source: desktop/epiphany.HEAD.bg.po @ 526

Last change on this file since 526 was 526, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Обновил съм до 100%. Подал съм.

File size: 136.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of epiphany po-file.
2# Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006 Marco Pesenti Gritti
3# This file is distributed under the same license as the epiphany package.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
5# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005
6#
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: epiphany HEAD\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2006-02-06 11:33+0200\n"
14"PO-Revision-Date: 2006-02-06 11:33+0200\n"
15"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:1
23msgid ""
24"A list of protocols to be considered safe in addition to the default, when "
25"disable_unsafe_protocols is enabled."
26msgstr ""
27"Списък с протоколи, които да се считат за безопасни в допълнение към "
28"стандартните, когато е включено disable_unsafe_protocols."
29
30#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:2
31msgid "Additional safe protocols"
32msgstr "Допълнителни безопасни протоколи"
33
34#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:3
35msgid "Disable JavaScript chrome control"
36msgstr "Спиране на JavaScript хром контрола"
37
38#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:4
39msgid "Disable JavaScript's control over window chrome."
40msgstr "Изключване на контрола на JavaScript върху хромирането на прозорците"
41
42#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:5
43msgid ""
44"Disable all historical information by disabling back and forward navigation, "
45"not allowing the history dialog and hiding the most used bookmarks list."
46msgstr ""
47"Изключване на информацията за предишни посещения, като изключва навигацията "
48"„Назад“ и „Напред“, не позволява на прозореца за историята да се покаже и "
49"скрива най-често използваните отметки."
50
51#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:6
52msgid "Disable arbitrary URLs"
53msgstr "Спиране на произволните адреси"
54
55#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:7
56msgid "Disable bookmark editing"
57msgstr "Спиране на редактирането на отметките"
58
59#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:8
60msgid "Disable history"
61msgstr "Спиране на историята"
62
63#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:9
64msgid "Disable the user's ability to add or edit bookmarks."
65msgstr ""
66"Спиране на възможността на потребителите да редактират или добавят отметки."
67
68#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:10
69msgid "Disable the user's ability to edit toolbars."
70msgstr ""
71"Спиране на възможността на потребителите да редактират лентите с инструменти."
72
73#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:11
74msgid "Disable the user's ability to type in a URL to Epiphany."
75msgstr ""
76"Спиране на възможността на потребителите да въвеждат адреси в браузъра."
77
78#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:12
79msgid "Disable toolbar editing"
80msgstr "Спиране на редакцията на лентата с инструменти"
81
82#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:13
83msgid "Disable unsafe protocols"
84msgstr "Спиране на несигурните протоколи"
85
86#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:14
87msgid ""
88"Disables loading of content from unsafe protocols. Safe protocols are http "
89"and https."
90msgstr ""
91"Изключване на зареждането на съдържание от не безопасни протоколи. "
92"Безопасните са http и https."
93
94#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:15
95msgid "Epiphany cannot quit"
96msgstr "Epiphany не може да бъде спрян"
97
98#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:16
99msgid "Hide menubar by default"
100msgstr "Скриване на лентата с менютата по подразбиране"
101
102#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:17
103msgid ""
104"Hide the menubar by default. The menubar can still be accessed using F10."
105msgstr ""
106"Скриване на лентата с менюта по подразбиране. Менюто ще може да бъде "
107"достигнато чрез натискане на клавиша F10."
108
109#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:18
110msgid "Lock in fullscreen mode"
111msgstr "Заключване на режима „На цял екран“"
112
113#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:19
114msgid "Locks Epiphany in fullscreen mode."
115msgstr "Заключване на режима „На цял екран“."
116
117#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:20
118msgid "User is not allowed to close Epiphany"
119msgstr "Потребителят няма право да спира Epiphany"
120
121#: ../data/bme.desktop.in.in.h:1
122msgid "Browse and organize your bookmarks"
123msgstr "Разглеждане и организиране на вашите отметки"
124
125#: ../data/bme.desktop.in.in.h:2
126msgid "Epiphany Web Bookmarks"
127msgstr "Отметки за страници в Интернет"
128
129#: ../data/bme.desktop.in.in.h:3
130msgid "Web Bookmarks"
131msgstr "Отметки"
132
133#: ../data/epiphany.desktop.in.in.h:1
134msgid "Browse the web"
135msgstr "Сърфиране в Интернет"
136
137#: ../data/epiphany.desktop.in.in.h:2
138msgid "Epiphany Web Browser"
139msgstr "Интернет браузър (Epiphany)"
140
141#. sets the name to appear in the window list applet when grouping windows
142#: ../data/epiphany.desktop.in.in.h:3 ../src/ephy-main.c:499
143#: ../src/ephy-main.c:550 ../src/ephy-main.c:575
144msgid "Web Browser"
145msgstr "Интернет браузър"
146
147#: ../data/epiphany.schemas.in.h:1
148msgid "Active extensions"
149msgstr "Активни разширения"
150
151#: ../data/epiphany.schemas.in.h:2
152msgid "Address of the user's home page."
153msgstr "Адрес на домашната страница на потребителя."
154
155#: ../data/epiphany.schemas.in.h:3
156msgid "Allow popups"
157msgstr "Разрешаване на изскачащите прозорци"
158
159#: ../data/epiphany.schemas.in.h:4
160msgid ""
161"Allow sites to open new windows using JavaScript (if JavaScript is enabled)."
162msgstr ""
163"Страниците могат да отварят нови прозорци чрез JavaScript (ако е позволен "
164"JavaScript)."
165
166#: ../data/epiphany.schemas.in.h:5
167msgid "Always show the tab bar"
168msgstr "Винаги да се показва лентата с подпрозорците"
169
170#: ../data/epiphany.schemas.in.h:6
171msgid "Automatic downloads"
172msgstr "Автоматични изтегляния"
173
174#: ../data/epiphany.schemas.in.h:7
175msgid "Automatically manage offline status with NetworkManager"
176msgstr "Автоматично управление на състоянието чрез мениджъра на мрежата"
177
178#: ../data/epiphany.schemas.in.h:8
179msgid "Browse with caret"
180msgstr "Навигация с каретка"
181
182#: ../data/epiphany.schemas.in.h:9
183msgid "Cookie accept"
184msgstr "Приемане на бисквитки"
185
186#: ../data/epiphany.schemas.in.h:10
187msgid "Default encoding"
188msgstr "Стандартно кодиране"
189
190#: ../data/epiphany.schemas.in.h:11
191msgid ""
192"Default encoding. Accepted values are: \"armscii-8\", \"Big5\", \"Big5-HKSCS"
193"\", \"EUC-JP\", \"EUC-KR\", \"gb18030\", \"GB2312\", \"geostd8\", \"HZ-GB-"
194"2312\", \"IBM850\", \"IBM852\", \"IBM855\", \"IBM857\", \"IBM862\", \"IBM864"
195"\", \"IBM866\", \"ISO-2022-CN\", \"ISO-2022-JP\", \"ISO-2022-KR\", \"ISO-"
196"8859-1\", \"ISO-8859-2\", \"ISO-8859-3\", \"ISO-8859-4\", \"ISO-8859-5\", "
197"\"ISO-8859-6\", \"ISO-8859-7\", \"ISO-8859-8\", \"ISO-8859-8-I\", \"ISO-8859-"
198"9\", \"ISO-8859-10\", \"ISO-8859-11\", \"ISO-8859-13\", \"ISO-8859-14\", "
199"\"ISO-8859-15\", \"ISO-8859-16\", \"ISO-IR-111\", \"KOI8-R\", \"KOI8-U\", "
200"\"Shift_JIS\", \"TIS-620\", \"UTF-7\", \"UTF-8\", \"VISCII\", \"windows-874"
201"\", \"windows-1250\", \"windows-1251\", \"windows-1252\", \"windows-1253\", "
202"\"windows-1254\", \"windows-1255\", \"windows-1256\", \"windows-1257\", "
203"\"windows-1258\", \"x-euc-tw\", \"x-gbk\", \"x-johab\", \"x-mac-arabic\", "
204"\"x-mac-ce\", \"x-mac-croatian\", \"x-mac-cyrillic\", \"x-mac-devanagari\", "
205"\"x-mac-farsi\", \"x-mac-greek\", \"x-mac-gujarati\", \"x-mac-gurmukhi\", "
206"\"x-mac-hebrew\", \"x-mac-icelandic\", \"x-mac-roman\", \"x-mac-romanian\", "
207"\"x-mac-turkish\", \"x-mac-ukrainian\", \"x-user-defined\", \"x-viet-tcvn5712"
208"\", \"x-viet-vps\" and \"x-windows-949\"."
209msgstr ""
210"Подразбиращо се кодиране. Приемливите стойности са: „armscii-8“, „Big5“, "
211"„Big5-HKSCS“, „EUC-JP“, „EUC-KR“, „gb18030“, „GB2312“, „geostd8“, „HZ-GB-"
212"2312“, „IBM850“, „IBM852“, „IBM855“, „IBM857“, „IBM862“, „IBM864“, „IBM866“, "
213"„ISO-2022-CN“, „ISO-2022-JP“, „ISO-2022-KR“, „ISO-8859-1“, „ISO-8859-2“, "
214"„ISO-8859-3“, „ISO-8859-4“, „ISO-8859-5“, „ISO-8859-6“, „ISO-8859-7“, „ISO-"
215"8859-8“, „ISO-8859-8-I“, „ISO-8859-9“, „ISO-8859-10“, „ISO-8859-11“, „ISO-"
216"8859-13“, „ISO-8859-14“, „ISO-8859-15“, „ISO-8859-16“, „ISO-IR-111“, „KOI8-"
217"R“, „KOI8-U“, „Shift_JIS“, „TIS-620“, „UTF-7“, „UTF-8“, „VISCII“, „windows-"
218"874“, „windows-1250“, „windows-1251“, „windows-1252“, „windows-1253“, "
219"„windows-1254“, „windows-1255“, „windows-1256“, „windows-1257“, „windows-"
220"1258“, „x-euc-tw“, „x-gbk“, „x-johab“, „x-mac-arabic“, „x-mac-ce“, „x-mac-"
221"croatian“, „x-mac-cyrillic“, „x-mac-devanagari“, „x-mac-farsi“, „x-mac-"
222"greek“, „x-mac-gujarati“, „x-mac-gurmukhi“, „x-mac-hebrew“, „x-mac-"
223"icelandic“, „x-mac-roman“, „x-mac-romanian“, „x-mac-turkish“, „x-mac-"
224"ukrainian“, „x-user-defined“, „x-viet-tcvn5712“, „x-viet-vps“ and „x-windows-"
225"949“."
226
227#: ../data/epiphany.schemas.in.h:12
228msgid "Default font type"
229msgstr "Стандартен шрифт"
230
231#: ../data/epiphany.schemas.in.h:13
232msgid "Default font type. Possible values are \"serif\" and \"sans-serif\"."
233msgstr "Стандартен шрифт. Възможните стойности са „serif“ и „sans-serif“."
234
235#: ../data/epiphany.schemas.in.h:14
236msgid "Enable Java"
237msgstr "Включване на Java"
238
239#: ../data/epiphany.schemas.in.h:15
240msgid "Enable JavaScript"
241msgstr "Включване на JavaScript"
242
243#: ../data/epiphany.schemas.in.h:16
244msgid "History pages time range"
245msgstr "Времеви обхват на историята за страниците"
246
247#: ../data/epiphany.schemas.in.h:17
248msgid "Home page"
249msgstr "Домашна страница"
250
251#: ../data/epiphany.schemas.in.h:18
252msgid ""
253"How to present animated images. Possible values are \"normal\", \"once\" and "
254"\"disabled\"."
255msgstr ""
256"Как да се показват анимираните изображения. Възможните стойности са "
257"„normal“ (постоянно да има анимация), „once“ (анимацията да е еднократна - "
258"при зареждането на страницата) и „disabled“ (изключване на анимацията)."
259
260#: ../data/epiphany.schemas.in.h:19
261msgid "ISO-8859-1"
262msgstr "ISO-8859-1"
263
264#: ../data/epiphany.schemas.in.h:20
265msgid "Image animation mode"
266msgstr "Режим за анимация на изображенията"
267
268#: ../data/epiphany.schemas.in.h:21
269msgid "Languages"
270msgstr "Езици"
271
272#: ../data/epiphany.schemas.in.h:22
273msgid "Lists the active extensions."
274msgstr "Изписване на активните разширения."
275
276#: ../data/epiphany.schemas.in.h:23
277msgid ""
278"Middle click to open the web page pointed to by the currently selected text"
279msgstr ""
280"Натискане на среден бутон на мишката, да отваря посочената чрез избирания "
281"текст страница"
282
283#: ../data/epiphany.schemas.in.h:24
284msgid ""
285"Middle clicking on the main view pane will open the web page pointed to by "
286"the currently selected text."
287msgstr ""
288"Натискане на среден бутон на мишката върху основната страница ще отвори "
289"посочената с избрания в момента текст."
290
291#: ../data/epiphany.schemas.in.h:25
292msgid "Minimum font size"
293msgstr "Мини_мален размер на шрифта:"
294
295#: ../data/epiphany.schemas.in.h:26
296msgid "Preferred languages, two letter codes."
297msgstr "Предпочитани езици, кодове от по две букви."
298
299#: ../data/epiphany.schemas.in.h:27
300msgid "Show bookmarks bar by default"
301msgstr "Показване на лентата с отметките по подразбиране"
302
303#: ../data/epiphany.schemas.in.h:28
304msgid "Show statusbar by default"
305msgstr "Показване на лентата за състоянието по подразбиране"
306
307#: ../data/epiphany.schemas.in.h:29
308msgid ""
309"Show the history pages visited \"ever\", \"last_two_days\", \"last_three_days"
310"\", \"today\"."
311msgstr ""
312"Показване на страниците от историята посетени „ever“, „last_two_days“, "
313"„last_three_days“, „today“."
314
315#: ../data/epiphany.schemas.in.h:30
316msgid "Show the tab bar also when there is only one tab open."
317msgstr ""
318"Показване на лентата за подпрозорците, дори когато има само един отворен "
319"подпрозорец."
320
321#: ../data/epiphany.schemas.in.h:31
322msgid "Show toolbars by default"
323msgstr "Показване на лентата с инструменти по подразбиране"
324
325#: ../data/epiphany.schemas.in.h:32
326msgid "Size of disk cache"
327msgstr "Големина на временните файлове"
328
329#: ../data/epiphany.schemas.in.h:33
330msgid "Size of disk cache, in MB."
331msgstr "Големина на временните файлове в МБ."
332
333#: ../data/epiphany.schemas.in.h:34
334msgid "The bookmark information shown in the editor view"
335msgstr "Информацията за отметките показана в прозореца за редакция"
336
337#: ../data/epiphany.schemas.in.h:35
338msgid ""
339"The bookmark information shown in the editor view. Valid values in the list "
340"are \"address\" and \"title\"."
341msgstr ""
342"Информацията за отметките показана при редакция. Валидни стойности в списъка "
343"са „address“ и „title“."
344
345#: ../data/epiphany.schemas.in.h:36
346msgid "The currently selected fonts language"
347msgstr "Текущият избран език за шрифтовете"
348
349#: ../data/epiphany.schemas.in.h:37
350msgid ""
351"The currently selected fonts language. Valid values are \"ar\" (arabic), \"x-"
352"baltic\" (baltic languages), \"x-central-euro\" (central european "
353"languages), \"x-cyrillic\" (languages written with cyrillic alphabet), \"el"
354"\" (greek), \"he\" (hebrew), \"ja\" (japanese), \"ko\" (korean), \"zh-CN"
355"\" (simplified chinese), \"th\" (thai), \"zh-TW\" (traditional chinese), \"tr"
356"\" (turkish), \"x-unicode\" (other languages), \"x-western\" (languages "
357"written in latin script), \"x-tamil\" (tamil) and \"x-devanagari"
358"\" (devanagari)."
359msgstr ""
360"Текущият избран език за шритовете. Валидни стойности са „ar“ (арабски), „x-"
361"baltic“ (балтийски езици), „x-central-euro“ (централноевропейски езици), „x-"
362"cyrillic“ (езици с писменост на кирилица), „el“ (гръцки), „he“ (иврит), "
363"„ja“ (японски), „ko“ (корейски), „zh-CN“ (опростен китайски), „th“ (тайски), "
364"„zh-TW“ (традиционен китайски), „tr“ (турски), „x-unicode“ (други езици), „x-"
365"western“ (езици с писменост на латиница), „x-tamil“ (тамилски) и „x-"
366"devanagari“ (индийски)."
367
368#: ../data/epiphany.schemas.in.h:38
369msgid "The downloads folder"
370msgstr "Папката с изтеглените файлове"
371
372#: ../data/epiphany.schemas.in.h:39
373msgid "The encoding autodetector. Empty string means autodetect is off"
374msgstr ""
375"Автоматично засичане на кодовата таблица. Празно място означава, че "
376"автоматичното засичане е изключено."
377
378#: ../data/epiphany.schemas.in.h:40
379msgid ""
380"The encoding autodetector. Valid entries are \"\" (autodetectors off), "
381"\"cjk_parallel_state_machine\" (autodetect east asian encodings), "
382"\"ja_parallel_state_machine\" (autodetect japanese encodings), "
383"\"ko_parallel_state_machine\" (autodetect korean encodings), \"ruprob"
384"\" (autodetect russian encodings), \"ukprob\" (autodetect ukrainian "
385"encodings), \"zh_parallel_state_machine\" (autodetect chinese encodings), "
386"\"zhcn_parallel_state_machine\" (autodetect simplified chinese encodings), "
387"\"zhtw_parallel_state_machine\" (autodetect traditional chinese encodings) "
388"and \"universal_charset_detector\" (autodetect most encodings)."
389msgstr ""
390"Автоматично засичане на кодовата таблица. Валидни стойности са "
391"„“ (изключено), „cjk_parallel_state_machine“ (за източно европейските кодови "
392"таблици), „ja_parallel_state_machine“ (за японските кодови таблици), "
393"„ko_parallel_state_machine“ (за корейските кодови таблици), „ruprob“ (за "
394"руските кодови таблици), „ukprob“ (за украински кодови таблици), "
395"„zh_parallel_state_machine“ (за китайски кодови таблици), "
396"„zhcn_parallel_state_machine“ (за опростени китайски кодови таблици), "
397"„zhtw_parallel_state_machine“ (за традиционни китайски кодови таблици) и "
398"„universal_charset_detector“ (за повечето кодови таблици)."
399
400#: ../data/epiphany.schemas.in.h:41
401msgid "The page information shown in the history view"
402msgstr "Информация за страниците показвана в прегледа на историята"
403
404#: ../data/epiphany.schemas.in.h:42
405msgid ""
406"The page information shown in the history view. Valid values in the list are "
407"\"address\", \"title\"."
408msgstr ""
409"Информация за страниците показани в историята. Валидни стойности в списъка "
410"са „address“, „title“."
411
412#: ../data/epiphany.schemas.in.h:43
413msgid ""
414"The path of the folder where to download files to; or \"Downloads\" to use "
415"the default downloads folder, or \"Desktop\" to use the desktop folder."
416msgstr ""
417"Пътят до папката, където да се изтеглят файловете. За да ползвате "
418"стандартната папка задайте „Downloads“, а ако искате да ги запазвате върху "
419"работния плот задайте „Desktop“."
420
421#: ../data/epiphany.schemas.in.h:44
422msgid "Toolbar style"
423msgstr "Стил на лентата с инструменти"
424
425#: ../data/epiphany.schemas.in.h:45
426msgid ""
427"Toolbar style. Allowed values are \"\" (use GNOME default style), \"both"
428"\" (text and icons), \"both-horiz\" (text besides icons), \"icons\", and "
429"\"text\"."
430msgstr ""
431"Стил на лентата с инструменти. Позволени стойности са „“ (стандартен стил на "
432"GNOME), „both“ (текст и икони), „both-horiz“ (текст до иконите) „icons“ и "
433"„text“"
434
435#: ../data/epiphany.schemas.in.h:46
436msgid "Use own colors"
437msgstr "Използване на собствени цветове"
438
439#: ../data/epiphany.schemas.in.h:47
440msgid "Use own fonts"
441msgstr "Използване на собствени шрифтове"
442
443#: ../data/epiphany.schemas.in.h:48
444msgid "Use your own colors instead of the colors the page requests."
445msgstr "Използване на Ваши цветове, вместо цветовете от страниците."
446
447#: ../data/epiphany.schemas.in.h:49
448msgid "Use your own fonts instead of the fonts the page requests."
449msgstr ""
450"Използване на Ваши шрифтове, вместо шрифтовете предоставени от страниците."
451
452#: ../data/epiphany.schemas.in.h:50
453msgid ""
454"When files cannot be opened by the browser they are automatically downloaded "
455"to the download folder and opened with the appropriate application."
456msgstr ""
457"Когато файловете не могат да бъдат отворени с браузъра, те автоматично се "
458"изтеглят в стандартната папка за изтегляне и се отварят с подходяща програма."
459
460#: ../data/epiphany.schemas.in.h:51
461msgid ""
462"Where to accept cookies from. Possible values are \"anywhere\", \"current "
463"site\" and \"nowhere\"."
464msgstr ""
465"От къде да приема бисквитки. Възможните стойности са „anywhere“, „current "
466"site“ и „nowhere“."
467
468#: ../data/epiphany.schemas.in.h:52
469msgid "Whether to print the date in the footer"
470msgstr "Къде да се разпечата датата в долната част"
471
472#: ../data/epiphany.schemas.in.h:53
473msgid "Whether to print the page address in the header"
474msgstr "Къде в горната част да се разпечата адреса на страницата"
475
476#: ../data/epiphany.schemas.in.h:54
477msgid "Whether to print the page numbers (x of total) in the footer"
478msgstr "Къде в долната част да се разпечата номера на страницата (x от общо)"
479
480#: ../data/epiphany.schemas.in.h:55
481msgid "Whether to print the page title in the header"
482msgstr "Дали в горната част да се разпечатва заглавието на страницата"
483
484#: ../data/epiphany.schemas.in.h:56
485msgid "x-western"
486msgstr "x-западен"
487
488#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:1
489msgid "<b>Fingerprints</b>"
490msgstr "<b>Пръстови отпечатъци</b>"
491
492#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:2
493msgid "<b>Issued By</b>"
494msgstr "<b>Издаден от</b>"
495
496#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:3
497msgid "<b>Issued To</b>"
498msgstr "<b>Издаден до</b>"
499
500#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:4
501msgid "<b>Validity</b>"
502msgstr "<b>Валидност</b>"
503
504#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:5
505msgid "Certificate _Fields"
506msgstr "Полета на серти_фиката"
507
508#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:6
509msgid "Certificate _Hierarchy"
510msgstr "Йерар_хия на сертификата"
511
512#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:7
513msgid "Common Name:"
514msgstr "Общо име:"
515
516#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:8
517msgid "DYNAMIC"
518msgstr "ДИНАМИЧНИ"
519
520#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:9
521msgid "Details"
522msgstr "Подробности"
523
524#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:10
525msgid "Expires On:"
526msgstr "Изтича на:"
527
528#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:11
529msgid "Field _Value"
530msgstr "_Стойност на полето"
531
532#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:12
533#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:20
534msgid "General"
535msgstr "Основни"
536
537#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:13
538msgid "Issued On:"
539msgstr "Издаден на:"
540
541#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:14
542msgid "MD5 Fingerprint:"
543msgstr "Пръстови отпечатъци от вида MD5:"
544
545#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:15
546#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1036
547msgid "Organization:"
548msgstr "Организация:"
549
550#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:16
551msgid "Organizational Unit:"
552msgstr "Организационна единица:"
553
554#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:17
555msgid "SHA1 Fingerprint:"
556msgstr "Пръстови отпечатъци от вида SHA1:"
557
558#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:18
559msgid "Serial Number:"
560msgstr "Сериен номер:"
561
562#: ../data/glade/epiphany.glade.h:1
563msgid "<b>_Automatic</b>"
564msgstr "<b>_Автоматично</b>"
565
566#: ../data/glade/epiphany.glade.h:2
567msgid "<b>_Use a different encoding:</b>"
568msgstr "<b>_Използване на различно кодиране:</b>"
569
570#: ../data/glade/epiphany.glade.h:3
571msgid "Cookies"
572msgstr "Бисквитки"
573
574#. The name of the default downloads folder
575#: ../data/glade/epiphany.glade.h:4 ../lib/ephy-file-helpers.c:106
576msgid "Downloads"
577msgstr "Изтегляния"
578
579#: ../data/glade/epiphany.glade.h:5
580msgid "Passwords"
581msgstr "Пароли"
582
583#: ../data/glade/epiphany.glade.h:6
584msgid "Personal Data"
585msgstr "Лична информация"
586
587#: ../data/glade/epiphany.glade.h:7
588msgid "Text Encoding"
589msgstr "Кодиране на текста"
590
591#: ../data/glade/epiphany.glade.h:8 ../src/ephy-encoding-menu.c:358
592msgid "Use the encoding specified by the document"
593msgstr "Използване на кодирането, определено от документа"
594
595#: ../data/glade/epiphany.glade.h:9
596msgid "_Show password"
597msgstr "Показване на _паролата"
598
599#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:1
600msgid "<b>Cookies</b>"
601msgstr "<b>Бисквитки</b>"
602
603#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:2
604msgid "<b>Downloads</b>"
605msgstr "<b>Изтегляния</b>"
606
607#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:3
608msgid "<b>Encodings</b>"
609msgstr "<b>Кодирания</b>"
610
611#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:4
612msgid "<b>Home page</b>"
613msgstr "<b>Домашна страница</b>"
614
615#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:5
616msgid "<b>Languages</b>"
617msgstr "<b>Езици</b>"
618
619#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:6
620msgid "<b>Temporary Files</b>"
621msgstr "<b>Временни файлове</b>"
622
623#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:7
624msgid "<b>Web Content</b>"
625msgstr "<b>Интернет съдържание</b>"
626
627#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:8
628msgid "A_utomatically download and open files"
629msgstr "А_втоматично изтегляне и отваряне на файловете"
630
631#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:9
632msgid "Add Language"
633msgstr "Добавяне на език"
634
635#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:10
636msgid "Allow popup _windows"
637msgstr "Позволяване на изскачащите _прозорци"
638
639#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:11
640msgid "Au_todetect:"
641msgstr "_Автоматично засичане:"
642
643#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:12
644msgid "Choose a l_anguage:"
645msgstr "Избор на _език:"
646
647#. Translators: the mnemonic shouldn't conflict with any of the
648#. * standard items in the GtkEntry context menu (Cut, Copy, Paste, Delete,
649#. * Select All, Input Methods and Insert Unicode control character.)
650#.
651#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:13
652#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:582 ../src/ephy-history-window.c:261
653msgid "Cl_ear"
654msgstr "Из_чистване"
655
656#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:14
657msgid "De_fault:"
658msgstr "По _подразбиране:"
659
660#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:15
661msgid "Enable Java_Script"
662msgstr "Включване на Java_Script"
663
664#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:16
665msgid "Enable _Java"
666msgstr "Включване на _Java"
667
668#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:17
669msgid "Fonts"
670msgstr "Шрифтове"
671
672#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:18
673msgid "Fonts & Style"
674msgstr "Шрифтове и стилове"
675
676#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:19
677msgid "For l_anguage:"
678msgstr "За _език:"
679
680#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:21 ../src/prefs-dialog.c:1301
681msgid "Language"
682msgstr "Език"
683
684#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:22
685msgid "Let web pages specify their own _colors"
686msgstr "Уеб страниците да ползват собствените си _цветове"
687
688#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:23
689msgid "Let web pages specify their own _fonts"
690msgstr "Уеб страниците да ползват собствените си _шрифтове"
691
692#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:24
693msgid "MB"
694msgstr "МБ"
695
696#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:25
697msgid "Only _from sites you visit"
698msgstr "Само _от сайта, който е посетен"
699
700#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:26
701msgid "Preferences"
702msgstr "Настройки"
703
704#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:27
705msgid "Privacy"
706msgstr "Защита на личните данни"
707
708#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:28
709msgid "Set to Current _Page"
710msgstr "Като текущата _страница"
711
712#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:29
713msgid "Set to _Blank Page"
714msgstr "_Празна страница"
715
716#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:30
717msgid "Use custom _stylesheet"
718msgstr "Използване на личен набор от _стилове"
719
720#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:31
721msgid "_Address:"
722msgstr "_Адрес:"
723
724#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:32
725msgid "_Always accept"
726msgstr "_Винаги да бъдат приемани"
727
728#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:33
729msgid "_Detailed Font Settings..."
730msgstr "По_дробни настройки на шрифтовете..."
731
732#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:34
733msgid "_Disk space:"
734msgstr "Заемано пространство:"
735
736#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:35
737msgid "_Download folder:"
738msgstr "_Папка за запазване на изтеглените файлове:"
739
740#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:36
741msgid "_Edit Stylesheet..."
742msgstr "_Редактиране на набор от стилове"
743
744#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:37
745msgid "_Fixed width:"
746msgstr "_Фиксирана широчина:"
747
748#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:38
749msgid "_Minimum size:"
750msgstr "Мини_мален размер:"
751
752#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:39
753msgid "_Never accept"
754msgstr "_Никога да не бъдат приемани"
755
756#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:40
757msgid "_Variable width:"
758msgstr "_Променлива широчина:"
759
760#: ../data/glade/print.glade.h:1
761msgid "<b>Colors</b>"
762msgstr "<b>Цветове</b>"
763
764#: ../data/glade/print.glade.h:2
765msgid "<b>Footers</b>"
766msgstr "<b>Долен колонтитул</b>"
767
768#: ../data/glade/print.glade.h:3
769msgid "<b>Headers</b>"
770msgstr "<b>Горен колонтитул</b>"
771
772#: ../data/glade/print.glade.h:4
773msgid "C_olor"
774msgstr "_Цвят"
775
776#: ../data/glade/print.glade.h:5
777msgid "P_age title"
778msgstr "Заг_лавие на страницата"
779
780#: ../data/glade/print.glade.h:6
781msgid "Page _numbers"
782msgstr "Номера на _страниците"
783
784#: ../data/glade/print.glade.h:7
785msgid "Print Setup"
786msgstr "Настройки на печата"
787
788#: ../data/glade/print.glade.h:8
789msgid "_Date"
790msgstr "_Дата"
791
792#: ../data/glade/print.glade.h:9
793msgid "_Grayscale"
794msgstr "_Черно-бял"
795
796#: ../data/glade/print.glade.h:10
797msgid "_Page address"
798msgstr "Адрес на с_траницата"
799
800#. this opens the downloader window, or brings it to the foreground if already open
801#: ../embed/downloader-view.c:189
802msgid "_Show Downloads"
803msgstr "_Показване на изтеглянията"
804
805#: ../embed/downloader-view.c:318
806#, c-format
807msgid "%u:%02u.%02u"
808msgstr "%u:%02u.%02u"
809
810#: ../embed/downloader-view.c:322
811#, c-format
812msgid "%02u.%02u"
813msgstr "%02u.%02u"
814
815#: ../embed/downloader-view.c:374
816msgid "_Pause"
817msgstr "_Пауза"
818
819#: ../embed/downloader-view.c:374
820msgid "_Resume"
821msgstr "_Продължаване"
822
823#. translators: first %s is filename, "%s of %s" is current/total file size
824#: ../embed/downloader-view.c:421
825#, c-format
826msgid ""
827"%s\n"
828"%s of %s"
829msgstr ""
830"%s\n"
831"%s от %s"
832
833#: ../embed/downloader-view.c:431 ../embed/downloader-view.c:436
834#: ../src/ephy-window.c:1468
835msgid "Unknown"
836msgstr "Неизвестно"
837
838#: ../embed/downloader-view.c:470
839#, c-format
840msgid "%d download"
841msgid_plural "%d downloads"
842msgstr[0] "%d изтегляне"
843msgstr[1] "%d изтегляния"
844
845#: ../embed/downloader-view.c:657 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:863
846msgid "File"
847msgstr "Файл"
848
849#: ../embed/downloader-view.c:679
850msgid "%"
851msgstr "%"
852
853#: ../embed/downloader-view.c:690
854msgid "Remaining"
855msgstr "Остават"
856
857#: ../embed/ephy-embed-shell.c:243
858msgid "Epiphany can't be used now. Mozilla initialization failed."
859msgstr ""
860"В момента Epiphany не може да бъде използван. Браузърът Mozilla не може да "
861"бъде намерен."
862
863#: ../embed/ephy-encodings.c:60
864msgid "Arabic (_IBM-864)"
865msgstr "Арабски (_IBM-864)"
866
867#: ../embed/ephy-encodings.c:61
868msgid "Arabic (ISO-_8859-6)"
869msgstr "Арабски (ISO-_8859-6)"
870
871#: ../embed/ephy-encodings.c:62
872msgid "Arabic (_MacArabic)"
873msgstr "Арабски (_MacArabic)"
874
875#: ../embed/ephy-encodings.c:63
876msgid "Arabic (_Windows-1256)"
877msgstr "Арабски (_Windows-1256)"
878
879#: ../embed/ephy-encodings.c:64
880msgid "Baltic (_ISO-8859-13)"
881msgstr "Балтийски (_ISO-8859-13)"
882
883#: ../embed/ephy-encodings.c:65
884msgid "Baltic (I_SO-8859-4)"
885msgstr "Балтийски (I_SO-8859-4)"
886
887#: ../embed/ephy-encodings.c:66
888msgid "Baltic (_Windows-1257)"
889msgstr "Балтийски (_Windows-1257)"
890
891#: ../embed/ephy-encodings.c:67
892msgid "_Armenian (ARMSCII-8)"
893msgstr "_Арменски (ARMSCII-8)"
894
895#: ../embed/ephy-encodings.c:68
896msgid "_Georgian (GEOSTD8)"
897msgstr "_Грузински (GEOSTD8)"
898
899#: ../embed/ephy-encodings.c:69
900msgid "Central European (_IBM-852)"
901msgstr "Централно-европейски (_IBM-852)"
902
903#: ../embed/ephy-encodings.c:70
904msgid "Central European (I_SO-8859-2)"
905msgstr "Централно-европейски (I_SO-8859-2)"
906
907#: ../embed/ephy-encodings.c:71
908msgid "Central European (_MacCE)"
909msgstr "Централно-европейски (_MacCE)"
910
911#: ../embed/ephy-encodings.c:72
912msgid "Central European (_Windows-1250)"
913msgstr "Централно-европейски (_Windows-1250)"
914
915#: ../embed/ephy-encodings.c:73
916msgid "Chinese Simplified (_GB18030)"
917msgstr "Китайски, опростен (_GB18030)"
918
919#: ../embed/ephy-encodings.c:74
920msgid "Chinese Simplified (G_B2312)"
921msgstr "Китайски, опростен (G_B2312)"
922
923#: ../embed/ephy-encodings.c:75
924msgid "Chinese Simplified (GB_K)"
925msgstr "Китайски, опростен (GB_K)"
926
927#: ../embed/ephy-encodings.c:76
928msgid "Chinese Simplified (_HZ)"
929msgstr "Китайски, опростен (_HZ)"
930
931#: ../embed/ephy-encodings.c:77
932msgid "Chinese Simplified (_ISO-2022-CN)"
933msgstr "Китайски, опростен (_ISO-2022-CN)"
934
935#: ../embed/ephy-encodings.c:78
936msgid "Chinese Traditional (Big_5)"
937msgstr "Китайски, традиционен (Big_5)"
938
939#: ../embed/ephy-encodings.c:79
940msgid "Chinese Traditional (Big5-HK_SCS)"
941msgstr "Китайски, традиционен (Big5-HK_SCS)"
942
943#: ../embed/ephy-encodings.c:80
944msgid "Chinese Traditional (_EUC-TW)"
945msgstr "Китайски, традиционен (_EUC-TW)"
946
947#: ../embed/ephy-encodings.c:81
948msgid "Cyrillic (_IBM-855)"
949msgstr "Кирилица (_IBM-855)"
950
951#: ../embed/ephy-encodings.c:82
952msgid "Cyrillic (I_SO-8859-5)"
953msgstr "Кирилица (I_SO-8859-5)"
954
955#: ../embed/ephy-encodings.c:83
956msgid "Cyrillic (IS_O-IR-111)"
957msgstr "Кирилица (IS_O-IR-111)"
958
959#: ../embed/ephy-encodings.c:84
960msgid "Cyrillic (_KOI8-R)"
961msgstr "Кирилица (_KOI8-R)"
962
963#: ../embed/ephy-encodings.c:85
964msgid "Cyrillic (_MacCyrillic)"
965msgstr "Кирилица (_MacCyrillic)"
966
967#: ../embed/ephy-encodings.c:86
968msgid "Cyrillic (_Windows-1251)"
969msgstr "Кирилица/_Българска (_Windows-1251)"
970
971#: ../embed/ephy-encodings.c:87
972msgid "Cyrillic/_Russian (IBM-866)"
973msgstr "Кирилица/_Руска (IBM-866)"
974
975#: ../embed/ephy-encodings.c:88
976msgid "Greek (_ISO-8859-7)"
977msgstr "Гръцки (_ISO-8859-7)"
978
979#: ../embed/ephy-encodings.c:89
980msgid "Greek (_MacGreek)"
981msgstr "Гръцки (_MacGreek)"
982
983#: ../embed/ephy-encodings.c:90
984msgid "Greek (_Windows-1253)"
985msgstr "Гръцки (_Windows-1253)"
986
987#: ../embed/ephy-encodings.c:91
988msgid "Gujarati (_MacGujarati)"
989msgstr "Гужарати (_MacGujarati)"
990
991#: ../embed/ephy-encodings.c:92
992msgid "Gurmukhi (Mac_Gurmukhi)"
993msgstr "Гурмуки (Mac_Gurmukhi)"
994
995#: ../embed/ephy-encodings.c:93
996msgid "Hindi (Mac_Devanagari)"
997msgstr "Хинди (Mac_Devanagari)"
998
999#: ../embed/ephy-encodings.c:94
1000msgid "Hebrew (_IBM-862)"
1001msgstr "Иврит (_IBM-862)"
1002
1003#: ../embed/ephy-encodings.c:95
1004msgid "Hebrew (IS_O-8859-8-I)"
1005msgstr "Иврит (IS_O-8859-8-I)"
1006
1007#: ../embed/ephy-encodings.c:96
1008msgid "Hebrew (_MacHebrew)"
1009msgstr "Иврит (_MacHebrew)"
1010
1011#: ../embed/ephy-encodings.c:97
1012msgid "Hebrew (_Windows-1255)"
1013msgstr "Иврит (_Windows-1255)"
1014
1015#: ../embed/ephy-encodings.c:98
1016msgid "_Visual Hebrew (ISO-8859-8)"
1017msgstr "Визуален иврит (ISO-8859-8)"
1018
1019#: ../embed/ephy-encodings.c:99
1020msgid "Japanese (_EUC-JP)"
1021msgstr "Японски (_EUC-JP)"
1022
1023#: ../embed/ephy-encodings.c:100
1024msgid "Japanese (_ISO-2022-JP)"
1025msgstr "Японски (_ISO-2022-JP)"
1026
1027#: ../embed/ephy-encodings.c:101
1028msgid "Japanese (_Shift-JIS)"
1029msgstr "Японски (_Shift-JIS)"
1030
1031#: ../embed/ephy-encodings.c:102
1032msgid "Korean (_EUC-KR)"
1033msgstr "Корейски (_EUC-KR)"
1034
1035#: ../embed/ephy-encodings.c:103
1036msgid "Korean (_ISO-2022-KR)"
1037msgstr "Корейски (_ISO-2022-KR)"
1038
1039#: ../embed/ephy-encodings.c:104
1040msgid "Korean (_JOHAB)"
1041msgstr "Корейски (_JOHAB)"
1042
1043#: ../embed/ephy-encodings.c:105
1044msgid "Korean (_UHC)"
1045msgstr "Корейски (_UHC)"
1046
1047#: ../embed/ephy-encodings.c:106
1048msgid "_Celtic (ISO-8859-14)"
1049msgstr "_Келтски (ISO-8859-14)"
1050
1051#: ../embed/ephy-encodings.c:107
1052msgid "_Icelandic (MacIcelandic)"
1053msgstr "_Исландски (MacIcelandic)"
1054
1055#: ../embed/ephy-encodings.c:108
1056msgid "_Nordic (ISO-8859-10)"
1057msgstr "Скандинавски (ISO-8859-10)"
1058
1059#: ../embed/ephy-encodings.c:109
1060msgid "_Persian (MacFarsi)"
1061msgstr "_Персийски (MacFarsi)"
1062
1063#: ../embed/ephy-encodings.c:110
1064msgid "Croatian (Mac_Croatian)"
1065msgstr "Хърватски (Mac_Croatian)"
1066
1067#: ../embed/ephy-encodings.c:111
1068msgid "_Romanian (MacRomanian)"
1069msgstr "_Румънски (MacRomanian)"
1070
1071#: ../embed/ephy-encodings.c:112
1072msgid "R_omanian (ISO-8859-16)"
1073msgstr "Р_умънски (ISO-8859-16)"
1074
1075#: ../embed/ephy-encodings.c:113
1076msgid "South _European (ISO-8859-3)"
1077msgstr "Южно _евопейски (ISO-8859-3)"
1078
1079#: ../embed/ephy-encodings.c:114
1080msgid "Thai (TIS-_620)"
1081msgstr "Тай (TIS-_620)"
1082
1083#: ../embed/ephy-encodings.c:115
1084msgid "Thai (IS_O-8859-11)"
1085msgstr "Тай (IS_O-8859-11)"
1086
1087#: ../embed/ephy-encodings.c:116
1088msgid "_Thai (Windows-874)"
1089msgstr "_Тай (Windows-874)"
1090
1091#: ../embed/ephy-encodings.c:117
1092msgid "Turkish (_IBM-857)"
1093msgstr "Турски (_IBM-857)"
1094
1095#: ../embed/ephy-encodings.c:118
1096msgid "Turkish (I_SO-8859-9)"
1097msgstr "Турски (I_SO-8859-9)"
1098
1099#: ../embed/ephy-encodings.c:119
1100msgid "Turkish (_MacTurkish)"
1101msgstr "Турски (_MacTurkish)"
1102
1103#: ../embed/ephy-encodings.c:120
1104msgid "Turkish (_Windows-1254)"
1105msgstr "Турски (_Windows-1254)"
1106
1107#: ../embed/ephy-encodings.c:121
1108msgid "Unicode (UTF-_8)"
1109msgstr "Уникод (UTF-_8)"
1110
1111#: ../embed/ephy-encodings.c:122
1112msgid "Cyrillic/Ukrainian (_KOI8-U)"
1113msgstr "Кирилица/Украинска (_KOI8-U)"
1114
1115#: ../embed/ephy-encodings.c:123
1116msgid "Cyrillic/Ukrainian (Mac_Ukrainian)"
1117msgstr "Кирилица/Украинска (Mac_Ukrainian)"
1118
1119#: ../embed/ephy-encodings.c:124
1120msgid "Vietnamese (_TCVN)"
1121msgstr "Виетнамски (_TCVN)"
1122
1123#: ../embed/ephy-encodings.c:125
1124msgid "Vietnamese (_VISCII)"
1125msgstr "Виетнамски (_VISCII)"
1126
1127#: ../embed/ephy-encodings.c:126
1128msgid "Vietnamese (V_PS)"
1129msgstr "Виетнамски (V_PS)"
1130
1131#: ../embed/ephy-encodings.c:127
1132msgid "Vietnamese (_Windows-1258)"
1133msgstr "Виетнамски (_Windows-1258)"
1134
1135#: ../embed/ephy-encodings.c:128
1136msgid "Western (_IBM-850)"
1137msgstr "Западен (_IBM-850)"
1138
1139#: ../embed/ephy-encodings.c:129
1140msgid "Western (_ISO-8859-1)"
1141msgstr "Западен (_ISO-8859-1)"
1142
1143#: ../embed/ephy-encodings.c:130
1144msgid "Western (IS_O-8859-15)"
1145msgstr "Западен (IS_O-8859-15)"
1146
1147#: ../embed/ephy-encodings.c:131
1148msgid "Western (_MacRoman)"
1149msgstr "Западен (_MacRoman)"
1150
1151#: ../embed/ephy-encodings.c:132
1152msgid "Western (_Windows-1252)"
1153msgstr "Западен (_Windows-1252)"
1154
1155#. the following encodings are so rarely used that we don't want to pollute the "related"
1156#. * part of the encodings menu with them, so we set the language group to 0 here
1157#.
1158#: ../embed/ephy-encodings.c:137
1159msgid "English (_US-ASCII)"
1160msgstr "Английски (_US-ASCII)"
1161
1162#: ../embed/ephy-encodings.c:138
1163msgid "Unicode (UTF-_16 BE)"
1164msgstr "Уникод (UTF-_16 BE)"
1165
1166#: ../embed/ephy-encodings.c:139
1167msgid "Unicode (UTF-1_6 LE)"
1168msgstr "Уникод (UTF-1_6 LE)"
1169
1170#: ../embed/ephy-encodings.c:140
1171msgid "Unicode (UTF-_32 BE)"
1172msgstr "Уникод (UTF-_32 BE)"
1173
1174#: ../embed/ephy-encodings.c:141
1175msgid "Unicode (UTF-3_2 LE)"
1176msgstr "Уникод (UTF-3_2 LE)"
1177
1178#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1179#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1180#: ../embed/ephy-encodings.c:145
1181msgid "autodetectors|Off"
1182msgstr "Изключено"
1183
1184#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1185#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1186#: ../embed/ephy-encodings.c:148
1187msgid "automatically detect ... character encodings|Chinese"
1188msgstr "Китайски"
1189
1190#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1191#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1192#: ../embed/ephy-encodings.c:151
1193msgid "automatically detect ... character encodings|Simplified Chinese"
1194msgstr "Китайски, опростен"
1195
1196#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1197#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1198#: ../embed/ephy-encodings.c:154
1199msgid "automatically detect ... character encodings|Traditional Chinese"
1200msgstr "Китайски, традиционен"
1201
1202#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1203#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1204#: ../embed/ephy-encodings.c:157
1205msgid "automatically detect ... character encodings|East Asian"
1206msgstr "Източноазиатски"
1207
1208#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1209#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1210#: ../embed/ephy-encodings.c:160
1211msgid "automatically detect ... character encodings|Japanese"
1212msgstr "Японски"
1213
1214#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1215#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1216#: ../embed/ephy-encodings.c:163
1217msgid "automatically detect ... character encodings|Korean"
1218msgstr "Корейски"
1219
1220#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1221#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1222#: ../embed/ephy-encodings.c:166
1223msgid "automatically detect ... character encodings|Russian"
1224msgstr "Руски"
1225
1226#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1227#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1228#: ../embed/ephy-encodings.c:169
1229msgid "automatically detect ... character encodings|Universal"
1230msgstr "Универсален"
1231
1232#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1233#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1234#: ../embed/ephy-encodings.c:172
1235msgid "automatically detect ... character encodings|Ukrainian"
1236msgstr "Украински"
1237
1238#. translators: this is the title that an unknown encoding will
1239#. * be displayed as.
1240#.
1241#: ../embed/ephy-encodings.c:364
1242#, c-format
1243msgid "Unknown (%s)"
1244msgstr "Непознат (%s)"
1245
1246#: ../embed/ephy-history.c:558
1247msgid "All"
1248msgstr "Всички"
1249
1250#: ../embed/ephy-history.c:721
1251msgid "Others"
1252msgstr "Други"
1253
1254#: ../embed/ephy-history.c:727
1255msgid "Local files"
1256msgstr "Локални файлове"
1257
1258#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:178
1259#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:408
1260msgid "Save"
1261msgstr "Запазване"
1262
1263#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:334
1264msgid "Download this potentially unsafe file?"
1265msgstr "Да бъде ли изтеглен потенциално опасния файл?"
1266
1267#. translators: First %s is the file type description,
1268#. Second %s is the file name
1269#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:340
1270#, c-format
1271msgid ""
1272"File Type: “%s”.\n"
1273"\n"
1274"It is unsafe to open “%s” as it could potentially damage your documents or "
1275"invade your privacy. You can download it instead."
1276msgstr ""
1277"Вид файл: „%s“.\n"
1278"\n"
1279"Опасно е да отваряте „%s“, възможно е да повреди документите Ви или да "
1280"застраши личните ви данни. Вместо това, можете да го изтеглите."
1281
1282#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:350
1283msgid "Open this file?"
1284msgstr "Отваряне на този файл?"
1285
1286#. translators: First %s is the file type description,
1287#. Second %s is the file name,
1288#. Third %s is the application used to open the file
1289#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:357
1290#, c-format
1291msgid ""
1292"File Type: “%s”.\n"
1293"\n"
1294"You can open “%s” using “%s” or save it."
1295msgstr ""
1296"Вид файл: „%s“.\n"
1297"\n"
1298"Можете да отворите „%s“ чрез „%s“ или можете да го запазите."
1299
1300#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:365
1301msgid "Download this file?"
1302msgstr "Изтегляне на този файл?"
1303
1304#. translators: First %s is the file type description,
1305#. Second %s is the file name
1306#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:371
1307#, c-format
1308msgid ""
1309"File Type: “%s”.\n"
1310"\n"
1311"You have no application able to open “%s”. You can download it instead."
1312msgstr ""
1313"Вид файл: „%s“.\n"
1314"\n"
1315"Не разполагате с програма, способна да отвори „%s“. Вместо това, можете да "
1316"го изтеглите."
1317
1318#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:376
1319msgid "_Save As..."
1320msgstr "Запазване _като..."
1321
1322#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
1323#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:207
1324#, c-format
1325msgid "“%s” Protocol is not Supported"
1326msgstr "Протоколът „%s” не се поддържа"
1327
1328#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
1329#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:209
1330#, c-format
1331msgid "“%s” protocol is not supported."
1332msgstr "Протоколът “%s” не се поддържа."
1333
1334#. FIXME: get the list of supported protocols from necko
1335#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:211
1336msgid ""
1337"Supported protocols are “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” and “sftp”."
1338msgstr ""
1339"Поддържаните протоколи са “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” и “sftp”."
1340
1341#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
1342#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:220
1343#, c-format
1344msgid "File “%s” not Found"
1345msgstr "Файлът „%s” не е намерен"
1346
1347#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
1348#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:222
1349#, c-format
1350msgid "File “%s” not found."
1351msgstr "Файлът “%s” не е намерен."
1352
1353#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:223
1354msgid "Check the location of the file and try again."
1355msgstr "Проверете местоположението на файла и опитайте отново."
1356
1357#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
1358#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:231
1359#, c-format
1360msgid "“%s” Could not be Found"
1361msgstr "„%s” не може да бъде намерен"
1362
1363#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
1364#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:234
1365#, c-format
1366msgid "“%s” could not be found."
1367msgstr "„%s” не може да бъде намерен."
1368
1369#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:236
1370msgid ""
1371"Check that you are connected to the internet, and that the address is "
1372"correct."
1373msgstr ""
1374"Проверете дали сте свързани към Интернет, и че въведеният адрес е точен."
1375
1376#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:238
1377msgid "If this page used to exist, you may find an archived version:"
1378msgstr ""
1379"Ако тази страница е съществувала, то Вие сте намерили архивирана версия:"
1380
1381#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:247
1382#, c-format
1383msgid "“%s” Refused the Connection"
1384msgstr "„%s” отказа свързване"
1385
1386#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:251
1387#, c-format
1388msgid "“%s” refused the connection."
1389msgstr "„%s” отказа свързване."
1390
1391#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:260
1392msgid "Likely causes of the problem are"
1393msgstr "Вероятни причини за проблема са"
1394
1395#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:270
1396#, c-format
1397msgid ""
1398"<ul><li>the service %s isn't started.</li>Try to start it using the Services "
1399"Configuration Tool in Desktop > System Settings > Server Settings > "
1400"Services, or</ul><ul><li>the port number %d is wrong.</li></ul>"
1401msgstr ""
1402"<ul><li>услугата %s не е стартирана.</li> Опитайте се да я стартирате чрез "
1403"инструментът за настройка на услугите, намиращ се в Работна среда > "
1404"Настройка на системата > Настройка на сървъри > Услуги, или </ul><ul><li> "
1405"номерът на порта %d е грешен.</li></ul>"
1406
1407#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:281
1408#, c-format
1409msgid ""
1410"<ul><li>some service isn't started, or</li><li>the port number %d is wrong.</"
1411"li></ul>"
1412msgstr ""
1413"<ul><li>някои услуга не е стартирана, или </li><li>номера на порта %d е "
1414"грешен.</li></ul>"
1415
1416#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:290
1417msgid ""
1418"<ul><li>some service isn't started, or</li><li>you got the port number wrong."
1419"</li></ul>"
1420msgstr ""
1421"<ul><li>някои услуга не е стартирана, или </li><li>сте въвели грешен порт.</"
1422"li></ul>"
1423
1424#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:298
1425#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:316
1426#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:335
1427#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:392
1428#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:423
1429msgid ""
1430"The server may be busy or you may have a network connection problem. Try "
1431"again later."
1432msgstr ""
1433"Сървърът може да е зает или е възможно да имате проблеми с мрежата. Опитайте "
1434"отново по-късно."
1435
1436#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:300
1437#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:318
1438#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:337
1439#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:359
1440#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:394
1441#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:425
1442msgid "There may be an old version of the page you wanted:"
1443msgstr "Възможно е да има стара версия на търсената от Вас страница:"
1444
1445#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:310
1446#, c-format
1447msgid "“%s” Interrupted the Connection"
1448msgstr "„%s” прекъсна връзката."
1449
1450#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:314
1451#, c-format
1452msgid "“%s” interrupted the connection."
1453msgstr "„%s” прекъсна връзката."
1454
1455#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:327
1456#, c-format
1457msgid "“%s” is not Responding"
1458msgstr "„%s” не отговаря."
1459
1460#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:331
1461#, c-format
1462msgid "“%s” is not responding."
1463msgstr "„%s” не отговаря."
1464
1465#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:333
1466msgid "The connection was lost because the server took too long to respond."
1467msgstr ""
1468"Връзката беше прекъсната, защото сървърът се забави прекалено много при "
1469"отговора."
1470
1471#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:341
1472msgid "Invalid Address"
1473msgstr "Адресът не е точен"
1474
1475#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:342
1476msgid "Invalid address."
1477msgstr "Неточен адрес."
1478
1479#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:343
1480msgid "The address you entered is not valid."
1481msgstr "Въведеният адрес е невалиден."
1482
1483#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:352
1484#, c-format
1485msgid "“%s” Redirected Too Many Times"
1486msgstr "„%s” пренасочи твърде много пъти"
1487
1488#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:356
1489#, c-format
1490msgid "“%s” redirected too many times."
1491msgstr "„%s” пренасочи твърде много пъти."
1492
1493#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:358
1494msgid "The redirection has been stopped for security reasons."
1495msgstr ""
1496"Пренасочването беше прекъснато поради причини свързани със сигурността."
1497
1498#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:368
1499#, c-format
1500msgid "“%s” Requires an Encrypted Connection"
1501msgstr "„%s” изисква криптирана връзка"
1502
1503#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:372
1504#, c-format
1505msgid "“%s” requires an encrypted connection."
1506msgstr "„%s” изисква криптирана връзка."
1507
1508#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:374
1509msgid ""
1510"The document could not be loaded because encryption support is not installed."
1511msgstr ""
1512"Документът не може да бъде зареден, защото поддръжката на криптиране не е "
1513"инсталирана."
1514
1515#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:384
1516#, c-format
1517msgid "“%s” Dropped the Connection"
1518msgstr "„%s” преустанови връзката"
1519
1520#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:388
1521#, c-format
1522msgid "“%s” dropped the connection."
1523msgstr "„%s” преустанови връзката."
1524
1525#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:390
1526#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:421
1527msgid "The server dropped the connection before any data could be read."
1528msgstr ""
1529"Сървърът преустанови връзката преди да бъдат прочетени каквито и да е данни."
1530
1531#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:401
1532msgid "Cannot Load Document Whilst Working Offline"
1533msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим „Изключен“"
1534
1535#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:402
1536msgid "Cannot load document whilst working offline."
1537msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим „Изключен“"
1538
1539#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:403
1540msgid "To view this document, disable “Work Offline” and try again."
1541msgstr ""
1542"За да прегледате този документ, спрете режима „Изключен“ и опитайте отново"
1543
1544#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:415
1545#, c-format
1546msgid "“%s” Denied Access to Port “%d”"
1547msgstr "„%s” отказа достъп до порт „%d”"
1548
1549#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:419
1550#, c-format
1551msgid "“%s” denied access to port “%d”."
1552msgstr "„%s” отказа достъп до порт „%d”."
1553
1554#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:430
1555msgid "Could not Connect to Proxy Server"
1556msgstr "Неуспех при свързването към сървър-посредник"
1557
1558#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:431
1559msgid "Could not connect to proxy server."
1560msgstr "Неуспех при свързването към сървър-посредник."
1561
1562#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:432
1563msgid ""
1564"Check your proxy server settings. If the connection still fails, there may "
1565"be a problem with your proxy server or your network connection."
1566msgstr ""
1567"Проверете настройките на сървъра-посредник. Ако връзката и след това е "
1568"неуспешна, възможно е да има някакъв проблем със сървъра посредник или с "
1569"вашата мрежа."
1570
1571#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:440
1572msgid "Could not Display Content"
1573msgstr "Съдържанието не може да бъде изобразено"
1574
1575#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:441
1576msgid "Could not display content."
1577msgstr "Съдържанието не може да бъде изобразено."
1578
1579#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:442
1580msgid "The page uses an unsupported or invalid form of compression."
1581msgstr "Страницата използва неподдържана или невалидна форма на компресия."
1582
1583#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:532
1584#, c-format
1585msgid ""
1586"The page “%s” in this tab was not fully loaded yet when the web browser "
1587"crashed; it could have caused the crash."
1588msgstr ""
1589"Интернет страницата „%s“ в текущия прозорец не бе заредена докрай, когато "
1590"Epiphany заби. Може би страницата е причината за забиването."
1591
1592#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:364
1593#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:245
1594#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1111 ../src/ephy-session.c:1314
1595msgid "Untitled"
1596msgstr "Без заглавие"
1597
1598#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:197
1599msgid "_Abort Script"
1600msgstr "Отк_азване на скрипт"
1601
1602#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:265
1603msgid "Don't Save"
1604msgstr "Без запазване"
1605
1606#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:799
1607msgid "_User:"
1608msgstr "_Потребител:"
1609
1610#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:800
1611#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:827
1612#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:811
1613#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:926
1614msgid "_Password:"
1615msgstr "_Парола:"
1616
1617#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:153 ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:451
1618#: ../lib/ephy-file-chooser.c:371 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:646
1619msgid "All files"
1620msgstr "Всички файлове"
1621
1622#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:158 ../lib/ephy-file-chooser.c:355
1623msgid "Web pages"
1624msgstr "Интернет страници"
1625
1626#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:166
1627msgid "Text files"
1628msgstr "Текстови файлове"
1629
1630#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:171 ../lib/ephy-file-chooser.c:363
1631msgid "Images"
1632msgstr "Изображения"
1633
1634#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:179
1635msgid "XML files"
1636msgstr "XML файлове"
1637
1638#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:184
1639msgid "XUL files"
1640msgstr "XUL файлове"
1641
1642#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:162
1643msgid "_Select Certificate"
1644msgstr "_Избиране на сертификат"
1645
1646#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:208
1647#, c-format
1648msgid "Choose a certificate to present as identification to “%s”."
1649msgstr ""
1650"Избиране на сертификат, който да бъде представен като идентификация пред „%"
1651"s“."
1652
1653#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:211
1654msgid "Select a certificate to identify yourself."
1655msgstr "Изберете сертификат, с който да се удостоверявате"
1656
1657#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:248
1658msgid "Certificate _Details"
1659msgstr "Детайли за сертификата"
1660
1661#. Add the buttons
1662#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:241
1663#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:558
1664msgid "_View Certificate"
1665msgstr "_Преглед на сертификат"
1666
1667#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:249
1668msgid "_Accept"
1669msgstr "_Приемане"
1670
1671#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:316
1672#, c-format
1673msgid ""
1674"The site “%s” returned security information for “%s”. It is possible that "
1675"someone is intercepting your communication to obtain your confidential "
1676"information."
1677msgstr ""
1678"Сайтът „%s“ върна информация по сигурността за „%s“. Възможно е някой да "
1679"засича Вашите връзки, за да получи достъп до личната Ви информация."
1680
1681#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:322
1682#, c-format
1683msgid ""
1684"You should only accept the security information if you trust “%s” and “%s”."
1685msgstr ""
1686"Би трябвало да приемате информацията за сигурност, само ако имате доверие на "
1687"„%s“ и „%s“."
1688
1689#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:327
1690msgid "Accept incorrect security information?"
1691msgstr "Ще приемете ли некоректната информация за сигурността?"
1692
1693#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:358
1694#, c-format
1695msgid ""
1696"It was not possible to automatically trust “%s”. It is possible that someone "
1697"is intercepting your communication to obtain your confidential information."
1698msgstr ""
1699"Браузърът не може да се довери автоматично на „%s“. Възможно е някой да "
1700"засича вашите връзки, за да получи достъп до личната ви информация."
1701
1702#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:364
1703#, c-format
1704msgid ""
1705"You should only connect to the site if you are certain you are connected to "
1706"“%s”."
1707msgstr ""
1708"Трябва да се свързвате със сайта само ако сте сигурни, че сте свързани към „%"
1709"s“."
1710
1711#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:369
1712msgid "Connect to untrusted site?"
1713msgstr "Искате ли да се свържете с тази непроверена страница?"
1714
1715#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:373
1716msgid "_Trust this security information from now on"
1717msgstr "_Доверяване от сега нататък"
1718
1719#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:374
1720msgid "Co_nnect"
1721msgstr "Св_ързване"
1722
1723#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:433
1724msgid "Accept expired security information?"
1725msgstr "Приемане на остарялата информация за сигурност?"
1726
1727#. Translators: first %s is a hostname, second %s is a time/date
1728#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:435
1729#, c-format
1730msgid "The security information for “%s” expired on %s."
1731msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ изтича на %s."
1732
1733#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:441
1734msgid "Accept not yet valid security information?"
1735msgstr "Приемане на все още невалидната информация за сигурност?"
1736
1737#. Translators: first %s is a hostname, second %s is a time/date
1738#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:443
1739#, c-format
1740msgid "The security information for “%s” isn't valid until %s."
1741msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ е невалидна докато %s."
1742
1743#. To translators: this a time format that is used while displaying the
1744#. * expiry or start date of an SSL certificate, for the format see
1745#. * strftime(3)
1746#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:459
1747msgid "%a %d %b %Y"
1748msgstr "%a %d %b %Y"
1749
1750#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:467
1751msgid "You should ensure that your computer's time is correct."
1752msgstr "Трябва да се уверите, че часовникът на компютъра е верен."
1753
1754#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:513
1755#, c-format
1756msgid "Cannot establish connection to “%s”."
1757msgstr "Връзката с „%s“ не може да бъде осъществена."
1758
1759#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:516
1760#, c-format
1761msgid "The certificate revocation list (CRL) from “%s” needs to be updated."
1762msgstr ""
1763"Списъкът за отхвърляне на сертификати (СRL) от „%s“ трябва да бъде обновен."
1764
1765#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:521
1766msgid "Please ask your system administrator for assistance."
1767msgstr "Помолете вашия системен администратор за съдействие."
1768
1769#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:556
1770msgid "Trust new Certificate Authority?"
1771msgstr "Доверявате ли се на този нов сертификат?"
1772
1773#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:561
1774msgid "_Trust CA"
1775msgstr "_Доверяване на CA"
1776
1777#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:583
1778#, c-format
1779msgid "Trust new Certificate Authority “%s” to identify web sites?"
1780msgstr "Доверявате ли се на „%s“ при идентификацията на Интернет страници?"
1781
1782#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:588
1783msgid ""
1784"Before trusting a Certificate Authority (CA) you should verify the "
1785"certificate is authentic."
1786msgstr ""
1787"Преди да се доверите на Агенцията за сертификати трябва да се уверите в "
1788"истинността на техния сертификат."
1789
1790#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:659
1791msgid "Certificate already exists."
1792msgstr "Сертификатът вече съществува."
1793
1794#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:660
1795msgid "The certificate has already been imported."
1796msgstr "Сертификатът вече беше внесен."
1797
1798#. Translators: this is the action of the certificate being exported to a backup file
1799#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:791
1800msgid "_Back Up Certificate"
1801msgstr "_Резервно копие на сертификат"
1802
1803#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:798
1804msgid "Select password."
1805msgstr "Избиране на парола."
1806
1807#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:799
1808msgid "Select a password to protect this certificate."
1809msgstr "Избиране на парола за защита на този сертификат."
1810
1811#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:825
1812msgid "Con_firm password:"
1813msgstr "Пот_върждаване на паролата:"
1814
1815#. TODO: We need a better password quality meter
1816#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:837
1817msgid "Password quality:"
1818msgstr "Качество на паролата:"
1819
1820#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:899
1821msgid "I_mport Certificate"
1822msgstr "В_насяне на сертификат"
1823
1824#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:915
1825msgid "Password required."
1826msgstr "Изисква се парола."
1827
1828#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:916
1829msgid "Enter the password for this certificate."
1830msgstr "Въведете парола за този сертификат."
1831
1832#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1005
1833msgid "Certificate Revocation List Imported"
1834msgstr "Списъци за отхвърляне на сертификати, които са внесени"
1835
1836#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1015
1837msgid "Certificate Revocation List (CRL) successfully imported"
1838msgstr "Списъкът за отхвърляне на сертификати е внесен успешно"
1839
1840#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1040
1841msgid "Unit:"
1842msgstr "Единица:"
1843
1844#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1044
1845msgid "Next Update:"
1846msgstr "Следващо осъвременяване:"
1847
1848#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1071
1849msgid "Not part of certificate"
1850msgstr "Не е част от сертификат"
1851
1852#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1365
1853msgid "Certificate Properties"
1854msgstr "Настройки на сертификат"
1855
1856#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1387
1857msgid "This certificate has been verified for the following uses:"
1858msgstr "Този сертификат е проверен за следните потребители:"
1859
1860#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1390
1861msgid "Could not verify this certificate because it has been revoked."
1862msgstr "Неуспешна проверка на сертификата - той е бил отхвърлен."
1863
1864#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1393
1865msgid "Could not verify this certificate because it has expired."
1866msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен защото е изтекъл."
1867
1868#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1396
1869msgid "Could not verify this certificate because it is not trusted."
1870msgstr ""
1871"Този сертификат не може да бъде проверен защото не му е гласувано доверие."
1872
1873#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1399
1874msgid "Could not verify this certificate because the issuer is not trusted."
1875msgstr ""
1876"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателят му не се ползва с "
1877"доверие."
1878
1879#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1402
1880msgid "Could not verify this certificate because the issuer is unknown."
1881msgstr ""
1882"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателя му е непознат."
1883
1884#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1405
1885msgid ""
1886"Could not verify this certificate because the CA certificate is invalid."
1887msgstr ""
1888"Не може да се провери този сертификат, защото CA сертификатът е невалиден."
1889
1890#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1410
1891msgid "Could not verify this certificate for unknown reasons."
1892msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен поради неизвестни причини."
1893
1894#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:235
1895msgid "Generating Private Key."
1896msgstr "Генериране на частен ключ"
1897
1898#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:236
1899msgid ""
1900"Please wait while a new private key is generated. This process could take a "
1901"few minutes."
1902msgstr ""
1903"Изчакайте докато новия личен ключ се генерира. Този процес може да отнеме "
1904"няколко минути."
1905
1906#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:93
1907msgid "Security Notice"
1908msgstr "Предупреждение за сигурността"
1909
1910#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:94
1911msgid "This page is loaded over a secure connection"
1912msgstr "Разглеждате тази страница чрез сигурна връзка"
1913
1914#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:95
1915msgid "The padlock icon in the statusbar indicates whether a page is secure."
1916msgstr ""
1917"Иконата с катинара, върху лентата за състоянието, показва дали дадена "
1918"страница е сигурна."
1919
1920#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:111
1921#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:139
1922#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:158
1923#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:178
1924msgid "Security Warning"
1925msgstr "Предупреждение за сигурността"
1926
1927#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:112
1928msgid "This page is loaded over a low security connection"
1929msgstr "Разглеждате тази страница чрез несигурна връзка"
1930
1931#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:113
1932msgid ""
1933"Any information you see or enter on this page could easily be intercepted by "
1934"a third party."
1935msgstr ""
1936"Всяка информация, която виждате или въвеждате в тази страница, може да бъде "
1937"проследена от трети лица."
1938
1939#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:140
1940msgid "Some parts of this page are loaded over an insecure connection"
1941msgstr "Някои части от тази страница са заредени чрез несигурна връзка."
1942
1943#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:141
1944msgid ""
1945"Some information you see or enter will be sent over an insecure connection, "
1946"and could easily be intercepted by a third party."
1947msgstr ""
1948"Част от информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна "
1949"връзка и лесно може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1950
1951#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:159
1952#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:179
1953msgid "Send this information over an insecure connection?"
1954msgstr "Изпращане на тази информация чрез несигурна връзка?"
1955
1956#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:160
1957msgid ""
1958"The information you have entered will be sent over an insecure connection, "
1959"and could easily be intercepted by a third party."
1960msgstr ""
1961"Информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и "
1962"може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1963
1964#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:163
1965#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:184
1966msgid "_Send"
1967msgstr "_Изпращане"
1968
1969#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:180
1970msgid ""
1971"Although this page was loaded over a secure connection, the information you "
1972"have entered will be sent over an insecure connection, and could easily be "
1973"intercepted by a third party."
1974msgstr ""
1975"Въпреки, че тази страница беше заредена чрез сигурна връзка, информацията, "
1976"която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и лесно ще може да "
1977"бъде прочетена/проследена от трети лица."
1978
1979#: ../embed/mozilla/MozDownload.cpp:758
1980msgid "Files"
1981msgstr "Файлове"
1982
1983#. We do this before reading the user pref file so that the user
1984#. * still can overwrite this pref.
1985#. * We don't use the default-prefs.js file since that cannot be
1986#. * localised (see bug #144909).
1987#.
1988#. translators: this is the URL that searches from the location
1989#. * entry get directed to. The search terms will be _appended_ to it,
1990#. * in url-escaped UTF-8; that means that if you're choosing google,
1991#. * the 'q=' part needs to come last.
1992#.
1993#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:287
1994msgid "http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1995msgstr "http://www.google.com/search?hl=bg&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1996
1997#: ../embed/print-dialog.c:258
1998msgid "Generating PDF is not supported"
1999msgstr "Генерирането на PDF не се поддържа"
2000
2001#: ../embed/print-dialog.c:265
2002msgid "Printing is not supported on this printer"
2003msgstr "Разпечатването не се поддържа на този принтер"
2004
2005#: ../embed/print-dialog.c:268
2006#, c-format
2007msgid ""
2008"You were trying to print to a printer using the “%s” driver. This program "
2009"requires a PostScript printer driver."
2010msgstr ""
2011"Опитвахте се да печатате на принтер използвайки драйвера „%s“. Тази програма "
2012"изисква драйвер за принтер от вида PostScript."
2013
2014#: ../embed/print-dialog.c:364
2015msgid "_From:"
2016msgstr "_От:"
2017
2018#: ../embed/print-dialog.c:377
2019msgid "Sets the start of the range of pages to be printed"
2020msgstr "Задава началото на обхвата за печат на страниците"
2021
2022#: ../embed/print-dialog.c:379
2023msgid "_To:"
2024msgstr "_До:"
2025
2026#: ../embed/print-dialog.c:392
2027msgid "Sets the end of the range of pages to be printed"
2028msgstr "Задава краят на обхвата за печат на страниците"
2029
2030#: ../embed/print-dialog.c:407 ../src/ephy-window.c:1288
2031msgid "Print"
2032msgstr "Печат"
2033
2034#: ../embed/print-dialog.c:415
2035msgid "Pages"
2036msgstr "Страници"
2037
2038#: ../lib/eel-gconf-extensions.c:68
2039#, c-format
2040msgid ""
2041"GConf error:\n"
2042"  %s"
2043msgstr ""
2044"Грешка в GConf:\n"
2045"  %s"
2046
2047#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:868
2048#, c-format
2049msgid "Hide “%s”"
2050msgstr "Скриване на „%s“"
2051
2052#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1304
2053msgid "_Move on Toolbar"
2054msgstr "Преместване по _лентата с инструменти"
2055
2056#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1305
2057msgid "Move the selected item on the toolbar"
2058msgstr "Преместване на избрания обект върху лентата с инструменти"
2059
2060#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1306
2061msgid "_Remove from Toolbar"
2062msgstr "_Премахване от лентата с инструменти"
2063
2064#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1307
2065msgid "Remove the selected item from the toolbar"
2066msgstr "Премахване на избрания обект от лентата с инструменти"
2067
2068#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1308
2069msgid "_Remove Toolbar"
2070msgstr "_Премахване на лентата с инструменти"
2071
2072#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1309
2073msgid "Remove the selected toolbar"
2074msgstr "Премахване на избраната лента с инструменти"
2075
2076#: ../lib/egg/egg-toolbar-editor.c:439
2077msgid "Separator"
2078msgstr "Разделител"
2079
2080#: ../lib/ephy-file-chooser.c:344
2081msgid "All supported types"
2082msgstr "Всички поддържани видове"
2083
2084#: ../lib/ephy-file-helpers.c:300
2085#, c-format
2086msgid "Could not create a temporary directory in “%s”."
2087msgstr "Временната папка „%s“ не може да бъде създадена."
2088
2089#: ../lib/ephy-file-helpers.c:368
2090#, c-format
2091msgid "The file “%s” exists. Please move it out of the way."
2092msgstr "Файлът „%s“ съществува. Премахнете го."
2093
2094#: ../lib/ephy-file-helpers.c:379
2095#, c-format
2096msgid "Failed to create directory “%s”."
2097msgstr "Папката „%s“ не може да бъде създадена."
2098
2099#: ../lib/ephy-gui.c:328
2100#, c-format
2101msgid "Directory “%s” is not writable"
2102msgstr "В папката „%s“ не може да се пише"
2103
2104#: ../lib/ephy-gui.c:332
2105msgid "You do not have permission to create files in this directory."
2106msgstr "Нямате права за създаването на файлове в тази директория."
2107
2108#: ../lib/ephy-gui.c:335
2109msgid "Directory not Writable"
2110msgstr "В папката не може да се пише"
2111
2112#: ../lib/ephy-gui.c:365
2113#, c-format
2114msgid "Cannot overwrite existing file “%s”"
2115msgstr "Презаписването на съществуващия файл „%s” е неуспешно"
2116
2117#: ../lib/ephy-gui.c:369
2118msgid ""
2119"A file with this name already exists and you don't have permission to "
2120"overwrite it."
2121msgstr "Вече съществува файл с такова име и нямате право да го презапишете."
2122
2123#: ../lib/ephy-gui.c:372
2124msgid "Cannot Overwrite File"
2125msgstr "Презаписването на файла е неуспешно"
2126
2127#: ../lib/ephy-gui.c:409
2128#, c-format
2129msgid "Could not display help: %s"
2130msgstr "Помощта не може да бъде изобразена: %s"
2131
2132#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2133#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2134#: ../lib/ephy-langs.c:40
2135msgid "select fonts for|Arabic"
2136msgstr "Арабски"
2137
2138#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2139#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2140#: ../lib/ephy-langs.c:43
2141msgid "select fonts for|Baltic"
2142msgstr "Балтийски"
2143
2144#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2145#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2146#: ../lib/ephy-langs.c:46
2147msgid "select fonts for|Central European"
2148msgstr "Централно Европейски"
2149
2150#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2151#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2152#: ../lib/ephy-langs.c:49
2153msgid "select fonts for|Cyrillic"
2154msgstr "Кирилица"
2155
2156#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2157#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2158#: ../lib/ephy-langs.c:52
2159msgid "select fonts for|Devanagari"
2160msgstr "Деванагари"
2161
2162#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2163#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2164#: ../lib/ephy-langs.c:55
2165msgid "select fonts for|Greek"
2166msgstr "Гръцки"
2167
2168#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2169#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2170#: ../lib/ephy-langs.c:58
2171msgid "select fonts for|Hebrew"
2172msgstr "Иврит"
2173
2174#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2175#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2176#: ../lib/ephy-langs.c:61
2177msgid "select fonts for|Japanese"
2178msgstr "Японски"
2179
2180#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2181#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2182#: ../lib/ephy-langs.c:64
2183msgid "select fonts for|Korean"
2184msgstr "Корейски"
2185
2186#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2187#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2188#: ../lib/ephy-langs.c:67
2189msgid "select fonts for|Simplified Chinese"
2190msgstr "Китайски, опростен"
2191
2192#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2193#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2194#: ../lib/ephy-langs.c:70
2195msgid "select fonts for|Tamil"
2196msgstr "Тамилски"
2197
2198#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2199#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2200#: ../lib/ephy-langs.c:73
2201msgid "select fonts for|Thai"
2202msgstr "Тайски"
2203
2204#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2205#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2206#: ../lib/ephy-langs.c:76
2207msgid "select fonts for|Traditional Chinese"
2208msgstr "Китайски, традиционен"
2209
2210#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2211#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2212#: ../lib/ephy-langs.c:79
2213msgid "select fonts for|Traditional Chinese (Hong Kong)"
2214msgstr "Китайски, традиционен (Хонг Конг)"
2215
2216#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2217#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2218#: ../lib/ephy-langs.c:82
2219msgid "select fonts for|Turkish"
2220msgstr "Турски"
2221
2222#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2223#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2224#: ../lib/ephy-langs.c:86
2225msgid "select fonts for|Armenian"
2226msgstr "Арменски"
2227
2228#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2229#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2230#: ../lib/ephy-langs.c:89
2231msgid "select fonts for|Bengali"
2232msgstr "Бенгали"
2233
2234#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2235#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2236#: ../lib/ephy-langs.c:92
2237msgid "select fonts for|Unified Canadian Syllabics"
2238msgstr "Ескимоски (Канада)"
2239
2240#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2241#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2242#: ../lib/ephy-langs.c:95
2243msgid "select fonts for|Ethiopic"
2244msgstr "Етиопски"
2245
2246#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2247#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2248#: ../lib/ephy-langs.c:98
2249msgid "select fonts for|Georgian"
2250msgstr "Грузински"
2251
2252#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2253#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2254#: ../lib/ephy-langs.c:101
2255msgid "select fonts for|Gujarati"
2256msgstr "Гужарати"
2257
2258#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2259#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2260#: ../lib/ephy-langs.c:104
2261msgid "select fonts for|Gurmukhi"
2262msgstr "Гурмуки"
2263
2264#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2265#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2266#: ../lib/ephy-langs.c:107
2267msgid "select fonts for|Khmer"
2268msgstr "Кхмерски"
2269
2270#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2271#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2272#: ../lib/ephy-langs.c:110
2273msgid "select fonts for|Malayalam"
2274msgstr "Малайлам"
2275
2276#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2277#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2278#: ../lib/ephy-langs.c:114
2279msgid "select fonts for|Western"
2280msgstr "Западни"
2281
2282#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2283#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2284#: ../lib/ephy-langs.c:117
2285msgid "select fonts for|Other Scripts"
2286msgstr "Други скриптове"
2287
2288#: ../lib/ephy-stock-icons.c:55
2289msgid "Popup Windows"
2290msgstr "Изскачащи прозорци"
2291
2292#: ../lib/ephy-stock-icons.c:56 ../src/ephy-history-window.c:1179
2293msgid "History"
2294msgstr "История"
2295
2296#: ../lib/ephy-stock-icons.c:57 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:777
2297#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1596
2298#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:404 ../src/ephy-window.c:1294
2299msgid "Bookmarks"
2300msgstr "Отметки"
2301
2302#: ../lib/ephy-stock-icons.c:58 ../src/ephy-toolbar.c:312
2303msgid "Address Entry"
2304msgstr "Запис на адрес"
2305
2306#: ../lib/ephy-stock-icons.c:59
2307msgid "_Download"
2308msgstr "_Изтегляне"
2309
2310#: ../lib/ephy-zoom.h:41
2311msgid "50%"
2312msgstr "50%"
2313
2314#: ../lib/ephy-zoom.h:42
2315msgid "75%"
2316msgstr "75%"
2317
2318#: ../lib/ephy-zoom.h:43
2319msgid "100%"
2320msgstr "100%"
2321
2322#: ../lib/ephy-zoom.h:44
2323msgid "125%"
2324msgstr "125%"
2325
2326#: ../lib/ephy-zoom.h:45
2327msgid "150%"
2328msgstr "150%"
2329
2330#: ../lib/ephy-zoom.h:46
2331msgid "175%"
2332msgstr "175%"
2333
2334#: ../lib/ephy-zoom.h:47
2335msgid "200%"
2336msgstr "200%"
2337
2338#: ../lib/ephy-zoom.h:48
2339msgid "300%"
2340msgstr "300%"
2341
2342#: ../lib/ephy-zoom.h:49
2343msgid "400%"
2344msgstr "400%"
2345
2346#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:820
2347msgid "Drag and drop this icon to create a link to this page"
2348msgstr ""
2349"Изтеглете и пуснете тази икона, за да създадете връзка към тази страница"
2350
2351#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:263
2352msgid "Unsafe protocol."
2353msgstr "Несигурен протокол."
2354
2355#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:264
2356msgid ""
2357"The address has not been loaded, because it refers to an unsafe protocol and "
2358"thereby presents a security risk to your system."
2359msgstr ""
2360"Адресите не са били заредени, защото сочат към несигурни протоколи и "
2361"следователно представляват опасност за вашата система."
2362
2363#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:290
2364msgid "No address found."
2365msgstr "Адресът не е намерен."
2366
2367#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:291
2368msgid "No web address could be found in this file."
2369msgstr "В този файл не могат да бъдат намерени никакви адреси."
2370
2371#. Translators: "Desktop File" refers to .desktop files containing a link
2372#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:326
2373msgid "Epiphany Desktop File Plugin"
2374msgstr "Приставка за стартери на Epiphany"
2375
2376#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:330
2377msgid "This plugin handles “.desktop” files containing web links."
2378msgstr ""
2379"Приставката обработва файлове с разширение .desktop, които сочат към места в "
2380"Интернет"
2381
2382#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:290
2383#, c-format
2384msgid "%s:"
2385msgstr "%s:"
2386
2387#. Translators: This string is used when counting bookmarks that
2388#. * are similar to each other
2389#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:93
2390#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:619
2391#, c-format
2392msgid "%d _Similar"
2393msgid_plural "%d _Similar"
2394msgstr[0] "%d _подобна"
2395msgstr[1] "%d _подобни"
2396
2397#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:266
2398#, c-format
2399msgid "_Unify With %d Identical Bookmark"
2400msgid_plural "_Unify With %d Identical Bookmarks"
2401msgstr[0] "Обединяване с %d подобна отметка"
2402msgstr[1] "Обединяване с %d подобни отметки"
2403
2404#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:286
2405#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:308
2406#, c-format
2407msgid "Show “%s”"
2408msgstr "Показване на „%s“"
2409
2410#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:434
2411#, c-format
2412msgid "“%s” Properties"
2413msgstr "Настройки на отметката „%s“"
2414
2415#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:557
2416msgid "_Title:"
2417msgstr "_Заглавие:"
2418
2419#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:572
2420msgid "A_ddress:"
2421msgstr "А_дрес:"
2422
2423#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:582
2424msgid "T_opics:"
2425msgstr "Те_ми:"
2426
2427#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:95
2428msgid "Mozilla (HTML)"
2429msgstr "Mozilla (HTML)"
2430
2431#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:96
2432msgid "Epiphany (RDF)"
2433msgstr "Epiphany (RDF)"
2434
2435#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:146
2436msgid "Remove from this topic"
2437msgstr "Премахване от тази тема"
2438
2439#. Toplevel
2440#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:175
2441#: ../src/ephy-history-window.c:163 ../src/ephy-window.c:115
2442msgid "_File"
2443msgstr "_Файл"
2444
2445#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:176
2446#: ../src/ephy-history-window.c:164 ../src/ephy-window.c:116
2447msgid "_Edit"
2448msgstr "_Редактиране"
2449
2450#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:177
2451#: ../src/ephy-history-window.c:165 ../src/ephy-window.c:117
2452msgid "_View"
2453msgstr "_Изглед"
2454
2455#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:178
2456#: ../src/ephy-history-window.c:166 ../src/ephy-window.c:122
2457msgid "_Help"
2458msgstr "_Помощ"
2459
2460#. File Menu
2461#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:182
2462msgid "_New Topic"
2463msgstr "_Нова тема"
2464
2465#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:183
2466msgid "Create a new topic"
2467msgstr "Създаване на нова тема"
2468
2469#. FIXME ngettext
2470#. File Menu
2471#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:185
2472#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1220
2473#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:314 ../src/ephy-history-window.c:170
2474#: ../src/ephy-history-window.c:696
2475msgid "Open in New _Window"
2476msgid_plural "Open in New _Windows"
2477msgstr[0] "Отваряне в нов _прозорец"
2478msgstr[1] "Отваряне в нови _прозорци"
2479
2480#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:186
2481msgid "Open the selected bookmark in a new window"
2482msgstr "Отваряне на избраната отметка в нов прозорец"
2483
2484#. FIXME ngettext
2485#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:188
2486#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1223
2487#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:302 ../src/ephy-history-window.c:173
2488#: ../src/ephy-history-window.c:699
2489msgid "Open in New _Tab"
2490msgid_plural "Open in New _Tabs"
2491msgstr[0] "Отваряне в нов _подпрозорец"
2492msgstr[1] "Отваряне в нови _подпрозорци"
2493
2494#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:189
2495msgid "Open the selected bookmark in a new tab"
2496msgstr "Отваряне на избраната отметка в нов подпрозорец"
2497
2498#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:191
2499msgid "_Rename..."
2500msgstr "_Преименуване..."
2501
2502#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:192
2503msgid "Rename the selected bookmark or topic"
2504msgstr "Преименуване на избраната отметка или тема"
2505
2506#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:193
2507#: ../src/ephy-history-window.c:176
2508msgid "_Delete"
2509msgstr "_Изтриване"
2510
2511#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:194
2512msgid "Delete the selected bookmark or topic"
2513msgstr "Изтриване на избраната отметка или тема"
2514
2515#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:196
2516msgid "_Properties"
2517msgstr "_Настройки"
2518
2519#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:197
2520msgid "View or modify the properties of the selected bookmark"
2521msgstr "Преглед или промяна на настройките на избраната отметка"
2522
2523#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:199
2524msgid "_Import Bookmarks..."
2525msgstr "_Внасяне на отметки..."
2526
2527#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:200
2528msgid "Import bookmarks from another browser or a bookmarks file"
2529msgstr "Вмъкване на отметки от друг браузър или файл с отметки"
2530
2531#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:202
2532msgid "_Export Bookmarks..."
2533msgstr "_Изнасяне на отметки..."
2534
2535#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:203
2536msgid "Export bookmarks to a file"
2537msgstr "Изнасяне на отметки във файл"
2538
2539#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:205
2540#: ../src/ephy-history-window.c:182 ../src/ephy-window.c:153
2541msgid "_Close"
2542msgstr "_Затваряне"
2543
2544#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:206
2545msgid "Close the bookmarks window"
2546msgstr "Затваряне на прозореца с отметките"
2547
2548#. Edit Menu
2549#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:210
2550#: ../src/ephy-history-window.c:187 ../src/ephy-window.c:165
2551msgid "Cu_t"
2552msgstr "Из_рязване"
2553
2554#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:211
2555#: ../src/ephy-history-window.c:188 ../src/ephy-window.c:166
2556msgid "Cut the selection"
2557msgstr "Изрязване на избрания текст"
2558
2559#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:213
2560#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1233
2561#: ../src/ephy-history-window.c:190 ../src/ephy-history-window.c:709
2562#: ../src/ephy-window.c:168
2563msgid "_Copy"
2564msgstr "_Копиране"
2565
2566#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:214
2567#: ../src/ephy-history-window.c:191 ../src/ephy-window.c:169
2568msgid "Copy the selection"
2569msgstr "Копиране на избрания текст"
2570
2571#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:216
2572#: ../src/ephy-history-window.c:193 ../src/ephy-window.c:171
2573msgid "_Paste"
2574msgstr "_Поставяне"
2575
2576#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:217
2577#: ../src/ephy-history-window.c:194
2578msgid "Paste the clipboard"
2579msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
2580
2581#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:219
2582#: ../src/ephy-history-window.c:196 ../src/ephy-window.c:174
2583msgid "Select _All"
2584msgstr "Избиране на _всичко"
2585
2586#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:220
2587msgid "Select all bookmarks or text"
2588msgstr "Избиране на всички отметки или текст"
2589
2590#. Help Menu
2591#. Help menu
2592#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:224
2593#: ../src/ephy-history-window.c:204 ../src/ephy-window.c:265
2594msgid "_Contents"
2595msgstr "_Ръководство"
2596
2597#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:225
2598msgid "Display bookmarks help"
2599msgstr "Показване на помощта за отметките"
2600
2601#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:227
2602#: ../src/ephy-history-window.c:207 ../src/ephy-window.c:268
2603msgid "_About"
2604msgstr "_Относно"
2605
2606#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:228
2607#: ../src/ephy-history-window.c:208 ../src/ephy-window.c:269
2608msgid "Display credits for the web browser creators"
2609msgstr "Показване на информацията за създателите тази програма"
2610
2611#. View Menu
2612#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:241
2613#: ../src/ephy-history-window.c:222
2614msgid "_Title"
2615msgstr "_Заглавие"
2616
2617#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:242
2618#: ../src/ephy-history-window.c:223
2619msgid "Show only the title column"
2620msgstr "Показване само на титулната колона"
2621
2622#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:243
2623#: ../src/ephy-history-window.c:226
2624msgid "T_itle and Address"
2625msgstr "За_главие и адрес"
2626
2627#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:244
2628#: ../src/ephy-history-window.c:227
2629msgid "Show both the title and address columns"
2630msgstr "Показване на колоните за заглавието и адреса"
2631
2632#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:285
2633msgid "Type a topic"
2634msgstr "Тип тема"
2635
2636#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:403
2637#, c-format
2638msgid "Delete topic “%s”?"
2639msgstr "Изтриване на темата „%s“?"
2640
2641#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:406
2642msgid "Delete this topic?"
2643msgstr "Изтриване на тази тема?"
2644
2645#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:408
2646msgid ""
2647"Deleting this topic will cause all its bookmarks to become uncategorized, "
2648"unless they also belong to other topics. The bookmarks will not be deleted."
2649msgstr ""
2650"Изтриването на тази тема ще разбърка всички нейни отметки, освен ако те не "
2651"принадлежат към друга тема. Отметките няма да бъдат изтрити."
2652
2653#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:411
2654msgid "_Delete Topic"
2655msgstr "_Изтриване на тема"
2656
2657#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:509
2658msgid "Firefox"
2659msgstr "Firefox"
2660
2661#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:513
2662#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:517
2663msgid "Firebird"
2664msgstr "Firebird"
2665
2666#. Translators: The %s is the name of a Mozilla profile.
2667#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:522
2668#, c-format
2669msgid "Mozilla “%s” profile"
2670msgstr "Профил „%s“ на Mozilla"
2671
2672#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:526
2673msgid "Galeon"
2674msgstr "Galeon"
2675
2676#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:530
2677msgid "Konqueror"
2678msgstr "Konqueror"
2679
2680#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:559
2681msgid "Import failed"
2682msgstr "Внасянето е неуспешно"
2683
2684#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:561
2685msgid "Import Failed"
2686msgstr "Внасянето е неуспешно"
2687
2688#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:564
2689#, c-format
2690msgid ""
2691"The bookmarks from “%s” could not be imported because the file is corrupted "
2692"or of an unsupported type."
2693msgstr ""
2694"Отметките от „%s“ не могат да бъдат внесени, защото файлът е развален или е "
2695"от неподдържан файлов формат."
2696
2697#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:627
2698msgid "Import bookmarks from file"
2699msgstr "Внасяне на отметки от файл"
2700
2701#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:634
2702msgid "Firefox/Mozilla bookmarks"
2703msgstr "Отметки от Firefox/Mozilla"
2704
2705#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:638
2706msgid "Galeon/Konqueror bookmarks"
2707msgstr "Отметки от Galeon/Konqueror"
2708
2709#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:642
2710msgid "Epiphany bookmarks"
2711msgstr "Отметки от Epiphany"
2712
2713#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:765
2714msgid "Export Bookmarks"
2715msgstr "Изнасяне на отметки"
2716
2717#. Make a format selection combo & label
2718#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:780
2719msgid "File format:"
2720msgstr "Формат на файла:"
2721
2722#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:823
2723msgid "Import Bookmarks"
2724msgstr "Внасяне на отметки"
2725
2726#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:829
2727msgid "I_mport"
2728msgstr "В_насяне"
2729
2730#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:843
2731msgid "Import bookmarks from:"
2732msgstr "Внасяне на отметки от:"
2733
2734#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1229
2735#: ../src/ephy-history-window.c:705
2736msgid "_Copy Address"
2737msgstr "_Копиране на адреса"
2738
2739#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1463
2740#: ../src/ephy-history-window.c:1021
2741msgid "_Search:"
2742msgstr "_Търсене:"
2743
2744#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1658
2745msgid "Topics"
2746msgstr "Теми"
2747
2748#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1728
2749#: ../src/ephy-history-window.c:1304
2750msgid "Title"
2751msgstr "Заглавие"
2752
2753#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1734
2754#: ../src/ephy-history-window.c:1310
2755msgid "Address"
2756msgstr "Адреси"
2757
2758#. Translators you should change these links to respect your locale.
2759#. * For instance in .nl these should be
2760#. * "http://www.google.nl" and "http://www.google.nl/search?q=%s"
2761#.
2762#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:95
2763msgid "Search the web"
2764msgstr "Търсене в Интернет"
2765
2766#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:95
2767#, c-format
2768msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2769msgstr "http://www.google.co.uk/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2770
2771#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:100
2772msgid "Entertainment"
2773msgstr "Забавление"
2774
2775#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:101
2776msgid "News"
2777msgstr "Новини"
2778
2779#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:102
2780msgid "Shopping"
2781msgstr "Пазаруване"
2782
2783#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:103
2784msgid "Sports"
2785msgstr "Спортове"
2786
2787#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:104
2788msgid "Travel"
2789msgstr "Пътуване"
2790
2791#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:105
2792msgid "Work"
2793msgstr "Работа"
2794
2795#. translators: the %s is the title of the bookmark
2796#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:470
2797#, c-format
2798msgid "Update bookmark “%s”?"
2799msgstr "Осъвременяване на отметката „%s“?"
2800
2801#. translators: the %s is a URL
2802#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:475
2803#, c-format
2804msgid "The bookmarked page has moved to “%s”."
2805msgstr "Страницата с отметките беше преместена в „%s“."
2806
2807#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:479
2808msgid "_Don't Update"
2809msgstr "_Да не се актуализира"
2810
2811#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:481
2812msgid "_Update"
2813msgstr "_Актуализиране"
2814
2815#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:484
2816msgid "Update Bookmark?"
2817msgstr "Актуализиране на отметката?"
2818
2819#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-factory-action.c:318
2820msgid "Quick Bookmark"
2821msgstr "Бърза отметка"
2822
2823#. Add popup menu actions that are specific to the bookmark widgets
2824#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:290
2825msgid "Properties"
2826msgstr "Настройки"
2827
2828#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:291
2829msgid "Show properties for this bookmark"
2830msgstr "Преглед на настройките на тази отметка"
2831
2832#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:303
2833msgid "Open this bookmark in a new tab"
2834msgstr "Отваряне на тази отметка в нов подпрозорец"
2835
2836#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:315
2837msgid "Open this bookmark in a new window"
2838msgstr "Отваряне на тази отметка в нов прозорец"
2839
2840#: ../src/bookmarks/ephy-open-tabs-action.c:65
2841msgid "Open in New _Tabs"
2842msgstr "Отваряне в нови _подпрозорци"
2843
2844#: ../src/bookmarks/ephy-related-action.c:163
2845msgid "Related"
2846msgstr "Свързан"
2847
2848#: ../src/bookmarks/ephy-topic-factory-action.c:317
2849msgid "Quick Topic"
2850msgstr "Бърза тема"
2851
2852#: ../src/bookmarks/ephy-topics-entry.c:358
2853#, c-format
2854msgid "Create topic “%s”"
2855msgstr "Създаване на тема „%s“"
2856
2857#: ../src/ephy-encoding-dialog.c:340
2858msgid "Encodings"
2859msgstr "Кодиране"
2860
2861#: ../src/ephy-encoding-menu.c:350
2862msgid "_Other..."
2863msgstr "_Други..."
2864
2865#: ../src/ephy-encoding-menu.c:351
2866msgid "Other encodings"
2867msgstr "Други кодирания"
2868
2869#: ../src/ephy-encoding-menu.c:357
2870msgid "_Automatic"
2871msgstr "_Автоматичен"
2872
2873#: ../src/ephy-find-toolbar.c:128
2874msgid "Not found"
2875msgstr "Няма резултат"
2876
2877#: ../src/ephy-find-toolbar.c:131
2878msgid "Wrapped"
2879msgstr "С пренос"
2880
2881#: ../src/ephy-find-toolbar.c:151
2882msgid "Find links:"
2883msgstr "Търсене за връзки:"
2884
2885#: ../src/ephy-find-toolbar.c:151
2886msgid "Find:"
2887msgstr "Търсене:"
2888
2889#: ../src/ephy-find-toolbar.c:399
2890msgid "Find Previous"
2891msgstr "Предишно търсене"
2892
2893#: ../src/ephy-find-toolbar.c:402
2894msgid "Find previous occurrence of the search string"
2895msgstr "Търсене на предишното място на търсен низ"
2896
2897#: ../src/ephy-find-toolbar.c:409
2898msgid "Find Next"
2899msgstr "Следващо търсене"
2900
2901#: ../src/ephy-find-toolbar.c:412
2902msgid "Find next occurrence of the search string"
2903msgstr "Търсене на следващото споменаване на низ"
2904
2905#. exit button
2906#: ../src/ephy-fullscreen-popup.c:277 ../src/ephy-toolbar.c:583
2907msgid "Leave Fullscreen"
2908msgstr "Напускане на „Цял екран“"
2909
2910#: ../src/ephy-go-action.c:71 ../src/ephy-toolbar.c:342
2911msgid "Go"
2912msgstr "Отиване"
2913
2914#: ../src/ephy-history-window.c:171
2915msgid "Open the selected history link in a new window"
2916msgstr "Отваряне на избраната връзка в нов прозорец"
2917
2918#: ../src/ephy-history-window.c:174
2919msgid "Open the selected history link in a new tab"
2920msgstr "Отваряне на избраната връзка в нов подпрозорец"
2921
2922#: ../src/ephy-history-window.c:177
2923msgid "Delete the selected history link"
2924msgstr "Изтриване на избраната връзка"
2925
2926#: ../src/ephy-history-window.c:179
2927msgid "Add _Bookmark..."
2928msgstr "_Добавяне на отметка..."
2929
2930#: ../src/ephy-history-window.c:180
2931msgid "Bookmark the selected history link"
2932msgstr "Добавяне на избраната връзка в отметките"
2933
2934#: ../src/ephy-history-window.c:183
2935msgid "Close the history window"
2936msgstr "Затваряне на прозореца с историята"
2937
2938#: ../src/ephy-history-window.c:197
2939msgid "Select all history links or text"
2940msgstr "Избиране на всички посещавани адреси или текст"
2941
2942#: ../src/ephy-history-window.c:199
2943msgid "Clear _History"
2944msgstr "Изчистване на _историята"
2945
2946#: ../src/ephy-history-window.c:200
2947msgid "Clear your browsing history"
2948msgstr "Изтриване на адресите на посетените от вас страници в Интернет"
2949
2950#: ../src/ephy-history-window.c:205
2951msgid "Display history help"
2952msgstr "Показване на помощ за историята"
2953
2954#: ../src/ephy-history-window.c:224
2955msgid "_Address"
2956msgstr "_Адрес"
2957
2958#: ../src/ephy-history-window.c:225
2959msgid "Show only the address column"
2960msgstr "Показване само на колоната с адреса"
2961
2962#: ../src/ephy-history-window.c:254
2963msgid "Clear browsing history?"
2964msgstr "Изчистване на историята?"
2965
2966#: ../src/ephy-history-window.c:258
2967msgid ""
2968"Clearing the browsing history will cause all history links to be permanently "
2969"deleted."
2970msgstr ""
2971"Изчистването на историята ще доведе до постоянното изтриване на адресите на "
2972"всички посетени Интернет страници."
2973
2974#: ../src/ephy-history-window.c:270
2975msgid "Clear History"
2976msgstr "Изчистване на историята"
2977
2978#: ../src/ephy-history-window.c:1030
2979msgid "Last 30 minutes"
2980msgstr "Последните 30 минути"
2981
2982#: ../src/ephy-history-window.c:1031
2983msgid "Today"
2984msgstr "Днес"
2985
2986#. keep this in sync with embed/ephy-history.c's HISTORY_PAGE_OBSOLETE_DAYS
2987#: ../src/ephy-history-window.c:1032 ../src/ephy-history-window.c:1035
2988#: ../src/ephy-history-window.c:1039
2989#, c-format
2990msgid "Last %d day"
2991msgid_plural "Last %d days"
2992msgstr[0] "Последният %d ден"
2993msgstr[1] "Последните %d дни"
2994
2995#: ../src/ephy-history-window.c:1241
2996msgid "Sites"
2997msgstr "Интернет страници"
2998
2999#: ../src/ephy-main.c:78
3000msgid "Open a new tab in an existing browser window"
3001msgstr "Отваряне на нов подпрозорец в съществуващия прозорец"
3002
3003#: ../src/ephy-main.c:80
3004msgid "Open a new browser window"
3005msgstr "Отваряне на нов прозорец"
3006
3007#: ../src/ephy-main.c:82
3008msgid "Launch the bookmarks editor"
3009msgstr "Стартиране на редактора на отметките"
3010
3011#: ../src/ephy-main.c:84
3012msgid "Import bookmarks from the given file"
3013msgstr "Вмъкване на отметки от посочения файл"
3014
3015#: ../src/ephy-main.c:84 ../src/ephy-main.c:86
3016msgid "FILE"
3017msgstr "ФАЙЛ"
3018
3019#: ../src/ephy-main.c:86
3020msgid "Load the given session file"
3021msgstr "Зареждане на файла на дадената сесия"
3022
3023#: ../src/ephy-main.c:88
3024msgid "Add a bookmark"
3025msgstr "Добавяне на отметка"
3026
3027#: ../src/ephy-main.c:88
3028msgid "URL"
3029msgstr "АДРЕС"
3030
3031#: ../src/ephy-main.c:434
3032msgid "Could not start GNOME Web Browser"
3033msgstr "Неуспех при стартирането на браузъра"
3034
3035#: ../src/ephy-main.c:437
3036#, c-format
3037msgid ""
3038"Startup failed because of the following error:\n"
3039"%s"
3040msgstr ""
3041"Стартирането е неуспешно поради следните причини:\n"
3042"%s"
3043
3044#: ../src/ephy-main.c:477 ../src/ephy-main.c:479 ../src/window-commands.c:760
3045msgid "GNOME Web Browser"
3046msgstr "Интернет браузър на GNOME"
3047
3048#: ../src/ephy-main.c:480
3049msgid "GNOME Web Browser options"
3050msgstr "Настройки на браузъра"
3051
3052#: ../src/ephy-notebook.c:1092
3053msgid "Close tab"
3054msgstr "Затваряне на подпрозореца"
3055
3056#: ../src/ephy-session.c:158
3057#, c-format
3058msgid "Downloads will be aborted and logout proceed in %d second."
3059msgid_plural "Downloads will be aborted and logout proceed in %d seconds."
3060msgstr[0] ""
3061"Изтеглянията ще бъдат прекъснати и ще се продължи с излизането от системата "
3062"след %d секунда."
3063msgstr[1] ""
3064"Изтеглянията ще бъдат прекъснати и ще се продължи с излизането от системата "
3065"след %d секунди."
3066
3067#: ../src/ephy-session.c:274
3068msgid "Abort pending downloads?"
3069msgstr "Отказване на чакащите изтегляния?"
3070
3071#: ../src/ephy-session.c:278
3072msgid ""
3073"There are still downloads pending. If you log out, they will be aborted and "
3074"lost."
3075msgstr ""
3076"Все още има файлове, които чакат да бъдат изтеглени. Ако спрете програмата, "
3077"те ще бъдат отказани и загубени."
3078
3079#: ../src/ephy-session.c:282
3080msgid "_Cancel Logout"
3081msgstr "_Отказване на изхода"
3082
3083#: ../src/ephy-session.c:284
3084msgid "_Abort Downloads"
3085msgstr "Отк_азване на изтеглянията"
3086
3087#: ../src/ephy-session.c:609
3088msgid "Recover previous browser windows and tabs?"
3089msgstr "Възстановяване на предишните прозорци и подпрозорци?"
3090
3091#: ../src/ephy-session.c:613
3092msgid ""
3093"Epiphany appears to have exited unexpectedly the last time it was run. You "
3094"can recover the opened windows and tabs."
3095msgstr ""
3096"Epiphany спря неочаквано по време на предишната сесия. Можете да "
3097"възстановите отворените прозорци и подпрозорци."
3098
3099#: ../src/ephy-session.c:617
3100msgid "_Don't Recover"
3101msgstr "_Без възстановяване"
3102
3103#: ../src/ephy-session.c:619
3104msgid "_Recover"
3105msgstr "_Възстановяване"
3106
3107#: ../src/ephy-session.c:621
3108msgid "Crash Recovery"
3109msgstr "Възстановяване след срив"
3110
3111#: ../src/ephy-shell.c:201
3112msgid "Sidebar extension required"
3113msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
3114
3115#: ../src/ephy-shell.c:203
3116msgid "Sidebar Extension Required"
3117msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
3118
3119#: ../src/ephy-shell.c:207
3120msgid "The link you clicked needs the sidebar extension to be installed."
3121msgstr "Връзката, която натиснахте, се нуждае от инсталирана странична лента."
3122
3123#. Translators: this is displayed in the statusbar; choose a short word
3124#. * or even an abbreviation.
3125#.
3126#: ../src/ephy-statusbar.c:114
3127msgid "Caret"
3128msgstr "Каретка"
3129
3130#. Translators: this is the tooltip on the "Caret" icon
3131#. * in the statusbar.
3132#.
3133#: ../src/ephy-statusbar.c:122
3134msgid "In keyboard selection mode, press F7 to exit"
3135msgstr "Режим на избор с курсор. За изход - натиснете „F7“."
3136
3137#: ../src/ephy-tab.c:481 ../src/ephy-tab.c:2266 ../src/ephy-tab.c:2301
3138msgid "Blank page"
3139msgstr "Празна страница"
3140
3141#. translators: %s here is the address of the web page
3142#: ../src/ephy-tab.c:916 ../src/ephy-tab.c:1667
3143#, c-format
3144msgid "Loading “%s”..."
3145msgstr "Зареждане на „%s“..."
3146
3147#: ../src/ephy-tab.c:920
3148msgid "Loading..."
3149msgstr "Зареждане..."
3150
3151#: ../src/ephy-tab.c:1651
3152#, c-format
3153msgid "Redirecting to “%s”..."
3154msgstr "Пренасочване към „%s“..."
3155
3156#: ../src/ephy-tab.c:1655
3157#, c-format
3158msgid "Transferring data from “%s”..."
3159msgstr "Пренасяне на данни от „%s“..."
3160
3161#: ../src/ephy-tab.c:1659
3162#, c-format
3163msgid "Waiting for authorization from “%s”..."
3164msgstr "Очакване на разрешение от „%s“..."
3165
3166#: ../src/ephy-tabs-menu.c:148
3167msgid "Switch to this tab"
3168msgstr "Превключване към този подпрозорец"
3169
3170#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3171#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3172#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:82
3173msgid "toolbar style|Default"
3174msgstr "Стандартни"
3175
3176#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:201
3177msgid "Toolbar Editor"
3178msgstr "Редактор на лентата с инструментите"
3179
3180#. translators: translate the same as in gnome-control-center
3181#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:220
3182msgid "Toolbar _button labels:"
3183msgstr "Надписи на бутоните:"
3184
3185#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:288
3186msgid "_Add a New Toolbar"
3187msgstr "_Нова лента с инструменти"
3188
3189#: ../src/ephy-toolbar.c:251
3190msgid "_Back"
3191msgstr "_Назад"
3192
3193#: ../src/ephy-toolbar.c:253
3194msgid "Go to the previous visited page"
3195msgstr "Отива на предишната посетена страница"
3196
3197#. this is the tooltip on the Back button's drop-down arrow, which will show
3198#. * a menu with all sites you can go 'back' to
3199#.
3200#: ../src/ephy-toolbar.c:257
3201msgid "Back history"
3202msgstr "Предишни страници"
3203
3204#: ../src/ephy-toolbar.c:271
3205msgid "_Forward"
3206msgstr "_Напред"
3207
3208#: ../src/ephy-toolbar.c:273
3209msgid "Go to the next visited page"
3210msgstr "Отиване на следващата посетена страница"
3211
3212#. this is the tooltip on the Forward button's drop-down arrow, which will show
3213#. * a menu with all sites you can go 'forward' to
3214#.
3215#: ../src/ephy-toolbar.c:277
3216msgid "Forward history"
3217msgstr "Следващи страници"
3218
3219#: ../src/ephy-toolbar.c:290
3220msgid "_Up"
3221msgstr "_Нагоре"
3222
3223#: ../src/ephy-toolbar.c:292
3224msgid "Go up one level"
3225msgstr "Нагоре с едно ниво"
3226
3227#. this is the tooltip on the Up button's drop-down arrow, which will show
3228#. * a menu with al sites you can go 'up' to
3229#.
3230#: ../src/ephy-toolbar.c:296
3231msgid "List of upper levels"
3232msgstr "Списък на предишните нива"
3233
3234#: ../src/ephy-toolbar.c:314
3235msgid "Enter a web address to open, or a phrase to search for"
3236msgstr "Въведете адрес или фраза за търсене"
3237
3238#: ../src/ephy-toolbar.c:330
3239msgid "Zoom"
3240msgstr "Увеличение"
3241
3242#: ../src/ephy-toolbar.c:332
3243msgid "Adjust the text size"
3244msgstr "Нагласяне размера на текста"
3245
3246#: ../src/ephy-toolbar.c:344
3247msgid "Go to the address entered in the address entry"
3248msgstr "Отиване на адреса въведен в полето за адреси"
3249
3250#: ../src/ephy-toolbar.c:353
3251msgid "_Home"
3252msgstr "_У дома"
3253
3254#: ../src/ephy-toolbar.c:355
3255msgid "Go to the home page"
3256msgstr "Отиване в домашната страница"
3257
3258#: ../src/ephy-window.c:118
3259msgid "_Bookmarks"
3260msgstr "О_тметки"
3261
3262#: ../src/ephy-window.c:119
3263msgid "_Go"
3264msgstr "_Отиване"
3265
3266#: ../src/ephy-window.c:120
3267msgid "T_ools"
3268msgstr "И_нструменти"
3269
3270#: ../src/ephy-window.c:121
3271msgid "_Tabs"
3272msgstr "_Подпрозорци"
3273
3274#: ../src/ephy-window.c:123
3275msgid "_Toolbars"
3276msgstr "Лен_ти с инструменти"
3277
3278#. File menu
3279#: ../src/ephy-window.c:129
3280msgid "_New Window"
3281msgstr "_Нов прозорец"
3282
3283#: ../src/ephy-window.c:130
3284msgid "Open a new window"
3285msgstr "Отваряне на нов прозорец"
3286
3287#: ../src/ephy-window.c:132
3288msgid "New _Tab"
3289msgstr "Нов _подпрозорец"
3290
3291#: ../src/ephy-window.c:133
3292msgid "Open a new tab"
3293msgstr "Отваряне на нов подпрозорец"
3294
3295#: ../src/ephy-window.c:135
3296msgid "_Open..."
3297msgstr "_Отваряне..."
3298
3299#: ../src/ephy-window.c:136
3300msgid "Open a file"
3301msgstr "Отваряне на файл"
3302
3303#: ../src/ephy-window.c:138
3304msgid "Save _As..."
3305msgstr "Запазване _като..."
3306
3307#: ../src/ephy-window.c:139
3308msgid "Save the current page"
3309msgstr "Запазване на текущата страница"
3310
3311#: ../src/ephy-window.c:141
3312msgid "Print Set_up..."
3313msgstr "Настройки на печата"
3314
3315#: ../src/ephy-window.c:142
3316msgid "Setup the page settings for printing"
3317msgstr "Определяне на настройките за страница при печатане"
3318
3319#: ../src/ephy-window.c:144
3320msgid "Print Pre_view"
3321msgstr "Преглед, преди печата"
3322
3323#: ../src/ephy-window.c:145
3324msgid "Print preview"
3325msgstr "Преглед, преди печата"
3326
3327#: ../src/ephy-window.c:147
3328msgid "_Print..."
3329msgstr "_Печат..."
3330
3331#: ../src/ephy-window.c:148
3332msgid "Print the current page"
3333msgstr "Печат на текущата страница"
3334
3335#: ../src/ephy-window.c:150
3336msgid "S_end Link by Email..."
3337msgstr "И_зпращане на е-писмо..."
3338
3339#: ../src/ephy-window.c:151
3340msgid "Send a link of the current page"
3341msgstr "Изпращане на връзка за текущата страница"
3342
3343#: ../src/ephy-window.c:154
3344msgid "Close this tab"
3345msgstr "Затваряне на този подпрозорец"
3346
3347#. Edit menu
3348#: ../src/ephy-window.c:159
3349msgid "_Undo"
3350msgstr "_Възстановяване"
3351
3352#: ../src/ephy-window.c:160
3353msgid "Undo the last action"
3354msgstr "Отказване на последното действие"
3355
3356#: ../src/ephy-window.c:162
3357msgid "Re_do"
3358msgstr "Повта_ряне"
3359
3360#: ../src/ephy-window.c:163
3361msgid "Redo the last undone action"
3362msgstr "Повтаряне на последното недовършено действие"
3363
3364#: ../src/ephy-window.c:172
3365msgid "Paste clipboard"
3366msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
3367
3368#: ../src/ephy-window.c:175
3369msgid "Select the entire page"
3370msgstr "Избиране на цялата страница"
3371
3372#: ../src/ephy-window.c:177
3373msgid "_Find..."
3374msgstr "_Търсене..."
3375
3376#: ../src/ephy-window.c:178
3377msgid "Find a word or phrase in the page"
3378msgstr "Търсене за дума или фраза в страницата"
3379
3380#: ../src/ephy-window.c:180
3381msgid "Find Ne_xt"
3382msgstr "С_ледващо търсене"
3383
3384#: ../src/ephy-window.c:181
3385msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
3386msgstr "Търсене на следващото споменаване на дума или фраза"
3387
3388#: ../src/ephy-window.c:183
3389msgid "Find Pre_vious"
3390msgstr "Пр_едишно търсене"
3391
3392#: ../src/ephy-window.c:184
3393msgid "Find previous occurrence of the word or phrase"
3394msgstr "Търсене на предишното място на дума или фраза"
3395
3396#: ../src/ephy-window.c:186
3397msgid "P_ersonal Data"
3398msgstr "Ли_чна информация"
3399
3400#: ../src/ephy-window.c:187
3401msgid "View and remove cookies and passwords"
3402msgstr "Преглед или премахване на бисквитки и пароли"
3403
3404#: ../src/ephy-window.c:190
3405msgid "Cert_ificates"
3406msgstr "Серти_фикати"
3407
3408#: ../src/ephy-window.c:191
3409msgid "Manage Certificates"
3410msgstr "Управление на сертификати"
3411
3412#: ../src/ephy-window.c:194
3413msgid "P_references"
3414msgstr "На_стройки"
3415
3416#: ../src/ephy-window.c:195
3417msgid "Configure the web browser"
3418msgstr "Настройване на браузъра"
3419
3420#. View menu
3421#: ../src/ephy-window.c:200
3422msgid "_Customize Toolbars..."
3423msgstr "Настройване на лентите с инструменти..."
3424
3425#: ../src/ephy-window.c:201
3426msgid "Customize toolbars"
3427msgstr "Настройване на лентите с инструменти"
3428
3429#: ../src/ephy-window.c:203 ../src/ephy-window.c:206
3430msgid "_Stop"
3431msgstr "_Спиране"
3432
3433#: ../src/ephy-window.c:204
3434msgid "Stop current data transfer"
3435msgstr "Спиране на текущото пренасяне на данни"
3436
3437#: ../src/ephy-window.c:208
3438msgid "_Reload"
3439msgstr "_Презареждане"
3440
3441#: ../src/ephy-window.c:209
3442msgid "Display the latest content of the current page"
3443msgstr "Показване на последното съдържание на текущата страница"
3444
3445#: ../src/ephy-window.c:211
3446msgid "_Larger Text"
3447msgstr "По-го_лям текст"
3448
3449#: ../src/ephy-window.c:212
3450msgid "Increase the text size"
3451msgstr "Увеличаване на размера на текста"
3452
3453#: ../src/ephy-window.c:214
3454msgid "S_maller Text"
3455msgstr "По-_малък текст"
3456
3457#: ../src/ephy-window.c:215
3458msgid "Decrease the text size"
3459msgstr "Намаляване на размера на текста"
3460
3461#: ../src/ephy-window.c:217
3462msgid "_Normal Size"
3463msgstr "_Нормален размер"
3464
3465#: ../src/ephy-window.c:218
3466msgid "Use the normal text size"
3467msgstr "Използване на нормален размер на текста"
3468
3469#: ../src/ephy-window.c:220
3470msgid "Text _Encoding"
3471msgstr "_Кодиране на текста"
3472
3473#: ../src/ephy-window.c:221
3474msgid "Change the text encoding"
3475msgstr "Промяна на кодирането на текста"
3476
3477#: ../src/ephy-window.c:223
3478msgid "_Page Source"
3479msgstr "Изходен _код на страницата"
3480
3481#: ../src/ephy-window.c:224
3482msgid "View the source code of the page"
3483msgstr "Показване на изходния код на страницата"
3484
3485#. Bookmarks menu
3486#: ../src/ephy-window.c:229
3487msgid "_Add Bookmark..."
3488msgstr "_Добавяне на отметка..."
3489
3490#: ../src/ephy-window.c:230 ../src/ephy-window.c:304
3491msgid "Add a bookmark for the current page"
3492msgstr "Добавяне на отметка за тази страница"
3493
3494#: ../src/ephy-window.c:232
3495msgid "_Edit Bookmarks"
3496msgstr "_Редакция на отметки"
3497
3498#: ../src/ephy-window.c:233
3499msgid "Open the bookmarks window"
3500msgstr "Отваряне на прозореца с отметките"
3501
3502#. Go menu
3503#: ../src/ephy-window.c:238
3504msgid "_Location..."
3505msgstr "_Местоположение..."
3506
3507#: ../src/ephy-window.c:239
3508msgid "Go to a specified location"
3509msgstr "Отиване на посочения адрес"
3510
3511#: ../src/ephy-window.c:241
3512msgid "H_istory"
3513msgstr "_История"
3514
3515#: ../src/ephy-window.c:242
3516msgid "Open the history window"
3517msgstr "Отваряне на прозорец историята на посетените страници"
3518
3519#. Tabs menu
3520#: ../src/ephy-window.c:247
3521msgid "_Previous Tab"
3522msgstr "_Предишен подпрозорец"
3523
3524#: ../src/ephy-window.c:248
3525msgid "Activate previous tab"
3526msgstr "Активиране на предишния подпрозорец"
3527
3528#: ../src/ephy-window.c:250
3529msgid "_Next Tab"
3530msgstr "_Следващ подпрозорец"
3531
3532#: ../src/ephy-window.c:251
3533msgid "Activate next tab"
3534msgstr "Активиране на следващия подпрозорец"
3535
3536#: ../src/ephy-window.c:253
3537msgid "Move Tab _Left"
3538msgstr "Преместване на подпрозореца в_ляво"
3539
3540#: ../src/ephy-window.c:254
3541msgid "Move current tab to left"
3542msgstr "Преместване на текущия подпрозорец вляво"
3543
3544#: ../src/ephy-window.c:256
3545msgid "Move Tab _Right"
3546msgstr "Преместване на подпрозореца в_дясно"
3547
3548#: ../src/ephy-window.c:257
3549msgid "Move current tab to right"
3550msgstr "Преместване на текущия подпрозорец вдясно"
3551
3552#: ../src/ephy-window.c:259
3553msgid "_Detach Tab"
3554msgstr "_Отделяне на подпрозореца"
3555
3556#: ../src/ephy-window.c:260
3557msgid "Detach current tab"
3558msgstr "Отделяне на текущия подпрозорец"
3559
3560#: ../src/ephy-window.c:266
3561msgid "Display web browser help"
3562msgstr "Показване на помощта за Интернет браузъра"
3563
3564#. File Menu
3565#: ../src/ephy-window.c:277
3566msgid "_Work Offline"
3567msgstr "П_реминаване в режим „Изключен“"
3568
3569#: ../src/ephy-window.c:278
3570msgid "Switch to offline mode"
3571msgstr "Преминаване в режим „Изключен“"
3572
3573#. View Menu
3574#: ../src/ephy-window.c:283
3575msgid "_Show Toolbars"
3576msgstr "Показване на лента с ин_струменти"
3577
3578#: ../src/ephy-window.c:284
3579msgid "Show or hide toolbar"
3580msgstr "Показване или скриване лентата с инструменти"
3581
3582#: ../src/ephy-window.c:286
3583msgid "St_atusbar"
3584msgstr "Лента за _състоянието"
3585
3586#: ../src/ephy-window.c:287
3587msgid "Show or hide statusbar"
3588msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието"
3589
3590#: ../src/ephy-window.c:289
3591msgid "_Fullscreen"
3592msgstr "На _цял екран"
3593
3594#: ../src/ephy-window.c:290
3595msgid "Browse at full screen"
3596msgstr "Сърфиране на цял екран"
3597
3598#: ../src/ephy-window.c:292
3599msgid "Popup _Windows"
3600msgstr "Изскачащи _прозорци"
3601
3602#: ../src/ephy-window.c:293
3603msgid "Show or hide unrequested popup windows from this site"
3604msgstr "Показване или скриване на непоисканите изскачащи прозорци от този сайт"
3605
3606#: ../src/ephy-window.c:295
3607msgid "Selection Caret"
3608msgstr "Избор на каретка"
3609
3610#. Document
3611#: ../src/ephy-window.c:303
3612msgid "Add Boo_kmark..."
3613msgstr "Добавяне на от_метка..."
3614
3615#. Framed document
3616#: ../src/ephy-window.c:309
3617msgid "Show Only _This Frame"
3618msgstr "Показване само на тази _рамка"
3619
3620#: ../src/ephy-window.c:310
3621msgid "Show only this frame in this window"
3622msgstr "Показване само на тази рамка в този прозорец"
3623
3624#. Links
3625#: ../src/ephy-window.c:315
3626msgid "_Open Link"
3627msgstr "_Отваряне на връзка"
3628
3629#: ../src/ephy-window.c:316
3630msgid "Open link in this window"
3631msgstr "Отваряне на връзката в този прозорец"
3632
3633#: ../src/ephy-window.c:318
3634msgid "Open Link in New _Window"
3635msgstr "Отваряне на връзката в нов _прозорец"
3636
3637#: ../src/ephy-window.c:319
3638msgid "Open link in a new window"
3639msgstr "Отваряне на връзката в нов прозорец"
3640
3641#: ../src/ephy-window.c:321
3642msgid "Open Link in New _Tab"
3643msgstr "Отваряне на връзката в нов _подпрозорец"
3644
3645#: ../src/ephy-window.c:322
3646msgid "Open link in a new tab"
3647msgstr "Отваряне на връзката в нов подпрозорец"
3648
3649#: ../src/ephy-window.c:324
3650msgid "_Download Link"
3651msgstr "_Изтегляне на връзката"
3652
3653#: ../src/ephy-window.c:326
3654msgid "_Save Link As..."
3655msgstr "Запазване на връзката _като..."
3656
3657#: ../src/ephy-window.c:327
3658msgid "Save link with a different name"
3659msgstr "Запазване на връзката под различно име"
3660
3661#: ../src/ephy-window.c:329
3662msgid "_Bookmark Link..."
3663msgstr "_Добавяне на връзката като отметка..."
3664
3665#: ../src/ephy-window.c:331
3666msgid "_Copy Link Address"
3667msgstr "_Копиране на адреса на връзката"
3668
3669#. Email links
3670#. This is on the context menu on a mailto: link and opens the mail program
3671#: ../src/ephy-window.c:337
3672msgid "_Send Email..."
3673msgstr "И_зпращане на е-писмо..."
3674
3675#: ../src/ephy-window.c:339
3676msgid "_Copy Email Address"
3677msgstr "Копиране на адреса на е-пощата"
3678
3679#. Images
3680#: ../src/ephy-window.c:344
3681msgid "Open _Image"
3682msgstr "Отваряне на _изображението"
3683
3684#: ../src/ephy-window.c:346
3685msgid "_Save Image As..."
3686msgstr "_Запазване на изображение като..."
3687
3688#: ../src/ephy-window.c:348
3689msgid "_Use Image As Background"
3690msgstr "_Използване на изображението като фон"
3691
3692#: ../src/ephy-window.c:350
3693msgid "Copy I_mage Address"
3694msgstr "Копиране на адреса на из_ображението"
3695
3696#: ../src/ephy-window.c:352
3697msgid "St_art Animation"
3698msgstr "Ст_артиране на анимацията"
3699
3700#: ../src/ephy-window.c:354
3701msgid "St_op Animation"
3702msgstr "Спира_не на анимацията"
3703
3704#: ../src/ephy-window.c:708
3705msgid "There are unsubmitted changes to form elements"
3706msgstr "Има неизпратени промени по елементите от формуляра"
3707
3708#: ../src/ephy-window.c:712
3709msgid "If you close the document anyway, you will lose that information."
3710msgstr "Ако все пак затворите документа, ще загубите тази информация."
3711
3712#: ../src/ephy-window.c:716
3713msgid "Close _Document"
3714msgstr "Затваряне на _документа"
3715
3716#: ../src/ephy-window.c:1284 ../src/window-commands.c:280
3717msgid "Open"
3718msgstr "Отваряне"
3719
3720#: ../src/ephy-window.c:1286 ../src/window-commands.c:306
3721msgid "Save As"
3722msgstr "Запазване като"
3723
3724#: ../src/ephy-window.c:1290
3725msgid "Bookmark"
3726msgstr "Отметка"
3727
3728#: ../src/ephy-window.c:1292
3729msgid "Find"
3730msgstr "Търсене"
3731
3732#. Translators: This refers to text size
3733#: ../src/ephy-window.c:1305
3734msgid "Larger"
3735msgstr "По-голям"
3736
3737#. Translators: This refers to text size
3738#: ../src/ephy-window.c:1308
3739msgid "Smaller"
3740msgstr "По-малък"
3741
3742#: ../src/ephy-window.c:1471
3743msgid "Insecure"
3744msgstr "Несигурно"
3745
3746#: ../src/ephy-window.c:1476
3747msgid "Broken"
3748msgstr "Развален"
3749
3750#: ../src/ephy-window.c:1489
3751msgid "Low"
3752msgstr "Нисък"
3753
3754#: ../src/ephy-window.c:1496
3755msgid "High"
3756msgstr "Висок"
3757
3758#: ../src/ephy-window.c:1506
3759#, c-format
3760msgid "Security level: %s"
3761msgstr "Ниво на сигурност: %s"
3762
3763#: ../src/ephy-window.c:1546
3764#, c-format
3765msgid "%d hidden popup window"
3766msgid_plural "%d hidden popup windows"
3767msgstr[0] "%d скрит изскачащ прозорец"
3768msgstr[1] "%d скрити изскачащи прозорци"
3769
3770#: ../src/ephy-window.c:1841
3771#, c-format
3772msgid "Open image “%s”"
3773msgstr "Отваряне на изображението „%s“"
3774
3775#: ../src/ephy-window.c:1846
3776#, c-format
3777msgid "Use as desktop background “%s”"
3778msgstr "Използване на изображението „%s“ като фон"
3779
3780#: ../src/ephy-window.c:1851
3781#, c-format
3782msgid "Save image “%s”"
3783msgstr "Запазване на изображението „%s“"
3784
3785#: ../src/ephy-window.c:1856
3786#, c-format
3787msgid "Copy image address “%s”"
3788msgstr "Копиране на адреса на изображението „%s“"
3789
3790#: ../src/ephy-window.c:1869
3791#, c-format
3792msgid "Send email to address “%s”"
3793msgstr "Изпращане на е-писмо до „%s“"
3794
3795#: ../src/ephy-window.c:1875
3796#, c-format
3797msgid "Copy email address “%s”"
3798msgstr "Копиране на адреса на е-поща „%s“"
3799
3800#: ../src/ephy-window.c:1887
3801#, c-format
3802msgid "Save link “%s”"
3803msgstr "Запазване на връзката „%s“"
3804
3805#: ../src/ephy-window.c:1893
3806#, c-format
3807msgid "Bookmark link “%s”"
3808msgstr "Отмятане на връзката „%s“"
3809
3810#: ../src/ephy-window.c:1899
3811#, c-format
3812msgid "Copy link's address “%s”"
3813msgstr "Копиране на адреса на връзката „%s“"
3814
3815#: ../src/pdm-dialog.c:378
3816msgid "Cookie Properties"
3817msgstr "Настройки на бисквитките"
3818
3819#: ../src/pdm-dialog.c:395
3820msgid "Content:"
3821msgstr "Съдържание:"
3822
3823#: ../src/pdm-dialog.c:411
3824msgid "Path:"
3825msgstr "Пътека:"
3826
3827#: ../src/pdm-dialog.c:427
3828msgid "Send for:"
3829msgstr "Изпращане за:"
3830
3831#: ../src/pdm-dialog.c:436
3832msgid "Encrypted connections only"
3833msgstr "Само криптирани връзки с Интернет"
3834
3835#: ../src/pdm-dialog.c:436
3836msgid "Any type of connection"
3837msgstr "Всеки вид връзка с Интернет"
3838
3839#: ../src/pdm-dialog.c:442
3840msgid "Expires:"
3841msgstr "Изтича на:"
3842
3843#: ../src/pdm-dialog.c:453
3844msgid "End of current session"
3845msgstr "Край на текущата сесия"
3846
3847#: ../src/pdm-dialog.c:589
3848msgid "Domain"
3849msgstr "Домейн"
3850
3851#: ../src/pdm-dialog.c:600
3852msgid "Name"
3853msgstr "Име"
3854
3855#: ../src/pdm-dialog.c:998
3856msgid "Host"
3857msgstr "Хост"
3858
3859#: ../src/pdm-dialog.c:1010
3860msgid "User Name"
3861msgstr "Потребителско име"
3862
3863#: ../src/pdm-dialog.c:1022
3864msgid "User Password"
3865msgstr "Паролa"
3866
3867#: ../src/popup-commands.c:232
3868msgid "Download Link"
3869msgstr "Изтегляне на връзката"
3870
3871#: ../src/popup-commands.c:240
3872msgid "Save Link As"
3873msgstr "Запазване на връзката като"
3874
3875#: ../src/popup-commands.c:247
3876msgid "Save Image As"
3877msgstr "Запазване на изображението като..."
3878
3879#: ../src/ppview-toolbar.c:89
3880msgid "First"
3881msgstr "Първи"
3882
3883#: ../src/ppview-toolbar.c:90
3884msgid "Go to the first page"
3885msgstr "Отиване на първата посетена страница"
3886
3887#: ../src/ppview-toolbar.c:93
3888msgid "Last"
3889msgstr "Последен"
3890
3891#: ../src/ppview-toolbar.c:94
3892msgid "Go to the last page"
3893msgstr "Отиване на последната посетена страница"
3894
3895#: ../src/ppview-toolbar.c:97
3896msgid "Previous"
3897msgstr "Предишен"
3898
3899#: ../src/ppview-toolbar.c:98
3900msgid "Go to the previous page"
3901msgstr "Отиване на предишната страница"
3902
3903#: ../src/ppview-toolbar.c:101
3904msgid "Next"
3905msgstr "Следващ"
3906
3907#: ../src/ppview-toolbar.c:102
3908msgid "Go to next page"
3909msgstr "Отиване на следващата страница"
3910
3911#: ../src/ppview-toolbar.c:105
3912msgid "Close"
3913msgstr "Затваряне"
3914
3915#: ../src/ppview-toolbar.c:106
3916msgid "Close print preview"
3917msgstr "Затваряне на прегледа преди печат"
3918
3919#: ../src/prefs-dialog.c:412
3920msgid "Default"
3921msgstr "По подразбиране"
3922
3923#: ../src/prefs-dialog.c:1034
3924#, c-format
3925msgid "System language (%s)"
3926msgid_plural "System languages (%s)"
3927msgstr[0] "Системен език (%s)"
3928msgstr[1] "Системни езици (%s)"
3929
3930#: ../src/prefs-dialog.c:1421
3931msgid "Select a Directory"
3932msgstr "Избор на папка"
3933
3934#: ../src/window-commands.c:711 ../src/window-commands.c:728
3935msgid "Contact us at:"
3936msgstr "Свържете се с нас на:"
3937
3938#: ../src/window-commands.c:714
3939msgid "Contributors:"
3940msgstr "Допринесли:"
3941
3942#: ../src/window-commands.c:719
3943msgid "Past developers:"
3944msgstr "Предишни разработчици:"
3945
3946#: ../src/window-commands.c:729
3947msgid "<epiphany-list@gnome.org> or <gnome-doc-list@gnome.org>"
3948msgstr "<epiphany-list@gnome.org> или <gnome-doc-list@gnome.org>"
3949
3950#: ../src/window-commands.c:734
3951msgid ""
3952"The GNOME Web Browser is free software; you can redistribute it and/or "
3953"modify it under the terms of the GNU General Public License as published by "
3954"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your "
3955"option) any later version."
3956msgstr ""
3957"Интернет браузърът на GNOME е свободен софтуер.\n"
3958"Можете да го разпространявате според условията на версия\n"
3959"2 или по-висока (по Ваш избор) на Общия публичен лиценз на GNU,\n"
3960"който е публикуван от Фондацията за свободен софтуер."
3961
3962#: ../src/window-commands.c:738
3963msgid ""
3964"The GNOME Web Browser is distributed in the hope that it will be useful, but "
3965"WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY "
3966"or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
3967"more details."
3968msgstr ""
3969"Интернет браузърът на GNOME се разпространява с надеждата да\n"
3970"е полезен, но БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, дори и подразбиращата\n"
3971"се ПРИГОДНОСТ или ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА. За подробности\n"
3972"прегледайте Общия публичен лиценз на GNU."
3973
3974#: ../src/window-commands.c:742
3975msgid ""
3976"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3977"the GNOME Web Browser; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., "
3978"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA"
3979msgstr ""
3980"Трябва да сте получили копие на Общия публичен лиценз на GNU\n"
3981"заедно с тази програма. Ако се сте - пишете на Фондацията за\n"
3982"свободен софтуер на адрес:\n"
3983"Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, \n"
3984"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
3985
3986#: ../src/window-commands.c:754
3987#, c-format
3988msgid "Using “%s” backend"
3989msgstr "Използва се ядрото „%s“"
3990
3991#. Translators: This is a special message that shouldn't be translated
3992#. * literally. It is used in the about box to give credits to
3993#. * the translators.
3994#. * Thus, you should translate it to your name and email address.
3995#. * You should also include other translators who have contributed to
3996#. * this translation; in that case, please write each of them on a separate
3997#. * line seperated by newlines (\n).
3998#.
3999#: ../src/window-commands.c:775
4000msgid "translator-credits"
4001msgstr ""
4002"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
4003"\n"
4004"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
4005"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
4006"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
4007
4008#: ../src/window-commands.c:778
4009msgid "GNOME Web Browser Website"
4010msgstr "Интернет браузър към GNOME"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.