source: desktop/gedit.HEAD.bg.po @ 539

Last change on this file since 539 was 488, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Обновявам, коригирам.

File size: 154.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gedit for GNOME 2.
2# Copyright (C) 2002, 2003 Evgeni Boevski.
3# Copyright (C) 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation
4# This file is distributed under the same license as the gedit package.
5# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2003.
6# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
7# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org> 2004. 2005
8#
9#
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: gedit HEAD\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15"POT-Creation-Date: 2006-01-22 19:00+0200\n"
16"PO-Revision-Date: 2006-01-22 19:00+0200\n"
17"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
18"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
19"MIME-Version: 1.0\n"
20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23
24#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
25msgid "Edit text files"
26msgstr "Редактиране на текстови файлове"
27
28#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit.c:409
29msgid "Text Editor"
30msgstr "Текстов редактор"
31
32#: ../data/gedit.schemas.in.h:1
33msgid ""
34"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
35"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
36msgstr ""
37"Шрифт избран от потребителя, който ще бъде използван за текстовата област. "
38"Има ефект само при изключена опция „Използване на шрифта по подразбиране“."
39
40#: ../data/gedit.schemas.in.h:2
41msgid "Active plugins"
42msgstr "Активни приставки"
43
44#: ../data/gedit.schemas.in.h:3
45msgid "Auto Detected Encodings"
46msgstr "Автоматично откриване на кодирането на знаците"
47
48#: ../data/gedit.schemas.in.h:4
49msgid "Auto Save"
50msgstr "Автоматично запазване"
51
52#: ../data/gedit.schemas.in.h:5
53msgid "Auto Save Interval"
54msgstr "Интервал за автоматично запазване"
55
56#: ../data/gedit.schemas.in.h:6
57msgid "Auto indent"
58msgstr "Автоматичен отстъп"
59
60#: ../data/gedit.schemas.in.h:7
61msgid "Background Color"
62msgstr "Цвят на фона"
63
64#: ../data/gedit.schemas.in.h:8
65msgid ""
66"Background color for selected text in the editing area. This will only take "
67"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
68msgstr ""
69"Цвета на фона за избран текст в текстовата област. Има ефект само при "
70"изключена опция „Използване на стандартните цветове“."
71
72#: ../data/gedit.schemas.in.h:9
73msgid ""
74"Background color for unselected text in the editing area. This will only "
75"take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
76msgstr ""
77"Цвета на фона за неизбран текст в текстовата област. Има ефект само при "
78"изключена опция „Използване на стандартните цветове“."
79
80#: ../data/gedit.schemas.in.h:10
81msgid "Backup Copy Extension"
82msgstr "Разширение на резервните копия"
83
84#: ../data/gedit.schemas.in.h:11
85msgid "Body Font for Printing"
86msgstr "Шрифт на текста в тялото на документа при печат"
87
88#: ../data/gedit.schemas.in.h:12
89msgid "Bottom Panel is Visible"
90msgstr "Долния панел е видим."
91
92#: ../data/gedit.schemas.in.h:13
93msgid "Create Backup Copies"
94msgstr "Създаване на резервни копия"
95
96#: ../data/gedit.schemas.in.h:14
97msgid "Display Line Numbers"
98msgstr "Показване на номера на редовете"
99
100#: ../data/gedit.schemas.in.h:15
101msgid "Display Right Margin"
102msgstr "Показване на дясната граница"
103
104#: ../data/gedit.schemas.in.h:16
105msgid "Editor Font"
106msgstr "Шрифт на редкатора"
107
108#: ../data/gedit.schemas.in.h:17
109msgid "Enable Search Highlighting"
110msgstr "Включване на отбелязването при търсене"
111
112#: ../data/gedit.schemas.in.h:18
113msgid "Enable Syntax Highlighting"
114msgstr "Включване на отбелязването на синтаксиса"
115
116#: ../data/gedit.schemas.in.h:19
117msgid "Encodings shown in menu"
118msgstr "Кодирания на знаци, показвани в менюто"
119
120#: ../data/gedit.schemas.in.h:20
121msgid ""
122"Extension or suffix to use for backup file names. This will only take effect "
123"if the \"Create Backup Copies\" option is turned on."
124msgstr ""
125"Файлово разширение, което да се използва при създаването на резервни копия. "
126"Има ефект само при включена опция „Създаване на резервни копия“."
127
128#: ../data/gedit.schemas.in.h:21
129msgid ""
130"Foreground color for selected text in the editing area. This will only take "
131"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
132msgstr ""
133"Цвета на избран текст в текстовата област. Има ефект само при изключена "
134"опция „Използване само на стандартните цветове“."
135
136#: ../data/gedit.schemas.in.h:22
137msgid ""
138"Foreground color for the unselected text in the editing area. This will only "
139"take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
140msgstr ""
141"Цвета на неизбран текст в текстовата област. Има ефект само при изключена "
142"опция „Използване само на стандартните цветове“."
143
144#: ../data/gedit.schemas.in.h:23
145msgid "Header Font for Printing"
146msgstr "Шрифт на колонтитула при печат"
147
148#: ../data/gedit.schemas.in.h:24
149msgid "Highlight Current Line"
150msgstr "Осветяване на текущия ред"
151
152#: ../data/gedit.schemas.in.h:25
153msgid "Highlight Matching Bracket"
154msgstr "Осветяване на съответстващите скоби"
155
156#: ../data/gedit.schemas.in.h:26
157msgid ""
158"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
159"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
160"lines."
161msgstr ""
162"Ако тази стойност е 0, при печат на документ няма да бъдат разпечатани "
163"номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
164
165#: ../data/gedit.schemas.in.h:27
166msgid "Insert spaces"
167msgstr "Вмъкване на интервали"
168
169#: ../data/gedit.schemas.in.h:28
170msgid "Line Number Font for Printing"
171msgstr "Шрифт на номера на ред при печат"
172
173#: ../data/gedit.schemas.in.h:29
174msgid "Line Wrapping Mode"
175msgstr "Режим с пренасяне"
176
177#: ../data/gedit.schemas.in.h:30
178msgid ""
179"List of VFS schemes gedit supports in write mode. The 'file' scheme is "
180"writable by default."
181msgstr ""
182"Списък със схеми на VFS, които gedit поддържа с възможност за запис. По "
183"подразбиране схемата „file“ позволява запис."
184
185#: ../data/gedit.schemas.in.h:31
186msgid ""
187"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
188"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
189msgstr ""
190"Списък на активните приставки. Съдържа „местоположението“ на активните "
191"приставки. Погледнете файлът .gedit-plugin, за да намерите "
192"„местоположението“ на дадена приставка."
193
194#: ../data/gedit.schemas.in.h:32
195msgid ""
196"List of encodings shown in Character Coding menu in open/save file selector. "
197"Only recognized encodings are used."
198msgstr ""
199"Списък с кодирания на знаци, показани в меню „Кодиране на знаците“ в "
200"прозореца за отваряне или запазване на файл. Използват се само познати "
201"кодирания на знаци."
202
203#: ../data/gedit.schemas.in.h:33
204msgid "Max Number of Undo Actions"
205msgstr "Максимален брой връщания назад"
206
207#: ../data/gedit.schemas.in.h:34
208msgid "Maximum Recent Files"
209msgstr "Максимален брой скоро използвани файлове"
210
211#: ../data/gedit.schemas.in.h:35
212msgid ""
213"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
214"\" for unlimited number of actions."
215msgstr ""
216"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
217"отново. Използвайте „-1“ за безброй действия."
218
219#: ../data/gedit.schemas.in.h:36
220msgid ""
221"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
222"\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
223msgstr ""
224"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
225"отново. Използвайте „-1“ за неограничен брой действия. Ненужно от 2.21.0 "
226"нататък"
227
228#. Translators: This is the Editor Font.
229#. This is a Pango font
230#: ../data/gedit.schemas.in.h:39
231msgid "Monospace 12"
232msgstr "Monospace 12"
233
234#. Translators: This is the Body font for printing.
235#. This is a Pango font.
236#: ../data/gedit.schemas.in.h:42
237msgid "Monospace 9"
238msgstr "Monospace 12"
239
240#. Translators: This is the Body font for printing.
241#. This is a gnome-print font name and is replaced by
242#. print_font_body_pango.
243#: ../data/gedit.schemas.in.h:46
244msgid "Monospace Regular 9"
245msgstr "Monospace Regular 9"
246
247#: ../data/gedit.schemas.in.h:47
248msgid ""
249"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
250"This will only take effect if the \"Auto Save\" option is turned on."
251msgstr ""
252"Брой минути след които gedit ще запише автоматично, променените файлове. Има "
253"ефект само при включена опция „Автоматично запазване“."
254
255#: ../data/gedit.schemas.in.h:48
256msgid "Print Header"
257msgstr "Горен колонтитул на страницата"
258
259#: ../data/gedit.schemas.in.h:49
260msgid "Print Line Numbers"
261msgstr "Печатане на номера на редове"
262
263#: ../data/gedit.schemas.in.h:50
264msgid "Print Syntax Highlighting"
265msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
266
267#: ../data/gedit.schemas.in.h:51
268msgid "Printing Line Wrapping Mode"
269msgstr "Режим с пренасяне при печат"
270
271#: ../data/gedit.schemas.in.h:52
272msgid "Restore Previous Cursor Position"
273msgstr "Възстановяване на предишната позиция на курсора"
274
275#: ../data/gedit.schemas.in.h:53
276msgid "Right Margin Position"
277msgstr "Позиция на дясната граница"
278
279#. Translators: This is the Header font for printing.
280#. This is a Pango font.
281#: ../data/gedit.schemas.in.h:56
282msgid "Sans 11"
283msgstr "Sans 11"
284
285#. Translators: This is the Line Number font for printing.
286#. This is a Pango font.
287#: ../data/gedit.schemas.in.h:59
288msgid "Sans 8"
289msgstr "Sans 8"
290
291#. Translators: This is the Header font for printing.
292#. This is a gnome-print font name and replaced by
293#. print_font_header_pango.
294#: ../data/gedit.schemas.in.h:63
295msgid "Sans Regular 11"
296msgstr "Sans Regular 11"
297
298#. Translators: This is the Line Number font for printing.
299#. This is a gnome-print font name and replaced by
300#. print_font_numbers_pango.
301#: ../data/gedit.schemas.in.h:67
302msgid "Sans Regular 8"
303msgstr "Sans Regular 8"
304
305#: ../data/gedit.schemas.in.h:68
306msgid "Selected Text Color"
307msgstr "Цвят на избрания текст"
308
309#: ../data/gedit.schemas.in.h:69
310msgid "Selection Color"
311msgstr "Цвят на избраното"
312
313#: ../data/gedit.schemas.in.h:70
314msgid "Side Pane is Visible"
315msgstr "Страничният панел е видим."
316
317#: ../data/gedit.schemas.in.h:71
318msgid ""
319"Sorted list of encodings used by gedit for auto-detecting the encoding of a "
320"file. \"CURRENT\" is the current locale encoding. Only recognized encodings "
321"are used."
322msgstr ""
323"Подреден списък с кодиранията на знаците, използвани от gedit за автоматично "
324"откриване на кодирането на файл. „ТЕКУЩО“ е текущото кодиране на локала. "
325"Използват се само познати кодирания на знаци."
326
327#: ../data/gedit.schemas.in.h:72
328msgid ""
329"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for no "
330"wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
331"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
332"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
333"here."
334msgstr ""
335"Указване как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте "
336"„GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос на границите "
337"на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте предвид, че "
338"стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са "
339"изписани точно, както ги виждате тук."
340
341#: ../data/gedit.schemas.in.h:73
342msgid ""
343"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"GTK_WRAP_NONE\" "
344"for no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
345"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
346"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
347"here."
348msgstr ""
349"Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редкатиране. "
350"Използвайте „GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос "
351"на границите на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте "
352"предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се "
353"уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
354
355#: ../data/gedit.schemas.in.h:74
356msgid ""
357"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
358msgstr ""
359"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
360
361#: ../data/gedit.schemas.in.h:75
362msgid ""
363"Specifies the font to use for a document's body when printing documents. "
364"This is a gnome-print font name and replaced by print_font_body_pango."
365msgstr ""
366"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат. "
367"Това е име на шрифт от gnome-print и е заменен от print_font_body_pango."
368
369#: ../data/gedit.schemas.in.h:76
370msgid ""
371"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
372"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
373msgstr ""
374"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
375"Има ефект само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от "
376"нула."
377
378#: ../data/gedit.schemas.in.h:77
379msgid ""
380"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
381"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero. This is a "
382"gnome-print font name and replaced by print_font_numbers_pango."
383msgstr ""
384"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
385"Има ефект само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от "
386"нула. Това е име на фонт от gnome-print и е заменен от "
387"print_font_numbers_pango."
388
389#: ../data/gedit.schemas.in.h:78
390msgid ""
391"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
392"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
393msgstr ""
394"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат.Има ефект "
395"само при включена опция „Печатане на горен колонтитул“."
396
397#: ../data/gedit.schemas.in.h:79
398msgid ""
399"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
400"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on. This is a "
401"gnome-print font name and replaced by print_font_header_pango."
402msgstr ""
403"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Има ефект "
404"само при включена опция „Печатане на горен колонтитул“. Това е име на фонт "
405"от gnome-print и е заменен от print_font_header_pango."
406
407#: ../data/gedit.schemas.in.h:80
408msgid ""
409"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
410"in the \"Recent Files\" submenu."
411msgstr ""
412"Указване на максималния брой последни файлове, който ще бъде показани в "
413"подменюто „Последни файлове“."
414
415#: ../data/gedit.schemas.in.h:81
416msgid ""
417"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
418"characters."
419msgstr "Указване броя интервали, който да се изобразят вместо знаците Tab."
420
421#: ../data/gedit.schemas.in.h:82
422msgid "Specifies the position of the right margin."
423msgstr "Определяне на позицията на дясната граница."
424
425#: ../data/gedit.schemas.in.h:83
426msgid "Status Bar is Visible"
427msgstr "Лентата на състоянието е видима"
428
429#: ../data/gedit.schemas.in.h:84
430msgid ""
431"Style for the toolbar buttons. Possible values are \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" "
432"to use the system's default style, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" to display icons "
433"only, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" to display both icons and text, and "
434"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" to display prioritized text beside icons. "
435"Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as "
436"mentioned here."
437msgstr ""
438"Вид на бутоните от лентата с инструменти. Възможни стойности са "
439"„GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM“ за използване на стила по подразбиране на системата, "
440"„GEDIT_TOOLBAR_ICONS“ за икони без текст, „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT“ за "
441"икони с текст и „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ“ за икони с приоритетен "
442"текст отстрани. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на "
443"буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
444
445#: ../data/gedit.schemas.in.h:85
446msgid "Tab Size"
447msgstr "Размер на таба"
448
449#: ../data/gedit.schemas.in.h:86
450msgid "Text Color"
451msgstr "Цвят на текста"
452
453#: ../data/gedit.schemas.in.h:87
454msgid "Toolbar Buttons Style"
455msgstr "Вид на бутоните от лентата с инструменти"
456
457#: ../data/gedit.schemas.in.h:88
458msgid "Toolbar is Visible"
459msgstr "Лентата с инструменти е видима"
460
461#: ../data/gedit.schemas.in.h:89
462msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
463msgstr "Брой отмени на команди (НЕНУЖНО В НОВИТЕ ВЕРСИИ)"
464
465#: ../data/gedit.schemas.in.h:90
466msgid "Use Default Colors"
467msgstr "Използване на цветове по подразбиране"
468
469#: ../data/gedit.schemas.in.h:91
470msgid "Use Default Font"
471msgstr "Използване на шрифта по подразбиране"
472
473#: ../data/gedit.schemas.in.h:92
474msgid ""
475"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
476"interval. You can set the time interval with the \"Auto Save Interval\" "
477"option."
478msgstr ""
479"Дали gedit да записва модифицираните файлове след определен интервал време. "
480"Можете да укажете интервала в опцията „Интервал за автоматичното запазване“."
481
482#: ../data/gedit.schemas.in.h:93
483msgid ""
484"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
485"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
486msgstr ""
487"Дали gedit да създава резервни копия на файловете, които записва. Можете да "
488"укажете разширението за копията в опцията „Разширение на резервните копия“."
489
490#: ../data/gedit.schemas.in.h:94
491msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
492msgstr "Дали gedit да изобразява номера на редове в областта за редактиране."
493
494#: ../data/gedit.schemas.in.h:95
495msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
496msgstr "Дали gedit да изобразява дясната граница в областта за редактиране."
497
498#: ../data/gedit.schemas.in.h:96
499msgid "Whether gedit should enable auto indentation."
500msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяна на абзаци"
501
502#: ../data/gedit.schemas.in.h:97
503msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
504msgstr "Дали gedit трябва да отбелязва с различен цвят синтаксиса."
505
506#: ../data/gedit.schemas.in.h:98
507msgid ""
508"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
509msgstr ""
510"Дали gedit да отбелязва осветявайки всички съвпадения на търсения текст"
511
512#: ../data/gedit.schemas.in.h:99
513msgid "Whether gedit should highlight matching bracket."
514msgstr "Дали gedit трябва да отбелязва отваряне и затваряне на скоби"
515
516#: ../data/gedit.schemas.in.h:100
517msgid "Whether gedit should highlight the current line."
518msgstr "Дали gedit да отбелязва текущия ред"
519
520#: ../data/gedit.schemas.in.h:101
521msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
522msgstr "Дали gedit да включва главница на документа при печат."
523
524#: ../data/gedit.schemas.in.h:102
525msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
526msgstr "Дали gedit да вмъква интервали вместо табулации."
527
528#: ../data/gedit.schemas.in.h:103
529msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
530msgstr ""
531"Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
532
533#: ../data/gedit.schemas.in.h:104
534msgid ""
535"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
536"loaded."
537msgstr ""
538"Дали gedit да възстановява предишната позиция на курсора, когато се зареди "
539"файл"
540
541#: ../data/gedit.schemas.in.h:105
542msgid ""
543"Whether the bottom panel at the bottom of editing windows should be visible."
544msgstr "Дали долния панел да бъде видим."
545
546#: ../data/gedit.schemas.in.h:106
547msgid ""
548"Whether the side pane at the left of the editing window should be visible."
549msgstr ""
550"Дали страничния панел, който е в лявата част на прозореца, да бъде видим."
551
552#: ../data/gedit.schemas.in.h:107
553msgid ""
554"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
555msgstr ""
556"Дали линията за статус в долната част на прозореца за редактиране да е "
557"видима."
558
559#: ../data/gedit.schemas.in.h:108
560msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
561msgstr "Дали лентата с инструменти да е видима в прозорците за редактиране."
562
563#: ../data/gedit.schemas.in.h:109
564msgid ""
565"Whether to use the system's default colors for the editing area. If this "
566"option is turned off, then the colors of the editing area will be those "
567"specified in the \"Background Color\", \"Text Color\", \"Selected Text Color"
568"\", and \"Selection Color\" options."
569msgstr ""
570"Дали да се използват цветовете по подразбиране в областта за редактиране. "
571"Ако тази опция е изключена, то цветовете на областта за редактиране ще бъдат "
572"тези указани в опциите „Фонов цвят“, „Цвят на текст“, „Цвят на избран "
573"текст“, и „Цвят на маркировката за избор“."
574
575#: ../data/gedit.schemas.in.h:110
576msgid ""
577"Whether to use the system's default font for editing text instead of a font "
578"specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the "
579"\"Editor Font\" option will be used instead of the system font."
580msgstr ""
581"Дали да се използва системния шрифт по подразбиране за текста или шрифт "
582"специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван шрифта "
583"указан в опцията „Шрифт на редактора“."
584
585#: ../data/gedit.schemas.in.h:111
586msgid "Writable VFS schemes"
587msgstr "Схеми на VFS позволяващи запис"
588
589#. Translators: This is the list of encodings shown by default in the Character Coding
590#. menu in open/save file selector. Only recognized encodings are displayed.
591#: ../data/gedit.schemas.in.h:114
592msgid "[ISO-8859-15]"
593msgstr "[ISO-8859-15]"
594
595#. Translators: This is the sorted list of encodings used by gedit
596#. for auto-detecting the encoding of a file. "CURRENT" is the current locale encoding.
597#. Only recognized encodings are used.
598#: ../data/gedit.schemas.in.h:118
599msgid "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15]"
600msgstr "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15]"
601
602#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:136
603msgid "Logout _without Saving"
604msgstr "Изход _без запазване"
605
606#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:140
607msgid "_Cancel Logout"
608msgstr "_Отказване на изход"
609
610#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:147
611msgid "Close _without Saving"
612msgstr "Без запазване"
613
614#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:180
615msgid "Question"
616msgstr "Въпрос"
617
618#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:386
619#, c-format
620msgid ""
621"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
622msgid_plural ""
623"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
624"lost."
625msgstr[0] ""
626"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld секунда ще бъдат "
627"загубени безвъзвратно."
628msgstr[1] ""
629"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld секунди ще бъдат "
630"загубени безвъзвратно."
631
632#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:395
633msgid ""
634"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
635msgstr ""
636"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута ще бъдат "
637"загубени безвъзвратно."
638
639#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:401
640#, c-format
641msgid ""
642"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
643"permanently lost."
644msgid_plural ""
645"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
646"permanently lost."
647msgstr[0] ""
648"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунда ще "
649"бъдат загубени безвъзвратно."
650msgstr[1] ""
651"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунди ще "
652"бъдат загубени безвъзвратно."
653
654#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:411
655#, c-format
656msgid ""
657"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
658msgid_plural ""
659"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
660"lost."
661msgstr[0] ""
662"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld минута ще бъдат "
663"загубени безвъзвратно."
664msgstr[1] ""
665"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld минути ще бъдат "
666"загубени безвъзвратно."
667
668#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:426
669#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:447
670#, c-format
671msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
672msgid_plural ""
673"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
674msgstr[0] ""
675"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
676"безвъзвратно."
677msgstr[1] ""
678"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %d часа ще бъдат "
679"загубени безвъзвратно."
680
681#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:432
682#, c-format
683msgid ""
684"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
685"permanently lost."
686msgid_plural ""
687"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
688"permanently lost."
689msgstr[0] ""
690"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минута ще бъдат "
691"загубени безвъзвратно."
692msgstr[1] ""
693"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минути ще бъдат "
694"загубени безвъзвратно."
695
696#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:491
697#, c-format
698msgid "Save the changes to document \"%s\" before closing?"
699msgstr ""
700"Искате ли да запазите промените по документа „%s“ преди да бъде затворен?"
701
702#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:663
703#, c-format
704msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
705msgid_plural ""
706"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
707msgstr[0] ""
708"Има %d документ с незапазени промени. Да бъде ли запазен преди затварянето?"
709msgstr[1] ""
710"Има %d документи с незапазени промени. Да бъдат ли запазени преди "
711"затварянето?"
712
713#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:680
714msgid "S_elect the documents you want to save:"
715msgstr "Избор докум_ентите, които искате да запазите:"
716
717#. Secondary label
718#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:697
719msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
720msgstr ""
721"Ако не изберете „Запазване“, всичките Ви промени ще бъдат загубени "
722"безвъзвратно."
723
724#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:315
725msgid "Character Codings"
726msgstr "Кодиране на знаците"
727
728#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:365
729#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:426
730msgid "_Description"
731msgstr "_Описание"
732
733#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:374
734#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:435
735msgid "_Encoding"
736msgstr "_Кодиране"
737
738#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade.h:1
739msgid "A_vailable encodings:"
740msgstr "На_лични кодирания на знаци:"
741
742#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade.h:2
743msgid "Character codings"
744msgstr "Кодиране на знаците"
745
746#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade.h:3
747msgid "E_ncodings shown in menu:"
748msgstr "_Кодирания на знаци, показвани в менюто:"
749
750#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.c:135
751#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.glade.h:3
752msgid "Open Location"
753msgstr "Отваряне на местоположение"
754
755#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.glade.h:1
756msgid "Ch_aracter coding:"
757msgstr "Кодиране на _знаците:"
758
759#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.glade.h:2
760msgid "Enter the _location (URI) of the file you would like to open:"
761msgstr "Въведи местопо_ложението (URI) на файла:"
762
763#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.c:527
764#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:9
765msgid "Page Setup"
766msgstr "Настройки за страницата"
767
768#. ex:noet:ts=8:
769#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:1
770#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:1
771#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:1
772#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:1
773#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:1
774#: ../plugins/time/time.glade2.h:1
775msgid "    "
776msgstr "    "
777
778#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:2
779#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:8
780msgid "<b>Line Numbers</b>"
781msgstr "<b>Номера на редовете</b>"
782
783#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:3
784#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:11
785msgid "<b>Text Wrapping</b>"
786msgstr "<b>Режим с пренасяне</b>"
787
788#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:4
789#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:16
790msgid "Do not _split words over two lines"
791msgstr "Без разделяне на думите на два реда"
792
793#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:5
794#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:19
795msgid "Enable text _wrapping"
796msgstr "Разрешаване на режим с _пренасяне"
797
798#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:6
799msgid "Fonts"
800msgstr "Шрифтове"
801
802#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:7
803msgid "General"
804msgstr "Главни"
805
806#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:8
807msgid "He_aders and footers:"
808msgstr "Горен и долен колонтитул:"
809
810#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:10
811msgid "Print _line numbers"
812msgstr "Печатане на номера на _редове"
813
814#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:11
815msgid "Print s_yntax highlighting"
816msgstr "Печатане на с_интактично оцветен текст"
817
818#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:12
819msgid "_Body:"
820msgstr "_Тяло:"
821
822#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:13
823msgid "_Line numbers:"
824msgstr "Номера на _редове:"
825
826#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:14
827msgid "_Number every"
828msgstr "_Номериране на всеки"
829
830#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:15
831msgid "_Print page headers"
832msgstr "_Печатане на колонтитулите"
833
834#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:16
835msgid "_Restore Default Fonts"
836msgstr "_Възстановяване на шрифтовете по подразбиране"
837
838#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:17
839msgid "lines"
840msgstr "реда"
841
842#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:651
843msgid "Push this button to select the font to be used by the editor"
844msgstr "Натиснете бутона, за да изберете какъв шрифт използва редактора"
845
846#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:653
847msgid "Push this button to configure text color"
848msgstr "Натиснете бутона, за да изберете цвят на текста"
849
850#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:655
851msgid "Push this button to configure background color"
852msgstr "Натиснете бутона за избор на цвят за фон"
853
854#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:657
855msgid ""
856"Push this button to configure the color in which the selected text should "
857"appear"
858msgstr ""
859"Натиснете бутона, за да изберете цвета, в който ще се оцветява маркирания "
860"текст"
861
862#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:660
863msgid ""
864"Push this button to configure the color in which the selected text should be "
865"marked"
866msgstr "Натиснете бутона за да изберете цвета на маркировката"
867
868#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1161
869msgid "Elements"
870msgstr "Елементи"
871
872#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1273
873msgid "gedit Preferences"
874msgstr "Настройки на GEdit"
875
876#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:2
877msgid "<b>Automatic Indentation</b>"
878msgstr "<b>Автоматичен отстъп</b>"
879
880#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:3
881msgid "<b>Bracket Matching</b>"
882msgstr "<b>Съответстващи скоби</b>"
883
884#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:4
885msgid "<b>Current Line</b>"
886msgstr "<b>Текущ ред</b>"
887
888#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:5
889msgid "<b>Elements</b>"
890msgstr "<b>Елементи</b>"
891
892#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:6
893msgid "<b>File Saving</b>"
894msgstr "<b>Запазване на файлове</b>"
895
896#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:7
897msgid "<b>Font</b>"
898msgstr "<b>Шрифт</b>"
899
900#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:9
901msgid "<b>Right Margin</b>"
902msgstr "<b>Дясна граница</b>"
903
904#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:10
905msgid "<b>Tab Stops</b>"
906msgstr "<b>Табулации</b>"
907
908#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:12
909msgid "<span weight=\"bold\">Colors</span>"
910msgstr "<span weight=\"bold\">Цветове</span>"
911
912#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:13
913#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:23
914msgid "Bold"
915msgstr "Удебелено"
916
917#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:14
918msgid "Create a _backup copy of files before saving"
919msgstr "Създаване на _резервно копие на файловете преди запазване"
920
921#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:15
922msgid "Display right _margin"
923msgstr "Показване на _дясна граница"
924
925#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:17
926msgid "Editor"
927msgstr "Редактор"
928
929#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:18
930msgid "Editor _font: "
931msgstr "Шри_фт на редкатора: "
932
933#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:20
934msgid "Font & Colors"
935msgstr "Шрифт и цветове"
936
937#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:21
938msgid "Hi_ghlight current line"
939msgstr "Отбелязване на текущия ред"
940
941#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:22
942msgid "Highlight _mode:"
943msgstr "Режим на отбелязване:"
944
945#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:23
946msgid "Highlight matching _bracket"
947msgstr "Осветяване на съответства_щите скоби"
948
949#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:24
950msgid "Insert _spaces instead of tabs"
951msgstr "Вмъкване на _интервали вместо табулации"
952
953#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:25
954msgid "Italic"
955msgstr "Наклонено"
956
957#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:26
958msgid "Normal _text color:"
959msgstr "Нормален цвят на текста:"
960
961#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:27
962msgid "Pick a color"
963msgstr "Избор на цвят"
964
965#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:28
966msgid "Pick the background color"
967msgstr "Избор на цвят за фон"
968
969#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:29
970msgid "Pick the editor font"
971msgstr "Избор на шрифт за редактора"
972
973#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:30
974msgid "Pick the normal text color"
975msgstr "Избор на цвят за нормаления текст"
976
977#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:31
978msgid "Pick the selected text color"
979msgstr "Избор на цвят за маркирания текст"
980
981#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:32
982msgid "Pick the selection color"
983msgstr "Избор на цвят за селекциите"
984
985#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:33
986msgid "Plugins"
987msgstr "Приставки"
988
989#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:34
990msgid "Preferences"
991msgstr "Предпочитани настройки"
992
993#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:35
994msgid "Se_lection color:"
995msgstr "Цвят на _селекциите:"
996
997#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:36
998msgid "Selecte_d text color:"
999msgstr "Цвят на _маркираният текст:"
1000
1001#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:37
1002msgid "Strikethrough"
1003msgstr "Зачеркнато"
1004
1005#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:38
1006msgid "Syntax Highlighting"
1007msgstr "Отбелязване на синтаксиса"
1008
1009#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:39
1010msgid "U_se default theme colors"
1011msgstr "Използване на цветови теми по _подразбиране"
1012
1013#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:40
1014msgid "Underline"
1015msgstr "Подчертаване"
1016
1017#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:41
1018msgid "View"
1019msgstr "Изглед"
1020
1021#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:42
1022msgid "_Autosave files every"
1023msgstr "_Автоматично запазване на файловете на всеки"
1024
1025#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:43
1026msgid "_Background color:"
1027msgstr "Фонов цвят:"
1028
1029#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:44
1030msgid "_Background:"
1031msgstr "Фон:"
1032
1033#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:45
1034msgid "_Display line numbers"
1035msgstr "Показване на номера на редовете"
1036
1037#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:46
1038msgid "_Enable automatic indentation"
1039msgstr "Включване на автоматичния отстъп"
1040
1041#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:47
1042msgid "_Enable syntax highlighting"
1043msgstr "Включване на отбелязването на синтаксиса"
1044
1045#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:48
1046msgid "_Foreground:"
1047msgstr "Текст:"
1048
1049#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:49
1050msgid "_Reset to Default "
1051msgstr "Връщане на стандартни настройки "
1052
1053#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:50
1054msgid "_Right margin at column:"
1055msgstr "Дясна граница за колонка:"
1056
1057#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:51
1058msgid "_Tab width:"
1059msgstr "Ширина на табулацията:"
1060
1061#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:52
1062msgid "_Use default theme font"
1063msgstr "Използване на шрифта на темата по подразбиране"
1064
1065#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:53
1066msgid "_minutes"
1067msgstr "_минути"
1068
1069#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:234
1070#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:2 ../gedit/gedit-window.c:989
1071msgid "Replace"
1072msgstr "Замяна"
1073
1074#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:246 ../gedit/gedit-window.c:987
1075msgid "Find"
1076msgstr "Търсене"
1077
1078#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:298
1079msgid "Replace _All"
1080msgstr "Замяна на _всички"
1081
1082#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:299
1083#: ../gedit/gedit-commands-file.c:562
1084msgid "_Replace"
1085msgstr "_Замяна"
1086
1087#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:1
1088msgid "Match _entire word only"
1089msgstr "Ако съвпада само с _цяла дума"
1090
1091#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:3
1092msgid "Replace All"
1093msgstr "Замяна на всички"
1094
1095#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:4
1096msgid "Replace _with: "
1097msgstr "Замяна с:"
1098
1099#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:5
1100msgid "Search _backwards"
1101msgstr "Търсене наза_д"
1102
1103#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:6
1104msgid "_Match case"
1105msgstr "Зачитане на малки/големи"
1106
1107#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:7
1108msgid "_Search for: "
1109msgstr "Търсене за:"
1110
1111#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:8
1112msgid "_Wrap around"
1113msgstr "_След края - от началото"
1114
1115#: ../gedit/gedit.c:73
1116msgid ""
1117"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
1118"command line"
1119msgstr ""
1120"Кодиране на знаците, което да бъде използвано при отварянето на файлове чрез "
1121"командния ред"
1122
1123#: ../gedit/gedit.c:76
1124msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of gedit"
1125msgstr "Създаване на нов прозорец в работещ gedit"
1126
1127#: ../gedit/gedit.c:79
1128msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
1129msgstr "Създаване на нов документ в работещ gedit"
1130
1131#: ../gedit/gedit.c:124
1132#, c-format
1133msgid "%s: malformed file name or URI.\n"
1134msgstr "%s: невалидно зададено файлово име или адрес.\n"
1135
1136#: ../gedit/gedit.c:136
1137#, c-format
1138msgid "%s: invalid encoding.\n"
1139msgstr "%s: невалидно кодиране на знаците.\n"
1140
1141#: ../gedit/gedit-commands-file.c:130 ../gedit/gedit-commands-file.c:177
1142#, c-format
1143msgid "Loading file '%s'…"
1144msgstr "Зарежда се файлът „%s“..."
1145
1146#: ../gedit/gedit-commands-file.c:186
1147#, c-format
1148msgid "Loading %d file…"
1149msgid_plural "Loading %d files…"
1150msgstr[0] "Зарежда се %d файл..."
1151msgstr[1] "Зареждат се %d файла ..."
1152
1153#: ../gedit/gedit-commands-file.c:289
1154msgid "Open Files…"
1155msgstr "Отваряне на файлове..."
1156
1157#: ../gedit/gedit-commands-file.c:395
1158msgid "The entered location is not valid."
1159msgstr "Избраното кодиране на знаците - „%s“ не е валидно"
1160
1161#: ../gedit/gedit-commands-file.c:398
1162#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:150
1163#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:189
1164#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:205
1165msgid "Please, check that you typed the location correctly and try again."
1166msgstr ""
1167"Проверете дали сте написали местоположението правилно и опитайте отново."
1168
1169#: ../gedit/gedit-commands-file.c:543
1170#, c-format
1171msgid "The file \"%s\" is read-only."
1172msgstr "Файлът „%s“ е само за четене."
1173
1174#: ../gedit/gedit-commands-file.c:554
1175msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
1176msgstr "Желаете ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
1177
1178#: ../gedit/gedit-commands-file.c:620 ../gedit/gedit-commands-file.c:811
1179#, c-format
1180msgid "Saving file '%s'…"
1181msgstr "Запазва се файлът „%s“..."
1182
1183#: ../gedit/gedit-commands-file.c:710
1184msgid "Save As…"
1185msgstr "Запазване като..."
1186
1187#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1006
1188#, c-format
1189msgid "Reverting the document '%s'…"
1190msgstr "Възстановяване на документа „%s“..."
1191
1192#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1028
1193#, c-format
1194msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
1195msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документа „%s“?"
1196
1197#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1037
1198#, c-format
1199msgid ""
1200"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
1201msgid_plural ""
1202"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
1203"lost."
1204msgstr[0] ""
1205"Промените направени по документа в последната %ld секунда ще бъдат загубени "
1206"безвъзвратно."
1207msgstr[1] ""
1208"Промените направени по документа в последните %ld секунди ще бъдат загубени "
1209"безвъзвратно."
1210
1211#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1046
1212msgid ""
1213"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
1214msgstr ""
1215"Промените направени по документа в последната минута ще бъдат загубени "
1216"безвъзвратно."
1217
1218#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1052
1219#, c-format
1220msgid ""
1221"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
1222"permanently lost."
1223msgid_plural ""
1224"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
1225"permanently lost."
1226msgstr[0] ""
1227"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунда ще бъдат "
1228"загубени безвъзвратно."
1229msgstr[1] ""
1230"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунди ще бъдат "
1231"загубени безвъзвратно."
1232
1233#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1062
1234#, c-format
1235msgid ""
1236"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
1237msgid_plural ""
1238"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
1239"lost."
1240msgstr[0] ""
1241"Промените направени по документа в последната %ld минута ще бъдат загубени "
1242"безвъзвратно."
1243msgstr[1] ""
1244"Промените направени по документа в последните %ld минути ще бъдат загубени "
1245"безвъзвратно."
1246
1247#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1077 ../gedit/gedit-commands-file.c:1098
1248#, c-format
1249msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
1250msgid_plural ""
1251"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
1252msgstr[0] ""
1253"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1254"безвъзвратно."
1255msgstr[1] ""
1256"Промените направени по документа в последните %d часа ще бъдат загубени "
1257"безвъзвратно."
1258
1259#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1083
1260#, c-format
1261msgid ""
1262"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
1263"permanently lost."
1264msgid_plural ""
1265"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
1266"permanently lost."
1267msgstr[0] ""
1268"Промените направени по документа в последния час и %d минута ще бъдат "
1269"загубени безвъзвратно."
1270msgstr[1] ""
1271"Промените направени по документа в последния час и %d минути ще бъдат "
1272"загубени безвъзвратно."
1273
1274#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1124
1275msgid "_Revert"
1276msgstr "_Възстановяване"
1277
1278#: ../gedit/gedit-commands-help.c:78
1279msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
1280msgstr "gedit е малък и лек текстов редактор за Gnome"
1281
1282#: ../gedit/gedit-commands-help.c:98
1283msgid "translator-credits"
1284msgstr ""
1285"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
1286"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1287"Евгени Боевски <e_boevski@abv.bg>\n"
1288"\n"
1289"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1290"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1291"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1292
1293#: ../gedit/gedit-commands-help.c:101
1294msgid "gedit"
1295msgstr "gedit"
1296
1297#: ../gedit/gedit-commands-search.c:165
1298#, c-format
1299msgid "Found and replaced %d occurrence"
1300msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
1301msgstr[0] "Намерено е и е заменено %d съвпадение."
1302msgstr[1] "Намерени са и са заменени %d съвпадения."
1303
1304#: ../gedit/gedit-commands-search.c:174
1305msgid "Found and replaced one occurrence"
1306msgstr "Намерено е и е заменено едно съвпадение."
1307
1308#: ../gedit/gedit-commands-search.c:187
1309msgid "Phrase not found"
1310msgstr "Фразата не е открита"
1311
1312#: ../gedit/gedit-document.c:774 ../gedit/gedit-document.c:854
1313#, c-format
1314msgid "Unsaved Document %d"
1315msgstr "Незапазен документ %d"
1316
1317#. bad bad luck...
1318#: ../gedit/gedit-document-saver.c:523
1319msgid "Could not obtain backup filename"
1320msgstr "Не може да се получи файловото име на резервното копие."
1321
1322#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:85 ../gedit/gedit-documents-panel.c:99
1323#: ../gedit/gedit-window.c:1472 ../gedit/gedit-window.c:1477
1324msgid "Read Only"
1325msgstr "(само за четене)"
1326
1327#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:633
1328msgid "Documents"
1329msgstr "Документи"
1330
1331#: ../gedit/gedit-encodings.c:137 ../gedit/gedit-encodings.c:182
1332#: ../gedit/gedit-encodings.c:184 ../gedit/gedit-encodings.c:186
1333#: ../gedit/gedit-encodings.c:188
1334msgid "Unicode"
1335msgstr "Уникод"
1336
1337#: ../gedit/gedit-encodings.c:151 ../gedit/gedit-encodings.c:177
1338#: ../gedit/gedit-encodings.c:223 ../gedit/gedit-encodings.c:266
1339msgid "Western"
1340msgstr "Западно"
1341
1342#: ../gedit/gedit-encodings.c:153 ../gedit/gedit-encodings.c:225
1343#: ../gedit/gedit-encodings.c:262
1344msgid "Central European"
1345msgstr "Централно европейско"
1346
1347#: ../gedit/gedit-encodings.c:155
1348msgid "South European"
1349msgstr "Южно европейско"
1350
1351#: ../gedit/gedit-encodings.c:157 ../gedit/gedit-encodings.c:173
1352#: ../gedit/gedit-encodings.c:276
1353msgid "Baltic"
1354msgstr "Балтийско"
1355
1356#: ../gedit/gedit-encodings.c:159 ../gedit/gedit-encodings.c:227
1357#: ../gedit/gedit-encodings.c:240 ../gedit/gedit-encodings.c:244
1358#: ../gedit/gedit-encodings.c:246 ../gedit/gedit-encodings.c:264
1359msgid "Cyrillic"
1360msgstr "Кирилица"
1361
1362#: ../gedit/gedit-encodings.c:161 ../gedit/gedit-encodings.c:233
1363#: ../gedit/gedit-encodings.c:274
1364msgid "Arabic"
1365msgstr "Арабско"
1366
1367#: ../gedit/gedit-encodings.c:163 ../gedit/gedit-encodings.c:268
1368#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:93
1369msgid "Greek"
1370msgstr "Гръцки"
1371
1372#: ../gedit/gedit-encodings.c:165
1373msgid "Hebrew Visual"
1374msgstr "Иврит видим"
1375
1376#: ../gedit/gedit-encodings.c:167 ../gedit/gedit-encodings.c:231
1377#: ../gedit/gedit-encodings.c:272 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:109
1378msgid "Hebrew"
1379msgstr "Иврит"
1380
1381#: ../gedit/gedit-encodings.c:169 ../gedit/gedit-encodings.c:229
1382#: ../gedit/gedit-encodings.c:270 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:150
1383msgid "Turkish"
1384msgstr "Турско"
1385
1386#: ../gedit/gedit-encodings.c:171
1387msgid "Nordic"
1388msgstr "Скандинавско"
1389
1390#: ../gedit/gedit-encodings.c:175
1391msgid "Celtic"
1392msgstr "Келтско"
1393
1394#: ../gedit/gedit-encodings.c:179 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:138
1395msgid "Romanian"
1396msgstr "Румънско"
1397
1398#: ../gedit/gedit-encodings.c:191
1399msgid "Armenian"
1400msgstr "Американско"
1401
1402#: ../gedit/gedit-encodings.c:193 ../gedit/gedit-encodings.c:195
1403#: ../gedit/gedit-encodings.c:209
1404msgid "Chinese Traditional"
1405msgstr "Китайско - традиционно"
1406
1407#: ../gedit/gedit-encodings.c:197
1408msgid "Cyrillic/Russian"
1409msgstr "Кирилица/Руска"
1410
1411#: ../gedit/gedit-encodings.c:200 ../gedit/gedit-encodings.c:202
1412#: ../gedit/gedit-encodings.c:204 ../gedit/gedit-encodings.c:236
1413#: ../gedit/gedit-encodings.c:251
1414msgid "Japanese"
1415msgstr "Японско"
1416
1417#: ../gedit/gedit-encodings.c:207 ../gedit/gedit-encodings.c:238
1418#: ../gedit/gedit-encodings.c:242 ../gedit/gedit-encodings.c:257
1419msgid "Korean"
1420msgstr "Корейско"
1421
1422#: ../gedit/gedit-encodings.c:212 ../gedit/gedit-encodings.c:214
1423#: ../gedit/gedit-encodings.c:216 ../gedit/gedit-encodings.c:220
1424msgid "Chinese Simplified"
1425msgstr "Китайско - опростено"
1426
1427#: ../gedit/gedit-encodings.c:218
1428msgid "Georgian"
1429msgstr "Грузинско"
1430
1431#: ../gedit/gedit-encodings.c:248
1432msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1433msgstr "Кирилица/Украинска"
1434
1435#: ../gedit/gedit-encodings.c:253 ../gedit/gedit-encodings.c:259
1436#: ../gedit/gedit-encodings.c:278 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:153
1437msgid "Vietnamese"
1438msgstr "Виетнамско"
1439
1440#: ../gedit/gedit-encodings.c:255
1441msgid "Thai"
1442msgstr "Тайванско"
1443
1444#: ../gedit/gedit-encodings.c:441
1445msgid "Unknown"
1446msgstr "Неизвестно"
1447
1448#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:219
1449msgid "Auto Detected"
1450msgstr "Автоматично открито"
1451
1452#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:239
1453#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:261
1454#, c-format
1455msgid "Current Locale (%s)"
1456msgstr "Текущ локал (%s)"
1457
1458#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:322
1459msgid "Add or _Remove..."
1460msgstr "Добавяне или п_ремахване..."
1461
1462#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:72
1463msgid "C_haracter Coding:"
1464msgstr "Кодиране на си_мволите:"
1465
1466#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:186
1467msgid "All Files"
1468msgstr "Всички файлове"
1469
1470#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:194
1471msgid "All Text Files"
1472msgstr "Всички текстови файлове"
1473
1474#: ../gedit/gedit-help.c:66
1475msgid "There was an error displaying help."
1476msgstr "Грешка при изобразяване на помощта"
1477
1478#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:148
1479#, c-format
1480msgid "Could not find the file %s."
1481msgstr "Не може да бъде открит файлът „%s“."
1482
1483#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:155
1484#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:381
1485msgid "The file contains corrupted data."
1486msgstr "Файлът съдържа повредени данни."
1487
1488#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1489#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:166
1490#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:392
1491#, c-format
1492msgid "gedit cannot handle %s locations."
1493msgstr "gedit не може да използва местоположението %s"
1494
1495#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:172
1496#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:398
1497msgid "gedit cannot handle this location."
1498msgstr "gedit не може да използва това местоположение"
1499
1500#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:179
1501#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:405
1502msgid "The file contains data in an invalid format."
1503msgstr "Файлът съдържа данни с грешен формат."
1504
1505#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:183
1506#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:409
1507msgid "The file is too big."
1508msgstr "Файлът е прекалено голям."
1509
1510#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:187
1511#, c-format
1512msgid "%s is not a valid location."
1513msgstr "„%s“ не е валидно местоположение."
1514
1515#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:194
1516#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:413
1517msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
1518msgstr "Нямате нужните разрешения, за да отворите този файл."
1519
1520#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:198
1521#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:417
1522#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1161
1523msgid ""
1524"There are too many open files. Please, close some applications and try again."
1525msgstr ""
1526"Има прекалено много отворени файлове. Затворете някои програми и опитайте "
1527"отново."
1528
1529#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:203
1530#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:422
1531#, c-format
1532msgid "%s is a directory."
1533msgstr "„%s“ е папка."
1534
1535#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:210
1536#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:427
1537msgid ""
1538"Not enough available memory to open the file. Please, close some running "
1539"applications and try again."
1540msgstr ""
1541"Няма достатъчно памет за отворяне на файла. Затворете ненужни програми и "
1542"опитайте отново."
1543
1544#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:238
1545#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:455
1546#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1200
1547#, c-format
1548msgid ""
1549"Host %s could not be found. Please, check that your proxy settings are "
1550"correct and try again."
1551msgstr ""
1552"Не е намерен хостът „%s“. Проверете настройките на сървъра посредник и "
1553"опитайте отново."
1554
1555#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:249
1556#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:260
1557#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:268
1558#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:466
1559#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:477
1560#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1211
1561#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1222
1562#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1230
1563msgid ""
1564"Host name was invalid. Please, check that you typed the location correctly "
1565"and try again."
1566msgstr ""
1567"Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте наисали правилното "
1568"местоположение и опитайте отново."
1569
1570#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:274
1571#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:485
1572#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1236
1573msgid ""
1574"Host name was empty. Please, check that your proxy settings are correct and "
1575"try again."
1576msgstr ""
1577"Не е посочено име на хост. Проверете прокси настройките и опитайте отново."
1578
1579#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:280
1580#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1242
1581msgid ""
1582"Attempt to log in failed. Please, check that you typed the location "
1583"correctly and try again."
1584msgstr ""
1585"Опита за влизане пропадна. Уверете се, че сте написали местоположението "
1586"правилно и опитайте отново."
1587
1588#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:286
1589msgid "The file you are trying to open is not a regular file."
1590msgstr "Файлът, който се опитвате да отворите не е нормален файл."
1591
1592#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:325
1593#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:545
1594#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1307
1595#, c-format
1596msgid "Unexpected error: %s"
1597msgstr "Неочаквана грешка: %s"
1598
1599#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:331
1600#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:710
1601#, c-format
1602msgid "Could not open the file %s."
1603msgstr "Не може да се отвори файла „%s“"
1604
1605#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:376
1606msgid "gedit cannot find it. Perhaps, it has recently been deleted."
1607msgstr "gedit не го намира. Вероятно е бил изтрит наскоро."
1608
1609#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:491
1610msgid "Attempt to log in failed."
1611msgstr "Опита за влизане пропадна."
1612
1613#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:495
1614#, c-format
1615msgid "%s is not a regular file."
1616msgstr "%s не е редовен файл."
1617
1618#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:551
1619#, c-format
1620msgid "Could not revert the file %s."
1621msgstr "Не може да се възстанови файлът „%s“."
1622
1623#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:574
1624msgid "Ch_aracter Coding:"
1625msgstr "Кодир_ане на знаците:"
1626
1627#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:617
1628msgid "_Retry"
1629msgstr "_Опитване отново"
1630
1631#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:712
1632msgid "gedit has not been able to detect the character coding."
1633msgstr ""
1634"Не може да се отвори файлът „%s“, използвайки се %s кодиране на знаците."
1635
1636#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:714
1637#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:723
1638msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
1639msgstr "Уверете се, че не се опитвате да отворите двоичен файл."
1640
1641#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:715
1642msgid "Select a character coding from the menu and try again."
1643msgstr "Изберете кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
1644
1645#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:720
1646#, c-format
1647msgid "Could not open the file %s using the %s character coding."
1648msgstr ""
1649"Не може да се отвори файлът „%s“, използвайки се %s кодиране на знаците."
1650
1651#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:724
1652#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:774
1653msgid "Select a different character coding from the menu and try again."
1654msgstr "Изберете различно кодиране на знаците от менюто и опитайте отново."
1655
1656#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:769
1657#, c-format
1658msgid "Could not save the file %s using the %s character coding."
1659msgstr ""
1660"Не може да се отвори файлът „%s“, използвайки се %s кодиране на знаците."
1661
1662#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:772
1663msgid ""
1664"The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
1665"the specified character coding."
1666msgstr ""
1667"Документът съдържа един или повече знаци, който не могат да бъдат записани "
1668"чрез определеното кодиране на знаците."
1669
1670#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:833
1671msgid "_Edit Anyway"
1672msgstr "_Редактиране въпреки това"
1673
1674#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:836
1675msgid "_Don't Edit"
1676msgstr "_Отказване на редактирането"
1677
1678#. FIXME: try to rephrase in a better way
1679#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:852
1680#, c-format
1681msgid "The file %s is already open."
1682msgstr "Файлът „%s“ е вече отворен."
1683
1684#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:867
1685msgid ""
1686"gedit opened this instance of the file in non-editable way. Do you want to "
1687"edit it anyway?"
1688msgstr ""
1689"gedit отвори файла по начин непозволяващ редактиране. Искате ли въпреки това "
1690"да го редактирате?"
1691
1692#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:925
1693#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1020
1694msgid "_Save Anyway"
1695msgstr "_Запазване въпреки това"
1696
1697#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:929
1698#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1024
1699msgid "_Don't Save"
1700msgstr "_Отказване на запазването"
1701
1702#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1703#. could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1704#. not accurate (since last load/save)
1705#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:947
1706#, c-format
1707msgid "The file %s has been modified since reading it."
1708msgstr "Файлът %s е променян откакто е прочетен."
1709
1710#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:963
1711msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
1712msgstr ""
1713"Ако изберете „Запазване“, всички външни промени могат да бъдат изгубени. Да "
1714"се запази ли въпреки това?"
1715
1716#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1042
1717#, c-format
1718msgid "Could not create a backup file while saving %s"
1719msgstr "Неуспех при създаването на резервно копие докато се запазваше %s."
1720
1721#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1045
1722#, c-format
1723msgid "Could not create a temporary backup file while saving %s"
1724msgstr ""
1725"Неуспех при създаването на временно резервно копие, докато се запазваше %s."
1726
1727#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1062
1728msgid ""
1729"gedit could not backup the old copy of the file before saving the new one. "
1730"You can ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs "
1731"while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?"
1732msgstr ""
1733"gedit не успя да запази резервно копие на старата версия на файла, преди да "
1734"запази новата. Можете да пренебрегнете тази грешка и да запазите файла, но "
1735"ако се появи грешка докато файлът се запазва, може да загубите старата му "
1736"версия. Да се запази ли файла въпреки това?"
1737
1738#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1739#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1123
1740#, c-format
1741msgid ""
1742"gedit cannot handle %s locations in write mode. Please, check that you typed "
1743"the location correctly and try again."
1744msgstr ""
1745"gedit не може да обработи местоположението %s в режим позволяващ запис. "
1746"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1747
1748#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1131
1749msgid ""
1750"gedit cannot handle this location  in write mode. Please, check that you "
1751"typed the location correctly and try again."
1752msgstr ""
1753"gedit не може да обработи това местоположение в режим позволяващ запис. "
1754"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1755
1756#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1140
1757msgid ""
1758"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
1759"sizes.  Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does "
1760"not have this limitation."
1761msgstr ""
1762"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на файловете. "
1763"Пробвайте да запазите по-малък файл или използвайте диск без ограничения."
1764
1765#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1147
1766#, c-format
1767msgid ""
1768"%s is not a valid location. Please, check that you typed the location "
1769"correctly and try again."
1770msgstr ""
1771"%s не е валидно местоположение. Проверете, че сте въвели местоположението "
1772"правилно и опитайте отново."
1773
1774#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1154
1775msgid ""
1776"You do not have the permissions necessary to save the file. Please, check "
1777"that you typed the location correctly and try again."
1778msgstr ""
1779"Нямате нужните разрешения, за да запазите файла. Проверете дали сте написали "
1780"правилно местоположението и опитайте отново."
1781
1782#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1166
1783#, c-format
1784msgid ""
1785"%s is a directory. Please, check that you typed the location correctly and "
1786"try again."
1787msgstr ""
1788"%s е папка. Проверете дали сте въвели правилно местоположението и опитайте "
1789"отново."
1790
1791#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1172
1792msgid ""
1793"Not enough available memory to save the file. Please, close some running "
1794"applications and try again."
1795msgstr ""
1796"Няма достатъчно памет за запазване на файла. Затворете ненужни програми и "
1797"опитайте отново."
1798
1799#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1248
1800msgid ""
1801"There is not enough disk space to save the file. Please, free some disk "
1802"space and try again."
1803msgstr ""
1804"На твърдия диск няма достатъчно място за запис на файла. Освободете място и "
1805"опитайте отново."
1806
1807#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1254
1808msgid ""
1809"You are trying to save the file on a read-only disk. Please, check that you "
1810"typed the location correctly and try again."
1811msgstr ""
1812"Опитвате се да запазите файл върху устройство, което позволява само четене. "
1813"Проверете дали сте въвели местоположението правилно и опитайте отново."
1814
1815#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1260
1816msgid "A file with the same name already exists. Please, use a different name."
1817msgstr "Файл със същото име вече съществува. Използвайте друго име."
1818
1819#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1265
1820msgid ""
1821"The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
1822"the file names. Please, use a shorter name."
1823msgstr ""
1824"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на имената на "
1825"файловете. Използвайте по-кратко име."
1826
1827#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1270
1828#, c-format
1829msgid ""
1830"%s is not a regular file. Please, check that you typed the location "
1831"correctly and try again."
1832msgstr ""
1833"%s не е редовен файл. Проверете дали сте въвели местоположението правилно и "
1834"опитайте отново."
1835
1836#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1313
1837#, c-format
1838msgid "Could not save the file %s."
1839msgstr "Не може да се запише файлът „%s“."
1840
1841#: ../gedit/gedit-notebook.c:823
1842msgid "Close document"
1843msgstr "Затваряне на документ"
1844
1845#: ../gedit/gedit-panel.c:370 ../gedit/gedit-panel.c:585
1846#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-gtk.c:444
1847#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-uimanager.c:322
1848msgid "Empty"
1849msgstr "Празен"
1850
1851#: ../gedit/gedit-panel.c:526 ../gedit/gedit-panel.c:606
1852msgid "Hide panel"
1853msgstr "Скриване на панел"
1854
1855#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:55
1856msgid "Plugin"
1857msgstr "Приставка"
1858
1859#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:56
1860msgid "Enabled"
1861msgstr "Активен"
1862
1863#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:540
1864msgid "_About Plugin"
1865msgstr "_Относно приставката"
1866
1867#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:544
1868msgid "C_onfigure Plugin"
1869msgstr "Настр_ойване на приставката"
1870
1871#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:175
1872msgid "Cannot initialize preferences manager."
1873msgstr "Управлението на настройки не може да бъде инициализирано"
1874
1875#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:1388
1876#, c-format
1877msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
1878msgstr "Очаквано „%s“, получено „%s“ за ключ %s"
1879
1880#: ../gedit/gedit-print.c:186
1881#, c-format
1882msgid "File: %s"
1883msgstr "Файл: %s"
1884
1885#: ../gedit/gedit-print.c:194
1886msgid "Page %N of %Q"
1887msgstr "Страница %N от %Q"
1888
1889#: ../gedit/gedit-print.c:316
1890msgid "Print"
1891msgstr "Печат"
1892
1893#: ../gedit/gedit-print.c:325 ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:9
1894msgid "Lines"
1895msgstr "Редове"
1896
1897#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:623
1898msgid "Page Preview"
1899msgstr "Преглед на страница"
1900
1901#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:624
1902msgid "The preview of a page in the document to be printed"
1903msgstr "Преглед как ще изглежда отпечатана страницата от документа"
1904
1905#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:710
1906msgid "Other"
1907msgstr "Друго"
1908
1909#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:740
1910msgid "Show the previous page"
1911msgstr "Показване на предишната страница"
1912
1913#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:751
1914msgid "Show the next page"
1915msgstr "Показване на следващата страница"
1916
1917#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:767
1918msgid "Current page (Alt+P)"
1919msgstr "Текуща страница (Alt+P)"
1920
1921#. gtk_label_set_mnemonic_widget ((GtkLabel *) l, mp->priv->page_entry);
1922#. We are displaying 'XXX of XXX'.
1923#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:781
1924msgid "of"
1925msgstr "от"
1926
1927#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:787
1928msgid "Page total"
1929msgstr "Общо страници"
1930
1931#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:788
1932msgid "The total number of pages in the document"
1933msgstr "Общия брой страници в документа"
1934
1935#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:805
1936msgid "Show multiple pages"
1937msgstr "Показване на множество страници"
1938
1939#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:817
1940msgid "Zoom 1:1"
1941msgstr "Мащаб 1:1"
1942
1943#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:825
1944msgid "Zoom to fit the whole page"
1945msgstr "Пасване на цялата страница"
1946
1947#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:834
1948msgid "Zoom the page in"
1949msgstr "Увеличаване на страницата"
1950
1951#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:842
1952msgid "Zoom the page out"
1953msgstr "Намаляне на страницата"
1954
1955#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:856
1956msgid "Close print preview"
1957msgstr "Затваряне на прегледа преди печат"
1958
1959#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1096
1960#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1097
1961msgid "Number of pages horizontally"
1962msgstr "Брой на страниците, хоризонтално"
1963
1964#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1100
1965#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1101
1966msgid "Number of pages vertically"
1967msgstr "Брой на страниците, вертикално"
1968
1969#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1165
1970msgid "No visible output was created."
1971msgstr "Нямаше видими изходни съобщения."
1972
1973#: ../gedit/gedit-statusbar.c:257
1974msgid "  OVR"
1975msgstr "  OVR"
1976
1977#: ../gedit/gedit-statusbar.c:259
1978msgid "  INS"
1979msgstr "  INS"
1980
1981#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
1982#. use abbreviations if possible to avoid space problems.
1983#: ../gedit/gedit-statusbar.c:298
1984#, c-format
1985msgid "  Ln %d, Col %d"
1986msgstr "  Ред %d, Кол. %d"
1987
1988#: ../gedit/gedit-statusbar.c:397
1989#, c-format
1990msgid "There is a tab with errors"
1991msgid_plural "There are %d tabs with errors"
1992msgstr[0] "Има подпрозорец с грешки."
1993msgstr[1] "Има %d подпрозореца с грешки."
1994
1995#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1996#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1997#: ../gedit/gedit-tab.c:637
1998#, c-format
1999msgid "Reverting %s from %s"
2000msgstr "Възстановяване на %s от %s"
2001
2002#: ../gedit/gedit-tab.c:644
2003#, c-format
2004msgid "Reverting %s"
2005msgstr "Възстановяване на %s"
2006
2007#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
2008#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
2009#: ../gedit/gedit-tab.c:660
2010#, c-format
2011msgid "Loading %s from %s"
2012msgstr "Зареждане на %s от %s"
2013
2014#: ../gedit/gedit-tab.c:667
2015#, c-format
2016msgid "Loading %s"
2017msgstr "Зареждане на %s"
2018
2019#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
2020#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
2021#: ../gedit/gedit-tab.c:750
2022#, c-format
2023msgid "Saving %s to %s"
2024msgstr "Запазване на %s в %s"
2025
2026#: ../gedit/gedit-tab.c:757
2027#, c-format
2028msgid "Saving %s"
2029msgstr "Запазване на %s"
2030
2031#. Read only
2032#: ../gedit/gedit-tab.c:1505
2033msgid "RO"
2034msgstr "Четене"
2035
2036#: ../gedit/gedit-tab.c:1550
2037#, c-format
2038msgid "Error opening file %s"
2039msgstr "Грешка при отваряне на файла %s"
2040
2041#: ../gedit/gedit-tab.c:1555
2042#, c-format
2043msgid "Error reverting file %s"
2044msgstr "Грешка при възстановяването на документа %s"
2045
2046#: ../gedit/gedit-tab.c:1560
2047#, c-format
2048msgid "Error saving file %s"
2049msgstr "Грешка при запазване на файла %s"
2050
2051#: ../gedit/gedit-tab.c:1578
2052msgid "Unicode (UTF-8)"
2053msgstr "Уникод (UTF-8)"
2054
2055#: ../gedit/gedit-tab.c:1585
2056msgid "Name:"
2057msgstr "Име:"
2058
2059#: ../gedit/gedit-tab.c:1586
2060msgid "MIME Type:"
2061msgstr "MIME тип:"
2062
2063#: ../gedit/gedit-tab.c:1587
2064msgid "Encoding:"
2065msgstr "Кодиране на знаците:"
2066
2067#: ../gedit/gedit-tab.c:2014
2068#, c-format
2069msgid "Rendering page %d of %d..."
2070msgstr "Изчисляване на страница %d от %d..."
2071
2072#. Toplevel
2073#: ../gedit/gedit-ui.h:47
2074msgid "_File"
2075msgstr "_Файл"
2076
2077#: ../gedit/gedit-ui.h:48
2078msgid "_Edit"
2079msgstr "_Редактиране"
2080
2081#: ../gedit/gedit-ui.h:49
2082msgid "_View"
2083msgstr "_Изглед"
2084
2085#: ../gedit/gedit-ui.h:50
2086msgid "_Search"
2087msgstr "_Търсене"
2088
2089#: ../gedit/gedit-ui.h:51
2090msgid "_Tools"
2091msgstr "Инс_трументи"
2092
2093#: ../gedit/gedit-ui.h:52
2094msgid "_Documents"
2095msgstr "_Документи"
2096
2097#: ../gedit/gedit-ui.h:53
2098msgid "_Help"
2099msgstr "_Помощ"
2100
2101#: ../gedit/gedit-ui.h:57
2102msgid "Create a new document"
2103msgstr "Създаване на нов документ"
2104
2105#: ../gedit/gedit-ui.h:58
2106msgid "_Open..."
2107msgstr "_Отваряне..."
2108
2109#: ../gedit/gedit-ui.h:59 ../gedit/gedit-window.c:1086
2110msgid "Open a file"
2111msgstr "Отваряне на файл"
2112
2113#: ../gedit/gedit-ui.h:60
2114msgid "Open _Location..."
2115msgstr "Отваряне на _местоположение..."
2116
2117#: ../gedit/gedit-ui.h:61
2118msgid "Open a file from a specified location"
2119msgstr "Отваряне на файл от конкретно местоположение"
2120
2121#: ../gedit/gedit-ui.h:62
2122msgid "Page Set_up..."
2123msgstr "_Настройки на страницата"
2124
2125#: ../gedit/gedit-ui.h:63
2126msgid "Setup the page settings"
2127msgstr "Настройки на параметрите на страницата"
2128
2129#. Edit menu
2130#: ../gedit/gedit-ui.h:66
2131msgid "Pr_eferences"
2132msgstr "Н_астройки"
2133
2134#: ../gedit/gedit-ui.h:67
2135msgid "Configure the application"
2136msgstr "Настройки на приложението"
2137
2138#. Help menu
2139#: ../gedit/gedit-ui.h:70
2140msgid "_Contents"
2141msgstr "_Ръководство"
2142
2143#: ../gedit/gedit-ui.h:71
2144msgid "Open the gedit manual"
2145msgstr "Отваряне на наръчника за работа с gedit"
2146
2147#: ../gedit/gedit-ui.h:73
2148msgid "About this application"
2149msgstr "Относно приложението"
2150
2151#: ../gedit/gedit-ui.h:80
2152msgid "Save the current file"
2153msgstr "Запазване на текущия файл"
2154
2155#: ../gedit/gedit-ui.h:81
2156msgid "Save _As..."
2157msgstr "Запазване _като..."
2158
2159#: ../gedit/gedit-ui.h:82
2160msgid "Save the current file with a different name"
2161msgstr "Записване на текущия файл с ново име"
2162
2163#: ../gedit/gedit-ui.h:84
2164msgid "Revert to a saved version of the file"
2165msgstr "Възстановяване на до записана версия на файла"
2166
2167#: ../gedit/gedit-ui.h:85
2168msgid "Print Previe_w"
2169msgstr "Преглед на документ"
2170
2171#: ../gedit/gedit-ui.h:86
2172msgid "Print preview"
2173msgstr "Преглед на документ"
2174
2175#: ../gedit/gedit-ui.h:87
2176msgid "_Print..."
2177msgstr "_Печат..."
2178
2179#: ../gedit/gedit-ui.h:88
2180msgid "Print the current page"
2181msgstr "Печат на текущата страница"
2182
2183#: ../gedit/gedit-ui.h:90
2184msgid "Close the current file"
2185msgstr "Затваряне на текущия файл"
2186
2187#: ../gedit/gedit-ui.h:94
2188msgid "Undo the last action"
2189msgstr "Отменяне на последното действие"
2190
2191#: ../gedit/gedit-ui.h:96
2192msgid "Redo the last undone action"
2193msgstr "Повтаряне на последното отменено действие"
2194
2195#: ../gedit/gedit-ui.h:98
2196msgid "Cut the selection"
2197msgstr "Изрязване на избраната част"
2198
2199#: ../gedit/gedit-ui.h:100
2200msgid "Copy the selection"
2201msgstr "Копиране на избраната част"
2202
2203#: ../gedit/gedit-ui.h:102
2204msgid "Paste the clipboard"
2205msgstr "Поставяне на съдържанието на системния буфер"
2206
2207#: ../gedit/gedit-ui.h:104
2208msgid "Delete the selected text"
2209msgstr "Изтриване на избрания текст"
2210
2211#: ../gedit/gedit-ui.h:105
2212msgid "Select _All"
2213msgstr "Избор на вси_чко"
2214
2215#: ../gedit/gedit-ui.h:106
2216msgid "Select the entire document"
2217msgstr "Избор на целия документ"
2218
2219#. View menu
2220#: ../gedit/gedit-ui.h:109
2221msgid "_Highlight Mode"
2222msgstr "Режим на о_светяване"
2223
2224#. Search menu
2225#: ../gedit/gedit-ui.h:112
2226msgid "_Find..."
2227msgstr "_Търсене..."
2228
2229#: ../gedit/gedit-ui.h:113
2230msgid "Search for text"
2231msgstr "Търсене за текст"
2232
2233#: ../gedit/gedit-ui.h:114
2234msgid "Find Ne_xt"
2235msgstr "Намиране на _следващ"
2236
2237#: ../gedit/gedit-ui.h:115
2238msgid "Search forwards for the same text"
2239msgstr "Търсене напред за същия текст"
2240
2241#: ../gedit/gedit-ui.h:116
2242msgid "Find Pre_vious"
2243msgstr "Намиране на п_редишен"
2244
2245#: ../gedit/gedit-ui.h:117
2246msgid "Search backwards for the same text"
2247msgstr "Търсене назад за същия текст"
2248
2249#: ../gedit/gedit-ui.h:118
2250msgid "_Replace..."
2251msgstr "_Замяна..."
2252
2253#: ../gedit/gedit-ui.h:119
2254msgid "Search for and replace text"
2255msgstr "Търсене и заменяне на текст"
2256
2257#: ../gedit/gedit-ui.h:120
2258msgid "Go to _Line..."
2259msgstr "Отиване на _ред..."
2260
2261#: ../gedit/gedit-ui.h:121
2262msgid "Go to a specific line"
2263msgstr "Отиване на конкретен ред"
2264
2265#. Documents menu
2266#: ../gedit/gedit-ui.h:124
2267msgid "_Save All"
2268msgstr "_Запазване на всички"
2269
2270#: ../gedit/gedit-ui.h:125
2271msgid "Save all open files"
2272msgstr "Запазване на всички отворени файлове"
2273
2274#: ../gedit/gedit-ui.h:126
2275msgid "_Close All"
2276msgstr "Зат_варяне на всички"
2277
2278#: ../gedit/gedit-ui.h:127
2279msgid "Close all open files"
2280msgstr "Затваряне на всички отворени файлове"
2281
2282#: ../gedit/gedit-ui.h:128
2283msgid "_Move to New Window"
2284msgstr "Пре_местване в нов прозорец"
2285
2286#: ../gedit/gedit-ui.h:129
2287msgid "Move the current document to a new window"
2288msgstr "Премества текущия документ в нов прозорец"
2289
2290#: ../gedit/gedit-ui.h:136
2291msgid "Quit the program"
2292msgstr "Спиране на програмата"
2293
2294#: ../gedit/gedit-ui.h:141
2295msgid "_Toolbar"
2296msgstr "Лента с _инструменти"
2297
2298#: ../gedit/gedit-ui.h:142
2299msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
2300msgstr "Показване или скриване на лентата с инструменти в текущия прозорец"
2301
2302#: ../gedit/gedit-ui.h:144
2303msgid "_Statusbar"
2304msgstr "Лента на _състоянието"
2305
2306#: ../gedit/gedit-ui.h:145
2307msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
2308msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието в текущия прозорец"
2309
2310#: ../gedit/gedit-ui.h:147
2311msgid "Side _Pane"
2312msgstr "Страничен _панел"
2313
2314#: ../gedit/gedit-ui.h:148
2315msgid "Show or hide the side pane in the current window"
2316msgstr "Показване или скриване на страничния панел на текущия прозорец."
2317
2318#: ../gedit/gedit-ui.h:150 ../gedit/gedit-ui.h:157
2319msgid "_Bottom Panel"
2320msgstr "_Долен панел"
2321
2322#: ../gedit/gedit-ui.h:151 ../gedit/gedit-ui.h:158
2323msgid "Show or hide the bottom panel in the current window"
2324msgstr "Показване или скриване на долния панел в текущия прозорец"
2325
2326#: ../gedit/gedit-utils.c:923
2327#, c-format
2328msgid "Unable to find file %s."
2329msgstr "Неуспех при намирането на файла %s."
2330
2331#: ../gedit/gedit-utils.c:927 ../gedit/gedit-utils.c:956
2332msgid "Please check your installation."
2333msgstr "Проверете дали сте инсталирали правилно програмата."
2334
2335#: ../gedit/gedit-utils.c:952
2336#, c-format
2337msgid "Unable to find the required widgets inside file %s."
2338msgstr "Неуспех при намирането на необходимите графични обекти във файла %s."
2339
2340#. create "Wrap Around" menu item.
2341#: ../gedit/gedit-view.c:1314
2342msgid "_Wrap Around"
2343msgstr "_След края - от началото"
2344
2345#. create "Match Entire Word Only" menu item.
2346#: ../gedit/gedit-view.c:1324
2347msgid "Match _Entire Word Only"
2348msgstr "Само съвпадения на _цяла дума"
2349
2350#. create "Match Case" menu item.
2351#: ../gedit/gedit-view.c:1334
2352msgid "_Match Case"
2353msgstr "Зачитане на р_егистъра"
2354
2355#: ../gedit/gedit-view.c:1422
2356msgid "String you want to search for"
2357msgstr "Низ, който да бъде търсен"
2358
2359#: ../gedit/gedit-view.c:1431
2360msgid "Line you want to move the cursor to"
2361msgstr "Ред, на който искате да преместите курсора"
2362
2363#: ../gedit/gedit-window.c:676
2364#, c-format
2365msgid "Use %s highlight mode"
2366msgstr "Използване на %s режим на осветяване"
2367
2368#: ../gedit/gedit-window.c:729
2369msgid "Normal"
2370msgstr "Нормален"
2371
2372#: ../gedit/gedit-window.c:730
2373msgid "Use Normal highlight mode"
2374msgstr "Използване на нормален режим на осветяване"
2375
2376#. Translators: %s is a URI
2377#: ../gedit/gedit-window.c:856 ../gedit/gedit-window.c:881
2378#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-gtk.c:346
2379#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-uimanager.c:205
2380#, c-format
2381msgid "Open '%s'"
2382msgstr "Отваряне на „%s“"
2383
2384#: ../gedit/gedit-window.c:985
2385msgid "Save"
2386msgstr "Запазване"
2387
2388#: ../gedit/gedit-window.c:1090
2389msgid "Open a recently used file"
2390msgstr "Отваряне на скоро използван файл"
2391
2392#: ../gedit/gedit-window.c:1097
2393msgid "Open"
2394msgstr "Отваряне"
2395
2396#: ../gedit/gedit-window.c:1177 ../gedit/gedit-window.c:1748
2397#, c-format
2398msgid "Activate %s"
2399msgstr "Активиране на %s"
2400
2401#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2402msgid "Change Case"
2403msgstr "Смяна на регистъра"
2404
2405#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2406msgid "Changes the case of selected text."
2407msgstr "Промяна на регистъра на избрания текст."
2408
2409#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:222
2410msgid "C_hange Case"
2411msgstr "Пр_омяна на регистъра"
2412
2413#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:223
2414msgid "All _Upper Case"
2415msgstr "Само големи букви"
2416
2417#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:224
2418msgid "Change selected text to upper case"
2419msgstr "Промяна на избрания текст към големи букви"
2420
2421#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:226
2422msgid "All _Lower Case"
2423msgstr "Само малки букви"
2424
2425#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:227
2426msgid "Change selected text to lower case"
2427msgstr "Промяна на избрания текст към малки букви"
2428
2429#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:229
2430msgid "_Invert Case"
2431msgstr "Обръщане на регистъра"
2432
2433#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:230
2434msgid "Invert the case of selected text"
2435msgstr "Обръщане регистъра на избрания текст"
2436
2437#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:232
2438msgid "_Title Case"
2439msgstr "_Регистър за заглавие"
2440
2441#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:233
2442msgid "Capitalize the first letter of each selected word"
2443msgstr "Капитализиране на първата буква на всяка маркирана дума"
2444
2445#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2446msgid ""
2447"Analyzes the current document and reports the number of words, lines, "
2448"characters and non-space characters in it."
2449msgstr "Анализира текущия документ и определя броя думи, редове, знаци в него."
2450
2451#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2452#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:8
2453msgid "Document Statistics"
2454msgstr "Статистика за документа"
2455
2456#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:2
2457msgid "0"
2458msgstr "0"
2459
2460#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:3
2461msgid "<span weight=\"bold\">File Name</span>"
2462msgstr "<span weight=\"bold\">Име на файл</span>"
2463
2464#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:4
2465msgid "Bytes"
2466msgstr "Байта"
2467
2468#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:5
2469msgid "Characters (no spaces)"
2470msgstr "Знаци (без интервали)"
2471
2472#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:6
2473msgid "Characters (with spaces)"
2474msgstr "Знаци (с интервали)"
2475
2476#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:7
2477msgid "Document"
2478msgstr "Документ"
2479
2480#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:10
2481msgid "Selection"
2482msgstr "Избрано"
2483
2484#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:11
2485msgid "Words"
2486msgstr "Думи"
2487
2488#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:12
2489msgid "_Update"
2490msgstr "_Подновяване"
2491
2492#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:407
2493msgid "_Document Statistics"
2494msgstr "_Статистика за документа"
2495
2496#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:409
2497msgid "Get statistic info on current document"
2498msgstr "Статистическа информация за текущия документ"
2499
2500#: ../plugins/externaltools/externaltools.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2501msgid "Execute external commands and shell scripts."
2502msgstr "Изпълняване на външни команди и скриптове."
2503
2504#: ../plugins/externaltools/externaltools.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2505msgid "External Tools"
2506msgstr "Външни инструменти"
2507
2508#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:241
2509msgid "You must be inside a word to run this command"
2510msgstr "Трябва да сте в дума, за да използвате тази команда"
2511
2512#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:43
2513msgid "Nothing"
2514msgstr "Нищо"
2515
2516#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:44
2517msgid "Current document"
2518msgstr "Текущия документ"
2519
2520#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:45
2521msgid "Current selection"
2522msgstr "Текущ избор"
2523
2524#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:46
2525msgid "Current line"
2526msgstr "Текущ ред"
2527
2528#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:47
2529msgid "Current word"
2530msgstr "Текуща дума"
2531
2532#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:50
2533msgid "Insert in output panel"
2534msgstr "Вмъкване в панела за изход"
2535
2536#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:51
2537msgid "Create new document"
2538msgstr "Създаване на нов документ"
2539
2540#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:52
2541msgid "Append to current document"
2542msgstr "Закачане към текущия документ"
2543
2544#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:53
2545msgid "Replace current document"
2546msgstr "Замяна на текущия документ"
2547
2548#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:54
2549msgid "Replace current selection"
2550msgstr "Замяна на текущия избор"
2551
2552#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:55
2553msgid "Insert at cursor position"
2554msgstr "Вмъкване на позицията на текущия курсор"
2555
2556#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:58
2557msgid "All documents"
2558msgstr "Всички документи"
2559
2560#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:59
2561msgid "All documents except untitled ones"
2562msgstr "Всички документи, освен тези неозаглавените"
2563
2564#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:60
2565msgid "Local files only"
2566msgstr "Само локални файлове"
2567
2568#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:61
2569msgid "Remote files only"
2570msgstr "Само отдалечени файлове"
2571
2572#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:62
2573msgid "Untitled documents only"
2574msgstr "Само не неозаглавените документи"
2575
2576#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:169
2577msgid "A Brand New Tool"
2578msgstr "Чисто нов инструмент"
2579
2580#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:182
2581#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:209
2582#, python-format
2583msgid "Edit tool <i>%s</i>:"
2584msgstr "Редактиране на инструмента <i>%s</i>:"
2585
2586#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:188
2587msgid "New tool"
2588msgstr "Нов инструмент"
2589
2590#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:2
2591msgid "Co_mmand(s):"
2592msgstr "Ко_манда(и):"
2593
2594#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:3
2595msgid "Edit tool <i>make</i>:"
2596msgstr "Редактиране на инструмента <i>make</i>:"
2597
2598#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:4
2599msgid "External Tools Manager"
2600msgstr "Управление на външните инструменти"
2601
2602#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:5
2603msgid "F7"
2604msgstr "F7"
2605
2606#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:6
2607msgid ""
2608"Nothing\n"
2609"Current document\n"
2610"All documents"
2611msgstr ""
2612"Никой\n"
2613"Текущия документ\n"
2614"Всички документи"
2615
2616#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:9
2617msgid "Run “make” in the document dir"
2618msgstr "Стартиране на „make“ в папката на документа"
2619
2620#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:10
2621msgid "Shortcut _key:"
2622msgstr "Бърз _клавиш:"
2623
2624#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:11
2625msgid "_Applicability:"
2626msgstr "_Приложимост:"
2627
2628#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:12
2629msgid "_Description:"
2630msgstr "_Описание:"
2631
2632#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:13
2633msgid "_Input:"
2634msgstr "_Вход:"
2635
2636#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:14
2637msgid "_Output:"
2638msgstr "_Изход:"
2639
2640#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:15
2641msgid "_Save:"
2642msgstr "_Запазване"
2643
2644#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:16
2645msgid "_Tools:"
2646msgstr "Инс_трументи:"
2647
2648#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:17
2649msgid ""
2650"cd $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_DIR\n"
2651"make"
2652msgstr ""
2653"cd $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_DIR\n"
2654"make"
2655
2656#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:56
2657msgid "_Indent"
2658msgstr "_Отстъп надясно"
2659
2660#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:58
2661msgid "Indent selected lines"
2662msgstr "Отместване навътре на избрани редове (оформяне на абзац)"
2663
2664#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:63
2665msgid "U_nindent"
2666msgstr "Отстъп наляво"
2667
2668#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:65
2669msgid "Unindent selected lines"
2670msgstr "Отместване навън за избрани редове (премахване на абзац)"
2671
2672#: ../plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2673msgid "Indent lines"
2674msgstr "Отстъп надясно на редове"
2675
2676#: ../plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2677msgid "Indents or un-indents selected lines."
2678msgstr "Отместване или премахване на отместването на избраните редове."
2679
2680#: ../plugins/modelines/modelines.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2681msgid "Emacs, Kate and Vim-style modelines support for gedit."
2682msgstr "Поддръжка в gedit на линиите за режима на Emacs, Kate и Vim."
2683
2684#: ../plugins/modelines/modelines.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2685msgid "Modelines"
2686msgstr "Линии за режима"
2687
2688#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2689msgid "Opens an interactive python console in the bottom panel."
2690msgstr "Отваря интерактивна конзола на python в долния панел."
2691
2692#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2693msgid "Python Console"
2694msgstr "Конзола на Python"
2695
2696#: ../plugins/sample/gedit-sample-plugin.c:63
2697msgid "Insert User Na_me"
2698msgstr "Вмъкване на _име на потребител"
2699
2700#: ../plugins/sample/gedit-sample-plugin.c:65
2701msgid "Insert the user name at the cursor position"
2702msgstr "Вмъкване на име на потребител на позицията на текущия курсор"
2703
2704#: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2705msgid "Inserts the user name at the cursor position."
2706msgstr "Вмъкване на име на потребител на позицията на текущия курсор."
2707
2708#: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2709msgid "User name"
2710msgstr "Име на потребител"
2711
2712#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:2
2713msgid "<b>Activation</b>"
2714msgstr "<b>Активиране</b>"
2715
2716#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:3
2717msgid "Snippets Manager"
2718msgstr "Управление на отрязъци"
2719
2720#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:4
2721msgid "_Accelerator:"
2722msgstr "_Ускорител:"
2723
2724#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:5
2725msgid "_Edit snippet:"
2726msgstr "_Редактиране на отрязък:"
2727
2728#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:6
2729msgid "_Snippets:"
2730msgstr "_Отрязъци:"
2731
2732#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:7
2733msgid "_Tab trigger:"
2734msgstr "_Спусък за подпрозорец:"
2735
2736#: ../plugins/snippets/snippets/__init__.py:37
2737#, python-format
2738msgid ""
2739"Could not load the file \"%s\". The file is probably corrupt. Please fix or "
2740"remove the file. To try to load the file again, select the Tools -> Manage "
2741"Snippets... menu item."
2742msgstr ""
2743"Файлът „%s“ не може да бъде зареден. Вероятно е повреден. Или го "
2744"коригирайте, или го изтрийте. За да го заредите отново, изберете от менюто "
2745"„Инструменти“ -> „Управление на отрязъци“."
2746
2747#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetPluginInstance.py:72
2748msgid "Manage _Snippets..."
2749msgstr "Управление на _отрязъци..."
2750
2751#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetPluginInstance.py:73
2752msgid "Manage snippets"
2753msgstr "Управление на отрязъци"
2754
2755#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:63
2756msgid "Add a new snippet..."
2757msgstr "Добавяне на нов отрязък..."
2758
2759#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:115
2760msgid "Global"
2761msgstr "Глобално"
2762
2763#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:569
2764msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
2765msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
2766
2767#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:571
2768msgid "Type a new accelerator"
2769msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
2770
2771#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:80
2772msgid "S_ort..."
2773msgstr "_Подреждане..."
2774
2775#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:82
2776msgid "Sort the current document or selection"
2777msgstr "Подреждане на текущия документ или избран текст."
2778
2779#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2780#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:3
2781msgid "Sort"
2782msgstr "Подреждане"
2783
2784#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2785msgid "Sorts a document or selected text."
2786msgstr "Подреждане на документ или избран текст."
2787
2788#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:1
2789msgid "R_emove duplicates"
2790msgstr "Пр_емахване на повтарящите се"
2791
2792#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:2
2793msgid "S_tart at column:"
2794msgstr "_Започване от колона:"
2795
2796#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:4
2797msgid "You cannot undo a sort operation"
2798msgstr "Операция за подреждане не може да се отменя"
2799
2800#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:5
2801msgid "_Ignore case"
2802msgstr "_Игнориране на малки/големи"
2803
2804#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:6
2805msgid "_Reverse order"
2806msgstr "Обратен _ред"
2807
2808#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:7
2809msgid "_Sort"
2810msgstr "_Подреждане"
2811
2812#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:419
2813#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:511
2814msgid "(no suggested words)"
2815msgstr "(няма предположения)"
2816
2817#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:443
2818msgid "_More..."
2819msgstr "_Още"
2820
2821#. Ignore all
2822#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:496
2823msgid "_Ignore All"
2824msgstr "_Игнориране на всички"
2825
2826#. + Add to Dictionary
2827#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:509
2828msgid "_Add"
2829msgstr "_Добавяне"
2830
2831#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:546
2832msgid "_Spelling Suggestions..."
2833msgstr "_Предложения за правопис..."
2834
2835#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:79
2836msgid "Afrikaans"
2837msgstr "африкаанс"
2838
2839#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:80
2840msgid "Amharic"
2841msgstr "амхарски"
2842
2843#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:81
2844msgid "Azerbaijani"
2845msgstr "азербайджански"
2846
2847#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:82
2848msgid "Belarusian"
2849msgstr "беларуски"
2850
2851#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:83
2852msgid "Bulgarian"
2853msgstr "български"
2854
2855#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:84
2856msgid "Bengali"
2857msgstr "бенгали"
2858
2859#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:85
2860msgid "Breton"
2861msgstr "британски"
2862
2863#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:86
2864msgid "Catalan"
2865msgstr "каталонски"
2866
2867#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:87
2868msgid "Czech"
2869msgstr "чешки"
2870
2871#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:88
2872msgid "Welsh"
2873msgstr "уелски"
2874
2875#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:89
2876msgid "Danish"
2877msgstr "датски"
2878
2879#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:90
2880msgid "German (Austria)"
2881msgstr "немски (Австрия)"
2882
2883#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:91
2884msgid "German (Germany)"
2885msgstr "немски (Германия)"
2886
2887#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:92
2888msgid "German (Swiss)"
2889msgstr "немски (Швейцария)"
2890
2891#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:94
2892msgid "English (American)"
2893msgstr "английски (Америка)"
2894
2895#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:95
2896msgid "English (British)"
2897msgstr "английски (Британия)"
2898
2899#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:96
2900msgid "English (Canadian)"
2901msgstr "английски (Канада)"
2902
2903#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:97
2904msgid "Esperanto"
2905msgstr "есперанто"
2906
2907#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:98
2908msgid "Spanish"
2909msgstr "испански"
2910
2911#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:99
2912msgid "Estonian"
2913msgstr "естонски"
2914
2915#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:100
2916msgid "Persian"
2917msgstr "персийски"
2918
2919#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:101
2920msgid "Finnish"
2921msgstr "финландски"
2922
2923#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:102
2924msgid "Faroese"
2925msgstr "фаройски"
2926
2927#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:103
2928msgid "French (France)"
2929msgstr "френски (Франция)"
2930
2931#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:104
2932msgid "French (Swiss)"
2933msgstr "френски (Швейцария)"
2934
2935#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:105
2936msgid "Irish"
2937msgstr "ирландски"
2938
2939#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:106
2940msgid "Scottish Gaelic"
2941msgstr "шотландски галски"
2942
2943#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:107
2944msgid "Gallegan"
2945msgstr "галеган"
2946
2947#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:108
2948msgid "Manx Gaelic"
2949msgstr "манкс галски"
2950
2951#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:110
2952msgid "Hindi"
2953msgstr "хинди"
2954
2955#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:111
2956msgid "Croatian"
2957msgstr "хърватски"
2958
2959#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:112
2960msgid "Upper Sorbian"
2961msgstr "горен сорбиан"
2962
2963#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:113
2964msgid "Hungarian"
2965msgstr "унгарски"
2966
2967#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:114
2968msgid "Interlingua (IALA)"
2969msgstr "интерлингуа (IALA)"
2970
2971#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:115
2972msgid "Indonesian"
2973msgstr "индонезийски"
2974
2975#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:116
2976msgid "Icelandic"
2977msgstr "исландски"
2978
2979#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:117
2980msgid "Italian"
2981msgstr "италиански"
2982
2983#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:118
2984msgid "Kurdish"
2985msgstr "кюрдски"
2986
2987#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:119
2988msgid "Latin"
2989msgstr "латински"
2990
2991#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:120
2992msgid "Lithuanian"
2993msgstr "литовски"
2994
2995#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:121
2996msgid "Latvian"
2997msgstr "латвийски"
2998
2999#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:122
3000msgid "Malagasy"
3001msgstr "Малагаси"
3002
3003#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:123
3004msgid "Maori"
3005msgstr "маори"
3006
3007#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:124
3008msgid "Macedonian"
3009msgstr "македонски"
3010
3011#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:125
3012msgid "Mongolian"
3013msgstr "монголски"
3014
3015#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:126
3016msgid "Marathi"
3017msgstr "марати"
3018
3019#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:127
3020msgid "Malay"
3021msgstr "малайски"
3022
3023#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:128
3024msgid "Maltese"
3025msgstr "малтийски"
3026
3027#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:129
3028msgid "Norwegian Bokmal"
3029msgstr "норвежки бокмал"
3030
3031#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:130
3032msgid "Dutch"
3033msgstr "датски"
3034
3035#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:131
3036msgid "Norwegian Nynorsk"
3037msgstr "норвежки нинорск"
3038
3039#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:132
3040msgid "Norwegian"
3041msgstr "норвежки"
3042
3043#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:133
3044msgid "Nyanja"
3045msgstr "Нианя"
3046
3047#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:134
3048msgid "Polish"
3049msgstr "полски"
3050
3051#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:135
3052msgid "Portuguese (Portugal)"
3053msgstr "португалски (Португалия)"
3054
3055#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:136
3056msgid "Portuguese (Brazilian)"
3057msgstr "португалски (Бразилия)"
3058
3059#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:137
3060msgid "Quechua"
3061msgstr "куечуа"
3062
3063#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:139
3064msgid "Russian"
3065msgstr "руски"
3066
3067#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:140
3068msgid "Kinyarwanda"
3069msgstr "киниуарванда"
3070
3071#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:141
3072msgid "Sardinian"
3073msgstr "сардински"
3074
3075#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:142
3076msgid "Slovak"
3077msgstr "словашки"
3078
3079#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:143
3080msgid "Slovenian"
3081msgstr "словенски"
3082
3083#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:144
3084msgid "Swedish"
3085msgstr "шведски"
3086
3087#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:145
3088msgid "Swahili"
3089msgstr "суахили"
3090
3091#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:146
3092msgid "Tamil"
3093msgstr "тамилски"
3094
3095#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:147
3096msgid "Tetum"
3097msgstr "тетум"
3098
3099#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:148
3100msgid "Tagalog"
3101msgstr "тагалог"
3102
3103#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:149
3104msgid "Tswana"
3105msgstr "тсвана"
3106
3107#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:151
3108msgid "Ukrainian"
3109msgstr "украински"
3110
3111#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:152
3112msgid "Uzbek"
3113msgstr "узбекски"
3114
3115#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:154
3116msgid "Walloon"
3117msgstr "валон"
3118
3119#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:155
3120msgid "Yiddish"
3121msgstr "йидиш"
3122
3123#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:156
3124msgid "Zulu"
3125msgstr "зулу"
3126
3127#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:828
3128msgid "Default"
3129msgstr "Стандартен"
3130
3131#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:289
3132msgid "Check Spelling"
3133msgstr "Проверка на правописа"
3134
3135#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:300
3136msgid "Suggestions"
3137msgstr "Предложения"
3138
3139#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:615
3140msgid "(correct spelling)"
3141msgstr "(няма правописни грешки)"
3142
3143#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:800
3144msgid "Completed spell checking"
3145msgstr "Проверката на правописа проключи"
3146
3147#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:245
3148#, c-format
3149msgid "Could not find the required widgets inside %s."
3150msgstr "Необходим инструмент не може да бъде намерен в %s."
3151
3152#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:266
3153msgid "Languages"
3154msgstr "Езици"
3155
3156#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:70
3157msgid "_Check Spelling"
3158msgstr "Про_верка на правописа"
3159
3160#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:72
3161msgid "Check the current document for incorrect spelling"
3162msgstr "Проверява текущия документ за некоректен правопис"
3163
3164#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:78
3165msgid "Set _Language..."
3166msgstr "Избор на _език..."
3167
3168#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:80
3169msgid "Set the language of the current document"
3170msgstr "Задаване на езика на текущия документ"
3171
3172#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:89
3173msgid "_Autocheck Spelling"
3174msgstr "_Автоматична проверка на правописа"
3175
3176#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:91
3177msgid "Automatically spell-check the current document"
3178msgstr "Автоматична проверка на текущия документ за правописни грешки"
3179
3180#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:733
3181msgid "The document is empty."
3182msgstr "Документът не съдържа текст."
3183
3184#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:765
3185msgid "No misspelled words"
3186msgstr "Няма сгрешени думи"
3187
3188#: ../plugins/spell/languages-dialog.glade2.h:1
3189msgid "Select the _language of the current document."
3190msgstr "Избор на _езика на текущия документ."
3191
3192#: ../plugins/spell/languages-dialog.glade2.h:2
3193msgid "Set language"
3194msgstr "Избор на език"
3195
3196#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:1 ../plugins/time/time.glade2.h:2
3197msgid "*"
3198msgstr "*"
3199
3200#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:2
3201msgid "<b>Language</b>"
3202msgstr "<b>Език</b>"
3203
3204#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:3
3205msgid "<b>word</b>"
3206msgstr "<b>дума</b>"
3207
3208#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:4
3209msgid "Add w_ord"
3210msgstr "Добавяне на _дума"
3211
3212#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:5
3213msgid "Cha_nge"
3214msgstr "Заме_няне"
3215
3216#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:6
3217msgid "Change A_ll"
3218msgstr "Замяна на _всички"
3219
3220#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:7
3221msgid "Change _to:"
3222msgstr "Замяна _с:"
3223
3224#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:8
3225msgid "Check _Word"
3226msgstr "Проверка на д_ума"
3227
3228#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:9
3229msgid "Check spelling"
3230msgstr "Проверка на правописа"
3231
3232#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:10
3233msgid "Ignore _All"
3234msgstr "_Игнориране на всички"
3235
3236#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:11
3237msgid "Language:"
3238msgstr "Език:"
3239
3240#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:12
3241msgid "Misspelled word:"
3242msgstr "Сгрешена дума:"
3243
3244#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:13
3245msgid "User dictionary:"
3246msgstr "Потребителски речник:"
3247
3248#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:14
3249msgid "_Ignore"
3250msgstr "_Игнориране"
3251
3252#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:15
3253msgid "_Suggestions:"
3254msgstr "_Предложения:"
3255
3256#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3257msgid "Checks the spelling of the current document."
3258msgstr "Проверка на правописа на текущия документ."
3259
3260#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3261msgid "Spell checker"
3262msgstr "Проверка на правописа"
3263
3264#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:460
3265msgid "Select the group of tags you want to use"
3266msgstr "Избор на групата с етикети, която искате да използвате."
3267
3268#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:476
3269msgid "Available Tag Lists"
3270msgstr "Списък с наличните етикети"
3271
3272#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:479
3273#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:507
3274msgid "Tags"
3275msgstr "Етикети"
3276
3277#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:492
3278msgid "Double-click on a tag to insert it in the current document"
3279msgstr "Кликнете два пъти на етикет за да го вмъкнете в текущия документ."
3280
3281#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:1
3282msgid "Abbreviated form"
3283msgstr "Съкратена форма"
3284
3285#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:2
3286msgid "Abbreviation"
3287msgstr "Съкращение"
3288
3289#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:3
3290msgid "Above"
3291msgstr "Отгоре"
3292
3293#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:4
3294msgid "Accessibility key character"
3295msgstr "Знак за ключ за достъпност"
3296
3297#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:5
3298msgid "Acronym"
3299msgstr "Акроним"
3300
3301#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:6
3302msgid "Align"
3303msgstr "Подравняване"
3304
3305#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:7
3306msgid "Alignment character"
3307msgstr "Подравняващ знак"
3308
3309#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:8
3310msgid "Alternative"
3311msgstr "Алттернативен"
3312
3313#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:9
3314msgid "Anchor"
3315msgstr "Anchor"
3316
3317#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:10
3318msgid "Anchor URI"
3319msgstr "Anchor URI"
3320
3321#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:11
3322msgid "Applet class file code"
3323msgstr "Applet class file code"
3324
3325#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:12
3326msgid "Array"
3327msgstr "Array"
3328
3329#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:13
3330msgid "Associated information"
3331msgstr "Асоциирана информация"
3332
3333#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:14
3334msgid "Author info"
3335msgstr "Информация за автора"
3336
3337#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:15
3338msgid "Axis related headers"
3339msgstr "Колонтитули свързани с оста"
3340
3341#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:16
3342msgid "BGSound"
3343msgstr "BGSound"
3344
3345#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:17
3346msgid "Background color"
3347msgstr "Фонов цвят:"
3348
3349#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:18
3350msgid "Background texture tile"
3351msgstr "Текстурна плочка за фон"
3352
3353#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:19
3354msgid "Base URI"
3355msgstr "Базов адрес"
3356
3357#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:20
3358msgid "Base font"
3359msgstr "Базов шрифт"
3360
3361#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:21
3362msgid "Behavior"
3363msgstr "Поведение"
3364
3365#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:22
3366msgid "Blinking text"
3367msgstr "Мигащ текст"
3368
3369#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:24
3370msgid "Border"
3371msgstr "Граница"
3372
3373#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:25
3374msgid "Border color"
3375msgstr "Цвят на границата"
3376
3377#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:26
3378msgid "Box"
3379msgstr "Кутия"
3380
3381#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:27
3382msgid "Cell rowspan"
3383msgstr "Cell rowspan"
3384
3385#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:28
3386msgid "Center"
3387msgstr "Център"
3388
3389#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:29
3390msgid "Character encoding of linked resource"
3391msgstr "Кодиране на знаците на свързания ресурс"
3392
3393#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:30
3394msgid "Checked (state)"
3395msgstr "Отбелязано (състояние)"
3396
3397#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:31
3398msgid "Citation"
3399msgstr "Цитат"
3400
3401#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:32
3402msgid "Cite reason for change"
3403msgstr "Cite reason for change"
3404
3405#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:33
3406msgid "Class implementation ID"
3407msgstr "Class implementation ID"
3408
3409#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:34
3410msgid "Class list"
3411msgstr "Class list"
3412
3413#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:35
3414msgid "Clear text flow control"
3415msgstr "Свободен контрол на потока на текста"
3416
3417#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:36
3418msgid "Code content type"
3419msgstr "Вид на съдържанието на кода"
3420
3421#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:37
3422msgid "Color of selected links"
3423msgstr "Цвят на избраните препратки"
3424
3425#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:38
3426msgid "Column span"
3427msgstr "Column span"
3428
3429#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:39
3430msgid "Columns"
3431msgstr "Колони"
3432
3433#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:40
3434msgid "Comment"
3435msgstr "Коментар"
3436
3437#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:41
3438msgid "Computer code fragment"
3439msgstr "Фрагментиране на компютърния код"
3440
3441#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:42
3442msgid "Content scheme"
3443msgstr "Схема на съдържанието"
3444
3445#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:43
3446msgid "Content type"
3447msgstr "Вид на съдържанието"
3448
3449#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:44
3450msgid "Coordinates"
3451msgstr "Координати"
3452
3453#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:45
3454msgid "DIV Style container"
3455msgstr "DIV Style container"
3456
3457#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:46
3458msgid "DIV container"
3459msgstr "DIV container"
3460
3461#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:47
3462msgid "Date and time of change"
3463msgstr "Дата и време на промяна"
3464
3465#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:48
3466msgid "Declare flag"
3467msgstr "Declare flag"
3468
3469#. Translators: DEFER is an optional attribute of the <script> tag.
3470#. It indicates that the script is not going to generate any document
3471#. content. The browser can continue parsing and drawing the page.
3472#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:52
3473msgid "Defer attribute"
3474msgstr "Defer attribute"
3475
3476#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:53
3477msgid "Definition description"
3478msgstr "Описание на определение"
3479
3480#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:54
3481msgid "Definition list"
3482msgstr "Списък с определения"
3483
3484#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:55
3485msgid "Definition term"
3486msgstr "Дефиниция"
3487
3488#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:56
3489msgid "Deleted text"
3490msgstr "Изтрит текст"
3491
3492#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:57
3493msgid "Direction"
3494msgstr "Посока"
3495
3496#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:58
3497msgid "Directionality"
3498msgstr "Directionality"
3499
3500#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:59
3501msgid "Directory list"
3502msgstr "Списък с папки"
3503
3504#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:60
3505msgid "Disabled"
3506msgstr "Изключено"
3507
3508#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:61
3509msgid "Document base"
3510msgstr "База на документа"
3511
3512#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:62
3513msgid "Document body"
3514msgstr "Тялото на документа"
3515
3516#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:63
3517msgid "Document head"
3518msgstr "Главница на документа"
3519
3520#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:64
3521msgid "Document title"
3522msgstr "Заглавие на документа"
3523
3524#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:65
3525msgid "Document type"
3526msgstr "Вид на документа"
3527
3528#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:66
3529msgid "Element ID"
3530msgstr "ID на елемента"
3531
3532#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:67
3533msgid "Embedded object"
3534msgstr "Вграден обект"
3535
3536#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:68
3537#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:9
3538msgid "Emphasis"
3539msgstr "Emphasis"
3540
3541#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:69
3542msgid "Encode type"
3543msgstr "Тип кодиране"
3544
3545#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:70
3546msgid "Figure"
3547msgstr "Фигура"
3548
3549#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:71
3550msgid "Font face"
3551msgstr "Име на шрифт"
3552
3553#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:72
3554msgid "For label"
3555msgstr "За етикет"
3556
3557#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:73
3558msgid "Forced line break"
3559msgstr "Forced line break"
3560
3561#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:74
3562msgid "Form"
3563msgstr "Формуляр"
3564
3565#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:75
3566msgid "Form action handler"
3567msgstr "Form action handler"
3568
3569#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:76
3570msgid "Form control group"
3571msgstr "Form control group"
3572
3573#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:77
3574msgid "Form field label text"
3575msgstr "Form field label text"
3576
3577#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:78
3578msgid "Form input"
3579msgstr "Form input"
3580
3581#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:79
3582msgid "Form input type"
3583msgstr "Вид на входа на формуляра"
3584
3585#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:80
3586msgid "Form method"
3587msgstr "Метод на формуляра"
3588
3589#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:81
3590msgid "Forward link"
3591msgstr "Препращане на връзка"
3592
3593#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:82
3594msgid "Frame"
3595msgstr "Frame"
3596
3597#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:83
3598msgid "Frame render parts"
3599msgstr "Frame render parts"
3600
3601#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:84
3602msgid "Frame source"
3603msgstr "Frame source"
3604
3605#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:85
3606msgid "Frame target"
3607msgstr "Frame target"
3608
3609#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:86
3610msgid "Frameborder"
3611msgstr "Frameborder"
3612
3613#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:87
3614msgid "Frameset"
3615msgstr "Frameset"
3616
3617#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:88
3618msgid "Frameset columns"
3619msgstr "Frameset columns"
3620
3621#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:89
3622msgid "Frameset rows"
3623msgstr "Frameset rows"
3624
3625#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:90
3626msgid "Framespacing"
3627msgstr "Framespacing"
3628
3629#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:91
3630msgid "Generic embedded object"
3631msgstr "Общ вграден обект"
3632
3633#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:92
3634msgid "Generic metainformation"
3635msgstr "Обща мета-информация"
3636
3637#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:93
3638msgid "Generic span"
3639msgstr "Generic span"
3640
3641#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:94
3642msgid "HREF URI"
3643msgstr "HREF URI"
3644
3645#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:95
3646msgid "HTML - Special Characters"
3647msgstr "HTML - Специални знаци"
3648
3649#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:96
3650msgid "HTML - Tags"
3651msgstr "HTML - Етикети"
3652
3653#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:97
3654msgid "HTML root element"
3655msgstr "HTML root element"
3656
3657#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:98
3658msgid "HTML version"
3659msgstr "Версия на HTML"
3660
3661#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:99
3662msgid "HTTP header name"
3663msgstr "HTTP header name"
3664
3665#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:100
3666msgid "Header cell ID's"
3667msgstr "Header cell ID's"
3668
3669#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:101
3670msgid "Heading"
3671msgstr "Глава"
3672
3673#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:102
3674msgid "Heading 1"
3675msgstr "Поразделение 1"
3676
3677#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:103
3678msgid "Heading 2"
3679msgstr "Подразделение 2"
3680
3681#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:104
3682msgid "Heading 3"
3683msgstr "Подразделение 3"
3684
3685#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:105
3686msgid "Heading 4"
3687msgstr "Подразделение 4"
3688
3689#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:106
3690msgid "Heading 5"
3691msgstr "Подразделение 5"
3692
3693#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:107
3694msgid "Heading 6"
3695msgstr "Подразделение 6"
3696
3697#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:108
3698msgid "Height"
3699msgstr "Височина"
3700
3701#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:109
3702msgid "Horizontal rule"
3703msgstr "Хоризонтално правило"
3704
3705#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:110
3706msgid "Horizontal space"
3707msgstr "Horizontal space"
3708
3709#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:111
3710msgid "I18N BiDi over-ride"
3711msgstr "I18N BiDi over-ride"
3712
3713#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:112
3714msgid "Image"
3715msgstr "Изображение"
3716
3717#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:113
3718msgid "Image map"
3719msgstr "Разграфено изображение"
3720
3721#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:114
3722msgid "Image map area"
3723msgstr "Район на разграфеното изображение"
3724
3725#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:115
3726msgid "Image map name"
3727msgstr "Име на разграфеното изображение"
3728
3729#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:116
3730msgid "Image source"
3731msgstr "Източник на изображението"
3732
3733#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:117
3734msgid "Inline frame"
3735msgstr "Вътрешна рамка"
3736
3737#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:118
3738msgid "Inline layer"
3739msgstr "Inline layer"
3740
3741#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:119
3742msgid "Inserted text"
3743msgstr "Вмъкнат текст"
3744
3745#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:120
3746msgid "Instance definition"
3747msgstr "Instance definition"
3748
3749#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:121
3750msgid "Italic text"
3751msgstr "Наклонен текст"
3752
3753#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:122
3754msgid "Java applet"
3755msgstr "Java аплет"
3756
3757#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:123
3758msgid "Label"
3759msgstr "Етикет"
3760
3761#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:124
3762msgid "Language code"
3763msgstr "Езиков код"
3764
3765#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:125
3766msgid "Large text style"
3767msgstr "Едър текст"
3768
3769#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:126
3770msgid "Layer"
3771msgstr "Слой"
3772
3773#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:127
3774msgid "Link color"
3775msgstr "Цвят на препратката"
3776
3777#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:128
3778msgid "List item"
3779msgstr "Елемент от списък"
3780
3781#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:129
3782msgid "List of MIME types for file upload"
3783msgstr "Списък с MIME типове за качване на файлове"
3784
3785#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:130
3786msgid "List of supported character sets"
3787msgstr "Списък с поддържаните кодирания на знаци"
3788
3789#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:131
3790msgid "Listing"
3791msgstr "Listing"
3792
3793#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:132
3794msgid "Local change to font"
3795msgstr "Локална промяна на шрифта"
3796
3797#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:133
3798msgid "Long description link"
3799msgstr "Връзка с дълго описание"
3800
3801#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:134
3802msgid "Long quotation"
3803msgstr "Дълъг цитат"
3804
3805#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:135
3806msgid "Mail link"
3807msgstr "Препратка към ел. поща"
3808
3809#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:136
3810msgid "Margin pixel height"
3811msgstr "Височина на границата в пиксели"
3812
3813#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:137
3814msgid "Margin pixel width"
3815msgstr "Ширина на границата в пиксели"
3816
3817#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:138
3818msgid "Marquee"
3819msgstr "Marquee"
3820
3821#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:139
3822msgid "Maximum length of text field"
3823msgstr "Максимална дължина на текстово поле"
3824
3825#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:140
3826msgid "Media-independent link"
3827msgstr "Media-independent link"
3828
3829#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:141
3830msgid "Menu list"
3831msgstr "Menu list"
3832
3833#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:142
3834msgid "Multi-line text field"
3835msgstr "Текстово поле с много редове"
3836
3837#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:143
3838msgid "Multicolumn"
3839msgstr "Многоколонно"
3840
3841#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:144
3842msgid "Multiple"
3843msgstr "Множество"
3844
3845#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:145
3846msgid "Name"
3847msgstr "Име"
3848
3849#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:146
3850msgid "Named property value"
3851msgstr "Именувана стойност на свойство"
3852
3853#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:147
3854msgid "Next ID"
3855msgstr "Следващо ID"
3856
3857#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:148
3858msgid "No URI"
3859msgstr "Без адрес"
3860
3861#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:149
3862msgid "No embedded objects"
3863msgstr "Няма вградени обекти"
3864
3865#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:150
3866msgid "No frames"
3867msgstr "Без рамки"
3868
3869#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:151
3870msgid "No layers"
3871msgstr "Няма слоеве"
3872
3873#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:152
3874msgid "No line break"
3875msgstr "Няма нов ред"
3876
3877#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:153
3878msgid "No resize"
3879msgstr "Без оразмеряване"
3880
3881#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:154
3882msgid "No script"
3883msgstr "Няма скрипт"
3884
3885#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:155
3886msgid "No shade"
3887msgstr "Няма сянка"
3888
3889#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:156
3890msgid "No word wrap"
3891msgstr "Без обвиване на текста"
3892
3893#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:157
3894msgid "Note"
3895msgstr "Бележка"
3896
3897#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:158
3898msgid "Object applet file"
3899msgstr "Object applet file"
3900
3901#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:159
3902msgid "Object data reference"
3903msgstr "Object data reference"
3904
3905#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:160
3906msgid "Offset for alignment character"
3907msgstr "Offset for alignment character"
3908
3909#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:161
3910msgid "OnBlur event"
3911msgstr "OnBlur event"
3912
3913#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:162
3914msgid "OnChange event"
3915msgstr "Събитие при промяна"
3916
3917#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:163
3918msgid "OnClick event"
3919msgstr "Събитието при кликване"
3920
3921#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:164
3922msgid "OnDblClick event"
3923msgstr "OnDblClick event"
3924
3925#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:165
3926msgid "OnFocus event"
3927msgstr "Събитето „На фокус“"
3928
3929#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:166
3930msgid "OnKeyDown event"
3931msgstr "OnKeyDown event"
3932
3933#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:167
3934msgid "OnKeyPress event"
3935msgstr "OnKeyPress event"
3936
3937#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:168
3938msgid "OnKeyUp event"
3939msgstr "OnKeyUp event"
3940
3941#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:169
3942msgid "OnLoad event"
3943msgstr "Събитието „При зареждане“"
3944
3945#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:170
3946msgid "OnMouseDown event"
3947msgstr "OnMouseDown event"
3948
3949#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:171
3950msgid "OnMouseMove event"
3951msgstr "Събитието „При движение на мишката“"
3952
3953#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:172
3954msgid "OnMouseOut event"
3955msgstr "OnMouseOut event"
3956
3957#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:173
3958msgid "OnMouseOver event"
3959msgstr "OnMouseOver event"
3960
3961#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:174
3962msgid "OnMouseUp event"
3963msgstr "OnMouseUp event"
3964
3965#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:175
3966msgid "OnReset event"
3967msgstr "OnReset event"
3968
3969#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:176
3970msgid "OnSelect event"
3971msgstr "Събитието при избиране"
3972
3973#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:177
3974msgid "OnSubmit event"
3975msgstr "OnSubmit event"
3976
3977#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:178
3978msgid "OnUnload event"
3979msgstr "OnUnload event"
3980
3981#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:179
3982msgid "Option group"
3983msgstr "Option group"
3984
3985#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:180
3986msgid "Option selector"
3987msgstr "Избор на опция"
3988
3989#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:181
3990msgid "Ordered list"
3991msgstr "Подреден списък"
3992
3993#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:182
3994msgid "Output media"
3995msgstr "Output media"
3996
3997#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:183
3998msgid "Paragraph"
3999msgstr "Параграф"
4000
4001#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:184
4002msgid "Paragraph class"
4003msgstr "Параграфен клас"
4004
4005#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:185
4006msgid "Paragraph style"
4007msgstr "Стил на параграф"
4008
4009#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:186
4010msgid "Preformatted listing"
4011msgstr "Preformatted listing"
4012
4013#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:187
4014msgid "Preformatted text"
4015msgstr "Преформатиран текст"
4016
4017#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:188
4018msgid "Profile metainfo dictionary"
4019msgstr "Profile metainfo dictionary"
4020
4021#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:189
4022msgid "Prompt message"
4023msgstr "Prompt message"
4024
4025#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:190
4026msgid "Push button"
4027msgstr "Бутон"
4028
4029#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:191
4030msgid "Quote"
4031msgstr "Цитат"
4032
4033#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:192
4034msgid "Range"
4035msgstr "Диапазон"
4036
4037#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:193
4038msgid "ReadOnly text and password"
4039msgstr "Текст и парола само за четене"
4040
4041#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:194
4042msgid "Reduced spacing"
4043msgstr "Reduced spacing"
4044
4045#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:195
4046msgid "Reverse link"
4047msgstr "Обратна връзка"
4048
4049#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:196
4050msgid "Root"
4051msgstr "Root"
4052
4053#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:197
4054msgid "Rows"
4055msgstr "Редове"
4056
4057#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:198
4058msgid "Rulings between rows and columns"
4059msgstr "Rulings между редове и колони"
4060
4061#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:199
4062msgid "Sample program output, scripts"
4063msgstr "Примерен изход на програмата, скриптове"
4064
4065#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:200
4066msgid "Scope covered by header cells"
4067msgstr "Обхват, покриващ от колонтитулните клетки"
4068
4069#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:201
4070msgid "Script language name"
4071msgstr "Име на скрипт езика"
4072
4073#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:202
4074msgid "Script statments"
4075msgstr "Script statments"
4076
4077#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:203
4078msgid "Scrollbar"
4079msgstr "Лента за скролиране"
4080
4081#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:204
4082msgid "Selectable option"
4083msgstr "Опция с възможност за избор"
4084
4085#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:205
4086msgid "Selected"
4087msgstr "Избрано"
4088
4089#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:206
4090msgid "Server-side image map"
4091msgstr "Server-side image map"
4092
4093#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:207
4094msgid "Shape"
4095msgstr "Форма"
4096
4097#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:208
4098msgid "Short inline quotation"
4099msgstr "Short inline quotation"
4100
4101#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:209
4102msgid "Single line prompt"
4103msgstr "Single line prompt"
4104
4105#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:210
4106msgid "Size"
4107msgstr "Размер"
4108
4109#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:211
4110msgid "Small text style"
4111msgstr "Малък текст"
4112
4113#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:212
4114msgid "Soft line break"
4115msgstr "Soft line break"
4116
4117#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:213
4118msgid "Sound"
4119msgstr "Звук"
4120
4121#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:214
4122msgid "Source"
4123msgstr "Източник"
4124
4125#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:215
4126msgid "Space"
4127msgstr "Интервал"
4128
4129#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:216
4130msgid "Space separated archive list"
4131msgstr "Space separated archive list"
4132
4133#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:217
4134msgid "Spacer"
4135msgstr "Отстояние"
4136
4137#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:218
4138msgid "Spacing between cells"
4139msgstr "Разстояние между клетките"
4140
4141#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:219
4142msgid "Spacing within cells"
4143msgstr "Разстоянието между клетките"
4144
4145#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:220
4146msgid "Span"
4147msgstr "Span"
4148
4149#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:221
4150msgid "Square root"
4151msgstr "Корен квадратен"
4152
4153#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:222
4154msgid "Standby load msg"
4155msgstr "Съобщение при изчакване за зареждане"
4156
4157#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:223
4158msgid "Starting sequence number"
4159msgstr "Начално число на поредицата"
4160
4161#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:224
4162msgid "Strike-through text"
4163msgstr "Зачеркнат текстов стил"
4164
4165#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:225
4166msgid "Strike-through text style"
4167msgstr "Зачертан текстов стил"
4168
4169#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:226
4170msgid "Strong emphasis"
4171msgstr "Силна емфатичност"
4172
4173#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:227
4174msgid "Style info"
4175msgstr "Информация за стила"
4176
4177#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:228
4178msgid "Subscript"
4179msgstr "Subscript"
4180
4181#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:229
4182msgid "Superscript"
4183msgstr "Superscript"
4184
4185#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:230
4186msgid "Tab order position"
4187msgstr "Tab order position"
4188
4189#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:231
4190msgid "Table"
4191msgstr "Таблица"
4192
4193#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:232
4194msgid "Table body"
4195msgstr "Тяло на таблица"
4196
4197#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:233
4198msgid "Table caption"
4199msgstr "Заглавие на таблицата"
4200
4201#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:234
4202msgid "Table column group properties"
4203msgstr "Table column group properties"
4204
4205#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:235
4206msgid "Table column properties"
4207msgstr "Настройки на колоните на таблица"
4208
4209#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:236
4210msgid "Table data cell"
4211msgstr "Таблична клетка с информация"
4212
4213#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:237
4214msgid "Table footer"
4215msgstr "Колонтитул на таблица"
4216
4217#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:238
4218msgid "Table header"
4219msgstr "Горен колонтитул на таблицата"
4220
4221#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:239
4222msgid "Table header cell"
4223msgstr "Клетка с колонтитул на таблицата"
4224
4225#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:240
4226msgid "Table row"
4227msgstr "Ред на таблица"
4228
4229#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:241
4230msgid "Table summary"
4231msgstr "Обобщение на таблицата"
4232
4233#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:242
4234msgid "Target - Blank"
4235msgstr "Цел - Нов празен прозорец"
4236
4237#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:243
4238msgid "Target - Parent"
4239msgstr "Target - Parent"
4240
4241#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:244
4242msgid "Target - Self"
4243msgstr "Цел - Същият прозорец"
4244
4245#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:245
4246msgid "Target - Top"
4247msgstr "Цел - Горен прозорец"
4248
4249#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:246
4250msgid "Teletype or monospace text style"
4251msgstr "Teletype or monospace text style"
4252
4253#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:247
4254msgid "Text"
4255msgstr "Текст"
4256
4257#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:248
4258msgid "Text color"
4259msgstr "Цвят на текста"
4260
4261#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:249
4262msgid "Text entered by user"
4263msgstr "Текст въведен от потребителя"
4264
4265#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:250
4266msgid "Title"
4267msgstr "Заглавие"
4268
4269#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:251
4270msgid "Topmargin in pixels"
4271msgstr "Горната граница в пиксели"
4272
4273#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:252
4274msgid "URL"
4275msgstr "URL"
4276
4277#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:253
4278msgid "Underlined text style"
4279msgstr "Подчертан текстов стил"
4280
4281#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:254
4282msgid "Unordered list"
4283msgstr "Неподреден списък"
4284
4285#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:255
4286msgid "Use image map"
4287msgstr "Използване на разграфено изображение"
4288
4289#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:256
4290msgid "Value"
4291msgstr "Стойност"
4292
4293#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:257
4294msgid "Value interpretation"
4295msgstr "Интерпретация на стойности"
4296
4297#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:258
4298msgid "Variable or program argument"
4299msgstr "Аргумент на променлива или програма"
4300
4301#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:259
4302msgid "Vertical cell alignment"
4303msgstr "Вертикално подравняване на клетките"
4304
4305#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:260
4306msgid "Vertical space"
4307msgstr "Вертикално пространство"
4308
4309#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:261
4310msgid "Visited link color"
4311msgstr "Цвят на посетените препратки"
4312
4313#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:262
4314msgid "Width"
4315msgstr "Ширина"
4316
4317#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:1
4318msgid "Bibliography (cite)"
4319msgstr "Библиография (цитат)"
4320
4321#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:2
4322msgid "Bibliography (item)"
4323msgstr "Библиография (елемент)"
4324
4325#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:3
4326msgid "Bibliography (shortcite)"
4327msgstr "Библиография (кратък цитат)"
4328
4329#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:4
4330msgid "Bibliography (thebibliography)"
4331msgstr "Библиография (библиографията)"
4332
4333#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:5
4334msgid "Brackets ()"
4335msgstr "Кръгли скоби „(“ „)“"
4336
4337#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:6
4338msgid "Brackets <>"
4339msgstr "Счупени скоби „<“ „>“"
4340
4341#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:7
4342msgid "Brackets []"
4343msgstr "Квадратни скоби „[“ „]“"
4344
4345#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:8
4346msgid "Brackets {}"
4347msgstr "Фигурни скоби „{“ „}“"
4348
4349#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:10
4350msgid "File input"
4351msgstr "Въвеждане на файл"
4352
4353#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:11
4354msgid "Footnote"
4355msgstr "Бележка под линия"
4356
4357#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:12
4358msgid "Function cosin"
4359msgstr "Косинус"
4360
4361#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:13
4362msgid "Function e^"
4363msgstr "Фунцкията e^"
4364
4365#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:14
4366msgid "Function exp"
4367msgstr "Function exp"
4368
4369#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:15
4370msgid "Function log"
4371msgstr "Функция „логаритъм“"
4372
4373#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:16
4374msgid "Function log10"
4375msgstr "Функция „десетичен логаритъм“"
4376
4377#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:17
4378msgid "Function sine"
4379msgstr "Function sine"
4380
4381#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:18
4382msgid "Greek alpha"
4383msgstr "Гръцката буква алфа"
4384
4385#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:19
4386msgid "Greek beta"
4387msgstr "Гръцката буква бета"
4388
4389#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:20
4390msgid "Greek epsilon"
4391msgstr "Гръцката буква епсилон"
4392
4393#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:21
4394msgid "Greek gamma"
4395msgstr "Гръцката буква гама"
4396
4397#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:22
4398msgid "Greek lambda"
4399msgstr "Гръцката буква ламбда"
4400
4401#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:23
4402msgid "Greek rho"
4403msgstr "Гръцката буква ро"
4404
4405#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:24
4406msgid "Greek tau"
4407msgstr "Гръцката буква тау"
4408
4409#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:25
4410msgid "Header 0 (chapter)"
4411msgstr "Подразделение 0 (глава)"
4412
4413#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:26
4414msgid "Header 0 (chapter*)"
4415msgstr "Подразделение 0 (глава*)"
4416
4417#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:27
4418msgid "Header 1 (section)"
4419msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава)"
4420
4421#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:28
4422msgid "Header 1 (section*)"
4423msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава*)"
4424
4425#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:29
4426msgid "Header 2 (subsection)"
4427msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава)"
4428
4429#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:30
4430msgid "Header 2 (subsection*)"
4431msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава*)"
4432
4433#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:31
4434msgid "Header 3 (subsubsection)"
4435msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава)"
4436
4437#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:32
4438msgid "Header 3 (subsubsection*)"
4439msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава*)"
4440
4441#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:33
4442msgid "Header 4 (paragraph)"
4443msgstr "Подразделение 4 (параграф)"
4444
4445#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:34
4446msgid "Header appendix"
4447msgstr "Заглавие на притурка"
4448
4449#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:35
4450msgid "Item"
4451msgstr "Елемент"
4452
4453#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:36
4454msgid "Item with label"
4455msgstr "Елемент с етикет"
4456
4457#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:37
4458msgid "Latex - Tags"
4459msgstr "Latex - Етикети"
4460
4461#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:38
4462msgid "List description"
4463msgstr "Описание на списъка"
4464
4465#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:39
4466msgid "List enumerate"
4467msgstr "Номериран списък"
4468
4469#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:40
4470msgid "List itemize"
4471msgstr "List itemize"
4472
4473#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:41
4474msgid "Maths (display)"
4475msgstr "Maths (display)"
4476
4477#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:42
4478msgid "Maths (inline)"
4479msgstr "Maths (inline)"
4480
4481#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:43
4482msgid "Operator fraction"
4483msgstr "Дроб"
4484
4485#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:44
4486msgid "Operator integral (display)"
4487msgstr "Интеграл"
4488
4489#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:45
4490msgid "Operator integral (inline)"
4491msgstr "Operator integral (inline)"
4492
4493#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:46
4494msgid "Operator sum (display)"
4495msgstr "Operator sum (display)"
4496
4497#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:47
4498msgid "Operator sum (inline)"
4499msgstr "Operator sum (inline)"
4500
4501#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:48
4502msgid "Reference label"
4503msgstr "Reference label"
4504
4505#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:49
4506msgid "Reference ref"
4507msgstr "Reference ref"
4508
4509#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:50
4510msgid "Symbol <<"
4511msgstr "Знакът „«“"
4512
4513#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:51
4514msgid "Symbol <="
4515msgstr "Знакът „<=“"
4516
4517#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:52
4518msgid "Symbol >="
4519msgstr "Знакът „>=“"
4520
4521#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:53
4522msgid "Symbol >>"
4523msgstr "Знакът „»“"
4524
4525#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:54
4526msgid "Symbol and"
4527msgstr "Знакът „И“"
4528
4529#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:55
4530msgid "Symbol const"
4531msgstr "Знакът const"
4532
4533#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:56
4534msgid "Symbol d-by-dt"
4535msgstr "Знакът d-by-dt"
4536
4537#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:57
4538msgid "Symbol d-by-dt-partial"
4539msgstr "Знакът d-by-dt-partial"
4540
4541#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:58
4542msgid "Symbol d2-by-dt2-partial"
4543msgstr "Занкът d2-by-dt2-partial"
4544
4545#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:59
4546msgid "Symbol dagger"
4547msgstr "Знакът dagger"
4548
4549#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:60
4550msgid "Symbol equiv"
4551msgstr "Знакът equiv"
4552
4553#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:61
4554msgid "Symbol hyphen --"
4555msgstr "Знакът hyphen --"
4556
4557#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:62
4558msgid "Symbol hyphen ---"
4559msgstr "Знакът hyphen ---"
4560
4561#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:63
4562msgid "Symbol infinity"
4563msgstr "Знакът infinity"
4564
4565#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:64
4566msgid "Symbol mathspace ,"
4567msgstr "Знакът mathspace ,"
4568
4569#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:65
4570msgid "Symbol mathspace ."
4571msgstr "Знакът mathspace ."
4572
4573#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:66
4574msgid "Symbol mathspace _"
4575msgstr "Знакът mathspace _"
4576
4577#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:67
4578msgid "Symbol mathspace __"
4579msgstr "Знакът mathspace __"
4580
4581#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:68
4582msgid "Symbol simeq"
4583msgstr "Знакът simeq"
4584
4585#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:69
4586msgid "Symbol star"
4587msgstr "Знакът звезда"
4588
4589#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:70
4590msgid "Typeface bold"
4591msgstr "Удебелено"
4592
4593#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:71
4594msgid "Typeface italic"
4595msgstr "Наклонено"
4596
4597#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:72
4598msgid "Typeface slanted"
4599msgstr "Зачеркнато"
4600
4601#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:73
4602msgid "Typeface type"
4603msgstr "Typeface type"
4604
4605#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:74
4606msgid "Unbreakable text"
4607msgstr "Неразделим текст"
4608
4609#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:1
4610msgid ""
4611"Provides a method to easily insert into a document commonly used tags/"
4612"strings without having to type them."
4613msgstr ""
4614"Предоставя метод за лесно вкарване в документа на често използвани етикети/"
4615"низове без нужда да се въвеждат отново."
4616
4617#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:2
4618msgid "Tag list"
4619msgstr "Списък с етикети"
4620
4621#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:1
4622msgid "XSLT - Axes"
4623msgstr "XSLT - Axes"
4624
4625#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:2
4626msgid "XSLT - Elements"
4627msgstr "XSLT - Елементи"
4628
4629#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:3
4630msgid "XSLT - Functions"
4631msgstr "XSLT - Функции"
4632
4633#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:4
4634msgid "ancestor"
4635msgstr "ancestor"
4636
4637#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:5
4638msgid "ancestor-or-self"
4639msgstr "ancestor-or-self"
4640
4641#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:6
4642msgid "attribute"
4643msgstr "атрибут"
4644
4645#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:7
4646msgid "child"
4647msgstr "child"
4648
4649#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:8
4650msgid "descendant"
4651msgstr "descendant"
4652
4653#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:9
4654msgid "descendant-or-self"
4655msgstr "descendant-or-self"
4656
4657#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:10
4658msgid "following"
4659msgstr "следващ"
4660
4661#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:11
4662msgid "following-sibling"
4663msgstr "following-sibling"
4664
4665#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:12
4666msgid "namespace"
4667msgstr "namespace"
4668
4669#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:13
4670msgid "parent"
4671msgstr "parent"
4672
4673#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:14
4674msgid "preceding"
4675msgstr "preceding"
4676
4677#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:15
4678msgid "preceding-sibling"
4679msgstr "preceding-sibling"
4680
4681#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:16
4682msgid "self"
4683msgstr "self"
4684
4685#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:183
4686msgid "In_sert Date and Time..."
4687msgstr "В_мъкване на дата/време..."
4688
4689#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:185
4690msgid "Insert current date and time at the cursor position"
4691msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
4692
4693#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:628
4694msgid "Available formats"
4695msgstr "Налични формати"
4696
4697#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:806
4698msgid "Configure insert date/time plugin..."
4699msgstr "Настройване на приставката дата/време..."
4700
4701#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:1
4702msgid "Insert Date/Time"
4703msgstr "Вмъкване дата/време"
4704
4705#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:2
4706msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
4707msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
4708
4709#: ../plugins/time/time.glade2.h:3
4710msgid "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
4711msgstr "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
4712
4713#: ../plugins/time/time.glade2.h:4
4714msgid "<span weight=\"bold\"> When inserting date/time...</span>"
4715msgstr "<span weight=\"bold\"> При вмъкване на дата/време...</span>"
4716
4717#: ../plugins/time/time.glade2.h:5
4718msgid "Configure date/time plugin"
4719msgstr "Настройка на приставката дата/време"
4720
4721#: ../plugins/time/time.glade2.h:6
4722msgid "Insert Date and Time"
4723msgstr "Вмъкване на дата/време"
4724
4725#: ../plugins/time/time.glade2.h:7
4726msgid "Use the _selected format"
4727msgstr "Използване на _избрания формат"
4728
4729#: ../plugins/time/time.glade2.h:8
4730msgid "_Insert"
4731msgstr "_Вмъкване"
4732
4733#: ../plugins/time/time.glade2.h:9
4734msgid "_Prompt for a format"
4735msgstr "_Посочване на формат"
4736
4737#: ../plugins/time/time.glade2.h:10
4738msgid "_Use custom format"
4739msgstr "_Използване на потребителски формат"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.