source: desktop/evolution.HEAD.bg.po @ 48

Last change on this file since 48 was 48, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Най-накрая успях да подам този файл.
Беше в плачевно състояние - провери многото разлики между версията в Subversion и тази, която аз съм подал.
Това беше едно от най-дългте кърпения, които съм правил!
Голямото множество от грешките не може да си ги направил съзнателно - толкова големи бяха.
Провери дали нямаш включена памет на преводите в програмата, с която превеждаш или не пускаш нещо за автоматичн превод. Внимавай с такива инструменти - пелтечат шизофренично, ако не проверяваш какво точно правят.

File size: 664.9 KB

HTML preview not available, since the file size exceeds 256.0 KB. Try downloading the file instead.

Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.