source: desktop/gedit.HEAD.bg.po @ 277

Last change on this file since 277 was 277, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME

File size: 148.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gedit for GNOME 2.
2# Copyright (C) 2002,2003 Evgeni Boevski.
3# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation
4# This file is distributed under the same license as the gedit package.
5# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2003.
6# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005,
7# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org> 2004. 2005
8# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
9#
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: gedit 2.10 branch gnome 2.10\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15"POT-Creation-Date: 2005-09-26 17:36+0200\n"
16"PO-Revision-Date: 2005-08-30 18:05+0300\n"
17"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
18"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
19"MIME-Version: 1.0\n"
20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23
24#: ../data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:1
25msgid "Gedit View"
26msgstr "Преглед с gedit"
27
28#: ../data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:2
29msgid "Gedit View."
30msgstr "Преглед с gedit."
31
32#: ../data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:3
33msgid "Gedit viewer factory"
34msgstr "Фабрика на компонента за преглед на Gedit"
35
36#: ../data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:4
37#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:214
38msgid "Source"
39msgstr "Източник"
40
41#: ../data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:5
42msgid "gedit application"
43msgstr "програмата gedit"
44
45#: ../data/GNOME_Gedit.server.in.in.h:6
46msgid "gedit automation factory"
47msgstr "фабрика за автоматизиране на gedit"
48
49#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
50msgid "Edit text files"
51msgstr "Редактиране на текстови файлове"
52
53#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit2.c:365
54msgid "Text Editor"
55msgstr "Текстов редактор"
56
57#: ../data/gedit.schemas.in.h:1
58msgid ""
59"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
60"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
61msgstr ""
62"Шрифт избран от потребителя, който ще бъде използван за текстовата област. "
63"Има ефект само при изключена опция „Използване на шрифта по подразбиране“."
64
65#: ../data/gedit.schemas.in.h:2
66msgid "Active plugins"
67msgstr "Активни модули"
68
69#: ../data/gedit.schemas.in.h:3
70msgid "Auto Detected Encodings"
71msgstr "Автоматично откривани кодови таблици"
72
73#: ../data/gedit.schemas.in.h:4
74msgid "Auto Save"
75msgstr "Автоматично запазване"
76
77#: ../data/gedit.schemas.in.h:5
78msgid "Auto Save Interval"
79msgstr "Интервал за автоматично запазване"
80
81#: ../data/gedit.schemas.in.h:6
82msgid "Auto indent"
83msgstr "Автоматичен отстъп"
84
85#: ../data/gedit.schemas.in.h:7
86msgid "Background Color"
87msgstr "Цвят на фона"
88
89#: ../data/gedit.schemas.in.h:8
90msgid ""
91"Background color for selected text in the editing area. This will only take "
92"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
93msgstr ""
94"Цвета на фона за избран текст в текстовата област. Има ефект само при "
95"изключена опция „Използване на стандартните цветове“."
96
97#: ../data/gedit.schemas.in.h:9
98msgid ""
99"Background color for unselected text in the editing area. This will only "
100"take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
101msgstr ""
102"Цвета на фона за неизбран текст в текстовата област. Има ефект само при "
103"изключена опция „Използване на стандартните цветове“."
104
105#: ../data/gedit.schemas.in.h:10
106msgid "Backup Copy Extension"
107msgstr "Разширение на резервните копия"
108
109#: ../data/gedit.schemas.in.h:11
110msgid "Body Font for Printing"
111msgstr "Шрифт на текста в тялото на документа при печат"
112
113#: ../data/gedit.schemas.in.h:12
114msgid "Create Backup Copies"
115msgstr "Създаване на резервни копия"
116
117#: ../data/gedit.schemas.in.h:13
118msgid "Display Line Numbers"
119msgstr "Показване на номера на редовете"
120
121#: ../data/gedit.schemas.in.h:14
122msgid "Display Right Margin"
123msgstr "Показване на дясната граница"
124
125#: ../data/gedit.schemas.in.h:15
126msgid "Editor Font"
127msgstr "Шрифт на редкатора"
128
129#: ../data/gedit.schemas.in.h:16
130msgid "Enable Syntax Highlighting"
131msgstr "Включване на отбелязването на синтаксиса"
132
133#: ../data/gedit.schemas.in.h:17
134msgid "Encodings shown in menu"
135msgstr "Кодови таблици показвани в менюто"
136
137#: ../data/gedit.schemas.in.h:18
138msgid ""
139"Extension or suffix to use for backup file names. This will only take effect "
140"if the \"Create Backup Copies\" option is turned on."
141msgstr ""
142"Файлово разширение, което да се използва при създаването на резервни копия. "
143"Има ефект само при включена опция „Създаване на резервни копия“."
144
145#: ../data/gedit.schemas.in.h:19
146msgid ""
147"Foreground color for selected text in the editing area. This will only take "
148"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
149msgstr ""
150"Цвета на избран текст в текстовата област. Има ефект само при изключена "
151"опция „Използване само на стандартните цветове“."
152
153#: ../data/gedit.schemas.in.h:20
154msgid ""
155"Foreground color for the unselected text in the editing area. This will only "
156"take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
157msgstr ""
158"Цвета на неизбран текст в текстовата област. Има ефект само при изключена "
159"опция „Използване само на стандартните цветове“."
160
161#: ../data/gedit.schemas.in.h:21
162msgid "Header Font for Printing"
163msgstr "Шрифт на колонтитула при печат"
164
165#: ../data/gedit.schemas.in.h:22
166msgid "Highlight Current Line"
167msgstr "Осветяване на текущия ред"
168
169#: ../data/gedit.schemas.in.h:23
170msgid "Highlight Matching Bracket"
171msgstr "Осветяване на съответстващите скоби"
172
173#: ../data/gedit.schemas.in.h:24
174msgid ""
175"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
176"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
177"lines."
178msgstr ""
179"Ако тази стойност е 0, при печат на документ няма да бъдат разпечатани "
180"номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
181
182#: ../data/gedit.schemas.in.h:25
183msgid "Insert spaces"
184msgstr "Вмъкване на интервали"
185
186#: ../data/gedit.schemas.in.h:26
187msgid "Line Number Font for Printing"
188msgstr "Шрифт на номера на ред при печат"
189
190#: ../data/gedit.schemas.in.h:27
191msgid "Line Wrapping Mode"
192msgstr "Режим с пренасяне"
193
194#: ../data/gedit.schemas.in.h:28
195msgid ""
196"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
197"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
198msgstr ""
199"Списък на активните модули. Съдържа „местоположението“ на активните модули. "
200"Погледнете файлът .gedit-plugin, за да намерите „местоположението“ на даден "
201"модул."
202
203#: ../data/gedit.schemas.in.h:29
204msgid ""
205"List of encodings shown in Character Coding menu in open/save file selector. "
206"Only recognized encodings are used."
207msgstr ""
208"Списък с кодови таблици, показани в меню Кодиране на символите в прозореца "
209"отваряне/запазване на файл. Използват се само познати кодови таблици."
210
211#: ../data/gedit.schemas.in.h:30
212msgid "Max Number of Undo Actions"
213msgstr "Максимален брой връщания назад"
214
215#: ../data/gedit.schemas.in.h:31
216msgid "Maximum Recent Files"
217msgstr "Максимален брой скоро използвани файлове"
218
219#: ../data/gedit.schemas.in.h:32
220msgid ""
221"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
222"\" for unlimited number of actions."
223msgstr ""
224"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
225"отново. Използвайте „-1“ за безброй действия."
226
227#: ../data/gedit.schemas.in.h:33
228msgid ""
229"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
230"\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
231msgstr ""
232"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
233"отново. Използвайте „-1“ за неограничен брой действия. Ненужно от 2.21.0 "
234"нататък"
235
236#. Translators: This is the Editor Font.
237#. This is a Pango font
238#: ../data/gedit.schemas.in.h:36
239msgid "Monospace 12"
240msgstr "Monospace 12"
241
242#. Translators: This is the Body font for printing.
243#. This is a Pango font.
244#: ../data/gedit.schemas.in.h:39
245msgid "Monospace 9"
246msgstr "Monospace 12"
247
248#. Translators: This is the Body font for printing.
249#. This is a gnome-print font name and is replaced by
250#. print_font_body_pango.
251#: ../data/gedit.schemas.in.h:43
252msgid "Monospace Regular 9"
253msgstr "Monospace Regular 9"
254
255#: ../data/gedit.schemas.in.h:44
256msgid ""
257"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
258"This will only take effect if the \"Auto Save\" option is turned on."
259msgstr ""
260"Брой минути след които gedit ще запише автоматично, променените файлове. Има "
261"ефект само при включена опция „Автоматично запазване“."
262
263#: ../data/gedit.schemas.in.h:45
264msgid "Print Header"
265msgstr "Горен колонтитул на страницата"
266
267#: ../data/gedit.schemas.in.h:46
268msgid "Print Line Numbers"
269msgstr "Печатане на номера на редове"
270
271#: ../data/gedit.schemas.in.h:47
272msgid "Print Syntax Highlighting"
273msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
274
275#: ../data/gedit.schemas.in.h:48
276msgid "Printing Line Wrapping Mode"
277msgstr "Режим с пренасяне при печат"
278
279#: ../data/gedit.schemas.in.h:49
280msgid "Right Margin Position"
281msgstr "Позиция на дясната граница"
282
283#. Translators: This is the Header font for printing.
284#. This is a Pango font.
285#: ../data/gedit.schemas.in.h:52
286msgid "Sans 11"
287msgstr "Sans 11"
288
289#. Translators: This is the Line Number font for printing.
290#. This is a Pango font.
291#: ../data/gedit.schemas.in.h:55
292msgid "Sans 8"
293msgstr "Sans 8"
294
295#. Translators: This is the Header font for printing.
296#. This is a gnome-print font name and replaced by
297#. print_font_header_pango.
298#: ../data/gedit.schemas.in.h:59
299msgid "Sans Regular 11"
300msgstr "Sans Regular 11"
301
302#. Translators: This is the Line Number font for printing.
303#. This is a gnome-print font name and replaced by
304#. print_font_numbers_pango.
305#: ../data/gedit.schemas.in.h:63
306msgid "Sans Regular 8"
307msgstr "Sans Regular 8"
308
309#: ../data/gedit.schemas.in.h:64
310msgid "Selected Text Color"
311msgstr "Цвят на избрания текст"
312
313#: ../data/gedit.schemas.in.h:65
314msgid "Selection Color"
315msgstr "Цвят на избраното"
316
317#: ../data/gedit.schemas.in.h:66
318msgid ""
319"Sorted list of encodings used by gedit for auto-detecting the encoding of a "
320"file. \"CURRENT\" is the current locale encoding. Only recognized encodings "
321"are used."
322msgstr ""
323"Подреден списък с кодови таблици, използвани от gedit за автоматично "
324"откриване на кодирането на файл. „ТЕКУЩО“ е текущото кодиране на локала. "
325"Използват се само познати кодови таблици."
326
327#: ../data/gedit.schemas.in.h:67
328msgid ""
329"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for no "
330"wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
331"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
332"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
333"here."
334msgstr ""
335"Указване как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте "
336"„GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос на границите "
337"на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте предвид, че "
338"стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са "
339"изписани точно, както ги виждате тук."
340
341#: ../data/gedit.schemas.in.h:68
342msgid ""
343"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"GTK_WRAP_NONE\" "
344"for no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
345"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
346"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
347"here."
348msgstr ""
349"Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редкатиране. "
350"Използвайте „GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос "
351"на границите на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте "
352"предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се "
353"уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
354
355#: ../data/gedit.schemas.in.h:69
356msgid ""
357"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
358msgstr ""
359"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
360
361#: ../data/gedit.schemas.in.h:70
362msgid ""
363"Specifies the font to use for a document's body when printing documents. "
364"This is a gnome-print font name and replaced by print_font_body_pango."
365msgstr ""
366"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат. "
367"Това е име на шрифт от gnome-print и е заменен от print_font_body_pango."
368
369#: ../data/gedit.schemas.in.h:71
370msgid ""
371"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
372"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
373msgstr ""
374"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
375"Има ефект само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от "
376"нула."
377
378#: ../data/gedit.schemas.in.h:72
379msgid ""
380"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
381"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero. This is a "
382"gnome-print font name and replaced by print_font_numbers_pango."
383msgstr ""
384"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
385"Има ефект само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от "
386"нула. Това е име на фонт от gnome-print и е заменен от "
387"print_font_numbers_pango."
388
389#: ../data/gedit.schemas.in.h:73
390msgid ""
391"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
392"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
393msgstr ""
394"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат.Има ефект "
395"само при включена опция „Печатане на горен колонтитул“."
396
397#: ../data/gedit.schemas.in.h:74
398msgid ""
399"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
400"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on. This is a "
401"gnome-print font name and replaced by print_font_header_pango."
402msgstr ""
403"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Има ефект "
404"само при включена опция „Печатане на горен колонтитул“. Това е име на фонт "
405"от gnome-print и е заменен от print_font_header_pango."
406
407#: ../data/gedit.schemas.in.h:75
408msgid ""
409"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
410"in the \"Recent Files\" submenu."
411msgstr ""
412"Указване на максималния брой последни файлове, който ще бъде показани в "
413"подменюто „Последни файлове“."
414
415#: ../data/gedit.schemas.in.h:76
416msgid ""
417"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
418"characters."
419msgstr "Указване броя интервали, който да се изобразят вместо знаците Tab."
420
421#: ../data/gedit.schemas.in.h:77
422msgid "Specifies the position of the right margin."
423msgstr "Определяне на позицията на дясната граница."
424
425#: ../data/gedit.schemas.in.h:78
426msgid "Status Bar is Visible"
427msgstr "Лентата на състоянието е видима"
428
429#: ../data/gedit.schemas.in.h:79
430msgid ""
431"Style for the toolbar buttons. Possible values are \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" "
432"to use the system's default style, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" to display icons "
433"only, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" to display both icons and text, and "
434"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" to display prioritized text beside icons. "
435"Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as "
436"mentioned here."
437msgstr ""
438"Вид на бутоните от лентата с инструменти. Възможни стойности са "
439"„GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM“ за използване на стила по подразбиране на системата, "
440"„GEDIT_TOOLBAR_ICONS“ за икони без текст, „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT“ за "
441"икони с текст и „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ“ за икони с приоритетен "
442"текст отстрани. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на "
443"буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
444
445#: ../data/gedit.schemas.in.h:80
446msgid "Tab Size"
447msgstr "Размер на таба"
448
449#: ../data/gedit.schemas.in.h:81
450msgid "Text Color"
451msgstr "Цвят на текста"
452
453#: ../data/gedit.schemas.in.h:82
454msgid "Toolbar Buttons Style"
455msgstr "Вид на бутоните от лентата с инструменти"
456
457#: ../data/gedit.schemas.in.h:83
458msgid "Toolbar is Visible"
459msgstr "Лентата с инструменти е видима"
460
461#: ../data/gedit.schemas.in.h:84
462msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
463msgstr "Брой отмени на команди (НЕНУЖНО В НОВИТЕ ВЕРСИИ)"
464
465#: ../data/gedit.schemas.in.h:85
466msgid "Use Default Colors"
467msgstr "Използване на цветове по подразбиране"
468
469#: ../data/gedit.schemas.in.h:86
470msgid "Use Default Font"
471msgstr "Използване на шрифта по подразбиране"
472
473#: ../data/gedit.schemas.in.h:87
474msgid ""
475"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
476"interval. You can set the time interval with the \"Auto Save Interval\" "
477"option."
478msgstr ""
479"Дали gedit да записва модифицираните файлове след определен интервал време. "
480"Можете да укажете интервала в опцията „Интервал за автоматичното запазване“."
481
482#: ../data/gedit.schemas.in.h:88
483msgid ""
484"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
485"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
486msgstr ""
487"Дали gedit да създава резервни копия на файловете, които записва. Можете да "
488"укажете разширението за копията в опцията „Разширение на резервните копия“."
489
490#: ../data/gedit.schemas.in.h:89
491msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
492msgstr "Дали gedit да изобразява номера на редове в областта за редактиране."
493
494#: ../data/gedit.schemas.in.h:90
495msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
496msgstr "Дали gedit да изобразява дясната граница в областта за редактиране."
497
498#: ../data/gedit.schemas.in.h:91
499msgid "Whether gedit should enable auto indentation."
500msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяна на абзаци"
501
502#: ../data/gedit.schemas.in.h:92
503msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
504msgstr "Дали gedit трябва да отбелязва с различен цвят синтаксиса."
505
506#: ../data/gedit.schemas.in.h:93
507msgid "Whether gedit should highlight matching bracket."
508msgstr "Дали gedit трябва да отбелязва отваряне и затваряне на скоби"
509
510#: ../data/gedit.schemas.in.h:94
511msgid "Whether gedit should highlight the current line."
512msgstr "Дали gedit да отбелязва текущия ред"
513
514#: ../data/gedit.schemas.in.h:95
515msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
516msgstr "Дали gedit да включва главница на документа при печат."
517
518#: ../data/gedit.schemas.in.h:96
519msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
520msgstr "Дали gedit да вмъква интервали вместо табулации."
521
522#: ../data/gedit.schemas.in.h:97
523msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
524msgstr ""
525"Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
526
527#: ../data/gedit.schemas.in.h:98
528msgid ""
529"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
530msgstr ""
531"Дали линията за статус в долната част на прозореца за редактиране да е "
532"видима."
533
534#: ../data/gedit.schemas.in.h:99
535msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
536msgstr "Дали лентата с инструменти да е видима в прозорците за редактиране."
537
538#: ../data/gedit.schemas.in.h:100
539msgid ""
540"Whether to use the system's default colors for the editing area. If this "
541"option is turned off, then the colors of the editing area will be those "
542"specified in the \"Background Color\", \"Text Color\", \"Selected Text Color"
543"\", and \"Selection Color\" options."
544msgstr ""
545"Дали да се използват цветовете по подразбиране в областта за редактиране. "
546"Ако тази опция е изключена, то цветовете на областта за редактиране ще бъдат "
547"тези указани в опциите „Фонов цвят“, „Цвят на текст“, „Цвят на избран "
548"текст“, и „Цвят на маркировката за избор“."
549
550#: ../data/gedit.schemas.in.h:101
551msgid ""
552"Whether to use the system's default font for editing text instead of a font "
553"specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the "
554"\"Editor Font\" option will be used instead of the system font."
555msgstr ""
556"Дали да се използва системния шрифт по подразбиране за текста или шрифт "
557"специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван шрифта "
558"указан в опцията „Шрифт на редактора“."
559
560#. Translators: This is the list of encodings shown by default in the Character Coding
561#. menu in open/save file selector. Only recognized encodings are displayed.
562#: ../data/gedit.schemas.in.h:104
563msgid "[ISO-8859-15]"
564msgstr "[ISO-8859-15]"
565
566#. Translators: This is the sorted list of encodings used by gedit
567#. for auto-detecting the encoding of a file. "CURRENT" is the current locale encoding.
568#. Only recognized encodings are used.
569#: ../data/gedit.schemas.in.h:108
570msgid "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15]"
571msgstr "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15]"
572
573#: ../gedit/bonobo-mdi.c:548 ../gedit/bonobo-mdi.c:2099
574#, c-format
575msgid "Activate %s"
576msgstr "Активиране на %s"
577
578#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:142
579msgid "Close _without Saving"
580msgstr "Без запазване"
581
582#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:152
583msgid "Question"
584msgstr "Въпрос"
585
586#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:367
587#, c-format
588msgid ""
589"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
590msgid_plural ""
591"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
592"lost."
593msgstr[0] ""
594"Ако не запазите файла, промените от последната %ld секунда ще бъдат загубени "
595"безвъзвратно."
596msgstr[1] ""
597"Ако не запазите файла, промените от последните %ld секунди ще бъдат загубени "
598"безвъзвратно."
599
600#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:376
601msgid ""
602"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
603msgstr ""
604"Ако не запазите файла, промените от последната минута ще бъдат загубени "
605"безвъзвратно."
606
607#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:382
608#, c-format
609msgid ""
610"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
611"permanently lost."
612msgid_plural ""
613"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
614"permanently lost."
615msgstr[0] ""
616"Ако не запазите файла, промените от последната минута и %ld секунда ще бъдат "
617"загубени безвъзвратно."
618msgstr[1] ""
619"Ако не запазите файла, промените от последната минута и %ld секунди ще бъдат "
620"загубени безвъзвратно."
621
622#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:392
623#, c-format
624msgid ""
625"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
626msgid_plural ""
627"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
628"lost."
629msgstr[0] ""
630"Ако не запазите файла, промените от последната %ld минута ще бъдат загубени "
631"безвъзвратно."
632msgstr[1] ""
633"Ако не запазите файла, промените от последните %ld минути ще бъдат загубени "
634"безвъзвратно."
635
636#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:407
637#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:428
638#, c-format
639msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
640msgid_plural ""
641"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
642msgstr[0] ""
643"Ако не запазите файла, промените от последния час ще бъдат загубени "
644"безвъзвратно."
645msgstr[1] ""
646"Ако не запазите файла, промените от последните %d часа ще бъдат загубени "
647"безвъзвратно."
648
649#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:413
650#, c-format
651msgid ""
652"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
653"permanently lost."
654msgid_plural ""
655"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
656"permanently lost."
657msgstr[0] ""
658"Ако не запазите файла, промените от последния час и %d минута ще бъдат "
659"загубени безвъзвратно."
660msgstr[1] ""
661"Ако не запазите файла, промените от последния час и %d минути ще бъдат "
662"загубени безвъзвратно."
663
664#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:472
665#, c-format
666msgid "Save the changes to document \"%s\" before closing?"
667msgstr ""
668"Искате ли да запазите промените по документа „%s“ преди да бъде затворен?"
669
670#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:645
671#, c-format
672msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
673msgid_plural ""
674"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
675msgstr[0] ""
676"Има %d документ с незапазени промени. Да бъде ли запазен преди затварянето?"
677msgstr[1] ""
678"Има %d документи с незапазени промени. Да бъдат ли запазени преди "
679"затварянето?"
680
681#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:662
682msgid "S_elect the documents you want to save:"
683msgstr "Избор докум_ентите, които искате да запазите:"
684
685#. Secondary label
686#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:679
687msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
688msgstr ""
689"Ако не запазите файла, всичките ви промени ще бъдат загубени безвъзвратно."
690
691#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-goto-line.c:184
692msgid "Go to Line"
693msgstr "Отиване на ред"
694
695#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-goto-line.c:197
696msgid "_Go to Line"
697msgstr "_Отиване на ред"
698
699#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:136
700#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:1140 ../gedit/gedit-commands.c:383
701#, c-format
702msgid "The text \"%s\" was not found."
703msgstr "Текстът „%s“ не е намерен."
704
705#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:269
706#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:4 ../gedit/gedit-ui.xml.h:46
707msgid "Replace"
708msgstr "Замяна"
709
710#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:282
711msgid "Replace _All"
712msgstr "Замяна на _всички"
713
714#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:285
715#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:114 ../plugins/savecopy/savecopy.c:369
716msgid "_Replace"
717msgstr "_Замяна"
718
719#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:402 ../gedit/gedit-ui.xml.h:17
720msgid "Find"
721msgstr "Търсене"
722
723#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-replace.c:1149
724#, c-format
725msgid "Found and replaced %d occurrence."
726msgid_plural "Found and replaced %d occurrences."
727msgstr[0] "Намерени и заместени %d съвпадение."
728msgstr[1] "Намерени и заместени %d съвпадения."
729
730#: ../gedit/dialogs/gedit-dialog-uri.c:91
731msgid "Open Location"
732msgstr "Отваряне на местоположение"
733
734#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:72
735#, c-format
736msgid "There was an error displaying help: %s"
737msgstr "Грешка при изобразяване на помощ: %s"
738
739#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:355
740#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:423
741msgid "_Description"
742msgstr "_Описание"
743
744#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:364
745#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:432
746msgid "_Encoding"
747msgstr "_Кодиране"
748
749#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade2.h:1
750msgid "A_vailable encodings:"
751msgstr "На_лични кодови таблици:"
752
753#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade2.h:2
754msgid "Character codings"
755msgstr "Кодиране на символите"
756
757#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade2.h:3
758msgid "E_ncodings shown in menu:"
759msgstr "_Кодови таблици показвани в меню:"
760
761#: ../gedit/dialogs/gedit-plugin-manager.c:55
762msgid "Plugin"
763msgstr "Модул"
764
765#: ../gedit/dialogs/gedit-plugin-manager.c:56
766msgid "Enabled"
767msgstr "Активен"
768
769#: ../gedit/dialogs/gedit-plugin-program-location-dialog.c:86
770#: ../gedit/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:2
771msgid "Set program location..."
772msgstr "Задаване местоположение на програмата..."
773
774#: ../gedit/dialogs/gedit-plugin-program-location-dialog.c:116
775#, c-format
776msgid ""
777"The %s plugin uses an external program, called <tt>%s</tt>, to perform its "
778"task.\n"
779"\n"
780"Please, specify the location of the <tt>%s</tt> program."
781msgstr ""
782"Този %s модул използва външна програма, <tt>%s</tt>, за изпълнение на "
783"задачата.\n"
784"\n"
785"Задайте местоположението на програма <tt>%s</tt>"
786
787#: ../gedit/dialogs/gedit-plugin-program-location-dialog.c:169
788msgid "The selected file is not executable."
789msgstr "Избраният файл не е изпълним."
790
791#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:649
792msgid "Push this button to select the font to be used by the editor"
793msgstr "Натиснете бутона, за да изберете какъв шрифт използва редактора"
794
795#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:651
796msgid "Push this button to configure text color"
797msgstr "Натиснете бутона, за да изберете цвят на текста"
798
799#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:653
800msgid "Push this button to configure background color"
801msgstr "Натиснете бутона за избор на цвят за фон"
802
803#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:655
804msgid ""
805"Push this button to configure the color in which the selected text should "
806"appear"
807msgstr ""
808"Натиснете бутона, за да изберете цвета, в който ще се оцветява маркирания "
809"текст"
810
811#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:658
812msgid ""
813"Push this button to configure the color in which the selected text should be "
814"marked"
815msgstr "Натиснете бутона за да изберете цвета на маркировката"
816
817#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1111
818msgid "Elements"
819msgstr "Елементи"
820
821#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:1
822#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:1
823#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:1 ../plugins/time/time.glade2.h:1
824msgid "    "
825msgstr "    "
826
827#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:2
828msgid "<b>Automatic Indentation</b>"
829msgstr "<b>Автоматичен отстъп</b>"
830
831#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:3
832msgid "<b>Bracket Matching</b>"
833msgstr "<b>Съответстващи скоби</b>"
834
835#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:4
836msgid "<b>Current Line</b>"
837msgstr "<b>Текущ ред</b>"
838
839#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:5
840msgid "<b>Elements</b>"
841msgstr "<b>Елементи</b>"
842
843#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:6
844msgid "<b>File Saving</b>"
845msgstr "<b>Запазване на файлове</b>"
846
847#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:7
848msgid "<b>Font</b>"
849msgstr "<b>Шрифт</b>"
850
851#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:8
852#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:2
853msgid "<b>Line Numbers</b>"
854msgstr "<b>Номера на редовете</b>"
855
856#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:9
857msgid "<b>Right Margin</b>"
858msgstr "<b>Дясна граница</b>"
859
860#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:10
861msgid "<b>Tab Stops</b>"
862msgstr "<b>Табулации</b>"
863
864#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:11
865#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:3
866msgid "<b>Text Wrapping</b>"
867msgstr "<b>Режим с пренасяне</b>"
868
869#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:12
870msgid "<span weight=\"bold\">Colors</span>"
871msgstr "<span weight=\"bold\">Цветове</span>"
872
873#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:13
874#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:23
875msgid "Bold"
876msgstr "Удебелено"
877
878#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:14
879msgid "Create a _backup copy of files before saving"
880msgstr "Създаване на _резервно копие на файловете преди запазване"
881
882#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:15
883msgid "Display right _margin"
884msgstr "Показване на _дясна граница"
885
886#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:16
887#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:4
888msgid "Do not _split words over two lines"
889msgstr "Без разделяне на думите на два реда"
890
891#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:17
892msgid "Editor"
893msgstr "Редактор"
894
895#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:18
896msgid "Editor _font: "
897msgstr "Шри_фт на редкатора: "
898
899#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:19
900#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:5
901msgid "Enable text _wrapping"
902msgstr "Разрешаване на режим с _пренасяне"
903
904#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:20
905msgid "Font & Colors"
906msgstr "Шрифт и цветове"
907
908#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:21
909msgid "Hi_ghlight current line"
910msgstr "Отбелязване на текущия ред"
911
912#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:22
913msgid "Highlight _mode:"
914msgstr "Режим на отбелязване:"
915
916#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:23
917msgid "Highlight matching _bracket"
918msgstr "Осветяване на съответства_щите скоби"
919
920#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:24
921msgid "Insert _spaces instead of tabs"
922msgstr "Вмъкване на _интервали вместо табулации"
923
924#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:25
925msgid "Italic"
926msgstr "Наклонено"
927
928#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:26
929msgid "Normal _text color:"
930msgstr "Нормален цвят на текста:"
931
932#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:27
933msgid "Pick a color"
934msgstr "Избор на цвят"
935
936#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:28
937msgid "Pick the background color"
938msgstr "Избор на цвят за фон"
939
940#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:29
941msgid "Pick the editor font"
942msgstr "Избор на шрифт за редактора"
943
944#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:30
945msgid "Pick the normal text color"
946msgstr "Избор на цвят за нормаления текст"
947
948#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:31
949msgid "Pick the selected text color"
950msgstr "Избор на цвят за маркирания текст"
951
952#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:32
953msgid "Pick the selection color"
954msgstr "Избор на цвят за селекциите"
955
956#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:33
957msgid "Plugins"
958msgstr "Модули"
959
960#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:34
961msgid "Preferences"
962msgstr "Предпочитани настройки"
963
964#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:35
965msgid "Se_lection color:"
966msgstr "Цвят на _селекциите:"
967
968#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:36
969msgid "Selecte_d text color:"
970msgstr "Цвят на _маркираният текст:"
971
972#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:37
973msgid "Strikethrough"
974msgstr "Зачеркнато"
975
976#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:38
977msgid "Syntax Highlighting"
978msgstr "Отбелязване на синтаксиса"
979
980#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:39
981msgid "U_se default theme colors"
982msgstr "Използване на цветови теми по _подразбиране"
983
984#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:40
985msgid "Underline"
986msgstr "Подчертаване"
987
988#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:41
989msgid "View"
990msgstr "Изглед"
991
992#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:42
993msgid "_Autosave files every"
994msgstr "_Автоматично запазване на файловете на всеки"
995
996#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:43
997msgid "_Background color:"
998msgstr "Фонов цвят:"
999
1000#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:44
1001msgid "_Background:"
1002msgstr "Фон:"
1003
1004#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:45
1005msgid "_Display line numbers"
1006msgstr "Показване на номера на редовете"
1007
1008#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:46
1009msgid "_Enable automatic indentation"
1010msgstr "Включване на автоматичния отстъп"
1011
1012#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:47
1013msgid "_Enable syntax highlighting"
1014msgstr "Включване на отбелязването на синтаксиса"
1015
1016#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:48
1017msgid "_Foreground:"
1018msgstr "Текст:"
1019
1020#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:49
1021msgid "_Reset to Default "
1022msgstr "Връщане на стандартни настройки "
1023
1024#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:50
1025msgid "_Right margin at column:"
1026msgstr "Дясна граница за колонка:"
1027
1028#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:51
1029msgid "_Tab width:"
1030msgstr "Ширина на табулацията:"
1031
1032#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:52
1033msgid "_Use default theme font"
1034msgstr "Използване на шрифта на темата по подразбиране"
1035
1036#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:53
1037msgid "_minutes"
1038msgstr "_минути"
1039
1040#: ../gedit/dialogs/goto-line.glade2.h:1
1041msgid "Goto Line"
1042msgstr "Отиване на ред"
1043
1044#: ../gedit/dialogs/goto-line.glade2.h:2
1045msgid "_Line number:"
1046msgstr "Номер на ред:"
1047
1048#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:6
1049msgid "Fonts"
1050msgstr "Шрифтове"
1051
1052#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:7
1053msgid "General"
1054msgstr "Главни"
1055
1056#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:8
1057msgid "He_aders and footers:"
1058msgstr "Горен и долен колонтитул:"
1059
1060#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:9
1061msgid "Page Setup"
1062msgstr "Настройки за страницата"
1063
1064#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:10
1065msgid "Print _line numbers"
1066msgstr "Печатане на номера на _редове"
1067
1068#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:11
1069msgid "Print s_yntax highlighting"
1070msgstr "Печатане на с_интактично оцветен текст"
1071
1072#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:12
1073msgid "_Body:"
1074msgstr "_Тяло:"
1075
1076#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:13
1077msgid "_Line numbers:"
1078msgstr "Номера на _редове:"
1079
1080#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:14
1081msgid "_Number every"
1082msgstr "_Номериране на всеки"
1083
1084#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:15
1085msgid "_Print page headers"
1086msgstr "_Печатане на колонтитулите"
1087
1088#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:16
1089msgid "_Restore Default Fonts"
1090msgstr "_Възстановяване на шрифтовете по подразбиране"
1091
1092#: ../gedit/dialogs/page-setup-dialog.glade2.h:17
1093msgid "lines"
1094msgstr "реда"
1095
1096#: ../gedit/dialogs/plugin-manager.glade2.h:1
1097msgid "C_onfigure Plugin"
1098msgstr "Настройки на модул"
1099
1100#: ../gedit/dialogs/plugin-manager.glade2.h:2
1101msgid "_About Plugin"
1102msgstr "Относно модула"
1103
1104#: ../gedit/dialogs/plugin-manager.glade2.h:3
1105msgid "button1"
1106msgstr "бутон1"
1107
1108#: ../gedit/dialogs/plugin-manager.glade2.h:4
1109msgid "dialog1"
1110msgstr "прозорец1"
1111
1112#: ../gedit/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:1
1113msgid "Browse for program location..."
1114msgstr "Посочване на местоположението на програмата..."
1115
1116#: ../gedit/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:3
1117msgid "_Location to search for:"
1118msgstr "Къде да се търси:"
1119
1120#: ../gedit/dialogs/program-location-dialog.glade2.h:4
1121msgid "label"
1122msgstr "етикет"
1123
1124#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:1 ../gedit/dialogs/uri.glade2.h:1
1125#: ../plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:1
1126#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:1 ../plugins/time/time.glade2.h:2
1127msgid "*"
1128msgstr "*"
1129
1130#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:2 ../gedit/gedit-ui.xml.h:19
1131msgid "Find Next"
1132msgstr "Намиране на следващ"
1133
1134#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:3
1135msgid "Match _entire word only"
1136msgstr "Ако съвпада само с _цяла дума"
1137
1138#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:5
1139msgid "Replace All"
1140msgstr "Замяна на всички"
1141
1142#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:6
1143msgid "Replace _with: "
1144msgstr "Замяна с:"
1145
1146#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:7
1147msgid "Search _backwards"
1148msgstr "Търсене на о_братно"
1149
1150#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:8
1151msgid "_Match case"
1152msgstr "Зачитане на малки/големи"
1153
1154#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:9
1155msgid "_Search for: "
1156msgstr "Търсене за:"
1157
1158#: ../gedit/dialogs/replace.glade2.h:10
1159msgid "_Wrap around"
1160msgstr "Режим с пре_насяне"
1161
1162#: ../gedit/dialogs/uri.glade2.h:2
1163msgid "Ch_aracter coding:"
1164msgstr "Кодиране на _символите:"
1165
1166#: ../gedit/dialogs/uri.glade2.h:3
1167msgid "Enter the _location (URI) of the file you would like to open:"
1168msgstr "Въведи местопо_ложението (URI) на файла:"
1169
1170#: ../gedit/dialogs/uri.glade2.h:4
1171msgid "Open from URI"
1172msgstr "Отваряне от URI"
1173
1174#: ../gedit/gedit-commands.c:551
1175msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
1176msgstr "gedit е малък и лек текстов редактор за Gnome"
1177
1178#. Translators: This is a special message that shouldn't be translated
1179#. literally. It is used in the about box to give credits to
1180#. the translators.
1181#. Thus, you should translate it to your name and email address.
1182#. You can also include other translators who have contributed to
1183#. this translation; in that case, please write them on separate
1184#. lines seperated by newlines (\n).
1185#: ../gedit/gedit-commands.c:560
1186msgid "translator-credits"
1187msgstr ""
1188"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
1189"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1190"Евгени Боевски <e_boevski@abv.bg>\n"
1191"\n"
1192"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1193"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1194"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1195
1196#: ../gedit/gedit-commands.c:579
1197msgid "gedit"
1198msgstr "gedit"
1199
1200#: ../gedit/gedit-document.c:384
1201#, c-format
1202msgid "%s %d"
1203msgstr "%s %d"
1204
1205#: ../gedit/gedit-document.c:384
1206msgid "Unsaved Document"
1207msgstr "Незапазени документи"
1208
1209#: ../gedit/gedit-document.c:934 ../gedit/gedit-document.c:1488
1210msgid "Invalid UTF-8 data"
1211msgstr "Грешни UTF-8 данни"
1212
1213#: ../gedit/gedit-document.c:1750
1214#, c-format
1215msgid "Could not read symbolic link information for %s"
1216msgstr "Неуспех при четене на информация от символична връзка за %s"
1217
1218#: ../gedit/gedit-document.c:1796
1219msgid "The file has too many symbolic links."
1220msgstr "Файлът има прекалено много символични връзки."
1221
1222#: ../gedit/gedit-document.c:1880
1223#, c-format
1224msgid "gedit cannot handle %s: locations in write mode."
1225msgstr "gedit не може да използва %s: местоположения в режим запис."
1226
1227#: ../gedit/gedit-document.c:1887
1228msgid "gedit cannot handle this kind of location in write mode."
1229msgstr "gedit не може да използва такива местоположения в режим запис."
1230
1231#: ../gedit/gedit-document.c:1900
1232msgid "Invalid filename."
1233msgstr "Невалидно име на файл."
1234
1235#: ../gedit/gedit-document.c:2051
1236msgid ""
1237"There is not enough disk space to save the file.\n"
1238"Please free some disk space and try again."
1239msgstr ""
1240"На диска няма достатъчно място за запис на файла.\n"
1241"Освободете място и опитайте пак."
1242
1243#: ../gedit/gedit-document.c:2056
1244msgid ""
1245"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
1246"sizes.  Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does "
1247"not have this limitation."
1248msgstr ""
1249"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на файловете. "
1250"Пробвайте да запазите по-малък файл или използвайте диск без ограничения."
1251
1252#: ../gedit/gedit-document.c:2100
1253msgid "Could not create a backup file."
1254msgstr "Неуспех при създаването на резервно копие на файла."
1255
1256#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:204
1257msgid "Auto Detected"
1258msgstr "Автоматично открита"
1259
1260#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:224
1261#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:246
1262#, c-format
1263msgid "Current Locale (%s)"
1264msgstr "Текущ локал (%s)"
1265
1266#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:307
1267msgid "Add or _Remove..."
1268msgstr "Добавяне или п_ремахване..."
1269
1270#: ../gedit/gedit-encodings.c:136 ../gedit/gedit-encodings.c:181
1271#: ../gedit/gedit-encodings.c:183 ../gedit/gedit-encodings.c:185
1272#: ../gedit/gedit-encodings.c:187
1273msgid "Unicode"
1274msgstr "Уникод"
1275
1276#: ../gedit/gedit-encodings.c:150 ../gedit/gedit-encodings.c:176
1277#: ../gedit/gedit-encodings.c:222 ../gedit/gedit-encodings.c:265
1278msgid "Western"
1279msgstr "Западен"
1280
1281#: ../gedit/gedit-encodings.c:152 ../gedit/gedit-encodings.c:224
1282#: ../gedit/gedit-encodings.c:261
1283msgid "Central European"
1284msgstr "Централно европейски"
1285
1286#: ../gedit/gedit-encodings.c:154
1287msgid "South European"
1288msgstr "Южно европейски"
1289
1290#: ../gedit/gedit-encodings.c:156 ../gedit/gedit-encodings.c:172
1291#: ../gedit/gedit-encodings.c:275
1292msgid "Baltic"
1293msgstr "Балтийски"
1294
1295#: ../gedit/gedit-encodings.c:158 ../gedit/gedit-encodings.c:226
1296#: ../gedit/gedit-encodings.c:239 ../gedit/gedit-encodings.c:243
1297#: ../gedit/gedit-encodings.c:245 ../gedit/gedit-encodings.c:263
1298msgid "Cyrillic"
1299msgstr "Кирилица"
1300
1301#: ../gedit/gedit-encodings.c:160 ../gedit/gedit-encodings.c:232
1302#: ../gedit/gedit-encodings.c:273
1303msgid "Arabic"
1304msgstr "Арабски"
1305
1306#: ../gedit/gedit-encodings.c:162 ../gedit/gedit-encodings.c:267
1307#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:93
1308msgid "Greek"
1309msgstr "Гръцки"
1310
1311#: ../gedit/gedit-encodings.c:164
1312msgid "Hebrew Visual"
1313msgstr "Иврит видим"
1314
1315#: ../gedit/gedit-encodings.c:166 ../gedit/gedit-encodings.c:230
1316#: ../gedit/gedit-encodings.c:271 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:109
1317msgid "Hebrew"
1318msgstr "Иврит"
1319
1320#: ../gedit/gedit-encodings.c:168 ../gedit/gedit-encodings.c:228
1321#: ../gedit/gedit-encodings.c:269 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:150
1322msgid "Turkish"
1323msgstr "Турски"
1324
1325#: ../gedit/gedit-encodings.c:170
1326msgid "Nordic"
1327msgstr "Скандинавски"
1328
1329#: ../gedit/gedit-encodings.c:174
1330msgid "Celtic"
1331msgstr "Келтски"
1332
1333#: ../gedit/gedit-encodings.c:178 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:138
1334msgid "Romanian"
1335msgstr "Румънски"
1336
1337#: ../gedit/gedit-encodings.c:190
1338msgid "Armenian"
1339msgstr "Американски"
1340
1341#: ../gedit/gedit-encodings.c:192 ../gedit/gedit-encodings.c:194
1342#: ../gedit/gedit-encodings.c:208
1343msgid "Chinese Traditional"
1344msgstr "Китайски традиционен"
1345
1346#: ../gedit/gedit-encodings.c:196
1347msgid "Cyrillic/Russian"
1348msgstr "Кирилица/Руска"
1349
1350#: ../gedit/gedit-encodings.c:199 ../gedit/gedit-encodings.c:201
1351#: ../gedit/gedit-encodings.c:203 ../gedit/gedit-encodings.c:235
1352#: ../gedit/gedit-encodings.c:250
1353msgid "Japanese"
1354msgstr "Японски"
1355
1356#: ../gedit/gedit-encodings.c:206 ../gedit/gedit-encodings.c:237
1357#: ../gedit/gedit-encodings.c:241 ../gedit/gedit-encodings.c:256
1358msgid "Korean"
1359msgstr "Корейски"
1360
1361#: ../gedit/gedit-encodings.c:211 ../gedit/gedit-encodings.c:213
1362#: ../gedit/gedit-encodings.c:215 ../gedit/gedit-encodings.c:219
1363msgid "Chinese Simplified"
1364msgstr "Китайски опростен"
1365
1366#: ../gedit/gedit-encodings.c:217
1367msgid "Georgian"
1368msgstr "Грузински"
1369
1370#: ../gedit/gedit-encodings.c:247
1371msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1372msgstr "Кирилица/Украинска"
1373
1374#: ../gedit/gedit-encodings.c:252 ../gedit/gedit-encodings.c:258
1375#: ../gedit/gedit-encodings.c:277 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:153
1376msgid "Vietnamese"
1377msgstr "Виетнамски"
1378
1379#: ../gedit/gedit-encodings.c:254
1380msgid "Thai"
1381msgstr "Тайвански"
1382
1383#: ../gedit/gedit-encodings.c:441
1384msgid "Unknown"
1385msgstr "Неизвестен"
1386
1387#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:132 ../plugins/savecopy/savecopy.c:356
1388#, c-format
1389msgid "A file named \"%s\" already exists.\n"
1390msgstr "Файл с името „%s“ вече съществува.\n"
1391
1392#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:133 ../plugins/savecopy/savecopy.c:360
1393msgid "Do you want to replace it with the one you are saving?"
1394msgstr "Желаете ли да го замените с този, който записвате в момента?"
1395
1396#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:142
1397#, c-format
1398msgid "The file \"%s\" is read-only.\n"
1399msgstr "Файлът „%s“ е само за четене.\n"
1400
1401#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:143
1402msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
1403msgstr "Желаете ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
1404
1405#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:338 ../plugins/savecopy/savecopy.c:584
1406msgid "All Files"
1407msgstr "Всички файлове"
1408
1409#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:346 ../plugins/savecopy/savecopy.c:592
1410msgid "All Text Files"
1411msgstr "Всички текстови файлове"
1412
1413#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:364 ../plugins/savecopy/savecopy.c:603
1414msgid "_Character Coding:"
1415msgstr "Кодиране на си_мволите:"
1416
1417#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:498
1418msgid "Select a file to open"
1419msgstr "Избор на файл за отваряне"
1420
1421#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:523
1422msgid "Select files to open"
1423msgstr "Избор на файлове за отваряне"
1424
1425#: ../gedit/gedit-file-selector-util.c:559
1426msgid "Select a filename to save"
1427msgstr "Избор на име на файл за запис"
1428
1429#: ../gedit/gedit-file.c:194
1430msgid "Open File..."
1431msgstr "Отваряне на файл..."
1432
1433#: ../gedit/gedit-file.c:250 ../gedit/gedit-file.c:390
1434#, c-format
1435msgid "Saving document \"%s\"..."
1436msgstr "Запазва се документа „%s“..."
1437
1438#: ../gedit/gedit-file.c:279 ../gedit/gedit-file.c:408
1439#, c-format
1440msgid "The document \"%s\" has not been saved."
1441msgstr "Документът „%s“ не беше запазен."
1442
1443#: ../gedit/gedit-file.c:287 ../gedit/gedit-file.c:421
1444#, c-format
1445msgid "The document \"%s\" has been saved."
1446msgstr "Документът „%s“ беше запазен."
1447
1448#: ../gedit/gedit-file.c:372
1449msgid "Save as..."
1450msgstr "Запазване като..."
1451
1452#: ../gedit/gedit-file.c:526
1453#, c-format
1454msgid "Revert unsaved changes to document \"%s\"?"
1455msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документ „%s“?"
1456
1457#: ../gedit/gedit-file.c:535
1458#, c-format
1459msgid ""
1460"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
1461msgid_plural ""
1462"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
1463"lost."
1464msgstr[0] ""
1465"Промените направени по документа в последната %ld секунда ще бъдат загубени "
1466"безвъзвратно."
1467msgstr[1] ""
1468"Промените направени по документа в последните %ld секунди ще бъдат загубени "
1469"безвъзвратно."
1470
1471#: ../gedit/gedit-file.c:544
1472msgid ""
1473"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
1474msgstr ""
1475"Промените направени по документа в последната минута ще бъдат загубени "
1476"безвъзвратно."
1477
1478#: ../gedit/gedit-file.c:550
1479#, c-format
1480msgid ""
1481"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
1482"permanently lost."
1483msgid_plural ""
1484"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
1485"permanently lost."
1486msgstr[0] ""
1487"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунда ще бъдат "
1488"загубени безвъзвратно."
1489msgstr[1] ""
1490"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунди ще бъдат "
1491"загубени безвъзвратно."
1492
1493#: ../gedit/gedit-file.c:560
1494#, c-format
1495msgid ""
1496"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
1497msgid_plural ""
1498"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
1499"lost."
1500msgstr[0] ""
1501"Промените направени по документа в последната %ld минута ще бъдат загубени "
1502"безвъзвратно."
1503msgstr[1] ""
1504"Промените направени по документа в последните %ld минути ще бъдат загубени "
1505"безвъзвратно."
1506
1507#: ../gedit/gedit-file.c:575 ../gedit/gedit-file.c:596
1508#, c-format
1509msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
1510msgid_plural ""
1511"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
1512msgstr[0] ""
1513"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1514"безвъзвратно."
1515msgstr[1] ""
1516"Промените направени по документа в последнитя %d часа ще бъдат загубени "
1517"безвъзвратно."
1518
1519#: ../gedit/gedit-file.c:581
1520#, c-format
1521msgid ""
1522"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
1523"permanently lost."
1524msgid_plural ""
1525"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
1526"permanently lost."
1527msgstr[0] ""
1528"Промените направени по документа в последния час и %d минута ще бъдат "
1529"загубени безвъзвратно."
1530msgstr[1] ""
1531"Промените направени по документа в последния час и %d минути ще бъдат "
1532"загубени безвъзвратно."
1533
1534#: ../gedit/gedit-file.c:617 ../gedit/gedit-ui.xml.h:94
1535msgid "_Revert"
1536msgstr "_Възстановяване"
1537
1538#: ../gedit/gedit-file.c:662
1539#, c-format
1540msgid "Error reverting the document \"%s\"."
1541msgstr "Грешка при възстановяването на документа „%s“."
1542
1543#: ../gedit/gedit-file.c:670
1544#, c-format
1545msgid "The document \"%s\" has not been reverted."
1546msgstr "Документът „%s“ не беше възстановен."
1547
1548#: ../gedit/gedit-file.c:674
1549#, c-format
1550msgid "The document \"%s\" has been reverted."
1551msgstr "Документът „%s“ беше възстановен."
1552
1553#: ../gedit/gedit-file.c:702
1554#, c-format
1555msgid "Reverting the document \"%s\"..."
1556msgstr "Възстановяване на документа „%s“..."
1557
1558#: ../gedit/gedit-file.c:825
1559msgid "Could not read data from stdin."
1560msgstr "Неуспех при четене на данни от stdin."
1561
1562#: ../gedit/gedit-file.c:912
1563msgid "Reverting file:"
1564msgstr "Възстановяване на файл:"
1565
1566#: ../gedit/gedit-file.c:912
1567msgid "Loading file:"
1568msgstr "Зареждане на файл:"
1569
1570#: ../gedit/gedit-file.c:1092 ../gedit/gedit-file.c:1333
1571#, c-format
1572msgid "Error loading file \"%s\""
1573msgstr "Грешка при зареждане на файл „%s“"
1574
1575#: ../gedit/gedit-file.c:1113
1576#, c-format
1577msgid "Loaded file \"%s\""
1578msgstr "Зареден е файлът „%s“"
1579
1580#: ../gedit/gedit-file.c:1225
1581#, c-format
1582msgid "Loaded %d file"
1583msgid_plural "Loaded %d files"
1584msgstr[0] "Зареден е %d файл"
1585msgstr[1] "Заредени са %d файла"
1586
1587#: ../gedit/gedit-file.c:1286
1588#, c-format
1589msgid "Created file \"%s\""
1590msgstr "Създаден е файлът „%s“"
1591
1592#: ../gedit/gedit-file.c:1304
1593#, c-format
1594msgid "Loading file \"%s\"..."
1595msgstr "Зарежда се файлът „%s“..."
1596
1597#: ../gedit/gedit-file.c:1469
1598#, c-format
1599msgid "Loading %d file..."
1600msgid_plural "Loading %d files..."
1601msgstr[0] "Зарежда се %d файл..."
1602msgstr[1] "Зареждат се %d файла ..."
1603
1604#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:84
1605#, c-format
1606msgid "Could not find the file \"%s\""
1607msgstr "Не може да бъде открит файла „%s“"
1608
1609#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:86 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:130
1610#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:150
1611msgid "Please, check that you typed the location correctly and try again."
1612msgstr "Проверете дали сте написали местоположението правилно и пробвайте пак."
1613
1614#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:91 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:99
1615#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:116 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:122
1616#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:135 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:141
1617#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:155 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:171
1618#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:215 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:223
1619#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:231 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:239
1620#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:246 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:252
1621#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:292 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:313
1622#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:341
1623#, c-format
1624msgid "Could not open the file \"%s\""
1625msgstr "Грешка при отваряне на файл „%s“"
1626
1627#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:93 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:406
1628msgid "The file contains corrupted data."
1629msgstr "Файлът съдържа повредени данни."
1630
1631#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:104 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:417
1632#, c-format
1633msgid "gedit cannot handle %s: locations."
1634msgstr "gedit не може да използва %s: местоположения"
1635
1636#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:109 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:422
1637msgid "gedit cannot handle this location."
1638msgstr "gedit не може да използва това местоположение"
1639
1640#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:118 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:431
1641msgid "The file contains data in an invalid format."
1642msgstr "Файлът съдържа данни с грешен формат."
1643
1644#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:124 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:437
1645msgid "The file is too big."
1646msgstr "Файлът е прекалено голям."
1647
1648#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:128
1649#, c-format
1650msgid "\"%s\" is not a valid location"
1651msgstr "„%s“ не е валидно местонахождение."
1652
1653#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:137 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:443
1654msgid "Access was denied."
1655msgstr "Достъпът беше отказан."
1656
1657#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:143
1658msgid ""
1659"there are too many open files. Please, close some open files and try again."
1660msgstr ""
1661"Има прекалено много отворени файлове. Затворете няколко файла и опитайте "
1662"отново."
1663
1664#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:148 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:661
1665#, c-format
1666msgid "\"%s\" is a directory"
1667msgstr "„%s“ е папка"
1668
1669#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:157
1670msgid ""
1671"Not enough available memory to open the file. Please, close some running "
1672"applications and try again."
1673msgstr ""
1674"Няма достатъчно памет за отворяне на файла. Затворете ненужни програми и "
1675"пробвайте пак."
1676
1677#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:185 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:483
1678#, c-format
1679msgid ""
1680"Host \"%s\" could not be found. Please, check that your proxy settings are "
1681"correct and try again."
1682msgstr "Не е намерен хоста „%s“ Проверете прокси настройките и пробвайте пак."
1683
1684#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:196 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:207
1685#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:217
1686msgid ""
1687"Host name was invalid. Please, check that you typed the location correctly "
1688"and try again."
1689msgstr ""
1690"Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте наисали правилното "
1691"местоположение и опитайте отново."
1692
1693#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:225
1694msgid ""
1695"Host name was empty. Please, check that your proxy settings are correct and "
1696"try again."
1697msgstr ""
1698"Не е посочено име на хост. Проверете прокси настройките и пробвайте пак."
1699
1700#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:233
1701msgid ""
1702"Attempt to log in failed. Please, check that you typed the location "
1703"correctly and try again."
1704msgstr ""
1705"Опита за влизане пропадна. Уверете се, че сте написали местоположението "
1706"правилно и опитайте отново."
1707
1708#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:241
1709msgid ""
1710"The file contains invalid data. Probably, you are trying to open a binary "
1711"file."
1712msgstr ""
1713"Файлът съдържа невалидни данни. Вероятно се опитвате да отворите двоичен "
1714"файл."
1715
1716#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:248
1717msgid "The file you are trying to open is not a regular file."
1718msgstr "Файлът, който се опитвате да отворите не е нормален файл."
1719
1720#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:294
1721msgid ""
1722"gedit was not able to automatically detect the character coding. Please, "
1723"check that you are not trying to open a binary file and try again selecting "
1724"a character coding in the 'Open File...' (or 'Open Location') dialog."
1725msgstr ""
1726"gedit не може автоматично да определи кодирането на символите. Уверете се, "
1727"че не отваряте двоичен файл и опитайте отново да изберете кодиране на "
1728"сиволите в прозореца за избор на файл (местоположение)."
1729
1730#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:302 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:328
1731#, c-format
1732msgid "Could not open the file \"%s\" using the %s character coding"
1733msgstr "Не може да се отвори файлът „%s“, използвайки се %s кодова таблица."
1734
1735#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:305 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:331
1736msgid ""
1737"Please, check that you are not trying to open a binary file and that you "
1738"selected the right character coding in the 'Open File... ' (or 'Open "
1739"Location') dialog and try again."
1740msgstr ""
1741"Проверете дали не отваряте двоичен файл и дали сте избрали точната кодова "
1742"таблица в прозореца за избор на файл (местоположение)."
1743
1744#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:315
1745msgid ""
1746"The file contains data in an invalid format. Probably, you are trying to "
1747"open a binary file."
1748msgstr ""
1749"Файлът съдържа данни в невалиден формат. Вероятно се опитвате да отворите "
1750"двоичен файл."
1751
1752#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:397 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:404
1753#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:410 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:429
1754#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:435 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:441
1755#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:447 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:454
1756#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:469 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:497
1757#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:505 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:511
1758#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:518 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:557
1759#, c-format
1760msgid "Could not revert the file \"%s\""
1761msgstr "Не може да се възстановяви файла „%s“."
1762
1763#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:399
1764msgid "gedit cannot find it. Perhaps, it has recently been deleted."
1765msgstr "gedit не го намира. Вероятно е бил изтрит наскоро."
1766
1767#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:449
1768msgid ""
1769"There are too many open files. Please, close some open files and try again."
1770msgstr ""
1771"Има прекалено много отворени файлове. Затворете няколко файла и опитайте "
1772"отново."
1773
1774#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:456
1775msgid ""
1776"Not enough available memory. Please, close some running applications and try "
1777"again."
1778msgstr "Няма достатъчно памет. Затворете ненужни програми и пробвайте пак."
1779
1780#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:499
1781msgid ""
1782"The host name was empty. Please, check that your proxy settings are correct "
1783"and try again."
1784msgstr ""
1785"Името на хоста е непопълнено. Проверете прокси настройките и пробвайте пак."
1786
1787#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:507
1788msgid "Attempt to log in failed."
1789msgstr "Опита за влизане пропадна."
1790
1791#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:513
1792msgid ""
1793"The file contains invalid UTF-8 data. Probably, you are trying to revert a "
1794"binary file."
1795msgstr ""
1796"Файлът съдържа невалидни UTF-8 данни. Вероятно се опитвайте да възстановите "
1797"двоичен файл."
1798
1799#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:520
1800msgid "It is not possible to revert an Untitled document."
1801msgstr "Невъзможно възстановяването на неозаглавен документ."
1802
1803#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:607
1804#, c-format
1805msgid "Could not save the file \"%s\""
1806msgstr "Не може да се запише файла „%s“."
1807
1808#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:656
1809#, c-format
1810msgid "The file \"%s\" already exists"
1811msgstr "Файлът „%s“ вече съществува."
1812
1813#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:662
1814msgid "Please, check that you typed the location correctly."
1815msgstr "Проверете дали сте въвели коректното местоположение."
1816
1817#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:668 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:674
1818#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:680 ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:687
1819#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:694
1820#, c-format
1821msgid "Could not create the file \"%s\""
1822msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден."
1823
1824#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:670
1825msgid "Make sure you have the appropriate write permissions."
1826msgstr "Уверете се, че имате нужните права за запис."
1827
1828#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:676
1829msgid "The file name is too long."
1830msgstr "Файловото име е прекалено дълго."
1831
1832#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:682
1833msgid ""
1834"A directory component in the file name does not exist or is a dangling "
1835"symbolic link."
1836msgstr ""
1837"Част от името на файла е директория, която не съществува или е висяща връзка."
1838
1839#: ../gedit/gedit-io-error-dialogs.c:689
1840msgid ""
1841"There is not enough disk space to create the file. Please free some disk "
1842"space and try again."
1843msgstr ""
1844"Няма достатъчно място за запис на файла. Освободете място и опитайте пак."
1845
1846#. Read only
1847#: ../gedit/gedit-mdi-child.c:249
1848msgid "RO"
1849msgstr "Четене"
1850
1851#. Add the detach tab button
1852#: ../gedit/gedit-mdi-child.c:650 ../gedit/gedit-ui.xml.h:85
1853msgid "_Move to New Window"
1854msgstr "Пре_местване в нов прозорец"
1855
1856#: ../gedit/gedit-mdi-child.c:803
1857msgid "Unicode (UTF-8)"
1858msgstr "Уникод (UTF-8)"
1859
1860#: ../gedit/gedit-mdi-child.c:813
1861msgid "Name:"
1862msgstr "Име:"
1863
1864#: ../gedit/gedit-mdi-child.c:814
1865msgid "MIME Type:"
1866msgstr "MIME тип:"
1867
1868#: ../gedit/gedit-mdi-child.c:815
1869msgid "Encoding:"
1870msgstr "Кодова таблица:"
1871
1872#. Translators: %s is a URI
1873#: ../gedit/gedit-mdi.c:260 ../gedit/gedit-mdi.c:463
1874#, c-format
1875msgid "Open '%s'"
1876msgstr "Отваряне на „%s“"
1877
1878#: ../gedit/gedit-mdi.c:538
1879msgid "Open a recently used file"
1880msgstr "Отваряне на скоро използван файл"
1881
1882#: ../gedit/gedit-mdi.c:1477 ../gedit/gedit-mdi.c:1479
1883msgid "Read Only"
1884msgstr "(само за четене)"
1885
1886#: ../gedit/gedit-mdi.c:2103
1887msgid "Normal"
1888msgstr "Нормален"
1889
1890#: ../gedit/gedit-mdi.c:2104
1891msgid "Use Normal highlight mode"
1892msgstr "Използване на нормален режим на осветяване"
1893
1894#: ../gedit/gedit-mdi.c:2180
1895#, c-format
1896msgid "Use %s highlight mode"
1897msgstr "Използване на %s режим на осветяване"
1898
1899#: ../gedit/gedit-output-window.c:378
1900msgid "Close the output window"
1901msgstr "Затваряне на изходния прозорец"
1902
1903#: ../gedit/gedit-output-window.c:416
1904msgid "Copy selected lines"
1905msgstr "Копиране на избраните редове"
1906
1907#: ../gedit/gedit-output-window.c:436
1908msgid "Clear the output window"
1909msgstr "Изчистване на изходния прозорец"
1910
1911#: ../gedit/gedit-output-window.c:476
1912msgid "Output Lines"
1913msgstr "Извеждане на редове"
1914
1915#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:175
1916msgid "Cannot initialize preferences manager."
1917msgstr "Управлението на настройки не може да бъде инициализирано"
1918
1919#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:1326
1920#, c-format
1921msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
1922msgstr "Очаквано „%s“, получено „%s“ за ключ %s"
1923
1924#: ../gedit/gedit-print.c:219 ../gedit/gedit-ui.xml.h:37
1925msgid "Print"
1926msgstr "Печат"
1927
1928#: ../gedit/gedit-print.c:228 ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:7
1929msgid "Lines"
1930msgstr "Редове"
1931
1932#: ../gedit/gedit-print.c:330
1933msgid "Preparing pages..."
1934msgstr "Подготвяне на страниците..."
1935
1936#: ../gedit/gedit-print.c:357
1937#, c-format
1938msgid "Rendering page %d of %d..."
1939msgstr "Изчисляване на страница %d от %d..."
1940
1941#: ../gedit/gedit-print.c:359
1942#, c-format
1943msgid "Printing page %d of %d..."
1944msgstr "Печат на страница %d от %d..."
1945
1946#: ../gedit/gedit-print.c:381 ../gedit/gedit-ui.xml.h:40
1947msgid "Print preview"
1948msgstr "Преглед на документ"
1949
1950#: ../gedit/gedit-print.c:551
1951#, c-format
1952msgid "File: %s"
1953msgstr "Файл: %s"
1954
1955#: ../gedit/gedit-print.c:557
1956msgid "Page %N of %Q"
1957msgstr "Страница %N от %Q"
1958
1959#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:1
1960msgid "About this application"
1961msgstr "Относно приложението"
1962
1963#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:2
1964msgid "Change the visibility of the output window in the current window"
1965msgstr "Промяна изгледа на изходния прозорец в текущия прозорец"
1966
1967#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:3
1968msgid "Change the visibility of the statusbar in the current window"
1969msgstr "Промяна изгледа на лентата на състоянието на текущия прозорец"
1970
1971#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:4
1972msgid "Change the visibility of the toolbar in the current window"
1973msgstr "Промяна изгледа на лентата с инструменти на текущия прозорец"
1974
1975#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:5
1976msgid "Close"
1977msgstr "Затваряне"
1978
1979#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:6
1980msgid "Close all open files"
1981msgstr "Затваряне на всички отворени файлове"
1982
1983#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:7
1984msgid "Close the current file"
1985msgstr "Затваряне на текущия файл"
1986
1987#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:8
1988msgid "Configure the application"
1989msgstr "Настройки на приложението"
1990
1991#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:9
1992msgid "Copy"
1993msgstr "Копиране"
1994
1995#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:10
1996msgid "Copy the selection"
1997msgstr "Копиране на избраната част"
1998
1999#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:11
2000msgid "Create a new document"
2001msgstr "Създаване на нов документ"
2002
2003#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:12
2004msgid "Cu_t"
2005msgstr "_Изрязване"
2006
2007#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:13
2008msgid "Cut"
2009msgstr "Изрязване"
2010
2011#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:14
2012msgid "Cut the selection"
2013msgstr "Изрязване на избраната част"
2014
2015#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:15
2016msgid "Delete"
2017msgstr "Изтриване"
2018
2019#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:16
2020msgid "Delete the selected text"
2021msgstr "Изтриване на избрания текст"
2022
2023#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:18
2024msgid "Find Ne_xt"
2025msgstr "Намиране на _следващ"
2026
2027#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:20
2028msgid "Find Pre_vious"
2029msgstr "Намиране на п_редишен"
2030
2031#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:21
2032msgid "Find Previous"
2033msgstr "Намиране на предишен"
2034
2035#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:22
2036msgid "Go to _Line..."
2037msgstr "Отиване на _ред..."
2038
2039#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:23
2040msgid "Go to a specific line"
2041msgstr "Отиване на конкретен ред"
2042
2043#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:24
2044msgid "Main toolbar"
2045msgstr "Главна лента с инструменти"
2046
2047#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:25
2048msgid "Move the current document to a new window"
2049msgstr "Премества текущия документ в нов прозорец"
2050
2051#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:26
2052msgid "New"
2053msgstr "Нов"
2054
2055#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:27
2056msgid "Open"
2057msgstr "Отваряне"
2058
2059#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:28
2060msgid "Open Location..."
2061msgstr "Отваряне на местоположение..."
2062
2063#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:29
2064msgid "Open _Location..."
2065msgstr "Отваряне на _местоположение..."
2066
2067#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:30
2068msgid "Open a file"
2069msgstr "Отваряне на файл"
2070
2071#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:31
2072msgid "Open a file from a specified location"
2073msgstr "Отваряне на файл от конкретно местоположение"
2074
2075#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:32
2076msgid "Open the gedit manual"
2077msgstr "Отваряне на наръчника за работа с gedit"
2078
2079#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:33
2080msgid "Page Set_up"
2081msgstr "_Настройки на страницата"
2082
2083#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:34
2084msgid "Paste"
2085msgstr "Поставяне"
2086
2087#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:35
2088msgid "Paste the clipboard"
2089msgstr "Поставяне на съдържанието на системния буфер"
2090
2091#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:36
2092msgid "Pr_eferences"
2093msgstr "Н_астройки"
2094
2095#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:38
2096msgid "Print Previe_w..."
2097msgstr "П_реглед на документ..."
2098
2099#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:39
2100msgid "Print Preview"
2101msgstr "Преглед на документ"
2102
2103#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:41
2104msgid "Print the current file"
2105msgstr "Печат на текущия файл"
2106
2107#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:42
2108msgid "Quit"
2109msgstr "Спиране на програмата"
2110
2111#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:43
2112msgid "Quit the program"
2113msgstr "Спиране на програмата"
2114
2115#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:44
2116msgid "Redo"
2117msgstr "Повтаряне"
2118
2119#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:45
2120msgid "Redo the undone action"
2121msgstr "Повтаряне на отменено действие"
2122
2123#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:47
2124msgid "Revert"
2125msgstr "Възстановяване"
2126
2127#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:48
2128msgid "Revert to a saved version of the file"
2129msgstr "Възстановяване на до записана версия на файла"
2130
2131#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:49
2132msgid "Save"
2133msgstr "Запазване"
2134
2135#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:50
2136msgid "Save As"
2137msgstr "Запазване като"
2138
2139#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:51
2140msgid "Save _As..."
2141msgstr "Запазване _като..."
2142
2143#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:52
2144msgid "Save all open files"
2145msgstr "Запазване на всички отворени файлове"
2146
2147#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:53
2148msgid "Save the current file"
2149msgstr "Запазване на текущия файл"
2150
2151#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:54
2152msgid "Save the current file with a different name"
2153msgstr "Записване на текущия файл с ново име"
2154
2155#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:55
2156msgid "Search backwards for the same text"
2157msgstr "Търсене назад за същия текст"
2158
2159#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:56
2160msgid "Search for and replace text"
2161msgstr "Търсене и заменяне на текст"
2162
2163#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:57
2164msgid "Search for text"
2165msgstr "Търсене за текст"
2166
2167#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:58
2168msgid "Search forwards for the same text"
2169msgstr "Търсене напред за същия тескт"
2170
2171#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:59
2172msgid "Select All"
2173msgstr "Избор на всичко"
2174
2175#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:60
2176msgid "Select _All"
2177msgstr "Избор на вси_чко"
2178
2179#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:61
2180msgid "Select the entire document"
2181msgstr "Избор на целия документ"
2182
2183#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:62
2184msgid ""
2185"Set toolbar button style according to desktop Menu and Toolbar Preferences"
2186msgstr "Установяване на стил на бутоните в съответствие с тези на десктопа"
2187
2188#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:63
2189msgid "Setup the page settings"
2190msgstr "Настройки на параметрите на страницата"
2191
2192#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:64
2193msgid "Show only icons in the toolbar"
2194msgstr "Показване само на икони в лентата с инструменти"
2195
2196#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:65
2197msgid "Show text below every icon in the toolbar"
2198msgstr "Показване на текст под иконите в лентата с инструменти"
2199
2200#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:66
2201msgid "Show text only beside important icons in the toolbar"
2202msgstr "Показване на текст само до важни икони в лентата с инструменти"
2203
2204#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:67
2205msgid "T_ext for Important Icons"
2206msgstr "Т_екст за важни икони"
2207
2208#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:68
2209msgid "Undo"
2210msgstr "Отменяне"
2211
2212#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:69
2213msgid "Undo the last action"
2214msgstr "Отменяне на последното действие"
2215
2216#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:70
2217msgid "_About"
2218msgstr "_Относно"
2219
2220#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:71
2221msgid "_Close"
2222msgstr "_Затваряне"
2223
2224#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:72
2225msgid "_Close All"
2226msgstr "Зат_варяне на всички"
2227
2228#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:73
2229msgid "_Contents"
2230msgstr "_Ръководство"
2231
2232#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:74
2233msgid "_Copy"
2234msgstr "_Копиране"
2235
2236#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:75
2237msgid "_Customize Toolbar"
2238msgstr "Настройки на ле_нтата с инструменти"
2239
2240#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:76
2241msgid "_Delete"
2242msgstr "Из_триване"
2243
2244#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:77
2245msgid "_Desktop Default"
2246msgstr "_По подразбиране"
2247
2248#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:78
2249msgid "_Documents"
2250msgstr "_Документи"
2251
2252#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:79
2253msgid "_Edit"
2254msgstr "_Редактиране"
2255
2256#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:80
2257msgid "_File"
2258msgstr "_Файл"
2259
2260#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:81
2261msgid "_Find..."
2262msgstr "_Търсене..."
2263
2264#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:82
2265msgid "_Help"
2266msgstr "_Помощ"
2267
2268#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:83
2269msgid "_Highlight Mode"
2270msgstr "Режим на о_светяване"
2271
2272#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:84
2273msgid "_Icons Only"
2274msgstr "_Само икони"
2275
2276#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:86
2277msgid "_New"
2278msgstr "_Нов документ"
2279
2280#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:87
2281msgid "_Open..."
2282msgstr "_Отваряне..."
2283
2284#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:88
2285msgid "_Output Window"
2286msgstr "_Изходни съобщения"
2287
2288#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:89
2289msgid "_Paste"
2290msgstr "_Поставяне"
2291
2292#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:90
2293msgid "_Print..."
2294msgstr "_Печат..."
2295
2296#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:91
2297msgid "_Quit"
2298msgstr "_Спиране на програмата"
2299
2300#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:92
2301msgid "_Redo"
2302msgstr "Повтаряне"
2303
2304#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:93
2305msgid "_Replace..."
2306msgstr "_Замяна..."
2307
2308#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:95
2309msgid "_Save"
2310msgstr "_Запазване"
2311
2312#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:96
2313msgid "_Save All"
2314msgstr "_Запазване на всички"
2315
2316#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:97
2317msgid "_Search"
2318msgstr "_Търсене"
2319
2320#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:98
2321msgid "_Statusbar"
2322msgstr "Лента на _състоянието"
2323
2324#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:99
2325msgid "_Text for All Icons"
2326msgstr "_Текст за всички икони"
2327
2328#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:100
2329msgid "_Toolbar"
2330msgstr "Лента с _инструменти"
2331
2332#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:101
2333msgid "_Tools"
2334msgstr "Инс_трументи"
2335
2336#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:102
2337msgid "_Undo"
2338msgstr "_Отмяна"
2339
2340#: ../gedit/gedit-ui.xml.h:103
2341msgid "_View"
2342msgstr "_Изглед"
2343
2344#: ../gedit/gedit-utils.c:686
2345msgid " (invalid Unicode)"
2346msgstr "(невалиден Уникод)"
2347
2348#.
2349#. if (col == chars)
2350#. msg = g_strdup_printf (_("  Ln %d, Col %d"), row + 1, col + 1);
2351#. else
2352#. msg = g_strdup_printf (_("  Ln %d, Col %d-%d"), row + 1, chars + 1, col + 1);
2353#.
2354#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
2355#. use abbreviations if possible to avoid space problems.
2356#: ../gedit/gedit-view.c:879
2357#, c-format
2358msgid "  Ln %d, Col %d"
2359msgstr "  Ред %d, Кол. %d"
2360
2361#: ../gedit/gedit-view.c:915
2362msgid "  OVR"
2363msgstr "  OVR"
2364
2365#: ../gedit/gedit-view.c:917
2366msgid "  INS"
2367msgstr "  INS"
2368
2369#: ../gedit/gedit2.c:83
2370msgid ""
2371"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
2372"command line"
2373msgstr ""
2374"Кодова таблица, която да бъде използвана при отварянето на файлове чрез "
2375"командния ред"
2376
2377#: ../gedit/gedit2.c:86
2378msgid "Quit an existing instance of gedit"
2379msgstr "Спиране на работещ gedit"
2380
2381#: ../gedit/gedit2.c:89
2382msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of gedit"
2383msgstr "Създаване на нов прозорец в работещ gedit"
2384
2385#: ../gedit/gedit2.c:92
2386msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
2387msgstr "Създаване на нов документ в работещ gedit"
2388
2389#: ../gedit/gedit2.c:168
2390#, c-format
2391msgid "The specified encoding \"%s\" is not valid\n"
2392msgstr "Избраната кодова таблица „%s“ не е валидна\n"
2393
2394#: ../gedit/gedit-convert.c:91
2395msgid "The file you are trying to open contains an invalid byte sequence."
2396msgstr ""
2397"Файлът, който искате да отворите, съдържа невалидна битова последователност."
2398
2399#: ../gedit/gedit-convert.c:160 ../gedit/gedit-convert.c:204
2400msgid ""
2401"gedit was not able to automatically determine the encoding of the file you "
2402"want to open."
2403msgstr ""
2404"gedit не успя да определи автоматично кодовата таблица на отворения файл."
2405
2406#: ../plugins/changecase/changecase.c:43
2407msgid "C_hange Case"
2408msgstr "Пр_омяна на регистъра"
2409
2410#: ../plugins/changecase/changecase.c:49
2411msgid "All _Upper Case"
2412msgstr "Само големи букви"
2413
2414#: ../plugins/changecase/changecase.c:50
2415msgid "All _Lower Case"
2416msgstr "Само малки букви"
2417
2418#: ../plugins/changecase/changecase.c:51
2419msgid "_Invert Case"
2420msgstr "Обръщане на капитализацията"
2421
2422#: ../plugins/changecase/changecase.c:52
2423msgid "_Title Case"
2424msgstr "Капитализация на заглавието"
2425
2426#: ../plugins/changecase/changecase.c:54
2427msgid "Change selected text to upper case"
2428msgstr "Промяна на избрания текст към големи букви"
2429
2430#: ../plugins/changecase/changecase.c:55
2431msgid "Change selected text to lower case"
2432msgstr "Промяна на избрания текст към малки букви"
2433
2434#: ../plugins/changecase/changecase.c:56
2435msgid "Invert the case of selected text"
2436msgstr "Обръщане капитализацията на избрания текст"
2437
2438#: ../plugins/changecase/changecase.c:57
2439msgid "Capitalize the first letter of each selected word"
2440msgstr "Капитализиране на първата буква на всяка маркирана дума"
2441
2442#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2443msgid "Change Case"
2444msgstr "Сменяне на капитализацията"
2445
2446#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2447msgid "Changes the case of selected text."
2448msgstr "Промяна на капитализацията на избрания текст."
2449
2450#: ../plugins/docinfo/docinfo.c:45
2451msgid "_Document Statistics"
2452msgstr "_Статистика за документа"
2453
2454#: ../plugins/docinfo/docinfo.c:48
2455msgid "Get statistic info on current document"
2456msgstr "Статистическа информация за текущия документ"
2457
2458#: ../plugins/docinfo/docinfo.c:139
2459#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2460msgid "Document Statistics"
2461msgstr "Статистика за документа"
2462
2463#: ../plugins/docinfo/docinfo.c:153
2464msgid "_Update"
2465msgstr "_Подновяване"
2466
2467#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2468msgid ""
2469"Analyzes the current document and reports the number of words, lines, "
2470"characters and non-space characters in it."
2471msgstr "Анализира текущия документ и определя броя думи, редове, знаци в него."
2472
2473#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:2
2474msgid "0"
2475msgstr "0"
2476
2477#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:3
2478msgid "<span weight=\"bold\">File Name</span>"
2479msgstr "<span weight=\"bold\">Име на файл</span>"
2480
2481#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:4
2482msgid "Bytes"
2483msgstr "Байта"
2484
2485#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:5
2486msgid "Characters (no spaces)"
2487msgstr "Символи (без интервали)"
2488
2489#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:6
2490msgid "Characters (with spaces)"
2491msgstr "Символи (с интервали)"
2492
2493#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:8
2494msgid "Update"
2495msgstr "Подновяване"
2496
2497#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:9
2498msgid "Words"
2499msgstr "Думи"
2500
2501#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:10
2502msgid "gedit: Document Info plugin"
2503msgstr "gedit: Модул „Информация за документа“"
2504
2505#: ../plugins/indent/indent.c:45
2506msgid "_Indent"
2507msgstr "_Отстъп надясно"
2508
2509#: ../plugins/indent/indent.c:47
2510msgid "Indent selected lines"
2511msgstr "Отместване навътре на избрани редове (оформяне на абзац)"
2512
2513#: ../plugins/indent/indent.c:49
2514msgid "U_nindent"
2515msgstr "Отстъп наляво"
2516
2517#: ../plugins/indent/indent.c:51
2518msgid "Unindent selected lines"
2519msgstr "Отместване навън за избрани редове (премахване на абзац)"
2520
2521#: ../plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2522msgid "Indent lines"
2523msgstr "Отстъп надясно на редове"
2524
2525#: ../plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2526msgid "Indents or un-indents selected lines."
2527msgstr "Отместване или премахване на отместването на избраните редове."
2528
2529#: ../plugins/sample/sample.c:43
2530msgid "Insert User Na_me"
2531msgstr "Вмъкване на _име на потребител"
2532
2533#: ../plugins/sample/sample.c:46
2534msgid "Insert the user name at the cursor position"
2535msgstr "Вмъкване на име на потребител на позицията на текущия курсор"
2536
2537#: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2538msgid "Inserts the user name at the cursor position."
2539msgstr "Вмъкване на име на потребител на позицията на текущия курсор."
2540
2541#: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2542msgid "User name"
2543msgstr "Име на потребител"
2544
2545#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:49
2546msgid "Sa_ve Copy..."
2547msgstr "Запазване на копие..."
2548
2549#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:52
2550msgid "Save a copy of the current document"
2551msgstr "Запазване на копие на текущия документ"
2552
2553#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:315
2554#, c-format
2555msgid "Could not save a copy of the file to \"%s\""
2556msgstr "Не може да се запази копие на файла в „%s“"
2557
2558#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:414
2559msgid "You are trying to overwrite the original file"
2560msgstr "Опитвате се да презапишете оригиналния файл."
2561
2562#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:523
2563msgid "Save Copy..."
2564msgstr "Запазване на копие..."
2565
2566#. translators: %s is a filename
2567#: ../plugins/savecopy/savecopy.c:555 ../plugins/savecopy/savecopy.c:565
2568#, c-format
2569msgid "%s (copy)"
2570msgstr "%s (копие)"
2571
2572#: ../plugins/savecopy/savecopy.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2573msgid "Save a Copy"
2574msgstr "Запазване на копие"
2575
2576#: ../plugins/savecopy/savecopy.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2577msgid "Saves a copy of the current document to a local or remote location."
2578msgstr "Запазва копие на текущия документ на локално или отдалечено място."
2579
2580#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:56
2581msgid "_Run Command..."
2582msgstr "_Изпълняване на команда..."
2583
2584#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:59
2585msgid "Run a command"
2586msgstr "Изпълняване на команда"
2587
2588#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:156
2589#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:576
2590msgid "Stopped"
2591msgstr "Спрян"
2592
2593#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:355
2594msgid "Run Command"
2595msgstr "Изпълняване на команда"
2596
2597#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:374
2598msgid "_Run"
2599msgstr "_Стартиране"
2600
2601#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:582
2602msgid "Done"
2603msgstr "Готово"
2604
2605#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:584
2606msgid "Failed"
2607msgstr "Неуспех"
2608
2609#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:754
2610msgid ""
2611"The shell command entry is empty.\n"
2612"\n"
2613"Please, insert a valid shell command."
2614msgstr ""
2615"Въведената командата е празна. \n"
2616"\n"
2617"Въведете валидна команда."
2618
2619#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:776
2620msgid ""
2621"Error parsing the shell command.\n"
2622"\n"
2623"Please, insert a valid shell command."
2624msgstr ""
2625"Грешка в синтаксиса на командата.\n"
2626"\n"
2627"Въведете валидна команда."
2628
2629#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:854
2630msgid "Executing command"
2631msgstr "Изпълнение на команда"
2632
2633#: ../plugins/shell_output/shell_output.c:919
2634msgid "An error occurred while running the selected command."
2635msgstr "Грешка при изпълнението на избраната команда."
2636
2637#: ../plugins/shell_output/shell_output.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2638msgid ""
2639"Executes an external program and, if required, displays its output in the "
2640"output window."
2641msgstr ""
2642"Изпълнение на външна програма и евентуално прихващане на нейния изход в "
2643"изходния прозорец."
2644
2645#: ../plugins/shell_output/shell_output.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2646msgid "Shell command"
2647msgstr "Команда от шел"
2648
2649#: ../plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:2
2650msgid "Co_mmand:"
2651msgstr "Ко_манда"
2652
2653#: ../plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:3
2654msgid "Select the working directory..."
2655msgstr "Изберете работната директория..."
2656
2657#: ../plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:4
2658msgid "_Show results in Output Window"
2659msgstr "_Показване на изходните резултати в прозорец"
2660
2661#: ../plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:5
2662msgid "_Working directory:"
2663msgstr "_Работна директория:"
2664
2665#: ../plugins/shell_output/shell_output.glade2.h:6
2666msgid "gedit: Shell Output plugin"
2667msgstr "gedit: Модул „Изход на обвивка“"
2668
2669#: ../plugins/sort/sort.c:29
2670msgid "S_ort..."
2671msgstr "_Подреждане..."
2672
2673#: ../plugins/sort/sort.c:32
2674msgid "Sort the current document or selection."
2675msgstr "Подреждане на текущия документ или избран текст."
2676
2677#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2678#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:3
2679msgid "Sort"
2680msgstr "Подреждане"
2681
2682#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2683msgid "Sorts a document or selected text."
2684msgstr "Подреждане на документ или избран текст."
2685
2686#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:1
2687msgid "R_emove duplicates"
2688msgstr "Пр_емахване на повтарящите се"
2689
2690#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:2
2691msgid "S_tart at column:"
2692msgstr "_Започване от колона:"
2693
2694#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:4
2695msgid "You cannot undo a sort operation"
2696msgstr "Операция за подреждане не може да се отменя"
2697
2698#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:5
2699msgid "_Ignore case"
2700msgstr "_Игнориране на малки/големи"
2701
2702#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:6
2703msgid "_Reverse order"
2704msgstr "Обратен _ред"
2705
2706#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:7
2707msgid "_Sort"
2708msgstr "_Подреждане"
2709
2710#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:419
2711#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:511
2712msgid "(no suggested words)"
2713msgstr "(няма предположения)"
2714
2715#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:443
2716msgid "_More..."
2717msgstr "_Още"
2718
2719#. Ignore all
2720#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:496
2721msgid "_Ignore All"
2722msgstr "_Игнориране на всички"
2723
2724#. + Add to Dictionary
2725#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:509
2726msgid "_Add"
2727msgstr "_Добавяне"
2728
2729#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:546
2730msgid "_Spelling Suggestions..."
2731msgstr "_Предложения за правопис..."
2732
2733#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:289
2734msgid "Check Spelling"
2735msgstr "Проверка на правописа"
2736
2737#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:300
2738msgid "Suggestions"
2739msgstr "Предложения"
2740
2741#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:615
2742msgid "(correct spelling)"
2743msgstr "(няма правописни грешки)"
2744
2745#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:800
2746msgid "Completed spell checking"
2747msgstr "Проверката на правописа проключи"
2748
2749#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:79
2750msgid "Afrikaans"
2751msgstr "африкаанс"
2752
2753#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:80
2754msgid "Amharic"
2755msgstr "амхарски"
2756
2757#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:81
2758msgid "Azerbaijani"
2759msgstr "азербайджански"
2760
2761#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:82
2762msgid "Belarusian"
2763msgstr "беларуски"
2764
2765#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:83
2766msgid "Bulgarian"
2767msgstr "български"
2768
2769#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:84
2770msgid "Bengali"
2771msgstr "бенгали"
2772
2773#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:85
2774msgid "Breton"
2775msgstr "британски"
2776
2777#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:86
2778msgid "Catalan"
2779msgstr "каталонски"
2780
2781#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:87
2782msgid "Czech"
2783msgstr "чешки"
2784
2785#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:88
2786msgid "Welsh"
2787msgstr "уелски"
2788
2789#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:89
2790msgid "Danish"
2791msgstr "датски"
2792
2793#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:90
2794msgid "German (Austria)"
2795msgstr "немски (Австрия)"
2796
2797#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:91
2798msgid "German (Germany)"
2799msgstr "немски (Германия)"
2800
2801#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:92
2802msgid "German (Swiss)"
2803msgstr "немски (Швейцария)"
2804
2805#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:94
2806msgid "English (American)"
2807msgstr "английски (Америка)"
2808
2809#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:95
2810msgid "English (British)"
2811msgstr "английски (Британия)"
2812
2813#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:96
2814msgid "English (Canadian)"
2815msgstr "английски (Канада)"
2816
2817#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:97
2818msgid "Esperanto"
2819msgstr "есперанто"
2820
2821#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:98
2822msgid "Spanish"
2823msgstr "испански"
2824
2825#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:99
2826msgid "Estonian"
2827msgstr "естонски"
2828
2829#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:100
2830msgid "Persian"
2831msgstr "персийски"
2832
2833#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:101
2834msgid "Finnish"
2835msgstr "финландски"
2836
2837#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:102
2838msgid "Faroese"
2839msgstr "фаройски"
2840
2841#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:103
2842msgid "French (France)"
2843msgstr "френски (Франция)"
2844
2845#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:104
2846msgid "French (Swiss)"
2847msgstr "френски (Швейцария)"
2848
2849#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:105
2850msgid "Irish"
2851msgstr "ирландски"
2852
2853#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:106
2854msgid "Scottish Gaelic"
2855msgstr "шотландски галски"
2856
2857#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:107
2858msgid "Gallegan"
2859msgstr "галеган"
2860
2861#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:108
2862msgid "Manx Gaelic"
2863msgstr "манкс галски"
2864
2865#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:110
2866msgid "Hindi"
2867msgstr "хинди"
2868
2869#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:111
2870msgid "Croatian"
2871msgstr "хърватски"
2872
2873#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:112
2874msgid "Upper Sorbian"
2875msgstr "горен сорбиан"
2876
2877#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:113
2878msgid "Hungarian"
2879msgstr "унгарски"
2880
2881#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:114
2882msgid "Interlingua (IALA)"
2883msgstr "интерлингуа (IALA)"
2884
2885#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:115
2886msgid "Indonesian"
2887msgstr "индонезийски"
2888
2889#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:116
2890msgid "Icelandic"
2891msgstr "исландски"
2892
2893#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:117
2894msgid "Italian"
2895msgstr "италиански"
2896
2897#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:118
2898msgid "Kurdish"
2899msgstr "кюрдски"
2900
2901#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:119
2902msgid "Latin"
2903msgstr "латински"
2904
2905#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:120
2906msgid "Lithuanian"
2907msgstr "литовски"
2908
2909#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:121
2910msgid "Latvian"
2911msgstr "латвийски"
2912
2913#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:122
2914msgid "Malagasy"
2915msgstr "Малагаси"
2916
2917#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:123
2918msgid "Maori"
2919msgstr "маори"
2920
2921#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:124
2922msgid "Macedonian"
2923msgstr "македонски"
2924
2925#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:125
2926msgid "Mongolian"
2927msgstr "монголски"
2928
2929#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:126
2930msgid "Marathi"
2931msgstr "марати"
2932
2933#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:127
2934msgid "Malay"
2935msgstr "малайски"
2936
2937#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:128
2938msgid "Maltese"
2939msgstr "малтийски"
2940
2941#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:129
2942msgid "Norwegian Bokmal"
2943msgstr "норвежки бокмал"
2944
2945#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:130
2946msgid "Dutch"
2947msgstr "датски"
2948
2949#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:131
2950msgid "Norwegian Nynorsk"
2951msgstr "норвежки нинорск"
2952
2953#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:132
2954msgid "Norwegian"
2955msgstr "норвежки"
2956
2957#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:133
2958msgid "Nyanja"
2959msgstr "Нианя"
2960
2961#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:134
2962msgid "Polish"
2963msgstr "полски"
2964
2965#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:135
2966msgid "Portuguese (Portugal)"
2967msgstr "португалски (Португалия)"
2968
2969#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:136
2970msgid "Portuguese (Brazilian)"
2971msgstr "португалски (Бразилия)"
2972
2973#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:137
2974msgid "Quechua"
2975msgstr "куечуа"
2976
2977#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:139
2978msgid "Russian"
2979msgstr "руски"
2980
2981#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:140
2982msgid "Kinyarwanda"
2983msgstr "киниуарванда"
2984
2985#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:141
2986msgid "Sardinian"
2987msgstr "сардински"
2988
2989#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:142
2990msgid "Slovak"
2991msgstr "словашки"
2992
2993#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:143
2994msgid "Slovenian"
2995msgstr "словенски"
2996
2997#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:144
2998msgid "Swedish"
2999msgstr "шведски"
3000
3001#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:145
3002msgid "Swahili"
3003msgstr "суахили"
3004
3005#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:146
3006msgid "Tamil"
3007msgstr "тамилски"
3008
3009#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:147
3010msgid "Tetum"
3011msgstr "тетум"
3012
3013#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:148
3014msgid "Tagalog"
3015msgstr "тагалог"
3016
3017#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:149
3018msgid "Tswana"
3019msgstr "тсвана"
3020
3021#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:151
3022msgid "Ukrainian"
3023msgstr "украински"
3024
3025#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:152
3026msgid "Uzbek"
3027msgstr "узбекски"
3028
3029#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:154
3030msgid "Walloon"
3031msgstr "валон"
3032
3033#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:155
3034msgid "Yiddish"
3035msgstr "йидиш"
3036
3037#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:156
3038msgid "Zulu"
3039msgstr "зулу"
3040
3041#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:828
3042msgid "Default"
3043msgstr "Стандартен"
3044
3045#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:239
3046#, c-format
3047msgid "Could not find the required widgets inside %s."
3048msgstr "Необходим инструмент не може да бъде намерен в %s."
3049
3050#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:258
3051msgid "Languages"
3052msgstr "Езици"
3053
3054#: ../plugins/spell/languages-dialog.glade2.h:1
3055msgid "Select the _language of the current document."
3056msgstr "Избор на _езика на текущия документ."
3057
3058#: ../plugins/spell/languages-dialog.glade2.h:2
3059msgid "Set language"
3060msgstr "Избор на език"
3061
3062#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:2
3063msgid "<b>Language</b>"
3064msgstr "<b>Език</b>"
3065
3066#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:3
3067msgid "<b>word</b>"
3068msgstr "<b>дума</b>"
3069
3070#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:4
3071msgid "Add w_ord"
3072msgstr "Добавяне на _дума"
3073
3074#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:5
3075msgid "Cha_nge"
3076msgstr "Заме_няне"
3077
3078#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:6
3079msgid "Change A_ll"
3080msgstr "Замяна на _всички"
3081
3082#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:7
3083msgid "Change _to:"
3084msgstr "Замяна _с:"
3085
3086#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:8
3087msgid "Check _Word"
3088msgstr "Проверка на д_ума"
3089
3090#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:9
3091msgid "Check spelling"
3092msgstr "Проверка на правописа"
3093
3094#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:10
3095msgid "Ignore _All"
3096msgstr "_Игнориране на всички"
3097
3098#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:11
3099msgid "Language:"
3100msgstr "Език:"
3101
3102#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:12
3103msgid "Misspelled word:"
3104msgstr "Сгрешена дума:"
3105
3106#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:13
3107msgid "User dictionary:"
3108msgstr "Потребителски речник:"
3109
3110#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:14
3111msgid "_Ignore"
3112msgstr "_Игнориране"
3113
3114#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:15
3115msgid "_Suggestions:"
3116msgstr "_Предложения:"
3117
3118#: ../plugins/spell/spell.c:52
3119msgid "_Check Spelling"
3120msgstr "Про_верка на правописа"
3121
3122#: ../plugins/spell/spell.c:55
3123msgid "Check the current document for incorrect spelling"
3124msgstr "Проверява текущия документ за некоректен правопис"
3125
3126#: ../plugins/spell/spell.c:57
3127msgid "_Autocheck Spelling"
3128msgstr "_Автоматична проверка на правописа"
3129
3130#: ../plugins/spell/spell.c:60
3131msgid "Automatically spell-check the current document"
3132msgstr "Автоматична проверка на текущия документ за правописни грешки"
3133
3134#: ../plugins/spell/spell.c:62
3135msgid "Set _Language"
3136msgstr "Избор на _език"
3137
3138#: ../plugins/spell/spell.c:65
3139msgid "Set the language of the current document"
3140msgstr "Задаване на езика на текущия документ"
3141
3142#: ../plugins/spell/spell.c:625
3143msgid "The document is empty."
3144msgstr "Документът не съдържа текст."
3145
3146#: ../plugins/spell/spell.c:643
3147msgid "The selected text does not contain misspelled words."
3148msgstr "Избраният текст не съдържа сгрешени думи."
3149
3150#: ../plugins/spell/spell.c:644
3151msgid "The document does not contain misspelled words."
3152msgstr "Документът не съдържа сгрешени думи."
3153
3154#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3155msgid "Checks the spelling of the current document."
3156msgstr "Проверка на правописа на текущия документ."
3157
3158#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3159msgid "Spell checker"
3160msgstr "Проверка на правописа"
3161
3162#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:1
3163msgid "Abbreviated form"
3164msgstr "Съкратена форма"
3165
3166#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:2
3167msgid "Abbreviation"
3168msgstr "Съкращение"
3169
3170#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:3
3171msgid "Above"
3172msgstr "Отгоре"
3173
3174#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:4
3175msgid "Accessibility key character"
3176msgstr "Символ на ключ за достъпност"
3177
3178#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:5
3179msgid "Acronym"
3180msgstr "Акроним"
3181
3182#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:6
3183msgid "Align"
3184msgstr "Подравняване"
3185
3186#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:7
3187msgid "Alignment character"
3188msgstr "Подравняващ символ"
3189
3190#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:8
3191msgid "Alternative"
3192msgstr "Алттернативен"
3193
3194#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:9
3195msgid "Anchor"
3196msgstr "Anchor"
3197
3198#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:10
3199msgid "Anchor URI"
3200msgstr "Anchor URI"
3201
3202#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:11
3203msgid "Applet class file code"
3204msgstr "Applet class file code"
3205
3206#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:12
3207msgid "Array"
3208msgstr "Array"
3209
3210#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:13
3211msgid "Associated information"
3212msgstr "Асоциирана информация"
3213
3214#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:14
3215msgid "Author info"
3216msgstr "Информация за автора"
3217
3218#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:15
3219msgid "Axis related headers"
3220msgstr "Колонтитули свързани с оста"
3221
3222#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:16
3223msgid "BGSound"
3224msgstr "BGSound"
3225
3226#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:17
3227msgid "Background color"
3228msgstr "Фонов цвят:"
3229
3230#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:18
3231msgid "Background texture tile"
3232msgstr "Текстурна плочка за фон"
3233
3234#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:19
3235msgid "Base URI"
3236msgstr "Базов адрес"
3237
3238#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:20
3239msgid "Base font"
3240msgstr "Базов шрифт"
3241
3242#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:21
3243msgid "Behavior"
3244msgstr "Поведение"
3245
3246#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:22
3247msgid "Blinking text"
3248msgstr "Мигащ текст"
3249
3250#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:24
3251msgid "Border"
3252msgstr "Граница"
3253
3254#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:25
3255msgid "Border color"
3256msgstr "Цвят на границата"
3257
3258#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:26
3259msgid "Box"
3260msgstr "Кутия"
3261
3262#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:27
3263msgid "Cell rowspan"
3264msgstr "Cell rowspan"
3265
3266#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:28
3267msgid "Center"
3268msgstr "Център"
3269
3270#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:29
3271msgid "Character encoding of linked resource"
3272msgstr "Кодова таблица на свързания ресурс"
3273
3274#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:30
3275msgid "Checked (state)"
3276msgstr "Отбелязано (състояние)"
3277
3278#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:31
3279msgid "Citation"
3280msgstr "Цитат"
3281
3282#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:32
3283msgid "Cite reason for change"
3284msgstr "Cite reason for change"
3285
3286#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:33
3287msgid "Class implementation ID"
3288msgstr "Class implementation ID"
3289
3290#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:34
3291msgid "Class list"
3292msgstr "Class list"
3293
3294#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:35
3295msgid "Clear text flow control"
3296msgstr "Свободен контрол на потока на текста"
3297
3298#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:36
3299msgid "Code content type"
3300msgstr "Вид на съдържанието на кода"
3301
3302#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:37
3303msgid "Color of selected links"
3304msgstr "Цвят на избраните препратки"
3305
3306#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:38
3307msgid "Column span"
3308msgstr "Column span"
3309
3310#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:39
3311msgid "Columns"
3312msgstr "Колони"
3313
3314#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:40
3315msgid "Comment"
3316msgstr "Коментар"
3317
3318#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:41
3319msgid "Computer code fragment"
3320msgstr "Фрагментиране на компютърния код"
3321
3322#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:42
3323msgid "Content scheme"
3324msgstr "Схема на съдържанието"
3325
3326#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:43
3327msgid "Content type"
3328msgstr "Вид на съдържанието"
3329
3330#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:44
3331msgid "Coordinates"
3332msgstr "Координати"
3333
3334#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:45
3335msgid "DIV Style container"
3336msgstr "DIV Style container"
3337
3338#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:46
3339msgid "DIV container"
3340msgstr "DIV container"
3341
3342#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:47
3343msgid "Date and time of change"
3344msgstr "Дата и време на промяна"
3345
3346#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:48
3347msgid "Declare flag"
3348msgstr "Declare flag"
3349
3350#. Translators: DEFER is an optional attribute of the <script> tag.
3351#. It indicates that the script is not going to generate any document
3352#. content. The browser can continue parsing and drawing the page.
3353#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:52
3354msgid "Defer attribute"
3355msgstr "Defer attribute"
3356
3357#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:53
3358msgid "Definition description"
3359msgstr "Описание на определение"
3360
3361#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:54
3362msgid "Definition list"
3363msgstr "Списък с определения"
3364
3365#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:55
3366msgid "Definition term"
3367msgstr "Дефиниция"
3368
3369#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:56
3370msgid "Deleted text"
3371msgstr "Изтрит текст"
3372
3373#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:57
3374msgid "Direction"
3375msgstr "Посока"
3376
3377#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:58
3378msgid "Directionality"
3379msgstr "Directionality"
3380
3381#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:59
3382msgid "Directory list"
3383msgstr "Списък с папки"
3384
3385#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:60
3386msgid "Disabled"
3387msgstr "Изключено"
3388
3389#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:61
3390msgid "Document base"
3391msgstr "База на документа"
3392
3393#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:62
3394msgid "Document body"
3395msgstr "Тялото на документа"
3396
3397#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:63
3398msgid "Document head"
3399msgstr "Главница на документа"
3400
3401#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:64
3402msgid "Document title"
3403msgstr "Заглавие на документа"
3404
3405#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:65
3406msgid "Document type"
3407msgstr "Вид на документа"
3408
3409#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:66
3410msgid "Element ID"
3411msgstr "ID на елемента"
3412
3413#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:67
3414msgid "Embedded object"
3415msgstr "Вграден обект"
3416
3417#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:68
3418#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:9
3419msgid "Emphasis"
3420msgstr "Emphasis"
3421
3422#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:69
3423msgid "Encode type"
3424msgstr "Тип кодиране"
3425
3426#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:70
3427msgid "Figure"
3428msgstr "Фигура"
3429
3430#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:71
3431msgid "Font face"
3432msgstr "Име на шрифт"
3433
3434#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:72
3435msgid "For label"
3436msgstr "За етикет"
3437
3438#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:73
3439msgid "Forced line break"
3440msgstr "Forced line break"
3441
3442#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:74
3443msgid "Form"
3444msgstr "Формуляр"
3445
3446#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:75
3447msgid "Form action handler"
3448msgstr "Form action handler"
3449
3450#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:76
3451msgid "Form control group"
3452msgstr "Form control group"
3453
3454#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:77
3455msgid "Form field label text"
3456msgstr "Form field label text"
3457
3458#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:78
3459msgid "Form input"
3460msgstr "Form input"
3461
3462#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:79
3463msgid "Form input type"
3464msgstr "Вид на входа на формуляра"
3465
3466#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:80
3467msgid "Form method"
3468msgstr "Метод на формуляра"
3469
3470#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:81
3471msgid "Forward link"
3472msgstr "Препращане на връзка"
3473
3474#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:82
3475msgid "Frame"
3476msgstr "Frame"
3477
3478#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:83
3479msgid "Frame render parts"
3480msgstr "Frame render parts"
3481
3482#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:84
3483msgid "Frame source"
3484msgstr "Frame source"
3485
3486#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:85
3487msgid "Frame target"
3488msgstr "Frame target"
3489
3490#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:86
3491msgid "Frameborder"
3492msgstr "Frameborder"
3493
3494#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:87
3495msgid "Frameset"
3496msgstr "Frameset"
3497
3498#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:88
3499msgid "Frameset columns"
3500msgstr "Frameset columns"
3501
3502#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:89
3503msgid "Frameset rows"
3504msgstr "Frameset rows"
3505
3506#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:90
3507msgid "Framespacing"
3508msgstr "Framespacing"
3509
3510#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:91
3511msgid "Generic embedded object"
3512msgstr "Общ вграден обект"
3513
3514#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:92
3515msgid "Generic metainformation"
3516msgstr "Обща мета-информация"
3517
3518#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:93
3519msgid "Generic span"
3520msgstr "Generic span"
3521
3522#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:94
3523msgid "HREF URI"
3524msgstr "HREF URI"
3525
3526#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:95
3527msgid "HTML - Special Characters"
3528msgstr "HTML - Специални символи"
3529
3530#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:96
3531msgid "HTML - Tags"
3532msgstr "HTML - Тагове"
3533
3534#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:97
3535msgid "HTML root element"
3536msgstr "HTML root element"
3537
3538#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:98
3539msgid "HTML version"
3540msgstr "Версия на HTML"
3541
3542#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:99
3543msgid "HTTP header name"
3544msgstr "HTTP header name"
3545
3546#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:100
3547msgid "Header cell ID's"
3548msgstr "Header cell ID's"
3549
3550#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:101
3551msgid "Heading"
3552msgstr "Глава"
3553
3554#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:102
3555msgid "Heading 1"
3556msgstr "Поразделение 1"
3557
3558#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:103
3559msgid "Heading 2"
3560msgstr "Подразделение 2"
3561
3562#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:104
3563msgid "Heading 3"
3564msgstr "Подразделение 3"
3565
3566#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:105
3567msgid "Heading 4"
3568msgstr "Подразделение 4"
3569
3570#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:106
3571msgid "Heading 5"
3572msgstr "Подразделение 5"
3573
3574#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:107
3575msgid "Heading 6"
3576msgstr "Подразделение 6"
3577
3578#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:108
3579msgid "Height"
3580msgstr "Височина"
3581
3582#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:109
3583msgid "Horizontal rule"
3584msgstr "Хоризонтално правило"
3585
3586#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:110
3587msgid "Horizontal space"
3588msgstr "Horizontal space"
3589
3590#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:111
3591msgid "I18N BiDi over-ride"
3592msgstr "I18N BiDi over-ride"
3593
3594#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:112
3595msgid "Image"
3596msgstr "Изображение"
3597
3598#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:113
3599msgid "Image map"
3600msgstr "Разграфено изображение"
3601
3602#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:114
3603msgid "Image map area"
3604msgstr "Район на разграфеното изображение"
3605
3606#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:115
3607msgid "Image map name"
3608msgstr "Име на разграфеното изображение"
3609
3610#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:116
3611msgid "Image source"
3612msgstr "Източник на изображението"
3613
3614#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:117
3615msgid "Inline frame"
3616msgstr "Вътрешна рамка"
3617
3618#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:118
3619msgid "Inline layer"
3620msgstr "Inline layer"
3621
3622#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:119
3623msgid "Inserted text"
3624msgstr "Вмъкнат текст"
3625
3626#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:120
3627msgid "Instance definition"
3628msgstr "Instance definition"
3629
3630#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:121
3631msgid "Italic text"
3632msgstr "Наклонен текст"
3633
3634#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:122
3635msgid "Java applet"
3636msgstr "Java аплет"
3637
3638#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:123
3639msgid "Label"
3640msgstr "Етикет"
3641
3642#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:124
3643msgid "Language code"
3644msgstr "Езиков код"
3645
3646#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:125
3647msgid "Large text style"
3648msgstr "Едър текст"
3649
3650#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:126
3651msgid "Layer"
3652msgstr "Слой"
3653
3654#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:127
3655msgid "Link color"
3656msgstr "Цвят на препратката"
3657
3658#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:128
3659msgid "List item"
3660msgstr "Елемент от списък"
3661
3662#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:129
3663msgid "List of MIME types for file upload"
3664msgstr "Списък с MIME типове за качване на файлове"
3665
3666#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:130
3667msgid "List of supported character sets"
3668msgstr "Списък с поддържаните кодови таблици."
3669
3670#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:131
3671msgid "Listing"
3672msgstr "Listing"
3673
3674#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:132
3675msgid "Local change to font"
3676msgstr "Локална промяна на шрифта"
3677
3678#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:133
3679msgid "Long description link"
3680msgstr "Връзка с дълго описание"
3681
3682#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:134
3683msgid "Long quotation"
3684msgstr "Дълъг цитат"
3685
3686#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:135
3687msgid "Mail link"
3688msgstr "Препратка към ел. поща"
3689
3690#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:136
3691msgid "Margin pixel height"
3692msgstr "Височина на границата в пиксели"
3693
3694#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:137
3695msgid "Margin pixel width"
3696msgstr "Ширина на границата в пиксели"
3697
3698#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:138
3699msgid "Marquee"
3700msgstr "Marquee"
3701
3702#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:139
3703msgid "Maximum length of text field"
3704msgstr "Максимална дължина на текстово поле"
3705
3706#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:140
3707msgid "Media-independent link"
3708msgstr "Media-independent link"
3709
3710#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:141
3711msgid "Menu list"
3712msgstr "Menu list"
3713
3714#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:142
3715msgid "Multi-line text field"
3716msgstr "Текстово поле с много редове"
3717
3718#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:143
3719msgid "Multicolumn"
3720msgstr "Многоколонно"
3721
3722#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:144
3723msgid "Multiple"
3724msgstr "Множество"
3725
3726#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:145
3727msgid "Name"
3728msgstr "Име"
3729
3730#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:146
3731msgid "Named property value"
3732msgstr "Именувана стойност на свойство"
3733
3734#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:147
3735msgid "Next ID"
3736msgstr "Следващо ID"
3737
3738#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:148
3739msgid "No URI"
3740msgstr "Без адрес"
3741
3742#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:149
3743msgid "No embedded objects"
3744msgstr "Няма вградени обекти"
3745
3746#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:150
3747msgid "No frames"
3748msgstr "Без рамки"
3749
3750#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:151
3751msgid "No layers"
3752msgstr "Няма слоеве"
3753
3754#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:152
3755msgid "No line break"
3756msgstr "Няма нов ред"
3757
3758#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:153
3759msgid "No resize"
3760msgstr "Без оразмеряване"
3761
3762#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:154
3763msgid "No script"
3764msgstr "Няма скрипт"
3765
3766#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:155
3767msgid "No shade"
3768msgstr "Няма сянка"
3769
3770#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:156
3771msgid "No word wrap"
3772msgstr "Без обвиване на текста"
3773
3774#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:157
3775msgid "Note"
3776msgstr "Бележка"
3777
3778#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:158
3779msgid "Object applet file"
3780msgstr "Object applet file"
3781
3782#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:159
3783msgid "Object data reference"
3784msgstr "Object data reference"
3785
3786#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:160
3787msgid "Offset for alignment character"
3788msgstr "Offset for alignment character"
3789
3790#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:161
3791msgid "OnBlur event"
3792msgstr "OnBlur event"
3793
3794#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:162
3795msgid "OnChange event"
3796msgstr "Събитие при промяна"
3797
3798#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:163
3799msgid "OnClick event"
3800msgstr "Събитието при кликване"
3801
3802#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:164
3803msgid "OnDblClick event"
3804msgstr "OnDblClick event"
3805
3806#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:165
3807msgid "OnFocus event"
3808msgstr "Събитето „На фокус“"
3809
3810#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:166
3811msgid "OnKeyDown event"
3812msgstr "OnKeyDown event"
3813
3814#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:167
3815msgid "OnKeyPress event"
3816msgstr "OnKeyPress event"
3817
3818#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:168
3819msgid "OnKeyUp event"
3820msgstr "OnKeyUp event"
3821
3822#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:169
3823msgid "OnLoad event"
3824msgstr "Събитието „При зареждане“"
3825
3826#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:170
3827msgid "OnMouseDown event"
3828msgstr "OnMouseDown event"
3829
3830#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:171
3831msgid "OnMouseMove event"
3832msgstr "Събитието „При движение на мишката“"
3833
3834#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:172
3835msgid "OnMouseOut event"
3836msgstr "OnMouseOut event"
3837
3838#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:173
3839msgid "OnMouseOver event"
3840msgstr "OnMouseOver event"
3841
3842#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:174
3843msgid "OnMouseUp event"
3844msgstr "OnMouseUp event"
3845
3846#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:175
3847msgid "OnReset event"
3848msgstr "OnReset event"
3849
3850#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:176
3851msgid "OnSelect event"
3852msgstr "Събитието при избиране"
3853
3854#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:177
3855msgid "OnSubmit event"
3856msgstr "OnSubmit event"
3857
3858#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:178
3859msgid "OnUnload event"
3860msgstr "OnUnload event"
3861
3862#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:179
3863msgid "Option group"
3864msgstr "Option group"
3865
3866#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:180
3867msgid "Option selector"
3868msgstr "Избор на опция"
3869
3870#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:181
3871msgid "Ordered list"
3872msgstr "Подреден списък"
3873
3874#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:182
3875msgid "Output media"
3876msgstr "Output media"
3877
3878#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:183
3879msgid "Paragraph"
3880msgstr "Параграф"
3881
3882#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:184
3883msgid "Paragraph class"
3884msgstr "Параграфен клас"
3885
3886#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:185
3887msgid "Paragraph style"
3888msgstr "Стил на параграф"
3889
3890#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:186
3891msgid "Preformatted listing"
3892msgstr "Preformatted listing"
3893
3894#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:187
3895msgid "Preformatted text"
3896msgstr "Преформатиран текст"
3897
3898#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:188
3899msgid "Profile metainfo dictionary"
3900msgstr "Profile metainfo dictionary"
3901
3902#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:189
3903msgid "Prompt message"
3904msgstr "Prompt message"
3905
3906#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:190
3907msgid "Push button"
3908msgstr "Бутон"
3909
3910#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:191
3911msgid "Quote"
3912msgstr "Цитат"
3913
3914#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:192
3915msgid "Range"
3916msgstr "Диапазон"
3917
3918#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:193
3919msgid "ReadOnly text and password"
3920msgstr "Текст и парола само за четене"
3921
3922#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:194
3923msgid "Reduced spacing"
3924msgstr "Reduced spacing"
3925
3926#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:195
3927msgid "Reverse link"
3928msgstr "Обратна връзка"
3929
3930#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:196
3931msgid "Root"
3932msgstr "Root"
3933
3934#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:197
3935msgid "Rows"
3936msgstr "Редове"
3937
3938#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:198
3939msgid "Rulings between rows and columns"
3940msgstr "Rulings между редове и колони"
3941
3942#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:199
3943msgid "Sample program output, scripts"
3944msgstr "Примерен изход на програмата, скриптове"
3945
3946#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:200
3947msgid "Scope covered by header cells"
3948msgstr "Обхват, покриващ от колонтитулните клетки"
3949
3950#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:201
3951msgid "Script language name"
3952msgstr "Име на скрипт езика"
3953
3954#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:202
3955msgid "Script statments"
3956msgstr "Script statments"
3957
3958#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:203
3959msgid "Scrollbar"
3960msgstr "Лента за скролиране"
3961
3962#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:204
3963msgid "Selectable option"
3964msgstr "Опция с възможност за избор"
3965
3966#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:205
3967msgid "Selected"
3968msgstr "Избрано"
3969
3970#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:206
3971msgid "Server-side image map"
3972msgstr "Server-side image map"
3973
3974#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:207
3975msgid "Shape"
3976msgstr "Форма"
3977
3978#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:208
3979msgid "Short inline quotation"
3980msgstr "Short inline quotation"
3981
3982#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:209
3983msgid "Single line prompt"
3984msgstr "Single line prompt"
3985
3986#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:210
3987msgid "Size"
3988msgstr "Размер"
3989
3990#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:211
3991msgid "Small text style"
3992msgstr "Малък текст"
3993
3994#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:212
3995msgid "Soft line break"
3996msgstr "Soft line break"
3997
3998#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:213
3999msgid "Sound"
4000msgstr "Звук"
4001
4002#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:215
4003msgid "Space"
4004msgstr "Интервал"
4005
4006#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:216
4007msgid "Space separated archive list"
4008msgstr "Space separated archive list"
4009
4010#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:217
4011msgid "Spacer"
4012msgstr "Отстояние"
4013
4014#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:218
4015msgid "Spacing between cells"
4016msgstr "Разстояние между клетките"
4017
4018#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:219
4019msgid "Spacing within cells"
4020msgstr "Разстоянието между клетките"
4021
4022#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:220
4023msgid "Span"
4024msgstr "Span"
4025
4026#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:221
4027msgid "Square root"
4028msgstr "Корен квадратен"
4029
4030#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:222
4031msgid "Standby load msg"
4032msgstr "Съобщение при изчакване за зареждане"
4033
4034#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:223
4035msgid "Starting sequence number"
4036msgstr "Начално число на поредицата"
4037
4038#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:224
4039msgid "Strike-through text"
4040msgstr "Зачеркнат текстов стил"
4041
4042#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:225
4043msgid "Strike-through text style"
4044msgstr "Зачертан текстов стил"
4045
4046#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:226
4047msgid "Strong emphasis"
4048msgstr "Силна емфатичност"
4049
4050#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:227
4051msgid "Style info"
4052msgstr "Информация за стила"
4053
4054#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:228
4055msgid "Subscript"
4056msgstr "Subscript"
4057
4058#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:229
4059msgid "Superscript"
4060msgstr "Superscript"
4061
4062#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:230
4063msgid "Tab order position"
4064msgstr "Tab order position"
4065
4066#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:231
4067msgid "Table"
4068msgstr "Таблица"
4069
4070#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:232
4071msgid "Table body"
4072msgstr "Тяло на таблица"
4073
4074#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:233
4075msgid "Table caption"
4076msgstr "Заглавие на таблицата"
4077
4078#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:234
4079msgid "Table column group properties"
4080msgstr "Table column group properties"
4081
4082#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:235
4083msgid "Table column properties"
4084msgstr "Настройки на колоните на таблица"
4085
4086#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:236
4087msgid "Table data cell"
4088msgstr "Таблична клетка с информация"
4089
4090#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:237
4091msgid "Table footer"
4092msgstr "Колонтитул на таблица"
4093
4094#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:238
4095msgid "Table header"
4096msgstr "Горен колонтитул на таблицата"
4097
4098#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:239
4099msgid "Table header cell"
4100msgstr "Клетка с колонтитул на таблицата"
4101
4102#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:240
4103msgid "Table row"
4104msgstr "Ред на таблица"
4105
4106#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:241
4107msgid "Table summary"
4108msgstr "Обобщение на таблицата"
4109
4110#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:242
4111msgid "Target - Blank"
4112msgstr "Цел - Нов празен прозорец"
4113
4114#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:243
4115msgid "Target - Parent"
4116msgstr "Target - Parent"
4117
4118#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:244
4119msgid "Target - Self"
4120msgstr "Цел - Същият прозорец"
4121
4122#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:245
4123msgid "Target - Top"
4124msgstr "Цел - Горен прозорец"
4125
4126#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:246
4127msgid "Teletype or monospace text style"
4128msgstr "Teletype or monospace text style"
4129
4130#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:247
4131msgid "Text"
4132msgstr "Текст"
4133
4134#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:248
4135msgid "Text color"
4136msgstr "Цвят на текста"
4137
4138#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:249
4139msgid "Text entered by user"
4140msgstr "Текст въведен от потребителя"
4141
4142#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:250
4143msgid "Title"
4144msgstr "Заглавие"
4145
4146#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:251
4147msgid "Topmargin in pixels"
4148msgstr "Горната граница в пиксели"
4149
4150#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:252
4151msgid "URL"
4152msgstr "URL"
4153
4154#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:253
4155msgid "Underlined text style"
4156msgstr "Подчертан текстов стил"
4157
4158#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:254
4159msgid "Unordered list"
4160msgstr "Неподреден списък"
4161
4162#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:255
4163msgid "Use image map"
4164msgstr "Използване на разграфено изображение"
4165
4166#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:256
4167msgid "Value"
4168msgstr "Стойност"
4169
4170#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:257
4171msgid "Value interpretation"
4172msgstr "Интерпретация на стойности"
4173
4174#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:258
4175msgid "Variable or program argument"
4176msgstr "Аргумент на променлива или програма"
4177
4178#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:259
4179msgid "Vertical cell alignment"
4180msgstr "Вертикално подравняване на клетките"
4181
4182#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:260
4183msgid "Vertical space"
4184msgstr "Вертикално пространство"
4185
4186#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:261
4187msgid "Visited link color"
4188msgstr "Цвят на посетените препратки"
4189
4190#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:262
4191msgid "Width"
4192msgstr "Ширина"
4193
4194#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:1
4195msgid "Bibliography (cite)"
4196msgstr "Библиография (цитат)"
4197
4198#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:2
4199msgid "Bibliography (item)"
4200msgstr "Библиография (елемент)"
4201
4202#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:3
4203msgid "Bibliography (shortcite)"
4204msgstr "Библиография (кратък цитат)"
4205
4206#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:4
4207msgid "Bibliography (thebibliography)"
4208msgstr "Библиография (библиографията)"
4209
4210#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:5
4211msgid "Brackets ()"
4212msgstr "Кръгли скоби „(“ „)“"
4213
4214#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:6
4215msgid "Brackets <>"
4216msgstr "Счупени скоби „<“ „>“"
4217
4218#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:7
4219msgid "Brackets []"
4220msgstr "Квадратни скоби „[“ „]“"
4221
4222#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:8
4223msgid "Brackets {}"
4224msgstr "Фигурни скоби „{“ „}“"
4225
4226#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:10
4227msgid "File input"
4228msgstr "Въвеждане на файл"
4229
4230#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:11
4231msgid "Footnote"
4232msgstr "Бележка под линия"
4233
4234#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:12
4235msgid "Function cosin"
4236msgstr "Косинус"
4237
4238#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:13
4239msgid "Function e^"
4240msgstr "Фунцкията e^"
4241
4242#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:14
4243msgid "Function exp"
4244msgstr "Function exp"
4245
4246#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:15
4247msgid "Function log"
4248msgstr "Функция „логаритъм“"
4249
4250#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:16
4251msgid "Function log10"
4252msgstr "Функция „десетичен логаритъм“"
4253
4254#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:17
4255msgid "Function sine"
4256msgstr "Function sine"
4257
4258#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:18
4259msgid "Greek alpha"
4260msgstr "Гръцката буква алфа"
4261
4262#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:19
4263msgid "Greek beta"
4264msgstr "Гръцката буква бета"
4265
4266#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:20
4267msgid "Greek epsilon"
4268msgstr "Гръцката буква епсилон"
4269
4270#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:21
4271msgid "Greek gamma"
4272msgstr "Гръцката буква гама"
4273
4274#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:22
4275msgid "Greek lambda"
4276msgstr "Гръцката буква ламбда"
4277
4278#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:23
4279msgid "Greek rho"
4280msgstr "Гръцката буква ро"
4281
4282#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:24
4283msgid "Greek tau"
4284msgstr "Гръцката буква тау"
4285
4286#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:25
4287msgid "Header 0 (chapter)"
4288msgstr "Подразделение 0 (глава)"
4289
4290#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:26
4291msgid "Header 0 (chapter*)"
4292msgstr "Подразделение 0 (глава*)"
4293
4294#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:27
4295msgid "Header 1 (section)"
4296msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава)"
4297
4298#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:28
4299msgid "Header 1 (section*)"
4300msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава*)"
4301
4302#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:29
4303msgid "Header 2 (subsection)"
4304msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава)"
4305
4306#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:30
4307msgid "Header 2 (subsection*)"
4308msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава*)"
4309
4310#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:31
4311msgid "Header 3 (subsubsection)"
4312msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава)"
4313
4314#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:32
4315msgid "Header 3 (subsubsection*)"
4316msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава*)"
4317
4318#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:33
4319msgid "Header 4 (paragraph)"
4320msgstr "Подразделение 4 (параграф)"
4321
4322#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:34
4323msgid "Header appendix"
4324msgstr "Заглавие на притурка"
4325
4326#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:35
4327msgid "Item"
4328msgstr "Елемент"
4329
4330#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:36
4331msgid "Item with label"
4332msgstr "Елемент с етикет"
4333
4334#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:37
4335msgid "Latex - Tags"
4336msgstr "Latex - Тагове"
4337
4338#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:38
4339msgid "List description"
4340msgstr "Описание на списъка"
4341
4342#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:39
4343msgid "List enumerate"
4344msgstr "Номериран списък"
4345
4346#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:40
4347msgid "List itemize"
4348msgstr "List itemize"
4349
4350#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:41
4351msgid "Maths (display)"
4352msgstr "Maths (display)"
4353
4354#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:42
4355msgid "Maths (inline)"
4356msgstr "Maths (inline)"
4357
4358#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:43
4359msgid "Operator fraction"
4360msgstr "Дроб"
4361
4362#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:44
4363msgid "Operator integral (display)"
4364msgstr "Интеграл"
4365
4366#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:45
4367msgid "Operator integral (inline)"
4368msgstr "Operator integral (inline)"
4369
4370#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:46
4371msgid "Operator sum (display)"
4372msgstr "Operator sum (display)"
4373
4374#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:47
4375msgid "Operator sum (inline)"
4376msgstr "Operator sum (inline)"
4377
4378#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:48
4379msgid "Reference label"
4380msgstr "Reference label"
4381
4382#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:49
4383msgid "Reference ref"
4384msgstr "Reference ref"
4385
4386#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:50
4387msgid "Symbol <<"
4388msgstr "Символът „«“"
4389
4390#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:51
4391msgid "Symbol <="
4392msgstr "Символът „<=“"
4393
4394#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:52
4395msgid "Symbol >="
4396msgstr "Символът „>=“"
4397
4398#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:53
4399msgid "Symbol >>"
4400msgstr "Символът „»“"
4401
4402#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:54
4403msgid "Symbol and"
4404msgstr "Символът „И“"
4405
4406#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:55
4407msgid "Symbol const"
4408msgstr "Символът const"
4409
4410#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:56
4411msgid "Symbol d-by-dt"
4412msgstr "Символът d-by-dt"
4413
4414#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:57
4415msgid "Symbol d-by-dt-partial"
4416msgstr "Символът d-by-dt-partial"
4417
4418#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:58
4419msgid "Symbol d2-by-dt2-partial"
4420msgstr "Символът d2-by-dt2-partial"
4421
4422#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:59
4423msgid "Symbol dagger"
4424msgstr "Символът dagger"
4425
4426#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:60
4427msgid "Symbol equiv"
4428msgstr "Символът equiv"
4429
4430#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:61
4431msgid "Symbol hyphen --"
4432msgstr "Символът hyphen --"
4433
4434#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:62
4435msgid "Symbol hyphen ---"
4436msgstr "Символът hyphen ---"
4437
4438#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:63
4439msgid "Symbol infinity"
4440msgstr "Символът infinity"
4441
4442#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:64
4443msgid "Symbol mathspace ,"
4444msgstr "Символът mathspace ,"
4445
4446#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:65
4447msgid "Symbol mathspace ."
4448msgstr "Символът mathspace ."
4449
4450#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:66
4451msgid "Symbol mathspace _"
4452msgstr "Символът mathspace _"
4453
4454#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:67
4455msgid "Symbol mathspace __"
4456msgstr "Символът mathspace __"
4457
4458#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:68
4459msgid "Symbol simeq"
4460msgstr "Символът simeq"
4461
4462#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:69
4463msgid "Symbol star"
4464msgstr "Символът звезда"
4465
4466#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:70
4467msgid "Typeface bold"
4468msgstr "Удебелено"
4469
4470#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:71
4471msgid "Typeface italic"
4472msgstr "Наклонено"
4473
4474#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:72
4475msgid "Typeface slanted"
4476msgstr "Зачеркнато"
4477
4478#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:73
4479msgid "Typeface type"
4480msgstr "Typeface type"
4481
4482#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:74
4483msgid "Unbreakable text"
4484msgstr "Неразделим текст"
4485
4486#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:1
4487msgid "XSLT - Axes"
4488msgstr "XSLT - Axes"
4489
4490#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:2
4491msgid "XSLT - Elements"
4492msgstr "XSLT - Елементи"
4493
4494#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:3
4495msgid "XSLT - Functions"
4496msgstr "XSLT - Функции"
4497
4498#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:4
4499msgid "ancestor"
4500msgstr "ancestor"
4501
4502#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:5
4503msgid "ancestor-or-self"
4504msgstr "ancestor-or-self"
4505
4506#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:6
4507msgid "attribute"
4508msgstr "атрибут"
4509
4510#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:7
4511msgid "child"
4512msgstr "child"
4513
4514#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:8
4515msgid "descendant"
4516msgstr "descendant"
4517
4518#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:9
4519msgid "descendant-or-self"
4520msgstr "descendant-or-self"
4521
4522#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:10
4523msgid "following"
4524msgstr "следващ"
4525
4526#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:11
4527msgid "following-sibling"
4528msgstr "following-sibling"
4529
4530#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:12
4531msgid "namespace"
4532msgstr "namespace"
4533
4534#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:13
4535msgid "parent"
4536msgstr "parent"
4537
4538#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:14
4539msgid "preceding"
4540msgstr "preceding"
4541
4542#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:15
4543msgid "preceding-sibling"
4544msgstr "preceding-sibling"
4545
4546#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:16
4547msgid "self"
4548msgstr "self"
4549
4550#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:146
4551msgid "Tag list plugin"
4552msgstr "Модул „Списък с етикети“"
4553
4554#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:167
4555msgid "Select the group of tags you want to use"
4556msgstr "Избор на групата с етикети, която искате да използвате."
4557
4558#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:189
4559msgid "Available Tag Lists"
4560msgstr "Списък с наличните тагове"
4561
4562#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:191
4563#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:212
4564msgid "Tags"
4565msgstr "Тагове"
4566
4567#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-window.c:201
4568msgid "Double-click on a tag to insert it in the current document"
4569msgstr "Кликнете два пъти на етикет за да го вмъкнете в текущия документ."
4570
4571#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin.c:46
4572msgid "Tag _List"
4573msgstr "_Списък с тагове"
4574
4575#.
4576#. #define MENU_ITEM_NAME               "TagList"
4577#.
4578#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin.c:51
4579msgid "Show the tag list window"
4580msgstr "Показване на списъка с тагове"
4581
4582#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:1
4583msgid ""
4584"Provides a method to easily insert into a document commonly used tags/"
4585"strings without having to type them."
4586msgstr ""
4587"Предоставя метод за лесно вкарване в документа на често използвани етикети/"
4588"низове без нужда да се въвеждат отново."
4589
4590#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:2
4591msgid "Tag list"
4592msgstr "Списък с тагове"
4593
4594#: ../plugins/time/time.c:49
4595msgid "In_sert Date and Time..."
4596msgstr "В_мъкване на дата/време..."
4597
4598#: ../plugins/time/time.c:52
4599msgid "Insert current date and time at the cursor position"
4600msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
4601
4602#: ../plugins/time/time.c:457
4603msgid "Available formats"
4604msgstr "Налични формати"
4605
4606#: ../plugins/time/time.c:565
4607msgid "Configure insert date/time plugin..."
4608msgstr "Настройка на модула дата/време..."
4609
4610#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:1
4611msgid "Insert Date/Time"
4612msgstr "Вмъкване дата/време"
4613
4614#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:2
4615msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
4616msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
4617
4618#: ../plugins/time/time.glade2.h:3
4619msgid "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
4620msgstr "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
4621
4622#: ../plugins/time/time.glade2.h:4
4623msgid "<span weight=\"bold\"> When inserting date/time...</span>"
4624msgstr "<span weight=\"bold\"> При вмъкване на дата/време...</span>"
4625
4626#: ../plugins/time/time.glade2.h:5
4627msgid "Configure date/time plugin"
4628msgstr "Настройка на модула дата/време"
4629
4630#: ../plugins/time/time.glade2.h:6
4631msgid "Insert Date and Time"
4632msgstr "Вмъкване на дата/време"
4633
4634#: ../plugins/time/time.glade2.h:7
4635msgid "Use the _selected format"
4636msgstr "Използване на _избрания формат"
4637
4638#: ../plugins/time/time.glade2.h:8
4639msgid "_Insert"
4640msgstr "_Вмъкване"
4641
4642#: ../plugins/time/time.glade2.h:9
4643msgid "_Prompt for a format"
4644msgstr "_Посочване на формат"
4645
4646#: ../plugins/time/time.glade2.h:10
4647msgid "_Use custom format"
4648msgstr "_Използване на потребителски формат"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.