source: desktop/gedit.HEAD.bg.po @ 563

Last change on this file since 563 was 563, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

Подадено.

File size: 154.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gedit for GNOME 2.
2# Copyright (C) 2002, 2003 Evgeni Boevski.
3# Copyright (C) 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation
4# This file is distributed under the same license as the gedit package.
5# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2003.
6# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
7# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org> 2004. 2005
8#
9#
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: gedit HEAD\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15"POT-Creation-Date: 2006-03-01 06:36+0200\n"
16"PO-Revision-Date: 2006-02-28 11:45+0200\n"
17"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
18"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
19"MIME-Version: 1.0\n"
20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23
24#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
25msgid "Edit text files"
26msgstr "Редактиране на текстови файлове"
27
28#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit.c:404
29msgid "Text Editor"
30msgstr "Текстов редактор"
31
32#: ../data/gedit.schemas.in.h:1
33msgid ""
34"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
35"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
36msgstr ""
37"Шрифт избран от потребителя, който ще бъде използван за текстовата област. "
38"Има ефект само при изключена опция „Използване на шрифта по подразбиране“."
39
40#: ../data/gedit.schemas.in.h:2
41msgid "Active plugins"
42msgstr "Активни приставки"
43
44#: ../data/gedit.schemas.in.h:3
45msgid "Auto Detected Encodings"
46msgstr "Автоматично откриване на кодирането на знаците"
47
48#: ../data/gedit.schemas.in.h:4
49msgid "Auto Save"
50msgstr "Автоматично запазване"
51
52#: ../data/gedit.schemas.in.h:5
53msgid "Auto Save Interval"
54msgstr "Интервал за автоматично запазване"
55
56#: ../data/gedit.schemas.in.h:6
57msgid "Auto indent"
58msgstr "Автоматичен отстъп"
59
60#: ../data/gedit.schemas.in.h:7
61msgid "Background Color"
62msgstr "Цвят на фона"
63
64#: ../data/gedit.schemas.in.h:8
65msgid ""
66"Background color for selected text in the editing area. This will only take "
67"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
68msgstr ""
69"Цвета на фона за избран текст в текстовата област. Има ефект само при "
70"изключена опция „Използване на стандартните цветове“."
71
72#: ../data/gedit.schemas.in.h:9
73msgid ""
74"Background color for unselected text in the editing area. This will only "
75"take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
76msgstr ""
77"Цвета на фона за неизбран текст в текстовата област. Има ефект само при "
78"изключена опция „Използване на стандартните цветове“."
79
80#: ../data/gedit.schemas.in.h:10
81msgid "Backup Copy Extension"
82msgstr "Разширение на резервните копия"
83
84#: ../data/gedit.schemas.in.h:11
85msgid "Body Font for Printing"
86msgstr "Шрифт на текста в тялото на документа при печат"
87
88#: ../data/gedit.schemas.in.h:12
89msgid "Bottom Panel is Visible"
90msgstr "Долния панел е видим."
91
92#: ../data/gedit.schemas.in.h:13
93msgid "Create Backup Copies"
94msgstr "Създаване на резервни копия"
95
96#: ../data/gedit.schemas.in.h:14
97msgid "Display Line Numbers"
98msgstr "Показване на номера на редовете"
99
100#: ../data/gedit.schemas.in.h:15
101msgid "Display Right Margin"
102msgstr "Показване на дясната граница"
103
104#: ../data/gedit.schemas.in.h:16
105msgid "Editor Font"
106msgstr "Шрифт на редкатора"
107
108#: ../data/gedit.schemas.in.h:17
109msgid "Enable Search Highlighting"
110msgstr "Включване на отбелязването при търсене"
111
112#: ../data/gedit.schemas.in.h:18
113msgid "Enable Syntax Highlighting"
114msgstr "Включване на отбелязването на синтаксиса"
115
116#: ../data/gedit.schemas.in.h:19
117msgid "Encodings shown in menu"
118msgstr "Кодирания на знаци, показвани в менюто"
119
120#: ../data/gedit.schemas.in.h:20
121msgid ""
122"Extension or suffix to use for backup file names. This will only take effect "
123"if the \"Create Backup Copies\" option is turned on."
124msgstr ""
125"Файлово разширение, което да се използва при създаването на резервни копия. "
126"Има ефект само при включена опция „Създаване на резервни копия“."
127
128#: ../data/gedit.schemas.in.h:21
129msgid ""
130"Foreground color for selected text in the editing area. This will only take "
131"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
132msgstr ""
133"Цвета на избран текст в текстовата област. Има ефект само при изключена "
134"опция „Използване само на стандартните цветове“."
135
136#: ../data/gedit.schemas.in.h:22
137msgid ""
138"Foreground color for the unselected text in the editing area. This will only "
139"take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
140msgstr ""
141"Цвета на неизбран текст в текстовата област. Има ефект само при изключена "
142"опция „Използване само на стандартните цветове“."
143
144#: ../data/gedit.schemas.in.h:23
145msgid "Header Font for Printing"
146msgstr "Шрифт на колонтитула при печат"
147
148#: ../data/gedit.schemas.in.h:24
149msgid "Highlight Current Line"
150msgstr "Осветяване на текущия ред"
151
152#: ../data/gedit.schemas.in.h:25
153msgid "Highlight Matching Bracket"
154msgstr "Осветяване на съответстващите скоби"
155
156#: ../data/gedit.schemas.in.h:26
157msgid ""
158"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
159"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
160"lines."
161msgstr ""
162"Ако тази стойност е 0, при печат на документ няма да бъдат разпечатани "
163"номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
164
165#: ../data/gedit.schemas.in.h:27
166msgid "Insert spaces"
167msgstr "Вмъкване на интервали"
168
169#: ../data/gedit.schemas.in.h:28
170msgid "Line Number Font for Printing"
171msgstr "Шрифт на номера на ред при печат"
172
173#: ../data/gedit.schemas.in.h:29
174msgid "Line Wrapping Mode"
175msgstr "Режим с пренасяне"
176
177#: ../data/gedit.schemas.in.h:30
178msgid ""
179"List of VFS schemes gedit supports in write mode. The 'file' scheme is "
180"writable by default."
181msgstr ""
182"Списък със схеми на VFS, които gedit поддържа с възможност за запис. По "
183"подразбиране схемата „file“ позволява запис."
184
185#: ../data/gedit.schemas.in.h:31
186msgid ""
187"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
188"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
189msgstr ""
190"Списък на активните приставки. Съдържа „местоположението“ на активните "
191"приставки. Погледнете файлът .gedit-plugin, за да намерите "
192"„местоположението“ на дадена приставка."
193
194#: ../data/gedit.schemas.in.h:32
195msgid ""
196"List of encodings shown in Character Coding menu in open/save file selector. "
197"Only recognized encodings are used."
198msgstr ""
199"Списък с кодирания на знаци, показани в меню „Кодиране на знаците“ в "
200"прозореца за отваряне или запазване на файл. Използват се само познати "
201"кодирания на знаци."
202
203#: ../data/gedit.schemas.in.h:33
204msgid "Max Number of Undo Actions"
205msgstr "Максимален брой връщания назад"
206
207#: ../data/gedit.schemas.in.h:34
208msgid "Maximum Recent Files"
209msgstr "Максимален брой скоро използвани файлове"
210
211#: ../data/gedit.schemas.in.h:35
212msgid ""
213"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
214"\" for unlimited number of actions."
215msgstr ""
216"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
217"отново. Използвайте „-1“ за безброй действия."
218
219#: ../data/gedit.schemas.in.h:36
220msgid ""
221"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
222"\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
223msgstr ""
224"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
225"отново. Използвайте „-1“ за неограничен брой действия. Ненужно от 2.21.0 "
226"нататък"
227
228#. Translators: This is the Editor Font.
229#. This is a Pango font
230#: ../data/gedit.schemas.in.h:39
231msgid "Monospace 12"
232msgstr "Monospace 12"
233
234#. Translators: This is the Body font for printing.
235#. This is a Pango font.
236#: ../data/gedit.schemas.in.h:42
237msgid "Monospace 9"
238msgstr "Monospace 12"
239
240#. Translators: This is the Body font for printing.
241#. This is a gnome-print font name and is replaced by
242#. print_font_body_pango.
243#: ../data/gedit.schemas.in.h:46
244msgid "Monospace Regular 9"
245msgstr "Monospace Regular 9"
246
247#: ../data/gedit.schemas.in.h:47
248msgid ""
249"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
250"This will only take effect if the \"Auto Save\" option is turned on."
251msgstr ""
252"Брой минути след които gedit ще запише автоматично, променените файлове. Има "
253"ефект само при включена опция „Автоматично запазване“."
254
255#: ../data/gedit.schemas.in.h:48
256msgid "Print Header"
257msgstr "Горен колонтитул на страницата"
258
259#: ../data/gedit.schemas.in.h:49
260msgid "Print Line Numbers"
261msgstr "Печатане на номера на редове"
262
263#: ../data/gedit.schemas.in.h:50
264msgid "Print Syntax Highlighting"
265msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
266
267#: ../data/gedit.schemas.in.h:51
268msgid "Printing Line Wrapping Mode"
269msgstr "Режим с пренасяне при печат"
270
271#: ../data/gedit.schemas.in.h:52
272msgid "Restore Previous Cursor Position"
273msgstr "Възстановяване на предишната позиция на курсора"
274
275#: ../data/gedit.schemas.in.h:53
276msgid "Right Margin Position"
277msgstr "Позиция на дясната граница"
278
279#. Translators: This is the Header font for printing.
280#. This is a Pango font.
281#: ../data/gedit.schemas.in.h:56
282msgid "Sans 11"
283msgstr "Sans 11"
284
285#. Translators: This is the Line Number font for printing.
286#. This is a Pango font.
287#: ../data/gedit.schemas.in.h:59
288msgid "Sans 8"
289msgstr "Sans 8"
290
291#. Translators: This is the Header font for printing.
292#. This is a gnome-print font name and replaced by
293#. print_font_header_pango.
294#: ../data/gedit.schemas.in.h:63
295msgid "Sans Regular 11"
296msgstr "Sans Regular 11"
297
298#. Translators: This is the Line Number font for printing.
299#. This is a gnome-print font name and replaced by
300#. print_font_numbers_pango.
301#: ../data/gedit.schemas.in.h:67
302msgid "Sans Regular 8"
303msgstr "Sans Regular 8"
304
305#: ../data/gedit.schemas.in.h:68
306msgid "Selected Text Color"
307msgstr "Цвят на избрания текст"
308
309#: ../data/gedit.schemas.in.h:69
310msgid "Selection Color"
311msgstr "Цвят на избраното"
312
313#: ../data/gedit.schemas.in.h:70
314msgid "Side Pane is Visible"
315msgstr "Страничният панел е видим."
316
317#: ../data/gedit.schemas.in.h:71
318msgid ""
319"Sorted list of encodings used by gedit for auto-detecting the encoding of a "
320"file. \"CURRENT\" is the current locale encoding. Only recognized encodings "
321"are used."
322msgstr ""
323"Подреден списък с кодиранията на знаците, използвани от gedit за автоматично "
324"откриване на кодирането на файл. „ТЕКУЩО“ е текущото кодиране на локала. "
325"Използват се само познати кодирания на знаци."
326
327#: ../data/gedit.schemas.in.h:72
328msgid ""
329"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for no "
330"wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
331"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
332"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
333"here."
334msgstr ""
335"Указване как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте "
336"„GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос на границите "
337"на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте предвид, че "
338"стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са "
339"изписани точно, както ги виждате тук."
340
341#: ../data/gedit.schemas.in.h:73
342msgid ""
343"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"GTK_WRAP_NONE\" "
344"for no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
345"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
346"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
347"here."
348msgstr ""
349"Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редкатиране. "
350"Използвайте „GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос "
351"на границите на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте "
352"предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се "
353"уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
354
355#: ../data/gedit.schemas.in.h:74
356msgid ""
357"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
358msgstr ""
359"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
360
361#: ../data/gedit.schemas.in.h:75
362msgid ""
363"Specifies the font to use for a document's body when printing documents. "
364"This is a gnome-print font name and replaced by print_font_body_pango."
365msgstr ""
366"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат. "
367"Това е име на шрифт от gnome-print и е заменен от print_font_body_pango."
368
369#: ../data/gedit.schemas.in.h:76
370msgid ""
371"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
372"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
373msgstr ""
374"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
375"Има ефект само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от "
376"нула."
377
378#: ../data/gedit.schemas.in.h:77
379msgid ""
380"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
381"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero. This is a "
382"gnome-print font name and replaced by print_font_numbers_pango."
383msgstr ""
384"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
385"Има ефект само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от "
386"нула. Това е име на фонт от gnome-print и е заменен от "
387"print_font_numbers_pango."
388
389#: ../data/gedit.schemas.in.h:78
390msgid ""
391"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
392"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
393msgstr ""
394"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат.Има ефект "
395"само при включена опция „Печатане на горен колонтитул“."
396
397#: ../data/gedit.schemas.in.h:79
398msgid ""
399"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
400"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on. This is a "
401"gnome-print font name and replaced by print_font_header_pango."
402msgstr ""
403"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Има ефект "
404"само при включена опция „Печатане на горен колонтитул“. Това е име на фонт "
405"от gnome-print и е заменен от print_font_header_pango."
406
407#: ../data/gedit.schemas.in.h:80
408msgid ""
409"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
410"in the \"Recent Files\" submenu."
411msgstr ""
412"Указване на максималния брой последни файлове, който ще бъде показани в "
413"подменюто „Последни файлове“."
414
415#: ../data/gedit.schemas.in.h:81
416msgid ""
417"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
418"characters."
419msgstr "Указване броя интервали, който да се изобразят вместо знаците Tab."
420
421#: ../data/gedit.schemas.in.h:82
422msgid "Specifies the position of the right margin."
423msgstr "Определяне на позицията на дясната граница."
424
425#: ../data/gedit.schemas.in.h:83
426msgid "Status Bar is Visible"
427msgstr "Лентата на състоянието е видима"
428
429#: ../data/gedit.schemas.in.h:84
430msgid ""
431"Style for the toolbar buttons. Possible values are \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" "
432"to use the system's default style, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" to display icons "
433"only, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" to display both icons and text, and "
434"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" to display prioritized text beside icons. "
435"Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as "
436"mentioned here."
437msgstr ""
438"Вид на бутоните от лентата с инструменти. Възможни стойности са "
439"„GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM“ за използване на стила по подразбиране на системата, "
440"„GEDIT_TOOLBAR_ICONS“ за икони без текст, „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT“ за "
441"икони с текст и „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ“ за икони с приоритетен "
442"текст отстрани. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на "
443"буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
444
445#: ../data/gedit.schemas.in.h:85
446msgid "Tab Size"
447msgstr "Размер на таба"
448
449#: ../data/gedit.schemas.in.h:86
450msgid "Text Color"
451msgstr "Цвят на текста"
452
453#: ../data/gedit.schemas.in.h:87
454msgid "Toolbar Buttons Style"
455msgstr "Вид на бутоните от лентата с инструменти"
456
457#: ../data/gedit.schemas.in.h:88
458msgid "Toolbar is Visible"
459msgstr "Лентата с инструменти е видима"
460
461#: ../data/gedit.schemas.in.h:89
462msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
463msgstr "Брой отмени на команди (НЕНУЖНО В НОВИТЕ ВЕРСИИ)"
464
465#: ../data/gedit.schemas.in.h:90
466msgid "Use Default Colors"
467msgstr "Използване на цветове по подразбиране"
468
469#: ../data/gedit.schemas.in.h:91
470msgid "Use Default Font"
471msgstr "Използване на шрифта по подразбиране"
472
473#: ../data/gedit.schemas.in.h:92
474msgid ""
475"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
476"interval. You can set the time interval with the \"Auto Save Interval\" "
477"option."
478msgstr ""
479"Дали gedit да записва модифицираните файлове след определен интервал време. "
480"Можете да укажете интервала в опцията „Интервал за автоматичното запазване“."
481
482#: ../data/gedit.schemas.in.h:93
483msgid ""
484"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
485"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
486msgstr ""
487"Дали gedit да създава резервни копия на файловете, които записва. Можете да "
488"укажете разширението за копията в опцията „Разширение на резервните копия“."
489
490#: ../data/gedit.schemas.in.h:94
491msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
492msgstr "Дали gedit да изобразява номера на редове в областта за редактиране."
493
494#: ../data/gedit.schemas.in.h:95
495msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
496msgstr "Дали gedit да изобразява дясната граница в областта за редактиране."
497
498#: ../data/gedit.schemas.in.h:96
499msgid "Whether gedit should enable auto indentation."
500msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяна на абзаци"
501
502#: ../data/gedit.schemas.in.h:97
503msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
504msgstr "Дали gedit трябва да отбелязва с различен цвят синтаксиса."
505
506#: ../data/gedit.schemas.in.h:98
507msgid ""
508"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
509msgstr ""
510"Дали gedit да отбелязва осветявайки всички съвпадения на търсения текст"
511
512#: ../data/gedit.schemas.in.h:99
513msgid "Whether gedit should highlight matching bracket."
514msgstr "Дали gedit трябва да отбелязва отваряне и затваряне на скоби"
515
516#: ../data/gedit.schemas.in.h:100
517msgid "Whether gedit should highlight the current line."
518msgstr "Дали gedit да отбелязва текущия ред"
519
520#: ../data/gedit.schemas.in.h:101
521msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
522msgstr "Дали gedit да включва главница на документа при печат."
523
524#: ../data/gedit.schemas.in.h:102
525msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
526msgstr "Дали gedit да вмъква интервали вместо табулации."
527
528#: ../data/gedit.schemas.in.h:103
529msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
530msgstr ""
531"Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
532
533#: ../data/gedit.schemas.in.h:104
534msgid ""
535"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
536"loaded."
537msgstr ""
538"Дали gedit да възстановява предишната позиция на курсора, когато се зареди "
539"файл"
540
541#: ../data/gedit.schemas.in.h:105
542msgid ""
543"Whether the bottom panel at the bottom of editing windows should be visible."
544msgstr "Дали долния панел да бъде видим."
545
546#: ../data/gedit.schemas.in.h:106
547msgid ""
548"Whether the side pane at the left of the editing window should be visible."
549msgstr ""
550"Дали страничния панел, който е в лявата част на прозореца, да бъде видим."
551
552#: ../data/gedit.schemas.in.h:107
553msgid ""
554"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
555msgstr ""
556"Дали линията за статус в долната част на прозореца за редактиране да е "
557"видима."
558
559#: ../data/gedit.schemas.in.h:108
560msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
561msgstr "Дали лентата с инструменти да е видима в прозорците за редактиране."
562
563#: ../data/gedit.schemas.in.h:109
564msgid ""
565"Whether to use the system's default colors for the editing area. If this "
566"option is turned off, then the colors of the editing area will be those "
567"specified in the \"Background Color\", \"Text Color\", \"Selected Text Color"
568"\", and \"Selection Color\" options."
569msgstr ""
570"Дали да се използват цветовете по подразбиране в областта за редактиране. "
571"Ако тази опция е изключена, то цветовете на областта за редактиране ще бъдат "
572"тези указани в опциите „Фонов цвят“, „Цвят на текст“, „Цвят на избран "
573"текст“, и „Цвят на маркировката за избор“."
574
575#: ../data/gedit.schemas.in.h:110
576msgid ""
577"Whether to use the system's default font for editing text instead of a font "
578"specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the "
579"\"Editor Font\" option will be used instead of the system font."
580msgstr ""
581"Дали да се използва системния шрифт по подразбиране за текста или шрифт "
582"специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван шрифта "
583"указан в опцията „Шрифт на редактора“."
584
585#: ../data/gedit.schemas.in.h:111
586msgid "Writable VFS schemes"
587msgstr "Схеми на VFS позволяващи запис"
588
589#. Translators: This is the list of encodings shown by default in the Character Coding
590#. menu in open/save file selector. Only recognized encodings are displayed.
591#: ../data/gedit.schemas.in.h:114
592msgid "[ISO-8859-15]"
593msgstr "[ISO-8859-15]"
594
595#. Translators: This is the sorted list of encodings used by gedit
596#. for auto-detecting the encoding of a file. "CURRENT" is the current locale encoding.
597#. Only recognized encodings are used.
598#: ../data/gedit.schemas.in.h:118
599msgid "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15]"
600msgstr "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15]"
601
602#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:136
603msgid "Logout _without Saving"
604msgstr "Изход _без запазване"
605
606#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:140
607msgid "_Cancel Logout"
608msgstr "_Отказване на изход"
609
610#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:147
611msgid "Close _without Saving"
612msgstr "Без запазване"
613
614#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:180
615msgid "Question"
616msgstr "Въпрос"
617
618#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:386
619#, c-format
620msgid ""
621"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
622msgid_plural ""
623"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
624"lost."
625msgstr[0] ""
626"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld секунда ще бъдат "
627"загубени безвъзвратно."
628msgstr[1] ""
629"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld секунди ще бъдат "
630"загубени безвъзвратно."
631
632#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:395
633msgid ""
634"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
635msgstr ""
636"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута ще бъдат "
637"загубени безвъзвратно."
638
639#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:401
640#, c-format
641msgid ""
642"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
643"permanently lost."
644msgid_plural ""
645"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
646"permanently lost."
647msgstr[0] ""
648"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунда ще "
649"бъдат загубени безвъзвратно."
650msgstr[1] ""
651"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунди ще "
652"бъдат загубени безвъзвратно."
653
654#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:411
655#, c-format
656msgid ""
657"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
658msgid_plural ""
659"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
660"lost."
661msgstr[0] ""
662"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld минута ще бъдат "
663"загубени безвъзвратно."
664msgstr[1] ""
665"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld минути ще бъдат "
666"загубени безвъзвратно."
667
668#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:426
669#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:447
670#, c-format
671msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
672msgid_plural ""
673"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
674msgstr[0] ""
675"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
676"безвъзвратно."
677msgstr[1] ""
678"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %d часа ще бъдат "
679"загубени безвъзвратно."
680
681#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:432
682#, c-format
683msgid ""
684"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
685"permanently lost."
686msgid_plural ""
687"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
688"permanently lost."
689msgstr[0] ""
690"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минута ще бъдат "
691"загубени безвъзвратно."
692msgstr[1] ""
693"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минути ще бъдат "
694"загубени безвъзвратно."
695
696#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:491
697#, c-format
698msgid "Save the changes to document \"%s\" before closing?"
699msgstr ""
700"Искате ли да запазите промените по документа „%s“ преди да бъде затворен?"
701
702#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:663
703#, c-format
704msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
705msgid_plural ""
706"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
707msgstr[0] ""
708"Има %d документ с незапазени промени. Да бъде ли запазен преди затварянето?"
709msgstr[1] ""
710"Има %d документи с незапазени промени. Да бъдат ли запазени преди "
711"затварянето?"
712
713#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:680
714msgid "S_elect the documents you want to save:"
715msgstr "Избор докум_ентите, които искате да запазите:"
716
717#. Secondary label
718#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:697
719msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
720msgstr ""
721"Ако не изберете „Запазване“, всичките Ви промени ще бъдат загубени "
722"безвъзвратно."
723
724#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:315
725msgid "Character Codings"
726msgstr "Кодиране на знаците"
727
728#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:365
729#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:426
730msgid "_Description"
731msgstr "_Описание"
732
733#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:374
734#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:435
735msgid "_Encoding"
736msgstr "_Кодиране"
737
738#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade.h:1
739msgid "A_vailable encodings:"
740msgstr "На_лични кодирания на знаци:"
741
742#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade.h:2
743msgid "Character codings"
744msgstr "Кодиране на знаците"
745
746#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade.h:3
747msgid "E_ncodings shown in menu:"
748msgstr "_Кодирания на знаци, показвани в менюто:"
749
750#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.c:135
751#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.glade.h:3
752msgid "Open Location"
753msgstr "Отваряне на местоположение"
754
755#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.glade.h:1
756msgid "Ch_aracter coding:"
757msgstr "Кодиране на _знаците:"
758
759#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.glade.h:2
760msgid "Enter the _location (URI) of the file you would like to open:"
761msgstr "Въведи местопо_ложението (URI) на файла:"
762
763#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.c:527
764#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:9
765msgid "Page Setup"
766msgstr "Настройки за страницата"
767
768#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:1
769#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:1
770#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:1
771#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:1
772#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:1
773#: ../plugins/time/time.glade2.h:1
774msgid "    "
775msgstr "    "
776
777#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:2
778#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:8
779msgid "<b>Line Numbers</b>"
780msgstr "<b>Номера на редовете</b>"
781
782#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:3
783#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:11
784msgid "<b>Text Wrapping</b>"
785msgstr "<b>Режим с пренасяне</b>"
786
787#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:4
788#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:16
789msgid "Do not _split words over two lines"
790msgstr "Без разделяне на думите на два реда"
791
792#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:5
793#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:19
794msgid "Enable text _wrapping"
795msgstr "Разрешаване на режим с _пренасяне"
796
797#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:6
798msgid "Fonts"
799msgstr "Шрифтове"
800
801#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:7
802msgid "General"
803msgstr "Главни"
804
805#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:8
806msgid "He_aders and footers:"
807msgstr "Горен и долен колонтитул:"
808
809#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:10
810msgid "Print _line numbers"
811msgstr "Печатане на номера на _редове"
812
813#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:11
814msgid "Print s_yntax highlighting"
815msgstr "Печатане на с_интактично оцветен текст"
816
817#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:12
818msgid "_Body:"
819msgstr "_Тяло:"
820
821#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:13
822msgid "_Line numbers:"
823msgstr "Номера на _редове:"
824
825#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:14
826msgid "_Number every"
827msgstr "_Номериране на всеки"
828
829#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:15
830msgid "_Print page headers"
831msgstr "_Печатане на колонтитулите"
832
833#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:16
834msgid "_Restore Default Fonts"
835msgstr "_Възстановяване на шрифтовете по подразбиране"
836
837#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:17
838msgid "lines"
839msgstr "реда"
840
841#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:651
842msgid "Push this button to select the font to be used by the editor"
843msgstr "Натиснете бутона, за да изберете какъв шрифт използва редактора"
844
845#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:653
846msgid "Push this button to configure text color"
847msgstr "Натиснете бутона, за да изберете цвят на текста"
848
849#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:655
850msgid "Push this button to configure background color"
851msgstr "Натиснете бутона за избор на цвят за фон"
852
853#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:657
854msgid ""
855"Push this button to configure the color in which the selected text should "
856"appear"
857msgstr ""
858"Натиснете бутона, за да изберете цвета, в който ще се оцветява маркирания "
859"текст"
860
861#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:660
862msgid ""
863"Push this button to configure the color in which the selected text should be "
864"marked"
865msgstr "Натиснете бутона за да изберете цвета на маркировката"
866
867#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1161
868msgid "Elements"
869msgstr "Елементи"
870
871#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1273
872msgid "gedit Preferences"
873msgstr "Настройки на GEdit"
874
875#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:2
876msgid "<b>Automatic Indentation</b>"
877msgstr "<b>Автоматичен отстъп</b>"
878
879#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:3
880msgid "<b>Bracket Matching</b>"
881msgstr "<b>Съответстващи скоби</b>"
882
883#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:4
884msgid "<b>Current Line</b>"
885msgstr "<b>Текущ ред</b>"
886
887#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:5
888msgid "<b>Elements</b>"
889msgstr "<b>Елементи</b>"
890
891#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:6
892msgid "<b>File Saving</b>"
893msgstr "<b>Запазване на файлове</b>"
894
895#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:7
896msgid "<b>Font</b>"
897msgstr "<b>Шрифт</b>"
898
899#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:9
900msgid "<b>Right Margin</b>"
901msgstr "<b>Дясна граница</b>"
902
903#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:10
904msgid "<b>Tab Stops</b>"
905msgstr "<b>Табулации</b>"
906
907#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:12
908msgid "<span weight=\"bold\">Colors</span>"
909msgstr "<span weight=\"bold\">Цветове</span>"
910
911#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:13
912#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:23
913msgid "Bold"
914msgstr "Удебелено"
915
916#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:14
917msgid "Create a _backup copy of files before saving"
918msgstr "Създаване на _резервно копие на файловете преди запазване"
919
920#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:15
921msgid "Display right _margin"
922msgstr "Показване на _дясна граница"
923
924#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:17
925msgid "Editor"
926msgstr "Редактор"
927
928#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:18
929msgid "Editor _font: "
930msgstr "Шри_фт на редкатора: "
931
932#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:20
933msgid "Font & Colors"
934msgstr "Шрифт и цветове"
935
936#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:21
937msgid "Hi_ghlight current line"
938msgstr "Отбелязване на текущия ред"
939
940#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:22
941msgid "Highlight _mode:"
942msgstr "Режим на отбелязване:"
943
944#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:23
945msgid "Highlight matching _bracket"
946msgstr "Осветяване на съответства_щите скоби"
947
948#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:24
949msgid "Insert _spaces instead of tabs"
950msgstr "Вмъкване на _интервали вместо табулации"
951
952#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:25
953msgid "Italic"
954msgstr "Наклонено"
955
956#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:26
957msgid "Normal _text color:"
958msgstr "Нормален цвят на текста:"
959
960#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:27
961msgid "Pick a color"
962msgstr "Избор на цвят"
963
964#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:28
965msgid "Pick the background color"
966msgstr "Избор на цвят за фон"
967
968#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:29
969msgid "Pick the editor font"
970msgstr "Избор на шрифт за редактора"
971
972#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:30
973msgid "Pick the normal text color"
974msgstr "Избор на цвят за нормаления текст"
975
976#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:31
977msgid "Pick the selected text color"
978msgstr "Избор на цвят за маркирания текст"
979
980#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:32
981msgid "Pick the selection color"
982msgstr "Избор на цвят за селекциите"
983
984#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:33
985msgid "Plugins"
986msgstr "Приставки"
987
988#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:34
989msgid "Preferences"
990msgstr "Предпочитани настройки"
991
992#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:35
993msgid "Se_lection color:"
994msgstr "Цвят на _селекциите:"
995
996#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:36
997msgid "Selecte_d text color:"
998msgstr "Цвят на _маркираният текст:"
999
1000#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:37
1001msgid "Strikethrough"
1002msgstr "Зачеркнато"
1003
1004#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:38
1005msgid "Syntax Highlighting"
1006msgstr "Отбелязване на синтаксиса"
1007
1008#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:39
1009msgid "U_se default theme colors"
1010msgstr "Използване на цветови теми по _подразбиране"
1011
1012#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:40
1013msgid "Underline"
1014msgstr "Подчертаване"
1015
1016#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:41
1017msgid "View"
1018msgstr "Изглед"
1019
1020#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:42
1021msgid "_Autosave files every"
1022msgstr "_Автоматично запазване на файловете на всеки"
1023
1024#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:43
1025msgid "_Background color:"
1026msgstr "Фонов цвят:"
1027
1028#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:44
1029msgid "_Background:"
1030msgstr "Фон:"
1031
1032#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:45
1033msgid "_Display line numbers"
1034msgstr "Показване на номера на редовете"
1035
1036#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:46
1037msgid "_Enable automatic indentation"
1038msgstr "Включване на автоматичния отстъп"
1039
1040#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:47
1041msgid "_Enable syntax highlighting"
1042msgstr "Включване на отбелязването на синтаксиса"
1043
1044#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:48
1045msgid "_Foreground:"
1046msgstr "Текст:"
1047
1048#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:49
1049msgid "_Reset to Default "
1050msgstr "Връщане на стандартни настройки "
1051
1052#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:50
1053msgid "_Right margin at column:"
1054msgstr "Дясна граница за колонка:"
1055
1056#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:51
1057msgid "_Tab width:"
1058msgstr "Ширина на табулацията:"
1059
1060#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:52
1061msgid "_Use default theme font"
1062msgstr "Използване на шрифта на темата по подразбиране"
1063
1064#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:53
1065msgid "_minutes"
1066msgstr "_минути"
1067
1068#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:234
1069#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1013
1070msgid "Replace"
1071msgstr "Замяна"
1072
1073#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:246 ../gedit/gedit-window.c:1011
1074msgid "Find"
1075msgstr "Търсене"
1076
1077#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:298
1078msgid "Replace _All"
1079msgstr "Замяна на _всички"
1080
1081#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:299
1082#: ../gedit/gedit-commands-file.c:559
1083msgid "_Replace"
1084msgstr "_Замяна"
1085
1086#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:1
1087msgid "Match _entire word only"
1088msgstr "Ако съвпада само с _цяла дума"
1089
1090#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:3
1091msgid "Replace All"
1092msgstr "Замяна на всички"
1093
1094#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:4
1095msgid "Replace _with: "
1096msgstr "Замяна с:"
1097
1098#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:5
1099msgid "Search _backwards"
1100msgstr "Търсене наза_д"
1101
1102#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:6
1103msgid "_Match case"
1104msgstr "Зачитане на малки/големи"
1105
1106#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:7
1107msgid "_Search for: "
1108msgstr "Търсене за:"
1109
1110#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:8
1111msgid "_Wrap around"
1112msgstr "_След края - от началото"
1113
1114#: ../gedit/gedit.c:75
1115msgid ""
1116"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
1117"command line"
1118msgstr ""
1119"Кодиране на знаците, което да бъде използвано при отварянето на файлове чрез "
1120"командния ред"
1121
1122#: ../gedit/gedit.c:78
1123msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of gedit"
1124msgstr "Създаване на нов прозорец в работещ gedit"
1125
1126#: ../gedit/gedit.c:81
1127msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
1128msgstr "Създаване на нов документ в работещ gedit"
1129
1130#: ../gedit/gedit.c:116
1131#, c-format
1132msgid "%s: malformed file name or URI.\n"
1133msgstr "%s: невалидно зададено файлово име или адрес.\n"
1134
1135#: ../gedit/gedit.c:128
1136#, c-format
1137msgid "%s: invalid encoding.\n"
1138msgstr "%s: невалидно кодиране на знаците.\n"
1139
1140#: ../gedit/gedit-commands-file.c:128 ../gedit/gedit-commands-file.c:174
1141#, c-format
1142msgid "Loading file '%s'…"
1143msgstr "Зарежда се файлът „%s“..."
1144
1145#: ../gedit/gedit-commands-file.c:183
1146#, c-format
1147msgid "Loading %d file…"
1148msgid_plural "Loading %d files…"
1149msgstr[0] "Зарежда се %d файл..."
1150msgstr[1] "Зареждат се %d файла ..."
1151
1152#: ../gedit/gedit-commands-file.c:286
1153msgid "Open Files…"
1154msgstr "Отваряне на файлове..."
1155
1156#: ../gedit/gedit-commands-file.c:392
1157msgid "The entered location is not valid."
1158msgstr "Избраното кодиране на знаците - „%s“ не е валидно"
1159
1160#: ../gedit/gedit-commands-file.c:395
1161#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:150
1162#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:189
1163#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:205
1164msgid "Please, check that you typed the location correctly and try again."
1165msgstr ""
1166"Проверете дали сте написали местоположението правилно и опитайте отново."
1167
1168#: ../gedit/gedit-commands-file.c:540
1169#, c-format
1170msgid "The file \"%s\" is read-only."
1171msgstr "Файлът „%s“ е само за четене."
1172
1173#: ../gedit/gedit-commands-file.c:551
1174msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
1175msgstr "Желаете ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
1176
1177#: ../gedit/gedit-commands-file.c:617 ../gedit/gedit-commands-file.c:808
1178#, c-format
1179msgid "Saving file '%s'…"
1180msgstr "Запазва се файлът „%s“..."
1181
1182#: ../gedit/gedit-commands-file.c:707
1183msgid "Save As…"
1184msgstr "Запазване като..."
1185
1186#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1003
1187#, c-format
1188msgid "Reverting the document '%s'…"
1189msgstr "Възстановяване на документа „%s“..."
1190
1191#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1025
1192#, c-format
1193msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
1194msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документа „%s“?"
1195
1196#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1034
1197#, c-format
1198msgid ""
1199"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
1200msgid_plural ""
1201"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
1202"lost."
1203msgstr[0] ""
1204"Промените направени по документа в последната %ld секунда ще бъдат загубени "
1205"безвъзвратно."
1206msgstr[1] ""
1207"Промените направени по документа в последните %ld секунди ще бъдат загубени "
1208"безвъзвратно."
1209
1210#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1043
1211msgid ""
1212"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
1213msgstr ""
1214"Промените направени по документа в последната минута ще бъдат загубени "
1215"безвъзвратно."
1216
1217#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1049
1218#, c-format
1219msgid ""
1220"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
1221"permanently lost."
1222msgid_plural ""
1223"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
1224"permanently lost."
1225msgstr[0] ""
1226"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунда ще бъдат "
1227"загубени безвъзвратно."
1228msgstr[1] ""
1229"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунди ще бъдат "
1230"загубени безвъзвратно."
1231
1232#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1059
1233#, c-format
1234msgid ""
1235"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
1236msgid_plural ""
1237"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
1238"lost."
1239msgstr[0] ""
1240"Промените направени по документа в последната %ld минута ще бъдат загубени "
1241"безвъзвратно."
1242msgstr[1] ""
1243"Промените направени по документа в последните %ld минути ще бъдат загубени "
1244"безвъзвратно."
1245
1246#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1074 ../gedit/gedit-commands-file.c:1095
1247#, c-format
1248msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
1249msgid_plural ""
1250"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
1251msgstr[0] ""
1252"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1253"безвъзвратно."
1254msgstr[1] ""
1255"Промените направени по документа в последните %d часа ще бъдат загубени "
1256"безвъзвратно."
1257
1258#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1080
1259#, c-format
1260msgid ""
1261"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
1262"permanently lost."
1263msgid_plural ""
1264"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
1265"permanently lost."
1266msgstr[0] ""
1267"Промените направени по документа в последния час и %d минута ще бъдат "
1268"загубени безвъзвратно."
1269msgstr[1] ""
1270"Промените направени по документа в последния час и %d минути ще бъдат "
1271"загубени безвъзвратно."
1272
1273#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1121
1274msgid "_Revert"
1275msgstr "_Възстановяване"
1276
1277#: ../gedit/gedit-commands-help.c:78
1278msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
1279msgstr "gedit е малък и лек текстов редактор за Gnome"
1280
1281#: ../gedit/gedit-commands-help.c:98
1282msgid "translator-credits"
1283msgstr ""
1284"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
1285"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1286"Евгени Боевски <e_boevski@abv.bg>\n"
1287"\n"
1288"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1289"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1290"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1291
1292#: ../gedit/gedit-commands-help.c:101
1293msgid "gedit"
1294msgstr "gedit"
1295
1296#: ../gedit/gedit-commands-search.c:166
1297#, c-format
1298msgid "Found and replaced %d occurrence"
1299msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
1300msgstr[0] "Намерено е и е заменено %d съвпадение."
1301msgstr[1] "Намерени са и са заменени %d съвпадения."
1302
1303#: ../gedit/gedit-commands-search.c:176
1304msgid "Found and replaced one occurrence"
1305msgstr "Намерено е и е заменено едно съвпадение."
1306
1307#: ../gedit/gedit-commands-search.c:189
1308msgid "Phrase not found"
1309msgstr "Фразата не е открита"
1310
1311#: ../gedit/gedit-document.c:774 ../gedit/gedit-document.c:855
1312#, c-format
1313msgid "Unsaved Document %d"
1314msgstr "Незапазен документ %d"
1315
1316#. bad bad luck...
1317#: ../gedit/gedit-document-saver.c:523
1318msgid "Could not obtain backup filename"
1319msgstr "Не може да се получи файловото име на резервното копие."
1320
1321#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:85 ../gedit/gedit-documents-panel.c:99
1322#: ../gedit/gedit-window.c:1533 ../gedit/gedit-window.c:1538
1323msgid "Read Only"
1324msgstr "(само за четене)"
1325
1326#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:633
1327msgid "Documents"
1328msgstr "Документи"
1329
1330#: ../gedit/gedit-encodings.c:137 ../gedit/gedit-encodings.c:182
1331#: ../gedit/gedit-encodings.c:184 ../gedit/gedit-encodings.c:186
1332#: ../gedit/gedit-encodings.c:188
1333msgid "Unicode"
1334msgstr "Уникод"
1335
1336#: ../gedit/gedit-encodings.c:151 ../gedit/gedit-encodings.c:177
1337#: ../gedit/gedit-encodings.c:223 ../gedit/gedit-encodings.c:266
1338msgid "Western"
1339msgstr "Западно"
1340
1341#: ../gedit/gedit-encodings.c:153 ../gedit/gedit-encodings.c:225
1342#: ../gedit/gedit-encodings.c:262
1343msgid "Central European"
1344msgstr "Централно европейско"
1345
1346#: ../gedit/gedit-encodings.c:155
1347msgid "South European"
1348msgstr "Южно европейско"
1349
1350#: ../gedit/gedit-encodings.c:157 ../gedit/gedit-encodings.c:173
1351#: ../gedit/gedit-encodings.c:276
1352msgid "Baltic"
1353msgstr "Балтийско"
1354
1355#: ../gedit/gedit-encodings.c:159 ../gedit/gedit-encodings.c:227
1356#: ../gedit/gedit-encodings.c:240 ../gedit/gedit-encodings.c:244
1357#: ../gedit/gedit-encodings.c:246 ../gedit/gedit-encodings.c:264
1358msgid "Cyrillic"
1359msgstr "Кирилица"
1360
1361#: ../gedit/gedit-encodings.c:161 ../gedit/gedit-encodings.c:233
1362#: ../gedit/gedit-encodings.c:274
1363msgid "Arabic"
1364msgstr "Арабско"
1365
1366#: ../gedit/gedit-encodings.c:163 ../gedit/gedit-encodings.c:268
1367#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:93
1368msgid "Greek"
1369msgstr "Гръцки"
1370
1371#: ../gedit/gedit-encodings.c:165
1372msgid "Hebrew Visual"
1373msgstr "Иврит видим"
1374
1375#: ../gedit/gedit-encodings.c:167 ../gedit/gedit-encodings.c:231
1376#: ../gedit/gedit-encodings.c:272 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:109
1377msgid "Hebrew"
1378msgstr "Иврит"
1379
1380#: ../gedit/gedit-encodings.c:169 ../gedit/gedit-encodings.c:229
1381#: ../gedit/gedit-encodings.c:270 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:150
1382msgid "Turkish"
1383msgstr "Турско"
1384
1385#: ../gedit/gedit-encodings.c:171
1386msgid "Nordic"
1387msgstr "Скандинавско"
1388
1389#: ../gedit/gedit-encodings.c:175
1390msgid "Celtic"
1391msgstr "Келтско"
1392
1393#: ../gedit/gedit-encodings.c:179 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:138
1394msgid "Romanian"
1395msgstr "Румънско"
1396
1397#: ../gedit/gedit-encodings.c:191
1398msgid "Armenian"
1399msgstr "Американско"
1400
1401#: ../gedit/gedit-encodings.c:193 ../gedit/gedit-encodings.c:195
1402#: ../gedit/gedit-encodings.c:209
1403msgid "Chinese Traditional"
1404msgstr "Китайско - традиционно"
1405
1406#: ../gedit/gedit-encodings.c:197
1407msgid "Cyrillic/Russian"
1408msgstr "Кирилица/Руска"
1409
1410#: ../gedit/gedit-encodings.c:200 ../gedit/gedit-encodings.c:202
1411#: ../gedit/gedit-encodings.c:204 ../gedit/gedit-encodings.c:236
1412#: ../gedit/gedit-encodings.c:251
1413msgid "Japanese"
1414msgstr "Японско"
1415
1416#: ../gedit/gedit-encodings.c:207 ../gedit/gedit-encodings.c:238
1417#: ../gedit/gedit-encodings.c:242 ../gedit/gedit-encodings.c:257
1418msgid "Korean"
1419msgstr "Корейско"
1420
1421#: ../gedit/gedit-encodings.c:212 ../gedit/gedit-encodings.c:214
1422#: ../gedit/gedit-encodings.c:216 ../gedit/gedit-encodings.c:220
1423msgid "Chinese Simplified"
1424msgstr "Китайско - опростено"
1425
1426#: ../gedit/gedit-encodings.c:218
1427msgid "Georgian"
1428msgstr "Грузинско"
1429
1430#: ../gedit/gedit-encodings.c:248
1431msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1432msgstr "Кирилица/Украинска"
1433
1434#: ../gedit/gedit-encodings.c:253 ../gedit/gedit-encodings.c:259
1435#: ../gedit/gedit-encodings.c:278 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:153
1436msgid "Vietnamese"
1437msgstr "Виетнамско"
1438
1439#: ../gedit/gedit-encodings.c:255
1440msgid "Thai"
1441msgstr "Тайванско"
1442
1443#: ../gedit/gedit-encodings.c:441
1444msgid "Unknown"
1445msgstr "Неизвестно"
1446
1447#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:219
1448msgid "Auto Detected"
1449msgstr "Автоматично открито"
1450
1451#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:239
1452#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:261
1453#, c-format
1454msgid "Current Locale (%s)"
1455msgstr "Текущ локал (%s)"
1456
1457#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:322
1458msgid "Add or _Remove..."
1459msgstr "Добавяне или п_ремахване..."
1460
1461#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:72
1462msgid "C_haracter Coding:"
1463msgstr "Кодиране на си_мволите:"
1464
1465#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:189
1466msgid "All Files"
1467msgstr "Всички файлове"
1468
1469#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:197
1470msgid "All Text Files"
1471msgstr "Всички текстови файлове"
1472
1473#: ../gedit/gedit-help.c:66
1474msgid "There was an error displaying help."
1475msgstr "Грешка при изобразяване на помощта"
1476
1477#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:148
1478#, c-format
1479msgid "Could not find the file %s."
1480msgstr "Не може да бъде открит файлът „%s“."
1481
1482#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:155
1483#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:381
1484msgid "The file contains corrupted data."
1485msgstr "Файлът съдържа повредени данни."
1486
1487#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1488#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:166
1489#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:392
1490#, c-format
1491msgid "gedit cannot handle %s locations."
1492msgstr "gedit не може да използва местоположението %s"
1493
1494#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:172
1495#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:398
1496msgid "gedit cannot handle this location."
1497msgstr "gedit не може да използва това местоположение"
1498
1499#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:179
1500#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:405
1501msgid "The file contains data in an invalid format."
1502msgstr "Файлът съдържа данни с грешен формат."
1503
1504#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:183
1505#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:409
1506msgid "The file is too big."
1507msgstr "Файлът е прекалено голям."
1508
1509#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:187
1510#, c-format
1511msgid "%s is not a valid location."
1512msgstr "„%s“ не е валидно местоположение."
1513
1514#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:194
1515#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:413
1516msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
1517msgstr "Нямате нужните разрешения, за да отворите този файл."
1518
1519#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:198
1520#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:417
1521#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1161
1522msgid ""
1523"There are too many open files. Please, close some applications and try again."
1524msgstr ""
1525"Има прекалено много отворени файлове. Затворете някои програми и опитайте "
1526"отново."
1527
1528#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:203
1529#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:422
1530#, c-format
1531msgid "%s is a directory."
1532msgstr "„%s“ е папка."
1533
1534#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:210
1535#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:427
1536msgid ""
1537"Not enough available memory to open the file. Please, close some running "
1538"applications and try again."
1539msgstr ""
1540"Няма достатъчно памет за отворяне на файла. Затворете ненужни програми и "
1541"опитайте отново."
1542
1543#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:238
1544#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:455
1545#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1200
1546#, c-format
1547msgid ""
1548"Host %s could not be found. Please, check that your proxy settings are "
1549"correct and try again."
1550msgstr ""
1551"Не е намерен хостът „%s“. Проверете настройките на сървъра посредник и "
1552"опитайте отново."
1553
1554#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:249
1555#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:260
1556#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:268
1557#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:466
1558#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:477
1559#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1211
1560#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1222
1561#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1230
1562msgid ""
1563"Host name was invalid. Please, check that you typed the location correctly "
1564"and try again."
1565msgstr ""
1566"Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте наисали правилното "
1567"местоположение и опитайте отново."
1568
1569#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:274
1570#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:485
1571#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1236
1572msgid ""
1573"Host name was empty. Please, check that your proxy settings are correct and "
1574"try again."
1575msgstr ""
1576"Не е посочено име на хост. Проверете прокси настройките и опитайте отново."
1577
1578#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:280
1579#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1242
1580msgid ""
1581"Attempt to log in failed. Please, check that you typed the location "
1582"correctly and try again."
1583msgstr ""
1584"Опита за влизане пропадна. Уверете се, че сте написали местоположението "
1585"правилно и опитайте отново."
1586
1587#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:286
1588msgid "The file you are trying to open is not a regular file."
1589msgstr "Файлът, който се опитвате да отворите не е нормален файл."
1590
1591#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:325
1592#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:545
1593#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1307
1594#, c-format
1595msgid "Unexpected error: %s"
1596msgstr "Неочаквана грешка: %s"
1597
1598#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:331
1599#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:710
1600#, c-format
1601msgid "Could not open the file %s."
1602msgstr "Не може да се отвори файла „%s“"
1603
1604#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:376
1605msgid "gedit cannot find it. Perhaps, it has recently been deleted."
1606msgstr "gedit не го намира. Вероятно е бил изтрит наскоро."
1607
1608#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:491
1609msgid "Attempt to log in failed."
1610msgstr "Опита за влизане пропадна."
1611
1612#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:495
1613#, c-format
1614msgid "%s is not a regular file."
1615msgstr "%s не е редовен файл."
1616
1617#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:551
1618#, c-format
1619msgid "Could not revert the file %s."
1620msgstr "Не може да се възстанови файлът „%s“."
1621
1622#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:574
1623msgid "Ch_aracter Coding:"
1624msgstr "Кодир_ане на знаците:"
1625
1626#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:617
1627msgid "_Retry"
1628msgstr "_Опитване отново"
1629
1630#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:712
1631msgid "gedit has not been able to detect the character coding."
1632msgstr ""
1633"Не може да се отвори файлът „%s“, използвайки се %s кодиране на знаците."
1634
1635#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:714
1636#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:723
1637msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
1638msgstr "Уверете се, че не се опитвате да отворите двоичен файл."
1639
1640#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:715
1641msgid "Select a character coding from the menu and try again."
1642msgstr "Изберете кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
1643
1644#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:720
1645#, c-format
1646msgid "Could not open the file %s using the %s character coding."
1647msgstr ""
1648"Не може да се отвори файлът „%s“, използвайки се %s кодиране на знаците."
1649
1650#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:724
1651#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:774
1652msgid "Select a different character coding from the menu and try again."
1653msgstr "Изберете различно кодиране на знаците от менюто и опитайте отново."
1654
1655#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:769
1656#, c-format
1657msgid "Could not save the file %s using the %s character coding."
1658msgstr ""
1659"Не може да се отвори файлът „%s“, използвайки се %s кодиране на знаците."
1660
1661#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:772
1662msgid ""
1663"The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
1664"the specified character coding."
1665msgstr ""
1666"Документът съдържа един или повече знаци, който не могат да бъдат записани "
1667"чрез определеното кодиране на знаците."
1668
1669#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:833
1670msgid "_Edit Anyway"
1671msgstr "_Редактиране въпреки това"
1672
1673#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:836
1674msgid "_Don't Edit"
1675msgstr "_Отказване на редактирането"
1676
1677#. FIXME: try to rephrase in a better way
1678#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:852
1679#, c-format
1680msgid "The file %s is already open."
1681msgstr "Файлът „%s“ е вече отворен."
1682
1683#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:867
1684msgid ""
1685"gedit opened this instance of the file in non-editable way. Do you want to "
1686"edit it anyway?"
1687msgstr ""
1688"gedit отвори файла по начин непозволяващ редактиране. Искате ли въпреки това "
1689"да го редактирате?"
1690
1691#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:925
1692#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1020
1693msgid "_Save Anyway"
1694msgstr "_Запазване въпреки това"
1695
1696#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:929
1697#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1024
1698msgid "_Don't Save"
1699msgstr "_Отказване на запазването"
1700
1701#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1702#. could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1703#. not accurate (since last load/save)
1704#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:947
1705#, c-format
1706msgid "The file %s has been modified since reading it."
1707msgstr "Файлът %s е променян откакто е прочетен."
1708
1709#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:963
1710msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
1711msgstr ""
1712"Ако изберете „Запазване“, всички външни промени могат да бъдат изгубени. Да "
1713"се запази ли въпреки това?"
1714
1715#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1042
1716#, c-format
1717msgid "Could not create a backup file while saving %s"
1718msgstr "Неуспех при създаването на резервно копие докато се запазваше %s."
1719
1720#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1045
1721#, c-format
1722msgid "Could not create a temporary backup file while saving %s"
1723msgstr ""
1724"Неуспех при създаването на временно резервно копие, докато се запазваше %s."
1725
1726#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1062
1727msgid ""
1728"gedit could not backup the old copy of the file before saving the new one. "
1729"You can ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs "
1730"while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?"
1731msgstr ""
1732"gedit не успя да запази резервно копие на старата версия на файла, преди да "
1733"запази новата. Можете да пренебрегнете тази грешка и да запазите файла, но "
1734"ако се появи грешка докато файлът се запазва, може да загубите старата му "
1735"версия. Да се запази ли файла въпреки това?"
1736
1737#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1738#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1123
1739#, c-format
1740msgid ""
1741"gedit cannot handle %s locations in write mode. Please, check that you typed "
1742"the location correctly and try again."
1743msgstr ""
1744"gedit не може да обработи местоположението %s в режим позволяващ запис. "
1745"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1746
1747#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1131
1748msgid ""
1749"gedit cannot handle this location  in write mode. Please, check that you "
1750"typed the location correctly and try again."
1751msgstr ""
1752"gedit не може да обработи това местоположение в режим позволяващ запис. "
1753"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1754
1755#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1140
1756msgid ""
1757"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
1758"sizes.  Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does "
1759"not have this limitation."
1760msgstr ""
1761"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на файловете. "
1762"Пробвайте да запазите по-малък файл или използвайте диск без ограничения."
1763
1764#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1147
1765#, c-format
1766msgid ""
1767"%s is not a valid location. Please, check that you typed the location "
1768"correctly and try again."
1769msgstr ""
1770"%s не е валидно местоположение. Проверете, че сте въвели местоположението "
1771"правилно и опитайте отново."
1772
1773#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1154
1774msgid ""
1775"You do not have the permissions necessary to save the file. Please, check "
1776"that you typed the location correctly and try again."
1777msgstr ""
1778"Нямате нужните разрешения, за да запазите файла. Проверете дали сте написали "
1779"правилно местоположението и опитайте отново."
1780
1781#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1166
1782#, c-format
1783msgid ""
1784"%s is a directory. Please, check that you typed the location correctly and "
1785"try again."
1786msgstr ""
1787"%s е папка. Проверете дали сте въвели правилно местоположението и опитайте "
1788"отново."
1789
1790#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1172
1791msgid ""
1792"Not enough available memory to save the file. Please, close some running "
1793"applications and try again."
1794msgstr ""
1795"Няма достатъчно памет за запазване на файла. Затворете ненужни програми и "
1796"опитайте отново."
1797
1798#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1248
1799msgid ""
1800"There is not enough disk space to save the file. Please, free some disk "
1801"space and try again."
1802msgstr ""
1803"На твърдия диск няма достатъчно място за запис на файла. Освободете място и "
1804"опитайте отново."
1805
1806#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1254
1807msgid ""
1808"You are trying to save the file on a read-only disk. Please, check that you "
1809"typed the location correctly and try again."
1810msgstr ""
1811"Опитвате се да запазите файл върху устройство, което позволява само четене. "
1812"Проверете дали сте въвели местоположението правилно и опитайте отново."
1813
1814#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1260
1815msgid "A file with the same name already exists. Please, use a different name."
1816msgstr "Файл със същото име вече съществува. Използвайте друго име."
1817
1818#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1265
1819msgid ""
1820"The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
1821"the file names. Please, use a shorter name."
1822msgstr ""
1823"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на имената на "
1824"файловете. Използвайте по-кратко име."
1825
1826#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1270
1827#, c-format
1828msgid ""
1829"%s is not a regular file. Please, check that you typed the location "
1830"correctly and try again."
1831msgstr ""
1832"%s не е редовен файл. Проверете дали сте въвели местоположението правилно и "
1833"опитайте отново."
1834
1835#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1313
1836#, c-format
1837msgid "Could not save the file %s."
1838msgstr "Не може да се запише файлът „%s“."
1839
1840#: ../gedit/gedit-notebook.c:823
1841msgid "Close document"
1842msgstr "Затваряне на документ"
1843
1844#: ../gedit/gedit-panel.c:370 ../gedit/gedit-panel.c:585
1845#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-gtk.c:446
1846#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-uimanager.c:322
1847msgid "Empty"
1848msgstr "Празен"
1849
1850#: ../gedit/gedit-panel.c:526 ../gedit/gedit-panel.c:606
1851msgid "Hide panel"
1852msgstr "Скриване на панел"
1853
1854#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:55
1855msgid "Plugin"
1856msgstr "Приставка"
1857
1858#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:56
1859msgid "Enabled"
1860msgstr "Активен"
1861
1862#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:540
1863msgid "_About Plugin"
1864msgstr "_Относно приставката"
1865
1866#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:544
1867msgid "C_onfigure Plugin"
1868msgstr "Настр_ойване на приставката"
1869
1870#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:175
1871msgid "Cannot initialize preferences manager."
1872msgstr "Управлението на настройки не може да бъде инициализирано"
1873
1874#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:1388
1875#, c-format
1876msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
1877msgstr "Очаквано „%s“, получено „%s“ за ключ %s"
1878
1879#: ../gedit/gedit-print.c:186
1880#, c-format
1881msgid "File: %s"
1882msgstr "Файл: %s"
1883
1884#: ../gedit/gedit-print.c:194
1885msgid "Page %N of %Q"
1886msgstr "Страница %N от %Q"
1887
1888#: ../gedit/gedit-print.c:316
1889msgid "Print"
1890msgstr "Печат"
1891
1892#: ../gedit/gedit-print.c:325 ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:9
1893msgid "Lines"
1894msgstr "Редове"
1895
1896#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:623
1897msgid "Page Preview"
1898msgstr "Преглед на страница"
1899
1900#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:624
1901msgid "The preview of a page in the document to be printed"
1902msgstr "Преглед как ще изглежда отпечатана страницата от документа"
1903
1904#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:710
1905msgid "Other"
1906msgstr "Друго"
1907
1908#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:740
1909msgid "Show the previous page"
1910msgstr "Показване на предишната страница"
1911
1912#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:751
1913msgid "Show the next page"
1914msgstr "Показване на следващата страница"
1915
1916#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:767
1917msgid "Current page (Alt+P)"
1918msgstr "Текуща страница (Alt+P)"
1919
1920#. gtk_label_set_mnemonic_widget ((GtkLabel *) l, mp->priv->page_entry);
1921#. We are displaying 'XXX of XXX'.
1922#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:781
1923msgid "of"
1924msgstr "от"
1925
1926#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:787
1927msgid "Page total"
1928msgstr "Общо страници"
1929
1930#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:788
1931msgid "The total number of pages in the document"
1932msgstr "Общия брой страници в документа"
1933
1934#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:805
1935msgid "Show multiple pages"
1936msgstr "Показване на множество страници"
1937
1938#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:817
1939msgid "Zoom 1:1"
1940msgstr "Мащаб 1:1"
1941
1942#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:825
1943msgid "Zoom to fit the whole page"
1944msgstr "Пасване на цялата страница"
1945
1946#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:834
1947msgid "Zoom the page in"
1948msgstr "Увеличаване на страницата"
1949
1950#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:842
1951msgid "Zoom the page out"
1952msgstr "Намаляне на страницата"
1953
1954#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:856
1955msgid "Close print preview"
1956msgstr "Затваряне на прегледа преди печат"
1957
1958#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1096
1959#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1097
1960msgid "Number of pages horizontally"
1961msgstr "Брой на страниците, хоризонтално"
1962
1963#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1100
1964#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1101
1965msgid "Number of pages vertically"
1966msgstr "Брой на страниците, вертикално"
1967
1968#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1165
1969msgid "No visible output was created."
1970msgstr "Нямаше видими изходни съобщения."
1971
1972#: ../gedit/gedit-statusbar.c:257
1973msgid "  OVR"
1974msgstr "  OVR"
1975
1976#: ../gedit/gedit-statusbar.c:259
1977msgid "  INS"
1978msgstr "  INS"
1979
1980#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
1981#. use abbreviations if possible to avoid space problems.
1982#: ../gedit/gedit-statusbar.c:298
1983#, c-format
1984msgid "  Ln %d, Col %d"
1985msgstr "  Ред %d, Кол. %d"
1986
1987#: ../gedit/gedit-statusbar.c:397
1988#, c-format
1989msgid "There is a tab with errors"
1990msgid_plural "There are %d tabs with errors"
1991msgstr[0] "Има подпрозорец с грешки."
1992msgstr[1] "Има %d подпрозореца с грешки."
1993
1994#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1995#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1996#: ../gedit/gedit-tab.c:641
1997#, c-format
1998msgid "Reverting %s from %s"
1999msgstr "Възстановяване на %s от %s"
2000
2001#: ../gedit/gedit-tab.c:648
2002#, c-format
2003msgid "Reverting %s"
2004msgstr "Възстановяване на %s"
2005
2006#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
2007#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
2008#: ../gedit/gedit-tab.c:664
2009#, c-format
2010msgid "Loading %s from %s"
2011msgstr "Зареждане на %s от %s"
2012
2013#: ../gedit/gedit-tab.c:671
2014#, c-format
2015msgid "Loading %s"
2016msgstr "Зареждане на %s"
2017
2018#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
2019#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
2020#: ../gedit/gedit-tab.c:754
2021#, c-format
2022msgid "Saving %s to %s"
2023msgstr "Запазване на %s в %s"
2024
2025#: ../gedit/gedit-tab.c:761
2026#, c-format
2027msgid "Saving %s"
2028msgstr "Запазване на %s"
2029
2030#. Read only
2031#: ../gedit/gedit-tab.c:1503
2032msgid "RO"
2033msgstr "Четене"
2034
2035#: ../gedit/gedit-tab.c:1548
2036#, c-format
2037msgid "Error opening file %s"
2038msgstr "Грешка при отваряне на файла %s"
2039
2040#: ../gedit/gedit-tab.c:1553
2041#, c-format
2042msgid "Error reverting file %s"
2043msgstr "Грешка при възстановяването на документа %s"
2044
2045#: ../gedit/gedit-tab.c:1558
2046#, c-format
2047msgid "Error saving file %s"
2048msgstr "Грешка при запазване на файла %s"
2049
2050#: ../gedit/gedit-tab.c:1576
2051msgid "Unicode (UTF-8)"
2052msgstr "Уникод (UTF-8)"
2053
2054#: ../gedit/gedit-tab.c:1583
2055msgid "Name:"
2056msgstr "Име:"
2057
2058#: ../gedit/gedit-tab.c:1584
2059msgid "MIME Type:"
2060msgstr "MIME тип:"
2061
2062#: ../gedit/gedit-tab.c:1585
2063msgid "Encoding:"
2064msgstr "Кодиране на знаците:"
2065
2066#: ../gedit/gedit-tab.c:2012
2067#, c-format
2068msgid "Rendering page %d of %d..."
2069msgstr "Изчисляване на страница %d от %d..."
2070
2071#. Toplevel
2072#: ../gedit/gedit-ui.h:47
2073msgid "_File"
2074msgstr "_Файл"
2075
2076#: ../gedit/gedit-ui.h:48
2077msgid "_Edit"
2078msgstr "_Редактиране"
2079
2080#: ../gedit/gedit-ui.h:49
2081msgid "_View"
2082msgstr "_Изглед"
2083
2084#: ../gedit/gedit-ui.h:50
2085msgid "_Search"
2086msgstr "_Търсене"
2087
2088#: ../gedit/gedit-ui.h:51
2089msgid "_Tools"
2090msgstr "Инс_трументи"
2091
2092#: ../gedit/gedit-ui.h:52
2093msgid "_Documents"
2094msgstr "_Документи"
2095
2096#: ../gedit/gedit-ui.h:53
2097msgid "_Help"
2098msgstr "_Помощ"
2099
2100#: ../gedit/gedit-ui.h:57
2101msgid "Create a new document"
2102msgstr "Създаване на нов документ"
2103
2104#: ../gedit/gedit-ui.h:58
2105msgid "_Open..."
2106msgstr "_Отваряне..."
2107
2108#: ../gedit/gedit-ui.h:59 ../gedit/gedit-window.c:1110
2109msgid "Open a file"
2110msgstr "Отваряне на файл"
2111
2112#: ../gedit/gedit-ui.h:60
2113msgid "Open _Location..."
2114msgstr "Отваряне на _местоположение..."
2115
2116#: ../gedit/gedit-ui.h:61
2117msgid "Open a file from a specified location"
2118msgstr "Отваряне на файл от конкретно местоположение"
2119
2120#: ../gedit/gedit-ui.h:62
2121msgid "Page Set_up..."
2122msgstr "_Настройки на страницата"
2123
2124#: ../gedit/gedit-ui.h:63
2125msgid "Setup the page settings"
2126msgstr "Настройки на параметрите на страницата"
2127
2128#. Edit menu
2129#: ../gedit/gedit-ui.h:66
2130msgid "Pr_eferences"
2131msgstr "Н_астройки"
2132
2133#: ../gedit/gedit-ui.h:67
2134msgid "Configure the application"
2135msgstr "Настройки на приложението"
2136
2137#. Help menu
2138#: ../gedit/gedit-ui.h:70
2139msgid "_Contents"
2140msgstr "_Ръководство"
2141
2142#: ../gedit/gedit-ui.h:71
2143msgid "Open the gedit manual"
2144msgstr "Отваряне на наръчника за работа с gedit"
2145
2146#: ../gedit/gedit-ui.h:73
2147msgid "About this application"
2148msgstr "Относно приложението"
2149
2150#: ../gedit/gedit-ui.h:80
2151msgid "Save the current file"
2152msgstr "Запазване на текущия файл"
2153
2154#: ../gedit/gedit-ui.h:81
2155msgid "Save _As..."
2156msgstr "Запазване _като..."
2157
2158#: ../gedit/gedit-ui.h:82
2159msgid "Save the current file with a different name"
2160msgstr "Записване на текущия файл с ново име"
2161
2162#: ../gedit/gedit-ui.h:84
2163msgid "Revert to a saved version of the file"
2164msgstr "Възстановяване на до записана версия на файла"
2165
2166#: ../gedit/gedit-ui.h:85
2167msgid "Print Previe_w"
2168msgstr "Преглед на документ"
2169
2170#: ../gedit/gedit-ui.h:86
2171msgid "Print preview"
2172msgstr "Преглед на документ"
2173
2174#: ../gedit/gedit-ui.h:87
2175msgid "_Print..."
2176msgstr "_Печат..."
2177
2178#: ../gedit/gedit-ui.h:88
2179msgid "Print the current page"
2180msgstr "Печат на текущата страница"
2181
2182#: ../gedit/gedit-ui.h:90
2183msgid "Close the current file"
2184msgstr "Затваряне на текущия файл"
2185
2186#: ../gedit/gedit-ui.h:94
2187msgid "Undo the last action"
2188msgstr "Отменяне на последното действие"
2189
2190#: ../gedit/gedit-ui.h:96
2191msgid "Redo the last undone action"
2192msgstr "Повтаряне на последното отменено действие"
2193
2194#: ../gedit/gedit-ui.h:98
2195msgid "Cut the selection"
2196msgstr "Изрязване на избраната част"
2197
2198#: ../gedit/gedit-ui.h:100
2199msgid "Copy the selection"
2200msgstr "Копиране на избраната част"
2201
2202#: ../gedit/gedit-ui.h:102
2203msgid "Paste the clipboard"
2204msgstr "Поставяне на съдържанието на системния буфер"
2205
2206#: ../gedit/gedit-ui.h:104
2207msgid "Delete the selected text"
2208msgstr "Изтриване на избрания текст"
2209
2210#: ../gedit/gedit-ui.h:105
2211msgid "Select _All"
2212msgstr "Избор на вси_чко"
2213
2214#: ../gedit/gedit-ui.h:106
2215msgid "Select the entire document"
2216msgstr "Избор на целия документ"
2217
2218#. View menu
2219#: ../gedit/gedit-ui.h:109
2220msgid "_Highlight Mode"
2221msgstr "Режим на о_светяване"
2222
2223#. Search menu
2224#: ../gedit/gedit-ui.h:112
2225msgid "_Find..."
2226msgstr "_Търсене..."
2227
2228#: ../gedit/gedit-ui.h:113
2229msgid "Search for text"
2230msgstr "Търсене за текст"
2231
2232#: ../gedit/gedit-ui.h:114
2233msgid "Find Ne_xt"
2234msgstr "Намиране на _следващ"
2235
2236#: ../gedit/gedit-ui.h:115
2237msgid "Search forwards for the same text"
2238msgstr "Търсене напред за същия текст"
2239
2240#: ../gedit/gedit-ui.h:116
2241msgid "Find Pre_vious"
2242msgstr "Намиране на п_редишен"
2243
2244#: ../gedit/gedit-ui.h:117
2245msgid "Search backwards for the same text"
2246msgstr "Търсене назад за същия текст"
2247
2248#: ../gedit/gedit-ui.h:118
2249msgid "_Replace..."
2250msgstr "_Замяна..."
2251
2252#: ../gedit/gedit-ui.h:119
2253msgid "Search for and replace text"
2254msgstr "Търсене и заменяне на текст"
2255
2256#: ../gedit/gedit-ui.h:120
2257msgid "_Clear Highlight"
2258msgstr "_Изчистване на отбелязването"
2259
2260#: ../gedit/gedit-ui.h:121
2261msgid "Clear highlighting of search matches"
2262msgstr "Изчистване на отбелязването на съвпадения при търсенето"
2263
2264#: ../gedit/gedit-ui.h:122
2265msgid "Go to _Line..."
2266msgstr "Отиване на _ред..."
2267
2268#: ../gedit/gedit-ui.h:123
2269msgid "Go to a specific line"
2270msgstr "Отиване на конкретен ред"
2271
2272#. Documents menu
2273#: ../gedit/gedit-ui.h:126
2274msgid "_Save All"
2275msgstr "_Запазване на всички"
2276
2277#: ../gedit/gedit-ui.h:127
2278msgid "Save all open files"
2279msgstr "Запазване на всички отворени файлове"
2280
2281#: ../gedit/gedit-ui.h:128
2282msgid "_Close All"
2283msgstr "Зат_варяне на всички"
2284
2285#: ../gedit/gedit-ui.h:129
2286msgid "Close all open files"
2287msgstr "Затваряне на всички отворени файлове"
2288
2289#: ../gedit/gedit-ui.h:130
2290msgid "_Move to New Window"
2291msgstr "Пре_местване в нов прозорец"
2292
2293#: ../gedit/gedit-ui.h:131
2294msgid "Move the current document to a new window"
2295msgstr "Премества текущия документ в нов прозорец"
2296
2297#: ../gedit/gedit-ui.h:138
2298msgid "Quit the program"
2299msgstr "Спиране на програмата"
2300
2301#: ../gedit/gedit-ui.h:143
2302msgid "_Toolbar"
2303msgstr "Лента с _инструменти"
2304
2305#: ../gedit/gedit-ui.h:144
2306msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
2307msgstr "Показване или скриване на лентата с инструменти в текущия прозорец"
2308
2309#: ../gedit/gedit-ui.h:146
2310msgid "_Statusbar"
2311msgstr "Лента на _състоянието"
2312
2313#: ../gedit/gedit-ui.h:147
2314msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
2315msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието в текущия прозорец"
2316
2317#: ../gedit/gedit-ui.h:149
2318msgid "Side _Pane"
2319msgstr "Страничен _панел"
2320
2321#: ../gedit/gedit-ui.h:150
2322msgid "Show or hide the side pane in the current window"
2323msgstr "Показване или скриване на страничния панел на текущия прозорец."
2324
2325#: ../gedit/gedit-ui.h:156
2326msgid "_Bottom Pane"
2327msgstr "_Долен панел"
2328
2329#: ../gedit/gedit-ui.h:157
2330msgid "Show or hide the bottom pane in the current window"
2331msgstr "Показване или скриване на долния панел в текущия прозорец"
2332
2333#: ../gedit/gedit-utils.c:923
2334#, c-format
2335msgid "Unable to find file %s."
2336msgstr "Неуспех при намирането на файла %s."
2337
2338#: ../gedit/gedit-utils.c:927 ../gedit/gedit-utils.c:956
2339msgid "Please check your installation."
2340msgstr "Проверете дали сте инсталирали правилно програмата."
2341
2342#: ../gedit/gedit-utils.c:952
2343#, c-format
2344msgid "Unable to find the required widgets inside file %s."
2345msgstr "Неуспех при намирането на необходимите графични обекти във файла %s."
2346
2347#. create "Wrap Around" menu item.
2348#: ../gedit/gedit-view.c:1336
2349msgid "_Wrap Around"
2350msgstr "_След края - от началото"
2351
2352#. create "Match Entire Word Only" menu item.
2353#: ../gedit/gedit-view.c:1346
2354msgid "Match _Entire Word Only"
2355msgstr "Само съвпадения на _цяла дума"
2356
2357#. create "Match Case" menu item.
2358#: ../gedit/gedit-view.c:1356
2359msgid "_Match Case"
2360msgstr "Зачитане на р_егистъра"
2361
2362#: ../gedit/gedit-view.c:1444
2363msgid "String you want to search for"
2364msgstr "Низ, който да бъде търсен"
2365
2366#: ../gedit/gedit-view.c:1453
2367msgid "Line you want to move the cursor to"
2368msgstr "Ред, на който искате да преместите курсора"
2369
2370#: ../gedit/gedit-window.c:681
2371#, c-format
2372msgid "Use %s highlight mode"
2373msgstr "Използване на %s режим на осветяване"
2374
2375#: ../gedit/gedit-window.c:734
2376msgid "Normal"
2377msgstr "Нормален"
2378
2379#: ../gedit/gedit-window.c:735
2380msgid "Use Normal highlight mode"
2381msgstr "Използване на нормален режим на осветяване"
2382
2383#. Translators: %s is a URI
2384#: ../gedit/gedit-window.c:861 ../gedit/gedit-window.c:886
2385#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-gtk.c:346
2386#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-uimanager.c:205
2387#, c-format
2388msgid "Open '%s'"
2389msgstr "Отваряне на „%s“"
2390
2391#: ../gedit/gedit-window.c:1009
2392msgid "Save"
2393msgstr "Запазване"
2394
2395#: ../gedit/gedit-window.c:1114
2396msgid "Open a recently used file"
2397msgstr "Отваряне на скоро използван файл"
2398
2399#: ../gedit/gedit-window.c:1121
2400msgid "Open"
2401msgstr "Отваряне"
2402
2403#: ../gedit/gedit-window.c:1210 ../gedit/gedit-window.c:1809
2404#, c-format
2405msgid "Activate %s"
2406msgstr "Активиране на %s"
2407
2408#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2409msgid "Change Case"
2410msgstr "Смяна на регистъра"
2411
2412#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2413msgid "Changes the case of selected text."
2414msgstr "Промяна на регистъра на избрания текст."
2415
2416#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:222
2417msgid "C_hange Case"
2418msgstr "Пр_омяна на регистъра"
2419
2420#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:223
2421msgid "All _Upper Case"
2422msgstr "Само големи букви"
2423
2424#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:224
2425msgid "Change selected text to upper case"
2426msgstr "Промяна на избрания текст към големи букви"
2427
2428#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:226
2429msgid "All _Lower Case"
2430msgstr "Само малки букви"
2431
2432#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:227
2433msgid "Change selected text to lower case"
2434msgstr "Промяна на избрания текст към малки букви"
2435
2436#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:229
2437msgid "_Invert Case"
2438msgstr "Обръщане на регистъра"
2439
2440#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:230
2441msgid "Invert the case of selected text"
2442msgstr "Обръщане регистъра на избрания текст"
2443
2444#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:232
2445msgid "_Title Case"
2446msgstr "_Регистър за заглавие"
2447
2448#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:233
2449msgid "Capitalize the first letter of each selected word"
2450msgstr "Капитализиране на първата буква на всяка маркирана дума"
2451
2452#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2453msgid ""
2454"Analyzes the current document and reports the number of words, lines, "
2455"characters and non-space characters in it."
2456msgstr "Анализира текущия документ и определя броя думи, редове, знаци в него."
2457
2458#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2459#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:8
2460msgid "Document Statistics"
2461msgstr "Статистика за документа"
2462
2463#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:2
2464msgid "0"
2465msgstr "0"
2466
2467#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:3
2468msgid "<span weight=\"bold\">File Name</span>"
2469msgstr "<span weight=\"bold\">Име на файл</span>"
2470
2471#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:4
2472msgid "Bytes"
2473msgstr "Байта"
2474
2475#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:5
2476msgid "Characters (no spaces)"
2477msgstr "Знаци (без интервали)"
2478
2479#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:6
2480msgid "Characters (with spaces)"
2481msgstr "Знаци (с интервали)"
2482
2483#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:7
2484msgid "Document"
2485msgstr "Документ"
2486
2487#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:10
2488msgid "Selection"
2489msgstr "Избрано"
2490
2491#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:11
2492msgid "Words"
2493msgstr "Думи"
2494
2495#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:12
2496msgid "_Update"
2497msgstr "_Подновяване"
2498
2499#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:405
2500msgid "_Document Statistics"
2501msgstr "_Статистика за документа"
2502
2503#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:407
2504msgid "Get statistic info on current document"
2505msgstr "Статистическа информация за текущия документ"
2506
2507#: ../plugins/externaltools/externaltools.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2508msgid "Execute external commands and shell scripts."
2509msgstr "Изпълняване на външни команди и скриптове."
2510
2511#: ../plugins/externaltools/externaltools.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2512msgid "External Tools"
2513msgstr "Външни инструменти"
2514
2515#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:242
2516msgid "You must be inside a word to run this command"
2517msgstr "Трябва да сте в дума, за да използвате тази команда"
2518
2519#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:298
2520msgid "Running tool:"
2521msgstr "Стартиран инструмент:"
2522
2523#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:308
2524msgid "Done."
2525msgstr "Готово."
2526
2527#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:310
2528msgid "Exited"
2529msgstr "Завърши работа."
2530
2531#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:42
2532msgid "Nothing"
2533msgstr "Нищо"
2534
2535#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:43
2536msgid "Current document"
2537msgstr "Текущия документ"
2538
2539#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:44
2540msgid "Current selection"
2541msgstr "Текущ избор"
2542
2543#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:45
2544msgid "Current line"
2545msgstr "Текущ ред"
2546
2547#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:46
2548msgid "Current word"
2549msgstr "Текуща дума"
2550
2551#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:49
2552msgid "Insert in output panel"
2553msgstr "Вмъкване в панела за изход"
2554
2555#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:50
2556msgid "Create new document"
2557msgstr "Създаване на нов документ"
2558
2559#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:51
2560msgid "Append to current document"
2561msgstr "Закачане към текущия документ"
2562
2563#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:52
2564msgid "Replace current document"
2565msgstr "Замяна на текущия документ"
2566
2567#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:53
2568msgid "Replace current selection"
2569msgstr "Замяна на текущия избор"
2570
2571#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:54
2572msgid "Insert at cursor position"
2573msgstr "Вмъкване на позицията на текущия курсор"
2574
2575#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:57
2576msgid "All documents"
2577msgstr "Всички документи"
2578
2579#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:58
2580msgid "All documents except untitled ones"
2581msgstr "Всички документи, освен тези неозаглавените"
2582
2583#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:59
2584msgid "Local files only"
2585msgstr "Само локални файлове"
2586
2587#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:60
2588msgid "Remote files only"
2589msgstr "Само отдалечени файлове"
2590
2591#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:61
2592msgid "Untitled documents only"
2593msgstr "Само не неозаглавените документи"
2594
2595#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:190
2596#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:207
2597#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:246
2598#, python-format
2599msgid "Edit tool <i>%s</i>:"
2600msgstr "Редактиране на инструмента <i>%s</i>:"
2601
2602#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:194
2603msgid "A Brand New Tool"
2604msgstr "Чисто нов инструмент"
2605
2606#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:217
2607msgid "New tool"
2608msgstr "Нов инструмент"
2609
2610#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:280
2611#, python-format
2612msgid "This accelerator is already bound to %s"
2613msgstr "Този бърз клавиш е вече свързан с %s."
2614
2615#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:329
2616#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:562
2617msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
2618msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
2619
2620#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:331
2621#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:564
2622msgid "Type a new accelerator"
2623msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
2624
2625#: ../plugins/externaltools/tools/outputpanel.py:78
2626msgid "Stopped."
2627msgstr "Спрян."
2628
2629#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:2
2630msgid "Co_mmand(s):"
2631msgstr "Ко_манда(и):"
2632
2633#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:3
2634msgid "Edit tool <i>make</i>:"
2635msgstr "Редактиране на инструмента <i>make</i>:"
2636
2637#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:4
2638msgid "External Tools Manager"
2639msgstr "Управление на външните инструменти"
2640
2641#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:5
2642msgid "F7"
2643msgstr "F7"
2644
2645#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:6
2646msgid ""
2647"Nothing\n"
2648"Current document\n"
2649"All documents"
2650msgstr ""
2651"Никой\n"
2652"Текущия документ\n"
2653"Всички документи"
2654
2655#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:9
2656msgid "Run “make” in the document dir"
2657msgstr "Стартиране на „make“ в папката на документа"
2658
2659#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:10
2660#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:4
2661msgid "_Accelerator:"
2662msgstr "_Ускорител:"
2663
2664#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:11
2665msgid "_Applicability:"
2666msgstr "_Приложимост:"
2667
2668#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:12
2669msgid "_Description:"
2670msgstr "_Описание:"
2671
2672#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:13
2673msgid "_Input:"
2674msgstr "_Вход:"
2675
2676#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:14
2677msgid "_Output:"
2678msgstr "_Изход:"
2679
2680#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:15
2681msgid "_Save:"
2682msgstr "_Запазване"
2683
2684#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:16
2685msgid "_Tools:"
2686msgstr "Инс_трументи:"
2687
2688#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:56
2689msgid "_Indent"
2690msgstr "_Отстъп надясно"
2691
2692#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:58
2693msgid "Indent selected lines"
2694msgstr "Отместване навътре на избрани редове (оформяне на абзац)"
2695
2696#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:63
2697msgid "U_nindent"
2698msgstr "Отстъп наляво"
2699
2700#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:65
2701msgid "Unindent selected lines"
2702msgstr "Отместване навън за избрани редове (премахване на абзац)"
2703
2704#: ../plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2705msgid "Indent lines"
2706msgstr "Отстъп надясно на редове"
2707
2708#: ../plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2709msgid "Indents or un-indents selected lines."
2710msgstr "Отместване или премахване на отместването на избраните редове."
2711
2712#: ../plugins/modelines/modelines.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2713msgid "Emacs, Kate and Vim-style modelines support for gedit."
2714msgstr "Поддръжка в gedit на линиите за режима на Emacs, Kate и Vim."
2715
2716#: ../plugins/modelines/modelines.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2717msgid "Modelines"
2718msgstr "Линии за режима"
2719
2720#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2721msgid "Opens an interactive python console in the bottom panel."
2722msgstr "Отваря интерактивна конзола на python в долния панел."
2723
2724#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2725msgid "Python Console"
2726msgstr "Конзола на Python"
2727
2728#: ../plugins/sample/gedit-sample-plugin.c:63
2729msgid "Insert User Na_me"
2730msgstr "Вмъкване на _име на потребител"
2731
2732#: ../plugins/sample/gedit-sample-plugin.c:65
2733msgid "Insert the user name at the cursor position"
2734msgstr "Вмъкване на име на потребител на позицията на текущия курсор"
2735
2736#: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2737msgid "Inserts the user name at the cursor position."
2738msgstr "Вмъкване на име на потребител на позицията на текущия курсор."
2739
2740#: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2741msgid "User name"
2742msgstr "Име на потребител"
2743
2744#: ../plugins/snippets/snippets.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2745msgid "Insert often used pieces of text in a fast way"
2746msgstr "Вмъкване на често използвани части текст, по бърз начин"
2747
2748#: ../plugins/snippets/snippets.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2749msgid "Snippets"
2750msgstr "Отрязъци"
2751
2752#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:2
2753msgid "<b>Activation</b>"
2754msgstr "<b>Активиране</b>"
2755
2756#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:3
2757msgid "Snippets Manager"
2758msgstr "Управление на отрязъци"
2759
2760#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:5
2761msgid "_Edit snippet:"
2762msgstr "_Редактиране на отрязък:"
2763
2764#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:6
2765msgid "_Snippets:"
2766msgstr "_Отрязъци:"
2767
2768#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:7
2769msgid "_Tab trigger:"
2770msgstr "_Спусък за подпрозорец:"
2771
2772#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetPluginInstance.py:73
2773msgid "Manage _Snippets..."
2774msgstr "Управление на _отрязъци..."
2775
2776#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetPluginInstance.py:74
2777msgid "Manage snippets"
2778msgstr "Управление на отрязъци"
2779
2780#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:54
2781msgid "Add a new snippet..."
2782msgstr "Добавяне на нов отрязък..."
2783
2784#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:109
2785msgid "Global"
2786msgstr "Глобално"
2787
2788#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:80
2789msgid "S_ort..."
2790msgstr "_Подреждане..."
2791
2792#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:82
2793msgid "Sort the current document or selection"
2794msgstr "Подреждане на текущия документ или избран текст."
2795
2796#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2797#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:3
2798msgid "Sort"
2799msgstr "Подреждане"
2800
2801#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2802msgid "Sorts a document or selected text."
2803msgstr "Подреждане на документ или избран текст."
2804
2805#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:1
2806msgid "R_emove duplicates"
2807msgstr "Пр_емахване на повтарящите се"
2808
2809#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:2
2810msgid "S_tart at column:"
2811msgstr "_Започване от колона:"
2812
2813#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:4
2814msgid "You cannot undo a sort operation"
2815msgstr "Операция за подреждане не може да се отменя"
2816
2817#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:5
2818msgid "_Ignore case"
2819msgstr "_Игнориране на малки/големи"
2820
2821#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:6
2822msgid "_Reverse order"
2823msgstr "Обратен _ред"
2824
2825#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:7
2826msgid "_Sort"
2827msgstr "_Подреждане"
2828
2829#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:419
2830#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:511
2831msgid "(no suggested words)"
2832msgstr "(няма предположения)"
2833
2834#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:443
2835msgid "_More..."
2836msgstr "_Още"
2837
2838#. Ignore all
2839#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:496
2840msgid "_Ignore All"
2841msgstr "_Игнориране на всички"
2842
2843#. + Add to Dictionary
2844#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:509
2845msgid "_Add"
2846msgstr "_Добавяне"
2847
2848#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:546
2849msgid "_Spelling Suggestions..."
2850msgstr "_Предложения за правопис..."
2851
2852#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:79
2853msgid "Afrikaans"
2854msgstr "африкаанс"
2855
2856#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:80
2857msgid "Amharic"
2858msgstr "амхарски"
2859
2860#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:81
2861msgid "Azerbaijani"
2862msgstr "азербайджански"
2863
2864#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:82
2865msgid "Belarusian"
2866msgstr "беларуски"
2867
2868#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:83
2869msgid "Bulgarian"
2870msgstr "български"
2871
2872#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:84
2873msgid "Bengali"
2874msgstr "бенгали"
2875
2876#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:85
2877msgid "Breton"
2878msgstr "британски"
2879
2880#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:86
2881msgid "Catalan"
2882msgstr "каталонски"
2883
2884#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:87
2885msgid "Czech"
2886msgstr "чешки"
2887
2888#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:88
2889msgid "Welsh"
2890msgstr "уелски"
2891
2892#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:89
2893msgid "Danish"
2894msgstr "датски"
2895
2896#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:90
2897msgid "German (Austria)"
2898msgstr "немски (Австрия)"
2899
2900#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:91
2901msgid "German (Germany)"
2902msgstr "немски (Германия)"
2903
2904#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:92
2905msgid "German (Swiss)"
2906msgstr "немски (Швейцария)"
2907
2908#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:94
2909msgid "English (American)"
2910msgstr "английски (Америка)"
2911
2912#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:95
2913msgid "English (British)"
2914msgstr "английски (Британия)"
2915
2916#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:96
2917msgid "English (Canadian)"
2918msgstr "английски (Канада)"
2919
2920#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:97
2921msgid "Esperanto"
2922msgstr "есперанто"
2923
2924#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:98
2925msgid "Spanish"
2926msgstr "испански"
2927
2928#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:99
2929msgid "Estonian"
2930msgstr "естонски"
2931
2932#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:100
2933msgid "Persian"
2934msgstr "персийски"
2935
2936#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:101
2937msgid "Finnish"
2938msgstr "финландски"
2939
2940#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:102
2941msgid "Faroese"
2942msgstr "фаройски"
2943
2944#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:103
2945msgid "French (France)"
2946msgstr "френски (Франция)"
2947
2948#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:104
2949msgid "French (Swiss)"
2950msgstr "френски (Швейцария)"
2951
2952#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:105
2953msgid "Irish"
2954msgstr "ирландски"
2955
2956#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:106
2957msgid "Scottish Gaelic"
2958msgstr "шотландски галски"
2959
2960#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:107
2961msgid "Gallegan"
2962msgstr "галеган"
2963
2964#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:108
2965msgid "Manx Gaelic"
2966msgstr "манкс галски"
2967
2968#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:110
2969msgid "Hindi"
2970msgstr "хинди"
2971
2972#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:111
2973msgid "Croatian"
2974msgstr "хърватски"
2975
2976#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:112
2977msgid "Upper Sorbian"
2978msgstr "горен сорбиан"
2979
2980#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:113
2981msgid "Hungarian"
2982msgstr "унгарски"
2983
2984#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:114
2985msgid "Interlingua (IALA)"
2986msgstr "интерлингуа (IALA)"
2987
2988#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:115
2989msgid "Indonesian"
2990msgstr "индонезийски"
2991
2992#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:116
2993msgid "Icelandic"
2994msgstr "исландски"
2995
2996#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:117
2997msgid "Italian"
2998msgstr "италиански"
2999
3000#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:118
3001msgid "Kurdish"
3002msgstr "кюрдски"
3003
3004#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:119
3005msgid "Latin"
3006msgstr "латински"
3007
3008#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:120
3009msgid "Lithuanian"
3010msgstr "литовски"
3011
3012#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:121
3013msgid "Latvian"
3014msgstr "латвийски"
3015
3016#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:122
3017msgid "Malagasy"
3018msgstr "Малагаси"
3019
3020#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:123
3021msgid "Maori"
3022msgstr "маори"
3023
3024#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:124
3025msgid "Macedonian"
3026msgstr "македонски"
3027
3028#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:125
3029msgid "Mongolian"
3030msgstr "монголски"
3031
3032#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:126
3033msgid "Marathi"
3034msgstr "марати"
3035
3036#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:127
3037msgid "Malay"
3038msgstr "малайски"
3039
3040#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:128
3041msgid "Maltese"
3042msgstr "малтийски"
3043
3044#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:129
3045msgid "Norwegian Bokmal"
3046msgstr "норвежки бокмал"
3047
3048#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:130
3049msgid "Dutch"
3050msgstr "датски"
3051
3052#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:131
3053msgid "Norwegian Nynorsk"
3054msgstr "норвежки нинорск"
3055
3056#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:132
3057msgid "Norwegian"
3058msgstr "норвежки"
3059
3060#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:133
3061msgid "Nyanja"
3062msgstr "Нианя"
3063
3064#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:134
3065msgid "Polish"
3066msgstr "полски"
3067
3068#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:135
3069msgid "Portuguese (Portugal)"
3070msgstr "португалски (Португалия)"
3071
3072#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:136
3073msgid "Portuguese (Brazilian)"
3074msgstr "португалски (Бразилия)"
3075
3076#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:137
3077msgid "Quechua"
3078msgstr "куечуа"
3079
3080#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:139
3081msgid "Russian"
3082msgstr "руски"
3083
3084#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:140
3085msgid "Kinyarwanda"
3086msgstr "киниуарванда"
3087
3088#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:141
3089msgid "Sardinian"
3090msgstr "сардински"
3091
3092#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:142
3093msgid "Slovak"
3094msgstr "словашки"
3095
3096#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:143
3097msgid "Slovenian"
3098msgstr "словенски"
3099
3100#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:144
3101msgid "Swedish"
3102msgstr "шведски"
3103
3104#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:145
3105msgid "Swahili"
3106msgstr "суахили"
3107
3108#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:146
3109msgid "Tamil"
3110msgstr "тамилски"
3111
3112#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:147
3113msgid "Tetum"
3114msgstr "тетум"
3115
3116#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:148
3117msgid "Tagalog"
3118msgstr "тагалог"
3119
3120#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:149
3121msgid "Tswana"
3122msgstr "тсвана"
3123
3124#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:151
3125msgid "Ukrainian"
3126msgstr "украински"
3127
3128#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:152
3129msgid "Uzbek"
3130msgstr "узбекски"
3131
3132#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:154
3133msgid "Walloon"
3134msgstr "валон"
3135
3136#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:155
3137msgid "Yiddish"
3138msgstr "йидиш"
3139
3140#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:156
3141msgid "Zulu"
3142msgstr "зулу"
3143
3144#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:828
3145msgid "Default"
3146msgstr "Стандартен"
3147
3148#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:289
3149msgid "Check Spelling"
3150msgstr "Проверка на правописа"
3151
3152#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:300
3153msgid "Suggestions"
3154msgstr "Предложения"
3155
3156#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:615
3157msgid "(correct spelling)"
3158msgstr "(няма правописни грешки)"
3159
3160#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:800
3161msgid "Completed spell checking"
3162msgstr "Проверката на правописа проключи"
3163
3164#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:245
3165#, c-format
3166msgid "Could not find the required widgets inside %s."
3167msgstr "Необходим инструмент не може да бъде намерен в %s."
3168
3169#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:266
3170msgid "Languages"
3171msgstr "Езици"
3172
3173#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:70
3174msgid "_Check Spelling"
3175msgstr "Про_верка на правописа"
3176
3177#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:72
3178msgid "Check the current document for incorrect spelling"
3179msgstr "Проверява текущия документ за некоректен правопис"
3180
3181#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:78
3182msgid "Set _Language..."
3183msgstr "Избор на _език..."
3184
3185#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:80
3186msgid "Set the language of the current document"
3187msgstr "Задаване на езика на текущия документ"
3188
3189#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:89
3190msgid "_Autocheck Spelling"
3191msgstr "_Автоматична проверка на правописа"
3192
3193#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:91
3194msgid "Automatically spell-check the current document"
3195msgstr "Автоматична проверка на текущия документ за правописни грешки"
3196
3197#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:713
3198msgid "The document is empty."
3199msgstr "Документът не съдържа текст."
3200
3201#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:745
3202msgid "No misspelled words"
3203msgstr "Няма сгрешени думи"
3204
3205#: ../plugins/spell/languages-dialog.glade2.h:1
3206msgid "Select the _language of the current document."
3207msgstr "Избор на _езика на текущия документ."
3208
3209#: ../plugins/spell/languages-dialog.glade2.h:2
3210msgid "Set language"
3211msgstr "Избор на език"
3212
3213#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:1 ../plugins/time/time.glade2.h:2
3214msgid "*"
3215msgstr "*"
3216
3217#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:2
3218msgid "<b>Language</b>"
3219msgstr "<b>Език</b>"
3220
3221#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:3
3222msgid "<b>word</b>"
3223msgstr "<b>дума</b>"
3224
3225#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:4
3226msgid "Add w_ord"
3227msgstr "Добавяне на _дума"
3228
3229#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:5
3230msgid "Cha_nge"
3231msgstr "Заме_няне"
3232
3233#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:6
3234msgid "Change A_ll"
3235msgstr "Замяна на _всички"
3236
3237#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:7
3238msgid "Change _to:"
3239msgstr "Замяна _с:"
3240
3241#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:8
3242msgid "Check _Word"
3243msgstr "Проверка на д_ума"
3244
3245#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:9
3246msgid "Check spelling"
3247msgstr "Проверка на правописа"
3248
3249#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:10
3250msgid "Ignore _All"
3251msgstr "_Игнориране на всички"
3252
3253#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:11
3254msgid "Language:"
3255msgstr "Език:"
3256
3257#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:12
3258msgid "Misspelled word:"
3259msgstr "Сгрешена дума:"
3260
3261#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:13
3262msgid "User dictionary:"
3263msgstr "Потребителски речник:"
3264
3265#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:14
3266msgid "_Ignore"
3267msgstr "_Игнориране"
3268
3269#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:15
3270msgid "_Suggestions:"
3271msgstr "_Предложения:"
3272
3273#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3274msgid "Checks the spelling of the current document."
3275msgstr "Проверка на правописа на текущия документ."
3276
3277#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3278msgid "Spell checker"
3279msgstr "Проверка на правописа"
3280
3281#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:480
3282msgid "Select the group of tags you want to use"
3283msgstr "Избор на групата с етикети, която искате да използвате."
3284
3285#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:496
3286msgid "Available Tag Lists"
3287msgstr "Списък с наличните етикети"
3288
3289#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:499
3290#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:527
3291msgid "Tags"
3292msgstr "Етикети"
3293
3294#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:512
3295msgid "Double-click on a tag to insert it in the current document"
3296msgstr "Кликнете два пъти на етикет за да го вмъкнете в текущия документ."
3297
3298#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:1
3299msgid "Abbreviated form"
3300msgstr "Съкратена форма"
3301
3302#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:2
3303msgid "Abbreviation"
3304msgstr "Съкращение"
3305
3306#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:3
3307msgid "Above"
3308msgstr "Отгоре"
3309
3310#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:4
3311msgid "Accessibility key character"
3312msgstr "Знак за ключ за достъпност"
3313
3314#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:5
3315msgid "Acronym"
3316msgstr "Акроним"
3317
3318#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:6
3319msgid "Align"
3320msgstr "Подравняване"
3321
3322#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:7
3323msgid "Alignment character"
3324msgstr "Подравняващ знак"
3325
3326#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:8
3327msgid "Alternative"
3328msgstr "Алттернативен"
3329
3330#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:9
3331msgid "Anchor"
3332msgstr "Anchor"
3333
3334#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:10
3335msgid "Anchor URI"
3336msgstr "Anchor URI"
3337
3338#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:11
3339msgid "Applet class file code"
3340msgstr "Applet class file code"
3341
3342#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:12
3343msgid "Array"
3344msgstr "Array"
3345
3346#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:13
3347msgid "Associated information"
3348msgstr "Асоциирана информация"
3349
3350#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:14
3351msgid "Author info"
3352msgstr "Информация за автора"
3353
3354#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:15
3355msgid "Axis related headers"
3356msgstr "Колонтитули свързани с оста"
3357
3358#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:16
3359msgid "BGSound"
3360msgstr "BGSound"
3361
3362#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:17
3363msgid "Background color"
3364msgstr "Фонов цвят:"
3365
3366#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:18
3367msgid "Background texture tile"
3368msgstr "Текстурна плочка за фон"
3369
3370#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:19
3371msgid "Base URI"
3372msgstr "Базов адрес"
3373
3374#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:20
3375msgid "Base font"
3376msgstr "Базов шрифт"
3377
3378#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:21
3379msgid "Behavior"
3380msgstr "Поведение"
3381
3382#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:22
3383msgid "Blinking text"
3384msgstr "Мигащ текст"
3385
3386#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:24
3387msgid "Border"
3388msgstr "Граница"
3389
3390#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:25
3391msgid "Border color"
3392msgstr "Цвят на границата"
3393
3394#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:26
3395msgid "Box"
3396msgstr "Кутия"
3397
3398#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:27
3399msgid "Cell rowspan"
3400msgstr "Cell rowspan"
3401
3402#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:28
3403msgid "Center"
3404msgstr "Център"
3405
3406#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:29
3407msgid "Character encoding of linked resource"
3408msgstr "Кодиране на знаците на свързания ресурс"
3409
3410#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:30
3411msgid "Checked (state)"
3412msgstr "Отбелязано (състояние)"
3413
3414#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:31
3415msgid "Citation"
3416msgstr "Цитат"
3417
3418#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:32
3419msgid "Cite reason for change"
3420msgstr "Cite reason for change"
3421
3422#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:33
3423msgid "Class implementation ID"
3424msgstr "Class implementation ID"
3425
3426#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:34
3427msgid "Class list"
3428msgstr "Class list"
3429
3430#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:35
3431msgid "Clear text flow control"
3432msgstr "Свободен контрол на потока на текста"
3433
3434#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:36
3435msgid "Code content type"
3436msgstr "Вид на съдържанието на кода"
3437
3438#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:37
3439msgid "Color of selected links"
3440msgstr "Цвят на избраните препратки"
3441
3442#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:38
3443msgid "Column span"
3444msgstr "Column span"
3445
3446#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:39
3447msgid "Columns"
3448msgstr "Колони"
3449
3450#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:40
3451msgid "Comment"
3452msgstr "Коментар"
3453
3454#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:41
3455msgid "Computer code fragment"
3456msgstr "Фрагментиране на компютърния код"
3457
3458#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:42
3459msgid "Content scheme"
3460msgstr "Схема на съдържанието"
3461
3462#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:43
3463msgid "Content type"
3464msgstr "Вид на съдържанието"
3465
3466#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:44
3467msgid "Coordinates"
3468msgstr "Координати"
3469
3470#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:45
3471msgid "DIV Style container"
3472msgstr "DIV Style container"
3473
3474#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:46
3475msgid "DIV container"
3476msgstr "DIV container"
3477
3478#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:47
3479msgid "Date and time of change"
3480msgstr "Дата и време на промяна"
3481
3482#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:48
3483msgid "Declare flag"
3484msgstr "Declare flag"
3485
3486#. Translators: DEFER is an optional attribute of the <script> tag.
3487#. It indicates that the script is not going to generate any document
3488#. content. The browser can continue parsing and drawing the page.
3489#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:52
3490msgid "Defer attribute"
3491msgstr "Defer attribute"
3492
3493#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:53
3494msgid "Definition description"
3495msgstr "Описание на определение"
3496
3497#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:54
3498msgid "Definition list"
3499msgstr "Списък с определения"
3500
3501#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:55
3502msgid "Definition term"
3503msgstr "Дефиниция"
3504
3505#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:56
3506msgid "Deleted text"
3507msgstr "Изтрит текст"
3508
3509#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:57
3510msgid "Direction"
3511msgstr "Посока"
3512
3513#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:58
3514msgid "Directionality"
3515msgstr "Directionality"
3516
3517#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:59
3518msgid "Directory list"
3519msgstr "Списък с папки"
3520
3521#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:60
3522msgid "Disabled"
3523msgstr "Изключено"
3524
3525#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:61
3526msgid "Document base"
3527msgstr "База на документа"
3528
3529#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:62
3530msgid "Document body"
3531msgstr "Тялото на документа"
3532
3533#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:63
3534msgid "Document head"
3535msgstr "Главница на документа"
3536
3537#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:64
3538msgid "Document title"
3539msgstr "Заглавие на документа"
3540
3541#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:65
3542msgid "Document type"
3543msgstr "Вид на документа"
3544
3545#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:66
3546msgid "Element ID"
3547msgstr "ID на елемента"
3548
3549#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:67
3550msgid "Embedded object"
3551msgstr "Вграден обект"
3552
3553#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:68
3554#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:9
3555msgid "Emphasis"
3556msgstr "Emphasis"
3557
3558#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:69
3559msgid "Encode type"
3560msgstr "Тип кодиране"
3561
3562#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:70
3563msgid "Figure"
3564msgstr "Фигура"
3565
3566#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:71
3567msgid "Font face"
3568msgstr "Име на шрифт"
3569
3570#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:72
3571msgid "For label"
3572msgstr "За етикет"
3573
3574#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:73
3575msgid "Forced line break"
3576msgstr "Forced line break"
3577
3578#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:74
3579msgid "Form"
3580msgstr "Формуляр"
3581
3582#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:75
3583msgid "Form action handler"
3584msgstr "Form action handler"
3585
3586#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:76
3587msgid "Form control group"
3588msgstr "Form control group"
3589
3590#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:77
3591msgid "Form field label text"
3592msgstr "Form field label text"
3593
3594#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:78
3595msgid "Form input"
3596msgstr "Form input"
3597
3598#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:79
3599msgid "Form input type"
3600msgstr "Вид на входа на формуляра"
3601
3602#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:80
3603msgid "Form method"
3604msgstr "Метод на формуляра"
3605
3606#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:81
3607msgid "Forward link"
3608msgstr "Препращане на връзка"
3609
3610#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:82
3611msgid "Frame"
3612msgstr "Frame"
3613
3614#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:83
3615msgid "Frame render parts"
3616msgstr "Frame render parts"
3617
3618#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:84
3619msgid "Frame source"
3620msgstr "Frame source"
3621
3622#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:85
3623msgid "Frame target"
3624msgstr "Frame target"
3625
3626#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:86
3627msgid "Frameborder"
3628msgstr "Frameborder"
3629
3630#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:87
3631msgid "Frameset"
3632msgstr "Frameset"
3633
3634#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:88
3635msgid "Frameset columns"
3636msgstr "Frameset columns"
3637
3638#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:89
3639msgid "Frameset rows"
3640msgstr "Frameset rows"
3641
3642#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:90
3643msgid "Framespacing"
3644msgstr "Framespacing"
3645
3646#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:91
3647msgid "Generic embedded object"
3648msgstr "Общ вграден обект"
3649
3650#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:92
3651msgid "Generic metainformation"
3652msgstr "Обща мета-информация"
3653
3654#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:93
3655msgid "Generic span"
3656msgstr "Generic span"
3657
3658#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:94
3659msgid "HREF URI"
3660msgstr "HREF URI"
3661
3662#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:95
3663msgid "HTML - Special Characters"
3664msgstr "HTML - Специални знаци"
3665
3666#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:96
3667msgid "HTML - Tags"
3668msgstr "HTML - Етикети"
3669
3670#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:97
3671msgid "HTML root element"
3672msgstr "HTML root element"
3673
3674#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:98
3675msgid "HTML version"
3676msgstr "Версия на HTML"
3677
3678#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:99
3679msgid "HTTP header name"
3680msgstr "HTTP header name"
3681
3682#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:100
3683msgid "Header cell ID's"
3684msgstr "Header cell ID's"
3685
3686#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:101
3687msgid "Heading"
3688msgstr "Глава"
3689
3690#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:102
3691msgid "Heading 1"
3692msgstr "Поразделение 1"
3693
3694#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:103
3695msgid "Heading 2"
3696msgstr "Подразделение 2"
3697
3698#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:104
3699msgid "Heading 3"
3700msgstr "Подразделение 3"
3701
3702#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:105
3703msgid "Heading 4"
3704msgstr "Подразделение 4"
3705
3706#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:106
3707msgid "Heading 5"
3708msgstr "Подразделение 5"
3709
3710#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:107
3711msgid "Heading 6"
3712msgstr "Подразделение 6"
3713
3714#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:108
3715msgid "Height"
3716msgstr "Височина"
3717
3718#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:109
3719msgid "Horizontal rule"
3720msgstr "Хоризонтално правило"
3721
3722#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:110
3723msgid "Horizontal space"
3724msgstr "Horizontal space"
3725
3726#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:111
3727msgid "I18N BiDi over-ride"
3728msgstr "I18N BiDi over-ride"
3729
3730#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:112
3731msgid "Image"
3732msgstr "Изображение"
3733
3734#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:113
3735msgid "Image map"
3736msgstr "Разграфено изображение"
3737
3738#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:114
3739msgid "Image map area"
3740msgstr "Район на разграфеното изображение"
3741
3742#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:115
3743msgid "Image map name"
3744msgstr "Име на разграфеното изображение"
3745
3746#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:116
3747msgid "Image source"
3748msgstr "Източник на изображението"
3749
3750#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:117
3751msgid "Inline frame"
3752msgstr "Вътрешна рамка"
3753
3754#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:118
3755msgid "Inline layer"
3756msgstr "Inline layer"
3757
3758#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:119
3759msgid "Inserted text"
3760msgstr "Вмъкнат текст"
3761
3762#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:120
3763msgid "Instance definition"
3764msgstr "Instance definition"
3765
3766#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:121
3767msgid "Italic text"
3768msgstr "Наклонен текст"
3769
3770#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:122
3771msgid "Java applet"
3772msgstr "Java аплет"
3773
3774#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:123
3775msgid "Label"
3776msgstr "Етикет"
3777
3778#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:124
3779msgid "Language code"
3780msgstr "Езиков код"
3781
3782#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:125
3783msgid "Large text style"
3784msgstr "Едър текст"
3785
3786#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:126
3787msgid "Layer"
3788msgstr "Слой"
3789
3790#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:127
3791msgid "Link color"
3792msgstr "Цвят на препратката"
3793
3794#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:128
3795msgid "List item"
3796msgstr "Елемент от списък"
3797
3798#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:129
3799msgid "List of MIME types for file upload"
3800msgstr "Списък с MIME типове за качване на файлове"
3801
3802#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:130
3803msgid "List of supported character sets"
3804msgstr "Списък с поддържаните кодирания на знаци"
3805
3806#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:131
3807msgid "Listing"
3808msgstr "Listing"
3809
3810#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:132
3811msgid "Local change to font"
3812msgstr "Локална промяна на шрифта"
3813
3814#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:133
3815msgid "Long description link"
3816msgstr "Връзка с дълго описание"
3817
3818#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:134
3819msgid "Long quotation"
3820msgstr "Дълъг цитат"
3821
3822#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:135
3823msgid "Mail link"
3824msgstr "Препратка към ел. поща"
3825
3826#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:136
3827msgid "Margin pixel height"
3828msgstr "Височина на границата в пиксели"
3829
3830#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:137
3831msgid "Margin pixel width"
3832msgstr "Ширина на границата в пиксели"
3833
3834#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:138
3835msgid "Marquee"
3836msgstr "Marquee"
3837
3838#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:139
3839msgid "Maximum length of text field"
3840msgstr "Максимална дължина на текстово поле"
3841
3842#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:140
3843msgid "Media-independent link"
3844msgstr "Media-independent link"
3845
3846#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:141
3847msgid "Menu list"
3848msgstr "Menu list"
3849
3850#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:142
3851msgid "Multi-line text field"
3852msgstr "Текстово поле с много редове"
3853
3854#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:143
3855msgid "Multicolumn"
3856msgstr "Многоколонно"
3857
3858#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:144
3859msgid "Multiple"
3860msgstr "Множество"
3861
3862#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:145
3863msgid "Name"
3864msgstr "Име"
3865
3866#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:146
3867msgid "Named property value"
3868msgstr "Именувана стойност на свойство"
3869
3870#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:147
3871msgid "Next ID"
3872msgstr "Следващо ID"
3873
3874#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:148
3875msgid "No URI"
3876msgstr "Без адрес"
3877
3878#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:149
3879msgid "No embedded objects"
3880msgstr "Няма вградени обекти"
3881
3882#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:150
3883msgid "No frames"
3884msgstr "Без рамки"
3885
3886#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:151
3887msgid "No layers"
3888msgstr "Няма слоеве"
3889
3890#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:152
3891msgid "No line break"
3892msgstr "Няма нов ред"
3893
3894#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:153
3895msgid "No resize"
3896msgstr "Без оразмеряване"
3897
3898#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:154
3899msgid "No script"
3900msgstr "Няма скрипт"
3901
3902#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:155
3903msgid "No shade"
3904msgstr "Няма сянка"
3905
3906#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:156
3907msgid "No word wrap"
3908msgstr "Без обвиване на текста"
3909
3910#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:157
3911msgid "Note"
3912msgstr "Бележка"
3913
3914#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:158
3915msgid "Object applet file"
3916msgstr "Object applet file"
3917
3918#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:159
3919msgid "Object data reference"
3920msgstr "Object data reference"
3921
3922#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:160
3923msgid "Offset for alignment character"
3924msgstr "Offset for alignment character"
3925
3926#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:161
3927msgid "OnBlur event"
3928msgstr "OnBlur event"
3929
3930#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:162
3931msgid "OnChange event"
3932msgstr "Събитие при промяна"
3933
3934#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:163
3935msgid "OnClick event"
3936msgstr "Събитието при кликване"
3937
3938#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:164
3939msgid "OnDblClick event"
3940msgstr "OnDblClick event"
3941
3942#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:165
3943msgid "OnFocus event"
3944msgstr "Събитето „На фокус“"
3945
3946#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:166
3947msgid "OnKeyDown event"
3948msgstr "OnKeyDown event"
3949
3950#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:167
3951msgid "OnKeyPress event"
3952msgstr "OnKeyPress event"
3953
3954#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:168
3955msgid "OnKeyUp event"
3956msgstr "OnKeyUp event"
3957
3958#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:169
3959msgid "OnLoad event"
3960msgstr "Събитието „При зареждане“"
3961
3962#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:170
3963msgid "OnMouseDown event"
3964msgstr "OnMouseDown event"
3965
3966#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:171
3967msgid "OnMouseMove event"
3968msgstr "Събитието „При движение на мишката“"
3969
3970#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:172
3971msgid "OnMouseOut event"
3972msgstr "OnMouseOut event"
3973
3974#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:173
3975msgid "OnMouseOver event"
3976msgstr "OnMouseOver event"
3977
3978#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:174
3979msgid "OnMouseUp event"
3980msgstr "OnMouseUp event"
3981
3982#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:175
3983msgid "OnReset event"
3984msgstr "OnReset event"
3985
3986#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:176
3987msgid "OnSelect event"
3988msgstr "Събитието при избиране"
3989
3990#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:177
3991msgid "OnSubmit event"
3992msgstr "OnSubmit event"
3993
3994#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:178
3995msgid "OnUnload event"
3996msgstr "OnUnload event"
3997
3998#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:179
3999msgid "Option group"
4000msgstr "Option group"
4001
4002#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:180
4003msgid "Option selector"
4004msgstr "Избор на опция"
4005
4006#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:181
4007msgid "Ordered list"
4008msgstr "Подреден списък"
4009
4010#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:182
4011msgid "Output media"
4012msgstr "Output media"
4013
4014#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:183
4015msgid "Paragraph"
4016msgstr "Параграф"
4017
4018#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:184
4019msgid "Paragraph class"
4020msgstr "Параграфен клас"
4021
4022#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:185
4023msgid "Paragraph style"
4024msgstr "Стил на параграф"
4025
4026#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:186
4027msgid "Preformatted listing"
4028msgstr "Preformatted listing"
4029
4030#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:187
4031msgid "Preformatted text"
4032msgstr "Преформатиран текст"
4033
4034#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:188
4035msgid "Profile metainfo dictionary"
4036msgstr "Profile metainfo dictionary"
4037
4038#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:189
4039msgid "Prompt message"
4040msgstr "Prompt message"
4041
4042#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:190
4043msgid "Push button"
4044msgstr "Бутон"
4045
4046#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:191
4047msgid "Quote"
4048msgstr "Цитат"
4049
4050#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:192
4051msgid "Range"
4052msgstr "Диапазон"
4053
4054#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:193
4055msgid "ReadOnly text and password"
4056msgstr "Текст и парола само за четене"
4057
4058#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:194
4059msgid "Reduced spacing"
4060msgstr "Reduced spacing"
4061
4062#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:195
4063msgid "Reverse link"
4064msgstr "Обратна връзка"
4065
4066#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:196
4067msgid "Root"
4068msgstr "Root"
4069
4070#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:197
4071msgid "Rows"
4072msgstr "Редове"
4073
4074#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:198
4075msgid "Rulings between rows and columns"
4076msgstr "Rulings между редове и колони"
4077
4078#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:199
4079msgid "Sample program output, scripts"
4080msgstr "Примерен изход на програмата, скриптове"
4081
4082#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:200
4083msgid "Scope covered by header cells"
4084msgstr "Обхват, покриващ от колонтитулните клетки"
4085
4086#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:201
4087msgid "Script language name"
4088msgstr "Име на скрипт езика"
4089
4090#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:202
4091msgid "Script statments"
4092msgstr "Script statments"
4093
4094#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:203
4095msgid "Scrollbar"
4096msgstr "Лента за скролиране"
4097
4098#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:204
4099msgid "Selectable option"
4100msgstr "Опция с възможност за избор"
4101
4102#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:205
4103msgid "Selected"
4104msgstr "Избрано"
4105
4106#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:206
4107msgid "Server-side image map"
4108msgstr "Server-side image map"
4109
4110#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:207
4111msgid "Shape"
4112msgstr "Форма"
4113
4114#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:208
4115msgid "Short inline quotation"
4116msgstr "Short inline quotation"
4117
4118#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:209
4119msgid "Single line prompt"
4120msgstr "Single line prompt"
4121
4122#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:210
4123msgid "Size"
4124msgstr "Размер"
4125
4126#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:211
4127msgid "Small text style"
4128msgstr "Малък текст"
4129
4130#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:212
4131msgid "Soft line break"
4132msgstr "Soft line break"
4133
4134#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:213
4135msgid "Sound"
4136msgstr "Звук"
4137
4138#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:214
4139msgid "Source"
4140msgstr "Източник"
4141
4142#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:215
4143msgid "Space"
4144msgstr "Интервал"
4145
4146#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:216
4147msgid "Space separated archive list"
4148msgstr "Space separated archive list"
4149
4150#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:217
4151msgid "Spacer"
4152msgstr "Отстояние"
4153
4154#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:218
4155msgid "Spacing between cells"
4156msgstr "Разстояние между клетките"
4157
4158#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:219
4159msgid "Spacing within cells"
4160msgstr "Разстоянието между клетките"
4161
4162#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:220
4163msgid "Span"
4164msgstr "Span"
4165
4166#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:221
4167msgid "Square root"
4168msgstr "Корен квадратен"
4169
4170#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:222
4171msgid "Standby load msg"
4172msgstr "Съобщение при изчакване за зареждане"
4173
4174#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:223
4175msgid "Starting sequence number"
4176msgstr "Начално число на поредицата"
4177
4178#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:224
4179msgid "Strike-through text"
4180msgstr "Зачеркнат текстов стил"
4181
4182#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:225
4183msgid "Strike-through text style"
4184msgstr "Зачертан текстов стил"
4185
4186#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:226
4187msgid "Strong emphasis"
4188msgstr "Силна емфатичност"
4189
4190#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:227
4191msgid "Style info"
4192msgstr "Информация за стила"
4193
4194#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:228
4195msgid "Subscript"
4196msgstr "Subscript"
4197
4198#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:229
4199msgid "Superscript"
4200msgstr "Superscript"
4201
4202#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:230
4203msgid "Tab order position"
4204msgstr "Tab order position"
4205
4206#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:231
4207msgid "Table"
4208msgstr "Таблица"
4209
4210#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:232
4211msgid "Table body"
4212msgstr "Тяло на таблица"
4213
4214#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:233
4215msgid "Table caption"
4216msgstr "Заглавие на таблицата"
4217
4218#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:234
4219msgid "Table column group properties"
4220msgstr "Table column group properties"
4221
4222#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:235
4223msgid "Table column properties"
4224msgstr "Настройки на колоните на таблица"
4225
4226#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:236
4227msgid "Table data cell"
4228msgstr "Таблична клетка с информация"
4229
4230#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:237
4231msgid "Table footer"
4232msgstr "Колонтитул на таблица"
4233
4234#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:238
4235msgid "Table header"
4236msgstr "Горен колонтитул на таблицата"
4237
4238#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:239
4239msgid "Table header cell"
4240msgstr "Клетка с колонтитул на таблицата"
4241
4242#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:240
4243msgid "Table row"
4244msgstr "Ред на таблица"
4245
4246#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:241
4247msgid "Table summary"
4248msgstr "Обобщение на таблицата"
4249
4250#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:242
4251msgid "Target - Blank"
4252msgstr "Цел - Нов празен прозорец"
4253
4254#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:243
4255msgid "Target - Parent"
4256msgstr "Target - Parent"
4257
4258#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:244
4259msgid "Target - Self"
4260msgstr "Цел - Същият прозорец"
4261
4262#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:245
4263msgid "Target - Top"
4264msgstr "Цел - Горен прозорец"
4265
4266#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:246
4267msgid "Teletype or monospace text style"
4268msgstr "Teletype or monospace text style"
4269
4270#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:247
4271msgid "Text"
4272msgstr "Текст"
4273
4274#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:248
4275msgid "Text color"
4276msgstr "Цвят на текста"
4277
4278#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:249
4279msgid "Text entered by user"
4280msgstr "Текст въведен от потребителя"
4281
4282#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:250
4283msgid "Title"
4284msgstr "Заглавие"
4285
4286#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:251
4287msgid "Topmargin in pixels"
4288msgstr "Горната граница в пиксели"
4289
4290#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:252
4291msgid "URL"
4292msgstr "URL"
4293
4294#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:253
4295msgid "Underlined text style"
4296msgstr "Подчертан текстов стил"
4297
4298#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:254
4299msgid "Unordered list"
4300msgstr "Неподреден списък"
4301
4302#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:255
4303msgid "Use image map"
4304msgstr "Използване на разграфено изображение"
4305
4306#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:256
4307msgid "Value"
4308msgstr "Стойност"
4309
4310#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:257
4311msgid "Value interpretation"
4312msgstr "Интерпретация на стойности"
4313
4314#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:258
4315msgid "Variable or program argument"
4316msgstr "Аргумент на променлива или програма"
4317
4318#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:259
4319msgid "Vertical cell alignment"
4320msgstr "Вертикално подравняване на клетките"
4321
4322#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:260
4323msgid "Vertical space"
4324msgstr "Вертикално пространство"
4325
4326#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:261
4327msgid "Visited link color"
4328msgstr "Цвят на посетените препратки"
4329
4330#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:262
4331msgid "Width"
4332msgstr "Ширина"
4333
4334#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:1
4335msgid "Bibliography (cite)"
4336msgstr "Библиография (цитат)"
4337
4338#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:2
4339msgid "Bibliography (item)"
4340msgstr "Библиография (елемент)"
4341
4342#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:3
4343msgid "Bibliography (shortcite)"
4344msgstr "Библиография (кратък цитат)"
4345
4346#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:4
4347msgid "Bibliography (thebibliography)"
4348msgstr "Библиография (библиографията)"
4349
4350#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:5
4351msgid "Brackets ()"
4352msgstr "Кръгли скоби „(“ „)“"
4353
4354#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:6
4355msgid "Brackets <>"
4356msgstr "Счупени скоби „<“ „>“"
4357
4358#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:7
4359msgid "Brackets []"
4360msgstr "Квадратни скоби „[“ „]“"
4361
4362#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:8
4363msgid "Brackets {}"
4364msgstr "Фигурни скоби „{“ „}“"
4365
4366#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:10
4367msgid "File input"
4368msgstr "Въвеждане на файл"
4369
4370#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:11
4371msgid "Footnote"
4372msgstr "Бележка под линия"
4373
4374#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:12
4375msgid "Function cosin"
4376msgstr "Косинус"
4377
4378#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:13
4379msgid "Function e^"
4380msgstr "Фунцкията e^"
4381
4382#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:14
4383msgid "Function exp"
4384msgstr "Function exp"
4385
4386#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:15
4387msgid "Function log"
4388msgstr "Функция „логаритъм“"
4389
4390#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:16
4391msgid "Function log10"
4392msgstr "Функция „десетичен логаритъм“"
4393
4394#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:17
4395msgid "Function sine"
4396msgstr "Function sine"
4397
4398#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:18
4399msgid "Greek alpha"
4400msgstr "Гръцката буква алфа"
4401
4402#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:19
4403msgid "Greek beta"
4404msgstr "Гръцката буква бета"
4405
4406#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:20
4407msgid "Greek epsilon"
4408msgstr "Гръцката буква епсилон"
4409
4410#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:21
4411msgid "Greek gamma"
4412msgstr "Гръцката буква гама"
4413
4414#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:22
4415msgid "Greek lambda"
4416msgstr "Гръцката буква ламбда"
4417
4418#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:23
4419msgid "Greek rho"
4420msgstr "Гръцката буква ро"
4421
4422#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:24
4423msgid "Greek tau"
4424msgstr "Гръцката буква тау"
4425
4426#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:25
4427msgid "Header 0 (chapter)"
4428msgstr "Подразделение 0 (глава)"
4429
4430#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:26
4431msgid "Header 0 (chapter*)"
4432msgstr "Подразделение 0 (глава*)"
4433
4434#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:27
4435msgid "Header 1 (section)"
4436msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава)"
4437
4438#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:28
4439msgid "Header 1 (section*)"
4440msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава*)"
4441
4442#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:29
4443msgid "Header 2 (subsection)"
4444msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава)"
4445
4446#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:30
4447msgid "Header 2 (subsection*)"
4448msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава*)"
4449
4450#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:31
4451msgid "Header 3 (subsubsection)"
4452msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава)"
4453
4454#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:32
4455msgid "Header 3 (subsubsection*)"
4456msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава*)"
4457
4458#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:33
4459msgid "Header 4 (paragraph)"
4460msgstr "Подразделение 4 (параграф)"
4461
4462#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:34
4463msgid "Header appendix"
4464msgstr "Заглавие на притурка"
4465
4466#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:35
4467msgid "Item"
4468msgstr "Елемент"
4469
4470#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:36
4471msgid "Item with label"
4472msgstr "Елемент с етикет"
4473
4474#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:37
4475msgid "Latex - Tags"
4476msgstr "Latex - Етикети"
4477
4478#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:38
4479msgid "List description"
4480msgstr "Описание на списъка"
4481
4482#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:39
4483msgid "List enumerate"
4484msgstr "Номериран списък"
4485
4486#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:40
4487msgid "List itemize"
4488msgstr "List itemize"
4489
4490#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:41
4491msgid "Maths (display)"
4492msgstr "Maths (display)"
4493
4494#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:42
4495msgid "Maths (inline)"
4496msgstr "Maths (inline)"
4497
4498#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:43
4499msgid "Operator fraction"
4500msgstr "Дроб"
4501
4502#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:44
4503msgid "Operator integral (display)"
4504msgstr "Интеграл"
4505
4506#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:45
4507msgid "Operator integral (inline)"
4508msgstr "Operator integral (inline)"
4509
4510#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:46
4511msgid "Operator sum (display)"
4512msgstr "Operator sum (display)"
4513
4514#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:47
4515msgid "Operator sum (inline)"
4516msgstr "Operator sum (inline)"
4517
4518#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:48
4519msgid "Reference label"
4520msgstr "Reference label"
4521
4522#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:49
4523msgid "Reference ref"
4524msgstr "Reference ref"
4525
4526#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:50
4527msgid "Symbol <<"
4528msgstr "Знакът „«“"
4529
4530#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:51
4531msgid "Symbol <="
4532msgstr "Знакът „<=“"
4533
4534#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:52
4535msgid "Symbol >="
4536msgstr "Знакът „>=“"
4537
4538#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:53
4539msgid "Symbol >>"
4540msgstr "Знакът „»“"
4541
4542#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:54
4543msgid "Symbol and"
4544msgstr "Знакът „И“"
4545
4546#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:55
4547msgid "Symbol const"
4548msgstr "Знакът const"
4549
4550#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:56
4551msgid "Symbol d-by-dt"
4552msgstr "Знакът d-by-dt"
4553
4554#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:57
4555msgid "Symbol d-by-dt-partial"
4556msgstr "Знакът d-by-dt-partial"
4557
4558#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:58
4559msgid "Symbol d2-by-dt2-partial"
4560msgstr "Занкът d2-by-dt2-partial"
4561
4562#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:59
4563msgid "Symbol dagger"
4564msgstr "Знакът dagger"
4565
4566#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:60
4567msgid "Symbol equiv"
4568msgstr "Знакът equiv"
4569
4570#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:61
4571msgid "Symbol hyphen --"
4572msgstr "Знакът hyphen --"
4573
4574#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:62
4575msgid "Symbol hyphen ---"
4576msgstr "Знакът hyphen ---"
4577
4578#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:63
4579msgid "Symbol infinity"
4580msgstr "Знакът infinity"
4581
4582#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:64
4583msgid "Symbol mathspace ,"
4584msgstr "Знакът mathspace ,"
4585
4586#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:65
4587msgid "Symbol mathspace ."
4588msgstr "Знакът mathspace ."
4589
4590#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:66
4591msgid "Symbol mathspace _"
4592msgstr "Знакът mathspace _"
4593
4594#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:67
4595msgid "Symbol mathspace __"
4596msgstr "Знакът mathspace __"
4597
4598#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:68
4599msgid "Symbol simeq"
4600msgstr "Знакът simeq"
4601
4602#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:69
4603msgid "Symbol star"
4604msgstr "Знакът звезда"
4605
4606#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:70
4607msgid "Typeface bold"
4608msgstr "Удебелено"
4609
4610#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:71
4611msgid "Typeface italic"
4612msgstr "Наклонено"
4613
4614#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:72
4615msgid "Typeface slanted"
4616msgstr "Зачеркнато"
4617
4618#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:73
4619msgid "Typeface type"
4620msgstr "Typeface type"
4621
4622#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:74
4623msgid "Unbreakable text"
4624msgstr "Неразделим текст"
4625
4626#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:1
4627msgid ""
4628"Provides a method to easily insert into a document commonly used tags/"
4629"strings without having to type them."
4630msgstr ""
4631"Предоставя метод за лесно вкарване в документа на често използвани етикети/"
4632"низове без нужда да се въвеждат отново."
4633
4634#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:2
4635msgid "Tag list"
4636msgstr "Списък с етикети"
4637
4638#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:1
4639msgid "XSLT - Axes"
4640msgstr "XSLT - Axes"
4641
4642#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:2
4643msgid "XSLT - Elements"
4644msgstr "XSLT - Елементи"
4645
4646#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:3
4647msgid "XSLT - Functions"
4648msgstr "XSLT - Функции"
4649
4650#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:4
4651msgid "ancestor"
4652msgstr "ancestor"
4653
4654#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:5
4655msgid "ancestor-or-self"
4656msgstr "ancestor-or-self"
4657
4658#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:6
4659msgid "attribute"
4660msgstr "атрибут"
4661
4662#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:7
4663msgid "child"
4664msgstr "child"
4665
4666#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:8
4667msgid "descendant"
4668msgstr "descendant"
4669
4670#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:9
4671msgid "descendant-or-self"
4672msgstr "descendant-or-self"
4673
4674#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:10
4675msgid "following"
4676msgstr "следващ"
4677
4678#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:11
4679msgid "following-sibling"
4680msgstr "following-sibling"
4681
4682#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:12
4683msgid "namespace"
4684msgstr "namespace"
4685
4686#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:13
4687msgid "parent"
4688msgstr "parent"
4689
4690#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:14
4691msgid "preceding"
4692msgstr "preceding"
4693
4694#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:15
4695msgid "preceding-sibling"
4696msgstr "preceding-sibling"
4697
4698#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:16
4699msgid "self"
4700msgstr "self"
4701
4702#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:183
4703msgid "In_sert Date and Time..."
4704msgstr "В_мъкване на дата/време..."
4705
4706#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:185
4707msgid "Insert current date and time at the cursor position"
4708msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
4709
4710#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:628
4711msgid "Available formats"
4712msgstr "Налични формати"
4713
4714#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:806
4715msgid "Configure insert date/time plugin..."
4716msgstr "Настройване на приставката дата/време..."
4717
4718#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:1
4719msgid "Insert Date/Time"
4720msgstr "Вмъкване дата/време"
4721
4722#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:2
4723msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
4724msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
4725
4726#: ../plugins/time/time.glade2.h:3
4727msgid "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
4728msgstr "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
4729
4730#: ../plugins/time/time.glade2.h:4
4731msgid "<span weight=\"bold\"> When inserting date/time...</span>"
4732msgstr "<span weight=\"bold\"> При вмъкване на дата/време...</span>"
4733
4734#: ../plugins/time/time.glade2.h:5
4735msgid "Configure date/time plugin"
4736msgstr "Настройка на приставката дата/време"
4737
4738#: ../plugins/time/time.glade2.h:6
4739msgid "Insert Date and Time"
4740msgstr "Вмъкване на дата/време"
4741
4742#: ../plugins/time/time.glade2.h:7
4743msgid "Use the _selected format"
4744msgstr "Използване на _избрания формат"
4745
4746#: ../plugins/time/time.glade2.h:8
4747msgid "_Insert"
4748msgstr "_Вмъкване"
4749
4750#: ../plugins/time/time.glade2.h:9
4751msgid "_Prompt for a format"
4752msgstr "_Посочване на формат"
4753
4754#: ../plugins/time/time.glade2.h:10
4755msgid "_Use custom format"
4756msgstr "_Използване на потребителски формат"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.