source: desktop/gnome-system-tools.HEAD.bg.po @ 2

Last change on this file since 2 was 2, checked in by yavorescu, 16 years ago

(gnome-system-tools/desktop) Добавена е последната ревизия от kaladan. "Рутер" е поправено на "шлюз"; пълен превод.

File size: 64.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-system-tools po-file.
2# Copyright (C) 2004 THE GST'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same conditions as Gnome-system-tools.
4# Peter "Peshka" Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004.
5# Vladimir "Kaladan" Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir "Kaladan" Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: GST 1.0\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-06-14 07:09+0000\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-06-14 11:55+0300\n"
14"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
20
21#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:1
22msgid ""
23"Comma separated list of hosts that the GST will be able to access when the "
24"remote configuration option is enabled"
25msgstr ""
26"Разделен със запетаи, списък с имена на компютри, с който програмата ще може "
27"да се свързва, когато настройката за отдалечена конфигурация е разрешена"
28
29#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:2
30msgid "Last GST version executed"
31msgstr "Последната версия на програмата е изключена"
32
33#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:3
34msgid "Preferred bootloader that boot-admin will configure"
35msgstr "Предпочитана програма за начално зареждане, която да се настройва"
36
37#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:4
38msgid "Remote hosts"
39msgstr "Отдалечени хостове"
40
41#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:5
42msgid ""
43"The GST are able to do remote configuration through SSH, enable this option "
44"to use this feature"
45msgstr ""
46"Системните инструменти към GNOME могат да се настройват отдалечено чрез SSH, "
47"избирайки тази опция ще разрешите тази възможност"
48
49#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:6
50msgid "The last GST version that this computer has run"
51msgstr "Последната версия на системните инструменти към GNOME, пускана на компютъра"
52
53#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:7
54msgid ""
55"This key stores the bootloader that boot-admin will configure if there are "
56"more than one installed, if it's not set or isn't valid, then boot-admin "
57"will ask the user"
58msgstr ""
59"Този ключ определя коя програма за избиране на операционна система ще бъде "
60"настройвана от boot-admin в случай, че има инсталирани повече от една. Ако "
61"това не е зададено или не е поставена валидна информация - този въпрос ще "
62"бъде зададен на потребителя."
63
64#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:8
65msgid "Whether the tools will use remote administration or not"
66msgstr "Дали инструментите ще използват отдалечена настройка или не"
67
68#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:9
69msgid "Whether the users-admin tool should show all users and groups or not"
70msgstr "Дали инструмента за настройка на потребителите да покаже всички потребители "
71"и групи"
72
73#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:10
74msgid "Whether the warning dialog should be shown or not"
75msgstr "Дали да показва диалоговия прозорец за предупреждение или не"
76
77#: ../interfaces/boot.glade.in.h:1
78msgid "/dev/hda"
79msgstr "/dev/hda"
80
81#: ../interfaces/boot.glade.in.h:2
82msgid "/dev/hdb"
83msgstr "/dev/hdb"
84
85#: ../interfaces/boot.glade.in.h:3
86msgid "/dev/hdc"
87msgstr "/dev/hdc"
88
89#: ../interfaces/boot.glade.in.h:4
90msgid "/dev/hdd"
91msgstr "/dev/hdd"
92
93#: ../interfaces/boot.glade.in.h:5
94msgid "<b>Security</b>"
95msgstr "<b>Сигурност</b>"
96
97#: ../interfaces/boot.glade.in.h:6
98msgid ""
99"<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Several bootloaders have been found</"
100"span>\n"
101"\n"
102"please select which do you want to configure"
103msgstr ""
104"<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Няколко програми за начално стартиране "
105"са намерени на вашата система</span>\n"
106"\n"
107"посочете коя от тях искате да настроите"
108
109#: ../interfaces/boot.glade.in.h:9 ../interfaces/users.glade.in.h:3
110msgid "<span weight=\"bold\">Basic Settings</span>"
111msgstr "<span weight=\"bold\">Основни настройки</span>"
112
113#: ../interfaces/boot.glade.in.h:10
114msgid "<span weight=\"bold\">Image Settings</span>"
115msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки на изображение</span>"
116
117#: ../interfaces/boot.glade.in.h:11
118msgid "<span weight=\"bold\">Other Settings</span>"
119msgstr "<span weight=\"bold\">Други настройки</span>"
120
121#: ../interfaces/boot.glade.in.h:12
122msgid "<span weight=\"bold\">Starting the Computer</span>"
123msgstr "<span weight=\"bold\">Стартирайки компютъра</span>"
124
125#: ../interfaces/boot.glade.in.h:13
126msgid "Ask at boot"
127msgstr "Питане при стартиране"
128
129#: ../interfaces/boot.glade.in.h:14 ../src/boot/main.c:70
130msgid "Boot Manager Settings"
131msgstr "Настройки на програмата за начално стартиране"
132
133#: ../interfaces/boot.glade.in.h:15
134msgid ""
135"Choose a kernel image to boot, and a partition to mount as the root "
136"partition. Optionally, you may also enter parameters passed to the kernel at "
137"boot time."
138msgstr ""
139"Изберете файл на ядрото, който да се стартира и дял, който да се монтира "
140"като коренова директория. Също така, може да въведете допълнителните "
141"параметри, които се предават към ядрото при началното стартиране."
142
143#: ../interfaces/boot.glade.in.h:16
144msgid "Click \"Forward\" to continue"
145msgstr "Натиснете \"Напред\" за да продължите"
146
147#: ../interfaces/boot.glade.in.h:17
148msgid "Confirmation"
149msgstr "Потвърждаване"
150
151#. set window title
152#: ../interfaces/boot.glade.in.h:18 ../src/boot/boot-druid.c:441
153#: ../src/boot/boot-druid.c:453
154msgid "Creating a new boot image"
155msgstr "Създаване на ново изображение за стартиране"
156
157#: ../interfaces/boot.glade.in.h:19
158msgid "Don't ask me again"
159msgstr "Да не бъда питан оново"
160
161#: ../interfaces/boot.glade.in.h:20
162msgid "Enable IDE SCSI emulation"
163msgstr "Разрешаване на IDE-SCSI емулация"
164
165#: ../interfaces/boot.glade.in.h:21
166msgid ""
167"Enter a name for the boot image, and specify what kind of operating system "
168"it is."
169msgstr ""
170"Въведете име, което да се появява при началното стартиране и посочете какъв "
171"тип операционна система е."
172
173#: ../interfaces/boot.glade.in.h:22
174msgid "Finished"
175msgstr "Готово"
176
177#: ../interfaces/boot.glade.in.h:23
178msgid "Manual"
179msgstr "Ръчно"
180
181#: ../interfaces/boot.glade.in.h:24
182msgid "Number of colors:"
183msgstr "Номер на цветовете:"
184
185#: ../interfaces/boot.glade.in.h:25
186msgid "Other parameters:"
187msgstr "Други параметри:"
188
189#: ../interfaces/boot.glade.in.h:26
190msgid "Password"
191msgstr "Парола"
192
193#: ../interfaces/boot.glade.in.h:27
194msgid "Protect with password"
195msgstr "Защита с парола"
196
197#: ../interfaces/boot.glade.in.h:28
198msgid "Resolution:"
199msgstr "Разделителна способност:"
200
201#: ../interfaces/boot.glade.in.h:29
202msgid "Seconds to wait before loading default kernel or OS"
203msgstr ""
204"Секунди за изчакване, преди зареждане на стандартното ядрото или операционна "
205"система"
206
207#: ../interfaces/boot.glade.in.h:30
208msgid "Select a kernel image"
209msgstr "Файл на изображение за ядро"
210
211#: ../interfaces/boot.glade.in.h:31
212msgid "Select an initrd image"
213msgstr "Избиране на изображение на initrd"
214
215#: ../interfaces/boot.glade.in.h:32
216msgid "Specify the partition on which the operating system is installed."
217msgstr "Задаване на дяла, на който е инсталирана операционната система."
218
219#: ../interfaces/boot.glade.in.h:33
220msgid ""
221"The new boot image has been added. Please click \"Apply\" to save your "
222"changes."
223msgstr ""
224"Новата операционна система за стартиране е добавена. Натиснете \"Прилагане\" "
225"за да запазите промените."
226
227#: ../interfaces/boot.glade.in.h:34
228msgid ""
229"This assistant is designed to help you quickly and easily add a new boot "
230"image to your system."
231msgstr ""
232"Помощникът е направен, за да ви помогне по-бързо и по-лесно да добавите нова "
233"операционна система за стартиране на Вашата система."
234
235#: ../interfaces/boot.glade.in.h:35
236msgid "Video modes (only frame buffer)"
237msgstr "Видео режими (само за кадровата памет)"
238
239#: ../interfaces/boot.glade.in.h:36
240msgid "_Add..."
241msgstr "Доб_авяне..."
242
243#: ../interfaces/boot.glade.in.h:37
244msgid "_Device:"
245msgstr "_Устройство:"
246
247#: ../interfaces/boot.glade.in.h:38
248msgid "_Edit"
249msgstr "Р_едактиране"
250
251#: ../interfaces/boot.glade.in.h:39 ../src/boot/boot-settings.c:42
252msgid "_Initrd image path:"
253msgstr "Път до initrd - файла:"
254
255#: ../interfaces/boot.glade.in.h:40
256msgid "_Kernel image path:"
257msgstr "Път до ядрото:"
258
259#: ../interfaces/boot.glade.in.h:41
260msgid "_Name:"
261msgstr "_Име:"
262
263#: ../interfaces/boot.glade.in.h:42
264msgid "_Operating system:"
265msgstr "_Операционна система:"
266
267#: ../interfaces/boot.glade.in.h:43
268msgid "_Parameters:"
269msgstr "_Параметри:"
270
271#: ../interfaces/boot.glade.in.h:44
272msgid "_Root file system device:"
273msgstr "Уст_ройство с кореновата файлова система:"
274
275#: ../interfaces/common.glade.in.h:1
276msgid ""
277"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Please enter your root password</span>"
278msgstr ""
279"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Въведете административната парола</span>"
280
281#: ../interfaces/common.glade.in.h:2
282msgid ""
283"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">The platform you are running is not "
284"supported by this tool</span>"
285msgstr ""
286"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Дистрибуцията, която използвате не се "
287"поддържа от този инструмент</span>"
288
289#: ../interfaces/common.glade.in.h:3
290msgid "Enter Password"
291msgstr "Въведете парола"
292
293#: ../interfaces/common.glade.in.h:4
294msgid ""
295"If you know for sure that it works like one of the platforms listed below, "
296"you can select that and continue. Note, however, that this might damage the "
297"system configuration or downright cripple your computer."
298msgstr ""
299"Ако знаете със сигурност, че работи като една от платформите изписани по-"
300"долу, можете да го посочите и да продължите. Забележете, че това може да "
301"повреди настройките на системата или да осакати вашия компютър."
302
303#: ../interfaces/common.glade.in.h:5
304msgid "Remote administration"
305msgstr "Отдалечена администрация"
306
307#: ../interfaces/common.glade.in.h:6
308msgid "Run _Without Password"
309msgstr "Стартиране _без парола"
310
311#: ../interfaces/common.glade.in.h:7
312msgid "Unsupported Platform"
313msgstr "Неподдържана платформа"
314
315#: ../interfaces/common.glade.in.h:8
316msgid "Use this window to select the computer you wish to configure"
317msgstr "Този прозорец се използва за задаване на компютър, който искате да настроите"
318
319#: ../interfaces/common.glade.in.h:9
320msgid ""
321"You need administrator privileges to use this tool. Enter a password to "
322"modify\n"
323"your system configuration."
324msgstr ""
325"Трябва да имате администраторски привилегии, за да използвате този "
326"инструмент. Въведете административната парола, за променяте настройките на "
327"системата."
328
329#: ../interfaces/common.glade.in.h:11
330msgid "_Password:"
331msgstr "_Парола:"
332
333#: ../interfaces/network.glade.in.h:1
334msgid ""
335"/dev/modem\n"
336"/dev/ttyS0\n"
337"/dev/ttyS1\n"
338"/dev/ttyS2\n"
339"/dev/ttyS3"
340msgstr ""
341"/dev/modem\n"
342"/dev/ttyS0\n"
343"/dev/ttyS1\n"
344"/dev/ttyS2\n"
345"/dev/ttyS3"
346
347#: ../interfaces/network.glade.in.h:6
348msgid "<b>Account data</b>"
349msgstr "<b>Данни за абонамент</b>"
350
351#: ../interfaces/network.glade.in.h:7
352msgid "<b>Connection settings</b>"
353msgstr "<b>Настройка на връзката</b>"
354
355#: ../interfaces/network.glade.in.h:8
356msgid "<b>Connection</b>"
357msgstr "<b>Връзка</b>"
358
359#: ../interfaces/network.glade.in.h:9
360msgid "<b>DNS Servers</b>"
361msgstr "<b>DNS сървъри</b>"
362
363#: ../interfaces/network.glade.in.h:10
364msgid "<b>Host Settings</b>"
365msgstr "<b>Настройки на хостовете</b>"
366
367#: ../interfaces/network.glade.in.h:11
368msgid "<b>Internet service provider data</b>"
369msgstr "<b>Данни за доставчика на интернет</b>"
370
371#: ../interfaces/network.glade.in.h:12
372msgid "<b>Modem settings</b>"
373msgstr "<b>Настройки на модеми</b>"
374
375#: ../interfaces/network.glade.in.h:13
376msgid "<b>Search Domains</b>"
377msgstr "<b>Search домейни</b>"
378
379#: ../interfaces/network.glade.in.h:14
380msgid "<b>Wireless settings</b>"
381msgstr "<b>Настройки за безжична връзка</b>"
382
383#: ../interfaces/network.glade.in.h:15
384msgid "Aliases:"
385msgstr "Алиаси:"
386
387#: ../interfaces/network.glade.in.h:16
388msgid "C_onfiguration:"
389msgstr "_Настройки:"
390
391#: ../interfaces/network.glade.in.h:17
392msgid "Connections"
393msgstr "Връзки"
394
395#: ../interfaces/network.glade.in.h:18
396msgid "DNS"
397msgstr "DNS"
398
399#: ../interfaces/network.glade.in.h:19
400msgid "D_omain name:"
401msgstr "Име на д_омейна:"
402
403#: ../interfaces/network.glade.in.h:20
404msgid "Default _gateway device:"
405msgstr "Стандартен _шлюз:"
406
407#: ../interfaces/network.glade.in.h:21
408msgid "Device:"
409msgstr "Устройство:"
410
411#: ../interfaces/network.glade.in.h:22
412msgid "E_nable this connection"
413msgstr "Активира_не на тази връзка"
414
415#: ../interfaces/network.glade.in.h:23 ../interfaces/users.glade.in.h:20
416msgid "General"
417msgstr "Основни"
418
419#: ../interfaces/network.glade.in.h:24
420msgid "Host alias settings"
421msgstr "Настройки на алиасите на хостовете"
422
423#: ../interfaces/network.glade.in.h:25
424msgid "Hosts"
425msgstr "Хостове"
426
427#: ../interfaces/network.glade.in.h:26 ../interfaces/shares.glade.in.h:15
428msgid "IP address:"
429msgstr "IP адрес:"
430
431#: ../interfaces/network.glade.in.h:27
432msgid "Interface properties"
433msgstr "Настройки на интерфейса"
434
435#: ../interfaces/network.glade.in.h:28
436msgid "Key _type:"
437msgstr "Тип на _ключ:"
438
439#: ../interfaces/network.glade.in.h:29
440msgid "Location name:"
441msgstr "Име на местоположението:"
442
443#: ../interfaces/network.glade.in.h:30
444msgid "Location:"
445msgstr "Място:"
446
447#: ../interfaces/network.glade.in.h:31
448msgid "Modem"
449msgstr "Модем"
450
451#: ../interfaces/network.glade.in.h:32
452msgid "Network name (_ESSID):"
453msgstr "Име на мрежата (_ESSID):"
454
455#: ../interfaces/network.glade.in.h:33
456msgid ""
457"Off\n"
458"Low\n"
459"Medium\n"
460"Loud"
461msgstr ""
462"Изключено\n"
463"Ниско\n"
464"Средно\n"
465"Високо"
466
467#: ../interfaces/network.glade.in.h:37
468msgid "Options"
469msgstr "Опции"
470
471#: ../interfaces/network.glade.in.h:38
472msgid "P_assword"
473msgstr "П_арола"
474
475#: ../interfaces/network.glade.in.h:39
476msgid ""
477"Plain (ASCII)\n"
478"Hexadecimal"
479msgstr ""
480"Обикновен (ASCII)\n"
481"Hexadecimal"
482
483#: ../interfaces/network.glade.in.h:41
484msgid "Select location name"
485msgstr "Избиране име на местоположението"
486
487#: ../interfaces/network.glade.in.h:42
488msgid ""
489"Static IP address\n"
490"DHCP"
491msgstr "Статичен IP адрес\n"
492"DHCP"
493
494#: ../interfaces/network.glade.in.h:44
495msgid ""
496"Tones\n"
497"Pulses"
498msgstr ""
499"Тонално\n"
500"Пулсово"
501
502#: ../interfaces/network.glade.in.h:46
503msgid "Use the Internet service provider nameservers"
504msgstr "Използване на DNS от доставчика на интернет"
505
506#: ../interfaces/network.glade.in.h:47
507msgid "WEP _key:"
508msgstr "_Ключ WEP:"
509
510#: ../interfaces/network.glade.in.h:48 ../src/network/ifaces-list.c:33
511msgid "_Activate"
512msgstr "_Активиране"
513
514#: ../interfaces/network.glade.in.h:49
515msgid "_Autodetect"
516msgstr "_Автоматично засичане"
517
518#: ../interfaces/network.glade.in.h:50 ../src/network/ifaces-list.c:34
519msgid "_Deactivate"
520msgstr "_Изключване"
521
522#: ../interfaces/network.glade.in.h:51
523msgid "_Dial prefix:"
524msgstr "_Префикс на набирането:"
525
526#: ../interfaces/network.glade.in.h:52
527msgid "_Dial type:"
528msgstr "Тип _набиране:"
529
530#: ../interfaces/network.glade.in.h:53
531msgid "_Gateway address:"
532msgstr "Адрес на _шлюза:"
533
534#: ../interfaces/network.glade.in.h:54
535msgid "_Hostname:"
536msgstr "Име на компютъра:"
537
538#: ../interfaces/network.glade.in.h:55
539msgid "_IP address:"
540msgstr "_IP адрес:"
541
542#: ../interfaces/network.glade.in.h:56
543msgid "_Local IP:"
544msgstr "_Локален IP:"
545
546#: ../interfaces/network.glade.in.h:57
547msgid "_Modem port:"
548msgstr "Порт на _модема:"
549
550#: ../interfaces/network.glade.in.h:58
551msgid "_Phone number:"
552msgstr "Теле_фонен номер:"
553
554#: ../interfaces/network.glade.in.h:59
555msgid "_Remote IP:"
556msgstr "_Отдалечен IP:"
557
558#: ../interfaces/network.glade.in.h:60
559msgid "_Retry if the connection breaks or fails to start"
560msgstr "Повторен опит ако не се свъ_рже или връзката се разпадне"
561
562#: ../interfaces/network.glade.in.h:61
563msgid "_Set modem as default route to internet"
564msgstr "На_стройване модема като стандартна връзка към интернет"
565
566#: ../interfaces/network.glade.in.h:62
567msgid "_Subnet mask:"
568msgstr "Ма_ска на мрежата:"
569
570#: ../interfaces/network.glade.in.h:63 ../interfaces/users.glade.in.h:60
571msgid "_Username:"
572msgstr "Потребителско _име:"
573
574#: ../interfaces/network.glade.in.h:64
575msgid "_Volume:"
576msgstr "Сила на _звука:"
577
578#: ../interfaces/services.glade.in.h:1
579msgid "<span weight=\"bold\">General Information</span>"
580msgstr "<span weight=\"bold\">Обща информация</span>"
581
582#: ../interfaces/services.glade.in.h:2
583msgid "<span weight=\"bold\">Service Settings</span>"
584msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки на услугите</span>"
585
586#: ../interfaces/services.glade.in.h:3
587msgid "Description:"
588msgstr "Описание:"
589
590#: ../interfaces/services.glade.in.h:4
591msgid "Service _Properties"
592msgstr "_Настройки на услугата"
593
594#: ../interfaces/services.glade.in.h:5
595msgid "Service:"
596msgstr "Услуга:"
597
598#: ../interfaces/services.glade.in.h:6
599msgid "Status:"
600msgstr "Състояние:"
601
602#: ../interfaces/services.glade.in.h:7
603msgid "_Order list by startup sequence"
604msgstr "По_следователност на стартиране"
605
606#: ../interfaces/services.glade.in.h:8
607msgid "_Start"
608msgstr "_Стартиране"
609
610#: ../interfaces/services.glade.in.h:9
611msgid "_Startup sequence:"
612msgstr "По_следователност на стартиране:"
613
614#: ../interfaces/shares.glade.in.h:1
615msgid "<b>Allowed hosts</b>"
616msgstr "<b>Позволени хостове</b>"
617
618#: ../interfaces/shares.glade.in.h:2
619msgid "<b>Hosts settings</b>"
620msgstr "<b>Настройки на хостовете</b>"
621
622#: ../interfaces/shares.glade.in.h:3
623msgid "<b>Share properties</b>"
624msgstr "<b>Настройки на споделянето</b>"
625
626#: ../interfaces/shares.glade.in.h:4
627msgid "<b>Shared folder</b>"
628msgstr "<b>Споделена папка</b>"
629
630#: ../interfaces/shares.glade.in.h:5
631msgid "<b>WINS server</b>"
632msgstr "<b>WINS сървър</b>"
633
634#: ../interfaces/shares.glade.in.h:6
635msgid "<b>Windows sharing Settings</b>"
636msgstr "<b>Настройки на споделянето тип Windows</b>"
637
638#: ../interfaces/shares.glade.in.h:7
639msgid "Add allowed hosts"
640msgstr "Добавяне на позволени хостове"
641
642#: ../interfaces/shares.glade.in.h:8
643msgid "Allow _browsing folder"
644msgstr "Позволяване _разглеждането на папката"
645
646#: ../interfaces/shares.glade.in.h:9
647msgid "Allowed hosts:"
648msgstr "Позволени хостове:"
649
650#: ../interfaces/shares.glade.in.h:10
651msgid "Comment:"
652msgstr "Коментар:"
653
654#: ../interfaces/shares.glade.in.h:11
655msgid "Do not use WINS server"
656msgstr "Да не се използва сървър от типа WINS"
657
658#: ../interfaces/shares.glade.in.h:12
659msgid "Domain / _Workgroup"
660msgstr "Домейн / _група"
661
662#: ../interfaces/shares.glade.in.h:13
663msgid "General Windows sharing settings"
664msgstr "Основни настройки за споделяне с Windows"
665
666#: ../interfaces/shares.glade.in.h:14
667msgid "Host name:"
668msgstr "Хост:"
669
670#: ../interfaces/shares.glade.in.h:16
671msgid "Name:"
672msgstr "Име:"
673
674#: ../interfaces/shares.glade.in.h:17
675msgid "Netmask:"
676msgstr "Маска на мрежата:"
677
678#: ../interfaces/shares.glade.in.h:18
679msgid "Network:"
680msgstr "Мрежа:"
681
682#: ../interfaces/shares.glade.in.h:19 ../src/shares/nfs-acl-table.c:55
683msgid "Read only"
684msgstr "Само за четене"
685
686#: ../interfaces/shares.glade.in.h:20
687msgid "Share folder"
688msgstr "Споделяне на папка"
689
690#: ../interfaces/shares.glade.in.h:21
691msgid "Share with:"
692msgstr "Споделяне с:"
693
694#: ../interfaces/shares.glade.in.h:22
695msgid "This computer is a WINS server"
696msgstr "Този компютър е сървър тип WINS"
697
698#: ../interfaces/shares.glade.in.h:23
699msgid "Use WINS Server"
700msgstr "Използване на сървър от типа WINS"
701
702#: ../interfaces/shares.glade.in.h:24
703msgid "Windows sharing settings"
704msgstr "Настройки за споделянето тип Windows"
705
706#: ../interfaces/shares.glade.in.h:25
707msgid "_Add host"
708msgstr "_Добавяне на хост"
709
710#: ../interfaces/shares.glade.in.h:26
711msgid "_Host description:"
712msgstr "Описание на _хоста:"
713
714#: ../interfaces/shares.glade.in.h:27
715msgid "_Path:"
716msgstr "_Път:"
717
718#: ../interfaces/shares.glade.in.h:28
719msgid "_Read only"
720msgstr "_Само за четене"
721
722#: ../interfaces/time.glade.in.h:1
723msgid "(unconfigured)"
724msgstr "(не е настроен)"
725
726#: ../interfaces/time.glade.in.h:2
727msgid ":"
728msgstr ":"
729
730#: ../interfaces/time.glade.in.h:3
731msgid "<b>Selection</b>"
732msgstr "<b>Избор</b>"
733
734#: ../interfaces/time.glade.in.h:4
735msgid "<b>Time zone</b>"
736msgstr "<b>Часови пояс</b>"
737
738#: ../interfaces/time.glade.in.h:5
739msgid "Add NTP Server"
740msgstr "Добавяне на NTP сървър"
741
742#: ../interfaces/time.glade.in.h:6
743msgid "NTP server"
744msgstr "NTP сървър"
745
746#: ../interfaces/time.glade.in.h:7
747msgid "S_ynchronize clock with Internet servers:"
748msgstr "Синхронизация на часовника с интернет сървъри:"
749
750#: ../interfaces/time.glade.in.h:8
751msgid "Se_lect Servers..."
752msgstr "Избиране на сървъри..."
753
754#: ../interfaces/time.glade.in.h:9
755msgid "Time servers"
756msgstr "Сървъри за време"
757
758#: ../interfaces/time.glade.in.h:10
759msgid "Time zone"
760msgstr "Часови пояс"
761
762#: ../interfaces/time.glade.in.h:11
763msgid "Time zone:"
764msgstr "Часови пояс:"
765
766#: ../interfaces/time.glade.in.h:12
767msgid "_Date:"
768msgstr "_Дата:"
769
770#: ../interfaces/time.glade.in.h:13
771msgid "_Select Time Zone..."
772msgstr "_Избор на часови пояс..."
773
774#: ../interfaces/time.glade.in.h:14
775msgid "_Time:"
776msgstr "_Час:"
777
778#: ../interfaces/users.glade.in.h:1
779msgid "<span weight=\"bold\">Advanced Settings</span>"
780msgstr "<span weight=\"bold\">Разширени настройки</span>"
781
782#: ../interfaces/users.glade.in.h:2
783msgid "<span weight=\"bold\">Automatic UID/GID</span>"
784msgstr "<span weight=\"bold\">Автоматично UID/GID</span>"
785
786#: ../interfaces/users.glade.in.h:4
787msgid "<span weight=\"bold\">Contact Information</span>"
788msgstr "<span weight=\"bold\">Информация за контакт</span>"
789
790#: ../interfaces/users.glade.in.h:5
791msgid "<span weight=\"bold\">Group Members</span>"
792msgstr "<span weight=\"bold\">Членове на групата</span>"
793
794#: ../interfaces/users.glade.in.h:6
795msgid "<span weight=\"bold\">Optional Settings</span>"
796msgstr "<span weight=\"bold\">Допълнителни настройки</span>"
797
798#: ../interfaces/users.glade.in.h:7
799msgid "<span weight=\"bold\">Password Settings</span>"
800msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки за паролата</span>"
801
802#: ../interfaces/users.glade.in.h:8
803msgid "<span weight=\"bold\">Password</span>"
804msgstr "<span weight=\"bold\">Парола</span>"
805
806#: ../interfaces/users.glade.in.h:9
807msgid "<span weight=\"bold\">Profile Settings</span>"
808msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки за профила</span>"
809
810#: ../interfaces/users.glade.in.h:10
811msgid "<span weight=\"bold\">System Defaults</span>"
812msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки по подразбиране</span"
813
814#: ../interfaces/users.glade.in.h:11
815msgid "<span weight=\"bold\">User Profile</span>"
816msgstr "<span weight=\"bold\">Профил на потребителя</span>"
817
818#: ../interfaces/users.glade.in.h:12
819msgid "Account"
820msgstr "Абонамент"
821
822#: ../interfaces/users.glade.in.h:13
823msgid "Advanced"
824msgstr "Допълнително"
825
826#: ../interfaces/users.glade.in.h:14
827msgid "Assign a random password by default"
828msgstr "Задаване на случайна парола по подразбиране"
829
830#: ../interfaces/users.glade.in.h:15
831msgid "Check password _quality"
832msgstr "Проверка качеството на паролата"
833
834#: ../interfaces/users.glade.in.h:16
835msgid "Con_firmation:"
836msgstr "Потвърждение:"
837
838#: ../interfaces/users.glade.in.h:17
839msgid "Days between warning and password expiration:"
840msgstr "Дни между предупреждението и изтичането на паролата"
841
842#: ../interfaces/users.glade.in.h:18
843msgid "Default _group:"
844msgstr "_Група по подразбиране:"
845
846#: ../interfaces/users.glade.in.h:19
847msgid "Default _shell:"
848msgstr "Обвивка по подразбиране:"
849
850#: ../interfaces/users.glade.in.h:21
851msgid "Generate _random password"
852msgstr "Гене_риране на случайна парола"
853
854#: ../interfaces/users.glade.in.h:22
855msgid "Group _ID:"
856msgstr "_ID на групата:"
857
858#: ../interfaces/users.glade.in.h:23
859msgid "Group _members:"
860msgstr "Членове на групата:"
861
862#: ../interfaces/users.glade.in.h:24
863msgid "Group _name:"
864msgstr "Име на групата:"
865
866#: ../interfaces/users.glade.in.h:25
867msgid "Group properties"
868msgstr "Настройки на групата"
869
870#: ../interfaces/users.glade.in.h:26
871msgid "Groups"
872msgstr "Групи"
873
874#: ../interfaces/users.glade.in.h:27
875msgid "Ma_ximum days a password may be used:"
876msgstr "Максимум дни за използване на паролата:"
877
878#: ../interfaces/users.glade.in.h:28
879msgid "Maximum UID:"
880msgstr "Максимално UID:"
881
882#: ../interfaces/users.glade.in.h:29
883msgid "Mi_nimum days between password changes:"
884msgstr "Минимум дни между промяна на паролата:"
885
886#: ../interfaces/users.glade.in.h:30
887msgid "Minimum GID:"
888msgstr "Минимум GID:"
889
890#: ../interfaces/users.glade.in.h:31
891msgid "Minimum UID:"
892msgstr "Минимум UID:"
893
894#: ../interfaces/users.glade.in.h:32
895msgid "Minimum days allowed between password changes:"
896msgstr "Позволени минимум дни между промяна на паролата:"
897
898#: ../interfaces/users.glade.in.h:33
899msgid "Number of days that a password may be used:"
900msgstr "Брой дни, в които може да се използва паролата:"
901
902#: ../interfaces/users.glade.in.h:34
903msgid "O_ffice location:"
904msgstr "Местоположение на о_фиса:"
905
906#: ../interfaces/users.glade.in.h:35
907msgid "Password set to: "
908msgstr "Настройване паролата на:"
909
910#: ../interfaces/users.glade.in.h:36
911msgid "Privileges"
912msgstr "Привилегии"
913
914#: ../interfaces/users.glade.in.h:37
915msgid "Profile _name:"
916msgstr "Име _на профила:"
917
918#: ../interfaces/users.glade.in.h:38
919msgid "Set password b_y hand"
920msgstr "Настройва паролата р_ъчно"
921
922#: ../interfaces/users.glade.in.h:39
923msgid "Show a_ll users and groups"
924msgstr "Показване на всички потребители и групи"
925
926#: ../interfaces/users.glade.in.h:40
927msgid "User _ID:"
928msgstr "_ID на потребителя:"
929
930#: ../interfaces/users.glade.in.h:41
931msgid "User _password:"
932msgstr "Парола на потребителя:"
933
934#: ../interfaces/users.glade.in.h:42
935msgid "User privileges"
936msgstr "Привилегии на потребителите"
937
938#: ../interfaces/users.glade.in.h:43
939msgid "User profiles"
940msgstr "Профили на потребителите"
941
942#: ../interfaces/users.glade.in.h:44
943msgid "Users"
944msgstr "Потребители"
945
946#: ../interfaces/users.glade.in.h:45
947msgid "_Add Group..."
948msgstr "Доб_авяне на група..."
949
950#: ../interfaces/users.glade.in.h:46
951msgid "_Add Profile..."
952msgstr "Доб_авяне на профил..."
953
954#: ../interfaces/users.glade.in.h:47
955msgid "_Add User..."
956msgstr "Доб_авяне на потребител..."
957
958#: ../interfaces/users.glade.in.h:48
959msgid "_All users:"
960msgstr "_Всички потребители:"
961
962#: ../interfaces/users.glade.in.h:49
963msgid "_Comments"
964msgstr "_Коментари"
965
966#: ../interfaces/users.glade.in.h:50
967msgid "_Days between warning and password expiration:"
968msgstr "_Дни между предупреждението и изтичането на паролата:"
969
970#: ../interfaces/users.glade.in.h:51 ../src/boot/table.c:52
971#: ../src/network/address-list.c:71 ../src/network/hosts.c:35
972#: ../src/shares/table.c:41 ../src/users/table.c:49
973msgid "_Delete"
974msgstr "_Изтриване"
975
976#: ../interfaces/users.glade.in.h:52
977msgid "_Edit User Profiles..."
978msgstr "Р_едакция на потребителските профили..."
979
980#: ../interfaces/users.glade.in.h:53
981msgid "_Generate"
982msgstr "_Генериране"
983
984#: ../interfaces/users.glade.in.h:54
985msgid "_Home directory:"
986msgstr "_Домашна папка:"
987
988#: ../interfaces/users.glade.in.h:55
989msgid "_Home phone:"
990msgstr "_Домашен телефон:"
991
992#: ../interfaces/users.glade.in.h:56
993msgid "_Main group:"
994msgstr "_Главна група:"
995
996#: ../interfaces/users.glade.in.h:57
997msgid "_Profile:"
998msgstr "_Профил:"
999
1000#: ../interfaces/users.glade.in.h:58
1001msgid "_Real name:"
1002msgstr "_Истинско име:"
1003
1004#: ../interfaces/users.glade.in.h:59
1005msgid "_Shell:"
1006msgstr "_Обвивка:"
1007
1008#: ../interfaces/users.glade.in.h:61
1009msgid "_Work phone:"
1010msgstr "_Работен телефон:"
1011
1012#: ../src/boot/boot-append-gui.c:139
1013msgid "32,768"
1014msgstr "32,768"
1015
1016#: ../src/boot/boot-append-gui.c:140
1017msgid "65,536"
1018msgstr "65,536"
1019
1020#: ../src/boot/boot-append-gui.c:141
1021msgid "16,777,216"
1022msgstr "16,777,216"
1023
1024#: ../src/boot/boot-append-gui.c:252
1025msgid "Invalid VGA value"
1026msgstr "Невалидна стойност на VGA"
1027
1028#: ../src/boot/boot-append-gui.c:254
1029#, c-format
1030msgid "\"%s\" is not a valid VGA value."
1031msgstr "%s не е валидна стойност за VGA."
1032
1033#: ../src/boot/boot-druid.c:112
1034msgid "Error creating boot image"
1035msgstr "Грешка при създаването на ново изображение за стартиране"
1036
1037#: ../src/boot/boot-druid.c:442
1038#, c-format
1039msgid "Creating a new boot image (%d of %d)"
1040msgstr "Създаване на ново начално стартиране (%d от %d)"
1041
1042#: ../src/boot/boot-druid.c:443
1043msgid "Finished creating a new boot image"
1044msgstr "Завърши създаването на новото начално стартиране"
1045
1046#: ../src/boot/boot-image.c:40
1047msgid "Unknown"
1048msgstr "Непознат"
1049
1050#: ../src/boot/boot-image.c:41
1051msgid "Windows NT"
1052msgstr "Windows NT"
1053
1054#: ../src/boot/boot-image.c:42
1055msgid "Windows 9x"
1056msgstr "Windows 9x"
1057
1058#: ../src/boot/boot-image.c:43
1059msgid "Dos"
1060msgstr "Dos"
1061
1062#: ../src/boot/boot-image.c:44
1063msgid "Linux"
1064msgstr "Linux"
1065
1066#: ../src/boot/boot-image.c:45
1067msgid "Linux swap"
1068msgstr "Linux swap"
1069
1070#: ../src/boot/boot-image.c:46
1071msgid "GNU/Hurd"
1072msgstr "GNU/Hurd"
1073
1074#: ../src/boot/boot-image.c:276
1075#, c-format
1076msgid "\"%s\" is an invalid path"
1077msgstr "%s е невалиден път"
1078
1079#: ../src/boot/boot-image.c:292
1080#, c-format
1081msgid "\"%s\" already exists, please set another name."
1082msgstr "\"%s\" вече съществува, задайте друго име."
1083
1084#: ../src/boot/boot-image.c:298
1085#, c-format
1086msgid "Invalid image name: \"%s\"."
1087msgstr "Невалидно име на изображението: \"%s\"."
1088
1089#: ../src/boot/boot-image.c:311
1090#, c-format
1091msgid "Invalid image: \"%s\"."
1092msgstr "Невалидно изображение: \"%s\"."
1093
1094#: ../src/boot/boot-image.c:329
1095#, c-format
1096msgid "Invalid root device: \"%s\"."
1097msgstr "Невалидно кореново устройство: \"%s\"."
1098
1099#: ../src/boot/boot-settings.c:43
1100msgid "_Module path:"
1101msgstr "Път към _модула:"
1102
1103#: ../src/boot/boot-settings.c:405
1104msgid "Password confirmation is not correct."
1105msgstr "Невярно потвърждаване на паролата."
1106
1107#: ../src/boot/boot-settings.c:430
1108msgid "Error modifying boot image"
1109msgstr "Грешка при промяната на стартиращото изображение"
1110
1111#: ../src/boot/boot.desktop.in.in.h:1
1112msgid "Boot"
1113msgstr "Начално стартиране"
1114
1115#: ../src/boot/boot.desktop.in.in.h:2
1116msgid "Configure the system boot process"
1117msgstr "Настройка на процеса на начално стартиране"
1118
1119#: ../src/boot/callbacks.c:81
1120msgid "Boot Image Editor"
1121msgstr "Редактор на начините за началното стартиране"
1122
1123#: ../src/boot/callbacks.c:179
1124msgid "Boot Append Editor"
1125msgstr "Редактор за настройките към начално стартиране"
1126
1127#: ../src/boot/callbacks.c:412
1128msgid "Error deleting boot image"
1129msgstr "Грешка при изтриването на изображението за стартиране"
1130
1131#: ../src/boot/callbacks.c:414
1132msgid "Without at least one boot image your computer will not start."
1133msgstr "Ако няма поне един начин за начално стартиране, системата няма да може да стартира."
1134
1135#: ../src/boot/callbacks.c:433
1136#, c-format
1137msgid "Are you sure you want to delete \"%s\"?"
1138msgstr "Искате ли да изтриете \"%s\"?"
1139
1140#: ../src/boot/callbacks.c:435
1141msgid "This may leave this operating system unbootable."
1142msgstr "Това може да направи операционната система нестартируема."
1143
1144#: ../src/boot/callbacks.c:464
1145msgid "The configuration will show empty"
1146msgstr "Конфигурацията ще показва празно"
1147
1148#: ../src/boot/callbacks.c:466
1149#, c-format
1150msgid "The file \"%s\" is missing or could not be read."
1151msgstr "Файлът \"%s'' липсва или не може да бъде прочетен."
1152
1153#: ../src/boot/table.c:41
1154msgid "Name"
1155msgstr "Име"
1156
1157#: ../src/boot/table.c:42
1158msgid "Default"
1159msgstr "Стандартен"
1160
1161#: ../src/boot/table.c:43
1162msgid "Type"
1163msgstr "Тип"
1164
1165#: ../src/boot/table.c:44
1166msgid "Kernel Image"
1167msgstr "Файл на ядрото"
1168
1169#: ../src/boot/table.c:45
1170msgid "Device"
1171msgstr "Устройство"
1172
1173#: ../src/boot/table.c:50 ../src/network/address-list.c:70
1174#: ../src/network/hosts.c:33 ../src/shares/table.c:39 ../src/users/table.c:47
1175msgid "_Add"
1176msgstr "_Добавяне"
1177
1178#: ../src/boot/table.c:51 ../src/network/hosts.c:34
1179#: ../src/network/ifaces-list.c:32 ../src/shares/table.c:40
1180#: ../src/users/table.c:48
1181msgid "_Properties"
1182msgstr "_Настройки"
1183
1184#. the proccess was running ssh
1185#: ../src/common/gst-auth.c:88
1186msgid "The tool could not connect to the computer"
1187msgstr "Инструментът не може да се свърже с компютъра."
1188
1189#: ../src/common/gst-auth.c:89
1190msgid ""
1191"Check that you have access to this network and that the computer is actually "
1192"working and running SSHD"
1193msgstr ""
1194"Проверете дали имате достъп до тази мрежа, компютърът наистина работи, и че "
1195"на него е стартиран SSHD"
1196
1197#. the proccess was running su
1198#: ../src/common/gst-auth.c:93
1199msgid "The entered password is invalid"
1200msgstr "Въведената от парола е невалидна"
1201
1202#: ../src/common/gst-auth.c:94
1203msgid ""
1204"Check that you typed it correctly and that you haven't activated the \"caps "
1205"lock\" key"
1206msgstr ""
1207"Проверете дали сте го изписали вярно, и че не сте натиснали \"caps lock\""
1208
1209#: ../src/common/gst-auth.c:103
1210#, c-format
1211msgid "Could not run \"%s\""
1212msgstr "\"%s\" не може да бъде стартиран"
1213
1214#: ../src/common/gst-auth.c:104
1215msgid "Check that you have permissions to run this command"
1216msgstr "Проверете дали имате право да изпълнявате тази команда"
1217
1218#: ../src/common/gst-auth.c:106
1219msgid "An unexpected error has occurred"
1220msgstr "Получи се неочаквана грешка"
1221
1222#: ../src/common/gst-auth.c:132
1223msgid "Could not execute the backend"
1224msgstr "Бек ендът не може да бъде стартиран"
1225
1226#: ../src/common/gst-auth.c:133
1227msgid "There was an error creating the child process, the tool will close now."
1228msgstr ""
1229"Получи се грешка при създаване на под-процеса, този инструмент ще бъде спрян."
1230
1231#: ../src/common/gst-dialog.c:59
1232#, c-format
1233msgid "Could not find widget: %s"
1234msgstr "Уиджета %s не може да бъде намерен"
1235
1236#: ../src/common/gst-dialog.c:382
1237msgid "There are changes which have not been applied"
1238msgstr "Има промени, които не са приложени"
1239
1240#: ../src/common/gst-dialog.c:384
1241msgid "Apply them now?"
1242msgstr "Моментално прилагане на промените?"
1243
1244#: ../src/common/gst-dialog.c:491
1245#, c-format
1246msgid "Error connection signal `%s' in widget `%s'"
1247msgstr "Грешка при свързващия сигнал \"%s\" в уиджета \"%s\""
1248
1249#: ../src/common/gst-tool.c:1020
1250msgid "The configuration could not be loaded"
1251msgstr "Настройките не могат да бъдат заредени"
1252
1253#: ../src/common/gst-tool.c:1022
1254msgid "There was an error running the backend script"
1255msgstr "Грешка при изпълнението на скрипта"
1256
1257#: ../src/common/gst-tool.c:1503
1258#, c-format
1259msgid "Welcome to the %s prerelease of the GNOME System Tools"
1260msgstr "Добре дошли във версия %s на системните инструменти към GNOME"
1261
1262#: ../src/common/gst-tool.c:1505
1263msgid ""
1264"This is still a work in progress, and so it may have serious bugs. Due to "
1265"the nature of these tools, bugs may render your computer <span weight=\"bold"
1266"\">practically useless</span>, costing time, effort and sanity points. You "
1267"have been warned. Thank you for trying out this prerelease of the GNOME "
1268"System Tools!"
1269msgstr ""
1270"Тази програма все още са разработва и затова може да има сериозни проблеми. "
1271"Поради естеството на тези инструменти, грешките им могат да направят "
1272"компютъра Ви <span weight=\"bold\">практически неизползваем</span>, което ще "
1273"Ви струва време и нерви. Бяхте предупреден. Благодаря ви, че изпробвате тази "
1274"предварителна версия на системните инструменти на GNOME!"
1275
1276#: ../src/common/gst-tool.c:1526
1277msgid "Warning"
1278msgstr "Внимание"
1279
1280#: ../src/common/gst-tool.c:1546
1281msgid "Don't show me this again"
1282msgstr "Да не ми показва това съобщение отново"
1283
1284#: ../src/common/gst-tool.c:1603
1285msgid "GNOME System Tools"
1286msgstr "Системни инструменти към GNOME"
1287
1288#: ../src/common/gst-tool.c:1748
1289msgid "Could not display help"
1290msgstr "Помощта не може да бъде показана"
1291
1292#: ../src/network/address-list.c:528
1293msgid "Type address"
1294msgstr "Тип адрес"
1295
1296#: ../src/network/callbacks.c:44
1297#, c-format
1298msgid "Could not enable the interface %s"
1299msgstr "Интерфейсът %s не може да бъде активиран"
1300
1301#: ../src/network/callbacks.c:48
1302msgid ""
1303"Check that the settings are correct for this network and that the computer "
1304"is correctly connected to it."
1305msgstr ""
1306"Проверете дали настройките за тази мрежа са правилни и дали компютърът е "
1307"свързан коректно към нея."
1308
1309#: ../src/network/callbacks.c:235
1310msgid "Could not autodetect modem device"
1311msgstr "Модемът не може да бъде засечен автоматично"
1312
1313#: ../src/network/callbacks.c:238
1314msgid ""
1315"Check that the device is not busy and that is correctly attached to the "
1316"computer."
1317msgstr ""
1318"Проверете дали устройството не е заето, и че е включено правилно в компютъра."
1319
1320#: ../src/network/callbacks.c:449
1321msgid "The host name has changed"
1322msgstr "Името на хоста се промени"
1323
1324#: ../src/network/callbacks.c:452
1325msgid ""
1326"This will prevent you from launching new applications, and so you will have "
1327"to log in again. Continue anyway?"
1328msgstr ""
1329"Няма да можете да стартирате нови програми и ще трябва да се включите пак с "
1330"вашия абонамент. Да продължа ли въпреки това?"
1331
1332#: ../src/network/callbacks.c:458
1333msgid "Change _Host name"
1334msgstr "Промяна на хоста"
1335
1336#: ../src/network/hosts.c:88
1337msgid "IP Address"
1338msgstr "IP адреси"
1339
1340#: ../src/network/hosts.c:96
1341msgid "Aliases"
1342msgstr "Алиаси"
1343
1344#: ../src/network/location.c:141
1345msgid "Create location"
1346msgstr "Създаване на местоположение"
1347
1348#: ../src/network/location.c:149
1349msgid "Delete current location"
1350msgstr "Изтриване на текущото местоположение"
1351
1352#: ../src/network/location.c:363
1353msgid "Do you want to remove this location?"
1354msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете това местоположение?"
1355
1356#: ../src/network/location.c:436
1357msgid "Changing profile"
1358msgstr "Промяна на профил"
1359
1360#: ../src/network/main.c:110
1361msgid "The interface does not exist"
1362msgstr "Интерфейсът не съществува"
1363
1364#: ../src/network/main.c:112
1365msgid ""
1366"Check that it is correctly typed and that it is correctly supported by your "
1367"system."
1368msgstr ""
1369"Проверете дали е написано правилно и дали се поддържа коректно от Вашата "
1370"система."
1371
1372#: ../src/network/main.c:157
1373msgid "Configure a network interface"
1374msgstr "Настройка на мрежов интерфейс"
1375
1376#: ../src/network/main.c:157
1377msgid "INTERFACE"
1378msgstr "ИНТЕРФЕЙС"
1379
1380#: ../src/network/main.c:158
1381msgid "Configure the first network interface with a specific type"
1382msgstr "Настройка на мрежов интерфейс със специфичен тип"
1383
1384#: ../src/network/main.c:158
1385msgid "TYPE"
1386msgstr "ТИП"
1387
1388#: ../src/network/main.c:165
1389msgid "Network settings"
1390msgstr "Настройки на мрежата"
1391
1392#: ../src/network/network.desktop.in.in.h:1
1393msgid "Configure network devices and connections"
1394msgstr "Настройка на мрежови устройства и връзки"
1395
1396#: ../src/network/network.desktop.in.in.h:2
1397msgid "Networking"
1398msgstr "Мрежа"
1399
1400#: ../src/network/network-iface-ethernet.c:305
1401msgid "Ethernet connection"
1402msgstr "Локална мрежа"
1403
1404#: ../src/network/network-iface-irlan.c:125
1405msgid "Infrared connection"
1406msgstr "Инфрачервена връзка"
1407
1408#: ../src/network/network-iface-isdn.c:332
1409msgid "ISDN connection"
1410msgstr "ISDN"
1411
1412#: ../src/network/network-iface-modem.c:251
1413msgid "Modem connection"
1414msgstr "Модем"
1415
1416#: ../src/network/network-iface-plip.c:213
1417msgid "Parallel port connection"
1418msgstr "Паралелен порт"
1419
1420#: ../src/network/network-iface-wireless.c:249
1421msgid "Wireless connection"
1422msgstr "Безжична връзка"
1423
1424#: ../src/network/network-iface.c:410
1425#, c-format
1426msgid "Activating interface \"%s\""
1427msgstr "Активиране на интерфейса \"%s\""
1428
1429#: ../src/network/network-iface.c:494
1430#, c-format
1431msgid "The interface %s is not configured"
1432msgstr "Интерфейсът %s не е настроен"
1433
1434#: ../src/network/network-iface.c:496
1435#, c-format
1436msgid "The interface %s is not active"
1437msgstr "Интерфейсът %s не е активиран"
1438
1439#: ../src/network/network-iface.c:498
1440#, c-format
1441msgid "The interface %s is active"
1442msgstr "Интерфейсът %s е активиран"
1443
1444#: ../src/services/callbacks.c:46
1445msgid "No description available."
1446msgstr "Няма описание на разположение."
1447
1448#: ../src/services/callbacks.c:217
1449msgid "Running"
1450msgstr "Стартирана"
1451
1452#: ../src/services/callbacks.c:221
1453msgid "Stopped"
1454msgstr "Спряна"
1455
1456#: ../src/services/callbacks.c:226
1457msgid "Could not get info"
1458msgstr "Не може да бъде получена информация"
1459
1460#: ../src/services/callbacks.c:292
1461#, c-format
1462msgid "Settings for service %s"
1463msgstr "Настройки за услугата %s"
1464
1465#: ../src/services/main.c:62
1466msgid "Services Settings"
1467msgstr "Настройки за услугите"
1468
1469#: ../src/services/services.desktop.in.in.h:1
1470msgid "Configure which services will be run when the system starts"
1471msgstr "Настройка на услугите, които ще се стартират, при стартиране на системата"
1472
1473#: ../src/services/services.desktop.in.in.h:2
1474msgid "Services"
1475msgstr "Услуги"
1476
1477#: ../src/services/table.c:86
1478msgid "Active"
1479msgstr "Активно"
1480
1481#: ../src/services/table.c:95
1482msgid "Service"
1483msgstr "Услуга"
1484
1485#: ../src/shares/callbacks.c:184
1486msgid "Are you sure you want to delete this share?"
1487msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази споделена папка?"
1488
1489#: ../src/shares/callbacks.c:186
1490msgid "Other computers in your network will stop viewing this."
1491msgstr "Другите компютри, във вашата мрежа, няма да могат да видят това."
1492
1493#: ../src/shares/main.c:88
1494msgid "Add a shared path, modifies it if it already exists"
1495msgstr "Добавяне на споделен път или го променяте ако вече съществува"
1496
1497#: ../src/shares/main.c:88
1498msgid "PATH"
1499msgstr "ПЪТ"
1500
1501#: ../src/shares/main.c:95
1502msgid "Shared folders settings"
1503msgstr "Настройки на споделените папки"
1504
1505#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:129
1506msgid "_Share folder"
1507msgstr "_Споделяне на папка"
1508
1509#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:130
1510msgid "Share this folder with other computers"
1511msgstr "Споделяне на тази папка с други потребители"
1512
1513#: ../src/shares/nfs-acl-table.c:49
1514msgid "Allowed host/network"
1515msgstr "Позволени хост/мрежа"
1516
1517#: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:112
1518#, c-format
1519msgid "Hosts in the %s network"
1520msgstr "Хостове в мрежата %s"
1521
1522#: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:144
1523msgid "Specify hostname"
1524msgstr "Определяне на хост"
1525
1526#: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:151
1527msgid "Specify IP address"
1528msgstr "Определяне на IP адрес"
1529
1530#: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:158
1531msgid "Specify network"
1532msgstr "Определяне на мрежа"
1533
1534#: ../src/shares/share-settings.c:121
1535msgid "Do not share"
1536msgstr "Да не се споделя"
1537
1538#: ../src/shares/share-settings.c:129
1539msgid "SMB"
1540msgstr "SMB"
1541
1542#: ../src/shares/share-settings.c:137
1543msgid "NFS"
1544msgstr "NFS"
1545
1546#: ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:1
1547msgid "Configure which folders are available for your network neighborhood"
1548msgstr "Настройване на папките, които са налични във вашия network·neighborhood"
1549
1550#: ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:2
1551msgid "Shared Folders"
1552msgstr "Споделени папки"
1553
1554#: ../src/shares/transfer.c:42
1555msgid "Sharing services are not installed"
1556msgstr "Услугите за споделяне не са инсталирани"
1557
1558#: ../src/shares/transfer.c:44
1559msgid ""
1560"You need to install at least either Samba or NFS in order to share your "
1561"folders. The tool will close now."
1562msgstr ""
1563"За да споделяте папки, трябва да имате инсталирани поне Samba или NFS. Тази "
1564"програма ще бъде спряна."
1565
1566#: ../src/time/main.c:461
1567msgid "NTP support is not installed"
1568msgstr "Липсва поддръжка на NTP"
1569
1570#: ../src/time/main.c:463
1571msgid ""
1572"Please install and activate NTP support in the system to enable "
1573"synchronization of your local time server with internet time servers."
1574msgstr ""
1575"Нямате стартирана поддръжка за NTP (мрежов протокол за часа). Стартирайте "
1576"услугата за NTP, за да позволите синхронизация със сървър."
1577
1578#: ../src/time/main.c:759
1579msgid "Time and Date Settings"
1580msgstr "Настройки на час и дата"
1581
1582#: ../src/time/time.desktop.in.in.h:1
1583msgid "Change system time, date, and timezone"
1584msgstr "Промяна на часа, датата и часовия пояс на системата"
1585
1586#: ../src/time/time.desktop.in.in.h:2
1587msgid "Time and Date"
1588msgstr "Час и дата"
1589
1590#: ../src/users/callbacks.c:569
1591msgid "Error saving profile"
1592msgstr "Грешка при запазването на профила"
1593
1594#: ../src/users/callbacks.c:611
1595msgid "Create New profile"
1596msgstr "Създаване на нов профил"
1597
1598#: ../src/users/callbacks.c:647
1599#, c-format
1600msgid "Settings for profile %s"
1601msgstr "Настройки за профила %s"
1602
1603#: ../src/users/group-settings.c:89
1604msgid "Create New Group"
1605msgstr "Създаване на нова група"
1606
1607#. Check if gid is available
1608#: ../src/users/group-settings.c:162 ../src/users/group-settings.c:170
1609msgid "Invalid group ID"
1610msgstr "Невалиден ID на групата"
1611
1612#: ../src/users/group-settings.c:163
1613msgid "Group ID must be a positive number"
1614msgstr "Идентификацията на групата трябва да е положителен номер"
1615
1616#. if group is root
1617#: ../src/users/group-settings.c:166
1618msgid "Group ID of the \"root\" user should not be modified"
1619msgstr "Идентификацията на групата на администратора (root) не трябва да се променя."
1620
1621#: ../src/users/group-settings.c:167 ../src/users/group-settings.c:213
1622#: ../src/users/group-settings.c:283
1623msgid "This would leave the system unusable"
1624msgstr "Това ще остави системата неизползваема"
1625
1626#: ../src/users/group-settings.c:171
1627#, c-format
1628msgid "Group ID %s already exists"
1629msgstr "Група с идентификация %s вече съществува."
1630
1631#. If empty.
1632#: ../src/users/group-settings.c:196
1633msgid "Group name is empty"
1634msgstr "Името на групата е празно"
1635
1636#: ../src/users/group-settings.c:197
1637msgid "A group name must be specified"
1638msgstr "Трябва да определите име на групата"
1639
1640#. If too long.
1641#: ../src/users/group-settings.c:200
1642msgid "The group name is too long"
1643msgstr "Името на групата е твърде дълго"
1644
1645#: ../src/users/group-settings.c:201
1646#, c-format
1647msgid "The group name should have less than %i characters for being valid"
1648msgstr "За да бъде валидно, името на групата трябва да има по-малко от %i символа"
1649
1650#. if invalid.
1651#: ../src/users/group-settings.c:204
1652msgid "Group name has invalid characters"
1653msgstr "Името на групата има невалидни символи"
1654
1655#: ../src/users/group-settings.c:205
1656msgid "Please set a valid group name, using only lower case letters"
1657msgstr "Задайте валидно име за групата, използвайки само малки букви"
1658
1659#. if !exist.
1660#: ../src/users/group-settings.c:208
1661#, c-format
1662msgid "Group \"%s\" already exists"
1663msgstr "Групата \"%s\" вече съществува"
1664
1665#: ../src/users/group-settings.c:209
1666msgid "Please select a different group name"
1667msgstr "Изберете различно име за групата"
1668
1669#. if it's the root group
1670#: ../src/users/group-settings.c:212
1671msgid "Group name of the \"root\" user should not be modified"
1672msgstr "Името на групата на администратора (root) не трябва да се променя"
1673
1674#: ../src/users/group-settings.c:282
1675msgid "The group \"root\" should not be deleted"
1676msgstr "Групата на администратора не трябва да се трие"
1677
1678#: ../src/users/group-settings.c:297
1679#, c-format
1680msgid "Are you sure you want to delete group \"%s\"?"
1681msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата \"%s\"?"
1682
1683#: ../src/users/group-settings.c:299
1684msgid "This may leave files with invalid group ID in the filesystem."
1685msgstr "Това може да остави файлове с невалидна идентификация или група във "
1686"файловата система."
1687
1688#: ../src/users/group-settings.c:359
1689#, c-format
1690msgid "Settings for Group %s"
1691msgstr "Настройки за групата %s"
1692
1693#: ../src/users/groups-table.c:44
1694msgid "Group"
1695msgstr "Група"
1696
1697#: ../src/users/groups-table.c:45
1698msgid "GID"
1699msgstr "GID"
1700
1701#: ../src/users/main.c:122
1702msgid "User name contains"
1703msgstr "Името на потребителя съдържа"
1704
1705#: ../src/users/main.c:123
1706msgid "User ID is"
1707msgstr "ID-то на потребителя е"
1708
1709#: ../src/users/main.c:124
1710msgid "Group name contains"
1711msgstr "Името на групата съдържа"
1712
1713#: ../src/users/main.c:125
1714msgid "User GID is"
1715msgstr "GID на потребителя е"
1716
1717#: ../src/users/main.c:244 ../src/users/users.desktop.in.in.h:2
1718msgid "Users and Groups"
1719msgstr "Потребители и групи"
1720
1721#: ../src/users/passwd.c:165
1722msgid "Passwords do not match"
1723msgstr "Паролата не съвпада"
1724
1725#: ../src/users/passwd.c:170
1726#, c-format
1727msgid ""
1728"Bad password: %s.\n"
1729"Please try with a new password"
1730msgstr ""
1731"Лоша парола: %s.\n"
1732"Опитайте с нова парола"
1733
1734#: ../src/users/profile-settings.c:122
1735msgid "The profile must have a name"
1736msgstr "Профилът трябва да има име"
1737
1738#: ../src/users/profile-settings.c:127
1739msgid "The profile must have a default home"
1740msgstr "Профилът трябва да има стандартна домашна папка"
1741
1742#: ../src/users/profile-settings.c:132 ../src/users/profile-settings.c:137
1743msgid "The profile must have a default shell"
1744msgstr "Профилът трябва да има обвивка по подразбиране"
1745
1746#: ../src/users/profile-settings.c:205
1747msgid "The default profile should not be deleted"
1748msgstr "Профилът по подразбиране не трябва да се трие"
1749
1750#: ../src/users/profile-settings.c:206
1751msgid "This profile is used for setting default data for new users"
1752msgstr "Този профил се използва за поставяне на стандартните данните за новите "
1753"потребители"
1754
1755#: ../src/users/profile-settings.c:215
1756#, c-format
1757msgid "Delete profile \"%s\"?"
1758msgstr "Изтриване на профила \"%s\"?"
1759
1760#: ../src/users/profile-settings.c:217
1761msgid "You will not be able to recover this profile after pressing \"apply\"."
1762msgstr "Няма да можете да възстановите този профил след натискането на \"прилагане\"."
1763
1764#. Column name,          Adv_state_show,        Basic_state_show
1765#: ../src/users/profiles-table.c:38
1766msgid "Profile"
1767msgstr "Профил"
1768
1769#: ../src/users/profiles-table.c:39
1770msgid "Comment"
1771msgstr "Коментар"
1772
1773#: ../src/users/search-bar/search-bar.c:225
1774msgid "C_lear"
1775msgstr "Из_чистване"
1776
1777#: ../src/users/search-bar/search-bar.c:326
1778msgid "Choice"
1779msgstr "Избор"
1780
1781#: ../src/users/search-bar/search-bar.c:336
1782msgid "Text"
1783msgstr "Текст"
1784
1785#: ../src/users/user-settings.c:71
1786msgid "The \"root\" user should not be deleted"
1787msgstr "Не може да изтриете администратора"
1788
1789#: ../src/users/user-settings.c:72 ../src/users/user-settings.c:303
1790#: ../src/users/user-settings.c:398 ../src/users/user-settings.c:434
1791msgid "This would leave the system unusable."
1792msgstr "Това би могло да направи системата неизползваема."
1793
1794#: ../src/users/user-settings.c:81
1795#, c-format
1796msgid "Are you sure you want to delete user \"%s\"?"
1797msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете потребителя \"%s\"?"
1798
1799#: ../src/users/user-settings.c:83
1800msgid ""
1801"This will disable this user's access to the system without deleting the "
1802"user's home directory."
1803msgstr ""
1804"Това ще прекрати достъпа на този потребител до системата, но неговата "
1805"домашна директория няма да бъде изтрита."
1806
1807#: ../src/users/user-settings.c:187
1808msgid "User Account Editor"
1809msgstr "Редактор на потребителите"
1810
1811#: ../src/users/user-settings.c:283
1812msgid "The user name is empty"
1813msgstr "Името на потребителя е празно"
1814
1815#: ../src/users/user-settings.c:284
1816msgid "A user name must be specified."
1817msgstr "Трябва да зададете име на потребителя."
1818
1819#. = sizeof (ut.ut_name)
1820#: ../src/users/user-settings.c:290 ../src/users/user-settings.c:295
1821msgid "The user name is too long"
1822msgstr "Потребителското име е твърде дълго"
1823
1824#: ../src/users/user-settings.c:291 ../src/users/user-settings.c:296
1825#, c-format
1826msgid "The user name should have less than %i characters for being valid."
1827msgstr "За да бъде валидно, потребителското име трябва да има по-малко от %i символа."
1828
1829#: ../src/users/user-settings.c:302
1830msgid "User name for the \"root\" user should not be modified"
1831msgstr "Името на администратора (root) не трябва да се променя"
1832
1833#: ../src/users/user-settings.c:308
1834msgid "User name has invalid characters"
1835msgstr "Потребителското име съдържа невалидни символи"
1836
1837#: ../src/users/user-settings.c:309
1838msgid ""
1839"Please set a valid user name consisting of a lower case letter followed by "
1840"lower case letters and numbers."
1841msgstr ""
1842"Задайте валидно име, което е от малки букви следвано от малки букви и цифри."
1843
1844#: ../src/users/user-settings.c:315
1845#, c-format
1846msgid "User name \"%s\" already exists"
1847msgstr "Потребителят \"%s\" вече съществува"
1848
1849#: ../src/users/user-settings.c:316
1850msgid "Please select a different user name."
1851msgstr "Изберете различно потребителско име."
1852
1853#: ../src/users/user-settings.c:341
1854#, c-format
1855msgid "Invalid character \"%c\" in comment"
1856msgstr "Невалиден знак \"%c\" в коментара"
1857
1858#: ../src/users/user-settings.c:342
1859msgid "Check that this character is not used."
1860msgstr "Проверете дали този знак се използва."
1861
1862#: ../src/users/user-settings.c:390
1863msgid "Home directory should not be empty"
1864msgstr "Домашната папка не трябва да бъде празна"
1865
1866#: ../src/users/user-settings.c:391
1867msgid "Make sure you provide a home directory."
1868msgstr "Убедете се, че сте указали домашната папка."
1869
1870#: ../src/users/user-settings.c:393
1871msgid "Incomplete path in home directory"
1872msgstr "Пътят за домашна папка не е пълен"
1873
1874#: ../src/users/user-settings.c:394
1875msgid ""
1876"Please enter full path for home directory\n"
1877"<span size=\"smaller\">i.e.: /home/john</span>."
1878msgstr ""
1879"Въведете пълния път до домашната папка\n"
1880"<span size=\"smaller\">например: /home/john</span>."
1881
1882#: ../src/users/user-settings.c:397
1883msgid "Home directory of the \"root\" user should not be modified"
1884msgstr "Домашната папка на на администратора (root) не трябва да се променя"
1885
1886#: ../src/users/user-settings.c:430
1887msgid "Invalid user ID"
1888msgstr "Невалиден ID на потребителя"
1889
1890#: ../src/users/user-settings.c:431
1891msgid "User ID must be a positive number."
1892msgstr "Идентификацията на потребителя трябва да е положителен номер."
1893
1894#: ../src/users/user-settings.c:433
1895msgid "User ID of the \"root\" user should not be modified"
1896msgstr "Името на администратора не трябва да се променя"
1897
1898#: ../src/users/user-settings.c:451
1899#, c-format
1900msgid "User ID %s already exists"
1901msgstr "Вече съществува потребител с ID %s"
1902
1903#: ../src/users/user-settings.c:453
1904msgid ""
1905"Several users may share a single user ID, but it's not common and may lead "
1906"to security problems."
1907msgstr ""
1908"Няколко потребителя могат да споделят един потребителски ID, но това не е "
1909"обичайно и може да доведе до проблеми със сигурността."
1910
1911#: ../src/users/user-settings.c:471
1912msgid "Incomplete path in shell"
1913msgstr "Непълен път в обвивката"
1914
1915#: ../src/users/user-settings.c:472
1916msgid ""
1917"Please enter full path for shell\n"
1918"<span size=\"smaller\">i.e.: /bin/sh</span>."
1919msgstr ""
1920"Въведете пълния път за обвивката.\n"
1921"<span size=\"smaller\">например: /bin/sh</span>."
1922
1923#: ../src/users/user-settings.c:494
1924msgid "Password should not be empty"
1925msgstr "Паролата не може да е празна"
1926
1927#: ../src/users/user-settings.c:495
1928msgid "A password must be provided."
1929msgstr "Трябва да зададете парола."
1930
1931#: ../src/users/user-settings.c:497
1932msgid "Password confirmation isn't correct"
1933msgstr "Потвърждението на паролата не е вярно"
1934
1935#: ../src/users/user-settings.c:498
1936msgid "Check that you have provided the same password in both text fields."
1937msgstr "Проверете дали сте въвели една и съща парола в двете текстови полета."
1938
1939#: ../src/users/user-settings.c:772
1940#, c-format
1941msgid "Settings for User %s"
1942msgstr "Настройки за на потребителя %s"
1943
1944#: ../src/users/users-table.c:59
1945msgid "User"
1946msgstr "Потребител"
1947
1948#: ../src/users/users-table.c:60
1949msgid "Home"
1950msgstr "Домашна папка"
1951
1952#: ../src/users/users-table.c:61
1953msgid "User details"
1954msgstr "Подробности за потребителя"
1955
1956#: ../src/users/users-table.c:62
1957msgid "UID"
1958msgstr "UID"
1959
1960#: ../src/users/users-table.c:63
1961msgid "Shell"
1962msgstr "Обвивка"
1963
1964#: ../src/users/users.desktop.in.in.h:1
1965msgid "Add or remove users and groups"
1966msgstr "Добавяне или премахване на потребители и групи"
1967
1968#~ msgid "DHCP"
1969#~ msgstr "DHCP"
1970
1971#~ msgid "This device is _configured"
1972#~ msgstr "Това устройство е _настроено"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.