source: desktop/epiphany.HEAD.bg.po @ 345

Last change on this file since 345 was 345, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Подадени.

File size: 132.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation of epiphany po-file.
2# Copyright (C) 2003 Marco Pesenti Gritti
3# This file is distributed under the same license as the epiphany package.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005
5# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: epiphany 2.12\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2005-11-23 18:45+0200\n"
14"PO-Revision-Date: 2005-11-23 18:45+0200\n"
15"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../data/GNOME_Epiphany_Automation.server.in.h:1
23msgid "Epiphany automation"
24msgstr "Автоматизация на Epiphany"
25
26#: ../data/bme.desktop.in.h:1
27msgid "Browse and organize your bookmarks"
28msgstr "Разглеждане и организиране на вашите отметки"
29
30#: ../data/bme.desktop.in.h:2
31msgid "Epiphany Web Bookmarks"
32msgstr "Отметки за страници в Интернет"
33
34#: ../data/bme.desktop.in.h:3
35msgid "Web Bookmarks"
36msgstr "Отметки"
37
38#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:1
39msgid ""
40"A list of protocols to be considered safe in addition to the default, when "
41"disable_unsafe_protocols is enabled."
42msgstr ""
43"Списък с протоколи, които да се считат за безопасни в допълнение към "
44"стандартните, когато е включено disable_unsafe_protocols."
45
46#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:2
47msgid "Additional safe protocols"
48msgstr "Допълнителни безопасни протоколи"
49
50#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:3
51msgid "Disable JavaScript chrome control"
52msgstr "Спиране на JavaScript хром контрола"
53
54#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:4
55msgid "Disable JavaScript's control over window chrome."
56msgstr "Изключване на контрола на JavaScript върху хромирането на прозорците"
57
58#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:5
59msgid ""
60"Disable all historical information by disabling back and forward navigation, "
61"not allowing the history dialog and hiding the most used bookmarks list."
62msgstr ""
63"Изключване на информацията за предишни посещения като изключва навигацията "
64"„Назад“ и „Напред“, не позволява на прозореца за историята да се покаже и "
65"скрива най-често използваните отметки."
66
67#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:6
68msgid "Disable arbitrary URLs"
69msgstr "Спиране на произволните адреси"
70
71#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:7
72msgid "Disable bookmark editing"
73msgstr "Спиране редактирането на отметките"
74
75#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:8
76msgid "Disable history"
77msgstr "Спиране на историята"
78
79#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:9
80msgid "Disable the user's ability to add or edit bookmarks."
81msgstr ""
82"Спиране възможността на потребителите да редактират или добавят отметки."
83
84#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:10
85msgid "Disable the user's ability to edit toolbars."
86msgstr ""
87"Спиране възможността на потребителите да редактират лентите с инструменти."
88
89#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:11
90msgid "Disable the user's ability to type in a URL to Epiphany."
91msgstr "Спиране възможността на потребителите да въвеждат адреси в браузъра."
92
93#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:12
94msgid "Disable toolbar editing"
95msgstr "Спиране на редакцията на лентата с инструменти"
96
97#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:13
98msgid "Disable unsafe protocols"
99msgstr "Спиране на несигурните протоколи"
100
101#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:14
102msgid ""
103"Disables loading of content from unsafe protocols. Safe protocols are http "
104"and https."
105msgstr ""
106"Изключване на зареждането на съдържание от не безопасни протоколи. "
107"Безопасните са http и https."
108
109#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:15
110msgid "Epiphany cannot quit"
111msgstr "Epiphany не може да бъде спрян"
112
113#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:16
114msgid "Hide menubar by default"
115msgstr "Скриване на лентата с менютата по подразбиране"
116
117#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:17
118msgid ""
119"Hide the menubar by default. The menubar can still be accessed using F10."
120msgstr ""
121"Скриване на лентата с менюта по подразбиране. Менюто ще може да бъде "
122"достигнато чрез натискане на клавиша F10."
123
124#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:18
125msgid "Lock in fullscreen mode"
126msgstr "Заключване на режима „На цял екран“"
127
128#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:19
129msgid "Locks Epiphany in fullscreen mode."
130msgstr "Заключване на режима „На цял екран“."
131
132#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:20
133msgid "User is not allowed to close Epiphany"
134msgstr "Потребителят няма право да спира Epiphany"
135
136#: ../data/epiphany.desktop.in.h:1
137msgid "Browse the web"
138msgstr "Сърфиране в Интернет"
139
140#: ../data/epiphany.desktop.in.h:2
141msgid "Epiphany Web Browser"
142msgstr "Интернет браузър (Epiphany)"
143
144#. sets the name to appear in the window list applet when grouping windows
145#: ../data/epiphany.desktop.in.h:3 ../src/ephy-main.c:222
146#: ../src/ephy-main.c:233
147msgid "Web Browser"
148msgstr "Интернет браузър"
149
150#: ../data/epiphany.schemas.in.h:1
151msgid "Active extensions"
152msgstr "Активни разширения"
153
154#: ../data/epiphany.schemas.in.h:2
155msgid "Address of the user's home page."
156msgstr "Адрес на домашната страница на потребителя."
157
158#: ../data/epiphany.schemas.in.h:3
159msgid "Allow popups"
160msgstr "Разрешаване на изскачащите прозорци"
161
162#: ../data/epiphany.schemas.in.h:4
163msgid ""
164"Allow sites to open new windows using JavaScript (if JavaScript is enabled)."
165msgstr ""
166"Страниците могат да отварят нови прозорци чрез JavaScript (ако е позволен "
167"JavaScript)."
168
169#: ../data/epiphany.schemas.in.h:5
170msgid "Always show the tab bar"
171msgstr "Винаги да се показва лентата със страниците"
172
173#: ../data/epiphany.schemas.in.h:6
174msgid "Automatic downloads"
175msgstr "Автоматични изтегляния"
176
177#: ../data/epiphany.schemas.in.h:7
178msgid "Autowrap for find in page"
179msgstr "Автоматична обвивка за търсене в страница"
180
181#: ../data/epiphany.schemas.in.h:8
182msgid "Browse with caret"
183msgstr "Навигация с каретка"
184
185#: ../data/epiphany.schemas.in.h:9
186msgid "Cookie accept"
187msgstr "Приемане на бисквитки"
188
189#: ../data/epiphany.schemas.in.h:10
190msgid "Default encoding"
191msgstr "Стандартно кодиране"
192
193#: ../data/epiphany.schemas.in.h:11
194msgid ""
195"Default encoding. Accepted values are: \"armscii-8\", \"Big5\", \"Big5-HKSCS"
196"\", \"EUC-JP\", \"EUC-KR\", \"gb18030\", \"GB2312\", \"geostd8\", \"HZ-GB-"
197"2312\", \"IBM850\", \"IBM852\", \"IBM855\", \"IBM857\", \"IBM862\", \"IBM864"
198"\", \"IBM866\", \"ISO-2022-CN\", \"ISO-2022-JP\", \"ISO-2022-KR\", \"ISO-"
199"8859-1\", \"ISO-8859-2\", \"ISO-8859-3\", \"ISO-8859-4\", \"ISO-8859-5\", "
200"\"ISO-8859-6\", \"ISO-8859-7\", \"ISO-8859-8\", \"ISO-8859-8-I\", \"ISO-8859-"
201"9\", \"ISO-8859-10\", \"ISO-8859-11\", \"ISO-8859-13\", \"ISO-8859-14\", "
202"\"ISO-8859-15\", \"ISO-8859-16\", \"ISO-IR-111\", \"KOI8-R\", \"KOI8-U\", "
203"\"Shift_JIS\", \"TIS-620\", \"UTF-7\", \"UTF-8\", \"VISCII\", \"windows-874"
204"\", \"windows-1250\", \"windows-1251\", \"windows-1252\", \"windows-1253\", "
205"\"windows-1254\", \"windows-1255\", \"windows-1256\", \"windows-1257\", "
206"\"windows-1258\", \"x-euc-tw\", \"x-gbk\", \"x-johab\", \"x-mac-arabic\", "
207"\"x-mac-ce\", \"x-mac-croatian\", \"x-mac-cyrillic\", \"x-mac-devanagari\", "
208"\"x-mac-farsi\", \"x-mac-greek\", \"x-mac-gujarati\", \"x-mac-gurmukhi\", "
209"\"x-mac-hebrew\", \"x-mac-icelandic\", \"x-mac-roman\", \"x-mac-romanian\", "
210"\"x-mac-turkish\", \"x-mac-ukrainian\", \"x-user-defined\", \"x-viet-tcvn5712"
211"\", \"x-viet-vps\" and \"x-windows-949\"."
212msgstr ""
213"Подразбиращо се кодиране. Приемливите стойности са: „armscii-8“, „Big5“, "
214"„Big5-HKSCS“, „EUC-JP“, „EUC-KR“, „gb18030“, „GB2312“, „geostd8“, „HZ-GB-"
215"2312“, „IBM850“, „IBM852“, „IBM855“, „IBM857“, „IBM862“, „IBM864“, „IBM866“, "
216"„ISO-2022-CN“, „ISO-2022-JP“, „ISO-2022-KR“, „ISO-8859-1“, „ISO-8859-2“, "
217"„ISO-8859-3“, „ISO-8859-4“, „ISO-8859-5“, „ISO-8859-6“, „ISO-8859-7“, „ISO-"
218"8859-8“, „ISO-8859-8-I“, „ISO-8859-9“, „ISO-8859-10“, „ISO-8859-11“, „ISO-"
219"8859-13“, „ISO-8859-14“, „ISO-8859-15“, „ISO-8859-16“, „ISO-IR-111“, „KOI8-"
220"R“, „KOI8-U“, „Shift_JIS“, „TIS-620“, „UTF-7“, „UTF-8“, „VISCII“, „windows-"
221"874“, „windows-1250“, „windows-1251“, „windows-1252“, „windows-1253“, "
222"„windows-1254“, „windows-1255“, „windows-1256“, „windows-1257“, „windows-"
223"1258“, „x-euc-tw“, „x-gbk“, „x-johab“, „x-mac-arabic“, „x-mac-ce“, „x-mac-"
224"croatian“, „x-mac-cyrillic“, „x-mac-devanagari“, „x-mac-farsi“, „x-mac-"
225"greek“, „x-mac-gujarati“, „x-mac-gurmukhi“, „x-mac-hebrew“, „x-mac-"
226"icelandic“, „x-mac-roman“, „x-mac-romanian“, „x-mac-turkish“, „x-mac-"
227"ukrainian“, „x-user-defined“, „x-viet-tcvn5712“, „x-viet-vps“ and „x-windows-"
228"949“."
229
230#: ../data/epiphany.schemas.in.h:12
231msgid "Default font type"
232msgstr "Стандартен шрифт"
233
234#: ../data/epiphany.schemas.in.h:13
235msgid "Default font type. Possible values are \"serif\" and \"sans-serif\"."
236msgstr "Стандартен шрифт. Възможните стойности са „serif“ и „sans-serif“."
237
238#: ../data/epiphany.schemas.in.h:14
239msgid "Enable Java"
240msgstr "Включване на Java"
241
242#: ../data/epiphany.schemas.in.h:15
243msgid "Enable JavaScript"
244msgstr "Включване на JavaScript"
245
246#: ../data/epiphany.schemas.in.h:16
247msgid ""
248"For find in page, whether to start again at the beginning after reaching the "
249"end of the page."
250msgstr ""
251"За търсене в страница, или да започне от начало или след достигане на края "
252"на страницата."
253
254#: ../data/epiphany.schemas.in.h:17
255msgid "History pages time range"
256msgstr "Времеви обхват на историята за страниците"
257
258#: ../data/epiphany.schemas.in.h:18
259msgid "Home page"
260msgstr "Домашна страница"
261
262#: ../data/epiphany.schemas.in.h:19
263msgid "ISO-8859-1"
264msgstr "ISO-8859-1"
265
266#: ../data/epiphany.schemas.in.h:20
267msgid "Languages"
268msgstr "Езици"
269
270#: ../data/epiphany.schemas.in.h:21
271msgid "Lists the active extensions."
272msgstr "Изписване на активните разширения."
273
274#: ../data/epiphany.schemas.in.h:22
275msgid "Match case for find in page"
276msgstr ""
277"Големината на буквите има\n"
278"значение при търсене в стр."
279
280#: ../data/epiphany.schemas.in.h:23
281msgid ""
282"Middle click to open the web page pointed to by the currently selected text"
283msgstr ""
284"Натискане на среден бутон на мишката, да отваря посочената чрез избирания "
285"текст страница"
286
287#: ../data/epiphany.schemas.in.h:24
288msgid ""
289"Middle clicking on the main view pane will open the web page pointed to by "
290"the currently selected text."
291msgstr ""
292"Натискане на среден бутон на мишката върху основната страница ще отвори "
293"посочената с избрания в момента текст."
294
295#: ../data/epiphany.schemas.in.h:25
296msgid "Preferred languages, two letter codes."
297msgstr "Предпочитани езици, кодове от по две букви."
298
299#: ../data/epiphany.schemas.in.h:26
300msgid "Show bookmarks bar by default"
301msgstr "Показване на лентата с отметките по подразбиране"
302
303#: ../data/epiphany.schemas.in.h:27
304msgid "Show statusbar by default"
305msgstr "Показване на лентата за състоянието по подразбиране"
306
307#: ../data/epiphany.schemas.in.h:28
308msgid ""
309"Show the history pages visited \"ever\", \"last_two_days\", \"last_three_days"
310"\", \"today\"."
311msgstr ""
312"Показване на страниците от историята посетени „ever“, „last_two_days“, "
313"„last_three_days“, „today“."
314
315#: ../data/epiphany.schemas.in.h:29
316msgid "Show the tab bar also when there is only one tab open."
317msgstr ""
318"Показване на лентата за страниците, дори когато има само една отворена "
319"страница."
320
321#: ../data/epiphany.schemas.in.h:30
322msgid "Show toolbars by default"
323msgstr "Показване на лентата с инструменти по подразбиране"
324
325#: ../data/epiphany.schemas.in.h:31
326msgid "Size of disk cache"
327msgstr "Големина на кеша"
328
329#: ../data/epiphany.schemas.in.h:32
330msgid "Size of disk cache, in MB."
331msgstr "Големина на кеша в МБ."
332
333#: ../data/epiphany.schemas.in.h:33
334msgid "The bookmark information shown in the editor view"
335msgstr "Информацията за отметките показана в прозореца за редакция"
336
337#: ../data/epiphany.schemas.in.h:34
338msgid ""
339"The bookmark information shown in the editor view. Valid values in the list "
340"are \"address\" and \"title\"."
341msgstr ""
342"Информацията за отметките показана при редакция. Валидни стойности в списъка "
343"са „address“ и „title“."
344
345#: ../data/epiphany.schemas.in.h:35
346msgid "The currently selected fonts language"
347msgstr "Текущият избран език за шрифтовете"
348
349#: ../data/epiphany.schemas.in.h:36
350msgid ""
351"The currently selected fonts language. Valid values are \"ar\" (arabic), \"x-"
352"baltic\" (baltic languages), \"x-central-euro\" (central european "
353"languages), \"x-cyrillic\" (languages written with cyrillic alphabet), \"el"
354"\" (greek), \"he\" (hebrew), \"ja\" (japanese), \"ko\" (korean), \"zh-CN"
355"\" (simplified chinese), \"th\" (thai), \"zh-TW\" (traditional chinese), \"tr"
356"\" (turkish), \"x-unicode\" (other languages), \"x-western\" (languages "
357"written in latin script), \"x-tamil\" (tamil) and \"x-devanagari"
358"\" (devanagari)."
359msgstr ""
360"Текущият избран език за шритовете. Валидни стойности са „ar“ (арабски), „x-"
361"baltic“ (балтийски езици), „x-central-euro“ (централноевропейски езици), „x-"
362"cyrillic“ (езици с писменост на кирилица), „el“ (гръцки), „he“ (иврит), "
363"„ja“ (японски), „ko“ (корейски), „zh-CN“ (опростен китайски), „th“ (тайски), "
364"„zh-TW“ (традиционен китайски), „tr“ (турски), „x-unicode“ (други езици), „x-"
365"western“ (езици с писменост на латиница), „x-tamil“ (тамилски) и „x-"
366"devanagari“ (индийски)."
367
368#: ../data/epiphany.schemas.in.h:37
369msgid "The downloads folder"
370msgstr "Папката с изтеглените файлове"
371
372#: ../data/epiphany.schemas.in.h:38
373msgid "The encoding autodetector. Empty string means autodetect is off"
374msgstr ""
375"Автоматично засичане на кодовата таблица. Празно място означава, че "
376"автоматичното засичане е изключено."
377
378#: ../data/epiphany.schemas.in.h:39
379msgid ""
380"The encoding autodetector. Valid entries are \"\" (autodetectors off), "
381"\"cjk_parallel_state_machine\" (autodetect east asian encodings), "
382"\"ja_parallel_state_machine\" (autodetect japanese encodings), "
383"\"ko_parallel_state_machine\" (autodetect korean encodings), \"ruprob"
384"\" (autodetect russian encodings), \"ukprob\" (autodetect ukrainian "
385"encodings), \"zh_parallel_state_machine\" (autodetect chinese encodings), "
386"\"zhcn_parallel_state_machine\" (autodetect simplified chinese encodings), "
387"\"zhtw_parallel_state_machine\" (autodetect traditional chinese encodings) "
388"and \"universal_charset_detector\" (autodetect most encodings)."
389msgstr ""
390"Автоматично засичане на кодовата таблица. Валидни стойности са "
391"„“ (изключено), „cjk_parallel_state_machine“ (за източно европейските кодови "
392"таблици), „ja_parallel_state_machine“ (за японските кодови таблици), "
393"„ko_parallel_state_machine“ (за корейските кодови таблици), „ruprob“ (за "
394"руските кодови таблици), „ukprob“ (за украински кодови таблици), "
395"„zh_parallel_state_machine“ (за китайски кодови таблици), "
396"„zhcn_parallel_state_machine“ (за опростени китайски кодови таблици), "
397"„zhtw_parallel_state_machine“ (за традиционни китайски кодови таблици) и "
398"„universal_charset_detector“ (за повечето кодови таблици)."
399
400#: ../data/epiphany.schemas.in.h:40
401msgid "The page information shown in the history view"
402msgstr "Информация за страниците показвана в прегледа на историята"
403
404#: ../data/epiphany.schemas.in.h:41
405msgid ""
406"The page information shown in the history view. Valid values in the list are "
407"\"address\", \"title\"."
408msgstr ""
409"Информация за страниците показани в историята. Валидни стойности в списъка "
410"са „address“, „title“."
411
412#: ../data/epiphany.schemas.in.h:42
413msgid ""
414"The path of the folder where to download files to; or \"Downloads\" to use "
415"the default downloads folder, or \"Desktop\" to use the desktop folder."
416msgstr ""
417"Пътят до папката, където да се изтеглят файловете. За да ползвате "
418"стандартната папка задайте „Downloads“, а ако искате да ги запазвате върху "
419"работния плот задайте „Desktop“."
420
421#: ../data/epiphany.schemas.in.h:43
422msgid "Toolbar style"
423msgstr "Стил на лентата с инструменти"
424
425#: ../data/epiphany.schemas.in.h:44
426msgid ""
427"Toolbar style. Allowed values are \"\" (use GNOME default style), \"both"
428"\" (text and icons), \"both-horiz\" (text besides icons), \"icons\", and "
429"\"text\"."
430msgstr ""
431"Стил на лентата с инструменти. Позволени стойности са „“ (стандартен стил на "
432"GNOME), „both“ (текст и икони), „both-horiz“ (текст до иконите) „icons“ и "
433"„text“"
434
435#: ../data/epiphany.schemas.in.h:45
436msgid "Use own colors"
437msgstr "Използване на собствени цветове"
438
439#: ../data/epiphany.schemas.in.h:46
440msgid "Use own fonts"
441msgstr "Използване на собствени шрифтове"
442
443#: ../data/epiphany.schemas.in.h:47
444msgid "Use your own colors instead of the colors the page requests."
445msgstr "Използване на ваши цветове, вместо цветовете от страниците."
446
447#: ../data/epiphany.schemas.in.h:48
448msgid "Use your own fonts instead of the fonts the page requests."
449msgstr ""
450"Използване на ваши шрифтове, вместо шрифтовете предоставени от страниците."
451
452#: ../data/epiphany.schemas.in.h:49
453msgid ""
454"When files cannot be opened by the browser they are automatically downloaded "
455"to the download folder and opened with the appropriate application."
456msgstr ""
457"Когато файловете не могат да бъдат отворени с браузъра, те автоматично се "
458"изтеглят в стандартната папка за изтегляне и се отварят с подходяща програма."
459
460#: ../data/epiphany.schemas.in.h:50
461msgid ""
462"Where to accept cookies from. Possible values are \"anywhere\", \"current "
463"site\" and \"nowhere\"."
464msgstr ""
465"От къде да приема бисквитки. Възможните стойности са „anywhere“, „current "
466"site“ и „nowhere“."
467
468#: ../data/epiphany.schemas.in.h:51
469msgid "Whether to print the date in the footer"
470msgstr "Къде да се разпечата датата в долната част"
471
472#: ../data/epiphany.schemas.in.h:52
473msgid "Whether to print the page address in the header"
474msgstr "Къде в горната част да се разпечата адреса на страницата"
475
476#: ../data/epiphany.schemas.in.h:53
477msgid "Whether to print the page numbers (x of total) in the footer"
478msgstr "Къде в долната част да се разпечата номера на страницата (x от общо)"
479
480#: ../data/epiphany.schemas.in.h:54
481msgid "Whether to print the page title in the header"
482msgstr "Дали в горната част да се разпечатва заглавието на страницата"
483
484#: ../data/epiphany.schemas.in.h:55
485msgid "x-western"
486msgstr "x-западен"
487
488#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:1
489msgid "<b>Fingerprints</b>"
490msgstr "<b>Пръстови отпечатъци</b>"
491
492#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:2
493msgid "<b>Issued By</b>"
494msgstr "<b>Издаден от</b>"
495
496#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:3
497msgid "<b>Issued To</b>"
498msgstr "<b>Издаден до</b>"
499
500#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:4
501msgid "<b>Validity</b>"
502msgstr "<b>Валидност</b>"
503
504#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:5
505msgid "Certificate _Fields"
506msgstr "Полета на серти_фиката"
507
508#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:6
509msgid "Certificate _Hierarchy"
510msgstr "Йерар_хия на сертификата"
511
512#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:7
513msgid "Common Name:"
514msgstr "Общо име:"
515
516#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:8
517msgid "DYNAMIC"
518msgstr "ДИНАМИЧНИ"
519
520#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:9
521msgid "Details"
522msgstr "Подробности"
523
524#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:10
525msgid "Expires On:"
526msgstr "Изтича на:"
527
528#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:11
529msgid "Field _Value"
530msgstr "_Стойност на полето"
531
532#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:12
533#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:23
534msgid "General"
535msgstr "Основни"
536
537#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:13
538msgid "Issued On:"
539msgstr "Издаден на:"
540
541#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:14
542msgid "MD5 Fingerprint:"
543msgstr "Пръстови отпечатъци тип MD5:"
544
545#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:15
546#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1015
547msgid "Organization:"
548msgstr "Организация:"
549
550#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:16
551msgid "Organizational Unit:"
552msgstr "Организационна единица:"
553
554#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:17
555msgid "SHA1 Fingerprint:"
556msgstr "Пръстови отпечатъци тип SHA1:"
557
558#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:18
559msgid "Serial Number:"
560msgstr "Сериен номер:"
561
562#: ../data/glade/epiphany.glade.h:1
563msgid "<b>_Automatic</b>"
564msgstr "<b>_Автоматично</b>"
565
566#: ../data/glade/epiphany.glade.h:2
567msgid "<b>_Use a different encoding:</b>"
568msgstr "<b>_Използване на различно кодиране:</b>"
569
570#: ../data/glade/epiphany.glade.h:3
571msgid "Cookies"
572msgstr "Бисквитки"
573
574#. The name of the default downloads folder
575#: ../data/glade/epiphany.glade.h:4 ../lib/ephy-file-helpers.c:96
576msgid "Downloads"
577msgstr "Изтегляния"
578
579#: ../data/glade/epiphany.glade.h:5
580msgid "Passwords"
581msgstr "Пароли"
582
583#: ../data/glade/epiphany.glade.h:6
584msgid "Personal Data"
585msgstr "Лична информация"
586
587#: ../data/glade/epiphany.glade.h:7
588msgid "Text Encoding"
589msgstr "Кодиране на текста"
590
591#: ../data/glade/epiphany.glade.h:8 ../src/ephy-encoding-menu.c:358
592msgid "Use the encoding specified by the document"
593msgstr "Използване на кодирането, определено от документа"
594
595#: ../data/glade/epiphany.glade.h:9
596msgid "_Show password"
597msgstr "Показване на _паролата"
598
599#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:1 ../data/glade/print.glade.h:1
600msgid "<b>Colors</b>"
601msgstr "<b>Цветове</b>"
602
603#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:2
604msgid "<b>Cookies</b>"
605msgstr "<b>Бисквитки</b>"
606
607#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:3
608msgid "<b>Downloads</b>"
609msgstr "<b>Изтегляния</b>"
610
611#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:4
612msgid "<b>Encodings</b>"
613msgstr "<b>Кодирания</b>"
614
615#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:5
616msgid "<b>Fonts</b>"
617msgstr "<b>Шрифтове</b>"
618
619#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:6
620msgid "<b>Home page</b>"
621msgstr "<b>Домашна страница</b>"
622
623#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:7
624msgid "<b>Languages</b>"
625msgstr "<b>Езици</b>"
626
627#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:8
628msgid "<b>Temporary Files</b>"
629msgstr "<b>Временни файлове</b>"
630
631#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:9
632msgid "<b>Web Content</b>"
633msgstr "<b>Интернет съдържание</b>"
634
635#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:10
636msgid "A_utomatically download and open files"
637msgstr "А_втоматично изтегляне и отваряне на файловете"
638
639#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:11
640msgid "Add Language"
641msgstr "Добавяне на език"
642
643#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:12
644msgid "Al_ways use the desktop theme colors"
645msgstr "Винаги да се използва темата с цветове на работната среда"
646
647#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:13
648msgid "Allow popup _windows"
649msgstr "Позволяване на изскачащите _прозорци"
650
651#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:14
652msgid "Always use _these fonts"
653msgstr "Винаги да се използват _тези шрифтове"
654
655#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:15
656msgid "Au_todetect:"
657msgstr "_Автоматично засичане:"
658
659#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:16
660msgid "Choose a l_anguage:"
661msgstr "Избор на _език:"
662
663#. Translators: the mnemonic shouldn't conflict with any of the
664#. * standard items in the GtkEntry context menu (Cut, Copy, Paste, Delete,
665#. * Select All, Input Methods and Insert Unicode control character.)
666#.
667#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:17
668#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:580 ../src/ephy-history-window.c:261
669msgid "Cl_ear"
670msgstr "Из_чистване"
671
672#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:18
673msgid "De_fault:"
674msgstr "По _подразбиране:"
675
676#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:19
677msgid "Enable Java_Script"
678msgstr "Включване на Java_Script"
679
680#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:20
681msgid "Enable _Java"
682msgstr "Включване на _Java"
683
684#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:21
685msgid "Fonts and Colors"
686msgstr "Шрифтове и цветове"
687
688#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:22
689msgid "For l_anguage:"
690msgstr "За _език:"
691
692#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:24 ../src/prefs-dialog.c:1037
693msgid "Language"
694msgstr "Език"
695
696#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:25
697msgid "MB"
698msgstr "МБ"
699
700#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:26
701msgid "Only _from sites you visit"
702msgstr "Само _от страници, които посещавате"
703
704#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:27
705msgid "Preferences"
706msgstr "Настройки"
707
708#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:28
709msgid "Privacy"
710msgstr "Защита на личните данни"
711
712#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:29
713msgid "Set to Current _Page"
714msgstr "Като текущата _страница"
715
716#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:30
717msgid "Set to _Blank Page"
718msgstr "_Празна страница"
719
720#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:31
721#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:340
722msgid "_Address:"
723msgstr "_Адрес:"
724
725#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:32
726msgid "_Always accept"
727msgstr "_Винаги да бъдат приемани"
728
729#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:33
730msgid "_Disk space:"
731msgstr "Заемано пространство:"
732
733#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:34
734msgid "_Download folder:"
735msgstr "_Папка за запазване на изтеглените файлове:"
736
737#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:35
738msgid "_Fixed width:"
739msgstr "_Фиксирана широчина:"
740
741#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:36
742msgid "_Minimum size:"
743msgstr "Мини_мален размер:"
744
745#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:37
746msgid "_Never accept"
747msgstr "_Никога да не бъдат приемани"
748
749#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:38
750msgid "_Variable width:"
751msgstr "_Променлива широчина:"
752
753#: ../data/glade/print.glade.h:2
754msgid "<b>Footers</b>"
755msgstr "<b>Долен колонтитул</b>"
756
757#: ../data/glade/print.glade.h:3
758msgid "<b>Headers</b>"
759msgstr "<b>Горен колонтитул</b>"
760
761#: ../data/glade/print.glade.h:4
762msgid "Appearance"
763msgstr "Изглед"
764
765#: ../data/glade/print.glade.h:5
766msgid "C_olor"
767msgstr "_Цвят"
768
769#: ../data/glade/print.glade.h:6
770msgid "P_age title"
771msgstr "Заг_лавие на страницата"
772
773#: ../data/glade/print.glade.h:7
774msgid "Page _numbers"
775msgstr "Номера на _страниците"
776
777#: ../data/glade/print.glade.h:8
778msgid "Paper"
779msgstr "Хартия"
780
781#: ../data/glade/print.glade.h:9
782msgid "Print Setup"
783msgstr "Настройки на печата"
784
785#: ../data/glade/print.glade.h:10
786msgid "_Date"
787msgstr "_Дата"
788
789#: ../data/glade/print.glade.h:11
790msgid "_Grayscale"
791msgstr "_Черно-бял"
792
793#: ../data/glade/print.glade.h:12
794msgid "_Page address"
795msgstr "Адрес на с_траницата"
796
797#. this opens the downloader window, or brings it to the foreground if already open
798#: ../embed/downloader-view.c:189
799msgid "_Show Downloads"
800msgstr "_Показване на изтеглянията"
801
802#: ../embed/downloader-view.c:318
803#, c-format
804msgid "%u:%02u.%02u"
805msgstr "%u:%02u.%02u"
806
807#: ../embed/downloader-view.c:322
808#, c-format
809msgid "%02u.%02u"
810msgstr "%02u.%02u"
811
812#: ../embed/downloader-view.c:374
813msgid "_Pause"
814msgstr "_Пауза"
815
816#: ../embed/downloader-view.c:374
817msgid "_Resume"
818msgstr "_Продължаване"
819
820#. translators: first %s is filename, "%s of %s" is current/total file size
821#: ../embed/downloader-view.c:421
822#, c-format
823msgid ""
824"%s\n"
825"%s of %s"
826msgstr ""
827"%s\n"
828"%s от %s"
829
830#: ../embed/downloader-view.c:431 ../embed/downloader-view.c:436
831#: ../src/ephy-window.c:1441
832msgid "Unknown"
833msgstr "Неизвестно"
834
835#: ../embed/downloader-view.c:470
836#, c-format
837msgid "%d download"
838msgid_plural "%d downloads"
839msgstr[0] "%d изтегляне"
840msgstr[1] "%d изтегляния"
841
842#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
843#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
844#: ../embed/downloader-view.c:585 ../embed/downloader-view.c:598
845msgid "download status|Unknown"
846msgstr "Неизвестно"
847
848#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
849#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
850#: ../embed/downloader-view.c:590
851msgid "download status|Failed"
852msgstr "Неуспешно"
853
854#: ../embed/downloader-view.c:657 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:803
855msgid "File"
856msgstr "Файл"
857
858#: ../embed/downloader-view.c:679
859msgid "%"
860msgstr "%"
861
862#: ../embed/downloader-view.c:690
863msgid "Remaining"
864msgstr "Остават"
865
866#: ../embed/ephy-encodings.c:60
867msgid "Arabic (_IBM-864)"
868msgstr "Арабски (_IBM-864)"
869
870#: ../embed/ephy-encodings.c:61
871msgid "Arabic (ISO-_8859-6)"
872msgstr "Арабски (ISO-_8859-6)"
873
874#: ../embed/ephy-encodings.c:62
875msgid "Arabic (_MacArabic)"
876msgstr "Арабски (_MacArabic)"
877
878#: ../embed/ephy-encodings.c:63
879msgid "Arabic (_Windows-1256)"
880msgstr "Арабски (_Windows-1256)"
881
882#: ../embed/ephy-encodings.c:64
883msgid "Baltic (_ISO-8859-13)"
884msgstr "Балтийски (_ISO-8859-13)"
885
886#: ../embed/ephy-encodings.c:65
887msgid "Baltic (I_SO-8859-4)"
888msgstr "Балтийски (I_SO-8859-4)"
889
890#: ../embed/ephy-encodings.c:66
891msgid "Baltic (_Windows-1257)"
892msgstr "Балтийски (_Windows-1257)"
893
894#: ../embed/ephy-encodings.c:67
895msgid "_Armenian (ARMSCII-8)"
896msgstr "_Арменски (ARMSCII-8)"
897
898#: ../embed/ephy-encodings.c:68
899msgid "_Georgian (GEOSTD8)"
900msgstr "_Грузински (GEOSTD8)"
901
902#: ../embed/ephy-encodings.c:69
903msgid "Central European (_IBM-852)"
904msgstr "Централно европейски (_IBM-852)"
905
906#: ../embed/ephy-encodings.c:70
907msgid "Central European (I_SO-8859-2)"
908msgstr "Централно европейски (I_SO-8859-2)"
909
910#: ../embed/ephy-encodings.c:71
911msgid "Central European (_MacCE)"
912msgstr "Централно европейски (_MacCE)"
913
914#: ../embed/ephy-encodings.c:72
915msgid "Central European (_Windows-1250)"
916msgstr "Централно европейски (_Windows-1250)"
917
918#: ../embed/ephy-encodings.c:73
919msgid "Chinese Simplified (_GB18030)"
920msgstr "Китайски, опростен (_GB18030)"
921
922#: ../embed/ephy-encodings.c:74
923msgid "Chinese Simplified (G_B2312)"
924msgstr "Китайски, опростен (G_B2312)"
925
926#: ../embed/ephy-encodings.c:75
927msgid "Chinese Simplified (GB_K)"
928msgstr "Китайски, опростен (GB_K)"
929
930#: ../embed/ephy-encodings.c:76
931msgid "Chinese Simplified (_HZ)"
932msgstr "Китайски, опростен (_HZ)"
933
934#: ../embed/ephy-encodings.c:77
935msgid "Chinese Simplified (_ISO-2022-CN)"
936msgstr "Китайски, опростен (_ISO-2022-CN)"
937
938#: ../embed/ephy-encodings.c:78
939msgid "Chinese Traditional (Big_5)"
940msgstr "Китайски, традиционен (Big_5)"
941
942#: ../embed/ephy-encodings.c:79
943msgid "Chinese Traditional (Big5-HK_SCS)"
944msgstr "Китайски, традиционен (Big5-HK_SCS)"
945
946#: ../embed/ephy-encodings.c:80
947msgid "Chinese Traditional (_EUC-TW)"
948msgstr "Китайски, традиционен (_EUC-TW)"
949
950#: ../embed/ephy-encodings.c:81
951msgid "Cyrillic (_IBM-855)"
952msgstr "Кирилица (_IBM-855)"
953
954#: ../embed/ephy-encodings.c:82
955msgid "Cyrillic (I_SO-8859-5)"
956msgstr "Кирилица (I_SO-8859-5)"
957
958#: ../embed/ephy-encodings.c:83
959msgid "Cyrillic (IS_O-IR-111)"
960msgstr "Кирилица (IS_O-IR-111)"
961
962#: ../embed/ephy-encodings.c:84
963msgid "Cyrillic (_KOI8-R)"
964msgstr "Кирилица (_KOI8-R)"
965
966#: ../embed/ephy-encodings.c:85
967msgid "Cyrillic (_MacCyrillic)"
968msgstr "Кирилица (_MacCyrillic)"
969
970#: ../embed/ephy-encodings.c:86
971msgid "Cyrillic (_Windows-1251)"
972msgstr "Кирилица/_Българска (_Windows-1251)"
973
974#: ../embed/ephy-encodings.c:87
975msgid "Cyrillic/_Russian (IBM-866)"
976msgstr "Кирилица/_Руска (IBM-866)"
977
978#: ../embed/ephy-encodings.c:88
979msgid "Greek (_ISO-8859-7)"
980msgstr "Гръцки (_ISO-8859-7)"
981
982#: ../embed/ephy-encodings.c:89
983msgid "Greek (_MacGreek)"
984msgstr "Гръцки (_MacGreek)"
985
986#: ../embed/ephy-encodings.c:90
987msgid "Greek (_Windows-1253)"
988msgstr "Гръцки (_Windows-1253)"
989
990#: ../embed/ephy-encodings.c:91
991msgid "Gujarati (_MacGujarati)"
992msgstr "Гужарати (_MacGujarati)"
993
994#: ../embed/ephy-encodings.c:92
995msgid "Gurmukhi (Mac_Gurmukhi)"
996msgstr "Гурмуки (Mac_Gurmukhi)"
997
998#: ../embed/ephy-encodings.c:93
999msgid "Hindi (Mac_Devanagari)"
1000msgstr "Хинди (Mac_Devanagari)"
1001
1002#: ../embed/ephy-encodings.c:94
1003msgid "Hebrew (_IBM-862)"
1004msgstr "Иврит (_IBM-862)"
1005
1006#: ../embed/ephy-encodings.c:95
1007msgid "Hebrew (IS_O-8859-8-I)"
1008msgstr "Иврит (IS_O-8859-8-I)"
1009
1010#: ../embed/ephy-encodings.c:96
1011msgid "Hebrew (_MacHebrew)"
1012msgstr "Иврит (_MacHebrew)"
1013
1014#: ../embed/ephy-encodings.c:97
1015msgid "Hebrew (_Windows-1255)"
1016msgstr "Иврит (_Windows-1255)"
1017
1018#: ../embed/ephy-encodings.c:98
1019msgid "_Visual Hebrew (ISO-8859-8)"
1020msgstr "Визуален иврит (ISO-8859-8)"
1021
1022#: ../embed/ephy-encodings.c:99
1023msgid "Japanese (_EUC-JP)"
1024msgstr "Японски (_EUC-JP)"
1025
1026#: ../embed/ephy-encodings.c:100
1027msgid "Japanese (_ISO-2022-JP)"
1028msgstr "Японски (_ISO-2022-JP)"
1029
1030#: ../embed/ephy-encodings.c:101
1031msgid "Japanese (_Shift-JIS)"
1032msgstr "Японски (_Shift-JIS)"
1033
1034#: ../embed/ephy-encodings.c:102
1035msgid "Korean (_EUC-KR)"
1036msgstr "Корейски (_EUC-KR)"
1037
1038#: ../embed/ephy-encodings.c:103
1039msgid "Korean (_ISO-2022-KR)"
1040msgstr "Корейски (_ISO-2022-KR)"
1041
1042#: ../embed/ephy-encodings.c:104
1043msgid "Korean (_JOHAB)"
1044msgstr "Корейски (_JOHAB)"
1045
1046#: ../embed/ephy-encodings.c:105
1047msgid "Korean (_UHC)"
1048msgstr "Корейски (_UHC)"
1049
1050#: ../embed/ephy-encodings.c:106
1051msgid "_Celtic (ISO-8859-14)"
1052msgstr "_Келтски (ISO-8859-14)"
1053
1054#: ../embed/ephy-encodings.c:107
1055msgid "_Icelandic (MacIcelandic)"
1056msgstr "_Исландски (MacIcelandic)"
1057
1058#: ../embed/ephy-encodings.c:108
1059msgid "_Nordic (ISO-8859-10)"
1060msgstr "Скандинавски (ISO-8859-10)"
1061
1062#: ../embed/ephy-encodings.c:109
1063msgid "_Persian (MacFarsi)"
1064msgstr "_Персийски (MacFarsi)"
1065
1066#: ../embed/ephy-encodings.c:110
1067msgid "Croatian (Mac_Croatian)"
1068msgstr "Хърватски (Mac_Croatian)"
1069
1070#: ../embed/ephy-encodings.c:111
1071msgid "_Romanian (MacRomanian)"
1072msgstr "_Румънски (MacRomanian)"
1073
1074#: ../embed/ephy-encodings.c:112
1075msgid "R_omanian (ISO-8859-16)"
1076msgstr "Р_умънски (ISO-8859-16)"
1077
1078#: ../embed/ephy-encodings.c:113
1079msgid "South _European (ISO-8859-3)"
1080msgstr "Южно _евопейски (ISO-8859-3)"
1081
1082#: ../embed/ephy-encodings.c:114
1083msgid "Thai (TIS-_620)"
1084msgstr "Тай (TIS-_620)"
1085
1086#: ../embed/ephy-encodings.c:115
1087msgid "Thai (IS_O-8859-11)"
1088msgstr "Тай (IS_O-8859-11)"
1089
1090#: ../embed/ephy-encodings.c:116
1091msgid "_Thai (Windows-874)"
1092msgstr "_Тай (Windows-874)"
1093
1094#: ../embed/ephy-encodings.c:117
1095msgid "Turkish (_IBM-857)"
1096msgstr "Турски (_IBM-857)"
1097
1098#: ../embed/ephy-encodings.c:118
1099msgid "Turkish (I_SO-8859-9)"
1100msgstr "Турски (I_SO-8859-9)"
1101
1102#: ../embed/ephy-encodings.c:119
1103msgid "Turkish (_MacTurkish)"
1104msgstr "Турски (_MacTurkish)"
1105
1106#: ../embed/ephy-encodings.c:120
1107msgid "Turkish (_Windows-1254)"
1108msgstr "Турски (_Windows-1254)"
1109
1110#: ../embed/ephy-encodings.c:121
1111msgid "Unicode (UTF-_8)"
1112msgstr "Уникод (UTF-_8)"
1113
1114#: ../embed/ephy-encodings.c:122
1115msgid "Cyrillic/Ukrainian (_KOI8-U)"
1116msgstr "Кирилица/Украинска (_KOI8-U)"
1117
1118#: ../embed/ephy-encodings.c:123
1119msgid "Cyrillic/Ukrainian (Mac_Ukrainian)"
1120msgstr "Кирилица/Украинска (Mac_Ukrainian)"
1121
1122#: ../embed/ephy-encodings.c:124
1123msgid "Vietnamese (_TCVN)"
1124msgstr "Виетнамски (_TCVN)"
1125
1126#: ../embed/ephy-encodings.c:125
1127msgid "Vietnamese (_VISCII)"
1128msgstr "Виетнамски (_VISCII)"
1129
1130#: ../embed/ephy-encodings.c:126
1131msgid "Vietnamese (V_PS)"
1132msgstr "Виетнамски (V_PS)"
1133
1134#: ../embed/ephy-encodings.c:127
1135msgid "Vietnamese (_Windows-1258)"
1136msgstr "Виетнамски (_Windows-1258)"
1137
1138#: ../embed/ephy-encodings.c:128
1139msgid "Western (_IBM-850)"
1140msgstr "Западен (_IBM-850)"
1141
1142#: ../embed/ephy-encodings.c:129
1143msgid "Western (_ISO-8859-1)"
1144msgstr "Западен (_ISO-8859-1)"
1145
1146#: ../embed/ephy-encodings.c:130
1147msgid "Western (IS_O-8859-15)"
1148msgstr "Западен (IS_O-8859-15)"
1149
1150#: ../embed/ephy-encodings.c:131
1151msgid "Western (_MacRoman)"
1152msgstr "Западен (_MacRoman)"
1153
1154#: ../embed/ephy-encodings.c:132
1155msgid "Western (_Windows-1252)"
1156msgstr "Западен (_Windows-1252)"
1157
1158#. the following encodings are so rarely used that we don't want to pollute the "related"
1159#. * part of the encodings menu with them, so we set the language group to 0 here
1160#.
1161#: ../embed/ephy-encodings.c:137
1162msgid "English (_US-ASCII)"
1163msgstr "Английски (_US-ASCII)"
1164
1165#: ../embed/ephy-encodings.c:138
1166msgid "Unicode (UTF-_16 BE)"
1167msgstr "Уникод (UTF-_16 BE)"
1168
1169#: ../embed/ephy-encodings.c:139
1170msgid "Unicode (UTF-1_6 LE)"
1171msgstr "Уникод (UTF-1_6 LE)"
1172
1173#: ../embed/ephy-encodings.c:140
1174msgid "Unicode (UTF-_32 BE)"
1175msgstr "Уникод (UTF-_32 BE)"
1176
1177#: ../embed/ephy-encodings.c:141
1178msgid "Unicode (UTF-3_2 LE)"
1179msgstr "Уникод (UTF-3_2 LE)"
1180
1181#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1182#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1183#: ../embed/ephy-encodings.c:145
1184msgid "autodetectors|Off"
1185msgstr "Изключено"
1186
1187#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1188#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1189#: ../embed/ephy-encodings.c:148
1190msgid "automatically detect ... character encodings|Chinese"
1191msgstr "Китайски"
1192
1193#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1194#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1195#: ../embed/ephy-encodings.c:151
1196msgid "automatically detect ... character encodings|Simplified Chinese"
1197msgstr "Китайски, опростен"
1198
1199#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1200#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1201#: ../embed/ephy-encodings.c:154
1202msgid "automatically detect ... character encodings|Traditional Chinese"
1203msgstr "Китайски, традиционен"
1204
1205#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1206#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1207#: ../embed/ephy-encodings.c:157
1208msgid "automatically detect ... character encodings|East Asian"
1209msgstr "Източноазиатски"
1210
1211#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1212#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1213#: ../embed/ephy-encodings.c:160
1214msgid "automatically detect ... character encodings|Japanese"
1215msgstr "Японски"
1216
1217#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1218#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1219#: ../embed/ephy-encodings.c:163
1220msgid "automatically detect ... character encodings|Korean"
1221msgstr "Корейски"
1222
1223#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1224#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1225#: ../embed/ephy-encodings.c:166
1226msgid "automatically detect ... character encodings|Russian"
1227msgstr "Руски"
1228
1229#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1230#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1231#: ../embed/ephy-encodings.c:169
1232msgid "automatically detect ... character encodings|Universal"
1233msgstr "Универсален"
1234
1235#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1236#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1237#: ../embed/ephy-encodings.c:172
1238msgid "automatically detect ... character encodings|Ukrainian"
1239msgstr "Украински"
1240
1241#. translators: this is the title that an unknown encoding will
1242#. * be displayed as.
1243#.
1244#: ../embed/ephy-encodings.c:364
1245#, c-format
1246msgid "Unknown (%s)"
1247msgstr "Непознат (%s)"
1248
1249#: ../embed/ephy-history.c:550
1250msgid "All"
1251msgstr "Всички"
1252
1253#: ../embed/ephy-history.c:713
1254msgid "Others"
1255msgstr "Други"
1256
1257#: ../embed/ephy-history.c:719
1258msgid "Local files"
1259msgstr "Локални файлове"
1260
1261#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:172
1262#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:408
1263msgid "Save"
1264msgstr "Запазване"
1265
1266#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1267#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1268#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:293
1269msgid "File Type:|Unknown"
1270msgstr "Неизвестен"
1271
1272#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:328
1273msgid "Download this potentially unsafe file?"
1274msgstr "Да бъде ли изтеглен потенциално опасния файл?"
1275
1276#. translators: First %s is the file type description,
1277#. Second %s is the file name
1278#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:334
1279#, c-format
1280msgid ""
1281"File Type: “%s”.\n"
1282"\n"
1283"It is unsafe to open “%s” as it could potentially damage your documents or "
1284"invade your privacy. You can download it instead."
1285msgstr ""
1286"Вид файл: „%s“.\n"
1287"\n"
1288"Опасно е да отваряте „%s“, възможно е да повреди документите Ви или да "
1289"застраши личните ви данни. Вместо това, можете да го изтеглите."
1290
1291#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:344
1292msgid "Open this file?"
1293msgstr "Отваряне на този файл?"
1294
1295#. translators: First %s is the file type description,
1296#. Second %s is the file name,
1297#. Third %s is the application used to open the file
1298#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:351
1299#, c-format
1300msgid ""
1301"File Type: “%s”.\n"
1302"\n"
1303"You can open “%s” using “%s” or save it."
1304msgstr ""
1305"Вид файл: „%s“.\n"
1306"\n"
1307"Можете да отворите „%s“ чрез „%s“ или можете да го запазите."
1308
1309#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:359
1310msgid "Download this file?"
1311msgstr "Изтегляне на този файл?"
1312
1313#. translators: First %s is the file type description,
1314#. Second %s is the file name
1315#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:365
1316#, c-format
1317msgid ""
1318"File Type: “%s”.\n"
1319"\n"
1320"You have no application able to open “%s”. You can download it instead."
1321msgstr ""
1322"Вид файл: „%s“.\n"
1323"\n"
1324"Не разполагате с програма, способна да отвори „%s“. Вместо това, можете да "
1325"го изтеглите."
1326
1327#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:370
1328msgid "_Save As..."
1329msgstr "Запазване _като..."
1330
1331#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
1332#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:207
1333#, c-format
1334msgid "“%s” Protocol is not Supported"
1335msgstr "Протоколът “%s” не се поддържа"
1336
1337#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
1338#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:209
1339#, c-format
1340msgid "“%s” protocol is not supported."
1341msgstr "Протоколът “%s” не се поддържа."
1342
1343#. FIXME: get the list of supported protocols from necko
1344#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:211
1345msgid ""
1346"Supported protocols are “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” and “sftp”."
1347msgstr ""
1348"Поддържаните протоколи са “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” и “sftp”."
1349
1350#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
1351#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:220
1352#, c-format
1353msgid "File “%s” not Found"
1354msgstr "Файлът “%s” не е намерен"
1355
1356#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
1357#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:222
1358#, c-format
1359msgid "File “%s” not found."
1360msgstr "Файлът “%s” не е намерен."
1361
1362#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:223
1363msgid "Check the location of the file and try again."
1364msgstr "Проверете местоположението на файла и опитайте отново."
1365
1366#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
1367#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:231
1368#, c-format
1369msgid "“%s” Could not be Found"
1370msgstr "„%s” не може да бъде намерен"
1371
1372#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
1373#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:234
1374#, c-format
1375msgid "“%s” could not be found."
1376msgstr "“%s” не може да бъде намерен."
1377
1378#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:236
1379msgid ""
1380"Check that you are connected to the internet, and that the address is "
1381"correct."
1382msgstr ""
1383"Проверете дали сте свързани към Интернет, и че въведеният адрес е точен."
1384
1385#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:238
1386msgid "If this page used to exist, you may find an archived version:"
1387msgstr ""
1388"Ако тази страница е съществувала, то вие сте намерили архивирана версия:"
1389
1390#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:247
1391#, c-format
1392msgid "“%s” Refused the Connection"
1393msgstr "„%s” отказа свързване"
1394
1395#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:251
1396#, c-format
1397msgid "“%s” refused the connection."
1398msgstr "“%s” отказа свързване."
1399
1400#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:253
1401#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:270
1402#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:289
1403#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:346
1404#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:377
1405msgid ""
1406"The server may be busy or you may have a network connection problem. Try "
1407"again later."
1408msgstr ""
1409"Сървърът може да е зает или е възможно да имате проблеми с мрежата. Опитайте "
1410"отново по-късно."
1411
1412#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:255
1413#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:272
1414#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:291
1415#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:313
1416#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:348
1417#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:379
1418msgid "There may be an old version of the page you wanted:"
1419msgstr "Възможно е да има стара версия на търсената от вас страница:"
1420
1421#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:264
1422#, c-format
1423msgid "“%s” Interrupted the Connection"
1424msgstr "„%s” прекъсна връзката."
1425
1426#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:268
1427#, c-format
1428msgid "“%s” interrupted the connection."
1429msgstr "“%s” прекъсна връзката."
1430
1431#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:281
1432#, c-format
1433msgid "“%s” is not Responding"
1434msgstr "„%s” не отговаря."
1435
1436#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:285
1437#, c-format
1438msgid "“%s” is not responding."
1439msgstr "“%s” не отговаря."
1440
1441#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:287
1442msgid "The connection was lost because the server took too long to respond."
1443msgstr ""
1444"Връзката беше прекъсната, защото сървърът се забави прекалено много при "
1445"отговора."
1446
1447#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:295
1448msgid "Invalid Address"
1449msgstr "Адресът не е точен"
1450
1451#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:296
1452msgid "Invalid address."
1453msgstr "Неточен адрес."
1454
1455#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:297
1456msgid "The address you entered is not valid."
1457msgstr "Въведеният адрес е невалиден."
1458
1459#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:306
1460#, c-format
1461msgid "“%s” Redirected Too Many Times"
1462msgstr "„%s” пренасочи твърде много пъти"
1463
1464#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:310
1465#, c-format
1466msgid "“%s” redirected too many times."
1467msgstr "“%s” пренасочи твърде много пъти."
1468
1469#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:312
1470msgid "The redirection has been stopped for security reasons."
1471msgstr ""
1472"Пренасочването беше прекъснато поради причини свързани със сигурността."
1473
1474#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:322
1475#, c-format
1476msgid "“%s” Requires an Encrypted Connection"
1477msgstr "„%s” изисква криптирана връзка"
1478
1479#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:326
1480#, c-format
1481msgid "“%s” requires an encrypted connection."
1482msgstr "“%s” изисква криптирана връзка."
1483
1484#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:328
1485msgid ""
1486"The document could not be loaded because encryption support is not installed."
1487msgstr ""
1488"Документът не може да бъде зареден, защото поддръжката на криптиране не е "
1489"инсталирана."
1490
1491#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:338
1492#, c-format
1493msgid "“%s” Dropped the Connection"
1494msgstr "„%s” преустанови връзката"
1495
1496#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:342
1497#, c-format
1498msgid "“%s” dropped the connection."
1499msgstr "“%s” преустанови връзката."
1500
1501#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:344
1502#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:375
1503msgid "The server dropped the connection before any data could be read."
1504msgstr ""
1505"Сървърът преустанови връзката преди да бъдат прочетени каквито и да е данни."
1506
1507#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:355
1508msgid "Cannot Load Document Whilst Working Offline"
1509msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим „Изключен“"
1510
1511#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:356
1512msgid "Cannot load document whilst working offline."
1513msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим „Изключен“"
1514
1515#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:357
1516msgid "To view this document, disable “Work Offline” and try again."
1517msgstr ""
1518"За да прегледате този документ, спрете режима \"Изключен\" и опитайте отново"
1519
1520#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:369
1521#, c-format
1522msgid "“%s” Denied Access to Port “%d”"
1523msgstr "„%s” отказа достъп до порт „%d”"
1524
1525#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:373
1526#, c-format
1527msgid "“%s” denied access to port “%d”."
1528msgstr "“%s” отказа достъп до порт “%d”."
1529
1530#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:384
1531msgid "Could not Connect to Proxy Server"
1532msgstr "Неуспех при свързването към сървър посредник"
1533
1534#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:385
1535msgid "Could not connect to proxy server."
1536msgstr "Неуспех при свързването към сървър посредник."
1537
1538#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:386
1539msgid ""
1540"Check your proxy server settings. If the connection still fails, there may "
1541"be a problem with your proxy server or your network connection."
1542msgstr ""
1543"Проверете настройките на сървъра посредник. Ако връзката и след това е "
1544"неуспешна, възможно е да има някакъв проблем със сървъра посредник или с "
1545"вашата мрежа."
1546
1547#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:394
1548msgid "Could not Display Content"
1549msgstr "Съдържанието не може да бъде изобразено"
1550
1551#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:395
1552msgid "Could not display content."
1553msgstr "Съдържанието не може да бъде изобразено."
1554
1555#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:396
1556msgid "The page uses an unsupported or invalid form of compression."
1557msgstr "Страницата използва неподдържана или невалидна форма на компресия."
1558
1559#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:486
1560#, c-format
1561msgid ""
1562"The page “%s” in this tab was not fully loaded yet when the web browser "
1563"crashed; it could have caused the crash."
1564msgstr ""
1565"Интернет страницата „%s“ в текущия прозорец не бе заредена докрай, когато "
1566"Epiphany заби. Може би страницата е причината за забиването."
1567
1568#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1569#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1570#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:613
1571msgid "You may find an old version:|in the Google Cache"
1572msgstr "в кешът на Google"
1573
1574#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1575#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1576#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:621
1577msgid "You may find an old version:|in the Internet Archive"
1578msgstr "в Интернет архив"
1579
1580#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:364
1581#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:245
1582#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:481 ../src/ephy-session.c:774
1583msgid "Untitled"
1584msgstr "Без заглавие"
1585
1586#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:152 ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:445
1587#: ../lib/ephy-file-chooser.c:371 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:642
1588msgid "All files"
1589msgstr "Всички файлове"
1590
1591#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:157 ../lib/ephy-file-chooser.c:355
1592msgid "Web pages"
1593msgstr "Интернет страници"
1594
1595#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:165
1596msgid "Text files"
1597msgstr "Текстови файлове"
1598
1599#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:170 ../lib/ephy-file-chooser.c:363
1600msgid "Images"
1601msgstr "Изображения"
1602
1603#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:178
1604msgid "XML files"
1605msgstr "XML файлове"
1606
1607#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:183
1608msgid "XUL files"
1609msgstr "XUL файлове"
1610
1611#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:156
1612msgid "_Select Certificate"
1613msgstr "_Избиране на сертификат"
1614
1615#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:203
1616#, c-format
1617msgid "Choose a certificate to present as identification to “%s”."
1618msgstr ""
1619"Избиране на сертификат, който да бъде представен като идентификация пред „%"
1620"s“."
1621
1622#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:206
1623msgid "Select a certificate to identify yourself."
1624msgstr "Изберете сертификат, с който да се удостоверявате"
1625
1626#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:243
1627msgid "Certificate _Details"
1628msgstr "Детайли за сертификата"
1629
1630#. Add the buttons
1631#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:236
1632#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:548
1633msgid "_View Certificate"
1634msgstr "_Преглед на сертификат"
1635
1636#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:244
1637msgid "_Accept"
1638msgstr "_Приемане"
1639
1640#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:311
1641#, c-format
1642msgid ""
1643"The site “%s” returned security information for “%s”. It is possible that "
1644"someone is intercepting your communication to obtain your confidential "
1645"information."
1646msgstr ""
1647"Сайтът „%s“ върна информация по сигурността за „%s“. Възможно е някой да "
1648"засича Вашите връзки, за да получи достъп до личната Ви информация."
1649
1650#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:317
1651#, c-format
1652msgid ""
1653"You should only accept the security information if you trust “%s” and “%s”."
1654msgstr ""
1655"Би трябвало да приемате информацията за сигурност, само ако имате доверие на "
1656"„%s“ и „%s“."
1657
1658#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:322
1659msgid "Accept incorrect security information?"
1660msgstr "Ще приемете ли некоректната информация за сигурността?"
1661
1662#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:353
1663#, c-format
1664msgid ""
1665"It was not possible to automatically trust “%s”. It is possible that someone "
1666"is intercepting your communication to obtain your confidential information."
1667msgstr ""
1668"Браузърът не може да се довери автоматично на „%s“. Възможно е някой да "
1669"засича вашите връзки, за да получи достъп до личната ви информация."
1670
1671#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:359
1672#, c-format
1673msgid ""
1674"You should only connect to the site if you are certain you are connected to "
1675"“%s”."
1676msgstr ""
1677"Трябва да се свързвате със сайта само ако сте сигурни, че сте свързани към „%"
1678"s“."
1679
1680#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:364
1681msgid "Connect to untrusted site?"
1682msgstr "Искате ли да се свържете с тази непроверена страница?"
1683
1684#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:368
1685msgid "_Trust this security information from now on"
1686msgstr "_Доверяване от сега нататък"
1687
1688#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:369
1689msgid "Co_nnect"
1690msgstr "Св_ързване"
1691
1692#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:428
1693msgid "Accept expired security information?"
1694msgstr "Да се приеме ли остарялата информация за сигурност?"
1695
1696#. Translators: first %s is a hostname, second %s is a time/date
1697#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:430
1698#, c-format
1699msgid "The security information for “%s” expired on %s."
1700msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ изтича на %s."
1701
1702#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:436
1703msgid "Accept not yet valid security information?"
1704msgstr "Приемане на все още невалидната информация за сигурност?"
1705
1706#. Translators: first %s is a hostname, second %s is a time/date
1707#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:438
1708#, c-format
1709msgid "The security information for “%s” isn't valid until %s."
1710msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ е невалидна докато %s."
1711
1712#. To translators: this a time format that is used while displaying the
1713#. * expiry or start date of an SSL certificate, for the format see
1714#. * strftime(3)
1715#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:454
1716msgid "%a %d %b %Y"
1717msgstr "%a %d %b %Y"
1718
1719#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:462
1720msgid "You should ensure that your computer's time is correct."
1721msgstr "Трябва да се уверите, че часовника на компютъра е верен."
1722
1723#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:508
1724#, c-format
1725msgid "Cannot establish connection to “%s”."
1726msgstr "Връзката с „%s“ не може да бъде осъществена."
1727
1728#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:511
1729#, c-format
1730msgid "The certificate revocation list (CRL) from “%s” needs to be updated."
1731msgstr ""
1732"Списъкът за отхвърляне на сертификати (СRL) от „%s“ трябва да бъде обновен."
1733
1734#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:516
1735msgid "Please ask your system administrator for assistance."
1736msgstr "Помолете вашия системен администратор за съдействие."
1737
1738#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:546
1739msgid "Trust new Certificate Authority?"
1740msgstr "Доверявате ли се на този нов сертификат?"
1741
1742#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:551
1743msgid "_Trust CA"
1744msgstr "_Доверяване на CA"
1745
1746#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:573
1747#, c-format
1748msgid "Trust new Certificate Authority “%s” to identify web sites?"
1749msgstr "Доверявате ли се на „%s“ при идентификацията на Интернет страници?"
1750
1751#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:578
1752msgid ""
1753"Before trusting a Certificate Authority (CA) you should verify the "
1754"certificate is authentic."
1755msgstr ""
1756"Преди да се доверите на Агенцията за сертификати трябва да се уверите в "
1757"истинността на техния сертификат."
1758
1759#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:649
1760msgid "Certificate already exists."
1761msgstr "Сертификатът вече съществува."
1762
1763#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:650
1764msgid "The certificate has already been imported."
1765msgstr "Сертификатът вече беше внесен."
1766
1767#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:775
1768msgid "_Backup Certificate"
1769msgstr "Резервно копие на сертификат"
1770
1771#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:782
1772msgid "Select password."
1773msgstr "Избиране на парола."
1774
1775#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:783
1776msgid "Select a password to protect this certificate."
1777msgstr "Избиране на парола за защита на този сертификат."
1778
1779#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:795
1780#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:905
1781msgid "_Password:"
1782msgstr "_Парола:"
1783
1784#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:809
1785msgid "Con_firm password:"
1786msgstr "Пот_върждаване на паролата:"
1787
1788#. TODO: We need a better password quality meter
1789#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:821
1790msgid "Password quality:"
1791msgstr "Качество на паролата:"
1792
1793#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:878
1794msgid "I_mport Certificate"
1795msgstr "В_насяне на сертификат"
1796
1797#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:894
1798msgid "Password required."
1799msgstr "Изисква се парола."
1800
1801#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:895
1802msgid "Enter the password for this certificate."
1803msgstr "Въведете парола за този сертификат."
1804
1805#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:984
1806msgid "Certificate Revocation List Imported"
1807msgstr "Списъци за отхвърляне на сертификати, които са внесени"
1808
1809#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:994
1810msgid "Certificate Revocation List (CRL) successfully imported"
1811msgstr "Списъкът за отхвърляне на сертификати е внесен успешно"
1812
1813#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1019
1814msgid "Unit:"
1815msgstr "Единица:"
1816
1817#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1023
1818msgid "Next Update:"
1819msgstr "Следващо осъвременяване:"
1820
1821#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1050
1822msgid "Not part of certificate"
1823msgstr "Не е част от сертификат"
1824
1825#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1340
1826msgid "Certificate Properties"
1827msgstr "Настройки на сертификат"
1828
1829#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1362
1830msgid "This certificate has been verified for the following uses:"
1831msgstr "Този сертификат е проверен за следните потребители:"
1832
1833#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1365
1834msgid "Could not verify this certificate because it has been revoked."
1835msgstr "Неуспешна проверка на сертификата - той е бил отхвърлен."
1836
1837#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1368
1838msgid "Could not verify this certificate because it has expired."
1839msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен защото е изтекъл."
1840
1841#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1371
1842msgid "Could not verify this certificate because it is not trusted."
1843msgstr ""
1844"Този сертификат не може да бъде проверен защото не му е гласувано доверие."
1845
1846#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1374
1847msgid "Could not verify this certificate because the issuer is not trusted."
1848msgstr ""
1849"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателят му не се ползва с "
1850"доверие."
1851
1852#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1377
1853msgid "Could not verify this certificate because the issuer is unknown."
1854msgstr ""
1855"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателя му е непознат."
1856
1857#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1380
1858msgid ""
1859"Could not verify this certificate because the CA certificate is invalid."
1860msgstr ""
1861"Не може да се провери този сертификат, защото CA сертификатът е невалиден."
1862
1863#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1385
1864msgid "Could not verify this certificate for unknown reasons."
1865msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен поради неизвестни причини."
1866
1867#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:230
1868msgid "Generating Private Key."
1869msgstr "Генериране на частен ключ"
1870
1871#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:231
1872msgid ""
1873"Please wait while a new private key is generated. This process could take a "
1874"few minutes."
1875msgstr ""
1876"Изчакайте докато новия личен ключ се генерира. Този процес може да отнеме "
1877"няколко минути."
1878
1879#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:92
1880msgid "Security Notice"
1881msgstr "Предупреждение за сигурността"
1882
1883#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:93
1884msgid "This page is loaded over a secure connection"
1885msgstr "Разглеждате тази страница чрез сигурна връзка"
1886
1887#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:94
1888msgid "The padlock icon in the statusbar indicates whether a page is secure."
1889msgstr ""
1890"Иконата с катинара върху лентата за състоянието показва дали дадена страница "
1891"е сигурна."
1892
1893#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:110
1894#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:138
1895#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:157
1896#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:177
1897msgid "Security Warning"
1898msgstr "Предупреждение за сигурността"
1899
1900#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:111
1901msgid "This page is loaded over a low security connection"
1902msgstr "Разглеждате тази страница чрез несигурна връзка"
1903
1904#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:112
1905msgid ""
1906"Any information you see or enter on this page could easily be intercepted by "
1907"a third party."
1908msgstr ""
1909"Всяка информация, която виждате или въвеждате в тази страница, може да бъде "
1910"проследена от трети лица."
1911
1912#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:139
1913msgid "Some parts of this page are loaded over an insecure connection"
1914msgstr "Някои части от тази страница са заредени чрез несигурна връзка."
1915
1916#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:140
1917msgid ""
1918"Some information you see or enter will be sent over an insecure connection, "
1919"and could easily be intercepted by a third party."
1920msgstr ""
1921"Част от информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна "
1922"връзка и лесно може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1923
1924#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:158
1925#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:178
1926msgid "Send this information over an insecure connection?"
1927msgstr "Изпращане на тази информация чрез несигурна връзка?"
1928
1929#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:159
1930msgid ""
1931"The information you have entered will be sent over an insecure connection, "
1932"and could easily be intercepted by a third party."
1933msgstr ""
1934"Информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и "
1935"може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1936
1937#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:162
1938#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:183
1939msgid "_Send"
1940msgstr "_Изпращане"
1941
1942#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:179
1943msgid ""
1944"Although this page was loaded over a secure connection, the information you "
1945"have entered will be sent over an insecure connection, and could easily be "
1946"intercepted by a third party."
1947msgstr ""
1948"Въпреки, че тази страница беше заредена чрез сигурна връзка, информацията, "
1949"която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и лесно ще може да "
1950"бъде прочетена/проследена от трети лица."
1951
1952#: ../embed/mozilla/MozDownload.cpp:758
1953msgid "Files"
1954msgstr "Файлове"
1955
1956#. We do this before reading the user pref file so that the user
1957#. * still can overwrite this pref.
1958#. * We don't use the default-prefs.js file since that cannot be
1959#. * localised (see bug #144909).
1960#.
1961#. translators: this is the URL that searches from the location
1962#. * entry get directed to. The search terms will be _appended_ to it,
1963#. * in url-escaped UTF-8; that means that if you're choosing google,
1964#. * the 'q=' part needs to come last.
1965#.
1966#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:236
1967msgid "http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1968msgstr "http://www.google.com/search?hl=bg&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1969
1970#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:568
1971msgid "Epiphany can't be used now. Mozilla initialization failed."
1972msgstr ""
1973"В момента Epiphany не може да бъде използван. Браузърът Mozilla не може да "
1974"бъде намерен."
1975
1976#: ../embed/print-dialog.c:268
1977msgid "Generating PDF is not supported"
1978msgstr "Генерирането на PDF не се поддържа"
1979
1980#: ../embed/print-dialog.c:275
1981msgid "Printing is not supported on this printer"
1982msgstr "Разпечатването не се поддържа на този принтер"
1983
1984#: ../embed/print-dialog.c:278
1985#, c-format
1986msgid ""
1987"You were trying to print to a printer using the “%s” driver. This program "
1988"requires a PostScript printer driver."
1989msgstr ""
1990"Опитвахте се да печатате на принтер използвайки драйвера „%s“. Тази програма "
1991"изисква драйвер за принтер от вида PostScript."
1992
1993#: ../embed/print-dialog.c:392
1994msgid "_From:"
1995msgstr "_От:"
1996
1997#: ../embed/print-dialog.c:405
1998msgid "Sets the start of the range of pages to be printed"
1999msgstr "Задава началото на обхвата за печат на страниците"
2000
2001#: ../embed/print-dialog.c:407
2002msgid "_To:"
2003msgstr "_До:"
2004
2005#: ../embed/print-dialog.c:420
2006msgid "Sets the end of the range of pages to be printed"
2007msgstr "Задава краят на обвахата за печат на страниците"
2008
2009#: ../embed/print-dialog.c:435 ../src/ephy-window.c:1272
2010msgid "Print"
2011msgstr "Печат"
2012
2013#: ../embed/print-dialog.c:443
2014msgid "Pages"
2015msgstr "Страници"
2016
2017#: ../lib/eel-gconf-extensions.c:68
2018#, c-format
2019msgid ""
2020"GConf error:\n"
2021"  %s"
2022msgstr ""
2023"Грешка в GConf:\n"
2024"  %s"
2025
2026#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:487
2027msgid "_Move on Toolbar"
2028msgstr "Преместване по _лентата с инструменти"
2029
2030#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:495
2031msgid "_Remove from Toolbar"
2032msgstr "_Премахване от лентата с инструменти"
2033
2034#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:524
2035msgid "_Remove Toolbar"
2036msgstr "_Премахване на лентата с инструменти"
2037
2038#: ../lib/egg/egg-toolbar-editor.c:439
2039msgid "Separator"
2040msgstr "Разделител"
2041
2042#: ../lib/ephy-file-chooser.c:344
2043msgid "All supported types"
2044msgstr "Всички поддържани типове"
2045
2046#: ../lib/ephy-file-helpers.c:312
2047#, c-format
2048msgid "%s exists, please move it out of the way."
2049msgstr "%s не съществува, премахнете го."
2050
2051#: ../lib/ephy-file-helpers.c:318
2052#, c-format
2053msgid "Failed to create directory %s."
2054msgstr "Папката %s не може да бъде създадена."
2055
2056#: ../lib/ephy-gui.c:328
2057#, c-format
2058msgid "Directory “%s” is not writable"
2059msgstr "В папката „%s\" не може да се пише"
2060
2061#: ../lib/ephy-gui.c:332
2062msgid "You do not have permission to create files in this directory."
2063msgstr "Нямате права за създаването на файлове в тази директория."
2064
2065#: ../lib/ephy-gui.c:335
2066msgid "Directory not Writable"
2067msgstr "В папката не може да се пише"
2068
2069#: ../lib/ephy-gui.c:365
2070#, c-format
2071msgid "Cannot overwrite existing file “%s”"
2072msgstr "Презаписването на съществуващия файл “%s” е неуспешно"
2073
2074#: ../lib/ephy-gui.c:369
2075msgid ""
2076"A file with this name alreay exists and you don't have permission to "
2077"overwrite it."
2078msgstr "Вече съществува файл с такова име и нямате право да го презапишете."
2079
2080#: ../lib/ephy-gui.c:372
2081msgid "Cannot Overwrite File"
2082msgstr "Презаписването на файла е неуспешно"
2083
2084#: ../lib/ephy-gui.c:409
2085#, c-format
2086msgid "Could not display help: %s"
2087msgstr "Помощта не може да бъде изобразена: %s"
2088
2089#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2090#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2091#: ../lib/ephy-langs.c:40
2092msgid "select fonts for|Arabic"
2093msgstr "Арабски"
2094
2095#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2096#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2097#: ../lib/ephy-langs.c:43
2098msgid "select fonts for|Baltic"
2099msgstr "Балтийски"
2100
2101#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2102#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2103#: ../lib/ephy-langs.c:46
2104msgid "select fonts for|Central European"
2105msgstr "Централно Европейски"
2106
2107#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2108#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2109#: ../lib/ephy-langs.c:49
2110msgid "select fonts for|Cyrillic"
2111msgstr "Кирилица"
2112
2113#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2114#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2115#: ../lib/ephy-langs.c:52
2116msgid "select fonts for|Devanagari"
2117msgstr "Деванагари"
2118
2119#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2120#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2121#: ../lib/ephy-langs.c:55
2122msgid "select fonts for|Greek"
2123msgstr "Гръцки"
2124
2125#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2126#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2127#: ../lib/ephy-langs.c:58
2128msgid "select fonts for|Hebrew"
2129msgstr "Иврит"
2130
2131#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2132#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2133#: ../lib/ephy-langs.c:61
2134msgid "select fonts for|Japanese"
2135msgstr "Японски"
2136
2137#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2138#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2139#: ../lib/ephy-langs.c:64
2140msgid "select fonts for|Korean"
2141msgstr "Корейски"
2142
2143#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2144#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2145#: ../lib/ephy-langs.c:67
2146msgid "select fonts for|Simplified Chinese"
2147msgstr "Китайски, опростен"
2148
2149#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2150#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2151#: ../lib/ephy-langs.c:70
2152msgid "select fonts for|Tamil"
2153msgstr "Тамилски"
2154
2155#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2156#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2157#: ../lib/ephy-langs.c:73
2158msgid "select fonts for|Thai"
2159msgstr "Тайски"
2160
2161#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2162#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2163#: ../lib/ephy-langs.c:76
2164msgid "select fonts for|Traditional Chinese"
2165msgstr "Китайски, традиционен"
2166
2167#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2168#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2169#: ../lib/ephy-langs.c:79
2170msgid "select fonts for|Traditional Chinese (Hong Kong)"
2171msgstr "Китайски, традиционен (Хонг Конг)"
2172
2173#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2174#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2175#: ../lib/ephy-langs.c:82
2176msgid "select fonts for|Turkish"
2177msgstr "Турски"
2178
2179#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2180#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2181#: ../lib/ephy-langs.c:86
2182msgid "select fonts for|Armenian"
2183msgstr "Арменски"
2184
2185#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2186#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2187#: ../lib/ephy-langs.c:89
2188msgid "select fonts for|Bengali"
2189msgstr "Бенгали"
2190
2191#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2192#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2193#: ../lib/ephy-langs.c:92
2194msgid "select fonts for|Unified Canadian Syllabics"
2195msgstr "Ескимоски (Канада)"
2196
2197#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2198#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2199#: ../lib/ephy-langs.c:95
2200msgid "select fonts for|Ethiopic"
2201msgstr "Етиопски"
2202
2203#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2204#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2205#: ../lib/ephy-langs.c:98
2206msgid "select fonts for|Georgian"
2207msgstr "Грузински"
2208
2209#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2210#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2211#: ../lib/ephy-langs.c:101
2212msgid "select fonts for|Gujarati"
2213msgstr "Гужарати"
2214
2215#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2216#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2217#: ../lib/ephy-langs.c:104
2218msgid "select fonts for|Gurmukhi"
2219msgstr "Гурмуки"
2220
2221#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2222#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2223#: ../lib/ephy-langs.c:107
2224msgid "select fonts for|Khmer"
2225msgstr "Кхмерски"
2226
2227#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2228#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2229#: ../lib/ephy-langs.c:110
2230msgid "select fonts for|Malayalam"
2231msgstr "Малайлам"
2232
2233#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2234#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2235#: ../lib/ephy-langs.c:114
2236msgid "select fonts for|Western"
2237msgstr "Западни"
2238
2239#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2240#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2241#: ../lib/ephy-langs.c:117
2242msgid "select fonts for|Other Scripts"
2243msgstr "Други скриптове"
2244
2245#: ../lib/ephy-stock-icons.c:54
2246msgid "Close Tab"
2247msgstr "Затваряне на страница"
2248
2249#: ../lib/ephy-stock-icons.c:55
2250msgid "Popup Windows"
2251msgstr "Изскачащи прозорци"
2252
2253#: ../lib/ephy-stock-icons.c:56 ../src/ephy-history-window.c:1191
2254msgid "History"
2255msgstr "История"
2256
2257#: ../lib/ephy-stock-icons.c:57 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:684
2258#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1535
2259#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:344 ../src/ephy-window.c:1278
2260msgid "Bookmarks"
2261msgstr "Отметки"
2262
2263#: ../lib/ephy-stock-icons.c:58 ../src/ephy-toolbar.c:312
2264msgid "Address Entry"
2265msgstr "Запис на адрес"
2266
2267#: ../lib/ephy-stock-icons.c:59
2268msgid "_Download"
2269msgstr "_Изтегляне"
2270
2271#: ../lib/ephy-zoom.h:41
2272msgid "50%"
2273msgstr "50%"
2274
2275#: ../lib/ephy-zoom.h:42
2276msgid "75%"
2277msgstr "75%"
2278
2279#: ../lib/ephy-zoom.h:43
2280msgid "100%"
2281msgstr "100%"
2282
2283#: ../lib/ephy-zoom.h:44
2284msgid "125%"
2285msgstr "125%"
2286
2287#: ../lib/ephy-zoom.h:45
2288msgid "150%"
2289msgstr "150%"
2290
2291#: ../lib/ephy-zoom.h:46
2292msgid "175%"
2293msgstr "175%"
2294
2295#: ../lib/ephy-zoom.h:47
2296msgid "200%"
2297msgstr "200%"
2298
2299#: ../lib/ephy-zoom.h:48
2300msgid "300%"
2301msgstr "300%"
2302
2303#: ../lib/ephy-zoom.h:49
2304msgid "400%"
2305msgstr "400%"
2306
2307#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:818
2308msgid "Drag and drop this icon to create a link to this page"
2309msgstr ""
2310"Изтеглете и пуснете тази икона, за да създадете връзка към тази страница"
2311
2312#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:263
2313msgid "Unsafe protocol."
2314msgstr "Несигурен протокол."
2315
2316#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:264
2317msgid ""
2318"The address has not been loaded, because it refers to an unsafe protocol and "
2319"thereby presents a security risk to your system."
2320msgstr ""
2321"Адресите не са били заредени, защото сочат към несигурни протоколи и "
2322"следователно представляват опасност за вашата система."
2323
2324#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:290
2325msgid "No address found."
2326msgstr "Адресът не е намерен."
2327
2328#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:291
2329msgid "No web address could be found in this file."
2330msgstr "В този файл не могат да бъдат намерени никакви адреси."
2331
2332#. Translators: "Desktop File" refers to .desktop files containing a link
2333#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:326
2334msgid "Epiphany Desktop File Plugin"
2335msgstr "Приставка за стартери на Epiphany"
2336
2337#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:330
2338msgid "This plugin handles “.desktop” files containing web links."
2339msgstr ""
2340"Приставката обработва файлове с разширение .desktop, които сочат към места в "
2341"Интернет"
2342
2343#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:284
2344#, c-format
2345msgid "%s:"
2346msgstr "%s:"
2347
2348#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:395
2349#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:176
2350#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1162
2351#: ../src/ephy-history-window.c:173 ../src/ephy-history-window.c:711
2352msgid "Open in New _Tab"
2353msgid_plural "Open in New _Tabs"
2354msgstr[0] "Отваряне в нова _страница"
2355msgstr[1] "Отваряне в нови _страници"
2356
2357#. File Menu
2358#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:401
2359#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:173
2360#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1159
2361#: ../src/ephy-history-window.c:170 ../src/ephy-history-window.c:708
2362msgid "Open in New _Window"
2363msgid_plural "Open in New _Windows"
2364msgstr[0] "Отваряне в нов _прозорец"
2365msgstr[1] "Отваряне в нови _прозорци"
2366
2367#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:225
2368#, c-format
2369msgid "“%s” Properties"
2370msgstr "„%s\" настройки"
2371
2372#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:321
2373#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:231
2374msgid "_Title:"
2375msgstr "_Заглавие:"
2376
2377#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:363
2378#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:254
2379msgid "To_pics:"
2380msgstr "Те_ми:"
2381
2382#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:134
2383msgid "Remove from this topic"
2384msgstr "Премахване от тази тема"
2385
2386#. Toplevel
2387#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:163
2388#: ../src/ephy-history-window.c:163 ../src/ephy-window.c:115
2389msgid "_File"
2390msgstr "_Файл"
2391
2392#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:164
2393#: ../src/ephy-history-window.c:164 ../src/ephy-window.c:116
2394msgid "_Edit"
2395msgstr "_Редактиране"
2396
2397#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:165
2398#: ../src/ephy-history-window.c:165 ../src/ephy-window.c:117
2399msgid "_View"
2400msgstr "_Изглед"
2401
2402#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:166
2403#: ../src/ephy-history-window.c:166 ../src/ephy-window.c:122
2404msgid "_Help"
2405msgstr "_Помощ"
2406
2407#. File Menu
2408#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:170
2409#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:294
2410msgid "_New Topic"
2411msgstr "_Нова тема"
2412
2413#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:171
2414msgid "Create a new topic"
2415msgstr "Създаване на нова тема"
2416
2417#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:174
2418msgid "Open the selected bookmark in a new window"
2419msgstr "Отваряне на избраната отметка в нов прозорец"
2420
2421#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:177
2422msgid "Open the selected bookmark in a new tab"
2423msgstr "Отваряне на избраната отметка в нова страница"
2424
2425#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:179
2426msgid "_Rename..."
2427msgstr "_Преименуване..."
2428
2429#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:180
2430msgid "Rename the selected bookmark or topic"
2431msgstr "Преименуване на избраната отметка или тема"
2432
2433#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:181
2434#: ../src/ephy-history-window.c:176
2435msgid "_Delete"
2436msgstr "_Изтриване"
2437
2438#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:182
2439msgid "Delete the selected bookmark or topic"
2440msgstr "Изтриване на избраната отметка или тема"
2441
2442#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:184
2443msgid "_Properties"
2444msgstr "_Настройки"
2445
2446#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:185
2447msgid "View or modify the properties of the selected bookmark"
2448msgstr "Преглед или промяна на настройките на избраната отметка"
2449
2450#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:187
2451msgid "_Import Bookmarks..."
2452msgstr "_Внасяне на отметки..."
2453
2454#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:188
2455msgid "Import bookmarks from another browser or a bookmarks file"
2456msgstr "Вмъкване на отметки от друг браузър или файл с отметки"
2457
2458#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:190
2459msgid "_Export Bookmarks..."
2460msgstr "_Изнасяне на отметки..."
2461
2462#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:191
2463msgid "Export bookmarks to a file"
2464msgstr "Изнасяне на отметки във файл"
2465
2466#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:193
2467#: ../src/ephy-history-window.c:182 ../src/ephy-window.c:152
2468msgid "_Close"
2469msgstr "_Затваряне"
2470
2471#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:194
2472msgid "Close the bookmarks window"
2473msgstr "Затваряне на прозорецът с отметките"
2474
2475#. Edit Menu
2476#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:198
2477#: ../src/ephy-history-window.c:187 ../src/ephy-window.c:164
2478msgid "Cu_t"
2479msgstr "Из_рязване"
2480
2481#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:199
2482#: ../src/ephy-history-window.c:188 ../src/ephy-window.c:165
2483msgid "Cut the selection"
2484msgstr "Изрязване на избрания текст"
2485
2486#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:201
2487#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1172
2488#: ../src/ephy-history-window.c:190 ../src/ephy-history-window.c:721
2489#: ../src/ephy-window.c:167
2490msgid "_Copy"
2491msgstr "_Копиране"
2492
2493#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:202
2494#: ../src/ephy-history-window.c:191 ../src/ephy-window.c:168
2495msgid "Copy the selection"
2496msgstr "Копиране на избрания текст"
2497
2498#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:204
2499#: ../src/ephy-history-window.c:193 ../src/ephy-window.c:170
2500msgid "_Paste"
2501msgstr "_Поставяне"
2502
2503#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:205
2504#: ../src/ephy-history-window.c:194
2505msgid "Paste the clipboard"
2506msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
2507
2508#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:207
2509#: ../src/ephy-history-window.c:196 ../src/ephy-window.c:173
2510msgid "Select _All"
2511msgstr "Избиране на _всичко"
2512
2513#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:208
2514msgid "Select all bookmarks or text"
2515msgstr "Избиране на всички отметки или текст"
2516
2517#. Help Menu
2518#. Help menu
2519#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:212
2520#: ../src/ephy-history-window.c:204 ../src/ephy-window.c:259
2521msgid "_Contents"
2522msgstr "_Ръководство"
2523
2524#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:213
2525msgid "Display bookmarks help"
2526msgstr "Показване на помощта за отметките"
2527
2528#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:215
2529#: ../src/ephy-history-window.c:207 ../src/ephy-window.c:262
2530msgid "_About"
2531msgstr "_Относно"
2532
2533#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:216
2534#: ../src/ephy-history-window.c:208 ../src/ephy-window.c:263
2535msgid "Display credits for the web browser creators"
2536msgstr "Показване на информацията за създателите тази програма"
2537
2538#. View Menu
2539#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:229
2540#: ../src/ephy-history-window.c:222
2541msgid "_Title"
2542msgstr "_Заглавие"
2543
2544#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:230
2545#: ../src/ephy-history-window.c:223
2546msgid "Show only the title column"
2547msgstr "Показване само на титулната колона"
2548
2549#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:231
2550#: ../src/ephy-history-window.c:226
2551msgid "T_itle and Address"
2552msgstr "За_главие и адрес"
2553
2554#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:232
2555#: ../src/ephy-history-window.c:227
2556msgid "Show both the title and address columns"
2557msgstr "Показване на колоните за заглавието и адреса"
2558
2559#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:273
2560#: ../src/bookmarks/ephy-topics-selector.c:319
2561msgid "Type a topic"
2562msgstr "Тип тема"
2563
2564#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:391
2565#, c-format
2566msgid "Delete topic “%s”?"
2567msgstr "Изтриване на темата „%s“?"
2568
2569#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:394
2570msgid "Delete this topic?"
2571msgstr "Изтриване на тази тема?"
2572
2573#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:396
2574msgid ""
2575"Deleting this topic will cause all its bookmarks to become uncategorized, "
2576"unless they also belong to other topics. The bookmarks will not be deleted."
2577msgstr ""
2578"Изтриването на тази тема ще разбърка всички нейни отметки, освен ако те не "
2579"принадлежат към друга тема. Отметките няма да бъдат изтрити."
2580
2581#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:399
2582msgid "_Delete Topic"
2583msgstr "_Изтриване на тема"
2584
2585#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:505
2586msgid "Firefox"
2587msgstr "Firefox"
2588
2589#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:509
2590#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:513
2591msgid "Firebird"
2592msgstr "Firebird"
2593
2594#. Translators: The %s is the name of a Mozilla profile.
2595#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:518
2596#, c-format
2597msgid "Mozilla “%s” profile"
2598msgstr "Профил „%s“ на Mozilla"
2599
2600#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:522
2601msgid "Galeon"
2602msgstr "Galeon"
2603
2604#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:526
2605msgid "Konqueror"
2606msgstr "Konqueror"
2607
2608#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:555
2609msgid "Import failed"
2610msgstr "Внасянето е неуспешно"
2611
2612#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:557
2613msgid "Import Failed"
2614msgstr "Внасянето е неуспешно"
2615
2616#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:560
2617#, c-format
2618msgid ""
2619"The bookmarks from “%s” could not be imported because the file is corrupted "
2620"or of an unsupported type."
2621msgstr ""
2622"Отметките от „%s“ не могат да бъдат внесени, защото файлът е развален или е "
2623"от неподдържан файлов формат."
2624
2625#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:623
2626msgid "Import bookmarks from file"
2627msgstr "Внасяне на отметки от файл"
2628
2629#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:630
2630msgid "Firefox/Mozilla bookmarks"
2631msgstr "Отметки от Firefox/Mozilla"
2632
2633#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:634
2634msgid "Galeon/Konqueror bookmarks"
2635msgstr "Отметки от Galeon/Konqueror"
2636
2637#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:638
2638msgid "Epiphany bookmarks"
2639msgstr "Отметки от Epiphany"
2640
2641#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:672
2642msgid "Export Bookmarks"
2643msgstr "Изнасяне на отметки"
2644
2645#. Make a format selection combo & label
2646#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:687
2647msgid "File format:"
2648msgstr "Файлов формат:"
2649
2650#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:690
2651msgid "Epiphany (RDF)"
2652msgstr "Epiphany (RDF)"
2653
2654#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:691
2655msgid "Mozilla (HTML)"
2656msgstr "Mozilla (HTML)"
2657
2658#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:763
2659msgid "Import Bookmarks"
2660msgstr "Внасяне на отметки"
2661
2662#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:769
2663msgid "I_mport"
2664msgstr "В_насяне"
2665
2666#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:783
2667msgid "Import bookmarks from:"
2668msgstr "Внасяне на отметки от:"
2669
2670#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1168
2671#: ../src/ephy-history-window.c:717
2672msgid "_Copy Address"
2673msgstr "_Копиране на адрес"
2674
2675#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1402
2676#: ../src/ephy-history-window.c:1033
2677msgid "_Search:"
2678msgstr "_Търсене:"
2679
2680#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1597
2681#: ../src/bookmarks/ephy-topics-selector.c:198
2682msgid "Topics"
2683msgstr "Теми"
2684
2685#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1667
2686#: ../src/ephy-history-window.c:1316
2687msgid "Title"
2688msgstr "Заглавие"
2689
2690#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1673
2691#: ../src/ephy-history-window.c:1322
2692msgid "Address"
2693msgstr "Адреси"
2694
2695#. Translators you should change these links to respect your locale.
2696#. * For instance in .nl these should be
2697#. * "http://www.google.nl" and "http://www.google.nl/search?q=%s"
2698#.
2699#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:96
2700msgid "Search the web"
2701msgstr "Търсене в Интернет"
2702
2703#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:96
2704#, c-format
2705msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2706msgstr "http://www.google.co.uk/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2707
2708#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:101
2709msgid "Entertainment"
2710msgstr "Забавление"
2711
2712#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:102
2713msgid "News"
2714msgstr "Новини"
2715
2716#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:103
2717msgid "Shopping"
2718msgstr "Пазаруване"
2719
2720#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:104
2721msgid "Sports"
2722msgstr "Спортове"
2723
2724#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:105
2725msgid "Travel"
2726msgstr "Пътуване"
2727
2728#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:106
2729msgid "Work"
2730msgstr "Работа"
2731
2732#. translators: the %s is the title of the bookmark
2733#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:471
2734#, c-format
2735msgid "Update bookmark “%s”?"
2736msgstr "Осъвременяване на отметката „%s“?"
2737
2738#. translators: the %s is a URL
2739#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:476
2740#, c-format
2741msgid "The bookmarked page has moved to “%s”."
2742msgstr "Страницата с отметките беше преместена в „%s“."
2743
2744#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:480
2745msgid "_Don't Update"
2746msgstr "_Да не се актуализира"
2747
2748#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:482
2749msgid "_Update"
2750msgstr "_Актуализиране"
2751
2752#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:485
2753msgid "Update Bookmark?"
2754msgstr "Актуализиране на отметка?"
2755
2756#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2757#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2758#. Translators: this topic contains all bookmarks
2759#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:873
2760msgid "bookmarks|All"
2761msgstr "Всички"
2762
2763#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2764#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2765#. Translators: this topic contains the most used bookmarks
2766#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:909
2767msgid "bookmarks|Most Visited"
2768msgstr "Най-използвани"
2769
2770#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2771#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2772#. Translators: this topic contains the not categorized bookmarks
2773#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:928
2774msgid "bookmarks|Not Categorized"
2775msgstr "Неразпределени"
2776
2777#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2778#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2779#. Translators: this is an automatic topic containing local websites bookmarks
2780#. * autodiscovered with zeroconf.
2781#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:953
2782msgid "bookmarks|Local Sites"
2783msgstr "Местни сайтове"
2784
2785#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:275
2786msgid "Add Bookmark"
2787msgstr "Добавяне на отметка"
2788
2789#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:312
2790#, c-format
2791msgid "You already have a bookmark titled “%s” for this page."
2792msgstr "Вече съществува отметка с име „%s“ за тази страница."
2793
2794#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:324
2795msgid "_View Properties"
2796msgstr "_Преглед на настройките"
2797
2798#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:329
2799msgid "Duplicated Bookmark"
2800msgstr "Дублирани отметки"
2801
2802#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-factory-action.c:316
2803msgid "Quick Bookmark"
2804msgstr "Бърза отметка"
2805
2806#: ../src/bookmarks/ephy-open-tabs-action.c:64
2807msgid "Open in New _Tabs"
2808msgstr "Отваряне в нови _страници"
2809
2810#: ../src/bookmarks/ephy-related-action.c:167
2811msgid "Related"
2812msgstr "Свързан"
2813
2814#: ../src/bookmarks/ephy-topic-factory-action.c:315
2815msgid "Quick Topic"
2816msgstr "Бърза тема"
2817
2818#: ../src/ephy-encoding-dialog.c:313
2819msgid "Encodings"
2820msgstr "Кодиране"
2821
2822#: ../src/ephy-encoding-menu.c:350
2823msgid "_Other..."
2824msgstr "_Други..."
2825
2826#: ../src/ephy-encoding-menu.c:351
2827msgid "Other encodings"
2828msgstr "Други кодирания"
2829
2830#: ../src/ephy-encoding-menu.c:357
2831msgid "_Automatic"
2832msgstr "_Автоматичен"
2833
2834#: ../src/ephy-find-toolbar.c:130
2835msgid "Phrase not found"
2836msgstr "Фразата не е намерена"
2837
2838#: ../src/ephy-find-toolbar.c:133
2839msgid "Find wrapped"
2840msgstr "Търсене с пренос"
2841
2842#: ../src/ephy-find-toolbar.c:481
2843msgid "Find:"
2844msgstr "Търсене:"
2845
2846#: ../src/ephy-find-toolbar.c:497 ../src/ephy-find-toolbar.c:498
2847msgid "Find Previous"
2848msgstr "Предишно търсене"
2849
2850#: ../src/ephy-find-toolbar.c:501
2851msgid "Find previous occurrence of the search string"
2852msgstr "Търсене на предишното място на търсен низ"
2853
2854#: ../src/ephy-find-toolbar.c:508 ../src/ephy-find-toolbar.c:509
2855msgid "Find Next"
2856msgstr "Следващо търсене"
2857
2858#: ../src/ephy-find-toolbar.c:512
2859msgid "Find next occurrence of the search string"
2860msgstr "Търсене на следващото споменаване на низ"
2861
2862#. exit button
2863#: ../src/ephy-fullscreen-popup.c:277 ../src/ephy-toolbar.c:583
2864msgid "Leave Fullscreen"
2865msgstr "Напускане на „Цял екран“"
2866
2867#: ../src/ephy-go-action.c:71 ../src/ephy-toolbar.c:342
2868msgid "Go"
2869msgstr "Отиване"
2870
2871#: ../src/ephy-history-window.c:171
2872msgid "Open the selected history link in a new window"
2873msgstr "Отваряне на избраната връзка в нов прозорец"
2874
2875#: ../src/ephy-history-window.c:174
2876msgid "Open the selected history link in a new tab"
2877msgstr "Отваряне на избраната връзка в нова страница"
2878
2879#: ../src/ephy-history-window.c:177
2880msgid "Delete the selected history link"
2881msgstr "Изтриване на избраната връзка"
2882
2883#: ../src/ephy-history-window.c:179
2884msgid "Add _Bookmark..."
2885msgstr "_Добавяне на отметка..."
2886
2887#: ../src/ephy-history-window.c:180
2888msgid "Bookmark the selected history link"
2889msgstr "Добавяне в отметките на избраната връзка"
2890
2891#: ../src/ephy-history-window.c:183
2892msgid "Close the history window"
2893msgstr "Затваряне на прозореца с историята"
2894
2895#: ../src/ephy-history-window.c:197
2896msgid "Select all history links or text"
2897msgstr "Избиране на всички посещавани адреси или текст"
2898
2899#: ../src/ephy-history-window.c:199
2900msgid "Clear _History"
2901msgstr "Изчистване на _историята"
2902
2903#: ../src/ephy-history-window.c:200
2904msgid "Clear your browsing history"
2905msgstr "Изтриване на адресите на посетените от вас страници в Интернет"
2906
2907#: ../src/ephy-history-window.c:205
2908msgid "Display history help"
2909msgstr "Показване на помощ за историята"
2910
2911#: ../src/ephy-history-window.c:224
2912msgid "_Address"
2913msgstr "_Адрес"
2914
2915#: ../src/ephy-history-window.c:225
2916msgid "Show only the address column"
2917msgstr "Показване само на колоната с адреса"
2918
2919#: ../src/ephy-history-window.c:254
2920msgid "Clear browsing history?"
2921msgstr "Изчистване на историята?"
2922
2923#: ../src/ephy-history-window.c:258
2924msgid ""
2925"Clearing the browsing history will cause all history links to be permanently "
2926"deleted."
2927msgstr ""
2928"Изчистването на историята ще доведе до постоянното изтриване на адресите на "
2929"всички посетени Интернет страници."
2930
2931#: ../src/ephy-history-window.c:270
2932msgid "Clear History"
2933msgstr "Изчистване на историята"
2934
2935#: ../src/ephy-history-window.c:1042
2936msgid "Last 30 minutes"
2937msgstr "Последните 30 минути"
2938
2939#: ../src/ephy-history-window.c:1043
2940msgid "Today"
2941msgstr "Днес"
2942
2943#. keep this in sync with embed/ephy-history.c's HISTORY_PAGE_OBSOLETE_DAYS
2944#: ../src/ephy-history-window.c:1044 ../src/ephy-history-window.c:1047
2945#: ../src/ephy-history-window.c:1051
2946#, c-format
2947msgid "Last %d day"
2948msgid_plural "Last %d days"
2949msgstr[0] "Последният %d ден"
2950msgstr[1] "Последните %d дни"
2951
2952#: ../src/ephy-history-window.c:1253
2953msgid "Sites"
2954msgstr "Интернет страници"
2955
2956#: ../src/ephy-main.c:59
2957msgid "Open a new tab in an existing window"
2958msgstr "Отваряне на нова страница в съществуващия прозорец"
2959
2960#: ../src/ephy-main.c:62
2961msgid "Run in full screen mode"
2962msgstr "Работа на цял екран"
2963
2964#: ../src/ephy-main.c:65
2965msgid "Load the given session file"
2966msgstr "Зареждане на файла на дадената сесия"
2967
2968#: ../src/ephy-main.c:66 ../src/ephy-main.c:72
2969msgid "FILE"
2970msgstr "ФАЙЛ"
2971
2972#: ../src/ephy-main.c:68
2973msgid "Add a bookmark (don't open any window)"
2974msgstr "Добавяне на отметка (не се отварят никакви прозорци)"
2975
2976#: ../src/ephy-main.c:69
2977msgid "URL"
2978msgstr "АДРЕС"
2979
2980#: ../src/ephy-main.c:71
2981msgid "Import bookmarks from the given file"
2982msgstr "Вмъкване на отметки от посочения файл"
2983
2984#: ../src/ephy-main.c:74
2985msgid "Launch the bookmarks editor"
2986msgstr "Стартиране на редактора на отметките"
2987
2988#: ../src/ephy-notebook.c:1086
2989msgid "Close tab"
2990msgstr "Затваряне на страница"
2991
2992#: ../src/ephy-session.c:378
2993msgid "Recover previous browser windows and tabs?"
2994msgstr "Възстановяване на предишните прозорци и страници?"
2995
2996#: ../src/ephy-session.c:382
2997msgid ""
2998"Epiphany appears to have exited unexpectedly the last time it was run. You "
2999"can recover the opened windows and tabs."
3000msgstr ""
3001"Epiphany спря неочаквано по време на предишната сесия. Можете да "
3002"възстановите отворените прозорци и страници."
3003
3004#: ../src/ephy-session.c:386
3005msgid "_Don't Recover"
3006msgstr "_Без възстановяване"
3007
3008#: ../src/ephy-session.c:388
3009msgid "_Recover"
3010msgstr "_Възстановяване"
3011
3012#: ../src/ephy-session.c:390
3013msgid "Crash Recovery"
3014msgstr "Възстановяване след срив"
3015
3016#: ../src/ephy-shell.c:218
3017msgid "Sidebar extension required"
3018msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
3019
3020#: ../src/ephy-shell.c:220
3021msgid "Sidebar Extension Required"
3022msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
3023
3024#: ../src/ephy-shell.c:224
3025msgid "The link you clicked needs the sidebar extension to be installed."
3026msgstr "Връзката, която натиснахте, се нуждае от инсталирана странична лента."
3027
3028#: ../src/ephy-shell.c:454
3029msgid ""
3030"Bonobo couldn't locate the GNOME_Epiphany_Automation.server file. You can "
3031"use bonobo-activation-sysconf to configure the search path for bonobo server "
3032"files."
3033msgstr ""
3034"Bonobo не може да намери GNOME_Epiphany_Automation.server файла. Може да "
3035"използвате bonobo-activation-sysconf, за да конфигурирате къде да се търси "
3036"за сървърни файлове."
3037
3038#: ../src/ephy-shell.c:461
3039msgid ""
3040"Epiphany can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
3041"attempting to register the automation server"
3042msgstr ""
3043"Epiphany не може да бъде използван, заради неочаквана грешка от Bonobo при "
3044"опит да се регистрира автоматизиращия сървър"
3045
3046#: ../src/ephy-shell.c:478
3047msgid ""
3048"Epiphany can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
3049"attempting to locate the automation object."
3050msgstr ""
3051"Epiphany не може да бъде използван, заради неочаквана грешка от Bonobo при "
3052"опит да се открие обект от автоматизацията."
3053
3054#: ../src/ephy-tab.c:481 ../src/ephy-tab.c:2264 ../src/ephy-tab.c:2299
3055msgid "Blank page"
3056msgstr "Празна страница"
3057
3058#. translators: %s here is the address of the web page
3059#: ../src/ephy-tab.c:916 ../src/ephy-tab.c:1667
3060#, c-format
3061msgid "Loading “%s”..."
3062msgstr "Зареждане на „%s“..."
3063
3064#: ../src/ephy-tab.c:920
3065msgid "Loading..."
3066msgstr "Зареждане..."
3067
3068#: ../src/ephy-tab.c:1651
3069#, c-format
3070msgid "Redirecting to “%s”..."
3071msgstr "Пренасочване към „%s\"..."
3072
3073#: ../src/ephy-tab.c:1655
3074#, c-format
3075msgid "Transferring data from “%s”..."
3076msgstr "Пренасяне на данни от „%s\"..."
3077
3078#: ../src/ephy-tab.c:1659
3079#, c-format
3080msgid "Waiting for authorization from “%s”..."
3081msgstr "Очакване на разрешение от „%s\"..."
3082
3083#: ../src/ephy-tabs-menu.c:148
3084msgid "Switch to this tab"
3085msgstr "Превключване към тази страница"
3086
3087#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3088#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3089#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:82
3090msgid "toolbar style|Default"
3091msgstr "Стандартни"
3092
3093#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:201
3094msgid "Toolbar Editor"
3095msgstr "_Редактор на лентата с инструментите"
3096
3097#. translators: translate the same as in gnome-control-center
3098#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:217
3099msgid "Toolbar _button labels:"
3100msgstr "Надписи на бутоните:"
3101
3102#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:285
3103msgid "_Add a New Toolbar"
3104msgstr "_Добавяне на нова лента с инструменти"
3105
3106#: ../src/ephy-toolbar.c:251
3107msgid "_Back"
3108msgstr "_Назад"
3109
3110#: ../src/ephy-toolbar.c:253
3111msgid "Go to the previous visited page"
3112msgstr "Отива на предишната посетена страница"
3113
3114#. this is the tooltip on the Back button's drop-down arrow, which will show
3115#. * a menu with all sites you can go 'back' to
3116#.
3117#: ../src/ephy-toolbar.c:257
3118msgid "Back history"
3119msgstr "Предишни страници"
3120
3121#: ../src/ephy-toolbar.c:271
3122msgid "_Forward"
3123msgstr "_Напред"
3124
3125#: ../src/ephy-toolbar.c:273
3126msgid "Go to the next visited page"
3127msgstr "Отиване на следващата посетена страница"
3128
3129#. this is the tooltip on the Forward button's drop-down arrow, which will show
3130#. * a menu with all sites you can go 'forward' to
3131#.
3132#: ../src/ephy-toolbar.c:277
3133msgid "Forward history"
3134msgstr "Следващи страници"
3135
3136#: ../src/ephy-toolbar.c:290
3137msgid "_Up"
3138msgstr "_Нагоре"
3139
3140#: ../src/ephy-toolbar.c:292
3141msgid "Go up one level"
3142msgstr "Нагоре с едно ниво"
3143
3144#. this is the tooltip on the Up button's drop-down arrow, which will show
3145#. * a menu with al sites you can go 'up' to
3146#.
3147#: ../src/ephy-toolbar.c:296
3148msgid "List of upper levels"
3149msgstr "Списък на предишните нива"
3150
3151#: ../src/ephy-toolbar.c:314
3152msgid "Enter a web address to open, or a phrase to search for"
3153msgstr "Въведете адрес или фраза за търсене"
3154
3155#: ../src/ephy-toolbar.c:330
3156msgid "Zoom"
3157msgstr "Увеличение"
3158
3159#: ../src/ephy-toolbar.c:332
3160msgid "Adjust the text size"
3161msgstr "Нагласяне размера на текста"
3162
3163#: ../src/ephy-toolbar.c:344
3164msgid "Go to the address entered in the address entry"
3165msgstr "Отиване на адреса въведен в полето за адреси"
3166
3167#: ../src/ephy-toolbar.c:353
3168msgid "_Home"
3169msgstr "_У дома"
3170
3171#: ../src/ephy-toolbar.c:355
3172msgid "Go to the home page"
3173msgstr "Отиване в домашната страница"
3174
3175#: ../src/ephy-window.c:118
3176msgid "_Bookmarks"
3177msgstr "_Отметки"
3178
3179#: ../src/ephy-window.c:119
3180msgid "_Go"
3181msgstr "_Отиване"
3182
3183#: ../src/ephy-window.c:120
3184msgid "T_ools"
3185msgstr "_Инструменти"
3186
3187#: ../src/ephy-window.c:121
3188msgid "_Tabs"
3189msgstr "_Страници"
3190
3191#. File menu
3192#: ../src/ephy-window.c:128
3193msgid "_New Window"
3194msgstr "_Нов прозорец"
3195
3196#: ../src/ephy-window.c:129
3197msgid "Open a new window"
3198msgstr "Отваряне на нов прозорец"
3199
3200#: ../src/ephy-window.c:131
3201msgid "New _Tab"
3202msgstr "Нова _страница"
3203
3204#: ../src/ephy-window.c:132
3205msgid "Open a new tab"
3206msgstr "Отваряне на нова страница"
3207
3208#: ../src/ephy-window.c:134
3209msgid "_Open..."
3210msgstr "_Отваряне..."
3211
3212#: ../src/ephy-window.c:135
3213msgid "Open a file"
3214msgstr "Отваряне на файл"
3215
3216#: ../src/ephy-window.c:137
3217msgid "Save _As..."
3218msgstr "Запазване _като..."
3219
3220#: ../src/ephy-window.c:138
3221msgid "Save the current page"
3222msgstr "Запазване на текущата страница"
3223
3224#: ../src/ephy-window.c:140
3225msgid "Print Set_up..."
3226msgstr "Настройки на печата"
3227
3228#: ../src/ephy-window.c:141
3229msgid "Setup the page settings for printing"
3230msgstr "Определяне на настройките за страница при печатане"
3231
3232#: ../src/ephy-window.c:143
3233msgid "Print Pre_view"
3234msgstr "Преглед, преди печата"
3235
3236#: ../src/ephy-window.c:144
3237msgid "Print preview"
3238msgstr "Преглед, преди печата"
3239
3240#: ../src/ephy-window.c:146
3241msgid "_Print..."
3242msgstr "_Печат..."
3243
3244#: ../src/ephy-window.c:147
3245msgid "Print the current page"
3246msgstr "Печат на текущата страница"
3247
3248#: ../src/ephy-window.c:149
3249msgid "S_end Link by Email..."
3250msgstr "И_зпращане на е-писмо..."
3251
3252#: ../src/ephy-window.c:150
3253msgid "Send a link of the current page"
3254msgstr "Изпращане на връзка за текущата страница"
3255
3256#: ../src/ephy-window.c:153
3257msgid "Close this tab"
3258msgstr "Затваряне на тази страница"
3259
3260#. Edit menu
3261#: ../src/ephy-window.c:158
3262msgid "_Undo"
3263msgstr "_Възстановяване"
3264
3265#: ../src/ephy-window.c:159
3266msgid "Undo the last action"
3267msgstr "Отказване на последното действие"
3268
3269#: ../src/ephy-window.c:161
3270msgid "Re_do"
3271msgstr "Повта_ряне"
3272
3273#: ../src/ephy-window.c:162
3274msgid "Redo the last undone action"
3275msgstr "Повтаряне на последното недовършено действие"
3276
3277#: ../src/ephy-window.c:171
3278msgid "Paste clipboard"
3279msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
3280
3281#: ../src/ephy-window.c:174
3282msgid "Select the entire page"
3283msgstr "Избиране на цялата страница"
3284
3285#: ../src/ephy-window.c:176
3286msgid "_Find..."
3287msgstr "_Търсене..."
3288
3289#: ../src/ephy-window.c:177
3290msgid "Find a word or phrase in the page"
3291msgstr "Търсене за дума или фраза в страницата"
3292
3293#: ../src/ephy-window.c:179
3294msgid "Find Ne_xt"
3295msgstr "С_ледващо търсене"
3296
3297#: ../src/ephy-window.c:180
3298msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
3299msgstr "Търсене на следващото споменаване на дума или фраза"
3300
3301#: ../src/ephy-window.c:182
3302msgid "Find Pre_vious"
3303msgstr "Пр_едишно търсене"
3304
3305#: ../src/ephy-window.c:183
3306msgid "Find previous occurrence of the word or phrase"
3307msgstr "Търсене на предишното място на дума или фраза"
3308
3309#: ../src/ephy-window.c:185
3310msgid "P_ersonal Data"
3311msgstr "Ли_чна информация"
3312
3313#: ../src/ephy-window.c:186
3314msgid "View and remove cookies and passwords"
3315msgstr "Преглед или премахване на бисквитки и пароли"
3316
3317#: ../src/ephy-window.c:188
3318msgid "T_oolbars"
3319msgstr "Ленти с _инструменти"
3320
3321#: ../src/ephy-window.c:189
3322msgid "Customize toolbars"
3323msgstr "Настройване на лентите с инструменти"
3324
3325#: ../src/ephy-window.c:191
3326msgid "P_references"
3327msgstr "На_стройки"
3328
3329#: ../src/ephy-window.c:192
3330msgid "Configure the web browser"
3331msgstr "Настройване на Интернет браузъра"
3332
3333#. View menu
3334#: ../src/ephy-window.c:197 ../src/ephy-window.c:200
3335msgid "_Stop"
3336msgstr "_Спиране"
3337
3338#: ../src/ephy-window.c:198
3339msgid "Stop current data transfer"
3340msgstr "Спиране на текущото пренасяне на данни"
3341
3342#: ../src/ephy-window.c:202
3343msgid "_Reload"
3344msgstr "_Презареждане"
3345
3346#: ../src/ephy-window.c:203
3347msgid "Display the latest content of the current page"
3348msgstr "Показване на последното съдържание на текущата страница"
3349
3350#: ../src/ephy-window.c:205
3351msgid "Zoom _In"
3352msgstr "_Увеличаване"
3353
3354#: ../src/ephy-window.c:206
3355msgid "Increase the text size"
3356msgstr "Увеличаване размера на текста"
3357
3358#: ../src/ephy-window.c:208
3359msgid "Zoom _Out"
3360msgstr "Нама_ляване"
3361
3362#: ../src/ephy-window.c:209
3363msgid "Decrease the text size"
3364msgstr "Намаляване размера на текста"
3365
3366#: ../src/ephy-window.c:211
3367msgid "_Normal Size"
3368msgstr "_Нормален размер"
3369
3370#: ../src/ephy-window.c:212
3371msgid "Use the normal text size"
3372msgstr "Използване на нормален размер на текста"
3373
3374#: ../src/ephy-window.c:214
3375msgid "Text _Encoding"
3376msgstr "_Кодиране на текста"
3377
3378#: ../src/ephy-window.c:215
3379msgid "Change the text encoding"
3380msgstr "Промяна кодирането на текста"
3381
3382#: ../src/ephy-window.c:217
3383msgid "_Page Source"
3384msgstr "Изходен _код на страницата"
3385
3386#: ../src/ephy-window.c:218
3387msgid "View the source code of the page"
3388msgstr "Показване изходния код на страницата"
3389
3390#. Bookmarks menu
3391#: ../src/ephy-window.c:223
3392msgid "_Add Bookmark..."
3393msgstr "_Добавяне на отметка..."
3394
3395#: ../src/ephy-window.c:224 ../src/ephy-window.c:298
3396msgid "Add a bookmark for the current page"
3397msgstr "Добавяне на отметка за тази страница"
3398
3399#: ../src/ephy-window.c:226
3400msgid "_Edit Bookmarks"
3401msgstr "_Редакция на отметки"
3402
3403#: ../src/ephy-window.c:227
3404msgid "Open the bookmarks window"
3405msgstr "Отваряне на прозореца с отметките"
3406
3407#. Go menu
3408#: ../src/ephy-window.c:232
3409msgid "_Location..."
3410msgstr "_Местоположение..."
3411
3412#: ../src/ephy-window.c:233
3413msgid "Go to a specified location"
3414msgstr "Отива на посочения адрес"
3415
3416#: ../src/ephy-window.c:235
3417msgid "H_istory"
3418msgstr "_История"
3419
3420#: ../src/ephy-window.c:236
3421msgid "Open the history window"
3422msgstr "Отваряне на прозорец историята на посетените страници в Интернет"
3423
3424#. Tabs menu
3425#: ../src/ephy-window.c:241
3426msgid "_Previous Tab"
3427msgstr "_Предишна страница"
3428
3429#: ../src/ephy-window.c:242
3430msgid "Activate previous tab"
3431msgstr "Активиране на предишната страница"
3432
3433#: ../src/ephy-window.c:244
3434msgid "_Next Tab"
3435msgstr "_Следваща страница"
3436
3437#: ../src/ephy-window.c:245
3438msgid "Activate next tab"
3439msgstr "Активиране на следващата страница"
3440
3441#: ../src/ephy-window.c:247
3442msgid "Move Tab _Left"
3443msgstr "Преместване на страницата в_ляво"
3444
3445#: ../src/ephy-window.c:248
3446msgid "Move current tab to left"
3447msgstr "Преместване на текущата страница вляво"
3448
3449#: ../src/ephy-window.c:250
3450msgid "Move Tab _Right"
3451msgstr "Преместване на страницата в_дясно"
3452
3453#: ../src/ephy-window.c:251
3454msgid "Move current tab to right"
3455msgstr "Преместване на текущата страница вдясно"
3456
3457#: ../src/ephy-window.c:253
3458msgid "_Detach Tab"
3459msgstr "_Отделяне на страницата"
3460
3461#: ../src/ephy-window.c:254
3462msgid "Detach current tab"
3463msgstr "Отделяне на текущата страница"
3464
3465#: ../src/ephy-window.c:260
3466msgid "Display web browser help"
3467msgstr "Показване на помощта за Интернет браузъра"
3468
3469#. File Menu
3470#: ../src/ephy-window.c:271
3471msgid "_Work Offline"
3472msgstr "_Преминаване в режим „Изключен“"
3473
3474#: ../src/ephy-window.c:272
3475msgid "Switch to offline mode"
3476msgstr "Преминаване в режим „Изключен“"
3477
3478#. View Menu
3479#: ../src/ephy-window.c:277
3480msgid "_Toolbar"
3481msgstr "_Лента с инструменти"
3482
3483#: ../src/ephy-window.c:278
3484msgid "Show or hide toolbar"
3485msgstr "Показване или скриване лентата с инструменти"
3486
3487#: ../src/ephy-window.c:280
3488msgid "St_atusbar"
3489msgstr "Лента за _състоянието"
3490
3491#: ../src/ephy-window.c:281
3492msgid "Show or hide statusbar"
3493msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието"
3494
3495#: ../src/ephy-window.c:283
3496msgid "_Fullscreen"
3497msgstr "На _цял екран"
3498
3499#: ../src/ephy-window.c:284
3500msgid "Browse at full screen"
3501msgstr "Сърфиране на цял екран"
3502
3503#: ../src/ephy-window.c:286
3504msgid "Popup _Windows"
3505msgstr "Изскачащи _прозорци"
3506
3507#: ../src/ephy-window.c:287
3508msgid "Show or hide unrequested popup windows from this site"
3509msgstr "Показване или скриване на непоисканите изскачащи прозорци от този сайт"
3510
3511#: ../src/ephy-window.c:289
3512msgid "Selection Caret"
3513msgstr "Избор на каретка"
3514
3515#. Document
3516#: ../src/ephy-window.c:297
3517msgid "Add Boo_kmark..."
3518msgstr "Добавяне на от_метка..."
3519
3520#. Framed document
3521#: ../src/ephy-window.c:303
3522msgid "Show Only _This Frame"
3523msgstr "Показване само на тази _рамка"
3524
3525#: ../src/ephy-window.c:304
3526msgid "Show only this frame in this window"
3527msgstr "Показване само на тази рамка в този прозорец"
3528
3529#. Links
3530#: ../src/ephy-window.c:309
3531msgid "_Open Link"
3532msgstr "_Отваряне на връзка"
3533
3534#: ../src/ephy-window.c:310
3535msgid "Open link in this window"
3536msgstr "Отваряне на връзката в този прозорец"
3537
3538#: ../src/ephy-window.c:312
3539msgid "Open Link in New _Window"
3540msgstr "Отваряне на връзката в нов _прозорец"
3541
3542#: ../src/ephy-window.c:313
3543msgid "Open link in a new window"
3544msgstr "Отваряне на връзката в нов прозорец"
3545
3546#: ../src/ephy-window.c:315
3547msgid "Open Link in New _Tab"
3548msgstr "Отваряне на връзката в нова _страница"
3549
3550#: ../src/ephy-window.c:316
3551msgid "Open link in a new tab"
3552msgstr "Отваряне на връзката в нова страница"
3553
3554#: ../src/ephy-window.c:318
3555msgid "_Download Link"
3556msgstr "_Изтегляне на връзката"
3557
3558#: ../src/ephy-window.c:320
3559msgid "_Save Link As..."
3560msgstr "Запазване на връзката _като..."
3561
3562#: ../src/ephy-window.c:321
3563msgid "Save link with a different name"
3564msgstr "Запазване на връзката под различно име"
3565
3566#: ../src/ephy-window.c:323
3567msgid "_Bookmark Link..."
3568msgstr "_Добавяне на връзката в отметките..."
3569
3570#: ../src/ephy-window.c:325
3571msgid "_Copy Link Address"
3572msgstr "_Копиране адреса на връзката"
3573
3574#. Email links
3575#. This is on the context menu on a mailto: link and opens the mail program
3576#: ../src/ephy-window.c:331
3577msgid "_Send Email..."
3578msgstr "И_зпращане на е-писмо..."
3579
3580#: ../src/ephy-window.c:333
3581msgid "_Copy Email Address"
3582msgstr "Копиране на адресът на ел. поща"
3583
3584#. Images
3585#: ../src/ephy-window.c:338
3586msgid "Open _Image"
3587msgstr "Отваряне на _изображението"
3588
3589#: ../src/ephy-window.c:340
3590msgid "_Save Image As..."
3591msgstr "_Запазване на изображение като..."
3592
3593#: ../src/ephy-window.c:342
3594msgid "_Use Image As Background"
3595msgstr "_Използване на изображението като фон"
3596
3597#: ../src/ephy-window.c:344
3598msgid "Copy I_mage Address"
3599msgstr "Копиране адресът на из_ображението"
3600
3601#: ../src/ephy-window.c:693
3602msgid "There are unsubmitted changes to form elements"
3603msgstr "Има неизпратени промени по елементите от формуляра"
3604
3605#: ../src/ephy-window.c:697
3606msgid "If you close the document anyway, you will lose that information."
3607msgstr "Ако все пак затворите документа, ще загубите тази информация."
3608
3609#: ../src/ephy-window.c:701
3610msgid "Close _Document"
3611msgstr "Затваряне на _документа"
3612
3613#: ../src/ephy-window.c:1268 ../src/window-commands.c:294
3614msgid "Open"
3615msgstr "Отваряне"
3616
3617#: ../src/ephy-window.c:1270 ../src/window-commands.c:320
3618msgid "Save As"
3619msgstr "Запазване като"
3620
3621#: ../src/ephy-window.c:1274
3622msgid "Bookmark"
3623msgstr "Отметка"
3624
3625#: ../src/ephy-window.c:1276
3626msgid "Find"
3627msgstr "Търсене"
3628
3629#: ../src/ephy-window.c:1444
3630msgid "Insecure"
3631msgstr "Несигурно"
3632
3633#: ../src/ephy-window.c:1449
3634msgid "Broken"
3635msgstr "Развален"
3636
3637#: ../src/ephy-window.c:1457
3638msgid "Low"
3639msgstr "Нисък"
3640
3641#: ../src/ephy-window.c:1464
3642msgid "High"
3643msgstr "Висок"
3644
3645#: ../src/ephy-window.c:1474
3646#, c-format
3647msgid "Security level: %s"
3648msgstr "Ниво на сигурност: %s"
3649
3650#: ../src/ephy-window.c:1514
3651#, c-format
3652msgid "%d hidden popup window"
3653msgid_plural "%d hidden popup windows"
3654msgstr[0] "%d скрит изскачащ прозорец"
3655msgstr[1] "%d скрити изскачащи прозорци"
3656
3657#: ../src/ephy-window.c:1809
3658#, c-format
3659msgid "Open image “%s”"
3660msgstr "Отваряне на изображението „%s“"
3661
3662#: ../src/ephy-window.c:1814
3663#, c-format
3664msgid "Use as desktop background “%s”"
3665msgstr "Използване на изображението „%s“ като фон"
3666
3667#: ../src/ephy-window.c:1819
3668#, c-format
3669msgid "Save image “%s”"
3670msgstr "Запазване на изображението „%s“"
3671
3672#: ../src/ephy-window.c:1824
3673#, c-format
3674msgid "Copy image address “%s”"
3675msgstr "Копиране адреса на изображението „%s“"
3676
3677#: ../src/ephy-window.c:1837
3678#, c-format
3679msgid "Send email to address “%s”"
3680msgstr "Изпращане на е-писмо до „%s“"
3681
3682#: ../src/ephy-window.c:1843
3683#, c-format
3684msgid "Copy email address “%s”"
3685msgstr "Копиране адреса на е-поща „%s“"
3686
3687#: ../src/ephy-window.c:1855
3688#, c-format
3689msgid "Save link “%s”"
3690msgstr "Запазване на връзката „%s“"
3691
3692#: ../src/ephy-window.c:1861
3693#, c-format
3694msgid "Bookmark link “%s”"
3695msgstr "Отмятане на връзката „%s“"
3696
3697#: ../src/ephy-window.c:1867
3698#, c-format
3699msgid "Copy link's address “%s”"
3700msgstr "Копиране адреса на връзката „%s“"
3701
3702#: ../src/pdm-dialog.c:367
3703msgid "Cookie Properties"
3704msgstr "Настройки на бисквитките"
3705
3706#: ../src/pdm-dialog.c:384
3707msgid "Content:"
3708msgstr "Съдържание:"
3709
3710#: ../src/pdm-dialog.c:400
3711msgid "Path:"
3712msgstr "Пътека:"
3713
3714#: ../src/pdm-dialog.c:416
3715msgid "Send for:"
3716msgstr "Изпращане за:"
3717
3718#: ../src/pdm-dialog.c:425
3719msgid "Encrypted connections only"
3720msgstr "Само криптирани връзки с Интернет"
3721
3722#: ../src/pdm-dialog.c:425
3723msgid "Any type of connection"
3724msgstr "Всеки тип връзка с Интернет"
3725
3726#: ../src/pdm-dialog.c:431
3727msgid "Expires:"
3728msgstr "Изтича на:"
3729
3730#: ../src/pdm-dialog.c:442
3731msgid "End of current session"
3732msgstr "Край на текущата сесия"
3733
3734#: ../src/pdm-dialog.c:559
3735msgid "Domain"
3736msgstr "Домейн"
3737
3738#: ../src/pdm-dialog.c:571
3739msgid "Name"
3740msgstr "Име"
3741
3742#: ../src/pdm-dialog.c:830
3743msgid "Host"
3744msgstr "Хост"
3745
3746#: ../src/pdm-dialog.c:842
3747msgid "User Name"
3748msgstr "Потребителско име"
3749
3750#: ../src/pdm-dialog.c:854
3751msgid "User Password"
3752msgstr "Паролa"
3753
3754#: ../src/popup-commands.c:239
3755msgid "Download Link"
3756msgstr "Изтегляне на връзката"
3757
3758#: ../src/popup-commands.c:247
3759msgid "Save Link As"
3760msgstr "Запазване на връзката като"
3761
3762#: ../src/popup-commands.c:254
3763msgid "Save Image As"
3764msgstr "Запазване на изображението като..."
3765
3766#: ../src/ppview-toolbar.c:89
3767msgid "First"
3768msgstr "Първи"
3769
3770#: ../src/ppview-toolbar.c:90
3771msgid "Go to the first page"
3772msgstr "Отиване на първата посетена страница"
3773
3774#: ../src/ppview-toolbar.c:93
3775msgid "Last"
3776msgstr "Последен"
3777
3778#: ../src/ppview-toolbar.c:94
3779msgid "Go to the last page"
3780msgstr "Отиване на последната посетена страница"
3781
3782#: ../src/ppview-toolbar.c:97
3783msgid "Previous"
3784msgstr "Предишен"
3785
3786#: ../src/ppview-toolbar.c:98
3787msgid "Go to the previous page"
3788msgstr "Отиване на предишната страница"
3789
3790#: ../src/ppview-toolbar.c:101
3791msgid "Next"
3792msgstr "Следващ"
3793
3794#: ../src/ppview-toolbar.c:102
3795msgid "Go to next page"
3796msgstr "Отиване на следващата страница"
3797
3798#: ../src/ppview-toolbar.c:105
3799msgid "Close"
3800msgstr "Затваряне"
3801
3802#: ../src/ppview-toolbar.c:106
3803msgid "Close print preview"
3804msgstr "Затваряне на прегледа преди печат"
3805
3806#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3807#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3808#. * Translators: the first %s is the language name, and the
3809#. * second %s is the locale name. Example:
3810#. * "French (France)"
3811#.
3812#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3813#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3814#: ../src/prefs-dialog.c:729 ../src/prefs-dialog.c:737
3815#, c-format
3816msgid "language|%s (%s)"
3817msgstr "%s (%s)"
3818
3819#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3820#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3821#. * Translators: this refers to a user-define language code
3822#. * (one which isn't in our built-in list).
3823#.
3824#: ../src/prefs-dialog.c:748
3825#, c-format
3826msgid "language|User defined (%s)"
3827msgstr "Зададен от потребителя (%s)"
3828
3829#: ../src/prefs-dialog.c:770
3830#, c-format
3831msgid "System language (%s)"
3832msgid_plural "System languages (%s)"
3833msgstr[0] "Системен език (%s)"
3834msgstr[1] "Системни езици (%s)"
3835
3836#: ../src/prefs-dialog.c:1157
3837msgid "Select a Directory"
3838msgstr "Избор на папка"
3839
3840#: ../src/window-commands.c:694 ../src/window-commands.c:711
3841msgid "Contact us at:"
3842msgstr "Свържете се с нас на:"
3843
3844#: ../src/window-commands.c:697
3845msgid "Contributors:"
3846msgstr "Допринесли:"
3847
3848#: ../src/window-commands.c:702
3849msgid "Past developers:"
3850msgstr "Предишни разработчици:"
3851
3852#: ../src/window-commands.c:712
3853msgid "<epiphany-list@gnome.org> or <gnome-doc-list@gnome.org>"
3854msgstr "<epiphany-list@gnome.org> или <gnome-doc-list@gnome.org>"
3855
3856#: ../src/window-commands.c:717
3857msgid "GNOME Web Browser"
3858msgstr "Интернет браузър на GNOME"
3859
3860#. Translators: This is a special message that shouldn't be translated
3861#. * literally. It is used in the about box to give credits to
3862#. * the translators.
3863#. * Thus, you should translate it to your name and email address.
3864#. * You should also include other translators who have contributed to
3865#. * this translation; in that case, please write each of them on a separate
3866#. * line seperated by newlines (\n).
3867#.
3868#: ../src/window-commands.c:731
3869msgid "translator-credits"
3870msgstr ""
3871"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
3872"\n"
3873"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
3874"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
3875"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
3876
3877#: ../src/window-commands.c:734
3878msgid "GNOME Web Browser Website"
3879msgstr "Интернет браузър към GNOME"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.