source: desktop/epiphany.HEAD.bg.po @ 490

Last change on this file since 490 was 469, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Коригирам #273, #274, #307 и каквото е дадено конкретно в #228.

File size: 136.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation of epiphany po-file.
2# Copyright (C) 2003 Marco Pesenti Gritti
3# This file is distributed under the same license as the epiphany package.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
5# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005
6#
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: epiphany HEAD\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2006-01-18 11:26+0200\n"
14"PO-Revision-Date: 2006-01-18 12:00+0200\n"
15"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:1
23msgid ""
24"A list of protocols to be considered safe in addition to the default, when "
25"disable_unsafe_protocols is enabled."
26msgstr ""
27"Списък с протоколи, които да се считат за безопасни в допълнение към "
28"стандартните, когато е включено disable_unsafe_protocols."
29
30#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:2
31msgid "Additional safe protocols"
32msgstr "Допълнителни безопасни протоколи"
33
34#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:3
35msgid "Disable JavaScript chrome control"
36msgstr "Спиране на JavaScript хром контрола"
37
38#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:4
39msgid "Disable JavaScript's control over window chrome."
40msgstr "Изключване на контрола на JavaScript върху хромирането на прозорците"
41
42#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:5
43msgid ""
44"Disable all historical information by disabling back and forward navigation, "
45"not allowing the history dialog and hiding the most used bookmarks list."
46msgstr ""
47"Изключване на информацията за предишни посещения, като изключва навигацията "
48"„Назад“ и „Напред“, не позволява на прозореца за историята да се покаже и "
49"скрива най-често използваните отметки."
50
51#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:6
52msgid "Disable arbitrary URLs"
53msgstr "Спиране на произволните адреси"
54
55#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:7
56msgid "Disable bookmark editing"
57msgstr "Спиране на редактирането на отметките"
58
59#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:8
60msgid "Disable history"
61msgstr "Спиране на историята"
62
63#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:9
64msgid "Disable the user's ability to add or edit bookmarks."
65msgstr ""
66"Спиране на възможността на потребителите да редактират или добавят отметки."
67
68#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:10
69msgid "Disable the user's ability to edit toolbars."
70msgstr ""
71"Спиране на възможността на потребителите да редактират лентите с инструменти."
72
73#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:11
74msgid "Disable the user's ability to type in a URL to Epiphany."
75msgstr ""
76"Спиране на възможността на потребителите да въвеждат адреси в браузъра."
77
78#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:12
79msgid "Disable toolbar editing"
80msgstr "Спиране на редакцията на лентата с инструменти"
81
82#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:13
83msgid "Disable unsafe protocols"
84msgstr "Спиране на несигурните протоколи"
85
86#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:14
87msgid ""
88"Disables loading of content from unsafe protocols. Safe protocols are http "
89"and https."
90msgstr ""
91"Изключване на зареждането на съдържание от не безопасни протоколи. "
92"Безопасните са http и https."
93
94#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:15
95msgid "Epiphany cannot quit"
96msgstr "Epiphany не може да бъде спрян"
97
98#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:16
99msgid "Hide menubar by default"
100msgstr "Скриване на лентата с менютата по подразбиране"
101
102#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:17
103msgid ""
104"Hide the menubar by default. The menubar can still be accessed using F10."
105msgstr ""
106"Скриване на лентата с менюта по подразбиране. Менюто ще може да бъде "
107"достигнато чрез натискане на клавиша F10."
108
109#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:18
110msgid "Lock in fullscreen mode"
111msgstr "Заключване на режима „На цял екран“"
112
113#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:19
114msgid "Locks Epiphany in fullscreen mode."
115msgstr "Заключване на режима „На цял екран“."
116
117#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:20
118msgid "User is not allowed to close Epiphany"
119msgstr "Потребителят няма право да спира Epiphany"
120
121#: ../data/bme.desktop.in.in.h:1
122msgid "Browse and organize your bookmarks"
123msgstr "Разглеждане и организиране на вашите отметки"
124
125#: ../data/bme.desktop.in.in.h:2
126msgid "Epiphany Web Bookmarks"
127msgstr "Отметки за страници в Интернет"
128
129#: ../data/bme.desktop.in.in.h:3
130msgid "Web Bookmarks"
131msgstr "Отметки"
132
133#: ../data/epiphany.desktop.in.in.h:1
134msgid "Browse the web"
135msgstr "Сърфиране в Интернет"
136
137#: ../data/epiphany.desktop.in.in.h:2
138msgid "Epiphany Web Browser"
139msgstr "Интернет браузър (Epiphany)"
140
141#. sets the name to appear in the window list applet when grouping windows
142#: ../data/epiphany.desktop.in.in.h:3 ../src/ephy-main.c:223
143#: ../src/ephy-main.c:234
144msgid "Web Browser"
145msgstr "Интернет браузър"
146
147#: ../data/epiphany.schemas.in.h:1
148msgid "Active extensions"
149msgstr "Активни разширения"
150
151#: ../data/epiphany.schemas.in.h:2
152msgid "Address of the user's home page."
153msgstr "Адрес на домашната страница на потребителя."
154
155#: ../data/epiphany.schemas.in.h:3
156msgid "Allow popups"
157msgstr "Разрешаване на изскачащите прозорци"
158
159#: ../data/epiphany.schemas.in.h:4
160msgid ""
161"Allow sites to open new windows using JavaScript (if JavaScript is enabled)."
162msgstr ""
163"Страниците могат да отварят нови прозорци чрез JavaScript (ако е позволен "
164"JavaScript)."
165
166#: ../data/epiphany.schemas.in.h:5
167msgid "Always show the tab bar"
168msgstr "Винаги да се показва лентата с подпрозорците"
169
170#: ../data/epiphany.schemas.in.h:6
171msgid "Automatic downloads"
172msgstr "Автоматични изтегляния"
173
174#: ../data/epiphany.schemas.in.h:7
175msgid "Autowrap for find in page"
176msgstr "Автоматична обвивка за търсене в страница"
177
178#: ../data/epiphany.schemas.in.h:8
179msgid "Browse with caret"
180msgstr "Навигация с каретка"
181
182#: ../data/epiphany.schemas.in.h:9
183msgid "Cookie accept"
184msgstr "Приемане на бисквитки"
185
186#: ../data/epiphany.schemas.in.h:10
187msgid "Default encoding"
188msgstr "Стандартно кодиране"
189
190#: ../data/epiphany.schemas.in.h:11
191msgid ""
192"Default encoding. Accepted values are: \"armscii-8\", \"Big5\", \"Big5-HKSCS"
193"\", \"EUC-JP\", \"EUC-KR\", \"gb18030\", \"GB2312\", \"geostd8\", \"HZ-GB-"
194"2312\", \"IBM850\", \"IBM852\", \"IBM855\", \"IBM857\", \"IBM862\", \"IBM864"
195"\", \"IBM866\", \"ISO-2022-CN\", \"ISO-2022-JP\", \"ISO-2022-KR\", \"ISO-"
196"8859-1\", \"ISO-8859-2\", \"ISO-8859-3\", \"ISO-8859-4\", \"ISO-8859-5\", "
197"\"ISO-8859-6\", \"ISO-8859-7\", \"ISO-8859-8\", \"ISO-8859-8-I\", \"ISO-8859-"
198"9\", \"ISO-8859-10\", \"ISO-8859-11\", \"ISO-8859-13\", \"ISO-8859-14\", "
199"\"ISO-8859-15\", \"ISO-8859-16\", \"ISO-IR-111\", \"KOI8-R\", \"KOI8-U\", "
200"\"Shift_JIS\", \"TIS-620\", \"UTF-7\", \"UTF-8\", \"VISCII\", \"windows-874"
201"\", \"windows-1250\", \"windows-1251\", \"windows-1252\", \"windows-1253\", "
202"\"windows-1254\", \"windows-1255\", \"windows-1256\", \"windows-1257\", "
203"\"windows-1258\", \"x-euc-tw\", \"x-gbk\", \"x-johab\", \"x-mac-arabic\", "
204"\"x-mac-ce\", \"x-mac-croatian\", \"x-mac-cyrillic\", \"x-mac-devanagari\", "
205"\"x-mac-farsi\", \"x-mac-greek\", \"x-mac-gujarati\", \"x-mac-gurmukhi\", "
206"\"x-mac-hebrew\", \"x-mac-icelandic\", \"x-mac-roman\", \"x-mac-romanian\", "
207"\"x-mac-turkish\", \"x-mac-ukrainian\", \"x-user-defined\", \"x-viet-tcvn5712"
208"\", \"x-viet-vps\" and \"x-windows-949\"."
209msgstr ""
210"Подразбиращо се кодиране. Приемливите стойности са: „armscii-8“, „Big5“, "
211"„Big5-HKSCS“, „EUC-JP“, „EUC-KR“, „gb18030“, „GB2312“, „geostd8“, „HZ-GB-"
212"2312“, „IBM850“, „IBM852“, „IBM855“, „IBM857“, „IBM862“, „IBM864“, „IBM866“, "
213"„ISO-2022-CN“, „ISO-2022-JP“, „ISO-2022-KR“, „ISO-8859-1“, „ISO-8859-2“, "
214"„ISO-8859-3“, „ISO-8859-4“, „ISO-8859-5“, „ISO-8859-6“, „ISO-8859-7“, „ISO-"
215"8859-8“, „ISO-8859-8-I“, „ISO-8859-9“, „ISO-8859-10“, „ISO-8859-11“, „ISO-"
216"8859-13“, „ISO-8859-14“, „ISO-8859-15“, „ISO-8859-16“, „ISO-IR-111“, „KOI8-"
217"R“, „KOI8-U“, „Shift_JIS“, „TIS-620“, „UTF-7“, „UTF-8“, „VISCII“, „windows-"
218"874“, „windows-1250“, „windows-1251“, „windows-1252“, „windows-1253“, "
219"„windows-1254“, „windows-1255“, „windows-1256“, „windows-1257“, „windows-"
220"1258“, „x-euc-tw“, „x-gbk“, „x-johab“, „x-mac-arabic“, „x-mac-ce“, „x-mac-"
221"croatian“, „x-mac-cyrillic“, „x-mac-devanagari“, „x-mac-farsi“, „x-mac-"
222"greek“, „x-mac-gujarati“, „x-mac-gurmukhi“, „x-mac-hebrew“, „x-mac-"
223"icelandic“, „x-mac-roman“, „x-mac-romanian“, „x-mac-turkish“, „x-mac-"
224"ukrainian“, „x-user-defined“, „x-viet-tcvn5712“, „x-viet-vps“ and „x-windows-"
225"949“."
226
227#: ../data/epiphany.schemas.in.h:12
228msgid "Default font type"
229msgstr "Стандартен шрифт"
230
231#: ../data/epiphany.schemas.in.h:13
232msgid "Default font type. Possible values are \"serif\" and \"sans-serif\"."
233msgstr "Стандартен шрифт. Възможните стойности са „serif“ и „sans-serif“."
234
235#: ../data/epiphany.schemas.in.h:14
236msgid "Enable Java"
237msgstr "Включване на Java"
238
239#: ../data/epiphany.schemas.in.h:15
240msgid "Enable JavaScript"
241msgstr "Включване на JavaScript"
242
243#: ../data/epiphany.schemas.in.h:16
244msgid ""
245"For find in page, whether to start again at the beginning after reaching the "
246"end of the page."
247msgstr ""
248"За търсене в страница, или да започне от начало или след достигане на края "
249"на страницата."
250
251#: ../data/epiphany.schemas.in.h:17
252msgid "History pages time range"
253msgstr "Времеви обхват на историята за страниците"
254
255#: ../data/epiphany.schemas.in.h:18
256msgid "Home page"
257msgstr "Домашна страница"
258
259#: ../data/epiphany.schemas.in.h:19
260msgid ""
261"How to present animated images. Possible values are \"normal\", \"once\" and "
262"\"disabled\"."
263msgstr ""
264"Как да се показват анимираните изображения. Възможните стойности са "
265"„normal“ (постоянно да има анимация), „once“ (анимацията да е еднократна - "
266"при зареждането на страницата) и „disabled“ (изключване на анимацията)."
267
268#: ../data/epiphany.schemas.in.h:20
269msgid "ISO-8859-1"
270msgstr "ISO-8859-1"
271
272#: ../data/epiphany.schemas.in.h:21
273msgid "Image animation mode"
274msgstr "Режим за анимация на изображенията"
275
276#: ../data/epiphany.schemas.in.h:22
277msgid "Languages"
278msgstr "Езици"
279
280#: ../data/epiphany.schemas.in.h:23
281msgid "Lists the active extensions."
282msgstr "Изписване на активните разширения."
283
284#: ../data/epiphany.schemas.in.h:24
285msgid "Match case for find in page"
286msgstr ""
287"Големината на буквите има\n"
288"значение при търсене в стр."
289
290#: ../data/epiphany.schemas.in.h:25
291msgid ""
292"Middle click to open the web page pointed to by the currently selected text"
293msgstr ""
294"Натискане на среден бутон на мишката, да отваря посочената чрез избирания "
295"текст страница"
296
297#: ../data/epiphany.schemas.in.h:26
298msgid ""
299"Middle clicking on the main view pane will open the web page pointed to by "
300"the currently selected text."
301msgstr ""
302"Натискане на среден бутон на мишката върху основната страница ще отвори "
303"посочената с избрания в момента текст."
304
305#: ../data/epiphany.schemas.in.h:27
306msgid "Minimum font size"
307msgstr "Мини_мален размер на шрифта:"
308
309#: ../data/epiphany.schemas.in.h:28
310msgid "Preferred languages, two letter codes."
311msgstr "Предпочитани езици, кодове от по две букви."
312
313#: ../data/epiphany.schemas.in.h:29
314msgid "Show bookmarks bar by default"
315msgstr "Показване на лентата с отметките по подразбиране"
316
317#: ../data/epiphany.schemas.in.h:30
318msgid "Show statusbar by default"
319msgstr "Показване на лентата за състоянието по подразбиране"
320
321#: ../data/epiphany.schemas.in.h:31
322msgid ""
323"Show the history pages visited \"ever\", \"last_two_days\", \"last_three_days"
324"\", \"today\"."
325msgstr ""
326"Показване на страниците от историята посетени „ever“, „last_two_days“, "
327"„last_three_days“, „today“."
328
329#: ../data/epiphany.schemas.in.h:32
330msgid "Show the tab bar also when there is only one tab open."
331msgstr ""
332"Показване на лентата за подпрозорците, дори когато има само един отворен "
333"подпрозорец."
334
335#: ../data/epiphany.schemas.in.h:33
336msgid "Show toolbars by default"
337msgstr "Показване на лентата с инструменти по подразбиране"
338
339#: ../data/epiphany.schemas.in.h:34
340msgid "Size of disk cache"
341msgstr "Големина на временните файлове"
342
343#: ../data/epiphany.schemas.in.h:35
344msgid "Size of disk cache, in MB."
345msgstr "Големина на временните файлове в МБ."
346
347#: ../data/epiphany.schemas.in.h:36
348msgid "The bookmark information shown in the editor view"
349msgstr "Информацията за отметките показана в прозореца за редакция"
350
351#: ../data/epiphany.schemas.in.h:37
352msgid ""
353"The bookmark information shown in the editor view. Valid values in the list "
354"are \"address\" and \"title\"."
355msgstr ""
356"Информацията за отметките показана при редакция. Валидни стойности в списъка "
357"са „address“ и „title“."
358
359#: ../data/epiphany.schemas.in.h:38
360msgid "The currently selected fonts language"
361msgstr "Текущият избран език за шрифтовете"
362
363#: ../data/epiphany.schemas.in.h:39
364msgid ""
365"The currently selected fonts language. Valid values are \"ar\" (arabic), \"x-"
366"baltic\" (baltic languages), \"x-central-euro\" (central european "
367"languages), \"x-cyrillic\" (languages written with cyrillic alphabet), \"el"
368"\" (greek), \"he\" (hebrew), \"ja\" (japanese), \"ko\" (korean), \"zh-CN"
369"\" (simplified chinese), \"th\" (thai), \"zh-TW\" (traditional chinese), \"tr"
370"\" (turkish), \"x-unicode\" (other languages), \"x-western\" (languages "
371"written in latin script), \"x-tamil\" (tamil) and \"x-devanagari"
372"\" (devanagari)."
373msgstr ""
374"Текущият избран език за шритовете. Валидни стойности са „ar“ (арабски), „x-"
375"baltic“ (балтийски езици), „x-central-euro“ (централноевропейски езици), „x-"
376"cyrillic“ (езици с писменост на кирилица), „el“ (гръцки), „he“ (иврит), "
377"„ja“ (японски), „ko“ (корейски), „zh-CN“ (опростен китайски), „th“ (тайски), "
378"„zh-TW“ (традиционен китайски), „tr“ (турски), „x-unicode“ (други езици), „x-"
379"western“ (езици с писменост на латиница), „x-tamil“ (тамилски) и „x-"
380"devanagari“ (индийски)."
381
382#: ../data/epiphany.schemas.in.h:40
383msgid "The downloads folder"
384msgstr "Папката с изтеглените файлове"
385
386#: ../data/epiphany.schemas.in.h:41
387msgid "The encoding autodetector. Empty string means autodetect is off"
388msgstr ""
389"Автоматично засичане на кодовата таблица. Празно място означава, че "
390"автоматичното засичане е изключено."
391
392#: ../data/epiphany.schemas.in.h:42
393msgid ""
394"The encoding autodetector. Valid entries are \"\" (autodetectors off), "
395"\"cjk_parallel_state_machine\" (autodetect east asian encodings), "
396"\"ja_parallel_state_machine\" (autodetect japanese encodings), "
397"\"ko_parallel_state_machine\" (autodetect korean encodings), \"ruprob"
398"\" (autodetect russian encodings), \"ukprob\" (autodetect ukrainian "
399"encodings), \"zh_parallel_state_machine\" (autodetect chinese encodings), "
400"\"zhcn_parallel_state_machine\" (autodetect simplified chinese encodings), "
401"\"zhtw_parallel_state_machine\" (autodetect traditional chinese encodings) "
402"and \"universal_charset_detector\" (autodetect most encodings)."
403msgstr ""
404"Автоматично засичане на кодовата таблица. Валидни стойности са "
405"„“ (изключено), „cjk_parallel_state_machine“ (за източно европейските кодови "
406"таблици), „ja_parallel_state_machine“ (за японските кодови таблици), "
407"„ko_parallel_state_machine“ (за корейските кодови таблици), „ruprob“ (за "
408"руските кодови таблици), „ukprob“ (за украински кодови таблици), "
409"„zh_parallel_state_machine“ (за китайски кодови таблици), "
410"„zhcn_parallel_state_machine“ (за опростени китайски кодови таблици), "
411"„zhtw_parallel_state_machine“ (за традиционни китайски кодови таблици) и "
412"„universal_charset_detector“ (за повечето кодови таблици)."
413
414#: ../data/epiphany.schemas.in.h:43
415msgid "The page information shown in the history view"
416msgstr "Информация за страниците показвана в прегледа на историята"
417
418#: ../data/epiphany.schemas.in.h:44
419msgid ""
420"The page information shown in the history view. Valid values in the list are "
421"\"address\", \"title\"."
422msgstr ""
423"Информация за страниците показани в историята. Валидни стойности в списъка "
424"са „address“, „title“."
425
426#: ../data/epiphany.schemas.in.h:45
427msgid ""
428"The path of the folder where to download files to; or \"Downloads\" to use "
429"the default downloads folder, or \"Desktop\" to use the desktop folder."
430msgstr ""
431"Пътят до папката, където да се изтеглят файловете. За да ползвате "
432"стандартната папка задайте „Downloads“, а ако искате да ги запазвате върху "
433"работния плот задайте „Desktop“."
434
435#: ../data/epiphany.schemas.in.h:46
436msgid "Toolbar style"
437msgstr "Стил на лентата с инструменти"
438
439#: ../data/epiphany.schemas.in.h:47
440msgid ""
441"Toolbar style. Allowed values are \"\" (use GNOME default style), \"both"
442"\" (text and icons), \"both-horiz\" (text besides icons), \"icons\", and "
443"\"text\"."
444msgstr ""
445"Стил на лентата с инструменти. Позволени стойности са „“ (стандартен стил на "
446"GNOME), „both“ (текст и икони), „both-horiz“ (текст до иконите) „icons“ и "
447"„text“"
448
449#: ../data/epiphany.schemas.in.h:48
450msgid "Use own colors"
451msgstr "Използване на собствени цветове"
452
453#: ../data/epiphany.schemas.in.h:49
454msgid "Use own fonts"
455msgstr "Използване на собствени шрифтове"
456
457#: ../data/epiphany.schemas.in.h:50
458msgid "Use your own colors instead of the colors the page requests."
459msgstr "Използване на Ваши цветове, вместо цветовете от страниците."
460
461#: ../data/epiphany.schemas.in.h:51
462msgid "Use your own fonts instead of the fonts the page requests."
463msgstr ""
464"Използване на Ваши шрифтове, вместо шрифтовете предоставени от страниците."
465
466#: ../data/epiphany.schemas.in.h:52
467msgid ""
468"When files cannot be opened by the browser they are automatically downloaded "
469"to the download folder and opened with the appropriate application."
470msgstr ""
471"Когато файловете не могат да бъдат отворени с браузъра, те автоматично се "
472"изтеглят в стандартната папка за изтегляне и се отварят с подходяща програма."
473
474#: ../data/epiphany.schemas.in.h:53
475msgid ""
476"Where to accept cookies from. Possible values are \"anywhere\", \"current "
477"site\" and \"nowhere\"."
478msgstr ""
479"От къде да приема бисквитки. Възможните стойности са „anywhere“, „current "
480"site“ и „nowhere“."
481
482#: ../data/epiphany.schemas.in.h:54
483msgid "Whether to print the date in the footer"
484msgstr "Къде да се разпечата датата в долната част"
485
486#: ../data/epiphany.schemas.in.h:55
487msgid "Whether to print the page address in the header"
488msgstr "Къде в горната част да се разпечата адреса на страницата"
489
490#: ../data/epiphany.schemas.in.h:56
491msgid "Whether to print the page numbers (x of total) in the footer"
492msgstr "Къде в долната част да се разпечата номера на страницата (x от общо)"
493
494#: ../data/epiphany.schemas.in.h:57
495msgid "Whether to print the page title in the header"
496msgstr "Дали в горната част да се разпечатва заглавието на страницата"
497
498#: ../data/epiphany.schemas.in.h:58
499msgid "x-western"
500msgstr "x-западен"
501
502#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:1
503msgid "<b>Fingerprints</b>"
504msgstr "<b>Пръстови отпечатъци</b>"
505
506#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:2
507msgid "<b>Issued By</b>"
508msgstr "<b>Издаден от</b>"
509
510#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:3
511msgid "<b>Issued To</b>"
512msgstr "<b>Издаден до</b>"
513
514#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:4
515msgid "<b>Validity</b>"
516msgstr "<b>Валидност</b>"
517
518#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:5
519msgid "Certificate _Fields"
520msgstr "Полета на серти_фиката"
521
522#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:6
523msgid "Certificate _Hierarchy"
524msgstr "Йерар_хия на сертификата"
525
526#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:7
527msgid "Common Name:"
528msgstr "Общо име:"
529
530#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:8
531msgid "DYNAMIC"
532msgstr "ДИНАМИЧНИ"
533
534#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:9
535msgid "Details"
536msgstr "Подробности"
537
538#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:10
539msgid "Expires On:"
540msgstr "Изтича на:"
541
542#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:11
543msgid "Field _Value"
544msgstr "_Стойност на полето"
545
546#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:12
547#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:20
548msgid "General"
549msgstr "Основни"
550
551#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:13
552msgid "Issued On:"
553msgstr "Издаден на:"
554
555#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:14
556msgid "MD5 Fingerprint:"
557msgstr "Пръстови отпечатъци от вида MD5:"
558
559#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:15
560#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1015
561msgid "Organization:"
562msgstr "Организация:"
563
564#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:16
565msgid "Organizational Unit:"
566msgstr "Организационна единица:"
567
568#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:17
569msgid "SHA1 Fingerprint:"
570msgstr "Пръстови отпечатъци от вида SHA1:"
571
572#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:18
573msgid "Serial Number:"
574msgstr "Сериен номер:"
575
576#: ../data/glade/epiphany.glade.h:1
577msgid "<b>_Automatic</b>"
578msgstr "<b>_Автоматично</b>"
579
580#: ../data/glade/epiphany.glade.h:2
581msgid "<b>_Use a different encoding:</b>"
582msgstr "<b>_Използване на различно кодиране:</b>"
583
584#: ../data/glade/epiphany.glade.h:3
585msgid "Cookies"
586msgstr "Бисквитки"
587
588#. The name of the default downloads folder
589#: ../data/glade/epiphany.glade.h:4 ../lib/ephy-file-helpers.c:101
590msgid "Downloads"
591msgstr "Изтегляния"
592
593#: ../data/glade/epiphany.glade.h:5
594msgid "Passwords"
595msgstr "Пароли"
596
597#: ../data/glade/epiphany.glade.h:6
598msgid "Personal Data"
599msgstr "Лична информация"
600
601#: ../data/glade/epiphany.glade.h:7
602msgid "Text Encoding"
603msgstr "Кодиране на текста"
604
605#: ../data/glade/epiphany.glade.h:8 ../src/ephy-encoding-menu.c:358
606msgid "Use the encoding specified by the document"
607msgstr "Използване на кодирането, определено от документа"
608
609#: ../data/glade/epiphany.glade.h:9
610msgid "_Show password"
611msgstr "Показване на _паролата"
612
613#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:1
614msgid "<b>Cookies</b>"
615msgstr "<b>Бисквитки</b>"
616
617#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:2
618msgid "<b>Downloads</b>"
619msgstr "<b>Изтегляния</b>"
620
621#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:3
622msgid "<b>Encodings</b>"
623msgstr "<b>Кодирания</b>"
624
625#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:4
626msgid "<b>Home page</b>"
627msgstr "<b>Домашна страница</b>"
628
629#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:5
630msgid "<b>Languages</b>"
631msgstr "<b>Езици</b>"
632
633#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:6
634msgid "<b>Temporary Files</b>"
635msgstr "<b>Временни файлове</b>"
636
637#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:7
638msgid "<b>Web Content</b>"
639msgstr "<b>Интернет съдържание</b>"
640
641#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:8
642msgid "A_utomatically download and open files"
643msgstr "А_втоматично изтегляне и отваряне на файловете"
644
645#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:9
646msgid "Add Language"
647msgstr "Добавяне на език"
648
649#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:10
650msgid "Allow popup _windows"
651msgstr "Позволяване на изскачащите _прозорци"
652
653#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:11
654msgid "Au_todetect:"
655msgstr "_Автоматично засичане:"
656
657#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:12
658msgid "Choose a l_anguage:"
659msgstr "Избор на _език:"
660
661#. Translators: the mnemonic shouldn't conflict with any of the
662#. * standard items in the GtkEntry context menu (Cut, Copy, Paste, Delete,
663#. * Select All, Input Methods and Insert Unicode control character.)
664#.
665#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:13
666#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:580 ../src/ephy-history-window.c:261
667msgid "Cl_ear"
668msgstr "Из_чистване"
669
670#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:14
671msgid "De_fault:"
672msgstr "По _подразбиране:"
673
674#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:15
675msgid "Enable Java_Script"
676msgstr "Включване на Java_Script"
677
678#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:16
679msgid "Enable _Java"
680msgstr "Включване на _Java"
681
682#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:17
683msgid "Fonts"
684msgstr "Шрифтове"
685
686#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:18
687msgid "Fonts & Style"
688msgstr "Шрифтове и стилове"
689
690#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:19
691msgid "For l_anguage:"
692msgstr "За _език:"
693
694#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:21 ../src/prefs-dialog.c:1301
695msgid "Language"
696msgstr "Език"
697
698#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:22
699msgid "Let web pages specify their own _colors"
700msgstr "Уеб страниците да ползват собствените си _цветове"
701
702#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:23
703msgid "Let web pages specify their own _fonts"
704msgstr "Уеб страниците да ползват собствените си _шрифтове"
705
706#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:24
707msgid "MB"
708msgstr "МБ"
709
710#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:25
711msgid "Only _from sites you visit"
712msgstr "Само _от сайта, който е посетен"
713
714#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:26
715msgid "Preferences"
716msgstr "Настройки"
717
718#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:27
719msgid "Privacy"
720msgstr "Защита на личните данни"
721
722#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:28
723msgid "Set to Current _Page"
724msgstr "Като текущата _страница"
725
726#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:29
727msgid "Set to _Blank Page"
728msgstr "_Празна страница"
729
730#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:30
731msgid "Use custom _stylesheet"
732msgstr "Използване на личен набор от _стилове"
733
734#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:31
735#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:596
736msgid "_Address:"
737msgstr "_Адрес:"
738
739#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:32
740msgid "_Always accept"
741msgstr "_Винаги да бъдат приемани"
742
743#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:33
744msgid "_Detailed Font Settings..."
745msgstr "По_дробни настройки на шрифтовете..."
746
747#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:34
748msgid "_Disk space:"
749msgstr "Заемано пространство:"
750
751#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:35
752msgid "_Download folder:"
753msgstr "_Папка за запазване на изтеглените файлове:"
754
755#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:36
756msgid "_Edit Stylesheet..."
757msgstr "_Редактиране на набор от стилове"
758
759#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:37
760msgid "_Fixed width:"
761msgstr "_Фиксирана широчина:"
762
763#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:38
764msgid "_Minimum size:"
765msgstr "Мини_мален размер:"
766
767#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:39
768msgid "_Never accept"
769msgstr "_Никога да не бъдат приемани"
770
771#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:40
772msgid "_Variable width:"
773msgstr "_Променлива широчина:"
774
775#: ../data/glade/print.glade.h:1
776msgid "<b>Colors</b>"
777msgstr "<b>Цветове</b>"
778
779#: ../data/glade/print.glade.h:2
780msgid "<b>Footers</b>"
781msgstr "<b>Долен колонтитул</b>"
782
783#: ../data/glade/print.glade.h:3
784msgid "<b>Headers</b>"
785msgstr "<b>Горен колонтитул</b>"
786
787#: ../data/glade/print.glade.h:4
788msgid "C_olor"
789msgstr "_Цвят"
790
791#: ../data/glade/print.glade.h:5
792msgid "P_age title"
793msgstr "Заг_лавие на страницата"
794
795#: ../data/glade/print.glade.h:6
796msgid "Page _numbers"
797msgstr "Номера на _страниците"
798
799#: ../data/glade/print.glade.h:7
800msgid "Print Setup"
801msgstr "Настройки на печата"
802
803#: ../data/glade/print.glade.h:8
804msgid "_Date"
805msgstr "_Дата"
806
807#: ../data/glade/print.glade.h:9
808msgid "_Grayscale"
809msgstr "_Черно-бял"
810
811#: ../data/glade/print.glade.h:10
812msgid "_Page address"
813msgstr "Адрес на с_траницата"
814
815#. this opens the downloader window, or brings it to the foreground if already open
816#: ../embed/downloader-view.c:189
817msgid "_Show Downloads"
818msgstr "_Показване на изтеглянията"
819
820#: ../embed/downloader-view.c:318
821#, c-format
822msgid "%u:%02u.%02u"
823msgstr "%u:%02u.%02u"
824
825#: ../embed/downloader-view.c:322
826#, c-format
827msgid "%02u.%02u"
828msgstr "%02u.%02u"
829
830#: ../embed/downloader-view.c:374
831msgid "_Pause"
832msgstr "_Пауза"
833
834#: ../embed/downloader-view.c:374
835msgid "_Resume"
836msgstr "_Продължаване"
837
838#. translators: first %s is filename, "%s of %s" is current/total file size
839#: ../embed/downloader-view.c:421
840#, c-format
841msgid ""
842"%s\n"
843"%s of %s"
844msgstr ""
845"%s\n"
846"%s от %s"
847
848#: ../embed/downloader-view.c:431 ../embed/downloader-view.c:436
849#: ../src/ephy-window.c:1469
850msgid "Unknown"
851msgstr "Неизвестно"
852
853#: ../embed/downloader-view.c:470
854#, c-format
855msgid "%d download"
856msgid_plural "%d downloads"
857msgstr[0] "%d изтегляне"
858msgstr[1] "%d изтегляния"
859
860#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
861#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
862#: ../embed/downloader-view.c:585 ../embed/downloader-view.c:598
863msgid "download status|Unknown"
864msgstr "Неизвестно"
865
866#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
867#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
868#: ../embed/downloader-view.c:590
869msgid "download status|Failed"
870msgstr "Неуспешно"
871
872#: ../embed/downloader-view.c:657 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:803
873msgid "File"
874msgstr "Файл"
875
876#: ../embed/downloader-view.c:679
877msgid "%"
878msgstr "%"
879
880#: ../embed/downloader-view.c:690
881msgid "Remaining"
882msgstr "Остават"
883
884#: ../embed/ephy-embed-shell.c:235
885msgid "Epiphany can't be used now. Mozilla initialization failed."
886msgstr ""
887"В момента Epiphany не може да бъде използван. Браузърът Mozilla не може да "
888"бъде намерен."
889
890#: ../embed/ephy-encodings.c:60
891msgid "Arabic (_IBM-864)"
892msgstr "Арабски (_IBM-864)"
893
894#: ../embed/ephy-encodings.c:61
895msgid "Arabic (ISO-_8859-6)"
896msgstr "Арабски (ISO-_8859-6)"
897
898#: ../embed/ephy-encodings.c:62
899msgid "Arabic (_MacArabic)"
900msgstr "Арабски (_MacArabic)"
901
902#: ../embed/ephy-encodings.c:63
903msgid "Arabic (_Windows-1256)"
904msgstr "Арабски (_Windows-1256)"
905
906#: ../embed/ephy-encodings.c:64
907msgid "Baltic (_ISO-8859-13)"
908msgstr "Балтийски (_ISO-8859-13)"
909
910#: ../embed/ephy-encodings.c:65
911msgid "Baltic (I_SO-8859-4)"
912msgstr "Балтийски (I_SO-8859-4)"
913
914#: ../embed/ephy-encodings.c:66
915msgid "Baltic (_Windows-1257)"
916msgstr "Балтийски (_Windows-1257)"
917
918#: ../embed/ephy-encodings.c:67
919msgid "_Armenian (ARMSCII-8)"
920msgstr "_Арменски (ARMSCII-8)"
921
922#: ../embed/ephy-encodings.c:68
923msgid "_Georgian (GEOSTD8)"
924msgstr "_Грузински (GEOSTD8)"
925
926#: ../embed/ephy-encodings.c:69
927msgid "Central European (_IBM-852)"
928msgstr "Централно европейски (_IBM-852)"
929
930#: ../embed/ephy-encodings.c:70
931msgid "Central European (I_SO-8859-2)"
932msgstr "Централно европейски (I_SO-8859-2)"
933
934#: ../embed/ephy-encodings.c:71
935msgid "Central European (_MacCE)"
936msgstr "Централно европейски (_MacCE)"
937
938#: ../embed/ephy-encodings.c:72
939msgid "Central European (_Windows-1250)"
940msgstr "Централно европейски (_Windows-1250)"
941
942#: ../embed/ephy-encodings.c:73
943msgid "Chinese Simplified (_GB18030)"
944msgstr "Китайски, опростен (_GB18030)"
945
946#: ../embed/ephy-encodings.c:74
947msgid "Chinese Simplified (G_B2312)"
948msgstr "Китайски, опростен (G_B2312)"
949
950#: ../embed/ephy-encodings.c:75
951msgid "Chinese Simplified (GB_K)"
952msgstr "Китайски, опростен (GB_K)"
953
954#: ../embed/ephy-encodings.c:76
955msgid "Chinese Simplified (_HZ)"
956msgstr "Китайски, опростен (_HZ)"
957
958#: ../embed/ephy-encodings.c:77
959msgid "Chinese Simplified (_ISO-2022-CN)"
960msgstr "Китайски, опростен (_ISO-2022-CN)"
961
962#: ../embed/ephy-encodings.c:78
963msgid "Chinese Traditional (Big_5)"
964msgstr "Китайски, традиционен (Big_5)"
965
966#: ../embed/ephy-encodings.c:79
967msgid "Chinese Traditional (Big5-HK_SCS)"
968msgstr "Китайски, традиционен (Big5-HK_SCS)"
969
970#: ../embed/ephy-encodings.c:80
971msgid "Chinese Traditional (_EUC-TW)"
972msgstr "Китайски, традиционен (_EUC-TW)"
973
974#: ../embed/ephy-encodings.c:81
975msgid "Cyrillic (_IBM-855)"
976msgstr "Кирилица (_IBM-855)"
977
978#: ../embed/ephy-encodings.c:82
979msgid "Cyrillic (I_SO-8859-5)"
980msgstr "Кирилица (I_SO-8859-5)"
981
982#: ../embed/ephy-encodings.c:83
983msgid "Cyrillic (IS_O-IR-111)"
984msgstr "Кирилица (IS_O-IR-111)"
985
986#: ../embed/ephy-encodings.c:84
987msgid "Cyrillic (_KOI8-R)"
988msgstr "Кирилица (_KOI8-R)"
989
990#: ../embed/ephy-encodings.c:85
991msgid "Cyrillic (_MacCyrillic)"
992msgstr "Кирилица (_MacCyrillic)"
993
994#: ../embed/ephy-encodings.c:86
995msgid "Cyrillic (_Windows-1251)"
996msgstr "Кирилица/_Българска (_Windows-1251)"
997
998#: ../embed/ephy-encodings.c:87
999msgid "Cyrillic/_Russian (IBM-866)"
1000msgstr "Кирилица/_Руска (IBM-866)"
1001
1002#: ../embed/ephy-encodings.c:88
1003msgid "Greek (_ISO-8859-7)"
1004msgstr "Гръцки (_ISO-8859-7)"
1005
1006#: ../embed/ephy-encodings.c:89
1007msgid "Greek (_MacGreek)"
1008msgstr "Гръцки (_MacGreek)"
1009
1010#: ../embed/ephy-encodings.c:90
1011msgid "Greek (_Windows-1253)"
1012msgstr "Гръцки (_Windows-1253)"
1013
1014#: ../embed/ephy-encodings.c:91
1015msgid "Gujarati (_MacGujarati)"
1016msgstr "Гужарати (_MacGujarati)"
1017
1018#: ../embed/ephy-encodings.c:92
1019msgid "Gurmukhi (Mac_Gurmukhi)"
1020msgstr "Гурмуки (Mac_Gurmukhi)"
1021
1022#: ../embed/ephy-encodings.c:93
1023msgid "Hindi (Mac_Devanagari)"
1024msgstr "Хинди (Mac_Devanagari)"
1025
1026#: ../embed/ephy-encodings.c:94
1027msgid "Hebrew (_IBM-862)"
1028msgstr "Иврит (_IBM-862)"
1029
1030#: ../embed/ephy-encodings.c:95
1031msgid "Hebrew (IS_O-8859-8-I)"
1032msgstr "Иврит (IS_O-8859-8-I)"
1033
1034#: ../embed/ephy-encodings.c:96
1035msgid "Hebrew (_MacHebrew)"
1036msgstr "Иврит (_MacHebrew)"
1037
1038#: ../embed/ephy-encodings.c:97
1039msgid "Hebrew (_Windows-1255)"
1040msgstr "Иврит (_Windows-1255)"
1041
1042#: ../embed/ephy-encodings.c:98
1043msgid "_Visual Hebrew (ISO-8859-8)"
1044msgstr "Визуален иврит (ISO-8859-8)"
1045
1046#: ../embed/ephy-encodings.c:99
1047msgid "Japanese (_EUC-JP)"
1048msgstr "Японски (_EUC-JP)"
1049
1050#: ../embed/ephy-encodings.c:100
1051msgid "Japanese (_ISO-2022-JP)"
1052msgstr "Японски (_ISO-2022-JP)"
1053
1054#: ../embed/ephy-encodings.c:101
1055msgid "Japanese (_Shift-JIS)"
1056msgstr "Японски (_Shift-JIS)"
1057
1058#: ../embed/ephy-encodings.c:102
1059msgid "Korean (_EUC-KR)"
1060msgstr "Корейски (_EUC-KR)"
1061
1062#: ../embed/ephy-encodings.c:103
1063msgid "Korean (_ISO-2022-KR)"
1064msgstr "Корейски (_ISO-2022-KR)"
1065
1066#: ../embed/ephy-encodings.c:104
1067msgid "Korean (_JOHAB)"
1068msgstr "Корейски (_JOHAB)"
1069
1070#: ../embed/ephy-encodings.c:105
1071msgid "Korean (_UHC)"
1072msgstr "Корейски (_UHC)"
1073
1074#: ../embed/ephy-encodings.c:106
1075msgid "_Celtic (ISO-8859-14)"
1076msgstr "_Келтски (ISO-8859-14)"
1077
1078#: ../embed/ephy-encodings.c:107
1079msgid "_Icelandic (MacIcelandic)"
1080msgstr "_Исландски (MacIcelandic)"
1081
1082#: ../embed/ephy-encodings.c:108
1083msgid "_Nordic (ISO-8859-10)"
1084msgstr "Скандинавски (ISO-8859-10)"
1085
1086#: ../embed/ephy-encodings.c:109
1087msgid "_Persian (MacFarsi)"
1088msgstr "_Персийски (MacFarsi)"
1089
1090#: ../embed/ephy-encodings.c:110
1091msgid "Croatian (Mac_Croatian)"
1092msgstr "Хърватски (Mac_Croatian)"
1093
1094#: ../embed/ephy-encodings.c:111
1095msgid "_Romanian (MacRomanian)"
1096msgstr "_Румънски (MacRomanian)"
1097
1098#: ../embed/ephy-encodings.c:112
1099msgid "R_omanian (ISO-8859-16)"
1100msgstr "Р_умънски (ISO-8859-16)"
1101
1102#: ../embed/ephy-encodings.c:113
1103msgid "South _European (ISO-8859-3)"
1104msgstr "Южно _евопейски (ISO-8859-3)"
1105
1106#: ../embed/ephy-encodings.c:114
1107msgid "Thai (TIS-_620)"
1108msgstr "Тай (TIS-_620)"
1109
1110#: ../embed/ephy-encodings.c:115
1111msgid "Thai (IS_O-8859-11)"
1112msgstr "Тай (IS_O-8859-11)"
1113
1114#: ../embed/ephy-encodings.c:116
1115msgid "_Thai (Windows-874)"
1116msgstr "_Тай (Windows-874)"
1117
1118#: ../embed/ephy-encodings.c:117
1119msgid "Turkish (_IBM-857)"
1120msgstr "Турски (_IBM-857)"
1121
1122#: ../embed/ephy-encodings.c:118
1123msgid "Turkish (I_SO-8859-9)"
1124msgstr "Турски (I_SO-8859-9)"
1125
1126#: ../embed/ephy-encodings.c:119
1127msgid "Turkish (_MacTurkish)"
1128msgstr "Турски (_MacTurkish)"
1129
1130#: ../embed/ephy-encodings.c:120
1131msgid "Turkish (_Windows-1254)"
1132msgstr "Турски (_Windows-1254)"
1133
1134#: ../embed/ephy-encodings.c:121
1135msgid "Unicode (UTF-_8)"
1136msgstr "Уникод (UTF-_8)"
1137
1138#: ../embed/ephy-encodings.c:122
1139msgid "Cyrillic/Ukrainian (_KOI8-U)"
1140msgstr "Кирилица/Украинска (_KOI8-U)"
1141
1142#: ../embed/ephy-encodings.c:123
1143msgid "Cyrillic/Ukrainian (Mac_Ukrainian)"
1144msgstr "Кирилица/Украинска (Mac_Ukrainian)"
1145
1146#: ../embed/ephy-encodings.c:124
1147msgid "Vietnamese (_TCVN)"
1148msgstr "Виетнамски (_TCVN)"
1149
1150#: ../embed/ephy-encodings.c:125
1151msgid "Vietnamese (_VISCII)"
1152msgstr "Виетнамски (_VISCII)"
1153
1154#: ../embed/ephy-encodings.c:126
1155msgid "Vietnamese (V_PS)"
1156msgstr "Виетнамски (V_PS)"
1157
1158#: ../embed/ephy-encodings.c:127
1159msgid "Vietnamese (_Windows-1258)"
1160msgstr "Виетнамски (_Windows-1258)"
1161
1162#: ../embed/ephy-encodings.c:128
1163msgid "Western (_IBM-850)"
1164msgstr "Западен (_IBM-850)"
1165
1166#: ../embed/ephy-encodings.c:129
1167msgid "Western (_ISO-8859-1)"
1168msgstr "Западен (_ISO-8859-1)"
1169
1170#: ../embed/ephy-encodings.c:130
1171msgid "Western (IS_O-8859-15)"
1172msgstr "Западен (IS_O-8859-15)"
1173
1174#: ../embed/ephy-encodings.c:131
1175msgid "Western (_MacRoman)"
1176msgstr "Западен (_MacRoman)"
1177
1178#: ../embed/ephy-encodings.c:132
1179msgid "Western (_Windows-1252)"
1180msgstr "Западен (_Windows-1252)"
1181
1182#. the following encodings are so rarely used that we don't want to pollute the "related"
1183#. * part of the encodings menu with them, so we set the language group to 0 here
1184#.
1185#: ../embed/ephy-encodings.c:137
1186msgid "English (_US-ASCII)"
1187msgstr "Английски (_US-ASCII)"
1188
1189#: ../embed/ephy-encodings.c:138
1190msgid "Unicode (UTF-_16 BE)"
1191msgstr "Уникод (UTF-_16 BE)"
1192
1193#: ../embed/ephy-encodings.c:139
1194msgid "Unicode (UTF-1_6 LE)"
1195msgstr "Уникод (UTF-1_6 LE)"
1196
1197#: ../embed/ephy-encodings.c:140
1198msgid "Unicode (UTF-_32 BE)"
1199msgstr "Уникод (UTF-_32 BE)"
1200
1201#: ../embed/ephy-encodings.c:141
1202msgid "Unicode (UTF-3_2 LE)"
1203msgstr "Уникод (UTF-3_2 LE)"
1204
1205#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1206#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1207#: ../embed/ephy-encodings.c:145
1208msgid "autodetectors|Off"
1209msgstr "Изключено"
1210
1211#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1212#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1213#: ../embed/ephy-encodings.c:148
1214msgid "automatically detect ... character encodings|Chinese"
1215msgstr "Китайски"
1216
1217#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1218#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1219#: ../embed/ephy-encodings.c:151
1220msgid "automatically detect ... character encodings|Simplified Chinese"
1221msgstr "Китайски, опростен"
1222
1223#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1224#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1225#: ../embed/ephy-encodings.c:154
1226msgid "automatically detect ... character encodings|Traditional Chinese"
1227msgstr "Китайски, традиционен"
1228
1229#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1230#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1231#: ../embed/ephy-encodings.c:157
1232msgid "automatically detect ... character encodings|East Asian"
1233msgstr "Източноазиатски"
1234
1235#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1236#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1237#: ../embed/ephy-encodings.c:160
1238msgid "automatically detect ... character encodings|Japanese"
1239msgstr "Японски"
1240
1241#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1242#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1243#: ../embed/ephy-encodings.c:163
1244msgid "automatically detect ... character encodings|Korean"
1245msgstr "Корейски"
1246
1247#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1248#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1249#: ../embed/ephy-encodings.c:166
1250msgid "automatically detect ... character encodings|Russian"
1251msgstr "Руски"
1252
1253#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1254#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1255#: ../embed/ephy-encodings.c:169
1256msgid "automatically detect ... character encodings|Universal"
1257msgstr "Универсален"
1258
1259#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1260#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1261#: ../embed/ephy-encodings.c:172
1262msgid "automatically detect ... character encodings|Ukrainian"
1263msgstr "Украински"
1264
1265#. translators: this is the title that an unknown encoding will
1266#. * be displayed as.
1267#.
1268#: ../embed/ephy-encodings.c:364
1269#, c-format
1270msgid "Unknown (%s)"
1271msgstr "Непознат (%s)"
1272
1273#: ../embed/ephy-history.c:550 ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:613
1274msgid "All"
1275msgstr "Всички"
1276
1277#: ../embed/ephy-history.c:713
1278msgid "Others"
1279msgstr "Други"
1280
1281#: ../embed/ephy-history.c:719
1282msgid "Local files"
1283msgstr "Локални файлове"
1284
1285#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:172
1286#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:408
1287msgid "Save"
1288msgstr "Запазване"
1289
1290#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1291#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1292#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:293
1293msgid "File Type:|Unknown"
1294msgstr "Неизвестен"
1295
1296#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:328
1297msgid "Download this potentially unsafe file?"
1298msgstr "Да бъде ли изтеглен потенциално опасния файл?"
1299
1300#. translators: First %s is the file type description,
1301#. Second %s is the file name
1302#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:334
1303#, c-format
1304msgid ""
1305"File Type: “%s”.\n"
1306"\n"
1307"It is unsafe to open “%s” as it could potentially damage your documents or "
1308"invade your privacy. You can download it instead."
1309msgstr ""
1310"Вид файл: „%s“.\n"
1311"\n"
1312"Опасно е да отваряте „%s“, възможно е да повреди документите Ви или да "
1313"застраши личните ви данни. Вместо това, можете да го изтеглите."
1314
1315#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:344
1316msgid "Open this file?"
1317msgstr "Отваряне на този файл?"
1318
1319#. translators: First %s is the file type description,
1320#. Second %s is the file name,
1321#. Third %s is the application used to open the file
1322#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:351
1323#, c-format
1324msgid ""
1325"File Type: “%s”.\n"
1326"\n"
1327"You can open “%s” using “%s” or save it."
1328msgstr ""
1329"Вид файл: „%s“.\n"
1330"\n"
1331"Можете да отворите „%s“ чрез „%s“ или можете да го запазите."
1332
1333#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:359
1334msgid "Download this file?"
1335msgstr "Изтегляне на този файл?"
1336
1337#. translators: First %s is the file type description,
1338#. Second %s is the file name
1339#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:365
1340#, c-format
1341msgid ""
1342"File Type: “%s”.\n"
1343"\n"
1344"You have no application able to open “%s”. You can download it instead."
1345msgstr ""
1346"Вид файл: „%s“.\n"
1347"\n"
1348"Не разполагате с програма, способна да отвори „%s“. Вместо това, можете да "
1349"го изтеглите."
1350
1351#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:370
1352msgid "_Save As..."
1353msgstr "Запазване _като..."
1354
1355#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
1356#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:207
1357#, c-format
1358msgid "“%s” Protocol is not Supported"
1359msgstr "Протоколът “%s” не се поддържа"
1360
1361#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
1362#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:209
1363#, c-format
1364msgid "“%s” protocol is not supported."
1365msgstr "Протоколът “%s” не се поддържа."
1366
1367#. FIXME: get the list of supported protocols from necko
1368#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:211
1369msgid ""
1370"Supported protocols are “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” and “sftp”."
1371msgstr ""
1372"Поддържаните протоколи са “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” и “sftp”."
1373
1374#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
1375#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:220
1376#, c-format
1377msgid "File “%s” not Found"
1378msgstr "Файлът “%s” не е намерен"
1379
1380#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
1381#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:222
1382#, c-format
1383msgid "File “%s” not found."
1384msgstr "Файлът “%s” не е намерен."
1385
1386#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:223
1387msgid "Check the location of the file and try again."
1388msgstr "Проверете местоположението на файла и опитайте отново."
1389
1390#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
1391#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:231
1392#, c-format
1393msgid "“%s” Could not be Found"
1394msgstr "„%s” не може да бъде намерен"
1395
1396#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
1397#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:234
1398#, c-format
1399msgid "“%s” could not be found."
1400msgstr "“%s” не може да бъде намерен."
1401
1402#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:236
1403msgid ""
1404"Check that you are connected to the internet, and that the address is "
1405"correct."
1406msgstr ""
1407"Проверете дали сте свързани към Интернет, и че въведеният адрес е точен."
1408
1409#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:238
1410msgid "If this page used to exist, you may find an archived version:"
1411msgstr ""
1412"Ако тази страница е съществувала, то Вие сте намерили архивирана версия:"
1413
1414#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:247
1415#, c-format
1416msgid "“%s” Refused the Connection"
1417msgstr "„%s” отказа свързване"
1418
1419#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:251
1420#, c-format
1421msgid "“%s” refused the connection."
1422msgstr "„%s” отказа свързване."
1423
1424#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:253
1425#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:270
1426#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:289
1427#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:346
1428#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:377
1429msgid ""
1430"The server may be busy or you may have a network connection problem. Try "
1431"again later."
1432msgstr ""
1433"Сървърът може да е зает или е възможно да имате проблеми с мрежата. Опитайте "
1434"отново по-късно."
1435
1436#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:255
1437#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:272
1438#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:291
1439#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:313
1440#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:348
1441#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:379
1442msgid "There may be an old version of the page you wanted:"
1443msgstr "Възможно е да има стара версия на търсената от Вас страница:"
1444
1445#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:264
1446#, c-format
1447msgid "“%s” Interrupted the Connection"
1448msgstr "„%s” прекъсна връзката."
1449
1450#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:268
1451#, c-format
1452msgid "“%s” interrupted the connection."
1453msgstr "„%s” прекъсна връзката."
1454
1455#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:281
1456#, c-format
1457msgid "“%s” is not Responding"
1458msgstr "„%s” не отговаря."
1459
1460#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:285
1461#, c-format
1462msgid "“%s” is not responding."
1463msgstr "„%s” не отговаря."
1464
1465#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:287
1466msgid "The connection was lost because the server took too long to respond."
1467msgstr ""
1468"Връзката беше прекъсната, защото сървърът се забави прекалено много при "
1469"отговора."
1470
1471#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:295
1472msgid "Invalid Address"
1473msgstr "Адресът не е точен"
1474
1475#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:296
1476msgid "Invalid address."
1477msgstr "Неточен адрес."
1478
1479#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:297
1480msgid "The address you entered is not valid."
1481msgstr "Въведеният адрес е невалиден."
1482
1483#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:306
1484#, c-format
1485msgid "“%s” Redirected Too Many Times"
1486msgstr "„%s” пренасочи твърде много пъти"
1487
1488#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:310
1489#, c-format
1490msgid "“%s” redirected too many times."
1491msgstr "„%s” пренасочи твърде много пъти."
1492
1493#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:312
1494msgid "The redirection has been stopped for security reasons."
1495msgstr ""
1496"Пренасочването беше прекъснато поради причини свързани със сигурността."
1497
1498#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:322
1499#, c-format
1500msgid "“%s” Requires an Encrypted Connection"
1501msgstr "„%s” изисква криптирана връзка"
1502
1503#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:326
1504#, c-format
1505msgid "“%s” requires an encrypted connection."
1506msgstr "„%s” изисква криптирана връзка."
1507
1508#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:328
1509msgid ""
1510"The document could not be loaded because encryption support is not installed."
1511msgstr ""
1512"Документът не може да бъде зареден, защото поддръжката на криптиране не е "
1513"инсталирана."
1514
1515#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:338
1516#, c-format
1517msgid "“%s” Dropped the Connection"
1518msgstr "„%s” преустанови връзката"
1519
1520#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:342
1521#, c-format
1522msgid "“%s” dropped the connection."
1523msgstr "„%s” преустанови връзката."
1524
1525#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:344
1526#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:375
1527msgid "The server dropped the connection before any data could be read."
1528msgstr ""
1529"Сървърът преустанови връзката преди да бъдат прочетени каквито и да е данни."
1530
1531#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:355
1532msgid "Cannot Load Document Whilst Working Offline"
1533msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим „Изключен“"
1534
1535#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:356
1536msgid "Cannot load document whilst working offline."
1537msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим „Изключен“"
1538
1539#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:357
1540msgid "To view this document, disable “Work Offline” and try again."
1541msgstr ""
1542"За да прегледате този документ, спрете режима \"Изключен\" и опитайте отново"
1543
1544#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:369
1545#, c-format
1546msgid "“%s” Denied Access to Port “%d”"
1547msgstr "„%s” отказа достъп до порт „%d”"
1548
1549#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:373
1550#, c-format
1551msgid "“%s” denied access to port “%d”."
1552msgstr "„%s” отказа достъп до порт „%d”."
1553
1554#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:384
1555msgid "Could not Connect to Proxy Server"
1556msgstr "Неуспех при свързването към сървър-посредник"
1557
1558#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:385
1559msgid "Could not connect to proxy server."
1560msgstr "Неуспех при свързването към сървър-посредник."
1561
1562#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:386
1563msgid ""
1564"Check your proxy server settings. If the connection still fails, there may "
1565"be a problem with your proxy server or your network connection."
1566msgstr ""
1567"Проверете настройките на сървъра-посредник. Ако връзката и след това е "
1568"неуспешна, възможно е да има някакъв проблем със сървъра посредник или с "
1569"вашата мрежа."
1570
1571#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:394
1572msgid "Could not Display Content"
1573msgstr "Съдържанието не може да бъде изобразено"
1574
1575#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:395
1576msgid "Could not display content."
1577msgstr "Съдържанието не може да бъде изобразено."
1578
1579#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:396
1580msgid "The page uses an unsupported or invalid form of compression."
1581msgstr "Страницата използва неподдържана или невалидна форма на компресия."
1582
1583#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:486
1584#, c-format
1585msgid ""
1586"The page “%s” in this tab was not fully loaded yet when the web browser "
1587"crashed; it could have caused the crash."
1588msgstr ""
1589"Интернет страницата „%s“ в текущия прозорец не бе заредена докрай, когато "
1590"Epiphany заби. Може би страницата е причината за забиването."
1591
1592#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1593#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1594#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:613
1595msgid "You may find an old version:|in the Google Cache"
1596msgstr "във временните файлове на Google"
1597
1598#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1599#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1600#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:621
1601msgid "You may find an old version:|in the Internet Archive"
1602msgstr "в Интернет архив"
1603
1604#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:364
1605#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:245
1606#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1111 ../src/ephy-session.c:775
1607msgid "Untitled"
1608msgstr "Без заглавие"
1609
1610#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:193
1611msgid "_Abort Script"
1612msgstr "Отк_азване на скрипт"
1613
1614#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:261
1615msgid "Don't Save"
1616msgstr "Без запазване"
1617
1618#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:742
1619msgid "_User:"
1620msgstr "_Потребител:"
1621
1622#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:743
1623#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:770
1624#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:795
1625#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:905
1626msgid "_Password:"
1627msgstr "_Парола:"
1628
1629#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:152 ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:445
1630#: ../lib/ephy-file-chooser.c:371 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:642
1631msgid "All files"
1632msgstr "Всички файлове"
1633
1634#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:157 ../lib/ephy-file-chooser.c:355
1635msgid "Web pages"
1636msgstr "Интернет страници"
1637
1638#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:165
1639msgid "Text files"
1640msgstr "Текстови файлове"
1641
1642#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:170 ../lib/ephy-file-chooser.c:363
1643msgid "Images"
1644msgstr "Изображения"
1645
1646#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:178
1647msgid "XML files"
1648msgstr "XML файлове"
1649
1650#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:183
1651msgid "XUL files"
1652msgstr "XUL файлове"
1653
1654#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:156
1655msgid "_Select Certificate"
1656msgstr "_Избиране на сертификат"
1657
1658#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:202
1659#, c-format
1660msgid "Choose a certificate to present as identification to “%s”."
1661msgstr ""
1662"Избиране на сертификат, който да бъде представен като идентификация пред „%"
1663"s“."
1664
1665#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:205
1666msgid "Select a certificate to identify yourself."
1667msgstr "Изберете сертификат, с който да се удостоверявате"
1668
1669#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:242
1670msgid "Certificate _Details"
1671msgstr "Детайли за сертификата"
1672
1673#. Add the buttons
1674#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:235
1675#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:547
1676msgid "_View Certificate"
1677msgstr "_Преглед на сертификат"
1678
1679#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:243
1680msgid "_Accept"
1681msgstr "_Приемане"
1682
1683#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:310
1684#, c-format
1685msgid ""
1686"The site “%s” returned security information for “%s”. It is possible that "
1687"someone is intercepting your communication to obtain your confidential "
1688"information."
1689msgstr ""
1690"Сайтът „%s“ върна информация по сигурността за „%s“. Възможно е някой да "
1691"засича Вашите връзки, за да получи достъп до личната Ви информация."
1692
1693#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:316
1694#, c-format
1695msgid ""
1696"You should only accept the security information if you trust “%s” and “%s”."
1697msgstr ""
1698"Би трябвало да приемате информацията за сигурност, само ако имате доверие на "
1699"„%s“ и „%s“."
1700
1701#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:321
1702msgid "Accept incorrect security information?"
1703msgstr "Ще приемете ли некоректната информация за сигурността?"
1704
1705#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:352
1706#, c-format
1707msgid ""
1708"It was not possible to automatically trust “%s”. It is possible that someone "
1709"is intercepting your communication to obtain your confidential information."
1710msgstr ""
1711"Браузърът не може да се довери автоматично на „%s“. Възможно е някой да "
1712"засича вашите връзки, за да получи достъп до личната ви информация."
1713
1714#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:358
1715#, c-format
1716msgid ""
1717"You should only connect to the site if you are certain you are connected to "
1718"“%s”."
1719msgstr ""
1720"Трябва да се свързвате със сайта само ако сте сигурни, че сте свързани към „%"
1721"s“."
1722
1723#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:363
1724msgid "Connect to untrusted site?"
1725msgstr "Искате ли да се свържете с тази непроверена страница?"
1726
1727#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:367
1728msgid "_Trust this security information from now on"
1729msgstr "_Доверяване от сега нататък"
1730
1731#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:368
1732msgid "Co_nnect"
1733msgstr "Св_ързване"
1734
1735#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:427
1736msgid "Accept expired security information?"
1737msgstr "Да се приеме ли остарялата информация за сигурност?"
1738
1739#. Translators: first %s is a hostname, second %s is a time/date
1740#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:429
1741#, c-format
1742msgid "The security information for “%s” expired on %s."
1743msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ изтича на %s."
1744
1745#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:435
1746msgid "Accept not yet valid security information?"
1747msgstr "Приемане на все още невалидната информация за сигурност?"
1748
1749#. Translators: first %s is a hostname, second %s is a time/date
1750#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:437
1751#, c-format
1752msgid "The security information for “%s” isn't valid until %s."
1753msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ е невалидна докато %s."
1754
1755#. To translators: this a time format that is used while displaying the
1756#. * expiry or start date of an SSL certificate, for the format see
1757#. * strftime(3)
1758#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:453
1759msgid "%a %d %b %Y"
1760msgstr "%a %d %b %Y"
1761
1762#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:461
1763msgid "You should ensure that your computer's time is correct."
1764msgstr "Трябва да се уверите, че часовникът на компютъра е верен."
1765
1766#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:507
1767#, c-format
1768msgid "Cannot establish connection to “%s”."
1769msgstr "Връзката с „%s“ не може да бъде осъществена."
1770
1771#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:510
1772#, c-format
1773msgid "The certificate revocation list (CRL) from “%s” needs to be updated."
1774msgstr ""
1775"Списъкът за отхвърляне на сертификати (СRL) от „%s“ трябва да бъде обновен."
1776
1777#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:515
1778msgid "Please ask your system administrator for assistance."
1779msgstr "Помолете вашия системен администратор за съдействие."
1780
1781#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:545
1782msgid "Trust new Certificate Authority?"
1783msgstr "Доверявате ли се на този нов сертификат?"
1784
1785#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:550
1786msgid "_Trust CA"
1787msgstr "_Доверяване на CA"
1788
1789#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:572
1790#, c-format
1791msgid "Trust new Certificate Authority “%s” to identify web sites?"
1792msgstr "Доверявате ли се на „%s“ при идентификацията на Интернет страници?"
1793
1794#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:577
1795msgid ""
1796"Before trusting a Certificate Authority (CA) you should verify the "
1797"certificate is authentic."
1798msgstr ""
1799"Преди да се доверите на Агенцията за сертификати трябва да се уверите в "
1800"истинността на техния сертификат."
1801
1802#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:648
1803msgid "Certificate already exists."
1804msgstr "Сертификатът вече съществува."
1805
1806#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:649
1807msgid "The certificate has already been imported."
1808msgstr "Сертификатът вече беше внесен."
1809
1810#. Translators: this is the action of the certificate being exported to a backup file
1811#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:775
1812msgid "_Back Up Certificate"
1813msgstr "_Резервно копие на сертификат"
1814
1815#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:782
1816msgid "Select password."
1817msgstr "Избиране на парола."
1818
1819#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:783
1820msgid "Select a password to protect this certificate."
1821msgstr "Избиране на парола за защита на този сертификат."
1822
1823#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:809
1824msgid "Con_firm password:"
1825msgstr "Пот_върждаване на паролата:"
1826
1827#. TODO: We need a better password quality meter
1828#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:821
1829msgid "Password quality:"
1830msgstr "Качество на паролата:"
1831
1832#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:878
1833msgid "I_mport Certificate"
1834msgstr "В_насяне на сертификат"
1835
1836#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:894
1837msgid "Password required."
1838msgstr "Изисква се парола."
1839
1840#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:895
1841msgid "Enter the password for this certificate."
1842msgstr "Въведете парола за този сертификат."
1843
1844#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:984
1845msgid "Certificate Revocation List Imported"
1846msgstr "Списъци за отхвърляне на сертификати, които са внесени"
1847
1848#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:994
1849msgid "Certificate Revocation List (CRL) successfully imported"
1850msgstr "Списъкът за отхвърляне на сертификати е внесен успешно"
1851
1852#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1019
1853msgid "Unit:"
1854msgstr "Единица:"
1855
1856#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1023
1857msgid "Next Update:"
1858msgstr "Следващо осъвременяване:"
1859
1860#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1050
1861msgid "Not part of certificate"
1862msgstr "Не е част от сертификат"
1863
1864#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1340
1865msgid "Certificate Properties"
1866msgstr "Настройки на сертификат"
1867
1868#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1362
1869msgid "This certificate has been verified for the following uses:"
1870msgstr "Този сертификат е проверен за следните потребители:"
1871
1872#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1365
1873msgid "Could not verify this certificate because it has been revoked."
1874msgstr "Неуспешна проверка на сертификата - той е бил отхвърлен."
1875
1876#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1368
1877msgid "Could not verify this certificate because it has expired."
1878msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен защото е изтекъл."
1879
1880#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1371
1881msgid "Could not verify this certificate because it is not trusted."
1882msgstr ""
1883"Този сертификат не може да бъде проверен защото не му е гласувано доверие."
1884
1885#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1374
1886msgid "Could not verify this certificate because the issuer is not trusted."
1887msgstr ""
1888"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателят му не се ползва с "
1889"доверие."
1890
1891#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1377
1892msgid "Could not verify this certificate because the issuer is unknown."
1893msgstr ""
1894"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателя му е непознат."
1895
1896#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1380
1897msgid ""
1898"Could not verify this certificate because the CA certificate is invalid."
1899msgstr ""
1900"Не може да се провери този сертификат, защото CA сертификатът е невалиден."
1901
1902#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1385
1903msgid "Could not verify this certificate for unknown reasons."
1904msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен поради неизвестни причини."
1905
1906#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:230
1907msgid "Generating Private Key."
1908msgstr "Генериране на частен ключ"
1909
1910#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:231
1911msgid ""
1912"Please wait while a new private key is generated. This process could take a "
1913"few minutes."
1914msgstr ""
1915"Изчакайте докато новия личен ключ се генерира. Този процес може да отнеме "
1916"няколко минути."
1917
1918#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:92
1919msgid "Security Notice"
1920msgstr "Предупреждение за сигурността"
1921
1922#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:93
1923msgid "This page is loaded over a secure connection"
1924msgstr "Разглеждате тази страница чрез сигурна връзка"
1925
1926#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:94
1927msgid "The padlock icon in the statusbar indicates whether a page is secure."
1928msgstr ""
1929"Иконата с катинара, върху лентата за състоянието, показва дали дадена "
1930"страница е сигурна."
1931
1932#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:110
1933#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:138
1934#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:157
1935#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:177
1936msgid "Security Warning"
1937msgstr "Предупреждение за сигурността"
1938
1939#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:111
1940msgid "This page is loaded over a low security connection"
1941msgstr "Разглеждате тази страница чрез несигурна връзка"
1942
1943#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:112
1944msgid ""
1945"Any information you see or enter on this page could easily be intercepted by "
1946"a third party."
1947msgstr ""
1948"Всяка информация, която виждате или въвеждате в тази страница, може да бъде "
1949"проследена от трети лица."
1950
1951#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:139
1952msgid "Some parts of this page are loaded over an insecure connection"
1953msgstr "Някои части от тази страница са заредени чрез несигурна връзка."
1954
1955#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:140
1956msgid ""
1957"Some information you see or enter will be sent over an insecure connection, "
1958"and could easily be intercepted by a third party."
1959msgstr ""
1960"Част от информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна "
1961"връзка и лесно може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1962
1963#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:158
1964#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:178
1965msgid "Send this information over an insecure connection?"
1966msgstr "Изпращане на тази информация чрез несигурна връзка?"
1967
1968#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:159
1969msgid ""
1970"The information you have entered will be sent over an insecure connection, "
1971"and could easily be intercepted by a third party."
1972msgstr ""
1973"Информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и "
1974"може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1975
1976#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:162
1977#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:183
1978msgid "_Send"
1979msgstr "_Изпращане"
1980
1981#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:179
1982msgid ""
1983"Although this page was loaded over a secure connection, the information you "
1984"have entered will be sent over an insecure connection, and could easily be "
1985"intercepted by a third party."
1986msgstr ""
1987"Въпреки, че тази страница беше заредена чрез сигурна връзка, информацията, "
1988"която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и лесно ще може да "
1989"бъде прочетена/проследена от трети лица."
1990
1991#: ../embed/mozilla/MozDownload.cpp:758
1992msgid "Files"
1993msgstr "Файлове"
1994
1995#. We do this before reading the user pref file so that the user
1996#. * still can overwrite this pref.
1997#. * We don't use the default-prefs.js file since that cannot be
1998#. * localised (see bug #144909).
1999#.
2000#. translators: this is the URL that searches from the location
2001#. * entry get directed to. The search terms will be _appended_ to it,
2002#. * in url-escaped UTF-8; that means that if you're choosing google,
2003#. * the 'q=' part needs to come last.
2004#.
2005#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:293
2006msgid "http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
2007msgstr "http://www.google.com/search?hl=bg&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
2008
2009#: ../embed/print-dialog.c:258
2010msgid "Generating PDF is not supported"
2011msgstr "Генерирането на PDF не се поддържа"
2012
2013#: ../embed/print-dialog.c:265
2014msgid "Printing is not supported on this printer"
2015msgstr "Разпечатването не се поддържа на този принтер"
2016
2017#: ../embed/print-dialog.c:268
2018#, c-format
2019msgid ""
2020"You were trying to print to a printer using the “%s” driver. This program "
2021"requires a PostScript printer driver."
2022msgstr ""
2023"Опитвахте се да печатате на принтер използвайки драйвера „%s“. Тази програма "
2024"изисква драйвер за принтер от вида PostScript."
2025
2026#: ../embed/print-dialog.c:364
2027msgid "_From:"
2028msgstr "_От:"
2029
2030#: ../embed/print-dialog.c:377
2031msgid "Sets the start of the range of pages to be printed"
2032msgstr "Задава началото на обхвата за печат на страниците"
2033
2034#: ../embed/print-dialog.c:379
2035msgid "_To:"
2036msgstr "_До:"
2037
2038#: ../embed/print-dialog.c:392
2039msgid "Sets the end of the range of pages to be printed"
2040msgstr "Задава краят на обхвата за печат на страниците"
2041
2042#: ../embed/print-dialog.c:407 ../src/ephy-window.c:1289
2043msgid "Print"
2044msgstr "Печат"
2045
2046#: ../embed/print-dialog.c:415
2047msgid "Pages"
2048msgstr "Страници"
2049
2050#: ../lib/eel-gconf-extensions.c:68
2051#, c-format
2052msgid ""
2053"GConf error:\n"
2054"  %s"
2055msgstr ""
2056"Грешка в GConf:\n"
2057"  %s"
2058
2059#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1060
2060msgid "_Move on Toolbar"
2061msgstr "Преместване по _лентата с инструменти"
2062
2063#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1061
2064msgid "Move the selected item on the toolbar"
2065msgstr "Преместване на избрания обект върху лентата с инструменти"
2066
2067#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1062
2068msgid "_Remove from Toolbar"
2069msgstr "_Премахване от лентата с инструменти"
2070
2071#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1063
2072msgid "Remove the selected item from the toolbar"
2073msgstr "Премахване на избрания обект от лентата с инструменти"
2074
2075#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1064
2076msgid "_Remove Toolbar"
2077msgstr "_Премахване на лентата с инструменти"
2078
2079#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1065
2080msgid "Remove the selected toolbar"
2081msgstr "Премахване на избраната лента с инструменти"
2082
2083#: ../lib/egg/egg-toolbar-editor.c:439
2084msgid "Separator"
2085msgstr "Разделител"
2086
2087#: ../lib/ephy-file-chooser.c:344
2088msgid "All supported types"
2089msgstr "Всички поддържани видове"
2090
2091#: ../lib/ephy-file-helpers.c:330
2092#, c-format
2093msgid "\"%s\" exists, please move it out of the way."
2094msgstr "\"%s\" съществува, премахнете го."
2095
2096#: ../lib/ephy-file-helpers.c:336
2097#, c-format
2098msgid "Failed to create directory \"%s\"."
2099msgstr "Папката \"%s\" не може да бъде създадена."
2100
2101#: ../lib/ephy-gui.c:328
2102#, c-format
2103msgid "Directory “%s” is not writable"
2104msgstr "В папката „%s\" не може да се пише"
2105
2106#: ../lib/ephy-gui.c:332
2107msgid "You do not have permission to create files in this directory."
2108msgstr "Нямате права за създаването на файлове в тази директория."
2109
2110#: ../lib/ephy-gui.c:335
2111msgid "Directory not Writable"
2112msgstr "В папката не може да се пише"
2113
2114#: ../lib/ephy-gui.c:365
2115#, c-format
2116msgid "Cannot overwrite existing file “%s”"
2117msgstr "Презаписването на съществуващия файл „%s” е неуспешно"
2118
2119#: ../lib/ephy-gui.c:369
2120msgid ""
2121"A file with this name already exists and you don't have permission to "
2122"overwrite it."
2123msgstr "Вече съществува файл с такова име и нямате право да го презапишете."
2124
2125#: ../lib/ephy-gui.c:372
2126msgid "Cannot Overwrite File"
2127msgstr "Презаписването на файла е неуспешно"
2128
2129#: ../lib/ephy-gui.c:409
2130#, c-format
2131msgid "Could not display help: %s"
2132msgstr "Помощта не може да бъде изобразена: %s"
2133
2134#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2135#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2136#: ../lib/ephy-langs.c:40
2137msgid "select fonts for|Arabic"
2138msgstr "Арабски"
2139
2140#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2141#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2142#: ../lib/ephy-langs.c:43
2143msgid "select fonts for|Baltic"
2144msgstr "Балтийски"
2145
2146#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2147#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2148#: ../lib/ephy-langs.c:46
2149msgid "select fonts for|Central European"
2150msgstr "Централно Европейски"
2151
2152#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2153#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2154#: ../lib/ephy-langs.c:49
2155msgid "select fonts for|Cyrillic"
2156msgstr "Кирилица"
2157
2158#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2159#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2160#: ../lib/ephy-langs.c:52
2161msgid "select fonts for|Devanagari"
2162msgstr "Деванагари"
2163
2164#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2165#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2166#: ../lib/ephy-langs.c:55
2167msgid "select fonts for|Greek"
2168msgstr "Гръцки"
2169
2170#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2171#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2172#: ../lib/ephy-langs.c:58
2173msgid "select fonts for|Hebrew"
2174msgstr "Иврит"
2175
2176#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2177#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2178#: ../lib/ephy-langs.c:61
2179msgid "select fonts for|Japanese"
2180msgstr "Японски"
2181
2182#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2183#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2184#: ../lib/ephy-langs.c:64
2185msgid "select fonts for|Korean"
2186msgstr "Корейски"
2187
2188#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2189#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2190#: ../lib/ephy-langs.c:67
2191msgid "select fonts for|Simplified Chinese"
2192msgstr "Китайски, опростен"
2193
2194#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2195#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2196#: ../lib/ephy-langs.c:70
2197msgid "select fonts for|Tamil"
2198msgstr "Тамилски"
2199
2200#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2201#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2202#: ../lib/ephy-langs.c:73
2203msgid "select fonts for|Thai"
2204msgstr "Тайски"
2205
2206#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2207#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2208#: ../lib/ephy-langs.c:76
2209msgid "select fonts for|Traditional Chinese"
2210msgstr "Китайски, традиционен"
2211
2212#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2213#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2214#: ../lib/ephy-langs.c:79
2215msgid "select fonts for|Traditional Chinese (Hong Kong)"
2216msgstr "Китайски, традиционен (Хонг Конг)"
2217
2218#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2219#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2220#: ../lib/ephy-langs.c:82
2221msgid "select fonts for|Turkish"
2222msgstr "Турски"
2223
2224#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2225#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2226#: ../lib/ephy-langs.c:86
2227msgid "select fonts for|Armenian"
2228msgstr "Арменски"
2229
2230#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2231#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2232#: ../lib/ephy-langs.c:89
2233msgid "select fonts for|Bengali"
2234msgstr "Бенгали"
2235
2236#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2237#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2238#: ../lib/ephy-langs.c:92
2239msgid "select fonts for|Unified Canadian Syllabics"
2240msgstr "Ескимоски (Канада)"
2241
2242#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2243#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2244#: ../lib/ephy-langs.c:95
2245msgid "select fonts for|Ethiopic"
2246msgstr "Етиопски"
2247
2248#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2249#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2250#: ../lib/ephy-langs.c:98
2251msgid "select fonts for|Georgian"
2252msgstr "Грузински"
2253
2254#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2255#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2256#: ../lib/ephy-langs.c:101
2257msgid "select fonts for|Gujarati"
2258msgstr "Гужарати"
2259
2260#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2261#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2262#: ../lib/ephy-langs.c:104
2263msgid "select fonts for|Gurmukhi"
2264msgstr "Гурмуки"
2265
2266#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2267#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2268#: ../lib/ephy-langs.c:107
2269msgid "select fonts for|Khmer"
2270msgstr "Кхмерски"
2271
2272#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2273#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2274#: ../lib/ephy-langs.c:110
2275msgid "select fonts for|Malayalam"
2276msgstr "Малайлам"
2277
2278#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2279#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2280#: ../lib/ephy-langs.c:114
2281msgid "select fonts for|Western"
2282msgstr "Западни"
2283
2284#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2285#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2286#: ../lib/ephy-langs.c:117
2287msgid "select fonts for|Other Scripts"
2288msgstr "Други скриптове"
2289
2290#: ../lib/ephy-stock-icons.c:55
2291msgid "Popup Windows"
2292msgstr "Изскачащи прозорци"
2293
2294#: ../lib/ephy-stock-icons.c:56 ../src/ephy-history-window.c:1179
2295msgid "History"
2296msgstr "История"
2297
2298#: ../lib/ephy-stock-icons.c:57 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:684
2299#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1535
2300#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:402 ../src/ephy-window.c:1295
2301msgid "Bookmarks"
2302msgstr "Отметки"
2303
2304#: ../lib/ephy-stock-icons.c:58 ../src/ephy-toolbar.c:312
2305msgid "Address Entry"
2306msgstr "Запис на адрес"
2307
2308#: ../lib/ephy-stock-icons.c:59
2309msgid "_Download"
2310msgstr "_Изтегляне"
2311
2312#: ../lib/ephy-zoom.h:41
2313msgid "50%"
2314msgstr "50%"
2315
2316#: ../lib/ephy-zoom.h:42
2317msgid "75%"
2318msgstr "75%"
2319
2320#: ../lib/ephy-zoom.h:43
2321msgid "100%"
2322msgstr "100%"
2323
2324#: ../lib/ephy-zoom.h:44
2325msgid "125%"
2326msgstr "125%"
2327
2328#: ../lib/ephy-zoom.h:45
2329msgid "150%"
2330msgstr "150%"
2331
2332#: ../lib/ephy-zoom.h:46
2333msgid "175%"
2334msgstr "175%"
2335
2336#: ../lib/ephy-zoom.h:47
2337msgid "200%"
2338msgstr "200%"
2339
2340#: ../lib/ephy-zoom.h:48
2341msgid "300%"
2342msgstr "300%"
2343
2344#: ../lib/ephy-zoom.h:49
2345msgid "400%"
2346msgstr "400%"
2347
2348#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:818
2349msgid "Drag and drop this icon to create a link to this page"
2350msgstr ""
2351"Изтеглете и пуснете тази икона, за да създадете връзка към тази страница"
2352
2353#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:263
2354msgid "Unsafe protocol."
2355msgstr "Несигурен протокол."
2356
2357#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:264
2358msgid ""
2359"The address has not been loaded, because it refers to an unsafe protocol and "
2360"thereby presents a security risk to your system."
2361msgstr ""
2362"Адресите не са били заредени, защото сочат към несигурни протоколи и "
2363"следователно представляват опасност за вашата система."
2364
2365#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:290
2366msgid "No address found."
2367msgstr "Адресът не е намерен."
2368
2369#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:291
2370msgid "No web address could be found in this file."
2371msgstr "В този файл не могат да бъдат намерени никакви адреси."
2372
2373#. Translators: "Desktop File" refers to .desktop files containing a link
2374#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:326
2375msgid "Epiphany Desktop File Plugin"
2376msgstr "Приставка за стартери на Epiphany"
2377
2378#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:330
2379msgid "This plugin handles “.desktop” files containing web links."
2380msgstr ""
2381"Приставката обработва файлове с разширение .desktop, които сочат към места в "
2382"Интернет"
2383
2384#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:287
2385#, c-format
2386msgid "%s:"
2387msgstr "%s:"
2388
2389#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:294
2390#, c-format
2391msgid "“%s” Properties"
2392msgstr "Настройки на отметката „%s“"
2393
2394#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:433
2395msgid "Open Icon"
2396msgstr "Отваряне на икона"
2397
2398#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:506
2399msgid "From file..."
2400msgstr "От файл..."
2401
2402#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:508
2403msgid "None"
2404msgstr "Без"
2405
2406#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:509 ../src/prefs-dialog.c:412
2407msgid "Default"
2408msgstr "По подразбиране"
2409
2410#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:581
2411msgid "_Title:"
2412msgstr "_Заглавие:"
2413
2414#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:604
2415msgid "I_con:"
2416msgstr "И_кона:"
2417
2418#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:614
2419#: ../src/bookmarks/ephy-topics-palette.c:274
2420msgid "Subtopics"
2421msgstr "Под-теми"
2422
2423#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:615
2424msgid "T_opics:"
2425msgstr "Те_ми:"
2426
2427#. File Menu
2428#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:650
2429#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:171
2430msgid "_New Topic"
2431msgstr "_Нова тема"
2432
2433#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:135
2434msgid "Remove from this topic"
2435msgstr "Премахване от тази тема"
2436
2437#. Toplevel
2438#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:164
2439#: ../src/ephy-history-window.c:163 ../src/ephy-window.c:115
2440msgid "_File"
2441msgstr "_Файл"
2442
2443#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:165
2444#: ../src/ephy-history-window.c:164 ../src/ephy-window.c:116
2445msgid "_Edit"
2446msgstr "_Редактиране"
2447
2448#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:166
2449#: ../src/ephy-history-window.c:165 ../src/ephy-window.c:117
2450msgid "_View"
2451msgstr "_Изглед"
2452
2453#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:167
2454#: ../src/ephy-history-window.c:166 ../src/ephy-window.c:122
2455msgid "_Help"
2456msgstr "_Помощ"
2457
2458#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:172
2459msgid "Create a new topic"
2460msgstr "Създаване на нова тема"
2461
2462#. File Menu
2463#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:174
2464#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1159
2465#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:268 ../src/ephy-history-window.c:170
2466#: ../src/ephy-history-window.c:696
2467msgid "Open in New _Window"
2468msgid_plural "Open in New _Windows"
2469msgstr[0] "Отваряне в нов _прозорец"
2470msgstr[1] "Отваряне в нови _прозорци"
2471
2472#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:175
2473msgid "Open the selected bookmark in a new window"
2474msgstr "Отваряне на избраната отметка в нов прозорец"
2475
2476#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:177
2477#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1162
2478#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:257 ../src/ephy-history-window.c:173
2479#: ../src/ephy-history-window.c:699
2480msgid "Open in New _Tab"
2481msgid_plural "Open in New _Tabs"
2482msgstr[0] "Отваряне в нов _подпрозорец"
2483msgstr[1] "Отваряне в нови _подпрозорци"
2484
2485#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:178
2486msgid "Open the selected bookmark in a new tab"
2487msgstr "Отваряне на избраната отметка в нов подпрозорец"
2488
2489#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:180
2490msgid "_Rename..."
2491msgstr "_Преименуване..."
2492
2493#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:181
2494msgid "Rename the selected bookmark or topic"
2495msgstr "Преименуване на избраната отметка или тема"
2496
2497#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:182
2498#: ../src/ephy-history-window.c:176
2499msgid "_Delete"
2500msgstr "_Изтриване"
2501
2502#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:183
2503msgid "Delete the selected bookmark or topic"
2504msgstr "Изтриване на избраната отметка или тема"
2505
2506#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:185
2507msgid "_Properties"
2508msgstr "_Настройки"
2509
2510#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:186
2511msgid "View or modify the properties of the selected bookmark"
2512msgstr "Преглед или промяна на настройките на избраната отметка"
2513
2514#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:188
2515msgid "_Import Bookmarks..."
2516msgstr "_Внасяне на отметки..."
2517
2518#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:189
2519msgid "Import bookmarks from another browser or a bookmarks file"
2520msgstr "Вмъкване на отметки от друг браузър или файл с отметки"
2521
2522#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:191
2523msgid "_Export Bookmarks..."
2524msgstr "_Изнасяне на отметки..."
2525
2526#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:192
2527msgid "Export bookmarks to a file"
2528msgstr "Изнасяне на отметки във файл"
2529
2530#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:194
2531#: ../src/ephy-history-window.c:182 ../src/ephy-window.c:152
2532msgid "_Close"
2533msgstr "_Затваряне"
2534
2535#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:195
2536msgid "Close the bookmarks window"
2537msgstr "Затваряне на прозореца с отметките"
2538
2539#. Edit Menu
2540#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:199
2541#: ../src/ephy-history-window.c:187 ../src/ephy-window.c:164
2542msgid "Cu_t"
2543msgstr "Из_рязване"
2544
2545#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:200
2546#: ../src/ephy-history-window.c:188 ../src/ephy-window.c:165
2547msgid "Cut the selection"
2548msgstr "Изрязване на избрания текст"
2549
2550#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:202
2551#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1172
2552#: ../src/ephy-history-window.c:190 ../src/ephy-history-window.c:709
2553#: ../src/ephy-window.c:167
2554msgid "_Copy"
2555msgstr "_Копиране"
2556
2557#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:203
2558#: ../src/ephy-history-window.c:191 ../src/ephy-window.c:168
2559msgid "Copy the selection"
2560msgstr "Копиране на избрания текст"
2561
2562#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:205
2563#: ../src/ephy-history-window.c:193 ../src/ephy-window.c:170
2564msgid "_Paste"
2565msgstr "_Поставяне"
2566
2567#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:206
2568#: ../src/ephy-history-window.c:194
2569msgid "Paste the clipboard"
2570msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
2571
2572#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:208
2573#: ../src/ephy-history-window.c:196 ../src/ephy-window.c:173
2574msgid "Select _All"
2575msgstr "Избиране на _всичко"
2576
2577#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:209
2578msgid "Select all bookmarks or text"
2579msgstr "Избиране на всички отметки или текст"
2580
2581#. Help Menu
2582#. Help menu
2583#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:213
2584#: ../src/ephy-history-window.c:204 ../src/ephy-window.c:264
2585msgid "_Contents"
2586msgstr "_Ръководство"
2587
2588#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:214
2589msgid "Display bookmarks help"
2590msgstr "Показване на помощта за отметките"
2591
2592#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:216
2593#: ../src/ephy-history-window.c:207 ../src/ephy-window.c:267
2594msgid "_About"
2595msgstr "_Относно"
2596
2597#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:217
2598#: ../src/ephy-history-window.c:208 ../src/ephy-window.c:268
2599msgid "Display credits for the web browser creators"
2600msgstr "Показване на информацията за създателите тази програма"
2601
2602#. View Menu
2603#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:230
2604#: ../src/ephy-history-window.c:222
2605msgid "_Title"
2606msgstr "_Заглавие"
2607
2608#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:231
2609#: ../src/ephy-history-window.c:223
2610msgid "Show only the title column"
2611msgstr "Показване само на титулната колона"
2612
2613#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:232
2614#: ../src/ephy-history-window.c:226
2615msgid "T_itle and Address"
2616msgstr "За_главие и адрес"
2617
2618#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:233
2619#: ../src/ephy-history-window.c:227
2620msgid "Show both the title and address columns"
2621msgstr "Показване на колоните за заглавието и адреса"
2622
2623#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:274
2624msgid "Type a topic"
2625msgstr "Тип тема"
2626
2627#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:392
2628#, c-format
2629msgid "Delete topic “%s”?"
2630msgstr "Изтриване на темата „%s“?"
2631
2632#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:395
2633msgid "Delete this topic?"
2634msgstr "Изтриване на тази тема?"
2635
2636#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:397
2637msgid ""
2638"Deleting this topic will cause all its bookmarks to become uncategorized, "
2639"unless they also belong to other topics. The bookmarks will not be deleted."
2640msgstr ""
2641"Изтриването на тази тема ще разбърка всички нейни отметки, освен ако те не "
2642"принадлежат към друга тема. Отметките няма да бъдат изтрити."
2643
2644#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:400
2645msgid "_Delete Topic"
2646msgstr "_Изтриване на тема"
2647
2648#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:505
2649msgid "Firefox"
2650msgstr "Firefox"
2651
2652#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:509
2653#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:513
2654msgid "Firebird"
2655msgstr "Firebird"
2656
2657#. Translators: The %s is the name of a Mozilla profile.
2658#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:518
2659#, c-format
2660msgid "Mozilla “%s” profile"
2661msgstr "Профил „%s“ на Mozilla"
2662
2663#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:522
2664msgid "Galeon"
2665msgstr "Galeon"
2666
2667#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:526
2668msgid "Konqueror"
2669msgstr "Konqueror"
2670
2671#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:555
2672msgid "Import failed"
2673msgstr "Внасянето е неуспешно"
2674
2675#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:557
2676msgid "Import Failed"
2677msgstr "Внасянето е неуспешно"
2678
2679#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:560
2680#, c-format
2681msgid ""
2682"The bookmarks from “%s” could not be imported because the file is corrupted "
2683"or of an unsupported type."
2684msgstr ""
2685"Отметките от „%s“ не могат да бъдат внесени, защото файлът е развален или е "
2686"от неподдържан файлов формат."
2687
2688#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:623
2689msgid "Import bookmarks from file"
2690msgstr "Внасяне на отметки от файл"
2691
2692#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:630
2693msgid "Firefox/Mozilla bookmarks"
2694msgstr "Отметки от Firefox/Mozilla"
2695
2696#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:634
2697msgid "Galeon/Konqueror bookmarks"
2698msgstr "Отметки от Galeon/Konqueror"
2699
2700#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:638
2701msgid "Epiphany bookmarks"
2702msgstr "Отметки от Epiphany"
2703
2704#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:672
2705msgid "Export Bookmarks"
2706msgstr "Изнасяне на отметки"
2707
2708#. Make a format selection combo & label
2709#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:687
2710msgid "File format:"
2711msgstr "Формат на файла:"
2712
2713#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:690
2714msgid "Epiphany (RDF)"
2715msgstr "Epiphany (RDF)"
2716
2717#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:691
2718msgid "Mozilla (HTML)"
2719msgstr "Mozilla (HTML)"
2720
2721#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:763
2722msgid "Import Bookmarks"
2723msgstr "Внасяне на отметки"
2724
2725#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:769
2726msgid "I_mport"
2727msgstr "В_насяне"
2728
2729#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:783
2730msgid "Import bookmarks from:"
2731msgstr "Внасяне на отметки от:"
2732
2733#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1168
2734#: ../src/ephy-history-window.c:705
2735msgid "_Copy Address"
2736msgstr "_Копиране на адреса"
2737
2738#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1402
2739#: ../src/ephy-history-window.c:1021
2740msgid "_Search:"
2741msgstr "_Търсене:"
2742
2743#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1597
2744msgid "Topics"
2745msgstr "Теми"
2746
2747#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1667
2748#: ../src/ephy-history-window.c:1304
2749msgid "Title"
2750msgstr "Заглавие"
2751
2752#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1673
2753#: ../src/ephy-history-window.c:1310
2754msgid "Address"
2755msgstr "Адреси"
2756
2757#. Translators you should change these links to respect your locale.
2758#. * For instance in .nl these should be
2759#. * "http://www.google.nl" and "http://www.google.nl/search?q=%s"
2760#.
2761#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:95
2762msgid "Search the web"
2763msgstr "Търсене в Интернет"
2764
2765#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:95
2766#, c-format
2767msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2768msgstr "http://www.google.co.uk/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2769
2770#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:100
2771msgid "Entertainment"
2772msgstr "Забавление"
2773
2774#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:101
2775msgid "News"
2776msgstr "Новини"
2777
2778#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:102
2779msgid "Shopping"
2780msgstr "Пазаруване"
2781
2782#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:103
2783msgid "Sports"
2784msgstr "Спортове"
2785
2786#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:104
2787msgid "Travel"
2788msgstr "Пътуване"
2789
2790#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:105
2791msgid "Work"
2792msgstr "Работа"
2793
2794#. translators: the %s is the title of the bookmark
2795#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:470
2796#, c-format
2797msgid "Update bookmark “%s”?"
2798msgstr "Осъвременяване на отметката „%s“?"
2799
2800#. translators: the %s is a URL
2801#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:475
2802#, c-format
2803msgid "The bookmarked page has moved to “%s”."
2804msgstr "Страницата с отметките беше преместена в „%s“."
2805
2806#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:479
2807msgid "_Don't Update"
2808msgstr "_Да не се актуализира"
2809
2810#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:481
2811msgid "_Update"
2812msgstr "_Актуализиране"
2813
2814#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:484
2815msgid "Update Bookmark?"
2816msgstr "Актуализиране на отметката?"
2817
2818#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2819#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2820#. Translators: this topic contains all bookmarks
2821#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:869
2822msgid "bookmarks|All"
2823msgstr "Всички"
2824
2825#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2826#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2827#. Translators: this topic contains the most used bookmarks
2828#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:905
2829msgid "bookmarks|Most Visited"
2830msgstr "Най-използвани"
2831
2832#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2833#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2834#. Translators: this topic contains the not categorized bookmarks
2835#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:924
2836msgid "bookmarks|Not Categorized"
2837msgstr "Неразпределени"
2838
2839#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2840#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2841#. Translators: this is an automatic topic containing local websites bookmarks
2842#. * autodiscovered with zeroconf.
2843#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:949
2844msgid "bookmarks|Local Sites"
2845msgstr "Местни сайтове"
2846
2847#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-factory-action.c:316
2848msgid "Quick Bookmark"
2849msgstr "Бърза отметка"
2850
2851#. Add popup menu actions that are specific to the bookmark widgets
2852#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:246
2853msgid "Properties"
2854msgstr "Настройки"
2855
2856#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:247
2857msgid "Show properties for this bookmark"
2858msgstr "Преглед на настройките на тази отметка"
2859
2860#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:258
2861msgid "Open this bookmark in a new tab"
2862msgstr "Отваряне на тази отметка в нов подпрозорец"
2863
2864#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:269
2865msgid "Open this bookmark in a new window"
2866msgstr "Отваряне на тази отметка в нов прозорец"
2867
2868#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:453
2869msgid "Bookmark exists"
2870msgstr "Отметката съществува"
2871
2872#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:456
2873#, c-format
2874msgid "You already have a bookmark titled “%s” for this page."
2875msgstr "Вече съществува отметка с име „%s“ за тази страница."
2876
2877#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:466
2878msgid "_Create New"
2879msgstr "_Създаване на нова тема"
2880
2881#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:472
2882msgid "_View Properties"
2883msgstr "_Преглед на настройките"
2884
2885#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:481
2886msgid "Bookmark Exists"
2887msgstr "Отметката съществува"
2888
2889#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:569
2890#, c-format
2891msgid ""
2892"You already have a topic named “%s”.\n"
2893"Please use a new topic name."
2894msgstr ""
2895"Вече съществува тема с име „%s“.\n"
2896"Изберете друго име."
2897
2898#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:610
2899#, c-format
2900msgid "New topic for “%s”"
2901msgstr "Нова тема за „%s“"
2902
2903#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:624
2904msgid "New topic"
2905msgstr "Нова тема"
2906
2907#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:628
2908msgid "Enter a unique name for the topic."
2909msgstr "Въведете уникално име за темата"
2910
2911#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:660
2912msgid "Create"
2913msgstr "Създаване"
2914
2915#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:663
2916msgid "New Topic"
2917msgstr "Нова тема"
2918
2919#: ../src/bookmarks/ephy-open-tabs-action.c:64
2920msgid "Open in New _Tabs"
2921msgstr "Отваряне в нови _подпрозорци"
2922
2923#: ../src/bookmarks/ephy-related-action.c:161
2924msgid "Related"
2925msgstr "Свързан"
2926
2927#: ../src/bookmarks/ephy-topic-factory-action.c:315
2928msgid "Quick Topic"
2929msgstr "Бърза тема"
2930
2931#: ../src/bookmarks/ephy-topics-palette.c:203
2932msgid "No topics"
2933msgstr "Няма теми"
2934
2935#: ../src/bookmarks/ephy-topics-palette.c:273
2936msgid "Selection"
2937msgstr "Избор"
2938
2939#: ../src/bookmarks/ephy-topics-palette.c:273
2940msgid "No selected topics"
2941msgstr "Няма избрани теми"
2942
2943#: ../src/bookmarks/ephy-topics-palette.c:274
2944msgid "No more subtopics"
2945msgstr "Няма други под-теми"
2946
2947#: ../src/bookmarks/ephy-topics-palette.c:275
2948msgid "Other"
2949msgstr "Други"
2950
2951#: ../src/bookmarks/ephy-topics-palette.c:275
2952msgid "No other topics"
2953msgstr "Няма други теми"
2954
2955#: ../src/ephy-encoding-dialog.c:340
2956msgid "Encodings"
2957msgstr "Кодиране"
2958
2959#: ../src/ephy-encoding-menu.c:350
2960msgid "_Other..."
2961msgstr "_Други..."
2962
2963#: ../src/ephy-encoding-menu.c:351
2964msgid "Other encodings"
2965msgstr "Други кодирания"
2966
2967#: ../src/ephy-encoding-menu.c:357
2968msgid "_Automatic"
2969msgstr "_Автоматичен"
2970
2971#: ../src/ephy-find-toolbar.c:128
2972msgid "Not found"
2973msgstr "Няма резултат"
2974
2975#: ../src/ephy-find-toolbar.c:131
2976msgid "Wrapped"
2977msgstr "С пренос"
2978
2979#: ../src/ephy-find-toolbar.c:151
2980msgid "Find links:"
2981msgstr "Търсене за връзки:"
2982
2983#: ../src/ephy-find-toolbar.c:151
2984msgid "Find:"
2985msgstr "Търсене:"
2986
2987#: ../src/ephy-find-toolbar.c:399
2988msgid "Find Previous"
2989msgstr "Предишно търсене"
2990
2991#: ../src/ephy-find-toolbar.c:402
2992msgid "Find previous occurrence of the search string"
2993msgstr "Търсене на предишното място на търсен низ"
2994
2995#: ../src/ephy-find-toolbar.c:409
2996msgid "Find Next"
2997msgstr "Следващо търсене"
2998
2999#: ../src/ephy-find-toolbar.c:412
3000msgid "Find next occurrence of the search string"
3001msgstr "Търсене на следващото споменаване на низ"
3002
3003#. exit button
3004#: ../src/ephy-fullscreen-popup.c:277 ../src/ephy-toolbar.c:583
3005msgid "Leave Fullscreen"
3006msgstr "Напускане на „Цял екран“"
3007
3008#: ../src/ephy-go-action.c:71 ../src/ephy-toolbar.c:342
3009msgid "Go"
3010msgstr "Отиване"
3011
3012#: ../src/ephy-history-window.c:171
3013msgid "Open the selected history link in a new window"
3014msgstr "Отваряне на избраната връзка в нов прозорец"
3015
3016#: ../src/ephy-history-window.c:174
3017msgid "Open the selected history link in a new tab"
3018msgstr "Отваряне на избраната връзка в нов подпрозорец"
3019
3020#: ../src/ephy-history-window.c:177
3021msgid "Delete the selected history link"
3022msgstr "Изтриване на избраната връзка"
3023
3024#: ../src/ephy-history-window.c:179
3025msgid "Add _Bookmark..."
3026msgstr "_Добавяне на отметка..."
3027
3028#: ../src/ephy-history-window.c:180
3029msgid "Bookmark the selected history link"
3030msgstr "Добавяне на избраната връзка в отметките"
3031
3032#: ../src/ephy-history-window.c:183
3033msgid "Close the history window"
3034msgstr "Затваряне на прозореца с историята"
3035
3036#: ../src/ephy-history-window.c:197
3037msgid "Select all history links or text"
3038msgstr "Избиране на всички посещавани адреси или текст"
3039
3040#: ../src/ephy-history-window.c:199
3041msgid "Clear _History"
3042msgstr "Изчистване на _историята"
3043
3044#: ../src/ephy-history-window.c:200
3045msgid "Clear your browsing history"
3046msgstr "Изтриване на адресите на посетените от вас страници в Интернет"
3047
3048#: ../src/ephy-history-window.c:205
3049msgid "Display history help"
3050msgstr "Показване на помощ за историята"
3051
3052#: ../src/ephy-history-window.c:224
3053msgid "_Address"
3054msgstr "_Адрес"
3055
3056#: ../src/ephy-history-window.c:225
3057msgid "Show only the address column"
3058msgstr "Показване само на колоната с адреса"
3059
3060#: ../src/ephy-history-window.c:254
3061msgid "Clear browsing history?"
3062msgstr "Изчистване на историята?"
3063
3064#: ../src/ephy-history-window.c:258
3065msgid ""
3066"Clearing the browsing history will cause all history links to be permanently "
3067"deleted."
3068msgstr ""
3069"Изчистването на историята ще доведе до постоянното изтриване на адресите на "
3070"всички посетени Интернет страници."
3071
3072#: ../src/ephy-history-window.c:270
3073msgid "Clear History"
3074msgstr "Изчистване на историята"
3075
3076#: ../src/ephy-history-window.c:1030
3077msgid "Last 30 minutes"
3078msgstr "Последните 30 минути"
3079
3080#: ../src/ephy-history-window.c:1031
3081msgid "Today"
3082msgstr "Днес"
3083
3084#. keep this in sync with embed/ephy-history.c's HISTORY_PAGE_OBSOLETE_DAYS
3085#: ../src/ephy-history-window.c:1032 ../src/ephy-history-window.c:1035
3086#: ../src/ephy-history-window.c:1039
3087#, c-format
3088msgid "Last %d day"
3089msgid_plural "Last %d days"
3090msgstr[0] "Последният %d ден"
3091msgstr[1] "Последните %d дни"
3092
3093#: ../src/ephy-history-window.c:1241
3094msgid "Sites"
3095msgstr "Интернет страници"
3096
3097#: ../src/ephy-main.c:60
3098msgid "Open a new tab in an existing window"
3099msgstr "Отваряне на нов подпрозорец в съществуващия прозорец"
3100
3101#: ../src/ephy-main.c:63
3102msgid "Run in full screen mode"
3103msgstr "Работа на цял екран"
3104
3105#: ../src/ephy-main.c:66
3106msgid "Load the given session file"
3107msgstr "Зареждане на файла на дадената сесия"
3108
3109#: ../src/ephy-main.c:67 ../src/ephy-main.c:73
3110msgid "FILE"
3111msgstr "ФАЙЛ"
3112
3113#: ../src/ephy-main.c:69
3114msgid "Add a bookmark (don't open any window)"
3115msgstr "Добавяне на отметка (не се отварят никакви прозорци)"
3116
3117#: ../src/ephy-main.c:70
3118msgid "URL"
3119msgstr "АДРЕС"
3120
3121#: ../src/ephy-main.c:72
3122msgid "Import bookmarks from the given file"
3123msgstr "Вмъкване на отметки от посочения файл"
3124
3125#: ../src/ephy-main.c:75
3126msgid "Launch the bookmarks editor"
3127msgstr "Стартиране на редактора на отметките"
3128
3129#: ../src/ephy-notebook.c:1092
3130msgid "Close tab"
3131msgstr "Затваряне на подпрозореца"
3132
3133#: ../src/ephy-session.c:378
3134msgid "Recover previous browser windows and tabs?"
3135msgstr "Възстановяване на предишните прозорци и подпрозорци?"
3136
3137#: ../src/ephy-session.c:382
3138msgid ""
3139"Epiphany appears to have exited unexpectedly the last time it was run. You "
3140"can recover the opened windows and tabs."
3141msgstr ""
3142"Epiphany спря неочаквано по време на предишната сесия. Можете да "
3143"възстановите отворените прозорци и подпрозорци."
3144
3145#: ../src/ephy-session.c:386
3146msgid "_Don't Recover"
3147msgstr "_Без възстановяване"
3148
3149#: ../src/ephy-session.c:388
3150msgid "_Recover"
3151msgstr "_Възстановяване"
3152
3153#: ../src/ephy-session.c:390
3154msgid "Crash Recovery"
3155msgstr "Възстановяване след срив"
3156
3157#: ../src/ephy-shell.c:216
3158msgid "Sidebar extension required"
3159msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
3160
3161#: ../src/ephy-shell.c:218
3162msgid "Sidebar Extension Required"
3163msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
3164
3165#: ../src/ephy-shell.c:222
3166msgid "The link you clicked needs the sidebar extension to be installed."
3167msgstr "Връзката, която натиснахте, се нуждае от инсталирана странична лента."
3168
3169#: ../src/ephy-tab.c:481 ../src/ephy-tab.c:2264 ../src/ephy-tab.c:2299
3170msgid "Blank page"
3171msgstr "Празна страница"
3172
3173#. translators: %s here is the address of the web page
3174#: ../src/ephy-tab.c:916 ../src/ephy-tab.c:1667
3175#, c-format
3176msgid "Loading “%s”..."
3177msgstr "Зареждане на „%s“..."
3178
3179#: ../src/ephy-tab.c:920
3180msgid "Loading..."
3181msgstr "Зареждане..."
3182
3183#: ../src/ephy-tab.c:1651
3184#, c-format
3185msgid "Redirecting to “%s”..."
3186msgstr "Пренасочване към „%s\"..."
3187
3188#: ../src/ephy-tab.c:1655
3189#, c-format
3190msgid "Transferring data from “%s”..."
3191msgstr "Пренасяне на данни от „%s\"..."
3192
3193#: ../src/ephy-tab.c:1659
3194#, c-format
3195msgid "Waiting for authorization from “%s”..."
3196msgstr "Очакване на разрешение от „%s\"..."
3197
3198#: ../src/ephy-tabs-menu.c:148
3199msgid "Switch to this tab"
3200msgstr "Превключване към този подпрозорец"
3201
3202#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3203#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3204#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:82
3205msgid "toolbar style|Default"
3206msgstr "Стандартни"
3207
3208#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:201
3209msgid "Toolbar Editor"
3210msgstr "Редактор на лентата с инструментите"
3211
3212#. translators: translate the same as in gnome-control-center
3213#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:217
3214msgid "Toolbar _button labels:"
3215msgstr "Надписи на бутоните:"
3216
3217#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:285
3218msgid "_Add a New Toolbar"
3219msgstr "_Нова лента с инструменти"
3220
3221#: ../src/ephy-toolbar.c:251
3222msgid "_Back"
3223msgstr "_Назад"
3224
3225#: ../src/ephy-toolbar.c:253
3226msgid "Go to the previous visited page"
3227msgstr "Отива на предишната посетена страница"
3228
3229#. this is the tooltip on the Back button's drop-down arrow, which will show
3230#. * a menu with all sites you can go 'back' to
3231#.
3232#: ../src/ephy-toolbar.c:257
3233msgid "Back history"
3234msgstr "Предишни страници"
3235
3236#: ../src/ephy-toolbar.c:271
3237msgid "_Forward"
3238msgstr "_Напред"
3239
3240#: ../src/ephy-toolbar.c:273
3241msgid "Go to the next visited page"
3242msgstr "Отиване на следващата посетена страница"
3243
3244#. this is the tooltip on the Forward button's drop-down arrow, which will show
3245#. * a menu with all sites you can go 'forward' to
3246#.
3247#: ../src/ephy-toolbar.c:277
3248msgid "Forward history"
3249msgstr "Следващи страници"
3250
3251#: ../src/ephy-toolbar.c:290
3252msgid "_Up"
3253msgstr "_Нагоре"
3254
3255#: ../src/ephy-toolbar.c:292
3256msgid "Go up one level"
3257msgstr "Нагоре с едно ниво"
3258
3259#. this is the tooltip on the Up button's drop-down arrow, which will show
3260#. * a menu with al sites you can go 'up' to
3261#.
3262#: ../src/ephy-toolbar.c:296
3263msgid "List of upper levels"
3264msgstr "Списък на предишните нива"
3265
3266#: ../src/ephy-toolbar.c:314
3267msgid "Enter a web address to open, or a phrase to search for"
3268msgstr "Въведете адрес или фраза за търсене"
3269
3270#: ../src/ephy-toolbar.c:330
3271msgid "Zoom"
3272msgstr "Увеличение"
3273
3274#: ../src/ephy-toolbar.c:332
3275msgid "Adjust the text size"
3276msgstr "Нагласяне размера на текста"
3277
3278#: ../src/ephy-toolbar.c:344
3279msgid "Go to the address entered in the address entry"
3280msgstr "Отиване на адреса въведен в полето за адреси"
3281
3282#: ../src/ephy-toolbar.c:353
3283msgid "_Home"
3284msgstr "_У дома"
3285
3286#: ../src/ephy-toolbar.c:355
3287msgid "Go to the home page"
3288msgstr "Отиване в домашната страница"
3289
3290#: ../src/ephy-window.c:118
3291msgid "_Bookmarks"
3292msgstr "О_тметки"
3293
3294#: ../src/ephy-window.c:119
3295msgid "_Go"
3296msgstr "_Отиване"
3297
3298#: ../src/ephy-window.c:120
3299msgid "T_ools"
3300msgstr "И_нструменти"
3301
3302#: ../src/ephy-window.c:121
3303msgid "_Tabs"
3304msgstr "_Подпрозорци"
3305
3306#. File menu
3307#: ../src/ephy-window.c:128
3308msgid "_New Window"
3309msgstr "_Нов прозорец"
3310
3311#: ../src/ephy-window.c:129
3312msgid "Open a new window"
3313msgstr "Отваряне на нов прозорец"
3314
3315#: ../src/ephy-window.c:131
3316msgid "New _Tab"
3317msgstr "Нов _подпрозорец"
3318
3319#: ../src/ephy-window.c:132
3320msgid "Open a new tab"
3321msgstr "Отваряне на нов подпрозорец"
3322
3323#: ../src/ephy-window.c:134
3324msgid "_Open..."
3325msgstr "_Отваряне..."
3326
3327#: ../src/ephy-window.c:135
3328msgid "Open a file"
3329msgstr "Отваряне на файл"
3330
3331#: ../src/ephy-window.c:137
3332msgid "Save _As..."
3333msgstr "Запазване _като..."
3334
3335#: ../src/ephy-window.c:138
3336msgid "Save the current page"
3337msgstr "Запазване на текущата страница"
3338
3339#: ../src/ephy-window.c:140
3340msgid "Print Set_up..."
3341msgstr "Настройки на печата"
3342
3343#: ../src/ephy-window.c:141
3344msgid "Setup the page settings for printing"
3345msgstr "Определяне на настройките за страница при печатане"
3346
3347#: ../src/ephy-window.c:143
3348msgid "Print Pre_view"
3349msgstr "Преглед, преди печата"
3350
3351#: ../src/ephy-window.c:144
3352msgid "Print preview"
3353msgstr "Преглед, преди печата"
3354
3355#: ../src/ephy-window.c:146
3356msgid "_Print..."
3357msgstr "_Печат..."
3358
3359#: ../src/ephy-window.c:147
3360msgid "Print the current page"
3361msgstr "Печат на текущата страница"
3362
3363#: ../src/ephy-window.c:149
3364msgid "S_end Link by Email..."
3365msgstr "И_зпращане на е-писмо..."
3366
3367#: ../src/ephy-window.c:150
3368msgid "Send a link of the current page"
3369msgstr "Изпращане на връзка за текущата страница"
3370
3371#: ../src/ephy-window.c:153
3372msgid "Close this tab"
3373msgstr "Затваряне на този подпрозорец"
3374
3375#. Edit menu
3376#: ../src/ephy-window.c:158
3377msgid "_Undo"
3378msgstr "_Възстановяване"
3379
3380#: ../src/ephy-window.c:159
3381msgid "Undo the last action"
3382msgstr "Отказване на последното действие"
3383
3384#: ../src/ephy-window.c:161
3385msgid "Re_do"
3386msgstr "Повта_ряне"
3387
3388#: ../src/ephy-window.c:162
3389msgid "Redo the last undone action"
3390msgstr "Повтаряне на последното недовършено действие"
3391
3392#: ../src/ephy-window.c:171
3393msgid "Paste clipboard"
3394msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
3395
3396#: ../src/ephy-window.c:174
3397msgid "Select the entire page"
3398msgstr "Избиране на цялата страница"
3399
3400#: ../src/ephy-window.c:176
3401msgid "_Find..."
3402msgstr "_Търсене..."
3403
3404#: ../src/ephy-window.c:177
3405msgid "Find a word or phrase in the page"
3406msgstr "Търсене за дума или фраза в страницата"
3407
3408#: ../src/ephy-window.c:179
3409msgid "Find Ne_xt"
3410msgstr "С_ледващо търсене"
3411
3412#: ../src/ephy-window.c:180
3413msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
3414msgstr "Търсене на следващото споменаване на дума или фраза"
3415
3416#: ../src/ephy-window.c:182
3417msgid "Find Pre_vious"
3418msgstr "Пр_едишно търсене"
3419
3420#: ../src/ephy-window.c:183
3421msgid "Find previous occurrence of the word or phrase"
3422msgstr "Търсене на предишното място на дума или фраза"
3423
3424#: ../src/ephy-window.c:185
3425msgid "P_ersonal Data"
3426msgstr "Ли_чна информация"
3427
3428#: ../src/ephy-window.c:186
3429msgid "View and remove cookies and passwords"
3430msgstr "Преглед или премахване на бисквитки и пароли"
3431
3432#: ../src/ephy-window.c:189
3433msgid "Cert_ificates"
3434msgstr "Серти_фикати"
3435
3436#: ../src/ephy-window.c:190
3437msgid "Manage Certificates"
3438msgstr "Управление на сертификати"
3439
3440#: ../src/ephy-window.c:193
3441msgid "T_oolbars"
3442msgstr "Ленти с _инструменти"
3443
3444#: ../src/ephy-window.c:194
3445msgid "Customize toolbars"
3446msgstr "Настройване на лентите с инструменти"
3447
3448#: ../src/ephy-window.c:196
3449msgid "P_references"
3450msgstr "На_стройки"
3451
3452#: ../src/ephy-window.c:197
3453msgid "Configure the web browser"
3454msgstr "Настройване на Интернет браузъра"
3455
3456#. View menu
3457#: ../src/ephy-window.c:202 ../src/ephy-window.c:205
3458msgid "_Stop"
3459msgstr "_Спиране"
3460
3461#: ../src/ephy-window.c:203
3462msgid "Stop current data transfer"
3463msgstr "Спиране на текущото пренасяне на данни"
3464
3465#: ../src/ephy-window.c:207
3466msgid "_Reload"
3467msgstr "_Презареждане"
3468
3469#: ../src/ephy-window.c:208
3470msgid "Display the latest content of the current page"
3471msgstr "Показване на последното съдържание на текущата страница"
3472
3473#: ../src/ephy-window.c:210
3474msgid "Zoom _In"
3475msgstr "_Увеличаване"
3476
3477#: ../src/ephy-window.c:211
3478msgid "Increase the text size"
3479msgstr "Увеличаване на размера на текста"
3480
3481#: ../src/ephy-window.c:213
3482msgid "Zoom _Out"
3483msgstr "Нама_ляване"
3484
3485#: ../src/ephy-window.c:214
3486msgid "Decrease the text size"
3487msgstr "Намаляване на размера на текста"
3488
3489#: ../src/ephy-window.c:216
3490msgid "_Normal Size"
3491msgstr "_Нормален размер"
3492
3493#: ../src/ephy-window.c:217
3494msgid "Use the normal text size"
3495msgstr "Използване на нормален размер на текста"
3496
3497#: ../src/ephy-window.c:219
3498msgid "Text _Encoding"
3499msgstr "_Кодиране на текста"
3500
3501#: ../src/ephy-window.c:220
3502msgid "Change the text encoding"
3503msgstr "Промяна на кодирането на текста"
3504
3505#: ../src/ephy-window.c:222
3506msgid "_Page Source"
3507msgstr "Изходен _код на страницата"
3508
3509#: ../src/ephy-window.c:223
3510msgid "View the source code of the page"
3511msgstr "Показване на изходния код на страницата"
3512
3513#. Bookmarks menu
3514#: ../src/ephy-window.c:228
3515msgid "_Add Bookmark..."
3516msgstr "_Добавяне на отметка..."
3517
3518#: ../src/ephy-window.c:229 ../src/ephy-window.c:303
3519msgid "Add a bookmark for the current page"
3520msgstr "Добавяне на отметка за тази страница"
3521
3522#: ../src/ephy-window.c:231
3523msgid "_Edit Bookmarks"
3524msgstr "_Редакция на отметки"
3525
3526#: ../src/ephy-window.c:232
3527msgid "Open the bookmarks window"
3528msgstr "Отваряне на прозореца с отметките"
3529
3530#. Go menu
3531#: ../src/ephy-window.c:237
3532msgid "_Location..."
3533msgstr "_Местоположение..."
3534
3535#: ../src/ephy-window.c:238
3536msgid "Go to a specified location"
3537msgstr "Отиване на посочения адрес"
3538
3539#: ../src/ephy-window.c:240
3540msgid "H_istory"
3541msgstr "_История"
3542
3543#: ../src/ephy-window.c:241
3544msgid "Open the history window"
3545msgstr "Отваряне на прозорец историята на посетените страници"
3546
3547#. Tabs menu
3548#: ../src/ephy-window.c:246
3549msgid "_Previous Tab"
3550msgstr "_Предишен подпрозорец"
3551
3552#: ../src/ephy-window.c:247
3553msgid "Activate previous tab"
3554msgstr "Активиране на предишния подпрозорец"
3555
3556#: ../src/ephy-window.c:249
3557msgid "_Next Tab"
3558msgstr "_Следващ подпрозорец"
3559
3560#: ../src/ephy-window.c:250
3561msgid "Activate next tab"
3562msgstr "Активиране на следващия подпрозорец"
3563
3564#: ../src/ephy-window.c:252
3565msgid "Move Tab _Left"
3566msgstr "Преместване на подпрозореца в_ляво"
3567
3568#: ../src/ephy-window.c:253
3569msgid "Move current tab to left"
3570msgstr "Преместване на текущия подпрозорец вляво"
3571
3572#: ../src/ephy-window.c:255
3573msgid "Move Tab _Right"
3574msgstr "Преместване на подпрозореца в_дясно"
3575
3576#: ../src/ephy-window.c:256
3577msgid "Move current tab to right"
3578msgstr "Преместване на текущия подпрозорец вдясно"
3579
3580#: ../src/ephy-window.c:258
3581msgid "_Detach Tab"
3582msgstr "_Отделяне на подпрозореца"
3583
3584#: ../src/ephy-window.c:259
3585msgid "Detach current tab"
3586msgstr "Отделяне на текущия подпрозорец"
3587
3588#: ../src/ephy-window.c:265
3589msgid "Display web browser help"
3590msgstr "Показване на помощта за Интернет браузъра"
3591
3592#. File Menu
3593#: ../src/ephy-window.c:276
3594msgid "_Work Offline"
3595msgstr "П_реминаване в режим „Изключен“"
3596
3597#: ../src/ephy-window.c:277
3598msgid "Switch to offline mode"
3599msgstr "Преминаване в режим „Изключен“"
3600
3601#. View Menu
3602#: ../src/ephy-window.c:282
3603msgid "_Toolbar"
3604msgstr "_Лента с инструменти"
3605
3606#: ../src/ephy-window.c:283
3607msgid "Show or hide toolbar"
3608msgstr "Показване или скриване лентата с инструменти"
3609
3610#: ../src/ephy-window.c:285
3611msgid "St_atusbar"
3612msgstr "Лента за _състоянието"
3613
3614#: ../src/ephy-window.c:286
3615msgid "Show or hide statusbar"
3616msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието"
3617
3618#: ../src/ephy-window.c:288
3619msgid "_Fullscreen"
3620msgstr "На _цял екран"
3621
3622#: ../src/ephy-window.c:289
3623msgid "Browse at full screen"
3624msgstr "Сърфиране на цял екран"
3625
3626#: ../src/ephy-window.c:291
3627msgid "Popup _Windows"
3628msgstr "Изскачащи _прозорци"
3629
3630#: ../src/ephy-window.c:292
3631msgid "Show or hide unrequested popup windows from this site"
3632msgstr "Показване или скриване на непоисканите изскачащи прозорци от този сайт"
3633
3634#: ../src/ephy-window.c:294
3635msgid "Selection Caret"
3636msgstr "Избор на каретка"
3637
3638#. Document
3639#: ../src/ephy-window.c:302
3640msgid "Add Boo_kmark..."
3641msgstr "Добавяне на от_метка..."
3642
3643#. Framed document
3644#: ../src/ephy-window.c:308
3645msgid "Show Only _This Frame"
3646msgstr "Показване само на тази _рамка"
3647
3648#: ../src/ephy-window.c:309
3649msgid "Show only this frame in this window"
3650msgstr "Показване само на тази рамка в този прозорец"
3651
3652#. Links
3653#: ../src/ephy-window.c:314
3654msgid "_Open Link"
3655msgstr "_Отваряне на връзка"
3656
3657#: ../src/ephy-window.c:315
3658msgid "Open link in this window"
3659msgstr "Отваряне на връзката в този прозорец"
3660
3661#: ../src/ephy-window.c:317
3662msgid "Open Link in New _Window"
3663msgstr "Отваряне на връзката в нов _прозорец"
3664
3665#: ../src/ephy-window.c:318
3666msgid "Open link in a new window"
3667msgstr "Отваряне на връзката в нов прозорец"
3668
3669#: ../src/ephy-window.c:320
3670msgid "Open Link in New _Tab"
3671msgstr "Отваряне на връзката в нов _подпрозорец"
3672
3673#: ../src/ephy-window.c:321
3674msgid "Open link in a new tab"
3675msgstr "Отваряне на връзката в нов подпрозорец"
3676
3677#: ../src/ephy-window.c:323
3678msgid "_Download Link"
3679msgstr "_Изтегляне на връзката"
3680
3681#: ../src/ephy-window.c:325
3682msgid "_Save Link As..."
3683msgstr "Запазване на връзката _като..."
3684
3685#: ../src/ephy-window.c:326
3686msgid "Save link with a different name"
3687msgstr "Запазване на връзката под различно име"
3688
3689#: ../src/ephy-window.c:328
3690msgid "_Bookmark Link..."
3691msgstr "_Добавяне на връзката като отметка..."
3692
3693#: ../src/ephy-window.c:330
3694msgid "_Copy Link Address"
3695msgstr "_Копиране на адреса на връзката"
3696
3697#. Email links
3698#. This is on the context menu on a mailto: link and opens the mail program
3699#: ../src/ephy-window.c:336
3700msgid "_Send Email..."
3701msgstr "И_зпращане на е-писмо..."
3702
3703#: ../src/ephy-window.c:338
3704msgid "_Copy Email Address"
3705msgstr "Копиране на адреса на е-пощата"
3706
3707#. Images
3708#: ../src/ephy-window.c:343
3709msgid "Open _Image"
3710msgstr "Отваряне на _изображението"
3711
3712#: ../src/ephy-window.c:345
3713msgid "_Save Image As..."
3714msgstr "_Запазване на изображение като..."
3715
3716#: ../src/ephy-window.c:347
3717msgid "_Use Image As Background"
3718msgstr "_Използване на изображението като фон"
3719
3720#: ../src/ephy-window.c:349
3721msgid "Copy I_mage Address"
3722msgstr "Копиране на адреса на из_ображението"
3723
3724#: ../src/ephy-window.c:351
3725msgid "St_art Animation"
3726msgstr "Ст_артиране на анимацията"
3727
3728#: ../src/ephy-window.c:353
3729msgid "St_op Animation"
3730msgstr "Спира_не на анимацията"
3731
3732#: ../src/ephy-window.c:707
3733msgid "There are unsubmitted changes to form elements"
3734msgstr "Има неизпратени промени по елементите от формуляра"
3735
3736#: ../src/ephy-window.c:711
3737msgid "If you close the document anyway, you will lose that information."
3738msgstr "Ако все пак затворите документа, ще загубите тази информация."
3739
3740#: ../src/ephy-window.c:715
3741msgid "Close _Document"
3742msgstr "Затваряне на _документа"
3743
3744#: ../src/ephy-window.c:1285 ../src/window-commands.c:279
3745msgid "Open"
3746msgstr "Отваряне"
3747
3748#: ../src/ephy-window.c:1287 ../src/window-commands.c:305
3749msgid "Save As"
3750msgstr "Запазване като"
3751
3752#: ../src/ephy-window.c:1291
3753msgid "Bookmark"
3754msgstr "Отметка"
3755
3756#: ../src/ephy-window.c:1293
3757msgid "Find"
3758msgstr "Търсене"
3759
3760#. Translators: This refers to text size
3761#: ../src/ephy-window.c:1306
3762msgid "Larger"
3763msgstr "По-голям"
3764
3765#. Translators: This refers to text size
3766#: ../src/ephy-window.c:1309
3767msgid "Smaller"
3768msgstr "По-малък"
3769
3770#: ../src/ephy-window.c:1472
3771msgid "Insecure"
3772msgstr "Несигурно"
3773
3774#: ../src/ephy-window.c:1477
3775msgid "Broken"
3776msgstr "Развален"
3777
3778#: ../src/ephy-window.c:1490
3779msgid "Low"
3780msgstr "Нисък"
3781
3782#: ../src/ephy-window.c:1497
3783msgid "High"
3784msgstr "Висок"
3785
3786#: ../src/ephy-window.c:1507
3787#, c-format
3788msgid "Security level: %s"
3789msgstr "Ниво на сигурност: %s"
3790
3791#: ../src/ephy-window.c:1547
3792#, c-format
3793msgid "%d hidden popup window"
3794msgid_plural "%d hidden popup windows"
3795msgstr[0] "%d скрит изскачащ прозорец"
3796msgstr[1] "%d скрити изскачащи прозорци"
3797
3798#: ../src/ephy-window.c:1842
3799#, c-format
3800msgid "Open image “%s”"
3801msgstr "Отваряне на изображението „%s“"
3802
3803#: ../src/ephy-window.c:1847
3804#, c-format
3805msgid "Use as desktop background “%s”"
3806msgstr "Използване на изображението „%s“ като фон"
3807
3808#: ../src/ephy-window.c:1852
3809#, c-format
3810msgid "Save image “%s”"
3811msgstr "Запазване на изображението „%s“"
3812
3813#: ../src/ephy-window.c:1857
3814#, c-format
3815msgid "Copy image address “%s”"
3816msgstr "Копиране на адреса на изображението „%s“"
3817
3818#: ../src/ephy-window.c:1870
3819#, c-format
3820msgid "Send email to address “%s”"
3821msgstr "Изпращане на е-писмо до „%s“"
3822
3823#: ../src/ephy-window.c:1876
3824#, c-format
3825msgid "Copy email address “%s”"
3826msgstr "Копиране на адреса на е-поща „%s“"
3827
3828#: ../src/ephy-window.c:1888
3829#, c-format
3830msgid "Save link “%s”"
3831msgstr "Запазване на връзката „%s“"
3832
3833#: ../src/ephy-window.c:1894
3834#, c-format
3835msgid "Bookmark link “%s”"
3836msgstr "Отмятане на връзката „%s“"
3837
3838#: ../src/ephy-window.c:1900
3839#, c-format
3840msgid "Copy link's address “%s”"
3841msgstr "Копиране на адреса на връзката „%s“"
3842
3843#: ../src/pdm-dialog.c:378
3844msgid "Cookie Properties"
3845msgstr "Настройки на бисквитките"
3846
3847#: ../src/pdm-dialog.c:395
3848msgid "Content:"
3849msgstr "Съдържание:"
3850
3851#: ../src/pdm-dialog.c:411
3852msgid "Path:"
3853msgstr "Пътека:"
3854
3855#: ../src/pdm-dialog.c:427
3856msgid "Send for:"
3857msgstr "Изпращане за:"
3858
3859#: ../src/pdm-dialog.c:436
3860msgid "Encrypted connections only"
3861msgstr "Само криптирани връзки с Интернет"
3862
3863#: ../src/pdm-dialog.c:436
3864msgid "Any type of connection"
3865msgstr "Всеки вид връзка с Интернет"
3866
3867#: ../src/pdm-dialog.c:442
3868msgid "Expires:"
3869msgstr "Изтича на:"
3870
3871#: ../src/pdm-dialog.c:453
3872msgid "End of current session"
3873msgstr "Край на текущата сесия"
3874
3875#: ../src/pdm-dialog.c:589
3876msgid "Domain"
3877msgstr "Домейн"
3878
3879#: ../src/pdm-dialog.c:600
3880msgid "Name"
3881msgstr "Име"
3882
3883#: ../src/pdm-dialog.c:998
3884msgid "Host"
3885msgstr "Хост"
3886
3887#: ../src/pdm-dialog.c:1010
3888msgid "User Name"
3889msgstr "Потребителско име"
3890
3891#: ../src/pdm-dialog.c:1022
3892msgid "User Password"
3893msgstr "Паролa"
3894
3895#: ../src/popup-commands.c:232
3896msgid "Download Link"
3897msgstr "Изтегляне на връзката"
3898
3899#: ../src/popup-commands.c:240
3900msgid "Save Link As"
3901msgstr "Запазване на връзката като"
3902
3903#: ../src/popup-commands.c:247
3904msgid "Save Image As"
3905msgstr "Запазване на изображението като..."
3906
3907#: ../src/ppview-toolbar.c:89
3908msgid "First"
3909msgstr "Първи"
3910
3911#: ../src/ppview-toolbar.c:90
3912msgid "Go to the first page"
3913msgstr "Отиване на първата посетена страница"
3914
3915#: ../src/ppview-toolbar.c:93
3916msgid "Last"
3917msgstr "Последен"
3918
3919#: ../src/ppview-toolbar.c:94
3920msgid "Go to the last page"
3921msgstr "Отиване на последната посетена страница"
3922
3923#: ../src/ppview-toolbar.c:97
3924msgid "Previous"
3925msgstr "Предишен"
3926
3927#: ../src/ppview-toolbar.c:98
3928msgid "Go to the previous page"
3929msgstr "Отиване на предишната страница"
3930
3931#: ../src/ppview-toolbar.c:101
3932msgid "Next"
3933msgstr "Следващ"
3934
3935#: ../src/ppview-toolbar.c:102
3936msgid "Go to next page"
3937msgstr "Отиване на следващата страница"
3938
3939#: ../src/ppview-toolbar.c:105
3940msgid "Close"
3941msgstr "Затваряне"
3942
3943#: ../src/ppview-toolbar.c:106
3944msgid "Close print preview"
3945msgstr "Затваряне на прегледа преди печат"
3946
3947#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3948#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3949#. * Translators: the first %s is the language name, and the
3950#. * second %s is the locale name. Example:
3951#. * "French (France)"
3952#.
3953#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3954#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3955#: ../src/prefs-dialog.c:993 ../src/prefs-dialog.c:1001
3956#, c-format
3957msgid "language|%s (%s)"
3958msgstr "%s (%s)"
3959
3960#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3961#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3962#. * Translators: this refers to a user-define language code
3963#. * (one which isn't in our built-in list).
3964#.
3965#: ../src/prefs-dialog.c:1012
3966#, c-format
3967msgid "language|User defined (%s)"
3968msgstr "Зададен от потребителя (%s)"
3969
3970#: ../src/prefs-dialog.c:1034
3971#, c-format
3972msgid "System language (%s)"
3973msgid_plural "System languages (%s)"
3974msgstr[0] "Системен език (%s)"
3975msgstr[1] "Системни езици (%s)"
3976
3977#: ../src/prefs-dialog.c:1421
3978msgid "Select a Directory"
3979msgstr "Избор на папка"
3980
3981#: ../src/window-commands.c:710 ../src/window-commands.c:727
3982msgid "Contact us at:"
3983msgstr "Свържете се с нас на:"
3984
3985#: ../src/window-commands.c:713
3986msgid "Contributors:"
3987msgstr "Допринесли:"
3988
3989#: ../src/window-commands.c:718
3990msgid "Past developers:"
3991msgstr "Предишни разработчици:"
3992
3993#: ../src/window-commands.c:728
3994msgid "<epiphany-list@gnome.org> or <gnome-doc-list@gnome.org>"
3995msgstr "<epiphany-list@gnome.org> или <gnome-doc-list@gnome.org>"
3996
3997#: ../src/window-commands.c:733
3998msgid "GNOME Web Browser"
3999msgstr "Интернет браузър на GNOME"
4000
4001#. Translators: This is a special message that shouldn't be translated
4002#. * literally. It is used in the about box to give credits to
4003#. * the translators.
4004#. * Thus, you should translate it to your name and email address.
4005#. * You should also include other translators who have contributed to
4006#. * this translation; in that case, please write each of them on a separate
4007#. * line seperated by newlines (\n).
4008#.
4009#: ../src/window-commands.c:747
4010msgid "translator-credits"
4011msgstr ""
4012"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
4013"\n"
4014"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
4015"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
4016"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
4017
4018#: ../src/window-commands.c:750
4019msgid "GNOME Web Browser Website"
4020msgstr "Интернет браузър към GNOME"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.