source: desktop/gnome-system-tools.HEAD.bg.po @ 189

Last change on this file since 189 was 189, checked in by yavorescu, 17 years ago

NMUs, грамадански промени по applets-locations, но оставям #8 отворен. Другите затварят: #195, #111.

File size: 67.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-system-tools po-file.
2# Copyright (C) 2004 THE GST'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same conditions as Gnome-system-tools.
4# Peter "Peshka" Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004.
5# Vladimir "Kaladan" Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir "Kaladan" Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gnome system tools HEAD\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-08-30 13:36+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-09-07 01:26+0300\n"
14"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:1
22msgid ""
23"Comma separated list of hosts that the GST will be able to access when the "
24"remote configuration option is enabled"
25msgstr ""
26"Разделен със запетаи, списък с имена на компютри, с който програмата ще може "
27"да се свързва, когато настройката за отдалечена конфигурация е разрешена"
28
29#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:2
30msgid "Last GST version executed"
31msgstr "Последната версия на програмата е изключена"
32
33#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:3
34msgid "Preferred bootloader that boot-admin will configure"
35msgstr "Предпочитана програма за начално зареждане, която да се настройва"
36
37#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:4
38msgid "Remote hosts"
39msgstr "Отдалечени хостове"
40
41#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:5
42msgid ""
43"The GST are able to do remote configuration through SSH, enable this option "
44"to use this feature"
45msgstr ""
46"Системните инструменти към GNOME могат да се настройват отдалечено чрез SSH, "
47"избирайки тази опция ще разрешите тази възможност"
48
49#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:6
50msgid "The last GST version that this computer has run"
51msgstr ""
52"Последната версия на системните инструменти към GNOME, пускана на компютъра"
53
54#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:7
55msgid ""
56"This key stores the bootloader that boot-admin will configure if there are "
57"more than one installed, if it's not set or isn't valid, then boot-admin "
58"will ask the user"
59msgstr ""
60"Този ключ определя коя програма за избиране на операционна система ще бъде "
61"настройвана от boot-admin в случай, че има инсталирани повече от една. Ако "
62"това не е зададено или не е поставена валидна информация - този въпрос ще "
63"бъде зададен на потребителя."
64
65#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:8
66msgid "Whether the tools will use remote administration or not"
67msgstr "Дали инструментите ще използват отдалечена настройка или не"
68
69#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:9
70msgid "Whether the users-admin tool should show all users and groups or not"
71msgstr ""
72"Дали инструмента за настройка на потребителите да покаже всички потребители "
73"и групи"
74
75#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:10
76msgid "Whether the warning dialog should be shown or not"
77msgstr "Дали да показва диалоговия прозорец за предупреждение или не"
78
79#: ../interfaces/boot.glade.in.h:1
80msgid "/dev/hda"
81msgstr "/dev/hda"
82
83#: ../interfaces/boot.glade.in.h:2
84msgid "/dev/hdb"
85msgstr "/dev/hdb"
86
87#: ../interfaces/boot.glade.in.h:3
88msgid "/dev/hdc"
89msgstr "/dev/hdc"
90
91#: ../interfaces/boot.glade.in.h:4
92msgid "/dev/hdd"
93msgstr "/dev/hdd"
94
95#: ../interfaces/boot.glade.in.h:5
96msgid "<b>Security</b>"
97msgstr "<b>Сигурност</b>"
98
99#: ../interfaces/boot.glade.in.h:6
100msgid ""
101"<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Several bootloaders have been found</"
102"span>\n"
103"\n"
104"please select which do you want to configure"
105msgstr ""
106"<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Намерени са няколко програми за "
107"начално стартиране.</span>\n"
108"\n"
109"Посочете коя от тях искате да настроите"
110
111#: ../interfaces/boot.glade.in.h:9 ../interfaces/users.glade.in.h:3
112msgid "<span weight=\"bold\">Basic Settings</span>"
113msgstr "<span weight=\"bold\">Основни настройки</span>"
114
115#: ../interfaces/boot.glade.in.h:10
116msgid "<span weight=\"bold\">Image Settings</span>"
117msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки на изображение</span>"
118
119#: ../interfaces/boot.glade.in.h:11
120msgid "<span weight=\"bold\">Other Settings</span>"
121msgstr "<span weight=\"bold\">Други настройки</span>"
122
123#: ../interfaces/boot.glade.in.h:12
124msgid "<span weight=\"bold\">Starting the Computer</span>"
125msgstr "<span weight=\"bold\">Стартирайки компютъра</span>"
126
127#: ../interfaces/boot.glade.in.h:13
128msgid "Ask at boot"
129msgstr "Питане при стартиране"
130
131#: ../interfaces/boot.glade.in.h:14 ../src/boot/main.c:71
132msgid "Boot Manager Settings"
133msgstr "Настройки на програмата за начално стартиране"
134
135#: ../interfaces/boot.glade.in.h:15
136msgid ""
137"Choose a kernel image to boot, and a partition to mount as the root "
138"partition. Optionally, you may also enter parameters passed to the kernel at "
139"boot time."
140msgstr ""
141"Изберете файл на ядрото, който да се стартира и дял, който да се монтира "
142"като коренова директория. Също така, може да въведете допълнителните "
143"параметри, които се предават към ядрото при началното стартиране."
144
145#: ../interfaces/boot.glade.in.h:16
146msgid "Click \"Forward\" to continue"
147msgstr "Натиснете „Напред“ за да продължите"
148
149#: ../interfaces/boot.glade.in.h:17
150msgid "Confirmation"
151msgstr "Потвърждаване"
152
153#. set window title
154#: ../interfaces/boot.glade.in.h:18 ../src/boot/boot-druid.c:442
155#: ../src/boot/boot-druid.c:454
156msgid "Creating a new boot image"
157msgstr "Създаване на ново изображение за стартиране"
158
159#: ../interfaces/boot.glade.in.h:19
160msgid "Don't ask me again"
161msgstr "Да не бъда питан оново"
162
163#: ../interfaces/boot.glade.in.h:20
164msgid "Enable IDE SCSI emulation"
165msgstr "Разрешаване на IDE-SCSI емулация"
166
167#: ../interfaces/boot.glade.in.h:21
168msgid ""
169"Enter a name for the boot image, and specify what kind of operating system "
170"it is."
171msgstr ""
172"Въведете име, което да се появява при началното стартиране и посочете какъв "
173"тип операционна система е."
174
175#: ../interfaces/boot.glade.in.h:22
176msgid "Finished"
177msgstr "Готово"
178
179#: ../interfaces/boot.glade.in.h:23
180msgid "Manual"
181msgstr "Ръчно"
182
183#: ../interfaces/boot.glade.in.h:24
184msgid "Number of colors:"
185msgstr "Номер на цветовете:"
186
187#: ../interfaces/boot.glade.in.h:25
188msgid "Other parameters:"
189msgstr "Други параметри:"
190
191#: ../interfaces/boot.glade.in.h:26
192msgid "Password"
193msgstr "Парола"
194
195#: ../interfaces/boot.glade.in.h:27
196msgid "Protect with password"
197msgstr "Защита с парола"
198
199#: ../interfaces/boot.glade.in.h:28
200msgid "Resolution:"
201msgstr "Разделителна способност:"
202
203#: ../interfaces/boot.glade.in.h:29
204msgid "Seconds to wait before loading default kernel or OS"
205msgstr "Секунди за изчакване, преди зареждане на стандартното ядро или операционна система"
206
207#: ../interfaces/boot.glade.in.h:30
208msgid "Select a kernel image"
209msgstr "Файл на изображение за ядро"
210
211#: ../interfaces/boot.glade.in.h:31
212msgid "Select an initrd image"
213msgstr "Избиране на изображение на initrd"
214
215#: ../interfaces/boot.glade.in.h:32
216msgid "Specify the partition on which the operating system is installed."
217msgstr "Задаване на дяла, на който е инсталирана операционната система."
218
219#: ../interfaces/boot.glade.in.h:33
220msgid ""
221"The new boot image has been added. Please click \"Apply\" to save your "
222"changes."
223msgstr ""
224"Новата операционна система за стартиране е добавена. Натиснете „Прилагане“ "
225"за да запазите промените."
226
227#: ../interfaces/boot.glade.in.h:34
228msgid ""
229"This assistant is designed to help you quickly and easily add a new boot "
230"image to your system."
231msgstr ""
232"Помощникът е направен, за да ви помогне по-бързо и по-лесно да добавите нова "
233"операционна система за стартиране на Вашата система."
234
235#: ../interfaces/boot.glade.in.h:35
236msgid "Video modes (only frame buffer)"
237msgstr "Видео режими (само за кадровата памет)"
238
239#: ../interfaces/boot.glade.in.h:36
240msgid "_Add..."
241msgstr "Доб_авяне..."
242
243#: ../interfaces/boot.glade.in.h:37
244msgid "_Device:"
245msgstr "_Устройство:"
246
247#: ../interfaces/boot.glade.in.h:38
248msgid "_Edit"
249msgstr "Р_едактиране"
250
251#: ../interfaces/boot.glade.in.h:39 ../src/boot/boot-settings.c:44
252msgid "_Initrd image path:"
253msgstr "Път до initrd - файла:"
254
255#: ../interfaces/boot.glade.in.h:40
256msgid "_Kernel image path:"
257msgstr "Път до ядрото:"
258
259#: ../interfaces/boot.glade.in.h:41
260msgid "_Name:"
261msgstr "_Име:"
262
263#: ../interfaces/boot.glade.in.h:42
264msgid "_Operating system:"
265msgstr "_Операционна система:"
266
267#: ../interfaces/boot.glade.in.h:43
268msgid "_Parameters:"
269msgstr "_Параметри:"
270
271#: ../interfaces/boot.glade.in.h:44
272msgid "_Root file system device:"
273msgstr "Уст_ройство с кореновата файлова система:"
274
275#: ../interfaces/common.glade.in.h:1
276msgid ""
277"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Please enter your root password</span>"
278msgstr ""
279"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Въведете административната парола</"
280"span>"
281
282#: ../interfaces/common.glade.in.h:2
283msgid ""
284"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">The platform you are running is not "
285"supported by this tool</span>"
286msgstr ""
287"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Дистрибуцията, която използвате не се "
288"поддържа от този инструмент</span>"
289
290#: ../interfaces/common.glade.in.h:3
291msgid "Enter Password"
292msgstr "Въведете парола"
293
294#: ../interfaces/common.glade.in.h:4
295msgid ""
296"If you know for sure that it works like one of the platforms listed below, "
297"you can select that and continue. Note, however, that this might damage the "
298"system configuration or downright cripple your computer."
299msgstr ""
300"Ако знаете със сигурност, че работи като една от платформите изписани по-"
301"долу, можете да го посочите и да продължите. Забележете, че това може да "
302"повреди настройките на системата или да осакати вашия компютър."
303
304#: ../interfaces/common.glade.in.h:5
305msgid "Remote administration"
306msgstr "Отдалечена администрация"
307
308#: ../interfaces/common.glade.in.h:6
309msgid "Run _Without Password"
310msgstr "Стартиране _без парола"
311
312#: ../interfaces/common.glade.in.h:7
313msgid "Unsupported Platform"
314msgstr "Неподдържана платформа"
315
316#: ../interfaces/common.glade.in.h:8
317msgid "Use this window to select the computer you wish to configure"
318msgstr ""
319"Този прозорец се използва за задаване на компютър, който искате да настроите"
320
321#: ../interfaces/common.glade.in.h:9
322msgid ""
323"You need administrator privileges to use this tool. Enter a password to "
324"modify\n"
325"your system configuration."
326msgstr ""
327"Трябва да имате администраторски привилегии, за да използвате този "
328"инструмент. Въведете административната парола, за променяте настройките на "
329"системата."
330
331#: ../interfaces/common.glade.in.h:11
332msgid "_Password:"
333msgstr "_Парола:"
334
335#: ../interfaces/network.glade.in.h:1
336msgid ""
337"/dev/modem\n"
338"/dev/ttyS0\n"
339"/dev/ttyS1\n"
340"/dev/ttyS2\n"
341"/dev/ttyS3"
342msgstr ""
343"/dev/modem\n"
344"/dev/ttyS0\n"
345"/dev/ttyS1\n"
346"/dev/ttyS2\n"
347"/dev/ttyS3"
348
349#: ../interfaces/network.glade.in.h:6
350msgid "<b>Account data</b>"
351msgstr "<b>Данни за абонамент</b>"
352
353#: ../interfaces/network.glade.in.h:7
354msgid "<b>Connection settings</b>"
355msgstr "<b>Настройка на връзката</b>"
356
357#: ../interfaces/network.glade.in.h:8
358msgid "<b>Connection</b>"
359msgstr "<b>Връзка</b>"
360
361#: ../interfaces/network.glade.in.h:9
362msgid "<b>DNS Servers</b>"
363msgstr "<b>DNS сървъри</b>"
364
365#: ../interfaces/network.glade.in.h:10
366msgid "<b>Host Settings</b>"
367msgstr "<b>Настройки на хостовете</b>"
368
369#: ../interfaces/network.glade.in.h:11
370msgid "<b>Internet service provider data</b>"
371msgstr "<b>Данни за доставчика на интернет</b>"
372
373#: ../interfaces/network.glade.in.h:12
374msgid "<b>Modem settings</b>"
375msgstr "<b>Настройки на модеми</b>"
376
377#: ../interfaces/network.glade.in.h:13
378msgid "<b>Search Domains</b>"
379msgstr "<b>Search домейни</b>"
380
381#: ../interfaces/network.glade.in.h:14
382msgid "<b>Wireless settings</b>"
383msgstr "<b>Настройки за безжична връзка</b>"
384
385#: ../interfaces/network.glade.in.h:15
386msgid "Aliases:"
387msgstr "Алиаси:"
388
389#: ../interfaces/network.glade.in.h:16
390msgid "C_onfiguration:"
391msgstr "_Настройки:"
392
393#: ../interfaces/network.glade.in.h:17
394msgid "Connections"
395msgstr "Връзки"
396
397#: ../interfaces/network.glade.in.h:18
398msgid "DNS"
399msgstr "DNS"
400
401#: ../interfaces/network.glade.in.h:19
402msgid "D_omain name:"
403msgstr "Име на д_омейна:"
404
405#: ../interfaces/network.glade.in.h:20
406msgid "Default _gateway device:"
407msgstr "Стандартен _шлюз:"
408
409#: ../interfaces/network.glade.in.h:21
410msgid "Device:"
411msgstr "Устройство:"
412
413#: ../interfaces/network.glade.in.h:22
414msgid "E_nable this connection"
415msgstr "Активира_не на тази връзка"
416
417#: ../interfaces/network.glade.in.h:23 ../interfaces/users.glade.in.h:20
418msgid "General"
419msgstr "Основни"
420
421#: ../interfaces/network.glade.in.h:24
422msgid "Host alias settings"
423msgstr "Настройки на алиасите на хостовете"
424
425#: ../interfaces/network.glade.in.h:25
426msgid "Hosts"
427msgstr "Хостове"
428
429#: ../interfaces/network.glade.in.h:26 ../interfaces/shares.glade.in.h:15
430msgid "IP address:"
431msgstr "IP адрес:"
432
433#: ../interfaces/network.glade.in.h:27
434msgid "Interface properties"
435msgstr "Настройки на интерфейса"
436
437#: ../interfaces/network.glade.in.h:28
438msgid "Key _type:"
439msgstr "Тип на _ключ:"
440
441#: ../interfaces/network.glade.in.h:29
442msgid "Location name:"
443msgstr "Име на местоположението:"
444
445#: ../interfaces/network.glade.in.h:30
446msgid "Location:"
447msgstr "Място:"
448
449#: ../interfaces/network.glade.in.h:31
450msgid "Modem"
451msgstr "Модем"
452
453#: ../interfaces/network.glade.in.h:32
454msgid "Network name (_ESSID):"
455msgstr "Име на мрежата (_ESSID):"
456
457#: ../interfaces/network.glade.in.h:33
458msgid ""
459"Off\n"
460"Low\n"
461"Medium\n"
462"Loud"
463msgstr ""
464"Изключено\n"
465"Ниско\n"
466"Средно\n"
467"Високо"
468
469#: ../interfaces/network.glade.in.h:37
470msgid "Options"
471msgstr "Опции"
472
473#: ../interfaces/network.glade.in.h:38
474msgid "P_assword"
475msgstr "П_арола"
476
477#: ../interfaces/network.glade.in.h:39
478msgid ""
479"Plain (ASCII)\n"
480"Hexadecimal"
481msgstr ""
482"Обикновен (ASCII)\n"
483"Hexadecimal"
484
485#: ../interfaces/network.glade.in.h:41
486msgid "Select location name"
487msgstr "Избиране име на местоположението"
488
489#: ../interfaces/network.glade.in.h:42
490msgid ""
491"Static IP address\n"
492"DHCP"
493msgstr ""
494"Статичен IP адрес\n"
495"DHCP"
496
497#: ../interfaces/network.glade.in.h:44
498msgid ""
499"Tones\n"
500"Pulses"
501msgstr ""
502"Тонално\n"
503"Пулсово"
504
505#: ../interfaces/network.glade.in.h:46
506msgid "Use the Internet service provider nameservers"
507msgstr "Използване на DNS от доставчика на интернет"
508
509#: ../interfaces/network.glade.in.h:47
510msgid "WEP _key:"
511msgstr "_Ключ WEP:"
512
513#: ../interfaces/network.glade.in.h:48 ../src/network/ifaces-list.c:34
514msgid "_Activate"
515msgstr "_Активиране"
516
517#: ../interfaces/network.glade.in.h:49
518msgid "_Autodetect"
519msgstr "_Автоматично засичане"
520
521#: ../interfaces/network.glade.in.h:50 ../src/network/ifaces-list.c:35
522msgid "_Deactivate"
523msgstr "_Изключване"
524
525#: ../interfaces/network.glade.in.h:51
526msgid "_Dial prefix:"
527msgstr "_Префикс на набирането:"
528
529#: ../interfaces/network.glade.in.h:52
530msgid "_Dial type:"
531msgstr "Тип _набиране:"
532
533#: ../interfaces/network.glade.in.h:53
534msgid "_Gateway address:"
535msgstr "Адрес на _шлюза:"
536
537#: ../interfaces/network.glade.in.h:54
538msgid "_Hostname:"
539msgstr "Име на компютъра:"
540
541#: ../interfaces/network.glade.in.h:55
542msgid "_IP address:"
543msgstr "_IP адрес:"
544
545#: ../interfaces/network.glade.in.h:56
546msgid "_Local IP:"
547msgstr "_Локален IP:"
548
549#: ../interfaces/network.glade.in.h:57
550msgid "_Modem port:"
551msgstr "Порт на _модема:"
552
553#: ../interfaces/network.glade.in.h:58
554msgid "_Phone number:"
555msgstr "Теле_фонен номер:"
556
557#: ../interfaces/network.glade.in.h:59
558msgid "_Remote IP:"
559msgstr "_Отдалечен IP:"
560
561#: ../interfaces/network.glade.in.h:60
562msgid "_Retry if the connection breaks or fails to start"
563msgstr "Повторен опит ако не се свъ_рже или връзката се разпадне"
564
565#: ../interfaces/network.glade.in.h:61
566msgid "_Set modem as default route to internet"
567msgstr "На_стройване модема като стандартна връзка към интернет"
568
569#: ../interfaces/network.glade.in.h:62
570msgid "_Subnet mask:"
571msgstr "Ма_ска на мрежата:"
572
573#: ../interfaces/network.glade.in.h:63 ../interfaces/users.glade.in.h:60
574msgid "_Username:"
575msgstr "Потребителско _име:"
576
577#: ../interfaces/network.glade.in.h:64
578msgid "_Volume:"
579msgstr "Сила на _звука:"
580
581#: ../interfaces/services.glade.in.h:1
582msgid "Advanced settings:"
583msgstr "Допълнителни настройки:"
584
585#: ../interfaces/services.glade.in.h:2
586msgid "Select the services that you wish to activate:"
587msgstr "Изберете услугите, които искате да активирате:"
588
589#: ../interfaces/shares.glade.in.h:1
590msgid "<b>Allowed hosts</b>"
591msgstr "<b>Позволени хостове</b>"
592
593#: ../interfaces/shares.glade.in.h:2
594msgid "<b>Hosts settings</b>"
595msgstr "<b>Настройки на хостовете</b>"
596
597#: ../interfaces/shares.glade.in.h:3
598msgid "<b>Share properties</b>"
599msgstr "<b>Настройки на споделянето</b>"
600
601#: ../interfaces/shares.glade.in.h:4
602msgid "<b>Shared folder</b>"
603msgstr "<b>Споделена папка</b>"
604
605#: ../interfaces/shares.glade.in.h:5
606msgid "<b>WINS server</b>"
607msgstr "<b>WINS сървър</b>"
608
609#: ../interfaces/shares.glade.in.h:6
610msgid "<b>Windows sharing Settings</b>"
611msgstr "<b>Настройки на споделянето тип Windows</b>"
612
613#: ../interfaces/shares.glade.in.h:7
614msgid "Add allowed hosts"
615msgstr "Добавяне на позволени хостове"
616
617#: ../interfaces/shares.glade.in.h:8
618msgid "Allow _browsing folder"
619msgstr "Позволяване _разглеждането на папката"
620
621#: ../interfaces/shares.glade.in.h:9
622msgid "Allowed hosts:"
623msgstr "Позволени хостове:"
624
625#: ../interfaces/shares.glade.in.h:10
626msgid "Comment:"
627msgstr "Коментар:"
628
629#: ../interfaces/shares.glade.in.h:11
630msgid "Do not use WINS server"
631msgstr "Да не се използва сървър от типа WINS"
632
633#: ../interfaces/shares.glade.in.h:12
634msgid "Domain / _Workgroup"
635msgstr "Домейн / _група"
636
637#: ../interfaces/shares.glade.in.h:13
638msgid "General Windows sharing settings"
639msgstr "Основни настройки за споделяне с Windows"
640
641#: ../interfaces/shares.glade.in.h:14
642msgid "Host name:"
643msgstr "Хост:"
644
645#: ../interfaces/shares.glade.in.h:16
646msgid "Name:"
647msgstr "Име:"
648
649#: ../interfaces/shares.glade.in.h:17
650msgid "Netmask:"
651msgstr "Маска на мрежата:"
652
653#: ../interfaces/shares.glade.in.h:18
654msgid "Network:"
655msgstr "Мрежа:"
656
657#: ../interfaces/shares.glade.in.h:19 ../src/shares/nfs-acl-table.c:57
658msgid "Read only"
659msgstr "Само за четене"
660
661#: ../interfaces/shares.glade.in.h:20
662msgid "Share folder"
663msgstr "Споделяне на папка"
664
665#: ../interfaces/shares.glade.in.h:21
666msgid "Share with:"
667msgstr "Споделяне чрез:"
668
669#: ../interfaces/shares.glade.in.h:22
670msgid "This computer is a WINS server"
671msgstr "Този компютър е сървър тип WINS"
672
673#: ../interfaces/shares.glade.in.h:23
674msgid "Use WINS Server"
675msgstr "Използване на сървър от типа WINS"
676
677#: ../interfaces/shares.glade.in.h:24
678msgid "Windows sharing settings"
679msgstr "Настройки за споделянето тип Windows"
680
681#: ../interfaces/shares.glade.in.h:25
682msgid "_Add host"
683msgstr "_Добавяне на хост"
684
685#: ../interfaces/shares.glade.in.h:26
686msgid "_Host description:"
687msgstr "Описание на _хоста:"
688
689#: ../interfaces/shares.glade.in.h:27
690msgid "_Path:"
691msgstr "_Път:"
692
693#: ../interfaces/shares.glade.in.h:28
694msgid "_Read only"
695msgstr "_Само за четене"
696
697#: ../interfaces/time.glade.in.h:1
698msgid "(unconfigured)"
699msgstr "(не е настроен)"
700
701#: ../interfaces/time.glade.in.h:2
702msgid ":"
703msgstr ":"
704
705#: ../interfaces/time.glade.in.h:3
706msgid "<b>Selection</b>"
707msgstr "<b>Избор</b>"
708
709#: ../interfaces/time.glade.in.h:4
710msgid "<b>Time zone</b>"
711msgstr "<b>Часови пояс</b>"
712
713#: ../interfaces/time.glade.in.h:5
714msgid "Add NTP Server"
715msgstr "Добавяне на NTP сървър"
716
717#: ../interfaces/time.glade.in.h:6
718msgid "NTP server"
719msgstr "NTP сървър"
720
721#: ../interfaces/time.glade.in.h:7
722msgid "S_ynchronize clock with Internet servers:"
723msgstr "Сверяване на часовника през Интернет"
724
725#: ../interfaces/time.glade.in.h:8
726msgid "Se_lect Servers..."
727msgstr "Избиране на сървъри..."
728
729#: ../interfaces/time.glade.in.h:9
730msgid "Time servers"
731msgstr "Сървъри за време"
732
733#: ../interfaces/time.glade.in.h:10
734msgid "Time zone"
735msgstr "Часови пояс"
736
737#: ../interfaces/time.glade.in.h:11
738msgid "Time zone:"
739msgstr "Часови пояс:"
740
741#: ../interfaces/time.glade.in.h:12
742msgid "_Date:"
743msgstr "_Дата:"
744
745#: ../interfaces/time.glade.in.h:13
746msgid "_Select Time Zone..."
747msgstr "_Избор на часови пояс..."
748
749#: ../interfaces/time.glade.in.h:14
750msgid "_Time:"
751msgstr "_Час:"
752
753#: ../interfaces/users.glade.in.h:1
754msgid "<span weight=\"bold\">Advanced Settings</span>"
755msgstr "<span weight=\"bold\">Разширени настройки</span>"
756
757#: ../interfaces/users.glade.in.h:2
758msgid "<span weight=\"bold\">Automatic UID/GID</span>"
759msgstr "<span weight=\"bold\">Автоматично UID/GID</span>"
760
761#: ../interfaces/users.glade.in.h:4
762msgid "<span weight=\"bold\">Contact Information</span>"
763msgstr "<span weight=\"bold\">Информация за контакт</span>"
764
765#: ../interfaces/users.glade.in.h:5
766msgid "<span weight=\"bold\">Group Members</span>"
767msgstr "<span weight=\"bold\">Членове на групата</span>"
768
769#: ../interfaces/users.glade.in.h:6
770msgid "<span weight=\"bold\">Optional Settings</span>"
771msgstr "<span weight=\"bold\">Допълнителни настройки</span>"
772
773#: ../interfaces/users.glade.in.h:7
774msgid "<span weight=\"bold\">Password Settings</span>"
775msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки за паролата</span>"
776
777#: ../interfaces/users.glade.in.h:8
778msgid "<span weight=\"bold\">Password</span>"
779msgstr "<span weight=\"bold\">Парола</span>"
780
781#: ../interfaces/users.glade.in.h:9
782msgid "<span weight=\"bold\">Profile Settings</span>"
783msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки за профила</span>"
784
785#: ../interfaces/users.glade.in.h:10
786msgid "<span weight=\"bold\">System Defaults</span>"
787msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки по подразбиране</span"
788
789#: ../interfaces/users.glade.in.h:11
790msgid "<span weight=\"bold\">User Profile</span>"
791msgstr "<span weight=\"bold\">Профил на потребителя</span>"
792
793#: ../interfaces/users.glade.in.h:12
794msgid "Account"
795msgstr "Абонамент"
796
797#: ../interfaces/users.glade.in.h:13
798msgid "Advanced"
799msgstr "Допълнително"
800
801#: ../interfaces/users.glade.in.h:14
802msgid "Assign a random password by default"
803msgstr "Задаване на случайна парола по подразбиране"
804
805#: ../interfaces/users.glade.in.h:15
806msgid "Check password _quality"
807msgstr "Проверка качеството на паролата"
808
809#: ../interfaces/users.glade.in.h:16
810msgid "Con_firmation:"
811msgstr "Потвърждение:"
812
813#: ../interfaces/users.glade.in.h:17
814msgid "Days between warning and password expiration:"
815msgstr "Дни между предупреждението и изтичането на паролата"
816
817#: ../interfaces/users.glade.in.h:18
818msgid "Default _group:"
819msgstr "_Група по подразбиране:"
820
821#: ../interfaces/users.glade.in.h:19
822msgid "Default _shell:"
823msgstr "Обвивка по подразбиране:"
824
825#: ../interfaces/users.glade.in.h:21
826msgid "Generate _random password"
827msgstr "Гене_риране на случайна парола"
828
829#: ../interfaces/users.glade.in.h:22
830msgid "Group _ID:"
831msgstr "_ID на групата:"
832
833#: ../interfaces/users.glade.in.h:23
834msgid "Group _members:"
835msgstr "Членове на групата:"
836
837#: ../interfaces/users.glade.in.h:24
838msgid "Group _name:"
839msgstr "Име на групата:"
840
841#: ../interfaces/users.glade.in.h:25
842msgid "Group properties"
843msgstr "Настройки на групата"
844
845#: ../interfaces/users.glade.in.h:26
846msgid "Groups"
847msgstr "Групи"
848
849#: ../interfaces/users.glade.in.h:27
850msgid "Ma_ximum days a password may be used:"
851msgstr "Максимум дни за използване на паролата:"
852
853#: ../interfaces/users.glade.in.h:28
854msgid "Maximum UID:"
855msgstr "Максимално UID:"
856
857#: ../interfaces/users.glade.in.h:29
858msgid "Mi_nimum days between password changes:"
859msgstr "Минимум дни между промяна на паролата:"
860
861#: ../interfaces/users.glade.in.h:30
862msgid "Minimum GID:"
863msgstr "Минимум GID:"
864
865#: ../interfaces/users.glade.in.h:31
866msgid "Minimum UID:"
867msgstr "Минимум UID:"
868
869#: ../interfaces/users.glade.in.h:32
870msgid "Minimum days allowed between password changes:"
871msgstr "Позволени минимум дни между промяна на паролата:"
872
873#: ../interfaces/users.glade.in.h:33
874msgid "Number of days that a password may be used:"
875msgstr "Брой дни, в които може да се използва паролата:"
876
877#: ../interfaces/users.glade.in.h:34
878msgid "O_ffice location:"
879msgstr "Местоположение на о_фиса:"
880
881#: ../interfaces/users.glade.in.h:35
882msgid "Password set to: "
883msgstr "Настройване паролата на:"
884
885#: ../interfaces/users.glade.in.h:36
886msgid "Privileges"
887msgstr "Привилегии"
888
889#: ../interfaces/users.glade.in.h:37
890msgid "Profile _name:"
891msgstr "Име _на профила:"
892
893#: ../interfaces/users.glade.in.h:38
894msgid "Set password b_y hand"
895msgstr "Настройва паролата р_ъчно"
896
897#: ../interfaces/users.glade.in.h:39
898msgid "Show a_ll users and groups"
899msgstr "Показване на всички потребители и групи"
900
901#: ../interfaces/users.glade.in.h:40
902msgid "User _ID:"
903msgstr "_ID на потребителя:"
904
905#: ../interfaces/users.glade.in.h:41
906msgid "User _password:"
907msgstr "Парола на потребителя:"
908
909#: ../interfaces/users.glade.in.h:42
910msgid "User privileges"
911msgstr "Привилегии на потребителите"
912
913#: ../interfaces/users.glade.in.h:43
914msgid "User profiles"
915msgstr "Профили на потребителите"
916
917#: ../interfaces/users.glade.in.h:44
918msgid "Users"
919msgstr "Потребители"
920
921#: ../interfaces/users.glade.in.h:45
922msgid "_Add Group..."
923msgstr "Доб_авяне на група..."
924
925#: ../interfaces/users.glade.in.h:46
926msgid "_Add Profile..."
927msgstr "Доб_авяне на профил..."
928
929#: ../interfaces/users.glade.in.h:47
930msgid "_Add User..."
931msgstr "Доб_авяне на потребител..."
932
933#: ../interfaces/users.glade.in.h:48
934msgid "_All users:"
935msgstr "_Всички потребители:"
936
937#: ../interfaces/users.glade.in.h:49
938msgid "_Comments"
939msgstr "_Коментари"
940
941#: ../interfaces/users.glade.in.h:50
942msgid "_Days between warning and password expiration:"
943msgstr "_Дни между предупреждението и изтичането на паролата:"
944
945#: ../interfaces/users.glade.in.h:51 ../src/boot/table.c:54
946#: ../src/network/address-list.c:72 ../src/network/hosts.c:39
947#: ../src/shares/table.c:42 ../src/users/table.c:50
948msgid "_Delete"
949msgstr "_Изтриване"
950
951#: ../interfaces/users.glade.in.h:52
952msgid "_Edit User Profiles..."
953msgstr "Р_едакция на потребителските профили..."
954
955#: ../interfaces/users.glade.in.h:53
956msgid "_Generate"
957msgstr "_Генериране"
958
959#: ../interfaces/users.glade.in.h:54
960msgid "_Home directory:"
961msgstr "_Домашна папка:"
962
963#: ../interfaces/users.glade.in.h:55
964msgid "_Home phone:"
965msgstr "_Домашен телефон:"
966
967#: ../interfaces/users.glade.in.h:56
968msgid "_Main group:"
969msgstr "_Главна група:"
970
971#: ../interfaces/users.glade.in.h:57
972msgid "_Profile:"
973msgstr "_Профил:"
974
975#: ../interfaces/users.glade.in.h:58
976msgid "_Real name:"
977msgstr "_Истинско име:"
978
979#: ../interfaces/users.glade.in.h:59
980msgid "_Shell:"
981msgstr "_Обвивка:"
982
983#: ../interfaces/users.glade.in.h:61
984msgid "_Work phone:"
985msgstr "_Работен телефон:"
986
987#: ../src/boot/boot-append-gui.c:140
988msgid "32,768"
989msgstr "32,768"
990
991#: ../src/boot/boot-append-gui.c:141
992msgid "65,536"
993msgstr "65,536"
994
995#: ../src/boot/boot-append-gui.c:142
996msgid "16,777,216"
997msgstr "16,777,216"
998
999#: ../src/boot/boot-append-gui.c:253
1000msgid "Invalid VGA value"
1001msgstr "Невалидна стойност на VGA"
1002
1003#: ../src/boot/boot-append-gui.c:255
1004#, c-format
1005msgid "\"%s\" is not a valid VGA value."
1006msgstr "„%s“ не е валидна стойност за VGA."
1007
1008#: ../src/boot/boot-druid.c:113
1009msgid "Error creating boot image"
1010msgstr "Грешка при създаването на ново изображение за стартиране"
1011
1012#: ../src/boot/boot-druid.c:443
1013#, c-format
1014msgid "Creating a new boot image (%d of %d)"
1015msgstr "Създаване на ново начално стартиране (%d от %d)"
1016
1017#: ../src/boot/boot-druid.c:444
1018msgid "Finished creating a new boot image"
1019msgstr "Завърши създаването на новото начално стартиране"
1020
1021#: ../src/boot/boot-image.c:43
1022msgid "Unknown"
1023msgstr "Непознат"
1024
1025#: ../src/boot/boot-image.c:44
1026msgid "Windows NT"
1027msgstr "Windows NT"
1028
1029#: ../src/boot/boot-image.c:45
1030msgid "Windows 9x"
1031msgstr "Windows 9x"
1032
1033#: ../src/boot/boot-image.c:46
1034msgid "Dos"
1035msgstr "Dos"
1036
1037#: ../src/boot/boot-image.c:47
1038msgid "Linux"
1039msgstr "Linux"
1040
1041#: ../src/boot/boot-image.c:48
1042msgid "Linux swap"
1043msgstr "Linux swap"
1044
1045#: ../src/boot/boot-image.c:49
1046msgid "GNU/Hurd"
1047msgstr "GNU/Hurd"
1048
1049#: ../src/boot/boot-image.c:279
1050#, c-format
1051msgid "\"%s\" is an invalid path"
1052msgstr "„%s“ е невалиден път"
1053
1054#: ../src/boot/boot-image.c:295
1055#, c-format
1056msgid "\"%s\" already exists, please set another name."
1057msgstr "„%s“ вече съществува, задайте друго име."
1058
1059#: ../src/boot/boot-image.c:301
1060#, c-format
1061msgid "Invalid image name: \"%s\"."
1062msgstr "Невалидно име на изображението: „%s“."
1063
1064#: ../src/boot/boot-image.c:314
1065#, c-format
1066msgid "Invalid image: \"%s\"."
1067msgstr "Невалидно изображение: „%s“."
1068
1069#: ../src/boot/boot-image.c:332
1070#, c-format
1071msgid "Invalid root device: \"%s\"."
1072msgstr "Невалидно кореново устройство: „%s“."
1073
1074#: ../src/boot/boot-settings.c:45
1075msgid "_Module path:"
1076msgstr "Път към _модула:"
1077
1078#: ../src/boot/boot-settings.c:407
1079msgid "Password confirmation is not correct."
1080msgstr "Невярно потвърждаване на паролата."
1081
1082#: ../src/boot/boot-settings.c:432
1083msgid "Error modifying boot image"
1084msgstr "Грешка при промяната на стартиращото изображение"
1085
1086#: ../src/boot/boot.desktop.in.in.h:1
1087msgid "Boot"
1088msgstr "Начално стартиране"
1089
1090#: ../src/boot/boot.desktop.in.in.h:2
1091msgid "Configure the system boot process"
1092msgstr "Настройка на процеса на начално стартиране"
1093
1094#: ../src/boot/callbacks.c:81
1095msgid "Boot Image Editor"
1096msgstr "Редактор на начините за началното стартиране"
1097
1098#: ../src/boot/callbacks.c:179
1099msgid "Boot Append Editor"
1100msgstr "Редактор за настройките към начално стартиране"
1101
1102#: ../src/boot/callbacks.c:412
1103msgid "Error deleting boot image"
1104msgstr "Грешка при изтриването на изображението за стартиране"
1105
1106#: ../src/boot/callbacks.c:414
1107msgid "Without at least one boot image your computer will not start."
1108msgstr ""
1109"Ако няма поне един начин за начално стартиране, системата няма да може да "
1110"стартира."
1111
1112#: ../src/boot/callbacks.c:433
1113#, c-format
1114msgid "Are you sure you want to delete \"%s\"?"
1115msgstr "Искате ли да изтриете „%s“?"
1116
1117#: ../src/boot/callbacks.c:435
1118msgid "This may leave this operating system unbootable."
1119msgstr "Това може да направи операционната система нестартируема."
1120
1121#: ../src/boot/callbacks.c:464
1122msgid "The configuration will show empty"
1123msgstr "Конфигурацията ще показва празно"
1124
1125#: ../src/boot/callbacks.c:466
1126#, c-format
1127msgid "The file \"%s\" is missing or could not be read."
1128msgstr "Файлът „%s“ липсва или не може да бъде прочетен."
1129
1130#: ../src/boot/table.c:43
1131msgid "Name"
1132msgstr "Име"
1133
1134#: ../src/boot/table.c:44
1135msgid "Default"
1136msgstr "Стандартен"
1137
1138#: ../src/boot/table.c:45
1139msgid "Type"
1140msgstr "Тип"
1141
1142#: ../src/boot/table.c:46
1143msgid "Kernel Image"
1144msgstr "Файл на ядрото"
1145
1146#: ../src/boot/table.c:47
1147msgid "Device"
1148msgstr "Устройство"
1149
1150#: ../src/boot/table.c:52 ../src/network/address-list.c:71
1151#: ../src/network/hosts.c:37 ../src/shares/table.c:40 ../src/users/table.c:48
1152msgid "_Add"
1153msgstr "_Добавяне"
1154
1155#: ../src/boot/table.c:53 ../src/network/hosts.c:38
1156#: ../src/network/ifaces-list.c:33 ../src/shares/table.c:41
1157#: ../src/users/table.c:49
1158msgid "_Properties"
1159msgstr "_Настройки"
1160
1161#. the proccess was running ssh
1162#: ../src/common/gst-auth.c:88
1163msgid "The tool could not connect to the computer"
1164msgstr "Инструментът не може да се свърже с компютъра."
1165
1166#: ../src/common/gst-auth.c:89
1167msgid ""
1168"Check that you have access to this network and that the computer is actually "
1169"working and running SSHD"
1170msgstr ""
1171"Проверете дали имате достъп до тази мрежа, компютърът наистина работи, и че "
1172"на него е стартиран SSHD"
1173
1174#. the proccess was running su
1175#: ../src/common/gst-auth.c:93
1176msgid "The entered password is invalid"
1177msgstr "Въведената от парола е невалидна"
1178
1179#: ../src/common/gst-auth.c:94
1180msgid ""
1181"Check that you typed it correctly and that you haven't activated the \"caps "
1182"lock\" key"
1183msgstr ""
1184"Проверете дали сте го изписали вярно, и че не сте натиснали „Caps Lock“"
1185
1186#: ../src/common/gst-auth.c:103
1187#, c-format
1188msgid "Could not run \"%s\""
1189msgstr "„%s“ не може да бъде стартиран"
1190
1191#: ../src/common/gst-auth.c:104
1192msgid "Check that you have permissions to run this command"
1193msgstr "Проверете дали имате право да изпълнявате тази команда"
1194
1195#: ../src/common/gst-auth.c:106
1196msgid "An unexpected error has occurred"
1197msgstr "Получи се неочаквана грешка"
1198
1199#: ../src/common/gst-auth.c:132
1200msgid "Could not execute the backend"
1201msgstr "Бек ендът не може да бъде стартиран"
1202
1203#: ../src/common/gst-auth.c:133
1204msgid "There was an error creating the child process, the tool will close now."
1205msgstr ""
1206"Получи се грешка при създаване на под-процеса, този инструмент ще бъде спрян."
1207
1208#: ../src/common/gst-dialog.c:60
1209#, c-format
1210msgid "Could not find widget: %s"
1211msgstr "Уиджета %s не може да бъде намерен"
1212
1213#: ../src/common/gst-dialog.c:383
1214msgid "There are changes which have not been applied"
1215msgstr "Има промени, които не са приложени"
1216
1217#: ../src/common/gst-dialog.c:385
1218msgid "Apply them now?"
1219msgstr "Моментално прилагане на промените?"
1220
1221#: ../src/common/gst-dialog.c:492
1222#, c-format
1223msgid "Error connection signal `%s' in widget `%s'"
1224msgstr "Грешка при свързващия сигнал „%s“ в уиджета „%s“"
1225
1226#: ../src/common/gst-tool.c:1026
1227msgid "The configuration could not be loaded"
1228msgstr "Настройките не могат да бъдат заредени"
1229
1230#: ../src/common/gst-tool.c:1028
1231msgid "There was an error running the backend script"
1232msgstr "Грешка при изпълнението на скрипта"
1233
1234#: ../src/common/gst-tool.c:1509
1235#, c-format
1236msgid "Welcome to the %s prerelease of the GNOME System Tools"
1237msgstr "Добре дошли във версия %s на системните инструменти към GNOME"
1238
1239#: ../src/common/gst-tool.c:1511
1240msgid ""
1241"This is still a work in progress, and so it may have serious bugs. Due to "
1242"the nature of these tools, bugs may render your computer <span weight=\"bold"
1243"\">practically useless</span>, costing time, effort and sanity points. You "
1244"have been warned. Thank you for trying out this prerelease of the GNOME "
1245"System Tools!"
1246msgstr ""
1247"Тази програма все още са разработва и затова може да има сериозни проблеми. "
1248"Поради естеството на тези инструменти, грешките им могат да направят "
1249"компютъра Ви <span weight=\"bold\">практически неизползваем</span>, което ще "
1250"Ви струва време и нерви. Бяхте предупреден. Благодаря ви, че изпробвате тази "
1251"предварителна версия на системните инструменти на GNOME!"
1252
1253#: ../src/common/gst-tool.c:1532
1254msgid "Warning"
1255msgstr "Внимание"
1256
1257#: ../src/common/gst-tool.c:1552
1258msgid "Don't show me this again"
1259msgstr "Да не ми показва това съобщение отново"
1260
1261#: ../src/common/gst-tool.c:1609
1262msgid "GNOME System Tools"
1263msgstr "Системни инструменти към GNOME"
1264
1265#: ../src/common/gst-tool.c:1755
1266msgid "Could not display help"
1267msgstr "Помощта не може да бъде показана"
1268
1269#: ../src/network/address-list.c:555
1270msgid "Type address"
1271msgstr "Тип адрес"
1272
1273#: ../src/network/callbacks.c:46
1274#, c-format
1275msgid "Could not enable the interface %s"
1276msgstr "Интерфейсът %s не може да бъде активиран"
1277
1278#: ../src/network/callbacks.c:50
1279msgid ""
1280"Check that the settings are correct for this network and that the computer "
1281"is correctly connected to it."
1282msgstr ""
1283"Проверете дали настройките за тази мрежа са правилни и дали компютърът е "
1284"свързан коректно към нея."
1285
1286#: ../src/network/callbacks.c:237
1287msgid "Could not autodetect modem device"
1288msgstr "Модемът не може да бъде засечен автоматично"
1289
1290#: ../src/network/callbacks.c:240
1291msgid ""
1292"Check that the device is not busy and that is correctly attached to the "
1293"computer."
1294msgstr ""
1295"Проверете дали устройството не е заето, и че е включено правилно в компютъра."
1296
1297#: ../src/network/callbacks.c:451
1298msgid "The host name has changed"
1299msgstr "Името на хоста се промени"
1300
1301#: ../src/network/callbacks.c:454
1302msgid ""
1303"This will prevent you from launching new applications, and so you will have "
1304"to log in again. Continue anyway?"
1305msgstr ""
1306"Няма да можете да стартирате нови програми и ще трябва да се включите пак с "
1307"вашия абонамент. Да продължа ли въпреки това?"
1308
1309#: ../src/network/callbacks.c:460
1310msgid "Change _Host name"
1311msgstr "Промяна на хоста"
1312
1313#: ../src/network/hosts.c:92
1314msgid "IP Address"
1315msgstr "IP адреси"
1316
1317#: ../src/network/hosts.c:100
1318msgid "Aliases"
1319msgstr "Алиаси"
1320
1321#: ../src/network/location.c:144
1322msgid "Create location"
1323msgstr "Създаване на местоположение"
1324
1325#: ../src/network/location.c:152
1326msgid "Delete current location"
1327msgstr "Изтриване на текущото местоположение"
1328
1329#: ../src/network/location.c:366
1330msgid "Do you want to remove this location?"
1331msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете това местоположение?"
1332
1333#: ../src/network/location.c:439
1334msgid "Changing profile"
1335msgstr "Промяна на профил"
1336
1337#: ../src/network/main.c:110
1338msgid "The interface does not exist"
1339msgstr "Интерфейсът не съществува"
1340
1341#: ../src/network/main.c:112
1342msgid ""
1343"Check that it is correctly typed and that it is correctly supported by your "
1344"system."
1345msgstr ""
1346"Проверете дали е написано правилно и дали се поддържа коректно от Вашата "
1347"система."
1348
1349#: ../src/network/main.c:157
1350msgid "Configure a network interface"
1351msgstr "Настройка на мрежов интерфейс"
1352
1353#: ../src/network/main.c:157
1354msgid "INTERFACE"
1355msgstr "ИНТЕРФЕЙС"
1356
1357#: ../src/network/main.c:158
1358msgid "Configure the first network interface with a specific type"
1359msgstr "Настройка на мрежов интерфейс със специфичен тип"
1360
1361#: ../src/network/main.c:158
1362msgid "TYPE"
1363msgstr "ТИП"
1364
1365#: ../src/network/main.c:165
1366msgid "Network settings"
1367msgstr "Настройки на мрежата"
1368
1369#: ../src/network/network.desktop.in.in.h:1
1370msgid "Configure network devices and connections"
1371msgstr "Настройка на мрежови устройства и връзки"
1372
1373#: ../src/network/network.desktop.in.in.h:2
1374msgid "Networking"
1375msgstr "Мрежа"
1376
1377#: ../src/network/network-iface-ethernet.c:302
1378msgid "Ethernet connection"
1379msgstr "Локална мрежа"
1380
1381#: ../src/network/network-iface-irlan.c:122
1382msgid "Infrared connection"
1383msgstr "Инфрачервена връзка"
1384
1385#: ../src/network/network-iface-isdn.c:330
1386msgid "ISDN connection"
1387msgstr "ISDN"
1388
1389#: ../src/network/network-iface-modem.c:253
1390msgid "Modem connection"
1391msgstr "Модем"
1392
1393#: ../src/network/network-iface-plip.c:211
1394msgid "Parallel port connection"
1395msgstr "Паралелен порт"
1396
1397#: ../src/network/network-iface-wireless.c:245
1398msgid "Wireless connection"
1399msgstr "Безжична връзка"
1400
1401#: ../src/network/network-iface.c:410
1402#, c-format
1403msgid "Activating interface \"%s\""
1404msgstr "Активиране на интерфейса „%s“"
1405
1406#: ../src/network/network-iface.c:522
1407#, c-format
1408msgid "The interface %s is not configured"
1409msgstr "Интерфейсът %s не е настроен"
1410
1411#: ../src/network/network-iface.c:524
1412#, c-format
1413msgid "The interface %s is not active"
1414msgstr "Интерфейсът %s не е активиран"
1415
1416#: ../src/network/network-iface.c:526
1417#, c-format
1418msgid "The interface %s is active"
1419msgstr "Интерфейсът %s е активиран"
1420
1421#: ../src/services/callbacks.c:64
1422#, c-format
1423msgid "Settings for \"%s\""
1424msgstr "Настройки за %s"
1425
1426#. FIXME: put service name !!!
1427#: ../src/services/callbacks.c:153
1428msgid "Are you sure you want to deactivate this service?"
1429msgstr "Сигурни ли сте, че искате да деактивирате тази услуга?"
1430
1431#: ../src/services/callbacks.c:156
1432msgid ""
1433"This may affect your system behavior in several ways, possibly leading to "
1434"data loss"
1435msgstr ""
1436"Това може да повлияе върху поведението на вашата система по няколко начина, "
1437"възможно е да се стигне до загуба на данни"
1438
1439#: ../src/services/main.c:55
1440msgid "Services settings"
1441msgstr "Настройки на услугите"
1442
1443#: ../src/services/services.desktop.in.in.h:1
1444msgid "Configure which services will be run when the system starts"
1445msgstr ""
1446"Настройка на услугите, които ще се стартират, при стартиране на системата"
1447
1448#: ../src/services/services.desktop.in.in.h:2
1449msgid "Services"
1450msgstr "Услуги"
1451
1452#: ../src/services/service.c:32
1453msgid "Antivirus"
1454msgstr "Антивирус"
1455
1456#: ../src/services/service.c:32
1457msgid "Analyzes your incoming mail for virus"
1458msgstr "Анализира се пристигащата поща за вируси"
1459
1460#: ../src/services/service.c:33
1461msgid "Volumes mounter"
1462msgstr "Монтиране на устройства"
1463
1464#: ../src/services/service.c:33
1465msgid "Mounts your volumes automatically"
1466msgstr "Монтиране на устройствата автоматично"
1467
1468#: ../src/services/service.c:34
1469msgid "Actions scheduler"
1470msgstr "Диспечер на действия"
1471
1472#: ../src/services/service.c:34
1473msgid "Executes scheduled actions"
1474msgstr "Изпълнение на запланувани действия"
1475
1476#: ../src/services/service.c:35
1477msgid "Database server"
1478msgstr "Сървър за база данни"
1479
1480#: ../src/services/service.c:35
1481msgid "Data storage system"
1482msgstr "Система за запазване на данни"
1483
1484#: ../src/services/service.c:36
1485msgid "Graphical login manager"
1486msgstr "Графична програма за влизане"
1487
1488#: ../src/services/service.c:36
1489msgid "Allows users to login graphically"
1490msgstr "Позволяване на потребители да влизат през графична среда"
1491
1492#: ../src/services/service.c:37
1493msgid "Folder sharing service"
1494msgstr "Услуга за споделяне на папка"
1495
1496#: ../src/services/service.c:37
1497msgid "Shares folders through your network"
1498msgstr "Споделяне на папки по мрежата Ви"
1499
1500#: ../src/services/service.c:38
1501msgid "File sharing service"
1502msgstr "Услуга за споделяне на файлове"
1503
1504#: ../src/services/service.c:38 ../src/services/service.c:39
1505msgid "Shares files though internet"
1506msgstr "Споделяне на файлове по Интернет"
1507
1508#: ../src/services/service.c:39
1509msgid "FTP service"
1510msgstr "NTP услугата"
1511
1512#: ../src/services/service.c:40
1513msgid "Mail fetcher"
1514msgstr "Пощенски агент"
1515
1516#: ../src/services/service.c:40
1517msgid "Downloads your mail from remote accounts"
1518msgstr "Сваля пощата Ви от отдалечени абонаменти"
1519
1520#: ../src/services/service.c:41
1521msgid "Mail agent"
1522msgstr "Пощенски агент"
1523
1524#: ../src/services/service.c:41
1525msgid "Delivers your mails through internet"
1526msgstr "Доставя пратената поща по Интернет"
1527
1528#: ../src/services/service.c:42
1529msgid "Clock synchronization service"
1530msgstr "Услуга за синхронизиране на часовника"
1531
1532#: ../src/services/service.c:42
1533msgid "Synchronizes your computer clock with internet time servers"
1534msgstr ""
1535"Сверяване на часовника на компютъра със сървърите за точно време в Интернет"
1536
1537#: ../src/services/service.c:43
1538msgid "Printer service"
1539msgstr "Услуга за печат"
1540
1541#: ../src/services/service.c:43
1542msgid "Allows applications to use printers"
1543msgstr "Позволява на приложенията да ползват принтери"
1544
1545#: ../src/services/service.c:44
1546msgid "Remote shell server"
1547msgstr "Сървър за отдалечена обвивка"
1548
1549#: ../src/services/service.c:44
1550msgid "Secure shell server"
1551msgstr "Сървър за сигурна обвивка"
1552
1553#: ../src/services/service.c:45
1554msgid "Computer activity logger"
1555msgstr "Журнал на действията на компютъра"
1556
1557#: ../src/services/service.c:45
1558msgid "Keeps a log of your computer activity"
1559msgstr "Записва журнал с действията на компютъра"
1560
1561#: ../src/services/service.c:46
1562msgid "Web server"
1563msgstr "Уеб сървър"
1564
1565#: ../src/services/service.c:46
1566msgid "Shares your web pages through internet"
1567msgstr "Споделяне на уеб страниците по Интернет"
1568
1569#: ../src/shares/callbacks.c:187
1570msgid "Are you sure you want to delete this share?"
1571msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази споделена папка?"
1572
1573#: ../src/shares/callbacks.c:189
1574msgid "Other computers in your network will stop viewing this."
1575msgstr "Другите компютри, във вашата мрежа, няма да могат да видят това."
1576
1577#: ../src/shares/main.c:90
1578msgid "Add a shared path, modifies it if it already exists"
1579msgstr "Добавяне на споделен път или го променяте ако вече съществува"
1580
1581#: ../src/shares/main.c:90
1582msgid "PATH"
1583msgstr "ПЪТ"
1584
1585#: ../src/shares/main.c:97
1586msgid "Shared folders settings"
1587msgstr "Настройки на споделените папки"
1588
1589#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:129
1590msgid "_Share folder"
1591msgstr "_Споделяне на папка"
1592
1593#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:130
1594msgid "Share this folder with other computers"
1595msgstr "Споделяне на тази папка с други потребители"
1596
1597#: ../src/shares/nfs-acl-table.c:51
1598msgid "Allowed host/network"
1599msgstr "Позволени хост/мрежа"
1600
1601#: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:114
1602#, c-format
1603msgid "Hosts in the %s network"
1604msgstr "Хостове в мрежата %s"
1605
1606#: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:146
1607msgid "Specify hostname"
1608msgstr "Определяне на хост"
1609
1610#: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:153
1611msgid "Specify IP address"
1612msgstr "Определяне на IP адрес"
1613
1614#: ../src/shares/share-nfs-add-hosts.c:160
1615msgid "Specify network"
1616msgstr "Определяне на мрежа"
1617
1618#: ../src/shares/share-settings.c:123
1619msgid "Do not share"
1620msgstr "Да не се споделя"
1621
1622#: ../src/shares/share-settings.c:131
1623msgid "SMB"
1624msgstr "SMB"
1625
1626#: ../src/shares/share-settings.c:139
1627msgid "NFS"
1628msgstr "NFS"
1629
1630#: ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:1
1631msgid "Configure which folders are available for your network neighborhood"
1632msgstr ""
1633"Настройване на папките, които са налични във вашия network neighborhood"
1634
1635#: ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:2
1636msgid "Shared Folders"
1637msgstr "Споделени папки"
1638
1639#: ../src/shares/transfer.c:44
1640msgid "Sharing services are not installed"
1641msgstr "Услугите за споделяне не са инсталирани"
1642
1643#: ../src/shares/transfer.c:46
1644msgid ""
1645"You need to install at least either Samba or NFS in order to share your "
1646"folders. The tool will close now."
1647msgstr ""
1648"За да споделяте папки, трябва да имате инсталирани поне Samba или NFS. Тази "
1649"програма ще бъде спряна."
1650
1651#: ../src/time/main.c:464
1652msgid "NTP support is not installed"
1653msgstr "Липсва поддръжка на NTP"
1654
1655#: ../src/time/main.c:466
1656msgid ""
1657"Please install and activate NTP support in the system to enable "
1658"synchronization of your local time server with internet time servers."
1659msgstr ""
1660"Нямате стартирана поддръжка за NTP (мрежов протокол за часа). Стартирайте "
1661"услугата за NTP, за да позволите синхронизация със сървър."
1662
1663#: ../src/time/main.c:762
1664msgid "Time and Date Settings"
1665msgstr "Настройки на дата и час"
1666
1667#: ../src/time/time.desktop.in.in.h:1
1668msgid "Change system time, date, and timezone"
1669msgstr "Промяна на датата, часа и часовия пояс на системата"
1670
1671#: ../src/time/time.desktop.in.in.h:2
1672msgid "Time and Date"
1673msgstr "Дата и час"
1674
1675#: ../src/users/callbacks.c:571
1676msgid "Error saving profile"
1677msgstr "Грешка при запазването на профила"
1678
1679#: ../src/users/callbacks.c:613
1680msgid "Create New profile"
1681msgstr "Създаване на нов профил"
1682
1683#: ../src/users/callbacks.c:649
1684#, c-format
1685msgid "Settings for profile %s"
1686msgstr "Настройки за профила %s"
1687
1688#: ../src/users/group-settings.c:91
1689msgid "Create New Group"
1690msgstr "Създаване на нова група"
1691
1692#. Check if gid is available
1693#: ../src/users/group-settings.c:164 ../src/users/group-settings.c:172
1694msgid "Invalid group ID"
1695msgstr "Невалиден ID на групата"
1696
1697#: ../src/users/group-settings.c:165
1698msgid "Group ID must be a positive number"
1699msgstr "Идентификацията на групата трябва да е положителен номер"
1700
1701#. if group is root
1702#: ../src/users/group-settings.c:168
1703msgid "Group ID of the \"root\" user should not be modified"
1704msgstr ""
1705"Идентификацията на групата на администратора (root) не трябва да се променя."
1706
1707#: ../src/users/group-settings.c:169 ../src/users/group-settings.c:215
1708#: ../src/users/group-settings.c:285
1709msgid "This would leave the system unusable"
1710msgstr "Това ще остави системата неизползваема"
1711
1712#: ../src/users/group-settings.c:173
1713#, c-format
1714msgid "Group ID %s already exists"
1715msgstr "Група с идентификация %s вече съществува."
1716
1717#. If empty.
1718#: ../src/users/group-settings.c:198
1719msgid "Group name is empty"
1720msgstr "Името на групата е празно"
1721
1722#: ../src/users/group-settings.c:199
1723msgid "A group name must be specified"
1724msgstr "Трябва да определите име на групата"
1725
1726#. If too long.
1727#: ../src/users/group-settings.c:202
1728msgid "The group name is too long"
1729msgstr "Името на групата е твърде дълго"
1730
1731#: ../src/users/group-settings.c:203
1732#, c-format
1733msgid "The group name should have less than %i characters for being valid"
1734msgstr ""
1735"За да бъде валидно, името на групата трябва да има по-малко от %i символа"
1736
1737#. if invalid.
1738#: ../src/users/group-settings.c:206
1739msgid "Group name has invalid characters"
1740msgstr "Името на групата има невалидни символи"
1741
1742#: ../src/users/group-settings.c:207
1743msgid "Please set a valid group name, using only lower case letters"
1744msgstr "Задайте валидно име за групата, използвайки само малки букви"
1745
1746#. if !exist.
1747#: ../src/users/group-settings.c:210
1748#, c-format
1749msgid "Group \"%s\" already exists"
1750msgstr "Групата „%s“ вече съществува"
1751
1752#: ../src/users/group-settings.c:211
1753msgid "Please select a different group name"
1754msgstr "Изберете различно име за групата"
1755
1756#. if it's the root group
1757#: ../src/users/group-settings.c:214
1758msgid "Group name of the \"root\" user should not be modified"
1759msgstr "Името на групата на администратора (root) не трябва да се променя"
1760
1761#: ../src/users/group-settings.c:284
1762msgid "The group \"root\" should not be deleted"
1763msgstr "Групата на администратора не трябва да се трие"
1764
1765#: ../src/users/group-settings.c:299
1766#, c-format
1767msgid "Are you sure you want to delete group \"%s\"?"
1768msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата „%s“?"
1769
1770#: ../src/users/group-settings.c:301
1771msgid "This may leave files with invalid group ID in the filesystem."
1772msgstr ""
1773"Това може да остави файлове с невалидна идентификация или група във "
1774"файловата система."
1775
1776#: ../src/users/group-settings.c:361
1777#, c-format
1778msgid "Settings for Group %s"
1779msgstr "Настройки за групата %s"
1780
1781#: ../src/users/groups-table.c:44
1782msgid "Group"
1783msgstr "Група"
1784
1785#: ../src/users/groups-table.c:45
1786msgid "GID"
1787msgstr "GID"
1788
1789#: ../src/users/main.c:123
1790msgid "User name contains"
1791msgstr "Името на потребителя съдържа"
1792
1793#: ../src/users/main.c:124
1794msgid "User ID is"
1795msgstr "ID-то на потребителя е"
1796
1797#: ../src/users/main.c:125
1798msgid "Group name contains"
1799msgstr "Името на групата съдържа"
1800
1801#: ../src/users/main.c:126
1802msgid "User GID is"
1803msgstr "GID на потребителя е"
1804
1805#: ../src/users/main.c:245 ../src/users/users.desktop.in.in.h:2
1806msgid "Users and Groups"
1807msgstr "Потребители и групи"
1808
1809#: ../src/users/passwd.c:168
1810msgid "Passwords do not match"
1811msgstr "Паролата не съвпада"
1812
1813#: ../src/users/passwd.c:173
1814#, c-format
1815msgid ""
1816"Bad password: %s.\n"
1817"Please try with a new password"
1818msgstr ""
1819"Лоша парола: %s.\n"
1820"Опитайте с нова парола"
1821
1822#: ../src/users/profile-settings.c:125
1823msgid "The profile must have a name"
1824msgstr "Профилът трябва да има име"
1825
1826#: ../src/users/profile-settings.c:130
1827msgid "The profile must have a default home"
1828msgstr "Профилът трябва да има стандартна домашна папка"
1829
1830#: ../src/users/profile-settings.c:135 ../src/users/profile-settings.c:140
1831msgid "The profile must have a default shell"
1832msgstr "Профилът трябва да има обвивка по подразбиране"
1833
1834#: ../src/users/profile-settings.c:208
1835msgid "The default profile should not be deleted"
1836msgstr "Профилът по подразбиране не трябва да се трие"
1837
1838#: ../src/users/profile-settings.c:209
1839msgid "This profile is used for setting default data for new users"
1840msgstr ""
1841"Този профил се използва за поставяне на стандартните данните за новите "
1842"потребители"
1843
1844#: ../src/users/profile-settings.c:218
1845#, c-format
1846msgid "Delete profile \"%s\"?"
1847msgstr "Изтриване на профила „%s“?"
1848
1849#: ../src/users/profile-settings.c:220
1850msgid "You will not be able to recover this profile after pressing \"apply\"."
1851msgstr ""
1852"Няма да можете да възстановите този профил след натискането на „прилагане“."
1853
1854#. Column name,          Adv_state_show,        Basic_state_show
1855#: ../src/users/profiles-table.c:39
1856msgid "Profile"
1857msgstr "Профил"
1858
1859#: ../src/users/profiles-table.c:40
1860msgid "Comment"
1861msgstr "Коментар"
1862
1863#: ../src/users/search-bar/search-bar.c:228
1864msgid "C_lear"
1865msgstr "Из_чистване"
1866
1867#: ../src/users/search-bar/search-bar.c:329
1868msgid "Choice"
1869msgstr "Избор"
1870
1871#: ../src/users/search-bar/search-bar.c:339
1872msgid "Text"
1873msgstr "Текст"
1874
1875#: ../src/users/user-settings.c:73
1876msgid "The \"root\" user should not be deleted"
1877msgstr "Не може да изтриете администратора"
1878
1879#: ../src/users/user-settings.c:74 ../src/users/user-settings.c:305
1880#: ../src/users/user-settings.c:400 ../src/users/user-settings.c:436
1881msgid "This would leave the system unusable."
1882msgstr "Това би могло да направи системата неизползваема."
1883
1884#: ../src/users/user-settings.c:83
1885#, c-format
1886msgid "Are you sure you want to delete user \"%s\"?"
1887msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете потребителя „%s“?"
1888
1889#: ../src/users/user-settings.c:85
1890msgid ""
1891"This will disable this user's access to the system without deleting the "
1892"user's home directory."
1893msgstr ""
1894"Това ще прекрати достъпа на този потребител до системата, но неговата "
1895"домашна директория няма да бъде изтрита."
1896
1897#: ../src/users/user-settings.c:189
1898msgid "User Account Editor"
1899msgstr "Редактор на потребителите"
1900
1901#: ../src/users/user-settings.c:285
1902msgid "The user name is empty"
1903msgstr "Името на потребителя е празно"
1904
1905#: ../src/users/user-settings.c:286
1906msgid "A user name must be specified."
1907msgstr "Трябва да зададете име на потребителя."
1908
1909#. = sizeof (ut.ut_name)
1910#: ../src/users/user-settings.c:292 ../src/users/user-settings.c:297
1911msgid "The user name is too long"
1912msgstr "Потребителското име е твърде дълго"
1913
1914#: ../src/users/user-settings.c:293 ../src/users/user-settings.c:298
1915#, c-format
1916msgid "To be valid, the user name should have less than %i characters."
1917msgstr ""
1918"За да бъде валидно, потребителското име трябва да има по-малко от %i символа."
1919
1920#: ../src/users/user-settings.c:304
1921msgid "User name for the \"root\" user should not be modified"
1922msgstr "Името на администратора (root) не трябва да се променя"
1923
1924#: ../src/users/user-settings.c:310
1925msgid "User name has invalid characters"
1926msgstr "Потребителското име съдържа невалидни символи"
1927
1928#: ../src/users/user-settings.c:311
1929msgid ""
1930"Please set a valid user name consisting of a lower case letter followed by "
1931"lower case letters and numbers."
1932msgstr ""
1933"Задайте валидно име, което е от малки букви следвано от малки букви и цифри."
1934
1935#: ../src/users/user-settings.c:317
1936#, c-format
1937msgid "User name \"%s\" already exists"
1938msgstr "Потребителят „%s“ вече съществува"
1939
1940#: ../src/users/user-settings.c:318
1941msgid "Please select a different user name."
1942msgstr "Изберете различно потребителско име."
1943
1944#: ../src/users/user-settings.c:343
1945#, c-format
1946msgid "Invalid character \"%c\" in comment"
1947msgstr "Невалиден знак „%c“ в коментара"
1948
1949#: ../src/users/user-settings.c:344
1950msgid "Check that this character is not used."
1951msgstr "Проверете дали този знак се използва."
1952
1953#: ../src/users/user-settings.c:392
1954msgid "Home directory should not be empty"
1955msgstr "Домашната папка не трябва да бъде празна"
1956
1957#: ../src/users/user-settings.c:393
1958msgid "Make sure you provide a home directory."
1959msgstr "Убедете се, че сте указали домашната папка."
1960
1961#: ../src/users/user-settings.c:395
1962msgid "Incomplete path in home directory"
1963msgstr "Пътят за домашна папка не е пълен"
1964
1965#: ../src/users/user-settings.c:396
1966msgid ""
1967"Please enter full path for home directory\n"
1968"<span size=\"smaller\">i.e.: /home/john</span>."
1969msgstr ""
1970"Въведете пълния път до домашната папка\n"
1971"<span size=\"smaller\">например: /home/john</span>."
1972
1973#: ../src/users/user-settings.c:399
1974msgid "Home directory of the \"root\" user should not be modified"
1975msgstr "Домашната папка на на администратора (root) не трябва да се променя"
1976
1977#: ../src/users/user-settings.c:432
1978msgid "Invalid user ID"
1979msgstr "Невалиден ID на потребителя"
1980
1981#: ../src/users/user-settings.c:433
1982msgid "User ID must be a positive number."
1983msgstr "Идентификацията на потребителя трябва да е положителен номер."
1984
1985#: ../src/users/user-settings.c:435
1986msgid "User ID of the \"root\" user should not be modified"
1987msgstr "Името на администратора не трябва да се променя"
1988
1989#: ../src/users/user-settings.c:453
1990#, c-format
1991msgid "User ID %s already exists"
1992msgstr "Вече съществува потребител с ID %s"
1993
1994#: ../src/users/user-settings.c:455
1995msgid ""
1996"Several users may share a single user ID, but it's not common and may lead "
1997"to security problems."
1998msgstr ""
1999"Няколко потребителя могат да споделят един потребителски ID, но това не е "
2000"обичайно и може да доведе до проблеми със сигурността."
2001
2002#: ../src/users/user-settings.c:473
2003msgid "Incomplete path in shell"
2004msgstr "Непълен път в обвивката"
2005
2006#: ../src/users/user-settings.c:474
2007msgid ""
2008"Please enter full path for shell\n"
2009"<span size=\"smaller\">i.e.: /bin/sh</span>."
2010msgstr ""
2011"Въведете пълния път за обвивката.\n"
2012"<span size=\"smaller\">например: /bin/sh</span>."
2013
2014#: ../src/users/user-settings.c:496
2015msgid "Password should not be empty"
2016msgstr "Паролата не може да е празна"
2017
2018#: ../src/users/user-settings.c:497
2019msgid "A password must be provided."
2020msgstr "Трябва да зададете парола."
2021
2022#: ../src/users/user-settings.c:499
2023msgid "Password confirmation isn't correct"
2024msgstr "Потвърждението на паролата не е вярно"
2025
2026#: ../src/users/user-settings.c:500
2027msgid "Check that you have provided the same password in both text fields."
2028msgstr "Проверете дали сте въвели една и съща парола в двете текстови полета."
2029
2030#: ../src/users/user-settings.c:774
2031#, c-format
2032msgid "Settings for User %s"
2033msgstr "Настройки за на потребителя %s"
2034
2035#: ../src/users/users-table.c:61
2036msgid "User"
2037msgstr "Потребител"
2038
2039#: ../src/users/users-table.c:62
2040msgid "Home"
2041msgstr "Домашна папка"
2042
2043#: ../src/users/users-table.c:63
2044msgid "User details"
2045msgstr "Подробности за потребителя"
2046
2047#: ../src/users/users-table.c:64
2048msgid "UID"
2049msgstr "UID"
2050
2051#: ../src/users/users-table.c:65
2052msgid "Shell"
2053msgstr "Обвивка"
2054
2055#: ../src/users/users.desktop.in.in.h:1
2056msgid "Add or remove users and groups"
2057msgstr "Добавяне или премахване на потребители и групи"
2058
2059#~ msgid "<b>Available services:</b>"
2060#~ msgstr "<b>Налични услуги:</b>"
2061
2062#~ msgid "Change your running services"
2063#~ msgstr "Промяна на стартираните услуги"
2064
2065#~ msgid "Requests user and password in a graphical fashion"
2066#~ msgstr "Изисква име и парола на потребител в графичен режим"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.