source: desktop/evolution.HEAD.bg.po @ 439

Last change on this file since 439 was 439, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Допълване до 100%. Стандартизация. Атрибутивни употреби. Стягане на фразите. Уеднаквяване на подобните съобщения. Използване на български словоред. Още много подобрения. Работатат не е завършена - тепърва имам да го мина още веднъж и да изчиствам правописни и синтактични грешки.

File size: 712.3 KB

HTML preview not available, since the file size exceeds 256.0 KB. Try downloading the file instead.

Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.