source: desktop/gedit.HEAD.bg.po @ 86

Last change on this file since 86 was 86, checked in by zbrox, 16 years ago

gedit (gnome 2.12) bug me not edition

File size: 152.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gedit for GNOME 2.
2# Copyright (C) 2002,2003 Evgeni Boevski.
3# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation
4# This file is distributed under the same license as the gedit package.
5# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2003.
6# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005,
7# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org> 2004. 2005
8# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
9#
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: gedit 2.10 branch gnome 2.10\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15"POT-Creation-Date: 2005-08-01 06:05+0000\n"
16"PO-Revision-Date: 2005-08-01 12:05+0300\n"
17"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
18"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
19"MIME-Version: 1.0\n"
20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
23
24#: ../data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:1
25msgid "Gedit View"
26msgstr "Преглед с gedit"
27
28#: ../data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:2
29msgid "Gedit View."
30msgstr "Преглед с gedit."
31
32#: ../data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:3
33msgid "Gedit viewer factory"
34msgstr "Фабрика на компонента за преглед на Gedit"
35
36#: ../data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:4
37#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:211
38msgid "Source"
39msgstr "Източник"
40
41#: ../data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:5
42msgid "gedit application"
43msgstr "програмата gedit"
44
45#: ../data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:6
46msgid "gedit automation factory"
47msgstr "фабрика за автоматизиране на gedit"
48
49#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
50msgid "Edit text files"
51msgstr "Редактиране на текстови файлове"
52
53#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit2.c:365
54msgid "Text Editor"
55msgstr "Текстов редактор"
56
57#: ../data/gedit.schemas.in.h:1
58msgid ""
59"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
60"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
61msgstr ""
62"Шрифт избран от потребителя, който ще бъде използван за текстовата област. "
63"Има ефект само при изключена опция \"Използване на шрифта по подразбиране\"."
64
65#: ../data/gedit.schemas.in.h:2
66msgid "Active plugins"
67msgstr "Активни модули"
68
69#: ../data/gedit.schemas.in.h:3
70msgid "Auto Detected Encodings"
71msgstr "Автоматично откривани кодови таблици"
72
73#: ../data/gedit.schemas.in.h:4
74msgid "Auto Save"
75msgstr "Автоматично запазване"
76
77#: ../data/gedit.schemas.in.h:5
78msgid "Auto Save Interval"
79msgstr "Интервал за автоматично запазване"
80
81#: ../data/gedit.schemas.in.h:6
82msgid "Auto indent"
83msgstr "Автоматичен отстъп"
84
85#: ../data/gedit.schemas.in.h:7
86msgid "Background Color"
87msgstr "Цвят на фона"
88
89#: ../data/gedit.schemas.in.h:8
90msgid ""
91"Background color for selected text in the editing area. This will only take "
92"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
93msgstr ""
94"Цвета на фона за избран текст в текстовата област. Има ефект само при "
95"изключена опция \"Използване на стандартните цветове\"."
96
97#: ../data/gedit.schemas.in.h:9
98msgid ""
99"Background color for unselected text in the editing area. This will only "
100"take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
101msgstr ""
102"Цвета на фона за неизбран текст в текстовата област. Има ефект само при "
103"изключена опция \"Използване на стандартните цветове\"."
104
105#: ../data/gedit.schemas.in.h:10
106msgid "Backup Copy Extension"
107msgstr "Разширение на резервните копия"
108
109#: ../data/gedit.schemas.in.h:11
110msgid "Body Font for Printing"
111msgstr "Шрифт на текста в тялото на документа при печат"
112
113#: ../data/gedit.schemas.in.h:12
114msgid "Create Backup Copies"
115msgstr "Създаване на резервни копия"
116
117#: ../data/gedit.schemas.in.h:13
118msgid "Display Line Numbers"
119msgstr "Показване на номера на редовете"
120
121#: ../data/gedit.schemas.in.h:14
122msgid "Display Right Margin"
123msgstr "Показване на дясната граница"
124
125#: ../data/gedit.schemas.in.h:15
126msgid "Editor Font"
127msgstr "Шрифт на редкатора"
128
129#: ../data/gedit.schemas.in.h:16
130msgid "Enable Syntax Highlighting"
131msgstr "Включване на отбелязването на синтаксиса"
132
133#: ../data/gedit.schemas.in.h:17
134msgid "Encodings shown in menu"
135msgstr "Кодови таблици показвани в менюто"
136
137#: ../data/gedit.schemas.in.h:18
138msgid ""
139"Extension or suffix to use for backup file names. This will only take effect "
140"if the \"Create Backup Copies\" option is turned on."
141msgstr ""
142"Файлово разширение, което да се използва при създаването на резервни копия. "
143"Има ефект само при включена опция \"Създаване на резервни копия\"."
144
145#: ../data/gedit.schemas.in.h:19
146msgid ""
147"Foreground color for selected text in the editing area. This will only take "
148"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
149msgstr ""
150"Цвета на избран текст в текстовата област. Има ефект само при изключена "
151"опция \"Използване само на стандартните цветове\"."
152
153#: ../data/gedit.schemas.in.h:20
154msgid ""
155"Foreground color for the unselected text in the editing area. This will only "
156"take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
157msgstr ""
158"Цвета на неизбран текст в текстовата област. Има ефект само при изключена "
159"опция \"Използване само на стандартните цветове\"."
160
161#: ../data/gedit.schemas.in.h:21
162msgid "Header Font for Printing"
163msgstr "Шрифт на колонтитула при печат"
164
165#: ../data/gedit.schemas.in.h:22
166msgid "Highlight Current Line"
167msgstr "Осветяване на текущия ред"
168
169#: ../data/gedit.schemas.in.h:23
170msgid "Highlight Matching Bracket"
171msgstr "Осветяване на съответстващите скоби"
172
173#: ../data/gedit.schemas.in.h:24
174msgid ""
175"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
176"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
177"lines."
178msgstr ""
179"Ако тази стойност е 0, при печат на документ няма да бъдат разпечатани "
180"номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
181
182#: ../data/gedit.schemas.in.h:25
183msgid "Insert spaces"
184msgstr "Вмъкване на интервали"
185
186#: ../data/gedit.schemas.in.h:26
187msgid "Line Number Font for Printing"
188msgstr "Шрифт на номера на ред при печат"
189
190#: ../data/gedit.schemas.in.h:27
191msgid "Line Wrapping Mode"
192msgstr "Режим с пренасяне"
193
194#: ../data/gedit.schemas.in.h:28
195msgid ""
196"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
197"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
198msgstr ""
199"Списък на активните модули. Съдържа \"местоположението\" на активните "
200"модули. Погледнете файлът .gedit-plugin, за да намерите \"местоположението\" "
201"на даден модул."
202
203#: ../data/gedit.schemas.in.h:29
204msgid ""
205"List of encodings shown in Character Coding menu in open/save file selector. "
206"Only recognized encodings are used."
207msgstr ""
208"Списък с кодови таблици, показани в меню Кодиране на символите в прозореца "
209"отваряне/запазване на файл. Използват се само познати кодови таблици."
210
211#: ../data/gedit.schemas.in.h:30
212msgid "Maximum Recent Files"
213msgstr "Максимален брой скоро използвани файлове"
214
215#: ../data/gedit.schemas.in.h:31
216msgid "Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo."
217msgstr ""
218"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
219"отново."
220
221#. Translators: This is the Editor Font.
222#. This is a Pango font
223#: ../data/gedit.schemas.in.h:34
224msgid "Monospace 12"
225msgstr "Monospace 12"
226
227#. Translators: This is the Body font for printing.
228#. This is a Pango font.
229#: ../data/gedit.schemas.in.h:37
230msgid "Monospace 9"
231msgstr "Monospace 12"
232
233#. Translators: This is the Body font for printing.
234#. This is a gnome-print font name and replaced by
235#. print_font_body_pango.
236#: ../data/gedit.schemas.in.h:41
237msgid "Monospace Regular 9"
238msgstr "Monospace Regular 9"
239
240#: ../data/gedit.schemas.in.h:42
241msgid ""
242"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
243"This will only take effect if the \"Auto Save\" option is turned on."
244msgstr ""
245"Брой минути след които gedit ще запише автоматично, променените файлове. Има "
246"ефект само при включена опция \"Автоматично запазване\"."
247
248#: ../data/gedit.schemas.in.h:43
249msgid "Print Header"
250msgstr "Горен колонтитул на страницата"
251
252#: ../data/gedit.schemas.in.h:44
253msgid "Print Line Numbers"
254msgstr "Печатане на номера на редове"
255
256#: ../data/gedit.schemas.in.h:45
257msgid "Print Syntax Highlighting"
258msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
259
260#: ../data/gedit.schemas.in.h:46
261msgid "Printing Line Wrapping Mode"
262msgstr "Режим с пренасяне при печат"
263
264#: ../data/gedit.schemas.in.h:47
265msgid "Right Margin Position"
266msgstr "Позиция на дясната граница"
267
268#. Translators: This is the Header font for printing.
269#. This is a Pango font.
270#: ../data/gedit.schemas.in.h:50
271msgid "Sans 11"
272msgstr "Sans 11"
273
274#. Translators: This is the Line Number font for printing.
275#. This is a Pango font.
276#: ../data/gedit.schemas.in.h:53
277msgid "Sans 8"
278msgstr "Sans 8"
279
280#. Translators: This is the Header font for printing.
281#. This is a gnome-print font name and replaced by
282#. print_font_header_pango.
283#: ../data/gedit.schemas.in.h:57
284msgid "Sans Regular 11"
285msgstr "Sans Regular 11"
286
287#. Translators: This is the Line Number font for printing.
288#. This is a gnome-print font name and replaced by
289#. print_font_numbers_pango.
290#: ../data/gedit.schemas.in.h:61
291msgid "Sans Regular 8"
292msgstr "Sans Regular 8"
293
294#: ../data/gedit.schemas.in.h:62
295msgid "Selected Text Color"
296msgstr "Цвят на избрания текст"
297
298#: ../data/gedit.schemas.in.h:63
299msgid "Selection Color"
300msgstr "Цвят на избраното"
301
302#: ../data/gedit.schemas.in.h:64
303msgid ""
304"Sorted list of encodings used by gedit for auto-detecting the encoding of a "
305"file. \"CURRENT\" is the current locale encoding. Only recognized encodings "
306"are used."
307msgstr ""
308"Подреден списък с кодови таблици, използвани от gedit за автоматично "
309"откриване на кодирането на файл. \"ТЕКУЩО\" е текущото кодиране на локала. "
310"Използват се само познати кодови таблици."
311
312#: ../data/gedit.schemas.in.h:65
313msgid ""
314"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for no "
315"wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
316"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
317"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
318"here."
319msgstr ""
320"Указване как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте "
321"\"GTK_WRAP_NONE\" за режим без пренос, \"GTK_WRAP_WORD\" за пренос на "
322"границите на думи, и \"GTK_WRAP_CHAR\" за пренос при всеки знак. Имайте "
323"предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се "
324"уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
325
326#: ../data/gedit.schemas.in.h:66
327msgid ""
328"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"GTK_WRAP_NONE\" "
329"for no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
330"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
331"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
332"here."
333msgstr ""
334"Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редкатиране. "
335"Използвайте \"GTK_WRAP_NONE\" за режим без пренос, \"GTK_WRAP_WORD\" за "
336"пренос на границите на думи, и \"GTK_WRAP_CHAR\" за пренос при всеки знак. "
337"Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че "
338"се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
339
340#: ../data/gedit.schemas.in.h:67
341msgid ""
342"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
343msgstr ""
344"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
345
346#: ../data/gedit.schemas.in.h:68
347msgid ""
348"Specifies the font to use for a document's body when printing documents. "
349"This is a gnome-print font name and replaced by print_font_body_pango."
350msgstr ""
351"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат. "
352"Това е име на шрифт от gnome-print и е заменен от print_font_body_pango."
353
354#: ../data/gedit.schemas.in.h:69
355msgid ""
356"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
357"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
358msgstr ""
359"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
360"Има ефект само, когато опцията \"Печатане номера на редове\" е различна от "
361"нула."
362
363#: ../data/gedit.schemas.in.h:70
364msgid ""
365"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
366"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero. This is a "
367"gnome-print font name and replaced by print_font_numbers_pango."
368msgstr ""
369"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
370"Има ефект само, когато опцията \"Печатане номера на редове\" е различна от "
371"нула. Това е име на фонт от gnome-print и е заменен от "
372"print_font_numbers_pango."
373
374#: ../data/gedit.schemas.in.h:71
375msgid ""
376"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
377"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
378msgstr ""
379"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат.Има ефект "
380"само при включена опция \"Печатане на горен колонтитул\"."
381
382#: ../data/gedit.schemas.in.h:72
383msgid ""
384"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
385"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on. This is a "
386"gnome-print font name and replaced by print_font_header_pango."
387msgstr ""
388"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Има ефект "
389"само при включена опция \"Печатане на горен колонтитул\". Това е име на фонт "
390"от gnome-print и е заменен от print_font_header_pango."
391
392#: ../data/gedit.schemas.in.h:73
393msgid ""
394"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
395"in the \"Recent Files\" submenu."
396msgstr ""
397"Указване на максималния брой последни файлове, който ще бъде показани в "
398"подменюто \"Последни файлове\"."
399
400#: ../data/gedit.schemas.in.h:74
401msgid ""
402"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
403"characters."
404msgstr "Указване броя интервали, който да се изобразят вместо знаците Tab."
405
406#: ../data/gedit.schemas.in.h:75
407msgid "Specifies the position of the right margin."
408msgstr "Определяне на позицията на дясната граница."
409
410#: ../data/gedit.schemas.in.h:76
411msgid "Status Bar is Visible"
412msgstr "Лентата на състоянието е видима"
413
414#: ../data/gedit.schemas.in.h:77
415msgid ""
416"Style for the toolbar buttons. Possible values are \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" "
417"to use the system's default style, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" to display icons "
418"only, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" to display both icons and text, and "
419"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" to display prioritized text beside icons. "
420"Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as "
421"mentioned here."
422msgstr ""
423"Вид на бутоните от лентата с инструменти. Възможни стойности са "
424"\"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" за използване на стила по подразбиране на "
425"системата, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" за икони без текст, "
426"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" за икони с текст и "
427"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" за икони с приоритетен текст отстрани. "
428"Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че "
429"се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
430
431#: ../data/gedit.schemas.in.h:78
432msgid "Tab Size"
433msgstr "Размер на таба"
434
435#: ../data/gedit.schemas.in.h:79
436msgid "Text Color"
437msgstr "Цвят на текста"
438
439#: ../data/gedit.schemas.in.h:80
440msgid "Toolbar Buttons Style"
441msgstr "Вид на бутоните от лентата с инструменти"
442
443#: ../data/gedit.schemas.in.h:81
444msgid "Toolbar is Visible"
445msgstr "Лентата с инструменти е видима"
446
447#: ../data/gedit.schemas.in.h:82
448msgid "Undo Actions Limit"
449msgstr "Брой команди отмени"
450
451#: ../data/gedit.schemas.in.h:83
452msgid "Use Default Colors"
453msgstr "Използване на цветове по подразбиране"
454
455#: ../data/gedit.schemas.in.h:84
456msgid "Use Default Font"
457msgstr "Използване на шрифта по подразбиране"
458
459#: ../data/gedit.schemas.in.h:85
460msgid ""
461"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
462"interval. You can set the time interval with the \"Auto Save Interval\" "
463"option."
464msgstr ""
465"Дали gedit да записва модифицираните файлове след определен интервал време. "
466"Можете да укажете интервала в опцията \"Интервал за автоматичното запазване"
467"\"."
468
469#: ../data/gedit.schemas.in.h:86
470msgid ""
471"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
472"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
473msgstr ""
474"Дали gedit да създава резервни копия на файловете, които записва. Можете да "
475"укажете разширението за копията в опцията \"Разширение на резервните копия\"."
476
477#: ../data/gedit.schemas.in.h:87
478msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
479msgstr "Дали gedit да изобразява номера на редове в областта за редактиране."
480
481#: ../data/gedit.schemas.in.h:88
482msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
483msgstr "Дали gedit да изобразява дясната граница в областта за редактиране."
484
485#: ../data/gedit.schemas.in.h:89
486msgid "Whether gedit should enable auto indentation."
487msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяна на абзаци"
488
489#: ../data/gedit.schemas.in.h:90
490msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
491msgstr "Дали gedit трябва да отбелязва с различен цвят синтаксиса."
492
493#: ../data/gedit.schemas.in.h:91
494msgid "Whether gedit should highlight matching bracket."
495msgstr "Дали gedit трябва да отбелязва отваряне и затваряне на скоби"
496
497#: ../data/gedit.schemas.in.h:92
498msgid "Whether gedit should highlight the current line."
499msgstr "Дали gedit да отбелязва текущия ред"
500
501#: ../data/gedit.schemas.in.h:93
502msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
503msgstr "Дали gedit да включва главница на документа при печат."
504
505#: ../data/gedit.schemas.in.h:94
506msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
507msgstr "Дали gedit да вмъква интервали вместо табулации."
508
509#: ../data/gedit.schemas.in.h:95
510msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
511msgstr ""
512"Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
513
514#: ../data/gedit.schemas.in.h:96
515msgid ""
516"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
517msgstr ""
518"Дали линията за статус в долната част на прозореца за редактиране да е "
519"видима."
520
521#: ../data/gedit.schemas.in.h:97
522msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
523msgstr "Дали лентата с инструменти да е видима в прозорците за редактиране."
524
525#: ../data/gedit.schemas.in.h:98
526msgid ""
527"Whether to use the system's default colors for the editing area. If this "
528"option is turned off, then the colors of the editing area will be those "
529"specified in the \"Background Color\", \"Text Color\", \"Selected Text Color"
530"\", and \"Selection Color\" options."
531msgstr ""
532"Дали да се използват цветовете по подразбиране в областта за редактиране. "
533"Ако тази опция е изключена, то цветовете на областта за редактиране ще бъдат "
534"тези указани в опциите \"Фонов цвят\", \"Цвят на текст\", \"Цвят на избран "
535"текст\", и \"Цвят на маркировката за избор\"."
536
537#: ../data/gedit.schemas.in.h:99
538msgid ""
539"Whether to use the system's default font for editing text instead of a font "
540"specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the "
541"\"Editor Font\" option will be used instead of the system font."
542msgstr ""
543"Дали да се използва системния шрифт по подразбиране за текста или шрифт "
544"специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван шрифта "
545"указан в опцията \"Шрифт на редактора\"."
546
547#. Translators: This is the list of encodings shown by default in the Character Coding
548#. menu in open/save file selector. Only recognized encodings are displayed.
549#: ../data/gedit.schemas.in.h:102
550msgid "[ISO-8859-15]"
551msgstr "[ISO-8859-15]"
552
553#. Translators: This is the sorted list of encodings used by gedit
554#. for auto-detecting the encoding of a file. "CURRENT" is the current locale encoding.
555#. Only recognized encodings are used.
556#: ../data/gedit.schemas.in.h:106
557msgid "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15]"
558msgstr "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15]"
559
560#: ../gedit/bonobo-mdi.c:548 ../gedit/bonobo-mdi.c:2124
561#, c-format
562msgid "Activate %s"
563msgstr "Активиране на %s"
564
565#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:142
566msgid "Close _without Saving"
567msgstr "Без запазване"
568
569#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:152
570msgid "Question"
571msgstr "Въпрос"
572
573#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:367
574#, c-format
575msgid ""
576"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
577"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
578"lost."
579msgstr ""
580"Ако не запазите файла, промените от последната %ld секунда ще бъдат загубени "
581"безвъзвратно."
582"Ако не запазите файла, промените от последните %ld секунди ще бъдат загубени "
583"безвъзвратно."
584
585#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:376
586msgid ""
587"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
588msgstr ""
589"Ако не запазите файла, промените от последната минута ще бъдат загубени "
590"безвъзвратно."
591
592#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:382
593#, c-format
594msgid ""
595"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
596"permanently lost."
597"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
598"permanently lost."
599msgstr ""
600"Ако не запазите файла, промените от последната минута и %ld секунда ще бъдат "
601"загубени безвъзвратно."
602"Ако не запазите файла, промените от последната минута и %ld секунди ще бъдат "
603"загубени безвъзвратно."
604
605#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:392
606#, c-format
607msgid ""
608"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
609"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
610"lost."
611msgstr ""
612"Ако не запазите файла, промените от последната %ld минута ще бъдат загубени "
613"безвъзвратно."
614"Ако не запазите файла, промените от последните %ld минути ще бъдат загубени "
615"безвъзвратно."
616
617#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:407
618#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:428
619#, c-format
620msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
621"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
622msgstr ""
623"Ако не запазите файла, промените от последния час ще бъдат загубени безвъзвратно."
624"Ако не запазите файла, промените от последните %d часа ще бъдат загубени "
625"безвъзвратно."
626
627#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:413
628#, c-format
629msgid ""
630"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
631"permanently lost."
632"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
633"permanently lost."
634msgstr ""
635"Ако не запазите файла, промените от последния час и %d минута ще бъдат загубени "
636"безвъзвратно."
637"Ако не запазите файла, промените от последния час и %d минути ще бъдат загубени "
638"безвъзвратно."
639
640#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:472
641#, c-format
642msgid "Save the changes to document \"%s\" before closing?"
643msgstr ""
644"Искате ли да запазите промените по документа \"%s\" преди да бъде затворен?"
645
646#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:645
647#, c-format
648msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
649"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
650msgstr ""
651"Има %d документ с незапазени промени. Да бъде ли записан преди затварянето?"
652"Има %d документи с незапазени промени. Да бъдат ли записани преди затварянето?"
653
654#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:662
655msgid "S_elect the documents you want to save:"
656msgstr "Избор докум_ентите, които искате да запазите:"
657
658#. Secondary label
659#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:679
660msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
661msgstr "Ако не запазите файла, всичките ви промени ще бъдат загубени безвъзвратно."
662
663#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-goto-line.c:184
664msgid "Go to Line"
665msgstr "Отиване на ред"
666
667#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-goto-line.c:197
668msgid "_Go to Line"
669msgstr "_Отиване на ред"
670
671#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:136
672#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:1140 ../gedit/gedit-commands.c:383
673#, c-format
674msgid "The text \"%s\" was not found."
675msgstr "Текстът \"%s\" не е намерен."
676
677#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:269
678#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:4 ../gedit/gedit-ui.xml.h:46
679msgid "Replace"
680msgstr "Замяна"
681
682#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:282
683msgid "Replace _All"
684msgstr "Замяна на _всички"
685
686#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:285
687#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:114 ../plugins/savecopy/savecopy.c:316
688msgid "_Replace"
689msgstr "_Замяна"
690
691#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:402 ../gedit/gedit-ui.xml.h:17
692msgid "Find"
693msgstr "Търсене"
694
695#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:1149
696#, c-format
697msgid "Found and replaced %d occurrence."
698msgid_plural "Found and replaced %d occurrences."
699msgstr[0] "Намерени и заместени %d съвпадение."
700msgstr[1] "Намерени и заместени %d съвпадения."
701
702#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-uri.c:91
703msgid "Open Location"
704msgstr "Отваряне на местоположение"
705
706#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:72
707#, c-format
708msgid "There was an error displaying help: %s"
709msgstr "Грешка при изобразяване на помощ: %s"
710
711#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:355
712#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:423
713msgid "_Description"
714msgstr "_Описание"
715
716#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:364
717#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:432
718msgid "_Encoding"
719msgstr "_Кодиране"
720
721#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade2.h:1
722msgid "A_vailable encodings:"
723msgstr "На_лични кодови таблици:"
724
725#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade2.h:2
726msgid "Character codings"
727msgstr "Кодиране на символите"
728
729#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade2.h:3
730msgid "E_ncodings shown in menu:"
731msgstr "_Кодови таблици показвани в меню:"
732
733#: ../gedit/dialogs/gedit-plugin-manager.c:55
734msgid "Plugin"
735msgstr "Модул"
736
737#: ../gedit/dialogs/gedit-plugin-manager.c:56
738msgid "Enabled"
739msgstr "Активен"
740
741#: ../gedit/dialogs/gedit-plugin-program-location-dialog.c:86
742#: ../gedit/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:2
743msgid "Set program location..."
744msgstr "Задаване местоположение на програмата..."
745
746#: ../gedit/dialogs/gedit-plugin-program-location-dialog.c:116
747#, c-format
748msgid ""
749"The %s plugin uses an external program, called <tt>%s</tt>, to perform its "
750"task.\n"
751"\n"
752"Please, specify the location of the <tt>%s</tt> program."
753msgstr ""
754"Този %s модул използва външна програма, <tt>%s</tt>, за изпълнение на "
755"задачата.\n"
756"\n"
757"Задайте местоположението на програма <tt>%s</tt>"
758
759#: ../gedit/dialogs/gedit-plugin-program-location-dialog.c:169
760msgid "The selected file is not executable."
761msgstr "Избраният файл не е изпълним."
762
763#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:730
764msgid "Push this button to select the font to be used by the editor"
765msgstr "Натиснете бутона, за да изберете какъв шрифт използва редактора"
766
767#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:732
768msgid "Push this button to configure text color"
769msgstr "Натиснете бутона, за да изберете цвят на текста"
770
771#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:734
772msgid "Push this button to configure background color"
773msgstr "Натиснете бутона за избор на цвят за фон"
774
775#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:736
776msgid ""
777"Push this button to configure the color in which the selected text should "
778"appear"
779msgstr ""
780"Натиснете бутона, за да изберете цвета, в който ще се оцветява маркирания "
781"текст"
782
783#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:739
784msgid ""
785"Push this button to configure the color in which the selected text should be "
786"marked"
787msgstr "Натиснете бутона за да изберете цвета на маркировката"
788
789#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1189
790msgid "Elements"
791msgstr "Елементи"
792
793#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:1
794#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:1
795#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:1 ../plugins/time/time.glade2.h:1
796msgid "    "
797msgstr "    "
798
799#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:2
800msgid "<b>Automatic Indentation</b>"
801msgstr "<b>Автоматичен отстъп</b>"
802
803#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:3
804msgid "<b>Bracket Matching</b>"
805msgstr "<b>Съответстващи скоби</b>"
806
807#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:4
808msgid "<b>Current Line</b>"
809msgstr "<b>Текущ ред</b>"
810
811#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:5
812msgid "<b>Elements</b>"
813msgstr "<b>Елементи</b>"
814
815#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:6
816msgid "<b>File Saving</b>"
817msgstr "<b>Запазване на файлове</b>"
818
819#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:7
820msgid "<b>Font</b>"
821msgstr "<b>Шрифт</b>"
822
823#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:8
824#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:2
825msgid "<b>Line Numbers</b>"
826msgstr "<b>Номера на редовете</b>"
827
828#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:9
829msgid "<b>Right Margin</b>"
830msgstr "<b>Дясна граница</b>"
831
832#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:10
833msgid "<b>Tab Stops</b>"
834msgstr "<b>Табулации</b>"
835
836#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:11
837#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:3
838msgid "<b>Text Wrapping</b>"
839msgstr "<b>Режим с пренасяне</b>"
840
841#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:12
842msgid "<b>Undo</b>"
843msgstr "<b>Връщане</b>"
844
845#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:13
846msgid "<span weight=\"bold\">Colors</span>"
847msgstr "<span weight=\"bold\">Цветове</span>"
848
849#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:14
850#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:23
851msgid "Bold"
852msgstr "Удебелено"
853
854#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:15
855msgid "Create a _backup copy of files before saving"
856msgstr "Създаване на _резервно копие на файловете преди запазване"
857
858#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:16
859msgid "D_isplay right margin"
860msgstr "Показване на дясна граница"
861
862#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:17
863#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:4
864msgid "Do not _split words over two lines"
865msgstr "Без разделяне на думите на два реда"
866
867#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:18
868msgid "Editor"
869msgstr "Редактор"
870
871#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:19
872msgid "Editor _font: "
873msgstr "Шри_фт на редкатора: "
874
875#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:20
876#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:5
877msgid "Enable text _wrapping"
878msgstr "Разрешаване на режим с _пренасяне"
879
880#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:21
881msgid "Font & Colors"
882msgstr "Шрифт и цветове"
883
884#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:22
885msgid "Hi_ghlight current line"
886msgstr "Отбелязване на текущия ред"
887
888#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:23
889msgid "Highlight _mode:"
890msgstr "Режим на отбелязване:"
891
892#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:24
893msgid "Highlight matching bracket"
894msgstr "Осветяване на съответстващите скоби"
895
896#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:25
897msgid "Insert _spaces instead of tabs"
898msgstr "Вмъкване на _интервали вместо табулации"
899
900#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:26
901msgid "Italic"
902msgstr "Наклонено"
903
904#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:27
905msgid "Normal _text color:"
906msgstr "Нормален цвят на текста:"
907
908#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:28
909msgid "Pick a color"
910msgstr "Избор на цвят"
911
912#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:29
913msgid "Pick the background color"
914msgstr "Избор на цвят за фон"
915
916#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:30
917msgid "Pick the editor font"
918msgstr "Избор на шрифт за редактора"
919
920#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:31
921msgid "Pick the normal text color"
922msgstr "Избор на цвят за нормаления текст"
923
924#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:32
925msgid "Pick the selected text color"
926msgstr "Избор на цвят за маркирания текст"
927
928#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:33
929msgid "Pick the selection color"
930msgstr "Избор на цвят за селекциите"
931
932#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:34
933msgid "Plugins"
934msgstr "Модули"
935
936#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:35
937msgid "Preferences"
938msgstr "Предпочитани настройки"
939
940#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:36
941msgid "Se_lection color:"
942msgstr "Цвят на _селекциите:"
943
944#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:37
945msgid "Selecte_d text color:"
946msgstr "Цвят на _маркираният текст:"
947
948#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:38
949msgid "Strikethrough"
950msgstr "Зачеркнато"
951
952#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:39
953msgid "Syntax Highlighting"
954msgstr "Отбелязване на синтаксиса"
955
956#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:40
957msgid "U_se default theme colors"
958msgstr "Използване на цветови теми по _подразбиране"
959
960#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:41
961msgid "Underline"
962msgstr "Подчертаване"
963
964#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:42
965msgid "View"
966msgstr "Изглед"
967
968#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:43
969msgid "_Autosave files every"
970msgstr "_Автоматично запазване на файловете на всеки"
971
972#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:44
973msgid "_Background color:"
974msgstr "Фонов цвят:"
975
976#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:45
977msgid "_Background:"
978msgstr "Фон:"
979
980#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:46
981msgid "_Display line numbers"
982msgstr "Показване на номера на редовете"
983
984#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:47
985msgid "_Enable automatic indentation"
986msgstr "Включване на автоматичния отстъп"
987
988#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:48
989msgid "_Enable syntax highlighting"
990msgstr "Включване на отбелязването на синтаксиса"
991
992#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:49
993msgid "_Foreground:"
994msgstr "Текст:"
995
996#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:50
997msgid "_Limit to"
998msgstr "Ограничаване до"
999
1000#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:51
1001msgid "_Reset to Default "
1002msgstr "Връщане на стандартни настройки "
1003
1004#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:52
1005msgid "_Right margin at column:"
1006msgstr "Дясна граница за колонка:"
1007
1008#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:53
1009msgid "_Tab width:"
1010msgstr "Ширина на табулацията:"
1011
1012#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:54
1013msgid "_Unlimited undo"
1014msgstr "Неограничено връщане назад"
1015
1016#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:55
1017msgid "_Use default theme font"
1018msgstr "Използване на шрифта на темата по подразбиране"
1019
1020#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:56
1021msgid "_minutes"
1022msgstr "_минути"
1023
1024#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:57
1025msgid "act_ions"
1026msgstr "_действия"
1027
1028#: ../gedit/dialogs/goto-line.glade2.h:1
1029msgid "Goto Line"
1030msgstr "Отиване на ред"
1031
1032#: ../gedit/dialogs/goto-line.glade2.h:2
1033msgid "_Line number:"
1034msgstr "Номер на ред:"
1035
1036#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:6
1037msgid "Fonts"
1038msgstr "Шрифтове"
1039
1040#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:7
1041msgid "General"
1042msgstr "Главни"
1043
1044#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:8
1045msgid "He_aders and footers:"
1046msgstr "Горен и долен колонтитул:"
1047
1048#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:9
1049msgid "Page Setup"
1050msgstr "Настройки за страницата"
1051
1052#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:10
1053msgid "Print _line numbers"
1054msgstr "Печатане на номера на _редове"
1055
1056#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:11
1057msgid "Print s_yntax highlighting"
1058msgstr "Печатане на с_интактично оцветен текст"
1059
1060#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:12
1061msgid "_Body:"
1062msgstr "_Тяло:"
1063
1064#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:13
1065msgid "_Line numbers:"
1066msgstr "Номера на _редове:"
1067
1068#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:14
1069msgid "_Number every"
1070msgstr "_Номериране на всеки"
1071
1072#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:15
1073msgid "_Print page headers"
1074msgstr "_Печатане на колонтитулите"
1075
1076#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:16
1077msgid "_Restore Default Fonts"
1078msgstr "_Възстановяване на шрифтовете по подразбиране"
1079
1080#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:17
1081msgid "lines"
1082msgstr "реда"
1083
1084#: ../gedit/dialogs/plugin-manager.glade2.h:1
1085msgid "C_onfigure Plugin"
1086msgstr "Настройки на модул"
1087
1088#: ../gedit/dialogs/plugin-manager.glade2.h:2
1089msgid "_About Plugin"
1090msgstr "Относно модула"
1091
1092#: ../gedit/dialogs/plugin-manager.glade2.h:3
1093msgid "button1"
1094msgstr "бутон1"
1095
1096#: ../gedit/dialogs/plugin-manager.glade2.h:4
1097msgid "dialog1"
1098msgstr "прозорец1"
1099
1100#: ../gedit/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:1
1101msgid "Browse for program location..."
1102msgstr "Посочване на местоположението на програмата..."
1103
1104#: ../gedit/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:3
1105msgid "_Location to search for:"
1106msgstr "Къде да се търси:"
1107
1108#: ../gedit/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:4
1109msgid "label"
1110msgstr "етикет"
1111
1112#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:1 ../gedit/dialogs/uri.glade2.h:1
1113#: ../plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:1
1114#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:1 ../plugins/time/time.glade2.h:2
1115msgid "*"
1116msgstr "*"
1117
1118#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:2 ../gedit/gedit-ui.xml.h:19
1119msgid "Find Next"
1120msgstr "Намиране на следващ"
1121
1122#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:3
1123msgid "Match _entire word only"
1124msgstr "Ако съвпада само с _цяла дума"
1125
1126#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:5
1127msgid "Replace All"
1128msgstr "Замяна на всички"
1129
1130#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:6
1131msgid "Replace _with: "
1132msgstr "Замяна с:"
1133
1134#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:7
1135msgid "Search _backwards"
1136msgstr "Търсене на о_братно"
1137
1138#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:8
1139msgid "_Match case"
1140msgstr "Зачитане на малки/големи"
1141
1142#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:9
1143msgid "_Search for: "
1144msgstr "Търсене за:"
1145
1146#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:10
1147msgid "_Wrap around"
1148msgstr "Режим с пре_насяне"
1149
1150#: ../gedit/dialogs/uri.glade2.h:2
1151msgid "Ch_aracter coding:"
1152msgstr "Кодиране на _символите:"
1153
1154#: ../gedit/dialogs/uri.glade2.h:3
1155msgid "Enter the _location (URI) of the file you would like to open:"
1156msgstr "Въведи местопо_ложението (URI) на файла:"
1157
1158#: ../gedit/dialogs/uri.glade2.h:4
1159msgid "Open from URI"
1160msgstr "Отваряне от URI"
1161
1162#: ../gedit/gedit-commands.c:551
1163msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
1164msgstr "gedit е малък и лек текстов редактор за Gnome"
1165
1166#. Translators: This is a special message that shouldn't be translated
1167#. literally. It is used in the about box to give credits to
1168#. the translators.
1169#. Thus, you should translate it to your name and email address.
1170#. You can also include other translators who have contributed to
1171#. this translation; in that case, please write them on separate
1172#. lines seperated by newlines (\n).
1173#: ../gedit/gedit-commands.c:560
1174msgid "translator-credits"
1175msgstr ""
1176"Владимир \"Kaladan\" Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
1177"Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1178"Евгени Боевски <e_boevski@abv.bg>\n"
1179"\n"
1180"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1181"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1182"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1183
1184#: ../gedit/gedit-commands.c:579
1185msgid "gedit"
1186msgstr "gedit"
1187
1188#: ../gedit/gedit-document.c:370
1189#, c-format
1190msgid "%s %d"
1191msgstr "%s %d"
1192
1193#: ../gedit/gedit-document.c:370
1194msgid "Unsaved Document"
1195msgstr "Незапазени документи"
1196
1197#: ../gedit/gedit-document.c:916 ../gedit/gedit-document.c:1468
1198msgid "Invalid UTF-8 data"
1199msgstr "Грешни UTF-8 данни"
1200
1201#: ../gedit/gedit-document.c:1718
1202#, c-format
1203msgid "Could not read symbolic link information for %s"
1204msgstr "Неуспех при четене на информация от символична връзка за %s"
1205
1206#: ../gedit/gedit-document.c:1764
1207msgid "The file has too many symbolic links."
1208msgstr "Файлът има прекалено много символични връзки."
1209
1210#: ../gedit/gedit-document.c:1848
1211#, c-format
1212msgid "gedit cannot handle %s: locations in write mode."
1213msgstr "gedit не може да използва %s: местоположения в режим запис."
1214
1215#: ../gedit/gedit-document.c:1855
1216msgid "gedit cannot handle this kind of location in write mode."
1217msgstr "gedit не може да използва такива местоположения в режим запис."
1218
1219#: ../gedit/gedit-document.c:1868
1220msgid "Invalid filename."
1221msgstr "Невалидно име на файл."
1222
1223#: ../gedit/gedit-document.c:2019
1224msgid ""
1225"There is not enough disk space to save the file.\n"
1226"Please free some disk space and try again."
1227msgstr ""
1228"На диска няма достатъчно място за запис на файла.\n"
1229"Освободете място и опитайте пак."
1230
1231#: ../gedit/gedit-document.c:2024
1232msgid ""
1233"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
1234"sizes.  Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does "
1235"not have this limitation."
1236msgstr ""
1237"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на файловете. "
1238"Пробвайте да запазите по-малък файл или използвайте диск без ограничения."
1239
1240#: ../gedit/gedit-document.c:2068
1241msgid "Could not create a backup file."
1242msgstr "Неуспех при създаването на резервно копие на файла."
1243
1244#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:204
1245msgid "Auto Detected"
1246msgstr "Автоматично открита"
1247
1248#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:224
1249#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:246
1250#, c-format
1251msgid "Current Locale (%s)"
1252msgstr "Текущ локал (%s)"
1253
1254#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:307
1255msgid "Add or _Remove..."
1256msgstr "Добавяне или п_ремахване..."
1257
1258#: ../gedit/gedit-encodings.c:136 ../gedit/gedit-encodings.c:181
1259#: ../gedit/gedit-encodings.c:183 ../gedit/gedit-encodings.c:185
1260#: ../gedit/gedit-encodings.c:187
1261msgid "Unicode"
1262msgstr "Уникод"
1263
1264#: ../gedit/gedit-encodings.c:150 ../gedit/gedit-encodings.c:176
1265#: ../gedit/gedit-encodings.c:222 ../gedit/gedit-encodings.c:265
1266msgid "Western"
1267msgstr "Западен"
1268
1269#: ../gedit/gedit-encodings.c:152 ../gedit/gedit-encodings.c:224
1270#: ../gedit/gedit-encodings.c:261
1271msgid "Central European"
1272msgstr "Централно европейски"
1273
1274#: ../gedit/gedit-encodings.c:154
1275msgid "South European"
1276msgstr "Южно европейски"
1277
1278#: ../gedit/gedit-encodings.c:156 ../gedit/gedit-encodings.c:172
1279#: ../gedit/gedit-encodings.c:275
1280msgid "Baltic"
1281msgstr "Балтийски"
1282
1283#: ../gedit/gedit-encodings.c:158 ../gedit/gedit-encodings.c:226
1284#: ../gedit/gedit-encodings.c:239 ../gedit/gedit-encodings.c:243
1285#: ../gedit/gedit-encodings.c:245 ../gedit/gedit-encodings.c:263
1286msgid "Cyrillic"
1287msgstr "Кирилица"
1288
1289#: ../gedit/gedit-encodings.c:160 ../gedit/gedit-encodings.c:232
1290#: ../gedit/gedit-encodings.c:273
1291msgid "Arabic"
1292msgstr "Арабски"
1293
1294#: ../gedit/gedit-encodings.c:162 ../gedit/gedit-encodings.c:267
1295#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:93
1296msgid "Greek"
1297msgstr "Гръцки"
1298
1299#: ../gedit/gedit-encodings.c:164
1300msgid "Hebrew Visual"
1301msgstr "Иврит видим"
1302
1303#: ../gedit/gedit-encodings.c:166 ../gedit/gedit-encodings.c:230
1304#: ../gedit/gedit-encodings.c:271 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:109
1305msgid "Hebrew"
1306msgstr "Иврит"
1307
1308#: ../gedit/gedit-encodings.c:168 ../gedit/gedit-encodings.c:228
1309#: ../gedit/gedit-encodings.c:269 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:149
1310msgid "Turkish"
1311msgstr "Турски"
1312
1313#: ../gedit/gedit-encodings.c:170
1314msgid "Nordic"
1315msgstr "Скандинавски"
1316
1317#: ../gedit/gedit-encodings.c:174
1318msgid "Celtic"
1319msgstr "Келтски"
1320
1321#: ../gedit/gedit-encodings.c:178 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:137
1322msgid "Romanian"
1323msgstr "Румънски"
1324
1325#: ../gedit/gedit-encodings.c:190
1326msgid "Armenian"
1327msgstr "Американски"
1328
1329#: ../gedit/gedit-encodings.c:192 ../gedit/gedit-encodings.c:194
1330#: ../gedit/gedit-encodings.c:208
1331msgid "Chinese Traditional"
1332msgstr "Китайски традиционен"
1333
1334#: ../gedit/gedit-encodings.c:196
1335msgid "Cyrillic/Russian"
1336msgstr "Кирилица/Руска"
1337
1338#: ../gedit/gedit-encodings.c:199 ../gedit/gedit-encodings.c:201
1339#: ../gedit/gedit-encodings.c:203 ../gedit/gedit-encodings.c:235
1340#: ../gedit/gedit-encodings.c:250
1341msgid "Japanese"
1342msgstr "Японски"
1343
1344#: ../gedit/gedit-encodings.c:206 ../gedit/gedit-encodings.c:237
1345#: ../gedit/gedit-encodings.c:241 ../gedit/gedit-encodings.c:256
1346msgid "Korean"
1347msgstr "Корейски"
1348
1349#: ../gedit/gedit-encodings.c:211 ../gedit/gedit-encodings.c:213
1350#: ../gedit/gedit-encodings.c:215 ../gedit/gedit-encodings.c:219
1351msgid "Chinese Simplified"
1352msgstr "Китайски опростен"
1353
1354#: ../gedit/gedit-encodings.c:217
1355msgid "Georgian"
1356msgstr "Грузински"
1357
1358#: ../gedit/gedit-encodings.c:247
1359msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1360msgstr "Кирилица/Украинска"
1361
1362#: ../gedit/gedit-encodings.c:252 ../gedit/gedit-encodings.c:258
1363#: ../gedit/gedit-encodings.c:277 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:152
1364msgid "Vietnamese"
1365msgstr "Виетнамски"
1366
1367#: ../gedit/gedit-encodings.c:254
1368msgid "Thai"
1369msgstr "Тайвански"
1370
1371#: ../gedit/gedit-encodings.c:441
1372msgid "Unknown"
1373msgstr "Неизвестен"
1374
1375#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:132 ../plugins/savecopy/savecopy.c:303
1376#, c-format
1377msgid "A file named \"%s\" already exists.\n"
1378msgstr "Файл с името \"%s\" вече съществува.\n"
1379
1380#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:133 ../plugins/savecopy/savecopy.c:307
1381msgid "Do you want to replace it with the one you are saving?"
1382msgstr "Желаете ли да го замените с този, който записвате в момента?"
1383
1384#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:142
1385#, c-format
1386msgid "The file \"%s\" is read-only.\n"
1387msgstr "Файлът \"%s\" е само за четене.\n"
1388
1389#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:143
1390msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
1391msgstr "Желаете ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
1392
1393#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:338 ../plugins/savecopy/savecopy.c:531
1394msgid "All Files"
1395msgstr "Всички файлове"
1396
1397#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:346 ../plugins/savecopy/savecopy.c:539
1398msgid "All Text Files"
1399msgstr "Всички текстови файлове"
1400
1401#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:364 ../plugins/savecopy/savecopy.c:550
1402msgid "_Character Coding:"
1403msgstr "Кодиране на си_мволите:"
1404
1405#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:498
1406msgid "Select a file to open"
1407msgstr "Избор на файл за отваряне"
1408
1409#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:523
1410msgid "Select files to open"
1411msgstr "Избор на файлове за отваряне"
1412
1413#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:559
1414msgid "Select a filename to save"
1415msgstr "Избор на име на файл за запис"
1416
1417#: ../gedit/gedit-file.c:194
1418msgid "Open File..."
1419msgstr "Отваряне на файл..."
1420
1421#: ../gedit/gedit-file.c:250 ../gedit/gedit-file.c:390
1422#, c-format
1423msgid "Saving document \"%s\"..."
1424msgstr "Запазва се документа \"%s\"..."
1425
1426#: ../gedit/gedit-file.c:279 ../gedit/gedit-file.c:408
1427#, c-format
1428msgid "The document \"%s\" has not been saved."
1429msgstr "Документът \"%s\" не беше запазен."
1430
1431#: ../gedit/gedit-file.c:287 ../gedit/gedit-file.c:421
1432#, c-format
1433msgid "The document \"%s\" has been saved."
1434msgstr "Документът \"%s\" беше запазен."
1435
1436#: ../gedit/gedit-file.c:372
1437msgid "Save as..."
1438msgstr "Запазване като..."
1439
1440#: ../gedit/gedit-file.c:526
1441#, c-format
1442msgid "Revert unsaved changes to document \"%s\"?"
1443msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документ \"%s\"?"
1444
1445#: ../gedit/gedit-file.c:535
1446#, c-format
1447msgid ""
1448"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
1449"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
1450"lost."
1451msgstr ""
1452"Промените направени по документа в последната %ld секунда ще бъдат загубени "
1453"безвъзвратно."
1454"Промените направени по документа в последните %ld секунди ще бъдат загубени "
1455"безвъзвратно."
1456
1457#: ../gedit/gedit-file.c:544
1458msgid ""
1459"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
1460msgstr ""
1461"Промените направени по документа в последната минута ще бъдат загубени "
1462"безвъзвратно."
1463
1464#: ../gedit/gedit-file.c:550
1465#, c-format
1466msgid ""
1467"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
1468"permanently lost."
1469"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
1470"permanently lost."
1471msgstr ""
1472"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунда ще бъдат "
1473"загубени безвъзвратно."
1474"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунди ще бъдат "
1475"загубени безвъзвратно."
1476
1477#: ../gedit/gedit-file.c:560
1478#, c-format
1479msgid ""
1480"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
1481"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
1482"lost."
1483msgstr ""
1484"Промените направени по документа в последната %ld минута ще бъдат загубени "
1485"безвъзвратно."
1486"Промените направени по документа в последните %ld минути ще бъдат загубени "
1487"безвъзвратно."
1488
1489#: ../gedit/gedit-file.c:575 ../gedit/gedit-file.c:596
1490#, c-format
1491msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
1492"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
1493msgstr ""
1494"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1495"безвъзвратно."
1496"Промените направени по документа в последнитя %d часа ще бъдат загубени "
1497"безвъзвратно."
1498
1499#: ../gedit/gedit-file.c:581
1500#, c-format
1501msgid ""
1502"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
1503"permanently lost."
1504"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
1505"permanently lost."
1506msgstr ""
1507"Промените направени по документа в последния час и %d минута ще бъдат "
1508"загубени безвъзвратно."
1509"Промените направени по документа в последния час и %d минути ще бъдат "
1510"загубени безвъзвратно."
1511
1512#: ../gedit/gedit-file.c:617 ../gedit/gedit-ui.xml.h:94
1513msgid "_Revert"
1514msgstr "_Възстановяване"
1515
1516#: ../gedit/gedit-file.c:662
1517#, c-format
1518msgid "Error reverting the document \"%s\"."
1519msgstr "Грешка при възстановяването на документа %s\"."
1520
1521#: ../gedit/gedit-file.c:670
1522#, c-format
1523msgid "The document \"%s\" has not been reverted."
1524msgstr "Документът \"%s\" не беше възстановен."
1525
1526#: ../gedit/gedit-file.c:674
1527#, c-format
1528msgid "The document \"%s\" has been reverted."
1529msgstr "Документът \"%s\" беше възстановен."
1530
1531#: ../gedit/gedit-file.c:702
1532#, c-format
1533msgid "Reverting the document \"%s\"..."
1534msgstr "Възстановяване на документа \"%s\"..."
1535
1536#: ../gedit/gedit-file.c:825
1537msgid "Could not read data from stdin."
1538msgstr "Неуспех при четене на данни от stdin."
1539
1540#: ../gedit/gedit-file.c:912
1541msgid "Reverting file:"
1542msgstr "Възстановяване на файл:"
1543
1544#: ../gedit/gedit-file.c:912
1545msgid "Loading file:"
1546msgstr "Зареждане на файл:"
1547
1548#: ../gedit/gedit-file.c:1092 ../gedit/gedit-file.c:1333
1549#, c-format
1550msgid "Error loading file \"%s\""
1551msgstr "Грешка при зареждане на файл \"%s\""
1552
1553#: ../gedit/gedit-file.c:1113
1554#, c-format
1555msgid "Loaded file \"%s\""
1556msgstr "Зареден е файлът \"%s\""
1557
1558#: ../gedit/gedit-file.c:1225
1559#, c-format
1560msgid "Loaded %d file"
1561msgid_plural "Loaded %d files"
1562msgstr[0] "Зареден е %d файл"
1563msgstr[1] "Заредени са %d файла"
1564
1565#: ../gedit/gedit-file.c:1286
1566#, c-format
1567msgid "Created file \"%s\""
1568msgstr "Създаден е файлът \"%s\""
1569
1570#: ../gedit/gedit-file.c:1304
1571#, c-format
1572msgid "Loading file \"%s\"..."
1573msgstr "Зарежда се файлът \"%s\"..."
1574
1575#: ../gedit/gedit-file.c:1469
1576#, c-format
1577msgid "Loading %d file..."
1578msgid_plural "Loading %d files..."
1579msgstr[0] "Зарежда се %d файл..."
1580msgstr[1] "Зареждат се %d файла ..."
1581
1582#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:84
1583#, c-format
1584msgid "Could not find the file \"%s\""
1585msgstr "Не може да бъде открит файла \"%s\""
1586
1587#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:86 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:130
1588#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:150
1589msgid "Please, check that you typed the location correctly and try again."
1590msgstr "Проверете дали сте написали местоположението правилно и пробвайте пак."
1591
1592#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:91 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:99
1593#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:116 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:122
1594#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:135 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:141
1595#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:155 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:171
1596#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:215 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:223
1597#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:231 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:239
1598#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:246 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:252
1599#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:292 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:313
1600#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:341
1601#, c-format
1602msgid "Could not open the file \"%s\""
1603msgstr "Грешка при отваряне на файл \"%s\""
1604
1605#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:93 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:406
1606msgid "The file contains corrupted data."
1607msgstr "Файлът съдържа повредени данни."
1608
1609#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:104 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:417
1610#, c-format
1611msgid "gedit cannot handle %s: locations."
1612msgstr "gedit не може да използва %s: местоположения"
1613
1614#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:109 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:422
1615msgid "gedit cannot handle this location."
1616msgstr "gedit не може да използва това местоположение"
1617
1618#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:118 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:431
1619msgid "The file contains data in an invalid format."
1620msgstr "Файлът съдържа данни с грешен формат."
1621
1622#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:124 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:437
1623msgid "The file is too big."
1624msgstr "Файлът е прекалено голям."
1625
1626#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:128
1627#, c-format
1628msgid "\"%s\" is not a valid location"
1629msgstr "\"%s\" не е валидно местонахождение."
1630
1631#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:137 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:443
1632msgid "Access was denied."
1633msgstr "Достъпът беше отказан."
1634
1635#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:143
1636msgid ""
1637"there are too many open files. Please, close some open files and try again."
1638msgstr ""
1639"Има прекалено много отворени файлове. Затворете няколко файла и опитайте "
1640"отново."
1641
1642#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:148 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:661
1643#, c-format
1644msgid "\"%s\" is a directory"
1645msgstr "\"%s\" е папка"
1646
1647#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:157
1648msgid ""
1649"Not enough available memory to open the file. Please, close some running "
1650"applications and try again."
1651msgstr ""
1652"Няма достатъчно памет за отворяне на файла. Затворете ненужни програми и "
1653"пробвайте пак."
1654
1655#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:185 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:483
1656#, c-format
1657msgid ""
1658"Host \"%s\" could not be found. Please, check that your proxy settings are "
1659"correct and try again."
1660msgstr ""
1661"Не е намерен хоста \"%s\" Проверете прокси настройките и пробвайте пак."
1662
1663#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:196 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:207
1664#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:217
1665msgid ""
1666"Host name was invalid. Please, check that you typed the location correctly "
1667"and try again."
1668msgstr ""
1669"Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте наисали правилното "
1670"местоположение и опитайте отново."
1671
1672#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:225
1673msgid ""
1674"Host name was empty. Please, check that your proxy settings are correct and "
1675"try again."
1676msgstr ""
1677"Не е посочено име на хост. Проверете прокси настройките и пробвайте пак."
1678
1679#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:233
1680msgid ""
1681"Attempt to log in failed. Please, check that you typed the location "
1682"correctly and try again."
1683msgstr ""
1684"Опита за влизане пропадна. Уверете се, че сте написали местоположението "
1685"правилно и опитайте отново."
1686
1687#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:241
1688msgid ""
1689"The file contains invalid data. Probably, you are trying to open a binary "
1690"file."
1691msgstr ""
1692"Файлът съдържа невалидни данни. Вероятно се опитвате да отворите двоичен "
1693"файл."
1694
1695#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:248
1696msgid "The file you are trying to open is not a regular file."
1697msgstr "Файлът, който се опитвате да отворите не е нормален файл."
1698
1699#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:294
1700msgid ""
1701"gedit was not able to automatically detect the character coding. Please, "
1702"check that you are not trying to open a binary file and try again selecting "
1703"a character coding in the 'Open File...' (or 'Open Location') dialog."
1704msgstr ""
1705"gedit не може автоматично да определи кодирането на символите. Уверете се, "
1706"че не отваряте двоичен файл и опитайте отново да изберете кодиране на "
1707"сиволите в прозореца за избор на файл (местоположение)."
1708
1709#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:302 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:328
1710#, c-format
1711msgid "Could not open the file \"%s\" using the %s character coding"
1712msgstr "Не може да се отвори файлът \"%s\", използвайки се %s кодова таблица."
1713
1714#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:305 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:331
1715msgid ""
1716"Please, check that you are not trying to open a binary file and that you "
1717"selected the right character coding in the 'Open File... ' (or 'Open "
1718"Location') dialog and try again."
1719msgstr ""
1720"Проверете дали не отваряте двоичен файл и дали сте избрали точната кодова "
1721"таблица в прозореца за избор на файл (местоположение)."
1722
1723#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:315
1724msgid ""
1725"The file contains data in an invalid format. Probably, you are trying to "
1726"open a binary file."
1727msgstr ""
1728"Файлът съдържа данни в невалиден формат. Вероятно се опитвате да отворите "
1729"двоичен файл."
1730
1731#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:397 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:404
1732#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:410 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:429
1733#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:435 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:441
1734#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:447 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:454
1735#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:469 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:497
1736#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:505 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:511
1737#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:518 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:557
1738#, c-format
1739msgid "Could not revert the file \"%s\""
1740msgstr "Не може да се възстановяви файла \"%s\"."
1741
1742#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:399
1743msgid "gedit cannot find it. Perhaps, it has recently been deleted."
1744msgstr "gedit не го намира. Вероятно е бил изтрит наскоро."
1745
1746#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:449
1747msgid ""
1748"There are too many open files. Please, close some open files and try again."
1749msgstr ""
1750"Има прекалено много отворени файлове. Затворете няколко файла и опитайте "
1751"отново."
1752
1753#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:456
1754msgid ""
1755"Not enough available memory. Please, close some running applications and try "
1756"again."
1757msgstr "Няма достатъчно памет. Затворете ненужни програми и пробвайте пак."
1758
1759#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:499
1760msgid ""
1761"The host name was empty. Please, check that your proxy settings are correct "
1762"and try again."
1763msgstr ""
1764"Името на хоста е непопълнено. Проверете прокси настройките и пробвайте пак."
1765
1766#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:507
1767msgid "Attempt to log in failed."
1768msgstr "Опита за влизане пропадна."
1769
1770#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:513
1771msgid ""
1772"The file contains invalid UTF-8 data. Probably, you are trying to revert a "
1773"binary file."
1774msgstr ""
1775"Файлът съдържа невалидни UTF-8 данни. Вероятно се опитвайте да възстановите "
1776"двоичен файл."
1777
1778#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:520
1779msgid "It is not possible to revert an Untitled document."
1780msgstr "Невъзможно възстановяването на неозаглавен документ."
1781
1782#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:607
1783#, c-format
1784msgid "Could not save the file \"%s\""
1785msgstr "Не може да се запише файла \"%s\"."
1786
1787#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:656
1788#, c-format
1789msgid "The file \"%s\" already exists"
1790msgstr "Файлът \"%s\" вече съществува."
1791
1792#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:662
1793msgid "Please, check that you typed the location correctly."
1794msgstr "Проверете дали сте въвели коректното местоположение."
1795
1796#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:668 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:674
1797#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:680 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:687
1798#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:694
1799#, c-format
1800msgid "Could not create the file \"%s\""
1801msgstr "Файлът \"%s\" не може да бъде създаден."
1802
1803#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:670
1804msgid "Make sure you have the appropriate write permissions."
1805msgstr "Уверете се, че имате нужните права за запис."
1806
1807#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:676
1808msgid "The file name is too long."
1809msgstr "Файловото име е прекалено дълго."
1810
1811#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:682
1812msgid ""
1813"A directory component in the file name does not exist or is a dangling "
1814"symbolic link."
1815msgstr ""
1816"Част от името на файла е директория, която не съществува или е висяща връзка."
1817
1818#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:689
1819msgid ""
1820"There is not enough disk space to create the file. Please free some disk "
1821"space and try again."
1822msgstr ""
1823"Няма достатъчно място за запис на файла. Освободете място и опитайте пак."
1824
1825#. Read only
1826#: ../gedit/gedit-mdi-child.c:248
1827msgid "RO"
1828msgstr "Четене"
1829
1830#. Add the detach tab button
1831#: ../gedit/gedit-mdi-child.c:649 ../gedit/gedit-ui.xml.h:85
1832msgid "_Move to New Window"
1833msgstr "Пре_местване в нов прозорец"
1834
1835#: ../gedit/gedit-mdi-child.c:736
1836msgid "Unicode (UTF-8)"
1837msgstr "Уникод (UTF-8)"
1838
1839#: ../gedit/gedit-mdi-child.c:746
1840msgid "Name:"
1841msgstr "Име:"
1842
1843#: ../gedit/gedit-mdi-child.c:747
1844msgid "MIME Type:"
1845msgstr "MIME тип:"
1846
1847#: ../gedit/gedit-mdi-child.c:748
1848msgid "Encoding:"
1849msgstr "Кодова таблица:"
1850
1851#. Translators: %s is a URI
1852#: ../gedit/gedit-mdi.c:253 ../gedit/gedit-mdi.c:453
1853#, c-format
1854msgid "Open '%s'"
1855msgstr "Отваряне на \"%s\""
1856
1857#: ../gedit/gedit-mdi.c:528
1858msgid "Open a recently used file"
1859msgstr "Отваряне на скоро използван файл"
1860
1861#: ../gedit/gedit-mdi.c:1467 ../gedit/gedit-mdi.c:1469
1862msgid "Read Only"
1863msgstr "(само за четене)"
1864
1865#: ../gedit/gedit-mdi.c:2094
1866msgid "Normal"
1867msgstr "Нормален"
1868
1869#: ../gedit/gedit-mdi.c:2095
1870msgid "Use Normal highlight mode"
1871msgstr "Използване на нормален режим на осветяване"
1872
1873#: ../gedit/gedit-mdi.c:2171
1874#, c-format
1875msgid "Use %s highlight mode"
1876msgstr "Използване на %s режим на осветяване"
1877
1878#: ../gedit/gedit-output-window.c:378
1879msgid "Close the output window"
1880msgstr "Затваряне на изходния прозорец"
1881
1882#: ../gedit/gedit-output-window.c:416
1883msgid "Copy selected lines"
1884msgstr "Копиране на избраните редове"
1885
1886#: ../gedit/gedit-output-window.c:436
1887msgid "Clear the output window"
1888msgstr "Изчистване на изходния прозорец"
1889
1890#: ../gedit/gedit-output-window.c:476
1891msgid "Output Lines"
1892msgstr "Извеждане на редове"
1893
1894#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:175
1895msgid "Cannot initialize preferences manager."
1896msgstr "Управлението на настройки не може да бъде инициализирано"
1897
1898#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:1326
1899#, c-format
1900msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
1901msgstr "Очаквано \"%s\", получено \"%s\" за ключ %s"
1902
1903#: ../gedit/gedit-print.c:219 ../gedit/gedit-ui.xml.h:37
1904msgid "Print"
1905msgstr "Печат"
1906
1907#: ../gedit/gedit-print.c:228 ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:7
1908msgid "Lines"
1909msgstr "Редове"
1910
1911#: ../gedit/gedit-print.c:330
1912msgid "Preparing pages..."
1913msgstr "Подготвяне на страниците..."
1914
1915#: ../gedit/gedit-print.c:357
1916#, c-format
1917msgid "Rendering page %d of %d..."
1918msgstr "Изчисляване на страница %d от %d..."
1919
1920#: ../gedit/gedit-print.c:359
1921#, c-format
1922msgid "Printing page %d of %d..."
1923msgstr "Печат на страница %d от %d..."
1924
1925#: ../gedit/gedit-print.c:381 ../gedit/gedit-ui.xml.h:40
1926msgid "Print preview"
1927msgstr "Преглед на документ"
1928
1929#: ../gedit/gedit-print.c:551
1930#, c-format
1931msgid "File: %s"
1932msgstr "Файл: %s"
1933
1934#: ../gedit/gedit-print.c:557
1935msgid "Page %N of %Q"
1936msgstr "Страница %N от %Q"
1937
1938#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:1
1939msgid "About this application"
1940msgstr "Относно приложението"
1941
1942#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:2
1943msgid "Change the visibility of the output window in the current window"
1944msgstr "Промяна изгледа на изходния прозорец в текущия прозорец"
1945
1946#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:3
1947msgid "Change the visibility of the statusbar in the current window"
1948msgstr "Промяна изгледа на лентата на състоянието на текущия прозорец"
1949
1950#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:4
1951msgid "Change the visibility of the toolbar in the current window"
1952msgstr "Промяна изгледа на лентата с инструменти на текущия прозорец"
1953
1954#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:5
1955msgid "Close"
1956msgstr "Затваряне"
1957
1958#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:6
1959msgid "Close all open files"
1960msgstr "Затваряне на всички отворени файлове"
1961
1962#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:7
1963msgid "Close the current file"
1964msgstr "Затваряне на текущия файл"
1965
1966#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:8
1967msgid "Configure the application"
1968msgstr "Настройки на приложението"
1969
1970#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:9
1971msgid "Copy"
1972msgstr "Копиране"
1973
1974#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:10
1975msgid "Copy the selection"
1976msgstr "Копиране на избраната част"
1977
1978#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:11
1979msgid "Create a new document"
1980msgstr "Създаване на нов документ"
1981
1982#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:12
1983msgid "Cu_t"
1984msgstr "_Изрязване"
1985
1986#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:13
1987msgid "Cut"
1988msgstr "Изрязване"
1989
1990#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:14
1991msgid "Cut the selection"
1992msgstr "Изрязване на избраната част"
1993
1994#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:15
1995msgid "Delete"
1996msgstr "Изтриване"
1997
1998#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:16
1999msgid "Delete the selected text"
2000msgstr "Изтриване на избрания текст"
2001
2002#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:18
2003msgid "Find Ne_xt"
2004msgstr "Намиране на _следващ"
2005
2006#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:20
2007msgid "Find Pre_vious"
2008msgstr "Намиране на п_редишен"
2009
2010#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:21
2011msgid "Find Previous"
2012msgstr "Намиране на предишен"
2013
2014#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:22
2015msgid "Go to _Line..."
2016msgstr "Отиване на _ред..."
2017
2018#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:23
2019msgid "Go to a specific line"
2020msgstr "Отиване на конкретен ред"
2021
2022#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:24
2023msgid "Main toolbar"
2024msgstr "Главна лента с инструменти"
2025
2026#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:25
2027msgid "Move the current document to a new window"
2028msgstr "Премества текущия документ в нов прозорец"
2029
2030#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:26
2031msgid "New"
2032msgstr "Нов"
2033
2034#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:27
2035msgid "Open"
2036msgstr "Отваряне"
2037
2038#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:28
2039msgid "Open Location..."
2040msgstr "Отваряне на местоположение..."
2041
2042#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:29
2043msgid "Open _Location..."
2044msgstr "Отваряне на _местоположение..."
2045
2046#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:30
2047msgid "Open a file"
2048msgstr "Отваряне на файл"
2049
2050#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:31
2051msgid "Open a file from a specified location"
2052msgstr "Отваряне на файл от конкретно местоположение"
2053
2054#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:32
2055msgid "Open the gedit manual"
2056msgstr "Отваряне на наръчника за работа с gedit"
2057
2058#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:33
2059msgid "Page Set_up"
2060msgstr "_Настройки на страницата"
2061
2062#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:34
2063msgid "Paste"
2064msgstr "Поставяне"
2065
2066#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:35
2067msgid "Paste the clipboard"
2068msgstr "Поставяне на съдържанието на системния буфер"
2069
2070#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:36
2071msgid "Pr_eferences"
2072msgstr "Н_астройки"
2073
2074#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:38
2075msgid "Print Previe_w..."
2076msgstr "П_реглед на документ..."
2077
2078#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:39
2079msgid "Print Preview"
2080msgstr "Преглед на документ"
2081
2082#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:41
2083msgid "Print the current file"
2084msgstr "Печат на текущия файл"
2085
2086#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:42
2087msgid "Quit"
2088msgstr "Спиране на програмата"
2089
2090#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:43
2091msgid "Quit the program"
2092msgstr "Спиране на програмата"
2093
2094#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:44
2095msgid "Redo"
2096msgstr "Повтаряне"
2097
2098#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:45
2099msgid "Redo the undone action"
2100msgstr "Повтаряне на отменено действие"
2101
2102#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:47
2103msgid "Revert"
2104msgstr "Възстановяване"
2105
2106#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:48
2107msgid "Revert to a saved version of the file"
2108msgstr "Възстановяване на до записана версия на файла"
2109
2110#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:49
2111msgid "Save"
2112msgstr "Запазване"
2113
2114#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:50
2115msgid "Save As"
2116msgstr "Запазване като"
2117
2118#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:51
2119msgid "Save _As..."
2120msgstr "Запазване _като..."
2121
2122#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:52
2123msgid "Save all open files"
2124msgstr "Запазване на всички отворени файлове"
2125
2126#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:53
2127msgid "Save the current file"
2128msgstr "Запазване на текущия файл"
2129
2130#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:54
2131msgid "Save the current file with a different name"
2132msgstr "Записване на текущия файл с ново име"
2133
2134#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:55
2135msgid "Search backwards for the same text"
2136msgstr "Търсене назад за същия текст"
2137
2138#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:56
2139msgid "Search for and replace text"
2140msgstr "Търсене и заменяне на текст"
2141
2142#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:57
2143msgid "Search for text"
2144msgstr "Търсене за текст"
2145
2146#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:58
2147msgid "Search forwards for the same text"
2148msgstr "Търсене напред за същия тескт"
2149
2150#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:59
2151msgid "Select All"
2152msgstr "Избор на всичко"
2153
2154#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:60
2155msgid "Select _All"
2156msgstr "Избор на вси_чко"
2157
2158#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:61
2159msgid "Select the entire document"
2160msgstr "Избор на целия документ"
2161
2162#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:62
2163msgid ""
2164"Set toolbar button style according to desktop Menu and Toolbar Preferences"
2165msgstr "Установяване на стил на бутоните в съответствие с тези на десктопа"
2166
2167#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:63
2168msgid "Setup the page settings"
2169msgstr "Настройки на параметрите на страницата"
2170
2171#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:64
2172msgid "Show only icons in the toolbar"
2173msgstr "Показване само на икони в лентата с инструменти"
2174
2175#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:65
2176msgid "Show text below every icon in the toolbar"
2177msgstr "Показване на текст под иконите в лентата с инструменти"
2178
2179#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:66
2180msgid "Show text only beside important icons in the toolbar"
2181msgstr "Показване на текст само до важни икони в лентата с инструменти"
2182
2183#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:67
2184msgid "T_ext for Important Icons"
2185msgstr "Т_екст за важни икони"
2186
2187#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:68
2188msgid "Undo"
2189msgstr "Отменяне"
2190
2191#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:69
2192msgid "Undo the last action"
2193msgstr "Отменяне на последното действие"
2194
2195#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:70
2196msgid "_About"
2197msgstr "_Относно"
2198
2199#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:71
2200msgid "_Close"
2201msgstr "_Затваряне"
2202
2203#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:72
2204msgid "_Close All"
2205msgstr "Зат_варяне на всички"
2206
2207#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:73
2208msgid "_Contents"
2209msgstr "_Ръководство"
2210
2211#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:74
2212msgid "_Copy"
2213msgstr "_Копиране"
2214
2215#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:75
2216msgid "_Customize Toolbar"
2217msgstr "Настройки на ле_нтата с инструменти"
2218
2219#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:76
2220msgid "_Delete"
2221msgstr "Из_триване"
2222
2223#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:77
2224msgid "_Desktop Default"
2225msgstr "_По подразбиране"
2226
2227#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:78
2228msgid "_Documents"
2229msgstr "_Документи"
2230
2231#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:79
2232msgid "_Edit"
2233msgstr "_Редактиране"
2234
2235#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:80
2236msgid "_File"
2237msgstr "_Файл"
2238
2239#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:81
2240msgid "_Find..."
2241msgstr "_Търсене..."
2242
2243#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:82
2244msgid "_Help"
2245msgstr "_Помощ"
2246
2247#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:83
2248msgid "_Highlight Mode"
2249msgstr "Режим на о_светяване"
2250
2251#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:84
2252msgid "_Icons Only"
2253msgstr "_Само икони"
2254
2255#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:86
2256msgid "_New"
2257msgstr "_Нов документ"
2258
2259#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:87
2260msgid "_Open..."
2261msgstr "_Отваряне..."
2262
2263#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:88
2264msgid "_Output Window"
2265msgstr "_Изходни съобщения"
2266
2267#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:89
2268msgid "_Paste"
2269msgstr "_Поставяне"
2270
2271#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:90
2272msgid "_Print..."
2273msgstr "_Печат..."
2274
2275#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:91
2276msgid "_Quit"
2277msgstr "_Спиране на програмата"
2278
2279#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:92
2280msgid "_Redo"
2281msgstr "Повтаряне"
2282
2283#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:93
2284msgid "_Replace..."
2285msgstr "_Замяна..."
2286
2287#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:95
2288msgid "_Save"
2289msgstr "_Запазване"
2290
2291#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:96
2292msgid "_Save All"
2293msgstr "_Запазване на всички"
2294
2295#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:97
2296msgid "_Search"
2297msgstr "_Търсене"
2298
2299#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:98
2300msgid "_Statusbar"
2301msgstr "Лента на _състоянието"
2302
2303#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:99
2304msgid "_Text for All Icons"
2305msgstr "_Текст за всички икони"
2306
2307#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:100
2308msgid "_Toolbar"
2309msgstr "Лента с _инструменти"
2310
2311#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:101
2312msgid "_Tools"
2313msgstr "Инс_трументи"
2314
2315#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:102
2316msgid "_Undo"
2317msgstr "_Отмяна"
2318
2319#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:103
2320msgid "_View"
2321msgstr "_Изглед"
2322
2323#: ../gedit/gedit-utils.c:686
2324msgid " (invalid Unicode)"
2325msgstr "(невалиден Уникод)"
2326
2327#.
2328#. if (col == chars)
2329#. msg = g_strdup_printf (_("  Ln %d, Col %d"), row + 1, col + 1);
2330#. else
2331#. msg = g_strdup_printf (_("  Ln %d, Col %d-%d"), row + 1, chars + 1, col + 1);
2332#.
2333#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
2334#. use abbreviations if possible to avoid space problems.
2335#: ../gedit/gedit-view.c:885
2336#, c-format
2337msgid "  Ln %d, Col %d"
2338msgstr "  Ред %d, Кол. %d"
2339
2340#: ../gedit/gedit-view.c:921
2341msgid "  OVR"
2342msgstr "  OVR"
2343
2344#: ../gedit/gedit-view.c:923
2345msgid "  INS"
2346msgstr "  INS"
2347
2348#: ../gedit/gedit2.c:83
2349msgid ""
2350"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
2351"command line"
2352msgstr ""
2353"Кодова таблица, която да бъде използвана при отварянето на файлове чрез "
2354"командния ред"
2355
2356#: ../gedit/gedit2.c:86
2357msgid "Quit an existing instance of gedit"
2358msgstr "Спиране на работещ gedit"
2359
2360#: ../gedit/gedit2.c:89
2361msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of gedit"
2362msgstr "Създаване на нов прозорец в работещ gedit"
2363
2364#: ../gedit/gedit2.c:92
2365msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
2366msgstr "Създаване на нов документ в работещ gedit"
2367
2368#: ../gedit/gedit2.c:168
2369#, c-format
2370msgid "The specified encoding \"%s\" is not valid\n"
2371msgstr "Избраната кодова таблица \"%s\" не е валидна\n"
2372
2373#: ../gedit/gedit-convert.c:91
2374msgid "The file you are trying to open contains an invalid byte sequence."
2375msgstr ""
2376"Файлът, който искате да отворите, съдържа невалидна битова последователност."
2377
2378#: ../gedit/gedit-convert.c:160 ../gedit/gedit-convert.c:204
2379msgid ""
2380"gedit was not able to automatically determine the encoding of the file you "
2381"want to open."
2382msgstr ""
2383"gedit не успя да определи автоматично кодовата таблица на отворения файл."
2384
2385#: ../plugins/changecase/changecase.c:43
2386msgid "C_hange Case"
2387msgstr "Пр_омяна на големината на буквите"
2388
2389#: ../plugins/changecase/changecase.c:49
2390msgid "All _Upper Case"
2391msgstr "Само големи букви"
2392
2393#: ../plugins/changecase/changecase.c:50
2394msgid "All _Lower Case"
2395msgstr "Само малки букви"
2396
2397#: ../plugins/changecase/changecase.c:51
2398msgid "_Invert Case"
2399msgstr "Обръщане на капитализацията"
2400
2401#: ../plugins/changecase/changecase.c:52
2402msgid "_Title Case"
2403msgstr "Капитализация на заглавието"
2404
2405#: ../plugins/changecase/changecase.c:54
2406msgid "Change selected text to upper case"
2407msgstr "Промяна на избрания текст към големи букви"
2408
2409#: ../plugins/changecase/changecase.c:55
2410msgid "Change selected text to lower case"
2411msgstr "Промяна на избрания текст към малки букви"
2412
2413#: ../plugins/changecase/changecase.c:56
2414msgid "Invert the case of selected text"
2415msgstr "Обръщане капитализацията на избрания текст"
2416
2417#: ../plugins/changecase/changecase.c:57
2418msgid "Capitalize the first letter of each selected word"
2419msgstr "Капитализиране на първата буква на всяка маркирана дума"
2420
2421#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2422msgid "Change Case"
2423msgstr "Сменяне на капитализацията"
2424
2425#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2426msgid "Changes the case of selected text."
2427msgstr "Промяна на капитализацията на избрания текст."
2428
2429#: ../plugins/docinfo/docinfo.c:45
2430msgid "_Document Statistics"
2431msgstr "_Статистика за документа"
2432
2433#: ../plugins/docinfo/docinfo.c:48
2434msgid "Get statistic info on current document"
2435msgstr "Статистическа информация за текущия документ"
2436
2437#: ../plugins/docinfo/docinfo.c:139
2438#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2439msgid "Document Statistics"
2440msgstr "Статистика за документа"
2441
2442#: ../plugins/docinfo/docinfo.c:153
2443msgid "_Update"
2444msgstr "_Подновяване"
2445
2446#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2447msgid ""
2448"Analyzes the current document and reports the number of words, lines, "
2449"characters and non-space characters in it."
2450msgstr "Анализира текущия документ и определя броя думи, редове, знаци в него."
2451
2452#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:2
2453msgid "0"
2454msgstr "0"
2455
2456#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:3
2457msgid "<span weight=\"bold\">File Name</span>"
2458msgstr "<span weight=\"bold\">Име на файл</span>"
2459
2460#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:4
2461msgid "Bytes"
2462msgstr "Байта"
2463
2464#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:5
2465msgid "Characters (no spaces)"
2466msgstr "Символи (без интервали)"
2467
2468#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:6
2469msgid "Characters (with spaces)"
2470msgstr "Символи (с интервали)"
2471
2472#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:8
2473msgid "Update"
2474msgstr "Подновяване"
2475
2476#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:9
2477msgid "Words"
2478msgstr "Думи"
2479
2480#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:10
2481msgid "gedit: Document Info plugin"
2482msgstr "gedit: Модул \"Информация за документа\""
2483
2484#: ../plugins/indent/indent.c:45
2485msgid "_Indent"
2486msgstr "_Отстъп надясно"
2487
2488#: ../plugins/indent/indent.c:47
2489msgid "Indent selected lines"
2490msgstr "Отместване навътре на избрани редове (оформяне на абзац)"
2491
2492#: ../plugins/indent/indent.c:49
2493msgid "U_nindent"
2494msgstr "Отстъп наляво"
2495
2496#: ../plugins/indent/indent.c:51
2497msgid "Unindent selected lines"
2498msgstr "Отместване навън за избрани редове (премахване на абзац)"
2499
2500#: ../plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2501msgid "Indent lines"
2502msgstr "Отстъп надясно на редове"
2503
2504#: ../plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2505msgid "Indents or un-indents selected lines."
2506msgstr "Отместване или премахване на отместването на избраните редове."
2507
2508#: ../plugins/sample/sample.c:43
2509msgid "Insert User Na_me"
2510msgstr "Вмъкване на _име на потребител"
2511
2512#: ../plugins/sample/sample.c:46
2513msgid "Insert the user name at the cursor position"
2514msgstr "Вмъкване на име на потребител на позицията на текущия курсор"
2515
2516#: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2517msgid "Inserts the user name at the cursor position."
2518msgstr "Вмъкване на име на потребител на позицията на текущия курсор."
2519
2520#: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2521msgid "User name"
2522msgstr "Име на потребител"
2523
2524#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:49
2525msgid "Sa_ve Copy..."
2526msgstr "Запазване на копие..."
2527
2528#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:52
2529msgid "Save a copy of the current document"
2530msgstr "Запазване на копие на текущия документ"
2531
2532#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:262
2533#, c-format
2534msgid "Could not save a copy of the file to \"%s\""
2535msgstr "Не може да се запази копие на файла в \"%s\""
2536
2537#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:361
2538msgid "You are trying to overwrite the original file"
2539msgstr "Опитвате се да презапишете оригиналния файл."
2540
2541#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:470
2542msgid "Save Copy..."
2543msgstr "Запазване на копие..."
2544
2545#. translators: %s is a filename
2546#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:502 ../plugins/savecopy/savecopy.c:512
2547#, c-format
2548msgid "%s (copy)"
2549msgstr "%s (копие)"
2550
2551#: ../plugins/savecopy/savecopy.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2552msgid "Save a Copy"
2553msgstr "Запазване на копие"
2554
2555#: ../plugins/savecopy/savecopy.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2556msgid "Saves a copy of the current document to a local or remote location."
2557msgstr "Запазва копие на текущия документ на локално или отдалечено място."
2558
2559#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:56
2560msgid "_Run Command..."
2561msgstr "_Изпълняване на команда..."
2562
2563#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:59
2564msgid "Run a command"
2565msgstr "Изпълняване на команда"
2566
2567#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:156
2568#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:576
2569msgid "Stopped"
2570msgstr "Спрян"
2571
2572#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:355
2573msgid "Run Command"
2574msgstr "Изпълняване на команда"
2575
2576#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:374
2577msgid "_Run"
2578msgstr "_Стартиране"
2579
2580#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:582
2581msgid "Done"
2582msgstr "Готово"
2583
2584#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:584
2585msgid "Failed"
2586msgstr "Неуспех"
2587
2588#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:754
2589msgid ""
2590"The shell command entry is empty.\n"
2591"\n"
2592"Please, insert a valid shell command."
2593msgstr ""
2594"Въведената командата е празна. \n"
2595"\n"
2596"Въведете валидна команда."
2597
2598#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:776
2599msgid ""
2600"Error parsing the shell command.\n"
2601"\n"
2602"Please, insert a valid shell command."
2603msgstr ""
2604"Грешка в синтаксиса на командата.\n"
2605"\n"
2606"Въведете валидна команда."
2607
2608#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:854
2609msgid "Executing command"
2610msgstr "Изпълнение на команда"
2611
2612#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:919
2613msgid "An error occurred while running the selected command."
2614msgstr "Грешка при изпълнението на избраната команда."
2615
2616#: ../plugins/shell_output/shell_output.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2617msgid ""
2618"Executes an external program and, if required, displays its output in the "
2619"output window."
2620msgstr ""
2621"Изпълнение на външна програма и евентуално прихващане на нейния изход в "
2622"изходния прозорец."
2623
2624#: ../plugins/shell_output/shell_output.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2625msgid "Shell command"
2626msgstr "Команда от шел"
2627
2628#: ../plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:2
2629msgid "Co_mmand:"
2630msgstr "Ко_манда"
2631
2632#: ../plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:3
2633msgid "Select the working directory..."
2634msgstr "Изберете работната директория..."
2635
2636#: ../plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:4
2637msgid "_Show results in Output Window"
2638msgstr "_Показване на изходните резултати в прозорец"
2639
2640#: ../plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:5
2641msgid "_Working directory:"
2642msgstr "_Работна директория:"
2643
2644#: ../plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:6
2645msgid "gedit: Shell Output plugin"
2646msgstr "gedit: Модул \"Изход на обвивка\""
2647
2648#: ../plugins/sort/sort.c:29
2649msgid "S_ort..."
2650msgstr "_Подреждане..."
2651
2652#: ../plugins/sort/sort.c:32
2653msgid "Sort the current document or selection."
2654msgstr "Подреждане на текущия документ или избран текст."
2655
2656#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2657#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:3
2658msgid "Sort"
2659msgstr "Подреждане"
2660
2661#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2662msgid "Sorts a document or selected text."
2663msgstr "Подреждане на документ или избран текст."
2664
2665#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:1
2666msgid "R_emove duplicates"
2667msgstr "Пр_емахване на повтарящите се"
2668
2669#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:2
2670msgid "S_tart at column:"
2671msgstr "_Започване от колона:"
2672
2673#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:4
2674msgid "You cannot undo a sort operation"
2675msgstr "Операция за подреждане не може да се отменя"
2676
2677#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:5
2678msgid "_Ignore case"
2679msgstr "_Игнориране на малки/големи"
2680
2681#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:6
2682msgid "_Reverse order"
2683msgstr "Обратен _ред"
2684
2685#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:7
2686msgid "_Sort"
2687msgstr "_Подреждане"
2688
2689#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:419
2690#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:511
2691msgid "(no suggested words)"
2692msgstr "(няма предположения)"
2693
2694#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:443
2695msgid "_More..."
2696msgstr "_Още"
2697
2698#. Ignore all
2699#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:496
2700msgid "_Ignore All"
2701msgstr "_Игнориране на всички"
2702
2703#. + Add to Dictionary
2704#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:509
2705msgid "_Add"
2706msgstr "_Добавяне"
2707
2708#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:546
2709msgid "_Spelling Suggestions..."
2710msgstr "_Предложения за правопис..."
2711
2712#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:289
2713msgid "Check Spelling"
2714msgstr "Проверка на правописа"
2715
2716#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:300
2717msgid "Suggestions"
2718msgstr "Предложения"
2719
2720#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:615
2721msgid "(correct spelling)"
2722msgstr "(няма правописни грешки)"
2723
2724#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:800
2725msgid "Completed spell checking"
2726msgstr "Проверката на правописа проключи"
2727
2728#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:79
2729msgid "Afrikaans"
2730msgstr "африкаанс"
2731
2732#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:80
2733msgid "Amharic"
2734msgstr "амхарски"
2735
2736#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:81
2737msgid "Azerbaijani"
2738msgstr "азербайджански"
2739
2740#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:82
2741msgid "Belarusian"
2742msgstr "беларуски"
2743
2744#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:83
2745msgid "Bulgarian"
2746msgstr "български"
2747
2748#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:84
2749msgid "Bengali"
2750msgstr "бенгали"
2751
2752#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:85
2753msgid "Breton"
2754msgstr "британски"
2755
2756#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:86
2757msgid "Catalan"
2758msgstr "каталонски"
2759
2760#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:87
2761msgid "Czech"
2762msgstr "чешки"
2763
2764#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:88
2765msgid "Welsh"
2766msgstr "уелски"
2767
2768#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:89
2769msgid "Danish"
2770msgstr "датски"
2771
2772#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:90
2773msgid "German (Austria)"
2774msgstr "немски (Австрия)"
2775
2776#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:91
2777msgid "German (Germany)"
2778msgstr "немски (Германия)"
2779
2780#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:92
2781msgid "German (Swiss)"
2782msgstr "немски (Швейцария)"
2783
2784#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:94
2785msgid "English (American)"
2786msgstr "английски (Америка)"
2787
2788#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:95
2789msgid "English (British)"
2790msgstr "английски (Британия)"
2791
2792#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:96
2793msgid "English (Canadian)"
2794msgstr "английски (Канада)"
2795
2796#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:97
2797msgid "Esperanto"
2798msgstr "есперанто"
2799
2800#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:98
2801msgid "Spanish"
2802msgstr "испански"
2803
2804#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:99
2805msgid "Estonian"
2806msgstr "естонски"
2807
2808#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:100
2809msgid "Persian"
2810msgstr "персийски"
2811
2812#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:101
2813msgid "Finnish"
2814msgstr "финландски"
2815
2816#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:102
2817msgid "Faroese"
2818msgstr "фаройски"
2819
2820#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:103
2821msgid "French (France)"
2822msgstr "френски (Франция)"
2823
2824#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:104
2825msgid "French (Swiss)"
2826msgstr "френски (Швейцария)"
2827
2828#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:105
2829msgid "Irish"
2830msgstr "ирландски"
2831
2832#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:106
2833msgid "Scottish Gaelic"
2834msgstr "шотландски галски"
2835
2836#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:107
2837msgid "Gallegan"
2838msgstr "галеган"
2839
2840#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:108
2841msgid "Manx Gaelic"
2842msgstr "манкс галски"
2843
2844#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:110
2845msgid "Hindi"
2846msgstr "хинди"
2847
2848#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:111
2849msgid "Croatian"
2850msgstr "хърватски"
2851
2852#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:112
2853msgid "Upper Sorbian"
2854msgstr "горен сорбиан"
2855
2856#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:113
2857msgid "Hungarian"
2858msgstr "унгарски"
2859
2860#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:114
2861msgid "Interlingua (IALA)"
2862msgstr "интерлингуа (IALA)"
2863
2864#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:115
2865msgid "Indonesian"
2866msgstr "индонезийски"
2867
2868#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:116
2869msgid "Icelandic"
2870msgstr "исландски"
2871
2872#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:117
2873msgid "Italian"
2874msgstr "италиански"
2875
2876#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:118
2877msgid "Kurdish"
2878msgstr "кюрдски"
2879
2880#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:119
2881msgid "Latin"
2882msgstr "латински"
2883
2884#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:120
2885msgid "Lithuanian"
2886msgstr "литовски"
2887
2888#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:121
2889msgid "Latvian"
2890msgstr "латвийски"
2891
2892#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:122
2893msgid "Malagasy"
2894msgstr "Малагаси"
2895
2896#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:123
2897msgid "Maori"
2898msgstr "маори"
2899
2900#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:124
2901msgid "Macedonian"
2902msgstr "македонски"
2903
2904#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:125
2905msgid "Mongolian"
2906msgstr "монголски"
2907
2908#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:126
2909msgid "Malay"
2910msgstr "малайски"
2911
2912#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:127
2913msgid "Maltese"
2914msgstr "малтийски"
2915
2916#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:128
2917msgid "Norwegian Bokmal"
2918msgstr "норвежки бокмал"
2919
2920#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:129
2921msgid "Dutch"
2922msgstr "датски"
2923
2924#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:130
2925msgid "Norwegian Nynorsk"
2926msgstr "норвежки нинорск"
2927
2928#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:131
2929msgid "Norwegian"
2930msgstr "норвежки"
2931
2932#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:132
2933msgid "Nyanja"
2934msgstr "Нианя"
2935
2936#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:133
2937msgid "Polish"
2938msgstr "полски"
2939
2940#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:134
2941msgid "Portuguese (Portugal)"
2942msgstr "португалски (Португалия)"
2943
2944#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:135
2945msgid "Portuguese (Brazilian)"
2946msgstr "португалски (Бразилия)"
2947
2948#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:136
2949msgid "Quechua"
2950msgstr "куечуа"
2951
2952#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:138
2953msgid "Russian"
2954msgstr "руски"
2955
2956#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:139
2957msgid "Kinyarwanda"
2958msgstr "киниуарванда"
2959
2960#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:140
2961msgid "Sardinian"
2962msgstr "сардински"
2963
2964#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:141
2965msgid "Slovak"
2966msgstr "словашки"
2967
2968#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:142
2969msgid "Slovenian"
2970msgstr "словенски"
2971
2972#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:143
2973msgid "Swedish"
2974msgstr "шведски"
2975
2976#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:144
2977msgid "Swahili"
2978msgstr "суахили"
2979
2980#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:145
2981msgid "Tamil"
2982msgstr "тамилски"
2983
2984#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:146
2985msgid "Tetum"
2986msgstr "тетум"
2987
2988#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:147
2989msgid "Tagalog"
2990msgstr "тагалог"
2991
2992#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:148
2993msgid "Tswana"
2994msgstr "тсвана"
2995
2996#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:150
2997msgid "Ukrainian"
2998msgstr "украински"
2999
3000#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:151
3001msgid "Uzbek"
3002msgstr "узбекски"
3003
3004#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:153
3005msgid "Walloon"
3006msgstr "валон"
3007
3008#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:154
3009msgid "Yiddish"
3010msgstr "йидиш"
3011
3012#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:155
3013msgid "Zulu"
3014msgstr "зулу"
3015
3016#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:826
3017msgid "Default"
3018msgstr "Стандартен"
3019
3020#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:239
3021#, c-format
3022msgid "Could not find the required widgets inside %s."
3023msgstr "Необходим инструмент не може да бъде намерен в %s."
3024
3025#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:258
3026msgid "Languages"
3027msgstr "Езици"
3028
3029#: ../plugins/spell/languages-dialog.glade2.h:1
3030msgid "Select the _language of the current document."
3031msgstr "Избор на _езика на текущия документ."
3032
3033#: ../plugins/spell/languages-dialog.glade2.h:2
3034msgid "Set language"
3035msgstr "Избор на език"
3036
3037#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:2
3038msgid "<b>Language</b>"
3039msgstr "<b>Език</b>"
3040
3041#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:3
3042msgid "<b>word</b>"
3043msgstr "<b>дума</b>"
3044
3045#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:4
3046msgid "Add w_ord"
3047msgstr "Добавяне на _дума"
3048
3049#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:5
3050msgid "Cha_nge"
3051msgstr "Заме_няне"
3052
3053#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:6
3054msgid "Change A_ll"
3055msgstr "Замяна на _всички"
3056
3057#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:7
3058msgid "Change _to:"
3059msgstr "Замяна _с:"
3060
3061#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:8
3062msgid "Check _Word"
3063msgstr "Проверка на д_ума"
3064
3065#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:9
3066msgid "Check spelling"
3067msgstr "Проверка на правописа"
3068
3069#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:10
3070msgid "Ignore _All"
3071msgstr "_Игнориране на всички"
3072
3073#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:11
3074msgid "Language:"
3075msgstr "Език:"
3076
3077#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:12
3078msgid "Mispelled word:"
3079msgstr "Сгрешена дума:"
3080
3081#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:13
3082msgid "User dictionary:"
3083msgstr "Потребителски речник:"
3084
3085#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:14
3086msgid "_Ignore"
3087msgstr "_Игнориране"
3088
3089#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:15
3090msgid "_Suggestions:"
3091msgstr "_Предложения:"
3092
3093#: ../plugins/spell/spell.c:52
3094msgid "_Check Spelling"
3095msgstr "Про_верка на правописа"
3096
3097#: ../plugins/spell/spell.c:55
3098msgid "Check the current document for incorrect spelling"
3099msgstr "Проверява текущия документ за некоректен правопис"
3100
3101#: ../plugins/spell/spell.c:57
3102msgid "_Autocheck Spelling"
3103msgstr "_Автоматична проверка на правописа"
3104
3105#: ../plugins/spell/spell.c:60
3106msgid "Automatically spell-check the current document"
3107msgstr "Автоматична проверка на текущия документ за правописни грешки"
3108
3109#: ../plugins/spell/spell.c:62
3110msgid "Set _Language"
3111msgstr "Избор на _език"
3112
3113#: ../plugins/spell/spell.c:65
3114msgid "Set the language of the current document"
3115msgstr "Задаване на езика на текущия документ"
3116
3117#: ../plugins/spell/spell.c:625
3118msgid "The document is empty."
3119msgstr "Документът не съдържа текст."
3120
3121#: ../plugins/spell/spell.c:643
3122msgid "The selected text does not contain misspelled words."
3123msgstr "Избраният текст не съдържа сгрешени думи."
3124
3125#: ../plugins/spell/spell.c:644
3126msgid "The document does not contain misspelled words."
3127msgstr "Документът не съдържа сгрешени думи."
3128
3129#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3130msgid "Checks the spelling of the current document."
3131msgstr "Проверка на правописа на текущия документ."
3132
3133#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3134msgid "Spell checker"
3135msgstr "Проверка на правописа"
3136
3137#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:1
3138msgid "Abbreviated form"
3139msgstr "Съкратена форма"
3140
3141#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:2
3142msgid "Abbreviation"
3143msgstr "Съкращение"
3144
3145#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:3
3146msgid "Above"
3147msgstr "Отгоре"
3148
3149#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:4
3150msgid "Accessibility key character"
3151msgstr "Символ на ключ за достъпност"
3152
3153#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:5
3154msgid "Acronym"
3155msgstr "Акроним"
3156
3157#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:6
3158msgid "Align"
3159msgstr "Подравняване"
3160
3161#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:7
3162msgid "Alignment character"
3163msgstr "Подравняващ символ"
3164
3165#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:8
3166msgid "Alternative"
3167msgstr "Алттернативен"
3168
3169#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:9
3170msgid "Anchor"
3171msgstr "Anchor"
3172
3173#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:10
3174msgid "Anchor URI"
3175msgstr "Anchor URI"
3176
3177#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:11
3178msgid "Applet class file code"
3179msgstr "Applet class file code"
3180
3181#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:12
3182msgid "Array"
3183msgstr "Array"
3184
3185#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:13
3186msgid "Associated information"
3187msgstr "Асоциирана информация"
3188
3189#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:14
3190msgid "Author info"
3191msgstr "Информация за автора"
3192
3193#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:15
3194msgid "Axis related headers"
3195msgstr "Колонтитули свързани с оста"
3196
3197#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:16
3198msgid "BGSound"
3199msgstr "BGSound"
3200
3201#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:17
3202msgid "Background color"
3203msgstr "Фонов цвят:"
3204
3205#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:18
3206msgid "Background texture tile"
3207msgstr "Текстурна плочка за фон"
3208
3209#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:19
3210msgid "Base URI"
3211msgstr "Базов адрес"
3212
3213#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:20
3214msgid "Base font"
3215msgstr "Базов шрифт"
3216
3217#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:21
3218msgid "Behavior"
3219msgstr "Поведение"
3220
3221#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:22
3222msgid "Blinking text"
3223msgstr "Мигащ текст"
3224
3225#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:24
3226msgid "Border"
3227msgstr "Граница"
3228
3229#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:25
3230msgid "Border color"
3231msgstr "Цвят на границата"
3232
3233#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:26
3234msgid "Box"
3235msgstr "Кутия"
3236
3237#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:27
3238msgid "Cell rowspan"
3239msgstr "Cell rowspan"
3240
3241#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:28
3242msgid "Center"
3243msgstr "Център"
3244
3245#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:29
3246msgid "Character encoding of linked resource"
3247msgstr "Кодова таблица на свързания ресурс"
3248
3249#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:30
3250msgid "Checked(state)"
3251msgstr "Checked(state)"
3252
3253#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:31
3254msgid "Citation"
3255msgstr "Цитат"
3256
3257#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:32
3258msgid "Cite reason for change"
3259msgstr "Cite reason for change"
3260
3261#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:33
3262msgid "Class implementation ID"
3263msgstr "Class implementation ID"
3264
3265#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:34
3266msgid "Class list"
3267msgstr "Class list"
3268
3269#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:35
3270msgid "Clear text flow control"
3271msgstr "Свободен контрол на потока на текста"
3272
3273#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:36
3274msgid "Code content type"
3275msgstr "Вид на съдържанието на кода"
3276
3277#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:37
3278msgid "Color of selected links"
3279msgstr "Цвят на избраните препратки"
3280
3281#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:38
3282msgid "Column span"
3283msgstr "Column span"
3284
3285#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:39
3286msgid "Columns"
3287msgstr "Колони"
3288
3289#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:40
3290msgid "Comment"
3291msgstr "Коментар"
3292
3293#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:41
3294msgid "Computer code fragment"
3295msgstr "Фрагментиране на компютърния код"
3296
3297#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:42
3298msgid "Content scheme"
3299msgstr "Схема на съдържанието"
3300
3301#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:43
3302msgid "Content type"
3303msgstr "Вид на съдържанието"
3304
3305#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:44
3306msgid "Coordinates"
3307msgstr "Координати"
3308
3309#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:45
3310msgid "DIV Style container"
3311msgstr "DIV Style container"
3312
3313#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:46
3314msgid "DIV container"
3315msgstr "DIV container"
3316
3317#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:47
3318msgid "Date and time of change"
3319msgstr "Дата и време на промяна"
3320
3321#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:48
3322msgid "Declare flag"
3323msgstr "Declare flag"
3324
3325#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:49
3326msgid "Defer attribute"
3327msgstr "Defer attribute"
3328
3329#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:50
3330msgid "Definition description"
3331msgstr "Описание на определение"
3332
3333#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:51
3334msgid "Definition list"
3335msgstr "Списък с определения"
3336
3337#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:52
3338msgid "Definition term"
3339msgstr "Дефиниция"
3340
3341#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:53
3342msgid "Deleted text"
3343msgstr "Изтрит текст"
3344
3345#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:54
3346msgid "Direction"
3347msgstr "Посока"
3348
3349#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:55
3350msgid "Directionality"
3351msgstr "Directionality"
3352
3353#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:56
3354msgid "Directory list"
3355msgstr "Списък с папки"
3356
3357#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:57
3358msgid "Disabled"
3359msgstr "Изключено"
3360
3361#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:58
3362msgid "Document base"
3363msgstr "База на документа"
3364
3365#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:59
3366msgid "Document body"
3367msgstr "Тялото на документа"
3368
3369#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:60
3370msgid "Document head"
3371msgstr "Главница на документа"
3372
3373#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:61
3374msgid "Document title"
3375msgstr "Заглавие на документа"
3376
3377#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:62
3378msgid "Document type"
3379msgstr "Вид на документа"
3380
3381#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:63
3382msgid "Element ID"
3383msgstr "ID на елемента"
3384
3385#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:64
3386msgid "Embedded object"
3387msgstr "Вграден обект"
3388
3389#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:65
3390#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:9
3391msgid "Emphasis"
3392msgstr "Emphasis"
3393
3394#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:66
3395msgid "Encode type"
3396msgstr "Тип кодиране"
3397
3398#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:67
3399msgid "Figure"
3400msgstr "Фигура"
3401
3402#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:68
3403msgid "Font face"
3404msgstr "Име на шрифт"
3405
3406#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:69
3407msgid "For label"
3408msgstr "За етикет"
3409
3410#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:70
3411msgid "Forced line break"
3412msgstr "Forced line break"
3413
3414#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:71
3415msgid "Form"
3416msgstr "Формуляр"
3417
3418#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:72
3419msgid "Form action handler"
3420msgstr "Form action handler"
3421
3422#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:73
3423msgid "Form control group"
3424msgstr "Form control group"
3425
3426#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:74
3427msgid "Form field label text"
3428msgstr "Form field label text"
3429
3430#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:75
3431msgid "Form input"
3432msgstr "Form input"
3433
3434#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:76
3435msgid "Form input type"
3436msgstr "Вид на входа на формуляра"
3437
3438#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:77
3439msgid "Form method"
3440msgstr "Метод на формуляра"
3441
3442#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:78
3443msgid "Forward link"
3444msgstr "Препращане на връзка"
3445
3446#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:79
3447msgid "Frame"
3448msgstr "Frame"
3449
3450#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:80
3451msgid "Frame render parts"
3452msgstr "Frame render parts"
3453
3454#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:81
3455msgid "Frame source"
3456msgstr "Frame source"
3457
3458#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:82
3459msgid "Frame target"
3460msgstr "Frame target"
3461
3462#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:83
3463msgid "Frameborder"
3464msgstr "Frameborder"
3465
3466#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:84
3467msgid "Frameset"
3468msgstr "Frameset"
3469
3470#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:85
3471msgid "Frameset columns"
3472msgstr "Frameset columns"
3473
3474#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:86
3475msgid "Frameset rows"
3476msgstr "Frameset rows"
3477
3478#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:87
3479msgid "Framespacing"
3480msgstr "Framespacing"
3481
3482#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:88
3483msgid "Generic embedded object"
3484msgstr "Общ вграден обект"
3485
3486#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:89
3487msgid "Generic metainformation"
3488msgstr "Обща мета-информация"
3489
3490#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:90
3491msgid "Generic span"
3492msgstr "Generic span"
3493
3494#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:91
3495msgid "HREF URI"
3496msgstr "HREF URI"
3497
3498#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:92
3499msgid "HTML - Special Characters"
3500msgstr "HTML - Специални символи"
3501
3502#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:93
3503msgid "HTML - Tags"
3504msgstr "HTML - Тагове"
3505
3506#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:94
3507msgid "HTML root element"
3508msgstr "HTML root element"
3509
3510#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:95
3511msgid "HTML version"
3512msgstr "Версия на HTML"
3513
3514#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:96
3515msgid "HTTP header name"
3516msgstr "HTTP header name"
3517
3518#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:97
3519msgid "Header cell ID's"
3520msgstr "Header cell ID's"
3521
3522#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:98
3523msgid "Heading"
3524msgstr "Глава"
3525
3526#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:99
3527msgid "Heading 1"
3528msgstr "Поразделение 1"
3529
3530#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:100
3531msgid "Heading 2"
3532msgstr "Подразделение 2"
3533
3534#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:101
3535msgid "Heading 3"
3536msgstr "Подразделение 3"
3537
3538#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:102
3539msgid "Heading 4"
3540msgstr "Подразделение 4"
3541
3542#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:103
3543msgid "Heading 5"
3544msgstr "Подразделение 5"
3545
3546#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:104
3547msgid "Heading 6"
3548msgstr "Подразделение 6"
3549
3550#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:105
3551msgid "Height"
3552msgstr "Височина"
3553
3554#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:106
3555msgid "Horizontal rule"
3556msgstr "Хоризонтално правило"
3557
3558#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:107
3559msgid "Horizontal space"
3560msgstr "Horizontal space"
3561
3562#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:108
3563msgid "I18N BiDi over-ride"
3564msgstr "I18N BiDi over-ride"
3565
3566#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:109
3567msgid "Image"
3568msgstr "Изображение"
3569
3570#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:110
3571msgid "Image map"
3572msgstr "Разграфено изображение"
3573
3574#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:111
3575msgid "Image map area"
3576msgstr "Район на разграфеното изображение"
3577
3578#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:112
3579msgid "Image map name"
3580msgstr "Име на разграфеното изображение"
3581
3582#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:113
3583msgid "Image source"
3584msgstr "Източник на изображението"
3585
3586#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:114
3587msgid "Inline frame"
3588msgstr "Вътрешна рамка"
3589
3590#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:115
3591msgid "Inline layer"
3592msgstr "Inline layer"
3593
3594#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:116
3595msgid "Inserted text"
3596msgstr "Вмъкнат текст"
3597
3598#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:117
3599msgid "Instance definition"
3600msgstr "Instance definition"
3601
3602#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:118
3603msgid "Italic text"
3604msgstr "Наклонен текст"
3605
3606#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:119
3607msgid "Java applet"
3608msgstr "Java аплет"
3609
3610#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:120
3611msgid "Label"
3612msgstr "Етикет"
3613
3614#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:121
3615msgid "Language code"
3616msgstr "Езиков код"
3617
3618#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:122
3619msgid "Large text style"
3620msgstr "Едър текст"
3621
3622#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:123
3623msgid "Layer"
3624msgstr "Слой"
3625
3626#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:124
3627msgid "Link color"
3628msgstr "Цвят на препратката"
3629
3630#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:125
3631msgid "List item"
3632msgstr "Елемент от списък"
3633
3634#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:126
3635msgid "List of MIME types for file upload"
3636msgstr "Списък с MIME типове за качване на файлове"
3637
3638#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:127
3639msgid "List of supported character sets"
3640msgstr "Списък с поддържаните кодови таблици."
3641
3642#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:128
3643msgid "Listing"
3644msgstr "Listing"
3645
3646#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:129
3647msgid "Local change to font"
3648msgstr "Локална промяна на шрифта"
3649
3650#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:130
3651msgid "Long description link"
3652msgstr "Връзка с дълго описание"
3653
3654#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:131
3655msgid "Long quotation"
3656msgstr "Дълъг цитат"
3657
3658#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:132
3659msgid "Mail link"
3660msgstr "Препратка към ел. поща"
3661
3662#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:133
3663msgid "Margin pixel height"
3664msgstr "Височина на границата в пиксели"
3665
3666#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:134
3667msgid "Margin pixel width"
3668msgstr "Ширина на границата в пиксели"
3669
3670#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:135
3671msgid "Marquee"
3672msgstr "Marquee"
3673
3674#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:136
3675msgid "Maximum length of text field"
3676msgstr "Максимална дължина на текстово поле"
3677
3678#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:137
3679msgid "Media-independent link"
3680msgstr "Media-independent link"
3681
3682#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:138
3683msgid "Menu list"
3684msgstr "Menu list"
3685
3686#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:139
3687msgid "Multi-line text field"
3688msgstr "Текстово поле с много редове"
3689
3690#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:140
3691msgid "Multicolumn"
3692msgstr "Многоколонно"
3693
3694#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:141
3695msgid "Multiple"
3696msgstr "Множество"
3697
3698#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:142
3699msgid "Name"
3700msgstr "Име"
3701
3702#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:143
3703msgid "Named property value"
3704msgstr "Именувана стойност на свойство"
3705
3706#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:144
3707msgid "Next ID"
3708msgstr "Следващо ID"
3709
3710#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:145
3711msgid "No URI"
3712msgstr "Без адрес"
3713
3714#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:146
3715msgid "No embedded objects"
3716msgstr "Няма вградени обекти"
3717
3718#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:147
3719msgid "No frames"
3720msgstr "Без рамки"
3721
3722#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:148
3723msgid "No layers"
3724msgstr "Няма слоеве"
3725
3726#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:149
3727msgid "No line break"
3728msgstr "Няма нов ред"
3729
3730#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:150
3731msgid "No resize"
3732msgstr "Без оразмеряване"
3733
3734#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:151
3735msgid "No script"
3736msgstr "Няма скрипт"
3737
3738#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:152
3739msgid "No shade"
3740msgstr "Няма сянка"
3741
3742#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:153
3743msgid "No word wrap"
3744msgstr "Без обвиване на текста"
3745
3746#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:154
3747msgid "Note"
3748msgstr "Бележка"
3749
3750#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:155
3751msgid "Object applet file"
3752msgstr "Object applet file"
3753
3754#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:156
3755msgid "Object data reference"
3756msgstr "Object data reference"
3757
3758#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:157
3759msgid "Offset for alignment character"
3760msgstr "Offset for alignment character"
3761
3762#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:158
3763msgid "OnBlur event"
3764msgstr "OnBlur event"
3765
3766#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:159
3767msgid "OnChange event"
3768msgstr "Събитие при промяна"
3769
3770#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:160
3771msgid "OnClick event"
3772msgstr "Събитието при кликване"
3773
3774#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:161
3775msgid "OnDblClick event"
3776msgstr "OnDblClick event"
3777
3778#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:162
3779msgid "OnFocus event"
3780msgstr "Събитето \"На фокус\""
3781
3782#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:163
3783msgid "OnKeyDown event"
3784msgstr "OnKeyDown event"
3785
3786#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:164
3787msgid "OnKeyPress event"
3788msgstr "OnKeyPress event"
3789
3790#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:165
3791msgid "OnKeyUp event"
3792msgstr "OnKeyUp event"
3793
3794#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:166
3795msgid "OnLoad event"
3796msgstr "Събитието \"При зареждане\""
3797
3798#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:167
3799msgid "OnMouseDown event"
3800msgstr "OnMouseDown event"
3801
3802#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:168
3803msgid "OnMouseMove event"
3804msgstr "Събитието \"При движение на мишката\""
3805
3806#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:169
3807msgid "OnMouseOut event"
3808msgstr "OnMouseOut event"
3809
3810#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:170
3811msgid "OnMouseOver event"
3812msgstr "OnMouseOver event"
3813
3814#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:171
3815msgid "OnMouseUp event"
3816msgstr "OnMouseUp event"
3817
3818#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:172
3819msgid "OnReset event"
3820msgstr "OnReset event"
3821
3822#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:173
3823msgid "OnSelect event"
3824msgstr "Събитието при избиране"
3825
3826#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:174
3827msgid "OnSubmit event"
3828msgstr "OnSubmit event"
3829
3830#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:175
3831msgid "OnUnload event"
3832msgstr "OnUnload event"
3833
3834#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:176
3835msgid "Option group"
3836msgstr "Option group"
3837
3838#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:177
3839msgid "Option selector"
3840msgstr "Избор на опция"
3841
3842#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:178
3843msgid "Ordered list"
3844msgstr "Подреден списък"
3845
3846#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:179
3847msgid "Output media"
3848msgstr "Output media"
3849
3850#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:180
3851msgid "Paragraph"
3852msgstr "Параграф"
3853
3854#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:181
3855msgid "Paragraph class"
3856msgstr "Параграфен клас"
3857
3858#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:182
3859msgid "Paragraph style"
3860msgstr "Стил на параграф"
3861
3862#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:183
3863msgid "Preformatted listing"
3864msgstr "Preformatted listing"
3865
3866#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:184
3867msgid "Preformatted text"
3868msgstr "Преформатиран текст"
3869
3870#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:185
3871msgid "Profile metainfo dictionary"
3872msgstr "Profile metainfo dictionary"
3873
3874#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:186
3875msgid "Prompt message"
3876msgstr "Prompt message"
3877
3878#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:187
3879msgid "Push button"
3880msgstr "Бутон"
3881
3882#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:188
3883msgid "Quote"
3884msgstr "Цитат"
3885
3886#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:189
3887msgid "Range"
3888msgstr "Диапазон"
3889
3890#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:190
3891msgid "ReadOnly text and password"
3892msgstr "Текст и парола само за четене"
3893
3894#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:191
3895msgid "Reduced spacing"
3896msgstr "Reduced spacing"
3897
3898#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:192
3899msgid "Reverse link"
3900msgstr "Обратна връзка"
3901
3902#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:193
3903msgid "Root"
3904msgstr "Root"
3905
3906#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:194
3907msgid "Rows"
3908msgstr "Редове"
3909
3910#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:195
3911msgid "Rulings between rows and columns"
3912msgstr "Rulings между редове и колони"
3913
3914#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:196
3915msgid "Sample program output, scripts"
3916msgstr "Примерен изход на програмата, скриптове"
3917
3918#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:197
3919msgid "Scope covered by header cells"
3920msgstr "Обхват, покриващ от колонтитулните клетки"
3921
3922#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:198
3923msgid "Script language name"
3924msgstr "Име на скрипт езика"
3925
3926#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:199
3927msgid "Script statments"
3928msgstr "Script statments"
3929
3930#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:200
3931msgid "Scrollbar"
3932msgstr "Лента за скролиране"
3933
3934#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:201
3935msgid "Selectable option"
3936msgstr "Опция с възможност за избор"
3937
3938#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:202
3939msgid "Selected"
3940msgstr "Избрано"
3941
3942#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:203
3943msgid "Server-side image map"
3944msgstr "Server-side image map"
3945
3946#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:204
3947msgid "Shape"
3948msgstr "Форма"
3949
3950#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:205
3951msgid "Short inline quotation"
3952msgstr "Short inline quotation"
3953
3954#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:206
3955msgid "Single line prompt"
3956msgstr "Single line prompt"
3957
3958#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:207
3959msgid "Size"
3960msgstr "Размер"
3961
3962#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:208
3963msgid "Small text style"
3964msgstr "Малък текст"
3965
3966#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:209
3967msgid "Soft line break"
3968msgstr "Soft line break"
3969
3970#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:210
3971msgid "Sound"
3972msgstr "Звук"
3973
3974#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:212
3975msgid "Space"
3976msgstr "Интервал"
3977
3978#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:213
3979msgid "Space separated archive list"
3980msgstr "Space separated archive list"
3981
3982#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:214
3983msgid "Spacer"
3984msgstr "Отстояние"
3985
3986#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:215
3987msgid "Spacing between cells"
3988msgstr "Разстояние между клетките"
3989
3990#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:216
3991msgid "Spacing within cells"
3992msgstr "Разстоянието между клетките"
3993
3994#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:217
3995msgid "Span"
3996msgstr "Span"
3997
3998#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:218
3999msgid "Square root"
4000msgstr "Корен квадратен"
4001
4002#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:219
4003msgid "Standby load msg"
4004msgstr "Съобщение при изчакване за зареждане"
4005
4006#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:220
4007msgid "Starting sequence number"
4008msgstr "Начално число на поредицата"
4009
4010#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:221
4011msgid "Strike-through text"
4012msgstr "Зачеркнат текстов стил"
4013
4014#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:222
4015msgid "Strike-through text style"
4016msgstr "Зачертан текстов стил"
4017
4018#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:223
4019msgid "Strong emphasis"
4020msgstr "Силна емфатичност"
4021
4022#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:224
4023msgid "Style info"
4024msgstr "Информация за стила"
4025
4026#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:225
4027msgid "Subscript"
4028msgstr "Subscript"
4029
4030#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:226
4031msgid "Superscript"
4032msgstr "Superscript"
4033
4034#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:227
4035msgid "Tab order position"
4036msgstr "Tab order position"
4037
4038#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:228
4039msgid "Table"
4040msgstr "Таблица"
4041
4042#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:229
4043msgid "Table body"
4044msgstr "Тяло на таблица"
4045
4046#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:230
4047msgid "Table caption"
4048msgstr "Заглавие на таблицата"
4049
4050#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:231
4051msgid "Table column group properties"
4052msgstr "Table column group properties"
4053
4054#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:232
4055msgid "Table column properties"
4056msgstr "Настройки на колоните на таблица"
4057
4058#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:233
4059msgid "Table data cell"
4060msgstr "Таблична клетка с информация"
4061
4062#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:234
4063msgid "Table footer"
4064msgstr "Колонтитул на таблица"
4065
4066#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:235
4067msgid "Table header"
4068msgstr "Горен колонтитул на таблицата"
4069
4070#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:236
4071msgid "Table header cell"
4072msgstr "Клетка с колонтитул на таблицата"
4073
4074#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:237
4075msgid "Table row"
4076msgstr "Ред на таблица"
4077
4078#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:238
4079msgid "Table summary"
4080msgstr "Обобщение на таблицата"
4081
4082#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:239
4083msgid "Target - Blank"
4084msgstr "Цел - Нов празен прозорец"
4085
4086#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:240
4087msgid "Target - Parent"
4088msgstr "Target - Parent"
4089
4090#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:241
4091msgid "Target - Self"
4092msgstr "Цел - Същият прозорец"
4093
4094#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:242
4095msgid "Target - Top"
4096msgstr "Цел - Горен прозорец"
4097
4098#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:243
4099msgid "Teletype or monospace text style"
4100msgstr "Teletype or monospace text style"
4101
4102#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:244
4103msgid "Text"
4104msgstr "Текст"
4105
4106#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:245
4107msgid "Text color"
4108msgstr "Цвят на текста"
4109
4110#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:246
4111msgid "Text entered by user"
4112msgstr "Текст въведен от потребителя"
4113
4114#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:247
4115msgid "Title"
4116msgstr "Заглавие"
4117
4118#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:248
4119msgid "Topmargin in pixels"
4120msgstr "Горната граница в пиксели"
4121
4122#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:249
4123msgid "URL"
4124msgstr "URL"
4125
4126#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:250
4127msgid "Underlined text style"
4128msgstr "Подчертан текстов стил"
4129
4130#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:251
4131msgid "Unordered list"
4132msgstr "Неподреден списък"
4133
4134#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:252
4135msgid "Use image map"
4136msgstr "Използване на разграфено изображение"
4137
4138#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:253
4139msgid "Value"
4140msgstr "Стойност"
4141
4142#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:254
4143msgid "Value interpretation"
4144msgstr "Интерпретация на стойности"
4145
4146#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:255
4147msgid "Variable or program argument"
4148msgstr "Аргумент на променлива или програма"
4149
4150#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:256
4151msgid "Vertical cell alignment"
4152msgstr "Вертикално подравняване на клетките"
4153
4154#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:257
4155msgid "Vertical space"
4156msgstr "Вертикално пространство"
4157
4158#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:258
4159msgid "Visited link color"
4160msgstr "Цвят на посетените препратки"
4161
4162#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:259
4163msgid "Width"
4164msgstr "Ширина"
4165
4166#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:1
4167msgid "Bibliography cite"
4168msgstr "Цитат от библиография"
4169
4170#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:2
4171msgid "Bibliography item"
4172msgstr "Елемент от библиография"
4173
4174#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:3
4175msgid "Bibliography shortcite"
4176msgstr "Bibliography shortcite"
4177
4178#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:4
4179msgid "Bibliography thebibliography"
4180msgstr "Bibliography thebibliography"
4181
4182#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:5
4183msgid "Brackets &lt;&gt;"
4184msgstr "&lt;&gt; скоби"
4185
4186#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:6
4187msgid "Brackets ()"
4188msgstr "() скоби"
4189
4190#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:7
4191msgid "Brackets []"
4192msgstr "[] скоби"
4193
4194#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:8
4195msgid "Brackets {}"
4196msgstr "{ } скоби"
4197
4198#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:10
4199msgid "File input"
4200msgstr "Въвеждане на файл"
4201
4202#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:11
4203msgid "Footnote"
4204msgstr "Бележка под линия"
4205
4206#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:12
4207msgid "Function cosin"
4208msgstr "Косинус"
4209
4210#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:13
4211msgid "Function e^"
4212msgstr "Фунцкията e^"
4213
4214#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:14
4215msgid "Function exp"
4216msgstr "Function exp"
4217
4218#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:15
4219msgid "Function log"
4220msgstr "Функция \"логаритъм\""
4221
4222#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:16
4223msgid "Function log10"
4224msgstr "Функция \"десетичен логаритъм\""
4225
4226#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:17
4227msgid "Function sine"
4228msgstr "Function sine"
4229
4230#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:18
4231msgid "Greek alpha"
4232msgstr "Гръцката буква алфа"
4233
4234#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:19
4235msgid "Greek beta"
4236msgstr "Гръцката буква бета"
4237
4238#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:20
4239msgid "Greek epsilon"
4240msgstr "Гръцката буква епсилон"
4241
4242#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:21
4243msgid "Greek gamma"
4244msgstr "Гръцката буква гама"
4245
4246#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:22
4247msgid "Greek lambda"
4248msgstr "Гръцката буква ламбда"
4249
4250#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:23
4251msgid "Greek rho"
4252msgstr "Гръцката буква ро"
4253
4254#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:24
4255msgid "Greek tau"
4256msgstr "Гръцката буква тау"
4257
4258#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:25
4259msgid "Header 0 (chapter)"
4260msgstr "Подразделение 0 (глава)"
4261
4262#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:26
4263msgid "Header 0 (chapter*)"
4264msgstr "Подразделение 0 (глава*)"
4265
4266#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:27
4267msgid "Header 1 (section)"
4268msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава)"
4269
4270#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:28
4271msgid "Header 1 (section*)"
4272msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава*)"
4273
4274#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:29
4275msgid "Header 2 (subsection)"
4276msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава)"
4277
4278#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:30
4279msgid "Header 2 (subsection*)"
4280msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава*)"
4281
4282#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:31
4283msgid "Header 3 (subsubsection)"
4284msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава)"
4285
4286#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:32
4287msgid "Header 3 (subsubsection*)"
4288msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава*)"
4289
4290#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:33
4291msgid "Header 4 (paragraph)"
4292msgstr "Подразделение 4 (параграф)"
4293
4294#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:34
4295msgid "Header appendix"
4296msgstr "Заглавие на притурка"
4297
4298#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:35
4299msgid "Item"
4300msgstr "Елемент"
4301
4302#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:36
4303msgid "Item with label"
4304msgstr "Елемент с етикет"
4305
4306#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:37
4307msgid "Latex - Tags"
4308msgstr "Latex - Тагове"
4309
4310#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:38
4311msgid "List description"
4312msgstr "Описание на списъка"
4313
4314#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:39
4315msgid "List enumerate"
4316msgstr "Номериран списък"
4317
4318#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:40
4319msgid "List itemize"
4320msgstr "List itemize"
4321
4322#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:41
4323msgid "Maths (display)"
4324msgstr "Maths (display)"
4325
4326#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:42
4327msgid "Maths (inline)"
4328msgstr "Maths (inline)"
4329
4330#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:43
4331msgid "Operator fraction"
4332msgstr "Дроб"
4333
4334#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:44
4335msgid "Operator integral (display)"
4336msgstr "Интеграл"
4337
4338#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:45
4339msgid "Operator integral (inline)"
4340msgstr "Operator integral (inline)"
4341
4342#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:46
4343msgid "Operator sum (display)"
4344msgstr "Operator sum (display)"
4345
4346#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:47
4347msgid "Operator sum (inline)"
4348msgstr "Operator sum (inline)"
4349
4350#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:48
4351msgid "Reference label"
4352msgstr "Reference label"
4353
4354#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:49
4355msgid "Reference ref"
4356msgstr "Reference ref"
4357
4358#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:50
4359msgid "Symbol &gt;&gt;"
4360msgstr "Символа &gt;&gt;"
4361
4362#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:51
4363msgid "Symbol &gt;="
4364msgstr "Символа &gt;="
4365
4366#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:52
4367msgid "Symbol &lt;&lt;"
4368msgstr "Символа &lt;&lt;"
4369
4370#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:53
4371msgid "Symbol &lt;="
4372msgstr "Символа &lt;="
4373
4374#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:54
4375msgid "Symbol and"
4376msgstr "Символа \"и\""
4377
4378#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:55
4379msgid "Symbol const"
4380msgstr "Символа const"
4381
4382#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:56
4383msgid "Symbol d-by-dt"
4384msgstr "Символа d-by-dt"
4385
4386#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:57
4387msgid "Symbol d-by-dt-partial"
4388msgstr "Символа d-by-dt-partial"
4389
4390#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:58
4391msgid "Symbol d2-by-dt2-partial"
4392msgstr "Символа d2-by-dt2-partial"
4393
4394#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:59
4395msgid "Symbol dagger"
4396msgstr "Символа dagger"
4397
4398#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:60
4399msgid "Symbol equiv"
4400msgstr "Символа equiv"
4401
4402#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:61
4403msgid "Symbol hyphen --"
4404msgstr "Символа hyphen --"
4405
4406#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:62
4407msgid "Symbol hyphen ---"
4408msgstr "Символа hyphen ---"
4409
4410#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:63
4411msgid "Symbol infinity"
4412msgstr "Символа infinity"
4413
4414#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:64
4415msgid "Symbol mathspace ,"
4416msgstr "Символа mathspace ,"
4417
4418#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:65
4419msgid "Symbol mathspace ."
4420msgstr "Символа mathspace ."
4421
4422#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:66
4423msgid "Symbol mathspace _"
4424msgstr "Символа mathspace _"
4425
4426#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:67
4427msgid "Symbol mathspace __"
4428msgstr "Символа mathspace __"
4429
4430#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:68
4431msgid "Symbol simeq"
4432msgstr "Символа simeq"
4433
4434#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:69
4435msgid "Symbol star"
4436msgstr "Символа звезда"
4437
4438#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:70
4439msgid "Typeface bold"
4440msgstr "Удебелено"
4441
4442#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:71
4443msgid "Typeface italic"
4444msgstr "Наклонено"
4445
4446#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:72
4447msgid "Typeface slanted"
4448msgstr "Зачеркнато"
4449
4450#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:73
4451msgid "Typeface type"
4452msgstr "Typeface type"
4453
4454#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:74
4455msgid "Unbreakable text"
4456msgstr "Неразделим текст"
4457
4458#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:1
4459msgid "XSLT - Axes"
4460msgstr "XSLT - Axes"
4461
4462#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:2
4463msgid "XSLT - Elements"
4464msgstr "XSLT - Елементи"
4465
4466#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:3
4467msgid "XSLT - Functions"
4468msgstr "XSLT - Функции"
4469
4470#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:4
4471msgid "ancestor"
4472msgstr "ancestor"
4473
4474#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:5
4475msgid "ancestor-or-self"
4476msgstr "ancestor-or-self"
4477
4478#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:6
4479msgid "attribute"
4480msgstr "атрибут"
4481
4482#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:7
4483msgid "child"
4484msgstr "child"
4485
4486#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:8
4487msgid "descendant"
4488msgstr "descendant"
4489
4490#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:9
4491msgid "descendant-or-self"
4492msgstr "descendant-or-self"
4493
4494#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:10
4495msgid "following"
4496msgstr "следващ"
4497
4498#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:11
4499msgid "following-sibling"
4500msgstr "following-sibling"
4501
4502#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:12
4503msgid "namespace"
4504msgstr "namespace"
4505
4506#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:13
4507msgid "parent"
4508msgstr "parent"
4509
4510#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:14
4511msgid "preceding"
4512msgstr "preceding"
4513
4514#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:15
4515msgid "preceding-sibling"
4516msgstr "preceding-sibling"
4517
4518#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:16
4519msgid "self"
4520msgstr "self"
4521
4522#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:146
4523msgid "Tag list plugin"
4524msgstr "Модул \"Списък с етикети\""
4525
4526#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:167
4527msgid "Select the group of tags you want to use"
4528msgstr "Избор на групата с етикети, която искате да използвате."
4529
4530#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:189
4531msgid "Available Tag Lists"
4532msgstr "Списък с наличните тагове"
4533
4534#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:191
4535#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:212
4536msgid "Tags"
4537msgstr "Тагове"
4538
4539#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:201
4540msgid "Double-click on a tag to insert it in the current document"
4541msgstr "Кликнете два пъти на етикет за да го вмъкнете в текущия документ."
4542
4543#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin.c:46
4544msgid "Tag _List"
4545msgstr "_Списък с тагове"
4546
4547#.
4548#. #define MENU_ITEM_NAME               "TagList"
4549#.
4550#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin.c:51
4551msgid "Show the tag list window"
4552msgstr "Показване на списъка с тагове"
4553
4554#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:1
4555msgid ""
4556"Provides a method to easily insert into a document commonly used tags/"
4557"strings without having to type them."
4558msgstr ""
4559"Предоставя метод за лесно вкарване в документа на често използвани етикети/"
4560"низове без нужда да се въвеждат отново."
4561
4562#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:2
4563msgid "Tag list"
4564msgstr "Списък с тагове"
4565
4566#: ../plugins/time/time.c:49
4567msgid "In_sert Date and Time..."
4568msgstr "В_мъкване на дата/време..."
4569
4570#: ../plugins/time/time.c:52
4571msgid "Insert current date and time at the cursor position"
4572msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
4573
4574#: ../plugins/time/time.c:457
4575msgid "Available formats"
4576msgstr "Налични формати"
4577
4578#: ../plugins/time/time.c:565
4579msgid "Configure insert date/time plugin..."
4580msgstr "Настройка на модула дата/време..."
4581
4582#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:1
4583msgid "Insert Date/Time"
4584msgstr "Вмъкване дата/време"
4585
4586#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:2
4587msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
4588msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
4589
4590#: ../plugins/time/time.glade2.h:3
4591msgid "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
4592msgstr "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
4593
4594#: ../plugins/time/time.glade2.h:4
4595msgid "<span weight=\"bold\"> When inserting date/time...</span>"
4596msgstr "<span weight=\"bold\"> При вмъкване на дата/време...</span>"
4597
4598#: ../plugins/time/time.glade2.h:5
4599msgid "Configure date/time plugin"
4600msgstr "Настройка на модула дата/време"
4601
4602#: ../plugins/time/time.glade2.h:6
4603msgid "Insert Date and Time"
4604msgstr "Вмъкване на дата/време"
4605
4606#: ../plugins/time/time.glade2.h:7
4607msgid "Use the _selected format"
4608msgstr "Използване на _избрания формат"
4609
4610#: ../plugins/time/time.glade2.h:8
4611msgid "_Insert"
4612msgstr "_Вмъкване"
4613
4614#: ../plugins/time/time.glade2.h:9
4615msgid "_Prompt for a format"
4616msgstr "_Посочване на формат"
4617
4618#: ../plugins/time/time.glade2.h:10
4619msgid "_Use custom format"
4620msgstr "_Използване на потребителски формат"
4621
4622#~ msgid "Invalid file name"
4623#~ msgstr "Невалидно име на файл"
4624
4625#~ msgid ""
4626#~ "If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently "
4627#~ "lost.If you don't save, changes from the last %ld seconds will be "
4628#~ "permanently lost."
4629#~ msgstr ""
4630#~ "Ако не запишете, промените от последната %ld секунда ще бъдат загубени "
4631#~ "безвъзвратно.Ако не запишете, промените от последните %ld секунди ще "
4632#~ "бъдат загубени безвъзвратно."
4633
4634#~ msgid ""
4635#~ "If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
4636#~ "permanently lost.If you don't save, changes from the last minute and %ld "
4637#~ "seconds will be permanently lost."
4638#~ msgstr ""
4639#~ "Ако не запишете, промените от последната минута и %ld секунда ще бъдат "
4640#~ "загубени безвъзвратно.Ако не запишете, промените от последната минута и %"
4641#~ "ld секунди ще бъдат загубени безвъзвратно."
4642
4643#~ msgid ""
4644#~ "If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently "
4645#~ "lost.If you don't save, changes from the last %ld minutes will be "
4646#~ "permanently lost."
4647#~ msgstr ""
4648#~ "Ако не запишете, промените от последната %ld минута ще бъдат загубени "
4649#~ "безвъзвратно.Ако не запишете, промените от последните %ld минути ще бъдат "
4650#~ "загубени безвъзвратно."
4651
4652#~ msgid ""
4653#~ "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost.If "
4654#~ "you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
4655#~ msgstr ""
4656#~ "Ако не запишете, промените от последния час ще бъдат загубени "
4657#~ "безвъзвратно.Ако не запишете, промените от последните %d часа ще бъдат "
4658#~ "загубени безвъзвратно."
4659
4660#~ msgid ""
4661#~ "If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
4662#~ "permanently lost.If you don't save, changes from the last hour and %d "
4663#~ "minutes will be permanently lost."
4664#~ msgstr ""
4665#~ "Ако не запишете, промените от последния час и %d минута ще бъдат загубени "
4666#~ "безвъзвратно.Ако не запишете, промените от последния час и %d минути ще "
4667#~ "бъдат загубени безвъзвратно."
4668
4669#~ msgid ""
4670#~ "Changes made to the document in the last %ld second will be permanently "
4671#~ "lost.Changes made to the document in the last %ld seconds will be "
4672#~ "permanently lost."
4673#~ msgstr ""
4674#~ "Промените направени по документа в последната %ld секунда ще бъдат "
4675#~ "загубени безвъзвратно.Промените направени по документа в последните %ld "
4676#~ "секунди ще бъдат загубени безвъзвратно."
4677
4678#~ msgid ""
4679#~ "Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
4680#~ "permanently lost.Changes made to the document in the last minute and %ld "
4681#~ "seconds will be permanently lost."
4682#~ msgstr ""
4683#~ "Промените направени по документа в последната минута и %ld секунда ще "
4684#~ "бъдат загубени безвъзвратно.Промените направени по документа в последната "
4685#~ "минута и %ld секунди ще бъдат загубени безвъзвратно."
4686
4687#~ msgid ""
4688#~ "Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently "
4689#~ "lost.Changes made to the document in the last %ld minutes will be "
4690#~ "permanently lost."
4691#~ msgstr ""
4692#~ "Промените направени по документа в последната %ld минута ще бъдат "
4693#~ "загубени безвъзвратно.Промените направени по документа в последните %ld "
4694#~ "минути ще бъдат загубени безвъзвратно."
4695
4696#~ msgid ""
4697#~ "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
4698#~ "Changes made to the document in the last %d hours will be permanently "
4699#~ "lost."
4700#~ msgstr ""
4701#~ "Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
4702#~ "безвъзвратно.Промените направени по документа в последните %d часа ще "
4703#~ "бъдат загубени безвъзвратно."
4704
4705#~ msgid ""
4706#~ "Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
4707#~ "permanently lost.Changes made to the document in the last hour and %d "
4708#~ "minutes will be permanently lost."
4709#~ msgstr ""
4710#~ "Промените направени по документа в последния час и %d минута ще бъдат "
4711#~ "загубени безвъзвратно.Промените направени по документа в последния час и %"
4712#~ "d минути ще бъдат загубени безвъзвратно."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.