source: desktop/gnome-power-manager.HEAD.bg.po @ 778

Last change on this file since 778 was 778, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

gnome-power-manager: обновявам HEAD, за да тествам известяванията до dict-notifications.

File size: 66.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gnome-power-manager po file.
2# Copyright (C) 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the
4# gnome-power-manager package.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gnome-power-manager\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2006-09-02 10:43+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2006-09-02 10:44+0300\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#. common descriptions of this program
21#: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.h:1 ../src/gpm-common.h:30
22msgid "Power Manager"
23msgstr "Управление на захранването"
24
25#: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.h:2
26msgid "Power management daemon"
27msgstr "Демон за управление на захранването"
28
29#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:1
30msgid ""
31"After resume, gnome-power-manager will suppress policy actions for a number "
32"of seconds to allow messages to settle and HAL to refresh. Commonly five "
33"seconds is enough while not being so long that the user gets confused."
34msgstr ""
35"След включването gnome-power-manager няма да изпълнява действията в "
36"политиката за известно време, за да се позволи на съобщенията да се "
37"успокоят, а HAL да се обнови. Най-често пет секунди са достатъчни, като в "
38"този кратък интервал потребителят не може да се обърка."
39
40#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:2
41msgid "Allow Suspend and Hibernate in the menu"
42msgstr "Включване на приспиването и дълбокото приспиване в менюто"
43
44#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:3
45msgid "Battery critical low action"
46msgstr "Действие при критично ниско ниво на батерията"
47
48#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:4
49msgid "Check CPU load before sleeping"
50msgstr "Проверка на натоварването на процесора преди заспиване"
51
52#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:5
53msgid "Check network utilization before sleeping"
54msgstr "Проверка на натоварването на мрежата преди заспиване"
55
56#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:6
57msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on AC power"
58msgstr "Затъмняване на екрана след период на бездействие и захранване от ел. мрежа"
59
60#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:7
61msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on battery power"
62msgstr "Затъмняване на екрана след период на бездействие и захранване от батерии"
63
64#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:8
65msgid ""
66"Display options for the notification icon. Valid options are \"never\", "
67"\"critical\", \"charge\", \"present\" and \"always\"."
68msgstr ""
69"Настройки на иконата за известяване. Валидни опции са „never“ (никога), "
70"„critical“ (при критично ниско ниво), „charge“ (при зареждане), "
71"„present“ (при наличие) и „always“ (винаги)."
72
73#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:9
74msgid "Hibernate button action"
75msgstr "Действие на бутона за дълбоко приспиване"
76
77#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:10
78msgid "Hibernate enabled"
79msgstr "Дълбокото приспиване е включено"
80
81#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:11
82msgid "If DBUS inhibit requests should be ignored from other programs."
83msgstr ""
84"Дали заявките за предотвратяване от DBUS да се игнорират от другите програми."
85
86#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:12
87msgid "If DBUS inhibit requests should be ignored."
88msgstr "Дали заявките за предотвратяване от DBUS да се игнорират."
89
90#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:13
91msgid ""
92"If a notification message should be displayed after the suspend or hibernate "
93"failed."
94msgstr ""
95"Дали да се предупреждава след неуспех при пробването да се приспи или "
96"дълбоко да се приспи компютъра"
97
98#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:14
99msgid ""
100"If a notification message should be displayed when the battery is fully "
101"charged."
102msgstr "Дали да се предупреждава при пълното зареждане на батерията"
103
104#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:15
105msgid "If network utilization should be checked before doing the idle action."
106msgstr ""
107"Проверка на натоварването на мрежата преди извършване на действие за "
108"състоянието на бездействие."
109
110#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:16
111msgid ""
112"If niced processes are considered, they can cause a frequency increment even "
113"though their absolute load percentage wouldn't trigger the scaling mechanism "
114"to switch up the frequency."
115msgstr ""
116
117#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:17
118msgid "If the CPU load should be checked before doing the idle action."
119msgstr ""
120"Проверка на натоварването на процесора преди извършване на действие за "
121"състоянието на бездействие."
122
123#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:18
124msgid "If the PC speaker (beeping) should be used"
125msgstr "Дали да се използва звънеца на компютъра"
126
127#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:19
128msgid ""
129"If the PC speaker should be used to beep when the power is low, or inhibit "
130"requests have stopped the policy action."
131msgstr ""
132"Дали да се използва звънеца на компютъра, за да се известява за намаляване "
133"на мощността или за случаите, когато заявки за предотвратяване са спрели "
134"действие по политиката."
135
136#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:20
137msgid ""
138"If the Suspend and Hibernate options should be allowed in the notification "
139"area drop down menu."
140msgstr ""
141"Дали да се включат опциите за приспиване и дълбоко приспиване в падащото "
142"меню в областта за известяване."
143
144#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:21
145msgid ""
146"If the battery event should occur when the lid is shut and the power "
147"disconnected"
148msgstr ""
149"Дали да се подаде събитие свързано с батерията, когато екранът е затворен и "
150"се прекъсне връзката с ел. мрежа"
151
152#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:22
153msgid ""
154"If the battery lid close event should occur (for example 'Suspend when lid "
155"closed on battery') when the lid is previously shut and the AC power "
156"disconnected at a later time."
157msgstr ""
158"Дали да се изпълнява действието при затваряне на екрана (напр. „Приспиване "
159"при затваряне на екрана и захранване от батерии“, когато първо се затваря "
160"екрана, а захранването от ел. мрежа след това се прекъсне."
161
162#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:23
163msgid "If the low-power mode should be enabled when on AC"
164msgstr ""
165"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа"
166
167#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:24
168msgid "If the low-power mode should be enabled when on UPS"
169msgstr ""
170"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от непрекъсваемо "
171"токозахранване"
172
173#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:25
174msgid "If the low-power mode should be enabled when on battery"
175msgstr "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии"
176
177#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:26
178msgid ""
179"If the screen is locked when the screen is turned off. Only used if "
180"lock_use_screensaver_settings is false."
181msgstr ""
182"Дали екранът се заключва след като бъде изгасен. Използва се, само когато "
183"„lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
184
185#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:27
186#, fuzzy
187msgid ""
188"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
189"on AC power."
190msgstr ""
191"Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, когато "
192"компютърът бездейства."
193
194#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:28
195#, fuzzy
196msgid ""
197"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
198"on battery power."
199msgstr ""
200"Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, когато "
201"компютърът бездейства."
202
203#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:29
204msgid "If the system low-power mode should be enabled when on AC power."
205msgstr ""
206"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа."
207
208#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:30
209msgid "If the system low-power mode should be enabled when on UPS power."
210msgstr ""
211"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от непрекъсваемо "
212"токозахранване."
213
214#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:31
215msgid ""
216"If the system low-power mode should be enabled when on laptop battery power."
217msgstr "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии."
218
219#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:32
220msgid "If the user is authorized to hibernate the computer."
221msgstr "Дали потребителят може да приспива дълбоко компютъра"
222
223#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:33
224msgid "If the user is authorized to suspend the computer."
225msgstr "Дали потребителят е упълномощен да приспива компютъра."
226
227#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:34
228msgid "If the user should be notified when the AC adapter is disconnected."
229msgstr "Дали да се предупреждава при махането на адаптера за променлив ток"
230
231#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:35
232msgid ""
233"If time based notifications should be used. If set to false, then the "
234"percentage change is used instead, which may fix a broken ACPI BIOS."
235msgstr ""
236"Дали да се ползва известяване базирано на време. Ако е ЛЪЖА, ще се ползва "
237"процента на заряда, което може да помогне при лошо функциониращ BIOS с ACPI."
238
239#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:36
240msgid ""
241"If to lock the screen when the computer wakes up from a hibernate. Only used "
242"if lock_use_screensaver_settings is false."
243msgstr ""
244"Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от дълбоко "
245"приспиване. Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
246
247#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:37
248msgid ""
249"If to lock the screen when the computer wakes up from a suspend. Only used "
250"if lock_use_screensaver_settings is false."
251msgstr ""
252"Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от приспиване. "
253"Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
254
255#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:38
256msgid ""
257"If to use the screen lock setting of gnome-screensaver to decide to lock the "
258"screen after a hibernate, suspend or blank screen."
259msgstr ""
260"Дали да се използва настройката в gnome-screensaver, за да се реши дали да "
261"се заключва екрана след приспиване, дълбоко приспиване на компютъра или "
262"изчистване на екрана."
263
264#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:39
265msgid "LCD brightness when on AC"
266msgstr "Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа"
267
268#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:40
269msgid "LCD brightness when on battery"
270msgstr "Яркост на екрана при захранване от батерии"
271
272#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:41
273msgid "Laptop lid close action on battery"
274msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от батерии"
275
276#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:42
277msgid "Laptop lid close action when on AC"
278msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от ел. мрежа"
279
280#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:43
281msgid "Lock screen on hibernate"
282msgstr "Заключване на екрана при дълбоко приспиване"
283
284#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:44
285msgid "Lock screen on suspend"
286msgstr "Заключване на екрана при приспиване"
287
288#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:45
289msgid "Lock screen when blanked"
290msgstr "Заключване на екрана при изчистването му"
291
292#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:46
293msgid "Method used to blank screen on AC"
294msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от ел. мрежа"
295
296#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:47
297msgid "Method used to blank screen on battery"
298msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от батерии"
299
300#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:48
301msgid "Notify on a HAL error"
302msgstr "Уведомяване при грешка в HAL"
303
304#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:49
305msgid "Notify when AC adapter is disconnected"
306msgstr "Уведомяване при изключването на адаптера за ел. мрежа"
307
308#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:50
309msgid "Notify when fully charged"
310msgstr "Уведомяване при пълно зареждане на батериите"
311
312#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:51
313msgid "Number of seconds to suppress policy after resume"
314msgstr "Брой секунди за подтискане на политиката след включване"
315
316#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:52
317msgid "Percentage action is taken"
318msgstr "Предприето е действие при достигане на процент заряд"
319
320#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:53
321msgid "Percentage considered critical"
322msgstr "Зарядът е на критично ниско ниво"
323
324#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:54
325msgid "Percentage considered low"
326msgstr "Зарядът се счита за нисък"
327
328#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:55
329msgid "Percentage considered very low"
330msgstr "Зарядът се счита за много нисък"
331
332#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:56
333msgid "Power button action"
334msgstr "Действие на бутона за изключване"
335
336#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:57
337msgid "Sleep timeout computer when on AC"
338msgstr "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от ел. мрежа"
339
340#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:58
341msgid "Sleep timeout computer when on battery"
342msgstr "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от батерии"
343
344#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:59
345msgid "Sleep timeout display when on AC"
346msgstr ""
347"Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от ел. "
348"мрежа"
349
350#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:60
351msgid "Sleep timeout display when on battery"
352msgstr ""
353"Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от батерии"
354
355#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:61
356msgid "Suspend button action"
357msgstr "Действие на бутона за приспиване"
358
359#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:62
360msgid "Suspend enabled"
361msgstr "Приспиването е включено"
362
363#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:63
364msgid ""
365"The DPMS method used to blank the screen when on AC power. Possible values "
366"are \"default\", \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
367msgstr ""
368"Методът на DPMS за изчистването на екрана при захранване от ел. мрежа. "
369"Възможните стойности са „default“ (по подразбиране), „standby“ (в режим "
370"готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
371
372#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:64
373msgid ""
374"The DPMS method used to blank the screen when on battery power. Possible "
375"values are \"default\", \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
376msgstr ""
377"Методът на DPMS за изчистването на екрана при захранване от батерии. "
378"Възможните стойности са „default“ (по подразбиране), „standby“ (в режим "
379"готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
380
381#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:65
382msgid ""
383"The action to take when the UPS is critically low. Possible values are "
384"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
385msgstr ""
386"Действие при критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване. "
387"Възможните стойности са „hibernate“ (дълбоко приспиване), "
388"„suspend“ (приспиване), „shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
389
390#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:66
391msgid ""
392"The action to take when the battery is critically low. Possible values are "
393"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
394msgstr ""
395"Действие при критично ниско ниво на батериите. Възможните стойности са "
396"„hibernate“ (дълбоко приспиване), „suspend“ (приспиване), "
397"„shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
398
399#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:67
400msgid ""
401"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on AC "
402"power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\" and "
403"\"nothing\"."
404msgstr ""
405"Действие при затваряне на екрана и ползване на захранване от ел. мрежа. "
406"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
407"приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
408
409#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:68
410msgid ""
411"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on "
412"battery power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\", "
413"and \"nothing\"."
414msgstr ""
415"Действие при затваряне на екрана и ползване на захранване от батерии. "
416"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
417"приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
418
419#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:69
420msgid ""
421"The action to take when the system hibernate button is pressed. Possible "
422"values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
423"\"nothing\"."
424msgstr ""
425"Действие при натискане на бутона за дълбоко приспиване на системата. "
426"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
427"приспиване), „interactive“ (запитване), „shutdown“ (спиране) и "
428"„nothing“ (нищо)."
429
430#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:70
431msgid ""
432"The action to take when the system power button is pressed. Possible values "
433"are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and \"nothing"
434"\"."
435msgstr ""
436"Действие при натискане на бутона за включване/изключване на системата. "
437"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
438"приспиване), „interactive“ (запитване), „shutdown“ (спиране) и "
439"„nothing“ (нищо)."
440
441#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:71
442msgid ""
443"The action to take when the system suspend button is pressed. Possible "
444"values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
445"\"nothing\"."
446msgstr ""
447"Действие при натискане на бутона за приспиване на системата. Възможните "
448"стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко приспиване), "
449"„interactive“ (запитване), „shutdown“ (спиране) и „nothing“ (нищо)."
450
451#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:72
452msgid ""
453"The amount of time in seconds before the display goes to sleep when the "
454"computer is on AC power."
455msgstr ""
456"Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът се "
457"захранва от ел. мрежа."
458
459#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:73
460msgid ""
461"The amount of time in seconds the computer on AC power needs to be inactive "
462"before it goes to sleep."
463msgstr ""
464"Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато компютърът "
465"се захранва от ел. мрежа и бездейства."
466
467#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:74
468msgid ""
469"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
470"inactive before it goes to sleep."
471msgstr ""
472"Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато компютърът "
473"се захранва от батерии и бездейства."
474
475#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:75
476msgid ""
477"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
478"inactive before the display goes to sleep."
479msgstr ""
480"Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът се "
481"захранва от батерии."
482
483#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:76
484msgid ""
485"The brightness of the display when on AC power. Possible values are between "
486"0 and 100."
487msgstr ""
488"Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа. Възможните стойности са между "
489"0 и 100."
490
491#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:77
492msgid ""
493"The brightness of the display when on battery power. Possible values are "
494"between 0 and 100."
495msgstr ""
496"Яркост на екрана при захранване от батерии. Възможните стойности са между 0 "
497"и 100."
498
499#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:78
500msgid "The brightness of the screen when idle"
501msgstr "Яркост на екрана при бездействие"
502
503#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:79
504msgid "The cpufreq custom performance value to use when on AC power"
505msgstr ""
506
507#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:80
508msgid "The cpufreq custom performance value to use when on battery power"
509msgstr ""
510
511#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:81
512msgid ""
513"The cpufreq custom performance value to used to scale the processor when on "
514"AC power."
515msgstr ""
516
517#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:82
518msgid ""
519"The cpufreq custom performance value to used to scale the processor when on "
520"battery power."
521msgstr ""
522
523#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:83
524msgid "The cpufreq policy to use when on AC power"
525msgstr ""
526
527#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:84
528#, fuzzy
529msgid "The cpufreq policy to use when on battery power"
530msgstr "екранът бе затворен при захранване от батерии"
531
532#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:85
533#, fuzzy
534msgid ""
535"The cpufreq policy to used to scale the processor when on AC power. Possible "
536"values are ondemand, conservative, powersave, userspace, performance, "
537"nothing."
538msgstr ""
539"Методът на DPMS за изчистването на екрана при захранване от ел. мрежа. "
540"Възможните стойности са „default“ (по подразбиране), „standby“ (в режим "
541"готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
542
543#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:86
544#, fuzzy
545msgid ""
546"The cpufreq policy to used to scale the processor when on battery power. "
547"Possible values are ondemand, conservative, powersave, userspace, "
548"performance, nothing."
549msgstr ""
550"Методът на DPMS за изчистването на екрана при захранване от батерии. "
551"Възможните стойности са „default“ (по подразбиране), „standby“ (в режим "
552"готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
553
554#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:87
555msgid "The damping factor for the rate"
556msgstr "Коефициент за експоненциално усредняване"
557
558#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:88
559msgid "The maximum duration of time displayed on the x-axis of the graph."
560msgstr "Максималната продължителност време показвана на оста x на графиката."
561
562#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:89
563msgid "The maximum time displayed on the graph"
564msgstr "Максималното време показвано на графиката"
565
566#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:90
567msgid ""
568"The percentage of the battery when it is considered critical. Only valid "
569"when use_time_for_policy is false."
570msgstr ""
571"Процентът на заряд на батерията, който се счита за критично нисък. Тази "
572"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
573
574#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:91
575msgid ""
576"The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when "
577"use_time_for_policy is false."
578msgstr ""
579"Процентът на заряд на батерията, който се счита за нисък. Тази стойност е "
580"валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
581
582#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:92
583msgid ""
584"The percentage of the battery when it is considered very low. Only valid "
585"when use_time_for_policy is false."
586msgstr ""
587"Процентът на заряд на батерията, който се счита за много нисък. Тази "
588"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
589
590#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:93
591msgid ""
592"The percentage of the battery when the critical action is performed. Only "
593"valid when use_time_for_policy is false."
594msgstr ""
595"Процентът на заряд на батерията, когато се предприема действие за критично "
596"нисък заряд. Тази стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
597
598#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:94
599msgid ""
600"The time remaining in seconds of the battery when critical action is taken. "
601"Only valid when use_time_for_policy is true."
602msgstr ""
603"Оставащото време на батерията в секунди, когато се предприема действие за "
604"критично нисък заряд. Тази стойност е валидна, само ако "
605"„use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
606
607#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:95
608msgid ""
609"The time remaining in seconds of the battery when it is considered critical. "
610"Only valid when use_time_for_policy is true."
611msgstr ""
612"Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за критично ниско. "
613"Тази стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
614
615#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:96
616msgid ""
617"The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. Only "
618"valid when use_time_for_policy is true."
619msgstr ""
620"Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за ниско. Тази "
621"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
622
623#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:97
624msgid ""
625"The time remaining in seconds of the battery when it is considered very low. "
626"Only valid when use_time_for_policy is true."
627msgstr ""
628"Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за много ниско. Тази "
629"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
630
631#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:98
632msgid "The time remaining when action is taken"
633msgstr "Оставащото време при предприемане на действие"
634
635#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:99
636msgid "The time remaining when critical"
637msgstr "Оставащото време, за да е критично ниско"
638
639#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:100
640msgid "The time remaining when low"
641msgstr "Оставащото време, за да е ниско"
642
643#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:101
644msgid "The time remaining when very low"
645msgstr "Оставащото време, за да е много ниско"
646
647#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:102
648msgid ""
649"The type of sleeping that should be performed when the computer is inactive. "
650"Possible values are \"hibernate\", \"suspend\" and \"nothing\"."
651msgstr ""
652"Видът на приспиването при бездействие на компютъра. Възможните стойности са "
653"„hibernate“, „suspend“ и „nothing“."
654
655#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:103
656msgid ""
657"The value of the damping factor used when calculating the exponentially "
658"weighted average of the rate. Increasing this value will increase the "
659"damping effect of the rate calculations, which makes the time remaining more "
660"accurate, but the graphs less responsive."
661msgstr ""
662"Стойността на коефициента за претеглено експоненциално усреднаване. "
663"Увеличаването на тази стойност прави усреднаването по-силно, което прави "
664"изчисленията за оставащото време по-точни, но графиките - по-гладки."
665
666#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:104
667msgid ""
668"This is the laptop panel screen brightness used when the session is idle. "
669"Only valid when use_time_for_policy is true."
670msgstr ""
671"Яркост на екрана на преносимия компютър при бездействие. Тази стойност е "
672"валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ИСТИНА."
673
674#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:105
675msgid "UPS critical low action"
676msgstr "Критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
677
678#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:106
679msgid "Use gnome-screensaver lock setting"
680msgstr "Използване на настройките на заключването на gnome-screensaver"
681
682#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:107
683msgid "When to show the notification icon"
684msgstr "Кога да се показва иконата за уведомяване"
685
686#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:108
687msgid ""
688"Whether or not niced processes should be considered on processor load "
689"calculation"
690msgstr ""
691
692#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:109
693msgid "Whether to hibernate, suspend or do nothing when inactive"
694msgstr ""
695"Дали компютърът да се приспива, дълбоко да се приспива или нищо да не се "
696"прави, когато компютърът бездейства"
697
698#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:110
699msgid "Whether to use time-based notifications"
700msgstr "Дали да се ползва уведомяване по време"
701
702#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:111
703msgid ""
704"Whether we should save the GNOME session state when performing a shutdown."
705msgstr ""
706
707#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:112
708msgid "Whether we should save the session when performing a shutdown"
709msgstr ""
710
711#: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.h:1
712msgid "Configure power management"
713msgstr "Настройки на управлението на захранването"
714
715#: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.h:2
716msgid "Power Management"
717msgstr "Управление на захранването"
718
719#: ../data/gpm-feedback-widget.glade.h:1
720msgid "Brightness"
721msgstr "Яркост"
722
723#: ../data/gpm-info.glade.h:1
724msgid "<b>Event log</b>"
725msgstr "<b>Дневник на събитията</b>"
726
727#: ../data/gpm-info.glade.h:2
728msgid "<b>Laptop batteries</b>"
729msgstr "<b>Батерии на мобилен компютър</b>"
730
731#: ../data/gpm-info.glade.h:3
732msgid "<b>UPS</b>"
733msgstr "<b>Непрекъсваемо токозахранване</b>"
734
735#: ../data/gpm-info.glade.h:4
736msgid "<b>Wireless devices</b>"
737msgstr "<b>Безжични устройства</b>"
738
739#: ../data/gpm-info.glade.h:5
740msgid "Charge History"
741msgstr "История на зареждането"
742
743#: ../data/gpm-info.glade.h:6
744msgid "Device Information"
745msgstr "Информация за устройства"
746
747#: ../data/gpm-info.glade.h:7
748msgid ""
749"Device type: Laptop battery (1)\n"
750"Technology: Lithium ION"
751msgstr ""
752"Вид устройство: Батерия за мобилен компютър (1)\n"
753"Технология:     Литиево-йонна"
754
755#: ../data/gpm-info.glade.h:9
756msgid "Estimated Time History"
757msgstr "История на прогнозираното време"
758
759#: ../data/gpm-info.glade.h:10
760msgid "Event Log"
761msgstr "Дневник на събитията"
762
763#: ../data/gpm-info.glade.h:11
764msgid "Last full: 22022mWh"
765msgstr "Последно пълно зареждане: 22022mWh"
766
767#: ../data/gpm-info.glade.h:12
768msgid "More"
769msgstr "Още"
770
771#: ../data/gpm-info.glade.h:13
772msgid "Power History"
773msgstr "История на заряда"
774
775#: ../data/gpm-info.glade.h:14 ../src/gpm-manager.c:1606
776#: ../src/gpm-manager.c:1948
777msgid "Power Information"
778msgstr "Информация за заряда"
779
780#: ../data/gpm-info.glade.h:15
781msgid "This shows how the battery charge and discharge rate varies over time."
782msgstr ""
783"Това показва как са се променяли скоростите на зареждане и разреждане на "
784"батерията във времето."
785
786#: ../data/gpm-info.glade.h:16
787msgid "This shows how the battery percentage charge varies over time."
788msgstr "Това показва как се е променял процента на зареденост във времето"
789
790#: ../data/gpm-info.glade.h:17
791msgid ""
792"This shows how the remaining time until charged or discharged varies over "
793"time."
794msgstr ""
795"Това показва как се е променяло оставащото време до зареждане или разреждане "
796"във времето."
797
798#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:1
799msgid "Application:"
800msgstr "Приложение:"
801
802#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:2
803msgid "Burning DVD, titled \"My Photos\""
804msgstr "Записване на DVD на име „Моите фотографии“"
805
806#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:3
807msgid "GNOME Acme Foo"
808msgstr "GNOME Acme Foo"
809
810#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:4
811msgid "Inhibit"
812msgstr "Предотвратяване"
813
814#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:5
815msgid "Inhibit Tester"
816msgstr "Тестване на предотвратяването"
817
818#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:6
819msgid "Reason:"
820msgstr "Причина:"
821
822#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:7
823msgid "UnInhibit"
824msgstr "Премахване на предотвратяването"
825
826#: ../data/gpm-prefs.glade.h:1
827msgid "<b>General</b>"
828msgstr "<b>Общи</b>"
829
830#: ../data/gpm-prefs.glade.h:2
831msgid "<b>Notification Area</b>"
832msgstr "<b>Област за уведомяване</b>"
833
834#: ../data/gpm-prefs.glade.h:3
835#, fuzzy
836msgid "<b>Running on AC power</b>"
837msgstr "Захранване от ел. мрежа"
838
839#: ../data/gpm-prefs.glade.h:4
840#, fuzzy
841msgid "<b>Running on Battery Power</b>"
842msgstr "Захранване от батерии"
843
844#: ../data/gpm-prefs.glade.h:5
845#, fuzzy
846msgid "<b>Running on UPS</b>"
847msgstr "Захранване непрекъсваемо токозахранване"
848
849#: ../data/gpm-prefs.glade.h:6
850#, fuzzy
851msgid "<b>Sounds</b>"
852msgstr "<b>Действия</b>"
853
854#: ../data/gpm-prefs.glade.h:7
855#, fuzzy
856msgid "Actions"
857msgstr "<b>Действия</b>"
858
859#: ../data/gpm-prefs.glade.h:8
860msgid "Always _sleep when the lid is closed"
861msgstr "_Задължително приспиване при затваряне на екрана"
862
863#: ../data/gpm-prefs.glade.h:9
864msgid "Custom usage percentage:"
865msgstr ""
866
867#: ../data/gpm-prefs.glade.h:10
868msgid "Display"
869msgstr ""
870
871#: ../data/gpm-prefs.glade.h:11
872msgid "Enable UPS discharge alarm"
873msgstr ""
874
875#: ../data/gpm-prefs.glade.h:12 ../src/gpm-graph-widget.c:96
876msgid "Notification"
877msgstr "Уведомяване"
878
879#: ../data/gpm-prefs.glade.h:13
880msgid "Only display when battery _present"
881msgstr "Показване само при наличие на батерии"
882
883#: ../data/gpm-prefs.glade.h:14
884msgid "Only display when charging or _discharging"
885msgstr "Показване само при _зареждане или разреждане"
886
887#: ../data/gpm-prefs.glade.h:15
888msgid "Power Management Preferences"
889msgstr "Настройки на управлението на захранването"
890
891#: ../data/gpm-prefs.glade.h:16
892msgid "Power processor profile:"
893msgstr ""
894
895#: ../data/gpm-prefs.glade.h:17
896msgid "Processing Speed"
897msgstr ""
898
899#: ../data/gpm-prefs.glade.h:18
900#, fuzzy
901msgid "Put _display to sleep when  inactive for:"
902msgstr "Изгасяне на _екрана след бездействие на компютъра от:"
903
904#: ../data/gpm-prefs.glade.h:19
905#, fuzzy
906msgid "Put _display to sleep when inactive for:"
907msgstr "Изгасяне на _екрана след бездействие на компютъра от:"
908
909#: ../data/gpm-prefs.glade.h:20
910#, fuzzy
911msgid "Put computer to _sleep when inactive for:"
912msgstr "Приспиване на _компютъра след бездействие на компютъра от:"
913
914#: ../data/gpm-prefs.glade.h:21
915msgid "Set display _brightness to:"
916msgstr "_Задаване на яркостта на екрана:"
917
918#: ../data/gpm-prefs.glade.h:22
919msgid "Sleep"
920msgstr ""
921
922#: ../data/gpm-prefs.glade.h:23
923msgid "Sleep _type when inactive:"
924msgstr "Вид _приспиване при бездействие:"
925
926#: ../data/gpm-prefs.glade.h:24
927msgid "Try to set system low power mode"
928msgstr ""
929
930#: ../data/gpm-prefs.glade.h:25
931msgid "Use sound to notify in event of error"
932msgstr ""
933
934#: ../data/gpm-prefs.glade.h:26
935msgid "When UPS _power critical:"
936msgstr "При критично ниско ниво на непрекъсваемото _токозахранване:"
937
938#: ../data/gpm-prefs.glade.h:27
939#, fuzzy
940msgid "When UPS low:"
941msgstr "При критично ниско ниво на непрекъсваемото _токозахранване:"
942
943#: ../data/gpm-prefs.glade.h:28
944msgid "When battery _power critical:"
945msgstr "При критично ниско ниво на _батериите:"
946
947#: ../data/gpm-prefs.glade.h:29
948msgid "When l_aptop lid is closed:"
949msgstr "При _затваряне на екрана:"
950
951#: ../data/gpm-prefs.glade.h:30
952msgid "When power _button is pressed:"
953msgstr "При натискане на _бутона за спиране:"
954
955#: ../data/gpm-prefs.glade.h:31
956msgid "_Always display icon"
957msgstr "_Винаги да се показва икона"
958
959#: ../data/gpm-prefs.glade.h:32
960msgid "_Dim the laptop panel when idle"
961msgstr "_Затъмняване на екрана при бездействие"
962
963#: ../data/gpm-prefs.glade.h:33
964msgid "_Never display icon"
965msgstr "_Никога да не се показва икона"
966
967#: ../data/gpm-prefs.glade.h:34
968msgid "_Only display when battery life is critical"
969msgstr "Показване само при _критично ниско ниво на батериите"
970
971#: ../src/eggtrayicon.c:131
972msgid "Orientation"
973msgstr "Ориентация"
974
975#: ../src/eggtrayicon.c:132
976msgid "The orientation of the tray."
977msgstr "Ориентацията на тавата."
978
979#: ../src/gpm-common.c:60
980msgid "Unknown time"
981msgstr "Неизвестно време"
982
983#: ../src/gpm-common.c:65
984#, c-format
985msgid "%i minute"
986msgid_plural "%i minutes"
987msgstr[0] "%i минута"
988msgstr[1] "%i минути"
989
990#: ../src/gpm-common.c:76
991#, c-format
992msgid "%i hour"
993msgid_plural "%i hours"
994msgstr[0] "%i час"
995msgstr[1] "%i часа"
996
997#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
998#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
999#: ../src/gpm-common.c:82
1000#, c-format
1001msgid "%i %s, %i %s"
1002msgstr "%i %s и %i %s"
1003
1004#: ../src/gpm-common.c:83
1005msgid "hour"
1006msgid_plural "hours"
1007msgstr[0] "час"
1008msgstr[1] "часа"
1009
1010#: ../src/gpm-common.c:84
1011msgid "minute"
1012msgid_plural "minutes"
1013msgstr[0] "минута"
1014msgstr[1] "минути"
1015
1016#: ../src/gpm-common.h:31
1017msgid "Power Manager for the GNOME desktop"
1018msgstr "Мениджър на захранването за GNOME"
1019
1020#: ../src/gpm-graph-widget.c:74
1021msgid "On AC"
1022msgstr "От ел. мрежа"
1023
1024#: ../src/gpm-graph-widget.c:76
1025msgid "On battery"
1026msgstr "От батерии"
1027
1028#: ../src/gpm-graph-widget.c:78
1029msgid "LCD dim"
1030msgstr "Затъмняване на екрана"
1031
1032#: ../src/gpm-graph-widget.c:80
1033msgid "LCD resume"
1034msgstr "Включване на екрана"
1035
1036#: ../src/gpm-graph-widget.c:82
1037msgid "DPMS off"
1038msgstr "Изключване на DPMS"
1039
1040#: ../src/gpm-graph-widget.c:84
1041msgid "DPMS on"
1042msgstr "Включване на DPMS"
1043
1044#: ../src/gpm-graph-widget.c:86 ../src/gpm-prefs-core.c:90
1045msgid "Suspend"
1046msgstr "Приспиване"
1047
1048#: ../src/gpm-graph-widget.c:88
1049msgid "Resume"
1050msgstr "Включване"
1051
1052#: ../src/gpm-graph-widget.c:90 ../src/gpm-prefs-core.c:92
1053msgid "Hibernate"
1054msgstr "Дълбоко приспиване"
1055
1056#: ../src/gpm-graph-widget.c:92
1057msgid "Lid closed"
1058msgstr "Екранът е затворен"
1059
1060#: ../src/gpm-graph-widget.c:94
1061msgid "Lid opened"
1062msgstr "Екранът е отворен"
1063
1064#: ../src/gpm-graph-widget.c:98
1065msgid "Unknown event!"
1066msgstr "Неизвестно събитие!"
1067
1068#: ../src/gpm-info.c:405
1069msgid "Time"
1070msgstr "Време"
1071
1072#: ../src/gpm-info.c:410
1073msgid "Event"
1074msgstr "Събитие"
1075
1076#: ../src/gpm-info.c:415
1077msgid "Description"
1078msgstr "Описание"
1079
1080#: ../src/gpm-inhibit.c:292
1081#, c-format
1082msgid "<b>%s</b> has stopped the %s from taking place : <i>%s</i>."
1083msgstr "<b>%s</b> предотврати %s: <i>%s</i>."
1084
1085#: ../src/gpm-inhibit.c:296
1086#, c-format
1087msgid "Multiple applications have stopped the %s from taking place."
1088msgstr "Множество приложения предотвратиха настъпването на %s."
1089
1090#: ../src/gpm-inhibit-test.c:159 ../src/gpm-prefs.c:86
1091msgid "GNOME Power Preferences"
1092msgstr "Настройки на захранването"
1093
1094#: ../src/gpm-inhibit-test.c:165
1095msgid "Power Inhibit Test"
1096msgstr "Тест на предотвратяването"
1097
1098#: ../src/gpm-main.c:140
1099msgid "Do not daemonize"
1100msgstr "Да не се минава в режим на демон"
1101
1102#: ../src/gpm-main.c:142 ../src/gpm-prefs.c:82
1103msgid "Show extra debugging information"
1104msgstr "Допълнителна информация за изчистване на грешки"
1105
1106#: ../src/gpm-main.c:144
1107msgid "Exit after a small delay (for debugging)"
1108msgstr "Изход след малко забавяне (за изчистване на грешки)"
1109
1110#: ../src/gpm-main.c:148
1111msgid "GNOME Power Manager"
1112msgstr "Управление на захранването на GNOME"
1113
1114#: ../src/gpm-manager.c:251
1115#, c-format
1116msgid "Request to %s"
1117msgstr "Заявка към %s"
1118
1119#: ../src/gpm-manager.c:669
1120msgid "On battery power"
1121msgstr "От батерии"
1122
1123#: ../src/gpm-manager.c:684
1124msgid "Display power management activated"
1125msgstr "Управлението на захранването на екрана е включено"
1126
1127#: ../src/gpm-manager.c:700
1128msgid "Laptop lid is closed"
1129msgstr "Екранът е затворен"
1130
1131#: ../src/gpm-manager.c:889
1132#, c-format
1133msgid "%s because %s"
1134msgstr "%s поради %s"
1135
1136#: ../src/gpm-manager.c:925
1137msgid "Doing nothing"
1138msgstr "Не се прави нищо"
1139
1140#: ../src/gpm-manager.c:929 ../src/gpm-manager.c:1402
1141#: ../src/gpm-manager.c:2582
1142msgid "Suspending computer"
1143msgstr "Приспиване на компютъра"
1144
1145#: ../src/gpm-manager.c:934 ../src/gpm-manager.c:1416
1146#: ../src/gpm-manager.c:2557
1147msgid "Hibernating computer"
1148msgstr "Дълбоко приспиване на компютъра"
1149
1150#: ../src/gpm-manager.c:939
1151msgid "DPMS blanking screen"
1152msgstr "Изчистване на екрана от DPMS"
1153
1154#: ../src/gpm-manager.c:944 ../src/gpm-manager.c:1431
1155msgid "Shutting down computer"
1156msgstr "Спиране на компютъра"
1157
1158#: ../src/gpm-manager.c:949
1159msgid "GNOME interactive logout"
1160msgstr "Излизане от системата на GNOME със запитване"
1161
1162#: ../src/gpm-manager.c:1229 ../src/gpm-manager.c:1326
1163msgid "Resuming computer"
1164msgstr "Събуждане на компютъра"
1165
1166#: ../src/gpm-manager.c:1246
1167msgid "Hibernate Problem"
1168msgstr "Проблем при дълбокото приспиване"
1169
1170#: ../src/gpm-manager.c:1247
1171#, fuzzy, c-format
1172msgid "HAL failed to %s. Check the help file for common problems."
1173msgstr ""
1174"HAL не успя да %s. Проверете страницата с <a href=\"%s\">често задаваните "
1175"въпроси</a>, за да потърсите решение."
1176
1177#: ../src/gpm-manager.c:1249
1178msgid "hibernate"
1179msgstr "дълбоко да приспи"
1180
1181#: ../src/gpm-manager.c:1338
1182#, c-format
1183msgid "Battery charged %imWh during suspend"
1184msgstr "Батерията се зареди с %i mWh след приспиването"
1185
1186#: ../src/gpm-manager.c:1341
1187#, c-format
1188msgid "Battery discharged %imWh during suspend"
1189msgstr "Батерията се разреди с %i mWh след приспиването<"
1190
1191#: ../src/gpm-manager.c:1362
1192#, fuzzy, c-format
1193msgid ""
1194"Your computer failed to %s.\n"
1195"Check the help file for common problems."
1196msgstr ""
1197"Компютърът не успя да се %s.\n"
1198"Проверете страницата с <a href=\"%s\">често задаваните въпроси</a>, за да "
1199"потърсите решение."
1200
1201#: ../src/gpm-manager.c:1364
1202msgid "suspend"
1203msgstr "приспи"
1204
1205#: ../src/gpm-manager.c:1365
1206msgid "Suspend Problem"
1207msgstr "Проблем при приспиване"
1208
1209#: ../src/gpm-manager.c:1403
1210msgid "the DBUS method Suspend() was invoked"
1211msgstr "методът Suspend() на DBUS бе извикан"
1212
1213#: ../src/gpm-manager.c:1417
1214msgid "the DBUS method Hibernate() was invoked"
1215msgstr "методът Hibernate() на DBUS бе извикан"
1216
1217#: ../src/gpm-manager.c:1432
1218msgid "the DBUS method Shutdown() was invoked"
1219msgstr "методът Shutdown() на DBUS бе извикан"
1220
1221#: ../src/gpm-manager.c:1446
1222msgid "Rebooting computer"
1223msgstr "Рестартиране на компютъра"
1224
1225#: ../src/gpm-manager.c:1447
1226msgid "the DBUS method Reboot() was invoked"
1227msgstr "методът Reboot() на DBUS бе извикан"
1228
1229#: ../src/gpm-manager.c:1506
1230msgid "Screen resume"
1231msgstr "Включване на екрана"
1232
1233#: ../src/gpm-manager.c:1507
1234msgid "idle mode ended"
1235msgstr "край на бездействането"
1236
1237#: ../src/gpm-manager.c:1537
1238msgid "Screen dim"
1239msgstr "Затъмняване на екрана"
1240
1241#: ../src/gpm-manager.c:1538
1242msgid "idle mode started"
1243msgstr "начало на бездействието"
1244
1245#. can only be hibernate or suspend
1246#: ../src/gpm-manager.c:1556
1247msgid "the system state is idle"
1248msgstr "системата бездейства"
1249
1250#: ../src/gpm-manager.c:1630
1251msgid "the power button has been pressed"
1252msgstr "бутонът за включване/изключване бе натиснат"
1253
1254#: ../src/gpm-manager.c:1649
1255msgid "the suspend button has been pressed"
1256msgstr "бутонът за приспиване бе натиснат"
1257
1258#: ../src/gpm-manager.c:1669
1259msgid "the hibernate button has been pressed"
1260msgstr "бутонът за дълбоко приспиване бе натиснат"
1261
1262#: ../src/gpm-manager.c:1696
1263msgid "The laptop lid has been closed"
1264msgstr "Екранът на мобилния компютър бе затворен"
1265
1266#: ../src/gpm-manager.c:1701
1267msgid "The laptop lid has been re-opened"
1268msgstr "Екранът на мобилния компютър бе отворен"
1269
1270#: ../src/gpm-manager.c:1719
1271msgid "the lid has been closed on ac power"
1272msgstr "екранът бе затворен при захранване от ел. мрежа"
1273
1274#: ../src/gpm-manager.c:1724
1275msgid "the lid has been closed on battery power"
1276msgstr "екранът бе затворен при захранване от батерии"
1277
1278#: ../src/gpm-manager.c:1729
1279msgid "Turning LCD panel back on"
1280msgstr "Повторно включване на екрана"
1281
1282#: ../src/gpm-manager.c:1730
1283msgid "laptop lid re-opened"
1284msgstr "екранът е отворен отново"
1285
1286#: ../src/gpm-manager.c:1847
1287msgid "AC adapter inserted"
1288msgstr "Включен е адаптер за ел. мрежа"
1289
1290#: ../src/gpm-manager.c:1851
1291msgid "AC adapter removed"
1292msgstr "Изключен е адаптер за ел. мрежа"
1293
1294#: ../src/gpm-manager.c:1861
1295msgid "the lid has been closed, and the ac adapter removed (and gconf is okay)"
1296msgstr "екранът бе затворен, а адаптерът за ел. мрежа - махнат (gconf е наред)"
1297
1298#: ../src/gpm-manager.c:1942
1299msgid "Power Critically Low"
1300msgstr "Критично ниско ниво на заряда"
1301
1302#: ../src/gpm-manager.c:1944
1303msgid "Power Very Low"
1304msgstr "Много ниско ниво на заряда"
1305
1306#: ../src/gpm-manager.c:1946
1307msgid "Power Low"
1308msgstr "Ниско ниво на заряда"
1309
1310#: ../src/gpm-manager.c:1968
1311msgid "battery is critically low"
1312msgstr "критично ниско ниво на батерията"
1313
1314#: ../src/gpm-manager.c:2013
1315msgid "Your battery is now fully charged"
1316msgstr "Батериите са напълно заредени"
1317
1318#: ../src/gpm-manager.c:2014
1319msgid "Battery Charged"
1320msgstr "Батериите са заредени"
1321
1322#: ../src/gpm-manager.c:2079
1323msgid ""
1324"The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</"
1325"b> when the battery becomes completely empty."
1326msgstr ""
1327"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде <b>изгасен</b>, "
1328"когато батерията напълно се изчерпи."
1329
1330#: ../src/gpm-manager.c:2084
1331msgid ""
1332"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1333"suspend.<br><b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your "
1334"computer in a suspended state."
1335msgstr ""
1336"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде приспан. "
1337"<br><b>БЕЛЕЖКА:</b> За поддържането на компютъра в това състояние е "
1338"необходим малък заряд на батерията."
1339
1340#: ../src/gpm-manager.c:2090
1341msgid ""
1342"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1343"hibernate."
1344msgstr ""
1345"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде дълбоко приспан."
1346
1347#: ../src/gpm-manager.c:2094
1348msgid ""
1349"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1350"shutdown."
1351msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изгасен."
1352
1353#: ../src/gpm-manager.c:2107
1354msgid "The AC Power has been unplugged. The system is now using battery power."
1355msgstr ""
1356"Захранването от електрическата мрежа е изключено. Системата работи на "
1357"батерии."
1358
1359#: ../src/gpm-manager.c:2114
1360#, c-format
1361msgid ""
1362"You have approximately <b>%s</b> of remaining battery life (%d%%). Plug in "
1363"your AC Adapter to avoid losing data."
1364msgstr ""
1365"Остава Ви приблизително <b>%s</b> живот на батерията (%d%%). Включете се към "
1366"захранването от електрическата мрежа, за да не загубите данни."
1367
1368#: ../src/gpm-manager.c:2201
1369msgid ""
1370"The UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> "
1371"when the UPS becomes completely empty."
1372msgstr ""
1373"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде <b>изгасен</b>, "
1374"когато непрекъсваемото токозахранване се изтощи."
1375
1376#: ../src/gpm-manager.c:2206
1377msgid ""
1378"The UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
1379msgstr ""
1380"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде дълбоко приспан."
1381
1382#: ../src/gpm-manager.c:2210
1383msgid ""
1384"The UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
1385msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изгасен."
1386
1387#: ../src/gpm-manager.c:2217
1388msgid "UPS is critically low"
1389msgstr "Критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
1390
1391#: ../src/gpm-manager.c:2220
1392msgid "Your system is running on backup power!"
1393msgstr "Компютърът работи на резервно захранване!"
1394
1395#: ../src/gpm-manager.c:2224
1396#, c-format
1397msgid ""
1398"You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%d%%). Restore "
1399"power to your computer to avoid losing data."
1400msgstr ""
1401"Остава Ви приблизително <b>%s</b> живот на непрекъсваемото токозахранване (%d"
1402"%%). Включете се към захранването от електрическата мрежа, за да не загубите "
1403"данни."
1404
1405#: ../src/gpm-manager.c:2313
1406#, c-format
1407msgid ""
1408"The %s device attached to this computer is low in power (%d%%). This device "
1409"will soon stop functioning if not charged."
1410msgstr ""
1411"Захранването на устройството %s, което е свързано с компютъра, пада (%d%%). "
1412"Ако не го презаредите, то ще спре да функционира."
1413
1414#: ../src/gpm-manager.c:2558
1415msgid "user clicked hibernate from tray menu"
1416msgstr "потребителят натисна дълбокото приспиване от менюто в тавата"
1417
1418#: ../src/gpm-manager.c:2583
1419msgid "user clicked suspend from tray menu"
1420msgstr "потребителят натисна приспиването от менюто в тавата"
1421
1422#: ../src/gpm-power.c:447
1423msgid "Laptop battery"
1424msgstr "Батерия на мобилен компютър"
1425
1426#: ../src/gpm-power.c:449
1427msgid "UPS"
1428msgstr "Непрекъсваемо токозахранване"
1429
1430#: ../src/gpm-power.c:451
1431msgid "Wireless mouse"
1432msgstr "Безжична мишка"
1433
1434#: ../src/gpm-power.c:453
1435msgid "Wireless keyboard"
1436msgstr "Безжична клавиатура"
1437
1438#: ../src/gpm-power.c:455
1439msgid "PDA"
1440msgstr "Цифр. пом."
1441
1442#: ../src/gpm-power.c:457
1443msgid "Unknown"
1444msgstr "Неизвестно"
1445
1446#: ../src/gpm-power.c:475
1447msgid "ups"
1448msgstr "непр. ток-не"
1449
1450#: ../src/gpm-power.c:477
1451msgid "mouse"
1452msgstr "мишка"
1453
1454#: ../src/gpm-power.c:479
1455msgid "keyboard"
1456msgstr "клавиатура"
1457
1458#: ../src/gpm-power.c:481
1459msgid "pda"
1460msgstr "цифр. пом."
1461
1462#: ../src/gpm-power.c:483
1463msgid "unknown"
1464msgstr "неизвестно"
1465
1466#: ../src/gpm-power.c:659
1467#, c-format
1468msgid "<b>Product:</b> %s\n"
1469msgstr "<b>Продукт:</b> %s\n"
1470
1471#: ../src/gpm-power.c:662
1472msgid "<b>Status:</b> Missing\n"
1473msgstr "<b>Състояние:</b> липсва\n"
1474
1475#: ../src/gpm-power.c:664
1476msgid "<b>Status:</b> Charged\n"
1477msgstr "<b>Състояние:</b> заредена\n"
1478
1479#: ../src/gpm-power.c:666
1480msgid "<b>Status:</b> Charging\n"
1481msgstr "<b>Състояние:</b> зареждане\n"
1482
1483#: ../src/gpm-power.c:668
1484msgid "<b>Status:</b> Discharging\n"
1485msgstr "<b>Състояние:</b> разреждане\n"
1486
1487#: ../src/gpm-power.c:671
1488#, c-format
1489msgid "<b>Percentage charge:</b> %i%%\n"
1490msgstr "<b>Процент на зареждането:</b> %i%%\n"
1491
1492#: ../src/gpm-power.c:698
1493#, c-format
1494msgid "<b>Vendor:</b> %s\n"
1495msgstr "<b>Производител:</b> %s\n"
1496
1497#: ../src/gpm-power.c:706 ../src/gpm-power.c:711
1498msgid "Lithium ion"
1499msgstr "Литиево-йонна"
1500
1501#: ../src/gpm-power.c:708 ../src/gpm-power.c:713
1502msgid "Lead acid"
1503msgstr "Оловна"
1504
1505#: ../src/gpm-power.c:715
1506#, fuzzy
1507msgid "Lithium Polymer"
1508msgstr "Литиево-йонна"
1509
1510#: ../src/gpm-power.c:717
1511msgid "Nickel Metal Hydride"
1512msgstr ""
1513
1514#: ../src/gpm-power.c:723
1515#, c-format
1516msgid "<b>Technology:</b> %s\n"
1517msgstr "<b>Технология:</b> %s\n"
1518
1519#: ../src/gpm-power.c:726
1520#, c-format
1521msgid "<b>Serial number:</b> %s\n"
1522msgstr "<b>Сериен номер:</b> %s\n"
1523
1524#: ../src/gpm-power.c:729
1525#, c-format
1526msgid "<b>Model:</b> %s\n"
1527msgstr "<b>Модел:</b> %s\n"
1528
1529#: ../src/gpm-power.c:734
1530#, c-format
1531msgid "<b>Remaining time:</b> %s\n"
1532msgstr "<b>Оставащо време:</b> %s\n"
1533
1534#: ../src/gpm-power.c:740
1535msgid "Excellent"
1536msgstr "Отлично"
1537
1538#: ../src/gpm-power.c:742
1539msgid "Good"
1540msgstr "Чудесно"
1541
1542#: ../src/gpm-power.c:744
1543msgid "Fair"
1544msgstr "Приемливо"
1545
1546#: ../src/gpm-power.c:746
1547msgid "Poor"
1548msgstr "Лошо"
1549
1550#: ../src/gpm-power.c:748
1551#, c-format
1552msgid "<b>Capacity:</b> %i%% (%s)\n"
1553msgstr "<b>Капацитет:</b> %i%% (%s)\n"
1554
1555#: ../src/gpm-power.c:754 ../src/gpm-power.c:778
1556#, c-format
1557msgid "<b>Current charge:</b> %.1f %s\n"
1558msgstr "<b>Текущ заряд:</b> %.1f %s\n"
1559
1560#: ../src/gpm-power.c:759
1561#, c-format
1562msgid "<b>Last full charge:</b> %.1f %s\n"
1563msgstr "<b>Последно пълно зареждане:</b> %.1f %s\n"
1564
1565#: ../src/gpm-power.c:763 ../src/gpm-power.c:782
1566#, c-format
1567msgid "<b>Design charge:</b> %.1f %s\n"
1568msgstr "<b>Проектен заряд:</b> %.1f %s\n"
1569
1570#: ../src/gpm-power.c:767
1571#, c-format
1572msgid "<b>Charge rate (raw):</b> %.1f %sh\n"
1573msgstr "<b>Скорост на зареждане (моментна):</b> %.1f %sh\n"
1574
1575#: ../src/gpm-power.c:771
1576#, c-format
1577msgid "<b>Charge rate (smoothed):</b> %.1f %sh\n"
1578msgstr "<b>Скорост на зареждане (усреднена):</b> %.1f %sh\n"
1579
1580#: ../src/gpm-power.c:1234
1581#, fuzzy, c-format
1582msgid "%s fully charged (%i%%)\n"
1583msgstr "пълен заряд"
1584
1585#: ../src/gpm-power.c:1240
1586#, fuzzy, c-format
1587msgid "%s %s remaining (%i%%)\n"
1588msgstr "остават %s"
1589
1590#. don't display "Unknown remaining"
1591#: ../src/gpm-power.c:1244
1592#, fuzzy, c-format
1593msgid "%s discharging (%i%%)\n"
1594msgstr "разреждане"
1595
1596#: ../src/gpm-power.c:1251
1597#, fuzzy, c-format
1598msgid "%s %s until charged (%i%%)\n"
1599msgstr "%s до зареждане"
1600
1601#. don't display "Unknown remaining"
1602#: ../src/gpm-power.c:1255
1603#, fuzzy, c-format
1604msgid "%s charging (%i%%)\n"
1605msgstr "разреждане"
1606
1607#. only enable this if discharging on UPS, for details see:
1608#. http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=329027
1609#: ../src/gpm-power.c:1294
1610msgid "Computer is running on backup power\n"
1611msgstr "Компютърът работи на резервно захранване\n"
1612
1613#: ../src/gpm-power.c:1297
1614msgid "Computer is running on AC power\n"
1615msgstr "Компютърът работи на захранване от ел. мрежа\n"
1616
1617#: ../src/gpm-power.c:1300
1618msgid "Computer is running on battery power\n"
1619msgstr "Компютърът работи на захранване от батерии\n"
1620
1621#: ../src/gpm-prefs.c:99
1622msgid "Power Preferences"
1623msgstr "Настройки на захранването"
1624
1625#. The text that should appear in the action combo boxes
1626#: ../src/gpm-prefs-core.c:89
1627msgid "Ask me"
1628msgstr "Запитване към потребителя"
1629
1630#: ../src/gpm-prefs-core.c:91
1631msgid "Shutdown"
1632msgstr "Изключване"
1633
1634#: ../src/gpm-prefs-core.c:93
1635msgid "Blank screen"
1636msgstr "Изчистване на екрана"
1637
1638#: ../src/gpm-prefs-core.c:94 ../src/gpm-prefs-core.c:102
1639msgid "Do nothing"
1640msgstr "Да не се прави нищо"
1641
1642#. The text that should appear in the processor combo box
1643#: ../src/gpm-prefs-core.c:97
1644msgid "Based on processor load"
1645msgstr ""
1646
1647#: ../src/gpm-prefs-core.c:98
1648msgid "Automatic power saving"
1649msgstr ""
1650
1651#: ../src/gpm-prefs-core.c:99
1652msgid "Maximum power saving"
1653msgstr ""
1654
1655#: ../src/gpm-prefs-core.c:100
1656msgid "Custom"
1657msgstr ""
1658
1659#: ../src/gpm-prefs-core.c:101
1660msgid "Maximum speed"
1661msgstr ""
1662
1663#: ../src/gpm-prefs-core.c:246
1664msgid "Never"
1665msgstr "Никога"
1666
1667#: ../src/gpm-tray-icon.c:112
1668msgid "_Suspend"
1669msgstr "_Приспиване"
1670
1671#: ../src/gpm-tray-icon.c:113
1672msgid "Suspend the computer"
1673msgstr "Приспиване на компютъра"
1674
1675#: ../src/gpm-tray-icon.c:114
1676msgid "Hi_bernate"
1677msgstr "_Дълбоко приспиване"
1678
1679#: ../src/gpm-tray-icon.c:115
1680msgid "Make the computer go to sleep"
1681msgstr "Приспиване на компютъра"
1682
1683#: ../src/gpm-tray-icon.c:116
1684msgid "_Preferences"
1685msgstr "_Настройки"
1686
1687#: ../src/gpm-tray-icon.c:118
1688msgid "_Information"
1689msgstr "_Информация"
1690
1691#: ../src/gpm-tray-icon.c:120
1692msgid "_Statistics"
1693msgstr ""
1694
1695#: ../src/gpm-tray-icon.c:122
1696msgid "_Help"
1697msgstr "_Помощ"
1698
1699#: ../src/gpm-tray-icon.c:124
1700msgid "_About"
1701msgstr "_Относно"
1702
1703#: ../src/gpm-tray-icon.c:354
1704msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
1705msgstr "Лиценз - ОПЛ на GNU, версия 2"
1706
1707#: ../src/gpm-tray-icon.c:355
1708msgid ""
1709"Power Manager is free software; you can redistribute it and/or\n"
1710"modify it under the terms of the GNU General Public License\n"
1711"as published by the Free Software Foundation; either version 2\n"
1712"of the License, or (at your option) any later version."
1713msgstr ""
1714"Програмата за управлението на захранването на GNOME е свободен\n"
1715"софтуер. Можете да я разпространявате според условията на версия\n"
1716"2 или по-висока (по Ваш избор) на Общия публичен лиценз на GNU,\n"
1717"който е публикуван от Фондацията за свободен софтуер,"
1718
1719#: ../src/gpm-tray-icon.c:359
1720msgid ""
1721"Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,\n"
1722"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
1723"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
1724"GNU General Public License for more details."
1725msgstr ""
1726"Програмата за управление на захранването на GNOME се разпространява с\n"
1727"надеждата да е полезна, но БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, дори и подразбиращата\n"
1728"се ПРИГОДНОСТ или ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА. За подробности\n"
1729"прегледайте Общия публичен лиценз на GNU."
1730
1731#: ../src/gpm-tray-icon.c:363
1732msgid ""
1733"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
1734"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
1735"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA\n"
1736"02110-1301, USA."
1737msgstr ""
1738"Трябва да сте получили копие на Общия публичен лиценз на GNU\n"
1739"заедно с тази програма. Ако се сте - пишете на Фондацията за\n"
1740"свободен софтуер на адрес:\n"
1741"Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, \n"
1742"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
1743
1744#: ../src/gpm-tray-icon.c:368
1745msgid "translator-credits"
1746msgstr ""
1747"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
1748"\n"
1749"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1750"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1751"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1752
1753#~ msgid "<b>Brightness</b>"
1754#~ msgstr "<b>Яркост</b>"
1755
1756#~ msgid "<b>Sleep</b>"
1757#~ msgstr "<b>Приспиване</b>"
1758
1759#~ msgid "General"
1760#~ msgstr "Общи"
1761
1762#~ msgid "Prefer power savings over performance"
1763#~ msgstr "Да се предпочита ниската консумация пред производителността"
1764
1765#~ msgid "charging"
1766#~ msgstr "зареждане"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.