source: desktop/gnome-power-manager.HEAD.bg.po @ 780

Last change on this file since 780 was 780, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

gnome-power-manager: обновявам HEAD (2), за да тествам известяванията до dict-notifications.

File size: 66.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gnome-power-manager po file.
2# Copyright (C) 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the
4# gnome-power-manager package.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gnome-power-manager\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2006-09-02 10:43+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2006-09-02 12:10+0300\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#. common descriptions of this program
21#: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.h:1 ../src/gpm-common.h:30
22msgid "Power Manager"
23msgstr "Управление на захранването"
24
25#: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.h:2
26msgid "Power management daemon"
27msgstr "Демон за управление на захранването"
28
29#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:1
30msgid ""
31"After resume, gnome-power-manager will suppress policy actions for a number "
32"of seconds to allow messages to settle and HAL to refresh. Commonly five "
33"seconds is enough while not being so long that the user gets confused."
34msgstr ""
35"След включването gnome-power-manager няма да изпълнява действията в "
36"политиката за известно време, за да се позволи на съобщенията да се "
37"успокоят, а HAL да се обнови. Най-често пет секунди са достатъчни, като в "
38"този кратък интервал потребителят не може да се обърка."
39
40#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:2
41msgid "Allow Suspend and Hibernate in the menu"
42msgstr "Включване на приспиването и дълбокото приспиване в менюто"
43
44#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:3
45msgid "Battery critical low action"
46msgstr "Действие при критично ниско ниво на батерията"
47
48#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:4
49msgid "Check CPU load before sleeping"
50msgstr "Проверка на натоварването на процесора преди заспиване"
51
52#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:5
53msgid "Check network utilization before sleeping"
54msgstr "Проверка на натоварването на мрежата преди заспиване"
55
56#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:6
57msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on AC power"
58msgstr "Затъмняване на екрана след период на бездействие и захранване от ел. мрежа"
59
60#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:7
61msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on battery power"
62msgstr "Затъмняване на екрана след период на бездействие и захранване от батерии"
63
64#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:8
65msgid ""
66"Display options for the notification icon. Valid options are \"never\", "
67"\"critical\", \"charge\", \"present\" and \"always\"."
68msgstr ""
69"Настройки на иконата за известяване. Валидни опции са „never“ (никога), "
70"„critical“ (при критично ниско ниво), „charge“ (при зареждане), "
71"„present“ (при наличие) и „always“ (винаги)."
72
73#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:9
74msgid "Hibernate button action"
75msgstr "Действие на бутона за дълбоко приспиване"
76
77#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:10
78msgid "Hibernate enabled"
79msgstr "Дълбокото приспиване е включено"
80
81#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:11
82msgid "If DBUS inhibit requests should be ignored from other programs."
83msgstr ""
84"Дали заявките за предотвратяване от DBUS да се игнорират от другите програми."
85
86#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:12
87msgid "If DBUS inhibit requests should be ignored."
88msgstr "Дали заявките за предотвратяване от DBUS да се игнорират."
89
90#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:13
91msgid ""
92"If a notification message should be displayed after the suspend or hibernate "
93"failed."
94msgstr ""
95"Дали да се предупреждава след неуспех при пробването да се приспи или "
96"дълбоко да се приспи компютъра"
97
98#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:14
99msgid ""
100"If a notification message should be displayed when the battery is fully "
101"charged."
102msgstr "Дали да се предупреждава при пълното зареждане на батерията"
103
104#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:15
105msgid "If network utilization should be checked before doing the idle action."
106msgstr ""
107"Проверка на натоварването на мрежата преди извършване на действие за "
108"състоянието на бездействие."
109
110#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:16
111msgid ""
112"If niced processes are considered, they can cause a frequency increment even "
113"though their absolute load percentage wouldn't trigger the scaling mechanism "
114"to switch up the frequency."
115msgstr ""
116
117#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:17
118msgid "If the CPU load should be checked before doing the idle action."
119msgstr ""
120"Проверка на натоварването на процесора преди извършване на действие за "
121"състоянието на бездействие."
122
123#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:18
124msgid "If the PC speaker (beeping) should be used"
125msgstr "Дали да се използва звънеца на компютъра"
126
127#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:19
128msgid ""
129"If the PC speaker should be used to beep when the power is low, or inhibit "
130"requests have stopped the policy action."
131msgstr ""
132"Дали да се използва звънеца на компютъра, за да се известява за намаляване "
133"на мощността или за случаите, когато заявки за предотвратяване са спрели "
134"действие по политиката."
135
136#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:20
137msgid ""
138"If the Suspend and Hibernate options should be allowed in the notification "
139"area drop down menu."
140msgstr ""
141"Дали да се включат опциите за приспиване и дълбоко приспиване в падащото "
142"меню в областта за известяване."
143
144#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:21
145msgid ""
146"If the battery event should occur when the lid is shut and the power "
147"disconnected"
148msgstr ""
149"Дали да се подаде събитие свързано с батерията, когато екранът е затворен и "
150"се прекъсне връзката с ел. мрежа"
151
152#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:22
153msgid ""
154"If the battery lid close event should occur (for example 'Suspend when lid "
155"closed on battery') when the lid is previously shut and the AC power "
156"disconnected at a later time."
157msgstr ""
158"Дали да се изпълнява действието при затваряне на екрана (напр. „Приспиване "
159"при затваряне на екрана и захранване от батерии“, когато първо се затваря "
160"екрана, а захранването от ел. мрежа след това се прекъсне."
161
162#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:23
163msgid "If the low-power mode should be enabled when on AC"
164msgstr ""
165"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа"
166
167#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:24
168msgid "If the low-power mode should be enabled when on UPS"
169msgstr ""
170"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от непрекъсваемо "
171"токозахранване"
172
173#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:25
174msgid "If the low-power mode should be enabled when on battery"
175msgstr "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии"
176
177#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:26
178msgid ""
179"If the screen is locked when the screen is turned off. Only used if "
180"lock_use_screensaver_settings is false."
181msgstr ""
182"Дали екранът се заключва след като бъде изгасен. Използва се, само когато "
183"„lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
184
185#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:27
186msgid ""
187"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
188"on AC power."
189msgstr "Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, когато компютърът бездейства и се захранва от ел. мрежа."
190
191#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:28
192msgid ""
193"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
194"on battery power."
195msgstr "Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, когато компютърът бездейства и се захранва от батерии."
196
197#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:29
198msgid "If the system low-power mode should be enabled when on AC power."
199msgstr ""
200"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа."
201
202#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:30
203msgid "If the system low-power mode should be enabled when on UPS power."
204msgstr ""
205"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от непрекъсваемо "
206"токозахранване."
207
208#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:31
209msgid ""
210"If the system low-power mode should be enabled when on laptop battery power."
211msgstr "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии."
212
213#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:32
214msgid "If the user is authorized to hibernate the computer."
215msgstr "Дали потребителят може да приспива дълбоко компютъра"
216
217#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:33
218msgid "If the user is authorized to suspend the computer."
219msgstr "Дали потребителят е упълномощен да приспива компютъра."
220
221#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:34
222msgid "If the user should be notified when the AC adapter is disconnected."
223msgstr "Дали да се предупреждава при махането на адаптера за променлив ток"
224
225#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:35
226msgid ""
227"If time based notifications should be used. If set to false, then the "
228"percentage change is used instead, which may fix a broken ACPI BIOS."
229msgstr ""
230"Дали да се ползва известяване базирано на време. Ако е ЛЪЖА, ще се ползва "
231"процента на заряда, което може да помогне при лошо функциониращ BIOS с ACPI."
232
233#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:36
234msgid ""
235"If to lock the screen when the computer wakes up from a hibernate. Only used "
236"if lock_use_screensaver_settings is false."
237msgstr ""
238"Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от дълбоко "
239"приспиване. Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
240
241#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:37
242msgid ""
243"If to lock the screen when the computer wakes up from a suspend. Only used "
244"if lock_use_screensaver_settings is false."
245msgstr ""
246"Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от приспиване. "
247"Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
248
249#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:38
250msgid ""
251"If to use the screen lock setting of gnome-screensaver to decide to lock the "
252"screen after a hibernate, suspend or blank screen."
253msgstr ""
254"Дали да се използва настройката в gnome-screensaver, за да се реши дали да "
255"се заключва екрана след приспиване, дълбоко приспиване на компютъра или "
256"изчистване на екрана."
257
258#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:39
259msgid "LCD brightness when on AC"
260msgstr "Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа"
261
262#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:40
263msgid "LCD brightness when on battery"
264msgstr "Яркост на екрана при захранване от батерии"
265
266#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:41
267msgid "Laptop lid close action on battery"
268msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от батерии"
269
270#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:42
271msgid "Laptop lid close action when on AC"
272msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от ел. мрежа"
273
274#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:43
275msgid "Lock screen on hibernate"
276msgstr "Заключване на екрана при дълбоко приспиване"
277
278#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:44
279msgid "Lock screen on suspend"
280msgstr "Заключване на екрана при приспиване"
281
282#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:45
283msgid "Lock screen when blanked"
284msgstr "Заключване на екрана при изчистването му"
285
286#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:46
287msgid "Method used to blank screen on AC"
288msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от ел. мрежа"
289
290#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:47
291msgid "Method used to blank screen on battery"
292msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от батерии"
293
294#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:48
295msgid "Notify on a HAL error"
296msgstr "Уведомяване при грешка в HAL"
297
298#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:49
299msgid "Notify when AC adapter is disconnected"
300msgstr "Уведомяване при изключването на адаптера за ел. мрежа"
301
302#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:50
303msgid "Notify when fully charged"
304msgstr "Уведомяване при пълно зареждане на батериите"
305
306#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:51
307msgid "Number of seconds to suppress policy after resume"
308msgstr "Брой секунди за подтискане на политиката след включване"
309
310#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:52
311msgid "Percentage action is taken"
312msgstr "Предприето е действие при достигане на процент заряд"
313
314#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:53
315msgid "Percentage considered critical"
316msgstr "Зарядът е на критично ниско ниво"
317
318#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:54
319msgid "Percentage considered low"
320msgstr "Зарядът се счита за нисък"
321
322#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:55
323msgid "Percentage considered very low"
324msgstr "Зарядът се счита за много нисък"
325
326#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:56
327msgid "Power button action"
328msgstr "Действие на бутона за изключване"
329
330#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:57
331msgid "Sleep timeout computer when on AC"
332msgstr "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от ел. мрежа"
333
334#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:58
335msgid "Sleep timeout computer when on battery"
336msgstr "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от батерии"
337
338#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:59
339msgid "Sleep timeout display when on AC"
340msgstr ""
341"Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от ел. "
342"мрежа"
343
344#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:60
345msgid "Sleep timeout display when on battery"
346msgstr ""
347"Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от батерии"
348
349#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:61
350msgid "Suspend button action"
351msgstr "Действие на бутона за приспиване"
352
353#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:62
354msgid "Suspend enabled"
355msgstr "Приспиването е включено"
356
357#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:63
358msgid ""
359"The DPMS method used to blank the screen when on AC power. Possible values "
360"are \"default\", \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
361msgstr ""
362"Методът на DPMS за изчистването на екрана при захранване от ел. мрежа. "
363"Възможните стойности са „default“ (по подразбиране), „standby“ (в режим "
364"готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
365
366#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:64
367msgid ""
368"The DPMS method used to blank the screen when on battery power. Possible "
369"values are \"default\", \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
370msgstr ""
371"Методът на DPMS за изчистването на екрана при захранване от батерии. "
372"Възможните стойности са „default“ (по подразбиране), „standby“ (в режим "
373"готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
374
375#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:65
376msgid ""
377"The action to take when the UPS is critically low. Possible values are "
378"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
379msgstr ""
380"Действие при критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване. "
381"Възможните стойности са „hibernate“ (дълбоко приспиване), "
382"„suspend“ (приспиване), „shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
383
384#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:66
385msgid ""
386"The action to take when the battery is critically low. Possible values are "
387"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
388msgstr ""
389"Действие при критично ниско ниво на батериите. Възможните стойности са "
390"„hibernate“ (дълбоко приспиване), „suspend“ (приспиване), "
391"„shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
392
393#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:67
394msgid ""
395"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on AC "
396"power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\" and "
397"\"nothing\"."
398msgstr ""
399"Действие при затваряне на екрана и ползване на захранване от ел. мрежа. "
400"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
401"приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
402
403#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:68
404msgid ""
405"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on "
406"battery power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\", "
407"and \"nothing\"."
408msgstr ""
409"Действие при затваряне на екрана и ползване на захранване от батерии. "
410"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
411"приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
412
413#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:69
414msgid ""
415"The action to take when the system hibernate button is pressed. Possible "
416"values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
417"\"nothing\"."
418msgstr ""
419"Действие при натискане на бутона за дълбоко приспиване на системата. "
420"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
421"приспиване), „interactive“ (запитване), „shutdown“ (спиране) и "
422"„nothing“ (нищо)."
423
424#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:70
425msgid ""
426"The action to take when the system power button is pressed. Possible values "
427"are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and \"nothing"
428"\"."
429msgstr ""
430"Действие при натискане на бутона за включване/изключване на системата. "
431"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
432"приспиване), „interactive“ (запитване), „shutdown“ (спиране) и "
433"„nothing“ (нищо)."
434
435#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:71
436msgid ""
437"The action to take when the system suspend button is pressed. Possible "
438"values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
439"\"nothing\"."
440msgstr ""
441"Действие при натискане на бутона за приспиване на системата. Възможните "
442"стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко приспиване), "
443"„interactive“ (запитване), „shutdown“ (спиране) и „nothing“ (нищо)."
444
445#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:72
446msgid ""
447"The amount of time in seconds before the display goes to sleep when the "
448"computer is on AC power."
449msgstr ""
450"Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът се "
451"захранва от ел. мрежа."
452
453#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:73
454msgid ""
455"The amount of time in seconds the computer on AC power needs to be inactive "
456"before it goes to sleep."
457msgstr ""
458"Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато компютърът "
459"се захранва от ел. мрежа и бездейства."
460
461#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:74
462msgid ""
463"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
464"inactive before it goes to sleep."
465msgstr ""
466"Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато компютърът "
467"се захранва от батерии и бездейства."
468
469#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:75
470msgid ""
471"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
472"inactive before the display goes to sleep."
473msgstr ""
474"Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът се "
475"захранва от батерии."
476
477#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:76
478msgid ""
479"The brightness of the display when on AC power. Possible values are between "
480"0 and 100."
481msgstr ""
482"Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа. Възможните стойности са между "
483"0 и 100."
484
485#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:77
486msgid ""
487"The brightness of the display when on battery power. Possible values are "
488"between 0 and 100."
489msgstr ""
490"Яркост на екрана при захранване от батерии. Възможните стойности са между 0 "
491"и 100."
492
493#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:78
494msgid "The brightness of the screen when idle"
495msgstr "Яркост на екрана при бездействие"
496
497#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:79
498msgid "The cpufreq custom performance value to use when on AC power"
499msgstr ""
500
501#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:80
502msgid "The cpufreq custom performance value to use when on battery power"
503msgstr ""
504
505#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:81
506msgid ""
507"The cpufreq custom performance value to used to scale the processor when on "
508"AC power."
509msgstr ""
510
511#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:82
512msgid ""
513"The cpufreq custom performance value to used to scale the processor when on "
514"battery power."
515msgstr ""
516
517#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:83
518msgid "The cpufreq policy to use when on AC power"
519msgstr ""
520
521#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:84
522#, fuzzy
523msgid "The cpufreq policy to use when on battery power"
524msgstr "екранът бе затворен при захранване от батерии"
525
526#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:85
527#, fuzzy
528msgid ""
529"The cpufreq policy to used to scale the processor when on AC power. Possible "
530"values are ondemand, conservative, powersave, userspace, performance, "
531"nothing."
532msgstr ""
533"Методът на DPMS за изчистването на екрана при захранване от ел. мрежа. "
534"Възможните стойности са „default“ (по подразбиране), „standby“ (в режим "
535"готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
536
537#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:86
538#, fuzzy
539msgid ""
540"The cpufreq policy to used to scale the processor when on battery power. "
541"Possible values are ondemand, conservative, powersave, userspace, "
542"performance, nothing."
543msgstr ""
544"Методът на DPMS за изчистването на екрана при захранване от батерии. "
545"Възможните стойности са „default“ (по подразбиране), „standby“ (в режим "
546"готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
547
548#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:87
549msgid "The damping factor for the rate"
550msgstr "Коефициент за експоненциално усредняване"
551
552#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:88
553msgid "The maximum duration of time displayed on the x-axis of the graph."
554msgstr "Максималната продължителност време показвана на оста x на графиката."
555
556#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:89
557msgid "The maximum time displayed on the graph"
558msgstr "Максималното време показвано на графиката"
559
560#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:90
561msgid ""
562"The percentage of the battery when it is considered critical. Only valid "
563"when use_time_for_policy is false."
564msgstr ""
565"Процентът на заряд на батерията, който се счита за критично нисък. Тази "
566"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
567
568#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:91
569msgid ""
570"The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when "
571"use_time_for_policy is false."
572msgstr ""
573"Процентът на заряд на батерията, който се счита за нисък. Тази стойност е "
574"валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
575
576#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:92
577msgid ""
578"The percentage of the battery when it is considered very low. Only valid "
579"when use_time_for_policy is false."
580msgstr ""
581"Процентът на заряд на батерията, който се счита за много нисък. Тази "
582"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
583
584#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:93
585msgid ""
586"The percentage of the battery when the critical action is performed. Only "
587"valid when use_time_for_policy is false."
588msgstr ""
589"Процентът на заряд на батерията, когато се предприема действие за критично "
590"нисък заряд. Тази стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
591
592#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:94
593msgid ""
594"The time remaining in seconds of the battery when critical action is taken. "
595"Only valid when use_time_for_policy is true."
596msgstr ""
597"Оставащото време на батерията в секунди, когато се предприема действие за "
598"критично нисък заряд. Тази стойност е валидна, само ако "
599"„use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
600
601#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:95
602msgid ""
603"The time remaining in seconds of the battery when it is considered critical. "
604"Only valid when use_time_for_policy is true."
605msgstr ""
606"Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за критично ниско. "
607"Тази стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
608
609#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:96
610msgid ""
611"The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. Only "
612"valid when use_time_for_policy is true."
613msgstr ""
614"Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за ниско. Тази "
615"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
616
617#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:97
618msgid ""
619"The time remaining in seconds of the battery when it is considered very low. "
620"Only valid when use_time_for_policy is true."
621msgstr ""
622"Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за много ниско. Тази "
623"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
624
625#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:98
626msgid "The time remaining when action is taken"
627msgstr "Оставащото време при предприемане на действие"
628
629#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:99
630msgid "The time remaining when critical"
631msgstr "Оставащото време, за да е критично ниско"
632
633#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:100
634msgid "The time remaining when low"
635msgstr "Оставащото време, за да е ниско"
636
637#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:101
638msgid "The time remaining when very low"
639msgstr "Оставащото време, за да е много ниско"
640
641#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:102
642msgid ""
643"The type of sleeping that should be performed when the computer is inactive. "
644"Possible values are \"hibernate\", \"suspend\" and \"nothing\"."
645msgstr ""
646"Видът на приспиването при бездействие на компютъра. Възможните стойности са "
647"„hibernate“, „suspend“ и „nothing“."
648
649#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:103
650msgid ""
651"The value of the damping factor used when calculating the exponentially "
652"weighted average of the rate. Increasing this value will increase the "
653"damping effect of the rate calculations, which makes the time remaining more "
654"accurate, but the graphs less responsive."
655msgstr ""
656"Стойността на коефициента за претеглено експоненциално усреднаване. "
657"Увеличаването на тази стойност прави усреднаването по-силно, което прави "
658"изчисленията за оставащото време по-точни, но графиките - по-гладки."
659
660#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:104
661msgid ""
662"This is the laptop panel screen brightness used when the session is idle. "
663"Only valid when use_time_for_policy is true."
664msgstr ""
665"Яркост на екрана на преносимия компютър при бездействие. Тази стойност е "
666"валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ИСТИНА."
667
668#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:105
669msgid "UPS critical low action"
670msgstr "Критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
671
672#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:106
673msgid "Use gnome-screensaver lock setting"
674msgstr "Използване на настройките на заключването на gnome-screensaver"
675
676#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:107
677msgid "When to show the notification icon"
678msgstr "Кога да се показва иконата за уведомяване"
679
680#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:108
681msgid ""
682"Whether or not niced processes should be considered on processor load "
683"calculation"
684msgstr ""
685
686#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:109
687msgid "Whether to hibernate, suspend or do nothing when inactive"
688msgstr ""
689"Дали компютърът да се приспива, дълбоко да се приспива или нищо да не се "
690"прави, когато компютърът бездейства"
691
692#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:110
693msgid "Whether to use time-based notifications"
694msgstr "Дали да се ползва уведомяване по време"
695
696#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:111
697msgid ""
698"Whether we should save the GNOME session state when performing a shutdown."
699msgstr ""
700
701#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:112
702msgid "Whether we should save the session when performing a shutdown"
703msgstr ""
704
705#: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.h:1
706msgid "Configure power management"
707msgstr "Настройки на управлението на захранването"
708
709#: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.h:2
710msgid "Power Management"
711msgstr "Управление на захранването"
712
713#: ../data/gpm-feedback-widget.glade.h:1
714msgid "Brightness"
715msgstr "Яркост"
716
717#: ../data/gpm-info.glade.h:1
718msgid "<b>Event log</b>"
719msgstr "<b>Дневник на събитията</b>"
720
721#: ../data/gpm-info.glade.h:2
722msgid "<b>Laptop batteries</b>"
723msgstr "<b>Батерии на мобилен компютър</b>"
724
725#: ../data/gpm-info.glade.h:3
726msgid "<b>UPS</b>"
727msgstr "<b>Непрекъсваемо токозахранване</b>"
728
729#: ../data/gpm-info.glade.h:4
730msgid "<b>Wireless devices</b>"
731msgstr "<b>Безжични устройства</b>"
732
733#: ../data/gpm-info.glade.h:5
734msgid "Charge History"
735msgstr "История на зареждането"
736
737#: ../data/gpm-info.glade.h:6
738msgid "Device Information"
739msgstr "Информация за устройства"
740
741#: ../data/gpm-info.glade.h:7
742msgid ""
743"Device type: Laptop battery (1)\n"
744"Technology: Lithium ION"
745msgstr ""
746"Вид устройство: Батерия за мобилен компютър (1)\n"
747"Технология:     Литиево-йонна"
748
749#: ../data/gpm-info.glade.h:9
750msgid "Estimated Time History"
751msgstr "История на прогнозираното време"
752
753#: ../data/gpm-info.glade.h:10
754msgid "Event Log"
755msgstr "Дневник на събитията"
756
757#: ../data/gpm-info.glade.h:11
758msgid "Last full: 22022mWh"
759msgstr "Последно пълно зареждане: 22022mWh"
760
761#: ../data/gpm-info.glade.h:12
762msgid "More"
763msgstr "Още"
764
765#: ../data/gpm-info.glade.h:13
766msgid "Power History"
767msgstr "История на заряда"
768
769#: ../data/gpm-info.glade.h:14 ../src/gpm-manager.c:1606
770#: ../src/gpm-manager.c:1948
771msgid "Power Information"
772msgstr "Информация за заряда"
773
774#: ../data/gpm-info.glade.h:15
775msgid "This shows how the battery charge and discharge rate varies over time."
776msgstr ""
777"Това показва как са се променяли скоростите на зареждане и разреждане на "
778"батерията във времето."
779
780#: ../data/gpm-info.glade.h:16
781msgid "This shows how the battery percentage charge varies over time."
782msgstr "Това показва как се е променял процента на зареденост във времето"
783
784#: ../data/gpm-info.glade.h:17
785msgid ""
786"This shows how the remaining time until charged or discharged varies over "
787"time."
788msgstr ""
789"Това показва как се е променяло оставащото време до зареждане или разреждане "
790"във времето."
791
792#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:1
793msgid "Application:"
794msgstr "Приложение:"
795
796#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:2
797msgid "Burning DVD, titled \"My Photos\""
798msgstr "Записване на DVD на име „Моите фотографии“"
799
800#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:3
801msgid "GNOME Acme Foo"
802msgstr "GNOME Acme Foo"
803
804#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:4
805msgid "Inhibit"
806msgstr "Предотвратяване"
807
808#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:5
809msgid "Inhibit Tester"
810msgstr "Тестване на предотвратяването"
811
812#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:6
813msgid "Reason:"
814msgstr "Причина:"
815
816#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:7
817msgid "UnInhibit"
818msgstr "Премахване на предотвратяването"
819
820#: ../data/gpm-prefs.glade.h:1
821msgid "<b>General</b>"
822msgstr "<b>Общи</b>"
823
824#: ../data/gpm-prefs.glade.h:2
825msgid "<b>Notification Area</b>"
826msgstr "<b>Област за уведомяване</b>"
827
828#: ../data/gpm-prefs.glade.h:3
829msgid "<b>Running on AC power</b>"
830msgstr "<b>Захранване от ел. мрежа</b>"
831
832#: ../data/gpm-prefs.glade.h:4
833msgid "<b>Running on Battery Power</b>"
834msgstr "<b>Захранване от батерии</b>"
835
836#: ../data/gpm-prefs.glade.h:5
837msgid "<b>Running on UPS</b>"
838msgstr "<b>Захранване непрекъсваемо токозахранване</b>"
839
840#: ../data/gpm-prefs.glade.h:6
841msgid "<b>Sounds</b>"
842msgstr "<b>Звуци</b>"
843
844#: ../data/gpm-prefs.glade.h:7
845msgid "Actions"
846msgstr "Действия"
847
848#: ../data/gpm-prefs.glade.h:8
849msgid "Always _sleep when the lid is closed"
850msgstr "_Задължително приспиване при затваряне на екрана"
851
852#: ../data/gpm-prefs.glade.h:9
853msgid "Custom usage percentage:"
854msgstr ""
855
856#: ../data/gpm-prefs.glade.h:10
857msgid "Display"
858msgstr ""
859
860#: ../data/gpm-prefs.glade.h:11
861msgid "Enable UPS discharge alarm"
862msgstr ""
863
864#: ../data/gpm-prefs.glade.h:12 ../src/gpm-graph-widget.c:96
865msgid "Notification"
866msgstr "Уведомяване"
867
868#: ../data/gpm-prefs.glade.h:13
869msgid "Only display when battery _present"
870msgstr "Показване само при наличие на батерии"
871
872#: ../data/gpm-prefs.glade.h:14
873msgid "Only display when charging or _discharging"
874msgstr "Показване само при _зареждане или разреждане"
875
876#: ../data/gpm-prefs.glade.h:15
877msgid "Power Management Preferences"
878msgstr "Настройки на управлението на захранването"
879
880#: ../data/gpm-prefs.glade.h:16
881msgid "Power processor profile:"
882msgstr ""
883
884#: ../data/gpm-prefs.glade.h:17
885msgid "Processing Speed"
886msgstr ""
887
888#: ../data/gpm-prefs.glade.h:18
889#, fuzzy
890msgid "Put _display to sleep when  inactive for:"
891msgstr "Изгасяне на _екрана след бездействие на компютъра от:"
892
893#: ../data/gpm-prefs.glade.h:19
894#, fuzzy
895msgid "Put _display to sleep when inactive for:"
896msgstr "Изгасяне на _екрана след бездействие на компютъра от:"
897
898#: ../data/gpm-prefs.glade.h:20
899#, fuzzy
900msgid "Put computer to _sleep when inactive for:"
901msgstr "Приспиване на _компютъра след бездействие на компютъра от:"
902
903#: ../data/gpm-prefs.glade.h:21
904msgid "Set display _brightness to:"
905msgstr "_Задаване на яркостта на екрана:"
906
907#: ../data/gpm-prefs.glade.h:22
908msgid "Sleep"
909msgstr ""
910
911#: ../data/gpm-prefs.glade.h:23
912msgid "Sleep _type when inactive:"
913msgstr "Вид _приспиване при бездействие:"
914
915#: ../data/gpm-prefs.glade.h:24
916msgid "Try to set system low power mode"
917msgstr ""
918
919#: ../data/gpm-prefs.glade.h:25
920msgid "Use sound to notify in event of error"
921msgstr ""
922
923#: ../data/gpm-prefs.glade.h:26
924msgid "When UPS _power critical:"
925msgstr "При критично ниско ниво на непрекъсваемото _токозахранване:"
926
927#: ../data/gpm-prefs.glade.h:27
928#, fuzzy
929msgid "When UPS low:"
930msgstr "При критично ниско ниво на непрекъсваемото _токозахранване:"
931
932#: ../data/gpm-prefs.glade.h:28
933msgid "When battery _power critical:"
934msgstr "При критично ниско ниво на _батериите:"
935
936#: ../data/gpm-prefs.glade.h:29
937msgid "When l_aptop lid is closed:"
938msgstr "При _затваряне на екрана:"
939
940#: ../data/gpm-prefs.glade.h:30
941msgid "When power _button is pressed:"
942msgstr "При натискане на _бутона за спиране:"
943
944#: ../data/gpm-prefs.glade.h:31
945msgid "_Always display icon"
946msgstr "_Винаги да се показва икона"
947
948#: ../data/gpm-prefs.glade.h:32
949msgid "_Dim the laptop panel when idle"
950msgstr "_Затъмняване на екрана при бездействие"
951
952#: ../data/gpm-prefs.glade.h:33
953msgid "_Never display icon"
954msgstr "_Никога да не се показва икона"
955
956#: ../data/gpm-prefs.glade.h:34
957msgid "_Only display when battery life is critical"
958msgstr "Показване само при _критично ниско ниво на батериите"
959
960#: ../src/eggtrayicon.c:131
961msgid "Orientation"
962msgstr "Ориентация"
963
964#: ../src/eggtrayicon.c:132
965msgid "The orientation of the tray."
966msgstr "Ориентацията на тавата."
967
968#: ../src/gpm-common.c:60
969msgid "Unknown time"
970msgstr "Неизвестно време"
971
972#: ../src/gpm-common.c:65
973#, c-format
974msgid "%i minute"
975msgid_plural "%i minutes"
976msgstr[0] "%i минута"
977msgstr[1] "%i минути"
978
979#: ../src/gpm-common.c:76
980#, c-format
981msgid "%i hour"
982msgid_plural "%i hours"
983msgstr[0] "%i час"
984msgstr[1] "%i часа"
985
986#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
987#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
988#: ../src/gpm-common.c:82
989#, c-format
990msgid "%i %s, %i %s"
991msgstr "%i %s и %i %s"
992
993#: ../src/gpm-common.c:83
994msgid "hour"
995msgid_plural "hours"
996msgstr[0] "час"
997msgstr[1] "часа"
998
999#: ../src/gpm-common.c:84
1000msgid "minute"
1001msgid_plural "minutes"
1002msgstr[0] "минута"
1003msgstr[1] "минути"
1004
1005#: ../src/gpm-common.h:31
1006msgid "Power Manager for the GNOME desktop"
1007msgstr "Мениджър на захранването за GNOME"
1008
1009#: ../src/gpm-graph-widget.c:74
1010msgid "On AC"
1011msgstr "От ел. мрежа"
1012
1013#: ../src/gpm-graph-widget.c:76
1014msgid "On battery"
1015msgstr "От батерии"
1016
1017#: ../src/gpm-graph-widget.c:78
1018msgid "LCD dim"
1019msgstr "Затъмняване на екрана"
1020
1021#: ../src/gpm-graph-widget.c:80
1022msgid "LCD resume"
1023msgstr "Включване на екрана"
1024
1025#: ../src/gpm-graph-widget.c:82
1026msgid "DPMS off"
1027msgstr "Изключване на DPMS"
1028
1029#: ../src/gpm-graph-widget.c:84
1030msgid "DPMS on"
1031msgstr "Включване на DPMS"
1032
1033#: ../src/gpm-graph-widget.c:86 ../src/gpm-prefs-core.c:90
1034msgid "Suspend"
1035msgstr "Приспиване"
1036
1037#: ../src/gpm-graph-widget.c:88
1038msgid "Resume"
1039msgstr "Включване"
1040
1041#: ../src/gpm-graph-widget.c:90 ../src/gpm-prefs-core.c:92
1042msgid "Hibernate"
1043msgstr "Дълбоко приспиване"
1044
1045#: ../src/gpm-graph-widget.c:92
1046msgid "Lid closed"
1047msgstr "Екранът е затворен"
1048
1049#: ../src/gpm-graph-widget.c:94
1050msgid "Lid opened"
1051msgstr "Екранът е отворен"
1052
1053#: ../src/gpm-graph-widget.c:98
1054msgid "Unknown event!"
1055msgstr "Неизвестно събитие!"
1056
1057#: ../src/gpm-info.c:405
1058msgid "Time"
1059msgstr "Време"
1060
1061#: ../src/gpm-info.c:410
1062msgid "Event"
1063msgstr "Събитие"
1064
1065#: ../src/gpm-info.c:415
1066msgid "Description"
1067msgstr "Описание"
1068
1069#: ../src/gpm-inhibit.c:292
1070#, c-format
1071msgid "<b>%s</b> has stopped the %s from taking place : <i>%s</i>."
1072msgstr "<b>%s</b> предотврати %s: <i>%s</i>."
1073
1074#: ../src/gpm-inhibit.c:296
1075#, c-format
1076msgid "Multiple applications have stopped the %s from taking place."
1077msgstr "Множество приложения предотвратиха настъпването на %s."
1078
1079#: ../src/gpm-inhibit-test.c:159 ../src/gpm-prefs.c:86
1080msgid "GNOME Power Preferences"
1081msgstr "Настройки на захранването"
1082
1083#: ../src/gpm-inhibit-test.c:165
1084msgid "Power Inhibit Test"
1085msgstr "Тест на предотвратяването"
1086
1087#: ../src/gpm-main.c:140
1088msgid "Do not daemonize"
1089msgstr "Да не се минава в режим на демон"
1090
1091#: ../src/gpm-main.c:142 ../src/gpm-prefs.c:82
1092msgid "Show extra debugging information"
1093msgstr "Допълнителна информация за изчистване на грешки"
1094
1095#: ../src/gpm-main.c:144
1096msgid "Exit after a small delay (for debugging)"
1097msgstr "Изход след малко забавяне (за изчистване на грешки)"
1098
1099#: ../src/gpm-main.c:148
1100msgid "GNOME Power Manager"
1101msgstr "Управление на захранването на GNOME"
1102
1103#: ../src/gpm-manager.c:251
1104#, c-format
1105msgid "Request to %s"
1106msgstr "Заявка към %s"
1107
1108#: ../src/gpm-manager.c:669
1109msgid "On battery power"
1110msgstr "От батерии"
1111
1112#: ../src/gpm-manager.c:684
1113msgid "Display power management activated"
1114msgstr "Управлението на захранването на екрана е включено"
1115
1116#: ../src/gpm-manager.c:700
1117msgid "Laptop lid is closed"
1118msgstr "Екранът е затворен"
1119
1120#: ../src/gpm-manager.c:889
1121#, c-format
1122msgid "%s because %s"
1123msgstr "%s поради %s"
1124
1125#: ../src/gpm-manager.c:925
1126msgid "Doing nothing"
1127msgstr "Не се прави нищо"
1128
1129#: ../src/gpm-manager.c:929 ../src/gpm-manager.c:1402
1130#: ../src/gpm-manager.c:2582
1131msgid "Suspending computer"
1132msgstr "Приспиване на компютъра"
1133
1134#: ../src/gpm-manager.c:934 ../src/gpm-manager.c:1416
1135#: ../src/gpm-manager.c:2557
1136msgid "Hibernating computer"
1137msgstr "Дълбоко приспиване на компютъра"
1138
1139#: ../src/gpm-manager.c:939
1140msgid "DPMS blanking screen"
1141msgstr "Изчистване на екрана от DPMS"
1142
1143#: ../src/gpm-manager.c:944 ../src/gpm-manager.c:1431
1144msgid "Shutting down computer"
1145msgstr "Спиране на компютъра"
1146
1147#: ../src/gpm-manager.c:949
1148msgid "GNOME interactive logout"
1149msgstr "Излизане от системата на GNOME със запитване"
1150
1151#: ../src/gpm-manager.c:1229 ../src/gpm-manager.c:1326
1152msgid "Resuming computer"
1153msgstr "Събуждане на компютъра"
1154
1155#: ../src/gpm-manager.c:1246
1156msgid "Hibernate Problem"
1157msgstr "Проблем при дълбокото приспиване"
1158
1159#: ../src/gpm-manager.c:1247
1160#, fuzzy, c-format
1161msgid "HAL failed to %s. Check the help file for common problems."
1162msgstr ""
1163"HAL не успя да %s. Проверете страницата с <a href=\"%s\">често задаваните "
1164"въпроси</a>, за да потърсите решение."
1165
1166#: ../src/gpm-manager.c:1249
1167msgid "hibernate"
1168msgstr "дълбоко да приспи"
1169
1170#: ../src/gpm-manager.c:1338
1171#, c-format
1172msgid "Battery charged %imWh during suspend"
1173msgstr "Батерията се зареди с %i mWh след приспиването"
1174
1175#: ../src/gpm-manager.c:1341
1176#, c-format
1177msgid "Battery discharged %imWh during suspend"
1178msgstr "Батерията се разреди с %i mWh след приспиването<"
1179
1180#: ../src/gpm-manager.c:1362
1181#, fuzzy, c-format
1182msgid ""
1183"Your computer failed to %s.\n"
1184"Check the help file for common problems."
1185msgstr ""
1186"Компютърът не успя да се %s.\n"
1187"Проверете страницата с <a href=\"%s\">често задаваните въпроси</a>, за да "
1188"потърсите решение."
1189
1190#: ../src/gpm-manager.c:1364
1191msgid "suspend"
1192msgstr "приспи"
1193
1194#: ../src/gpm-manager.c:1365
1195msgid "Suspend Problem"
1196msgstr "Проблем при приспиване"
1197
1198#: ../src/gpm-manager.c:1403
1199msgid "the DBUS method Suspend() was invoked"
1200msgstr "методът Suspend() на DBUS бе извикан"
1201
1202#: ../src/gpm-manager.c:1417
1203msgid "the DBUS method Hibernate() was invoked"
1204msgstr "методът Hibernate() на DBUS бе извикан"
1205
1206#: ../src/gpm-manager.c:1432
1207msgid "the DBUS method Shutdown() was invoked"
1208msgstr "методът Shutdown() на DBUS бе извикан"
1209
1210#: ../src/gpm-manager.c:1446
1211msgid "Rebooting computer"
1212msgstr "Рестартиране на компютъра"
1213
1214#: ../src/gpm-manager.c:1447
1215msgid "the DBUS method Reboot() was invoked"
1216msgstr "методът Reboot() на DBUS бе извикан"
1217
1218#: ../src/gpm-manager.c:1506
1219msgid "Screen resume"
1220msgstr "Включване на екрана"
1221
1222#: ../src/gpm-manager.c:1507
1223msgid "idle mode ended"
1224msgstr "край на бездействането"
1225
1226#: ../src/gpm-manager.c:1537
1227msgid "Screen dim"
1228msgstr "Затъмняване на екрана"
1229
1230#: ../src/gpm-manager.c:1538
1231msgid "idle mode started"
1232msgstr "начало на бездействието"
1233
1234#. can only be hibernate or suspend
1235#: ../src/gpm-manager.c:1556
1236msgid "the system state is idle"
1237msgstr "системата бездейства"
1238
1239#: ../src/gpm-manager.c:1630
1240msgid "the power button has been pressed"
1241msgstr "бутонът за включване/изключване бе натиснат"
1242
1243#: ../src/gpm-manager.c:1649
1244msgid "the suspend button has been pressed"
1245msgstr "бутонът за приспиване бе натиснат"
1246
1247#: ../src/gpm-manager.c:1669
1248msgid "the hibernate button has been pressed"
1249msgstr "бутонът за дълбоко приспиване бе натиснат"
1250
1251#: ../src/gpm-manager.c:1696
1252msgid "The laptop lid has been closed"
1253msgstr "Екранът на мобилния компютър бе затворен"
1254
1255#: ../src/gpm-manager.c:1701
1256msgid "The laptop lid has been re-opened"
1257msgstr "Екранът на мобилния компютър бе отворен"
1258
1259#: ../src/gpm-manager.c:1719
1260msgid "the lid has been closed on ac power"
1261msgstr "екранът бе затворен при захранване от ел. мрежа"
1262
1263#: ../src/gpm-manager.c:1724
1264msgid "the lid has been closed on battery power"
1265msgstr "екранът бе затворен при захранване от батерии"
1266
1267#: ../src/gpm-manager.c:1729
1268msgid "Turning LCD panel back on"
1269msgstr "Повторно включване на екрана"
1270
1271#: ../src/gpm-manager.c:1730
1272msgid "laptop lid re-opened"
1273msgstr "екранът е отворен отново"
1274
1275#: ../src/gpm-manager.c:1847
1276msgid "AC adapter inserted"
1277msgstr "Включен е адаптер за ел. мрежа"
1278
1279#: ../src/gpm-manager.c:1851
1280msgid "AC adapter removed"
1281msgstr "Изключен е адаптер за ел. мрежа"
1282
1283#: ../src/gpm-manager.c:1861
1284msgid "the lid has been closed, and the ac adapter removed (and gconf is okay)"
1285msgstr "екранът бе затворен, а адаптерът за ел. мрежа - махнат (gconf е наред)"
1286
1287#: ../src/gpm-manager.c:1942
1288msgid "Power Critically Low"
1289msgstr "Критично ниско ниво на заряда"
1290
1291#: ../src/gpm-manager.c:1944
1292msgid "Power Very Low"
1293msgstr "Много ниско ниво на заряда"
1294
1295#: ../src/gpm-manager.c:1946
1296msgid "Power Low"
1297msgstr "Ниско ниво на заряда"
1298
1299#: ../src/gpm-manager.c:1968
1300msgid "battery is critically low"
1301msgstr "критично ниско ниво на батерията"
1302
1303#: ../src/gpm-manager.c:2013
1304msgid "Your battery is now fully charged"
1305msgstr "Батериите са напълно заредени"
1306
1307#: ../src/gpm-manager.c:2014
1308msgid "Battery Charged"
1309msgstr "Батериите са заредени"
1310
1311#: ../src/gpm-manager.c:2079
1312msgid ""
1313"The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</"
1314"b> when the battery becomes completely empty."
1315msgstr ""
1316"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде <b>изгасен</b>, "
1317"когато батерията напълно се изчерпи."
1318
1319#: ../src/gpm-manager.c:2084
1320msgid ""
1321"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1322"suspend.<br><b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your "
1323"computer in a suspended state."
1324msgstr ""
1325"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде приспан. "
1326"<br><b>БЕЛЕЖКА:</b> За поддържането на компютъра в това състояние е "
1327"необходим малък заряд на батерията."
1328
1329#: ../src/gpm-manager.c:2090
1330msgid ""
1331"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1332"hibernate."
1333msgstr ""
1334"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде дълбоко приспан."
1335
1336#: ../src/gpm-manager.c:2094
1337msgid ""
1338"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1339"shutdown."
1340msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изгасен."
1341
1342#: ../src/gpm-manager.c:2107
1343msgid "The AC Power has been unplugged. The system is now using battery power."
1344msgstr ""
1345"Захранването от електрическата мрежа е изключено. Системата работи на "
1346"батерии."
1347
1348#: ../src/gpm-manager.c:2114
1349#, c-format
1350msgid ""
1351"You have approximately <b>%s</b> of remaining battery life (%d%%). Plug in "
1352"your AC Adapter to avoid losing data."
1353msgstr ""
1354"Остава Ви приблизително <b>%s</b> живот на батерията (%d%%). Включете се към "
1355"захранването от електрическата мрежа, за да не загубите данни."
1356
1357#: ../src/gpm-manager.c:2201
1358msgid ""
1359"The UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> "
1360"when the UPS becomes completely empty."
1361msgstr ""
1362"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде <b>изгасен</b>, "
1363"когато непрекъсваемото токозахранване се изтощи."
1364
1365#: ../src/gpm-manager.c:2206
1366msgid ""
1367"The UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
1368msgstr ""
1369"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде дълбоко приспан."
1370
1371#: ../src/gpm-manager.c:2210
1372msgid ""
1373"The UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
1374msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изгасен."
1375
1376#: ../src/gpm-manager.c:2217
1377msgid "UPS is critically low"
1378msgstr "Критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
1379
1380#: ../src/gpm-manager.c:2220
1381msgid "Your system is running on backup power!"
1382msgstr "Компютърът работи на резервно захранване!"
1383
1384#: ../src/gpm-manager.c:2224
1385#, c-format
1386msgid ""
1387"You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%d%%). Restore "
1388"power to your computer to avoid losing data."
1389msgstr ""
1390"Остава Ви приблизително <b>%s</b> живот на непрекъсваемото токозахранване (%d"
1391"%%). Включете се към захранването от електрическата мрежа, за да не загубите "
1392"данни."
1393
1394#: ../src/gpm-manager.c:2313
1395#, c-format
1396msgid ""
1397"The %s device attached to this computer is low in power (%d%%). This device "
1398"will soon stop functioning if not charged."
1399msgstr ""
1400"Захранването на устройството %s, което е свързано с компютъра, пада (%d%%). "
1401"Ако не го презаредите, то ще спре да функционира."
1402
1403#: ../src/gpm-manager.c:2558
1404msgid "user clicked hibernate from tray menu"
1405msgstr "потребителят натисна дълбокото приспиване от менюто в тавата"
1406
1407#: ../src/gpm-manager.c:2583
1408msgid "user clicked suspend from tray menu"
1409msgstr "потребителят натисна приспиването от менюто в тавата"
1410
1411#: ../src/gpm-power.c:447
1412msgid "Laptop battery"
1413msgstr "Батерия на мобилен компютър"
1414
1415#: ../src/gpm-power.c:449
1416msgid "UPS"
1417msgstr "Непрекъсваемо токозахранване"
1418
1419#: ../src/gpm-power.c:451
1420msgid "Wireless mouse"
1421msgstr "Безжична мишка"
1422
1423#: ../src/gpm-power.c:453
1424msgid "Wireless keyboard"
1425msgstr "Безжична клавиатура"
1426
1427#: ../src/gpm-power.c:455
1428msgid "PDA"
1429msgstr "Цифр. пом."
1430
1431#: ../src/gpm-power.c:457
1432msgid "Unknown"
1433msgstr "Неизвестно"
1434
1435#: ../src/gpm-power.c:475
1436msgid "ups"
1437msgstr "непр. ток-не"
1438
1439#: ../src/gpm-power.c:477
1440msgid "mouse"
1441msgstr "мишка"
1442
1443#: ../src/gpm-power.c:479
1444msgid "keyboard"
1445msgstr "клавиатура"
1446
1447#: ../src/gpm-power.c:481
1448msgid "pda"
1449msgstr "цифр. пом."
1450
1451#: ../src/gpm-power.c:483
1452msgid "unknown"
1453msgstr "неизвестно"
1454
1455#: ../src/gpm-power.c:659
1456#, c-format
1457msgid "<b>Product:</b> %s\n"
1458msgstr "<b>Продукт:</b> %s\n"
1459
1460#: ../src/gpm-power.c:662
1461msgid "<b>Status:</b> Missing\n"
1462msgstr "<b>Състояние:</b> липсва\n"
1463
1464#: ../src/gpm-power.c:664
1465msgid "<b>Status:</b> Charged\n"
1466msgstr "<b>Състояние:</b> заредена\n"
1467
1468#: ../src/gpm-power.c:666
1469msgid "<b>Status:</b> Charging\n"
1470msgstr "<b>Състояние:</b> зареждане\n"
1471
1472#: ../src/gpm-power.c:668
1473msgid "<b>Status:</b> Discharging\n"
1474msgstr "<b>Състояние:</b> разреждане\n"
1475
1476#: ../src/gpm-power.c:671
1477#, c-format
1478msgid "<b>Percentage charge:</b> %i%%\n"
1479msgstr "<b>Процент на зареждането:</b> %i%%\n"
1480
1481#: ../src/gpm-power.c:698
1482#, c-format
1483msgid "<b>Vendor:</b> %s\n"
1484msgstr "<b>Производител:</b> %s\n"
1485
1486#: ../src/gpm-power.c:706 ../src/gpm-power.c:711
1487msgid "Lithium ion"
1488msgstr "Литиево-йонна"
1489
1490#: ../src/gpm-power.c:708 ../src/gpm-power.c:713
1491msgid "Lead acid"
1492msgstr "Оловна"
1493
1494#: ../src/gpm-power.c:715
1495#, fuzzy
1496msgid "Lithium Polymer"
1497msgstr "Литиево-йонна"
1498
1499#: ../src/gpm-power.c:717
1500msgid "Nickel Metal Hydride"
1501msgstr ""
1502
1503#: ../src/gpm-power.c:723
1504#, c-format
1505msgid "<b>Technology:</b> %s\n"
1506msgstr "<b>Технология:</b> %s\n"
1507
1508#: ../src/gpm-power.c:726
1509#, c-format
1510msgid "<b>Serial number:</b> %s\n"
1511msgstr "<b>Сериен номер:</b> %s\n"
1512
1513#: ../src/gpm-power.c:729
1514#, c-format
1515msgid "<b>Model:</b> %s\n"
1516msgstr "<b>Модел:</b> %s\n"
1517
1518#: ../src/gpm-power.c:734
1519#, c-format
1520msgid "<b>Remaining time:</b> %s\n"
1521msgstr "<b>Оставащо време:</b> %s\n"
1522
1523#: ../src/gpm-power.c:740
1524msgid "Excellent"
1525msgstr "Отлично"
1526
1527#: ../src/gpm-power.c:742
1528msgid "Good"
1529msgstr "Чудесно"
1530
1531#: ../src/gpm-power.c:744
1532msgid "Fair"
1533msgstr "Приемливо"
1534
1535#: ../src/gpm-power.c:746
1536msgid "Poor"
1537msgstr "Лошо"
1538
1539#: ../src/gpm-power.c:748
1540#, c-format
1541msgid "<b>Capacity:</b> %i%% (%s)\n"
1542msgstr "<b>Капацитет:</b> %i%% (%s)\n"
1543
1544#: ../src/gpm-power.c:754 ../src/gpm-power.c:778
1545#, c-format
1546msgid "<b>Current charge:</b> %.1f %s\n"
1547msgstr "<b>Текущ заряд:</b> %.1f %s\n"
1548
1549#: ../src/gpm-power.c:759
1550#, c-format
1551msgid "<b>Last full charge:</b> %.1f %s\n"
1552msgstr "<b>Последно пълно зареждане:</b> %.1f %s\n"
1553
1554#: ../src/gpm-power.c:763 ../src/gpm-power.c:782
1555#, c-format
1556msgid "<b>Design charge:</b> %.1f %s\n"
1557msgstr "<b>Проектен заряд:</b> %.1f %s\n"
1558
1559#: ../src/gpm-power.c:767
1560#, c-format
1561msgid "<b>Charge rate (raw):</b> %.1f %sh\n"
1562msgstr "<b>Скорост на зареждане (моментна):</b> %.1f %sh\n"
1563
1564#: ../src/gpm-power.c:771
1565#, c-format
1566msgid "<b>Charge rate (smoothed):</b> %.1f %sh\n"
1567msgstr "<b>Скорост на зареждане (усреднена):</b> %.1f %sh\n"
1568
1569#: ../src/gpm-power.c:1234
1570#, fuzzy, c-format
1571msgid "%s fully charged (%i%%)\n"
1572msgstr "пълен заряд"
1573
1574#: ../src/gpm-power.c:1240
1575#, fuzzy, c-format
1576msgid "%s %s remaining (%i%%)\n"
1577msgstr "остават %s"
1578
1579#. don't display "Unknown remaining"
1580#: ../src/gpm-power.c:1244
1581#, fuzzy, c-format
1582msgid "%s discharging (%i%%)\n"
1583msgstr "разреждане"
1584
1585#: ../src/gpm-power.c:1251
1586#, fuzzy, c-format
1587msgid "%s %s until charged (%i%%)\n"
1588msgstr "%s до зареждане"
1589
1590#. don't display "Unknown remaining"
1591#: ../src/gpm-power.c:1255
1592#, fuzzy, c-format
1593msgid "%s charging (%i%%)\n"
1594msgstr "разреждане"
1595
1596#. only enable this if discharging on UPS, for details see:
1597#. http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=329027
1598#: ../src/gpm-power.c:1294
1599msgid "Computer is running on backup power\n"
1600msgstr "Компютърът работи на резервно захранване\n"
1601
1602#: ../src/gpm-power.c:1297
1603msgid "Computer is running on AC power\n"
1604msgstr "Компютърът работи на захранване от ел. мрежа\n"
1605
1606#: ../src/gpm-power.c:1300
1607msgid "Computer is running on battery power\n"
1608msgstr "Компютърът работи на захранване от батерии\n"
1609
1610#: ../src/gpm-prefs.c:99
1611msgid "Power Preferences"
1612msgstr "Настройки на захранването"
1613
1614#. The text that should appear in the action combo boxes
1615#: ../src/gpm-prefs-core.c:89
1616msgid "Ask me"
1617msgstr "Запитване към потребителя"
1618
1619#: ../src/gpm-prefs-core.c:91
1620msgid "Shutdown"
1621msgstr "Изключване"
1622
1623#: ../src/gpm-prefs-core.c:93
1624msgid "Blank screen"
1625msgstr "Изчистване на екрана"
1626
1627#: ../src/gpm-prefs-core.c:94 ../src/gpm-prefs-core.c:102
1628msgid "Do nothing"
1629msgstr "Да не се прави нищо"
1630
1631#. The text that should appear in the processor combo box
1632#: ../src/gpm-prefs-core.c:97
1633msgid "Based on processor load"
1634msgstr ""
1635
1636#: ../src/gpm-prefs-core.c:98
1637msgid "Automatic power saving"
1638msgstr ""
1639
1640#: ../src/gpm-prefs-core.c:99
1641msgid "Maximum power saving"
1642msgstr ""
1643
1644#: ../src/gpm-prefs-core.c:100
1645msgid "Custom"
1646msgstr ""
1647
1648#: ../src/gpm-prefs-core.c:101
1649msgid "Maximum speed"
1650msgstr ""
1651
1652#: ../src/gpm-prefs-core.c:246
1653msgid "Never"
1654msgstr "Никога"
1655
1656#: ../src/gpm-tray-icon.c:112
1657msgid "_Suspend"
1658msgstr "_Приспиване"
1659
1660#: ../src/gpm-tray-icon.c:113
1661msgid "Suspend the computer"
1662msgstr "Приспиване на компютъра"
1663
1664#: ../src/gpm-tray-icon.c:114
1665msgid "Hi_bernate"
1666msgstr "_Дълбоко приспиване"
1667
1668#: ../src/gpm-tray-icon.c:115
1669msgid "Make the computer go to sleep"
1670msgstr "Приспиване на компютъра"
1671
1672#: ../src/gpm-tray-icon.c:116
1673msgid "_Preferences"
1674msgstr "_Настройки"
1675
1676#: ../src/gpm-tray-icon.c:118
1677msgid "_Information"
1678msgstr "_Информация"
1679
1680#: ../src/gpm-tray-icon.c:120
1681msgid "_Statistics"
1682msgstr ""
1683
1684#: ../src/gpm-tray-icon.c:122
1685msgid "_Help"
1686msgstr "_Помощ"
1687
1688#: ../src/gpm-tray-icon.c:124
1689msgid "_About"
1690msgstr "_Относно"
1691
1692#: ../src/gpm-tray-icon.c:354
1693msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
1694msgstr "Лиценз - ОПЛ на GNU, версия 2"
1695
1696#: ../src/gpm-tray-icon.c:355
1697msgid ""
1698"Power Manager is free software; you can redistribute it and/or\n"
1699"modify it under the terms of the GNU General Public License\n"
1700"as published by the Free Software Foundation; either version 2\n"
1701"of the License, or (at your option) any later version."
1702msgstr ""
1703"Програмата за управлението на захранването на GNOME е свободен\n"
1704"софтуер. Можете да я разпространявате според условията на версия\n"
1705"2 или по-висока (по Ваш избор) на Общия публичен лиценз на GNU,\n"
1706"който е публикуван от Фондацията за свободен софтуер,"
1707
1708#: ../src/gpm-tray-icon.c:359
1709msgid ""
1710"Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,\n"
1711"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
1712"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
1713"GNU General Public License for more details."
1714msgstr ""
1715"Програмата за управление на захранването на GNOME се разпространява с\n"
1716"надеждата да е полезна, но БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, дори и подразбиращата\n"
1717"се ПРИГОДНОСТ или ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА. За подробности\n"
1718"прегледайте Общия публичен лиценз на GNU."
1719
1720#: ../src/gpm-tray-icon.c:363
1721msgid ""
1722"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
1723"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
1724"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA\n"
1725"02110-1301, USA."
1726msgstr ""
1727"Трябва да сте получили копие на Общия публичен лиценз на GNU\n"
1728"заедно с тази програма. Ако се сте - пишете на Фондацията за\n"
1729"свободен софтуер на адрес:\n"
1730"Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, \n"
1731"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
1732
1733#: ../src/gpm-tray-icon.c:368
1734msgid "translator-credits"
1735msgstr ""
1736"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
1737"\n"
1738"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1739"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1740"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1741
1742#~ msgid "<b>Brightness</b>"
1743#~ msgstr "<b>Яркост</b>"
1744
1745#~ msgid "<b>Sleep</b>"
1746#~ msgstr "<b>Приспиване</b>"
1747
1748#~ msgid "General"
1749#~ msgstr "Общи"
1750
1751#~ msgid "Prefer power savings over performance"
1752#~ msgstr "Да се предпочита ниската консумация пред производителността"
1753
1754#~ msgid "charging"
1755#~ msgstr "зареждане"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.