source: desktop/gedit.HEAD.bg.po @ 447

Last change on this file since 447 was 447, checked in by zbrox, 17 years ago

gedit (gnome 2.14) goo goo doo doo edition

  • поправени са грешките #162, #254, #255, #257, #258
  • поправено е навсякъде "пробвайте пак". сега е "опитайте отново".
  • осъвременен е превода.
File size: 161.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gedit for GNOME 2.
2# Copyright (C) 2002,2003 Evgeni Boevski.
3# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation
4# This file is distributed under the same license as the gedit package.
5# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2003.
6# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005,
7# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org> 2004. 2005
8# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
9#
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: gedit 2.10 branch gnome 2.10\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15"POT-Creation-Date: 2006-01-06 06:16+0100\n"
16"PO-Revision-Date: 2006-01-06 13:30+0200\n"
17"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
18"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
19"MIME-Version: 1.0\n"
20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
23
24#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
25msgid "Edit text files"
26msgstr "Редактиране на текстови файлове"
27
28#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit.c:409
29msgid "Text Editor"
30msgstr "Текстов редактор"
31
32#: ../data/gedit.schemas.in.h:1
33msgid ""
34"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
35"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
36msgstr ""
37"Шрифт избран от потребителя, който ще бъде използван за текстовата област. "
38"Има ефект само при изключена опция „Използване на шрифта по подразбиране“."
39
40#: ../data/gedit.schemas.in.h:2
41msgid "Active plugins"
42msgstr "Активни модули"
43
44#: ../data/gedit.schemas.in.h:3
45msgid "Auto Detected Encodings"
46msgstr "Автоматично откриване на кодиране на символите"
47
48#: ../data/gedit.schemas.in.h:4
49msgid "Auto Save"
50msgstr "Автоматично запазване"
51
52#: ../data/gedit.schemas.in.h:5
53msgid "Auto Save Interval"
54msgstr "Интервал за автоматично запазване"
55
56#: ../data/gedit.schemas.in.h:6
57msgid "Auto indent"
58msgstr "Автоматичен отстъп"
59
60#: ../data/gedit.schemas.in.h:7
61msgid "Background Color"
62msgstr "Цвят на фона"
63
64#: ../data/gedit.schemas.in.h:8
65msgid ""
66"Background color for selected text in the editing area. This will only take "
67"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
68msgstr ""
69"Цвета на фона за избран текст в текстовата област. Има ефект само при "
70"изключена опция „Използване на стандартните цветове“."
71
72#: ../data/gedit.schemas.in.h:9
73msgid ""
74"Background color for unselected text in the editing area. This will only "
75"take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
76msgstr ""
77"Цвета на фона за неизбран текст в текстовата област. Има ефект само при "
78"изключена опция „Използване на стандартните цветове“."
79
80#: ../data/gedit.schemas.in.h:10
81msgid "Backup Copy Extension"
82msgstr "Разширение на резервните копия"
83
84#: ../data/gedit.schemas.in.h:11
85msgid "Body Font for Printing"
86msgstr "Шрифт на текста в тялото на документа при печат"
87
88#: ../data/gedit.schemas.in.h:12
89msgid "Bottom Panel is Visible"
90msgstr "Долния панел е видим."
91
92#: ../data/gedit.schemas.in.h:13
93msgid "Create Backup Copies"
94msgstr "Създаване на резервни копия"
95
96#: ../data/gedit.schemas.in.h:14
97msgid "Display Line Numbers"
98msgstr "Показване на номера на редовете"
99
100#: ../data/gedit.schemas.in.h:15
101msgid "Display Right Margin"
102msgstr "Показване на дясната граница"
103
104#: ../data/gedit.schemas.in.h:16
105msgid "Editor Font"
106msgstr "Шрифт на редкатора"
107
108#: ../data/gedit.schemas.in.h:17
109msgid "Enable Search Highlighting"
110msgstr "Включване на отбелязването при търсене"
111
112#: ../data/gedit.schemas.in.h:18
113msgid "Enable Syntax Highlighting"
114msgstr "Включване на отбелязването на синтаксиса"
115
116#: ../data/gedit.schemas.in.h:19
117msgid "Encodings shown in menu"
118msgstr "Кодирания на символи, показвани в менюто"
119
120#: ../data/gedit.schemas.in.h:20
121msgid ""
122"Extension or suffix to use for backup file names. This will only take effect "
123"if the \"Create Backup Copies\" option is turned on."
124msgstr ""
125"Файлово разширение, което да се използва при създаването на резервни копия. "
126"Има ефект само при включена опция „Създаване на резервни копия“."
127
128#: ../data/gedit.schemas.in.h:21
129msgid ""
130"Foreground color for selected text in the editing area. This will only take "
131"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
132msgstr ""
133"Цвета на избран текст в текстовата област. Има ефект само при изключена "
134"опция „Използване само на стандартните цветове“."
135
136#: ../data/gedit.schemas.in.h:22
137msgid ""
138"Foreground color for the unselected text in the editing area. This will only "
139"take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
140msgstr ""
141"Цвета на неизбран текст в текстовата област. Има ефект само при изключена "
142"опция „Използване само на стандартните цветове“."
143
144#: ../data/gedit.schemas.in.h:23
145msgid "Header Font for Printing"
146msgstr "Шрифт на колонтитула при печат"
147
148#: ../data/gedit.schemas.in.h:24
149msgid "Highlight Current Line"
150msgstr "Осветяване на текущия ред"
151
152#: ../data/gedit.schemas.in.h:25
153msgid "Highlight Matching Bracket"
154msgstr "Осветяване на съответстващите скоби"
155
156#: ../data/gedit.schemas.in.h:26
157msgid ""
158"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
159"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
160"lines."
161msgstr ""
162"Ако тази стойност е 0, при печат на документ няма да бъдат разпечатани "
163"номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
164
165#: ../data/gedit.schemas.in.h:27
166msgid "Insert spaces"
167msgstr "Вмъкване на интервали"
168
169#: ../data/gedit.schemas.in.h:28
170msgid "Line Number Font for Printing"
171msgstr "Шрифт на номера на ред при печат"
172
173#: ../data/gedit.schemas.in.h:29
174msgid "Line Wrapping Mode"
175msgstr "Режим с пренасяне"
176
177#: ../data/gedit.schemas.in.h:30
178msgid ""
179"List of VFS schemes gedit supports in write mode. The 'file' scheme is "
180"writable by default."
181msgstr ""
182
183#: ../data/gedit.schemas.in.h:31
184msgid ""
185"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
186"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
187msgstr ""
188"Списък на активните модули. Съдържа „местоположението“ на активните модули. "
189"Погледнете файлът .gedit-plugin, за да намерите „местоположението“ на даден "
190"модул."
191
192#: ../data/gedit.schemas.in.h:32
193msgid ""
194"List of encodings shown in Character Coding menu in open/save file selector. "
195"Only recognized encodings are used."
196msgstr ""
197"Списък с кодирания на символи, показани в меню Кодиране на символите в прозореца "
198"отваряне/запазване на файл. Използват се само познати кодирания на символи."
199
200#: ../data/gedit.schemas.in.h:33
201msgid "Max Number of Undo Actions"
202msgstr "Максимален брой връщания назад"
203
204#: ../data/gedit.schemas.in.h:34
205msgid "Maximum Recent Files"
206msgstr "Максимален брой скоро използвани файлове"
207
208#: ../data/gedit.schemas.in.h:35
209msgid ""
210"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
211"\" for unlimited number of actions."
212msgstr ""
213"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
214"отново. Използвайте „-1“ за безброй действия."
215
216#: ../data/gedit.schemas.in.h:36
217msgid ""
218"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
219"\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
220msgstr ""
221"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
222"отново. Използвайте „-1“ за неограничен брой действия. Ненужно от 2.21.0 "
223"нататък"
224
225#. Translators: This is the Editor Font.
226#. This is a Pango font
227#: ../data/gedit.schemas.in.h:39
228msgid "Monospace 12"
229msgstr "Monospace 12"
230
231#. Translators: This is the Body font for printing.
232#. This is a Pango font.
233#: ../data/gedit.schemas.in.h:42
234msgid "Monospace 9"
235msgstr "Monospace 12"
236
237#. Translators: This is the Body font for printing.
238#. This is a gnome-print font name and is replaced by
239#. print_font_body_pango.
240#: ../data/gedit.schemas.in.h:46
241msgid "Monospace Regular 9"
242msgstr "Monospace Regular 9"
243
244#: ../data/gedit.schemas.in.h:47
245msgid ""
246"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
247"This will only take effect if the \"Auto Save\" option is turned on."
248msgstr ""
249"Брой минути след които gedit ще запише автоматично, променените файлове. Има "
250"ефект само при включена опция „Автоматично запазване“."
251
252#: ../data/gedit.schemas.in.h:48
253msgid "Print Header"
254msgstr "Горен колонтитул на страницата"
255
256#: ../data/gedit.schemas.in.h:49
257msgid "Print Line Numbers"
258msgstr "Печатане на номера на редове"
259
260#: ../data/gedit.schemas.in.h:50
261msgid "Print Syntax Highlighting"
262msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
263
264#: ../data/gedit.schemas.in.h:51
265msgid "Printing Line Wrapping Mode"
266msgstr "Режим с пренасяне при печат"
267
268#: ../data/gedit.schemas.in.h:52
269msgid "Restore Previous Cursor Position"
270msgstr "Възстановяване на предишната позиция на курсора"
271
272#: ../data/gedit.schemas.in.h:53
273msgid "Right Margin Position"
274msgstr "Позиция на дясната граница"
275
276#. Translators: This is the Header font for printing.
277#. This is a Pango font.
278#: ../data/gedit.schemas.in.h:56
279msgid "Sans 11"
280msgstr "Sans 11"
281
282#. Translators: This is the Line Number font for printing.
283#. This is a Pango font.
284#: ../data/gedit.schemas.in.h:59
285msgid "Sans 8"
286msgstr "Sans 8"
287
288#. Translators: This is the Header font for printing.
289#. This is a gnome-print font name and replaced by
290#. print_font_header_pango.
291#: ../data/gedit.schemas.in.h:63
292msgid "Sans Regular 11"
293msgstr "Sans Regular 11"
294
295#. Translators: This is the Line Number font for printing.
296#. This is a gnome-print font name and replaced by
297#. print_font_numbers_pango.
298#: ../data/gedit.schemas.in.h:67
299msgid "Sans Regular 8"
300msgstr "Sans Regular 8"
301
302#: ../data/gedit.schemas.in.h:68
303msgid "Selected Text Color"
304msgstr "Цвят на избрания текст"
305
306#: ../data/gedit.schemas.in.h:69
307msgid "Selection Color"
308msgstr "Цвят на избраното"
309
310#: ../data/gedit.schemas.in.h:70
311msgid "Side Pane is Visible"
312msgstr "Страничният панел е видим."
313
314#: ../data/gedit.schemas.in.h:71
315msgid ""
316"Sorted list of encodings used by gedit for auto-detecting the encoding of a "
317"file. \"CURRENT\" is the current locale encoding. Only recognized encodings "
318"are used."
319msgstr ""
320"Подреден списък с кодиранията на символите, използвани от gedit за автоматично "
321"откриване на кодирането на файл. „ТЕКУЩО“ е текущото кодиране на локала. "
322"Използват се само познати кодирания на символи."
323
324#: ../data/gedit.schemas.in.h:72
325msgid ""
326"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for no "
327"wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
328"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
329"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
330"here."
331msgstr ""
332"Указване как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте "
333"„GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос на границите "
334"на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте предвид, че "
335"стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са "
336"изписани точно, както ги виждате тук."
337
338#: ../data/gedit.schemas.in.h:73
339msgid ""
340"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"GTK_WRAP_NONE\" "
341"for no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
342"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
343"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
344"here."
345msgstr ""
346"Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редкатиране. "
347"Използвайте „GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос "
348"на границите на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте "
349"предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се "
350"уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
351
352#: ../data/gedit.schemas.in.h:74
353msgid ""
354"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
355msgstr ""
356"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
357
358#: ../data/gedit.schemas.in.h:75
359msgid ""
360"Specifies the font to use for a document's body when printing documents. "
361"This is a gnome-print font name and replaced by print_font_body_pango."
362msgstr ""
363"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат. "
364"Това е име на шрифт от gnome-print и е заменен от print_font_body_pango."
365
366#: ../data/gedit.schemas.in.h:76
367msgid ""
368"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
369"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
370msgstr ""
371"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
372"Има ефект само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от "
373"нула."
374
375#: ../data/gedit.schemas.in.h:77
376msgid ""
377"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
378"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero. This is a "
379"gnome-print font name and replaced by print_font_numbers_pango."
380msgstr ""
381"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
382"Има ефект само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от "
383"нула. Това е име на фонт от gnome-print и е заменен от "
384"print_font_numbers_pango."
385
386#: ../data/gedit.schemas.in.h:78
387msgid ""
388"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
389"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
390msgstr ""
391"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат.Има ефект "
392"само при включена опция „Печатане на горен колонтитул“."
393
394#: ../data/gedit.schemas.in.h:79
395msgid ""
396"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
397"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on. This is a "
398"gnome-print font name and replaced by print_font_header_pango."
399msgstr ""
400"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Има ефект "
401"само при включена опция „Печатане на горен колонтитул“. Това е име на фонт "
402"от gnome-print и е заменен от print_font_header_pango."
403
404#: ../data/gedit.schemas.in.h:80
405msgid ""
406"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
407"in the \"Recent Files\" submenu."
408msgstr ""
409"Указване на максималния брой последни файлове, който ще бъде показани в "
410"подменюто „Последни файлове“."
411
412#: ../data/gedit.schemas.in.h:81
413msgid ""
414"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
415"characters."
416msgstr "Указване броя интервали, който да се изобразят вместо знаците Tab."
417
418#: ../data/gedit.schemas.in.h:82
419msgid "Specifies the position of the right margin."
420msgstr "Определяне на позицията на дясната граница."
421
422#: ../data/gedit.schemas.in.h:83
423msgid "Status Bar is Visible"
424msgstr "Лентата на състоянието е видима"
425
426#: ../data/gedit.schemas.in.h:84
427msgid ""
428"Style for the toolbar buttons. Possible values are \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" "
429"to use the system's default style, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" to display icons "
430"only, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" to display both icons and text, and "
431"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" to display prioritized text beside icons. "
432"Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as "
433"mentioned here."
434msgstr ""
435"Вид на бутоните от лентата с инструменти. Възможни стойности са "
436"„GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM“ за използване на стила по подразбиране на системата, "
437"„GEDIT_TOOLBAR_ICONS“ за икони без текст, „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT“ за "
438"икони с текст и „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ“ за икони с приоритетен "
439"текст отстрани. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на "
440"буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
441
442#: ../data/gedit.schemas.in.h:85
443msgid "Tab Size"
444msgstr "Размер на таба"
445
446#: ../data/gedit.schemas.in.h:86
447msgid "Text Color"
448msgstr "Цвят на текста"
449
450#: ../data/gedit.schemas.in.h:87
451msgid "Toolbar Buttons Style"
452msgstr "Вид на бутоните от лентата с инструменти"
453
454#: ../data/gedit.schemas.in.h:88
455msgid "Toolbar is Visible"
456msgstr "Лентата с инструменти е видима"
457
458#: ../data/gedit.schemas.in.h:89
459msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
460msgstr "Брой отмени на команди (НЕНУЖНО В НОВИТЕ ВЕРСИИ)"
461
462#: ../data/gedit.schemas.in.h:90
463msgid "Use Default Colors"
464msgstr "Използване на цветове по подразбиране"
465
466#: ../data/gedit.schemas.in.h:91
467msgid "Use Default Font"
468msgstr "Използване на шрифта по подразбиране"
469
470#: ../data/gedit.schemas.in.h:92
471msgid ""
472"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
473"interval. You can set the time interval with the \"Auto Save Interval\" "
474"option."
475msgstr ""
476"Дали gedit да записва модифицираните файлове след определен интервал време. "
477"Можете да укажете интервала в опцията „Интервал за автоматичното запазване“."
478
479#: ../data/gedit.schemas.in.h:93
480msgid ""
481"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
482"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
483msgstr ""
484"Дали gedit да създава резервни копия на файловете, които записва. Можете да "
485"укажете разширението за копията в опцията „Разширение на резервните копия“."
486
487#: ../data/gedit.schemas.in.h:94
488msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
489msgstr "Дали gedit да изобразява номера на редове в областта за редактиране."
490
491#: ../data/gedit.schemas.in.h:95
492msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
493msgstr "Дали gedit да изобразява дясната граница в областта за редактиране."
494
495#: ../data/gedit.schemas.in.h:96
496msgid "Whether gedit should enable auto indentation."
497msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяна на абзаци"
498
499#: ../data/gedit.schemas.in.h:97
500msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
501msgstr "Дали gedit трябва да отбелязва с различен цвят синтаксиса."
502
503#: ../data/gedit.schemas.in.h:98
504msgid ""
505"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
506msgstr ""
507"Дали gedit да отбелязва осветявайки всички съвпадения на търсения текст"
508
509#: ../data/gedit.schemas.in.h:99
510msgid "Whether gedit should highlight matching bracket."
511msgstr "Дали gedit трябва да отбелязва отваряне и затваряне на скоби"
512
513#: ../data/gedit.schemas.in.h:100
514msgid "Whether gedit should highlight the current line."
515msgstr "Дали gedit да отбелязва текущия ред"
516
517#: ../data/gedit.schemas.in.h:101
518msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
519msgstr "Дали gedit да включва главница на документа при печат."
520
521#: ../data/gedit.schemas.in.h:102
522msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
523msgstr "Дали gedit да вмъква интервали вместо табулации."
524
525#: ../data/gedit.schemas.in.h:103
526msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
527msgstr ""
528"Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
529
530#: ../data/gedit.schemas.in.h:104
531msgid ""
532"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
533"loaded."
534msgstr ""
535"Дали gedit да възстановява предишната позиция на курсора, когато се зареди файл"
536
537#: ../data/gedit.schemas.in.h:105
538msgid ""
539"Whether the bottom panel at the bottom of editing windows should be visible."
540msgstr ""
541"Дали долния панел да бъде видим."
542
543#: ../data/gedit.schemas.in.h:106
544msgid ""
545"Whether the side pane at the left of the editing window should be visible."
546msgstr ""
547"Дали страничния панел, който е в лявата част на прозореца, да бъде видим."
548
549#: ../data/gedit.schemas.in.h:107
550msgid ""
551"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
552msgstr ""
553"Дали линията за статус в долната част на прозореца за редактиране да е "
554"видима."
555
556#: ../data/gedit.schemas.in.h:108
557msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
558msgstr "Дали лентата с инструменти да е видима в прозорците за редактиране."
559
560#: ../data/gedit.schemas.in.h:109
561msgid ""
562"Whether to use the system's default colors for the editing area. If this "
563"option is turned off, then the colors of the editing area will be those "
564"specified in the \"Background Color\", \"Text Color\", \"Selected Text Color"
565"\", and \"Selection Color\" options."
566msgstr ""
567"Дали да се използват цветовете по подразбиране в областта за редактиране. "
568"Ако тази опция е изключена, то цветовете на областта за редактиране ще бъдат "
569"тези указани в опциите „Фонов цвят“, „Цвят на текст“, „Цвят на избран "
570"текст“, и „Цвят на маркировката за избор“."
571
572#: ../data/gedit.schemas.in.h:110
573msgid ""
574"Whether to use the system's default font for editing text instead of a font "
575"specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the "
576"\"Editor Font\" option will be used instead of the system font."
577msgstr ""
578"Дали да се използва системния шрифт по подразбиране за текста или шрифт "
579"специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван шрифта "
580"указан в опцията „Шрифт на редактора“."
581
582#: ../data/gedit.schemas.in.h:111
583msgid "Writable VFS schemes"
584msgstr ""
585
586#. Translators: This is the list of encodings shown by default in the Character Coding
587#. menu in open/save file selector. Only recognized encodings are displayed.
588#: ../data/gedit.schemas.in.h:114
589msgid "[ISO-8859-15]"
590msgstr "[ISO-8859-15]"
591
592#. Translators: This is the sorted list of encodings used by gedit
593#. for auto-detecting the encoding of a file. "CURRENT" is the current locale encoding.
594#. Only recognized encodings are used.
595#: ../data/gedit.schemas.in.h:118
596msgid "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15]"
597msgstr "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15]"
598
599#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:136
600msgid "Logout _without Saving"
601msgstr "Изход _без запазване"
602
603#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:140
604msgid "_Cancel Logout"
605msgstr "_Отказване на изход"
606
607#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:147
608msgid "Close _without Saving"
609msgstr "Без запазване"
610
611#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:180
612msgid "Question"
613msgstr "Въпрос"
614
615#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:386
616#, c-format
617msgid ""
618"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
619"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
620"lost."
621msgstr ""
622"Ако не изберете \"Запазване\", промените от последната %ld секунда ще бъдат загубени "
623"безвъзвратно."
624"Ако не изберете \"Запазване\", промените от последните %ld секунди ще бъдат загубени "
625"безвъзвратно."
626
627#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:395
628msgid ""
629"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
630msgstr ""
631"Ако не изберете \"Запазване\", промените от последната минута ще бъдат загубени "
632"безвъзвратно."
633
634#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:401
635#, c-format
636msgid ""
637"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
638"permanently lost."
639"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
640"permanently lost."
641msgstr ""
642"Ако не изберете \"Запазване\", промените от последната минута и %ld секунда ще бъдат "
643"загубени безвъзвратно."
644"Ако не изберете \"Запазване\", промените от последната минута и %ld секунди ще бъдат "
645"загубени безвъзвратно."
646
647#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:411
648#, c-format
649msgid ""
650"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
651"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
652"lost."
653msgstr ""
654"Ако не изберете \"Запазване\", промените от последната %ld минута ще бъдат загубени "
655"безвъзвратно."
656"Ако не изберете \"Запазване\", промените от последните %ld минути ще бъдат загубени "
657"безвъзвратно."
658
659#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:426
660#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:447
661#, c-format
662msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
663"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
664msgstr ""
665"Ако не изберете \"Запазване\", промените от последния час ще бъдат загубени "
666"безвъзвратно."
667"Ако не изберете \"Запазване\", промените от последните %d часа ще бъдат загубени "
668"безвъзвратно."
669
670#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:432
671#, c-format
672msgid ""
673"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
674"permanently lost."
675"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
676"permanently lost."
677msgstr ""
678"Ако не изберете \"Запазване\", промените от последния час и %d минута ще бъдат "
679"загубени безвъзвратно."
680"Ако не изберете \"Запазване\", промените от последния час и %d минути ще бъдат "
681"загубени безвъзвратно."
682
683#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:491
684#, c-format
685msgid "Save the changes to document \"%s\" before closing?"
686msgstr ""
687"Искате ли да запазите промените по документа „%s“ преди да бъде затворен?"
688
689#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:663
690#, c-format
691msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
692"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
693msgstr ""
694"Има %d документ с незапазени промени. Да бъде ли запазен преди затварянето?"
695"Има %d документи с незапазени промени. Да бъдат ли запазени преди "
696"затварянето?"
697
698#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:680
699msgid "S_elect the documents you want to save:"
700msgstr "Избор докум_ентите, които искате да запазите:"
701
702#. Secondary label
703#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:697
704msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
705msgstr ""
706"Ако не изберете \"Запазване\", всичките Ви промени ще бъдат загубени безвъзвратно."
707
708#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:315
709msgid "Character Codings"
710msgstr "Кодиране на символите"
711
712#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:365
713#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:426
714msgid "_Description"
715msgstr "_Описание"
716
717#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:374
718#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:435
719msgid "_Encoding"
720msgstr "_Кодиране"
721
722#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade.h:1
723msgid "A_vailable encodings:"
724msgstr "На_лични кодирания на символи:"
725
726#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade.h:2
727msgid "Character codings"
728msgstr "Кодиране на символите"
729
730#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade.h:3
731msgid "E_ncodings shown in menu:"
732msgstr "_Кодирания на символи, показвани в меню:"
733
734#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.c:135
735#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.glade.h:3
736msgid "Open Location"
737msgstr "Отваряне на местоположение"
738
739#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.glade.h:1
740msgid "Ch_aracter coding:"
741msgstr "Кодиране на _символите:"
742
743#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.glade.h:2
744msgid "Enter the _location (URI) of the file you would like to open:"
745msgstr "Въведи местопо_ложението (URI) на файла:"
746
747#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.c:527
748#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:9
749msgid "Page Setup"
750msgstr "Настройки за страницата"
751
752#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:1
753#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:1
754#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:1 ../plugins/time/time.glade2.h:1
755msgid "    "
756msgstr "    "
757
758#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:2
759#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:8
760msgid "<b>Line Numbers</b>"
761msgstr "<b>Номера на редовете</b>"
762
763#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:3
764#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:11
765msgid "<b>Text Wrapping</b>"
766msgstr "<b>Режим с пренасяне</b>"
767
768#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:4
769#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:16
770msgid "Do not _split words over two lines"
771msgstr "Без разделяне на думите на два реда"
772
773#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:5
774#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:19
775msgid "Enable text _wrapping"
776msgstr "Разрешаване на режим с _пренасяне"
777
778#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:6
779msgid "Fonts"
780msgstr "Шрифтове"
781
782#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:7
783msgid "General"
784msgstr "Главни"
785
786#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:8
787msgid "He_aders and footers:"
788msgstr "Горен и долен колонтитул:"
789
790#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:10
791msgid "Print _line numbers"
792msgstr "Печатане на номера на _редове"
793
794#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:11
795msgid "Print s_yntax highlighting"
796msgstr "Печатане на с_интактично оцветен текст"
797
798#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:12
799msgid "_Body:"
800msgstr "_Тяло:"
801
802#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:13
803msgid "_Line numbers:"
804msgstr "Номера на _редове:"
805
806#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:14
807msgid "_Number every"
808msgstr "_Номериране на всеки"
809
810#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:15
811msgid "_Print page headers"
812msgstr "_Печатане на колонтитулите"
813
814#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:16
815msgid "_Restore Default Fonts"
816msgstr "_Възстановяване на шрифтовете по подразбиране"
817
818#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:17
819msgid "lines"
820msgstr "реда"
821
822#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:651
823msgid "Push this button to select the font to be used by the editor"
824msgstr "Натиснете бутона, за да изберете какъв шрифт използва редактора"
825
826#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:653
827msgid "Push this button to configure text color"
828msgstr "Натиснете бутона, за да изберете цвят на текста"
829
830#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:655
831msgid "Push this button to configure background color"
832msgstr "Натиснете бутона за избор на цвят за фон"
833
834#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:657
835msgid ""
836"Push this button to configure the color in which the selected text should "
837"appear"
838msgstr ""
839"Натиснете бутона, за да изберете цвета, в който ще се оцветява маркирания "
840"текст"
841
842#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:660
843msgid ""
844"Push this button to configure the color in which the selected text should be "
845"marked"
846msgstr "Натиснете бутона за да изберете цвета на маркировката"
847
848#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1161
849msgid "Elements"
850msgstr "Елементи"
851
852#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1273
853msgid "gedit Preferences"
854msgstr "Настройки на GEdit"
855
856#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:2
857msgid "<b>Automatic Indentation</b>"
858msgstr "<b>Автоматичен отстъп</b>"
859
860#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:3
861msgid "<b>Bracket Matching</b>"
862msgstr "<b>Съответстващи скоби</b>"
863
864#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:4
865msgid "<b>Current Line</b>"
866msgstr "<b>Текущ ред</b>"
867
868#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:5
869msgid "<b>Elements</b>"
870msgstr "<b>Елементи</b>"
871
872#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:6
873msgid "<b>File Saving</b>"
874msgstr "<b>Запазване на файлове</b>"
875
876#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:7
877msgid "<b>Font</b>"
878msgstr "<b>Шрифт</b>"
879
880#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:9
881msgid "<b>Right Margin</b>"
882msgstr "<b>Дясна граница</b>"
883
884#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:10
885msgid "<b>Tab Stops</b>"
886msgstr "<b>Табулации</b>"
887
888#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:12
889msgid "<span weight=\"bold\">Colors</span>"
890msgstr "<span weight=\"bold\">Цветове</span>"
891
892#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:13
893#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:23
894msgid "Bold"
895msgstr "Удебелено"
896
897#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:14
898msgid "Create a _backup copy of files before saving"
899msgstr "Създаване на _резервно копие на файловете преди запазване"
900
901#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:15
902msgid "Display right _margin"
903msgstr "Показване на _дясна граница"
904
905#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:17
906msgid "Editor"
907msgstr "Редактор"
908
909#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:18
910msgid "Editor _font: "
911msgstr "Шри_фт на редкатора: "
912
913#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:20
914msgid "Font & Colors"
915msgstr "Шрифт и цветове"
916
917#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:21
918msgid "Hi_ghlight current line"
919msgstr "Отбелязване на текущия ред"
920
921#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:22
922msgid "Highlight _mode:"
923msgstr "Режим на отбелязване:"
924
925#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:23
926msgid "Highlight matching _bracket"
927msgstr "Осветяване на съответства_щите скоби"
928
929#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:24
930msgid "Insert _spaces instead of tabs"
931msgstr "Вмъкване на _интервали вместо табулации"
932
933#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:25
934msgid "Italic"
935msgstr "Наклонено"
936
937#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:26
938msgid "Normal _text color:"
939msgstr "Нормален цвят на текста:"
940
941#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:27
942msgid "Pick a color"
943msgstr "Избор на цвят"
944
945#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:28
946msgid "Pick the background color"
947msgstr "Избор на цвят за фон"
948
949#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:29
950msgid "Pick the editor font"
951msgstr "Избор на шрифт за редактора"
952
953#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:30
954msgid "Pick the normal text color"
955msgstr "Избор на цвят за нормаления текст"
956
957#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:31
958msgid "Pick the selected text color"
959msgstr "Избор на цвят за маркирания текст"
960
961#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:32
962msgid "Pick the selection color"
963msgstr "Избор на цвят за селекциите"
964
965#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:33
966msgid "Plugins"
967msgstr "Модули"
968
969#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:34
970msgid "Preferences"
971msgstr "Предпочитани настройки"
972
973#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:35
974msgid "Se_lection color:"
975msgstr "Цвят на _селекциите:"
976
977#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:36
978msgid "Selecte_d text color:"
979msgstr "Цвят на _маркираният текст:"
980
981#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:37
982msgid "Strikethrough"
983msgstr "Зачеркнато"
984
985#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:38
986msgid "Syntax Highlighting"
987msgstr "Отбелязване на синтаксиса"
988
989#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:39
990msgid "U_se default theme colors"
991msgstr "Използване на цветови теми по _подразбиране"
992
993#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:40
994msgid "Underline"
995msgstr "Подчертаване"
996
997#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:41
998msgid "View"
999msgstr "Изглед"
1000
1001#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:42
1002msgid "_Autosave files every"
1003msgstr "_Автоматично запазване на файловете на всеки"
1004
1005#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:43
1006msgid "_Background color:"
1007msgstr "Фонов цвят:"
1008
1009#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:44
1010msgid "_Background:"
1011msgstr "Фон:"
1012
1013#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:45
1014msgid "_Display line numbers"
1015msgstr "Показване на номера на редовете"
1016
1017#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:46
1018msgid "_Enable automatic indentation"
1019msgstr "Включване на автоматичния отстъп"
1020
1021#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:47
1022msgid "_Enable syntax highlighting"
1023msgstr "Включване на отбелязването на синтаксиса"
1024
1025#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:48
1026msgid "_Foreground:"
1027msgstr "Текст:"
1028
1029#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:49
1030msgid "_Reset to Default "
1031msgstr "Връщане на стандартни настройки "
1032
1033#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:50
1034msgid "_Right margin at column:"
1035msgstr "Дясна граница за колонка:"
1036
1037#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:51
1038msgid "_Tab width:"
1039msgstr "Ширина на табулацията:"
1040
1041#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:52
1042msgid "_Use default theme font"
1043msgstr "Използване на шрифта на темата по подразбиране"
1044
1045#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:53
1046msgid "_minutes"
1047msgstr "_минути"
1048
1049#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:234
1050#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:2 ../gedit/gedit-window.c:974
1051msgid "Replace"
1052msgstr "Замяна"
1053
1054#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:246 ../gedit/gedit-window.c:972
1055msgid "Find"
1056msgstr "Търсене"
1057
1058#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:298
1059msgid "Replace _All"
1060msgstr "Замяна на _всички"
1061
1062#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:299
1063#: ../gedit/gedit-commands-file.c:562
1064msgid "_Replace"
1065msgstr "_Замяна"
1066
1067#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:1
1068msgid "Match _entire word only"
1069msgstr "Ако съвпада само с _цяла дума"
1070
1071#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:3
1072msgid "Replace All"
1073msgstr "Замяна на всички"
1074
1075#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:4
1076msgid "Replace _with: "
1077msgstr "Замяна с:"
1078
1079#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:5
1080msgid "Search _backwards"
1081msgstr "Търсене наза_д"
1082
1083#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:6
1084msgid "_Match case"
1085msgstr "Зачитане на малки/големи"
1086
1087#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:7
1088msgid "_Search for: "
1089msgstr "Търсене за:"
1090
1091#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:8
1092msgid "_Wrap around"
1093msgstr "Режим с пре_насяне"
1094
1095#: ../gedit/gedit.c:73
1096msgid ""
1097"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
1098"command line"
1099msgstr ""
1100"Кодиране на символите, което да бъде използвано при отварянето на файлове чрез "
1101"командния ред"
1102
1103#: ../gedit/gedit.c:76
1104msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of gedit"
1105msgstr "Създаване на нов прозорец в работещ gedit"
1106
1107#: ../gedit/gedit.c:79
1108msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
1109msgstr "Създаване на нов документ в работещ gedit"
1110
1111#: ../gedit/gedit.c:124
1112#, c-format
1113msgid "%s: malformed file name or URI.\n"
1114msgstr "%s: невалидно зададено файлово име или адрес.\n"
1115
1116#: ../gedit/gedit.c:136
1117#, c-format
1118msgid "%s: invalid encoding.\n"
1119msgstr "%s: невалидно кодиране на символите.\n"
1120
1121#: ../gedit/gedit-commands-file.c:130 ../gedit/gedit-commands-file.c:177
1122#, c-format
1123msgid "Loading file '%s'…"
1124msgstr "Зарежда се файлът „%s“..."
1125
1126#: ../gedit/gedit-commands-file.c:186
1127#, c-format
1128msgid "Loading %d file…"
1129msgid_plural "Loading %d files…"
1130msgstr[0] "Зарежда се %d файл..."
1131msgstr[1] "Зареждат се %d файла ..."
1132
1133#: ../gedit/gedit-commands-file.c:289
1134msgid "Open Files…"
1135msgstr "Отваряне на файлове..."
1136
1137#: ../gedit/gedit-commands-file.c:395
1138msgid "The entered location is not valid."
1139msgstr "Избраното кодиране на символите, „%s“, не е валидно\n"
1140
1141#: ../gedit/gedit-commands-file.c:398
1142#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:149
1143#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:185
1144#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:201
1145msgid "Please, check that you typed the location correctly and try again."
1146msgstr "Проверете дали сте написали местоположението правилно и опитайте отново."
1147
1148#: ../gedit/gedit-commands-file.c:543
1149#, c-format
1150msgid "The file \"%s\" is read-only."
1151msgstr "Файлът „%s“ е само за четене."
1152
1153#: ../gedit/gedit-commands-file.c:554
1154msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
1155msgstr "Желаете ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
1156
1157#: ../gedit/gedit-commands-file.c:620 ../gedit/gedit-commands-file.c:811
1158#, c-format
1159msgid "Saving file '%s'…"
1160msgstr "Запазва се файлът „%s“..."
1161
1162#: ../gedit/gedit-commands-file.c:710
1163msgid "Save As…"
1164msgstr "Запазване като..."
1165
1166#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1006
1167#, c-format
1168msgid "Reverting the document '%s'…"
1169msgstr "Възстановяване на документа „%s“..."
1170
1171#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1028
1172#, c-format
1173msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
1174msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документа „%s“?"
1175
1176#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1037
1177#, c-format
1178msgid ""
1179"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
1180"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
1181"lost."
1182msgstr ""
1183"Промените направени по документа в последната %ld секунда ще бъдат загубени "
1184"безвъзвратно."
1185"Промените направени по документа в последните %ld секунди ще бъдат загубени "
1186"безвъзвратно."
1187
1188#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1046
1189msgid ""
1190"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
1191msgstr ""
1192"Промените направени по документа в последната минута ще бъдат загубени "
1193"безвъзвратно."
1194
1195#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1052
1196#, c-format
1197msgid ""
1198"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
1199"permanently lost."
1200"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
1201"permanently lost."
1202msgstr ""
1203"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунда ще бъдат "
1204"загубени безвъзвратно."
1205"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунди ще бъдат "
1206"загубени безвъзвратно."
1207
1208#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1062
1209#, c-format
1210msgid ""
1211"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
1212"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
1213"lost."
1214msgstr ""
1215"Промените направени по документа в последната %ld минута ще бъдат загубени "
1216"безвъзвратно."
1217"Промените направени по документа в последните %ld минути ще бъдат загубени "
1218"безвъзвратно."
1219
1220#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1077 ../gedit/gedit-commands-file.c:1098
1221#, c-format
1222msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
1223"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
1224msgstr ""
1225"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1226"безвъзвратно."
1227"Промените направени по документа в последнитя %d часа ще бъдат загубени "
1228"безвъзвратно."
1229
1230#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1083
1231#, c-format
1232msgid ""
1233"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
1234"permanently lost."
1235"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
1236"permanently lost."
1237msgstr ""
1238"Промените направени по документа в последния час и %d минута ще бъдат "
1239"загубени безвъзвратно."
1240"Промените направени по документа в последния час и %d минути ще бъдат "
1241"загубени безвъзвратно."
1242
1243#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1124
1244msgid "_Revert"
1245msgstr "_Възстановяване"
1246
1247#: ../gedit/gedit-commands-help.c:78
1248msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
1249msgstr "gedit е малък и лек текстов редактор за Gnome"
1250
1251#: ../gedit/gedit-commands-help.c:98
1252msgid "translator-credits"
1253msgstr ""
1254"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
1255"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1256"Евгени Боевски <e_boevski@abv.bg>\n"
1257"\n"
1258"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1259"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1260"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1261
1262#: ../gedit/gedit-commands-help.c:101
1263msgid "gedit"
1264msgstr "gedit"
1265
1266#: ../gedit/gedit-commands-search.c:165
1267#, c-format
1268msgid "Found and replaced %d occurrence"
1269msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
1270msgstr[0] "Намерено е и е заменено %d съвпадение."
1271msgstr[1] "Намерени са и са заменени %d съвпадения."
1272
1273#: ../gedit/gedit-commands-search.c:174
1274msgid "Found and replaced one occurrence"
1275msgstr "Намерено е и е заменено едно съвпадение."
1276
1277#: ../gedit/gedit-commands-search.c:187
1278msgid "Phrase not found"
1279msgstr "Фразата не е открита"
1280
1281#: ../gedit/gedit-document.c:783 ../gedit/gedit-document.c:863
1282#, c-format
1283msgid "Unsaved Document %d"
1284msgstr "Незапазен документ %d"
1285
1286#. bad bad luck...
1287#: ../gedit/gedit-document-saver.c:523
1288msgid "Could not obtain backup filename"
1289msgstr "Не може да се получи файловото име на резервното копие."
1290
1291#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:85 ../gedit/gedit-documents-panel.c:99
1292#: ../gedit/gedit-window.c:1461 ../gedit/gedit-window.c:1466
1293msgid "Read Only"
1294msgstr "(само за четене)"
1295
1296#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:633
1297msgid "Documents"
1298msgstr "Документи"
1299
1300#: ../gedit/gedit-encodings.c:137 ../gedit/gedit-encodings.c:182
1301#: ../gedit/gedit-encodings.c:184 ../gedit/gedit-encodings.c:186
1302#: ../gedit/gedit-encodings.c:188
1303msgid "Unicode"
1304msgstr "Уникод"
1305
1306#: ../gedit/gedit-encodings.c:151 ../gedit/gedit-encodings.c:177
1307#: ../gedit/gedit-encodings.c:223 ../gedit/gedit-encodings.c:266
1308msgid "Western"
1309msgstr "Западен"
1310
1311#: ../gedit/gedit-encodings.c:153 ../gedit/gedit-encodings.c:225
1312#: ../gedit/gedit-encodings.c:262
1313msgid "Central European"
1314msgstr "Централно европейски"
1315
1316#: ../gedit/gedit-encodings.c:155
1317msgid "South European"
1318msgstr "Южно европейски"
1319
1320#: ../gedit/gedit-encodings.c:157 ../gedit/gedit-encodings.c:173
1321#: ../gedit/gedit-encodings.c:276
1322msgid "Baltic"
1323msgstr "Балтийски"
1324
1325#: ../gedit/gedit-encodings.c:159 ../gedit/gedit-encodings.c:227
1326#: ../gedit/gedit-encodings.c:240 ../gedit/gedit-encodings.c:244
1327#: ../gedit/gedit-encodings.c:246 ../gedit/gedit-encodings.c:264
1328msgid "Cyrillic"
1329msgstr "Кирилица"
1330
1331#: ../gedit/gedit-encodings.c:161 ../gedit/gedit-encodings.c:233
1332#: ../gedit/gedit-encodings.c:274
1333msgid "Arabic"
1334msgstr "Арабски"
1335
1336#: ../gedit/gedit-encodings.c:163 ../gedit/gedit-encodings.c:268
1337#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:93
1338msgid "Greek"
1339msgstr "Гръцки"
1340
1341#: ../gedit/gedit-encodings.c:165
1342msgid "Hebrew Visual"
1343msgstr "Иврит видим"
1344
1345#: ../gedit/gedit-encodings.c:167 ../gedit/gedit-encodings.c:231
1346#: ../gedit/gedit-encodings.c:272 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:109
1347msgid "Hebrew"
1348msgstr "Иврит"
1349
1350#: ../gedit/gedit-encodings.c:169 ../gedit/gedit-encodings.c:229
1351#: ../gedit/gedit-encodings.c:270 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:150
1352msgid "Turkish"
1353msgstr "Турски"
1354
1355#: ../gedit/gedit-encodings.c:171
1356msgid "Nordic"
1357msgstr "Скандинавски"
1358
1359#: ../gedit/gedit-encodings.c:175
1360msgid "Celtic"
1361msgstr "Келтски"
1362
1363#: ../gedit/gedit-encodings.c:179 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:138
1364msgid "Romanian"
1365msgstr "Румънски"
1366
1367#: ../gedit/gedit-encodings.c:191
1368msgid "Armenian"
1369msgstr "Американски"
1370
1371#: ../gedit/gedit-encodings.c:193 ../gedit/gedit-encodings.c:195
1372#: ../gedit/gedit-encodings.c:209
1373msgid "Chinese Traditional"
1374msgstr "Китайски традиционен"
1375
1376#: ../gedit/gedit-encodings.c:197
1377msgid "Cyrillic/Russian"
1378msgstr "Кирилица/Руска"
1379
1380#: ../gedit/gedit-encodings.c:200 ../gedit/gedit-encodings.c:202
1381#: ../gedit/gedit-encodings.c:204 ../gedit/gedit-encodings.c:236
1382#: ../gedit/gedit-encodings.c:251
1383msgid "Japanese"
1384msgstr "Японски"
1385
1386#: ../gedit/gedit-encodings.c:207 ../gedit/gedit-encodings.c:238
1387#: ../gedit/gedit-encodings.c:242 ../gedit/gedit-encodings.c:257
1388msgid "Korean"
1389msgstr "Корейски"
1390
1391#: ../gedit/gedit-encodings.c:212 ../gedit/gedit-encodings.c:214
1392#: ../gedit/gedit-encodings.c:216 ../gedit/gedit-encodings.c:220
1393msgid "Chinese Simplified"
1394msgstr "Китайски опростен"
1395
1396#: ../gedit/gedit-encodings.c:218
1397msgid "Georgian"
1398msgstr "Грузински"
1399
1400#: ../gedit/gedit-encodings.c:248
1401msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1402msgstr "Кирилица/Украинска"
1403
1404#: ../gedit/gedit-encodings.c:253 ../gedit/gedit-encodings.c:259
1405#: ../gedit/gedit-encodings.c:278 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:153
1406msgid "Vietnamese"
1407msgstr "Виетнамски"
1408
1409#: ../gedit/gedit-encodings.c:255
1410msgid "Thai"
1411msgstr "Тайвански"
1412
1413#: ../gedit/gedit-encodings.c:441
1414msgid "Unknown"
1415msgstr "Неизвестен"
1416
1417#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:219
1418msgid "Auto Detected"
1419msgstr "Автоматично открито"
1420
1421#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:239
1422#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:261
1423#, c-format
1424msgid "Current Locale (%s)"
1425msgstr "Текущ локал (%s)"
1426
1427#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:322
1428msgid "Add or _Remove..."
1429msgstr "Добавяне или п_ремахване..."
1430
1431#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:72
1432msgid "C_haracter Coding:"
1433msgstr "Кодиране на си_мволите:"
1434
1435#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:186
1436msgid "All Files"
1437msgstr "Всички файлове"
1438
1439#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:194
1440msgid "All Text Files"
1441msgstr "Всички текстови файлове"
1442
1443#: ../gedit/gedit-help.c:66
1444msgid "There was an error displaying help."
1445msgstr "Грешка при изобразяване на помощта"
1446
1447#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:147
1448#, c-format
1449msgid "Could not find the file %s."
1450msgstr "Не може да бъде открит файлът „%s“."
1451
1452#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:154
1453#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:374
1454msgid "The file contains corrupted data."
1455msgstr "Файлът съдържа повредени данни."
1456
1457#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http, ftp, etc.)
1458#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:163
1459#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:382
1460#, c-format
1461msgid "gedit cannot handle <i>%s:</i> locations."
1462msgstr "gedit не може да използва <i>%s:</i> местоположения"
1463
1464#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:168
1465#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:387
1466msgid "gedit cannot handle this location."
1467msgstr "gedit не може да използва това местоположение"
1468
1469#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:175
1470#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:394
1471msgid "The file contains data in an invalid format."
1472msgstr "Файлът съдържа данни с грешен формат."
1473
1474#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:179
1475#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:398
1476msgid "The file is too big."
1477msgstr "Файлът е прекалено голям."
1478
1479#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:183
1480#, c-format
1481msgid "%s is not a valid location."
1482msgstr "„%s“ не е валидно местоположение."
1483
1484#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:190
1485#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:402
1486msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
1487msgstr "Нямате нужните разрешения, за да отворите този файл."
1488
1489#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:194
1490#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:406
1491#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1142
1492msgid ""
1493"There are too many open files. Please, close some applications and try again."
1494msgstr ""
1495"Има прекалено много отворени файлове. Затворете някои програми и опитайте отново."
1496
1497#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:199
1498#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:411
1499#, c-format
1500msgid "%s is a directory."
1501msgstr "„%s“ е папка."
1502
1503#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:206
1504#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:416
1505msgid ""
1506"Not enough available memory to open the file. Please, close some running "
1507"applications and try again."
1508msgstr ""
1509"Няма достатъчно памет за отворяне на файла. Затворете ненужни програми и "
1510"опитайте отново."
1511
1512#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:232
1513#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:442
1514#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1179
1515#, c-format
1516msgid ""
1517"Host <i>%s</i> could not be found. Please, check that your proxy settings "
1518"are correct and try again."
1519msgstr "Не е намерен хостът „<i>%s</i>“. Проверете настройките на сървъра посредник и опитайте отново."
1520
1521#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:243
1522#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:254
1523#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:262
1524#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:453
1525#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:464
1526#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1190
1527#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1201
1528#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1209
1529msgid ""
1530"Host name was invalid. Please, check that you typed the location correctly "
1531"and try again."
1532msgstr ""
1533"Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте наисали правилното "
1534"местоположение и опитайте отново."
1535
1536#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:268
1537#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:472
1538#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1215
1539msgid ""
1540"Host name was empty. Please, check that your proxy settings are correct and "
1541"try again."
1542msgstr ""
1543"Не е посочено име на хост. Проверете прокси настройките и опитайте отново."
1544
1545#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:274
1546#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1221
1547msgid ""
1548"Attempt to log in failed. Please, check that you typed the location "
1549"correctly and try again."
1550msgstr ""
1551"Опита за влизане пропадна. Уверете се, че сте написали местоположението "
1552"правилно и опитайте отново."
1553
1554#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:280
1555msgid "The file you are trying to open is not a regular file."
1556msgstr "Файлът, който се опитвате да отворите не е нормален файл."
1557
1558#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:319
1559#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:532
1560#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1286
1561#, c-format
1562msgid "Unexpected error: %s"
1563msgstr "Неочаквана грешка: %s"
1564
1565#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:325
1566#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:693
1567#, c-format
1568msgid "Could not open the file %s."
1569msgstr "Не може да се отвори файла „%s“"
1570
1571#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:369
1572msgid "gedit cannot find it. Perhaps, it has recently been deleted."
1573msgstr "gedit не го намира. Вероятно е бил изтрит наскоро."
1574
1575#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:478
1576msgid "Attempt to log in failed."
1577msgstr "Опита за влизане пропадна."
1578
1579#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:482
1580#, c-format
1581msgid "%s is not a regular file."
1582msgstr "%s не е редовен файл."
1583
1584#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:538
1585#, c-format
1586msgid "Could not revert the file %s."
1587msgstr "Не може да се възстанови файлът „%s“."
1588
1589#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:559
1590msgid "<small>Ch_aracter Coding:</small>"
1591msgstr "<small>Кодиране на си_мволите:</small>"
1592
1593#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:600
1594msgid "_Retry"
1595msgstr "_Опитване отново"
1596
1597#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:695
1598msgid "gedit has not been able to detect the character coding."
1599msgstr "Не може да се отвори файлът „%s“, използвайки се %s кодиране на символите."
1600
1601#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:697
1602#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:706
1603msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
1604msgstr ""
1605"Уверете се, че не се опитвате да отворите двоичен файл."
1606
1607#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:698
1608msgid "Select a character coding from the menu and try again."
1609msgstr "Изберете кодиране на символите от менюто и опитвайте отново."
1610
1611#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:703
1612#, c-format
1613msgid "Could not open the file %s using the %s character coding."
1614msgstr "Не може да се отвори файлът „%s“, използвайки се %s кодиране на символите."
1615
1616#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:707
1617#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:759
1618msgid "Select a different character coding from the menu and try again."
1619msgstr "Изберете различно кодиране на символите от менюто и опитайте отново."
1620
1621#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:754
1622#, c-format
1623msgid "Could not save the file %s using the %s character coding."
1624msgstr "Не може да се отвори файлът „%s“, използвайки се %s кодиране на символите."
1625
1626#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:757
1627msgid ""
1628"The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
1629"the specified character coding."
1630msgstr ""
1631"Документът съдържа един или повече символи, който не могат да бъдат записани чрез определеното кодиране на символите."
1632
1633#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:818
1634msgid "_Edit Anyway"
1635msgstr "_Редактиране въпреки това"
1636
1637#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:821
1638msgid "_Don't Edit"
1639msgstr "_Отказване на редактирането"
1640
1641#. FIXME: try to rephrase in a better way
1642#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:837
1643#, c-format
1644msgid "The file %s is already open."
1645msgstr "Файлът „%s“ е вече отворен."
1646
1647#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:852
1648msgid ""
1649"gedit opened this instance of the file in non-editable way. Do you want to "
1650"edit it anyway?"
1651msgstr ""
1652
1653#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:910
1654#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1005
1655msgid "_Save Anyway"
1656msgstr "_Запазване въпреки това"
1657
1658#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:914
1659#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1009
1660msgid "_Don't Save"
1661msgstr "_Отказване на запазването"
1662
1663#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1664#. could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1665#. not accurate (since last load/save)
1666#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:932
1667#, c-format
1668msgid "The file %s has been modified since reading it."
1669msgstr ""
1670
1671#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:948
1672msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
1673msgstr "Ако изберете \"Запазване\", всички външни промени могат да бъдат изгубени. Да се запази ли въпреки това?"
1674
1675#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1027
1676#, c-format
1677msgid "Could not create a backup file while saving %s"
1678msgstr "Неуспех при създаването на резервно копие докато се запазваше %s."
1679
1680#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1030
1681#, c-format
1682msgid "Could not create a temporary backup file while saving %s"
1683msgstr "Неуспех при създаването на временно резервно копие, докато се запазваше %s."
1684
1685#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1047
1686msgid ""
1687"gedit could not backup the old copy of the file before saving the new one. "
1688"You can ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs "
1689"while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?"
1690msgstr ""
1691
1692#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http, ftp, etc.)
1693#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1105
1694#, c-format
1695msgid ""
1696"gedit cannot handle <i>%s:</i> locations in write mode. Please, check that "
1697"you typed the location correctly and try again."
1698msgstr ""
1699
1700#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1112
1701msgid ""
1702"gedit cannot handle this location  in write mode. Please, check that you "
1703"typed the location correctly and try again."
1704msgstr ""
1705
1706#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1121
1707msgid ""
1708"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
1709"sizes.  Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does "
1710"not have this limitation."
1711msgstr ""
1712"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на файловете. "
1713"Пробвайте да запазите по-малък файл или използвайте диск без ограничения."
1714
1715#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1128
1716#, c-format
1717msgid ""
1718"%s is not a valid location. Please, check that you typed the location "
1719"correctly and try again."
1720msgstr ""
1721"%s не е валидно местоположение. Проверете, че сте въвели местоположението правилно и опитайте отново."
1722
1723#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1135
1724msgid ""
1725"You do not have the permissions necessary to save the file. Please, check "
1726"that you typed the location correctly and try again."
1727msgstr ""
1728"Нямате нужните разрешения, за да запазите файла. Проверете дали сте написали правилно местоположението "
1729"и опитайте отново."
1730
1731#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1147
1732#, c-format
1733msgid ""
1734"%s is a directory. Please, check that you typed the location correctly and "
1735"try again."
1736msgstr ""
1737"%s е папка. Проверете дали сте въвели правилно местоположението и опитайте отново."
1738
1739#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1153
1740msgid ""
1741"Not enough available memory to save the file. Please, close some running "
1742"applications and try again."
1743msgstr ""
1744"Няма достатъчно памет за запазване на файла. Затворете ненужни програми и опитайте отново."
1745
1746#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1227
1747msgid ""
1748"There is not enough disk space to save the file. Please, free some disk "
1749"space and try again."
1750msgstr ""
1751"На твърдия диск няма достатъчно място за запис на файла. Освободете място и опитайте отново."
1752
1753#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1233
1754msgid ""
1755"You are trying to save the file on a read-only disk. Please, check that you "
1756"typed the location correctly and try again."
1757msgstr ""
1758"Опитвате се да запазите файл върху устройство, което позволява само четене. Проверете дали сте въвели "
1759"местоположението правилно и опитайте отново."
1760
1761#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1239
1762msgid "A file with the same name already exists. Please, use a different name."
1763msgstr "Файл със същото име вече съществува. Използвайте друго име."
1764
1765#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1244
1766msgid ""
1767"The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
1768"the file names. Please, use a shorter name."
1769msgstr ""
1770"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на имената на файловете. "
1771"Използвайте по-кратко име."
1772
1773#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1249
1774#, c-format
1775msgid ""
1776"%s is not a regular file. Please, check that you typed the location "
1777"correctly and try again."
1778msgstr ""
1779"%s не е редовен файл. Проверете дали сте въвели местоположението правилно и опитайте отново."
1780
1781#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1292
1782#, c-format
1783msgid "Could not save the file %s."
1784msgstr "Не може да се запише файлът „%s“."
1785
1786#: ../gedit/gedit-notebook.c:823
1787msgid "Close document"
1788msgstr "Затваряне на документ"
1789
1790#: ../gedit/gedit-panel.c:345 ../gedit/gedit-panel.c:560
1791#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-gtk.c:444
1792#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-uimanager.c:322
1793msgid "Empty"
1794msgstr "Празен"
1795
1796#: ../gedit/gedit-panel.c:501 ../gedit/gedit-panel.c:581
1797msgid "Hide panel"
1798msgstr "Скриване на панел"
1799
1800#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:55
1801msgid "Plugin"
1802msgstr "Модул"
1803
1804#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:56
1805msgid "Enabled"
1806msgstr "Активен"
1807
1808#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:540
1809msgid "_About Plugin"
1810msgstr "Относно модула"
1811
1812#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:544
1813msgid "C_onfigure Plugin"
1814msgstr "Настройки на модул"
1815
1816#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:175
1817msgid "Cannot initialize preferences manager."
1818msgstr "Управлението на настройки не може да бъде инициализирано"
1819
1820#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:1388
1821#, c-format
1822msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
1823msgstr "Очаквано „%s“, получено „%s“ за ключ %s"
1824
1825#: ../gedit/gedit-print.c:186
1826#, c-format
1827msgid "File: %s"
1828msgstr "Файл: %s"
1829
1830#: ../gedit/gedit-print.c:194
1831msgid "Page %N of %Q"
1832msgstr "Страница %N от %Q"
1833
1834#: ../gedit/gedit-print.c:316
1835msgid "Print"
1836msgstr "Печат"
1837
1838#: ../gedit/gedit-print.c:325 ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:9
1839msgid "Lines"
1840msgstr "Редове"
1841
1842#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:623
1843msgid "Page Preview"
1844msgstr "Преглед на страница"
1845
1846#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:624
1847msgid "The preview of a page in the document to be printed"
1848msgstr "Преглед как ще изглежда отпечатана страницата от документа"
1849
1850#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:710
1851msgid "Other"
1852msgstr "Друго"
1853
1854#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:740
1855msgid "Show the previous page"
1856msgstr "Показване на предишната страница"
1857
1858#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:751
1859msgid "Show the next page"
1860msgstr "Показване на следващата страница"
1861
1862#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:767
1863msgid "Current page (Alt+P)"
1864msgstr "Текуща страница (Alt+P)"
1865
1866#. gtk_label_set_mnemonic_widget ((GtkLabel *) l, mp->priv->page_entry);
1867#. We are displaying 'XXX of XXX'.
1868#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:781
1869msgid "of"
1870msgstr "от"
1871
1872#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:787
1873msgid "Page total"
1874msgstr "Общо страници"
1875
1876#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:788
1877msgid "The total number of pages in the document"
1878msgstr "Общия брой страници в документа"
1879
1880#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:805
1881msgid "Show multiple pages"
1882msgstr "Показване на множество страници"
1883
1884#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:817
1885msgid "Zoom 1:1"
1886msgstr "Мащаб 1:1"
1887
1888#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:825
1889msgid "Zoom to fit the whole page"
1890msgstr "Пасване на цялата страница"
1891
1892#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:834
1893msgid "Zoom the page in"
1894msgstr "Увеличаване на страницата"
1895
1896#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:842
1897msgid "Zoom the page out"
1898msgstr "Намаляне на страницата"
1899
1900#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:856
1901msgid "Close print preview"
1902msgstr "Затваряне на прегледа преди печат"
1903
1904#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1096
1905#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1097
1906msgid "Number of pages horizontally"
1907msgstr "Брой на страниците, хоризонтално"
1908
1909#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1100
1910#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1101
1911msgid "Number of pages vertically"
1912msgstr "Брой на страниците, вертикално"
1913
1914#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1165
1915msgid "No visible output was created."
1916msgstr "Нямаше видими изходни съобщения."
1917
1918#: ../gedit/gedit-statusbar.c:257
1919msgid "  OVR"
1920msgstr "  OVR"
1921
1922#: ../gedit/gedit-statusbar.c:259
1923msgid "  INS"
1924msgstr "  INS"
1925
1926#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
1927#. use abbreviations if possible to avoid space problems.
1928#: ../gedit/gedit-statusbar.c:298
1929#, c-format
1930msgid "  Ln %d, Col %d"
1931msgstr "  Ред %d, Кол. %d"
1932
1933#: ../gedit/gedit-statusbar.c:397
1934#, c-format
1935msgid "There is a tab with errors"
1936msgid_plural "There are %d tabs with errors"
1937msgstr[0] "Има подпрозорец с грешки."
1938msgstr[1] "Има %d подпрозореца с грешки."
1939
1940#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1941#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1942#: ../gedit/gedit-tab.c:495
1943#, c-format
1944msgid "Reverting <b>%s</b> from <b>%s</b>"
1945msgstr "Възстановяване на <b>%s</b> от <b>%s</b>"
1946
1947#: ../gedit/gedit-tab.c:501
1948#, c-format
1949msgid "Reverting <b>%s</b>"
1950msgstr "Възстановяване на <b>%s</b>"
1951
1952#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1953#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1954#: ../gedit/gedit-tab.c:515
1955#, c-format
1956msgid "Loading <b>%s</b> from <b>%s</b>"
1957msgstr "Зареждане на <b>%s</b> от <b>%s</b>"
1958
1959#: ../gedit/gedit-tab.c:521
1960#, c-format
1961msgid "Loading <b>%s</b>"
1962msgstr "Зареждане на <b>%s</b>"
1963
1964#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1965#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1966#: ../gedit/gedit-tab.c:597
1967#, c-format
1968msgid "Saving <b>%s</b> to <b>%s</b>"
1969msgstr "Запазване на <b>%s</b> в <b>%s</b>"
1970
1971#: ../gedit/gedit-tab.c:603
1972#, c-format
1973msgid "Saving <b>%s</b>"
1974msgstr "Запазване на <b>%s</b>"
1975
1976#. Read only
1977#: ../gedit/gedit-tab.c:1335
1978msgid "RO"
1979msgstr "Четене"
1980
1981#: ../gedit/gedit-tab.c:1377
1982#, c-format
1983msgid "Error opening file <i>%s</i>."
1984msgstr "Грешка при отваряне на файла „<i>%s</i>.“"
1985
1986#: ../gedit/gedit-tab.c:1382
1987#, c-format
1988msgid "Error reverting file <i>%s</i>."
1989msgstr "Грешка при възстановяването на документа „<i>%s</i>“."
1990
1991#: ../gedit/gedit-tab.c:1387
1992#, c-format
1993msgid "Error saving file <i>%s</i>."
1994msgstr "Грешка при запазване на файла „<i>%s</i>“"
1995
1996#: ../gedit/gedit-tab.c:1405
1997msgid "Unicode (UTF-8)"
1998msgstr "Уникод (UTF-8)"
1999
2000#: ../gedit/gedit-tab.c:1412
2001msgid "Name:"
2002msgstr "Име:"
2003
2004#: ../gedit/gedit-tab.c:1413
2005msgid "MIME Type:"
2006msgstr "MIME тип:"
2007
2008#: ../gedit/gedit-tab.c:1414
2009msgid "Encoding:"
2010msgstr "Кодиране на символите:"
2011
2012#: ../gedit/gedit-tab.c:1762
2013#, c-format
2014msgid "Rendering page %d of %d..."
2015msgstr "Изчисляване на страница %d от %d..."
2016
2017#. Toplevel
2018#: ../gedit/gedit-ui.h:47
2019msgid "_File"
2020msgstr "_Файл"
2021
2022#: ../gedit/gedit-ui.h:48
2023msgid "_Edit"
2024msgstr "_Редактиране"
2025
2026#: ../gedit/gedit-ui.h:49
2027msgid "_View"
2028msgstr "_Изглед"
2029
2030#: ../gedit/gedit-ui.h:50
2031msgid "_Search"
2032msgstr "_Търсене"
2033
2034#: ../gedit/gedit-ui.h:51
2035msgid "_Tools"
2036msgstr "Инс_трументи"
2037
2038#: ../gedit/gedit-ui.h:52
2039msgid "_Documents"
2040msgstr "_Документи"
2041
2042#: ../gedit/gedit-ui.h:53
2043msgid "_Help"
2044msgstr "_Помощ"
2045
2046#: ../gedit/gedit-ui.h:57
2047msgid "Create a new document"
2048msgstr "Създаване на нов документ"
2049
2050#: ../gedit/gedit-ui.h:58
2051msgid "_Open..."
2052msgstr "_Отваряне..."
2053
2054#: ../gedit/gedit-ui.h:59 ../gedit/gedit-window.c:1075
2055msgid "Open a file"
2056msgstr "Отваряне на файл"
2057
2058#: ../gedit/gedit-ui.h:60
2059msgid "Open _Location..."
2060msgstr "Отваряне на _местоположение..."
2061
2062#: ../gedit/gedit-ui.h:61
2063msgid "Open a file from a specified location"
2064msgstr "Отваряне на файл от конкретно местоположение"
2065
2066#: ../gedit/gedit-ui.h:62
2067msgid "Page Set_up..."
2068msgstr "_Настройки на страницата"
2069
2070#: ../gedit/gedit-ui.h:63
2071msgid "Setup the page settings"
2072msgstr "Настройки на параметрите на страницата"
2073
2074#. Edit menu
2075#: ../gedit/gedit-ui.h:66
2076msgid "Pr_eferences"
2077msgstr "Н_астройки"
2078
2079#: ../gedit/gedit-ui.h:67
2080msgid "Configure the application"
2081msgstr "Настройки на приложението"
2082
2083#. Help menu
2084#: ../gedit/gedit-ui.h:70
2085msgid "_Contents"
2086msgstr "_Ръководство"
2087
2088#: ../gedit/gedit-ui.h:71
2089msgid "Open the gedit manual"
2090msgstr "Отваряне на наръчника за работа с gedit"
2091
2092#: ../gedit/gedit-ui.h:73
2093msgid "About this application"
2094msgstr "Относно приложението"
2095
2096#: ../gedit/gedit-ui.h:80
2097msgid "Save the current file"
2098msgstr "Запазване на текущия файл"
2099
2100#: ../gedit/gedit-ui.h:81
2101msgid "Save _As..."
2102msgstr "Запазване _като..."
2103
2104#: ../gedit/gedit-ui.h:82
2105msgid "Save the current file with a different name"
2106msgstr "Записване на текущия файл с ново име"
2107
2108#: ../gedit/gedit-ui.h:84
2109msgid "Revert to a saved version of the file"
2110msgstr "Възстановяване на до записана версия на файла"
2111
2112#: ../gedit/gedit-ui.h:85
2113msgid "Print Previe_w"
2114msgstr "Преглед на документ"
2115
2116#: ../gedit/gedit-ui.h:86
2117msgid "Print preview"
2118msgstr "Преглед на документ"
2119
2120#: ../gedit/gedit-ui.h:87
2121msgid "_Print..."
2122msgstr "_Печат..."
2123
2124#: ../gedit/gedit-ui.h:88
2125msgid "Print the current page"
2126msgstr "Печат на текущата страница"
2127
2128#: ../gedit/gedit-ui.h:90
2129msgid "Close the current file"
2130msgstr "Затваряне на текущия файл"
2131
2132#: ../gedit/gedit-ui.h:94
2133msgid "Undo the last action"
2134msgstr "Отменяне на последното действие"
2135
2136#: ../gedit/gedit-ui.h:96
2137msgid "Redo the last undone action"
2138msgstr "Повтаряне на последното отменено действие"
2139
2140#: ../gedit/gedit-ui.h:98
2141msgid "Cut the selection"
2142msgstr "Изрязване на избраната част"
2143
2144#: ../gedit/gedit-ui.h:100
2145msgid "Copy the selection"
2146msgstr "Копиране на избраната част"
2147
2148#: ../gedit/gedit-ui.h:102
2149msgid "Paste the clipboard"
2150msgstr "Поставяне на съдържанието на системния буфер"
2151
2152#: ../gedit/gedit-ui.h:104
2153msgid "Delete the selected text"
2154msgstr "Изтриване на избрания текст"
2155
2156#: ../gedit/gedit-ui.h:105
2157msgid "Select _All"
2158msgstr "Избор на вси_чко"
2159
2160#: ../gedit/gedit-ui.h:106
2161msgid "Select the entire document"
2162msgstr "Избор на целия документ"
2163
2164#. View menu
2165#: ../gedit/gedit-ui.h:109
2166msgid "_Highlight Mode"
2167msgstr "Режим на о_светяване"
2168
2169#. Search menu
2170#: ../gedit/gedit-ui.h:112
2171msgid "_Find..."
2172msgstr "_Търсене..."
2173
2174#: ../gedit/gedit-ui.h:113
2175msgid "Search for text"
2176msgstr "Търсене за текст"
2177
2178#: ../gedit/gedit-ui.h:114
2179msgid "Find Ne_xt"
2180msgstr "Намиране на _следващ"
2181
2182#: ../gedit/gedit-ui.h:115
2183msgid "Search forwards for the same text"
2184msgstr "Търсене напред за същия тескт"
2185
2186#: ../gedit/gedit-ui.h:116
2187msgid "Find Pre_vious"
2188msgstr "Намиране на п_редишен"
2189
2190#: ../gedit/gedit-ui.h:117
2191msgid "Search backwards for the same text"
2192msgstr "Търсене назад за същия текст"
2193
2194#: ../gedit/gedit-ui.h:118
2195msgid "_Replace..."
2196msgstr "_Замяна..."
2197
2198#: ../gedit/gedit-ui.h:119
2199msgid "Search for and replace text"
2200msgstr "Търсене и заменяне на текст"
2201
2202#: ../gedit/gedit-ui.h:120
2203msgid "Go to _Line..."
2204msgstr "Отиване на _ред..."
2205
2206#: ../gedit/gedit-ui.h:121
2207msgid "Go to a specific line"
2208msgstr "Отиване на конкретен ред"
2209
2210#. Documents menu
2211#: ../gedit/gedit-ui.h:124
2212msgid "_Save All"
2213msgstr "_Запазване на всички"
2214
2215#: ../gedit/gedit-ui.h:125
2216msgid "Save all open files"
2217msgstr "Запазване на всички отворени файлове"
2218
2219#: ../gedit/gedit-ui.h:126
2220msgid "_Close All"
2221msgstr "Зат_варяне на всички"
2222
2223#: ../gedit/gedit-ui.h:127
2224msgid "Close all open files"
2225msgstr "Затваряне на всички отворени файлове"
2226
2227#: ../gedit/gedit-ui.h:128
2228msgid "_Move to New Window"
2229msgstr "Пре_местване в нов прозорец"
2230
2231#: ../gedit/gedit-ui.h:129
2232msgid "Move the current document to a new window"
2233msgstr "Премества текущия документ в нов прозорец"
2234
2235#: ../gedit/gedit-ui.h:136
2236msgid "Quit the program"
2237msgstr "Спиране на програмата"
2238
2239#: ../gedit/gedit-ui.h:141
2240msgid "_Toolbar"
2241msgstr "Лента с _инструменти"
2242
2243#: ../gedit/gedit-ui.h:142
2244msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
2245msgstr "Показване или скриване на лентата с инструменти в текущия прозорец"
2246
2247#: ../gedit/gedit-ui.h:144
2248msgid "_Statusbar"
2249msgstr "Лента на _състоянието"
2250
2251#: ../gedit/gedit-ui.h:145
2252msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
2253msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието в текущия прозорец"
2254
2255#: ../gedit/gedit-ui.h:147
2256msgid "Side _Pane"
2257msgstr "Страничен _панел"
2258
2259#: ../gedit/gedit-ui.h:148
2260msgid "Show or hide the side pane in the current window"
2261msgstr "Показване или скриване на страничния панел на текущия прозорец."
2262
2263#: ../gedit/gedit-ui.h:150
2264msgid "_Bottom Panel"
2265msgstr "_Долен панел"
2266
2267#: ../gedit/gedit-ui.h:151
2268msgid "Show or hide the bottom panel in the current window"
2269msgstr "Показване или скриване на долния панел в текущия прозорец"
2270
2271#: ../gedit/gedit-utils.c:883
2272#, c-format
2273msgid ""
2274"<span size=\"large\" weight=\"bold\">Unable to find file <i>%s</i>.</span>\n"
2275"\n"
2276"Please, check your installation."
2277msgstr ""
2278"<span size=\"large\" weight=\"bold\">Неуспех при намиране на файла <i>%s</i>.</span>\n"
2279"\n"
2280"Проверете инсталацията си."
2281
2282#: ../gedit/gedit-utils.c:884
2283#, c-format
2284msgid ""
2285"<span size=\"large\" weight=\"bold\">Unable to find the required widgets "
2286"inside file <i>%s</i>..</span>\n"
2287"\n"
2288"Please, check your installation."
2289msgstr ""
2290"<span size=\"large\" weight=\"bold\">Не са открити нужните уиджети във файла <i>%s</i>..</span>\n"
2291"\n"
2292"Проверете инсталацията си."
2293
2294#. create "Wrap Around" menu item.
2295#: ../gedit/gedit-view.c:1314
2296msgid "_Wrap Around"
2297msgstr "Режим с пре_насяне"
2298
2299#. create "Match Entire Word Only" menu item.
2300#: ../gedit/gedit-view.c:1324
2301msgid "Match _Entire Word Only"
2302msgstr "Само съвпадения на _цяла дума"
2303
2304#. create "Match Case" menu item.
2305#: ../gedit/gedit-view.c:1334
2306msgid "_Match Case"
2307msgstr "Зачитане на р_егистъра"
2308
2309#: ../gedit/gedit-view.c:1422
2310msgid "String you want to search for"
2311msgstr "Низ, който да бъде търсен"
2312
2313#: ../gedit/gedit-view.c:1431
2314msgid "Line you want to move the cursor to"
2315msgstr "Ред, на който искате да преместите курсора"
2316
2317#: ../gedit/gedit-window.c:665
2318#, c-format
2319msgid "Use %s highlight mode"
2320msgstr "Използване на %s режим на осветяване"
2321
2322#: ../gedit/gedit-window.c:718
2323msgid "Normal"
2324msgstr "Нормален"
2325
2326#: ../gedit/gedit-window.c:719
2327msgid "Use Normal highlight mode"
2328msgstr "Използване на нормален режим на осветяване"
2329
2330#. Translators: %s is a URI
2331#: ../gedit/gedit-window.c:845 ../gedit/gedit-window.c:870
2332#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-gtk.c:346
2333#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-uimanager.c:205
2334#, c-format
2335msgid "Open '%s'"
2336msgstr "Отваряне на „%s“"
2337
2338#: ../gedit/gedit-window.c:970
2339msgid "Save"
2340msgstr "Запазване"
2341
2342#: ../gedit/gedit-window.c:1079
2343msgid "Open a recently used file"
2344msgstr "Отваряне на скоро използван файл"
2345
2346#: ../gedit/gedit-window.c:1086
2347msgid "Open"
2348msgstr "Отваряне"
2349
2350#: ../gedit/gedit-window.c:1166 ../gedit/gedit-window.c:1737
2351#, c-format
2352msgid "Activate %s"
2353msgstr "Активиране на %s"
2354
2355#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2356msgid "Change Case"
2357msgstr "Смяна на регистъра"
2358
2359#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2360msgid "Changes the case of selected text."
2361msgstr "Промяна на регистъра на избрания текст."
2362
2363#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:222
2364msgid "C_hange Case"
2365msgstr "Пр_омяна на регистъра"
2366
2367#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:223
2368msgid "All _Upper Case"
2369msgstr "Само големи букви"
2370
2371#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:224
2372msgid "Change selected text to upper case"
2373msgstr "Промяна на избрания текст към големи букви"
2374
2375#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:226
2376msgid "All _Lower Case"
2377msgstr "Само малки букви"
2378
2379#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:227
2380msgid "Change selected text to lower case"
2381msgstr "Промяна на избрания текст към малки букви"
2382
2383#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:229
2384msgid "_Invert Case"
2385msgstr "Обръщане на регистъра"
2386
2387#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:230
2388msgid "Invert the case of selected text"
2389msgstr "Обръщане регистъра на избрания текст"
2390
2391#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:232
2392msgid "_Title Case"
2393msgstr "_Регистър за заглавие"
2394
2395#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:233
2396msgid "Capitalize the first letter of each selected word"
2397msgstr "Капитализиране на първата буква на всяка маркирана дума"
2398
2399#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2400msgid ""
2401"Analyzes the current document and reports the number of words, lines, "
2402"characters and non-space characters in it."
2403msgstr "Анализира текущия документ и определя броя думи, редове, знаци в него."
2404
2405#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2406#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:8
2407msgid "Document Statistics"
2408msgstr "Статистика за документа"
2409
2410#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:2
2411msgid "0"
2412msgstr "0"
2413
2414#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:3
2415msgid "<span weight=\"bold\">File Name</span>"
2416msgstr "<span weight=\"bold\">Име на файл</span>"
2417
2418#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:4
2419msgid "Bytes"
2420msgstr "Байта"
2421
2422#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:5
2423msgid "Characters (no spaces)"
2424msgstr "Символи (без интервали)"
2425
2426#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:6
2427msgid "Characters (with spaces)"
2428msgstr "Символи (с интервали)"
2429
2430#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:7
2431msgid "Document"
2432msgstr "Документ"
2433
2434#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:10
2435msgid "Selection"
2436msgstr "Избрано"
2437
2438#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:11
2439msgid "Words"
2440msgstr "Думи"
2441
2442#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:12
2443msgid "_Update"
2444msgstr "_Подновяване"
2445
2446#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:407
2447msgid "_Document Statistics"
2448msgstr "_Статистика за документа"
2449
2450#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:409
2451msgid "Get statistic info on current document"
2452msgstr "Статистическа информация за текущия документ"
2453
2454#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:56
2455msgid "_Indent"
2456msgstr "_Отстъп надясно"
2457
2458#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:58
2459msgid "Indent selected lines"
2460msgstr "Отместване навътре на избрани редове (оформяне на абзац)"
2461
2462#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:63
2463msgid "U_nindent"
2464msgstr "Отстъп наляво"
2465
2466#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:65
2467msgid "Unindent selected lines"
2468msgstr "Отместване навън за избрани редове (премахване на абзац)"
2469
2470#: ../plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2471msgid "Indent lines"
2472msgstr "Отстъп надясно на редове"
2473
2474#: ../plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2475msgid "Indents or un-indents selected lines."
2476msgstr "Отместване или премахване на отместването на избраните редове."
2477
2478#: ../plugins/modelines/modelines.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2479msgid "Emacs, Kate and Vim-style modelines support for gedit."
2480msgstr ""
2481
2482#: ../plugins/modelines/modelines.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2483msgid "Modelines"
2484msgstr ""
2485
2486#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2487msgid "Opens an interactive python console in the bottom panel."
2488msgstr "Отваря интерактивна конзола на python в долния панел."
2489
2490#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2491msgid "Python Console"
2492msgstr "Конзола на Python"
2493
2494#: ../plugins/sample/gedit-sample-plugin.c:63
2495msgid "Insert User Na_me"
2496msgstr "Вмъкване на _име на потребител"
2497
2498#: ../plugins/sample/gedit-sample-plugin.c:65
2499msgid "Insert the user name at the cursor position"
2500msgstr "Вмъкване на име на потребител на позицията на текущия курсор"
2501
2502#: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2503msgid "Inserts the user name at the cursor position."
2504msgstr "Вмъкване на име на потребител на позицията на текущия курсор."
2505
2506#: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2507msgid "User name"
2508msgstr "Име на потребител"
2509
2510#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:80
2511msgid "S_ort..."
2512msgstr "_Подреждане..."
2513
2514#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:82
2515msgid "Sort the current document or selection"
2516msgstr "Подреждане на текущия документ или избран текст."
2517
2518#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2519#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:3
2520msgid "Sort"
2521msgstr "Подреждане"
2522
2523#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2524msgid "Sorts a document or selected text."
2525msgstr "Подреждане на документ или избран текст."
2526
2527#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:1
2528msgid "R_emove duplicates"
2529msgstr "Пр_емахване на повтарящите се"
2530
2531#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:2
2532msgid "S_tart at column:"
2533msgstr "_Започване от колона:"
2534
2535#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:4
2536msgid "You cannot undo a sort operation"
2537msgstr "Операция за подреждане не може да се отменя"
2538
2539#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:5
2540msgid "_Ignore case"
2541msgstr "_Игнориране на малки/големи"
2542
2543#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:6
2544msgid "_Reverse order"
2545msgstr "Обратен _ред"
2546
2547#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:7
2548msgid "_Sort"
2549msgstr "_Подреждане"
2550
2551#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:419
2552#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:511
2553msgid "(no suggested words)"
2554msgstr "(няма предположения)"
2555
2556#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:443
2557msgid "_More..."
2558msgstr "_Още"
2559
2560#. Ignore all
2561#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:496
2562msgid "_Ignore All"
2563msgstr "_Игнориране на всички"
2564
2565#. + Add to Dictionary
2566#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:509
2567msgid "_Add"
2568msgstr "_Добавяне"
2569
2570#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:546
2571msgid "_Spelling Suggestions..."
2572msgstr "_Предложения за правопис..."
2573
2574#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:79
2575msgid "Afrikaans"
2576msgstr "африкаанс"
2577
2578#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:80
2579msgid "Amharic"
2580msgstr "амхарски"
2581
2582#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:81
2583msgid "Azerbaijani"
2584msgstr "азербайджански"
2585
2586#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:82
2587msgid "Belarusian"
2588msgstr "беларуски"
2589
2590#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:83
2591msgid "Bulgarian"
2592msgstr "български"
2593
2594#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:84
2595msgid "Bengali"
2596msgstr "бенгали"
2597
2598#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:85
2599msgid "Breton"
2600msgstr "британски"
2601
2602#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:86
2603msgid "Catalan"
2604msgstr "каталонски"
2605
2606#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:87
2607msgid "Czech"
2608msgstr "чешки"
2609
2610#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:88
2611msgid "Welsh"
2612msgstr "уелски"
2613
2614#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:89
2615msgid "Danish"
2616msgstr "датски"
2617
2618#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:90
2619msgid "German (Austria)"
2620msgstr "немски (Австрия)"
2621
2622#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:91
2623msgid "German (Germany)"
2624msgstr "немски (Германия)"
2625
2626#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:92
2627msgid "German (Swiss)"
2628msgstr "немски (Швейцария)"
2629
2630#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:94
2631msgid "English (American)"
2632msgstr "английски (Америка)"
2633
2634#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:95
2635msgid "English (British)"
2636msgstr "английски (Британия)"
2637
2638#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:96
2639msgid "English (Canadian)"
2640msgstr "английски (Канада)"
2641
2642#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:97
2643msgid "Esperanto"
2644msgstr "есперанто"
2645
2646#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:98
2647msgid "Spanish"
2648msgstr "испански"
2649
2650#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:99
2651msgid "Estonian"
2652msgstr "естонски"
2653
2654#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:100
2655msgid "Persian"
2656msgstr "персийски"
2657
2658#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:101
2659msgid "Finnish"
2660msgstr "финландски"
2661
2662#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:102
2663msgid "Faroese"
2664msgstr "фаройски"
2665
2666#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:103
2667msgid "French (France)"
2668msgstr "френски (Франция)"
2669
2670#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:104
2671msgid "French (Swiss)"
2672msgstr "френски (Швейцария)"
2673
2674#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:105
2675msgid "Irish"
2676msgstr "ирландски"
2677
2678#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:106
2679msgid "Scottish Gaelic"
2680msgstr "шотландски галски"
2681
2682#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:107
2683msgid "Gallegan"
2684msgstr "галеган"
2685
2686#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:108
2687msgid "Manx Gaelic"
2688msgstr "манкс галски"
2689
2690#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:110
2691msgid "Hindi"
2692msgstr "хинди"
2693
2694#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:111
2695msgid "Croatian"
2696msgstr "хърватски"
2697
2698#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:112
2699msgid "Upper Sorbian"
2700msgstr "горен сорбиан"
2701
2702#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:113
2703msgid "Hungarian"
2704msgstr "унгарски"
2705
2706#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:114
2707msgid "Interlingua (IALA)"
2708msgstr "интерлингуа (IALA)"
2709
2710#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:115
2711msgid "Indonesian"
2712msgstr "индонезийски"
2713
2714#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:116
2715msgid "Icelandic"
2716msgstr "исландски"
2717
2718#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:117
2719msgid "Italian"
2720msgstr "италиански"
2721
2722#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:118
2723msgid "Kurdish"
2724msgstr "кюрдски"
2725
2726#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:119
2727msgid "Latin"
2728msgstr "латински"
2729
2730#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:120
2731msgid "Lithuanian"
2732msgstr "литовски"
2733
2734#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:121
2735msgid "Latvian"
2736msgstr "латвийски"
2737
2738#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:122
2739msgid "Malagasy"
2740msgstr "Малагаси"
2741
2742#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:123
2743msgid "Maori"
2744msgstr "маори"
2745
2746#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:124
2747msgid "Macedonian"
2748msgstr "македонски"
2749
2750#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:125
2751msgid "Mongolian"
2752msgstr "монголски"
2753
2754#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:126
2755msgid "Marathi"
2756msgstr "марати"
2757
2758#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:127
2759msgid "Malay"
2760msgstr "малайски"
2761
2762#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:128
2763msgid "Maltese"
2764msgstr "малтийски"
2765
2766#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:129
2767msgid "Norwegian Bokmal"
2768msgstr "норвежки бокмал"
2769
2770#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:130
2771msgid "Dutch"
2772msgstr "датски"
2773
2774#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:131
2775msgid "Norwegian Nynorsk"
2776msgstr "норвежки нинорск"
2777
2778#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:132
2779msgid "Norwegian"
2780msgstr "норвежки"
2781
2782#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:133
2783msgid "Nyanja"
2784msgstr "Нианя"
2785
2786#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:134
2787msgid "Polish"
2788msgstr "полски"
2789
2790#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:135
2791msgid "Portuguese (Portugal)"
2792msgstr "португалски (Португалия)"
2793
2794#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:136
2795msgid "Portuguese (Brazilian)"
2796msgstr "португалски (Бразилия)"
2797
2798#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:137
2799msgid "Quechua"
2800msgstr "куечуа"
2801
2802#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:139
2803msgid "Russian"
2804msgstr "руски"
2805
2806#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:140
2807msgid "Kinyarwanda"
2808msgstr "киниуарванда"
2809
2810#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:141
2811msgid "Sardinian"
2812msgstr "сардински"
2813
2814#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:142
2815msgid "Slovak"
2816msgstr "словашки"
2817
2818#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:143
2819msgid "Slovenian"
2820msgstr "словенски"
2821
2822#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:144
2823msgid "Swedish"
2824msgstr "шведски"
2825
2826#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:145
2827msgid "Swahili"
2828msgstr "суахили"
2829
2830#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:146
2831msgid "Tamil"
2832msgstr "тамилски"
2833
2834#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:147
2835msgid "Tetum"
2836msgstr "тетум"
2837
2838#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:148
2839msgid "Tagalog"
2840msgstr "тагалог"
2841
2842#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:149
2843msgid "Tswana"
2844msgstr "тсвана"
2845
2846#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:151
2847msgid "Ukrainian"
2848msgstr "украински"
2849
2850#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:152
2851msgid "Uzbek"
2852msgstr "узбекски"
2853
2854#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:154
2855msgid "Walloon"
2856msgstr "валон"
2857
2858#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:155
2859msgid "Yiddish"
2860msgstr "йидиш"
2861
2862#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:156
2863msgid "Zulu"
2864msgstr "зулу"
2865
2866#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:828
2867msgid "Default"
2868msgstr "Стандартен"
2869
2870#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:289
2871msgid "Check Spelling"
2872msgstr "Проверка на правописа"
2873
2874#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:300
2875msgid "Suggestions"
2876msgstr "Предложения"
2877
2878#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:615
2879msgid "(correct spelling)"
2880msgstr "(няма правописни грешки)"
2881
2882#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:800
2883msgid "Completed spell checking"
2884msgstr "Проверката на правописа проключи"
2885
2886#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:245
2887#, c-format
2888msgid "Could not find the required widgets inside %s."
2889msgstr "Необходим инструмент не може да бъде намерен в %s."
2890
2891#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:266
2892msgid "Languages"
2893msgstr "Езици"
2894
2895#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:70
2896msgid "_Check Spelling"
2897msgstr "Про_верка на правописа"
2898
2899#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:72
2900msgid "Check the current document for incorrect spelling"
2901msgstr "Проверява текущия документ за некоректен правопис"
2902
2903#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:78
2904msgid "Set _Language..."
2905msgstr "Избор на _език..."
2906
2907#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:80
2908msgid "Set the language of the current document"
2909msgstr "Задаване на езика на текущия документ"
2910
2911#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:89
2912msgid "_Autocheck Spelling"
2913msgstr "_Автоматична проверка на правописа"
2914
2915#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:91
2916msgid "Automatically spell-check the current document"
2917msgstr "Автоматична проверка на текущия документ за правописни грешки"
2918
2919#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:733
2920msgid "The document is empty."
2921msgstr "Документът не съдържа текст."
2922
2923#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:765
2924msgid "No misspelled words"
2925msgstr "Няма сгрешени думи"
2926
2927#: ../plugins/spell/languages-dialog.glade2.h:1
2928msgid "Select the _language of the current document."
2929msgstr "Избор на _езика на текущия документ."
2930
2931#: ../plugins/spell/languages-dialog.glade2.h:2
2932msgid "Set language"
2933msgstr "Избор на език"
2934
2935#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:1 ../plugins/time/time.glade2.h:2
2936msgid "*"
2937msgstr "*"
2938
2939#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:2
2940msgid "<b>Language</b>"
2941msgstr "<b>Език</b>"
2942
2943#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:3
2944msgid "<b>word</b>"
2945msgstr "<b>дума</b>"
2946
2947#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:4
2948msgid "Add w_ord"
2949msgstr "Добавяне на _дума"
2950
2951#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:5
2952msgid "Cha_nge"
2953msgstr "Заме_няне"
2954
2955#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:6
2956msgid "Change A_ll"
2957msgstr "Замяна на _всички"
2958
2959#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:7
2960msgid "Change _to:"
2961msgstr "Замяна _с:"
2962
2963#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:8
2964msgid "Check _Word"
2965msgstr "Проверка на д_ума"
2966
2967#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:9
2968msgid "Check spelling"
2969msgstr "Проверка на правописа"
2970
2971#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:10
2972msgid "Ignore _All"
2973msgstr "_Игнориране на всички"
2974
2975#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:11
2976msgid "Language:"
2977msgstr "Език:"
2978
2979#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:12
2980msgid "Misspelled word:"
2981msgstr "Сгрешена дума:"
2982
2983#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:13
2984msgid "User dictionary:"
2985msgstr "Потребителски речник:"
2986
2987#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:14
2988msgid "_Ignore"
2989msgstr "_Игнориране"
2990
2991#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:15
2992msgid "_Suggestions:"
2993msgstr "_Предложения:"
2994
2995#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2996msgid "Checks the spelling of the current document."
2997msgstr "Проверка на правописа на текущия документ."
2998
2999#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3000msgid "Spell checker"
3001msgstr "Проверка на правописа"
3002
3003#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:460
3004msgid "Select the group of tags you want to use"
3005msgstr "Избор на групата с етикети, която искате да използвате."
3006
3007#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:476
3008msgid "Available Tag Lists"
3009msgstr "Списък с наличните етикети"
3010
3011#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:479
3012#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:507
3013msgid "Tags"
3014msgstr "Етикети"
3015
3016#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:492
3017msgid "Double-click on a tag to insert it in the current document"
3018msgstr "Кликнете два пъти на етикет за да го вмъкнете в текущия документ."
3019
3020#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:1
3021msgid "Abbreviated form"
3022msgstr "Съкратена форма"
3023
3024#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:2
3025msgid "Abbreviation"
3026msgstr "Съкращение"
3027
3028#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:3
3029msgid "Above"
3030msgstr "Отгоре"
3031
3032#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:4
3033msgid "Accessibility key character"
3034msgstr "Символ на ключ за достъпност"
3035
3036#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:5
3037msgid "Acronym"
3038msgstr "Акроним"
3039
3040#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:6
3041msgid "Align"
3042msgstr "Подравняване"
3043
3044#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:7
3045msgid "Alignment character"
3046msgstr "Подравняващ символ"
3047
3048#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:8
3049msgid "Alternative"
3050msgstr "Алттернативен"
3051
3052#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:9
3053msgid "Anchor"
3054msgstr "Anchor"
3055
3056#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:10
3057msgid "Anchor URI"
3058msgstr "Anchor URI"
3059
3060#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:11
3061msgid "Applet class file code"
3062msgstr "Applet class file code"
3063
3064#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:12
3065msgid "Array"
3066msgstr "Array"
3067
3068#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:13
3069msgid "Associated information"
3070msgstr "Асоциирана информация"
3071
3072#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:14
3073msgid "Author info"
3074msgstr "Информация за автора"
3075
3076#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:15
3077msgid "Axis related headers"
3078msgstr "Колонтитули свързани с оста"
3079
3080#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:16
3081msgid "BGSound"
3082msgstr "BGSound"
3083
3084#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:17
3085msgid "Background color"
3086msgstr "Фонов цвят:"
3087
3088#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:18
3089msgid "Background texture tile"
3090msgstr "Текстурна плочка за фон"
3091
3092#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:19
3093msgid "Base URI"
3094msgstr "Базов адрес"
3095
3096#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:20
3097msgid "Base font"
3098msgstr "Базов шрифт"
3099
3100#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:21
3101msgid "Behavior"
3102msgstr "Поведение"
3103
3104#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:22
3105msgid "Blinking text"
3106msgstr "Мигащ текст"
3107
3108#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:24
3109msgid "Border"
3110msgstr "Граница"
3111
3112#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:25
3113msgid "Border color"
3114msgstr "Цвят на границата"
3115
3116#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:26
3117msgid "Box"
3118msgstr "Кутия"
3119
3120#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:27
3121msgid "Cell rowspan"
3122msgstr "Cell rowspan"
3123
3124#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:28
3125msgid "Center"
3126msgstr "Център"
3127
3128#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:29
3129msgid "Character encoding of linked resource"
3130msgstr "Кодиране на символите на свързания ресурс"
3131
3132#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:30
3133msgid "Checked (state)"
3134msgstr "Отбелязано (състояние)"
3135
3136#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:31
3137msgid "Citation"
3138msgstr "Цитат"
3139
3140#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:32
3141msgid "Cite reason for change"
3142msgstr "Cite reason for change"
3143
3144#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:33
3145msgid "Class implementation ID"
3146msgstr "Class implementation ID"
3147
3148#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:34
3149msgid "Class list"
3150msgstr "Class list"
3151
3152#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:35
3153msgid "Clear text flow control"
3154msgstr "Свободен контрол на потока на текста"
3155
3156#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:36
3157msgid "Code content type"
3158msgstr "Вид на съдържанието на кода"
3159
3160#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:37
3161msgid "Color of selected links"
3162msgstr "Цвят на избраните препратки"
3163
3164#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:38
3165msgid "Column span"
3166msgstr "Column span"
3167
3168#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:39
3169msgid "Columns"
3170msgstr "Колони"
3171
3172#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:40
3173msgid "Comment"
3174msgstr "Коментар"
3175
3176#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:41
3177msgid "Computer code fragment"
3178msgstr "Фрагментиране на компютърния код"
3179
3180#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:42
3181msgid "Content scheme"
3182msgstr "Схема на съдържанието"
3183
3184#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:43
3185msgid "Content type"
3186msgstr "Вид на съдържанието"
3187
3188#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:44
3189msgid "Coordinates"
3190msgstr "Координати"
3191
3192#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:45
3193msgid "DIV Style container"
3194msgstr "DIV Style container"
3195
3196#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:46
3197msgid "DIV container"
3198msgstr "DIV container"
3199
3200#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:47
3201msgid "Date and time of change"
3202msgstr "Дата и време на промяна"
3203
3204#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:48
3205msgid "Declare flag"
3206msgstr "Declare flag"
3207
3208#. Translators: DEFER is an optional attribute of the <script> tag.
3209#. It indicates that the script is not going to generate any document
3210#. content. The browser can continue parsing and drawing the page.
3211#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:52
3212msgid "Defer attribute"
3213msgstr "Defer attribute"
3214
3215#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:53
3216msgid "Definition description"
3217msgstr "Описание на определение"
3218
3219#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:54
3220msgid "Definition list"
3221msgstr "Списък с определения"
3222
3223#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:55
3224msgid "Definition term"
3225msgstr "Дефиниция"
3226
3227#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:56
3228msgid "Deleted text"
3229msgstr "Изтрит текст"
3230
3231#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:57
3232msgid "Direction"
3233msgstr "Посока"
3234
3235#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:58
3236msgid "Directionality"
3237msgstr "Directionality"
3238
3239#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:59
3240msgid "Directory list"
3241msgstr "Списък с папки"
3242
3243#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:60
3244msgid "Disabled"
3245msgstr "Изключено"
3246
3247#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:61
3248msgid "Document base"
3249msgstr "База на документа"
3250
3251#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:62
3252msgid "Document body"
3253msgstr "Тялото на документа"
3254
3255#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:63
3256msgid "Document head"
3257msgstr "Главница на документа"
3258
3259#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:64
3260msgid "Document title"
3261msgstr "Заглавие на документа"
3262
3263#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:65
3264msgid "Document type"
3265msgstr "Вид на документа"
3266
3267#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:66
3268msgid "Element ID"
3269msgstr "ID на елемента"
3270
3271#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:67
3272msgid "Embedded object"
3273msgstr "Вграден обект"
3274
3275#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:68
3276#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:9
3277msgid "Emphasis"
3278msgstr "Emphasis"
3279
3280#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:69
3281msgid "Encode type"
3282msgstr "Тип кодиране"
3283
3284#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:70
3285msgid "Figure"
3286msgstr "Фигура"
3287
3288#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:71
3289msgid "Font face"
3290msgstr "Име на шрифт"
3291
3292#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:72
3293msgid "For label"
3294msgstr "За етикет"
3295
3296#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:73
3297msgid "Forced line break"
3298msgstr "Forced line break"
3299
3300#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:74
3301msgid "Form"
3302msgstr "Формуляр"
3303
3304#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:75
3305msgid "Form action handler"
3306msgstr "Form action handler"
3307
3308#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:76
3309msgid "Form control group"
3310msgstr "Form control group"
3311
3312#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:77
3313msgid "Form field label text"
3314msgstr "Form field label text"
3315
3316#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:78
3317msgid "Form input"
3318msgstr "Form input"
3319
3320#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:79
3321msgid "Form input type"
3322msgstr "Вид на входа на формуляра"
3323
3324#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:80
3325msgid "Form method"
3326msgstr "Метод на формуляра"
3327
3328#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:81
3329msgid "Forward link"
3330msgstr "Препращане на връзка"
3331
3332#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:82
3333msgid "Frame"
3334msgstr "Frame"
3335
3336#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:83
3337msgid "Frame render parts"
3338msgstr "Frame render parts"
3339
3340#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:84
3341msgid "Frame source"
3342msgstr "Frame source"
3343
3344#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:85
3345msgid "Frame target"
3346msgstr "Frame target"
3347
3348#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:86
3349msgid "Frameborder"
3350msgstr "Frameborder"
3351
3352#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:87
3353msgid "Frameset"
3354msgstr "Frameset"
3355
3356#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:88
3357msgid "Frameset columns"
3358msgstr "Frameset columns"
3359
3360#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:89
3361msgid "Frameset rows"
3362msgstr "Frameset rows"
3363
3364#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:90
3365msgid "Framespacing"
3366msgstr "Framespacing"
3367
3368#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:91
3369msgid "Generic embedded object"
3370msgstr "Общ вграден обект"
3371
3372#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:92
3373msgid "Generic metainformation"
3374msgstr "Обща мета-информация"
3375
3376#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:93
3377msgid "Generic span"
3378msgstr "Generic span"
3379
3380#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:94
3381msgid "HREF URI"
3382msgstr "HREF URI"
3383
3384#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:95
3385msgid "HTML - Special Characters"
3386msgstr "HTML - Специални символи"
3387
3388#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:96
3389msgid "HTML - Tags"
3390msgstr "HTML - Етикети"
3391
3392#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:97
3393msgid "HTML root element"
3394msgstr "HTML root element"
3395
3396#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:98
3397msgid "HTML version"
3398msgstr "Версия на HTML"
3399
3400#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:99
3401msgid "HTTP header name"
3402msgstr "HTTP header name"
3403
3404#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:100
3405msgid "Header cell ID's"
3406msgstr "Header cell ID's"
3407
3408#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:101
3409msgid "Heading"
3410msgstr "Глава"
3411
3412#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:102
3413msgid "Heading 1"
3414msgstr "Поразделение 1"
3415
3416#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:103
3417msgid "Heading 2"
3418msgstr "Подразделение 2"
3419
3420#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:104
3421msgid "Heading 3"
3422msgstr "Подразделение 3"
3423
3424#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:105
3425msgid "Heading 4"
3426msgstr "Подразделение 4"
3427
3428#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:106
3429msgid "Heading 5"
3430msgstr "Подразделение 5"
3431
3432#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:107
3433msgid "Heading 6"
3434msgstr "Подразделение 6"
3435
3436#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:108
3437msgid "Height"
3438msgstr "Височина"
3439
3440#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:109
3441msgid "Horizontal rule"
3442msgstr "Хоризонтално правило"
3443
3444#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:110
3445msgid "Horizontal space"
3446msgstr "Horizontal space"
3447
3448#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:111
3449msgid "I18N BiDi over-ride"
3450msgstr "I18N BiDi over-ride"
3451
3452#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:112
3453msgid "Image"
3454msgstr "Изображение"
3455
3456#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:113
3457msgid "Image map"
3458msgstr "Разграфено изображение"
3459
3460#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:114
3461msgid "Image map area"
3462msgstr "Район на разграфеното изображение"
3463
3464#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:115
3465msgid "Image map name"
3466msgstr "Име на разграфеното изображение"
3467
3468#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:116
3469msgid "Image source"
3470msgstr "Източник на изображението"
3471
3472#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:117
3473msgid "Inline frame"
3474msgstr "Вътрешна рамка"
3475
3476#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:118
3477msgid "Inline layer"
3478msgstr "Inline layer"
3479
3480#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:119
3481msgid "Inserted text"
3482msgstr "Вмъкнат текст"
3483
3484#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:120
3485msgid "Instance definition"
3486msgstr "Instance definition"
3487
3488#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:121
3489msgid "Italic text"
3490msgstr "Наклонен текст"
3491
3492#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:122
3493msgid "Java applet"
3494msgstr "Java аплет"
3495
3496#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:123
3497msgid "Label"
3498msgstr "Етикет"
3499
3500#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:124
3501msgid "Language code"
3502msgstr "Езиков код"
3503
3504#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:125
3505msgid "Large text style"
3506msgstr "Едър текст"
3507
3508#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:126
3509msgid "Layer"
3510msgstr "Слой"
3511
3512#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:127
3513msgid "Link color"
3514msgstr "Цвят на препратката"
3515
3516#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:128
3517msgid "List item"
3518msgstr "Елемент от списък"
3519
3520#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:129
3521msgid "List of MIME types for file upload"
3522msgstr "Списък с MIME типове за качване на файлове"
3523
3524#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:130
3525msgid "List of supported character sets"
3526msgstr "Списък с поддържаните кодирания на символи"
3527
3528#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:131
3529msgid "Listing"
3530msgstr "Listing"
3531
3532#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:132
3533msgid "Local change to font"
3534msgstr "Локална промяна на шрифта"
3535
3536#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:133
3537msgid "Long description link"
3538msgstr "Връзка с дълго описание"
3539
3540#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:134
3541msgid "Long quotation"
3542msgstr "Дълъг цитат"
3543
3544#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:135
3545msgid "Mail link"
3546msgstr "Препратка към ел. поща"
3547
3548#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:136
3549msgid "Margin pixel height"
3550msgstr "Височина на границата в пиксели"
3551
3552#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:137
3553msgid "Margin pixel width"
3554msgstr "Ширина на границата в пиксели"
3555
3556#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:138
3557msgid "Marquee"
3558msgstr "Marquee"
3559
3560#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:139
3561msgid "Maximum length of text field"
3562msgstr "Максимална дължина на текстово поле"
3563
3564#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:140
3565msgid "Media-independent link"
3566msgstr "Media-independent link"
3567
3568#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:141
3569msgid "Menu list"
3570msgstr "Menu list"
3571
3572#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:142
3573msgid "Multi-line text field"
3574msgstr "Текстово поле с много редове"
3575
3576#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:143
3577msgid "Multicolumn"
3578msgstr "Многоколонно"
3579
3580#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:144
3581msgid "Multiple"
3582msgstr "Множество"
3583
3584#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:145
3585msgid "Name"
3586msgstr "Име"
3587
3588#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:146
3589msgid "Named property value"
3590msgstr "Именувана стойност на свойство"
3591
3592#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:147
3593msgid "Next ID"
3594msgstr "Следващо ID"
3595
3596#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:148
3597msgid "No URI"
3598msgstr "Без адрес"
3599
3600#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:149
3601msgid "No embedded objects"
3602msgstr "Няма вградени обекти"
3603
3604#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:150
3605msgid "No frames"
3606msgstr "Без рамки"
3607
3608#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:151
3609msgid "No layers"
3610msgstr "Няма слоеве"
3611
3612#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:152
3613msgid "No line break"
3614msgstr "Няма нов ред"
3615
3616#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:153
3617msgid "No resize"
3618msgstr "Без оразмеряване"
3619
3620#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:154
3621msgid "No script"
3622msgstr "Няма скрипт"
3623
3624#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:155
3625msgid "No shade"
3626msgstr "Няма сянка"
3627
3628#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:156
3629msgid "No word wrap"
3630msgstr "Без обвиване на текста"
3631
3632#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:157
3633msgid "Note"
3634msgstr "Бележка"
3635
3636#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:158
3637msgid "Object applet file"
3638msgstr "Object applet file"
3639
3640#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:159
3641msgid "Object data reference"
3642msgstr "Object data reference"
3643
3644#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:160
3645msgid "Offset for alignment character"
3646msgstr "Offset for alignment character"
3647
3648#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:161
3649msgid "OnBlur event"
3650msgstr "OnBlur event"
3651
3652#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:162
3653msgid "OnChange event"
3654msgstr "Събитие при промяна"
3655
3656#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:163
3657msgid "OnClick event"
3658msgstr "Събитието при кликване"
3659
3660#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:164
3661msgid "OnDblClick event"
3662msgstr "OnDblClick event"
3663
3664#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:165
3665msgid "OnFocus event"
3666msgstr "Събитето „На фокус“"
3667
3668#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:166
3669msgid "OnKeyDown event"
3670msgstr "OnKeyDown event"
3671
3672#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:167
3673msgid "OnKeyPress event"
3674msgstr "OnKeyPress event"
3675
3676#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:168
3677msgid "OnKeyUp event"
3678msgstr "OnKeyUp event"
3679
3680#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:169
3681msgid "OnLoad event"
3682msgstr "Събитието „При зареждане“"
3683
3684#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:170
3685msgid "OnMouseDown event"
3686msgstr "OnMouseDown event"
3687
3688#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:171
3689msgid "OnMouseMove event"
3690msgstr "Събитието „При движение на мишката“"
3691
3692#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:172
3693msgid "OnMouseOut event"
3694msgstr "OnMouseOut event"
3695
3696#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:173
3697msgid "OnMouseOver event"
3698msgstr "OnMouseOver event"
3699
3700#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:174
3701msgid "OnMouseUp event"
3702msgstr "OnMouseUp event"
3703
3704#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:175
3705msgid "OnReset event"
3706msgstr "OnReset event"
3707
3708#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:176
3709msgid "OnSelect event"
3710msgstr "Събитието при избиране"
3711
3712#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:177
3713msgid "OnSubmit event"
3714msgstr "OnSubmit event"
3715
3716#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:178
3717msgid "OnUnload event"
3718msgstr "OnUnload event"
3719
3720#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:179
3721msgid "Option group"
3722msgstr "Option group"
3723
3724#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:180
3725msgid "Option selector"
3726msgstr "Избор на опция"
3727
3728#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:181
3729msgid "Ordered list"
3730msgstr "Подреден списък"
3731
3732#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:182
3733msgid "Output media"
3734msgstr "Output media"
3735
3736#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:183
3737msgid "Paragraph"
3738msgstr "Параграф"
3739
3740#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:184
3741msgid "Paragraph class"
3742msgstr "Параграфен клас"
3743
3744#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:185
3745msgid "Paragraph style"
3746msgstr "Стил на параграф"
3747
3748#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:186
3749msgid "Preformatted listing"
3750msgstr "Preformatted listing"
3751
3752#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:187
3753msgid "Preformatted text"
3754msgstr "Преформатиран текст"
3755
3756#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:188
3757msgid "Profile metainfo dictionary"
3758msgstr "Profile metainfo dictionary"
3759
3760#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:189
3761msgid "Prompt message"
3762msgstr "Prompt message"
3763
3764#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:190
3765msgid "Push button"
3766msgstr "Бутон"
3767
3768#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:191
3769msgid "Quote"
3770msgstr "Цитат"
3771
3772#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:192
3773msgid "Range"
3774msgstr "Диапазон"
3775
3776#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:193
3777msgid "ReadOnly text and password"
3778msgstr "Текст и парола само за четене"
3779
3780#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:194
3781msgid "Reduced spacing"
3782msgstr "Reduced spacing"
3783
3784#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:195
3785msgid "Reverse link"
3786msgstr "Обратна връзка"
3787
3788#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:196
3789msgid "Root"
3790msgstr "Root"
3791
3792#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:197
3793msgid "Rows"
3794msgstr "Редове"
3795
3796#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:198
3797msgid "Rulings between rows and columns"
3798msgstr "Rulings между редове и колони"
3799
3800#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:199
3801msgid "Sample program output, scripts"
3802msgstr "Примерен изход на програмата, скриптове"
3803
3804#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:200
3805msgid "Scope covered by header cells"
3806msgstr "Обхват, покриващ от колонтитулните клетки"
3807
3808#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:201
3809msgid "Script language name"
3810msgstr "Име на скрипт езика"
3811
3812#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:202
3813msgid "Script statments"
3814msgstr "Script statments"
3815
3816#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:203
3817msgid "Scrollbar"
3818msgstr "Лента за скролиране"
3819
3820#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:204
3821msgid "Selectable option"
3822msgstr "Опция с възможност за избор"
3823
3824#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:205
3825msgid "Selected"
3826msgstr "Избрано"
3827
3828#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:206
3829msgid "Server-side image map"
3830msgstr "Server-side image map"
3831
3832#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:207
3833msgid "Shape"
3834msgstr "Форма"
3835
3836#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:208
3837msgid "Short inline quotation"
3838msgstr "Short inline quotation"
3839
3840#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:209
3841msgid "Single line prompt"
3842msgstr "Single line prompt"
3843
3844#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:210
3845msgid "Size"
3846msgstr "Размер"
3847
3848#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:211
3849msgid "Small text style"
3850msgstr "Малък текст"
3851
3852#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:212
3853msgid "Soft line break"
3854msgstr "Soft line break"
3855
3856#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:213
3857msgid "Sound"
3858msgstr "Звук"
3859
3860#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:214
3861msgid "Source"
3862msgstr "Източник"
3863
3864#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:215
3865msgid "Space"
3866msgstr "Интервал"
3867
3868#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:216
3869msgid "Space separated archive list"
3870msgstr "Space separated archive list"
3871
3872#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:217
3873msgid "Spacer"
3874msgstr "Отстояние"
3875
3876#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:218
3877msgid "Spacing between cells"
3878msgstr "Разстояние между клетките"
3879
3880#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:219
3881msgid "Spacing within cells"
3882msgstr "Разстоянието между клетките"
3883
3884#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:220
3885msgid "Span"
3886msgstr "Span"
3887
3888#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:221
3889msgid "Square root"
3890msgstr "Корен квадратен"
3891
3892#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:222
3893msgid "Standby load msg"
3894msgstr "Съобщение при изчакване за зареждане"
3895
3896#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:223
3897msgid "Starting sequence number"
3898msgstr "Начално число на поредицата"
3899
3900#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:224
3901msgid "Strike-through text"
3902msgstr "Зачеркнат текстов стил"
3903
3904#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:225
3905msgid "Strike-through text style"
3906msgstr "Зачертан текстов стил"
3907
3908#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:226
3909msgid "Strong emphasis"
3910msgstr "Силна емфатичност"
3911
3912#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:227
3913msgid "Style info"
3914msgstr "Информация за стила"
3915
3916#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:228
3917msgid "Subscript"
3918msgstr "Subscript"
3919
3920#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:229
3921msgid "Superscript"
3922msgstr "Superscript"
3923
3924#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:230
3925msgid "Tab order position"
3926msgstr "Tab order position"
3927
3928#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:231
3929msgid "Table"
3930msgstr "Таблица"
3931
3932#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:232
3933msgid "Table body"
3934msgstr "Тяло на таблица"
3935
3936#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:233
3937msgid "Table caption"
3938msgstr "Заглавие на таблицата"
3939
3940#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:234
3941msgid "Table column group properties"
3942msgstr "Table column group properties"
3943
3944#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:235
3945msgid "Table column properties"
3946msgstr "Настройки на колоните на таблица"
3947
3948#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:236
3949msgid "Table data cell"
3950msgstr "Таблична клетка с информация"
3951
3952#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:237
3953msgid "Table footer"
3954msgstr "Колонтитул на таблица"
3955
3956#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:238
3957msgid "Table header"
3958msgstr "Горен колонтитул на таблицата"
3959
3960#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:239
3961msgid "Table header cell"
3962msgstr "Клетка с колонтитул на таблицата"
3963
3964#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:240
3965msgid "Table row"
3966msgstr "Ред на таблица"
3967
3968#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:241
3969msgid "Table summary"
3970msgstr "Обобщение на таблицата"
3971
3972#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:242
3973msgid "Target - Blank"
3974msgstr "Цел - Нов празен прозорец"
3975
3976#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:243
3977msgid "Target - Parent"
3978msgstr "Target - Parent"
3979
3980#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:244
3981msgid "Target - Self"
3982msgstr "Цел - Същият прозорец"
3983
3984#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:245
3985msgid "Target - Top"
3986msgstr "Цел - Горен прозорец"
3987
3988#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:246
3989msgid "Teletype or monospace text style"
3990msgstr "Teletype or monospace text style"
3991
3992#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:247
3993msgid "Text"
3994msgstr "Текст"
3995
3996#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:248
3997msgid "Text color"
3998msgstr "Цвят на текста"
3999
4000#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:249
4001msgid "Text entered by user"
4002msgstr "Текст въведен от потребителя"
4003
4004#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:250
4005msgid "Title"
4006msgstr "Заглавие"
4007
4008#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:251
4009msgid "Topmargin in pixels"
4010msgstr "Горната граница в пиксели"
4011
4012#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:252
4013msgid "URL"
4014msgstr "URL"
4015
4016#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:253
4017msgid "Underlined text style"
4018msgstr "Подчертан текстов стил"
4019
4020#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:254
4021msgid "Unordered list"
4022msgstr "Неподреден списък"
4023
4024#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:255
4025msgid "Use image map"
4026msgstr "Използване на разграфено изображение"
4027
4028#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:256
4029msgid "Value"
4030msgstr "Стойност"
4031
4032#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:257
4033msgid "Value interpretation"
4034msgstr "Интерпретация на стойности"
4035
4036#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:258
4037msgid "Variable or program argument"
4038msgstr "Аргумент на променлива или програма"
4039
4040#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:259
4041msgid "Vertical cell alignment"
4042msgstr "Вертикално подравняване на клетките"
4043
4044#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:260
4045msgid "Vertical space"
4046msgstr "Вертикално пространство"
4047
4048#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:261
4049msgid "Visited link color"
4050msgstr "Цвят на посетените препратки"
4051
4052#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:262
4053msgid "Width"
4054msgstr "Ширина"
4055
4056#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:1
4057msgid "Bibliography (cite)"
4058msgstr "Библиография (цитат)"
4059
4060#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:2
4061msgid "Bibliography (item)"
4062msgstr "Библиография (елемент)"
4063
4064#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:3
4065msgid "Bibliography (shortcite)"
4066msgstr "Библиография (кратък цитат)"
4067
4068#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:4
4069msgid "Bibliography (thebibliography)"
4070msgstr "Библиография (библиографията)"
4071
4072#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:5
4073msgid "Brackets ()"
4074msgstr "Кръгли скоби „(“ „)“"
4075
4076#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:6
4077msgid "Brackets <>"
4078msgstr "Счупени скоби „<“ „>“"
4079
4080#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:7
4081msgid "Brackets []"
4082msgstr "Квадратни скоби „[“ „]“"
4083
4084#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:8
4085msgid "Brackets {}"
4086msgstr "Фигурни скоби „{“ „}“"
4087
4088#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:10
4089msgid "File input"
4090msgstr "Въвеждане на файл"
4091
4092#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:11
4093msgid "Footnote"
4094msgstr "Бележка под линия"
4095
4096#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:12
4097msgid "Function cosin"
4098msgstr "Косинус"
4099
4100#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:13
4101msgid "Function e^"
4102msgstr "Фунцкията e^"
4103
4104#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:14
4105msgid "Function exp"
4106msgstr "Function exp"
4107
4108#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:15
4109msgid "Function log"
4110msgstr "Функция „логаритъм“"
4111
4112#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:16
4113msgid "Function log10"
4114msgstr "Функция „десетичен логаритъм“"
4115
4116#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:17
4117msgid "Function sine"
4118msgstr "Function sine"
4119
4120#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:18
4121msgid "Greek alpha"
4122msgstr "Гръцката буква алфа"
4123
4124#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:19
4125msgid "Greek beta"
4126msgstr "Гръцката буква бета"
4127
4128#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:20
4129msgid "Greek epsilon"
4130msgstr "Гръцката буква епсилон"
4131
4132#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:21
4133msgid "Greek gamma"
4134msgstr "Гръцката буква гама"
4135
4136#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:22
4137msgid "Greek lambda"
4138msgstr "Гръцката буква ламбда"
4139
4140#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:23
4141msgid "Greek rho"
4142msgstr "Гръцката буква ро"
4143
4144#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:24
4145msgid "Greek tau"
4146msgstr "Гръцката буква тау"
4147
4148#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:25
4149msgid "Header 0 (chapter)"
4150msgstr "Подразделение 0 (глава)"
4151
4152#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:26
4153msgid "Header 0 (chapter*)"
4154msgstr "Подразделение 0 (глава*)"
4155
4156#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:27
4157msgid "Header 1 (section)"
4158msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава)"
4159
4160#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:28
4161msgid "Header 1 (section*)"
4162msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава*)"
4163
4164#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:29
4165msgid "Header 2 (subsection)"
4166msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава)"
4167
4168#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:30
4169msgid "Header 2 (subsection*)"
4170msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава*)"
4171
4172#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:31
4173msgid "Header 3 (subsubsection)"
4174msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава)"
4175
4176#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:32
4177msgid "Header 3 (subsubsection*)"
4178msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава*)"
4179
4180#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:33
4181msgid "Header 4 (paragraph)"
4182msgstr "Подразделение 4 (параграф)"
4183
4184#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:34
4185msgid "Header appendix"
4186msgstr "Заглавие на притурка"
4187
4188#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:35
4189msgid "Item"
4190msgstr "Елемент"
4191
4192#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:36
4193msgid "Item with label"
4194msgstr "Елемент с етикет"
4195
4196#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:37
4197msgid "Latex - Tags"
4198msgstr "Latex - Етикети"
4199
4200#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:38
4201msgid "List description"
4202msgstr "Описание на списъка"
4203
4204#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:39
4205msgid "List enumerate"
4206msgstr "Номериран списък"
4207
4208#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:40
4209msgid "List itemize"
4210msgstr "List itemize"
4211
4212#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:41
4213msgid "Maths (display)"
4214msgstr "Maths (display)"
4215
4216#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:42
4217msgid "Maths (inline)"
4218msgstr "Maths (inline)"
4219
4220#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:43
4221msgid "Operator fraction"
4222msgstr "Дроб"
4223
4224#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:44
4225msgid "Operator integral (display)"
4226msgstr "Интеграл"
4227
4228#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:45
4229msgid "Operator integral (inline)"
4230msgstr "Operator integral (inline)"
4231
4232#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:46
4233msgid "Operator sum (display)"
4234msgstr "Operator sum (display)"
4235
4236#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:47
4237msgid "Operator sum (inline)"
4238msgstr "Operator sum (inline)"
4239
4240#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:48
4241msgid "Reference label"
4242msgstr "Reference label"
4243
4244#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:49
4245msgid "Reference ref"
4246msgstr "Reference ref"
4247
4248#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:50
4249msgid "Symbol <<"
4250msgstr "Символът „«“"
4251
4252#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:51
4253msgid "Symbol <="
4254msgstr "Символът „<=“"
4255
4256#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:52
4257msgid "Symbol >="
4258msgstr "Символът „>=“"
4259
4260#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:53
4261msgid "Symbol >>"
4262msgstr "Символът „»“"
4263
4264#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:54
4265msgid "Symbol and"
4266msgstr "Символът „И“"
4267
4268#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:55
4269msgid "Symbol const"
4270msgstr "Символът const"
4271
4272#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:56
4273msgid "Symbol d-by-dt"
4274msgstr "Символът d-by-dt"
4275
4276#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:57
4277msgid "Symbol d-by-dt-partial"
4278msgstr "Символът d-by-dt-partial"
4279
4280#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:58
4281msgid "Symbol d2-by-dt2-partial"
4282msgstr "Символът d2-by-dt2-partial"
4283
4284#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:59
4285msgid "Symbol dagger"
4286msgstr "Символът dagger"
4287
4288#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:60
4289msgid "Symbol equiv"
4290msgstr "Символът equiv"
4291
4292#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:61
4293msgid "Symbol hyphen --"
4294msgstr "Символът hyphen --"
4295
4296#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:62
4297msgid "Symbol hyphen ---"
4298msgstr "Символът hyphen ---"
4299
4300#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:63
4301msgid "Symbol infinity"
4302msgstr "Символът infinity"
4303
4304#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:64
4305msgid "Symbol mathspace ,"
4306msgstr "Символът mathspace ,"
4307
4308#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:65
4309msgid "Symbol mathspace ."
4310msgstr "Символът mathspace ."
4311
4312#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:66
4313msgid "Symbol mathspace _"
4314msgstr "Символът mathspace _"
4315
4316#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:67
4317msgid "Symbol mathspace __"
4318msgstr "Символът mathspace __"
4319
4320#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:68
4321msgid "Symbol simeq"
4322msgstr "Символът simeq"
4323
4324#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:69
4325msgid "Symbol star"
4326msgstr "Символът звезда"
4327
4328#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:70
4329msgid "Typeface bold"
4330msgstr "Удебелено"
4331
4332#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:71
4333msgid "Typeface italic"
4334msgstr "Наклонено"
4335
4336#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:72
4337msgid "Typeface slanted"
4338msgstr "Зачеркнато"
4339
4340#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:73
4341msgid "Typeface type"
4342msgstr "Typeface type"
4343
4344#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:74
4345msgid "Unbreakable text"
4346msgstr "Неразделим текст"
4347
4348#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:1
4349msgid ""
4350"Provides a method to easily insert into a document commonly used tags/"
4351"strings without having to type them."
4352msgstr ""
4353"Предоставя метод за лесно вкарване в документа на често използвани етикети/"
4354"низове без нужда да се въвеждат отново."
4355
4356#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:2
4357msgid "Tag list"
4358msgstr "Списък с етикети"
4359
4360#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:1
4361msgid "XSLT - Axes"
4362msgstr "XSLT - Axes"
4363
4364#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:2
4365msgid "XSLT - Elements"
4366msgstr "XSLT - Елементи"
4367
4368#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:3
4369msgid "XSLT - Functions"
4370msgstr "XSLT - Функции"
4371
4372#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:4
4373msgid "ancestor"
4374msgstr "ancestor"
4375
4376#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:5
4377msgid "ancestor-or-self"
4378msgstr "ancestor-or-self"
4379
4380#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:6
4381msgid "attribute"
4382msgstr "атрибут"
4383
4384#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:7
4385msgid "child"
4386msgstr "child"
4387
4388#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:8
4389msgid "descendant"
4390msgstr "descendant"
4391
4392#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:9
4393msgid "descendant-or-self"
4394msgstr "descendant-or-self"
4395
4396#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:10
4397msgid "following"
4398msgstr "следващ"
4399
4400#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:11
4401msgid "following-sibling"
4402msgstr "following-sibling"
4403
4404#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:12
4405msgid "namespace"
4406msgstr "namespace"
4407
4408#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:13
4409msgid "parent"
4410msgstr "parent"
4411
4412#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:14
4413msgid "preceding"
4414msgstr "preceding"
4415
4416#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:15
4417msgid "preceding-sibling"
4418msgstr "preceding-sibling"
4419
4420#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:16
4421msgid "self"
4422msgstr "self"
4423
4424#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:183
4425msgid "In_sert Date and Time..."
4426msgstr "В_мъкване на дата/време..."
4427
4428#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:185
4429msgid "Insert current date and time at the cursor position"
4430msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
4431
4432#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:628
4433msgid "Available formats"
4434msgstr "Налични формати"
4435
4436#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:806
4437msgid "Configure insert date/time plugin..."
4438msgstr "Настройка на модула дата/време..."
4439
4440#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:1
4441msgid "Insert Date/Time"
4442msgstr "Вмъкване дата/време"
4443
4444#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:2
4445msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
4446msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
4447
4448#: ../plugins/time/time.glade2.h:3
4449msgid "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
4450msgstr "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
4451
4452#: ../plugins/time/time.glade2.h:4
4453msgid "<span weight=\"bold\"> When inserting date/time...</span>"
4454msgstr "<span weight=\"bold\"> При вмъкване на дата/време...</span>"
4455
4456#: ../plugins/time/time.glade2.h:5
4457msgid "Configure date/time plugin"
4458msgstr "Настройка на модула дата/време"
4459
4460#: ../plugins/time/time.glade2.h:6
4461msgid "Insert Date and Time"
4462msgstr "Вмъкване на дата/време"
4463
4464#: ../plugins/time/time.glade2.h:7
4465msgid "Use the _selected format"
4466msgstr "Използване на _избрания формат"
4467
4468#: ../plugins/time/time.glade2.h:8
4469msgid "_Insert"
4470msgstr "_Вмъкване"
4471
4472#: ../plugins/time/time.glade2.h:9
4473msgid "_Prompt for a format"
4474msgstr "_Посочване на формат"
4475
4476#: ../plugins/time/time.glade2.h:10
4477msgid "_Use custom format"
4478msgstr "_Използване на потребителски формат"
4479
4480#~ msgid "Gedit View"
4481#~ msgstr "Преглед с gedit"
4482
4483#~ msgid "Gedit View."
4484#~ msgstr "Преглед с gedit."
4485
4486#~ msgid "Gedit viewer factory"
4487#~ msgstr "Фабрика на компонента за преглед на Gedit"
4488
4489#~ msgid "gedit application"
4490#~ msgstr "програмата gedit"
4491
4492#~ msgid "gedit automation factory"
4493#~ msgstr "фабрика за автоматизиране на gedit"
4494
4495#~ msgid "Go to Line"
4496#~ msgstr "Отиване на ред"
4497
4498#~ msgid "_Go to Line"
4499#~ msgstr "_Отиване на ред"
4500
4501#~ msgid "The text \"%s\" was not found."
4502#~ msgstr "Текстът „%s“ не е намерен."
4503
4504#~ msgid "Set program location..."
4505#~ msgstr "Задаване местоположение на програмата..."
4506
4507#~ msgid ""
4508#~ "The %s plugin uses an external program, called <tt>%s</tt>, to perform "
4509#~ "its task.\n"
4510#~ "\n"
4511#~ "Please, specify the location of the <tt>%s</tt> program."
4512#~ msgstr ""
4513#~ "Този %s модул използва външна програма, <tt>%s</tt>, за изпълнение на "
4514#~ "задачата.\n"
4515#~ "\n"
4516#~ "Задайте местоположението на програма <tt>%s</tt>"
4517
4518#~ msgid "The selected file is not executable."
4519#~ msgstr "Избраният файл не е изпълним."
4520
4521#~ msgid "Goto Line"
4522#~ msgstr "Отиване на ред"
4523
4524#~ msgid "_Line number:"
4525#~ msgstr "Номер на ред:"
4526
4527#~ msgid "button1"
4528#~ msgstr "бутон1"
4529
4530#~ msgid "dialog1"
4531#~ msgstr "прозорец1"
4532
4533#~ msgid "Browse for program location..."
4534#~ msgstr "Посочване на местоположението на програмата..."
4535
4536#~ msgid "label"
4537#~ msgstr "етикет"
4538
4539#~ msgid "Find Next"
4540#~ msgstr "Намиране на следващ"
4541
4542#~ msgid "Open from URI"
4543#~ msgstr "Отваряне от URI"
4544
4545#~ msgid "%s %d"
4546#~ msgstr "%s %d"
4547
4548#~ msgid "Invalid UTF-8 data"
4549#~ msgstr "Грешни UTF-8 данни"
4550
4551#~ msgid "Could not read symbolic link information for %s"
4552#~ msgstr "Неуспех при четене на информация от символична връзка за %s"
4553
4554#~ msgid "The file has too many symbolic links."
4555#~ msgstr "Файлът има прекалено много символични връзки."
4556
4557#~ msgid "gedit cannot handle %s: locations in write mode."
4558#~ msgstr "gedit не може да използва %s: местоположения в режим запис."
4559
4560#~ msgid "gedit cannot handle this kind of location in write mode."
4561#~ msgstr "gedit не може да използва такива местоположения в режим запис."
4562
4563#~ msgid "Invalid filename."
4564#~ msgstr "Невалидно име на файл."
4565
4566#~ msgid "A file named \"%s\" already exists.\n"
4567#~ msgstr "Файл с името „%s“ вече съществува.\n"
4568
4569#~ msgid "Do you want to replace it with the one you are saving?"
4570#~ msgstr "Желаете ли да го замените с този, който записвате в момента?"
4571
4572#~ msgid "Select a file to open"
4573#~ msgstr "Избор на файл за отваряне"
4574
4575#~ msgid "Select files to open"
4576#~ msgstr "Избор на файлове за отваряне"
4577
4578#~ msgid "Select a filename to save"
4579#~ msgstr "Избор на име на файл за запис"
4580
4581#~ msgid "Saving document \"%s\"..."
4582#~ msgstr "Запазва се документа „%s“..."
4583
4584#~ msgid "The document \"%s\" has not been saved."
4585#~ msgstr "Документът „%s“ не беше запазен."
4586
4587#~ msgid "The document \"%s\" has been saved."
4588#~ msgstr "Документът „%s“ беше запазен."
4589
4590#~ msgid "Save as..."
4591#~ msgstr "Запазване като..."
4592
4593#~ msgid "The document \"%s\" has not been reverted."
4594#~ msgstr "Документът „%s“ не беше възстановен."
4595
4596#~ msgid "The document \"%s\" has been reverted."
4597#~ msgstr "Документът „%s“ беше възстановен."
4598
4599#~ msgid "Could not read data from stdin."
4600#~ msgstr "Неуспех при четене на данни от stdin."
4601
4602#~ msgid "Reverting file:"
4603#~ msgstr "Възстановяване на файл:"
4604
4605#~ msgid "Loading file:"
4606#~ msgstr "Зареждане на файл:"
4607
4608#~ msgid "Loaded file \"%s\""
4609#~ msgstr "Зареден е файлът „%s“"
4610
4611#~ msgid "Loaded %d file"
4612#~ msgid_plural "Loaded %d files"
4613#~ msgstr[0] "Зареден е %d файл"
4614#~ msgstr[1] "Заредени са %d файла"
4615
4616#~ msgid "Created file \"%s\""
4617#~ msgstr "Създаден е файлът „%s“"
4618
4619#~ msgid "Access was denied."
4620#~ msgstr "Достъпът беше отказан."
4621
4622#~ msgid ""
4623#~ "there are too many open files. Please, close some open files and try "
4624#~ "again."
4625#~ msgstr ""
4626#~ "Има прекалено много отворени файлове. Затворете няколко файла и опитайте "
4627#~ "отново."
4628
4629#~ msgid ""
4630#~ "gedit was not able to automatically detect the character coding. Please, "
4631#~ "check that you are not trying to open a binary file and try again "
4632#~ "selecting a character coding in the 'Open File...' (or 'Open Location') "
4633#~ "dialog."
4634#~ msgstr ""
4635#~ "gedit не може автоматично да определи кодирането на символите. Уверете "
4636#~ "се, че не отваряте двоичен файл и опитайте отново да изберете кодиране на "
4637#~ "сиволите в прозореца за избор на файл (местоположение)."
4638
4639#~ msgid ""
4640#~ "Please, check that you are not trying to open a binary file and that you "
4641#~ "selected the right character coding in the 'Open File... ' (or 'Open "
4642#~ "Location') dialog and try again."
4643#~ msgstr ""
4644#~ "Проверете дали не отваряте двоичен файл и дали сте избрали точната кодова "
4645#~ "таблица в прозореца за избор на файл (местоположение)."
4646
4647#~ msgid ""
4648#~ "The file contains data in an invalid format. Probably, you are trying to "
4649#~ "open a binary file."
4650#~ msgstr ""
4651#~ "Файлът съдържа данни в невалиден формат. Вероятно се опитвате да отворите "
4652#~ "двоичен файл."
4653
4654#~ msgid ""
4655#~ "Not enough available memory. Please, close some running applications and "
4656#~ "try again."
4657#~ msgstr "Няма достатъчно памет. Затворете ненужни програми и пробвайте пак."
4658
4659#~ msgid ""
4660#~ "The host name was empty. Please, check that your proxy settings are "
4661#~ "correct and try again."
4662#~ msgstr ""
4663#~ "Името на хоста е непопълнено. Проверете прокси настройките и пробвайте "
4664#~ "пак."
4665
4666#~ msgid ""
4667#~ "The file contains invalid UTF-8 data. Probably, you are trying to revert "
4668#~ "a binary file."
4669#~ msgstr ""
4670#~ "Файлът съдържа невалидни UTF-8 данни. Вероятно се опитвайте да "
4671#~ "възстановите двоичен файл."
4672
4673#~ msgid "It is not possible to revert an Untitled document."
4674#~ msgstr "Невъзможно възстановяването на неозаглавен документ."
4675
4676#~ msgid "The file \"%s\" already exists"
4677#~ msgstr "Файлът „%s“ вече съществува."
4678
4679#~ msgid "Please, check that you typed the location correctly."
4680#~ msgstr "Проверете дали сте въвели коректното местоположение."
4681
4682#~ msgid "Could not create the file \"%s\""
4683#~ msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден."
4684
4685#~ msgid "Make sure you have the appropriate write permissions."
4686#~ msgstr "Уверете се, че имате нужните права за запис."
4687
4688#~ msgid "The file name is too long."
4689#~ msgstr "Файловото име е прекалено дълго."
4690
4691#~ msgid ""
4692#~ "A directory component in the file name does not exist or is a dangling "
4693#~ "symbolic link."
4694#~ msgstr ""
4695#~ "Част от името на файла е директория, която не съществува или е висяща "
4696#~ "връзка."
4697
4698#~ msgid ""
4699#~ "There is not enough disk space to create the file. Please free some disk "
4700#~ "space and try again."
4701#~ msgstr ""
4702#~ "Няма достатъчно място за запис на файла. Освободете място и опитайте пак."
4703
4704#~ msgid "Close the output window"
4705#~ msgstr "Затваряне на изходния прозорец"
4706
4707#~ msgid "Copy selected lines"
4708#~ msgstr "Копиране на избраните редове"
4709
4710#~ msgid "Clear the output window"
4711#~ msgstr "Изчистване на изходния прозорец"
4712
4713#~ msgid "Output Lines"
4714#~ msgstr "Извеждане на редове"
4715
4716#~ msgid "Preparing pages..."
4717#~ msgstr "Подготвяне на страниците..."
4718
4719#~ msgid "Printing page %d of %d..."
4720#~ msgstr "Печат на страница %d от %d..."
4721
4722#~ msgid "Change the visibility of the output window in the current window"
4723#~ msgstr "Промяна изгледа на изходния прозорец в текущия прозорец"
4724
4725#~ msgid "Close"
4726#~ msgstr "Затваряне"
4727
4728#~ msgid "Copy"
4729#~ msgstr "Копиране"
4730
4731#~ msgid "Cu_t"
4732#~ msgstr "_Изрязване"
4733
4734#~ msgid "Cut"
4735#~ msgstr "Изрязване"
4736
4737#~ msgid "Delete"
4738#~ msgstr "Изтриване"
4739
4740#~ msgid "Find Previous"
4741#~ msgstr "Намиране на предишен"
4742
4743#~ msgid "Main toolbar"
4744#~ msgstr "Главна лента с инструменти"
4745
4746#~ msgid "New"
4747#~ msgstr "Нов"
4748
4749#~ msgid "Open Location..."
4750#~ msgstr "Отваряне на местоположение..."
4751
4752#~ msgid "Paste"
4753#~ msgstr "Поставяне"
4754
4755#~ msgid "Print Previe_w..."
4756#~ msgstr "П_реглед на документ..."
4757
4758#~ msgid "Quit"
4759#~ msgstr "Спиране на програмата"
4760
4761#~ msgid "Redo"
4762#~ msgstr "Повтаряне"
4763
4764#~ msgid "Revert"
4765#~ msgstr "Възстановяване"
4766
4767#~ msgid "Select All"
4768#~ msgstr "Избор на всичко"
4769
4770#~ msgid ""
4771#~ "Set toolbar button style according to desktop Menu and Toolbar Preferences"
4772#~ msgstr "Установяване на стил на бутоните в съответствие с тези на десктопа"
4773
4774#~ msgid "Show only icons in the toolbar"
4775#~ msgstr "Показване само на икони в лентата с инструменти"
4776
4777#~ msgid "Show text below every icon in the toolbar"
4778#~ msgstr "Показване на текст под иконите в лентата с инструменти"
4779
4780#~ msgid "Show text only beside important icons in the toolbar"
4781#~ msgstr "Показване на текст само до важни икони в лентата с инструменти"
4782
4783#~ msgid "T_ext for Important Icons"
4784#~ msgstr "Т_екст за важни икони"
4785
4786#~ msgid "Undo"
4787#~ msgstr "Отменяне"
4788
4789#~ msgid "_About"
4790#~ msgstr "_Относно"
4791
4792#~ msgid "_Close"
4793#~ msgstr "_Затваряне"
4794
4795#~ msgid "_Copy"
4796#~ msgstr "_Копиране"
4797
4798#~ msgid "_Customize Toolbar"
4799#~ msgstr "Настройки на ле_нтата с инструменти"
4800
4801#~ msgid "_Delete"
4802#~ msgstr "Из_триване"
4803
4804#~ msgid "_Desktop Default"
4805#~ msgstr "_По подразбиране"
4806
4807#~ msgid "_Icons Only"
4808#~ msgstr "_Само икони"
4809
4810#~ msgid "_New"
4811#~ msgstr "_Нов документ"
4812
4813#~ msgid "_Output Window"
4814#~ msgstr "_Изходни съобщения"
4815
4816#~ msgid "_Paste"
4817#~ msgstr "_Поставяне"
4818
4819#~ msgid "_Quit"
4820#~ msgstr "_Спиране на програмата"
4821
4822#~ msgid "_Redo"
4823#~ msgstr "Повтаряне"
4824
4825#~ msgid "_Text for All Icons"
4826#~ msgstr "_Текст за всички икони"
4827
4828#~ msgid "_Undo"
4829#~ msgstr "_Отмяна"
4830
4831#~ msgid "Quit an existing instance of gedit"
4832#~ msgstr "Спиране на работещ gedit"
4833
4834#~ msgid "The file you are trying to open contains an invalid byte sequence."
4835#~ msgstr ""
4836#~ "Файлът, който искате да отворите, съдържа невалидна битова "
4837#~ "последователност."
4838
4839#~ msgid ""
4840#~ "gedit was not able to automatically determine the encoding of the file "
4841#~ "you want to open."
4842#~ msgstr ""
4843#~ "gedit не успя да определи автоматично кодовата таблица на отворения файл."
4844
4845#~ msgid "Update"
4846#~ msgstr "Подновяване"
4847
4848#~ msgid "gedit: Document Info plugin"
4849#~ msgstr "gedit: Модул „Информация за документа“"
4850
4851#~ msgid "Sa_ve Copy..."
4852#~ msgstr "Запазване на копие..."
4853
4854#~ msgid "Save a copy of the current document"
4855#~ msgstr "Запазване на копие на текущия документ"
4856
4857#~ msgid "Could not save a copy of the file to \"%s\""
4858#~ msgstr "Не може да се запази копие на файла в „%s“"
4859
4860#~ msgid "You are trying to overwrite the original file"
4861#~ msgstr "Опитвате се да презапишете оригиналния файл."
4862
4863#~ msgid "Save Copy..."
4864#~ msgstr "Запазване на копие..."
4865
4866#~ msgid "%s (copy)"
4867#~ msgstr "%s (копие)"
4868
4869#~ msgid "Save a Copy"
4870#~ msgstr "Запазване на копие"
4871
4872#~ msgid "Saves a copy of the current document to a local or remote location."
4873#~ msgstr "Запазва копие на текущия документ на локално или отдалечено място."
4874
4875#~ msgid "_Run Command..."
4876#~ msgstr "_Изпълняване на команда..."
4877
4878#~ msgid "Run a command"
4879#~ msgstr "Изпълняване на команда"
4880
4881#~ msgid "Stopped"
4882#~ msgstr "Спрян"
4883
4884#~ msgid "Run Command"
4885#~ msgstr "Изпълняване на команда"
4886
4887#~ msgid "_Run"
4888#~ msgstr "_Стартиране"
4889
4890#~ msgid "Done"
4891#~ msgstr "Готово"
4892
4893#~ msgid "Failed"
4894#~ msgstr "Неуспех"
4895
4896#~ msgid ""
4897#~ "The shell command entry is empty.\n"
4898#~ "\n"
4899#~ "Please, insert a valid shell command."
4900#~ msgstr ""
4901#~ "Въведената командата е празна. \n"
4902#~ "\n"
4903#~ "Въведете валидна команда."
4904
4905#~ msgid ""
4906#~ "Error parsing the shell command.\n"
4907#~ "\n"
4908#~ "Please, insert a valid shell command."
4909#~ msgstr ""
4910#~ "Грешка в синтаксиса на командата.\n"
4911#~ "\n"
4912#~ "Въведете валидна команда."
4913
4914#~ msgid "Executing command"
4915#~ msgstr "Изпълнение на команда"
4916
4917#~ msgid "An error occurred while running the selected command."
4918#~ msgstr "Грешка при изпълнението на избраната команда."
4919
4920#~ msgid ""
4921#~ "Executes an external program and, if required, displays its output in the "
4922#~ "output window."
4923#~ msgstr ""
4924#~ "Изпълнение на външна програма и евентуално прихващане на нейния изход в "
4925#~ "изходния прозорец."
4926
4927#~ msgid "Shell command"
4928#~ msgstr "Команда от шел"
4929
4930#~ msgid "Co_mmand:"
4931#~ msgstr "Ко_манда"
4932
4933#~ msgid "Select the working directory..."
4934#~ msgstr "Изберете работната директория..."
4935
4936#~ msgid "_Show results in Output Window"
4937#~ msgstr "_Показване на изходните резултати в прозорец"
4938
4939#~ msgid "_Working directory:"
4940#~ msgstr "_Работна директория:"
4941
4942#~ msgid "gedit: Shell Output plugin"
4943#~ msgstr "gedit: Модул „Изход на обвивка“"
4944
4945#~ msgid "The selected text does not contain misspelled words."
4946#~ msgstr "Избраният текст не съдържа сгрешени думи."
4947
4948#~ msgid "The document does not contain misspelled words."
4949#~ msgstr "Документът не съдържа сгрешени думи."
4950
4951#~ msgid "Tag list plugin"
4952#~ msgstr "Модул „Списък с етикети“"
4953
4954#~ msgid "Tag _List"
4955#~ msgstr "_Списък с тагове"
4956
4957#~ msgid "Show the tag list window"
4958#~ msgstr "Показване на списъка с тагове"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.