source: desktop/epiphany.HEAD.bg.po @ 58

Last change on this file since 58 was 58, checked in by kaladan, 16 years ago

Epiphany (2.12) uber sexy

  • пълен превод
File size: 136.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of epiphany po-file.
2# Copyright (C) 2003 Marco Pesenti Gritti
3# This file is distributed under the same license as the epiphany package.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: epiphany 2.12\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-07-25 13:25+0000\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-07-25 17:25+0300\n"
14"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
20
21#: ../data/GNOME_Epiphany_Automation.server.in.h:1
22msgid "Epiphany automation"
23msgstr "Автоматизация  на Epiphany"
24
25#: ../data/bme.desktop.in.h:1
26msgid "Browse and organize your bookmarks"
27msgstr "Разглеждане и организиране на вашите отметки"
28
29#: ../data/bme.desktop.in.h:2
30msgid "Epiphany Web Bookmarks"
31msgstr "Отметки за интернет страници на Epiphany"
32
33#: ../data/bme.desktop.in.h:3
34msgid "Web Bookmarks"
35msgstr "Отметки"
36
37#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:1
38msgid ""
39"A list of protocols to be considered safe in addition to the default, when "
40"disable_unsafe_protocols is enabled."
41msgstr ""
42"Списък с протоколи, които да се считат за безопасни в допълнение към "
43"стандартните, когато е включено disable_unsafe_protocols."
44
45#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:2
46msgid "Additional safe protocols"
47msgstr "Допълнителни безопасни протоколи"
48
49#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:3
50msgid "Disable JavaScript chrome control"
51msgstr "Спиране на JavaScript хром контрола"
52
53#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:4
54msgid "Disable JavaScript's control over window chrome."
55msgstr "Изключване на контрола на JavaScript върху хромирането на прозорците"
56
57#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:5
58msgid ""
59"Disable all historical information by disabling back and forward navigation, "
60"not allowing the history dialog and hiding the most used bookmarks list."
61msgstr ""
62"Изключване на информацията за предишни посещения като изключва бутона \"Назад"
63"\", не позволява на прозореца за историята да се покаже и скрива най-често "
64"използваните отметки."
65
66#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:6
67msgid "Disable arbitrary URLs"
68msgstr "Спиране на произволните адреси"
69
70#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:7
71msgid "Disable bookmark editing"
72msgstr "Спиране редактирането на отметките"
73
74#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:8
75msgid "Disable history"
76msgstr "Спиране на историята"
77
78#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:9
79msgid "Disable the user's ability to add or edit bookmarks."
80msgstr ""
81"Спиране възможността на потребителите да редактират или добавят отметки."
82
83#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:10
84msgid "Disable the user's ability to edit toolbars."
85msgstr ""
86"Спиране възможността на потребителите да редактират лентите с инструменти."
87
88#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:11
89msgid "Disable the user's ability to type in a URL to Epiphany."
90msgstr "Спиране възможността на потребителите да въвеждат адреси в браузъра."
91
92#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:12
93msgid "Disable toolbar editing"
94msgstr "Спиране на редакцията на лентата с инструменти"
95
96#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:13
97msgid "Disable unsafe protocols"
98msgstr "Спиране на несигурните протоколи"
99
100#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:14
101msgid ""
102"Disables loading of content from unsafe protocols. Safe protocols are http "
103"and https."
104msgstr ""
105"Изключване на зареждането на съдържание от не безопасни протоколи. "
106"Безопасните са http и https."
107
108#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:15
109msgid "Hide menubar by default"
110msgstr "Скриване на лентата с менютата по подразбиране"
111
112#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:16
113msgid ""
114"Hide the menubar by default. The menubar can still be accessed using F10."
115msgstr ""
116"Скриване на лентата с менюта по подразбиране. Менюто ще може да бъде "
117"достигнато чрез натискане на клавиша F10."
118
119#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:17
120msgid "Lock in fullscreen mode"
121msgstr "Заключване на режима \"На цял екран\""
122
123#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:18
124msgid "Locks Epiphany in fullscreen mode."
125msgstr "Заключване на режима \"На цял екран\"."
126
127#: ../data/epiphany.desktop.in.h:1
128msgid "Browse the web"
129msgstr "Сърфиране в интернет"
130
131#: ../data/epiphany.desktop.in.h:2 ../src/ephy-main.c:220
132#: ../src/ephy-main.c:228
133msgid "Epiphany Web Browser"
134msgstr "Интернет браузър (Epiphany)"
135
136#: ../data/epiphany.desktop.in.h:3
137msgid "Web Browser"
138msgstr "Интернет браузър"
139
140#: ../data/epiphany.schemas.in.h:1
141msgid "Active extensions"
142msgstr "Активни разширения"
143
144#: ../data/epiphany.schemas.in.h:2
145msgid "Address of the user's home page."
146msgstr "Адрес на домашната страница на потребителя."
147
148#: ../data/epiphany.schemas.in.h:3
149msgid "Allow popups"
150msgstr "Разрешаване на изскачащите прозорци"
151
152#: ../data/epiphany.schemas.in.h:4
153msgid ""
154"Allow sites to open new windows using JavaScript (if JavaScript is enabled)."
155msgstr ""
156"Страниците могат да отварят нови прозорци чрез JavaScript (ако е позволен "
157"JavaScript)."
158
159#: ../data/epiphany.schemas.in.h:5
160msgid "Always show the tab bar"
161msgstr "Винаги да се показва лентата със страниците"
162
163#: ../data/epiphany.schemas.in.h:6
164msgid "Automatic downloads"
165msgstr "Автоматични изтегляния"
166
167#: ../data/epiphany.schemas.in.h:7
168msgid "Autowrap for find in page"
169msgstr "Автоматична обвивка за търсене в страница"
170
171#: ../data/epiphany.schemas.in.h:8
172msgid "Browse with caret"
173msgstr "Навигация с каретка"
174
175#: ../data/epiphany.schemas.in.h:9
176msgid "Cookie accept"
177msgstr "Приемане на бисквитки"
178
179#: ../data/epiphany.schemas.in.h:10
180msgid "Default encoding"
181msgstr "Стандартно кодиране"
182
183#: ../data/epiphany.schemas.in.h:11
184msgid ""
185"Default encoding. Accepted values are: \"armscii-8\", \"Big5\", \"Big5-HKSCS"
186"\", \"EUC-JP\", \"EUC-KR\", \"gb18030\", \"GB2312\", \"geostd8\", \"HZ-GB-"
187"2312\", \"IBM850\", \"IBM852\", \"IBM855\", \"IBM857\", \"IBM862\", \"IBM864"
188"\", \"IBM866\", \"ISO-2022-CN\", \"ISO-2022-JP\", \"ISO-2022-KR\", \"ISO-"
189"8859-1\", \"ISO-8859-2\", \"ISO-8859-3\", \"ISO-8859-4\", \"ISO-8859-5\", "
190"\"ISO-8859-6\", \"ISO-8859-7\", \"ISO-8859-8\", \"ISO-8859-8-I\", \"ISO-8859-"
191"9\", \"ISO-8859-10\", \"ISO-8859-11\", \"ISO-8859-13\", \"ISO-8859-14\", "
192"\"ISO-8859-15\", \"ISO-8859-16\", \"ISO-IR-111\", \"KOI8-R\", \"KOI8-U\", "
193"\"Shift_JIS\", \"TIS-620\", \"UTF-7\", \"UTF-8\", \"VISCII\", \"windows-874"
194"\", \"windows-1250\", \"windows-1251\", \"windows-1252\", \"windows-1253\", "
195"\"windows-1254\", \"windows-1255\", \"windows-1256\", \"windows-1257\", "
196"\"windows-1258\", \"x-euc-tw\", \"x-gbk\", \"x-johab\", \"x-mac-arabic\", "
197"\"x-mac-ce\", \"x-mac-croatian\", \"x-mac-cyrillic\", \"x-mac-devanagari\", "
198"\"x-mac-farsi\", \"x-mac-greek\", \"x-mac-gujarati\", \"x-mac-gurmukhi\", "
199"\"x-mac-hebrew\", \"x-mac-icelandic\", \"x-mac-roman\", \"x-mac-romanian\", "
200"\"x-mac-turkish\", \"x-mac-ukrainian\", \"x-user-defined\", \"x-viet-tcvn5712"
201"\", \"x-viet-vps\" and \"x-windows-949\"."
202msgstr ""
203"Подразбиращо се кодиране. Приемливите стойности са: \"armscii-8\", \"Big5\", "
204"\"Big5-HKSCS\", \"EUC-JP\", \"EUC-KR\", \"gb18030\", \"GB2312\", \"geostd8"
205"\", \"HZ-GB-2312\", \"IBM850\", \"IBM852\", \"IBM855\", \"IBM857\", \"IBM862"
206"\", \"IBM864\", \"IBM866\", \"ISO-2022-CN\", \"ISO-2022-JP\", \"ISO-2022-KR"
207"\", \"ISO-8859-1\", \"ISO-8859-2\", \"ISO-8859-3\", \"ISO-8859-4\", \"ISO-"
208"8859-5\", \"ISO-8859-6\", \"ISO-8859-7\", \"ISO-8859-8\", \"ISO-8859-8-I\", "
209"\"ISO-8859-9\", \"ISO-8859-10\", \"ISO-8859-11\", \"ISO-8859-13\", \"ISO-"
210"8859-14\", \"ISO-8859-15\", \"ISO-8859-16\", \"ISO-IR-111\", \"KOI8-R\", "
211"\"KOI8-U\", \"Shift_JIS\", \"TIS-620\", \"UTF-7\", \"UTF-8\", \"VISCII\", "
212"\"windows-874\", \"windows-1250\", \"windows-1251\", \"windows-1252\", "
213"\"windows-1253\", \"windows-1254\", \"windows-1255\", \"windows-1256\", "
214"\"windows-1257\", \"windows-1258\", \"x-euc-tw\", \"x-gbk\", \"x-johab\", "
215"\"x-mac-arabic\", \"x-mac-ce\", \"x-mac-croatian\", \"x-mac-cyrillic\", \"x-"
216"mac-devanagari\", \"x-mac-farsi\", \"x-mac-greek\", \"x-mac-gujarati\", \"x-"
217"mac-gurmukhi\", \"x-mac-hebrew\", \"x-mac-icelandic\", \"x-mac-roman\", \"x-"
218"mac-romanian\", \"x-mac-turkish\", \"x-mac-ukrainian\", \"x-user-defined\", "
219"\"x-viet-tcvn5712\", \"x-viet-vps\" and \"x-windows-949\"."
220
221#: ../data/epiphany.schemas.in.h:12
222msgid "Default font type"
223msgstr "Стандартен шрифт"
224
225#: ../data/epiphany.schemas.in.h:13
226msgid "Default font type. Possible values are \"serif\" and \"sans-serif\"."
227msgstr "Стандартен шрифт. Възможните стойности са \"serif\" и \"sans-serif\"."
228
229#: ../data/epiphany.schemas.in.h:14
230msgid "Enable Java"
231msgstr "Включване на Java"
232
233#: ../data/epiphany.schemas.in.h:15
234msgid "Enable Java."
235msgstr "Включване на Java."
236
237#: ../data/epiphany.schemas.in.h:16
238msgid "Enable JavaScript"
239msgstr "Включване на JavaScript"
240
241#: ../data/epiphany.schemas.in.h:17
242msgid "Enable JavaScript."
243msgstr "Включване на JavaScript."
244
245#: ../data/epiphany.schemas.in.h:18
246msgid ""
247"For find in page, whether to start again at the beginning after reaching the "
248"end of the page."
249msgstr ""
250"За търсене в страница, или да започне от начало или след достигане на края "
251"на страницата."
252
253#: ../data/epiphany.schemas.in.h:19
254msgid "History pages time range"
255msgstr "Времеви обхват на историята за страниците"
256
257#: ../data/epiphany.schemas.in.h:20
258msgid "Home page"
259msgstr "Домашна страница"
260
261#: ../data/epiphany.schemas.in.h:21
262msgid "ISO-8859-1"
263msgstr "ISO-8859-1"
264
265#: ../data/epiphany.schemas.in.h:22
266msgid "Languages"
267msgstr "Езици"
268
269#: ../data/epiphany.schemas.in.h:23
270msgid "Lists the active extensions."
271msgstr "Изписване на активните разширения."
272
273#: ../data/epiphany.schemas.in.h:24
274msgid "Match case for find in page"
275msgstr ""
276"Големината на буквите има\n"
277"значение при търсене в стр."
278
279#: ../data/epiphany.schemas.in.h:25
280msgid "Match case for find in page."
281msgstr ""
282"Големината на буквите\n"
283"има значение при търсене в стр."
284
285#: ../data/epiphany.schemas.in.h:26
286msgid ""
287"Middle click to open the web page pointed to by the currently selected text"
288msgstr ""
289"Натискане на среден бутон на мишката, да отваря посочената чрез избирания "
290"текст страница"
291
292#: ../data/epiphany.schemas.in.h:27
293msgid ""
294"Middle clicking on the main view pane will open the web page pointed to by "
295"the currently selected text."
296msgstr ""
297"Натискане на среден бутон на мишката върху основната страница ще отвори "
298"посочената с избрания в момента текст."
299
300#: ../data/epiphany.schemas.in.h:28
301msgid "Preferred languages, two letter codes."
302msgstr "Предпочитани езици, кодове от по две букви."
303
304#: ../data/epiphany.schemas.in.h:29
305msgid "Show bookmarks bar by default"
306msgstr "Показване на лентата с отметките по подразбиране"
307
308#: ../data/epiphany.schemas.in.h:30
309msgid "Show bookmarks bar by default."
310msgstr "Показване на лентата с отметките по подразбиране."
311
312#: ../data/epiphany.schemas.in.h:31
313msgid "Show statusbar by default"
314msgstr "Показване на лентата за състоянието по подразбиране"
315
316#: ../data/epiphany.schemas.in.h:32
317msgid "Show statusbar by default."
318msgstr "Показване на лентата за състоянието по подразбиране."
319
320#: ../data/epiphany.schemas.in.h:33
321msgid ""
322"Show the history pages visited \"ever\", \"last_two_days\", \"last_three_days"
323"\", \"today\"."
324msgstr ""
325"Показване на страниците от историята посетени \"ever\", \"last_two_days\", "
326"\"last_three_days\", \"today\"."
327
328#: ../data/epiphany.schemas.in.h:34
329msgid "Show the tab bar also when there is only one tab open."
330msgstr ""
331"Показване на лентата за страниците, дори когато има само една отворена "
332"страница."
333
334#: ../data/epiphany.schemas.in.h:35
335msgid "Show toolbars by default"
336msgstr "Показване на лентата с инструменти по подразбиране"
337
338#: ../data/epiphany.schemas.in.h:36
339msgid "Show toolbars by default."
340msgstr "Показване на лентата с инструменти по подразбиране."
341
342#: ../data/epiphany.schemas.in.h:37
343msgid "Size of disk cache"
344msgstr "Големина на кеша"
345
346#: ../data/epiphany.schemas.in.h:38
347msgid "Size of disk cache, in MB."
348msgstr "Големина на кеша в МБ."
349
350#: ../data/epiphany.schemas.in.h:39
351msgid "The bookmark information shown in the editor view"
352msgstr "Информацията за отметките показана в прозореца за редакция"
353
354#: ../data/epiphany.schemas.in.h:40
355msgid ""
356"The bookmark information shown in the editor view. Valid values in the list "
357"are \"address\" and \"title\"."
358msgstr ""
359"Информацията за отметките показана при редакция. Валидни стойности в списъка "
360"са \"address\" и \"title\"."
361
362#: ../data/epiphany.schemas.in.h:41
363msgid "The currently selected fonts language"
364msgstr "Текущият избран език за шрифтовете"
365
366#: ../data/epiphany.schemas.in.h:42
367msgid ""
368"The currently selected fonts language. Valid values are \"ar\" (arabic), \"x-"
369"baltic\" (baltic languages), \"x-central-euro\" (central european "
370"languages), \"x-cyrillic\" (languages written with cyrillic alphabet), \"el"
371"\" (greek), \"he\" (hebrew), \"ja\" (japanese), \"ko\" (korean), \"zh-CN"
372"\" (simplified chinese), \"th\" (thai), \"zh-TW\" (traditional chinese), \"tr"
373"\" (turkish), \"x-unicode\" (other languages), \"x-western\" (languages "
374"written in latin script), \"x-tamil\" (tamil) and \"x-devanagari"
375"\" (devanagari)."
376msgstr ""
377"Текущият избран език за шритовете. Валидни стойности са \"ar\" (арабски), "
378"\"x-baltic\" (балтийски езици), \"x-central-euro\" (централноевропейски "
379"езици), \"x-cyrillic\" (езици с писменост на кирилица), \"el\" (гръцки), \"he"
380"\" (иврит), \"ja\" (японски), \"ko\" (корейски), \"zh-CN\" (опростен "
381"китайски), \"th\" (тайски), \"zh-TW\" (традиционен китайски), \"tr"
382"\" (турски), \"x-unicode\" (други езици), \"x-western\" (езици с писменост "
383"на латиница), \"x-tamil\" (тамилски) и \"x-devanagari\" (индийски)."
384
385#: ../data/epiphany.schemas.in.h:43
386msgid "The downloads folder"
387msgstr "Папката с изтеглените файлове"
388
389#: ../data/epiphany.schemas.in.h:44
390msgid "The encoding autodetector. Empty string means autodetect is off"
391msgstr ""
392"Автоматично засичане на кодовата таблица. Празно място означава, че "
393"автоматичното засичане е изключено."
394
395#: ../data/epiphany.schemas.in.h:45
396msgid ""
397"The encoding autodetector. Valid entries are \"\" (autodetectors off), "
398"\"cjk_parallel_state_machine\" (autodetect east asian encodings), "
399"\"ja_parallel_state_machine\" (autodetect japanese encodings), "
400"\"ko_parallel_state_machine\" (autodetect korean encodings), \"ruprob"
401"\" (autodetect russian encodings), \"ukprob\" (autodetect ukrainian "
402"encodings), \"zh_parallel_state_machine\" (autodetect chinese encodings), "
403"\"zhcn_parallel_state_machine\" (autodetect simplified chinese encodings), "
404"\"zhtw_parallel_state_machine\" (autodetect traditional chinese encodings) "
405"and \"universal_charset_detector\" (autodetect most encodings)."
406msgstr ""
407"Автоматично засичане на кодовата таблица. Валидни стойности са "
408"\"\" (изключено), \"cjk_parallel_state_machine\" (за източно европейските "
409"кодови таблици), \"ja_parallel_state_machine\" (за японските кодови "
410"таблици), \"ko_parallel_state_machine\" (за корейските кодови таблици), "
411"\"ruprob\" (за руските кодови таблици), \"ukprob\" (за украински кодови "
412"таблици), \"zh_parallel_state_machine\" (за китайски кодови таблици), "
413"\"zhcn_parallel_state_machine\" (за опростени китайски кодови таблици), "
414"\"zhtw_parallel_state_machine\" (за традиционни китайски кодови таблици) и "
415"\"universal_charset_detector\" (за повечето кодови таблици)."
416
417#: ../data/epiphany.schemas.in.h:46
418msgid "The page information shown in the history view"
419msgstr "Информация за страниците показвана в прегледа на историята"
420
421#: ../data/epiphany.schemas.in.h:47
422msgid ""
423"The page information shown in the history view. Valid values in the list are "
424"\"address\", \"title\"."
425msgstr ""
426"Информация за страниците показани в историята. Валидни стойности в списъка "
427"са \"address\", \"title\"."
428
429#: ../data/epiphany.schemas.in.h:48
430msgid ""
431"The path of the folder where to download files to; or \"Downloads\" to use "
432"the default downloads folder, or \"Desktop\" to use the desktop folder."
433msgstr ""
434"Пътя до папката, където да се изтеглят файловете; за да ползвате "
435"стандартната папка задайте \"Downloads\", а ако искате да ги запазвате върху "
436"работния плот задайте \"Desktop\"."
437
438#: ../data/epiphany.schemas.in.h:49
439msgid "Toolbar style"
440msgstr "Стил на лентата с инструменти"
441
442#: ../data/epiphany.schemas.in.h:50
443msgid ""
444"Toolbar style. Allowed values are \"\" (use GNOME default style), \"both"
445"\" (text and icons), \"both-horiz\" (text besides icons), \"icons\", and "
446"\"text\"."
447msgstr ""
448"Стил на лентата с инструменти. Позволени стойности са \"\" (стандартен стил "
449"на GNOME), \"both\" (текст и икони), \"both-horiz (текст до иконите) \"icons"
450"\" и \"text\""
451
452#: ../data/epiphany.schemas.in.h:51
453msgid "Use caret browsing mode."
454msgstr "Използване на навигация с каретка."
455
456#: ../data/epiphany.schemas.in.h:52
457msgid "Use own colors"
458msgstr "Използване на собствени цветове"
459
460#: ../data/epiphany.schemas.in.h:53
461msgid "Use own fonts"
462msgstr "Използване на собствени шрифтове"
463
464#: ../data/epiphany.schemas.in.h:54
465msgid "Use your own colors instead of the colors the page requests."
466msgstr "Използване на ваши цветове, вместо цветовете от страниците."
467
468#: ../data/epiphany.schemas.in.h:55
469msgid "Use your own fonts instead of the fonts the page requests."
470msgstr ""
471"Използване на ваши шрифтове, вместо шрифтовете предоставени от страниците."
472
473#: ../data/epiphany.schemas.in.h:56
474msgid ""
475"When files cannot be opened by the browser they are automatically downloaded "
476"to the download folder and opened with the appropriate application."
477msgstr ""
478"Когато файловете не могат да бъдат отворени с браузъра, те автоматично се "
479"изтеглят в стандартната папка за изтегляне и се отварят с подходяща програма."
480
481#: ../data/epiphany.schemas.in.h:57
482msgid ""
483"Where to accept cookies from. Possible values are \"anywhere\", \"current "
484"site\" and \"nowhere\"."
485msgstr ""
486"От къде да приема бисквитки. Възможните стойности са \"anywhere\", \"current "
487"site\" и \"nowhere\"."
488
489#: ../data/epiphany.schemas.in.h:58
490msgid "Whether to print the date in the footer"
491msgstr "Къде да се разпечата датата в долната част"
492
493#: ../data/epiphany.schemas.in.h:59
494msgid "Whether to print the date in the footer."
495msgstr "Къде да се разпечата датата в долната част."
496
497#: ../data/epiphany.schemas.in.h:60
498msgid "Whether to print the page address in the header"
499msgstr "Къде в горната част да се разпечата адреса на страницата"
500
501#: ../data/epiphany.schemas.in.h:61
502msgid "Whether to print the page address in the header."
503msgstr "Къде в горната част да се разпечата адреса на страницата."
504
505#: ../data/epiphany.schemas.in.h:62
506msgid "Whether to print the page numbers (x of total) in the footer"
507msgstr "Къде в долната част да се разпечата номера на страницата (x от общо)"
508
509#: ../data/epiphany.schemas.in.h:63
510msgid "Whether to print the page numbers (x of total) in the footer."
511msgstr "Къде в долната част да се разпечата номера на страницата (x от общо)."
512
513#: ../data/epiphany.schemas.in.h:64
514msgid "Whether to print the page title in the header"
515msgstr "Дали в горната част да се разпечатва заглавието на страницата"
516
517#: ../data/epiphany.schemas.in.h:65
518msgid "Whether to print the page title in the header."
519msgstr "Дали в горната част да разпечатва заглавието на страницата."
520
521#: ../data/epiphany.schemas.in.h:66
522msgid "x-western"
523msgstr "x-западен"
524
525#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:1
526msgid "<b>Fingerprints</b>"
527msgstr "<b>Пръстови отпечатъци</b>"
528
529#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:2
530msgid "<b>Issued By</b>"
531msgstr "<b>Издаден от</b>"
532
533#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:3
534msgid "<b>Issued To</b>"
535msgstr "<b>Издаден до</b>"
536
537#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:4
538msgid "<b>Validity</b>"
539msgstr "<b>Валидност</b>"
540
541#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:5
542msgid "Certificate _Fields"
543msgstr "Полета на серти_фиката"
544
545#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:6
546msgid "Certificate _Hierarchy"
547msgstr "Йерар_хия на сертификата"
548
549#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:7
550msgid "Common Name:"
551msgstr "Общо име:"
552
553#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:8
554msgid "DYNAMIC"
555msgstr "ДИНАМИЧНИ"
556
557#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:9
558msgid "Details"
559msgstr "Подробности"
560
561#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:10
562msgid "Expires On:"
563msgstr "Изтича на:"
564
565#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:11
566msgid "Field _Value"
567msgstr "_Стойност на полето"
568
569#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:12
570#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:23
571msgid "General"
572msgstr "Основни"
573
574#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:13
575msgid "Issued On:"
576msgstr "Издаден на:"
577
578#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:14
579msgid "MD5 Fingerprint:"
580msgstr "Пръстови отпечатъци тип MD5:"
581
582#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:15
583#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:989
584msgid "Organization:"
585msgstr "Организация:"
586
587#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:16
588msgid "Organizational Unit:"
589msgstr "Организационна единица:"
590
591#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:17
592msgid "SHA1 Fingerprint:"
593msgstr "Пръстови отпечатъци тип SHA1:"
594
595#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:18
596msgid "Serial Number:"
597msgstr "Сериен номер:"
598
599#: ../data/glade/epiphany.glade.h:1
600msgid "<b>_Automatic</b>"
601msgstr "<b>_Автоматично</b>"
602
603#: ../data/glade/epiphany.glade.h:2
604msgid "<b>_Use a different encoding:</b>"
605msgstr "<b>_Използване на различно кодиране:</b>"
606
607#: ../data/glade/epiphany.glade.h:3
608msgid "C_ase sensitive"
609msgstr "М_алките и големите букви имат значение"
610
611#: ../data/glade/epiphany.glade.h:4
612msgid "Cookies"
613msgstr "Бисквитки"
614
615#: ../data/glade/epiphany.glade.h:5
616msgid "Download Manager"
617msgstr "Управление на изтеглящите се файлове"
618
619#: ../data/glade/epiphany.glade.h:6 ../src/ephy-window.c:1087
620msgid "Find"
621msgstr "Търсене"
622
623#: ../data/glade/epiphany.glade.h:7
624msgid "Passwords"
625msgstr "Пароли"
626
627#: ../data/glade/epiphany.glade.h:8
628msgid "Personal Data Manager"
629msgstr "Мениджър за личната информация"
630
631#: ../data/glade/epiphany.glade.h:9
632msgid "Text Encoding"
633msgstr "_Кодиране на текста"
634
635#: ../data/glade/epiphany.glade.h:10 ../src/ephy-encoding-menu.c:358
636msgid "Use the encoding specified by the document"
637msgstr "Използване на кодировката определена от документа"
638
639#: ../data/glade/epiphany.glade.h:11
640msgid "_Find:"
641msgstr "_Търсене:"
642
643#: ../data/glade/epiphany.glade.h:12
644msgid "_Next"
645msgstr "_Следващ"
646
647#: ../data/glade/epiphany.glade.h:13 ../embed/downloader-view.c:368
648msgid "_Pause"
649msgstr "_Пауза"
650
651#: ../data/glade/epiphany.glade.h:14
652msgid "_Previous"
653msgstr "_Предишен"
654
655#: ../data/glade/epiphany.glade.h:15
656msgid "_Wrap around"
657msgstr "Об_виване"
658
659#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:1 ../data/glade/print.glade.h:1
660msgid "<b>Colors</b>"
661msgstr "<b>Цветове</b>"
662
663#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:2
664msgid "<b>Cookies</b>"
665msgstr "<b>Бисквитки</b>"
666
667#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:3
668msgid "<b>Downloads</b>"
669msgstr "<b>Изтегляния</b>"
670
671#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:4
672msgid "<b>Encodings</b>"
673msgstr "<b>Кодирания</b>"
674
675#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:5
676msgid "<b>Fonts</b>"
677msgstr "<b>Шрифтове</b>"
678
679#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:6
680msgid "<b>Home page</b>"
681msgstr "<b>Домашна страница</b>"
682
683#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:7
684msgid "<b>Languages</b>"
685msgstr "<b>Езици</b>"
686
687#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:8
688msgid "<b>Temporary Files</b>"
689msgstr "<b>Временни файлове</b>"
690
691#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:9
692msgid "<b>Web Content</b>"
693msgstr "<b>Интернет съдържание</b>"
694
695#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:10
696msgid "A_utomatically download and open files"
697msgstr "А_втоматично изтегляне и отваряне на файлове"
698
699#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:11
700msgid "Add Language"
701msgstr "Добавяне на език"
702
703#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:12
704msgid "Al_ways use the desktop theme colors"
705msgstr "Винаги да се използва темата с цветове на работната среда"
706
707#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:13
708msgid "Allow popup _windows"
709msgstr "Позволяване на изскачащите _прозорци"
710
711#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:14
712msgid "Always use _these fonts"
713msgstr "Винаги да се използват _тези шрифтове"
714
715#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:15
716msgid "Au_todetect:"
717msgstr "_Автоматично засичане:"
718
719#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:16
720msgid "Choose a l_anguage:"
721msgstr "Избор на _език:"
722
723#. Translators: the mnemonic shouldn't conflict with any of the
724#. * standard items in the GtkEntry context menu (Cut, Copy, Paste, Delete,
725#. * Select All, Input Methods and Insert Unicode control character.)
726#.
727#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:17
728#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:442 ../src/ephy-history-window.c:261
729msgid "Cl_ear"
730msgstr "Из_чистване"
731
732#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:18
733msgid "De_fault:"
734msgstr "По _подразбиране:"
735
736#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:19
737msgid "Enable Java_Script"
738msgstr "Включване на Java_Script"
739
740#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:20
741msgid "Enable _Java"
742msgstr "Включване на _Java"
743
744#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:21
745msgid "Fonts and Colors"
746msgstr "Шрифтове и цветове"
747
748#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:22
749msgid "For l_anguage:"
750msgstr "За _език:"
751
752#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:24 ../src/prefs-dialog.c:1056
753msgid "Language"
754msgstr "Език"
755
756#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:25
757msgid "MB"
758msgstr "МБ"
759
760#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:26
761msgid "Only _from sites you visit"
762msgstr "Само _от страници, които посещавате"
763
764#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:27
765msgid "Preferences"
766msgstr "Настройки"
767
768#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:28
769msgid "Privacy"
770msgstr "Защита на личните данни"
771
772#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:29
773msgid "Set to Current _Page"
774msgstr "Като текущата _страница"
775
776#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:30
777msgid "Set to _Blank Page"
778msgstr "_Празна страница"
779
780#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:31
781#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:369
782msgid "_Address:"
783msgstr "_Адрес:"
784
785#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:32
786msgid "_Always accept"
787msgstr "_Винаги да приема"
788
789#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:33
790msgid "_Disk space:"
791msgstr "Заемано пространство:"
792
793#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:34
794msgid "_Download folder:"
795msgstr "_Папка за запазване на изтеглените файлове:"
796
797#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:35
798msgid "_Fixed width:"
799msgstr "_Фиксирана ширина:"
800
801#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:36
802msgid "_Minimum size:"
803msgstr "Мини_мален размер:"
804
805#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:37
806msgid "_Never accept"
807msgstr "_Никога да не приема"
808
809#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:38
810msgid "_Variable width:"
811msgstr "_Променлива ширина:"
812
813#: ../data/glade/print.glade.h:2
814msgid "<b>Footers</b>"
815msgstr "<b>Долна част</b>"
816
817#: ../data/glade/print.glade.h:3
818msgid "<b>Headers</b>"
819msgstr "<b>Хедъри</b>"
820
821#: ../data/glade/print.glade.h:4
822msgid "Appearance"
823msgstr "Изглед"
824
825#: ../data/glade/print.glade.h:5
826msgid "C_olor"
827msgstr "_Цвят"
828
829#: ../data/glade/print.glade.h:6
830msgid "P_age title"
831msgstr "Заг_лавие на страницата"
832
833#: ../data/glade/print.glade.h:7
834msgid "Page _numbers"
835msgstr "Номера на _страниците"
836
837#: ../data/glade/print.glade.h:8
838msgid "Paper"
839msgstr "Хартия"
840
841#: ../data/glade/print.glade.h:9
842msgid "Print Setup"
843msgstr "Настройки на печата"
844
845#: ../data/glade/print.glade.h:10
846msgid "_Date"
847msgstr "_Дата"
848
849#: ../data/glade/print.glade.h:11
850msgid "_Grayscale"
851msgstr "_Черно-бял"
852
853#: ../data/glade/print.glade.h:12
854msgid "_Page address"
855msgstr "Адрес на с_траницата"
856
857#. this opens the downloader window, or brings it to the foreground if already open
858#: ../embed/downloader-view.c:184
859msgid "_Show Downloader..."
860msgstr "_Показване на програмата за изтеглянията..."
861
862#: ../embed/downloader-view.c:313
863#, c-format
864msgid "%u:%02u.%02u"
865msgstr "%u:%02u.%02u"
866
867#: ../embed/downloader-view.c:317
868#, c-format
869msgid "%02u.%02u"
870msgstr "%02u.%02u"
871
872#: ../embed/downloader-view.c:368
873msgid "_Resume"
874msgstr "_Продължаване"
875
876#. translators: first %s is filename, "%s of %s" is current/total file size
877#: ../embed/downloader-view.c:415
878#, c-format
879msgid ""
880"%s\n"
881"%s of %s"
882msgstr ""
883"%s\n"
884"%s от %s"
885
886#: ../embed/downloader-view.c:426 ../src/ephy-window.c:1279
887msgid "Unknown"
888msgstr "Неизвестно"
889
890#: ../embed/downloader-view.c:460
891#, c-format
892msgid "%d download"
893msgid_plural "%d downloads"
894msgstr[0] "%d изтегляне"
895msgstr[1] "%d изтегляния"
896
897#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
898#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
899#: ../embed/downloader-view.c:575 ../embed/downloader-view.c:588
900msgid "download status|Unknown"
901msgstr "Неизвестно"
902
903#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
904#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
905#: ../embed/downloader-view.c:580
906msgid "download status|Failed"
907msgstr "Неуспешно"
908
909#: ../embed/downloader-view.c:642 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:875
910msgid "File"
911msgstr "Файл"
912
913#: ../embed/downloader-view.c:664
914msgid "%"
915msgstr "%"
916
917#: ../embed/downloader-view.c:675
918msgid "Remaining"
919msgstr "Остават"
920
921#: ../embed/ephy-encodings.c:60
922msgid "Arabic (_IBM-864)"
923msgstr "Арабски (_IBM-864)"
924
925#: ../embed/ephy-encodings.c:61
926msgid "Arabic (ISO-_8859-6)"
927msgstr "Арабски (ISO-_8859-6)"
928
929#: ../embed/ephy-encodings.c:62
930msgid "Arabic (_MacArabic)"
931msgstr "Арабски (_MacArabic)"
932
933#: ../embed/ephy-encodings.c:63
934msgid "Arabic (_Windows-1256)"
935msgstr "Арабски (_Windows-1256)"
936
937#: ../embed/ephy-encodings.c:64
938msgid "Baltic (_ISO-8859-13)"
939msgstr "Балтийски (_ISO-8859-13)"
940
941#: ../embed/ephy-encodings.c:65
942msgid "Baltic (I_SO-8859-4)"
943msgstr "Балтийски (I_SO-8859-4)"
944
945#: ../embed/ephy-encodings.c:66
946msgid "Baltic (_Windows-1257)"
947msgstr "Балтийски (_Windows-1257)"
948
949#: ../embed/ephy-encodings.c:67
950msgid "_Armenian (ARMSCII-8)"
951msgstr "_Арменски (ARMSCII-8)"
952
953#: ../embed/ephy-encodings.c:68
954msgid "_Georgian (GEOSTD8)"
955msgstr "_Грузински (GEOSTD8)"
956
957#: ../embed/ephy-encodings.c:69
958msgid "Central European (_IBM-852)"
959msgstr "Централно европейски (_IBM-852)"
960
961#: ../embed/ephy-encodings.c:70
962msgid "Central European (I_SO-8859-2)"
963msgstr "Централно европейски (I_SO-8859-2)"
964
965#: ../embed/ephy-encodings.c:71
966msgid "Central European (_MacCE)"
967msgstr "Централно европейски (_MacCE)"
968
969#: ../embed/ephy-encodings.c:72
970msgid "Central European (_Windows-1250)"
971msgstr "Централно европейски (_Windows-1250)"
972
973#: ../embed/ephy-encodings.c:73
974msgid "Chinese Simplified (_GB18030)"
975msgstr "Китайски, опростен (_GB18030)"
976
977#: ../embed/ephy-encodings.c:74
978msgid "Chinese Simplified (G_B2312)"
979msgstr "Китайски, опростен (G_B2312)"
980
981#: ../embed/ephy-encodings.c:75
982msgid "Chinese Simplified (GB_K)"
983msgstr "Китайски, опростен (GB_K)"
984
985#: ../embed/ephy-encodings.c:76
986msgid "Chinese Simplified (_HZ)"
987msgstr "Китайски, опростен (_HZ)"
988
989#: ../embed/ephy-encodings.c:77
990msgid "Chinese Simplified (_ISO-2022-CN)"
991msgstr "Китайски, опростен (_ISO-2022-CN)"
992
993#: ../embed/ephy-encodings.c:78
994msgid "Chinese Traditional (Big_5)"
995msgstr "Китайски, традиционен (Big_5)"
996
997#: ../embed/ephy-encodings.c:79
998msgid "Chinese Traditional (Big5-HK_SCS)"
999msgstr "Китайски, традиционен (Big5-HK_SCS)"
1000
1001#: ../embed/ephy-encodings.c:80
1002msgid "Chinese Traditional (_EUC-TW)"
1003msgstr "Китайски, традиционен (_EUC-TW)"
1004
1005#: ../embed/ephy-encodings.c:81
1006msgid "Cyrillic (_IBM-855)"
1007msgstr "Кирилица (_IBM-855)"
1008
1009#: ../embed/ephy-encodings.c:82
1010msgid "Cyrillic (I_SO-8859-5)"
1011msgstr "Кирилица (I_SO-8859-5)"
1012
1013#: ../embed/ephy-encodings.c:83
1014msgid "Cyrillic (IS_O-IR-111)"
1015msgstr "Кирилица (IS_O-IR-111)"
1016
1017#: ../embed/ephy-encodings.c:84
1018msgid "Cyrillic (_KOI8-R)"
1019msgstr "Кирилица (_KOI8-R)"
1020
1021#: ../embed/ephy-encodings.c:85
1022msgid "Cyrillic (_MacCyrillic)"
1023msgstr "Кирилица (_MacCyrillic)"
1024
1025#: ../embed/ephy-encodings.c:86
1026msgid "Cyrillic (_Windows-1251)"
1027msgstr "Кирилица/_Българска (_Windows-1251)"
1028
1029#: ../embed/ephy-encodings.c:87
1030msgid "Cyrillic/_Russian (IBM-866)"
1031msgstr "Кирилица/_Руска (IBM-866)"
1032
1033#: ../embed/ephy-encodings.c:88
1034msgid "Greek (_ISO-8859-7)"
1035msgstr "Гръцки (_ISO-8859-7)"
1036
1037#: ../embed/ephy-encodings.c:89
1038msgid "Greek (_MacGreek)"
1039msgstr "Гръцки (_MacGreek)"
1040
1041#: ../embed/ephy-encodings.c:90
1042msgid "Greek (_Windows-1253)"
1043msgstr "Гръцки (_Windows-1253)"
1044
1045#: ../embed/ephy-encodings.c:91
1046msgid "Gujarati (_MacGujarati)"
1047msgstr "Гужарати (_MacGujarati)"
1048
1049#: ../embed/ephy-encodings.c:92
1050msgid "Gurmukhi (Mac_Gurmukhi)"
1051msgstr "Гурмуки (Mac_Gurmukhi)"
1052
1053#: ../embed/ephy-encodings.c:93
1054msgid "Hindi (Mac_Devanagari)"
1055msgstr "Хинди (Mac_Devanagari)"
1056
1057#: ../embed/ephy-encodings.c:94
1058msgid "Hebrew (_IBM-862)"
1059msgstr "Иврит (_IBM-862)"
1060
1061#: ../embed/ephy-encodings.c:95
1062msgid "Hebrew (IS_O-8859-8-I)"
1063msgstr "Иврит (IS_O-8859-8-I)"
1064
1065#: ../embed/ephy-encodings.c:96
1066msgid "Hebrew (_MacHebrew)"
1067msgstr "Иврит (_MacHebrew)"
1068
1069#: ../embed/ephy-encodings.c:97
1070msgid "Hebrew (_Windows-1255)"
1071msgstr "Иврит (_Windows-1255)"
1072
1073#: ../embed/ephy-encodings.c:98
1074msgid "_Visual Hebrew (ISO-8859-8)"
1075msgstr "Визуален иврит (ISO-8859-8)"
1076
1077#: ../embed/ephy-encodings.c:99
1078msgid "Japanese (_EUC-JP)"
1079msgstr "Японски (_EUC-JP)"
1080
1081#: ../embed/ephy-encodings.c:100
1082msgid "Japanese (_ISO-2022-JP)"
1083msgstr "Японски (_ISO-2022-JP)"
1084
1085#: ../embed/ephy-encodings.c:101
1086msgid "Japanese (_Shift-JIS)"
1087msgstr "Японски (_Shift-JIS)"
1088
1089#: ../embed/ephy-encodings.c:102
1090msgid "Korean (_EUC-KR)"
1091msgstr "Корейски (_EUC-KR)"
1092
1093#: ../embed/ephy-encodings.c:103
1094msgid "Korean (_ISO-2022-KR)"
1095msgstr "Корейски (_ISO-2022-KR)"
1096
1097#: ../embed/ephy-encodings.c:104
1098msgid "Korean (_JOHAB)"
1099msgstr "Корейски (_JOHAB)"
1100
1101#: ../embed/ephy-encodings.c:105
1102msgid "Korean (_UHC)"
1103msgstr "Корейски (_UHC)"
1104
1105#: ../embed/ephy-encodings.c:106
1106msgid "_Celtic (ISO-8859-14)"
1107msgstr "_Келтски (ISO-8859-14)"
1108
1109#: ../embed/ephy-encodings.c:107
1110msgid "_Icelandic (MacIcelandic)"
1111msgstr "_Исландски (MacIcelandic)"
1112
1113#: ../embed/ephy-encodings.c:108
1114msgid "_Nordic (ISO-8859-10)"
1115msgstr "Скандинавски (ISO-8859-10)"
1116
1117#: ../embed/ephy-encodings.c:109
1118msgid "_Persian (MacFarsi)"
1119msgstr "_Персийски (MacFarsi)"
1120
1121#: ../embed/ephy-encodings.c:110
1122msgid "Croatian (Mac_Croatian)"
1123msgstr "Хърватски (Mac_Croatian)"
1124
1125#: ../embed/ephy-encodings.c:111
1126msgid "_Romanian (MacRomanian)"
1127msgstr "_Румънски (MacRomanian)"
1128
1129#: ../embed/ephy-encodings.c:112
1130msgid "R_omanian (ISO-8859-16)"
1131msgstr "Р_умънски (ISO-8859-16)"
1132
1133#: ../embed/ephy-encodings.c:113
1134msgid "South _European (ISO-8859-3)"
1135msgstr "Южно _евопейски (ISO-8859-3)"
1136
1137#: ../embed/ephy-encodings.c:114
1138msgid "Thai (TIS-_620)"
1139msgstr "Тай (TIS-_620)"
1140
1141#: ../embed/ephy-encodings.c:115
1142msgid "Thai (IS_O-8859-11)"
1143msgstr "Тай (IS_O-8859-11)"
1144
1145#: ../embed/ephy-encodings.c:116
1146msgid "_Thai (Windows-874)"
1147msgstr "_Тай (Windows-874)"
1148
1149#: ../embed/ephy-encodings.c:117
1150msgid "Turkish (_IBM-857)"
1151msgstr "Турски (_IBM-857)"
1152
1153#: ../embed/ephy-encodings.c:118
1154msgid "Turkish (I_SO-8859-9)"
1155msgstr "Турски (I_SO-8859-9)"
1156
1157#: ../embed/ephy-encodings.c:119
1158msgid "Turkish (_MacTurkish)"
1159msgstr "Турски (_MacTurkish)"
1160
1161#: ../embed/ephy-encodings.c:120
1162msgid "Turkish (_Windows-1254)"
1163msgstr "Турски (_Windows-1254)"
1164
1165#: ../embed/ephy-encodings.c:121
1166msgid "Unicode (UTF-_8)"
1167msgstr "Уникод (UTF-_8)"
1168
1169#: ../embed/ephy-encodings.c:122
1170msgid "Cyrillic/Ukrainian (_KOI8-U)"
1171msgstr "Кирилица/Украинска (_KOI8-U)"
1172
1173#: ../embed/ephy-encodings.c:123
1174msgid "Cyrillic/Ukrainian (Mac_Ukrainian)"
1175msgstr "Кирилица/Украинска (Mac_Ukrainian)"
1176
1177#: ../embed/ephy-encodings.c:124
1178msgid "Vietnamese (_TCVN)"
1179msgstr "Виетнамски (_TCVN)"
1180
1181#: ../embed/ephy-encodings.c:125
1182msgid "Vietnamese (_VISCII)"
1183msgstr "Виетнамски (_VISCII)"
1184
1185#: ../embed/ephy-encodings.c:126
1186msgid "Vietnamese (V_PS)"
1187msgstr "Виетнамски (V_PS)"
1188
1189#: ../embed/ephy-encodings.c:127
1190msgid "Vietnamese (_Windows-1258)"
1191msgstr "Виетнамски (_Windows-1258)"
1192
1193#: ../embed/ephy-encodings.c:128
1194msgid "Western (_IBM-850)"
1195msgstr "Западен (_IBM-850)"
1196
1197#: ../embed/ephy-encodings.c:129
1198msgid "Western (_ISO-8859-1)"
1199msgstr "Западен (_ISO-8859-1)"
1200
1201#: ../embed/ephy-encodings.c:130
1202msgid "Western (IS_O-8859-15)"
1203msgstr "Западен (IS_O-8859-15)"
1204
1205#: ../embed/ephy-encodings.c:131
1206msgid "Western (_MacRoman)"
1207msgstr "Западен (_MacRoman)"
1208
1209#: ../embed/ephy-encodings.c:132
1210msgid "Western (_Windows-1252)"
1211msgstr "Западен (_Windows-1252)"
1212
1213#. the following encodings are so rarely used that we don't want to pollute the "related"
1214#. * part of the encodings menu with them, so we set the language group to 0 here
1215#.
1216#: ../embed/ephy-encodings.c:137
1217msgid "English (_US-ASCII)"
1218msgstr "Английски (_US-ASCII)"
1219
1220#: ../embed/ephy-encodings.c:138
1221msgid "Unicode (UTF-_16 BE)"
1222msgstr "Уникод (UTF-_16 BE)"
1223
1224#: ../embed/ephy-encodings.c:139
1225msgid "Unicode (UTF-1_6 LE)"
1226msgstr "Уникод (UTF-1_6 LE)"
1227
1228#: ../embed/ephy-encodings.c:140
1229msgid "Unicode (UTF-_32 BE)"
1230msgstr "Уникод (UTF-_32 BE)"
1231
1232#: ../embed/ephy-encodings.c:141
1233msgid "Unicode (UTF-3_2 LE)"
1234msgstr "Уникод (UTF-3_2 LE)"
1235
1236#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1237#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1238#: ../embed/ephy-encodings.c:145
1239msgid "autodetectors|Off"
1240msgstr "Изключено"
1241
1242#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1243#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1244#: ../embed/ephy-encodings.c:148
1245msgid "automatically detect ... character encodings|Chinese"
1246msgstr "Китайски"
1247
1248#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1249#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1250#: ../embed/ephy-encodings.c:151
1251msgid "automatically detect ... character encodings|Simplified Chinese"
1252msgstr "Китайски, опростен"
1253
1254#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1255#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1256#: ../embed/ephy-encodings.c:154
1257msgid "automatically detect ... character encodings|Traditional Chinese"
1258msgstr "Китайски, традиционен"
1259
1260#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1261#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1262#: ../embed/ephy-encodings.c:157
1263msgid "automatically detect ... character encodings|East Asian"
1264msgstr "Източноазиатски"
1265
1266#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1267#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1268#: ../embed/ephy-encodings.c:160
1269msgid "automatically detect ... character encodings|Japanese"
1270msgstr "Японски"
1271
1272#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1273#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1274#: ../embed/ephy-encodings.c:163
1275msgid "automatically detect ... character encodings|Korean"
1276msgstr "Корейски"
1277
1278#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1279#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1280#: ../embed/ephy-encodings.c:166
1281msgid "automatically detect ... character encodings|Russian"
1282msgstr "Руски"
1283
1284#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1285#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1286#: ../embed/ephy-encodings.c:169
1287msgid "automatically detect ... character encodings|Universal"
1288msgstr "Универсален"
1289
1290#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1291#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1292#: ../embed/ephy-encodings.c:172
1293msgid "automatically detect ... character encodings|Ukrainian"
1294msgstr "Украински"
1295
1296#. translators: this is the title that an unknown encoding will
1297#. * be displayed as.
1298#.
1299#: ../embed/ephy-encodings.c:364
1300#, c-format
1301msgid "Unknown (%s)"
1302msgstr "Непознат (%s)"
1303
1304#: ../embed/ephy-history.c:527
1305msgid "All"
1306msgstr "Всички"
1307
1308#: ../embed/ephy-history.c:701
1309msgid "Others"
1310msgstr "Други"
1311
1312#: ../embed/ephy-history.c:707
1313msgid "Local files"
1314msgstr "Локални файлове"
1315
1316#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:172
1317#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:365
1318msgid "Save"
1319msgstr "Запазване"
1320
1321#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:286
1322msgid "Download the unsafe file?"
1323msgstr "Да бъде ли изтеглен непроверения файл?"
1324
1325#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:289
1326msgid ""
1327"This type of file could potentially damage your documents or invade your "
1328"privacy. It's not safe to open it directly. You can save it instead."
1329msgstr ""
1330"Този вид файл може да увреди вашите документи или да наруши личния Ви живот. "
1331"Не е безопасно да го отваряте директно. Вместо това, можете да го запазите."
1332
1333#. translators: %s is the name of the application
1334#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:300
1335#, c-format
1336msgid "Open this file with \"%s\"?"
1337msgstr "Отваряне на този файл с \"%s\"?"
1338
1339#. translators: %s is the name of the application
1340#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:305
1341#, c-format
1342msgid ""
1343"It's not possible to view this file type directly in the browser. You can "
1344"open it with \"%s\" or save it."
1345msgstr ""
1346"Не е възможно да преглеждате този вид файлове директно от браузъра. Може да "
1347"го отворите с \"%s\" или да го запазите."
1348
1349#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:315
1350msgid "Download the file?"
1351msgstr "Изтегляне на този файл?"
1352
1353#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:318
1354msgid ""
1355"It's not possible to view this file because there is no application "
1356"installed that can open it. You can save it instead."
1357msgstr ""
1358"Не може да прегледате този тип файл, защото нямате подходяща програма, която "
1359"да го отвори. Вместо това, можете да го запазите."
1360
1361#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:323
1362msgid "_Save As..."
1363msgstr "Запазване _като..."
1364
1365#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
1366#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:184
1367#, c-format
1368msgid "“%s” protocol is not supported."
1369msgstr "Протоколът “%s” не се поддържа."
1370
1371#. FIXME: get the list of supported protocols from necko
1372#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:186
1373msgid ""
1374"Supported protocols are “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” and “sftp”."
1375msgstr ""
1376"Поддържаните протоколи са “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” и “sftp”."
1377
1378#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
1379#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:195
1380#, c-format
1381msgid "File “%s” not found."
1382msgstr "Файлът “%s” не е намерен."
1383
1384#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:196
1385msgid "Check the location of the file and try again."
1386msgstr "Проверете местоположението на файла и опитайте отново."
1387
1388#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
1389#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:204
1390#, c-format
1391msgid "“%s” could not be found."
1392msgstr "“%s” не може да бъде намерен."
1393
1394#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:206
1395msgid ""
1396"Check that you are connected to the internet, and that the address is "
1397"correct."
1398msgstr ""
1399"Проверете дали сте свързани към Интернет, и че въведеният адрес е точен."
1400
1401#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:208
1402msgid "If this page used to exist, you may find an archived version:"
1403msgstr "Ако тази страница е съществувала, то вие сте намерили архивирана версия:"
1404
1405#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:217
1406#, c-format
1407msgid "“%s” refused the connection."
1408msgstr "“%s” отказа свързване."
1409
1410#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:219
1411#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:232
1412#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:247
1413#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:292
1414#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:317
1415msgid ""
1416"The server may be busy or you may have a network connection problem. Try "
1417"again later."
1418msgstr ""
1419"Сървърът може да е зает или е възможно да имате проблеми с мрежата. Опитайте отново по-късно."
1420
1421#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:221
1422#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:234
1423#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:249
1424#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:266
1425#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:279
1426#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:294
1427#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:319
1428msgid "There may be an old version of the page you wanted:"
1429msgstr "Възможно е да има стара версия на търсената от вас страница:"
1430
1431#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:230
1432#, c-format
1433msgid "“%s” interrupted the connection."
1434msgstr "“%s” прекъсна връзката."
1435
1436#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:243
1437#, c-format
1438msgid "“%s” is not responding."
1439msgstr "“%s” не отговаря."
1440
1441#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:245
1442msgid "The connection was lost because the server took too long to respond."
1443msgstr "Връзката беше прекъсната, защото сървърът се забави прекалено много при отговора."
1444
1445#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:253
1446msgid "Invalid address."
1447msgstr "Неточен адрес."
1448
1449#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:254
1450msgid "The address you entered is not valid."
1451msgstr "Въведеният адрес е невалиден."
1452
1453#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:263
1454#, c-format
1455msgid "“%s” redirected too many times."
1456msgstr "“%s” пренасочи твърде много пъти."
1457
1458#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:265
1459msgid "The redirection has been stopped for security reasons."
1460msgstr "Пренасочването беше прекъснато поради причини свързани със сигурността."
1461
1462#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:275
1463#, c-format
1464msgid "“%s” requires an encrypted connection."
1465msgstr "“%s” изисква криптирана връзка."
1466
1467#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:277
1468msgid ""
1469"The document could not be loaded because encryption support is not installed."
1470msgstr ""
1471"Документът не може да бъде зареден, защото поддръжката на криптиране не е инсталирана."
1472
1473#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:288
1474#, c-format
1475msgid "“%s” dropped the connection."
1476msgstr "“%s” преустанови връзката."
1477
1478#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:290
1479#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:315
1480msgid "The server dropped the connection before any data could be read."
1481msgstr "Сървърът преустанови връзката преди да бъдат прочетени каквито и да е данни."
1482
1483#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:298
1484msgid "Cannot load document in offline mode."
1485msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим \"Изключен\"."
1486
1487#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:299
1488msgid ""
1489"This document cannot be viewed in offline mode. Set Epiphany to “online” and "
1490"try again."
1491msgstr ""
1492"Този документ не може да бъде прегледан в режим \"Изключен\". Превключете Epiphany режим \"Включен\" и опитайте отново."
1493
1494#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:313
1495#, c-format
1496msgid "“%s” denied access to port “%d”."
1497msgstr "“%s” отказа достъп до порт “%d”."
1498
1499#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:324
1500msgid "Could not connect to proxy server."
1501msgstr "Неуспех при свързването към сървър посредник."
1502
1503#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:325
1504msgid ""
1505"Check the proxy server settings in Control Center. If the connection still "
1506"fails, there may be a problem with your proxy server or your network "
1507"connection."
1508msgstr ""
1509"Проверете настройките на сървъра посредник в контролния център. Ако връзката и след това е неуспешна, възможно е да има някакъв проблем със сървъра посредник или с вашата мрежа."
1510
1511#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1512#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1513#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:463
1514msgid "You may find an old version:|in the Google Cache"
1515msgstr "в кешът на Google"
1516
1517#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1518#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1519#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:471
1520msgid "You may find an old version:|in the Internet Archive"
1521msgstr "в Интернет Архив"
1522
1523#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:321
1524#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:245
1525#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarksbar-model.c:350 ../src/window-commands.c:309
1526msgid "Untitled"
1527msgstr "Без заглавие"
1528
1529#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:148 ../lib/ephy-file-chooser.c:371
1530#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:717
1531msgid "All files"
1532msgstr "Всички файлове"
1533
1534#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:153 ../lib/ephy-file-chooser.c:355
1535msgid "Web pages"
1536msgstr "Интернет страници"
1537
1538#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:161
1539msgid "Text files"
1540msgstr "Текстови файлове"
1541
1542#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:166 ../lib/ephy-file-chooser.c:363
1543msgid "Images"
1544msgstr "Изображения"
1545
1546#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:174
1547msgid "XML files"
1548msgstr "XML файлове"
1549
1550#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:179
1551msgid "XUL files"
1552msgstr "XUL файлове"
1553
1554#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:156
1555msgid "_Select Certificate"
1556msgstr "_Избиране на сертификат"
1557
1558#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:203
1559#, c-format
1560msgid "Choose a certificate to present as identification to \"%s\"."
1561msgstr ""
1562"Избиране на сертификат, който да бъде представен като идентификация пред \"%s"
1563"\"."
1564
1565#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:206
1566msgid "Select a certificate to identify yourself."
1567msgstr "Изберете сертификат, с който да се удостоверявате"
1568
1569#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:243
1570msgid "Certificate _Details"
1571msgstr "Детайли за сертификата"
1572
1573#. Add the buttons
1574#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:232
1575#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:539
1576msgid "_View Certificate"
1577msgstr "_Преглед на сертификат"
1578
1579#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:240
1580msgid "_Accept"
1581msgstr "_Приемане"
1582
1583#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:304
1584#, c-format
1585msgid ""
1586"The site \"%s\" returned security information for \"%s\". It is possible "
1587"that someone is intercepting your communication to obtain your confidential "
1588"information."
1589msgstr ""
1590"Сайтът \"%s\" върна информация по сигурността за \"%s\". Възможно е някой да "
1591"засича Вашите връзки, за да получи достъп до личната Ви информация."
1592
1593#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:310
1594#, c-format
1595msgid ""
1596"You should only accept the security information if you trust \"%s\" and \"%s"
1597"\"."
1598msgstr ""
1599"Би трябвало да приемате информацията за сигурност, само ако имате доверие на "
1600"\"%s\" и \"%s\"."
1601
1602#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:315
1603msgid "Accept incorrect security information?"
1604msgstr "Ще приемете ли некоректната информация за сигурността?"
1605
1606#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:346
1607#, c-format
1608msgid ""
1609"It was not possible to automatically trust \"%s\". It is possible that "
1610"someone is intercepting your communication to obtain your confidential "
1611"information."
1612msgstr ""
1613"Браузърът не може да се довери автоматично на \"%s\". Възможно е някой да "
1614"засича вашите връзки, за да получи достъп до личната ви информация."
1615
1616#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:352
1617#, c-format
1618msgid ""
1619"You should only connect to the site if you are certain you are connected to "
1620"\"%s\"."
1621msgstr ""
1622"Трябва да се свързвате със сайта само ако сте сигурни, че сте свързани към "
1623"\"%s\"."
1624
1625#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:357
1626msgid "Connect to untrusted site?"
1627msgstr "Искате ли да се свържете с тази непроверена страница?"
1628
1629#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:361
1630msgid "_Don't show this message again for this site"
1631msgstr "Вече да _не се показва това съобщение за тази страница"
1632
1633#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:362
1634msgid "Co_nnect"
1635msgstr "Св_ързване"
1636
1637#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:421
1638msgid "Accept expired security information?"
1639msgstr "Да се приеме ли остарялата информация за сигурност?"
1640
1641#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:422
1642#, c-format
1643msgid "The security information for \"%s\" expired on %s."
1644msgstr "Информацията за сигурността относно \"%s\" изтича на %s."
1645
1646#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:428
1647msgid "Accept not yet valid security information?"
1648msgstr "Приемане на все още невалидната информация за сигурност?"
1649
1650#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:429
1651#, c-format
1652msgid "The security information for \"%s\" isn't valid until %s."
1653msgstr "Информацията за сигурността относно \"%s\" е невалидна докато %s."
1654
1655#. To translators: this a time format that is used while displaying the
1656#. * expiry or start date of an SSL certificate, for the format see
1657#. * strftime(3)
1658#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:445
1659msgid "%a %d %b %Y"
1660msgstr "%a %d %b %Y"
1661
1662#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:453
1663msgid "You should ensure that your computer's time is correct."
1664msgstr "Трябва да се уверите, че часовника на компютъра е верен."
1665
1666#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:499
1667#, c-format
1668msgid "Cannot establish connection to \"%s\"."
1669msgstr "Не може да се осъществи връзка с \"%s\"."
1670
1671#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:502
1672#, c-format
1673msgid "The certificate revocation list (CRL) from \"%s\" needs to be updated."
1674msgstr ""
1675"Списъкът за отхвърляне на сертификати (СОС) от \"%s\" трябва да се обнови."
1676
1677#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:507
1678msgid "Please ask your system administrator for assistance."
1679msgstr "Помолете вашия системен администратор за съдействие."
1680
1681#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:537
1682msgid "Trust new Certificate Authority?"
1683msgstr "Доверявате ли се на този нов сертификат?"
1684
1685#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:542
1686msgid "_Trust CA"
1687msgstr "_Доверяване на CA"
1688
1689#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:564
1690#, c-format
1691msgid "Trust new Certificate Authority \"%s\" to identify web sites?"
1692msgstr "Доверявате ли се на \"%s\" при идентификацията на Интернет страници?"
1693
1694#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:569
1695msgid ""
1696"Before trusting a Certificate Authority (CA) you should verify the "
1697"certificate is authentic."
1698msgstr ""
1699"Преди да се доверите на Агенцията за сертификати трябва да се уверите в "
1700"истинността на техния сертификат."
1701
1702#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:640
1703msgid "Certificate already exists."
1704msgstr "Сертификатът вече съществува."
1705
1706#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:641
1707msgid "The certificate has already been imported."
1708msgstr "Сертификатът вече беше внесен."
1709
1710#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:766
1711msgid "_Backup Certificate"
1712msgstr "Резервно копие на сертификат"
1713
1714#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:773
1715msgid "Select password."
1716msgstr "Избиране на парола."
1717
1718#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:774
1719msgid "Select a password to protect this certificate."
1720msgstr "Избиране на парола за защита на този сертификат."
1721
1722#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:786
1723#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:896
1724msgid "_Password:"
1725msgstr "_Парола:"
1726
1727#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:800
1728msgid "Con_firm password:"
1729msgstr "Пот_върждаване на паролата:"
1730
1731#. TODO: We need a better password quality meter
1732#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:812
1733msgid "Password quality:"
1734msgstr "Качество на паролата:"
1735
1736#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:869
1737msgid "I_mport Certificate"
1738msgstr "В_насяне на сертификат"
1739
1740#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:885
1741msgid "Password required."
1742msgstr "Изисква се парола."
1743
1744#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:886
1745msgid "Enter the password for this certificate."
1746msgstr "Въведете парола за този сертификат."
1747
1748#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:967
1749msgid "Certificate Revocation list successfully imported."
1750msgstr "Списъкът за отхвърляне на сертификати е импортиран успешно."
1751
1752#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:968
1753msgid "Certificate Revocation list (CRL) imported:"
1754msgstr "Списъци за отхвърляне на сертификати, които са импортирани:"
1755
1756#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:994
1757msgid "Unit:"
1758msgstr "Единица:"
1759
1760#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:999
1761msgid "Next Update:"
1762msgstr "Следващо осъвременяване:"
1763
1764#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1026
1765msgid "Not part of certificate"
1766msgstr "Не е част от сертификат"
1767
1768#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1312
1769msgid "Certificate Properties"
1770msgstr "Настройки на сертификат"
1771
1772#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1334
1773msgid "This certificate has been verified for the following uses:"
1774msgstr "Този сертификат е проверен за следните потребители:"
1775
1776#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1337
1777msgid "Could not verify this certificate because it has been revoked."
1778msgstr "Неуспешна проверка на сертификата - той е бил отхвърлен."
1779
1780#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1340
1781msgid "Could not verify this certificate because it has expired."
1782msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен защото е изтекъл."
1783
1784#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1343
1785msgid "Could not verify this certificate because it is not trusted."
1786msgstr ""
1787"Този сертификат не може да бъде проверен защото не му е гласувано доверие."
1788
1789#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1346
1790msgid "Could not verify this certificate because the issuer is not trusted."
1791msgstr ""
1792"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателят му не се ползва с "
1793"доверие."
1794
1795#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1349
1796msgid "Could not verify this certificate because the issuer is unknown."
1797msgstr ""
1798"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателя му е непознат."
1799
1800#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1352
1801msgid ""
1802"Could not verify this certificate because the CA certificate is invalid."
1803msgstr ""
1804"Не може да се провери този сертификат, защото CA сертификатът е невалиден."
1805
1806#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1357
1807msgid "Could not verify this certificate for unknown reasons."
1808msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен поради неизвестни причини."
1809
1810#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:230
1811msgid "Generating Private Key."
1812msgstr "Генериране на частен ключ"
1813
1814#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:231
1815msgid ""
1816"Please wait while a new private key is generated. This process could take a "
1817"few minutes."
1818msgstr ""
1819"Изчакайте докато новия личен ключ се генерира. Този процес може да отнеме "
1820"няколко минути."
1821
1822#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:92
1823msgid "Security Notice"
1824msgstr "Предупреждение за сигурността"
1825
1826#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:93
1827msgid "This page is loaded over a secure connection"
1828msgstr "Разглеждате тази страница чрез сигурна връзка"
1829
1830#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:94
1831msgid ""
1832"You can always see the security status of a page from the padlock icon on "
1833"the statusbar."
1834msgstr ""
1835"Винаги можете да видите състоянието на сигурността към дадена страница, чрез "
1836"поглеждане на вградената икона в лентата за състоянието."
1837
1838#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:111
1839#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:139
1840#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:158
1841#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:178
1842msgid "Security Warning"
1843msgstr "Предупреждение за сигурността"
1844
1845#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:112
1846msgid "This page is loaded over a low security connection"
1847msgstr "Разглеждате тази страница чрез несигурна връзка"
1848
1849#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:113
1850msgid ""
1851"Any information you see or enter on this page could easily be intercepted by "
1852"a third party."
1853msgstr ""
1854"Всяка информация, която виждате или въвеждате в тази страница, може да бъде "
1855"проследена от трети лица."
1856
1857#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:140
1858msgid "Some parts of this page are loaded over an insecure connection"
1859msgstr "Някои части от тази страница са заредени чрез несигурна връзка."
1860
1861#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:141
1862msgid ""
1863"Some information you see or enter will be sent over an insecure connection, "
1864"and could easily be intercepted by a third party."
1865msgstr ""
1866"Част от информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна "
1867"връзка и лесно може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1868
1869#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:159
1870#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:179
1871msgid "Send this information over an insecure connection?"
1872msgstr "Изпращане на тази информация чрез несигурна връзка?"
1873
1874#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:160
1875msgid ""
1876"The information you have entered will be sent over an insecure connection, "
1877"and could easily be intercepted by a third party."
1878msgstr ""
1879"Информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и "
1880"може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1881
1882#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:163
1883#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:184
1884msgid "_Send"
1885msgstr "_Изпращане"
1886
1887#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:180
1888msgid ""
1889"Although this page was loaded over a secure connection, the information you "
1890"have entered will be sent over an insecure connection, and could easily be "
1891"intercepted by a third party."
1892msgstr ""
1893"Въпреки, че тази страница беше заредена чрез сигурна връзка, информацията, "
1894"която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и лесно ще може да "
1895"бъде прочетена/проследена от трети лица."
1896
1897#: ../embed/mozilla/MozDownload.cpp:692
1898msgid "Files"
1899msgstr "Файлове"
1900
1901#. We do this before reading the user pref file so that the user
1902#. * still can overwrite this pref.
1903#. * We don't use the default-prefs.js file since that cannot be
1904#. * localised (see bug #144909).
1905#.
1906#. translators: this is the URL that searches from the location
1907#. * entry get directed to. The search terms will be _appended_ to it,
1908#. * in url-escaped UTF-8; that means that if you're choosing google,
1909#. * the 'q=' part needs to come last.
1910#.
1911#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:229
1912msgid "http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1913msgstr "http://www.google.com/search?hl=bg&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1914
1915#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:583
1916msgid "Epiphany can't be used now. Mozilla initialization failed."
1917msgstr ""
1918"В момента Epiphany не може да бъде използван. Браузърът Mozilla не може да "
1919"бъде намерен."
1920
1921#: ../embed/print-dialog.c:254
1922msgid "Printing is not supported on this printer."
1923msgstr "Разпечатването не се поддържа на този принтер."
1924
1925#: ../embed/print-dialog.c:257
1926#, c-format
1927msgid ""
1928"You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program "
1929"requires a PostScript printer driver."
1930msgstr ""
1931"Опитвахте се да печатате на принтер използвайки драйвера \"%s\". Тази програма изисква драйвер за PostScript принтер."
1932
1933#: ../embed/print-dialog.c:363
1934msgid "_From:"
1935msgstr "_От:"
1936
1937#: ../embed/print-dialog.c:376
1938msgid "Sets the start of the range of pages to be printed"
1939msgstr "Задава началото на обхвата за печат на страниците"
1940
1941#: ../embed/print-dialog.c:378
1942msgid "_To:"
1943msgstr "_До:"
1944
1945#: ../embed/print-dialog.c:391
1946msgid "Sets the end of the range of pages to be printed"
1947msgstr "Задава краят на обвахата за печат на страниците"
1948
1949#: ../embed/print-dialog.c:406 ../src/ephy-window.c:1083
1950msgid "Print"
1951msgstr "Печат"
1952
1953#: ../embed/print-dialog.c:414
1954msgid "Pages"
1955msgstr "Страници"
1956
1957#: ../lib/eel-gconf-extensions.c:68
1958#, c-format
1959msgid ""
1960"GConf error:\n"
1961"  %s"
1962msgstr ""
1963"Грешка в GConf:\n"
1964"  %s"
1965
1966#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:534
1967msgid "_Remove Toolbar"
1968msgstr "_Премахване на лентата с инструменти"
1969
1970#: ../lib/egg/egg-toolbar-editor.c:555
1971msgid "Separator"
1972msgstr "Разделител"
1973
1974#: ../lib/ephy-file-chooser.c:344
1975msgid "All supported types"
1976msgstr "Всички поддържани типове"
1977
1978#. The name of the default downloads folder
1979#: ../lib/ephy-file-helpers.c:96 ../src/prefs-dialog.c:1146
1980msgid "Downloads"
1981msgstr "Изтегляния"
1982
1983#: ../lib/ephy-file-helpers.c:270
1984#, c-format
1985msgid "%s exists, please move it out of the way."
1986msgstr "%s не съществува, премахнете го."
1987
1988#: ../lib/ephy-file-helpers.c:276
1989#, c-format
1990msgid "Failed to create directory %s."
1991msgstr "Папката %s не може да бъде създадена."
1992
1993#: ../lib/ephy-gui.c:214
1994#, c-format
1995msgid "Directory %s is not writable"
1996msgstr "В папката %s не може да се пише"
1997
1998#: ../lib/ephy-gui.c:218
1999msgid "You do not have permission to create files in this directory."
2000msgstr "Нямате права за създаването на файлове в тази директория."
2001
2002#: ../lib/ephy-gui.c:221
2003msgid "Directory not writable"
2004msgstr "В папката не може да се пише"
2005
2006#: ../lib/ephy-gui.c:251
2007#, c-format
2008msgid "File %s is not writable"
2009msgstr "Във файла %s не може да се пише"
2010
2011#: ../lib/ephy-gui.c:255
2012msgid "You do not have permission to overwrite this file."
2013msgstr "Нямате права да презапишете този файл."
2014
2015#: ../lib/ephy-gui.c:257
2016msgid "File not writable"
2017msgstr "Във файла не може да се пише"
2018
2019#: ../lib/ephy-gui.c:279
2020#, c-format
2021msgid "Overwrite \"%s\"?"
2022msgstr "Презаписване на \"%s\"?"
2023
2024#: ../lib/ephy-gui.c:283
2025msgid ""
2026"A file with this name already exists. If you choose to overwrite this file, "
2027"the contents will be lost."
2028msgstr ""
2029"Вече съществува файл с такова име. Ако изберете да презапишете този файл, ще "
2030"загубите съдържанието на предишния файл."
2031
2032#: ../lib/ephy-gui.c:287
2033msgid "_Overwrite"
2034msgstr "_Презаписване"
2035
2036#: ../lib/ephy-gui.c:289
2037msgid "Overwrite File?"
2038msgstr "Презаписване на този файл?"
2039
2040#: ../lib/ephy-gui.c:325
2041#, c-format
2042msgid "Could not display help: %s"
2043msgstr "Помощта не може да бъде изобразена: %s"
2044
2045#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2046#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2047#: ../lib/ephy-langs.c:40
2048msgid "select fonts for|Arabic"
2049msgstr "Арабски"
2050
2051#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2052#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2053#: ../lib/ephy-langs.c:43
2054msgid "select fonts for|Baltic"
2055msgstr "Балтийски"
2056
2057#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2058#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2059#: ../lib/ephy-langs.c:46
2060msgid "select fonts for|Central European"
2061msgstr "Централно Европейски"
2062
2063#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2064#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2065#: ../lib/ephy-langs.c:49
2066msgid "select fonts for|Cyrillic"
2067msgstr "Кирилица"
2068
2069#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2070#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2071#: ../lib/ephy-langs.c:52
2072msgid "select fonts for|Devanagari"
2073msgstr "Деванагари"
2074
2075#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2076#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2077#: ../lib/ephy-langs.c:55
2078msgid "select fonts for|Greek"
2079msgstr "Гръцки"
2080
2081#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2082#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2083#: ../lib/ephy-langs.c:58
2084msgid "select fonts for|Hebrew"
2085msgstr "Иврит"
2086
2087#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2088#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2089#: ../lib/ephy-langs.c:61
2090msgid "select fonts for|Japanese"
2091msgstr "Японски"
2092
2093#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2094#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2095#: ../lib/ephy-langs.c:64
2096msgid "select fonts for|Korean"
2097msgstr "Корейски"
2098
2099#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2100#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2101#: ../lib/ephy-langs.c:67
2102msgid "select fonts for|Simplified Chinese"
2103msgstr "Китайски, опростен"
2104
2105#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2106#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2107#: ../lib/ephy-langs.c:70
2108msgid "select fonts for|Tamil"
2109msgstr "Тамилски"
2110
2111#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2112#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2113#: ../lib/ephy-langs.c:73
2114msgid "select fonts for|Thai"
2115msgstr "Тайски"
2116
2117#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2118#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2119#: ../lib/ephy-langs.c:76
2120msgid "select fonts for|Traditional Chinese"
2121msgstr "Китайски, традиционен"
2122
2123#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2124#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2125#: ../lib/ephy-langs.c:79
2126msgid "select fonts for|Traditional Chinese (Hong Kong)"
2127msgstr "Китайски, традиционен (Хонг Конг)"
2128
2129#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2130#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2131#: ../lib/ephy-langs.c:82
2132msgid "select fonts for|Turkish"
2133msgstr "Турски"
2134
2135#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2136#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2137#: ../lib/ephy-langs.c:86
2138msgid "select fonts for|Armenian"
2139msgstr "Арменски"
2140
2141#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2142#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2143#: ../lib/ephy-langs.c:89
2144msgid "select fonts for|Bengali"
2145msgstr "Бенгали"
2146
2147#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2148#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2149#: ../lib/ephy-langs.c:92
2150msgid "select fonts for|Unified Canadian Syllabics"
2151msgstr "Ескимоски (Канада)"
2152
2153#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2154#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2155#: ../lib/ephy-langs.c:95
2156msgid "select fonts for|Ethiopic"
2157msgstr "Етиопски"
2158
2159#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2160#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2161#: ../lib/ephy-langs.c:98
2162msgid "select fonts for|Georgian"
2163msgstr "Грузински"
2164
2165#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2166#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2167#: ../lib/ephy-langs.c:101
2168msgid "select fonts for|Gujarati"
2169msgstr "Гужарати"
2170
2171#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2172#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2173#: ../lib/ephy-langs.c:104
2174msgid "select fonts for|Gurmukhi"
2175msgstr "Гурмуки"
2176
2177#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2178#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2179#: ../lib/ephy-langs.c:107
2180msgid "select fonts for|Khmer"
2181msgstr "Кхмерски"
2182
2183#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2184#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2185#: ../lib/ephy-langs.c:110
2186msgid "select fonts for|Malayalam"
2187msgstr "Малайлам"
2188
2189#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2190#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2191#: ../lib/ephy-langs.c:114
2192msgid "select fonts for|Western"
2193msgstr "Западни"
2194
2195#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2196#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2197#: ../lib/ephy-langs.c:117
2198msgid "select fonts for|Other Scripts"
2199msgstr "Други скриптове"
2200
2201#: ../lib/ephy-stock-icons.c:56
2202msgid "Close Tab"
2203msgstr "Затваряне на страница"
2204
2205#: ../lib/ephy-stock-icons.c:57
2206msgid "Popup Windows"
2207msgstr "Изскачащи прозорци"
2208
2209#: ../lib/ephy-stock-icons.c:58 ../src/ephy-history-window.c:1191
2210msgid "History"
2211msgstr "История"
2212
2213#: ../lib/ephy-stock-icons.c:59 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:757
2214#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1628
2215#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:942 ../src/ephy-window.c:1089
2216msgid "Bookmarks"
2217msgstr "Отметки"
2218
2219#: ../lib/ephy-stock-icons.c:60 ../src/ephy-toolbar.c:324
2220msgid "Address Entry"
2221msgstr "Запис на адрес"
2222
2223#: ../lib/ephy-stock-icons.c:61
2224msgid "_Download"
2225msgstr "_Изтегляне"
2226
2227#: ../lib/ephy-zoom.h:41
2228msgid "50%"
2229msgstr "50%"
2230
2231#: ../lib/ephy-zoom.h:42
2232msgid "75%"
2233msgstr "75%"
2234
2235#: ../lib/ephy-zoom.h:43
2236msgid "100%"
2237msgstr "100%"
2238
2239#: ../lib/ephy-zoom.h:44
2240msgid "125%"
2241msgstr "125%"
2242
2243#: ../lib/ephy-zoom.h:45
2244msgid "150%"
2245msgstr "150%"
2246
2247#: ../lib/ephy-zoom.h:46
2248msgid "175%"
2249msgstr "175%"
2250
2251#: ../lib/ephy-zoom.h:47
2252msgid "200%"
2253msgstr "200%"
2254
2255#: ../lib/ephy-zoom.h:48
2256msgid "300%"
2257msgstr "300%"
2258
2259#: ../lib/ephy-zoom.h:49
2260msgid "400%"
2261msgstr "400%"
2262
2263#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:573
2264msgid "Drag and drop this icon to create a link to this page"
2265msgstr ""
2266"Изтеглете и пуснете тази икона, за да създадете връзка към тази страница"
2267
2268#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:295
2269#, c-format
2270msgid "%s:"
2271msgstr "%s:"
2272
2273#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:551
2274#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:181
2275#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1241
2276#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:450 ../src/ephy-history-window.c:173
2277#: ../src/ephy-history-window.c:711
2278msgid "Open in New _Tab"
2279msgid_plural "Open in New _Tabs"
2280msgstr[0] "Отваряне в нова _страница"
2281msgstr[1] "Отваряне в нови _страници"
2282
2283#. File Menu
2284#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:557
2285#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:178
2286#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1238
2287#: ../src/ephy-history-window.c:170 ../src/ephy-history-window.c:708
2288msgid "Open in New _Window"
2289msgid_plural "Open in New _Windows"
2290msgstr[0] "Отваряне в нов _прозорец"
2291msgstr[1] "Отваряне в нови _прозорци"
2292
2293#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:578
2294#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:772
2295msgid "_Remove from Toolbar"
2296msgstr "_Премахване от лентата с инструменти"
2297
2298#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:591
2299#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:785
2300msgid "Move _Left"
2301msgstr "Преместване на_ляво"
2302
2303#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:598
2304#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:792
2305msgid "Move Ri_ght"
2306msgstr "Преместване на_дясно"
2307
2308#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:230
2309#, c-format
2310msgid "%s Properties"
2311msgstr "%s настройки"
2312
2313#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:350
2314#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:231
2315msgid "_Title:"
2316msgstr "_Заглавие:"
2317
2318#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:392
2319#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:254
2320msgid "To_pics:"
2321msgstr "Те_ми:"
2322
2323#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:401
2324msgid "_Show in bookmarks bar"
2325msgstr "_Показване в лентата с отметките"
2326
2327#. Toplevel
2328#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:168
2329#: ../src/ephy-history-window.c:163 ../src/ephy-window.c:115
2330msgid "_File"
2331msgstr "_Файл"
2332
2333#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:169
2334#: ../src/ephy-history-window.c:164 ../src/ephy-window.c:116
2335msgid "_Edit"
2336msgstr "_Редактиране"
2337
2338#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:170
2339#: ../src/ephy-history-window.c:165 ../src/ephy-window.c:117
2340msgid "_View"
2341msgstr "_Изглед"
2342
2343#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:171
2344#: ../src/ephy-history-window.c:166 ../src/ephy-window.c:122
2345msgid "_Help"
2346msgstr "_Помощ"
2347
2348#. File Menu
2349#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:175
2350#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:294
2351msgid "_New Topic"
2352msgstr "_Нова тема"
2353
2354#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:176
2355msgid "Create a new topic"
2356msgstr "Създаване на нова тема"
2357
2358#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:179
2359msgid "Open the selected bookmark in a new window"
2360msgstr "Отваряне на избраната отметка в нов прозорец"
2361
2362#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:182
2363msgid "Open the selected bookmark in a new tab"
2364msgstr "Отваряне на избраната отметка в нова страница"
2365
2366#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:184
2367msgid "_Rename..."
2368msgstr "_Преименуване..."
2369
2370#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:185
2371msgid "Rename the selected bookmark or topic"
2372msgstr "Преименуване на избраната отметка или тема"
2373
2374#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:186
2375#: ../src/ephy-history-window.c:176
2376msgid "_Delete"
2377msgstr "_Изтриване"
2378
2379#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:187
2380msgid "Delete the selected bookmark or topic"
2381msgstr "Изтриване на избраната отметка или тема"
2382
2383#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:189
2384msgid "_Properties"
2385msgstr "_Настройки"
2386
2387#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:190
2388msgid "View or modify the properties of the selected bookmark"
2389msgstr "Преглед или промяна на настройките на избраната отметка"
2390
2391#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:192
2392msgid "_Import Bookmarks..."
2393msgstr "_Вмъкване на отметки..."
2394
2395#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:193
2396msgid "Import bookmarks from another browser or a bookmarks file"
2397msgstr "Вмъкване на отметки от друг браузър или файл с отметки"
2398
2399#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:195
2400msgid "_Export Bookmarks..."
2401msgstr "_Изнасяне на отметки..."
2402
2403#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:196
2404msgid "Export bookmarks to a file"
2405msgstr "Изнасяне на отметки във файл"
2406
2407#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:198
2408#: ../src/ephy-history-window.c:182 ../src/ephy-window.c:155
2409msgid "_Close"
2410msgstr "_Затваряне"
2411
2412#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:199
2413msgid "Close the bookmarks window"
2414msgstr "Затваряне на прозорецът с отметките"
2415
2416#. Edit Menu
2417#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:203
2418#: ../src/ephy-history-window.c:187 ../src/ephy-window.c:167
2419msgid "Cu_t"
2420msgstr "Из_рязване"
2421
2422#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:204
2423#: ../src/ephy-history-window.c:188 ../src/ephy-window.c:168
2424msgid "Cut the selection"
2425msgstr "Изрязване на избрания текст"
2426
2427#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:206
2428#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1251
2429#: ../src/ephy-history-window.c:190 ../src/ephy-history-window.c:721
2430#: ../src/ephy-window.c:170
2431msgid "_Copy"
2432msgstr "_Копиране"
2433
2434#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:207
2435#: ../src/ephy-history-window.c:191 ../src/ephy-window.c:171
2436msgid "Copy the selection"
2437msgstr "Копиране на избрания текст"
2438
2439#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:209
2440#: ../src/ephy-history-window.c:193 ../src/ephy-window.c:173
2441msgid "_Paste"
2442msgstr "_Поставяне"
2443
2444#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:210
2445#: ../src/ephy-history-window.c:194
2446msgid "Paste the clipboard"
2447msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
2448
2449#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:212
2450#: ../src/ephy-history-window.c:196 ../src/ephy-window.c:176
2451msgid "Select _All"
2452msgstr "Избиране на _всичко"
2453
2454#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:213
2455msgid "Select all bookmarks or text"
2456msgstr "Избиране на всички отметки или текст"
2457
2458#. Help Menu
2459#. Help menu
2460#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:217
2461#: ../src/ephy-history-window.c:204 ../src/ephy-window.c:272
2462msgid "_Contents"
2463msgstr "_Ръководство"
2464
2465#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:218
2466msgid "Display bookmarks help"
2467msgstr "Показване на помощта за отметките"
2468
2469#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:220
2470#: ../src/ephy-history-window.c:207 ../src/ephy-window.c:275
2471msgid "_About"
2472msgstr "_Относно"
2473
2474#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:221
2475#: ../src/ephy-history-window.c:208 ../src/ephy-window.c:276
2476msgid "Display credits for the web browser creators"
2477msgstr "Показване на информацията за създателите тази програма"
2478
2479#. File Menu
2480#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:229
2481msgid "_Show in Bookmarks Bar"
2482msgstr "_Показване в лентата с отметките"
2483
2484#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:230
2485msgid "Show the selected bookmark or topic in the bookmarks bar"
2486msgstr "Показване на избраната отметка или тема в лентата с отметките"
2487
2488#. View Menu
2489#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:244
2490#: ../src/ephy-history-window.c:222
2491msgid "_Title"
2492msgstr "_Заглавие"
2493
2494#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:245
2495#: ../src/ephy-history-window.c:223
2496msgid "Show only the title column"
2497msgstr "Показване само на титулната колона"
2498
2499#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:246
2500#: ../src/ephy-history-window.c:226
2501msgid "T_itle and Address"
2502msgstr "За_главие и адрес"
2503
2504#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:247
2505#: ../src/ephy-history-window.c:227
2506msgid "Show both the title and address columns"
2507msgstr "Показване на колоните за заглавието и адреса"
2508
2509#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:289
2510#: ../src/bookmarks/ephy-topics-selector.c:319
2511msgid "Type a topic"
2512msgstr "Тип тема"
2513
2514#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:466
2515#, c-format
2516msgid "Delete topic \"%s\"?"
2517msgstr "Изтриване на темата \"%s\"?"
2518
2519#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:469
2520msgid "Delete this topic?"
2521msgstr "Изтриване на тази тема?"
2522
2523#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:471
2524msgid ""
2525"Deleting this topic will cause all its bookmarks to become uncategorized, "
2526"unless they also belong to other topics. The bookmarks will not be deleted."
2527msgstr ""
2528"Изтриването на тази тема ще разбърка всички нейни отметки, освен ако те не "
2529"принадлежат към друга тема. Отметките няма да бъдат изтрити."
2530
2531#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:474
2532msgid "_Delete Topic"
2533msgstr "_Изтриване на тема"
2534
2535#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:580
2536msgid "Firefox"
2537msgstr "Firefox"
2538
2539#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:584
2540#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:588
2541msgid "Firebird"
2542msgstr "Firebird"
2543
2544#. Translators: The %s is the name of a Mozilla profile.
2545#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:593
2546#, c-format
2547msgid "Mozilla \"%s\" profile"
2548msgstr "Профил \"%s\" на Mozilla"
2549
2550#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:597
2551msgid "Galeon"
2552msgstr "Galeon"
2553
2554#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:601
2555msgid "Konqueror"
2556msgstr "Konqueror"
2557
2558#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:630
2559msgid "Import failed"
2560msgstr "Внасянето е неуспешно"
2561
2562#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:632
2563msgid "Import Failed"
2564msgstr "Внасянето е неуспешно"
2565
2566#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:635
2567#, c-format
2568msgid ""
2569"The bookmarks from \"%s\" could not be imported because the file is "
2570"corrupted or of an unsupported type."
2571msgstr ""
2572"Отметките от \"%s\" не могат да бъдат внесени, защото файлът е развален или "
2573"е от неподдържан файлов формат."
2574
2575#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:698
2576msgid "Import bookmarks from file"
2577msgstr "Внасяне на отметки от файл"
2578
2579#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:705
2580msgid "Firefox/Mozilla bookmarks"
2581msgstr "Отметки от Firefox/Mozilla"
2582
2583#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:709
2584msgid "Galeon/Konqueror bookmarks"
2585msgstr "Отметки от Galeon/Konqueror"
2586
2587#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:713
2588msgid "Epiphany bookmarks"
2589msgstr "Отметки от Epiphany"
2590
2591#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:747
2592msgid "Export Bookmarks"
2593msgstr "Изнасяне на отметки"
2594
2595#. Make a format selection combo & label
2596#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:760
2597msgid "File format:"
2598msgstr "Файлов формат:"
2599
2600#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:763
2601msgid "Epiphany (RDF)"
2602msgstr "Epiphany (RDF)"
2603
2604#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:764
2605msgid "Mozilla (HTML)"
2606msgstr "Mozilla (HTML)"
2607
2608#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:835
2609msgid "Import Bookmarks"
2610msgstr "Внасяне на отметки"
2611
2612#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:841
2613msgid "I_mport"
2614msgstr "В_насяне"
2615
2616#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:855
2617msgid "Import bookmarks from:"
2618msgstr "Внасяне на отметки от:"
2619
2620#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1247
2621#: ../src/ephy-history-window.c:717
2622msgid "_Copy Address"
2623msgstr "_Копиране на адрес"
2624
2625#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1495
2626#: ../src/ephy-history-window.c:1033
2627msgid "_Search:"
2628msgstr "_Търсене:"
2629
2630#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1694
2631#: ../src/bookmarks/ephy-topics-selector.c:198
2632msgid "Topics"
2633msgstr "Теми"
2634
2635#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1764
2636#: ../src/ephy-history-window.c:1316
2637msgid "Title"
2638msgstr "Заглавие"
2639
2640#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1770
2641#: ../src/ephy-history-window.c:1322
2642msgid "Address"
2643msgstr "Адреси"
2644
2645#. Translators you should change these links to respect your locale.
2646#. * For instance in .nl these should be
2647#. * "http://www.google.nl" and "http://www.google.nl/search?q=%s"
2648#.
2649#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:94
2650msgid "Search the web"
2651msgstr "Търсене в интернет"
2652
2653#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:94
2654#, c-format
2655msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2656msgstr "http://www.google.co.uk/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2657
2658#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:100
2659msgid "Entertainment"
2660msgstr "Забавление"
2661
2662#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:101
2663msgid "News"
2664msgstr "Новини"
2665
2666#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:102
2667msgid "Shopping"
2668msgstr "Пазаруване"
2669
2670#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:103
2671msgid "Sports"
2672msgstr "Спортове"
2673
2674#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:104
2675msgid "Travel"
2676msgstr "Пътуване"
2677
2678#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:105
2679msgid "Work"
2680msgstr "Работа"
2681
2682#. translators: the %s is the title of the bookmark
2683#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:567
2684#, c-format
2685msgid "Update bookmark \"%s\"?"
2686msgstr "Осъвременяване на отметката \"%s\"?"
2687
2688#. translators: the %s is a URL
2689#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:572
2690#, c-format
2691msgid "The bookmarked page has moved to \"%s\"."
2692msgstr "Страницата с отметките беше преместена в \"%s\"."
2693
2694#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:576
2695msgid "_Don't Update"
2696msgstr "_Да не се актуализира"
2697
2698#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:578
2699msgid "_Update"
2700msgstr "_Актуализиране"
2701
2702#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:581
2703msgid "Update Bookmark?"
2704msgstr "Актуализиране на отметка?"
2705
2706#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2707#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2708#. Translators: this topic contains all bookmarks
2709#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:961
2710msgid "bookmarks|All"
2711msgstr "Всички"
2712
2713#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2714#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2715#. Translators: this topic contains the most used bookmarks
2716#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:997
2717msgid "bookmarks|Most Visited"
2718msgstr "Най-използвани"
2719
2720#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2721#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2722#. Translators: this topic contains the not categorized bookmarks
2723#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1016
2724msgid "bookmarks|Not Categorized"
2725msgstr "Неразпределени"
2726
2727#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2728#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2729#. Translators: this is an automatic topic containing local websites bookmarks
2730#. * autodiscovered with zeroconf.
2731#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1040
2732msgid "bookmarks|Local Sites"
2733msgstr "Местни сайтове"
2734
2735#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:275
2736msgid "Add Bookmark"
2737msgstr "Добавяне на отметка"
2738
2739#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:312
2740#, c-format
2741msgid "You already have a bookmark titled \"%s\" for this page."
2742msgstr "Отметка с име \"%s\" вече съществува за тази страница."
2743
2744#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:324
2745msgid "_View Properties"
2746msgstr "_Преглед на настройките"
2747
2748#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:329
2749msgid "Duplicated Bookmark"
2750msgstr "Дублирани отметки"
2751
2752#. This is the adjective, not the verb
2753#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:265
2754msgid "Empty"
2755msgstr "Празен"
2756
2757#: ../src/ephy-encoding-dialog.c:310
2758msgid "Encodings"
2759msgstr "Кодиране"
2760
2761#: ../src/ephy-encoding-menu.c:350
2762msgid "_Other..."
2763msgstr "_Други..."
2764
2765#: ../src/ephy-encoding-menu.c:351
2766msgid "Other encodings"
2767msgstr "Други кодирания"
2768
2769#: ../src/ephy-encoding-menu.c:357
2770msgid "_Automatic"
2771msgstr "_Автоматичен"
2772
2773#: ../src/ephy-find-toolbar.c:404
2774msgid "Find:"
2775msgstr "Търсене:"
2776
2777#: ../src/ephy-find-toolbar.c:420 ../src/ephy-find-toolbar.c:421
2778msgid "Find Next"
2779msgstr "Следващо търсене"
2780
2781#: ../src/ephy-find-toolbar.c:424
2782msgid "Find next occurrence of the search string"
2783msgstr "Търсене на следващото споменаване на низ"
2784
2785#: ../src/ephy-find-toolbar.c:431 ../src/ephy-find-toolbar.c:432
2786msgid "Find Previous"
2787msgstr "Предишно търсене"
2788
2789#: ../src/ephy-find-toolbar.c:435
2790msgid "Find previous occurrence of the search string"
2791msgstr "Търсене на предишното място на търсен низ"
2792
2793#. exit button
2794#: ../src/ephy-fullscreen-popup.c:278 ../src/ephy-toolbar.c:626
2795msgid "Leave Fullscreen"
2796msgstr "Напускане на \"Цял екран\""
2797
2798#: ../src/ephy-go-action.c:71 ../src/ephy-toolbar.c:354
2799msgid "Go"
2800msgstr "Отиване"
2801
2802#: ../src/ephy-history-window.c:171
2803msgid "Open the selected history link in a new window"
2804msgstr "Отваряне на избраната връзка в нов прозорец"
2805
2806#: ../src/ephy-history-window.c:174
2807msgid "Open the selected history link in a new tab"
2808msgstr "Отваряне на избраната връзка в нова страница"
2809
2810#: ../src/ephy-history-window.c:177
2811msgid "Delete the selected history link"
2812msgstr "Изтриване на избраната връзка"
2813
2814#: ../src/ephy-history-window.c:179
2815msgid "Add _Bookmark..."
2816msgstr "_Добавяне на отметка..."
2817
2818#: ../src/ephy-history-window.c:180
2819msgid "Bookmark the selected history link"
2820msgstr "Добавяне в отметките на избраната връзка"
2821
2822#: ../src/ephy-history-window.c:183
2823msgid "Close the history window"
2824msgstr "Затваряне на прозореца с историята"
2825
2826#: ../src/ephy-history-window.c:197
2827msgid "Select all history links or text"
2828msgstr "Избиране на всички посещавани адреси или текст"
2829
2830#: ../src/ephy-history-window.c:199
2831msgid "Clear _History"
2832msgstr "Изчистване на _историята"
2833
2834#: ../src/ephy-history-window.c:200
2835msgid "Clear your browsing history"
2836msgstr "Изтрива адресите на посетените от вас интернет страници"
2837
2838#: ../src/ephy-history-window.c:205
2839msgid "Display history help"
2840msgstr "Показване на помощ за историята"
2841
2842#: ../src/ephy-history-window.c:224
2843msgid "_Address"
2844msgstr "_Адрес"
2845
2846#: ../src/ephy-history-window.c:225
2847msgid "Show only the address column"
2848msgstr "Показване само на колоната с адреса"
2849
2850#: ../src/ephy-history-window.c:254
2851msgid "Clear browsing history?"
2852msgstr "Изчистване на историята?"
2853
2854#: ../src/ephy-history-window.c:258
2855msgid ""
2856"Clearing the browsing history will cause all history links to be permanently "
2857"deleted."
2858msgstr ""
2859"Изчистването на историята ще доведе до постоянното изтриване на адресите на "
2860"всички посетени интернет страници."
2861
2862#: ../src/ephy-history-window.c:270
2863msgid "Clear History"
2864msgstr "Изчистване на историята"
2865
2866#: ../src/ephy-history-window.c:1042
2867msgid "Last 30 Minutes"
2868msgstr "Последните 30 минути"
2869
2870#: ../src/ephy-history-window.c:1043
2871msgid "Today"
2872msgstr "Днес"
2873
2874#. keep this in sync with embed/ephy-history.c's HISTORY_PAGE_OBSOLETE_DAYS
2875#: ../src/ephy-history-window.c:1044 ../src/ephy-history-window.c:1047
2876#: ../src/ephy-history-window.c:1051
2877#, c-format
2878msgid "Last %d day"
2879msgid_plural "Last %d days"
2880msgstr[0] "Последният %d ден"
2881msgstr[1] "Последните %d дни"
2882
2883#: ../src/ephy-history-window.c:1253
2884msgid "Sites"
2885msgstr "Интернет страници"
2886
2887#: ../src/ephy-main.c:58
2888msgid "Open a new tab in an existing Epiphany window"
2889msgstr "Отваряне на нова страница в съществуващия прозорец на Epiphany"
2890
2891#: ../src/ephy-main.c:61
2892msgid "Run Epiphany in full screen mode"
2893msgstr "Стартиране на Epiphany в цял екран"
2894
2895#: ../src/ephy-main.c:64
2896msgid "Load the given session file"
2897msgstr "Зареждане на файла на дадената сесия"
2898
2899#: ../src/ephy-main.c:65 ../src/ephy-main.c:71
2900msgid "FILE"
2901msgstr "ФАЙЛ"
2902
2903#: ../src/ephy-main.c:67
2904msgid "Add a bookmark (don't open any window)"
2905msgstr "Добавяне на отметка (не се отварят никакви прозорци)"
2906
2907#: ../src/ephy-main.c:68
2908msgid "URL"
2909msgstr "АДРЕС"
2910
2911#: ../src/ephy-main.c:70
2912msgid "Import bookmarks from the given file"
2913msgstr "Вмъкване на отметки от посочения файл"
2914
2915#: ../src/ephy-main.c:73
2916msgid "Launch the bookmarks editor"
2917msgstr "Стартиране на редактора на отметките"
2918
2919#: ../src/ephy-notebook.c:987
2920msgid "Close tab"
2921msgstr "Затваряне на страница"
2922
2923#: ../src/ephy-session.c:377
2924msgid "Recover previous browser windows and tabs?"
2925msgstr "Възстановяване на предишните прозорци и страници?"
2926
2927#: ../src/ephy-session.c:381
2928msgid ""
2929"Epiphany appears to have exited unexpectedly the last time it was run. You "
2930"can recover the opened windows and tabs."
2931msgstr ""
2932"Epiphany спря неочаквано по време на предишната сесия. Можете да "
2933"възстановите отворените прозорци и страници."
2934
2935#: ../src/ephy-session.c:385
2936msgid "_Don't Recover"
2937msgstr "_Без възстановяване"
2938
2939#: ../src/ephy-session.c:387
2940msgid "_Recover"
2941msgstr "_Възстановяване"
2942
2943#: ../src/ephy-session.c:389
2944msgid "Crash Recovery"
2945msgstr "Възстановяване след срив"
2946
2947#: ../src/ephy-shell.c:218
2948msgid "Sidebar extension required"
2949msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
2950
2951#: ../src/ephy-shell.c:220
2952msgid "Sidebar Extension Required"
2953msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
2954
2955#: ../src/ephy-shell.c:224
2956msgid "The link you clicked needs the sidebar extension to be installed."
2957msgstr "Връзката, която натиснахте, се нуждае от инсталирана странична лента."
2958
2959#: ../src/ephy-shell.c:455
2960msgid ""
2961"Bonobo couldn't locate the GNOME_Epiphany_Automation.server file. You can "
2962"use bonobo-activation-sysconf to configure the search path for bonobo server "
2963"files."
2964msgstr ""
2965"Bonobo не може да намери GNOME_Epiphany_Automation.server файла. Може да "
2966"използвате bonobo-activation-sysconf, за да конфигурирате къде да се търси "
2967"за сървърни файлове."
2968
2969#: ../src/ephy-shell.c:462
2970msgid ""
2971"Epiphany can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
2972"attempting to register the automation server"
2973msgstr ""
2974"Epiphany не може да бъде използван, заради неочаквана грешка от Bonobo при "
2975"опит да се регистрира автоматизиращия сървър"
2976
2977#: ../src/ephy-shell.c:479
2978msgid ""
2979"Epiphany can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
2980"attempting to locate the automation object."
2981msgstr ""
2982"Epiphany не може да бъде използван, заради неочаквана грешка от Bonobo при "
2983"опит да се открие обект от автоматизацията."
2984
2985#: ../src/ephy-tab.c:474 ../src/ephy-tab.c:2158
2986msgid "Blank page"
2987msgstr "Празна страница"
2988
2989#. translators: %s here is the address of the web page
2990#: ../src/ephy-tab.c:896
2991#, c-format
2992msgid "Loading “%s”..."
2993msgstr "Зареждане на \"%s\"..."
2994
2995#: ../src/ephy-tab.c:900
2996msgid "Loading..."
2997msgstr "Зареждане..."
2998
2999#: ../src/ephy-tab.c:1551
3000#, c-format
3001msgid "Redirecting to %s..."
3002msgstr "Пренасочване към %s..."
3003
3004#: ../src/ephy-tab.c:1555
3005#, c-format
3006msgid "Transferring data from %s..."
3007msgstr "Пренасяне на данни от %s..."
3008
3009#: ../src/ephy-tab.c:1559
3010#, c-format
3011msgid "Waiting for authorization from %s..."
3012msgstr "Очакване на разрешение от %s..."
3013
3014#: ../src/ephy-tab.c:1567
3015#, c-format
3016msgid "Loading %s..."
3017msgstr "Зареждане на %s..."
3018
3019#: ../src/ephy-tabs-menu.c:148
3020msgid "Switch to this tab"
3021msgstr "Превключване към тази страница"
3022
3023#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3024#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3025#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:82
3026msgid "toolbar style|Default"
3027msgstr "Стандартен"
3028
3029#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:201
3030msgid "Toolbar Editor"
3031msgstr "_Редактор на лентата с инструментите"
3032
3033#. translators: translate the same as in gnome-control-center
3034#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:219
3035msgid "Toolbar _button labels:"
3036msgstr "Надписи на бутоните:"
3037
3038#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:287
3039msgid "_Add a New Toolbar"
3040msgstr "_Добавяне на нова лента с инструменти"
3041
3042#: ../src/ephy-toolbar.c:264
3043msgid "Back"
3044msgstr "Назад"
3045
3046#: ../src/ephy-toolbar.c:266
3047msgid "Go back"
3048msgstr "Отиване назад"
3049
3050#. this is the tooltip on the Back button's drop-down arrow, which will show
3051#. * a menu with all sites you can go 'back' to
3052#.
3053#: ../src/ephy-toolbar.c:270
3054msgid "Back history"
3055msgstr "Предишни страници"
3056
3057#: ../src/ephy-toolbar.c:283
3058msgid "Forward"
3059msgstr "Напред"
3060
3061#: ../src/ephy-toolbar.c:285
3062msgid "Go forward"
3063msgstr "Отиване напред"
3064
3065#. this is the tooltip on the Forward button's drop-down arrow, which will show
3066#. * a menu with all sites you can go 'forward' to
3067#.
3068#: ../src/ephy-toolbar.c:289
3069msgid "Forward history"
3070msgstr "Следващи страници"
3071
3072#: ../src/ephy-toolbar.c:301
3073msgid "Up"
3074msgstr "Нагоре"
3075
3076#: ../src/ephy-toolbar.c:303 ../src/ephy-window.c:243
3077msgid "Go up one level"
3078msgstr "Нагоре с едно ниво"
3079
3080#. this is the tooltip on the Up button's drop-down arrow, which will show
3081#. * a menu with al sites you can go 'up' to
3082#.
3083#: ../src/ephy-toolbar.c:307
3084msgid "List of upper levels"
3085msgstr "Списък на предишните нива"
3086
3087#: ../src/ephy-toolbar.c:326
3088msgid "Enter a web address to open, or a phrase to search for on the web"
3089msgstr "Въведете адрес или фраза за търсене"
3090
3091#: ../src/ephy-toolbar.c:342
3092msgid "Zoom"
3093msgstr "Увеличение"
3094
3095#: ../src/ephy-toolbar.c:344
3096msgid "Adjust the text size"
3097msgstr "Нагласяне размера на текста"
3098
3099#: ../src/ephy-toolbar.c:356
3100msgid "Go to the address entered in the address entry"
3101msgstr "Отиване на адреса въведен в полето за адреси"
3102
3103#: ../src/ephy-toolbar.c:365
3104msgid "_Home"
3105msgstr "_У дома"
3106
3107#: ../src/ephy-toolbar.c:367
3108msgid "Go to the home page"
3109msgstr "Отиване в домашната страница"
3110
3111#: ../src/ephy-window.c:118
3112msgid "_Bookmarks"
3113msgstr "_Отметки"
3114
3115#: ../src/ephy-window.c:119
3116msgid "_Go"
3117msgstr "_Отиване"
3118
3119#: ../src/ephy-window.c:120
3120msgid "T_ools"
3121msgstr "_Инструменти"
3122
3123#: ../src/ephy-window.c:121
3124msgid "_Tabs"
3125msgstr "_Страници"
3126
3127#. File menu
3128#: ../src/ephy-window.c:128
3129msgid "_New Window"
3130msgstr "_Нов прозорец"
3131
3132#: ../src/ephy-window.c:129
3133msgid "Open a new window"
3134msgstr "Отваряне на нов прозорец"
3135
3136#: ../src/ephy-window.c:131
3137msgid "New _Tab"
3138msgstr "Нова _страница"
3139
3140#: ../src/ephy-window.c:132
3141msgid "Open a new tab"
3142msgstr "Отваряне на нова страница"
3143
3144#: ../src/ephy-window.c:134
3145msgid "_Open..."
3146msgstr "_Отваряне..."
3147
3148#: ../src/ephy-window.c:135
3149msgid "Open a file"
3150msgstr "Отваряне на файл"
3151
3152#: ../src/ephy-window.c:137 ../src/ephy-window.c:140
3153msgid "Save _As..."
3154msgstr "Запазване _като..."
3155
3156#: ../src/ephy-window.c:138 ../src/ephy-window.c:141
3157msgid "Save the current page"
3158msgstr "Запазване на текущата страница"
3159
3160#: ../src/ephy-window.c:143
3161msgid "Print Set_up..."
3162msgstr "Настройки на печата"
3163
3164#: ../src/ephy-window.c:144
3165msgid "Setup the page settings for printing"
3166msgstr "Определяне на настройките за страница при печатане"
3167
3168#: ../src/ephy-window.c:146
3169msgid "Print Pre_view"
3170msgstr "Преглед, преди печата"
3171
3172#: ../src/ephy-window.c:147
3173msgid "Print preview"
3174msgstr "Преглед, преди печата"
3175
3176#: ../src/ephy-window.c:149
3177msgid "_Print..."
3178msgstr "_Печат..."
3179
3180#: ../src/ephy-window.c:150
3181msgid "Print the current page"
3182msgstr "Печат на текущата страница"
3183
3184#: ../src/ephy-window.c:152
3185msgid "S_end To..."
3186msgstr "И_зпращане до..."
3187
3188#: ../src/ephy-window.c:153
3189msgid "Send a link of the current page"
3190msgstr "Изпращане на връзка за текущата страница"
3191
3192#: ../src/ephy-window.c:156
3193msgid "Close this tab"
3194msgstr "Затваряне на тази страница"
3195
3196#. Edit menu
3197#: ../src/ephy-window.c:161
3198msgid "_Undo"
3199msgstr "_Възстановяване"
3200
3201#: ../src/ephy-window.c:162
3202msgid "Undo the last action"
3203msgstr "Отказване на последното действие"
3204
3205#: ../src/ephy-window.c:164
3206msgid "Re_do"
3207msgstr "Повта_ряне"
3208
3209#: ../src/ephy-window.c:165
3210msgid "Redo the last undone action"
3211msgstr "Повтаряне на последното недовършено действие"
3212
3213#: ../src/ephy-window.c:174
3214msgid "Paste clipboard"
3215msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
3216
3217#: ../src/ephy-window.c:177
3218msgid "Select the entire page"
3219msgstr "Избиране на цялата страница"
3220
3221#: ../src/ephy-window.c:179
3222msgid "_Find..."
3223msgstr "_Търсене..."
3224
3225#: ../src/ephy-window.c:180
3226msgid "Find a word or phrase in the page"
3227msgstr "Търсене за дума или фраза в страницата"
3228
3229#: ../src/ephy-window.c:182
3230msgid "Find Ne_xt"
3231msgstr "С_ледващо търсене"
3232
3233#: ../src/ephy-window.c:183
3234msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
3235msgstr "Търсене на следващото споменаване на дума или фраза"
3236
3237#: ../src/ephy-window.c:185
3238msgid "Find Pre_vious"
3239msgstr "Пр_едишно търсене"
3240
3241#: ../src/ephy-window.c:186
3242msgid "Find previous occurrence of the word or phrase"
3243msgstr "Търсене на предишното място на дума или фраза"
3244
3245#: ../src/ephy-window.c:188
3246msgid "P_ersonal Data"
3247msgstr "Ли_чна информация"
3248
3249#: ../src/ephy-window.c:189
3250msgid "View and remove cookies and passwords"
3251msgstr "Преглед или премахване на бисквитки и пароли"
3252
3253#: ../src/ephy-window.c:191
3254msgid "T_oolbars"
3255msgstr "Ленти с _инструменти"
3256
3257#: ../src/ephy-window.c:192
3258msgid "Customize toolbars"
3259msgstr "Настройване на лентите с инструменти"
3260
3261#: ../src/ephy-window.c:194
3262msgid "P_references"
3263msgstr "На_стройки"
3264
3265#: ../src/ephy-window.c:195
3266msgid "Configure the web browser"
3267msgstr "Настройване на интернет браузъра"
3268
3269#. View menu
3270#: ../src/ephy-window.c:200
3271msgid "_Stop"
3272msgstr "_Спиране"
3273
3274#: ../src/ephy-window.c:201
3275msgid "Stop current data transfer"
3276msgstr "Спиране на текущото пренасяне на данни"
3277
3278#: ../src/ephy-window.c:203
3279msgid "_Reload"
3280msgstr "_Презареждане"
3281
3282#: ../src/ephy-window.c:204
3283msgid "Display the latest content of the current page"
3284msgstr "Показване на последното съдържание на текущата страница"
3285
3286#: ../src/ephy-window.c:209
3287msgid "Zoom _In"
3288msgstr "_Увеличаване"
3289
3290#: ../src/ephy-window.c:210
3291msgid "Increase the text size"
3292msgstr "Увеличаване размера на текста"
3293
3294#: ../src/ephy-window.c:212
3295msgid "Zoom _Out"
3296msgstr "Нама_ляване"
3297
3298#: ../src/ephy-window.c:213
3299msgid "Decrease the text size"
3300msgstr "Намаляване размера на текста"
3301
3302#: ../src/ephy-window.c:215
3303msgid "_Normal Size"
3304msgstr "_Нормален размер"
3305
3306#: ../src/ephy-window.c:216
3307msgid "Use the normal text size"
3308msgstr "Използване на нормален размер на текста"
3309
3310#: ../src/ephy-window.c:218
3311msgid "Text _Encoding"
3312msgstr "_Кодиране на текста"
3313
3314#: ../src/ephy-window.c:219
3315msgid "Change the text encoding"
3316msgstr "Промяна кодирането на текста"
3317
3318#: ../src/ephy-window.c:221
3319msgid "_Page Source"
3320msgstr "Изходен _код на страницата"
3321
3322#: ../src/ephy-window.c:222
3323msgid "View the source code of the page"
3324msgstr "Показване изходния код на страницата"
3325
3326#. Bookmarks menu
3327#: ../src/ephy-window.c:227
3328msgid "_Add Bookmark..."
3329msgstr "_Добавяне на отметка..."
3330
3331#: ../src/ephy-window.c:228 ../src/ephy-window.c:316
3332msgid "Add a bookmark for the current page"
3333msgstr "Добавяне на отметка за тази страница"
3334
3335#: ../src/ephy-window.c:230
3336msgid "_Edit Bookmarks"
3337msgstr "_Редакция на отметки"
3338
3339#: ../src/ephy-window.c:231
3340msgid "Open the bookmarks window"
3341msgstr "Отваряне на прозореца с отметките"
3342
3343#. Go menu
3344#: ../src/ephy-window.c:236
3345msgid "_Back"
3346msgstr "_Назад"
3347
3348#: ../src/ephy-window.c:237
3349msgid "Go to the previous visited page"
3350msgstr "Отива на предишната посетена страница"
3351
3352#: ../src/ephy-window.c:239
3353msgid "_Forward"
3354msgstr "_Напред"
3355
3356#: ../src/ephy-window.c:240
3357msgid "Go to the next visited page"
3358msgstr "Отиване на следващата посетена страница"
3359
3360#: ../src/ephy-window.c:242
3361msgid "_Up"
3362msgstr "_Нагоре"
3363
3364#: ../src/ephy-window.c:245
3365msgid "_Location..."
3366msgstr "_Местоположение..."
3367
3368#: ../src/ephy-window.c:246
3369msgid "Go to a specified location"
3370msgstr "Отива на посочения адрес"
3371
3372#: ../src/ephy-window.c:248
3373msgid "H_istory"
3374msgstr "_История"
3375
3376#: ../src/ephy-window.c:249
3377msgid "Open the history window"
3378msgstr "Отваряне на прозорец историята на посетените интернет страници"
3379
3380#. Tabs menu
3381#: ../src/ephy-window.c:254
3382msgid "_Previous Tab"
3383msgstr "_Предишна страница"
3384
3385#: ../src/ephy-window.c:255
3386msgid "Activate previous tab"
3387msgstr "Активиране на предишната страница"
3388
3389#: ../src/ephy-window.c:257
3390msgid "_Next Tab"
3391msgstr "_Следваща страница"
3392
3393#: ../src/ephy-window.c:258
3394msgid "Activate next tab"
3395msgstr "Активиране на следващата страница"
3396
3397#: ../src/ephy-window.c:260
3398msgid "Move Tab _Left"
3399msgstr "Преместване на страницата в_ляво"
3400
3401#: ../src/ephy-window.c:261
3402msgid "Move current tab to left"
3403msgstr "Преместване на текущата страница вляво"
3404
3405#: ../src/ephy-window.c:263
3406msgid "Move Tab _Right"
3407msgstr "Преместване на страницата в_дясно"
3408
3409#: ../src/ephy-window.c:264
3410msgid "Move current tab to right"
3411msgstr "Преместване на текущата страница вдясно"
3412
3413#: ../src/ephy-window.c:266
3414msgid "_Detach Tab"
3415msgstr "_Отделяне на страницата"
3416
3417#: ../src/ephy-window.c:267
3418msgid "Detach current tab"
3419msgstr "Отделяне на текущата страница"
3420
3421#: ../src/ephy-window.c:273
3422msgid "Display web browser help"
3423msgstr "Показване на помощта за интернет браузъра"
3424
3425#. File Menu
3426#: ../src/ephy-window.c:284
3427msgid "_Work Offline"
3428msgstr "_Преминаване в режим \"Изключен\""
3429
3430#: ../src/ephy-window.c:285
3431msgid "Toggle network status"
3432msgstr "Състояние на мрежата"
3433
3434#. View Menu
3435#: ../src/ephy-window.c:290
3436msgid "_Toolbar"
3437msgstr "_Лента с инструменти"
3438
3439#: ../src/ephy-window.c:291
3440msgid "Show or hide toolbar"
3441msgstr "Показване или скриване лентата с инструменти"
3442
3443#: ../src/ephy-window.c:293
3444msgid "_Bookmarks Bar"
3445msgstr "_Лента с отметките"
3446
3447#: ../src/ephy-window.c:294
3448msgid "Show or hide bookmarks bar"
3449msgstr "Показване или скриване на лентата за отметките"
3450
3451#: ../src/ephy-window.c:296
3452msgid "St_atusbar"
3453msgstr "Лента за _състоянието"
3454
3455#: ../src/ephy-window.c:297
3456msgid "Show or hide statusbar"
3457msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието"
3458
3459#: ../src/ephy-window.c:299
3460msgid "_Fullscreen"
3461msgstr "На _цял екран"
3462
3463#: ../src/ephy-window.c:300
3464msgid "Browse at full screen"
3465msgstr "Сърфиране на цял екран"
3466
3467#: ../src/ephy-window.c:302
3468msgid "Popup _Windows"
3469msgstr "Изскачащи _прозорци"
3470
3471#: ../src/ephy-window.c:303
3472msgid "Show or hide unrequested popup windows from this site"
3473msgstr "Показване или скриване на непоисканите изскачащи прозорци от този сайт"
3474
3475#: ../src/ephy-window.c:305
3476msgid "Selection Caret"
3477msgstr "Избор на каретка"
3478
3479#. Document
3480#: ../src/ephy-window.c:313
3481msgid "_Save Background As..."
3482msgstr "_Запазване на фона като..."
3483
3484#: ../src/ephy-window.c:315
3485msgid "Add Boo_kmark..."
3486msgstr "Добавяне на от_метка..."
3487
3488#. Framed document
3489#: ../src/ephy-window.c:321
3490msgid "Show Only This _Frame"
3491msgstr "Показване само на тази _рамка"
3492
3493#: ../src/ephy-window.c:322
3494msgid "Show only this frame in this window"
3495msgstr "Показване само на тази рамка в този прозорец"
3496
3497#. Links
3498#: ../src/ephy-window.c:327
3499msgid "_Open Link"
3500msgstr "_Отваряне на връзка"
3501
3502#: ../src/ephy-window.c:328
3503msgid "Open link in this window"
3504msgstr "Отваряне на връзката в този прозорец"
3505
3506#: ../src/ephy-window.c:330
3507msgid "Open Link in New _Window"
3508msgstr "Отваряне на връзката в нов _прозорец"
3509
3510#: ../src/ephy-window.c:331
3511msgid "Open link in a new window"
3512msgstr "Отваряне на връзката в нов прозорец"
3513
3514#: ../src/ephy-window.c:333
3515msgid "Open Link in New _Tab"
3516msgstr "Отваряне на връзката в нова _страница"
3517
3518#: ../src/ephy-window.c:334
3519msgid "Open link in a new tab"
3520msgstr "Отваряне на връзката в нова страница"
3521
3522#: ../src/ephy-window.c:336
3523msgid "_Download Link"
3524msgstr "_Изтегляне на връзката"
3525
3526#: ../src/ephy-window.c:338
3527msgid "_Save Link As..."
3528msgstr "Запазване на връзката _като..."
3529
3530#: ../src/ephy-window.c:339
3531msgid "Save link with a different name"
3532msgstr "Запазване на връзката под различно име"
3533
3534#: ../src/ephy-window.c:341
3535msgid "_Bookmark Link..."
3536msgstr "_Добавяне на връзката в отметките..."
3537
3538#: ../src/ephy-window.c:343
3539msgid "_Copy Link Address"
3540msgstr "_Копиране адреса на връзката"
3541
3542#. Email links
3543#. This is on the context menu on a mailto: link and opens the mail program
3544#: ../src/ephy-window.c:349
3545msgid "_Send Email..."
3546msgstr "И_зпращане на е-писмо..."
3547
3548#: ../src/ephy-window.c:351
3549msgid "_Copy Email Address"
3550msgstr "Копиране на адресът на ел. поща"
3551
3552#. Images
3553#: ../src/ephy-window.c:356
3554msgid "Open _Image"
3555msgstr "Отваряне на _изображението"
3556
3557#: ../src/ephy-window.c:358
3558msgid "_Save Image As..."
3559msgstr "_Запазване на изображение като..."
3560
3561#: ../src/ephy-window.c:360
3562msgid "_Use Image As Background"
3563msgstr "_Използване на изображението като фон"
3564
3565#: ../src/ephy-window.c:362
3566msgid "Copy I_mage Address"
3567msgstr "Копиране адресът на из_ображението"
3568
3569#: ../src/ephy-window.c:661
3570msgid "There are unsubmitted changes to form elements"
3571msgstr "Има неизпратени промени по елементите от формуляра"
3572
3573#: ../src/ephy-window.c:665
3574msgid "If you close the document anyway, you will lose that information."
3575msgstr "Ако все пак затворите документа, ще загубите тази информация."
3576
3577#: ../src/ephy-window.c:669
3578msgid "Close _Document"
3579msgstr "Затваряне на _документа"
3580
3581#: ../src/ephy-window.c:1079 ../src/window-commands.c:362
3582msgid "Open"
3583msgstr "Отваряне"
3584
3585#: ../src/ephy-window.c:1081 ../src/window-commands.c:388
3586msgid "Save As"
3587msgstr "Запазване като"
3588
3589#: ../src/ephy-window.c:1085
3590msgid "Bookmark"
3591msgstr "Отметка"
3592
3593#: ../src/ephy-window.c:1282
3594msgid "Insecure"
3595msgstr "Несигурно"
3596
3597#: ../src/ephy-window.c:1287
3598msgid "Broken"
3599msgstr "Развален"
3600
3601#: ../src/ephy-window.c:1295
3602msgid "Low"
3603msgstr "Нисък"
3604
3605#: ../src/ephy-window.c:1302
3606msgid "High"
3607msgstr "Висок"
3608
3609#: ../src/ephy-window.c:1311
3610#, c-format
3611msgid "Security level: %s"
3612msgstr "Ниво на сигурност: %s"
3613
3614#: ../src/ephy-window.c:1351
3615#, c-format
3616msgid "%d hidden popup window"
3617msgid_plural "%d hidden popup windows"
3618msgstr[0] "%d скрит изскачащ прозорец"
3619msgstr[1] "%d скрити изскачащи прозорци"
3620
3621#: ../src/ephy-window.c:1584
3622#, c-format
3623msgid "Save background image '%s'"
3624msgstr "Запазване на фоновото изображение \"%s\""
3625
3626#: ../src/ephy-window.c:1598
3627#, c-format
3628msgid "Open image '%s'"
3629msgstr "Отваряне на изображението \"%s\""
3630
3631#: ../src/ephy-window.c:1603
3632#, c-format
3633msgid "Use as desktop background '%s'"
3634msgstr "Използване на изображението \"%s\" като фон"
3635
3636#: ../src/ephy-window.c:1608
3637#, c-format
3638msgid "Save image '%s'"
3639msgstr "Запазване на изображението \"%s\""
3640
3641#: ../src/ephy-window.c:1613
3642#, c-format
3643msgid "Copy image address '%s'"
3644msgstr "Копиране адресът на изображението \"%s\""
3645
3646#: ../src/ephy-window.c:1626
3647#, c-format
3648msgid "Send email to address '%s'"
3649msgstr "Изпращане на е-писмо до \"%s\""
3650
3651#: ../src/ephy-window.c:1632
3652#, c-format
3653msgid "Copy email address '%s'"
3654msgstr "Копиране адресът на ел. поща \"%s\""
3655
3656#: ../src/ephy-window.c:1644
3657#, c-format
3658msgid "Save link '%s'"
3659msgstr "Запазване на връзката \"%s\""
3660
3661#: ../src/ephy-window.c:1650
3662#, c-format
3663msgid "Bookmark link '%s'"
3664msgstr "Отмятане на връзката \"%s\""
3665
3666#: ../src/ephy-window.c:1656
3667#, c-format
3668msgid "Copy link's address '%s'"
3669msgstr "Копиране адреса на връзката \"%s\""
3670
3671#: ../src/pdm-dialog.c:414
3672msgid "Domain"
3673msgstr "Домейн"
3674
3675#: ../src/pdm-dialog.c:426
3676msgid "Name"
3677msgstr "Име"
3678
3679#: ../src/pdm-dialog.c:658
3680msgid "Host"
3681msgstr "Хост"
3682
3683#: ../src/pdm-dialog.c:670
3684msgid "User Name"
3685msgstr "Потребителско име"
3686
3687#: ../src/pdm-dialog.c:902
3688msgid "Cookie Properties"
3689msgstr "Настройки на бисквитките"
3690
3691#: ../src/pdm-dialog.c:918
3692msgid "Content:"
3693msgstr "Съдържание:"
3694
3695#: ../src/pdm-dialog.c:934
3696msgid "Path:"
3697msgstr "Пътека:"
3698
3699#: ../src/pdm-dialog.c:950
3700msgid "Send for:"
3701msgstr "Изпращане за:"
3702
3703#: ../src/pdm-dialog.c:959
3704msgid "Encrypted connections only"
3705msgstr "Само криптирани връзки с интернет"
3706
3707#: ../src/pdm-dialog.c:959
3708msgid "Any type of connection"
3709msgstr "Всеки тип връзка с интернет"
3710
3711#: ../src/pdm-dialog.c:965
3712msgid "Expires:"
3713msgstr "Изтича на:"
3714
3715#: ../src/pdm-dialog.c:976
3716msgid "End of current session"
3717msgstr "Край на текущата сесия"
3718
3719#: ../src/popup-commands.c:246
3720msgid "Download Link"
3721msgstr "Изтегляне на връзката"
3722
3723#: ../src/popup-commands.c:254
3724msgid "Save Link As"
3725msgstr "Запазване на връзката като"
3726
3727#: ../src/popup-commands.c:261
3728msgid "Save Image As"
3729msgstr "Запазване на изображението като..."
3730
3731#: ../src/popup-commands.c:351
3732msgid "Save Background As"
3733msgstr "Запазване на фона като..."
3734
3735#: ../src/ppview-toolbar.c:89
3736msgid "First"
3737msgstr "Първи"
3738
3739#: ../src/ppview-toolbar.c:90
3740msgid "Go to the first page"
3741msgstr "Отиване на първата посетена страница"
3742
3743#: ../src/ppview-toolbar.c:93
3744msgid "Last"
3745msgstr "Последен"
3746
3747#: ../src/ppview-toolbar.c:94
3748msgid "Go to the last page"
3749msgstr "Отиване на последната посетена страница"
3750
3751#: ../src/ppview-toolbar.c:97
3752msgid "Previous"
3753msgstr "Предишен"
3754
3755#: ../src/ppview-toolbar.c:98
3756msgid "Go to the previous page"
3757msgstr "Отиване на предишната страница"
3758
3759#: ../src/ppview-toolbar.c:101
3760msgid "Next"
3761msgstr "Следващ"
3762
3763#: ../src/ppview-toolbar.c:102
3764msgid "Go to next page"
3765msgstr "Отиване на следващата страница"
3766
3767#: ../src/ppview-toolbar.c:105
3768msgid "Close"
3769msgstr "Затваряне"
3770
3771#: ../src/ppview-toolbar.c:106
3772msgid "Close print preview"
3773msgstr "Затваряне на прегледа преди печат"
3774
3775#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3776#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3777#. * Translators: the first %s is the language name, and the
3778#. * second %s is the locale name. Example:
3779#. * "French (France)"
3780#.
3781#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3782#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3783#: ../src/prefs-dialog.c:760 ../src/prefs-dialog.c:768
3784#, c-format
3785msgid "language|%s (%s)"
3786msgstr "%s (%s)"
3787
3788#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3789#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3790#. * Translators: this refers to a user-define language code
3791#. * (one which isn't in our built-in list).
3792#.
3793#: ../src/prefs-dialog.c:779
3794#, c-format
3795msgid "language|User defined (%s)"
3796msgstr "Зададен от потребителя (%s)"
3797
3798#: ../src/prefs-dialog.c:801
3799#, c-format
3800msgid "System language (%s)"
3801msgid_plural "System languages (%s)"
3802msgstr[0] "Системен език (%s)"
3803msgstr[1] "Системни езици (%s)"
3804
3805#: ../src/prefs-dialog.c:1357
3806msgid "Select a directory"
3807msgstr "Избор на папка"
3808
3809#: ../src/window-commands.c:156
3810msgid "Check this out!"
3811msgstr "Трябва да видиш това!"
3812
3813#: ../src/window-commands.c:771
3814msgid "Epiphany"
3815msgstr "Epiphany"
3816
3817#. Translators: This is a special message that shouldn't be translated
3818#. * literally. It is used in the about box to give credits to
3819#. * the translators.
3820#. * Thus, you should translate it to your name and email address.
3821#. * You should also include other translators who have contributed to
3822#. * this translation; in that case, please write each of them on a separate
3823#. * line seperated by newlines (\n).
3824#.
3825#: ../src/window-commands.c:784
3826msgid "translator-credits"
3827msgstr ""
3828"Владимир \"Kaladan\" Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
3829"\n"
3830"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
3831"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
3832"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
3833
3834#~ msgid "Filename to print to"
3835#~ msgstr "Файл за разпечтване"
3836
3837#~ msgid "Filename to print to."
3838#~ msgstr "Печат на файл."
3839
3840#~ msgid "Paper type"
3841#~ msgstr "Тип хартия"
3842
3843#~ msgid ""
3844#~ "Paper type. Supported values are \"A4\", \"Letter\", \"Legal\" and "
3845#~ "\"Executive\"."
3846#~ msgstr ""
3847#~ "Тип хартия. Валидни са \"A4\", \"Letter\", \"Legal\" и \"Executive\"."
3848
3849#~ msgid "Printer name"
3850#~ msgstr "Име на принтера"
3851
3852#~ msgid "Printer name."
3853#~ msgstr "Име на принтера."
3854
3855#~ msgid "Printing bottom margin"
3856#~ msgstr "Печат на долното поле"
3857
3858#~ msgid "Printing bottom margin (in mm)."
3859#~ msgstr "Печат на долното поле (в мм)."
3860
3861#~ msgid "Printing left margin"
3862#~ msgstr "Печат на лявото поле"
3863
3864#~ msgid "Printing left margin (in mm)."
3865#~ msgstr "Печат на лявото поле (в мм)."
3866
3867#~ msgid "Printing right margin"
3868#~ msgstr "Печат на дясното поле"
3869
3870#~ msgid "Printing right margin (in mm)."
3871#~ msgstr "Печат на дясното поле (в мм)."
3872
3873#~ msgid "Printing top margin"
3874#~ msgstr "Печат на горното поле"
3875
3876#~ msgid "Printing top margin (in mm)."
3877#~ msgstr "Печат на горното поле (в мм)."
3878
3879#~ msgid "<b>Margins (in mm)</b>"
3880#~ msgstr "<b>Празни пространства (в милиметри)</b>"
3881
3882#~ msgid "<b>Orientation</b>"
3883#~ msgstr "<b>Ориентация</b>"
3884
3885#~ msgid "<b>Page Range</b>"
3886#~ msgstr "<b>Обхват на страницата</b>"
3887
3888#~ msgid "<b>Print To</b>"
3889#~ msgstr "<b>Печат в</b>"
3890
3891#~ msgid "<b>Size</b>"
3892#~ msgstr "<b>Размер</b>"
3893
3894#~ msgid "A_4"
3895#~ msgstr "A_4"
3896
3897#~ msgid "E_xecutive"
3898#~ msgstr "Изпълнител"
3899
3900#~ msgid "L_egal"
3901#~ msgstr "За_конен"
3902
3903#~ msgid "Lan_dscape"
3904#~ msgstr "Пей_заж"
3905
3906#~ msgid "P_ortrait"
3907#~ msgstr "П_ортрет"
3908
3909#~ msgid "P_rinter:"
3910#~ msgstr "П_ринтер:"
3911
3912#~ msgid "_All pages"
3913#~ msgstr "_Всички страници"
3914
3915#~ msgid "_Bottom:"
3916#~ msgstr "_Долу:"
3917
3918#~ msgid "_Browse..."
3919#~ msgstr "_Разглеждане..."
3920
3921#~ msgid "_File:"
3922#~ msgstr "_Файл:"
3923
3924#~ msgid "_Left:"
3925#~ msgstr "_Ляв:"
3926
3927#~ msgid "_Letter"
3928#~ msgstr "_Писмо"
3929
3930#~ msgid "_Right:"
3931#~ msgstr "_Дясно:"
3932
3933#~ msgid "_Selection"
3934#~ msgstr "_Селекция"
3935
3936#~ msgid "_to:"
3937#~ msgstr "_до:"
3938
3939#~ msgid "Trust \"%s\" to identify:"
3940#~ msgstr "Доверяване на %s за идентифициране:"
3941
3942#~ msgid "_Web sites"
3943#~ msgstr "_Интернет страници"
3944
3945#~ msgid "Print to"
3946#~ msgstr "Печат към"
3947
3948#~ msgid "Postscript files"
3949#~ msgstr "Postscript файлове"
3950
3951#~ msgid "_Software developers"
3952#~ msgstr "Разработчици на _софтуер"
3953
3954#~ msgid "Ephy"
3955#~ msgstr "Epiphany"
3956
3957#~ msgid "The path of the folder where downloads are saved."
3958#~ msgstr "Пътеката до папката, където се запазват изтеглените файлове."
3959
3960#~ msgid "Failed to find %s"
3961#~ msgstr "Не намира %s"
3962
3963#~ msgid "select fonts for|Unicode"
3964#~ msgstr "Уникод"
3965
3966#~ msgid "Afrikaans"
3967#~ msgstr "Африкаанс"
3968
3969#~ msgid "Arabic"
3970#~ msgstr "Арабски"
3971
3972#~ msgid "Azerbaijani"
3973#~ msgstr "Азербайджански"
3974
3975#~ msgid "Byelorussian"
3976#~ msgstr "Белоруски"
3977
3978#~ msgid "Bulgarian"
3979#~ msgstr "Български"
3980
3981#~ msgid "Breton"
3982#~ msgstr "Бретон"
3983
3984#~ msgid "Catalan"
3985#~ msgstr "Каталонски"
3986
3987#~ msgid "Czech"
3988#~ msgstr "Чешки"
3989
3990#~ msgid "Danish"
3991#~ msgstr "Датски"
3992
3993#~ msgid "German"
3994#~ msgstr "Германски"
3995
3996#~ msgid "English"
3997#~ msgstr "Английски"
3998
3999#~ msgid "Greek"
4000#~ msgstr "Гръцки"
4001
4002#~ msgid "Esperanto"
4003#~ msgstr "Есперанто"
4004
4005#~ msgid "Spanish"
4006#~ msgstr "Испански"
4007
4008#~ msgid "Estonian"
4009#~ msgstr "Естонски"
4010
4011#~ msgid "Basque"
4012#~ msgstr "Баски"
4013
4014#~ msgid "Finnish"
4015#~ msgstr "Финландски"
4016
4017#~ msgid "Faeroese"
4018#~ msgstr "Фарьорски"
4019
4020#~ msgid "French"
4021#~ msgstr "Френски"
4022
4023#~ msgid "Irish"
4024#~ msgstr "Ирландски"
4025
4026#~ msgid "Scots Gaelic"
4027#~ msgstr "Шотландски Гаелик"
4028
4029#~ msgid "Galician"
4030#~ msgstr "Галски"
4031
4032#~ msgid "Hebrew"
4033#~ msgstr "Иврит"
4034
4035#~ msgid "Croatian"
4036#~ msgstr "Хърватски"
4037
4038#~ msgid "Hungarian"
4039#~ msgstr "Унгарски"
4040
4041#~ msgid "Indonesian"
4042#~ msgstr "Индонезийски"
4043
4044#~ msgid "Icelandic"
4045#~ msgstr "Исландски"
4046
4047#~ msgid "Italian"
4048#~ msgstr "Италиански"
4049
4050#~ msgid "Japanese"
4051#~ msgstr "Японски"
4052
4053#~ msgid "Korean"
4054#~ msgstr "Корейски"
4055
4056#~ msgid "Lithuanian"
4057#~ msgstr "Литовски"
4058
4059#~ msgid "Latvian"
4060#~ msgstr "Латвийски"
4061
4062#~ msgid "Macedonian"
4063#~ msgstr "Македонски"
4064
4065#~ msgid "Malay"
4066#~ msgstr "Малайски"
4067
4068#~ msgid "Dutch"
4069#~ msgstr "Холандски"
4070
4071#~ msgid "Norwegian/Bokmal"
4072#~ msgstr "Норвежки/Бокмал"
4073
4074#~ msgid "Norwegian/Nynorsk"
4075#~ msgstr "Норвежки/Нинорск"
4076
4077#~ msgid "Norwegian"
4078#~ msgstr "Норвежки"
4079
4080#~ msgid "Polish"
4081#~ msgstr "Полски"
4082
4083#~ msgid "Portuguese"
4084#~ msgstr "Португалски"
4085
4086#~ msgid "Portuguese of Brazil"
4087#~ msgstr "Португалски (Бразилски)"
4088
4089#~ msgid "Romanian"
4090#~ msgstr "Румънски"
4091
4092#~ msgid "Russian"
4093#~ msgstr "Руски"
4094
4095#~ msgid "Slovak"
4096#~ msgstr "Словашки"
4097
4098#~ msgid "Slovenian"
4099#~ msgstr "Словенски"
4100
4101#~ msgid "Albanian"
4102#~ msgstr "Албански"
4103
4104#~ msgid "Serbian"
4105#~ msgstr "Сръбски"
4106
4107#~ msgid "Swedish"
4108#~ msgstr "Шведски"
4109
4110#~ msgid "Tamil"
4111#~ msgstr "Южно Индийски"
4112
4113#~ msgid "Turkish"
4114#~ msgstr "Турски"
4115
4116#~ msgid "Ukrainian"
4117#~ msgstr "Украински"
4118
4119#~ msgid "Vietnamese"
4120#~ msgstr "Виетнамски"
4121
4122#~ msgid "Walloon"
4123#~ msgstr "Валонски"
4124
4125#~ msgid "Chinese"
4126#~ msgstr "Китайски"
4127
4128#~ msgid "Simplified Chinese"
4129#~ msgstr "Китайски, опростен"
4130
4131#~ msgid "Traditional Chinese"
4132#~ msgstr "Китайски, традиционен"
4133
4134#~ msgid "Home"
4135#~ msgstr "У дома"
4136
4137#~ msgid "Desktop"
4138#~ msgstr "Работен плот"
4139
4140#~ msgid "toolbar style|Text below icons"
4141#~ msgstr "Текст под иконите"
4142
4143#~ msgid "toolbar style|Text beside icons"
4144#~ msgstr "Текст до иконите"
4145
4146#~ msgid "toolbar style|Icons only"
4147#~ msgstr "Само икони"
4148
4149#~ msgid "toolbar style|Text only"
4150#~ msgstr "Само текст"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.