source: desktop/epiphany.HEAD.bg.po @ 342

Last change on this file since 342 was 342, checked in by kaladan, 17 years ago

epiphany - почти пълен превод на програмата, саше има 3-4 неща за теб, с любоффф.

File size: 131.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of epiphany po-file.
2# Copyright (C) 2003 Marco Pesenti Gritti
3# This file is distributed under the same license as the epiphany package.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005
5# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: epiphany 2.12\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2005-11-23 05:40+0100\n"
14"PO-Revision-Date: 2005-11-23 15:57+0200\n"
15"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
21
22#: ../data/GNOME_Epiphany_Automation.server.in.h:1
23msgid "Epiphany automation"
24msgstr "Автоматизация на Epiphany"
25
26#: ../data/bme.desktop.in.h:1
27msgid "Browse and organize your bookmarks"
28msgstr "Разглеждане и организиране на вашите отметки"
29
30#: ../data/bme.desktop.in.h:2
31msgid "Epiphany Web Bookmarks"
32msgstr "Отметки за страници в Интернет"
33
34#: ../data/bme.desktop.in.h:3
35msgid "Web Bookmarks"
36msgstr "Отметки"
37
38#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:1
39msgid ""
40"A list of protocols to be considered safe in addition to the default, when "
41"disable_unsafe_protocols is enabled."
42msgstr ""
43"Списък с протоколи, които да се считат за безопасни в допълнение към "
44"стандартните, когато е включено disable_unsafe_protocols."
45
46#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:2
47msgid "Additional safe protocols"
48msgstr "Допълнителни безопасни протоколи"
49
50#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:3
51msgid "Disable JavaScript chrome control"
52msgstr "Спиране на JavaScript хром контрола"
53
54#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:4
55msgid "Disable JavaScript's control over window chrome."
56msgstr "Изключване на контрола на JavaScript върху хромирането на прозорците"
57
58#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:5
59msgid ""
60"Disable all historical information by disabling back and forward navigation, "
61"not allowing the history dialog and hiding the most used bookmarks list."
62msgstr ""
63"Изключване на информацията за предишни посещения като изключва навигацията "
64"„Назад“ и „Напред“, не позволява на прозореца за историята да се покаже и "
65"скрива най-често използваните отметки."
66
67#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:6
68msgid "Disable arbitrary URLs"
69msgstr "Спиране на произволните адреси"
70
71#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:7
72msgid "Disable bookmark editing"
73msgstr "Спиране редактирането на отметките"
74
75#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:8
76msgid "Disable history"
77msgstr "Спиране на историята"
78
79#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:9
80msgid "Disable the user's ability to add or edit bookmarks."
81msgstr ""
82"Спиране възможността на потребителите да редактират или добавят отметки."
83
84#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:10
85msgid "Disable the user's ability to edit toolbars."
86msgstr ""
87"Спиране възможността на потребителите да редактират лентите с инструменти."
88
89#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:11
90msgid "Disable the user's ability to type in a URL to Epiphany."
91msgstr "Спиране възможността на потребителите да въвеждат адреси в браузъра."
92
93#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:12
94msgid "Disable toolbar editing"
95msgstr "Спиране на редакцията на лентата с инструменти"
96
97#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:13
98msgid "Disable unsafe protocols"
99msgstr "Спиране на несигурните протоколи"
100
101#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:14
102msgid ""
103"Disables loading of content from unsafe protocols. Safe protocols are http "
104"and https."
105msgstr ""
106"Изключване на зареждането на съдържание от не безопасни протоколи. "
107"Безопасните са http и https."
108
109#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:15
110msgid "Epiphany cannot quit"
111msgstr "Epiphany не може да бъде спрян"
112
113#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:16
114msgid "Hide menubar by default"
115msgstr "Скриване на лентата с менютата по подразбиране"
116
117#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:17
118msgid ""
119"Hide the menubar by default. The menubar can still be accessed using F10."
120msgstr ""
121"Скриване на лентата с менюта по подразбиране. Менюто ще може да бъде "
122"достигнато чрез натискане на клавиша F10."
123
124#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:18
125msgid "Lock in fullscreen mode"
126msgstr "Заключване на режима „На цял екран“"
127
128#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:19
129msgid "Locks Epiphany in fullscreen mode."
130msgstr "Заключване на режима „На цял екран“."
131
132#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:20
133msgid "User is not allowed to close Epiphany"
134msgstr "Потребителят няма право да спира Epiphany"
135
136#: ../data/epiphany.desktop.in.h:1
137msgid "Browse the web"
138msgstr "Сърфиране в Интернет"
139
140#: ../data/epiphany.desktop.in.h:2
141msgid "Epiphany Web Browser"
142msgstr "Интернет браузър (Epiphany)"
143
144#. sets the name to appear in the window list applet when grouping windows
145#: ../data/epiphany.desktop.in.h:3 ../src/ephy-main.c:222
146#: ../src/ephy-main.c:233
147msgid "Web Browser"
148msgstr "Интернет браузър"
149
150#: ../data/epiphany.schemas.in.h:1
151msgid "Active extensions"
152msgstr "Активни разширения"
153
154#: ../data/epiphany.schemas.in.h:2
155msgid "Address of the user's home page."
156msgstr "Адрес на домашната страница на потребителя."
157
158#: ../data/epiphany.schemas.in.h:3
159msgid "Allow popups"
160msgstr "Разрешаване на изскачащите прозорци"
161
162#: ../data/epiphany.schemas.in.h:4
163msgid ""
164"Allow sites to open new windows using JavaScript (if JavaScript is enabled)."
165msgstr ""
166"Страниците могат да отварят нови прозорци чрез JavaScript (ако е позволен "
167"JavaScript)."
168
169#: ../data/epiphany.schemas.in.h:5
170msgid "Always show the tab bar"
171msgstr "Винаги да се показва лентата със страниците"
172
173#: ../data/epiphany.schemas.in.h:6
174msgid "Automatic downloads"
175msgstr "Автоматични изтегляния"
176
177#: ../data/epiphany.schemas.in.h:7
178msgid "Autowrap for find in page"
179msgstr "Автоматична обвивка за търсене в страница"
180
181#: ../data/epiphany.schemas.in.h:8
182msgid "Browse with caret"
183msgstr "Навигация с каретка"
184
185#: ../data/epiphany.schemas.in.h:9
186msgid "Cookie accept"
187msgstr "Приемане на бисквитки"
188
189#: ../data/epiphany.schemas.in.h:10
190msgid "Default encoding"
191msgstr "Стандартно кодиране"
192
193#: ../data/epiphany.schemas.in.h:11
194msgid ""
195"Default encoding. Accepted values are: \"armscii-8\", \"Big5\", \"Big5-HKSCS"
196"\", \"EUC-JP\", \"EUC-KR\", \"gb18030\", \"GB2312\", \"geostd8\", \"HZ-GB-"
197"2312\", \"IBM850\", \"IBM852\", \"IBM855\", \"IBM857\", \"IBM862\", \"IBM864"
198"\", \"IBM866\", \"ISO-2022-CN\", \"ISO-2022-JP\", \"ISO-2022-KR\", \"ISO-"
199"8859-1\", \"ISO-8859-2\", \"ISO-8859-3\", \"ISO-8859-4\", \"ISO-8859-5\", "
200"\"ISO-8859-6\", \"ISO-8859-7\", \"ISO-8859-8\", \"ISO-8859-8-I\", \"ISO-8859-"
201"9\", \"ISO-8859-10\", \"ISO-8859-11\", \"ISO-8859-13\", \"ISO-8859-14\", "
202"\"ISO-8859-15\", \"ISO-8859-16\", \"ISO-IR-111\", \"KOI8-R\", \"KOI8-U\", "
203"\"Shift_JIS\", \"TIS-620\", \"UTF-7\", \"UTF-8\", \"VISCII\", \"windows-874"
204"\", \"windows-1250\", \"windows-1251\", \"windows-1252\", \"windows-1253\", "
205"\"windows-1254\", \"windows-1255\", \"windows-1256\", \"windows-1257\", "
206"\"windows-1258\", \"x-euc-tw\", \"x-gbk\", \"x-johab\", \"x-mac-arabic\", "
207"\"x-mac-ce\", \"x-mac-croatian\", \"x-mac-cyrillic\", \"x-mac-devanagari\", "
208"\"x-mac-farsi\", \"x-mac-greek\", \"x-mac-gujarati\", \"x-mac-gurmukhi\", "
209"\"x-mac-hebrew\", \"x-mac-icelandic\", \"x-mac-roman\", \"x-mac-romanian\", "
210"\"x-mac-turkish\", \"x-mac-ukrainian\", \"x-user-defined\", \"x-viet-tcvn5712"
211"\", \"x-viet-vps\" and \"x-windows-949\"."
212msgstr ""
213"Подразбиращо се кодиране. Приемливите стойности са: „armscii-8“, „Big5“, "
214"„Big5-HKSCS“, „EUC-JP“, „EUC-KR“, „gb18030“, „GB2312“, „geostd8“, „HZ-GB-"
215"2312“, „IBM850“, „IBM852“, „IBM855“, „IBM857“, „IBM862“, „IBM864“, „IBM866“, "
216"„ISO-2022-CN“, „ISO-2022-JP“, „ISO-2022-KR“, „ISO-8859-1“, „ISO-8859-2“, "
217"„ISO-8859-3“, „ISO-8859-4“, „ISO-8859-5“, „ISO-8859-6“, „ISO-8859-7“, „ISO-"
218"8859-8“, „ISO-8859-8-I“, „ISO-8859-9“, „ISO-8859-10“, „ISO-8859-11“, „ISO-"
219"8859-13“, „ISO-8859-14“, „ISO-8859-15“, „ISO-8859-16“, „ISO-IR-111“, „KOI8-"
220"R“, „KOI8-U“, „Shift_JIS“, „TIS-620“, „UTF-7“, „UTF-8“, „VISCII“, „windows-"
221"874“, „windows-1250“, „windows-1251“, „windows-1252“, „windows-1253“, "
222"„windows-1254“, „windows-1255“, „windows-1256“, „windows-1257“, „windows-"
223"1258“, „x-euc-tw“, „x-gbk“, „x-johab“, „x-mac-arabic“, „x-mac-ce“, „x-mac-"
224"croatian“, „x-mac-cyrillic“, „x-mac-devanagari“, „x-mac-farsi“, „x-mac-"
225"greek“, „x-mac-gujarati“, „x-mac-gurmukhi“, „x-mac-hebrew“, „x-mac-"
226"icelandic“, „x-mac-roman“, „x-mac-romanian“, „x-mac-turkish“, „x-mac-"
227"ukrainian“, „x-user-defined“, „x-viet-tcvn5712“, „x-viet-vps“ and „x-windows-"
228"949“."
229
230#: ../data/epiphany.schemas.in.h:12
231msgid "Default font type"
232msgstr "Стандартен шрифт"
233
234#: ../data/epiphany.schemas.in.h:13
235msgid "Default font type. Possible values are \"serif\" and \"sans-serif\"."
236msgstr "Стандартен шрифт. Възможните стойности са „serif“ и „sans-serif“."
237
238#: ../data/epiphany.schemas.in.h:14
239msgid "Enable Java"
240msgstr "Включване на Java"
241
242#: ../data/epiphany.schemas.in.h:15
243msgid "Enable JavaScript"
244msgstr "Включване на JavaScript"
245
246#: ../data/epiphany.schemas.in.h:16
247msgid ""
248"For find in page, whether to start again at the beginning after reaching the "
249"end of the page."
250msgstr ""
251"За търсене в страница, или да започне от начало или след достигане на края "
252"на страницата."
253
254#: ../data/epiphany.schemas.in.h:17
255msgid "History pages time range"
256msgstr "Времеви обхват на историята за страниците"
257
258#: ../data/epiphany.schemas.in.h:18
259msgid "Home page"
260msgstr "Домашна страница"
261
262#: ../data/epiphany.schemas.in.h:19
263msgid "ISO-8859-1"
264msgstr "ISO-8859-1"
265
266#: ../data/epiphany.schemas.in.h:20
267msgid "Languages"
268msgstr "Езици"
269
270#: ../data/epiphany.schemas.in.h:21
271msgid "Lists the active extensions."
272msgstr "Изписване на активните разширения."
273
274#: ../data/epiphany.schemas.in.h:22
275msgid "Match case for find in page"
276msgstr ""
277"Големината на буквите има\n"
278"значение при търсене в стр."
279
280#: ../data/epiphany.schemas.in.h:23
281msgid ""
282"Middle click to open the web page pointed to by the currently selected text"
283msgstr ""
284"Натискане на среден бутон на мишката, да отваря посочената чрез избирания "
285"текст страница"
286
287#: ../data/epiphany.schemas.in.h:24
288msgid ""
289"Middle clicking on the main view pane will open the web page pointed to by "
290"the currently selected text."
291msgstr ""
292"Натискане на среден бутон на мишката върху основната страница ще отвори "
293"посочената с избрания в момента текст."
294
295#: ../data/epiphany.schemas.in.h:25
296msgid "Preferred languages, two letter codes."
297msgstr "Предпочитани езици, кодове от по две букви."
298
299#: ../data/epiphany.schemas.in.h:26
300msgid "Show bookmarks bar by default"
301msgstr "Показване на лентата с отметките по подразбиране"
302
303#: ../data/epiphany.schemas.in.h:27
304msgid "Show statusbar by default"
305msgstr "Показване на лентата за състоянието по подразбиране"
306
307#: ../data/epiphany.schemas.in.h:28
308msgid ""
309"Show the history pages visited \"ever\", \"last_two_days\", \"last_three_days"
310"\", \"today\"."
311msgstr ""
312"Показване на страниците от историята посетени „ever“, „last_two_days“, "
313"„last_three_days“, „today“."
314
315#: ../data/epiphany.schemas.in.h:29
316msgid "Show the tab bar also when there is only one tab open."
317msgstr ""
318"Показване на лентата за страниците, дори когато има само една отворена "
319"страница."
320
321#: ../data/epiphany.schemas.in.h:30
322msgid "Show toolbars by default"
323msgstr "Показване на лентата с инструменти по подразбиране"
324
325#: ../data/epiphany.schemas.in.h:31
326msgid "Size of disk cache"
327msgstr "Големина на кеша"
328
329#: ../data/epiphany.schemas.in.h:32
330msgid "Size of disk cache, in MB."
331msgstr "Големина на кеша в МБ."
332
333#: ../data/epiphany.schemas.in.h:33
334msgid "The bookmark information shown in the editor view"
335msgstr "Информацията за отметките показана в прозореца за редакция"
336
337#: ../data/epiphany.schemas.in.h:34
338msgid ""
339"The bookmark information shown in the editor view. Valid values in the list "
340"are \"address\" and \"title\"."
341msgstr ""
342"Информацията за отметките показана при редакция. Валидни стойности в списъка "
343"са „address“ и „title“."
344
345#: ../data/epiphany.schemas.in.h:35
346msgid "The currently selected fonts language"
347msgstr "Текущият избран език за шрифтовете"
348
349#: ../data/epiphany.schemas.in.h:36
350msgid ""
351"The currently selected fonts language. Valid values are \"ar\" (arabic), \"x-"
352"baltic\" (baltic languages), \"x-central-euro\" (central european "
353"languages), \"x-cyrillic\" (languages written with cyrillic alphabet), \"el"
354"\" (greek), \"he\" (hebrew), \"ja\" (japanese), \"ko\" (korean), \"zh-CN"
355"\" (simplified chinese), \"th\" (thai), \"zh-TW\" (traditional chinese), \"tr"
356"\" (turkish), \"x-unicode\" (other languages), \"x-western\" (languages "
357"written in latin script), \"x-tamil\" (tamil) and \"x-devanagari"
358"\" (devanagari)."
359msgstr ""
360"Текущият избран език за шритовете. Валидни стойности са „ar“ (арабски), „x-"
361"baltic“ (балтийски езици), „x-central-euro“ (централноевропейски езици), „x-"
362"cyrillic“ (езици с писменост на кирилица), „el“ (гръцки), „he“ (иврит), "
363"„ja“ (японски), „ko“ (корейски), „zh-CN“ (опростен китайски), „th“ (тайски), "
364"„zh-TW“ (традиционен китайски), „tr“ (турски), „x-unicode“ (други езици), „x-"
365"western“ (езици с писменост на латиница), „x-tamil“ (тамилски) и „x-"
366"devanagari“ (индийски)."
367
368#: ../data/epiphany.schemas.in.h:37
369msgid "The downloads folder"
370msgstr "Папката с изтеглените файлове"
371
372#: ../data/epiphany.schemas.in.h:38
373msgid "The encoding autodetector. Empty string means autodetect is off"
374msgstr ""
375"Автоматично засичане на кодовата таблица. Празно място означава, че "
376"автоматичното засичане е изключено."
377
378#: ../data/epiphany.schemas.in.h:39
379msgid ""
380"The encoding autodetector. Valid entries are \"\" (autodetectors off), "
381"\"cjk_parallel_state_machine\" (autodetect east asian encodings), "
382"\"ja_parallel_state_machine\" (autodetect japanese encodings), "
383"\"ko_parallel_state_machine\" (autodetect korean encodings), \"ruprob"
384"\" (autodetect russian encodings), \"ukprob\" (autodetect ukrainian "
385"encodings), \"zh_parallel_state_machine\" (autodetect chinese encodings), "
386"\"zhcn_parallel_state_machine\" (autodetect simplified chinese encodings), "
387"\"zhtw_parallel_state_machine\" (autodetect traditional chinese encodings) "
388"and \"universal_charset_detector\" (autodetect most encodings)."
389msgstr ""
390"Автоматично засичане на кодовата таблица. Валидни стойности са "
391"„“ (изключено), „cjk_parallel_state_machine“ (за източно европейските кодови "
392"таблици), „ja_parallel_state_machine“ (за японските кодови таблици), "
393"„ko_parallel_state_machine“ (за корейските кодови таблици), „ruprob“ (за "
394"руските кодови таблици), „ukprob“ (за украински кодови таблици), "
395"„zh_parallel_state_machine“ (за китайски кодови таблици), "
396"„zhcn_parallel_state_machine“ (за опростени китайски кодови таблици), "
397"„zhtw_parallel_state_machine“ (за традиционни китайски кодови таблици) и "
398"„universal_charset_detector“ (за повечето кодови таблици)."
399
400#: ../data/epiphany.schemas.in.h:40
401msgid "The page information shown in the history view"
402msgstr "Информация за страниците показвана в прегледа на историята"
403
404#: ../data/epiphany.schemas.in.h:41
405msgid ""
406"The page information shown in the history view. Valid values in the list are "
407"\"address\", \"title\"."
408msgstr ""
409"Информация за страниците показани в историята. Валидни стойности в списъка "
410"са „address“, „title“."
411
412#: ../data/epiphany.schemas.in.h:42
413msgid ""
414"The path of the folder where to download files to; or \"Downloads\" to use "
415"the default downloads folder, or \"Desktop\" to use the desktop folder."
416msgstr ""
417"Пътят до папката, където да се изтеглят файловете. За да ползвате "
418"стандартната папка задайте „Downloads“, а ако искате да ги запазвате върху "
419"работния плот задайте „Desktop“."
420
421#: ../data/epiphany.schemas.in.h:43
422msgid "Toolbar style"
423msgstr "Стил на лентата с инструменти"
424
425#: ../data/epiphany.schemas.in.h:44
426msgid ""
427"Toolbar style. Allowed values are \"\" (use GNOME default style), \"both"
428"\" (text and icons), \"both-horiz\" (text besides icons), \"icons\", and "
429"\"text\"."
430msgstr ""
431"Стил на лентата с инструменти. Позволени стойности са „“ (стандартен стил на "
432"GNOME), „both“ (текст и икони), „both-horiz“ (текст до иконите) „icons“ и "
433"„text“"
434
435#: ../data/epiphany.schemas.in.h:45
436msgid "Use own colors"
437msgstr "Използване на собствени цветове"
438
439#: ../data/epiphany.schemas.in.h:46
440msgid "Use own fonts"
441msgstr "Използване на собствени шрифтове"
442
443#: ../data/epiphany.schemas.in.h:47
444msgid "Use your own colors instead of the colors the page requests."
445msgstr "Използване на ваши цветове, вместо цветовете от страниците."
446
447#: ../data/epiphany.schemas.in.h:48
448msgid "Use your own fonts instead of the fonts the page requests."
449msgstr ""
450"Използване на ваши шрифтове, вместо шрифтовете предоставени от страниците."
451
452#: ../data/epiphany.schemas.in.h:49
453msgid ""
454"When files cannot be opened by the browser they are automatically downloaded "
455"to the download folder and opened with the appropriate application."
456msgstr ""
457"Когато файловете не могат да бъдат отворени с браузъра, те автоматично се "
458"изтеглят в стандартната папка за изтегляне и се отварят с подходяща програма."
459
460#: ../data/epiphany.schemas.in.h:50
461msgid ""
462"Where to accept cookies from. Possible values are \"anywhere\", \"current "
463"site\" and \"nowhere\"."
464msgstr ""
465"От къде да приема бисквитки. Възможните стойности са „anywhere“, „current "
466"site“ и „nowhere“."
467
468#: ../data/epiphany.schemas.in.h:51
469msgid "Whether to print the date in the footer"
470msgstr "Къде да се разпечата датата в долната част"
471
472#: ../data/epiphany.schemas.in.h:52
473msgid "Whether to print the page address in the header"
474msgstr "Къде в горната част да се разпечата адреса на страницата"
475
476#: ../data/epiphany.schemas.in.h:53
477msgid "Whether to print the page numbers (x of total) in the footer"
478msgstr "Къде в долната част да се разпечата номера на страницата (x от общо)"
479
480#: ../data/epiphany.schemas.in.h:54
481msgid "Whether to print the page title in the header"
482msgstr "Дали в горната част да се разпечатва заглавието на страницата"
483
484#: ../data/epiphany.schemas.in.h:55
485msgid "x-western"
486msgstr "x-западен"
487
488#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:1
489msgid "<b>Fingerprints</b>"
490msgstr "<b>Пръстови отпечатъци</b>"
491
492#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:2
493msgid "<b>Issued By</b>"
494msgstr "<b>Издаден от</b>"
495
496#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:3
497msgid "<b>Issued To</b>"
498msgstr "<b>Издаден до</b>"
499
500#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:4
501msgid "<b>Validity</b>"
502msgstr "<b>Валидност</b>"
503
504#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:5
505msgid "Certificate _Fields"
506msgstr "Полета на серти_фиката"
507
508#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:6
509msgid "Certificate _Hierarchy"
510msgstr "Йерар_хия на сертификата"
511
512#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:7
513msgid "Common Name:"
514msgstr "Общо име:"
515
516#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:8
517msgid "DYNAMIC"
518msgstr "ДИНАМИЧНИ"
519
520#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:9
521msgid "Details"
522msgstr "Подробности"
523
524#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:10
525msgid "Expires On:"
526msgstr "Изтича на:"
527
528#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:11
529msgid "Field _Value"
530msgstr "_Стойност на полето"
531
532#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:12
533#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:23
534msgid "General"
535msgstr "Основни"
536
537#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:13
538msgid "Issued On:"
539msgstr "Издаден на:"
540
541#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:14
542msgid "MD5 Fingerprint:"
543msgstr "Пръстови отпечатъци тип MD5:"
544
545#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:15
546#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1015
547msgid "Organization:"
548msgstr "Организация:"
549
550#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:16
551msgid "Organizational Unit:"
552msgstr "Организационна единица:"
553
554#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:17
555msgid "SHA1 Fingerprint:"
556msgstr "Пръстови отпечатъци тип SHA1:"
557
558#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:18
559msgid "Serial Number:"
560msgstr "Сериен номер:"
561
562#: ../data/glade/epiphany.glade.h:1
563msgid "<b>_Automatic</b>"
564msgstr "<b>_Автоматично</b>"
565
566#: ../data/glade/epiphany.glade.h:2
567msgid "<b>_Use a different encoding:</b>"
568msgstr "<b>_Използване на различно кодиране:</b>"
569
570#: ../data/glade/epiphany.glade.h:3
571msgid "Cookies"
572msgstr "Бисквитки"
573
574#. The name of the default downloads folder
575#: ../data/glade/epiphany.glade.h:4 ../lib/ephy-file-helpers.c:96
576msgid "Downloads"
577msgstr "Изтегляния"
578
579#: ../data/glade/epiphany.glade.h:5
580msgid "Passwords"
581msgstr "Пароли"
582
583#: ../data/glade/epiphany.glade.h:6
584msgid "Personal Data"
585msgstr "Лична информация"
586
587#: ../data/glade/epiphany.glade.h:7
588msgid "Text Encoding"
589msgstr "Кодиране на текста"
590
591#: ../data/glade/epiphany.glade.h:8 ../src/ephy-encoding-menu.c:358
592msgid "Use the encoding specified by the document"
593msgstr "Използване на кодирането, определено от документа"
594
595#: ../data/glade/epiphany.glade.h:9
596msgid "_Show password"
597msgstr "Показване на _паролата"
598
599#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:1 ../data/glade/print.glade.h:1
600msgid "<b>Colors</b>"
601msgstr "<b>Цветове</b>"
602
603#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:2
604msgid "<b>Cookies</b>"
605msgstr "<b>Бисквитки</b>"
606
607#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:3
608msgid "<b>Downloads</b>"
609msgstr "<b>Изтегляния</b>"
610
611#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:4
612msgid "<b>Encodings</b>"
613msgstr "<b>Кодирания</b>"
614
615#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:5
616msgid "<b>Fonts</b>"
617msgstr "<b>Шрифтове</b>"
618
619#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:6
620msgid "<b>Home page</b>"
621msgstr "<b>Домашна страница</b>"
622
623#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:7
624msgid "<b>Languages</b>"
625msgstr "<b>Езици</b>"
626
627#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:8
628msgid "<b>Temporary Files</b>"
629msgstr "<b>Временни файлове</b>"
630
631#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:9
632msgid "<b>Web Content</b>"
633msgstr "<b>Интернет съдържание</b>"
634
635#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:10
636msgid "A_utomatically download and open files"
637msgstr "А_втоматично изтегляне и отваряне на файловете"
638
639#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:11
640msgid "Add Language"
641msgstr "Добавяне на език"
642
643#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:12
644msgid "Al_ways use the desktop theme colors"
645msgstr "Винаги да се използва темата с цветове на работната среда"
646
647#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:13
648msgid "Allow popup _windows"
649msgstr "Позволяване на изскачащите _прозорци"
650
651#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:14
652msgid "Always use _these fonts"
653msgstr "Винаги да се използват _тези шрифтове"
654
655#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:15
656msgid "Au_todetect:"
657msgstr "_Автоматично засичане:"
658
659#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:16
660msgid "Choose a l_anguage:"
661msgstr "Избор на _език:"
662
663#. Translators: the mnemonic shouldn't conflict with any of the
664#. * standard items in the GtkEntry context menu (Cut, Copy, Paste, Delete,
665#. * Select All, Input Methods and Insert Unicode control character.)
666#.
667#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:17
668#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:580 ../src/ephy-history-window.c:261
669msgid "Cl_ear"
670msgstr "Из_чистване"
671
672#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:18
673msgid "De_fault:"
674msgstr "По _подразбиране:"
675
676#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:19
677msgid "Enable Java_Script"
678msgstr "Включване на Java_Script"
679
680#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:20
681msgid "Enable _Java"
682msgstr "Включване на _Java"
683
684#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:21
685msgid "Fonts and Colors"
686msgstr "Шрифтове и цветове"
687
688#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:22
689msgid "For l_anguage:"
690msgstr "За _език:"
691
692#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:24 ../src/prefs-dialog.c:1037
693msgid "Language"
694msgstr "Език"
695
696#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:25
697msgid "MB"
698msgstr "МБ"
699
700#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:26
701msgid "Only _from sites you visit"
702msgstr "Само _от страници, които посещавате"
703
704#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:27
705msgid "Preferences"
706msgstr "Настройки"
707
708#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:28
709msgid "Privacy"
710msgstr "Защита на личните данни"
711
712#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:29
713msgid "Set to Current _Page"
714msgstr "Като текущата _страница"
715
716#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:30
717msgid "Set to _Blank Page"
718msgstr "_Празна страница"
719
720#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:31
721#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:340
722msgid "_Address:"
723msgstr "_Адрес:"
724
725#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:32
726msgid "_Always accept"
727msgstr "_Винаги да бъдат приемани"
728
729#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:33
730msgid "_Disk space:"
731msgstr "Заемано пространство:"
732
733#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:34
734msgid "_Download folder:"
735msgstr "_Папка за запазване на изтеглените файлове:"
736
737#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:35
738msgid "_Fixed width:"
739msgstr "_Фиксирана широчина:"
740
741#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:36
742msgid "_Minimum size:"
743msgstr "Мини_мален размер:"
744
745#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:37
746msgid "_Never accept"
747msgstr "_Никога да не бъдат приемани"
748
749#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:38
750msgid "_Variable width:"
751msgstr "_Променлива широчина:"
752
753#: ../data/glade/print.glade.h:2
754msgid "<b>Footers</b>"
755msgstr "<b>Долен колонтитул</b>"
756
757#: ../data/glade/print.glade.h:3
758msgid "<b>Headers</b>"
759msgstr "<b>Горен колонтитул</b>"
760
761#: ../data/glade/print.glade.h:4
762msgid "Appearance"
763msgstr "Изглед"
764
765#: ../data/glade/print.glade.h:5
766msgid "C_olor"
767msgstr "_Цвят"
768
769#: ../data/glade/print.glade.h:6
770msgid "P_age title"
771msgstr "Заг_лавие на страницата"
772
773#: ../data/glade/print.glade.h:7
774msgid "Page _numbers"
775msgstr "Номера на _страниците"
776
777#: ../data/glade/print.glade.h:8
778msgid "Paper"
779msgstr "Хартия"
780
781#: ../data/glade/print.glade.h:9
782msgid "Print Setup"
783msgstr "Настройки на печата"
784
785#: ../data/glade/print.glade.h:10
786msgid "_Date"
787msgstr "_Дата"
788
789#: ../data/glade/print.glade.h:11
790msgid "_Grayscale"
791msgstr "_Черно-бял"
792
793#: ../data/glade/print.glade.h:12
794msgid "_Page address"
795msgstr "Адрес на с_траницата"
796
797#. this opens the downloader window, or brings it to the foreground if already open
798#: ../embed/downloader-view.c:189
799msgid "_Show Downloads"
800msgstr "_Показване на изтеглянията"
801
802#: ../embed/downloader-view.c:318
803#, c-format
804msgid "%u:%02u.%02u"
805msgstr "%u:%02u.%02u"
806
807#: ../embed/downloader-view.c:322
808#, c-format
809msgid "%02u.%02u"
810msgstr "%02u.%02u"
811
812#: ../embed/downloader-view.c:374
813msgid "_Pause"
814msgstr "_Пауза"
815
816#: ../embed/downloader-view.c:374
817msgid "_Resume"
818msgstr "_Продължаване"
819
820#. translators: first %s is filename, "%s of %s" is current/total file size
821#: ../embed/downloader-view.c:421
822#, c-format
823msgid ""
824"%s\n"
825"%s of %s"
826msgstr ""
827"%s\n"
828"%s от %s"
829
830#: ../embed/downloader-view.c:431 ../embed/downloader-view.c:436
831#: ../src/ephy-window.c:1441
832msgid "Unknown"
833msgstr "Неизвестно"
834
835#: ../embed/downloader-view.c:470
836#, c-format
837msgid "%d download"
838msgid_plural "%d downloads"
839msgstr[0] "%d изтегляне"
840msgstr[1] "%d изтегляния"
841
842#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
843#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
844#: ../embed/downloader-view.c:585 ../embed/downloader-view.c:598
845msgid "download status|Unknown"
846msgstr "Неизвестно"
847
848#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
849#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
850#: ../embed/downloader-view.c:590
851msgid "download status|Failed"
852msgstr "Неуспешно"
853
854#: ../embed/downloader-view.c:657 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:803
855msgid "File"
856msgstr "Файл"
857
858#: ../embed/downloader-view.c:679
859msgid "%"
860msgstr "%"
861
862#: ../embed/downloader-view.c:690
863msgid "Remaining"
864msgstr "Остават"
865
866#: ../embed/ephy-encodings.c:60
867msgid "Arabic (_IBM-864)"
868msgstr "Арабски (_IBM-864)"
869
870#: ../embed/ephy-encodings.c:61
871msgid "Arabic (ISO-_8859-6)"
872msgstr "Арабски (ISO-_8859-6)"
873
874#: ../embed/ephy-encodings.c:62
875msgid "Arabic (_MacArabic)"
876msgstr "Арабски (_MacArabic)"
877
878#: ../embed/ephy-encodings.c:63
879msgid "Arabic (_Windows-1256)"
880msgstr "Арабски (_Windows-1256)"
881
882#: ../embed/ephy-encodings.c:64
883msgid "Baltic (_ISO-8859-13)"
884msgstr "Балтийски (_ISO-8859-13)"
885
886#: ../embed/ephy-encodings.c:65
887msgid "Baltic (I_SO-8859-4)"
888msgstr "Балтийски (I_SO-8859-4)"
889
890#: ../embed/ephy-encodings.c:66
891msgid "Baltic (_Windows-1257)"
892msgstr "Балтийски (_Windows-1257)"
893
894#: ../embed/ephy-encodings.c:67
895msgid "_Armenian (ARMSCII-8)"
896msgstr "_Арменски (ARMSCII-8)"
897
898#: ../embed/ephy-encodings.c:68
899msgid "_Georgian (GEOSTD8)"
900msgstr "_Грузински (GEOSTD8)"
901
902#: ../embed/ephy-encodings.c:69
903msgid "Central European (_IBM-852)"
904msgstr "Централно европейски (_IBM-852)"
905
906#: ../embed/ephy-encodings.c:70
907msgid "Central European (I_SO-8859-2)"
908msgstr "Централно европейски (I_SO-8859-2)"
909
910#: ../embed/ephy-encodings.c:71
911msgid "Central European (_MacCE)"
912msgstr "Централно европейски (_MacCE)"
913
914#: ../embed/ephy-encodings.c:72
915msgid "Central European (_Windows-1250)"
916msgstr "Централно европейски (_Windows-1250)"
917
918#: ../embed/ephy-encodings.c:73
919msgid "Chinese Simplified (_GB18030)"
920msgstr "Китайски, опростен (_GB18030)"
921
922#: ../embed/ephy-encodings.c:74
923msgid "Chinese Simplified (G_B2312)"
924msgstr "Китайски, опростен (G_B2312)"
925
926#: ../embed/ephy-encodings.c:75
927msgid "Chinese Simplified (GB_K)"
928msgstr "Китайски, опростен (GB_K)"
929
930#: ../embed/ephy-encodings.c:76
931msgid "Chinese Simplified (_HZ)"
932msgstr "Китайски, опростен (_HZ)"
933
934#: ../embed/ephy-encodings.c:77
935msgid "Chinese Simplified (_ISO-2022-CN)"
936msgstr "Китайски, опростен (_ISO-2022-CN)"
937
938#: ../embed/ephy-encodings.c:78
939msgid "Chinese Traditional (Big_5)"
940msgstr "Китайски, традиционен (Big_5)"
941
942#: ../embed/ephy-encodings.c:79
943msgid "Chinese Traditional (Big5-HK_SCS)"
944msgstr "Китайски, традиционен (Big5-HK_SCS)"
945
946#: ../embed/ephy-encodings.c:80
947msgid "Chinese Traditional (_EUC-TW)"
948msgstr "Китайски, традиционен (_EUC-TW)"
949
950#: ../embed/ephy-encodings.c:81
951msgid "Cyrillic (_IBM-855)"
952msgstr "Кирилица (_IBM-855)"
953
954#: ../embed/ephy-encodings.c:82
955msgid "Cyrillic (I_SO-8859-5)"
956msgstr "Кирилица (I_SO-8859-5)"
957
958#: ../embed/ephy-encodings.c:83
959msgid "Cyrillic (IS_O-IR-111)"
960msgstr "Кирилица (IS_O-IR-111)"
961
962#: ../embed/ephy-encodings.c:84
963msgid "Cyrillic (_KOI8-R)"
964msgstr "Кирилица (_KOI8-R)"
965
966#: ../embed/ephy-encodings.c:85
967msgid "Cyrillic (_MacCyrillic)"
968msgstr "Кирилица (_MacCyrillic)"
969
970#: ../embed/ephy-encodings.c:86
971msgid "Cyrillic (_Windows-1251)"
972msgstr "Кирилица/_Българска (_Windows-1251)"
973
974#: ../embed/ephy-encodings.c:87
975msgid "Cyrillic/_Russian (IBM-866)"
976msgstr "Кирилица/_Руска (IBM-866)"
977
978#: ../embed/ephy-encodings.c:88
979msgid "Greek (_ISO-8859-7)"
980msgstr "Гръцки (_ISO-8859-7)"
981
982#: ../embed/ephy-encodings.c:89
983msgid "Greek (_MacGreek)"
984msgstr "Гръцки (_MacGreek)"
985
986#: ../embed/ephy-encodings.c:90
987msgid "Greek (_Windows-1253)"
988msgstr "Гръцки (_Windows-1253)"
989
990#: ../embed/ephy-encodings.c:91
991msgid "Gujarati (_MacGujarati)"
992msgstr "Гужарати (_MacGujarati)"
993
994#: ../embed/ephy-encodings.c:92
995msgid "Gurmukhi (Mac_Gurmukhi)"
996msgstr "Гурмуки (Mac_Gurmukhi)"
997
998#: ../embed/ephy-encodings.c:93
999msgid "Hindi (Mac_Devanagari)"
1000msgstr "Хинди (Mac_Devanagari)"
1001
1002#: ../embed/ephy-encodings.c:94
1003msgid "Hebrew (_IBM-862)"
1004msgstr "Иврит (_IBM-862)"
1005
1006#: ../embed/ephy-encodings.c:95
1007msgid "Hebrew (IS_O-8859-8-I)"
1008msgstr "Иврит (IS_O-8859-8-I)"
1009
1010#: ../embed/ephy-encodings.c:96
1011msgid "Hebrew (_MacHebrew)"
1012msgstr "Иврит (_MacHebrew)"
1013
1014#: ../embed/ephy-encodings.c:97
1015msgid "Hebrew (_Windows-1255)"
1016msgstr "Иврит (_Windows-1255)"
1017
1018#: ../embed/ephy-encodings.c:98
1019msgid "_Visual Hebrew (ISO-8859-8)"
1020msgstr "Визуален иврит (ISO-8859-8)"
1021
1022#: ../embed/ephy-encodings.c:99
1023msgid "Japanese (_EUC-JP)"
1024msgstr "Японски (_EUC-JP)"
1025
1026#: ../embed/ephy-encodings.c:100
1027msgid "Japanese (_ISO-2022-JP)"
1028msgstr "Японски (_ISO-2022-JP)"
1029
1030#: ../embed/ephy-encodings.c:101
1031msgid "Japanese (_Shift-JIS)"
1032msgstr "Японски (_Shift-JIS)"
1033
1034#: ../embed/ephy-encodings.c:102
1035msgid "Korean (_EUC-KR)"
1036msgstr "Корейски (_EUC-KR)"
1037
1038#: ../embed/ephy-encodings.c:103
1039msgid "Korean (_ISO-2022-KR)"
1040msgstr "Корейски (_ISO-2022-KR)"
1041
1042#: ../embed/ephy-encodings.c:104
1043msgid "Korean (_JOHAB)"
1044msgstr "Корейски (_JOHAB)"
1045
1046#: ../embed/ephy-encodings.c:105
1047msgid "Korean (_UHC)"
1048msgstr "Корейски (_UHC)"
1049
1050#: ../embed/ephy-encodings.c:106
1051msgid "_Celtic (ISO-8859-14)"
1052msgstr "_Келтски (ISO-8859-14)"
1053
1054#: ../embed/ephy-encodings.c:107
1055msgid "_Icelandic (MacIcelandic)"
1056msgstr "_Исландски (MacIcelandic)"
1057
1058#: ../embed/ephy-encodings.c:108
1059msgid "_Nordic (ISO-8859-10)"
1060msgstr "Скандинавски (ISO-8859-10)"
1061
1062#: ../embed/ephy-encodings.c:109
1063msgid "_Persian (MacFarsi)"
1064msgstr "_Персийски (MacFarsi)"
1065
1066#: ../embed/ephy-encodings.c:110
1067msgid "Croatian (Mac_Croatian)"
1068msgstr "Хърватски (Mac_Croatian)"
1069
1070#: ../embed/ephy-encodings.c:111
1071msgid "_Romanian (MacRomanian)"
1072msgstr "_Румънски (MacRomanian)"
1073
1074#: ../embed/ephy-encodings.c:112
1075msgid "R_omanian (ISO-8859-16)"
1076msgstr "Р_умънски (ISO-8859-16)"
1077
1078#: ../embed/ephy-encodings.c:113
1079msgid "South _European (ISO-8859-3)"
1080msgstr "Южно _евопейски (ISO-8859-3)"
1081
1082#: ../embed/ephy-encodings.c:114
1083msgid "Thai (TIS-_620)"
1084msgstr "Тай (TIS-_620)"
1085
1086#: ../embed/ephy-encodings.c:115
1087msgid "Thai (IS_O-8859-11)"
1088msgstr "Тай (IS_O-8859-11)"
1089
1090#: ../embed/ephy-encodings.c:116
1091msgid "_Thai (Windows-874)"
1092msgstr "_Тай (Windows-874)"
1093
1094#: ../embed/ephy-encodings.c:117
1095msgid "Turkish (_IBM-857)"
1096msgstr "Турски (_IBM-857)"
1097
1098#: ../embed/ephy-encodings.c:118
1099msgid "Turkish (I_SO-8859-9)"
1100msgstr "Турски (I_SO-8859-9)"
1101
1102#: ../embed/ephy-encodings.c:119
1103msgid "Turkish (_MacTurkish)"
1104msgstr "Турски (_MacTurkish)"
1105
1106#: ../embed/ephy-encodings.c:120
1107msgid "Turkish (_Windows-1254)"
1108msgstr "Турски (_Windows-1254)"
1109
1110#: ../embed/ephy-encodings.c:121
1111msgid "Unicode (UTF-_8)"
1112msgstr "Уникод (UTF-_8)"
1113
1114#: ../embed/ephy-encodings.c:122
1115msgid "Cyrillic/Ukrainian (_KOI8-U)"
1116msgstr "Кирилица/Украинска (_KOI8-U)"
1117
1118#: ../embed/ephy-encodings.c:123
1119msgid "Cyrillic/Ukrainian (Mac_Ukrainian)"
1120msgstr "Кирилица/Украинска (Mac_Ukrainian)"
1121
1122#: ../embed/ephy-encodings.c:124
1123msgid "Vietnamese (_TCVN)"
1124msgstr "Виетнамски (_TCVN)"
1125
1126#: ../embed/ephy-encodings.c:125
1127msgid "Vietnamese (_VISCII)"
1128msgstr "Виетнамски (_VISCII)"
1129
1130#: ../embed/ephy-encodings.c:126
1131msgid "Vietnamese (V_PS)"
1132msgstr "Виетнамски (V_PS)"
1133
1134#: ../embed/ephy-encodings.c:127
1135msgid "Vietnamese (_Windows-1258)"
1136msgstr "Виетнамски (_Windows-1258)"
1137
1138#: ../embed/ephy-encodings.c:128
1139msgid "Western (_IBM-850)"
1140msgstr "Западен (_IBM-850)"
1141
1142#: ../embed/ephy-encodings.c:129
1143msgid "Western (_ISO-8859-1)"
1144msgstr "Западен (_ISO-8859-1)"
1145
1146#: ../embed/ephy-encodings.c:130
1147msgid "Western (IS_O-8859-15)"
1148msgstr "Западен (IS_O-8859-15)"
1149
1150#: ../embed/ephy-encodings.c:131
1151msgid "Western (_MacRoman)"
1152msgstr "Западен (_MacRoman)"
1153
1154#: ../embed/ephy-encodings.c:132
1155msgid "Western (_Windows-1252)"
1156msgstr "Западен (_Windows-1252)"
1157
1158#. the following encodings are so rarely used that we don't want to pollute the "related"
1159#. * part of the encodings menu with them, so we set the language group to 0 here
1160#.
1161#: ../embed/ephy-encodings.c:137
1162msgid "English (_US-ASCII)"
1163msgstr "Английски (_US-ASCII)"
1164
1165#: ../embed/ephy-encodings.c:138
1166msgid "Unicode (UTF-_16 BE)"
1167msgstr "Уникод (UTF-_16 BE)"
1168
1169#: ../embed/ephy-encodings.c:139
1170msgid "Unicode (UTF-1_6 LE)"
1171msgstr "Уникод (UTF-1_6 LE)"
1172
1173#: ../embed/ephy-encodings.c:140
1174msgid "Unicode (UTF-_32 BE)"
1175msgstr "Уникод (UTF-_32 BE)"
1176
1177#: ../embed/ephy-encodings.c:141
1178msgid "Unicode (UTF-3_2 LE)"
1179msgstr "Уникод (UTF-3_2 LE)"
1180
1181#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1182#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1183#: ../embed/ephy-encodings.c:145
1184msgid "autodetectors|Off"
1185msgstr "Изключено"
1186
1187#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1188#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1189#: ../embed/ephy-encodings.c:148
1190msgid "automatically detect ... character encodings|Chinese"
1191msgstr "Китайски"
1192
1193#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1194#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1195#: ../embed/ephy-encodings.c:151
1196msgid "automatically detect ... character encodings|Simplified Chinese"
1197msgstr "Китайски, опростен"
1198
1199#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1200#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1201#: ../embed/ephy-encodings.c:154
1202msgid "automatically detect ... character encodings|Traditional Chinese"
1203msgstr "Китайски, традиционен"
1204
1205#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1206#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1207#: ../embed/ephy-encodings.c:157
1208msgid "automatically detect ... character encodings|East Asian"
1209msgstr "Източноазиатски"
1210
1211#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1212#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1213#: ../embed/ephy-encodings.c:160
1214msgid "automatically detect ... character encodings|Japanese"
1215msgstr "Японски"
1216
1217#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1218#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1219#: ../embed/ephy-encodings.c:163
1220msgid "automatically detect ... character encodings|Korean"
1221msgstr "Корейски"
1222
1223#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1224#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1225#: ../embed/ephy-encodings.c:166
1226msgid "automatically detect ... character encodings|Russian"
1227msgstr "Руски"
1228
1229#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1230#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1231#: ../embed/ephy-encodings.c:169
1232msgid "automatically detect ... character encodings|Universal"
1233msgstr "Универсален"
1234
1235#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1236#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1237#: ../embed/ephy-encodings.c:172
1238msgid "automatically detect ... character encodings|Ukrainian"
1239msgstr "Украински"
1240
1241#. translators: this is the title that an unknown encoding will
1242#. * be displayed as.
1243#.
1244#: ../embed/ephy-encodings.c:364
1245#, c-format
1246msgid "Unknown (%s)"
1247msgstr "Непознат (%s)"
1248
1249#: ../embed/ephy-history.c:550
1250msgid "All"
1251msgstr "Всички"
1252
1253#: ../embed/ephy-history.c:713
1254msgid "Others"
1255msgstr "Други"
1256
1257#: ../embed/ephy-history.c:719
1258msgid "Local files"
1259msgstr "Локални файлове"
1260
1261#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:172
1262#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:408
1263msgid "Save"
1264msgstr "Запазване"
1265
1266#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1267#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1268#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:293
1269msgid "File Type:|Unknown"
1270msgstr "Неизвестен"
1271
1272#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:328
1273msgid "Download this potentially unsafe file?"
1274msgstr "Да бъде ли изтеглен потенциално опасния файл?"
1275
1276#. translators: First %s is the file type description,
1277#. Second %s is the file name
1278#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:334
1279#, c-format
1280msgid ""
1281"File Type: “%s”.\n"
1282"\n"
1283"It is unsafe to open “%s” as it could potentially damage your documents or "
1284"invade your privacy. You can download it instead."
1285msgstr ""
1286"Вид файл: „%s“.\n"
1287"\n"
1288"Опасно е да отваряте „%s“, възможно е да повреди документите Ви или да "
1289"застраши личните ви данни. Вместо това, можете да го изтеглите."
1290
1291#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:344
1292msgid "Open this file?"
1293msgstr "Отваряне на този файл?"
1294
1295#. translators: First %s is the file type description,
1296#. Second %s is the file name,
1297#. Third %s is the application used to open the file
1298#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:351
1299#, c-format
1300msgid ""
1301"File Type: “%s”.\n"
1302"\n"
1303"You can open “%s” using “%s” or save it."
1304msgstr ""
1305"Вид файл: „%s“.\n"
1306"\n"
1307"Можете да отворите „%s“ чрез „%s“ или можете да го запазите."
1308
1309#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:359
1310msgid "Download this file?"
1311msgstr "Изтегляне на този файл?"
1312
1313#. translators: First %s is the file type description,
1314#. Second %s is the file name
1315#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:365
1316#, c-format
1317msgid ""
1318"File Type: “%s”.\n"
1319"\n"
1320"You have no application able to open “%s”. You can download it instead."
1321msgstr ""
1322"Вид файл: „%s“.\n"
1323"\n"
1324"Не разполагате с програма, способна да отвори „%s“. Вместо това, можете да го изтеглите."
1325
1326#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:370
1327msgid "_Save As..."
1328msgstr "Запазване _като..."
1329
1330#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
1331#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:207
1332#, c-format
1333msgid "“%s” Protocol is not Supported"
1334msgstr "Протоколът “%s” не се поддържа"
1335
1336#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
1337#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:209
1338#, c-format
1339msgid "“%s” protocol is not supported."
1340msgstr "Протоколът “%s” не се поддържа."
1341
1342#. FIXME: get the list of supported protocols from necko
1343#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:211
1344msgid ""
1345"Supported protocols are “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” and “sftp”."
1346msgstr ""
1347"Поддържаните протоколи са “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” и “sftp”."
1348
1349#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
1350#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:220
1351#, c-format
1352msgid "File “%s” not Found"
1353msgstr "Файлът “%s” не е намерен"
1354
1355#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
1356#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:222
1357#, c-format
1358msgid "File “%s” not found."
1359msgstr "Файлът “%s” не е намерен."
1360
1361#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:223
1362msgid "Check the location of the file and try again."
1363msgstr "Проверете местоположението на файла и опитайте отново."
1364
1365#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
1366#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:231
1367#, c-format
1368msgid "“%s” Could not be Found"
1369msgstr "„%s” не може да бъде намерен"
1370
1371#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
1372#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:234
1373#, c-format
1374msgid "“%s” could not be found."
1375msgstr "“%s” не може да бъде намерен."
1376
1377#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:236
1378msgid ""
1379"Check that you are connected to the internet, and that the address is "
1380"correct."
1381msgstr ""
1382"Проверете дали сте свързани към Интернет, и че въведеният адрес е точен."
1383
1384#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:238
1385msgid "If this page used to exist, you may find an archived version:"
1386msgstr ""
1387"Ако тази страница е съществувала, то вие сте намерили архивирана версия:"
1388
1389#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:247
1390#, c-format
1391msgid "“%s” Refused the Connection"
1392msgstr "„%s” отказа свързване"
1393
1394#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:251
1395#, c-format
1396msgid "“%s” refused the connection."
1397msgstr "“%s” отказа свързване."
1398
1399#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:253
1400#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:270
1401#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:289
1402#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:346
1403#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:377
1404msgid ""
1405"The server may be busy or you may have a network connection problem. Try "
1406"again later."
1407msgstr ""
1408"Сървърът може да е зает или е възможно да имате проблеми с мрежата. Опитайте "
1409"отново по-късно."
1410
1411#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:255
1412#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:272
1413#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:291
1414#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:313
1415#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:348
1416#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:379
1417msgid "There may be an old version of the page you wanted:"
1418msgstr "Възможно е да има стара версия на търсената от вас страница:"
1419
1420#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:264
1421#, c-format
1422msgid "“%s” Interrupted the Connection"
1423msgstr "„%s” прекъсна връзката."
1424
1425#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:268
1426#, c-format
1427msgid "“%s” interrupted the connection."
1428msgstr "“%s” прекъсна връзката."
1429
1430#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:281
1431#, c-format
1432msgid "“%s” is not Responding"
1433msgstr "„%s” не отговаря."
1434
1435#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:285
1436#, c-format
1437msgid "“%s” is not responding."
1438msgstr "“%s” не отговаря."
1439
1440#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:287
1441msgid "The connection was lost because the server took too long to respond."
1442msgstr ""
1443"Връзката беше прекъсната, защото сървърът се забави прекалено много при "
1444"отговора."
1445
1446#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:295
1447msgid "Invalid Address"
1448msgstr "Адресът не е точен"
1449
1450#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:296
1451msgid "Invalid address."
1452msgstr "Неточен адрес."
1453
1454#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:297
1455msgid "The address you entered is not valid."
1456msgstr "Въведеният адрес е невалиден."
1457
1458#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:306
1459#, c-format
1460msgid "“%s” Redirected Too Many Times"
1461msgstr "„%s” пренасочи твърде много пъти"
1462
1463#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:310
1464#, c-format
1465msgid "“%s” redirected too many times."
1466msgstr "“%s” пренасочи твърде много пъти."
1467
1468#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:312
1469msgid "The redirection has been stopped for security reasons."
1470msgstr ""
1471"Пренасочването беше прекъснато поради причини свързани със сигурността."
1472
1473#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:322
1474#, c-format
1475msgid "“%s” Requires an Encrypted Connection"
1476msgstr "„%s” изисква криптирана връзка"
1477
1478#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:326
1479#, c-format
1480msgid "“%s” requires an encrypted connection."
1481msgstr "“%s” изисква криптирана връзка."
1482
1483#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:328
1484msgid ""
1485"The document could not be loaded because encryption support is not installed."
1486msgstr ""
1487"Документът не може да бъде зареден, защото поддръжката на криптиране не е "
1488"инсталирана."
1489
1490#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:338
1491#, c-format
1492msgid "“%s” Dropped the Connection"
1493msgstr "„%s” преустанови връзката"
1494
1495#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:342
1496#, c-format
1497msgid "“%s” dropped the connection."
1498msgstr "“%s” преустанови връзката."
1499
1500#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:344
1501#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:375
1502msgid "The server dropped the connection before any data could be read."
1503msgstr ""
1504"Сървърът преустанови връзката преди да бъдат прочетени каквито и да е данни."
1505
1506#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:355
1507msgid "Cannot Load Document Whilst Working Offline"
1508msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим „Изключен“"
1509
1510#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:356
1511msgid "Cannot load document whilst working offline."
1512msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим „Изключен“"
1513
1514#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:357
1515msgid "To view this document, disable “Work Offline” and try again."
1516msgstr "За да прегледате този документ, спрете режима \"Изключен\" и опитайте отново"
1517
1518#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:369
1519#, c-format
1520msgid "“%s” Denied Access to Port “%d”"
1521msgstr "„%s” отказа достъп до порт „%d”"
1522
1523#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:373
1524#, c-format
1525msgid "“%s” denied access to port “%d”."
1526msgstr "“%s” отказа достъп до порт “%d”."
1527
1528#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:384
1529msgid "Could not Connect to Proxy Server"
1530msgstr "Неуспех при свързването към сървър посредник"
1531
1532#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:385
1533msgid "Could not connect to proxy server."
1534msgstr "Неуспех при свързването към сървър посредник."
1535
1536#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:386
1537msgid ""
1538"Check your proxy server settings. If the connection still fails, there may "
1539"be a problem with your proxy server or your network connection."
1540msgstr ""
1541"Проверете настройките на сървъра посредник. Ако връзката и след това е "
1542"неуспешна, възможно е да има някакъв проблем със сървъра посредник или с "
1543"вашата мрежа."
1544
1545#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:394
1546msgid "Could not Display Content"
1547msgstr "Съдържанието не може да бъде изобразено"
1548
1549#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:395
1550msgid "Could not display content."
1551msgstr "Съдържанието не може да бъде изобразено."
1552
1553#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:396
1554msgid "The page uses an unsupported or invalid form of compression."
1555msgstr "Страницата използва неподдържана или невалидна форма на компресия."
1556
1557#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:486
1558#, c-format
1559msgid ""
1560"The page “%s” in this tab was not fully loaded yet when the web browser "
1561"crashed; it could have caused the crash."
1562msgstr ""
1563
1564#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1565#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1566#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:613
1567msgid "You may find an old version:|in the Google Cache"
1568msgstr "в кешът на Google"
1569
1570#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1571#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1572#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:621
1573msgid "You may find an old version:|in the Internet Archive"
1574msgstr "в Интернет архив"
1575
1576#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:364
1577#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:245
1578#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-ui.c:481 ../src/ephy-session.c:774
1579msgid "Untitled"
1580msgstr "Без заглавие"
1581
1582#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:152 ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:445
1583#: ../lib/ephy-file-chooser.c:371 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:642
1584msgid "All files"
1585msgstr "Всички файлове"
1586
1587#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:157 ../lib/ephy-file-chooser.c:355
1588msgid "Web pages"
1589msgstr "Интернет страници"
1590
1591#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:165
1592msgid "Text files"
1593msgstr "Текстови файлове"
1594
1595#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:170 ../lib/ephy-file-chooser.c:363
1596msgid "Images"
1597msgstr "Изображения"
1598
1599#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:178
1600msgid "XML files"
1601msgstr "XML файлове"
1602
1603#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:183
1604msgid "XUL files"
1605msgstr "XUL файлове"
1606
1607#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:156
1608msgid "_Select Certificate"
1609msgstr "_Избиране на сертификат"
1610
1611#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:203
1612#, c-format
1613msgid "Choose a certificate to present as identification to “%s”."
1614msgstr "Избиране на сертификат, който да бъде представен като идентификация пред „%s“."
1615
1616#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:206
1617msgid "Select a certificate to identify yourself."
1618msgstr "Изберете сертификат, с който да се удостоверявате"
1619
1620#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:243
1621msgid "Certificate _Details"
1622msgstr "Детайли за сертификата"
1623
1624#. Add the buttons
1625#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:236
1626#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:548
1627msgid "_View Certificate"
1628msgstr "_Преглед на сертификат"
1629
1630#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:244
1631msgid "_Accept"
1632msgstr "_Приемане"
1633
1634#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:311
1635#, c-format
1636msgid ""
1637"The site “%s” returned security information for “%s”. It is possible that "
1638"someone is intercepting your communication to obtain your confidential "
1639"information."
1640msgstr ""
1641"Сайтът „%s“ върна информация по сигурността за „%s“. Възможно е някой да "
1642"засича Вашите връзки, за да получи достъп до личната Ви информация."
1643
1644#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:317
1645#, c-format
1646msgid ""
1647"You should only accept the security information if you trust “%s” and “%s”."
1648msgstr ""
1649"Би трябвало да приемате информацията за сигурност, само ако имате доверие на „%s“ и „%s“."
1650
1651#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:322
1652msgid "Accept incorrect security information?"
1653msgstr "Ще приемете ли некоректната информация за сигурността?"
1654
1655#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:353
1656#, c-format
1657msgid ""
1658"It was not possible to automatically trust “%s”. It is possible that someone "
1659"is intercepting your communication to obtain your confidential information."
1660msgstr ""
1661"Браузърът не може да се довери автоматично на „%s“. Възможно е някой да "
1662"засича вашите връзки, за да получи достъп до личната ви информация."
1663
1664#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:359
1665#, c-format
1666msgid ""
1667"You should only connect to the site if you are certain you are connected to "
1668"“%s”."
1669msgstr ""
1670"Трябва да се свързвате със сайта само ако сте сигурни, че сте свързани към „%s“."
1671
1672#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:364
1673msgid "Connect to untrusted site?"
1674msgstr "Искате ли да се свържете с тази непроверена страница?"
1675
1676#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:368
1677msgid "_Trust this security information from now on"
1678msgstr "_Доверяване от сега нататък"
1679
1680#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:369
1681msgid "Co_nnect"
1682msgstr "Св_ързване"
1683
1684#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:428
1685msgid "Accept expired security information?"
1686msgstr "Да се приеме ли остарялата информация за сигурност?"
1687
1688#. Translators: first %s is a hostname, second %s is a time/date
1689#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:430
1690#, c-format
1691msgid "The security information for “%s” expired on %s."
1692msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ изтича на %s."
1693
1694#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:436
1695msgid "Accept not yet valid security information?"
1696msgstr "Приемане на все още невалидната информация за сигурност?"
1697
1698#. Translators: first %s is a hostname, second %s is a time/date
1699#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:438
1700#, c-format
1701msgid "The security information for “%s” isn't valid until %s."
1702msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ е невалидна докато %s."
1703
1704#. To translators: this a time format that is used while displaying the
1705#. * expiry or start date of an SSL certificate, for the format see
1706#. * strftime(3)
1707#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:454
1708msgid "%a %d %b %Y"
1709msgstr "%a %d %b %Y"
1710
1711#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:462
1712msgid "You should ensure that your computer's time is correct."
1713msgstr "Трябва да се уверите, че часовника на компютъра е верен."
1714
1715#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:508
1716#, c-format
1717msgid "Cannot establish connection to “%s”."
1718msgstr "Връзката с „%s“ не може да бъде осъществена."
1719
1720#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:511
1721#, c-format
1722msgid "The certificate revocation list (CRL) from “%s” needs to be updated."
1723msgstr "Списъкът за отхвърляне на сертификати (СRL) от „%s“ трябва да бъде обновен."
1724
1725#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:516
1726msgid "Please ask your system administrator for assistance."
1727msgstr "Помолете вашия системен администратор за съдействие."
1728
1729#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:546
1730msgid "Trust new Certificate Authority?"
1731msgstr "Доверявате ли се на този нов сертификат?"
1732
1733#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:551
1734msgid "_Trust CA"
1735msgstr "_Доверяване на CA"
1736
1737#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:573
1738#, c-format
1739msgid "Trust new Certificate Authority “%s” to identify web sites?"
1740msgstr "Доверявате ли се на „%s“ при идентификацията на Интернет страници?"
1741
1742#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:578
1743msgid ""
1744"Before trusting a Certificate Authority (CA) you should verify the "
1745"certificate is authentic."
1746msgstr ""
1747"Преди да се доверите на Агенцията за сертификати трябва да се уверите в "
1748"истинността на техния сертификат."
1749
1750#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:649
1751msgid "Certificate already exists."
1752msgstr "Сертификатът вече съществува."
1753
1754#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:650
1755msgid "The certificate has already been imported."
1756msgstr "Сертификатът вече беше внесен."
1757
1758#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:775
1759msgid "_Backup Certificate"
1760msgstr "Резервно копие на сертификат"
1761
1762#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:782
1763msgid "Select password."
1764msgstr "Избиране на парола."
1765
1766#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:783
1767msgid "Select a password to protect this certificate."
1768msgstr "Избиране на парола за защита на този сертификат."
1769
1770#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:795
1771#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:905
1772msgid "_Password:"
1773msgstr "_Парола:"
1774
1775#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:809
1776msgid "Con_firm password:"
1777msgstr "Пот_върждаване на паролата:"
1778
1779#. TODO: We need a better password quality meter
1780#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:821
1781msgid "Password quality:"
1782msgstr "Качество на паролата:"
1783
1784#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:878
1785msgid "I_mport Certificate"
1786msgstr "В_насяне на сертификат"
1787
1788#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:894
1789msgid "Password required."
1790msgstr "Изисква се парола."
1791
1792#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:895
1793msgid "Enter the password for this certificate."
1794msgstr "Въведете парола за този сертификат."
1795
1796#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:984
1797msgid "Certificate Revocation List Imported"
1798msgstr "Списъци за отхвърляне на сертификати, които са внесени"
1799
1800#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:994
1801msgid "Certificate Revocation List (CRL) successfully imported"
1802msgstr "Списъкът за отхвърляне на сертификати е внесен успешно"
1803
1804#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1019
1805msgid "Unit:"
1806msgstr "Единица:"
1807
1808#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1023
1809msgid "Next Update:"
1810msgstr "Следващо осъвременяване:"
1811
1812#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1050
1813msgid "Not part of certificate"
1814msgstr "Не е част от сертификат"
1815
1816#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1340
1817msgid "Certificate Properties"
1818msgstr "Настройки на сертификат"
1819
1820#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1362
1821msgid "This certificate has been verified for the following uses:"
1822msgstr "Този сертификат е проверен за следните потребители:"
1823
1824#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1365
1825msgid "Could not verify this certificate because it has been revoked."
1826msgstr "Неуспешна проверка на сертификата - той е бил отхвърлен."
1827
1828#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1368
1829msgid "Could not verify this certificate because it has expired."
1830msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен защото е изтекъл."
1831
1832#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1371
1833msgid "Could not verify this certificate because it is not trusted."
1834msgstr ""
1835"Този сертификат не може да бъде проверен защото не му е гласувано доверие."
1836
1837#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1374
1838msgid "Could not verify this certificate because the issuer is not trusted."
1839msgstr ""
1840"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателят му не се ползва с "
1841"доверие."
1842
1843#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1377
1844msgid "Could not verify this certificate because the issuer is unknown."
1845msgstr ""
1846"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателя му е непознат."
1847
1848#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1380
1849msgid ""
1850"Could not verify this certificate because the CA certificate is invalid."
1851msgstr ""
1852"Не може да се провери този сертификат, защото CA сертификатът е невалиден."
1853
1854#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1385
1855msgid "Could not verify this certificate for unknown reasons."
1856msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен поради неизвестни причини."
1857
1858#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:230
1859msgid "Generating Private Key."
1860msgstr "Генериране на частен ключ"
1861
1862#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:231
1863msgid ""
1864"Please wait while a new private key is generated. This process could take a "
1865"few minutes."
1866msgstr ""
1867"Изчакайте докато новия личен ключ се генерира. Този процес може да отнеме "
1868"няколко минути."
1869
1870#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:92
1871msgid "Security Notice"
1872msgstr "Предупреждение за сигурността"
1873
1874#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:93
1875msgid "This page is loaded over a secure connection"
1876msgstr "Разглеждате тази страница чрез сигурна връзка"
1877
1878#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:94
1879msgid "The padlock icon in the statusbar indicates whether a page is secure."
1880msgstr "Иконата с катинара върху лентата за състоянието показва дали дадена страница е сигурна."
1881
1882#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:110
1883#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:138
1884#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:157
1885#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:177
1886msgid "Security Warning"
1887msgstr "Предупреждение за сигурността"
1888
1889#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:111
1890msgid "This page is loaded over a low security connection"
1891msgstr "Разглеждате тази страница чрез несигурна връзка"
1892
1893#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:112
1894msgid ""
1895"Any information you see or enter on this page could easily be intercepted by "
1896"a third party."
1897msgstr ""
1898"Всяка информация, която виждате или въвеждате в тази страница, може да бъде "
1899"проследена от трети лица."
1900
1901#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:139
1902msgid "Some parts of this page are loaded over an insecure connection"
1903msgstr "Някои части от тази страница са заредени чрез несигурна връзка."
1904
1905#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:140
1906msgid ""
1907"Some information you see or enter will be sent over an insecure connection, "
1908"and could easily be intercepted by a third party."
1909msgstr ""
1910"Част от информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна "
1911"връзка и лесно може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1912
1913#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:158
1914#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:178
1915msgid "Send this information over an insecure connection?"
1916msgstr "Изпращане на тази информация чрез несигурна връзка?"
1917
1918#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:159
1919msgid ""
1920"The information you have entered will be sent over an insecure connection, "
1921"and could easily be intercepted by a third party."
1922msgstr ""
1923"Информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и "
1924"може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1925
1926#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:162
1927#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:183
1928msgid "_Send"
1929msgstr "_Изпращане"
1930
1931#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:179
1932msgid ""
1933"Although this page was loaded over a secure connection, the information you "
1934"have entered will be sent over an insecure connection, and could easily be "
1935"intercepted by a third party."
1936msgstr ""
1937"Въпреки, че тази страница беше заредена чрез сигурна връзка, информацията, "
1938"която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и лесно ще може да "
1939"бъде прочетена/проследена от трети лица."
1940
1941#: ../embed/mozilla/MozDownload.cpp:758
1942msgid "Files"
1943msgstr "Файлове"
1944
1945#. We do this before reading the user pref file so that the user
1946#. * still can overwrite this pref.
1947#. * We don't use the default-prefs.js file since that cannot be
1948#. * localised (see bug #144909).
1949#.
1950#. translators: this is the URL that searches from the location
1951#. * entry get directed to. The search terms will be _appended_ to it,
1952#. * in url-escaped UTF-8; that means that if you're choosing google,
1953#. * the 'q=' part needs to come last.
1954#.
1955#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:236
1956msgid "http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1957msgstr "http://www.google.com/search?hl=bg&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1958
1959#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:568
1960msgid "Epiphany can't be used now. Mozilla initialization failed."
1961msgstr ""
1962"В момента Epiphany не може да бъде използван. Браузърът Mozilla не може да "
1963"бъде намерен."
1964
1965#: ../embed/print-dialog.c:268
1966msgid "Generating PDF is not supported"
1967msgstr "Генерирането на PDF не се поддържа"
1968
1969#: ../embed/print-dialog.c:275
1970msgid "Printing is not supported on this printer"
1971msgstr "Разпечатването не се поддържа на този принтер"
1972
1973#: ../embed/print-dialog.c:278
1974#, c-format
1975msgid ""
1976"You were trying to print to a printer using the “%s” driver. This program "
1977"requires a PostScript printer driver."
1978msgstr ""
1979"Опитвахте се да печатате на принтер използвайки драйвера „%s“. Тази програма "
1980"изисква драйвер за принтер от вида PostScript."
1981
1982#: ../embed/print-dialog.c:392
1983msgid "_From:"
1984msgstr "_От:"
1985
1986#: ../embed/print-dialog.c:405
1987msgid "Sets the start of the range of pages to be printed"
1988msgstr "Задава началото на обхвата за печат на страниците"
1989
1990#: ../embed/print-dialog.c:407
1991msgid "_To:"
1992msgstr "_До:"
1993
1994#: ../embed/print-dialog.c:420
1995msgid "Sets the end of the range of pages to be printed"
1996msgstr "Задава краят на обвахата за печат на страниците"
1997
1998#: ../embed/print-dialog.c:435 ../src/ephy-window.c:1272
1999msgid "Print"
2000msgstr "Печат"
2001
2002#: ../embed/print-dialog.c:443
2003msgid "Pages"
2004msgstr "Страници"
2005
2006#: ../lib/eel-gconf-extensions.c:68
2007#, c-format
2008msgid ""
2009"GConf error:\n"
2010"  %s"
2011msgstr ""
2012"Грешка в GConf:\n"
2013"  %s"
2014
2015#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:487
2016#, fuzzy
2017msgid "_Move on Toolbar"
2018msgstr "_Премахване от лентата с инструменти"
2019
2020#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:495
2021msgid "_Remove from Toolbar"
2022msgstr "_Премахване от лентата с инструменти"
2023
2024#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:524
2025msgid "_Remove Toolbar"
2026msgstr "_Премахване на лентата с инструменти"
2027
2028#: ../lib/egg/egg-toolbar-editor.c:439
2029msgid "Separator"
2030msgstr "Разделител"
2031
2032#: ../lib/ephy-file-chooser.c:344
2033msgid "All supported types"
2034msgstr "Всички поддържани типове"
2035
2036#: ../lib/ephy-file-helpers.c:312
2037#, c-format
2038msgid "%s exists, please move it out of the way."
2039msgstr "%s не съществува, премахнете го."
2040
2041#: ../lib/ephy-file-helpers.c:318
2042#, c-format
2043msgid "Failed to create directory %s."
2044msgstr "Папката %s не може да бъде създадена."
2045
2046#: ../lib/ephy-gui.c:328
2047#, c-format
2048msgid "Directory “%s” is not writable"
2049msgstr "В папката „%s\" не може да се пише"
2050
2051#: ../lib/ephy-gui.c:332
2052msgid "You do not have permission to create files in this directory."
2053msgstr "Нямате права за създаването на файлове в тази директория."
2054
2055#: ../lib/ephy-gui.c:335
2056msgid "Directory not Writable"
2057msgstr "В папката не може да се пише"
2058
2059#: ../lib/ephy-gui.c:365
2060#, c-format
2061msgid "Cannot overwrite existing file “%s”"
2062msgstr "Презаписването на съществуващия файл “%s” е неуспешно"
2063
2064#: ../lib/ephy-gui.c:369
2065msgid ""
2066"A file with this name alreay exists and you don't have permission to "
2067"overwrite it."
2068msgstr ""
2069"Вече съществува файл с такова име и нямате право да го презапишете."
2070
2071#: ../lib/ephy-gui.c:372
2072msgid "Cannot Overwrite File"
2073msgstr "Презаписването на файла е неуспешно"
2074
2075#: ../lib/ephy-gui.c:409
2076#, c-format
2077msgid "Could not display help: %s"
2078msgstr "Помощта не може да бъде изобразена: %s"
2079
2080#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2081#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2082#: ../lib/ephy-langs.c:40
2083msgid "select fonts for|Arabic"
2084msgstr "Арабски"
2085
2086#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2087#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2088#: ../lib/ephy-langs.c:43
2089msgid "select fonts for|Baltic"
2090msgstr "Балтийски"
2091
2092#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2093#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2094#: ../lib/ephy-langs.c:46
2095msgid "select fonts for|Central European"
2096msgstr "Централно Европейски"
2097
2098#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2099#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2100#: ../lib/ephy-langs.c:49
2101msgid "select fonts for|Cyrillic"
2102msgstr "Кирилица"
2103
2104#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2105#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2106#: ../lib/ephy-langs.c:52
2107msgid "select fonts for|Devanagari"
2108msgstr "Деванагари"
2109
2110#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2111#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2112#: ../lib/ephy-langs.c:55
2113msgid "select fonts for|Greek"
2114msgstr "Гръцки"
2115
2116#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2117#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2118#: ../lib/ephy-langs.c:58
2119msgid "select fonts for|Hebrew"
2120msgstr "Иврит"
2121
2122#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2123#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2124#: ../lib/ephy-langs.c:61
2125msgid "select fonts for|Japanese"
2126msgstr "Японски"
2127
2128#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2129#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2130#: ../lib/ephy-langs.c:64
2131msgid "select fonts for|Korean"
2132msgstr "Корейски"
2133
2134#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2135#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2136#: ../lib/ephy-langs.c:67
2137msgid "select fonts for|Simplified Chinese"
2138msgstr "Китайски, опростен"
2139
2140#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2141#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2142#: ../lib/ephy-langs.c:70
2143msgid "select fonts for|Tamil"
2144msgstr "Тамилски"
2145
2146#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2147#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2148#: ../lib/ephy-langs.c:73
2149msgid "select fonts for|Thai"
2150msgstr "Тайски"
2151
2152#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2153#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2154#: ../lib/ephy-langs.c:76
2155msgid "select fonts for|Traditional Chinese"
2156msgstr "Китайски, традиционен"
2157
2158#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2159#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2160#: ../lib/ephy-langs.c:79
2161msgid "select fonts for|Traditional Chinese (Hong Kong)"
2162msgstr "Китайски, традиционен (Хонг Конг)"
2163
2164#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2165#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2166#: ../lib/ephy-langs.c:82
2167msgid "select fonts for|Turkish"
2168msgstr "Турски"
2169
2170#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2171#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2172#: ../lib/ephy-langs.c:86
2173msgid "select fonts for|Armenian"
2174msgstr "Арменски"
2175
2176#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2177#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2178#: ../lib/ephy-langs.c:89
2179msgid "select fonts for|Bengali"
2180msgstr "Бенгали"
2181
2182#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2183#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2184#: ../lib/ephy-langs.c:92
2185msgid "select fonts for|Unified Canadian Syllabics"
2186msgstr "Ескимоски (Канада)"
2187
2188#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2189#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2190#: ../lib/ephy-langs.c:95
2191msgid "select fonts for|Ethiopic"
2192msgstr "Етиопски"
2193
2194#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2195#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2196#: ../lib/ephy-langs.c:98
2197msgid "select fonts for|Georgian"
2198msgstr "Грузински"
2199
2200#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2201#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2202#: ../lib/ephy-langs.c:101
2203msgid "select fonts for|Gujarati"
2204msgstr "Гужарати"
2205
2206#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2207#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2208#: ../lib/ephy-langs.c:104
2209msgid "select fonts for|Gurmukhi"
2210msgstr "Гурмуки"
2211
2212#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2213#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2214#: ../lib/ephy-langs.c:107
2215msgid "select fonts for|Khmer"
2216msgstr "Кхмерски"
2217
2218#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2219#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2220#: ../lib/ephy-langs.c:110
2221msgid "select fonts for|Malayalam"
2222msgstr "Малайлам"
2223
2224#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2225#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2226#: ../lib/ephy-langs.c:114
2227msgid "select fonts for|Western"
2228msgstr "Западни"
2229
2230#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2231#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2232#: ../lib/ephy-langs.c:117
2233msgid "select fonts for|Other Scripts"
2234msgstr "Други скриптове"
2235
2236#: ../lib/ephy-stock-icons.c:54
2237msgid "Close Tab"
2238msgstr "Затваряне на страница"
2239
2240#: ../lib/ephy-stock-icons.c:55
2241msgid "Popup Windows"
2242msgstr "Изскачащи прозорци"
2243
2244#: ../lib/ephy-stock-icons.c:56 ../src/ephy-history-window.c:1191
2245msgid "History"
2246msgstr "История"
2247
2248#: ../lib/ephy-stock-icons.c:57 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:684
2249#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1535
2250#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:344 ../src/ephy-window.c:1278
2251msgid "Bookmarks"
2252msgstr "Отметки"
2253
2254#: ../lib/ephy-stock-icons.c:58 ../src/ephy-toolbar.c:312
2255msgid "Address Entry"
2256msgstr "Запис на адрес"
2257
2258#: ../lib/ephy-stock-icons.c:59
2259msgid "_Download"
2260msgstr "_Изтегляне"
2261
2262#: ../lib/ephy-zoom.h:41
2263msgid "50%"
2264msgstr "50%"
2265
2266#: ../lib/ephy-zoom.h:42
2267msgid "75%"
2268msgstr "75%"
2269
2270#: ../lib/ephy-zoom.h:43
2271msgid "100%"
2272msgstr "100%"
2273
2274#: ../lib/ephy-zoom.h:44
2275msgid "125%"
2276msgstr "125%"
2277
2278#: ../lib/ephy-zoom.h:45
2279msgid "150%"
2280msgstr "150%"
2281
2282#: ../lib/ephy-zoom.h:46
2283msgid "175%"
2284msgstr "175%"
2285
2286#: ../lib/ephy-zoom.h:47
2287msgid "200%"
2288msgstr "200%"
2289
2290#: ../lib/ephy-zoom.h:48
2291msgid "300%"
2292msgstr "300%"
2293
2294#: ../lib/ephy-zoom.h:49
2295msgid "400%"
2296msgstr "400%"
2297
2298#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:818
2299msgid "Drag and drop this icon to create a link to this page"
2300msgstr ""
2301"Изтеглете и пуснете тази икона, за да създадете връзка към тази страница"
2302
2303#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:263
2304msgid "Unsafe protocol."
2305msgstr "Несигурен протокол."
2306
2307#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:264
2308msgid ""
2309"The address has not been loaded, because it refers to an unsafe protocol and "
2310"thereby presents a security risk to your system."
2311msgstr ""
2312"Адресите не са били заредени, защото сочат към несигурни протоколи и следователно представляват опасност за вашата система."
2313
2314#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:290
2315msgid "No address found."
2316msgstr "Адресът не е намерен."
2317
2318#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:291
2319msgid "No web address could be found in this file."
2320msgstr "В този файл не могат да бъдат намерени никакви адреси."
2321
2322#. Translators: "Desktop File" refers to .desktop files containing a link
2323#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:326
2324msgid "Epiphany Desktop File Plugin"
2325msgstr ""
2326
2327#: ../plugins/desktop-file/plugin.cpp:330
2328msgid "This plugin handles “.desktop” files containing web links."
2329msgstr ""
2330
2331#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:284
2332#, c-format
2333msgid "%s:"
2334msgstr "%s:"
2335
2336#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:395
2337#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:176
2338#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1162
2339#: ../src/ephy-history-window.c:173 ../src/ephy-history-window.c:711
2340msgid "Open in New _Tab"
2341msgid_plural "Open in New _Tabs"
2342msgstr[0] "Отваряне в нова _страница"
2343msgstr[1] "Отваряне в нови _страници"
2344
2345#. File Menu
2346#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:401
2347#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:173
2348#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1159
2349#: ../src/ephy-history-window.c:170 ../src/ephy-history-window.c:708
2350msgid "Open in New _Window"
2351msgid_plural "Open in New _Windows"
2352msgstr[0] "Отваряне в нов _прозорец"
2353msgstr[1] "Отваряне в нови _прозорци"
2354
2355#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:225
2356#, c-format
2357msgid "“%s” Properties"
2358msgstr "„%s\" настройки"
2359
2360#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:321
2361#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:231
2362msgid "_Title:"
2363msgstr "_Заглавие:"
2364
2365#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:363
2366#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:254
2367msgid "To_pics:"
2368msgstr "Те_ми:"
2369
2370#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:134
2371msgid "Remove from this topic"
2372msgstr "Премахване от тази тема"
2373
2374#. Toplevel
2375#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:163
2376#: ../src/ephy-history-window.c:163 ../src/ephy-window.c:115
2377msgid "_File"
2378msgstr "_Файл"
2379
2380#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:164
2381#: ../src/ephy-history-window.c:164 ../src/ephy-window.c:116
2382msgid "_Edit"
2383msgstr "_Редактиране"
2384
2385#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:165
2386#: ../src/ephy-history-window.c:165 ../src/ephy-window.c:117
2387msgid "_View"
2388msgstr "_Изглед"
2389
2390#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:166
2391#: ../src/ephy-history-window.c:166 ../src/ephy-window.c:122
2392msgid "_Help"
2393msgstr "_Помощ"
2394
2395#. File Menu
2396#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:170
2397#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:294
2398msgid "_New Topic"
2399msgstr "_Нова тема"
2400
2401#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:171
2402msgid "Create a new topic"
2403msgstr "Създаване на нова тема"
2404
2405#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:174
2406msgid "Open the selected bookmark in a new window"
2407msgstr "Отваряне на избраната отметка в нов прозорец"
2408
2409#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:177
2410msgid "Open the selected bookmark in a new tab"
2411msgstr "Отваряне на избраната отметка в нова страница"
2412
2413#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:179
2414msgid "_Rename..."
2415msgstr "_Преименуване..."
2416
2417#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:180
2418msgid "Rename the selected bookmark or topic"
2419msgstr "Преименуване на избраната отметка или тема"
2420
2421#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:181
2422#: ../src/ephy-history-window.c:176
2423msgid "_Delete"
2424msgstr "_Изтриване"
2425
2426#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:182
2427msgid "Delete the selected bookmark or topic"
2428msgstr "Изтриване на избраната отметка или тема"
2429
2430#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:184
2431msgid "_Properties"
2432msgstr "_Настройки"
2433
2434#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:185
2435msgid "View or modify the properties of the selected bookmark"
2436msgstr "Преглед или промяна на настройките на избраната отметка"
2437
2438#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:187
2439msgid "_Import Bookmarks..."
2440msgstr "_Внасяне на отметки..."
2441
2442#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:188
2443msgid "Import bookmarks from another browser or a bookmarks file"
2444msgstr "Вмъкване на отметки от друг браузър или файл с отметки"
2445
2446#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:190
2447msgid "_Export Bookmarks..."
2448msgstr "_Изнасяне на отметки..."
2449
2450#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:191
2451msgid "Export bookmarks to a file"
2452msgstr "Изнасяне на отметки във файл"
2453
2454#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:193
2455#: ../src/ephy-history-window.c:182 ../src/ephy-window.c:152
2456msgid "_Close"
2457msgstr "_Затваряне"
2458
2459#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:194
2460msgid "Close the bookmarks window"
2461msgstr "Затваряне на прозорецът с отметките"
2462
2463#. Edit Menu
2464#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:198
2465#: ../src/ephy-history-window.c:187 ../src/ephy-window.c:164
2466msgid "Cu_t"
2467msgstr "Из_рязване"
2468
2469#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:199
2470#: ../src/ephy-history-window.c:188 ../src/ephy-window.c:165
2471msgid "Cut the selection"
2472msgstr "Изрязване на избрания текст"
2473
2474#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:201
2475#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1172
2476#: ../src/ephy-history-window.c:190 ../src/ephy-history-window.c:721
2477#: ../src/ephy-window.c:167
2478msgid "_Copy"
2479msgstr "_Копиране"
2480
2481#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:202
2482#: ../src/ephy-history-window.c:191 ../src/ephy-window.c:168
2483msgid "Copy the selection"
2484msgstr "Копиране на избрания текст"
2485
2486#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:204
2487#: ../src/ephy-history-window.c:193 ../src/ephy-window.c:170
2488msgid "_Paste"
2489msgstr "_Поставяне"
2490
2491#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:205
2492#: ../src/ephy-history-window.c:194
2493msgid "Paste the clipboard"
2494msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
2495
2496#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:207
2497#: ../src/ephy-history-window.c:196 ../src/ephy-window.c:173
2498msgid "Select _All"
2499msgstr "Избиране на _всичко"
2500
2501#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:208
2502msgid "Select all bookmarks or text"
2503msgstr "Избиране на всички отметки или текст"
2504
2505#. Help Menu
2506#. Help menu
2507#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:212
2508#: ../src/ephy-history-window.c:204 ../src/ephy-window.c:259
2509msgid "_Contents"
2510msgstr "_Ръководство"
2511
2512#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:213
2513msgid "Display bookmarks help"
2514msgstr "Показване на помощта за отметките"
2515
2516#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:215
2517#: ../src/ephy-history-window.c:207 ../src/ephy-window.c:262
2518msgid "_About"
2519msgstr "_Относно"
2520
2521#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:216
2522#: ../src/ephy-history-window.c:208 ../src/ephy-window.c:263
2523msgid "Display credits for the web browser creators"
2524msgstr "Показване на информацията за създателите тази програма"
2525
2526#. View Menu
2527#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:229
2528#: ../src/ephy-history-window.c:222
2529msgid "_Title"
2530msgstr "_Заглавие"
2531
2532#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:230
2533#: ../src/ephy-history-window.c:223
2534msgid "Show only the title column"
2535msgstr "Показване само на титулната колона"
2536
2537#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:231
2538#: ../src/ephy-history-window.c:226
2539msgid "T_itle and Address"
2540msgstr "За_главие и адрес"
2541
2542#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:232
2543#: ../src/ephy-history-window.c:227
2544msgid "Show both the title and address columns"
2545msgstr "Показване на колоните за заглавието и адреса"
2546
2547#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:273
2548#: ../src/bookmarks/ephy-topics-selector.c:319
2549msgid "Type a topic"
2550msgstr "Тип тема"
2551
2552#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:391
2553#, c-format
2554msgid "Delete topic “%s”?"
2555msgstr "Изтриване на темата „%s“?"
2556
2557#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:394
2558msgid "Delete this topic?"
2559msgstr "Изтриване на тази тема?"
2560
2561#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:396
2562msgid ""
2563"Deleting this topic will cause all its bookmarks to become uncategorized, "
2564"unless they also belong to other topics. The bookmarks will not be deleted."
2565msgstr ""
2566"Изтриването на тази тема ще разбърка всички нейни отметки, освен ако те не "
2567"принадлежат към друга тема. Отметките няма да бъдат изтрити."
2568
2569#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:399
2570msgid "_Delete Topic"
2571msgstr "_Изтриване на тема"
2572
2573#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:505
2574msgid "Firefox"
2575msgstr "Firefox"
2576
2577#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:509
2578#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:513
2579msgid "Firebird"
2580msgstr "Firebird"
2581
2582#. Translators: The %s is the name of a Mozilla profile.
2583#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:518
2584#, c-format
2585msgid "Mozilla “%s” profile"
2586msgstr "Профил „%s“ на Mozilla"
2587
2588#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:522
2589msgid "Galeon"
2590msgstr "Galeon"
2591
2592#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:526
2593msgid "Konqueror"
2594msgstr "Konqueror"
2595
2596#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:555
2597msgid "Import failed"
2598msgstr "Внасянето е неуспешно"
2599
2600#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:557
2601msgid "Import Failed"
2602msgstr "Внасянето е неуспешно"
2603
2604#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:560
2605#, c-format
2606msgid ""
2607"The bookmarks from “%s” could not be imported because the file is corrupted "
2608"or of an unsupported type."
2609msgstr ""
2610"Отметките от „%s“ не могат да бъдат внесени, защото файлът е развален или е "
2611"от неподдържан файлов формат."
2612
2613#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:623
2614msgid "Import bookmarks from file"
2615msgstr "Внасяне на отметки от файл"
2616
2617#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:630
2618msgid "Firefox/Mozilla bookmarks"
2619msgstr "Отметки от Firefox/Mozilla"
2620
2621#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:634
2622msgid "Galeon/Konqueror bookmarks"
2623msgstr "Отметки от Galeon/Konqueror"
2624
2625#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:638
2626msgid "Epiphany bookmarks"
2627msgstr "Отметки от Epiphany"
2628
2629#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:672
2630msgid "Export Bookmarks"
2631msgstr "Изнасяне на отметки"
2632
2633#. Make a format selection combo & label
2634#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:687
2635msgid "File format:"
2636msgstr "Файлов формат:"
2637
2638#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:690
2639msgid "Epiphany (RDF)"
2640msgstr "Epiphany (RDF)"
2641
2642#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:691
2643msgid "Mozilla (HTML)"
2644msgstr "Mozilla (HTML)"
2645
2646#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:763
2647msgid "Import Bookmarks"
2648msgstr "Внасяне на отметки"
2649
2650#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:769
2651msgid "I_mport"
2652msgstr "В_насяне"
2653
2654#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:783
2655msgid "Import bookmarks from:"
2656msgstr "Внасяне на отметки от:"
2657
2658#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1168
2659#: ../src/ephy-history-window.c:717
2660msgid "_Copy Address"
2661msgstr "_Копиране на адрес"
2662
2663#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1402
2664#: ../src/ephy-history-window.c:1033
2665msgid "_Search:"
2666msgstr "_Търсене:"
2667
2668#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1597
2669#: ../src/bookmarks/ephy-topics-selector.c:198
2670msgid "Topics"
2671msgstr "Теми"
2672
2673#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1667
2674#: ../src/ephy-history-window.c:1316
2675msgid "Title"
2676msgstr "Заглавие"
2677
2678#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1673
2679#: ../src/ephy-history-window.c:1322
2680msgid "Address"
2681msgstr "Адреси"
2682
2683#. Translators you should change these links to respect your locale.
2684#. * For instance in .nl these should be
2685#. * "http://www.google.nl" and "http://www.google.nl/search?q=%s"
2686#.
2687#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:96
2688msgid "Search the web"
2689msgstr "Търсене в Интернет"
2690
2691#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:96
2692#, c-format
2693msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2694msgstr "http://www.google.co.uk/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2695
2696#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:101
2697msgid "Entertainment"
2698msgstr "Забавление"
2699
2700#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:102
2701msgid "News"
2702msgstr "Новини"
2703
2704#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:103
2705msgid "Shopping"
2706msgstr "Пазаруване"
2707
2708#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:104
2709msgid "Sports"
2710msgstr "Спортове"
2711
2712#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:105
2713msgid "Travel"
2714msgstr "Пътуване"
2715
2716#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:106
2717msgid "Work"
2718msgstr "Работа"
2719
2720#. translators: the %s is the title of the bookmark
2721#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:471
2722#, c-format
2723msgid "Update bookmark “%s”?"
2724msgstr "Осъвременяване на отметката „%s“?"
2725
2726#. translators: the %s is a URL
2727#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:476
2728#, c-format
2729msgid "The bookmarked page has moved to “%s”."
2730msgstr "Страницата с отметките беше преместена в „%s“."
2731
2732#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:480
2733msgid "_Don't Update"
2734msgstr "_Да не се актуализира"
2735
2736#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:482
2737msgid "_Update"
2738msgstr "_Актуализиране"
2739
2740#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:485
2741msgid "Update Bookmark?"
2742msgstr "Актуализиране на отметка?"
2743
2744#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2745#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2746#. Translators: this topic contains all bookmarks
2747#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:873
2748msgid "bookmarks|All"
2749msgstr "Всички"
2750
2751#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2752#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2753#. Translators: this topic contains the most used bookmarks
2754#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:909
2755msgid "bookmarks|Most Visited"
2756msgstr "Най-използвани"
2757
2758#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2759#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2760#. Translators: this topic contains the not categorized bookmarks
2761#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:928
2762msgid "bookmarks|Not Categorized"
2763msgstr "Неразпределени"
2764
2765#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2766#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2767#. Translators: this is an automatic topic containing local websites bookmarks
2768#. * autodiscovered with zeroconf.
2769#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:953
2770msgid "bookmarks|Local Sites"
2771msgstr "Местни сайтове"
2772
2773#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:275
2774msgid "Add Bookmark"
2775msgstr "Добавяне на отметка"
2776
2777#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:312
2778#, c-format
2779msgid "You already have a bookmark titled “%s” for this page."
2780msgstr "Вече съществува отметка с име „%s“ за тази страница."
2781
2782#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:324
2783msgid "_View Properties"
2784msgstr "_Преглед на настройките"
2785
2786#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:329
2787msgid "Duplicated Bookmark"
2788msgstr "Дублирани отметки"
2789
2790#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-factory-action.c:316
2791msgid "Quick Bookmark"
2792msgstr "Бърза отметка"
2793
2794#: ../src/bookmarks/ephy-open-tabs-action.c:64
2795msgid "Open in New _Tabs"
2796msgstr "Отваряне в нови _страници"
2797
2798#: ../src/bookmarks/ephy-related-action.c:167
2799msgid "Related"
2800msgstr "Свързан"
2801
2802#: ../src/bookmarks/ephy-topic-factory-action.c:315
2803msgid "Quick Topic"
2804msgstr "Бърза тема"
2805
2806#: ../src/ephy-encoding-dialog.c:313
2807msgid "Encodings"
2808msgstr "Кодиране"
2809
2810#: ../src/ephy-encoding-menu.c:350
2811msgid "_Other..."
2812msgstr "_Други..."
2813
2814#: ../src/ephy-encoding-menu.c:351
2815msgid "Other encodings"
2816msgstr "Други кодирания"
2817
2818#: ../src/ephy-encoding-menu.c:357
2819msgid "_Automatic"
2820msgstr "_Автоматичен"
2821
2822#: ../src/ephy-find-toolbar.c:130
2823msgid "Phrase not found"
2824msgstr "Фразата не е намерена"
2825
2826#: ../src/ephy-find-toolbar.c:133
2827msgid "Find wrapped"
2828msgstr ""
2829
2830#: ../src/ephy-find-toolbar.c:481
2831msgid "Find:"
2832msgstr "Търсене:"
2833
2834#: ../src/ephy-find-toolbar.c:497 ../src/ephy-find-toolbar.c:498
2835msgid "Find Previous"
2836msgstr "Предишно търсене"
2837
2838#: ../src/ephy-find-toolbar.c:501
2839msgid "Find previous occurrence of the search string"
2840msgstr "Търсене на предишното място на търсен низ"
2841
2842#: ../src/ephy-find-toolbar.c:508 ../src/ephy-find-toolbar.c:509
2843msgid "Find Next"
2844msgstr "Следващо търсене"
2845
2846#: ../src/ephy-find-toolbar.c:512
2847msgid "Find next occurrence of the search string"
2848msgstr "Търсене на следващото споменаване на низ"
2849
2850#. exit button
2851#: ../src/ephy-fullscreen-popup.c:277 ../src/ephy-toolbar.c:583
2852msgid "Leave Fullscreen"
2853msgstr "Напускане на „Цял екран“"
2854
2855#: ../src/ephy-go-action.c:71 ../src/ephy-toolbar.c:342
2856msgid "Go"
2857msgstr "Отиване"
2858
2859#: ../src/ephy-history-window.c:171
2860msgid "Open the selected history link in a new window"
2861msgstr "Отваряне на избраната връзка в нов прозорец"
2862
2863#: ../src/ephy-history-window.c:174
2864msgid "Open the selected history link in a new tab"
2865msgstr "Отваряне на избраната връзка в нова страница"
2866
2867#: ../src/ephy-history-window.c:177
2868msgid "Delete the selected history link"
2869msgstr "Изтриване на избраната връзка"
2870
2871#: ../src/ephy-history-window.c:179
2872msgid "Add _Bookmark..."
2873msgstr "_Добавяне на отметка..."
2874
2875#: ../src/ephy-history-window.c:180
2876msgid "Bookmark the selected history link"
2877msgstr "Добавяне в отметките на избраната връзка"
2878
2879#: ../src/ephy-history-window.c:183
2880msgid "Close the history window"
2881msgstr "Затваряне на прозореца с историята"
2882
2883#: ../src/ephy-history-window.c:197
2884msgid "Select all history links or text"
2885msgstr "Избиране на всички посещавани адреси или текст"
2886
2887#: ../src/ephy-history-window.c:199
2888msgid "Clear _History"
2889msgstr "Изчистване на _историята"
2890
2891#: ../src/ephy-history-window.c:200
2892msgid "Clear your browsing history"
2893msgstr "Изтриване на адресите на посетените от вас страници в Интернет"
2894
2895#: ../src/ephy-history-window.c:205
2896msgid "Display history help"
2897msgstr "Показване на помощ за историята"
2898
2899#: ../src/ephy-history-window.c:224
2900msgid "_Address"
2901msgstr "_Адрес"
2902
2903#: ../src/ephy-history-window.c:225
2904msgid "Show only the address column"
2905msgstr "Показване само на колоната с адреса"
2906
2907#: ../src/ephy-history-window.c:254
2908msgid "Clear browsing history?"
2909msgstr "Изчистване на историята?"
2910
2911#: ../src/ephy-history-window.c:258
2912msgid ""
2913"Clearing the browsing history will cause all history links to be permanently "
2914"deleted."
2915msgstr ""
2916"Изчистването на историята ще доведе до постоянното изтриване на адресите на "
2917"всички посетени Интернет страници."
2918
2919#: ../src/ephy-history-window.c:270
2920msgid "Clear History"
2921msgstr "Изчистване на историята"
2922
2923#: ../src/ephy-history-window.c:1042
2924msgid "Last 30 minutes"
2925msgstr "Последните 30 минути"
2926
2927#: ../src/ephy-history-window.c:1043
2928msgid "Today"
2929msgstr "Днес"
2930
2931#. keep this in sync with embed/ephy-history.c's HISTORY_PAGE_OBSOLETE_DAYS
2932#: ../src/ephy-history-window.c:1044 ../src/ephy-history-window.c:1047
2933#: ../src/ephy-history-window.c:1051
2934#, c-format
2935msgid "Last %d day"
2936msgid_plural "Last %d days"
2937msgstr[0] "Последният %d ден"
2938msgstr[1] "Последните %d дни"
2939
2940#: ../src/ephy-history-window.c:1253
2941msgid "Sites"
2942msgstr "Интернет страници"
2943
2944#: ../src/ephy-main.c:59
2945msgid "Open a new tab in an existing window"
2946msgstr "Отваряне на нова страница в съществуващия прозорец"
2947
2948#: ../src/ephy-main.c:62
2949msgid "Run in full screen mode"
2950msgstr "Работа на цял екран"
2951
2952#: ../src/ephy-main.c:65
2953msgid "Load the given session file"
2954msgstr "Зареждане на файла на дадената сесия"
2955
2956#: ../src/ephy-main.c:66 ../src/ephy-main.c:72
2957msgid "FILE"
2958msgstr "ФАЙЛ"
2959
2960#: ../src/ephy-main.c:68
2961msgid "Add a bookmark (don't open any window)"
2962msgstr "Добавяне на отметка (не се отварят никакви прозорци)"
2963
2964#: ../src/ephy-main.c:69
2965msgid "URL"
2966msgstr "АДРЕС"
2967
2968#: ../src/ephy-main.c:71
2969msgid "Import bookmarks from the given file"
2970msgstr "Вмъкване на отметки от посочения файл"
2971
2972#: ../src/ephy-main.c:74
2973msgid "Launch the bookmarks editor"
2974msgstr "Стартиране на редактора на отметките"
2975
2976#: ../src/ephy-notebook.c:1086
2977msgid "Close tab"
2978msgstr "Затваряне на страница"
2979
2980#: ../src/ephy-session.c:378
2981msgid "Recover previous browser windows and tabs?"
2982msgstr "Възстановяване на предишните прозорци и страници?"
2983
2984#: ../src/ephy-session.c:382
2985msgid ""
2986"Epiphany appears to have exited unexpectedly the last time it was run. You "
2987"can recover the opened windows and tabs."
2988msgstr ""
2989"Epiphany спря неочаквано по време на предишната сесия. Можете да "
2990"възстановите отворените прозорци и страници."
2991
2992#: ../src/ephy-session.c:386
2993msgid "_Don't Recover"
2994msgstr "_Без възстановяване"
2995
2996#: ../src/ephy-session.c:388
2997msgid "_Recover"
2998msgstr "_Възстановяване"
2999
3000#: ../src/ephy-session.c:390
3001msgid "Crash Recovery"
3002msgstr "Възстановяване след срив"
3003
3004#: ../src/ephy-shell.c:218
3005msgid "Sidebar extension required"
3006msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
3007
3008#: ../src/ephy-shell.c:220
3009msgid "Sidebar Extension Required"
3010msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
3011
3012#: ../src/ephy-shell.c:224
3013msgid "The link you clicked needs the sidebar extension to be installed."
3014msgstr "Връзката, която натиснахте, се нуждае от инсталирана странична лента."
3015
3016#: ../src/ephy-shell.c:454
3017msgid ""
3018"Bonobo couldn't locate the GNOME_Epiphany_Automation.server file. You can "
3019"use bonobo-activation-sysconf to configure the search path for bonobo server "
3020"files."
3021msgstr ""
3022"Bonobo не може да намери GNOME_Epiphany_Automation.server файла. Може да "
3023"използвате bonobo-activation-sysconf, за да конфигурирате къде да се търси "
3024"за сървърни файлове."
3025
3026#: ../src/ephy-shell.c:461
3027msgid ""
3028"Epiphany can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
3029"attempting to register the automation server"
3030msgstr ""
3031"Epiphany не може да бъде използван, заради неочаквана грешка от Bonobo при "
3032"опит да се регистрира автоматизиращия сървър"
3033
3034#: ../src/ephy-shell.c:478
3035msgid ""
3036"Epiphany can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
3037"attempting to locate the automation object."
3038msgstr ""
3039"Epiphany не може да бъде използван, заради неочаквана грешка от Bonobo при "
3040"опит да се открие обект от автоматизацията."
3041
3042#: ../src/ephy-tab.c:481 ../src/ephy-tab.c:2264 ../src/ephy-tab.c:2299
3043msgid "Blank page"
3044msgstr "Празна страница"
3045
3046#. translators: %s here is the address of the web page
3047#: ../src/ephy-tab.c:916 ../src/ephy-tab.c:1667
3048#, c-format
3049msgid "Loading “%s”..."
3050msgstr "Зареждане на „%s“..."
3051
3052#: ../src/ephy-tab.c:920
3053msgid "Loading..."
3054msgstr "Зареждане..."
3055
3056#: ../src/ephy-tab.c:1651
3057#, c-format
3058msgid "Redirecting to “%s”..."
3059msgstr "Пренасочване към „%s\"..."
3060
3061#: ../src/ephy-tab.c:1655
3062#, c-format
3063msgid "Transferring data from “%s”..."
3064msgstr "Пренасяне на данни от „%s\"..."
3065
3066#: ../src/ephy-tab.c:1659
3067#, c-format
3068msgid "Waiting for authorization from “%s”..."
3069msgstr "Очакване на разрешение от „%s\"..."
3070
3071#: ../src/ephy-tabs-menu.c:148
3072msgid "Switch to this tab"
3073msgstr "Превключване към тази страница"
3074
3075#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3076#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3077#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:82
3078msgid "toolbar style|Default"
3079msgstr "Стандартни"
3080
3081#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:201
3082msgid "Toolbar Editor"
3083msgstr "_Редактор на лентата с инструментите"
3084
3085#. translators: translate the same as in gnome-control-center
3086#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:217
3087msgid "Toolbar _button labels:"
3088msgstr "Надписи на бутоните:"
3089
3090#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:285
3091msgid "_Add a New Toolbar"
3092msgstr "_Добавяне на нова лента с инструменти"
3093
3094#: ../src/ephy-toolbar.c:251
3095msgid "_Back"
3096msgstr "_Назад"
3097
3098#: ../src/ephy-toolbar.c:253
3099msgid "Go to the previous visited page"
3100msgstr "Отива на предишната посетена страница"
3101
3102#. this is the tooltip on the Back button's drop-down arrow, which will show
3103#. * a menu with all sites you can go 'back' to
3104#.
3105#: ../src/ephy-toolbar.c:257
3106msgid "Back history"
3107msgstr "Предишни страници"
3108
3109#: ../src/ephy-toolbar.c:271
3110msgid "_Forward"
3111msgstr "_Напред"
3112
3113#: ../src/ephy-toolbar.c:273
3114msgid "Go to the next visited page"
3115msgstr "Отиване на следващата посетена страница"
3116
3117#. this is the tooltip on the Forward button's drop-down arrow, which will show
3118#. * a menu with all sites you can go 'forward' to
3119#.
3120#: ../src/ephy-toolbar.c:277
3121msgid "Forward history"
3122msgstr "Следващи страници"
3123
3124#: ../src/ephy-toolbar.c:290
3125msgid "_Up"
3126msgstr "_Нагоре"
3127
3128#: ../src/ephy-toolbar.c:292
3129msgid "Go up one level"
3130msgstr "Нагоре с едно ниво"
3131
3132#. this is the tooltip on the Up button's drop-down arrow, which will show
3133#. * a menu with al sites you can go 'up' to
3134#.
3135#: ../src/ephy-toolbar.c:296
3136msgid "List of upper levels"
3137msgstr "Списък на предишните нива"
3138
3139#: ../src/ephy-toolbar.c:314
3140msgid "Enter a web address to open, or a phrase to search for"
3141msgstr "Въведете адрес или фраза за търсене"
3142
3143#: ../src/ephy-toolbar.c:330
3144msgid "Zoom"
3145msgstr "Увеличение"
3146
3147#: ../src/ephy-toolbar.c:332
3148msgid "Adjust the text size"
3149msgstr "Нагласяне размера на текста"
3150
3151#: ../src/ephy-toolbar.c:344
3152msgid "Go to the address entered in the address entry"
3153msgstr "Отиване на адреса въведен в полето за адреси"
3154
3155#: ../src/ephy-toolbar.c:353
3156msgid "_Home"
3157msgstr "_У дома"
3158
3159#: ../src/ephy-toolbar.c:355
3160msgid "Go to the home page"
3161msgstr "Отиване в домашната страница"
3162
3163#: ../src/ephy-window.c:118
3164msgid "_Bookmarks"
3165msgstr "_Отметки"
3166
3167#: ../src/ephy-window.c:119
3168msgid "_Go"
3169msgstr "_Отиване"
3170
3171#: ../src/ephy-window.c:120
3172msgid "T_ools"
3173msgstr "_Инструменти"
3174
3175#: ../src/ephy-window.c:121
3176msgid "_Tabs"
3177msgstr "_Страници"
3178
3179#. File menu
3180#: ../src/ephy-window.c:128
3181msgid "_New Window"
3182msgstr "_Нов прозорец"
3183
3184#: ../src/ephy-window.c:129
3185msgid "Open a new window"
3186msgstr "Отваряне на нов прозорец"
3187
3188#: ../src/ephy-window.c:131
3189msgid "New _Tab"
3190msgstr "Нова _страница"
3191
3192#: ../src/ephy-window.c:132
3193msgid "Open a new tab"
3194msgstr "Отваряне на нова страница"
3195
3196#: ../src/ephy-window.c:134
3197msgid "_Open..."
3198msgstr "_Отваряне..."
3199
3200#: ../src/ephy-window.c:135
3201msgid "Open a file"
3202msgstr "Отваряне на файл"
3203
3204#: ../src/ephy-window.c:137
3205msgid "Save _As..."
3206msgstr "Запазване _като..."
3207
3208#: ../src/ephy-window.c:138
3209msgid "Save the current page"
3210msgstr "Запазване на текущата страница"
3211
3212#: ../src/ephy-window.c:140
3213msgid "Print Set_up..."
3214msgstr "Настройки на печата"
3215
3216#: ../src/ephy-window.c:141
3217msgid "Setup the page settings for printing"
3218msgstr "Определяне на настройките за страница при печатане"
3219
3220#: ../src/ephy-window.c:143
3221msgid "Print Pre_view"
3222msgstr "Преглед, преди печата"
3223
3224#: ../src/ephy-window.c:144
3225msgid "Print preview"
3226msgstr "Преглед, преди печата"
3227
3228#: ../src/ephy-window.c:146
3229msgid "_Print..."
3230msgstr "_Печат..."
3231
3232#: ../src/ephy-window.c:147
3233msgid "Print the current page"
3234msgstr "Печат на текущата страница"
3235
3236#: ../src/ephy-window.c:149
3237msgid "S_end Link by Email..."
3238msgstr "И_зпращане на е-писмо..."
3239
3240#: ../src/ephy-window.c:150
3241msgid "Send a link of the current page"
3242msgstr "Изпращане на връзка за текущата страница"
3243
3244#: ../src/ephy-window.c:153
3245msgid "Close this tab"
3246msgstr "Затваряне на тази страница"
3247
3248#. Edit menu
3249#: ../src/ephy-window.c:158
3250msgid "_Undo"
3251msgstr "_Възстановяване"
3252
3253#: ../src/ephy-window.c:159
3254msgid "Undo the last action"
3255msgstr "Отказване на последното действие"
3256
3257#: ../src/ephy-window.c:161
3258msgid "Re_do"
3259msgstr "Повта_ряне"
3260
3261#: ../src/ephy-window.c:162
3262msgid "Redo the last undone action"
3263msgstr "Повтаряне на последното недовършено действие"
3264
3265#: ../src/ephy-window.c:171
3266msgid "Paste clipboard"
3267msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
3268
3269#: ../src/ephy-window.c:174
3270msgid "Select the entire page"
3271msgstr "Избиране на цялата страница"
3272
3273#: ../src/ephy-window.c:176
3274msgid "_Find..."
3275msgstr "_Търсене..."
3276
3277#: ../src/ephy-window.c:177
3278msgid "Find a word or phrase in the page"
3279msgstr "Търсене за дума или фраза в страницата"
3280
3281#: ../src/ephy-window.c:179
3282msgid "Find Ne_xt"
3283msgstr "С_ледващо търсене"
3284
3285#: ../src/ephy-window.c:180
3286msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
3287msgstr "Търсене на следващото споменаване на дума или фраза"
3288
3289#: ../src/ephy-window.c:182
3290msgid "Find Pre_vious"
3291msgstr "Пр_едишно търсене"
3292
3293#: ../src/ephy-window.c:183
3294msgid "Find previous occurrence of the word or phrase"
3295msgstr "Търсене на предишното място на дума или фраза"
3296
3297#: ../src/ephy-window.c:185
3298msgid "P_ersonal Data"
3299msgstr "Ли_чна информация"
3300
3301#: ../src/ephy-window.c:186
3302msgid "View and remove cookies and passwords"
3303msgstr "Преглед или премахване на бисквитки и пароли"
3304
3305#: ../src/ephy-window.c:188
3306msgid "T_oolbars"
3307msgstr "Ленти с _инструменти"
3308
3309#: ../src/ephy-window.c:189
3310msgid "Customize toolbars"
3311msgstr "Настройване на лентите с инструменти"
3312
3313#: ../src/ephy-window.c:191
3314msgid "P_references"
3315msgstr "На_стройки"
3316
3317#: ../src/ephy-window.c:192
3318msgid "Configure the web browser"
3319msgstr "Настройване на Интернет браузъра"
3320
3321#. View menu
3322#: ../src/ephy-window.c:197 ../src/ephy-window.c:200
3323msgid "_Stop"
3324msgstr "_Спиране"
3325
3326#: ../src/ephy-window.c:198
3327msgid "Stop current data transfer"
3328msgstr "Спиране на текущото пренасяне на данни"
3329
3330#: ../src/ephy-window.c:202
3331msgid "_Reload"
3332msgstr "_Презареждане"
3333
3334#: ../src/ephy-window.c:203
3335msgid "Display the latest content of the current page"
3336msgstr "Показване на последното съдържание на текущата страница"
3337
3338#: ../src/ephy-window.c:205
3339msgid "Zoom _In"
3340msgstr "_Увеличаване"
3341
3342#: ../src/ephy-window.c:206
3343msgid "Increase the text size"
3344msgstr "Увеличаване размера на текста"
3345
3346#: ../src/ephy-window.c:208
3347msgid "Zoom _Out"
3348msgstr "Нама_ляване"
3349
3350#: ../src/ephy-window.c:209
3351msgid "Decrease the text size"
3352msgstr "Намаляване размера на текста"
3353
3354#: ../src/ephy-window.c:211
3355msgid "_Normal Size"
3356msgstr "_Нормален размер"
3357
3358#: ../src/ephy-window.c:212
3359msgid "Use the normal text size"
3360msgstr "Използване на нормален размер на текста"
3361
3362#: ../src/ephy-window.c:214
3363msgid "Text _Encoding"
3364msgstr "_Кодиране на текста"
3365
3366#: ../src/ephy-window.c:215
3367msgid "Change the text encoding"
3368msgstr "Промяна кодирането на текста"
3369
3370#: ../src/ephy-window.c:217
3371msgid "_Page Source"
3372msgstr "Изходен _код на страницата"
3373
3374#: ../src/ephy-window.c:218
3375msgid "View the source code of the page"
3376msgstr "Показване изходния код на страницата"
3377
3378#. Bookmarks menu
3379#: ../src/ephy-window.c:223
3380msgid "_Add Bookmark..."
3381msgstr "_Добавяне на отметка..."
3382
3383#: ../src/ephy-window.c:224 ../src/ephy-window.c:298
3384msgid "Add a bookmark for the current page"
3385msgstr "Добавяне на отметка за тази страница"
3386
3387#: ../src/ephy-window.c:226
3388msgid "_Edit Bookmarks"
3389msgstr "_Редакция на отметки"
3390
3391#: ../src/ephy-window.c:227
3392msgid "Open the bookmarks window"
3393msgstr "Отваряне на прозореца с отметките"
3394
3395#. Go menu
3396#: ../src/ephy-window.c:232
3397msgid "_Location..."
3398msgstr "_Местоположение..."
3399
3400#: ../src/ephy-window.c:233
3401msgid "Go to a specified location"
3402msgstr "Отива на посочения адрес"
3403
3404#: ../src/ephy-window.c:235
3405msgid "H_istory"
3406msgstr "_История"
3407
3408#: ../src/ephy-window.c:236
3409msgid "Open the history window"
3410msgstr "Отваряне на прозорец историята на посетените страници в Интернет"
3411
3412#. Tabs menu
3413#: ../src/ephy-window.c:241
3414msgid "_Previous Tab"
3415msgstr "_Предишна страница"
3416
3417#: ../src/ephy-window.c:242
3418msgid "Activate previous tab"
3419msgstr "Активиране на предишната страница"
3420
3421#: ../src/ephy-window.c:244
3422msgid "_Next Tab"
3423msgstr "_Следваща страница"
3424
3425#: ../src/ephy-window.c:245
3426msgid "Activate next tab"
3427msgstr "Активиране на следващата страница"
3428
3429#: ../src/ephy-window.c:247
3430msgid "Move Tab _Left"
3431msgstr "Преместване на страницата в_ляво"
3432
3433#: ../src/ephy-window.c:248
3434msgid "Move current tab to left"
3435msgstr "Преместване на текущата страница вляво"
3436
3437#: ../src/ephy-window.c:250
3438msgid "Move Tab _Right"
3439msgstr "Преместване на страницата в_дясно"
3440
3441#: ../src/ephy-window.c:251
3442msgid "Move current tab to right"
3443msgstr "Преместване на текущата страница вдясно"
3444
3445#: ../src/ephy-window.c:253
3446msgid "_Detach Tab"
3447msgstr "_Отделяне на страницата"
3448
3449#: ../src/ephy-window.c:254
3450msgid "Detach current tab"
3451msgstr "Отделяне на текущата страница"
3452
3453#: ../src/ephy-window.c:260
3454msgid "Display web browser help"
3455msgstr "Показване на помощта за Интернет браузъра"
3456
3457#. File Menu
3458#: ../src/ephy-window.c:271
3459msgid "_Work Offline"
3460msgstr "_Преминаване в режим „Изключен“"
3461
3462#: ../src/ephy-window.c:272
3463msgid "Switch to offline mode"
3464msgstr "Преминаване в режим „Изключен“"
3465
3466#. View Menu
3467#: ../src/ephy-window.c:277
3468msgid "_Toolbar"
3469msgstr "_Лента с инструменти"
3470
3471#: ../src/ephy-window.c:278
3472msgid "Show or hide toolbar"
3473msgstr "Показване или скриване лентата с инструменти"
3474
3475#: ../src/ephy-window.c:280
3476msgid "St_atusbar"
3477msgstr "Лента за _състоянието"
3478
3479#: ../src/ephy-window.c:281
3480msgid "Show or hide statusbar"
3481msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието"
3482
3483#: ../src/ephy-window.c:283
3484msgid "_Fullscreen"
3485msgstr "На _цял екран"
3486
3487#: ../src/ephy-window.c:284
3488msgid "Browse at full screen"
3489msgstr "Сърфиране на цял екран"
3490
3491#: ../src/ephy-window.c:286
3492msgid "Popup _Windows"
3493msgstr "Изскачащи _прозорци"
3494
3495#: ../src/ephy-window.c:287
3496msgid "Show or hide unrequested popup windows from this site"
3497msgstr "Показване или скриване на непоисканите изскачащи прозорци от този сайт"
3498
3499#: ../src/ephy-window.c:289
3500msgid "Selection Caret"
3501msgstr "Избор на каретка"
3502
3503#. Document
3504#: ../src/ephy-window.c:297
3505msgid "Add Boo_kmark..."
3506msgstr "Добавяне на от_метка..."
3507
3508#. Framed document
3509#: ../src/ephy-window.c:303
3510msgid "Show Only _This Frame"
3511msgstr "Показване само на тази _рамка"
3512
3513#: ../src/ephy-window.c:304
3514msgid "Show only this frame in this window"
3515msgstr "Показване само на тази рамка в този прозорец"
3516
3517#. Links
3518#: ../src/ephy-window.c:309
3519msgid "_Open Link"
3520msgstr "_Отваряне на връзка"
3521
3522#: ../src/ephy-window.c:310
3523msgid "Open link in this window"
3524msgstr "Отваряне на връзката в този прозорец"
3525
3526#: ../src/ephy-window.c:312
3527msgid "Open Link in New _Window"
3528msgstr "Отваряне на връзката в нов _прозорец"
3529
3530#: ../src/ephy-window.c:313
3531msgid "Open link in a new window"
3532msgstr "Отваряне на връзката в нов прозорец"
3533
3534#: ../src/ephy-window.c:315
3535msgid "Open Link in New _Tab"
3536msgstr "Отваряне на връзката в нова _страница"
3537
3538#: ../src/ephy-window.c:316
3539msgid "Open link in a new tab"
3540msgstr "Отваряне на връзката в нова страница"
3541
3542#: ../src/ephy-window.c:318
3543msgid "_Download Link"
3544msgstr "_Изтегляне на връзката"
3545
3546#: ../src/ephy-window.c:320
3547msgid "_Save Link As..."
3548msgstr "Запазване на връзката _като..."
3549
3550#: ../src/ephy-window.c:321
3551msgid "Save link with a different name"
3552msgstr "Запазване на връзката под различно име"
3553
3554#: ../src/ephy-window.c:323
3555msgid "_Bookmark Link..."
3556msgstr "_Добавяне на връзката в отметките..."
3557
3558#: ../src/ephy-window.c:325
3559msgid "_Copy Link Address"
3560msgstr "_Копиране адреса на връзката"
3561
3562#. Email links
3563#. This is on the context menu on a mailto: link and opens the mail program
3564#: ../src/ephy-window.c:331
3565msgid "_Send Email..."
3566msgstr "И_зпращане на е-писмо..."
3567
3568#: ../src/ephy-window.c:333
3569msgid "_Copy Email Address"
3570msgstr "Копиране на адресът на ел. поща"
3571
3572#. Images
3573#: ../src/ephy-window.c:338
3574msgid "Open _Image"
3575msgstr "Отваряне на _изображението"
3576
3577#: ../src/ephy-window.c:340
3578msgid "_Save Image As..."
3579msgstr "_Запазване на изображение като..."
3580
3581#: ../src/ephy-window.c:342
3582msgid "_Use Image As Background"
3583msgstr "_Използване на изображението като фон"
3584
3585#: ../src/ephy-window.c:344
3586msgid "Copy I_mage Address"
3587msgstr "Копиране адресът на из_ображението"
3588
3589#: ../src/ephy-window.c:693
3590msgid "There are unsubmitted changes to form elements"
3591msgstr "Има неизпратени промени по елементите от формуляра"
3592
3593#: ../src/ephy-window.c:697
3594msgid "If you close the document anyway, you will lose that information."
3595msgstr "Ако все пак затворите документа, ще загубите тази информация."
3596
3597#: ../src/ephy-window.c:701
3598msgid "Close _Document"
3599msgstr "Затваряне на _документа"
3600
3601#: ../src/ephy-window.c:1268 ../src/window-commands.c:294
3602msgid "Open"
3603msgstr "Отваряне"
3604
3605#: ../src/ephy-window.c:1270 ../src/window-commands.c:320
3606msgid "Save As"
3607msgstr "Запазване като"
3608
3609#: ../src/ephy-window.c:1274
3610msgid "Bookmark"
3611msgstr "Отметка"
3612
3613#: ../src/ephy-window.c:1276
3614msgid "Find"
3615msgstr "Търсене"
3616
3617#: ../src/ephy-window.c:1444
3618msgid "Insecure"
3619msgstr "Несигурно"
3620
3621#: ../src/ephy-window.c:1449
3622msgid "Broken"
3623msgstr "Развален"
3624
3625#: ../src/ephy-window.c:1457
3626msgid "Low"
3627msgstr "Нисък"
3628
3629#: ../src/ephy-window.c:1464
3630msgid "High"
3631msgstr "Висок"
3632
3633#: ../src/ephy-window.c:1474
3634#, c-format
3635msgid "Security level: %s"
3636msgstr "Ниво на сигурност: %s"
3637
3638#: ../src/ephy-window.c:1514
3639#, c-format
3640msgid "%d hidden popup window"
3641msgid_plural "%d hidden popup windows"
3642msgstr[0] "%d скрит изскачащ прозорец"
3643msgstr[1] "%d скрити изскачащи прозорци"
3644
3645#: ../src/ephy-window.c:1809
3646#, c-format
3647msgid "Open image “%s”"
3648msgstr "Отваряне на изображението „%s“"
3649
3650#: ../src/ephy-window.c:1814
3651#, c-format
3652msgid "Use as desktop background “%s”"
3653msgstr "Използване на изображението „%s“ като фон"
3654
3655#: ../src/ephy-window.c:1819
3656#, c-format
3657msgid "Save image “%s”"
3658msgstr "Запазване на изображението „%s“"
3659
3660#: ../src/ephy-window.c:1824
3661#, c-format
3662msgid "Copy image address “%s”"
3663msgstr "Копиране адреса на изображението „%s“"
3664
3665#: ../src/ephy-window.c:1837
3666#, c-format
3667msgid "Send email to address “%s”"
3668msgstr "Изпращане на е-писмо до „%s“"
3669
3670#: ../src/ephy-window.c:1843
3671#, c-format
3672msgid "Copy email address “%s”"
3673msgstr "Копиране адреса на е-поща „%s“"
3674
3675#: ../src/ephy-window.c:1855
3676#, c-format
3677msgid "Save link “%s”"
3678msgstr "Запазване на връзката „%s“"
3679
3680#: ../src/ephy-window.c:1861
3681#, c-format
3682msgid "Bookmark link “%s”"
3683msgstr "Отмятане на връзката „%s“"
3684
3685#: ../src/ephy-window.c:1867
3686#, c-format
3687msgid "Copy link's address “%s”"
3688msgstr "Копиране адреса на връзката „%s“"
3689
3690#: ../src/pdm-dialog.c:367
3691msgid "Cookie Properties"
3692msgstr "Настройки на бисквитките"
3693
3694#: ../src/pdm-dialog.c:384
3695msgid "Content:"
3696msgstr "Съдържание:"
3697
3698#: ../src/pdm-dialog.c:400
3699msgid "Path:"
3700msgstr "Пътека:"
3701
3702#: ../src/pdm-dialog.c:416
3703msgid "Send for:"
3704msgstr "Изпращане за:"
3705
3706#: ../src/pdm-dialog.c:425
3707msgid "Encrypted connections only"
3708msgstr "Само криптирани връзки с Интернет"
3709
3710#: ../src/pdm-dialog.c:425
3711msgid "Any type of connection"
3712msgstr "Всеки тип връзка с Интернет"
3713
3714#: ../src/pdm-dialog.c:431
3715msgid "Expires:"
3716msgstr "Изтича на:"
3717
3718#: ../src/pdm-dialog.c:442
3719msgid "End of current session"
3720msgstr "Край на текущата сесия"
3721
3722#: ../src/pdm-dialog.c:559
3723msgid "Domain"
3724msgstr "Домейн"
3725
3726#: ../src/pdm-dialog.c:571
3727msgid "Name"
3728msgstr "Име"
3729
3730#: ../src/pdm-dialog.c:830
3731msgid "Host"
3732msgstr "Хост"
3733
3734#: ../src/pdm-dialog.c:842
3735msgid "User Name"
3736msgstr "Потребителско име"
3737
3738#: ../src/pdm-dialog.c:854
3739msgid "User Password"
3740msgstr "Паролa"
3741
3742#: ../src/popup-commands.c:239
3743msgid "Download Link"
3744msgstr "Изтегляне на връзката"
3745
3746#: ../src/popup-commands.c:247
3747msgid "Save Link As"
3748msgstr "Запазване на връзката като"
3749
3750#: ../src/popup-commands.c:254
3751msgid "Save Image As"
3752msgstr "Запазване на изображението като..."
3753
3754#: ../src/ppview-toolbar.c:89
3755msgid "First"
3756msgstr "Първи"
3757
3758#: ../src/ppview-toolbar.c:90
3759msgid "Go to the first page"
3760msgstr "Отиване на първата посетена страница"
3761
3762#: ../src/ppview-toolbar.c:93
3763msgid "Last"
3764msgstr "Последен"
3765
3766#: ../src/ppview-toolbar.c:94
3767msgid "Go to the last page"
3768msgstr "Отиване на последната посетена страница"
3769
3770#: ../src/ppview-toolbar.c:97
3771msgid "Previous"
3772msgstr "Предишен"
3773
3774#: ../src/ppview-toolbar.c:98
3775msgid "Go to the previous page"
3776msgstr "Отиване на предишната страница"
3777
3778#: ../src/ppview-toolbar.c:101
3779msgid "Next"
3780msgstr "Следващ"
3781
3782#: ../src/ppview-toolbar.c:102
3783msgid "Go to next page"
3784msgstr "Отиване на следващата страница"
3785
3786#: ../src/ppview-toolbar.c:105
3787msgid "Close"
3788msgstr "Затваряне"
3789
3790#: ../src/ppview-toolbar.c:106
3791msgid "Close print preview"
3792msgstr "Затваряне на прегледа преди печат"
3793
3794#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3795#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3796#. * Translators: the first %s is the language name, and the
3797#. * second %s is the locale name. Example:
3798#. * "French (France)"
3799#.
3800#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3801#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3802#: ../src/prefs-dialog.c:729 ../src/prefs-dialog.c:737
3803#, c-format
3804msgid "language|%s (%s)"
3805msgstr "%s (%s)"
3806
3807#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3808#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3809#. * Translators: this refers to a user-define language code
3810#. * (one which isn't in our built-in list).
3811#.
3812#: ../src/prefs-dialog.c:748
3813#, c-format
3814msgid "language|User defined (%s)"
3815msgstr "Зададен от потребителя (%s)"
3816
3817#: ../src/prefs-dialog.c:770
3818#, c-format
3819msgid "System language (%s)"
3820msgid_plural "System languages (%s)"
3821msgstr[0] "Системен език (%s)"
3822msgstr[1] "Системни езици (%s)"
3823
3824#: ../src/prefs-dialog.c:1157
3825msgid "Select a Directory"
3826msgstr "Избор на папка"
3827
3828#: ../src/window-commands.c:694 ../src/window-commands.c:711
3829msgid "Contact us at:"
3830msgstr "Свържете се с нас на:"
3831
3832#: ../src/window-commands.c:697
3833msgid "Contributors:"
3834msgstr "Допринесли:"
3835
3836#: ../src/window-commands.c:702
3837msgid "Past developers:"
3838msgstr "Предишни разработчици:"
3839
3840#: ../src/window-commands.c:712
3841msgid "<epiphany-list@gnome.org> or <gnome-doc-list@gnome.org>"
3842msgstr "<epiphany-list@gnome.org> или <gnome-doc-list@gnome.org>"
3843
3844#: ../src/window-commands.c:717
3845msgid "GNOME Web Browser"
3846msgstr "Интернет браузър на GNOME"
3847
3848#. Translators: This is a special message that shouldn't be translated
3849#. * literally. It is used in the about box to give credits to
3850#. * the translators.
3851#. * Thus, you should translate it to your name and email address.
3852#. * You should also include other translators who have contributed to
3853#. * this translation; in that case, please write each of them on a separate
3854#. * line seperated by newlines (\n).
3855#.
3856#: ../src/window-commands.c:731
3857msgid "translator-credits"
3858msgstr ""
3859"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
3860"\n"
3861"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
3862"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
3863"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
3864
3865#: ../src/window-commands.c:734
3866msgid "GNOME Web Browser Website"
3867msgstr "Интернет браузър към GNOME"
3868
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.