирани повече от една. Ако "
61"това не е зададено или не е поставена валидна информация - този въпрос ще "
62"бъде зададен на потребителя."
63
64#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:8
65msgid "Whether the tools will use remote administration or not"
66msgstr "Дали инструментите ще използват отдалечена настройка или не"
67
68#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:9
69msgid "Whether the users-admin tool should show all users and groups or not"
70msgstr "Дали инструмента за настройка на потребителите да покаже всички потребители и групи"
71
72#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:10
73msgid "Whether the warning dialog should be shown or not"
74msgstr "Дали да показва диалоговия прозорец за предупреждение или не"
75
76#: ../interfaces/boot.glade.in.h:1
77msgid "<b>Security</b>"
78msgstr "<b>Сигурност</b>"
79
80#: ../interfaces/boot.glade.in.h:2
81msgid ""
82"<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Several bootloaders have been found</"
83"span>\n"
84"\n"
85"please select which do you want to configure"
86msgstr ""
87"<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Намерени са няколко програми за "
88"начално стартиране.</span>\n"
89"\n"
90"Посочете коя от тях искате да настроите"
91
92#: ../interfaces/boot.glade.in.h:5 ../interfaces/users.glade.in.h:3
93msgid "<span weight=\"bold\">Basic Settings</span>"
94msgstr "<span weight=\"bold\">Основни настройки</span>"
95
96#: ../interfaces/boot.glade.in.h:6
97msgid "<span weight=\"bold\">Image Settings</span>"
98msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки на изображение</span>"
99
100#: ../interfaces/boot.glade.in.h:7
101msgid "<span weight=\"bold\">Other Settings</span>"
102msgstr "<span weight=\"bold\">Други настройки</span>"
103
104#: ../interfaces/boot.glade.in.h:8
105msgid "<span weight=\"bold\">Starting the Computer</span>"
106msgstr "<span weight=\"bold\">Стартирайки компютъра</span>"
107
108#: ../interfaces/boot.glade.in.h:9
109msgid "Ask at boot"
110msgstr "Питане при стартиране"
111
112#: ../interfaces/boot.glade.in.h:10 ../src/boot/main.c:71
113msgid "Boot Manager Settings"
114msgstr "Настройки на програмата за начално стартиране"
115
116#: ../interfaces/boot.glade.in.h:11
117msgid ""
118"Choose a kernel image to boot, and a partition to mount as the root "
119"partition. Optionally, you may also enter parameters passed to the kernel at "
120"boot time."
121msgstr ""
122"Изберете файл на ядрото, който да се стартира и дял, който да се монтира "
123"като коренова директория. Също така, може да въведете допълнителните "
124"параметри, които се предават към ядрото при началното стартиране."
125
126#: ../interfaces/boot.glade.in.h:12
127msgid "Click \"Forward\" to continue"
128msgstr "Натиснете „Напред“ за да продължите"
129
130#: ../interfaces/boot.glade.in.h:13
131msgid "Confirmation"
132msgstr "Потвърждаване"
133
134#. set window title
135#: ../interfaces/boot.glade.in.h:14 ../src/boot/boot-druid.c:442
136#: ../src/boot/boot-druid.c:454
137msgid "Creating a new boot image"
138msgstr "Създаване на ново изображение за стартиране"
139
140#: ../interfaces/boot.glade.in.h:15
141msgid "Don't ask me again"
142msgstr "Да не бъда питан/а отново"
143
144#: ../interfaces/boot.glade.in.h:16
145msgid "Enable IDE SCSI emulation"
146msgstr "Разрешаване на IDE-SCSI емулация"
147
148#: ../interfaces/boot.glade.in.h:17
149msgid ""
150"Enter a name for the boot image, and specify what kind of operating system "
151"it is."
152msgstr ""
153"Въведете име, което да се появява при началното стартиране и посочете какъв "
154"тип операционна система е."
155
156#: ../interfaces/boot.glade.in.h:18
157msgid "Finished"
158msgstr "Готово"
159
160#: ../interfaces/boot.glade.in.h:19
161msgid "Manual"
162msgstr "Ръчно"
163
164#: ../interfaces/boot.glade.in.h:20
165msgid "Number of colors:"
166msgstr "Номер на цветовете:"
167
168#: ../interfaces/boot.glade.in.h:21
169msgid "Other parameters:"
170msgstr "Други параметри:"
171
172#: ../interfaces/boot.glade.in.h:22
173msgid "Password"
174msgstr "Парола"
175
176#: ../interfaces/boot.glade.in.h:23
177msgid "Protect with password"
178msgstr "Защита с парола"
179
180#: ../interfaces/boot.glade.in.h:24
181msgid "Resolution:"
182msgstr "Разделителна способност:"
183
184#: ../interfaces/boot.glade.in.h:25
185msgid "Seconds to wait before loading default kernel or OS"
186msgstr "Секунди за изчакване, преди зареждане на стандартното ядро или операционна система"
187
188#: ../interfaces/boot.glade.in.h:26
189msgid "Select a kernel image"
190msgstr "Файл на изображение за ядро"
191
192#: ../interfaces/boot.glade.in.h:27
193msgid "Select an initrd image"
194msgstr "Избиране на изображение на initrd"
195
196#: ../interfaces/boot.glade.in.h:28
197msgid "Specify the partition on which the operating system is installed."
198msgstr "Задаване на дяла, на който е инсталирана операционната система."
199
200#: ../interfaces/boot.glade.in.h:29
201msgid ""
202"The new boot image has been added. Please click \"Apply\" to save your "
203"changes."
204msgstr ""
205"Новата операционна система за стартиране е добавена. Натиснете „Прилагане“ "
206"за да запазите промените."
207
208#: ../interfaces/boot.glade.in.h:30
209msgid ""
210"This assistant is designed to help you quickly and easily add a new boot "
211"image to your system."
212msgstr ""
213"Помощникът е направен, за да ви помогне по-бързо и по-лесно да добавите нова "
214"операционна система за стартиране на Вашата система."
215
216#: ../interfaces/boot.glade.in.h:31
217msgid "Video modes (only frame buffer)"
218msgstr "Видео режими (само за кадровата памет)"
219
220#: ../interfaces/boot.glade.in.h:32
221msgid "_Add..."
222msgstr "Доб_авяне..."
223
224#: ../interfaces/boot.glade.in.h:33
225msgid "_Device:"
226msgstr "_Устройство:"
227
228#: ../interfaces/boot.glade.in.h:34
229msgid "_Edit"
230msgstr "Р_едактиране"
231
232#: ../interfaces/boot.glade.in.h:35 ../src/boot/boot-settings.c:44
233msgid "_Initrd image path:"
234msgstr "Път до initrd - файла:"
235
236#: ../interfaces/boot.glade.in.h:36
237msgid "_Kernel image path:"
238msgstr "Път до ядрото:"
239
240#: ../interfaces/boot.glade.in.h:37
241msgid "_Name:"
242msgstr "_Име:"
243
244#: ../interfaces/boot.glade.in.h:38
245msgid "_Operating system:"
246msgstr "_Операционна система:"
247
248#: ../interfaces/boot.glade.in.h:39
249msgid "_Parameters:"
250msgstr "_Параметри:"
251
252#: ../interfaces/boot.glade.in.h:40
253msgid "_Root file system device:"
254msgstr "Уст_ройство с кореновата файлова система:"
255
256#: ../interfaces/common.glade.in.h:1
257msgid ""
258"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Please enter your root password</span>"
259msgstr ""
260"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Въведете административната парола</span>"
261
262#: ../interfaces/common.glade.in.h:2
263msgid ""
264"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">The platform you are running is not "
265"supported by this tool</span>"
266msgstr ""
267"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Дистрибуцията, която използвате не се "
268"поддържа от този инструмент</span>"
269
270#: ../interfaces/common.glade.in.h:3
271msgid "Enter Password"
272msgstr "Въведете парола"
273
274#: ../interfaces/common.glade.in.h:4
275msgid ""
276"If you know for sure that it works like one of the platforms listed below, "
277"you can select that and continue. Note, however, that this might damage the "
278"system configuration or downright cripple your computer."
279msgstr ""
280"Ако знаете със сигурност, че работи като една от платформите изписани по-"
281"долу, можете да го посочите и да продължите. Забележете, че това може да "
282"повреди настройките на системата или да осакати вашия компютър."
283
284#: ../interfaces/common.glade.in.h:5
285msgid "Remote administration"
286msgstr "Отдалечена администрация"
287
288#: ../interfaces/common.glade.in.h:6
289msgid "Run _Without Password"
290msgstr "Стартиране _без парола"
291
292#: ../interfaces/common.glade.in.h:7
293msgid "Unsupported Platform"
294msgstr "Неподдържана платформа"
295
296#: ../interfaces/common.glade.in.h:8
297msgid "Use this window to select the computer you wish to configure"
298msgstr "Този прозорец се използва за задаване на компютър, който искате да настроите"
299
300#: ../interfaces/common.glade.in.h:9
301msgid ""
302"You need administrator privileges to use this tool. Enter a password to "
303"modify your system configuration."
304msgstr ""
305"Трябва да имате права на администратор, за да използвате този инструмент. Въведете парола, за да променяте настройките на системата."
306
307#: ../interfaces/common.glade.in.h:10
308msgid "_Password:"
309msgstr "_Парола:"
310
311#: ../interfaces/network.glade.in.h:1
312msgid "<b>Account data</b>"
313msgstr "<b>Данни за акаунт</b>"
314
315#: ../interfaces/network.glade.in.h:2
316msgid "<b>Connection settings</b>"
317msgstr "<b>Настройка на връзката</b>"
318
319#: ../interfaces/network.glade.in.h:3
320msgid "<b>Connection</b>"
321msgstr "<b>Връзка</b>"
322
323#: ../interfaces/network.glade.in.h:4
324msgid "<b>DNS Servers</b>"
325msgstr "<b>DNS сървъри</b>"
326
327#: ../interfaces/network.glade.in.h:5
328msgid "<b>Host Settings</b>"
329msgstr "<b>Настройки на хостовете</b>"
330
331#: ../interfaces/network.glade.in.h:6
332msgid "<b>Internet service provider data</b>"
333msgstr "<b>Данни за доставчика на Интернет</b>"
334
335#: ../interfaces/network.glade.in.h:7
336msgid "<b>Modem settings</b>"
337msgstr "<b>Настройки на модеми</b>"
338
339#: ../interfaces/network.glade.in.h:8
340msgid "<b>Search Domains</b>"
341msgstr "<b>Search домейни</b>"
342
343#: ../interfaces/network.glade.in.h:9
344msgid "<b>Wireless settings</b>"
345msgstr "<b>Настройки за безжична връзка</b>"
346
347#: ../interfaces/network.glade.in.h:10
348msgid "Aliases:"
349msgstr "Псевдоними:"
350
351#: ../interfaces/network.glade.in.h:11
352msgid "C_onfiguration:"
353msgstr "_Настройки:"
354
355#: ../interfaces/network.glade.in.h:12
356msgid "Connections"
357msgstr "Връзки"
358
359#: ../interfaces/network.glade.in.h:13
360msgid "DNS"
361msgstr "DNS"
362
363#: ../interfaces/network.glade.in.h:14
364msgid "D_omain name:"
365msgstr "Име на д_омейна:"
366
367#: ../interfaces/network.glade.in.h:15
368msgid "Default _gateway device:"
369msgstr "Стандартен _шлюз:"
370
371#: ../interfaces/network.glade.in.h:16
372msgid "Device:"
373msgstr "Устройство:"
374
375#: ../interfaces/network.glade.in.h:17
376msgid "E_nable this connection"
377msgstr "Активира_не на тази връзка"
378
379#: ../interfaces/network.glade.in.h:18 ../interfaces/users.glade.in.h:21
380msgid "General"
381msgstr "Основни"
382
383#: ../interfaces/network.glade.in.h:19
384msgid "Host alias settings"
385msgstr "Настройки на псевдонимите на хостовете"
386
387#: ../interfaces/network.glade.in.h:20
388msgid "Hosts"
389msgstr "Хостове"
390
391#: ../interfaces/network.glade.in.h:21 ../interfaces/shares.glade.in.h:15
392msgid "IP address:"
393msgstr "IP адрес:"
394
395#: ../interfaces/network.glade.in.h:22
396msgid "Interface name:"
397msgstr "Име на интерфейса:"
398
399#: ../interfaces/network.glade.in.h:23
400msgid "Interface properties"
401msgstr "Настройки на интерфейса"
402
403#: ../interfaces/network.glade.in.h:24
404msgid "Key _type:"
405msgstr "Тип на _ключ:"
406
407#: ../interfaces/network.glade.in.h:25
408msgid "Location name:"
409msgstr "Име на местоположението:"
410
411#: ../interfaces/network.glade.in.h:26
412msgid "Location:"
413msgstr "Място:"
414
415#: ../interfaces/network.glade.in.h:27
416msgid "Modem"
417msgstr "Модем"
418
419#: ../interfaces/network.glade.in.h:28
420msgid "Network name (_ESSID):"
421msgstr "Име на мрежата (_ESSID):"
422
423#: ../interfaces/network.glade.in.h:29
424msgid ""
425"Off\n"
426"Low\n"
427"Medium\n"
428"Loud"
429msgstr ""
430"Изключено\n"
431"Ниско\n"
432"Средно\n"
433"Високо"
434
435#: ../interfaces/network.glade.in.h:33
436msgid "Options"
437msgstr "Опции"
438
439#: ../interfaces/network.glade.in.h:34
440msgid "P_assword"
441msgstr "П_арола"
442
443#: ../interfaces/network.glade.in.h:35
444msgid ""
445"Plain (ASCII)\n"
446"Hexadecimal"
447msgstr ""
448"Обикновен (ASCII)\n"
449"Hexadecimal"
450
451#: ../interfaces/network.glade.in.h:37
452msgid "Select location name"
453msgstr "Избиране име на местоположението"
454
455#: ../interfaces/network.glade.in.h:38
456msgid ""
457"Static IP address\n"
458"DHCP"
459msgstr ""
460"Статичен IP адрес\n"
461"DHCP"
462
463#: ../interfaces/network.glade.in.h:40
464msgid ""
465"Tones\n"
466"Pulses"
467msgstr ""
468"Тонално\n"
469"Пулсово"
470
471#: ../interfaces/network.glade.in.h:42
472msgid "Use the Internet service provider nameservers"
473msgstr "Използване на DNS от доставчика на интернет"
474
475#: ../interfaces/network.glade.in.h:43
476msgid "WEP _key:"
477msgstr "_Ключ WEP:"
478
479#: ../interfaces/network.glade.in.h:44 ../src/network/ifaces-list.c:34
480msgid "_Activate"
481msgstr "_Активиране"
482
483#: ../interfaces/network.glade.in.h:45
484msgid "_Autodetect"
485msgstr "_Автоматично засичане"
486
487#: ../interfaces/network.glade.in.h:46 ../src/network/ifaces-list.c:35
488msgid "_Deactivate"
489msgstr "_Изключване"
490
491#: ../interfaces/network.glade.in.h:47
492msgid "_Dial prefix:"
493msgstr "_Префикс на набирането:"
494
495#: ../interfaces/network.glade.in.h:48
496msgid "_Dial type:"
497msgstr "Тип _набиране:"
498
499#: ../interfaces/network.glade.in.h:49
500msgid "_Gateway address:"
501msgstr "Адрес на _шлюза:"
502
503#: ../interfaces/network.glade.in.h:50
504msgid "_Hostname:"
505msgstr "Име на компютъра:"
506
507#: ../interfaces/network.glade.in.h:51
508msgid "_IP address:"
509msgstr "_IP адрес:"
510
511#: ../interfaces/network.glade.in.h:52
512msgid "_Local IP:"
513msgstr "_Локален IP:"
514
515#: ../interfaces/network.glade.in.h:53
516msgid "_Modem port:"
517msgstr "Порт на _модема:"
518
519#: ../interfaces/network.glade.in.h:54
520msgid "_Phone number:"
521msgstr "Теле_фонен номер:"
522
523#: ../interfaces/network.glade.in.h:55
524msgid "_Remote IP:"
525msgstr "_Отдалечен IP:"
526
527#: ../interfaces/network.glade.in.h:56
528msgid "_Retry if the connection breaks or fails to start"
529msgstr "Повторен опит ако не се свъ_рже или връзката се разпадне"
530
531#: ../interfaces/network.glade.in.h:57
532msgid "_Set modem as default route to internet"
533msgstr "На_стройване модема като стандартна връзка към интернет"
534
535#: ../interfaces/network.glade.in.h:58
536msgid "_Subnet mask:"
537msgstr "Ма_ска на мрежата:"
538
539#: ../interfaces/network.glade.in.h:59 ../interfaces/users.glade.in.h:61
540msgid "_Username:"
541msgstr "Потребителско _име:"
542
543#: ../interfaces/network.glade.in.h:60
544msgid "_Volume:"
545msgstr "Сила на _звука:"
546
547#: ../interfaces/services.glade.in.h:1
548msgid "Advanced settings:"
549msgstr "Допълнителни настройки:"
550
551#: ../interfaces/services.glade.in.h:2
552msgid "Select the services that you wish to activate:"
553msgstr "Изберете услугите, които искате да активирате:"
554
555#: ../interfaces/shares.glade.in.h:1
556msgid "<b>Allowed hosts</b>"
557msgstr "<b>Позволени хостове</b>"
558
559#: ../interfaces/shares.glade.in.h:2
560msgid "<b>Hosts settings</b>"
561msgstr "<b>Настройки на хостовете</b>"
562
563#: ../interfaces/shares.glade.in.h:3
564msgid "<b>Share properties</b>"
565msgstr "<b>Настройки на споделянето</b>"
566
567#: ../interfaces/shares.glade.in.h:4
568msgid "<b>Shared folder</b>"
569msgstr "<b>Споделена папка</b>"
570
571#: ../interfaces/shares.glade.in.h:5
572msgid "<b>WINS server</b>"
573msgstr "<b>WINS сървър</b>"
574
575#: ../interfaces/shares.glade.in.h:6
576msgid "<b>Windows sharing Settings</b>"
577msgstr "<b>Настройки на споделянето тип Windows</b>"
578
579#: ../interfaces/shares.glade.in.h:7
580msgid "Add allowed hosts"
581msgstr "Добавяне на позволени хостове"
582
583#: ../interfaces/shares.glade.in.h:8
584msgid "Allow _browsing folder"
585msgstr "Позволяване _разглеждането на папката"
586
587#: ../interfaces/shares.glade.in.h:9
588msgid "Allowed hosts:"
589msgstr "Позволени хостове:"
590
591#: ../interfaces/shares.glade.in.h:10
592msgid "Comment:"
593msgstr "Коментар:"
594
595#: ../interfaces/shares.glade.in.h:11
596msgid "Do not use WINS server"
597msgstr "Да не се използва сървър от вида WINS"
598
599#: ../interfaces/shares.glade.in.h:12
600msgid "Domain / _Workgroup"
601msgstr "Домейн / _група"
602
603#: ../interfaces/shares.glade.in.h:13
604msgid "General Windows sharing settings"
605msgstr "Основни настройки за споделяне с Windows"
606
607#: ../interfaces/shares.glade.in.h:14
608msgid "Host name:"
609msgstr "Хост:"
610
611#: ../interfaces/shares.glade.in.h:16
612msgid "Name:"
613msgstr "Име:"
614
615#: ../interfaces/shares.glade.in.h:17
616msgid "Netmask:"
617msgstr "Маска на мрежата:"
618
619#: ../interfaces/shares.glade.in.h:18
620msgid "Network:"
621msgstr "Мрежа:"
622
623#: ../interfaces/shares.glade.in.h:19 ../src/shares/nfs-acl-table.c:57
624msgid "Read only"
625msgstr "Само за четене"
626
627#: ../interfaces/shares.glade.in.h:20
628msgid "Share folder"
629msgstr "Споделяне на папка"
630
631#: ../interfaces/shares.glade.in.h:21
632msgid "Share with:"
633msgstr "Споделяне чрез:"
634
635#: ../interfaces/shares.glade.in.h:22
636msgid "This computer is a WINS server"
637msgstr "Този компютър е сървър от вида WINS"
638
639#: ../interfaces/shares.glade.in.h:23
640msgid "Use WINS Server"
641msgstr "Използване на сървър от вида WINS"
642
643#: ../interfaces/shares.glade.in.h:24
644msgid "Windows sharing settings"
645msgstr "Настройки за споделянето от вида Windows"
646
647#: ../interfaces/shares.glade.in.h:25
648msgid "_Add host"
649msgstr "_Добавяне на хост"
650
651#: ../interfaces/shares.glade.in.h:26
652msgid "_Host description:"
653msgstr "Описание на _хоста:"
654
655#: ../interfaces/shares.glade.in.h:27
656msgid "_Path:"
657msgstr "_Път:"
658
659#: ../interfaces/shares.glade.in.h:28
660msgid "_Read only"
661msgstr "_Само за четене"
662
663#: ../interfaces/time.glade.in.h:1
664msgid "(unconfigured)"
665msgstr "(не е настроен)"
666
667#: ../interfaces/time.glade.in.h:2
668msgid "<b>Selection</b>"
669msgstr "<b>Избор</b>"
670
671#: ../interfaces/time.glade.in.h:3
672msgid "<b>Time zone</b>"
673msgstr "<b>Часови пояс</b>"
674
675#: ../interfaces/time.glade.in.h:4
676msgid "Add NTP Server"
677msgstr "Добавяне на NTP сървър"
678
679#: ../interfaces/time.glade.in.h:5
680msgid "NTP server"
681msgstr "NTP сървър"
682
683#: ../interfaces/time.glade.in.h:6
684msgid "S_ynchronize clock with Internet servers:"
685msgstr "Сверяване на часовника през Интернет"
686
687#: ../interfaces/time.glade.in.h:7
688msgid "Se_lect Servers..."
689msgstr "Избиране на сървъри..."
690
691#: ../interfaces/time.glade.in.h:8
692msgid "Time servers"
693msgstr "Сървъри за време"
694
695#: ../interfaces/time.glade.in.h:9
696msgid "Time zone"
697msgstr "Часови пояс"
698
699#: ../interfaces/time.glade.in.h:10
700msgid "Time zone:"
701msgstr "Часови пояс:"
702
703#: ../interfaces/time.glade.in.h:11
704msgid "_Date:"
705msgstr "_Дата:"
706
707#: ../interfaces/time.glade.in.h:12
708msgid "_Select Time Zone..."
709msgstr "_Избор на часови пояс..."
710
711#: ../interfaces/time.glade.in.h:13
712msgid "_Time:"
713msgstr "_Час:"
714
715#: ../interfaces/users.glade.in.h:1
716msgid "<span weight=\"bold\">Advanced Settings</span>"
717msgstr "<span weight=\"bold\">Разширени настройки</span>"
718
719#: ../interfaces/users.glade.in.h:2
720msgid "<span weight=\"bold\">Automatic UID/GID</span>"
721msgstr "<span weight=\"bold\">Автоматично UID/GID</span>"
722
723#: ../interfaces/users.glade.in.h:4
724msgid "<span weight=\"bold\">Contact Information</span>"
725msgstr "<span weight=\"bold\">Информация за контакт</span>"
726
727#: ../interfaces/users.glade.in.h:5
728msgid "<span weight=\"bold\">Group Members</span>"
729msgstr "<span weight=\"bold\">Членове на групата</span>"
730
731#: ../interfaces/users.glade.in.h:6
732msgid "<span weight=\"bold\">Optional Settings</span>"
733msgstr "<span weight=\"bold\">Допълнителни настройки</span>"
734
735#: ../interfaces/users.glade.in.h:7
736msgid "<span weight=\"bold\">Password Settings</span>"
737msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки за паролата</span>"
738
739#: ../interfaces/users.glade.in.h:8
740msgid "<span weight=\"bold\">Password</span>"
741msgstr "<span weight=\"bold\">Парола</span>"
742
743#: ../interfaces/users.glade.in.h:9
744msgid "<span weight=\"bold\">Profile Settings</span>"
745msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки за профила</span>"
746
747#: ../interfaces/users.glade.in.h:10
748msgid "<span weight=\"bold\">System Defaults</span>"
749msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки по подразбиране</span"
750
751#: ../interfaces/users.glade.in.h:11
752msgid "<span weight=\"bold\">User Profile</span>"
753msgstr "<span weight=\"bold\">Профил на потребителя</span>"
754
755#: ../interfaces/users.glade.in.h:12
756msgid "Account"
757msgstr "Акаунт"
758
759#: ../interfaces/users.glade.in.h:13
760msgid "Advanced"
761msgstr "Допълнително"
762
763#: ../interfaces/users.glade.in.h:14
764msgid "Allow user to:"
765msgstr "Позволяване на потребителя да:"
766
767#: ../interfaces/users.glade.in.h:15
768msgid "Assign a random password by default"
769msgstr "Задаване на случайна парола по подразбиране"
770
771#: ../interfaces/users.glade.in.h:16
772msgid "Check password _quality"
773msgstr "Проверка на качеството на паролата"
774
775#: ../interfaces/users.glade.in.h:17
776msgid "Con_firmation:"
777msgstr "Потвърждение:"
778
779#: ../interfaces/users.glade.in.h:18
780msgid "Days between warning and password expiration:"
781msgstr "Дни между предупреждението и изтичането на паролата"
782
783#: ../interfaces/users.glade.in.h:19
784msgid "Default _group:"
785msgstr "_Група по подразбиране:"
786
787#: ../interfaces/users.glade.in.h:20
788msgid "Default _shell:"
789msgstr "Обвивка по подразбиране:"
790
791#: ../interfaces/users.glade.in.h:22
792msgid "Generate _random password"
793msgstr "Гене_риране на случайна парола"
794
795#: ../interfaces/users.glade.in.h:23
796msgid "Group _ID:"
797msgstr "_ID на групата:"
798
799#: ../interfaces/users.glade.in.h:24
800msgid "Group _members:"
801msgstr "Членове на групата:"
802
803#: ../interfaces/users.glade.in.h:25
804msgid "Group _name:"
805msgstr "Име на групата:"
806
807#: ../interfaces/users.glade.in.h:26
808msgid "Group properties"
809msgstr "Настройки на групата"
810
811#: ../interfaces/users.glade.in.h:27
812msgid "Groups"
813msgstr "Групи"
814
815#: ../interfaces/users.glade.in.h:28
816msgid "Ma_ximum days a password may be used:"
817msgstr "Максимум дни за използване на паролата:"
818
819#: ../interfaces/users.glade.in.h:29
820msgid "Maximum UID:"
821msgstr "Максимално UID:"
822
823#: ../interfaces/users.glade.in.h:30
824msgid "Mi_nimum days between password changes:"
825msgstr "Минимум дни между промяна на паролата:"
826
827#: ../interfaces/users.glade.in.h:31
828msgid "Minimum GID:"
829msgstr "Минимум GID:"
830
831#: ../interfaces/users.glade.in.h:32
832msgid "Minimum UID:"
833msgstr "Минимум UID:"
834
835#: ../interfaces/users.glade.in.h:33
836msgid "Minimum days allowed between password changes:"
837msgstr "Позволени минимум дни между промяна на паролата:"
838
839#: ../interfaces/users.glade.in.h:34
840msgid "Number of days that a password may be used:"
841msgstr "Брой дни, в които може да се използва паролата:"
842
843#: ../interfaces/users.glade.in.h:35
844msgid "O_ffice location:"
845msgstr "Местоположение на о_фиса:"
846
847#: ../interfaces/users.glade.in.h:36
848msgid "Password set to: "
849msgstr "Настройване паролата на:"
850
851#: ../interfaces/users.glade.in.h:37
852msgid "Privileges"
853msgstr "Привилегии"
854
855#: ../interfaces/users.glade.in.h:38
856msgid "Profile _name:"
857msgstr "Име _на профила:"
858
859#: ../interfaces/users.glade.in.h:39
860msgid "Set password b_y hand"
861msgstr "Р_ъчна настройка на паролата"
862
863#: ../interfaces/users.glade.in.h:40
864msgid "Show a_ll users and groups"
865msgstr "Показване на всички потребители и групи"
866
867#: ../interfaces/users.glade.in.h:41
868msgid "User _ID:"
869msgstr "_ID на потребителя:"
870
871#: ../interfaces/users.glade.in.h:42
872msgid "User _password:"
873msgstr "Парола на потребителя:"
874
875#: ../interfaces/users.glade.in.h:43
876msgid "User privileges"
877msgstr "Привилегии на потребителите"
878
879#: ../interfaces/users.glade.in.h:44
880msgid "User profiles"
881msgstr "Профили на потребителите"
882
883#: ../interfaces/users.glade.in.h:45
884msgid "Users"
885msgstr "Потребители"
886
887#: ../interfaces/users.glade.in.h:46
888msgid "_Add Group..."
889msgstr "Доб_авяне на група..."
890
891#: ../interfaces/users.glade.in.h:47
892msgid "_Add Profile..."
893msgstr "Доб_авяне на профил..."
894
895#: ../interfaces/users.glade.in.h:48
896msgid "_Add User..."
897msgstr "Доб_авяне на потребител..."
898
899#: ../interfaces/users.glade.in.h:49
900msgid "_All users:"
901msgstr "_Всички потребители:"
902
903#: ../interfaces/users.glade.in.h:50
904msgid "_Comments"
905msgstr "_Коментари"
906
907#: ../interfaces/users.glade.in.h:51
908msgid "_Days between warning and password expiration:"
909msgstr "_Дни между предупреждението и изтичането на паролата:"
910
911#: ../interfaces/users.glade.in.h:52 ../src/boot/table.c:54
912#: ../src/network/address-list.c:72 ../src/network/hosts.c:39
913#: ../src/shares/table.c:42 ../src/users/table.c:50
914msgid "_Delete"
915msgstr "_Изтриване"
916
917#: ../interfaces/users.glade.in.h:53
918msgid "_Edit User Profiles..."
919msgstr "Р_едакция на потребителските профили..."
920
921#: ../interfaces/users.glade.in.h:54
922msgid "_Generate"
923msgstr "_Генериране"
924
925#: ../interfaces/users.glade.in.h:55
926msgid "_Home directory:"
927msgstr "_Домашна папка:"
928
929#: ../interfaces/users.glade.in.h:56
930msgid "_Home phone:"
931msgstr "_Домашен телефон:"
932
933#: ../interfaces/users.glade.in.h:57
934msgid "_Main group:"
935msgstr "_Главна група:"
936
937#: ../interfaces/users.glade.in.h:58
938msgid "_Profile:"
939msgstr "_Профил:"
940
941#: ../interfaces/users.glade.in.h:59
942msgid "_Real name:"
943msgstr "_Истинско име:"
944
945#: ../interfaces/users.glade.in.h:60
946msgid "_Shell:"
947msgstr "_Обвивка:"
948
949#: ../interfaces/users.glade.in.h:62
950msgid "_Work phone:"
951msgstr "_Служебен телефон:"
952
953#: ../src/boot/boot-append-gui.c:140
954msgid "32,768"
955msgstr "32,768"
956
957#: ../src/boot/boot-append-gui.c:141
958msgid "65,536"
959msgstr "65,536"
960
961#: ../src/boot/boot-append-gui.c:142
962msgid "16,777,216"
963msgstr "16,777,216"
964
965#: ../src/boot/boot-append-gui.c:253
966msgid "Invalid VGA value"
967msgstr "Невалидна стойност на VGA"
968
969#: ../src/boot/boot-append-gui.c:255
970#, c-format
971msgid "\"%s\" is not a valid VGA value."
972msgstr "„%s“ не е валидна стойност за VGA."
973
974#: ../src/boot/boot-druid.c:113
975msgid "Error creating boot image"
976msgstr "Грешка при създаването на ново изображение за стартиране"
977
978#: ../src/boot/boot-druid.c:443
979#, c-format
980msgid "Creating a new boot image (%d of %d)"
981msgstr "Създаване на ново начално стартиране (%d от %d)"
982
983#: ../src/boot/boot-druid.c:444
984msgid "Finished creating a new boot image"
985msgstr "Завърши създаването на новото начално стартиране"
986
987#: ../src/boot/boot-image.c:43
988msgid "Unknown"
989msgstr "Непознат"
990
991#: ../src/boot/boot-image.c:44
992msgid "Windows NT"
993msgstr "Windows NT"
994
995#: ../src/boot/boot-image.c:45
996msgid "Windows 9x"
997msgstr "Windows 9x"
998
999#: ../src/boot/boot-image.c:46
1000msgid "Dos"
1001msgstr "Dos"
1002
1003#: ../src/boot/boot-image.c:47
1004msgid "Linux"
1005msgstr "Linux"
1006
1007#: ../src/boot/boot-image.c:48
1008msgid "Linux swap"
1009msgstr "Linux swap"
1010
1011#: ../src/boot/boot-image.c:49
1012msgid "GNU/Hurd"
1013msgstr "GNU/Hurd"
1014
1015#: ../src/boot/boot-image.c:279
1016#, c-format
1017msgid "\"%s\" is an invalid path"
1018msgstr "„%s“ е невалиден път"
1019
1020#: ../src/boot/boot-image.c:295
1021#, c-format
1022msgid "\"%s\" already exists, please set another name."
1023msgstr "„%s“ вече съществува, задайте друго име."
1024
1025#: ../src/boot/boot-image.c:301
1026#, c-format
1027msgid "Invalid image name: \"%s\"."
1028msgstr "Невалидно име на изображението: „%s“."
1029
1030#: ../src/boot/boot-image.c:314
1031#, c-format
1032msgid "Invalid image: \"%s\"."
1033msgstr "Невалидно изображение: „%s“."
1034
1035#: ../src/boot/boot-image.c:332
1036#, c-format
1037msgid "Invalid root device: \"%s\"."
1038msgstr "Невалидно кореново устройство: „%s“."
1039
1040#: ../src/boot/boot-settings.c:45
1041msgid "_Module path:"
1042msgstr "Път към _модула:"
1043
1044#: ../src/boot/boot-settings.c:407
1045msgid "Password confirmation is not correct."
1046msgstr "Невярно потвърждаване на паролата."
1047
1048#: ../src/boot/boot-settings.c:432
1049msgid "Error modifying boot image"
1050msgstr "Грешка при промяната на стартиращото изображение"
1051
1052#: ../src/boot/boot.desktop.in.in.h:1
1053msgid "Boot"
1054msgstr "Начално стартиране"
1055
1056#: ../src/boot/boot.desktop.in.in.h:2
1057msgid "Configure the system boot process"
1058msgstr "Настройка на процеса на начално стартиране"
1059
1060#: ../src/boot/callbacks.c:81
1061msgid "Boot Image Editor"
1062msgstr "Редактор на начините за началното стартиране"
1063
1064#: ../src/boot/callbacks.c:179
1065msgid "Boot Append Editor"
1066msgstr "Редактор за настройките към начално стартиране"
1067
1068#: ../src/boot/callbacks.c:412
1069msgid "Error deleting boot image"
1070msgstr "Грешка при изтриването на изображението за стартиране"
1071
1072#: ../src/boot/callbacks.c:414
1073msgid "Without at least one boot image your computer will not start."
1074msgstr "Ако няма поне един начин за начално стартиране, системата няма да може да стартира."
1075
1076#: ../src/boot/callbacks.c:433
1077#, c-format
1078msgid "Are you sure you want to delete \"%s\"?"
1079msgstr "Искате ли да изтриете „%s“?"
1080
1081#: ../src/boot/callbacks.c:435
1082msgid "This may leave this operating system unbootable."
1083msgstr "Това може да направи операционната система нестартируема."
1084
1085#: ../src/boot/callbacks.c:464
1086msgid "The configuration will show empty"
1087msgstr "Конфигурацията ще показва празно"
1088
1089#: ../src/boot/callbacks.c:466
1090#, c-format
1091msgid "The file \"%s\" is missing or could not be read."
1092msgstr "Файлът „%s“ липсва или не може да бъде прочетен."
1093
1094#: ../src/boot/table.c:43
1095msgid "Name"
1096msgstr "Име"
1097
1098#: ../src/boot/table.c:44
1099msgid "Default"
1100msgstr "Стандартен"
1101
1102#: ../src/boot/table.c:45
1103msgid "Type"
1104msgstr "Тип"
1105
1106#: ../src/boot/table.c:46
1107msgid "Kernel Image"
1108msgstr "Файл на ядрото"
1109
1110#: ../src/boot/table.c:47
1111msgid "Device"
1112msgstr "Устройство"
1113
1114#: ../src/boot/table.c:52 ../src/network/address-list.c:71
1115#: ../src/network/hosts.c:37 ../src/shares/table.c:40 ../src/users/table.c:48
1116msgid "_Add"
1117msgstr "_Добавяне"
1118
1119#: ../src/boot/table.c:53 ../src/network/hosts.c:38
1120#: ../src/network/ifaces-list.c:33 ../src/shares/table.c:41
1121#: ../src/users/table.c:49
1122msgid "_Properties"
1123msgstr "_Настройки"
1124
1125#. the proccess was running ssh
1126#: ../src/common/gst-auth.c:89
1127msgid "The tool could not connect to the computer"
1128msgstr "Инструментът не може да се свърже с компютъра."
1129
1130#: ../src/common/gst-auth.c:90
1131msgid ""
1132"Check that you have access to this network and that the computer is actually "
1133"working and running the SSH daemon"
1134msgstr ""
1135"Проверете дали имате достъп до тази мрежа, компютърът наистина работи, и че "
1136"на него е стартиран демонът SSH"
1137
1138#. the proccess was running su
1139#: ../src/common/gst-auth.c:94
1140msgid "The entered password is invalid"
1141msgstr "Въведената парола не е вярна"
1142
1143#: ../src/common/gst-auth.c:95
1144msgid ""
1145"Check that you typed it correctly and that you haven't activated the \"caps "
1146"lock\" key"
1147msgstr ""
1148"Проверете дали сте го изписали вярно, и че не сте натиснали „Caps Lock“"
1149
1150#: ../src/common/gst-auth.c:104
1151#, c-format
1152msgid "Could not run \"%s\""
1153msgstr "„%s“ не може да бъде стартиран"
1154
1155#: ../src/common/gst-auth.c:105
1156msgid "Check that you have permissions to run this command"
1157msgstr "Проверете дали имате право да изпълнявате тази команда"
1158
1159#: ../src/common/gst-auth.c:107
1160msgid "An unexpected error has occurred"
1161msgstr "Получи се неочаквана грешка"
1162
1163#: ../src/common/gst-auth.c:133
1164msgid "Could not execute the backend"
1165msgstr "Бек ендът не може да бъде стартиран"
1166
1167#: ../src/common/gst-auth.c:134
1168msgid "There was an error creating the child process, the tool will close now."
1169msgstr "Получи се грешка при създаване на под-процеса, този инструмент ще бъде спрян."
1170
1171#: ../src/common/gst-dialog.c:60
1172#, c-format
1173msgid "Could not find widget: %s"
1174msgstr "Графичният обект %s не може да бъде намерен"
1175
1176#: ../src/common/gst-dialog.c:383
1177msgid "There are changes which have not been applied"
1178msgstr "Има промени, които не са приложени"
1179
1180#: ../src/common/gst-dialog.c:385
1181msgid "Apply them now?"
1182msgstr "Моментално прилагане на промените?"
1183
1184#: ../src/common/gst-dialog.c:492
1185#, c-format
1186msgid "Error connection signal `%s' in widget `%s'"
1187msgstr "Грешка при свързващия сигнал „%s“ в графичния обект „%s“"
1188
1189#: ../src/common/gst-tool.c:1026
1190msgid "The configuration could not be loaded"
1191msgstr "Настройките не могат да бъдат заредени"
1192
1193#: ../src/common/gst-tool.c:1028
1194msgid "There was an error running the backend script"
1195msgstr "Грешка при изпълнението на скрипта"
1196
1197#: ../src/common/gst-tool.c:1509
1198#, c-format
1199msgid "Welcome to the %s prerelease of the GNOME System Tools"
1200msgstr "Добре дошли във версия %s на системните инструменти към GNOME"
1201
1202#: ../src/common/gst-tool.c:1511
1203msgid ""
1204"This is still a work in progress, and so it may have serious bugs. Due to "
1205"the nature of these tools, bugs may render your computer <span weight=\"bold"
1206"\">practically useless</span>, costing time, effort and sanity points. You "
1207"have been warned. Thank you for trying out this prerelease of the GNOME "
1208"System Tools!"
1209msgstr ""
1210"Тази програма все още са разработва и затова може да има сериозни проблеми. "
1211"Поради естеството на тези инструменти, грешките им могат да направят "
1212"компютъра Ви <span weight=\"bold\">практически неизползваем</span>, което ще "
1213"Ви струва време и нерви. Бяхте предупреден. Благодарим Ви, че изпробвате "
1214"тази предварителна версия на системните инструменти на GNOME!"
1215
1216#: ../src/common/gst-tool.c:1532
1217msgid "Warning"
1218msgstr "Внимание"
1219
1220#: ../src/common/gst-tool.c:1552
1221msgid "Don't show me this again"
1222msgstr "Да не ми бъде показвано отново"
1223
1224#: ../src/common/gst-tool.c:1609
1225msgid "GNOME System Tools"
1226msgstr "Системни инструменти към GNOME"
1227
1228#: ../src/common/gst-tool.c:1755
1229msgid "Could not display help"
1230msgstr "Помощта не може да бъде показана"
1231
1232#: ../src/network/address-list.c:555
1233msgid "Type address"
1234msgstr "Вид адрес"
1235
1236#: ../src/network/callbacks.c:46
1237#, c-format
1238msgid "Could not enable the interface %s"
1239msgstr "Интерфейсът %s не може да бъде активиран"
1240
1241#: ../src/network/callbacks.c:50
1242msgid ""
1243"Check that the settings are correct for this network and that the computer "
1244"is correctly connected to it."
1245msgstr ""
1246"Проверете дали настройките за тази мрежа са правилни и дали компютърът е свързан правилно към нея."
1247
1248#: ../src/network/callbacks.c:237
1249msgid "Could not autodetect modem device"
1250msgstr "Модемът не може да бъде засечен автоматично"
1251
1252#: ../src/network/callbacks.c:240
1253msgid ""
1254"Check that the device is not busy and that is correctly attached to the "
1255"computer."
1256msgstr ""
1257"Проверете дали устройството не е заето, и че е включено правилно в компютъра."
1258
1259#: ../src/network/callbacks.c:451
1260msgid "The host name has changed"
1261msgstr "Името на хоста се промени"
1262
1263#: ../src/network/callbacks.c:454
1264msgid ""
1265"This will prevent you from launching new applications, and so you will have "
1266"to log in again. Continue anyway?"
1267msgstr ""
1268"Няма да можете да стартирате нови програми и ще трябва да се включите пак с "
1269"вашия акаунт. Продължаване?"
1270
1271#: ../src/network/callbacks.c:460
1272msgid "Change _Host name"
1273msgstr "Промяна на хоста"
1274
1275#: ../src/network/hosts.c:92
1276msgid "IP Address"
1277msgstr "IP адрес"
1278
1279#: ../src/network/hosts.c:100
1280msgid "Aliases"
1281msgstr "Псевдоними"
1282
1283#: ../src/network/location.c:145
1284msgid "Create location"
1285msgstr "Създаване на местоположение"
1286
1287#: ../src/network/location.c:153
1288msgid "Delete current location"
1289msgstr "Изтриване на текущото местоположение"
1290
1291#: ../src/network/location.c:367
1292msgid "Do you want to remove this location?"
1293msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете това местоположение?"
1294
1295#: ../src/network/location.c:440
1296msgid "Changing profile"
1297msgstr "Промяна на профил"
1298
1299#: ../src/network/main.c:110
1300msgid "The interface does not exist"
1301msgstr "Интерфейсът не съществува"
1302
1303#: ../src/network/main.c:112
1304msgid ""
1305"Check that it is correctly typed and that it is correctly supported by your "
1306"system."
1307msgstr ""
1308"Проверете дали е написано правилно и дали се поддържа коректно от Вашата система."
1309
1310#: ../src/network/main.c:157
1311msgid "Configure a network interface"
1312msgstr "Настройка на мрежов интерфейс"
1313
1314#: ../src/network/main.c:157
1315msgid "INTERFACE"
1316msgstr "ИНТЕРФЕЙС"
1317
1318#: ../src/network/main.c:158
1319msgid "Configure the first network interface with a specific type"
1320msgstr "Настройка на мрежов интерфейс със специфичен тип"
1321
1322#: ../src/network/main.c:158
1323msgid "TYPE"
1324msgstr "ВИД"
1325
1326#: ../src/network/main.c:165
1327msgid "Network settings"
1328msgstr "Настройки на мрежата"
1329
1330#: ../src/network/network.desktop.in.in.h:1
1331msgid "Configure network devices and connections"
1332msgstr "Настройка на мрежови устройства и връзки"
1333
1334#: ../src/network/network.desktop.in.in.h:2
1335msgid "Networking"
1336msgstr "Мрежа"
1337
1338#: ../src/network/network-iface-ethernet.c:302
1339msgid "Ethernet connection"
1340msgstr "Локална мрежа"
1341
1342#: ../src/network/network-iface-irlan.c:122
1343msgid "Infrared connection"
1344msgstr "Инфрачервена връзка"
1345
1346#: ../src/network/network-iface-isdn.c:330
1347msgid "ISDN connection"
1348msgstr "ISDN"
1349
1350#: ../src/network/network-iface-modem.c:253
1351msgid "Modem connection"
1352msgstr "Модем"
1353
1354#: ../src/network/network-iface-plip.c:211
1355msgid "Parallel port connection"
1356msgstr "Паралелен порт"
1357
1358#: ../src/network/network-iface-wireless.c:245
1359msgid "Wireless connection"
1360msgstr "Безжична връзка"
1361
1362#: ../src/network/network-iface.c:410
1363#, c-format
1364msgid "Activating interface \"%s\""
1365msgstr "Активиране на интерфейса „%s“"
1366
1367#: ../src/network/network-iface.c:522
1368#, c-format
1369msgid "The interface %s is not configured"
1370msgstr "Интерфейсът %s не е настроен"
1371
1372#: ../src/network/network-iface.c:524
1373#, c-format
1374msgid "The interface %s is not active"
1375msgstr "Интерфейсът %s не е активиран"
1376
1377#: ../src/network/network-iface.c:526
1378#, c-format
1379msgid "The interface %s is active"
1380msgstr "Интерфейсът %s е активиран"
1381
1382#: ../src/services/callbacks.c:64
1383#, c-format
1384msgid "Settings for \"%s\""
1385msgstr "Настройки за „%s“"
1386
1387#. FIXME: put service name !!!
1388#: ../src/services/callbacks.c:153
1389msgid "Are you sure you want to deactivate this service?"
1390msgstr "Искате ли да деактивирате тази услуга?"
1391
1392#: ../src/services/callbacks.c:156
1393msgid ""
1394"This may affect your system behavior in several ways, possibly leading to "
1395"data loss"
1396msgstr ""
1397"Това може да повлияе върху поведението на вашата система по няколко начина, "
1398"възможно е да се стигне до загуба на данни"
1399
1400#: ../src/services/main.c:55
1401msgid "Services settings"
1402msgstr "Настройки на услугите"
1403
1404#: ../src/services/services.desktop.in.in.h:1
1405msgid "Configure which services will be run when the system starts"
1406msgstr "Настройка на услугите, които ще се стартират, при стартиране на системата"
1407
1408#: ../src/services/services.desktop.in.in.h:2
1409msgid "Services"
1410msgstr "Услуги"
1411
1412#: ../src/services/service.c:32
1413msgid "Antivirus"
1414msgstr "Борба с вируси"
1415
1416#: ../src/services/service.c:32
1417msgid "Analyzes your incoming mail for virus"
1418msgstr "Преглеждане на пристигащата поща за вируси"
1419
1420#: ../src/services/service.c:33
1421msgid "Volumes mounter"
1422msgstr "Монтиране на устройства"
1423
1424#: ../src/services/service.c:33
1425msgid "Mounts your volumes automatically"
1426msgstr "Автоматично монтиране на устройствата"
1427
1428#: ../src/services/service.c:34
1429msgid "Actions scheduler"
1430msgstr "Диспечер на действия"
1431
1432#: ../src/services/service.c:34
1433msgid "Executes scheduled actions"
1434msgstr "Изпълнение на запланувани действия"
1435
1436#: ../src/services/service.c:35
1437msgid "Database server"
1438msgstr "Сървър за база данни"
1439
1440#: ../src/services/service.c:35
1441msgid "Data storage system"
1442msgstr "Система за запазване на данни"
1443
1444#: ../src/services/service.c:36
1445msgid "Graphical login manager"
1446msgstr "Графична програма за влизане"
1447
1448#: ../src/services/service.c:36
1449msgid "Allows users to login graphically"
1450msgstr "Позволяване на потребители да влизат през графична среда"
1451
1452#: ../src/services/service.c:37
1453msgid "Folder sharing service"
1454msgstr "Услуга за споделяне на папка"
1455
1456#: ../src/services/service.c:37
1457msgid "Shares folders over your network"
1458msgstr "Споделяне на папки по мрежата"
1459
1460#: ../src/services/service.c:38
1461msgid "File sharing service"
1462msgstr "Услуга за споделяне на файлове"
1463
1464#: ../src/services/service.c:38 ../src/services/service.c:39
1465msgid "Shares files over the Internet"
1466msgstr "Споделяне на файлове чрез Интернет"
1467
1468#: ../src/services/service.c:39
1469msgid "FTP service"
1470msgstr "FTP услуга"
1471
1472#: ../src/services/service.c:40
1473msgid "Mail fetcher"
1474msgstr "Пощенски агент"
1475
1476#: ../src/services/service.c:40
1477msgid "Downloads your mail from remote accounts"
1478msgstr "Изтегляне на Вашата поща от отдалечени акаунти"
1479
1480#: ../src/services/service.c:41
1481msgid "Mail agent"
1482msgstr "Пощенски агент"
1483
1484#: ../src/services/service.c:41
1485msgid "Delivers your outgoing mail"
1486msgstr "Доставяне на изпратената поща"
1487
1488#: ../src/services/service.c:42
1489msgid "Clock synchronization service"
1490msgstr "Услуга за синхронизиране на часовника"
1491
1492#: ../src/services/service.c:42
1493msgid "Synchronizes your computer clock with Internet time servers"
1494msgstr "Сверяване на часовника на компютъра със сървърите за точно време в Интернет"
1495
1496#: ../src/services/service.c:43
1497msgid "Printer service"
1498msgstr "Услуга за печат"
1499
1500#: ../src/services/service.c:43
1501msgid "Allows applications to use printers"
1502msgstr "Позволява на програмите да ползват принтери"
1503
1504#: ../src/services/service.c:44
1505msgid "Remote shell server"
1506msgstr "Сървър за отдалечена обвивка"
1507
1508#: ../src/services/service.c:44
1509msgid "Secure shell server"
1510msgstr "Сървър за сигурна обвивка (SSH)"
1511
1512#: ../src/services/service.c:45
1513msgid "Computer activity logger"
1514msgstr "Дневник на действията на компютъра"
1515
1516#: ../src/services/service.c:45
1517msgid "Keeps a log of your computer activity"
1518msgstr "Записва дневник с действията на компютъра"
1519
1520#: ../src/services/service.c:46
1521msgid "Web server"
1522msgstr "Уеб сървър"
1523
1524#: ../src/services/service.c:46
1525msgid "Shares your web pages over the Internet"
1526msgstr "Споделяне на уеб страниците Ви чрез Интернет"
1527
1528#: ../src/shares/callbacks.c:187
1529msgid "Are you sure you want to delete this share?"
1530msgstr "Изтриване на тази споделена папка?"
1531
1532#: ../src/shares/callbacks.c:189
1533msgid "Other computers in your network will stop viewing this."
1534msgstr "Другите компютри, във вашата мрежа, няма да могат да видят това."
1535
1536#: ../src/shares/main.c:90
1537msgid "Add a shared path, modifies it if it already exists"
1538msgstr "Добавяне на споделен път или го променяте ако вече съществува"
1539
1540#: ../src/shares/main.c:90
1541msgid "PATH"
1542msgstr "ПЪТ"
1543
1544#: ../src/shares/main.c:97
1545msgid "Shared folders settings"
1546msgstr "Настройки на споделените папки"
1547
1548#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:129
1549msgid "_Share folder"
1550msgstr "_Споделяне на папка"
1551
1552#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:130
1553msgid "Share this folder with other computers"
1554msgstr "Споделяне на тази папка с други потребители"
1555
1556#: ../src/shares/nfs-acl-table.c:51
1557msgid "Allowed host/network"
1558msgstr "Позволени хост/мрежа"
1559
1560#: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:114
1561#, c-format
1562msgid "Hosts in the %s network"
1563msgstr "Хостове в мрежата %s"
1564
1565#: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:146
1566msgid "Specify hostname"
1567msgstr "Определяне на хост"
1568
1569#: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:153
1570msgid "Specify IP address"
1571msgstr "Определяне на IP адрес"
1572
1573#: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:160
1574msgid "Specify network"
1575msgstr "Определяне на мрежа"
1576
1577#: ../src/shares/share-settings.c:123
1578msgid "Do not share"
1579msgstr "Да не се споделя"
1580
1581#: ../src/shares/share-settings.c:131
1582msgid "SMB"
1583msgstr "SMB"
1584
1585#: ../src/shares/share-settings.c:139
1586msgid "NFS"
1587msgstr "NFS"
1588
1589#: ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:1
1590msgid "Configure which folders are available for your network neighborhood"
1591msgstr "Настройване на папките, които са налични във вашия network neighborhood"
1592
1593#: ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:2
1594msgid "Shared Folders"
1595msgstr "Споделени папки"
1596
1597#: ../src/shares/transfer.c:44
1598msgid "Sharing services are not installed"
1599msgstr "Услугите за споделяне не са инсталирани"
1600
1601#: ../src/shares/transfer.c:46
1602msgid ""
1603"You need to install at least either Samba or NFS in order to share your "
1604"folders. The tool will close now."
1605msgstr ""
1606"За да споделяте папки, трябва да имате инсталирани поне Samba или NFS. Тази "
1607"програма ще бъде спряна."
1608
1609#: ../src/time/main.c:464
1610msgid "NTP support is not installed"
1611msgstr "Липсва поддръжка на NTP"
1612
1613#: ../src/time/main.c:466
1614msgid ""
1615"Please install and activate NTP support in the system to enable "
1616"synchronization of your local time server with Internet time servers."
1617msgstr ""
1618"Инсталирайте и задействайте поддръжката на NTP в системата, за да "
1619"синхронизирате часовника на компютъра със сървърите за точно време в "
1620"Интернет."
1621
1622#: ../src/time/main.c:762
1623msgid "Time and Date Settings"
1624msgstr "Настройки на дата и час"
1625
1626#: ../src/time/time.desktop.in.in.h:1
1627msgid "Change system time, date, and timezone"
1628msgstr "Промяна на датата, часа и часовия пояс на системата"
1629
1630#: ../src/time/time.desktop.in.in.h:2
1631msgid "Time and Date"
1632msgstr "Дата и час"
1633
1634#: ../src/users/callbacks.c:571
1635msgid "Error saving profile"
1636msgstr "Грешка при запазването на профила"
1637
1638#: ../src/users/callbacks.c:613
1639msgid "Create New profile"
1640msgstr "Създаване на нов профил"
1641
1642#: ../src/users/callbacks.c:649
1643#, c-format
1644msgid "Settings for profile %s"
1645msgstr "Настройки за профила %s"
1646
1647#: ../src/users/group-settings.c:91
1648msgid "Create New Group"
1649msgstr "Създаване на нова група"
1650
1651#. Check if gid is available
1652#: ../src/users/group-settings.c:164 ../src/users/group-settings.c:172
1653msgid "Invalid group ID"
1654msgstr "Невалиден ID на групата"
1655
1656#: ../src/users/group-settings.c:165
1657msgid "Group ID must be a positive number"
1658msgstr "Идентификацията на групата трябва да е положителен номер"
1659
1660#. if group is root
1661#: ../src/users/group-settings.c:168
1662msgid "Group ID of the \"root\" user should not be modified"
1663msgstr "Идентификацията на групата на администратора (root) не трябва да се променя."
1664
1665#: ../src/users/group-settings.c:169 ../src/users/group-settings.c:218
1666#: ../src/users/group-settings.c:288
1667msgid "This would leave the system unusable"
1668msgstr "Това ще остави системата неизползваема"
1669
1670#: ../src/users/group-settings.c:173
1671#, c-format
1672msgid "Group ID %s already exists"
1673msgstr "Група с идентификация %s вече съществува."
1674
1675#. If empty.
1676#: ../src/users/group-settings.c:198
1677msgid "Group name is empty"
1678msgstr "Името на групата е празно"
1679
1680#: ../src/users/group-settings.c:199
1681msgid "A group name must be specified"
1682msgstr "Трябва да определите име на групата"
1683
1684#. If too long.
1685#: ../src/users/group-settings.c:202
1686msgid "The group name is too long"
1687msgstr "Името на групата е твърде дълго"
1688
1689#: ../src/users/group-settings.c:203
1690#, c-format
1691msgid "To be valid, the group name should have less than %d character"
1692msgid_plural "To be valid, the group name should have less than %d characters"
1693msgstr[0] ""
1694"За да бъде валидно, името на групата трябва да има по-малко от %i символ."
1695"За да бъде валидно, името на групата трябва да има по-малко от %i символа."
1696
1697#. if invalid.
1698#: ../src/users/group-settings.c:209
1699msgid "Group name has invalid characters"
1700msgstr "Името на групата има невалидни символи"
1701
1702#: ../src/users/group-settings.c:210
1703msgid "Please set a valid group name, using only lower case letters"
1704msgstr "Задайте валидно име за групата, използвайки само малки букви"
1705
1706#. if !exist.
1707#: ../src/users/group-settings.c:213
1708#, c-format
1709msgid "Group \"%s\" already exists"
1710msgstr "Групата „%s“ вече съществува"
1711
1712#: ../src/users/group-settings.c:214
1713msgid "Please select a different group name"
1714msgstr "Изберете различно име за групата"
1715
1716#. if it's the root group
1717#: ../src/users/group-settings.c:217
1718msgid "Group name of the \"root\" user should not be modified"
1719msgstr "Името на групата на администратора (root) не трябва да се променя"
1720
1721#: ../src/users/group-settings.c:287
1722msgid "The group \"root\" should not be deleted"
1723msgstr "Групата на администратора не трябва да се трие"
1724
1725#: ../src/users/group-settings.c:302
1726#, c-format
1727msgid "Are you sure you want to delete group \"%s\"?"
1728msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата „%s“?"
1729
1730#: ../src/users/group-settings.c:304
1731msgid "This may leave files with invalid group ID in the filesystem."
1732msgstr "Това може да остави файлове с невалидна идентификация или група във файловата система."
1733
1734#: ../src/users/group-settings.c:364
1735#, c-format
1736msgid "Settings for Group %s"
1737msgstr "Настройки за групата %s"
1738
1739#: ../src/users/groups-table.c:44
1740msgid "Group"
1741msgstr "Група"
1742
1743#: ../src/users/groups-table.c:45
1744msgid "GID"
1745msgstr "GID"
1746
1747#: ../src/users/main.c:123
1748msgid "User name contains"
1749msgstr "Името на потребителя съдържа"
1750
1751#: ../src/users/main.c:124
1752msgid "User ID is"
1753msgstr "ID-то на потребителя е"
1754
1755#: ../src/users/main.c:125
1756msgid "Group name contains"
1757msgstr "Името на групата съдържа"
1758
1759#: ../src/users/main.c:126
1760msgid "User GID is"
1761msgstr "GID на потребителя е"
1762
1763#: ../src/users/main.c:245 ../src/users/users.desktop.in.in.h:2
1764msgid "Users and Groups"
1765msgstr "Потребители и групи"
1766
1767#: ../src/users/passwd.c:168
1768msgid "Passwords do not match"
1769msgstr "Паролата не съвпада"
1770
1771#: ../src/users/passwd.c:173
1772#, c-format
1773msgid ""
1774"Bad password: %s.\n"
1775"Please try with a new password"
1776msgstr ""
1777"Лоша парола: %s.\n"
1778"Опитайте с нова парола"
1779
1780#: ../src/users/profile-settings.c:125
1781msgid "The profile must have a name"
1782msgstr "Профилът трябва да има име"
1783
1784#: ../src/users/profile-settings.c:130
1785msgid "The profile must have a default home"
1786msgstr "Профилът трябва да има стандартна домашна папка"
1787
1788#: ../src/users/profile-settings.c:135 ../src/users/profile-settings.c:140
1789msgid "The profile must have a default shell"
1790msgstr "Профилът трябва да има обвивка по подразбиране"
1791
1792#: ../src/users/profile-settings.c:208
1793msgid "The default profile should not be deleted"
1794msgstr "Профилът по подразбиране не трябва да се трие"
1795
1796#: ../src/users/profile-settings.c:209
1797msgid "This profile is used for setting default data for new users"
1798msgstr "Този профил се използва за поставяне на стандартните данните за новите потребители"
1799
1800#: ../src/users/profile-settings.c:218
1801#, c-format
1802msgid "Delete profile \"%s\"?"
1803msgstr "Изтриване на профила „%s“?"
1804
1805#: ../src/users/profile-settings.c:220
1806msgid "You will not be able to recover this profile after pressing \"apply\"."
1807msgstr "Няма да можете да възстановите този профил след натискането на „прилагане“."
1808
1809#. Column name,          Adv_state_show,        Basic_state_show
1810#: ../src/users/profiles-table.c:39
1811msgid "Profile"
1812msgstr "Профил"
1813
1814#: ../src/users/profiles-table.c:40
1815msgid "Comment"
1816msgstr "Коментар"
1817
1818#: ../src/users/search-bar/search-bar.c:228
1819msgid "C_lear"
1820msgstr "Из_чистване"
1821
1822#: ../src/users/search-bar/search-bar.c:329
1823msgid "Choice"
1824msgstr "Избор"
1825
1826#: ../src/users/search-bar/search-bar.c:339
1827msgid "Text"
1828msgstr "Текст"
1829
1830#: ../src/users/user-settings.c:73
1831msgid "The \"root\" user should not be deleted"
1832msgstr "Не може да изтриете администратора"
1833
1834#: ../src/users/user-settings.c:74 ../src/users/user-settings.c:311
1835#: ../src/users/user-settings.c:406 ../src/users/user-settings.c:442
1836msgid "This would leave the system unusable."
1837msgstr "Това би могло да направи системата неизползваема."
1838
1839#: ../src/users/user-settings.c:83
1840#, c-format
1841msgid "Are you sure you want to delete user \"%s\"?"
1842msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете потребителя „%s“?"
1843
1844#: ../src/users/user-settings.c:85
1845msgid ""
1846"This will disable this user's access to the system without deleting the "
1847"user's home directory."
1848msgstr ""
1849"Това ще прекрати достъпа на този потребител до системата, но неговата "
1850"домашна директория няма да бъде изтрита."
1851
1852#: ../src/users/user-settings.c:189
1853msgid "User Account Editor"
1854msgstr "Редактор на потребителите"
1855
1856#: ../src/users/user-settings.c:285
1857msgid "The user name is empty"
1858msgstr "Името на потребителя е празно"
1859
1860#: ../src/users/user-settings.c:286
1861msgid "A user name must be specified."
1862msgstr "Трябва да зададете име на потребителя."
1863
1864#. = sizeof (ut.ut_name)
1865#: ../src/users/user-settings.c:292 ../src/users/user-settings.c:300
1866msgid "The user name is too long"
1867msgstr "Потребителското име е твърде дълго"
1868
1869#: ../src/users/user-settings.c:293 ../src/users/user-settings.c:301
1870#, c-format
1871msgid "To be valid, the user name should have less than %d character"
1872msgid_plural "To be valid, the user name should have less than %d characters"
1873msgstr[0] ""
1874"За да бъде валидно, потребителското име трябва да има по-малко от %i символ."
1875"За да бъде валидно, потребителското име трябва да има по-малко от %i символа."
1876
1877#: ../src/users/user-settings.c:310
1878msgid "User name for the \"root\" user should not be modified"
1879msgstr "Името на администратора (root) не трябва да се променя"
1880
1881#: ../src/users/user-settings.c:316
1882msgid "User name has invalid characters"
1883msgstr "Потребителското име съдържа невалидни символи"
1884
1885#: ../src/users/user-settings.c:317
1886msgid ""
1887"Please set a valid user name consisting of a lower case letter followed by "
1888"lower case letters and numbers."
1889msgstr ""
1890"Задайте валидно име, което е от малки букви следвано от малки букви и цифри."
1891
1892#: ../src/users/user-settings.c:323
1893#, c-format
1894msgid "User name \"%s\" already exists"
1895msgstr "Потребителят „%s“ вече съществува"
1896
1897#: ../src/users/user-settings.c:324
1898msgid "Please select a different user name."
1899msgstr "Изберете различно потребителско име."
1900
1901#: ../src/users/user-settings.c:349
1902#, c-format
1903msgid "Invalid character \"%c\" in comment"
1904msgstr "Невалиден знак „%c“ в коментара"
1905
1906#: ../src/users/user-settings.c:350
1907msgid "Check that this character is not used."
1908msgstr "Проверете дали този знак се използва."
1909
1910#: ../src/users/user-settings.c:398
1911msgid "Home directory should not be empty"
1912msgstr "Домашната папка не трябва да бъде празна"
1913
1914#: ../src/users/user-settings.c:399
1915msgid "Make sure you provide a home directory."
1916msgstr "Убедете се, че сте указали домашната папка."
1917
1918#: ../src/users/user-settings.c:401
1919msgid "Incomplete path in home directory"
1920msgstr "Пътят за домашна папка не е пълен"
1921
1922#: ../src/users/user-settings.c:402
1923msgid ""
1924"Please enter full path for home directory\n"
1925"<span size=\"smaller\">i.e.: /home/john</span>."
1926msgstr ""
1927"Въведете пълния път до домашната папка\n"
1928"<span size=\"smaller\">например: /home/john</span>."
1929
1930#: ../src/users/user-settings.c:405
1931msgid "Home directory of the \"root\" user should not be modified"
1932msgstr "Домашната папка на на администратора (root) не трябва да се променя"
1933
1934#: ../src/users/user-settings.c:438
1935msgid "Invalid user ID"
1936msgstr "Невалиден ID на потребителя"
1937
1938#: ../src/users/user-settings.c:439
1939msgid "User ID must be a positive number."
1940msgstr "Идентификацията на потребителя трябва да е положителен номер."
1941
1942#: ../src/users/user-settings.c:441
1943msgid "User ID of the \"root\" user should not be modified"
1944msgstr "Името на администратора не трябва да се променя"
1945
1946#: ../src/users/user-settings.c:459
1947#, c-format
1948msgid "User ID %s already exists"
1949msgstr "Вече съществува потребител с ID %s"
1950
1951#: ../src/users/user-settings.c:461
1952msgid ""
1953"Several users may share a single user ID, but it's not common and may lead "
1954"to security problems."
1955msgstr ""
1956"Няколко потребителя могат да споделят един потребителски ID, но това не е "
1957"обичайно и може да доведе до проблеми със сигурността."
1958
1959#: ../src/users/user-settings.c:479
1960msgid "Incomplete path in shell"
1961msgstr "Непълен път в обвивката"
1962
1963#: ../src/users/user-settings.c:480
1964msgid ""
1965"Please enter full path for shell\n"
1966"<span size=\"smaller\">i.e.: /bin/sh</span>."
1967msgstr ""
1968"Въведете пълния път за обвивката.\n"
1969"<span size=\"smaller\">например: /bin/sh</span>."
1970
1971#: ../src/users/user-settings.c:502
1972msgid "Password should not be empty"
1973msgstr "Паролата не може да е празна"
1974
1975#: ../src/users/user-settings.c:503
1976msgid "A password must be provided."
1977msgstr "Трябва да зададете парола."
1978
1979#: ../src/users/user-settings.c:505
1980msgid "Password confirmation isn't correct"
1981msgstr "Потвърждението на паролата не е вярно"
1982
1983#: ../src/users/user-settings.c:506
1984msgid "Check that you have provided the same password in both text fields."
1985msgstr "Проверете дали сте въвели една и съща парола в двете текстови полета."
1986
1987#: ../src/users/user-settings.c:780
1988#, c-format
1989msgid "Settings for User %s"
1990msgstr "Настройки за на потребителя %s"
1991
1992#: ../src/users/users-table.c:61
1993msgid "User"
1994msgstr "Потребител"
1995
1996#: ../src/users/users-table.c:62
1997msgid "Home"
1998msgstr "Домашна папка"
1999
2000#: ../src/users/users-table.c:63
2001msgid "User details"
2002msgstr "Подробности за потребителя"
2003
2004#: ../src/users/users-table.c:64
2005msgid "UID"
2006msgstr "UID"
2007
2008#: ../src/users/users-table.c:65
2009msgid "Shell"
2010msgstr "Обвивка"
2011
2012#: ../src/users/users.desktop.in.in.h:1
2013msgid "Add or remove users and groups"
2014msgstr "Добавяне или премахване на потребители и групи"
2015
2016#~ msgid "/dev/hda"
2017#~ msgstr "/dev/hda"
2018
2019#~ msgid "/dev/hdb"
2020#~ msgstr "/dev/hdb"
2021
2022#~ msgid "/dev/hdc"
2023#~ msgstr "/dev/hdc"
2024
2025#~ msgid "/dev/hdd"
2026#~ msgstr "/dev/hdd"
2027
2028#~ msgid ""
2029#~ "/dev/modem\n"
2030#~ "/dev/ttyS0\n"
2031#~ "/dev/ttyS1\n"
2032#~ "/dev/ttyS2\n"
2033#~ "/dev/ttyS3"
2034#~ msgstr ""
2035#~ "/dev/modem\n"
2036#~ "/dev/ttyS0\n"
2037#~ "/dev/ttyS1\n"
2038#~ "/dev/ttyS2\n"
2039#~ "/dev/ttyS3"
2040
2041#~ msgid ":"
2042#~ msgstr ":"
2043
2044#~ msgid "The group name should have less than %i characters for being valid"
2045#~ msgstr ""
2046#~ "За да бъде валидно, името на групата трябва да има по-малко от %i символа"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.