source: desktop/gedit.HEAD.bg.po @ 562

Last change on this file since 562 was 562, checked in by zbrox, 16 years ago

Множество малки обновления...

File size: 155.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gedit for GNOME 2.
2# Copyright (C) 2002, 2003 Evgeni Boevski.
3# Copyright (C) 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation
4# This file is distributed under the same license as the gedit package.
5# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2003.
6# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
7# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org> 2004. 2005
8#
9#
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: gedit HEAD\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15"POT-Creation-Date: 2006-02-28 06:30+0100\n"
16"PO-Revision-Date: 2006-02-28 11:45+0200\n"
17"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
18"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
19"MIME-Version: 1.0\n"
20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
23
24#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
25msgid "Edit text files"
26msgstr "Редактиране на текстови файлове"
27
28#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit.c:404
29msgid "Text Editor"
30msgstr "Текстов редактор"
31
32#: ../data/gedit.schemas.in.h:1
33msgid ""
34"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
35"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
36msgstr ""
37"Шрифт избран от потребителя, който ще бъде използван за текстовата област. "
38"Има ефект само при изключена опция „Използване на шрифта по подразбиране“."
39
40#: ../data/gedit.schemas.in.h:2
41msgid "Active plugins"
42msgstr "Активни приставки"
43
44#: ../data/gedit.schemas.in.h:3
45msgid "Auto Detected Encodings"
46msgstr "Автоматично откриване на кодирането на знаците"
47
48#: ../data/gedit.schemas.in.h:4
49msgid "Auto Save"
50msgstr "Автоматично запазване"
51
52#: ../data/gedit.schemas.in.h:5
53msgid "Auto Save Interval"
54msgstr "Интервал за автоматично запазване"
55
56#: ../data/gedit.schemas.in.h:6
57msgid "Auto indent"
58msgstr "Автоматичен отстъп"
59
60#: ../data/gedit.schemas.in.h:7
61msgid "Background Color"
62msgstr "Цвят на фона"
63
64#: ../data/gedit.schemas.in.h:8
65msgid ""
66"Background color for selected text in the editing area. This will only take "
67"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
68msgstr ""
69"Цвета на фона за избран текст в текстовата област. Има ефект само при "
70"изключена опция „Използване на стандартните цветове“."
71
72#: ../data/gedit.schemas.in.h:9
73msgid ""
74"Background color for unselected text in the editing area. This will only "
75"take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
76msgstr ""
77"Цвета на фона за неизбран текст в текстовата област. Има ефект само при "
78"изключена опция „Използване на стандартните цветове“."
79
80#: ../data/gedit.schemas.in.h:10
81msgid "Backup Copy Extension"
82msgstr "Разширение на резервните копия"
83
84#: ../data/gedit.schemas.in.h:11
85msgid "Body Font for Printing"
86msgstr "Шрифт на текста в тялото на документа при печат"
87
88#: ../data/gedit.schemas.in.h:12
89msgid "Bottom Panel is Visible"
90msgstr "Долния панел е видим."
91
92#: ../data/gedit.schemas.in.h:13
93msgid "Create Backup Copies"
94msgstr "Създаване на резервни копия"
95
96#: ../data/gedit.schemas.in.h:14
97msgid "Display Line Numbers"
98msgstr "Показване на номера на редовете"
99
100#: ../data/gedit.schemas.in.h:15
101msgid "Display Right Margin"
102msgstr "Показване на дясната граница"
103
104#: ../data/gedit.schemas.in.h:16
105msgid "Editor Font"
106msgstr "Шрифт на редкатора"
107
108#: ../data/gedit.schemas.in.h:17
109msgid "Enable Search Highlighting"
110msgstr "Включване на отбелязването при търсене"
111
112#: ../data/gedit.schemas.in.h:18
113msgid "Enable Syntax Highlighting"
114msgstr "Включване на отбелязването на синтаксиса"
115
116#: ../data/gedit.schemas.in.h:19
117msgid "Encodings shown in menu"
118msgstr "Кодирания на знаци, показвани в менюто"
119
120#: ../data/gedit.schemas.in.h:20
121msgid ""
122"Extension or suffix to use for backup file names. This will only take effect "
123"if the \"Create Backup Copies\" option is turned on."
124msgstr ""
125"Файлово разширение, което да се използва при създаването на резервни копия. "
126"Има ефект само при включена опция „Създаване на резервни копия“."
127
128#: ../data/gedit.schemas.in.h:21
129msgid ""
130"Foreground color for selected text in the editing area. This will only take "
131"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
132msgstr ""
133"Цвета на избран текст в текстовата област. Има ефект само при изключена "
134"опция „Използване само на стандартните цветове“."
135
136#: ../data/gedit.schemas.in.h:22
137msgid ""
138"Foreground color for the unselected text in the editing area. This will only "
139"take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
140msgstr ""
141"Цвета на неизбран текст в текстовата област. Има ефект само при изключена "
142"опция „Използване само на стандартните цветове“."
143
144#: ../data/gedit.schemas.in.h:23
145msgid "Header Font for Printing"
146msgstr "Шрифт на колонтитула при печат"
147
148#: ../data/gedit.schemas.in.h:24
149msgid "Highlight Current Line"
150msgstr "Осветяване на текущия ред"
151
152#: ../data/gedit.schemas.in.h:25
153msgid "Highlight Matching Bracket"
154msgstr "Осветяване на съответстващите скоби"
155
156#: ../data/gedit.schemas.in.h:26
157msgid ""
158"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
159"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
160"lines."
161msgstr ""
162"Ако тази стойност е 0, при печат на документ няма да бъдат разпечатани "
163"номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
164
165#: ../data/gedit.schemas.in.h:27
166msgid "Insert spaces"
167msgstr "Вмъкване на интервали"
168
169#: ../data/gedit.schemas.in.h:28
170msgid "Line Number Font for Printing"
171msgstr "Шрифт на номера на ред при печат"
172
173#: ../data/gedit.schemas.in.h:29
174msgid "Line Wrapping Mode"
175msgstr "Режим с пренасяне"
176
177#: ../data/gedit.schemas.in.h:30
178msgid ""
179"List of VFS schemes gedit supports in write mode. The 'file' scheme is "
180"writable by default."
181msgstr ""
182"Списък със схеми на VFS, които gedit поддържа с възможност за запис. По "
183"подразбиране схемата „file“ позволява запис."
184
185#: ../data/gedit.schemas.in.h:31
186msgid ""
187"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
188"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
189msgstr ""
190"Списък на активните приставки. Съдържа „местоположението“ на активните "
191"приставки. Погледнете файлът .gedit-plugin, за да намерите "
192"„местоположението“ на дадена приставка."
193
194#: ../data/gedit.schemas.in.h:32
195msgid ""
196"List of encodings shown in Character Coding menu in open/save file selector. "
197"Only recognized encodings are used."
198msgstr ""
199"Списък с кодирания на знаци, показани в меню „Кодиране на знаците“ в "
200"прозореца за отваряне или запазване на файл. Използват се само познати "
201"кодирания на знаци."
202
203#: ../data/gedit.schemas.in.h:33
204msgid "Max Number of Undo Actions"
205msgstr "Максимален брой връщания назад"
206
207#: ../data/gedit.schemas.in.h:34
208msgid "Maximum Recent Files"
209msgstr "Максимален брой скоро използвани файлове"
210
211#: ../data/gedit.schemas.in.h:35
212msgid ""
213"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
214"\" for unlimited number of actions."
215msgstr ""
216"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
217"отново. Използвайте „-1“ за безброй действия."
218
219#: ../data/gedit.schemas.in.h:36
220msgid ""
221"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
222"\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
223msgstr ""
224"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
225"отново. Използвайте „-1“ за неограничен брой действия. Ненужно от 2.21.0 "
226"нататък"
227
228#. Translators: This is the Editor Font.
229#. This is a Pango font
230#: ../data/gedit.schemas.in.h:39
231msgid "Monospace 12"
232msgstr "Monospace 12"
233
234#. Translators: This is the Body font for printing.
235#. This is a Pango font.
236#: ../data/gedit.schemas.in.h:42
237msgid "Monospace 9"
238msgstr "Monospace 12"
239
240#. Translators: This is the Body font for printing.
241#. This is a gnome-print font name and is replaced by
242#. print_font_body_pango.
243#: ../data/gedit.schemas.in.h:46
244msgid "Monospace Regular 9"
245msgstr "Monospace Regular 9"
246
247#: ../data/gedit.schemas.in.h:47
248msgid ""
249"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
250"This will only take effect if the \"Auto Save\" option is turned on."
251msgstr ""
252"Брой минути след които gedit ще запише автоматично, променените файлове. Има "
253"ефект само при включена опция „Автоматично запазване“."
254
255#: ../data/gedit.schemas.in.h:48
256msgid "Print Header"
257msgstr "Горен колонтитул на страницата"
258
259#: ../data/gedit.schemas.in.h:49
260msgid "Print Line Numbers"
261msgstr "Печатане на номера на редове"
262
263#: ../data/gedit.schemas.in.h:50
264msgid "Print Syntax Highlighting"
265msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
266
267#: ../data/gedit.schemas.in.h:51
268msgid "Printing Line Wrapping Mode"
269msgstr "Режим с пренасяне при печат"
270
271#: ../data/gedit.schemas.in.h:52
272msgid "Restore Previous Cursor Position"
273msgstr "Възстановяване на предишната позиция на курсора"
274
275#: ../data/gedit.schemas.in.h:53
276msgid "Right Margin Position"
277msgstr "Позиция на дясната граница"
278
279#. Translators: This is the Header font for printing.
280#. This is a Pango font.
281#: ../data/gedit.schemas.in.h:56
282msgid "Sans 11"
283msgstr "Sans 11"
284
285#. Translators: This is the Line Number font for printing.
286#. This is a Pango font.
287#: ../data/gedit.schemas.in.h:59
288msgid "Sans 8"
289msgstr "Sans 8"
290
291#. Translators: This is the Header font for printing.
292#. This is a gnome-print font name and replaced by
293#. print_font_header_pango.
294#: ../data/gedit.schemas.in.h:63
295msgid "Sans Regular 11"
296msgstr "Sans Regular 11"
297
298#. Translators: This is the Line Number font for printing.
299#. This is a gnome-print font name and replaced by
300#. print_font_numbers_pango.
301#: ../data/gedit.schemas.in.h:67
302msgid "Sans Regular 8"
303msgstr "Sans Regular 8"
304
305#: ../data/gedit.schemas.in.h:68
306msgid "Selected Text Color"
307msgstr "Цвят на избрания текст"
308
309#: ../data/gedit.schemas.in.h:69
310msgid "Selection Color"
311msgstr "Цвят на избраното"
312
313#: ../data/gedit.schemas.in.h:70
314msgid "Side Pane is Visible"
315msgstr "Страничният панел е видим."
316
317#: ../data/gedit.schemas.in.h:71
318msgid ""
319"Sorted list of encodings used by gedit for auto-detecting the encoding of a "
320"file. \"CURRENT\" is the current locale encoding. Only recognized encodings "
321"are used."
322msgstr ""
323"Подреден списък с кодиранията на знаците, използвани от gedit за автоматично "
324"откриване на кодирането на файл. „ТЕКУЩО“ е текущото кодиране на локала. "
325"Използват се само познати кодирания на знаци."
326
327#: ../data/gedit.schemas.in.h:72
328msgid ""
329"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for no "
330"wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
331"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
332"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
333"here."
334msgstr ""
335"Указване как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте "
336"„GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос на границите "
337"на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте предвид, че "
338"стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са "
339"изписани точно, както ги виждате тук."
340
341#: ../data/gedit.schemas.in.h:73
342msgid ""
343"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"GTK_WRAP_NONE\" "
344"for no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
345"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
346"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
347"here."
348msgstr ""
349"Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редкатиране. "
350"Използвайте „GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос "
351"на границите на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте "
352"предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се "
353"уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
354
355#: ../data/gedit.schemas.in.h:74
356msgid ""
357"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
358msgstr ""
359"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
360
361#: ../data/gedit.schemas.in.h:75
362msgid ""
363"Specifies the font to use for a document's body when printing documents. "
364"This is a gnome-print font name and replaced by print_font_body_pango."
365msgstr ""
366"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат. "
367"Това е име на шрифт от gnome-print и е заменен от print_font_body_pango."
368
369#: ../data/gedit.schemas.in.h:76
370msgid ""
371"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
372"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
373msgstr ""
374"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
375"Има ефект само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от "
376"нула."
377
378#: ../data/gedit.schemas.in.h:77
379msgid ""
380"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
381"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero. This is a "
382"gnome-print font name and replaced by print_font_numbers_pango."
383msgstr ""
384"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
385"Има ефект само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от "
386"нула. Това е име на фонт от gnome-print и е заменен от "
387"print_font_numbers_pango."
388
389#: ../data/gedit.schemas.in.h:78
390msgid ""
391"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
392"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
393msgstr ""
394"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат.Има ефект "
395"само при включена опция „Печатане на горен колонтитул“."
396
397#: ../data/gedit.schemas.in.h:79
398msgid ""
399"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
400"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on. This is a "
401"gnome-print font name and replaced by print_font_header_pango."
402msgstr ""
403"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Има ефект "
404"само при включена опция „Печатане на горен колонтитул“. Това е име на фонт "
405"от gnome-print и е заменен от print_font_header_pango."
406
407#: ../data/gedit.schemas.in.h:80
408msgid ""
409"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
410"in the \"Recent Files\" submenu."
411msgstr ""
412"Указване на максималния брой последни файлове, който ще бъде показани в "
413"подменюто „Последни файлове“."
414
415#: ../data/gedit.schemas.in.h:81
416msgid ""
417"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
418"characters."
419msgstr "Указване броя интервали, който да се изобразят вместо знаците Tab."
420
421#: ../data/gedit.schemas.in.h:82
422msgid "Specifies the position of the right margin."
423msgstr "Определяне на позицията на дясната граница."
424
425#: ../data/gedit.schemas.in.h:83
426msgid "Status Bar is Visible"
427msgstr "Лентата на състоянието е видима"
428
429#: ../data/gedit.schemas.in.h:84
430msgid ""
431"Style for the toolbar buttons. Possible values are \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" "
432"to use the system's default style, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" to display icons "
433"only, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" to display both icons and text, and "
434"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" to display prioritized text beside icons. "
435"Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as "
436"mentioned here."
437msgstr ""
438"Вид на бутоните от лентата с инструменти. Възможни стойности са "
439"„GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM“ за използване на стила по подразбиране на системата, "
440"„GEDIT_TOOLBAR_ICONS“ за икони без текст, „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT“ за "
441"икони с текст и „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ“ за икони с приоритетен "
442"текст отстрани. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на "
443"буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
444
445#: ../data/gedit.schemas.in.h:85
446msgid "Tab Size"
447msgstr "Размер на таба"
448
449#: ../data/gedit.schemas.in.h:86
450msgid "Text Color"
451msgstr "Цвят на текста"
452
453#: ../data/gedit.schemas.in.h:87
454msgid "Toolbar Buttons Style"
455msgstr "Вид на бутоните от лентата с инструменти"
456
457#: ../data/gedit.schemas.in.h:88
458msgid "Toolbar is Visible"
459msgstr "Лентата с инструменти е видима"
460
461#: ../data/gedit.schemas.in.h:89
462msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
463msgstr "Брой отмени на команди (НЕНУЖНО В НОВИТЕ ВЕРСИИ)"
464
465#: ../data/gedit.schemas.in.h:90
466msgid "Use Default Colors"
467msgstr "Използване на цветове по подразбиране"
468
469#: ../data/gedit.schemas.in.h:91
470msgid "Use Default Font"
471msgstr "Използване на шрифта по подразбиране"
472
473#: ../data/gedit.schemas.in.h:92
474msgid ""
475"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
476"interval. You can set the time interval with the \"Auto Save Interval\" "
477"option."
478msgstr ""
479"Дали gedit да записва модифицираните файлове след определен интервал време. "
480"Можете да укажете интервала в опцията „Интервал за автоматичното запазване“."
481
482#: ../data/gedit.schemas.in.h:93
483msgid ""
484"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
485"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
486msgstr ""
487"Дали gedit да създава резервни копия на файловете, които записва. Можете да "
488"укажете разширението за копията в опцията „Разширение на резервните копия“."
489
490#: ../data/gedit.schemas.in.h:94
491msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
492msgstr "Дали gedit да изобразява номера на редове в областта за редактиране."
493
494#: ../data/gedit.schemas.in.h:95
495msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
496msgstr "Дали gedit да изобразява дясната граница в областта за редактиране."
497
498#: ../data/gedit.schemas.in.h:96
499msgid "Whether gedit should enable auto indentation."
500msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяна на абзаци"
501
502#: ../data/gedit.schemas.in.h:97
503msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
504msgstr "Дали gedit трябва да отбелязва с различен цвят синтаксиса."
505
506#: ../data/gedit.schemas.in.h:98
507msgid ""
508"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
509msgstr ""
510"Дали gedit да отбелязва осветявайки всички съвпадения на търсения текст"
511
512#: ../data/gedit.schemas.in.h:99
513msgid "Whether gedit should highlight matching bracket."
514msgstr "Дали gedit трябва да отбелязва отваряне и затваряне на скоби"
515
516#: ../data/gedit.schemas.in.h:100
517msgid "Whether gedit should highlight the current line."
518msgstr "Дали gedit да отбелязва текущия ред"
519
520#: ../data/gedit.schemas.in.h:101
521msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
522msgstr "Дали gedit да включва главница на документа при печат."
523
524#: ../data/gedit.schemas.in.h:102
525msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
526msgstr "Дали gedit да вмъква интервали вместо табулации."
527
528#: ../data/gedit.schemas.in.h:103
529msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
530msgstr ""
531"Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
532
533#: ../data/gedit.schemas.in.h:104
534msgid ""
535"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
536"loaded."
537msgstr ""
538"Дали gedit да възстановява предишната позиция на курсора, когато се зареди "
539"файл"
540
541#: ../data/gedit.schemas.in.h:105
542msgid ""
543"Whether the bottom panel at the bottom of editing windows should be visible."
544msgstr "Дали долния панел да бъде видим."
545
546#: ../data/gedit.schemas.in.h:106
547msgid ""
548"Whether the side pane at the left of the editing window should be visible."
549msgstr ""
550"Дали страничния панел, който е в лявата част на прозореца, да бъде видим."
551
552#: ../data/gedit.schemas.in.h:107
553msgid ""
554"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
555msgstr ""
556"Дали линията за статус в долната част на прозореца за редактиране да е "
557"видима."
558
559#: ../data/gedit.schemas.in.h:108
560msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
561msgstr "Дали лентата с инструменти да е видима в прозорците за редактиране."
562
563#: ../data/gedit.schemas.in.h:109
564msgid ""
565"Whether to use the system's default colors for the editing area. If this "
566"option is turned off, then the colors of the editing area will be those "
567"specified in the \"Background Color\", \"Text Color\", \"Selected Text Color"
568"\", and \"Selection Color\" options."
569msgstr ""
570"Дали да се използват цветовете по подразбиране в областта за редактиране. "
571"Ако тази опция е изключена, то цветовете на областта за редактиране ще бъдат "
572"тези указани в опциите „Фонов цвят“, „Цвят на текст“, „Цвят на избран "
573"текст“, и „Цвят на маркировката за избор“."
574
575#: ../data/gedit.schemas.in.h:110
576msgid ""
577"Whether to use the system's default font for editing text instead of a font "
578"specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the "
579"\"Editor Font\" option will be used instead of the system font."
580msgstr ""
581"Дали да се използва системния шрифт по подразбиране за текста или шрифт "
582"специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван шрифта "
583"указан в опцията „Шрифт на редактора“."
584
585#: ../data/gedit.schemas.in.h:111
586msgid "Writable VFS schemes"
587msgstr "Схеми на VFS позволяващи запис"
588
589#. Translators: This is the list of encodings shown by default in the Character Coding
590#. menu in open/save file selector. Only recognized encodings are displayed.
591#: ../data/gedit.schemas.in.h:114
592msgid "[ISO-8859-15]"
593msgstr "[ISO-8859-15]"
594
595#. Translators: This is the sorted list of encodings used by gedit
596#. for auto-detecting the encoding of a file. "CURRENT" is the current locale encoding.
597#. Only recognized encodings are used.
598#: ../data/gedit.schemas.in.h:118
599msgid "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15]"
600msgstr "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15]"
601
602#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:136
603msgid "Logout _without Saving"
604msgstr "Изход _без запазване"
605
606#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:140
607msgid "_Cancel Logout"
608msgstr "_Отказване на изход"
609
610#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:147
611msgid "Close _without Saving"
612msgstr "Без запазване"
613
614#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:180
615msgid "Question"
616msgstr "Въпрос"
617
618#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:386
619#, c-format
620msgid ""
621"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
622"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
623"lost."
624msgstr ""
625"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld секунда ще бъдат "
626"загубени безвъзвратно."
627"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld секунди ще бъдат "
628"загубени безвъзвратно."
629
630#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:395
631msgid ""
632"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
633msgstr ""
634"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута ще бъдат "
635"загубени безвъзвратно."
636
637#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:401
638#, c-format
639msgid ""
640"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
641"permanently lost."
642"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
643"permanently lost."
644msgstr ""
645"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунда ще "
646"бъдат загубени безвъзвратно."
647"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунди ще "
648"бъдат загубени безвъзвратно."
649
650#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:411
651#, c-format
652msgid ""
653"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
654"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
655"lost."
656msgstr ""
657"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld минута ще бъдат "
658"загубени безвъзвратно."
659"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld минути ще бъдат "
660"загубени безвъзвратно."
661
662#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:426
663#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:447
664#, c-format
665msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
666"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
667msgstr ""
668"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
669"безвъзвратно."
670"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %d часа ще бъдат "
671"загубени безвъзвратно."
672
673#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:432
674#, c-format
675msgid ""
676"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
677"permanently lost."
678"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
679"permanently lost."
680msgstr ""
681"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минута ще бъдат "
682"загубени безвъзвратно."
683"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минути ще бъдат "
684"загубени безвъзвратно."
685
686#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:491
687#, c-format
688msgid "Save the changes to document \"%s\" before closing?"
689msgstr ""
690"Искате ли да запазите промените по документа „%s“ преди да бъде затворен?"
691
692#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:663
693#, c-format
694msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
695"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
696msgstr ""
697"Има %d документ с незапазени промени. Да бъде ли запазен преди затварянето?"
698"Има %d документи с незапазени промени. Да бъдат ли запазени преди "
699"затварянето?"
700
701#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:680
702msgid "S_elect the documents you want to save:"
703msgstr "Избор докум_ентите, които искате да запазите:"
704
705#. Secondary label
706#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:697
707msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
708msgstr ""
709"Ако не изберете „Запазване“, всичките Ви промени ще бъдат загубени "
710"безвъзвратно."
711
712#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:315
713msgid "Character Codings"
714msgstr "Кодиране на знаците"
715
716#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:365
717#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:426
718msgid "_Description"
719msgstr "_Описание"
720
721#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:374
722#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:435
723msgid "_Encoding"
724msgstr "_Кодиране"
725
726#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade.h:1
727msgid "A_vailable encodings:"
728msgstr "На_лични кодирания на знаци:"
729
730#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade.h:2
731msgid "Character codings"
732msgstr "Кодиране на знаците"
733
734#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade.h:3
735msgid "E_ncodings shown in menu:"
736msgstr "_Кодирания на знаци, показвани в менюто:"
737
738#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.c:135
739#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.glade.h:3
740msgid "Open Location"
741msgstr "Отваряне на местоположение"
742
743#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.glade.h:1
744msgid "Ch_aracter coding:"
745msgstr "Кодиране на _знаците:"
746
747#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.glade.h:2
748msgid "Enter the _location (URI) of the file you would like to open:"
749msgstr "Въведи местопо_ложението (URI) на файла:"
750
751#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.c:527
752#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:9
753msgid "Page Setup"
754msgstr "Настройки за страницата"
755
756#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:1
757#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:1
758#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:1
759#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:1
760#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:1
761#: ../plugins/time/time.glade2.h:1
762msgid "    "
763msgstr "    "
764
765#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:2
766#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:8
767msgid "<b>Line Numbers</b>"
768msgstr "<b>Номера на редовете</b>"
769
770#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:3
771#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:11
772msgid "<b>Text Wrapping</b>"
773msgstr "<b>Режим с пренасяне</b>"
774
775#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:4
776#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:16
777msgid "Do not _split words over two lines"
778msgstr "Без разделяне на думите на два реда"
779
780#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:5
781#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:19
782msgid "Enable text _wrapping"
783msgstr "Разрешаване на режим с _пренасяне"
784
785#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:6
786msgid "Fonts"
787msgstr "Шрифтове"
788
789#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:7
790msgid "General"
791msgstr "Главни"
792
793#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:8
794msgid "He_aders and footers:"
795msgstr "Горен и долен колонтитул:"
796
797#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:10
798msgid "Print _line numbers"
799msgstr "Печатане на номера на _редове"
800
801#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:11
802msgid "Print s_yntax highlighting"
803msgstr "Печатане на с_интактично оцветен текст"
804
805#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:12
806msgid "_Body:"
807msgstr "_Тяло:"
808
809#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:13
810msgid "_Line numbers:"
811msgstr "Номера на _редове:"
812
813#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:14
814msgid "_Number every"
815msgstr "_Номериране на всеки"
816
817#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:15
818msgid "_Print page headers"
819msgstr "_Печатане на колонтитулите"
820
821#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:16
822msgid "_Restore Default Fonts"
823msgstr "_Възстановяване на шрифтовете по подразбиране"
824
825#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:17
826msgid "lines"
827msgstr "реда"
828
829#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:651
830msgid "Push this button to select the font to be used by the editor"
831msgstr "Натиснете бутона, за да изберете какъв шрифт използва редактора"
832
833#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:653
834msgid "Push this button to configure text color"
835msgstr "Натиснете бутона, за да изберете цвят на текста"
836
837#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:655
838msgid "Push this button to configure background color"
839msgstr "Натиснете бутона за избор на цвят за фон"
840
841#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:657
842msgid ""
843"Push this button to configure the color in which the selected text should "
844"appear"
845msgstr ""
846"Натиснете бутона, за да изберете цвета, в който ще се оцветява маркирания "
847"текст"
848
849#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:660
850msgid ""
851"Push this button to configure the color in which the selected text should be "
852"marked"
853msgstr "Натиснете бутона за да изберете цвета на маркировката"
854
855#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1161
856msgid "Elements"
857msgstr "Елементи"
858
859#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1273
860msgid "gedit Preferences"
861msgstr "Настройки на GEdit"
862
863#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:2
864msgid "<b>Automatic Indentation</b>"
865msgstr "<b>Автоматичен отстъп</b>"
866
867#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:3
868msgid "<b>Bracket Matching</b>"
869msgstr "<b>Съответстващи скоби</b>"
870
871#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:4
872msgid "<b>Current Line</b>"
873msgstr "<b>Текущ ред</b>"
874
875#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:5
876msgid "<b>Elements</b>"
877msgstr "<b>Елементи</b>"
878
879#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:6
880msgid "<b>File Saving</b>"
881msgstr "<b>Запазване на файлове</b>"
882
883#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:7
884msgid "<b>Font</b>"
885msgstr "<b>Шрифт</b>"
886
887#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:9
888msgid "<b>Right Margin</b>"
889msgstr "<b>Дясна граница</b>"
890
891#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:10
892msgid "<b>Tab Stops</b>"
893msgstr "<b>Табулации</b>"
894
895#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:12
896msgid "<span weight=\"bold\">Colors</span>"
897msgstr "<span weight=\"bold\">Цветове</span>"
898
899#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:13
900#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:23
901msgid "Bold"
902msgstr "Удебелено"
903
904#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:14
905msgid "Create a _backup copy of files before saving"
906msgstr "Създаване на _резервно копие на файловете преди запазване"
907
908#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:15
909msgid "Display right _margin"
910msgstr "Показване на _дясна граница"
911
912#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:17
913msgid "Editor"
914msgstr "Редактор"
915
916#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:18
917msgid "Editor _font: "
918msgstr "Шри_фт на редкатора: "
919
920#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:20
921msgid "Font & Colors"
922msgstr "Шрифт и цветове"
923
924#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:21
925msgid "Hi_ghlight current line"
926msgstr "Отбелязване на текущия ред"
927
928#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:22
929msgid "Highlight _mode:"
930msgstr "Режим на отбелязване:"
931
932#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:23
933msgid "Highlight matching _bracket"
934msgstr "Осветяване на съответства_щите скоби"
935
936#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:24
937msgid "Insert _spaces instead of tabs"
938msgstr "Вмъкване на _интервали вместо табулации"
939
940#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:25
941msgid "Italic"
942msgstr "Наклонено"
943
944#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:26
945msgid "Normal _text color:"
946msgstr "Нормален цвят на текста:"
947
948#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:27
949msgid "Pick a color"
950msgstr "Избор на цвят"
951
952#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:28
953msgid "Pick the background color"
954msgstr "Избор на цвят за фон"
955
956#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:29
957msgid "Pick the editor font"
958msgstr "Избор на шрифт за редактора"
959
960#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:30
961msgid "Pick the normal text color"
962msgstr "Избор на цвят за нормаления текст"
963
964#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:31
965msgid "Pick the selected text color"
966msgstr "Избор на цвят за маркирания текст"
967
968#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:32
969msgid "Pick the selection color"
970msgstr "Избор на цвят за селекциите"
971
972#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:33
973msgid "Plugins"
974msgstr "Приставки"
975
976#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:34
977msgid "Preferences"
978msgstr "Предпочитани настройки"
979
980#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:35
981msgid "Se_lection color:"
982msgstr "Цвят на _селекциите:"
983
984#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:36
985msgid "Selecte_d text color:"
986msgstr "Цвят на _маркираният текст:"
987
988#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:37
989msgid "Strikethrough"
990msgstr "Зачеркнато"
991
992#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:38
993msgid "Syntax Highlighting"
994msgstr "Отбелязване на синтаксиса"
995
996#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:39
997msgid "U_se default theme colors"
998msgstr "Използване на цветови теми по _подразбиране"
999
1000#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:40
1001msgid "Underline"
1002msgstr "Подчертаване"
1003
1004#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:41
1005msgid "View"
1006msgstr "Изглед"
1007
1008#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:42
1009msgid "_Autosave files every"
1010msgstr "_Автоматично запазване на файловете на всеки"
1011
1012#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:43
1013msgid "_Background color:"
1014msgstr "Фонов цвят:"
1015
1016#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:44
1017msgid "_Background:"
1018msgstr "Фон:"
1019
1020#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:45
1021msgid "_Display line numbers"
1022msgstr "Показване на номера на редовете"
1023
1024#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:46
1025msgid "_Enable automatic indentation"
1026msgstr "Включване на автоматичния отстъп"
1027
1028#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:47
1029msgid "_Enable syntax highlighting"
1030msgstr "Включване на отбелязването на синтаксиса"
1031
1032#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:48
1033msgid "_Foreground:"
1034msgstr "Текст:"
1035
1036#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:49
1037msgid "_Reset to Default "
1038msgstr "Връщане на стандартни настройки "
1039
1040#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:50
1041msgid "_Right margin at column:"
1042msgstr "Дясна граница за колонка:"
1043
1044#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:51
1045msgid "_Tab width:"
1046msgstr "Ширина на табулацията:"
1047
1048#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:52
1049msgid "_Use default theme font"
1050msgstr "Използване на шрифта на темата по подразбиране"
1051
1052#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:53
1053msgid "_minutes"
1054msgstr "_минути"
1055
1056#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:234
1057#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1013
1058msgid "Replace"
1059msgstr "Замяна"
1060
1061#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:246 ../gedit/gedit-window.c:1011
1062msgid "Find"
1063msgstr "Търсене"
1064
1065#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:298
1066msgid "Replace _All"
1067msgstr "Замяна на _всички"
1068
1069#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:299
1070#: ../gedit/gedit-commands-file.c:559
1071msgid "_Replace"
1072msgstr "_Замяна"
1073
1074#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:1
1075msgid "Match _entire word only"
1076msgstr "Ако съвпада само с _цяла дума"
1077
1078#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:3
1079msgid "Replace All"
1080msgstr "Замяна на всички"
1081
1082#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:4
1083msgid "Replace _with: "
1084msgstr "Замяна с:"
1085
1086#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:5
1087msgid "Search _backwards"
1088msgstr "Търсене наза_д"
1089
1090#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:6
1091msgid "_Match case"
1092msgstr "Зачитане на малки/големи"
1093
1094#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:7
1095msgid "_Search for: "
1096msgstr "Търсене за:"
1097
1098#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:8
1099msgid "_Wrap around"
1100msgstr "_След края - от началото"
1101
1102#: ../gedit/gedit.c:75
1103msgid ""
1104"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
1105"command line"
1106msgstr ""
1107"Кодиране на знаците, което да бъде използвано при отварянето на файлове чрез "
1108"командния ред"
1109
1110#: ../gedit/gedit.c:78
1111msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of gedit"
1112msgstr "Създаване на нов прозорец в работещ gedit"
1113
1114#: ../gedit/gedit.c:81
1115msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
1116msgstr "Създаване на нов документ в работещ gedit"
1117
1118#: ../gedit/gedit.c:116
1119#, c-format
1120msgid "%s: malformed file name or URI.\n"
1121msgstr "%s: невалидно зададено файлово име или адрес.\n"
1122
1123#: ../gedit/gedit.c:128
1124#, c-format
1125msgid "%s: invalid encoding.\n"
1126msgstr "%s: невалидно кодиране на знаците.\n"
1127
1128#: ../gedit/gedit-commands-file.c:128 ../gedit/gedit-commands-file.c:174
1129#, c-format
1130msgid "Loading file '%s'…"
1131msgstr "Зарежда се файлът „%s“..."
1132
1133#: ../gedit/gedit-commands-file.c:183
1134#, c-format
1135msgid "Loading %d file…"
1136msgid_plural "Loading %d files…"
1137msgstr[0] "Зарежда се %d файл..."
1138msgstr[1] "Зареждат се %d файла ..."
1139
1140#: ../gedit/gedit-commands-file.c:286
1141msgid "Open Files…"
1142msgstr "Отваряне на файлове..."
1143
1144#: ../gedit/gedit-commands-file.c:392
1145msgid "The entered location is not valid."
1146msgstr "Избраното кодиране на знаците - „%s“ не е валидно"
1147
1148#: ../gedit/gedit-commands-file.c:395
1149#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:150
1150#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:189
1151#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:205
1152msgid "Please, check that you typed the location correctly and try again."
1153msgstr ""
1154"Проверете дали сте написали местоположението правилно и опитайте отново."
1155
1156#: ../gedit/gedit-commands-file.c:540
1157#, c-format
1158msgid "The file \"%s\" is read-only."
1159msgstr "Файлът „%s“ е само за четене."
1160
1161#: ../gedit/gedit-commands-file.c:551
1162msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
1163msgstr "Желаете ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
1164
1165#: ../gedit/gedit-commands-file.c:617 ../gedit/gedit-commands-file.c:808
1166#, c-format
1167msgid "Saving file '%s'…"
1168msgstr "Запазва се файлът „%s“..."
1169
1170#: ../gedit/gedit-commands-file.c:707
1171msgid "Save As…"
1172msgstr "Запазване като..."
1173
1174#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1003
1175#, c-format
1176msgid "Reverting the document '%s'…"
1177msgstr "Възстановяване на документа „%s“..."
1178
1179#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1025
1180#, c-format
1181msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
1182msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документа „%s“?"
1183
1184#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1034
1185#, c-format
1186msgid ""
1187"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
1188"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
1189"lost."
1190msgstr ""
1191"Промените направени по документа в последната %ld секунда ще бъдат загубени "
1192"безвъзвратно."
1193"Промените направени по документа в последните %ld секунди ще бъдат загубени "
1194"безвъзвратно."
1195
1196#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1043
1197msgid ""
1198"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
1199msgstr ""
1200"Промените направени по документа в последната минута ще бъдат загубени "
1201"безвъзвратно."
1202
1203#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1049
1204#, c-format
1205msgid ""
1206"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
1207"permanently lost."
1208"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
1209"permanently lost."
1210msgstr ""
1211"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунда ще бъдат "
1212"загубени безвъзвратно."
1213"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунди ще бъдат "
1214"загубени безвъзвратно."
1215
1216#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1059
1217#, c-format
1218msgid ""
1219"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
1220"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
1221"lost."
1222msgstr ""
1223"Промените направени по документа в последната %ld минута ще бъдат загубени "
1224"безвъзвратно."
1225"Промените направени по документа в последните %ld минути ще бъдат загубени "
1226"безвъзвратно."
1227
1228#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1074 ../gedit/gedit-commands-file.c:1095
1229#, c-format
1230msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
1231"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
1232msgstr ""
1233"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1234"безвъзвратно."
1235"Промените направени по документа в последните %d часа ще бъдат загубени "
1236"безвъзвратно."
1237
1238#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1080
1239#, c-format
1240msgid ""
1241"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
1242"permanently lost."
1243"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
1244"permanently lost."
1245msgstr ""
1246"Промените направени по документа в последния час и %d минута ще бъдат "
1247"загубени безвъзвратно."
1248"Промените направени по документа в последния час и %d минути ще бъдат "
1249"загубени безвъзвратно."
1250
1251#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1121
1252msgid "_Revert"
1253msgstr "_Възстановяване"
1254
1255#: ../gedit/gedit-commands-help.c:78
1256msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
1257msgstr "gedit е малък и лек текстов редактор за Gnome"
1258
1259#: ../gedit/gedit-commands-help.c:98
1260msgid "translator-credits"
1261msgstr ""
1262"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
1263"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1264"Евгени Боевски <e_boevski@abv.bg>\n"
1265"\n"
1266"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1267"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1268"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1269
1270#: ../gedit/gedit-commands-help.c:101
1271msgid "gedit"
1272msgstr "gedit"
1273
1274#: ../gedit/gedit-commands-search.c:166
1275#, c-format
1276msgid "Found and replaced %d occurrence"
1277msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
1278msgstr[0] "Намерено е и е заменено %d съвпадение."
1279msgstr[1] "Намерени са и са заменени %d съвпадения."
1280
1281#: ../gedit/gedit-commands-search.c:176
1282msgid "Found and replaced one occurrence"
1283msgstr "Намерено е и е заменено едно съвпадение."
1284
1285#: ../gedit/gedit-commands-search.c:189
1286msgid "Phrase not found"
1287msgstr "Фразата не е открита"
1288
1289#: ../gedit/gedit-document.c:774 ../gedit/gedit-document.c:855
1290#, c-format
1291msgid "Unsaved Document %d"
1292msgstr "Незапазен документ %d"
1293
1294#. bad bad luck...
1295#: ../gedit/gedit-document-saver.c:523
1296msgid "Could not obtain backup filename"
1297msgstr "Не може да се получи файловото име на резервното копие."
1298
1299#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:85 ../gedit/gedit-documents-panel.c:99
1300#: ../gedit/gedit-window.c:1533 ../gedit/gedit-window.c:1538
1301msgid "Read Only"
1302msgstr "(само за четене)"
1303
1304#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:633
1305msgid "Documents"
1306msgstr "Документи"
1307
1308#: ../gedit/gedit-encodings.c:137 ../gedit/gedit-encodings.c:182
1309#: ../gedit/gedit-encodings.c:184 ../gedit/gedit-encodings.c:186
1310#: ../gedit/gedit-encodings.c:188
1311msgid "Unicode"
1312msgstr "Уникод"
1313
1314#: ../gedit/gedit-encodings.c:151 ../gedit/gedit-encodings.c:177
1315#: ../gedit/gedit-encodings.c:223 ../gedit/gedit-encodings.c:266
1316msgid "Western"
1317msgstr "Западно"
1318
1319#: ../gedit/gedit-encodings.c:153 ../gedit/gedit-encodings.c:225
1320#: ../gedit/gedit-encodings.c:262
1321msgid "Central European"
1322msgstr "Централно европейско"
1323
1324#: ../gedit/gedit-encodings.c:155
1325msgid "South European"
1326msgstr "Южно европейско"
1327
1328#: ../gedit/gedit-encodings.c:157 ../gedit/gedit-encodings.c:173
1329#: ../gedit/gedit-encodings.c:276
1330msgid "Baltic"
1331msgstr "Балтийско"
1332
1333#: ../gedit/gedit-encodings.c:159 ../gedit/gedit-encodings.c:227
1334#: ../gedit/gedit-encodings.c:240 ../gedit/gedit-encodings.c:244
1335#: ../gedit/gedit-encodings.c:246 ../gedit/gedit-encodings.c:264
1336msgid "Cyrillic"
1337msgstr "Кирилица"
1338
1339#: ../gedit/gedit-encodings.c:161 ../gedit/gedit-encodings.c:233
1340#: ../gedit/gedit-encodings.c:274
1341msgid "Arabic"
1342msgstr "Арабско"
1343
1344#: ../gedit/gedit-encodings.c:163 ../gedit/gedit-encodings.c:268
1345#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:93
1346msgid "Greek"
1347msgstr "Гръцки"
1348
1349#: ../gedit/gedit-encodings.c:165
1350msgid "Hebrew Visual"
1351msgstr "Иврит видим"
1352
1353#: ../gedit/gedit-encodings.c:167 ../gedit/gedit-encodings.c:231
1354#: ../gedit/gedit-encodings.c:272 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:109
1355msgid "Hebrew"
1356msgstr "Иврит"
1357
1358#: ../gedit/gedit-encodings.c:169 ../gedit/gedit-encodings.c:229
1359#: ../gedit/gedit-encodings.c:270 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:150
1360msgid "Turkish"
1361msgstr "Турско"
1362
1363#: ../gedit/gedit-encodings.c:171
1364msgid "Nordic"
1365msgstr "Скандинавско"
1366
1367#: ../gedit/gedit-encodings.c:175
1368msgid "Celtic"
1369msgstr "Келтско"
1370
1371#: ../gedit/gedit-encodings.c:179 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:138
1372msgid "Romanian"
1373msgstr "Румънско"
1374
1375#: ../gedit/gedit-encodings.c:191
1376msgid "Armenian"
1377msgstr "Американско"
1378
1379#: ../gedit/gedit-encodings.c:193 ../gedit/gedit-encodings.c:195
1380#: ../gedit/gedit-encodings.c:209
1381msgid "Chinese Traditional"
1382msgstr "Китайско - традиционно"
1383
1384#: ../gedit/gedit-encodings.c:197
1385msgid "Cyrillic/Russian"
1386msgstr "Кирилица/Руска"
1387
1388#: ../gedit/gedit-encodings.c:200 ../gedit/gedit-encodings.c:202
1389#: ../gedit/gedit-encodings.c:204 ../gedit/gedit-encodings.c:236
1390#: ../gedit/gedit-encodings.c:251
1391msgid "Japanese"
1392msgstr "Японско"
1393
1394#: ../gedit/gedit-encodings.c:207 ../gedit/gedit-encodings.c:238
1395#: ../gedit/gedit-encodings.c:242 ../gedit/gedit-encodings.c:257
1396msgid "Korean"
1397msgstr "Корейско"
1398
1399#: ../gedit/gedit-encodings.c:212 ../gedit/gedit-encodings.c:214
1400#: ../gedit/gedit-encodings.c:216 ../gedit/gedit-encodings.c:220
1401msgid "Chinese Simplified"
1402msgstr "Китайско - опростено"
1403
1404#: ../gedit/gedit-encodings.c:218
1405msgid "Georgian"
1406msgstr "Грузинско"
1407
1408#: ../gedit/gedit-encodings.c:248
1409msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1410msgstr "Кирилица/Украинска"
1411
1412#: ../gedit/gedit-encodings.c:253 ../gedit/gedit-encodings.c:259
1413#: ../gedit/gedit-encodings.c:278 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:153
1414msgid "Vietnamese"
1415msgstr "Виетнамско"
1416
1417#: ../gedit/gedit-encodings.c:255
1418msgid "Thai"
1419msgstr "Тайванско"
1420
1421#: ../gedit/gedit-encodings.c:441
1422msgid "Unknown"
1423msgstr "Неизвестно"
1424
1425#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:219
1426msgid "Auto Detected"
1427msgstr "Автоматично открито"
1428
1429#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:239
1430#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:261
1431#, c-format
1432msgid "Current Locale (%s)"
1433msgstr "Текущ локал (%s)"
1434
1435#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:322
1436msgid "Add or _Remove..."
1437msgstr "Добавяне или п_ремахване..."
1438
1439#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:72
1440msgid "C_haracter Coding:"
1441msgstr "Кодиране на си_мволите:"
1442
1443#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:189
1444msgid "All Files"
1445msgstr "Всички файлове"
1446
1447#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:197
1448msgid "All Text Files"
1449msgstr "Всички текстови файлове"
1450
1451#: ../gedit/gedit-help.c:66
1452msgid "There was an error displaying help."
1453msgstr "Грешка при изобразяване на помощта"
1454
1455#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:148
1456#, c-format
1457msgid "Could not find the file %s."
1458msgstr "Не може да бъде открит файлът „%s“."
1459
1460#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:155
1461#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:381
1462msgid "The file contains corrupted data."
1463msgstr "Файлът съдържа повредени данни."
1464
1465#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1466#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:166
1467#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:392
1468#, c-format
1469msgid "gedit cannot handle %s locations."
1470msgstr "gedit не може да използва местоположението %s"
1471
1472#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:172
1473#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:398
1474msgid "gedit cannot handle this location."
1475msgstr "gedit не може да използва това местоположение"
1476
1477#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:179
1478#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:405
1479msgid "The file contains data in an invalid format."
1480msgstr "Файлът съдържа данни с грешен формат."
1481
1482#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:183
1483#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:409
1484msgid "The file is too big."
1485msgstr "Файлът е прекалено голям."
1486
1487#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:187
1488#, c-format
1489msgid "%s is not a valid location."
1490msgstr "„%s“ не е валидно местоположение."
1491
1492#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:194
1493#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:413
1494msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
1495msgstr "Нямате нужните разрешения, за да отворите този файл."
1496
1497#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:198
1498#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:417
1499#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1161
1500msgid ""
1501"There are too many open files. Please, close some applications and try again."
1502msgstr ""
1503"Има прекалено много отворени файлове. Затворете някои програми и опитайте "
1504"отново."
1505
1506#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:203
1507#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:422
1508#, c-format
1509msgid "%s is a directory."
1510msgstr "„%s“ е папка."
1511
1512#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:210
1513#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:427
1514msgid ""
1515"Not enough available memory to open the file. Please, close some running "
1516"applications and try again."
1517msgstr ""
1518"Няма достатъчно памет за отворяне на файла. Затворете ненужни програми и "
1519"опитайте отново."
1520
1521#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:238
1522#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:455
1523#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1200
1524#, c-format
1525msgid ""
1526"Host %s could not be found. Please, check that your proxy settings are "
1527"correct and try again."
1528msgstr ""
1529"Не е намерен хостът „%s“. Проверете настройките на сървъра посредник и "
1530"опитайте отново."
1531
1532#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:249
1533#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:260
1534#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:268
1535#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:466
1536#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:477
1537#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1211
1538#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1222
1539#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1230
1540msgid ""
1541"Host name was invalid. Please, check that you typed the location correctly "
1542"and try again."
1543msgstr ""
1544"Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте наисали правилното "
1545"местоположение и опитайте отново."
1546
1547#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:274
1548#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:485
1549#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1236
1550msgid ""
1551"Host name was empty. Please, check that your proxy settings are correct and "
1552"try again."
1553msgstr ""
1554"Не е посочено име на хост. Проверете прокси настройките и опитайте отново."
1555
1556#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:280
1557#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1242
1558msgid ""
1559"Attempt to log in failed. Please, check that you typed the location "
1560"correctly and try again."
1561msgstr ""
1562"Опита за влизане пропадна. Уверете се, че сте написали местоположението "
1563"правилно и опитайте отново."
1564
1565#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:286
1566msgid "The file you are trying to open is not a regular file."
1567msgstr "Файлът, който се опитвате да отворите не е нормален файл."
1568
1569#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:325
1570#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:545
1571#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1307
1572#, c-format
1573msgid "Unexpected error: %s"
1574msgstr "Неочаквана грешка: %s"
1575
1576#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:331
1577#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:710
1578#, c-format
1579msgid "Could not open the file %s."
1580msgstr "Не може да се отвори файла „%s“"
1581
1582#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:376
1583msgid "gedit cannot find it. Perhaps, it has recently been deleted."
1584msgstr "gedit не го намира. Вероятно е бил изтрит наскоро."
1585
1586#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:491
1587msgid "Attempt to log in failed."
1588msgstr "Опита за влизане пропадна."
1589
1590#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:495
1591#, c-format
1592msgid "%s is not a regular file."
1593msgstr "%s не е редовен файл."
1594
1595#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:551
1596#, c-format
1597msgid "Could not revert the file %s."
1598msgstr "Не може да се възстанови файлът „%s“."
1599
1600#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:574
1601msgid "Ch_aracter Coding:"
1602msgstr "Кодир_ане на знаците:"
1603
1604#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:617
1605msgid "_Retry"
1606msgstr "_Опитване отново"
1607
1608#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:712
1609msgid "gedit has not been able to detect the character coding."
1610msgstr ""
1611"Не може да се отвори файлът „%s“, използвайки се %s кодиране на знаците."
1612
1613#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:714
1614#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:723
1615msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
1616msgstr "Уверете се, че не се опитвате да отворите двоичен файл."
1617
1618#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:715
1619msgid "Select a character coding from the menu and try again."
1620msgstr "Изберете кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
1621
1622#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:720
1623#, c-format
1624msgid "Could not open the file %s using the %s character coding."
1625msgstr ""
1626"Не може да се отвори файлът „%s“, използвайки се %s кодиране на знаците."
1627
1628#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:724
1629#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:774
1630msgid "Select a different character coding from the menu and try again."
1631msgstr "Изберете различно кодиране на знаците от менюто и опитайте отново."
1632
1633#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:769
1634#, c-format
1635msgid "Could not save the file %s using the %s character coding."
1636msgstr ""
1637"Не може да се отвори файлът „%s“, използвайки се %s кодиране на знаците."
1638
1639#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:772
1640msgid ""
1641"The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
1642"the specified character coding."
1643msgstr ""
1644"Документът съдържа един или повече знаци, който не могат да бъдат записани "
1645"чрез определеното кодиране на знаците."
1646
1647#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:833
1648msgid "_Edit Anyway"
1649msgstr "_Редактиране въпреки това"
1650
1651#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:836
1652msgid "_Don't Edit"
1653msgstr "_Отказване на редактирането"
1654
1655#. FIXME: try to rephrase in a better way
1656#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:852
1657#, c-format
1658msgid "The file %s is already open."
1659msgstr "Файлът „%s“ е вече отворен."
1660
1661#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:867
1662msgid ""
1663"gedit opened this instance of the file in non-editable way. Do you want to "
1664"edit it anyway?"
1665msgstr ""
1666"gedit отвори файла по начин непозволяващ редактиране. Искате ли въпреки това "
1667"да го редактирате?"
1668
1669#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:925
1670#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1020
1671msgid "_Save Anyway"
1672msgstr "_Запазване въпреки това"
1673
1674#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:929
1675#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1024
1676msgid "_Don't Save"
1677msgstr "_Отказване на запазването"
1678
1679#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1680#. could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1681#. not accurate (since last load/save)
1682#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:947
1683#, c-format
1684msgid "The file %s has been modified since reading it."
1685msgstr "Файлът %s е променян откакто е прочетен."
1686
1687#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:963
1688msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
1689msgstr ""
1690"Ако изберете „Запазване“, всички външни промени могат да бъдат изгубени. Да "
1691"се запази ли въпреки това?"
1692
1693#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1042
1694#, c-format
1695msgid "Could not create a backup file while saving %s"
1696msgstr "Неуспех при създаването на резервно копие докато се запазваше %s."
1697
1698#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1045
1699#, c-format
1700msgid "Could not create a temporary backup file while saving %s"
1701msgstr ""
1702"Неуспех при създаването на временно резервно копие, докато се запазваше %s."
1703
1704#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1062
1705msgid ""
1706"gedit could not backup the old copy of the file before saving the new one. "
1707"You can ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs "
1708"while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?"
1709msgstr ""
1710"gedit не успя да запази резервно копие на старата версия на файла, преди да "
1711"запази новата. Можете да пренебрегнете тази грешка и да запазите файла, но "
1712"ако се появи грешка докато файлът се запазва, може да загубите старата му "
1713"версия. Да се запази ли файла въпреки това?"
1714
1715#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1716#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1123
1717#, c-format
1718msgid ""
1719"gedit cannot handle %s locations in write mode. Please, check that you typed "
1720"the location correctly and try again."
1721msgstr ""
1722"gedit не може да обработи местоположението %s в режим позволяващ запис. "
1723"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1724
1725#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1131
1726msgid ""
1727"gedit cannot handle this location  in write mode. Please, check that you "
1728"typed the location correctly and try again."
1729msgstr ""
1730"gedit не може да обработи това местоположение в режим позволяващ запис. "
1731"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1732
1733#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1140
1734msgid ""
1735"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
1736"sizes.  Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does "
1737"not have this limitation."
1738msgstr ""
1739"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на файловете. "
1740"Пробвайте да запазите по-малък файл или използвайте диск без ограничения."
1741
1742#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1147
1743#, c-format
1744msgid ""
1745"%s is not a valid location. Please, check that you typed the location "
1746"correctly and try again."
1747msgstr ""
1748"%s не е валидно местоположение. Проверете, че сте въвели местоположението "
1749"правилно и опитайте отново."
1750
1751#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1154
1752msgid ""
1753"You do not have the permissions necessary to save the file. Please, check "
1754"that you typed the location correctly and try again."
1755msgstr ""
1756"Нямате нужните разрешения, за да запазите файла. Проверете дали сте написали "
1757"правилно местоположението и опитайте отново."
1758
1759#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1166
1760#, c-format
1761msgid ""
1762"%s is a directory. Please, check that you typed the location correctly and "
1763"try again."
1764msgstr ""
1765"%s е папка. Проверете дали сте въвели правилно местоположението и опитайте "
1766"отново."
1767
1768#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1172
1769msgid ""
1770"Not enough available memory to save the file. Please, close some running "
1771"applications and try again."
1772msgstr ""
1773"Няма достатъчно памет за запазване на файла. Затворете ненужни програми и "
1774"опитайте отново."
1775
1776#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1248
1777msgid ""
1778"There is not enough disk space to save the file. Please, free some disk "
1779"space and try again."
1780msgstr ""
1781"На твърдия диск няма достатъчно място за запис на файла. Освободете място и "
1782"опитайте отново."
1783
1784#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1254
1785msgid ""
1786"You are trying to save the file on a read-only disk. Please, check that you "
1787"typed the location correctly and try again."
1788msgstr ""
1789"Опитвате се да запазите файл върху устройство, което позволява само четене. "
1790"Проверете дали сте въвели местоположението правилно и опитайте отново."
1791
1792#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1260
1793msgid "A file with the same name already exists. Please, use a different name."
1794msgstr "Файл със същото име вече съществува. Използвайте друго име."
1795
1796#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1265
1797msgid ""
1798"The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
1799"the file names. Please, use a shorter name."
1800msgstr ""
1801"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на имената на "
1802"файловете. Използвайте по-кратко име."
1803
1804#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1270
1805#, c-format
1806msgid ""
1807"%s is not a regular file. Please, check that you typed the location "
1808"correctly and try again."
1809msgstr ""
1810"%s не е редовен файл. Проверете дали сте въвели местоположението правилно и "
1811"опитайте отново."
1812
1813#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1313
1814#, c-format
1815msgid "Could not save the file %s."
1816msgstr "Не може да се запише файлът „%s“."
1817
1818#: ../gedit/gedit-notebook.c:823
1819msgid "Close document"
1820msgstr "Затваряне на документ"
1821
1822#: ../gedit/gedit-panel.c:370 ../gedit/gedit-panel.c:585
1823#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-gtk.c:446
1824#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-uimanager.c:322
1825msgid "Empty"
1826msgstr "Празен"
1827
1828#: ../gedit/gedit-panel.c:526 ../gedit/gedit-panel.c:606
1829msgid "Hide panel"
1830msgstr "Скриване на панел"
1831
1832#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:55
1833msgid "Plugin"
1834msgstr "Приставка"
1835
1836#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:56
1837msgid "Enabled"
1838msgstr "Активен"
1839
1840#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:540
1841msgid "_About Plugin"
1842msgstr "_Относно приставката"
1843
1844#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:544
1845msgid "C_onfigure Plugin"
1846msgstr "Настр_ойване на приставката"
1847
1848#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:175
1849msgid "Cannot initialize preferences manager."
1850msgstr "Управлението на настройки не може да бъде инициализирано"
1851
1852#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:1388
1853#, c-format
1854msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
1855msgstr "Очаквано „%s“, получено „%s“ за ключ %s"
1856
1857#: ../gedit/gedit-print.c:186
1858#, c-format
1859msgid "File: %s"
1860msgstr "Файл: %s"
1861
1862#: ../gedit/gedit-print.c:194
1863msgid "Page %N of %Q"
1864msgstr "Страница %N от %Q"
1865
1866#: ../gedit/gedit-print.c:316
1867msgid "Print"
1868msgstr "Печат"
1869
1870#: ../gedit/gedit-print.c:325 ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:9
1871msgid "Lines"
1872msgstr "Редове"
1873
1874#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:623
1875msgid "Page Preview"
1876msgstr "Преглед на страница"
1877
1878#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:624
1879msgid "The preview of a page in the document to be printed"
1880msgstr "Преглед как ще изглежда отпечатана страницата от документа"
1881
1882#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:710
1883msgid "Other"
1884msgstr "Друго"
1885
1886#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:740
1887msgid "Show the previous page"
1888msgstr "Показване на предишната страница"
1889
1890#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:751
1891msgid "Show the next page"
1892msgstr "Показване на следващата страница"
1893
1894#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:767
1895msgid "Current page (Alt+P)"
1896msgstr "Текуща страница (Alt+P)"
1897
1898#. gtk_label_set_mnemonic_widget ((GtkLabel *) l, mp->priv->page_entry);
1899#. We are displaying 'XXX of XXX'.
1900#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:781
1901msgid "of"
1902msgstr "от"
1903
1904#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:787
1905msgid "Page total"
1906msgstr "Общо страници"
1907
1908#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:788
1909msgid "The total number of pages in the document"
1910msgstr "Общия брой страници в документа"
1911
1912#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:805
1913msgid "Show multiple pages"
1914msgstr "Показване на множество страници"
1915
1916#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:817
1917msgid "Zoom 1:1"
1918msgstr "Мащаб 1:1"
1919
1920#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:825
1921msgid "Zoom to fit the whole page"
1922msgstr "Пасване на цялата страница"
1923
1924#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:834
1925msgid "Zoom the page in"
1926msgstr "Увеличаване на страницата"
1927
1928#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:842
1929msgid "Zoom the page out"
1930msgstr "Намаляне на страницата"
1931
1932#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:856
1933msgid "Close print preview"
1934msgstr "Затваряне на прегледа преди печат"
1935
1936#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1096
1937#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1097
1938msgid "Number of pages horizontally"
1939msgstr "Брой на страниците, хоризонтално"
1940
1941#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1100
1942#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1101
1943msgid "Number of pages vertically"
1944msgstr "Брой на страниците, вертикално"
1945
1946#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1165
1947msgid "No visible output was created."
1948msgstr "Нямаше видими изходни съобщения."
1949
1950#: ../gedit/gedit-statusbar.c:257
1951msgid "  OVR"
1952msgstr "  OVR"
1953
1954#: ../gedit/gedit-statusbar.c:259
1955msgid "  INS"
1956msgstr "  INS"
1957
1958#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
1959#. use abbreviations if possible to avoid space problems.
1960#: ../gedit/gedit-statusbar.c:298
1961#, c-format
1962msgid "  Ln %d, Col %d"
1963msgstr "  Ред %d, Кол. %d"
1964
1965#: ../gedit/gedit-statusbar.c:397
1966#, c-format
1967msgid "There is a tab with errors"
1968msgid_plural "There are %d tabs with errors"
1969msgstr[0] "Има подпрозорец с грешки."
1970msgstr[1] "Има %d подпрозореца с грешки."
1971
1972#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1973#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1974#: ../gedit/gedit-tab.c:641
1975#, c-format
1976msgid "Reverting %s from %s"
1977msgstr "Възстановяване на %s от %s"
1978
1979#: ../gedit/gedit-tab.c:648
1980#, c-format
1981msgid "Reverting %s"
1982msgstr "Възстановяване на %s"
1983
1984#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1985#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1986#: ../gedit/gedit-tab.c:664
1987#, c-format
1988msgid "Loading %s from %s"
1989msgstr "Зареждане на %s от %s"
1990
1991#: ../gedit/gedit-tab.c:671
1992#, c-format
1993msgid "Loading %s"
1994msgstr "Зареждане на %s"
1995
1996#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1997#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1998#: ../gedit/gedit-tab.c:754
1999#, c-format
2000msgid "Saving %s to %s"
2001msgstr "Запазване на %s в %s"
2002
2003#: ../gedit/gedit-tab.c:761
2004#, c-format
2005msgid "Saving %s"
2006msgstr "Запазване на %s"
2007
2008#. Read only
2009#: ../gedit/gedit-tab.c:1503
2010msgid "RO"
2011msgstr "Четене"
2012
2013#: ../gedit/gedit-tab.c:1548
2014#, c-format
2015msgid "Error opening file %s"
2016msgstr "Грешка при отваряне на файла %s"
2017
2018#: ../gedit/gedit-tab.c:1553
2019#, c-format
2020msgid "Error reverting file %s"
2021msgstr "Грешка при възстановяването на документа %s"
2022
2023#: ../gedit/gedit-tab.c:1558
2024#, c-format
2025msgid "Error saving file %s"
2026msgstr "Грешка при запазване на файла %s"
2027
2028#: ../gedit/gedit-tab.c:1576
2029msgid "Unicode (UTF-8)"
2030msgstr "Уникод (UTF-8)"
2031
2032#: ../gedit/gedit-tab.c:1583
2033msgid "Name:"
2034msgstr "Име:"
2035
2036#: ../gedit/gedit-tab.c:1584
2037msgid "MIME Type:"
2038msgstr "MIME тип:"
2039
2040#: ../gedit/gedit-tab.c:1585
2041msgid "Encoding:"
2042msgstr "Кодиране на знаците:"
2043
2044#: ../gedit/gedit-tab.c:2012
2045#, c-format
2046msgid "Rendering page %d of %d..."
2047msgstr "Изчисляване на страница %d от %d..."
2048
2049#. Toplevel
2050#: ../gedit/gedit-ui.h:47
2051msgid "_File"
2052msgstr "_Файл"
2053
2054#: ../gedit/gedit-ui.h:48
2055msgid "_Edit"
2056msgstr "_Редактиране"
2057
2058#: ../gedit/gedit-ui.h:49
2059msgid "_View"
2060msgstr "_Изглед"
2061
2062#: ../gedit/gedit-ui.h:50
2063msgid "_Search"
2064msgstr "_Търсене"
2065
2066#: ../gedit/gedit-ui.h:51
2067msgid "_Tools"
2068msgstr "Инс_трументи"
2069
2070#: ../gedit/gedit-ui.h:52
2071msgid "_Documents"
2072msgstr "_Документи"
2073
2074#: ../gedit/gedit-ui.h:53
2075msgid "_Help"
2076msgstr "_Помощ"
2077
2078#: ../gedit/gedit-ui.h:57
2079msgid "Create a new document"
2080msgstr "Създаване на нов документ"
2081
2082#: ../gedit/gedit-ui.h:58
2083msgid "_Open..."
2084msgstr "_Отваряне..."
2085
2086#: ../gedit/gedit-ui.h:59 ../gedit/gedit-window.c:1110
2087msgid "Open a file"
2088msgstr "Отваряне на файл"
2089
2090#: ../gedit/gedit-ui.h:60
2091msgid "Open _Location..."
2092msgstr "Отваряне на _местоположение..."
2093
2094#: ../gedit/gedit-ui.h:61
2095msgid "Open a file from a specified location"
2096msgstr "Отваряне на файл от конкретно местоположение"
2097
2098#: ../gedit/gedit-ui.h:62
2099msgid "Page Set_up..."
2100msgstr "_Настройки на страницата"
2101
2102#: ../gedit/gedit-ui.h:63
2103msgid "Setup the page settings"
2104msgstr "Настройки на параметрите на страницата"
2105
2106#. Edit menu
2107#: ../gedit/gedit-ui.h:66
2108msgid "Pr_eferences"
2109msgstr "Н_астройки"
2110
2111#: ../gedit/gedit-ui.h:67
2112msgid "Configure the application"
2113msgstr "Настройки на приложението"
2114
2115#. Help menu
2116#: ../gedit/gedit-ui.h:70
2117msgid "_Contents"
2118msgstr "_Ръководство"
2119
2120#: ../gedit/gedit-ui.h:71
2121msgid "Open the gedit manual"
2122msgstr "Отваряне на наръчника за работа с gedit"
2123
2124#: ../gedit/gedit-ui.h:73
2125msgid "About this application"
2126msgstr "Относно приложението"
2127
2128#: ../gedit/gedit-ui.h:80
2129msgid "Save the current file"
2130msgstr "Запазване на текущия файл"
2131
2132#: ../gedit/gedit-ui.h:81
2133msgid "Save _As..."
2134msgstr "Запазване _като..."
2135
2136#: ../gedit/gedit-ui.h:82
2137msgid "Save the current file with a different name"
2138msgstr "Записване на текущия файл с ново име"
2139
2140#: ../gedit/gedit-ui.h:84
2141msgid "Revert to a saved version of the file"
2142msgstr "Възстановяване на до записана версия на файла"
2143
2144#: ../gedit/gedit-ui.h:85
2145msgid "Print Previe_w"
2146msgstr "Преглед на документ"
2147
2148#: ../gedit/gedit-ui.h:86
2149msgid "Print preview"
2150msgstr "Преглед на документ"
2151
2152#: ../gedit/gedit-ui.h:87
2153msgid "_Print..."
2154msgstr "_Печат..."
2155
2156#: ../gedit/gedit-ui.h:88
2157msgid "Print the current page"
2158msgstr "Печат на текущата страница"
2159
2160#: ../gedit/gedit-ui.h:90
2161msgid "Close the current file"
2162msgstr "Затваряне на текущия файл"
2163
2164#: ../gedit/gedit-ui.h:94
2165msgid "Undo the last action"
2166msgstr "Отменяне на последното действие"
2167
2168#: ../gedit/gedit-ui.h:96
2169msgid "Redo the last undone action"
2170msgstr "Повтаряне на последното отменено действие"
2171
2172#: ../gedit/gedit-ui.h:98
2173msgid "Cut the selection"
2174msgstr "Изрязване на избраната част"
2175
2176#: ../gedit/gedit-ui.h:100
2177msgid "Copy the selection"
2178msgstr "Копиране на избраната част"
2179
2180#: ../gedit/gedit-ui.h:102
2181msgid "Paste the clipboard"
2182msgstr "Поставяне на съдържанието на системния буфер"
2183
2184#: ../gedit/gedit-ui.h:104
2185msgid "Delete the selected text"
2186msgstr "Изтриване на избрания текст"
2187
2188#: ../gedit/gedit-ui.h:105
2189msgid "Select _All"
2190msgstr "Избор на вси_чко"
2191
2192#: ../gedit/gedit-ui.h:106
2193msgid "Select the entire document"
2194msgstr "Избор на целия документ"
2195
2196#. View menu
2197#: ../gedit/gedit-ui.h:109
2198msgid "_Highlight Mode"
2199msgstr "Режим на о_светяване"
2200
2201#. Search menu
2202#: ../gedit/gedit-ui.h:112
2203msgid "_Find..."
2204msgstr "_Търсене..."
2205
2206#: ../gedit/gedit-ui.h:113
2207msgid "Search for text"
2208msgstr "Търсене за текст"
2209
2210#: ../gedit/gedit-ui.h:114
2211msgid "Find Ne_xt"
2212msgstr "Намиране на _следващ"
2213
2214#: ../gedit/gedit-ui.h:115
2215msgid "Search forwards for the same text"
2216msgstr "Търсене напред за същия текст"
2217
2218#: ../gedit/gedit-ui.h:116
2219msgid "Find Pre_vious"
2220msgstr "Намиране на п_редишен"
2221
2222#: ../gedit/gedit-ui.h:117
2223msgid "Search backwards for the same text"
2224msgstr "Търсене назад за същия текст"
2225
2226#: ../gedit/gedit-ui.h:118
2227msgid "_Replace..."
2228msgstr "_Замяна..."
2229
2230#: ../gedit/gedit-ui.h:119
2231msgid "Search for and replace text"
2232msgstr "Търсене и заменяне на текст"
2233
2234#: ../gedit/gedit-ui.h:120
2235msgid "_Clear Highlight"
2236msgstr "_Изчистване на отбелязването"
2237
2238#: ../gedit/gedit-ui.h:121
2239msgid "Clear highlighting of search matches"
2240msgstr "Изчистване на отбелязването на съвпадения при търсенето"
2241
2242#: ../gedit/gedit-ui.h:122
2243msgid "Go to _Line..."
2244msgstr "Отиване на _ред..."
2245
2246#: ../gedit/gedit-ui.h:123
2247msgid "Go to a specific line"
2248msgstr "Отиване на конкретен ред"
2249
2250#. Documents menu
2251#: ../gedit/gedit-ui.h:126
2252msgid "_Save All"
2253msgstr "_Запазване на всички"
2254
2255#: ../gedit/gedit-ui.h:127
2256msgid "Save all open files"
2257msgstr "Запазване на всички отворени файлове"
2258
2259#: ../gedit/gedit-ui.h:128
2260msgid "_Close All"
2261msgstr "Зат_варяне на всички"
2262
2263#: ../gedit/gedit-ui.h:129
2264msgid "Close all open files"
2265msgstr "Затваряне на всички отворени файлове"
2266
2267#: ../gedit/gedit-ui.h:130
2268msgid "_Move to New Window"
2269msgstr "Пре_местване в нов прозорец"
2270
2271#: ../gedit/gedit-ui.h:131
2272msgid "Move the current document to a new window"
2273msgstr "Премества текущия документ в нов прозорец"
2274
2275#: ../gedit/gedit-ui.h:138
2276msgid "Quit the program"
2277msgstr "Спиране на програмата"
2278
2279#: ../gedit/gedit-ui.h:143
2280msgid "_Toolbar"
2281msgstr "Лента с _инструменти"
2282
2283#: ../gedit/gedit-ui.h:144
2284msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
2285msgstr "Показване или скриване на лентата с инструменти в текущия прозорец"
2286
2287#: ../gedit/gedit-ui.h:146
2288msgid "_Statusbar"
2289msgstr "Лента на _състоянието"
2290
2291#: ../gedit/gedit-ui.h:147
2292msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
2293msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието в текущия прозорец"
2294
2295#: ../gedit/gedit-ui.h:149
2296msgid "Side _Pane"
2297msgstr "Страничен _панел"
2298
2299#: ../gedit/gedit-ui.h:150
2300msgid "Show or hide the side pane in the current window"
2301msgstr "Показване или скриване на страничния панел на текущия прозорец."
2302
2303#: ../gedit/gedit-ui.h:156
2304msgid "_Bottom Pane"
2305msgstr "_Долен панел"
2306
2307#: ../gedit/gedit-ui.h:157
2308msgid "Show or hide the bottom pane in the current window"
2309msgstr "Показване или скриване на долния панел в текущия прозорец"
2310
2311#: ../gedit/gedit-utils.c:923
2312#, c-format
2313msgid "Unable to find file %s."
2314msgstr "Неуспех при намирането на файла %s."
2315
2316#: ../gedit/gedit-utils.c:927 ../gedit/gedit-utils.c:956
2317msgid "Please check your installation."
2318msgstr "Проверете дали сте инсталирали правилно програмата."
2319
2320#: ../gedit/gedit-utils.c:952
2321#, c-format
2322msgid "Unable to find the required widgets inside file %s."
2323msgstr "Неуспех при намирането на необходимите графични обекти във файла %s."
2324
2325#. create "Wrap Around" menu item.
2326#: ../gedit/gedit-view.c:1336
2327msgid "_Wrap Around"
2328msgstr "_След края - от началото"
2329
2330#. create "Match Entire Word Only" menu item.
2331#: ../gedit/gedit-view.c:1346
2332msgid "Match _Entire Word Only"
2333msgstr "Само съвпадения на _цяла дума"
2334
2335#. create "Match Case" menu item.
2336#: ../gedit/gedit-view.c:1356
2337msgid "_Match Case"
2338msgstr "Зачитане на р_егистъра"
2339
2340#: ../gedit/gedit-view.c:1444
2341msgid "String you want to search for"
2342msgstr "Низ, който да бъде търсен"
2343
2344#: ../gedit/gedit-view.c:1453
2345msgid "Line you want to move the cursor to"
2346msgstr "Ред, на който искате да преместите курсора"
2347
2348#: ../gedit/gedit-window.c:681
2349#, c-format
2350msgid "Use %s highlight mode"
2351msgstr "Използване на %s режим на осветяване"
2352
2353#: ../gedit/gedit-window.c:734
2354msgid "Normal"
2355msgstr "Нормален"
2356
2357#: ../gedit/gedit-window.c:735
2358msgid "Use Normal highlight mode"
2359msgstr "Използване на нормален режим на осветяване"
2360
2361#. Translators: %s is a URI
2362#: ../gedit/gedit-window.c:861 ../gedit/gedit-window.c:886
2363#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-gtk.c:346
2364#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-uimanager.c:205
2365#, c-format
2366msgid "Open '%s'"
2367msgstr "Отваряне на „%s“"
2368
2369#: ../gedit/gedit-window.c:1009
2370msgid "Save"
2371msgstr "Запазване"
2372
2373#: ../gedit/gedit-window.c:1114
2374msgid "Open a recently used file"
2375msgstr "Отваряне на скоро използван файл"
2376
2377#: ../gedit/gedit-window.c:1121
2378msgid "Open"
2379msgstr "Отваряне"
2380
2381#: ../gedit/gedit-window.c:1210 ../gedit/gedit-window.c:1809
2382#, c-format
2383msgid "Activate %s"
2384msgstr "Активиране на %s"
2385
2386#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2387msgid "Change Case"
2388msgstr "Смяна на регистъра"
2389
2390#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2391msgid "Changes the case of selected text."
2392msgstr "Промяна на регистъра на избрания текст."
2393
2394#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:222
2395msgid "C_hange Case"
2396msgstr "Пр_омяна на регистъра"
2397
2398#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:223
2399msgid "All _Upper Case"
2400msgstr "Само големи букви"
2401
2402#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:224
2403msgid "Change selected text to upper case"
2404msgstr "Промяна на избрания текст към големи букви"
2405
2406#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:226
2407msgid "All _Lower Case"
2408msgstr "Само малки букви"
2409
2410#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:227
2411msgid "Change selected text to lower case"
2412msgstr "Промяна на избрания текст към малки букви"
2413
2414#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:229
2415msgid "_Invert Case"
2416msgstr "Обръщане на регистъра"
2417
2418#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:230
2419msgid "Invert the case of selected text"
2420msgstr "Обръщане регистъра на избрания текст"
2421
2422#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:232
2423msgid "_Title Case"
2424msgstr "_Регистър за заглавие"
2425
2426#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:233
2427msgid "Capitalize the first letter of each selected word"
2428msgstr "Капитализиране на първата буква на всяка маркирана дума"
2429
2430#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2431msgid ""
2432"Analyzes the current document and reports the number of words, lines, "
2433"characters and non-space characters in it."
2434msgstr "Анализира текущия документ и определя броя думи, редове, знаци в него."
2435
2436#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2437#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:8
2438msgid "Document Statistics"
2439msgstr "Статистика за документа"
2440
2441#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:2
2442msgid "0"
2443msgstr "0"
2444
2445#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:3
2446msgid "<span weight=\"bold\">File Name</span>"
2447msgstr "<span weight=\"bold\">Име на файл</span>"
2448
2449#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:4
2450msgid "Bytes"
2451msgstr "Байта"
2452
2453#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:5
2454msgid "Characters (no spaces)"
2455msgstr "Знаци (без интервали)"
2456
2457#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:6
2458msgid "Characters (with spaces)"
2459msgstr "Знаци (с интервали)"
2460
2461#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:7
2462msgid "Document"
2463msgstr "Документ"
2464
2465#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:10
2466msgid "Selection"
2467msgstr "Избрано"
2468
2469#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:11
2470msgid "Words"
2471msgstr "Думи"
2472
2473#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:12
2474msgid "_Update"
2475msgstr "_Подновяване"
2476
2477#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:405
2478msgid "_Document Statistics"
2479msgstr "_Статистика за документа"
2480
2481#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:407
2482msgid "Get statistic info on current document"
2483msgstr "Статистическа информация за текущия документ"
2484
2485#: ../plugins/externaltools/externaltools.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2486msgid "Execute external commands and shell scripts."
2487msgstr "Изпълняване на външни команди и скриптове."
2488
2489#: ../plugins/externaltools/externaltools.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2490msgid "External Tools"
2491msgstr "Външни инструменти"
2492
2493#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:242
2494msgid "You must be inside a word to run this command"
2495msgstr "Трябва да сте в дума, за да използвате тази команда"
2496
2497#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:298
2498msgid "Running tool:"
2499msgstr "Стартиран инструмент:"
2500
2501#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:308
2502msgid "Done."
2503msgstr "Готово."
2504
2505#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:310
2506msgid "Exited"
2507msgstr "Излезна."
2508
2509#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:42
2510msgid "Nothing"
2511msgstr "Нищо"
2512
2513#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:43
2514msgid "Current document"
2515msgstr "Текущия документ"
2516
2517#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:44
2518msgid "Current selection"
2519msgstr "Текущ избор"
2520
2521#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:45
2522msgid "Current line"
2523msgstr "Текущ ред"
2524
2525#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:46
2526msgid "Current word"
2527msgstr "Текуща дума"
2528
2529#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:49
2530msgid "Insert in output panel"
2531msgstr "Вмъкване в панела за изход"
2532
2533#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:50
2534msgid "Create new document"
2535msgstr "Създаване на нов документ"
2536
2537#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:51
2538msgid "Append to current document"
2539msgstr "Закачане към текущия документ"
2540
2541#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:52
2542msgid "Replace current document"
2543msgstr "Замяна на текущия документ"
2544
2545#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:53
2546msgid "Replace current selection"
2547msgstr "Замяна на текущия избор"
2548
2549#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:54
2550msgid "Insert at cursor position"
2551msgstr "Вмъкване на позицията на текущия курсор"
2552
2553#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:57
2554msgid "All documents"
2555msgstr "Всички документи"
2556
2557#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:58
2558msgid "All documents except untitled ones"
2559msgstr "Всички документи, освен тези неозаглавените"
2560
2561#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:59
2562msgid "Local files only"
2563msgstr "Само локални файлове"
2564
2565#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:60
2566msgid "Remote files only"
2567msgstr "Само отдалечени файлове"
2568
2569#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:61
2570msgid "Untitled documents only"
2571msgstr "Само не неозаглавените документи"
2572
2573#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:190
2574#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:207
2575#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:246
2576#, python-format
2577msgid "Edit tool <i>%s</i>:"
2578msgstr "Редактиране на инструмента <i>%s</i>:"
2579
2580#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:194
2581msgid "A Brand New Tool"
2582msgstr "Чисто нов инструмент"
2583
2584#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:217
2585msgid "New tool"
2586msgstr "Нов инструмент"
2587
2588#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:280
2589#, python-format
2590msgid "This accelerator is already bound to %s"
2591msgstr "Този бърз клавиш е вече свързан с %s."
2592
2593#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:329
2594#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:562
2595msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
2596msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
2597
2598#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:331
2599#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:564
2600msgid "Type a new accelerator"
2601msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
2602
2603#: ../plugins/externaltools/tools/outputpanel.py:78
2604msgid "Stopped."
2605msgstr "Спряно."
2606
2607#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:2
2608msgid "Co_mmand(s):"
2609msgstr "Ко_манда(и):"
2610
2611#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:3
2612msgid "Edit tool <i>make</i>:"
2613msgstr "Редактиране на инструмента <i>make</i>:"
2614
2615#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:4
2616msgid "External Tools Manager"
2617msgstr "Управление на външните инструменти"
2618
2619#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:5
2620msgid "F7"
2621msgstr "F7"
2622
2623#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:6
2624msgid ""
2625"Nothing\n"
2626"Current document\n"
2627"All documents"
2628msgstr ""
2629"Никой\n"
2630"Текущия документ\n"
2631"Всички документи"
2632
2633#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:9
2634msgid "Run “make” in the document dir"
2635msgstr "Стартиране на „make“ в папката на документа"
2636
2637#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:10
2638#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:4
2639msgid "_Accelerator:"
2640msgstr "_Ускорител:"
2641
2642#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:11
2643msgid "_Applicability:"
2644msgstr "_Приложимост:"
2645
2646#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:12
2647msgid "_Description:"
2648msgstr "_Описание:"
2649
2650#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:13
2651msgid "_Input:"
2652msgstr "_Вход:"
2653
2654#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:14
2655msgid "_Output:"
2656msgstr "_Изход:"
2657
2658#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:15
2659msgid "_Save:"
2660msgstr "_Запазване"
2661
2662#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:16
2663msgid "_Tools:"
2664msgstr "Инс_трументи:"
2665
2666#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:56
2667msgid "_Indent"
2668msgstr "_Отстъп надясно"
2669
2670#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:58
2671msgid "Indent selected lines"
2672msgstr "Отместване навътре на избрани редове (оформяне на абзац)"
2673
2674#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:63
2675msgid "U_nindent"
2676msgstr "Отстъп наляво"
2677
2678#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:65
2679msgid "Unindent selected lines"
2680msgstr "Отместване навън за избрани редове (премахване на абзац)"
2681
2682#: ../plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2683msgid "Indent lines"
2684msgstr "Отстъп надясно на редове"
2685
2686#: ../plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2687msgid "Indents or un-indents selected lines."
2688msgstr "Отместване или премахване на отместването на избраните редове."
2689
2690#: ../plugins/modelines/modelines.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2691msgid "Emacs, Kate and Vim-style modelines support for gedit."
2692msgstr "Поддръжка в gedit на линиите за режима на Emacs, Kate и Vim."
2693
2694#: ../plugins/modelines/modelines.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2695msgid "Modelines"
2696msgstr "Линии за режима"
2697
2698#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2699msgid "Opens an interactive python console in the bottom panel."
2700msgstr "Отваря интерактивна конзола на python в долния панел."
2701
2702#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2703msgid "Python Console"
2704msgstr "Конзола на Python"
2705
2706#: ../plugins/sample/gedit-sample-plugin.c:63
2707msgid "Insert User Na_me"
2708msgstr "Вмъкване на _име на потребител"
2709
2710#: ../plugins/sample/gedit-sample-plugin.c:65
2711msgid "Insert the user name at the cursor position"
2712msgstr "Вмъкване на име на потребител на позицията на текущия курсор"
2713
2714#: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2715msgid "Inserts the user name at the cursor position."
2716msgstr "Вмъкване на име на потребител на позицията на текущия курсор."
2717
2718#: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2719msgid "User name"
2720msgstr "Име на потребител"
2721
2722#: ../plugins/snippets/snippets.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2723msgid "Insert often used pieces of text in a fast way"
2724msgstr "Вмъкване на често използвани части текст, по бърз начин"
2725
2726#: ../plugins/snippets/snippets.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2727msgid "Snippets"
2728msgstr "Отрязъци"
2729
2730#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:2
2731msgid "<b>Activation</b>"
2732msgstr "<b>Активиране</b>"
2733
2734#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:3
2735msgid "Snippets Manager"
2736msgstr "Управление на отрязъци"
2737
2738#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:5
2739msgid "_Edit snippet:"
2740msgstr "_Редактиране на отрязък:"
2741
2742#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:6
2743msgid "_Snippets:"
2744msgstr "_Отрязъци:"
2745
2746#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:7
2747msgid "_Tab trigger:"
2748msgstr "_Спусък за подпрозорец:"
2749
2750#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetPluginInstance.py:73
2751msgid "Manage _Snippets..."
2752msgstr "Управление на _отрязъци..."
2753
2754#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetPluginInstance.py:74
2755msgid "Manage snippets"
2756msgstr "Управление на отрязъци"
2757
2758#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:54
2759msgid "Add a new snippet..."
2760msgstr "Добавяне на нов отрязък..."
2761
2762#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:109
2763msgid "Global"
2764msgstr "Глобално"
2765
2766#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:80
2767msgid "S_ort..."
2768msgstr "_Подреждане..."
2769
2770#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:82
2771msgid "Sort the current document or selection"
2772msgstr "Подреждане на текущия документ или избран текст."
2773
2774#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2775#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:3
2776msgid "Sort"
2777msgstr "Подреждане"
2778
2779#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2780msgid "Sorts a document or selected text."
2781msgstr "Подреждане на документ или избран текст."
2782
2783#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:1
2784msgid "R_emove duplicates"
2785msgstr "Пр_емахване на повтарящите се"
2786
2787#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:2
2788msgid "S_tart at column:"
2789msgstr "_Започване от колона:"
2790
2791#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:4
2792msgid "You cannot undo a sort operation"
2793msgstr "Операция за подреждане не може да се отменя"
2794
2795#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:5
2796msgid "_Ignore case"
2797msgstr "_Игнориране на малки/големи"
2798
2799#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:6
2800msgid "_Reverse order"
2801msgstr "Обратен _ред"
2802
2803#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:7
2804msgid "_Sort"
2805msgstr "_Подреждане"
2806
2807#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:419
2808#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:511
2809msgid "(no suggested words)"
2810msgstr "(няма предположения)"
2811
2812#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:443
2813msgid "_More..."
2814msgstr "_Още"
2815
2816#. Ignore all
2817#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:496
2818msgid "_Ignore All"
2819msgstr "_Игнориране на всички"
2820
2821#. + Add to Dictionary
2822#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:509
2823msgid "_Add"
2824msgstr "_Добавяне"
2825
2826#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:546
2827msgid "_Spelling Suggestions..."
2828msgstr "_Предложения за правопис..."
2829
2830#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:79
2831msgid "Afrikaans"
2832msgstr "африкаанс"
2833
2834#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:80
2835msgid "Amharic"
2836msgstr "амхарски"
2837
2838#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:81
2839msgid "Azerbaijani"
2840msgstr "азербайджански"
2841
2842#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:82
2843msgid "Belarusian"
2844msgstr "беларуски"
2845
2846#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:83
2847msgid "Bulgarian"
2848msgstr "български"
2849
2850#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:84
2851msgid "Bengali"
2852msgstr "бенгали"
2853
2854#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:85
2855msgid "Breton"
2856msgstr "британски"
2857
2858#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:86
2859msgid "Catalan"
2860msgstr "каталонски"
2861
2862#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:87
2863msgid "Czech"
2864msgstr "чешки"
2865
2866#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:88
2867msgid "Welsh"
2868msgstr "уелски"
2869
2870#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:89
2871msgid "Danish"
2872msgstr "датски"
2873
2874#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:90
2875msgid "German (Austria)"
2876msgstr "немски (Австрия)"
2877
2878#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:91
2879msgid "German (Germany)"
2880msgstr "немски (Германия)"
2881
2882#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:92
2883msgid "German (Swiss)"
2884msgstr "немски (Швейцария)"
2885
2886#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:94
2887msgid "English (American)"
2888msgstr "английски (Америка)"
2889
2890#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:95
2891msgid "English (British)"
2892msgstr "английски (Британия)"
2893
2894#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:96
2895msgid "English (Canadian)"
2896msgstr "английски (Канада)"
2897
2898#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:97
2899msgid "Esperanto"
2900msgstr "есперанто"
2901
2902#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:98
2903msgid "Spanish"
2904msgstr "испански"
2905
2906#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:99
2907msgid "Estonian"
2908msgstr "естонски"
2909
2910#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:100
2911msgid "Persian"
2912msgstr "персийски"
2913
2914#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:101
2915msgid "Finnish"
2916msgstr "финландски"
2917
2918#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:102
2919msgid "Faroese"
2920msgstr "фаройски"
2921
2922#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:103
2923msgid "French (France)"
2924msgstr "френски (Франция)"
2925
2926#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:104
2927msgid "French (Swiss)"
2928msgstr "френски (Швейцария)"
2929
2930#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:105
2931msgid "Irish"
2932msgstr "ирландски"
2933
2934#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:106
2935msgid "Scottish Gaelic"
2936msgstr "шотландски галски"
2937
2938#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:107
2939msgid "Gallegan"
2940msgstr "галеган"
2941
2942#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:108
2943msgid "Manx Gaelic"
2944msgstr "манкс галски"
2945
2946#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:110
2947msgid "Hindi"
2948msgstr "хинди"
2949
2950#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:111
2951msgid "Croatian"
2952msgstr "хърватски"
2953
2954#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:112
2955msgid "Upper Sorbian"
2956msgstr "горен сорбиан"
2957
2958#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:113
2959msgid "Hungarian"
2960msgstr "унгарски"
2961
2962#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:114
2963msgid "Interlingua (IALA)"
2964msgstr "интерлингуа (IALA)"
2965
2966#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:115
2967msgid "Indonesian"
2968msgstr "индонезийски"
2969
2970#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:116
2971msgid "Icelandic"
2972msgstr "исландски"
2973
2974#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:117
2975msgid "Italian"
2976msgstr "италиански"
2977
2978#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:118
2979msgid "Kurdish"
2980msgstr "кюрдски"
2981
2982#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:119
2983msgid "Latin"
2984msgstr "латински"
2985
2986#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:120
2987msgid "Lithuanian"
2988msgstr "литовски"
2989
2990#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:121
2991msgid "Latvian"
2992msgstr "латвийски"
2993
2994#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:122
2995msgid "Malagasy"
2996msgstr "Малагаси"
2997
2998#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:123
2999msgid "Maori"
3000msgstr "маори"
3001
3002#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:124
3003msgid "Macedonian"
3004msgstr "македонски"
3005
3006#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:125
3007msgid "Mongolian"
3008msgstr "монголски"
3009
3010#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:126
3011msgid "Marathi"
3012msgstr "марати"
3013
3014#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:127
3015msgid "Malay"
3016msgstr "малайски"
3017
3018#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:128
3019msgid "Maltese"
3020msgstr "малтийски"
3021
3022#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:129
3023msgid "Norwegian Bokmal"
3024msgstr "норвежки бокмал"
3025
3026#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:130
3027msgid "Dutch"
3028msgstr "датски"
3029
3030#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:131
3031msgid "Norwegian Nynorsk"
3032msgstr "норвежки нинорск"
3033
3034#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:132
3035msgid "Norwegian"
3036msgstr "норвежки"
3037
3038#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:133
3039msgid "Nyanja"
3040msgstr "Нианя"
3041
3042#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:134
3043msgid "Polish"
3044msgstr "полски"
3045
3046#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:135
3047msgid "Portuguese (Portugal)"
3048msgstr "португалски (Португалия)"
3049
3050#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:136
3051msgid "Portuguese (Brazilian)"
3052msgstr "португалски (Бразилия)"
3053
3054#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:137
3055msgid "Quechua"
3056msgstr "куечуа"
3057
3058#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:139
3059msgid "Russian"
3060msgstr "руски"
3061
3062#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:140
3063msgid "Kinyarwanda"
3064msgstr "киниуарванда"
3065
3066#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:141
3067msgid "Sardinian"
3068msgstr "сардински"
3069
3070#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:142
3071msgid "Slovak"
3072msgstr "словашки"
3073
3074#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:143
3075msgid "Slovenian"
3076msgstr "словенски"
3077
3078#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:144
3079msgid "Swedish"
3080msgstr "шведски"
3081
3082#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:145
3083msgid "Swahili"
3084msgstr "суахили"
3085
3086#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:146
3087msgid "Tamil"
3088msgstr "тамилски"
3089
3090#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:147
3091msgid "Tetum"
3092msgstr "тетум"
3093
3094#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:148
3095msgid "Tagalog"
3096msgstr "тагалог"
3097
3098#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:149
3099msgid "Tswana"
3100msgstr "тсвана"
3101
3102#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:151
3103msgid "Ukrainian"
3104msgstr "украински"
3105
3106#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:152
3107msgid "Uzbek"
3108msgstr "узбекски"
3109
3110#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:154
3111msgid "Walloon"
3112msgstr "валон"
3113
3114#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:155
3115msgid "Yiddish"
3116msgstr "йидиш"
3117
3118#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:156
3119msgid "Zulu"
3120msgstr "зулу"
3121
3122#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:828
3123msgid "Default"
3124msgstr "Стандартен"
3125
3126#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:289
3127msgid "Check Spelling"
3128msgstr "Проверка на правописа"
3129
3130#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:300
3131msgid "Suggestions"
3132msgstr "Предложения"
3133
3134#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:615
3135msgid "(correct spelling)"
3136msgstr "(няма правописни грешки)"
3137
3138#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:800
3139msgid "Completed spell checking"
3140msgstr "Проверката на правописа проключи"
3141
3142#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:245
3143#, c-format
3144msgid "Could not find the required widgets inside %s."
3145msgstr "Необходим инструмент не може да бъде намерен в %s."
3146
3147#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:266
3148msgid "Languages"
3149msgstr "Езици"
3150
3151#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:70
3152msgid "_Check Spelling"
3153msgstr "Про_верка на правописа"
3154
3155#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:72
3156msgid "Check the current document for incorrect spelling"
3157msgstr "Проверява текущия документ за некоректен правопис"
3158
3159#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:78
3160msgid "Set _Language..."
3161msgstr "Избор на _език..."
3162
3163#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:80
3164msgid "Set the language of the current document"
3165msgstr "Задаване на езика на текущия документ"
3166
3167#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:89
3168msgid "_Autocheck Spelling"
3169msgstr "_Автоматична проверка на правописа"
3170
3171#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:91
3172msgid "Automatically spell-check the current document"
3173msgstr "Автоматична проверка на текущия документ за правописни грешки"
3174
3175#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:713
3176msgid "The document is empty."
3177msgstr "Документът не съдържа текст."
3178
3179#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:745
3180msgid "No misspelled words"
3181msgstr "Няма сгрешени думи"
3182
3183#: ../plugins/spell/languages-dialog.glade2.h:1
3184msgid "Select the _language of the current document."
3185msgstr "Избор на _езика на текущия документ."
3186
3187#: ../plugins/spell/languages-dialog.glade2.h:2
3188msgid "Set language"
3189msgstr "Избор на език"
3190
3191#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:1 ../plugins/time/time.glade2.h:2
3192msgid "*"
3193msgstr "*"
3194
3195#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:2
3196msgid "<b>Language</b>"
3197msgstr "<b>Език</b>"
3198
3199#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:3
3200msgid "<b>word</b>"
3201msgstr "<b>дума</b>"
3202
3203#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:4
3204msgid "Add w_ord"
3205msgstr "Добавяне на _дума"
3206
3207#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:5
3208msgid "Cha_nge"
3209msgstr "Заме_няне"
3210
3211#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:6
3212msgid "Change A_ll"
3213msgstr "Замяна на _всички"
3214
3215#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:7
3216msgid "Change _to:"
3217msgstr "Замяна _с:"
3218
3219#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:8
3220msgid "Check _Word"
3221msgstr "Проверка на д_ума"
3222
3223#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:9
3224msgid "Check spelling"
3225msgstr "Проверка на правописа"
3226
3227#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:10
3228msgid "Ignore _All"
3229msgstr "_Игнориране на всички"
3230
3231#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:11
3232msgid "Language:"
3233msgstr "Език:"
3234
3235#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:12
3236msgid "Misspelled word:"
3237msgstr "Сгрешена дума:"
3238
3239#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:13
3240msgid "User dictionary:"
3241msgstr "Потребителски речник:"
3242
3243#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:14
3244msgid "_Ignore"
3245msgstr "_Игнориране"
3246
3247#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:15
3248msgid "_Suggestions:"
3249msgstr "_Предложения:"
3250
3251#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3252msgid "Checks the spelling of the current document."
3253msgstr "Проверка на правописа на текущия документ."
3254
3255#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3256msgid "Spell checker"
3257msgstr "Проверка на правописа"
3258
3259#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:480
3260msgid "Select the group of tags you want to use"
3261msgstr "Избор на групата с етикети, която искате да използвате."
3262
3263#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:496
3264msgid "Available Tag Lists"
3265msgstr "Списък с наличните етикети"
3266
3267#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:499
3268#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:527
3269msgid "Tags"
3270msgstr "Етикети"
3271
3272#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:512
3273msgid "Double-click on a tag to insert it in the current document"
3274msgstr "Кликнете два пъти на етикет за да го вмъкнете в текущия документ."
3275
3276#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:1
3277msgid "Abbreviated form"
3278msgstr "Съкратена форма"
3279
3280#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:2
3281msgid "Abbreviation"
3282msgstr "Съкращение"
3283
3284#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:3
3285msgid "Above"
3286msgstr "Отгоре"
3287
3288#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:4
3289msgid "Accessibility key character"
3290msgstr "Знак за ключ за достъпност"
3291
3292#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:5
3293msgid "Acronym"
3294msgstr "Акроним"
3295
3296#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:6
3297msgid "Align"
3298msgstr "Подравняване"
3299
3300#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:7
3301msgid "Alignment character"
3302msgstr "Подравняващ знак"
3303
3304#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:8
3305msgid "Alternative"
3306msgstr "Алттернативен"
3307
3308#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:9
3309msgid "Anchor"
3310msgstr "Anchor"
3311
3312#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:10
3313msgid "Anchor URI"
3314msgstr "Anchor URI"
3315
3316#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:11
3317msgid "Applet class file code"
3318msgstr "Applet class file code"
3319
3320#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:12
3321msgid "Array"
3322msgstr "Array"
3323
3324#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:13
3325msgid "Associated information"
3326msgstr "Асоциирана информация"
3327
3328#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:14
3329msgid "Author info"
3330msgstr "Информация за автора"
3331
3332#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:15
3333msgid "Axis related headers"
3334msgstr "Колонтитули свързани с оста"
3335
3336#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:16
3337msgid "BGSound"
3338msgstr "BGSound"
3339
3340#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:17
3341msgid "Background color"
3342msgstr "Фонов цвят:"
3343
3344#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:18
3345msgid "Background texture tile"
3346msgstr "Текстурна плочка за фон"
3347
3348#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:19
3349msgid "Base URI"
3350msgstr "Базов адрес"
3351
3352#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:20
3353msgid "Base font"
3354msgstr "Базов шрифт"
3355
3356#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:21
3357msgid "Behavior"
3358msgstr "Поведение"
3359
3360#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:22
3361msgid "Blinking text"
3362msgstr "Мигащ текст"
3363
3364#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:24
3365msgid "Border"
3366msgstr "Граница"
3367
3368#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:25
3369msgid "Border color"
3370msgstr "Цвят на границата"
3371
3372#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:26
3373msgid "Box"
3374msgstr "Кутия"
3375
3376#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:27
3377msgid "Cell rowspan"
3378msgstr "Cell rowspan"
3379
3380#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:28
3381msgid "Center"
3382msgstr "Център"
3383
3384#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:29
3385msgid "Character encoding of linked resource"
3386msgstr "Кодиране на знаците на свързания ресурс"
3387
3388#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:30
3389msgid "Checked (state)"
3390msgstr "Отбелязано (състояние)"
3391
3392#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:31
3393msgid "Citation"
3394msgstr "Цитат"
3395
3396#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:32
3397msgid "Cite reason for change"
3398msgstr "Cite reason for change"
3399
3400#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:33
3401msgid "Class implementation ID"
3402msgstr "Class implementation ID"
3403
3404#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:34
3405msgid "Class list"
3406msgstr "Class list"
3407
3408#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:35
3409msgid "Clear text flow control"
3410msgstr "Свободен контрол на потока на текста"
3411
3412#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:36
3413msgid "Code content type"
3414msgstr "Вид на съдържанието на кода"
3415
3416#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:37
3417msgid "Color of selected links"
3418msgstr "Цвят на избраните препратки"
3419
3420#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:38
3421msgid "Column span"
3422msgstr "Column span"
3423
3424#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:39
3425msgid "Columns"
3426msgstr "Колони"
3427
3428#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:40
3429msgid "Comment"
3430msgstr "Коментар"
3431
3432#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:41
3433msgid "Computer code fragment"
3434msgstr "Фрагментиране на компютърния код"
3435
3436#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:42
3437msgid "Content scheme"
3438msgstr "Схема на съдържанието"
3439
3440#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:43
3441msgid "Content type"
3442msgstr "Вид на съдържанието"
3443
3444#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:44
3445msgid "Coordinates"
3446msgstr "Координати"
3447
3448#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:45
3449msgid "DIV Style container"
3450msgstr "DIV Style container"
3451
3452#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:46
3453msgid "DIV container"
3454msgstr "DIV container"
3455
3456#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:47
3457msgid "Date and time of change"
3458msgstr "Дата и време на промяна"
3459
3460#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:48
3461msgid "Declare flag"
3462msgstr "Declare flag"
3463
3464#. Translators: DEFER is an optional attribute of the <script> tag.
3465#. It indicates that the script is not going to generate any document
3466#. content. The browser can continue parsing and drawing the page.
3467#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:52
3468msgid "Defer attribute"
3469msgstr "Defer attribute"
3470
3471#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:53
3472msgid "Definition description"
3473msgstr "Описание на определение"
3474
3475#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:54
3476msgid "Definition list"
3477msgstr "Списък с определения"
3478
3479#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:55
3480msgid "Definition term"
3481msgstr "Дефиниция"
3482
3483#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:56
3484msgid "Deleted text"
3485msgstr "Изтрит текст"
3486
3487#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:57
3488msgid "Direction"
3489msgstr "Посока"
3490
3491#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:58
3492msgid "Directionality"
3493msgstr "Directionality"
3494
3495#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:59
3496msgid "Directory list"
3497msgstr "Списък с папки"
3498
3499#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:60
3500msgid "Disabled"
3501msgstr "Изключено"
3502
3503#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:61
3504msgid "Document base"
3505msgstr "База на документа"
3506
3507#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:62
3508msgid "Document body"
3509msgstr "Тялото на документа"
3510
3511#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:63
3512msgid "Document head"
3513msgstr "Главница на документа"
3514
3515#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:64
3516msgid "Document title"
3517msgstr "Заглавие на документа"
3518
3519#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:65
3520msgid "Document type"
3521msgstr "Вид на документа"
3522
3523#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:66
3524msgid "Element ID"
3525msgstr "ID на елемента"
3526
3527#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:67
3528msgid "Embedded object"
3529msgstr "Вграден обект"
3530
3531#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:68
3532#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:9
3533msgid "Emphasis"
3534msgstr "Emphasis"
3535
3536#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:69
3537msgid "Encode type"
3538msgstr "Тип кодиране"
3539
3540#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:70
3541msgid "Figure"
3542msgstr "Фигура"
3543
3544#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:71
3545msgid "Font face"
3546msgstr "Име на шрифт"
3547
3548#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:72
3549msgid "For label"
3550msgstr "За етикет"
3551
3552#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:73
3553msgid "Forced line break"
3554msgstr "Forced line break"
3555
3556#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:74
3557msgid "Form"
3558msgstr "Формуляр"
3559
3560#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:75
3561msgid "Form action handler"
3562msgstr "Form action handler"
3563
3564#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:76
3565msgid "Form control group"
3566msgstr "Form control group"
3567
3568#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:77
3569msgid "Form field label text"
3570msgstr "Form field label text"
3571
3572#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:78
3573msgid "Form input"
3574msgstr "Form input"
3575
3576#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:79
3577msgid "Form input type"
3578msgstr "Вид на входа на формуляра"
3579
3580#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:80
3581msgid "Form method"
3582msgstr "Метод на формуляра"
3583
3584#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:81
3585msgid "Forward link"
3586msgstr "Препращане на връзка"
3587
3588#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:82
3589msgid "Frame"
3590msgstr "Frame"
3591
3592#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:83
3593msgid "Frame render parts"
3594msgstr "Frame render parts"
3595
3596#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:84
3597msgid "Frame source"
3598msgstr "Frame source"
3599
3600#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:85
3601msgid "Frame target"
3602msgstr "Frame target"
3603
3604#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:86
3605msgid "Frameborder"
3606msgstr "Frameborder"
3607
3608#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:87
3609msgid "Frameset"
3610msgstr "Frameset"
3611
3612#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:88
3613msgid "Frameset columns"
3614msgstr "Frameset columns"
3615
3616#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:89
3617msgid "Frameset rows"
3618msgstr "Frameset rows"
3619
3620#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:90
3621msgid "Framespacing"
3622msgstr "Framespacing"
3623
3624#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:91
3625msgid "Generic embedded object"
3626msgstr "Общ вграден обект"
3627
3628#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:92
3629msgid "Generic metainformation"
3630msgstr "Обща мета-информация"
3631
3632#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:93
3633msgid "Generic span"
3634msgstr "Generic span"
3635
3636#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:94
3637msgid "HREF URI"
3638msgstr "HREF URI"
3639
3640#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:95
3641msgid "HTML - Special Characters"
3642msgstr "HTML - Специални знаци"
3643
3644#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:96
3645msgid "HTML - Tags"
3646msgstr "HTML - Етикети"
3647
3648#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:97
3649msgid "HTML root element"
3650msgstr "HTML root element"
3651
3652#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:98
3653msgid "HTML version"
3654msgstr "Версия на HTML"
3655
3656#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:99
3657msgid "HTTP header name"
3658msgstr "HTTP header name"
3659
3660#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:100
3661msgid "Header cell ID's"
3662msgstr "Header cell ID's"
3663
3664#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:101
3665msgid "Heading"
3666msgstr "Глава"
3667
3668#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:102
3669msgid "Heading 1"
3670msgstr "Поразделение 1"
3671
3672#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:103
3673msgid "Heading 2"
3674msgstr "Подразделение 2"
3675
3676#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:104
3677msgid "Heading 3"
3678msgstr "Подразделение 3"
3679
3680#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:105
3681msgid "Heading 4"
3682msgstr "Подразделение 4"
3683
3684#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:106
3685msgid "Heading 5"
3686msgstr "Подразделение 5"
3687
3688#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:107
3689msgid "Heading 6"
3690msgstr "Подразделение 6"
3691
3692#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:108
3693msgid "Height"
3694msgstr "Височина"
3695
3696#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:109
3697msgid "Horizontal rule"
3698msgstr "Хоризонтално правило"
3699
3700#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:110
3701msgid "Horizontal space"
3702msgstr "Horizontal space"
3703
3704#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:111
3705msgid "I18N BiDi over-ride"
3706msgstr "I18N BiDi over-ride"
3707
3708#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:112
3709msgid "Image"
3710msgstr "Изображение"
3711
3712#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:113
3713msgid "Image map"
3714msgstr "Разграфено изображение"
3715
3716#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:114
3717msgid "Image map area"
3718msgstr "Район на разграфеното изображение"
3719
3720#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:115
3721msgid "Image map name"
3722msgstr "Име на разграфеното изображение"
3723
3724#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:116
3725msgid "Image source"
3726msgstr "Източник на изображението"
3727
3728#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:117
3729msgid "Inline frame"
3730msgstr "Вътрешна рамка"
3731
3732#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:118
3733msgid "Inline layer"
3734msgstr "Inline layer"
3735
3736#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:119
3737msgid "Inserted text"
3738msgstr "Вмъкнат текст"
3739
3740#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:120
3741msgid "Instance definition"
3742msgstr "Instance definition"
3743
3744#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:121
3745msgid "Italic text"
3746msgstr "Наклонен текст"
3747
3748#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:122
3749msgid "Java applet"
3750msgstr "Java аплет"
3751
3752#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:123
3753msgid "Label"
3754msgstr "Етикет"
3755
3756#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:124
3757msgid "Language code"
3758msgstr "Езиков код"
3759
3760#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:125
3761msgid "Large text style"
3762msgstr "Едър текст"
3763
3764#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:126
3765msgid "Layer"
3766msgstr "Слой"
3767
3768#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:127
3769msgid "Link color"
3770msgstr "Цвят на препратката"
3771
3772#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:128
3773msgid "List item"
3774msgstr "Елемент от списък"
3775
3776#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:129
3777msgid "List of MIME types for file upload"
3778msgstr "Списък с MIME типове за качване на файлове"
3779
3780#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:130
3781msgid "List of supported character sets"
3782msgstr "Списък с поддържаните кодирания на знаци"
3783
3784#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:131
3785msgid "Listing"
3786msgstr "Listing"
3787
3788#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:132
3789msgid "Local change to font"
3790msgstr "Локална промяна на шрифта"
3791
3792#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:133
3793msgid "Long description link"
3794msgstr "Връзка с дълго описание"
3795
3796#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:134
3797msgid "Long quotation"
3798msgstr "Дълъг цитат"
3799
3800#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:135
3801msgid "Mail link"
3802msgstr "Препратка към ел. поща"
3803
3804#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:136
3805msgid "Margin pixel height"
3806msgstr "Височина на границата в пиксели"
3807
3808#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:137
3809msgid "Margin pixel width"
3810msgstr "Ширина на границата в пиксели"
3811
3812#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:138
3813msgid "Marquee"
3814msgstr "Marquee"
3815
3816#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:139
3817msgid "Maximum length of text field"
3818msgstr "Максимална дължина на текстово поле"
3819
3820#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:140
3821msgid "Media-independent link"
3822msgstr "Media-independent link"
3823
3824#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:141
3825msgid "Menu list"
3826msgstr "Menu list"
3827
3828#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:142
3829msgid "Multi-line text field"
3830msgstr "Текстово поле с много редове"
3831
3832#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:143
3833msgid "Multicolumn"
3834msgstr "Многоколонно"
3835
3836#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:144
3837msgid "Multiple"
3838msgstr "Множество"
3839
3840#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:145
3841msgid "Name"
3842msgstr "Име"
3843
3844#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:146
3845msgid "Named property value"
3846msgstr "Именувана стойност на свойство"
3847
3848#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:147
3849msgid "Next ID"
3850msgstr "Следващо ID"
3851
3852#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:148
3853msgid "No URI"
3854msgstr "Без адрес"
3855
3856#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:149
3857msgid "No embedded objects"
3858msgstr "Няма вградени обекти"
3859
3860#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:150
3861msgid "No frames"
3862msgstr "Без рамки"
3863
3864#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:151
3865msgid "No layers"
3866msgstr "Няма слоеве"
3867
3868#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:152
3869msgid "No line break"
3870msgstr "Няма нов ред"
3871
3872#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:153
3873msgid "No resize"
3874msgstr "Без оразмеряване"
3875
3876#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:154
3877msgid "No script"
3878msgstr "Няма скрипт"
3879
3880#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:155
3881msgid "No shade"
3882msgstr "Няма сянка"
3883
3884#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:156
3885msgid "No word wrap"
3886msgstr "Без обвиване на текста"
3887
3888#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:157
3889msgid "Note"
3890msgstr "Бележка"
3891
3892#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:158
3893msgid "Object applet file"
3894msgstr "Object applet file"
3895
3896#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:159
3897msgid "Object data reference"
3898msgstr "Object data reference"
3899
3900#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:160
3901msgid "Offset for alignment character"
3902msgstr "Offset for alignment character"
3903
3904#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:161
3905msgid "OnBlur event"
3906msgstr "OnBlur event"
3907
3908#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:162
3909msgid "OnChange event"
3910msgstr "Събитие при промяна"
3911
3912#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:163
3913msgid "OnClick event"
3914msgstr "Събитието при кликване"
3915
3916#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:164
3917msgid "OnDblClick event"
3918msgstr "OnDblClick event"
3919
3920#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:165
3921msgid "OnFocus event"
3922msgstr "Събитето „На фокус“"
3923
3924#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:166
3925msgid "OnKeyDown event"
3926msgstr "OnKeyDown event"
3927
3928#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:167
3929msgid "OnKeyPress event"
3930msgstr "OnKeyPress event"
3931
3932#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:168
3933msgid "OnKeyUp event"
3934msgstr "OnKeyUp event"
3935
3936#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:169
3937msgid "OnLoad event"
3938msgstr "Събитието „При зареждане“"
3939
3940#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:170
3941msgid "OnMouseDown event"
3942msgstr "OnMouseDown event"
3943
3944#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:171
3945msgid "OnMouseMove event"
3946msgstr "Събитието „При движение на мишката“"
3947
3948#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:172
3949msgid "OnMouseOut event"
3950msgstr "OnMouseOut event"
3951
3952#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:173
3953msgid "OnMouseOver event"
3954msgstr "OnMouseOver event"
3955
3956#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:174
3957msgid "OnMouseUp event"
3958msgstr "OnMouseUp event"
3959
3960#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:175
3961msgid "OnReset event"
3962msgstr "OnReset event"
3963
3964#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:176
3965msgid "OnSelect event"
3966msgstr "Събитието при избиране"
3967
3968#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:177
3969msgid "OnSubmit event"
3970msgstr "OnSubmit event"
3971
3972#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:178
3973msgid "OnUnload event"
3974msgstr "OnUnload event"
3975
3976#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:179
3977msgid "Option group"
3978msgstr "Option group"
3979
3980#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:180
3981msgid "Option selector"
3982msgstr "Избор на опция"
3983
3984#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:181
3985msgid "Ordered list"
3986msgstr "Подреден списък"
3987
3988#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:182
3989msgid "Output media"
3990msgstr "Output media"
3991
3992#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:183
3993msgid "Paragraph"
3994msgstr "Параграф"
3995
3996#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:184
3997msgid "Paragraph class"
3998msgstr "Параграфен клас"
3999
4000#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:185
4001msgid "Paragraph style"
4002msgstr "Стил на параграф"
4003
4004#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:186
4005msgid "Preformatted listing"
4006msgstr "Preformatted listing"
4007
4008#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:187
4009msgid "Preformatted text"
4010msgstr "Преформатиран текст"
4011
4012#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:188
4013msgid "Profile metainfo dictionary"
4014msgstr "Profile metainfo dictionary"
4015
4016#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:189
4017msgid "Prompt message"
4018msgstr "Prompt message"
4019
4020#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:190
4021msgid "Push button"
4022msgstr "Бутон"
4023
4024#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:191
4025msgid "Quote"
4026msgstr "Цитат"
4027
4028#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:192
4029msgid "Range"
4030msgstr "Диапазон"
4031
4032#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:193
4033msgid "ReadOnly text and password"
4034msgstr "Текст и парола само за четене"
4035
4036#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:194
4037msgid "Reduced spacing"
4038msgstr "Reduced spacing"
4039
4040#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:195
4041msgid "Reverse link"
4042msgstr "Обратна връзка"
4043
4044#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:196
4045msgid "Root"
4046msgstr "Root"
4047
4048#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:197
4049msgid "Rows"
4050msgstr "Редове"
4051
4052#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:198
4053msgid "Rulings between rows and columns"
4054msgstr "Rulings между редове и колони"
4055
4056#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:199
4057msgid "Sample program output, scripts"
4058msgstr "Примерен изход на програмата, скриптове"
4059
4060#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:200
4061msgid "Scope covered by header cells"
4062msgstr "Обхват, покриващ от колонтитулните клетки"
4063
4064#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:201
4065msgid "Script language name"
4066msgstr "Име на скрипт езика"
4067
4068#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:202
4069msgid "Script statments"
4070msgstr "Script statments"
4071
4072#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:203
4073msgid "Scrollbar"
4074msgstr "Лента за скролиране"
4075
4076#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:204
4077msgid "Selectable option"
4078msgstr "Опция с възможност за избор"
4079
4080#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:205
4081msgid "Selected"
4082msgstr "Избрано"
4083
4084#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:206
4085msgid "Server-side image map"
4086msgstr "Server-side image map"
4087
4088#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:207
4089msgid "Shape"
4090msgstr "Форма"
4091
4092#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:208
4093msgid "Short inline quotation"
4094msgstr "Short inline quotation"
4095
4096#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:209
4097msgid "Single line prompt"
4098msgstr "Single line prompt"
4099
4100#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:210
4101msgid "Size"
4102msgstr "Размер"
4103
4104#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:211
4105msgid "Small text style"
4106msgstr "Малък текст"
4107
4108#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:212
4109msgid "Soft line break"
4110msgstr "Soft line break"
4111
4112#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:213
4113msgid "Sound"
4114msgstr "Звук"
4115
4116#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:214
4117msgid "Source"
4118msgstr "Източник"
4119
4120#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:215
4121msgid "Space"
4122msgstr "Интервал"
4123
4124#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:216
4125msgid "Space separated archive list"
4126msgstr "Space separated archive list"
4127
4128#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:217
4129msgid "Spacer"
4130msgstr "Отстояние"
4131
4132#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:218
4133msgid "Spacing between cells"
4134msgstr "Разстояние между клетките"
4135
4136#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:219
4137msgid "Spacing within cells"
4138msgstr "Разстоянието между клетките"
4139
4140#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:220
4141msgid "Span"
4142msgstr "Span"
4143
4144#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:221
4145msgid "Square root"
4146msgstr "Корен квадратен"
4147
4148#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:222
4149msgid "Standby load msg"
4150msgstr "Съобщение при изчакване за зареждане"
4151
4152#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:223
4153msgid "Starting sequence number"
4154msgstr "Начално число на поредицата"
4155
4156#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:224
4157msgid "Strike-through text"
4158msgstr "Зачеркнат текстов стил"
4159
4160#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:225
4161msgid "Strike-through text style"
4162msgstr "Зачертан текстов стил"
4163
4164#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:226
4165msgid "Strong emphasis"
4166msgstr "Силна емфатичност"
4167
4168#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:227
4169msgid "Style info"
4170msgstr "Информация за стила"
4171
4172#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:228
4173msgid "Subscript"
4174msgstr "Subscript"
4175
4176#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:229
4177msgid "Superscript"
4178msgstr "Superscript"
4179
4180#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:230
4181msgid "Tab order position"
4182msgstr "Tab order position"
4183
4184#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:231
4185msgid "Table"
4186msgstr "Таблица"
4187
4188#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:232
4189msgid "Table body"
4190msgstr "Тяло на таблица"
4191
4192#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:233
4193msgid "Table caption"
4194msgstr "Заглавие на таблицата"
4195
4196#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:234
4197msgid "Table column group properties"
4198msgstr "Table column group properties"
4199
4200#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:235
4201msgid "Table column properties"
4202msgstr "Настройки на колоните на таблица"
4203
4204#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:236
4205msgid "Table data cell"
4206msgstr "Таблична клетка с информация"
4207
4208#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:237
4209msgid "Table footer"
4210msgstr "Колонтитул на таблица"
4211
4212#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:238
4213msgid "Table header"
4214msgstr "Горен колонтитул на таблицата"
4215
4216#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:239
4217msgid "Table header cell"
4218msgstr "Клетка с колонтитул на таблицата"
4219
4220#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:240
4221msgid "Table row"
4222msgstr "Ред на таблица"
4223
4224#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:241
4225msgid "Table summary"
4226msgstr "Обобщение на таблицата"
4227
4228#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:242
4229msgid "Target - Blank"
4230msgstr "Цел - Нов празен прозорец"
4231
4232#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:243
4233msgid "Target - Parent"
4234msgstr "Target - Parent"
4235
4236#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:244
4237msgid "Target - Self"
4238msgstr "Цел - Същият прозорец"
4239
4240#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:245
4241msgid "Target - Top"
4242msgstr "Цел - Горен прозорец"
4243
4244#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:246
4245msgid "Teletype or monospace text style"
4246msgstr "Teletype or monospace text style"
4247
4248#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:247
4249msgid "Text"
4250msgstr "Текст"
4251
4252#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:248
4253msgid "Text color"
4254msgstr "Цвят на текста"
4255
4256#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:249
4257msgid "Text entered by user"
4258msgstr "Текст въведен от потребителя"
4259
4260#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:250
4261msgid "Title"
4262msgstr "Заглавие"
4263
4264#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:251
4265msgid "Topmargin in pixels"
4266msgstr "Горната граница в пиксели"
4267
4268#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:252
4269msgid "URL"
4270msgstr "URL"
4271
4272#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:253
4273msgid "Underlined text style"
4274msgstr "Подчертан текстов стил"
4275
4276#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:254
4277msgid "Unordered list"
4278msgstr "Неподреден списък"
4279
4280#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:255
4281msgid "Use image map"
4282msgstr "Използване на разграфено изображение"
4283
4284#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:256
4285msgid "Value"
4286msgstr "Стойност"
4287
4288#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:257
4289msgid "Value interpretation"
4290msgstr "Интерпретация на стойности"
4291
4292#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:258
4293msgid "Variable or program argument"
4294msgstr "Аргумент на променлива или програма"
4295
4296#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:259
4297msgid "Vertical cell alignment"
4298msgstr "Вертикално подравняване на клетките"
4299
4300#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:260
4301msgid "Vertical space"
4302msgstr "Вертикално пространство"
4303
4304#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:261
4305msgid "Visited link color"
4306msgstr "Цвят на посетените препратки"
4307
4308#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:262
4309msgid "Width"
4310msgstr "Ширина"
4311
4312#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:1
4313msgid "Bibliography (cite)"
4314msgstr "Библиография (цитат)"
4315
4316#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:2
4317msgid "Bibliography (item)"
4318msgstr "Библиография (елемент)"
4319
4320#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:3
4321msgid "Bibliography (shortcite)"
4322msgstr "Библиография (кратък цитат)"
4323
4324#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:4
4325msgid "Bibliography (thebibliography)"
4326msgstr "Библиография (библиографията)"
4327
4328#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:5
4329msgid "Brackets ()"
4330msgstr "Кръгли скоби „(“ „)“"
4331
4332#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:6
4333msgid "Brackets <>"
4334msgstr "Счупени скоби „<“ „>“"
4335
4336#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:7
4337msgid "Brackets []"
4338msgstr "Квадратни скоби „[“ „]“"
4339
4340#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:8
4341msgid "Brackets {}"
4342msgstr "Фигурни скоби „{“ „}“"
4343
4344#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:10
4345msgid "File input"
4346msgstr "Въвеждане на файл"
4347
4348#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:11
4349msgid "Footnote"
4350msgstr "Бележка под линия"
4351
4352#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:12
4353msgid "Function cosin"
4354msgstr "Косинус"
4355
4356#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:13
4357msgid "Function e^"
4358msgstr "Фунцкията e^"
4359
4360#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:14
4361msgid "Function exp"
4362msgstr "Function exp"
4363
4364#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:15
4365msgid "Function log"
4366msgstr "Функция „логаритъм“"
4367
4368#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:16
4369msgid "Function log10"
4370msgstr "Функция „десетичен логаритъм“"
4371
4372#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:17
4373msgid "Function sine"
4374msgstr "Function sine"
4375
4376#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:18
4377msgid "Greek alpha"
4378msgstr "Гръцката буква алфа"
4379
4380#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:19
4381msgid "Greek beta"
4382msgstr "Гръцката буква бета"
4383
4384#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:20
4385msgid "Greek epsilon"
4386msgstr "Гръцката буква епсилон"
4387
4388#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:21
4389msgid "Greek gamma"
4390msgstr "Гръцката буква гама"
4391
4392#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:22
4393msgid "Greek lambda"
4394msgstr "Гръцката буква ламбда"
4395
4396#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:23
4397msgid "Greek rho"
4398msgstr "Гръцката буква ро"
4399
4400#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:24
4401msgid "Greek tau"
4402msgstr "Гръцката буква тау"
4403
4404#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:25
4405msgid "Header 0 (chapter)"
4406msgstr "Подразделение 0 (глава)"
4407
4408#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:26
4409msgid "Header 0 (chapter*)"
4410msgstr "Подразделение 0 (глава*)"
4411
4412#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:27
4413msgid "Header 1 (section)"
4414msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава)"
4415
4416#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:28
4417msgid "Header 1 (section*)"
4418msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава*)"
4419
4420#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:29
4421msgid "Header 2 (subsection)"
4422msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава)"
4423
4424#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:30
4425msgid "Header 2 (subsection*)"
4426msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава*)"
4427
4428#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:31
4429msgid "Header 3 (subsubsection)"
4430msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава)"
4431
4432#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:32
4433msgid "Header 3 (subsubsection*)"
4434msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава*)"
4435
4436#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:33
4437msgid "Header 4 (paragraph)"
4438msgstr "Подразделение 4 (параграф)"
4439
4440#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:34
4441msgid "Header appendix"
4442msgstr "Заглавие на притурка"
4443
4444#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:35
4445msgid "Item"
4446msgstr "Елемент"
4447
4448#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:36
4449msgid "Item with label"
4450msgstr "Елемент с етикет"
4451
4452#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:37
4453msgid "Latex - Tags"
4454msgstr "Latex - Етикети"
4455
4456#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:38
4457msgid "List description"
4458msgstr "Описание на списъка"
4459
4460#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:39
4461msgid "List enumerate"
4462msgstr "Номериран списък"
4463
4464#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:40
4465msgid "List itemize"
4466msgstr "List itemize"
4467
4468#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:41
4469msgid "Maths (display)"
4470msgstr "Maths (display)"
4471
4472#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:42
4473msgid "Maths (inline)"
4474msgstr "Maths (inline)"
4475
4476#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:43
4477msgid "Operator fraction"
4478msgstr "Дроб"
4479
4480#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:44
4481msgid "Operator integral (display)"
4482msgstr "Интеграл"
4483
4484#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:45
4485msgid "Operator integral (inline)"
4486msgstr "Operator integral (inline)"
4487
4488#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:46
4489msgid "Operator sum (display)"
4490msgstr "Operator sum (display)"
4491
4492#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:47
4493msgid "Operator sum (inline)"
4494msgstr "Operator sum (inline)"
4495
4496#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:48
4497msgid "Reference label"
4498msgstr "Reference label"
4499
4500#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:49
4501msgid "Reference ref"
4502msgstr "Reference ref"
4503
4504#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:50
4505msgid "Symbol <<"
4506msgstr "Знакът „«“"
4507
4508#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:51
4509msgid "Symbol <="
4510msgstr "Знакът „<=“"
4511
4512#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:52
4513msgid "Symbol >="
4514msgstr "Знакът „>=“"
4515
4516#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:53
4517msgid "Symbol >>"
4518msgstr "Знакът „»“"
4519
4520#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:54
4521msgid "Symbol and"
4522msgstr "Знакът „И“"
4523
4524#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:55
4525msgid "Symbol const"
4526msgstr "Знакът const"
4527
4528#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:56
4529msgid "Symbol d-by-dt"
4530msgstr "Знакът d-by-dt"
4531
4532#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:57
4533msgid "Symbol d-by-dt-partial"
4534msgstr "Знакът d-by-dt-partial"
4535
4536#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:58
4537msgid "Symbol d2-by-dt2-partial"
4538msgstr "Занкът d2-by-dt2-partial"
4539
4540#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:59
4541msgid "Symbol dagger"
4542msgstr "Знакът dagger"
4543
4544#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:60
4545msgid "Symbol equiv"
4546msgstr "Знакът equiv"
4547
4548#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:61
4549msgid "Symbol hyphen --"
4550msgstr "Знакът hyphen --"
4551
4552#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:62
4553msgid "Symbol hyphen ---"
4554msgstr "Знакът hyphen ---"
4555
4556#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:63
4557msgid "Symbol infinity"
4558msgstr "Знакът infinity"
4559
4560#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:64
4561msgid "Symbol mathspace ,"
4562msgstr "Знакът mathspace ,"
4563
4564#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:65
4565msgid "Symbol mathspace ."
4566msgstr "Знакът mathspace ."
4567
4568#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:66
4569msgid "Symbol mathspace _"
4570msgstr "Знакът mathspace _"
4571
4572#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:67
4573msgid "Symbol mathspace __"
4574msgstr "Знакът mathspace __"
4575
4576#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:68
4577msgid "Symbol simeq"
4578msgstr "Знакът simeq"
4579
4580#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:69
4581msgid "Symbol star"
4582msgstr "Знакът звезда"
4583
4584#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:70
4585msgid "Typeface bold"
4586msgstr "Удебелено"
4587
4588#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:71
4589msgid "Typeface italic"
4590msgstr "Наклонено"
4591
4592#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:72
4593msgid "Typeface slanted"
4594msgstr "Зачеркнато"
4595
4596#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:73
4597msgid "Typeface type"
4598msgstr "Typeface type"
4599
4600#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:74
4601msgid "Unbreakable text"
4602msgstr "Неразделим текст"
4603
4604#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:1
4605msgid ""
4606"Provides a method to easily insert into a document commonly used tags/"
4607"strings without having to type them."
4608msgstr ""
4609"Предоставя метод за лесно вкарване в документа на често използвани етикети/"
4610"низове без нужда да се въвеждат отново."
4611
4612#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:2
4613msgid "Tag list"
4614msgstr "Списък с етикети"
4615
4616#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:1
4617msgid "XSLT - Axes"
4618msgstr "XSLT - Axes"
4619
4620#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:2
4621msgid "XSLT - Elements"
4622msgstr "XSLT - Елементи"
4623
4624#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:3
4625msgid "XSLT - Functions"
4626msgstr "XSLT - Функции"
4627
4628#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:4
4629msgid "ancestor"
4630msgstr "ancestor"
4631
4632#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:5
4633msgid "ancestor-or-self"
4634msgstr "ancestor-or-self"
4635
4636#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:6
4637msgid "attribute"
4638msgstr "атрибут"
4639
4640#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:7
4641msgid "child"
4642msgstr "child"
4643
4644#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:8
4645msgid "descendant"
4646msgstr "descendant"
4647
4648#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:9
4649msgid "descendant-or-self"
4650msgstr "descendant-or-self"
4651
4652#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:10
4653msgid "following"
4654msgstr "следващ"
4655
4656#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:11
4657msgid "following-sibling"
4658msgstr "following-sibling"
4659
4660#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:12
4661msgid "namespace"
4662msgstr "namespace"
4663
4664#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:13
4665msgid "parent"
4666msgstr "parent"
4667
4668#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:14
4669msgid "preceding"
4670msgstr "preceding"
4671
4672#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:15
4673msgid "preceding-sibling"
4674msgstr "preceding-sibling"
4675
4676#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:16
4677msgid "self"
4678msgstr "self"
4679
4680#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:183
4681msgid "In_sert Date and Time..."
4682msgstr "В_мъкване на дата/време..."
4683
4684#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:185
4685msgid "Insert current date and time at the cursor position"
4686msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
4687
4688#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:628
4689msgid "Available formats"
4690msgstr "Налични формати"
4691
4692#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:806
4693msgid "Configure insert date/time plugin..."
4694msgstr "Настройване на приставката дата/време..."
4695
4696#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:1
4697msgid "Insert Date/Time"
4698msgstr "Вмъкване дата/време"
4699
4700#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:2
4701msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
4702msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
4703
4704#: ../plugins/time/time.glade2.h:3
4705msgid "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
4706msgstr "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
4707
4708#: ../plugins/time/time.glade2.h:4
4709msgid "<span weight=\"bold\"> When inserting date/time...</span>"
4710msgstr "<span weight=\"bold\"> При вмъкване на дата/време...</span>"
4711
4712#: ../plugins/time/time.glade2.h:5
4713msgid "Configure date/time plugin"
4714msgstr "Настройка на приставката дата/време"
4715
4716#: ../plugins/time/time.glade2.h:6
4717msgid "Insert Date and Time"
4718msgstr "Вмъкване на дата/време"
4719
4720#: ../plugins/time/time.glade2.h:7
4721msgid "Use the _selected format"
4722msgstr "Използване на _избрания формат"
4723
4724#: ../plugins/time/time.glade2.h:8
4725msgid "_Insert"
4726msgstr "_Вмъкване"
4727
4728#: ../plugins/time/time.glade2.h:9
4729msgid "_Prompt for a format"
4730msgstr "_Посочване на формат"
4731
4732#: ../plugins/time/time.glade2.h:10
4733msgid "_Use custom format"
4734msgstr "_Използване на потребителски формат"
4735
4736#~ msgid "Shortcut _key:"
4737#~ msgstr "Бърз _клавиш:"
4738
4739#~ msgid ""
4740#~ "cd $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_DIR\n"
4741#~ "make"
4742#~ msgstr ""
4743#~ "cd $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_DIR\n"
4744#~ "make"
4745
4746#~ msgid ""
4747#~ "Could not load the file \"%s\". The file is probably corrupt. Please fix "
4748#~ "or remove the file. To try to load the file again, select the Tools -> "
4749#~ "Manage Snippets... menu item."
4750#~ msgstr ""
4751#~ "Файлът „%s“ не може да бъде зареден. Вероятно е повреден. Или го "
4752#~ "коригирайте, или го изтрийте. За да го заредите отново, изберете от "
4753#~ "менюто „Инструменти“ -> „Управление на отрязъци“."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.