source: desktop/epiphany.HEAD.bg.po @ 354

Last change on this file since 354 was 354, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Подадени

File size: 132.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation of epiphany po-file.
2# Copyright (C) 2003 Marco Pesenti Gritti
3# This file is distributed under the same license as the epiphany package.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005
5# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: epiphany 2.12\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2005-11-25 13:19+0200\n"
14"PO-Revision-Date: 2005-11-24 20:55+0200\n"
15"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../data/GNOME_Epiphany_Automation.server.in.h:1
23msgid "Epiphany automation"
24msgstr "Автоматизация на Epiphany"
25
26#: ../data/bme.desktop.in.h:1
27msgid "Browse and organize your bookmarks"
28msgstr "Разглеждане и организиране на вашите отметки"
29
30#: ../data/bme.desktop.in.h:2
31msgid "Epiphany Web Bookmarks"
32msgstr "Отметки за страници в Интернет"
33
34#: ../data/bme.desktop.in.h:3
35msgid "Web Bookmarks"
36msgstr "Отметки"
37
38#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:1
39msgid ""
40"A list of protocols to be considered safe in addition to the default, when "
41"disable_unsafe_protocols is enabled."
42msgstr ""
43"Списък с протоколи, които да се считат за безопасни в допълнение към "
44"стандартните, когато е включено disable_unsafe_protocols."
45
46#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:2
47msgid "Additional safe protocols"
48msgstr "Допълнителни безопасни протоколи"
49
50#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:3
51msgid "Disable JavaScript chrome control"
52msgstr "Спиране на JavaScript хром контрола"
53
54#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:4
55msgid "Disable JavaScript's control over window chrome."
56msgstr "Изключване на контрола на JavaScript върху хромирането на прозорците"
57
58#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:5
59msgid ""
60"Disable all historical information by disabling back and forward navigation, "
61"not allowing the history dialog and hiding the most used bookmarks list."
62msgstr ""
63"Изключване на информацията за предишни посещения, като изключва навигацията "
64"„Назад“ и „Напред“, не позволява на прозореца за историята да се покаже и "
65"скрива най-често използваните отметки."
66
67#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:6
68msgid "Disable arbitrary URLs"
69msgstr "Спиране на произволните адреси"
70
71#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:7
72msgid "Disable bookmark editing"
73msgstr "Спиране на редактирането на отметките"
74
75#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:8
76msgid "Disable history"
77msgstr "Спиране на историята"
78
79#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:9
80msgid "Disable the user's ability to add or edit bookmarks."
81msgstr ""
82"Спиране на възможността на потребителите да редактират или добавят отметки."
83
84#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:10
85msgid "Disable the user's ability to edit toolbars."
86msgstr ""
87"Спиране на възможността на потребителите да редактират лентите с инструменти."
88
89#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:11
90msgid "Disable the user's ability to type in a URL to Epiphany."
91msgstr ""
92"Спиране на възможността на потребителите да въвеждат адреси в браузъра."
93
94#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:12
95msgid "Disable toolbar editing"
96msgstr "Спиране на редакцията на лентата с инструменти"
97
98#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:13
99msgid "Disable unsafe protocols"
100msgstr "Спиране на несигурните протоколи"
101
102#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:14
103msgid ""
104"Disables loading of content from unsafe protocols. Safe protocols are http "
105"and https."
106msgstr ""
107"Изключване на зареждането на съдържание от не безопасни протоколи. "
108"Безопасните са http и https."
109
110#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:15
111msgid "Epiphany cannot quit"
112msgstr "Epiphany не може да бъде спрян"
113
114#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:16
115msgid "Hide menubar by default"
116msgstr "Скриване на лентата с менютата по подразбиране"
117
118#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:17
119msgid ""
120"Hide the menubar by default. The menubar can still be accessed using F10."
121msgstr ""
122"Скриване на лентата с менюта по подразбиране. Менюто ще може да бъде "
123"достигнато чрез натискане на клавиша F10."
124
125#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:18
126msgid "Lock in fullscreen mode"
127msgstr "Заключване на режима „На цял екран“"
128
129#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:19
130msgid "Locks Epiphany in fullscreen mode."
131msgstr "Заключване на режима „На цял екран“."
132
133#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:20
134msgid "User is not allowed to close Epiphany"
135msgstr "Потребителят няма право да спира Epiphany"
136
137#: ../data/epiphany.desktop.in.h:1
138msgid "Browse the web"
139msgstr "Сърфиране в Интернет"
140
141#: ../data/epiphany.desktop.in.h:2
142msgid "Epiphany Web Browser"
143msgstr "Интернет браузър (Epiphany)"
144
145#. sets the name to appear in the window list applet when grouping windows
146#: ../data/epiphany.desktop.in.h:3 ../src/ephy-main.c:222
147#: ../src/ephy-main.c:233
148msgid "Web Browser"
149msgstr "Интернет браузър"
150
151#: ../data/epiphany.schemas.in.h:1
152msgid "Active extensions"
153msgstr "Активни разширения"
154
155#: ../data/epiphany.schemas.in.h:2
156msgid "Address of the user's home page."
157msgstr "Адрес на домашната страница на потребителя."
158
159#: ../data/epiphany.schemas.in.h:3
160msgid "Allow popups"
161msgstr "Разрешаване на изскачащите прозорци"
162
163#: ../data/epiphany.schemas.in.h:4
164msgid ""
165"Allow sites to open new windows using JavaScript (if JavaScript is enabled)."
166msgstr ""
167"Страниците могат да отварят нови прозорци чрез JavaScript (ако е позволен "
168"JavaScript)."
169
170#: ../data/epiphany.schemas.in.h:5
171msgid "Always show the tab bar"
172msgstr "Винаги да се показва лентата с подпрозорците"
173
174#: ../data/epiphany.schemas.in.h:6
175msgid "Automatic downloads"
176msgstr "Автоматични изтегляния"
177
178#: ../data/epiphany.schemas.in.h:7
179msgid "Autowrap for find in page"
180msgstr "Автоматична обвивка за търсене в страница"
181
182#: ../data/epiphany.schemas.in.h:8
183msgid "Browse with caret"
184msgstr "Навигация с каретка"
185
186#: ../data/epiphany.schemas.in.h:9
187msgid "Cookie accept"
188msgstr "Приемане на бисквитки"
189
190#: ../data/epiphany.schemas.in.h:10
191msgid "Default encoding"
192msgstr "Стандартно кодиране"
193
194#: ../data/epiphany.schemas.in.h:11
195msgid ""
196"Default encoding. Accepted values are: \"armscii-8\", \"Big5\", \"Big5-HKSCS"
197"\", \"EUC-JP\", \"EUC-KR\", \"gb18030\", \"GB2312\", \"geostd8\", \"HZ-GB-"
198"2312\", \"IBM850\", \"IBM852\", \"IBM855\", \"IBM857\", \"IBM862\", \"IBM864"
199"\", \"IBM866\", \"ISO-2022-CN\", \"ISO-2022-JP\", \"ISO-2022-KR\", \"ISO-"
200"8859-1\", \"ISO-8859-2\", \"ISO-8859-3\", \"ISO-8859-4\", \"ISO-8859-5\", "
201"\"ISO-8859-6\", \"ISO-8859-7\", \"ISO-8859-8\", \"ISO-8859-8-I\", \"ISO-8859-"
202"9\", \"ISO-8859-10\", \"ISO-8859-11\", \"ISO-8859-13\", \"ISO-8859-14\", "
203"\"ISO-8859-15\", \"ISO-8859-16\", \"ISO-IR-111\", \"KOI8-R\", \"KOI8-U\", "
204"\"Shift_JIS\", \"TIS-620\", \"UTF-7\", \"UTF-8\", \"VISCII\", \"windows-874"
205"\", \"windows-1250\", \"windows-1251\", \"windows-1252\", \"windows-1253\", "
206"\"windows-1254\", \"windows-1255\", \"windows-1256\", \"windows-1257\", "
207"\"windows-1258\", \"x-euc-tw\", \"x-gbk\", \"x-johab\", \"x-mac-arabic\", "
208"\"x-mac-ce\", \"x-mac-croatian\", \"x-mac-cyrillic\", \"x-mac-devanagari\", "
209"\"x-mac-farsi\", \"x-mac-greek\", \"x-mac-gujarati\", \"x-mac-gurmukhi\", "
210"\"x-mac-hebrew\", \"x-mac-icelandic\", \"x-mac-roman\", \"x-mac-romanian\", "
211"\"x-mac-turkish\", \"x-mac-ukrainian\", \"x-user-defined\", \"x-viet-tcvn5712"
212"\", \"x-viet-vps\" and \"x-windows-949\"."
213msgstr ""
214"Подразбиращо се кодиране. Приемливите стойности са: „armscii-8“, „Big5“, "
215"„Big5-HKSCS“, „EUC-JP“, „EUC-KR“, „gb18030“, „GB2312“, „geostd8“, „HZ-GB-"
216"2312“, „IBM850“, „IBM852“, „IBM855“, „IBM857“, „IBM862“, „IBM864“, „IBM866“, "
217"„ISO-2022-CN“, „ISO-2022-JP“, „ISO-2022-KR“, „ISO-8859-1“, „ISO-8859-2“, "
218"„ISO-8859-3“, „ISO-8859-4“, „ISO-8859-5“, „ISO-8859-6“, „ISO-8859-7“, „ISO-"
219"8859-8“, „ISO-8859-8-I“, „ISO-8859-9“, „ISO-8859-10“, „ISO-8859-11“, „ISO-"
220"8859-13“, „ISO-8859-14“, „ISO-8859-15“, „ISO-8859-16“, „ISO-IR-111“, „KOI8-"
221"R“, „KOI8-U“, „Shift_JIS“, „TIS-620“, „UTF-7“, „UTF-8“, „VISCII“, „windows-"
222"874“, „windows-1250“, „windows-1251“, „windows-1252“, „windows-1253“, "
223"„windows-1254“, „windows-1255“, „windows-1256“, „windows-1257“, „windows-"
224"1258“, „x-euc-tw“, „x-gbk“, „x-johab“, „x-mac-arabic“, „x-mac-ce“, „x-mac-"
225"croatian“, „x-mac-cyrillic“, „x-mac-devanagari“, „x-mac-farsi“, „x-mac-"
226"greek“, „x-mac-gujarati“, „x-mac-gurmukhi“, „x-mac-hebrew“, „x-mac-"
227"icelandic“, „x-mac-roman“, „x-mac-romanian“, „x-mac-turkish“, „x-mac-"
228"ukrainian“, „x-user-defined“, „x-viet-tcvn5712“, „x-viet-vps“ and „x-windows-"
229"949“."
230
231#: ../data/epiphany.schemas.in.h:12
232msgid "Default font type"
233msgstr "Стандартен шрифт"
234
235#: ../data/epiphany.schemas.in.h:13
236msgid "Default font type. Possible values are \"serif\" and \"sans-serif\"."
237msgstr "Стандартен шрифт. Възможните стойности са „serif“ и „sans-serif“."
238
239#: ../data/epiphany.schemas.in.h:14
240msgid "Enable Java"
241msgstr "Включване на Java"
242
243#: ../data/epiphany.schemas.in.h:15
244msgid "Enable JavaScript"
245msgstr "Включване на JavaScript"
246
247#: ../data/epiphany.schemas.in.h:16
248msgid ""
249"For find in page, whether to start again at the beginning after reaching the "
250"end of the page."
251msgstr ""
252"За търсене в страница, или да започне от начало или след достигане на края "
253"на страницата."
254
255#: ../data/epiphany.schemas.in.h:17
256msgid "History pages time range"
257msgstr "Времеви обхват на историята за страниците"
258
259#: ../data/epiphany.schemas.in.h:18
260msgid "Home page"
261msgstr "Домашна страница"
262
263#: ../data/epiphany.schemas.in.h:19
264msgid "ISO-8859-1"
265msgstr "ISO-8859-1"
266
267#: ../data/epiphany.schemas.in.h:20
268msgid "Languages"
269msgstr "Езици"
270
271#: ../data/epiphany.schemas.in.h:21
272msgid "Lists the active extensions."
273msgstr "Изписване на активните разширения."
274
275#: ../data/epiphany.schemas.in.h:22
276msgid "Match case for find in page"
277msgstr ""
278"Големината на буквите има\n"
279"значение при търсене в стр."
280
281#: ../data/epiphany.schemas.in.h:23
282msgid ""
283"Middle click to open the web page pointed to by the currently selected text"
284msgstr ""
285"Натискане на среден бутон на мишката, да отваря посочената чрез избирания "
286"текст страница"
287
288#: ../data/epiphany.schemas.in.h:24
289msgid ""
290"Middle clicking on the main view pane will open the web page pointed to by "
291"the currently selected text."
292msgstr ""
293"Натискане на среден бутон на мишката върху основната страница ще отвори "
294"посочената с избрания в момента текст."
295
296#: ../data/epiphany.schemas.in.h:25
297msgid "Preferred languages, two letter codes."
298msgstr "Предпочитани езици, кодове от по две букви."
299
300#: ../data/epiphany.schemas.in.h:26
301msgid "Show bookmarks bar by default"
302msgstr "Показване на лентата с отметките по подразбиране"
303
304#: ../data/epiphany.schemas.in.h:27
305msgid "Show statusbar by default"
306msgstr "Показване на лентата за състоянието по подразбиране"
307
308#: ../data/epiphany.schemas.in.h:28
309msgid ""
310"Show the history pages visited \"ever\", \"last_two_days\", \"last_three_days"
311"\", \"today\"."
312msgstr ""
313"Показване на страниците от историята посетени „ever“, „last_two_days“, "
314"„last_three_days“, „today“."
315
316#: ../data/epiphany.schemas.in.h:29
317msgid "Show the tab bar also when there is only one tab open."
318msgstr ""
319"Показване на лентата за подпрозорците, дори когато има само един отворен "
320"подпрозорец."
321
322#: ../data/epiphany.schemas.in.h:30
323msgid "Show toolbars by default"
324msgstr "Показване на лентата с инструменти по подразбиране"
325
326#: ../data/epiphany.schemas.in.h:31
327msgid "Size of disk cache"
328msgstr "Големина на временните файлове"
329
330#: ../data/epiphany.schemas.in.h:32
331msgid "Size of disk cache, in MB."
332msgstr "Големина на временните файлове в МБ."
333
334#: ../data/epiphany.schemas.in.h:33
335msgid "The bookmark information shown in the editor view"
336msgstr "Информацията за отметките показана в прозореца за редакция"
337
338#: ../data/epiphany.schemas.in.h:34
339msgid ""
340"The bookmark information shown in the editor view. Valid values in the list "
341"are \"address\" and \"title\"."
342msgstr ""
343"Информацията за отметките показана при редакция. Валидни стойности в списъка "
344"са „address“ и „title“."
345
346#: ../data/epiphany.schemas.in.h:35
347msgid "The currently selected fonts language"
348msgstr "Текущият избран език за шрифтовете"
349
350#: ../data/epiphany.schemas.in.h:36
351msgid ""
352"The currently selected fonts language. Valid values are \"ar\" (arabic), \"x-"
353"baltic\" (baltic languages), \"x-central-euro\" (central european "
354"languages), \"x-cyrillic\" (languages written with cyrillic alphabet), \"el"
355"\" (greek), \"he\" (hebrew), \"ja\" (japanese), \"ko\" (korean), \"zh-CN"
356"\" (simplified chinese), \"th\" (thai), \"zh-TW\" (traditional chinese), \"tr"
357"\" (turkish), \"x-unicode\" (other languages), \"x-western\" (languages "
358"written in latin script), \"x-tamil\" (tamil) and \"x-devanagari"
359"\" (devanagari)."
360msgstr ""
361"Текущият избран език за шритовете. Валидни стойности са „ar“ (арабски), „x-"
362"baltic“ (балтийски езици), „x-central-euro“ (централноевропейски езици), „x-"
363"cyrillic“ (езици с писменост на кирилица), „el“ (гръцки), „he“ (иврит), "
364"„ja“ (японски), „ko“ (корейски), „zh-CN“ (опростен китайски), „th“ (тайски), "
365"„zh-TW“ (традиционен китайски), „tr“ (турски), „x-unicode“ (други езици), „x-"
366"western“ (езици с писменост на латиница), „x-tamil“ (тамилски) и „x-"
367"devanagari“ (индийски)."
368
369#: ../data/epiphany.schemas.in.h:37
370msgid "The downloads folder"
371msgstr "Папката с изтеглените файлове"
372
373#: ../data/epiphany.schemas.in.h:38
374msgid "The encoding autodetector. Empty string means autodetect is off"
375msgstr ""
376"Автоматично засичане на кодовата таблица. Празно място означава, че "
377"автоматичното засичане е изключено."
378
379#: ../data/epiphany.schemas.in.h:39
380msgid ""
381"The encoding autodetector. Valid entries are \"\" (autodetectors off), "
382"\"cjk_parallel_state_machine\" (autodetect east asian encodings), "
383"\"ja_parallel_state_machine\" (autodetect japanese encodings), "
384"\"ko_parallel_state_machine\" (autodetect korean encodings), \"ruprob"
385"\" (autodetect russian encodings), \"ukprob\" (autodetect ukrainian "
386"encodings), \"zh_parallel_state_machine\" (autodetect chinese encodings), "
387"\"zhcn_parallel_state_machine\" (autodetect simplified chinese encodings), "
388"\"zhtw_parallel_state_machine\" (autodetect traditional chinese encodings) "
389"and \"universal_charset_detector\" (autodetect most encodings)."
390msgstr ""
391"Автоматично засичане на кодовата таблица. Валидни стойности са "
392"„“ (изключено), „cjk_parallel_state_machine“ (за източно европейските кодови "
393"таблици), „ja_parallel_state_machine“ (за японските кодови таблици), "
394"„ko_parallel_state_machine“ (за корейските кодови таблици), „ruprob“ (за "
395"руските кодови таблици), „ukprob“ (за украински кодови таблици), "
396"„zh_parallel_state_machine“ (за китайски кодови таблици), "
397"„zhcn_parallel_state_machine“ (за опростени китайски кодови таблици), "
398"„zhtw_parallel_state_machine“ (за традиционни китайски кодови таблици) и "
399"„universal_charset_detector“ (за повечето кодови таблици)."
400
401#: ../data/epiphany.schemas.in.h:40
402msgid "The page information shown in the history view"
403msgstr "Информация за страниците показвана в прегледа на историята"
404
405#: ../data/epiphany.schemas.in.h:41
406msgid ""
407"The page information shown in the history view. Valid values in the list are "
408"\"address\", \"title\"."
409msgstr ""
410"Информация за страниците показани в историята. Валидни стойности в списъка "
411"са „address“, „title“."
412
413#: ../data/epiphany.schemas.in.h:42
414msgid ""
415"The path of the folder where to download files to; or \"Downloads\" to use "
416"the default downloads folder, or \"Desktop\" to use the desktop folder."
417msgstr ""
418"Пътят до папката, където да се изтеглят файловете. За да ползвате "
419"стандартната папка задайте „Downloads“, а ако искате да ги запазвате върху "
420"работния плот задайте „Desktop“."
421
422#: ../data/epiphany.schemas.in.h:43
423msgid "Toolbar style"
424msgstr "Стил на лентата с инструменти"
425
426#: ../data/epiphany.schemas.in.h:44
427msgid ""
428"Toolbar style. Allowed values are \"\" (use GNOME default style), \"both"
429"\" (text and icons), \"both-horiz\" (text besides icons), \"icons\", and "
430"\"text\"."
431msgstr ""
432"Стил на лентата с инструменти. Позволени стойности са „“ (стандартен стил на "
433"GNOME), „both“ (текст и икони), „both-horiz“ (текст до иконите) „icons“ и "
434"„text“"
435
436#: ../data/epiphany.schemas.in.h:45
437msgid "Use own colors"
438msgstr "Използване на собствени цветове"
439
440#: ../data/epiphany.schemas.in.h:46
441msgid "Use own fonts"
442msgstr "Използване на собствени шрифтове"
443
444#: ../data/epiphany.schemas.in.h:47
445msgid "Use your own colors instead of the colors the page requests."
446msgstr "Използване на Ваши цветове, вместо цветовете от страниците."
447
448#: ../data/epiphany.schemas.in.h:48
449msgid "Use your own fonts instead of the fonts the page requests."
450msgstr ""
451"Използване на Ваши шрифтове, вместо шрифтовете предоставени от страниците."
452
453#: ../data/epiphany.schemas.in.h:49
454msgid ""
455"When files cannot be opened by the browser they are automatically downloaded "
456"to the download folder and opened with the appropriate application."
457msgstr ""
458"Когато файловете не могат да бъдат отворени с браузъра, те автоматично се "
459"изтеглят в стандартната папка за изтегляне и се отварят с подходяща програма."
460
461#: ../data/epiphany.schemas.in.h:50
462msgid ""
463"Where to accept cookies from. Possible values are \"anywhere\", \"current "
464"site\" and \"nowhere\"."
465msgstr ""
466"От къде да приема бисквитки. Възможните стойности са „anywhere“, „current "
467"site“ и „nowhere“."
468
469#: ../data/epiphany.schemas.in.h:51
470msgid "Whether to print the date in the footer"
471msgstr "Къде да се разпечата датата в долната част"
472
473#: ../data/epiphany.schemas.in.h:52
474msgid "Whether to print the page address in the header"
475msgstr "Къде в горната част да се разпечата адреса на страницата"
476
477#: ../data/epiphany.schemas.in.h:53
478msgid "Whether to print the page numbers (x of total) in the footer"
479msgstr "Къде в долната част да се разпечата номера на страницата (x от общо)"
480
481#: ../data/epiphany.schemas.in.h:54
482msgid "Whether to print the page title in the header"
483msgstr "Дали в горната част да се разпечатва заглавието на страницата"
484
485#: ../data/epiphany.schemas.in.h:55
486msgid "x-western"
487msgstr "x-западен"
488
489#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:1
490msgid "<b>Fingerprints</b>"
491msgstr "<b>Пръстови отпечатъци</b>"
492
493#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:2
494msgid "<b>Issued By</b>"
495msgstr "<b>Издаден от</b>"
496
497#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:3
498msgid "<b>Issued To</b>"
499msgstr "<b>Издаден до</b>"
500
501#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:4
502msgid "<b>Validity</b>"
503msgstr "<b>Валидност</b>"
504
505#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:5
506msgid "Certificate _Fields"
507msgstr "Полета на серти_фиката"
508
509#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:6
510msgid "Certificate _Hierarchy"
511msgstr "Йерар_хия на сертификата"
512
513#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:7
514msgid "Common Name:"
515msgstr "Общо име:"
516
517#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:8
518msgid "DYNAMIC"
519msgstr "ДИНАМИЧНИ"
520
521#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:9
522msgid "Details"
523msgstr "Подробности"
524
525#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:10
526msgid "Expires On:"
527msgstr "Изтича на:"
528
529#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:11
530msgid "Field _Value"
531msgstr "_Стойност на полето"
532
533#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:12
534#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:23
535msgid "General"
536msgstr "Основни"
537
538#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:13
539msgid "Issued On:"
540msgstr "Издаден на:"
541
542#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:14
543msgid "MD5 Fingerprint:"
544msgstr "Пръстови отпечатъци от вида MD5:"
545
546#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:15
547#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1015
548msgid "Organization:"
549msgstr "Организация:"
550
551#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:16
552msgid "Organizational Unit:"
553msgstr "Организационна единица:"
554
555#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:17
556msgid "SHA1 Fingerprint:"
557msgstr "Пръстови отпечатъци от вида SHA1:"
558
559#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:18
560msgid "Serial Number:"
561msgstr "Сериен номер:"
562
563#: ../data/glade/epiphany.glade.h:1
564msgid "<b>_Automatic</b>"
565msgstr "<b>_Автоматично</b>"
566
567#: ../data/glade/epiphany.glade.h:2
568msgid "<b>_Use a different encoding:</b>"
569msgstr "<b>_Използване на различно кодиране:</b>"
570
571#: ../data/glade/epiphany.glade.h:3
572msgid "Cookies"
573msgstr "Бисквитки"
574
575#. The name of the default downloads folder
576#: ../data/glade/epiphany.glade.h:4 ../lib/ephy-file-helpers.c:96
577msgid "Downloads"
578msgstr "Изтегляния"
579
580#: ../data/glade/epiphany.glade.h:5
581msgid "Passwords"
582msgstr "Пароли"
583
584#: ../data/glade/epiphany.glade.h:6
585msgid "Personal Data"
586msgstr "Лична информация"
587
588#: ../data/glade/epiphany.glade.h:7
589msgid "Text Encoding"
590msgstr "Кодиране на текста"
591
592#: ../data/glade/epiphany.glade.h:8 ../src/ephy-encoding-menu.c:358
593msgid "Use the encoding specified by the document"
594msgstr "Използване на кодирането, определено от документа"
595
596#: ../data/glade/epiphany.glade.h:9
597msgid "_Show password"
598msgstr "Показване на _паролата"
599
600#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:1 ../data/glade/print.glade.h:1
601msgid "<b>Colors</b>"
602msgstr "<b>Цветове</b>"
603
604#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:2
605msgid "<b>Cookies</b>"
606msgstr "<b>Бисквитки</b>"
607
608#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:3
609msgid "<b>Downloads</b>"
610msgstr "<b>Изтегляния</b>"
611
612#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:4
613msgid "<b>Encodings</b>"
614msgstr "<b>Кодирания</b>"
615
616#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:5
617msgid "<b>Fonts</b>"
618msgstr "<b>Шрифтове</b>"
619
620#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:6
621msgid "<b>Home page</b>"
622msgstr "<b>Домашна страница</b>"
623
624#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:7
625msgid "<b>Languages</b>"
626msgstr "<b>Езици</b>"
627
628#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:8
629msgid "<b>Temporary Files</b>"
630msgstr "<b>Временни файлове</b>"
631
632#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:9
633msgid "<b>Web Content</b>"
634msgstr "<b>Интернет съдържание</b>"
635
636#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:10
637msgid "A_utomatically download and open files"
638msgstr "А_втоматично изтегляне и отваряне на файловете"
639
640#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:11
641msgid "Add Language"
642msgstr "Добавяне на език"
643
644#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:12
645msgid "Al_ways use the desktop theme colors"
646msgstr "Винаги да се използва темата с цветове на работната среда"
647
648#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:13
649msgid "Allow popup _windows"
650msgstr "Позволяване на изскачащите _прозорци"
651
652#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:14
653msgid "Always use _these fonts"
654msgstr "Винаги да се използват _тези шрифтове"
655
656#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:15
657msgid "Au_todetect:"
658msgstr "_Автоматично засичане:"
659
660#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:16
661msgid "Choose a l_anguage:"
662msgstr "Избор на _език:"
663
664#. Translators: the mnemonic shouldn't conflict with any of the
665#. * standard items in the GtkEntry context menu (Cut, Copy, Paste, Delete,
666#. * Select All, Input Methods and Insert Unicode control character.)
667#.
668#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:17
669#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:580 ../src/ephy-history-window.c:261
670msgid "Cl_ear"
671msgstr "Из_чистване"
672
673#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:18
674msgid "De_fault:"
675msgstr "По _подразбиране:"
676
677#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:19
678msgid "Enable Java_Script"
679msgstr "Включване на Java_Script"
680
681#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:20
682msgid "Enable _Java"
683msgstr "Включване на _Java"
684
685#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:21
686msgid "Fonts and Colors"
687msgstr "Шрифтове и цветове"
688
689#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:22
690msgid "For l_anguage:"
691msgstr "За _език:"
692
693#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:24 ../src/prefs-dialog.c:1037
694msgid "Language"
695msgstr "Език"
696
697#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:25
698msgid "MB"
699msgstr "МБ"
700
701#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:26
702msgid "Only _from sites you visit"
703msgstr "Само _от страници, които посещавате"
704
705#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:27
706msgid "Preferences"
707msgstr "Настройки"
708
709#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:28
710msgid "Privacy"
711msgstr "Защита на личните данни"
712
713#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:29
714msgid "Set to Current _Page"
715msgstr "Като текущата _страница"
716
717#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:30
718msgid "Set to _Blank Page"
719msgstr "_Празна страница"
720
721#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:31
722#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:340
723msgid "_Address:"
724msgstr "_Адрес:"
725
726#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:32
727msgid "_Always accept"
728msgstr "_Винаги да бъдат приемани"
729
730#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:33
731msgid "_Disk space:"
732msgstr "Заемано пространство:"
733
734#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:34
735msgid "_Download folder:"
736msgstr "_Папка за запазване на изтеглените файлове:"
737
738#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:35
739msgid "_Fixed width:"
740msgstr "_Фиксирана широчина:"
741
742#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:36
743msgid "_Minimum size:"
744msgstr "Мини_мален размер:"
745
746#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:37
747msgid "_Never accept"
748msgstr "_Никога да не бъдат приемани"
749
750#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:38
751msgid "_Variable width:"
752msgstr "_Променлива широчина:"
753
754#: ../data/glade/print.glade.h:2
755msgid "<b>Footers</b>"
756msgstr "<b>Долен колонтитул</b>"
757
758#: ../data/glade/print.glade.h:3
759msgid "<b>Headers</b>"
760msgstr "<b>Горен колонтитул</b>"
761
762#: ../data/glade/print.glade.h:4
763msgid "Appearance"
764msgstr "Изглед"
765
766#: ../data/glade/print.glade.h:5
767msgid "C_olor"
768msgstr "_Цвят"
769
770#: ../data/glade/print.glade.h:6
771msgid "P_age title"
772msgstr "Заг_лавие на страницата"
773
774#: ../data/glade/print.glade.h:7
775msgid "Page _numbers"
776msgstr "Номера на _страниците"
777
778#: ../data/glade/print.glade.h:8
779msgid "Paper"
780msgstr "Хартия"
781
782#: ../data/glade/print.glade.h:9
783msgid "Print Setup"
784msgstr "Настройки на печата"
785
786#: ../data/glade/print.glade.h:10
787msgid "_Date"
788msgstr "_Дата"
789
790#: ../data/glade/print.glade.h:11
791msgid "_Grayscale"
792msgstr "_Черно-бял"
793
794#: ../data/glade/print.glade.h:12
795msgid "_Page address"
796msgstr "Адрес на с_траницата"
797
798#. this opens the downloader window, or brings it to the foreground if already open
799#: ../embed/downloader-view.c:189
800msgid "_Show Downloads"
801msgstr "_Показване на изтеглянията"
802
803#: ../embed/downloader-view.c:318
804#, c-format
805msgid "%u:%02u.%02u"
806msgstr "%u:%02u.%02u"
807
808#: ../embed/downloader-view.c:322
809#, c-format
810msgid "%02u.%02u"
811msgstr "%02u.%02u"
812
813#: ../embed/downloader-view.c:374
814msgid "_Pause"
815msgstr "_Пауза"
816
817#: ../embed/downloader-view.c:374
818msgid "_Resume"
819msgstr "_Продължаване"
820
821#. translators: first %s is filename, "%s of %s" is current/total file size
822#: ../embed/downloader-view.c:421
823#, c-format
824msgid ""
825"%s\n"
826"%s of %s"
827msgstr ""
828"%s\n"
829"%s от %s"
830
831#: ../embed/downloader-view.c:431 ../embed/downloader-view.c:436
832#: ../src/ephy-window.c:1441
833msgid "Unknown"
834msgstr "Неизвестно"
835
836#: ../embed/downloader-view.c:470
837#, c-format
838msgid "%d download"
839msgid_plural "%d downloads"
840msgstr[0] "%d изтегляне"
841msgstr[1] "%d изтегляния"
842
843#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
844#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
845#: ../embed/downloader-view.c:585 ../embed/downloader-view.c:598
846msgid "download status|Unknown"
847msgstr "Неизвестно"
848
849#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
850#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
851#: ../embed/downloader-view.c:590
852msgid "download status|Failed"
853msgstr "Неуспешно"
854
855#: ../embed/downloader-view.c:657 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:803
856msgid "File"
857msgstr "Файл"
858
859#: ../embed/downloader-view.c:679
860msgid "%"
861msgstr "%"
862
863#: ../embed/downloader-view.c:690
864msgid "Remaining"
865msgstr "Остават"
866
867#: ../embed/ephy-encodings.c:60
868msgid "Arabic (_IBM-864)"
869msgstr "Арабски (_IBM-864)"
870
871#: ../embed/ephy-encodings.c:61
872msgid "Arabic (ISO-_8859-6)"
873msgstr "Арабски (ISO-_8859-6)"
874
875#: ../embed/ephy-encodings.c:62
876msgid "Arabic (_MacArabic)"
877msgstr "Арабски (_MacArabic)"
878
879#: ../embed/ephy-encodings.c:63
880msgid "Arabic (_Windows-1256)"
881msgstr "Арабски (_Windows-1256)"
882
883#: ../embed/ephy-encodings.c:64
884msgid "Baltic (_ISO-8859-13)"
885msgstr "Балтийски (_ISO-8859-13)"
886
887#: ../embed/ephy-encodings.c:65
888msgid "Baltic (I_SO-8859-4)"
889msgstr "Балтийски (I_SO-8859-4)"
890
891#: ../embed/ephy-encodings.c:66
892msgid "Baltic (_Windows-1257)"
893msgstr "Балтийски (_Windows-1257)"
894
895#: ../embed/ephy-encodings.c:67
896msgid "_Armenian (ARMSCII-8)"
897msgstr "_Арменски (ARMSCII-8)"
898
899#: ../embed/ephy-encodings.c:68
900msgid "_Georgian (GEOSTD8)"
901msgstr "_Грузински (GEOSTD8)"
902
903#: ../embed/ephy-encodings.c:69
904msgid "Central European (_IBM-852)"
905msgstr "Централно европейски (_IBM-852)"
906
907#: ../embed/ephy-encodings.c:70
908msgid "Central European (I_SO-8859-2)"
909msgstr "Централно европейски (I_SO-8859-2)"
910
911#: ../embed/ephy-encodings.c:71
912msgid "Central European (_MacCE)"
913msgstr "Централно европейски (_MacCE)"
914
915#: ../embed/ephy-encodings.c:72
916msgid "Central European (_Windows-1250)"
917msgstr "Централно европейски (_Windows-1250)"
918
919#: ../embed/ephy-encodings.c:73
920msgid "Chinese Simplified (_GB18030)"
921msgstr "Китайски, опростен (_GB18030)"
922
923#: ../embed/ephy-encodings.c:74
924msgid "Chinese Simplified (G_B2312)"
925msgstr "Китайски, опростен (G_B2312)"
926
927#: ../embed/ephy-encodings.c:75
928msgid "Chinese Simplified (GB_K)"
929msgstr "Китайски, опростен (GB_K)"
930
931#: ../embed/ephy-encodings.c:76
932msgid "Chinese Simplified (_HZ)"
933msgstr "Китайски, опростен (_HZ)"
934
935#: ../embed/ephy-encodings.c:77
936msgid "Chinese Simplified (_ISO-2022-CN)"
937msgstr "Китайски, опростен (_ISO-2022-CN)"
938
939#: ../embed/ephy-encodings.c:78
940msgid "Chinese Traditional (Big_5)"
941msgstr "Китайски, традиционен (Big_5)"
942
943#: ../embed/ephy-encodings.c:79
944msgid "Chinese Traditional (Big5-HK_SCS)"
945msgstr "Китайски, традиционен (Big5-HK_SCS)"
946
947#: ../embed/ephy-encodings.c:80
948msgid "Chinese Traditional (_EUC-TW)"
949msgstr "Китайски, традиционен (_EUC-TW)"
950
951#: ../embed/ephy-encodings.c:81
952msgid "Cyrillic (_IBM-855)"
953msgstr "Кирилица (_IBM-855)"
954
955#: ../embed/ephy-encodings.c:82
956msgid "Cyrillic (I_SO-8859-5)"
957msgstr "Кирилица (I_SO-8859-5)"
958
959#: ../embed/ephy-encodings.c:83
960msgid "Cyrillic (IS_O-IR-111)"
961msgstr "Кирилица (IS_O-IR-111)"
962
963#: ../embed/ephy-encodings.c:84
964msgid "Cyrillic (_KOI8-R)"
965msgstr "Кирилица (_KOI8-R)"
966
967#: ../embed/ephy-encodings.c:85
968msgid "Cyrillic (_MacCyrillic)"
969msgstr "Кирилица (_MacCyrillic)"
970
971#: ../embed/ephy-encodings.c:86
972msgid "Cyrillic (_Windows-1251)"
973msgstr "Кирилица/_Българска (_Windows-1251)"
974
975#: ../embed/ephy-encodings.c:87
976msgid "Cyrillic/_Russian (IBM-866)"
977msgstr "Кирилица/_Руска (IBM-866)"
978
979#: ../embed/ephy-encodings.c:88
980msgid "Greek (_ISO-8859-7)"
981msgstr "Гръцки (_ISO-8859-7)"
982
983#: ../embed/ephy-encodings.c:89
984msgid "Greek (_MacGreek)"
985msgstr "Гръцки (_MacGreek)"
986
987#: ../embed/ephy-encodings.c:90
988msgid "Greek (_Windows-1253)"
989msgstr "Гръцки (_Windows-1253)"
990
991#: ../embed/ephy-encodings.c:91
992msgid "Gujarati (_MacGujarati)"
993msgstr "Гужарати (_MacGujarati)"
994
995#: ../embed/ephy-encodings.c:92
996msgid "Gurmukhi (Mac_Gurmukhi)"
997msgstr "Гурмуки (Mac_Gurmukhi)"
998
999#: ../embed/ephy-encodings.c:93
1000msgid "Hindi (Mac_Devanagari)"
1001msgstr "Хинди (Mac_Devanagari)"
1002
1003#: ../embed/ephy-encodings.c:94
1004msgid "Hebrew (_IBM-862)"
1005msgstr "Иврит (_IBM-862)"
1006
1007#: ../embed/ephy-encodings.c:95
1008msgid "Hebrew (IS_O-8859-8-I)"
1009msgstr "Иврит (IS_O-8859-8-I)"
1010
1011#: ../embed/ephy-encodings.c:96
1012msgid "Hebrew (_MacHebrew)"
1013msgstr "Иврит (_MacHebrew)"
1014
1015#: ../embed/ephy-encodings.c:97
1016msgid "Hebrew (_Windows-1255)"
1017msgstr "Иврит (_Windows-1255)"
1018
1019#: ../embed/ephy-encodings.c:98
1020msgid "_Visual Hebrew (ISO-8859-8)"
1021msgstr "Визуален иврит (ISO-8859-8)"
1022
1023#: ../embed/ephy-encodings.c:99
1024msgid "Japanese (_EUC-JP)"
1025msgstr "Японски (_EUC-JP)"
1026
1027#: ../embed/ephy-encodings.c:100
1028msgid "Japanese (_ISO-2022-JP)"
1029msgstr "Японски (_ISO-2022-JP)"
1030
1031#: ../embed/ephy-encodings.c:101
1032msgid "Japanese (_Shift-JIS)"
1033msgstr "Японски (_Shift-JIS)"
1034
1035#: ../embed/ephy-encodings.c:102
1036msgid "Korean (_EUC-KR)"
1037msgstr "Корейски (_EUC-KR)"
1038
1039#: ../embed/ephy-encodings.c:103
1040msgid "Korean (_ISO-2022-KR)"
1041msgstr "Корейски (_ISO-2022-KR)"
1042
1043#: ../embed/ephy-encodings.c:104
1044msgid "Korean (_JOHAB)"
1045msgstr "Корейски (_JOHAB)"
1046
1047#: ../embed/ephy-encodings.c:105
1048msgid "Korean (_UHC)"
1049msgstr "Корейски (_UHC)"
1050
1051#: ../embed/ephy-encodings.c:106
1052msgid "_Celtic (ISO-8859-14)"
1053msgstr "_Келтски (ISO-8859-14)"
1054
1055#: ../embed/ephy-encodings.c:107
1056msgid "_Icelandic (MacIcelandic)"
1057msgstr "_Исландски (MacIcelandic)"
1058
1059#: ../embed/ephy-encodings.c:108
1060msgid "_Nordic (ISO-8859-10)"
1061msgstr "Скандинавски (ISO-8859-10)"
1062
1063#: ../embed/ephy-encodings.c:109
1064msgid "_Persian (MacFarsi)"
1065msgstr "_Персийски (MacFarsi)"
1066
1067#: ../embed/ephy-encodings.c:110
1068msgid "Croatian (Mac_Croatian)"
1069msgstr "Хърватски (Mac_Croatian)"
1070
1071#: ../embed/ephy-encodings.c:111
1072msgid "_Romanian (MacRomanian)"
1073msgstr "_Румънски (MacRomanian)"
1074
1075#: ../embed/ephy-encodings.c:112
1076msgid "R_omanian (ISO-8859-16)"
1077msgstr "Р_умънски (ISO-8859-16)"
1078
1079#: ../embed/ephy-encodings.c:113
1080msgid "South _European (ISO-8859-3)"
1081msgstr "Южно _евопейски (ISO-8859-3)"
1082
1083#: ../embed/ephy-encodings.c:114
1084msgid "Thai (TIS-_620)"
1085msgstr "Тай (TIS-_620)"
1086
1087#: ../embed/ephy-encodings.c:115
1088msgid "Thai (IS_O-8859-11)"
1089msgstr "Тай (IS_O-8859-11)"
1090
1091#: ../embed/ephy-encodings.c:116
1092msgid "_Thai (Windows-874)"
1093msgstr "_Тай (Windows-874)"
1094
1095#: ../embed/ephy-encodings.c:117
1096msgid "Turkish (_IBM-857)"
1097msgstr "Турски (_IBM-857)"
1098
1099#: ../embed/ephy-encodings.c:118
1100msgid "Turkish (I_SO-8859-9)"
1101msgstr "Турски (I_SO-8859-9)"
1102
1103#: ../embed/ephy-encodings.c:119
1104msgid "Turkish (_MacTurkish)"
1105msgstr "Турски (_MacTurkish)"
1106
1107#: ../embed/ephy-encodings.c:120
1108msgid "Turkish (_Windows-1254)"
1109msgstr "Турски (_Windows-1254)"
1110
1111#: ../embed/ephy-encodings.c:121
1112msgid "Unicode (UTF-_8)"
1113msgstr "Уникод (UTF-_8)"
1114
1115#: ../embed/ephy-encodings.c:122
1116msgid "Cyrillic/Ukrainian (_KOI8-U)"
1117msgstr "Кирилица/Украинска (_KOI8-U)"
1118
1119#: ../embed/ephy-encodings.c:123
1120msgid "Cyrillic/Ukrainian (Mac_Ukrainian)"
1121msgstr "Кирилица/Украинска (Mac_Ukrainian)"
1122
1123#: ../embed/ephy-encodings.c:124
1124msgid "Vietnamese (_TCVN)"
1125msgstr "Виетнамски (_TCVN)"
1126
1127#: ../embed/ephy-encodings.c:125
1128msgid "Vietnamese (_VISCII)"
1129msgstr "Виетнамски (_VISCII)"
1130
1131#: ../embed/ephy-encodings.c:126
1132msgid "Vietnamese (V_PS)"
1133msgstr "Виетнамски (V_PS)"
1134
1135#: ../embed/ephy-encodings.c:127
1136msgid "Vietnamese (_Windows-1258)"
1137msgstr "Виетнамски (_Windows-1258)"
1138
1139#: ../embed/ephy-encodings.c:128
1140msgid "Western (_IBM-850)"
1141msgstr "Западен (_IBM-850)"
1142
1143#: ../embed/ephy-encodings.c:129
1144msgid "Western (_ISO-8859-1)"
1145msgstr "Западен (_ISO-8859-1)"
1146
1147#: ../embed/ephy-encodings.c:130
1148msgid "Western (IS_O-8859-15)"
1149msgstr "Западен (IS_O-8859-15)"
1150
1151#: ../embed/ephy-encodings.c:131
1152msgid "Western (_MacRoman)"
1153msgstr "Западен (_MacRoman)"
1154
1155#: ../embed/ephy-encodings.c:132
1156msgid "Western (_Windows-1252)"
1157msgstr "Западен (_Windows-1252)"
1158
1159#. the following encodings are so rarely used that we don't want to pollute the "related"
1160#. * part of the encodings menu with them, so we set the language group to 0 here
1161#.
1162#: ../embed/ephy-encodings.c:137
1163msgid "English (_US-ASCII)"
1164msgstr "Английски (_US-ASCII)"
1165
1166#: ../embed/ephy-encodings.c:138
1167msgid "Unicode (UTF-_16 BE)"
1168msgstr "Уникод (UTF-_16 BE)"
1169
1170#: ../embed/ephy-encodings.c:139
1171msgid "Unicode (UTF-1_6 LE)"
1172msgstr "Уникод (UTF-1_6 LE)"
1173
1174#: ../embed/ephy-encodings.c:140
1175msgid "Unicode (UTF-_32 BE)"
1176msgstr "Уникод (UTF-_32 BE)"
1177
1178#: ../embed/ephy-encodings.c:141
1179msgid "Unicode (UTF-3_2 LE)"
1180msgstr "Уникод (UTF-3_2 LE)"
1181
1182#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1183#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1184#: ../embed/ephy-encodings.c:145
1185msgid "autodetectors|Off"
1186msgstr "Изключено"
1187
1188#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1189#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1190#: ../embed/ephy-encodings.c:148
1191msgid "automatically detect ... character encodings|Chinese"
1192msgstr "Китайски"
1193
1194#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1195#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1196#: ../embed/ephy-encodings.c:151
1197msgid "automatically detect ... character encodings|Simplified Chinese"
1198msgstr "Китайски, опростен"
1199
1200#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1201#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1202#: ../embed/ephy-encodings.c:154
1203msgid "automatically detect ... character encodings|Traditional Chinese"
1204msgstr "Китайски, традиционен"
1205
1206#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1207#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1208#: ../embed/ephy-encodings.c:157
1209msgid "automatically detect ... character encodings|East Asian"
1210msgstr "Източноазиатски"
1211
1212#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1213#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1214#: ../embed/ephy-encodings.c:160
1215msgid "automatically detect ... character encodings|Japanese"
1216msgstr "Японски"
1217
1218#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1219#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1220#: ../embed/ephy-encodings.c:163
1221msgid "automatically detect ... character encodings|Korean"
1222msgstr "Корейски"
1223
1224#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1225#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1226#: ../embed/ephy-encodings.c:166
1227msgid "automatically detect ... character encodings|Russian"
1228msgstr "Руски"
1229
1230#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1231#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1232#: ../embed/ephy-encodings.c:169
1233msgid "automatically detect ... character encodings|Universal"
1234msgstr "Универсален"
1235
1236#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1237#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1238#: ../embed/ephy-encodings.c:172
1239msgid "automatically detect ... character encodings|Ukrainian"
1240msgstr "Украински"
1241
1242#. translators: this is the title that an unknown encoding will
1243#. * be displayed as.
1244#.
1245#: ../embed/ephy-encodings.c:364
1246#, c-format
1247msgid "Unknown (%s)"
1248msgstr "Непознат (%s)"
1249
1250#: ../embed/ephy-history.c:550
1251msgid "All"
1252msgstr "Всички"
1253
1254#: ../embed/ephy-history.c:713
1255msgid "Others"
1256msgstr "Други"
1257
1258#: ../embed/ephy-history.c:719
1259msgid "Local files"
1260msgstr "Локални файлове"
1261
1262#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:172
1263#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:408
1264msgid "Save"
1265msgstr "Запазване"
1266
1267#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1268#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1269#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:293
1270msgid "File Type:|Unknown"
1271msgstr "Неизвестен"
1272
1273#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:328
1274msgid "Download this potentially unsafe file?"
1275msgstr "Да бъде ли изтеглен потенциално опасния файл?"
1276
1277#. translators: First %s is the file type description,
1278#. Second %s is the file name
1279#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:334
1280#, c-format
1281msgid ""
1282"File Type: “%s”.\n"
1283"\n"
1284"It is unsafe to open “%s” as it could potentially damage your documents or "
1285"invade your privacy. You can download it instead."
1286msgstr ""
1287"Вид файл: „%s“.\n"
1288"\n"
1289"Опасно е да отваряте „%s“, възможно е да повреди документите Ви или да "
1290"застраши личните ви данни. Вместо това, можете да го изтеглите."
1291
1292#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:344
1293msgid "Open this file?"
1294msgstr "Отваряне на този файл?"
1295
1296#. translators: First %s is the file type description,
1297#. Second %s is the file name,
1298#. Third %s is the application used to open the file
1299#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:351
1300#, c-format
1301msgid ""
1302"File Type: “%s”.\n"
1303"\n"
1304"You can open “%s” using “%s” or save it."
1305msgstr ""
1306"Вид файл: „%s“.\n"
1307"\n"
1308"Можете да отворите „%s“ чрез „%s“ или можете да го запазите."
1309
1310#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:359
1311msgid "Download this file?"
1312msgstr "Изтегляне на този файл?"
1313
1314#. translators: First %s is the file type description,
1315#. Second %s is the file name
1316#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:365
1317#, c-format
1318msgid ""
1319"File Type: “%s”.\n"
1320"\n"
1321"You have no application able to open “%s”. You can download it instead."
1322msgstr ""
1323"Вид файл: „%s“.\n"
1324"\n"
1325"Не разполагате с програма, способна да отвори „%s“. Вместо това, можете да "
1326"го изтеглите."
1327
1328#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:370
1329msgid "_Save As..."
1330msgstr "Запазване _като..."
1331
1332#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
1333#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:207
1334#, c-format
1335msgid "“%s” Protocol is not Supported"
1336msgstr "Протоколът “%s” не се поддържа"
1337
1338#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
1339#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:209
1340#, c-format
1341msgid "“%s” protocol is not supported."
1342msgstr "Протоколът “%s” не се поддържа."
1343
1344#. FIXME: get the list of supported protocols from necko
1345#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:211
1346msgid ""
1347"Supported protocols are “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” and “sftp”."
1348msgstr ""
1349"Поддържаните протоколи са “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” и “sftp”."
1350
1351#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
1352#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:220
1353#, c-format
1354msgid "File “%s” not Found"
1355msgstr "Файлът “%s” не е намерен"
1356
1357#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
1358#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:222
1359#, c-format
1360msgid "File “%s” not found."
1361msgstr "Файлът “%s” не е намерен."
1362
1363#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:223
1364msgid "Check the location of the file and try again."
1365msgstr "Проверете местоположението на файла и опитайте отново."
1366
1367#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
1368#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:231
1369#, c-format
1370msgid "“%s” Could not be Found"
1371msgstr "„%s” не може да бъде намерен"
1372
1373#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
1374#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:234
1375#, c-format
1376msgid "“%s” could not be found."
1377msgstr "“%s” не може да бъде намерен."
1378
1379#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:236
1380msgid ""
1381"Check that you are connected to the internet, and that the address is "
1382"correct."
1383msgstr ""
1384"Проверете дали сте свързани към Интернет, и че въведеният адрес е точен."
1385
1386#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:238
1387msgid "If this page used to exist, you may find an archived version:"
1388msgstr ""
1389"Ако тази страница е съществувала, то Вие сте намерили архивирана версия:"
1390
1391#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:247
1392#, c-format
1393msgid "“%s” Refused the Connection"
1394msgstr "„%s” отказа свързване"
1395
1396#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:251
1397#, c-format
1398msgid "“%s” refused the connection."
1399msgstr "„%s” отказа свързване."
1400
1401#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:253
1402#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:270
1403#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:289
1404#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:346
1405#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:377
1406msgid ""
1407"The server may be busy or you may have a network connection problem. Try "
1408"again later."
1409msgstr ""
1410"Сървърът може да е зает или е възможно да имате проблеми с мрежата. Опитайте "
1411"отново по-късно."
1412
1413#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:255
1414#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:272
1415#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:291
1416#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:313
1417#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:348
1418#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:379
1419msgid "There may be an old version of the page you wanted:"
1420msgstr "Възможно е да има стара версия на търсената от Вас страница:"
1421
1422#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:264
1423#, c-format
1424msgid "“%s” Interrupted the Connection"
1425msgstr "„%s” прекъсна връзката."
1426
1427#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:268
1428#, c-format
1429msgid "“%s” interrupted the connection."
1430msgstr "„%s” прекъсна връзката."
1431
1432#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:281
1433#, c-format
1434msgid "“%s” is not Responding"
1435msgstr "„%s” не отговаря."
1436
1437#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:285
1438#, c-format
1439msgid "“%s” is not responding."
1440msgstr "„%s” не отговаря."
1441
1442#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:287
1443msgid "The connection was lost because the server took too long to respond."
1444msgstr ""
1445"Връзката беше прекъсната, защото сървърът се забави прекалено много при "
1446"отговора."
1447
1448#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:295
1449msgid "Invalid Address"
1450msgstr "Адресът не е точен"
1451
1452#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:296
1453msgid "Invalid address."
1454msgstr "Неточен адрес."
1455
1456#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:297
1457msgid "The address you entered is not valid."
1458msgstr "Въведеният адрес е невалиден."
1459
1460#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:306
1461#, c-format
1462msgid "“%s” Redirected Too Many Times"
1463msgstr "„%s” пренасочи твърде много пъти"
1464
1465#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:310
1466#, c-format
1467msgid "“%s” redirected too many times."
1468msgstr "„%s” пренасочи твърде много пъти."
1469
1470#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:312
1471msgid "The redirection has been stopped for security reasons."
1472msgstr ""
1473"Пренасочването беше прекъснато поради причини свързани със сигурността."
1474
1475#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:322
1476#, c-format
1477msgid "“%s” Requires an Encrypted Connection"
1478msgstr "„%s” изисква криптирана връзка"
1479
1480#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:326
1481#, c-format
1482msgid "“%s” requires an encrypted connection."
1483msgstr "„%s” изисква криптирана връзка."
1484
1485#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:328
1486msgid ""
1487"The document could not be loaded because encryption support is not installed."
1488msgstr ""
1489"Документът не може да бъде зареден, защото поддръжката на криптиране не е "
1490"инсталирана."
1491
1492#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:338
1493#, c-format
1494msgid "“%s” Dropped the Connection"
1495msgstr "„%s” преустанови връзката"
1496
1497#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:342
1498#, c-format
1499msgid "“%s” dropped the connection."
1500msgstr "„%s” преустанови връзката."
1501
1502#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:344
1503#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:375
1504msgid "The server dropped the connection before any data could be read."
1505msgstr ""
1506"Сървърът преустанови връзката преди да бъдат прочетени каквито и да е данни."
1507
1508#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:355
1509msgid "Cannot Load Document Whilst Working Offline"
1510msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим „Изключен“"
1511
1512#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:356
1513msgid "Cannot load document whilst working offline."
1514msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим „Изключен“"
1515
1516#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:357
1517msgid "To view this document, disable “Work Offline” and try again."
1518msgstr ""
1519"За да прегледате този документ, спрете режима \"Изключен\" и опитайте отново"
1520
1521#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:369
1522#, c-format
1523msgid "“%s” Denied Access to Port “%d”"
1524msgstr "„%s” отказа достъп до порт „%d”"
1525
1526#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:373
1527#, c-format
1528msgid "“%s” denied access to port “%d”."
1529msgstr "„%s” отказа достъп до порт „%d”."
1530
1531#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:384
1532msgid "Could not Connect to Proxy Server"
1533msgstr "Неуспех при свързването към сървър-посредник"
1534
1535#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:385
1536msgid "Could not connect to proxy server."
1537msgstr "Неуспех при свързването към сървър-посредник."
1538
1539#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:386
1540msgid ""
1541"Check your proxy server settings. If the connection still fails, there may "
1542"be a problem with your proxy server or your network connection."
1543msgstr ""
1544"Проверете настройките на сървъра-посредник. Ако връзката и след това е "
1545"неуспешна, възможно е да има някакъв проблем със сървъра посредник или с "
1546"вашата мрежа."
1547
1548#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:394
1549msgid "Could not Display Content"
1550msgstr "Съдържанието не може да бъде изобразено"
1551
1552#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:395
1553msgid "Could not display content."
1554msgstr "Съдържанието не може да бъде изобразено."
1555
1556#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:396
1557msgid "The page uses an unsupported or invalid form of compression."
1558msgstr "Страницата използва неподдържана или невалидна форма на компресия."
1559
1560#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:486
1561#, c-format
1562msgid ""
1563"The page “%s” in this tab was not fully loaded yet when the web browser "
1564"crashed; it could have caused the crash."
1565msgstr ""
1566"Интернет страницата „%s“ в текущия прозорец не бе заредена докрай, когато "
1567"Epiphany заби. Може би страницата е причината за забиването."
1568
1569#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1570#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1571#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:613
1572msgid "You may find an old version:|in the Google Cache"
1573msgstr "във временните файлове на Google"
1574
1575#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1576#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1577#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:621
1578msgid "You may find an old version:|in the Internet Archive"
1579msgstr "в Интернет архив"
1580
1581#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:364
1582#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:245
1583#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:481 ../src/ephy-session.c:774
1584msgid "Untitled"
1585msgstr "Без заглавие"
1586
1587#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:152 ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:445
1588#: ../lib/ephy-file-chooser.c:371 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:642
1589msgid "All files"
1590msgstr "Всички файлове"
1591
1592#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:157 ../lib/ephy-file-chooser.c:355
1593msgid "Web pages"
1594msgstr "Интернет страници"
1595
1596#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:165
1597msgid "Text files"
1598msgstr "Текстови файлове"
1599
1600#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:170 ../lib/ephy-file-chooser.c:363
1601msgid "Images"
1602msgstr "Изображения"
1603
1604#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:178
1605msgid "XML files"
1606msgstr "XML файлове"
1607
1608#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:183
1609msgid "XUL files"
1610msgstr "XUL файлове"
1611
1612#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:156
1613msgid "_Select Certificate"
1614msgstr "_Избиране на сертификат"
1615
1616#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:203
1617#, c-format
1618msgid "Choose a certificate to present as identification to “%s”."
1619msgstr ""
1620"Избиране на сертификат, който да бъде представен като идентификация пред „%"
1621"s“."
1622
1623#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:206
1624msgid "Select a certificate to identify yourself."
1625msgstr "Изберете сертификат, с който да се удостоверявате"
1626
1627#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:243
1628msgid "Certificate _Details"
1629msgstr "Детайли за сертификата"
1630
1631#. Add the buttons
1632#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:236
1633#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:548
1634msgid "_View Certificate"
1635msgstr "_Преглед на сертификат"
1636
1637#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:244
1638msgid "_Accept"
1639msgstr "_Приемане"
1640
1641#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:311
1642#, c-format
1643msgid ""
1644"The site “%s” returned security information for “%s”. It is possible that "
1645"someone is intercepting your communication to obtain your confidential "
1646"information."
1647msgstr ""
1648"Сайтът „%s“ върна информация по сигурността за „%s“. Възможно е някой да "
1649"засича Вашите връзки, за да получи достъп до личната Ви информация."
1650
1651#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:317
1652#, c-format
1653msgid ""
1654"You should only accept the security information if you trust “%s” and “%s”."
1655msgstr ""
1656"Би трябвало да приемате информацията за сигурност, само ако имате доверие на "
1657"„%s“ и „%s“."
1658
1659#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:322
1660msgid "Accept incorrect security information?"
1661msgstr "Ще приемете ли некоректната информация за сигурността?"
1662
1663#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:353
1664#, c-format
1665msgid ""
1666"It was not possible to automatically trust “%s”. It is possible that someone "
1667"is intercepting your communication to obtain your confidential information."
1668msgstr ""
1669"Браузърът не може да се довери автоматично на „%s“. Възможно е някой да "
1670"засича вашите връзки, за да получи достъп до личната ви информация."
1671
1672#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:359
1673#, c-format
1674msgid ""
1675"You should only connect to the site if you are certain you are connected to "
1676"“%s”."
1677msgstr ""
1678"Трябва да се свързвате със сайта само ако сте сигурни, че сте свързани към „%"
1679"s“."
1680
1681#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:364
1682msgid "Connect to untrusted site?"
1683msgstr "Искате ли да се свържете с тази непроверена страница?"
1684
1685#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:368
1686msgid "_Trust this security information from now on"
1687msgstr "_Доверяване от сега нататък"
1688
1689#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:369
1690msgid "Co_nnect"
1691msgstr "Св_ързване"
1692
1693#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:428
1694msgid "Accept expired security information?"
1695msgstr "Да се приеме ли остарялата информация за сигурност?"
1696
1697#. Translators: first %s is a hostname, second %s is a time/date
1698#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:430
1699#, c-format
1700msgid "The security information for “%s” expired on %s."
1701msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ изтича на %s."
1702
1703#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:436
1704msgid "Accept not yet valid security information?"
1705msgstr "Приемане на все още невалидната информация за сигурност?"
1706
1707#. Translators: first %s is a hostname, second %s is a time/date
1708#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:438
1709#, c-format
1710msgid "The security information for “%s” isn't valid until %s."
1711msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ е невалидна докато %s."
1712
1713#. To translators: this a time format that is used while displaying the
1714#. * expiry or start date of an SSL certificate, for the format see
1715#. * strftime(3)
1716#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:454
1717msgid "%a %d %b %Y"
1718msgstr "%a %d %b %Y"
1719
1720#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:462
1721msgid "You should ensure that your computer's time is correct."
1722msgstr "Трябва да се уверите, че часовникът на компютъра е верен."
1723
1724#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:508
1725#, c-format
1726msgid "Cannot establish connection to “%s”."
1727msgstr "Връзката с „%s“ не може да бъде осъществена."
1728
1729#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:511
1730#, c-format
1731msgid "The certificate revocation list (CRL) from “%s” needs to be updated."
1732msgstr ""
1733"Списъкът за отхвърляне на сертификати (СRL) от „%s“ трябва да бъде обновен."
1734
1735#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:516
1736msgid "Please ask your system administrator for assistance."
1737msgstr "Помолете вашия системен администратор за съдействие."
1738
1739#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:546
1740msgid "Trust new Certificate Authority?"
1741msgstr "Доверявате ли се на този нов сертификат?"
1742
1743#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:551
1744msgid "_Trust CA"
1745msgstr "_Доверяване на CA"
1746
1747#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:573
1748#, c-format
1749msgid "Trust new Certificate Authority “%s” to identify web sites?"
1750msgstr "Доверявате ли се на „%s“ при идентификацията на Интернет страници?"
1751
1752#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:578
1753msgid ""
1754"Before trusting a Certificate Authority (CA) you should verify the "
1755"certificate is authentic."
1756msgstr ""
1757"Преди да се доверите на Агенцията за сертификати трябва да се уверите в "
1758"истинността на техния сертификат."
1759
1760#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:649
1761msgid "Certificate already exists."
1762msgstr "Сертификатът вече съществува."
1763
1764#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:650
1765msgid "The certificate has already been imported."
1766msgstr "Сертификатът вече беше внесен."
1767
1768#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:775
1769msgid "_Backup Certificate"
1770msgstr "Резервно копие на сертификат"
1771
1772#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:782
1773msgid "Select password."
1774msgstr "Избиране на парола."
1775
1776#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:783
1777msgid "Select a password to protect this certificate."
1778msgstr "Избиране на парола за защита на този сертификат."
1779
1780#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:795
1781#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:905
1782msgid "_Password:"
1783msgstr "_Парола:"
1784
1785#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:809
1786msgid "Con_firm password:"
1787msgstr "Пот_върждаване на паролата:"
1788
1789#. TODO: We need a better password quality meter
1790#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:821
1791msgid "Password quality:"
1792msgstr "Качество на паролата:"
1793
1794#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:878
1795msgid "I_mport Certificate"
1796msgstr "В_насяне на сертификат"
1797
1798#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:894
1799msgid "Password required."
1800msgstr "Изисква се парола."
1801
1802#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:895
1803msgid "Enter the password for this certificate."
1804msgstr "Въведете парола за този сертификат."
1805
1806#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:984
1807msgid "Certificate Revocation List Imported"
1808msgstr "Списъци за отхвърляне на сертификати, които са внесени"
1809
1810#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:994
1811msgid "Certificate Revocation List (CRL) successfully imported"
1812msgstr "Списъкът за отхвърляне на сертификати е внесен успешно"
1813
1814#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1019
1815msgid "Unit:"
1816msgstr "Единица:"
1817
1818#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1023
1819msgid "Next Update:"
1820msgstr "Следващо осъвременяване:"
1821
1822#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1050
1823msgid "Not part of certificate"
1824msgstr "Не е част от сертификат"
1825
1826#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1340
1827msgid "Certificate Properties"
1828msgstr "Настройки на сертификат"
1829
1830#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1362
1831msgid "This certificate has been verified for the following uses:"
1832msgstr "Този сертификат е проверен за следните потребители:"
1833
1834#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1365
1835msgid "Could not verify this certificate because it has been revoked."
1836msgstr "Неуспешна проверка на сертификата - той е бил отхвърлен."
1837
1838#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1368
1839msgid "Could not verify this certificate because it has expired."
1840msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен защото е изтекъл."
1841
1842#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1371
1843msgid "Could not verify this certificate because it is not trusted."
1844msgstr ""
1845"Този сертификат не може да бъде проверен защото не му е гласувано доверие."
1846
1847#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1374
1848msgid "Could not verify this certificate because the issuer is not trusted."
1849msgstr ""
1850"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателят му не се ползва с "
1851"доверие."
1852
1853#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1377
1854msgid "Could not verify this certificate because the issuer is unknown."
1855msgstr ""
1856"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателя му е непознат."
1857
1858#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1380
1859msgid ""
1860"Could not verify this certificate because the CA certificate is invalid."
1861msgstr ""
1862"Не може да се провери този сертификат, защото CA сертификатът е невалиден."
1863
1864#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1385
1865msgid "Could not verify this certificate for unknown reasons."
1866msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен поради неизвестни причини."
1867
1868#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:230
1869msgid "Generating Private Key."
1870msgstr "Генериране на частен ключ"
1871
1872#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:231
1873msgid ""
1874"Please wait while a new private key is generated. This process could take a "
1875"few minutes."
1876msgstr ""
1877"Изчакайте докато новия личен ключ се генерира. Този процес може да отнеме "
1878"няколко минути."
1879
1880#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:92
1881msgid "Security Notice"
1882msgstr "Предупреждение за сигурността"
1883
1884#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:93
1885msgid "This page is loaded over a secure connection"
1886msgstr "Разглеждате тази страница чрез сигурна връзка"
1887
1888#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:94
1889msgid "The padlock icon in the statusbar indicates whether a page is secure."
1890msgstr ""
1891"Иконата с катинара, върху лентата за състоянието, показва дали дадена "
1892"страница е сигурна."
1893
1894#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:110
1895#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:138
1896#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:157
1897#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:177
1898msgid "Security Warning"
1899msgstr "Предупреждение за сигурността"
1900
1901#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:111
1902msgid "This page is loaded over a low security connection"
1903msgstr "Разглеждате тази страница чрез несигурна връзка"
1904
1905#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:112
1906msgid ""
1907"Any information you see or enter on this page could easily be intercepted by "
1908"a third party."
1909msgstr ""
1910"Всяка информация, която виждате или въвеждате в тази страница, може да бъде "
1911"проследена от трети лица."
1912
1913#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:139
1914msgid "Some parts of this page are loaded over an insecure connection"
1915msgstr "Някои части от тази страница са заредени чрез несигурна връзка."
1916
1917#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:140
1918msgid ""
1919"Some information you see or enter will be sent over an insecure connection, "
1920"and could easily be intercepted by a third party."
1921msgstr ""
1922"Част от информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна "
1923"връзка и лесно може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1924
1925#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:158
1926#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:178
1927msgid "Send this information over an insecure connection?"
1928msgstr "Изпращане на тази информация чрез несигурна връзка?"
1929
1930#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:159
1931msgid ""
1932"The information you have entered will be sent over an insecure connection, "
1933"and could easily be intercepted by a third party."
1934msgstr ""
1935"Информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и "
1936"може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1937
1938#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:162
1939#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:183
1940msgid "_Send"
1941msgstr "_Изпращане"
1942
1943#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:179
1944msgid ""
1945"Although this page was loaded over a secure connection, the information you "
1946"have entered will be sent over an insecure connection, and could easily be "
1947"intercepted by a third party."
1948msgstr ""
1949"Въпреки, че тази страница беше заредена чрез сигурна връзка, информацията, "
1950"която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и лесно ще може да "
1951"бъде прочетена/проследена от трети лица."
1952
1953#: ../embed/mozilla/MozDownload.cpp:758
1954msgid "Files"
1955msgstr "Файлове"
1956
1957#. We do this before reading the user pref file so that the user
1958#. * still can overwrite this pref.
1959#. * We don't use the default-prefs.js file since that cannot be
1960#. * localised (see bug #144909).
1961#.
1962#. translators: this is the URL that searches from the location
1963#. * entry get directed to. The search terms will be _appended_ to it,
1964#. * in url-escaped UTF-8; that means that if you're choosing google,
1965#. * the 'q=' part needs to come last.
1966#.
1967#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:236
1968msgid "http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1969msgstr "http://www.google.com/search?hl=bg&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1970
1971#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:568
1972msgid "Epiphany can't be used now. Mozilla initialization failed."
1973msgstr ""
1974"В момента Epiphany не може да бъде използван. Браузърът Mozilla не може да "
1975"бъде намерен."
1976
1977#: ../embed/print-dialog.c:268
1978msgid "Generating PDF is not supported"
1979msgstr "Генерирането на PDF не се поддържа"
1980
1981#: ../embed/print-dialog.c:275
1982msgid "Printing is not supported on this printer"
1983msgstr "Разпечатването не се поддържа на този принтер"
1984
1985#: ../embed/print-dialog.c:278
1986#, c-format
1987msgid ""
1988"You were trying to print to a printer using the “%s” driver. This program "
1989"requires a PostScript printer driver."
1990msgstr ""
1991"Опитвахте се да печатате на принтер използвайки драйвера „%s“. Тази програма "
1992"изисква драйвер за принтер от вида PostScript."
1993
1994#: ../embed/print-dialog.c:392
1995msgid "_From:"
1996msgstr "_От:"
1997
1998#: ../embed/print-dialog.c:405
1999msgid "Sets the start of the range of pages to be printed"
2000msgstr "Задава началото на обхвата за печат на страниците"
2001
2002#: ../embed/print-dialog.c:407
2003msgid "_To:"
2004msgstr "_До:"
2005
2006#: ../embed/print-dialog.c:420
2007msgid "Sets the end of the range of pages to be printed"
2008msgstr "Задава краят на обхвата за печат на страниците"
2009
2010#: ../embed/print-dialog.c:435 ../src/ephy-window.c:1272
2011msgid "Print"
2012msgstr "Печат"
2013
2014#: ../embed/print-dialog.c:443
2015msgid "Pages"
2016msgstr "Страници"
2017
2018#: ../lib/eel-gconf-extensions.c:68
2019#, c-format
2020msgid ""
2021"GConf error:\n"
2022"  %s"
2023msgstr ""
2024"Грешка в GConf:\n"
2025"  %s"
2026
2027#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:487
2028msgid "_Move on Toolbar"
2029msgstr "Преместване по _лентата с инструменти"
2030
2031#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:495
2032msgid "_Remove from Toolbar"
2033msgstr "_Премахване от лентата с инструменти"
2034
2035#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:524
2036msgid "_Remove Toolbar"
2037msgstr "_Премахване на лентата с инструменти"
2038
2039#: ../lib/egg/egg-toolbar-editor.c:439
2040msgid "Separator"
2041msgstr "Разделител"
2042
2043#: ../lib/ephy-file-chooser.c:344
2044msgid "All supported types"
2045msgstr "Всички поддържани видове"
2046
2047#: ../lib/ephy-file-helpers.c:312
2048#, c-format
2049msgid "%s exists, please move it out of the way."
2050msgstr "%s не съществува, премахнете го."
2051
2052#: ../lib/ephy-file-helpers.c:318
2053#, c-format
2054msgid "Failed to create directory %s."
2055msgstr "Папката %s не може да бъде създадена."
2056
2057#: ../lib/ephy-gui.c:328
2058#, c-format
2059msgid "Directory “%s” is not writable"
2060msgstr "В папката „%s\" не може да се пише"
2061
2062#: ../lib/ephy-gui.c:332
2063msgid "You do not have permission to create files in this directory."
2064msgstr "Нямате права за създаването на файлове в тази директория."
2065
2066#: ../lib/ephy-gui.c:335
2067msgid "Directory not Writable"
2068msgstr "В папката не може да се пише"
2069
2070#: ../lib/ephy-gui.c:365
2071#, c-format
2072msgid "Cannot overwrite existing file “%s”"
2073msgstr "Презаписването на съществуващия файл „%s” е неуспешно"
2074
2075#: ../lib/ephy-gui.c:369
2076msgid ""
2077"A file with this name alreay exists and you don't have permission to "
2078"overwrite it."
2079msgstr "Вече съществува файл с такова име и нямате право да го презапишете."
2080
2081#: ../lib/ephy-gui.c:372
2082msgid "Cannot Overwrite File"
2083msgstr "Презаписването на файла е неуспешно"
2084
2085#: ../lib/ephy-gui.c:409
2086#, c-format
2087msgid "Could not display help: %s"
2088msgstr "Помощта не може да бъде изобразена: %s"
2089
2090#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2091#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2092#: ../lib/ephy-langs.c:40
2093msgid "select fonts for|Arabic"
2094msgstr "Арабски"
2095
2096#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2097#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2098#: ../lib/ephy-langs.c:43
2099msgid "select fonts for|Baltic"
2100msgstr "Балтийски"
2101
2102#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2103#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2104#: ../lib/ephy-langs.c:46
2105msgid "select fonts for|Central European"
2106msgstr "Централно Европейски"
2107
2108#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2109#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2110#: ../lib/ephy-langs.c:49
2111msgid "select fonts for|Cyrillic"
2112msgstr "Кирилица"
2113
2114#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2115#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2116#: ../lib/ephy-langs.c:52
2117msgid "select fonts for|Devanagari"
2118msgstr "Деванагари"
2119
2120#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2121#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2122#: ../lib/ephy-langs.c:55
2123msgid "select fonts for|Greek"
2124msgstr "Гръцки"
2125
2126#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2127#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2128#: ../lib/ephy-langs.c:58
2129msgid "select fonts for|Hebrew"
2130msgstr "Иврит"
2131
2132#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2133#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2134#: ../lib/ephy-langs.c:61
2135msgid "select fonts for|Japanese"
2136msgstr "Японски"
2137
2138#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2139#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2140#: ../lib/ephy-langs.c:64
2141msgid "select fonts for|Korean"
2142msgstr "Корейски"
2143
2144#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2145#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2146#: ../lib/ephy-langs.c:67
2147msgid "select fonts for|Simplified Chinese"
2148msgstr "Китайски, опростен"
2149
2150#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2151#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2152#: ../lib/ephy-langs.c:70
2153msgid "select fonts for|Tamil"
2154msgstr "Тамилски"
2155
2156#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2157#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2158#: ../lib/ephy-langs.c:73
2159msgid "select fonts for|Thai"
2160msgstr "Тайски"
2161
2162#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2163#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2164#: ../lib/ephy-langs.c:76
2165msgid "select fonts for|Traditional Chinese"
2166msgstr "Китайски, традиционен"
2167
2168#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2169#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2170#: ../lib/ephy-langs.c:79
2171msgid "select fonts for|Traditional Chinese (Hong Kong)"
2172msgstr "Китайски, традиционен (Хонг Конг)"
2173
2174#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2175#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2176#: ../lib/ephy-langs.c:82
2177msgid "select fonts for|Turkish"
2178msgstr "Турски"
2179
2180#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2181#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2182#: ../lib/ephy-langs.c:86
2183msgid "select fonts for|Armenian"
2184msgstr "Арменски"
2185
2186#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2187#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2188#: ../lib/ephy-langs.c:89
2189msgid "select fonts for|Bengali"
2190msgstr "Бенгали"
2191
2192#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2193#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2194#: ../lib/ephy-langs.c:92
2195msgid "select fonts for|Unified Canadian Syllabics"
2196msgstr "Ескимоски (Канада)"
2197
2198#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2199#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2200#: ../lib/ephy-langs.c:95
2201msgid "select fonts for|Ethiopic"
2202msgstr "Етиопски"
2203
2204#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2205#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2206#: ../lib/ephy-langs.c:98
2207msgid "select fonts for|Georgian"
2208msgstr "Грузински"
2209
2210#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2211#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2212#: ../lib/ephy-langs.c:101
2213msgid "select fonts for|Gujarati"
2214msgstr "Гужарати"
2215
2216#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2217#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2218#: ../lib/ephy-langs.c:104
2219msgid "select fonts for|Gurmukhi"
2220msgstr "Гурмуки"
2221
2222#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2223#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2224#: ../lib/ephy-langs.c:107
2225msgid "select fonts for|Khmer"
2226msgstr "Кхмерски"
2227
2228#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2229#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2230#: ../lib/ephy-langs.c:110
2231msgid "select fonts for|Malayalam"
2232msgstr "Малайлам"
2233
2234#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2235#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2236#: ../lib/ephy-langs.c:114
2237msgid "select fonts for|Western"
2238msgstr "Западни"
2239
2240#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2241#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2242#: ../lib/ephy-langs.c:117
2243msgid "select fonts for|Other Scripts"
2244msgstr "Други скриптове"
2245
2246#: ../lib/ephy-stock-icons.c:54
2247msgid "Close Tab"
2248msgstr "Затваряне на подпрозорец"
2249
2250#: ../lib/ephy-stock-icons.c:55
2251msgid "Popup Windows"
2252msgstr "Изскачащи прозорци"
2253
2254#: ../lib/ephy-stock-icons.c:56 ../src/ephy-history-window.c:1191
2255msgid "History"
2256msgstr "История"
2257
2258#: ../lib/ephy-stock-icons.c:57 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:684
2259#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1535
2260#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:344 ../src/ephy-window.c:1278
2261msgid "Bookmarks"
2262msgstr "Отметки"
2263
2264#: ../lib/ephy-stock-icons.c:58 ../src/ephy-toolbar.c:312
2265msgid "Address Entry"
2266msgstr "Запис на адрес"
2267
2268#: ../lib/ephy-stock-icons.c:59
2269msgid "_Download"
2270msgstr "_Изтегляне"
2271
2272#: ../lib/ephy-zoom.h:41
2273msgid "50%"
2274msgstr "50%"
2275
2276#: ../lib/ephy-zoom.h:42
2277msgid "75%"
2278msgstr "75%"
2279
2280#: ../lib/ephy-zoom.h:43
2281msgid "100%"
2282msgstr "100%"
2283
2284#: ../lib/ephy-zoom.h:44
2285msgid "125%"
2286msgstr "125%"
2287
2288#: ../lib/ephy-zoom.h:45
2289msgid "150%"
2290msgstr "150%"
2291
2292#: ../lib/ephy-zoom.h:46
2293msgid "175%"
2294msgstr "175%"
2295
2296#: ../lib/ephy-zoom.h:47
2297msgid "200%"
2298msgstr "200%"
2299
2300#: ../lib/ephy-zoom.h:48
2301msgid "300%"
2302msgstr "300%"
2303
2304#: ../lib/ephy-zoom.h:49
2305msgid "400%"
2306msgstr "400%"
2307
2308#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:818
2309msgid "Drag and drop this icon to create a link to this page"
2310msgstr ""
2311"Изтеглете и пуснете тази икона, за да създадете връзка към тази страница"
2312
2313#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:263
2314msgid "Unsafe protocol."
2315msgstr "Несигурен протокол."
2316
2317#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:264
2318msgid ""
2319"The address has not been loaded, because it refers to an unsafe protocol and "
2320"thereby presents a security risk to your system."
2321msgstr ""
2322"Адресите не са били заредени, защото сочат към несигурни протоколи и "
2323"следователно представляват опасност за вашата система."
2324
2325#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:290
2326msgid "No address found."
2327msgstr "Адресът не е намерен."
2328
2329#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:291
2330msgid "No web address could be found in this file."
2331msgstr "В този файл не могат да бъдат намерени никакви адреси."
2332
2333#. Translators: "Desktop File" refers to .desktop files containing a link
2334#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:326
2335msgid "Epiphany Desktop File Plugin"
2336msgstr "Приставка за стартери на Epiphany"
2337
2338#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:330
2339msgid "This plugin handles “.desktop” files containing web links."
2340msgstr ""
2341"Приставката обработва файлове с разширение .desktop, които сочат към места в "
2342"Интернет"
2343
2344#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:284
2345#, c-format
2346msgid "%s:"
2347msgstr "%s:"
2348
2349#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:395
2350#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:176
2351#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1162
2352#: ../src/ephy-history-window.c:173 ../src/ephy-history-window.c:711
2353msgid "Open in New _Tab"
2354msgid_plural "Open in New _Tabs"
2355msgstr[0] "Отваряне в нов _подпрозорец"
2356msgstr[1] "Отваряне в нови _подпрозорци"
2357
2358#. File Menu
2359#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:401
2360#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:173
2361#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1159
2362#: ../src/ephy-history-window.c:170 ../src/ephy-history-window.c:708
2363msgid "Open in New _Window"
2364msgid_plural "Open in New _Windows"
2365msgstr[0] "Отваряне в нов _прозорец"
2366msgstr[1] "Отваряне в нови _прозорци"
2367
2368#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:225
2369#, c-format
2370msgid "“%s” Properties"
2371msgstr "„%s\" настройки"
2372
2373#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:321
2374#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:231
2375msgid "_Title:"
2376msgstr "_Заглавие:"
2377
2378#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:363
2379#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:254
2380msgid "To_pics:"
2381msgstr "Те_ми:"
2382
2383#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:134
2384msgid "Remove from this topic"
2385msgstr "Премахване от тази тема"
2386
2387#. Toplevel
2388#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:163
2389#: ../src/ephy-history-window.c:163 ../src/ephy-window.c:115
2390msgid "_File"
2391msgstr "_Файл"
2392
2393#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:164
2394#: ../src/ephy-history-window.c:164 ../src/ephy-window.c:116
2395msgid "_Edit"
2396msgstr "_Редактиране"
2397
2398#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:165
2399#: ../src/ephy-history-window.c:165 ../src/ephy-window.c:117
2400msgid "_View"
2401msgstr "_Изглед"
2402
2403#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:166
2404#: ../src/ephy-history-window.c:166 ../src/ephy-window.c:122
2405msgid "_Help"
2406msgstr "_Помощ"
2407
2408#. File Menu
2409#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:170
2410#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:294
2411msgid "_New Topic"
2412msgstr "_Нова тема"
2413
2414#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:171
2415msgid "Create a new topic"
2416msgstr "Създаване на нова тема"
2417
2418#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:174
2419msgid "Open the selected bookmark in a new window"
2420msgstr "Отваряне на избраната отметка в нов прозорец"
2421
2422#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:177
2423msgid "Open the selected bookmark in a new tab"
2424msgstr "Отваряне на избраната отметка в нов подпрозорец"
2425
2426#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:179
2427msgid "_Rename..."
2428msgstr "_Преименуване..."
2429
2430#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:180
2431msgid "Rename the selected bookmark or topic"
2432msgstr "Преименуване на избраната отметка или тема"
2433
2434#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:181
2435#: ../src/ephy-history-window.c:176
2436msgid "_Delete"
2437msgstr "_Изтриване"
2438
2439#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:182
2440msgid "Delete the selected bookmark or topic"
2441msgstr "Изтриване на избраната отметка или тема"
2442
2443#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:184
2444msgid "_Properties"
2445msgstr "_Настройки"
2446
2447#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:185
2448msgid "View or modify the properties of the selected bookmark"
2449msgstr "Преглед или промяна на настройките на избраната отметка"
2450
2451#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:187
2452msgid "_Import Bookmarks..."
2453msgstr "_Внасяне на отметки..."
2454
2455#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:188
2456msgid "Import bookmarks from another browser or a bookmarks file"
2457msgstr "Вмъкване на отметки от друг браузър или файл с отметки"
2458
2459#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:190
2460msgid "_Export Bookmarks..."
2461msgstr "_Изнасяне на отметки..."
2462
2463#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:191
2464msgid "Export bookmarks to a file"
2465msgstr "Изнасяне на отметки във файл"
2466
2467#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:193
2468#: ../src/ephy-history-window.c:182 ../src/ephy-window.c:152
2469msgid "_Close"
2470msgstr "_Затваряне"
2471
2472#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:194
2473msgid "Close the bookmarks window"
2474msgstr "Затваряне на прозореца с отметките"
2475
2476#. Edit Menu
2477#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:198
2478#: ../src/ephy-history-window.c:187 ../src/ephy-window.c:164
2479msgid "Cu_t"
2480msgstr "Из_рязване"
2481
2482#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:199
2483#: ../src/ephy-history-window.c:188 ../src/ephy-window.c:165
2484msgid "Cut the selection"
2485msgstr "Изрязване на избрания текст"
2486
2487#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:201
2488#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1172
2489#: ../src/ephy-history-window.c:190 ../src/ephy-history-window.c:721
2490#: ../src/ephy-window.c:167
2491msgid "_Copy"
2492msgstr "_Копиране"
2493
2494#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:202
2495#: ../src/ephy-history-window.c:191 ../src/ephy-window.c:168
2496msgid "Copy the selection"
2497msgstr "Копиране на избрания текст"
2498
2499#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:204
2500#: ../src/ephy-history-window.c:193 ../src/ephy-window.c:170
2501msgid "_Paste"
2502msgstr "_Поставяне"
2503
2504#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:205
2505#: ../src/ephy-history-window.c:194
2506msgid "Paste the clipboard"
2507msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
2508
2509#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:207
2510#: ../src/ephy-history-window.c:196 ../src/ephy-window.c:173
2511msgid "Select _All"
2512msgstr "Избиране на _всичко"
2513
2514#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:208
2515msgid "Select all bookmarks or text"
2516msgstr "Избиране на всички отметки или текст"
2517
2518#. Help Menu
2519#. Help menu
2520#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:212
2521#: ../src/ephy-history-window.c:204 ../src/ephy-window.c:259
2522msgid "_Contents"
2523msgstr "_Ръководство"
2524
2525#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:213
2526msgid "Display bookmarks help"
2527msgstr "Показване на помощта за отметките"
2528
2529#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:215
2530#: ../src/ephy-history-window.c:207 ../src/ephy-window.c:262
2531msgid "_About"
2532msgstr "_Относно"
2533
2534#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:216
2535#: ../src/ephy-history-window.c:208 ../src/ephy-window.c:263
2536msgid "Display credits for the web browser creators"
2537msgstr "Показване на информацията за създателите тази програма"
2538
2539#. View Menu
2540#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:229
2541#: ../src/ephy-history-window.c:222
2542msgid "_Title"
2543msgstr "_Заглавие"
2544
2545#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:230
2546#: ../src/ephy-history-window.c:223
2547msgid "Show only the title column"
2548msgstr "Показване само на титулната колона"
2549
2550#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:231
2551#: ../src/ephy-history-window.c:226
2552msgid "T_itle and Address"
2553msgstr "За_главие и адрес"
2554
2555#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:232
2556#: ../src/ephy-history-window.c:227
2557msgid "Show both the title and address columns"
2558msgstr "Показване на колоните за заглавието и адреса"
2559
2560#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:273
2561#: ../src/bookmarks/ephy-topics-selector.c:319
2562msgid "Type a topic"
2563msgstr "Тип тема"
2564
2565#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:391
2566#, c-format
2567msgid "Delete topic “%s”?"
2568msgstr "Изтриване на темата „%s“?"
2569
2570#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:394
2571msgid "Delete this topic?"
2572msgstr "Изтриване на тази тема?"
2573
2574#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:396
2575msgid ""
2576"Deleting this topic will cause all its bookmarks to become uncategorized, "
2577"unless they also belong to other topics. The bookmarks will not be deleted."
2578msgstr ""
2579"Изтриването на тази тема ще разбърка всички нейни отметки, освен ако те не "
2580"принадлежат към друга тема. Отметките няма да бъдат изтрити."
2581
2582#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:399
2583msgid "_Delete Topic"
2584msgstr "_Изтриване на тема"
2585
2586#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:505
2587msgid "Firefox"
2588msgstr "Firefox"
2589
2590#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:509
2591#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:513
2592msgid "Firebird"
2593msgstr "Firebird"
2594
2595#. Translators: The %s is the name of a Mozilla profile.
2596#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:518
2597#, c-format
2598msgid "Mozilla “%s” profile"
2599msgstr "Профил „%s“ на Mozilla"
2600
2601#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:522
2602msgid "Galeon"
2603msgstr "Galeon"
2604
2605#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:526
2606msgid "Konqueror"
2607msgstr "Konqueror"
2608
2609#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:555
2610msgid "Import failed"
2611msgstr "Внасянето е неуспешно"
2612
2613#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:557
2614msgid "Import Failed"
2615msgstr "Внасянето е неуспешно"
2616
2617#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:560
2618#, c-format
2619msgid ""
2620"The bookmarks from “%s” could not be imported because the file is corrupted "
2621"or of an unsupported type."
2622msgstr ""
2623"Отметките от „%s“ не могат да бъдат внесени, защото файлът е развален или е "
2624"от неподдържан файлов формат."
2625
2626#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:623
2627msgid "Import bookmarks from file"
2628msgstr "Внасяне на отметки от файл"
2629
2630#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:630
2631msgid "Firefox/Mozilla bookmarks"
2632msgstr "Отметки от Firefox/Mozilla"
2633
2634#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:634
2635msgid "Galeon/Konqueror bookmarks"
2636msgstr "Отметки от Galeon/Konqueror"
2637
2638#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:638
2639msgid "Epiphany bookmarks"
2640msgstr "Отметки от Epiphany"
2641
2642#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:672
2643msgid "Export Bookmarks"
2644msgstr "Изнасяне на отметки"
2645
2646#. Make a format selection combo & label
2647#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:687
2648msgid "File format:"
2649msgstr "Формат на файла:"
2650
2651#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:690
2652msgid "Epiphany (RDF)"
2653msgstr "Epiphany (RDF)"
2654
2655#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:691
2656msgid "Mozilla (HTML)"
2657msgstr "Mozilla (HTML)"
2658
2659#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:763
2660msgid "Import Bookmarks"
2661msgstr "Внасяне на отметки"
2662
2663#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:769
2664msgid "I_mport"
2665msgstr "В_насяне"
2666
2667#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:783
2668msgid "Import bookmarks from:"
2669msgstr "Внасяне на отметки от:"
2670
2671#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1168
2672#: ../src/ephy-history-window.c:717
2673msgid "_Copy Address"
2674msgstr "_Копиране на адреса"
2675
2676#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1402
2677#: ../src/ephy-history-window.c:1033
2678msgid "_Search:"
2679msgstr "_Търсене:"
2680
2681#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1597
2682#: ../src/bookmarks/ephy-topics-selector.c:198
2683msgid "Topics"
2684msgstr "Теми"
2685
2686#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1667
2687#: ../src/ephy-history-window.c:1316
2688msgid "Title"
2689msgstr "Заглавие"
2690
2691#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1673
2692#: ../src/ephy-history-window.c:1322
2693msgid "Address"
2694msgstr "Адреси"
2695
2696#. Translators you should change these links to respect your locale.
2697#. * For instance in .nl these should be
2698#. * "http://www.google.nl" and "http://www.google.nl/search?q=%s"
2699#.
2700#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:96
2701msgid "Search the web"
2702msgstr "Търсене в Интернет"
2703
2704#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:96
2705#, c-format
2706msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2707msgstr "http://www.google.co.uk/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2708
2709#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:101
2710msgid "Entertainment"
2711msgstr "Забавление"
2712
2713#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:102
2714msgid "News"
2715msgstr "Новини"
2716
2717#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:103
2718msgid "Shopping"
2719msgstr "Пазаруване"
2720
2721#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:104
2722msgid "Sports"
2723msgstr "Спортове"
2724
2725#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:105
2726msgid "Travel"
2727msgstr "Пътуване"
2728
2729#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:106
2730msgid "Work"
2731msgstr "Работа"
2732
2733#. translators: the %s is the title of the bookmark
2734#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:471
2735#, c-format
2736msgid "Update bookmark “%s”?"
2737msgstr "Осъвременяване на отметката „%s“?"
2738
2739#. translators: the %s is a URL
2740#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:476
2741#, c-format
2742msgid "The bookmarked page has moved to “%s”."
2743msgstr "Страницата с отметките беше преместена в „%s“."
2744
2745#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:480
2746msgid "_Don't Update"
2747msgstr "_Да не се актуализира"
2748
2749#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:482
2750msgid "_Update"
2751msgstr "_Актуализиране"
2752
2753#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:485
2754msgid "Update Bookmark?"
2755msgstr "Актуализиране на отметката?"
2756
2757#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2758#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2759#. Translators: this topic contains all bookmarks
2760#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:873
2761msgid "bookmarks|All"
2762msgstr "Всички"
2763
2764#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2765#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2766#. Translators: this topic contains the most used bookmarks
2767#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:909
2768msgid "bookmarks|Most Visited"
2769msgstr "Най-използвани"
2770
2771#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2772#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2773#. Translators: this topic contains the not categorized bookmarks
2774#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:928
2775msgid "bookmarks|Not Categorized"
2776msgstr "Неразпределени"
2777
2778#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2779#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2780#. Translators: this is an automatic topic containing local websites bookmarks
2781#. * autodiscovered with zeroconf.
2782#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:953
2783msgid "bookmarks|Local Sites"
2784msgstr "Местни сайтове"
2785
2786#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:275
2787msgid "Add Bookmark"
2788msgstr "Добавяне на отметка"
2789
2790#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:312
2791#, c-format
2792msgid "You already have a bookmark titled “%s” for this page."
2793msgstr "Вече съществува отметка с име „%s“ за тази страница."
2794
2795#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:324
2796msgid "_View Properties"
2797msgstr "_Преглед на настройките"
2798
2799#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:329
2800msgid "Duplicated Bookmark"
2801msgstr "Дублирани отметки"
2802
2803#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-factory-action.c:316
2804msgid "Quick Bookmark"
2805msgstr "Бърза отметка"
2806
2807#: ../src/bookmarks/ephy-open-tabs-action.c:64
2808msgid "Open in New _Tabs"
2809msgstr "Отваряне в нови _подпрозорци"
2810
2811#: ../src/bookmarks/ephy-related-action.c:167
2812msgid "Related"
2813msgstr "Свързан"
2814
2815#: ../src/bookmarks/ephy-topic-factory-action.c:315
2816msgid "Quick Topic"
2817msgstr "Бърза тема"
2818
2819#: ../src/ephy-encoding-dialog.c:313
2820msgid "Encodings"
2821msgstr "Кодиране"
2822
2823#: ../src/ephy-encoding-menu.c:350
2824msgid "_Other..."
2825msgstr "_Други..."
2826
2827#: ../src/ephy-encoding-menu.c:351
2828msgid "Other encodings"
2829msgstr "Други кодирания"
2830
2831#: ../src/ephy-encoding-menu.c:357
2832msgid "_Automatic"
2833msgstr "_Автоматичен"
2834
2835#: ../src/ephy-find-toolbar.c:130
2836msgid "Phrase not found"
2837msgstr "Фразата не е намерена"
2838
2839#: ../src/ephy-find-toolbar.c:133
2840msgid "Find wrapped"
2841msgstr "Търсене с пренос"
2842
2843#: ../src/ephy-find-toolbar.c:481
2844msgid "Find:"
2845msgstr "Търсене:"
2846
2847#: ../src/ephy-find-toolbar.c:497 ../src/ephy-find-toolbar.c:498
2848msgid "Find Previous"
2849msgstr "Предишно търсене"
2850
2851#: ../src/ephy-find-toolbar.c:501
2852msgid "Find previous occurrence of the search string"
2853msgstr "Търсене на предишното място на търсен низ"
2854
2855#: ../src/ephy-find-toolbar.c:508 ../src/ephy-find-toolbar.c:509
2856msgid "Find Next"
2857msgstr "Следващо търсене"
2858
2859#: ../src/ephy-find-toolbar.c:512
2860msgid "Find next occurrence of the search string"
2861msgstr "Търсене на следващото споменаване на низ"
2862
2863#. exit button
2864#: ../src/ephy-fullscreen-popup.c:277 ../src/ephy-toolbar.c:583
2865msgid "Leave Fullscreen"
2866msgstr "Напускане на „Цял екран“"
2867
2868#: ../src/ephy-go-action.c:71 ../src/ephy-toolbar.c:342
2869msgid "Go"
2870msgstr "Отиване"
2871
2872#: ../src/ephy-history-window.c:171
2873msgid "Open the selected history link in a new window"
2874msgstr "Отваряне на избраната връзка в нов прозорец"
2875
2876#: ../src/ephy-history-window.c:174
2877msgid "Open the selected history link in a new tab"
2878msgstr "Отваряне на избраната връзка в нов подпрозорец"
2879
2880#: ../src/ephy-history-window.c:177
2881msgid "Delete the selected history link"
2882msgstr "Изтриване на избраната връзка"
2883
2884#: ../src/ephy-history-window.c:179
2885msgid "Add _Bookmark..."
2886msgstr "_Добавяне на отметка..."
2887
2888#: ../src/ephy-history-window.c:180
2889msgid "Bookmark the selected history link"
2890msgstr "Добавяне на избраната връзка в отметките"
2891
2892#: ../src/ephy-history-window.c:183
2893msgid "Close the history window"
2894msgstr "Затваряне на прозореца с историята"
2895
2896#: ../src/ephy-history-window.c:197
2897msgid "Select all history links or text"
2898msgstr "Избиране на всички посещавани адреси или текст"
2899
2900#: ../src/ephy-history-window.c:199
2901msgid "Clear _History"
2902msgstr "Изчистване на _историята"
2903
2904#: ../src/ephy-history-window.c:200
2905msgid "Clear your browsing history"
2906msgstr "Изтриване на адресите на посетените от вас страници в Интернет"
2907
2908#: ../src/ephy-history-window.c:205
2909msgid "Display history help"
2910msgstr "Показване на помощ за историята"
2911
2912#: ../src/ephy-history-window.c:224
2913msgid "_Address"
2914msgstr "_Адрес"
2915
2916#: ../src/ephy-history-window.c:225
2917msgid "Show only the address column"
2918msgstr "Показване само на колоната с адреса"
2919
2920#: ../src/ephy-history-window.c:254
2921msgid "Clear browsing history?"
2922msgstr "Изчистване на историята?"
2923
2924#: ../src/ephy-history-window.c:258
2925msgid ""
2926"Clearing the browsing history will cause all history links to be permanently "
2927"deleted."
2928msgstr ""
2929"Изчистването на историята ще доведе до постоянното изтриване на адресите на "
2930"всички посетени Интернет страници."
2931
2932#: ../src/ephy-history-window.c:270
2933msgid "Clear History"
2934msgstr "Изчистване на историята"
2935
2936#: ../src/ephy-history-window.c:1042
2937msgid "Last 30 minutes"
2938msgstr "Последните 30 минути"
2939
2940#: ../src/ephy-history-window.c:1043
2941msgid "Today"
2942msgstr "Днес"
2943
2944#. keep this in sync with embed/ephy-history.c's HISTORY_PAGE_OBSOLETE_DAYS
2945#: ../src/ephy-history-window.c:1044 ../src/ephy-history-window.c:1047
2946#: ../src/ephy-history-window.c:1051
2947#, c-format
2948msgid "Last %d day"
2949msgid_plural "Last %d days"
2950msgstr[0] "Последният %d ден"
2951msgstr[1] "Последните %d дни"
2952
2953#: ../src/ephy-history-window.c:1253
2954msgid "Sites"
2955msgstr "Интернет страници"
2956
2957#: ../src/ephy-main.c:59
2958msgid "Open a new tab in an existing window"
2959msgstr "Отваряне на нов подпрозорец в съществуващия прозорец"
2960
2961#: ../src/ephy-main.c:62
2962msgid "Run in full screen mode"
2963msgstr "Работа на цял екран"
2964
2965#: ../src/ephy-main.c:65
2966msgid "Load the given session file"
2967msgstr "Зареждане на файла на дадената сесия"
2968
2969#: ../src/ephy-main.c:66 ../src/ephy-main.c:72
2970msgid "FILE"
2971msgstr "ФАЙЛ"
2972
2973#: ../src/ephy-main.c:68
2974msgid "Add a bookmark (don't open any window)"
2975msgstr "Добавяне на отметка (не се отварят никакви прозорци)"
2976
2977#: ../src/ephy-main.c:69
2978msgid "URL"
2979msgstr "АДРЕС"
2980
2981#: ../src/ephy-main.c:71
2982msgid "Import bookmarks from the given file"
2983msgstr "Вмъкване на отметки от посочения файл"
2984
2985#: ../src/ephy-main.c:74
2986msgid "Launch the bookmarks editor"
2987msgstr "Стартиране на редактора на отметките"
2988
2989#: ../src/ephy-notebook.c:1086
2990msgid "Close tab"
2991msgstr "Затваряне на подпрозореца"
2992
2993#: ../src/ephy-session.c:378
2994msgid "Recover previous browser windows and tabs?"
2995msgstr "Възстановяване на предишните прозорци и подпрозорци?"
2996
2997#: ../src/ephy-session.c:382
2998msgid ""
2999"Epiphany appears to have exited unexpectedly the last time it was run. You "
3000"can recover the opened windows and tabs."
3001msgstr ""
3002"Epiphany спря неочаквано по време на предишната сесия. Можете да "
3003"възстановите отворените прозорци и подпрозорци."
3004
3005#: ../src/ephy-session.c:386
3006msgid "_Don't Recover"
3007msgstr "_Без възстановяване"
3008
3009#: ../src/ephy-session.c:388
3010msgid "_Recover"
3011msgstr "_Възстановяване"
3012
3013#: ../src/ephy-session.c:390
3014msgid "Crash Recovery"
3015msgstr "Възстановяване след срив"
3016
3017#: ../src/ephy-shell.c:218
3018msgid "Sidebar extension required"
3019msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
3020
3021#: ../src/ephy-shell.c:220
3022msgid "Sidebar Extension Required"
3023msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
3024
3025#: ../src/ephy-shell.c:224
3026msgid "The link you clicked needs the sidebar extension to be installed."
3027msgstr "Връзката, която натиснахте, се нуждае от инсталирана странична лента."
3028
3029#: ../src/ephy-shell.c:454
3030msgid ""
3031"Bonobo couldn't locate the GNOME_Epiphany_Automation.server file. You can "
3032"use bonobo-activation-sysconf to configure the search path for bonobo server "
3033"files."
3034msgstr ""
3035"Bonobo не може да намери GNOME_Epiphany_Automation.server файла. Може да "
3036"използвате bonobo-activation-sysconf, за да конфигурирате къде да се търси "
3037"за сървърни файлове."
3038
3039#: ../src/ephy-shell.c:461
3040msgid ""
3041"Epiphany can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
3042"attempting to register the automation server"
3043msgstr ""
3044"Epiphany не може да бъде използван, заради неочаквана грешка от Bonobo при "
3045"опит да се регистрира автоматизиращия сървър"
3046
3047#: ../src/ephy-shell.c:478
3048msgid ""
3049"Epiphany can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
3050"attempting to locate the automation object."
3051msgstr ""
3052"Epiphany не може да бъде използван, заради неочаквана грешка от Bonobo при "
3053"опит да се открие обект от автоматизацията."
3054
3055#: ../src/ephy-tab.c:481 ../src/ephy-tab.c:2264 ../src/ephy-tab.c:2299
3056msgid "Blank page"
3057msgstr "Празна страница"
3058
3059#. translators: %s here is the address of the web page
3060#: ../src/ephy-tab.c:916 ../src/ephy-tab.c:1667
3061#, c-format
3062msgid "Loading “%s”..."
3063msgstr "Зареждане на „%s“..."
3064
3065#: ../src/ephy-tab.c:920
3066msgid "Loading..."
3067msgstr "Зареждане..."
3068
3069#: ../src/ephy-tab.c:1651
3070#, c-format
3071msgid "Redirecting to “%s”..."
3072msgstr "Пренасочване към „%s\"..."
3073
3074#: ../src/ephy-tab.c:1655
3075#, c-format
3076msgid "Transferring data from “%s”..."
3077msgstr "Пренасяне на данни от „%s\"..."
3078
3079#: ../src/ephy-tab.c:1659
3080#, c-format
3081msgid "Waiting for authorization from “%s”..."
3082msgstr "Очакване на разрешение от „%s\"..."
3083
3084#: ../src/ephy-tabs-menu.c:148
3085msgid "Switch to this tab"
3086msgstr "Превключване към този подпрозорец"
3087
3088#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3089#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3090#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:82
3091msgid "toolbar style|Default"
3092msgstr "Стандартни"
3093
3094#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:201
3095msgid "Toolbar Editor"
3096msgstr "_Редактор на лентата с инструментите"
3097
3098#. translators: translate the same as in gnome-control-center
3099#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:217
3100msgid "Toolbar _button labels:"
3101msgstr "Надписи на бутоните:"
3102
3103#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:285
3104msgid "_Add a New Toolbar"
3105msgstr "_Добавяне на нова лента с инструменти"
3106
3107#: ../src/ephy-toolbar.c:251
3108msgid "_Back"
3109msgstr "_Назад"
3110
3111#: ../src/ephy-toolbar.c:253
3112msgid "Go to the previous visited page"
3113msgstr "Отива на предишната посетена страница"
3114
3115#. this is the tooltip on the Back button's drop-down arrow, which will show
3116#. * a menu with all sites you can go 'back' to
3117#.
3118#: ../src/ephy-toolbar.c:257
3119msgid "Back history"
3120msgstr "Предишни страници"
3121
3122#: ../src/ephy-toolbar.c:271
3123msgid "_Forward"
3124msgstr "_Напред"
3125
3126#: ../src/ephy-toolbar.c:273
3127msgid "Go to the next visited page"
3128msgstr "Отиване на следващата посетена страница"
3129
3130#. this is the tooltip on the Forward button's drop-down arrow, which will show
3131#. * a menu with all sites you can go 'forward' to
3132#.
3133#: ../src/ephy-toolbar.c:277
3134msgid "Forward history"
3135msgstr "Следващи страници"
3136
3137#: ../src/ephy-toolbar.c:290
3138msgid "_Up"
3139msgstr "_Нагоре"
3140
3141#: ../src/ephy-toolbar.c:292
3142msgid "Go up one level"
3143msgstr "Нагоре с едно ниво"
3144
3145#. this is the tooltip on the Up button's drop-down arrow, which will show
3146#. * a menu with al sites you can go 'up' to
3147#.
3148#: ../src/ephy-toolbar.c:296
3149msgid "List of upper levels"
3150msgstr "Списък на предишните нива"
3151
3152#: ../src/ephy-toolbar.c:314
3153msgid "Enter a web address to open, or a phrase to search for"
3154msgstr "Въведете адрес или фраза за търсене"
3155
3156#: ../src/ephy-toolbar.c:330
3157msgid "Zoom"
3158msgstr "Увеличение"
3159
3160#: ../src/ephy-toolbar.c:332
3161msgid "Adjust the text size"
3162msgstr "Нагласяне размера на текста"
3163
3164#: ../src/ephy-toolbar.c:344
3165msgid "Go to the address entered in the address entry"
3166msgstr "Отиване на адреса въведен в полето за адреси"
3167
3168#: ../src/ephy-toolbar.c:353
3169msgid "_Home"
3170msgstr "_У дома"
3171
3172#: ../src/ephy-toolbar.c:355
3173msgid "Go to the home page"
3174msgstr "Отиване в домашната страница"
3175
3176#: ../src/ephy-window.c:118
3177msgid "_Bookmarks"
3178msgstr "_Отметки"
3179
3180#: ../src/ephy-window.c:119
3181msgid "_Go"
3182msgstr "_Отиване"
3183
3184#: ../src/ephy-window.c:120
3185msgid "T_ools"
3186msgstr "_Инструменти"
3187
3188#: ../src/ephy-window.c:121
3189msgid "_Tabs"
3190msgstr "_Подпрозорци"
3191
3192#. File menu
3193#: ../src/ephy-window.c:128
3194msgid "_New Window"
3195msgstr "_Нов прозорец"
3196
3197#: ../src/ephy-window.c:129
3198msgid "Open a new window"
3199msgstr "Отваряне на нов прозорец"
3200
3201#: ../src/ephy-window.c:131
3202msgid "New _Tab"
3203msgstr "Нов _подпрозорец"
3204
3205#: ../src/ephy-window.c:132
3206msgid "Open a new tab"
3207msgstr "Отваряне на нов подпрозорец"
3208
3209#: ../src/ephy-window.c:134
3210msgid "_Open..."
3211msgstr "_Отваряне..."
3212
3213#: ../src/ephy-window.c:135
3214msgid "Open a file"
3215msgstr "Отваряне на файл"
3216
3217#: ../src/ephy-window.c:137
3218msgid "Save _As..."
3219msgstr "Запазване _като..."
3220
3221#: ../src/ephy-window.c:138
3222msgid "Save the current page"
3223msgstr "Запазване на текущата страница"
3224
3225#: ../src/ephy-window.c:140
3226msgid "Print Set_up..."
3227msgstr "Настройки на печата"
3228
3229#: ../src/ephy-window.c:141
3230msgid "Setup the page settings for printing"
3231msgstr "Определяне на настройките за страница при печатане"
3232
3233#: ../src/ephy-window.c:143
3234msgid "Print Pre_view"
3235msgstr "Преглед, преди печата"
3236
3237#: ../src/ephy-window.c:144
3238msgid "Print preview"
3239msgstr "Преглед, преди печата"
3240
3241#: ../src/ephy-window.c:146
3242msgid "_Print..."
3243msgstr "_Печат..."
3244
3245#: ../src/ephy-window.c:147
3246msgid "Print the current page"
3247msgstr "Печат на текущата страница"
3248
3249#: ../src/ephy-window.c:149
3250msgid "S_end Link by Email..."
3251msgstr "И_зпращане на е-писмо..."
3252
3253#: ../src/ephy-window.c:150
3254msgid "Send a link of the current page"
3255msgstr "Изпращане на връзка за текущата страница"
3256
3257#: ../src/ephy-window.c:153
3258msgid "Close this tab"
3259msgstr "Затваряне на този подпрозорец"
3260
3261#. Edit menu
3262#: ../src/ephy-window.c:158
3263msgid "_Undo"
3264msgstr "_Възстановяване"
3265
3266#: ../src/ephy-window.c:159
3267msgid "Undo the last action"
3268msgstr "Отказване на последното действие"
3269
3270#: ../src/ephy-window.c:161
3271msgid "Re_do"
3272msgstr "Повта_ряне"
3273
3274#: ../src/ephy-window.c:162
3275msgid "Redo the last undone action"
3276msgstr "Повтаряне на последното недовършено действие"
3277
3278#: ../src/ephy-window.c:171
3279msgid "Paste clipboard"
3280msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
3281
3282#: ../src/ephy-window.c:174
3283msgid "Select the entire page"
3284msgstr "Избиране на цялата страница"
3285
3286#: ../src/ephy-window.c:176
3287msgid "_Find..."
3288msgstr "_Търсене..."
3289
3290#: ../src/ephy-window.c:177
3291msgid "Find a word or phrase in the page"
3292msgstr "Търсене за дума или фраза в страницата"
3293
3294#: ../src/ephy-window.c:179
3295msgid "Find Ne_xt"
3296msgstr "С_ледващо търсене"
3297
3298#: ../src/ephy-window.c:180
3299msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
3300msgstr "Търсене на следващото споменаване на дума или фраза"
3301
3302#: ../src/ephy-window.c:182
3303msgid "Find Pre_vious"
3304msgstr "Пр_едишно търсене"
3305
3306#: ../src/ephy-window.c:183
3307msgid "Find previous occurrence of the word or phrase"
3308msgstr "Търсене на предишното място на дума или фраза"
3309
3310#: ../src/ephy-window.c:185
3311msgid "P_ersonal Data"
3312msgstr "Ли_чна информация"
3313
3314#: ../src/ephy-window.c:186
3315msgid "View and remove cookies and passwords"
3316msgstr "Преглед или премахване на бисквитки и пароли"
3317
3318#: ../src/ephy-window.c:188
3319msgid "T_oolbars"
3320msgstr "Ленти с _инструменти"
3321
3322#: ../src/ephy-window.c:189
3323msgid "Customize toolbars"
3324msgstr "Настройване на лентите с инструменти"
3325
3326#: ../src/ephy-window.c:191
3327msgid "P_references"
3328msgstr "На_стройки"
3329
3330#: ../src/ephy-window.c:192
3331msgid "Configure the web browser"
3332msgstr "Настройване на Интернет браузъра"
3333
3334#. View menu
3335#: ../src/ephy-window.c:197 ../src/ephy-window.c:200
3336msgid "_Stop"
3337msgstr "_Спиране"
3338
3339#: ../src/ephy-window.c:198
3340msgid "Stop current data transfer"
3341msgstr "Спиране на текущото пренасяне на данни"
3342
3343#: ../src/ephy-window.c:202
3344msgid "_Reload"
3345msgstr "_Презареждане"
3346
3347#: ../src/ephy-window.c:203
3348msgid "Display the latest content of the current page"
3349msgstr "Показване на последното съдържание на текущата страница"
3350
3351#: ../src/ephy-window.c:205
3352msgid "Zoom _In"
3353msgstr "_Увеличаване"
3354
3355#: ../src/ephy-window.c:206
3356msgid "Increase the text size"
3357msgstr "Увеличаване на размера на текста"
3358
3359#: ../src/ephy-window.c:208
3360msgid "Zoom _Out"
3361msgstr "Нама_ляване"
3362
3363#: ../src/ephy-window.c:209
3364msgid "Decrease the text size"
3365msgstr "Намаляване на размера на текста"
3366
3367#: ../src/ephy-window.c:211
3368msgid "_Normal Size"
3369msgstr "_Нормален размер"
3370
3371#: ../src/ephy-window.c:212
3372msgid "Use the normal text size"
3373msgstr "Използване на нормален размер на текста"
3374
3375#: ../src/ephy-window.c:214
3376msgid "Text _Encoding"
3377msgstr "_Кодиране на текста"
3378
3379#: ../src/ephy-window.c:215
3380msgid "Change the text encoding"
3381msgstr "Промяна на кодирането на текста"
3382
3383#: ../src/ephy-window.c:217
3384msgid "_Page Source"
3385msgstr "Изходен _код на страницата"
3386
3387#: ../src/ephy-window.c:218
3388msgid "View the source code of the page"
3389msgstr "Показване на изходния код на страницата"
3390
3391#. Bookmarks menu
3392#: ../src/ephy-window.c:223
3393msgid "_Add Bookmark..."
3394msgstr "_Добавяне на отметка..."
3395
3396#: ../src/ephy-window.c:224 ../src/ephy-window.c:298
3397msgid "Add a bookmark for the current page"
3398msgstr "Добавяне на отметка за тази страница"
3399
3400#: ../src/ephy-window.c:226
3401msgid "_Edit Bookmarks"
3402msgstr "_Редакция на отметки"
3403
3404#: ../src/ephy-window.c:227
3405msgid "Open the bookmarks window"
3406msgstr "Отваряне на прозореца с отметките"
3407
3408#. Go menu
3409#: ../src/ephy-window.c:232
3410msgid "_Location..."
3411msgstr "_Местоположение..."
3412
3413#: ../src/ephy-window.c:233
3414msgid "Go to a specified location"
3415msgstr "Отиване на посочения адрес"
3416
3417#: ../src/ephy-window.c:235
3418msgid "H_istory"
3419msgstr "_История"
3420
3421#: ../src/ephy-window.c:236
3422msgid "Open the history window"
3423msgstr "Отваряне на прозорец историята на посетените страници"
3424
3425#. Tabs menu
3426#: ../src/ephy-window.c:241
3427msgid "_Previous Tab"
3428msgstr "_Предишен подпрозорец"
3429
3430#: ../src/ephy-window.c:242
3431msgid "Activate previous tab"
3432msgstr "Активиране на предишния подпрозорец"
3433
3434#: ../src/ephy-window.c:244
3435msgid "_Next Tab"
3436msgstr "_Следващ подпрозорец"
3437
3438#: ../src/ephy-window.c:245
3439msgid "Activate next tab"
3440msgstr "Активиране на следващия подпрозорец"
3441
3442#: ../src/ephy-window.c:247
3443msgid "Move Tab _Left"
3444msgstr "Преместване на подпрозореца в_ляво"
3445
3446#: ../src/ephy-window.c:248
3447msgid "Move current tab to left"
3448msgstr "Преместване на текущия подпрозорец вляво"
3449
3450#: ../src/ephy-window.c:250
3451msgid "Move Tab _Right"
3452msgstr "Преместване на подпрозореца в_дясно"
3453
3454#: ../src/ephy-window.c:251
3455msgid "Move current tab to right"
3456msgstr "Преместване на текущия подпрозорец вдясно"
3457
3458#: ../src/ephy-window.c:253
3459msgid "_Detach Tab"
3460msgstr "_Отделяне на подпрозореца"
3461
3462#: ../src/ephy-window.c:254
3463msgid "Detach current tab"
3464msgstr "Отделяне на текущия подпрозорец"
3465
3466#: ../src/ephy-window.c:260
3467msgid "Display web browser help"
3468msgstr "Показване на помощта за Интернет браузъра"
3469
3470#. File Menu
3471#: ../src/ephy-window.c:271
3472msgid "_Work Offline"
3473msgstr "_Преминаване в режим „Изключен“"
3474
3475#: ../src/ephy-window.c:272
3476msgid "Switch to offline mode"
3477msgstr "Преминаване в режим „Изключен“"
3478
3479#. View Menu
3480#: ../src/ephy-window.c:277
3481msgid "_Toolbar"
3482msgstr "_Лента с инструменти"
3483
3484#: ../src/ephy-window.c:278
3485msgid "Show or hide toolbar"
3486msgstr "Показване или скриване лентата с инструменти"
3487
3488#: ../src/ephy-window.c:280
3489msgid "St_atusbar"
3490msgstr "Лента за _състоянието"
3491
3492#: ../src/ephy-window.c:281
3493msgid "Show or hide statusbar"
3494msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието"
3495
3496#: ../src/ephy-window.c:283
3497msgid "_Fullscreen"
3498msgstr "На _цял екран"
3499
3500#: ../src/ephy-window.c:284
3501msgid "Browse at full screen"
3502msgstr "Сърфиране на цял екран"
3503
3504#: ../src/ephy-window.c:286
3505msgid "Popup _Windows"
3506msgstr "Изскачащи _прозорци"
3507
3508#: ../src/ephy-window.c:287
3509msgid "Show or hide unrequested popup windows from this site"
3510msgstr "Показване или скриване на непоисканите изскачащи прозорци от този сайт"
3511
3512#: ../src/ephy-window.c:289
3513msgid "Selection Caret"
3514msgstr "Избор на каретка"
3515
3516#. Document
3517#: ../src/ephy-window.c:297
3518msgid "Add Boo_kmark..."
3519msgstr "Добавяне на от_метка..."
3520
3521#. Framed document
3522#: ../src/ephy-window.c:303
3523msgid "Show Only _This Frame"
3524msgstr "Показване само на тази _рамка"
3525
3526#: ../src/ephy-window.c:304
3527msgid "Show only this frame in this window"
3528msgstr "Показване само на тази рамка в този прозорец"
3529
3530#. Links
3531#: ../src/ephy-window.c:309
3532msgid "_Open Link"
3533msgstr "_Отваряне на връзка"
3534
3535#: ../src/ephy-window.c:310
3536msgid "Open link in this window"
3537msgstr "Отваряне на връзката в този прозорец"
3538
3539#: ../src/ephy-window.c:312
3540msgid "Open Link in New _Window"
3541msgstr "Отваряне на връзката в нов _прозорец"
3542
3543#: ../src/ephy-window.c:313
3544msgid "Open link in a new window"
3545msgstr "Отваряне на връзката в нов прозорец"
3546
3547#: ../src/ephy-window.c:315
3548msgid "Open Link in New _Tab"
3549msgstr "Отваряне на връзката в нов _подпрозорец"
3550
3551#: ../src/ephy-window.c:316
3552msgid "Open link in a new tab"
3553msgstr "Отваряне на връзката в нов подпрозорец"
3554
3555#: ../src/ephy-window.c:318
3556msgid "_Download Link"
3557msgstr "_Изтегляне на връзката"
3558
3559#: ../src/ephy-window.c:320
3560msgid "_Save Link As..."
3561msgstr "Запазване на връзката _като..."
3562
3563#: ../src/ephy-window.c:321
3564msgid "Save link with a different name"
3565msgstr "Запазване на връзката под различно име"
3566
3567#: ../src/ephy-window.c:323
3568msgid "_Bookmark Link..."
3569msgstr "_Добавяне на връзката като отметка..."
3570
3571#: ../src/ephy-window.c:325
3572msgid "_Copy Link Address"
3573msgstr "_Копиране на адреса на връзката"
3574
3575#. Email links
3576#. This is on the context menu on a mailto: link and opens the mail program
3577#: ../src/ephy-window.c:331
3578msgid "_Send Email..."
3579msgstr "И_зпращане на е-писмо..."
3580
3581#: ../src/ephy-window.c:333
3582msgid "_Copy Email Address"
3583msgstr "Копиране на адреса на е-пощата"
3584
3585#. Images
3586#: ../src/ephy-window.c:338
3587msgid "Open _Image"
3588msgstr "Отваряне на _изображението"
3589
3590#: ../src/ephy-window.c:340
3591msgid "_Save Image As..."
3592msgstr "_Запазване на изображение като..."
3593
3594#: ../src/ephy-window.c:342
3595msgid "_Use Image As Background"
3596msgstr "_Използване на изображението като фон"
3597
3598#: ../src/ephy-window.c:344
3599msgid "Copy I_mage Address"
3600msgstr "Копиране на адреса на из_ображението"
3601
3602#: ../src/ephy-window.c:693
3603msgid "There are unsubmitted changes to form elements"
3604msgstr "Има неизпратени промени по елементите от формуляра"
3605
3606#: ../src/ephy-window.c:697
3607msgid "If you close the document anyway, you will lose that information."
3608msgstr "Ако все пак затворите документа, ще загубите тази информация."
3609
3610#: ../src/ephy-window.c:701
3611msgid "Close _Document"
3612msgstr "Затваряне на _документа"
3613
3614#: ../src/ephy-window.c:1268 ../src/window-commands.c:294
3615msgid "Open"
3616msgstr "Отваряне"
3617
3618#: ../src/ephy-window.c:1270 ../src/window-commands.c:320
3619msgid "Save As"
3620msgstr "Запазване като"
3621
3622#: ../src/ephy-window.c:1274
3623msgid "Bookmark"
3624msgstr "Отметка"
3625
3626#: ../src/ephy-window.c:1276
3627msgid "Find"
3628msgstr "Търсене"
3629
3630#: ../src/ephy-window.c:1444
3631msgid "Insecure"
3632msgstr "Несигурно"
3633
3634#: ../src/ephy-window.c:1449
3635msgid "Broken"
3636msgstr "Развален"
3637
3638#: ../src/ephy-window.c:1457
3639msgid "Low"
3640msgstr "Нисък"
3641
3642#: ../src/ephy-window.c:1464
3643msgid "High"
3644msgstr "Висок"
3645
3646#: ../src/ephy-window.c:1474
3647#, c-format
3648msgid "Security level: %s"
3649msgstr "Ниво на сигурност: %s"
3650
3651#: ../src/ephy-window.c:1514
3652#, c-format
3653msgid "%d hidden popup window"
3654msgid_plural "%d hidden popup windows"
3655msgstr[0] "%d скрит изскачащ прозорец"
3656msgstr[1] "%d скрити изскачащи прозорци"
3657
3658#: ../src/ephy-window.c:1809
3659#, c-format
3660msgid "Open image “%s”"
3661msgstr "Отваряне на изображението „%s“"
3662
3663#: ../src/ephy-window.c:1814
3664#, c-format
3665msgid "Use as desktop background “%s”"
3666msgstr "Използване на изображението „%s“ като фон"
3667
3668#: ../src/ephy-window.c:1819
3669#, c-format
3670msgid "Save image “%s”"
3671msgstr "Запазване на изображението „%s“"
3672
3673#: ../src/ephy-window.c:1824
3674#, c-format
3675msgid "Copy image address “%s”"
3676msgstr "Копиране на адреса на изображението „%s“"
3677
3678#: ../src/ephy-window.c:1837
3679#, c-format
3680msgid "Send email to address “%s”"
3681msgstr "Изпращане на е-писмо до „%s“"
3682
3683#: ../src/ephy-window.c:1843
3684#, c-format
3685msgid "Copy email address “%s”"
3686msgstr "Копиране на адреса на е-поща „%s“"
3687
3688#: ../src/ephy-window.c:1855
3689#, c-format
3690msgid "Save link “%s”"
3691msgstr "Запазване на връзката „%s“"
3692
3693#: ../src/ephy-window.c:1861
3694#, c-format
3695msgid "Bookmark link “%s”"
3696msgstr "Отмятане на връзката „%s“"
3697
3698#: ../src/ephy-window.c:1867
3699#, c-format
3700msgid "Copy link's address “%s”"
3701msgstr "Копиране на адреса на връзката „%s“"
3702
3703#: ../src/pdm-dialog.c:367
3704msgid "Cookie Properties"
3705msgstr "Настройки на бисквитките"
3706
3707#: ../src/pdm-dialog.c:384
3708msgid "Content:"
3709msgstr "Съдържание:"
3710
3711#: ../src/pdm-dialog.c:400
3712msgid "Path:"
3713msgstr "Пътека:"
3714
3715#: ../src/pdm-dialog.c:416
3716msgid "Send for:"
3717msgstr "Изпращане за:"
3718
3719#: ../src/pdm-dialog.c:425
3720msgid "Encrypted connections only"
3721msgstr "Само криптирани връзки с Интернет"
3722
3723#: ../src/pdm-dialog.c:425
3724msgid "Any type of connection"
3725msgstr "Всеки вид връзка с Интернет"
3726
3727#: ../src/pdm-dialog.c:431
3728msgid "Expires:"
3729msgstr "Изтича на:"
3730
3731#: ../src/pdm-dialog.c:442
3732msgid "End of current session"
3733msgstr "Край на текущата сесия"
3734
3735#: ../src/pdm-dialog.c:559
3736msgid "Domain"
3737msgstr "Домейн"
3738
3739#: ../src/pdm-dialog.c:571
3740msgid "Name"
3741msgstr "Име"
3742
3743#: ../src/pdm-dialog.c:830
3744msgid "Host"
3745msgstr "Хост"
3746
3747#: ../src/pdm-dialog.c:842
3748msgid "User Name"
3749msgstr "Потребителско име"
3750
3751#: ../src/pdm-dialog.c:854
3752msgid "User Password"
3753msgstr "Паролa"
3754
3755#: ../src/popup-commands.c:239
3756msgid "Download Link"
3757msgstr "Изтегляне на връзката"
3758
3759#: ../src/popup-commands.c:247
3760msgid "Save Link As"
3761msgstr "Запазване на връзката като"
3762
3763#: ../src/popup-commands.c:254
3764msgid "Save Image As"
3765msgstr "Запазване на изображението като..."
3766
3767#: ../src/ppview-toolbar.c:89
3768msgid "First"
3769msgstr "Първи"
3770
3771#: ../src/ppview-toolbar.c:90
3772msgid "Go to the first page"
3773msgstr "Отиване на първата посетена страница"
3774
3775#: ../src/ppview-toolbar.c:93
3776msgid "Last"
3777msgstr "Последен"
3778
3779#: ../src/ppview-toolbar.c:94
3780msgid "Go to the last page"
3781msgstr "Отиване на последната посетена страница"
3782
3783#: ../src/ppview-toolbar.c:97
3784msgid "Previous"
3785msgstr "Предишен"
3786
3787#: ../src/ppview-toolbar.c:98
3788msgid "Go to the previous page"
3789msgstr "Отиване на предишната страница"
3790
3791#: ../src/ppview-toolbar.c:101
3792msgid "Next"
3793msgstr "Следващ"
3794
3795#: ../src/ppview-toolbar.c:102
3796msgid "Go to next page"
3797msgstr "Отиване на следващата страница"
3798
3799#: ../src/ppview-toolbar.c:105
3800msgid "Close"
3801msgstr "Затваряне"
3802
3803#: ../src/ppview-toolbar.c:106
3804msgid "Close print preview"
3805msgstr "Затваряне на прегледа преди печат"
3806
3807#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3808#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3809#. * Translators: the first %s is the language name, and the
3810#. * second %s is the locale name. Example:
3811#. * "French (France)"
3812#.
3813#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3814#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3815#: ../src/prefs-dialog.c:729 ../src/prefs-dialog.c:737
3816#, c-format
3817msgid "language|%s (%s)"
3818msgstr "%s (%s)"
3819
3820#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3821#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3822#. * Translators: this refers to a user-define language code
3823#. * (one which isn't in our built-in list).
3824#.
3825#: ../src/prefs-dialog.c:748
3826#, c-format
3827msgid "language|User defined (%s)"
3828msgstr "Зададен от потребителя (%s)"
3829
3830#: ../src/prefs-dialog.c:770
3831#, c-format
3832msgid "System language (%s)"
3833msgid_plural "System languages (%s)"
3834msgstr[0] "Системен език (%s)"
3835msgstr[1] "Системни езици (%s)"
3836
3837#: ../src/prefs-dialog.c:1157
3838msgid "Select a Directory"
3839msgstr "Избор на папка"
3840
3841#: ../src/window-commands.c:694 ../src/window-commands.c:711
3842msgid "Contact us at:"
3843msgstr "Свържете се с нас на:"
3844
3845#: ../src/window-commands.c:697
3846msgid "Contributors:"
3847msgstr "Допринесли:"
3848
3849#: ../src/window-commands.c:702
3850msgid "Past developers:"
3851msgstr "Предишни разработчици:"
3852
3853#: ../src/window-commands.c:712
3854msgid "<epiphany-list@gnome.org> or <gnome-doc-list@gnome.org>"
3855msgstr "<epiphany-list@gnome.org> или <gnome-doc-list@gnome.org>"
3856
3857#: ../src/window-commands.c:717
3858msgid "GNOME Web Browser"
3859msgstr "Интернет браузър на GNOME"
3860
3861#. Translators: This is a special message that shouldn't be translated
3862#. * literally. It is used in the about box to give credits to
3863#. * the translators.
3864#. * Thus, you should translate it to your name and email address.
3865#. * You should also include other translators who have contributed to
3866#. * this translation; in that case, please write each of them on a separate
3867#. * line seperated by newlines (\n).
3868#.
3869#: ../src/window-commands.c:731
3870msgid "translator-credits"
3871msgstr ""
3872"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
3873"\n"
3874"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
3875"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
3876"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
3877
3878#: ../src/window-commands.c:734
3879msgid "GNOME Web Browser Website"
3880msgstr "Интернет браузър към GNOME"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.