source: desktop/epiphany.HEAD.bg.po @ 404

Last change on this file since 404 was 404, checked in by kaladan, 17 years ago

epiphany - пълен превод.

File size: 132.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of epiphany po-file.
2# Copyright (C) 2003 Marco Pesenti Gritti
3# This file is distributed under the same license as the epiphany package.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005
5# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: epiphany 2.12\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2005-12-12 13:47+0100\n"
14"PO-Revision-Date: 2005-12-12 17:46+0200\n"
15"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
21
22#: ../data/GNOME_Epiphany_Automation.server.in.h:1
23msgid "Epiphany automation"
24msgstr "Автоматизация на Epiphany"
25
26#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:1
27msgid ""
28"A list of protocols to be considered safe in addition to the default, when "
29"disable_unsafe_protocols is enabled."
30msgstr ""
31"Списък с протоколи, които да се считат за безопасни в допълнение към "
32"стандартните, когато е включено disable_unsafe_protocols."
33
34#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:2
35msgid "Additional safe protocols"
36msgstr "Допълнителни безопасни протоколи"
37
38#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:3
39msgid "Disable JavaScript chrome control"
40msgstr "Спиране на JavaScript хром контрола"
41
42#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:4
43msgid "Disable JavaScript's control over window chrome."
44msgstr "Изключване на контрола на JavaScript върху хромирането на прозорците"
45
46#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:5
47msgid ""
48"Disable all historical information by disabling back and forward navigation, "
49"not allowing the history dialog and hiding the most used bookmarks list."
50msgstr ""
51"Изключване на информацията за предишни посещения, като изключва навигацията "
52"„Назад“ и „Напред“, не позволява на прозореца за историята да се покаже и "
53"скрива най-често използваните отметки."
54
55#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:6
56msgid "Disable arbitrary URLs"
57msgstr "Спиране на произволните адреси"
58
59#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:7
60msgid "Disable bookmark editing"
61msgstr "Спиране на редактирането на отметките"
62
63#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:8
64msgid "Disable history"
65msgstr "Спиране на историята"
66
67#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:9
68msgid "Disable the user's ability to add or edit bookmarks."
69msgstr ""
70"Спиране на възможността на потребителите да редактират или добавят отметки."
71
72#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:10
73msgid "Disable the user's ability to edit toolbars."
74msgstr ""
75"Спиране на възможността на потребителите да редактират лентите с инструменти."
76
77#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:11
78msgid "Disable the user's ability to type in a URL to Epiphany."
79msgstr ""
80"Спиране на възможността на потребителите да въвеждат адреси в браузъра."
81
82#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:12
83msgid "Disable toolbar editing"
84msgstr "Спиране на редакцията на лентата с инструменти"
85
86#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:13
87msgid "Disable unsafe protocols"
88msgstr "Спиране на несигурните протоколи"
89
90#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:14
91msgid ""
92"Disables loading of content from unsafe protocols. Safe protocols are http "
93"and https."
94msgstr ""
95"Изключване на зареждането на съдържание от не безопасни протоколи. "
96"Безопасните са http и https."
97
98#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:15
99msgid "Epiphany cannot quit"
100msgstr "Epiphany не може да бъде спрян"
101
102#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:16
103msgid "Hide menubar by default"
104msgstr "Скриване на лентата с менютата по подразбиране"
105
106#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:17
107msgid ""
108"Hide the menubar by default. The menubar can still be accessed using F10."
109msgstr ""
110"Скриване на лентата с менюта по подразбиране. Менюто ще може да бъде "
111"достигнато чрез натискане на клавиша F10."
112
113#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:18
114msgid "Lock in fullscreen mode"
115msgstr "Заключване на режима „На цял екран“"
116
117#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:19
118msgid "Locks Epiphany in fullscreen mode."
119msgstr "Заключване на режима „На цял екран“."
120
121#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:20
122msgid "User is not allowed to close Epiphany"
123msgstr "Потребителят няма право да спира Epiphany"
124
125#: ../data/bme.desktop.in.in.h:1
126msgid "Browse and organize your bookmarks"
127msgstr "Разглеждане и организиране на вашите отметки"
128
129#: ../data/bme.desktop.in.in.h:2
130msgid "Epiphany Web Bookmarks"
131msgstr "Отметки за страници в Интернет"
132
133#: ../data/bme.desktop.in.in.h:3
134msgid "Web Bookmarks"
135msgstr "Отметки"
136
137#: ../data/epiphany.desktop.in.in.h:1
138msgid "Browse the web"
139msgstr "Сърфиране в Интернет"
140
141#: ../data/epiphany.desktop.in.in.h:2
142msgid "Epiphany Web Browser"
143msgstr "Интернет браузър (Epiphany)"
144
145#. sets the name to appear in the window list applet when grouping windows
146#: ../data/epiphany.desktop.in.in.h:3 ../src/ephy-main.c:222
147#: ../src/ephy-main.c:233
148msgid "Web Browser"
149msgstr "Интернет браузър"
150
151#: ../data/epiphany.schemas.in.h:1
152msgid "Active extensions"
153msgstr "Активни разширения"
154
155#: ../data/epiphany.schemas.in.h:2
156msgid "Address of the user's home page."
157msgstr "Адрес на домашната страница на потребителя."
158
159#: ../data/epiphany.schemas.in.h:3
160msgid "Allow popups"
161msgstr "Разрешаване на изскачащите прозорци"
162
163#: ../data/epiphany.schemas.in.h:4
164msgid ""
165"Allow sites to open new windows using JavaScript (if JavaScript is enabled)."
166msgstr ""
167"Страниците могат да отварят нови прозорци чрез JavaScript (ако е позволен "
168"JavaScript)."
169
170#: ../data/epiphany.schemas.in.h:5
171msgid "Always show the tab bar"
172msgstr "Винаги да се показва лентата с подпрозорците"
173
174#: ../data/epiphany.schemas.in.h:6
175msgid "Automatic downloads"
176msgstr "Автоматични изтегляния"
177
178#: ../data/epiphany.schemas.in.h:7
179msgid "Autowrap for find in page"
180msgstr "Автоматична обвивка за търсене в страница"
181
182#: ../data/epiphany.schemas.in.h:8
183msgid "Browse with caret"
184msgstr "Навигация с каретка"
185
186#: ../data/epiphany.schemas.in.h:9
187msgid "Cookie accept"
188msgstr "Приемане на бисквитки"
189
190#: ../data/epiphany.schemas.in.h:10
191msgid "Default encoding"
192msgstr "Стандартно кодиране"
193
194#: ../data/epiphany.schemas.in.h:11
195msgid ""
196"Default encoding. Accepted values are: \"armscii-8\", \"Big5\", \"Big5-HKSCS"
197"\", \"EUC-JP\", \"EUC-KR\", \"gb18030\", \"GB2312\", \"geostd8\", \"HZ-GB-"
198"2312\", \"IBM850\", \"IBM852\", \"IBM855\", \"IBM857\", \"IBM862\", \"IBM864"
199"\", \"IBM866\", \"ISO-2022-CN\", \"ISO-2022-JP\", \"ISO-2022-KR\", \"ISO-"
200"8859-1\", \"ISO-8859-2\", \"ISO-8859-3\", \"ISO-8859-4\", \"ISO-8859-5\", "
201"\"ISO-8859-6\", \"ISO-8859-7\", \"ISO-8859-8\", \"ISO-8859-8-I\", \"ISO-8859-"
202"9\", \"ISO-8859-10\", \"ISO-8859-11\", \"ISO-8859-13\", \"ISO-8859-14\", "
203"\"ISO-8859-15\", \"ISO-8859-16\", \"ISO-IR-111\", \"KOI8-R\", \"KOI8-U\", "
204"\"Shift_JIS\", \"TIS-620\", \"UTF-7\", \"UTF-8\", \"VISCII\", \"windows-874"
205"\", \"windows-1250\", \"windows-1251\", \"windows-1252\", \"windows-1253\", "
206"\"windows-1254\", \"windows-1255\", \"windows-1256\", \"windows-1257\", "
207"\"windows-1258\", \"x-euc-tw\", \"x-gbk\", \"x-johab\", \"x-mac-arabic\", "
208"\"x-mac-ce\", \"x-mac-croatian\", \"x-mac-cyrillic\", \"x-mac-devanagari\", "
209"\"x-mac-farsi\", \"x-mac-greek\", \"x-mac-gujarati\", \"x-mac-gurmukhi\", "
210"\"x-mac-hebrew\", \"x-mac-icelandic\", \"x-mac-roman\", \"x-mac-romanian\", "
211"\"x-mac-turkish\", \"x-mac-ukrainian\", \"x-user-defined\", \"x-viet-tcvn5712"
212"\", \"x-viet-vps\" and \"x-windows-949\"."
213msgstr ""
214"Подразбиращо се кодиране. Приемливите стойности са: „armscii-8“, „Big5“, "
215"„Big5-HKSCS“, „EUC-JP“, „EUC-KR“, „gb18030“, „GB2312“, „geostd8“, „HZ-GB-"
216"2312“, „IBM850“, „IBM852“, „IBM855“, „IBM857“, „IBM862“, „IBM864“, „IBM866“, "
217"„ISO-2022-CN“, „ISO-2022-JP“, „ISO-2022-KR“, „ISO-8859-1“, „ISO-8859-2“, "
218"„ISO-8859-3“, „ISO-8859-4“, „ISO-8859-5“, „ISO-8859-6“, „ISO-8859-7“, „ISO-"
219"8859-8“, „ISO-8859-8-I“, „ISO-8859-9“, „ISO-8859-10“, „ISO-8859-11“, „ISO-"
220"8859-13“, „ISO-8859-14“, „ISO-8859-15“, „ISO-8859-16“, „ISO-IR-111“, „KOI8-"
221"R“, „KOI8-U“, „Shift_JIS“, „TIS-620“, „UTF-7“, „UTF-8“, „VISCII“, „windows-"
222"874“, „windows-1250“, „windows-1251“, „windows-1252“, „windows-1253“, "
223"„windows-1254“, „windows-1255“, „windows-1256“, „windows-1257“, „windows-"
224"1258“, „x-euc-tw“, „x-gbk“, „x-johab“, „x-mac-arabic“, „x-mac-ce“, „x-mac-"
225"croatian“, „x-mac-cyrillic“, „x-mac-devanagari“, „x-mac-farsi“, „x-mac-"
226"greek“, „x-mac-gujarati“, „x-mac-gurmukhi“, „x-mac-hebrew“, „x-mac-"
227"icelandic“, „x-mac-roman“, „x-mac-romanian“, „x-mac-turkish“, „x-mac-"
228"ukrainian“, „x-user-defined“, „x-viet-tcvn5712“, „x-viet-vps“ and „x-windows-"
229"949“."
230
231#: ../data/epiphany.schemas.in.h:12
232msgid "Default font type"
233msgstr "Стандартен шрифт"
234
235#: ../data/epiphany.schemas.in.h:13
236msgid "Default font type. Possible values are \"serif\" and \"sans-serif\"."
237msgstr "Стандартен шрифт. Възможните стойности са „serif“ и „sans-serif“."
238
239#: ../data/epiphany.schemas.in.h:14
240msgid "Enable Java"
241msgstr "Включване на Java"
242
243#: ../data/epiphany.schemas.in.h:15
244msgid "Enable JavaScript"
245msgstr "Включване на JavaScript"
246
247#: ../data/epiphany.schemas.in.h:16
248msgid ""
249"For find in page, whether to start again at the beginning after reaching the "
250"end of the page."
251msgstr ""
252"За търсене в страница, или да започне от начало или след достигане на края "
253"на страницата."
254
255#: ../data/epiphany.schemas.in.h:17
256msgid "History pages time range"
257msgstr "Времеви обхват на историята за страниците"
258
259#: ../data/epiphany.schemas.in.h:18
260msgid "Home page"
261msgstr "Домашна страница"
262
263#: ../data/epiphany.schemas.in.h:19
264msgid "ISO-8859-1"
265msgstr "ISO-8859-1"
266
267#: ../data/epiphany.schemas.in.h:20
268msgid "Languages"
269msgstr "Езици"
270
271#: ../data/epiphany.schemas.in.h:21
272msgid "Lists the active extensions."
273msgstr "Изписване на активните разширения."
274
275#: ../data/epiphany.schemas.in.h:22
276msgid "Match case for find in page"
277msgstr ""
278"Големината на буквите има\n"
279"значение при търсене в стр."
280
281#: ../data/epiphany.schemas.in.h:23
282msgid ""
283"Middle click to open the web page pointed to by the currently selected text"
284msgstr ""
285"Натискане на среден бутон на мишката, да отваря посочената чрез избирания "
286"текст страница"
287
288#: ../data/epiphany.schemas.in.h:24
289msgid ""
290"Middle clicking on the main view pane will open the web page pointed to by "
291"the currently selected text."
292msgstr ""
293"Натискане на среден бутон на мишката върху основната страница ще отвори "
294"посочената с избрания в момента текст."
295
296#: ../data/epiphany.schemas.in.h:25
297msgid "Preferred languages, two letter codes."
298msgstr "Предпочитани езици, кодове от по две букви."
299
300#: ../data/epiphany.schemas.in.h:26
301msgid "Show bookmarks bar by default"
302msgstr "Показване на лентата с отметките по подразбиране"
303
304#: ../data/epiphany.schemas.in.h:27
305msgid "Show statusbar by default"
306msgstr "Показване на лентата за състоянието по подразбиране"
307
308#: ../data/epiphany.schemas.in.h:28
309msgid ""
310"Show the history pages visited \"ever\", \"last_two_days\", \"last_three_days"
311"\", \"today\"."
312msgstr ""
313"Показване на страниците от историята посетени „ever“, „last_two_days“, "
314"„last_three_days“, „today“."
315
316#: ../data/epiphany.schemas.in.h:29
317msgid "Show the tab bar also when there is only one tab open."
318msgstr ""
319"Показване на лентата за подпрозорците, дори когато има само един отворен "
320"подпрозорец."
321
322#: ../data/epiphany.schemas.in.h:30
323msgid "Show toolbars by default"
324msgstr "Показване на лентата с инструменти по подразбиране"
325
326#: ../data/epiphany.schemas.in.h:31
327msgid "Size of disk cache"
328msgstr "Големина на временните файлове"
329
330#: ../data/epiphany.schemas.in.h:32
331msgid "Size of disk cache, in MB."
332msgstr "Големина на временните файлове в МБ."
333
334#: ../data/epiphany.schemas.in.h:33
335msgid "The bookmark information shown in the editor view"
336msgstr "Информацията за отметките показана в прозореца за редакция"
337
338#: ../data/epiphany.schemas.in.h:34
339msgid ""
340"The bookmark information shown in the editor view. Valid values in the list "
341"are \"address\" and \"title\"."
342msgstr ""
343"Информацията за отметките показана при редакция. Валидни стойности в списъка "
344"са „address“ и „title“."
345
346#: ../data/epiphany.schemas.in.h:35
347msgid "The currently selected fonts language"
348msgstr "Текущият избран език за шрифтовете"
349
350#: ../data/epiphany.schemas.in.h:36
351msgid ""
352"The currently selected fonts language. Valid values are \"ar\" (arabic), \"x-"
353"baltic\" (baltic languages), \"x-central-euro\" (central european "
354"languages), \"x-cyrillic\" (languages written with cyrillic alphabet), \"el"
355"\" (greek), \"he\" (hebrew), \"ja\" (japanese), \"ko\" (korean), \"zh-CN"
356"\" (simplified chinese), \"th\" (thai), \"zh-TW\" (traditional chinese), \"tr"
357"\" (turkish), \"x-unicode\" (other languages), \"x-western\" (languages "
358"written in latin script), \"x-tamil\" (tamil) and \"x-devanagari"
359"\" (devanagari)."
360msgstr ""
361"Текущият избран език за шритовете. Валидни стойности са „ar“ (арабски), „x-"
362"baltic“ (балтийски езици), „x-central-euro“ (централноевропейски езици), „x-"
363"cyrillic“ (езици с писменост на кирилица), „el“ (гръцки), „he“ (иврит), "
364"„ja“ (японски), „ko“ (корейски), „zh-CN“ (опростен китайски), „th“ (тайски), "
365"„zh-TW“ (традиционен китайски), „tr“ (турски), „x-unicode“ (други езици), „x-"
366"western“ (езици с писменост на латиница), „x-tamil“ (тамилски) и „x-"
367"devanagari“ (индийски)."
368
369#: ../data/epiphany.schemas.in.h:37
370msgid "The downloads folder"
371msgstr "Папката с изтеглените файлове"
372
373#: ../data/epiphany.schemas.in.h:38
374msgid "The encoding autodetector. Empty string means autodetect is off"
375msgstr ""
376"Автоматично засичане на кодовата таблица. Празно място означава, че "
377"автоматичното засичане е изключено."
378
379#: ../data/epiphany.schemas.in.h:39
380msgid ""
381"The encoding autodetector. Valid entries are \"\" (autodetectors off), "
382"\"cjk_parallel_state_machine\" (autodetect east asian encodings), "
383"\"ja_parallel_state_machine\" (autodetect japanese encodings), "
384"\"ko_parallel_state_machine\" (autodetect korean encodings), \"ruprob"
385"\" (autodetect russian encodings), \"ukprob\" (autodetect ukrainian "
386"encodings), \"zh_parallel_state_machine\" (autodetect chinese encodings), "
387"\"zhcn_parallel_state_machine\" (autodetect simplified chinese encodings), "
388"\"zhtw_parallel_state_machine\" (autodetect traditional chinese encodings) "
389"and \"universal_charset_detector\" (autodetect most encodings)."
390msgstr ""
391"Автоматично засичане на кодовата таблица. Валидни стойности са "
392"„“ (изключено), „cjk_parallel_state_machine“ (за източно европейските кодови "
393"таблици), „ja_parallel_state_machine“ (за японските кодови таблици), "
394"„ko_parallel_state_machine“ (за корейските кодови таблици), „ruprob“ (за "
395"руските кодови таблици), „ukprob“ (за украински кодови таблици), "
396"„zh_parallel_state_machine“ (за китайски кодови таблици), "
397"„zhcn_parallel_state_machine“ (за опростени китайски кодови таблици), "
398"„zhtw_parallel_state_machine“ (за традиционни китайски кодови таблици) и "
399"„universal_charset_detector“ (за повечето кодови таблици)."
400
401#: ../data/epiphany.schemas.in.h:40
402msgid "The page information shown in the history view"
403msgstr "Информация за страниците показвана в прегледа на историята"
404
405#: ../data/epiphany.schemas.in.h:41
406msgid ""
407"The page information shown in the history view. Valid values in the list are "
408"\"address\", \"title\"."
409msgstr ""
410"Информация за страниците показани в историята. Валидни стойности в списъка "
411"са „address“, „title“."
412
413#: ../data/epiphany.schemas.in.h:42
414msgid ""
415"The path of the folder where to download files to; or \"Downloads\" to use "
416"the default downloads folder, or \"Desktop\" to use the desktop folder."
417msgstr ""
418"Пътят до папката, където да се изтеглят файловете. За да ползвате "
419"стандартната папка задайте „Downloads“, а ако искате да ги запазвате върху "
420"работния плот задайте „Desktop“."
421
422#: ../data/epiphany.schemas.in.h:43
423msgid "Toolbar style"
424msgstr "Стил на лентата с инструменти"
425
426#: ../data/epiphany.schemas.in.h:44
427msgid ""
428"Toolbar style. Allowed values are \"\" (use GNOME default style), \"both"
429"\" (text and icons), \"both-horiz\" (text besides icons), \"icons\", and "
430"\"text\"."
431msgstr ""
432"Стил на лентата с инструменти. Позволени стойности са „“ (стандартен стил на "
433"GNOME), „both“ (текст и икони), „both-horiz“ (текст до иконите) „icons“ и "
434"„text“"
435
436#: ../data/epiphany.schemas.in.h:45
437msgid "Use own colors"
438msgstr "Използване на собствени цветове"
439
440#: ../data/epiphany.schemas.in.h:46
441msgid "Use own fonts"
442msgstr "Използване на собствени шрифтове"
443
444#: ../data/epiphany.schemas.in.h:47
445msgid "Use your own colors instead of the colors the page requests."
446msgstr "Използване на Ваши цветове, вместо цветовете от страниците."
447
448#: ../data/epiphany.schemas.in.h:48
449msgid "Use your own fonts instead of the fonts the page requests."
450msgstr ""
451"Използване на Ваши шрифтове, вместо шрифтовете предоставени от страниците."
452
453#: ../data/epiphany.schemas.in.h:49
454msgid ""
455"When files cannot be opened by the browser they are automatically downloaded "
456"to the download folder and opened with the appropriate application."
457msgstr ""
458"Когато файловете не могат да бъдат отворени с браузъра, те автоматично се "
459"изтеглят в стандартната папка за изтегляне и се отварят с подходяща програма."
460
461#: ../data/epiphany.schemas.in.h:50
462msgid ""
463"Where to accept cookies from. Possible values are \"anywhere\", \"current "
464"site\" and \"nowhere\"."
465msgstr ""
466"От къде да приема бисквитки. Възможните стойности са „anywhere“, „current "
467"site“ и „nowhere“."
468
469#: ../data/epiphany.schemas.in.h:51
470msgid "Whether to print the date in the footer"
471msgstr "Къде да се разпечата датата в долната част"
472
473#: ../data/epiphany.schemas.in.h:52
474msgid "Whether to print the page address in the header"
475msgstr "Къде в горната част да се разпечата адреса на страницата"
476
477#: ../data/epiphany.schemas.in.h:53
478msgid "Whether to print the page numbers (x of total) in the footer"
479msgstr "Къде в долната част да се разпечата номера на страницата (x от общо)"
480
481#: ../data/epiphany.schemas.in.h:54
482msgid "Whether to print the page title in the header"
483msgstr "Дали в горната част да се разпечатва заглавието на страницата"
484
485#: ../data/epiphany.schemas.in.h:55
486msgid "x-western"
487msgstr "x-западен"
488
489#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:1
490msgid "<b>Fingerprints</b>"
491msgstr "<b>Пръстови отпечатъци</b>"
492
493#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:2
494msgid "<b>Issued By</b>"
495msgstr "<b>Издаден от</b>"
496
497#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:3
498msgid "<b>Issued To</b>"
499msgstr "<b>Издаден до</b>"
500
501#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:4
502msgid "<b>Validity</b>"
503msgstr "<b>Валидност</b>"
504
505#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:5
506msgid "Certificate _Fields"
507msgstr "Полета на серти_фиката"
508
509#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:6
510msgid "Certificate _Hierarchy"
511msgstr "Йерар_хия на сертификата"
512
513#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:7
514msgid "Common Name:"
515msgstr "Общо име:"
516
517#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:8
518msgid "DYNAMIC"
519msgstr "ДИНАМИЧНИ"
520
521#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:9
522msgid "Details"
523msgstr "Подробности"
524
525#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:10
526msgid "Expires On:"
527msgstr "Изтича на:"
528
529#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:11
530msgid "Field _Value"
531msgstr "_Стойност на полето"
532
533#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:12
534#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:23
535msgid "General"
536msgstr "Основни"
537
538#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:13
539msgid "Issued On:"
540msgstr "Издаден на:"
541
542#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:14
543msgid "MD5 Fingerprint:"
544msgstr "Пръстови отпечатъци от вида MD5:"
545
546#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:15
547#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1015
548msgid "Organization:"
549msgstr "Организация:"
550
551#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:16
552msgid "Organizational Unit:"
553msgstr "Организационна единица:"
554
555#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:17
556msgid "SHA1 Fingerprint:"
557msgstr "Пръстови отпечатъци от вида SHA1:"
558
559#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:18
560msgid "Serial Number:"
561msgstr "Сериен номер:"
562
563#: ../data/glade/epiphany.glade.h:1
564msgid "<b>_Automatic</b>"
565msgstr "<b>_Автоматично</b>"
566
567#: ../data/glade/epiphany.glade.h:2
568msgid "<b>_Use a different encoding:</b>"
569msgstr "<b>_Използване на различно кодиране:</b>"
570
571#: ../data/glade/epiphany.glade.h:3
572msgid "Cookies"
573msgstr "Бисквитки"
574
575#. The name of the default downloads folder
576#: ../data/glade/epiphany.glade.h:4 ../lib/ephy-file-helpers.c:96
577msgid "Downloads"
578msgstr "Изтегляния"
579
580#: ../data/glade/epiphany.glade.h:5
581msgid "Passwords"
582msgstr "Пароли"
583
584#: ../data/glade/epiphany.glade.h:6
585msgid "Personal Data"
586msgstr "Лична информация"
587
588#: ../data/glade/epiphany.glade.h:7
589msgid "Text Encoding"
590msgstr "Кодиране на текста"
591
592#: ../data/glade/epiphany.glade.h:8 ../src/ephy-encoding-menu.c:358
593msgid "Use the encoding specified by the document"
594msgstr "Използване на кодирането, определено от документа"
595
596#: ../data/glade/epiphany.glade.h:9
597msgid "_Show password"
598msgstr "Показване на _паролата"
599
600#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:1 ../data/glade/print.glade.h:1
601msgid "<b>Colors</b>"
602msgstr "<b>Цветове</b>"
603
604#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:2
605msgid "<b>Cookies</b>"
606msgstr "<b>Бисквитки</b>"
607
608#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:3
609msgid "<b>Downloads</b>"
610msgstr "<b>Изтегляния</b>"
611
612#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:4
613msgid "<b>Encodings</b>"
614msgstr "<b>Кодирания</b>"
615
616#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:5
617msgid "<b>Fonts</b>"
618msgstr "<b>Шрифтове</b>"
619
620#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:6
621msgid "<b>Home page</b>"
622msgstr "<b>Домашна страница</b>"
623
624#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:7
625msgid "<b>Languages</b>"
626msgstr "<b>Езици</b>"
627
628#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:8
629msgid "<b>Temporary Files</b>"
630msgstr "<b>Временни файлове</b>"
631
632#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:9
633msgid "<b>Web Content</b>"
634msgstr "<b>Интернет съдържание</b>"
635
636#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:10
637msgid "A_utomatically download and open files"
638msgstr "А_втоматично изтегляне и отваряне на файловете"
639
640#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:11
641msgid "Add Language"
642msgstr "Добавяне на език"
643
644#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:12
645msgid "Al_ways use the desktop theme colors"
646msgstr "Винаги да се използва темата с цветове на работната среда"
647
648#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:13
649msgid "Allow popup _windows"
650msgstr "Позволяване на изскачащите _прозорци"
651
652#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:14
653msgid "Always use _these fonts"
654msgstr "Винаги да се използват _тези шрифтове"
655
656#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:15
657msgid "Au_todetect:"
658msgstr "_Автоматично засичане:"
659
660#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:16
661msgid "Choose a l_anguage:"
662msgstr "Избор на _език:"
663
664#. Translators: the mnemonic shouldn't conflict with any of the
665#. * standard items in the GtkEntry context menu (Cut, Copy, Paste, Delete,
666#. * Select All, Input Methods and Insert Unicode control character.)
667#.
668#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:17
669#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:580 ../src/ephy-history-window.c:261
670msgid "Cl_ear"
671msgstr "Из_чистване"
672
673#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:18
674msgid "De_fault:"
675msgstr "По _подразбиране:"
676
677#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:19
678msgid "Enable Java_Script"
679msgstr "Включване на Java_Script"
680
681#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:20
682msgid "Enable _Java"
683msgstr "Включване на _Java"
684
685#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:21
686msgid "Fonts and Colors"
687msgstr "Шрифтове и цветове"
688
689#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:22
690msgid "For l_anguage:"
691msgstr "За _език:"
692
693#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:24 ../src/prefs-dialog.c:1037
694msgid "Language"
695msgstr "Език"
696
697#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:25
698msgid "MB"
699msgstr "МБ"
700
701#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:26
702msgid "Only _from sites you visit"
703msgstr "Само _от страници, които посещавате"
704
705#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:27
706msgid "Preferences"
707msgstr "Настройки"
708
709#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:28
710msgid "Privacy"
711msgstr "Защита на личните данни"
712
713#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:29
714msgid "Set to Current _Page"
715msgstr "Като текущата _страница"
716
717#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:30
718msgid "Set to _Blank Page"
719msgstr "_Празна страница"
720
721#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:31
722#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:340
723msgid "_Address:"
724msgstr "_Адрес:"
725
726#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:32
727msgid "_Always accept"
728msgstr "_Винаги да бъдат приемани"
729
730#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:33
731msgid "_Disk space:"
732msgstr "Заемано пространство:"
733
734#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:34
735msgid "_Download folder:"
736msgstr "_Папка за запазване на изтеглените файлове:"
737
738#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:35
739msgid "_Fixed width:"
740msgstr "_Фиксирана широчина:"
741
742#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:36
743msgid "_Minimum size:"
744msgstr "Мини_мален размер:"
745
746#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:37
747msgid "_Never accept"
748msgstr "_Никога да не бъдат приемани"
749
750#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:38
751msgid "_Variable width:"
752msgstr "_Променлива широчина:"
753
754#: ../data/glade/print.glade.h:2
755msgid "<b>Footers</b>"
756msgstr "<b>Долен колонтитул</b>"
757
758#: ../data/glade/print.glade.h:3
759msgid "<b>Headers</b>"
760msgstr "<b>Горен колонтитул</b>"
761
762#: ../data/glade/print.glade.h:4
763msgid "C_olor"
764msgstr "_Цвят"
765
766#: ../data/glade/print.glade.h:5
767msgid "P_age title"
768msgstr "Заг_лавие на страницата"
769
770#: ../data/glade/print.glade.h:6
771msgid "Page _numbers"
772msgstr "Номера на _страниците"
773
774#: ../data/glade/print.glade.h:7
775msgid "Print Setup"
776msgstr "Настройки на печата"
777
778#: ../data/glade/print.glade.h:8
779msgid "_Date"
780msgstr "_Дата"
781
782#: ../data/glade/print.glade.h:9
783msgid "_Grayscale"
784msgstr "_Черно-бял"
785
786#: ../data/glade/print.glade.h:10
787msgid "_Page address"
788msgstr "Адрес на с_траницата"
789
790#. this opens the downloader window, or brings it to the foreground if already open
791#: ../embed/downloader-view.c:189
792msgid "_Show Downloads"
793msgstr "_Показване на изтеглянията"
794
795#: ../embed/downloader-view.c:318
796#, c-format
797msgid "%u:%02u.%02u"
798msgstr "%u:%02u.%02u"
799
800#: ../embed/downloader-view.c:322
801#, c-format
802msgid "%02u.%02u"
803msgstr "%02u.%02u"
804
805#: ../embed/downloader-view.c:374
806msgid "_Pause"
807msgstr "_Пауза"
808
809#: ../embed/downloader-view.c:374
810msgid "_Resume"
811msgstr "_Продължаване"
812
813#. translators: first %s is filename, "%s of %s" is current/total file size
814#: ../embed/downloader-view.c:421
815#, c-format
816msgid ""
817"%s\n"
818"%s of %s"
819msgstr ""
820"%s\n"
821"%s от %s"
822
823#: ../embed/downloader-view.c:431 ../embed/downloader-view.c:436
824#: ../src/ephy-window.c:1451
825msgid "Unknown"
826msgstr "Неизвестно"
827
828#: ../embed/downloader-view.c:470
829#, c-format
830msgid "%d download"
831msgid_plural "%d downloads"
832msgstr[0] "%d изтегляне"
833msgstr[1] "%d изтегляния"
834
835#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
836#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
837#: ../embed/downloader-view.c:585 ../embed/downloader-view.c:598
838msgid "download status|Unknown"
839msgstr "Неизвестно"
840
841#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
842#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
843#: ../embed/downloader-view.c:590
844msgid "download status|Failed"
845msgstr "Неуспешно"
846
847#: ../embed/downloader-view.c:657 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:803
848msgid "File"
849msgstr "Файл"
850
851#: ../embed/downloader-view.c:679
852msgid "%"
853msgstr "%"
854
855#: ../embed/downloader-view.c:690
856msgid "Remaining"
857msgstr "Остават"
858
859#: ../embed/ephy-encodings.c:60
860msgid "Arabic (_IBM-864)"
861msgstr "Арабски (_IBM-864)"
862
863#: ../embed/ephy-encodings.c:61
864msgid "Arabic (ISO-_8859-6)"
865msgstr "Арабски (ISO-_8859-6)"
866
867#: ../embed/ephy-encodings.c:62
868msgid "Arabic (_MacArabic)"
869msgstr "Арабски (_MacArabic)"
870
871#: ../embed/ephy-encodings.c:63
872msgid "Arabic (_Windows-1256)"
873msgstr "Арабски (_Windows-1256)"
874
875#: ../embed/ephy-encodings.c:64
876msgid "Baltic (_ISO-8859-13)"
877msgstr "Балтийски (_ISO-8859-13)"
878
879#: ../embed/ephy-encodings.c:65
880msgid "Baltic (I_SO-8859-4)"
881msgstr "Балтийски (I_SO-8859-4)"
882
883#: ../embed/ephy-encodings.c:66
884msgid "Baltic (_Windows-1257)"
885msgstr "Балтийски (_Windows-1257)"
886
887#: ../embed/ephy-encodings.c:67
888msgid "_Armenian (ARMSCII-8)"
889msgstr "_Арменски (ARMSCII-8)"
890
891#: ../embed/ephy-encodings.c:68
892msgid "_Georgian (GEOSTD8)"
893msgstr "_Грузински (GEOSTD8)"
894
895#: ../embed/ephy-encodings.c:69
896msgid "Central European (_IBM-852)"
897msgstr "Централно европейски (_IBM-852)"
898
899#: ../embed/ephy-encodings.c:70
900msgid "Central European (I_SO-8859-2)"
901msgstr "Централно европейски (I_SO-8859-2)"
902
903#: ../embed/ephy-encodings.c:71
904msgid "Central European (_MacCE)"
905msgstr "Централно европейски (_MacCE)"
906
907#: ../embed/ephy-encodings.c:72
908msgid "Central European (_Windows-1250)"
909msgstr "Централно европейски (_Windows-1250)"
910
911#: ../embed/ephy-encodings.c:73
912msgid "Chinese Simplified (_GB18030)"
913msgstr "Китайски, опростен (_GB18030)"
914
915#: ../embed/ephy-encodings.c:74
916msgid "Chinese Simplified (G_B2312)"
917msgstr "Китайски, опростен (G_B2312)"
918
919#: ../embed/ephy-encodings.c:75
920msgid "Chinese Simplified (GB_K)"
921msgstr "Китайски, опростен (GB_K)"
922
923#: ../embed/ephy-encodings.c:76
924msgid "Chinese Simplified (_HZ)"
925msgstr "Китайски, опростен (_HZ)"
926
927#: ../embed/ephy-encodings.c:77
928msgid "Chinese Simplified (_ISO-2022-CN)"
929msgstr "Китайски, опростен (_ISO-2022-CN)"
930
931#: ../embed/ephy-encodings.c:78
932msgid "Chinese Traditional (Big_5)"
933msgstr "Китайски, традиционен (Big_5)"
934
935#: ../embed/ephy-encodings.c:79
936msgid "Chinese Traditional (Big5-HK_SCS)"
937msgstr "Китайски, традиционен (Big5-HK_SCS)"
938
939#: ../embed/ephy-encodings.c:80
940msgid "Chinese Traditional (_EUC-TW)"
941msgstr "Китайски, традиционен (_EUC-TW)"
942
943#: ../embed/ephy-encodings.c:81
944msgid "Cyrillic (_IBM-855)"
945msgstr "Кирилица (_IBM-855)"
946
947#: ../embed/ephy-encodings.c:82
948msgid "Cyrillic (I_SO-8859-5)"
949msgstr "Кирилица (I_SO-8859-5)"
950
951#: ../embed/ephy-encodings.c:83
952msgid "Cyrillic (IS_O-IR-111)"
953msgstr "Кирилица (IS_O-IR-111)"
954
955#: ../embed/ephy-encodings.c:84
956msgid "Cyrillic (_KOI8-R)"
957msgstr "Кирилица (_KOI8-R)"
958
959#: ../embed/ephy-encodings.c:85
960msgid "Cyrillic (_MacCyrillic)"
961msgstr "Кирилица (_MacCyrillic)"
962
963#: ../embed/ephy-encodings.c:86
964msgid "Cyrillic (_Windows-1251)"
965msgstr "Кирилица/_Българска (_Windows-1251)"
966
967#: ../embed/ephy-encodings.c:87
968msgid "Cyrillic/_Russian (IBM-866)"
969msgstr "Кирилица/_Руска (IBM-866)"
970
971#: ../embed/ephy-encodings.c:88
972msgid "Greek (_ISO-8859-7)"
973msgstr "Гръцки (_ISO-8859-7)"
974
975#: ../embed/ephy-encodings.c:89
976msgid "Greek (_MacGreek)"
977msgstr "Гръцки (_MacGreek)"
978
979#: ../embed/ephy-encodings.c:90
980msgid "Greek (_Windows-1253)"
981msgstr "Гръцки (_Windows-1253)"
982
983#: ../embed/ephy-encodings.c:91
984msgid "Gujarati (_MacGujarati)"
985msgstr "Гужарати (_MacGujarati)"
986
987#: ../embed/ephy-encodings.c:92
988msgid "Gurmukhi (Mac_Gurmukhi)"
989msgstr "Гурмуки (Mac_Gurmukhi)"
990
991#: ../embed/ephy-encodings.c:93
992msgid "Hindi (Mac_Devanagari)"
993msgstr "Хинди (Mac_Devanagari)"
994
995#: ../embed/ephy-encodings.c:94
996msgid "Hebrew (_IBM-862)"
997msgstr "Иврит (_IBM-862)"
998
999#: ../embed/ephy-encodings.c:95
1000msgid "Hebrew (IS_O-8859-8-I)"
1001msgstr "Иврит (IS_O-8859-8-I)"
1002
1003#: ../embed/ephy-encodings.c:96
1004msgid "Hebrew (_MacHebrew)"
1005msgstr "Иврит (_MacHebrew)"
1006
1007#: ../embed/ephy-encodings.c:97
1008msgid "Hebrew (_Windows-1255)"
1009msgstr "Иврит (_Windows-1255)"
1010
1011#: ../embed/ephy-encodings.c:98
1012msgid "_Visual Hebrew (ISO-8859-8)"
1013msgstr "Визуален иврит (ISO-8859-8)"
1014
1015#: ../embed/ephy-encodings.c:99
1016msgid "Japanese (_EUC-JP)"
1017msgstr "Японски (_EUC-JP)"
1018
1019#: ../embed/ephy-encodings.c:100
1020msgid "Japanese (_ISO-2022-JP)"
1021msgstr "Японски (_ISO-2022-JP)"
1022
1023#: ../embed/ephy-encodings.c:101
1024msgid "Japanese (_Shift-JIS)"
1025msgstr "Японски (_Shift-JIS)"
1026
1027#: ../embed/ephy-encodings.c:102
1028msgid "Korean (_EUC-KR)"
1029msgstr "Корейски (_EUC-KR)"
1030
1031#: ../embed/ephy-encodings.c:103
1032msgid "Korean (_ISO-2022-KR)"
1033msgstr "Корейски (_ISO-2022-KR)"
1034
1035#: ../embed/ephy-encodings.c:104
1036msgid "Korean (_JOHAB)"
1037msgstr "Корейски (_JOHAB)"
1038
1039#: ../embed/ephy-encodings.c:105
1040msgid "Korean (_UHC)"
1041msgstr "Корейски (_UHC)"
1042
1043#: ../embed/ephy-encodings.c:106
1044msgid "_Celtic (ISO-8859-14)"
1045msgstr "_Келтски (ISO-8859-14)"
1046
1047#: ../embed/ephy-encodings.c:107
1048msgid "_Icelandic (MacIcelandic)"
1049msgstr "_Исландски (MacIcelandic)"
1050
1051#: ../embed/ephy-encodings.c:108
1052msgid "_Nordic (ISO-8859-10)"
1053msgstr "Скандинавски (ISO-8859-10)"
1054
1055#: ../embed/ephy-encodings.c:109
1056msgid "_Persian (MacFarsi)"
1057msgstr "_Персийски (MacFarsi)"
1058
1059#: ../embed/ephy-encodings.c:110
1060msgid "Croatian (Mac_Croatian)"
1061msgstr "Хърватски (Mac_Croatian)"
1062
1063#: ../embed/ephy-encodings.c:111
1064msgid "_Romanian (MacRomanian)"
1065msgstr "_Румънски (MacRomanian)"
1066
1067#: ../embed/ephy-encodings.c:112
1068msgid "R_omanian (ISO-8859-16)"
1069msgstr "Р_умънски (ISO-8859-16)"
1070
1071#: ../embed/ephy-encodings.c:113
1072msgid "South _European (ISO-8859-3)"
1073msgstr "Южно _евопейски (ISO-8859-3)"
1074
1075#: ../embed/ephy-encodings.c:114
1076msgid "Thai (TIS-_620)"
1077msgstr "Тай (TIS-_620)"
1078
1079#: ../embed/ephy-encodings.c:115
1080msgid "Thai (IS_O-8859-11)"
1081msgstr "Тай (IS_O-8859-11)"
1082
1083#: ../embed/ephy-encodings.c:116
1084msgid "_Thai (Windows-874)"
1085msgstr "_Тай (Windows-874)"
1086
1087#: ../embed/ephy-encodings.c:117
1088msgid "Turkish (_IBM-857)"
1089msgstr "Турски (_IBM-857)"
1090
1091#: ../embed/ephy-encodings.c:118
1092msgid "Turkish (I_SO-8859-9)"
1093msgstr "Турски (I_SO-8859-9)"
1094
1095#: ../embed/ephy-encodings.c:119
1096msgid "Turkish (_MacTurkish)"
1097msgstr "Турски (_MacTurkish)"
1098
1099#: ../embed/ephy-encodings.c:120
1100msgid "Turkish (_Windows-1254)"
1101msgstr "Турски (_Windows-1254)"
1102
1103#: ../embed/ephy-encodings.c:121
1104msgid "Unicode (UTF-_8)"
1105msgstr "Уникод (UTF-_8)"
1106
1107#: ../embed/ephy-encodings.c:122
1108msgid "Cyrillic/Ukrainian (_KOI8-U)"
1109msgstr "Кирилица/Украинска (_KOI8-U)"
1110
1111#: ../embed/ephy-encodings.c:123
1112msgid "Cyrillic/Ukrainian (Mac_Ukrainian)"
1113msgstr "Кирилица/Украинска (Mac_Ukrainian)"
1114
1115#: ../embed/ephy-encodings.c:124
1116msgid "Vietnamese (_TCVN)"
1117msgstr "Виетнамски (_TCVN)"
1118
1119#: ../embed/ephy-encodings.c:125
1120msgid "Vietnamese (_VISCII)"
1121msgstr "Виетнамски (_VISCII)"
1122
1123#: ../embed/ephy-encodings.c:126
1124msgid "Vietnamese (V_PS)"
1125msgstr "Виетнамски (V_PS)"
1126
1127#: ../embed/ephy-encodings.c:127
1128msgid "Vietnamese (_Windows-1258)"
1129msgstr "Виетнамски (_Windows-1258)"
1130
1131#: ../embed/ephy-encodings.c:128
1132msgid "Western (_IBM-850)"
1133msgstr "Западен (_IBM-850)"
1134
1135#: ../embed/ephy-encodings.c:129
1136msgid "Western (_ISO-8859-1)"
1137msgstr "Западен (_ISO-8859-1)"
1138
1139#: ../embed/ephy-encodings.c:130
1140msgid "Western (IS_O-8859-15)"
1141msgstr "Западен (IS_O-8859-15)"
1142
1143#: ../embed/ephy-encodings.c:131
1144msgid "Western (_MacRoman)"
1145msgstr "Западен (_MacRoman)"
1146
1147#: ../embed/ephy-encodings.c:132
1148msgid "Western (_Windows-1252)"
1149msgstr "Западен (_Windows-1252)"
1150
1151#. the following encodings are so rarely used that we don't want to pollute the "related"
1152#. * part of the encodings menu with them, so we set the language group to 0 here
1153#.
1154#: ../embed/ephy-encodings.c:137
1155msgid "English (_US-ASCII)"
1156msgstr "Английски (_US-ASCII)"
1157
1158#: ../embed/ephy-encodings.c:138
1159msgid "Unicode (UTF-_16 BE)"
1160msgstr "Уникод (UTF-_16 BE)"
1161
1162#: ../embed/ephy-encodings.c:139
1163msgid "Unicode (UTF-1_6 LE)"
1164msgstr "Уникод (UTF-1_6 LE)"
1165
1166#: ../embed/ephy-encodings.c:140
1167msgid "Unicode (UTF-_32 BE)"
1168msgstr "Уникод (UTF-_32 BE)"
1169
1170#: ../embed/ephy-encodings.c:141
1171msgid "Unicode (UTF-3_2 LE)"
1172msgstr "Уникод (UTF-3_2 LE)"
1173
1174#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1175#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1176#: ../embed/ephy-encodings.c:145
1177msgid "autodetectors|Off"
1178msgstr "Изключено"
1179
1180#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1181#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1182#: ../embed/ephy-encodings.c:148
1183msgid "automatically detect ... character encodings|Chinese"
1184msgstr "Китайски"
1185
1186#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1187#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1188#: ../embed/ephy-encodings.c:151
1189msgid "automatically detect ... character encodings|Simplified Chinese"
1190msgstr "Китайски, опростен"
1191
1192#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1193#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1194#: ../embed/ephy-encodings.c:154
1195msgid "automatically detect ... character encodings|Traditional Chinese"
1196msgstr "Китайски, традиционен"
1197
1198#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1199#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1200#: ../embed/ephy-encodings.c:157
1201msgid "automatically detect ... character encodings|East Asian"
1202msgstr "Източноазиатски"
1203
1204#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1205#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1206#: ../embed/ephy-encodings.c:160
1207msgid "automatically detect ... character encodings|Japanese"
1208msgstr "Японски"
1209
1210#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1211#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1212#: ../embed/ephy-encodings.c:163
1213msgid "automatically detect ... character encodings|Korean"
1214msgstr "Корейски"
1215
1216#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1217#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1218#: ../embed/ephy-encodings.c:166
1219msgid "automatically detect ... character encodings|Russian"
1220msgstr "Руски"
1221
1222#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1223#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1224#: ../embed/ephy-encodings.c:169
1225msgid "automatically detect ... character encodings|Universal"
1226msgstr "Универсален"
1227
1228#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1229#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1230#: ../embed/ephy-encodings.c:172
1231msgid "automatically detect ... character encodings|Ukrainian"
1232msgstr "Украински"
1233
1234#. translators: this is the title that an unknown encoding will
1235#. * be displayed as.
1236#.
1237#: ../embed/ephy-encodings.c:364
1238#, c-format
1239msgid "Unknown (%s)"
1240msgstr "Непознат (%s)"
1241
1242#: ../embed/ephy-history.c:550
1243msgid "All"
1244msgstr "Всички"
1245
1246#: ../embed/ephy-history.c:713
1247msgid "Others"
1248msgstr "Други"
1249
1250#: ../embed/ephy-history.c:719
1251msgid "Local files"
1252msgstr "Локални файлове"
1253
1254#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:172
1255#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:408
1256msgid "Save"
1257msgstr "Запазване"
1258
1259#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1260#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1261#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:293
1262msgid "File Type:|Unknown"
1263msgstr "Неизвестен"
1264
1265#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:328
1266msgid "Download this potentially unsafe file?"
1267msgstr "Да бъде ли изтеглен потенциално опасния файл?"
1268
1269#. translators: First %s is the file type description,
1270#. Second %s is the file name
1271#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:334
1272#, c-format
1273msgid ""
1274"File Type: “%s”.\n"
1275"\n"
1276"It is unsafe to open “%s” as it could potentially damage your documents or "
1277"invade your privacy. You can download it instead."
1278msgstr ""
1279"Вид файл: „%s“.\n"
1280"\n"
1281"Опасно е да отваряте „%s“, възможно е да повреди документите Ви или да "
1282"застраши личните ви данни. Вместо това, можете да го изтеглите."
1283
1284#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:344
1285msgid "Open this file?"
1286msgstr "Отваряне на този файл?"
1287
1288#. translators: First %s is the file type description,
1289#. Second %s is the file name,
1290#. Third %s is the application used to open the file
1291#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:351
1292#, c-format
1293msgid ""
1294"File Type: “%s”.\n"
1295"\n"
1296"You can open “%s” using “%s” or save it."
1297msgstr ""
1298"Вид файл: „%s“.\n"
1299"\n"
1300"Можете да отворите „%s“ чрез „%s“ или можете да го запазите."
1301
1302#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:359
1303msgid "Download this file?"
1304msgstr "Изтегляне на този файл?"
1305
1306#. translators: First %s is the file type description,
1307#. Second %s is the file name
1308#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:365
1309#, c-format
1310msgid ""
1311"File Type: “%s”.\n"
1312"\n"
1313"You have no application able to open “%s”. You can download it instead."
1314msgstr ""
1315"Вид файл: „%s“.\n"
1316"\n"
1317"Не разполагате с програма, способна да отвори „%s“. Вместо това, можете да "
1318"го изтеглите."
1319
1320#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:370
1321msgid "_Save As..."
1322msgstr "Запазване _като..."
1323
1324#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
1325#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:207
1326#, c-format
1327msgid "“%s” Protocol is not Supported"
1328msgstr "Протоколът “%s” не се поддържа"
1329
1330#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
1331#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:209
1332#, c-format
1333msgid "“%s” protocol is not supported."
1334msgstr "Протоколът “%s” не се поддържа."
1335
1336#. FIXME: get the list of supported protocols from necko
1337#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:211
1338msgid ""
1339"Supported protocols are “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” and “sftp”."
1340msgstr ""
1341"Поддържаните протоколи са “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” и “sftp”."
1342
1343#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
1344#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:220
1345#, c-format
1346msgid "File “%s” not Found"
1347msgstr "Файлът “%s” не е намерен"
1348
1349#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
1350#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:222
1351#, c-format
1352msgid "File “%s” not found."
1353msgstr "Файлът “%s” не е намерен."
1354
1355#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:223
1356msgid "Check the location of the file and try again."
1357msgstr "Проверете местоположението на файла и опитайте отново."
1358
1359#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
1360#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:231
1361#, c-format
1362msgid "“%s” Could not be Found"
1363msgstr "„%s” не може да бъде намерен"
1364
1365#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
1366#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:234
1367#, c-format
1368msgid "“%s” could not be found."
1369msgstr "“%s” не може да бъде намерен."
1370
1371#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:236
1372msgid ""
1373"Check that you are connected to the internet, and that the address is "
1374"correct."
1375msgstr ""
1376"Проверете дали сте свързани към Интернет, и че въведеният адрес е точен."
1377
1378#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:238
1379msgid "If this page used to exist, you may find an archived version:"
1380msgstr ""
1381"Ако тази страница е съществувала, то Вие сте намерили архивирана версия:"
1382
1383#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:247
1384#, c-format
1385msgid "“%s” Refused the Connection"
1386msgstr "„%s” отказа свързване"
1387
1388#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:251
1389#, c-format
1390msgid "“%s” refused the connection."
1391msgstr "„%s” отказа свързване."
1392
1393#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:253
1394#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:270
1395#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:289
1396#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:346
1397#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:377
1398msgid ""
1399"The server may be busy or you may have a network connection problem. Try "
1400"again later."
1401msgstr ""
1402"Сървърът може да е зает или е възможно да имате проблеми с мрежата. Опитайте "
1403"отново по-късно."
1404
1405#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:255
1406#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:272
1407#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:291
1408#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:313
1409#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:348
1410#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:379
1411msgid "There may be an old version of the page you wanted:"
1412msgstr "Възможно е да има стара версия на търсената от Вас страница:"
1413
1414#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:264
1415#, c-format
1416msgid "“%s” Interrupted the Connection"
1417msgstr "„%s” прекъсна връзката."
1418
1419#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:268
1420#, c-format
1421msgid "“%s” interrupted the connection."
1422msgstr "„%s” прекъсна връзката."
1423
1424#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:281
1425#, c-format
1426msgid "“%s” is not Responding"
1427msgstr "„%s” не отговаря."
1428
1429#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:285
1430#, c-format
1431msgid "“%s” is not responding."
1432msgstr "„%s” не отговаря."
1433
1434#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:287
1435msgid "The connection was lost because the server took too long to respond."
1436msgstr ""
1437"Връзката беше прекъсната, защото сървърът се забави прекалено много при "
1438"отговора."
1439
1440#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:295
1441msgid "Invalid Address"
1442msgstr "Адресът не е точен"
1443
1444#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:296
1445msgid "Invalid address."
1446msgstr "Неточен адрес."
1447
1448#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:297
1449msgid "The address you entered is not valid."
1450msgstr "Въведеният адрес е невалиден."
1451
1452#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:306
1453#, c-format
1454msgid "“%s” Redirected Too Many Times"
1455msgstr "„%s” пренасочи твърде много пъти"
1456
1457#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:310
1458#, c-format
1459msgid "“%s” redirected too many times."
1460msgstr "„%s” пренасочи твърде много пъти."
1461
1462#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:312
1463msgid "The redirection has been stopped for security reasons."
1464msgstr ""
1465"Пренасочването беше прекъснато поради причини свързани със сигурността."
1466
1467#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:322
1468#, c-format
1469msgid "“%s” Requires an Encrypted Connection"
1470msgstr "„%s” изисква криптирана връзка"
1471
1472#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:326
1473#, c-format
1474msgid "“%s” requires an encrypted connection."
1475msgstr "„%s” изисква криптирана връзка."
1476
1477#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:328
1478msgid ""
1479"The document could not be loaded because encryption support is not installed."
1480msgstr ""
1481"Документът не може да бъде зареден, защото поддръжката на криптиране не е "
1482"инсталирана."
1483
1484#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:338
1485#, c-format
1486msgid "“%s” Dropped the Connection"
1487msgstr "„%s” преустанови връзката"
1488
1489#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:342
1490#, c-format
1491msgid "“%s” dropped the connection."
1492msgstr "„%s” преустанови връзката."
1493
1494#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:344
1495#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:375
1496msgid "The server dropped the connection before any data could be read."
1497msgstr ""
1498"Сървърът преустанови връзката преди да бъдат прочетени каквито и да е данни."
1499
1500#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:355
1501msgid "Cannot Load Document Whilst Working Offline"
1502msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим „Изключен“"
1503
1504#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:356
1505msgid "Cannot load document whilst working offline."
1506msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим „Изключен“"
1507
1508#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:357
1509msgid "To view this document, disable “Work Offline” and try again."
1510msgstr ""
1511"За да прегледате този документ, спрете режима \"Изключен\" и опитайте отново"
1512
1513#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:369
1514#, c-format
1515msgid "“%s” Denied Access to Port “%d”"
1516msgstr "„%s” отказа достъп до порт „%d”"
1517
1518#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:373
1519#, c-format
1520msgid "“%s” denied access to port “%d”."
1521msgstr "„%s” отказа достъп до порт „%d”."
1522
1523#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:384
1524msgid "Could not Connect to Proxy Server"
1525msgstr "Неуспех при свързването към сървър-посредник"
1526
1527#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:385
1528msgid "Could not connect to proxy server."
1529msgstr "Неуспех при свързването към сървър-посредник."
1530
1531#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:386
1532msgid ""
1533"Check your proxy server settings. If the connection still fails, there may "
1534"be a problem with your proxy server or your network connection."
1535msgstr ""
1536"Проверете настройките на сървъра-посредник. Ако връзката и след това е "
1537"неуспешна, възможно е да има някакъв проблем със сървъра посредник или с "
1538"вашата мрежа."
1539
1540#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:394
1541msgid "Could not Display Content"
1542msgstr "Съдържанието не може да бъде изобразено"
1543
1544#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:395
1545msgid "Could not display content."
1546msgstr "Съдържанието не може да бъде изобразено."
1547
1548#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:396
1549msgid "The page uses an unsupported or invalid form of compression."
1550msgstr "Страницата използва неподдържана или невалидна форма на компресия."
1551
1552#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:486
1553#, c-format
1554msgid ""
1555"The page “%s” in this tab was not fully loaded yet when the web browser "
1556"crashed; it could have caused the crash."
1557msgstr ""
1558"Интернет страницата „%s“ в текущия прозорец не бе заредена докрай, когато "
1559"Epiphany заби. Може би страницата е причината за забиването."
1560
1561#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1562#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1563#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:613
1564msgid "You may find an old version:|in the Google Cache"
1565msgstr "във временните файлове на Google"
1566
1567#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1568#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1569#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:621
1570msgid "You may find an old version:|in the Internet Archive"
1571msgstr "в Интернет архив"
1572
1573#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:364
1574#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:245
1575#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:481 ../src/ephy-session.c:774
1576msgid "Untitled"
1577msgstr "Без заглавие"
1578
1579#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:152 ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:445
1580#: ../lib/ephy-file-chooser.c:371 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:642
1581msgid "All files"
1582msgstr "Всички файлове"
1583
1584#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:157 ../lib/ephy-file-chooser.c:355
1585msgid "Web pages"
1586msgstr "Интернет страници"
1587
1588#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:165
1589msgid "Text files"
1590msgstr "Текстови файлове"
1591
1592#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:170 ../lib/ephy-file-chooser.c:363
1593msgid "Images"
1594msgstr "Изображения"
1595
1596#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:178
1597msgid "XML files"
1598msgstr "XML файлове"
1599
1600#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:183
1601msgid "XUL files"
1602msgstr "XUL файлове"
1603
1604#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:156
1605msgid "_Select Certificate"
1606msgstr "_Избиране на сертификат"
1607
1608#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:202
1609#, c-format
1610msgid "Choose a certificate to present as identification to “%s”."
1611msgstr ""
1612"Избиране на сертификат, който да бъде представен като идентификация пред „%"
1613"s“."
1614
1615#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:205
1616msgid "Select a certificate to identify yourself."
1617msgstr "Изберете сертификат, с който да се удостоверявате"
1618
1619#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:242
1620msgid "Certificate _Details"
1621msgstr "Детайли за сертификата"
1622
1623#. Add the buttons
1624#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:235
1625#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:547
1626msgid "_View Certificate"
1627msgstr "_Преглед на сертификат"
1628
1629#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:243
1630msgid "_Accept"
1631msgstr "_Приемане"
1632
1633#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:310
1634#, c-format
1635msgid ""
1636"The site “%s” returned security information for “%s”. It is possible that "
1637"someone is intercepting your communication to obtain your confidential "
1638"information."
1639msgstr ""
1640"Сайтът „%s“ върна информация по сигурността за „%s“. Възможно е някой да "
1641"засича Вашите връзки, за да получи достъп до личната Ви информация."
1642
1643#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:316
1644#, c-format
1645msgid ""
1646"You should only accept the security information if you trust “%s” and “%s”."
1647msgstr ""
1648"Би трябвало да приемате информацията за сигурност, само ако имате доверие на "
1649"„%s“ и „%s“."
1650
1651#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:321
1652msgid "Accept incorrect security information?"
1653msgstr "Ще приемете ли некоректната информация за сигурността?"
1654
1655#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:352
1656#, c-format
1657msgid ""
1658"It was not possible to automatically trust “%s”. It is possible that someone "
1659"is intercepting your communication to obtain your confidential information."
1660msgstr ""
1661"Браузърът не може да се довери автоматично на „%s“. Възможно е някой да "
1662"засича вашите връзки, за да получи достъп до личната ви информация."
1663
1664#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:358
1665#, c-format
1666msgid ""
1667"You should only connect to the site if you are certain you are connected to "
1668"“%s”."
1669msgstr ""
1670"Трябва да се свързвате със сайта само ако сте сигурни, че сте свързани към „%"
1671"s“."
1672
1673#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:363
1674msgid "Connect to untrusted site?"
1675msgstr "Искате ли да се свържете с тази непроверена страница?"
1676
1677#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:367
1678msgid "_Trust this security information from now on"
1679msgstr "_Доверяване от сега нататък"
1680
1681#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:368
1682msgid "Co_nnect"
1683msgstr "Св_ързване"
1684
1685#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:427
1686msgid "Accept expired security information?"
1687msgstr "Да се приеме ли остарялата информация за сигурност?"
1688
1689#. Translators: first %s is a hostname, second %s is a time/date
1690#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:429
1691#, c-format
1692msgid "The security information for “%s” expired on %s."
1693msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ изтича на %s."
1694
1695#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:435
1696msgid "Accept not yet valid security information?"
1697msgstr "Приемане на все още невалидната информация за сигурност?"
1698
1699#. Translators: first %s is a hostname, second %s is a time/date
1700#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:437
1701#, c-format
1702msgid "The security information for “%s” isn't valid until %s."
1703msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ е невалидна докато %s."
1704
1705#. To translators: this a time format that is used while displaying the
1706#. * expiry or start date of an SSL certificate, for the format see
1707#. * strftime(3)
1708#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:453
1709msgid "%a %d %b %Y"
1710msgstr "%a %d %b %Y"
1711
1712#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:461
1713msgid "You should ensure that your computer's time is correct."
1714msgstr "Трябва да се уверите, че часовникът на компютъра е верен."
1715
1716#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:507
1717#, c-format
1718msgid "Cannot establish connection to “%s”."
1719msgstr "Връзката с „%s“ не може да бъде осъществена."
1720
1721#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:510
1722#, c-format
1723msgid "The certificate revocation list (CRL) from “%s” needs to be updated."
1724msgstr ""
1725"Списъкът за отхвърляне на сертификати (СRL) от „%s“ трябва да бъде обновен."
1726
1727#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:515
1728msgid "Please ask your system administrator for assistance."
1729msgstr "Помолете вашия системен администратор за съдействие."
1730
1731#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:545
1732msgid "Trust new Certificate Authority?"
1733msgstr "Доверявате ли се на този нов сертификат?"
1734
1735#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:550
1736msgid "_Trust CA"
1737msgstr "_Доверяване на CA"
1738
1739#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:572
1740#, c-format
1741msgid "Trust new Certificate Authority “%s” to identify web sites?"
1742msgstr "Доверявате ли се на „%s“ при идентификацията на Интернет страници?"
1743
1744#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:577
1745msgid ""
1746"Before trusting a Certificate Authority (CA) you should verify the "
1747"certificate is authentic."
1748msgstr ""
1749"Преди да се доверите на Агенцията за сертификати трябва да се уверите в "
1750"истинността на техния сертификат."
1751
1752#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:648
1753msgid "Certificate already exists."
1754msgstr "Сертификатът вече съществува."
1755
1756#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:649
1757msgid "The certificate has already been imported."
1758msgstr "Сертификатът вече беше внесен."
1759
1760#. Translators: this is the action of the certificate being exported to a backup file
1761#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:775
1762msgid "_Back Up Certificate"
1763msgstr "_Резервно копие на сертификат"
1764
1765#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:782
1766msgid "Select password."
1767msgstr "Избиране на парола."
1768
1769#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:783
1770msgid "Select a password to protect this certificate."
1771msgstr "Избиране на парола за защита на този сертификат."
1772
1773#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:795
1774#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:905
1775msgid "_Password:"
1776msgstr "_Парола:"
1777
1778#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:809
1779msgid "Con_firm password:"
1780msgstr "Пот_върждаване на паролата:"
1781
1782#. TODO: We need a better password quality meter
1783#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:821
1784msgid "Password quality:"
1785msgstr "Качество на паролата:"
1786
1787#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:878
1788msgid "I_mport Certificate"
1789msgstr "В_насяне на сертификат"
1790
1791#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:894
1792msgid "Password required."
1793msgstr "Изисква се парола."
1794
1795#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:895
1796msgid "Enter the password for this certificate."
1797msgstr "Въведете парола за този сертификат."
1798
1799#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:984
1800msgid "Certificate Revocation List Imported"
1801msgstr "Списъци за отхвърляне на сертификати, които са внесени"
1802
1803#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:994
1804msgid "Certificate Revocation List (CRL) successfully imported"
1805msgstr "Списъкът за отхвърляне на сертификати е внесен успешно"
1806
1807#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1019
1808msgid "Unit:"
1809msgstr "Единица:"
1810
1811#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1023
1812msgid "Next Update:"
1813msgstr "Следващо осъвременяване:"
1814
1815#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1050
1816msgid "Not part of certificate"
1817msgstr "Не е част от сертификат"
1818
1819#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1340
1820msgid "Certificate Properties"
1821msgstr "Настройки на сертификат"
1822
1823#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1362
1824msgid "This certificate has been verified for the following uses:"
1825msgstr "Този сертификат е проверен за следните потребители:"
1826
1827#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1365
1828msgid "Could not verify this certificate because it has been revoked."
1829msgstr "Неуспешна проверка на сертификата - той е бил отхвърлен."
1830
1831#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1368
1832msgid "Could not verify this certificate because it has expired."
1833msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен защото е изтекъл."
1834
1835#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1371
1836msgid "Could not verify this certificate because it is not trusted."
1837msgstr ""
1838"Този сертификат не може да бъде проверен защото не му е гласувано доверие."
1839
1840#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1374
1841msgid "Could not verify this certificate because the issuer is not trusted."
1842msgstr ""
1843"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателят му не се ползва с "
1844"доверие."
1845
1846#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1377
1847msgid "Could not verify this certificate because the issuer is unknown."
1848msgstr ""
1849"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателя му е непознат."
1850
1851#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1380
1852msgid ""
1853"Could not verify this certificate because the CA certificate is invalid."
1854msgstr ""
1855"Не може да се провери този сертификат, защото CA сертификатът е невалиден."
1856
1857#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1385
1858msgid "Could not verify this certificate for unknown reasons."
1859msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен поради неизвестни причини."
1860
1861#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:230
1862msgid "Generating Private Key."
1863msgstr "Генериране на частен ключ"
1864
1865#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:231
1866msgid ""
1867"Please wait while a new private key is generated. This process could take a "
1868"few minutes."
1869msgstr ""
1870"Изчакайте докато новия личен ключ се генерира. Този процес може да отнеме "
1871"няколко минути."
1872
1873#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:92
1874msgid "Security Notice"
1875msgstr "Предупреждение за сигурността"
1876
1877#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:93
1878msgid "This page is loaded over a secure connection"
1879msgstr "Разглеждате тази страница чрез сигурна връзка"
1880
1881#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:94
1882msgid "The padlock icon in the statusbar indicates whether a page is secure."
1883msgstr ""
1884"Иконата с катинара, върху лентата за състоянието, показва дали дадена "
1885"страница е сигурна."
1886
1887#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:110
1888#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:138
1889#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:157
1890#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:177
1891msgid "Security Warning"
1892msgstr "Предупреждение за сигурността"
1893
1894#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:111
1895msgid "This page is loaded over a low security connection"
1896msgstr "Разглеждате тази страница чрез несигурна връзка"
1897
1898#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:112
1899msgid ""
1900"Any information you see or enter on this page could easily be intercepted by "
1901"a third party."
1902msgstr ""
1903"Всяка информация, която виждате или въвеждате в тази страница, може да бъде "
1904"проследена от трети лица."
1905
1906#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:139
1907msgid "Some parts of this page are loaded over an insecure connection"
1908msgstr "Някои части от тази страница са заредени чрез несигурна връзка."
1909
1910#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:140
1911msgid ""
1912"Some information you see or enter will be sent over an insecure connection, "
1913"and could easily be intercepted by a third party."
1914msgstr ""
1915"Част от информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна "
1916"връзка и лесно може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1917
1918#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:158
1919#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:178
1920msgid "Send this information over an insecure connection?"
1921msgstr "Изпращане на тази информация чрез несигурна връзка?"
1922
1923#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:159
1924msgid ""
1925"The information you have entered will be sent over an insecure connection, "
1926"and could easily be intercepted by a third party."
1927msgstr ""
1928"Информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и "
1929"може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1930
1931#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:162
1932#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:183
1933msgid "_Send"
1934msgstr "_Изпращане"
1935
1936#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:179
1937msgid ""
1938"Although this page was loaded over a secure connection, the information you "
1939"have entered will be sent over an insecure connection, and could easily be "
1940"intercepted by a third party."
1941msgstr ""
1942"Въпреки, че тази страница беше заредена чрез сигурна връзка, информацията, "
1943"която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и лесно ще може да "
1944"бъде прочетена/проследена от трети лица."
1945
1946#: ../embed/mozilla/MozDownload.cpp:758
1947msgid "Files"
1948msgstr "Файлове"
1949
1950#. We do this before reading the user pref file so that the user
1951#. * still can overwrite this pref.
1952#. * We don't use the default-prefs.js file since that cannot be
1953#. * localised (see bug #144909).
1954#.
1955#. translators: this is the URL that searches from the location
1956#. * entry get directed to. The search terms will be _appended_ to it,
1957#. * in url-escaped UTF-8; that means that if you're choosing google,
1958#. * the 'q=' part needs to come last.
1959#.
1960#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:263
1961msgid "http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1962msgstr "http://www.google.com/search?hl=bg&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1963
1964#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:595
1965msgid "Epiphany can't be used now. Mozilla initialization failed."
1966msgstr ""
1967"В момента Epiphany не може да бъде използван. Браузърът Mozilla не може да "
1968"бъде намерен."
1969
1970#: ../embed/print-dialog.c:258
1971msgid "Generating PDF is not supported"
1972msgstr "Генерирането на PDF не се поддържа"
1973
1974#: ../embed/print-dialog.c:265
1975msgid "Printing is not supported on this printer"
1976msgstr "Разпечатването не се поддържа на този принтер"
1977
1978#: ../embed/print-dialog.c:268
1979#, c-format
1980msgid ""
1981"You were trying to print to a printer using the “%s” driver. This program "
1982"requires a PostScript printer driver."
1983msgstr ""
1984"Опитвахте се да печатате на принтер използвайки драйвера „%s“. Тази програма "
1985"изисква драйвер за принтер от вида PostScript."
1986
1987#: ../embed/print-dialog.c:365
1988msgid "_From:"
1989msgstr "_От:"
1990
1991#: ../embed/print-dialog.c:378
1992msgid "Sets the start of the range of pages to be printed"
1993msgstr "Задава началото на обхвата за печат на страниците"
1994
1995#: ../embed/print-dialog.c:380
1996msgid "_To:"
1997msgstr "_До:"
1998
1999#: ../embed/print-dialog.c:393
2000msgid "Sets the end of the range of pages to be printed"
2001msgstr "Задава краят на обхвата за печат на страниците"
2002
2003#: ../embed/print-dialog.c:408 ../src/ephy-window.c:1277
2004msgid "Print"
2005msgstr "Печат"
2006
2007#: ../embed/print-dialog.c:416
2008msgid "Pages"
2009msgstr "Страници"
2010
2011#: ../lib/eel-gconf-extensions.c:68
2012#, c-format
2013msgid ""
2014"GConf error:\n"
2015"  %s"
2016msgstr ""
2017"Грешка в GConf:\n"
2018"  %s"
2019
2020#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:487
2021msgid "_Move on Toolbar"
2022msgstr "Преместване по _лентата с инструменти"
2023
2024#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:495
2025msgid "_Remove from Toolbar"
2026msgstr "_Премахване от лентата с инструменти"
2027
2028#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:524
2029msgid "_Remove Toolbar"
2030msgstr "_Премахване на лентата с инструменти"
2031
2032#: ../lib/egg/egg-toolbar-editor.c:439
2033msgid "Separator"
2034msgstr "Разделител"
2035
2036#: ../lib/ephy-file-chooser.c:344
2037msgid "All supported types"
2038msgstr "Всички поддържани видове"
2039
2040#: ../lib/ephy-file-helpers.c:312
2041#, c-format
2042msgid "\"%s\" exists, please move it out of the way."
2043msgstr "\"%s\" съществува, премахнете го."
2044
2045#: ../lib/ephy-file-helpers.c:318
2046#, c-format
2047msgid "Failed to create directory \"%s\"."
2048msgstr "Папката \"%s\" не може да бъде създадена."
2049
2050#: ../lib/ephy-gui.c:328
2051#, c-format
2052msgid "Directory “%s” is not writable"
2053msgstr "В папката „%s\" не може да се пише"
2054
2055#: ../lib/ephy-gui.c:332
2056msgid "You do not have permission to create files in this directory."
2057msgstr "Нямате права за създаването на файлове в тази директория."
2058
2059#: ../lib/ephy-gui.c:335
2060msgid "Directory not Writable"
2061msgstr "В папката не може да се пише"
2062
2063#: ../lib/ephy-gui.c:365
2064#, c-format
2065msgid "Cannot overwrite existing file “%s”"
2066msgstr "Презаписването на съществуващия файл „%s” е неуспешно"
2067
2068#: ../lib/ephy-gui.c:369
2069msgid ""
2070"A file with this name already exists and you don't have permission to "
2071"overwrite it."
2072msgstr "Вече съществува файл с такова име и нямате право да го презапишете."
2073
2074#: ../lib/ephy-gui.c:372
2075msgid "Cannot Overwrite File"
2076msgstr "Презаписването на файла е неуспешно"
2077
2078#: ../lib/ephy-gui.c:409
2079#, c-format
2080msgid "Could not display help: %s"
2081msgstr "Помощта не може да бъде изобразена: %s"
2082
2083#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2084#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2085#: ../lib/ephy-langs.c:40
2086msgid "select fonts for|Arabic"
2087msgstr "Арабски"
2088
2089#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2090#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2091#: ../lib/ephy-langs.c:43
2092msgid "select fonts for|Baltic"
2093msgstr "Балтийски"
2094
2095#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2096#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2097#: ../lib/ephy-langs.c:46
2098msgid "select fonts for|Central European"
2099msgstr "Централно Европейски"
2100
2101#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2102#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2103#: ../lib/ephy-langs.c:49
2104msgid "select fonts for|Cyrillic"
2105msgstr "Кирилица"
2106
2107#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2108#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2109#: ../lib/ephy-langs.c:52
2110msgid "select fonts for|Devanagari"
2111msgstr "Деванагари"
2112
2113#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2114#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2115#: ../lib/ephy-langs.c:55
2116msgid "select fonts for|Greek"
2117msgstr "Гръцки"
2118
2119#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2120#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2121#: ../lib/ephy-langs.c:58
2122msgid "select fonts for|Hebrew"
2123msgstr "Иврит"
2124
2125#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2126#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2127#: ../lib/ephy-langs.c:61
2128msgid "select fonts for|Japanese"
2129msgstr "Японски"
2130
2131#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2132#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2133#: ../lib/ephy-langs.c:64
2134msgid "select fonts for|Korean"
2135msgstr "Корейски"
2136
2137#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2138#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2139#: ../lib/ephy-langs.c:67
2140msgid "select fonts for|Simplified Chinese"
2141msgstr "Китайски, опростен"
2142
2143#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2144#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2145#: ../lib/ephy-langs.c:70
2146msgid "select fonts for|Tamil"
2147msgstr "Тамилски"
2148
2149#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2150#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2151#: ../lib/ephy-langs.c:73
2152msgid "select fonts for|Thai"
2153msgstr "Тайски"
2154
2155#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2156#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2157#: ../lib/ephy-langs.c:76
2158msgid "select fonts for|Traditional Chinese"
2159msgstr "Китайски, традиционен"
2160
2161#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2162#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2163#: ../lib/ephy-langs.c:79
2164msgid "select fonts for|Traditional Chinese (Hong Kong)"
2165msgstr "Китайски, традиционен (Хонг Конг)"
2166
2167#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2168#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2169#: ../lib/ephy-langs.c:82
2170msgid "select fonts for|Turkish"
2171msgstr "Турски"
2172
2173#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2174#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2175#: ../lib/ephy-langs.c:86
2176msgid "select fonts for|Armenian"
2177msgstr "Арменски"
2178
2179#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2180#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2181#: ../lib/ephy-langs.c:89
2182msgid "select fonts for|Bengali"
2183msgstr "Бенгали"
2184
2185#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2186#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2187#: ../lib/ephy-langs.c:92
2188msgid "select fonts for|Unified Canadian Syllabics"
2189msgstr "Ескимоски (Канада)"
2190
2191#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2192#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2193#: ../lib/ephy-langs.c:95
2194msgid "select fonts for|Ethiopic"
2195msgstr "Етиопски"
2196
2197#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2198#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2199#: ../lib/ephy-langs.c:98
2200msgid "select fonts for|Georgian"
2201msgstr "Грузински"
2202
2203#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2204#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2205#: ../lib/ephy-langs.c:101
2206msgid "select fonts for|Gujarati"
2207msgstr "Гужарати"
2208
2209#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2210#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2211#: ../lib/ephy-langs.c:104
2212msgid "select fonts for|Gurmukhi"
2213msgstr "Гурмуки"
2214
2215#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2216#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2217#: ../lib/ephy-langs.c:107
2218msgid "select fonts for|Khmer"
2219msgstr "Кхмерски"
2220
2221#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2222#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2223#: ../lib/ephy-langs.c:110
2224msgid "select fonts for|Malayalam"
2225msgstr "Малайлам"
2226
2227#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2228#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2229#: ../lib/ephy-langs.c:114
2230msgid "select fonts for|Western"
2231msgstr "Западни"
2232
2233#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2234#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2235#: ../lib/ephy-langs.c:117
2236msgid "select fonts for|Other Scripts"
2237msgstr "Други скриптове"
2238
2239#: ../lib/ephy-stock-icons.c:54
2240msgid "Close Tab"
2241msgstr "Затваряне на подпрозорец"
2242
2243#: ../lib/ephy-stock-icons.c:55
2244msgid "Popup Windows"
2245msgstr "Изскачащи прозорци"
2246
2247#: ../lib/ephy-stock-icons.c:56 ../src/ephy-history-window.c:1191
2248msgid "History"
2249msgstr "История"
2250
2251#: ../lib/ephy-stock-icons.c:57 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:684
2252#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1535
2253#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:344 ../src/ephy-window.c:1283
2254msgid "Bookmarks"
2255msgstr "Отметки"
2256
2257#: ../lib/ephy-stock-icons.c:58 ../src/ephy-toolbar.c:312
2258msgid "Address Entry"
2259msgstr "Запис на адрес"
2260
2261#: ../lib/ephy-stock-icons.c:59
2262msgid "_Download"
2263msgstr "_Изтегляне"
2264
2265#: ../lib/ephy-zoom.h:41
2266msgid "50%"
2267msgstr "50%"
2268
2269#: ../lib/ephy-zoom.h:42
2270msgid "75%"
2271msgstr "75%"
2272
2273#: ../lib/ephy-zoom.h:43
2274msgid "100%"
2275msgstr "100%"
2276
2277#: ../lib/ephy-zoom.h:44
2278msgid "125%"
2279msgstr "125%"
2280
2281#: ../lib/ephy-zoom.h:45
2282msgid "150%"
2283msgstr "150%"
2284
2285#: ../lib/ephy-zoom.h:46
2286msgid "175%"
2287msgstr "175%"
2288
2289#: ../lib/ephy-zoom.h:47
2290msgid "200%"
2291msgstr "200%"
2292
2293#: ../lib/ephy-zoom.h:48
2294msgid "300%"
2295msgstr "300%"
2296
2297#: ../lib/ephy-zoom.h:49
2298msgid "400%"
2299msgstr "400%"
2300
2301#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:818
2302msgid "Drag and drop this icon to create a link to this page"
2303msgstr ""
2304"Изтеглете и пуснете тази икона, за да създадете връзка към тази страница"
2305
2306#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:263
2307msgid "Unsafe protocol."
2308msgstr "Несигурен протокол."
2309
2310#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:264
2311msgid ""
2312"The address has not been loaded, because it refers to an unsafe protocol and "
2313"thereby presents a security risk to your system."
2314msgstr ""
2315"Адресите не са били заредени, защото сочат към несигурни протоколи и "
2316"следователно представляват опасност за вашата система."
2317
2318#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:290
2319msgid "No address found."
2320msgstr "Адресът не е намерен."
2321
2322#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:291
2323msgid "No web address could be found in this file."
2324msgstr "В този файл не могат да бъдат намерени никакви адреси."
2325
2326#. Translators: "Desktop File" refers to .desktop files containing a link
2327#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:326
2328msgid "Epiphany Desktop File Plugin"
2329msgstr "Приставка за стартери на Epiphany"
2330
2331#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:330
2332msgid "This plugin handles “.desktop” files containing web links."
2333msgstr ""
2334"Приставката обработва файлове с разширение .desktop, които сочат към места в "
2335"Интернет"
2336
2337#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:284
2338#, c-format
2339msgid "%s:"
2340msgstr "%s:"
2341
2342#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:395
2343#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:176
2344#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1162
2345#: ../src/ephy-history-window.c:173 ../src/ephy-history-window.c:711
2346msgid "Open in New _Tab"
2347msgid_plural "Open in New _Tabs"
2348msgstr[0] "Отваряне в нов _подпрозорец"
2349msgstr[1] "Отваряне в нови _подпрозорци"
2350
2351#. File Menu
2352#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:401
2353#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:173
2354#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1159
2355#: ../src/ephy-history-window.c:170 ../src/ephy-history-window.c:708
2356msgid "Open in New _Window"
2357msgid_plural "Open in New _Windows"
2358msgstr[0] "Отваряне в нов _прозорец"
2359msgstr[1] "Отваряне в нови _прозорци"
2360
2361#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:225
2362#, c-format
2363msgid "“%s” Properties"
2364msgstr "„%s\" настройки"
2365
2366#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:321
2367#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:231
2368msgid "_Title:"
2369msgstr "_Заглавие:"
2370
2371#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:363
2372#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:254
2373msgid "To_pics:"
2374msgstr "Те_ми:"
2375
2376#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:134
2377msgid "Remove from this topic"
2378msgstr "Премахване от тази тема"
2379
2380#. Toplevel
2381#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:163
2382#: ../src/ephy-history-window.c:163 ../src/ephy-window.c:115
2383msgid "_File"
2384msgstr "_Файл"
2385
2386#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:164
2387#: ../src/ephy-history-window.c:164 ../src/ephy-window.c:116
2388msgid "_Edit"
2389msgstr "_Редактиране"
2390
2391#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:165
2392#: ../src/ephy-history-window.c:165 ../src/ephy-window.c:117
2393msgid "_View"
2394msgstr "_Изглед"
2395
2396#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:166
2397#: ../src/ephy-history-window.c:166 ../src/ephy-window.c:122
2398msgid "_Help"
2399msgstr "_Помощ"
2400
2401#. File Menu
2402#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:170
2403#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:294
2404msgid "_New Topic"
2405msgstr "_Нова тема"
2406
2407#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:171
2408msgid "Create a new topic"
2409msgstr "Създаване на нова тема"
2410
2411#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:174
2412msgid "Open the selected bookmark in a new window"
2413msgstr "Отваряне на избраната отметка в нов прозорец"
2414
2415#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:177
2416msgid "Open the selected bookmark in a new tab"
2417msgstr "Отваряне на избраната отметка в нов подпрозорец"
2418
2419#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:179
2420msgid "_Rename..."
2421msgstr "_Преименуване..."
2422
2423#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:180
2424msgid "Rename the selected bookmark or topic"
2425msgstr "Преименуване на избраната отметка или тема"
2426
2427#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:181
2428#: ../src/ephy-history-window.c:176
2429msgid "_Delete"
2430msgstr "_Изтриване"
2431
2432#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:182
2433msgid "Delete the selected bookmark or topic"
2434msgstr "Изтриване на избраната отметка или тема"
2435
2436#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:184
2437msgid "_Properties"
2438msgstr "_Настройки"
2439
2440#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:185
2441msgid "View or modify the properties of the selected bookmark"
2442msgstr "Преглед или промяна на настройките на избраната отметка"
2443
2444#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:187
2445msgid "_Import Bookmarks..."
2446msgstr "_Внасяне на отметки..."
2447
2448#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:188
2449msgid "Import bookmarks from another browser or a bookmarks file"
2450msgstr "Вмъкване на отметки от друг браузър или файл с отметки"
2451
2452#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:190
2453msgid "_Export Bookmarks..."
2454msgstr "_Изнасяне на отметки..."
2455
2456#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:191
2457msgid "Export bookmarks to a file"
2458msgstr "Изнасяне на отметки във файл"
2459
2460#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:193
2461#: ../src/ephy-history-window.c:182 ../src/ephy-window.c:152
2462msgid "_Close"
2463msgstr "_Затваряне"
2464
2465#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:194
2466msgid "Close the bookmarks window"
2467msgstr "Затваряне на прозореца с отметките"
2468
2469#. Edit Menu
2470#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:198
2471#: ../src/ephy-history-window.c:187 ../src/ephy-window.c:164
2472msgid "Cu_t"
2473msgstr "Из_рязване"
2474
2475#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:199
2476#: ../src/ephy-history-window.c:188 ../src/ephy-window.c:165
2477msgid "Cut the selection"
2478msgstr "Изрязване на избрания текст"
2479
2480#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:201
2481#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1172
2482#: ../src/ephy-history-window.c:190 ../src/ephy-history-window.c:721
2483#: ../src/ephy-window.c:167
2484msgid "_Copy"
2485msgstr "_Копиране"
2486
2487#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:202
2488#: ../src/ephy-history-window.c:191 ../src/ephy-window.c:168
2489msgid "Copy the selection"
2490msgstr "Копиране на избрания текст"
2491
2492#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:204
2493#: ../src/ephy-history-window.c:193 ../src/ephy-window.c:170
2494msgid "_Paste"
2495msgstr "_Поставяне"
2496
2497#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:205
2498#: ../src/ephy-history-window.c:194
2499msgid "Paste the clipboard"
2500msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
2501
2502#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:207
2503#: ../src/ephy-history-window.c:196 ../src/ephy-window.c:173
2504msgid "Select _All"
2505msgstr "Избиране на _всичко"
2506
2507#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:208
2508msgid "Select all bookmarks or text"
2509msgstr "Избиране на всички отметки или текст"
2510
2511#. Help Menu
2512#. Help menu
2513#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:212
2514#: ../src/ephy-history-window.c:204 ../src/ephy-window.c:264
2515msgid "_Contents"
2516msgstr "_Ръководство"
2517
2518#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:213
2519msgid "Display bookmarks help"
2520msgstr "Показване на помощта за отметките"
2521
2522#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:215
2523#: ../src/ephy-history-window.c:207 ../src/ephy-window.c:267
2524msgid "_About"
2525msgstr "_Относно"
2526
2527#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:216
2528#: ../src/ephy-history-window.c:208 ../src/ephy-window.c:268
2529msgid "Display credits for the web browser creators"
2530msgstr "Показване на информацията за създателите тази програма"
2531
2532#. View Menu
2533#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:229
2534#: ../src/ephy-history-window.c:222
2535msgid "_Title"
2536msgstr "_Заглавие"
2537
2538#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:230
2539#: ../src/ephy-history-window.c:223
2540msgid "Show only the title column"
2541msgstr "Показване само на титулната колона"
2542
2543#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:231
2544#: ../src/ephy-history-window.c:226
2545msgid "T_itle and Address"
2546msgstr "За_главие и адрес"
2547
2548#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:232
2549#: ../src/ephy-history-window.c:227
2550msgid "Show both the title and address columns"
2551msgstr "Показване на колоните за заглавието и адреса"
2552
2553#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:273
2554#: ../src/bookmarks/ephy-topics-selector.c:319
2555msgid "Type a topic"
2556msgstr "Тип тема"
2557
2558#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:391
2559#, c-format
2560msgid "Delete topic “%s”?"
2561msgstr "Изтриване на темата „%s“?"
2562
2563#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:394
2564msgid "Delete this topic?"
2565msgstr "Изтриване на тази тема?"
2566
2567#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:396
2568msgid ""
2569"Deleting this topic will cause all its bookmarks to become uncategorized, "
2570"unless they also belong to other topics. The bookmarks will not be deleted."
2571msgstr ""
2572"Изтриването на тази тема ще разбърка всички нейни отметки, освен ако те не "
2573"принадлежат към друга тема. Отметките няма да бъдат изтрити."
2574
2575#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:399
2576msgid "_Delete Topic"
2577msgstr "_Изтриване на тема"
2578
2579#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:505
2580msgid "Firefox"
2581msgstr "Firefox"
2582
2583#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:509
2584#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:513
2585msgid "Firebird"
2586msgstr "Firebird"
2587
2588#. Translators: The %s is the name of a Mozilla profile.
2589#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:518
2590#, c-format
2591msgid "Mozilla “%s” profile"
2592msgstr "Профил „%s“ на Mozilla"
2593
2594#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:522
2595msgid "Galeon"
2596msgstr "Galeon"
2597
2598#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:526
2599msgid "Konqueror"
2600msgstr "Konqueror"
2601
2602#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:555
2603msgid "Import failed"
2604msgstr "Внасянето е неуспешно"
2605
2606#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:557
2607msgid "Import Failed"
2608msgstr "Внасянето е неуспешно"
2609
2610#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:560
2611#, c-format
2612msgid ""
2613"The bookmarks from “%s” could not be imported because the file is corrupted "
2614"or of an unsupported type."
2615msgstr ""
2616"Отметките от „%s“ не могат да бъдат внесени, защото файлът е развален или е "
2617"от неподдържан файлов формат."
2618
2619#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:623
2620msgid "Import bookmarks from file"
2621msgstr "Внасяне на отметки от файл"
2622
2623#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:630
2624msgid "Firefox/Mozilla bookmarks"
2625msgstr "Отметки от Firefox/Mozilla"
2626
2627#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:634
2628msgid "Galeon/Konqueror bookmarks"
2629msgstr "Отметки от Galeon/Konqueror"
2630
2631#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:638
2632msgid "Epiphany bookmarks"
2633msgstr "Отметки от Epiphany"
2634
2635#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:672
2636msgid "Export Bookmarks"
2637msgstr "Изнасяне на отметки"
2638
2639#. Make a format selection combo & label
2640#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:687
2641msgid "File format:"
2642msgstr "Формат на файла:"
2643
2644#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:690
2645msgid "Epiphany (RDF)"
2646msgstr "Epiphany (RDF)"
2647
2648#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:691
2649msgid "Mozilla (HTML)"
2650msgstr "Mozilla (HTML)"
2651
2652#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:763
2653msgid "Import Bookmarks"
2654msgstr "Внасяне на отметки"
2655
2656#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:769
2657msgid "I_mport"
2658msgstr "В_насяне"
2659
2660#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:783
2661msgid "Import bookmarks from:"
2662msgstr "Внасяне на отметки от:"
2663
2664#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1168
2665#: ../src/ephy-history-window.c:717
2666msgid "_Copy Address"
2667msgstr "_Копиране на адреса"
2668
2669#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1402
2670#: ../src/ephy-history-window.c:1033
2671msgid "_Search:"
2672msgstr "_Търсене:"
2673
2674#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1597
2675#: ../src/bookmarks/ephy-topics-selector.c:198
2676msgid "Topics"
2677msgstr "Теми"
2678
2679#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1667
2680#: ../src/ephy-history-window.c:1316
2681msgid "Title"
2682msgstr "Заглавие"
2683
2684#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1673
2685#: ../src/ephy-history-window.c:1322
2686msgid "Address"
2687msgstr "Адреси"
2688
2689#. Translators you should change these links to respect your locale.
2690#. * For instance in .nl these should be
2691#. * "http://www.google.nl" and "http://www.google.nl/search?q=%s"
2692#.
2693#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:96
2694msgid "Search the web"
2695msgstr "Търсене в Интернет"
2696
2697#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:96
2698#, c-format
2699msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2700msgstr "http://www.google.co.uk/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2701
2702#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:101
2703msgid "Entertainment"
2704msgstr "Забавление"
2705
2706#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:102
2707msgid "News"
2708msgstr "Новини"
2709
2710#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:103
2711msgid "Shopping"
2712msgstr "Пазаруване"
2713
2714#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:104
2715msgid "Sports"
2716msgstr "Спортове"
2717
2718#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:105
2719msgid "Travel"
2720msgstr "Пътуване"
2721
2722#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:106
2723msgid "Work"
2724msgstr "Работа"
2725
2726#. translators: the %s is the title of the bookmark
2727#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:471
2728#, c-format
2729msgid "Update bookmark “%s”?"
2730msgstr "Осъвременяване на отметката „%s“?"
2731
2732#. translators: the %s is a URL
2733#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:476
2734#, c-format
2735msgid "The bookmarked page has moved to “%s”."
2736msgstr "Страницата с отметките беше преместена в „%s“."
2737
2738#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:480
2739msgid "_Don't Update"
2740msgstr "_Да не се актуализира"
2741
2742#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:482
2743msgid "_Update"
2744msgstr "_Актуализиране"
2745
2746#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:485
2747msgid "Update Bookmark?"
2748msgstr "Актуализиране на отметката?"
2749
2750#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2751#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2752#. Translators: this topic contains all bookmarks
2753#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:873
2754msgid "bookmarks|All"
2755msgstr "Всички"
2756
2757#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2758#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2759#. Translators: this topic contains the most used bookmarks
2760#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:909
2761msgid "bookmarks|Most Visited"
2762msgstr "Най-използвани"
2763
2764#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2765#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2766#. Translators: this topic contains the not categorized bookmarks
2767#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:928
2768msgid "bookmarks|Not Categorized"
2769msgstr "Неразпределени"
2770
2771#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2772#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2773#. Translators: this is an automatic topic containing local websites bookmarks
2774#. * autodiscovered with zeroconf.
2775#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:953
2776msgid "bookmarks|Local Sites"
2777msgstr "Местни сайтове"
2778
2779#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:275
2780msgid "Add Bookmark"
2781msgstr "Добавяне на отметка"
2782
2783#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:312
2784#, c-format
2785msgid "You already have a bookmark titled “%s” for this page."
2786msgstr "Вече съществува отметка с име „%s“ за тази страница."
2787
2788#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:324
2789msgid "_View Properties"
2790msgstr "_Преглед на настройките"
2791
2792#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:329
2793msgid "Duplicated Bookmark"
2794msgstr "Дублирани отметки"
2795
2796#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-factory-action.c:316
2797msgid "Quick Bookmark"
2798msgstr "Бърза отметка"
2799
2800#: ../src/bookmarks/ephy-open-tabs-action.c:64
2801msgid "Open in New _Tabs"
2802msgstr "Отваряне в нови _подпрозорци"
2803
2804#: ../src/bookmarks/ephy-related-action.c:161
2805msgid "Related"
2806msgstr "Свързан"
2807
2808#: ../src/bookmarks/ephy-topic-factory-action.c:315
2809msgid "Quick Topic"
2810msgstr "Бърза тема"
2811
2812#: ../src/ephy-encoding-dialog.c:313
2813msgid "Encodings"
2814msgstr "Кодиране"
2815
2816#: ../src/ephy-encoding-menu.c:350
2817msgid "_Other..."
2818msgstr "_Други..."
2819
2820#: ../src/ephy-encoding-menu.c:351
2821msgid "Other encodings"
2822msgstr "Други кодирания"
2823
2824#: ../src/ephy-encoding-menu.c:357
2825msgid "_Automatic"
2826msgstr "_Автоматичен"
2827
2828#: ../src/ephy-find-toolbar.c:128
2829msgid "Not found"
2830msgstr "Няма резултат"
2831
2832#: ../src/ephy-find-toolbar.c:131
2833msgid "Wrapped"
2834msgstr "С пренос"
2835
2836#: ../src/ephy-find-toolbar.c:388
2837msgid "Find:"
2838msgstr "Търсене:"
2839
2840#: ../src/ephy-find-toolbar.c:404 ../src/ephy-find-toolbar.c:405
2841msgid "Find Previous"
2842msgstr "Предишно търсене"
2843
2844#: ../src/ephy-find-toolbar.c:408
2845msgid "Find previous occurrence of the search string"
2846msgstr "Търсене на предишното място на търсен низ"
2847
2848#: ../src/ephy-find-toolbar.c:415 ../src/ephy-find-toolbar.c:416
2849msgid "Find Next"
2850msgstr "Следващо търсене"
2851
2852#: ../src/ephy-find-toolbar.c:419
2853msgid "Find next occurrence of the search string"
2854msgstr "Търсене на следващото споменаване на низ"
2855
2856#. exit button
2857#: ../src/ephy-fullscreen-popup.c:277 ../src/ephy-toolbar.c:583
2858msgid "Leave Fullscreen"
2859msgstr "Напускане на „Цял екран“"
2860
2861#: ../src/ephy-go-action.c:71 ../src/ephy-toolbar.c:342
2862msgid "Go"
2863msgstr "Отиване"
2864
2865#: ../src/ephy-history-window.c:171
2866msgid "Open the selected history link in a new window"
2867msgstr "Отваряне на избраната връзка в нов прозорец"
2868
2869#: ../src/ephy-history-window.c:174
2870msgid "Open the selected history link in a new tab"
2871msgstr "Отваряне на избраната връзка в нов подпрозорец"
2872
2873#: ../src/ephy-history-window.c:177
2874msgid "Delete the selected history link"
2875msgstr "Изтриване на избраната връзка"
2876
2877#: ../src/ephy-history-window.c:179
2878msgid "Add _Bookmark..."
2879msgstr "_Добавяне на отметка..."
2880
2881#: ../src/ephy-history-window.c:180
2882msgid "Bookmark the selected history link"
2883msgstr "Добавяне на избраната връзка в отметките"
2884
2885#: ../src/ephy-history-window.c:183
2886msgid "Close the history window"
2887msgstr "Затваряне на прозореца с историята"
2888
2889#: ../src/ephy-history-window.c:197
2890msgid "Select all history links or text"
2891msgstr "Избиране на всички посещавани адреси или текст"
2892
2893#: ../src/ephy-history-window.c:199
2894msgid "Clear _History"
2895msgstr "Изчистване на _историята"
2896
2897#: ../src/ephy-history-window.c:200
2898msgid "Clear your browsing history"
2899msgstr "Изтриване на адресите на посетените от вас страници в Интернет"
2900
2901#: ../src/ephy-history-window.c:205
2902msgid "Display history help"
2903msgstr "Показване на помощ за историята"
2904
2905#: ../src/ephy-history-window.c:224
2906msgid "_Address"
2907msgstr "_Адрес"
2908
2909#: ../src/ephy-history-window.c:225
2910msgid "Show only the address column"
2911msgstr "Показване само на колоната с адреса"
2912
2913#: ../src/ephy-history-window.c:254
2914msgid "Clear browsing history?"
2915msgstr "Изчистване на историята?"
2916
2917#: ../src/ephy-history-window.c:258
2918msgid ""
2919"Clearing the browsing history will cause all history links to be permanently "
2920"deleted."
2921msgstr ""
2922"Изчистването на историята ще доведе до постоянното изтриване на адресите на "
2923"всички посетени Интернет страници."
2924
2925#: ../src/ephy-history-window.c:270
2926msgid "Clear History"
2927msgstr "Изчистване на историята"
2928
2929#: ../src/ephy-history-window.c:1042
2930msgid "Last 30 minutes"
2931msgstr "Последните 30 минути"
2932
2933#: ../src/ephy-history-window.c:1043
2934msgid "Today"
2935msgstr "Днес"
2936
2937#. keep this in sync with embed/ephy-history.c's HISTORY_PAGE_OBSOLETE_DAYS
2938#: ../src/ephy-history-window.c:1044 ../src/ephy-history-window.c:1047
2939#: ../src/ephy-history-window.c:1051
2940#, c-format
2941msgid "Last %d day"
2942msgid_plural "Last %d days"
2943msgstr[0] "Последният %d ден"
2944msgstr[1] "Последните %d дни"
2945
2946#: ../src/ephy-history-window.c:1253
2947msgid "Sites"
2948msgstr "Интернет страници"
2949
2950#: ../src/ephy-main.c:59
2951msgid "Open a new tab in an existing window"
2952msgstr "Отваряне на нов подпрозорец в съществуващия прозорец"
2953
2954#: ../src/ephy-main.c:62
2955msgid "Run in full screen mode"
2956msgstr "Работа на цял екран"
2957
2958#: ../src/ephy-main.c:65
2959msgid "Load the given session file"
2960msgstr "Зареждане на файла на дадената сесия"
2961
2962#: ../src/ephy-main.c:66 ../src/ephy-main.c:72
2963msgid "FILE"
2964msgstr "ФАЙЛ"
2965
2966#: ../src/ephy-main.c:68
2967msgid "Add a bookmark (don't open any window)"
2968msgstr "Добавяне на отметка (не се отварят никакви прозорци)"
2969
2970#: ../src/ephy-main.c:69
2971msgid "URL"
2972msgstr "АДРЕС"
2973
2974#: ../src/ephy-main.c:71
2975msgid "Import bookmarks from the given file"
2976msgstr "Вмъкване на отметки от посочения файл"
2977
2978#: ../src/ephy-main.c:74
2979msgid "Launch the bookmarks editor"
2980msgstr "Стартиране на редактора на отметките"
2981
2982#: ../src/ephy-notebook.c:1086
2983msgid "Close tab"
2984msgstr "Затваряне на подпрозореца"
2985
2986#: ../src/ephy-session.c:378
2987msgid "Recover previous browser windows and tabs?"
2988msgstr "Възстановяване на предишните прозорци и подпрозорци?"
2989
2990#: ../src/ephy-session.c:382
2991msgid ""
2992"Epiphany appears to have exited unexpectedly the last time it was run. You "
2993"can recover the opened windows and tabs."
2994msgstr ""
2995"Epiphany спря неочаквано по време на предишната сесия. Можете да "
2996"възстановите отворените прозорци и подпрозорци."
2997
2998#: ../src/ephy-session.c:386
2999msgid "_Don't Recover"
3000msgstr "_Без възстановяване"
3001
3002#: ../src/ephy-session.c:388
3003msgid "_Recover"
3004msgstr "_Възстановяване"
3005
3006#: ../src/ephy-session.c:390
3007msgid "Crash Recovery"
3008msgstr "Възстановяване след срив"
3009
3010#: ../src/ephy-shell.c:218
3011msgid "Sidebar extension required"
3012msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
3013
3014#: ../src/ephy-shell.c:220
3015msgid "Sidebar Extension Required"
3016msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
3017
3018#: ../src/ephy-shell.c:224
3019msgid "The link you clicked needs the sidebar extension to be installed."
3020msgstr "Връзката, която натиснахте, се нуждае от инсталирана странична лента."
3021
3022#: ../src/ephy-shell.c:454
3023msgid ""
3024"Bonobo couldn't locate the GNOME_Epiphany_Automation.server file. You can "
3025"use bonobo-activation-sysconf to configure the search path for bonobo server "
3026"files."
3027msgstr ""
3028"Bonobo не може да намери GNOME_Epiphany_Automation.server файла. Може да "
3029"използвате bonobo-activation-sysconf, за да конфигурирате къде да се търси "
3030"за сървърни файлове."
3031
3032#: ../src/ephy-shell.c:461
3033msgid ""
3034"Epiphany can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
3035"attempting to register the automation server"
3036msgstr ""
3037"Epiphany не може да бъде използван, заради неочаквана грешка от Bonobo при "
3038"опит да се регистрира автоматизиращия сървър"
3039
3040#: ../src/ephy-shell.c:478
3041msgid ""
3042"Epiphany can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
3043"attempting to locate the automation object."
3044msgstr ""
3045"Epiphany не може да бъде използван, заради неочаквана грешка от Bonobo при "
3046"опит да се открие обект от автоматизацията."
3047
3048#: ../src/ephy-tab.c:481 ../src/ephy-tab.c:2264 ../src/ephy-tab.c:2299
3049msgid "Blank page"
3050msgstr "Празна страница"
3051
3052#. translators: %s here is the address of the web page
3053#: ../src/ephy-tab.c:916 ../src/ephy-tab.c:1667
3054#, c-format
3055msgid "Loading “%s”..."
3056msgstr "Зареждане на „%s“..."
3057
3058#: ../src/ephy-tab.c:920
3059msgid "Loading..."
3060msgstr "Зареждане..."
3061
3062#: ../src/ephy-tab.c:1651
3063#, c-format
3064msgid "Redirecting to “%s”..."
3065msgstr "Пренасочване към „%s\"..."
3066
3067#: ../src/ephy-tab.c:1655
3068#, c-format
3069msgid "Transferring data from “%s”..."
3070msgstr "Пренасяне на данни от „%s\"..."
3071
3072#: ../src/ephy-tab.c:1659
3073#, c-format
3074msgid "Waiting for authorization from “%s”..."
3075msgstr "Очакване на разрешение от „%s\"..."
3076
3077#: ../src/ephy-tabs-menu.c:148
3078msgid "Switch to this tab"
3079msgstr "Превключване към този подпрозорец"
3080
3081#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3082#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3083#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:82
3084msgid "toolbar style|Default"
3085msgstr "Стандартни"
3086
3087#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:201
3088msgid "Toolbar Editor"
3089msgstr "_Редактор на лентата с инструментите"
3090
3091#. translators: translate the same as in gnome-control-center
3092#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:217
3093msgid "Toolbar _button labels:"
3094msgstr "Надписи на бутоните:"
3095
3096#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:285
3097msgid "_Add a New Toolbar"
3098msgstr "_Добавяне на нова лента с инструменти"
3099
3100#: ../src/ephy-toolbar.c:251
3101msgid "_Back"
3102msgstr "_Назад"
3103
3104#: ../src/ephy-toolbar.c:253
3105msgid "Go to the previous visited page"
3106msgstr "Отива на предишната посетена страница"
3107
3108#. this is the tooltip on the Back button's drop-down arrow, which will show
3109#. * a menu with all sites you can go 'back' to
3110#.
3111#: ../src/ephy-toolbar.c:257
3112msgid "Back history"
3113msgstr "Предишни страници"
3114
3115#: ../src/ephy-toolbar.c:271
3116msgid "_Forward"
3117msgstr "_Напред"
3118
3119#: ../src/ephy-toolbar.c:273
3120msgid "Go to the next visited page"
3121msgstr "Отиване на следващата посетена страница"
3122
3123#. this is the tooltip on the Forward button's drop-down arrow, which will show
3124#. * a menu with all sites you can go 'forward' to
3125#.
3126#: ../src/ephy-toolbar.c:277
3127msgid "Forward history"
3128msgstr "Следващи страници"
3129
3130#: ../src/ephy-toolbar.c:290
3131msgid "_Up"
3132msgstr "_Нагоре"
3133
3134#: ../src/ephy-toolbar.c:292
3135msgid "Go up one level"
3136msgstr "Нагоре с едно ниво"
3137
3138#. this is the tooltip on the Up button's drop-down arrow, which will show
3139#. * a menu with al sites you can go 'up' to
3140#.
3141#: ../src/ephy-toolbar.c:296
3142msgid "List of upper levels"
3143msgstr "Списък на предишните нива"
3144
3145#: ../src/ephy-toolbar.c:314
3146msgid "Enter a web address to open, or a phrase to search for"
3147msgstr "Въведете адрес или фраза за търсене"
3148
3149#: ../src/ephy-toolbar.c:330
3150msgid "Zoom"
3151msgstr "Увеличение"
3152
3153#: ../src/ephy-toolbar.c:332
3154msgid "Adjust the text size"
3155msgstr "Нагласяне размера на текста"
3156
3157#: ../src/ephy-toolbar.c:344
3158msgid "Go to the address entered in the address entry"
3159msgstr "Отиване на адреса въведен в полето за адреси"
3160
3161#: ../src/ephy-toolbar.c:353
3162msgid "_Home"
3163msgstr "_У дома"
3164
3165#: ../src/ephy-toolbar.c:355
3166msgid "Go to the home page"
3167msgstr "Отиване в домашната страница"
3168
3169#: ../src/ephy-window.c:118
3170msgid "_Bookmarks"
3171msgstr "_Отметки"
3172
3173#: ../src/ephy-window.c:119
3174msgid "_Go"
3175msgstr "_Отиване"
3176
3177#: ../src/ephy-window.c:120
3178msgid "T_ools"
3179msgstr "_Инструменти"
3180
3181#: ../src/ephy-window.c:121
3182msgid "_Tabs"
3183msgstr "_Подпрозорци"
3184
3185#. File menu
3186#: ../src/ephy-window.c:128
3187msgid "_New Window"
3188msgstr "_Нов прозорец"
3189
3190#: ../src/ephy-window.c:129
3191msgid "Open a new window"
3192msgstr "Отваряне на нов прозорец"
3193
3194#: ../src/ephy-window.c:131
3195msgid "New _Tab"
3196msgstr "Нов _подпрозорец"
3197
3198#: ../src/ephy-window.c:132
3199msgid "Open a new tab"
3200msgstr "Отваряне на нов подпрозорец"
3201
3202#: ../src/ephy-window.c:134
3203msgid "_Open..."
3204msgstr "_Отваряне..."
3205
3206#: ../src/ephy-window.c:135
3207msgid "Open a file"
3208msgstr "Отваряне на файл"
3209
3210#: ../src/ephy-window.c:137
3211msgid "Save _As..."
3212msgstr "Запазване _като..."
3213
3214#: ../src/ephy-window.c:138
3215msgid "Save the current page"
3216msgstr "Запазване на текущата страница"
3217
3218#: ../src/ephy-window.c:140
3219msgid "Print Set_up..."
3220msgstr "Настройки на печата"
3221
3222#: ../src/ephy-window.c:141
3223msgid "Setup the page settings for printing"
3224msgstr "Определяне на настройките за страница при печатане"
3225
3226#: ../src/ephy-window.c:143
3227msgid "Print Pre_view"
3228msgstr "Преглед, преди печата"
3229
3230#: ../src/ephy-window.c:144
3231msgid "Print preview"
3232msgstr "Преглед, преди печата"
3233
3234#: ../src/ephy-window.c:146
3235msgid "_Print..."
3236msgstr "_Печат..."
3237
3238#: ../src/ephy-window.c:147
3239msgid "Print the current page"
3240msgstr "Печат на текущата страница"
3241
3242#: ../src/ephy-window.c:149
3243msgid "S_end Link by Email..."
3244msgstr "И_зпращане на е-писмо..."
3245
3246#: ../src/ephy-window.c:150
3247msgid "Send a link of the current page"
3248msgstr "Изпращане на връзка за текущата страница"
3249
3250#: ../src/ephy-window.c:153
3251msgid "Close this tab"
3252msgstr "Затваряне на този подпрозорец"
3253
3254#. Edit menu
3255#: ../src/ephy-window.c:158
3256msgid "_Undo"
3257msgstr "_Възстановяване"
3258
3259#: ../src/ephy-window.c:159
3260msgid "Undo the last action"
3261msgstr "Отказване на последното действие"
3262
3263#: ../src/ephy-window.c:161
3264msgid "Re_do"
3265msgstr "Повта_ряне"
3266
3267#: ../src/ephy-window.c:162
3268msgid "Redo the last undone action"
3269msgstr "Повтаряне на последното недовършено действие"
3270
3271#: ../src/ephy-window.c:171
3272msgid "Paste clipboard"
3273msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
3274
3275#: ../src/ephy-window.c:174
3276msgid "Select the entire page"
3277msgstr "Избиране на цялата страница"
3278
3279#: ../src/ephy-window.c:176
3280msgid "_Find..."
3281msgstr "_Търсене..."
3282
3283#: ../src/ephy-window.c:177
3284msgid "Find a word or phrase in the page"
3285msgstr "Търсене за дума или фраза в страницата"
3286
3287#: ../src/ephy-window.c:179
3288msgid "Find Ne_xt"
3289msgstr "С_ледващо търсене"
3290
3291#: ../src/ephy-window.c:180
3292msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
3293msgstr "Търсене на следващото споменаване на дума или фраза"
3294
3295#: ../src/ephy-window.c:182
3296msgid "Find Pre_vious"
3297msgstr "Пр_едишно търсене"
3298
3299#: ../src/ephy-window.c:183
3300msgid "Find previous occurrence of the word or phrase"
3301msgstr "Търсене на предишното място на дума или фраза"
3302
3303#: ../src/ephy-window.c:185
3304msgid "P_ersonal Data"
3305msgstr "Ли_чна информация"
3306
3307#: ../src/ephy-window.c:186
3308msgid "View and remove cookies and passwords"
3309msgstr "Преглед или премахване на бисквитки и пароли"
3310
3311#: ../src/ephy-window.c:189
3312msgid "Cert_ificates"
3313msgstr "Серти_фикати"
3314
3315#: ../src/ephy-window.c:190
3316msgid "Manage Certificates"
3317msgstr "Управление на сертификати"
3318
3319#: ../src/ephy-window.c:193
3320msgid "T_oolbars"
3321msgstr "Ленти с _инструменти"
3322
3323#: ../src/ephy-window.c:194
3324msgid "Customize toolbars"
3325msgstr "Настройване на лентите с инструменти"
3326
3327#: ../src/ephy-window.c:196
3328msgid "P_references"
3329msgstr "На_стройки"
3330
3331#: ../src/ephy-window.c:197
3332msgid "Configure the web browser"
3333msgstr "Настройване на Интернет браузъра"
3334
3335#. View menu
3336#: ../src/ephy-window.c:202 ../src/ephy-window.c:205
3337msgid "_Stop"
3338msgstr "_Спиране"
3339
3340#: ../src/ephy-window.c:203
3341msgid "Stop current data transfer"
3342msgstr "Спиране на текущото пренасяне на данни"
3343
3344#: ../src/ephy-window.c:207
3345msgid "_Reload"
3346msgstr "_Презареждане"
3347
3348#: ../src/ephy-window.c:208
3349msgid "Display the latest content of the current page"
3350msgstr "Показване на последното съдържание на текущата страница"
3351
3352#: ../src/ephy-window.c:210
3353msgid "Zoom _In"
3354msgstr "_Увеличаване"
3355
3356#: ../src/ephy-window.c:211
3357msgid "Increase the text size"
3358msgstr "Увеличаване на размера на текста"
3359
3360#: ../src/ephy-window.c:213
3361msgid "Zoom _Out"
3362msgstr "Нама_ляване"
3363
3364#: ../src/ephy-window.c:214
3365msgid "Decrease the text size"
3366msgstr "Намаляване на размера на текста"
3367
3368#: ../src/ephy-window.c:216
3369msgid "_Normal Size"
3370msgstr "_Нормален размер"
3371
3372#: ../src/ephy-window.c:217
3373msgid "Use the normal text size"
3374msgstr "Използване на нормален размер на текста"
3375
3376#: ../src/ephy-window.c:219
3377msgid "Text _Encoding"
3378msgstr "_Кодиране на текста"
3379
3380#: ../src/ephy-window.c:220
3381msgid "Change the text encoding"
3382msgstr "Промяна на кодирането на текста"
3383
3384#: ../src/ephy-window.c:222
3385msgid "_Page Source"
3386msgstr "Изходен _код на страницата"
3387
3388#: ../src/ephy-window.c:223
3389msgid "View the source code of the page"
3390msgstr "Показване на изходния код на страницата"
3391
3392#. Bookmarks menu
3393#: ../src/ephy-window.c:228
3394msgid "_Add Bookmark..."
3395msgstr "_Добавяне на отметка..."
3396
3397#: ../src/ephy-window.c:229 ../src/ephy-window.c:303
3398msgid "Add a bookmark for the current page"
3399msgstr "Добавяне на отметка за тази страница"
3400
3401#: ../src/ephy-window.c:231
3402msgid "_Edit Bookmarks"
3403msgstr "_Редакция на отметки"
3404
3405#: ../src/ephy-window.c:232
3406msgid "Open the bookmarks window"
3407msgstr "Отваряне на прозореца с отметките"
3408
3409#. Go menu
3410#: ../src/ephy-window.c:237
3411msgid "_Location..."
3412msgstr "_Местоположение..."
3413
3414#: ../src/ephy-window.c:238
3415msgid "Go to a specified location"
3416msgstr "Отиване на посочения адрес"
3417
3418#: ../src/ephy-window.c:240
3419msgid "H_istory"
3420msgstr "_История"
3421
3422#: ../src/ephy-window.c:241
3423msgid "Open the history window"
3424msgstr "Отваряне на прозорец историята на посетените страници"
3425
3426#. Tabs menu
3427#: ../src/ephy-window.c:246
3428msgid "_Previous Tab"
3429msgstr "_Предишен подпрозорец"
3430
3431#: ../src/ephy-window.c:247
3432msgid "Activate previous tab"
3433msgstr "Активиране на предишния подпрозорец"
3434
3435#: ../src/ephy-window.c:249
3436msgid "_Next Tab"
3437msgstr "_Следващ подпрозорец"
3438
3439#: ../src/ephy-window.c:250
3440msgid "Activate next tab"
3441msgstr "Активиране на следващия подпрозорец"
3442
3443#: ../src/ephy-window.c:252
3444msgid "Move Tab _Left"
3445msgstr "Преместване на подпрозореца в_ляво"
3446
3447#: ../src/ephy-window.c:253
3448msgid "Move current tab to left"
3449msgstr "Преместване на текущия подпрозорец вляво"
3450
3451#: ../src/ephy-window.c:255
3452msgid "Move Tab _Right"
3453msgstr "Преместване на подпрозореца в_дясно"
3454
3455#: ../src/ephy-window.c:256
3456msgid "Move current tab to right"
3457msgstr "Преместване на текущия подпрозорец вдясно"
3458
3459#: ../src/ephy-window.c:258
3460msgid "_Detach Tab"
3461msgstr "_Отделяне на подпрозореца"
3462
3463#: ../src/ephy-window.c:259
3464msgid "Detach current tab"
3465msgstr "Отделяне на текущия подпрозорец"
3466
3467#: ../src/ephy-window.c:265
3468msgid "Display web browser help"
3469msgstr "Показване на помощта за Интернет браузъра"
3470
3471#. File Menu
3472#: ../src/ephy-window.c:276
3473msgid "_Work Offline"
3474msgstr "_Преминаване в режим „Изключен“"
3475
3476#: ../src/ephy-window.c:277
3477msgid "Switch to offline mode"
3478msgstr "Преминаване в режим „Изключен“"
3479
3480#. View Menu
3481#: ../src/ephy-window.c:282
3482msgid "_Toolbar"
3483msgstr "_Лента с инструменти"
3484
3485#: ../src/ephy-window.c:283
3486msgid "Show or hide toolbar"
3487msgstr "Показване или скриване лентата с инструменти"
3488
3489#: ../src/ephy-window.c:285
3490msgid "St_atusbar"
3491msgstr "Лента за _състоянието"
3492
3493#: ../src/ephy-window.c:286
3494msgid "Show or hide statusbar"
3495msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието"
3496
3497#: ../src/ephy-window.c:288
3498msgid "_Fullscreen"
3499msgstr "На _цял екран"
3500
3501#: ../src/ephy-window.c:289
3502msgid "Browse at full screen"
3503msgstr "Сърфиране на цял екран"
3504
3505#: ../src/ephy-window.c:291
3506msgid "Popup _Windows"
3507msgstr "Изскачащи _прозорци"
3508
3509#: ../src/ephy-window.c:292
3510msgid "Show or hide unrequested popup windows from this site"
3511msgstr "Показване или скриване на непоисканите изскачащи прозорци от този сайт"
3512
3513#: ../src/ephy-window.c:294
3514msgid "Selection Caret"
3515msgstr "Избор на каретка"
3516
3517#. Document
3518#: ../src/ephy-window.c:302
3519msgid "Add Boo_kmark..."
3520msgstr "Добавяне на от_метка..."
3521
3522#. Framed document
3523#: ../src/ephy-window.c:308
3524msgid "Show Only _This Frame"
3525msgstr "Показване само на тази _рамка"
3526
3527#: ../src/ephy-window.c:309
3528msgid "Show only this frame in this window"
3529msgstr "Показване само на тази рамка в този прозорец"
3530
3531#. Links
3532#: ../src/ephy-window.c:314
3533msgid "_Open Link"
3534msgstr "_Отваряне на връзка"
3535
3536#: ../src/ephy-window.c:315
3537msgid "Open link in this window"
3538msgstr "Отваряне на връзката в този прозорец"
3539
3540#: ../src/ephy-window.c:317
3541msgid "Open Link in New _Window"
3542msgstr "Отваряне на връзката в нов _прозорец"
3543
3544#: ../src/ephy-window.c:318
3545msgid "Open link in a new window"
3546msgstr "Отваряне на връзката в нов прозорец"
3547
3548#: ../src/ephy-window.c:320
3549msgid "Open Link in New _Tab"
3550msgstr "Отваряне на връзката в нов _подпрозорец"
3551
3552#: ../src/ephy-window.c:321
3553msgid "Open link in a new tab"
3554msgstr "Отваряне на връзката в нов подпрозорец"
3555
3556#: ../src/ephy-window.c:323
3557msgid "_Download Link"
3558msgstr "_Изтегляне на връзката"
3559
3560#: ../src/ephy-window.c:325
3561msgid "_Save Link As..."
3562msgstr "Запазване на връзката _като..."
3563
3564#: ../src/ephy-window.c:326
3565msgid "Save link with a different name"
3566msgstr "Запазване на връзката под различно име"
3567
3568#: ../src/ephy-window.c:328
3569msgid "_Bookmark Link..."
3570msgstr "_Добавяне на връзката като отметка..."
3571
3572#: ../src/ephy-window.c:330
3573msgid "_Copy Link Address"
3574msgstr "_Копиране на адреса на връзката"
3575
3576#. Email links
3577#. This is on the context menu on a mailto: link and opens the mail program
3578#: ../src/ephy-window.c:336
3579msgid "_Send Email..."
3580msgstr "И_зпращане на е-писмо..."
3581
3582#: ../src/ephy-window.c:338
3583msgid "_Copy Email Address"
3584msgstr "Копиране на адреса на е-пощата"
3585
3586#. Images
3587#: ../src/ephy-window.c:343
3588msgid "Open _Image"
3589msgstr "Отваряне на _изображението"
3590
3591#: ../src/ephy-window.c:345
3592msgid "_Save Image As..."
3593msgstr "_Запазване на изображение като..."
3594
3595#: ../src/ephy-window.c:347
3596msgid "_Use Image As Background"
3597msgstr "_Използване на изображението като фон"
3598
3599#: ../src/ephy-window.c:349
3600msgid "Copy I_mage Address"
3601msgstr "Копиране на адреса на из_ображението"
3602
3603#: ../src/ephy-window.c:698
3604msgid "There are unsubmitted changes to form elements"
3605msgstr "Има неизпратени промени по елементите от формуляра"
3606
3607#: ../src/ephy-window.c:702
3608msgid "If you close the document anyway, you will lose that information."
3609msgstr "Ако все пак затворите документа, ще загубите тази информация."
3610
3611#: ../src/ephy-window.c:706
3612msgid "Close _Document"
3613msgstr "Затваряне на _документа"
3614
3615#: ../src/ephy-window.c:1273 ../src/window-commands.c:295
3616msgid "Open"
3617msgstr "Отваряне"
3618
3619#: ../src/ephy-window.c:1275 ../src/window-commands.c:321
3620msgid "Save As"
3621msgstr "Запазване като"
3622
3623#: ../src/ephy-window.c:1279
3624msgid "Bookmark"
3625msgstr "Отметка"
3626
3627#: ../src/ephy-window.c:1281
3628msgid "Find"
3629msgstr "Търсене"
3630
3631#: ../src/ephy-window.c:1454
3632msgid "Insecure"
3633msgstr "Несигурно"
3634
3635#: ../src/ephy-window.c:1459
3636msgid "Broken"
3637msgstr "Развален"
3638
3639#: ../src/ephy-window.c:1467
3640msgid "Low"
3641msgstr "Нисък"
3642
3643#: ../src/ephy-window.c:1474
3644msgid "High"
3645msgstr "Висок"
3646
3647#: ../src/ephy-window.c:1484
3648#, c-format
3649msgid "Security level: %s"
3650msgstr "Ниво на сигурност: %s"
3651
3652#: ../src/ephy-window.c:1524
3653#, c-format
3654msgid "%d hidden popup window"
3655msgid_plural "%d hidden popup windows"
3656msgstr[0] "%d скрит изскачащ прозорец"
3657msgstr[1] "%d скрити изскачащи прозорци"
3658
3659#: ../src/ephy-window.c:1819
3660#, c-format
3661msgid "Open image “%s”"
3662msgstr "Отваряне на изображението „%s“"
3663
3664#: ../src/ephy-window.c:1824
3665#, c-format
3666msgid "Use as desktop background “%s”"
3667msgstr "Използване на изображението „%s“ като фон"
3668
3669#: ../src/ephy-window.c:1829
3670#, c-format
3671msgid "Save image “%s”"
3672msgstr "Запазване на изображението „%s“"
3673
3674#: ../src/ephy-window.c:1834
3675#, c-format
3676msgid "Copy image address “%s”"
3677msgstr "Копиране на адреса на изображението „%s“"
3678
3679#: ../src/ephy-window.c:1847
3680#, c-format
3681msgid "Send email to address “%s”"
3682msgstr "Изпращане на е-писмо до „%s“"
3683
3684#: ../src/ephy-window.c:1853
3685#, c-format
3686msgid "Copy email address “%s”"
3687msgstr "Копиране на адреса на е-поща „%s“"
3688
3689#: ../src/ephy-window.c:1865
3690#, c-format
3691msgid "Save link “%s”"
3692msgstr "Запазване на връзката „%s“"
3693
3694#: ../src/ephy-window.c:1871
3695#, c-format
3696msgid "Bookmark link “%s”"
3697msgstr "Отмятане на връзката „%s“"
3698
3699#: ../src/ephy-window.c:1877
3700#, c-format
3701msgid "Copy link's address “%s”"
3702msgstr "Копиране на адреса на връзката „%s“"
3703
3704#: ../src/pdm-dialog.c:378
3705msgid "Cookie Properties"
3706msgstr "Настройки на бисквитките"
3707
3708#: ../src/pdm-dialog.c:395
3709msgid "Content:"
3710msgstr "Съдържание:"
3711
3712#: ../src/pdm-dialog.c:411
3713msgid "Path:"
3714msgstr "Пътека:"
3715
3716#: ../src/pdm-dialog.c:427
3717msgid "Send for:"
3718msgstr "Изпращане за:"
3719
3720#: ../src/pdm-dialog.c:436
3721msgid "Encrypted connections only"
3722msgstr "Само криптирани връзки с Интернет"
3723
3724#: ../src/pdm-dialog.c:436
3725msgid "Any type of connection"
3726msgstr "Всеки вид връзка с Интернет"
3727
3728#: ../src/pdm-dialog.c:442
3729msgid "Expires:"
3730msgstr "Изтича на:"
3731
3732#: ../src/pdm-dialog.c:453
3733msgid "End of current session"
3734msgstr "Край на текущата сесия"
3735
3736#: ../src/pdm-dialog.c:589
3737msgid "Domain"
3738msgstr "Домейн"
3739
3740#: ../src/pdm-dialog.c:600
3741msgid "Name"
3742msgstr "Име"
3743
3744#: ../src/pdm-dialog.c:998
3745msgid "Host"
3746msgstr "Хост"
3747
3748#: ../src/pdm-dialog.c:1010
3749msgid "User Name"
3750msgstr "Потребителско име"
3751
3752#: ../src/pdm-dialog.c:1022
3753msgid "User Password"
3754msgstr "Паролa"
3755
3756#: ../src/popup-commands.c:239
3757msgid "Download Link"
3758msgstr "Изтегляне на връзката"
3759
3760#: ../src/popup-commands.c:247
3761msgid "Save Link As"
3762msgstr "Запазване на връзката като"
3763
3764#: ../src/popup-commands.c:254
3765msgid "Save Image As"
3766msgstr "Запазване на изображението като..."
3767
3768#: ../src/ppview-toolbar.c:89
3769msgid "First"
3770msgstr "Първи"
3771
3772#: ../src/ppview-toolbar.c:90
3773msgid "Go to the first page"
3774msgstr "Отиване на първата посетена страница"
3775
3776#: ../src/ppview-toolbar.c:93
3777msgid "Last"
3778msgstr "Последен"
3779
3780#: ../src/ppview-toolbar.c:94
3781msgid "Go to the last page"
3782msgstr "Отиване на последната посетена страница"
3783
3784#: ../src/ppview-toolbar.c:97
3785msgid "Previous"
3786msgstr "Предишен"
3787
3788#: ../src/ppview-toolbar.c:98
3789msgid "Go to the previous page"
3790msgstr "Отиване на предишната страница"
3791
3792#: ../src/ppview-toolbar.c:101
3793msgid "Next"
3794msgstr "Следващ"
3795
3796#: ../src/ppview-toolbar.c:102
3797msgid "Go to next page"
3798msgstr "Отиване на следващата страница"
3799
3800#: ../src/ppview-toolbar.c:105
3801msgid "Close"
3802msgstr "Затваряне"
3803
3804#: ../src/ppview-toolbar.c:106
3805msgid "Close print preview"
3806msgstr "Затваряне на прегледа преди печат"
3807
3808#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3809#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3810#. * Translators: the first %s is the language name, and the
3811#. * second %s is the locale name. Example:
3812#. * "French (France)"
3813#.
3814#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3815#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3816#: ../src/prefs-dialog.c:729 ../src/prefs-dialog.c:737
3817#, c-format
3818msgid "language|%s (%s)"
3819msgstr "%s (%s)"
3820
3821#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3822#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3823#. * Translators: this refers to a user-define language code
3824#. * (one which isn't in our built-in list).
3825#.
3826#: ../src/prefs-dialog.c:748
3827#, c-format
3828msgid "language|User defined (%s)"
3829msgstr "Зададен от потребителя (%s)"
3830
3831#: ../src/prefs-dialog.c:770
3832#, c-format
3833msgid "System language (%s)"
3834msgid_plural "System languages (%s)"
3835msgstr[0] "Системен език (%s)"
3836msgstr[1] "Системни езици (%s)"
3837
3838#: ../src/prefs-dialog.c:1157
3839msgid "Select a Directory"
3840msgstr "Избор на папка"
3841
3842#: ../src/window-commands.c:726 ../src/window-commands.c:743
3843msgid "Contact us at:"
3844msgstr "Свържете се с нас на:"
3845
3846#: ../src/window-commands.c:729
3847msgid "Contributors:"
3848msgstr "Допринесли:"
3849
3850#: ../src/window-commands.c:734
3851msgid "Past developers:"
3852msgstr "Предишни разработчици:"
3853
3854#: ../src/window-commands.c:744
3855msgid "<epiphany-list@gnome.org> or <gnome-doc-list@gnome.org>"
3856msgstr "<epiphany-list@gnome.org> или <gnome-doc-list@gnome.org>"
3857
3858#: ../src/window-commands.c:749
3859msgid "GNOME Web Browser"
3860msgstr "Интернет браузър на GNOME"
3861
3862#. Translators: This is a special message that shouldn't be translated
3863#. * literally. It is used in the about box to give credits to
3864#. * the translators.
3865#. * Thus, you should translate it to your name and email address.
3866#. * You should also include other translators who have contributed to
3867#. * this translation; in that case, please write each of them on a separate
3868#. * line seperated by newlines (\n).
3869#.
3870#: ../src/window-commands.c:763
3871msgid "translator-credits"
3872msgstr ""
3873"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
3874"\n"
3875"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
3876"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
3877"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
3878
3879#: ../src/window-commands.c:766
3880msgid "GNOME Web Browser Website"
3881msgstr "Интернет браузър към GNOME"
3882
3883#~ msgid "Appearance"
3884#~ msgstr "Изглед"
3885
3886#~ msgid "Paper"
3887#~ msgstr "Хартия"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.