source: desktop/epiphany.HEAD.bg.po @ 467

Last change on this file since 467 was 467, checked in by kaladan, 16 years ago

epiphany - почти пълен превод, сашо има 3 низа за теб.

File size: 137.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of epiphany po-file.
2# Copyright (C) 2003 Marco Pesenti Gritti
3# This file is distributed under the same license as the epiphany package.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005
5# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: epiphany 2.12\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2006-01-18 05:46+0100\n"
14"PO-Revision-Date: 2006-01-18 12:27+0200\n"
15"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
21
22#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:1
23msgid ""
24"A list of protocols to be considered safe in addition to the default, when "
25"disable_unsafe_protocols is enabled."
26msgstr ""
27"Списък с протоколи, които да се считат за безопасни в допълнение към "
28"стандартните, когато е включено disable_unsafe_protocols."
29
30#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:2
31msgid "Additional safe protocols"
32msgstr "Допълнителни безопасни протоколи"
33
34#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:3
35msgid "Disable JavaScript chrome control"
36msgstr "Спиране на JavaScript хром контрола"
37
38#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:4
39msgid "Disable JavaScript's control over window chrome."
40msgstr "Изключване на контрола на JavaScript върху хромирането на прозорците"
41
42#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:5
43msgid ""
44"Disable all historical information by disabling back and forward navigation, "
45"not allowing the history dialog and hiding the most used bookmarks list."
46msgstr ""
47"Изключване на информацията за предишни посещения, като изключва навигацията "
48"„Назад“ и „Напред“, не позволява на прозореца за историята да се покаже и "
49"скрива най-често използваните отметки."
50
51#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:6
52msgid "Disable arbitrary URLs"
53msgstr "Спиране на произволните адреси"
54
55#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:7
56msgid "Disable bookmark editing"
57msgstr "Спиране на редактирането на отметките"
58
59#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:8
60msgid "Disable history"
61msgstr "Спиране на историята"
62
63#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:9
64msgid "Disable the user's ability to add or edit bookmarks."
65msgstr ""
66"Спиране на възможността на потребителите да редактират или добавят отметки."
67
68#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:10
69msgid "Disable the user's ability to edit toolbars."
70msgstr ""
71"Спиране на възможността на потребителите да редактират лентите с инструменти."
72
73#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:11
74msgid "Disable the user's ability to type in a URL to Epiphany."
75msgstr ""
76"Спиране на възможността на потребителите да въвеждат адреси в браузъра."
77
78#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:12
79msgid "Disable toolbar editing"
80msgstr "Спиране на редакцията на лентата с инструменти"
81
82#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:13
83msgid "Disable unsafe protocols"
84msgstr "Спиране на несигурните протоколи"
85
86#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:14
87msgid ""
88"Disables loading of content from unsafe protocols. Safe protocols are http "
89"and https."
90msgstr ""
91"Изключване на зареждането на съдържание от не безопасни протоколи. "
92"Безопасните са http и https."
93
94#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:15
95msgid "Epiphany cannot quit"
96msgstr "Epiphany не може да бъде спрян"
97
98#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:16
99msgid "Hide menubar by default"
100msgstr "Скриване на лентата с менютата по подразбиране"
101
102#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:17
103msgid ""
104"Hide the menubar by default. The menubar can still be accessed using F10."
105msgstr ""
106"Скриване на лентата с менюта по подразбиране. Менюто ще може да бъде "
107"достигнато чрез натискане на клавиша F10."
108
109#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:18
110msgid "Lock in fullscreen mode"
111msgstr "Заключване на режима „На цял екран“"
112
113#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:19
114msgid "Locks Epiphany in fullscreen mode."
115msgstr "Заключване на режима „На цял екран“."
116
117#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:20
118msgid "User is not allowed to close Epiphany"
119msgstr "Потребителят няма право да спира Epiphany"
120
121#: ../data/bme.desktop.in.in.h:1
122msgid "Browse and organize your bookmarks"
123msgstr "Разглеждане и организиране на вашите отметки"
124
125#: ../data/bme.desktop.in.in.h:2
126msgid "Epiphany Web Bookmarks"
127msgstr "Отметки за страници в Интернет"
128
129#: ../data/bme.desktop.in.in.h:3
130msgid "Web Bookmarks"
131msgstr "Отметки"
132
133#: ../data/epiphany.desktop.in.in.h:1
134msgid "Browse the web"
135msgstr "Сърфиране в Интернет"
136
137#: ../data/epiphany.desktop.in.in.h:2
138msgid "Epiphany Web Browser"
139msgstr "Интернет браузър (Epiphany)"
140
141#. sets the name to appear in the window list applet when grouping windows
142#: ../data/epiphany.desktop.in.in.h:3 ../src/ephy-main.c:223
143#: ../src/ephy-main.c:234
144msgid "Web Browser"
145msgstr "Интернет браузър"
146
147#: ../data/epiphany.schemas.in.h:1
148msgid "Active extensions"
149msgstr "Активни разширения"
150
151#: ../data/epiphany.schemas.in.h:2
152msgid "Address of the user's home page."
153msgstr "Адрес на домашната страница на потребителя."
154
155#: ../data/epiphany.schemas.in.h:3
156msgid "Allow popups"
157msgstr "Разрешаване на изскачащите прозорци"
158
159#: ../data/epiphany.schemas.in.h:4
160msgid ""
161"Allow sites to open new windows using JavaScript (if JavaScript is enabled)."
162msgstr ""
163"Страниците могат да отварят нови прозорци чрез JavaScript (ако е позволен "
164"JavaScript)."
165
166#: ../data/epiphany.schemas.in.h:5
167msgid "Always show the tab bar"
168msgstr "Винаги да се показва лентата с подпрозорците"
169
170#: ../data/epiphany.schemas.in.h:6
171msgid "Automatic downloads"
172msgstr "Автоматични изтегляния"
173
174#: ../data/epiphany.schemas.in.h:7
175msgid "Autowrap for find in page"
176msgstr "Автоматична обвивка за търсене в страница"
177
178#: ../data/epiphany.schemas.in.h:8
179msgid "Browse with caret"
180msgstr "Навигация с каретка"
181
182#: ../data/epiphany.schemas.in.h:9
183msgid "Cookie accept"
184msgstr "Приемане на бисквитки"
185
186#: ../data/epiphany.schemas.in.h:10
187msgid "Default encoding"
188msgstr "Стандартно кодиране"
189
190#: ../data/epiphany.schemas.in.h:11
191msgid ""
192"Default encoding. Accepted values are: \"armscii-8\", \"Big5\", \"Big5-HKSCS"
193"\", \"EUC-JP\", \"EUC-KR\", \"gb18030\", \"GB2312\", \"geostd8\", \"HZ-GB-"
194"2312\", \"IBM850\", \"IBM852\", \"IBM855\", \"IBM857\", \"IBM862\", \"IBM864"
195"\", \"IBM866\", \"ISO-2022-CN\", \"ISO-2022-JP\", \"ISO-2022-KR\", \"ISO-"
196"8859-1\", \"ISO-8859-2\", \"ISO-8859-3\", \"ISO-8859-4\", \"ISO-8859-5\", "
197"\"ISO-8859-6\", \"ISO-8859-7\", \"ISO-8859-8\", \"ISO-8859-8-I\", \"ISO-8859-"
198"9\", \"ISO-8859-10\", \"ISO-8859-11\", \"ISO-8859-13\", \"ISO-8859-14\", "
199"\"ISO-8859-15\", \"ISO-8859-16\", \"ISO-IR-111\", \"KOI8-R\", \"KOI8-U\", "
200"\"Shift_JIS\", \"TIS-620\", \"UTF-7\", \"UTF-8\", \"VISCII\", \"windows-874"
201"\", \"windows-1250\", \"windows-1251\", \"windows-1252\", \"windows-1253\", "
202"\"windows-1254\", \"windows-1255\", \"windows-1256\", \"windows-1257\", "
203"\"windows-1258\", \"x-euc-tw\", \"x-gbk\", \"x-johab\", \"x-mac-arabic\", "
204"\"x-mac-ce\", \"x-mac-croatian\", \"x-mac-cyrillic\", \"x-mac-devanagari\", "
205"\"x-mac-farsi\", \"x-mac-greek\", \"x-mac-gujarati\", \"x-mac-gurmukhi\", "
206"\"x-mac-hebrew\", \"x-mac-icelandic\", \"x-mac-roman\", \"x-mac-romanian\", "
207"\"x-mac-turkish\", \"x-mac-ukrainian\", \"x-user-defined\", \"x-viet-tcvn5712"
208"\", \"x-viet-vps\" and \"x-windows-949\"."
209msgstr ""
210"Подразбиращо се кодиране. Приемливите стойности са: „armscii-8“, „Big5“, "
211"„Big5-HKSCS“, „EUC-JP“, „EUC-KR“, „gb18030“, „GB2312“, „geostd8“, „HZ-GB-"
212"2312“, „IBM850“, „IBM852“, „IBM855“, „IBM857“, „IBM862“, „IBM864“, „IBM866“, "
213"„ISO-2022-CN“, „ISO-2022-JP“, „ISO-2022-KR“, „ISO-8859-1“, „ISO-8859-2“, "
214"„ISO-8859-3“, „ISO-8859-4“, „ISO-8859-5“, „ISO-8859-6“, „ISO-8859-7“, „ISO-"
215"8859-8“, „ISO-8859-8-I“, „ISO-8859-9“, „ISO-8859-10“, „ISO-8859-11“, „ISO-"
216"8859-13“, „ISO-8859-14“, „ISO-8859-15“, „ISO-8859-16“, „ISO-IR-111“, „KOI8-"
217"R“, „KOI8-U“, „Shift_JIS“, „TIS-620“, „UTF-7“, „UTF-8“, „VISCII“, „windows-"
218"874“, „windows-1250“, „windows-1251“, „windows-1252“, „windows-1253“, "
219"„windows-1254“, „windows-1255“, „windows-1256“, „windows-1257“, „windows-"
220"1258“, „x-euc-tw“, „x-gbk“, „x-johab“, „x-mac-arabic“, „x-mac-ce“, „x-mac-"
221"croatian“, „x-mac-cyrillic“, „x-mac-devanagari“, „x-mac-farsi“, „x-mac-"
222"greek“, „x-mac-gujarati“, „x-mac-gurmukhi“, „x-mac-hebrew“, „x-mac-"
223"icelandic“, „x-mac-roman“, „x-mac-romanian“, „x-mac-turkish“, „x-mac-"
224"ukrainian“, „x-user-defined“, „x-viet-tcvn5712“, „x-viet-vps“ and „x-windows-"
225"949“."
226
227#: ../data/epiphany.schemas.in.h:12
228msgid "Default font type"
229msgstr "Стандартен шрифт"
230
231#: ../data/epiphany.schemas.in.h:13
232msgid "Default font type. Possible values are \"serif\" and \"sans-serif\"."
233msgstr "Стандартен шрифт. Възможните стойности са „serif“ и „sans-serif“."
234
235#: ../data/epiphany.schemas.in.h:14
236msgid "Enable Java"
237msgstr "Включване на Java"
238
239#: ../data/epiphany.schemas.in.h:15
240msgid "Enable JavaScript"
241msgstr "Включване на JavaScript"
242
243#: ../data/epiphany.schemas.in.h:16
244msgid ""
245"For find in page, whether to start again at the beginning after reaching the "
246"end of the page."
247msgstr ""
248"За търсене в страница, или да започне от начало или след достигане на края "
249"на страницата."
250
251#: ../data/epiphany.schemas.in.h:17
252msgid "History pages time range"
253msgstr "Времеви обхват на историята за страниците"
254
255#: ../data/epiphany.schemas.in.h:18
256msgid "Home page"
257msgstr "Домашна страница"
258
259#: ../data/epiphany.schemas.in.h:19
260msgid ""
261"How to present animated images. Possible values are \"normal\", \"once\" and "
262"\"disabled\"."
263msgstr ""
264
265#: ../data/epiphany.schemas.in.h:20
266msgid "ISO-8859-1"
267msgstr "ISO-8859-1"
268
269#: ../data/epiphany.schemas.in.h:21
270msgid "Image animation mode"
271msgstr "Режим за анимация на изображенията"
272
273#: ../data/epiphany.schemas.in.h:22
274msgid "Languages"
275msgstr "Езици"
276
277#: ../data/epiphany.schemas.in.h:23
278msgid "Lists the active extensions."
279msgstr "Изписване на активните разширения."
280
281#: ../data/epiphany.schemas.in.h:24
282msgid "Match case for find in page"
283msgstr ""
284"Големината на буквите има\n"
285"значение при търсене в стр."
286
287#: ../data/epiphany.schemas.in.h:25
288msgid ""
289"Middle click to open the web page pointed to by the currently selected text"
290msgstr ""
291"Натискане на среден бутон на мишката, да отваря посочената чрез избирания "
292"текст страница"
293
294#: ../data/epiphany.schemas.in.h:26
295msgid ""
296"Middle clicking on the main view pane will open the web page pointed to by "
297"the currently selected text."
298msgstr ""
299"Натискане на среден бутон на мишката върху основната страница ще отвори "
300"посочената с избрания в момента текст."
301
302#: ../data/epiphany.schemas.in.h:27
303msgid "Minimum font size"
304msgstr "Мини_мален размер на шрифта:"
305
306#: ../data/epiphany.schemas.in.h:28
307msgid "Preferred languages, two letter codes."
308msgstr "Предпочитани езици, кодове от по две букви."
309
310#: ../data/epiphany.schemas.in.h:29
311msgid "Show bookmarks bar by default"
312msgstr "Показване на лентата с отметките по подразбиране"
313
314#: ../data/epiphany.schemas.in.h:30
315msgid "Show statusbar by default"
316msgstr "Показване на лентата за състоянието по подразбиране"
317
318#: ../data/epiphany.schemas.in.h:31
319msgid ""
320"Show the history pages visited \"ever\", \"last_two_days\", \"last_three_days"
321"\", \"today\"."
322msgstr ""
323"Показване на страниците от историята посетени „ever“, „last_two_days“, "
324"„last_three_days“, „today“."
325
326#: ../data/epiphany.schemas.in.h:32
327msgid "Show the tab bar also when there is only one tab open."
328msgstr ""
329"Показване на лентата за подпрозорците, дори когато има само един отворен "
330"подпрозорец."
331
332#: ../data/epiphany.schemas.in.h:33
333msgid "Show toolbars by default"
334msgstr "Показване на лентата с инструменти по подразбиране"
335
336#: ../data/epiphany.schemas.in.h:34
337msgid "Size of disk cache"
338msgstr "Големина на временните файлове"
339
340#: ../data/epiphany.schemas.in.h:35
341msgid "Size of disk cache, in MB."
342msgstr "Големина на временните файлове в МБ."
343
344#: ../data/epiphany.schemas.in.h:36
345msgid "The bookmark information shown in the editor view"
346msgstr "Информацията за отметките показана в прозореца за редакция"
347
348#: ../data/epiphany.schemas.in.h:37
349msgid ""
350"The bookmark information shown in the editor view. Valid values in the list "
351"are \"address\" and \"title\"."
352msgstr ""
353"Информацията за отметките показана при редакция. Валидни стойности в списъка "
354"са „address“ и „title“."
355
356#: ../data/epiphany.schemas.in.h:38
357msgid "The currently selected fonts language"
358msgstr "Текущият избран език за шрифтовете"
359
360#: ../data/epiphany.schemas.in.h:39
361msgid ""
362"The currently selected fonts language. Valid values are \"ar\" (arabic), \"x-"
363"baltic\" (baltic languages), \"x-central-euro\" (central european "
364"languages), \"x-cyrillic\" (languages written with cyrillic alphabet), \"el"
365"\" (greek), \"he\" (hebrew), \"ja\" (japanese), \"ko\" (korean), \"zh-CN"
366"\" (simplified chinese), \"th\" (thai), \"zh-TW\" (traditional chinese), \"tr"
367"\" (turkish), \"x-unicode\" (other languages), \"x-western\" (languages "
368"written in latin script), \"x-tamil\" (tamil) and \"x-devanagari"
369"\" (devanagari)."
370msgstr ""
371"Текущият избран език за шритовете. Валидни стойности са „ar“ (арабски), „x-"
372"baltic“ (балтийски езици), „x-central-euro“ (централноевропейски езици), „x-"
373"cyrillic“ (езици с писменост на кирилица), „el“ (гръцки), „he“ (иврит), "
374"„ja“ (японски), „ko“ (корейски), „zh-CN“ (опростен китайски), „th“ (тайски), "
375"„zh-TW“ (традиционен китайски), „tr“ (турски), „x-unicode“ (други езици), „x-"
376"western“ (езици с писменост на латиница), „x-tamil“ (тамилски) и „x-"
377"devanagari“ (индийски)."
378
379#: ../data/epiphany.schemas.in.h:40
380msgid "The downloads folder"
381msgstr "Папката с изтеглените файлове"
382
383#: ../data/epiphany.schemas.in.h:41
384msgid "The encoding autodetector. Empty string means autodetect is off"
385msgstr ""
386"Автоматично засичане на кодовата таблица. Празно място означава, че "
387"автоматичното засичане е изключено."
388
389#: ../data/epiphany.schemas.in.h:42
390msgid ""
391"The encoding autodetector. Valid entries are \"\" (autodetectors off), "
392"\"cjk_parallel_state_machine\" (autodetect east asian encodings), "
393"\"ja_parallel_state_machine\" (autodetect japanese encodings), "
394"\"ko_parallel_state_machine\" (autodetect korean encodings), \"ruprob"
395"\" (autodetect russian encodings), \"ukprob\" (autodetect ukrainian "
396"encodings), \"zh_parallel_state_machine\" (autodetect chinese encodings), "
397"\"zhcn_parallel_state_machine\" (autodetect simplified chinese encodings), "
398"\"zhtw_parallel_state_machine\" (autodetect traditional chinese encodings) "
399"and \"universal_charset_detector\" (autodetect most encodings)."
400msgstr ""
401"Автоматично засичане на кодовата таблица. Валидни стойности са "
402"„“ (изключено), „cjk_parallel_state_machine“ (за източно европейските кодови "
403"таблици), „ja_parallel_state_machine“ (за японските кодови таблици), "
404"„ko_parallel_state_machine“ (за корейските кодови таблици), „ruprob“ (за "
405"руските кодови таблици), „ukprob“ (за украински кодови таблици), "
406"„zh_parallel_state_machine“ (за китайски кодови таблици), "
407"„zhcn_parallel_state_machine“ (за опростени китайски кодови таблици), "
408"„zhtw_parallel_state_machine“ (за традиционни китайски кодови таблици) и "
409"„universal_charset_detector“ (за повечето кодови таблици)."
410
411#: ../data/epiphany.schemas.in.h:43
412msgid "The page information shown in the history view"
413msgstr "Информация за страниците показвана в прегледа на историята"
414
415#: ../data/epiphany.schemas.in.h:44
416msgid ""
417"The page information shown in the history view. Valid values in the list are "
418"\"address\", \"title\"."
419msgstr ""
420"Информация за страниците показани в историята. Валидни стойности в списъка "
421"са „address“, „title“."
422
423#: ../data/epiphany.schemas.in.h:45
424msgid ""
425"The path of the folder where to download files to; or \"Downloads\" to use "
426"the default downloads folder, or \"Desktop\" to use the desktop folder."
427msgstr ""
428"Пътят до папката, където да се изтеглят файловете. За да ползвате "
429"стандартната папка задайте „Downloads“, а ако искате да ги запазвате върху "
430"работния плот задайте „Desktop“."
431
432#: ../data/epiphany.schemas.in.h:46
433msgid "Toolbar style"
434msgstr "Стил на лентата с инструменти"
435
436#: ../data/epiphany.schemas.in.h:47
437msgid ""
438"Toolbar style. Allowed values are \"\" (use GNOME default style), \"both"
439"\" (text and icons), \"both-horiz\" (text besides icons), \"icons\", and "
440"\"text\"."
441msgstr ""
442"Стил на лентата с инструменти. Позволени стойности са „“ (стандартен стил на "
443"GNOME), „both“ (текст и икони), „both-horiz“ (текст до иконите) „icons“ и "
444"„text“"
445
446#: ../data/epiphany.schemas.in.h:48
447msgid "Use own colors"
448msgstr "Използване на собствени цветове"
449
450#: ../data/epiphany.schemas.in.h:49
451msgid "Use own fonts"
452msgstr "Използване на собствени шрифтове"
453
454#: ../data/epiphany.schemas.in.h:50
455msgid "Use your own colors instead of the colors the page requests."
456msgstr "Използване на Ваши цветове, вместо цветовете от страниците."
457
458#: ../data/epiphany.schemas.in.h:51
459msgid "Use your own fonts instead of the fonts the page requests."
460msgstr ""
461"Използване на Ваши шрифтове, вместо шрифтовете предоставени от страниците."
462
463#: ../data/epiphany.schemas.in.h:52
464msgid ""
465"When files cannot be opened by the browser they are automatically downloaded "
466"to the download folder and opened with the appropriate application."
467msgstr ""
468"Когато файловете не могат да бъдат отворени с браузъра, те автоматично се "
469"изтеглят в стандартната папка за изтегляне и се отварят с подходяща програма."
470
471#: ../data/epiphany.schemas.in.h:53
472msgid ""
473"Where to accept cookies from. Possible values are \"anywhere\", \"current "
474"site\" and \"nowhere\"."
475msgstr ""
476"От къде да приема бисквитки. Възможните стойности са „anywhere“, „current "
477"site“ и „nowhere“."
478
479#: ../data/epiphany.schemas.in.h:54
480msgid "Whether to print the date in the footer"
481msgstr "Къде да се разпечата датата в долната част"
482
483#: ../data/epiphany.schemas.in.h:55
484msgid "Whether to print the page address in the header"
485msgstr "Къде в горната част да се разпечата адреса на страницата"
486
487#: ../data/epiphany.schemas.in.h:56
488msgid "Whether to print the page numbers (x of total) in the footer"
489msgstr "Къде в долната част да се разпечата номера на страницата (x от общо)"
490
491#: ../data/epiphany.schemas.in.h:57
492msgid "Whether to print the page title in the header"
493msgstr "Дали в горната част да се разпечатва заглавието на страницата"
494
495#: ../data/epiphany.schemas.in.h:58
496msgid "x-western"
497msgstr "x-западен"
498
499#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:1
500msgid "<b>Fingerprints</b>"
501msgstr "<b>Пръстови отпечатъци</b>"
502
503#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:2
504msgid "<b>Issued By</b>"
505msgstr "<b>Издаден от</b>"
506
507#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:3
508msgid "<b>Issued To</b>"
509msgstr "<b>Издаден до</b>"
510
511#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:4
512msgid "<b>Validity</b>"
513msgstr "<b>Валидност</b>"
514
515#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:5
516msgid "Certificate _Fields"
517msgstr "Полета на серти_фиката"
518
519#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:6
520msgid "Certificate _Hierarchy"
521msgstr "Йерар_хия на сертификата"
522
523#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:7
524msgid "Common Name:"
525msgstr "Общо име:"
526
527#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:8
528msgid "DYNAMIC"
529msgstr "ДИНАМИЧНИ"
530
531#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:9
532msgid "Details"
533msgstr "Подробности"
534
535#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:10
536msgid "Expires On:"
537msgstr "Изтича на:"
538
539#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:11
540msgid "Field _Value"
541msgstr "_Стойност на полето"
542
543#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:12
544#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:20
545msgid "General"
546msgstr "Основни"
547
548#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:13
549msgid "Issued On:"
550msgstr "Издаден на:"
551
552#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:14
553msgid "MD5 Fingerprint:"
554msgstr "Пръстови отпечатъци от вида MD5:"
555
556#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:15
557#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1015
558msgid "Organization:"
559msgstr "Организация:"
560
561#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:16
562msgid "Organizational Unit:"
563msgstr "Организационна единица:"
564
565#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:17
566msgid "SHA1 Fingerprint:"
567msgstr "Пръстови отпечатъци от вида SHA1:"
568
569#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:18
570msgid "Serial Number:"
571msgstr "Сериен номер:"
572
573#: ../data/glade/epiphany.glade.h:1
574msgid "<b>_Automatic</b>"
575msgstr "<b>_Автоматично</b>"
576
577#: ../data/glade/epiphany.glade.h:2
578msgid "<b>_Use a different encoding:</b>"
579msgstr "<b>_Използване на различно кодиране:</b>"
580
581#: ../data/glade/epiphany.glade.h:3
582msgid "Cookies"
583msgstr "Бисквитки"
584
585#. The name of the default downloads folder
586#: ../data/glade/epiphany.glade.h:4 ../lib/ephy-file-helpers.c:101
587msgid "Downloads"
588msgstr "Изтегляния"
589
590#: ../data/glade/epiphany.glade.h:5
591msgid "Passwords"
592msgstr "Пароли"
593
594#: ../data/glade/epiphany.glade.h:6
595msgid "Personal Data"
596msgstr "Лична информация"
597
598#: ../data/glade/epiphany.glade.h:7
599msgid "Text Encoding"
600msgstr "Кодиране на текста"
601
602#: ../data/glade/epiphany.glade.h:8 ../src/ephy-encoding-menu.c:358
603msgid "Use the encoding specified by the document"
604msgstr "Използване на кодирането, определено от документа"
605
606#: ../data/glade/epiphany.glade.h:9
607msgid "_Show password"
608msgstr "Показване на _паролата"
609
610#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:1
611msgid "<b>Cookies</b>"
612msgstr "<b>Бисквитки</b>"
613
614#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:2
615msgid "<b>Downloads</b>"
616msgstr "<b>Изтегляния</b>"
617
618#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:3
619msgid "<b>Encodings</b>"
620msgstr "<b>Кодирания</b>"
621
622#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:4
623msgid "<b>Home page</b>"
624msgstr "<b>Домашна страница</b>"
625
626#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:5
627msgid "<b>Languages</b>"
628msgstr "<b>Езици</b>"
629
630#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:6
631msgid "<b>Temporary Files</b>"
632msgstr "<b>Временни файлове</b>"
633
634#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:7
635msgid "<b>Web Content</b>"
636msgstr "<b>Интернет съдържание</b>"
637
638#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:8
639msgid "A_utomatically download and open files"
640msgstr "А_втоматично изтегляне и отваряне на файловете"
641
642#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:9
643msgid "Add Language"
644msgstr "Добавяне на език"
645
646#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:10
647msgid "Allow popup _windows"
648msgstr "Позволяване на изскачащите _прозорци"
649
650#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:11
651msgid "Au_todetect:"
652msgstr "_Автоматично засичане:"
653
654#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:12
655msgid "Choose a l_anguage:"
656msgstr "Избор на _език:"
657
658#. Translators: the mnemonic shouldn't conflict with any of the
659#. * standard items in the GtkEntry context menu (Cut, Copy, Paste, Delete,
660#. * Select All, Input Methods and Insert Unicode control character.)
661#.
662#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:13
663#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:580 ../src/ephy-history-window.c:261
664msgid "Cl_ear"
665msgstr "Из_чистване"
666
667#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:14
668msgid "De_fault:"
669msgstr "По _подразбиране:"
670
671#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:15
672msgid "Enable Java_Script"
673msgstr "Включване на Java_Script"
674
675#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:16
676msgid "Enable _Java"
677msgstr "Включване на _Java"
678
679#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:17
680msgid "Fonts"
681msgstr "Шрифтове"
682
683#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:18
684msgid "Fonts & Style"
685msgstr "Шрифтове и стилове"
686
687#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:19
688msgid "For l_anguage:"
689msgstr "За _език:"
690
691#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:21 ../src/prefs-dialog.c:1301
692msgid "Language"
693msgstr "Език"
694
695#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:22
696msgid "Let web pages specify their own _colors"
697msgstr ""
698
699#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:23
700msgid "Let web pages specify their own _fonts"
701msgstr ""
702
703#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:24
704msgid "MB"
705msgstr "МБ"
706
707#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:25
708msgid "Only _from sites you visit"
709msgstr "Само _от страници, които посещавате"
710
711#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:26
712msgid "Preferences"
713msgstr "Настройки"
714
715#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:27
716msgid "Privacy"
717msgstr "Защита на личните данни"
718
719#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:28
720msgid "Set to Current _Page"
721msgstr "Като текущата _страница"
722
723#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:29
724msgid "Set to _Blank Page"
725msgstr "_Празна страница"
726
727#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:30
728msgid "Use custom _stylesheet"
729msgstr "Използване на личен набор от _стилове"
730
731#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:31
732#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:596
733msgid "_Address:"
734msgstr "_Адрес:"
735
736#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:32
737msgid "_Always accept"
738msgstr "_Винаги да бъдат приемани"
739
740#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:33
741msgid "_Detailed Font Settings..."
742msgstr "По_дробни настройки на шрифтовете..."
743
744#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:34
745msgid "_Disk space:"
746msgstr "Заемано пространство:"
747
748#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:35
749msgid "_Download folder:"
750msgstr "_Папка за запазване на изтеглените файлове:"
751
752#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:36
753msgid "_Edit Stylesheet..."
754msgstr "_Редактиране на набор от стилове"
755
756#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:37
757msgid "_Fixed width:"
758msgstr "_Фиксирана широчина:"
759
760#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:38
761msgid "_Minimum size:"
762msgstr "Мини_мален размер:"
763
764#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:39
765msgid "_Never accept"
766msgstr "_Никога да не бъдат приемани"
767
768#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:40
769msgid "_Variable width:"
770msgstr "_Променлива широчина:"
771
772#: ../data/glade/print.glade.h:1
773msgid "<b>Colors</b>"
774msgstr "<b>Цветове</b>"
775
776#: ../data/glade/print.glade.h:2
777msgid "<b>Footers</b>"
778msgstr "<b>Долен колонтитул</b>"
779
780#: ../data/glade/print.glade.h:3
781msgid "<b>Headers</b>"
782msgstr "<b>Горен колонтитул</b>"
783
784#: ../data/glade/print.glade.h:4
785msgid "C_olor"
786msgstr "_Цвят"
787
788#: ../data/glade/print.glade.h:5
789msgid "P_age title"
790msgstr "Заг_лавие на страницата"
791
792#: ../data/glade/print.glade.h:6
793msgid "Page _numbers"
794msgstr "Номера на _страниците"
795
796#: ../data/glade/print.glade.h:7
797msgid "Print Setup"
798msgstr "Настройки на печата"
799
800#: ../data/glade/print.glade.h:8
801msgid "_Date"
802msgstr "_Дата"
803
804#: ../data/glade/print.glade.h:9
805msgid "_Grayscale"
806msgstr "_Черно-бял"
807
808#: ../data/glade/print.glade.h:10
809msgid "_Page address"
810msgstr "Адрес на с_траницата"
811
812#. this opens the downloader window, or brings it to the foreground if already open
813#: ../embed/downloader-view.c:189
814msgid "_Show Downloads"
815msgstr "_Показване на изтеглянията"
816
817#: ../embed/downloader-view.c:318
818#, c-format
819msgid "%u:%02u.%02u"
820msgstr "%u:%02u.%02u"
821
822#: ../embed/downloader-view.c:322
823#, c-format
824msgid "%02u.%02u"
825msgstr "%02u.%02u"
826
827#: ../embed/downloader-view.c:374
828msgid "_Pause"
829msgstr "_Пауза"
830
831#: ../embed/downloader-view.c:374
832msgid "_Resume"
833msgstr "_Продължаване"
834
835#. translators: first %s is filename, "%s of %s" is current/total file size
836#: ../embed/downloader-view.c:421
837#, c-format
838msgid ""
839"%s\n"
840"%s of %s"
841msgstr ""
842"%s\n"
843"%s от %s"
844
845#: ../embed/downloader-view.c:431 ../embed/downloader-view.c:436
846#: ../src/ephy-window.c:1469
847msgid "Unknown"
848msgstr "Неизвестно"
849
850#: ../embed/downloader-view.c:470
851#, c-format
852msgid "%d download"
853msgid_plural "%d downloads"
854msgstr[0] "%d изтегляне"
855msgstr[1] "%d изтегляния"
856
857#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
858#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
859#: ../embed/downloader-view.c:585 ../embed/downloader-view.c:598
860msgid "download status|Unknown"
861msgstr "Неизвестно"
862
863#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
864#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
865#: ../embed/downloader-view.c:590
866msgid "download status|Failed"
867msgstr "Неуспешно"
868
869#: ../embed/downloader-view.c:657 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:803
870msgid "File"
871msgstr "Файл"
872
873#: ../embed/downloader-view.c:679
874msgid "%"
875msgstr "%"
876
877#: ../embed/downloader-view.c:690
878msgid "Remaining"
879msgstr "Остават"
880
881#: ../embed/ephy-encodings.c:60
882msgid "Arabic (_IBM-864)"
883msgstr "Арабски (_IBM-864)"
884
885#: ../embed/ephy-encodings.c:61
886msgid "Arabic (ISO-_8859-6)"
887msgstr "Арабски (ISO-_8859-6)"
888
889#: ../embed/ephy-encodings.c:62
890msgid "Arabic (_MacArabic)"
891msgstr "Арабски (_MacArabic)"
892
893#: ../embed/ephy-encodings.c:63
894msgid "Arabic (_Windows-1256)"
895msgstr "Арабски (_Windows-1256)"
896
897#: ../embed/ephy-encodings.c:64
898msgid "Baltic (_ISO-8859-13)"
899msgstr "Балтийски (_ISO-8859-13)"
900
901#: ../embed/ephy-encodings.c:65
902msgid "Baltic (I_SO-8859-4)"
903msgstr "Балтийски (I_SO-8859-4)"
904
905#: ../embed/ephy-encodings.c:66
906msgid "Baltic (_Windows-1257)"
907msgstr "Балтийски (_Windows-1257)"
908
909#: ../embed/ephy-encodings.c:67
910msgid "_Armenian (ARMSCII-8)"
911msgstr "_Арменски (ARMSCII-8)"
912
913#: ../embed/ephy-encodings.c:68
914msgid "_Georgian (GEOSTD8)"
915msgstr "_Грузински (GEOSTD8)"
916
917#: ../embed/ephy-encodings.c:69
918msgid "Central European (_IBM-852)"
919msgstr "Централно европейски (_IBM-852)"
920
921#: ../embed/ephy-encodings.c:70
922msgid "Central European (I_SO-8859-2)"
923msgstr "Централно европейски (I_SO-8859-2)"
924
925#: ../embed/ephy-encodings.c:71
926msgid "Central European (_MacCE)"
927msgstr "Централно европейски (_MacCE)"
928
929#: ../embed/ephy-encodings.c:72
930msgid "Central European (_Windows-1250)"
931msgstr "Централно европейски (_Windows-1250)"
932
933#: ../embed/ephy-encodings.c:73
934msgid "Chinese Simplified (_GB18030)"
935msgstr "Китайски, опростен (_GB18030)"
936
937#: ../embed/ephy-encodings.c:74
938msgid "Chinese Simplified (G_B2312)"
939msgstr "Китайски, опростен (G_B2312)"
940
941#: ../embed/ephy-encodings.c:75
942msgid "Chinese Simplified (GB_K)"
943msgstr "Китайски, опростен (GB_K)"
944
945#: ../embed/ephy-encodings.c:76
946msgid "Chinese Simplified (_HZ)"
947msgstr "Китайски, опростен (_HZ)"
948
949#: ../embed/ephy-encodings.c:77
950msgid "Chinese Simplified (_ISO-2022-CN)"
951msgstr "Китайски, опростен (_ISO-2022-CN)"
952
953#: ../embed/ephy-encodings.c:78
954msgid "Chinese Traditional (Big_5)"
955msgstr "Китайски, традиционен (Big_5)"
956
957#: ../embed/ephy-encodings.c:79
958msgid "Chinese Traditional (Big5-HK_SCS)"
959msgstr "Китайски, традиционен (Big5-HK_SCS)"
960
961#: ../embed/ephy-encodings.c:80
962msgid "Chinese Traditional (_EUC-TW)"
963msgstr "Китайски, традиционен (_EUC-TW)"
964
965#: ../embed/ephy-encodings.c:81
966msgid "Cyrillic (_IBM-855)"
967msgstr "Кирилица (_IBM-855)"
968
969#: ../embed/ephy-encodings.c:82
970msgid "Cyrillic (I_SO-8859-5)"
971msgstr "Кирилица (I_SO-8859-5)"
972
973#: ../embed/ephy-encodings.c:83
974msgid "Cyrillic (IS_O-IR-111)"
975msgstr "Кирилица (IS_O-IR-111)"
976
977#: ../embed/ephy-encodings.c:84
978msgid "Cyrillic (_KOI8-R)"
979msgstr "Кирилица (_KOI8-R)"
980
981#: ../embed/ephy-encodings.c:85
982msgid "Cyrillic (_MacCyrillic)"
983msgstr "Кирилица (_MacCyrillic)"
984
985#: ../embed/ephy-encodings.c:86
986msgid "Cyrillic (_Windows-1251)"
987msgstr "Кирилица/_Българска (_Windows-1251)"
988
989#: ../embed/ephy-encodings.c:87
990msgid "Cyrillic/_Russian (IBM-866)"
991msgstr "Кирилица/_Руска (IBM-866)"
992
993#: ../embed/ephy-encodings.c:88
994msgid "Greek (_ISO-8859-7)"
995msgstr "Гръцки (_ISO-8859-7)"
996
997#: ../embed/ephy-encodings.c:89
998msgid "Greek (_MacGreek)"
999msgstr "Гръцки (_MacGreek)"
1000
1001#: ../embed/ephy-encodings.c:90
1002msgid "Greek (_Windows-1253)"
1003msgstr "Гръцки (_Windows-1253)"
1004
1005#: ../embed/ephy-encodings.c:91
1006msgid "Gujarati (_MacGujarati)"
1007msgstr "Гужарати (_MacGujarati)"
1008
1009#: ../embed/ephy-encodings.c:92
1010msgid "Gurmukhi (Mac_Gurmukhi)"
1011msgstr "Гурмуки (Mac_Gurmukhi)"
1012
1013#: ../embed/ephy-encodings.c:93
1014msgid "Hindi (Mac_Devanagari)"
1015msgstr "Хинди (Mac_Devanagari)"
1016
1017#: ../embed/ephy-encodings.c:94
1018msgid "Hebrew (_IBM-862)"
1019msgstr "Иврит (_IBM-862)"
1020
1021#: ../embed/ephy-encodings.c:95
1022msgid "Hebrew (IS_O-8859-8-I)"
1023msgstr "Иврит (IS_O-8859-8-I)"
1024
1025#: ../embed/ephy-encodings.c:96
1026msgid "Hebrew (_MacHebrew)"
1027msgstr "Иврит (_MacHebrew)"
1028
1029#: ../embed/ephy-encodings.c:97
1030msgid "Hebrew (_Windows-1255)"
1031msgstr "Иврит (_Windows-1255)"
1032
1033#: ../embed/ephy-encodings.c:98
1034msgid "_Visual Hebrew (ISO-8859-8)"
1035msgstr "Визуален иврит (ISO-8859-8)"
1036
1037#: ../embed/ephy-encodings.c:99
1038msgid "Japanese (_EUC-JP)"
1039msgstr "Японски (_EUC-JP)"
1040
1041#: ../embed/ephy-encodings.c:100
1042msgid "Japanese (_ISO-2022-JP)"
1043msgstr "Японски (_ISO-2022-JP)"
1044
1045#: ../embed/ephy-encodings.c:101
1046msgid "Japanese (_Shift-JIS)"
1047msgstr "Японски (_Shift-JIS)"
1048
1049#: ../embed/ephy-encodings.c:102
1050msgid "Korean (_EUC-KR)"
1051msgstr "Корейски (_EUC-KR)"
1052
1053#: ../embed/ephy-encodings.c:103
1054msgid "Korean (_ISO-2022-KR)"
1055msgstr "Корейски (_ISO-2022-KR)"
1056
1057#: ../embed/ephy-encodings.c:104
1058msgid "Korean (_JOHAB)"
1059msgstr "Корейски (_JOHAB)"
1060
1061#: ../embed/ephy-encodings.c:105
1062msgid "Korean (_UHC)"
1063msgstr "Корейски (_UHC)"
1064
1065#: ../embed/ephy-encodings.c:106
1066msgid "_Celtic (ISO-8859-14)"
1067msgstr "_Келтски (ISO-8859-14)"
1068
1069#: ../embed/ephy-encodings.c:107
1070msgid "_Icelandic (MacIcelandic)"
1071msgstr "_Исландски (MacIcelandic)"
1072
1073#: ../embed/ephy-encodings.c:108
1074msgid "_Nordic (ISO-8859-10)"
1075msgstr "Скандинавски (ISO-8859-10)"
1076
1077#: ../embed/ephy-encodings.c:109
1078msgid "_Persian (MacFarsi)"
1079msgstr "_Персийски (MacFarsi)"
1080
1081#: ../embed/ephy-encodings.c:110
1082msgid "Croatian (Mac_Croatian)"
1083msgstr "Хърватски (Mac_Croatian)"
1084
1085#: ../embed/ephy-encodings.c:111
1086msgid "_Romanian (MacRomanian)"
1087msgstr "_Румънски (MacRomanian)"
1088
1089#: ../embed/ephy-encodings.c:112
1090msgid "R_omanian (ISO-8859-16)"
1091msgstr "Р_умънски (ISO-8859-16)"
1092
1093#: ../embed/ephy-encodings.c:113
1094msgid "South _European (ISO-8859-3)"
1095msgstr "Южно _евопейски (ISO-8859-3)"
1096
1097#: ../embed/ephy-encodings.c:114
1098msgid "Thai (TIS-_620)"
1099msgstr "Тай (TIS-_620)"
1100
1101#: ../embed/ephy-encodings.c:115
1102msgid "Thai (IS_O-8859-11)"
1103msgstr "Тай (IS_O-8859-11)"
1104
1105#: ../embed/ephy-encodings.c:116
1106msgid "_Thai (Windows-874)"
1107msgstr "_Тай (Windows-874)"
1108
1109#: ../embed/ephy-encodings.c:117
1110msgid "Turkish (_IBM-857)"
1111msgstr "Турски (_IBM-857)"
1112
1113#: ../embed/ephy-encodings.c:118
1114msgid "Turkish (I_SO-8859-9)"
1115msgstr "Турски (I_SO-8859-9)"
1116
1117#: ../embed/ephy-encodings.c:119
1118msgid "Turkish (_MacTurkish)"
1119msgstr "Турски (_MacTurkish)"
1120
1121#: ../embed/ephy-encodings.c:120
1122msgid "Turkish (_Windows-1254)"
1123msgstr "Турски (_Windows-1254)"
1124
1125#: ../embed/ephy-encodings.c:121
1126msgid "Unicode (UTF-_8)"
1127msgstr "Уникод (UTF-_8)"
1128
1129#: ../embed/ephy-encodings.c:122
1130msgid "Cyrillic/Ukrainian (_KOI8-U)"
1131msgstr "Кирилица/Украинска (_KOI8-U)"
1132
1133#: ../embed/ephy-encodings.c:123
1134msgid "Cyrillic/Ukrainian (Mac_Ukrainian)"
1135msgstr "Кирилица/Украинска (Mac_Ukrainian)"
1136
1137#: ../embed/ephy-encodings.c:124
1138msgid "Vietnamese (_TCVN)"
1139msgstr "Виетнамски (_TCVN)"
1140
1141#: ../embed/ephy-encodings.c:125
1142msgid "Vietnamese (_VISCII)"
1143msgstr "Виетнамски (_VISCII)"
1144
1145#: ../embed/ephy-encodings.c:126
1146msgid "Vietnamese (V_PS)"
1147msgstr "Виетнамски (V_PS)"
1148
1149#: ../embed/ephy-encodings.c:127
1150msgid "Vietnamese (_Windows-1258)"
1151msgstr "Виетнамски (_Windows-1258)"
1152
1153#: ../embed/ephy-encodings.c:128
1154msgid "Western (_IBM-850)"
1155msgstr "Западен (_IBM-850)"
1156
1157#: ../embed/ephy-encodings.c:129
1158msgid "Western (_ISO-8859-1)"
1159msgstr "Западен (_ISO-8859-1)"
1160
1161#: ../embed/ephy-encodings.c:130
1162msgid "Western (IS_O-8859-15)"
1163msgstr "Западен (IS_O-8859-15)"
1164
1165#: ../embed/ephy-encodings.c:131
1166msgid "Western (_MacRoman)"
1167msgstr "Западен (_MacRoman)"
1168
1169#: ../embed/ephy-encodings.c:132
1170msgid "Western (_Windows-1252)"
1171msgstr "Западен (_Windows-1252)"
1172
1173#. the following encodings are so rarely used that we don't want to pollute the "related"
1174#. * part of the encodings menu with them, so we set the language group to 0 here
1175#.
1176#: ../embed/ephy-encodings.c:137
1177msgid "English (_US-ASCII)"
1178msgstr "Английски (_US-ASCII)"
1179
1180#: ../embed/ephy-encodings.c:138
1181msgid "Unicode (UTF-_16 BE)"
1182msgstr "Уникод (UTF-_16 BE)"
1183
1184#: ../embed/ephy-encodings.c:139
1185msgid "Unicode (UTF-1_6 LE)"
1186msgstr "Уникод (UTF-1_6 LE)"
1187
1188#: ../embed/ephy-encodings.c:140
1189msgid "Unicode (UTF-_32 BE)"
1190msgstr "Уникод (UTF-_32 BE)"
1191
1192#: ../embed/ephy-encodings.c:141
1193msgid "Unicode (UTF-3_2 LE)"
1194msgstr "Уникод (UTF-3_2 LE)"
1195
1196#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1197#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1198#: ../embed/ephy-encodings.c:145
1199msgid "autodetectors|Off"
1200msgstr "Изключено"
1201
1202#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1203#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1204#: ../embed/ephy-encodings.c:148
1205msgid "automatically detect ... character encodings|Chinese"
1206msgstr "Китайски"
1207
1208#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1209#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1210#: ../embed/ephy-encodings.c:151
1211msgid "automatically detect ... character encodings|Simplified Chinese"
1212msgstr "Китайски, опростен"
1213
1214#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1215#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1216#: ../embed/ephy-encodings.c:154
1217msgid "automatically detect ... character encodings|Traditional Chinese"
1218msgstr "Китайски, традиционен"
1219
1220#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1221#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1222#: ../embed/ephy-encodings.c:157
1223msgid "automatically detect ... character encodings|East Asian"
1224msgstr "Източноазиатски"
1225
1226#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1227#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1228#: ../embed/ephy-encodings.c:160
1229msgid "automatically detect ... character encodings|Japanese"
1230msgstr "Японски"
1231
1232#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1233#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1234#: ../embed/ephy-encodings.c:163
1235msgid "automatically detect ... character encodings|Korean"
1236msgstr "Корейски"
1237
1238#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1239#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1240#: ../embed/ephy-encodings.c:166
1241msgid "automatically detect ... character encodings|Russian"
1242msgstr "Руски"
1243
1244#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1245#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1246#: ../embed/ephy-encodings.c:169
1247msgid "automatically detect ... character encodings|Universal"
1248msgstr "Универсален"
1249
1250#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1251#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1252#: ../embed/ephy-encodings.c:172
1253msgid "automatically detect ... character encodings|Ukrainian"
1254msgstr "Украински"
1255
1256#. translators: this is the title that an unknown encoding will
1257#. * be displayed as.
1258#.
1259#: ../embed/ephy-encodings.c:364
1260#, c-format
1261msgid "Unknown (%s)"
1262msgstr "Непознат (%s)"
1263
1264#: ../embed/ephy-history.c:550 ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:613
1265msgid "All"
1266msgstr "Всички"
1267
1268#: ../embed/ephy-history.c:713
1269msgid "Others"
1270msgstr "Други"
1271
1272#: ../embed/ephy-history.c:719
1273msgid "Local files"
1274msgstr "Локални файлове"
1275
1276#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:172
1277#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:408
1278msgid "Save"
1279msgstr "Запазване"
1280
1281#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1282#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1283#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:293
1284msgid "File Type:|Unknown"
1285msgstr "Неизвестен"
1286
1287#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:328
1288msgid "Download this potentially unsafe file?"
1289msgstr "Да бъде ли изтеглен потенциално опасния файл?"
1290
1291#. translators: First %s is the file type description,
1292#. Second %s is the file name
1293#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:334
1294#, c-format
1295msgid ""
1296"File Type: “%s”.\n"
1297"\n"
1298"It is unsafe to open “%s” as it could potentially damage your documents or "
1299"invade your privacy. You can download it instead."
1300msgstr ""
1301"Вид файл: „%s“.\n"
1302"\n"
1303"Опасно е да отваряте „%s“, възможно е да повреди документите Ви или да "
1304"застраши личните ви данни. Вместо това, можете да го изтеглите."
1305
1306#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:344
1307msgid "Open this file?"
1308msgstr "Отваряне на този файл?"
1309
1310#. translators: First %s is the file type description,
1311#. Second %s is the file name,
1312#. Third %s is the application used to open the file
1313#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:351
1314#, c-format
1315msgid ""
1316"File Type: “%s”.\n"
1317"\n"
1318"You can open “%s” using “%s” or save it."
1319msgstr ""
1320"Вид файл: „%s“.\n"
1321"\n"
1322"Можете да отворите „%s“ чрез „%s“ или можете да го запазите."
1323
1324#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:359
1325msgid "Download this file?"
1326msgstr "Изтегляне на този файл?"
1327
1328#. translators: First %s is the file type description,
1329#. Second %s is the file name
1330#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:365
1331#, c-format
1332msgid ""
1333"File Type: “%s”.\n"
1334"\n"
1335"You have no application able to open “%s”. You can download it instead."
1336msgstr ""
1337"Вид файл: „%s“.\n"
1338"\n"
1339"Не разполагате с програма, способна да отвори „%s“. Вместо това, можете да "
1340"го изтеглите."
1341
1342#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:370
1343msgid "_Save As..."
1344msgstr "Запазване _като..."
1345
1346#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
1347#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:207
1348#, c-format
1349msgid "“%s” Protocol is not Supported"
1350msgstr "Протоколът “%s” не се поддържа"
1351
1352#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
1353#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:209
1354#, c-format
1355msgid "“%s” protocol is not supported."
1356msgstr "Протоколът “%s” не се поддържа."
1357
1358#. FIXME: get the list of supported protocols from necko
1359#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:211
1360msgid ""
1361"Supported protocols are “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” and “sftp”."
1362msgstr ""
1363"Поддържаните протоколи са “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” и “sftp”."
1364
1365#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
1366#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:220
1367#, c-format
1368msgid "File “%s” not Found"
1369msgstr "Файлът “%s” не е намерен"
1370
1371#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
1372#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:222
1373#, c-format
1374msgid "File “%s” not found."
1375msgstr "Файлът “%s” не е намерен."
1376
1377#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:223
1378msgid "Check the location of the file and try again."
1379msgstr "Проверете местоположението на файла и опитайте отново."
1380
1381#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
1382#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:231
1383#, c-format
1384msgid "“%s” Could not be Found"
1385msgstr "„%s” не може да бъде намерен"
1386
1387#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
1388#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:234
1389#, c-format
1390msgid "“%s” could not be found."
1391msgstr "“%s” не може да бъде намерен."
1392
1393#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:236
1394msgid ""
1395"Check that you are connected to the internet, and that the address is "
1396"correct."
1397msgstr ""
1398"Проверете дали сте свързани към Интернет, и че въведеният адрес е точен."
1399
1400#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:238
1401msgid "If this page used to exist, you may find an archived version:"
1402msgstr ""
1403"Ако тази страница е съществувала, то Вие сте намерили архивирана версия:"
1404
1405#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:247
1406#, c-format
1407msgid "“%s” Refused the Connection"
1408msgstr "„%s” отказа свързване"
1409
1410#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:251
1411#, c-format
1412msgid "“%s” refused the connection."
1413msgstr "„%s” отказа свързване."
1414
1415#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:253
1416#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:270
1417#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:289
1418#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:346
1419#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:377
1420msgid ""
1421"The server may be busy or you may have a network connection problem. Try "
1422"again later."
1423msgstr ""
1424"Сървърът може да е зает или е възможно да имате проблеми с мрежата. Опитайте "
1425"отново по-късно."
1426
1427#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:255
1428#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:272
1429#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:291
1430#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:313
1431#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:348
1432#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:379
1433msgid "There may be an old version of the page you wanted:"
1434msgstr "Възможно е да има стара версия на търсената от Вас страница:"
1435
1436#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:264
1437#, c-format
1438msgid "“%s” Interrupted the Connection"
1439msgstr "„%s” прекъсна връзката."
1440
1441#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:268
1442#, c-format
1443msgid "“%s” interrupted the connection."
1444msgstr "„%s” прекъсна връзката."
1445
1446#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:281
1447#, c-format
1448msgid "“%s” is not Responding"
1449msgstr "„%s” не отговаря."
1450
1451#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:285
1452#, c-format
1453msgid "“%s” is not responding."
1454msgstr "„%s” не отговаря."
1455
1456#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:287
1457msgid "The connection was lost because the server took too long to respond."
1458msgstr ""
1459"Връзката беше прекъсната, защото сървърът се забави прекалено много при "
1460"отговора."
1461
1462#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:295
1463msgid "Invalid Address"
1464msgstr "Адресът не е точен"
1465
1466#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:296
1467msgid "Invalid address."
1468msgstr "Неточен адрес."
1469
1470#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:297
1471msgid "The address you entered is not valid."
1472msgstr "Въведеният адрес е невалиден."
1473
1474#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:306
1475#, c-format
1476msgid "“%s” Redirected Too Many Times"
1477msgstr "„%s” пренасочи твърде много пъти"
1478
1479#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:310
1480#, c-format
1481msgid "“%s” redirected too many times."
1482msgstr "„%s” пренасочи твърде много пъти."
1483
1484#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:312
1485msgid "The redirection has been stopped for security reasons."
1486msgstr ""
1487"Пренасочването беше прекъснато поради причини свързани със сигурността."
1488
1489#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:322
1490#, c-format
1491msgid "“%s” Requires an Encrypted Connection"
1492msgstr "„%s” изисква криптирана връзка"
1493
1494#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:326
1495#, c-format
1496msgid "“%s” requires an encrypted connection."
1497msgstr "„%s” изисква криптирана връзка."
1498
1499#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:328
1500msgid ""
1501"The document could not be loaded because encryption support is not installed."
1502msgstr ""
1503"Документът не може да бъде зареден, защото поддръжката на криптиране не е "
1504"инсталирана."
1505
1506#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:338
1507#, c-format
1508msgid "“%s” Dropped the Connection"
1509msgstr "„%s” преустанови връзката"
1510
1511#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:342
1512#, c-format
1513msgid "“%s” dropped the connection."
1514msgstr "„%s” преустанови връзката."
1515
1516#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:344
1517#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:375
1518msgid "The server dropped the connection before any data could be read."
1519msgstr ""
1520"Сървърът преустанови връзката преди да бъдат прочетени каквито и да е данни."
1521
1522#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:355
1523msgid "Cannot Load Document Whilst Working Offline"
1524msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим „Изключен“"
1525
1526#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:356
1527msgid "Cannot load document whilst working offline."
1528msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим „Изключен“"
1529
1530#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:357
1531msgid "To view this document, disable “Work Offline” and try again."
1532msgstr ""
1533"За да прегледате този документ, спрете режима \"Изключен\" и опитайте отново"
1534
1535#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:369
1536#, c-format
1537msgid "“%s” Denied Access to Port “%d”"
1538msgstr "„%s” отказа достъп до порт „%d”"
1539
1540#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:373
1541#, c-format
1542msgid "“%s” denied access to port “%d”."
1543msgstr "„%s” отказа достъп до порт „%d”."
1544
1545#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:384
1546msgid "Could not Connect to Proxy Server"
1547msgstr "Неуспех при свързването към сървър-посредник"
1548
1549#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:385
1550msgid "Could not connect to proxy server."
1551msgstr "Неуспех при свързването към сървър-посредник."
1552
1553#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:386
1554msgid ""
1555"Check your proxy server settings. If the connection still fails, there may "
1556"be a problem with your proxy server or your network connection."
1557msgstr ""
1558"Проверете настройките на сървъра-посредник. Ако връзката и след това е "
1559"неуспешна, възможно е да има някакъв проблем със сървъра посредник или с "
1560"вашата мрежа."
1561
1562#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:394
1563msgid "Could not Display Content"
1564msgstr "Съдържанието не може да бъде изобразено"
1565
1566#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:395
1567msgid "Could not display content."
1568msgstr "Съдържанието не може да бъде изобразено."
1569
1570#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:396
1571msgid "The page uses an unsupported or invalid form of compression."
1572msgstr "Страницата използва неподдържана или невалидна форма на компресия."
1573
1574#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:486
1575#, c-format
1576msgid ""
1577"The page “%s” in this tab was not fully loaded yet when the web browser "
1578"crashed; it could have caused the crash."
1579msgstr ""
1580"Интернет страницата „%s“ в текущия прозорец не бе заредена докрай, когато "
1581"Epiphany заби. Може би страницата е причината за забиването."
1582
1583#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1584#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1585#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:613
1586msgid "You may find an old version:|in the Google Cache"
1587msgstr "във временните файлове на Google"
1588
1589#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1590#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1591#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:621
1592msgid "You may find an old version:|in the Internet Archive"
1593msgstr "в Интернет архив"
1594
1595#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:364
1596#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:245
1597#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1111 ../src/ephy-session.c:775
1598msgid "Untitled"
1599msgstr "Без заглавие"
1600
1601#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:193
1602msgid "_Abort Script"
1603msgstr "Отк_азване на скрипт"
1604
1605#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:261
1606msgid "Don't Save"
1607msgstr "Без запазване"
1608
1609#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:742
1610msgid "_User:"
1611msgstr "_Потребител:"
1612
1613#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:743
1614#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:770
1615#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:795
1616#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:905
1617msgid "_Password:"
1618msgstr "_Парола:"
1619
1620#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:152 ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:445
1621#: ../lib/ephy-file-chooser.c:371 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:642
1622msgid "All files"
1623msgstr "Всички файлове"
1624
1625#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:157 ../lib/ephy-file-chooser.c:355
1626msgid "Web pages"
1627msgstr "Интернет страници"
1628
1629#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:165
1630msgid "Text files"
1631msgstr "Текстови файлове"
1632
1633#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:170 ../lib/ephy-file-chooser.c:363
1634msgid "Images"
1635msgstr "Изображения"
1636
1637#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:178
1638msgid "XML files"
1639msgstr "XML файлове"
1640
1641#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:183
1642msgid "XUL files"
1643msgstr "XUL файлове"
1644
1645#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:156
1646msgid "_Select Certificate"
1647msgstr "_Избиране на сертификат"
1648
1649#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:202
1650#, c-format
1651msgid "Choose a certificate to present as identification to “%s”."
1652msgstr ""
1653"Избиране на сертификат, който да бъде представен като идентификация пред „%"
1654"s“."
1655
1656#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:205
1657msgid "Select a certificate to identify yourself."
1658msgstr "Изберете сертификат, с който да се удостоверявате"
1659
1660#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:242
1661msgid "Certificate _Details"
1662msgstr "Детайли за сертификата"
1663
1664#. Add the buttons
1665#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:235
1666#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:547
1667msgid "_View Certificate"
1668msgstr "_Преглед на сертификат"
1669
1670#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:243
1671msgid "_Accept"
1672msgstr "_Приемане"
1673
1674#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:310
1675#, c-format
1676msgid ""
1677"The site “%s” returned security information for “%s”. It is possible that "
1678"someone is intercepting your communication to obtain your confidential "
1679"information."
1680msgstr ""
1681"Сайтът „%s“ върна информация по сигурността за „%s“. Възможно е някой да "
1682"засича Вашите връзки, за да получи достъп до личната Ви информация."
1683
1684#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:316
1685#, c-format
1686msgid ""
1687"You should only accept the security information if you trust “%s” and “%s”."
1688msgstr ""
1689"Би трябвало да приемате информацията за сигурност, само ако имате доверие на "
1690"„%s“ и „%s“."
1691
1692#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:321
1693msgid "Accept incorrect security information?"
1694msgstr "Ще приемете ли некоректната информация за сигурността?"
1695
1696#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:352
1697#, c-format
1698msgid ""
1699"It was not possible to automatically trust “%s”. It is possible that someone "
1700"is intercepting your communication to obtain your confidential information."
1701msgstr ""
1702"Браузърът не може да се довери автоматично на „%s“. Възможно е някой да "
1703"засича вашите връзки, за да получи достъп до личната ви информация."
1704
1705#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:358
1706#, c-format
1707msgid ""
1708"You should only connect to the site if you are certain you are connected to "
1709"“%s”."
1710msgstr ""
1711"Трябва да се свързвате със сайта само ако сте сигурни, че сте свързани към „%"
1712"s“."
1713
1714#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:363
1715msgid "Connect to untrusted site?"
1716msgstr "Искате ли да се свържете с тази непроверена страница?"
1717
1718#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:367
1719msgid "_Trust this security information from now on"
1720msgstr "_Доверяване от сега нататък"
1721
1722#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:368
1723msgid "Co_nnect"
1724msgstr "Св_ързване"
1725
1726#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:427
1727msgid "Accept expired security information?"
1728msgstr "Да се приеме ли остарялата информация за сигурност?"
1729
1730#. Translators: first %s is a hostname, second %s is a time/date
1731#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:429
1732#, c-format
1733msgid "The security information for “%s” expired on %s."
1734msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ изтича на %s."
1735
1736#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:435
1737msgid "Accept not yet valid security information?"
1738msgstr "Приемане на все още невалидната информация за сигурност?"
1739
1740#. Translators: first %s is a hostname, second %s is a time/date
1741#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:437
1742#, c-format
1743msgid "The security information for “%s” isn't valid until %s."
1744msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ е невалидна докато %s."
1745
1746#. To translators: this a time format that is used while displaying the
1747#. * expiry or start date of an SSL certificate, for the format see
1748#. * strftime(3)
1749#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:453
1750msgid "%a %d %b %Y"
1751msgstr "%a %d %b %Y"
1752
1753#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:461
1754msgid "You should ensure that your computer's time is correct."
1755msgstr "Трябва да се уверите, че часовникът на компютъра е верен."
1756
1757#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:507
1758#, c-format
1759msgid "Cannot establish connection to “%s”."
1760msgstr "Връзката с „%s“ не може да бъде осъществена."
1761
1762#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:510
1763#, c-format
1764msgid "The certificate revocation list (CRL) from “%s” needs to be updated."
1765msgstr ""
1766"Списъкът за отхвърляне на сертификати (СRL) от „%s“ трябва да бъде обновен."
1767
1768#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:515
1769msgid "Please ask your system administrator for assistance."
1770msgstr "Помолете вашия системен администратор за съдействие."
1771
1772#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:545
1773msgid "Trust new Certificate Authority?"
1774msgstr "Доверявате ли се на този нов сертификат?"
1775
1776#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:550
1777msgid "_Trust CA"
1778msgstr "_Доверяване на CA"
1779
1780#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:572
1781#, c-format
1782msgid "Trust new Certificate Authority “%s” to identify web sites?"
1783msgstr "Доверявате ли се на „%s“ при идентификацията на Интернет страници?"
1784
1785#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:577
1786msgid ""
1787"Before trusting a Certificate Authority (CA) you should verify the "
1788"certificate is authentic."
1789msgstr ""
1790"Преди да се доверите на Агенцията за сертификати трябва да се уверите в "
1791"истинността на техния сертификат."
1792
1793#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:648
1794msgid "Certificate already exists."
1795msgstr "Сертификатът вече съществува."
1796
1797#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:649
1798msgid "The certificate has already been imported."
1799msgstr "Сертификатът вече беше внесен."
1800
1801#. Translators: this is the action of the certificate being exported to a backup file
1802#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:775
1803msgid "_Back Up Certificate"
1804msgstr "_Резервно копие на сертификат"
1805
1806#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:782
1807msgid "Select password."
1808msgstr "Избиране на парола."
1809
1810#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:783
1811msgid "Select a password to protect this certificate."
1812msgstr "Избиране на парола за защита на този сертификат."
1813
1814#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:809
1815msgid "Con_firm password:"
1816msgstr "Пот_върждаване на паролата:"
1817
1818#. TODO: We need a better password quality meter
1819#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:821
1820msgid "Password quality:"
1821msgstr "Качество на паролата:"
1822
1823#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:878
1824msgid "I_mport Certificate"
1825msgstr "В_насяне на сертификат"
1826
1827#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:894
1828msgid "Password required."
1829msgstr "Изисква се парола."
1830
1831#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:895
1832msgid "Enter the password for this certificate."
1833msgstr "Въведете парола за този сертификат."
1834
1835#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:984
1836msgid "Certificate Revocation List Imported"
1837msgstr "Списъци за отхвърляне на сертификати, които са внесени"
1838
1839#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:994
1840msgid "Certificate Revocation List (CRL) successfully imported"
1841msgstr "Списъкът за отхвърляне на сертификати е внесен успешно"
1842
1843#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1019
1844msgid "Unit:"
1845msgstr "Единица:"
1846
1847#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1023
1848msgid "Next Update:"
1849msgstr "Следващо осъвременяване:"
1850
1851#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1050
1852msgid "Not part of certificate"
1853msgstr "Не е част от сертификат"
1854
1855#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1340
1856msgid "Certificate Properties"
1857msgstr "Настройки на сертификат"
1858
1859#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1362
1860msgid "This certificate has been verified for the following uses:"
1861msgstr "Този сертификат е проверен за следните потребители:"
1862
1863#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1365
1864msgid "Could not verify this certificate because it has been revoked."
1865msgstr "Неуспешна проверка на сертификата - той е бил отхвърлен."
1866
1867#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1368
1868msgid "Could not verify this certificate because it has expired."
1869msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен защото е изтекъл."
1870
1871#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1371
1872msgid "Could not verify this certificate because it is not trusted."
1873msgstr ""
1874"Този сертификат не може да бъде проверен защото не му е гласувано доверие."
1875
1876#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1374
1877msgid "Could not verify this certificate because the issuer is not trusted."
1878msgstr ""
1879"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателят му не се ползва с "
1880"доверие."
1881
1882#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1377
1883msgid "Could not verify this certificate because the issuer is unknown."
1884msgstr ""
1885"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателя му е непознат."
1886
1887#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1380
1888msgid ""
1889"Could not verify this certificate because the CA certificate is invalid."
1890msgstr ""
1891"Не може да се провери този сертификат, защото CA сертификатът е невалиден."
1892
1893#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1385
1894msgid "Could not verify this certificate for unknown reasons."
1895msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен поради неизвестни причини."
1896
1897#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:230
1898msgid "Generating Private Key."
1899msgstr "Генериране на частен ключ"
1900
1901#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:231
1902msgid ""
1903"Please wait while a new private key is generated. This process could take a "
1904"few minutes."
1905msgstr ""
1906"Изчакайте докато новия личен ключ се генерира. Този процес може да отнеме "
1907"няколко минути."
1908
1909#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:92
1910msgid "Security Notice"
1911msgstr "Предупреждение за сигурността"
1912
1913#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:93
1914msgid "This page is loaded over a secure connection"
1915msgstr "Разглеждате тази страница чрез сигурна връзка"
1916
1917#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:94
1918msgid "The padlock icon in the statusbar indicates whether a page is secure."
1919msgstr ""
1920"Иконата с катинара, върху лентата за състоянието, показва дали дадена "
1921"страница е сигурна."
1922
1923#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:110
1924#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:138
1925#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:157
1926#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:177
1927msgid "Security Warning"
1928msgstr "Предупреждение за сигурността"
1929
1930#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:111
1931msgid "This page is loaded over a low security connection"
1932msgstr "Разглеждате тази страница чрез несигурна връзка"
1933
1934#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:112
1935msgid ""
1936"Any information you see or enter on this page could easily be intercepted by "
1937"a third party."
1938msgstr ""
1939"Всяка информация, която виждате или въвеждате в тази страница, може да бъде "
1940"проследена от трети лица."
1941
1942#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:139
1943msgid "Some parts of this page are loaded over an insecure connection"
1944msgstr "Някои части от тази страница са заредени чрез несигурна връзка."
1945
1946#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:140
1947msgid ""
1948"Some information you see or enter will be sent over an insecure connection, "
1949"and could easily be intercepted by a third party."
1950msgstr ""
1951"Част от информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна "
1952"връзка и лесно може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1953
1954#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:158
1955#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:178
1956msgid "Send this information over an insecure connection?"
1957msgstr "Изпращане на тази информация чрез несигурна връзка?"
1958
1959#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:159
1960msgid ""
1961"The information you have entered will be sent over an insecure connection, "
1962"and could easily be intercepted by a third party."
1963msgstr ""
1964"Информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и "
1965"може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1966
1967#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:162
1968#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:183
1969msgid "_Send"
1970msgstr "_Изпращане"
1971
1972#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:179
1973msgid ""
1974"Although this page was loaded over a secure connection, the information you "
1975"have entered will be sent over an insecure connection, and could easily be "
1976"intercepted by a third party."
1977msgstr ""
1978"Въпреки, че тази страница беше заредена чрез сигурна връзка, информацията, "
1979"която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и лесно ще може да "
1980"бъде прочетена/проследена от трети лица."
1981
1982#: ../embed/mozilla/MozDownload.cpp:758
1983msgid "Files"
1984msgstr "Файлове"
1985
1986#. We do this before reading the user pref file so that the user
1987#. * still can overwrite this pref.
1988#. * We don't use the default-prefs.js file since that cannot be
1989#. * localised (see bug #144909).
1990#.
1991#. translators: this is the URL that searches from the location
1992#. * entry get directed to. The search terms will be _appended_ to it,
1993#. * in url-escaped UTF-8; that means that if you're choosing google,
1994#. * the 'q=' part needs to come last.
1995#.
1996#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:293
1997msgid "http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1998msgstr "http://www.google.com/search?hl=bg&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1999
2000#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:876
2001msgid "Epiphany can't be used now. Mozilla initialization failed."
2002msgstr ""
2003"В момента Epiphany не може да бъде използван. Браузърът Mozilla не може да "
2004"бъде намерен."
2005
2006#: ../embed/print-dialog.c:258
2007msgid "Generating PDF is not supported"
2008msgstr "Генерирането на PDF не се поддържа"
2009
2010#: ../embed/print-dialog.c:265
2011msgid "Printing is not supported on this printer"
2012msgstr "Разпечатването не се поддържа на този принтер"
2013
2014#: ../embed/print-dialog.c:268
2015#, c-format
2016msgid ""
2017"You were trying to print to a printer using the “%s” driver. This program "
2018"requires a PostScript printer driver."
2019msgstr ""
2020"Опитвахте се да печатате на принтер използвайки драйвера „%s“. Тази програма "
2021"изисква драйвер за принтер от вида PostScript."
2022
2023#: ../embed/print-dialog.c:364
2024msgid "_From:"
2025msgstr "_От:"
2026
2027#: ../embed/print-dialog.c:377
2028msgid "Sets the start of the range of pages to be printed"
2029msgstr "Задава началото на обхвата за печат на страниците"
2030
2031#: ../embed/print-dialog.c:379
2032msgid "_To:"
2033msgstr "_До:"
2034
2035#: ../embed/print-dialog.c:392
2036msgid "Sets the end of the range of pages to be printed"
2037msgstr "Задава краят на обхвата за печат на страниците"
2038
2039#: ../embed/print-dialog.c:407 ../src/ephy-window.c:1289
2040msgid "Print"
2041msgstr "Печат"
2042
2043#: ../embed/print-dialog.c:415
2044msgid "Pages"
2045msgstr "Страници"
2046
2047#: ../lib/eel-gconf-extensions.c:68
2048#, c-format
2049msgid ""
2050"GConf error:\n"
2051"  %s"
2052msgstr ""
2053"Грешка в GConf:\n"
2054"  %s"
2055
2056#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1060
2057msgid "_Move on Toolbar"
2058msgstr "Преместване по _лентата с инструменти"
2059
2060#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1061
2061msgid "Move the selected item on the toolbar"
2062msgstr "Преместване на избрания обект върху лентата с инструменти"
2063
2064#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1062
2065msgid "_Remove from Toolbar"
2066msgstr "_Премахване от лентата с инструменти"
2067
2068#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1063
2069msgid "Remove the selected item from the toolbar"
2070msgstr "Премахване на избрания обект от лентата с инструменти"
2071
2072#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1064
2073msgid "_Remove Toolbar"
2074msgstr "_Премахване на лентата с инструменти"
2075
2076#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1065
2077msgid "Remove the selected toolbar"
2078msgstr "Премахване на избраната лента с инструменти"
2079
2080#: ../lib/egg/egg-toolbar-editor.c:439
2081msgid "Separator"
2082msgstr "Разделител"
2083
2084#: ../lib/ephy-file-chooser.c:344
2085msgid "All supported types"
2086msgstr "Всички поддържани видове"
2087
2088#: ../lib/ephy-file-helpers.c:330
2089#, c-format
2090msgid "\"%s\" exists, please move it out of the way."
2091msgstr "\"%s\" съществува, премахнете го."
2092
2093#: ../lib/ephy-file-helpers.c:336
2094#, c-format
2095msgid "Failed to create directory \"%s\"."
2096msgstr "Папката \"%s\" не може да бъде създадена."
2097
2098#: ../lib/ephy-gui.c:328
2099#, c-format
2100msgid "Directory “%s” is not writable"
2101msgstr "В папката „%s\" не може да се пише"
2102
2103#: ../lib/ephy-gui.c:332
2104msgid "You do not have permission to create files in this directory."
2105msgstr "Нямате права за създаването на файлове в тази директория."
2106
2107#: ../lib/ephy-gui.c:335
2108msgid "Directory not Writable"
2109msgstr "В папката не може да се пише"
2110
2111#: ../lib/ephy-gui.c:365
2112#, c-format
2113msgid "Cannot overwrite existing file “%s”"
2114msgstr "Презаписването на съществуващия файл „%s” е неуспешно"
2115
2116#: ../lib/ephy-gui.c:369
2117msgid ""
2118"A file with this name already exists and you don't have permission to "
2119"overwrite it."
2120msgstr "Вече съществува файл с такова име и нямате право да го презапишете."
2121
2122#: ../lib/ephy-gui.c:372
2123msgid "Cannot Overwrite File"
2124msgstr "Презаписването на файла е неуспешно"
2125
2126#: ../lib/ephy-gui.c:409
2127#, c-format
2128msgid "Could not display help: %s"
2129msgstr "Помощта не може да бъде изобразена: %s"
2130
2131#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2132#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2133#: ../lib/ephy-langs.c:40
2134msgid "select fonts for|Arabic"
2135msgstr "Арабски"
2136
2137#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2138#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2139#: ../lib/ephy-langs.c:43
2140msgid "select fonts for|Baltic"
2141msgstr "Балтийски"
2142
2143#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2144#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2145#: ../lib/ephy-langs.c:46
2146msgid "select fonts for|Central European"
2147msgstr "Централно Европейски"
2148
2149#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2150#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2151#: ../lib/ephy-langs.c:49
2152msgid "select fonts for|Cyrillic"
2153msgstr "Кирилица"
2154
2155#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2156#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2157#: ../lib/ephy-langs.c:52
2158msgid "select fonts for|Devanagari"
2159msgstr "Деванагари"
2160
2161#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2162#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2163#: ../lib/ephy-langs.c:55
2164msgid "select fonts for|Greek"
2165msgstr "Гръцки"
2166
2167#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2168#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2169#: ../lib/ephy-langs.c:58
2170msgid "select fonts for|Hebrew"
2171msgstr "Иврит"
2172
2173#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2174#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2175#: ../lib/ephy-langs.c:61
2176msgid "select fonts for|Japanese"
2177msgstr "Японски"
2178
2179#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2180#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2181#: ../lib/ephy-langs.c:64
2182msgid "select fonts for|Korean"
2183msgstr "Корейски"
2184
2185#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2186#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2187#: ../lib/ephy-langs.c:67
2188msgid "select fonts for|Simplified Chinese"
2189msgstr "Китайски, опростен"
2190
2191#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2192#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2193#: ../lib/ephy-langs.c:70
2194msgid "select fonts for|Tamil"
2195msgstr "Тамилски"
2196
2197#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2198#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2199#: ../lib/ephy-langs.c:73
2200msgid "select fonts for|Thai"
2201msgstr "Тайски"
2202
2203#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2204#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2205#: ../lib/ephy-langs.c:76
2206msgid "select fonts for|Traditional Chinese"
2207msgstr "Китайски, традиционен"
2208
2209#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2210#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2211#: ../lib/ephy-langs.c:79
2212msgid "select fonts for|Traditional Chinese (Hong Kong)"
2213msgstr "Китайски, традиционен (Хонг Конг)"
2214
2215#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2216#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2217#: ../lib/ephy-langs.c:82
2218msgid "select fonts for|Turkish"
2219msgstr "Турски"
2220
2221#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2222#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2223#: ../lib/ephy-langs.c:86
2224msgid "select fonts for|Armenian"
2225msgstr "Арменски"
2226
2227#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2228#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2229#: ../lib/ephy-langs.c:89
2230msgid "select fonts for|Bengali"
2231msgstr "Бенгали"
2232
2233#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2234#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2235#: ../lib/ephy-langs.c:92
2236msgid "select fonts for|Unified Canadian Syllabics"
2237msgstr "Ескимоски (Канада)"
2238
2239#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2240#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2241#: ../lib/ephy-langs.c:95
2242msgid "select fonts for|Ethiopic"
2243msgstr "Етиопски"
2244
2245#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2246#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2247#: ../lib/ephy-langs.c:98
2248msgid "select fonts for|Georgian"
2249msgstr "Грузински"
2250
2251#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2252#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2253#: ../lib/ephy-langs.c:101
2254msgid "select fonts for|Gujarati"
2255msgstr "Гужарати"
2256
2257#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2258#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2259#: ../lib/ephy-langs.c:104
2260msgid "select fonts for|Gurmukhi"
2261msgstr "Гурмуки"
2262
2263#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2264#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2265#: ../lib/ephy-langs.c:107
2266msgid "select fonts for|Khmer"
2267msgstr "Кхмерски"
2268
2269#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2270#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2271#: ../lib/ephy-langs.c:110
2272msgid "select fonts for|Malayalam"
2273msgstr "Малайлам"
2274
2275#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2276#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2277#: ../lib/ephy-langs.c:114
2278msgid "select fonts for|Western"
2279msgstr "Западни"
2280
2281#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2282#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2283#: ../lib/ephy-langs.c:117
2284msgid "select fonts for|Other Scripts"
2285msgstr "Други скриптове"
2286
2287#: ../lib/ephy-stock-icons.c:55
2288msgid "Popup Windows"
2289msgstr "Изскачащи прозорци"
2290
2291#: ../lib/ephy-stock-icons.c:56 ../src/ephy-history-window.c:1179
2292msgid "History"
2293msgstr "История"
2294
2295#: ../lib/ephy-stock-icons.c:57 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:684
2296#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1535
2297#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:402 ../src/ephy-window.c:1295
2298msgid "Bookmarks"
2299msgstr "Отметки"
2300
2301#: ../lib/ephy-stock-icons.c:58 ../src/ephy-toolbar.c:312
2302msgid "Address Entry"
2303msgstr "Запис на адрес"
2304
2305#: ../lib/ephy-stock-icons.c:59
2306msgid "_Download"
2307msgstr "_Изтегляне"
2308
2309#: ../lib/ephy-zoom.h:41
2310msgid "50%"
2311msgstr "50%"
2312
2313#: ../lib/ephy-zoom.h:42
2314msgid "75%"
2315msgstr "75%"
2316
2317#: ../lib/ephy-zoom.h:43
2318msgid "100%"
2319msgstr "100%"
2320
2321#: ../lib/ephy-zoom.h:44
2322msgid "125%"
2323msgstr "125%"
2324
2325#: ../lib/ephy-zoom.h:45
2326msgid "150%"
2327msgstr "150%"
2328
2329#: ../lib/ephy-zoom.h:46
2330msgid "175%"
2331msgstr "175%"
2332
2333#: ../lib/ephy-zoom.h:47
2334msgid "200%"
2335msgstr "200%"
2336
2337#: ../lib/ephy-zoom.h:48
2338msgid "300%"
2339msgstr "300%"
2340
2341#: ../lib/ephy-zoom.h:49
2342msgid "400%"
2343msgstr "400%"
2344
2345#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:818
2346msgid "Drag and drop this icon to create a link to this page"
2347msgstr ""
2348"Изтеглете и пуснете тази икона, за да създадете връзка към тази страница"
2349
2350#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:263
2351msgid "Unsafe protocol."
2352msgstr "Несигурен протокол."
2353
2354#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:264
2355msgid ""
2356"The address has not been loaded, because it refers to an unsafe protocol and "
2357"thereby presents a security risk to your system."
2358msgstr ""
2359"Адресите не са били заредени, защото сочат към несигурни протоколи и "
2360"следователно представляват опасност за вашата система."
2361
2362#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:290
2363msgid "No address found."
2364msgstr "Адресът не е намерен."
2365
2366#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:291
2367msgid "No web address could be found in this file."
2368msgstr "В този файл не могат да бъдат намерени никакви адреси."
2369
2370#. Translators: "Desktop File" refers to .desktop files containing a link
2371#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:326
2372msgid "Epiphany Desktop File Plugin"
2373msgstr "Приставка за стартери на Epiphany"
2374
2375#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:330
2376msgid "This plugin handles “.desktop” files containing web links."
2377msgstr ""
2378"Приставката обработва файлове с разширение .desktop, които сочат към места в "
2379"Интернет"
2380
2381#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:287
2382#, c-format
2383msgid "%s:"
2384msgstr "%s:"
2385
2386#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:294
2387#, c-format
2388msgid "“%s” Properties"
2389msgstr "„%s\" настройки"
2390
2391#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:433
2392msgid "Open Icon"
2393msgstr "Отваряне на икона"
2394
2395#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:506
2396msgid "From file..."
2397msgstr "От файл..."
2398
2399#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:508
2400msgid "None"
2401msgstr "Без"
2402
2403#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:509 ../src/prefs-dialog.c:412
2404msgid "Default"
2405msgstr "По подразбиране"
2406
2407#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:581
2408msgid "_Title:"
2409msgstr "_Заглавие:"
2410
2411#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:604
2412msgid "I_con:"
2413msgstr "И_кона:"
2414
2415#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:614
2416#: ../src/bookmarks/ephy-topics-palette.c:274
2417msgid "Subtopics"
2418msgstr "Под-теми"
2419
2420#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:615
2421msgid "T_opics:"
2422msgstr "Те_ми:"
2423
2424#. File Menu
2425#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:650
2426#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:171
2427msgid "_New Topic"
2428msgstr "_Нова тема"
2429
2430#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:135
2431msgid "Remove from this topic"
2432msgstr "Премахване от тази тема"
2433
2434#. Toplevel
2435#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:164
2436#: ../src/ephy-history-window.c:163 ../src/ephy-window.c:115
2437msgid "_File"
2438msgstr "_Файл"
2439
2440#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:165
2441#: ../src/ephy-history-window.c:164 ../src/ephy-window.c:116
2442msgid "_Edit"
2443msgstr "_Редактиране"
2444
2445#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:166
2446#: ../src/ephy-history-window.c:165 ../src/ephy-window.c:117
2447msgid "_View"
2448msgstr "_Изглед"
2449
2450#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:167
2451#: ../src/ephy-history-window.c:166 ../src/ephy-window.c:122
2452msgid "_Help"
2453msgstr "_Помощ"
2454
2455#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:172
2456msgid "Create a new topic"
2457msgstr "Създаване на нова тема"
2458
2459#. File Menu
2460#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:174
2461#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1159
2462#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:268 ../src/ephy-history-window.c:170
2463#: ../src/ephy-history-window.c:696
2464msgid "Open in New _Window"
2465msgid_plural "Open in New _Windows"
2466msgstr[0] "Отваряне в нов _прозорец"
2467msgstr[1] "Отваряне в нови _прозорци"
2468
2469#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:175
2470msgid "Open the selected bookmark in a new window"
2471msgstr "Отваряне на избраната отметка в нов прозорец"
2472
2473#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:177
2474#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1162
2475#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:257 ../src/ephy-history-window.c:173
2476#: ../src/ephy-history-window.c:699
2477msgid "Open in New _Tab"
2478msgid_plural "Open in New _Tabs"
2479msgstr[0] "Отваряне в нов _подпрозорец"
2480msgstr[1] "Отваряне в нови _подпрозорци"
2481
2482#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:178
2483msgid "Open the selected bookmark in a new tab"
2484msgstr "Отваряне на избраната отметка в нов подпрозорец"
2485
2486#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:180
2487msgid "_Rename..."
2488msgstr "_Преименуване..."
2489
2490#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:181
2491msgid "Rename the selected bookmark or topic"
2492msgstr "Преименуване на избраната отметка или тема"
2493
2494#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:182
2495#: ../src/ephy-history-window.c:176
2496msgid "_Delete"
2497msgstr "_Изтриване"
2498
2499#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:183
2500msgid "Delete the selected bookmark or topic"
2501msgstr "Изтриване на избраната отметка или тема"
2502
2503#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:185
2504msgid "_Properties"
2505msgstr "_Настройки"
2506
2507#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:186
2508msgid "View or modify the properties of the selected bookmark"
2509msgstr "Преглед или промяна на настройките на избраната отметка"
2510
2511#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:188
2512msgid "_Import Bookmarks..."
2513msgstr "_Внасяне на отметки..."
2514
2515#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:189
2516msgid "Import bookmarks from another browser or a bookmarks file"
2517msgstr "Вмъкване на отметки от друг браузър или файл с отметки"
2518
2519#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:191
2520msgid "_Export Bookmarks..."
2521msgstr "_Изнасяне на отметки..."
2522
2523#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:192
2524msgid "Export bookmarks to a file"
2525msgstr "Изнасяне на отметки във файл"
2526
2527#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:194
2528#: ../src/ephy-history-window.c:182 ../src/ephy-window.c:152
2529msgid "_Close"
2530msgstr "_Затваряне"
2531
2532#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:195
2533msgid "Close the bookmarks window"
2534msgstr "Затваряне на прозореца с отметките"
2535
2536#. Edit Menu
2537#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:199
2538#: ../src/ephy-history-window.c:187 ../src/ephy-window.c:164
2539msgid "Cu_t"
2540msgstr "Из_рязване"
2541
2542#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:200
2543#: ../src/ephy-history-window.c:188 ../src/ephy-window.c:165
2544msgid "Cut the selection"
2545msgstr "Изрязване на избрания текст"
2546
2547#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:202
2548#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1172
2549#: ../src/ephy-history-window.c:190 ../src/ephy-history-window.c:709
2550#: ../src/ephy-window.c:167
2551msgid "_Copy"
2552msgstr "_Копиране"
2553
2554#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:203
2555#: ../src/ephy-history-window.c:191 ../src/ephy-window.c:168
2556msgid "Copy the selection"
2557msgstr "Копиране на избрания текст"
2558
2559#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:205
2560#: ../src/ephy-history-window.c:193 ../src/ephy-window.c:170
2561msgid "_Paste"
2562msgstr "_Поставяне"
2563
2564#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:206
2565#: ../src/ephy-history-window.c:194
2566msgid "Paste the clipboard"
2567msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
2568
2569#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:208
2570#: ../src/ephy-history-window.c:196 ../src/ephy-window.c:173
2571msgid "Select _All"
2572msgstr "Избиране на _всичко"
2573
2574#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:209
2575msgid "Select all bookmarks or text"
2576msgstr "Избиране на всички отметки или текст"
2577
2578#. Help Menu
2579#. Help menu
2580#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:213
2581#: ../src/ephy-history-window.c:204 ../src/ephy-window.c:264
2582msgid "_Contents"
2583msgstr "_Ръководство"
2584
2585#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:214
2586msgid "Display bookmarks help"
2587msgstr "Показване на помощта за отметките"
2588
2589#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:216
2590#: ../src/ephy-history-window.c:207 ../src/ephy-window.c:267
2591msgid "_About"
2592msgstr "_Относно"
2593
2594#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:217
2595#: ../src/ephy-history-window.c:208 ../src/ephy-window.c:268
2596msgid "Display credits for the web browser creators"
2597msgstr "Показване на информацията за създателите тази програма"
2598
2599#. View Menu
2600#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:230
2601#: ../src/ephy-history-window.c:222
2602msgid "_Title"
2603msgstr "_Заглавие"
2604
2605#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:231
2606#: ../src/ephy-history-window.c:223
2607msgid "Show only the title column"
2608msgstr "Показване само на титулната колона"
2609
2610#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:232
2611#: ../src/ephy-history-window.c:226
2612msgid "T_itle and Address"
2613msgstr "За_главие и адрес"
2614
2615#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:233
2616#: ../src/ephy-history-window.c:227
2617msgid "Show both the title and address columns"
2618msgstr "Показване на колоните за заглавието и адреса"
2619
2620#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:274
2621msgid "Type a topic"
2622msgstr "Тип тема"
2623
2624#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:392
2625#, c-format
2626msgid "Delete topic “%s”?"
2627msgstr "Изтриване на темата „%s“?"
2628
2629#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:395
2630msgid "Delete this topic?"
2631msgstr "Изтриване на тази тема?"
2632
2633#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:397
2634msgid ""
2635"Deleting this topic will cause all its bookmarks to become uncategorized, "
2636"unless they also belong to other topics. The bookmarks will not be deleted."
2637msgstr ""
2638"Изтриването на тази тема ще разбърка всички нейни отметки, освен ако те не "
2639"принадлежат към друга тема. Отметките няма да бъдат изтрити."
2640
2641#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:400
2642msgid "_Delete Topic"
2643msgstr "_Изтриване на тема"
2644
2645#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:505
2646msgid "Firefox"
2647msgstr "Firefox"
2648
2649#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:509
2650#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:513
2651msgid "Firebird"
2652msgstr "Firebird"
2653
2654#. Translators: The %s is the name of a Mozilla profile.
2655#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:518
2656#, c-format
2657msgid "Mozilla “%s” profile"
2658msgstr "Профил „%s“ на Mozilla"
2659
2660#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:522
2661msgid "Galeon"
2662msgstr "Galeon"
2663
2664#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:526
2665msgid "Konqueror"
2666msgstr "Konqueror"
2667
2668#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:555
2669msgid "Import failed"
2670msgstr "Внасянето е неуспешно"
2671
2672#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:557
2673msgid "Import Failed"
2674msgstr "Внасянето е неуспешно"
2675
2676#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:560
2677#, c-format
2678msgid ""
2679"The bookmarks from “%s” could not be imported because the file is corrupted "
2680"or of an unsupported type."
2681msgstr ""
2682"Отметките от „%s“ не могат да бъдат внесени, защото файлът е развален или е "
2683"от неподдържан файлов формат."
2684
2685#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:623
2686msgid "Import bookmarks from file"
2687msgstr "Внасяне на отметки от файл"
2688
2689#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:630
2690msgid "Firefox/Mozilla bookmarks"
2691msgstr "Отметки от Firefox/Mozilla"
2692
2693#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:634
2694msgid "Galeon/Konqueror bookmarks"
2695msgstr "Отметки от Galeon/Konqueror"
2696
2697#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:638
2698msgid "Epiphany bookmarks"
2699msgstr "Отметки от Epiphany"
2700
2701#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:672
2702msgid "Export Bookmarks"
2703msgstr "Изнасяне на отметки"
2704
2705#. Make a format selection combo & label
2706#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:687
2707msgid "File format:"
2708msgstr "Формат на файла:"
2709
2710#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:690
2711msgid "Epiphany (RDF)"
2712msgstr "Epiphany (RDF)"
2713
2714#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:691
2715msgid "Mozilla (HTML)"
2716msgstr "Mozilla (HTML)"
2717
2718#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:763
2719msgid "Import Bookmarks"
2720msgstr "Внасяне на отметки"
2721
2722#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:769
2723msgid "I_mport"
2724msgstr "В_насяне"
2725
2726#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:783
2727msgid "Import bookmarks from:"
2728msgstr "Внасяне на отметки от:"
2729
2730#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1168
2731#: ../src/ephy-history-window.c:705
2732msgid "_Copy Address"
2733msgstr "_Копиране на адреса"
2734
2735#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1402
2736#: ../src/ephy-history-window.c:1021
2737msgid "_Search:"
2738msgstr "_Търсене:"
2739
2740#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1597
2741msgid "Topics"
2742msgstr "Теми"
2743
2744#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1667
2745#: ../src/ephy-history-window.c:1304
2746msgid "Title"
2747msgstr "Заглавие"
2748
2749#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1673
2750#: ../src/ephy-history-window.c:1310
2751msgid "Address"
2752msgstr "Адреси"
2753
2754#. Translators you should change these links to respect your locale.
2755#. * For instance in .nl these should be
2756#. * "http://www.google.nl" and "http://www.google.nl/search?q=%s"
2757#.
2758#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:95
2759msgid "Search the web"
2760msgstr "Търсене в Интернет"
2761
2762#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:95
2763#, c-format
2764msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2765msgstr "http://www.google.co.uk/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2766
2767#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:100
2768msgid "Entertainment"
2769msgstr "Забавление"
2770
2771#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:101
2772msgid "News"
2773msgstr "Новини"
2774
2775#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:102
2776msgid "Shopping"
2777msgstr "Пазаруване"
2778
2779#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:103
2780msgid "Sports"
2781msgstr "Спортове"
2782
2783#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:104
2784msgid "Travel"
2785msgstr "Пътуване"
2786
2787#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:105
2788msgid "Work"
2789msgstr "Работа"
2790
2791#. translators: the %s is the title of the bookmark
2792#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:470
2793#, c-format
2794msgid "Update bookmark “%s”?"
2795msgstr "Осъвременяване на отметката „%s“?"
2796
2797#. translators: the %s is a URL
2798#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:475
2799#, c-format
2800msgid "The bookmarked page has moved to “%s”."
2801msgstr "Страницата с отметките беше преместена в „%s“."
2802
2803#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:479
2804msgid "_Don't Update"
2805msgstr "_Да не се актуализира"
2806
2807#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:481
2808msgid "_Update"
2809msgstr "_Актуализиране"
2810
2811#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:484
2812msgid "Update Bookmark?"
2813msgstr "Актуализиране на отметката?"
2814
2815#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2816#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2817#. Translators: this topic contains all bookmarks
2818#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:869
2819msgid "bookmarks|All"
2820msgstr "Всички"
2821
2822#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2823#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2824#. Translators: this topic contains the most used bookmarks
2825#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:905
2826msgid "bookmarks|Most Visited"
2827msgstr "Най-използвани"
2828
2829#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2830#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2831#. Translators: this topic contains the not categorized bookmarks
2832#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:924
2833msgid "bookmarks|Not Categorized"
2834msgstr "Неразпределени"
2835
2836#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2837#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2838#. Translators: this is an automatic topic containing local websites bookmarks
2839#. * autodiscovered with zeroconf.
2840#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:949
2841msgid "bookmarks|Local Sites"
2842msgstr "Местни сайтове"
2843
2844#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-factory-action.c:316
2845msgid "Quick Bookmark"
2846msgstr "Бърза отметка"
2847
2848#. Add popup menu actions that are specific to the bookmark widgets
2849#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:246
2850msgid "Properties"
2851msgstr "Настройки"
2852
2853#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:247
2854msgid "Show properties for this bookmark"
2855msgstr "Преглед на настройките на тази отметка"
2856
2857#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:258
2858msgid "Open this bookmark in a new tab"
2859msgstr "Отваряне на тази отметка в нов подпрозорец"
2860
2861#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:269
2862msgid "Open this bookmark in a new window"
2863msgstr "Отваряне на тази отметка в нов прозорец"
2864
2865#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:453
2866msgid "Bookmark exists"
2867msgstr "Отметката съществува"
2868
2869#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:456
2870#, c-format
2871msgid "You already have a bookmark titled “%s” for this page."
2872msgstr "Вече съществува отметка с име „%s“ за тази страница."
2873
2874#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:466
2875msgid "_Create New"
2876msgstr "_Създаване на нова тема"
2877
2878#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:472
2879msgid "_View Properties"
2880msgstr "_Преглед на настройките"
2881
2882#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:481
2883msgid "Bookmark Exists"
2884msgstr "Отметката съществува"
2885
2886#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:569
2887#, c-format
2888msgid ""
2889"You already have a topic named “%s”.\n"
2890"Please use a new topic name."
2891msgstr "Вече съществува тема с име „%s“.\n"
2892"Изберете друго име."
2893
2894#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:610
2895#, c-format
2896msgid "New topic for “%s”"
2897msgstr "Нова тема за „%s“"
2898
2899#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:624
2900msgid "New topic"
2901msgstr "Нова тема"
2902
2903#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:628
2904msgid "Enter a unique name for the topic."
2905msgstr "Въведете уникално име за темата"
2906
2907#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:660
2908msgid "Create"
2909msgstr "Създаване"
2910
2911#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:663
2912msgid "New Topic"
2913msgstr "Нова тема"
2914
2915#: ../src/bookmarks/ephy-open-tabs-action.c:64
2916msgid "Open in New _Tabs"
2917msgstr "Отваряне в нови _подпрозорци"
2918
2919#: ../src/bookmarks/ephy-related-action.c:161
2920msgid "Related"
2921msgstr "Свързан"
2922
2923#: ../src/bookmarks/ephy-topic-factory-action.c:315
2924msgid "Quick Topic"
2925msgstr "Бърза тема"
2926
2927#: ../src/bookmarks/ephy-topics-palette.c:203
2928msgid "No topics"
2929msgstr "Няма теми"
2930
2931#: ../src/bookmarks/ephy-topics-palette.c:273
2932msgid "Selection"
2933msgstr "Избор"
2934
2935#: ../src/bookmarks/ephy-topics-palette.c:273
2936msgid "No selected topics"
2937msgstr "Няма избрани теми"
2938
2939#: ../src/bookmarks/ephy-topics-palette.c:274
2940msgid "No more subtopics"
2941msgstr "Няма други под-теми"
2942
2943#: ../src/bookmarks/ephy-topics-palette.c:275
2944msgid "Other"
2945msgstr "Други"
2946
2947#: ../src/bookmarks/ephy-topics-palette.c:275
2948msgid "No other topics"
2949msgstr "Няма други теми"
2950
2951#: ../src/ephy-encoding-dialog.c:340
2952msgid "Encodings"
2953msgstr "Кодиране"
2954
2955#: ../src/ephy-encoding-menu.c:350
2956msgid "_Other..."
2957msgstr "_Други..."
2958
2959#: ../src/ephy-encoding-menu.c:351
2960msgid "Other encodings"
2961msgstr "Други кодирания"
2962
2963#: ../src/ephy-encoding-menu.c:357
2964msgid "_Automatic"
2965msgstr "_Автоматичен"
2966
2967#: ../src/ephy-find-toolbar.c:128
2968msgid "Not found"
2969msgstr "Няма резултат"
2970
2971#: ../src/ephy-find-toolbar.c:131
2972msgid "Wrapped"
2973msgstr "С пренос"
2974
2975#: ../src/ephy-find-toolbar.c:151
2976msgid "Find links:"
2977msgstr "Търсене за връзки:"
2978
2979#: ../src/ephy-find-toolbar.c:151
2980msgid "Find:"
2981msgstr "Търсене:"
2982
2983#: ../src/ephy-find-toolbar.c:399
2984msgid "Find Previous"
2985msgstr "Предишно търсене"
2986
2987#: ../src/ephy-find-toolbar.c:402
2988msgid "Find previous occurrence of the search string"
2989msgstr "Търсене на предишното място на търсен низ"
2990
2991#: ../src/ephy-find-toolbar.c:409
2992msgid "Find Next"
2993msgstr "Следващо търсене"
2994
2995#: ../src/ephy-find-toolbar.c:412
2996msgid "Find next occurrence of the search string"
2997msgstr "Търсене на следващото споменаване на низ"
2998
2999#. exit button
3000#: ../src/ephy-fullscreen-popup.c:277 ../src/ephy-toolbar.c:583
3001msgid "Leave Fullscreen"
3002msgstr "Напускане на „Цял екран“"
3003
3004#: ../src/ephy-go-action.c:71 ../src/ephy-toolbar.c:342
3005msgid "Go"
3006msgstr "Отиване"
3007
3008#: ../src/ephy-history-window.c:171
3009msgid "Open the selected history link in a new window"
3010msgstr "Отваряне на избраната връзка в нов прозорец"
3011
3012#: ../src/ephy-history-window.c:174
3013msgid "Open the selected history link in a new tab"
3014msgstr "Отваряне на избраната връзка в нов подпрозорец"
3015
3016#: ../src/ephy-history-window.c:177
3017msgid "Delete the selected history link"
3018msgstr "Изтриване на избраната връзка"
3019
3020#: ../src/ephy-history-window.c:179
3021msgid "Add _Bookmark..."
3022msgstr "_Добавяне на отметка..."
3023
3024#: ../src/ephy-history-window.c:180
3025msgid "Bookmark the selected history link"
3026msgstr "Добавяне на избраната връзка в отметките"
3027
3028#: ../src/ephy-history-window.c:183
3029msgid "Close the history window"
3030msgstr "Затваряне на прозореца с историята"
3031
3032#: ../src/ephy-history-window.c:197
3033msgid "Select all history links or text"
3034msgstr "Избиране на всички посещавани адреси или текст"
3035
3036#: ../src/ephy-history-window.c:199
3037msgid "Clear _History"
3038msgstr "Изчистване на _историята"
3039
3040#: ../src/ephy-history-window.c:200
3041msgid "Clear your browsing history"
3042msgstr "Изтриване на адресите на посетените от вас страници в Интернет"
3043
3044#: ../src/ephy-history-window.c:205
3045msgid "Display history help"
3046msgstr "Показване на помощ за историята"
3047
3048#: ../src/ephy-history-window.c:224
3049msgid "_Address"
3050msgstr "_Адрес"
3051
3052#: ../src/ephy-history-window.c:225
3053msgid "Show only the address column"
3054msgstr "Показване само на колоната с адреса"
3055
3056#: ../src/ephy-history-window.c:254
3057msgid "Clear browsing history?"
3058msgstr "Изчистване на историята?"
3059
3060#: ../src/ephy-history-window.c:258
3061msgid ""
3062"Clearing the browsing history will cause all history links to be permanently "
3063"deleted."
3064msgstr ""
3065"Изчистването на историята ще доведе до постоянното изтриване на адресите на "
3066"всички посетени Интернет страници."
3067
3068#: ../src/ephy-history-window.c:270
3069msgid "Clear History"
3070msgstr "Изчистване на историята"
3071
3072#: ../src/ephy-history-window.c:1030
3073msgid "Last 30 minutes"
3074msgstr "Последните 30 минути"
3075
3076#: ../src/ephy-history-window.c:1031
3077msgid "Today"
3078msgstr "Днес"
3079
3080#. keep this in sync with embed/ephy-history.c's HISTORY_PAGE_OBSOLETE_DAYS
3081#: ../src/ephy-history-window.c:1032 ../src/ephy-history-window.c:1035
3082#: ../src/ephy-history-window.c:1039
3083#, c-format
3084msgid "Last %d day"
3085msgid_plural "Last %d days"
3086msgstr[0] "Последният %d ден"
3087msgstr[1] "Последните %d дни"
3088
3089#: ../src/ephy-history-window.c:1241
3090msgid "Sites"
3091msgstr "Интернет страници"
3092
3093#: ../src/ephy-main.c:60
3094msgid "Open a new tab in an existing window"
3095msgstr "Отваряне на нов подпрозорец в съществуващия прозорец"
3096
3097#: ../src/ephy-main.c:63
3098msgid "Run in full screen mode"
3099msgstr "Работа на цял екран"
3100
3101#: ../src/ephy-main.c:66
3102msgid "Load the given session file"
3103msgstr "Зареждане на файла на дадената сесия"
3104
3105#: ../src/ephy-main.c:67 ../src/ephy-main.c:73
3106msgid "FILE"
3107msgstr "ФАЙЛ"
3108
3109#: ../src/ephy-main.c:69
3110msgid "Add a bookmark (don't open any window)"
3111msgstr "Добавяне на отметка (не се отварят никакви прозорци)"
3112
3113#: ../src/ephy-main.c:70
3114msgid "URL"
3115msgstr "АДРЕС"
3116
3117#: ../src/ephy-main.c:72
3118msgid "Import bookmarks from the given file"
3119msgstr "Вмъкване на отметки от посочения файл"
3120
3121#: ../src/ephy-main.c:75
3122msgid "Launch the bookmarks editor"
3123msgstr "Стартиране на редактора на отметките"
3124
3125#: ../src/ephy-notebook.c:1092
3126msgid "Close tab"
3127msgstr "Затваряне на подпрозореца"
3128
3129#: ../src/ephy-session.c:378
3130msgid "Recover previous browser windows and tabs?"
3131msgstr "Възстановяване на предишните прозорци и подпрозорци?"
3132
3133#: ../src/ephy-session.c:382
3134msgid ""
3135"Epiphany appears to have exited unexpectedly the last time it was run. You "
3136"can recover the opened windows and tabs."
3137msgstr ""
3138"Epiphany спря неочаквано по време на предишната сесия. Можете да "
3139"възстановите отворените прозорци и подпрозорци."
3140
3141#: ../src/ephy-session.c:386
3142msgid "_Don't Recover"
3143msgstr "_Без възстановяване"
3144
3145#: ../src/ephy-session.c:388
3146msgid "_Recover"
3147msgstr "_Възстановяване"
3148
3149#: ../src/ephy-session.c:390
3150msgid "Crash Recovery"
3151msgstr "Възстановяване след срив"
3152
3153#: ../src/ephy-shell.c:216
3154msgid "Sidebar extension required"
3155msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
3156
3157#: ../src/ephy-shell.c:218
3158msgid "Sidebar Extension Required"
3159msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
3160
3161#: ../src/ephy-shell.c:222
3162msgid "The link you clicked needs the sidebar extension to be installed."
3163msgstr "Връзката, която натиснахте, се нуждае от инсталирана странична лента."
3164
3165#: ../src/ephy-tab.c:481 ../src/ephy-tab.c:2264 ../src/ephy-tab.c:2299
3166msgid "Blank page"
3167msgstr "Празна страница"
3168
3169#. translators: %s here is the address of the web page
3170#: ../src/ephy-tab.c:916 ../src/ephy-tab.c:1667
3171#, c-format
3172msgid "Loading “%s”..."
3173msgstr "Зареждане на „%s“..."
3174
3175#: ../src/ephy-tab.c:920
3176msgid "Loading..."
3177msgstr "Зареждане..."
3178
3179#: ../src/ephy-tab.c:1651
3180#, c-format
3181msgid "Redirecting to “%s”..."
3182msgstr "Пренасочване към „%s\"..."
3183
3184#: ../src/ephy-tab.c:1655
3185#, c-format
3186msgid "Transferring data from “%s”..."
3187msgstr "Пренасяне на данни от „%s\"..."
3188
3189#: ../src/ephy-tab.c:1659
3190#, c-format
3191msgid "Waiting for authorization from “%s”..."
3192msgstr "Очакване на разрешение от „%s\"..."
3193
3194#: ../src/ephy-tabs-menu.c:148
3195msgid "Switch to this tab"
3196msgstr "Превключване към този подпрозорец"
3197
3198#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3199#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3200#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:82
3201msgid "toolbar style|Default"
3202msgstr "Стандартни"
3203
3204#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:201
3205msgid "Toolbar Editor"
3206msgstr "_Редактор на лентата с инструментите"
3207
3208#. translators: translate the same as in gnome-control-center
3209#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:217
3210msgid "Toolbar _button labels:"
3211msgstr "Надписи на бутоните:"
3212
3213#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:285
3214msgid "_Add a New Toolbar"
3215msgstr "_Добавяне на нова лента с инструменти"
3216
3217#: ../src/ephy-toolbar.c:251
3218msgid "_Back"
3219msgstr "_Назад"
3220
3221#: ../src/ephy-toolbar.c:253
3222msgid "Go to the previous visited page"
3223msgstr "Отива на предишната посетена страница"
3224
3225#. this is the tooltip on the Back button's drop-down arrow, which will show
3226#. * a menu with all sites you can go 'back' to
3227#.
3228#: ../src/ephy-toolbar.c:257
3229msgid "Back history"
3230msgstr "Предишни страници"
3231
3232#: ../src/ephy-toolbar.c:271
3233msgid "_Forward"
3234msgstr "_Напред"
3235
3236#: ../src/ephy-toolbar.c:273
3237msgid "Go to the next visited page"
3238msgstr "Отиване на следващата посетена страница"
3239
3240#. this is the tooltip on the Forward button's drop-down arrow, which will show
3241#. * a menu with all sites you can go 'forward' to
3242#.
3243#: ../src/ephy-toolbar.c:277
3244msgid "Forward history"
3245msgstr "Следващи страници"
3246
3247#: ../src/ephy-toolbar.c:290
3248msgid "_Up"
3249msgstr "_Нагоре"
3250
3251#: ../src/ephy-toolbar.c:292
3252msgid "Go up one level"
3253msgstr "Нагоре с едно ниво"
3254
3255#. this is the tooltip on the Up button's drop-down arrow, which will show
3256#. * a menu with al sites you can go 'up' to
3257#.
3258#: ../src/ephy-toolbar.c:296
3259msgid "List of upper levels"
3260msgstr "Списък на предишните нива"
3261
3262#: ../src/ephy-toolbar.c:314
3263msgid "Enter a web address to open, or a phrase to search for"
3264msgstr "Въведете адрес или фраза за търсене"
3265
3266#: ../src/ephy-toolbar.c:330
3267msgid "Zoom"
3268msgstr "Увеличение"
3269
3270#: ../src/ephy-toolbar.c:332
3271msgid "Adjust the text size"
3272msgstr "Нагласяне размера на текста"
3273
3274#: ../src/ephy-toolbar.c:344
3275msgid "Go to the address entered in the address entry"
3276msgstr "Отиване на адреса въведен в полето за адреси"
3277
3278#: ../src/ephy-toolbar.c:353
3279msgid "_Home"
3280msgstr "_У дома"
3281
3282#: ../src/ephy-toolbar.c:355
3283msgid "Go to the home page"
3284msgstr "Отиване в домашната страница"
3285
3286#: ../src/ephy-window.c:118
3287msgid "_Bookmarks"
3288msgstr "_Отметки"
3289
3290#: ../src/ephy-window.c:119
3291msgid "_Go"
3292msgstr "_Отиване"
3293
3294#: ../src/ephy-window.c:120
3295msgid "T_ools"
3296msgstr "_Инструменти"
3297
3298#: ../src/ephy-window.c:121
3299msgid "_Tabs"
3300msgstr "_Подпрозорци"
3301
3302#. File menu
3303#: ../src/ephy-window.c:128
3304msgid "_New Window"
3305msgstr "_Нов прозорец"
3306
3307#: ../src/ephy-window.c:129
3308msgid "Open a new window"
3309msgstr "Отваряне на нов прозорец"
3310
3311#: ../src/ephy-window.c:131
3312msgid "New _Tab"
3313msgstr "Нов _подпрозорец"
3314
3315#: ../src/ephy-window.c:132
3316msgid "Open a new tab"
3317msgstr "Отваряне на нов подпрозорец"
3318
3319#: ../src/ephy-window.c:134
3320msgid "_Open..."
3321msgstr "_Отваряне..."
3322
3323#: ../src/ephy-window.c:135
3324msgid "Open a file"
3325msgstr "Отваряне на файл"
3326
3327#: ../src/ephy-window.c:137
3328msgid "Save _As..."
3329msgstr "Запазване _като..."
3330
3331#: ../src/ephy-window.c:138
3332msgid "Save the current page"
3333msgstr "Запазване на текущата страница"
3334
3335#: ../src/ephy-window.c:140
3336msgid "Print Set_up..."
3337msgstr "Настройки на печата"
3338
3339#: ../src/ephy-window.c:141
3340msgid "Setup the page settings for printing"
3341msgstr "Определяне на настройките за страница при печатане"
3342
3343#: ../src/ephy-window.c:143
3344msgid "Print Pre_view"
3345msgstr "Преглед, преди печата"
3346
3347#: ../src/ephy-window.c:144
3348msgid "Print preview"
3349msgstr "Преглед, преди печата"
3350
3351#: ../src/ephy-window.c:146
3352msgid "_Print..."
3353msgstr "_Печат..."
3354
3355#: ../src/ephy-window.c:147
3356msgid "Print the current page"
3357msgstr "Печат на текущата страница"
3358
3359#: ../src/ephy-window.c:149
3360msgid "S_end Link by Email..."
3361msgstr "И_зпращане на е-писмо..."
3362
3363#: ../src/ephy-window.c:150
3364msgid "Send a link of the current page"
3365msgstr "Изпращане на връзка за текущата страница"
3366
3367#: ../src/ephy-window.c:153
3368msgid "Close this tab"
3369msgstr "Затваряне на този подпрозорец"
3370
3371#. Edit menu
3372#: ../src/ephy-window.c:158
3373msgid "_Undo"
3374msgstr "_Възстановяване"
3375
3376#: ../src/ephy-window.c:159
3377msgid "Undo the last action"
3378msgstr "Отказване на последното действие"
3379
3380#: ../src/ephy-window.c:161
3381msgid "Re_do"
3382msgstr "Повта_ряне"
3383
3384#: ../src/ephy-window.c:162
3385msgid "Redo the last undone action"
3386msgstr "Повтаряне на последното недовършено действие"
3387
3388#: ../src/ephy-window.c:171
3389msgid "Paste clipboard"
3390msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
3391
3392#: ../src/ephy-window.c:174
3393msgid "Select the entire page"
3394msgstr "Избиране на цялата страница"
3395
3396#: ../src/ephy-window.c:176
3397msgid "_Find..."
3398msgstr "_Търсене..."
3399
3400#: ../src/ephy-window.c:177
3401msgid "Find a word or phrase in the page"
3402msgstr "Търсене за дума или фраза в страницата"
3403
3404#: ../src/ephy-window.c:179
3405msgid "Find Ne_xt"
3406msgstr "С_ледващо търсене"
3407
3408#: ../src/ephy-window.c:180
3409msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
3410msgstr "Търсене на следващото споменаване на дума или фраза"
3411
3412#: ../src/ephy-window.c:182
3413msgid "Find Pre_vious"
3414msgstr "Пр_едишно търсене"
3415
3416#: ../src/ephy-window.c:183
3417msgid "Find previous occurrence of the word or phrase"
3418msgstr "Търсене на предишното място на дума или фраза"
3419
3420#: ../src/ephy-window.c:185
3421msgid "P_ersonal Data"
3422msgstr "Ли_чна информация"
3423
3424#: ../src/ephy-window.c:186
3425msgid "View and remove cookies and passwords"
3426msgstr "Преглед или премахване на бисквитки и пароли"
3427
3428#: ../src/ephy-window.c:189
3429msgid "Cert_ificates"
3430msgstr "Серти_фикати"
3431
3432#: ../src/ephy-window.c:190
3433msgid "Manage Certificates"
3434msgstr "Управление на сертификати"
3435
3436#: ../src/ephy-window.c:193
3437msgid "T_oolbars"
3438msgstr "Ленти с _инструменти"
3439
3440#: ../src/ephy-window.c:194
3441msgid "Customize toolbars"
3442msgstr "Настройване на лентите с инструменти"
3443
3444#: ../src/ephy-window.c:196
3445msgid "P_references"
3446msgstr "На_стройки"
3447
3448#: ../src/ephy-window.c:197
3449msgid "Configure the web browser"
3450msgstr "Настройване на Интернет браузъра"
3451
3452#. View menu
3453#: ../src/ephy-window.c:202 ../src/ephy-window.c:205
3454msgid "_Stop"
3455msgstr "_Спиране"
3456
3457#: ../src/ephy-window.c:203
3458msgid "Stop current data transfer"
3459msgstr "Спиране на текущото пренасяне на данни"
3460
3461#: ../src/ephy-window.c:207
3462msgid "_Reload"
3463msgstr "_Презареждане"
3464
3465#: ../src/ephy-window.c:208
3466msgid "Display the latest content of the current page"
3467msgstr "Показване на последното съдържание на текущата страница"
3468
3469#: ../src/ephy-window.c:210
3470msgid "Zoom _In"
3471msgstr "_Увеличаване"
3472
3473#: ../src/ephy-window.c:211
3474msgid "Increase the text size"
3475msgstr "Увеличаване на размера на текста"
3476
3477#: ../src/ephy-window.c:213
3478msgid "Zoom _Out"
3479msgstr "Нама_ляване"
3480
3481#: ../src/ephy-window.c:214
3482msgid "Decrease the text size"
3483msgstr "Намаляване на размера на текста"
3484
3485#: ../src/ephy-window.c:216
3486msgid "_Normal Size"
3487msgstr "_Нормален размер"
3488
3489#: ../src/ephy-window.c:217
3490msgid "Use the normal text size"
3491msgstr "Използване на нормален размер на текста"
3492
3493#: ../src/ephy-window.c:219
3494msgid "Text _Encoding"
3495msgstr "_Кодиране на текста"
3496
3497#: ../src/ephy-window.c:220
3498msgid "Change the text encoding"
3499msgstr "Промяна на кодирането на текста"
3500
3501#: ../src/ephy-window.c:222
3502msgid "_Page Source"
3503msgstr "Изходен _код на страницата"
3504
3505#: ../src/ephy-window.c:223
3506msgid "View the source code of the page"
3507msgstr "Показване на изходния код на страницата"
3508
3509#. Bookmarks menu
3510#: ../src/ephy-window.c:228
3511msgid "_Add Bookmark..."
3512msgstr "_Добавяне на отметка..."
3513
3514#: ../src/ephy-window.c:229 ../src/ephy-window.c:303
3515msgid "Add a bookmark for the current page"
3516msgstr "Добавяне на отметка за тази страница"
3517
3518#: ../src/ephy-window.c:231
3519msgid "_Edit Bookmarks"
3520msgstr "_Редакция на отметки"
3521
3522#: ../src/ephy-window.c:232
3523msgid "Open the bookmarks window"
3524msgstr "Отваряне на прозореца с отметките"
3525
3526#. Go menu
3527#: ../src/ephy-window.c:237
3528msgid "_Location..."
3529msgstr "_Местоположение..."
3530
3531#: ../src/ephy-window.c:238
3532msgid "Go to a specified location"
3533msgstr "Отиване на посочения адрес"
3534
3535#: ../src/ephy-window.c:240
3536msgid "H_istory"
3537msgstr "_История"
3538
3539#: ../src/ephy-window.c:241
3540msgid "Open the history window"
3541msgstr "Отваряне на прозорец историята на посетените страници"
3542
3543#. Tabs menu
3544#: ../src/ephy-window.c:246
3545msgid "_Previous Tab"
3546msgstr "_Предишен подпрозорец"
3547
3548#: ../src/ephy-window.c:247
3549msgid "Activate previous tab"
3550msgstr "Активиране на предишния подпрозорец"
3551
3552#: ../src/ephy-window.c:249
3553msgid "_Next Tab"
3554msgstr "_Следващ подпрозорец"
3555
3556#: ../src/ephy-window.c:250
3557msgid "Activate next tab"
3558msgstr "Активиране на следващия подпрозорец"
3559
3560#: ../src/ephy-window.c:252
3561msgid "Move Tab _Left"
3562msgstr "Преместване на подпрозореца в_ляво"
3563
3564#: ../src/ephy-window.c:253
3565msgid "Move current tab to left"
3566msgstr "Преместване на текущия подпрозорец вляво"
3567
3568#: ../src/ephy-window.c:255
3569msgid "Move Tab _Right"
3570msgstr "Преместване на подпрозореца в_дясно"
3571
3572#: ../src/ephy-window.c:256
3573msgid "Move current tab to right"
3574msgstr "Преместване на текущия подпрозорец вдясно"
3575
3576#: ../src/ephy-window.c:258
3577msgid "_Detach Tab"
3578msgstr "_Отделяне на подпрозореца"
3579
3580#: ../src/ephy-window.c:259
3581msgid "Detach current tab"
3582msgstr "Отделяне на текущия подпрозорец"
3583
3584#: ../src/ephy-window.c:265
3585msgid "Display web browser help"
3586msgstr "Показване на помощта за Интернет браузъра"
3587
3588#. File Menu
3589#: ../src/ephy-window.c:276
3590msgid "_Work Offline"
3591msgstr "_Преминаване в режим „Изключен“"
3592
3593#: ../src/ephy-window.c:277
3594msgid "Switch to offline mode"
3595msgstr "Преминаване в режим „Изключен“"
3596
3597#. View Menu
3598#: ../src/ephy-window.c:282
3599msgid "_Toolbar"
3600msgstr "_Лента с инструменти"
3601
3602#: ../src/ephy-window.c:283
3603msgid "Show or hide toolbar"
3604msgstr "Показване или скриване лентата с инструменти"
3605
3606#: ../src/ephy-window.c:285
3607msgid "St_atusbar"
3608msgstr "Лента за _състоянието"
3609
3610#: ../src/ephy-window.c:286
3611msgid "Show or hide statusbar"
3612msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието"
3613
3614#: ../src/ephy-window.c:288
3615msgid "_Fullscreen"
3616msgstr "На _цял екран"
3617
3618#: ../src/ephy-window.c:289
3619msgid "Browse at full screen"
3620msgstr "Сърфиране на цял екран"
3621
3622#: ../src/ephy-window.c:291
3623msgid "Popup _Windows"
3624msgstr "Изскачащи _прозорци"
3625
3626#: ../src/ephy-window.c:292
3627msgid "Show or hide unrequested popup windows from this site"
3628msgstr "Показване или скриване на непоисканите изскачащи прозорци от този сайт"
3629
3630#: ../src/ephy-window.c:294
3631msgid "Selection Caret"
3632msgstr "Избор на каретка"
3633
3634#. Document
3635#: ../src/ephy-window.c:302
3636msgid "Add Boo_kmark..."
3637msgstr "Добавяне на от_метка..."
3638
3639#. Framed document
3640#: ../src/ephy-window.c:308
3641msgid "Show Only _This Frame"
3642msgstr "Показване само на тази _рамка"
3643
3644#: ../src/ephy-window.c:309
3645msgid "Show only this frame in this window"
3646msgstr "Показване само на тази рамка в този прозорец"
3647
3648#. Links
3649#: ../src/ephy-window.c:314
3650msgid "_Open Link"
3651msgstr "_Отваряне на връзка"
3652
3653#: ../src/ephy-window.c:315
3654msgid "Open link in this window"
3655msgstr "Отваряне на връзката в този прозорец"
3656
3657#: ../src/ephy-window.c:317
3658msgid "Open Link in New _Window"
3659msgstr "Отваряне на връзката в нов _прозорец"
3660
3661#: ../src/ephy-window.c:318
3662msgid "Open link in a new window"
3663msgstr "Отваряне на връзката в нов прозорец"
3664
3665#: ../src/ephy-window.c:320
3666msgid "Open Link in New _Tab"
3667msgstr "Отваряне на връзката в нов _подпрозорец"
3668
3669#: ../src/ephy-window.c:321
3670msgid "Open link in a new tab"
3671msgstr "Отваряне на връзката в нов подпрозорец"
3672
3673#: ../src/ephy-window.c:323
3674msgid "_Download Link"
3675msgstr "_Изтегляне на връзката"
3676
3677#: ../src/ephy-window.c:325
3678msgid "_Save Link As..."
3679msgstr "Запазване на връзката _като..."
3680
3681#: ../src/ephy-window.c:326
3682msgid "Save link with a different name"
3683msgstr "Запазване на връзката под различно име"
3684
3685#: ../src/ephy-window.c:328
3686msgid "_Bookmark Link..."
3687msgstr "_Добавяне на връзката като отметка..."
3688
3689#: ../src/ephy-window.c:330
3690msgid "_Copy Link Address"
3691msgstr "_Копиране на адреса на връзката"
3692
3693#. Email links
3694#. This is on the context menu on a mailto: link and opens the mail program
3695#: ../src/ephy-window.c:336
3696msgid "_Send Email..."
3697msgstr "И_зпращане на е-писмо..."
3698
3699#: ../src/ephy-window.c:338
3700msgid "_Copy Email Address"
3701msgstr "Копиране на адреса на е-пощата"
3702
3703#. Images
3704#: ../src/ephy-window.c:343
3705msgid "Open _Image"
3706msgstr "Отваряне на _изображението"
3707
3708#: ../src/ephy-window.c:345
3709msgid "_Save Image As..."
3710msgstr "_Запазване на изображение като..."
3711
3712#: ../src/ephy-window.c:347
3713msgid "_Use Image As Background"
3714msgstr "_Използване на изображението като фон"
3715
3716#: ../src/ephy-window.c:349
3717msgid "Copy I_mage Address"
3718msgstr "Копиране на адреса на из_ображението"
3719
3720#: ../src/ephy-window.c:351
3721msgid "St_art Animation"
3722msgstr "Ст_артиране на анимацията"
3723
3724#: ../src/ephy-window.c:353
3725msgid "St_op Animation"
3726msgstr "Спира_не на анимацията"
3727
3728#: ../src/ephy-window.c:707
3729msgid "There are unsubmitted changes to form elements"
3730msgstr "Има неизпратени промени по елементите от формуляра"
3731
3732#: ../src/ephy-window.c:711
3733msgid "If you close the document anyway, you will lose that information."
3734msgstr "Ако все пак затворите документа, ще загубите тази информация."
3735
3736#: ../src/ephy-window.c:715
3737msgid "Close _Document"
3738msgstr "Затваряне на _документа"
3739
3740#: ../src/ephy-window.c:1285 ../src/window-commands.c:279
3741msgid "Open"
3742msgstr "Отваряне"
3743
3744#: ../src/ephy-window.c:1287 ../src/window-commands.c:305
3745msgid "Save As"
3746msgstr "Запазване като"
3747
3748#: ../src/ephy-window.c:1291
3749msgid "Bookmark"
3750msgstr "Отметка"
3751
3752#: ../src/ephy-window.c:1293
3753msgid "Find"
3754msgstr "Търсене"
3755
3756#. Translators: This refers to text size
3757#: ../src/ephy-window.c:1306
3758msgid "Larger"
3759msgstr "По-голям"
3760
3761#. Translators: This refers to text size
3762#: ../src/ephy-window.c:1309
3763msgid "Smaller"
3764msgstr "По-малък"
3765
3766#: ../src/ephy-window.c:1472
3767msgid "Insecure"
3768msgstr "Несигурно"
3769
3770#: ../src/ephy-window.c:1477
3771msgid "Broken"
3772msgstr "Развален"
3773
3774#: ../src/ephy-window.c:1490
3775msgid "Low"
3776msgstr "Нисък"
3777
3778#: ../src/ephy-window.c:1497
3779msgid "High"
3780msgstr "Висок"
3781
3782#: ../src/ephy-window.c:1507
3783#, c-format
3784msgid "Security level: %s"
3785msgstr "Ниво на сигурност: %s"
3786
3787#: ../src/ephy-window.c:1547
3788#, c-format
3789msgid "%d hidden popup window"
3790msgid_plural "%d hidden popup windows"
3791msgstr[0] "%d скрит изскачащ прозорец"
3792msgstr[1] "%d скрити изскачащи прозорци"
3793
3794#: ../src/ephy-window.c:1842
3795#, c-format
3796msgid "Open image “%s”"
3797msgstr "Отваряне на изображението „%s“"
3798
3799#: ../src/ephy-window.c:1847
3800#, c-format
3801msgid "Use as desktop background “%s”"
3802msgstr "Използване на изображението „%s“ като фон"
3803
3804#: ../src/ephy-window.c:1852
3805#, c-format
3806msgid "Save image “%s”"
3807msgstr "Запазване на изображението „%s“"
3808
3809#: ../src/ephy-window.c:1857
3810#, c-format
3811msgid "Copy image address “%s”"
3812msgstr "Копиране на адреса на изображението „%s“"
3813
3814#: ../src/ephy-window.c:1870
3815#, c-format
3816msgid "Send email to address “%s”"
3817msgstr "Изпращане на е-писмо до „%s“"
3818
3819#: ../src/ephy-window.c:1876
3820#, c-format
3821msgid "Copy email address “%s”"
3822msgstr "Копиране на адреса на е-поща „%s“"
3823
3824#: ../src/ephy-window.c:1888
3825#, c-format
3826msgid "Save link “%s”"
3827msgstr "Запазване на връзката „%s“"
3828
3829#: ../src/ephy-window.c:1894
3830#, c-format
3831msgid "Bookmark link “%s”"
3832msgstr "Отмятане на връзката „%s“"
3833
3834#: ../src/ephy-window.c:1900
3835#, c-format
3836msgid "Copy link's address “%s”"
3837msgstr "Копиране на адреса на връзката „%s“"
3838
3839#: ../src/pdm-dialog.c:378
3840msgid "Cookie Properties"
3841msgstr "Настройки на бисквитките"
3842
3843#: ../src/pdm-dialog.c:395
3844msgid "Content:"
3845msgstr "Съдържание:"
3846
3847#: ../src/pdm-dialog.c:411
3848msgid "Path:"
3849msgstr "Пътека:"
3850
3851#: ../src/pdm-dialog.c:427
3852msgid "Send for:"
3853msgstr "Изпращане за:"
3854
3855#: ../src/pdm-dialog.c:436
3856msgid "Encrypted connections only"
3857msgstr "Само криптирани връзки с Интернет"
3858
3859#: ../src/pdm-dialog.c:436
3860msgid "Any type of connection"
3861msgstr "Всеки вид връзка с Интернет"
3862
3863#: ../src/pdm-dialog.c:442
3864msgid "Expires:"
3865msgstr "Изтича на:"
3866
3867#: ../src/pdm-dialog.c:453
3868msgid "End of current session"
3869msgstr "Край на текущата сесия"
3870
3871#: ../src/pdm-dialog.c:589
3872msgid "Domain"
3873msgstr "Домейн"
3874
3875#: ../src/pdm-dialog.c:600
3876msgid "Name"
3877msgstr "Име"
3878
3879#: ../src/pdm-dialog.c:998
3880msgid "Host"
3881msgstr "Хост"
3882
3883#: ../src/pdm-dialog.c:1010
3884msgid "User Name"
3885msgstr "Потребителско име"
3886
3887#: ../src/pdm-dialog.c:1022
3888msgid "User Password"
3889msgstr "Паролa"
3890
3891#: ../src/popup-commands.c:232
3892msgid "Download Link"
3893msgstr "Изтегляне на връзката"
3894
3895#: ../src/popup-commands.c:240
3896msgid "Save Link As"
3897msgstr "Запазване на връзката като"
3898
3899#: ../src/popup-commands.c:247
3900msgid "Save Image As"
3901msgstr "Запазване на изображението като..."
3902
3903#: ../src/ppview-toolbar.c:89
3904msgid "First"
3905msgstr "Първи"
3906
3907#: ../src/ppview-toolbar.c:90
3908msgid "Go to the first page"
3909msgstr "Отиване на първата посетена страница"
3910
3911#: ../src/ppview-toolbar.c:93
3912msgid "Last"
3913msgstr "Последен"
3914
3915#: ../src/ppview-toolbar.c:94
3916msgid "Go to the last page"
3917msgstr "Отиване на последната посетена страница"
3918
3919#: ../src/ppview-toolbar.c:97
3920msgid "Previous"
3921msgstr "Предишен"
3922
3923#: ../src/ppview-toolbar.c:98
3924msgid "Go to the previous page"
3925msgstr "Отиване на предишната страница"
3926
3927#: ../src/ppview-toolbar.c:101
3928msgid "Next"
3929msgstr "Следващ"
3930
3931#: ../src/ppview-toolbar.c:102
3932msgid "Go to next page"
3933msgstr "Отиване на следващата страница"
3934
3935#: ../src/ppview-toolbar.c:105
3936msgid "Close"
3937msgstr "Затваряне"
3938
3939#: ../src/ppview-toolbar.c:106
3940msgid "Close print preview"
3941msgstr "Затваряне на прегледа преди печат"
3942
3943#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3944#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3945#. * Translators: the first %s is the language name, and the
3946#. * second %s is the locale name. Example:
3947#. * "French (France)"
3948#.
3949#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3950#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3951#: ../src/prefs-dialog.c:993 ../src/prefs-dialog.c:1001
3952#, c-format
3953msgid "language|%s (%s)"
3954msgstr "%s (%s)"
3955
3956#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3957#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3958#. * Translators: this refers to a user-define language code
3959#. * (one which isn't in our built-in list).
3960#.
3961#: ../src/prefs-dialog.c:1012
3962#, c-format
3963msgid "language|User defined (%s)"
3964msgstr "Зададен от потребителя (%s)"
3965
3966#: ../src/prefs-dialog.c:1034
3967#, c-format
3968msgid "System language (%s)"
3969msgid_plural "System languages (%s)"
3970msgstr[0] "Системен език (%s)"
3971msgstr[1] "Системни езици (%s)"
3972
3973#: ../src/prefs-dialog.c:1421
3974msgid "Select a Directory"
3975msgstr "Избор на папка"
3976
3977#: ../src/window-commands.c:710 ../src/window-commands.c:727
3978msgid "Contact us at:"
3979msgstr "Свържете се с нас на:"
3980
3981#: ../src/window-commands.c:713
3982msgid "Contributors:"
3983msgstr "Допринесли:"
3984
3985#: ../src/window-commands.c:718
3986msgid "Past developers:"
3987msgstr "Предишни разработчици:"
3988
3989#: ../src/window-commands.c:728
3990msgid "<epiphany-list@gnome.org> or <gnome-doc-list@gnome.org>"
3991msgstr "<epiphany-list@gnome.org> или <gnome-doc-list@gnome.org>"
3992
3993#: ../src/window-commands.c:733
3994msgid "GNOME Web Browser"
3995msgstr "Интернет браузър на GNOME"
3996
3997#. Translators: This is a special message that shouldn't be translated
3998#. * literally. It is used in the about box to give credits to
3999#. * the translators.
4000#. * Thus, you should translate it to your name and email address.
4001#. * You should also include other translators who have contributed to
4002#. * this translation; in that case, please write each of them on a separate
4003#. * line seperated by newlines (\n).
4004#.
4005#: ../src/window-commands.c:747
4006msgid "translator-credits"
4007msgstr ""
4008"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
4009"\n"
4010"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
4011"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
4012"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
4013
4014#: ../src/window-commands.c:750
4015msgid "GNOME Web Browser Website"
4016msgstr "Интернет браузър към GNOME"
4017
4018#~ msgid "Epiphany automation"
4019#~ msgstr "Автоматизация на Epiphany"
4020
4021#~ msgid "<b>Fonts</b>"
4022#~ msgstr "<b>Шрифтове</b>"
4023
4024#~ msgid "Al_ways use the desktop theme colors"
4025#~ msgstr "Винаги да се използва темата с цветове на работната среда"
4026
4027#~ msgid "Always use _these fonts"
4028#~ msgstr "Винаги да се използват _тези шрифтове"
4029
4030#~ msgid "Fonts and Colors"
4031#~ msgstr "Шрифтове и цветове"
4032
4033#~ msgid "Close Tab"
4034#~ msgstr "Затваряне на подпрозорец"
4035
4036#~ msgid "Add Bookmark"
4037#~ msgstr "Добавяне на отметка"
4038
4039#~ msgid "Duplicated Bookmark"
4040#~ msgstr "Дублирани отметки"
4041
4042#~ msgid ""
4043#~ "Bonobo couldn't locate the GNOME_Epiphany_Automation.server file. You can "
4044#~ "use bonobo-activation-sysconf to configure the search path for bonobo "
4045#~ "server files."
4046#~ msgstr ""
4047#~ "Bonobo не може да намери GNOME_Epiphany_Automation.server файла. Може да "
4048#~ "използвате bonobo-activation-sysconf, за да конфигурирате къде да се "
4049#~ "търси за сървърни файлове."
4050
4051#~ msgid ""
4052#~ "Epiphany can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
4053#~ "attempting to register the automation server"
4054#~ msgstr ""
4055#~ "Epiphany не може да бъде използван, заради неочаквана грешка от Bonobo "
4056#~ "при опит да се регистрира автоматизиращия сървър"
4057
4058#~ msgid ""
4059#~ "Epiphany can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
4060#~ "attempting to locate the automation object."
4061#~ msgstr ""
4062#~ "Epiphany не може да бъде използван, заради неочаквана грешка от Bonobo "
4063#~ "при опит да се открие обект от автоматизацията."
4064
4065#~ msgid "Appearance"
4066#~ msgstr "Изглед"
4067
4068#~ msgid "Paper"
4069#~ msgstr "Хартия"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.