source: desktop/gnome-power-manager.HEAD.bg.po @ 779

Last change on this file since 779 was 779, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

gnome-power-manager: обновявам HEAD (1), за да тествам известяванията до dict-notifications.

File size: 66.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gnome-power-manager po file.
2# Copyright (C) 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the
4# gnome-power-manager package.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gnome-power-manager\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2006-09-02 10:43+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2006-09-02 10:56+0300\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#. common descriptions of this program
21#: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.h:1 ../src/gpm-common.h:30
22msgid "Power Manager"
23msgstr "Управление на захранването"
24
25#: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.h:2
26msgid "Power management daemon"
27msgstr "Демон за управление на захранването"
28
29#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:1
30msgid ""
31"After resume, gnome-power-manager will suppress policy actions for a number "
32"of seconds to allow messages to settle and HAL to refresh. Commonly five "
33"seconds is enough while not being so long that the user gets confused."
34msgstr ""
35"След включването gnome-power-manager няма да изпълнява действията в "
36"политиката за известно време, за да се позволи на съобщенията да се "
37"успокоят, а HAL да се обнови. Най-често пет секунди са достатъчни, като в "
38"този кратък интервал потребителят не може да се обърка."
39
40#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:2
41msgid "Allow Suspend and Hibernate in the menu"
42msgstr "Включване на приспиването и дълбокото приспиване в менюто"
43
44#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:3
45msgid "Battery critical low action"
46msgstr "Действие при критично ниско ниво на батерията"
47
48#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:4
49msgid "Check CPU load before sleeping"
50msgstr "Проверка на натоварването на процесора преди заспиване"
51
52#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:5
53msgid "Check network utilization before sleeping"
54msgstr "Проверка на натоварването на мрежата преди заспиване"
55
56#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:6
57msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on AC power"
58msgstr "Затъмняване на екрана след период на бездействие и захранване от ел. мрежа"
59
60#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:7
61msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on battery power"
62msgstr "Затъмняване на екрана след период на бездействие и захранване от батерии"
63
64#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:8
65msgid ""
66"Display options for the notification icon. Valid options are \"never\", "
67"\"critical\", \"charge\", \"present\" and \"always\"."
68msgstr ""
69"Настройки на иконата за известяване. Валидни опции са „never“ (никога), "
70"„critical“ (при критично ниско ниво), „charge“ (при зареждане), "
71"„present“ (при наличие) и „always“ (винаги)."
72
73#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:9
74msgid "Hibernate button action"
75msgstr "Действие на бутона за дълбоко приспиване"
76
77#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:10
78msgid "Hibernate enabled"
79msgstr "Дълбокото приспиване е включено"
80
81#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:11
82msgid "If DBUS inhibit requests should be ignored from other programs."
83msgstr ""
84"Дали заявките за предотвратяване от DBUS да се игнорират от другите програми."
85
86#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:12
87msgid "If DBUS inhibit requests should be ignored."
88msgstr "Дали заявките за предотвратяване от DBUS да се игнорират."
89
90#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:13
91msgid ""
92"If a notification message should be displayed after the suspend or hibernate "
93"failed."
94msgstr ""
95"Дали да се предупреждава след неуспех при пробването да се приспи или "
96"дълбоко да се приспи компютъра"
97
98#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:14
99msgid ""
100"If a notification message should be displayed when the battery is fully "
101"charged."
102msgstr "Дали да се предупреждава при пълното зареждане на батерията"
103
104#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:15
105msgid "If network utilization should be checked before doing the idle action."
106msgstr ""
107"Проверка на натоварването на мрежата преди извършване на действие за "
108"състоянието на бездействие."
109
110#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:16
111msgid ""
112"If niced processes are considered, they can cause a frequency increment even "
113"though their absolute load percentage wouldn't trigger the scaling mechanism "
114"to switch up the frequency."
115msgstr ""
116
117#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:17
118msgid "If the CPU load should be checked before doing the idle action."
119msgstr ""
120"Проверка на натоварването на процесора преди извършване на действие за "
121"състоянието на бездействие."
122
123#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:18
124msgid "If the PC speaker (beeping) should be used"
125msgstr "Дали да се използва звънеца на компютъра"
126
127#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:19
128msgid ""
129"If the PC speaker should be used to beep when the power is low, or inhibit "
130"requests have stopped the policy action."
131msgstr ""
132"Дали да се използва звънеца на компютъра, за да се известява за намаляване "
133"на мощността или за случаите, когато заявки за предотвратяване са спрели "
134"действие по политиката."
135
136#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:20
137msgid ""
138"If the Suspend and Hibernate options should be allowed in the notification "
139"area drop down menu."
140msgstr ""
141"Дали да се включат опциите за приспиване и дълбоко приспиване в падащото "
142"меню в областта за известяване."
143
144#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:21
145msgid ""
146"If the battery event should occur when the lid is shut and the power "
147"disconnected"
148msgstr ""
149"Дали да се подаде събитие свързано с батерията, когато екранът е затворен и "
150"се прекъсне връзката с ел. мрежа"
151
152#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:22
153msgid ""
154"If the battery lid close event should occur (for example 'Suspend when lid "
155"closed on battery') when the lid is previously shut and the AC power "
156"disconnected at a later time."
157msgstr ""
158"Дали да се изпълнява действието при затваряне на екрана (напр. „Приспиване "
159"при затваряне на екрана и захранване от батерии“, когато първо се затваря "
160"екрана, а захранването от ел. мрежа след това се прекъсне."
161
162#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:23
163msgid "If the low-power mode should be enabled when on AC"
164msgstr ""
165"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа"
166
167#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:24
168msgid "If the low-power mode should be enabled when on UPS"
169msgstr ""
170"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от непрекъсваемо "
171"токозахранване"
172
173#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:25
174msgid "If the low-power mode should be enabled when on battery"
175msgstr "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии"
176
177#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:26
178msgid ""
179"If the screen is locked when the screen is turned off. Only used if "
180"lock_use_screensaver_settings is false."
181msgstr ""
182"Дали екранът се заключва след като бъде изгасен. Използва се, само когато "
183"„lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
184
185#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:27
186msgid ""
187"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
188"on AC power."
189msgstr "Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, когато компютърът бездейства и се захранва от ел. мрежа."
190
191#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:28
192msgid ""
193"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
194"on battery power."
195msgstr "Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, когато компютърът бездейства и се захранва от батерии."
196
197#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:29
198msgid "If the system low-power mode should be enabled when on AC power."
199msgstr ""
200"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа."
201
202#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:30
203msgid "If the system low-power mode should be enabled when on UPS power."
204msgstr ""
205"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от непрекъсваемо "
206"токозахранване."
207
208#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:31
209msgid ""
210"If the system low-power mode should be enabled when on laptop battery power."
211msgstr "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии."
212
213#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:32
214msgid "If the user is authorized to hibernate the computer."
215msgstr "Дали потребителят може да приспива дълбоко компютъра"
216
217#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:33
218msgid "If the user is authorized to suspend the computer."
219msgstr "Дали потребителят е упълномощен да приспива компютъра."
220
221#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:34
222msgid "If the user should be notified when the AC adapter is disconnected."
223msgstr "Дали да се предупреждава при махането на адаптера за променлив ток"
224
225#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:35
226msgid ""
227"If time based notifications should be used. If set to false, then the "
228"percentage change is used instead, which may fix a broken ACPI BIOS."
229msgstr ""
230"Дали да се ползва известяване базирано на време. Ако е ЛЪЖА, ще се ползва "
231"процента на заряда, което може да помогне при лошо функциониращ BIOS с ACPI."
232
233#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:36
234msgid ""
235"If to lock the screen when the computer wakes up from a hibernate. Only used "
236"if lock_use_screensaver_settings is false."
237msgstr ""
238"Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от дълбоко "
239"приспиване. Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
240
241#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:37
242msgid ""
243"If to lock the screen when the computer wakes up from a suspend. Only used "
244"if lock_use_screensaver_settings is false."
245msgstr ""
246"Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от приспиване. "
247"Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
248
249#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:38
250msgid ""
251"If to use the screen lock setting of gnome-screensaver to decide to lock the "
252"screen after a hibernate, suspend or blank screen."
253msgstr ""
254"Дали да се използва настройката в gnome-screensaver, за да се реши дали да "
255"се заключва екрана след приспиване, дълбоко приспиване на компютъра или "
256"изчистване на екрана."
257
258#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:39
259msgid "LCD brightness when on AC"
260msgstr "Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа"
261
262#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:40
263msgid "LCD brightness when on battery"
264msgstr "Яркост на екрана при захранване от батерии"
265
266#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:41
267msgid "Laptop lid close action on battery"
268msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от батерии"
269
270#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:42
271msgid "Laptop lid close action when on AC"
272msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от ел. мрежа"
273
274#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:43
275msgid "Lock screen on hibernate"
276msgstr "Заключване на екрана при дълбоко приспиване"
277
278#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:44
279msgid "Lock screen on suspend"
280msgstr "Заключване на екрана при приспиване"
281
282#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:45
283msgid "Lock screen when blanked"
284msgstr "Заключване на екрана при изчистването му"
285
286#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:46
287msgid "Method used to blank screen on AC"
288msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от ел. мрежа"
289
290#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:47
291msgid "Method used to blank screen on battery"
292msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от батерии"
293
294#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:48
295msgid "Notify on a HAL error"
296msgstr "Уведомяване при грешка в HAL"
297
298#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:49
299msgid "Notify when AC adapter is disconnected"
300msgstr "Уведомяване при изключването на адаптера за ел. мрежа"
301
302#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:50
303msgid "Notify when fully charged"
304msgstr "Уведомяване при пълно зареждане на батериите"
305
306#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:51
307msgid "Number of seconds to suppress policy after resume"
308msgstr "Брой секунди за подтискане на политиката след включване"
309
310#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:52
311msgid "Percentage action is taken"
312msgstr "Предприето е действие при достигане на процент заряд"
313
314#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:53
315msgid "Percentage considered critical"
316msgstr "Зарядът е на критично ниско ниво"
317
318#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:54
319msgid "Percentage considered low"
320msgstr "Зарядът се счита за нисък"
321
322#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:55
323msgid "Percentage considered very low"
324msgstr "Зарядът се счита за много нисък"
325
326#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:56
327msgid "Power button action"
328msgstr "Действие на бутона за изключване"
329
330#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:57
331msgid "Sleep timeout computer when on AC"
332msgstr "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от ел. мрежа"
333
334#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:58
335msgid "Sleep timeout computer when on battery"
336msgstr "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от батерии"
337
338#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:59
339msgid "Sleep timeout display when on AC"
340msgstr ""
341"Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от ел. "
342"мрежа"
343
344#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:60
345msgid "Sleep timeout display when on battery"
346msgstr ""
347"Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от батерии"
348
349#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:61
350msgid "Suspend button action"
351msgstr "Действие на бутона за приспиване"
352
353#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:62
354msgid "Suspend enabled"
355msgstr "Приспиването е включено"
356
357#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:63
358msgid ""
359"The DPMS method used to blank the screen when on AC power. Possible values "
360"are \"default\", \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
361msgstr ""
362"Методът на DPMS за изчистването на екрана при захранване от ел. мрежа. "
363"Възможните стойности са „default“ (по подразбиране), „standby“ (в режим "
364"готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
365
366#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:64
367msgid ""
368"The DPMS method used to blank the screen when on battery power. Possible "
369"values are \"default\", \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
370msgstr ""
371"Методът на DPMS за изчистването на екрана при захранване от батерии. "
372"Възможните стойности са „default“ (по подразбиране), „standby“ (в режим "
373"готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
374
375#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:65
376msgid ""
377"The action to take when the UPS is critically low. Possible values are "
378"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
379msgstr ""
380"Действие при критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване. "
381"Възможните стойности са „hibernate“ (дълбоко приспиване), "
382"„suspend“ (приспиване), „shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
383
384#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:66
385msgid ""
386"The action to take when the battery is critically low. Possible values are "
387"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
388msgstr ""
389"Действие при критично ниско ниво на батериите. Възможните стойности са "
390"„hibernate“ (дълбоко приспиване), „suspend“ (приспиване), "
391"„shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
392
393#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:67
394msgid ""
395"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on AC "
396"power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\" and "
397"\"nothing\"."
398msgstr ""
399"Действие при затваряне на екрана и ползване на захранване от ел. мрежа. "
400"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
401"приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
402
403#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:68
404msgid ""
405"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on "
406"battery power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\", "
407"and \"nothing\"."
408msgstr ""
409"Действие при затваряне на екрана и ползване на захранване от батерии. "
410"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
411"приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
412
413#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:69
414msgid ""
415"The action to take when the system hibernate button is pressed. Possible "
416"values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
417"\"nothing\"."
418msgstr ""
419"Действие при натискане на бутона за дълбоко приспиване на системата. "
420"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
421"приспиване), „interactive“ (запитване), „shutdown“ (спиране) и "
422"„nothing“ (нищо)."
423
424#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:70
425msgid ""
426"The action to take when the system power button is pressed. Possible values "
427"are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and \"nothing"
428"\"."
429msgstr ""
430"Действие при натискане на бутона за включване/изключване на системата. "
431"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
432"приспиване), „interactive“ (запитване), „shutdown“ (спиране) и "
433"„nothing“ (нищо)."
434
435#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:71
436msgid ""
437"The action to take when the system suspend button is pressed. Possible "
438"values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
439"\"nothing\"."
440msgstr ""
441"Действие при натискане на бутона за приспиване на системата. Възможните "
442"стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко приспиване), "
443"„interactive“ (запитване), „shutdown“ (спиране) и „nothing“ (нищо)."
444
445#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:72
446msgid ""
447"The amount of time in seconds before the display goes to sleep when the "
448"computer is on AC power."
449msgstr ""
450"Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът се "
451"захранва от ел. мрежа."
452
453#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:73
454msgid ""
455"The amount of time in seconds the computer on AC power needs to be inactive "
456"before it goes to sleep."
457msgstr ""
458"Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато компютърът "
459"се захранва от ел. мрежа и бездейства."
460
461#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:74
462msgid ""
463"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
464"inactive before it goes to sleep."
465msgstr ""
466"Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато компютърът "
467"се захранва от батерии и бездейства."
468
469#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:75
470msgid ""
471"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
472"inactive before the display goes to sleep."
473msgstr ""
474"Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът се "
475"захранва от батерии."
476
477#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:76
478msgid ""
479"The brightness of the display when on AC power. Possible values are between "
480"0 and 100."
481msgstr ""
482"Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа. Възможните стойности са между "
483"0 и 100."
484
485#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:77
486msgid ""
487"The brightness of the display when on battery power. Possible values are "
488"between 0 and 100."
489msgstr ""
490"Яркост на екрана при захранване от батерии. Възможните стойности са между 0 "
491"и 100."
492
493#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:78
494msgid "The brightness of the screen when idle"
495msgstr "Яркост на екрана при бездействие"
496
497#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:79
498msgid "The cpufreq custom performance value to use when on AC power"
499msgstr ""
500
501#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:80
502msgid "The cpufreq custom performance value to use when on battery power"
503msgstr ""
504
505#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:81
506msgid ""
507"The cpufreq custom performance value to used to scale the processor when on "
508"AC power."
509msgstr ""
510
511#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:82
512msgid ""
513"The cpufreq custom performance value to used to scale the processor when on "
514"battery power."
515msgstr ""
516
517#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:83
518msgid "The cpufreq policy to use when on AC power"
519msgstr ""
520
521#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:84
522#, fuzzy
523msgid "The cpufreq policy to use when on battery power"
524msgstr "екранът бе затворен при захранване от батерии"
525
526#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:85
527#, fuzzy
528msgid ""
529"The cpufreq policy to used to scale the processor when on AC power. Possible "
530"values are ondemand, conservative, powersave, userspace, performance, "
531"nothing."
532msgstr ""
533"Методът на DPMS за изчистването на екрана при захранване от ел. мрежа. "
534"Възможните стойности са „default“ (по подразбиране), „standby“ (в режим "
535"готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
536
537#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:86
538#, fuzzy
539msgid ""
540"The cpufreq policy to used to scale the processor when on battery power. "
541"Possible values are ondemand, conservative, powersave, userspace, "
542"performance, nothing."
543msgstr ""
544"Методът на DPMS за изчистването на екрана при захранване от батерии. "
545"Възможните стойности са „default“ (по подразбиране), „standby“ (в режим "
546"готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
547
548#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:87
549msgid "The damping factor for the rate"
550msgstr "Коефициент за експоненциално усредняване"
551
552#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:88
553msgid "The maximum duration of time displayed on the x-axis of the graph."
554msgstr "Максималната продължителност време показвана на оста x на графиката."
555
556#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:89
557msgid "The maximum time displayed on the graph"
558msgstr "Максималното време показвано на графиката"
559
560#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:90
561msgid ""
562"The percentage of the battery when it is considered critical. Only valid "
563"when use_time_for_policy is false."
564msgstr ""
565"Процентът на заряд на батерията, който се счита за критично нисък. Тази "
566"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
567
568#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:91
569msgid ""
570"The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when "
571"use_time_for_policy is false."
572msgstr ""
573"Процентът на заряд на батерията, който се счита за нисък. Тази стойност е "
574"валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
575
576#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:92
577msgid ""
578"The percentage of the battery when it is considered very low. Only valid "
579"when use_time_for_policy is false."
580msgstr ""
581"Процентът на заряд на батерията, който се счита за много нисък. Тази "
582"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
583
584#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:93
585msgid ""
586"The percentage of the battery when the critical action is performed. Only "
587"valid when use_time_for_policy is false."
588msgstr ""
589"Процентът на заряд на батерията, когато се предприема действие за критично "
590"нисък заряд. Тази стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
591
592#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:94
593msgid ""
594"The time remaining in seconds of the battery when critical action is taken. "
595"Only valid when use_time_for_policy is true."
596msgstr ""
597"Оставащото време на батерията в секунди, когато се предприема действие за "
598"критично нисък заряд. Тази стойност е валидна, само ако "
599"„use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
600
601#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:95
602msgid ""
603"The time remaining in seconds of the battery when it is considered critical. "
604"Only valid when use_time_for_policy is true."
605msgstr ""
606"Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за критично ниско. "
607"Тази стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
608
609#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:96
610msgid ""
611"The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. Only "
612"valid when use_time_for_policy is true."
613msgstr ""
614"Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за ниско. Тази "
615"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
616
617#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:97
618msgid ""
619"The time remaining in seconds of the battery when it is considered very low. "
620"Only valid when use_time_for_policy is true."
621msgstr ""
622"Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за много ниско. Тази "
623"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
624
625#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:98
626msgid "The time remaining when action is taken"
627msgstr "Оставащото време при предприемане на действие"
628
629#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:99
630msgid "The time remaining when critical"
631msgstr "Оставащото време, за да е критично ниско"
632
633#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:100
634msgid "The time remaining when low"
635msgstr "Оставащото време, за да е ниско"
636
637#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:101
638msgid "The time remaining when very low"
639msgstr "Оставащото време, за да е много ниско"
640
641#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:102
642msgid ""
643"The type of sleeping that should be performed when the computer is inactive. "
644"Possible values are \"hibernate\", \"suspend\" and \"nothing\"."
645msgstr ""
646"Видът на приспиването при бездействие на компютъра. Възможните стойности са "
647"„hibernate“, „suspend“ и „nothing“."
648
649#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:103
650msgid ""
651"The value of the damping factor used when calculating the exponentially "
652"weighted average of the rate. Increasing this value will increase the "
653"damping effect of the rate calculations, which makes the time remaining more "
654"accurate, but the graphs less responsive."
655msgstr ""
656"Стойността на коефициента за претеглено експоненциално усреднаване. "
657"Увеличаването на тази стойност прави усреднаването по-силно, което прави "
658"изчисленията за оставащото време по-точни, но графиките - по-гладки."
659
660#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:104
661msgid ""
662"This is the laptop panel screen brightness used when the session is idle. "
663"Only valid when use_time_for_policy is true."
664msgstr ""
665"Яркост на екрана на преносимия компютър при бездействие. Тази стойност е "
666"валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ИСТИНА."
667
668#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:105
669msgid "UPS critical low action"
670msgstr "Критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
671
672#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:106
673msgid "Use gnome-screensaver lock setting"
674msgstr "Използване на настройките на заключването на gnome-screensaver"
675
676#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:107
677msgid "When to show the notification icon"
678msgstr "Кога да се показва иконата за уведомяване"
679
680#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:108
681msgid ""
682"Whether or not niced processes should be considered on processor load "
683"calculation"
684msgstr ""
685
686#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:109
687msgid "Whether to hibernate, suspend or do nothing when inactive"
688msgstr ""
689"Дали компютърът да се приспива, дълбоко да се приспива или нищо да не се "
690"прави, когато компютърът бездейства"
691
692#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:110
693msgid "Whether to use time-based notifications"
694msgstr "Дали да се ползва уведомяване по време"
695
696#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:111
697msgid ""
698"Whether we should save the GNOME session state when performing a shutdown."
699msgstr ""
700
701#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:112
702msgid "Whether we should save the session when performing a shutdown"
703msgstr ""
704
705#: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.h:1
706msgid "Configure power management"
707msgstr "Настройки на управлението на захранването"
708
709#: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.h:2
710msgid "Power Management"
711msgstr "Управление на захранването"
712
713#: ../data/gpm-feedback-widget.glade.h:1
714msgid "Brightness"
715msgstr "Яркост"
716
717#: ../data/gpm-info.glade.h:1
718msgid "<b>Event log</b>"
719msgstr "<b>Дневник на събитията</b>"
720
721#: ../data/gpm-info.glade.h:2
722msgid "<b>Laptop batteries</b>"
723msgstr "<b>Батерии на мобилен компютър</b>"
724
725#: ../data/gpm-info.glade.h:3
726msgid "<b>UPS</b>"
727msgstr "<b>Непрекъсваемо токозахранване</b>"
728
729#: ../data/gpm-info.glade.h:4
730msgid "<b>Wireless devices</b>"
731msgstr "<b>Безжични устройства</b>"
732
733#: ../data/gpm-info.glade.h:5
734msgid "Charge History"
735msgstr "История на зареждането"
736
737#: ../data/gpm-info.glade.h:6
738msgid "Device Information"
739msgstr "Информация за устройства"
740
741#: ../data/gpm-info.glade.h:7
742msgid ""
743"Device type: Laptop battery (1)\n"
744"Technology: Lithium ION"
745msgstr ""
746"Вид устройство: Батерия за мобилен компютър (1)\n"
747"Технология:     Литиево-йонна"
748
749#: ../data/gpm-info.glade.h:9
750msgid "Estimated Time History"
751msgstr "История на прогнозираното време"
752
753#: ../data/gpm-info.glade.h:10
754msgid "Event Log"
755msgstr "Дневник на събитията"
756
757#: ../data/gpm-info.glade.h:11
758msgid "Last full: 22022mWh"
759msgstr "Последно пълно зареждане: 22022mWh"
760
761#: ../data/gpm-info.glade.h:12
762msgid "More"
763msgstr "Още"
764
765#: ../data/gpm-info.glade.h:13
766msgid "Power History"
767msgstr "История на заряда"
768
769#: ../data/gpm-info.glade.h:14 ../src/gpm-manager.c:1606
770#: ../src/gpm-manager.c:1948
771msgid "Power Information"
772msgstr "Информация за заряда"
773
774#: ../data/gpm-info.glade.h:15
775msgid "This shows how the battery charge and discharge rate varies over time."
776msgstr ""
777"Това показва как са се променяли скоростите на зареждане и разреждане на "
778"батерията във времето."
779
780#: ../data/gpm-info.glade.h:16
781msgid "This shows how the battery percentage charge varies over time."
782msgstr "Това показва как се е променял процента на зареденост във времето"
783
784#: ../data/gpm-info.glade.h:17
785msgid ""
786"This shows how the remaining time until charged or discharged varies over "
787"time."
788msgstr ""
789"Това показва как се е променяло оставащото време до зареждане или разреждане "
790"във времето."
791
792#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:1
793msgid "Application:"
794msgstr "Приложение:"
795
796#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:2
797msgid "Burning DVD, titled \"My Photos\""
798msgstr "Записване на DVD на име „Моите фотографии“"
799
800#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:3
801msgid "GNOME Acme Foo"
802msgstr "GNOME Acme Foo"
803
804#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:4
805msgid "Inhibit"
806msgstr "Предотвратяване"
807
808#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:5
809msgid "Inhibit Tester"
810msgstr "Тестване на предотвратяването"
811
812#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:6
813msgid "Reason:"
814msgstr "Причина:"
815
816#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:7
817msgid "UnInhibit"
818msgstr "Премахване на предотвратяването"
819
820#: ../data/gpm-prefs.glade.h:1
821msgid "<b>General</b>"
822msgstr "<b>Общи</b>"
823
824#: ../data/gpm-prefs.glade.h:2
825msgid "<b>Notification Area</b>"
826msgstr "<b>Област за уведомяване</b>"
827
828#: ../data/gpm-prefs.glade.h:3
829#, fuzzy
830msgid "<b>Running on AC power</b>"
831msgstr "Захранване от ел. мрежа"
832
833#: ../data/gpm-prefs.glade.h:4
834#, fuzzy
835msgid "<b>Running on Battery Power</b>"
836msgstr "Захранване от батерии"
837
838#: ../data/gpm-prefs.glade.h:5
839#, fuzzy
840msgid "<b>Running on UPS</b>"
841msgstr "Захранване непрекъсваемо токозахранване"
842
843#: ../data/gpm-prefs.glade.h:6
844#, fuzzy
845msgid "<b>Sounds</b>"
846msgstr "<b>Действия</b>"
847
848#: ../data/gpm-prefs.glade.h:7
849#, fuzzy
850msgid "Actions"
851msgstr "<b>Действия</b>"
852
853#: ../data/gpm-prefs.glade.h:8
854msgid "Always _sleep when the lid is closed"
855msgstr "_Задължително приспиване при затваряне на екрана"
856
857#: ../data/gpm-prefs.glade.h:9
858msgid "Custom usage percentage:"
859msgstr ""
860
861#: ../data/gpm-prefs.glade.h:10
862msgid "Display"
863msgstr ""
864
865#: ../data/gpm-prefs.glade.h:11
866msgid "Enable UPS discharge alarm"
867msgstr ""
868
869#: ../data/gpm-prefs.glade.h:12 ../src/gpm-graph-widget.c:96
870msgid "Notification"
871msgstr "Уведомяване"
872
873#: ../data/gpm-prefs.glade.h:13
874msgid "Only display when battery _present"
875msgstr "Показване само при наличие на батерии"
876
877#: ../data/gpm-prefs.glade.h:14
878msgid "Only display when charging or _discharging"
879msgstr "Показване само при _зареждане или разреждане"
880
881#: ../data/gpm-prefs.glade.h:15
882msgid "Power Management Preferences"
883msgstr "Настройки на управлението на захранването"
884
885#: ../data/gpm-prefs.glade.h:16
886msgid "Power processor profile:"
887msgstr ""
888
889#: ../data/gpm-prefs.glade.h:17
890msgid "Processing Speed"
891msgstr ""
892
893#: ../data/gpm-prefs.glade.h:18
894#, fuzzy
895msgid "Put _display to sleep when  inactive for:"
896msgstr "Изгасяне на _екрана след бездействие на компютъра от:"
897
898#: ../data/gpm-prefs.glade.h:19
899#, fuzzy
900msgid "Put _display to sleep when inactive for:"
901msgstr "Изгасяне на _екрана след бездействие на компютъра от:"
902
903#: ../data/gpm-prefs.glade.h:20
904#, fuzzy
905msgid "Put computer to _sleep when inactive for:"
906msgstr "Приспиване на _компютъра след бездействие на компютъра от:"
907
908#: ../data/gpm-prefs.glade.h:21
909msgid "Set display _brightness to:"
910msgstr "_Задаване на яркостта на екрана:"
911
912#: ../data/gpm-prefs.glade.h:22
913msgid "Sleep"
914msgstr ""
915
916#: ../data/gpm-prefs.glade.h:23
917msgid "Sleep _type when inactive:"
918msgstr "Вид _приспиване при бездействие:"
919
920#: ../data/gpm-prefs.glade.h:24
921msgid "Try to set system low power mode"
922msgstr ""
923
924#: ../data/gpm-prefs.glade.h:25
925msgid "Use sound to notify in event of error"
926msgstr ""
927
928#: ../data/gpm-prefs.glade.h:26
929msgid "When UPS _power critical:"
930msgstr "При критично ниско ниво на непрекъсваемото _токозахранване:"
931
932#: ../data/gpm-prefs.glade.h:27
933#, fuzzy
934msgid "When UPS low:"
935msgstr "При критично ниско ниво на непрекъсваемото _токозахранване:"
936
937#: ../data/gpm-prefs.glade.h:28
938msgid "When battery _power critical:"
939msgstr "При критично ниско ниво на _батериите:"
940
941#: ../data/gpm-prefs.glade.h:29
942msgid "When l_aptop lid is closed:"
943msgstr "При _затваряне на екрана:"
944
945#: ../data/gpm-prefs.glade.h:30
946msgid "When power _button is pressed:"
947msgstr "При натискане на _бутона за спиране:"
948
949#: ../data/gpm-prefs.glade.h:31
950msgid "_Always display icon"
951msgstr "_Винаги да се показва икона"
952
953#: ../data/gpm-prefs.glade.h:32
954msgid "_Dim the laptop panel when idle"
955msgstr "_Затъмняване на екрана при бездействие"
956
957#: ../data/gpm-prefs.glade.h:33
958msgid "_Never display icon"
959msgstr "_Никога да не се показва икона"
960
961#: ../data/gpm-prefs.glade.h:34
962msgid "_Only display when battery life is critical"
963msgstr "Показване само при _критично ниско ниво на батериите"
964
965#: ../src/eggtrayicon.c:131
966msgid "Orientation"
967msgstr "Ориентация"
968
969#: ../src/eggtrayicon.c:132
970msgid "The orientation of the tray."
971msgstr "Ориентацията на тавата."
972
973#: ../src/gpm-common.c:60
974msgid "Unknown time"
975msgstr "Неизвестно време"
976
977#: ../src/gpm-common.c:65
978#, c-format
979msgid "%i minute"
980msgid_plural "%i minutes"
981msgstr[0] "%i минута"
982msgstr[1] "%i минути"
983
984#: ../src/gpm-common.c:76
985#, c-format
986msgid "%i hour"
987msgid_plural "%i hours"
988msgstr[0] "%i час"
989msgstr[1] "%i часа"
990
991#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
992#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
993#: ../src/gpm-common.c:82
994#, c-format
995msgid "%i %s, %i %s"
996msgstr "%i %s и %i %s"
997
998#: ../src/gpm-common.c:83
999msgid "hour"
1000msgid_plural "hours"
1001msgstr[0] "час"
1002msgstr[1] "часа"
1003
1004#: ../src/gpm-common.c:84
1005msgid "minute"
1006msgid_plural "minutes"
1007msgstr[0] "минута"
1008msgstr[1] "минути"
1009
1010#: ../src/gpm-common.h:31
1011msgid "Power Manager for the GNOME desktop"
1012msgstr "Мениджър на захранването за GNOME"
1013
1014#: ../src/gpm-graph-widget.c:74
1015msgid "On AC"
1016msgstr "От ел. мрежа"
1017
1018#: ../src/gpm-graph-widget.c:76
1019msgid "On battery"
1020msgstr "От батерии"
1021
1022#: ../src/gpm-graph-widget.c:78
1023msgid "LCD dim"
1024msgstr "Затъмняване на екрана"
1025
1026#: ../src/gpm-graph-widget.c:80
1027msgid "LCD resume"
1028msgstr "Включване на екрана"
1029
1030#: ../src/gpm-graph-widget.c:82
1031msgid "DPMS off"
1032msgstr "Изключване на DPMS"
1033
1034#: ../src/gpm-graph-widget.c:84
1035msgid "DPMS on"
1036msgstr "Включване на DPMS"
1037
1038#: ../src/gpm-graph-widget.c:86 ../src/gpm-prefs-core.c:90
1039msgid "Suspend"
1040msgstr "Приспиване"
1041
1042#: ../src/gpm-graph-widget.c:88
1043msgid "Resume"
1044msgstr "Включване"
1045
1046#: ../src/gpm-graph-widget.c:90 ../src/gpm-prefs-core.c:92
1047msgid "Hibernate"
1048msgstr "Дълбоко приспиване"
1049
1050#: ../src/gpm-graph-widget.c:92
1051msgid "Lid closed"
1052msgstr "Екранът е затворен"
1053
1054#: ../src/gpm-graph-widget.c:94
1055msgid "Lid opened"
1056msgstr "Екранът е отворен"
1057
1058#: ../src/gpm-graph-widget.c:98
1059msgid "Unknown event!"
1060msgstr "Неизвестно събитие!"
1061
1062#: ../src/gpm-info.c:405
1063msgid "Time"
1064msgstr "Време"
1065
1066#: ../src/gpm-info.c:410
1067msgid "Event"
1068msgstr "Събитие"
1069
1070#: ../src/gpm-info.c:415
1071msgid "Description"
1072msgstr "Описание"
1073
1074#: ../src/gpm-inhibit.c:292
1075#, c-format
1076msgid "<b>%s</b> has stopped the %s from taking place : <i>%s</i>."
1077msgstr "<b>%s</b> предотврати %s: <i>%s</i>."
1078
1079#: ../src/gpm-inhibit.c:296
1080#, c-format
1081msgid "Multiple applications have stopped the %s from taking place."
1082msgstr "Множество приложения предотвратиха настъпването на %s."
1083
1084#: ../src/gpm-inhibit-test.c:159 ../src/gpm-prefs.c:86
1085msgid "GNOME Power Preferences"
1086msgstr "Настройки на захранването"
1087
1088#: ../src/gpm-inhibit-test.c:165
1089msgid "Power Inhibit Test"
1090msgstr "Тест на предотвратяването"
1091
1092#: ../src/gpm-main.c:140
1093msgid "Do not daemonize"
1094msgstr "Да не се минава в режим на демон"
1095
1096#: ../src/gpm-main.c:142 ../src/gpm-prefs.c:82
1097msgid "Show extra debugging information"
1098msgstr "Допълнителна информация за изчистване на грешки"
1099
1100#: ../src/gpm-main.c:144
1101msgid "Exit after a small delay (for debugging)"
1102msgstr "Изход след малко забавяне (за изчистване на грешки)"
1103
1104#: ../src/gpm-main.c:148
1105msgid "GNOME Power Manager"
1106msgstr "Управление на захранването на GNOME"
1107
1108#: ../src/gpm-manager.c:251
1109#, c-format
1110msgid "Request to %s"
1111msgstr "Заявка към %s"
1112
1113#: ../src/gpm-manager.c:669
1114msgid "On battery power"
1115msgstr "От батерии"
1116
1117#: ../src/gpm-manager.c:684
1118msgid "Display power management activated"
1119msgstr "Управлението на захранването на екрана е включено"
1120
1121#: ../src/gpm-manager.c:700
1122msgid "Laptop lid is closed"
1123msgstr "Екранът е затворен"
1124
1125#: ../src/gpm-manager.c:889
1126#, c-format
1127msgid "%s because %s"
1128msgstr "%s поради %s"
1129
1130#: ../src/gpm-manager.c:925
1131msgid "Doing nothing"
1132msgstr "Не се прави нищо"
1133
1134#: ../src/gpm-manager.c:929 ../src/gpm-manager.c:1402
1135#: ../src/gpm-manager.c:2582
1136msgid "Suspending computer"
1137msgstr "Приспиване на компютъра"
1138
1139#: ../src/gpm-manager.c:934 ../src/gpm-manager.c:1416
1140#: ../src/gpm-manager.c:2557
1141msgid "Hibernating computer"
1142msgstr "Дълбоко приспиване на компютъра"
1143
1144#: ../src/gpm-manager.c:939
1145msgid "DPMS blanking screen"
1146msgstr "Изчистване на екрана от DPMS"
1147
1148#: ../src/gpm-manager.c:944 ../src/gpm-manager.c:1431
1149msgid "Shutting down computer"
1150msgstr "Спиране на компютъра"
1151
1152#: ../src/gpm-manager.c:949
1153msgid "GNOME interactive logout"
1154msgstr "Излизане от системата на GNOME със запитване"
1155
1156#: ../src/gpm-manager.c:1229 ../src/gpm-manager.c:1326
1157msgid "Resuming computer"
1158msgstr "Събуждане на компютъра"
1159
1160#: ../src/gpm-manager.c:1246
1161msgid "Hibernate Problem"
1162msgstr "Проблем при дълбокото приспиване"
1163
1164#: ../src/gpm-manager.c:1247
1165#, fuzzy, c-format
1166msgid "HAL failed to %s. Check the help file for common problems."
1167msgstr ""
1168"HAL не успя да %s. Проверете страницата с <a href=\"%s\">често задаваните "
1169"въпроси</a>, за да потърсите решение."
1170
1171#: ../src/gpm-manager.c:1249
1172msgid "hibernate"
1173msgstr "дълбоко да приспи"
1174
1175#: ../src/gpm-manager.c:1338
1176#, c-format
1177msgid "Battery charged %imWh during suspend"
1178msgstr "Батерията се зареди с %i mWh след приспиването"
1179
1180#: ../src/gpm-manager.c:1341
1181#, c-format
1182msgid "Battery discharged %imWh during suspend"
1183msgstr "Батерията се разреди с %i mWh след приспиването<"
1184
1185#: ../src/gpm-manager.c:1362
1186#, fuzzy, c-format
1187msgid ""
1188"Your computer failed to %s.\n"
1189"Check the help file for common problems."
1190msgstr ""
1191"Компютърът не успя да се %s.\n"
1192"Проверете страницата с <a href=\"%s\">често задаваните въпроси</a>, за да "
1193"потърсите решение."
1194
1195#: ../src/gpm-manager.c:1364
1196msgid "suspend"
1197msgstr "приспи"
1198
1199#: ../src/gpm-manager.c:1365
1200msgid "Suspend Problem"
1201msgstr "Проблем при приспиване"
1202
1203#: ../src/gpm-manager.c:1403
1204msgid "the DBUS method Suspend() was invoked"
1205msgstr "методът Suspend() на DBUS бе извикан"
1206
1207#: ../src/gpm-manager.c:1417
1208msgid "the DBUS method Hibernate() was invoked"
1209msgstr "методът Hibernate() на DBUS бе извикан"
1210
1211#: ../src/gpm-manager.c:1432
1212msgid "the DBUS method Shutdown() was invoked"
1213msgstr "методът Shutdown() на DBUS бе извикан"
1214
1215#: ../src/gpm-manager.c:1446
1216msgid "Rebooting computer"
1217msgstr "Рестартиране на компютъра"
1218
1219#: ../src/gpm-manager.c:1447
1220msgid "the DBUS method Reboot() was invoked"
1221msgstr "методът Reboot() на DBUS бе извикан"
1222
1223#: ../src/gpm-manager.c:1506
1224msgid "Screen resume"
1225msgstr "Включване на екрана"
1226
1227#: ../src/gpm-manager.c:1507
1228msgid "idle mode ended"
1229msgstr "край на бездействането"
1230
1231#: ../src/gpm-manager.c:1537
1232msgid "Screen dim"
1233msgstr "Затъмняване на екрана"
1234
1235#: ../src/gpm-manager.c:1538
1236msgid "idle mode started"
1237msgstr "начало на бездействието"
1238
1239#. can only be hibernate or suspend
1240#: ../src/gpm-manager.c:1556
1241msgid "the system state is idle"
1242msgstr "системата бездейства"
1243
1244#: ../src/gpm-manager.c:1630
1245msgid "the power button has been pressed"
1246msgstr "бутонът за включване/изключване бе натиснат"
1247
1248#: ../src/gpm-manager.c:1649
1249msgid "the suspend button has been pressed"
1250msgstr "бутонът за приспиване бе натиснат"
1251
1252#: ../src/gpm-manager.c:1669
1253msgid "the hibernate button has been pressed"
1254msgstr "бутонът за дълбоко приспиване бе натиснат"
1255
1256#: ../src/gpm-manager.c:1696
1257msgid "The laptop lid has been closed"
1258msgstr "Екранът на мобилния компютър бе затворен"
1259
1260#: ../src/gpm-manager.c:1701
1261msgid "The laptop lid has been re-opened"
1262msgstr "Екранът на мобилния компютър бе отворен"
1263
1264#: ../src/gpm-manager.c:1719
1265msgid "the lid has been closed on ac power"
1266msgstr "екранът бе затворен при захранване от ел. мрежа"
1267
1268#: ../src/gpm-manager.c:1724
1269msgid "the lid has been closed on battery power"
1270msgstr "екранът бе затворен при захранване от батерии"
1271
1272#: ../src/gpm-manager.c:1729
1273msgid "Turning LCD panel back on"
1274msgstr "Повторно включване на екрана"
1275
1276#: ../src/gpm-manager.c:1730
1277msgid "laptop lid re-opened"
1278msgstr "екранът е отворен отново"
1279
1280#: ../src/gpm-manager.c:1847
1281msgid "AC adapter inserted"
1282msgstr "Включен е адаптер за ел. мрежа"
1283
1284#: ../src/gpm-manager.c:1851
1285msgid "AC adapter removed"
1286msgstr "Изключен е адаптер за ел. мрежа"
1287
1288#: ../src/gpm-manager.c:1861
1289msgid "the lid has been closed, and the ac adapter removed (and gconf is okay)"
1290msgstr "екранът бе затворен, а адаптерът за ел. мрежа - махнат (gconf е наред)"
1291
1292#: ../src/gpm-manager.c:1942
1293msgid "Power Critically Low"
1294msgstr "Критично ниско ниво на заряда"
1295
1296#: ../src/gpm-manager.c:1944
1297msgid "Power Very Low"
1298msgstr "Много ниско ниво на заряда"
1299
1300#: ../src/gpm-manager.c:1946
1301msgid "Power Low"
1302msgstr "Ниско ниво на заряда"
1303
1304#: ../src/gpm-manager.c:1968
1305msgid "battery is critically low"
1306msgstr "критично ниско ниво на батерията"
1307
1308#: ../src/gpm-manager.c:2013
1309msgid "Your battery is now fully charged"
1310msgstr "Батериите са напълно заредени"
1311
1312#: ../src/gpm-manager.c:2014
1313msgid "Battery Charged"
1314msgstr "Батериите са заредени"
1315
1316#: ../src/gpm-manager.c:2079
1317msgid ""
1318"The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</"
1319"b> when the battery becomes completely empty."
1320msgstr ""
1321"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде <b>изгасен</b>, "
1322"когато батерията напълно се изчерпи."
1323
1324#: ../src/gpm-manager.c:2084
1325msgid ""
1326"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1327"suspend.<br><b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your "
1328"computer in a suspended state."
1329msgstr ""
1330"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде приспан. "
1331"<br><b>БЕЛЕЖКА:</b> За поддържането на компютъра в това състояние е "
1332"необходим малък заряд на батерията."
1333
1334#: ../src/gpm-manager.c:2090
1335msgid ""
1336"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1337"hibernate."
1338msgstr ""
1339"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде дълбоко приспан."
1340
1341#: ../src/gpm-manager.c:2094
1342msgid ""
1343"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1344"shutdown."
1345msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изгасен."
1346
1347#: ../src/gpm-manager.c:2107
1348msgid "The AC Power has been unplugged. The system is now using battery power."
1349msgstr ""
1350"Захранването от електрическата мрежа е изключено. Системата работи на "
1351"батерии."
1352
1353#: ../src/gpm-manager.c:2114
1354#, c-format
1355msgid ""
1356"You have approximately <b>%s</b> of remaining battery life (%d%%). Plug in "
1357"your AC Adapter to avoid losing data."
1358msgstr ""
1359"Остава Ви приблизително <b>%s</b> живот на батерията (%d%%). Включете се към "
1360"захранването от електрическата мрежа, за да не загубите данни."
1361
1362#: ../src/gpm-manager.c:2201
1363msgid ""
1364"The UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> "
1365"when the UPS becomes completely empty."
1366msgstr ""
1367"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде <b>изгасен</b>, "
1368"когато непрекъсваемото токозахранване се изтощи."
1369
1370#: ../src/gpm-manager.c:2206
1371msgid ""
1372"The UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
1373msgstr ""
1374"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде дълбоко приспан."
1375
1376#: ../src/gpm-manager.c:2210
1377msgid ""
1378"The UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
1379msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изгасен."
1380
1381#: ../src/gpm-manager.c:2217
1382msgid "UPS is critically low"
1383msgstr "Критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
1384
1385#: ../src/gpm-manager.c:2220
1386msgid "Your system is running on backup power!"
1387msgstr "Компютърът работи на резервно захранване!"
1388
1389#: ../src/gpm-manager.c:2224
1390#, c-format
1391msgid ""
1392"You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%d%%). Restore "
1393"power to your computer to avoid losing data."
1394msgstr ""
1395"Остава Ви приблизително <b>%s</b> живот на непрекъсваемото токозахранване (%d"
1396"%%). Включете се към захранването от електрическата мрежа, за да не загубите "
1397"данни."
1398
1399#: ../src/gpm-manager.c:2313
1400#, c-format
1401msgid ""
1402"The %s device attached to this computer is low in power (%d%%). This device "
1403"will soon stop functioning if not charged."
1404msgstr ""
1405"Захранването на устройството %s, което е свързано с компютъра, пада (%d%%). "
1406"Ако не го презаредите, то ще спре да функционира."
1407
1408#: ../src/gpm-manager.c:2558
1409msgid "user clicked hibernate from tray menu"
1410msgstr "потребителят натисна дълбокото приспиване от менюто в тавата"
1411
1412#: ../src/gpm-manager.c:2583
1413msgid "user clicked suspend from tray menu"
1414msgstr "потребителят натисна приспиването от менюто в тавата"
1415
1416#: ../src/gpm-power.c:447
1417msgid "Laptop battery"
1418msgstr "Батерия на мобилен компютър"
1419
1420#: ../src/gpm-power.c:449
1421msgid "UPS"
1422msgstr "Непрекъсваемо токозахранване"
1423
1424#: ../src/gpm-power.c:451
1425msgid "Wireless mouse"
1426msgstr "Безжична мишка"
1427
1428#: ../src/gpm-power.c:453
1429msgid "Wireless keyboard"
1430msgstr "Безжична клавиатура"
1431
1432#: ../src/gpm-power.c:455
1433msgid "PDA"
1434msgstr "Цифр. пом."
1435
1436#: ../src/gpm-power.c:457
1437msgid "Unknown"
1438msgstr "Неизвестно"
1439
1440#: ../src/gpm-power.c:475
1441msgid "ups"
1442msgstr "непр. ток-не"
1443
1444#: ../src/gpm-power.c:477
1445msgid "mouse"
1446msgstr "мишка"
1447
1448#: ../src/gpm-power.c:479
1449msgid "keyboard"
1450msgstr "клавиатура"
1451
1452#: ../src/gpm-power.c:481
1453msgid "pda"
1454msgstr "цифр. пом."
1455
1456#: ../src/gpm-power.c:483
1457msgid "unknown"
1458msgstr "неизвестно"
1459
1460#: ../src/gpm-power.c:659
1461#, c-format
1462msgid "<b>Product:</b> %s\n"
1463msgstr "<b>Продукт:</b> %s\n"
1464
1465#: ../src/gpm-power.c:662
1466msgid "<b>Status:</b> Missing\n"
1467msgstr "<b>Състояние:</b> липсва\n"
1468
1469#: ../src/gpm-power.c:664
1470msgid "<b>Status:</b> Charged\n"
1471msgstr "<b>Състояние:</b> заредена\n"
1472
1473#: ../src/gpm-power.c:666
1474msgid "<b>Status:</b> Charging\n"
1475msgstr "<b>Състояние:</b> зареждане\n"
1476
1477#: ../src/gpm-power.c:668
1478msgid "<b>Status:</b> Discharging\n"
1479msgstr "<b>Състояние:</b> разреждане\n"
1480
1481#: ../src/gpm-power.c:671
1482#, c-format
1483msgid "<b>Percentage charge:</b> %i%%\n"
1484msgstr "<b>Процент на зареждането:</b> %i%%\n"
1485
1486#: ../src/gpm-power.c:698
1487#, c-format
1488msgid "<b>Vendor:</b> %s\n"
1489msgstr "<b>Производител:</b> %s\n"
1490
1491#: ../src/gpm-power.c:706 ../src/gpm-power.c:711
1492msgid "Lithium ion"
1493msgstr "Литиево-йонна"
1494
1495#: ../src/gpm-power.c:708 ../src/gpm-power.c:713
1496msgid "Lead acid"
1497msgstr "Оловна"
1498
1499#: ../src/gpm-power.c:715
1500#, fuzzy
1501msgid "Lithium Polymer"
1502msgstr "Литиево-йонна"
1503
1504#: ../src/gpm-power.c:717
1505msgid "Nickel Metal Hydride"
1506msgstr ""
1507
1508#: ../src/gpm-power.c:723
1509#, c-format
1510msgid "<b>Technology:</b> %s\n"
1511msgstr "<b>Технология:</b> %s\n"
1512
1513#: ../src/gpm-power.c:726
1514#, c-format
1515msgid "<b>Serial number:</b> %s\n"
1516msgstr "<b>Сериен номер:</b> %s\n"
1517
1518#: ../src/gpm-power.c:729
1519#, c-format
1520msgid "<b>Model:</b> %s\n"
1521msgstr "<b>Модел:</b> %s\n"
1522
1523#: ../src/gpm-power.c:734
1524#, c-format
1525msgid "<b>Remaining time:</b> %s\n"
1526msgstr "<b>Оставащо време:</b> %s\n"
1527
1528#: ../src/gpm-power.c:740
1529msgid "Excellent"
1530msgstr "Отлично"
1531
1532#: ../src/gpm-power.c:742
1533msgid "Good"
1534msgstr "Чудесно"
1535
1536#: ../src/gpm-power.c:744
1537msgid "Fair"
1538msgstr "Приемливо"
1539
1540#: ../src/gpm-power.c:746
1541msgid "Poor"
1542msgstr "Лошо"
1543
1544#: ../src/gpm-power.c:748
1545#, c-format
1546msgid "<b>Capacity:</b> %i%% (%s)\n"
1547msgstr "<b>Капацитет:</b> %i%% (%s)\n"
1548
1549#: ../src/gpm-power.c:754 ../src/gpm-power.c:778
1550#, c-format
1551msgid "<b>Current charge:</b> %.1f %s\n"
1552msgstr "<b>Текущ заряд:</b> %.1f %s\n"
1553
1554#: ../src/gpm-power.c:759
1555#, c-format
1556msgid "<b>Last full charge:</b> %.1f %s\n"
1557msgstr "<b>Последно пълно зареждане:</b> %.1f %s\n"
1558
1559#: ../src/gpm-power.c:763 ../src/gpm-power.c:782
1560#, c-format
1561msgid "<b>Design charge:</b> %.1f %s\n"
1562msgstr "<b>Проектен заряд:</b> %.1f %s\n"
1563
1564#: ../src/gpm-power.c:767
1565#, c-format
1566msgid "<b>Charge rate (raw):</b> %.1f %sh\n"
1567msgstr "<b>Скорост на зареждане (моментна):</b> %.1f %sh\n"
1568
1569#: ../src/gpm-power.c:771
1570#, c-format
1571msgid "<b>Charge rate (smoothed):</b> %.1f %sh\n"
1572msgstr "<b>Скорост на зареждане (усреднена):</b> %.1f %sh\n"
1573
1574#: ../src/gpm-power.c:1234
1575#, fuzzy, c-format
1576msgid "%s fully charged (%i%%)\n"
1577msgstr "пълен заряд"
1578
1579#: ../src/gpm-power.c:1240
1580#, fuzzy, c-format
1581msgid "%s %s remaining (%i%%)\n"
1582msgstr "остават %s"
1583
1584#. don't display "Unknown remaining"
1585#: ../src/gpm-power.c:1244
1586#, fuzzy, c-format
1587msgid "%s discharging (%i%%)\n"
1588msgstr "разреждане"
1589
1590#: ../src/gpm-power.c:1251
1591#, fuzzy, c-format
1592msgid "%s %s until charged (%i%%)\n"
1593msgstr "%s до зареждане"
1594
1595#. don't display "Unknown remaining"
1596#: ../src/gpm-power.c:1255
1597#, fuzzy, c-format
1598msgid "%s charging (%i%%)\n"
1599msgstr "разреждане"
1600
1601#. only enable this if discharging on UPS, for details see:
1602#. http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=329027
1603#: ../src/gpm-power.c:1294
1604msgid "Computer is running on backup power\n"
1605msgstr "Компютърът работи на резервно захранване\n"
1606
1607#: ../src/gpm-power.c:1297
1608msgid "Computer is running on AC power\n"
1609msgstr "Компютърът работи на захранване от ел. мрежа\n"
1610
1611#: ../src/gpm-power.c:1300
1612msgid "Computer is running on battery power\n"
1613msgstr "Компютърът работи на захранване от батерии\n"
1614
1615#: ../src/gpm-prefs.c:99
1616msgid "Power Preferences"
1617msgstr "Настройки на захранването"
1618
1619#. The text that should appear in the action combo boxes
1620#: ../src/gpm-prefs-core.c:89
1621msgid "Ask me"
1622msgstr "Запитване към потребителя"
1623
1624#: ../src/gpm-prefs-core.c:91
1625msgid "Shutdown"
1626msgstr "Изключване"
1627
1628#: ../src/gpm-prefs-core.c:93
1629msgid "Blank screen"
1630msgstr "Изчистване на екрана"
1631
1632#: ../src/gpm-prefs-core.c:94 ../src/gpm-prefs-core.c:102
1633msgid "Do nothing"
1634msgstr "Да не се прави нищо"
1635
1636#. The text that should appear in the processor combo box
1637#: ../src/gpm-prefs-core.c:97
1638msgid "Based on processor load"
1639msgstr ""
1640
1641#: ../src/gpm-prefs-core.c:98
1642msgid "Automatic power saving"
1643msgstr ""
1644
1645#: ../src/gpm-prefs-core.c:99
1646msgid "Maximum power saving"
1647msgstr ""
1648
1649#: ../src/gpm-prefs-core.c:100
1650msgid "Custom"
1651msgstr ""
1652
1653#: ../src/gpm-prefs-core.c:101
1654msgid "Maximum speed"
1655msgstr ""
1656
1657#: ../src/gpm-prefs-core.c:246
1658msgid "Never"
1659msgstr "Никога"
1660
1661#: ../src/gpm-tray-icon.c:112
1662msgid "_Suspend"
1663msgstr "_Приспиване"
1664
1665#: ../src/gpm-tray-icon.c:113
1666msgid "Suspend the computer"
1667msgstr "Приспиване на компютъра"
1668
1669#: ../src/gpm-tray-icon.c:114
1670msgid "Hi_bernate"
1671msgstr "_Дълбоко приспиване"
1672
1673#: ../src/gpm-tray-icon.c:115
1674msgid "Make the computer go to sleep"
1675msgstr "Приспиване на компютъра"
1676
1677#: ../src/gpm-tray-icon.c:116
1678msgid "_Preferences"
1679msgstr "_Настройки"
1680
1681#: ../src/gpm-tray-icon.c:118
1682msgid "_Information"
1683msgstr "_Информация"
1684
1685#: ../src/gpm-tray-icon.c:120
1686msgid "_Statistics"
1687msgstr ""
1688
1689#: ../src/gpm-tray-icon.c:122
1690msgid "_Help"
1691msgstr "_Помощ"
1692
1693#: ../src/gpm-tray-icon.c:124
1694msgid "_About"
1695msgstr "_Относно"
1696
1697#: ../src/gpm-tray-icon.c:354
1698msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
1699msgstr "Лиценз - ОПЛ на GNU, версия 2"
1700
1701#: ../src/gpm-tray-icon.c:355
1702msgid ""
1703"Power Manager is free software; you can redistribute it and/or\n"
1704"modify it under the terms of the GNU General Public License\n"
1705"as published by the Free Software Foundation; either version 2\n"
1706"of the License, or (at your option) any later version."
1707msgstr ""
1708"Програмата за управлението на захранването на GNOME е свободен\n"
1709"софтуер. Можете да я разпространявате според условията на версия\n"
1710"2 или по-висока (по Ваш избор) на Общия публичен лиценз на GNU,\n"
1711"който е публикуван от Фондацията за свободен софтуер,"
1712
1713#: ../src/gpm-tray-icon.c:359
1714msgid ""
1715"Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,\n"
1716"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
1717"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
1718"GNU General Public License for more details."
1719msgstr ""
1720"Програмата за управление на захранването на GNOME се разпространява с\n"
1721"надеждата да е полезна, но БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, дори и подразбиращата\n"
1722"се ПРИГОДНОСТ или ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА. За подробности\n"
1723"прегледайте Общия публичен лиценз на GNU."
1724
1725#: ../src/gpm-tray-icon.c:363
1726msgid ""
1727"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
1728"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
1729"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA\n"
1730"02110-1301, USA."
1731msgstr ""
1732"Трябва да сте получили копие на Общия публичен лиценз на GNU\n"
1733"заедно с тази програма. Ако се сте - пишете на Фондацията за\n"
1734"свободен софтуер на адрес:\n"
1735"Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, \n"
1736"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
1737
1738#: ../src/gpm-tray-icon.c:368
1739msgid "translator-credits"
1740msgstr ""
1741"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
1742"\n"
1743"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1744"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1745"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1746
1747#~ msgid "<b>Brightness</b>"
1748#~ msgstr "<b>Яркост</b>"
1749
1750#~ msgid "<b>Sleep</b>"
1751#~ msgstr "<b>Приспиване</b>"
1752
1753#~ msgid "General"
1754#~ msgstr "Общи"
1755
1756#~ msgid "Prefer power savings over performance"
1757#~ msgstr "Да се предпочита ниската консумация пред производителността"
1758
1759#~ msgid "charging"
1760#~ msgstr "зареждане"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.