source: desktop/epiphany.HEAD.bg.po @ 518

Last change on this file since 518 was 518, checked in by kaladan, 17 years ago

epiphany - почти пълен превод на програмата, остават 2-3 низа.

File size: 142.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of epiphany po-file.
2# Copyright (C) 2003 Marco Pesenti Gritti
3# This file is distributed under the same license as the epiphany package.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
5# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005
6#
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: epiphany HEAD\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2006-02-04 05:40+0100\n"
14"PO-Revision-Date: 2006-02-04 09:33+0200\n"
15"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
21
22#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:1
23msgid ""
24"A list of protocols to be considered safe in addition to the default, when "
25"disable_unsafe_protocols is enabled."
26msgstr ""
27"Списък с протоколи, които да се считат за безопасни в допълнение към "
28"стандартните, когато е включено disable_unsafe_protocols."
29
30#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:2
31msgid "Additional safe protocols"
32msgstr "Допълнителни безопасни протоколи"
33
34#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:3
35msgid "Disable JavaScript chrome control"
36msgstr "Спиране на JavaScript хром контрола"
37
38#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:4
39msgid "Disable JavaScript's control over window chrome."
40msgstr "Изключване на контрола на JavaScript върху хромирането на прозорците"
41
42#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:5
43msgid ""
44"Disable all historical information by disabling back and forward navigation, "
45"not allowing the history dialog and hiding the most used bookmarks list."
46msgstr ""
47"Изключване на информацията за предишни посещения, като изключва навигацията "
48"„Назад“ и „Напред“, не позволява на прозореца за историята да се покаже и "
49"скрива най-често използваните отметки."
50
51#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:6
52msgid "Disable arbitrary URLs"
53msgstr "Спиране на произволните адреси"
54
55#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:7
56msgid "Disable bookmark editing"
57msgstr "Спиране на редактирането на отметките"
58
59#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:8
60msgid "Disable history"
61msgstr "Спиране на историята"
62
63#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:9
64msgid "Disable the user's ability to add or edit bookmarks."
65msgstr ""
66"Спиране на възможността на потребителите да редактират или добавят отметки."
67
68#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:10
69msgid "Disable the user's ability to edit toolbars."
70msgstr ""
71"Спиране на възможността на потребителите да редактират лентите с инструменти."
72
73#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:11
74msgid "Disable the user's ability to type in a URL to Epiphany."
75msgstr ""
76"Спиране на възможността на потребителите да въвеждат адреси в браузъра."
77
78#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:12
79msgid "Disable toolbar editing"
80msgstr "Спиране на редакцията на лентата с инструменти"
81
82#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:13
83msgid "Disable unsafe protocols"
84msgstr "Спиране на несигурните протоколи"
85
86#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:14
87msgid ""
88"Disables loading of content from unsafe protocols. Safe protocols are http "
89"and https."
90msgstr ""
91"Изключване на зареждането на съдържание от не безопасни протоколи. "
92"Безопасните са http и https."
93
94#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:15
95msgid "Epiphany cannot quit"
96msgstr "Epiphany не може да бъде спрян"
97
98#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:16
99msgid "Hide menubar by default"
100msgstr "Скриване на лентата с менютата по подразбиране"
101
102#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:17
103msgid ""
104"Hide the menubar by default. The menubar can still be accessed using F10."
105msgstr ""
106"Скриване на лентата с менюта по подразбиране. Менюто ще може да бъде "
107"достигнато чрез натискане на клавиша F10."
108
109#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:18
110msgid "Lock in fullscreen mode"
111msgstr "Заключване на режима „На цял екран“"
112
113#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:19
114msgid "Locks Epiphany in fullscreen mode."
115msgstr "Заключване на режима „На цял екран“."
116
117#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:20
118msgid "User is not allowed to close Epiphany"
119msgstr "Потребителят няма право да спира Epiphany"
120
121#: ../data/bme.desktop.in.in.h:1
122msgid "Browse and organize your bookmarks"
123msgstr "Разглеждане и организиране на вашите отметки"
124
125#: ../data/bme.desktop.in.in.h:2
126msgid "Epiphany Web Bookmarks"
127msgstr "Отметки за страници в Интернет"
128
129#: ../data/bme.desktop.in.in.h:3
130msgid "Web Bookmarks"
131msgstr "Отметки"
132
133#: ../data/epiphany.desktop.in.in.h:1
134msgid "Browse the web"
135msgstr "Сърфиране в Интернет"
136
137#: ../data/epiphany.desktop.in.in.h:2
138msgid "Epiphany Web Browser"
139msgstr "Интернет браузър (Epiphany)"
140
141#. sets the name to appear in the window list applet when grouping windows
142#: ../data/epiphany.desktop.in.in.h:3 ../src/ephy-main.c:499
143#: ../src/ephy-main.c:550 ../src/ephy-main.c:575
144msgid "Web Browser"
145msgstr "Интернет браузър"
146
147#: ../data/epiphany.schemas.in.h:1
148msgid "Active extensions"
149msgstr "Активни разширения"
150
151#: ../data/epiphany.schemas.in.h:2
152msgid "Address of the user's home page."
153msgstr "Адрес на домашната страница на потребителя."
154
155#: ../data/epiphany.schemas.in.h:3
156msgid "Allow popups"
157msgstr "Разрешаване на изскачащите прозорци"
158
159#: ../data/epiphany.schemas.in.h:4
160msgid ""
161"Allow sites to open new windows using JavaScript (if JavaScript is enabled)."
162msgstr ""
163"Страниците могат да отварят нови прозорци чрез JavaScript (ако е позволен "
164"JavaScript)."
165
166#: ../data/epiphany.schemas.in.h:5
167msgid "Always show the tab bar"
168msgstr "Винаги да се показва лентата с подпрозорците"
169
170#: ../data/epiphany.schemas.in.h:6
171msgid "Automatic downloads"
172msgstr "Автоматични изтегляния"
173
174#: ../data/epiphany.schemas.in.h:7
175msgid "Automatically manage offline status with NetworkManager"
176msgstr "Автоматично управление на състоянието чрез мениджъра на мрежата"
177
178#: ../data/epiphany.schemas.in.h:8
179msgid "Browse with caret"
180msgstr "Навигация с каретка"
181
182#: ../data/epiphany.schemas.in.h:9
183msgid "Cookie accept"
184msgstr "Приемане на бисквитки"
185
186#: ../data/epiphany.schemas.in.h:10
187msgid "Default encoding"
188msgstr "Стандартно кодиране"
189
190#: ../data/epiphany.schemas.in.h:11
191msgid ""
192"Default encoding. Accepted values are: \"armscii-8\", \"Big5\", \"Big5-HKSCS"
193"\", \"EUC-JP\", \"EUC-KR\", \"gb18030\", \"GB2312\", \"geostd8\", \"HZ-GB-"
194"2312\", \"IBM850\", \"IBM852\", \"IBM855\", \"IBM857\", \"IBM862\", \"IBM864"
195"\", \"IBM866\", \"ISO-2022-CN\", \"ISO-2022-JP\", \"ISO-2022-KR\", \"ISO-"
196"8859-1\", \"ISO-8859-2\", \"ISO-8859-3\", \"ISO-8859-4\", \"ISO-8859-5\", "
197"\"ISO-8859-6\", \"ISO-8859-7\", \"ISO-8859-8\", \"ISO-8859-8-I\", \"ISO-8859-"
198"9\", \"ISO-8859-10\", \"ISO-8859-11\", \"ISO-8859-13\", \"ISO-8859-14\", "
199"\"ISO-8859-15\", \"ISO-8859-16\", \"ISO-IR-111\", \"KOI8-R\", \"KOI8-U\", "
200"\"Shift_JIS\", \"TIS-620\", \"UTF-7\", \"UTF-8\", \"VISCII\", \"windows-874"
201"\", \"windows-1250\", \"windows-1251\", \"windows-1252\", \"windows-1253\", "
202"\"windows-1254\", \"windows-1255\", \"windows-1256\", \"windows-1257\", "
203"\"windows-1258\", \"x-euc-tw\", \"x-gbk\", \"x-johab\", \"x-mac-arabic\", "
204"\"x-mac-ce\", \"x-mac-croatian\", \"x-mac-cyrillic\", \"x-mac-devanagari\", "
205"\"x-mac-farsi\", \"x-mac-greek\", \"x-mac-gujarati\", \"x-mac-gurmukhi\", "
206"\"x-mac-hebrew\", \"x-mac-icelandic\", \"x-mac-roman\", \"x-mac-romanian\", "
207"\"x-mac-turkish\", \"x-mac-ukrainian\", \"x-user-defined\", \"x-viet-tcvn5712"
208"\", \"x-viet-vps\" and \"x-windows-949\"."
209msgstr ""
210"Подразбиращо се кодиране. Приемливите стойности са: „armscii-8“, „Big5“, "
211"„Big5-HKSCS“, „EUC-JP“, „EUC-KR“, „gb18030“, „GB2312“, „geostd8“, „HZ-GB-"
212"2312“, „IBM850“, „IBM852“, „IBM855“, „IBM857“, „IBM862“, „IBM864“, „IBM866“, "
213"„ISO-2022-CN“, „ISO-2022-JP“, „ISO-2022-KR“, „ISO-8859-1“, „ISO-8859-2“, "
214"„ISO-8859-3“, „ISO-8859-4“, „ISO-8859-5“, „ISO-8859-6“, „ISO-8859-7“, „ISO-"
215"8859-8“, „ISO-8859-8-I“, „ISO-8859-9“, „ISO-8859-10“, „ISO-8859-11“, „ISO-"
216"8859-13“, „ISO-8859-14“, „ISO-8859-15“, „ISO-8859-16“, „ISO-IR-111“, „KOI8-"
217"R“, „KOI8-U“, „Shift_JIS“, „TIS-620“, „UTF-7“, „UTF-8“, „VISCII“, „windows-"
218"874“, „windows-1250“, „windows-1251“, „windows-1252“, „windows-1253“, "
219"„windows-1254“, „windows-1255“, „windows-1256“, „windows-1257“, „windows-"
220"1258“, „x-euc-tw“, „x-gbk“, „x-johab“, „x-mac-arabic“, „x-mac-ce“, „x-mac-"
221"croatian“, „x-mac-cyrillic“, „x-mac-devanagari“, „x-mac-farsi“, „x-mac-"
222"greek“, „x-mac-gujarati“, „x-mac-gurmukhi“, „x-mac-hebrew“, „x-mac-"
223"icelandic“, „x-mac-roman“, „x-mac-romanian“, „x-mac-turkish“, „x-mac-"
224"ukrainian“, „x-user-defined“, „x-viet-tcvn5712“, „x-viet-vps“ and „x-windows-"
225"949“."
226
227#: ../data/epiphany.schemas.in.h:12
228msgid "Default font type"
229msgstr "Стандартен шрифт"
230
231#: ../data/epiphany.schemas.in.h:13
232msgid "Default font type. Possible values are \"serif\" and \"sans-serif\"."
233msgstr "Стандартен шрифт. Възможните стойности са „serif“ и „sans-serif“."
234
235#: ../data/epiphany.schemas.in.h:14
236msgid "Enable Java"
237msgstr "Включване на Java"
238
239#: ../data/epiphany.schemas.in.h:15
240msgid "Enable JavaScript"
241msgstr "Включване на JavaScript"
242
243#: ../data/epiphany.schemas.in.h:16
244msgid "History pages time range"
245msgstr "Времеви обхват на историята за страниците"
246
247#: ../data/epiphany.schemas.in.h:17
248msgid "Home page"
249msgstr "Домашна страница"
250
251#: ../data/epiphany.schemas.in.h:18
252msgid ""
253"How to present animated images. Possible values are \"normal\", \"once\" and "
254"\"disabled\"."
255msgstr ""
256"Как да се показват анимираните изображения. Възможните стойности са "
257"„normal“ (постоянно да има анимация), „once“ (анимацията да е еднократна - "
258"при зареждането на страницата) и „disabled“ (изключване на анимацията)."
259
260#: ../data/epiphany.schemas.in.h:19
261msgid "ISO-8859-1"
262msgstr "ISO-8859-1"
263
264#: ../data/epiphany.schemas.in.h:20
265msgid "Image animation mode"
266msgstr "Режим за анимация на изображенията"
267
268#: ../data/epiphany.schemas.in.h:21
269msgid "Languages"
270msgstr "Езици"
271
272#: ../data/epiphany.schemas.in.h:22
273msgid "Lists the active extensions."
274msgstr "Изписване на активните разширения."
275
276#: ../data/epiphany.schemas.in.h:23
277msgid ""
278"Middle click to open the web page pointed to by the currently selected text"
279msgstr ""
280"Натискане на среден бутон на мишката, да отваря посочената чрез избирания "
281"текст страница"
282
283#: ../data/epiphany.schemas.in.h:24
284msgid ""
285"Middle clicking on the main view pane will open the web page pointed to by "
286"the currently selected text."
287msgstr ""
288"Натискане на среден бутон на мишката върху основната страница ще отвори "
289"посочената с избрания в момента текст."
290
291#: ../data/epiphany.schemas.in.h:25
292msgid "Minimum font size"
293msgstr "Мини_мален размер на шрифта:"
294
295#: ../data/epiphany.schemas.in.h:26
296msgid "Preferred languages, two letter codes."
297msgstr "Предпочитани езици, кодове от по две букви."
298
299#: ../data/epiphany.schemas.in.h:27
300msgid "Show bookmarks bar by default"
301msgstr "Показване на лентата с отметките по подразбиране"
302
303#: ../data/epiphany.schemas.in.h:28
304msgid "Show statusbar by default"
305msgstr "Показване на лентата за състоянието по подразбиране"
306
307#: ../data/epiphany.schemas.in.h:29
308msgid ""
309"Show the history pages visited \"ever\", \"last_two_days\", \"last_three_days"
310"\", \"today\"."
311msgstr ""
312"Показване на страниците от историята посетени „ever“, „last_two_days“, "
313"„last_three_days“, „today“."
314
315#: ../data/epiphany.schemas.in.h:30
316msgid "Show the tab bar also when there is only one tab open."
317msgstr ""
318"Показване на лентата за подпрозорците, дори когато има само един отворен "
319"подпрозорец."
320
321#: ../data/epiphany.schemas.in.h:31
322msgid "Show toolbars by default"
323msgstr "Показване на лентата с инструменти по подразбиране"
324
325#: ../data/epiphany.schemas.in.h:32
326msgid "Size of disk cache"
327msgstr "Големина на временните файлове"
328
329#: ../data/epiphany.schemas.in.h:33
330msgid "Size of disk cache, in MB."
331msgstr "Големина на временните файлове в МБ."
332
333#: ../data/epiphany.schemas.in.h:34
334msgid "The bookmark information shown in the editor view"
335msgstr "Информацията за отметките показана в прозореца за редакция"
336
337#: ../data/epiphany.schemas.in.h:35
338msgid ""
339"The bookmark information shown in the editor view. Valid values in the list "
340"are \"address\" and \"title\"."
341msgstr ""
342"Информацията за отметките показана при редакция. Валидни стойности в списъка "
343"са „address“ и „title“."
344
345#: ../data/epiphany.schemas.in.h:36
346msgid "The currently selected fonts language"
347msgstr "Текущият избран език за шрифтовете"
348
349#: ../data/epiphany.schemas.in.h:37
350msgid ""
351"The currently selected fonts language. Valid values are \"ar\" (arabic), \"x-"
352"baltic\" (baltic languages), \"x-central-euro\" (central european "
353"languages), \"x-cyrillic\" (languages written with cyrillic alphabet), \"el"
354"\" (greek), \"he\" (hebrew), \"ja\" (japanese), \"ko\" (korean), \"zh-CN"
355"\" (simplified chinese), \"th\" (thai), \"zh-TW\" (traditional chinese), \"tr"
356"\" (turkish), \"x-unicode\" (other languages), \"x-western\" (languages "
357"written in latin script), \"x-tamil\" (tamil) and \"x-devanagari"
358"\" (devanagari)."
359msgstr ""
360"Текущият избран език за шритовете. Валидни стойности са „ar“ (арабски), „x-"
361"baltic“ (балтийски езици), „x-central-euro“ (централноевропейски езици), „x-"
362"cyrillic“ (езици с писменост на кирилица), „el“ (гръцки), „he“ (иврит), "
363"„ja“ (японски), „ko“ (корейски), „zh-CN“ (опростен китайски), „th“ (тайски), "
364"„zh-TW“ (традиционен китайски), „tr“ (турски), „x-unicode“ (други езици), „x-"
365"western“ (езици с писменост на латиница), „x-tamil“ (тамилски) и „x-"
366"devanagari“ (индийски)."
367
368#: ../data/epiphany.schemas.in.h:38
369msgid "The downloads folder"
370msgstr "Папката с изтеглените файлове"
371
372#: ../data/epiphany.schemas.in.h:39
373msgid "The encoding autodetector. Empty string means autodetect is off"
374msgstr ""
375"Автоматично засичане на кодовата таблица. Празно място означава, че "
376"автоматичното засичане е изключено."
377
378#: ../data/epiphany.schemas.in.h:40
379msgid ""
380"The encoding autodetector. Valid entries are \"\" (autodetectors off), "
381"\"cjk_parallel_state_machine\" (autodetect east asian encodings), "
382"\"ja_parallel_state_machine\" (autodetect japanese encodings), "
383"\"ko_parallel_state_machine\" (autodetect korean encodings), \"ruprob"
384"\" (autodetect russian encodings), \"ukprob\" (autodetect ukrainian "
385"encodings), \"zh_parallel_state_machine\" (autodetect chinese encodings), "
386"\"zhcn_parallel_state_machine\" (autodetect simplified chinese encodings), "
387"\"zhtw_parallel_state_machine\" (autodetect traditional chinese encodings) "
388"and \"universal_charset_detector\" (autodetect most encodings)."
389msgstr ""
390"Автоматично засичане на кодовата таблица. Валидни стойности са "
391"„“ (изключено), „cjk_parallel_state_machine“ (за източно европейските кодови "
392"таблици), „ja_parallel_state_machine“ (за японските кодови таблици), "
393"„ko_parallel_state_machine“ (за корейските кодови таблици), „ruprob“ (за "
394"руските кодови таблици), „ukprob“ (за украински кодови таблици), "
395"„zh_parallel_state_machine“ (за китайски кодови таблици), "
396"„zhcn_parallel_state_machine“ (за опростени китайски кодови таблици), "
397"„zhtw_parallel_state_machine“ (за традиционни китайски кодови таблици) и "
398"„universal_charset_detector“ (за повечето кодови таблици)."
399
400#: ../data/epiphany.schemas.in.h:41
401msgid "The page information shown in the history view"
402msgstr "Информация за страниците показвана в прегледа на историята"
403
404#: ../data/epiphany.schemas.in.h:42
405msgid ""
406"The page information shown in the history view. Valid values in the list are "
407"\"address\", \"title\"."
408msgstr ""
409"Информация за страниците показани в историята. Валидни стойности в списъка "
410"са „address“, „title“."
411
412#: ../data/epiphany.schemas.in.h:43
413msgid ""
414"The path of the folder where to download files to; or \"Downloads\" to use "
415"the default downloads folder, or \"Desktop\" to use the desktop folder."
416msgstr ""
417"Пътят до папката, където да се изтеглят файловете. За да ползвате "
418"стандартната папка задайте „Downloads“, а ако искате да ги запазвате върху "
419"работния плот задайте „Desktop“."
420
421#: ../data/epiphany.schemas.in.h:44
422msgid "Toolbar style"
423msgstr "Стил на лентата с инструменти"
424
425#: ../data/epiphany.schemas.in.h:45
426msgid ""
427"Toolbar style. Allowed values are \"\" (use GNOME default style), \"both"
428"\" (text and icons), \"both-horiz\" (text besides icons), \"icons\", and "
429"\"text\"."
430msgstr ""
431"Стил на лентата с инструменти. Позволени стойности са „“ (стандартен стил на "
432"GNOME), „both“ (текст и икони), „both-horiz“ (текст до иконите) „icons“ и "
433"„text“"
434
435#: ../data/epiphany.schemas.in.h:46
436msgid "Use own colors"
437msgstr "Използване на собствени цветове"
438
439#: ../data/epiphany.schemas.in.h:47
440msgid "Use own fonts"
441msgstr "Използване на собствени шрифтове"
442
443#: ../data/epiphany.schemas.in.h:48
444msgid "Use your own colors instead of the colors the page requests."
445msgstr "Използване на Ваши цветове, вместо цветовете от страниците."
446
447#: ../data/epiphany.schemas.in.h:49
448msgid "Use your own fonts instead of the fonts the page requests."
449msgstr ""
450"Използване на Ваши шрифтове, вместо шрифтовете предоставени от страниците."
451
452#: ../data/epiphany.schemas.in.h:50
453msgid ""
454"When files cannot be opened by the browser they are automatically downloaded "
455"to the download folder and opened with the appropriate application."
456msgstr ""
457"Когато файловете не могат да бъдат отворени с браузъра, те автоматично се "
458"изтеглят в стандартната папка за изтегляне и се отварят с подходяща програма."
459
460#: ../data/epiphany.schemas.in.h:51
461msgid ""
462"Where to accept cookies from. Possible values are \"anywhere\", \"current "
463"site\" and \"nowhere\"."
464msgstr ""
465"От къде да приема бисквитки. Възможните стойности са „anywhere“, „current "
466"site“ и „nowhere“."
467
468#: ../data/epiphany.schemas.in.h:52
469msgid "Whether to print the date in the footer"
470msgstr "Къде да се разпечата датата в долната част"
471
472#: ../data/epiphany.schemas.in.h:53
473msgid "Whether to print the page address in the header"
474msgstr "Къде в горната част да се разпечата адреса на страницата"
475
476#: ../data/epiphany.schemas.in.h:54
477msgid "Whether to print the page numbers (x of total) in the footer"
478msgstr "Къде в долната част да се разпечата номера на страницата (x от общо)"
479
480#: ../data/epiphany.schemas.in.h:55
481msgid "Whether to print the page title in the header"
482msgstr "Дали в горната част да се разпечатва заглавието на страницата"
483
484#: ../data/epiphany.schemas.in.h:56
485msgid "x-western"
486msgstr "x-западен"
487
488#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:1
489msgid "<b>Fingerprints</b>"
490msgstr "<b>Пръстови отпечатъци</b>"
491
492#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:2
493msgid "<b>Issued By</b>"
494msgstr "<b>Издаден от</b>"
495
496#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:3
497msgid "<b>Issued To</b>"
498msgstr "<b>Издаден до</b>"
499
500#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:4
501msgid "<b>Validity</b>"
502msgstr "<b>Валидност</b>"
503
504#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:5
505msgid "Certificate _Fields"
506msgstr "Полета на серти_фиката"
507
508#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:6
509msgid "Certificate _Hierarchy"
510msgstr "Йерар_хия на сертификата"
511
512#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:7
513msgid "Common Name:"
514msgstr "Общо име:"
515
516#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:8
517msgid "DYNAMIC"
518msgstr "ДИНАМИЧНИ"
519
520#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:9
521msgid "Details"
522msgstr "Подробности"
523
524#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:10
525msgid "Expires On:"
526msgstr "Изтича на:"
527
528#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:11
529msgid "Field _Value"
530msgstr "_Стойност на полето"
531
532#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:12
533#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:20
534msgid "General"
535msgstr "Основни"
536
537#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:13
538msgid "Issued On:"
539msgstr "Издаден на:"
540
541#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:14
542msgid "MD5 Fingerprint:"
543msgstr "Пръстови отпечатъци от вида MD5:"
544
545#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:15
546#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1036
547msgid "Organization:"
548msgstr "Организация:"
549
550#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:16
551msgid "Organizational Unit:"
552msgstr "Организационна единица:"
553
554#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:17
555msgid "SHA1 Fingerprint:"
556msgstr "Пръстови отпечатъци от вида SHA1:"
557
558#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:18
559msgid "Serial Number:"
560msgstr "Сериен номер:"
561
562#: ../data/glade/epiphany.glade.h:1
563msgid "<b>_Automatic</b>"
564msgstr "<b>_Автоматично</b>"
565
566#: ../data/glade/epiphany.glade.h:2
567msgid "<b>_Use a different encoding:</b>"
568msgstr "<b>_Използване на различно кодиране:</b>"
569
570#: ../data/glade/epiphany.glade.h:3
571msgid "Cookies"
572msgstr "Бисквитки"
573
574#. The name of the default downloads folder
575#: ../data/glade/epiphany.glade.h:4 ../lib/ephy-file-helpers.c:106
576msgid "Downloads"
577msgstr "Изтегляния"
578
579#: ../data/glade/epiphany.glade.h:5
580msgid "Passwords"
581msgstr "Пароли"
582
583#: ../data/glade/epiphany.glade.h:6
584msgid "Personal Data"
585msgstr "Лична информация"
586
587#: ../data/glade/epiphany.glade.h:7
588msgid "Text Encoding"
589msgstr "Кодиране на текста"
590
591#: ../data/glade/epiphany.glade.h:8 ../src/ephy-encoding-menu.c:358
592msgid "Use the encoding specified by the document"
593msgstr "Използване на кодирането, определено от документа"
594
595#: ../data/glade/epiphany.glade.h:9
596msgid "_Show password"
597msgstr "Показване на _паролата"
598
599#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:1
600msgid "<b>Cookies</b>"
601msgstr "<b>Бисквитки</b>"
602
603#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:2
604msgid "<b>Downloads</b>"
605msgstr "<b>Изтегляния</b>"
606
607#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:3
608msgid "<b>Encodings</b>"
609msgstr "<b>Кодирания</b>"
610
611#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:4
612msgid "<b>Home page</b>"
613msgstr "<b>Домашна страница</b>"
614
615#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:5
616msgid "<b>Languages</b>"
617msgstr "<b>Езици</b>"
618
619#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:6
620msgid "<b>Temporary Files</b>"
621msgstr "<b>Временни файлове</b>"
622
623#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:7
624msgid "<b>Web Content</b>"
625msgstr "<b>Интернет съдържание</b>"
626
627#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:8
628msgid "A_utomatically download and open files"
629msgstr "А_втоматично изтегляне и отваряне на файловете"
630
631#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:9
632msgid "Add Language"
633msgstr "Добавяне на език"
634
635#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:10
636msgid "Allow popup _windows"
637msgstr "Позволяване на изскачащите _прозорци"
638
639#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:11
640msgid "Au_todetect:"
641msgstr "_Автоматично засичане:"
642
643#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:12
644msgid "Choose a l_anguage:"
645msgstr "Избор на _език:"
646
647#. Translators: the mnemonic shouldn't conflict with any of the
648#. * standard items in the GtkEntry context menu (Cut, Copy, Paste, Delete,
649#. * Select All, Input Methods and Insert Unicode control character.)
650#.
651#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:13
652#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:582 ../src/ephy-history-window.c:261
653msgid "Cl_ear"
654msgstr "Из_чистване"
655
656#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:14
657msgid "De_fault:"
658msgstr "По _подразбиране:"
659
660#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:15
661msgid "Enable Java_Script"
662msgstr "Включване на Java_Script"
663
664#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:16
665msgid "Enable _Java"
666msgstr "Включване на _Java"
667
668#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:17
669msgid "Fonts"
670msgstr "Шрифтове"
671
672#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:18
673msgid "Fonts & Style"
674msgstr "Шрифтове и стилове"
675
676#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:19
677msgid "For l_anguage:"
678msgstr "За _език:"
679
680#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:21 ../src/prefs-dialog.c:1301
681msgid "Language"
682msgstr "Език"
683
684#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:22
685msgid "Let web pages specify their own _colors"
686msgstr "Уеб страниците да ползват собствените си _цветове"
687
688#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:23
689msgid "Let web pages specify their own _fonts"
690msgstr "Уеб страниците да ползват собствените си _шрифтове"
691
692#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:24
693msgid "MB"
694msgstr "МБ"
695
696#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:25
697msgid "Only _from sites you visit"
698msgstr "Само _от сайта, който е посетен"
699
700#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:26
701msgid "Preferences"
702msgstr "Настройки"
703
704#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:27
705msgid "Privacy"
706msgstr "Защита на личните данни"
707
708#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:28
709msgid "Set to Current _Page"
710msgstr "Като текущата _страница"
711
712#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:29
713msgid "Set to _Blank Page"
714msgstr "_Празна страница"
715
716#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:30
717msgid "Use custom _stylesheet"
718msgstr "Използване на личен набор от _стилове"
719
720#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:31
721msgid "_Address:"
722msgstr "_Адрес:"
723
724#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:32
725msgid "_Always accept"
726msgstr "_Винаги да бъдат приемани"
727
728#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:33
729msgid "_Detailed Font Settings..."
730msgstr "По_дробни настройки на шрифтовете..."
731
732#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:34
733msgid "_Disk space:"
734msgstr "Заемано пространство:"
735
736#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:35
737msgid "_Download folder:"
738msgstr "_Папка за запазване на изтеглените файлове:"
739
740#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:36
741msgid "_Edit Stylesheet..."
742msgstr "_Редактиране на набор от стилове"
743
744#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:37
745msgid "_Fixed width:"
746msgstr "_Фиксирана широчина:"
747
748#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:38
749msgid "_Minimum size:"
750msgstr "Мини_мален размер:"
751
752#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:39
753msgid "_Never accept"
754msgstr "_Никога да не бъдат приемани"
755
756#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:40
757msgid "_Variable width:"
758msgstr "_Променлива широчина:"
759
760#: ../data/glade/print.glade.h:1
761msgid "<b>Colors</b>"
762msgstr "<b>Цветове</b>"
763
764#: ../data/glade/print.glade.h:2
765msgid "<b>Footers</b>"
766msgstr "<b>Долен колонтитул</b>"
767
768#: ../data/glade/print.glade.h:3
769msgid "<b>Headers</b>"
770msgstr "<b>Горен колонтитул</b>"
771
772#: ../data/glade/print.glade.h:4
773msgid "C_olor"
774msgstr "_Цвят"
775
776#: ../data/glade/print.glade.h:5
777msgid "P_age title"
778msgstr "Заг_лавие на страницата"
779
780#: ../data/glade/print.glade.h:6
781msgid "Page _numbers"
782msgstr "Номера на _страниците"
783
784#: ../data/glade/print.glade.h:7
785msgid "Print Setup"
786msgstr "Настройки на печата"
787
788#: ../data/glade/print.glade.h:8
789msgid "_Date"
790msgstr "_Дата"
791
792#: ../data/glade/print.glade.h:9
793msgid "_Grayscale"
794msgstr "_Черно-бял"
795
796#: ../data/glade/print.glade.h:10
797msgid "_Page address"
798msgstr "Адрес на с_траницата"
799
800#. this opens the downloader window, or brings it to the foreground if already open
801#: ../embed/downloader-view.c:189
802msgid "_Show Downloads"
803msgstr "_Показване на изтеглянията"
804
805#: ../embed/downloader-view.c:318
806#, c-format
807msgid "%u:%02u.%02u"
808msgstr "%u:%02u.%02u"
809
810#: ../embed/downloader-view.c:322
811#, c-format
812msgid "%02u.%02u"
813msgstr "%02u.%02u"
814
815#: ../embed/downloader-view.c:374
816msgid "_Pause"
817msgstr "_Пауза"
818
819#: ../embed/downloader-view.c:374
820msgid "_Resume"
821msgstr "_Продължаване"
822
823#. translators: first %s is filename, "%s of %s" is current/total file size
824#: ../embed/downloader-view.c:421
825#, c-format
826msgid ""
827"%s\n"
828"%s of %s"
829msgstr ""
830"%s\n"
831"%s от %s"
832
833#: ../embed/downloader-view.c:431 ../embed/downloader-view.c:436
834#: ../src/ephy-window.c:1468
835msgid "Unknown"
836msgstr "Неизвестно"
837
838#: ../embed/downloader-view.c:470
839#, c-format
840msgid "%d download"
841msgid_plural "%d downloads"
842msgstr[0] "%d изтегляне"
843msgstr[1] "%d изтегляния"
844
845#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
846#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
847#: ../embed/downloader-view.c:585 ../embed/downloader-view.c:598
848msgid "download status|Unknown"
849msgstr "Неизвестно"
850
851#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
852#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
853#: ../embed/downloader-view.c:590
854msgid "download status|Failed"
855msgstr "Неуспешно"
856
857#: ../embed/downloader-view.c:657 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:863
858msgid "File"
859msgstr "Файл"
860
861#: ../embed/downloader-view.c:679
862msgid "%"
863msgstr "%"
864
865#: ../embed/downloader-view.c:690
866msgid "Remaining"
867msgstr "Остават"
868
869#: ../embed/ephy-embed-shell.c:243
870msgid "Epiphany can't be used now. Mozilla initialization failed."
871msgstr "В момента Epiphany не може да бъде използван. Браузърът Mozilla не може да бъде намерен."
872
873#: ../embed/ephy-encodings.c:60
874msgid "Arabic (_IBM-864)"
875msgstr "Арабски (_IBM-864)"
876
877#: ../embed/ephy-encodings.c:61
878msgid "Arabic (ISO-_8859-6)"
879msgstr "Арабски (ISO-_8859-6)"
880
881#: ../embed/ephy-encodings.c:62
882msgid "Arabic (_MacArabic)"
883msgstr "Арабски (_MacArabic)"
884
885#: ../embed/ephy-encodings.c:63
886msgid "Arabic (_Windows-1256)"
887msgstr "Арабски (_Windows-1256)"
888
889#: ../embed/ephy-encodings.c:64
890msgid "Baltic (_ISO-8859-13)"
891msgstr "Балтийски (_ISO-8859-13)"
892
893#: ../embed/ephy-encodings.c:65
894msgid "Baltic (I_SO-8859-4)"
895msgstr "Балтийски (I_SO-8859-4)"
896
897#: ../embed/ephy-encodings.c:66
898msgid "Baltic (_Windows-1257)"
899msgstr "Балтийски (_Windows-1257)"
900
901#: ../embed/ephy-encodings.c:67
902msgid "_Armenian (ARMSCII-8)"
903msgstr "_Арменски (ARMSCII-8)"
904
905#: ../embed/ephy-encodings.c:68
906msgid "_Georgian (GEOSTD8)"
907msgstr "_Грузински (GEOSTD8)"
908
909#: ../embed/ephy-encodings.c:69
910msgid "Central European (_IBM-852)"
911msgstr "Централно-европейски (_IBM-852)"
912
913#: ../embed/ephy-encodings.c:70
914msgid "Central European (I_SO-8859-2)"
915msgstr "Централно-европейски (I_SO-8859-2)"
916
917#: ../embed/ephy-encodings.c:71
918msgid "Central European (_MacCE)"
919msgstr "Централно-европейски (_MacCE)"
920
921#: ../embed/ephy-encodings.c:72
922msgid "Central European (_Windows-1250)"
923msgstr "Централно-европейски (_Windows-1250)"
924
925#: ../embed/ephy-encodings.c:73
926msgid "Chinese Simplified (_GB18030)"
927msgstr "Китайски, опростен (_GB18030)"
928
929#: ../embed/ephy-encodings.c:74
930msgid "Chinese Simplified (G_B2312)"
931msgstr "Китайски, опростен (G_B2312)"
932
933#: ../embed/ephy-encodings.c:75
934msgid "Chinese Simplified (GB_K)"
935msgstr "Китайски, опростен (GB_K)"
936
937#: ../embed/ephy-encodings.c:76
938msgid "Chinese Simplified (_HZ)"
939msgstr "Китайски, опростен (_HZ)"
940
941#: ../embed/ephy-encodings.c:77
942msgid "Chinese Simplified (_ISO-2022-CN)"
943msgstr "Китайски, опростен (_ISO-2022-CN)"
944
945#: ../embed/ephy-encodings.c:78
946msgid "Chinese Traditional (Big_5)"
947msgstr "Китайски, традиционен (Big_5)"
948
949#: ../embed/ephy-encodings.c:79
950msgid "Chinese Traditional (Big5-HK_SCS)"
951msgstr "Китайски, традиционен (Big5-HK_SCS)"
952
953#: ../embed/ephy-encodings.c:80
954msgid "Chinese Traditional (_EUC-TW)"
955msgstr "Китайски, традиционен (_EUC-TW)"
956
957#: ../embed/ephy-encodings.c:81
958msgid "Cyrillic (_IBM-855)"
959msgstr "Кирилица (_IBM-855)"
960
961#: ../embed/ephy-encodings.c:82
962msgid "Cyrillic (I_SO-8859-5)"
963msgstr "Кирилица (I_SO-8859-5)"
964
965#: ../embed/ephy-encodings.c:83
966msgid "Cyrillic (IS_O-IR-111)"
967msgstr "Кирилица (IS_O-IR-111)"
968
969#: ../embed/ephy-encodings.c:84
970msgid "Cyrillic (_KOI8-R)"
971msgstr "Кирилица (_KOI8-R)"
972
973#: ../embed/ephy-encodings.c:85
974msgid "Cyrillic (_MacCyrillic)"
975msgstr "Кирилица (_MacCyrillic)"
976
977#: ../embed/ephy-encodings.c:86
978msgid "Cyrillic (_Windows-1251)"
979msgstr "Кирилица/_Българска (_Windows-1251)"
980
981#: ../embed/ephy-encodings.c:87
982msgid "Cyrillic/_Russian (IBM-866)"
983msgstr "Кирилица/_Руска (IBM-866)"
984
985#: ../embed/ephy-encodings.c:88
986msgid "Greek (_ISO-8859-7)"
987msgstr "Гръцки (_ISO-8859-7)"
988
989#: ../embed/ephy-encodings.c:89
990msgid "Greek (_MacGreek)"
991msgstr "Гръцки (_MacGreek)"
992
993#: ../embed/ephy-encodings.c:90
994msgid "Greek (_Windows-1253)"
995msgstr "Гръцки (_Windows-1253)"
996
997#: ../embed/ephy-encodings.c:91
998msgid "Gujarati (_MacGujarati)"
999msgstr "Гужарати (_MacGujarati)"
1000
1001#: ../embed/ephy-encodings.c:92
1002msgid "Gurmukhi (Mac_Gurmukhi)"
1003msgstr "Гурмуки (Mac_Gurmukhi)"
1004
1005#: ../embed/ephy-encodings.c:93
1006msgid "Hindi (Mac_Devanagari)"
1007msgstr "Хинди (Mac_Devanagari)"
1008
1009#: ../embed/ephy-encodings.c:94
1010msgid "Hebrew (_IBM-862)"
1011msgstr "Иврит (_IBM-862)"
1012
1013#: ../embed/ephy-encodings.c:95
1014msgid "Hebrew (IS_O-8859-8-I)"
1015msgstr "Иврит (IS_O-8859-8-I)"
1016
1017#: ../embed/ephy-encodings.c:96
1018msgid "Hebrew (_MacHebrew)"
1019msgstr "Иврит (_MacHebrew)"
1020
1021#: ../embed/ephy-encodings.c:97
1022msgid "Hebrew (_Windows-1255)"
1023msgstr "Иврит (_Windows-1255)"
1024
1025#: ../embed/ephy-encodings.c:98
1026msgid "_Visual Hebrew (ISO-8859-8)"
1027msgstr "Визуален иврит (ISO-8859-8)"
1028
1029#: ../embed/ephy-encodings.c:99
1030msgid "Japanese (_EUC-JP)"
1031msgstr "Японски (_EUC-JP)"
1032
1033#: ../embed/ephy-encodings.c:100
1034msgid "Japanese (_ISO-2022-JP)"
1035msgstr "Японски (_ISO-2022-JP)"
1036
1037#: ../embed/ephy-encodings.c:101
1038msgid "Japanese (_Shift-JIS)"
1039msgstr "Японски (_Shift-JIS)"
1040
1041#: ../embed/ephy-encodings.c:102
1042msgid "Korean (_EUC-KR)"
1043msgstr "Корейски (_EUC-KR)"
1044
1045#: ../embed/ephy-encodings.c:103
1046msgid "Korean (_ISO-2022-KR)"
1047msgstr "Корейски (_ISO-2022-KR)"
1048
1049#: ../embed/ephy-encodings.c:104
1050msgid "Korean (_JOHAB)"
1051msgstr "Корейски (_JOHAB)"
1052
1053#: ../embed/ephy-encodings.c:105
1054msgid "Korean (_UHC)"
1055msgstr "Корейски (_UHC)"
1056
1057#: ../embed/ephy-encodings.c:106
1058msgid "_Celtic (ISO-8859-14)"
1059msgstr "_Келтски (ISO-8859-14)"
1060
1061#: ../embed/ephy-encodings.c:107
1062msgid "_Icelandic (MacIcelandic)"
1063msgstr "_Исландски (MacIcelandic)"
1064
1065#: ../embed/ephy-encodings.c:108
1066msgid "_Nordic (ISO-8859-10)"
1067msgstr "Скандинавски (ISO-8859-10)"
1068
1069#: ../embed/ephy-encodings.c:109
1070msgid "_Persian (MacFarsi)"
1071msgstr "_Персийски (MacFarsi)"
1072
1073#: ../embed/ephy-encodings.c:110
1074msgid "Croatian (Mac_Croatian)"
1075msgstr "Хърватски (Mac_Croatian)"
1076
1077#: ../embed/ephy-encodings.c:111
1078msgid "_Romanian (MacRomanian)"
1079msgstr "_Румънски (MacRomanian)"
1080
1081#: ../embed/ephy-encodings.c:112
1082msgid "R_omanian (ISO-8859-16)"
1083msgstr "Р_умънски (ISO-8859-16)"
1084
1085#: ../embed/ephy-encodings.c:113
1086msgid "South _European (ISO-8859-3)"
1087msgstr "Южно _евопейски (ISO-8859-3)"
1088
1089#: ../embed/ephy-encodings.c:114
1090msgid "Thai (TIS-_620)"
1091msgstr "Тай (TIS-_620)"
1092
1093#: ../embed/ephy-encodings.c:115
1094msgid "Thai (IS_O-8859-11)"
1095msgstr "Тай (IS_O-8859-11)"
1096
1097#: ../embed/ephy-encodings.c:116
1098msgid "_Thai (Windows-874)"
1099msgstr "_Тай (Windows-874)"
1100
1101#: ../embed/ephy-encodings.c:117
1102msgid "Turkish (_IBM-857)"
1103msgstr "Турски (_IBM-857)"
1104
1105#: ../embed/ephy-encodings.c:118
1106msgid "Turkish (I_SO-8859-9)"
1107msgstr "Турски (I_SO-8859-9)"
1108
1109#: ../embed/ephy-encodings.c:119
1110msgid "Turkish (_MacTurkish)"
1111msgstr "Турски (_MacTurkish)"
1112
1113#: ../embed/ephy-encodings.c:120
1114msgid "Turkish (_Windows-1254)"
1115msgstr "Турски (_Windows-1254)"
1116
1117#: ../embed/ephy-encodings.c:121
1118msgid "Unicode (UTF-_8)"
1119msgstr "Уникод (UTF-_8)"
1120
1121#: ../embed/ephy-encodings.c:122
1122msgid "Cyrillic/Ukrainian (_KOI8-U)"
1123msgstr "Кирилица/Украинска (_KOI8-U)"
1124
1125#: ../embed/ephy-encodings.c:123
1126msgid "Cyrillic/Ukrainian (Mac_Ukrainian)"
1127msgstr "Кирилица/Украинска (Mac_Ukrainian)"
1128
1129#: ../embed/ephy-encodings.c:124
1130msgid "Vietnamese (_TCVN)"
1131msgstr "Виетнамски (_TCVN)"
1132
1133#: ../embed/ephy-encodings.c:125
1134msgid "Vietnamese (_VISCII)"
1135msgstr "Виетнамски (_VISCII)"
1136
1137#: ../embed/ephy-encodings.c:126
1138msgid "Vietnamese (V_PS)"
1139msgstr "Виетнамски (V_PS)"
1140
1141#: ../embed/ephy-encodings.c:127
1142msgid "Vietnamese (_Windows-1258)"
1143msgstr "Виетнамски (_Windows-1258)"
1144
1145#: ../embed/ephy-encodings.c:128
1146msgid "Western (_IBM-850)"
1147msgstr "Западен (_IBM-850)"
1148
1149#: ../embed/ephy-encodings.c:129
1150msgid "Western (_ISO-8859-1)"
1151msgstr "Западен (_ISO-8859-1)"
1152
1153#: ../embed/ephy-encodings.c:130
1154msgid "Western (IS_O-8859-15)"
1155msgstr "Западен (IS_O-8859-15)"
1156
1157#: ../embed/ephy-encodings.c:131
1158msgid "Western (_MacRoman)"
1159msgstr "Западен (_MacRoman)"
1160
1161#: ../embed/ephy-encodings.c:132
1162msgid "Western (_Windows-1252)"
1163msgstr "Западен (_Windows-1252)"
1164
1165#. the following encodings are so rarely used that we don't want to pollute the "related"
1166#. * part of the encodings menu with them, so we set the language group to 0 here
1167#.
1168#: ../embed/ephy-encodings.c:137
1169msgid "English (_US-ASCII)"
1170msgstr "Английски (_US-ASCII)"
1171
1172#: ../embed/ephy-encodings.c:138
1173msgid "Unicode (UTF-_16 BE)"
1174msgstr "Уникод (UTF-_16 BE)"
1175
1176#: ../embed/ephy-encodings.c:139
1177msgid "Unicode (UTF-1_6 LE)"
1178msgstr "Уникод (UTF-1_6 LE)"
1179
1180#: ../embed/ephy-encodings.c:140
1181msgid "Unicode (UTF-_32 BE)"
1182msgstr "Уникод (UTF-_32 BE)"
1183
1184#: ../embed/ephy-encodings.c:141
1185msgid "Unicode (UTF-3_2 LE)"
1186msgstr "Уникод (UTF-3_2 LE)"
1187
1188#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1189#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1190#: ../embed/ephy-encodings.c:145
1191msgid "autodetectors|Off"
1192msgstr "Изключено"
1193
1194#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1195#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1196#: ../embed/ephy-encodings.c:148
1197msgid "automatically detect ... character encodings|Chinese"
1198msgstr "Китайски"
1199
1200#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1201#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1202#: ../embed/ephy-encodings.c:151
1203msgid "automatically detect ... character encodings|Simplified Chinese"
1204msgstr "Китайски, опростен"
1205
1206#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1207#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1208#: ../embed/ephy-encodings.c:154
1209msgid "automatically detect ... character encodings|Traditional Chinese"
1210msgstr "Китайски, традиционен"
1211
1212#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1213#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1214#: ../embed/ephy-encodings.c:157
1215msgid "automatically detect ... character encodings|East Asian"
1216msgstr "Източноазиатски"
1217
1218#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1219#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1220#: ../embed/ephy-encodings.c:160
1221msgid "automatically detect ... character encodings|Japanese"
1222msgstr "Японски"
1223
1224#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1225#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1226#: ../embed/ephy-encodings.c:163
1227msgid "automatically detect ... character encodings|Korean"
1228msgstr "Корейски"
1229
1230#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1231#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1232#: ../embed/ephy-encodings.c:166
1233msgid "automatically detect ... character encodings|Russian"
1234msgstr "Руски"
1235
1236#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1237#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1238#: ../embed/ephy-encodings.c:169
1239msgid "automatically detect ... character encodings|Universal"
1240msgstr "Универсален"
1241
1242#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1243#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1244#: ../embed/ephy-encodings.c:172
1245msgid "automatically detect ... character encodings|Ukrainian"
1246msgstr "Украински"
1247
1248#. translators: this is the title that an unknown encoding will
1249#. * be displayed as.
1250#.
1251#: ../embed/ephy-encodings.c:364
1252#, c-format
1253msgid "Unknown (%s)"
1254msgstr "Непознат (%s)"
1255
1256#: ../embed/ephy-history.c:558
1257msgid "All"
1258msgstr "Всички"
1259
1260#: ../embed/ephy-history.c:721
1261msgid "Others"
1262msgstr "Други"
1263
1264#: ../embed/ephy-history.c:727
1265msgid "Local files"
1266msgstr "Локални файлове"
1267
1268#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:178
1269#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:408
1270msgid "Save"
1271msgstr "Запазване"
1272
1273#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1274#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1275#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:299
1276msgid "File Type:|Unknown"
1277msgstr "Неизвестен"
1278
1279#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:334
1280msgid "Download this potentially unsafe file?"
1281msgstr "Да бъде ли изтеглен потенциално опасния файл?"
1282
1283#. translators: First %s is the file type description,
1284#. Second %s is the file name
1285#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:340
1286#, c-format
1287msgid ""
1288"File Type: “%s”.\n"
1289"\n"
1290"It is unsafe to open “%s” as it could potentially damage your documents or "
1291"invade your privacy. You can download it instead."
1292msgstr ""
1293"Вид файл: „%s“.\n"
1294"\n"
1295"Опасно е да отваряте „%s“, възможно е да повреди документите Ви или да "
1296"застраши личните ви данни. Вместо това, можете да го изтеглите."
1297
1298#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:350
1299msgid "Open this file?"
1300msgstr "Отваряне на този файл?"
1301
1302#. translators: First %s is the file type description,
1303#. Second %s is the file name,
1304#. Third %s is the application used to open the file
1305#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:357
1306#, c-format
1307msgid ""
1308"File Type: “%s”.\n"
1309"\n"
1310"You can open “%s” using “%s” or save it."
1311msgstr ""
1312"Вид файл: „%s“.\n"
1313"\n"
1314"Можете да отворите „%s“ чрез „%s“ или можете да го запазите."
1315
1316#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:365
1317msgid "Download this file?"
1318msgstr "Изтегляне на този файл?"
1319
1320#. translators: First %s is the file type description,
1321#. Second %s is the file name
1322#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:371
1323#, c-format
1324msgid ""
1325"File Type: “%s”.\n"
1326"\n"
1327"You have no application able to open “%s”. You can download it instead."
1328msgstr ""
1329"Вид файл: „%s“.\n"
1330"\n"
1331"Не разполагате с програма, способна да отвори „%s“. Вместо това, можете да "
1332"го изтеглите."
1333
1334#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:376
1335msgid "_Save As..."
1336msgstr "Запазване _като..."
1337
1338#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
1339#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:207
1340#, c-format
1341msgid "“%s” Protocol is not Supported"
1342msgstr "Протоколът „%s” не се поддържа"
1343
1344#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
1345#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:209
1346#, c-format
1347msgid "“%s” protocol is not supported."
1348msgstr "Протоколът “%s” не се поддържа."
1349
1350#. FIXME: get the list of supported protocols from necko
1351#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:211
1352msgid ""
1353"Supported protocols are “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” and “sftp”."
1354msgstr ""
1355"Поддържаните протоколи са “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” и “sftp”."
1356
1357#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
1358#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:220
1359#, c-format
1360msgid "File “%s” not Found"
1361msgstr "Файлът „%s” не е намерен"
1362
1363#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
1364#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:222
1365#, c-format
1366msgid "File “%s” not found."
1367msgstr "Файлът “%s” не е намерен."
1368
1369#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:223
1370msgid "Check the location of the file and try again."
1371msgstr "Проверете местоположението на файла и опитайте отново."
1372
1373#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
1374#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:231
1375#, c-format
1376msgid "“%s” Could not be Found"
1377msgstr "„%s” не може да бъде намерен"
1378
1379#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
1380#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:234
1381#, c-format
1382msgid "“%s” could not be found."
1383msgstr "„%s” не може да бъде намерен."
1384
1385#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:236
1386msgid ""
1387"Check that you are connected to the internet, and that the address is "
1388"correct."
1389msgstr ""
1390"Проверете дали сте свързани към Интернет, и че въведеният адрес е точен."
1391
1392#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:238
1393msgid "If this page used to exist, you may find an archived version:"
1394msgstr ""
1395"Ако тази страница е съществувала, то Вие сте намерили архивирана версия:"
1396
1397#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:247
1398#, c-format
1399msgid "“%s” Refused the Connection"
1400msgstr "„%s” отказа свързване"
1401
1402#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:251
1403#, c-format
1404msgid "“%s” refused the connection."
1405msgstr "„%s” отказа свързване."
1406
1407#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:260
1408msgid "Likely causes of the problem are"
1409msgstr "Вероятни причини за проблема са"
1410
1411#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:270
1412#, c-format
1413msgid ""
1414"<ul><li>the service %s isn't started.</li>Try to start it using the Services "
1415"Configuration Tool in Desktop > System Settings > Server Settings > "
1416"Services, or</ul><ul><li>the port number %d is wrong.</li></ul>"
1417msgstr ""
1418"<ul><li>услугата %s не е стартирана.</li> Опитайте се да я стартирате чрез инструментът за настройка на услугите, намиращ се в Работна среда > Настройка на системата > Настройка на сървъри > Услуги, или </ul><ul><li> номерът на порта %d е грешен.</li></ul>"
1419
1420#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:281
1421#, c-format
1422msgid ""
1423"<ul><li>some service isn't started, or</li><li>the port number %d is wrong.</"
1424"li></ul>"
1425msgstr ""
1426"<ul><li>някои услуга не е стартирана, или </li><li>номера на порта %d е грешен.</li></ul>"
1427
1428#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:290
1429msgid ""
1430"<ul><li>some service isn't started, or</li><li>you got the port number wrong."
1431"</li></ul>"
1432msgstr ""
1433"<ul><li>някои услуга не е стартирана, или </li><li>сте въвели грешен порт.</li></ul>"
1434
1435#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:298
1436#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:316
1437#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:335
1438#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:392
1439#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:423
1440msgid ""
1441"The server may be busy or you may have a network connection problem. Try "
1442"again later."
1443msgstr ""
1444"Сървърът може да е зает или е възможно да имате проблеми с мрежата. Опитайте "
1445"отново по-късно."
1446
1447#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:300
1448#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:318
1449#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:337
1450#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:359
1451#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:394
1452#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:425
1453msgid "There may be an old version of the page you wanted:"
1454msgstr "Възможно е да има стара версия на търсената от Вас страница:"
1455
1456#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:310
1457#, c-format
1458msgid "“%s” Interrupted the Connection"
1459msgstr "„%s” прекъсна връзката."
1460
1461#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:314
1462#, c-format
1463msgid "“%s” interrupted the connection."
1464msgstr "„%s” прекъсна връзката."
1465
1466#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:327
1467#, c-format
1468msgid "“%s” is not Responding"
1469msgstr "„%s” не отговаря."
1470
1471#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:331
1472#, c-format
1473msgid "“%s” is not responding."
1474msgstr "„%s” не отговаря."
1475
1476#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:333
1477msgid "The connection was lost because the server took too long to respond."
1478msgstr ""
1479"Връзката беше прекъсната, защото сървърът се забави прекалено много при "
1480"отговора."
1481
1482#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:341
1483msgid "Invalid Address"
1484msgstr "Адресът не е точен"
1485
1486#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:342
1487msgid "Invalid address."
1488msgstr "Неточен адрес."
1489
1490#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:343
1491msgid "The address you entered is not valid."
1492msgstr "Въведеният адрес е невалиден."
1493
1494#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:352
1495#, c-format
1496msgid "“%s” Redirected Too Many Times"
1497msgstr "„%s” пренасочи твърде много пъти"
1498
1499#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:356
1500#, c-format
1501msgid "“%s” redirected too many times."
1502msgstr "„%s” пренасочи твърде много пъти."
1503
1504#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:358
1505msgid "The redirection has been stopped for security reasons."
1506msgstr ""
1507"Пренасочването беше прекъснато поради причини свързани със сигурността."
1508
1509#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:368
1510#, c-format
1511msgid "“%s” Requires an Encrypted Connection"
1512msgstr "„%s” изисква криптирана връзка"
1513
1514#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:372
1515#, c-format
1516msgid "“%s” requires an encrypted connection."
1517msgstr "„%s” изисква криптирана връзка."
1518
1519#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:374
1520msgid ""
1521"The document could not be loaded because encryption support is not installed."
1522msgstr ""
1523"Документът не може да бъде зареден, защото поддръжката на криптиране не е "
1524"инсталирана."
1525
1526#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:384
1527#, c-format
1528msgid "“%s” Dropped the Connection"
1529msgstr "„%s” преустанови връзката"
1530
1531#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:388
1532#, c-format
1533msgid "“%s” dropped the connection."
1534msgstr "„%s” преустанови връзката."
1535
1536#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:390
1537#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:421
1538msgid "The server dropped the connection before any data could be read."
1539msgstr ""
1540"Сървърът преустанови връзката преди да бъдат прочетени каквито и да е данни."
1541
1542#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:401
1543msgid "Cannot Load Document Whilst Working Offline"
1544msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим „Изключен“"
1545
1546#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:402
1547msgid "Cannot load document whilst working offline."
1548msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим „Изключен“"
1549
1550#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:403
1551msgid "To view this document, disable “Work Offline” and try again."
1552msgstr ""
1553"За да прегледате този документ, спрете режима „Изключен“ и опитайте отново"
1554
1555#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:415
1556#, c-format
1557msgid "“%s” Denied Access to Port “%d”"
1558msgstr "„%s” отказа достъп до порт „%d”"
1559
1560#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:419
1561#, c-format
1562msgid "“%s” denied access to port “%d”."
1563msgstr "„%s” отказа достъп до порт „%d”."
1564
1565#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:430
1566msgid "Could not Connect to Proxy Server"
1567msgstr "Неуспех при свързването към сървър-посредник"
1568
1569#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:431
1570msgid "Could not connect to proxy server."
1571msgstr "Неуспех при свързването към сървър-посредник."
1572
1573#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:432
1574msgid ""
1575"Check your proxy server settings. If the connection still fails, there may "
1576"be a problem with your proxy server or your network connection."
1577msgstr ""
1578"Проверете настройките на сървъра-посредник. Ако връзката и след това е "
1579"неуспешна, възможно е да има някакъв проблем със сървъра посредник или с "
1580"вашата мрежа."
1581
1582#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:440
1583msgid "Could not Display Content"
1584msgstr "Съдържанието не може да бъде изобразено"
1585
1586#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:441
1587msgid "Could not display content."
1588msgstr "Съдържанието не може да бъде изобразено."
1589
1590#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:442
1591msgid "The page uses an unsupported or invalid form of compression."
1592msgstr "Страницата използва неподдържана или невалидна форма на компресия."
1593
1594#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:532
1595#, c-format
1596msgid ""
1597"The page “%s” in this tab was not fully loaded yet when the web browser "
1598"crashed; it could have caused the crash."
1599msgstr ""
1600"Интернет страницата „%s“ в текущия прозорец не бе заредена докрай, когато "
1601"Epiphany заби. Може би страницата е причината за забиването."
1602
1603#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1604#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1605#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:659
1606msgid "You may find an old version:|in the Google Cache"
1607msgstr "във временните файлове на Google"
1608
1609#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1610#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1611#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:667
1612msgid "You may find an old version:|in the Internet Archive"
1613msgstr "в Интернет архив"
1614
1615#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:364
1616#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:245
1617#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1111 ../src/ephy-session.c:1314
1618msgid "Untitled"
1619msgstr "Без заглавие"
1620
1621#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:197
1622msgid "_Abort Script"
1623msgstr "Отк_азване на скрипт"
1624
1625#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:265
1626msgid "Don't Save"
1627msgstr "Без запазване"
1628
1629#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:799
1630msgid "_User:"
1631msgstr "_Потребител:"
1632
1633#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:800
1634#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:827
1635#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:811
1636#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:926
1637msgid "_Password:"
1638msgstr "_Парола:"
1639
1640#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:153 ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:451
1641#: ../lib/ephy-file-chooser.c:371 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:646
1642msgid "All files"
1643msgstr "Всички файлове"
1644
1645#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:158 ../lib/ephy-file-chooser.c:355
1646msgid "Web pages"
1647msgstr "Интернет страници"
1648
1649#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:166
1650msgid "Text files"
1651msgstr "Текстови файлове"
1652
1653#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:171 ../lib/ephy-file-chooser.c:363
1654msgid "Images"
1655msgstr "Изображения"
1656
1657#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:179
1658msgid "XML files"
1659msgstr "XML файлове"
1660
1661#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:184
1662msgid "XUL files"
1663msgstr "XUL файлове"
1664
1665#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:162
1666msgid "_Select Certificate"
1667msgstr "_Избиране на сертификат"
1668
1669#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:208
1670#, c-format
1671msgid "Choose a certificate to present as identification to “%s”."
1672msgstr ""
1673"Избиране на сертификат, който да бъде представен като идентификация пред „%"
1674"s“."
1675
1676#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:211
1677msgid "Select a certificate to identify yourself."
1678msgstr "Изберете сертификат, с който да се удостоверявате"
1679
1680#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:248
1681msgid "Certificate _Details"
1682msgstr "Детайли за сертификата"
1683
1684#. Add the buttons
1685#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:241
1686#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:558
1687msgid "_View Certificate"
1688msgstr "_Преглед на сертификат"
1689
1690#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:249
1691msgid "_Accept"
1692msgstr "_Приемане"
1693
1694#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:316
1695#, c-format
1696msgid ""
1697"The site “%s” returned security information for “%s”. It is possible that "
1698"someone is intercepting your communication to obtain your confidential "
1699"information."
1700msgstr ""
1701"Сайтът „%s“ върна информация по сигурността за „%s“. Възможно е някой да "
1702"засича Вашите връзки, за да получи достъп до личната Ви информация."
1703
1704#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:322
1705#, c-format
1706msgid ""
1707"You should only accept the security information if you trust “%s” and “%s”."
1708msgstr ""
1709"Би трябвало да приемате информацията за сигурност, само ако имате доверие на "
1710"„%s“ и „%s“."
1711
1712#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:327
1713msgid "Accept incorrect security information?"
1714msgstr "Ще приемете ли некоректната информация за сигурността?"
1715
1716#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:358
1717#, c-format
1718msgid ""
1719"It was not possible to automatically trust “%s”. It is possible that someone "
1720"is intercepting your communication to obtain your confidential information."
1721msgstr ""
1722"Браузърът не може да се довери автоматично на „%s“. Възможно е някой да "
1723"засича вашите връзки, за да получи достъп до личната ви информация."
1724
1725#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:364
1726#, c-format
1727msgid ""
1728"You should only connect to the site if you are certain you are connected to "
1729"“%s”."
1730msgstr ""
1731"Трябва да се свързвате със сайта само ако сте сигурни, че сте свързани към „%"
1732"s“."
1733
1734#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:369
1735msgid "Connect to untrusted site?"
1736msgstr "Искате ли да се свържете с тази непроверена страница?"
1737
1738#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:373
1739msgid "_Trust this security information from now on"
1740msgstr "_Доверяване от сега нататък"
1741
1742#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:374
1743msgid "Co_nnect"
1744msgstr "Св_ързване"
1745
1746#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:433
1747msgid "Accept expired security information?"
1748msgstr "Приемане на остарялата информация за сигурност?"
1749
1750#. Translators: first %s is a hostname, second %s is a time/date
1751#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:435
1752#, c-format
1753msgid "The security information for “%s” expired on %s."
1754msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ изтича на %s."
1755
1756#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:441
1757msgid "Accept not yet valid security information?"
1758msgstr "Приемане на все още невалидната информация за сигурност?"
1759
1760#. Translators: first %s is a hostname, second %s is a time/date
1761#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:443
1762#, c-format
1763msgid "The security information for “%s” isn't valid until %s."
1764msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ е невалидна докато %s."
1765
1766#. To translators: this a time format that is used while displaying the
1767#. * expiry or start date of an SSL certificate, for the format see
1768#. * strftime(3)
1769#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:459
1770msgid "%a %d %b %Y"
1771msgstr "%a %d %b %Y"
1772
1773#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:467
1774msgid "You should ensure that your computer's time is correct."
1775msgstr "Трябва да се уверите, че часовникът на компютъра е верен."
1776
1777#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:513
1778#, c-format
1779msgid "Cannot establish connection to “%s”."
1780msgstr "Връзката с „%s“ не може да бъде осъществена."
1781
1782#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:516
1783#, c-format
1784msgid "The certificate revocation list (CRL) from “%s” needs to be updated."
1785msgstr ""
1786"Списъкът за отхвърляне на сертификати (СRL) от „%s“ трябва да бъде обновен."
1787
1788#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:521
1789msgid "Please ask your system administrator for assistance."
1790msgstr "Помолете вашия системен администратор за съдействие."
1791
1792#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:556
1793msgid "Trust new Certificate Authority?"
1794msgstr "Доверявате ли се на този нов сертификат?"
1795
1796#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:561
1797msgid "_Trust CA"
1798msgstr "_Доверяване на CA"
1799
1800#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:583
1801#, c-format
1802msgid "Trust new Certificate Authority “%s” to identify web sites?"
1803msgstr "Доверявате ли се на „%s“ при идентификацията на Интернет страници?"
1804
1805#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:588
1806msgid ""
1807"Before trusting a Certificate Authority (CA) you should verify the "
1808"certificate is authentic."
1809msgstr ""
1810"Преди да се доверите на Агенцията за сертификати трябва да се уверите в "
1811"истинността на техния сертификат."
1812
1813#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:659
1814msgid "Certificate already exists."
1815msgstr "Сертификатът вече съществува."
1816
1817#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:660
1818msgid "The certificate has already been imported."
1819msgstr "Сертификатът вече беше внесен."
1820
1821#. Translators: this is the action of the certificate being exported to a backup file
1822#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:791
1823msgid "_Back Up Certificate"
1824msgstr "_Резервно копие на сертификат"
1825
1826#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:798
1827msgid "Select password."
1828msgstr "Избиране на парола."
1829
1830#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:799
1831msgid "Select a password to protect this certificate."
1832msgstr "Избиране на парола за защита на този сертификат."
1833
1834#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:825
1835msgid "Con_firm password:"
1836msgstr "Пот_върждаване на паролата:"
1837
1838#. TODO: We need a better password quality meter
1839#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:837
1840msgid "Password quality:"
1841msgstr "Качество на паролата:"
1842
1843#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:899
1844msgid "I_mport Certificate"
1845msgstr "В_насяне на сертификат"
1846
1847#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:915
1848msgid "Password required."
1849msgstr "Изисква се парола."
1850
1851#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:916
1852msgid "Enter the password for this certificate."
1853msgstr "Въведете парола за този сертификат."
1854
1855#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1005
1856msgid "Certificate Revocation List Imported"
1857msgstr "Списъци за отхвърляне на сертификати, които са внесени"
1858
1859#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1015
1860msgid "Certificate Revocation List (CRL) successfully imported"
1861msgstr "Списъкът за отхвърляне на сертификати е внесен успешно"
1862
1863#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1040
1864msgid "Unit:"
1865msgstr "Единица:"
1866
1867#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1044
1868msgid "Next Update:"
1869msgstr "Следващо осъвременяване:"
1870
1871#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1071
1872msgid "Not part of certificate"
1873msgstr "Не е част от сертификат"
1874
1875#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1365
1876msgid "Certificate Properties"
1877msgstr "Настройки на сертификат"
1878
1879#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1387
1880msgid "This certificate has been verified for the following uses:"
1881msgstr "Този сертификат е проверен за следните потребители:"
1882
1883#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1390
1884msgid "Could not verify this certificate because it has been revoked."
1885msgstr "Неуспешна проверка на сертификата - той е бил отхвърлен."
1886
1887#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1393
1888msgid "Could not verify this certificate because it has expired."
1889msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен защото е изтекъл."
1890
1891#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1396
1892msgid "Could not verify this certificate because it is not trusted."
1893msgstr ""
1894"Този сертификат не може да бъде проверен защото не му е гласувано доверие."
1895
1896#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1399
1897msgid "Could not verify this certificate because the issuer is not trusted."
1898msgstr ""
1899"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателят му не се ползва с "
1900"доверие."
1901
1902#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1402
1903msgid "Could not verify this certificate because the issuer is unknown."
1904msgstr ""
1905"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателя му е непознат."
1906
1907#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1405
1908msgid ""
1909"Could not verify this certificate because the CA certificate is invalid."
1910msgstr ""
1911"Не може да се провери този сертификат, защото CA сертификатът е невалиден."
1912
1913#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1410
1914msgid "Could not verify this certificate for unknown reasons."
1915msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен поради неизвестни причини."
1916
1917#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:235
1918msgid "Generating Private Key."
1919msgstr "Генериране на частен ключ"
1920
1921#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:236
1922msgid ""
1923"Please wait while a new private key is generated. This process could take a "
1924"few minutes."
1925msgstr ""
1926"Изчакайте докато новия личен ключ се генерира. Този процес може да отнеме "
1927"няколко минути."
1928
1929#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:93
1930msgid "Security Notice"
1931msgstr "Предупреждение за сигурността"
1932
1933#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:94
1934msgid "This page is loaded over a secure connection"
1935msgstr "Разглеждате тази страница чрез сигурна връзка"
1936
1937#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:95
1938msgid "The padlock icon in the statusbar indicates whether a page is secure."
1939msgstr ""
1940"Иконата с катинара, върху лентата за състоянието, показва дали дадена "
1941"страница е сигурна."
1942
1943#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:111
1944#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:139
1945#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:158
1946#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:178
1947msgid "Security Warning"
1948msgstr "Предупреждение за сигурността"
1949
1950#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:112
1951msgid "This page is loaded over a low security connection"
1952msgstr "Разглеждате тази страница чрез несигурна връзка"
1953
1954#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:113
1955msgid ""
1956"Any information you see or enter on this page could easily be intercepted by "
1957"a third party."
1958msgstr ""
1959"Всяка информация, която виждате или въвеждате в тази страница, може да бъде "
1960"проследена от трети лица."
1961
1962#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:140
1963msgid "Some parts of this page are loaded over an insecure connection"
1964msgstr "Някои части от тази страница са заредени чрез несигурна връзка."
1965
1966#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:141
1967msgid ""
1968"Some information you see or enter will be sent over an insecure connection, "
1969"and could easily be intercepted by a third party."
1970msgstr ""
1971"Част от информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна "
1972"връзка и лесно може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1973
1974#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:159
1975#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:179
1976msgid "Send this information over an insecure connection?"
1977msgstr "Изпращане на тази информация чрез несигурна връзка?"
1978
1979#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:160
1980msgid ""
1981"The information you have entered will be sent over an insecure connection, "
1982"and could easily be intercepted by a third party."
1983msgstr ""
1984"Информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и "
1985"може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1986
1987#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:163
1988#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:184
1989msgid "_Send"
1990msgstr "_Изпращане"
1991
1992#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:180
1993msgid ""
1994"Although this page was loaded over a secure connection, the information you "
1995"have entered will be sent over an insecure connection, and could easily be "
1996"intercepted by a third party."
1997msgstr ""
1998"Въпреки, че тази страница беше заредена чрез сигурна връзка, информацията, "
1999"която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и лесно ще може да "
2000"бъде прочетена/проследена от трети лица."
2001
2002#: ../embed/mozilla/MozDownload.cpp:758
2003msgid "Files"
2004msgstr "Файлове"
2005
2006#. We do this before reading the user pref file so that the user
2007#. * still can overwrite this pref.
2008#. * We don't use the default-prefs.js file since that cannot be
2009#. * localised (see bug #144909).
2010#.
2011#. translators: this is the URL that searches from the location
2012#. * entry get directed to. The search terms will be _appended_ to it,
2013#. * in url-escaped UTF-8; that means that if you're choosing google,
2014#. * the 'q=' part needs to come last.
2015#.
2016#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:287
2017msgid "http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
2018msgstr "http://www.google.com/search?hl=bg&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
2019
2020#: ../embed/print-dialog.c:258
2021msgid "Generating PDF is not supported"
2022msgstr "Генерирането на PDF не се поддържа"
2023
2024#: ../embed/print-dialog.c:265
2025msgid "Printing is not supported on this printer"
2026msgstr "Разпечатването не се поддържа на този принтер"
2027
2028#: ../embed/print-dialog.c:268
2029#, c-format
2030msgid ""
2031"You were trying to print to a printer using the “%s” driver. This program "
2032"requires a PostScript printer driver."
2033msgstr ""
2034"Опитвахте се да печатате на принтер използвайки драйвера „%s“. Тази програма "
2035"изисква драйвер за принтер от вида PostScript."
2036
2037#: ../embed/print-dialog.c:364
2038msgid "_From:"
2039msgstr "_От:"
2040
2041#: ../embed/print-dialog.c:377
2042msgid "Sets the start of the range of pages to be printed"
2043msgstr "Задава началото на обхвата за печат на страниците"
2044
2045#: ../embed/print-dialog.c:379
2046msgid "_To:"
2047msgstr "_До:"
2048
2049#: ../embed/print-dialog.c:392
2050msgid "Sets the end of the range of pages to be printed"
2051msgstr "Задава краят на обхвата за печат на страниците"
2052
2053#: ../embed/print-dialog.c:407 ../src/ephy-window.c:1288
2054msgid "Print"
2055msgstr "Печат"
2056
2057#: ../embed/print-dialog.c:415
2058msgid "Pages"
2059msgstr "Страници"
2060
2061#: ../lib/eel-gconf-extensions.c:68
2062#, c-format
2063msgid ""
2064"GConf error:\n"
2065"  %s"
2066msgstr ""
2067"Грешка в GConf:\n"
2068"  %s"
2069
2070#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:828
2071#, c-format
2072msgid "Hide “%s”"
2073msgstr "Скриване на „%s“"
2074
2075#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1264
2076msgid "_Move on Toolbar"
2077msgstr "Преместване по _лентата с инструменти"
2078
2079#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1265
2080msgid "Move the selected item on the toolbar"
2081msgstr "Преместване на избрания обект върху лентата с инструменти"
2082
2083#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1266
2084msgid "_Remove from Toolbar"
2085msgstr "_Премахване от лентата с инструменти"
2086
2087#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1267
2088msgid "Remove the selected item from the toolbar"
2089msgstr "Премахване на избрания обект от лентата с инструменти"
2090
2091#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1268
2092msgid "_Remove Toolbar"
2093msgstr "_Премахване на лентата с инструменти"
2094
2095#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1269
2096msgid "Remove the selected toolbar"
2097msgstr "Премахване на избраната лента с инструменти"
2098
2099#: ../lib/egg/egg-toolbar-editor.c:439
2100msgid "Separator"
2101msgstr "Разделител"
2102
2103#: ../lib/ephy-file-chooser.c:344
2104msgid "All supported types"
2105msgstr "Всички поддържани видове"
2106
2107#: ../lib/ephy-file-helpers.c:300
2108#, c-format
2109msgid "Could not create a temporary directory in “%s”."
2110msgstr "Временната папка „%s“ не може да бъде създадена."
2111
2112#: ../lib/ephy-file-helpers.c:368
2113#, c-format
2114msgid "The file “%s” exists. Please move it out of the way."
2115msgstr "Файлът „%s“ съществува. Премахнете го."
2116
2117#: ../lib/ephy-file-helpers.c:379
2118#, c-format
2119msgid "Failed to create directory “%s”."
2120msgstr "Папката „%s“ не може да бъде създадена."
2121
2122#: ../lib/ephy-gui.c:328
2123#, c-format
2124msgid "Directory “%s” is not writable"
2125msgstr "В папката „%s“ не може да се пише"
2126
2127#: ../lib/ephy-gui.c:332
2128msgid "You do not have permission to create files in this directory."
2129msgstr "Нямате права за създаването на файлове в тази директория."
2130
2131#: ../lib/ephy-gui.c:335
2132msgid "Directory not Writable"
2133msgstr "В папката не може да се пише"
2134
2135#: ../lib/ephy-gui.c:365
2136#, c-format
2137msgid "Cannot overwrite existing file “%s”"
2138msgstr "Презаписването на съществуващия файл „%s” е неуспешно"
2139
2140#: ../lib/ephy-gui.c:369
2141msgid ""
2142"A file with this name already exists and you don't have permission to "
2143"overwrite it."
2144msgstr "Вече съществува файл с такова име и нямате право да го презапишете."
2145
2146#: ../lib/ephy-gui.c:372
2147msgid "Cannot Overwrite File"
2148msgstr "Презаписването на файла е неуспешно"
2149
2150#: ../lib/ephy-gui.c:409
2151#, c-format
2152msgid "Could not display help: %s"
2153msgstr "Помощта не може да бъде изобразена: %s"
2154
2155#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2156#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2157#: ../lib/ephy-langs.c:40
2158msgid "select fonts for|Arabic"
2159msgstr "Арабски"
2160
2161#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2162#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2163#: ../lib/ephy-langs.c:43
2164msgid "select fonts for|Baltic"
2165msgstr "Балтийски"
2166
2167#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2168#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2169#: ../lib/ephy-langs.c:46
2170msgid "select fonts for|Central European"
2171msgstr "Централно Европейски"
2172
2173#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2174#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2175#: ../lib/ephy-langs.c:49
2176msgid "select fonts for|Cyrillic"
2177msgstr "Кирилица"
2178
2179#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2180#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2181#: ../lib/ephy-langs.c:52
2182msgid "select fonts for|Devanagari"
2183msgstr "Деванагари"
2184
2185#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2186#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2187#: ../lib/ephy-langs.c:55
2188msgid "select fonts for|Greek"
2189msgstr "Гръцки"
2190
2191#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2192#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2193#: ../lib/ephy-langs.c:58
2194msgid "select fonts for|Hebrew"
2195msgstr "Иврит"
2196
2197#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2198#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2199#: ../lib/ephy-langs.c:61
2200msgid "select fonts for|Japanese"
2201msgstr "Японски"
2202
2203#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2204#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2205#: ../lib/ephy-langs.c:64
2206msgid "select fonts for|Korean"
2207msgstr "Корейски"
2208
2209#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2210#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2211#: ../lib/ephy-langs.c:67
2212msgid "select fonts for|Simplified Chinese"
2213msgstr "Китайски, опростен"
2214
2215#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2216#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2217#: ../lib/ephy-langs.c:70
2218msgid "select fonts for|Tamil"
2219msgstr "Тамилски"
2220
2221#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2222#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2223#: ../lib/ephy-langs.c:73
2224msgid "select fonts for|Thai"
2225msgstr "Тайски"
2226
2227#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2228#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2229#: ../lib/ephy-langs.c:76
2230msgid "select fonts for|Traditional Chinese"
2231msgstr "Китайски, традиционен"
2232
2233#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2234#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2235#: ../lib/ephy-langs.c:79
2236msgid "select fonts for|Traditional Chinese (Hong Kong)"
2237msgstr "Китайски, традиционен (Хонг Конг)"
2238
2239#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2240#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2241#: ../lib/ephy-langs.c:82
2242msgid "select fonts for|Turkish"
2243msgstr "Турски"
2244
2245#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2246#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2247#: ../lib/ephy-langs.c:86
2248msgid "select fonts for|Armenian"
2249msgstr "Арменски"
2250
2251#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2252#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2253#: ../lib/ephy-langs.c:89
2254msgid "select fonts for|Bengali"
2255msgstr "Бенгали"
2256
2257#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2258#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2259#: ../lib/ephy-langs.c:92
2260msgid "select fonts for|Unified Canadian Syllabics"
2261msgstr "Ескимоски (Канада)"
2262
2263#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2264#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2265#: ../lib/ephy-langs.c:95
2266msgid "select fonts for|Ethiopic"
2267msgstr "Етиопски"
2268
2269#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2270#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2271#: ../lib/ephy-langs.c:98
2272msgid "select fonts for|Georgian"
2273msgstr "Грузински"
2274
2275#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2276#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2277#: ../lib/ephy-langs.c:101
2278msgid "select fonts for|Gujarati"
2279msgstr "Гужарати"
2280
2281#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2282#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2283#: ../lib/ephy-langs.c:104
2284msgid "select fonts for|Gurmukhi"
2285msgstr "Гурмуки"
2286
2287#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2288#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2289#: ../lib/ephy-langs.c:107
2290msgid "select fonts for|Khmer"
2291msgstr "Кхмерски"
2292
2293#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2294#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2295#: ../lib/ephy-langs.c:110
2296msgid "select fonts for|Malayalam"
2297msgstr "Малайлам"
2298
2299#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2300#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2301#: ../lib/ephy-langs.c:114
2302msgid "select fonts for|Western"
2303msgstr "Западни"
2304
2305#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2306#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2307#: ../lib/ephy-langs.c:117
2308msgid "select fonts for|Other Scripts"
2309msgstr "Други скриптове"
2310
2311#: ../lib/ephy-stock-icons.c:55
2312msgid "Popup Windows"
2313msgstr "Изскачащи прозорци"
2314
2315#: ../lib/ephy-stock-icons.c:56 ../src/ephy-history-window.c:1179
2316msgid "History"
2317msgstr "История"
2318
2319#: ../lib/ephy-stock-icons.c:57 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:777
2320#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1596
2321#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:404 ../src/ephy-window.c:1294
2322msgid "Bookmarks"
2323msgstr "Отметки"
2324
2325#: ../lib/ephy-stock-icons.c:58 ../src/ephy-toolbar.c:312
2326msgid "Address Entry"
2327msgstr "Запис на адрес"
2328
2329#: ../lib/ephy-stock-icons.c:59
2330msgid "_Download"
2331msgstr "_Изтегляне"
2332
2333#: ../lib/ephy-zoom.h:41
2334msgid "50%"
2335msgstr "50%"
2336
2337#: ../lib/ephy-zoom.h:42
2338msgid "75%"
2339msgstr "75%"
2340
2341#: ../lib/ephy-zoom.h:43
2342msgid "100%"
2343msgstr "100%"
2344
2345#: ../lib/ephy-zoom.h:44
2346msgid "125%"
2347msgstr "125%"
2348
2349#: ../lib/ephy-zoom.h:45
2350msgid "150%"
2351msgstr "150%"
2352
2353#: ../lib/ephy-zoom.h:46
2354msgid "175%"
2355msgstr "175%"
2356
2357#: ../lib/ephy-zoom.h:47
2358msgid "200%"
2359msgstr "200%"
2360
2361#: ../lib/ephy-zoom.h:48
2362msgid "300%"
2363msgstr "300%"
2364
2365#: ../lib/ephy-zoom.h:49
2366msgid "400%"
2367msgstr "400%"
2368
2369#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:820
2370msgid "Drag and drop this icon to create a link to this page"
2371msgstr ""
2372"Изтеглете и пуснете тази икона, за да създадете връзка към тази страница"
2373
2374#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:263
2375msgid "Unsafe protocol."
2376msgstr "Несигурен протокол."
2377
2378#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:264
2379msgid ""
2380"The address has not been loaded, because it refers to an unsafe protocol and "
2381"thereby presents a security risk to your system."
2382msgstr ""
2383"Адресите не са били заредени, защото сочат към несигурни протоколи и "
2384"следователно представляват опасност за вашата система."
2385
2386#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:290
2387msgid "No address found."
2388msgstr "Адресът не е намерен."
2389
2390#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:291
2391msgid "No web address could be found in this file."
2392msgstr "В този файл не могат да бъдат намерени никакви адреси."
2393
2394#. Translators: "Desktop File" refers to .desktop files containing a link
2395#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:326
2396msgid "Epiphany Desktop File Plugin"
2397msgstr "Приставка за стартери на Epiphany"
2398
2399#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:330
2400msgid "This plugin handles “.desktop” files containing web links."
2401msgstr ""
2402"Приставката обработва файлове с разширение .desktop, които сочат към места в "
2403"Интернет"
2404
2405#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:290
2406#, c-format
2407msgid "%s:"
2408msgstr "%s:"
2409
2410#. Translators: This string is used when counting bookmarks that
2411#. * are similar to each other
2412#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:92
2413#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:563
2414#, c-format
2415msgid "%d _Similar"
2416msgstr ""
2417
2418#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:246
2419#, c-format
2420msgid "_Unify With %d Identical Bookmark"
2421msgstr ""
2422
2423#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:266
2424#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:288
2425#, c-format
2426msgid "Show “%s”"
2427msgstr "Показване на „%s“"
2428
2429#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:379
2430#, c-format
2431msgid "“%s” Properties"
2432msgstr "Настройки на отметката „%s“"
2433
2434#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:503
2435msgid "_Title:"
2436msgstr "_Заглавие:"
2437
2438#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:518
2439msgid "A_ddress:"
2440msgstr "А_дрес:"
2441
2442#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:528
2443msgid "T_opics:"
2444msgstr "Те_ми:"
2445
2446#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:95
2447msgid "Mozilla (HTML)"
2448msgstr "Mozilla (HTML)"
2449
2450#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:96
2451msgid "Epiphany (RDF)"
2452msgstr "Epiphany (RDF)"
2453
2454#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:146
2455msgid "Remove from this topic"
2456msgstr "Премахване от тази тема"
2457
2458#. Toplevel
2459#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:175
2460#: ../src/ephy-history-window.c:163 ../src/ephy-window.c:115
2461msgid "_File"
2462msgstr "_Файл"
2463
2464#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:176
2465#: ../src/ephy-history-window.c:164 ../src/ephy-window.c:116
2466msgid "_Edit"
2467msgstr "_Редактиране"
2468
2469#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:177
2470#: ../src/ephy-history-window.c:165 ../src/ephy-window.c:117
2471msgid "_View"
2472msgstr "_Изглед"
2473
2474#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:178
2475#: ../src/ephy-history-window.c:166 ../src/ephy-window.c:122
2476msgid "_Help"
2477msgstr "_Помощ"
2478
2479#. File Menu
2480#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:182
2481msgid "_New Topic"
2482msgstr "_Нова тема"
2483
2484#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:183
2485msgid "Create a new topic"
2486msgstr "Създаване на нова тема"
2487
2488#. FIXME ngettext
2489#. File Menu
2490#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:185
2491#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1220
2492#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:314 ../src/ephy-history-window.c:170
2493#: ../src/ephy-history-window.c:696
2494msgid "Open in New _Window"
2495msgid_plural "Open in New _Windows"
2496msgstr[0] "Отваряне в нов _прозорец"
2497msgstr[1] "Отваряне в нови _прозорци"
2498
2499#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:186
2500msgid "Open the selected bookmark in a new window"
2501msgstr "Отваряне на избраната отметка в нов прозорец"
2502
2503#. FIXME ngettext
2504#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:188
2505#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1223
2506#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:302 ../src/ephy-history-window.c:173
2507#: ../src/ephy-history-window.c:699
2508msgid "Open in New _Tab"
2509msgid_plural "Open in New _Tabs"
2510msgstr[0] "Отваряне в нов _подпрозорец"
2511msgstr[1] "Отваряне в нови _подпрозорци"
2512
2513#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:189
2514msgid "Open the selected bookmark in a new tab"
2515msgstr "Отваряне на избраната отметка в нов подпрозорец"
2516
2517#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:191
2518msgid "_Rename..."
2519msgstr "_Преименуване..."
2520
2521#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:192
2522msgid "Rename the selected bookmark or topic"
2523msgstr "Преименуване на избраната отметка или тема"
2524
2525#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:193
2526#: ../src/ephy-history-window.c:176
2527msgid "_Delete"
2528msgstr "_Изтриване"
2529
2530#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:194
2531msgid "Delete the selected bookmark or topic"
2532msgstr "Изтриване на избраната отметка или тема"
2533
2534#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:196
2535msgid "_Properties"
2536msgstr "_Настройки"
2537
2538#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:197
2539msgid "View or modify the properties of the selected bookmark"
2540msgstr "Преглед или промяна на настройките на избраната отметка"
2541
2542#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:199
2543msgid "_Import Bookmarks..."
2544msgstr "_Внасяне на отметки..."
2545
2546#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:200
2547msgid "Import bookmarks from another browser or a bookmarks file"
2548msgstr "Вмъкване на отметки от друг браузър или файл с отметки"
2549
2550#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:202
2551msgid "_Export Bookmarks..."
2552msgstr "_Изнасяне на отметки..."
2553
2554#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:203
2555msgid "Export bookmarks to a file"
2556msgstr "Изнасяне на отметки във файл"
2557
2558#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:205
2559#: ../src/ephy-history-window.c:182 ../src/ephy-window.c:153
2560msgid "_Close"
2561msgstr "_Затваряне"
2562
2563#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:206
2564msgid "Close the bookmarks window"
2565msgstr "Затваряне на прозореца с отметките"
2566
2567#. Edit Menu
2568#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:210
2569#: ../src/ephy-history-window.c:187 ../src/ephy-window.c:165
2570msgid "Cu_t"
2571msgstr "Из_рязване"
2572
2573#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:211
2574#: ../src/ephy-history-window.c:188 ../src/ephy-window.c:166
2575msgid "Cut the selection"
2576msgstr "Изрязване на избрания текст"
2577
2578#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:213
2579#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1233
2580#: ../src/ephy-history-window.c:190 ../src/ephy-history-window.c:709
2581#: ../src/ephy-window.c:168
2582msgid "_Copy"
2583msgstr "_Копиране"
2584
2585#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:214
2586#: ../src/ephy-history-window.c:191 ../src/ephy-window.c:169
2587msgid "Copy the selection"
2588msgstr "Копиране на избрания текст"
2589
2590#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:216
2591#: ../src/ephy-history-window.c:193 ../src/ephy-window.c:171
2592msgid "_Paste"
2593msgstr "_Поставяне"
2594
2595#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:217
2596#: ../src/ephy-history-window.c:194
2597msgid "Paste the clipboard"
2598msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
2599
2600#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:219
2601#: ../src/ephy-history-window.c:196 ../src/ephy-window.c:174
2602msgid "Select _All"
2603msgstr "Избиране на _всичко"
2604
2605#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:220
2606msgid "Select all bookmarks or text"
2607msgstr "Избиране на всички отметки или текст"
2608
2609#. Help Menu
2610#. Help menu
2611#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:224
2612#: ../src/ephy-history-window.c:204 ../src/ephy-window.c:265
2613msgid "_Contents"
2614msgstr "_Ръководство"
2615
2616#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:225
2617msgid "Display bookmarks help"
2618msgstr "Показване на помощта за отметките"
2619
2620#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:227
2621#: ../src/ephy-history-window.c:207 ../src/ephy-window.c:268
2622msgid "_About"
2623msgstr "_Относно"
2624
2625#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:228
2626#: ../src/ephy-history-window.c:208 ../src/ephy-window.c:269
2627msgid "Display credits for the web browser creators"
2628msgstr "Показване на информацията за създателите тази програма"
2629
2630#. View Menu
2631#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:241
2632#: ../src/ephy-history-window.c:222
2633msgid "_Title"
2634msgstr "_Заглавие"
2635
2636#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:242
2637#: ../src/ephy-history-window.c:223
2638msgid "Show only the title column"
2639msgstr "Показване само на титулната колона"
2640
2641#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:243
2642#: ../src/ephy-history-window.c:226
2643msgid "T_itle and Address"
2644msgstr "За_главие и адрес"
2645
2646#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:244
2647#: ../src/ephy-history-window.c:227
2648msgid "Show both the title and address columns"
2649msgstr "Показване на колоните за заглавието и адреса"
2650
2651#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:285
2652msgid "Type a topic"
2653msgstr "Тип тема"
2654
2655#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:403
2656#, c-format
2657msgid "Delete topic “%s”?"
2658msgstr "Изтриване на темата „%s“?"
2659
2660#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:406
2661msgid "Delete this topic?"
2662msgstr "Изтриване на тази тема?"
2663
2664#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:408
2665msgid ""
2666"Deleting this topic will cause all its bookmarks to become uncategorized, "
2667"unless they also belong to other topics. The bookmarks will not be deleted."
2668msgstr ""
2669"Изтриването на тази тема ще разбърка всички нейни отметки, освен ако те не "
2670"принадлежат към друга тема. Отметките няма да бъдат изтрити."
2671
2672#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:411
2673msgid "_Delete Topic"
2674msgstr "_Изтриване на тема"
2675
2676#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:509
2677msgid "Firefox"
2678msgstr "Firefox"
2679
2680#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:513
2681#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:517
2682msgid "Firebird"
2683msgstr "Firebird"
2684
2685#. Translators: The %s is the name of a Mozilla profile.
2686#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:522
2687#, c-format
2688msgid "Mozilla “%s” profile"
2689msgstr "Профил „%s“ на Mozilla"
2690
2691#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:526
2692msgid "Galeon"
2693msgstr "Galeon"
2694
2695#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:530
2696msgid "Konqueror"
2697msgstr "Konqueror"
2698
2699#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:559
2700msgid "Import failed"
2701msgstr "Внасянето е неуспешно"
2702
2703#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:561
2704msgid "Import Failed"
2705msgstr "Внасянето е неуспешно"
2706
2707#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:564
2708#, c-format
2709msgid ""
2710"The bookmarks from “%s” could not be imported because the file is corrupted "
2711"or of an unsupported type."
2712msgstr ""
2713"Отметките от „%s“ не могат да бъдат внесени, защото файлът е развален или е "
2714"от неподдържан файлов формат."
2715
2716#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:627
2717msgid "Import bookmarks from file"
2718msgstr "Внасяне на отметки от файл"
2719
2720#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:634
2721msgid "Firefox/Mozilla bookmarks"
2722msgstr "Отметки от Firefox/Mozilla"
2723
2724#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:638
2725msgid "Galeon/Konqueror bookmarks"
2726msgstr "Отметки от Galeon/Konqueror"
2727
2728#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:642
2729msgid "Epiphany bookmarks"
2730msgstr "Отметки от Epiphany"
2731
2732#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:765
2733msgid "Export Bookmarks"
2734msgstr "Изнасяне на отметки"
2735
2736#. Make a format selection combo & label
2737#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:780
2738msgid "File format:"
2739msgstr "Формат на файла:"
2740
2741#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:823
2742msgid "Import Bookmarks"
2743msgstr "Внасяне на отметки"
2744
2745#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:829
2746msgid "I_mport"
2747msgstr "В_насяне"
2748
2749#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:843
2750msgid "Import bookmarks from:"
2751msgstr "Внасяне на отметки от:"
2752
2753#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1229
2754#: ../src/ephy-history-window.c:705
2755msgid "_Copy Address"
2756msgstr "_Копиране на адреса"
2757
2758#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1463
2759#: ../src/ephy-history-window.c:1021
2760msgid "_Search:"
2761msgstr "_Търсене:"
2762
2763#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1658
2764msgid "Topics"
2765msgstr "Теми"
2766
2767#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1728
2768#: ../src/ephy-history-window.c:1304
2769msgid "Title"
2770msgstr "Заглавие"
2771
2772#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1734
2773#: ../src/ephy-history-window.c:1310
2774msgid "Address"
2775msgstr "Адреси"
2776
2777#. Translators you should change these links to respect your locale.
2778#. * For instance in .nl these should be
2779#. * "http://www.google.nl" and "http://www.google.nl/search?q=%s"
2780#.
2781#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:95
2782msgid "Search the web"
2783msgstr "Търсене в Интернет"
2784
2785#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:95
2786#, c-format
2787msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2788msgstr "http://www.google.co.uk/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2789
2790#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:100
2791msgid "Entertainment"
2792msgstr "Забавление"
2793
2794#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:101
2795msgid "News"
2796msgstr "Новини"
2797
2798#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:102
2799msgid "Shopping"
2800msgstr "Пазаруване"
2801
2802#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:103
2803msgid "Sports"
2804msgstr "Спортове"
2805
2806#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:104
2807msgid "Travel"
2808msgstr "Пътуване"
2809
2810#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:105
2811msgid "Work"
2812msgstr "Работа"
2813
2814#. translators: the %s is the title of the bookmark
2815#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:470
2816#, c-format
2817msgid "Update bookmark “%s”?"
2818msgstr "Осъвременяване на отметката „%s“?"
2819
2820#. translators: the %s is a URL
2821#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:475
2822#, c-format
2823msgid "The bookmarked page has moved to “%s”."
2824msgstr "Страницата с отметките беше преместена в „%s“."
2825
2826#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:479
2827msgid "_Don't Update"
2828msgstr "_Да не се актуализира"
2829
2830#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:481
2831msgid "_Update"
2832msgstr "_Актуализиране"
2833
2834#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:484
2835msgid "Update Bookmark?"
2836msgstr "Актуализиране на отметката?"
2837
2838#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2839#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2840#. Translators: this topic contains all bookmarks
2841#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:869
2842msgid "bookmarks|All"
2843msgstr "Всички"
2844
2845#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2846#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2847#. Translators: this topic contains the most used bookmarks
2848#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:905
2849msgid "bookmarks|Most Visited"
2850msgstr "Най-използвани"
2851
2852#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2853#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2854#. Translators: this topic contains the not categorized bookmarks
2855#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:924
2856msgid "bookmarks|Not Categorized"
2857msgstr "Неразпределени"
2858
2859#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2860#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2861#. Translators: this is an automatic topic containing local websites bookmarks
2862#. * autodiscovered with zeroconf.
2863#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:949
2864msgid "bookmarks|Local Sites"
2865msgstr "Местни сайтове"
2866
2867#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-factory-action.c:317
2868msgid "Quick Bookmark"
2869msgstr "Бърза отметка"
2870
2871#. Add popup menu actions that are specific to the bookmark widgets
2872#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:290
2873msgid "Properties"
2874msgstr "Настройки"
2875
2876#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:291
2877msgid "Show properties for this bookmark"
2878msgstr "Преглед на настройките на тази отметка"
2879
2880#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:303
2881msgid "Open this bookmark in a new tab"
2882msgstr "Отваряне на тази отметка в нов подпрозорец"
2883
2884#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:315
2885msgid "Open this bookmark in a new window"
2886msgstr "Отваряне на тази отметка в нов прозорец"
2887
2888#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:523
2889#, c-format
2890msgid "You already have a topic named “%s”"
2891msgstr "Вече съществува тема с име „%s“."
2892
2893#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:527
2894msgid "Please use a different topic name."
2895msgstr "Използвайте друго име за темата."
2896
2897#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:567
2898#, c-format
2899msgid "New topic for “%s”"
2900msgstr "Нова тема за „%s“"
2901
2902#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:577
2903msgid "New topic"
2904msgstr "Нова тема"
2905
2906#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:582
2907msgid "Enter a unique name for the topic."
2908msgstr "Въведете уникално име за темата"
2909
2910#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:614
2911msgid "Create"
2912msgstr "Създаване"
2913
2914#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:617
2915msgid "New Topic"
2916msgstr "Нова тема"
2917
2918#: ../src/bookmarks/ephy-open-tabs-action.c:65
2919msgid "Open in New _Tabs"
2920msgstr "Отваряне в нови _подпрозорци"
2921
2922#: ../src/bookmarks/ephy-related-action.c:163
2923msgid "Related"
2924msgstr "Свързан"
2925
2926#: ../src/bookmarks/ephy-topic-factory-action.c:316
2927msgid "Quick Topic"
2928msgstr "Бърза тема"
2929
2930#: ../src/bookmarks/ephy-topics-entry.c:358
2931#, c-format
2932msgid "Create topic “%s”"
2933msgstr "Създаване на тема „%s“"
2934
2935#: ../src/ephy-encoding-dialog.c:340
2936msgid "Encodings"
2937msgstr "Кодиране"
2938
2939#: ../src/ephy-encoding-menu.c:350
2940msgid "_Other..."
2941msgstr "_Други..."
2942
2943#: ../src/ephy-encoding-menu.c:351
2944msgid "Other encodings"
2945msgstr "Други кодирания"
2946
2947#: ../src/ephy-encoding-menu.c:357
2948msgid "_Automatic"
2949msgstr "_Автоматичен"
2950
2951#: ../src/ephy-find-toolbar.c:128
2952msgid "Not found"
2953msgstr "Няма резултат"
2954
2955#: ../src/ephy-find-toolbar.c:131
2956msgid "Wrapped"
2957msgstr "С пренос"
2958
2959#: ../src/ephy-find-toolbar.c:151
2960msgid "Find links:"
2961msgstr "Търсене за връзки:"
2962
2963#: ../src/ephy-find-toolbar.c:151
2964msgid "Find:"
2965msgstr "Търсене:"
2966
2967#: ../src/ephy-find-toolbar.c:399
2968msgid "Find Previous"
2969msgstr "Предишно търсене"
2970
2971#: ../src/ephy-find-toolbar.c:402
2972msgid "Find previous occurrence of the search string"
2973msgstr "Търсене на предишното място на търсен низ"
2974
2975#: ../src/ephy-find-toolbar.c:409
2976msgid "Find Next"
2977msgstr "Следващо търсене"
2978
2979#: ../src/ephy-find-toolbar.c:412
2980msgid "Find next occurrence of the search string"
2981msgstr "Търсене на следващото споменаване на низ"
2982
2983#. exit button
2984#: ../src/ephy-fullscreen-popup.c:277 ../src/ephy-toolbar.c:583
2985msgid "Leave Fullscreen"
2986msgstr "Напускане на „Цял екран“"
2987
2988#: ../src/ephy-go-action.c:71 ../src/ephy-toolbar.c:342
2989msgid "Go"
2990msgstr "Отиване"
2991
2992#: ../src/ephy-history-window.c:171
2993msgid "Open the selected history link in a new window"
2994msgstr "Отваряне на избраната връзка в нов прозорец"
2995
2996#: ../src/ephy-history-window.c:174
2997msgid "Open the selected history link in a new tab"
2998msgstr "Отваряне на избраната връзка в нов подпрозорец"
2999
3000#: ../src/ephy-history-window.c:177
3001msgid "Delete the selected history link"
3002msgstr "Изтриване на избраната връзка"
3003
3004#: ../src/ephy-history-window.c:179
3005msgid "Add _Bookmark..."
3006msgstr "_Добавяне на отметка..."
3007
3008#: ../src/ephy-history-window.c:180
3009msgid "Bookmark the selected history link"
3010msgstr "Добавяне на избраната връзка в отметките"
3011
3012#: ../src/ephy-history-window.c:183
3013msgid "Close the history window"
3014msgstr "Затваряне на прозореца с историята"
3015
3016#: ../src/ephy-history-window.c:197
3017msgid "Select all history links or text"
3018msgstr "Избиране на всички посещавани адреси или текст"
3019
3020#: ../src/ephy-history-window.c:199
3021msgid "Clear _History"
3022msgstr "Изчистване на _историята"
3023
3024#: ../src/ephy-history-window.c:200
3025msgid "Clear your browsing history"
3026msgstr "Изтриване на адресите на посетените от вас страници в Интернет"
3027
3028#: ../src/ephy-history-window.c:205
3029msgid "Display history help"
3030msgstr "Показване на помощ за историята"
3031
3032#: ../src/ephy-history-window.c:224
3033msgid "_Address"
3034msgstr "_Адрес"
3035
3036#: ../src/ephy-history-window.c:225
3037msgid "Show only the address column"
3038msgstr "Показване само на колоната с адреса"
3039
3040#: ../src/ephy-history-window.c:254
3041msgid "Clear browsing history?"
3042msgstr "Изчистване на историята?"
3043
3044#: ../src/ephy-history-window.c:258
3045msgid ""
3046"Clearing the browsing history will cause all history links to be permanently "
3047"deleted."
3048msgstr ""
3049"Изчистването на историята ще доведе до постоянното изтриване на адресите на "
3050"всички посетени Интернет страници."
3051
3052#: ../src/ephy-history-window.c:270
3053msgid "Clear History"
3054msgstr "Изчистване на историята"
3055
3056#: ../src/ephy-history-window.c:1030
3057msgid "Last 30 minutes"
3058msgstr "Последните 30 минути"
3059
3060#: ../src/ephy-history-window.c:1031
3061msgid "Today"
3062msgstr "Днес"
3063
3064#. keep this in sync with embed/ephy-history.c's HISTORY_PAGE_OBSOLETE_DAYS
3065#: ../src/ephy-history-window.c:1032 ../src/ephy-history-window.c:1035
3066#: ../src/ephy-history-window.c:1039
3067#, c-format
3068msgid "Last %d day"
3069msgid_plural "Last %d days"
3070msgstr[0] "Последният %d ден"
3071msgstr[1] "Последните %d дни"
3072
3073#: ../src/ephy-history-window.c:1241
3074msgid "Sites"
3075msgstr "Интернет страници"
3076
3077#: ../src/ephy-main.c:78
3078msgid "Open a new tab in an existing browser window"
3079msgstr "Отваряне на нов подпрозорец в съществуващия прозорец"
3080
3081#: ../src/ephy-main.c:80
3082msgid "Open a new browser window"
3083msgstr "Отваряне на нов прозорец"
3084
3085#: ../src/ephy-main.c:82
3086msgid "Launch the bookmarks editor"
3087msgstr "Стартиране на редактора на отметките"
3088
3089#: ../src/ephy-main.c:84
3090msgid "Import bookmarks from the given file"
3091msgstr "Вмъкване на отметки от посочения файл"
3092
3093#: ../src/ephy-main.c:84 ../src/ephy-main.c:86
3094msgid "FILE"
3095msgstr "ФАЙЛ"
3096
3097#: ../src/ephy-main.c:86
3098msgid "Load the given session file"
3099msgstr "Зареждане на файла на дадената сесия"
3100
3101#: ../src/ephy-main.c:88
3102msgid "Add a bookmark"
3103msgstr "Добавяне на отметка"
3104
3105#: ../src/ephy-main.c:88
3106msgid "URL"
3107msgstr "АДРЕС"
3108
3109#: ../src/ephy-main.c:434
3110msgid "Could not start GNOME Web Browser"
3111msgstr "Неуспех при стартирането на браузъра"
3112
3113#: ../src/ephy-main.c:437
3114#, c-format
3115msgid ""
3116"Startup failed because of the following error:\n"
3117"%s"
3118msgstr ""
3119"Стартирането е неуспешно поради следните причини:\n"
3120"%s"
3121
3122#: ../src/ephy-main.c:477 ../src/ephy-main.c:479 ../src/window-commands.c:752
3123msgid "GNOME Web Browser"
3124msgstr "Интернет браузър на GNOME"
3125
3126#: ../src/ephy-main.c:480
3127msgid "GNOME Web Browser options"
3128msgstr "Настройки на браузъра"
3129
3130#: ../src/ephy-notebook.c:1092
3131msgid "Close tab"
3132msgstr "Затваряне на подпрозореца"
3133
3134#: ../src/ephy-session.c:158
3135#, c-format
3136msgid "Downloads will be aborted and logout proceed in %d second."
3137msgstr ""
3138
3139#: ../src/ephy-session.c:274
3140msgid "Abort pending downloads?"
3141msgstr "Отказване на чакащите изтегляния?"
3142
3143#: ../src/ephy-session.c:278
3144msgid ""
3145"There are still downloads pending. If you log out, they will be aborted and "
3146"lost."
3147msgstr ""
3148"Все още има файлове, които чакат да бъдат изтеглени. Ако спрете програмата те ще бъдат отказани и загубени."
3149
3150#: ../src/ephy-session.c:282
3151msgid "_Cancel Logout"
3152msgstr "_Отказване на изхода"
3153
3154#: ../src/ephy-session.c:284
3155msgid "_Abort Downloads"
3156msgstr "Отк_азване на изтеглянията"
3157
3158#: ../src/ephy-session.c:609
3159msgid "Recover previous browser windows and tabs?"
3160msgstr "Възстановяване на предишните прозорци и подпрозорци?"
3161
3162#: ../src/ephy-session.c:613
3163msgid ""
3164"Epiphany appears to have exited unexpectedly the last time it was run. You "
3165"can recover the opened windows and tabs."
3166msgstr ""
3167"Epiphany спря неочаквано по време на предишната сесия. Можете да "
3168"възстановите отворените прозорци и подпрозорци."
3169
3170#: ../src/ephy-session.c:617
3171msgid "_Don't Recover"
3172msgstr "_Без възстановяване"
3173
3174#: ../src/ephy-session.c:619
3175msgid "_Recover"
3176msgstr "_Възстановяване"
3177
3178#: ../src/ephy-session.c:621
3179msgid "Crash Recovery"
3180msgstr "Възстановяване след срив"
3181
3182#: ../src/ephy-shell.c:201
3183msgid "Sidebar extension required"
3184msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
3185
3186#: ../src/ephy-shell.c:203
3187msgid "Sidebar Extension Required"
3188msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
3189
3190#: ../src/ephy-shell.c:207
3191msgid "The link you clicked needs the sidebar extension to be installed."
3192msgstr "Връзката, която натиснахте, се нуждае от инсталирана странична лента."
3193
3194#. Translators: this is displayed in the statusbar; choose a short word
3195#. * or even an abbreviation.
3196#.
3197#: ../src/ephy-statusbar.c:114
3198msgid "Caret"
3199msgstr "Каретка"
3200
3201#. Translators: this is the tooltip on the "Caret" icon
3202#. * in the statusbar.
3203#.
3204#: ../src/ephy-statusbar.c:122
3205msgid "In keyboard selection mode, press F7 to exit"
3206msgstr "Режим на избор с курсор. За изход - натиснете „F7“."
3207
3208#: ../src/ephy-tab.c:481 ../src/ephy-tab.c:2266 ../src/ephy-tab.c:2301
3209msgid "Blank page"
3210msgstr "Празна страница"
3211
3212#. translators: %s here is the address of the web page
3213#: ../src/ephy-tab.c:916 ../src/ephy-tab.c:1667
3214#, c-format
3215msgid "Loading “%s”..."
3216msgstr "Зареждане на „%s“..."
3217
3218#: ../src/ephy-tab.c:920
3219msgid "Loading..."
3220msgstr "Зареждане..."
3221
3222#: ../src/ephy-tab.c:1651
3223#, c-format
3224msgid "Redirecting to “%s”..."
3225msgstr "Пренасочване към „%s“..."
3226
3227#: ../src/ephy-tab.c:1655
3228#, c-format
3229msgid "Transferring data from “%s”..."
3230msgstr "Пренасяне на данни от „%s“..."
3231
3232#: ../src/ephy-tab.c:1659
3233#, c-format
3234msgid "Waiting for authorization from “%s”..."
3235msgstr "Очакване на разрешение от „%s“..."
3236
3237#: ../src/ephy-tabs-menu.c:148
3238msgid "Switch to this tab"
3239msgstr "Превключване към този подпрозорец"
3240
3241#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3242#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3243#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:82
3244msgid "toolbar style|Default"
3245msgstr "Стандартни"
3246
3247#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:201
3248msgid "Toolbar Editor"
3249msgstr "Редактор на лентата с инструментите"
3250
3251#. translators: translate the same as in gnome-control-center
3252#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:220
3253msgid "Toolbar _button labels:"
3254msgstr "Надписи на бутоните:"
3255
3256#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:288
3257msgid "_Add a New Toolbar"
3258msgstr "_Нова лента с инструменти"
3259
3260#: ../src/ephy-toolbar.c:251
3261msgid "_Back"
3262msgstr "_Назад"
3263
3264#: ../src/ephy-toolbar.c:253
3265msgid "Go to the previous visited page"
3266msgstr "Отива на предишната посетена страница"
3267
3268#. this is the tooltip on the Back button's drop-down arrow, which will show
3269#. * a menu with all sites you can go 'back' to
3270#.
3271#: ../src/ephy-toolbar.c:257
3272msgid "Back history"
3273msgstr "Предишни страници"
3274
3275#: ../src/ephy-toolbar.c:271
3276msgid "_Forward"
3277msgstr "_Напред"
3278
3279#: ../src/ephy-toolbar.c:273
3280msgid "Go to the next visited page"
3281msgstr "Отиване на следващата посетена страница"
3282
3283#. this is the tooltip on the Forward button's drop-down arrow, which will show
3284#. * a menu with all sites you can go 'forward' to
3285#.
3286#: ../src/ephy-toolbar.c:277
3287msgid "Forward history"
3288msgstr "Следващи страници"
3289
3290#: ../src/ephy-toolbar.c:290
3291msgid "_Up"
3292msgstr "_Нагоре"
3293
3294#: ../src/ephy-toolbar.c:292
3295msgid "Go up one level"
3296msgstr "Нагоре с едно ниво"
3297
3298#. this is the tooltip on the Up button's drop-down arrow, which will show
3299#. * a menu with al sites you can go 'up' to
3300#.
3301#: ../src/ephy-toolbar.c:296
3302msgid "List of upper levels"
3303msgstr "Списък на предишните нива"
3304
3305#: ../src/ephy-toolbar.c:314
3306msgid "Enter a web address to open, or a phrase to search for"
3307msgstr "Въведете адрес или фраза за търсене"
3308
3309#: ../src/ephy-toolbar.c:330
3310msgid "Zoom"
3311msgstr "Увеличение"
3312
3313#: ../src/ephy-toolbar.c:332
3314msgid "Adjust the text size"
3315msgstr "Нагласяне размера на текста"
3316
3317#: ../src/ephy-toolbar.c:344
3318msgid "Go to the address entered in the address entry"
3319msgstr "Отиване на адреса въведен в полето за адреси"
3320
3321#: ../src/ephy-toolbar.c:353
3322msgid "_Home"
3323msgstr "_У дома"
3324
3325#: ../src/ephy-toolbar.c:355
3326msgid "Go to the home page"
3327msgstr "Отиване в домашната страница"
3328
3329#: ../src/ephy-window.c:118
3330msgid "_Bookmarks"
3331msgstr "О_тметки"
3332
3333#: ../src/ephy-window.c:119
3334msgid "_Go"
3335msgstr "_Отиване"
3336
3337#: ../src/ephy-window.c:120
3338msgid "T_ools"
3339msgstr "И_нструменти"
3340
3341#: ../src/ephy-window.c:121
3342msgid "_Tabs"
3343msgstr "_Подпрозорци"
3344
3345#: ../src/ephy-window.c:123
3346msgid "_Toolbars"
3347msgstr "Лен_ти с инструменти"
3348
3349#. File menu
3350#: ../src/ephy-window.c:129
3351msgid "_New Window"
3352msgstr "_Нов прозорец"
3353
3354#: ../src/ephy-window.c:130
3355msgid "Open a new window"
3356msgstr "Отваряне на нов прозорец"
3357
3358#: ../src/ephy-window.c:132
3359msgid "New _Tab"
3360msgstr "Нов _подпрозорец"
3361
3362#: ../src/ephy-window.c:133
3363msgid "Open a new tab"
3364msgstr "Отваряне на нов подпрозорец"
3365
3366#: ../src/ephy-window.c:135
3367msgid "_Open..."
3368msgstr "_Отваряне..."
3369
3370#: ../src/ephy-window.c:136
3371msgid "Open a file"
3372msgstr "Отваряне на файл"
3373
3374#: ../src/ephy-window.c:138
3375msgid "Save _As..."
3376msgstr "Запазване _като..."
3377
3378#: ../src/ephy-window.c:139
3379msgid "Save the current page"
3380msgstr "Запазване на текущата страница"
3381
3382#: ../src/ephy-window.c:141
3383msgid "Print Set_up..."
3384msgstr "Настройки на печата"
3385
3386#: ../src/ephy-window.c:142
3387msgid "Setup the page settings for printing"
3388msgstr "Определяне на настройките за страница при печатане"
3389
3390#: ../src/ephy-window.c:144
3391msgid "Print Pre_view"
3392msgstr "Преглед, преди печата"
3393
3394#: ../src/ephy-window.c:145
3395msgid "Print preview"
3396msgstr "Преглед, преди печата"
3397
3398#: ../src/ephy-window.c:147
3399msgid "_Print..."
3400msgstr "_Печат..."
3401
3402#: ../src/ephy-window.c:148
3403msgid "Print the current page"
3404msgstr "Печат на текущата страница"
3405
3406#: ../src/ephy-window.c:150
3407msgid "S_end Link by Email..."
3408msgstr "И_зпращане на е-писмо..."
3409
3410#: ../src/ephy-window.c:151
3411msgid "Send a link of the current page"
3412msgstr "Изпращане на връзка за текущата страница"
3413
3414#: ../src/ephy-window.c:154
3415msgid "Close this tab"
3416msgstr "Затваряне на този подпрозорец"
3417
3418#. Edit menu
3419#: ../src/ephy-window.c:159
3420msgid "_Undo"
3421msgstr "_Възстановяване"
3422
3423#: ../src/ephy-window.c:160
3424msgid "Undo the last action"
3425msgstr "Отказване на последното действие"
3426
3427#: ../src/ephy-window.c:162
3428msgid "Re_do"
3429msgstr "Повта_ряне"
3430
3431#: ../src/ephy-window.c:163
3432msgid "Redo the last undone action"
3433msgstr "Повтаряне на последното недовършено действие"
3434
3435#: ../src/ephy-window.c:172
3436msgid "Paste clipboard"
3437msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
3438
3439#: ../src/ephy-window.c:175
3440msgid "Select the entire page"
3441msgstr "Избиране на цялата страница"
3442
3443#: ../src/ephy-window.c:177
3444msgid "_Find..."
3445msgstr "_Търсене..."
3446
3447#: ../src/ephy-window.c:178
3448msgid "Find a word or phrase in the page"
3449msgstr "Търсене за дума или фраза в страницата"
3450
3451#: ../src/ephy-window.c:180
3452msgid "Find Ne_xt"
3453msgstr "С_ледващо търсене"
3454
3455#: ../src/ephy-window.c:181
3456msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
3457msgstr "Търсене на следващото споменаване на дума или фраза"
3458
3459#: ../src/ephy-window.c:183
3460msgid "Find Pre_vious"
3461msgstr "Пр_едишно търсене"
3462
3463#: ../src/ephy-window.c:184
3464msgid "Find previous occurrence of the word or phrase"
3465msgstr "Търсене на предишното място на дума или фраза"
3466
3467#: ../src/ephy-window.c:186
3468msgid "P_ersonal Data"
3469msgstr "Ли_чна информация"
3470
3471#: ../src/ephy-window.c:187
3472msgid "View and remove cookies and passwords"
3473msgstr "Преглед или премахване на бисквитки и пароли"
3474
3475#: ../src/ephy-window.c:190
3476msgid "Cert_ificates"
3477msgstr "Серти_фикати"
3478
3479#: ../src/ephy-window.c:191
3480msgid "Manage Certificates"
3481msgstr "Управление на сертификати"
3482
3483#: ../src/ephy-window.c:194
3484msgid "P_references"
3485msgstr "На_стройки"
3486
3487#: ../src/ephy-window.c:195
3488msgid "Configure the web browser"
3489msgstr "Настройване на браузъра"
3490
3491#. View menu
3492#: ../src/ephy-window.c:200
3493msgid "_Customize Toolbars..."
3494msgstr "Настройване на лентите с инструменти..."
3495
3496#: ../src/ephy-window.c:201
3497msgid "Customize toolbars"
3498msgstr "Настройване на лентите с инструменти"
3499
3500#: ../src/ephy-window.c:203 ../src/ephy-window.c:206
3501msgid "_Stop"
3502msgstr "_Спиране"
3503
3504#: ../src/ephy-window.c:204
3505msgid "Stop current data transfer"
3506msgstr "Спиране на текущото пренасяне на данни"
3507
3508#: ../src/ephy-window.c:208
3509msgid "_Reload"
3510msgstr "_Презареждане"
3511
3512#: ../src/ephy-window.c:209
3513msgid "Display the latest content of the current page"
3514msgstr "Показване на последното съдържание на текущата страница"
3515
3516#: ../src/ephy-window.c:211
3517msgid "_Larger Text"
3518msgstr "По-го_лям текст"
3519
3520#: ../src/ephy-window.c:212
3521msgid "Increase the text size"
3522msgstr "Увеличаване на размера на текста"
3523
3524#: ../src/ephy-window.c:214
3525msgid "S_maller Text"
3526msgstr "По-_малък текст"
3527
3528#: ../src/ephy-window.c:215
3529msgid "Decrease the text size"
3530msgstr "Намаляване на размера на текста"
3531
3532#: ../src/ephy-window.c:217
3533msgid "_Normal Size"
3534msgstr "_Нормален размер"
3535
3536#: ../src/ephy-window.c:218
3537msgid "Use the normal text size"
3538msgstr "Използване на нормален размер на текста"
3539
3540#: ../src/ephy-window.c:220
3541msgid "Text _Encoding"
3542msgstr "_Кодиране на текста"
3543
3544#: ../src/ephy-window.c:221
3545msgid "Change the text encoding"
3546msgstr "Промяна на кодирането на текста"
3547
3548#: ../src/ephy-window.c:223
3549msgid "_Page Source"
3550msgstr "Изходен _код на страницата"
3551
3552#: ../src/ephy-window.c:224
3553msgid "View the source code of the page"
3554msgstr "Показване на изходния код на страницата"
3555
3556#. Bookmarks menu
3557#: ../src/ephy-window.c:229
3558msgid "_Add Bookmark..."
3559msgstr "_Добавяне на отметка..."
3560
3561#: ../src/ephy-window.c:230 ../src/ephy-window.c:304
3562msgid "Add a bookmark for the current page"
3563msgstr "Добавяне на отметка за тази страница"
3564
3565#: ../src/ephy-window.c:232
3566msgid "_Edit Bookmarks"
3567msgstr "_Редакция на отметки"
3568
3569#: ../src/ephy-window.c:233
3570msgid "Open the bookmarks window"
3571msgstr "Отваряне на прозореца с отметките"
3572
3573#. Go menu
3574#: ../src/ephy-window.c:238
3575msgid "_Location..."
3576msgstr "_Местоположение..."
3577
3578#: ../src/ephy-window.c:239
3579msgid "Go to a specified location"
3580msgstr "Отиване на посочения адрес"
3581
3582#: ../src/ephy-window.c:241
3583msgid "H_istory"
3584msgstr "_История"
3585
3586#: ../src/ephy-window.c:242
3587msgid "Open the history window"
3588msgstr "Отваряне на прозорец историята на посетените страници"
3589
3590#. Tabs menu
3591#: ../src/ephy-window.c:247
3592msgid "_Previous Tab"
3593msgstr "_Предишен подпрозорец"
3594
3595#: ../src/ephy-window.c:248
3596msgid "Activate previous tab"
3597msgstr "Активиране на предишния подпрозорец"
3598
3599#: ../src/ephy-window.c:250
3600msgid "_Next Tab"
3601msgstr "_Следващ подпрозорец"
3602
3603#: ../src/ephy-window.c:251
3604msgid "Activate next tab"
3605msgstr "Активиране на следващия подпрозорец"
3606
3607#: ../src/ephy-window.c:253
3608msgid "Move Tab _Left"
3609msgstr "Преместване на подпрозореца в_ляво"
3610
3611#: ../src/ephy-window.c:254
3612msgid "Move current tab to left"
3613msgstr "Преместване на текущия подпрозорец вляво"
3614
3615#: ../src/ephy-window.c:256
3616msgid "Move Tab _Right"
3617msgstr "Преместване на подпрозореца в_дясно"
3618
3619#: ../src/ephy-window.c:257
3620msgid "Move current tab to right"
3621msgstr "Преместване на текущия подпрозорец вдясно"
3622
3623#: ../src/ephy-window.c:259
3624msgid "_Detach Tab"
3625msgstr "_Отделяне на подпрозореца"
3626
3627#: ../src/ephy-window.c:260
3628msgid "Detach current tab"
3629msgstr "Отделяне на текущия подпрозорец"
3630
3631#: ../src/ephy-window.c:266
3632msgid "Display web browser help"
3633msgstr "Показване на помощта за Интернет браузъра"
3634
3635#. File Menu
3636#: ../src/ephy-window.c:277
3637msgid "_Work Offline"
3638msgstr "П_реминаване в режим „Изключен“"
3639
3640#: ../src/ephy-window.c:278
3641msgid "Switch to offline mode"
3642msgstr "Преминаване в режим „Изключен“"
3643
3644#. View Menu
3645#: ../src/ephy-window.c:283
3646msgid "_Show Toolbars"
3647msgstr "Показване на лента с ин_струменти"
3648
3649#: ../src/ephy-window.c:284
3650msgid "Show or hide toolbar"
3651msgstr "Показване или скриване лентата с инструменти"
3652
3653#: ../src/ephy-window.c:286
3654msgid "St_atusbar"
3655msgstr "Лента за _състоянието"
3656
3657#: ../src/ephy-window.c:287
3658msgid "Show or hide statusbar"
3659msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието"
3660
3661#: ../src/ephy-window.c:289
3662msgid "_Fullscreen"
3663msgstr "На _цял екран"
3664
3665#: ../src/ephy-window.c:290
3666msgid "Browse at full screen"
3667msgstr "Сърфиране на цял екран"
3668
3669#: ../src/ephy-window.c:292
3670msgid "Popup _Windows"
3671msgstr "Изскачащи _прозорци"
3672
3673#: ../src/ephy-window.c:293
3674msgid "Show or hide unrequested popup windows from this site"
3675msgstr "Показване или скриване на непоисканите изскачащи прозорци от този сайт"
3676
3677#: ../src/ephy-window.c:295
3678msgid "Selection Caret"
3679msgstr "Избор на каретка"
3680
3681#. Document
3682#: ../src/ephy-window.c:303
3683msgid "Add Boo_kmark..."
3684msgstr "Добавяне на от_метка..."
3685
3686#. Framed document
3687#: ../src/ephy-window.c:309
3688msgid "Show Only _This Frame"
3689msgstr "Показване само на тази _рамка"
3690
3691#: ../src/ephy-window.c:310
3692msgid "Show only this frame in this window"
3693msgstr "Показване само на тази рамка в този прозорец"
3694
3695#. Links
3696#: ../src/ephy-window.c:315
3697msgid "_Open Link"
3698msgstr "_Отваряне на връзка"
3699
3700#: ../src/ephy-window.c:316
3701msgid "Open link in this window"
3702msgstr "Отваряне на връзката в този прозорец"
3703
3704#: ../src/ephy-window.c:318
3705msgid "Open Link in New _Window"
3706msgstr "Отваряне на връзката в нов _прозорец"
3707
3708#: ../src/ephy-window.c:319
3709msgid "Open link in a new window"
3710msgstr "Отваряне на връзката в нов прозорец"
3711
3712#: ../src/ephy-window.c:321
3713msgid "Open Link in New _Tab"
3714msgstr "Отваряне на връзката в нов _подпрозорец"
3715
3716#: ../src/ephy-window.c:322
3717msgid "Open link in a new tab"
3718msgstr "Отваряне на връзката в нов подпрозорец"
3719
3720#: ../src/ephy-window.c:324
3721msgid "_Download Link"
3722msgstr "_Изтегляне на връзката"
3723
3724#: ../src/ephy-window.c:326
3725msgid "_Save Link As..."
3726msgstr "Запазване на връзката _като..."
3727
3728#: ../src/ephy-window.c:327
3729msgid "Save link with a different name"
3730msgstr "Запазване на връзката под различно име"
3731
3732#: ../src/ephy-window.c:329
3733msgid "_Bookmark Link..."
3734msgstr "_Добавяне на връзката като отметка..."
3735
3736#: ../src/ephy-window.c:331
3737msgid "_Copy Link Address"
3738msgstr "_Копиране на адреса на връзката"
3739
3740#. Email links
3741#. This is on the context menu on a mailto: link and opens the mail program
3742#: ../src/ephy-window.c:337
3743msgid "_Send Email..."
3744msgstr "И_зпращане на е-писмо..."
3745
3746#: ../src/ephy-window.c:339
3747msgid "_Copy Email Address"
3748msgstr "Копиране на адреса на е-пощата"
3749
3750#. Images
3751#: ../src/ephy-window.c:344
3752msgid "Open _Image"
3753msgstr "Отваряне на _изображението"
3754
3755#: ../src/ephy-window.c:346
3756msgid "_Save Image As..."
3757msgstr "_Запазване на изображение като..."
3758
3759#: ../src/ephy-window.c:348
3760msgid "_Use Image As Background"
3761msgstr "_Използване на изображението като фон"
3762
3763#: ../src/ephy-window.c:350
3764msgid "Copy I_mage Address"
3765msgstr "Копиране на адреса на из_ображението"
3766
3767#: ../src/ephy-window.c:352
3768msgid "St_art Animation"
3769msgstr "Ст_артиране на анимацията"
3770
3771#: ../src/ephy-window.c:354
3772msgid "St_op Animation"
3773msgstr "Спира_не на анимацията"
3774
3775#: ../src/ephy-window.c:708
3776msgid "There are unsubmitted changes to form elements"
3777msgstr "Има неизпратени промени по елементите от формуляра"
3778
3779#: ../src/ephy-window.c:712
3780msgid "If you close the document anyway, you will lose that information."
3781msgstr "Ако все пак затворите документа, ще загубите тази информация."
3782
3783#: ../src/ephy-window.c:716
3784msgid "Close _Document"
3785msgstr "Затваряне на _документа"
3786
3787#: ../src/ephy-window.c:1284 ../src/window-commands.c:279
3788msgid "Open"
3789msgstr "Отваряне"
3790
3791#: ../src/ephy-window.c:1286 ../src/window-commands.c:305
3792msgid "Save As"
3793msgstr "Запазване като"
3794
3795#: ../src/ephy-window.c:1290
3796msgid "Bookmark"
3797msgstr "Отметка"
3798
3799#: ../src/ephy-window.c:1292
3800msgid "Find"
3801msgstr "Търсене"
3802
3803#. Translators: This refers to text size
3804#: ../src/ephy-window.c:1305
3805msgid "Larger"
3806msgstr "По-голям"
3807
3808#. Translators: This refers to text size
3809#: ../src/ephy-window.c:1308
3810msgid "Smaller"
3811msgstr "По-малък"
3812
3813#: ../src/ephy-window.c:1471
3814msgid "Insecure"
3815msgstr "Несигурно"
3816
3817#: ../src/ephy-window.c:1476
3818msgid "Broken"
3819msgstr "Развален"
3820
3821#: ../src/ephy-window.c:1489
3822msgid "Low"
3823msgstr "Нисък"
3824
3825#: ../src/ephy-window.c:1496
3826msgid "High"
3827msgstr "Висок"
3828
3829#: ../src/ephy-window.c:1506
3830#, c-format
3831msgid "Security level: %s"
3832msgstr "Ниво на сигурност: %s"
3833
3834#: ../src/ephy-window.c:1546
3835#, c-format
3836msgid "%d hidden popup window"
3837msgid_plural "%d hidden popup windows"
3838msgstr[0] "%d скрит изскачащ прозорец"
3839msgstr[1] "%d скрити изскачащи прозорци"
3840
3841#: ../src/ephy-window.c:1841
3842#, c-format
3843msgid "Open image “%s”"
3844msgstr "Отваряне на изображението „%s“"
3845
3846#: ../src/ephy-window.c:1846
3847#, c-format
3848msgid "Use as desktop background “%s”"
3849msgstr "Използване на изображението „%s“ като фон"
3850
3851#: ../src/ephy-window.c:1851
3852#, c-format
3853msgid "Save image “%s”"
3854msgstr "Запазване на изображението „%s“"
3855
3856#: ../src/ephy-window.c:1856
3857#, c-format
3858msgid "Copy image address “%s”"
3859msgstr "Копиране на адреса на изображението „%s“"
3860
3861#: ../src/ephy-window.c:1869
3862#, c-format
3863msgid "Send email to address “%s”"
3864msgstr "Изпращане на е-писмо до „%s“"
3865
3866#: ../src/ephy-window.c:1875
3867#, c-format
3868msgid "Copy email address “%s”"
3869msgstr "Копиране на адреса на е-поща „%s“"
3870
3871#: ../src/ephy-window.c:1887
3872#, c-format
3873msgid "Save link “%s”"
3874msgstr "Запазване на връзката „%s“"
3875
3876#: ../src/ephy-window.c:1893
3877#, c-format
3878msgid "Bookmark link “%s”"
3879msgstr "Отмятане на връзката „%s“"
3880
3881#: ../src/ephy-window.c:1899
3882#, c-format
3883msgid "Copy link's address “%s”"
3884msgstr "Копиране на адреса на връзката „%s“"
3885
3886#: ../src/pdm-dialog.c:378
3887msgid "Cookie Properties"
3888msgstr "Настройки на бисквитките"
3889
3890#: ../src/pdm-dialog.c:395
3891msgid "Content:"
3892msgstr "Съдържание:"
3893
3894#: ../src/pdm-dialog.c:411
3895msgid "Path:"
3896msgstr "Пътека:"
3897
3898#: ../src/pdm-dialog.c:427
3899msgid "Send for:"
3900msgstr "Изпращане за:"
3901
3902#: ../src/pdm-dialog.c:436
3903msgid "Encrypted connections only"
3904msgstr "Само криптирани връзки с Интернет"
3905
3906#: ../src/pdm-dialog.c:436
3907msgid "Any type of connection"
3908msgstr "Всеки вид връзка с Интернет"
3909
3910#: ../src/pdm-dialog.c:442
3911msgid "Expires:"
3912msgstr "Изтича на:"
3913
3914#: ../src/pdm-dialog.c:453
3915msgid "End of current session"
3916msgstr "Край на текущата сесия"
3917
3918#: ../src/pdm-dialog.c:589
3919msgid "Domain"
3920msgstr "Домейн"
3921
3922#: ../src/pdm-dialog.c:600
3923msgid "Name"
3924msgstr "Име"
3925
3926#: ../src/pdm-dialog.c:998
3927msgid "Host"
3928msgstr "Хост"
3929
3930#: ../src/pdm-dialog.c:1010
3931msgid "User Name"
3932msgstr "Потребителско име"
3933
3934#: ../src/pdm-dialog.c:1022
3935msgid "User Password"
3936msgstr "Паролa"
3937
3938#: ../src/popup-commands.c:232
3939msgid "Download Link"
3940msgstr "Изтегляне на връзката"
3941
3942#: ../src/popup-commands.c:240
3943msgid "Save Link As"
3944msgstr "Запазване на връзката като"
3945
3946#: ../src/popup-commands.c:247
3947msgid "Save Image As"
3948msgstr "Запазване на изображението като..."
3949
3950#: ../src/ppview-toolbar.c:89
3951msgid "First"
3952msgstr "Първи"
3953
3954#: ../src/ppview-toolbar.c:90
3955msgid "Go to the first page"
3956msgstr "Отиване на първата посетена страница"
3957
3958#: ../src/ppview-toolbar.c:93
3959msgid "Last"
3960msgstr "Последен"
3961
3962#: ../src/ppview-toolbar.c:94
3963msgid "Go to the last page"
3964msgstr "Отиване на последната посетена страница"
3965
3966#: ../src/ppview-toolbar.c:97
3967msgid "Previous"
3968msgstr "Предишен"
3969
3970#: ../src/ppview-toolbar.c:98
3971msgid "Go to the previous page"
3972msgstr "Отиване на предишната страница"
3973
3974#: ../src/ppview-toolbar.c:101
3975msgid "Next"
3976msgstr "Следващ"
3977
3978#: ../src/ppview-toolbar.c:102
3979msgid "Go to next page"
3980msgstr "Отиване на следващата страница"
3981
3982#: ../src/ppview-toolbar.c:105
3983msgid "Close"
3984msgstr "Затваряне"
3985
3986#: ../src/ppview-toolbar.c:106
3987msgid "Close print preview"
3988msgstr "Затваряне на прегледа преди печат"
3989
3990#: ../src/prefs-dialog.c:412
3991msgid "Default"
3992msgstr "По подразбиране"
3993
3994#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3995#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3996#. * Translators: the first %s is the language name, and the
3997#. * second %s is the locale name. Example:
3998#. * "French (France)"
3999#.
4000#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
4001#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
4002#: ../src/prefs-dialog.c:993 ../src/prefs-dialog.c:1001
4003#, c-format
4004msgid "language|%s (%s)"
4005msgstr "%s (%s)"
4006
4007#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
4008#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
4009#. * Translators: this refers to a user-define language code
4010#. * (one which isn't in our built-in list).
4011#.
4012#: ../src/prefs-dialog.c:1012
4013#, c-format
4014msgid "language|User defined (%s)"
4015msgstr "Зададен от потребителя (%s)"
4016
4017#: ../src/prefs-dialog.c:1034
4018#, c-format
4019msgid "System language (%s)"
4020msgid_plural "System languages (%s)"
4021msgstr[0] "Системен език (%s)"
4022msgstr[1] "Системни езици (%s)"
4023
4024#: ../src/prefs-dialog.c:1421
4025msgid "Select a Directory"
4026msgstr "Избор на папка"
4027
4028#: ../src/window-commands.c:710 ../src/window-commands.c:727
4029msgid "Contact us at:"
4030msgstr "Свържете се с нас на:"
4031
4032#: ../src/window-commands.c:713
4033msgid "Contributors:"
4034msgstr "Допринесли:"
4035
4036#: ../src/window-commands.c:718
4037msgid "Past developers:"
4038msgstr "Предишни разработчици:"
4039
4040#: ../src/window-commands.c:728
4041msgid "<epiphany-list@gnome.org> or <gnome-doc-list@gnome.org>"
4042msgstr "<epiphany-list@gnome.org> или <gnome-doc-list@gnome.org>"
4043
4044#: ../src/window-commands.c:733
4045msgid ""
4046"The GNOME Web Browser is free software; you can redistribute it and/or "
4047"modify it under the terms of the GNU General Public License as published by "
4048"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your "
4049"option) any later version."
4050msgstr ""
4051"Интернет браузърът на GNOME е свободен софтуер.\n"
4052"Можете да го разпространявате според условията на версия\n"
4053"2 или по-висока (по Ваш избор) на Общия публичен лиценз на GNU,\n"
4054"който е публикуван от Фондацията за свободен софтуер."
4055
4056#: ../src/window-commands.c:737
4057msgid ""
4058"The GNOME Web Browser is distributed in the hope that it will be useful, but "
4059"WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY "
4060"or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
4061"more details."
4062msgstr ""
4063"Интернет браузърът на GNOME се разпространява с надеждата да\n"
4064"е полезен, но БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, дори и подразбиращата\n"
4065"се ПРИГОДНОСТ или ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА. За подробности\n"
4066"прегледайте Общия публичен лиценз на GNU."
4067
4068#: ../src/window-commands.c:741
4069msgid ""
4070"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4071"the GNOME Web Browser; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., "
4072"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA"
4073msgstr ""
4074"Трябва да сте получили копие на Общия публичен лиценз на GNU\n"
4075"заедно с тази програма. Ако се сте - пишете на Фондацията за\n"
4076"свободен софтуер на адрес:\n"
4077"Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, \n"
4078"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
4079
4080#. Translators: This is a special message that shouldn't be translated
4081#. * literally. It is used in the about box to give credits to
4082#. * the translators.
4083#. * Thus, you should translate it to your name and email address.
4084#. * You should also include other translators who have contributed to
4085#. * this translation; in that case, please write each of them on a separate
4086#. * line seperated by newlines (\n).
4087#.
4088#: ../src/window-commands.c:766
4089msgid "translator-credits"
4090msgstr ""
4091"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
4092"\n"
4093"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
4094"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
4095"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
4096
4097#: ../src/window-commands.c:769
4098msgid "GNOME Web Browser Website"
4099msgstr "Интернет браузър към GNOME"
4100
4101#~ msgid "Autowrap for find in page"
4102#~ msgstr "Автоматична обвивка за търсене в страница"
4103
4104#~ msgid ""
4105#~ "For find in page, whether to start again at the beginning after reaching "
4106#~ "the end of the page."
4107#~ msgstr ""
4108#~ "За търсене в страница, или да започне от начало или след достигане на "
4109#~ "края на страницата."
4110
4111#~ msgid "Match case for find in page"
4112#~ msgstr ""
4113#~ "Големината на буквите има\n"
4114#~ "значение при търсене в стр."
4115
4116#~ msgid "Subtopics"
4117#~ msgstr "Под-теми"
4118
4119#~ msgid "Bookmark exists"
4120#~ msgstr "Отметката съществува"
4121
4122#~ msgid "You already have a bookmark titled “%s” for this page."
4123#~ msgstr "Вече съществува отметка с име „%s“ за тази страница."
4124
4125#~ msgid "_Create New"
4126#~ msgstr "_Създаване на нова тема"
4127
4128#~ msgid "_View Properties"
4129#~ msgstr "_Преглед на настройките"
4130
4131#~ msgid "Bookmark Exists"
4132#~ msgstr "Отметката съществува"
4133
4134#~ msgid "No topics"
4135#~ msgstr "Няма теми"
4136
4137#~ msgid "Selection"
4138#~ msgstr "Избор"
4139
4140#~ msgid "No selected topics"
4141#~ msgstr "Няма избрани теми"
4142
4143#~ msgid "No more subtopics"
4144#~ msgstr "Няма други под-теми"
4145
4146#~ msgid "Other"
4147#~ msgstr "Други"
4148
4149#~ msgid "No other topics"
4150#~ msgstr "Няма други теми"
4151
4152#~ msgid "Start a private instance"
4153#~ msgstr "Стартиране на отделен процес"
4154
4155#~ msgid "T_oolbars"
4156#~ msgstr "Ленти с _инструменти"
4157
4158#~ msgid "Zoom _In"
4159#~ msgstr "_Увеличаване"
4160
4161#~ msgid "Zoom _Out"
4162#~ msgstr "Нама_ляване"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.