source: desktop/epiphany.HEAD.bg.po @ 351

Last change on this file since 351 was 351, checked in by kaladan, 17 years ago

epiphany - tabs е преправено на "подпрозорец", поправка на правописни грешки.

File size: 132.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation of epiphany po-file.
2# Copyright (C) 2003 Marco Pesenti Gritti
3# This file is distributed under the same license as the epiphany package.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005
5# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: epiphany 2.12\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2005-11-24 13:42+0100\n"
14"PO-Revision-Date: 2005-11-24 20:55+0200\n"
15"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
21
22#: ../data/GNOME_Epiphany_Automation.server.in.h:1
23msgid "Epiphany automation"
24msgstr "Автоматизация на Epiphany"
25
26#: ../data/bme.desktop.in.h:1
27msgid "Browse and organize your bookmarks"
28msgstr "Разглеждане и организиране на вашите отметки"
29
30#: ../data/bme.desktop.in.h:2
31msgid "Epiphany Web Bookmarks"
32msgstr "Отметки за страници в Интернет"
33
34#: ../data/bme.desktop.in.h:3
35msgid "Web Bookmarks"
36msgstr "Отметки"
37
38#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:1
39msgid ""
40"A list of protocols to be considered safe in addition to the default, when "
41"disable_unsafe_protocols is enabled."
42msgstr ""
43"Списък с протоколи, които да се считат за безопасни в допълнение към "
44"стандартните, когато е включено disable_unsafe_protocols."
45
46#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:2
47msgid "Additional safe protocols"
48msgstr "Допълнителни безопасни протоколи"
49
50#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:3
51msgid "Disable JavaScript chrome control"
52msgstr "Спиране на JavaScript хром контрола"
53
54#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:4
55msgid "Disable JavaScript's control over window chrome."
56msgstr "Изключване на контрола на JavaScript върху хромирането на прозорците"
57
58#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:5
59msgid ""
60"Disable all historical information by disabling back and forward navigation, "
61"not allowing the history dialog and hiding the most used bookmarks list."
62msgstr ""
63"Изключване на информацията за предишни посещения, като изключва навигацията "
64"„Назад“ и „Напред“, не позволява на прозореца за историята да се покаже и "
65"скрива най-често използваните отметки."
66
67#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:6
68msgid "Disable arbitrary URLs"
69msgstr "Спиране на произволните адреси"
70
71#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:7
72msgid "Disable bookmark editing"
73msgstr "Спиране на редактирането на отметките"
74
75#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:8
76msgid "Disable history"
77msgstr "Спиране на историята"
78
79#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:9
80msgid "Disable the user's ability to add or edit bookmarks."
81msgstr "Спиране на възможността на потребителите да редактират или добавят отметки."
82
83#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:10
84msgid "Disable the user's ability to edit toolbars."
85msgstr "Спиране на възможността на потребителите да редактират лентите с инструменти."
86
87#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:11
88msgid "Disable the user's ability to type in a URL to Epiphany."
89msgstr "Спиране на възможността на потребителите да въвеждат адреси в браузъра."
90
91#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:12
92msgid "Disable toolbar editing"
93msgstr "Спиране на редакцията на лентата с инструменти"
94
95#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:13
96msgid "Disable unsafe protocols"
97msgstr "Спиране на несигурните протоколи"
98
99#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:14
100msgid ""
101"Disables loading of content from unsafe protocols. Safe protocols are http "
102"and https."
103msgstr ""
104"Изключване на зареждането на съдържание от не безопасни протоколи. "
105"Безопасните са http и https."
106
107#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:15
108msgid "Epiphany cannot quit"
109msgstr "Epiphany не може да бъде спрян"
110
111#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:16
112msgid "Hide menubar by default"
113msgstr "Скриване на лентата с менютата по подразбиране"
114
115#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:17
116msgid ""
117"Hide the menubar by default. The menubar can still be accessed using F10."
118msgstr ""
119"Скриване на лентата с менюта по подразбиране. Менюто ще може да бъде достигнато чрез натискане на клавиша F10."
120
121#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:18
122msgid "Lock in fullscreen mode"
123msgstr "Заключване на режима „На цял екран“"
124
125#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:19
126msgid "Locks Epiphany in fullscreen mode."
127msgstr "Заключване на режима „На цял екран“."
128
129#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:20
130msgid "User is not allowed to close Epiphany"
131msgstr "Потребителят няма право да спира Epiphany"
132
133#: ../data/epiphany.desktop.in.h:1
134msgid "Browse the web"
135msgstr "Сърфиране в Интернет"
136
137#: ../data/epiphany.desktop.in.h:2
138msgid "Epiphany Web Browser"
139msgstr "Интернет браузър (Epiphany)"
140
141#. sets the name to appear in the window list applet when grouping windows
142#: ../data/epiphany.desktop.in.h:3 ../src/ephy-main.c:222
143#: ../src/ephy-main.c:233
144msgid "Web Browser"
145msgstr "Интернет браузър"
146
147#: ../data/epiphany.schemas.in.h:1
148msgid "Active extensions"
149msgstr "Активни разширения"
150
151#: ../data/epiphany.schemas.in.h:2
152msgid "Address of the user's home page."
153msgstr "Адрес на домашната страница на потребителя."
154
155#: ../data/epiphany.schemas.in.h:3
156msgid "Allow popups"
157msgstr "Разрешаване на изскачащите прозорци"
158
159#: ../data/epiphany.schemas.in.h:4
160msgid ""
161"Allow sites to open new windows using JavaScript (if JavaScript is enabled)."
162msgstr ""
163"Страниците могат да отварят нови прозорци чрез JavaScript (ако е позволен JavaScript)."
164
165#: ../data/epiphany.schemas.in.h:5
166msgid "Always show the tab bar"
167msgstr "Винаги да се показва лентата с подпрозорците"
168
169#: ../data/epiphany.schemas.in.h:6
170msgid "Automatic downloads"
171msgstr "Автоматични изтегляния"
172
173#: ../data/epiphany.schemas.in.h:7
174msgid "Autowrap for find in page"
175msgstr "Автоматична обвивка за търсене в страница"
176
177#: ../data/epiphany.schemas.in.h:8
178msgid "Browse with caret"
179msgstr "Навигация с каретка"
180
181#: ../data/epiphany.schemas.in.h:9
182msgid "Cookie accept"
183msgstr "Приемане на бисквитки"
184
185#: ../data/epiphany.schemas.in.h:10
186msgid "Default encoding"
187msgstr "Стандартно кодиране"
188
189#: ../data/epiphany.schemas.in.h:11
190msgid ""
191"Default encoding. Accepted values are: \"armscii-8\", \"Big5\", \"Big5-HKSCS"
192"\", \"EUC-JP\", \"EUC-KR\", \"gb18030\", \"GB2312\", \"geostd8\", \"HZ-GB-"
193"2312\", \"IBM850\", \"IBM852\", \"IBM855\", \"IBM857\", \"IBM862\", \"IBM864"
194"\", \"IBM866\", \"ISO-2022-CN\", \"ISO-2022-JP\", \"ISO-2022-KR\", \"ISO-"
195"8859-1\", \"ISO-8859-2\", \"ISO-8859-3\", \"ISO-8859-4\", \"ISO-8859-5\", "
196"\"ISO-8859-6\", \"ISO-8859-7\", \"ISO-8859-8\", \"ISO-8859-8-I\", \"ISO-8859-"
197"9\", \"ISO-8859-10\", \"ISO-8859-11\", \"ISO-8859-13\", \"ISO-8859-14\", "
198"\"ISO-8859-15\", \"ISO-8859-16\", \"ISO-IR-111\", \"KOI8-R\", \"KOI8-U\", "
199"\"Shift_JIS\", \"TIS-620\", \"UTF-7\", \"UTF-8\", \"VISCII\", \"windows-874"
200"\", \"windows-1250\", \"windows-1251\", \"windows-1252\", \"windows-1253\", "
201"\"windows-1254\", \"windows-1255\", \"windows-1256\", \"windows-1257\", "
202"\"windows-1258\", \"x-euc-tw\", \"x-gbk\", \"x-johab\", \"x-mac-arabic\", "
203"\"x-mac-ce\", \"x-mac-croatian\", \"x-mac-cyrillic\", \"x-mac-devanagari\", "
204"\"x-mac-farsi\", \"x-mac-greek\", \"x-mac-gujarati\", \"x-mac-gurmukhi\", "
205"\"x-mac-hebrew\", \"x-mac-icelandic\", \"x-mac-roman\", \"x-mac-romanian\", "
206"\"x-mac-turkish\", \"x-mac-ukrainian\", \"x-user-defined\", \"x-viet-tcvn5712"
207"\", \"x-viet-vps\" and \"x-windows-949\"."
208msgstr ""
209"Подразбиращо се кодиране. Приемливите стойности са: „armscii-8“, „Big5“, "
210"„Big5-HKSCS“, „EUC-JP“, „EUC-KR“, „gb18030“, „GB2312“, „geostd8“, „HZ-GB-"
211"2312“, „IBM850“, „IBM852“, „IBM855“, „IBM857“, „IBM862“, „IBM864“, „IBM866“, "
212"„ISO-2022-CN“, „ISO-2022-JP“, „ISO-2022-KR“, „ISO-8859-1“, „ISO-8859-2“, "
213"„ISO-8859-3“, „ISO-8859-4“, „ISO-8859-5“, „ISO-8859-6“, „ISO-8859-7“, „ISO-"
214"8859-8“, „ISO-8859-8-I“, „ISO-8859-9“, „ISO-8859-10“, „ISO-8859-11“, „ISO-"
215"8859-13“, „ISO-8859-14“, „ISO-8859-15“, „ISO-8859-16“, „ISO-IR-111“, „KOI8-"
216"R“, „KOI8-U“, „Shift_JIS“, „TIS-620“, „UTF-7“, „UTF-8“, „VISCII“, „windows-"
217"874“, „windows-1250“, „windows-1251“, „windows-1252“, „windows-1253“, "
218"„windows-1254“, „windows-1255“, „windows-1256“, „windows-1257“, „windows-"
219"1258“, „x-euc-tw“, „x-gbk“, „x-johab“, „x-mac-arabic“, „x-mac-ce“, „x-mac-"
220"croatian“, „x-mac-cyrillic“, „x-mac-devanagari“, „x-mac-farsi“, „x-mac-"
221"greek“, „x-mac-gujarati“, „x-mac-gurmukhi“, „x-mac-hebrew“, „x-mac-"
222"icelandic“, „x-mac-roman“, „x-mac-romanian“, „x-mac-turkish“, „x-mac-"
223"ukrainian“, „x-user-defined“, „x-viet-tcvn5712“, „x-viet-vps“ and „x-windows-"
224"949“."
225
226#: ../data/epiphany.schemas.in.h:12
227msgid "Default font type"
228msgstr "Стандартен шрифт"
229
230#: ../data/epiphany.schemas.in.h:13
231msgid "Default font type. Possible values are \"serif\" and \"sans-serif\"."
232msgstr "Стандартен шрифт. Възможните стойности са „serif“ и „sans-serif“."
233
234#: ../data/epiphany.schemas.in.h:14
235msgid "Enable Java"
236msgstr "Включване на Java"
237
238#: ../data/epiphany.schemas.in.h:15
239msgid "Enable JavaScript"
240msgstr "Включване на JavaScript"
241
242#: ../data/epiphany.schemas.in.h:16
243msgid ""
244"For find in page, whether to start again at the beginning after reaching the "
245"end of the page."
246msgstr ""
247"За търсене в страница, или да започне от начало или след достигане на края "
248"на страницата."
249
250#: ../data/epiphany.schemas.in.h:17
251msgid "History pages time range"
252msgstr "Времеви обхват на историята за страниците"
253
254#: ../data/epiphany.schemas.in.h:18
255msgid "Home page"
256msgstr "Домашна страница"
257
258#: ../data/epiphany.schemas.in.h:19
259msgid "ISO-8859-1"
260msgstr "ISO-8859-1"
261
262#: ../data/epiphany.schemas.in.h:20
263msgid "Languages"
264msgstr "Езици"
265
266#: ../data/epiphany.schemas.in.h:21
267msgid "Lists the active extensions."
268msgstr "Изписване на активните разширения."
269
270#: ../data/epiphany.schemas.in.h:22
271msgid "Match case for find in page"
272msgstr "Големината на буквите има\n"
273"значение при търсене в стр."
274
275#: ../data/epiphany.schemas.in.h:23
276msgid ""
277"Middle click to open the web page pointed to by the currently selected text"
278msgstr ""
279"Натискане на среден бутон на мишката, да отваря посочената чрез избирания текст страница"
280
281#: ../data/epiphany.schemas.in.h:24
282msgid ""
283"Middle clicking on the main view pane will open the web page pointed to by "
284"the currently selected text."
285msgstr ""
286"Натискане на среден бутон на мишката върху основната страница ще отвори "
287"посочената с избрания в момента текст."
288
289#: ../data/epiphany.schemas.in.h:25
290msgid "Preferred languages, two letter codes."
291msgstr "Предпочитани езици, кодове от по две букви."
292
293#: ../data/epiphany.schemas.in.h:26
294msgid "Show bookmarks bar by default"
295msgstr "Показване на лентата с отметките по подразбиране"
296
297#: ../data/epiphany.schemas.in.h:27
298msgid "Show statusbar by default"
299msgstr "Показване на лентата за състоянието по подразбиране"
300
301#: ../data/epiphany.schemas.in.h:28
302msgid ""
303"Show the history pages visited \"ever\", \"last_two_days\", \"last_three_days"
304"\", \"today\"."
305msgstr ""
306"Показване на страниците от историята посетени „ever“, „last_two_days“, "
307"„last_three_days“, „today“."
308
309#: ../data/epiphany.schemas.in.h:29
310msgid "Show the tab bar also when there is only one tab open."
311msgstr ""
312"Показване на лентата за подпрозорците, дори когато има само един отворен подпрозорец."
313
314#: ../data/epiphany.schemas.in.h:30
315msgid "Show toolbars by default"
316msgstr "Показване на лентата с инструменти по подразбиране"
317
318#: ../data/epiphany.schemas.in.h:31
319msgid "Size of disk cache"
320msgstr "Големина на временните файлове"
321
322#: ../data/epiphany.schemas.in.h:32
323msgid "Size of disk cache, in MB."
324msgstr "Големина на временните файлове в МБ."
325
326#: ../data/epiphany.schemas.in.h:33
327msgid "The bookmark information shown in the editor view"
328msgstr "Информацията за отметките показана в прозореца за редакция"
329
330#: ../data/epiphany.schemas.in.h:34
331msgid ""
332"The bookmark information shown in the editor view. Valid values in the list "
333"are \"address\" and \"title\"."
334msgstr ""
335"Информацията за отметките показана при редакция. Валидни стойности в списъка "
336"са „address“ и „title“."
337
338#: ../data/epiphany.schemas.in.h:35
339msgid "The currently selected fonts language"
340msgstr "Текущият избран език за шрифтовете"
341
342#: ../data/epiphany.schemas.in.h:36
343msgid ""
344"The currently selected fonts language. Valid values are \"ar\" (arabic), \"x-"
345"baltic\" (baltic languages), \"x-central-euro\" (central european "
346"languages), \"x-cyrillic\" (languages written with cyrillic alphabet), \"el"
347"\" (greek), \"he\" (hebrew), \"ja\" (japanese), \"ko\" (korean), \"zh-CN"
348"\" (simplified chinese), \"th\" (thai), \"zh-TW\" (traditional chinese), \"tr"
349"\" (turkish), \"x-unicode\" (other languages), \"x-western\" (languages "
350"written in latin script), \"x-tamil\" (tamil) and \"x-devanagari"
351"\" (devanagari)."
352msgstr ""
353"Текущият избран език за шритовете. Валидни стойности са „ar“ (арабски), „x-"
354"baltic“ (балтийски езици), „x-central-euro“ (централноевропейски езици), „x-"
355"cyrillic“ (езици с писменост на кирилица), „el“ (гръцки), „he“ (иврит), "
356"„ja“ (японски), „ko“ (корейски), „zh-CN“ (опростен китайски), „th“ (тайски), "
357"„zh-TW“ (традиционен китайски), „tr“ (турски), „x-unicode“ (други езици), „x-"
358"western“ (езици с писменост на латиница), „x-tamil“ (тамилски) и „x-"
359"devanagari“ (индийски)."
360
361#: ../data/epiphany.schemas.in.h:37
362msgid "The downloads folder"
363msgstr "Папката с изтеглените файлове"
364
365#: ../data/epiphany.schemas.in.h:38
366msgid "The encoding autodetector. Empty string means autodetect is off"
367msgstr "Автоматично засичане на кодовата таблица. Празно място означава, че "
368"автоматичното засичане е изключено."
369
370#: ../data/epiphany.schemas.in.h:39
371msgid ""
372"The encoding autodetector. Valid entries are \"\" (autodetectors off), "
373"\"cjk_parallel_state_machine\" (autodetect east asian encodings), "
374"\"ja_parallel_state_machine\" (autodetect japanese encodings), "
375"\"ko_parallel_state_machine\" (autodetect korean encodings), \"ruprob"
376"\" (autodetect russian encodings), \"ukprob\" (autodetect ukrainian "
377"encodings), \"zh_parallel_state_machine\" (autodetect chinese encodings), "
378"\"zhcn_parallel_state_machine\" (autodetect simplified chinese encodings), "
379"\"zhtw_parallel_state_machine\" (autodetect traditional chinese encodings) "
380"and \"universal_charset_detector\" (autodetect most encodings)."
381msgstr ""
382"Автоматично засичане на кодовата таблица. Валидни стойности са "
383"„“ (изключено), „cjk_parallel_state_machine“ (за източно европейските кодови "
384"таблици), „ja_parallel_state_machine“ (за японските кодови таблици), "
385"„ko_parallel_state_machine“ (за корейските кодови таблици), „ruprob“ (за "
386"руските кодови таблици), „ukprob“ (за украински кодови таблици), "
387"„zh_parallel_state_machine“ (за китайски кодови таблици), "
388"„zhcn_parallel_state_machine“ (за опростени китайски кодови таблици), "
389"„zhtw_parallel_state_machine“ (за традиционни китайски кодови таблици) и "
390"„universal_charset_detector“ (за повечето кодови таблици)."
391
392#: ../data/epiphany.schemas.in.h:40
393msgid "The page information shown in the history view"
394msgstr "Информация за страниците показвана в прегледа на историята"
395
396#: ../data/epiphany.schemas.in.h:41
397msgid ""
398"The page information shown in the history view. Valid values in the list are "
399"\"address\", \"title\"."
400msgstr ""
401"Информация за страниците показани в историята. Валидни стойности в списъка "
402"са „address“, „title“."
403
404#: ../data/epiphany.schemas.in.h:42
405msgid ""
406"The path of the folder where to download files to; or \"Downloads\" to use "
407"the default downloads folder, or \"Desktop\" to use the desktop folder."
408msgstr ""
409"Пътят до папката, където да се изтеглят файловете. За да ползвате "
410"стандартната папка задайте „Downloads“, а ако искате да ги запазвате върху "
411"работния плот задайте „Desktop“."
412
413#: ../data/epiphany.schemas.in.h:43
414msgid "Toolbar style"
415msgstr "Стил на лентата с инструменти"
416
417#: ../data/epiphany.schemas.in.h:44
418msgid ""
419"Toolbar style. Allowed values are \"\" (use GNOME default style), \"both"
420"\" (text and icons), \"both-horiz\" (text besides icons), \"icons\", and "
421"\"text\"."
422msgstr ""
423"Стил на лентата с инструменти. Позволени стойности са „“ (стандартен стил на "
424"GNOME), „both“ (текст и икони), „both-horiz“ (текст до иконите) „icons“ и "
425"„text“"
426
427#: ../data/epiphany.schemas.in.h:45
428msgid "Use own colors"
429msgstr "Използване на собствени цветове"
430
431#: ../data/epiphany.schemas.in.h:46
432msgid "Use own fonts"
433msgstr "Използване на собствени шрифтове"
434
435#: ../data/epiphany.schemas.in.h:47
436msgid "Use your own colors instead of the colors the page requests."
437msgstr "Използване на Ваши цветове, вместо цветовете от страниците."
438
439#: ../data/epiphany.schemas.in.h:48
440msgid "Use your own fonts instead of the fonts the page requests."
441msgstr "Използване на Ваши шрифтове, вместо шрифтовете предоставени от страниците."
442
443#: ../data/epiphany.schemas.in.h:49
444msgid ""
445"When files cannot be opened by the browser they are automatically downloaded "
446"to the download folder and opened with the appropriate application."
447msgstr ""
448"Когато файловете не могат да бъдат отворени с браузъра, те автоматично се "
449"изтеглят в стандартната папка за изтегляне и се отварят с подходяща програма."
450
451#: ../data/epiphany.schemas.in.h:50
452msgid ""
453"Where to accept cookies from. Possible values are \"anywhere\", \"current "
454"site\" and \"nowhere\"."
455msgstr ""
456"От къде да приема бисквитки. Възможните стойности са „anywhere“, „current "
457"site“ и „nowhere“."
458
459#: ../data/epiphany.schemas.in.h:51
460msgid "Whether to print the date in the footer"
461msgstr "Къде да се разпечата датата в долната част"
462
463#: ../data/epiphany.schemas.in.h:52
464msgid "Whether to print the page address in the header"
465msgstr "Къде в горната част да се разпечата адреса на страницата"
466
467#: ../data/epiphany.schemas.in.h:53
468msgid "Whether to print the page numbers (x of total) in the footer"
469msgstr "Къде в долната част да се разпечата номера на страницата (x от общо)"
470
471#: ../data/epiphany.schemas.in.h:54
472msgid "Whether to print the page title in the header"
473msgstr "Дали в горната част да се разпечатва заглавието на страницата"
474
475#: ../data/epiphany.schemas.in.h:55
476msgid "x-western"
477msgstr "x-западен"
478
479#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:1
480msgid "<b>Fingerprints</b>"
481msgstr "<b>Пръстови отпечатъци</b>"
482
483#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:2
484msgid "<b>Issued By</b>"
485msgstr "<b>Издаден от</b>"
486
487#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:3
488msgid "<b>Issued To</b>"
489msgstr "<b>Издаден до</b>"
490
491#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:4
492msgid "<b>Validity</b>"
493msgstr "<b>Валидност</b>"
494
495#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:5
496msgid "Certificate _Fields"
497msgstr "Полета на серти_фиката"
498
499#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:6
500msgid "Certificate _Hierarchy"
501msgstr "Йерар_хия на сертификата"
502
503#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:7
504msgid "Common Name:"
505msgstr "Общо име:"
506
507#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:8
508msgid "DYNAMIC"
509msgstr "ДИНАМИЧНИ"
510
511#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:9
512msgid "Details"
513msgstr "Подробности"
514
515#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:10
516msgid "Expires On:"
517msgstr "Изтича на:"
518
519#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:11
520msgid "Field _Value"
521msgstr "_Стойност на полето"
522
523#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:12
524#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:23
525msgid "General"
526msgstr "Основни"
527
528#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:13
529msgid "Issued On:"
530msgstr "Издаден на:"
531
532#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:14
533msgid "MD5 Fingerprint:"
534msgstr "Пръстови отпечатъци от вида MD5:"
535
536#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:15
537#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1015
538msgid "Organization:"
539msgstr "Организация:"
540
541#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:16
542msgid "Organizational Unit:"
543msgstr "Организационна единица:"
544
545#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:17
546msgid "SHA1 Fingerprint:"
547msgstr "Пръстови отпечатъци от вида SHA1:"
548
549#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:18
550msgid "Serial Number:"
551msgstr "Сериен номер:"
552
553#: ../data/glade/epiphany.glade.h:1
554msgid "<b>_Automatic</b>"
555msgstr "<b>_Автоматично</b>"
556
557#: ../data/glade/epiphany.glade.h:2
558msgid "<b>_Use a different encoding:</b>"
559msgstr "<b>_Използване на различно кодиране:</b>"
560
561#: ../data/glade/epiphany.glade.h:3
562msgid "Cookies"
563msgstr "Бисквитки"
564
565#. The name of the default downloads folder
566#: ../data/glade/epiphany.glade.h:4 ../lib/ephy-file-helpers.c:96
567msgid "Downloads"
568msgstr "Изтегляния"
569
570#: ../data/glade/epiphany.glade.h:5
571msgid "Passwords"
572msgstr "Пароли"
573
574#: ../data/glade/epiphany.glade.h:6
575msgid "Personal Data"
576msgstr "Лична информация"
577
578#: ../data/glade/epiphany.glade.h:7
579msgid "Text Encoding"
580msgstr "Кодиране на текста"
581
582#: ../data/glade/epiphany.glade.h:8 ../src/ephy-encoding-menu.c:358
583msgid "Use the encoding specified by the document"
584msgstr "Използване на кодирането, определено от документа"
585
586#: ../data/glade/epiphany.glade.h:9
587msgid "_Show password"
588msgstr "Показване на _паролата"
589
590#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:1 ../data/glade/print.glade.h:1
591msgid "<b>Colors</b>"
592msgstr "<b>Цветове</b>"
593
594#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:2
595msgid "<b>Cookies</b>"
596msgstr "<b>Бисквитки</b>"
597
598#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:3
599msgid "<b>Downloads</b>"
600msgstr "<b>Изтегляния</b>"
601
602#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:4
603msgid "<b>Encodings</b>"
604msgstr "<b>Кодирания</b>"
605
606#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:5
607msgid "<b>Fonts</b>"
608msgstr "<b>Шрифтове</b>"
609
610#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:6
611msgid "<b>Home page</b>"
612msgstr "<b>Домашна страница</b>"
613
614#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:7
615msgid "<b>Languages</b>"
616msgstr "<b>Езици</b>"
617
618#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:8
619msgid "<b>Temporary Files</b>"
620msgstr "<b>Временни файлове</b>"
621
622#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:9
623msgid "<b>Web Content</b>"
624msgstr "<b>Интернет съдържание</b>"
625
626#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:10
627msgid "A_utomatically download and open files"
628msgstr "А_втоматично изтегляне и отваряне на файловете"
629
630#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:11
631msgid "Add Language"
632msgstr "Добавяне на език"
633
634#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:12
635msgid "Al_ways use the desktop theme colors"
636msgstr "Винаги да се използва темата с цветове на работната среда"
637
638#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:13
639msgid "Allow popup _windows"
640msgstr "Позволяване на изскачащите _прозорци"
641
642#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:14
643msgid "Always use _these fonts"
644msgstr "Винаги да се използват _тези шрифтове"
645
646#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:15
647msgid "Au_todetect:"
648msgstr "_Автоматично засичане:"
649
650#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:16
651msgid "Choose a l_anguage:"
652msgstr "Избор на _език:"
653
654#. Translators: the mnemonic shouldn't conflict with any of the
655#. * standard items in the GtkEntry context menu (Cut, Copy, Paste, Delete,
656#. * Select All, Input Methods and Insert Unicode control character.)
657#.
658#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:17
659#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:580 ../src/ephy-history-window.c:261
660msgid "Cl_ear"
661msgstr "Из_чистване"
662
663#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:18
664msgid "De_fault:"
665msgstr "По _подразбиране:"
666
667#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:19
668msgid "Enable Java_Script"
669msgstr "Включване на Java_Script"
670
671#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:20
672msgid "Enable _Java"
673msgstr "Включване на _Java"
674
675#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:21
676msgid "Fonts and Colors"
677msgstr "Шрифтове и цветове"
678
679#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:22
680msgid "For l_anguage:"
681msgstr "За _език:"
682
683#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:24 ../src/prefs-dialog.c:1037
684msgid "Language"
685msgstr "Език"
686
687#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:25
688msgid "MB"
689msgstr "МБ"
690
691#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:26
692msgid "Only _from sites you visit"
693msgstr "Само _от страници, които посещавате"
694
695#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:27
696msgid "Preferences"
697msgstr "Настройки"
698
699#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:28
700msgid "Privacy"
701msgstr "Защита на личните данни"
702
703#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:29
704msgid "Set to Current _Page"
705msgstr "Като текущата _страница"
706
707#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:30
708msgid "Set to _Blank Page"
709msgstr "_Празна страница"
710
711#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:31
712#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:340
713msgid "_Address:"
714msgstr "_Адрес:"
715
716#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:32
717msgid "_Always accept"
718msgstr "_Винаги да бъдат приемани"
719
720#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:33
721msgid "_Disk space:"
722msgstr "Заемано пространство:"
723
724#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:34
725msgid "_Download folder:"
726msgstr "_Папка за запазване на изтеглените файлове:"
727
728#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:35
729msgid "_Fixed width:"
730msgstr "_Фиксирана широчина:"
731
732#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:36
733msgid "_Minimum size:"
734msgstr "Мини_мален размер:"
735
736#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:37
737msgid "_Never accept"
738msgstr "_Никога да не бъдат приемани"
739
740#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:38
741msgid "_Variable width:"
742msgstr "_Променлива широчина:"
743
744#: ../data/glade/print.glade.h:2
745msgid "<b>Footers</b>"
746msgstr "<b>Долен колонтитул</b>"
747
748#: ../data/glade/print.glade.h:3
749msgid "<b>Headers</b>"
750msgstr "<b>Горен колонтитул</b>"
751
752#: ../data/glade/print.glade.h:4
753msgid "Appearance"
754msgstr "Изглед"
755
756#: ../data/glade/print.glade.h:5
757msgid "C_olor"
758msgstr "_Цвят"
759
760#: ../data/glade/print.glade.h:6
761msgid "P_age title"
762msgstr "Заг_лавие на страницата"
763
764#: ../data/glade/print.glade.h:7
765msgid "Page _numbers"
766msgstr "Номера на _страниците"
767
768#: ../data/glade/print.glade.h:8
769msgid "Paper"
770msgstr "Хартия"
771
772#: ../data/glade/print.glade.h:9
773msgid "Print Setup"
774msgstr "Настройки на печата"
775
776#: ../data/glade/print.glade.h:10
777msgid "_Date"
778msgstr "_Дата"
779
780#: ../data/glade/print.glade.h:11
781msgid "_Grayscale"
782msgstr "_Черно-бял"
783
784#: ../data/glade/print.glade.h:12
785msgid "_Page address"
786msgstr "Адрес на с_траницата"
787
788#. this opens the downloader window, or brings it to the foreground if already open
789#: ../embed/downloader-view.c:189
790msgid "_Show Downloads"
791msgstr "_Показване на изтеглянията"
792
793#: ../embed/downloader-view.c:318
794#, c-format
795msgid "%u:%02u.%02u"
796msgstr "%u:%02u.%02u"
797
798#: ../embed/downloader-view.c:322
799#, c-format
800msgid "%02u.%02u"
801msgstr "%02u.%02u"
802
803#: ../embed/downloader-view.c:374
804msgid "_Pause"
805msgstr "_Пауза"
806
807#: ../embed/downloader-view.c:374
808msgid "_Resume"
809msgstr "_Продължаване"
810
811#. translators: first %s is filename, "%s of %s" is current/total file size
812#: ../embed/downloader-view.c:421
813#, c-format
814msgid ""
815"%s\n"
816"%s of %s"
817msgstr ""
818"%s\n"
819"%s от %s"
820
821#: ../embed/downloader-view.c:431 ../embed/downloader-view.c:436
822#: ../src/ephy-window.c:1441
823msgid "Unknown"
824msgstr "Неизвестно"
825
826#: ../embed/downloader-view.c:470
827#, c-format
828msgid "%d download"
829msgid_plural "%d downloads"
830msgstr[0] "%d изтегляне"
831msgstr[1] "%d изтегляния"
832
833#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
834#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
835#: ../embed/downloader-view.c:585 ../embed/downloader-view.c:598
836msgid "download status|Unknown"
837msgstr "Неизвестно"
838
839#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
840#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
841#: ../embed/downloader-view.c:590
842msgid "download status|Failed"
843msgstr "Неуспешно"
844
845#: ../embed/downloader-view.c:657 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:803
846msgid "File"
847msgstr "Файл"
848
849#: ../embed/downloader-view.c:679
850msgid "%"
851msgstr "%"
852
853#: ../embed/downloader-view.c:690
854msgid "Remaining"
855msgstr "Остават"
856
857#: ../embed/ephy-encodings.c:60
858msgid "Arabic (_IBM-864)"
859msgstr "Арабски (_IBM-864)"
860
861#: ../embed/ephy-encodings.c:61
862msgid "Arabic (ISO-_8859-6)"
863msgstr "Арабски (ISO-_8859-6)"
864
865#: ../embed/ephy-encodings.c:62
866msgid "Arabic (_MacArabic)"
867msgstr "Арабски (_MacArabic)"
868
869#: ../embed/ephy-encodings.c:63
870msgid "Arabic (_Windows-1256)"
871msgstr "Арабски (_Windows-1256)"
872
873#: ../embed/ephy-encodings.c:64
874msgid "Baltic (_ISO-8859-13)"
875msgstr "Балтийски (_ISO-8859-13)"
876
877#: ../embed/ephy-encodings.c:65
878msgid "Baltic (I_SO-8859-4)"
879msgstr "Балтийски (I_SO-8859-4)"
880
881#: ../embed/ephy-encodings.c:66
882msgid "Baltic (_Windows-1257)"
883msgstr "Балтийски (_Windows-1257)"
884
885#: ../embed/ephy-encodings.c:67
886msgid "_Armenian (ARMSCII-8)"
887msgstr "_Арменски (ARMSCII-8)"
888
889#: ../embed/ephy-encodings.c:68
890msgid "_Georgian (GEOSTD8)"
891msgstr "_Грузински (GEOSTD8)"
892
893#: ../embed/ephy-encodings.c:69
894msgid "Central European (_IBM-852)"
895msgstr "Централно европейски (_IBM-852)"
896
897#: ../embed/ephy-encodings.c:70
898msgid "Central European (I_SO-8859-2)"
899msgstr "Централно европейски (I_SO-8859-2)"
900
901#: ../embed/ephy-encodings.c:71
902msgid "Central European (_MacCE)"
903msgstr "Централно европейски (_MacCE)"
904
905#: ../embed/ephy-encodings.c:72
906msgid "Central European (_Windows-1250)"
907msgstr "Централно европейски (_Windows-1250)"
908
909#: ../embed/ephy-encodings.c:73
910msgid "Chinese Simplified (_GB18030)"
911msgstr "Китайски, опростен (_GB18030)"
912
913#: ../embed/ephy-encodings.c:74
914msgid "Chinese Simplified (G_B2312)"
915msgstr "Китайски, опростен (G_B2312)"
916
917#: ../embed/ephy-encodings.c:75
918msgid "Chinese Simplified (GB_K)"
919msgstr "Китайски, опростен (GB_K)"
920
921#: ../embed/ephy-encodings.c:76
922msgid "Chinese Simplified (_HZ)"
923msgstr "Китайски, опростен (_HZ)"
924
925#: ../embed/ephy-encodings.c:77
926msgid "Chinese Simplified (_ISO-2022-CN)"
927msgstr "Китайски, опростен (_ISO-2022-CN)"
928
929#: ../embed/ephy-encodings.c:78
930msgid "Chinese Traditional (Big_5)"
931msgstr "Китайски, традиционен (Big_5)"
932
933#: ../embed/ephy-encodings.c:79
934msgid "Chinese Traditional (Big5-HK_SCS)"
935msgstr "Китайски, традиционен (Big5-HK_SCS)"
936
937#: ../embed/ephy-encodings.c:80
938msgid "Chinese Traditional (_EUC-TW)"
939msgstr "Китайски, традиционен (_EUC-TW)"
940
941#: ../embed/ephy-encodings.c:81
942msgid "Cyrillic (_IBM-855)"
943msgstr "Кирилица (_IBM-855)"
944
945#: ../embed/ephy-encodings.c:82
946msgid "Cyrillic (I_SO-8859-5)"
947msgstr "Кирилица (I_SO-8859-5)"
948
949#: ../embed/ephy-encodings.c:83
950msgid "Cyrillic (IS_O-IR-111)"
951msgstr "Кирилица (IS_O-IR-111)"
952
953#: ../embed/ephy-encodings.c:84
954msgid "Cyrillic (_KOI8-R)"
955msgstr "Кирилица (_KOI8-R)"
956
957#: ../embed/ephy-encodings.c:85
958msgid "Cyrillic (_MacCyrillic)"
959msgstr "Кирилица (_MacCyrillic)"
960
961#: ../embed/ephy-encodings.c:86
962msgid "Cyrillic (_Windows-1251)"
963msgstr "Кирилица/_Българска (_Windows-1251)"
964
965#: ../embed/ephy-encodings.c:87
966msgid "Cyrillic/_Russian (IBM-866)"
967msgstr "Кирилица/_Руска (IBM-866)"
968
969#: ../embed/ephy-encodings.c:88
970msgid "Greek (_ISO-8859-7)"
971msgstr "Гръцки (_ISO-8859-7)"
972
973#: ../embed/ephy-encodings.c:89
974msgid "Greek (_MacGreek)"
975msgstr "Гръцки (_MacGreek)"
976
977#: ../embed/ephy-encodings.c:90
978msgid "Greek (_Windows-1253)"
979msgstr "Гръцки (_Windows-1253)"
980
981#: ../embed/ephy-encodings.c:91
982msgid "Gujarati (_MacGujarati)"
983msgstr "Гужарати (_MacGujarati)"
984
985#: ../embed/ephy-encodings.c:92
986msgid "Gurmukhi (Mac_Gurmukhi)"
987msgstr "Гурмуки (Mac_Gurmukhi)"
988
989#: ../embed/ephy-encodings.c:93
990msgid "Hindi (Mac_Devanagari)"
991msgstr "Хинди (Mac_Devanagari)"
992
993#: ../embed/ephy-encodings.c:94
994msgid "Hebrew (_IBM-862)"
995msgstr "Иврит (_IBM-862)"
996
997#: ../embed/ephy-encodings.c:95
998msgid "Hebrew (IS_O-8859-8-I)"
999msgstr "Иврит (IS_O-8859-8-I)"
1000
1001#: ../embed/ephy-encodings.c:96
1002msgid "Hebrew (_MacHebrew)"
1003msgstr "Иврит (_MacHebrew)"
1004
1005#: ../embed/ephy-encodings.c:97
1006msgid "Hebrew (_Windows-1255)"
1007msgstr "Иврит (_Windows-1255)"
1008
1009#: ../embed/ephy-encodings.c:98
1010msgid "_Visual Hebrew (ISO-8859-8)"
1011msgstr "Визуален иврит (ISO-8859-8)"
1012
1013#: ../embed/ephy-encodings.c:99
1014msgid "Japanese (_EUC-JP)"
1015msgstr "Японски (_EUC-JP)"
1016
1017#: ../embed/ephy-encodings.c:100
1018msgid "Japanese (_ISO-2022-JP)"
1019msgstr "Японски (_ISO-2022-JP)"
1020
1021#: ../embed/ephy-encodings.c:101
1022msgid "Japanese (_Shift-JIS)"
1023msgstr "Японски (_Shift-JIS)"
1024
1025#: ../embed/ephy-encodings.c:102
1026msgid "Korean (_EUC-KR)"
1027msgstr "Корейски (_EUC-KR)"
1028
1029#: ../embed/ephy-encodings.c:103
1030msgid "Korean (_ISO-2022-KR)"
1031msgstr "Корейски (_ISO-2022-KR)"
1032
1033#: ../embed/ephy-encodings.c:104
1034msgid "Korean (_JOHAB)"
1035msgstr "Корейски (_JOHAB)"
1036
1037#: ../embed/ephy-encodings.c:105
1038msgid "Korean (_UHC)"
1039msgstr "Корейски (_UHC)"
1040
1041#: ../embed/ephy-encodings.c:106
1042msgid "_Celtic (ISO-8859-14)"
1043msgstr "_Келтски (ISO-8859-14)"
1044
1045#: ../embed/ephy-encodings.c:107
1046msgid "_Icelandic (MacIcelandic)"
1047msgstr "_Исландски (MacIcelandic)"
1048
1049#: ../embed/ephy-encodings.c:108
1050msgid "_Nordic (ISO-8859-10)"
1051msgstr "Скандинавски (ISO-8859-10)"
1052
1053#: ../embed/ephy-encodings.c:109
1054msgid "_Persian (MacFarsi)"
1055msgstr "_Персийски (MacFarsi)"
1056
1057#: ../embed/ephy-encodings.c:110
1058msgid "Croatian (Mac_Croatian)"
1059msgstr "Хърватски (Mac_Croatian)"
1060
1061#: ../embed/ephy-encodings.c:111
1062msgid "_Romanian (MacRomanian)"
1063msgstr "_Румънски (MacRomanian)"
1064
1065#: ../embed/ephy-encodings.c:112
1066msgid "R_omanian (ISO-8859-16)"
1067msgstr "Р_умънски (ISO-8859-16)"
1068
1069#: ../embed/ephy-encodings.c:113
1070msgid "South _European (ISO-8859-3)"
1071msgstr "Южно _евопейски (ISO-8859-3)"
1072
1073#: ../embed/ephy-encodings.c:114
1074msgid "Thai (TIS-_620)"
1075msgstr "Тай (TIS-_620)"
1076
1077#: ../embed/ephy-encodings.c:115
1078msgid "Thai (IS_O-8859-11)"
1079msgstr "Тай (IS_O-8859-11)"
1080
1081#: ../embed/ephy-encodings.c:116
1082msgid "_Thai (Windows-874)"
1083msgstr "_Тай (Windows-874)"
1084
1085#: ../embed/ephy-encodings.c:117
1086msgid "Turkish (_IBM-857)"
1087msgstr "Турски (_IBM-857)"
1088
1089#: ../embed/ephy-encodings.c:118
1090msgid "Turkish (I_SO-8859-9)"
1091msgstr "Турски (I_SO-8859-9)"
1092
1093#: ../embed/ephy-encodings.c:119
1094msgid "Turkish (_MacTurkish)"
1095msgstr "Турски (_MacTurkish)"
1096
1097#: ../embed/ephy-encodings.c:120
1098msgid "Turkish (_Windows-1254)"
1099msgstr "Турски (_Windows-1254)"
1100
1101#: ../embed/ephy-encodings.c:121
1102msgid "Unicode (UTF-_8)"
1103msgstr "Уникод (UTF-_8)"
1104
1105#: ../embed/ephy-encodings.c:122
1106msgid "Cyrillic/Ukrainian (_KOI8-U)"
1107msgstr "Кирилица/Украинска (_KOI8-U)"
1108
1109#: ../embed/ephy-encodings.c:123
1110msgid "Cyrillic/Ukrainian (Mac_Ukrainian)"
1111msgstr "Кирилица/Украинска (Mac_Ukrainian)"
1112
1113#: ../embed/ephy-encodings.c:124
1114msgid "Vietnamese (_TCVN)"
1115msgstr "Виетнамски (_TCVN)"
1116
1117#: ../embed/ephy-encodings.c:125
1118msgid "Vietnamese (_VISCII)"
1119msgstr "Виетнамски (_VISCII)"
1120
1121#: ../embed/ephy-encodings.c:126
1122msgid "Vietnamese (V_PS)"
1123msgstr "Виетнамски (V_PS)"
1124
1125#: ../embed/ephy-encodings.c:127
1126msgid "Vietnamese (_Windows-1258)"
1127msgstr "Виетнамски (_Windows-1258)"
1128
1129#: ../embed/ephy-encodings.c:128
1130msgid "Western (_IBM-850)"
1131msgstr "Западен (_IBM-850)"
1132
1133#: ../embed/ephy-encodings.c:129
1134msgid "Western (_ISO-8859-1)"
1135msgstr "Западен (_ISO-8859-1)"
1136
1137#: ../embed/ephy-encodings.c:130
1138msgid "Western (IS_O-8859-15)"
1139msgstr "Западен (IS_O-8859-15)"
1140
1141#: ../embed/ephy-encodings.c:131
1142msgid "Western (_MacRoman)"
1143msgstr "Западен (_MacRoman)"
1144
1145#: ../embed/ephy-encodings.c:132
1146msgid "Western (_Windows-1252)"
1147msgstr "Западен (_Windows-1252)"
1148
1149#. the following encodings are so rarely used that we don't want to pollute the "related"
1150#. * part of the encodings menu with them, so we set the language group to 0 here
1151#.
1152#: ../embed/ephy-encodings.c:137
1153msgid "English (_US-ASCII)"
1154msgstr "Английски (_US-ASCII)"
1155
1156#: ../embed/ephy-encodings.c:138
1157msgid "Unicode (UTF-_16 BE)"
1158msgstr "Уникод (UTF-_16 BE)"
1159
1160#: ../embed/ephy-encodings.c:139
1161msgid "Unicode (UTF-1_6 LE)"
1162msgstr "Уникод (UTF-1_6 LE)"
1163
1164#: ../embed/ephy-encodings.c:140
1165msgid "Unicode (UTF-_32 BE)"
1166msgstr "Уникод (UTF-_32 BE)"
1167
1168#: ../embed/ephy-encodings.c:141
1169msgid "Unicode (UTF-3_2 LE)"
1170msgstr "Уникод (UTF-3_2 LE)"
1171
1172#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1173#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1174#: ../embed/ephy-encodings.c:145
1175msgid "autodetectors|Off"
1176msgstr "Изключено"
1177
1178#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1179#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1180#: ../embed/ephy-encodings.c:148
1181msgid "automatically detect ... character encodings|Chinese"
1182msgstr "Китайски"
1183
1184#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1185#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1186#: ../embed/ephy-encodings.c:151
1187msgid "automatically detect ... character encodings|Simplified Chinese"
1188msgstr "Китайски, опростен"
1189
1190#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1191#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1192#: ../embed/ephy-encodings.c:154
1193msgid "automatically detect ... character encodings|Traditional Chinese"
1194msgstr "Китайски, традиционен"
1195
1196#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1197#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1198#: ../embed/ephy-encodings.c:157
1199msgid "automatically detect ... character encodings|East Asian"
1200msgstr "Източноазиатски"
1201
1202#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1203#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1204#: ../embed/ephy-encodings.c:160
1205msgid "automatically detect ... character encodings|Japanese"
1206msgstr "Японски"
1207
1208#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1209#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1210#: ../embed/ephy-encodings.c:163
1211msgid "automatically detect ... character encodings|Korean"
1212msgstr "Корейски"
1213
1214#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1215#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1216#: ../embed/ephy-encodings.c:166
1217msgid "automatically detect ... character encodings|Russian"
1218msgstr "Руски"
1219
1220#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1221#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1222#: ../embed/ephy-encodings.c:169
1223msgid "automatically detect ... character encodings|Universal"
1224msgstr "Универсален"
1225
1226#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1227#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1228#: ../embed/ephy-encodings.c:172
1229msgid "automatically detect ... character encodings|Ukrainian"
1230msgstr "Украински"
1231
1232#. translators: this is the title that an unknown encoding will
1233#. * be displayed as.
1234#.
1235#: ../embed/ephy-encodings.c:364
1236#, c-format
1237msgid "Unknown (%s)"
1238msgstr "Непознат (%s)"
1239
1240#: ../embed/ephy-history.c:550
1241msgid "All"
1242msgstr "Всички"
1243
1244#: ../embed/ephy-history.c:713
1245msgid "Others"
1246msgstr "Други"
1247
1248#: ../embed/ephy-history.c:719
1249msgid "Local files"
1250msgstr "Локални файлове"
1251
1252#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:172
1253#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:408
1254msgid "Save"
1255msgstr "Запазване"
1256
1257#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1258#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1259#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:293
1260msgid "File Type:|Unknown"
1261msgstr "Неизвестен"
1262
1263#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:328
1264msgid "Download this potentially unsafe file?"
1265msgstr "Да бъде ли изтеглен потенциално опасния файл?"
1266
1267#. translators: First %s is the file type description,
1268#. Second %s is the file name
1269#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:334
1270#, c-format
1271msgid ""
1272"File Type: “%s”.\n"
1273"\n"
1274"It is unsafe to open “%s” as it could potentially damage your documents or "
1275"invade your privacy. You can download it instead."
1276msgstr ""
1277"Вид файл: „%s“.\n"
1278"\n"
1279"Опасно е да отваряте „%s“, възможно е да повреди документите Ви или да "
1280"застраши личните ви данни. Вместо това, можете да го изтеглите."
1281
1282#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:344
1283msgid "Open this file?"
1284msgstr "Отваряне на този файл?"
1285
1286#. translators: First %s is the file type description,
1287#. Second %s is the file name,
1288#. Third %s is the application used to open the file
1289#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:351
1290#, c-format
1291msgid ""
1292"File Type: “%s”.\n"
1293"\n"
1294"You can open “%s” using “%s” or save it."
1295msgstr ""
1296"Вид файл: „%s“.\n"
1297"\n"
1298"Можете да отворите „%s“ чрез „%s“ или можете да го запазите."
1299
1300#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:359
1301msgid "Download this file?"
1302msgstr "Изтегляне на този файл?"
1303
1304#. translators: First %s is the file type description,
1305#. Second %s is the file name
1306#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:365
1307#, c-format
1308msgid ""
1309"File Type: “%s”.\n"
1310"\n"
1311"You have no application able to open “%s”. You can download it instead."
1312msgstr ""
1313"Вид файл: „%s“.\n"
1314"\n"
1315"Не разполагате с програма, способна да отвори „%s“. Вместо това, можете да "
1316"го изтеглите."
1317
1318#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:370
1319msgid "_Save As..."
1320msgstr "Запазване _като..."
1321
1322#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
1323#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:207
1324#, c-format
1325msgid "“%s” Protocol is not Supported"
1326msgstr "Протоколът “%s” не се поддържа"
1327
1328#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
1329#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:209
1330#, c-format
1331msgid "“%s” protocol is not supported."
1332msgstr "Протоколът “%s” не се поддържа."
1333
1334#. FIXME: get the list of supported protocols from necko
1335#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:211
1336msgid ""
1337"Supported protocols are “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” and “sftp”."
1338msgstr ""
1339"Поддържаните протоколи са “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” и “sftp”."
1340
1341#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
1342#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:220
1343#, c-format
1344msgid "File “%s” not Found"
1345msgstr "Файлът “%s” не е намерен"
1346
1347#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
1348#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:222
1349#, c-format
1350msgid "File “%s” not found."
1351msgstr "Файлът “%s” не е намерен."
1352
1353#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:223
1354msgid "Check the location of the file and try again."
1355msgstr "Проверете местоположението на файла и опитайте отново."
1356
1357#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
1358#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:231
1359#, c-format
1360msgid "“%s” Could not be Found"
1361msgstr "„%s” не може да бъде намерен"
1362
1363#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
1364#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:234
1365#, c-format
1366msgid "“%s” could not be found."
1367msgstr "“%s” не може да бъде намерен."
1368
1369#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:236
1370msgid ""
1371"Check that you are connected to the internet, and that the address is "
1372"correct."
1373msgstr ""
1374"Проверете дали сте свързани към Интернет, и че въведеният адрес е точен."
1375
1376#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:238
1377msgid "If this page used to exist, you may find an archived version:"
1378msgstr "Ако тази страница е съществувала, то Вие сте намерили архивирана версия:"
1379
1380#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:247
1381#, c-format
1382msgid "“%s” Refused the Connection"
1383msgstr "„%s” отказа свързване"
1384
1385#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:251
1386#, c-format
1387msgid "“%s” refused the connection."
1388msgstr "„%s” отказа свързване."
1389
1390#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:253
1391#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:270
1392#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:289
1393#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:346
1394#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:377
1395msgid ""
1396"The server may be busy or you may have a network connection problem. Try "
1397"again later."
1398msgstr ""
1399"Сървърът може да е зает или е възможно да имате проблеми с мрежата. Опитайте "
1400"отново по-късно."
1401
1402#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:255
1403#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:272
1404#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:291
1405#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:313
1406#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:348
1407#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:379
1408msgid "There may be an old version of the page you wanted:"
1409msgstr "Възможно е да има стара версия на търсената от Вас страница:"
1410
1411#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:264
1412#, c-format
1413msgid "“%s” Interrupted the Connection"
1414msgstr "„%s” прекъсна връзката."
1415
1416#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:268
1417#, c-format
1418msgid "“%s” interrupted the connection."
1419msgstr "„%s” прекъсна връзката."
1420
1421#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:281
1422#, c-format
1423msgid "“%s” is not Responding"
1424msgstr "„%s” не отговаря."
1425
1426#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:285
1427#, c-format
1428msgid "“%s” is not responding."
1429msgstr "„%s” не отговаря."
1430
1431#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:287
1432msgid "The connection was lost because the server took too long to respond."
1433msgstr "Връзката беше прекъсната, защото сървърът се забави прекалено много при отговора."
1434
1435#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:295
1436msgid "Invalid Address"
1437msgstr "Адресът не е точен"
1438
1439#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:296
1440msgid "Invalid address."
1441msgstr "Неточен адрес."
1442
1443#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:297
1444msgid "The address you entered is not valid."
1445msgstr "Въведеният адрес е невалиден."
1446
1447#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:306
1448#, c-format
1449msgid "“%s” Redirected Too Many Times"
1450msgstr "„%s” пренасочи твърде много пъти"
1451
1452#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:310
1453#, c-format
1454msgid "“%s” redirected too many times."
1455msgstr "„%s” пренасочи твърде много пъти."
1456
1457#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:312
1458msgid "The redirection has been stopped for security reasons."
1459msgstr "Пренасочването беше прекъснато поради причини свързани със сигурността."
1460
1461#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:322
1462#, c-format
1463msgid "“%s” Requires an Encrypted Connection"
1464msgstr "„%s” изисква криптирана връзка"
1465
1466#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:326
1467#, c-format
1468msgid "“%s” requires an encrypted connection."
1469msgstr "„%s” изисква криптирана връзка."
1470
1471#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:328
1472msgid ""
1473"The document could not be loaded because encryption support is not installed."
1474msgstr ""
1475"Документът не може да бъде зареден, защото поддръжката на криптиране не е "
1476"инсталирана."
1477
1478#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:338
1479#, c-format
1480msgid "“%s” Dropped the Connection"
1481msgstr "„%s” преустанови връзката"
1482
1483#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:342
1484#, c-format
1485msgid "“%s” dropped the connection."
1486msgstr "„%s” преустанови връзката."
1487
1488#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:344
1489#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:375
1490msgid "The server dropped the connection before any data could be read."
1491msgstr "Сървърът преустанови връзката преди да бъдат прочетени каквито и да е данни."
1492
1493#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:355
1494msgid "Cannot Load Document Whilst Working Offline"
1495msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим „Изключен“"
1496
1497#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:356
1498msgid "Cannot load document whilst working offline."
1499msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим „Изключен“"
1500
1501#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:357
1502msgid "To view this document, disable “Work Offline” and try again."
1503msgstr "За да прегледате този документ, спрете режима \"Изключен\" и опитайте отново"
1504
1505#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:369
1506#, c-format
1507msgid "“%s” Denied Access to Port “%d”"
1508msgstr "„%s” отказа достъп до порт „%d”"
1509
1510#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:373
1511#, c-format
1512msgid "“%s” denied access to port “%d”."
1513msgstr "„%s” отказа достъп до порт „%d”."
1514
1515#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:384
1516msgid "Could not Connect to Proxy Server"
1517msgstr "Неуспех при свързването към сървър-посредник"
1518
1519#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:385
1520msgid "Could not connect to proxy server."
1521msgstr "Неуспех при свързването към сървър-посредник."
1522
1523#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:386
1524msgid ""
1525"Check your proxy server settings. If the connection still fails, there may "
1526"be a problem with your proxy server or your network connection."
1527msgstr ""
1528"Проверете настройките на сървъра-посредник. Ако връзката и след това е "
1529"неуспешна, възможно е да има някакъв проблем със сървъра посредник или с "
1530"вашата мрежа."
1531
1532#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:394
1533msgid "Could not Display Content"
1534msgstr "Съдържанието не може да бъде изобразено"
1535
1536#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:395
1537msgid "Could not display content."
1538msgstr "Съдържанието не може да бъде изобразено."
1539
1540#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:396
1541msgid "The page uses an unsupported or invalid form of compression."
1542msgstr "Страницата използва неподдържана или невалидна форма на компресия."
1543
1544#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:486
1545#, c-format
1546msgid ""
1547"The page “%s” in this tab was not fully loaded yet when the web browser "
1548"crashed; it could have caused the crash."
1549msgstr ""
1550"Интернет страницата „%s“ в текущия прозорец не бе заредена докрай, когато "
1551"Epiphany заби. Може би страницата е причината за забиването."
1552
1553#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1554#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1555#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:613
1556msgid "You may find an old version:|in the Google Cache"
1557msgstr "във временните файлове на Google"
1558
1559#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1560#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1561#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:621
1562msgid "You may find an old version:|in the Internet Archive"
1563msgstr "в Интернет архив"
1564
1565#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:364
1566#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:245
1567#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:481 ../src/ephy-session.c:774
1568msgid "Untitled"
1569msgstr "Без заглавие"
1570
1571#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:152 ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:445
1572#: ../lib/ephy-file-chooser.c:371 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:642
1573msgid "All files"
1574msgstr "Всички файлове"
1575
1576#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:157 ../lib/ephy-file-chooser.c:355
1577msgid "Web pages"
1578msgstr "Интернет страници"
1579
1580#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:165
1581msgid "Text files"
1582msgstr "Текстови файлове"
1583
1584#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:170 ../lib/ephy-file-chooser.c:363
1585msgid "Images"
1586msgstr "Изображения"
1587
1588#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:178
1589msgid "XML files"
1590msgstr "XML файлове"
1591
1592#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:183
1593msgid "XUL files"
1594msgstr "XUL файлове"
1595
1596#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:156
1597msgid "_Select Certificate"
1598msgstr "_Избиране на сертификат"
1599
1600#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:203
1601#, c-format
1602msgid "Choose a certificate to present as identification to “%s”."
1603msgstr "Избиране на сертификат, който да бъде представен като идентификация пред „%s“."
1604
1605#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:206
1606msgid "Select a certificate to identify yourself."
1607msgstr "Изберете сертификат, с който да се удостоверявате"
1608
1609#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:243
1610msgid "Certificate _Details"
1611msgstr "Детайли за сертификата"
1612
1613#. Add the buttons
1614#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:236
1615#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:548
1616msgid "_View Certificate"
1617msgstr "_Преглед на сертификат"
1618
1619#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:244
1620msgid "_Accept"
1621msgstr "_Приемане"
1622
1623#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:311
1624#, c-format
1625msgid ""
1626"The site “%s” returned security information for “%s”. It is possible that "
1627"someone is intercepting your communication to obtain your confidential "
1628"information."
1629msgstr ""
1630"Сайтът „%s“ върна информация по сигурността за „%s“. Възможно е някой да "
1631"засича Вашите връзки, за да получи достъп до личната Ви информация."
1632
1633#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:317
1634#, c-format
1635msgid ""
1636"You should only accept the security information if you trust “%s” and “%s”."
1637msgstr ""
1638"Би трябвало да приемате информацията за сигурност, само ако имате доверие на "
1639"„%s“ и „%s“."
1640
1641#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:322
1642msgid "Accept incorrect security information?"
1643msgstr "Ще приемете ли некоректната информация за сигурността?"
1644
1645#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:353
1646#, c-format
1647msgid ""
1648"It was not possible to automatically trust “%s”. It is possible that someone "
1649"is intercepting your communication to obtain your confidential information."
1650msgstr ""
1651"Браузърът не може да се довери автоматично на „%s“. Възможно е някой да "
1652"засича вашите връзки, за да получи достъп до личната ви информация."
1653
1654#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:359
1655#, c-format
1656msgid ""
1657"You should only connect to the site if you are certain you are connected to "
1658"“%s”."
1659msgstr ""
1660"Трябва да се свързвате със сайта само ако сте сигурни, че сте свързани към „%s“."
1661
1662#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:364
1663msgid "Connect to untrusted site?"
1664msgstr "Искате ли да се свържете с тази непроверена страница?"
1665
1666#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:368
1667msgid "_Trust this security information from now on"
1668msgstr "_Доверяване от сега нататък"
1669
1670#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:369
1671msgid "Co_nnect"
1672msgstr "Св_ързване"
1673
1674#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:428
1675msgid "Accept expired security information?"
1676msgstr "Да се приеме ли остарялата информация за сигурност?"
1677
1678#. Translators: first %s is a hostname, second %s is a time/date
1679#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:430
1680#, c-format
1681msgid "The security information for “%s” expired on %s."
1682msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ изтича на %s."
1683
1684#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:436
1685msgid "Accept not yet valid security information?"
1686msgstr "Приемане на все още невалидната информация за сигурност?"
1687
1688#. Translators: first %s is a hostname, second %s is a time/date
1689#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:438
1690#, c-format
1691msgid "The security information for “%s” isn't valid until %s."
1692msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ е невалидна докато %s."
1693
1694#. To translators: this a time format that is used while displaying the
1695#. * expiry or start date of an SSL certificate, for the format see
1696#. * strftime(3)
1697#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:454
1698msgid "%a %d %b %Y"
1699msgstr "%a %d %b %Y"
1700
1701#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:462
1702msgid "You should ensure that your computer's time is correct."
1703msgstr "Трябва да се уверите, че часовникът на компютъра е верен."
1704
1705#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:508
1706#, c-format
1707msgid "Cannot establish connection to “%s”."
1708msgstr "Връзката с „%s“ не може да бъде осъществена."
1709
1710#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:511
1711#, c-format
1712msgid "The certificate revocation list (CRL) from “%s” needs to be updated."
1713msgstr "Списъкът за отхвърляне на сертификати (СRL) от „%s“ трябва да бъде обновен."
1714
1715#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:516
1716msgid "Please ask your system administrator for assistance."
1717msgstr "Помолете вашия системен администратор за съдействие."
1718
1719#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:546
1720msgid "Trust new Certificate Authority?"
1721msgstr "Доверявате ли се на този нов сертификат?"
1722
1723#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:551
1724msgid "_Trust CA"
1725msgstr "_Доверяване на CA"
1726
1727#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:573
1728#, c-format
1729msgid "Trust new Certificate Authority “%s” to identify web sites?"
1730msgstr "Доверявате ли се на „%s“ при идентификацията на Интернет страници?"
1731
1732#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:578
1733msgid ""
1734"Before trusting a Certificate Authority (CA) you should verify the "
1735"certificate is authentic."
1736msgstr ""
1737"Преди да се доверите на Агенцията за сертификати трябва да се уверите в "
1738"истинността на техния сертификат."
1739
1740#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:649
1741msgid "Certificate already exists."
1742msgstr "Сертификатът вече съществува."
1743
1744#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:650
1745msgid "The certificate has already been imported."
1746msgstr "Сертификатът вече беше внесен."
1747
1748#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:775
1749msgid "_Backup Certificate"
1750msgstr "Резервно копие на сертификат"
1751
1752#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:782
1753msgid "Select password."
1754msgstr "Избиране на парола."
1755
1756#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:783
1757msgid "Select a password to protect this certificate."
1758msgstr "Избиране на парола за защита на този сертификат."
1759
1760#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:795
1761#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:905
1762msgid "_Password:"
1763msgstr "_Парола:"
1764
1765#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:809
1766msgid "Con_firm password:"
1767msgstr "Пот_върждаване на паролата:"
1768
1769#. TODO: We need a better password quality meter
1770#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:821
1771msgid "Password quality:"
1772msgstr "Качество на паролата:"
1773
1774#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:878
1775msgid "I_mport Certificate"
1776msgstr "В_насяне на сертификат"
1777
1778#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:894
1779msgid "Password required."
1780msgstr "Изисква се парола."
1781
1782#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:895
1783msgid "Enter the password for this certificate."
1784msgstr "Въведете парола за този сертификат."
1785
1786#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:984
1787msgid "Certificate Revocation List Imported"
1788msgstr "Списъци за отхвърляне на сертификати, които са внесени"
1789
1790#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:994
1791msgid "Certificate Revocation List (CRL) successfully imported"
1792msgstr "Списъкът за отхвърляне на сертификати е внесен успешно"
1793
1794#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1019
1795msgid "Unit:"
1796msgstr "Единица:"
1797
1798#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1023
1799msgid "Next Update:"
1800msgstr "Следващо осъвременяване:"
1801
1802#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1050
1803msgid "Not part of certificate"
1804msgstr "Не е част от сертификат"
1805
1806#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1340
1807msgid "Certificate Properties"
1808msgstr "Настройки на сертификат"
1809
1810#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1362
1811msgid "This certificate has been verified for the following uses:"
1812msgstr "Този сертификат е проверен за следните потребители:"
1813
1814#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1365
1815msgid "Could not verify this certificate because it has been revoked."
1816msgstr "Неуспешна проверка на сертификата - той е бил отхвърлен."
1817
1818#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1368
1819msgid "Could not verify this certificate because it has expired."
1820msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен защото е изтекъл."
1821
1822#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1371
1823msgid "Could not verify this certificate because it is not trusted."
1824msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен защото не му е гласувано доверие."
1825
1826#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1374
1827msgid "Could not verify this certificate because the issuer is not trusted."
1828msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен защото издателят му не се ползва с доверие."
1829
1830#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1377
1831msgid "Could not verify this certificate because the issuer is unknown."
1832msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен защото издателя му е непознат."
1833
1834#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1380
1835msgid ""
1836"Could not verify this certificate because the CA certificate is invalid."
1837msgstr ""
1838"Не може да се провери този сертификат, защото CA сертификатът е невалиден."
1839
1840#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1385
1841msgid "Could not verify this certificate for unknown reasons."
1842msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен поради неизвестни причини."
1843
1844#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:230
1845msgid "Generating Private Key."
1846msgstr "Генериране на частен ключ"
1847
1848#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:231
1849msgid ""
1850"Please wait while a new private key is generated. This process could take a "
1851"few minutes."
1852msgstr ""
1853"Изчакайте докато новия личен ключ се генерира. Този процес може да отнеме "
1854"няколко минути."
1855
1856#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:92
1857msgid "Security Notice"
1858msgstr "Предупреждение за сигурността"
1859
1860#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:93
1861msgid "This page is loaded over a secure connection"
1862msgstr "Разглеждате тази страница чрез сигурна връзка"
1863
1864#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:94
1865msgid "The padlock icon in the statusbar indicates whether a page is secure."
1866msgstr "Иконата с катинара, върху лентата за състоянието, показва дали дадена страница е сигурна."
1867
1868#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:110
1869#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:138
1870#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:157
1871#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:177
1872msgid "Security Warning"
1873msgstr "Предупреждение за сигурността"
1874
1875#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:111
1876msgid "This page is loaded over a low security connection"
1877msgstr "Разглеждате тази страница чрез несигурна връзка"
1878
1879#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:112
1880msgid ""
1881"Any information you see or enter on this page could easily be intercepted by "
1882"a third party."
1883msgstr ""
1884"Всяка информация, която виждате или въвеждате в тази страница, може да бъде "
1885"проследена от трети лица."
1886
1887#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:139
1888msgid "Some parts of this page are loaded over an insecure connection"
1889msgstr "Някои части от тази страница са заредени чрез несигурна връзка."
1890
1891#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:140
1892msgid ""
1893"Some information you see or enter will be sent over an insecure connection, "
1894"and could easily be intercepted by a third party."
1895msgstr ""
1896"Част от информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна "
1897"връзка и лесно може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1898
1899#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:158
1900#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:178
1901msgid "Send this information over an insecure connection?"
1902msgstr "Изпращане на тази информация чрез несигурна връзка?"
1903
1904#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:159
1905msgid ""
1906"The information you have entered will be sent over an insecure connection, "
1907"and could easily be intercepted by a third party."
1908msgstr ""
1909"Информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и "
1910"може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1911
1912#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:162
1913#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:183
1914msgid "_Send"
1915msgstr "_Изпращане"
1916
1917#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:179
1918msgid ""
1919"Although this page was loaded over a secure connection, the information you "
1920"have entered will be sent over an insecure connection, and could easily be "
1921"intercepted by a third party."
1922msgstr ""
1923"Въпреки, че тази страница беше заредена чрез сигурна връзка, информацията, "
1924"която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и лесно ще може да "
1925"бъде прочетена/проследена от трети лица."
1926
1927#: ../embed/mozilla/MozDownload.cpp:758
1928msgid "Files"
1929msgstr "Файлове"
1930
1931#. We do this before reading the user pref file so that the user
1932#. * still can overwrite this pref.
1933#. * We don't use the default-prefs.js file since that cannot be
1934#. * localised (see bug #144909).
1935#.
1936#. translators: this is the URL that searches from the location
1937#. * entry get directed to. The search terms will be _appended_ to it,
1938#. * in url-escaped UTF-8; that means that if you're choosing google,
1939#. * the 'q=' part needs to come last.
1940#.
1941#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:236
1942msgid "http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1943msgstr "http://www.google.com/search?hl=bg&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1944
1945#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:568
1946msgid "Epiphany can't be used now. Mozilla initialization failed."
1947msgstr "В момента Epiphany не може да бъде използван. Браузърът Mozilla не може да бъде намерен."
1948
1949#: ../embed/print-dialog.c:268
1950msgid "Generating PDF is not supported"
1951msgstr "Генерирането на PDF не се поддържа"
1952
1953#: ../embed/print-dialog.c:275
1954msgid "Printing is not supported on this printer"
1955msgstr "Разпечатването не се поддържа на този принтер"
1956
1957#: ../embed/print-dialog.c:278
1958#, c-format
1959msgid ""
1960"You were trying to print to a printer using the “%s” driver. This program "
1961"requires a PostScript printer driver."
1962msgstr ""
1963"Опитвахте се да печатате на принтер използвайки драйвера „%s“. Тази програма "
1964"изисква драйвер за принтер от вида PostScript."
1965
1966#: ../embed/print-dialog.c:392
1967msgid "_From:"
1968msgstr "_От:"
1969
1970#: ../embed/print-dialog.c:405
1971msgid "Sets the start of the range of pages to be printed"
1972msgstr "Задава началото на обхвата за печат на страниците"
1973
1974#: ../embed/print-dialog.c:407
1975msgid "_To:"
1976msgstr "_До:"
1977
1978#: ../embed/print-dialog.c:420
1979msgid "Sets the end of the range of pages to be printed"
1980msgstr "Задава краят на обхвата за печат на страниците"
1981
1982#: ../embed/print-dialog.c:435 ../src/ephy-window.c:1272
1983msgid "Print"
1984msgstr "Печат"
1985
1986#: ../embed/print-dialog.c:443
1987msgid "Pages"
1988msgstr "Страници"
1989
1990#: ../lib/eel-gconf-extensions.c:68
1991#, c-format
1992msgid ""
1993"GConf error:\n"
1994"  %s"
1995msgstr ""
1996"Грешка в GConf:\n"
1997"  %s"
1998
1999#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:487
2000msgid "_Move on Toolbar"
2001msgstr "Преместване по _лентата с инструменти"
2002
2003#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:495
2004msgid "_Remove from Toolbar"
2005msgstr "_Премахване от лентата с инструменти"
2006
2007#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:524
2008msgid "_Remove Toolbar"
2009msgstr "_Премахване на лентата с инструменти"
2010
2011#: ../lib/egg/egg-toolbar-editor.c:439
2012msgid "Separator"
2013msgstr "Разделител"
2014
2015#: ../lib/ephy-file-chooser.c:344
2016msgid "All supported types"
2017msgstr "Всички поддържани видове"
2018
2019#: ../lib/ephy-file-helpers.c:312
2020#, c-format
2021msgid "%s exists, please move it out of the way."
2022msgstr "%s не съществува, премахнете го."
2023
2024#: ../lib/ephy-file-helpers.c:318
2025#, c-format
2026msgid "Failed to create directory %s."
2027msgstr "Папката %s не може да бъде създадена."
2028
2029#: ../lib/ephy-gui.c:328
2030#, c-format
2031msgid "Directory “%s” is not writable"
2032msgstr "В папката „%s\" не може да се пише"
2033
2034#: ../lib/ephy-gui.c:332
2035msgid "You do not have permission to create files in this directory."
2036msgstr "Нямате права за създаването на файлове в тази директория."
2037
2038#: ../lib/ephy-gui.c:335
2039msgid "Directory not Writable"
2040msgstr "В папката не може да се пише"
2041
2042#: ../lib/ephy-gui.c:365
2043#, c-format
2044msgid "Cannot overwrite existing file “%s”"
2045msgstr "Презаписването на съществуващия файл „%s” е неуспешно"
2046
2047#: ../lib/ephy-gui.c:369
2048msgid ""
2049"A file with this name alreay exists and you don't have permission to "
2050"overwrite it."
2051msgstr "Вече съществува файл с такова име и нямате право да го презапишете."
2052
2053#: ../lib/ephy-gui.c:372
2054msgid "Cannot Overwrite File"
2055msgstr "Презаписването на файла е неуспешно"
2056
2057#: ../lib/ephy-gui.c:409
2058#, c-format
2059msgid "Could not display help: %s"
2060msgstr "Помощта не може да бъде изобразена: %s"
2061
2062#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2063#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2064#: ../lib/ephy-langs.c:40
2065msgid "select fonts for|Arabic"
2066msgstr "Арабски"
2067
2068#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2069#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2070#: ../lib/ephy-langs.c:43
2071msgid "select fonts for|Baltic"
2072msgstr "Балтийски"
2073
2074#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2075#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2076#: ../lib/ephy-langs.c:46
2077msgid "select fonts for|Central European"
2078msgstr "Централно Европейски"
2079
2080#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2081#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2082#: ../lib/ephy-langs.c:49
2083msgid "select fonts for|Cyrillic"
2084msgstr "Кирилица"
2085
2086#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2087#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2088#: ../lib/ephy-langs.c:52
2089msgid "select fonts for|Devanagari"
2090msgstr "Деванагари"
2091
2092#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2093#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2094#: ../lib/ephy-langs.c:55
2095msgid "select fonts for|Greek"
2096msgstr "Гръцки"
2097
2098#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2099#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2100#: ../lib/ephy-langs.c:58
2101msgid "select fonts for|Hebrew"
2102msgstr "Иврит"
2103
2104#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2105#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2106#: ../lib/ephy-langs.c:61
2107msgid "select fonts for|Japanese"
2108msgstr "Японски"
2109
2110#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2111#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2112#: ../lib/ephy-langs.c:64
2113msgid "select fonts for|Korean"
2114msgstr "Корейски"
2115
2116#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2117#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2118#: ../lib/ephy-langs.c:67
2119msgid "select fonts for|Simplified Chinese"
2120msgstr "Китайски, опростен"
2121
2122#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2123#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2124#: ../lib/ephy-langs.c:70
2125msgid "select fonts for|Tamil"
2126msgstr "Тамилски"
2127
2128#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2129#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2130#: ../lib/ephy-langs.c:73
2131msgid "select fonts for|Thai"
2132msgstr "Тайски"
2133
2134#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2135#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2136#: ../lib/ephy-langs.c:76
2137msgid "select fonts for|Traditional Chinese"
2138msgstr "Китайски, традиционен"
2139
2140#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2141#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2142#: ../lib/ephy-langs.c:79
2143msgid "select fonts for|Traditional Chinese (Hong Kong)"
2144msgstr "Китайски, традиционен (Хонг Конг)"
2145
2146#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2147#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2148#: ../lib/ephy-langs.c:82
2149msgid "select fonts for|Turkish"
2150msgstr "Турски"
2151
2152#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2153#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2154#: ../lib/ephy-langs.c:86
2155msgid "select fonts for|Armenian"
2156msgstr "Арменски"
2157
2158#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2159#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2160#: ../lib/ephy-langs.c:89
2161msgid "select fonts for|Bengali"
2162msgstr "Бенгали"
2163
2164#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2165#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2166#: ../lib/ephy-langs.c:92
2167msgid "select fonts for|Unified Canadian Syllabics"
2168msgstr "Ескимоски (Канада)"
2169
2170#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2171#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2172#: ../lib/ephy-langs.c:95
2173msgid "select fonts for|Ethiopic"
2174msgstr "Етиопски"
2175
2176#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2177#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2178#: ../lib/ephy-langs.c:98
2179msgid "select fonts for|Georgian"
2180msgstr "Грузински"
2181
2182#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2183#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2184#: ../lib/ephy-langs.c:101
2185msgid "select fonts for|Gujarati"
2186msgstr "Гужарати"
2187
2188#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2189#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2190#: ../lib/ephy-langs.c:104
2191msgid "select fonts for|Gurmukhi"
2192msgstr "Гурмуки"
2193
2194#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2195#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2196#: ../lib/ephy-langs.c:107
2197msgid "select fonts for|Khmer"
2198msgstr "Кхмерски"
2199
2200#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2201#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2202#: ../lib/ephy-langs.c:110
2203msgid "select fonts for|Malayalam"
2204msgstr "Малайлам"
2205
2206#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2207#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2208#: ../lib/ephy-langs.c:114
2209msgid "select fonts for|Western"
2210msgstr "Западни"
2211
2212#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2213#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2214#: ../lib/ephy-langs.c:117
2215msgid "select fonts for|Other Scripts"
2216msgstr "Други скриптове"
2217
2218#: ../lib/ephy-stock-icons.c:54
2219msgid "Close Tab"
2220msgstr "Затваряне на подпрозорец"
2221
2222#: ../lib/ephy-stock-icons.c:55
2223msgid "Popup Windows"
2224msgstr "Изскачащи прозорци"
2225
2226#: ../lib/ephy-stock-icons.c:56 ../src/ephy-history-window.c:1191
2227msgid "History"
2228msgstr "История"
2229
2230#: ../lib/ephy-stock-icons.c:57 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:684
2231#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1535
2232#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:344 ../src/ephy-window.c:1278
2233msgid "Bookmarks"
2234msgstr "Отметки"
2235
2236#: ../lib/ephy-stock-icons.c:58 ../src/ephy-toolbar.c:312
2237msgid "Address Entry"
2238msgstr "Запис на адрес"
2239
2240#: ../lib/ephy-stock-icons.c:59
2241msgid "_Download"
2242msgstr "_Изтегляне"
2243
2244#: ../lib/ephy-zoom.h:41
2245msgid "50%"
2246msgstr "50%"
2247
2248#: ../lib/ephy-zoom.h:42
2249msgid "75%"
2250msgstr "75%"
2251
2252#: ../lib/ephy-zoom.h:43
2253msgid "100%"
2254msgstr "100%"
2255
2256#: ../lib/ephy-zoom.h:44
2257msgid "125%"
2258msgstr "125%"
2259
2260#: ../lib/ephy-zoom.h:45
2261msgid "150%"
2262msgstr "150%"
2263
2264#: ../lib/ephy-zoom.h:46
2265msgid "175%"
2266msgstr "175%"
2267
2268#: ../lib/ephy-zoom.h:47
2269msgid "200%"
2270msgstr "200%"
2271
2272#: ../lib/ephy-zoom.h:48
2273msgid "300%"
2274msgstr "300%"
2275
2276#: ../lib/ephy-zoom.h:49
2277msgid "400%"
2278msgstr "400%"
2279
2280#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:818
2281msgid "Drag and drop this icon to create a link to this page"
2282msgstr "Изтеглете и пуснете тази икона, за да създадете връзка към тази страница"
2283
2284#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:263
2285msgid "Unsafe protocol."
2286msgstr "Несигурен протокол."
2287
2288#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:264
2289msgid ""
2290"The address has not been loaded, because it refers to an unsafe protocol and "
2291"thereby presents a security risk to your system."
2292msgstr ""
2293"Адресите не са били заредени, защото сочат към несигурни протоколи и "
2294"следователно представляват опасност за вашата система."
2295
2296#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:290
2297msgid "No address found."
2298msgstr "Адресът не е намерен."
2299
2300#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:291
2301msgid "No web address could be found in this file."
2302msgstr "В този файл не могат да бъдат намерени никакви адреси."
2303
2304#. Translators: "Desktop File" refers to .desktop files containing a link
2305#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:326
2306msgid "Epiphany Desktop File Plugin"
2307msgstr "Приставка за стартери на Epiphany"
2308
2309#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:330
2310msgid "This plugin handles “.desktop” files containing web links."
2311msgstr "Приставката обработва файлове с разширение .desktop, които сочат към места в Интернет"
2312
2313#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:284
2314#, c-format
2315msgid "%s:"
2316msgstr "%s:"
2317
2318#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:395
2319#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:176
2320#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1162
2321#: ../src/ephy-history-window.c:173 ../src/ephy-history-window.c:711
2322msgid "Open in New _Tab"
2323msgid_plural "Open in New _Tabs"
2324msgstr[0] "Отваряне в нов _подпрозорец"
2325msgstr[1] "Отваряне в нови _подпрозорци"
2326
2327#. File Menu
2328#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:401
2329#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:173
2330#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1159
2331#: ../src/ephy-history-window.c:170 ../src/ephy-history-window.c:708
2332msgid "Open in New _Window"
2333msgid_plural "Open in New _Windows"
2334msgstr[0] "Отваряне в нов _прозорец"
2335msgstr[1] "Отваряне в нови _прозорци"
2336
2337#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:225
2338#, c-format
2339msgid "“%s” Properties"
2340msgstr "„%s\" настройки"
2341
2342#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:321
2343#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:231
2344msgid "_Title:"
2345msgstr "_Заглавие:"
2346
2347#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:363
2348#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:254
2349msgid "To_pics:"
2350msgstr "Те_ми:"
2351
2352#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:134
2353msgid "Remove from this topic"
2354msgstr "Премахване от тази тема"
2355
2356#. Toplevel
2357#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:163
2358#: ../src/ephy-history-window.c:163 ../src/ephy-window.c:115
2359msgid "_File"
2360msgstr "_Файл"
2361
2362#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:164
2363#: ../src/ephy-history-window.c:164 ../src/ephy-window.c:116
2364msgid "_Edit"
2365msgstr "_Редактиране"
2366
2367#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:165
2368#: ../src/ephy-history-window.c:165 ../src/ephy-window.c:117
2369msgid "_View"
2370msgstr "_Изглед"
2371
2372#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:166
2373#: ../src/ephy-history-window.c:166 ../src/ephy-window.c:122
2374msgid "_Help"
2375msgstr "_Помощ"
2376
2377#. File Menu
2378#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:170
2379#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:294
2380msgid "_New Topic"
2381msgstr "_Нова тема"
2382
2383#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:171
2384msgid "Create a new topic"
2385msgstr "Създаване на нова тема"
2386
2387#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:174
2388msgid "Open the selected bookmark in a new window"
2389msgstr "Отваряне на избраната отметка в нов прозорец"
2390
2391#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:177
2392msgid "Open the selected bookmark in a new tab"
2393msgstr "Отваряне на избраната отметка в нов подпрозорец"
2394
2395#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:179
2396msgid "_Rename..."
2397msgstr "_Преименуване..."
2398
2399#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:180
2400msgid "Rename the selected bookmark or topic"
2401msgstr "Преименуване на избраната отметка или тема"
2402
2403#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:181
2404#: ../src/ephy-history-window.c:176
2405msgid "_Delete"
2406msgstr "_Изтриване"
2407
2408#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:182
2409msgid "Delete the selected bookmark or topic"
2410msgstr "Изтриване на избраната отметка или тема"
2411
2412#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:184
2413msgid "_Properties"
2414msgstr "_Настройки"
2415
2416#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:185
2417msgid "View or modify the properties of the selected bookmark"
2418msgstr "Преглед или промяна на настройките на избраната отметка"
2419
2420#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:187
2421msgid "_Import Bookmarks..."
2422msgstr "_Внасяне на отметки..."
2423
2424#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:188
2425msgid "Import bookmarks from another browser or a bookmarks file"
2426msgstr "Вмъкване на отметки от друг браузър или файл с отметки"
2427
2428#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:190
2429msgid "_Export Bookmarks..."
2430msgstr "_Изнасяне на отметки..."
2431
2432#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:191
2433msgid "Export bookmarks to a file"
2434msgstr "Изнасяне на отметки във файл"
2435
2436#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:193
2437#: ../src/ephy-history-window.c:182 ../src/ephy-window.c:152
2438msgid "_Close"
2439msgstr "_Затваряне"
2440
2441#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:194
2442msgid "Close the bookmarks window"
2443msgstr "Затваряне на прозореца с отметките"
2444
2445#. Edit Menu
2446#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:198
2447#: ../src/ephy-history-window.c:187 ../src/ephy-window.c:164
2448msgid "Cu_t"
2449msgstr "Из_рязване"
2450
2451#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:199
2452#: ../src/ephy-history-window.c:188 ../src/ephy-window.c:165
2453msgid "Cut the selection"
2454msgstr "Изрязване на избрания текст"
2455
2456#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:201
2457#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1172
2458#: ../src/ephy-history-window.c:190 ../src/ephy-history-window.c:721
2459#: ../src/ephy-window.c:167
2460msgid "_Copy"
2461msgstr "_Копиране"
2462
2463#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:202
2464#: ../src/ephy-history-window.c:191 ../src/ephy-window.c:168
2465msgid "Copy the selection"
2466msgstr "Копиране на избрания текст"
2467
2468#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:204
2469#: ../src/ephy-history-window.c:193 ../src/ephy-window.c:170
2470msgid "_Paste"
2471msgstr "_Поставяне"
2472
2473#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:205
2474#: ../src/ephy-history-window.c:194
2475msgid "Paste the clipboard"
2476msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
2477
2478#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:207
2479#: ../src/ephy-history-window.c:196 ../src/ephy-window.c:173
2480msgid "Select _All"
2481msgstr "Избиране на _всичко"
2482
2483#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:208
2484msgid "Select all bookmarks or text"
2485msgstr "Избиране на всички отметки или текст"
2486
2487#. Help Menu
2488#. Help menu
2489#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:212
2490#: ../src/ephy-history-window.c:204 ../src/ephy-window.c:259
2491msgid "_Contents"
2492msgstr "_Ръководство"
2493
2494#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:213
2495msgid "Display bookmarks help"
2496msgstr "Показване на помощта за отметките"
2497
2498#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:215
2499#: ../src/ephy-history-window.c:207 ../src/ephy-window.c:262
2500msgid "_About"
2501msgstr "_Относно"
2502
2503#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:216
2504#: ../src/ephy-history-window.c:208 ../src/ephy-window.c:263
2505msgid "Display credits for the web browser creators"
2506msgstr "Показване на информацията за създателите тази програма"
2507
2508#. View Menu
2509#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:229
2510#: ../src/ephy-history-window.c:222
2511msgid "_Title"
2512msgstr "_Заглавие"
2513
2514#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:230
2515#: ../src/ephy-history-window.c:223
2516msgid "Show only the title column"
2517msgstr "Показване само на титулната колона"
2518
2519#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:231
2520#: ../src/ephy-history-window.c:226
2521msgid "T_itle and Address"
2522msgstr "За_главие и адрес"
2523
2524#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:232
2525#: ../src/ephy-history-window.c:227
2526msgid "Show both the title and address columns"
2527msgstr "Показване на колоните за заглавието и адреса"
2528
2529#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:273
2530#: ../src/bookmarks/ephy-topics-selector.c:319
2531msgid "Type a topic"
2532msgstr "Тип тема"
2533
2534#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:391
2535#, c-format
2536msgid "Delete topic “%s”?"
2537msgstr "Изтриване на темата „%s“?"
2538
2539#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:394
2540msgid "Delete this topic?"
2541msgstr "Изтриване на тази тема?"
2542
2543#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:396
2544msgid ""
2545"Deleting this topic will cause all its bookmarks to become uncategorized, "
2546"unless they also belong to other topics. The bookmarks will not be deleted."
2547msgstr ""
2548"Изтриването на тази тема ще разбърка всички нейни отметки, освен ако те не "
2549"принадлежат към друга тема. Отметките няма да бъдат изтрити."
2550
2551#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:399
2552msgid "_Delete Topic"
2553msgstr "_Изтриване на тема"
2554
2555#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:505
2556msgid "Firefox"
2557msgstr "Firefox"
2558
2559#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:509
2560#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:513
2561msgid "Firebird"
2562msgstr "Firebird"
2563
2564#. Translators: The %s is the name of a Mozilla profile.
2565#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:518
2566#, c-format
2567msgid "Mozilla “%s” profile"
2568msgstr "Профил „%s“ на Mozilla"
2569
2570#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:522
2571msgid "Galeon"
2572msgstr "Galeon"
2573
2574#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:526
2575msgid "Konqueror"
2576msgstr "Konqueror"
2577
2578#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:555
2579msgid "Import failed"
2580msgstr "Внасянето е неуспешно"
2581
2582#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:557
2583msgid "Import Failed"
2584msgstr "Внасянето е неуспешно"
2585
2586#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:560
2587#, c-format
2588msgid ""
2589"The bookmarks from “%s” could not be imported because the file is corrupted "
2590"or of an unsupported type."
2591msgstr ""
2592"Отметките от „%s“ не могат да бъдат внесени, защото файлът е развален или е "
2593"от неподдържан файлов формат."
2594
2595#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:623
2596msgid "Import bookmarks from file"
2597msgstr "Внасяне на отметки от файл"
2598
2599#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:630
2600msgid "Firefox/Mozilla bookmarks"
2601msgstr "Отметки от Firefox/Mozilla"
2602
2603#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:634
2604msgid "Galeon/Konqueror bookmarks"
2605msgstr "Отметки от Galeon/Konqueror"
2606
2607#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:638
2608msgid "Epiphany bookmarks"
2609msgstr "Отметки от Epiphany"
2610
2611#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:672
2612msgid "Export Bookmarks"
2613msgstr "Изнасяне на отметки"
2614
2615#. Make a format selection combo & label
2616#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:687
2617msgid "File format:"
2618msgstr "Формат на файла:"
2619
2620#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:690
2621msgid "Epiphany (RDF)"
2622msgstr "Epiphany (RDF)"
2623
2624#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:691
2625msgid "Mozilla (HTML)"
2626msgstr "Mozilla (HTML)"
2627
2628#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:763
2629msgid "Import Bookmarks"
2630msgstr "Внасяне на отметки"
2631
2632#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:769
2633msgid "I_mport"
2634msgstr "В_насяне"
2635
2636#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:783
2637msgid "Import bookmarks from:"
2638msgstr "Внасяне на отметки от:"
2639
2640#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1168
2641#: ../src/ephy-history-window.c:717
2642msgid "_Copy Address"
2643msgstr "_Копиране на адреса"
2644
2645#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1402
2646#: ../src/ephy-history-window.c:1033
2647msgid "_Search:"
2648msgstr "_Търсене:"
2649
2650#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1597
2651#: ../src/bookmarks/ephy-topics-selector.c:198
2652msgid "Topics"
2653msgstr "Теми"
2654
2655#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1667
2656#: ../src/ephy-history-window.c:1316
2657msgid "Title"
2658msgstr "Заглавие"
2659
2660#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1673
2661#: ../src/ephy-history-window.c:1322
2662msgid "Address"
2663msgstr "Адреси"
2664
2665#. Translators you should change these links to respect your locale.
2666#. * For instance in .nl these should be
2667#. * "http://www.google.nl" and "http://www.google.nl/search?q=%s"
2668#.
2669#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:96
2670msgid "Search the web"
2671msgstr "Търсене в Интернет"
2672
2673#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:96
2674#, c-format
2675msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2676msgstr "http://www.google.co.uk/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2677
2678#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:101
2679msgid "Entertainment"
2680msgstr "Забавление"
2681
2682#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:102
2683msgid "News"
2684msgstr "Новини"
2685
2686#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:103
2687msgid "Shopping"
2688msgstr "Пазаруване"
2689
2690#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:104
2691msgid "Sports"
2692msgstr "Спортове"
2693
2694#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:105
2695msgid "Travel"
2696msgstr "Пътуване"
2697
2698#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:106
2699msgid "Work"
2700msgstr "Работа"
2701
2702#. translators: the %s is the title of the bookmark
2703#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:471
2704#, c-format
2705msgid "Update bookmark “%s”?"
2706msgstr "Осъвременяване на отметката „%s“?"
2707
2708#. translators: the %s is a URL
2709#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:476
2710#, c-format
2711msgid "The bookmarked page has moved to “%s”."
2712msgstr "Страницата с отметките беше преместена в „%s“."
2713
2714#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:480
2715msgid "_Don't Update"
2716msgstr "_Да не се актуализира"
2717
2718#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:482
2719msgid "_Update"
2720msgstr "_Актуализиране"
2721
2722#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:485
2723msgid "Update Bookmark?"
2724msgstr "Актуализиране на отметката?"
2725
2726#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2727#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2728#. Translators: this topic contains all bookmarks
2729#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:873
2730msgid "bookmarks|All"
2731msgstr "Всички"
2732
2733#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2734#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2735#. Translators: this topic contains the most used bookmarks
2736#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:909
2737msgid "bookmarks|Most Visited"
2738msgstr "Най-използвани"
2739
2740#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2741#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2742#. Translators: this topic contains the not categorized bookmarks
2743#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:928
2744msgid "bookmarks|Not Categorized"
2745msgstr "Неразпределени"
2746
2747#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2748#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2749#. Translators: this is an automatic topic containing local websites bookmarks
2750#. * autodiscovered with zeroconf.
2751#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:953
2752msgid "bookmarks|Local Sites"
2753msgstr "Местни сайтове"
2754
2755#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:275
2756msgid "Add Bookmark"
2757msgstr "Добавяне на отметка"
2758
2759#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:312
2760#, c-format
2761msgid "You already have a bookmark titled “%s” for this page."
2762msgstr "Вече съществува отметка с име „%s“ за тази страница."
2763
2764#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:324
2765msgid "_View Properties"
2766msgstr "_Преглед на настройките"
2767
2768#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:329
2769msgid "Duplicated Bookmark"
2770msgstr "Дублирани отметки"
2771
2772#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-factory-action.c:316
2773msgid "Quick Bookmark"
2774msgstr "Бърза отметка"
2775
2776#: ../src/bookmarks/ephy-open-tabs-action.c:64
2777msgid "Open in New _Tabs"
2778msgstr "Отваряне в нови _подпрозорци"
2779
2780#: ../src/bookmarks/ephy-related-action.c:167
2781msgid "Related"
2782msgstr "Свързан"
2783
2784#: ../src/bookmarks/ephy-topic-factory-action.c:315
2785msgid "Quick Topic"
2786msgstr "Бърза тема"
2787
2788#: ../src/ephy-encoding-dialog.c:313
2789msgid "Encodings"
2790msgstr "Кодиране"
2791
2792#: ../src/ephy-encoding-menu.c:350
2793msgid "_Other..."
2794msgstr "_Други..."
2795
2796#: ../src/ephy-encoding-menu.c:351
2797msgid "Other encodings"
2798msgstr "Други кодирания"
2799
2800#: ../src/ephy-encoding-menu.c:357
2801msgid "_Automatic"
2802msgstr "_Автоматичен"
2803
2804#: ../src/ephy-find-toolbar.c:130
2805msgid "Phrase not found"
2806msgstr "Фразата не е намерена"
2807
2808#: ../src/ephy-find-toolbar.c:133
2809msgid "Find wrapped"
2810msgstr "Търсене с пренос"
2811
2812#: ../src/ephy-find-toolbar.c:481
2813msgid "Find:"
2814msgstr "Търсене:"
2815
2816#: ../src/ephy-find-toolbar.c:497 ../src/ephy-find-toolbar.c:498
2817msgid "Find Previous"
2818msgstr "Предишно търсене"
2819
2820#: ../src/ephy-find-toolbar.c:501
2821msgid "Find previous occurrence of the search string"
2822msgstr "Търсене на предишното място на търсен низ"
2823
2824#: ../src/ephy-find-toolbar.c:508 ../src/ephy-find-toolbar.c:509
2825msgid "Find Next"
2826msgstr "Следващо търсене"
2827
2828#: ../src/ephy-find-toolbar.c:512
2829msgid "Find next occurrence of the search string"
2830msgstr "Търсене на следващото споменаване на низ"
2831
2832#. exit button
2833#: ../src/ephy-fullscreen-popup.c:277 ../src/ephy-toolbar.c:583
2834msgid "Leave Fullscreen"
2835msgstr "Напускане на „Цял екран“"
2836
2837#: ../src/ephy-go-action.c:71 ../src/ephy-toolbar.c:342
2838msgid "Go"
2839msgstr "Отиване"
2840
2841#: ../src/ephy-history-window.c:171
2842msgid "Open the selected history link in a new window"
2843msgstr "Отваряне на избраната връзка в нов прозорец"
2844
2845#: ../src/ephy-history-window.c:174
2846msgid "Open the selected history link in a new tab"
2847msgstr "Отваряне на избраната връзка в нов подпрозорец"
2848
2849#: ../src/ephy-history-window.c:177
2850msgid "Delete the selected history link"
2851msgstr "Изтриване на избраната връзка"
2852
2853#: ../src/ephy-history-window.c:179
2854msgid "Add _Bookmark..."
2855msgstr "_Добавяне на отметка..."
2856
2857#: ../src/ephy-history-window.c:180
2858msgid "Bookmark the selected history link"
2859msgstr "Добавяне на избраната връзка в отметките"
2860
2861#: ../src/ephy-history-window.c:183
2862msgid "Close the history window"
2863msgstr "Затваряне на прозореца с историята"
2864
2865#: ../src/ephy-history-window.c:197
2866msgid "Select all history links or text"
2867msgstr "Избиране на всички посещавани адреси или текст"
2868
2869#: ../src/ephy-history-window.c:199
2870msgid "Clear _History"
2871msgstr "Изчистване на _историята"
2872
2873#: ../src/ephy-history-window.c:200
2874msgid "Clear your browsing history"
2875msgstr "Изтриване на адресите на посетените от вас страници в Интернет"
2876
2877#: ../src/ephy-history-window.c:205
2878msgid "Display history help"
2879msgstr "Показване на помощ за историята"
2880
2881#: ../src/ephy-history-window.c:224
2882msgid "_Address"
2883msgstr "_Адрес"
2884
2885#: ../src/ephy-history-window.c:225
2886msgid "Show only the address column"
2887msgstr "Показване само на колоната с адреса"
2888
2889#: ../src/ephy-history-window.c:254
2890msgid "Clear browsing history?"
2891msgstr "Изчистване на историята?"
2892
2893#: ../src/ephy-history-window.c:258
2894msgid ""
2895"Clearing the browsing history will cause all history links to be permanently "
2896"deleted."
2897msgstr ""
2898"Изчистването на историята ще доведе до постоянното изтриване на адресите на "
2899"всички посетени Интернет страници."
2900
2901#: ../src/ephy-history-window.c:270
2902msgid "Clear History"
2903msgstr "Изчистване на историята"
2904
2905#: ../src/ephy-history-window.c:1042
2906msgid "Last 30 minutes"
2907msgstr "Последните 30 минути"
2908
2909#: ../src/ephy-history-window.c:1043
2910msgid "Today"
2911msgstr "Днес"
2912
2913#. keep this in sync with embed/ephy-history.c's HISTORY_PAGE_OBSOLETE_DAYS
2914#: ../src/ephy-history-window.c:1044 ../src/ephy-history-window.c:1047
2915#: ../src/ephy-history-window.c:1051
2916#, c-format
2917msgid "Last %d day"
2918msgid_plural "Last %d days"
2919msgstr[0] "Последният %d ден"
2920msgstr[1] "Последните %d дни"
2921
2922#: ../src/ephy-history-window.c:1253
2923msgid "Sites"
2924msgstr "Интернет страници"
2925
2926#: ../src/ephy-main.c:59
2927msgid "Open a new tab in an existing window"
2928msgstr "Отваряне на нов подпрозорец в съществуващия прозорец"
2929
2930#: ../src/ephy-main.c:62
2931msgid "Run in full screen mode"
2932msgstr "Работа на цял екран"
2933
2934#: ../src/ephy-main.c:65
2935msgid "Load the given session file"
2936msgstr "Зареждане на файла на дадената сесия"
2937
2938#: ../src/ephy-main.c:66 ../src/ephy-main.c:72
2939msgid "FILE"
2940msgstr "ФАЙЛ"
2941
2942#: ../src/ephy-main.c:68
2943msgid "Add a bookmark (don't open any window)"
2944msgstr "Добавяне на отметка (не се отварят никакви прозорци)"
2945
2946#: ../src/ephy-main.c:69
2947msgid "URL"
2948msgstr "АДРЕС"
2949
2950#: ../src/ephy-main.c:71
2951msgid "Import bookmarks from the given file"
2952msgstr "Вмъкване на отметки от посочения файл"
2953
2954#: ../src/ephy-main.c:74
2955msgid "Launch the bookmarks editor"
2956msgstr "Стартиране на редактора на отметките"
2957
2958#: ../src/ephy-notebook.c:1086
2959msgid "Close tab"
2960msgstr "Затваряне на подпрозореца"
2961
2962#: ../src/ephy-session.c:378
2963msgid "Recover previous browser windows and tabs?"
2964msgstr "Възстановяване на предишните прозорци и подпрозорци?"
2965
2966#: ../src/ephy-session.c:382
2967msgid ""
2968"Epiphany appears to have exited unexpectedly the last time it was run. You "
2969"can recover the opened windows and tabs."
2970msgstr ""
2971"Epiphany спря неочаквано по време на предишната сесия. Можете да "
2972"възстановите отворените прозорци и подпрозорци."
2973
2974#: ../src/ephy-session.c:386
2975msgid "_Don't Recover"
2976msgstr "_Без възстановяване"
2977
2978#: ../src/ephy-session.c:388
2979msgid "_Recover"
2980msgstr "_Възстановяване"
2981
2982#: ../src/ephy-session.c:390
2983msgid "Crash Recovery"
2984msgstr "Възстановяване след срив"
2985
2986#: ../src/ephy-shell.c:218
2987msgid "Sidebar extension required"
2988msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
2989
2990#: ../src/ephy-shell.c:220
2991msgid "Sidebar Extension Required"
2992msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
2993
2994#: ../src/ephy-shell.c:224
2995msgid "The link you clicked needs the sidebar extension to be installed."
2996msgstr "Връзката, която натиснахте, се нуждае от инсталирана странична лента."
2997
2998#: ../src/ephy-shell.c:454
2999msgid ""
3000"Bonobo couldn't locate the GNOME_Epiphany_Automation.server file. You can "
3001"use bonobo-activation-sysconf to configure the search path for bonobo server "
3002"files."
3003msgstr ""
3004"Bonobo не може да намери GNOME_Epiphany_Automation.server файла. Може да "
3005"използвате bonobo-activation-sysconf, за да конфигурирате къде да се търси "
3006"за сървърни файлове."
3007
3008#: ../src/ephy-shell.c:461
3009msgid ""
3010"Epiphany can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
3011"attempting to register the automation server"
3012msgstr ""
3013"Epiphany не може да бъде използван, заради неочаквана грешка от Bonobo при "
3014"опит да се регистрира автоматизиращия сървър"
3015
3016#: ../src/ephy-shell.c:478
3017msgid ""
3018"Epiphany can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
3019"attempting to locate the automation object."
3020msgstr ""
3021"Epiphany не може да бъде използван, заради неочаквана грешка от Bonobo при "
3022"опит да се открие обект от автоматизацията."
3023
3024#: ../src/ephy-tab.c:481 ../src/ephy-tab.c:2264 ../src/ephy-tab.c:2299
3025msgid "Blank page"
3026msgstr "Празна страница"
3027
3028#. translators: %s here is the address of the web page
3029#: ../src/ephy-tab.c:916 ../src/ephy-tab.c:1667
3030#, c-format
3031msgid "Loading “%s”..."
3032msgstr "Зареждане на „%s“..."
3033
3034#: ../src/ephy-tab.c:920
3035msgid "Loading..."
3036msgstr "Зареждане..."
3037
3038#: ../src/ephy-tab.c:1651
3039#, c-format
3040msgid "Redirecting to “%s”..."
3041msgstr "Пренасочване към „%s\"..."
3042
3043#: ../src/ephy-tab.c:1655
3044#, c-format
3045msgid "Transferring data from “%s”..."
3046msgstr "Пренасяне на данни от „%s\"..."
3047
3048#: ../src/ephy-tab.c:1659
3049#, c-format
3050msgid "Waiting for authorization from “%s”..."
3051msgstr "Очакване на разрешение от „%s\"..."
3052
3053#: ../src/ephy-tabs-menu.c:148
3054msgid "Switch to this tab"
3055msgstr "Превключване към този подпрозорец"
3056
3057#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3058#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3059#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:82
3060msgid "toolbar style|Default"
3061msgstr "Стандартни"
3062
3063#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:201
3064msgid "Toolbar Editor"
3065msgstr "_Редактор на лентата с инструментите"
3066
3067#. translators: translate the same as in gnome-control-center
3068#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:217
3069msgid "Toolbar _button labels:"
3070msgstr "Надписи на бутоните:"
3071
3072#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:285
3073msgid "_Add a New Toolbar"
3074msgstr "_Добавяне на нова лента с инструменти"
3075
3076#: ../src/ephy-toolbar.c:251
3077msgid "_Back"
3078msgstr "_Назад"
3079
3080#: ../src/ephy-toolbar.c:253
3081msgid "Go to the previous visited page"
3082msgstr "Отива на предишната посетена страница"
3083
3084#. this is the tooltip on the Back button's drop-down arrow, which will show
3085#. * a menu with all sites you can go 'back' to
3086#.
3087#: ../src/ephy-toolbar.c:257
3088msgid "Back history"
3089msgstr "Предишни страници"
3090
3091#: ../src/ephy-toolbar.c:271
3092msgid "_Forward"
3093msgstr "_Напред"
3094
3095#: ../src/ephy-toolbar.c:273
3096msgid "Go to the next visited page"
3097msgstr "Отиване на следващата посетена страница"
3098
3099#. this is the tooltip on the Forward button's drop-down arrow, which will show
3100#. * a menu with all sites you can go 'forward' to
3101#.
3102#: ../src/ephy-toolbar.c:277
3103msgid "Forward history"
3104msgstr "Следващи страници"
3105
3106#: ../src/ephy-toolbar.c:290
3107msgid "_Up"
3108msgstr "_Нагоре"
3109
3110#: ../src/ephy-toolbar.c:292
3111msgid "Go up one level"
3112msgstr "Нагоре с едно ниво"
3113
3114#. this is the tooltip on the Up button's drop-down arrow, which will show
3115#. * a menu with al sites you can go 'up' to
3116#.
3117#: ../src/ephy-toolbar.c:296
3118msgid "List of upper levels"
3119msgstr "Списък на предишните нива"
3120
3121#: ../src/ephy-toolbar.c:314
3122msgid "Enter a web address to open, or a phrase to search for"
3123msgstr "Въведете адрес или фраза за търсене"
3124
3125#: ../src/ephy-toolbar.c:330
3126msgid "Zoom"
3127msgstr "Увеличение"
3128
3129#: ../src/ephy-toolbar.c:332
3130msgid "Adjust the text size"
3131msgstr "Нагласяне размера на текста"
3132
3133#: ../src/ephy-toolbar.c:344
3134msgid "Go to the address entered in the address entry"
3135msgstr "Отиване на адреса въведен в полето за адреси"
3136
3137#: ../src/ephy-toolbar.c:353
3138msgid "_Home"
3139msgstr "_У дома"
3140
3141#: ../src/ephy-toolbar.c:355
3142msgid "Go to the home page"
3143msgstr "Отиване в домашната страница"
3144
3145#: ../src/ephy-window.c:118
3146msgid "_Bookmarks"
3147msgstr "_Отметки"
3148
3149#: ../src/ephy-window.c:119
3150msgid "_Go"
3151msgstr "_Отиване"
3152
3153#: ../src/ephy-window.c:120
3154msgid "T_ools"
3155msgstr "_Инструменти"
3156
3157#: ../src/ephy-window.c:121
3158msgid "_Tabs"
3159msgstr "_Подпрозорци"
3160
3161#. File menu
3162#: ../src/ephy-window.c:128
3163msgid "_New Window"
3164msgstr "_Нов прозорец"
3165
3166#: ../src/ephy-window.c:129
3167msgid "Open a new window"
3168msgstr "Отваряне на нов прозорец"
3169
3170#: ../src/ephy-window.c:131
3171msgid "New _Tab"
3172msgstr "Нов _подпрозорец"
3173
3174#: ../src/ephy-window.c:132
3175msgid "Open a new tab"
3176msgstr "Отваряне на нов подпрозорец"
3177
3178#: ../src/ephy-window.c:134
3179msgid "_Open..."
3180msgstr "_Отваряне..."
3181
3182#: ../src/ephy-window.c:135
3183msgid "Open a file"
3184msgstr "Отваряне на файл"
3185
3186#: ../src/ephy-window.c:137
3187msgid "Save _As..."
3188msgstr "Запазване _като..."
3189
3190#: ../src/ephy-window.c:138
3191msgid "Save the current page"
3192msgstr "Запазване на текущата страница"
3193
3194#: ../src/ephy-window.c:140
3195msgid "Print Set_up..."
3196msgstr "Настройки на печата"
3197
3198#: ../src/ephy-window.c:141
3199msgid "Setup the page settings for printing"
3200msgstr "Определяне на настройките за страница при печатане"
3201
3202#: ../src/ephy-window.c:143
3203msgid "Print Pre_view"
3204msgstr "Преглед, преди печата"
3205
3206#: ../src/ephy-window.c:144
3207msgid "Print preview"
3208msgstr "Преглед, преди печата"
3209
3210#: ../src/ephy-window.c:146
3211msgid "_Print..."
3212msgstr "_Печат..."
3213
3214#: ../src/ephy-window.c:147
3215msgid "Print the current page"
3216msgstr "Печат на текущата страница"
3217
3218#: ../src/ephy-window.c:149
3219msgid "S_end Link by Email..."
3220msgstr "И_зпращане на е-писмо..."
3221
3222#: ../src/ephy-window.c:150
3223msgid "Send a link of the current page"
3224msgstr "Изпращане на връзка за текущата страница"
3225
3226#: ../src/ephy-window.c:153
3227msgid "Close this tab"
3228msgstr "Затваряне на този подпрозорец"
3229
3230#. Edit menu
3231#: ../src/ephy-window.c:158
3232msgid "_Undo"
3233msgstr "_Възстановяване"
3234
3235#: ../src/ephy-window.c:159
3236msgid "Undo the last action"
3237msgstr "Отказване на последното действие"
3238
3239#: ../src/ephy-window.c:161
3240msgid "Re_do"
3241msgstr "Повта_ряне"
3242
3243#: ../src/ephy-window.c:162
3244msgid "Redo the last undone action"
3245msgstr "Повтаряне на последното недовършено действие"
3246
3247#: ../src/ephy-window.c:171
3248msgid "Paste clipboard"
3249msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
3250
3251#: ../src/ephy-window.c:174
3252msgid "Select the entire page"
3253msgstr "Избиране на цялата страница"
3254
3255#: ../src/ephy-window.c:176
3256msgid "_Find..."
3257msgstr "_Търсене..."
3258
3259#: ../src/ephy-window.c:177
3260msgid "Find a word or phrase in the page"
3261msgstr "Търсене за дума или фраза в страницата"
3262
3263#: ../src/ephy-window.c:179
3264msgid "Find Ne_xt"
3265msgstr "С_ледващо търсене"
3266
3267#: ../src/ephy-window.c:180
3268msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
3269msgstr "Търсене на следващото споменаване на дума или фраза"
3270
3271#: ../src/ephy-window.c:182
3272msgid "Find Pre_vious"
3273msgstr "Пр_едишно търсене"
3274
3275#: ../src/ephy-window.c:183
3276msgid "Find previous occurrence of the word or phrase"
3277msgstr "Търсене на предишното място на дума или фраза"
3278
3279#: ../src/ephy-window.c:185
3280msgid "P_ersonal Data"
3281msgstr "Ли_чна информация"
3282
3283#: ../src/ephy-window.c:186
3284msgid "View and remove cookies and passwords"
3285msgstr "Преглед или премахване на бисквитки и пароли"
3286
3287#: ../src/ephy-window.c:188
3288msgid "T_oolbars"
3289msgstr "Ленти с _инструменти"
3290
3291#: ../src/ephy-window.c:189
3292msgid "Customize toolbars"
3293msgstr "Настройване на лентите с инструменти"
3294
3295#: ../src/ephy-window.c:191
3296msgid "P_references"
3297msgstr "На_стройки"
3298
3299#: ../src/ephy-window.c:192
3300msgid "Configure the web browser"
3301msgstr "Настройване на Интернет браузъра"
3302
3303#. View menu
3304#: ../src/ephy-window.c:197 ../src/ephy-window.c:200
3305msgid "_Stop"
3306msgstr "_Спиране"
3307
3308#: ../src/ephy-window.c:198
3309msgid "Stop current data transfer"
3310msgstr "Спиране на текущото пренасяне на данни"
3311
3312#: ../src/ephy-window.c:202
3313msgid "_Reload"
3314msgstr "_Презареждане"
3315
3316#: ../src/ephy-window.c:203
3317msgid "Display the latest content of the current page"
3318msgstr "Показване на последното съдържание на текущата страница"
3319
3320#: ../src/ephy-window.c:205
3321msgid "Zoom _In"
3322msgstr "_Увеличаване"
3323
3324#: ../src/ephy-window.c:206
3325msgid "Increase the text size"
3326msgstr "Увеличаване на размера на текста"
3327
3328#: ../src/ephy-window.c:208
3329msgid "Zoom _Out"
3330msgstr "Нама_ляване"
3331
3332#: ../src/ephy-window.c:209
3333msgid "Decrease the text size"
3334msgstr "Намаляване на размера на текста"
3335
3336#: ../src/ephy-window.c:211
3337msgid "_Normal Size"
3338msgstr "_Нормален размер"
3339
3340#: ../src/ephy-window.c:212
3341msgid "Use the normal text size"
3342msgstr "Използване на нормален размер на текста"
3343
3344#: ../src/ephy-window.c:214
3345msgid "Text _Encoding"
3346msgstr "_Кодиране на текста"
3347
3348#: ../src/ephy-window.c:215
3349msgid "Change the text encoding"
3350msgstr "Промяна на кодирането на текста"
3351
3352#: ../src/ephy-window.c:217
3353msgid "_Page Source"
3354msgstr "Изходен _код на страницата"
3355
3356#: ../src/ephy-window.c:218
3357msgid "View the source code of the page"
3358msgstr "Показване на изходния код на страницата"
3359
3360#. Bookmarks menu
3361#: ../src/ephy-window.c:223
3362msgid "_Add Bookmark..."
3363msgstr "_Добавяне на отметка..."
3364
3365#: ../src/ephy-window.c:224 ../src/ephy-window.c:298
3366msgid "Add a bookmark for the current page"
3367msgstr "Добавяне на отметка за тази страница"
3368
3369#: ../src/ephy-window.c:226
3370msgid "_Edit Bookmarks"
3371msgstr "_Редакция на отметки"
3372
3373#: ../src/ephy-window.c:227
3374msgid "Open the bookmarks window"
3375msgstr "Отваряне на прозореца с отметките"
3376
3377#. Go menu
3378#: ../src/ephy-window.c:232
3379msgid "_Location..."
3380msgstr "_Местоположение..."
3381
3382#: ../src/ephy-window.c:233
3383msgid "Go to a specified location"
3384msgstr "Отиване на посочения адрес"
3385
3386#: ../src/ephy-window.c:235
3387msgid "H_istory"
3388msgstr "_История"
3389
3390#: ../src/ephy-window.c:236
3391msgid "Open the history window"
3392msgstr "Отваряне на прозорец историята на посетените страници"
3393
3394#. Tabs menu
3395#: ../src/ephy-window.c:241
3396msgid "_Previous Tab"
3397msgstr "_Предишен подпрозорец"
3398
3399#: ../src/ephy-window.c:242
3400msgid "Activate previous tab"
3401msgstr "Активиране на предишния подпрозорец"
3402
3403#: ../src/ephy-window.c:244
3404msgid "_Next Tab"
3405msgstr "_Следващ подпрозорец"
3406
3407#: ../src/ephy-window.c:245
3408msgid "Activate next tab"
3409msgstr "Активиране на следващия подпрозорец"
3410
3411#: ../src/ephy-window.c:247
3412msgid "Move Tab _Left"
3413msgstr "Преместване на подпрозореца в_ляво"
3414
3415#: ../src/ephy-window.c:248
3416msgid "Move current tab to left"
3417msgstr "Преместване на текущия подпрозорец вляво"
3418
3419#: ../src/ephy-window.c:250
3420msgid "Move Tab _Right"
3421msgstr "Преместване на подпрозореца в_дясно"
3422
3423#: ../src/ephy-window.c:251
3424msgid "Move current tab to right"
3425msgstr "Преместване на текущия подпрозорец вдясно"
3426
3427#: ../src/ephy-window.c:253
3428msgid "_Detach Tab"
3429msgstr "_Отделяне на подпрозореца"
3430
3431#: ../src/ephy-window.c:254
3432msgid "Detach current tab"
3433msgstr "Отделяне на текущия подпрозорец"
3434
3435#: ../src/ephy-window.c:260
3436msgid "Display web browser help"
3437msgstr "Показване на помощта за Интернет браузъра"
3438
3439#. File Menu
3440#: ../src/ephy-window.c:271
3441msgid "_Work Offline"
3442msgstr "_Преминаване в режим „Изключен“"
3443
3444#: ../src/ephy-window.c:272
3445msgid "Switch to offline mode"
3446msgstr "Преминаване в режим „Изключен“"
3447
3448#. View Menu
3449#: ../src/ephy-window.c:277
3450msgid "_Toolbar"
3451msgstr "_Лента с инструменти"
3452
3453#: ../src/ephy-window.c:278
3454msgid "Show or hide toolbar"
3455msgstr "Показване или скриване лентата с инструменти"
3456
3457#: ../src/ephy-window.c:280
3458msgid "St_atusbar"
3459msgstr "Лента за _състоянието"
3460
3461#: ../src/ephy-window.c:281
3462msgid "Show or hide statusbar"
3463msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието"
3464
3465#: ../src/ephy-window.c:283
3466msgid "_Fullscreen"
3467msgstr "На _цял екран"
3468
3469#: ../src/ephy-window.c:284
3470msgid "Browse at full screen"
3471msgstr "Сърфиране на цял екран"
3472
3473#: ../src/ephy-window.c:286
3474msgid "Popup _Windows"
3475msgstr "Изскачащи _прозорци"
3476
3477#: ../src/ephy-window.c:287
3478msgid "Show or hide unrequested popup windows from this site"
3479msgstr "Показване или скриване на непоисканите изскачащи прозорци от този сайт"
3480
3481#: ../src/ephy-window.c:289
3482msgid "Selection Caret"
3483msgstr "Избор на каретка"
3484
3485#. Document
3486#: ../src/ephy-window.c:297
3487msgid "Add Boo_kmark..."
3488msgstr "Добавяне на от_метка..."
3489
3490#. Framed document
3491#: ../src/ephy-window.c:303
3492msgid "Show Only _This Frame"
3493msgstr "Показване само на тази _рамка"
3494
3495#: ../src/ephy-window.c:304
3496msgid "Show only this frame in this window"
3497msgstr "Показване само на тази рамка в този прозорец"
3498
3499#. Links
3500#: ../src/ephy-window.c:309
3501msgid "_Open Link"
3502msgstr "_Отваряне на връзка"
3503
3504#: ../src/ephy-window.c:310
3505msgid "Open link in this window"
3506msgstr "Отваряне на връзката в този прозорец"
3507
3508#: ../src/ephy-window.c:312
3509msgid "Open Link in New _Window"
3510msgstr "Отваряне на връзката в нов _прозорец"
3511
3512#: ../src/ephy-window.c:313
3513msgid "Open link in a new window"
3514msgstr "Отваряне на връзката в нов прозорец"
3515
3516#: ../src/ephy-window.c:315
3517msgid "Open Link in New _Tab"
3518msgstr "Отваряне на връзката в нов _подпрозорец"
3519
3520#: ../src/ephy-window.c:316
3521msgid "Open link in a new tab"
3522msgstr "Отваряне на връзката в нов подпрозорец"
3523
3524#: ../src/ephy-window.c:318
3525msgid "_Download Link"
3526msgstr "_Изтегляне на връзката"
3527
3528#: ../src/ephy-window.c:320
3529msgid "_Save Link As..."
3530msgstr "Запазване на връзката _като..."
3531
3532#: ../src/ephy-window.c:321
3533msgid "Save link with a different name"
3534msgstr "Запазване на връзката под различно име"
3535
3536#: ../src/ephy-window.c:323
3537msgid "_Bookmark Link..."
3538msgstr "_Добавяне на връзката като отметка..."
3539
3540#: ../src/ephy-window.c:325
3541msgid "_Copy Link Address"
3542msgstr "_Копиране на адреса на връзката"
3543
3544#. Email links
3545#. This is on the context menu on a mailto: link and opens the mail program
3546#: ../src/ephy-window.c:331
3547msgid "_Send Email..."
3548msgstr "И_зпращане на е-писмо..."
3549
3550#: ../src/ephy-window.c:333
3551msgid "_Copy Email Address"
3552msgstr "Копиране на адреса на е-пощата"
3553
3554#. Images
3555#: ../src/ephy-window.c:338
3556msgid "Open _Image"
3557msgstr "Отваряне на _изображението"
3558
3559#: ../src/ephy-window.c:340
3560msgid "_Save Image As..."
3561msgstr "_Запазване на изображение като..."
3562
3563#: ../src/ephy-window.c:342
3564msgid "_Use Image As Background"
3565msgstr "_Използване на изображението като фон"
3566
3567#: ../src/ephy-window.c:344
3568msgid "Copy I_mage Address"
3569msgstr "Копиране на адреса на из_ображението"
3570
3571#: ../src/ephy-window.c:693
3572msgid "There are unsubmitted changes to form elements"
3573msgstr "Има неизпратени промени по елементите от формуляра"
3574
3575#: ../src/ephy-window.c:697
3576msgid "If you close the document anyway, you will lose that information."
3577msgstr "Ако все пак затворите документа, ще загубите тази информация."
3578
3579#: ../src/ephy-window.c:701
3580msgid "Close _Document"
3581msgstr "Затваряне на _документа"
3582
3583#: ../src/ephy-window.c:1268 ../src/window-commands.c:294
3584msgid "Open"
3585msgstr "Отваряне"
3586
3587#: ../src/ephy-window.c:1270 ../src/window-commands.c:320
3588msgid "Save As"
3589msgstr "Запазване като"
3590
3591#: ../src/ephy-window.c:1274
3592msgid "Bookmark"
3593msgstr "Отметка"
3594
3595#: ../src/ephy-window.c:1276
3596msgid "Find"
3597msgstr "Търсене"
3598
3599#: ../src/ephy-window.c:1444
3600msgid "Insecure"
3601msgstr "Несигурно"
3602
3603#: ../src/ephy-window.c:1449
3604msgid "Broken"
3605msgstr "Развален"
3606
3607#: ../src/ephy-window.c:1457
3608msgid "Low"
3609msgstr "Нисък"
3610
3611#: ../src/ephy-window.c:1464
3612msgid "High"
3613msgstr "Висок"
3614
3615#: ../src/ephy-window.c:1474
3616#, c-format
3617msgid "Security level: %s"
3618msgstr "Ниво на сигурност: %s"
3619
3620#: ../src/ephy-window.c:1514
3621#, c-format
3622msgid "%d hidden popup window"
3623msgid_plural "%d hidden popup windows"
3624msgstr[0] "%d скрит изскачащ прозорец"
3625msgstr[1] "%d скрити изскачащи прозорци"
3626
3627#: ../src/ephy-window.c:1809
3628#, c-format
3629msgid "Open image “%s”"
3630msgstr "Отваряне на изображението „%s“"
3631
3632#: ../src/ephy-window.c:1814
3633#, c-format
3634msgid "Use as desktop background “%s”"
3635msgstr "Използване на изображението „%s“ като фон"
3636
3637#: ../src/ephy-window.c:1819
3638#, c-format
3639msgid "Save image “%s”"
3640msgstr "Запазване на изображението „%s“"
3641
3642#: ../src/ephy-window.c:1824
3643#, c-format
3644msgid "Copy image address “%s”"
3645msgstr "Копиране на адреса на изображението „%s“"
3646
3647#: ../src/ephy-window.c:1837
3648#, c-format
3649msgid "Send email to address “%s”"
3650msgstr "Изпращане на е-писмо до „%s“"
3651
3652#: ../src/ephy-window.c:1843
3653#, c-format
3654msgid "Copy email address “%s”"
3655msgstr "Копиране на адреса на е-поща „%s“"
3656
3657#: ../src/ephy-window.c:1855
3658#, c-format
3659msgid "Save link “%s”"
3660msgstr "Запазване на връзката „%s“"
3661
3662#: ../src/ephy-window.c:1861
3663#, c-format
3664msgid "Bookmark link “%s”"
3665msgstr "Отмятане на връзката „%s“"
3666
3667#: ../src/ephy-window.c:1867
3668#, c-format
3669msgid "Copy link's address “%s”"
3670msgstr "Копиране на адреса на връзката „%s“"
3671
3672#: ../src/pdm-dialog.c:367
3673msgid "Cookie Properties"
3674msgstr "Настройки на бисквитките"
3675
3676#: ../src/pdm-dialog.c:384
3677msgid "Content:"
3678msgstr "Съдържание:"
3679
3680#: ../src/pdm-dialog.c:400
3681msgid "Path:"
3682msgstr "Пътека:"
3683
3684#: ../src/pdm-dialog.c:416
3685msgid "Send for:"
3686msgstr "Изпращане за:"
3687
3688#: ../src/pdm-dialog.c:425
3689msgid "Encrypted connections only"
3690msgstr "Само криптирани връзки с Интернет"
3691
3692#: ../src/pdm-dialog.c:425
3693msgid "Any type of connection"
3694msgstr "Всеки вид връзка с Интернет"
3695
3696#: ../src/pdm-dialog.c:431
3697msgid "Expires:"
3698msgstr "Изтича на:"
3699
3700#: ../src/pdm-dialog.c:442
3701msgid "End of current session"
3702msgstr "Край на текущата сесия"
3703
3704#: ../src/pdm-dialog.c:559
3705msgid "Domain"
3706msgstr "Домейн"
3707
3708#: ../src/pdm-dialog.c:571
3709msgid "Name"
3710msgstr "Име"
3711
3712#: ../src/pdm-dialog.c:830
3713msgid "Host"
3714msgstr "Хост"
3715
3716#: ../src/pdm-dialog.c:842
3717msgid "User Name"
3718msgstr "Потребителско име"
3719
3720#: ../src/pdm-dialog.c:854
3721msgid "User Password"
3722msgstr "Паролa"
3723
3724#: ../src/popup-commands.c:239
3725msgid "Download Link"
3726msgstr "Изтегляне на връзката"
3727
3728#: ../src/popup-commands.c:247
3729msgid "Save Link As"
3730msgstr "Запазване на връзката като"
3731
3732#: ../src/popup-commands.c:254
3733msgid "Save Image As"
3734msgstr "Запазване на изображението като..."
3735
3736#: ../src/ppview-toolbar.c:89
3737msgid "First"
3738msgstr "Първи"
3739
3740#: ../src/ppview-toolbar.c:90
3741msgid "Go to the first page"
3742msgstr "Отиване на първата посетена страница"
3743
3744#: ../src/ppview-toolbar.c:93
3745msgid "Last"
3746msgstr "Последен"
3747
3748#: ../src/ppview-toolbar.c:94
3749msgid "Go to the last page"
3750msgstr "Отиване на последната посетена страница"
3751
3752#: ../src/ppview-toolbar.c:97
3753msgid "Previous"
3754msgstr "Предишен"
3755
3756#: ../src/ppview-toolbar.c:98
3757msgid "Go to the previous page"
3758msgstr "Отиване на предишната страница"
3759
3760#: ../src/ppview-toolbar.c:101
3761msgid "Next"
3762msgstr "Следващ"
3763
3764#: ../src/ppview-toolbar.c:102
3765msgid "Go to next page"
3766msgstr "Отиване на следващата страница"
3767
3768#: ../src/ppview-toolbar.c:105
3769msgid "Close"
3770msgstr "Затваряне"
3771
3772#: ../src/ppview-toolbar.c:106
3773msgid "Close print preview"
3774msgstr "Затваряне на прегледа преди печат"
3775
3776#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3777#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3778#. * Translators: the first %s is the language name, and the
3779#. * second %s is the locale name. Example:
3780#. * "French (France)"
3781#.
3782#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3783#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3784#: ../src/prefs-dialog.c:729 ../src/prefs-dialog.c:737
3785#, c-format
3786msgid "language|%s (%s)"
3787msgstr "%s (%s)"
3788
3789#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3790#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3791#. * Translators: this refers to a user-define language code
3792#. * (one which isn't in our built-in list).
3793#.
3794#: ../src/prefs-dialog.c:748
3795#, c-format
3796msgid "language|User defined (%s)"
3797msgstr "Зададен от потребителя (%s)"
3798
3799#: ../src/prefs-dialog.c:770
3800#, c-format
3801msgid "System language (%s)"
3802msgid_plural "System languages (%s)"
3803msgstr[0] "Системен език (%s)"
3804msgstr[1] "Системни езици (%s)"
3805
3806#: ../src/prefs-dialog.c:1157
3807msgid "Select a Directory"
3808msgstr "Избор на папка"
3809
3810#: ../src/window-commands.c:694 ../src/window-commands.c:711
3811msgid "Contact us at:"
3812msgstr "Свържете се с нас на:"
3813
3814#: ../src/window-commands.c:697
3815msgid "Contributors:"
3816msgstr "Допринесли:"
3817
3818#: ../src/window-commands.c:702
3819msgid "Past developers:"
3820msgstr "Предишни разработчици:"
3821
3822#: ../src/window-commands.c:712
3823msgid "<epiphany-list@gnome.org> or <gnome-doc-list@gnome.org>"
3824msgstr "<epiphany-list@gnome.org> или <gnome-doc-list@gnome.org>"
3825
3826#: ../src/window-commands.c:717
3827msgid "GNOME Web Browser"
3828msgstr "Интернет браузър на GNOME"
3829
3830#. Translators: This is a special message that shouldn't be translated
3831#. * literally. It is used in the about box to give credits to
3832#. * the translators.
3833#. * Thus, you should translate it to your name and email address.
3834#. * You should also include other translators who have contributed to
3835#. * this translation; in that case, please write each of them on a separate
3836#. * line seperated by newlines (\n).
3837#.
3838#: ../src/window-commands.c:731
3839msgid "translator-credits"
3840msgstr "Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
3841"\n"
3842"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
3843"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
3844"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
3845
3846#: ../src/window-commands.c:734
3847msgid "GNOME Web Browser Website"
3848msgstr "Интернет браузър към GNOME"
3849
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.