source: desktop/epiphany.HEAD.bg.po @ 277

Last change on this file since 277 was 132, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги прегледам и допреведа. Все пак гоним 110%, нали?

File size: 129.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of epiphany po-file.
2# Copyright (C) 2003 Marco Pesenti Gritti
3# This file is distributed under the same license as the epiphany package.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005
5# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: epiphany 2.12\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2005-08-10 18:05+0300\n"
14"PO-Revision-Date: 2005-08-10 18:02+0300\n"
15"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../data/GNOME_Epiphany_Automation.server.in.h:1
23msgid "Epiphany automation"
24msgstr "Автоматизация на Epiphany"
25
26#: ../data/bme.desktop.in.h:1
27msgid "Browse and organize your bookmarks"
28msgstr "Разглеждане и организиране на вашите отметки"
29
30#: ../data/bme.desktop.in.h:2
31msgid "Epiphany Web Bookmarks"
32msgstr "Отметки за страници в Интернет"
33
34#: ../data/bme.desktop.in.h:3
35msgid "Web Bookmarks"
36msgstr "Отметки"
37
38#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:1
39msgid ""
40"A list of protocols to be considered safe in addition to the default, when "
41"disable_unsafe_protocols is enabled."
42msgstr ""
43"Списък с протоколи, които да се считат за безопасни в допълнение към "
44"стандартните, когато е включено disable_unsafe_protocols."
45
46#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:2
47msgid "Additional safe protocols"
48msgstr "Допълнителни безопасни протоколи"
49
50#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:3
51msgid "Disable JavaScript chrome control"
52msgstr "Спиране на JavaScript хром контрола"
53
54#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:4
55msgid "Disable JavaScript's control over window chrome."
56msgstr "Изключване на контрола на JavaScript върху хромирането на прозорците"
57
58#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:5
59msgid ""
60"Disable all historical information by disabling back and forward navigation, "
61"not allowing the history dialog and hiding the most used bookmarks list."
62msgstr ""
63"Изключване на информацията за предишни посещения като изключва навигацията "
64"„Назад“ и „Напред“, не позволява на прозореца за историята да се покаже и "
65"скрива най-често използваните отметки."
66
67#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:6
68msgid "Disable arbitrary URLs"
69msgstr "Спиране на произволните адреси"
70
71#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:7
72msgid "Disable bookmark editing"
73msgstr "Спиране редактирането на отметките"
74
75#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:8
76msgid "Disable history"
77msgstr "Спиране на историята"
78
79#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:9
80msgid "Disable the user's ability to add or edit bookmarks."
81msgstr ""
82"Спиране възможността на потребителите да редактират или добавят отметки."
83
84#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:10
85msgid "Disable the user's ability to edit toolbars."
86msgstr ""
87"Спиране възможността на потребителите да редактират лентите с инструменти."
88
89#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:11
90msgid "Disable the user's ability to type in a URL to Epiphany."
91msgstr "Спиране възможността на потребителите да въвеждат адреси в браузъра."
92
93#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:12
94msgid "Disable toolbar editing"
95msgstr "Спиране на редакцията на лентата с инструменти"
96
97#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:13
98msgid "Disable unsafe protocols"
99msgstr "Спиране на несигурните протоколи"
100
101#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:14
102msgid ""
103"Disables loading of content from unsafe protocols. Safe protocols are http "
104"and https."
105msgstr ""
106"Изключване на зареждането на съдържание от не безопасни протоколи. "
107"Безопасните са http и https."
108
109#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:15
110msgid "Hide menubar by default"
111msgstr "Скриване на лентата с менютата по подразбиране"
112
113#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:16
114msgid ""
115"Hide the menubar by default. The menubar can still be accessed using F10."
116msgstr ""
117"Скриване на лентата с менюта по подразбиране. Менюто ще може да бъде "
118"достигнато чрез натискане на клавиша F10."
119
120#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:17
121msgid "Lock in fullscreen mode"
122msgstr "Заключване на режима „На цял екран“"
123
124#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:18
125msgid "Locks Epiphany in fullscreen mode."
126msgstr "Заключване на режима „На цял екран“."
127
128#: ../data/epiphany.desktop.in.h:1
129msgid "Browse the web"
130msgstr "Сърфиране в Интернет"
131
132#: ../data/epiphany.desktop.in.h:2 ../src/window-commands.c:779
133msgid "Epiphany Web Browser"
134msgstr "Интернет браузър (Epiphany)"
135
136#. sets the name to appear in the window list applet when grouping windows
137#: ../data/epiphany.desktop.in.h:3 ../src/ephy-main.c:222
138#: ../src/ephy-main.c:233
139msgid "Web Browser"
140msgstr "Интернет браузър"
141
142#: ../data/epiphany.schemas.in.h:1
143msgid "Active extensions"
144msgstr "Активни разширения"
145
146#: ../data/epiphany.schemas.in.h:2
147msgid "Address of the user's home page."
148msgstr "Адрес на домашната страница на потребителя."
149
150#: ../data/epiphany.schemas.in.h:3
151msgid "Allow popups"
152msgstr "Разрешаване на изскачащите прозорци"
153
154#: ../data/epiphany.schemas.in.h:4
155msgid ""
156"Allow sites to open new windows using JavaScript (if JavaScript is enabled)."
157msgstr ""
158"Страниците могат да отварят нови прозорци чрез JavaScript (ако е позволен "
159"JavaScript)."
160
161#: ../data/epiphany.schemas.in.h:5
162msgid "Always show the tab bar"
163msgstr "Винаги да се показва лентата със страниците"
164
165#: ../data/epiphany.schemas.in.h:6
166msgid "Automatic downloads"
167msgstr "Автоматични изтегляния"
168
169#: ../data/epiphany.schemas.in.h:7
170msgid "Autowrap for find in page"
171msgstr "Автоматична обвивка за търсене в страница"
172
173#: ../data/epiphany.schemas.in.h:8
174msgid "Browse with caret"
175msgstr "Навигация с каретка"
176
177#: ../data/epiphany.schemas.in.h:9
178msgid "Cookie accept"
179msgstr "Приемане на бисквитки"
180
181#: ../data/epiphany.schemas.in.h:10
182msgid "Default encoding"
183msgstr "Стандартно кодиране"
184
185#: ../data/epiphany.schemas.in.h:11
186msgid ""
187"Default encoding. Accepted values are: \"armscii-8\", \"Big5\", \"Big5-HKSCS"
188"\", \"EUC-JP\", \"EUC-KR\", \"gb18030\", \"GB2312\", \"geostd8\", \"HZ-GB-"
189"2312\", \"IBM850\", \"IBM852\", \"IBM855\", \"IBM857\", \"IBM862\", \"IBM864"
190"\", \"IBM866\", \"ISO-2022-CN\", \"ISO-2022-JP\", \"ISO-2022-KR\", \"ISO-"
191"8859-1\", \"ISO-8859-2\", \"ISO-8859-3\", \"ISO-8859-4\", \"ISO-8859-5\", "
192"\"ISO-8859-6\", \"ISO-8859-7\", \"ISO-8859-8\", \"ISO-8859-8-I\", \"ISO-8859-"
193"9\", \"ISO-8859-10\", \"ISO-8859-11\", \"ISO-8859-13\", \"ISO-8859-14\", "
194"\"ISO-8859-15\", \"ISO-8859-16\", \"ISO-IR-111\", \"KOI8-R\", \"KOI8-U\", "
195"\"Shift_JIS\", \"TIS-620\", \"UTF-7\", \"UTF-8\", \"VISCII\", \"windows-874"
196"\", \"windows-1250\", \"windows-1251\", \"windows-1252\", \"windows-1253\", "
197"\"windows-1254\", \"windows-1255\", \"windows-1256\", \"windows-1257\", "
198"\"windows-1258\", \"x-euc-tw\", \"x-gbk\", \"x-johab\", \"x-mac-arabic\", "
199"\"x-mac-ce\", \"x-mac-croatian\", \"x-mac-cyrillic\", \"x-mac-devanagari\", "
200"\"x-mac-farsi\", \"x-mac-greek\", \"x-mac-gujarati\", \"x-mac-gurmukhi\", "
201"\"x-mac-hebrew\", \"x-mac-icelandic\", \"x-mac-roman\", \"x-mac-romanian\", "
202"\"x-mac-turkish\", \"x-mac-ukrainian\", \"x-user-defined\", \"x-viet-tcvn5712"
203"\", \"x-viet-vps\" and \"x-windows-949\"."
204msgstr ""
205"Подразбиращо се кодиране. Приемливите стойности са: „armscii-8“, „Big5“, "
206"„Big5-HKSCS“, „EUC-JP“, „EUC-KR“, „gb18030“, „GB2312“, „geostd8“, „HZ-GB-"
207"2312“, „IBM850“, „IBM852“, „IBM855“, „IBM857“, „IBM862“, „IBM864“, „IBM866“, "
208"„ISO-2022-CN“, „ISO-2022-JP“, „ISO-2022-KR“, „ISO-8859-1“, „ISO-8859-2“, "
209"„ISO-8859-3“, „ISO-8859-4“, „ISO-8859-5“, „ISO-8859-6“, „ISO-8859-7“, „ISO-"
210"8859-8“, „ISO-8859-8-I“, „ISO-8859-9“, „ISO-8859-10“, „ISO-8859-11“, „ISO-"
211"8859-13“, „ISO-8859-14“, „ISO-8859-15“, „ISO-8859-16“, „ISO-IR-111“, „KOI8-"
212"R“, „KOI8-U“, „Shift_JIS“, „TIS-620“, „UTF-7“, „UTF-8“, „VISCII“, „windows-"
213"874“, „windows-1250“, „windows-1251“, „windows-1252“, „windows-1253“, "
214"„windows-1254“, „windows-1255“, „windows-1256“, „windows-1257“, „windows-"
215"1258“, „x-euc-tw“, „x-gbk“, „x-johab“, „x-mac-arabic“, „x-mac-ce“, „x-mac-"
216"croatian“, „x-mac-cyrillic“, „x-mac-devanagari“, „x-mac-farsi“, „x-mac-"
217"greek“, „x-mac-gujarati“, „x-mac-gurmukhi“, „x-mac-hebrew“, „x-mac-"
218"icelandic“, „x-mac-roman“, „x-mac-romanian“, „x-mac-turkish“, „x-mac-"
219"ukrainian“, „x-user-defined“, „x-viet-tcvn5712“, „x-viet-vps“ and „x-windows-"
220"949“."
221
222#: ../data/epiphany.schemas.in.h:12
223msgid "Default font type"
224msgstr "Стандартен шрифт"
225
226#: ../data/epiphany.schemas.in.h:13
227msgid "Default font type. Possible values are \"serif\" and \"sans-serif\"."
228msgstr "Стандартен шрифт. Възможните стойности са „serif“ и „sans-serif“."
229
230#: ../data/epiphany.schemas.in.h:14
231msgid "Enable Java"
232msgstr "Включване на Java"
233
234#: ../data/epiphany.schemas.in.h:15
235msgid "Enable JavaScript"
236msgstr "Включване на JavaScript"
237
238#: ../data/epiphany.schemas.in.h:16
239msgid ""
240"For find in page, whether to start again at the beginning after reaching the "
241"end of the page."
242msgstr ""
243"За търсене в страница, или да започне от начало или след достигане на края "
244"на страницата."
245
246#: ../data/epiphany.schemas.in.h:17
247msgid "History pages time range"
248msgstr "Времеви обхват на историята за страниците"
249
250#: ../data/epiphany.schemas.in.h:18
251msgid "Home page"
252msgstr "Домашна страница"
253
254#: ../data/epiphany.schemas.in.h:19
255msgid "ISO-8859-1"
256msgstr "ISO-8859-1"
257
258#: ../data/epiphany.schemas.in.h:20
259msgid "Languages"
260msgstr "Езици"
261
262#: ../data/epiphany.schemas.in.h:21
263msgid "Lists the active extensions."
264msgstr "Изписване на активните разширения."
265
266#: ../data/epiphany.schemas.in.h:22
267msgid "Match case for find in page"
268msgstr ""
269"Големината на буквите има\n"
270"значение при търсене в стр."
271
272#: ../data/epiphany.schemas.in.h:23
273msgid ""
274"Middle click to open the web page pointed to by the currently selected text"
275msgstr ""
276"Натискане на среден бутон на мишката, да отваря посочената чрез избирания "
277"текст страница"
278
279#: ../data/epiphany.schemas.in.h:24
280msgid ""
281"Middle clicking on the main view pane will open the web page pointed to by "
282"the currently selected text."
283msgstr ""
284"Натискане на среден бутон на мишката върху основната страница ще отвори "
285"посочената с избрания в момента текст."
286
287#: ../data/epiphany.schemas.in.h:25
288msgid "Preferred languages, two letter codes."
289msgstr "Предпочитани езици, кодове от по две букви."
290
291#: ../data/epiphany.schemas.in.h:26
292msgid "Show bookmarks bar by default"
293msgstr "Показване на лентата с отметките по подразбиране"
294
295#: ../data/epiphany.schemas.in.h:27
296msgid "Show statusbar by default"
297msgstr "Показване на лентата за състоянието по подразбиране"
298
299#: ../data/epiphany.schemas.in.h:28
300msgid ""
301"Show the history pages visited \"ever\", \"last_two_days\", \"last_three_days"
302"\", \"today\"."
303msgstr ""
304"Показване на страниците от историята посетени „ever“, „last_two_days“, "
305"„last_three_days“, „today“."
306
307#: ../data/epiphany.schemas.in.h:29
308msgid "Show the tab bar also when there is only one tab open."
309msgstr ""
310"Показване на лентата за страниците, дори когато има само една отворена "
311"страница."
312
313#: ../data/epiphany.schemas.in.h:30
314msgid "Show toolbars by default"
315msgstr "Показване на лентата с инструменти по подразбиране"
316
317#: ../data/epiphany.schemas.in.h:31
318msgid "Size of disk cache"
319msgstr "Големина на кеша"
320
321#: ../data/epiphany.schemas.in.h:32
322msgid "Size of disk cache, in MB."
323msgstr "Големина на кеша в МБ."
324
325#: ../data/epiphany.schemas.in.h:33
326msgid "The bookmark information shown in the editor view"
327msgstr "Информацията за отметките показана в прозореца за редакция"
328
329#: ../data/epiphany.schemas.in.h:34
330msgid ""
331"The bookmark information shown in the editor view. Valid values in the list "
332"are \"address\" and \"title\"."
333msgstr ""
334"Информацията за отметките показана при редакция. Валидни стойности в списъка "
335"са „address“ и „title“."
336
337#: ../data/epiphany.schemas.in.h:35
338msgid "The currently selected fonts language"
339msgstr "Текущият избран език за шрифтовете"
340
341#: ../data/epiphany.schemas.in.h:36
342msgid ""
343"The currently selected fonts language. Valid values are \"ar\" (arabic), \"x-"
344"baltic\" (baltic languages), \"x-central-euro\" (central european "
345"languages), \"x-cyrillic\" (languages written with cyrillic alphabet), \"el"
346"\" (greek), \"he\" (hebrew), \"ja\" (japanese), \"ko\" (korean), \"zh-CN"
347"\" (simplified chinese), \"th\" (thai), \"zh-TW\" (traditional chinese), \"tr"
348"\" (turkish), \"x-unicode\" (other languages), \"x-western\" (languages "
349"written in latin script), \"x-tamil\" (tamil) and \"x-devanagari"
350"\" (devanagari)."
351msgstr ""
352"Текущият избран език за шритовете. Валидни стойности са „ar“ (арабски), „x-"
353"baltic“ (балтийски езици), „x-central-euro“ (централноевропейски езици), „x-"
354"cyrillic“ (езици с писменост на кирилица), „el“ (гръцки), „he“ (иврит), "
355"„ja“ (японски), „ko“ (корейски), „zh-CN“ (опростен китайски), „th“ (тайски), "
356"„zh-TW“ (традиционен китайски), „tr“ (турски), „x-unicode“ (други езици), „x-"
357"western“ (езици с писменост на латиница), „x-tamil“ (тамилски) и „x-"
358"devanagari“ (индийски)."
359
360#: ../data/epiphany.schemas.in.h:37
361msgid "The downloads folder"
362msgstr "Папката с изтеглените файлове"
363
364#: ../data/epiphany.schemas.in.h:38
365msgid "The encoding autodetector. Empty string means autodetect is off"
366msgstr ""
367"Автоматично засичане на кодовата таблица. Празно място означава, че "
368"автоматичното засичане е изключено."
369
370#: ../data/epiphany.schemas.in.h:39
371msgid ""
372"The encoding autodetector. Valid entries are \"\" (autodetectors off), "
373"\"cjk_parallel_state_machine\" (autodetect east asian encodings), "
374"\"ja_parallel_state_machine\" (autodetect japanese encodings), "
375"\"ko_parallel_state_machine\" (autodetect korean encodings), \"ruprob"
376"\" (autodetect russian encodings), \"ukprob\" (autodetect ukrainian "
377"encodings), \"zh_parallel_state_machine\" (autodetect chinese encodings), "
378"\"zhcn_parallel_state_machine\" (autodetect simplified chinese encodings), "
379"\"zhtw_parallel_state_machine\" (autodetect traditional chinese encodings) "
380"and \"universal_charset_detector\" (autodetect most encodings)."
381msgstr ""
382"Автоматично засичане на кодовата таблица. Валидни стойности са "
383"„“ (изключено), „cjk_parallel_state_machine“ (за източно европейските кодови "
384"таблици), „ja_parallel_state_machine“ (за японските кодови таблици), "
385"„ko_parallel_state_machine“ (за корейските кодови таблици), „ruprob“ (за "
386"руските кодови таблици), „ukprob“ (за украински кодови таблици), "
387"„zh_parallel_state_machine“ (за китайски кодови таблици), "
388"„zhcn_parallel_state_machine“ (за опростени китайски кодови таблици), "
389"„zhtw_parallel_state_machine“ (за традиционни китайски кодови таблици) и "
390"„universal_charset_detector“ (за повечето кодови таблици)."
391
392#: ../data/epiphany.schemas.in.h:40
393msgid "The page information shown in the history view"
394msgstr "Информация за страниците показвана в прегледа на историята"
395
396#: ../data/epiphany.schemas.in.h:41
397msgid ""
398"The page information shown in the history view. Valid values in the list are "
399"\"address\", \"title\"."
400msgstr ""
401"Информация за страниците показани в историята. Валидни стойности в списъка "
402"са „address“, „title“."
403
404#: ../data/epiphany.schemas.in.h:42
405msgid ""
406"The path of the folder where to download files to; or \"Downloads\" to use "
407"the default downloads folder, or \"Desktop\" to use the desktop folder."
408msgstr ""
409"Пътят до папката, където да се изтеглят файловете. За да ползвате "
410"стандартната папка задайте „Downloads“, а ако искате да ги запазвате върху "
411"работния плот задайте „Desktop“."
412
413#: ../data/epiphany.schemas.in.h:43
414msgid "Toolbar style"
415msgstr "Стил на лентата с инструменти"
416
417#: ../data/epiphany.schemas.in.h:44
418msgid ""
419"Toolbar style. Allowed values are \"\" (use GNOME default style), \"both"
420"\" (text and icons), \"both-horiz\" (text besides icons), \"icons\", and "
421"\"text\"."
422msgstr ""
423"Стил на лентата с инструменти. Позволени стойности са „“ (стандартен стил на "
424"GNOME), „both“ (текст и икони), „both-horiz“ (текст до иконите) „icons“ и "
425"„text“"
426
427#: ../data/epiphany.schemas.in.h:45
428msgid "Use own colors"
429msgstr "Използване на собствени цветове"
430
431#: ../data/epiphany.schemas.in.h:46
432msgid "Use own fonts"
433msgstr "Използване на собствени шрифтове"
434
435#: ../data/epiphany.schemas.in.h:47
436msgid "Use your own colors instead of the colors the page requests."
437msgstr "Използване на ваши цветове, вместо цветовете от страниците."
438
439#: ../data/epiphany.schemas.in.h:48
440msgid "Use your own fonts instead of the fonts the page requests."
441msgstr ""
442"Използване на ваши шрифтове, вместо шрифтовете предоставени от страниците."
443
444#: ../data/epiphany.schemas.in.h:49
445msgid ""
446"When files cannot be opened by the browser they are automatically downloaded "
447"to the download folder and opened with the appropriate application."
448msgstr ""
449"Когато файловете не могат да бъдат отворени с браузъра, те автоматично се "
450"изтеглят в стандартната папка за изтегляне и се отварят с подходяща програма."
451
452#: ../data/epiphany.schemas.in.h:50
453msgid ""
454"Where to accept cookies from. Possible values are \"anywhere\", \"current "
455"site\" and \"nowhere\"."
456msgstr ""
457"От къде да приема бисквитки. Възможните стойности са „anywhere“, „current "
458"site“ и „nowhere“."
459
460#: ../data/epiphany.schemas.in.h:51
461msgid "Whether to print the date in the footer"
462msgstr "Къде да се разпечата датата в долната част"
463
464#: ../data/epiphany.schemas.in.h:52
465msgid "Whether to print the page address in the header"
466msgstr "Къде в горната част да се разпечата адреса на страницата"
467
468#: ../data/epiphany.schemas.in.h:53
469msgid "Whether to print the page numbers (x of total) in the footer"
470msgstr "Къде в долната част да се разпечата номера на страницата (x от общо)"
471
472#: ../data/epiphany.schemas.in.h:54
473msgid "Whether to print the page title in the header"
474msgstr "Дали в горната част да се разпечатва заглавието на страницата"
475
476#: ../data/epiphany.schemas.in.h:55
477msgid "x-western"
478msgstr "x-западен"
479
480#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:1
481msgid "<b>Fingerprints</b>"
482msgstr "<b>Пръстови отпечатъци</b>"
483
484#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:2
485msgid "<b>Issued By</b>"
486msgstr "<b>Издаден от</b>"
487
488#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:3
489msgid "<b>Issued To</b>"
490msgstr "<b>Издаден до</b>"
491
492#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:4
493msgid "<b>Validity</b>"
494msgstr "<b>Валидност</b>"
495
496#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:5
497msgid "Certificate _Fields"
498msgstr "Полета на серти_фиката"
499
500#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:6
501msgid "Certificate _Hierarchy"
502msgstr "Йерар_хия на сертификата"
503
504#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:7
505msgid "Common Name:"
506msgstr "Общо име:"
507
508#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:8
509msgid "DYNAMIC"
510msgstr "ДИНАМИЧНИ"
511
512#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:9
513msgid "Details"
514msgstr "Подробности"
515
516#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:10
517msgid "Expires On:"
518msgstr "Изтича на:"
519
520#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:11
521msgid "Field _Value"
522msgstr "_Стойност на полето"
523
524#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:12
525#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:23
526msgid "General"
527msgstr "Основни"
528
529#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:13
530msgid "Issued On:"
531msgstr "Издаден на:"
532
533#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:14
534msgid "MD5 Fingerprint:"
535msgstr "Пръстови отпечатъци тип MD5:"
536
537#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:15
538#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:989
539msgid "Organization:"
540msgstr "Организация:"
541
542#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:16
543msgid "Organizational Unit:"
544msgstr "Организационна единица:"
545
546#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:17
547msgid "SHA1 Fingerprint:"
548msgstr "Пръстови отпечатъци тип SHA1:"
549
550#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:18
551msgid "Serial Number:"
552msgstr "Сериен номер:"
553
554#: ../data/glade/epiphany.glade.h:1
555msgid "<b>_Automatic</b>"
556msgstr "<b>_Автоматично</b>"
557
558#: ../data/glade/epiphany.glade.h:2
559msgid "<b>_Use a different encoding:</b>"
560msgstr "<b>_Използване на различно кодиране:</b>"
561
562#: ../data/glade/epiphany.glade.h:3
563msgid "C_ase sensitive"
564msgstr "М_алките и големите букви имат значение"
565
566#: ../data/glade/epiphany.glade.h:4
567msgid "Cookies"
568msgstr "Бисквитки"
569
570#: ../data/glade/epiphany.glade.h:5
571msgid "Download Manager"
572msgstr "Управление на изтеглящите се файлове"
573
574#: ../data/glade/epiphany.glade.h:6 ../src/ephy-window.c:1119
575msgid "Find"
576msgstr "Търсене"
577
578#: ../data/glade/epiphany.glade.h:7
579msgid "Passwords"
580msgstr "Пароли"
581
582#: ../data/glade/epiphany.glade.h:8
583msgid "Personal Data Manager"
584msgstr "Мениджър за личната информация"
585
586#: ../data/glade/epiphany.glade.h:9
587msgid "Text Encoding"
588msgstr "_Кодиране на текста"
589
590#: ../data/glade/epiphany.glade.h:10 ../src/ephy-encoding-menu.c:358
591msgid "Use the encoding specified by the document"
592msgstr "Използване на кодировката определена от документа"
593
594#: ../data/glade/epiphany.glade.h:11
595msgid "_Find:"
596msgstr "_Търсене:"
597
598#: ../data/glade/epiphany.glade.h:12
599msgid "_Next"
600msgstr "_Следващ"
601
602#: ../data/glade/epiphany.glade.h:13 ../embed/downloader-view.c:368
603msgid "_Pause"
604msgstr "_Пауза"
605
606#: ../data/glade/epiphany.glade.h:14
607msgid "_Previous"
608msgstr "_Предишен"
609
610#: ../data/glade/epiphany.glade.h:15
611msgid "_Wrap around"
612msgstr "Об_виване"
613
614#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:1 ../data/glade/print.glade.h:1
615msgid "<b>Colors</b>"
616msgstr "<b>Цветове</b>"
617
618#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:2
619msgid "<b>Cookies</b>"
620msgstr "<b>Бисквитки</b>"
621
622#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:3
623msgid "<b>Downloads</b>"
624msgstr "<b>Изтегляния</b>"
625
626#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:4
627msgid "<b>Encodings</b>"
628msgstr "<b>Кодирания</b>"
629
630#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:5
631msgid "<b>Fonts</b>"
632msgstr "<b>Шрифтове</b>"
633
634#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:6
635msgid "<b>Home page</b>"
636msgstr "<b>Домашна страница</b>"
637
638#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:7
639msgid "<b>Languages</b>"
640msgstr "<b>Езици</b>"
641
642#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:8
643msgid "<b>Temporary Files</b>"
644msgstr "<b>Временни файлове</b>"
645
646#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:9
647msgid "<b>Web Content</b>"
648msgstr "<b>Интернет съдържание</b>"
649
650#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:10
651msgid "A_utomatically download and open files"
652msgstr "А_втоматично изтегляне и отваряне на файловете"
653
654#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:11
655msgid "Add Language"
656msgstr "Добавяне на език"
657
658#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:12
659msgid "Al_ways use the desktop theme colors"
660msgstr "Винаги да се използва темата с цветове на работната среда"
661
662#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:13
663msgid "Allow popup _windows"
664msgstr "Позволяване на изскачащите _прозорци"
665
666#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:14
667msgid "Always use _these fonts"
668msgstr "Винаги да се използват _тези шрифтове"
669
670#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:15
671msgid "Au_todetect:"
672msgstr "_Автоматично засичане:"
673
674#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:16
675msgid "Choose a l_anguage:"
676msgstr "Избор на _език:"
677
678#. Translators: the mnemonic shouldn't conflict with any of the
679#. * standard items in the GtkEntry context menu (Cut, Copy, Paste, Delete,
680#. * Select All, Input Methods and Insert Unicode control character.)
681#.
682#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:17
683#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:498 ../src/ephy-history-window.c:261
684msgid "Cl_ear"
685msgstr "Из_чистване"
686
687#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:18
688msgid "De_fault:"
689msgstr "По _подразбиране:"
690
691#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:19
692msgid "Enable Java_Script"
693msgstr "Включване на Java_Script"
694
695#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:20
696msgid "Enable _Java"
697msgstr "Включване на _Java"
698
699#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:21
700msgid "Fonts and Colors"
701msgstr "Шрифтове и цветове"
702
703#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:22
704msgid "For l_anguage:"
705msgstr "За _език:"
706
707#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:24 ../src/prefs-dialog.c:1056
708msgid "Language"
709msgstr "Език"
710
711#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:25
712msgid "MB"
713msgstr "МБ"
714
715#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:26
716msgid "Only _from sites you visit"
717msgstr "Само _от страници, които посещавате"
718
719#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:27
720msgid "Preferences"
721msgstr "Настройки"
722
723#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:28
724msgid "Privacy"
725msgstr "Защита на личните данни"
726
727#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:29
728msgid "Set to Current _Page"
729msgstr "Като текущата _страница"
730
731#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:30
732msgid "Set to _Blank Page"
733msgstr "_Празна страница"
734
735#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:31
736#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:369
737msgid "_Address:"
738msgstr "_Адрес:"
739
740#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:32
741msgid "_Always accept"
742msgstr "_Винаги да бъдат приемани"
743
744#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:33
745msgid "_Disk space:"
746msgstr "Заемано пространство:"
747
748#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:34
749msgid "_Download folder:"
750msgstr "_Папка за запазване на изтеглените файлове:"
751
752#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:35
753msgid "_Fixed width:"
754msgstr "_Фиксирана ширина:"
755
756#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:36
757msgid "_Minimum size:"
758msgstr "Мини_мален размер:"
759
760#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:37
761msgid "_Never accept"
762msgstr "_Никога да не бъдат приемани"
763
764#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:38
765msgid "_Variable width:"
766msgstr "_Променлива ширина:"
767
768#: ../data/glade/print.glade.h:2
769msgid "<b>Footers</b>"
770msgstr "<b>Долна част</b>"
771
772#: ../data/glade/print.glade.h:3
773msgid "<b>Headers</b>"
774msgstr "<b>Хедъри</b>"
775
776#: ../data/glade/print.glade.h:4
777msgid "Appearance"
778msgstr "Изглед"
779
780#: ../data/glade/print.glade.h:5
781msgid "C_olor"
782msgstr "_Цвят"
783
784#: ../data/glade/print.glade.h:6
785msgid "P_age title"
786msgstr "Заг_лавие на страницата"
787
788#: ../data/glade/print.glade.h:7
789msgid "Page _numbers"
790msgstr "Номера на _страниците"
791
792#: ../data/glade/print.glade.h:8
793msgid "Paper"
794msgstr "Хартия"
795
796#: ../data/glade/print.glade.h:9
797msgid "Print Setup"
798msgstr "Настройки на печата"
799
800#: ../data/glade/print.glade.h:10
801msgid "_Date"
802msgstr "_Дата"
803
804#: ../data/glade/print.glade.h:11
805msgid "_Grayscale"
806msgstr "_Черно-бял"
807
808#: ../data/glade/print.glade.h:12
809msgid "_Page address"
810msgstr "Адрес на с_траницата"
811
812#. this opens the downloader window, or brings it to the foreground if already open
813#: ../embed/downloader-view.c:184
814msgid "_Show Downloader..."
815msgstr "_Показване на програмата за изтеглянията..."
816
817#: ../embed/downloader-view.c:313
818#, c-format
819msgid "%u:%02u.%02u"
820msgstr "%u:%02u.%02u"
821
822#: ../embed/downloader-view.c:317
823#, c-format
824msgid "%02u.%02u"
825msgstr "%02u.%02u"
826
827#: ../embed/downloader-view.c:368
828msgid "_Resume"
829msgstr "_Продължаване"
830
831#. translators: first %s is filename, "%s of %s" is current/total file size
832#: ../embed/downloader-view.c:415
833#, c-format
834msgid ""
835"%s\n"
836"%s of %s"
837msgstr ""
838"%s\n"
839"%s от %s"
840
841#: ../embed/downloader-view.c:426 ../src/ephy-window.c:1298
842msgid "Unknown"
843msgstr "Неизвестно"
844
845#: ../embed/downloader-view.c:460
846#, c-format
847msgid "%d download"
848msgid_plural "%d downloads"
849msgstr[0] "%d изтегляне"
850msgstr[1] "%d изтегляния"
851
852#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
853#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
854#: ../embed/downloader-view.c:575 ../embed/downloader-view.c:588
855msgid "download status|Unknown"
856msgstr "Неизвестно"
857
858#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
859#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
860#: ../embed/downloader-view.c:580
861msgid "download status|Failed"
862msgstr "Неуспешно"
863
864#: ../embed/downloader-view.c:642 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:877
865msgid "File"
866msgstr "Файл"
867
868#: ../embed/downloader-view.c:664
869msgid "%"
870msgstr "%"
871
872#: ../embed/downloader-view.c:675
873msgid "Remaining"
874msgstr "Остават"
875
876#: ../embed/ephy-encodings.c:60
877msgid "Arabic (_IBM-864)"
878msgstr "Арабски (_IBM-864)"
879
880#: ../embed/ephy-encodings.c:61
881msgid "Arabic (ISO-_8859-6)"
882msgstr "Арабски (ISO-_8859-6)"
883
884#: ../embed/ephy-encodings.c:62
885msgid "Arabic (_MacArabic)"
886msgstr "Арабски (_MacArabic)"
887
888#: ../embed/ephy-encodings.c:63
889msgid "Arabic (_Windows-1256)"
890msgstr "Арабски (_Windows-1256)"
891
892#: ../embed/ephy-encodings.c:64
893msgid "Baltic (_ISO-8859-13)"
894msgstr "Балтийски (_ISO-8859-13)"
895
896#: ../embed/ephy-encodings.c:65
897msgid "Baltic (I_SO-8859-4)"
898msgstr "Балтийски (I_SO-8859-4)"
899
900#: ../embed/ephy-encodings.c:66
901msgid "Baltic (_Windows-1257)"
902msgstr "Балтийски (_Windows-1257)"
903
904#: ../embed/ephy-encodings.c:67
905msgid "_Armenian (ARMSCII-8)"
906msgstr "_Арменски (ARMSCII-8)"
907
908#: ../embed/ephy-encodings.c:68
909msgid "_Georgian (GEOSTD8)"
910msgstr "_Грузински (GEOSTD8)"
911
912#: ../embed/ephy-encodings.c:69
913msgid "Central European (_IBM-852)"
914msgstr "Централно европейски (_IBM-852)"
915
916#: ../embed/ephy-encodings.c:70
917msgid "Central European (I_SO-8859-2)"
918msgstr "Централно европейски (I_SO-8859-2)"
919
920#: ../embed/ephy-encodings.c:71
921msgid "Central European (_MacCE)"
922msgstr "Централно европейски (_MacCE)"
923
924#: ../embed/ephy-encodings.c:72
925msgid "Central European (_Windows-1250)"
926msgstr "Централно европейски (_Windows-1250)"
927
928#: ../embed/ephy-encodings.c:73
929msgid "Chinese Simplified (_GB18030)"
930msgstr "Китайски, опростен (_GB18030)"
931
932#: ../embed/ephy-encodings.c:74
933msgid "Chinese Simplified (G_B2312)"
934msgstr "Китайски, опростен (G_B2312)"
935
936#: ../embed/ephy-encodings.c:75
937msgid "Chinese Simplified (GB_K)"
938msgstr "Китайски, опростен (GB_K)"
939
940#: ../embed/ephy-encodings.c:76
941msgid "Chinese Simplified (_HZ)"
942msgstr "Китайски, опростен (_HZ)"
943
944#: ../embed/ephy-encodings.c:77
945msgid "Chinese Simplified (_ISO-2022-CN)"
946msgstr "Китайски, опростен (_ISO-2022-CN)"
947
948#: ../embed/ephy-encodings.c:78
949msgid "Chinese Traditional (Big_5)"
950msgstr "Китайски, традиционен (Big_5)"
951
952#: ../embed/ephy-encodings.c:79
953msgid "Chinese Traditional (Big5-HK_SCS)"
954msgstr "Китайски, традиционен (Big5-HK_SCS)"
955
956#: ../embed/ephy-encodings.c:80
957msgid "Chinese Traditional (_EUC-TW)"
958msgstr "Китайски, традиционен (_EUC-TW)"
959
960#: ../embed/ephy-encodings.c:81
961msgid "Cyrillic (_IBM-855)"
962msgstr "Кирилица (_IBM-855)"
963
964#: ../embed/ephy-encodings.c:82
965msgid "Cyrillic (I_SO-8859-5)"
966msgstr "Кирилица (I_SO-8859-5)"
967
968#: ../embed/ephy-encodings.c:83
969msgid "Cyrillic (IS_O-IR-111)"
970msgstr "Кирилица (IS_O-IR-111)"
971
972#: ../embed/ephy-encodings.c:84
973msgid "Cyrillic (_KOI8-R)"
974msgstr "Кирилица (_KOI8-R)"
975
976#: ../embed/ephy-encodings.c:85
977msgid "Cyrillic (_MacCyrillic)"
978msgstr "Кирилица (_MacCyrillic)"
979
980#: ../embed/ephy-encodings.c:86
981msgid "Cyrillic (_Windows-1251)"
982msgstr "Кирилица/_Българска (_Windows-1251)"
983
984#: ../embed/ephy-encodings.c:87
985msgid "Cyrillic/_Russian (IBM-866)"
986msgstr "Кирилица/_Руска (IBM-866)"
987
988#: ../embed/ephy-encodings.c:88
989msgid "Greek (_ISO-8859-7)"
990msgstr "Гръцки (_ISO-8859-7)"
991
992#: ../embed/ephy-encodings.c:89
993msgid "Greek (_MacGreek)"
994msgstr "Гръцки (_MacGreek)"
995
996#: ../embed/ephy-encodings.c:90
997msgid "Greek (_Windows-1253)"
998msgstr "Гръцки (_Windows-1253)"
999
1000#: ../embed/ephy-encodings.c:91
1001msgid "Gujarati (_MacGujarati)"
1002msgstr "Гужарати (_MacGujarati)"
1003
1004#: ../embed/ephy-encodings.c:92
1005msgid "Gurmukhi (Mac_Gurmukhi)"
1006msgstr "Гурмуки (Mac_Gurmukhi)"
1007
1008#: ../embed/ephy-encodings.c:93
1009msgid "Hindi (Mac_Devanagari)"
1010msgstr "Хинди (Mac_Devanagari)"
1011
1012#: ../embed/ephy-encodings.c:94
1013msgid "Hebrew (_IBM-862)"
1014msgstr "Иврит (_IBM-862)"
1015
1016#: ../embed/ephy-encodings.c:95
1017msgid "Hebrew (IS_O-8859-8-I)"
1018msgstr "Иврит (IS_O-8859-8-I)"
1019
1020#: ../embed/ephy-encodings.c:96
1021msgid "Hebrew (_MacHebrew)"
1022msgstr "Иврит (_MacHebrew)"
1023
1024#: ../embed/ephy-encodings.c:97
1025msgid "Hebrew (_Windows-1255)"
1026msgstr "Иврит (_Windows-1255)"
1027
1028#: ../embed/ephy-encodings.c:98
1029msgid "_Visual Hebrew (ISO-8859-8)"
1030msgstr "Визуален иврит (ISO-8859-8)"
1031
1032#: ../embed/ephy-encodings.c:99
1033msgid "Japanese (_EUC-JP)"
1034msgstr "Японски (_EUC-JP)"
1035
1036#: ../embed/ephy-encodings.c:100
1037msgid "Japanese (_ISO-2022-JP)"
1038msgstr "Японски (_ISO-2022-JP)"
1039
1040#: ../embed/ephy-encodings.c:101
1041msgid "Japanese (_Shift-JIS)"
1042msgstr "Японски (_Shift-JIS)"
1043
1044#: ../embed/ephy-encodings.c:102
1045msgid "Korean (_EUC-KR)"
1046msgstr "Корейски (_EUC-KR)"
1047
1048#: ../embed/ephy-encodings.c:103
1049msgid "Korean (_ISO-2022-KR)"
1050msgstr "Корейски (_ISO-2022-KR)"
1051
1052#: ../embed/ephy-encodings.c:104
1053msgid "Korean (_JOHAB)"
1054msgstr "Корейски (_JOHAB)"
1055
1056#: ../embed/ephy-encodings.c:105
1057msgid "Korean (_UHC)"
1058msgstr "Корейски (_UHC)"
1059
1060#: ../embed/ephy-encodings.c:106
1061msgid "_Celtic (ISO-8859-14)"
1062msgstr "_Келтски (ISO-8859-14)"
1063
1064#: ../embed/ephy-encodings.c:107
1065msgid "_Icelandic (MacIcelandic)"
1066msgstr "_Исландски (MacIcelandic)"
1067
1068#: ../embed/ephy-encodings.c:108
1069msgid "_Nordic (ISO-8859-10)"
1070msgstr "Скандинавски (ISO-8859-10)"
1071
1072#: ../embed/ephy-encodings.c:109
1073msgid "_Persian (MacFarsi)"
1074msgstr "_Персийски (MacFarsi)"
1075
1076#: ../embed/ephy-encodings.c:110
1077msgid "Croatian (Mac_Croatian)"
1078msgstr "Хърватски (Mac_Croatian)"
1079
1080#: ../embed/ephy-encodings.c:111
1081msgid "_Romanian (MacRomanian)"
1082msgstr "_Румънски (MacRomanian)"
1083
1084#: ../embed/ephy-encodings.c:112
1085msgid "R_omanian (ISO-8859-16)"
1086msgstr "Р_умънски (ISO-8859-16)"
1087
1088#: ../embed/ephy-encodings.c:113
1089msgid "South _European (ISO-8859-3)"
1090msgstr "Южно _евопейски (ISO-8859-3)"
1091
1092#: ../embed/ephy-encodings.c:114
1093msgid "Thai (TIS-_620)"
1094msgstr "Тай (TIS-_620)"
1095
1096#: ../embed/ephy-encodings.c:115
1097msgid "Thai (IS_O-8859-11)"
1098msgstr "Тай (IS_O-8859-11)"
1099
1100#: ../embed/ephy-encodings.c:116
1101msgid "_Thai (Windows-874)"
1102msgstr "_Тай (Windows-874)"
1103
1104#: ../embed/ephy-encodings.c:117
1105msgid "Turkish (_IBM-857)"
1106msgstr "Турски (_IBM-857)"
1107
1108#: ../embed/ephy-encodings.c:118
1109msgid "Turkish (I_SO-8859-9)"
1110msgstr "Турски (I_SO-8859-9)"
1111
1112#: ../embed/ephy-encodings.c:119
1113msgid "Turkish (_MacTurkish)"
1114msgstr "Турски (_MacTurkish)"
1115
1116#: ../embed/ephy-encodings.c:120
1117msgid "Turkish (_Windows-1254)"
1118msgstr "Турски (_Windows-1254)"
1119
1120#: ../embed/ephy-encodings.c:121
1121msgid "Unicode (UTF-_8)"
1122msgstr "Уникод (UTF-_8)"
1123
1124#: ../embed/ephy-encodings.c:122
1125msgid "Cyrillic/Ukrainian (_KOI8-U)"
1126msgstr "Кирилица/Украинска (_KOI8-U)"
1127
1128#: ../embed/ephy-encodings.c:123
1129msgid "Cyrillic/Ukrainian (Mac_Ukrainian)"
1130msgstr "Кирилица/Украинска (Mac_Ukrainian)"
1131
1132#: ../embed/ephy-encodings.c:124
1133msgid "Vietnamese (_TCVN)"
1134msgstr "Виетнамски (_TCVN)"
1135
1136#: ../embed/ephy-encodings.c:125
1137msgid "Vietnamese (_VISCII)"
1138msgstr "Виетнамски (_VISCII)"
1139
1140#: ../embed/ephy-encodings.c:126
1141msgid "Vietnamese (V_PS)"
1142msgstr "Виетнамски (V_PS)"
1143
1144#: ../embed/ephy-encodings.c:127
1145msgid "Vietnamese (_Windows-1258)"
1146msgstr "Виетнамски (_Windows-1258)"
1147
1148#: ../embed/ephy-encodings.c:128
1149msgid "Western (_IBM-850)"
1150msgstr "Западен (_IBM-850)"
1151
1152#: ../embed/ephy-encodings.c:129
1153msgid "Western (_ISO-8859-1)"
1154msgstr "Западен (_ISO-8859-1)"
1155
1156#: ../embed/ephy-encodings.c:130
1157msgid "Western (IS_O-8859-15)"
1158msgstr "Западен (IS_O-8859-15)"
1159
1160#: ../embed/ephy-encodings.c:131
1161msgid "Western (_MacRoman)"
1162msgstr "Западен (_MacRoman)"
1163
1164#: ../embed/ephy-encodings.c:132
1165msgid "Western (_Windows-1252)"
1166msgstr "Западен (_Windows-1252)"
1167
1168#. the following encodings are so rarely used that we don't want to pollute the "related"
1169#. * part of the encodings menu with them, so we set the language group to 0 here
1170#.
1171#: ../embed/ephy-encodings.c:137
1172msgid "English (_US-ASCII)"
1173msgstr "Английски (_US-ASCII)"
1174
1175#: ../embed/ephy-encodings.c:138
1176msgid "Unicode (UTF-_16 BE)"
1177msgstr "Уникод (UTF-_16 BE)"
1178
1179#: ../embed/ephy-encodings.c:139
1180msgid "Unicode (UTF-1_6 LE)"
1181msgstr "Уникод (UTF-1_6 LE)"
1182
1183#: ../embed/ephy-encodings.c:140
1184msgid "Unicode (UTF-_32 BE)"
1185msgstr "Уникод (UTF-_32 BE)"
1186
1187#: ../embed/ephy-encodings.c:141
1188msgid "Unicode (UTF-3_2 LE)"
1189msgstr "Уникод (UTF-3_2 LE)"
1190
1191#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1192#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1193#: ../embed/ephy-encodings.c:145
1194msgid "autodetectors|Off"
1195msgstr "Изключено"
1196
1197#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1198#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1199#: ../embed/ephy-encodings.c:148
1200msgid "automatically detect ... character encodings|Chinese"
1201msgstr "Китайски"
1202
1203#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1204#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1205#: ../embed/ephy-encodings.c:151
1206msgid "automatically detect ... character encodings|Simplified Chinese"
1207msgstr "Китайски, опростен"
1208
1209#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1210#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1211#: ../embed/ephy-encodings.c:154
1212msgid "automatically detect ... character encodings|Traditional Chinese"
1213msgstr "Китайски, традиционен"
1214
1215#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1216#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1217#: ../embed/ephy-encodings.c:157
1218msgid "automatically detect ... character encodings|East Asian"
1219msgstr "Източноазиатски"
1220
1221#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1222#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1223#: ../embed/ephy-encodings.c:160
1224msgid "automatically detect ... character encodings|Japanese"
1225msgstr "Японски"
1226
1227#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1228#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1229#: ../embed/ephy-encodings.c:163
1230msgid "automatically detect ... character encodings|Korean"
1231msgstr "Корейски"
1232
1233#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1234#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1235#: ../embed/ephy-encodings.c:166
1236msgid "automatically detect ... character encodings|Russian"
1237msgstr "Руски"
1238
1239#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1240#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1241#: ../embed/ephy-encodings.c:169
1242msgid "automatically detect ... character encodings|Universal"
1243msgstr "Универсален"
1244
1245#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1246#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1247#: ../embed/ephy-encodings.c:172
1248msgid "automatically detect ... character encodings|Ukrainian"
1249msgstr "Украински"
1250
1251#. translators: this is the title that an unknown encoding will
1252#. * be displayed as.
1253#.
1254#: ../embed/ephy-encodings.c:364
1255#, c-format
1256msgid "Unknown (%s)"
1257msgstr "Непознат (%s)"
1258
1259#: ../embed/ephy-history.c:527
1260msgid "All"
1261msgstr "Всички"
1262
1263#: ../embed/ephy-history.c:701
1264msgid "Others"
1265msgstr "Други"
1266
1267#: ../embed/ephy-history.c:707
1268msgid "Local files"
1269msgstr "Локални файлове"
1270
1271#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:172
1272#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:365
1273msgid "Save"
1274msgstr "Запазване"
1275
1276#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1277#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1278#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:292
1279msgid "File Type:|Unknown"
1280msgstr "Неизвестен"
1281
1282#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:327
1283msgid "Download this potentially unsafe file?"
1284msgstr "Да бъде ли изтеглен потенциално опасния файл?"
1285
1286#. translators: First %s is the file type description,
1287#. Second %s is the file name
1288#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:333
1289#, c-format
1290msgid ""
1291"File Type: %s.\n"
1292"\n"
1293"It is unsafe to open \"%s\" as it could potentially damage your documents or "
1294"invade your privacy. You can download it instead."
1295msgstr ""
1296"Тип файл: %s.\n"
1297"\n"
1298"Опасно е да отваряте „%s“, възможно е да повреди документите Ви или да "
1299"застраши личните ви данни. Вместо това, можете да го изтеглите."
1300
1301#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:343
1302msgid "Open this file?"
1303msgstr "Отваряне на този файл?"
1304
1305#. translators: First %s is the file type description,
1306#. Second %s is the file name,
1307#. Third %s is the application used to open the file
1308#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:350
1309#, c-format
1310msgid ""
1311"File Type: %s.\n"
1312"\n"
1313"You can open \"%s\" using \"%s\" or save it."
1314msgstr ""
1315"Тип файл: %s.\n"
1316"\n"
1317"Можете да отворите „%s“ чрез „%s“ или можете да го запазите."
1318
1319#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:358
1320msgid "Download this file?"
1321msgstr "Изтегляне на този файл?"
1322
1323#. translators: First %s is the file type description,
1324#. Second %s is the file name
1325#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:364
1326#, c-format
1327msgid ""
1328"File Type: %s.\n"
1329"\n"
1330"You have no application able to open \"%s\". You can download it instead."
1331msgstr ""
1332"Тип файл: %s.\n"
1333"\n"
1334"Не разполагате с програма, способна да отвори „%s“. Вместо това, можете да "
1335"го изтеглите."
1336
1337#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:369
1338msgid "_Save As..."
1339msgstr "Запазване _като..."
1340
1341#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
1342#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:184
1343#, c-format
1344msgid "“%s” protocol is not supported."
1345msgstr "Протоколът “%s” не се поддържа."
1346
1347#. FIXME: get the list of supported protocols from necko
1348#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:186
1349msgid ""
1350"Supported protocols are “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” and “sftp”."
1351msgstr ""
1352"Поддържаните протоколи са “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” и “sftp”."
1353
1354#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
1355#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:195
1356#, c-format
1357msgid "File “%s” not found."
1358msgstr "Файлът “%s” не е намерен."
1359
1360#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:196
1361msgid "Check the location of the file and try again."
1362msgstr "Проверете местоположението на файла и опитайте отново."
1363
1364#. Translators: %s is the hostname, like "www.example.com"
1365#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:204
1366#, c-format
1367msgid "“%s” could not be found."
1368msgstr "“%s” не може да бъде намерен."
1369
1370#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:206
1371msgid ""
1372"Check that you are connected to the internet, and that the address is "
1373"correct."
1374msgstr ""
1375"Проверете дали сте свързани към Интернет, и че въведеният адрес е точен."
1376
1377#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:208
1378msgid "If this page used to exist, you may find an archived version:"
1379msgstr ""
1380"Ако тази страница е съществувала, то вие сте намерили архивирана версия:"
1381
1382#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:217
1383#, c-format
1384msgid "“%s” refused the connection."
1385msgstr "“%s” отказа свързване."
1386
1387#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:219
1388#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:232
1389#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:247
1390#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:291
1391#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:316
1392msgid ""
1393"The server may be busy or you may have a network connection problem. Try "
1394"again later."
1395msgstr ""
1396"Сървърът може да е зает или е възможно да имате проблеми с мрежата. Опитайте "
1397"отново по-късно."
1398
1399#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:221
1400#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:234
1401#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:249
1402#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:266
1403#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:293
1404#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:318
1405msgid "There may be an old version of the page you wanted:"
1406msgstr "Възможно е да има стара версия на търсената от вас страница:"
1407
1408#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:230
1409#, c-format
1410msgid "“%s” interrupted the connection."
1411msgstr "“%s” прекъсна връзката."
1412
1413#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:243
1414#, c-format
1415msgid "“%s” is not responding."
1416msgstr "“%s” не отговаря."
1417
1418#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:245
1419msgid "The connection was lost because the server took too long to respond."
1420msgstr ""
1421"Връзката беше прекъсната, защото сървърът се забави прекалено много при "
1422"отговора."
1423
1424#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:253
1425msgid "Invalid address."
1426msgstr "Неточен адрес."
1427
1428#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:254
1429msgid "The address you entered is not valid."
1430msgstr "Въведеният адрес е невалиден."
1431
1432#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:263
1433#, c-format
1434msgid "“%s” redirected too many times."
1435msgstr "“%s” пренасочи твърде много пъти."
1436
1437#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:265
1438msgid "The redirection has been stopped for security reasons."
1439msgstr ""
1440"Пренасочването беше прекъснато поради причини свързани със сигурността."
1441
1442#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:275
1443#, c-format
1444msgid "“%s” requires an encrypted connection."
1445msgstr "“%s” изисква криптирана връзка."
1446
1447#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:277
1448msgid ""
1449"The document could not be loaded because encryption support is not installed."
1450msgstr ""
1451"Документът не може да бъде зареден, защото поддръжката на криптиране не е "
1452"инсталирана."
1453
1454#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:287
1455#, c-format
1456msgid "“%s” dropped the connection."
1457msgstr "“%s” преустанови връзката."
1458
1459#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:289
1460#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:314
1461msgid "The server dropped the connection before any data could be read."
1462msgstr ""
1463"Сървърът преустанови връзката преди да бъдат прочетени каквито и да е данни."
1464
1465#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:297
1466msgid "Cannot load document in offline mode."
1467msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим „Изключен“."
1468
1469#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:298
1470msgid ""
1471"This document cannot be viewed in offline mode. Set Epiphany to “online” and "
1472"try again."
1473msgstr ""
1474"Този документ не може да бъде прегледан в режим „Изключен“. Превключете "
1475"Epiphany режим „Включен“ и опитайте отново."
1476
1477#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:312
1478#, c-format
1479msgid "“%s” denied access to port “%d”."
1480msgstr "“%s” отказа достъп до порт “%d”."
1481
1482#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:323
1483msgid "Could not connect to proxy server."
1484msgstr "Неуспех при свързването към сървър посредник."
1485
1486#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:324
1487msgid ""
1488"Check your proxy server settings. If the connection still fails, there may "
1489"be a problem with your proxy server or your network connection."
1490msgstr ""
1491"Проверете настройките на сървъра посредник. Ако връзката и след това е "
1492"неуспешна, възможно е да има някакъв проблем със сървъра посредник или с "
1493"вашата мрежа."
1494
1495#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1496#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1497#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:462
1498msgid "You may find an old version:|in the Google Cache"
1499msgstr "в кешът на Google"
1500
1501#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1502#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1503#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:470
1504msgid "You may find an old version:|in the Internet Archive"
1505msgstr "в Интернет архив"
1506
1507#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:321
1508#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:245
1509#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarksbar-model.c:350 ../src/window-commands.c:305
1510msgid "Untitled"
1511msgstr "Без заглавие"
1512
1513#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:148 ../lib/ephy-file-chooser.c:371
1514#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:719
1515msgid "All files"
1516msgstr "Всички файлове"
1517
1518#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:153 ../lib/ephy-file-chooser.c:355
1519msgid "Web pages"
1520msgstr "Интернет страници"
1521
1522#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:161
1523msgid "Text files"
1524msgstr "Текстови файлове"
1525
1526#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:166 ../lib/ephy-file-chooser.c:363
1527msgid "Images"
1528msgstr "Изображения"
1529
1530#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:174
1531msgid "XML files"
1532msgstr "XML файлове"
1533
1534#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:179
1535msgid "XUL files"
1536msgstr "XUL файлове"
1537
1538#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:156
1539msgid "_Select Certificate"
1540msgstr "_Избиране на сертификат"
1541
1542#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:203
1543#, c-format
1544msgid "Choose a certificate to present as identification to \"%s\"."
1545msgstr ""
1546"Избиране на сертификат, който да бъде представен като идентификация пред „%"
1547"s“."
1548
1549#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:206
1550msgid "Select a certificate to identify yourself."
1551msgstr "Изберете сертификат, с който да се удостоверявате"
1552
1553#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:243
1554msgid "Certificate _Details"
1555msgstr "Детайли за сертификата"
1556
1557#. Add the buttons
1558#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:232
1559#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:539
1560msgid "_View Certificate"
1561msgstr "_Преглед на сертификат"
1562
1563#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:240
1564msgid "_Accept"
1565msgstr "_Приемане"
1566
1567#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:304
1568#, c-format
1569msgid ""
1570"The site \"%s\" returned security information for \"%s\". It is possible "
1571"that someone is intercepting your communication to obtain your confidential "
1572"information."
1573msgstr ""
1574"Сайтът „%s“ върна информация по сигурността за „%s“. Възможно е някой да "
1575"засича Вашите връзки, за да получи достъп до личната Ви информация."
1576
1577#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:310
1578#, c-format
1579msgid ""
1580"You should only accept the security information if you trust \"%s\" and \"%s"
1581"\"."
1582msgstr ""
1583"Би трябвало да приемате информацията за сигурност, само ако имате доверие на "
1584"„%s“ и „%s“."
1585
1586#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:315
1587msgid "Accept incorrect security information?"
1588msgstr "Ще приемете ли некоректната информация за сигурността?"
1589
1590#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:346
1591#, c-format
1592msgid ""
1593"It was not possible to automatically trust \"%s\". It is possible that "
1594"someone is intercepting your communication to obtain your confidential "
1595"information."
1596msgstr ""
1597"Браузърът не може да се довери автоматично на „%s“. Възможно е някой да "
1598"засича вашите връзки, за да получи достъп до личната ви информация."
1599
1600#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:352
1601#, c-format
1602msgid ""
1603"You should only connect to the site if you are certain you are connected to "
1604"\"%s\"."
1605msgstr ""
1606"Трябва да се свързвате със сайта само ако сте сигурни, че сте свързани към „%"
1607"s“."
1608
1609#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:357
1610msgid "Connect to untrusted site?"
1611msgstr "Искате ли да се свържете с тази непроверена страница?"
1612
1613#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:361
1614msgid "_Trust this security information from now on"
1615msgstr "_Доверяване от сега нататък"
1616
1617#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:362
1618msgid "Co_nnect"
1619msgstr "Св_ързване"
1620
1621#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:421
1622msgid "Accept expired security information?"
1623msgstr "Да се приеме ли остарялата информация за сигурност?"
1624
1625#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:422
1626#, c-format
1627msgid "The security information for \"%s\" expired on %s."
1628msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ изтича на %s."
1629
1630#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:428
1631msgid "Accept not yet valid security information?"
1632msgstr "Приемане на все още невалидната информация за сигурност?"
1633
1634#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:429
1635#, c-format
1636msgid "The security information for \"%s\" isn't valid until %s."
1637msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ е невалидна докато %s."
1638
1639#. To translators: this a time format that is used while displaying the
1640#. * expiry or start date of an SSL certificate, for the format see
1641#. * strftime(3)
1642#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:445
1643msgid "%a %d %b %Y"
1644msgstr "%a %d %b %Y"
1645
1646#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:453
1647msgid "You should ensure that your computer's time is correct."
1648msgstr "Трябва да се уверите, че часовника на компютъра е верен."
1649
1650#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:499
1651#, c-format
1652msgid "Cannot establish connection to \"%s\"."
1653msgstr "Не може да се осъществи връзка с „%s“."
1654
1655#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:502
1656#, c-format
1657msgid "The certificate revocation list (CRL) from \"%s\" needs to be updated."
1658msgstr ""
1659"Списъкът за отхвърляне на сертификати (СОС) от „%s“ трябва да се обнови."
1660
1661#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:507
1662msgid "Please ask your system administrator for assistance."
1663msgstr "Помолете вашия системен администратор за съдействие."
1664
1665#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:537
1666msgid "Trust new Certificate Authority?"
1667msgstr "Доверявате ли се на този нов сертификат?"
1668
1669#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:542
1670msgid "_Trust CA"
1671msgstr "_Доверяване на CA"
1672
1673#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:564
1674#, c-format
1675msgid "Trust new Certificate Authority \"%s\" to identify web sites?"
1676msgstr "Доверявате ли се на „%s“ при идентификацията на Интернет страници?"
1677
1678#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:569
1679msgid ""
1680"Before trusting a Certificate Authority (CA) you should verify the "
1681"certificate is authentic."
1682msgstr ""
1683"Преди да се доверите на Агенцията за сертификати трябва да се уверите в "
1684"истинността на техния сертификат."
1685
1686#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:640
1687msgid "Certificate already exists."
1688msgstr "Сертификатът вече съществува."
1689
1690#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:641
1691msgid "The certificate has already been imported."
1692msgstr "Сертификатът вече беше внесен."
1693
1694#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:766
1695msgid "_Backup Certificate"
1696msgstr "Резервно копие на сертификат"
1697
1698#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:773
1699msgid "Select password."
1700msgstr "Избиране на парола."
1701
1702#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:774
1703msgid "Select a password to protect this certificate."
1704msgstr "Избиране на парола за защита на този сертификат."
1705
1706#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:786
1707#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:896
1708msgid "_Password:"
1709msgstr "_Парола:"
1710
1711#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:800
1712msgid "Con_firm password:"
1713msgstr "Пот_върждаване на паролата:"
1714
1715#. TODO: We need a better password quality meter
1716#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:812
1717msgid "Password quality:"
1718msgstr "Качество на паролата:"
1719
1720#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:869
1721msgid "I_mport Certificate"
1722msgstr "В_насяне на сертификат"
1723
1724#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:885
1725msgid "Password required."
1726msgstr "Изисква се парола."
1727
1728#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:886
1729msgid "Enter the password for this certificate."
1730msgstr "Въведете парола за този сертификат."
1731
1732#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:967
1733msgid "Certificate Revocation list successfully imported."
1734msgstr "Списъкът за отхвърляне на сертификати е импортиран успешно."
1735
1736#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:968
1737msgid "Certificate Revocation list (CRL) imported:"
1738msgstr "Списъци за отхвърляне на сертификати, които са импортирани:"
1739
1740#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:994
1741msgid "Unit:"
1742msgstr "Единица:"
1743
1744#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:999
1745msgid "Next Update:"
1746msgstr "Следващо осъвременяване:"
1747
1748#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1026
1749msgid "Not part of certificate"
1750msgstr "Не е част от сертификат"
1751
1752#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1312
1753msgid "Certificate Properties"
1754msgstr "Настройки на сертификат"
1755
1756#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1334
1757msgid "This certificate has been verified for the following uses:"
1758msgstr "Този сертификат е проверен за следните потребители:"
1759
1760#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1337
1761msgid "Could not verify this certificate because it has been revoked."
1762msgstr "Неуспешна проверка на сертификата - той е бил отхвърлен."
1763
1764#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1340
1765msgid "Could not verify this certificate because it has expired."
1766msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен защото е изтекъл."
1767
1768#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1343
1769msgid "Could not verify this certificate because it is not trusted."
1770msgstr ""
1771"Този сертификат не може да бъде проверен защото не му е гласувано доверие."
1772
1773#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1346
1774msgid "Could not verify this certificate because the issuer is not trusted."
1775msgstr ""
1776"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателят му не се ползва с "
1777"доверие."
1778
1779#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1349
1780msgid "Could not verify this certificate because the issuer is unknown."
1781msgstr ""
1782"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателя му е непознат."
1783
1784#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1352
1785msgid ""
1786"Could not verify this certificate because the CA certificate is invalid."
1787msgstr ""
1788"Не може да се провери този сертификат, защото CA сертификатът е невалиден."
1789
1790#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1357
1791msgid "Could not verify this certificate for unknown reasons."
1792msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен поради неизвестни причини."
1793
1794#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:230
1795msgid "Generating Private Key."
1796msgstr "Генериране на частен ключ"
1797
1798#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:231
1799msgid ""
1800"Please wait while a new private key is generated. This process could take a "
1801"few minutes."
1802msgstr ""
1803"Изчакайте докато новия личен ключ се генерира. Този процес може да отнеме "
1804"няколко минути."
1805
1806#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:92
1807msgid "Security Notice"
1808msgstr "Предупреждение за сигурността"
1809
1810#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:93
1811msgid "This page is loaded over a secure connection"
1812msgstr "Разглеждате тази страница чрез сигурна връзка"
1813
1814#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:94
1815msgid ""
1816"You can always see the security status of a page from the padlock icon on "
1817"the statusbar."
1818msgstr ""
1819"Винаги можете да видите състоянието на сигурността към дадена страница, чрез "
1820"поглеждане на вградената икона в лентата за състоянието."
1821
1822#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:111
1823#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:139
1824#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:158
1825#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:178
1826msgid "Security Warning"
1827msgstr "Предупреждение за сигурността"
1828
1829#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:112
1830msgid "This page is loaded over a low security connection"
1831msgstr "Разглеждате тази страница чрез несигурна връзка"
1832
1833#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:113
1834msgid ""
1835"Any information you see or enter on this page could easily be intercepted by "
1836"a third party."
1837msgstr ""
1838"Всяка информация, която виждате или въвеждате в тази страница, може да бъде "
1839"проследена от трети лица."
1840
1841#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:140
1842msgid "Some parts of this page are loaded over an insecure connection"
1843msgstr "Някои части от тази страница са заредени чрез несигурна връзка."
1844
1845#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:141
1846msgid ""
1847"Some information you see or enter will be sent over an insecure connection, "
1848"and could easily be intercepted by a third party."
1849msgstr ""
1850"Част от информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна "
1851"връзка и лесно може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1852
1853#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:159
1854#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:179
1855msgid "Send this information over an insecure connection?"
1856msgstr "Изпращане на тази информация чрез несигурна връзка?"
1857
1858#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:160
1859msgid ""
1860"The information you have entered will be sent over an insecure connection, "
1861"and could easily be intercepted by a third party."
1862msgstr ""
1863"Информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и "
1864"може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1865
1866#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:163
1867#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:184
1868msgid "_Send"
1869msgstr "_Изпращане"
1870
1871#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:180
1872msgid ""
1873"Although this page was loaded over a secure connection, the information you "
1874"have entered will be sent over an insecure connection, and could easily be "
1875"intercepted by a third party."
1876msgstr ""
1877"Въпреки, че тази страница беше заредена чрез сигурна връзка, информацията, "
1878"която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и лесно ще може да "
1879"бъде прочетена/проследена от трети лица."
1880
1881#: ../embed/mozilla/MozDownload.cpp:692
1882msgid "Files"
1883msgstr "Файлове"
1884
1885#. We do this before reading the user pref file so that the user
1886#. * still can overwrite this pref.
1887#. * We don't use the default-prefs.js file since that cannot be
1888#. * localised (see bug #144909).
1889#.
1890#. translators: this is the URL that searches from the location
1891#. * entry get directed to. The search terms will be _appended_ to it,
1892#. * in url-escaped UTF-8; that means that if you're choosing google,
1893#. * the 'q=' part needs to come last.
1894#.
1895#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:229
1896msgid "http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1897msgstr "http://www.google.com/search?hl=bg&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1898
1899#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:583
1900msgid "Epiphany can't be used now. Mozilla initialization failed."
1901msgstr ""
1902"В момента Epiphany не може да бъде използван. Браузърът Mozilla не може да "
1903"бъде намерен."
1904
1905#: ../embed/print-dialog.c:275
1906msgid "Generating PDF is not supported"
1907msgstr "Генерирането на PDF не се поддържа"
1908
1909#: ../embed/print-dialog.c:282
1910msgid "Printing is not supported on this printer"
1911msgstr "Разпечатването не се поддържа на този принтер"
1912
1913#: ../embed/print-dialog.c:285
1914#, c-format
1915msgid ""
1916"You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program "
1917"requires a PostScript printer driver."
1918msgstr ""
1919"Опитвахте се да печатате на принтер използвайки драйвера „%s“. Тази програма "
1920"изисква драйвер за PostScript принтер."
1921
1922#: ../embed/print-dialog.c:392
1923msgid "_From:"
1924msgstr "_От:"
1925
1926#: ../embed/print-dialog.c:405
1927msgid "Sets the start of the range of pages to be printed"
1928msgstr "Задава началото на обхвата за печат на страниците"
1929
1930#: ../embed/print-dialog.c:407
1931msgid "_To:"
1932msgstr "_До:"
1933
1934#: ../embed/print-dialog.c:420
1935msgid "Sets the end of the range of pages to be printed"
1936msgstr "Задава краят на обвахата за печат на страниците"
1937
1938#: ../embed/print-dialog.c:435 ../src/ephy-window.c:1115
1939msgid "Print"
1940msgstr "Печат"
1941
1942#: ../embed/print-dialog.c:443
1943msgid "Pages"
1944msgstr "Страници"
1945
1946#: ../lib/eel-gconf-extensions.c:68
1947#, c-format
1948msgid ""
1949"GConf error:\n"
1950"  %s"
1951msgstr ""
1952"Грешка в GConf:\n"
1953"  %s"
1954
1955#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:534
1956msgid "_Remove Toolbar"
1957msgstr "_Премахване на лентата с инструменти"
1958
1959#: ../lib/egg/egg-toolbar-editor.c:555
1960msgid "Separator"
1961msgstr "Разделител"
1962
1963#: ../lib/ephy-file-chooser.c:344
1964msgid "All supported types"
1965msgstr "Всички поддържани типове"
1966
1967#. The name of the default downloads folder
1968#: ../lib/ephy-file-helpers.c:96 ../src/prefs-dialog.c:1146
1969msgid "Downloads"
1970msgstr "Изтегляния"
1971
1972#: ../lib/ephy-file-helpers.c:270
1973#, c-format
1974msgid "%s exists, please move it out of the way."
1975msgstr "%s не съществува, премахнете го."
1976
1977#: ../lib/ephy-file-helpers.c:276
1978#, c-format
1979msgid "Failed to create directory %s."
1980msgstr "Папката %s не може да бъде създадена."
1981
1982#: ../lib/ephy-gui.c:214
1983#, c-format
1984msgid "Directory %s is not writable"
1985msgstr "В папката %s не може да се пише"
1986
1987#: ../lib/ephy-gui.c:218
1988msgid "You do not have permission to create files in this directory."
1989msgstr "Нямате права за създаването на файлове в тази директория."
1990
1991#: ../lib/ephy-gui.c:221
1992msgid "Directory not writable"
1993msgstr "В папката не може да се пише"
1994
1995#: ../lib/ephy-gui.c:251
1996#, c-format
1997msgid "File %s is not writable"
1998msgstr "Във файла %s не може да се пише"
1999
2000#: ../lib/ephy-gui.c:255
2001msgid "You do not have permission to overwrite this file."
2002msgstr "Нямате права да презапишете този файл."
2003
2004#: ../lib/ephy-gui.c:257
2005msgid "File not writable"
2006msgstr "Във файла не може да се пише"
2007
2008#: ../lib/ephy-gui.c:279
2009#, c-format
2010msgid "Overwrite \"%s\"?"
2011msgstr "Презаписване на „%s“?"
2012
2013#: ../lib/ephy-gui.c:283
2014msgid ""
2015"A file with this name already exists. If you choose to overwrite this file, "
2016"the contents will be lost."
2017msgstr ""
2018"Вече съществува файл с такова име. Ако изберете да презапишете този файл, ще "
2019"загубите съдържанието на предишния файл."
2020
2021#: ../lib/ephy-gui.c:287
2022msgid "_Overwrite"
2023msgstr "_Презаписване"
2024
2025#: ../lib/ephy-gui.c:289
2026msgid "Overwrite File?"
2027msgstr "Презаписване на този файл?"
2028
2029#: ../lib/ephy-gui.c:325
2030#, c-format
2031msgid "Could not display help: %s"
2032msgstr "Помощта не може да бъде изобразена: %s"
2033
2034#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2035#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2036#: ../lib/ephy-langs.c:40
2037msgid "select fonts for|Arabic"
2038msgstr "Арабски"
2039
2040#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2041#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2042#: ../lib/ephy-langs.c:43
2043msgid "select fonts for|Baltic"
2044msgstr "Балтийски"
2045
2046#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2047#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2048#: ../lib/ephy-langs.c:46
2049msgid "select fonts for|Central European"
2050msgstr "Централно Европейски"
2051
2052#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2053#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2054#: ../lib/ephy-langs.c:49
2055msgid "select fonts for|Cyrillic"
2056msgstr "Кирилица"
2057
2058#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2059#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2060#: ../lib/ephy-langs.c:52
2061msgid "select fonts for|Devanagari"
2062msgstr "Деванагари"
2063
2064#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2065#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2066#: ../lib/ephy-langs.c:55
2067msgid "select fonts for|Greek"
2068msgstr "Гръцки"
2069
2070#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2071#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2072#: ../lib/ephy-langs.c:58
2073msgid "select fonts for|Hebrew"
2074msgstr "Иврит"
2075
2076#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2077#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2078#: ../lib/ephy-langs.c:61
2079msgid "select fonts for|Japanese"
2080msgstr "Японски"
2081
2082#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2083#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2084#: ../lib/ephy-langs.c:64
2085msgid "select fonts for|Korean"
2086msgstr "Корейски"
2087
2088#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2089#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2090#: ../lib/ephy-langs.c:67
2091msgid "select fonts for|Simplified Chinese"
2092msgstr "Китайски, опростен"
2093
2094#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2095#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2096#: ../lib/ephy-langs.c:70
2097msgid "select fonts for|Tamil"
2098msgstr "Тамилски"
2099
2100#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2101#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2102#: ../lib/ephy-langs.c:73
2103msgid "select fonts for|Thai"
2104msgstr "Тайски"
2105
2106#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2107#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2108#: ../lib/ephy-langs.c:76
2109msgid "select fonts for|Traditional Chinese"
2110msgstr "Китайски, традиционен"
2111
2112#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2113#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2114#: ../lib/ephy-langs.c:79
2115msgid "select fonts for|Traditional Chinese (Hong Kong)"
2116msgstr "Китайски, традиционен (Хонг Конг)"
2117
2118#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2119#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2120#: ../lib/ephy-langs.c:82
2121msgid "select fonts for|Turkish"
2122msgstr "Турски"
2123
2124#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2125#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2126#: ../lib/ephy-langs.c:86
2127msgid "select fonts for|Armenian"
2128msgstr "Арменски"
2129
2130#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2131#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2132#: ../lib/ephy-langs.c:89
2133msgid "select fonts for|Bengali"
2134msgstr "Бенгали"
2135
2136#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2137#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2138#: ../lib/ephy-langs.c:92
2139msgid "select fonts for|Unified Canadian Syllabics"
2140msgstr "Ескимоски (Канада)"
2141
2142#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2143#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2144#: ../lib/ephy-langs.c:95
2145msgid "select fonts for|Ethiopic"
2146msgstr "Етиопски"
2147
2148#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2149#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2150#: ../lib/ephy-langs.c:98
2151msgid "select fonts for|Georgian"
2152msgstr "Грузински"
2153
2154#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2155#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2156#: ../lib/ephy-langs.c:101
2157msgid "select fonts for|Gujarati"
2158msgstr "Гужарати"
2159
2160#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2161#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2162#: ../lib/ephy-langs.c:104
2163msgid "select fonts for|Gurmukhi"
2164msgstr "Гурмуки"
2165
2166#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2167#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2168#: ../lib/ephy-langs.c:107
2169msgid "select fonts for|Khmer"
2170msgstr "Кхмерски"
2171
2172#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2173#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2174#: ../lib/ephy-langs.c:110
2175msgid "select fonts for|Malayalam"
2176msgstr "Малайлам"
2177
2178#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2179#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2180#: ../lib/ephy-langs.c:114
2181msgid "select fonts for|Western"
2182msgstr "Западни"
2183
2184#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2185#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2186#: ../lib/ephy-langs.c:117
2187msgid "select fonts for|Other Scripts"
2188msgstr "Други скриптове"
2189
2190#: ../lib/ephy-stock-icons.c:56
2191msgid "Close Tab"
2192msgstr "Затваряне на страница"
2193
2194#: ../lib/ephy-stock-icons.c:57
2195msgid "Popup Windows"
2196msgstr "Изскачащи прозорци"
2197
2198#: ../lib/ephy-stock-icons.c:58 ../src/ephy-history-window.c:1191
2199msgid "History"
2200msgstr "История"
2201
2202#: ../lib/ephy-stock-icons.c:59 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:759
2203#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1630
2204#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:967 ../src/ephy-window.c:1121
2205msgid "Bookmarks"
2206msgstr "Отметки"
2207
2208#: ../lib/ephy-stock-icons.c:60 ../src/ephy-toolbar.c:324
2209msgid "Address Entry"
2210msgstr "Запис на адрес"
2211
2212#: ../lib/ephy-stock-icons.c:61
2213msgid "_Download"
2214msgstr "_Изтегляне"
2215
2216#: ../lib/ephy-zoom.h:41
2217msgid "50%"
2218msgstr "50%"
2219
2220#: ../lib/ephy-zoom.h:42
2221msgid "75%"
2222msgstr "75%"
2223
2224#: ../lib/ephy-zoom.h:43
2225msgid "100%"
2226msgstr "100%"
2227
2228#: ../lib/ephy-zoom.h:44
2229msgid "125%"
2230msgstr "125%"
2231
2232#: ../lib/ephy-zoom.h:45
2233msgid "150%"
2234msgstr "150%"
2235
2236#: ../lib/ephy-zoom.h:46
2237msgid "175%"
2238msgstr "175%"
2239
2240#: ../lib/ephy-zoom.h:47
2241msgid "200%"
2242msgstr "200%"
2243
2244#: ../lib/ephy-zoom.h:48
2245msgid "300%"
2246msgstr "300%"
2247
2248#: ../lib/ephy-zoom.h:49
2249msgid "400%"
2250msgstr "400%"
2251
2252#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:590
2253msgid "Drag and drop this icon to create a link to this page"
2254msgstr ""
2255"Изтеглете и пуснете тази икона, за да създадете връзка към тази страница"
2256
2257#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:295
2258#, c-format
2259msgid "%s:"
2260msgstr "%s:"
2261
2262#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:549
2263#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:183
2264#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1243
2265#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:475 ../src/ephy-history-window.c:173
2266#: ../src/ephy-history-window.c:711
2267msgid "Open in New _Tab"
2268msgid_plural "Open in New _Tabs"
2269msgstr[0] "Отваряне в нова _страница"
2270msgstr[1] "Отваряне в нови _страници"
2271
2272#. File Menu
2273#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:555
2274#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:180
2275#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1240
2276#: ../src/ephy-history-window.c:170 ../src/ephy-history-window.c:708
2277msgid "Open in New _Window"
2278msgid_plural "Open in New _Windows"
2279msgstr[0] "Отваряне в нов _прозорец"
2280msgstr[1] "Отваряне в нови _прозорци"
2281
2282#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:576
2283#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:797
2284msgid "_Remove from Toolbar"
2285msgstr "_Премахване от лентата с инструменти"
2286
2287#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:589
2288#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:810
2289msgid "Move _Left"
2290msgstr "Преместване на_ляво"
2291
2292#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:596
2293#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:817
2294msgid "Move Ri_ght"
2295msgstr "Преместване на_дясно"
2296
2297#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:230
2298#, c-format
2299msgid "%s Properties"
2300msgstr "%s настройки"
2301
2302#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:350
2303#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:231
2304msgid "_Title:"
2305msgstr "_Заглавие:"
2306
2307#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:392
2308#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:254
2309msgid "To_pics:"
2310msgstr "Те_ми:"
2311
2312#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:401
2313msgid "_Show in bookmarks bar"
2314msgstr "_Показване в лентата с отметките"
2315
2316#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:140
2317msgid "Remove from this topic"
2318msgstr "Премахване от тази тема"
2319
2320#. Toplevel
2321#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:170
2322#: ../src/ephy-history-window.c:163 ../src/ephy-window.c:114
2323msgid "_File"
2324msgstr "_Файл"
2325
2326#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:171
2327#: ../src/ephy-history-window.c:164 ../src/ephy-window.c:115
2328msgid "_Edit"
2329msgstr "_Редактиране"
2330
2331#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:172
2332#: ../src/ephy-history-window.c:165 ../src/ephy-window.c:116
2333msgid "_View"
2334msgstr "_Изглед"
2335
2336#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:173
2337#: ../src/ephy-history-window.c:166 ../src/ephy-window.c:121
2338msgid "_Help"
2339msgstr "_Помощ"
2340
2341#. File Menu
2342#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:177
2343#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:294
2344msgid "_New Topic"
2345msgstr "_Нова тема"
2346
2347#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:178
2348msgid "Create a new topic"
2349msgstr "Създаване на нова тема"
2350
2351#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:181
2352msgid "Open the selected bookmark in a new window"
2353msgstr "Отваряне на избраната отметка в нов прозорец"
2354
2355#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:184
2356msgid "Open the selected bookmark in a new tab"
2357msgstr "Отваряне на избраната отметка в нова страница"
2358
2359#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:186
2360msgid "_Rename..."
2361msgstr "_Преименуване..."
2362
2363#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:187
2364msgid "Rename the selected bookmark or topic"
2365msgstr "Преименуване на избраната отметка или тема"
2366
2367#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:188
2368#: ../src/ephy-history-window.c:176
2369msgid "_Delete"
2370msgstr "_Изтриване"
2371
2372#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:189
2373msgid "Delete the selected bookmark or topic"
2374msgstr "Изтриване на избраната отметка или тема"
2375
2376#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:191
2377msgid "_Properties"
2378msgstr "_Настройки"
2379
2380#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:192
2381msgid "View or modify the properties of the selected bookmark"
2382msgstr "Преглед или промяна на настройките на избраната отметка"
2383
2384#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:194
2385msgid "_Import Bookmarks..."
2386msgstr "_Вмъкване на отметки..."
2387
2388#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:195
2389msgid "Import bookmarks from another browser or a bookmarks file"
2390msgstr "Вмъкване на отметки от друг браузър или файл с отметки"
2391
2392#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:197
2393msgid "_Export Bookmarks..."
2394msgstr "_Изнасяне на отметки..."
2395
2396#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:198
2397msgid "Export bookmarks to a file"
2398msgstr "Изнасяне на отметки във файл"
2399
2400#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:200
2401#: ../src/ephy-history-window.c:182 ../src/ephy-window.c:154
2402msgid "_Close"
2403msgstr "_Затваряне"
2404
2405#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:201
2406msgid "Close the bookmarks window"
2407msgstr "Затваряне на прозорецът с отметките"
2408
2409#. Edit Menu
2410#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:205
2411#: ../src/ephy-history-window.c:187 ../src/ephy-window.c:166
2412msgid "Cu_t"
2413msgstr "Из_рязване"
2414
2415#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:206
2416#: ../src/ephy-history-window.c:188 ../src/ephy-window.c:167
2417msgid "Cut the selection"
2418msgstr "Изрязване на избрания текст"
2419
2420#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:208
2421#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1253
2422#: ../src/ephy-history-window.c:190 ../src/ephy-history-window.c:721
2423#: ../src/ephy-window.c:169
2424msgid "_Copy"
2425msgstr "_Копиране"
2426
2427#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:209
2428#: ../src/ephy-history-window.c:191 ../src/ephy-window.c:170
2429msgid "Copy the selection"
2430msgstr "Копиране на избрания текст"
2431
2432#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:211
2433#: ../src/ephy-history-window.c:193 ../src/ephy-window.c:172
2434msgid "_Paste"
2435msgstr "_Поставяне"
2436
2437#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:212
2438#: ../src/ephy-history-window.c:194
2439msgid "Paste the clipboard"
2440msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
2441
2442#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:214
2443#: ../src/ephy-history-window.c:196 ../src/ephy-window.c:175
2444msgid "Select _All"
2445msgstr "Избиране на _всичко"
2446
2447#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:215
2448msgid "Select all bookmarks or text"
2449msgstr "Избиране на всички отметки или текст"
2450
2451#. Help Menu
2452#. Help menu
2453#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:219
2454#: ../src/ephy-history-window.c:204 ../src/ephy-window.c:273
2455msgid "_Contents"
2456msgstr "_Ръководство"
2457
2458#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:220
2459msgid "Display bookmarks help"
2460msgstr "Показване на помощта за отметките"
2461
2462#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:222
2463#: ../src/ephy-history-window.c:207 ../src/ephy-window.c:276
2464msgid "_About"
2465msgstr "_Относно"
2466
2467#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:223
2468#: ../src/ephy-history-window.c:208 ../src/ephy-window.c:277
2469msgid "Display credits for the web browser creators"
2470msgstr "Показване на информацията за създателите тази програма"
2471
2472#. File Menu
2473#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:231
2474msgid "_Show in Bookmarks Bar"
2475msgstr "_Показване в лентата с отметките"
2476
2477#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:232
2478msgid "Show the selected bookmark or topic in the bookmarks bar"
2479msgstr "Показване на избраната отметка или тема в лентата с отметките"
2480
2481#. View Menu
2482#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:246
2483#: ../src/ephy-history-window.c:222
2484msgid "_Title"
2485msgstr "_Заглавие"
2486
2487#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:247
2488#: ../src/ephy-history-window.c:223
2489msgid "Show only the title column"
2490msgstr "Показване само на титулната колона"
2491
2492#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:248
2493#: ../src/ephy-history-window.c:226
2494msgid "T_itle and Address"
2495msgstr "За_главие и адрес"
2496
2497#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:249
2498#: ../src/ephy-history-window.c:227
2499msgid "Show both the title and address columns"
2500msgstr "Показване на колоните за заглавието и адреса"
2501
2502#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:291
2503#: ../src/bookmarks/ephy-topics-selector.c:319
2504msgid "Type a topic"
2505msgstr "Тип тема"
2506
2507#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:468
2508#, c-format
2509msgid "Delete topic \"%s\"?"
2510msgstr "Изтриване на темата „%s“?"
2511
2512#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:471
2513msgid "Delete this topic?"
2514msgstr "Изтриване на тази тема?"
2515
2516#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:473
2517msgid ""
2518"Deleting this topic will cause all its bookmarks to become uncategorized, "
2519"unless they also belong to other topics. The bookmarks will not be deleted."
2520msgstr ""
2521"Изтриването на тази тема ще разбърка всички нейни отметки, освен ако те не "
2522"принадлежат към друга тема. Отметките няма да бъдат изтрити."
2523
2524#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:476
2525msgid "_Delete Topic"
2526msgstr "_Изтриване на тема"
2527
2528#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:582
2529msgid "Firefox"
2530msgstr "Firefox"
2531
2532#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:586
2533#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:590
2534msgid "Firebird"
2535msgstr "Firebird"
2536
2537#. Translators: The %s is the name of a Mozilla profile.
2538#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:595
2539#, c-format
2540msgid "Mozilla \"%s\" profile"
2541msgstr "Профил „%s“ на Mozilla"
2542
2543#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:599
2544msgid "Galeon"
2545msgstr "Galeon"
2546
2547#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:603
2548msgid "Konqueror"
2549msgstr "Konqueror"
2550
2551#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:632
2552msgid "Import failed"
2553msgstr "Внасянето е неуспешно"
2554
2555#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:634
2556msgid "Import Failed"
2557msgstr "Внасянето е неуспешно"
2558
2559#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:637
2560#, c-format
2561msgid ""
2562"The bookmarks from \"%s\" could not be imported because the file is "
2563"corrupted or of an unsupported type."
2564msgstr ""
2565"Отметките от „%s“ не могат да бъдат внесени, защото файлът е развален или е "
2566"от неподдържан файлов формат."
2567
2568#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:700
2569msgid "Import bookmarks from file"
2570msgstr "Внасяне на отметки от файл"
2571
2572#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:707
2573msgid "Firefox/Mozilla bookmarks"
2574msgstr "Отметки от Firefox/Mozilla"
2575
2576#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:711
2577msgid "Galeon/Konqueror bookmarks"
2578msgstr "Отметки от Galeon/Konqueror"
2579
2580#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:715
2581msgid "Epiphany bookmarks"
2582msgstr "Отметки от Epiphany"
2583
2584#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:749
2585msgid "Export Bookmarks"
2586msgstr "Изнасяне на отметки"
2587
2588#. Make a format selection combo & label
2589#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:762
2590msgid "File format:"
2591msgstr "Файлов формат:"
2592
2593#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:765
2594msgid "Epiphany (RDF)"
2595msgstr "Epiphany (RDF)"
2596
2597#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:766
2598msgid "Mozilla (HTML)"
2599msgstr "Mozilla (HTML)"
2600
2601#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:837
2602msgid "Import Bookmarks"
2603msgstr "Внасяне на отметки"
2604
2605#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:843
2606msgid "I_mport"
2607msgstr "В_насяне"
2608
2609#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:857
2610msgid "Import bookmarks from:"
2611msgstr "Внасяне на отметки от:"
2612
2613#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1249
2614#: ../src/ephy-history-window.c:717
2615msgid "_Copy Address"
2616msgstr "_Копиране на адрес"
2617
2618#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1497
2619#: ../src/ephy-history-window.c:1033
2620msgid "_Search:"
2621msgstr "_Търсене:"
2622
2623#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1696
2624#: ../src/bookmarks/ephy-topics-selector.c:198
2625msgid "Topics"
2626msgstr "Теми"
2627
2628#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1766
2629#: ../src/ephy-history-window.c:1316
2630msgid "Title"
2631msgstr "Заглавие"
2632
2633#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1772
2634#: ../src/ephy-history-window.c:1322
2635msgid "Address"
2636msgstr "Адреси"
2637
2638#. Translators you should change these links to respect your locale.
2639#. * For instance in .nl these should be
2640#. * "http://www.google.nl" and "http://www.google.nl/search?q=%s"
2641#.
2642#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:96
2643msgid "Search the web"
2644msgstr "Търсене в Интернет"
2645
2646#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:96
2647#, c-format
2648msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2649msgstr "http://www.google.co.uk/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2650
2651#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:102
2652msgid "Entertainment"
2653msgstr "Забавление"
2654
2655#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:103
2656msgid "News"
2657msgstr "Новини"
2658
2659#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:104
2660msgid "Shopping"
2661msgstr "Пазаруване"
2662
2663#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:105
2664msgid "Sports"
2665msgstr "Спортове"
2666
2667#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:106
2668msgid "Travel"
2669msgstr "Пътуване"
2670
2671#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:107
2672msgid "Work"
2673msgstr "Работа"
2674
2675#. translators: the %s is the title of the bookmark
2676#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:585
2677#, c-format
2678msgid "Update bookmark \"%s\"?"
2679msgstr "Осъвременяване на отметката „%s“?"
2680
2681#. translators: the %s is a URL
2682#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:590
2683#, c-format
2684msgid "The bookmarked page has moved to \"%s\"."
2685msgstr "Страницата с отметките беше преместена в „%s“."
2686
2687#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:594
2688msgid "_Don't Update"
2689msgstr "_Да не се актуализира"
2690
2691#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:596
2692msgid "_Update"
2693msgstr "_Актуализиране"
2694
2695#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:599
2696msgid "Update Bookmark?"
2697msgstr "Актуализиране на отметка?"
2698
2699#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2700#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2701#. Translators: this topic contains all bookmarks
2702#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:979
2703msgid "bookmarks|All"
2704msgstr "Всички"
2705
2706#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2707#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2708#. Translators: this topic contains the most used bookmarks
2709#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1015
2710msgid "bookmarks|Most Visited"
2711msgstr "Най-използвани"
2712
2713#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2714#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2715#. Translators: this topic contains the not categorized bookmarks
2716#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1034
2717msgid "bookmarks|Not Categorized"
2718msgstr "Неразпределени"
2719
2720#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2721#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2722#. Translators: this is an automatic topic containing local websites bookmarks
2723#. * autodiscovered with zeroconf.
2724#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1058
2725msgid "bookmarks|Local Sites"
2726msgstr "Местни сайтове"
2727
2728#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:275
2729msgid "Add Bookmark"
2730msgstr "Добавяне на отметка"
2731
2732#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:312
2733#, c-format
2734msgid "You already have a bookmark titled \"%s\" for this page."
2735msgstr "Отметка с име „%s“ вече съществува за тази страница."
2736
2737#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:324
2738msgid "_View Properties"
2739msgstr "_Преглед на настройките"
2740
2741#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:329
2742msgid "Duplicated Bookmark"
2743msgstr "Дублирани отметки"
2744
2745#. This is the adjective, not the verb
2746#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:281
2747msgid "Empty"
2748msgstr "Празен"
2749
2750#: ../src/ephy-encoding-dialog.c:310
2751msgid "Encodings"
2752msgstr "Кодиране"
2753
2754#: ../src/ephy-encoding-menu.c:350
2755msgid "_Other..."
2756msgstr "_Други..."
2757
2758#: ../src/ephy-encoding-menu.c:351
2759msgid "Other encodings"
2760msgstr "Други кодирания"
2761
2762#: ../src/ephy-encoding-menu.c:357
2763msgid "_Automatic"
2764msgstr "_Автоматичен"
2765
2766#: ../src/ephy-find-toolbar.c:404
2767msgid "Find:"
2768msgstr "Търсене:"
2769
2770#: ../src/ephy-find-toolbar.c:420 ../src/ephy-find-toolbar.c:421
2771msgid "Find Next"
2772msgstr "Следващо търсене"
2773
2774#: ../src/ephy-find-toolbar.c:424
2775msgid "Find next occurrence of the search string"
2776msgstr "Търсене на следващото споменаване на низ"
2777
2778#: ../src/ephy-find-toolbar.c:431 ../src/ephy-find-toolbar.c:432
2779msgid "Find Previous"
2780msgstr "Предишно търсене"
2781
2782#: ../src/ephy-find-toolbar.c:435
2783msgid "Find previous occurrence of the search string"
2784msgstr "Търсене на предишното място на търсен низ"
2785
2786#. exit button
2787#: ../src/ephy-fullscreen-popup.c:278 ../src/ephy-toolbar.c:627
2788msgid "Leave Fullscreen"
2789msgstr "Напускане на „Цял екран“"
2790
2791#: ../src/ephy-go-action.c:71 ../src/ephy-toolbar.c:354
2792msgid "Go"
2793msgstr "Отиване"
2794
2795#: ../src/ephy-history-window.c:171
2796msgid "Open the selected history link in a new window"
2797msgstr "Отваряне на избраната връзка в нов прозорец"
2798
2799#: ../src/ephy-history-window.c:174
2800msgid "Open the selected history link in a new tab"
2801msgstr "Отваряне на избраната връзка в нова страница"
2802
2803#: ../src/ephy-history-window.c:177
2804msgid "Delete the selected history link"
2805msgstr "Изтриване на избраната връзка"
2806
2807#: ../src/ephy-history-window.c:179
2808msgid "Add _Bookmark..."
2809msgstr "_Добавяне на отметка..."
2810
2811#: ../src/ephy-history-window.c:180
2812msgid "Bookmark the selected history link"
2813msgstr "Добавяне в отметките на избраната връзка"
2814
2815#: ../src/ephy-history-window.c:183
2816msgid "Close the history window"
2817msgstr "Затваряне на прозореца с историята"
2818
2819#: ../src/ephy-history-window.c:197
2820msgid "Select all history links or text"
2821msgstr "Избиране на всички посещавани адреси или текст"
2822
2823#: ../src/ephy-history-window.c:199
2824msgid "Clear _History"
2825msgstr "Изчистване на _историята"
2826
2827#: ../src/ephy-history-window.c:200
2828msgid "Clear your browsing history"
2829msgstr "Изтриване на адресите на посетените от вас страници в Интернет"
2830
2831#: ../src/ephy-history-window.c:205
2832msgid "Display history help"
2833msgstr "Показване на помощ за историята"
2834
2835#: ../src/ephy-history-window.c:224
2836msgid "_Address"
2837msgstr "_Адрес"
2838
2839#: ../src/ephy-history-window.c:225
2840msgid "Show only the address column"
2841msgstr "Показване само на колоната с адреса"
2842
2843#: ../src/ephy-history-window.c:254
2844msgid "Clear browsing history?"
2845msgstr "Изчистване на историята?"
2846
2847#: ../src/ephy-history-window.c:258
2848msgid ""
2849"Clearing the browsing history will cause all history links to be permanently "
2850"deleted."
2851msgstr ""
2852"Изчистването на историята ще доведе до постоянното изтриване на адресите на "
2853"всички посетени Интернет страници."
2854
2855#: ../src/ephy-history-window.c:270
2856msgid "Clear History"
2857msgstr "Изчистване на историята"
2858
2859#: ../src/ephy-history-window.c:1042
2860msgid "Last 30 Minutes"
2861msgstr "Последните 30 минути"
2862
2863#: ../src/ephy-history-window.c:1043
2864msgid "Today"
2865msgstr "Днес"
2866
2867#. keep this in sync with embed/ephy-history.c's HISTORY_PAGE_OBSOLETE_DAYS
2868#: ../src/ephy-history-window.c:1044 ../src/ephy-history-window.c:1047
2869#: ../src/ephy-history-window.c:1051
2870#, c-format
2871msgid "Last %d day"
2872msgid_plural "Last %d days"
2873msgstr[0] "Последният %d ден"
2874msgstr[1] "Последните %d дни"
2875
2876#: ../src/ephy-history-window.c:1253
2877msgid "Sites"
2878msgstr "Интернет страници"
2879
2880#: ../src/ephy-main.c:59
2881msgid "Open a new tab in an existing window"
2882msgstr "Отваряне на нова страница в съществуващия прозорец"
2883
2884#: ../src/ephy-main.c:62
2885msgid "Run in full screen mode"
2886msgstr "Работа на цял екран"
2887
2888#: ../src/ephy-main.c:65
2889msgid "Load the given session file"
2890msgstr "Зареждане на файла на дадената сесия"
2891
2892#: ../src/ephy-main.c:66 ../src/ephy-main.c:72
2893msgid "FILE"
2894msgstr "ФАЙЛ"
2895
2896#: ../src/ephy-main.c:68
2897msgid "Add a bookmark (don't open any window)"
2898msgstr "Добавяне на отметка (не се отварят никакви прозорци)"
2899
2900#: ../src/ephy-main.c:69
2901msgid "URL"
2902msgstr "АДРЕС"
2903
2904#: ../src/ephy-main.c:71
2905msgid "Import bookmarks from the given file"
2906msgstr "Вмъкване на отметки от посочения файл"
2907
2908#: ../src/ephy-main.c:74
2909msgid "Launch the bookmarks editor"
2910msgstr "Стартиране на редактора на отметките"
2911
2912#: ../src/ephy-notebook.c:970
2913msgid "Close tab"
2914msgstr "Затваряне на страница"
2915
2916#: ../src/ephy-session.c:377
2917msgid "Recover previous browser windows and tabs?"
2918msgstr "Възстановяване на предишните прозорци и страници?"
2919
2920#: ../src/ephy-session.c:381
2921msgid ""
2922"Epiphany appears to have exited unexpectedly the last time it was run. You "
2923"can recover the opened windows and tabs."
2924msgstr ""
2925"Epiphany спря неочаквано по време на предишната сесия. Можете да "
2926"възстановите отворените прозорци и страници."
2927
2928#: ../src/ephy-session.c:385
2929msgid "_Don't Recover"
2930msgstr "_Без възстановяване"
2931
2932#: ../src/ephy-session.c:387
2933msgid "_Recover"
2934msgstr "_Възстановяване"
2935
2936#: ../src/ephy-session.c:389
2937msgid "Crash Recovery"
2938msgstr "Възстановяване след срив"
2939
2940#: ../src/ephy-shell.c:218
2941msgid "Sidebar extension required"
2942msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
2943
2944#: ../src/ephy-shell.c:220
2945msgid "Sidebar Extension Required"
2946msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
2947
2948#: ../src/ephy-shell.c:224
2949msgid "The link you clicked needs the sidebar extension to be installed."
2950msgstr "Връзката, която натиснахте, се нуждае от инсталирана странична лента."
2951
2952#: ../src/ephy-shell.c:455
2953msgid ""
2954"Bonobo couldn't locate the GNOME_Epiphany_Automation.server file. You can "
2955"use bonobo-activation-sysconf to configure the search path for bonobo server "
2956"files."
2957msgstr ""
2958"Bonobo не може да намери GNOME_Epiphany_Automation.server файла. Може да "
2959"използвате bonobo-activation-sysconf, за да конфигурирате къде да се търси "
2960"за сървърни файлове."
2961
2962#: ../src/ephy-shell.c:462
2963msgid ""
2964"Epiphany can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
2965"attempting to register the automation server"
2966msgstr ""
2967"Epiphany не може да бъде използван, заради неочаквана грешка от Bonobo при "
2968"опит да се регистрира автоматизиращия сървър"
2969
2970#: ../src/ephy-shell.c:479
2971msgid ""
2972"Epiphany can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
2973"attempting to locate the automation object."
2974msgstr ""
2975"Epiphany не може да бъде използван, заради неочаквана грешка от Bonobo при "
2976"опит да се открие обект от автоматизацията."
2977
2978#: ../src/ephy-tab.c:488 ../src/ephy-tab.c:2234
2979msgid "Blank page"
2980msgstr "Празна страница"
2981
2982#. translators: %s here is the address of the web page
2983#: ../src/ephy-tab.c:916
2984#, c-format
2985msgid "Loading “%s”..."
2986msgstr "Зареждане на „%s“..."
2987
2988#: ../src/ephy-tab.c:920
2989msgid "Loading..."
2990msgstr "Зареждане..."
2991
2992#: ../src/ephy-tab.c:1621
2993#, c-format
2994msgid "Redirecting to %s..."
2995msgstr "Пренасочване към %s..."
2996
2997#: ../src/ephy-tab.c:1625
2998#, c-format
2999msgid "Transferring data from %s..."
3000msgstr "Пренасяне на данни от %s..."
3001
3002#: ../src/ephy-tab.c:1629
3003#, c-format
3004msgid "Waiting for authorization from %s..."
3005msgstr "Очакване на разрешение от %s..."
3006
3007#: ../src/ephy-tab.c:1637
3008#, c-format
3009msgid "Loading %s..."
3010msgstr "Зареждане на %s..."
3011
3012#: ../src/ephy-tabs-menu.c:148
3013msgid "Switch to this tab"
3014msgstr "Превключване към тази страница"
3015
3016#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3017#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3018#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:82
3019msgid "toolbar style|Default"
3020msgstr "Стандартен"
3021
3022#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:201
3023msgid "Toolbar Editor"
3024msgstr "_Редактор на лентата с инструментите"
3025
3026#. translators: translate the same as in gnome-control-center
3027#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:219
3028msgid "Toolbar _button labels:"
3029msgstr "Надписи на бутоните:"
3030
3031#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:287
3032msgid "_Add a New Toolbar"
3033msgstr "_Добавяне на нова лента с инструменти"
3034
3035#: ../src/ephy-toolbar.c:264
3036msgid "Back"
3037msgstr "Назад"
3038
3039#: ../src/ephy-toolbar.c:266
3040msgid "Go back"
3041msgstr "Отиване назад"
3042
3043#. this is the tooltip on the Back button's drop-down arrow, which will show
3044#. * a menu with all sites you can go 'back' to
3045#.
3046#: ../src/ephy-toolbar.c:270
3047msgid "Back history"
3048msgstr "Предишни страници"
3049
3050#: ../src/ephy-toolbar.c:283
3051msgid "Forward"
3052msgstr "Напред"
3053
3054#: ../src/ephy-toolbar.c:285
3055msgid "Go forward"
3056msgstr "Отиване напред"
3057
3058#. this is the tooltip on the Forward button's drop-down arrow, which will show
3059#. * a menu with all sites you can go 'forward' to
3060#.
3061#: ../src/ephy-toolbar.c:289
3062msgid "Forward history"
3063msgstr "Следващи страници"
3064
3065#: ../src/ephy-toolbar.c:301
3066msgid "Up"
3067msgstr "Нагоре"
3068
3069#: ../src/ephy-toolbar.c:303 ../src/ephy-window.c:244
3070msgid "Go up one level"
3071msgstr "Нагоре с едно ниво"
3072
3073#. this is the tooltip on the Up button's drop-down arrow, which will show
3074#. * a menu with al sites you can go 'up' to
3075#.
3076#: ../src/ephy-toolbar.c:307
3077msgid "List of upper levels"
3078msgstr "Списък на предишните нива"
3079
3080#: ../src/ephy-toolbar.c:326
3081msgid "Enter a web address to open, or a phrase to search for"
3082msgstr "Въведете адрес или фраза за търсене"
3083
3084#: ../src/ephy-toolbar.c:342
3085msgid "Zoom"
3086msgstr "Увеличение"
3087
3088#: ../src/ephy-toolbar.c:344
3089msgid "Adjust the text size"
3090msgstr "Нагласяне размера на текста"
3091
3092#: ../src/ephy-toolbar.c:356
3093msgid "Go to the address entered in the address entry"
3094msgstr "Отиване на адреса въведен в полето за адреси"
3095
3096#: ../src/ephy-toolbar.c:365
3097msgid "_Home"
3098msgstr "_У дома"
3099
3100#: ../src/ephy-toolbar.c:367
3101msgid "Go to the home page"
3102msgstr "Отиване в домашната страница"
3103
3104#: ../src/ephy-window.c:117
3105msgid "_Bookmarks"
3106msgstr "_Отметки"
3107
3108#: ../src/ephy-window.c:118
3109msgid "_Go"
3110msgstr "_Отиване"
3111
3112#: ../src/ephy-window.c:119
3113msgid "T_ools"
3114msgstr "_Инструменти"
3115
3116#: ../src/ephy-window.c:120
3117msgid "_Tabs"
3118msgstr "_Страници"
3119
3120#. File menu
3121#: ../src/ephy-window.c:127
3122msgid "_New Window"
3123msgstr "_Нов прозорец"
3124
3125#: ../src/ephy-window.c:128
3126msgid "Open a new window"
3127msgstr "Отваряне на нов прозорец"
3128
3129#: ../src/ephy-window.c:130
3130msgid "New _Tab"
3131msgstr "Нова _страница"
3132
3133#: ../src/ephy-window.c:131
3134msgid "Open a new tab"
3135msgstr "Отваряне на нова страница"
3136
3137#: ../src/ephy-window.c:133
3138msgid "_Open..."
3139msgstr "_Отваряне..."
3140
3141#: ../src/ephy-window.c:134
3142msgid "Open a file"
3143msgstr "Отваряне на файл"
3144
3145#: ../src/ephy-window.c:136 ../src/ephy-window.c:139
3146msgid "Save _As..."
3147msgstr "Запазване _като..."
3148
3149#: ../src/ephy-window.c:137 ../src/ephy-window.c:140
3150msgid "Save the current page"
3151msgstr "Запазване на текущата страница"
3152
3153#: ../src/ephy-window.c:142
3154msgid "Print Set_up..."
3155msgstr "Настройки на печата"
3156
3157#: ../src/ephy-window.c:143
3158msgid "Setup the page settings for printing"
3159msgstr "Определяне на настройките за страница при печатане"
3160
3161#: ../src/ephy-window.c:145
3162msgid "Print Pre_view"
3163msgstr "Преглед, преди печата"
3164
3165#: ../src/ephy-window.c:146
3166msgid "Print preview"
3167msgstr "Преглед, преди печата"
3168
3169#: ../src/ephy-window.c:148
3170msgid "_Print..."
3171msgstr "_Печат..."
3172
3173#: ../src/ephy-window.c:149
3174msgid "Print the current page"
3175msgstr "Печат на текущата страница"
3176
3177#: ../src/ephy-window.c:151
3178msgid "S_end To..."
3179msgstr "И_зпращане до..."
3180
3181#: ../src/ephy-window.c:152
3182msgid "Send a link of the current page"
3183msgstr "Изпращане на връзка за текущата страница"
3184
3185#: ../src/ephy-window.c:155
3186msgid "Close this tab"
3187msgstr "Затваряне на тази страница"
3188
3189#. Edit menu
3190#: ../src/ephy-window.c:160
3191msgid "_Undo"
3192msgstr "_Възстановяване"
3193
3194#: ../src/ephy-window.c:161
3195msgid "Undo the last action"
3196msgstr "Отказване на последното действие"
3197
3198#: ../src/ephy-window.c:163
3199msgid "Re_do"
3200msgstr "Повта_ряне"
3201
3202#: ../src/ephy-window.c:164
3203msgid "Redo the last undone action"
3204msgstr "Повтаряне на последното недовършено действие"
3205
3206#: ../src/ephy-window.c:173
3207msgid "Paste clipboard"
3208msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
3209
3210#: ../src/ephy-window.c:176
3211msgid "Select the entire page"
3212msgstr "Избиране на цялата страница"
3213
3214#: ../src/ephy-window.c:178
3215msgid "_Find..."
3216msgstr "_Търсене..."
3217
3218#: ../src/ephy-window.c:179
3219msgid "Find a word or phrase in the page"
3220msgstr "Търсене за дума или фраза в страницата"
3221
3222#: ../src/ephy-window.c:181
3223msgid "Find Ne_xt"
3224msgstr "С_ледващо търсене"
3225
3226#: ../src/ephy-window.c:182
3227msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
3228msgstr "Търсене на следващото споменаване на дума или фраза"
3229
3230#: ../src/ephy-window.c:184
3231msgid "Find Pre_vious"
3232msgstr "Пр_едишно търсене"
3233
3234#: ../src/ephy-window.c:185
3235msgid "Find previous occurrence of the word or phrase"
3236msgstr "Търсене на предишното място на дума или фраза"
3237
3238#: ../src/ephy-window.c:187
3239msgid "P_ersonal Data"
3240msgstr "Ли_чна информация"
3241
3242#: ../src/ephy-window.c:188
3243msgid "View and remove cookies and passwords"
3244msgstr "Преглед или премахване на бисквитки и пароли"
3245
3246#: ../src/ephy-window.c:190
3247msgid "T_oolbars"
3248msgstr "Ленти с _инструменти"
3249
3250#: ../src/ephy-window.c:191
3251msgid "Customize toolbars"
3252msgstr "Настройване на лентите с инструменти"
3253
3254#: ../src/ephy-window.c:193
3255msgid "P_references"
3256msgstr "На_стройки"
3257
3258#: ../src/ephy-window.c:194
3259msgid "Configure the web browser"
3260msgstr "Настройване на Интернет браузъра"
3261
3262#. View menu
3263#: ../src/ephy-window.c:199 ../src/ephy-window.c:202
3264msgid "_Stop"
3265msgstr "_Спиране"
3266
3267#: ../src/ephy-window.c:200
3268msgid "Stop current data transfer"
3269msgstr "Спиране на текущото пренасяне на данни"
3270
3271#: ../src/ephy-window.c:204
3272msgid "_Reload"
3273msgstr "_Презареждане"
3274
3275#: ../src/ephy-window.c:205
3276msgid "Display the latest content of the current page"
3277msgstr "Показване на последното съдържание на текущата страница"
3278
3279#: ../src/ephy-window.c:210
3280msgid "Zoom _In"
3281msgstr "_Увеличаване"
3282
3283#: ../src/ephy-window.c:211
3284msgid "Increase the text size"
3285msgstr "Увеличаване размера на текста"
3286
3287#: ../src/ephy-window.c:213
3288msgid "Zoom _Out"
3289msgstr "Нама_ляване"
3290
3291#: ../src/ephy-window.c:214
3292msgid "Decrease the text size"
3293msgstr "Намаляване размера на текста"
3294
3295#: ../src/ephy-window.c:216
3296msgid "_Normal Size"
3297msgstr "_Нормален размер"
3298
3299#: ../src/ephy-window.c:217
3300msgid "Use the normal text size"
3301msgstr "Използване на нормален размер на текста"
3302
3303#: ../src/ephy-window.c:219
3304msgid "Text _Encoding"
3305msgstr "_Кодиране на текста"
3306
3307#: ../src/ephy-window.c:220
3308msgid "Change the text encoding"
3309msgstr "Промяна кодирането на текста"
3310
3311#: ../src/ephy-window.c:222
3312msgid "_Page Source"
3313msgstr "Изходен _код на страницата"
3314
3315#: ../src/ephy-window.c:223
3316msgid "View the source code of the page"
3317msgstr "Показване изходния код на страницата"
3318
3319#. Bookmarks menu
3320#: ../src/ephy-window.c:228
3321msgid "_Add Bookmark..."
3322msgstr "_Добавяне на отметка..."
3323
3324#: ../src/ephy-window.c:229 ../src/ephy-window.c:317
3325msgid "Add a bookmark for the current page"
3326msgstr "Добавяне на отметка за тази страница"
3327
3328#: ../src/ephy-window.c:231
3329msgid "_Edit Bookmarks"
3330msgstr "_Редакция на отметки"
3331
3332#: ../src/ephy-window.c:232
3333msgid "Open the bookmarks window"
3334msgstr "Отваряне на прозореца с отметките"
3335
3336#. Go menu
3337#: ../src/ephy-window.c:237
3338msgid "_Back"
3339msgstr "_Назад"
3340
3341#: ../src/ephy-window.c:238
3342msgid "Go to the previous visited page"
3343msgstr "Отива на предишната посетена страница"
3344
3345#: ../src/ephy-window.c:240
3346msgid "_Forward"
3347msgstr "_Напред"
3348
3349#: ../src/ephy-window.c:241
3350msgid "Go to the next visited page"
3351msgstr "Отиване на следващата посетена страница"
3352
3353#: ../src/ephy-window.c:243
3354msgid "_Up"
3355msgstr "_Нагоре"
3356
3357#: ../src/ephy-window.c:246
3358msgid "_Location..."
3359msgstr "_Местоположение..."
3360
3361#: ../src/ephy-window.c:247
3362msgid "Go to a specified location"
3363msgstr "Отива на посочения адрес"
3364
3365#: ../src/ephy-window.c:249
3366msgid "H_istory"
3367msgstr "_История"
3368
3369#: ../src/ephy-window.c:250
3370msgid "Open the history window"
3371msgstr "Отваряне на прозорец историята на посетените страници в Интернет"
3372
3373#. Tabs menu
3374#: ../src/ephy-window.c:255
3375msgid "_Previous Tab"
3376msgstr "_Предишна страница"
3377
3378#: ../src/ephy-window.c:256
3379msgid "Activate previous tab"
3380msgstr "Активиране на предишната страница"
3381
3382#: ../src/ephy-window.c:258
3383msgid "_Next Tab"
3384msgstr "_Следваща страница"
3385
3386#: ../src/ephy-window.c:259
3387msgid "Activate next tab"
3388msgstr "Активиране на следващата страница"
3389
3390#: ../src/ephy-window.c:261
3391msgid "Move Tab _Left"
3392msgstr "Преместване на страницата в_ляво"
3393
3394#: ../src/ephy-window.c:262
3395msgid "Move current tab to left"
3396msgstr "Преместване на текущата страница вляво"
3397
3398#: ../src/ephy-window.c:264
3399msgid "Move Tab _Right"
3400msgstr "Преместване на страницата в_дясно"
3401
3402#: ../src/ephy-window.c:265
3403msgid "Move current tab to right"
3404msgstr "Преместване на текущата страница вдясно"
3405
3406#: ../src/ephy-window.c:267
3407msgid "_Detach Tab"
3408msgstr "_Отделяне на страницата"
3409
3410#: ../src/ephy-window.c:268
3411msgid "Detach current tab"
3412msgstr "Отделяне на текущата страница"
3413
3414#: ../src/ephy-window.c:274
3415msgid "Display web browser help"
3416msgstr "Показване на помощта за Интернет браузъра"
3417
3418#. File Menu
3419#: ../src/ephy-window.c:285
3420msgid "_Work Offline"
3421msgstr "_Преминаване в режим „Изключен“"
3422
3423#: ../src/ephy-window.c:286
3424msgid "Switch to offline mode"
3425msgstr "Преминаване в режим „Изключен“"
3426
3427#. View Menu
3428#: ../src/ephy-window.c:291
3429msgid "_Toolbar"
3430msgstr "_Лента с инструменти"
3431
3432#: ../src/ephy-window.c:292
3433msgid "Show or hide toolbar"
3434msgstr "Показване или скриване лентата с инструменти"
3435
3436#: ../src/ephy-window.c:294
3437msgid "_Bookmarks Bar"
3438msgstr "_Лента с отметките"
3439
3440#: ../src/ephy-window.c:295
3441msgid "Show or hide bookmarks bar"
3442msgstr "Показване или скриване на лентата за отметките"
3443
3444#: ../src/ephy-window.c:297
3445msgid "St_atusbar"
3446msgstr "Лента за _състоянието"
3447
3448#: ../src/ephy-window.c:298
3449msgid "Show or hide statusbar"
3450msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието"
3451
3452#: ../src/ephy-window.c:300
3453msgid "_Fullscreen"
3454msgstr "На _цял екран"
3455
3456#: ../src/ephy-window.c:301
3457msgid "Browse at full screen"
3458msgstr "Сърфиране на цял екран"
3459
3460#: ../src/ephy-window.c:303
3461msgid "Popup _Windows"
3462msgstr "Изскачащи _прозорци"
3463
3464#: ../src/ephy-window.c:304
3465msgid "Show or hide unrequested popup windows from this site"
3466msgstr "Показване или скриване на непоисканите изскачащи прозорци от този сайт"
3467
3468#: ../src/ephy-window.c:306
3469msgid "Selection Caret"
3470msgstr "Избор на каретка"
3471
3472#. Document
3473#: ../src/ephy-window.c:314
3474msgid "_Save Background As..."
3475msgstr "_Запазване на фона като..."
3476
3477#: ../src/ephy-window.c:316
3478msgid "Add Boo_kmark..."
3479msgstr "Добавяне на от_метка..."
3480
3481#. Framed document
3482#: ../src/ephy-window.c:322
3483msgid "Show Only This _Frame"
3484msgstr "Показване само на тази _рамка"
3485
3486#: ../src/ephy-window.c:323
3487msgid "Show only this frame in this window"
3488msgstr "Показване само на тази рамка в този прозорец"
3489
3490#. Links
3491#: ../src/ephy-window.c:328
3492msgid "_Open Link"
3493msgstr "_Отваряне на връзка"
3494
3495#: ../src/ephy-window.c:329
3496msgid "Open link in this window"
3497msgstr "Отваряне на връзката в този прозорец"
3498
3499#: ../src/ephy-window.c:331
3500msgid "Open Link in New _Window"
3501msgstr "Отваряне на връзката в нов _прозорец"
3502
3503#: ../src/ephy-window.c:332
3504msgid "Open link in a new window"
3505msgstr "Отваряне на връзката в нов прозорец"
3506
3507#: ../src/ephy-window.c:334
3508msgid "Open Link in New _Tab"
3509msgstr "Отваряне на връзката в нова _страница"
3510
3511#: ../src/ephy-window.c:335
3512msgid "Open link in a new tab"
3513msgstr "Отваряне на връзката в нова страница"
3514
3515#: ../src/ephy-window.c:337
3516msgid "_Download Link"
3517msgstr "_Изтегляне на връзката"
3518
3519#: ../src/ephy-window.c:339
3520msgid "_Save Link As..."
3521msgstr "Запазване на връзката _като..."
3522
3523#: ../src/ephy-window.c:340
3524msgid "Save link with a different name"
3525msgstr "Запазване на връзката под различно име"
3526
3527#: ../src/ephy-window.c:342
3528msgid "_Bookmark Link..."
3529msgstr "_Добавяне на връзката в отметките..."
3530
3531#: ../src/ephy-window.c:344
3532msgid "_Copy Link Address"
3533msgstr "_Копиране адреса на връзката"
3534
3535#. Email links
3536#. This is on the context menu on a mailto: link and opens the mail program
3537#: ../src/ephy-window.c:350
3538msgid "_Send Email..."
3539msgstr "И_зпращане на е-писмо..."
3540
3541#: ../src/ephy-window.c:352
3542msgid "_Copy Email Address"
3543msgstr "Копиране на адресът на ел. поща"
3544
3545#. Images
3546#: ../src/ephy-window.c:357
3547msgid "Open _Image"
3548msgstr "Отваряне на _изображението"
3549
3550#: ../src/ephy-window.c:359
3551msgid "_Save Image As..."
3552msgstr "_Запазване на изображение като..."
3553
3554#: ../src/ephy-window.c:361
3555msgid "_Use Image As Background"
3556msgstr "_Използване на изображението като фон"
3557
3558#: ../src/ephy-window.c:363
3559msgid "Copy I_mage Address"
3560msgstr "Копиране адресът на из_ображението"
3561
3562#: ../src/ephy-window.c:664
3563msgid "There are unsubmitted changes to form elements"
3564msgstr "Има неизпратени промени по елементите от формуляра"
3565
3566#: ../src/ephy-window.c:668
3567msgid "If you close the document anyway, you will lose that information."
3568msgstr "Ако все пак затворите документа, ще загубите тази информация."
3569
3570#: ../src/ephy-window.c:672
3571msgid "Close _Document"
3572msgstr "Затваряне на _документа"
3573
3574#: ../src/ephy-window.c:1111 ../src/window-commands.c:357
3575msgid "Open"
3576msgstr "Отваряне"
3577
3578#: ../src/ephy-window.c:1113 ../src/window-commands.c:383
3579msgid "Save As"
3580msgstr "Запазване като"
3581
3582#: ../src/ephy-window.c:1117
3583msgid "Bookmark"
3584msgstr "Отметка"
3585
3586#: ../src/ephy-window.c:1301
3587msgid "Insecure"
3588msgstr "Несигурно"
3589
3590#: ../src/ephy-window.c:1306
3591msgid "Broken"
3592msgstr "Развален"
3593
3594#: ../src/ephy-window.c:1314
3595msgid "Low"
3596msgstr "Нисък"
3597
3598#: ../src/ephy-window.c:1321
3599msgid "High"
3600msgstr "Висок"
3601
3602#: ../src/ephy-window.c:1330
3603#, c-format
3604msgid "Security level: %s"
3605msgstr "Ниво на сигурност: %s"
3606
3607#: ../src/ephy-window.c:1370
3608#, c-format
3609msgid "%d hidden popup window"
3610msgid_plural "%d hidden popup windows"
3611msgstr[0] "%d скрит изскачащ прозорец"
3612msgstr[1] "%d скрити изскачащи прозорци"
3613
3614#: ../src/ephy-window.c:1652
3615#, c-format
3616msgid "Save background image '%s'"
3617msgstr "Запазване на фоновото изображение „%s“"
3618
3619#: ../src/ephy-window.c:1666
3620#, c-format
3621msgid "Open image '%s'"
3622msgstr "Отваряне на изображението „%s“"
3623
3624#: ../src/ephy-window.c:1671
3625#, c-format
3626msgid "Use as desktop background '%s'"
3627msgstr "Използване на изображението „%s“ като фон"
3628
3629#: ../src/ephy-window.c:1676
3630#, c-format
3631msgid "Save image '%s'"
3632msgstr "Запазване на изображението „%s“"
3633
3634#: ../src/ephy-window.c:1681
3635#, c-format
3636msgid "Copy image address '%s'"
3637msgstr "Копиране адресът на изображението „%s“"
3638
3639#: ../src/ephy-window.c:1694
3640#, c-format
3641msgid "Send email to address '%s'"
3642msgstr "Изпращане на е-писмо до „%s“"
3643
3644#: ../src/ephy-window.c:1700
3645#, c-format
3646msgid "Copy email address '%s'"
3647msgstr "Копиране адресът на ел. поща „%s“"
3648
3649#: ../src/ephy-window.c:1712
3650#, c-format
3651msgid "Save link '%s'"
3652msgstr "Запазване на връзката „%s“"
3653
3654#: ../src/ephy-window.c:1718
3655#, c-format
3656msgid "Bookmark link '%s'"
3657msgstr "Отмятане на връзката „%s“"
3658
3659#: ../src/ephy-window.c:1724
3660#, c-format
3661msgid "Copy link's address '%s'"
3662msgstr "Копиране адреса на връзката „%s“"
3663
3664#: ../src/pdm-dialog.c:414
3665msgid "Domain"
3666msgstr "Домейн"
3667
3668#: ../src/pdm-dialog.c:426
3669msgid "Name"
3670msgstr "Име"
3671
3672#: ../src/pdm-dialog.c:658
3673msgid "Host"
3674msgstr "Хост"
3675
3676#: ../src/pdm-dialog.c:670
3677msgid "User Name"
3678msgstr "Потребителско име"
3679
3680#: ../src/pdm-dialog.c:902
3681msgid "Cookie Properties"
3682msgstr "Настройки на бисквитките"
3683
3684#: ../src/pdm-dialog.c:918
3685msgid "Content:"
3686msgstr "Съдържание:"
3687
3688#: ../src/pdm-dialog.c:934
3689msgid "Path:"
3690msgstr "Пътека:"
3691
3692#: ../src/pdm-dialog.c:950
3693msgid "Send for:"
3694msgstr "Изпращане за:"
3695
3696#: ../src/pdm-dialog.c:959
3697msgid "Encrypted connections only"
3698msgstr "Само криптирани връзки с Интернет"
3699
3700#: ../src/pdm-dialog.c:959
3701msgid "Any type of connection"
3702msgstr "Всеки тип връзка с Интернет"
3703
3704#: ../src/pdm-dialog.c:965
3705msgid "Expires:"
3706msgstr "Изтича на:"
3707
3708#: ../src/pdm-dialog.c:976
3709msgid "End of current session"
3710msgstr "Край на текущата сесия"
3711
3712#: ../src/popup-commands.c:239
3713msgid "Download Link"
3714msgstr "Изтегляне на връзката"
3715
3716#: ../src/popup-commands.c:247
3717msgid "Save Link As"
3718msgstr "Запазване на връзката като"
3719
3720#: ../src/popup-commands.c:254
3721msgid "Save Image As"
3722msgstr "Запазване на изображението като..."
3723
3724#: ../src/popup-commands.c:346
3725msgid "Save Background As"
3726msgstr "Запазване на фона като..."
3727
3728#: ../src/ppview-toolbar.c:89
3729msgid "First"
3730msgstr "Първи"
3731
3732#: ../src/ppview-toolbar.c:90
3733msgid "Go to the first page"
3734msgstr "Отиване на първата посетена страница"
3735
3736#: ../src/ppview-toolbar.c:93
3737msgid "Last"
3738msgstr "Последен"
3739
3740#: ../src/ppview-toolbar.c:94
3741msgid "Go to the last page"
3742msgstr "Отиване на последната посетена страница"
3743
3744#: ../src/ppview-toolbar.c:97
3745msgid "Previous"
3746msgstr "Предишен"
3747
3748#: ../src/ppview-toolbar.c:98
3749msgid "Go to the previous page"
3750msgstr "Отиване на предишната страница"
3751
3752#: ../src/ppview-toolbar.c:101
3753msgid "Next"
3754msgstr "Следващ"
3755
3756#: ../src/ppview-toolbar.c:102
3757msgid "Go to next page"
3758msgstr "Отиване на следващата страница"
3759
3760#: ../src/ppview-toolbar.c:105
3761msgid "Close"
3762msgstr "Затваряне"
3763
3764#: ../src/ppview-toolbar.c:106
3765msgid "Close print preview"
3766msgstr "Затваряне на прегледа преди печат"
3767
3768#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3769#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3770#. * Translators: the first %s is the language name, and the
3771#. * second %s is the locale name. Example:
3772#. * "French (France)"
3773#.
3774#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3775#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3776#: ../src/prefs-dialog.c:760 ../src/prefs-dialog.c:768
3777#, c-format
3778msgid "language|%s (%s)"
3779msgstr "%s (%s)"
3780
3781#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3782#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3783#. * Translators: this refers to a user-define language code
3784#. * (one which isn't in our built-in list).
3785#.
3786#: ../src/prefs-dialog.c:779
3787#, c-format
3788msgid "language|User defined (%s)"
3789msgstr "Зададен от потребителя (%s)"
3790
3791#: ../src/prefs-dialog.c:801
3792#, c-format
3793msgid "System language (%s)"
3794msgid_plural "System languages (%s)"
3795msgstr[0] "Системен език (%s)"
3796msgstr[1] "Системни езици (%s)"
3797
3798#: ../src/prefs-dialog.c:1366
3799msgid "Select a directory"
3800msgstr "Избор на папка"
3801
3802#: ../src/window-commands.c:153
3803msgid "Check this out!"
3804msgstr "Трябва да видиш това!"
3805
3806#: ../src/window-commands.c:757 ../src/window-commands.c:773
3807msgid "Contact us at:"
3808msgstr "Свържете се с нас на:"
3809
3810#: ../src/window-commands.c:760
3811msgid "Contributors:"
3812msgstr "Допринесли:"
3813
3814#: ../src/window-commands.c:764
3815msgid "Past developers:"
3816msgstr "Предишни разработчици:"
3817
3818#. Translators: This is a special message that shouldn't be translated
3819#. * literally. It is used in the about box to give credits to
3820#. * the translators.
3821#. * Thus, you should translate it to your name and email address.
3822#. * You should also include other translators who have contributed to
3823#. * this translation; in that case, please write each of them on a separate
3824#. * line seperated by newlines (\n).
3825#.
3826#: ../src/window-commands.c:793
3827msgid "translator-credits"
3828msgstr ""
3829"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
3830"\n"
3831"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
3832"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
3833"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.