source: desktop/epiphany.HEAD.bg.po @ 14

Last change on this file since 14 was 14, checked in by kaladan, 17 years ago

epiphany (gnome 2.12) poison

  • поправени да два ускорителя (затваря: #31)
File size: 128.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of epiphany po-file.
2# Copyright (C) 2003 Marco Pesenti Gritti
3# This file is distributed under the same license as the epiphany package.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: epiphany 2.12\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-06-19 05:11+0000\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-06-19 12:15+0300\n"
14"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
20
21#: ../data/GNOME_Epiphany_Automation.server.in.h:1
22msgid "Epiphany automation"
23msgstr "Автоматизация на Epiphany"
24
25#: ../data/bme.desktop.in.h:1
26msgid "Browse and organize your bookmarks"
27msgstr "Разглеждане и организиране на вашите отметки"
28
29#: ../data/bme.desktop.in.h:2
30msgid "Epiphany Web Bookmarks"
31msgstr "Отметки за интернет страници на Epiphany"
32
33#: ../data/bme.desktop.in.h:3
34msgid "Web Bookmarks"
35msgstr "Отметки"
36
37#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:1
38msgid ""
39"A list of protocols to be considered safe in addition to the default, when "
40"disable_unsafe_protocols is enabled."
41msgstr ""
42"Списък с протоколи, които да се считат за безопасни в допълнение към "
43"стандартните, когато е включено disable_unsafe_protocols."
44
45#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:2
46msgid "Additional safe protocols"
47msgstr "Допълнителни безопасни протоколи"
48
49#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:3
50msgid "Disable JavaScript chrome control"
51msgstr "Спиране на JavaScript хром контрола"
52
53#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:4
54msgid "Disable JavaScript's control over window chrome."
55msgstr "Изключване на контрола на JavaScript върху хромирането на прозорците"
56
57#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:5
58msgid ""
59"Disable all historical information by disabling back and forward navigation, "
60"not allowing the history dialog and hiding the most used bookmarks list."
61msgstr ""
62"Изключване на информацията за предишни посещения като изключва бутона \"Назад"
63"\", не позволява на прозореца за историята да се покаже и скрива най-често "
64"използваните отметки."
65
66#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:6
67msgid "Disable arbitrary URLs"
68msgstr "Спиране на произволните адреси"
69
70#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:7
71msgid "Disable bookmark editing"
72msgstr "Спиране редактирането на отметките"
73
74#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:8
75msgid "Disable history"
76msgstr "Спиране на историята"
77
78#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:9
79msgid "Disable the user's ability to add or edit bookmarks."
80msgstr ""
81"Спиране възможността на потребителите да редактират или добавят отметки."
82
83#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:10
84msgid "Disable the user's ability to edit toolbars."
85msgstr ""
86"Спиране възможността на потребителите да редактират лентите с инструменти."
87
88#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:11
89msgid "Disable the user's ability to type in a URL to Epiphany."
90msgstr "Спиране възможността на потребителите да въвеждат адреси в браузъра."
91
92#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:12
93msgid "Disable toolbar editing"
94msgstr "Спиране на редакцията на лентата с инструменти"
95
96#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:13
97msgid "Disable unsafe protocols"
98msgstr "Спиране на несигурните протоколи"
99
100#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:14
101msgid ""
102"Disables loading of content from unsafe protocols. Safe protocols are http "
103"and https."
104msgstr ""
105"Изключване на зареждането на съдържание от не безопасни протоколи. "
106"Безопасните са http и https."
107
108#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:15
109msgid "Hide menubar by default"
110msgstr "Скриване на лентата с менютата по подразбиране"
111
112#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:16
113msgid ""
114"Hide the menubar by default. The menubar can still be accessed using F10."
115msgstr ""
116"Скриване на лентата с менюта по подразбиране. Менюто ще може да бъде "
117"достигнато чрез натискане на клавиша F10."
118
119#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:17
120msgid "Lock in fullscreen mode"
121msgstr "Заключване на режима \"На цял екран\""
122
123#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:18
124msgid "Locks Epiphany in fullscreen mode."
125msgstr "Заключване на режима \"На цял екран\"."
126
127#: ../data/epiphany.desktop.in.h:1
128msgid "Browse the web"
129msgstr "Сърфиране в интернет"
130
131#: ../data/epiphany.desktop.in.h:2 ../src/ephy-main.c:220
132#: ../src/ephy-main.c:228
133msgid "Epiphany Web Browser"
134msgstr "Интернет браузър (Epiphany)"
135
136#: ../data/epiphany.desktop.in.h:3
137msgid "Web Browser"
138msgstr "Интернет браузър"
139
140#: ../data/epiphany.schemas.in.h:1
141msgid "Active extensions"
142msgstr "Активни разширения"
143
144#: ../data/epiphany.schemas.in.h:2
145msgid "Address of the user's home page."
146msgstr "Адрес на домашната страница на потребителя."
147
148#: ../data/epiphany.schemas.in.h:3
149msgid "Allow popups"
150msgstr "Разрешаване на изскачащите прозорци"
151
152#: ../data/epiphany.schemas.in.h:4
153msgid ""
154"Allow sites to open new windows using JavaScript (if JavaScript is enabled)."
155msgstr ""
156"Страниците могат да отварят нови прозорци чрез JavaScript (ако е позволен "
157"JavaScript)."
158
159#: ../data/epiphany.schemas.in.h:5
160msgid "Always show the tab bar"
161msgstr "Винаги да се показва лентата със страниците"
162
163#: ../data/epiphany.schemas.in.h:6
164msgid "Automatic downloads"
165msgstr "Автоматични изтегляния"
166
167#: ../data/epiphany.schemas.in.h:7
168msgid "Autowrap for find in page"
169msgstr "Автоматична обвивка за търсене в страница"
170
171#: ../data/epiphany.schemas.in.h:8
172msgid "Browse with caret"
173msgstr "Навигация с каретка"
174
175#: ../data/epiphany.schemas.in.h:9
176msgid "Cookie accept"
177msgstr "Приемане на бисквитки"
178
179#: ../data/epiphany.schemas.in.h:10
180msgid "Default encoding"
181msgstr "Стандартно кодиране"
182
183#: ../data/epiphany.schemas.in.h:11
184msgid ""
185"Default encoding. Accepted values are: \"armscii-8\", \"Big5\", \"Big5-HKSCS"
186"\", \"EUC-JP\", \"EUC-KR\", \"gb18030\", \"GB2312\", \"geostd8\", \"HZ-GB-"
187"2312\", \"IBM850\", \"IBM852\", \"IBM855\", \"IBM857\", \"IBM862\", \"IBM864"
188"\", \"IBM866\", \"ISO-2022-CN\", \"ISO-2022-JP\", \"ISO-2022-KR\", \"ISO-"
189"8859-1\", \"ISO-8859-2\", \"ISO-8859-3\", \"ISO-8859-4\", \"ISO-8859-5\", "
190"\"ISO-8859-6\", \"ISO-8859-7\", \"ISO-8859-8\", \"ISO-8859-8-I\", \"ISO-8859-"
191"9\", \"ISO-8859-10\", \"ISO-8859-11\", \"ISO-8859-13\", \"ISO-8859-14\", "
192"\"ISO-8859-15\", \"ISO-8859-16\", \"ISO-IR-111\", \"KOI8-R\", \"KOI8-U\", "
193"\"Shift_JIS\", \"TIS-620\", \"UTF-7\", \"UTF-8\", \"VISCII\", \"windows-874"
194"\", \"windows-1250\", \"windows-1251\", \"windows-1252\", \"windows-1253\", "
195"\"windows-1254\", \"windows-1255\", \"windows-1256\", \"windows-1257\", "
196"\"windows-1258\", \"x-euc-tw\", \"x-gbk\", \"x-johab\", \"x-mac-arabic\", "
197"\"x-mac-ce\", \"x-mac-croatian\", \"x-mac-cyrillic\", \"x-mac-devanagari\", "
198"\"x-mac-farsi\", \"x-mac-greek\", \"x-mac-gujarati\", \"x-mac-gurmukhi\", "
199"\"x-mac-hebrew\", \"x-mac-icelandic\", \"x-mac-roman\", \"x-mac-romanian\", "
200"\"x-mac-turkish\", \"x-mac-ukrainian\", \"x-user-defined\", \"x-viet-tcvn5712"
201"\", \"x-viet-vps\" and \"x-windows-949\"."
202msgstr ""
203"Подразбиращо се кодиране. Приемливите стойности са: \"armscii-8\", \"Big5\", "
204"\"Big5-HKSCS\", \"EUC-JP\", \"EUC-KR\", \"gb18030\", \"GB2312\", \"geostd8"
205"\", \"HZ-GB-2312\", \"IBM850\", \"IBM852\", \"IBM855\", \"IBM857\", \"IBM862"
206"\", \"IBM864\", \"IBM866\", \"ISO-2022-CN\", \"ISO-2022-JP\", \"ISO-2022-KR"
207"\", \"ISO-8859-1\", \"ISO-8859-2\", \"ISO-8859-3\", \"ISO-8859-4\", \"ISO-"
208"8859-5\", \"ISO-8859-6\", \"ISO-8859-7\", \"ISO-8859-8\", \"ISO-8859-8-I\", "
209"\"ISO-8859-9\", \"ISO-8859-10\", \"ISO-8859-11\", \"ISO-8859-13\", \"ISO-"
210"8859-14\", \"ISO-8859-15\", \"ISO-8859-16\", \"ISO-IR-111\", \"KOI8-R\", "
211"\"KOI8-U\", \"Shift_JIS\", \"TIS-620\", \"UTF-7\", \"UTF-8\", \"VISCII\", "
212"\"windows-874\", \"windows-1250\", \"windows-1251\", \"windows-1252\", "
213"\"windows-1253\", \"windows-1254\", \"windows-1255\", \"windows-1256\", "
214"\"windows-1257\", \"windows-1258\", \"x-euc-tw\", \"x-gbk\", \"x-johab\", "
215"\"x-mac-arabic\", \"x-mac-ce\", \"x-mac-croatian\", \"x-mac-cyrillic\", \"x-"
216"mac-devanagari\", \"x-mac-farsi\", \"x-mac-greek\", \"x-mac-gujarati\", \"x-"
217"mac-gurmukhi\", \"x-mac-hebrew\", \"x-mac-icelandic\", \"x-mac-roman\", \"x-"
218"mac-romanian\", \"x-mac-turkish\", \"x-mac-ukrainian\", \"x-user-defined\", "
219"\"x-viet-tcvn5712\", \"x-viet-vps\" and \"x-windows-949\"."
220
221#: ../data/epiphany.schemas.in.h:12
222msgid "Default font type"
223msgstr "Стандартен шрифт"
224
225#: ../data/epiphany.schemas.in.h:13
226msgid "Default font type. Possible values are \"serif\" and \"sans-serif\"."
227msgstr "Стандартен шрифт. Възможните стойности са \"serif\" и \"sans-serif\"."
228
229#: ../data/epiphany.schemas.in.h:14
230msgid "Enable Java"
231msgstr "Включване на Java"
232
233#: ../data/epiphany.schemas.in.h:15
234msgid "Enable Java."
235msgstr "Включване на Java."
236
237#: ../data/epiphany.schemas.in.h:16
238msgid "Enable JavaScript"
239msgstr "Включване на JavaScript"
240
241#: ../data/epiphany.schemas.in.h:17
242msgid "Enable JavaScript."
243msgstr "Включване на JavaScript."
244
245#: ../data/epiphany.schemas.in.h:18
246msgid "Filename to print to"
247msgstr "Файл за разпечтване"
248
249#: ../data/epiphany.schemas.in.h:19
250msgid "Filename to print to."
251msgstr "Печат на файл."
252
253#: ../data/epiphany.schemas.in.h:20
254msgid ""
255"For find in page, whether to start again at the beginning after reaching the "
256"end of the page."
257msgstr ""
258"За търсене в страница, или да започне от начало или след достигане на края "
259"на страницата."
260
261#: ../data/epiphany.schemas.in.h:21
262msgid "History pages time range"
263msgstr "Времеви обхват на историята за страниците"
264
265#: ../data/epiphany.schemas.in.h:22
266msgid "Home page"
267msgstr "Домашна страница"
268
269#: ../data/epiphany.schemas.in.h:23
270msgid "ISO-8859-1"
271msgstr "ISO-8859-1"
272
273#: ../data/epiphany.schemas.in.h:24
274msgid "Languages"
275msgstr "Езици"
276
277#: ../data/epiphany.schemas.in.h:25
278msgid "Lists the active extensions."
279msgstr "Изписване на активните разширения."
280
281#: ../data/epiphany.schemas.in.h:26
282msgid "Match case for find in page"
283msgstr ""
284"Големината на буквите има\n"
285"значение при търсене в стр."
286
287#: ../data/epiphany.schemas.in.h:27
288msgid "Match case for find in page."
289msgstr ""
290"Големината на буквите\n"
291"има значение при търсене в стр."
292
293#: ../data/epiphany.schemas.in.h:28
294msgid ""
295"Middle click to open the web page pointed to by the currently selected text"
296msgstr ""
297"Натискане на среден бутон на мишката, да отваря посочената чрез избирания "
298"текст страница"
299
300#: ../data/epiphany.schemas.in.h:29
301msgid ""
302"Middle clicking on the main view pane will open the web page pointed to by "
303"the currently selected text."
304msgstr ""
305"Натискане на среден бутон на мишката върху основната страница ще отвори "
306"посочената с избрания в момента текст."
307
308#: ../data/epiphany.schemas.in.h:30
309msgid "Paper type"
310msgstr "Тип хартия"
311
312#: ../data/epiphany.schemas.in.h:31
313msgid ""
314"Paper type. Supported values are \"A4\", \"Letter\", \"Legal\" and "
315"\"Executive\"."
316msgstr "Тип хартия. Валидни са \"A4\", \"Letter\", \"Legal\" и \"Executive\"."
317
318#: ../data/epiphany.schemas.in.h:32
319msgid "Preferred languages, two letter codes."
320msgstr "Предпочитани езици, кодове от по две букви."
321
322#: ../data/epiphany.schemas.in.h:33
323msgid "Printer name"
324msgstr "Име на принтера"
325
326#: ../data/epiphany.schemas.in.h:34
327msgid "Printer name."
328msgstr "Име на принтера."
329
330#: ../data/epiphany.schemas.in.h:35
331msgid "Printing bottom margin"
332msgstr "Печат на долното поле"
333
334#: ../data/epiphany.schemas.in.h:36
335msgid "Printing bottom margin (in mm)."
336msgstr "Печат на долното поле (в мм)."
337
338#: ../data/epiphany.schemas.in.h:37
339msgid "Printing left margin"
340msgstr "Печат на лявото поле"
341
342#: ../data/epiphany.schemas.in.h:38
343msgid "Printing left margin (in mm)."
344msgstr "Печат на лявото поле (в мм)."
345
346#: ../data/epiphany.schemas.in.h:39
347msgid "Printing right margin"
348msgstr "Печат на дясното поле"
349
350#: ../data/epiphany.schemas.in.h:40
351msgid "Printing right margin (in mm)."
352msgstr "Печат на дясното поле (в мм)."
353
354#: ../data/epiphany.schemas.in.h:41
355msgid "Printing top margin"
356msgstr "Печат на горното поле"
357
358#: ../data/epiphany.schemas.in.h:42
359msgid "Printing top margin (in mm)."
360msgstr "Печат на горното поле (в мм)."
361
362#: ../data/epiphany.schemas.in.h:43
363msgid "Show bookmarks bar by default"
364msgstr "Показване на лентата с отметките по подразбиране"
365
366#: ../data/epiphany.schemas.in.h:44
367msgid "Show bookmarks bar by default."
368msgstr "Показване на лентата с отметките по подразбиране."
369
370#: ../data/epiphany.schemas.in.h:45
371msgid "Show statusbar by default"
372msgstr "Показване на лентата за състоянието по подразбиране"
373
374#: ../data/epiphany.schemas.in.h:46
375msgid "Show statusbar by default."
376msgstr "Показване на лентата за състоянието по подразбиране."
377
378#: ../data/epiphany.schemas.in.h:47
379msgid ""
380"Show the history pages visited \"ever\", \"last_two_days\", \"last_three_days"
381"\", \"today\"."
382msgstr ""
383"Показване на страниците от историята посетени \"ever\", \"last_two_days\", "
384"\"last_three_days\", \"today\"."
385
386#: ../data/epiphany.schemas.in.h:48
387msgid "Show the tab bar also when there is only one tab open."
388msgstr ""
389"Показване на лентата за страниците, дори когато има само една отворена "
390"страница."
391
392#: ../data/epiphany.schemas.in.h:49
393msgid "Show toolbars by default"
394msgstr "Показване на лентата с инструменти по подразбиране"
395
396#: ../data/epiphany.schemas.in.h:50
397msgid "Show toolbars by default."
398msgstr "Показване на лентата с инструменти по подразбиране."
399
400#: ../data/epiphany.schemas.in.h:51
401msgid "Size of disk cache"
402msgstr "Големина на кеша"
403
404#: ../data/epiphany.schemas.in.h:52
405msgid "Size of disk cache, in MB."
406msgstr "Големина на кеша в МБ."
407
408#: ../data/epiphany.schemas.in.h:53
409msgid "The bookmark information shown in the editor view"
410msgstr "Информацията за отметките показана в прозореца за редакция"
411
412#: ../data/epiphany.schemas.in.h:54
413msgid ""
414"The bookmark information shown in the editor view. Valid values in the list "
415"are \"address\" and \"title\"."
416msgstr ""
417"Информацията за отметките показана при редакция. Валидни стойности в списъка "
418"са \"address\" и \"title\"."
419
420#: ../data/epiphany.schemas.in.h:55
421msgid "The currently selected fonts language"
422msgstr "Текущият избран език за шрифтовете"
423
424#: ../data/epiphany.schemas.in.h:56
425msgid ""
426"The currently selected fonts language. Valid values are \"ar\" (arabic), \"x-"
427"baltic\" (baltic languages), \"x-central-euro\" (central european "
428"languages), \"x-cyrillic\" (languages written with cyrillic alphabet), \"el"
429"\" (greek), \"he\" (hebrew), \"ja\" (japanese), \"ko\" (korean), \"zh-CN"
430"\" (simplified chinese), \"th\" (thai), \"zh-TW\" (traditional chinese), \"tr"
431"\" (turkish), \"x-unicode\" (other languages), \"x-western\" (languages "
432"written in latin script), \"x-tamil\" (tamil) and \"x-devanagari"
433"\" (devanagari)."
434msgstr ""
435"Текущият избран език за шритовете. Валидни стойности са \"ar\" (арабски), "
436"\"x-baltic\" (балтийски езици), \"x-central-euro\" (централноевропейски "
437"езици), \"x-cyrillic\" (езици с писменост на кирилица), \"el\" (гръцки), \"he"
438"\" (иврит), \"ja\" (японски), \"ko\" (корейски), \"zh-CN\" (опростен "
439"китайски), \"th\" (тайски), \"zh-TW\" (традиционен китайски), \"tr"
440"\" (турски), \"x-unicode\" (други езици), \"x-western\" (езици с писменост "
441"на латиница), \"x-tamil\" (тамилски) и \"x-devanagari\" (индийски)."
442
443#: ../data/epiphany.schemas.in.h:57
444msgid "The downloads folder"
445msgstr "Папката с изтеглените файлове"
446
447#: ../data/epiphany.schemas.in.h:58
448msgid "The encoding autodetector. Empty string means autodetect is off"
449msgstr ""
450"Автоматично засичане на кодовата таблица. Празно място означава, че "
451"автоматичното засичане е изключено."
452
453#: ../data/epiphany.schemas.in.h:59
454msgid ""
455"The encoding autodetector. Valid entries are \"\" (autodetectors off), "
456"\"cjk_parallel_state_machine\" (autodetect east asian encodings), "
457"\"ja_parallel_state_machine\" (autodetect japanese encodings), "
458"\"ko_parallel_state_machine\" (autodetect korean encodings), \"ruprob"
459"\" (autodetect russian encodings), \"ukprob\" (autodetect ukrainian "
460"encodings), \"zh_parallel_state_machine\" (autodetect chinese encodings), "
461"\"zhcn_parallel_state_machine\" (autodetect simplified chinese encodings), "
462"\"zhtw_parallel_state_machine\" (autodetect traditional chinese encodings) "
463"and \"universal_charset_detector\" (autodetect most encodings)."
464msgstr ""
465"Автоматично засичане на кодовата таблица. Валидни стойности са "
466"\"\" (изключено), \"cjk_parallel_state_machine\" (за източно европейските "
467"кодови таблици), \"ja_parallel_state_machine\" (за японските кодови "
468"таблици), \"ko_parallel_state_machine\" (за корейските кодови таблици), "
469"\"ruprob\" (за руските кодови таблици), \"ukprob\" (за украински кодови "
470"таблици), \"zh_parallel_state_machine\" (за китайски кодови таблици), "
471"\"zhcn_parallel_state_machine\" (за опростени китайски кодови таблици), "
472"\"zhtw_parallel_state_machine\" (за традиционни китайски кодови таблици) и "
473"\"universal_charset_detector\" (за повечето кодови таблици)."
474
475#: ../data/epiphany.schemas.in.h:60
476msgid "The page information shown in the history view"
477msgstr "Информация за страниците показвана в прегледа на историята"
478
479#: ../data/epiphany.schemas.in.h:61
480msgid ""
481"The page information shown in the history view. Valid values in the list are "
482"\"address\", \"title\"."
483msgstr ""
484"Информация за страниците показани в историята. Валидни стойности в списъка "
485"са \"address\", \"title\"."
486
487#: ../data/epiphany.schemas.in.h:62
488msgid ""
489"The path of the folder where to download files to; or \"Downloads\" to use "
490"the default downloads folder, or \"Desktop\" to use the desktop folder."
491msgstr ""
492"Пътя до папката, където да се изтеглят файловете; за да ползвате "
493"стандартната папка задайте \"Downloads\", а ако искате да ги запазвате върху "
494"работния плот задайте \"Desktop\"."
495
496#: ../data/epiphany.schemas.in.h:63
497msgid "Toolbar style"
498msgstr "Стил на лентата с инструменти"
499
500#: ../data/epiphany.schemas.in.h:64
501msgid ""
502"Toolbar style. Allowed values are \"\" (use GNOME default style), \"both"
503"\" (text and icons), \"both-horiz\" (text besides icons), \"icons\", and "
504"\"text\"."
505msgstr ""
506"Стил на лентата с инструменти. Позволени стойности са \"\" (стандартен стил "
507"на GNOME), \"both\" (текст и икони), \"both-horiz (текст до иконите) \"icons"
508"\" и \"text\""
509
510#: ../data/epiphany.schemas.in.h:65
511msgid "Use caret browsing mode."
512msgstr "Използване на навигация с каретка."
513
514#: ../data/epiphany.schemas.in.h:66
515msgid "Use own colors"
516msgstr "Използване на собствени цветове"
517
518#: ../data/epiphany.schemas.in.h:67
519msgid "Use own fonts"
520msgstr "Използване на собствени шрифтове"
521
522#: ../data/epiphany.schemas.in.h:68
523msgid "Use your own colors instead of the colors the page requests."
524msgstr "Използване на ваши цветове, вместо цветовете от страниците."
525
526#: ../data/epiphany.schemas.in.h:69
527msgid "Use your own fonts instead of the fonts the page requests."
528msgstr ""
529"Използване на ваши шрифтове, вместо шрифтовете предоставени от страниците."
530
531#: ../data/epiphany.schemas.in.h:70
532msgid ""
533"When files cannot be opened by the browser they are automatically downloaded "
534"to the download folder and opened with the appropriate application."
535msgstr ""
536"Когато файловете не могат да бъдат отворени с браузъра, те автоматично се "
537"изтеглят в стандартната папка за изтегляне и се отварят с подходяща програма."
538
539#: ../data/epiphany.schemas.in.h:71
540msgid ""
541"Where to accept cookies from. Possible values are \"anywhere\", \"current "
542"site\" and \"nowhere\"."
543msgstr ""
544"От къде да приема бисквитки. Възможните стойности са \"anywhere\", \"current "
545"site\" и \"nowhere\"."
546
547#: ../data/epiphany.schemas.in.h:72
548msgid "Whether to print the date in the footer"
549msgstr "Къде да се разпечата датата в долната част"
550
551#: ../data/epiphany.schemas.in.h:73
552msgid "Whether to print the date in the footer."
553msgstr "Къде да се разпечата датата в долната част."
554
555#: ../data/epiphany.schemas.in.h:74
556msgid "Whether to print the page address in the header"
557msgstr "Къде в горната част да се разпечата адреса на страницата"
558
559#: ../data/epiphany.schemas.in.h:75
560msgid "Whether to print the page address in the header."
561msgstr "Къде в горната част да се разпечата адреса на страницата."
562
563#: ../data/epiphany.schemas.in.h:76
564msgid "Whether to print the page numbers (x of total) in the footer"
565msgstr "Къде в долната част да се разпечата номера на страницата (x от общо)"
566
567#: ../data/epiphany.schemas.in.h:77
568msgid "Whether to print the page numbers (x of total) in the footer."
569msgstr "Къде в долната част да се разпечата номера на страницата (x от общо)."
570
571#: ../data/epiphany.schemas.in.h:78
572msgid "Whether to print the page title in the header"
573msgstr "Дали в горната част да се разпечатва заглавието на страницата"
574
575#: ../data/epiphany.schemas.in.h:79
576msgid "Whether to print the page title in the header."
577msgstr "Дали в горната част да разпечатва заглавието на страницата."
578
579#: ../data/epiphany.schemas.in.h:80
580msgid "x-western"
581msgstr "x-западен"
582
583#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:1
584msgid "<b>Fingerprints</b>"
585msgstr "<b>Пръстови отпечатъци</b>"
586
587#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:2
588msgid "<b>Issued By</b>"
589msgstr "<b>Издаден от</b>"
590
591#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:3
592msgid "<b>Issued To</b>"
593msgstr "<b>Издаден до</b>"
594
595#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:4
596msgid "<b>Validity</b>"
597msgstr "<b>Валидност</b>"
598
599#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:5
600msgid "Certificate _Fields"
601msgstr "Полета на серти_фиката"
602
603#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:6
604msgid "Certificate _Hierarchy"
605msgstr "Йерар_хия на сертификата"
606
607#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:7
608msgid "Common Name:"
609msgstr "Общо име:"
610
611#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:8
612msgid "DYNAMIC"
613msgstr "ДИНАМИЧНИ"
614
615#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:9
616msgid "Details"
617msgstr "Подробности"
618
619#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:10
620msgid "Expires On:"
621msgstr "Изтича на:"
622
623#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:11
624msgid "Field _Value"
625msgstr "_Стойност на полето"
626
627#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:12
628#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:23
629msgid "General"
630msgstr "Основни"
631
632#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:13
633msgid "Issued On:"
634msgstr "Издаден на:"
635
636#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:14
637msgid "MD5 Fingerprint:"
638msgstr "Пръстови отпечатъци тип MD5:"
639
640#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:15
641#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:997
642msgid "Organization:"
643msgstr "Организация:"
644
645#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:16
646msgid "Organizational Unit:"
647msgstr "Организационна единица:"
648
649#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:17
650msgid "SHA1 Fingerprint:"
651msgstr "Пръстови отпечатъци тип SHA1:"
652
653#: ../data/glade/certificate-dialogs.glade.h:18
654msgid "Serial Number:"
655msgstr "Сериен номер:"
656
657#: ../data/glade/epiphany.glade.h:1
658msgid "<b>_Automatic</b>"
659msgstr "<b>_Автоматично</b>"
660
661#: ../data/glade/epiphany.glade.h:2
662msgid "<b>_Use a different encoding:</b>"
663msgstr "<b>_Използване на различно кодиране:</b>"
664
665#: ../data/glade/epiphany.glade.h:3
666msgid "C_ase sensitive"
667msgstr "М_алките и големите букви имат значение"
668
669#: ../data/glade/epiphany.glade.h:4
670msgid "Cookies"
671msgstr "Бисквитки"
672
673#: ../data/glade/epiphany.glade.h:5
674msgid "Download Manager"
675msgstr "Управление на изтеглящите се файлове"
676
677#: ../data/glade/epiphany.glade.h:6 ../src/ephy-window.c:1085
678msgid "Find"
679msgstr "Търсене"
680
681#: ../data/glade/epiphany.glade.h:7
682msgid "Passwords"
683msgstr "Пароли"
684
685#: ../data/glade/epiphany.glade.h:8
686msgid "Personal Data Manager"
687msgstr "Мениджър за личната информация"
688
689#: ../data/glade/epiphany.glade.h:9
690msgid "Text Encoding"
691msgstr "_Кодиране на текста"
692
693#: ../data/glade/epiphany.glade.h:10 ../src/ephy-encoding-menu.c:358
694msgid "Use the encoding specified by the document"
695msgstr "Използване на кодировката определена от документа"
696
697#: ../data/glade/epiphany.glade.h:11
698msgid "_Find:"
699msgstr "_Търсене:"
700
701#: ../data/glade/epiphany.glade.h:12
702msgid "_Next"
703msgstr "_Следващ"
704
705#: ../data/glade/epiphany.glade.h:13 ../embed/downloader-view.c:317
706msgid "_Pause"
707msgstr "_Пауза"
708
709#: ../data/glade/epiphany.glade.h:14
710msgid "_Previous"
711msgstr "_Предишен"
712
713#: ../data/glade/epiphany.glade.h:15
714msgid "_Wrap around"
715msgstr "Об_виване"
716
717#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:1 ../data/glade/print.glade.h:1
718msgid "<b>Colors</b>"
719msgstr "<b>Цветове</b>"
720
721#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:2
722msgid "<b>Cookies</b>"
723msgstr "<b>Бисквитки</b>"
724
725#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:3
726msgid "<b>Downloads</b>"
727msgstr "<b>Изтегляния</b>"
728
729#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:4
730msgid "<b>Encodings</b>"
731msgstr "<b>Кодирания</b>"
732
733#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:5
734msgid "<b>Fonts</b>"
735msgstr "<b>Шрифтове</b>"
736
737#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:6
738msgid "<b>Home page</b>"
739msgstr "<b>Домашна страница</b>"
740
741#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:7
742msgid "<b>Languages</b>"
743msgstr "<b>Езици</b>"
744
745#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:8
746msgid "<b>Temporary Files</b>"
747msgstr "<b>Временни файлове</b>"
748
749#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:9
750msgid "<b>Web Content</b>"
751msgstr "<b>Интернет съдържание</b>"
752
753#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:10
754msgid "A_utomatically download and open files"
755msgstr "А_втоматично изтегляне и отваряне на файлове"
756
757#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:11
758msgid "Add Language"
759msgstr "Добавяне на език"
760
761#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:12
762msgid "Al_ways use the desktop theme colors"
763msgstr "Винаги да се използва темата с цветове на работната среда"
764
765#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:13
766msgid "Allow popup _windows"
767msgstr "Позволяване на изскачащите _прозорци"
768
769#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:14
770msgid "Always use _these fonts"
771msgstr "Винаги да се използват _тези шрифтове"
772
773#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:15
774msgid "Au_todetect:"
775msgstr "_Автоматично засичане:"
776
777#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:16
778msgid "Choose a l_anguage:"
779msgstr "Избор на _език:"
780
781#. Translators: the mnemonic shouldn't conflict with any of the
782#. * standard items in the GtkEntry context menu (Cut, Copy, Paste, Delete,
783#. * Select All, Input Methods and Insert Unicode control character.)
784#.
785#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:17
786#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:442 ../src/ephy-history-window.c:261
787msgid "Cl_ear"
788msgstr "Из_чистване"
789
790#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:18
791msgid "De_fault:"
792msgstr "По _подразбиране:"
793
794#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:19
795msgid "Enable Java_Script"
796msgstr "Включване на Java_Script"
797
798#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:20
799msgid "Enable _Java"
800msgstr "Включване на _Java"
801
802#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:21
803msgid "Fonts and Colors"
804msgstr "Шрифтове и цветове"
805
806#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:22
807msgid "For l_anguage:"
808msgstr "За _език:"
809
810#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:24 ../src/prefs-dialog.c:1056
811msgid "Language"
812msgstr "Език"
813
814#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:25
815msgid "MB"
816msgstr "МБ"
817
818#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:26
819msgid "Only _from sites you visit"
820msgstr "Само _от страници, които посещавате"
821
822#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:27
823msgid "Preferences"
824msgstr "Настройки"
825
826#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:28
827msgid "Privacy"
828msgstr "Защита на личните данни"
829
830#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:29
831msgid "Set to Current _Page"
832msgstr "Като текущата _страница"
833
834#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:30
835msgid "Set to _Blank Page"
836msgstr "_Празна страница"
837
838#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:31
839#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:369
840msgid "_Address:"
841msgstr "_Адрес:"
842
843#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:32
844msgid "_Always accept"
845msgstr "_Винаги да приема"
846
847#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:33
848msgid "_Disk space:"
849msgstr "Заемано пространство:"
850
851#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:34
852msgid "_Download folder:"
853msgstr "_Папка за запазване на изтеглените файлове:"
854
855#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:35
856msgid "_Fixed width:"
857msgstr "_Фиксирана ширина:"
858
859#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:36
860msgid "_Minimum size:"
861msgstr "Мини_мален размер:"
862
863#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:37
864msgid "_Never accept"
865msgstr "_Никога да не приема"
866
867#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:38
868msgid "_Variable width:"
869msgstr "_Променлива ширина:"
870
871#: ../data/glade/print.glade.h:2
872msgid "<b>Footers</b>"
873msgstr "<b>Долна част</b>"
874
875#: ../data/glade/print.glade.h:3
876msgid "<b>Headers</b>"
877msgstr "<b>Хедъри</b>"
878
879#: ../data/glade/print.glade.h:4
880msgid "<b>Margins (in mm)</b>"
881msgstr "<b>Празни пространства (в милиметри)</b>"
882
883#: ../data/glade/print.glade.h:5
884msgid "<b>Orientation</b>"
885msgstr "<b>Ориентация</b>"
886
887#: ../data/glade/print.glade.h:6
888msgid "<b>Page Range</b>"
889msgstr "<b>Обхват на страницата</b>"
890
891#: ../data/glade/print.glade.h:7
892msgid "<b>Print To</b>"
893msgstr "<b>Печат в</b>"
894
895#: ../data/glade/print.glade.h:8
896msgid "<b>Size</b>"
897msgstr "<b>Размер</b>"
898
899#: ../data/glade/print.glade.h:9
900msgid "A_4"
901msgstr "A_4"
902
903#: ../data/glade/print.glade.h:10
904msgid "Appearance"
905msgstr "Изглед"
906
907#: ../data/glade/print.glade.h:11
908msgid "C_olor"
909msgstr "_Цвят"
910
911#: ../data/glade/print.glade.h:12
912msgid "E_xecutive"
913msgstr "Изпълнител"
914
915#: ../data/glade/print.glade.h:13
916msgid "L_egal"
917msgstr "За_конен"
918
919#: ../data/glade/print.glade.h:14
920msgid "Lan_dscape"
921msgstr "Пей_заж"
922
923#: ../data/glade/print.glade.h:15
924msgid "P_age title"
925msgstr "Заг_лавие на страницата"
926
927#: ../data/glade/print.glade.h:16
928msgid "P_ortrait"
929msgstr "П_ортрет"
930
931#: ../data/glade/print.glade.h:17
932msgid "P_rinter:"
933msgstr "П_ринтер:"
934
935#: ../data/glade/print.glade.h:18
936msgid "Pa_ges"
937msgstr "Ст_раници"
938
939#: ../data/glade/print.glade.h:19
940msgid "Page _numbers"
941msgstr "Номера на _страниците"
942
943#: ../data/glade/print.glade.h:20
944msgid "Paper"
945msgstr "Хартия"
946
947#: ../data/glade/print.glade.h:21 ../src/ephy-window.c:1081
948msgid "Print"
949msgstr "Печат"
950
951#: ../data/glade/print.glade.h:22
952msgid "Print Setup"
953msgstr "Настройки на печата"
954
955#: ../data/glade/print.glade.h:23
956msgid "_All pages"
957msgstr "_Всички страници"
958
959#: ../data/glade/print.glade.h:24
960msgid "_Bottom:"
961msgstr "_Долу:"
962
963#: ../data/glade/print.glade.h:25
964msgid "_Browse..."
965msgstr "_Разглеждане..."
966
967#: ../data/glade/print.glade.h:26
968msgid "_Date"
969msgstr "_Дата"
970
971#: ../data/glade/print.glade.h:27
972msgid "_File:"
973msgstr "_Файл:"
974
975#: ../data/glade/print.glade.h:28
976msgid "_Grayscale"
977msgstr "_Черно-бял"
978
979#: ../data/glade/print.glade.h:29
980msgid "_Left:"
981msgstr "_Ляв:"
982
983#: ../data/glade/print.glade.h:30
984msgid "_Letter"
985msgstr "_Писмо"
986
987#: ../data/glade/print.glade.h:31
988msgid "_Page address"
989msgstr "Адрес на с_траницата"
990
991#: ../data/glade/print.glade.h:32
992msgid "_Right:"
993msgstr "_Дясно:"
994
995#: ../data/glade/print.glade.h:33
996msgid "_Selection"
997msgstr "_Селекция"
998
999#: ../data/glade/print.glade.h:34
1000msgid "_Top:"
1001msgstr "_Горе:"
1002
1003#: ../data/glade/print.glade.h:35
1004msgid "_to:"
1005msgstr "_до:"
1006
1007#: ../data/glade/print.glade.h:36
1008msgid "fr_om:"
1009msgstr "_от:"
1010
1011#. this opens the downloader window, or brings it to the foreground if already open
1012#: ../embed/downloader-view.c:182
1013msgid "_Show Downloader..."
1014msgstr "_Показване на програмата за изтеглянията..."
1015
1016#: ../embed/downloader-view.c:262
1017#, c-format
1018msgid "%u:%02u.%02u"
1019msgstr "%u:%02u.%02u"
1020
1021#: ../embed/downloader-view.c:266
1022#, c-format
1023msgid "%02u.%02u"
1024msgstr "%02u.%02u"
1025
1026#: ../embed/downloader-view.c:317
1027msgid "_Resume"
1028msgstr "_Продължаване"
1029
1030#. translators: first %s is filename, "%s of %s" is current/total file size
1031#: ../embed/downloader-view.c:364
1032#, c-format
1033msgid ""
1034"%s\n"
1035"%s of %s"
1036msgstr ""
1037"%s\n"
1038"%s от %s"
1039
1040#: ../embed/downloader-view.c:375 ../src/ephy-window.c:1284
1041msgid "Unknown"
1042msgstr "Неизвестно"
1043
1044#: ../embed/downloader-view.c:409
1045#, c-format
1046msgid "%d download"
1047msgid_plural "%d downloads"
1048msgstr[0] "%d изтегляне"
1049msgstr[1] "%d изтегляния"
1050
1051#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1052#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1053#: ../embed/downloader-view.c:524 ../embed/downloader-view.c:537
1054msgid "download status|Unknown"
1055msgstr "Неизвестно"
1056
1057#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1058#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1059#: ../embed/downloader-view.c:529
1060msgid "download status|Failed"
1061msgstr "Неуспешно"
1062
1063#: ../embed/downloader-view.c:591 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:875
1064msgid "File"
1065msgstr "Файл"
1066
1067#: ../embed/downloader-view.c:613
1068msgid "%"
1069msgstr "%"
1070
1071#: ../embed/downloader-view.c:624
1072msgid "Remaining"
1073msgstr "Остават"
1074
1075#: ../embed/ephy-encodings.c:60
1076msgid "Arabic (_IBM-864)"
1077msgstr "Арабски (_IBM-864)"
1078
1079#: ../embed/ephy-encodings.c:61
1080msgid "Arabic (ISO-_8859-6)"
1081msgstr "Арабски (ISO-_8859-6)"
1082
1083#: ../embed/ephy-encodings.c:62
1084msgid "Arabic (_MacArabic)"
1085msgstr "Арабски (_MacArabic)"
1086
1087#: ../embed/ephy-encodings.c:63
1088msgid "Arabic (_Windows-1256)"
1089msgstr "Арабски (_Windows-1256)"
1090
1091#: ../embed/ephy-encodings.c:64
1092msgid "Baltic (_ISO-8859-13)"
1093msgstr "Балтийски (_ISO-8859-13)"
1094
1095#: ../embed/ephy-encodings.c:65
1096msgid "Baltic (I_SO-8859-4)"
1097msgstr "Балтийски (I_SO-8859-4)"
1098
1099#: ../embed/ephy-encodings.c:66
1100msgid "Baltic (_Windows-1257)"
1101msgstr "Балтийски (_Windows-1257)"
1102
1103#: ../embed/ephy-encodings.c:67
1104msgid "_Armenian (ARMSCII-8)"
1105msgstr "_Арменски (ARMSCII-8)"
1106
1107#: ../embed/ephy-encodings.c:68
1108msgid "_Georgian (GEOSTD8)"
1109msgstr "_Грузински (GEOSTD8)"
1110
1111#: ../embed/ephy-encodings.c:69
1112msgid "Central European (_IBM-852)"
1113msgstr "Централно европейски (_IBM-852)"
1114
1115#: ../embed/ephy-encodings.c:70
1116msgid "Central European (I_SO-8859-2)"
1117msgstr "Централно европейски (I_SO-8859-2)"
1118
1119#: ../embed/ephy-encodings.c:71
1120msgid "Central European (_MacCE)"
1121msgstr "Централно европейски (_MacCE)"
1122
1123#: ../embed/ephy-encodings.c:72
1124msgid "Central European (_Windows-1250)"
1125msgstr "Централно европейски (_Windows-1250)"
1126
1127#: ../embed/ephy-encodings.c:73
1128msgid "Chinese Simplified (_GB18030)"
1129msgstr "Китайски, опростен (_GB18030)"
1130
1131#: ../embed/ephy-encodings.c:74
1132msgid "Chinese Simplified (G_B2312)"
1133msgstr "Китайски, опростен (G_B2312)"
1134
1135#: ../embed/ephy-encodings.c:75
1136msgid "Chinese Simplified (GB_K)"
1137msgstr "Китайски, опростен (GB_K)"
1138
1139#: ../embed/ephy-encodings.c:76
1140msgid "Chinese Simplified (_HZ)"
1141msgstr "Китайски, опростен (_HZ)"
1142
1143#: ../embed/ephy-encodings.c:77
1144msgid "Chinese Simplified (_ISO-2022-CN)"
1145msgstr "Китайски, опростен (_ISO-2022-CN)"
1146
1147#: ../embed/ephy-encodings.c:78
1148msgid "Chinese Traditional (Big_5)"
1149msgstr "Китайски, традиционен (Big_5)"
1150
1151#: ../embed/ephy-encodings.c:79
1152msgid "Chinese Traditional (Big5-HK_SCS)"
1153msgstr "Китайски, традиционен (Big5-HK_SCS)"
1154
1155#: ../embed/ephy-encodings.c:80
1156msgid "Chinese Traditional (_EUC-TW)"
1157msgstr "Китайски, традиционен (_EUC-TW)"
1158
1159#: ../embed/ephy-encodings.c:81
1160msgid "Cyrillic (_IBM-855)"
1161msgstr "Кирилица (_IBM-855)"
1162
1163#: ../embed/ephy-encodings.c:82
1164msgid "Cyrillic (I_SO-8859-5)"
1165msgstr "Кирилица (I_SO-8859-5)"
1166
1167#: ../embed/ephy-encodings.c:83
1168msgid "Cyrillic (IS_O-IR-111)"
1169msgstr "Кирилица (IS_O-IR-111)"
1170
1171#: ../embed/ephy-encodings.c:84
1172msgid "Cyrillic (_KOI8-R)"
1173msgstr "Кирилица (_KOI8-R)"
1174
1175#: ../embed/ephy-encodings.c:85
1176msgid "Cyrillic (_MacCyrillic)"
1177msgstr "Кирилица (_MacCyrillic)"
1178
1179#: ../embed/ephy-encodings.c:86
1180msgid "Cyrillic (_Windows-1251)"
1181msgstr "Кирилица/_Българска (_Windows-1251)"
1182
1183#: ../embed/ephy-encodings.c:87
1184msgid "Cyrillic/_Russian (IBM-866)"
1185msgstr "Кирилица/_Руска (IBM-866)"
1186
1187#: ../embed/ephy-encodings.c:88
1188msgid "Greek (_ISO-8859-7)"
1189msgstr "Гръцки (_ISO-8859-7)"
1190
1191#: ../embed/ephy-encodings.c:89
1192msgid "Greek (_MacGreek)"
1193msgstr "Гръцки (_MacGreek)"
1194
1195#: ../embed/ephy-encodings.c:90
1196msgid "Greek (_Windows-1253)"
1197msgstr "Гръцки (_Windows-1253)"
1198
1199#: ../embed/ephy-encodings.c:91
1200msgid "Gujarati (_MacGujarati)"
1201msgstr "Гужарати (_MacGujarati)"
1202
1203#: ../embed/ephy-encodings.c:92
1204msgid "Gurmukhi (Mac_Gurmukhi)"
1205msgstr "Гурмуки (Mac_Gurmukhi)"
1206
1207#: ../embed/ephy-encodings.c:93
1208msgid "Hindi (Mac_Devanagari)"
1209msgstr "Хинди (Mac_Devanagari)"
1210
1211#: ../embed/ephy-encodings.c:94
1212msgid "Hebrew (_IBM-862)"
1213msgstr "Иврит (_IBM-862)"
1214
1215#: ../embed/ephy-encodings.c:95
1216msgid "Hebrew (IS_O-8859-8-I)"
1217msgstr "Иврит (IS_O-8859-8-I)"
1218
1219#: ../embed/ephy-encodings.c:96
1220msgid "Hebrew (_MacHebrew)"
1221msgstr "Иврит (_MacHebrew)"
1222
1223#: ../embed/ephy-encodings.c:97
1224msgid "Hebrew (_Windows-1255)"
1225msgstr "Иврит (_Windows-1255)"
1226
1227#: ../embed/ephy-encodings.c:98
1228msgid "_Visual Hebrew (ISO-8859-8)"
1229msgstr "Визуален иврит (ISO-8859-8)"
1230
1231#: ../embed/ephy-encodings.c:99
1232msgid "Japanese (_EUC-JP)"
1233msgstr "Японски (_EUC-JP)"
1234
1235#: ../embed/ephy-encodings.c:100
1236msgid "Japanese (_ISO-2022-JP)"
1237msgstr "Японски (_ISO-2022-JP)"
1238
1239#: ../embed/ephy-encodings.c:101
1240msgid "Japanese (_Shift-JIS)"
1241msgstr "Японски (_Shift-JIS)"
1242
1243#: ../embed/ephy-encodings.c:102
1244msgid "Korean (_EUC-KR)"
1245msgstr "Корейски (_EUC-KR)"
1246
1247#: ../embed/ephy-encodings.c:103
1248msgid "Korean (_ISO-2022-KR)"
1249msgstr "Корейски (_ISO-2022-KR)"
1250
1251#: ../embed/ephy-encodings.c:104
1252msgid "Korean (_JOHAB)"
1253msgstr "Корейски (_JOHAB)"
1254
1255#: ../embed/ephy-encodings.c:105
1256msgid "Korean (_UHC)"
1257msgstr "Корейски (_UHC)"
1258
1259#: ../embed/ephy-encodings.c:106
1260msgid "_Celtic (ISO-8859-14)"
1261msgstr "_Келтски (ISO-8859-14)"
1262
1263#: ../embed/ephy-encodings.c:107
1264msgid "_Icelandic (MacIcelandic)"
1265msgstr "_Исландски (MacIcelandic)"
1266
1267#: ../embed/ephy-encodings.c:108
1268msgid "_Nordic (ISO-8859-10)"
1269msgstr "Скандинавски (ISO-8859-10)"
1270
1271#: ../embed/ephy-encodings.c:109
1272msgid "_Persian (MacFarsi)"
1273msgstr "_Персийски (MacFarsi)"
1274
1275#: ../embed/ephy-encodings.c:110
1276msgid "Croatian (Mac_Croatian)"
1277msgstr "Хърватски (Mac_Croatian)"
1278
1279#: ../embed/ephy-encodings.c:111
1280msgid "_Romanian (MacRomanian)"
1281msgstr "_Румънски (MacRomanian)"
1282
1283#: ../embed/ephy-encodings.c:112
1284msgid "R_omanian (ISO-8859-16)"
1285msgstr "Р_умънски (ISO-8859-16)"
1286
1287#: ../embed/ephy-encodings.c:113
1288msgid "South _European (ISO-8859-3)"
1289msgstr "Южно _евопейски (ISO-8859-3)"
1290
1291#: ../embed/ephy-encodings.c:114
1292msgid "Thai (TIS-_620)"
1293msgstr "Тай (TIS-_620)"
1294
1295#: ../embed/ephy-encodings.c:115
1296msgid "Thai (IS_O-8859-11)"
1297msgstr "Тай (IS_O-8859-11)"
1298
1299#: ../embed/ephy-encodings.c:116
1300msgid "_Thai (Windows-874)"
1301msgstr "_Тай (Windows-874)"
1302
1303#: ../embed/ephy-encodings.c:117
1304msgid "Turkish (_IBM-857)"
1305msgstr "Турски (_IBM-857)"
1306
1307#: ../embed/ephy-encodings.c:118
1308msgid "Turkish (I_SO-8859-9)"
1309msgstr "Турски (I_SO-8859-9)"
1310
1311#: ../embed/ephy-encodings.c:119
1312msgid "Turkish (_MacTurkish)"
1313msgstr "Турски (_MacTurkish)"
1314
1315#: ../embed/ephy-encodings.c:120
1316msgid "Turkish (_Windows-1254)"
1317msgstr "Турски (_Windows-1254)"
1318
1319#: ../embed/ephy-encodings.c:121
1320msgid "Unicode (UTF-_8)"
1321msgstr "Уникод (UTF-_8)"
1322
1323#: ../embed/ephy-encodings.c:122
1324msgid "Cyrillic/Ukrainian (_KOI8-U)"
1325msgstr "Кирилица/Украинска (_KOI8-U)"
1326
1327#: ../embed/ephy-encodings.c:123
1328msgid "Cyrillic/Ukrainian (Mac_Ukrainian)"
1329msgstr "Кирилица/Украинска (Mac_Ukrainian)"
1330
1331#: ../embed/ephy-encodings.c:124
1332msgid "Vietnamese (_TCVN)"
1333msgstr "Виетнамски (_TCVN)"
1334
1335#: ../embed/ephy-encodings.c:125
1336msgid "Vietnamese (_VISCII)"
1337msgstr "Виетнамски (_VISCII)"
1338
1339#: ../embed/ephy-encodings.c:126
1340msgid "Vietnamese (V_PS)"
1341msgstr "Виетнамски (V_PS)"
1342
1343#: ../embed/ephy-encodings.c:127
1344msgid "Vietnamese (_Windows-1258)"
1345msgstr "Виетнамски (_Windows-1258)"
1346
1347#: ../embed/ephy-encodings.c:128
1348msgid "Western (_IBM-850)"
1349msgstr "Западен (_IBM-850)"
1350
1351#: ../embed/ephy-encodings.c:129
1352msgid "Western (_ISO-8859-1)"
1353msgstr "Западен (_ISO-8859-1)"
1354
1355#: ../embed/ephy-encodings.c:130
1356msgid "Western (IS_O-8859-15)"
1357msgstr "Западен (IS_O-8859-15)"
1358
1359#: ../embed/ephy-encodings.c:131
1360msgid "Western (_MacRoman)"
1361msgstr "Западен (_MacRoman)"
1362
1363#: ../embed/ephy-encodings.c:132
1364msgid "Western (_Windows-1252)"
1365msgstr "Западен (_Windows-1252)"
1366
1367#. the following encodings are so rarely used that we don't want to pollute the "related"
1368#. * part of the encodings menu with them, so we set the language group to 0 here
1369#.
1370#: ../embed/ephy-encodings.c:137
1371msgid "English (_US-ASCII)"
1372msgstr "Английски (_US-ASCII)"
1373
1374#: ../embed/ephy-encodings.c:138
1375msgid "Unicode (UTF-_16 BE)"
1376msgstr "Уникод (UTF-_16 BE)"
1377
1378#: ../embed/ephy-encodings.c:139
1379msgid "Unicode (UTF-1_6 LE)"
1380msgstr "Уникод (UTF-1_6 LE)"
1381
1382#: ../embed/ephy-encodings.c:140
1383msgid "Unicode (UTF-_32 BE)"
1384msgstr "Уникод (UTF-_32 BE)"
1385
1386#: ../embed/ephy-encodings.c:141
1387msgid "Unicode (UTF-3_2 LE)"
1388msgstr "Уникод (UTF-3_2 LE)"
1389
1390#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1391#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1392#: ../embed/ephy-encodings.c:145
1393msgid "autodetectors|Off"
1394msgstr "Изключено"
1395
1396#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1397#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1398#: ../embed/ephy-encodings.c:148
1399msgid "automatically detect ... character encodings|Chinese"
1400msgstr "Китайски"
1401
1402#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1403#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1404#: ../embed/ephy-encodings.c:151
1405msgid "automatically detect ... character encodings|Simplified Chinese"
1406msgstr "Китайски, опростен"
1407
1408#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1409#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1410#: ../embed/ephy-encodings.c:154
1411msgid "automatically detect ... character encodings|Traditional Chinese"
1412msgstr "Китайски, традиционен"
1413
1414#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1415#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1416#: ../embed/ephy-encodings.c:157
1417msgid "automatically detect ... character encodings|East Asian"
1418msgstr "Източноазиатски"
1419
1420#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1421#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1422#: ../embed/ephy-encodings.c:160
1423msgid "automatically detect ... character encodings|Japanese"
1424msgstr "Японски"
1425
1426#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1427#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1428#: ../embed/ephy-encodings.c:163
1429msgid "automatically detect ... character encodings|Korean"
1430msgstr "Корейски"
1431
1432#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1433#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1434#: ../embed/ephy-encodings.c:166
1435msgid "automatically detect ... character encodings|Russian"
1436msgstr "Руски"
1437
1438#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1439#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1440#: ../embed/ephy-encodings.c:169
1441msgid "automatically detect ... character encodings|Universal"
1442msgstr "Универсален"
1443
1444#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
1445#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
1446#: ../embed/ephy-encodings.c:172
1447msgid "automatically detect ... character encodings|Ukrainian"
1448msgstr "Украински"
1449
1450#. translators: this is the title that an unknown encoding will
1451#. * be displayed as.
1452#.
1453#: ../embed/ephy-encodings.c:364
1454#, c-format
1455msgid "Unknown (%s)"
1456msgstr "Непознат (%s)"
1457
1458#: ../embed/ephy-history.c:527
1459msgid "All"
1460msgstr "Всички"
1461
1462#: ../embed/ephy-history.c:701
1463msgid "Others"
1464msgstr "Други"
1465
1466#: ../embed/ephy-history.c:707
1467msgid "Local files"
1468msgstr "Локални файлове"
1469
1470#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:172
1471#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:365
1472msgid "Save"
1473msgstr "Запазване"
1474
1475#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:286
1476msgid "Download the unsafe file?"
1477msgstr "Да бъде ли изтеглен непроверения файл?"
1478
1479#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:289
1480msgid ""
1481"This type of file could potentially damage your documents or invade your "
1482"privacy. It's not safe to open it directly. You can save it instead."
1483msgstr ""
1484"Този вид файл може да увреди вашите документи или да наруши личния Ви живот. "
1485"Не е безопасно да го отваряте директно. Вместо това, можете да го запазите."
1486
1487#. translators: %s is the name of the application
1488#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:300
1489#, c-format
1490msgid "Open this file with \"%s\"?"
1491msgstr "Отваряне на този файл с \"%s\"?"
1492
1493#. translators: %s is the name of the application
1494#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:305
1495#, c-format
1496msgid ""
1497"It's not possible to view this file type directly in the browser. You can "
1498"open it with \"%s\" or save it."
1499msgstr ""
1500"Не е възможно да преглеждате този вид файлове директно от браузъра. Може да "
1501"го отворите с \"%s\" или да го запазите."
1502
1503#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:315
1504msgid "Download the file?"
1505msgstr "Изтегляне на този файл?"
1506
1507#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:318
1508msgid ""
1509"It's not possible to view this file because there is no application "
1510"installed that can open it. You can save it instead."
1511msgstr ""
1512"Не може да прегледате този тип файл, защото нямате подходяща програма, която "
1513"да го отвори. Вместо това, можете да го запазите."
1514
1515#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:323
1516msgid "_Save As..."
1517msgstr "Запазване _като..."
1518
1519#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:321
1520#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:245
1521#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarksbar-model.c:350 ../src/window-commands.c:309
1522msgid "Untitled"
1523msgstr "Без заглавие"
1524
1525#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:148 ../embed/print-dialog.c:337
1526#: ../lib/ephy-file-chooser.c:371 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:717
1527msgid "All files"
1528msgstr "Всички файлове"
1529
1530#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:153 ../lib/ephy-file-chooser.c:355
1531msgid "Web pages"
1532msgstr "Интернет страници"
1533
1534#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:161
1535msgid "Text files"
1536msgstr "Текстови файлове"
1537
1538#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:166 ../lib/ephy-file-chooser.c:363
1539msgid "Images"
1540msgstr "Изображения"
1541
1542#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:174
1543msgid "XML files"
1544msgstr "XML файлове"
1545
1546#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:179
1547msgid "XUL files"
1548msgstr "XUL файлове"
1549
1550#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:156
1551msgid "_Select Certificate"
1552msgstr "_Избиране на сертификат"
1553
1554#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:203
1555#, c-format
1556msgid "Choose a certificate to present as identification to \"%s\"."
1557msgstr ""
1558"Избиране на сертификат, който да бъде представен като идентификация пред \"%s"
1559"\"."
1560
1561#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:206
1562msgid "Select a certificate to identify yourself."
1563msgstr "Изберете сертификат, с който да се удостоверявате"
1564
1565#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:243
1566msgid "Certificate _Details"
1567msgstr "Детайли за сертификата"
1568
1569#. Add the buttons
1570#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:232
1571#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:540
1572msgid "_View Certificate"
1573msgstr "_Преглед на сертификат"
1574
1575#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:240
1576msgid "_Accept"
1577msgstr "_Приемане"
1578
1579#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:304
1580#, c-format
1581msgid ""
1582"The site \"%s\" returned security information for \"%s\". It is possible "
1583"that someone is intercepting your communication to obtain your confidential "
1584"information."
1585msgstr ""
1586"Сайтът \"%s\" върна информация по сигурността за \"%s\". Възможно е някой да "
1587"засича Вашите връзки, за да получи достъп до личната Ви информация."
1588
1589#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:310
1590#, c-format
1591msgid ""
1592"You should only accept the security information if you trust \"%s\" and \"%s"
1593"\"."
1594msgstr ""
1595"Би трябвало да приемате информацията за сигурност, само ако имате доверие на "
1596"\"%s\" и \"%s\"."
1597
1598#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:315
1599msgid "Accept incorrect security information?"
1600msgstr "Ще приемете ли некоректната информация за сигурността?"
1601
1602#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:346
1603#, c-format
1604msgid ""
1605"It was not possible to automatically trust \"%s\". It is possible that "
1606"someone is intercepting your communication to obtain your confidential "
1607"information."
1608msgstr ""
1609"Браузърът не може да се довери автоматично на \"%s\". Възможно е някой да "
1610"засича вашите връзки, за да получи достъп до личната ви информация."
1611
1612#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:352
1613#, c-format
1614msgid ""
1615"You should only connect to the site if you are certain you are connected to "
1616"\"%s\"."
1617msgstr ""
1618"Трябва да се свързвате със сайта само ако сте сигурни, че сте свързани към "
1619"\"%s\"."
1620
1621#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:357
1622msgid "Connect to untrusted site?"
1623msgstr "Искате ли да се свържете с тази непроверена страница?"
1624
1625#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:361
1626msgid "_Don't show this message again for this site"
1627msgstr "Вече да _не се показва това съобщение за тази страница"
1628
1629#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:362
1630msgid "Co_nnect"
1631msgstr "Св_ързване"
1632
1633#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:421
1634msgid "Accept expired security information?"
1635msgstr "Да се приеме ли остарялата информация за сигурност?"
1636
1637#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:422
1638#, c-format
1639msgid "The security information for \"%s\" expired on %s."
1640msgstr "Информацията за сигурността относно \"%s\" изтича на %s."
1641
1642#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:428
1643msgid "Accept not yet valid security information?"
1644msgstr "Приемане на все още невалидната информация за сигурност?"
1645
1646#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:429
1647#, c-format
1648msgid "The security information for \"%s\" isn't valid until %s."
1649msgstr "Информацията за сигурността относно \"%s\" е невалидна докато %s."
1650
1651#. To translators: this a time format that is used while displaying the
1652#. * expiry or start date of an SSL certificate, for the format see
1653#. * strftime(3)
1654#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:445
1655msgid "%a %d %b %Y"
1656msgstr "%a %d %b %Y"
1657
1658#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:453
1659msgid "You should ensure that your computer's time is correct."
1660msgstr "Трябва да се уверите, че часовника на компютъра е верен."
1661
1662#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:499
1663#, c-format
1664msgid "Cannot establish connection to \"%s\"."
1665msgstr "Не може да се осъществи връзка с \"%s\"."
1666
1667#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:502
1668#, c-format
1669msgid "The certificate revocation list (CRL) from \"%s\" needs to be updated."
1670msgstr ""
1671"Списъкът за отхвърляне на сертификати (СОС) от \"%s\" трябва да се обнови."
1672
1673#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:507
1674msgid "Please ask your system administrator for assistance."
1675msgstr "Помолете вашия системен администратор за съдействие."
1676
1677#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:543
1678msgid "_Trust CA"
1679msgstr "_Доверяване на CA"
1680
1681#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:565
1682#, c-format
1683msgid "Trust \"%s\" to identify:"
1684msgstr "Доверяване на %s за идентифициране:"
1685
1686#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:568
1687msgid "Trust new Certificate Authority?"
1688msgstr "Доверявате ли се на този нов сертификат?"
1689
1690#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:569
1691msgid ""
1692"Before trusting a Certificate Authority (CA) you should verify the "
1693"certificate is authentic."
1694msgstr ""
1695"Преди да се доверите на Агенцията за сертификати трябва да се уверите в "
1696"истинността на техния сертификат."
1697
1698#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:579
1699msgid "_Web sites"
1700msgstr "_Интернет страници"
1701
1702#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:648
1703msgid "Certificate already exists."
1704msgstr "Сертификатът вече съществува."
1705
1706#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:649
1707msgid "The certificate has already been imported."
1708msgstr "Сертификатът вече беше внесен."
1709
1710#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:774
1711msgid "_Backup Certificate"
1712msgstr "Резервно копие на сертификат"
1713
1714#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:781
1715msgid "Select password."
1716msgstr "Избиране на парола."
1717
1718#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:782
1719msgid "Select a password to protect this certificate."
1720msgstr "Избиране на парола за защита на този сертификат."
1721
1722#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:794
1723#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:904
1724msgid "_Password:"
1725msgstr "_Парола:"
1726
1727#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:808
1728msgid "Con_firm password:"
1729msgstr "Пот_върждаване на паролата:"
1730
1731#. TODO: We need a better password quality meter
1732#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:820
1733msgid "Password quality:"
1734msgstr "Качество на паролата:"
1735
1736#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:877
1737msgid "I_mport Certificate"
1738msgstr "В_насяне на сертификат"
1739
1740#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:893
1741msgid "Password required."
1742msgstr "Изисква се парола."
1743
1744#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:894
1745msgid "Enter the password for this certificate."
1746msgstr "Въведете парола за този сертификат."
1747
1748#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:975
1749msgid "Certificate Revocation list successfully imported."
1750msgstr "Списъкът за отхвърляне на сертификати е импортиран успешно."
1751
1752#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:976
1753msgid "Certificate Revocation list (CRL) imported:"
1754msgstr "Списъци за отхвърляне на сертификати, които са импортирани:"
1755
1756#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1002
1757msgid "Unit:"
1758msgstr "Единица:"
1759
1760#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1007
1761msgid "Next Update:"
1762msgstr "Следващо осъвременяване:"
1763
1764#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1034
1765msgid "Not part of certificate"
1766msgstr "Не е част от сертификат"
1767
1768#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1320
1769msgid "Certificate Properties"
1770msgstr "Настройки на сертификат"
1771
1772#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1342
1773msgid "This certificate has been verified for the following uses:"
1774msgstr "Този сертификат е проверен за следните потребители:"
1775
1776#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1345
1777msgid "Could not verify this certificate because it has been revoked."
1778msgstr "Неуспешна проверка на сертификата - той е бил отхвърлен."
1779
1780#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1348
1781msgid "Could not verify this certificate because it has expired."
1782msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен защото е изтекъл."
1783
1784#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1351
1785msgid "Could not verify this certificate because it is not trusted."
1786msgstr ""
1787"Този сертификат не може да бъде проверен защото не му е гласувано доверие."
1788
1789#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1354
1790msgid "Could not verify this certificate because the issuer is not trusted."
1791msgstr ""
1792"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателят му не се ползва с "
1793"доверие."
1794
1795#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1357
1796msgid "Could not verify this certificate because the issuer is unknown."
1797msgstr ""
1798"Този сертификат не може да бъде проверен защото издателя му е непознат."
1799
1800#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1360
1801msgid ""
1802"Could not verify this certificate because the CA certificate is invalid."
1803msgstr ""
1804"Не може да се провери този сертификат, защото CA сертификатът е невалиден."
1805
1806#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1365
1807msgid "Could not verify this certificate for unknown reasons."
1808msgstr "Този сертификат не може да бъде проверен поради неизвестни причини."
1809
1810#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:230
1811msgid "Generating Private Key."
1812msgstr "Генериране на частен ключ"
1813
1814#: ../embed/mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:231
1815msgid ""
1816"Please wait while a new private key is generated. This process could take a "
1817"few minutes."
1818msgstr ""
1819"Изчакайте докато новия личен ключ се генерира. Този процес може да отнеме "
1820"няколко минути."
1821
1822#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:92
1823msgid "Security Notice"
1824msgstr "Предупреждение за сигурността"
1825
1826#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:93
1827msgid "This page is loaded over a secure connection"
1828msgstr "Разглеждате тази страница чрез сигурна връзка"
1829
1830#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:94
1831msgid ""
1832"You can always see the security status of a page from the padlock icon on "
1833"the statusbar."
1834msgstr ""
1835"Винаги можете да видите състоянието на сигурността към дадена страница, чрез "
1836"поглеждане на вградената икона в лентата за състоянието."
1837
1838#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:111
1839#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:139
1840#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:158
1841#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:178
1842msgid "Security Warning"
1843msgstr "Предупреждение за сигурността"
1844
1845#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:112
1846msgid "This page is loaded over a low security connection"
1847msgstr "Разглеждате тази страница чрез несигурна връзка"
1848
1849#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:113
1850msgid ""
1851"Any information you see or enter on this page could easily be intercepted by "
1852"a third party."
1853msgstr ""
1854"Всяка информация, която виждате или въвеждате в тази страница, може да бъде "
1855"проследена от трети лица."
1856
1857#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:140
1858msgid "Some parts of this page are loaded over an insecure connection"
1859msgstr "Някои части от тази страница са заредени чрез несигурна връзка."
1860
1861#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:141
1862msgid ""
1863"Some information you see or enter will be sent over an insecure connection, "
1864"and could easily be intercepted by a third party."
1865msgstr ""
1866"Част от информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна "
1867"връзка и лесно може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1868
1869#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:159
1870#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:179
1871msgid "Send this information over an insecure connection?"
1872msgstr "Изпращане на тази информация чрез несигурна връзка?"
1873
1874#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:160
1875msgid ""
1876"The information you have entered will be sent over an insecure connection, "
1877"and could easily be intercepted by a third party."
1878msgstr ""
1879"Информацията, която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и "
1880"може да бъде прочетена/проследена от трети лица."
1881
1882#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:163
1883#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:184
1884msgid "_Send"
1885msgstr "_Изпращане"
1886
1887#: ../embed/mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:180
1888msgid ""
1889"Although this page was loaded over a secure connection, the information you "
1890"have entered will be sent over an insecure connection, and could easily be "
1891"intercepted by a third party."
1892msgstr ""
1893"Въпреки, че тази страница беше заредена чрез сигурна връзка, информацията, "
1894"която въведохте, ще бъде изпратена чрез несигурна връзка и лесно ще може да "
1895"бъде прочетена/проследена от трети лица."
1896
1897#: ../embed/mozilla/MozDownload.cpp:690
1898msgid "Files"
1899msgstr "Файлове"
1900
1901#. We do this before reading the user pref file so that the user
1902#. * still can overwrite this pref.
1903#. * We don't use the default-prefs.js file since that cannot be
1904#. * localised (see bug #144909).
1905#.
1906#. translators: this is the URL that searches from the location
1907#. * entry get directed to. The search terms will be _appended_ to it,
1908#. * in url-escaped UTF-8; that means that if you're choosing google,
1909#. * the 'q=' part needs to come last.
1910#.
1911#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:228
1912msgid "http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1913msgstr "http://www.google.com/search?hl=bg&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
1914
1915#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:568
1916msgid "Epiphany can't be used now. Mozilla initialization failed."
1917msgstr ""
1918"В момента Epiphany не може да бъде използван. Браузърът Mozilla не може да "
1919"бъде намерен."
1920
1921#: ../embed/print-dialog.c:329
1922msgid "Print to"
1923msgstr "Печат към"
1924
1925#: ../embed/print-dialog.c:334
1926msgid "Postscript files"
1927msgstr "Postscript файлове"
1928
1929#: ../lib/eel-gconf-extensions.c:68
1930#, c-format
1931msgid ""
1932"GConf error:\n"
1933"  %s"
1934msgstr ""
1935"Грешка в GConf:\n"
1936"  %s"
1937
1938#: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:534
1939msgid "_Remove Toolbar"
1940msgstr "_Премахване на лентата с инструменти"
1941
1942#: ../lib/egg/egg-toolbar-editor.c:555
1943msgid "Separator"
1944msgstr "Разделител"
1945
1946#: ../lib/ephy-file-chooser.c:344
1947msgid "All supported types"
1948msgstr "Всички поддържани типове"
1949
1950#. The name of the default downloads folder
1951#: ../lib/ephy-file-helpers.c:96 ../src/prefs-dialog.c:1146
1952msgid "Downloads"
1953msgstr "Изтегляния"
1954
1955#: ../lib/ephy-file-helpers.c:270
1956#, c-format
1957msgid "%s exists, please move it out of the way."
1958msgstr "%s не съществува, премахнете го."
1959
1960#: ../lib/ephy-file-helpers.c:276
1961#, c-format
1962msgid "Failed to create directory %s."
1963msgstr "Папката %s не може да бъде създадена."
1964
1965#: ../lib/ephy-gui.c:214
1966#, c-format
1967msgid "Directory %s is not writable"
1968msgstr "В папката %s не може да се пише"
1969
1970#: ../lib/ephy-gui.c:218
1971msgid "You do not have permission to create files in this directory."
1972msgstr "Нямате права за създаването на файлове в тази директория."
1973
1974#: ../lib/ephy-gui.c:221
1975msgid "Directory not writable"
1976msgstr "В папката не може да се пише"
1977
1978#: ../lib/ephy-gui.c:251
1979#, c-format
1980msgid "File %s is not writable"
1981msgstr "Във файла %s не може да се пише"
1982
1983#: ../lib/ephy-gui.c:255
1984msgid "You do not have permission to overwrite this file."
1985msgstr "Нямате права да презапишете този файл."
1986
1987#: ../lib/ephy-gui.c:257
1988msgid "File not writable"
1989msgstr "Във файла не може да се пише"
1990
1991#: ../lib/ephy-gui.c:279
1992#, c-format
1993msgid "Overwrite \"%s\"?"
1994msgstr "Презаписване на \"%s\"?"
1995
1996#: ../lib/ephy-gui.c:283
1997msgid ""
1998"A file with this name already exists. If you choose to overwrite this file, "
1999"the contents will be lost."
2000msgstr ""
2001"Вече съществува файл с такова име. Ако изберете да презапишете този файл, ще "
2002"загубите съдържанието на предишния файл."
2003
2004#: ../lib/ephy-gui.c:287
2005msgid "_Overwrite"
2006msgstr "_Презаписване"
2007
2008#: ../lib/ephy-gui.c:289
2009msgid "Overwrite File?"
2010msgstr "Презаписване на този файл?"
2011
2012#: ../lib/ephy-gui.c:325
2013#, c-format
2014msgid "Could not display help: %s"
2015msgstr "Помощта не може да бъде изобразена: %s"
2016
2017#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2018#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2019#: ../lib/ephy-langs.c:40
2020msgid "select fonts for|Arabic"
2021msgstr "Арабски"
2022
2023#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2024#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2025#: ../lib/ephy-langs.c:43
2026msgid "select fonts for|Baltic"
2027msgstr "Балтийски"
2028
2029#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2030#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2031#: ../lib/ephy-langs.c:46
2032msgid "select fonts for|Central European"
2033msgstr "Централно Европейски"
2034
2035#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2036#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2037#: ../lib/ephy-langs.c:49
2038msgid "select fonts for|Cyrillic"
2039msgstr "Кирилица"
2040
2041#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2042#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2043#: ../lib/ephy-langs.c:52
2044msgid "select fonts for|Devanagari"
2045msgstr "Деванагари"
2046
2047#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2048#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2049#: ../lib/ephy-langs.c:55
2050msgid "select fonts for|Greek"
2051msgstr "Гръцки"
2052
2053#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2054#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2055#: ../lib/ephy-langs.c:58
2056msgid "select fonts for|Hebrew"
2057msgstr "Иврит"
2058
2059#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2060#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2061#: ../lib/ephy-langs.c:61
2062msgid "select fonts for|Japanese"
2063msgstr "Японски"
2064
2065#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2066#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2067#: ../lib/ephy-langs.c:64
2068msgid "select fonts for|Korean"
2069msgstr "Корейски"
2070
2071#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2072#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2073#: ../lib/ephy-langs.c:67
2074msgid "select fonts for|Simplified Chinese"
2075msgstr "Китайски, опростен"
2076
2077#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2078#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2079#: ../lib/ephy-langs.c:70
2080msgid "select fonts for|Tamil"
2081msgstr "Тамилски"
2082
2083#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2084#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2085#: ../lib/ephy-langs.c:73
2086msgid "select fonts for|Thai"
2087msgstr "Тайски"
2088
2089#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2090#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2091#: ../lib/ephy-langs.c:76
2092msgid "select fonts for|Traditional Chinese"
2093msgstr "Китайски, традиционен"
2094
2095#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2096#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2097#: ../lib/ephy-langs.c:79
2098msgid "select fonts for|Traditional Chinese (Hong Kong)"
2099msgstr "Китайски, традиционен (Хонг Конг)"
2100
2101#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2102#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2103#: ../lib/ephy-langs.c:82
2104msgid "select fonts for|Turkish"
2105msgstr "Турски"
2106
2107#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2108#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2109#: ../lib/ephy-langs.c:86
2110msgid "select fonts for|Armenian"
2111msgstr "Арменски"
2112
2113#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2114#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2115#: ../lib/ephy-langs.c:89
2116msgid "select fonts for|Bengali"
2117msgstr "Бенгали"
2118
2119#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2120#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2121#: ../lib/ephy-langs.c:92
2122msgid "select fonts for|Unified Canadian Syllabics"
2123msgstr "Ескимоски (Канада)"
2124
2125#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2126#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2127#: ../lib/ephy-langs.c:95
2128msgid "select fonts for|Ethiopic"
2129msgstr "Етиопски"
2130
2131#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2132#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2133#: ../lib/ephy-langs.c:98
2134msgid "select fonts for|Georgian"
2135msgstr "Грузински"
2136
2137#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2138#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2139#: ../lib/ephy-langs.c:101
2140msgid "select fonts for|Gujarati"
2141msgstr "Гужарати"
2142
2143#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2144#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2145#: ../lib/ephy-langs.c:104
2146msgid "select fonts for|Gurmukhi"
2147msgstr "Гурмуки"
2148
2149#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2150#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2151#: ../lib/ephy-langs.c:107
2152msgid "select fonts for|Khmer"
2153msgstr "Кхмерски"
2154
2155#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2156#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2157#: ../lib/ephy-langs.c:110
2158msgid "select fonts for|Malayalam"
2159msgstr "Малайлам"
2160
2161#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2162#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2163#: ../lib/ephy-langs.c:114
2164msgid "select fonts for|Western"
2165msgstr "Западни"
2166
2167#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2168#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2169#: ../lib/ephy-langs.c:117
2170msgid "select fonts for|Other Scripts"
2171msgstr "Други скриптове"
2172
2173#: ../lib/ephy-stock-icons.c:56
2174msgid "Close Tab"
2175msgstr "Затваряне на страница"
2176
2177#: ../lib/ephy-stock-icons.c:57
2178msgid "Popup Windows"
2179msgstr "Изскачащи прозорци"
2180
2181#: ../lib/ephy-stock-icons.c:58 ../src/ephy-history-window.c:1191
2182msgid "History"
2183msgstr "История"
2184
2185#: ../lib/ephy-stock-icons.c:59 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:757
2186#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1619
2187#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:930 ../src/ephy-window.c:1087
2188msgid "Bookmarks"
2189msgstr "Отметки"
2190
2191#: ../lib/ephy-stock-icons.c:60 ../src/ephy-toolbar.c:324
2192msgid "Address Entry"
2193msgstr "Запис на адрес"
2194
2195#: ../lib/ephy-stock-icons.c:61
2196msgid "_Download"
2197msgstr "_Изтегляне"
2198
2199#: ../lib/ephy-zoom.h:41
2200msgid "50%"
2201msgstr "50%"
2202
2203#: ../lib/ephy-zoom.h:42
2204msgid "75%"
2205msgstr "75%"
2206
2207#: ../lib/ephy-zoom.h:43
2208msgid "100%"
2209msgstr "100%"
2210
2211#: ../lib/ephy-zoom.h:44
2212msgid "125%"
2213msgstr "125%"
2214
2215#: ../lib/ephy-zoom.h:45
2216msgid "150%"
2217msgstr "150%"
2218
2219#: ../lib/ephy-zoom.h:46
2220msgid "175%"
2221msgstr "175%"
2222
2223#: ../lib/ephy-zoom.h:47
2224msgid "200%"
2225msgstr "200%"
2226
2227#: ../lib/ephy-zoom.h:48
2228msgid "300%"
2229msgstr "300%"
2230
2231#: ../lib/ephy-zoom.h:49
2232msgid "400%"
2233msgstr "400%"
2234
2235#: ../lib/widgets/ephy-location-entry.c:573
2236msgid "Drag and drop this icon to create a link to this page"
2237msgstr ""
2238"Изтеглете и пуснете тази икона, за да създадете връзка към тази страница"
2239
2240#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:296
2241#, c-format
2242msgid "%s:"
2243msgstr "%s:"
2244
2245#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:552
2246#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:181
2247#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1239
2248#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:448 ../src/ephy-history-window.c:173
2249#: ../src/ephy-history-window.c:711
2250msgid "Open in New _Tab"
2251msgid_plural "Open in New _Tabs"
2252msgstr[0] "Отваряне в нова _страница"
2253msgstr[1] "Отваряне в нови _страници"
2254
2255#. File Menu
2256#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:558
2257#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:178
2258#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1236
2259#: ../src/ephy-history-window.c:170 ../src/ephy-history-window.c:708
2260msgid "Open in New _Window"
2261msgid_plural "Open in New _Windows"
2262msgstr[0] "Отваряне в нов _прозорец"
2263msgstr[1] "Отваряне в нови _прозорци"
2264
2265#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:579
2266#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:770
2267msgid "_Remove from Toolbar"
2268msgstr "_Премахване от лентата с инструменти"
2269
2270#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:592
2271#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:783
2272msgid "Move _Left"
2273msgstr "Преместване на_ляво"
2274
2275#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:599
2276#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:790
2277msgid "Move Ri_ght"
2278msgstr "Преместване на_дясно"
2279
2280#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:230
2281#, c-format
2282msgid "%s Properties"
2283msgstr "%s настройки"
2284
2285#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:350
2286#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:231
2287msgid "_Title:"
2288msgstr "_Заглавие:"
2289
2290#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:392
2291#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:254
2292msgid "To_pics:"
2293msgstr "Те_ми:"
2294
2295#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-properties.c:401
2296msgid "_Show in bookmarks bar"
2297msgstr "_Показване в лентата с отметките"
2298
2299#. Toplevel
2300#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:168
2301#: ../src/ephy-history-window.c:163 ../src/ephy-window.c:116
2302msgid "_File"
2303msgstr "_Файл"
2304
2305#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:169
2306#: ../src/ephy-history-window.c:164 ../src/ephy-window.c:117
2307msgid "_Edit"
2308msgstr "_Редактиране"
2309
2310#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:170
2311#: ../src/ephy-history-window.c:165 ../src/ephy-window.c:118
2312msgid "_View"
2313msgstr "_Изглед"
2314
2315#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:171
2316#: ../src/ephy-history-window.c:166 ../src/ephy-window.c:123
2317msgid "_Help"
2318msgstr "_Помощ"
2319
2320#. File Menu
2321#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:175
2322#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:294
2323msgid "_New Topic"
2324msgstr "_Нова тема"
2325
2326#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:176
2327msgid "Create a new topic"
2328msgstr "Създаване на нова тема"
2329
2330#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:179
2331msgid "Open the selected bookmark in a new window"
2332msgstr "Отваряне на избраната отметка в нов прозорец"
2333
2334#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:182
2335msgid "Open the selected bookmark in a new tab"
2336msgstr "Отваряне на избраната отметка в нова страница"
2337
2338#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:184
2339msgid "_Rename..."
2340msgstr "_Преименуване..."
2341
2342#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:185
2343msgid "Rename the selected bookmark or topic"
2344msgstr "Преименуване на избраната отметка или тема"
2345
2346#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:186
2347#: ../src/ephy-history-window.c:176
2348msgid "_Delete"
2349msgstr "_Изтриване"
2350
2351#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:187
2352msgid "Delete the selected bookmark or topic"
2353msgstr "Изтриване на избраната отметка или тема"
2354
2355#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:189
2356msgid "_Properties"
2357msgstr "_Настройки"
2358
2359#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:190
2360msgid "View or modify the properties of the selected bookmark"
2361msgstr "Преглед или промяна на настройките на избраната отметка"
2362
2363#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:192
2364msgid "_Import Bookmarks..."
2365msgstr "_Вмъкване на отметки..."
2366
2367#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:193
2368msgid "Import bookmarks from another browser or a bookmarks file"
2369msgstr "Вмъкване на отметки от друг браузър или файл с отметки"
2370
2371#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:195
2372msgid "_Export Bookmarks..."
2373msgstr "_Изнасяне на отметки..."
2374
2375#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:196
2376msgid "Export bookmarks to a file"
2377msgstr "Изнасяне на отметки във файл"
2378
2379#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:198
2380#: ../src/ephy-history-window.c:182 ../src/ephy-window.c:156
2381msgid "_Close"
2382msgstr "_Затваряне"
2383
2384#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:199
2385msgid "Close the bookmarks window"
2386msgstr "Затваряне на прозорецът с отметките"
2387
2388#. Edit Menu
2389#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:203
2390#: ../src/ephy-history-window.c:187 ../src/ephy-window.c:168
2391msgid "Cu_t"
2392msgstr "Из_рязване"
2393
2394#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:204
2395#: ../src/ephy-history-window.c:188 ../src/ephy-window.c:169
2396msgid "Cut the selection"
2397msgstr "Изрязване на избрания текст"
2398
2399#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:206
2400#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1249
2401#: ../src/ephy-history-window.c:190 ../src/ephy-history-window.c:721
2402#: ../src/ephy-window.c:171
2403msgid "_Copy"
2404msgstr "_Копиране"
2405
2406#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:207
2407#: ../src/ephy-history-window.c:191 ../src/ephy-window.c:172
2408msgid "Copy the selection"
2409msgstr "Копиране на избрания текст"
2410
2411#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:209
2412#: ../src/ephy-history-window.c:193 ../src/ephy-window.c:174
2413msgid "_Paste"
2414msgstr "_Поставяне"
2415
2416#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:210
2417#: ../src/ephy-history-window.c:194
2418msgid "Paste the clipboard"
2419msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
2420
2421#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:212
2422#: ../src/ephy-history-window.c:196 ../src/ephy-window.c:177
2423msgid "Select _All"
2424msgstr "Избиране на _всичко"
2425
2426#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:213
2427msgid "Select all bookmarks or text"
2428msgstr "Избиране на всички отметки или текст"
2429
2430#. Help Menu
2431#. Help menu
2432#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:217
2433#: ../src/ephy-history-window.c:204 ../src/ephy-window.c:270
2434msgid "_Contents"
2435msgstr "_Ръководство"
2436
2437#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:218
2438msgid "Display bookmarks help"
2439msgstr "Показване на помощта за отметките"
2440
2441#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:220
2442#: ../src/ephy-history-window.c:207 ../src/ephy-window.c:273
2443msgid "_About"
2444msgstr "_Относно"
2445
2446#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:221
2447#: ../src/ephy-history-window.c:208 ../src/ephy-window.c:274
2448msgid "Display credits for the web browser creators"
2449msgstr "Показване на информацията за създателите тази програма"
2450
2451#. File Menu
2452#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:229
2453msgid "_Show in Bookmarks Bar"
2454msgstr "_Показване в лентата с отметките"
2455
2456#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:230
2457msgid "Show the selected bookmark or topic in the bookmarks bar"
2458msgstr "Показване на избраната отметка или тема в лентата с отметките"
2459
2460#. View Menu
2461#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:244
2462#: ../src/ephy-history-window.c:222
2463msgid "_Title"
2464msgstr "_Заглавие"
2465
2466#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:245
2467#: ../src/ephy-history-window.c:223
2468msgid "Show only the title column"
2469msgstr "Показване само на титулната колона"
2470
2471#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:246
2472#: ../src/ephy-history-window.c:226
2473msgid "T_itle and Address"
2474msgstr "За_главие и адрес"
2475
2476#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:247
2477#: ../src/ephy-history-window.c:227
2478msgid "Show both the title and address columns"
2479msgstr "Показване на колоните за заглавието и адреса"
2480
2481#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:289
2482#: ../src/bookmarks/ephy-topics-selector.c:319
2483msgid "Type a topic"
2484msgstr "Тип тема"
2485
2486#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:466
2487#, c-format
2488msgid "Delete topic \"%s\"?"
2489msgstr "Изтриване на темата \"%s\"?"
2490
2491#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:469
2492msgid "Delete this topic?"
2493msgstr "Изтриване на тази тема?"
2494
2495#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:471
2496msgid ""
2497"Deleting this topic will cause all its bookmarks to become uncategorized, "
2498"unless they also belong to other topics. The bookmarks will not be deleted."
2499msgstr ""
2500"Изтриването на тази тема ще разбърка всички нейни отметки, освен ако те не "
2501"принадлежат към друга тема. Отметките няма да бъдат изтрити."
2502
2503#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:474
2504msgid "_Delete Topic"
2505msgstr "_Изтриване на тема"
2506
2507#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:580
2508msgid "Firefox"
2509msgstr "Firefox"
2510
2511#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:584
2512#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:588
2513msgid "Firebird"
2514msgstr "Firebird"
2515
2516#. Translators: The %s is the name of a Mozilla profile.
2517#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:593
2518#, c-format
2519msgid "Mozilla \"%s\" profile"
2520msgstr "Профил \"%s\" на Mozilla"
2521
2522#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:597
2523msgid "Galeon"
2524msgstr "Galeon"
2525
2526#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:601
2527msgid "Konqueror"
2528msgstr "Konqueror"
2529
2530#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:630
2531msgid "Import failed"
2532msgstr "Внасянето е неуспешно"
2533
2534#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:632
2535msgid "Import Failed"
2536msgstr "Внасянето е неуспешно"
2537
2538#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:635
2539#, c-format
2540msgid ""
2541"The bookmarks from \"%s\" could not be imported because the file is "
2542"corrupted or of an unsupported type."
2543msgstr ""
2544"Отметките от \"%s\" не могат да бъдат внесени, защото файлът е развален или "
2545"е от неподдържан файлов формат."
2546
2547#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:698
2548msgid "Import bookmarks from file"
2549msgstr "Внасяне на отметки от файл"
2550
2551#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:705
2552msgid "Firefox/Mozilla bookmarks"
2553msgstr "Отметки от Firefox/Mozilla"
2554
2555#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:709
2556msgid "Galeon/Konqueror bookmarks"
2557msgstr "Отметки от Galeon/Konqueror"
2558
2559#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:713
2560msgid "Epiphany bookmarks"
2561msgstr "Отметки от Epiphany"
2562
2563#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:747
2564msgid "Export Bookmarks"
2565msgstr "Изнасяне на отметки"
2566
2567#. Make a format selection combo & label
2568#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:760
2569msgid "File format:"
2570msgstr "Файлов формат:"
2571
2572#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:763
2573msgid "Epiphany (RDF)"
2574msgstr "Epiphany (RDF)"
2575
2576#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:764
2577msgid "Mozilla (HTML)"
2578msgstr "Mozilla (HTML)"
2579
2580#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:835
2581msgid "Import Bookmarks"
2582msgstr "Внасяне на отметки"
2583
2584#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:841
2585msgid "I_mport"
2586msgstr "В_насяне"
2587
2588#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:855
2589msgid "Import bookmarks from:"
2590msgstr "Внасяне на отметки от:"
2591
2592#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1245
2593#: ../src/ephy-history-window.c:717
2594msgid "_Copy Address"
2595msgstr "_Копиране на адрес"
2596
2597#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1486
2598#: ../src/ephy-history-window.c:1033
2599msgid "_Search:"
2600msgstr "_Търсене:"
2601
2602#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1685
2603#: ../src/bookmarks/ephy-topics-selector.c:198
2604msgid "Topics"
2605msgstr "Теми"
2606
2607#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1755
2608#: ../src/ephy-history-window.c:1316
2609msgid "Title"
2610msgstr "Заглавие"
2611
2612#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1761
2613#: ../src/ephy-history-window.c:1322
2614msgid "Address"
2615msgstr "Адреси"
2616
2617#. Translators you should change these links to respect your locale.
2618#. * For instance in .nl these should be
2619#. * "http://www.google.nl" and "http://www.google.nl/search?q=%s"
2620#.
2621#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:87
2622msgid "Search the web"
2623msgstr "Търсене в интернет"
2624
2625#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:87
2626#, c-format
2627msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2628msgstr "http://www.google.co.uk/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
2629
2630#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:93
2631msgid "Entertainment"
2632msgstr "Забавление"
2633
2634#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:94
2635msgid "News"
2636msgstr "Новини"
2637
2638#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:95
2639msgid "Shopping"
2640msgstr "Пазаруване"
2641
2642#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:96
2643msgid "Sports"
2644msgstr "Спортове"
2645
2646#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:97
2647msgid "Travel"
2648msgstr "Пътуване"
2649
2650#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:98
2651msgid "Work"
2652msgstr "Работа"
2653
2654#. translators: the %s is the title of the bookmark
2655#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:550
2656#, c-format
2657msgid "Update bookmark \"%s\"?"
2658msgstr "Осъвременяване на отметката \"%s\"?"
2659
2660#. translators: the %s is a URL
2661#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:555
2662#, c-format
2663msgid "The bookmarked page has moved to \"%s\"."
2664msgstr "Страницата с отметките беше преместена в \"%s\"."
2665
2666#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:559
2667msgid "_Don't Update"
2668msgstr "_Да не се актуализира"
2669
2670#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:561
2671msgid "_Update"
2672msgstr "_Актуализиране"
2673
2674#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:564
2675msgid "Update Bookmark?"
2676msgstr "Актуализиране на отметка?"
2677
2678#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2679#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2680#. Translators: this topic contains all bookmarks
2681#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:805
2682msgid "bookmarks|All"
2683msgstr "Всички"
2684
2685#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2686#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2687#. Translators: this topic contains the most used bookmarks
2688#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:841
2689msgid "bookmarks|Most Visited"
2690msgstr "Най-използвани"
2691
2692#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2693#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2694#. Translators: this topic contains the not categorized bookmarks
2695#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:860
2696msgid "bookmarks|Not Categorized"
2697msgstr "Неразпределени"
2698
2699#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:275
2700msgid "Add Bookmark"
2701msgstr "Добавяне на отметка"
2702
2703#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:312
2704#, c-format
2705msgid "You already have a bookmark titled \"%s\" for this page."
2706msgstr "Отметка с име \"%s\" вече съществува за тази страница."
2707
2708#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:324
2709msgid "_View Properties"
2710msgstr "_Преглед на настройките"
2711
2712#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:329
2713msgid "Duplicated Bookmark"
2714msgstr "Дублирани отметки"
2715
2716#. This is the adjective, not the verb
2717#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:264
2718msgid "Empty"
2719msgstr "Празен"
2720
2721#: ../src/ephy-encoding-dialog.c:310
2722msgid "Encodings"
2723msgstr "Кодиране"
2724
2725#: ../src/ephy-encoding-menu.c:350
2726msgid "_Other..."
2727msgstr "_Други..."
2728
2729#: ../src/ephy-encoding-menu.c:351
2730msgid "Other encodings"
2731msgstr "Други кодирания"
2732
2733#: ../src/ephy-encoding-menu.c:357
2734msgid "_Automatic"
2735msgstr "_Автоматичен"
2736
2737#: ../src/ephy-find-toolbar.c:396
2738msgid "Find:"
2739msgstr "Търсене:"
2740
2741#: ../src/ephy-find-toolbar.c:412 ../src/ephy-find-toolbar.c:413
2742msgid "Find Next"
2743msgstr "Следващо търсене"
2744
2745#: ../src/ephy-find-toolbar.c:416
2746msgid "Find next occurrence of the search string"
2747msgstr "Търсене на следващото споменаване на низ"
2748
2749#: ../src/ephy-find-toolbar.c:423 ../src/ephy-find-toolbar.c:424
2750msgid "Find Previous"
2751msgstr "Предишно търсене"
2752
2753#: ../src/ephy-find-toolbar.c:427
2754msgid "Find previous occurrence of the search string"
2755msgstr "Търсене на предишното място на търсен низ"
2756
2757#. exit button
2758#: ../src/ephy-fullscreen-popup.c:278 ../src/ephy-toolbar.c:626
2759msgid "Leave Fullscreen"
2760msgstr "Напускане на \"Цял екран\""
2761
2762#: ../src/ephy-go-action.c:71 ../src/ephy-toolbar.c:354
2763msgid "Go"
2764msgstr "Отиване"
2765
2766#: ../src/ephy-history-window.c:171
2767msgid "Open the selected history link in a new window"
2768msgstr "Отваряне на избраната връзка в нов прозорец"
2769
2770#: ../src/ephy-history-window.c:174
2771msgid "Open the selected history link in a new tab"
2772msgstr "Отваряне на избраната връзка в нова страница"
2773
2774#: ../src/ephy-history-window.c:177
2775msgid "Delete the selected history link"
2776msgstr "Изтриване на избраната връзка"
2777
2778#: ../src/ephy-history-window.c:179
2779msgid "Add _Bookmark..."
2780msgstr "_Добавяне на отметка..."
2781
2782#: ../src/ephy-history-window.c:180
2783msgid "Bookmark the selected history link"
2784msgstr "Добавяне в отметките на избраната връзка"
2785
2786#: ../src/ephy-history-window.c:183
2787msgid "Close the history window"
2788msgstr "Затваряне на прозореца с историята"
2789
2790#: ../src/ephy-history-window.c:197
2791msgid "Select all history links or text"
2792msgstr "Избиране на всички посещавани адреси или текст"
2793
2794#: ../src/ephy-history-window.c:199
2795msgid "Clear _History"
2796msgstr "Изчистване на _историята"
2797
2798#: ../src/ephy-history-window.c:200
2799msgid "Clear your browsing history"
2800msgstr "Изтрива адресите на посетените от вас интернет страници"
2801
2802#: ../src/ephy-history-window.c:205
2803msgid "Display history help"
2804msgstr "Показване на помощ за историята"
2805
2806#: ../src/ephy-history-window.c:224
2807msgid "_Address"
2808msgstr "_Адрес"
2809
2810#: ../src/ephy-history-window.c:225
2811msgid "Show only the address column"
2812msgstr "Показване само на колоната с адреса"
2813
2814#: ../src/ephy-history-window.c:254
2815msgid "Clear browsing history?"
2816msgstr "Изчистване на историята?"
2817
2818#: ../src/ephy-history-window.c:258
2819msgid ""
2820"Clearing the browsing history will cause all history links to be permanently "
2821"deleted."
2822msgstr ""
2823"Изчистването на историята ще доведе до постоянното изтриване на адресите на "
2824"всички посетени интернет страници."
2825
2826#: ../src/ephy-history-window.c:270
2827msgid "Clear History"
2828msgstr "Изчистване на историята"
2829
2830#: ../src/ephy-history-window.c:1042
2831msgid "Last 30 Minutes"
2832msgstr "Последните 30 минути"
2833
2834#: ../src/ephy-history-window.c:1043
2835msgid "Today"
2836msgstr "Днес"
2837
2838#. keep this in sync with embed/ephy-history.c's HISTORY_PAGE_OBSOLETE_DAYS
2839#: ../src/ephy-history-window.c:1044 ../src/ephy-history-window.c:1047
2840#: ../src/ephy-history-window.c:1051
2841#, c-format
2842msgid "Last %d day"
2843msgid_plural "Last %d days"
2844msgstr[0] "Последният %d ден"
2845msgstr[1] "Последните %d дни"
2846
2847#: ../src/ephy-history-window.c:1253
2848msgid "Sites"
2849msgstr "Интернет страници"
2850
2851#: ../src/ephy-main.c:58
2852msgid "Open a new tab in an existing Epiphany window"
2853msgstr "Отваряне на нова страница в съществуващия прозорец на Epiphany"
2854
2855#: ../src/ephy-main.c:61
2856msgid "Run Epiphany in full screen mode"
2857msgstr "Стартиране на Epiphany в цял екран"
2858
2859#: ../src/ephy-main.c:64
2860msgid "Load the given session file"
2861msgstr "Зареждане на файла на дадената сесия"
2862
2863#: ../src/ephy-main.c:65 ../src/ephy-main.c:71
2864msgid "FILE"
2865msgstr "ФАЙЛ"
2866
2867#: ../src/ephy-main.c:67
2868msgid "Add a bookmark (don't open any window)"
2869msgstr "Добавяне на отметка (не се отварят никакви прозорци)"
2870
2871#: ../src/ephy-main.c:68
2872msgid "URL"
2873msgstr "АДРЕС"
2874
2875#: ../src/ephy-main.c:70
2876msgid "Import bookmarks from the given file"
2877msgstr "Вмъкване на отметки от посочения файл"
2878
2879#: ../src/ephy-main.c:73
2880msgid "Launch the bookmarks editor"
2881msgstr "Стартиране на редактора на отметките"
2882
2883#: ../src/ephy-notebook.c:987
2884msgid "Close tab"
2885msgstr "Затваряне на страница"
2886
2887#: ../src/ephy-session.c:388
2888msgid "Recover previous browser windows and tabs?"
2889msgstr "Възстановяване на предишните прозорци и страници?"
2890
2891#: ../src/ephy-session.c:392
2892msgid ""
2893"Epiphany appears to have exited unexpectedly the last time it was run. You "
2894"can recover the opened windows and tabs."
2895msgstr ""
2896"Epiphany спря неочаквано по време на предишната сесия. Можете да "
2897"възстановите отворените прозорци и страници."
2898
2899#: ../src/ephy-session.c:396
2900msgid "_Don't Recover"
2901msgstr "_Без възстановяване"
2902
2903#: ../src/ephy-session.c:398
2904msgid "_Recover"
2905msgstr "_Възстановяване"
2906
2907#: ../src/ephy-session.c:400
2908msgid "Crash Recovery"
2909msgstr "Възстановяване след срив"
2910
2911#: ../src/ephy-shell.c:219
2912msgid "Sidebar extension required"
2913msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
2914
2915#: ../src/ephy-shell.c:221
2916msgid "Sidebar Extension Required"
2917msgstr "Изисква се разширение за страничната лента"
2918
2919#: ../src/ephy-shell.c:225
2920msgid "The link you clicked needs the sidebar extension to be installed."
2921msgstr "Връзката, която натиснахте, се нуждае от инсталирана странична лента."
2922
2923#: ../src/ephy-shell.c:456
2924msgid ""
2925"Bonobo couldn't locate the GNOME_Epiphany_Automation.server file. You can "
2926"use bonobo-activation-sysconf to configure the search path for bonobo server "
2927"files."
2928msgstr ""
2929"Bonobo не може да намери GNOME_Epiphany_Automation.server файла. Може да "
2930"използвате bonobo-activation-sysconf, за да конфигурирате къде да се търси "
2931"за сървърни файлове."
2932
2933#: ../src/ephy-shell.c:463
2934msgid ""
2935"Epiphany can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
2936"attempting to register the automation server"
2937msgstr ""
2938"Epiphany не може да бъде използван, заради неочаквана грешка от Bonobo при "
2939"опит да се регистрира автоматизиращия сървър"
2940
2941#: ../src/ephy-shell.c:480
2942msgid ""
2943"Epiphany can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
2944"attempting to locate the automation object."
2945msgstr ""
2946"Epiphany не може да бъде използван, заради неочаквана грешка от Bonobo при "
2947"опит да се открие обект от автоматизацията."
2948
2949#: ../src/ephy-tab.c:449 ../src/ephy-tab.c:1861
2950msgid "Blank page"
2951msgstr "Празна страница"
2952
2953#: ../src/ephy-tab.c:1284
2954#, c-format
2955msgid "Redirecting to %s..."
2956msgstr "Пренасочване към %s..."
2957
2958#: ../src/ephy-tab.c:1288
2959#, c-format
2960msgid "Transferring data from %s..."
2961msgstr "Пренасяне на данни от %s..."
2962
2963#: ../src/ephy-tab.c:1292
2964#, c-format
2965msgid "Waiting for authorization from %s..."
2966msgstr "Очакване на разрешение от %s..."
2967
2968#: ../src/ephy-tab.c:1300
2969#, c-format
2970msgid "Loading %s..."
2971msgstr "Зареждане на %s..."
2972
2973#: ../src/ephy-tabs-menu.c:148
2974msgid "Switch to this tab"
2975msgstr "Превключване към тази страница"
2976
2977#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
2978#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
2979#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:82
2980msgid "toolbar style|Default"
2981msgstr "Стандартен"
2982
2983#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:201
2984msgid "Toolbar Editor"
2985msgstr "_Редактор на лентата с инструментите"
2986
2987#. translators: translate the same as in gnome-control-center
2988#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:219
2989msgid "Toolbar _button labels:"
2990msgstr "Надписи на бутоните:"
2991
2992#: ../src/ephy-toolbar-editor.c:287
2993msgid "_Add a New Toolbar"
2994msgstr "_Добавяне на нова лента с инструменти"
2995
2996#: ../src/ephy-toolbar.c:264
2997msgid "Back"
2998msgstr "Назад"
2999
3000#: ../src/ephy-toolbar.c:266
3001msgid "Go back"
3002msgstr "Отиване назад"
3003
3004#. this is the tooltip on the Back button's drop-down arrow, which will show
3005#. * a menu with all sites you can go 'back' to
3006#.
3007#: ../src/ephy-toolbar.c:270
3008msgid "Back history"
3009msgstr "Предишни страници"
3010
3011#: ../src/ephy-toolbar.c:283
3012msgid "Forward"
3013msgstr "Напред"
3014
3015#: ../src/ephy-toolbar.c:285
3016msgid "Go forward"
3017msgstr "Отиване напред"
3018
3019#. this is the tooltip on the Forward button's drop-down arrow, which will show
3020#. * a menu with all sites you can go 'forward' to
3021#.
3022#: ../src/ephy-toolbar.c:289
3023msgid "Forward history"
3024msgstr "Следващи страници"
3025
3026#: ../src/ephy-toolbar.c:301
3027msgid "Up"
3028msgstr "Нагоре"
3029
3030#: ../src/ephy-toolbar.c:303 ../src/ephy-window.c:241
3031msgid "Go up one level"
3032msgstr "Нагоре с едно ниво"
3033
3034#. this is the tooltip on the Up button's drop-down arrow, which will show
3035#. * a menu with al sites you can go 'up' to
3036#.
3037#: ../src/ephy-toolbar.c:307
3038msgid "List of upper levels"
3039msgstr "Списък на предишните нива"
3040
3041#: ../src/ephy-toolbar.c:326
3042msgid "Enter a web address to open, or a phrase to search for on the web"
3043msgstr "Въведете адрес или фраза за търсене"
3044
3045#: ../src/ephy-toolbar.c:342
3046msgid "Zoom"
3047msgstr "Увеличение"
3048
3049#: ../src/ephy-toolbar.c:344
3050msgid "Adjust the text size"
3051msgstr "Нагласяне размера на текста"
3052
3053#: ../src/ephy-toolbar.c:356
3054msgid "Go to the address entered in the address entry"
3055msgstr "Отиване на адреса въведен в полето за адреси"
3056
3057#: ../src/ephy-toolbar.c:365
3058msgid "_Home"
3059msgstr "_У дома"
3060
3061#: ../src/ephy-toolbar.c:367
3062msgid "Go to the home page"
3063msgstr "Отиване в домашната страница"
3064
3065#: ../src/ephy-window.c:119
3066msgid "_Bookmarks"
3067msgstr "От_метки"
3068
3069#: ../src/ephy-window.c:120
3070msgid "_Go"
3071msgstr "_Отиване"
3072
3073#: ../src/ephy-window.c:121
3074msgid "T_ools"
3075msgstr "Ин_струменти"
3076
3077#: ../src/ephy-window.c:122
3078msgid "_Tabs"
3079msgstr "_Страници"
3080
3081#. File menu
3082#: ../src/ephy-window.c:129
3083msgid "_New Window"
3084msgstr "_Нов прозорец"
3085
3086#: ../src/ephy-window.c:130
3087msgid "Open a new window"
3088msgstr "Отваряне на нов прозорец"
3089
3090#: ../src/ephy-window.c:132
3091msgid "New _Tab"
3092msgstr "Нова _страница"
3093
3094#: ../src/ephy-window.c:133
3095msgid "Open a new tab"
3096msgstr "Отваряне на нова страница"
3097
3098#: ../src/ephy-window.c:135
3099msgid "_Open..."
3100msgstr "_Отваряне..."
3101
3102#: ../src/ephy-window.c:136
3103msgid "Open a file"
3104msgstr "Отваряне на файл"
3105
3106#: ../src/ephy-window.c:138 ../src/ephy-window.c:141
3107msgid "Save _As..."
3108msgstr "Запазване _като..."
3109
3110#: ../src/ephy-window.c:139 ../src/ephy-window.c:142
3111msgid "Save the current page"
3112msgstr "Запазване на текущата страница"
3113
3114#: ../src/ephy-window.c:144
3115msgid "Print Set_up..."
3116msgstr "Настройки на печата"
3117
3118#: ../src/ephy-window.c:145
3119msgid "Setup the page settings for printing"
3120msgstr "Определяне на настройките за страница при печатане"
3121
3122#: ../src/ephy-window.c:147
3123msgid "Print Pre_view"
3124msgstr "Преглед, преди печата"
3125
3126#: ../src/ephy-window.c:148
3127msgid "Print preview"
3128msgstr "Преглед, преди печата"
3129
3130#: ../src/ephy-window.c:150
3131msgid "_Print..."
3132msgstr "_Печат..."
3133
3134#: ../src/ephy-window.c:151
3135msgid "Print the current page"
3136msgstr "Печат на текущата страница"
3137
3138#: ../src/ephy-window.c:153
3139msgid "S_end To..."
3140msgstr "И_зпращане до..."
3141
3142#: ../src/ephy-window.c:154
3143msgid "Send a link of the current page"
3144msgstr "Изпращане на връзка за текущата страница"
3145
3146#: ../src/ephy-window.c:157
3147msgid "Close this tab"
3148msgstr "Затваряне на тази страница"
3149
3150#. Edit menu
3151#: ../src/ephy-window.c:162
3152msgid "_Undo"
3153msgstr "_Възстановяване"
3154
3155#: ../src/ephy-window.c:163
3156msgid "Undo the last action"
3157msgstr "Отказване на последното действие"
3158
3159#: ../src/ephy-window.c:165
3160msgid "Re_do"
3161msgstr "Повта_ряне"
3162
3163#: ../src/ephy-window.c:166
3164msgid "Redo the last undone action"
3165msgstr "Повтаряне на последното недовършено действие"
3166
3167#: ../src/ephy-window.c:175
3168msgid "Paste clipboard"
3169msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
3170
3171#: ../src/ephy-window.c:178
3172msgid "Select the entire page"
3173msgstr "Избиране на цялата страница"
3174
3175#: ../src/ephy-window.c:180
3176msgid "_Find..."
3177msgstr "_Търсене..."
3178
3179#: ../src/ephy-window.c:181
3180msgid "Find a word or phrase in the page"
3181msgstr "Търсене за дума или фраза в страницата"
3182
3183#: ../src/ephy-window.c:183
3184msgid "Find Ne_xt"
3185msgstr "С_ледващо търсене"
3186
3187#: ../src/ephy-window.c:184
3188msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
3189msgstr "Търсене на следващото споменаване на дума или фраза"
3190
3191#: ../src/ephy-window.c:186
3192msgid "Find Pre_vious"
3193msgstr "Пр_едишно търсене"
3194
3195#: ../src/ephy-window.c:187
3196msgid "Find previous occurrence of the word or phrase"
3197msgstr "Търсене на предишното място на дума или фраза"
3198
3199#: ../src/ephy-window.c:189
3200msgid "P_ersonal Data"
3201msgstr "Ли_чна информация"
3202
3203#: ../src/ephy-window.c:190
3204msgid "View and remove cookies and passwords"
3205msgstr "Преглед или премахване на бисквитки и пароли"
3206
3207#: ../src/ephy-window.c:192
3208msgid "T_oolbars"
3209msgstr "Ленти с _инструменти"
3210
3211#: ../src/ephy-window.c:193
3212msgid "Customize toolbars"
3213msgstr "Настройване на лентите с инструменти"
3214
3215#: ../src/ephy-window.c:195
3216msgid "P_references"
3217msgstr "На_стройки"
3218
3219#: ../src/ephy-window.c:196
3220msgid "Configure the web browser"
3221msgstr "Настройване на интернет браузъра"
3222
3223#. View menu
3224#: ../src/ephy-window.c:201
3225msgid "_Stop"
3226msgstr "_Спиране"
3227
3228#: ../src/ephy-window.c:202
3229msgid "Stop current data transfer"
3230msgstr "Спиране на текущото пренасяне на данни"
3231
3232#: ../src/ephy-window.c:204
3233msgid "_Reload"
3234msgstr "_Презареждане"
3235
3236#: ../src/ephy-window.c:205
3237msgid "Display the latest content of the current page"
3238msgstr "Показване на последното съдържание на текущата страница"
3239
3240#: ../src/ephy-window.c:207
3241msgid "Zoom _In"
3242msgstr "_Увеличаване"
3243
3244#: ../src/ephy-window.c:208
3245msgid "Increase the text size"
3246msgstr "Увеличаване размера на текста"
3247
3248#: ../src/ephy-window.c:210
3249msgid "Zoom _Out"
3250msgstr "Нама_ляване"
3251
3252#: ../src/ephy-window.c:211
3253msgid "Decrease the text size"
3254msgstr "Намаляване размера на текста"
3255
3256#: ../src/ephy-window.c:213
3257msgid "_Normal Size"
3258msgstr "_Нормален размер"
3259
3260#: ../src/ephy-window.c:214
3261msgid "Use the normal text size"
3262msgstr "Използване на нормален размер на текста"
3263
3264#: ../src/ephy-window.c:216
3265msgid "Text _Encoding"
3266msgstr "_Кодиране на текста"
3267
3268#: ../src/ephy-window.c:217
3269msgid "Change the text encoding"
3270msgstr "Промяна кодирането на текста"
3271
3272#: ../src/ephy-window.c:219
3273msgid "_Page Source"
3274msgstr "Изходен _код на страницата"
3275
3276#: ../src/ephy-window.c:220
3277msgid "View the source code of the page"
3278msgstr "Показване изходния код на страницата"
3279
3280#. Bookmarks menu
3281#: ../src/ephy-window.c:225
3282msgid "_Add Bookmark..."
3283msgstr "_Добавяне на отметка..."
3284
3285#: ../src/ephy-window.c:226 ../src/ephy-window.c:314
3286msgid "Add a bookmark for the current page"
3287msgstr "Добавяне на отметка за тази страница"
3288
3289#: ../src/ephy-window.c:228
3290msgid "_Edit Bookmarks"
3291msgstr "_Редакция на отметки"
3292
3293#: ../src/ephy-window.c:229
3294msgid "Open the bookmarks window"
3295msgstr "Отваряне на прозореца с отметките"
3296
3297#. Go menu
3298#: ../src/ephy-window.c:234
3299msgid "_Back"
3300msgstr "_Назад"
3301
3302#: ../src/ephy-window.c:235
3303msgid "Go to the previous visited page"
3304msgstr "Отива на предишната посетена страница"
3305
3306#: ../src/ephy-window.c:237
3307msgid "_Forward"
3308msgstr "_Напред"
3309
3310#: ../src/ephy-window.c:238
3311msgid "Go to the next visited page"
3312msgstr "Отиване на следващата посетена страница"
3313
3314#: ../src/ephy-window.c:240
3315msgid "_Up"
3316msgstr "_Нагоре"
3317
3318#: ../src/ephy-window.c:243
3319msgid "_Location..."
3320msgstr "_Местоположение..."
3321
3322#: ../src/ephy-window.c:244
3323msgid "Go to a specified location"
3324msgstr "Отива на посочения адрес"
3325
3326#: ../src/ephy-window.c:246
3327msgid "H_istory"
3328msgstr "_История"
3329
3330#: ../src/ephy-window.c:247
3331msgid "Open the history window"
3332msgstr "Отваряне на прозорец историята на посетените интернет страници"
3333
3334#. Tabs menu
3335#: ../src/ephy-window.c:252
3336msgid "_Previous Tab"
3337msgstr "_Предишна страница"
3338
3339#: ../src/ephy-window.c:253
3340msgid "Activate previous tab"
3341msgstr "Активиране на предишната страница"
3342
3343#: ../src/ephy-window.c:255
3344msgid "_Next Tab"
3345msgstr "_Следваща страница"
3346
3347#: ../src/ephy-window.c:256
3348msgid "Activate next tab"
3349msgstr "Активиране на следващата страница"
3350
3351#: ../src/ephy-window.c:258
3352msgid "Move Tab _Left"
3353msgstr "Преместване на страницата в_ляво"
3354
3355#: ../src/ephy-window.c:259
3356msgid "Move current tab to left"
3357msgstr "Преместване на текущата страница вляво"
3358
3359#: ../src/ephy-window.c:261
3360msgid "Move Tab _Right"
3361msgstr "Преместване на страницата в_дясно"
3362
3363#: ../src/ephy-window.c:262
3364msgid "Move current tab to right"
3365msgstr "Преместване на текущата страница вдясно"
3366
3367#: ../src/ephy-window.c:264
3368msgid "_Detach Tab"
3369msgstr "_Отделяне на страницата"
3370
3371#: ../src/ephy-window.c:265
3372msgid "Detach current tab"
3373msgstr "Отделяне на текущата страница"
3374
3375#: ../src/ephy-window.c:271
3376msgid "Display web browser help"
3377msgstr "Показване на помощта за интернет браузъра"
3378
3379#. File Menu
3380#: ../src/ephy-window.c:282
3381msgid "_Work Offline"
3382msgstr "_Преминаване в режим \"Изключен\""
3383
3384#: ../src/ephy-window.c:283
3385msgid "Toggle network status"
3386msgstr "Състояние на мрежата"
3387
3388#. View Menu
3389#: ../src/ephy-window.c:288
3390msgid "_Toolbar"
3391msgstr "_Лента с инструменти"
3392
3393#: ../src/ephy-window.c:289
3394msgid "Show or hide toolbar"
3395msgstr "Показване или скриване лентата с инструменти"
3396
3397#: ../src/ephy-window.c:291
3398msgid "_Bookmarks Bar"
3399msgstr "_Лента с отметките"
3400
3401#: ../src/ephy-window.c:292
3402msgid "Show or hide bookmarks bar"
3403msgstr "Показване или скриване на лентата за отметките"
3404
3405#: ../src/ephy-window.c:294
3406msgid "St_atusbar"
3407msgstr "Лента за _състоянието"
3408
3409#: ../src/ephy-window.c:295
3410msgid "Show or hide statusbar"
3411msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието"
3412
3413#: ../src/ephy-window.c:297
3414msgid "_Fullscreen"
3415msgstr "На _цял екран"
3416
3417#: ../src/ephy-window.c:298
3418msgid "Browse at full screen"
3419msgstr "Сърфиране на цял екран"
3420
3421#: ../src/ephy-window.c:300
3422msgid "Popup _Windows"
3423msgstr "Изскачащи _прозорци"
3424
3425#: ../src/ephy-window.c:301
3426msgid "Show or hide unrequested popup windows from this site"
3427msgstr "Показване или скриване на непоисканите изскачащи прозорци от този сайт"
3428
3429#: ../src/ephy-window.c:303
3430msgid "Selection Caret"
3431msgstr "Избор на каретка"
3432
3433#. Document
3434#: ../src/ephy-window.c:311
3435msgid "_Save Background As..."
3436msgstr "_Запазване на фона като..."
3437
3438#: ../src/ephy-window.c:313
3439msgid "Add Boo_kmark..."
3440msgstr "Добавяне на от_метка..."
3441
3442#. Framed document
3443#: ../src/ephy-window.c:319
3444msgid "Show Only This _Frame"
3445msgstr "Показване само на тази _рамка"
3446
3447#: ../src/ephy-window.c:320
3448msgid "Show only this frame in this window"
3449msgstr "Показване само на тази рамка в този прозорец"
3450
3451#. Links
3452#: ../src/ephy-window.c:325
3453msgid "_Open Link"
3454msgstr "_Отваряне на връзка"
3455
3456#: ../src/ephy-window.c:326
3457msgid "Open link in this window"
3458msgstr "Отваряне на връзката в този прозорец"
3459
3460#: ../src/ephy-window.c:328
3461msgid "Open Link in New _Window"
3462msgstr "Отваряне на връзката в нов _прозорец"
3463
3464#: ../src/ephy-window.c:329
3465msgid "Open link in a new window"
3466msgstr "Отваряне на връзката в нов прозорец"
3467
3468#: ../src/ephy-window.c:331
3469msgid "Open Link in New _Tab"
3470msgstr "Отваряне на връзката в нова _страница"
3471
3472#: ../src/ephy-window.c:332
3473msgid "Open link in a new tab"
3474msgstr "Отваряне на връзката в нова страница"
3475
3476#: ../src/ephy-window.c:334
3477msgid "_Download Link"
3478msgstr "_Изтегляне на връзката"
3479
3480#: ../src/ephy-window.c:336
3481msgid "_Save Link As..."
3482msgstr "Запазване на връзката _като..."
3483
3484#: ../src/ephy-window.c:337
3485msgid "Save link with a different name"
3486msgstr "Запазване на връзката под различно име"
3487
3488#: ../src/ephy-window.c:339
3489msgid "_Bookmark Link..."
3490msgstr "_Добавяне на връзката в отметките..."
3491
3492#: ../src/ephy-window.c:341
3493msgid "_Copy Link Address"
3494msgstr "_Копиране адреса на връзката"
3495
3496#. Email links
3497#. This is on the context menu on a mailto: link and opens the mail program
3498#: ../src/ephy-window.c:347
3499msgid "_Send Email..."
3500msgstr "И_зпращане на е-писмо..."
3501
3502#: ../src/ephy-window.c:349
3503msgid "_Copy Email Address"
3504msgstr "Копиране на адресът на ел. поща"
3505
3506#. Images
3507#: ../src/ephy-window.c:354
3508msgid "Open _Image"
3509msgstr "Отваряне на _изображението"
3510
3511#: ../src/ephy-window.c:356
3512msgid "_Save Image As..."
3513msgstr "_Запазване на изображение като..."
3514
3515#: ../src/ephy-window.c:358
3516msgid "_Use Image As Background"
3517msgstr "_Използване на изображението като фон"
3518
3519#: ../src/ephy-window.c:360
3520msgid "Copy I_mage Address"
3521msgstr "Копиране адресът на из_ображението"
3522
3523#: ../src/ephy-window.c:659
3524msgid "There are unsubmitted changes to form elements"
3525msgstr "Има неизпратени промени по елементите от формуляра"
3526
3527#: ../src/ephy-window.c:663
3528msgid "If you close the document anyway, you will lose that information."
3529msgstr "Ако все пак затворите документа, ще загубите тази информация."
3530
3531#: ../src/ephy-window.c:667
3532msgid "Close _Document"
3533msgstr "Затваряне на _документа"
3534
3535#: ../src/ephy-window.c:1077 ../src/window-commands.c:362
3536msgid "Open"
3537msgstr "Отваряне"
3538
3539#: ../src/ephy-window.c:1079 ../src/window-commands.c:388
3540msgid "Save As"
3541msgstr "Запазване като"
3542
3543#: ../src/ephy-window.c:1083
3544msgid "Bookmark"
3545msgstr "Отметка"
3546
3547#: ../src/ephy-window.c:1287
3548msgid "Insecure"
3549msgstr "Несигурно"
3550
3551#: ../src/ephy-window.c:1292
3552msgid "Broken"
3553msgstr "Развален"
3554
3555#: ../src/ephy-window.c:1300
3556msgid "Low"
3557msgstr "Нисък"
3558
3559#: ../src/ephy-window.c:1307
3560msgid "High"
3561msgstr "Висок"
3562
3563#: ../src/ephy-window.c:1316
3564#, c-format
3565msgid "Security level: %s"
3566msgstr "Ниво на сигурност: %s"
3567
3568#: ../src/ephy-window.c:1356
3569#, c-format
3570msgid "%d hidden popup window"
3571msgid_plural "%d hidden popup windows"
3572msgstr[0] "%d скрит изскачащ прозорец"
3573msgstr[1] "%d скрити изскачащи прозорци"
3574
3575#: ../src/ephy-window.c:1591
3576#, c-format
3577msgid "Save background image '%s'"
3578msgstr "Запазване на фоновото изображение \"%s\""
3579
3580#: ../src/ephy-window.c:1605
3581#, c-format
3582msgid "Open image '%s'"
3583msgstr "Отваряне на изображението \"%s\""
3584
3585#: ../src/ephy-window.c:1610
3586#, c-format
3587msgid "Use as desktop background '%s'"
3588msgstr "Използване на изображението \"%s\" като фон"
3589
3590#: ../src/ephy-window.c:1615
3591#, c-format
3592msgid "Save image '%s'"
3593msgstr "Запазване на изображението \"%s\""
3594
3595#: ../src/ephy-window.c:1620
3596#, c-format
3597msgid "Copy image address '%s'"
3598msgstr "Копиране адресът на изображението \"%s\""
3599
3600#: ../src/ephy-window.c:1633
3601#, c-format
3602msgid "Send email to address '%s'"
3603msgstr "Изпращане на е-писмо до \"%s\""
3604
3605#: ../src/ephy-window.c:1639
3606#, c-format
3607msgid "Copy email address '%s'"
3608msgstr "Копиране адресът на ел. поща \"%s\""
3609
3610#: ../src/ephy-window.c:1651
3611#, c-format
3612msgid "Save link '%s'"
3613msgstr "Запазване на връзката \"%s\""
3614
3615#: ../src/ephy-window.c:1657
3616#, c-format
3617msgid "Bookmark link '%s'"
3618msgstr "Отмятане на връзката \"%s\""
3619
3620#: ../src/ephy-window.c:1663
3621#, c-format
3622msgid "Copy link's address '%s'"
3623msgstr "Копиране адреса на връзката \"%s\""
3624
3625#: ../src/pdm-dialog.c:414
3626msgid "Domain"
3627msgstr "Домейн"
3628
3629#: ../src/pdm-dialog.c:426
3630msgid "Name"
3631msgstr "Име"
3632
3633#: ../src/pdm-dialog.c:658
3634msgid "Host"
3635msgstr "Хост"
3636
3637#: ../src/pdm-dialog.c:670
3638msgid "User Name"
3639msgstr "Потребителско име"
3640
3641#: ../src/pdm-dialog.c:902
3642msgid "Cookie Properties"
3643msgstr "Настройки на бисквитките"
3644
3645#: ../src/pdm-dialog.c:918
3646msgid "Content:"
3647msgstr "Съдържание:"
3648
3649#: ../src/pdm-dialog.c:934
3650msgid "Path:"
3651msgstr "Пътека:"
3652
3653#: ../src/pdm-dialog.c:950
3654msgid "Send for:"
3655msgstr "Изпращане за:"
3656
3657#: ../src/pdm-dialog.c:959
3658msgid "Encrypted connections only"
3659msgstr "Само криптирани връзки с интернет"
3660
3661#: ../src/pdm-dialog.c:959
3662msgid "Any type of connection"
3663msgstr "Всеки тип връзка с интернет"
3664
3665#: ../src/pdm-dialog.c:965
3666msgid "Expires:"
3667msgstr "Изтича на:"
3668
3669#: ../src/pdm-dialog.c:976
3670msgid "End of current session"
3671msgstr "Край на текущата сесия"
3672
3673#: ../src/popup-commands.c:246
3674msgid "Download Link"
3675msgstr "Изтегляне на връзката"
3676
3677#: ../src/popup-commands.c:254
3678msgid "Save Link As"
3679msgstr "Запазване на връзката като"
3680
3681#: ../src/popup-commands.c:261
3682msgid "Save Image As"
3683msgstr "Запазване на изображението като..."
3684
3685#: ../src/popup-commands.c:351
3686msgid "Save Background As"
3687msgstr "Запазване на фона като..."
3688
3689#: ../src/ppview-toolbar.c:89
3690msgid "First"
3691msgstr "Първи"
3692
3693#: ../src/ppview-toolbar.c:90
3694msgid "Go to the first page"
3695msgstr "Отиване на първата посетена страница"
3696
3697#: ../src/ppview-toolbar.c:93
3698msgid "Last"
3699msgstr "Последен"
3700
3701#: ../src/ppview-toolbar.c:94
3702msgid "Go to the last page"
3703msgstr "Отиване на последната посетена страница"
3704
3705#: ../src/ppview-toolbar.c:97
3706msgid "Previous"
3707msgstr "Предишен"
3708
3709#: ../src/ppview-toolbar.c:98
3710msgid "Go to the previous page"
3711msgstr "Отиване на предишната страница"
3712
3713#: ../src/ppview-toolbar.c:101
3714msgid "Next"
3715msgstr "Следващ"
3716
3717#: ../src/ppview-toolbar.c:102
3718msgid "Go to next page"
3719msgstr "Отиване на следващата страница"
3720
3721#: ../src/ppview-toolbar.c:105
3722msgid "Close"
3723msgstr "Затваряне"
3724
3725#: ../src/ppview-toolbar.c:106
3726msgid "Close print preview"
3727msgstr "Затваряне на прегледа преди печат"
3728
3729#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3730#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3731#. * Translators: the first %s is the language name, and the
3732#. * second %s is the locale name. Example:
3733#. * "French (France)"
3734#.
3735#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3736#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3737#: ../src/prefs-dialog.c:760 ../src/prefs-dialog.c:768
3738#, c-format
3739msgid "language|%s (%s)"
3740msgstr "%s (%s)"
3741
3742#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3743#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3744#. * Translators: this refers to a user-define language code
3745#. * (one which isn't in our built-in list).
3746#.
3747#: ../src/prefs-dialog.c:779
3748#, c-format
3749msgid "language|User defined (%s)"
3750msgstr "Зададен от потребителя (%s)"
3751
3752#: ../src/prefs-dialog.c:801
3753#, c-format
3754msgid "System language (%s)"
3755msgid_plural "System languages (%s)"
3756msgstr[0] "Системен език (%s)"
3757msgstr[1] "Системни езици (%s)"
3758
3759#: ../src/prefs-dialog.c:1351
3760msgid "Select a directory"
3761msgstr "Избор на папка"
3762
3763#: ../src/window-commands.c:156
3764msgid "Check this out!"
3765msgstr "Трябва да видиш това!"
3766
3767#: ../src/window-commands.c:771
3768msgid "Epiphany"
3769msgstr "Epiphany"
3770
3771#. Translators: This is a special message that shouldn't be translated
3772#. * literally. It is used in the about box to give credits to
3773#. * the translators.
3774#. * Thus, you should translate it to your name and email address.
3775#. * You should also include other translators who have contributed to
3776#. * this translation; in that case, please write each of them on a separate
3777#. * line seperated by newlines (\n).
3778#.
3779#: ../src/window-commands.c:784
3780msgid "translator-credits"
3781msgstr ""
3782"Владимир \"Kaladan\" Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
3783"\n"
3784"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
3785"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
3786"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
3787
3788#~ msgid "_Software developers"
3789#~ msgstr "Разработчици на _софтуер"
3790
3791#~ msgid "Ephy"
3792#~ msgstr "Epiphany"
3793
3794#~ msgid "The path of the folder where downloads are saved."
3795#~ msgstr "Пътеката до папката, където се запазват изтеглените файлове."
3796
3797#~ msgid "Failed to find %s"
3798#~ msgstr "Не намира %s"
3799
3800#~ msgid "select fonts for|Unicode"
3801#~ msgstr "Уникод"
3802
3803#~ msgid "Afrikaans"
3804#~ msgstr "Африкаанс"
3805
3806#~ msgid "Arabic"
3807#~ msgstr "Арабски"
3808
3809#~ msgid "Azerbaijani"
3810#~ msgstr "Азербайджански"
3811
3812#~ msgid "Byelorussian"
3813#~ msgstr "Белоруски"
3814
3815#~ msgid "Bulgarian"
3816#~ msgstr "Български"
3817
3818#~ msgid "Breton"
3819#~ msgstr "Бретон"
3820
3821#~ msgid "Catalan"
3822#~ msgstr "Каталонски"
3823
3824#~ msgid "Czech"
3825#~ msgstr "Чешки"
3826
3827#~ msgid "Danish"
3828#~ msgstr "Датски"
3829
3830#~ msgid "German"
3831#~ msgstr "Германски"
3832
3833#~ msgid "English"
3834#~ msgstr "Английски"
3835
3836#~ msgid "Greek"
3837#~ msgstr "Гръцки"
3838
3839#~ msgid "Esperanto"
3840#~ msgstr "Есперанто"
3841
3842#~ msgid "Spanish"
3843#~ msgstr "Испански"
3844
3845#~ msgid "Estonian"
3846#~ msgstr "Естонски"
3847
3848#~ msgid "Basque"
3849#~ msgstr "Баски"
3850
3851#~ msgid "Finnish"
3852#~ msgstr "Финландски"
3853
3854#~ msgid "Faeroese"
3855#~ msgstr "Фарьорски"
3856
3857#~ msgid "French"
3858#~ msgstr "Френски"
3859
3860#~ msgid "Irish"
3861#~ msgstr "Ирландски"
3862
3863#~ msgid "Scots Gaelic"
3864#~ msgstr "Шотландски Гаелик"
3865
3866#~ msgid "Galician"
3867#~ msgstr "Галски"
3868
3869#~ msgid "Hebrew"
3870#~ msgstr "Иврит"
3871
3872#~ msgid "Croatian"
3873#~ msgstr "Хърватски"
3874
3875#~ msgid "Hungarian"
3876#~ msgstr "Унгарски"
3877
3878#~ msgid "Indonesian"
3879#~ msgstr "Индонезийски"
3880
3881#~ msgid "Icelandic"
3882#~ msgstr "Исландски"
3883
3884#~ msgid "Italian"
3885#~ msgstr "Италиански"
3886
3887#~ msgid "Japanese"
3888#~ msgstr "Японски"
3889
3890#~ msgid "Korean"
3891#~ msgstr "Корейски"
3892
3893#~ msgid "Lithuanian"
3894#~ msgstr "Литовски"
3895
3896#~ msgid "Latvian"
3897#~ msgstr "Латвийски"
3898
3899#~ msgid "Macedonian"
3900#~ msgstr "Македонски"
3901
3902#~ msgid "Malay"
3903#~ msgstr "Малайски"
3904
3905#~ msgid "Dutch"
3906#~ msgstr "Холандски"
3907
3908#~ msgid "Norwegian/Bokmal"
3909#~ msgstr "Норвежки/Бокмал"
3910
3911#~ msgid "Norwegian/Nynorsk"
3912#~ msgstr "Норвежки/Нинорск"
3913
3914#~ msgid "Norwegian"
3915#~ msgstr "Норвежки"
3916
3917#~ msgid "Polish"
3918#~ msgstr "Полски"
3919
3920#~ msgid "Portuguese"
3921#~ msgstr "Португалски"
3922
3923#~ msgid "Portuguese of Brazil"
3924#~ msgstr "Португалски (Бразилски)"
3925
3926#~ msgid "Romanian"
3927#~ msgstr "Румънски"
3928
3929#~ msgid "Russian"
3930#~ msgstr "Руски"
3931
3932#~ msgid "Slovak"
3933#~ msgstr "Словашки"
3934
3935#~ msgid "Slovenian"
3936#~ msgstr "Словенски"
3937
3938#~ msgid "Albanian"
3939#~ msgstr "Албански"
3940
3941#~ msgid "Serbian"
3942#~ msgstr "Сръбски"
3943
3944#~ msgid "Swedish"
3945#~ msgstr "Шведски"
3946
3947#~ msgid "Tamil"
3948#~ msgstr "Южно Индийски"
3949
3950#~ msgid "Turkish"
3951#~ msgstr "Турски"
3952
3953#~ msgid "Ukrainian"
3954#~ msgstr "Украински"
3955
3956#~ msgid "Vietnamese"
3957#~ msgstr "Виетнамски"
3958
3959#~ msgid "Walloon"
3960#~ msgstr "Валонски"
3961
3962#~ msgid "Chinese"
3963#~ msgstr "Китайски"
3964
3965#~ msgid "Simplified Chinese"
3966#~ msgstr "Китайски, опростен"
3967
3968#~ msgid "Traditional Chinese"
3969#~ msgstr "Китайски, традиционен"
3970
3971#~ msgid "Home"
3972#~ msgstr "У дома"
3973
3974#~ msgid "Desktop"
3975#~ msgstr "Работен плот"
3976
3977#~ msgid "toolbar style|Text below icons"
3978#~ msgstr "Текст под иконите"
3979
3980#~ msgid "toolbar style|Text beside icons"
3981#~ msgstr "Текст до иконите"
3982
3983#~ msgid "toolbar style|Icons only"
3984#~ msgstr "Само икони"
3985
3986#~ msgid "toolbar style|Text only"
3987#~ msgstr "Само текст"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.