source: desktop/gnome-power-manager.gnome-2-16.bg.po @ 769

Last change on this file since 769 was 769, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

gnome-power-managaer: Обновен на 100% в gnome-2-16. Синхронизиране на HEAD към gnome-2-16.

File size: 61.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gnome-power-manager po file.
2# Copyright (C) 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the
4# gnome-power-manager package.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gnome-power-manager\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2006-08-30 08:36+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2006-08-30 08:22+0300\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#. common descriptions of this program
21#: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.h:1 ../src/gpm-common.h:30
22msgid "Power Manager"
23msgstr "Управление на захранването"
24
25#: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.h:2
26msgid "Power management daemon"
27msgstr "Демон за управление на захранването"
28
29#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:1
30msgid ""
31"After resume, gnome-power-manager will suppress policy actions for a number "
32"of seconds to allow messages to settle and HAL to refresh. Commonly five "
33"seconds is enough while not being so long that the user gets confused."
34msgstr ""
35"След включването gnome-power-manager няма да изпълнява действията в "
36"политиката за известно време, за да се позволи на съобщенията да се "
37"успокоят, а HAL да се обнови. Най-често пет секунди са достатъчни, като в "
38"този кратък интервал потребителят не може да се обърка."
39
40#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:2
41msgid "Allow Suspend and Hibernate in the menu"
42msgstr "Включване на приспиването и дълбокото приспиване в менюто"
43
44#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:3
45msgid "Battery critical low action"
46msgstr "Действие при критично ниско ниво на батерията"
47
48#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:4
49msgid "Check CPU load before sleeping"
50msgstr "Проверка на натоварването на процесора преди заспиване"
51
52#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:5
53msgid "Check network utilization before sleeping"
54msgstr "Проверка на натоварването на мрежата преди заспиване"
55
56#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:6
57msgid "Dim the screen after a period of inactivity"
58msgstr "Затъмняване на екрана след период на бездействие"
59
60#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:7
61msgid ""
62"Display options for the notification icon. Valid options are \"never\", "
63"\"critical\", \"charge\", \"present\" and \"always\"."
64msgstr ""
65"Настройки на иконата за известяване. Валидни опции са „never“ (никога), "
66"„critical“ (при критично ниско ниво), „charge“ (при зареждане), "
67"„present“ (при наличие) и „always“ (винаги)."
68
69#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:8
70msgid "Hibernate button action"
71msgstr "Действие на бутона за дълбоко приспиване"
72
73#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:9
74msgid "Hibernate enabled"
75msgstr "Дълбокото приспиване е включено"
76
77#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:10
78msgid "If DBUS inhibit requests should be ignored from other programs."
79msgstr ""
80"Дали заявките за предотвратяване от DBUS да се игнорират от другите програми."
81
82#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:11
83msgid "If DBUS inhibit requests should be ignored."
84msgstr "Дали заявките за предотвратяване от DBUS да се игнорират."
85
86#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:12
87msgid ""
88"If a notification message should be displayed after the suspend or hibernate "
89"failed."
90msgstr ""
91"Дали да се предупреждава след неуспех при пробването да се приспи или "
92"дълбоко да се приспи компютъра"
93
94#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:13
95msgid ""
96"If a notification message should be displayed when the battery is fully "
97"charged."
98msgstr "Дали да се предупреждава при пълното зареждане на батерията"
99
100#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:14
101msgid "If network utilization should be checked before doing the idle action."
102msgstr ""
103"Проверка на натоварването на мрежата преди извършване на действие за "
104"състоянието на бездействие."
105
106#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:15
107msgid "If the CPU load should be checked before doing the idle action."
108msgstr ""
109"Проверка на натоварването на процесора преди извършване на действие за "
110"състоянието на бездействие."
111
112#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:16
113msgid "If the PC speaker (beeping) should be used"
114msgstr "Дали да се използва звънеца на компютъра"
115
116#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:17
117msgid ""
118"If the PC speaker should be used to beep when the power is low, or inhibit "
119"requests have stopped the policy action."
120msgstr ""
121"Дали да се използва звънеца на компютъра, за да се известява за намаляване "
122"на мощността или за случаите, когато заявки за предотвратяване са спрели "
123"действие по политиката."
124
125#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:18
126msgid ""
127"If the Suspend and Hibernate options should be allowed in the notification "
128"area drop down menu."
129msgstr ""
130"Дали да се включат опциите за приспиване и дълбоко приспиване в падащото "
131"меню в областта за известяване."
132
133#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:19
134msgid ""
135"If the battery event should occur when the lid is shut and the power "
136"disconnected"
137msgstr ""
138"Дали да се подаде събитие свързано с батерията, когато екранът е затворен и "
139"се прекъсне връзката с ел. мрежа"
140
141#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:20
142msgid ""
143"If the battery lid close event should occur (for example 'Suspend when lid "
144"closed on battery') when the lid is previously shut and the AC power "
145"disconnected at a later time."
146msgstr ""
147"Дали да се изпълнява действието при затваряне на екрана (напр. „Приспиване "
148"при затваряне на екрана и захранване от батерии“, когато първо се затваря "
149"екрана, а захранването от ел. мрежа след това се прекъсне."
150
151#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:21
152msgid "If the low-power mode should be enabled when on AC"
153msgstr ""
154"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа"
155
156#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:22
157msgid "If the low-power mode should be enabled when on UPS"
158msgstr ""
159"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от непрекъсваемо "
160"токозахранване"
161
162#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:23
163msgid "If the low-power mode should be enabled when on battery"
164msgstr "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии"
165
166#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:24
167msgid ""
168"If the screen is locked when the screen is turned off. Only used if "
169"lock_use_screensaver_settings is false."
170msgstr ""
171"Дали екранът се заключва след като бъде изгасен. Използва се, само когато "
172"„lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
173
174#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:25
175msgid "If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle."
176msgstr ""
177"Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, когато "
178"компютърът бездейства."
179
180#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:26
181msgid "If the system low-power mode should be enabled when on AC power."
182msgstr ""
183"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа."
184
185#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:27
186msgid "If the system low-power mode should be enabled when on UPS power."
187msgstr ""
188"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от непрекъсваемо "
189"токозахранване."
190
191#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:28
192msgid ""
193"If the system low-power mode should be enabled when on laptop battery power."
194msgstr "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии."
195
196#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:29
197msgid "If the user is authorized to hibernate the computer."
198msgstr "Дали потребителят може да приспива дълбоко компютъра"
199
200#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:30
201msgid "If the user is authorized to suspend the computer."
202msgstr "Дали потребителят е упълномощен да приспива компютъра."
203
204#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:31
205msgid "If the user should be notified when the AC adapter is disconnected."
206msgstr "Дали да се предупреждава при махането на адаптера за променлив ток"
207
208#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:32
209msgid ""
210"If time based notifications should be used. If set to false, then the "
211"percentage change is used instead, which may fix a broken ACPI BIOS."
212msgstr ""
213"Дали да се ползва известяване базирано на време. Ако е ЛЪЖА, ще се ползва "
214"процента на заряда, което може да помогне при лошо функциониращ BIOS с ACPI."
215
216#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:33
217msgid ""
218"If to lock the screen when the computer wakes up from a hibernate. Only used "
219"if lock_use_screensaver_settings is false."
220msgstr ""
221"Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от дълбоко "
222"приспиване. Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
223
224#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:34
225msgid ""
226"If to lock the screen when the computer wakes up from a suspend. Only used "
227"if lock_use_screensaver_settings is false."
228msgstr ""
229"Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от приспиване. "
230"Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
231
232#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:35
233msgid ""
234"If to use the screen lock setting of gnome-screensaver to decide to lock the "
235"screen after a hibernate, suspend or blank screen."
236msgstr ""
237"Дали да се използва настройката в gnome-screensaver, за да се реши дали да "
238"се заключва екрана след приспиване, дълбоко приспиване на компютъра или "
239"изчистване на екрана."
240
241#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:36
242msgid "LCD brightness when on AC"
243msgstr "Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа"
244
245#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:37
246msgid "LCD brightness when on battery"
247msgstr "Яркост на екрана при захранване от батерии"
248
249#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:38
250msgid "Laptop lid close action on battery"
251msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от батерии"
252
253#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:39
254msgid "Laptop lid close action when on AC"
255msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от ел. мрежа"
256
257#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:40
258msgid "Lock screen on hibernate"
259msgstr "Заключване на екрана при дълбоко приспиване"
260
261#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:41
262msgid "Lock screen on suspend"
263msgstr "Заключване на екрана при приспиване"
264
265#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:42
266msgid "Lock screen when blanked"
267msgstr "Заключване на екрана при изчистването му"
268
269#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:43
270msgid "Method used to blank screen on AC"
271msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от ел. мрежа"
272
273#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:44
274msgid "Method used to blank screen on battery"
275msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от батерии"
276
277#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:45
278msgid "Notify on a HAL error"
279msgstr "Уведомяване при грешка в HAL"
280
281#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:46
282msgid "Notify when AC adapter is disconnected"
283msgstr "Уведомяване при изключването на адаптера за ел. мрежа"
284
285#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:47
286msgid "Notify when fully charged"
287msgstr "Уведомяване при пълно зареждане на батериите"
288
289#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:48
290msgid "Number of seconds to suppress policy after resume"
291msgstr "Брой секунди за подтискане на политиката след включване"
292
293#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:49
294msgid "Percentage action is taken"
295msgstr "Предприето е действие при достигане на процент заряд"
296
297#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:50
298msgid "Percentage considered critical"
299msgstr "Зарядът е на критично ниско ниво"
300
301#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:51
302msgid "Percentage considered low"
303msgstr "Зарядът се счита за нисък"
304
305#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:52
306msgid "Percentage considered very low"
307msgstr "Зарядът се счита за много нисък"
308
309#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:53
310msgid "Power button action"
311msgstr "Действие на бутона за изключване"
312
313#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:54
314msgid "Sleep timeout computer when on AC"
315msgstr "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от ел. мрежа"
316
317#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:55
318msgid "Sleep timeout computer when on battery"
319msgstr "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от батерии"
320
321#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:56
322msgid "Sleep timeout display when on AC"
323msgstr ""
324"Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от ел. "
325"мрежа"
326
327#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:57
328msgid "Sleep timeout display when on battery"
329msgstr ""
330"Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от батерии"
331
332#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:58
333msgid "Suspend button action"
334msgstr "Действие на бутона за приспиване"
335
336#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:59
337msgid "Suspend enabled"
338msgstr "Приспиването е включено"
339
340#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:60
341msgid ""
342"The DPMS method used to blank the screen when on AC power. Possible values "
343"are \"default\", \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
344msgstr ""
345"Методът на DPMS за изчистването на екрана при захранване от ел. мрежа. "
346"Възможните стойности са „default“ (по подразбиране), „standby“ (в режим "
347"готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
348
349#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:61
350msgid ""
351"The DPMS method used to blank the screen when on battery power. Possible "
352"values are \"default\", \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
353msgstr ""
354"Методът на DPMS за изчистването на екрана при захранване от батерии. "
355"Възможните стойности са „default“ (по подразбиране), „standby“ (в режим "
356"готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
357
358#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:62
359msgid ""
360"The action to take when the UPS is critically low. Possible values are "
361"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
362msgstr ""
363"Действие при критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване. "
364"Възможните стойности са „hibernate“ (дълбоко приспиване), "
365"„suspend“ (приспиване), „shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
366
367#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:63
368msgid ""
369"The action to take when the battery is critically low. Possible values are "
370"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
371msgstr ""
372"Действие при критично ниско ниво на батериите. Възможните стойности са "
373"„hibernate“ (дълбоко приспиване), „suspend“ (приспиване), "
374"„shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
375
376#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:64
377msgid ""
378"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on AC "
379"power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\" and "
380"\"nothing\"."
381msgstr ""
382"Действие при затваряне на екрана и ползване на захранване от ел. мрежа. "
383"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
384"приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
385
386#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:65
387msgid ""
388"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on "
389"battery power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\", "
390"and \"nothing\"."
391msgstr ""
392"Действие при затваряне на екрана и ползване на захранване от батерии. "
393"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
394"приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
395
396#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:66
397msgid ""
398"The action to take when the system hibernate button is pressed. Possible "
399"values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
400"\"nothing\"."
401msgstr ""
402"Действие при натискане на бутона за дълбоко приспиване на системата. "
403"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
404"приспиване), „interactive“ (запитване), „shutdown“ (спиране) и "
405"„nothing“ (нищо)."
406
407#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:67
408msgid ""
409"The action to take when the system power button is pressed. Possible values "
410"are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and \"nothing"
411"\"."
412msgstr ""
413"Действие при натискане на бутона за включване/изключване на системата. "
414"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
415"приспиване), „interactive“ (запитване), „shutdown“ (спиране) и "
416"„nothing“ (нищо)."
417
418#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:68
419msgid ""
420"The action to take when the system suspend button is pressed. Possible "
421"values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
422"\"nothing\"."
423msgstr ""
424"Действие при натискане на бутона за приспиване на системата. Възможните "
425"стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко приспиване), "
426"„interactive“ (запитване), „shutdown“ (спиране) и „nothing“ (нищо)."
427
428#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:69
429msgid ""
430"The amount of time in seconds before the display goes to sleep when the "
431"computer is on AC power."
432msgstr ""
433"Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът се "
434"захранва от ел. мрежа."
435
436#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:70
437msgid ""
438"The amount of time in seconds the computer on AC power needs to be inactive "
439"before it goes to sleep."
440msgstr ""
441"Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато компютърът "
442"се захранва от ел. мрежа и бездейства."
443
444#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:71
445msgid ""
446"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
447"inactive before it goes to sleep."
448msgstr ""
449"Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато компютърът "
450"се захранва от батерии и бездейства."
451
452#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:72
453msgid ""
454"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
455"inactive before the display goes to sleep."
456msgstr ""
457"Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът се "
458"захранва от батерии."
459
460#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:73
461msgid ""
462"The brightness of the display when on AC power. Possible values are between "
463"0 and 100."
464msgstr ""
465"Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа. Възможните стойности са между "
466"0 и 100."
467
468#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:74
469msgid ""
470"The brightness of the display when on battery power. Possible values are "
471"between 0 and 100."
472msgstr ""
473"Яркост на екрана при захранване от батерии. Възможните стойности са между 0 "
474"и 100."
475
476#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:75
477msgid "The brightness of the screen when idle"
478msgstr "Яркост на екрана при бездействие"
479
480#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:76
481msgid "The damping factor for the rate"
482msgstr "Коефициент за експоненциално усредняване"
483
484#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:77
485msgid "The maximum duration of time displayed on the x-axis of the graph."
486msgstr "Максималната продължителност време показвана на оста x на графиката."
487
488#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:78
489msgid "The maximum time displayed on the graph"
490msgstr "Максималното време показвано на графиката"
491
492#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:79
493msgid ""
494"The percentage of the battery when it is considered critical. Only valid "
495"when use_time_for_policy is false."
496msgstr ""
497"Процентът на заряд на батерията, който се счита за критично нисък. Тази "
498"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
499
500#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:80
501msgid ""
502"The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when "
503"use_time_for_policy is false."
504msgstr ""
505"Процентът на заряд на батерията, който се счита за нисък. Тази стойност е "
506"валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
507
508#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:81
509msgid ""
510"The percentage of the battery when it is considered very low. Only valid "
511"when use_time_for_policy is false."
512msgstr ""
513"Процентът на заряд на батерията, който се счита за много нисък. Тази "
514"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
515
516#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:82
517msgid ""
518"The percentage of the battery when the critical action is performed. Only "
519"valid when use_time_for_policy is false."
520msgstr ""
521"Процентът на заряд на батерията, когато се предприема действие за критично "
522"нисък заряд. Тази стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
523
524#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:83
525msgid ""
526"The time remaining in seconds of the battery when critical action is taken. "
527"Only valid when use_time_for_policy is true."
528msgstr ""
529"Оставащото време на батерията в секунди, когато се предприема действие за "
530"критично нисък заряд. Тази стойност е валидна, само ако "
531"„use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
532
533#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:84
534msgid ""
535"The time remaining in seconds of the battery when it is considered critical. "
536"Only valid when use_time_for_policy is true."
537msgstr ""
538"Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за критично ниско. "
539"Тази стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
540
541#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:85
542msgid ""
543"The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. Only "
544"valid when use_time_for_policy is true."
545msgstr ""
546"Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за ниско. Тази "
547"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
548
549#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:86
550msgid ""
551"The time remaining in seconds of the battery when it is considered very low. "
552"Only valid when use_time_for_policy is true."
553msgstr ""
554"Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за много ниско. Тази "
555"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
556
557#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:87
558msgid "The time remaining when action is taken"
559msgstr "Оставащото време при предприемане на действие"
560
561#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:88
562msgid "The time remaining when critical"
563msgstr "Оставащото време, за да е критично ниско"
564
565#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:89
566msgid "The time remaining when low"
567msgstr "Оставащото време, за да е ниско"
568
569#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:90
570msgid "The time remaining when very low"
571msgstr "Оставащото време, за да е много ниско"
572
573#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:91
574msgid ""
575"The type of sleeping that should be performed when the computer is inactive. "
576"Possible values are \"hibernate\", \"suspend\" and \"nothing\"."
577msgstr ""
578"Видът на приспиването при бездействие на компютъра. Възможните стойности са "
579"„hibernate“, „suspend“ и „nothing“."
580
581#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:92
582msgid ""
583"The value of the damping factor used when calculating the exponentially "
584"weighted average of the rate. Increasing this value will increase the "
585"damping effect of the rate calculations, which makes the time remaining more "
586"accurate, but the graphs less responsive."
587msgstr ""
588"Стойността на коефициента за претеглено експоненциално усреднаване. "
589"Увеличаването на тази стойност прави усреднаването по-силно, което прави "
590"изчисленията за оставащото време по-точни, но графиките - по-гладки."
591
592#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:93
593msgid ""
594"This is the laptop panel screen brightness used when the session is idle. "
595"Only valid when use_time_for_policy is true."
596msgstr ""
597"Яркост на екрана на преносимия компютър при бездействие. Тази стойност е "
598"валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ИСТИНА."
599
600#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:94
601msgid "UPS critical low action"
602msgstr "Критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
603
604#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:95
605msgid "Use gnome-screensaver lock setting"
606msgstr "Използване на настройките на заключването на gnome-screensaver"
607
608#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:96
609msgid "When to show the notification icon"
610msgstr "Кога да се показва иконата за уведомяване"
611
612#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:97
613msgid "Whether to hibernate, suspend or do nothing when inactive"
614msgstr ""
615"Дали компютърът да се приспива, дълбоко да се приспива или нищо да не се "
616"прави, когато компютърът бездейства"
617
618#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:98
619msgid "Whether to use time-based notifications"
620msgstr "Дали да се ползва уведомяване по време"
621
622#: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.h:1
623msgid "Configure power management"
624msgstr "Настройки на управлението на захранването"
625
626#: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.h:2
627msgid "Power Management"
628msgstr "Управление на захранването"
629
630#: ../data/gpm-feedback-widget.glade.h:1
631msgid "Brightness"
632msgstr "Яркост"
633
634#: ../data/gpm-info.glade.h:1
635msgid "<b>Event log</b>"
636msgstr "<b>Дневник на събитията</b>"
637
638#: ../data/gpm-info.glade.h:2
639msgid "<b>Laptop batteries</b>"
640msgstr "<b>Батерии на мобилен компютър</b>"
641
642#: ../data/gpm-info.glade.h:3
643msgid "<b>UPS</b>"
644msgstr "<b>Непрекъсваемо токозахранване</b>"
645
646#: ../data/gpm-info.glade.h:4
647msgid "<b>Wireless devices</b>"
648msgstr "<b>Безжични устройства</b>"
649
650#: ../data/gpm-info.glade.h:5
651msgid "Charge History"
652msgstr "История на зареждането"
653
654#: ../data/gpm-info.glade.h:6
655msgid "Device Information"
656msgstr "Информация за устройства"
657
658#: ../data/gpm-info.glade.h:7
659msgid ""
660"Device type: Laptop battery (1)\n"
661"Technology: Lithium ION"
662msgstr ""
663"Вид устройство: Батерия за мобилен компютър (1)\n"
664"Технология:     Литиево-йонна"
665
666#: ../data/gpm-info.glade.h:9
667msgid "Estimated Time History"
668msgstr "История на прогнозираното време"
669
670#: ../data/gpm-info.glade.h:10
671msgid "Event Log"
672msgstr "Дневник на събитията"
673
674#: ../data/gpm-info.glade.h:11
675msgid "Last full: 22022mWh"
676msgstr "Последно пълно зареждане: 22022mWh"
677
678#: ../data/gpm-info.glade.h:12
679msgid "More"
680msgstr "Още"
681
682#: ../data/gpm-info.glade.h:13
683msgid "Power History"
684msgstr "История на заряда"
685
686#: ../data/gpm-info.glade.h:14 ../src/gpm-manager.c:1561
687#: ../src/gpm-manager.c:1910
688msgid "Power Information"
689msgstr "Информация за заряда"
690
691#: ../data/gpm-info.glade.h:15
692msgid "This shows how the battery charge and discharge rate varies over time."
693msgstr ""
694"Това показва как са се променяли скоростите на зареждане и разреждане на "
695"батерията във времето."
696
697#: ../data/gpm-info.glade.h:16
698msgid "This shows how the battery percentage charge varies over time."
699msgstr "Това показва как се е променял процента на зареденост във времето"
700
701#: ../data/gpm-info.glade.h:17
702msgid ""
703"This shows how the remaining time until charged or discharged varies over "
704"time."
705msgstr ""
706"Това показва как се е променяло оставащото време до зареждане или разреждане "
707"във времето."
708
709#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:1
710msgid "Application:"
711msgstr "Приложение:"
712
713#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:2
714msgid "Burning DVD, titled \"My Photos\""
715msgstr "Записване на DVD на име „Моите фотографии“"
716
717#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:3
718msgid "GNOME Acme Foo"
719msgstr "GNOME Acme Foo"
720
721#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:4
722msgid "Inhibit"
723msgstr "Предотвратяване"
724
725#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:5
726msgid "Inhibit Tester"
727msgstr "Тестване на предотвратяването"
728
729#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:6
730msgid "Reason:"
731msgstr "Причина:"
732
733#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:7
734msgid "UnInhibit"
735msgstr "Премахване на предотвратяването"
736
737#: ../data/gpm-prefs.glade.h:1
738msgid "<b>Actions</b>"
739msgstr "<b>Действия</b>"
740
741#: ../data/gpm-prefs.glade.h:2
742msgid "<b>Brightness</b>"
743msgstr "<b>Яркост</b>"
744
745#: ../data/gpm-prefs.glade.h:3
746msgid "<b>General</b>"
747msgstr "<b>Общи</b>"
748
749#: ../data/gpm-prefs.glade.h:4
750msgid "<b>Notification Area</b>"
751msgstr "<b>Област за уведомяване</b>"
752
753#: ../data/gpm-prefs.glade.h:5
754msgid "<b>Sleep</b>"
755msgstr "<b>Приспиване</b>"
756
757#: ../data/gpm-prefs.glade.h:6
758msgid "Always _sleep when the lid is closed"
759msgstr "_Задължително приспиване при затваряне на екрана"
760
761#: ../data/gpm-prefs.glade.h:7
762msgid "General"
763msgstr "Общи"
764
765#: ../data/gpm-prefs.glade.h:8
766msgid "Only display when battery _present"
767msgstr "Показване само при наличие на батерии"
768
769#: ../data/gpm-prefs.glade.h:9
770msgid "Only display when charging or _discharging"
771msgstr "Показване само при _зареждане или разреждане"
772
773#: ../data/gpm-prefs.glade.h:10
774msgid "Power Management Preferences"
775msgstr "Настройки на управлението на захранването"
776
777#: ../data/gpm-prefs.glade.h:11
778msgid "Prefer power savings over performance"
779msgstr "Да се предпочита ниската консумация пред производителността"
780
781#: ../data/gpm-prefs.glade.h:12
782msgid "Put _display to sleep when computer is inactive for:"
783msgstr "Изгасяне на _екрана след бездействие на компютъра от:"
784
785#: ../data/gpm-prefs.glade.h:13
786msgid "Put computer to _sleep when it is inactive for:"
787msgstr "Приспиване на _компютъра след бездействие на компютъра от:"
788
789#: ../data/gpm-prefs.glade.h:14
790msgid "Running on AC"
791msgstr "Захранване от ел. мрежа"
792
793#: ../data/gpm-prefs.glade.h:15
794msgid "Running on Battery"
795msgstr "Захранване от батерии"
796
797#: ../data/gpm-prefs.glade.h:16
798msgid "Running on UPS"
799msgstr "Захранване непрекъсваемо токозахранване"
800
801#: ../data/gpm-prefs.glade.h:17
802msgid "Set display _brightness to:"
803msgstr "_Задаване на яркостта на екрана:"
804
805#: ../data/gpm-prefs.glade.h:18
806msgid "Sleep _type when inactive:"
807msgstr "Вид _приспиване при бездействие:"
808
809#: ../data/gpm-prefs.glade.h:19
810msgid "When UPS _power critical:"
811msgstr "При критично ниско ниво на непрекъсваемото _токозахранване:"
812
813#: ../data/gpm-prefs.glade.h:20
814msgid "When battery _power critical:"
815msgstr "При критично ниско ниво на _батериите:"
816
817#: ../data/gpm-prefs.glade.h:21
818msgid "When l_aptop lid is closed:"
819msgstr "При _затваряне на екрана:"
820
821#: ../data/gpm-prefs.glade.h:22
822msgid "When power _button is pressed:"
823msgstr "При натискане на _бутона за спиране:"
824
825#: ../data/gpm-prefs.glade.h:23
826msgid "_Always display icon"
827msgstr "_Винаги да се показва икона"
828
829#: ../data/gpm-prefs.glade.h:24
830msgid "_Dim the laptop panel when idle"
831msgstr "_Затъмняване на екрана при бездействие"
832
833#: ../data/gpm-prefs.glade.h:25
834msgid "_Never display icon"
835msgstr "_Никога да не се показва икона"
836
837#: ../data/gpm-prefs.glade.h:26
838msgid "_Only display when battery life is critical"
839msgstr "Показване само при _критично ниско ниво на батериите"
840
841#: ../src/eggtrayicon.c:131
842msgid "Orientation"
843msgstr "Ориентация"
844
845#: ../src/eggtrayicon.c:132
846msgid "The orientation of the tray."
847msgstr "Ориентацията на тавата."
848
849#: ../src/gpm-common.c:60
850msgid "Unknown time"
851msgstr "Неизвестно време"
852
853#: ../src/gpm-common.c:65
854#, c-format
855msgid "%i minute"
856msgid_plural "%i minutes"
857msgstr[0] "%i минута"
858msgstr[1] "%i минути"
859
860#: ../src/gpm-common.c:76
861#, c-format
862msgid "%i hour"
863msgid_plural "%i hours"
864msgstr[0] "%i час"
865msgstr[1] "%i часа"
866
867#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
868#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
869#: ../src/gpm-common.c:82
870#, c-format
871msgid "%i %s, %i %s"
872msgstr "%i %s и %i %s"
873
874#: ../src/gpm-common.c:83
875msgid "hour"
876msgid_plural "hours"
877msgstr[0] "час"
878msgstr[1] "часа"
879
880#: ../src/gpm-common.c:84
881msgid "minute"
882msgid_plural "minutes"
883msgstr[0] "минута"
884msgstr[1] "минути"
885
886#: ../src/gpm-common.h:31
887msgid "Power Manager for the GNOME desktop"
888msgstr "Мениджър на захранването за GNOME"
889
890#: ../src/gpm-graph-widget.c:76
891msgid "On AC"
892msgstr "От ел. мрежа"
893
894#: ../src/gpm-graph-widget.c:78
895msgid "On battery"
896msgstr "От батерии"
897
898#: ../src/gpm-graph-widget.c:80
899msgid "LCD dim"
900msgstr "Затъмняване на екрана"
901
902#: ../src/gpm-graph-widget.c:82
903msgid "LCD resume"
904msgstr "Включване на екрана"
905
906#: ../src/gpm-graph-widget.c:84
907msgid "DPMS off"
908msgstr "Изключване на DPMS"
909
910#: ../src/gpm-graph-widget.c:86
911msgid "DPMS on"
912msgstr "Включване на DPMS"
913
914#: ../src/gpm-graph-widget.c:88 ../src/gpm-prefs-core.c:85
915msgid "Suspend"
916msgstr "Приспиване"
917
918#: ../src/gpm-graph-widget.c:90
919msgid "Resume"
920msgstr "Включване"
921
922#: ../src/gpm-graph-widget.c:92 ../src/gpm-prefs-core.c:87
923msgid "Hibernate"
924msgstr "Дълбоко приспиване"
925
926#: ../src/gpm-graph-widget.c:94
927msgid "Lid closed"
928msgstr "Екранът е затворен"
929
930#: ../src/gpm-graph-widget.c:96
931msgid "Lid opened"
932msgstr "Екранът е отворен"
933
934#: ../src/gpm-graph-widget.c:98
935msgid "Notification"
936msgstr "Уведомяване"
937
938#: ../src/gpm-graph-widget.c:100
939msgid "Unknown event!"
940msgstr "Неизвестно събитие!"
941
942#: ../src/gpm-info.c:252
943msgid "Time"
944msgstr "Време"
945
946#: ../src/gpm-info.c:257
947msgid "Event"
948msgstr "Събитие"
949
950#: ../src/gpm-info.c:262
951msgid "Description"
952msgstr "Описание"
953
954#: ../src/gpm-inhibit.c:308
955#, c-format
956msgid "<b>%s</b> has stopped the %s from taking place : <i>%s</i>."
957msgstr "<b>%s</b> предотврати %s: <i>%s</i>."
958
959#: ../src/gpm-inhibit.c:312
960#, c-format
961msgid "Multiple applications have stopped the %s from taking place."
962msgstr "Множество приложения предотвратиха настъпването на %s."
963
964#: ../src/gpm-inhibit-test.c:158 ../src/gpm-prefs.c:86
965msgid "GNOME Power Preferences"
966msgstr "Настройки на захранването"
967
968#: ../src/gpm-inhibit-test.c:164
969msgid "Power Inhibit Test"
970msgstr "Тест на предотвратяването"
971
972#: ../src/gpm-main.c:140
973msgid "Do not daemonize"
974msgstr "Да не се минава в режим на демон"
975
976#: ../src/gpm-main.c:142 ../src/gpm-prefs.c:82
977msgid "Show extra debugging information"
978msgstr "Допълнителна информация за изчистване на грешки"
979
980#: ../src/gpm-main.c:144
981msgid "Exit after a small delay (for debugging)"
982msgstr "Изход след малко забавяне (за изчистване на грешки)"
983
984#: ../src/gpm-main.c:148
985msgid "GNOME Power Manager"
986msgstr "Управление на захранването на GNOME"
987
988#: ../src/gpm-manager.c:250
989#, c-format
990msgid "Request to %s"
991msgstr "Заявка към %s"
992
993#: ../src/gpm-manager.c:668
994msgid "On battery power"
995msgstr "От батерии"
996
997#: ../src/gpm-manager.c:683
998msgid "Display power management activated"
999msgstr "Управлението на захранването на екрана е включено"
1000
1001#: ../src/gpm-manager.c:699
1002msgid "Laptop lid is closed"
1003msgstr "Екранът е затворен"
1004
1005#: ../src/gpm-manager.c:871
1006#, c-format
1007msgid "%s because %s"
1008msgstr "%s поради %s"
1009
1010#: ../src/gpm-manager.c:907
1011msgid "Doing nothing"
1012msgstr "Не се прави нищо"
1013
1014#: ../src/gpm-manager.c:911 ../src/gpm-manager.c:1371
1015#: ../src/gpm-manager.c:2545
1016msgid "Suspending computer"
1017msgstr "Приспиване на компютъра"
1018
1019#: ../src/gpm-manager.c:916 ../src/gpm-manager.c:1385
1020#: ../src/gpm-manager.c:2520
1021msgid "Hibernating computer"
1022msgstr "Дълбоко приспиване на компютъра"
1023
1024#: ../src/gpm-manager.c:921
1025msgid "DPMS blanking screen"
1026msgstr "Изчистване на екрана от DPMS"
1027
1028#: ../src/gpm-manager.c:926 ../src/gpm-manager.c:1400
1029msgid "Shutting down computer"
1030msgstr "Спиране на компютъра"
1031
1032#: ../src/gpm-manager.c:931
1033msgid "GNOME interactive logout"
1034msgstr "Излизане от системата на GNOME със запитване"
1035
1036#: ../src/gpm-manager.c:1197 ../src/gpm-manager.c:1294
1037msgid "Resuming computer"
1038msgstr "Събуждане на компютъра"
1039
1040#: ../src/gpm-manager.c:1214
1041msgid "Hibernate Problem"
1042msgstr "Проблем при дълбокото приспиване"
1043
1044#: ../src/gpm-manager.c:1215
1045#, c-format
1046msgid ""
1047"HAL failed to %s. Check the <a href=\"%s\">FAQ page</a> for common problems."
1048msgstr ""
1049"HAL не успя да %s. Проверете страницата с <a href=\"%s\">често задаваните "
1050"въпроси</a>, за да потърсите решение."
1051
1052#: ../src/gpm-manager.c:1217
1053msgid "hibernate"
1054msgstr "дълбоко да приспи"
1055
1056#: ../src/gpm-manager.c:1306
1057#, c-format
1058msgid "Battery charged %imWh during suspend"
1059msgstr "Батерията се зареди с %i mWh след приспиването"
1060
1061#: ../src/gpm-manager.c:1309
1062#, c-format
1063msgid "Battery discharged %imWh during suspend"
1064msgstr "Батерията се разреди с %i mWh след приспиването<"
1065
1066#: ../src/gpm-manager.c:1331
1067#, c-format
1068msgid ""
1069"Your computer failed to %s.\n"
1070"Check the <a href=\"%s\">FAQ page</a> for common problems."
1071msgstr ""
1072"Компютърът не успя да се %s.\n"
1073"Проверете страницата с <a href=\"%s\">често задаваните въпроси</a>, за да "
1074"потърсите решение."
1075
1076#: ../src/gpm-manager.c:1333
1077msgid "suspend"
1078msgstr "приспи"
1079
1080#: ../src/gpm-manager.c:1334
1081msgid "Suspend Problem"
1082msgstr "Проблем при приспиване"
1083
1084#: ../src/gpm-manager.c:1372
1085msgid "the DBUS method Suspend() was invoked"
1086msgstr "методът Suspend() на DBUS бе извикан"
1087
1088#: ../src/gpm-manager.c:1386
1089msgid "the DBUS method Hibernate() was invoked"
1090msgstr "методът Hibernate() на DBUS бе извикан"
1091
1092#: ../src/gpm-manager.c:1401
1093msgid "the DBUS method Shutdown() was invoked"
1094msgstr "методът Shutdown() на DBUS бе извикан"
1095
1096#: ../src/gpm-manager.c:1415
1097msgid "Rebooting computer"
1098msgstr "Рестартиране на компютъра"
1099
1100#: ../src/gpm-manager.c:1416
1101msgid "the DBUS method Reboot() was invoked"
1102msgstr "методът Reboot() на DBUS бе извикан"
1103
1104#: ../src/gpm-manager.c:1466
1105msgid "Screen resume"
1106msgstr "Включване на екрана"
1107
1108#: ../src/gpm-manager.c:1467
1109msgid "idle mode ended"
1110msgstr "край на бездействането"
1111
1112#: ../src/gpm-manager.c:1492
1113msgid "Screen dim"
1114msgstr "Затъмняване на екрана"
1115
1116#: ../src/gpm-manager.c:1493
1117msgid "idle mode started"
1118msgstr "начало на бездействието"
1119
1120#. can only be hibernate or suspend
1121#: ../src/gpm-manager.c:1511
1122msgid "the system state is idle"
1123msgstr "системата бездейства"
1124
1125#: ../src/gpm-manager.c:1585
1126msgid "the power button has been pressed"
1127msgstr "бутонът за включване/изключване бе натиснат"
1128
1129#: ../src/gpm-manager.c:1604
1130msgid "the suspend button has been pressed"
1131msgstr "бутонът за приспиване бе натиснат"
1132
1133#: ../src/gpm-manager.c:1624
1134msgid "the hibernate button has been pressed"
1135msgstr "бутонът за дълбоко приспиване бе натиснат"
1136
1137#: ../src/gpm-manager.c:1651
1138msgid "The laptop lid has been closed"
1139msgstr "Екранът на мобилния компютър бе затворен"
1140
1141#: ../src/gpm-manager.c:1656
1142msgid "The laptop lid has been re-opened"
1143msgstr "Екранът на мобилния компютър бе отворен"
1144
1145#: ../src/gpm-manager.c:1674
1146msgid "the lid has been closed on ac power"
1147msgstr "екранът бе затворен при захранване от ел. мрежа"
1148
1149#: ../src/gpm-manager.c:1679
1150msgid "the lid has been closed on battery power"
1151msgstr "екранът бе затворен при захранване от батерии"
1152
1153#: ../src/gpm-manager.c:1684
1154msgid "Turning LCD panel back on"
1155msgstr "Повторно включване на екрана"
1156
1157#: ../src/gpm-manager.c:1685
1158msgid "laptop lid re-opened"
1159msgstr "екранът е отворен отново"
1160
1161#: ../src/gpm-manager.c:1802
1162msgid "AC adapter inserted"
1163msgstr "Включен е адаптер за ел. мрежа"
1164
1165#: ../src/gpm-manager.c:1806
1166msgid "AC adapter removed"
1167msgstr "Изключен е адаптер за ел. мрежа"
1168
1169#: ../src/gpm-manager.c:1816
1170msgid "the lid has been closed, and the ac adapter removed (and gconf is okay)"
1171msgstr "екранът бе затворен, а адаптерът за ел. мрежа - махнат (gconf е наред)"
1172
1173#: ../src/gpm-manager.c:1898
1174msgid "Power Critically Low"
1175msgstr "Критично ниско ниво на заряда"
1176
1177#: ../src/gpm-manager.c:1902
1178msgid "Power Very Low"
1179msgstr "Много ниско ниво на заряда"
1180
1181#: ../src/gpm-manager.c:1906
1182msgid "Power Low"
1183msgstr "Ниско ниво на заряда"
1184
1185#: ../src/gpm-manager.c:1931
1186msgid "battery is critically low"
1187msgstr "критично ниско ниво на батерията"
1188
1189#: ../src/gpm-manager.c:1976
1190msgid "Your battery is now fully charged"
1191msgstr "Батериите са напълно заредени"
1192
1193#: ../src/gpm-manager.c:1977
1194msgid "Battery Charged"
1195msgstr "Батериите са заредени"
1196
1197#: ../src/gpm-manager.c:2042
1198msgid ""
1199"The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</"
1200"b> when the battery becomes completely empty."
1201msgstr ""
1202"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде <b>изгасен</b>, "
1203"когато батерията напълно се изчерпи."
1204
1205#: ../src/gpm-manager.c:2047
1206msgid ""
1207"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1208"suspend.<br><b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your "
1209"computer in a suspended state."
1210msgstr ""
1211"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде приспан. "
1212"<br><b>БЕЛЕЖКА:</b> За поддържането на компютъра в това състояние е "
1213"необходим малък заряд на батерията."
1214
1215#: ../src/gpm-manager.c:2053
1216msgid ""
1217"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1218"hibernate."
1219msgstr ""
1220"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде дълбоко приспан."
1221
1222#: ../src/gpm-manager.c:2057
1223msgid ""
1224"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1225"shutdown."
1226msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изгасен."
1227
1228#: ../src/gpm-manager.c:2070
1229msgid "The AC Power has been unplugged. The system is now using battery power."
1230msgstr ""
1231"Захранването от електрическата мрежа е изключено. Системата работи на "
1232"батерии."
1233
1234#: ../src/gpm-manager.c:2077
1235#, c-format
1236msgid ""
1237"You have approximately <b>%s</b> of remaining battery life (%d%%). Plug in "
1238"your AC Adapter to avoid losing data."
1239msgstr ""
1240"Остава Ви приблизително <b>%s</b> живот на батерията (%d%%). Включете се към "
1241"захранването от електрическата мрежа, за да не загубите данни."
1242
1243#: ../src/gpm-manager.c:2164
1244msgid ""
1245"The UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> "
1246"when the UPS becomes completely empty."
1247msgstr ""
1248"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде <b>изгасен</b>, "
1249"когато непрекъсваемото токозахранване се изтощи."
1250
1251#: ../src/gpm-manager.c:2169
1252msgid ""
1253"The UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
1254msgstr ""
1255"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде дълбоко приспан."
1256
1257#: ../src/gpm-manager.c:2173
1258msgid ""
1259"The UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
1260msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изгасен."
1261
1262#: ../src/gpm-manager.c:2180
1263msgid "UPS is critically low"
1264msgstr "Критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
1265
1266#: ../src/gpm-manager.c:2183
1267msgid "Your system is running on backup power!"
1268msgstr "Компютърът работи на резервно захранване!"
1269
1270#: ../src/gpm-manager.c:2187
1271#, c-format
1272msgid ""
1273"You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%d%%). Restore "
1274"power to your computer to avoid losing data."
1275msgstr ""
1276"Остава Ви приблизително <b>%s</b> живот на непрекъсваемото токозахранване (%d"
1277"%%). Включете се към захранването от електрическата мрежа, за да не загубите "
1278"данни."
1279
1280#: ../src/gpm-manager.c:2276
1281#, c-format
1282msgid ""
1283"The %s device attached to this computer is low in power (%d%%). This device "
1284"will soon stop functioning if not charged."
1285msgstr ""
1286"Захранването на устройството %s, което е свързано с компютъра, пада (%d%%). "
1287"Ако не го презаредите, то ще спре да функционира."
1288
1289#: ../src/gpm-manager.c:2521
1290msgid "user clicked hibernate from tray menu"
1291msgstr "потребителят натисна дълбокото приспиване от менюто в тавата"
1292
1293#: ../src/gpm-manager.c:2546
1294msgid "user clicked suspend from tray menu"
1295msgstr "потребителят натисна приспиването от менюто в тавата"
1296
1297#: ../src/gpm-power.c:444
1298msgid "Laptop battery"
1299msgstr "Батерия на мобилен компютър"
1300
1301#: ../src/gpm-power.c:446
1302msgid "UPS"
1303msgstr "Непрекъсваемо токозахранване"
1304
1305#: ../src/gpm-power.c:448
1306msgid "Wireless mouse"
1307msgstr "Безжична мишка"
1308
1309#: ../src/gpm-power.c:450
1310msgid "Wireless keyboard"
1311msgstr "Безжична клавиатура"
1312
1313#: ../src/gpm-power.c:452
1314msgid "PDA"
1315msgstr "Цифр. пом."
1316
1317#: ../src/gpm-power.c:454
1318msgid "Unknown"
1319msgstr "Неизвестно"
1320
1321#: ../src/gpm-power.c:472
1322msgid "ups"
1323msgstr "непр. ток-не"
1324
1325#: ../src/gpm-power.c:474
1326msgid "mouse"
1327msgstr "мишка"
1328
1329#: ../src/gpm-power.c:476
1330msgid "keyboard"
1331msgstr "клавиатура"
1332
1333#: ../src/gpm-power.c:478
1334msgid "pda"
1335msgstr "цифр. пом."
1336
1337#: ../src/gpm-power.c:480
1338msgid "unknown"
1339msgstr "неизвестно"
1340
1341#: ../src/gpm-power.c:656
1342#, c-format
1343msgid "<b>Product:</b> %s\n"
1344msgstr "<b>Продукт:</b> %s\n"
1345
1346#: ../src/gpm-power.c:659
1347msgid "<b>Status:</b> Missing\n"
1348msgstr "<b>Състояние:</b> липсва\n"
1349
1350#: ../src/gpm-power.c:661
1351msgid "<b>Status:</b> Charged\n"
1352msgstr "<b>Състояние:</b> заредена\n"
1353
1354#: ../src/gpm-power.c:663
1355msgid "<b>Status:</b> Charging\n"
1356msgstr "<b>Състояние:</b> зареждане\n"
1357
1358#: ../src/gpm-power.c:665
1359msgid "<b>Status:</b> Discharging\n"
1360msgstr "<b>Състояние:</b> разреждане\n"
1361
1362#: ../src/gpm-power.c:668
1363#, c-format
1364msgid "<b>Percentage charge:</b> %i%%\n"
1365msgstr "<b>Процент на зареждането:</b> %i%%\n"
1366
1367#: ../src/gpm-power.c:695
1368#, c-format
1369msgid "<b>Vendor:</b> %s\n"
1370msgstr "<b>Производител:</b> %s\n"
1371
1372#: ../src/gpm-power.c:701
1373msgid "Lithium ion"
1374msgstr "Литиево-йонна"
1375
1376#: ../src/gpm-power.c:703
1377msgid "Lead acid"
1378msgstr "Оловна"
1379
1380#: ../src/gpm-power.c:709
1381#, c-format
1382msgid "<b>Technology:</b> %s\n"
1383msgstr "<b>Технология:</b> %s\n"
1384
1385#: ../src/gpm-power.c:712
1386#, c-format
1387msgid "<b>Serial number:</b> %s\n"
1388msgstr "<b>Сериен номер:</b> %s\n"
1389
1390#: ../src/gpm-power.c:715
1391#, c-format
1392msgid "<b>Model:</b> %s\n"
1393msgstr "<b>Модел:</b> %s\n"
1394
1395#: ../src/gpm-power.c:720
1396#, c-format
1397msgid "<b>Remaining time:</b> %s\n"
1398msgstr "<b>Оставащо време:</b> %s\n"
1399
1400#: ../src/gpm-power.c:726
1401msgid "Excellent"
1402msgstr "Отлично"
1403
1404#: ../src/gpm-power.c:728
1405msgid "Good"
1406msgstr "Чудесно"
1407
1408#: ../src/gpm-power.c:730
1409msgid "Fair"
1410msgstr "Приемливо"
1411
1412#: ../src/gpm-power.c:732
1413msgid "Poor"
1414msgstr "Лошо"
1415
1416#: ../src/gpm-power.c:734
1417#, c-format
1418msgid "<b>Capacity:</b> %i%% (%s)\n"
1419msgstr "<b>Капацитет:</b> %i%% (%s)\n"
1420
1421#: ../src/gpm-power.c:740 ../src/gpm-power.c:764
1422#, c-format
1423msgid "<b>Current charge:</b> %.1f %s\n"
1424msgstr "<b>Текущ заряд:</b> %.1f %s\n"
1425
1426#: ../src/gpm-power.c:745
1427#, c-format
1428msgid "<b>Last full charge:</b> %.1f %s\n"
1429msgstr "<b>Последно пълно зареждане:</b> %.1f %s\n"
1430
1431#: ../src/gpm-power.c:749 ../src/gpm-power.c:768
1432#, c-format
1433msgid "<b>Design charge:</b> %.1f %s\n"
1434msgstr "<b>Проектен заряд:</b> %.1f %s\n"
1435
1436#: ../src/gpm-power.c:753
1437#, c-format
1438msgid "<b>Charge rate (raw):</b> %.1f %sh\n"
1439msgstr "<b>Скорост на зареждане (моментна):</b> %.1f %sh\n"
1440
1441#: ../src/gpm-power.c:757
1442#, c-format
1443msgid "<b>Charge rate (smoothed):</b> %.1f %sh\n"
1444msgstr "<b>Скорост на зареждане (усреднена):</b> %.1f %sh\n"
1445
1446#: ../src/gpm-power.c:1221
1447msgid "fully charged"
1448msgstr "пълен заряд"
1449
1450#: ../src/gpm-power.c:1226
1451#, c-format
1452msgid "%s remaining"
1453msgstr "остават %s"
1454
1455#. don't display "Unknown remaining"
1456#: ../src/gpm-power.c:1230
1457msgid "discharging"
1458msgstr "разреждане"
1459
1460#: ../src/gpm-power.c:1236
1461#, c-format
1462msgid "%s until charged"
1463msgstr "%s до зареждане"
1464
1465#. don't display "Unknown remaining"
1466#: ../src/gpm-power.c:1240
1467msgid "charging"
1468msgstr "зареждане"
1469
1470#. only enable this if discharging on UPS, for details see:
1471#. http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=329027
1472#: ../src/gpm-power.c:1281
1473msgid "Computer is running on backup power\n"
1474msgstr "Компютърът работи на резервно захранване\n"
1475
1476#: ../src/gpm-power.c:1284
1477msgid "Computer is running on AC power\n"
1478msgstr "Компютърът работи на захранване от ел. мрежа\n"
1479
1480#: ../src/gpm-power.c:1287
1481msgid "Computer is running on battery power\n"
1482msgstr "Компютърът работи на захранване от батерии\n"
1483
1484#: ../src/gpm-prefs.c:99
1485msgid "Power Preferences"
1486msgstr "Настройки на захранването"
1487
1488#. The text that should appear in the action combo boxes
1489#: ../src/gpm-prefs-core.c:84
1490msgid "Ask me"
1491msgstr "Запитване към потребителя"
1492
1493#: ../src/gpm-prefs-core.c:86
1494msgid "Shutdown"
1495msgstr "Изключване"
1496
1497#: ../src/gpm-prefs-core.c:88
1498msgid "Blank screen"
1499msgstr "Изчистване на екрана"
1500
1501#: ../src/gpm-prefs-core.c:89
1502msgid "Do nothing"
1503msgstr "Да не се прави нищо"
1504
1505#: ../src/gpm-prefs-core.c:233
1506msgid "Never"
1507msgstr "Никога"
1508
1509#: ../src/gpm-tray-icon.c:111
1510msgid "_Suspend"
1511msgstr "_Приспиване"
1512
1513#: ../src/gpm-tray-icon.c:112
1514msgid "Suspend the computer"
1515msgstr "Приспиване на компютъра"
1516
1517#: ../src/gpm-tray-icon.c:113
1518msgid "Hi_bernate"
1519msgstr "_Дълбоко приспиване"
1520
1521#: ../src/gpm-tray-icon.c:114
1522msgid "Make the computer go to sleep"
1523msgstr "Приспиване на компютъра"
1524
1525#: ../src/gpm-tray-icon.c:115
1526msgid "_Preferences"
1527msgstr "_Настройки"
1528
1529#: ../src/gpm-tray-icon.c:117
1530msgid "_Information"
1531msgstr "_Информация"
1532
1533#: ../src/gpm-tray-icon.c:119
1534msgid "_Help"
1535msgstr "_Помощ"
1536
1537#: ../src/gpm-tray-icon.c:121
1538msgid "_About"
1539msgstr "_Относно"
1540
1541#: ../src/gpm-tray-icon.c:334
1542msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
1543msgstr "Лиценз - ОПЛ на GNU, версия 2"
1544
1545#: ../src/gpm-tray-icon.c:335
1546msgid ""
1547"Power Manager is free software; you can redistribute it and/or\n"
1548"modify it under the terms of the GNU General Public License\n"
1549"as published by the Free Software Foundation; either version 2\n"
1550"of the License, or (at your option) any later version."
1551msgstr ""
1552"Програмата за управлението на захранването на GNOME е свободен\n"
1553"софтуер. Можете да я разпространявате според условията на версия\n"
1554"2 или по-висока (по Ваш избор) на Общия публичен лиценз на GNU,\n"
1555"който е публикуван от Фондацията за свободен софтуер,"
1556
1557#: ../src/gpm-tray-icon.c:339
1558msgid ""
1559"Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,\n"
1560"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
1561"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
1562"GNU General Public License for more details."
1563msgstr ""
1564"Програмата за управление на захранването на GNOME се разпространява с\n"
1565"надеждата да е полезна, но БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, дори и подразбиращата\n"
1566"се ПРИГОДНОСТ или ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА. За подробности\n"
1567"прегледайте Общия публичен лиценз на GNU."
1568
1569#: ../src/gpm-tray-icon.c:343
1570msgid ""
1571"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
1572"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
1573"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA\n"
1574"02110-1301, USA."
1575msgstr ""
1576"Трябва да сте получили копие на Общия публичен лиценз на GNU\n"
1577"заедно с тази програма. Ако се сте - пишете на Фондацията за\n"
1578"свободен софтуер на адрес:\n"
1579"Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, \n"
1580"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
1581
1582#: ../src/gpm-tray-icon.c:348
1583msgid "translator-credits"
1584msgstr ""
1585"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
1586"\n"
1587"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1588"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1589"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.