source: desktop/epiphany.HEAD.bg.po @ 554

Last change on this file since 554 was 554, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

Леко обновяване и 3 грешчици.

File size: 138.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation of epiphany po-file.
2# Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006 Marco Pesenti Gritti
3# This file is distributed under the same license as the epiphany package.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
5# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005
6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: epiphany HEAD\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2006-02-24 22:02+0200\n"
14"PO-Revision-Date: 2006-02-24 22:10+0200\n"
15"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:1
23msgid ""
24"A list of protocols to be considered safe in addition to the default, when "
25"disable_unsafe_protocols is enabled."
26msgstr ""
27"Списък с протоколи, които да се считат за безопасни в допълнение към "
28"стандартните, когато е включено disable_unsafe_protocols."
29
30#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:2
31msgid "Additional safe protocols"
32msgstr "Допълнителни безопасни протоколи"
33
34#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:3
35msgid "Disable JavaScript chrome control"
36msgstr "Спиране на контрола на JavaScript върху chrome"
37
38#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:4
39msgid "Disable JavaScript's control over window chrome."
40msgstr "Изключване на контрола на JavaScript върху прозорците от chrome"
41
42#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:5
43msgid ""
44"Disable all historical information by disabling back and forward navigation, "
45"not allowing the history dialog and hiding the most used bookmarks list."
46msgstr ""
47"Изключване на информацията за предишни посещения, като изключва навигацията "
48"„Назад“ и „Напред“, не позволява на прозореца за историята да се покаже и "
49"скрива най-често използваните отметки."
50
51#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:6
52msgid "Disable arbitrary URLs"
53msgstr "Спиране на произволните адреси"
54
55#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:7
56msgid "Disable bookmark editing"
57msgstr "Спиране на редактирането на отметките"
58
59#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:8
60msgid "Disable history"
61msgstr "Спиране на историята"
62
63#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:9
64msgid "Disable the user's ability to add or edit bookmarks."
65msgstr ""
66"Спиране на възможността на потребителите да редактират или добавят отметки."
67
68#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:10
69msgid "Disable the user's ability to edit toolbars."
70msgstr ""
71"Спиране на възможността на потребителите да редактират лентите с инструменти."
72
73#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:11
74msgid "Disable the user's ability to type in a URL to Epiphany."
75msgstr ""
76"Спиране на възможността на потребителите да въвеждат адреси в браузъра."
77
78#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:12
79msgid "Disable toolbar editing"
80msgstr "Спиране на редакцията на лентата с инструменти"
81
82#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:13
83msgid "Disable unsafe protocols"
84msgstr "Спиране на несигурните протоколи"
85
86#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:14
87msgid ""
88"Disables loading of content from unsafe protocols. Safe protocols are http "
89"and https."
90msgstr ""
91"Изключване на зареждането на съдържание от не безопасни протоколи. "
92"Безопасните са http и https."
93
94#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:15
95msgid "Epiphany cannot quit"
96msgstr "Epiphany не може да бъде спрян"
97
98#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:16
99msgid "Hide menubar by default"
100msgstr "Скриване на лентата с менютата по подразбиране"
101
102#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:17
103msgid ""
104"Hide the menubar by default. The menubar can still be accessed using F10."
105msgstr ""
106"Скриване на лентата с менюта по подразбиране. Менюто ще може да бъде "
107"достигнато чрез натискане на клавиша F10."
108
109#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:18
110msgid "Lock in fullscreen mode"
111msgstr "Заключване на режима „На цял екран“"
112
113#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:19
114msgid "Locks Epiphany in fullscreen mode."
115msgstr "Заключване на режима „На цял екран“."
116
117#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:20
118msgid "User is not allowed to close Epiphany"
119msgstr "Потребителят няма право да спира Epiphany"
120
121#: ../data/bme.desktop.in.in.h:1
122msgid "Browse and organize your bookmarks"
123msgstr "Разглеждане и организиране на вашите отметки"
124
125#: ../data/bme.desktop.in.in.h:2
126msgid "Epiphany Web Bookmarks"
127msgstr "Отметки за страници в Интернет"
128
129#: ../data/bme.desktop.in.in.h:3
130msgid "Web Bookmarks"
131msgstr "Отметки"
132
133#: ../data/epiphany.desktop.in.in.h:1
134msgid "Browse the web"
135msgstr "Сърфиране в Интернет"
136
137#: ../data/epiphany.desktop.in.in.h:2
138msgid "Epiphany Web Browser"
139msgstr "Интернет браузър (Epiphany)"
140
141#. sets the name to appear in the window list applet when grouping windows
142#: ../data/epiphany.desktop.in.in.h:3 ../src/ephy-main.c:482
143#: ../src/ephy-main.c:533 ../src/ephy-main.c:621
144msgid "Web Browser"
145msgstr "Интернет браузър"
146
147#: ../data/epiphany.schemas.in.h:1
148msgid "Active extensions"
149msgstr "Активни разширения"
150
151#: ../data/epiphany.schemas.in.h:2
152msgid "Address of the user's home page."
153msgstr "Адрес на домашната страница на потребителя."
154
155#: ../data/epiphany.schemas.in.h:3
156msgid "Allow popups"
157msgstr "Разрешаване на изскачащите прозорци"
158
159#: ../data/epiphany.schemas.in.h:4
160msgid ""
161"Allow sites to open new windows using JavaScript (if JavaScript is enabled)."
162msgstr ""
163"Страниците могат да отварят нови прозорци чрез JavaScript (ако е позволен "
164"JavaScript)."
165
166#: ../data/epiphany.schemas.in.h:5
167msgid "Always show the tab bar"
168msgstr "Винаги да се показва лентата с подпрозорците"
169
170#: ../data/epiphany.schemas.in.h:6
171msgid "Automatic downloads"
172msgstr "Автоматични изтегляния"
173
174#: ../data/epiphany.schemas.in.h:7
175msgid "Automatically manage offline status with NetworkManager"
176msgstr "Автоматично управление на състоянието чрез мениджъра на мрежата"
177
178#: ../data/epiphany.schemas.in.h:8
179msgid "Browse with caret"
180msgstr "Навигация с каретка"
181
182#: ../data/epiphany.schemas.in.h:9
183msgid "Cookie accept"
184msgstr "Приемане на бисквитки"
185
186#: ../data/epiphany.schemas.in.h:10
187msgid "Default encoding"
188msgstr "Стандартно кодиране"
189
190#: ../data/epiphany.schemas.in.h:11
191msgid ""
192"Default encoding. Accepted values are: \"armscii-8\", \"Big5\", \"Big5-HKSCS"
193"\", \"EUC-JP\", \"EUC-KR\", \"gb18030\", \"GB2312\", \"geostd8\", \"HZ-GB-"
194"2312\", \"IBM850\", \"IBM852\", \"IBM855\", \"IBM857\", \"IBM862\", \"IBM864"
195"\", \"IBM866\", \"ISO-2022-CN\", \"ISO-2022-JP\", \"ISO-2022-KR\", \"ISO-"
196"8859-1\", \"ISO-8859-2\", \"ISO-8859-3\", \"ISO-8859-4\", \"ISO-8859-5\", "
197"\"ISO-8859-6\", \"ISO-8859-7\", \"ISO-8859-8\", \"ISO-8859-8-I\", \"ISO-8859-"
198"9\", \"ISO-8859-10\", \"ISO-8859-11\", \"ISO-8859-13\", \"ISO-8859-14\", "
199"\"ISO-8859-15\", \"ISO-8859-16\", \"ISO-IR-111\", \"KOI8-R\", \"KOI8-U\", "
200"\"Shift_JIS\", \"TIS-620\", \"UTF-7\", \"UTF-8\", \"VISCII\", \"windows-874"
201"\", \"windows-1250\", \"windows-1251\", \"windows-1252\", \"windows-1253\", "
202"\"windows-1254\", \"windows-1255\", \"windows-1256\", \"windows-1257\", "
203"\"windows-1258\", \"x-euc-tw\", \"x-gbk\", \"x-johab\", \"x-mac-arabic\", "
204"\"x-mac-ce\", \"x-mac-croatian\", \"x-mac-cyrillic\", \"x-mac-devanagari\", "
205"\"x-mac-farsi\", \"x-mac-greek\", \"x-mac-gujarati\", \"x-mac-gurmukhi\", "
206"\"x-mac-hebrew\", \"x-mac-icelandic\", \"x-mac-roman\", \"x-mac-romanian\", "
207"\"x-mac-turkish\", \"x-mac-ukrainian\", \"x-user-defined\", \"x-viet-tcvn5712"
208"\", \"x-viet-vps\" and \"x-windows-949\"."
209msgstr ""
210"Подразбиращо се кодиране. Приемливите стойности са: „armscii-8“, „Big5“, "
211"„Big5-HKSCS“, „EUC-JP“, „EUC-KR“, „gb18030“, „GB2312“, „geostd8“, „HZ-GB-"
212"2312“, „IBM850“, „IBM852“, „IBM855“, „IBM857“, „IBM862“, „IBM864“, „IBM866“, "
213"„ISO-2022-CN“, „ISO-2022-JP“, „ISO-2022-KR“, „ISO-8859-1“, „ISO-8859-2“, "
214"„ISO-8859-3“, „ISO-8859-4“, „ISO-8859-5“, „ISO-8859-6“, „ISO-8859-7“, „ISO-"
215"8859-8“, „ISO-8859-8-I“, „ISO-8859-9“, „ISO-8859-10“, „ISO-8859-11“, „ISO-"
216"8859-13“, „ISO-8859-14“, „ISO-8859-15“, „ISO-8859-16“, „ISO-IR-111“, „KOI8-"
217"R“, „KOI8-U“, „Shift_JIS“, „TIS-620“, „UTF-7“, „UTF-8“, „VISCII“, „windows-"
218"874“, „windows-1250“, „windows-1251“, „windows-1252“, „windows-1253“, "
219"„windows-1254“, „windows-1255“, „windows-1256“, „windows-1257“, „windows-"
220"1258“, „x-euc-tw“, „x-gbk“, „x-johab“, „x-mac-arabic“, „x-mac-ce“, „x-mac-"
221"croatian“, „x-mac-cyrillic“, „x-mac-devanagari“, „x-mac-farsi“, „x-mac-"
222"greek“, „x-mac-gujarati“, „x-mac-gurmukhi“, „x-mac-hebrew“, „x-mac-"
223"icelandic“, „x-mac-roman“, „x-mac-romanian“, „x-mac-turkish“, „x-mac-"
224"ukrainian“, „x-user-defined“, „x-viet-tcvn5712“, „x-viet-vps“ and „x-windows-"
225"949“."
226
227#: ../data/epiphany.schemas.in.h:12
228msgid "Default font type"
229msgstr "Стандартен шрифт"
230
231#: ../data/epiphany.schemas.in.h:13
232msgid "Default font type. Possible values are \"serif\" and \"sans-serif\"."
233msgstr "Стандартен шрифт. Възможните стойности са „serif“ и „sans-serif“."
234
235#: ../data/epiphany.schemas.in.h:14
236msgid "Enable Java"
237msgstr "Включване на Java"
238
239#: ../data/epiphany.schemas.in.h:15
240msgid "Enable JavaScript"
241msgstr "Включване на JavaScript"
242
243#: ../data/epiphany.schemas.in.h:16
244msgid "History pages time range"
245msgstr "Времеви обхват на историята за страниците"
246
247#: ../data/epiphany.schemas.in.h:17
248msgid "Home page"
249msgstr "Домашна страница"
250
251#: ../data/epiphany.schemas.in.h:18
252msgid ""
253"How to present animated images. Possible values are \"normal\", \"once\" and "
254"\"disabled\"."
255msgstr ""
256"Как да се показват анимираните изображения. Възможните стойности са "
257"„normal“ (постоянно да има анимация), „once“ (анимацията да е еднократна - "
258"при зареждането на страницата) и „disabled“ (изключване на анимацията)."
259
260#: ../data/epiphany.schemas.in.h:19
261msgid "ISO-8859-1"
262msgstr "ISO-8859-1"
263
264#: ../data/epiphany.schemas.in.h:20
265msgid "Image animation mode"
266msgstr "Режим за анимация на изображенията"
267
268#: ../data/epiphany.schemas.in.h:21
269msgid "Languages"
270msgstr "Езици"
271
272#: ../data/epiphany.schemas.in.h:22
273msgid "Lists the active extensions."
274msgstr "Изписване на активните разширения."
275
276#: ../data/epiphany.schemas.in.h:23
277msgid ""
278"Middle click to open the web page pointed to by the currently selected text"
279msgstr ""
280"Натискане на среден бутон на мишката, да отваря посочената чрез избирания "
281"текст страница"
282
283#: ../data/epiphany.schemas.in.h:24
284msgid ""
285"Middle clicking on the main view pane will open the web page pointed to by "
286"the currently selected text."
287msgstr ""
288"Натискане на среден бутон на мишката върху основната страница ще отвори "
289"посочената с избрания в момента текст."
290
291#: ../data/epiphany.schemas.in.h:25
292msgid "Minimum font size"
293msgstr "Мини_мален размер на шрифта:"
294
295#: ../data/epiphany.schemas.in.h:26
296msgid "Preferred languages, two letter codes."
297msgstr "Предпочитани езици, кодове от по две букви."
298
299#: ../data/epiphany.schemas.in.h:27
300msgid "Show bookmarks bar by default"
301msgstr "Показване на лентата с отметките по подразбиране"
302
303#: ../data/epiphany.schemas.in.h:28
304msgid "Show statusbar by default"
305msgstr "Показване на лентата за състоянието по подразбиране"
306
307#: ../data/epiphany.schemas.in.h:29
308msgid ""
309"Show the history pages visited \"ever\", \"last_two_days\", \"last_three_days"
310"\", \"today\"."
311msgstr ""
312"Показване на страниците от историята посетени „ever“, „last_two_days“, "
313"„last_three_days“, „today“."
314
315#: ../data/epiphany.schemas.in.h:30
316msgid "Show the tab bar also when there is only one tab open."
317msgstr ""
318"Показване на лентата за подпрозорците, дори когато има само един отворен "
319"подпрозорец."
320
321#: ../data/epiphany.schemas.in.h:31
322msgid "Show toolbars by default"
323msgstr "Показване на лентата с инструменти по подразбиране"
324
325#: ../data/epiphany.schemas.in.h:32
326msgid "Size of disk cache"
327msgstr "Големина на временните файлове"
328
329#: ../data/epiphany.schemas.in.h:33
330msgid "Size of disk cache, in MB."
331msgstr "Големина на временните файлове в МБ."
332
333#: ../data/epiphany.schemas.in.h:34
334msgid "The bookmark information shown in the editor view"
335msgstr "Информацията за отметките показана в прозореца за редакция"
336
337#: ../data/epiphany.schemas.in.h:35
338msgid ""
339"The bookmark information shown in the editor view. Valid values in the list "
340"are \"address\" and \"title\"."
341msgstr ""
342"Информацията за отметките показана при редакция. Валидни стойности в списъка "
343"са „address“ и „title“."
344
345#: ../data/epiphany.schemas.in.h:36
346msgid "The currently selected fonts language"
347msgstr "Текущият избран език за шрифтовете"
348
349#: ../data/epiphany.schemas.in.h:37
350msgid ""
351"The currently selected fonts language. Valid values are \"ar\" (arabic), \"x-"
352"baltic\" (baltic languages), \"x-central-euro\" (central european "
353"languages), \"x-cyrillic\" (languages written with cyrillic alphabet), \"el"
354"\" (greek), \"he\" (hebrew), \"ja\" (japanese), \"ko\" (korean), \"zh-CN"
355"\" (simplified chinese), \"th\" (thai), \"zh-TW\" (traditional chinese), \"tr"
356"\" (turkish), \"x-unicode\" (other languages), \"x-western\" (languages "
357"written in latin script), \"x-tamil\" (tamil) and \"x-devanagari"
358"\" (devanagari)."
359msgstr ""
360"Текущият избран език за шритовете. Валидни стойности са „ar“ (арабски), „x-"
361"baltic“ (балтийски езици), „x-central-euro“ (централноевропейски езици), „x-"
362"cyrillic“ (езици с писменост на кирилица), „el“ (гръцки), „he“ (иврит), "
363"„ja“ (японски), „ko“ (корейски), „zh-CN“ (опростен китайски), „th“ (тайски), "
364"„zh-TW“ (традиционен китайски), „tr“ (турски), „x-unicode“ (други езици), „x-"
365"western“ (езици с писменост на латиница), „x-tamil“ (тамилски) и „x-"
366"devanagari“ (индийски)."
367
368#: ../data/epiphany.schemas.in.h:38
369msgid "The downloads folder"
370msgstr "Папката с изтеглените файлове"
371
372#: ../data/epiphany.schemas.in.h:39
373msgid "The encoding autodetector. Empty string means autodetect is off"
374msgstr ""
375"Автоматично засичане на кодовата таблица. Празно място означава, че "
376"автоматичното засичане е изключено."
377
378#: ../data/epiphany.schemas.in.h:40
379msgid ""
380"The encoding autodetector. Valid entries are \"\" (autodetectors off), "
381"\"cjk_parallel_state_machine\" (autodetect east asian encodings), "
382"\"ja_parallel_state_machine\" (autodetect japanese encodings), "
383"\"ko_parallel_state_machine\" (autodetect korean encodings), \"ruprob"
384"\" (autodetect russian encodings), \"ukprob\" (autodetect ukrainian "
385"encodings), \"zh_parallel_state_machine\" (autodetect chinese encodings), "
386"\"zhcn_parallel_state_machine\" (autodetect simplified chinese encodings), "
387"\"zhtw_parallel_state_machine\" (autodetect traditional chinese encodings) "
388"and \"universal_charset_detector\" (autodetect most encodings)."
389msgstr ""
390"Автоматично засичане на кодовата таблица. Валидни стойности са "
391"„“ (изключено), „cjk_parallel_state_machine“ (за източно европейските кодови "
392"таблици), „ja_parallel_state_machine“ (за японските кодови таблици), "
393"„ko_parallel_state_machine“ (за корейските кодови таблици), „ruprob“ (за "
394"руските кодови таблици), „ukprob“ (за украински кодови таблици), "
395"„zh_parallel_state_machine“ (за китайски кодови таблици), "
396"„zhcn_parallel_state_machine“ (за опростени китайски кодови таблици), "
397"„zhtw_parallel_state_machine“ (за традиционни китайски кодови таблици) и "
398"„universal_charset_detector“ (за повечето кодови таблици)."
399
400#: ../data/epiphany.schemas.in.h:41
401msgid "The page information shown in the history view"
402msgstr "Информация за страниците показвана в прегледа на историята"
403
404#: ../data/epiphany.schemas.in.h:42
405msgid ""
406"The page information shown in the history view. Valid values in the list are "
407"\"address\", \"title\"."
408msgstr ""
409"Информация за страниците показани в историята. Валидни стойности в списъка "
410"са „address“, „title“."
411
412#: ../data/epiphany.schemas.in.h:43
413msgid ""
414"The path of the folder where to download files to; or \"Downloads\" to use "
415"the default downloads folder, or \"Desktop\" to use the desktop folder."
416msgstr ""
417"Пътят до папката, където да се изтеглят файловете. За да ползвате "
418"стандартната папка задайте „Downloads“, а ако искате да ги запазвате върху "
419"работния плот задайте „Desktop“."
420
421#: ../data/epiphany.schemas.in.h:44
422msgid "Toolbar style"
423msgstr "Стил на лентата с инструменти"
424
425#: ../data/epiphany.schemas.in.h:45
426msgid ""
427"Toolbar style. Allowed values are \"\" (use GNOME default style), \"both"
428"\" (text and icons), \"both-horiz\" (text besides icons), \"icons\", and "
429"\"text\"."
430msgstr ""
431"Стил на лентата с инструменти. Позволени стойности са „“ (стандартен стил на "
432"GNOME), „both“ (текст и икони), „both-horiz“ (текст до иконите) „icons“ и "
433"„text“"
434
435#: ../data/epiphany.schemas.in.h:46
436msgid "Use own colors"
437msgstr "Използване на собствени цветове"
438
439#: ../data/epiphany.schemas.in.h:47
440msgid "Use own fonts"
441msgstr "Използване на собствени шрифтове"
442
443#: ../data/epiphany.schemas.in.h:48
444msgid "Use your own colors instead of the colors the page requests."
445msgstr "Използване на Ваши цветове, вместо цветовете от страниците."
446
447#: ../data/epiphany.schemas.in.h:49
448msgid "Use your own fonts instead of the fonts the page requests."
449msgstr ""
450"Използване на Ваши шрифтове, вместо шрифтовете предоставени от страниците."
451
452#: ../data/epiphany.schemas.in.h:50
453msgid ""
454"When files cannot be opened by the browser they are automatically downloaded "
455"to the download folder and opened with the appropriate application."
456msgstr ""
457"Когато файловете не могат да бъдат отворени с браузъра, те автоматично се "
458"изтеглят в стандартната папка за изтегляне и се отварят с подходяща програма."
459
460#: ../data/epiphany.schemas.in.h:51
461msgid ""
462"Where to accept cookies from. Possible values are \"anywhere\", \"current "
463"site\" and \"nowhere\"."
464msgstr ""
465"От къде да приема бисквитки. Възможните стойности са „anywhere“, „current "
466"site“ и „nowhere“."
467
468#: ../data/epiphany.schemas.in.h:52
469msgid "Whether to print the date in the footer"
470msgstr "Къде да се разпечата датата в долната част"
471
472#: ../data/epiphany.schemas.in.h:53
473msgid "Whether to print the page address in the header"
474msgstr "Къде в горната част да се разпечата адреса на страницата"
475
476#: ../data/epiphany.schemas.in.h:54
477msgid "Whether to print the page numbers (x of total) in the footer"
478msgstr "Къде в долната част да се разпечата номера на страницата (x от общо)"
479
480#: ../data/epiphany.schemas.in.h:55
481msgid "Whether to print the page title in the header"
482msgstr "Дали в горната част да се разпечатва заглавието на страницата"
483
484#: ../data/epiphany.schemas.in.h:56
485msgid "x-western"
486msgstr "x-западен"
487
488#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:1
489msgid "<b>Fingerprints</b>"
490msgstr "<b>Пръстови отпечатъци</b>"
491
492#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:2
493msgid "<b>Issued By</b>"
494msgstr "<b>Издаден от</b>"
495
496#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:3
497msgid "<b>Issued To</b>"
498msgstr "<b>Издаден до</b>"
499
500#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:4
501msgid "<b>Validity</b>"
502msgstr "<b>Валидност</b>"
503
504#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:5
505msgid "Certificate _Fields"
506msgstr "Полета на серти_фиката"
507
508#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:6
509msgid "Certificate _Hierarchy"
510msgstr "Йерар_хия на сертификата"
511
512#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:7
513msgid "Common Name:"
514msgstr "Общо име:"
515
516#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:8
517msgid "DYNAMIC"
518msgstr "ДИНАМИЧНИ"
519
520#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:9
521msgid "Details"
522msgstr "Подробности"
523
524#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:10
525msgid "Expires On:"
526msgstr "Изтича на:"
527
528#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:11
529msgid "Field _Value"
530msgstr "_Стойност на полето"
531
532#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:12
533#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:20
534msgid "General"
535msgstr "Основни"
536
537#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:13
538msgid "Issued On:"
539msgstr "Издаден на:"
540
541#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:14
542msgid "MD5 Fingerprint:"
543msgstr "Пръстови отпечатъци от вида MD5:"
544
545#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:15
546#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1036
547msgid "Organization:"
548msgstr "Организация:"
549
550#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:16
551msgid "Organizational Unit:"
552msgstr "Организационна единица:"
553
554#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:17
555msgid "SHA1 Fingerprint:"
556msgstr "Пръстови отпечатъци от вида SHA1:"
557
558#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:18
559msgid "Serial Number:"
560msgstr "Сериен номер:"
561
562#: ../data/glade/epiphany.glade.h:1
563msgid "<b>_Automatic</b>"
564msgstr "<b>_Автоматично</b>"
565
566#: ../data/glade/epiphany.glade.h:2
567msgid "<b>_Use a different encoding:</b>"
568msgstr "<b>_Използване на различно кодиране:</b>"
569
570#: ../data/glade/epiphany.glade.h:3
571msgid "Cookies"
572msgstr "Бисквитки"
573
574#. The name of the default downloads folder
575#: ../data/glade/epiphany.glade.h:4 ../lib/ephy-file-helpers.c:107
576msgid "Downloads"
577msgstr "Изтегляния"
578
579#: ../data/glade/epiphany.glade.h:5
580msgid "Passwords"
581msgstr "Пароли"
582
583#: ../data/glade/epiphany.glade.h:6
584msgid "Personal Data"
585msgstr "Лична информация"
586
587#: ../data/glade/epiphany.glade.h:7
588msgid "Text Encoding"
589msgstr "Кодиране на текста"
590
591#: ../data/glade/epiphany.glade.h:8 ../src/ephy-encoding-menu.c:358
592msgid "Use the encoding specified by the document"
593msgstr "Използване на кодирането, определено от документа"
594
595#: ../data/glade/epiphany.glade.h:9
596msgid "_Show password"
597msgstr "Показване на _паролата"
598
599#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:1
600msgid "<b>Cookies</b>"
601msgstr "<b>Бисквитки</b>"
602
603#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:2
604msgid "<b>Downloads</b>"
605msgstr "<b>Изтегляния</b>"
606
607#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:3
608msgid "<b>Encodings</b>"
609msgstr "<b>Кодирания</b>"
610
611#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:4
612msgid "<b>Home page</b>"
613msgstr "<b>Домашна страница</b>"
614
615#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:5
616msgid "<b>Languages</b>"
617msgstr "<b>Езици</b>"
618
619#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:6
620msgid "<b>Temporary Files</b>"
621msgstr "<b>Временни файлове</b>"
622
623#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:7
624msgid "<b>Web Content</b>"
625msgstr "<b>Интернет съдържание</b>"
626
627#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:8
628msgid "A_utomatically download and open files"
629msgstr "А_втоматично изтегляне и отваряне на файловете"
630
631#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:9
632msgid "Add Language"
633msgstr "Добавяне на език"
634
635#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:10
636msgid "Allow popup _windows"
637msgstr "Позволяване на изскачащите _прозорци"
638
639#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:11
640msgid "Au_todetect:"
641msgstr "_Автоматично засичане:"
642
643#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:12
644msgid "Choose a l_anguage:"
645msgstr "Избор на _език:"
646
647#. Translators: the mnemonic shouldn't conflict with any of the
648#. * standard items in the GtkEntry context menu (Cut, Copy, Paste, Delete,
649#. * Select All, Input Methods and Insert Unicode control character.)
650#.
651#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:13
652#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:582 ../src/ephy-history-window.c:261
653msgid "Cl_ear"
654msgstr "Из_чистване"
655
656#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:14
657msgid "De_fault:"
658msgstr "По _подразбиране:"
659
660#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:15
661msgid "Enable Java_Script"
662msgstr "Включване на Java_Script"
663
664#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:16
665msgid "Enable _Java"
666msgstr "Включване на _Java"
667
668#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:17
669msgid "Fonts"
670msgstr "Шрифтове"
671
672#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:18
673msgid "Fonts & Style"
674msgstr "Шрифтове и стилове"
675
676#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:19
677msgid "For l_anguage:"
678msgstr "За _език:"
679
680#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:21 ../src/prefs-dialog.c:1301
681msgid "Language"
682msgstr "Език"
683
684#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:22
685msgid "Let web pages specify their own _colors"
686msgstr "Уеб страниците да ползват собствените си _цветове"
687
688#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:23
689msgid "Let web pages specify their own _fonts"
690msgstr "Уеб страниците да ползват собствените си _шрифтове"
691
692#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:24
693msgid "MB"
694msgstr "МБ"
695
696#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:25
697msgid "Only _from sites you visit"
698msgstr "Само _от сайта, който е посетен"
699
700#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:26
701msgid "Preferences"
702msgstr "Настройки"
703
704#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:27
705msgid "Privacy"
706msgstr "Защита на личните данни"
707
708#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:28
709msgid "Set to Current _Page"
710msgstr "Като текущата _страница"
711
712#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:29
713msgid "Set to _Blank Page"
714msgstr "_Празна страница"
715
716#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:30
717msgid "Use custom _stylesheet"
718msgstr "Използване на личен набор от _стилове"
719
720#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:31
721msgid "_Address:"
722msgstr "_Адрес:"
723
724#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:32
725msgid "_Always accept"
726msgstr "_Винаги да бъдат приемани"
727
728#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:33
729msgid "_Detailed Font Settings..."
730msgstr "По_дробни настройки на шрифтовете..."
731
732#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:34
733msgid "_Disk space:"
734msgstr "Заемано пространство:"
735
736#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:35
737msgid "_Download folder:"
738msgstr "_Папка за запазване на изтеглените файлове:"
739
740#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:36
741msgid "_Edit Stylesheet..."
742msgstr "_Редактиране на набор от стилове"
743
744#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:37
745msgid "_Fixed width:"
746msgstr "_Фиксирана широчина:"
747
748#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:38
749msgid "_Minimum size:"
750msgstr "Мини_мален размер:"
751
752#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:39
753msgid "_Never accept"
754msgstr "_Никога да не бъдат приемани"
755
756#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:40
757msgid "_Variable width:"
758msgstr "_Променлива широчина:"
759
760#: ../data/glade/print.glade.h:1
761msgid "<b>Colors</b>"
762msgstr "<b>Цветове</b>"
763
764#: ../data/glade/print.glade.h:2
765msgid "<b>Footers</b>"
766msgstr "<b>Долен колонтитул</b>"
767
768#: ../data/glade/print.glade.h:3
769msgid "<b>Headers</b>"
770msgstr "<b>Горен колонтитул</b>"
771
772#: ../data/glade/print.glade.h:4
773msgid "C_olor"
774msgstr "_Цвят"
775
776#: ../data/glade/print.glade.h:5
777msgid "P_age title"
778msgstr "Заг_лавие на страницата"
779
780#: ../data/glade/print.glade.h:6
781msgid "Page _numbers"
782msgstr "Номера на _страниците"
783
784#: ../data/glade/print.glade.h:7
785msgid "Print Setup"
786msgstr "Настройки на печата"
787
788#: ../data/glade/print.glade.h:8
789msgid "_Date"
790msgstr "_Дата"
791
792#: ../data/glade/print.glade.h:9
793msgid "_Grayscale"
794msgstr "_Черно-бял"
795
796#: ../data/glade/print.glade.h:10
797msgid "_Page address"
798msgstr "Адрес на с_траницата"
799
800#. this opens the downloader window, or brings it to the foreground if already open
801#: ../embed/downloader-view.c:189
802msgid "_Show Downloads"
803msgstr "_Показване на изтеглянията"
804
805#: ../embed/downloader-view.c:318
806#, c-format
807msgid "%u:%02u.%02u"
808msgstr "%u:%02u.%02u"
809
810#: ../embed/downloader-view.c:322
811#, c-format
812msgid "%02u.%02u"
813msgstr "%02u.%02u"
814
815#: ../embed/downloader-view.c:374
816msgid "_Pause"
817msgstr "_Пауза"
818
819#: ../embed/downloader-view.c:374
820msgid "_Resume"
821msgstr "_Продължаване"
822
823#. translators: first %s is filename, "%s of %s" is current/total file size
824#: ../embed/downloader-view.c:421
825#, c-format
826msgid ""
827"%s\n"
828"%s of %s"
829msgstr ""
830"%s\n"
831"%s от %s"
832
833#: ../embed/downloader-view.c:431 ../embed/downloader-view.c:436
834#: ../src/ephy-window.c:1468
835msgid "Unknown"
836msgstr "Неизвестно"
837
838#: ../embed/downloader-view.c:470
839#, c-format
840msgid "%d download"
841msgid_plural "%d downloads"
842msgstr[0] "%d изтегляне"
843msgstr[1] "%d изтегляния"
844
845#: ../embed/downloader-view.c:657 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:985
846msgid "File"
847msgstr "Файл"
848
849#: ../embed/downloader-view.c:679
850msgid "%"
851msgstr "%"
852
853#: ../embed/downloader-view.c:690
854msgid "Remaining"
855msgstr "Остават"
856
857#: ../embed/ephy-embed-shell.c:243
858msgid "Epiphany can't be used now. Mozilla initialization failed."
859msgstr ""
860"В момента Epiphany не може да бъде използван. Браузърът Mozilla не може да "
861"бъде намерен."
862
863#: ../embed/ephy-encodings.c:60
864msgid "Arabic (_IBM-864)"
865msgstr "Арабски (_IBM-864)"
866
867#: ../embed/ephy-encodings.c:61
868msgid "Arabic (ISO-_8859-6)"
869msgstr "Арабски (ISO-_8859-6)"
870
871#: ../embed/ephy-encodings.c:62
872msgid "Arabic (_MacArabic)"
873msgstr "Арабски (_MacArabic)"
874
875#: ../embed/ephy-encodings.c:63
876msgid "Arabic (_Windows-1256)"
877msgstr "Арабски (_Windows-1256)"
878
879#: ../embed/ephy-encodings.c:64
880msgid "Baltic (_ISO-8859-13)"
881msgstr "Балтийски (_ISO-8859-13)"
882
883#: ../embed/ephy-encodings.c:65
884msgid "Baltic (I_SO-8859-4)"
885msgstr "Балтийски (I_SO-8859-4)"
886
887#: ../embed/ephy-encodings.c:66
888msgid "Baltic (_Windows-1257)"
889msgstr "Балтийски (_Windows-1257)"
890
891#: ../embed/ephy-encodings.c:67
892msgid "_Armenian (ARMSCII-8)"
893msgstr "_Арменски (ARMSCII-8)"
894
895#: ../embed/ephy-encodings.c:68
896msgid "_Georgian (GEOSTD8)"
897msgstr "_Грузински (GEOSTD8)"
898
899#: ../embed/ephy-encodings.c:69
900msgid "Central European (_IBM-852)"
901msgstr "Централно-европейски (_IBM-852)"
902
903#: ../embed/ephy-encodings.c:70
904msgid "Central European (I_SO-8859-2)"
905msgstr "Централно-европейски (I_SO-8859-2)"
906
907#: ../embed/ephy-encodings.c:71
908msgid "Central European (_MacCE)"
909msgstr "Централно-европейски (_MacCE)"
910
911#: ../embed/ephy-encodings.c:72
912msgid "Central European (_Windows-1250)"
913msgstr "Централно-европейски (_Windows-1250)"
914
915#: ../embed/ephy-encodings.c:73
916msgid "Chinese Simplified (_GB18030)"
917msgstr "Китайски, опростен (_GB18030)"
918
919#: ../embed/ephy-encodings.c:74
920msgid "Chinese Simplified (G_B2312)"
921msgstr "Китайски, опростен (G_B2312)"
922
923#: ../embed/ephy-encodings.c:75
924msgid "Chinese Simplified (GB_K)"
925msgstr "Китайски, опростен (GB_K)"
926
927#: ../embed/ephy-encodings.c:76
928msgid "Chinese Simplified (_HZ)"
929msgstr "Китайски, опростен (_HZ)"
930
931#: ../embed/ephy-encodings.c:77
932msgid "Chinese Simplified (_ISO-2022-CN)"
933msgstr "Китайски, опростен (_ISO-2022-CN)"
934
935#: ../embed/ephy-encodings.c:78
936msgid "Chinese Traditional (Big_5)"
937msgstr "Китайски, традиционен (Big_5)"
938
939#: ../embed/ephy-encodings.c:79
940msgid "Chinese Traditional (Big5-HK_SCS)"
941msgstr "Китайски, традиционен (Big5-HK_SCS)"
942
943#: ../embed/ephy-encodings.c:80
944msgid "Chinese Traditional (_EUC-TW)"
945msgstr "Китайски, традиционен (_EUC-TW)"
946
947#: ../embed/ephy-encodings.c:81
948msgid "Cyrillic (_IBM-855)"
949msgstr "Кирилица (_IBM-855)"
950
951#: ../embed/ephy-encodings.c:82
952msgid "Cyrillic (I_SO-8859-5)"
953msgstr "Кирилица (I_SO-8859-5)"
954
955#: ../embed/ephy-encodings.c:83
956msgid "Cyrillic (IS_O-IR-111)"
957msgstr "Кирилица (IS_O-IR-111)"
958
959#: ../embed/ephy-encodings.c:84
960msgid "Cyrillic (_KOI8-R)"
961msgstr "Кирилица (_KOI8-R)"
962
963#: ../embed/ephy-encodings.c:85
964msgid "Cyrillic (_MacCyrillic)"
965msgstr "Кирилица (_MacCyrillic)"
966
967#: ../embed/ephy-encodings.c:86
968msgid "Cyrillic (_Windows-1251)"
969msgstr "Кирилица/_Българска (_Windows-1251)"
970
971#: ../embed/ephy-encodings.c:87
972msgid "Cyrillic/_Russian (IBM-866)"
973msgstr "Кирилица/_Руска (IBM-866)"
974
975#: ../embed/ephy-encodings.c:88
976msgid "Greek (_ISO-8859-7)"
977msgstr "Гръцки (_ISO-8859-7)"
978
979#: ../embed/ephy-encodings.c:89
980msgid "Greek (_MacGreek)"
981msgstr "Гръцки (_MacGreek)"
982
983#: ../embed/ephy-encodings.c:90
984msgid "Greek (_Windows-1253)"
985msgstr "Гръцки (_Windows-1253)"
986
987#: ../embed/ephy-encodings.c:91
988msgid "Gujarati (_MacGujarati)"
989msgstr "Гужарати (_MacGujarati)"
990
991#: ../embed/ephy-encodings.c:92
992msgid "Gurmukhi (Mac_Gurmukhi)"
993msgstr "Гурмуки (Mac_Gurmukhi)"
994
995#: ../embed/ephy-encodings.c:93
996msgid "Hindi (Mac_Devanagari)"
997msgstr "Хинди (Mac_Devanagari)"
998
999#: ../embed/ephy-encodings.c:94
1000msgid "Hebrew (_IBM-862)"
1001msgstr "Иврит (_IBM-862)"
1002
1003#: ../embed/ephy-encodings.c:95
1004msgid "Hebrew (IS_O-8859-8-I)"
1005msgstr "Иврит (IS_O-8859-8-I)"
1006
1007#: ../embed/ephy-encodings.c:96
1008msgid "Hebrew (_MacHebrew)"
1009msgstr "Иврит (_MacHebrew)"
1010
1011#: ../embed/ephy-encodings.c:97
1012msgid "Hebrew (_Windows-1255)"
1013msgstr "Иврит (_Windows-1255)"
1014
1015#: ../embed/ephy-encodings.c:98
1016msgid "_Visual Hebrew (ISO-8859-8)"
1017msgstr "Визуален иврит (ISO-8859-8)"
1018
1019#: ../embed/ephy-encodings.c:99
1020msgid "Japanese (_EUC-JP)"
1021msgstr "Японски (_EUC-JP)"
1022
1023#: ../embed/ephy-encodings.c:100
1024msgid "Japanese (_ISO-2022-JP)"
1025msgstr "Японски (_ISO-2022-JP)"
1026
1027#: ../embed/ephy-encodings.c:101
1028msgid "Japanese (_Shift-JIS)"
1029msgstr "Японски (_Shift-JIS)"
1030
1031#: ../embed/ephy-encodings.c:102
1032msgid "Korean (_EUC-KR)"
1033msgstr "Корейски (_EUC-KR)"
1034
1035#: ../embed/ephy-encodings.c:103
1036msgid "Korean (_ISO-2022-KR)"
1037msgstr "Корейски (_ISO-2022-KR)"
1038
1039#: ../embed/ephy-encodings.c:104
1040msgid "Korean (_JOHAB)"
1041msgstr "Корейски (_JOHAB)"
1042
1043#: ../embed/ephy-encodings.c:105
1044msgid "Korean (_UHC)"
1045msgstr "Корейски (_UHC)"
1046
1047#: ../embed/ephy-encodings.c:106
1048msgid "_Celtic (ISO-8859-14)"
1049msgstr "_Келтски (ISO-8859-14)"
1050
1051#: ../embed/ephy-encodings.c:107
1052msgid "_Icelandic (MacIcelandic)"
1053msgstr "_Исландски (MacIcelandic)"
1054
1055#: ../embed/ephy-encodings.c:108
1056msgid "_Nordic (ISO-8859-10)"
1057msgstr "Скандинавски (ISO-8859-10)"
1058
1059#: ../embed/ephy-encodings.c:109
1060msgid "_Persian (MacFarsi)"
1061msgstr "_Персийски (MacFarsi)"
1062
1063#: ../embed/ephy-encodings.c:110
1064msgid "Croatian (Mac_Croatian)"
1065msgstr "Хърватски (Mac_Croatian)"
1066
1067#: ../embed/ephy-encodings.c:111
1068msgid "_Romanian (MacRomanian)"
1069msgstr "_Румънски (MacRomanian)"
1070
1071#: ../embed/ephy-encodings.c:112
1072msgid "R_omanian (ISO-8859-16)"
1073msgstr "Р_умънски (ISO-8859-16)"
1074
1075#: ../embed/ephy-encodings.c:113
1076msgid "South _European (ISO-8859-3)"
1077msgstr "Южно _евопейски (ISO-8859-3)"
1078
1079#: ../embed/ephy-encodings.c:114
1080msgid "Thai (TIS-_620)"
1081msgstr "Тай (TIS-_620)"
1082
1083#: ../embed/ephy-encodings.c:115
1084msgid "Thai (IS_O-8859-11)"
1085msgstr "Тай (IS_O-8859-11)"
1086
1087#: ../embed/ephy-encodings.c:116
1088msgid "_Thai (Windows-874)"
1089msgstr "_Тай (Windows-874)"
1090
1091#: ../embed/ephy-encodings.c:117
1092msgid "Turkish (_IBM-857)"
1093msgstr "Турски (_IBM-857)"
1094
1095#: ../embed/ephy-encodings.c:118
1096msgid "Turkish (I_SO-8859-9)"
1097msgstr "Турски (I_SO-8859-9)"
1098
1099#: ../embed/ephy-encodings.c:119
1100msgid "Turkish (_MacTurkish)"
1101msgstr "Турски (_MacTurkish)"
1102
1103#: ../embed/ephy-encodings.c:120
1104msgid "Turkish (_Windows-1254)"
1105msgstr "Турски (_Windows-1254)"
1106
1107#: ../embed/ephy-encodings.c:121
1108msgid "Unicode (UTF-_8)"
1109msgstr "Уникод (UTF-_8)"
1110
1111#: ../embed/ephy-encodings.c:122
1112msgid "Cyrillic/Ukrainian (_KOI8-U)"
1113msgstr "Кирилица/Украинска (_KOI8-U)"
1114
1115#: ../embed/ephy-encodings.c:123
1116msgid "Cyrillic/Ukrainian (Mac_Ukrainian)"
1117msgstr "Кирилица/Украинска (Mac_Ukrainian)"
1118
1119#: ../embed/ephy-encodings.c:124
1120msgid "Vietnamese (_TCVN)"
1121msgstr "Виетнамски (_TCVN)"
1122
1123#: ../embed/ephy-encodings.c:125
1124msgid "Vietnamese (_VISCII)"
1125msgstr "Виетнамски (_VISCII)"
1126
1127#: ../embed/ephy-encodings.c:126
1128msgid "Vietnamese (V_PS)"
1129msgstr "Виетнамски (V_PS)"
1130
1131#: ../embed/ephy-encodings.c:127
1132msgid "Vietnamese (_Windows-1258)"
1133msgstr "Виетнамски (_Windows-1258)"
1134
1135#: ../embed/ephy-encodings.c:128
1136msgid "Western (_IBM-850)"
1137msgstr "Западен (_IBM-850)"
1138
1139#: ../embed/ephy-encodings.c:129
1140msgid "Western (_ISO-8859-1)"
1141msgstr "Западен (_ISO-8859-1)"
1142
1143#: ../embed/ephy-encodings.c:130
1144msgid "Western (IS_O-8859-15)"
1145msgstr "Западен (IS_O-8859-15)"
1146
1147#: ../embed/ephy-encodings.c:131
1148msgid "Western (_MacRoman)"
1149msgstr "Западен (_MacRoman)"
1150
1151#: ../embed/ephy-encodings.c:132
1152msgid "Western (_Windows-1252)"
1153msgstr "Западен (_Windows-1252)"
1154
1155#. the following encodings are so rarely used that we don't want to pollute the "related"
1156#. * part of the encodings menu with them, so we set the language group to 0 here
1157#.
1158#: ../embed/ephy-encodings.c:137
1159msgid "English (_US-ASCII)"
1160msgstr "Английски (_US-ASCII)"
1161
1162#: ../embed/ephy-encodings.c:138
1163msgid "Unicode (UTF-_16 BE)"
1164msgstr "Уникод (UTF-_16 BE)"
1165
1166#: ../embed/ephy-encodings.c:139
1167msgid "Unicode (UTF-1_6 LE)"
1168msgstr "Уникод (UTF-1_6 LE)"
1169
1170#: ../embed/ephy-encodings.c:140
1171msgid "Unicode (UTF-_32 BE)"
1172msgstr "Уникод (UTF-_32 BE)"
1173
1174#: ../embed/ephy-encodings.c:141
1175msgid "Unicode (UTF-3_2 LE)"
1176msgstr "Уникод (UTF-3_2 LE)"
1177
1178#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1179#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1180#: ../embed/ephy-encodings.c:145
1181msgid "autodetectors|Off"
1182msgstr "Изключено"
1183
1184#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1185#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1186#: ../embed/ephy-encodings.c:148
1187msgid "automatically detect ... character encodings|Chinese"
1188msgstr "Китайски"
1189
1190#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1191#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1192#: ../embed/ephy-encodings.c:151
1193msgid "automatically detect ... character encodings|Simplified Chinese"
1194msgstr "Китайски, опростен"
1195
1196#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1197#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1198#: ../embed/ephy-encodings.c:154
1199msgid "automatically detect ... character encodings|Traditional Chinese"
1200msgstr "Китайски, традиционен"
1201
1202#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1203#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1204#: ../embed/ephy-encodings.c:157
1205msgid "automatically detect ... character encodings|East Asian"
1206msgstr "Източноазиатски"
1207
1208#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1209#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1210#: ../embed/ephy-encodings.c:160
1211msgid "automatically detect ... character encodings|Japanese"
1212msgstr "Японски"
1213
1214#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1215#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1216#: ../embed/ephy-encodings.c:163
1217msgid "automatically detect ... character encodings|Korean"
1218msgstr "Корейски"
1219
1220#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1221#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1222#: ../embed/ephy-encodings.c:166
1223msgid "automatically detect ... character encodings|Russian"
1224msgstr "Руски"
1225
1226#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1227#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1228#: ../embed/ephy-encodings.c:169
1229msgid "automatically detect ... character encodings|Universal"
1230msgstr "Универсален"
1231
1232#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1233#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1234#: ../embed/ephy-encodings.c:172
1235msgid "automatically detect ... character encodings|Ukrainian"
1236msgstr "Украински"
1237
1238#. translators: this is the title that an unknown encoding will
1239#. * be displayed as.
1240#.
1241#: ../embed/ephy-encodings.c:364
1242#, c-format
1243msgid "Unknown (%s)"
1244msgstr "Непознат (%s)"
1245
1246#: ../embed/ephy-history.c:558
1247msgid "All"
1248msgstr "Всички"
1249
1250#: ../embed/ephy-history.c:721
1251msgid "Others"
1252msgstr "Други"
1253
1254#: ../embed/ephy-history.c:727
1255msgid "Local files"
1256msgstr "Локални файлове"
1257
1258#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:178
1259#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:408
1260msgid "Save"
1261msgstr "Запазване"
1262
1263#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:334
1264msgid "Download this potentially unsafe file?"
1265msgstr "Да бъде ли изтеглен потенциално опасния файл?"
1266
1267#. translators: First %s is the file type description,
1268#. Second %s is the file name
1269#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:340
1270#, c-format
1271msgid ""
1272"File Type: “%s”.\n"
1273"\n"
1274"It is unsafe to open “%s” as it could potentially damage your documents or "
1275"invade your privacy. You can download it instead."
1276msgstr ""
1277"Вид файл: „%s“.\n"
1278"\n"
1279"Опасно е да отваряте „%s“, възможно е да повреди документите Ви или да "
1280"застраши личните ви данни. Вместо това, можете да го изтеглите."
1281
1282#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:350
1283msgid "Open this file?"
1284msgstr "Отваряне на този файл?"
1285
1286#. translators: First %s is the file type description,
1287#. Second %s is the file name,
1288#. Third %s is the application used to open the file
1289#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:357
1290#, c-format
1291msgid ""
1292"File Type: “%s”.\n"
1293"\n"
1294"You can open “%s” using “%s” or save it."
1295msgstr ""
1296"Вид файл: „%s“.\n"
1297"\n"
1298"Можете да отворите „%s“ чрез „%s“ или можете да го запазите."
1299
1300#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:365
1301msgid "Download this file?"
1302msgstr "Изтегляне на този файл?"
1303
1304#. translators: First %s is the file type description,
1305#. Second %s is the file name
1306#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:371
1307#, c-format
1308msgid ""
1309"File Type: “%s”.\n"
1310"\n"
1311"You have no application able to open “%s”. You can download it instead."
1312msgstr ""
1313"Вид файл: „%s“.\n"
1314"\n"
1315"Не разполагате с програма, способна да отвори „%s“. Вместо това, можете да "
1316"го изтеглите."
1317
1318#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:376
1319msgid "_Save As..."
1320msgstr "Запазване _като..."
1321
1322#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
1323#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:207
1324#, c-format
1325msgid "“%s” Protocol is not Supported"
1326msgstr "Протоколът „%s” не се поддържа"
1327
1328#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
1329#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:209
1330#, c-format
1331msgid "“%s” protocol is not supported."
1332msgstr "Протоколът “%s” не се поддържа."
1333
1334#. FIXME: get the list of supported protocols from necko
1335#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:211
1336msgid ""
1337"Supported protocols are “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” and “sftp”."
1338msgstr ""
1339"Поддържаните протоколи са “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” и “sftp”."
1340
1341#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
1342#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:220
1343#, c-format
1344msgid "File “%s” not Found"
1345msgstr "Файлът „%s” не е намерен"
1346
1347#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
1348#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:222
1349#, c-format
1350msgid "File “%s” not found."
1351msgstr "Файлът “%s” не е намерен."
1352
1353#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:223
1354msgid "Check the location of the file and try again."
1355msgstr "Проверете местоположението на файла и опитайте отново."
1356
1357#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
1358#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:231
1359#, c-format
1360msgid "“%s” Could not be Found"
1361msgstr "„%s” не може да бъде намерен"
1362
1363#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
1364#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:234
1365#, c-format
1366msgid "“%s” could not be found."
1367msgstr "„%s” не може да бъде намерен."
1368
1369#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:236
1370msgid ""
1371"Check that you are connected to the internet, and that the address is "
1372"correct."
1373msgstr ""
1374"Проверете дали сте свързани към Интернет, и че въведеният адрес е точен."
1375
1376#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:238
1377msgid "If this page used to exist, you may find an archived version:"
1378msgstr ""
1379"Ако тази страница е съществувала, то Вие сте намерили архивирана версия:"
1380
1381#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:247
1382#, c-format
1383msgid "“%s” Refused the Connection"
1384msgstr "„%s” отказа свързване"
1385
1386#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:251
1387#, c-format
1388msgid "“%s” refused the connection."
1389msgstr "„%s” отказа свързване."
1390
1391#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:260
1392msgid "Likely causes of the problem are"
1393msgstr "Вероятни причини за проблема са"
1394
1395#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:270
1396#, c-format
1397msgid ""
1398"<ul><li>the service %s isn't started.</li>Try to start it using the Services "
1399"Configuration Tool in Desktop > System Settings > Server Settings > "
1400"Services, or</ul><ul><li>the port number %d is wrong.</li></ul>"
1401msgstr ""
1402"<ul><li>услугата %s не е стартирана.</li> Опитайте се да я стартирате чрез "
1403"инструментът за настройка на услугите, намиращ се в Работна среда > "
1404"Настройка на системата > Настройка на сървъри > Услуги, или </ul><ul><li> "
1405"номерът на порта %d е грешен.</li></ul>"
1406
1407#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:281
1408#, c-format
1409msgid ""
1410"<ul><li>some service isn't started, or</li><li>the port number %d is wrong.</"
1411"li></ul>"
1412msgstr ""
1413"<ul><li>някои услуга не е стартирана, или </li><li>номера на порта %d е "
1414"грешен.</li></ul>"
1415
1416#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:290
1417msgid ""
1418"<ul><li>some service isn't started, or</li><li>you got the port number wrong."
1419"</li></ul>"
1420msgstr ""
1421"<ul><li>някои услуга не е стартирана, или </li><li>сте въвели грешен порт.</"
1422"li></ul>"
1423
1424#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:298
1425#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:316
1426#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:335
1427#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:392
1428#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:423
1429msgid ""
1430"The server may be busy or you may have a network connection problem. Try "
1431"again later."
1432msgstr ""
1433"Сървърът може да е зает или е възможно да имате проблеми с мрежата. Опитайте "
1434"отново по-късно."
1435
1436#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:300
1437#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:318
1438#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:337
1439#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:359
1440#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:394
1441#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:425
1442msgid "There may be an old version of the page you wanted:"
1443msgstr "Възможно е да има стара версия на търсената от Вас страница:"
1444
1445#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:310
1446#, c-format
1447msgid "“%s” Interrupted the Connection"
1448msgstr "„%s” прекъсна връзката."
1449
1450#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:314
1451#, c-format
1452msgid "“%s” interrupted the connection."
1453msgstr "„%s” прекъсна връзката."
1454
1455#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:327
1456#, c-format
1457msgid "“%s” is not Responding"
1458msgstr "„%s” не отговаря."
1459
1460#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:331
1461#, c-format
1462msgid "“%s” is not responding."
1463msgstr "„%s” не отговаря."
1464
1465#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:333
1466msgid "The connection was lost because the server took too long to respond."
1467msgstr ""
1468"Връзката беше прекъсната, защото сървърът се забави прекалено много при "
1469"отговора."
1470
1471#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:341
1472msgid "Invalid Address"
1473msgstr "Адресът не е точен"
1474
1475#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:342
1476msgid "Invalid address."
1477msgstr "Неточен адрес."
1478
1479#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:343
1480msgid "The address you entered is not valid."
1481msgstr "Въведеният адрес е невалиден."
1482
1483#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:352
1484#, c-format
1485msgid "“%s” Redirected Too Many Times"
1486msgstr "„%s” пренасочи твърде много пъти"
1487
1488#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:356
1489#, c-format
1490msgid "“%s” redirected too many times."
1491msgstr "„%s” пренасочи твърде много пъти."
1492
1493#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:358
1494msgid "The redirection has been stopped for security reasons."
1495msgstr ""
1496"Пренасочването беше прекъснато поради причини свързани със сигурността."
1497
1498#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:368
1499#, c-format
1500msgid "“%s” Requires an Encrypted Connection"
1501msgstr "„%s” изисква криптирана връзка"
1502
1503#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:372
1504#, c-format
1505msgid "“%s” requires an encrypted connection."
1506msgstr "„%s” изисква криптирана връзка."
1507
1508#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:374
1509msgid ""
1510"The document could not be loaded because encryption support is not installed."
1511msgstr ""
1512"Документът не може да бъде зареден, защото поддръжката на криптиране не е "
1513"инсталирана."
1514
1515#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:384
1516#, c-format
1517msgid "“%s” Dropped the Connection"
1518msgstr "„%s” преустанови връзката"
1519
1520#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:388
1521#, c-format
1522msgid "“%s” dropped the connection."
1523msgstr "„%s” преустанови връзката."
1524
1525#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:390
1526#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:421
1527msgid "The server dropped the connection before any data could be read."
1528msgstr ""
1529"Сървърът преустанови връзката преди да бъдат прочетени каквито и да е данни."
1530
1531#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:401
1532msgid "Cannot Load Document Whilst Working Offline"
1533msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим „Изключен“"
1534
1535#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:402
1536msgid "Cannot load document whilst working offline."
1537msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим „Изключен“"
1538
1539#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:403
1540msgid "To view this document, disable “Work Offline” and try again."
1541msgstr ""
1542"За да прегледате този документ, спрете режима „Изключен“ и опитайте отново"
1543
1544#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:415
1545#, c-format
1546msgid "“%s” Denied Access to Port “%d”"
1547msgstr "„%s” отказа достъп до порт „%d”"
1548
1549#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:419
1550#, c-format
1551msgid "“%s” denied access to port “%d”."
1552msgstr "„%s” отказа достъп до порт „%d”."
1553
1554#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:430
1555msgid "Could not Connect to Proxy Server"
1556msgstr "Неуспех при свързването към сървър-посредник"
1557
1558#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:431
1559msgid "Could not connect to proxy server."
1560msgstr "Неуспех при свързването към сървър-посредник."
1561
1562#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:432
1563msgid ""
1564"Check your proxy server settings. If the connection still fails, there may "
1565"be a problem with your proxy server or your network connection."
1566msgstr ""
1567"Проверете настройките на сървъра-посредник. Ако връзката и след това е "
1568"неуспешна, възможно е да има някакъв проблем със сървъра посредник или с "
1569"вашата мрежа."
1570
1571#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:440
1572msgid "Could not Display Content"
1573msgstr "Съдържанието не може да бъде изобразено"
1574
1575#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:441
1576msgid "Could not display content."
1577msgstr "Съдържанието не може да бъде изобразено."
1578
1579#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:442
1580msgid "The page uses an unsupported or invalid form of compression."
1581msgstr "Страницата използва неподдържана или невалидна форма на компресия."
1582
1583#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:532
1584#, c-format
1585msgid ""
1586"The page “%s” in this tab was not fully loaded yet when the web browser "
1587"crashed; it could have caused the crash."
1588msgstr ""
1589"Интернет страницата „%s“ в текущия прозорец не бе заредена докрай, когато "
1590"Epiphany заби. Може би страницата е причината за забиването."
1591
1592#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:364
1593#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:245
1594#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1264 ../src/ephy-session.c:1308
1595msgid "Untitled"
1596msgstr "Без заглавие"
1597
1598#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:197
1599msgid "_Abort Script"
1600msgstr "Отк_азване на скрипт"
1601
1602#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:265
1603msgid "Don't Save"
1604msgstr "Без запазване"
1605
1606#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:799
1607msgid "_Username:"
1608msgstr "_Потребител:"
1609
1610#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:800
1611#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:827
1612#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:811
1613#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:926
1614msgid "_Password:"
1615msgstr "_Парола:"
1616
1617#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:153 ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:451
1618#: ../lib/ephy-file-chooser.c:371 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:768
1619msgid "All files"
1620msgstr "Всички файлове"
1621
1622#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:158 ../lib/ephy-file-chooser.c:355
1623msgid "Web pages"
1624msgstr "Интернет страници"
1625
1626#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:166
1627msgid "Text files"
1628msgstr "Текстови файлове"
1629
1630#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:171 ../lib/ephy-file-chooser.c:363
1631msgid "Images"
1632msgstr "Изображения"
1633
1634#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:179
1635msgid "XML files"
1636msgstr "XML файлове"
1637
1638#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:184
1639msgid "XUL files"
1640msgstr "XUL файлове"
1641
1642#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:162
1643msgid "_Select Certificate"
1644msgstr "_Избиране на сертификат"
1645
1646#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:208
1647#, c-format
1648msgid "Choose a certificate to present as identification to “%s”."
1649msgstr ""
1650"Избиране на сертификат, който да бъде представен като идентификация пред „%"
1651"s“."
1652
1653#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:211
1654msgid "Select a certificate to identify yourself."
1655msgstr "Изберете сертификат, с който да се удостоверявате"
1656
1657#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:248
1658msgid "Certificate _Details"
1659msgstr "Детайли за сертификата"
1660
1661#. Add the buttons
1662#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:241
1663#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:558
1664msgid "_View Certificate"
1665msgstr "_Преглед на сертификат"
1666
1667#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:249
1668msgid "_Accept"
1669msgstr "_Приемане"
1670
1671#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:316
1672#, c-format
1673msgid ""
1674"The site “%s” returned security information for “%s”. It is possible that "
1675"someone is intercepting your communication to obtain your confidential "
1676"information."
1677msgstr ""
1678"Сайтът „%s“ върна информация по сигурността за „%s“. Възможно е някой да "
1679"засича Вашите връзки, за да получи достъп до личната Ви информация."
1680
1681#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:322
1682#, c-format
1683msgid ""
1684"You should only accept the security information if you trust “%s” and “%s”."
1685msgstr ""
1686"Би трябвало да приемате информацията за сигурност, само ако имате доверие на "
1687"„%s“ и „%s“."
1688
1689#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:327
1690msgid "Accept incorrect security information?"
1691msgstr "Ще приемете ли некоректната информация за сигурността?"
1692
1693#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:358
1694#, c-format
1695msgid ""
1696"It was not possible to automatically trust “%s”. It is possible that someone "
1697"is intercepting your communication to obtain your confidential information."
1698msgstr ""
1699"Браузърът не може да се довери автоматично на „%s“. Възможно е някой да "
1700"засича вашите връзки, за да получи достъп до личната ви информация."
1701
1702#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:364
1703#, c-format
1704msgid ""
1705"You should only connect to the site if you are certain you are connected to "
1706"“%s”."
1707msgstr ""
1708"Трябва да се свързвате със сайта само ако сте сигурни, че сте свързани към „%"
1709"s“."
1710
1711#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:369
1712msgid "Connect to untrusted site?"
1713msgstr "Искате ли да се свържете с тази непроверена страница?"
1714
1715#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:373
1716msgid "_Trust this security information from now on"
1717msgstr "_Доверяване от сега нататък"
1718
1719#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:374
1720msgid "Co_nnect"
1721msgstr "Св_ързване"
1722
1723#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:433
1724msgid "Accept expired security information?"
1725msgstr "Приемане на остарялата информация за сигурност?"
1726
1727#. Translators: first %s is a hostname, second %s is a time/date
1728#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:435
1729#, c-format
1730msgid "The security information for “%s” expired on %s."
1731msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ изтича на %s."
1732
1733#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:441
1734msgid "Accept not yet valid security information?"
1735msgstr "Приемане на все още невалидната информация за сигурност?"
1736
1737#. Translators: first %s is a hostname, second %s is a time/date
1738#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:443
1739#, c-format
1740msgid "The security information for “%s” isn't valid until %s."
1741msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ е невалидна докато %s."
1742
1743#. To translators: this a time format that is used while displaying the
1744#. * expiry or start date of an SSL certificate, for the format see
1745#. * strftime(3)
1746#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:459
1747msgid "%a %d %b %Y"
1748msgstr "%a %d %b %Y"
1749
1750#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:467
1751msgid "You should ensure that your computer's time is correct."
1752msgstr "Трябва да се уверите, че часовникът на компютъра е верен."
1753
1754#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:513
1755#, c-format
1756msgid "Cannot establish connection to “%s”."
1757msgstr "Връзката с „%s“ не може да бъде осъществена."
1758
1759#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:516
1760#, c-format
1761msgid "The certificate revocation list (CRL) from “%s” needs to be updated."
1762msgstr ""
1763"Списъкът за отхвърляне на сертификати (СRL) от „%s“ трябва да бъде обновен."
1764
1765#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:521
1766msgid "Please ask your system administrator for assistance."
1767msgstr "Помолете вашия системен администратор за съдействие."
1768
1769#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:556
1770msgid "Trust new Certificate Authority?"
1771msgstr "Доверявате ли се на този нов сертификат?"
1772
1773#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:561
1774msgid "_Trust CA"
1775msgstr "_Доверяване на CA"
1776
1777#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:583
1778#, c-format
1779msgid "Trust new Certificate Authority “%s” to identify web sites?"
1780msgstr "Доверявате ли се на „%s“ при идентификацията на Интернет страници?"
1781
1782#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:588
1783msgid ""
1784"Before trusting a Certificate Authority (CA) you should verify the "
1785"certificate is authentic."
1786msgstr ""
1787"Преди да се доверите на Агенцията за сертификати трябва да се уверите в "
1788"истинността на техния сертификат."
1789
1790#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:659
1791msgid "Certificate already exists."
1792msgstr "Сертификатът вече съществува."
1793
1794#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:660
1795msgid "The certificate has already been imported."
1796msgstr "Сертификатът вече беше внесен."
1797
1798#. Translators: this is the action of the certificate being exported to a backup file
1799#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:791
1800msgid "_Back Up Certificate"
1801msgstr "_Резервно копие на сертификат"
1802
1803#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:798
1804msgid "Select password."
1805msgstr "Избиране на парола."
1806
1807#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:799
1808msgid "Select a password to protect this certificate."
1809msgstr "Избиране на парола за защита на този сертификат."
1810
1811#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:825
1812msgid "Con_firm password:"
1813msgstr "Пот_върждаване на паролата:"
1814
1815#. TODO: We need a better password quality meter
1816#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:837
1817msgid "Password quality:"
1818msgstr "Качество на паролата:"
1819
1820#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:899
1821msgid "I_mport Certificate"
1822msgstr "В_насяне на сертификат"
1823
1824#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:915
1825msgid "Password required."
1826msgstr "Изисква се парола."
1827
1828#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:916
1829msgid "Enter the password for this certificate."
1830msgstr "Въведете парола за този сертификат."
1831
1832#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1005
1833msgid "Certificate Revocation List Imported"
1834msgstr "Списъци за отхвърляне на сертификати, които са внесени"
1835
1836#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1015
1837msgid "Certificate Revocation List (CRL) successfully imported"
1838msgstr "Списъкът за отхвърляне на сертификати е внесен успешно"
1839
1840#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1040
1841msgid "Unit:"
1842msgstr "Единица:"
1843
1844#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1044
1845msgid "Next Update:"
1846msgstr "Следващо осъвременяване:"
1847
1848#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1071
1849msgid "Not part of certificate"
1850msgstr "Не е част от сертификат"
1851
1852#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1365
1853msgid "Certificate Properties"
1854msgstr "Настройки на сертификат"
1855
1856#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1387
1857msgid "This certificate has been verified for the following uses:"
1858msgstr "Този сертификат е проверен за следните потребители:"
1859
1860#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1390
1861msgid "Could not verify this certificate because it has been revoked."
1862msgstr "Неуспешна проверка на сертификата - той е бил отхвърлен."
1863
1864#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1393
1865msgid "Could not verify this certificate because it has expired."
1866msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен защото е изтекъл."
1867
1868#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1396
1869msgid "Could not verify this certificate because it is not trusted."
1870msgstr ""
1871"Този сертификат не може да бъде проверен защото не му е гласувано доверие."
1872
1873#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1399
1874msgid "Could not verify this certificate because the issuer is not trusted."
1875msgstr ""
1876"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателят му не се ползва с "
1877"доверие."
1878
1879#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1402
1880msgid "Could not verify this certificate because the issuer is unknown."
1881msgstr ""
1882"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателя му е непознат."
1883
1884#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1405
1885msgid ""
1886"Could not verify this certificate because the CA certificate is invalid."
1887msgstr ""
1888"Не може да се провери този сертификат, защото CA сертификатът е невалиден."
1889
1890#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1410
1891msgid "Could not verify this certificate for unknown reasons."
1892msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен поради неизвестни причини."
1893
1894#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:235
1895msgid "Generating Private Key."
1896msgstr "Генериране на частен ключ"
1897
1898#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:236
1899msgid ""
1900"Please wait while a new private key is generated. This process could take a "
1901"few minutes."
1902msgstr ""
1903"Изчакайте докато новия личен ключ се генерира. Този процес може да отнеме "
1904"няколко минути."
1905
1906#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:93
1907msgid "Security Notice"
1908msgstr "Предупреждение за сигурността"
1909
1910#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:94
1911msgid "This page is loaded over a secure connection"
1912msgstr "Разглеждате тази страница чрез сигурна връзка"
1913
1914#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:95
1915msgid "The padlock icon in the statusbar indicates whether a page is secure."
1916msgstr ""
1917"Иконата с катинара, върху лентата за състоянието, показва дали дадена "
1918"страница е сигурна."
1919
1920#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:111
1921#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:139
1922#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:158
1923#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:178
1924msgid "Security Warning"
1925msgstr "Предупреждение за сигурността"
1926
1927#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:112
1928msgid "This page is loaded over a low security connection"
1929msgstr "Разглеждате тази страница чрез несигурна връзка"
1930
1931#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:113
1932msgid ""
1933"Any information you see or enter on this page could easily be intercepted by "
1934"a third party."
1935msgstr ""
1936"Всяка информация, която виждате или въвеждате в тази страница, може да бъде "
1937"проследена от трети лица."
1938
1939#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:140
1940msgid "Some parts of this page are loaded over an insecure connection"
1941msgstr "Някои части от тази страница са заредени чрез несигурна връзка."
1942
1943#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:141
1944msgid ""
1945"Some information you see or enter will be sent over an insecure connection, "
1946"and could easily be intercepted by a third party."
1947msgstr ""
1948"Част от информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна "
1949"връзка и лесно може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1950
1951#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:159
1952#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:179
1953msgid "Send this information over an insecure connection?"
1954msgstr "Изпращане на тази информация чрез несигурна връзка?"
1955
1956#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:160
1957msgid ""
1958"The information you have entered will be sent over an insecure connection, "
1959"and could easily be intercepted by a third party."
1960msgstr ""
1961"Информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и "
1962"може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1963
1964#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:163
1965#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:184
1966msgid "_Send"
1967msgstr "_Изпращане"
1968
1969#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:180
1970msgid ""
1971"Although this page was loaded over a secure connection, the information you "
1972"have entered will be sent over an insecure connection, and could easily be "
1973"intercepted by a third party."
1974msgstr ""
1975"Въпреки, че тази страница беше заредена чрез сигурна връзка, информацията, "
1976"която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и лесно ще може да "
1977"бъде прочетена/проследена от трети лица."
1978
1979#: ../embed/mozilla/MozDownload.cpp:758
1980msgid "Files"
1981msgstr "Файлове"
1982
1983#. We do this before reading the user pref file so that the user
1984#. * still can overwrite this pref.
1985#. * We don't use the default-prefs.js file since that cannot be
1986#. * localised (see bug #144909).
1987#.
1988#. translators: this is the URL that searches from the location
1989#. * entry get directed to. The search terms will be _appended_ to it,
1990#. * in url-escaped UTF-8; that means that if you're choosing google,
1991#. * the 'q=' part needs to come last.
1992#.
1993#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:287
1994msgid "http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1995msgstr "http://www.google.com/search?hl=bg&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1996
1997#: ../embed/print-dialog.c:258
1998msgid "Generating PDF is not supported"
1999msgstr "Генерирането на PDF не се поддържа"
2000
2001#: ../embed/print-dialog.c:265
2002msgid "Printing is not supported on this printer"
2003msgstr "Разпечатването не се поддържа на този принтер"
2004
2005#: ../embed/print-dialog.c:268
2006#, c-format
2007msgid ""
2008"You were trying to print to a printer using the “%s” driver. This program "
2009"requires a PostScript printer driver."
2010msgstr ""
2011"Опитвахте се да печатате на принтер използвайки драйвера „%s“. Тази програма "
2012"изисква драйвер за принтер от вида PostScript."
2013
2014#: ../embed/print-dialog.c:364
2015msgid "_From:"
2016msgstr "_От:"
2017
2018#: ../embed/print-dialog.c:377
2019msgid "Sets the start of the range of pages to be printed"
2020msgstr "Задава началото на обхвата за печат на страниците"
2021
2022#: ../embed/print-dialog.c:379
2023msgid "_To:"
2024msgstr "_До:"
2025
2026#: ../embed/print-dialog.c:392
2027msgid "Sets the end of the range of pages to be printed"
2028msgstr "Задава краят на обхвата за печат на страниците"
2029
2030#: ../embed/print-dialog.c:407 ../src/ephy-window.c:1288
2031msgid "Print"
2032msgstr "Печат"
2033
2034#: ../embed/print-dialog.c:415
2035msgid "Pages"
2036msgstr "Страници"
2037
2038#: ../lib/eel-gconf-extensions.c:68
2039#, c-format
2040msgid ""
2041"GConf error:\n"
2042"  %s"
2043msgstr ""
2044"Грешка в GConf:\n"
2045"  %s"
2046
2047#. Translaters: This string is for a toggle to display a toolbar.
2048#. * The name of the toolbar is automatically computed from the widgets
2049#. * on the toolbar, and is placed at the %s. Note the _ before the %s
2050#. * which is used to add mnemonics. We know that this is likely to
2051#. * produce duplicates, but don't worry about it. If your language
2052#. * normally has a mnemonic at the start, please use the _. If not,
2053#. * please remove.
2054#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:902
2055#, c-format
2056msgid "Show “_%s”"
2057msgstr "Показване на „%s“"
2058
2059#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1362
2060msgid "_Move on Toolbar"
2061msgstr "Преместване по _лентата с инструменти"
2062
2063#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1363
2064msgid "Move the selected item on the toolbar"
2065msgstr "Преместване на избрания обект върху лентата с инструменти"
2066
2067#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1364
2068msgid "_Remove from Toolbar"
2069msgstr "_Премахване от лентата с инструменти"
2070
2071#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1365
2072msgid "Remove the selected item from the toolbar"
2073msgstr "Премахване на избрания обект от лентата с инструменти"
2074
2075#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1366
2076msgid "_Delete Toolbar"
2077msgstr "_Премахване на лентата с инструменти"
2078
2079#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1367
2080msgid "Remove the selected toolbar"
2081msgstr "Премахване на избраната лента с инструменти"
2082
2083#: ../lib/egg/egg-toolbar-editor.c:439
2084msgid "Separator"
2085msgstr "Разделител"
2086
2087#: ../lib/ephy-file-chooser.c:344
2088msgid "All supported types"
2089msgstr "Всички поддържани видове"
2090
2091#: ../lib/ephy-file-helpers.c:301
2092#, c-format
2093msgid "Could not create a temporary directory in “%s”."
2094msgstr "Временната папка „%s“ не може да бъде създадена."
2095
2096#: ../lib/ephy-file-helpers.c:377
2097#, c-format
2098msgid "The file “%s” exists. Please move it out of the way."
2099msgstr "Файлът „%s“ съществува. Премахнете го."
2100
2101#: ../lib/ephy-file-helpers.c:388
2102#, c-format
2103msgid "Failed to create directory “%s”."
2104msgstr "Папката „%s“ не може да бъде създадена."
2105
2106#: ../lib/ephy-gui.c:328
2107#, c-format
2108msgid "Directory “%s” is not writable"
2109msgstr "В папката „%s“ не може да се пише"
2110
2111#: ../lib/ephy-gui.c:332
2112msgid "You do not have permission to create files in this directory."
2113msgstr "Нямате права за създаването на файлове в тази директория."
2114
2115#: ../lib/ephy-gui.c:335
2116msgid "Directory not Writable"
2117msgstr "В папката не може да се пише"
2118
2119#: ../lib/ephy-gui.c:365
2120#, c-format
2121msgid "Cannot overwrite existing file “%s”"
2122msgstr "Презаписването на съществуващия файл „%s” е неуспешно"
2123
2124#: ../lib/ephy-gui.c:369
2125msgid ""
2126"A file with this name already exists and you don't have permission to "
2127"overwrite it."
2128msgstr "Вече съществува файл с такова име и нямате право да го презапишете."
2129
2130#: ../lib/ephy-gui.c:372
2131msgid "Cannot Overwrite File"
2132msgstr "Презаписването на файла е неуспешно"
2133
2134#: ../lib/ephy-gui.c:409
2135#, c-format
2136msgid "Could not display help: %s"
2137msgstr "Помощта не може да бъде изобразена: %s"
2138
2139#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2140#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2141#: ../lib/ephy-langs.c:40
2142msgid "select fonts for|Arabic"
2143msgstr "Арабски"
2144
2145#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2146#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2147#: ../lib/ephy-langs.c:43
2148msgid "select fonts for|Baltic"
2149msgstr "Балтийски"
2150
2151#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2152#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2153#: ../lib/ephy-langs.c:46
2154msgid "select fonts for|Central European"
2155msgstr "Централно Европейски"
2156
2157#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2158#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2159#: ../lib/ephy-langs.c:49
2160msgid "select fonts for|Cyrillic"
2161msgstr "Кирилица"
2162
2163#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2164#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2165#: ../lib/ephy-langs.c:52
2166msgid "select fonts for|Devanagari"
2167msgstr "Деванагари"
2168
2169#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2170#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2171#: ../lib/ephy-langs.c:55
2172msgid "select fonts for|Greek"
2173msgstr "Гръцки"
2174
2175#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2176#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2177#: ../lib/ephy-langs.c:58
2178msgid "select fonts for|Hebrew"
2179msgstr "Иврит"
2180
2181#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2182#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2183#: ../lib/ephy-langs.c:61
2184msgid "select fonts for|Japanese"
2185msgstr "Японски"
2186
2187#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2188#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2189#: ../lib/ephy-langs.c:64
2190msgid "select fonts for|Korean"
2191msgstr "Корейски"
2192
2193#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2194#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2195#: ../lib/ephy-langs.c:67
2196msgid "select fonts for|Simplified Chinese"
2197msgstr "Китайски, опростен"
2198
2199#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2200#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2201#: ../lib/ephy-langs.c:70
2202msgid "select fonts for|Tamil"
2203msgstr "Тамилски"
2204
2205#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2206#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2207#: ../lib/ephy-langs.c:73
2208msgid "select fonts for|Thai"
2209msgstr "Тайски"
2210
2211#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2212#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2213#: ../lib/ephy-langs.c:76
2214msgid "select fonts for|Traditional Chinese"
2215msgstr "Китайски, традиционен"
2216
2217#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2218#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2219#: ../lib/ephy-langs.c:79
2220msgid "select fonts for|Traditional Chinese (Hong Kong)"
2221msgstr "Китайски, традиционен (Хонг Конг)"
2222
2223#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2224#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2225#: ../lib/ephy-langs.c:82
2226msgid "select fonts for|Turkish"
2227msgstr "Турски"
2228
2229#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2230#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2231#: ../lib/ephy-langs.c:86
2232msgid "select fonts for|Armenian"
2233msgstr "Арменски"
2234
2235#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2236#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2237#: ../lib/ephy-langs.c:89
2238msgid "select fonts for|Bengali"
2239msgstr "Бенгали"
2240
2241#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2242#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2243#: ../lib/ephy-langs.c:92
2244msgid "select fonts for|Unified Canadian Syllabics"
2245msgstr "Ескимоски (Канада)"
2246
2247#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2248#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2249#: ../lib/ephy-langs.c:95
2250msgid "select fonts for|Ethiopic"
2251msgstr "Етиопски"
2252
2253#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2254#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2255#: ../lib/ephy-langs.c:98
2256msgid "select fonts for|Georgian"
2257msgstr "Грузински"
2258
2259#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2260#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2261#: ../lib/ephy-langs.c:101
2262msgid "select fonts for|Gujarati"
2263msgstr "Гужарати"
2264
2265#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2266#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2267#: ../lib/ephy-langs.c:104
2268msgid "select fonts for|Gurmukhi"
2269msgstr "Гурмуки"
2270
2271#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2272#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2273#: ../lib/ephy-langs.c:107
2274msgid "select fonts for|Khmer"
2275msgstr "Кхмерски"
2276
2277#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2278#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2279#: ../lib/ephy-langs.c:110
2280msgid "select fonts for|Malayalam"
2281msgstr "Малайлам"
2282
2283#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2284#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2285#: ../lib/ephy-langs.c:114
2286msgid "select fonts for|Western"
2287msgstr "Западни"
2288
2289#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2290#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2291#: ../lib/ephy-langs.c:117
2292msgid "select fonts for|Other Scripts"
2293msgstr "Други скриптове"
2294
2295#: ../lib/ephy-stock-icons.c:56
2296msgid "Popup Windows"
2297msgstr "Изскачащи прозорци"
2298
2299#: ../lib/ephy-stock-icons.c:57 ../src/ephy-history-window.c:1179
2300msgid "History"
2301msgstr "История"
2302
2303#: ../lib/ephy-stock-icons.c:58 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:899
2304#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1741
2305#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:404 ../src/ephy-window.c:1294
2306msgid "Bookmarks"
2307msgstr "Отметки"
2308
2309#: ../lib/ephy-stock-icons.c:59 ../src/ephy-toolbar.c:312
2310msgid "Address Entry"
2311msgstr "Запис на адрес"
2312
2313#: ../lib/ephy-stock-icons.c:60
2314msgid "_Download"
2315msgstr "_Изтегляне"
2316
2317#: ../lib/ephy-zoom.h:41
2318msgid "50%"
2319msgstr "50%"
2320
2321#: ../lib/ephy-zoom.h:42
2322msgid "75%"
2323msgstr "75%"
2324
2325#: ../lib/ephy-zoom.h:43
2326msgid "100%"
2327msgstr "100%"
2328
2329#: ../lib/ephy-zoom.h:44
2330msgid "125%"
2331msgstr "125%"
2332
2333#: ../lib/ephy-zoom.h:45
2334msgid "150%"
2335msgstr "150%"
2336
2337#: ../lib/ephy-zoom.h:46
2338msgid "175%"
2339msgstr "175%"
2340
2341#: ../lib/ephy-zoom.h:47
2342msgid "200%"
2343msgstr "200%"
2344
2345#: ../lib/ephy-zoom.h:48
2346msgid "300%"
2347msgstr "300%"
2348
2349#: ../lib/ephy-zoom.h:49
2350msgid "400%"
2351msgstr "400%"
2352
2353#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:820
2354msgid "Drag and drop this icon to create a link to this page"
2355msgstr ""
2356"Изтеглете и пуснете тази икона, за да създадете връзка към тази страница"
2357
2358#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:263
2359msgid "Unsafe protocol."
2360msgstr "Несигурен протокол."
2361
2362#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:264
2363msgid ""
2364"The address has not been loaded, because it refers to an unsafe protocol and "
2365"thereby presents a security risk to your system."
2366msgstr ""
2367"Адресите не са били заредени, защото сочат към несигурни протоколи и "
2368"следователно представляват опасност за вашата система."
2369
2370#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:290
2371msgid "No address found."
2372msgstr "Адресът не е намерен."
2373
2374#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:291
2375msgid "No web address could be found in this file."
2376msgstr "В този файл не могат да бъдат намерени никакви адреси."
2377
2378#. Translators: "Desktop File" refers to .desktop files containing a link
2379#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:326
2380msgid "Epiphany Desktop File Plugin"
2381msgstr "Приставка за стартери на Epiphany"
2382
2383#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:330
2384msgid "This plugin handles “.desktop” files containing web links."
2385msgstr ""
2386"Приставката обработва файлове с разширение .desktop, които сочат към места в "
2387"Интернет"
2388
2389#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:263
2390#, c-format
2391msgid "%s:"
2392msgstr "%s:"
2393
2394#. Translators: This string is used when counting bookmarks that
2395#. * are similar to each other
2396#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:92
2397#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:610
2398#, c-format
2399msgid "%d _Similar"
2400msgid_plural "%d _Similar"
2401msgstr[0] "%d _подобна"
2402msgstr[1] "%d _подобни"
2403
2404#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:265
2405#, c-format
2406msgid "_Unify With %d Identical Bookmark"
2407msgid_plural "_Unify With %d Identical Bookmarks"
2408msgstr[0] "Обединяване с %d подобна отметка"
2409msgstr[1] "Обединяване с %d подобни отметки"
2410
2411#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:285
2412#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:307
2413#, c-format
2414msgid "Show “%s”"
2415msgstr "Показване на „%s“"
2416
2417#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:433
2418#, c-format
2419msgid "“%s” Properties"
2420msgstr "Настройки на отметката „%s“"
2421
2422#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:552
2423msgid "_Title:"
2424msgstr "_Заглавие:"
2425
2426#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:567
2427msgid "A_ddress:"
2428msgstr "А_дрес:"
2429
2430#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:577
2431msgid "T_opics:"
2432msgstr "Те_ми:"
2433
2434#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:598
2435msgid "Sho_w all topics"
2436msgstr "Показване на _всички теми"
2437
2438#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:97
2439msgid "Mozilla (HTML)"
2440msgstr "Mozilla (HTML)"
2441
2442#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:98
2443msgid "Epiphany (RDF)"
2444msgstr "Epiphany (RDF)"
2445
2446#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:150
2447msgid "Remove from this topic"
2448msgstr "Премахване от тази тема"
2449
2450#. Toplevel
2451#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:179
2452#: ../src/ephy-history-window.c:163 ../src/ephy-window.c:115
2453msgid "_File"
2454msgstr "_Файл"
2455
2456#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:180
2457#: ../src/ephy-history-window.c:164 ../src/ephy-window.c:116
2458msgid "_Edit"
2459msgstr "_Редактиране"
2460
2461#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:181
2462#: ../src/ephy-history-window.c:165 ../src/ephy-window.c:117
2463msgid "_View"
2464msgstr "_Изглед"
2465
2466#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:182
2467#: ../src/ephy-history-window.c:166 ../src/ephy-window.c:122
2468msgid "_Help"
2469msgstr "_Помощ"
2470
2471#. File Menu
2472#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:186
2473msgid "_New Topic"
2474msgstr "_Нова тема"
2475
2476#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:187
2477msgid "Create a new topic"
2478msgstr "Създаване на нова тема"
2479
2480#. FIXME ngettext
2481#. File Menu
2482#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:189
2483#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1358
2484#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:321 ../src/ephy-history-window.c:170
2485#: ../src/ephy-history-window.c:696
2486msgid "Open in New _Window"
2487msgid_plural "Open in New _Windows"
2488msgstr[0] "Отваряне в нов _прозорец"
2489msgstr[1] "Отваряне в нови _прозорци"
2490
2491#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:190
2492msgid "Open the selected bookmark in a new window"
2493msgstr "Отваряне на избраната отметка в нов прозорец"
2494
2495#. FIXME ngettext
2496#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:192
2497#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1361
2498#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:309 ../src/ephy-history-window.c:173
2499#: ../src/ephy-history-window.c:699
2500msgid "Open in New _Tab"
2501msgid_plural "Open in New _Tabs"
2502msgstr[0] "Отваряне в нов _подпрозорец"
2503msgstr[1] "Отваряне в нови _подпрозорци"
2504
2505#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:193
2506msgid "Open the selected bookmark in a new tab"
2507msgstr "Отваряне на избраната отметка в нов подпрозорец"
2508
2509#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:195
2510msgid "_Rename..."
2511msgstr "_Преименуване..."
2512
2513#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:196
2514msgid "Rename the selected bookmark or topic"
2515msgstr "Преименуване на избраната отметка или тема"
2516
2517#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:197
2518#: ../src/ephy-history-window.c:176
2519msgid "_Delete"
2520msgstr "_Изтриване"
2521
2522#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:198
2523msgid "Delete the selected bookmark or topic"
2524msgstr "Изтриване на избраната отметка или тема"
2525
2526#. Add popup menu actions that are specific to the bookmark widgets
2527#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:200
2528#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:297
2529msgid "_Properties"
2530msgstr "_Настройки"
2531
2532#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:201
2533msgid "View or modify the properties of the selected bookmark"
2534msgstr "Преглед или промяна на настройките на избраната отметка"
2535
2536#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:203
2537msgid "_Import Bookmarks..."
2538msgstr "_Внасяне на отметки..."
2539
2540#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:204
2541msgid "Import bookmarks from another browser or a bookmarks file"
2542msgstr "Вмъкване на отметки от друг браузър или файл с отметки"
2543
2544#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:206
2545msgid "_Export Bookmarks..."
2546msgstr "_Изнасяне на отметки..."
2547
2548#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:207
2549msgid "Export bookmarks to a file"
2550msgstr "Изнасяне на отметки във файл"
2551
2552#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:209
2553#: ../src/ephy-history-window.c:182 ../src/ephy-window.c:153
2554msgid "_Close"
2555msgstr "_Затваряне"
2556
2557#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:210
2558msgid "Close the bookmarks window"
2559msgstr "Затваряне на прозореца с отметките"
2560
2561#. Edit Menu
2562#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:214
2563#: ../src/ephy-history-window.c:187 ../src/ephy-window.c:165
2564msgid "Cu_t"
2565msgstr "Из_рязване"
2566
2567#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:215
2568#: ../src/ephy-history-window.c:188 ../src/ephy-window.c:166
2569msgid "Cut the selection"
2570msgstr "Изрязване на избрания текст"
2571
2572#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:217
2573#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1371
2574#: ../src/ephy-history-window.c:190 ../src/ephy-history-window.c:709
2575#: ../src/ephy-window.c:168
2576msgid "_Copy"
2577msgstr "_Копиране"
2578
2579#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:218
2580#: ../src/ephy-history-window.c:191 ../src/ephy-window.c:169
2581msgid "Copy the selection"
2582msgstr "Копиране на избрания текст"
2583
2584#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:220
2585#: ../src/ephy-history-window.c:193 ../src/ephy-window.c:171
2586msgid "_Paste"
2587msgstr "_Поставяне"
2588
2589#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:221
2590#: ../src/ephy-history-window.c:194
2591msgid "Paste the clipboard"
2592msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
2593
2594#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:223
2595#: ../src/ephy-history-window.c:196 ../src/ephy-window.c:174
2596msgid "Select _All"
2597msgstr "Избиране на _всичко"
2598
2599#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:224
2600msgid "Select all bookmarks or text"
2601msgstr "Избиране на всички отметки или текст"
2602
2603#. Help Menu
2604#. Help menu
2605#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:228
2606#: ../src/ephy-history-window.c:204 ../src/ephy-window.c:265
2607msgid "_Contents"
2608msgstr "_Ръководство"
2609
2610#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:229
2611msgid "Display bookmarks help"
2612msgstr "Показване на помощта за отметките"
2613
2614#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:231
2615#: ../src/ephy-history-window.c:207 ../src/ephy-window.c:268
2616msgid "_About"
2617msgstr "_Относно"
2618
2619#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:232
2620#: ../src/ephy-history-window.c:208 ../src/ephy-window.c:269
2621msgid "Display credits for the web browser creators"
2622msgstr "Показване на информацията за създателите тази програма"
2623
2624#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:237
2625msgid "_Show on Toolbar"
2626msgstr "Показване _в лента с инструменти"
2627
2628#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:238
2629msgid "Show the selected bookmark on a toolbar"
2630msgstr "Показване на избраната отметка в лента с инструменти"
2631
2632#. View Menu
2633#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:251
2634#: ../src/ephy-history-window.c:222
2635msgid "_Title"
2636msgstr "_Заглавие"
2637
2638#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:252
2639#: ../src/ephy-history-window.c:223
2640msgid "Show only the title column"
2641msgstr "Показване само на титулната колона"
2642
2643#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:253
2644#: ../src/ephy-history-window.c:226
2645msgid "T_itle and Address"
2646msgstr "За_главие и адрес"
2647
2648#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:254
2649#: ../src/ephy-history-window.c:227
2650msgid "Show both the title and address columns"
2651msgstr "Показване на колоните за заглавието и адреса"
2652
2653#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:295
2654msgid "Type a topic"
2655msgstr "Тип тема"
2656
2657#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:413
2658#, c-format
2659msgid "Delete topic “%s”?"
2660msgstr "Изтриване на темата „%s“?"
2661
2662#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:416
2663msgid "Delete this topic?"
2664msgstr "Изтриване на тази тема?"
2665
2666#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:418
2667msgid ""
2668"Deleting this topic will cause all its bookmarks to become uncategorized, "
2669"unless they also belong to other topics. The bookmarks will not be deleted."
2670msgstr ""
2671"Изтриването на тази тема ще разбърка всички нейни отметки, освен ако те не "
2672"принадлежат към друга тема. Отметките няма да бъдат изтрити."
2673
2674#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:421
2675msgid "_Delete Topic"
2676msgstr "_Изтриване на тема"
2677
2678#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:631
2679msgid "Firefox"
2680msgstr "Firefox"
2681
2682#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:635
2683#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:639
2684msgid "Firebird"
2685msgstr "Firebird"
2686
2687#. Translators: The %s is the name of a Mozilla profile.
2688#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:644
2689#, c-format
2690msgid "Mozilla “%s” profile"
2691msgstr "Профил „%s“ на Mozilla"
2692
2693#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:648
2694msgid "Galeon"
2695msgstr "Galeon"
2696
2697#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:652
2698msgid "Konqueror"
2699msgstr "Konqueror"
2700
2701#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:681
2702msgid "Import failed"
2703msgstr "Внасянето е неуспешно"
2704
2705#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:683
2706msgid "Import Failed"
2707msgstr "Внасянето е неуспешно"
2708
2709#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:686
2710#, c-format
2711msgid ""
2712"The bookmarks from “%s” could not be imported because the file is corrupted "
2713"or of an unsupported type."
2714msgstr ""
2715"Отметките от „%s“ не могат да бъдат внесени, защото файлът е развален или е "
2716"от неподдържан файлов формат."
2717
2718#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:749
2719msgid "Import bookmarks from file"
2720msgstr "Внасяне на отметки от файл"
2721
2722#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:756
2723msgid "Firefox/Mozilla bookmarks"
2724msgstr "Отметки от Firefox/Mozilla"
2725
2726#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:760
2727msgid "Galeon/Konqueror bookmarks"
2728msgstr "Отметки от Galeon/Konqueror"
2729
2730#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:764
2731msgid "Epiphany bookmarks"
2732msgstr "Отметки от Epiphany"
2733
2734#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:887
2735msgid "Export Bookmarks"
2736msgstr "Изнасяне на отметки"
2737
2738#. Make a format selection combo & label
2739#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:902
2740msgid "File format:"
2741msgstr "Формат на файла:"
2742
2743#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:945
2744msgid "Import Bookmarks"
2745msgstr "Внасяне на отметки"
2746
2747#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:951
2748msgid "I_mport"
2749msgstr "В_насяне"
2750
2751#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:965
2752msgid "Import bookmarks from:"
2753msgstr "Внасяне на отметки от:"
2754
2755#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1367
2756#: ../src/ephy-history-window.c:705
2757msgid "_Copy Address"
2758msgstr "_Копиране на адреса"
2759
2760#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1608
2761#: ../src/ephy-history-window.c:1021
2762msgid "_Search:"
2763msgstr "_Търсене:"
2764
2765#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1805
2766msgid "Topics"
2767msgstr "Теми"
2768
2769#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1875
2770#: ../src/ephy-history-window.c:1304
2771msgid "Title"
2772msgstr "Заглавие"
2773
2774#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1881
2775#: ../src/ephy-history-window.c:1310
2776msgid "Address"
2777msgstr "Адреси"
2778
2779#. Translators you should change these links to respect your locale.
2780#. * For instance in .nl these should be
2781#. * "http://www.google.nl" and "http://www.google.nl/search?q=%s"
2782#.
2783#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:95
2784msgid "Search the web"
2785msgstr "Търсене в Интернет"
2786
2787#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:95
2788#, c-format
2789msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2790msgstr "http://www.google.co.uk/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2791
2792#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:100
2793msgid "Entertainment"
2794msgstr "Забавление"
2795
2796#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:101
2797msgid "News"
2798msgstr "Новини"
2799
2800#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:102
2801msgid "Shopping"
2802msgstr "Пазаруване"
2803
2804#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:103
2805msgid "Sports"
2806msgstr "Спортове"
2807
2808#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:104
2809msgid "Travel"
2810msgstr "Пътуване"
2811
2812#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:105
2813msgid "Work"
2814msgstr "Работа"
2815
2816#. translators: the %s is the title of the bookmark
2817#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:476
2818#, c-format
2819msgid "Update bookmark “%s”?"
2820msgstr "Осъвременяване на отметката „%s“?"
2821
2822#. translators: the %s is a URL
2823#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:481
2824#, c-format
2825msgid "The bookmarked page has moved to “%s”."
2826msgstr "Страницата с отметките беше преместена в „%s“."
2827
2828#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:485
2829msgid "_Don't Update"
2830msgstr "_Да не се актуализира"
2831
2832#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:487
2833msgid "_Update"
2834msgstr "_Актуализиране"
2835
2836#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:490
2837msgid "Update Bookmark?"
2838msgstr "Актуализиране на отметката?"
2839
2840#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-factory-action.c:323
2841msgid "Quick Bookmark"
2842msgstr "Бърза отметка"
2843
2844#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:298
2845msgid "Show properties for this bookmark"
2846msgstr "Преглед на настройките на тази отметка"
2847
2848#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:310
2849msgid "Open this bookmark in a new tab"
2850msgstr "Отваряне на тази отметка в нов подпрозорец"
2851
2852#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:322
2853msgid "Open this bookmark in a new window"
2854msgstr "Отваряне на тази отметка в нов прозорец"
2855
2856#. FIXME !!!!
2857#: ../src/bookmarks/ephy-open-tabs-action.c:77
2858msgid "Open in New _Tabs"
2859msgstr "Отваряне в нови _подпрозорци"
2860
2861#: ../src/bookmarks/ephy-open-tabs-action.c:78
2862msgid "Open the bookmarks in this topic in new tabs"
2863msgstr "Отваряне на отметките в тази тема в нови подпрозорци"
2864
2865#: ../src/bookmarks/ephy-related-action.c:176
2866msgid "Related"
2867msgstr "Свързан"
2868
2869#: ../src/bookmarks/ephy-topic-factory-action.c:322
2870msgid "Quick Topic"
2871msgstr "Бърза тема"
2872
2873#: ../src/bookmarks/ephy-topics-entry.c:359
2874#, c-format
2875msgid "Create topic “%s”"
2876msgstr "Създаване на тема „%s“"
2877
2878#: ../src/ephy-encoding-dialog.c:340
2879msgid "Encodings"
2880msgstr "Кодиране"
2881
2882#: ../src/ephy-encoding-menu.c:350
2883msgid "_Other..."
2884msgstr "_Други..."
2885
2886#: ../src/ephy-encoding-menu.c:351
2887msgid "Other encodings"
2888msgstr "Други кодирания"
2889
2890#: ../src/ephy-encoding-menu.c:357
2891msgid "_Automatic"
2892msgstr "_Автоматичен"
2893
2894#: ../src/ephy-find-toolbar.c:128
2895msgid "Not found"
2896msgstr "Няма резултат"
2897
2898#: ../src/ephy-find-toolbar.c:131
2899msgid "Wrapped"
2900msgstr "След края - от началото"
2901
2902#: ../src/ephy-find-toolbar.c:151
2903msgid "Find links:"
2904msgstr "Търсене за връзки:"
2905
2906#: ../src/ephy-find-toolbar.c:151
2907msgid "Find:"
2908msgstr "Търсене:"
2909
2910#: ../src/ephy-find-toolbar.c:399
2911msgid "Find Previous"
2912msgstr "Предишно търсене"
2913
2914#: ../src/ephy-find-toolbar.c:402
2915msgid "Find previous occurrence of the search string"
2916msgstr "Търсене на предишното място на търсен низ"
2917
2918#: ../src/ephy-find-toolbar.c:409
2919msgid "Find Next"
2920msgstr "Следващо търсене"
2921
2922#: ../src/ephy-find-toolbar.c:412
2923msgid "Find next occurrence of the search string"
2924msgstr "Търсене на следващото споменаване на низ"
2925
2926#. exit button
2927#: ../src/ephy-fullscreen-popup.c:277 ../src/ephy-toolbar.c:583
2928msgid "Leave Fullscreen"
2929msgstr "Напускане на „Цял екран“"
2930
2931#: ../src/ephy-go-action.c:71 ../src/ephy-toolbar.c:342
2932msgid "Go"
2933msgstr "Отиване"
2934
2935#: ../src/ephy-history-window.c:171
2936msgid "Open the selected history link in a new window"
2937msgstr "Отваряне на избраната връзка в нов прозорец"
2938
2939#: ../src/ephy-history-window.c:174
2940msgid "Open the selected history link in a new tab"
2941msgstr "Отваряне на избраната връзка в нов подпрозорец"
2942
2943#: ../src/ephy-history-window.c:177
2944msgid "Delete the selected history link"
2945msgstr "Изтриване на избраната връзка"
2946
2947#: ../src/ephy-history-window.c:179
2948msgid "Add _Bookmark..."
2949msgstr "_Добавяне на отметка..."
2950
2951#: ../src/ephy-history-window.c:180
2952msgid "Bookmark the selected history link"
2953msgstr "Добавяне на избраната връзка в отметките"
2954
2955#: ../src/ephy-history-window.c:183
2956msgid "Close the history window"
2957msgstr "Затваряне на прозореца с историята"
2958
2959#: ../src/ephy-history-window.c:197
2960msgid "Select all history links or text"
2961msgstr "Избиране на всички посещавани адреси или текст"
2962
2963#: ../src/ephy-history-window.c:199
2964msgid "Clear _History"
2965msgstr "Изчистване на _историята"
2966
2967#: ../src/ephy-history-window.c:200
2968msgid "Clear your browsing history"
2969msgstr "Изтриване на адресите на посетените от вас страници в Интернет"
2970
2971#: ../src/ephy-history-window.c:205
2972msgid "Display history help"
2973msgstr "Показване на помощ за историята"
2974
2975#: ../src/ephy-history-window.c:224
2976msgid "_Address"
2977msgstr "_Адрес"
2978
2979#: ../src/ephy-history-window.c:225
2980msgid "Show only the address column"
2981msgstr "Показване само на колоната с адреса"
2982
2983#: ../src/ephy-history-window.c:254
2984msgid "Clear browsing history?"
2985msgstr "Изчистване на историята?"
2986
2987#: ../src/ephy-history-window.c:258
2988msgid ""
2989"Clearing the browsing history will cause all history links to be permanently "
2990"deleted."
2991msgstr ""
2992"Изчистването на историята ще доведе до постоянното изтриване на адресите на "
2993"всички посетени Интернет страници."
2994
2995#: ../src/ephy-history-window.c:270
2996msgid "Clear History"
2997msgstr "Изчистване на историята"
2998
2999#: ../src/ephy-history-window.c:1030
3000msgid "Last 30 minutes"
3001msgstr "Последните 30 минути"
3002
3003#: ../src/ephy-history-window.c:1031
3004msgid "Today"
3005msgstr "Днес"
3006
3007#. keep this in sync with embed/ephy-history.c's HISTORY_PAGE_OBSOLETE_DAYS
3008#: ../src/ephy-history-window.c:1032 ../src/ephy-history-window.c:1035
3009#: ../src/ephy-history-window.c:1039
3010#, c-format
3011msgid "Last %d day"
3012msgid_plural "Last %d days"
3013msgstr[0] "Последният %d ден"
3014msgstr[1] "Последните %d дни"
3015
3016#: ../src/ephy-history-window.c:1241
3017msgid "Sites"
3018msgstr "Интернет страници"
3019
3020#: ../src/ephy-main.c:78
3021msgid "Open a new tab in an existing browser window"
3022msgstr "Отваряне на нов подпрозорец в съществуващия прозорец"
3023
3024#: ../src/ephy-main.c:80
3025msgid "Open a new browser window"
3026msgstr "Отваряне на нов прозорец"
3027
3028#: ../src/ephy-main.c:82
3029msgid "Launch the bookmarks editor"
3030msgstr "Стартиране на редактора на отметките"
3031
3032#: ../src/ephy-main.c:84
3033msgid "Import bookmarks from the given file"
3034msgstr "Вмъкване на отметки от посочения файл"
3035
3036#: ../src/ephy-main.c:84 ../src/ephy-main.c:86
3037msgid "FILE"
3038msgstr "ФАЙЛ"
3039
3040#: ../src/ephy-main.c:86
3041msgid "Load the given session file"
3042msgstr "Зареждане на файла на дадената сесия"
3043
3044#: ../src/ephy-main.c:88
3045msgid "Add a bookmark"
3046msgstr "Добавяне на отметка"
3047
3048#: ../src/ephy-main.c:88
3049msgid "URL"
3050msgstr "АДРЕС"
3051
3052#: ../src/ephy-main.c:90
3053msgid "Start a private instance"
3054msgstr "Стартиране на отделен процес"
3055
3056#: ../src/ephy-main.c:92
3057msgid "Profile directory to use in the private instance"
3058msgstr "Папка с профил за отделен процес"
3059
3060#: ../src/ephy-main.c:92
3061msgid "DIR"
3062msgstr "ПАПКА"
3063
3064#: ../src/ephy-main.c:417
3065msgid "Could not start GNOME Web Browser"
3066msgstr "Неуспех при стартирането на браузъра"
3067
3068#: ../src/ephy-main.c:420
3069#, c-format
3070msgid ""
3071"Startup failed because of the following error:\n"
3072"%s"
3073msgstr ""
3074"Стартирането е неуспешно поради следните причини:\n"
3075"%s"
3076
3077#: ../src/ephy-main.c:460 ../src/ephy-main.c:462 ../src/window-commands.c:766
3078msgid "GNOME Web Browser"
3079msgstr "Интернет браузър на GNOME"
3080
3081#: ../src/ephy-main.c:463
3082msgid "GNOME Web Browser options"
3083msgstr "Настройки на браузъра"
3084
3085#: ../src/ephy-notebook.c:1092
3086msgid "Close tab"
3087msgstr "Затваряне на подпрозореца"
3088
3089#: ../src/ephy-session.c:156
3090#, c-format
3091msgid "Downloads will be aborted and logout proceed in %d second."
3092msgid_plural "Downloads will be aborted and logout proceed in %d seconds."
3093msgstr[0] ""
3094"Изтеглянията ще бъдат прекъснати и ще се продължи с излизането от системата "
3095"след %d секунда."
3096msgstr[1] ""
3097"Изтеглянията ще бъдат прекъснати и ще се продължи с излизането от системата "
3098"след %d секунди."
3099
3100#: ../src/ephy-session.c:272
3101msgid "Abort pending downloads?"
3102msgstr "Отказване на чакащите изтегляния?"
3103
3104#: ../src/ephy-session.c:276
3105msgid ""
3106"There are still downloads pending. If you log out, they will be aborted and "
3107"lost."
3108msgstr ""
3109"Все още има файлове, които чакат да бъдат изтеглени. Ако спрете програмата, "
3110"те ще бъдат отказани и загубени."
3111
3112#: ../src/ephy-session.c:280
3113msgid "_Cancel Logout"
3114msgstr "_Отказване на изхода"
3115
3116#: ../src/ephy-session.c:282
3117msgid "_Abort Downloads"
3118msgstr "Отк_азване на изтеглянията"
3119
3120#: ../src/ephy-session.c:603
3121msgid "Recover previous browser windows and tabs?"
3122msgstr "Възстановяване на предишните прозорци и подпрозорци?"
3123
3124#: ../src/ephy-session.c:607
3125msgid ""
3126"Epiphany appears to have exited unexpectedly the last time it was run. You "
3127"can recover the opened windows and tabs."
3128msgstr ""
3129"Epiphany спря неочаквано по време на предишната сесия. Можете да "
3130"възстановите отворените прозорци и подпрозорци."
3131
3132#: ../src/ephy-session.c:611
3133msgid "_Don't Recover"
3134msgstr "_Без възстановяване"
3135
3136#: ../src/ephy-session.c:613
3137msgid "_Recover"
3138msgstr "_Възстановяване"
3139
3140#: ../src/ephy-session.c:615
3141msgid "Crash Recovery"
3142msgstr "Възстановяване след срив"
3143
3144#: ../src/ephy-shell.c:201
3145msgid "Sidebar extension required"
3146msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
3147
3148#: ../src/ephy-shell.c:203
3149msgid "Sidebar Extension Required"
3150msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
3151
3152#: ../src/ephy-shell.c:207
3153msgid "The link you clicked needs the sidebar extension to be installed."
3154msgstr "Връзката, която натиснахте, се нуждае от инсталирана странична лента."
3155
3156#. Translators: this is displayed in the statusbar; choose a short word
3157#. * or even an abbreviation.
3158#.
3159#: ../src/ephy-statusbar.c:114
3160msgid "Caret"
3161msgstr "Каретка"
3162
3163#. Translators: this is the tooltip on the "Caret" icon
3164#. * in the statusbar.
3165#.
3166#: ../src/ephy-statusbar.c:122
3167msgid "In keyboard selection mode, press F7 to exit"
3168msgstr "Режим на избор с курсор. За изход - натиснете „F7“."
3169
3170#: ../src/ephy-tab.c:481 ../src/ephy-tab.c:2269 ../src/ephy-tab.c:2304
3171msgid "Blank page"
3172msgstr "Празна страница"
3173
3174#. translators: %s here is the address of the web page
3175#: ../src/ephy-tab.c:919 ../src/ephy-tab.c:1670
3176#, c-format
3177msgid "Loading “%s”..."
3178msgstr "Зареждане на „%s“..."
3179
3180#: ../src/ephy-tab.c:923
3181msgid "Loading..."
3182msgstr "Зареждане..."
3183
3184#: ../src/ephy-tab.c:1654
3185#, c-format
3186msgid "Redirecting to “%s”..."
3187msgstr "Пренасочване към „%s“..."
3188
3189#: ../src/ephy-tab.c:1658
3190#, c-format
3191msgid "Transferring data from “%s”..."
3192msgstr "Пренасяне на данни от „%s“..."
3193
3194#: ../src/ephy-tab.c:1662
3195#, c-format
3196msgid "Waiting for authorization from “%s”..."
3197msgstr "Очакване на разрешение от „%s“..."
3198
3199#: ../src/ephy-tabs-menu.c:148
3200msgid "Switch to this tab"
3201msgstr "Превключване към този подпрозорец"
3202
3203#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3204#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3205#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:82
3206msgid "toolbar style|Default"
3207msgstr "Стандартни"
3208
3209#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:201
3210msgid "Toolbar Editor"
3211msgstr "Редактор на лентата с инструментите"
3212
3213#. translators: translate the same as in gnome-control-center
3214#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:220
3215msgid "Toolbar _button labels:"
3216msgstr "Надписи на бутоните:"
3217
3218#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:288
3219msgid "_Add a New Toolbar"
3220msgstr "_Нова лента с инструменти"
3221
3222#: ../src/ephy-toolbar.c:251
3223msgid "_Back"
3224msgstr "_Назад"
3225
3226#: ../src/ephy-toolbar.c:253
3227msgid "Go to the previous visited page"
3228msgstr "Отива на предишната посетена страница"
3229
3230#. this is the tooltip on the Back button's drop-down arrow, which will show
3231#. * a menu with all sites you can go 'back' to
3232#.
3233#: ../src/ephy-toolbar.c:257
3234msgid "Back history"
3235msgstr "Предишни страници"
3236
3237#: ../src/ephy-toolbar.c:271
3238msgid "_Forward"
3239msgstr "_Напред"
3240
3241#: ../src/ephy-toolbar.c:273
3242msgid "Go to the next visited page"
3243msgstr "Отиване на следващата посетена страница"
3244
3245#. this is the tooltip on the Forward button's drop-down arrow, which will show
3246#. * a menu with all sites you can go 'forward' to
3247#.
3248#: ../src/ephy-toolbar.c:277
3249msgid "Forward history"
3250msgstr "Следващи страници"
3251
3252#: ../src/ephy-toolbar.c:290
3253msgid "_Up"
3254msgstr "_Нагоре"
3255
3256#: ../src/ephy-toolbar.c:292
3257msgid "Go up one level"
3258msgstr "Нагоре с едно ниво"
3259
3260#. this is the tooltip on the Up button's drop-down arrow, which will show
3261#. * a menu with al sites you can go 'up' to
3262#.
3263#: ../src/ephy-toolbar.c:296
3264msgid "List of upper levels"
3265msgstr "Списък на предишните нива"
3266
3267#: ../src/ephy-toolbar.c:314
3268msgid "Enter a web address to open, or a phrase to search for"
3269msgstr "Въведете адрес или фраза за търсене"
3270
3271#: ../src/ephy-toolbar.c:330
3272msgid "Zoom"
3273msgstr "Увеличение"
3274
3275#: ../src/ephy-toolbar.c:332
3276msgid "Adjust the text size"
3277msgstr "Нагласяне размера на текста"
3278
3279#: ../src/ephy-toolbar.c:344
3280msgid "Go to the address entered in the address entry"
3281msgstr "Отиване на адреса въведен в полето за адреси"
3282
3283#: ../src/ephy-toolbar.c:353
3284msgid "_Home"
3285msgstr "_У дома"
3286
3287#: ../src/ephy-toolbar.c:355
3288msgid "Go to the home page"
3289msgstr "Отиване в домашната страница"
3290
3291#: ../src/ephy-window.c:118
3292msgid "_Bookmarks"
3293msgstr "О_тметки"
3294
3295#: ../src/ephy-window.c:119
3296msgid "_Go"
3297msgstr "_Отиване"
3298
3299#: ../src/ephy-window.c:120
3300msgid "T_ools"
3301msgstr "И_нструменти"
3302
3303#: ../src/ephy-window.c:121
3304msgid "_Tabs"
3305msgstr "_Подпрозорци"
3306
3307#: ../src/ephy-window.c:123
3308msgid "_Toolbars"
3309msgstr "Лен_ти с инструменти"
3310
3311#. File menu
3312#: ../src/ephy-window.c:129
3313msgid "_New Window"
3314msgstr "_Нов прозорец"
3315
3316#: ../src/ephy-window.c:130
3317msgid "Open a new window"
3318msgstr "Отваряне на нов прозорец"
3319
3320#: ../src/ephy-window.c:132
3321msgid "New _Tab"
3322msgstr "Нов _подпрозорец"
3323
3324#: ../src/ephy-window.c:133
3325msgid "Open a new tab"
3326msgstr "Отваряне на нов подпрозорец"
3327
3328#: ../src/ephy-window.c:135
3329msgid "_Open..."
3330msgstr "_Отваряне..."
3331
3332#: ../src/ephy-window.c:136
3333msgid "Open a file"
3334msgstr "Отваряне на файл"
3335
3336#: ../src/ephy-window.c:138
3337msgid "Save _As..."
3338msgstr "Запазване _като..."
3339
3340#: ../src/ephy-window.c:139
3341msgid "Save the current page"
3342msgstr "Запазване на текущата страница"
3343
3344#: ../src/ephy-window.c:141
3345msgid "Print Set_up..."
3346msgstr "Настройки на печата"
3347
3348#: ../src/ephy-window.c:142
3349msgid "Setup the page settings for printing"
3350msgstr "Определяне на настройките за страница при печатане"
3351
3352#: ../src/ephy-window.c:144
3353msgid "Print Pre_view"
3354msgstr "Преглед, преди печата"
3355
3356#: ../src/ephy-window.c:145
3357msgid "Print preview"
3358msgstr "Преглед, преди печата"
3359
3360#: ../src/ephy-window.c:147
3361msgid "_Print..."
3362msgstr "_Печат..."
3363
3364#: ../src/ephy-window.c:148
3365msgid "Print the current page"
3366msgstr "Печат на текущата страница"
3367
3368#: ../src/ephy-window.c:150
3369msgid "S_end Link by Email..."
3370msgstr "И_зпращане на е-писмо..."
3371
3372#: ../src/ephy-window.c:151
3373msgid "Send a link of the current page"
3374msgstr "Изпращане на връзка за текущата страница"
3375
3376#: ../src/ephy-window.c:154
3377msgid "Close this tab"
3378msgstr "Затваряне на този подпрозорец"
3379
3380#. Edit menu
3381#: ../src/ephy-window.c:159
3382msgid "_Undo"
3383msgstr "_Възстановяване"
3384
3385#: ../src/ephy-window.c:160
3386msgid "Undo the last action"
3387msgstr "Отказване на последното действие"
3388
3389#: ../src/ephy-window.c:162
3390msgid "Re_do"
3391msgstr "Повта_ряне"
3392
3393#: ../src/ephy-window.c:163
3394msgid "Redo the last undone action"
3395msgstr "Повтаряне на последното недовършено действие"
3396
3397#: ../src/ephy-window.c:172
3398msgid "Paste clipboard"
3399msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
3400
3401#: ../src/ephy-window.c:175
3402msgid "Select the entire page"
3403msgstr "Избиране на цялата страница"
3404
3405#: ../src/ephy-window.c:177
3406msgid "_Find..."
3407msgstr "_Търсене..."
3408
3409#: ../src/ephy-window.c:178
3410msgid "Find a word or phrase in the page"
3411msgstr "Търсене за дума или фраза в страницата"
3412
3413#: ../src/ephy-window.c:180
3414msgid "Find Ne_xt"
3415msgstr "С_ледващо търсене"
3416
3417#: ../src/ephy-window.c:181
3418msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
3419msgstr "Търсене на следващото споменаване на дума или фраза"
3420
3421#: ../src/ephy-window.c:183
3422msgid "Find Pre_vious"
3423msgstr "Пр_едишно търсене"
3424
3425#: ../src/ephy-window.c:184
3426msgid "Find previous occurrence of the word or phrase"
3427msgstr "Търсене на предишното място на дума или фраза"
3428
3429#: ../src/ephy-window.c:186
3430msgid "P_ersonal Data"
3431msgstr "Ли_чна информация"
3432
3433#: ../src/ephy-window.c:187
3434msgid "View and remove cookies and passwords"
3435msgstr "Преглед или премахване на бисквитки и пароли"
3436
3437#: ../src/ephy-window.c:190
3438msgid "Cert_ificates"
3439msgstr "Серти_фикати"
3440
3441#: ../src/ephy-window.c:191
3442msgid "Manage Certificates"
3443msgstr "Управление на сертификати"
3444
3445#: ../src/ephy-window.c:194
3446msgid "P_references"
3447msgstr "На_стройки"
3448
3449#: ../src/ephy-window.c:195
3450msgid "Configure the web browser"
3451msgstr "Настройване на браузъра"
3452
3453#. View menu
3454#: ../src/ephy-window.c:200
3455msgid "_Customize Toolbars..."
3456msgstr "Настройване на лентите с инструменти..."
3457
3458#: ../src/ephy-window.c:201
3459msgid "Customize toolbars"
3460msgstr "Настройване на лентите с инструменти"
3461
3462#: ../src/ephy-window.c:203 ../src/ephy-window.c:206
3463msgid "_Stop"
3464msgstr "_Спиране"
3465
3466#: ../src/ephy-window.c:204
3467msgid "Stop current data transfer"
3468msgstr "Спиране на текущото пренасяне на данни"
3469
3470#: ../src/ephy-window.c:208
3471msgid "_Reload"
3472msgstr "_Презареждане"
3473
3474#: ../src/ephy-window.c:209
3475msgid "Display the latest content of the current page"
3476msgstr "Показване на последното съдържание на текущата страница"
3477
3478#: ../src/ephy-window.c:211
3479msgid "_Larger Text"
3480msgstr "По-го_лям текст"
3481
3482#: ../src/ephy-window.c:212
3483msgid "Increase the text size"
3484msgstr "Увеличаване на размера на текста"
3485
3486#: ../src/ephy-window.c:214
3487msgid "S_maller Text"
3488msgstr "По-_малък текст"
3489
3490#: ../src/ephy-window.c:215
3491msgid "Decrease the text size"
3492msgstr "Намаляване на размера на текста"
3493
3494#: ../src/ephy-window.c:217
3495msgid "_Normal Size"
3496msgstr "_Нормален размер"
3497
3498#: ../src/ephy-window.c:218
3499msgid "Use the normal text size"
3500msgstr "Използване на нормален размер на текста"
3501
3502#: ../src/ephy-window.c:220
3503msgid "Text _Encoding"
3504msgstr "_Кодиране на текста"
3505
3506#: ../src/ephy-window.c:221
3507msgid "Change the text encoding"
3508msgstr "Промяна на кодирането на текста"
3509
3510#: ../src/ephy-window.c:223
3511msgid "_Page Source"
3512msgstr "Изходен _код на страницата"
3513
3514#: ../src/ephy-window.c:224
3515msgid "View the source code of the page"
3516msgstr "Показване на изходния код на страницата"
3517
3518#. Bookmarks menu
3519#: ../src/ephy-window.c:229
3520msgid "_Add Bookmark..."
3521msgstr "_Добавяне на отметка..."
3522
3523#: ../src/ephy-window.c:230 ../src/ephy-window.c:304
3524msgid "Add a bookmark for the current page"
3525msgstr "Добавяне на отметка за тази страница"
3526
3527#: ../src/ephy-window.c:232
3528msgid "_Edit Bookmarks"
3529msgstr "_Редакция на отметки"
3530
3531#: ../src/ephy-window.c:233
3532msgid "Open the bookmarks window"
3533msgstr "Отваряне на прозореца с отметките"
3534
3535#. Go menu
3536#: ../src/ephy-window.c:238
3537msgid "_Location..."
3538msgstr "_Местоположение..."
3539
3540#: ../src/ephy-window.c:239
3541msgid "Go to a specified location"
3542msgstr "Отиване на посочения адрес"
3543
3544#: ../src/ephy-window.c:241
3545msgid "H_istory"
3546msgstr "_История"
3547
3548#: ../src/ephy-window.c:242
3549msgid "Open the history window"
3550msgstr "Отваряне на прозорец историята на посетените страници"
3551
3552#. Tabs menu
3553#: ../src/ephy-window.c:247
3554msgid "_Previous Tab"
3555msgstr "_Предишен подпрозорец"
3556
3557#: ../src/ephy-window.c:248
3558msgid "Activate previous tab"
3559msgstr "Активиране на предишния подпрозорец"
3560
3561#: ../src/ephy-window.c:250
3562msgid "_Next Tab"
3563msgstr "_Следващ подпрозорец"
3564
3565#: ../src/ephy-window.c:251
3566msgid "Activate next tab"
3567msgstr "Активиране на следващия подпрозорец"
3568
3569#: ../src/ephy-window.c:253
3570msgid "Move Tab _Left"
3571msgstr "Преместване на подпрозореца в_ляво"
3572
3573#: ../src/ephy-window.c:254
3574msgid "Move current tab to left"
3575msgstr "Преместване на текущия подпрозорец вляво"
3576
3577#: ../src/ephy-window.c:256
3578msgid "Move Tab _Right"
3579msgstr "Преместване на подпрозореца в_дясно"
3580
3581#: ../src/ephy-window.c:257
3582msgid "Move current tab to right"
3583msgstr "Преместване на текущия подпрозорец вдясно"
3584
3585#: ../src/ephy-window.c:259
3586msgid "_Detach Tab"
3587msgstr "_Отделяне на подпрозореца"
3588
3589#: ../src/ephy-window.c:260
3590msgid "Detach current tab"
3591msgstr "Отделяне на текущия подпрозорец"
3592
3593#: ../src/ephy-window.c:266
3594msgid "Display web browser help"
3595msgstr "Показване на помощта за Интернет браузъра"
3596
3597#. File Menu
3598#: ../src/ephy-window.c:277
3599msgid "_Work Offline"
3600msgstr "П_реминаване в режим „Изключен“"
3601
3602#: ../src/ephy-window.c:278
3603msgid "Switch to offline mode"
3604msgstr "Преминаване в режим „Изключен“"
3605
3606#. View Menu
3607#: ../src/ephy-window.c:283
3608msgid "_Hide Toolbars"
3609msgstr "_Скриване на лентите с инструменти"
3610
3611#: ../src/ephy-window.c:284
3612msgid "Show or hide toolbar"
3613msgstr "Показване или скриване лентата с инструменти"
3614
3615#: ../src/ephy-window.c:286
3616msgid "St_atusbar"
3617msgstr "Лента за _състоянието"
3618
3619#: ../src/ephy-window.c:287
3620msgid "Show or hide statusbar"
3621msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието"
3622
3623#: ../src/ephy-window.c:289
3624msgid "_Fullscreen"
3625msgstr "На _цял екран"
3626
3627#: ../src/ephy-window.c:290
3628msgid "Browse at full screen"
3629msgstr "Сърфиране на цял екран"
3630
3631#: ../src/ephy-window.c:292
3632msgid "Popup _Windows"
3633msgstr "Изскачащи _прозорци"
3634
3635#: ../src/ephy-window.c:293
3636msgid "Show or hide unrequested popup windows from this site"
3637msgstr "Показване или скриване на непоисканите изскачащи прозорци от този сайт"
3638
3639#: ../src/ephy-window.c:295
3640msgid "Selection Caret"
3641msgstr "Избор на каретка"
3642
3643#. Document
3644#: ../src/ephy-window.c:303
3645msgid "Add Boo_kmark..."
3646msgstr "Добавяне на от_метка..."
3647
3648#. Framed document
3649#: ../src/ephy-window.c:309
3650msgid "Show Only _This Frame"
3651msgstr "Показване само на тази _рамка"
3652
3653#: ../src/ephy-window.c:310
3654msgid "Show only this frame in this window"
3655msgstr "Показване само на тази рамка в този прозорец"
3656
3657#. Links
3658#: ../src/ephy-window.c:315
3659msgid "_Open Link"
3660msgstr "_Отваряне на връзка"
3661
3662#: ../src/ephy-window.c:316
3663msgid "Open link in this window"
3664msgstr "Отваряне на връзката в този прозорец"
3665
3666#: ../src/ephy-window.c:318
3667msgid "Open Link in New _Window"
3668msgstr "Отваряне на връзката в нов _прозорец"
3669
3670#: ../src/ephy-window.c:319
3671msgid "Open link in a new window"
3672msgstr "Отваряне на връзката в нов прозорец"
3673
3674#: ../src/ephy-window.c:321
3675msgid "Open Link in New _Tab"
3676msgstr "Отваряне на връзката в нов _подпрозорец"
3677
3678#: ../src/ephy-window.c:322
3679msgid "Open link in a new tab"
3680msgstr "Отваряне на връзката в нов подпрозорец"
3681
3682#: ../src/ephy-window.c:324
3683msgid "_Download Link"
3684msgstr "_Изтегляне на връзката"
3685
3686#: ../src/ephy-window.c:326
3687msgid "_Save Link As..."
3688msgstr "Запазване на връзката _като..."
3689
3690#: ../src/ephy-window.c:327
3691msgid "Save link with a different name"
3692msgstr "Запазване на връзката под различно име"
3693
3694#: ../src/ephy-window.c:329
3695msgid "_Bookmark Link..."
3696msgstr "_Добавяне на връзката като отметка..."
3697
3698#: ../src/ephy-window.c:331
3699msgid "_Copy Link Address"
3700msgstr "_Копиране на адреса на връзката"
3701
3702#. Email links
3703#. This is on the context menu on a mailto: link and opens the mail program
3704#: ../src/ephy-window.c:337
3705msgid "_Send Email..."
3706msgstr "И_зпращане на е-писмо..."
3707
3708#: ../src/ephy-window.c:339
3709msgid "_Copy Email Address"
3710msgstr "Копиране на адреса на е-пощата"
3711
3712#. Images
3713#: ../src/ephy-window.c:344
3714msgid "Open _Image"
3715msgstr "Отваряне на _изображението"
3716
3717#: ../src/ephy-window.c:346
3718msgid "_Save Image As..."
3719msgstr "_Запазване на изображение като..."
3720
3721#: ../src/ephy-window.c:348
3722msgid "_Use Image As Background"
3723msgstr "_Използване на изображението като фон"
3724
3725#: ../src/ephy-window.c:350
3726msgid "Copy I_mage Address"
3727msgstr "Копиране на адреса на из_ображението"
3728
3729#: ../src/ephy-window.c:352
3730msgid "St_art Animation"
3731msgstr "Ст_артиране на анимацията"
3732
3733#: ../src/ephy-window.c:354
3734msgid "St_op Animation"
3735msgstr "Спира_не на анимацията"
3736
3737#: ../src/ephy-window.c:708
3738msgid "There are unsubmitted changes to form elements"
3739msgstr "Има неизпратени промени по елементите от формуляра"
3740
3741#: ../src/ephy-window.c:712
3742msgid "If you close the document anyway, you will lose that information."
3743msgstr "Ако все пак затворите документа, ще загубите тази информация."
3744
3745#: ../src/ephy-window.c:716
3746msgid "Close _Document"
3747msgstr "Затваряне на _документа"
3748
3749#: ../src/ephy-window.c:1284 ../src/window-commands.c:280
3750msgid "Open"
3751msgstr "Отваряне"
3752
3753#: ../src/ephy-window.c:1286 ../src/window-commands.c:306
3754msgid "Save As"
3755msgstr "Запазване като"
3756
3757#: ../src/ephy-window.c:1290
3758msgid "Bookmark"
3759msgstr "Отметка"
3760
3761#: ../src/ephy-window.c:1292
3762msgid "Find"
3763msgstr "Търсене"
3764
3765#. Translators: This refers to text size
3766#: ../src/ephy-window.c:1305
3767msgid "Larger"
3768msgstr "По-голям"
3769
3770#. Translators: This refers to text size
3771#: ../src/ephy-window.c:1308
3772msgid "Smaller"
3773msgstr "По-малък"
3774
3775#: ../src/ephy-window.c:1471
3776msgid "Insecure"
3777msgstr "Несигурно"
3778
3779#: ../src/ephy-window.c:1476
3780msgid "Broken"
3781msgstr "Развален"
3782
3783#: ../src/ephy-window.c:1489
3784msgid "Low"
3785msgstr "Нисък"
3786
3787#: ../src/ephy-window.c:1496
3788msgid "High"
3789msgstr "Висок"
3790
3791#: ../src/ephy-window.c:1506
3792#, c-format
3793msgid "Security level: %s"
3794msgstr "Ниво на сигурност: %s"
3795
3796#: ../src/ephy-window.c:1546
3797#, c-format
3798msgid "%d hidden popup window"
3799msgid_plural "%d hidden popup windows"
3800msgstr[0] "%d скрит изскачащ прозорец"
3801msgstr[1] "%d скрити изскачащи прозорци"
3802
3803#: ../src/ephy-window.c:1841
3804#, c-format
3805msgid "Open image “%s”"
3806msgstr "Отваряне на изображението „%s“"
3807
3808#: ../src/ephy-window.c:1846
3809#, c-format
3810msgid "Use as desktop background “%s”"
3811msgstr "Използване на изображението „%s“ като фон"
3812
3813#: ../src/ephy-window.c:1851
3814#, c-format
3815msgid "Save image “%s”"
3816msgstr "Запазване на изображението „%s“"
3817
3818#: ../src/ephy-window.c:1856
3819#, c-format
3820msgid "Copy image address “%s”"
3821msgstr "Копиране на адреса на изображението „%s“"
3822
3823#: ../src/ephy-window.c:1869
3824#, c-format
3825msgid "Send email to address “%s”"
3826msgstr "Изпращане на е-писмо до „%s“"
3827
3828#: ../src/ephy-window.c:1875
3829#, c-format
3830msgid "Copy email address “%s”"
3831msgstr "Копиране на адреса на е-поща „%s“"
3832
3833#: ../src/ephy-window.c:1887
3834#, c-format
3835msgid "Save link “%s”"
3836msgstr "Запазване на връзката „%s“"
3837
3838#: ../src/ephy-window.c:1893
3839#, c-format
3840msgid "Bookmark link “%s”"
3841msgstr "Отмятане на връзката „%s“"
3842
3843#: ../src/ephy-window.c:1899
3844#, c-format
3845msgid "Copy link's address “%s”"
3846msgstr "Копиране на адреса на връзката „%s“"
3847
3848#: ../src/pdm-dialog.c:378
3849msgid "Cookie Properties"
3850msgstr "Настройки на бисквитките"
3851
3852#: ../src/pdm-dialog.c:395
3853msgid "Content:"
3854msgstr "Съдържание:"
3855
3856#: ../src/pdm-dialog.c:411
3857msgid "Path:"
3858msgstr "Пътека:"
3859
3860#: ../src/pdm-dialog.c:427
3861msgid "Send for:"
3862msgstr "Изпращане за:"
3863
3864#: ../src/pdm-dialog.c:436
3865msgid "Encrypted connections only"
3866msgstr "Само криптирани връзки с Интернет"
3867
3868#: ../src/pdm-dialog.c:436
3869msgid "Any type of connection"
3870msgstr "Всеки вид връзка с Интернет"
3871
3872#: ../src/pdm-dialog.c:442
3873msgid "Expires:"
3874msgstr "Изтича на:"
3875
3876#: ../src/pdm-dialog.c:453
3877msgid "End of current session"
3878msgstr "Край на текущата сесия"
3879
3880#: ../src/pdm-dialog.c:589
3881msgid "Domain"
3882msgstr "Домейн"
3883
3884#: ../src/pdm-dialog.c:600
3885msgid "Name"
3886msgstr "Име"
3887
3888#: ../src/pdm-dialog.c:998
3889msgid "Host"
3890msgstr "Хост"
3891
3892#: ../src/pdm-dialog.c:1010
3893msgid "User Name"
3894msgstr "Потребителско име"
3895
3896#: ../src/pdm-dialog.c:1022
3897msgid "User Password"
3898msgstr "Паролa"
3899
3900#: ../src/popup-commands.c:232
3901msgid "Download Link"
3902msgstr "Изтегляне на връзката"
3903
3904#: ../src/popup-commands.c:240
3905msgid "Save Link As"
3906msgstr "Запазване на връзката като"
3907
3908#: ../src/popup-commands.c:247
3909msgid "Save Image As"
3910msgstr "Запазване на изображението като..."
3911
3912#: ../src/ppview-toolbar.c:89
3913msgid "First"
3914msgstr "Първи"
3915
3916#: ../src/ppview-toolbar.c:90
3917msgid "Go to the first page"
3918msgstr "Отиване на първата посетена страница"
3919
3920#: ../src/ppview-toolbar.c:93
3921msgid "Last"
3922msgstr "Последен"
3923
3924#: ../src/ppview-toolbar.c:94
3925msgid "Go to the last page"
3926msgstr "Отиване на последната посетена страница"
3927
3928#: ../src/ppview-toolbar.c:97
3929msgid "Previous"
3930msgstr "Предишен"
3931
3932#: ../src/ppview-toolbar.c:98
3933msgid "Go to the previous page"
3934msgstr "Отиване на предишната страница"
3935
3936#: ../src/ppview-toolbar.c:101
3937msgid "Next"
3938msgstr "Следващ"
3939
3940#: ../src/ppview-toolbar.c:102
3941msgid "Go to next page"
3942msgstr "Отиване на следващата страница"
3943
3944#: ../src/ppview-toolbar.c:105
3945msgid "Close"
3946msgstr "Затваряне"
3947
3948#: ../src/ppview-toolbar.c:106
3949msgid "Close print preview"
3950msgstr "Затваряне на прегледа преди печат"
3951
3952#: ../src/prefs-dialog.c:412
3953msgid "Default"
3954msgstr "По подразбиране"
3955
3956#: ../src/prefs-dialog.c:1034
3957#, c-format
3958msgid "System language (%s)"
3959msgid_plural "System languages (%s)"
3960msgstr[0] "Системен език (%s)"
3961msgstr[1] "Системни езици (%s)"
3962
3963#: ../src/prefs-dialog.c:1421
3964msgid "Select a Directory"
3965msgstr "Избор на папка"
3966
3967#: ../src/window-commands.c:714 ../src/window-commands.c:731
3968msgid "Contact us at:"
3969msgstr "Свържете се с нас на:"
3970
3971#: ../src/window-commands.c:717
3972msgid "Contributors:"
3973msgstr "Допринесли:"
3974
3975#: ../src/window-commands.c:722
3976msgid "Past developers:"
3977msgstr "Предишни разработчици:"
3978
3979#: ../src/window-commands.c:732
3980msgid "<epiphany-list@gnome.org> or <gnome-doc-list@gnome.org>"
3981msgstr "<epiphany-list@gnome.org> или <gnome-doc-list@gnome.org>"
3982
3983#: ../src/window-commands.c:737
3984msgid ""
3985"The GNOME Web Browser is free software; you can redistribute it and/or "
3986"modify it under the terms of the GNU General Public License as published by "
3987"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your "
3988"option) any later version."
3989msgstr ""
3990"Интернет браузърът на GNOME е свободен софтуер.\n"
3991"Можете да го разпространявате според условията на версия\n"
3992"2 или по-висока (по Ваш избор) на Общия публичен лиценз на GNU,\n"
3993"който е публикуван от Фондацията за свободен софтуер."
3994
3995#: ../src/window-commands.c:741
3996msgid ""
3997"The GNOME Web Browser is distributed in the hope that it will be useful, but "
3998"WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY "
3999"or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
4000"more details."
4001msgstr ""
4002"Интернет браузърът на GNOME се разпространява с надеждата да\n"
4003"е полезен, но БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, дори и подразбиращата\n"
4004"се ПРИГОДНОСТ или ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА. За подробности\n"
4005"прегледайте Общия публичен лиценз на GNU."
4006
4007#: ../src/window-commands.c:745
4008msgid ""
4009"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4010"the GNOME Web Browser; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., "
4011"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA"
4012msgstr ""
4013"Трябва да сте получили копие на Общия публичен лиценз на GNU\n"
4014"заедно с тази програма. Ако се сте - пишете на Фондацията за\n"
4015"свободен софтуер на адрес:\n"
4016"Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, \n"
4017"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
4018
4019#: ../src/window-commands.c:757
4020#, c-format
4021msgid "Using “%s” backend"
4022msgstr "Използва се ядрото „%s“"
4023
4024#. Translators: This is a special message that shouldn't be translated
4025#. * literally. It is used in the about box to give credits to
4026#. * the translators.
4027#. * Thus, you should translate it to your name and email address.
4028#. * You should also include other translators who have contributed to
4029#. * this translation; in that case, please write each of them on a separate
4030#. * line seperated by newlines (\n).
4031#.
4032#: ../src/window-commands.c:781
4033msgid "translator-credits"
4034msgstr ""
4035"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
4036"\n"
4037"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
4038"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
4039"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
4040
4041#: ../src/window-commands.c:784
4042msgid "GNOME Web Browser Website"
4043msgstr "Интернет браузър към GNOME"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.