source: desktop/ekiga.HEAD.bg.po @ 528

Last change on this file since 528 was 528, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

100% превод. Остава да се подобри още мног. Ще го мина още веднъж.

File size: 138.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of ekiga.
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006 THE ekiga'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the ekiga package.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@dir.bg>, 2004, 2005, 2006.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
6# Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>, 2005.
7# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006.
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: ekiga HEAD\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2006-02-07 09:27+0200\n"
14"PO-Revision-Date: 2006-02-07 08:24+0200\n"
15"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#. Add the window icon and title
23#: ../ekiga.desktop.in.in.h:1 ../src/gui/main.cpp:3922
24#: ../src/gui/main.cpp:4101
25msgid "Ekiga"
26msgstr "Ekiga"
27
28#: ../ekiga.desktop.in.in.h:2
29msgid "IP Telephony and VoIP"
30msgstr "Телефония и глас по IP"
31
32#: ../ekiga.desktop.in.in.h:3
33msgid "Talk to people over the Internet"
34msgstr "Разговор с хора по Интернет"
35
36#: ../ekiga.schemas.in.in.h:1
37msgid "0: 56Kbps, 1: ISDN, 2:DSL, 3: LAN, 4: Custom"
38msgstr "0: 56Kbps, 1: ISDN, 2:DSL, 3: LAN, 4: Избрана от потребителя скорост"
39
40#: ../ekiga.schemas.in.in.h:2
41msgid "Address of public IP detector"
42msgstr "Адрес на публичен детектор на IP"
43
44#: ../ekiga.schemas.in.in.h:3
45msgid "Alternative audio output device"
46msgstr "Допълнително изходно звуково устройство"
47
48#: ../ekiga.schemas.in.in.h:4
49msgid "Always forward calls to the given host"
50msgstr "Обажданията винаги да се прехвърлят към посочения хост"
51
52#: ../ekiga.schemas.in.in.h:5
53msgid "Audio input device"
54msgstr "Входно звуково устройство"
55
56#: ../ekiga.schemas.in.in.h:6
57msgid "Audio output device"
58msgstr "Изходно звуково устройство"
59
60#: ../ekiga.schemas.in.in.h:7
61msgid "Audio plugin"
62msgstr "Звукова приставка"
63
64#: ../ekiga.schemas.in.in.h:8
65msgid "Automatic echo cancellation"
66msgstr "Автоматично махане на ехото"
67
68#: ../ekiga.schemas.in.in.h:9 ../src/gui/preferences.cpp:745
69msgid ""
70"Automatically reject or forward incoming calls if no answer is given after "
71"the specified amount of time (in seconds)"
72msgstr ""
73"Автоматично отхвърляне или прехвърляне на входящи обаждания, ако няма "
74"отговор в рамките на посочения брой секунди"
75
76#: ../ekiga.schemas.in.in.h:10
77msgid ""
78"Automatically switch to fullscreen for images displayed in the main GUI at "
79"the beginning of the call"
80msgstr ""
81"Автоматично превключване към режим на цял екран за изображения показвани в "
82"главния прозорец в началото на обаждането"
83
84#: ../ekiga.schemas.in.in.h:11
85msgid "Change the control panel section"
86msgstr "Промяна на секцията за контролния панел"
87
88#: ../ekiga.schemas.in.in.h:12
89msgid "Change the view mode of the UI"
90msgstr "Промяна на изгледа на интерфейса"
91
92#: ../ekiga.schemas.in.in.h:13
93msgid "Change the view mode of the UI (softphone, videophone, full view)"
94msgstr "Промяна на изгледа на интерфейса (телефон, видеофон, всичко)"
95
96#: ../ekiga.schemas.in.in.h:14
97msgid "Clear inactive calls"
98msgstr "Изчистване на неактивните обаждания"
99
100#: ../ekiga.schemas.in.in.h:15
101msgid ""
102"Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
103"to start calls faster that was introduced in H.323v2. It is not supported by "
104"Netmeeting and using both Fast Start and H.245 Tunneling can crash some "
105"versions of Netmeeting"
106msgstr ""
107"Връзката ще бъде осъществена в режим \"Бързо стартиране\". Това е нов начин "
108"за по-бързо стартиране на обаждания представено в H.323v2. Не се поддържа от "
109"Netmeeting и ако се използва заедно с тунелиране по H.245, може да забие "
110"някои версии на Netmeeting"
111
112#: ../ekiga.schemas.in.in.h:16
113msgid "Country code"
114msgstr "Код на страната"
115
116#: ../ekiga.schemas.in.in.h:17
117msgid "DTMF sending"
118msgstr "Изпращане на DTMF"
119
120#: ../ekiga.schemas.in.in.h:18
121msgid "Display a popup window when receiving a call"
122msgstr "Показване на прозорец при получаване на обаждане"
123
124#: ../ekiga.schemas.in.in.h:19
125msgid "Enable 'Fast Start'"
126msgstr "Включване на \"Бързо стартиране\""
127
128#: ../ekiga.schemas.in.in.h:20
129msgid "Enable H.245 tunneling"
130msgstr "Включване на тунелиране по H.245"
131
132#: ../ekiga.schemas.in.in.h:21
133msgid "Enable IP checking"
134msgstr "Включване на проверка на адрес (IP)"
135
136#: ../ekiga.schemas.in.in.h:22
137msgid "Enable bilinear filtering on displayed video"
138msgstr "Включване на билинейно филтриране за показваното видео"
139
140#: ../ekiga.schemas.in.in.h:23
141msgid "Enable early H.245"
142msgstr "Включване на раннен H.245"
143
144#: ../ekiga.schemas.in.in.h:24
145msgid "Enable echo cancelation"
146msgstr "Премахване на ехото"
147
148#: ../ekiga.schemas.in.in.h:25
149msgid ""
150"Enable or disable bilinear interpolation when rendering video images (this "
151"has no effect in fullscreen mode)"
152msgstr ""
153"Включване или изключване на билинейната интерполация на видео изображението "
154"(настройката няма значение в режим на цял екран)"
155
156#: ../ekiga.schemas.in.in.h:26
157msgid "Enable silence detection"
158msgstr "Включване откриване на тишина"
159
160#: ../ekiga.schemas.in.in.h:27
161msgid "Enable video support"
162msgstr "Включване на поддържката на видео"
163
164#: ../ekiga.schemas.in.in.h:28
165msgid ""
166"Enter a valid URL to connect to a web application that outputs the public IP "
167"of your host"
168msgstr ""
169"Въведете валиден адрес-УРЛ за връзка към уеб програма, която показва "
170"публичния адрес (IP) на Вашия хост"
171
172#: ../ekiga.schemas.in.in.h:29
173msgid ""
174"Enter the number of seconds after which Ekiga should try refreshing the NAT "
175"binding when STUN is being used"
176msgstr ""
177"Въведете боря секунди, които Ekiga трябва да изчака преди обновяване на NAT "
178"при използване на STUN"
179
180#: ../ekiga.schemas.in.in.h:30
181msgid ""
182"Enter the public IP of your NAT/PAT router if you want to use IP translation"
183msgstr ""
184"Въведете публичния адрес (IP) на Вашия рутър с NAT/PAT, ако искате да има "
185"преобразуване на адреси по IP"
186
187#: ../ekiga.schemas.in.in.h:31 ../src/gui/preferences.cpp:640
188msgid "Enter your first name"
189msgstr "Въведете собственото си име"
190
191#: ../ekiga.schemas.in.in.h:32
192msgid "Enter your last name"
193msgstr "Въведете фамилията си"
194
195#: ../ekiga.schemas.in.in.h:33
196msgid "First name"
197msgstr "Собствено име"
198
199#: ../ekiga.schemas.in.in.h:34
200msgid "Forward calls to host"
201msgstr "Прехвърляне на разговори към хост"
202
203#: ../ekiga.schemas.in.in.h:35
204msgid "Forward calls to the given host if busy"
205msgstr "Прехвърляне на разговори към даден хост при заето"
206
207#: ../ekiga.schemas.in.in.h:36
208msgid "Forward calls to the given host if no answer"
209msgstr "Прехвърляне на разговори към даден хост при липса на отговор"
210
211#: ../ekiga.schemas.in.in.h:37
212msgid "Gateway/proxy host"
213msgstr "Адрес на шлюз/посредник"
214
215# FIXME
216#: ../ekiga.schemas.in.in.h:38 ../src/gui/preferences.cpp:690
217msgid ""
218"If enabled, Ekiga will start hidden provided that the notification area is "
219"present in the GNOME panel"
220msgstr ""
221"Ако е включено, Ekiga ще се стартира скрит, ако зоната за уведомяване на "
222"Gnome е включена"
223
224#: ../ekiga.schemas.in.in.h:39
225msgid ""
226"If enabled, a popup window will be displayed when receiving an incoming call"
227msgstr ""
228"Ако е включено, ще изкача прозорец уведомяващ ви за пристигащо обаждане"
229
230#: ../ekiga.schemas.in.in.h:40
231msgid ""
232"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
233"specified in the field below"
234msgstr ""
235"Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста "
236"определен в полето долу"
237
238#: ../ekiga.schemas.in.in.h:41
239msgid ""
240"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
241"specified in the field below if you already are in a call or if you are in "
242"Do Not Disturb mode"
243msgstr ""
244"Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста "
245"определен в полето долу, ако вече сте в разговор или ако сте в режим \"Не ме "
246"безпокойте\""
247
248#: ../ekiga.schemas.in.in.h:42
249msgid ""
250"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
251"specified in the field below if you do not answer the call"
252msgstr ""
253"Ако е избрано, всички входящи разговори ще бъдат прехвърляни към хоста, "
254"който е определен в полето долу, в случай че не отговорите на обаждането."
255
256#: ../ekiga.schemas.in.in.h:43
257msgid "If enabled, allows video during calls"
258msgstr "Ако е включено, видеото е позволено по време на разговор"
259
260#: ../ekiga.schemas.in.in.h:44 ../src/gui/preferences.cpp:743
261msgid ""
262"If enabled, calls for which no audio and video has been received in the last "
263"30 seconds are automatically cleared"
264msgstr ""
265"Ако е включено, разговори, за които през последните 30 секунди няма получен "
266"звук или картина ще се изчистват"
267
268#: ../ekiga.schemas.in.in.h:45
269msgid "If enabled, use echo cancelation"
270msgstr "Ако е включено, ехото се маха автоматично"
271
272#: ../ekiga.schemas.in.in.h:46
273msgid "If enabled, use silence detection with the codecs supporting it"
274msgstr "Ако е включено, тишината се открива с кодеците, които поддържат това"
275
276#: ../ekiga.schemas.in.in.h:47
277msgid "Incoming call mode"
278msgstr "Режим на входящи обаждания"
279
280#: ../ekiga.schemas.in.in.h:48
281msgid "Kind of network selected in the druid"
282msgstr "Вид мрежа избрана в помощника"
283
284#: ../ekiga.schemas.in.in.h:49
285msgid "Last name"
286msgstr "Последно име"
287
288#: ../ekiga.schemas.in.in.h:50
289msgid "Listen port"
290msgstr "Слушане на порт"
291
292#: ../ekiga.schemas.in.in.h:51
293msgid "Local video window size"
294msgstr "Големина на локалния видео прозорец"
295
296#: ../ekiga.schemas.in.in.h:52
297msgid "Maximum jitter buffer"
298msgstr "Максималният защитен буфер"
299
300#: ../ekiga.schemas.in.in.h:53
301msgid "Maximum video bandwidth"
302msgstr "Максимална широчина на лентата за видео"
303
304#: ../ekiga.schemas.in.in.h:54
305msgid "Minimum jitter buffer"
306msgstr "Минималният защитен буфер"
307
308#: ../ekiga.schemas.in.in.h:55
309msgid "Minimum transmitted video quality"
310msgstr "Минимално видео качество на предаване"
311
312#: ../ekiga.schemas.in.in.h:56
313msgid "Missed calls history"
314msgstr "История на пропуснатите повиквания"
315
316#: ../ekiga.schemas.in.in.h:57
317msgid "NAT Binding Timeout"
318msgstr "Максимално време за свързване към NAT"
319
320#: ../ekiga.schemas.in.in.h:58
321msgid "No answer timeout"
322msgstr "Време без отговор"
323
324#: ../ekiga.schemas.in.in.h:59
325msgid "Number of frames for G.711"
326msgstr "Брой кадри за G.711"
327
328#: ../ekiga.schemas.in.in.h:60
329msgid "Number of frames for GSM"
330msgstr "Брой кадри за GSM"
331
332#: ../ekiga.schemas.in.in.h:61
333msgid "Number of frames transmitted in each packet for the G.711 codec"
334msgstr "Брой кадри предадени с всеки пакет за G.711 кодека"
335
336#: ../ekiga.schemas.in.in.h:62
337msgid "Number of frames transmitted in each packet for the GSM codec"
338msgstr "Брой кадри предадени с всеки пакет за GSM кодека"
339
340#: ../ekiga.schemas.in.in.h:63
341msgid "Outbound Proxy"
342msgstr "Изходящ последник"
343
344#: ../ekiga.schemas.in.in.h:64
345msgid "Output device type"
346msgstr "Вид на изходното устройство"
347
348#: ../ekiga.schemas.in.in.h:65 ../src/gui/preferences.cpp:698
349msgid "Place windows displaying video above other windows during calls"
350msgstr ""
351"Поставя прозорци показващи видео картина над всички останали по време на "
352"разговори"
353
354#: ../ekiga.schemas.in.in.h:66
355msgid "Placed calls history"
356msgstr "История на направените обаждания"
357
358#: ../ekiga.schemas.in.in.h:67 ../src/gui/preferences.cpp:1829
359msgid "Play busy tone"
360msgstr "Пускане на сигнал за заето"
361
362#: ../ekiga.schemas.in.in.h:68 ../src/gui/preferences.cpp:1820
363msgid "Play ring tone"
364msgstr "Пускане на сигнал за звънене"
365
366#: ../ekiga.schemas.in.in.h:69 ../src/gui/preferences.cpp:1811
367msgid "Play sound on incoming calls"
368msgstr "Пускане на звук на пристигащо обаждане"
369
370#: ../ekiga.schemas.in.in.h:70
371msgid "Play sound on new message"
372msgstr "Пускане на звук при ново обаждане"
373
374#: ../ekiga.schemas.in.in.h:71
375msgid "Play sound on new voice mail"
376msgstr "Пускане на звук при нова гласова поща"
377
378#: ../ekiga.schemas.in.in.h:72
379msgid "Position of the local video window"
380msgstr "Позицията на прозореца за локалната видео картина"
381
382#: ../ekiga.schemas.in.in.h:73
383msgid "Position on the screen of the PC-To-Phone window"
384msgstr "Позицията на екрана на прозореца за PC-към-телефон"
385
386#: ../ekiga.schemas.in.in.h:74
387msgid "Position on the screen of the address book window"
388msgstr "Позицията на екрана на прозореца с указателя"
389
390#: ../ekiga.schemas.in.in.h:75
391msgid "Position on the screen of the calls history window"
392msgstr "Позицията на екрана на прозореца с историята на обажданията"
393
394#: ../ekiga.schemas.in.in.h:76
395msgid "Position on the screen of the chat window"
396msgstr "Позицията на екрана на прозореца за съобщения"
397
398#: ../ekiga.schemas.in.in.h:77
399msgid "Position on the screen of the druid window"
400msgstr "Позиция на екрана за прозореца с помощника за настройките"
401
402#: ../ekiga.schemas.in.in.h:78
403msgid "Position on the screen of the log window"
404msgstr "Позицията на екрана на прозореца с журнала"
405
406#: ../ekiga.schemas.in.in.h:79
407msgid "Position on the screen of the main window"
408msgstr "Позицията на екрана на главния прозорец"
409
410#: ../ekiga.schemas.in.in.h:80
411msgid "Position on the screen of the preferences window"
412msgstr "Позицията на екрана на прозореца за настройките"
413
414#: ../ekiga.schemas.in.in.h:81
415msgid "Public IP of the NAT/PAT router"
416msgstr "Публично IP на NAT/PAT рутера"
417
418#: ../ekiga.schemas.in.in.h:82
419msgid "Received calls history"
420msgstr "История на получените обаждания"
421
422#: ../ekiga.schemas.in.in.h:83
423msgid "Registration timeout"
424msgstr "Времето за регистриране изтече"
425
426#: ../ekiga.schemas.in.in.h:84
427msgid "Remote video window position"
428msgstr "Позицията на прозореца за отдалечената видео картина"
429
430#: ../ekiga.schemas.in.in.h:85
431msgid "Remote video window size"
432msgstr "Размер на прозореца за отдалечената видео картина"
433
434#: ../ekiga.schemas.in.in.h:86
435msgid "Revision of the schema file"
436msgstr "Поправка на файла със схема"
437
438#: ../ekiga.schemas.in.in.h:87
439msgid "Select an alternative audio output device to use for sound events."
440msgstr "Избор на алтернативно изходно звуково устройство за звуковите ефекти."
441
442#: ../ekiga.schemas.in.in.h:88 ../src/gui/preferences.cpp:1084
443msgid "Select the audio input device to use"
444msgstr "Избор на входното звуково устройство"
445
446#: ../ekiga.schemas.in.in.h:89 ../src/gui/preferences.cpp:1077
447msgid "Select the audio output device to use"
448msgstr "Избор на изходното звуково устройство"
449
450#: ../ekiga.schemas.in.in.h:90 ../src/gui/preferences.cpp:943
451msgid ""
452"Select the desired method for NAT traversal (STUN is strongly suggested)"
453msgstr "Предпочитан метод за преминаване през NAT (силно се препоръчва STUN)"
454
455#: ../ekiga.schemas.in.in.h:91 ../src/gui/preferences.cpp:1156
456msgid ""
457"Select the format for video cameras (does not apply to most USB cameras)"
458msgstr "Избор на формата за видео камерите (не важи за повечето USB камери)"
459
460#: ../ekiga.schemas.in.in.h:92
461msgid ""
462"Select the transmitted video size: Small (QCIF 176x144) or Large (CIF "
463"352x288)"
464msgstr ""
465"Избор на размера на предаваната видео картина: Малък (QCIF 176x144) или "
466"Голям (CIF 352x288)"
467
468#: ../ekiga.schemas.in.in.h:93 ../src/gui/preferences.cpp:1146
469msgid ""
470"Select the video input device to use. If an error occurs when using this "
471"device a test picture will be transmitted."
472msgstr ""
473"Изберете входното видео устройство, което да се използва. Ако се появи "
474"грешка при използването на това устройство, ще се появи тестова картина."
475
476#: ../ekiga.schemas.in.in.h:94
477msgid "Size of the PC-To-Phone window"
478msgstr "Размер на PC-към-телефон прозореца"
479
480#: ../ekiga.schemas.in.in.h:95
481msgid "Size of the address book window"
482msgstr "Размер на прозореца за указателя"
483
484#: ../ekiga.schemas.in.in.h:96
485msgid "Size of the calls history window"
486msgstr "Размер на прозореца за историята на разговорите"
487
488#: ../ekiga.schemas.in.in.h:97
489msgid "Size of the chat window"
490msgstr "Размер на прозореца за съобщения"
491
492#: ../ekiga.schemas.in.in.h:98
493msgid "Size of the druid window"
494msgstr "Размер на прозореца за помощника за настройките"
495
496#: ../ekiga.schemas.in.in.h:99
497msgid "Size of the log window"
498msgstr "Размер на прозореца за логовете"
499
500#: ../ekiga.schemas.in.in.h:100
501msgid "Size of the preferences window"
502msgstr "Размера на прозореца с настройките"
503
504#: ../ekiga.schemas.in.in.h:101
505msgid "Start hidden"
506msgstr "Стартиране скрито"
507
508#: ../ekiga.schemas.in.in.h:102 ../src/gui/main.cpp:1076
509#: ../src/gui/main.cpp:1560 ../src/gui/main.cpp:1585
510msgid "Switch to fullscreen"
511msgstr "Превключване към пълен екран"
512
513#: ../ekiga.schemas.in.in.h:103
514msgid "TCP port range"
515msgstr "Обхват TCP портове"
516
517#: ../ekiga.schemas.in.in.h:104
518msgid "The Audio Codecs List"
519msgstr "Списък със звуковите декодери"
520
521#: ../ekiga.schemas.in.in.h:105
522msgid ""
523"The Automatic Echo Cancellation level: Off, Low, Medium, High, Automatic "
524"Gain Compensation. Choosing Automatic Gain Compensation modulates the volume "
525"for best quality."
526msgstr ""
527"Нивото на автоматично премахване на ехото: \"Off\" (изключено), \"Low"
528"\" (ниско), \"Medium\" (средно), \"High\" (високо), \"Automatic Gain "
529"Compensation\" (автоматична компенсация на усилването). Автоматичната "
530"компенсация модулира силата на звука за постигане на най-добро качество."
531
532#: ../ekiga.schemas.in.in.h:106 ../src/gui/preferences.cpp:970
533msgid ""
534"The Gateway host is the host to use to do H.323 calls through a gateway that "
535"will relay calls"
536msgstr ""
537"Gateway хостът е хоста, който ще се използва да се правят H.323 обаждания "
538"през gateway, който ще разпределя обажданията."
539
540#: ../ekiga.schemas.in.in.h:107
541msgid "The NAT method"
542msgstr "NAT методът"
543
544#: ../ekiga.schemas.in.in.h:108 ../src/gui/preferences.cpp:1021
545msgid "The SIP Outbound Proxy to use for outgoing calls"
546msgstr "Изходящият посредник за SIP за изходящите разговори"
547
548#: ../ekiga.schemas.in.in.h:109
549msgid "The STUN Server"
550msgstr "Сървър за STUN"
551
552#: ../ekiga.schemas.in.in.h:110
553msgid ""
554"The STUN server to use for STUN Support. STUN is a technic that permits to "
555"go through some types of NAT gateways"
556msgstr ""
557"Настройката позволява използване на сървър за STUN. Това е технология, която "
558"позволява преминаването през някои видове шлюзове за NAT."
559
560#: ../ekiga.schemas.in.in.h:111
561msgid "The accounts list"
562msgstr "Списък с регистрациите"
563
564#: ../ekiga.schemas.in.in.h:112
565msgid ""
566"The audio plugin that will be used to detect the devices and manage them"
567msgstr ""
568"Аудио приставката, която ще бъде използван за откриване и управление на "
569"устройствата"
570
571#: ../ekiga.schemas.in.in.h:113
572msgid "The busy tone sound"
573msgstr "Звукът за заето"
574
575#: ../ekiga.schemas.in.in.h:114
576msgid ""
577"The chosen sound will be played at the end of calls or calling somebody who "
578"is busy, if enabled"
579msgstr ""
580"Избраният аудио файл, ще бъде изпълняван след края на обажданията или когато "
581"се свързвате с някой, който е зает."
582
583#: ../ekiga.schemas.in.in.h:115
584msgid "The chosen sound will be played on incoming calls, if enabled"
585msgstr "Избраният звук ще се пуска при пристигащи обаждания, ако е включено"
586
587#: ../ekiga.schemas.in.in.h:116
588msgid ""
589"The chosen sound will be played when a new instant message is received, if "
590"enabled"
591msgstr "Избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой."
592
593#: ../ekiga.schemas.in.in.h:117
594msgid ""
595"The chosen sound will be played when a new voice mail is received, if enabled"
596msgstr "Избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой."
597
598#: ../ekiga.schemas.in.in.h:118
599msgid "The chosen sound will be played when calling somebody, if enabled"
600msgstr ""
601"Избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой, ако е включено"
602
603#: ../ekiga.schemas.in.in.h:119
604msgid "The default video view"
605msgstr "Стандартният видео преглед"
606
607#: ../ekiga.schemas.in.in.h:120
608msgid ""
609"The default video view (0: Local, 1: Remote, 2: Both incrusted, 3: Both with "
610"local video in a separate window, 4: Both)"
611msgstr ""
612"Стандартния видео изглед (0: Локален; 1: Отдалечен; 2: И двете заедно; 3: И "
613"двете, като локалния видео сигнал е в отделен прозорец; 4: И двете)"
614
615#: ../ekiga.schemas.in.in.h:121
616msgid "The dial tone sound"
617msgstr "Звукът при набиране"
618
619#: ../ekiga.schemas.in.in.h:122
620msgid "The history of the last 100 missed calls"
621msgstr "История за последните 100 пропуснати обаждания"
622
623#: ../ekiga.schemas.in.in.h:123
624msgid "The history of the last 100 placed calls"
625msgstr "История за последните 100 набрани номера"
626
627#: ../ekiga.schemas.in.in.h:124
628msgid "The history of the last 100 received calls"
629msgstr "История за последните 100 приети обаждания"
630
631#: ../ekiga.schemas.in.in.h:125 ../src/gui/preferences.cpp:973
632#: ../src/gui/preferences.cpp:1029
633msgid "The host where calls should be forwarded if call forwarding is enabled"
634msgstr ""
635"Хостът, към който обажданията трябва да бъдат прехвърляни, когато тази "
636"възможност е включена"
637
638#: ../ekiga.schemas.in.in.h:126 ../src/gui/preferences.cpp:1159
639msgid ""
640"The image to transmit if \"Picture\" is selected as video plugin or if the "
641"opening of the device fails. Leave blank to use the default Ekiga logo."
642msgstr ""
643"Изображението, което да се предава, ако за видео приставка е избрано "
644"\"Изображение\" или има проблем с видео устройството. Ако не е попълнено "
645"нищо, ще се използва стандартното лого на Ekiga."
646
647#: ../ekiga.schemas.in.in.h:127
648msgid "The incoming call sound"
649msgstr "Звукът за пристигащо обаждане"
650
651#: ../ekiga.schemas.in.in.h:128
652msgid "The list of accounts to which Ekiga should register"
653msgstr "Списък на регистрациите, към които Ekiga трябва да се включи"
654
655#: ../ekiga.schemas.in.in.h:129
656msgid "The local zoom value"
657msgstr "Мащаб на локалната картина"
658
659#: ../ekiga.schemas.in.in.h:130
660msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)"
661msgstr "Максималният размер на защитния буфер за аудио приемане (в мс)"
662
663#: ../ekiga.schemas.in.in.h:131
664msgid ""
665"The maximum video bandwidth in kbytes/s. The video quality and the number of "
666"transmitted frames per second will be dynamically adjusted above their "
667"minimum during calls to try to minimize the bandwidth to the given value"
668msgstr ""
669"Максимална широчина на лентата за видео в kB/s. Качеството на видео "
670"изображенията и честотата на предаваните кадри ще бъде автоматично "
671"регулирана по време на разговорите, за да се минимизира широчината на "
672"ползваната лента до указаната стойност без да се преминава под минимума"
673
674#: ../ekiga.schemas.in.in.h:132
675msgid "The minimum jitter buffer size for audio reception (in ms)"
676msgstr "Минималният размер на защитния буфер за аудио приемане (в мс)"
677
678#: ../ekiga.schemas.in.in.h:134
679#, no-c-format
680msgid ""
681"The minimum transmitted video quality to keep when trying to minimize the "
682"used bandwidth: choose 100% on a LAN for the best quality, 1% being the "
683"worst quality"
684msgstr ""
685"Минималното качество на видеото, което да се преминава при опитите за "
686"минимизиране на широчината на ползваната лента: използвайте 100% при локална "
687"мрежа за най-добро качество. 1% е най-лошо качество."
688
689#: ../ekiga.schemas.in.in.h:135
690msgid "The network interface"
691msgstr "Мрежови интерфейс"
692
693#: ../ekiga.schemas.in.in.h:136 ../src/gui/preferences.cpp:934
694msgid "The network interface to listen on"
695msgstr "Мрежовият интерфейс, на който да се слуша"
696
697#: ../ekiga.schemas.in.in.h:137
698msgid "The new instant message sound"
699msgstr "Звукът за ново съобщение"
700
701#: ../ekiga.schemas.in.in.h:138
702msgid "The new voice mail sound"
703msgstr "Звукът за нова гласова поща"
704
705#: ../ekiga.schemas.in.in.h:139
706msgid ""
707"The output device type is the type of device connected to your Quicknet "
708"card. It can be either a POTS (Plain Old Telephone System) or a headset."
709msgstr ""
710"Типът на изходящото устройство е вида на устройството свързано към Вашата "
711"ката Quicknet. Може да бъде POTS (просто остарялата телефонна система) или "
712"телефонни слушалки."
713
714#: ../ekiga.schemas.in.in.h:140
715msgid ""
716"The port to listen to for incoming connections. Ekiga needs to be restarted "
717"for the new value to take effect"
718msgstr ""
719"Порт за очакване на входящи връзки. За да влезе в сила тази настройка, "
720"програмата Ekiga трябва да бъде рестартирана"
721
722#: ../ekiga.schemas.in.in.h:141
723msgid ""
724"The port to listen to for incoming connections. Ekiga needs to be restarted "
725"for the new value to take effect."
726msgstr ""
727"Порт за очакване на входящи връзки. За да влезе в сила тази настройка, "
728"програмата Ekiga трябва да бъде рестартирана."
729
730#: ../ekiga.schemas.in.in.h:142
731msgid "The position of the local video window"
732msgstr "Позицията на прозореца за локалната видео картина"
733
734#: ../ekiga.schemas.in.in.h:143
735msgid "The position of the remote video window"
736msgstr "Позицията на прозореца за отдалечената видео картина"
737
738#: ../ekiga.schemas.in.in.h:144
739msgid ""
740"The prefix that will be used to save pictures of the conversation. That "
741"prefix is followed by the snapshot number."
742msgstr ""
743"Представката, която ще се използва за имена на снимките на екрана. Ще бъде "
744"следвана от поредния номер на снимката."
745
746#: ../ekiga.schemas.in.in.h:145
747msgid ""
748"The range of TCP ports that Ekiga will use for the H.323 H.245 channel. "
749"Ekiga needs to be restarted for the new values to take effect. This port "
750"range has no effect if both participants to the conference are using H.245 "
751"Tunneling."
752msgstr ""
753"Обхвата от портове по TCP, които Ekiga ще използва за канала H.245 за H.323. "
754"Трябва да рестартирате Ekiga, за да могат новите настройки да влязат в сила. "
755"Този обхват от портове няма никакво значение, ако и дваматра участника в "
756"разговора използват тунелиране на H.245."
757
758#: ../ekiga.schemas.in.in.h:146
759msgid ""
760"The range of UDP ports that Ekiga will use for RTP (audio and video "
761"communication channels). Ekiga needs to be restarted for the new values to "
762"take effect."
763msgstr ""
764"Диапазон на портовете по UDP, които Ekiga ще използва за RTP (аудио и видео "
765"канали за връзка). За да влезе в сила тази настройка, програмата Ekiga "
766"трябва да бъде рестартирана."
767
768#: ../ekiga.schemas.in.in.h:147
769msgid ""
770"The range of UDP ports that Ekiga will use for SIP signaling and when "
771"registering to gatekeepers. Ekiga needs to be restarted for the new values "
772"to take effect."
773msgstr ""
774"Диапазон на портовете по UDP, които Ekiga ще използва за сигнализиране по "
775"SIP и при регистриране към шлюзовете. За да влезе в сила тази настройка, "
776"програмата Ekiga трябва да бъде рестартирана."
777
778#: ../ekiga.schemas.in.in.h:148
779msgid "The remote zoom value"
780msgstr "Мащаб на отдалечената картина"
781
782#: ../ekiga.schemas.in.in.h:149
783msgid "The save prefix"
784msgstr "Окончанието при запазване"
785
786#: ../ekiga.schemas.in.in.h:150
787msgid "The size of the local video window"
788msgstr "Размера на прозореца за локалния видео сигнал"
789
790#: ../ekiga.schemas.in.in.h:151
791msgid "The size of the remote video window"
792msgstr "Големината на прозореца за отдалечената видео картина"
793
794#: ../ekiga.schemas.in.in.h:152
795msgid ""
796"The sound that will be played at the end of calls or when calling somebody "
797"who is busy, if enabled"
798msgstr ""
799"Звукът, който ще се пуска на края на всяко обаждане или когато се обаждате "
800"на някой и дава заето, ако е включена тази опция"
801
802#: ../ekiga.schemas.in.in.h:153
803msgid "The sound that will be played on incoming calls, if enabled"
804msgstr "Звукът, който ще се пуска при входящи обаждания"
805
806#: ../ekiga.schemas.in.in.h:154
807msgid "The sound that will be played when calling somebody, if enabled"
808msgstr "Звукът, който ще се пуска, когато се обаждате на някой"
809
810#: ../ekiga.schemas.in.in.h:155
811msgid ""
812"The sound that will be played when there is a new instant message, if enabled"
813msgstr "Звукът, който ще се пуска, при ново съобщение"
814
815#: ../ekiga.schemas.in.in.h:156
816msgid ""
817"The sound that will be played when there is a new voice mail, if enabled"
818msgstr "Звукът, който ще се пуска при нова гласова поща"
819
820#: ../ekiga.schemas.in.in.h:157
821msgid ""
822"The time after which Ekiga will renew its registration with the registrar"
823msgstr "Времето, след което Ekiga ще поднови регистрацията"
824
825#: ../ekiga.schemas.in.in.h:158
826msgid "The two-letter country code of your country (e.g.: BE, UK, FR, DE, ...)"
827msgstr "Двубуквеният код за вашата страна (примерно: BE, UK, BG, FR, DE, ...)"
828
829#: ../ekiga.schemas.in.in.h:159 ../src/gui/preferences.cpp:1150
830msgid "The video channel number to use (to select camera, tv or other sources)"
831msgstr ""
832"Номерът на видео канала, който да се използва (за избор на камера, телевизор "
833"или друг източник)"
834
835#: ../ekiga.schemas.in.in.h:160 ../src/gui/preferences.cpp:1134
836msgid ""
837"The video plugin that will be used to detect the devices and manage them"
838msgstr "Видео приставка за откриване и управление на устройствата"
839
840#: ../ekiga.schemas.in.in.h:161
841msgid ""
842"The way to react to incoming calls: 0 displays a popup, 1 automatically "
843"answers the call, 2 automatically rejects the call and 3 forwards the call "
844"to the given URL, if any"
845msgstr ""
846"Начина, по който да се реагира при пристигащо обаждане: 0 показва прозорче, "
847"1 автоматично отговаря на обаждането, 2 автоматично го отхвърля и 3 го "
848"прехвърля към дадено URL, ако има"
849
850#: ../ekiga.schemas.in.in.h:162
851msgid "The zoom value"
852msgstr "Мащаб за увеличение"
853
854#: ../ekiga.schemas.in.in.h:163
855msgid ""
856"The zoom value to apply to images displayed in the local video window (can "
857"be 0.50, 1.00, or 2.00)"
858msgstr ""
859"Мащаб на изображенията, показвани в основния прозорец (възможни стойности: "
860"0.50, 1.00 или 2.00)"
861
862#: ../ekiga.schemas.in.in.h:164
863msgid ""
864"The zoom value to apply to images displayed in the main GUI (can be 0.50, "
865"1.00, or 2.00)"
866msgstr ""
867"Мащаб на изображенията, показвани в главния прозорец (възможни стойности: "
868"0.50, 1.00 или 2.00)"
869
870#: ../ekiga.schemas.in.in.h:165
871msgid ""
872"The zoom value to apply to images displayed in the remote video window (can "
873"be 0.50, 1.00, or 2.00)"
874msgstr ""
875"Мащаб на изображенията, показвани в прозореца за отдалечената картина "
876"(възможни стойности: 0.50, 1.00 или 2.00)"
877
878#: ../ekiga.schemas.in.in.h:166 ../src/gui/preferences.cpp:985
879msgid ""
880"This enables H.245 Tunneling mode. In H.245 Tunneling mode H.245 messages "
881"are encapsulated into the the H.225 channel (port 1720). This saves one TCP "
882"connection during calls. H.245 Tunneling was introduced in H.323v2 and "
883"Netmeeting does not support it. Using both Fast Start and H.245 Tunneling "
884"can crash some versions of Netmeeting."
885msgstr ""
886"Това включва тунелирането на H.245. В този режим съобщенията за H.245 се "
887"вграждат в канала за H.225 (порт 1720). Това спестява една връзка по TCP по "
888"време на разговор. Тунелирането на H.245 бе въведено с H.323v2 и Netmeeting "
889"не го поддържа. Използването на бързото набиране и тунелирането на H.245 "
890"може да срине някои версии на Netmeeting."
891
892#: ../ekiga.schemas.in.in.h:167 ../src/gui/preferences.cpp:987
893msgid "This enables H.245 early in the setup"
894msgstr "Това включва ранния H.245 в настройките"
895
896#: ../ekiga.schemas.in.in.h:168
897msgid ""
898"This enables IP checking from ekiga.com. The returned IP is only used when "
899"IP Translation is enabled."
900msgstr ""
901"Това включва проверката на IP адреса към ekiga.com. Полученият IP адрес се "
902"използва, само когато NAT е включен."
903
904#: ../ekiga.schemas.in.in.h:169
905msgid ""
906"This permits to set the mode for DTMFs sending. The value can be \"RFC2833"
907"\" (0) only"
908msgstr ""
909"Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Единствената "
910"валидна стойност е \"RFC2833\" (0)"
911
912#: ../ekiga.schemas.in.in.h:170
913msgid ""
914"This permits to set the mode for DTMFs sending. The values can be \"String"
915"\" (0), \"Tone\" (1), \"RFC2833\" (2), \"Q.931\" (3) (default is \"String"
916"\"). Choosing other values than \"String\" disables the Text Chat"
917msgstr ""
918"Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Валидните "
919"стойности са \"String\" (0), \"Tone\" (1), \"RFC2833\" (2), \"Q.931\" (3) "
920"(по подразбиране е \"String\" - низ). Ако изберете стойност различна от "
921"\"String\" - няма да можете да пращате текстови съобщения"
922
923#: ../ekiga.schemas.in.in.h:171
924msgid "UDP port range"
925msgstr "Обхват на UDP порт"
926
927#: ../ekiga.schemas.in.in.h:172
928msgid "User directory"
929msgstr "База данни с потребители"
930
931#: ../ekiga.schemas.in.in.h:173
932msgid "Version"
933msgstr "Версия"
934
935#: ../ekiga.schemas.in.in.h:174
936msgid "Video channel"
937msgstr "Видео канал"
938
939#: ../ekiga.schemas.in.in.h:175
940msgid "Video format"
941msgstr "Видео формат"
942
943#: ../ekiga.schemas.in.in.h:176
944msgid "Video image"
945msgstr "Видео образ"
946
947#: ../ekiga.schemas.in.in.h:177
948msgid "Video input device"
949msgstr "Входно видео устройство"
950
951#: ../ekiga.schemas.in.in.h:178
952msgid "Video plugin"
953msgstr "Видео приставка"
954
955#: ../ekiga.schemas.in.in.h:179
956msgid "Video preview"
957msgstr "Преглед на видеото"
958
959#: ../ekiga.schemas.in.in.h:180
960msgid "Video size"
961msgstr "Размер на видео картината"
962
963#: ../lib/about/gnome-about.c:203
964msgid "Credits"
965msgstr "Заслуги"
966
967#: ../lib/about/gnome-about.c:235
968msgid "Written by"
969msgstr "Автори"
970
971#: ../lib/about/gnome-about.c:250
972msgid "Documented by"
973msgstr "Документирано от"
974
975#: ../lib/about/gnome-about.c:265
976msgid "Translated by"
977msgstr "Преведено от"
978
979#. Add the credits button
980#: ../lib/about/gnome-about.c:326
981msgid "C_redits"
982msgstr "_Заслуги"
983
984#: ../lib/about/gnome-about.c:407
985msgid "Authors"
986msgstr "Автори"
987
988#: ../lib/about/gnome-about.c:408
989msgid "List of authors of the programs"
990msgstr "Списък на авторите на програмата"
991
992#: ../lib/about/gnome-about.c:421
993msgid "Documenter entry"
994msgstr "Запис за документатор"
995
996#: ../lib/about/gnome-about.c:422
997msgid "A single documenter entry"
998msgstr "Отделен запис за документатор"
999
1000#: ../lib/about/gnome-about.c:518
1001#, c-format
1002msgid "About %s"
1003msgstr "Относно %s"
1004
1005#: ../lib/gmconf/gmconf-gconf.c:155
1006msgid ""
1007"An error has happened in the configuration backend.\n"
1008"Maybe some of your settings won't be saved."
1009msgstr ""
1010"Имаше грешка при програмата за конфигуриране.\n"
1011"Може би някои от настройките ви няма да бъдат запазени."
1012
1013#: ../lib/gmcontacts/gmcontacts-avahi.cpp:284
1014msgid "Contacts Near Me"
1015msgstr "Контакти, които са близо до мен"
1016
1017#: ../lib/gui/gmdialog.c:457
1018msgid "Do not show this dialog again"
1019msgstr "Да не се показва отново"
1020
1021#: ../src/clients/ils.cpp:104 ../src/gui/tools.cpp:169
1022msgid "Invalid parameters"
1023msgstr "Невалидни параметри"
1024
1025#: ../src/clients/ils.cpp:104
1026msgid ""
1027"Please provide your first name and e-mail in the Personal Data section in "
1028"order to be able to register to the users directory."
1029msgstr ""
1030"Въведете първото си име и е-пощата в раздела за лична информация, за да "
1031"можете да се регистрирате в базата данни за потребители."
1032
1033#: ../src/clients/ils.cpp:143
1034msgid "Invalid users directory"
1035msgstr "Невалидна база данни с потребители"
1036
1037#: ../src/clients/ils.cpp:143
1038msgid "Operation impossible since there is no users directory specified."
1039msgstr ""
1040"Операцията не е възможна, тъй като няма избрана база данни с потребители."
1041
1042#: ../src/clients/ils.cpp:232
1043msgid "Failed to parse XML file"
1044msgstr "Неуспех при прегледа на XML файл"
1045
1046#: ../src/clients/ils.cpp:232
1047msgid ""
1048"There was an error while parsing the XML file. Please make sure that it is "
1049"correctly installed in your system."
1050msgstr ""
1051"Грешка при обработката на XML файла. Проверете дали е инсталиран правилно на "
1052"системата ви."
1053
1054#: ../src/clients/ils.cpp:243
1055msgid "Bad information"
1056msgstr "Грешна информация"
1057
1058#: ../src/clients/ils.cpp:243
1059#, c-format
1060msgid "Bad LDAP information from XML file: %s."
1061msgstr "Грешна LDAP информация от XML файла: %s."
1062
1063#: ../src/clients/ils.cpp:251
1064#, c-format
1065msgid "ILS registration failed: unable to connect to %s"
1066msgstr "ILS registration failed: unable to connect to %s"
1067
1068#: ../src/clients/ils.cpp:264
1069msgid "ILS registration failed: unable to set time limit on operations"
1070msgstr ""
1071"Грешка при ILS регистрацията: невъзможно задаване на времево ограничение на "
1072"операциите"
1073
1074#: ../src/clients/ils.cpp:276
1075#, c-format
1076msgid "ILS registration failed: failed to bind to %s"
1077msgstr "ILS registration failed: failed to bind to %s"
1078
1079#: ../src/clients/ils.cpp:304
1080#, c-format
1081msgid "Updated information on %s"
1082msgstr "Обновени са данните в %s."
1083
1084#: ../src/clients/ils.cpp:308 ../src/endpoints/accountshandler.cpp:328
1085#: ../src/endpoints/sip.cpp:209
1086#, c-format
1087msgid "Unregistered from %s"
1088msgstr "Прекъсване на регистрацията към %s"
1089
1090#: ../src/clients/stun.cpp:101
1091#, c-format
1092msgid "STUN server set to %s"
1093msgstr "Сървърът за STUN да е %s"
1094
1095#: ../src/clients/stun.cpp:110
1096msgid "Removed STUN server"
1097msgstr "Премахнат сървър за STUN"
1098
1099#: ../src/clients/stun.cpp:139
1100#, c-format
1101msgid ""
1102"STUN test result: %s.\n"
1103"\n"
1104"Ekiga could not detect the type of NAT you are using. The most appropriate "
1105"method, if your router does not natively support SIP or H.323, is probably "
1106"to forward the required ports to your internal machine and use IP "
1107"translation if you are behind a NAT router. Please also make sure you are "
1108"not running a local firewall."
1109msgstr ""
1110"Резултати от проверката за STUN: %s.\n"
1111"\n"
1112"Ekiga не може да определи вида на NAT, който използвате. Вероятно най-"
1113"подходящото решение е да да пренасочите нужните портове към вътрешната си "
1114"машина и да използване NAT, ако сте зад маршрутизатор с NAT, който не "
1115"поддържа правилно H.323. Проверете и дали не използвате локална защитна "
1116"стена."
1117
1118#: ../src/clients/stun.cpp:145
1119#, c-format
1120msgid ""
1121"STUN test result: %s.\n"
1122"\n"
1123"Your system does not need any specific configuration as long as you do not "
1124"have a local firewall blocking the ports required by Ekiga."
1125msgstr ""
1126"Резултати от проверката за STUN: %s.\n"
1127"\n"
1128"Системата Ви няма нужда от специални настройки, стига да не използвате "
1129"локална защитна стена, която да блокира портовете, използвани от Ekiga."
1130
1131#: ../src/clients/stun.cpp:150
1132msgid ""
1133"Ekiga detected Symmetric NAT. The most appropriate method, if your router "
1134"does not natively support SIP or H.323, is to forward the required ports to "
1135"your internal machine in order to change your Symmetric NAT into Cone NAT. "
1136"If you run this test again after the port forwarding has been done, it "
1137"should report Cone NAT. This should allow Ekiga to be used with STUN support "
1138"enabled. If it does not report Cone NAT, then it means that there is a "
1139"problem in your forwarding rules."
1140msgstr ""
1141"Ekiga откри симетричен NAT. Ако маршрутизаторът Ви не поддържа SIP или "
1142"H.323, най добре е да пренасочите нужните портове към Вашата вътрешна машина "
1143"и така да превърнете симетричния NAT в несиметричен (Cone NAT). Повторното "
1144"изпълнение на тази проверка след настройката на пренасочването на портовете "
1145"трябва да открие несиметричния NAT, което ще позволи използването на Ekiga "
1146"със STUN. Ако тогава не се открие несиметричен NAT, значи има някакъв "
1147"проблем с правилата за пренасочване."
1148
1149#: ../src/clients/stun.cpp:155
1150#, c-format
1151msgid ""
1152"STUN test result: %s.\n"
1153"\n"
1154"Using a STUN server is most probably the most appropriate method if your "
1155"router does not natively support SIP or H.323.\n"
1156"\n"
1157"Enable STUN Support?"
1158msgstr ""
1159"Резултати от проверката за STUN: %s.\n"
1160"\n"
1161"Използването на сървър за STUN вероятно е най-подходящият начин, ако "
1162"маршрутизаторът Wи не поддържа вътрешно SIP или H.323.\n"
1163"\n"
1164"Да се включи ли поддръжката на STUN?"
1165
1166#: ../src/clients/stun.cpp:164 ../src/clients/stun.cpp:177
1167msgid "NAT Detection Finished"
1168msgstr "Откриването на NAT приключи"
1169
1170#: ../src/clients/stun.cpp:188
1171msgid "The detection of your NAT type is finished"
1172msgstr "Откриването на вида на NAT приключи"
1173
1174#: ../src/clients/stun.cpp:255
1175msgid "Unknown NAT"
1176msgstr "Неизвестен NAT"
1177
1178#: ../src/clients/stun.cpp:256
1179msgid "Open NAT"
1180msgstr "Отваряне на NAT"
1181
1182#: ../src/clients/stun.cpp:257
1183msgid "Cone NAT"
1184msgstr "Несиметричен NAT"
1185
1186#: ../src/clients/stun.cpp:258
1187msgid "Restricted NAT"
1188msgstr "Ограничен NAT"
1189
1190#: ../src/clients/stun.cpp:259
1191msgid "Port Restricted NAT"
1192msgstr "NAT с ограничаване по портове"
1193
1194#: ../src/clients/stun.cpp:260
1195msgid "Symmetric NAT"
1196msgstr "Симетричен NAT"
1197
1198#: ../src/clients/stun.cpp:261
1199msgid "Symmetric Firewall"
1200msgstr "Симетрична защитна стена"
1201
1202#: ../src/clients/stun.cpp:262
1203msgid "Blocked"
1204msgstr "Блокиран"
1205
1206#: ../src/clients/stun.cpp:263
1207msgid "Partially Blocked"
1208msgstr "Частично блокиран"
1209
1210#: ../src/clients/stun.cpp:306
1211msgid "Detection in progress"
1212msgstr "Засичането тече"
1213
1214#: ../src/clients/stun.cpp:307
1215msgid "Please wait while your type of NAT is being detected."
1216msgstr "Изчакайте докато вида на Вашия NAT бъде открит"
1217
1218#: ../src/clients/stun.cpp:327
1219#, c-format
1220msgid "Set STUN server to %s (%s)"
1221msgstr "Задаване на сървъра за STUN да е %s (%s)"
1222
1223#: ../src/components/bonobo.cpp:115
1224msgid "Cannot run Ekiga"
1225msgstr "Ekiga не може да се стартира"
1226
1227#: ../src/components/bonobo.cpp:115
1228msgid ""
1229"Ekiga is already running, if you want it to call a given SIP, H.323, or "
1230"callto address, please use \"ekiga -c address\"."
1231msgstr ""
1232"Ekiga вече е стартирана. Ако искате да се обадите на даден SIP или адрес за "
1233"H.323, използвайте \"ekiga -c УРЛ-адрес\"."
1234
1235#: ../src/components/bonobo.cpp:168
1236msgid ""
1237"It appears that you do not have ekiga.server installed in a valid location. "
1238"Factory mode disabled.\n"
1239msgstr ""
1240"Изглежда, че ekiga.server не е инсталиран на правилното място. Режимът за "
1241"фабрика се изключва.\n"
1242
1243#: ../src/components/bonobo.cpp:172
1244msgid ""
1245"Error registering Ekiga with the activation service; factory mode disabled.\n"
1246msgstr ""
1247"Грешка при регистриране на Ekiga към услугата за активиране. Режимът за "
1248"дабрика се изключва.\n"
1249
1250#: ../src/components/bonobo.cpp:212
1251msgid "Failed to retrieve Ekiga server from activation server\n"
1252msgstr "Грешка при получаване на сървъра на Ekiga от услугата за активиране.\n"
1253
1254#: ../src/devices/audio.cpp:282
1255msgid "Opening device for playing"
1256msgstr "Отваря се устройство за възпроизвеждане"
1257
1258#: ../src/devices/audio.cpp:284
1259msgid "Opening device for recording"
1260msgstr "Отваряне на устройство за запис"
1261
1262#: ../src/devices/audio.cpp:295 ../src/devices/audio.cpp:297
1263#: ../src/devices/videoinput.cpp:704
1264msgid "Failed to open the device"
1265msgstr "Грешка при отваряне устройството"
1266
1267#: ../src/devices/audio.cpp:295
1268#, c-format
1269msgid ""
1270"Impossible to open the selected audio device (%s) for recording. Please "
1271"check your audio setup, the permissions and that the device is not busy."
1272msgstr ""
1273"Не е възможно да се отвори избраното звуково устройство (%s) за запис. "
1274"Проверете звуковите настройки, разрешенията и дали устройството не е заето."
1275
1276#: ../src/devices/audio.cpp:297
1277#, c-format
1278msgid ""
1279"Impossible to open the selected audio device (%s) for playing. Please check "
1280"your audio setup, the permissions and that the device is not busy."
1281msgstr ""
1282"Невъзможно да се отвори избраното звуково устройство (%s). Проверете "
1283"звуковите настройки, привилегиите и дали устройството не е заето."
1284
1285#: ../src/devices/audio.cpp:313 ../src/devices/audio.cpp:382
1286msgid "Cannot use the audio device"
1287msgstr "Не може да се използва звуковото устройство"
1288
1289#: ../src/devices/audio.cpp:313
1290#, c-format
1291msgid ""
1292"The selected audio device (%s) was successfully opened but it is impossible "
1293"to read data from this device. Please check your audio setup."
1294msgstr ""
1295"Избраното звуково устройство (%s) е успешно заредено, но е невъзможно "
1296"получаването на данни от него. Проверете звуковите настройки на системата си."
1297
1298#: ../src/devices/audio.cpp:322
1299msgid "Recording your voice"
1300msgstr "Записване на гласа ви"
1301
1302#: ../src/devices/audio.cpp:361
1303msgid "Recording and playing back"
1304msgstr "Записване и изпълнение"
1305
1306#: ../src/devices/audio.cpp:382
1307#, c-format
1308msgid ""
1309"The selected audio device (%s) was successfully opened but it is impossible "
1310"to write data to this device. Please check your audio setup."
1311msgstr ""
1312"Избраното звуково устройство (%s) беше успешно отворено, но е невъзможно да "
1313"се записва в него. Проверете звуковите настройки."
1314
1315#: ../src/devices/audio.cpp:481 ../src/devices/audio.cpp:482
1316#: ../src/devices/videoinput.cpp:310 ../src/devices/videoinput.cpp:581
1317#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:288 ../src/endpoints/ekiga.cpp:290
1318#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:292 ../src/endpoints/pcss.cpp:210
1319#: ../src/gui/druid.cpp:1799 ../src/gui/druid.cpp:1813
1320#: ../src/gui/druid.cpp:1873
1321msgid "No device found"
1322msgstr "Не беше открито устройство"
1323
1324#: ../src/devices/audio.cpp:500
1325#, c-format
1326msgid ""
1327"Ekiga is now recording from %s and playing back to %s. Please say \"1, 2, 3, "
1328"Ekiga rocks!\" in your microphone. You should hear yourself back into the "
1329"speakers with a four-second delay."
1330msgstr ""
1331"Ekiga записва от %s и възпроизвежда през %s. Кажете в микрофона \"1, 2, 3 - "
1332"Екига, супер си!\" и след 4 секунди трябва да чуете гласа си в слушалките."
1333
1334#: ../src/devices/videoinput.cpp:319
1335#, c-format
1336msgid "Opening video device %s with plugin %s"
1337msgstr "Отвяряне на видео устройството %s с приставката %s"
1338
1339#: ../src/devices/videoinput.cpp:347
1340#, c-format
1341msgid "Successfully opened video device %s, channel %d"
1342msgstr "Успешно се отвори видео устройство %s, канал %d"
1343
1344#: ../src/devices/videoinput.cpp:358
1345#, c-format
1346msgid "Error while opening video device %s"
1347msgstr "Грешка при отваряне на видео устройството %s"
1348
1349#. Translators: Do not translate MovingLogo and Picture
1350#: ../src/devices/videoinput.cpp:362
1351msgid ""
1352"A moving logo will be transmitted during calls. Notice that you can always "
1353"transmit a given image or the moving logo by choosing \"Picture\" as video "
1354"plugin and \"MovingLogo\" or \"StaticPicture\" as device."
1355msgstr ""
1356"По време на обажданията ще се предава подвижно лого. Винаги можете да "
1357"смените предаваното изображение като изберете за видео приставка - \"Picture"
1358"\", а за устройство - \"MovingLogo\" (подвижно лого) или \"StaticPicture"
1359"\" (неподвижна картинка)."
1360
1361#: ../src/devices/videoinput.cpp:364
1362msgid "Couldn't open the video device"
1363msgstr "Видео устройството не може да бъде отворено"
1364
1365#: ../src/devices/videoinput.cpp:368
1366msgid ""
1367"There was an error while opening the device. Please check your permissions "
1368"and make sure that the appropriate driver is loaded."
1369msgstr ""
1370"Имаше грешка при отваряне на устройството. Проверете правата за достъп до "
1371"файловете и се уверете, че е зареден правилният драйвер."
1372
1373#: ../src/devices/videoinput.cpp:372 ../src/devices/videoinput.cpp:682
1374msgid "Your video driver doesn't support the requested video format."
1375msgstr "Видео драйверът ви не поддържа избрания видео формат."
1376
1377#: ../src/devices/videoinput.cpp:376
1378msgid "Could not open the chosen channel."
1379msgstr "Избрания канал не може да бъде отворен."
1380
1381#: ../src/devices/videoinput.cpp:380
1382msgid ""
1383"Your driver doesn't seem to support any of the color formats supported by "
1384"Ekiga.\n"
1385" Please check your kernel driver documentation in order to determine which "
1386"Palette is supported."
1387msgstr ""
1388"Вашият драйвер изглежда не поддържа никой от цветовите формати поддържани от "
1389"Ekiga.\n"
1390"Проверете документацията за драйвера в ядрото, за да разберете коя палитра "
1391"се поддържа."
1392
1393#: ../src/devices/videoinput.cpp:384
1394msgid "Error while setting the frame rate."
1395msgstr "Грешка при настройване на кадрите в секунда."
1396
1397#: ../src/devices/videoinput.cpp:388
1398msgid "Error while setting the frame size."
1399msgstr "Грешка при настройване размера на прозореца."
1400
1401#: ../src/devices/videoinput.cpp:428
1402msgid "Opened the video device using the \"Picture\" video plugin"
1403msgstr "Видео устройството отворено с видео приставката \"Изображение\""
1404
1405#: ../src/devices/videoinput.cpp:582
1406msgid "Picture"
1407msgstr "Изображение"
1408
1409#: ../src/devices/videoinput.cpp:594
1410#, c-format
1411msgid ""
1412"Ekiga is now testing the %s video device. If you experience machine crashes, "
1413"then report a bug to the video driver author."
1414msgstr ""
1415"Ekiga изпробва видео устройството %s. Ако компютърът Ви забие, съобщете за "
1416"грешката на авторите на видео драйвера."
1417
1418#: ../src/devices/videoinput.cpp:656
1419#, c-format
1420msgid "Test %d done"
1421msgstr "Тест %d завършен"
1422
1423#: ../src/devices/videoinput.cpp:658
1424#, c-format
1425msgid "Test %d failed"
1426msgstr "Тест %d неуспешен"
1427
1428#: ../src/devices/videoinput.cpp:677
1429#, c-format
1430msgid "Error while opening %s."
1431msgstr "Грешка при отваряне на %s."
1432
1433#: ../src/devices/videoinput.cpp:686
1434msgid "Could not open the chosen channel with the chosen video format."
1435msgstr "Не може да се отвори избрания канал с избрания видео формат"
1436
1437#: ../src/devices/videoinput.cpp:690
1438msgid "Your driver doesn't support any of the color formats tried by Ekiga"
1439msgstr ""
1440"Драйверът Ви не поддържа нито един от цветовите формати пробвани от Ekiga"
1441
1442#: ../src/devices/videoinput.cpp:694
1443msgid "Error with the frame rate."
1444msgstr "Грешка с кадрите в секунда"
1445
1446#: ../src/devices/videoinput.cpp:698
1447msgid "Error with the frame size."
1448msgstr "Грешка при големината на прозореца."
1449
1450#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:186
1451#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:269
1452msgid "Registering"
1453msgstr "Регистриране"
1454
1455#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:199
1456#, c-format
1457msgid "Registration of %s to %s failed"
1458msgstr "Неуспешно регистриране на %s към %s"
1459
1460#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:210
1461#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:319 ../src/endpoints/sip.cpp:295
1462#: ../src/endpoints/sip.cpp:307
1463msgid "Registration failed"
1464msgstr "Неуспешно регистриране"
1465
1466#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:224
1467#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:334
1468msgid "Unregistering"
1469msgstr "Прекъсване на регистрацята"
1470
1471#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:290
1472msgid "Gatekeeper registration failed: duplicate alias"
1473msgstr "Грешка при регистране към gatekeeper: дублиране на псевдоним"
1474
1475#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:294
1476msgid "Gatekeeper registration failed: bad username/password"
1477msgstr ""
1478"Регистрацията на Gatekeeper е неуспешна: грешно потребителско име/      "
1479"парола"
1480
1481#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:297
1482msgid "Gatekeeper registration failed: transport error"
1483msgstr "Грешка при регистране към gatekeeper: грешка в транспорта"
1484
1485#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:300
1486#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:305
1487msgid "Gatekeeper registration failed"
1488msgstr "Грешка при регистране към gatekeeper"
1489
1490#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:308 ../src/endpoints/sip.cpp:198
1491#, c-format
1492msgid "Registered to %s"
1493msgstr "Регистриран в %s"
1494
1495#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:318 ../src/endpoints/sip.cpp:204
1496msgid "Registered"
1497msgstr "Регистриран"
1498
1499#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:348 ../src/endpoints/sip.cpp:215
1500msgid "Unregistered"
1501msgstr "Нерегистриран"
1502
1503#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:122
1504msgid "Answering incoming call"
1505msgstr "Отговаряне на входящо обаждане"
1506
1507#. Init the address book
1508#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:437
1509msgid "On This Computer"
1510msgstr "На този компютър"
1511
1512#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:437
1513msgid "Personal"
1514msgstr "Лична"
1515
1516#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:466
1517#, c-format
1518msgid "Started Ekiga %d.%d.%d for user %s"
1519msgstr "Заредена е Ekiga %d.%d.%d за потребител %s"
1520
1521#: ../src/endpoints/manager.cpp:671
1522#, c-format
1523msgid "Forwarding call to %s"
1524msgstr "Прехвърляне на обаждането към %s"
1525
1526#. Update the log and status bar
1527#: ../src/endpoints/manager.cpp:825
1528#, c-format
1529msgid "Call from %s"
1530msgstr "Обаждане от %s"
1531
1532#: ../src/endpoints/manager.cpp:839
1533msgid "Rejecting incoming call"
1534msgstr "Отказване на входящо обаждане"
1535
1536#: ../src/endpoints/manager.cpp:841
1537#, c-format
1538msgid "Rejecting incoming call from %s"
1539msgstr "Отказване на входящо обаждане от %s"
1540
1541#: ../src/endpoints/manager.cpp:847
1542msgid "Forwarding incoming call"
1543msgstr "Прехвърляне на входящо обаждане"
1544
1545#: ../src/endpoints/manager.cpp:849
1546#, c-format
1547msgid "Forwarding incoming call from %s to %s"
1548msgstr "Прехвърляне на входящо обаждане от %s към %s"
1549
1550#: ../src/endpoints/manager.cpp:855
1551msgid "Auto-Answering incoming call"
1552msgstr "Автоматично отговаряне на входящо обаждане"
1553
1554#: ../src/endpoints/manager.cpp:856
1555#, c-format
1556msgid "Auto-Answering incoming call from %s"
1557msgstr "Автоматично отговаряне на входящо обаждане от %s"
1558
1559#: ../src/endpoints/manager.cpp:1010
1560#, c-format
1561msgid "Connected with %s using %s"
1562msgstr "Свързан с %s чрез %s"
1563
1564#: ../src/endpoints/manager.cpp:1012
1565#, c-format
1566msgid "Connected with %s"
1567msgstr "Свързан с %s"
1568
1569#: ../src/endpoints/manager.cpp:1116 ../src/gui/main.cpp:4025
1570msgid "Standby"
1571msgstr "Изчакаване"
1572
1573#: ../src/endpoints/manager.cpp:1175
1574msgid "Local user cleared the call"
1575msgstr "Локалният потребител изчисти обаждането"
1576
1577#: ../src/endpoints/manager.cpp:1178 ../src/endpoints/manager.cpp:1181
1578msgid "Local user rejected the call"
1579msgstr "Локалният потребител отказа обаждането"
1580
1581#: ../src/endpoints/manager.cpp:1184
1582msgid "Remote user cleared the call"
1583msgstr "Отдалеченият потребител изчисти обаждането"
1584
1585#: ../src/endpoints/manager.cpp:1187
1586msgid "Remote user rejected the call"
1587msgstr "Отдалеченият потребител отказа обаждането"
1588
1589#: ../src/endpoints/manager.cpp:1190
1590msgid "Call not answered in the required time"
1591msgstr "Не е отговорено навреме на обаждането"
1592
1593#: ../src/endpoints/manager.cpp:1193
1594msgid "Remote user has stopped calling"
1595msgstr "Отдалеченият потребител спря обаждането"
1596
1597#: ../src/endpoints/manager.cpp:1196
1598msgid "Abnormal call termination"
1599msgstr "Необичайно прекъсване на обаждане"
1600
1601#: ../src/endpoints/manager.cpp:1199
1602msgid "Could not connect to remote host"
1603msgstr "Неуспех при свързване с отдалечен хост"
1604
1605#: ../src/endpoints/manager.cpp:1202
1606msgid "The Gatekeeper cleared the call"
1607msgstr "Gatekeeper-ът изчисти обаждането"
1608
1609#: ../src/endpoints/manager.cpp:1205 ../src/endpoints/urlhandler.cpp:548
1610#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:553
1611msgid "User not found"
1612msgstr "Потребителят не е намерен"
1613
1614#: ../src/endpoints/manager.cpp:1208
1615msgid "Insufficient bandwidth"
1616msgstr "Недостатъчна бързина на връзката"
1617
1618#: ../src/endpoints/manager.cpp:1211
1619msgid "No common codec"
1620msgstr "Няма подходящ кодек"
1621
1622#: ../src/endpoints/manager.cpp:1214
1623msgid "Call forwarded"
1624msgstr "Обаждане прехвърлено"
1625
1626#: ../src/endpoints/manager.cpp:1217
1627msgid "Security check failed"
1628msgstr "Грешка при проверката на сигурността"
1629
1630#: ../src/endpoints/manager.cpp:1220
1631msgid "Local user is busy"
1632msgstr "Локалният потребител е зает"
1633
1634#: ../src/endpoints/manager.cpp:1223 ../src/endpoints/manager.cpp:1229
1635msgid "Congested link to remote party"
1636msgstr "Задръстена линия към отсрещната страна"
1637
1638#: ../src/endpoints/manager.cpp:1226
1639msgid "Remote user is busy"
1640msgstr "Дава заето!"
1641
1642#: ../src/endpoints/manager.cpp:1232 ../src/endpoints/manager.cpp:1235
1643msgid "Remote user is unreachable"
1644msgstr "Отдалеченият потребител не е достъпен"
1645
1646#: ../src/endpoints/manager.cpp:1238
1647msgid "Remote host is offline"
1648msgstr "Отдалеченият хост е изключен"
1649
1650#: ../src/endpoints/manager.cpp:1241
1651msgid "Remote user is offline"
1652msgstr "Отдалеченият потребител не е в мрежата"
1653
1654#: ../src/endpoints/manager.cpp:1245
1655msgid "Call completed"
1656msgstr "Разговорът завърши"
1657
1658#: ../src/endpoints/manager.cpp:1598
1659msgid "Error while starting the listener for the H.323 protocol"
1660msgstr "Портовете за H.323 не могат да се отворят"
1661
1662#: ../src/endpoints/manager.cpp:1598
1663msgid ""
1664"You will not be able to receive incoming H.323 calls. Please check that no "
1665"other program is already running on the port used by Ekiga."
1666msgstr ""
1667"Няма да можете да приемате обаждания по H.323. Проверете дали някоя друга "
1668"програма не е заела порта използван от Ekiga."
1669
1670#: ../src/endpoints/manager.cpp:1612
1671msgid "Error while starting the listener for the SIP protocol"
1672msgstr "Портовете за SIP не могат да се отворят"
1673
1674#: ../src/endpoints/manager.cpp:1612
1675msgid ""
1676"You will not be able to receive incoming SIP calls. Please check that no "
1677"other program is already running on the port used by Ekiga."
1678msgstr ""
1679"Няма да можете да приемате обаждания по SIP. Проверете дали някоя друга "
1680"програма не е заела порта използван от Ekiga."
1681
1682#: ../src/endpoints/manager.cpp:1778
1683#, c-format
1684msgid "Opened codec %s for transmission"
1685msgstr "Отваряне на кодека %s за предаване"
1686
1687#: ../src/endpoints/manager.cpp:1789
1688#, c-format
1689msgid "Closed codec %s which was opened for transmission"
1690msgstr "Затваряне на кодека %s, който беше отворен за предаване"
1691
1692#: ../src/endpoints/manager.cpp:1803
1693#, c-format
1694msgid "Opened codec %s for reception"
1695msgstr "Отваряне на кодека %s за приемане"
1696
1697#: ../src/endpoints/manager.cpp:1814
1698#, c-format
1699msgid "Closed codec %s which was opened for reception"
1700msgstr "Затваряне на кодека %s, който беше отворен за приемане"
1701
1702#: ../src/endpoints/manager.cpp:1959
1703#, c-format
1704msgid "%.2ld:%.2ld:%.2ld  A:%.2f/%.2f   V:%.2f/%.2f"
1705msgstr "%.2ld:%.2ld:%.2ld  A:%.2f/%.2f   V:%.2f/%.2f"
1706
1707#: ../src/endpoints/pcss.cpp:235
1708#, c-format
1709msgid "Opened %s for recording with plugin %s"
1710msgstr "Отворен %s за запис с пприставката %s"
1711
1712#: ../src/endpoints/pcss.cpp:236
1713#, c-format
1714msgid "Opened %s for playing with plugin %s"
1715msgstr "Отворен %s за възпроизвеждане с пприставката %s"
1716
1717#: ../src/endpoints/pcss.cpp:251
1718msgid "Could not open audio channel for audio transmission"
1719msgstr "Неуспех при отваряне на аудио канала за аудио предаване"
1720
1721#: ../src/endpoints/pcss.cpp:251
1722msgid ""
1723"An error occured while trying to record from the soundcard for the audio "
1724"transmission. Please check that your soundcard is not busy and that your "
1725"driver supports full-duplex.\n"
1726"The audio transmission has been disabled."
1727msgstr ""
1728"Възникна грешка при опита за запис от звуковата карта за предаване на глас. "
1729"Проверете дали звуковата Ви карта не е заета от друга рограма и че драйверът "
1730"й подържа пълен дуплекс.\n"
1731"Предаването на глас е изключено."
1732
1733#: ../src/endpoints/pcss.cpp:253
1734msgid "Could not open audio channel for audio reception"
1735msgstr "Звуковият канал не може да бъде отворен за приемане"
1736
1737#: ../src/endpoints/pcss.cpp:253
1738msgid ""
1739"An error occured while trying to play audio to the soundcard for the audio "
1740"reception. Please check that your soundcard is not busy and that your driver "
1741"supports full-duplex.\n"
1742"The audio reception has been disabled."
1743msgstr ""
1744"Възникна грешка при опита за пускане на звук към звуковата карта за приемане "
1745"на глас. Проверете дали звуковата Ви карта не е заета от друга рограма и че "
1746"драйверът й подържа пълен дуплекс.\n"
1747"Приемането на глас е изключено."
1748
1749#: ../src/endpoints/sip.cpp:266
1750msgid "Bad request"
1751msgstr "Лоша заявка"
1752
1753#: ../src/endpoints/sip.cpp:270
1754msgid "Payment required"
1755msgstr "Изисква се плащане"
1756
1757#: ../src/endpoints/sip.cpp:275
1758msgid "Forbidden"
1759msgstr "Забранен"
1760
1761#: ../src/endpoints/sip.cpp:279
1762msgid "Timeout"
1763msgstr "Изтичане на времето"
1764
1765#: ../src/endpoints/sip.cpp:283
1766msgid "Conflict"
1767msgstr "Конфликт"
1768
1769#: ../src/endpoints/sip.cpp:287
1770msgid "Temporarily unavailable"
1771msgstr "Временно недостъпен"
1772
1773#: ../src/endpoints/sip.cpp:291
1774msgid "Not Acceptable"
1775msgstr "Неприемливо"
1776
1777#: ../src/endpoints/sip.cpp:300
1778#, c-format
1779msgid "Registration failed: %s"
1780msgstr "Неуспешно регистриране: %s"
1781
1782#: ../src/endpoints/sip.cpp:312
1783#, c-format
1784msgid "Unregistration failed: %s"
1785msgstr "Неуспешно прекъсване на регистрацията: %s"
1786
1787#: ../src/endpoints/sip.cpp:319
1788msgid "Unregistration failed"
1789msgstr "Неуспешно прекъсване на регистрацията"
1790
1791#: ../src/endpoints/sip.cpp:507
1792msgid "Error: User not found"
1793msgstr "Грешка: Потребителят не е намерен"
1794
1795#: ../src/endpoints/sip.cpp:511
1796msgid "Error: User offline"
1797msgstr "Грешка: Потребителят не е в мрежата"
1798
1799#: ../src/endpoints/sip.cpp:516
1800msgid "Error: Forbidden"
1801msgstr "Грешка: Забранено"
1802
1803#: ../src/endpoints/sip.cpp:520
1804msgid "Error: Timeout"
1805msgstr "Грешка: Изтичане на времето"
1806
1807#: ../src/endpoints/sip.cpp:524 ../src/gui/chat.cpp:990
1808msgid "Error: Failed to transmit message"
1809msgstr "Грешка: Неуспех при изпращането на съобщение"
1810
1811#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:429
1812msgid "Invalid URL handler"
1813msgstr "Невалиден URL handler"
1814
1815#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:429
1816msgid ""
1817"Please specify a valid URL handler. Currently both h323: and callto: are "
1818"supported."
1819msgstr "Уточнете URL указател на протокола. Поддържат се h323: и callto:."
1820
1821#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:487
1822#, c-format
1823msgid "Calling %s"
1824msgstr "Обаждане на %s"
1825
1826#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:490
1827#, c-format
1828msgid "Transferring call to %s"
1829msgstr "Прехвърляне на обаждането към %s"
1830
1831#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:559 ../src/endpoints/urlhandler.cpp:564
1832msgid "Failed to call user"
1833msgstr "Неуспех при обаждането на потребител"
1834
1835#: ../src/gui/accounts.cpp:407
1836msgid "Edit the Account Information"
1837msgstr "Редактиране данните на абонамента"
1838
1839#. Account Name
1840#: ../src/gui/accounts.cpp:430
1841msgid "Account Name:"
1842msgstr "Име на абонамента:"
1843
1844#: ../src/gui/accounts.cpp:442
1845msgid "Protocol:"
1846msgstr "Протокол:"
1847
1848#: ../src/gui/accounts.cpp:463 ../src/gui/accounts.cpp:930
1849msgid "Registrar:"
1850msgstr "Регистър:"
1851
1852#: ../src/gui/accounts.cpp:465 ../src/gui/accounts.cpp:937
1853msgid "Gatekeeper:"
1854msgstr "Gatekeeper:"
1855
1856#. User
1857#: ../src/gui/accounts.cpp:477
1858msgid "User:"
1859msgstr "Потребителско име:"
1860
1861#. Password
1862#: ../src/gui/accounts.cpp:490
1863msgid "Password:"
1864msgstr "Парола:"
1865
1866#. Advanced Options
1867#: ../src/gui/accounts.cpp:505
1868msgid "More _Options"
1869msgstr "_Допълнителни настройки"
1870
1871#: ../src/gui/accounts.cpp:517
1872msgid "Authentication Login:"
1873msgstr "Влизане за идентификация:"
1874
1875#: ../src/gui/accounts.cpp:535 ../src/gui/accounts.cpp:931
1876msgid "Realm/Domain:"
1877msgstr "Област/домейн:"
1878
1879#: ../src/gui/accounts.cpp:537 ../src/gui/accounts.cpp:938
1880msgid "Gatekeeper ID:"
1881msgstr "Идентификатор на Gatekeeper:"
1882
1883#. Timeout
1884#: ../src/gui/accounts.cpp:549
1885msgid "Registration Timeout:"
1886msgstr "Времето за регистриране изтече:"
1887
1888#. SIP
1889#. H323
1890#: ../src/gui/accounts.cpp:653 ../src/gui/accounts.cpp:655
1891#: ../src/gui/addressbook.cpp:3019 ../src/gui/addressbook.cpp:3495
1892msgid "Missing information"
1893msgstr "Липсващи данни"
1894
1895#: ../src/gui/accounts.cpp:653
1896msgid ""
1897"Please make sure to provide a valid account name, host name, and user name."
1898msgstr "Задайте валидно име на регистрацията, името на хоста и на потребителя."
1899
1900#: ../src/gui/accounts.cpp:655
1901msgid ""
1902"Please make sure to provide a valid account name, host name and registration "
1903"timeout."
1904msgstr ""
1905"Задайте валидно име на регистрацията, името на хоста и максимално време за "
1906"регистрация."
1907
1908#: ../src/gui/accounts.cpp:684
1909#, c-format
1910msgid "Are you sure you want to delete account %s?"
1911msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете регистрацията %s?"
1912
1913#: ../src/gui/accounts.cpp:1427
1914msgid "Account Name"
1915msgstr "Име на регистрацията"
1916
1917#: ../src/gui/accounts.cpp:1428
1918msgid "Protocol"
1919msgstr "Протокол"
1920
1921#: ../src/gui/accounts.cpp:1437
1922msgid "Voice Mails"
1923msgstr "Гласова поща"
1924
1925#: ../src/gui/accounts.cpp:1438
1926msgid "Status"
1927msgstr "Статус"
1928
1929#: ../src/gui/accounts.cpp:1449
1930msgid "Accounts"
1931msgstr "Регистрации"
1932
1933#: ../src/gui/accounts.cpp:1485 ../src/gui/preferences.cpp:473
1934#: ../src/gui/preferences.cpp:814
1935msgid "A"
1936msgstr "A"
1937
1938#: ../src/gui/accounts.cpp:1585
1939msgid "_Default"
1940msgstr "_По подразбиране"
1941
1942#: ../src/gui/addressbook.cpp:809
1943msgid "Contact collision"
1944msgstr "Колизия на контакти"
1945
1946#: ../src/gui/addressbook.cpp:811
1947#, c-format
1948msgid ""
1949"Another contact with the same speed dial already exists in your address "
1950"book:\n"
1951"\n"
1952"<b>Name</b>: %s\n"
1953"<b>URL</b>: %s\n"
1954"<b>Speed Dial</b>: %s\n"
1955msgstr ""
1956"Друг контакт със същото бързо набиране вече съществува в указателя:\n"
1957"\n"
1958"<b>Име на контакта</b>: %s\n"
1959"<b>URL за връзка</b>: %s\n"
1960"<b>Бързо набиране</b>: %s\n"
1961
1962#: ../src/gui/addressbook.cpp:811 ../src/gui/addressbook.cpp:813
1963#: ../src/gui/druid.cpp:1935 ../src/gui/preferences.cpp:914
1964msgid "None"
1965msgstr "Няма"
1966
1967#: ../src/gui/addressbook.cpp:813
1968#, c-format
1969msgid ""
1970"Another contact with similar information already exists in your address "
1971"book:\n"
1972"\n"
1973"<b>Name</b>: %s\n"
1974"<b>URL</b>: %s\n"
1975"<b>Speed Dial</b>: %s\n"
1976"\n"
1977"Do you still want to add the contact?"
1978msgstr ""
1979"Друг контакт с подобна информация вече присъства в указателя:\n"
1980"\n"
1981"<b>Име на контакта</b>: %s\n"
1982"<b>URL за връзка</b>: %s\n"
1983"<b>Бързо набиране</b>: %s\n"
1984"\n"
1985"Все още ли искате да добавите контакта?"
1986
1987#. Translators: This is "S" as in "Status"
1988#: ../src/gui/addressbook.cpp:981
1989msgid "S"
1990msgstr "S"
1991
1992#: ../src/gui/addressbook.cpp:992 ../src/gui/preferences.cpp:487
1993msgid "Name"
1994msgstr "Име"
1995
1996#: ../src/gui/addressbook.cpp:1007
1997msgid "Comment"
1998msgstr "Коментар"
1999
2000#: ../src/gui/addressbook.cpp:1022 ../src/gui/callshistory.cpp:741
2001msgid "Software"
2002msgstr "Софтуер"
2003
2004#: ../src/gui/addressbook.cpp:1036
2005msgid "VoIP URL"
2006msgstr "Адрес за VoIP"
2007
2008#: ../src/gui/addressbook.cpp:1052
2009msgid "E-Mail"
2010msgstr "Е-поща"
2011
2012#: ../src/gui/addressbook.cpp:1066
2013msgid "Location"
2014msgstr "Местонахождение"
2015
2016#: ../src/gui/addressbook.cpp:1080
2017msgid "Categories"
2018msgstr "Категории"
2019
2020#: ../src/gui/addressbook.cpp:1093
2021msgid "Speed Dial"
2022msgstr "Бързо набиране"
2023
2024#: ../src/gui/addressbook.cpp:1122
2025msgid "Name contains"
2026msgstr "Името съдържа"
2027
2028#: ../src/gui/addressbook.cpp:1123
2029msgid "URL contains"
2030msgstr "URL съдържа"
2031
2032#: ../src/gui/addressbook.cpp:1125
2033msgid "Belongs to category"
2034msgstr "Принадлежи към категория"
2035
2036#. call a contact, usage: general
2037#: ../src/gui/addressbook.cpp:1520 ../src/gui/addressbook.cpp:2517
2038#: ../src/gui/callshistory.cpp:285 ../src/gui/chat.cpp:666
2039msgid "C_all Contact"
2040msgstr "Набиране на контакта"
2041
2042#. copy a contact's URL to clipboard, usage: general
2043#: ../src/gui/addressbook.cpp:1527 ../src/gui/chat.cpp:661
2044#: ../src/gui/chat.cpp:666
2045msgid "_Copy URL to Clipboard"
2046msgstr "_Копиране на URL в буфера за обмен"
2047
2048#: ../src/gui/addressbook.cpp:1533
2049msgid "_Write e-Mail"
2050msgstr "_Писане на е-писмо"
2051
2052#. add a contact to the local addressbook, usage: remote contacts only
2053#: ../src/gui/addressbook.cpp:1540 ../src/gui/addressbook.cpp:2527
2054#: ../src/gui/callshistory.cpp:292 ../src/gui/chat.cpp:666
2055msgid "Add Contact to _Address Book"
2056msgstr "Добавяне на контакт към указателя"
2057
2058#. send a contact a (SIP!) message, usage: SIP contacts only
2059#: ../src/gui/addressbook.cpp:1547
2060msgid "_Send Message"
2061msgstr "_Изпращане на съобщение"
2062
2063#. edit a local contact's addressbook entry, usage: local contacts
2064#: ../src/gui/addressbook.cpp:1554 ../src/gui/addressbook.cpp:1679
2065#: ../src/gui/addressbook.cpp:2503
2066msgid "_Properties"
2067msgstr "Настройки"
2068
2069#. delete a local contact entry, usage: local contacts
2070#: ../src/gui/addressbook.cpp:1561 ../src/gui/addressbook.cpp:1686
2071#: ../src/gui/addressbook.cpp:2498
2072msgid "_Delete"
2073msgstr "Изтриване"
2074
2075#: ../src/gui/addressbook.cpp:1568 ../src/gui/addressbook.cpp:2523
2076msgid "New _Contact"
2077msgstr "Нов контакт"
2078
2079#: ../src/gui/addressbook.cpp:1976
2080#, c-format
2081msgid "Error while fetching users list from %s"
2082msgstr "Грешка при получаване списъка с включените потребители от %s"
2083
2084#: ../src/gui/addressbook.cpp:1980
2085#, c-format
2086msgid "Found %d user in %s"
2087msgid_plural "Found %d users in %s"
2088msgstr[0] "Намерен е %d потребител в %s"
2089msgstr[1] "Намерени са %d потребителя в %s"
2090
2091#: ../src/gui/addressbook.cpp:1984
2092#, c-format
2093msgid "Found %d user in %s for a total of %d users"
2094msgid_plural "Found %d users in %s for a total of %d users"
2095msgstr[0] "Намерени са %1$d потребител от общо %3$d потребител(я) от %2$s"
2096msgstr[1] "Намерени са %1$d потребителя от общо %3$d потребителя от %2$s"
2097
2098#: ../src/gui/addressbook.cpp:2462
2099msgid "Address Book"
2100msgstr "Указател"
2101
2102#: ../src/gui/addressbook.cpp:2489
2103msgid "_File"
2104msgstr "Файл"
2105
2106#: ../src/gui/addressbook.cpp:2491
2107msgid "New _Address Book"
2108msgstr "Нов Указател"
2109
2110#: ../src/gui/addressbook.cpp:2510 ../src/gui/main.cpp:942
2111msgid "_Close"
2112msgstr "Затваряне"
2113
2114#: ../src/gui/addressbook.cpp:2515
2115msgid "C_ontact"
2116msgstr "Контакт"
2117
2118#: ../src/gui/addressbook.cpp:2600
2119msgid "Remote Contacts"
2120msgstr "Отдалечени контакти"
2121
2122#: ../src/gui/addressbook.cpp:2608
2123msgid "Local Contacts"
2124msgstr "Локални контакти"
2125
2126#: ../src/gui/addressbook.cpp:2731
2127msgid "Edit the Contact Information"
2128msgstr "Редактиране данните на контакта"
2129
2130#: ../src/gui/addressbook.cpp:2752 ../src/gui/addressbook.cpp:3210
2131msgid "Name:"
2132msgstr "Име:"
2133
2134#: ../src/gui/addressbook.cpp:2772
2135msgid "VoIP URL:"
2136msgstr "Адрес за VoIP:"
2137
2138#: ../src/gui/addressbook.cpp:2794
2139msgid "Email:"
2140msgstr "Е-поща:"
2141
2142#: ../src/gui/addressbook.cpp:2815
2143msgid "Speed Dial:"
2144msgstr "Бързо набиране:"
2145
2146#: ../src/gui/addressbook.cpp:2837
2147msgid "Categories:"
2148msgstr "Категории:"
2149
2150#: ../src/gui/addressbook.cpp:2862
2151msgid "Local Addressbook:"
2152msgstr "Локален указател:"
2153
2154#: ../src/gui/addressbook.cpp:3019
2155msgid ""
2156"Please make sure to provide at least a full name or an URL for the contact."
2157msgstr "Задайте поне име и URL за контакта."
2158
2159#: ../src/gui/addressbook.cpp:3065
2160#, c-format
2161msgid "Are you sure you want to delete %s from %s?"
2162msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете %s от %s?"
2163
2164#: ../src/gui/addressbook.cpp:3189
2165msgid "Edit an address book"
2166msgstr "Редакция на адресник"
2167
2168#: ../src/gui/addressbook.cpp:3190
2169msgid "Add an address book"
2170msgstr "Добавяне на указател"
2171
2172#: ../src/gui/addressbook.cpp:3235
2173msgid "Type:"
2174msgstr "Вид:"
2175
2176#: ../src/gui/addressbook.cpp:3241
2177msgid "Local"
2178msgstr "Локален"
2179
2180#: ../src/gui/addressbook.cpp:3242
2181msgid "Remote LDAP"
2182msgstr "Отдалечен LDAP"
2183
2184#: ../src/gui/addressbook.cpp:3243
2185msgid "Remote ILS"
2186msgstr "Отдалечен ILS"
2187
2188#: ../src/gui/addressbook.cpp:3274
2189msgid "Hostname:"
2190msgstr "Хост:"
2191
2192#: ../src/gui/addressbook.cpp:3297
2193msgid "Port:"
2194msgstr "Порт:"
2195
2196#: ../src/gui/addressbook.cpp:3322
2197msgid "Base DN:"
2198msgstr "Базов DN:"
2199
2200#: ../src/gui/addressbook.cpp:3345
2201msgid "Search Scope:"
2202msgstr "Обхват на търсене:"
2203
2204#: ../src/gui/addressbook.cpp:3351
2205msgid "Subtree"
2206msgstr "Поддърво"
2207
2208#: ../src/gui/addressbook.cpp:3352
2209msgid "One Level"
2210msgstr "Едно ниво"
2211
2212#: ../src/gui/addressbook.cpp:3382
2213msgid "Search Attribute:"
2214msgstr "Атрибут за търсене:"
2215
2216#: ../src/gui/addressbook.cpp:3495
2217msgid "Please make sure you fill in all required fields."
2218msgstr "Попълнете всички задължителни полета."
2219
2220#: ../src/gui/addressbook.cpp:3540
2221#, c-format
2222msgid "Are you sure you want to delete %s and all its contacts?"
2223msgstr ""
2224"Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата %s и всичките контакти в нея?"
2225
2226#: ../src/gui/callbacks.cpp:126
2227msgid "Code contributors:"
2228msgstr "Допринесли към програмния код:"
2229
2230#: ../src/gui/callbacks.cpp:140
2231msgid "Artwork:"
2232msgstr "Дизайн:"
2233
2234#: ../src/gui/callbacks.cpp:144
2235msgid "Contributors:"
2236msgstr "Допринесли:"
2237
2238#. Translators: Please write translator credits here, and
2239#. * seperate names with \n
2240#: ../src/gui/callbacks.cpp:180
2241msgid "translator-credits"
2242msgstr ""
2243"Ясен Праматаров <turin@fsa-bg.org>\n"
2244"Владимир Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
2245"Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>\n"
2246"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
2247"\n"
2248"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
2249"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
2250"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
2251
2252#. Translators: Please test to see if your translation
2253#. * looks OK and fits within the box
2254#: ../src/gui/callbacks.cpp:191
2255msgid ""
2256"Ekiga is full-featured SIP and H.323 compatible VoIP, IP-Telephony and "
2257"Videoconferencing application that allows you to make audio and video calls "
2258"to remote users with SIP and H.323 hardware or software."
2259msgstr ""
2260"Ekiga e многофункционална програма съвместима със SIP и H.323 за "
2261"видеоконференции, VoIP- и IP-телефония. Тя позволява да се осъществяват "
2262"аудио и видео връзки към отдалечени потребители, които имат хардуеър или "
2263"софтуер поддържащи SIP или H.323."
2264
2265#: ../src/gui/callshistory.cpp:650
2266msgid "Received Calls"
2267msgstr "Получени обаждания"
2268
2269#: ../src/gui/callshistory.cpp:650
2270msgid "Placed Calls"
2271msgstr "Направени обаждания"
2272
2273#: ../src/gui/callshistory.cpp:650
2274msgid "Missed Calls"
2275msgstr "Пропуснати обаждания"
2276
2277#: ../src/gui/callshistory.cpp:662 ../src/gui/main.cpp:1103
2278#: ../src/gui/statusicon.cpp:143
2279msgid "Calls History"
2280msgstr "История на обажданията"
2281
2282#: ../src/gui/callshistory.cpp:705
2283msgid "Date"
2284msgstr "Дата"
2285
2286#: ../src/gui/callshistory.cpp:713
2287msgid "Remote User"
2288msgstr "Отдалечен потребител"
2289
2290#: ../src/gui/callshistory.cpp:722
2291msgid "Call Duration"
2292msgstr "Продължителност на разговора"
2293
2294#: ../src/gui/callshistory.cpp:732
2295msgid "Call End Reason"
2296msgstr "Причина за края на обаждането"
2297
2298#: ../src/gui/chat.cpp:609
2299msgid "Hang _up"
2300msgstr "_Затваряне"
2301
2302#: ../src/gui/chat.cpp:610
2303msgid "_Call user"
2304msgstr "_Обаждане"
2305
2306#: ../src/gui/chat.cpp:611
2307msgid "Call this user"
2308msgstr "Обаждане на този потребител"
2309
2310#: ../src/gui/chat.cpp:619
2311msgid "_Send"
2312msgstr "_Изпращане"
2313
2314#: ../src/gui/chat.cpp:624
2315msgid "Send message"
2316msgstr "Изпращане на съобщение"
2317
2318#: ../src/gui/chat.cpp:661
2319msgid "_Open URL"
2320msgstr "Отваряне на _адрес"
2321
2322#: ../src/gui/chat.cpp:689
2323msgid "_Copy Equation"
2324msgstr "_Копиране на уравнение"
2325
2326#: ../src/gui/chat.cpp:1321
2327msgid "You"
2328msgstr "Вие"
2329
2330#. Translators: "He says", "You say"
2331#: ../src/gui/chat.cpp:1323
2332msgid "says:"
2333msgstr "казва"
2334
2335#: ../src/gui/chat.cpp:1323
2336msgid "say:"
2337msgstr "казвате"
2338
2339#: ../src/gui/chat.cpp:1375
2340msgid "Chat Window"
2341msgstr "Прозорец за разговор"
2342
2343#: ../src/gui/chat.cpp:1447
2344msgid "New Remote User"
2345msgstr "Нов отдалечен потребител"
2346
2347#: ../src/gui/config.cpp:235
2348msgid "Changing this setting will only affect new calls"
2349msgstr "Промяна в тази настройки ще влияе само на нови обаждания"
2350
2351#: ../src/gui/config.cpp:236
2352msgid ""
2353"Ekiga cannot apply one or more changes to the current call. Your new "
2354"settings will take effect for the next call."
2355msgstr ""
2356"Ekiga не може да приложи някои промени към текущото обаждане. Новите "
2357"настройки ще се използват от следващото обаждане."
2358
2359#: ../src/gui/config.cpp:330
2360msgid "H.245 Tunneling disabled"
2361msgstr "H.245 тунелиране изключено"
2362
2363#: ../src/gui/config.cpp:331
2364msgid "H.245 Tunneling enabled"
2365msgstr "H.245 тунелиране включено"
2366
2367#: ../src/gui/config.cpp:363
2368msgid "Early H.245 disabled"
2369msgstr "Ранен H.245 тунелиране изключено"
2370
2371#: ../src/gui/config.cpp:364
2372msgid "Early H.245 enabled"
2373msgstr "Ранен H.245 тунелиране включено"
2374
2375#: ../src/gui/config.cpp:397
2376msgid "Fast Start disabled"
2377msgstr "Бързо стартиране изключено"
2378
2379#: ../src/gui/config.cpp:398
2380msgid "Fast Start enabled"
2381msgstr "Бързо стартиране включено"
2382
2383#: ../src/gui/config.cpp:505
2384msgid "Enabled silence detection"
2385msgstr "Включване откриването на тишина"
2386
2387#: ../src/gui/config.cpp:511
2388msgid "Disabled silence detection"
2389msgstr "Изключване откриването на тишина"
2390
2391#: ../src/gui/config.cpp:570
2392msgid "Enabled echo cancelation"
2393msgstr "Премахването на ехото е включено"
2394
2395#: ../src/gui/config.cpp:576
2396msgid "Disabled echo cancelation"
2397msgstr "Премахването на ехото е изключено"
2398
2399#: ../src/gui/druid.cpp:627
2400msgid ""
2401"This is the Ekiga general configuration druid. The following steps will set "
2402"up Ekiga by asking a few simple questions.\n"
2403"\n"
2404"Once you have completed these steps, you can always change them later by "
2405"selecting Preferences in the Edit menu."
2406msgstr ""
2407"Това е помощникът за общите настройки на Ekiga. В следващите страници "
2408"програмата ще бъде настроена чрез няколко прости въпроса.\n"
2409"\n"
2410"След като веднъж сте настроили програмата, можете да промените настройките "
2411"от \"Настройки\" на менюто \"Редактиране\"."
2412
2413#: ../src/gui/druid.cpp:639
2414#, c-format
2415msgid "Configuration Druid - page 1/%d"
2416msgstr "Помощник за настройки - страница 1 от %d"
2417
2418#: ../src/gui/druid.cpp:681
2419#, c-format
2420msgid "Personal Information - page %d/%d"
2421msgstr "Лична информация - страница %d от %d"
2422
2423#. The user fields
2424#: ../src/gui/druid.cpp:694
2425msgid "Please enter your first name and your surname:"
2426msgstr "Въведете името и фамилията си:"
2427
2428#: ../src/gui/druid.cpp:703
2429msgid ""
2430"Your first name and surname will be used when connecting to other VoIP and "
2431"videoconferencing software."
2432msgstr ""
2433"Вашите име и фамилия ще бъдат използвани, когато се свързвате с други "
2434"програми за VoIP и видео конференция."
2435
2436#: ../src/gui/druid.cpp:749
2437#, c-format
2438msgid "ekiga.net URL - page %d/%d"
2439msgstr "URL на ekiga.net - страница %d от %d"
2440
2441#: ../src/gui/druid.cpp:760
2442msgid "Please enter your username:"
2443msgstr "Въведете Вашето потребителско име:"
2444
2445#: ../src/gui/druid.cpp:768
2446msgid "Please enter your password:"
2447msgstr "Въведете Вашата парола:"
2448
2449#: ../src/gui/druid.cpp:779
2450msgid ""
2451"Your username and password are used to register to the ekiga.net SIP "
2452"service. It will provide you a SIP address that you can give to your friends "
2453"and family so that they can call you."
2454msgstr ""
2455"Потребителското Ви име и паролата Ви се използват, за да се регистрирате към "
2456"услугата за SIP към ekiga.net. Това Ви дава адрес за SIP, който можете да "
2457"дадете на семейството и приятелите си - така те ще могат да Ви се обаждат."
2458
2459#: ../src/gui/druid.cpp:789
2460msgid "Get an ekiga.net SIP account"
2461msgstr "Регистриране за SIP към ekiga.net"
2462
2463#: ../src/gui/druid.cpp:799
2464msgid "I do not want to sign up for the ekiga.net free service"
2465msgstr "Не искам да се регистрирам към безплатната услуга на ekiga.net"
2466
2467#: ../src/gui/druid.cpp:852
2468#, c-format
2469msgid "Connection Type - page %d/%d"
2470msgstr "Вид връзка - страница %d от %d"
2471
2472#. The connection type
2473#: ../src/gui/druid.cpp:864
2474msgid "Please choose your connection type:"
2475msgstr "Изберете вида на вашата връзка:"
2476
2477#: ../src/gui/druid.cpp:872
2478msgid ""
2479"The connection type will permit determining the best quality settings that "
2480"Ekiga will use during calls. You can later change the settings individually "
2481"in the preferences window."
2482msgstr ""
2483"Видът на връзката ще помогне за определяне на най-подходящите настройки на "
2484"качеството на звука и картината. По-късно можете да промените стойностите от "
2485"прозореца за настройки."
2486
2487#: ../src/gui/druid.cpp:910
2488#, c-format
2489msgid "NAT Type - page %d/%d"
2490msgstr "Вид NAT - страница %d от %d"
2491
2492#: ../src/gui/druid.cpp:920
2493msgid "Click here to detect your NAT Type:"
2494msgstr "Натиснете тук за откриване вида на NAT:"
2495
2496#: ../src/gui/druid.cpp:924
2497msgid "Detect NAT Type"
2498msgstr "Откриване вида на NAT"
2499
2500#: ../src/gui/druid.cpp:928
2501msgid ""
2502"The NAT type detection will permit to assist you in configuring your NAT "
2503"router to be able to do calls with Ekiga."
2504msgstr ""
2505"Откриването на вида на NAT ще помогне да се позволят обаждания чрез Ekiga "
2506"през маршрутизатора Ви за NAT."
2507
2508#: ../src/gui/druid.cpp:973
2509#, c-format
2510msgid "Audio Endpoint - page %d/%d"
2511msgstr "Аудио мениджър - страница %d от %d"
2512
2513#. The Audio devices
2514#: ../src/gui/druid.cpp:985
2515msgid "Please choose your audio manager:"
2516msgstr "Изберете вашия аудио мениджър:"
2517
2518#: ../src/gui/druid.cpp:994
2519msgid ""
2520"The audio manager is the plugin that will manage your audio devices. "
2521"WindowsMultimedia is probably the best choice when available."
2522msgstr ""
2523"Аудио мениджърът е приставката, която ще управлява вашите аудио устройства. "
2524"Ако е налична, вероятно най-добрият избор е WindowsMultimedia."
2525
2526#: ../src/gui/druid.cpp:996
2527msgid ""
2528"The audio manager is the plugin that will manage your audio devices. ALSA is "
2529"probably the best choice when available."
2530msgstr ""
2531"Аудио мениджърът е приставката, която ще управлява вашите аудио устройства. "
2532"Ако е налична, вероятно най-добрият избор е ALSA."
2533
2534#: ../src/gui/druid.cpp:1036
2535#, c-format
2536msgid "Audio Devices - page %d/%d"
2537msgstr "Звукови устройства - страница %d от %d"
2538
2539#. The Audio devices
2540#: ../src/gui/druid.cpp:1048
2541msgid "Please choose the audio output device:"
2542msgstr "Изберете изходното аудио устройство:"
2543
2544#: ../src/gui/druid.cpp:1056
2545msgid ""
2546"The audio output device is the device managed by the audio manager that will "
2547"be used to play audio."
2548msgstr ""
2549"Това е звуковото устройство, което ще се използва за възпроизвеждане на звук."
2550
2551#: ../src/gui/druid.cpp:1066
2552msgid "Please choose the audio input device:"
2553msgstr "Изберете входното аудио устройство:"
2554
2555#: ../src/gui/druid.cpp:1074
2556msgid ""
2557"The audio input device is the device managed by the audio manager that will "
2558"be used to record your voice."
2559msgstr ""
2560"Това е звуковото устройство, което ще се използва за записване на гласа ви."
2561
2562#: ../src/gui/druid.cpp:1087 ../src/gui/druid.cpp:1221
2563msgid "Test Settings"
2564msgstr "Изпробване на настройките"
2565
2566#: ../src/gui/druid.cpp:1131
2567#, c-format
2568msgid "Video Endpoint - page %d/%d"
2569msgstr "Видео мениджър - страница %d от %d"
2570
2571#. The Audio devices
2572#: ../src/gui/druid.cpp:1143
2573msgid "Please choose your video manager:"
2574msgstr "Изберете видео мениджър:"
2575
2576#: ../src/gui/druid.cpp:1151
2577msgid ""
2578"The video manager is the plugin that will manage your video devices, "
2579"Video4Linux is the most common choice if you own a webcam."
2580msgstr ""
2581"Това е приставката, която ще управлява видео устройствата ви. Video4Linux е "
2582"подходящият избор, ако използвате уеб-камера."
2583
2584#: ../src/gui/druid.cpp:1189
2585#, c-format
2586msgid "Video Devices - page %d/%d"
2587msgstr "Видео устройства - страница %d от %d"
2588
2589#. The Video devices
2590#: ../src/gui/druid.cpp:1201
2591msgid "Please choose the video input device:"
2592msgstr "Въведете входното видео устройство:"
2593
2594#: ../src/gui/druid.cpp:1209
2595msgid ""
2596"The video input device is the device managed by the video manager that will "
2597"be used to capture video."
2598msgstr ""
2599"Това е видео устройството, което ще бъде използвано за заснемане на образа "
2600"ви."
2601
2602#: ../src/gui/druid.cpp:1257
2603#, c-format
2604msgid "Configuration complete - page %d/%d"
2605msgstr "Конфигурация завършена - страница %d от %d"
2606
2607#: ../src/gui/druid.cpp:1651
2608msgid "56k Modem"
2609msgstr "56k Модем"
2610
2611#: ../src/gui/druid.cpp:1652
2612msgid "ISDN"
2613msgstr "ISDN"
2614
2615#: ../src/gui/druid.cpp:1653
2616msgid "xDSL/Cable"
2617msgstr "xDSL/Cable"
2618
2619#: ../src/gui/druid.cpp:1654
2620msgid "T1/LAN"
2621msgstr "T1/LAN"
2622
2623#: ../src/gui/druid.cpp:1655
2624msgid "Keep current settings"
2625msgstr "Запазване на текущите настройки"
2626
2627#: ../src/gui/druid.cpp:1935
2628#, c-format
2629msgid ""
2630"You have now finished the Ekiga configuration. All the settings can be "
2631"changed in the Ekiga preferences. Enjoy!\n"
2632"\n"
2633"\n"
2634"Configuration summary:\n"
2635"\n"
2636"Username: %s\n"
2637"Connection type: %s\n"
2638"Audio manager: %s\n"
2639"Audio player: %s\n"
2640"Audio recorder: %s\n"
2641"Video manager: %s\n"
2642"Video input: %s\n"
2643"SIP URL: %s\n"
2644msgstr ""
2645"Програмата Ekiga вече е настроена. Всички конфигурации могат да бъдат "
2646"променени от \"Настройки\" в Ekiga. Ползвайте програмата със здраве!\n"
2647"\n"
2648"\n"
2649"Обобщение на настройките:\n"
2650"\n"
2651"Потребителско име:  %s\n"
2652"Вид връзка:  %s\n"
2653"Аудио мениджър:  %s\n"
2654"Аудио плейър:  %s\n"
2655"Аудио записване:  %s\n"
2656"Видео мениджър:  %s\n"
2657"Видео вход:  %s\n"
2658"URL за SIP:  %s\n"
2659
2660#: ../src/gui/druid.cpp:1994
2661msgid "First Time Configuration Druid"
2662msgstr "Помощник за първоначално настройване"
2663
2664#: ../src/gui/history.cpp:126 ../src/gui/main.cpp:1098
2665msgid "General History"
2666msgstr "Обща история"
2667
2668#: ../src/gui/main.cpp:634
2669msgid "Enter a URL on the left, and click this button to place a call"
2670msgstr "Вляво въведете URL и натиснете този бутон, за да се свържете към него."
2671
2672#: ../src/gui/main.cpp:678
2673msgid "Open text chat"
2674msgstr "Отваряне на текстов разговор"
2675
2676#: ../src/gui/main.cpp:702
2677msgid "Change the view mode"
2678msgstr "Промяна на изгледа"
2679
2680#: ../src/gui/main.cpp:721
2681msgid "Open address book"
2682msgstr "Отваряне на указателя"
2683
2684#: ../src/gui/main.cpp:742
2685msgid "Display images from your camera device"
2686msgstr "Показване на изображение от вашата камера"
2687
2688#: ../src/gui/main.cpp:765
2689msgid ""
2690"Audio transmission status. During a call, click here to suspend or resume "
2691"the audio transmission."
2692msgstr ""
2693"Състояние на звуковото предаване. По време на разговор натиснете тук, за да "
2694"спрете или продължите звуковото предаване."
2695
2696#: ../src/gui/main.cpp:788
2697msgid ""
2698"Video transmission status. During a call, click here to suspend or resume "
2699"the video transmission."
2700msgstr ""
2701"Статус на видео предаването. По време на обаждане натиснете тук, за да "
2702"спрете или да продължите видео предаването."
2703
2704#: ../src/gui/main.cpp:868
2705msgid "C_all"
2706msgstr "Набиране"
2707
2708#: ../src/gui/main.cpp:870
2709msgid "Ca_ll"
2710msgstr "_Набиране"
2711
2712#: ../src/gui/main.cpp:870 ../src/gui/statusicon.cpp:99
2713msgid "Place a new call"
2714msgstr "Ново набиране"
2715
2716#: ../src/gui/main.cpp:873 ../src/gui/statusicon.cpp:102
2717msgid "_Hang up"
2718msgstr "_Прекъсване"
2719
2720#: ../src/gui/main.cpp:874 ../src/gui/statusicon.cpp:103
2721msgid "Terminate the current call"
2722msgstr "Прекратяване на текущия разговор"
2723
2724#: ../src/gui/main.cpp:880 ../src/gui/statusicon.cpp:109
2725msgid "_Available"
2726msgstr "_Свободен"
2727
2728#: ../src/gui/main.cpp:881 ../src/gui/statusicon.cpp:110
2729msgid "Display a popup to accept the call"
2730msgstr "Изскачане на прозорец за приемане на разговора"
2731
2732#: ../src/gui/main.cpp:886 ../src/gui/statusicon.cpp:115
2733msgid "Aut_o Answer"
2734msgstr "Автоматичн_о отговаряне"
2735
2736#: ../src/gui/main.cpp:887 ../src/gui/statusicon.cpp:116
2737msgid "Auto answer calls"
2738msgstr "Автоматично отговаряне на обаждания"
2739
2740#: ../src/gui/main.cpp:892 ../src/gui/statusicon.cpp:121
2741msgid "_Do Not Disturb"
2742msgstr "_Не ме безпокойте"
2743
2744#: ../src/gui/main.cpp:893 ../src/gui/statusicon.cpp:122
2745msgid "Reject calls"
2746msgstr "Отхвърляне на обаждания"
2747
2748#: ../src/gui/main.cpp:898 ../src/gui/statusicon.cpp:127
2749msgid "_Forward"
2750msgstr "Прехвърляне"
2751
2752#: ../src/gui/main.cpp:898 ../src/gui/statusicon.cpp:127
2753msgid "Forward calls"
2754msgstr "Прехвърляне на обаждания"
2755
2756#: ../src/gui/main.cpp:906
2757msgid "Speed dials"
2758msgstr "Бързо набиране"
2759
2760#: ../src/gui/main.cpp:910 ../src/gui/main.cpp:3039
2761msgid "_Hold Call"
2762msgstr "Задържане на обаждането"
2763
2764#: ../src/gui/main.cpp:910
2765msgid "Hold the current call"
2766msgstr "Задържане на текущото обаждане"
2767
2768#: ../src/gui/main.cpp:914
2769msgid "_Transfer Call"
2770msgstr "Прехвърляне на обаждане"
2771
2772#: ../src/gui/main.cpp:915
2773msgid "Transfer the current call"
2774msgstr "Прехвърляне на текущото обаждане"
2775
2776#: ../src/gui/main.cpp:922 ../src/gui/main.cpp:3073
2777msgid "Suspend _Audio"
2778msgstr "Спиране на звука"
2779
2780#: ../src/gui/main.cpp:923
2781msgid "Suspend or resume the audio transmission"
2782msgstr "Спиране или продължаване на звуковото предаване"
2783
2784#: ../src/gui/main.cpp:927 ../src/gui/main.cpp:3075
2785msgid "Suspend _Video"
2786msgstr "Спиране на видео"
2787
2788#: ../src/gui/main.cpp:928
2789msgid "Suspend or resume the video transmission"
2790msgstr "Спиране или продължаване на видео предаването"
2791
2792#: ../src/gui/main.cpp:935
2793msgid "_Save Current Picture"
2794msgstr "Записване на текущата картинка"
2795
2796#: ../src/gui/main.cpp:936
2797msgid "Save a snapshot of the current video"
2798msgstr "Записване на снимка от текущото видео"
2799
2800#: ../src/gui/main.cpp:942
2801msgid "Close the Ekiga window"
2802msgstr "Затваряне на прозореца на Ekiga"
2803
2804#: ../src/gui/main.cpp:949 ../src/gui/statusicon.cpp:184
2805msgid "_Quit"
2806msgstr "_Спиране на програмата"
2807
2808#: ../src/gui/main.cpp:949 ../src/gui/statusicon.cpp:185
2809msgid "Quit Ekiga"
2810msgstr "Спиране на програмата"
2811
2812#: ../src/gui/main.cpp:953
2813msgid "_Edit"
2814msgstr "_Редактиране"
2815
2816#: ../src/gui/main.cpp:955
2817msgid "Configuration Druid"
2818msgstr "Помощник за настройките"
2819
2820#: ../src/gui/main.cpp:956
2821msgid "Run the configuration druid"
2822msgstr "Пускане на помощника за настройките"
2823
2824#: ../src/gui/main.cpp:963
2825msgid "_Accounts"
2826msgstr "_Регистрации"
2827
2828#: ../src/gui/main.cpp:964
2829msgid "Edit your accounts"
2830msgstr "Редактиране на регистрации"
2831
2832#: ../src/gui/main.cpp:969 ../src/gui/statusicon.cpp:151
2833msgid "_Preferences"
2834msgstr "Настройки"
2835
2836#: ../src/gui/main.cpp:970 ../src/gui/statusicon.cpp:152
2837msgid "Change your preferences"
2838msgstr "Промяна на настройките"
2839
2840#: ../src/gui/main.cpp:975
2841msgid "_View"
2842msgstr "_Изглед"
2843
2844#: ../src/gui/main.cpp:977
2845msgid "View _Mode"
2846msgstr "Режим на _изгледа"
2847
2848#: ../src/gui/main.cpp:979
2849msgid "Softp_hone"
2850msgstr "_Софтфон"
2851
2852#: ../src/gui/main.cpp:980
2853msgid "Show the softphone view"
2854msgstr "Показване на изгледа на софтуерен телефон"
2855
2856#: ../src/gui/main.cpp:985
2857msgid "_Videophone"
2858msgstr "_Видеофон"
2859
2860#: ../src/gui/main.cpp:986
2861msgid "Show the videophone view"
2862msgstr "Показване на изгледа на видеофон"
2863
2864#: ../src/gui/main.cpp:991
2865msgid "_Full View"
2866msgstr "_Пълен изглед"
2867
2868#: ../src/gui/main.cpp:992
2869msgid "View all components"
2870msgstr "Показване на всички компоненти"
2871
2872#: ../src/gui/main.cpp:1000
2873msgid "Control Panel"
2874msgstr "Контролен панел"
2875
2876#: ../src/gui/main.cpp:1002
2877msgid "_Dialpad"
2878msgstr "Панел за набиране"
2879
2880#: ../src/gui/main.cpp:1002
2881msgid "View the dialpad"
2882msgstr "Показване на панела за набиране"
2883
2884#: ../src/gui/main.cpp:1007
2885msgid "_Audio Settings"
2886msgstr "Звукови настройки"
2887
2888#: ../src/gui/main.cpp:1008
2889msgid "View audio settings"
2890msgstr "Показване на аудио настройките"
2891
2892#: ../src/gui/main.cpp:1013
2893msgid "_Video Settings"
2894msgstr "Видео настройки"
2895
2896#: ../src/gui/main.cpp:1014
2897msgid "View video settings"
2898msgstr "Показване на видео настройките"
2899
2900#: ../src/gui/main.cpp:1019 ../src/gui/main.cpp:1205
2901msgid "Statistics"
2902msgstr "Статистики"
2903
2904#: ../src/gui/main.cpp:1020
2905msgid "View audio/video transmission and reception statistics"
2906msgstr "Показване на статистика за предаването и приемането на звук и картина"
2907
2908#: ../src/gui/main.cpp:1028 ../src/gui/main.cpp:4082
2909msgid "Local Video"
2910msgstr "Локален видео сигнал"
2911
2912#: ../src/gui/main.cpp:1029
2913msgid "Local video image"
2914msgstr "Локална видео картина"
2915
2916#: ../src/gui/main.cpp:1034 ../src/gui/main.cpp:4088
2917msgid "Remote Video"
2918msgstr "Отдалечен видео сигнал"
2919
2920#: ../src/gui/main.cpp:1035
2921msgid "Remote video image"
2922msgstr "Отдалечена видео картина"
2923
2924#: ../src/gui/main.cpp:1040
2925msgid "Both (Picture-in-Picture)"
2926msgstr "И двата (Picture-in-Picture)"
2927
2928#: ../src/gui/main.cpp:1041 ../src/gui/main.cpp:1047 ../src/gui/main.cpp:1054
2929msgid "Both video images"
2930msgstr "И двете видео картини"
2931
2932#: ../src/gui/main.cpp:1046
2933msgid "Both (Side-by-Side)"
2934msgstr "И двата (Side-by-Side)"
2935
2936#: ../src/gui/main.cpp:1053
2937msgid "Both (Both in New Windows)"
2938msgstr "И двата (и двата в нови прозорци)"
2939
2940#: ../src/gui/main.cpp:1062 ../src/gui/main.cpp:1546 ../src/gui/main.cpp:1571
2941msgid "Zoom In"
2942msgstr "Увеличаване"
2943
2944#: ../src/gui/main.cpp:1062 ../src/gui/main.cpp:1546 ../src/gui/main.cpp:1571
2945msgid "Zoom in"
2946msgstr "Увеличаване"
2947
2948#: ../src/gui/main.cpp:1066 ../src/gui/main.cpp:1550 ../src/gui/main.cpp:1575
2949msgid "Zoom Out"
2950msgstr "Намаляване"
2951
2952#: ../src/gui/main.cpp:1066 ../src/gui/main.cpp:1550 ../src/gui/main.cpp:1575
2953msgid "Zoom out"
2954msgstr "Намаляване"
2955
2956#: ../src/gui/main.cpp:1070 ../src/gui/main.cpp:1554 ../src/gui/main.cpp:1579
2957msgid "Normal Size"
2958msgstr "Нормален размер"
2959
2960#: ../src/gui/main.cpp:1070 ../src/gui/main.cpp:1554 ../src/gui/main.cpp:1579
2961msgid "Normal size"
2962msgstr "Нормален размер"
2963
2964#: ../src/gui/main.cpp:1076 ../src/gui/main.cpp:1560 ../src/gui/main.cpp:1585
2965msgid "Fullscreen"
2966msgstr "Пълен екран"
2967
2968#: ../src/gui/main.cpp:1082
2969msgid "_Tools"
2970msgstr "Инструменти"
2971
2972#: ../src/gui/main.cpp:1084 ../src/gui/statusicon.cpp:135
2973msgid "Address _Book"
2974msgstr "Указател"
2975
2976#: ../src/gui/main.cpp:1085 ../src/gui/statusicon.cpp:136
2977msgid "Open the address book"
2978msgstr "Отваряне на указателя"
2979
2980#: ../src/gui/main.cpp:1092
2981msgid "C_hat Window"
2982msgstr "_Текстови съобщения"
2983
2984#: ../src/gui/main.cpp:1093
2985msgid "Open the chat window"
2986msgstr "Показване на прозореца за текстови съобщения"
2987
2988#: ../src/gui/main.cpp:1099
2989msgid "View the operations history"
2990msgstr "Преглед на историята на операциите"
2991
2992#: ../src/gui/main.cpp:1104 ../src/gui/statusicon.cpp:144
2993msgid "View the calls history"
2994msgstr "Преглед на история на обажданията"
2995
2996#: ../src/gui/main.cpp:1111
2997msgid "PC-To-Phone Account"
2998msgstr "Сметка за разговор компютър - телефон"
2999
3000#: ../src/gui/main.cpp:1112
3001msgid "Manage your PC-To-Phone account"
3002msgstr "Управление на сметката ви за разговор компютър - телефон"
3003
3004#: ../src/gui/main.cpp:1117
3005msgid "_Help"
3006msgstr "Помощ"
3007
3008#: ../src/gui/main.cpp:1120 ../src/gui/main.cpp:1131
3009#: ../src/gui/statusicon.cpp:160 ../src/gui/statusicon.cpp:171
3010msgid "_Contents"
3011msgstr "Ръководство"
3012
3013#: ../src/gui/main.cpp:1121 ../src/gui/main.cpp:1132
3014#: ../src/gui/statusicon.cpp:161 ../src/gui/statusicon.cpp:172
3015msgid "Get help by reading the Ekiga manual"
3016msgstr "Помогнете си като прочетете ръководството на Ekiga"
3017
3018#: ../src/gui/main.cpp:1125 ../src/gui/main.cpp:1136
3019#: ../src/gui/statusicon.cpp:165 ../src/gui/statusicon.cpp:176
3020msgid "_About"
3021msgstr "_Относно"
3022
3023#: ../src/gui/main.cpp:1126 ../src/gui/main.cpp:1137
3024#: ../src/gui/statusicon.cpp:166 ../src/gui/statusicon.cpp:177
3025msgid "View information about Ekiga"
3026msgstr "Показване на информация за Ekiga"
3027
3028#: ../src/gui/main.cpp:1288
3029msgid "Dialpad"
3030msgstr "Панел за набиране"
3031
3032#: ../src/gui/main.cpp:1341
3033msgid "Adjust brightness"
3034msgstr "Настройване на осветеността"
3035
3036#: ../src/gui/main.cpp:1363
3037msgid "Adjust whiteness"
3038msgstr "Настройване на нивата на бялото"
3039
3040#: ../src/gui/main.cpp:1385
3041msgid "Adjust color"
3042msgstr "Настройване на цветовете"
3043
3044#: ../src/gui/main.cpp:1407
3045msgid "Adjust contrast"
3046msgstr "Настройване на контраста"
3047
3048#: ../src/gui/main.cpp:1413
3049msgid "Video"
3050msgstr "Картина"
3051
3052#: ../src/gui/main.cpp:1497
3053msgid "Audio"
3054msgstr "Звук"
3055
3056#: ../src/gui/main.cpp:1737
3057msgid "Notification area not detected"
3058msgstr "Зоната за уведомяване не е открита"
3059
3060#: ../src/gui/main.cpp:1737
3061msgid ""
3062"The notification area is not present in your panel, so Ekiga cannot start "
3063"hidden."
3064msgstr ""
3065"Няма зона за уведомяване във Вашите панели, затова програмата Ekiga не може "
3066"да се стартира скрита."
3067
3068#: ../src/gui/main.cpp:2045
3069#, c-format
3070msgid "Sent DTMF %c"
3071msgstr "DTMF е изпратен: %c"
3072
3073#: ../src/gui/main.cpp:2252 ../src/gui/main.cpp:4177
3074#, c-format
3075msgid "Missed calls: %d - Voice Mails: %s"
3076msgstr "%d пропуснати обаждания и %s гласови съобщения"
3077
3078#: ../src/gui/main.cpp:3023
3079msgid "_Retrieve Call"
3080msgstr "_Приемане на обаждане"
3081
3082#: ../src/gui/main.cpp:3077
3083msgid "Resume _Audio"
3084msgstr "Пускане на звук"
3085
3086#: ../src/gui/main.cpp:3079
3087msgid "Resume _Video"
3088msgstr "Пускане на картина"
3089
3090#: ../src/gui/main.cpp:3596
3091msgid "Out:"
3092msgstr "Изход:"
3093
3094#: ../src/gui/main.cpp:3599
3095msgid "In:"
3096msgstr "Вход:"
3097
3098#: ../src/gui/main.cpp:3623
3099msgid "Registered accounts:"
3100msgstr "Съществуващи регистрации:"
3101
3102#: ../src/gui/main.cpp:3753
3103msgid "Transfer call to:"
3104msgstr "Прехвърляне на обаждане към:"
3105
3106#: ../src/gui/main.cpp:3754 ../src/gui/main.cpp:3819
3107msgid "Transfer"
3108msgstr "Прехвърляне"
3109
3110#: ../src/gui/main.cpp:3817
3111msgid "Reject"
3112msgstr "Отхвърляне"
3113
3114#: ../src/gui/main.cpp:3821
3115msgid "Accept"
3116msgstr "Приемане"
3117
3118#: ../src/gui/main.cpp:3828
3119msgid "Incoming call from"
3120msgstr "Входящо обаждане от"
3121
3122#: ../src/gui/main.cpp:3841
3123msgid "Remote URL:"
3124msgstr "Отдалечено URL:"
3125
3126#: ../src/gui/main.cpp:3853
3127msgid "Remote Application:"
3128msgstr "Отдалечена програма:"
3129
3130#: ../src/gui/main.cpp:4332
3131#, c-format
3132msgid ""
3133"Lost packets: %.1f %%\n"
3134"Late packets: %.1f %%\n"
3135"Out of order packets: %.1f %%\n"
3136"Jitter buffer: %d ms"
3137msgstr ""
3138"Загубени пакети: %.1f %%\n"
3139"Закъснели пакети: %.1f %%\n"
3140"Непоследователни пакети: %.1f %%\n"
3141"Защитен буфер: %d ms"
3142
3143#: ../src/gui/main.cpp:4460 ../src/gui/main.cpp:4480
3144msgid "Prints debug messages in the console (level between 1 and 6)"
3145msgstr "Показване в конзолата съобщенията за грешка (нива между 1 и 6)"
3146
3147#: ../src/gui/main.cpp:4463 ../src/gui/main.cpp:4485
3148msgid "Makes Ekiga call the given URL"
3149msgstr "Кара Ekiga да набере даденото URL"
3150
3151#: ../src/gui/main.cpp:4520
3152msgid "No usable audio plugin detected"
3153msgstr "Не беше открита използваема звукова приставка"
3154
3155#: ../src/gui/main.cpp:4520
3156msgid ""
3157"Ekiga didn't find any usable audio plugin. Make sure that your installation "
3158"is correct."
3159msgstr ""
3160"Ekiga не успя да открие използваема звукова приставка. Проверете дали "
3161"инсталацията Ви е правилна."
3162
3163#: ../src/gui/main.cpp:4540
3164#, c-format
3165msgid ""
3166"Ekiga got an invalid value for the GConf key %s.\n"
3167"\n"
3168"It probably means that your GConf schemas have not been correctly installed "
3169"or the that permissions are not correct.\n"
3170"\n"
3171"Please check the FAQ (http://www.ekiga.org/), the troubleshooting section of "
3172"the GConf site (http://www.gnome.org/projects/gconf/) or the mailing list "
3173"archives for more information (http://mail.gnome.org) about this problem."
3174msgstr ""
3175"Ekiga получи неправилна стойност за ключа на GConf %s.\n"
3176"\n"
3177"Най-вероятно това се дължи на неправилна инсталация на схемите на GConf или "
3178"на неподходящи права за достъп.\n"
3179"\n"
3180"За повече информация проверете често задаваните въпроси (http://www.ekiga."
3181"org/faq.php), раздела за справяне с проблеми в страницата на GConf (http://"
3182"www.gnome.org/projects/gconf/) или архивите на пощенските списъци (http://"
3183"mail.gnome.org)."
3184
3185#: ../src/gui/main.cpp:4543
3186msgid "Gconf key error"
3187msgstr "GConf key грешка"
3188
3189#: ../src/gui/misc.cpp:115
3190msgid "Error"
3191msgstr "Грешка"
3192
3193#: ../src/gui/preferences.cpp:498
3194msgid "Bandwidth"
3195msgstr "Скорост на връзката"
3196
3197#: ../src/gui/preferences.cpp:508
3198msgid "Clock Rate"
3199msgstr "Скорост на часовника"
3200
3201#: ../src/gui/preferences.cpp:635
3202msgid "Personal Information"
3203msgstr "Лична информация"
3204
3205#: ../src/gui/preferences.cpp:638
3206msgid "_First name:"
3207msgstr "_Собствено име:"
3208
3209#: ../src/gui/preferences.cpp:645
3210msgid "Sur_name:"
3211msgstr "_Фамилия:"
3212
3213#: ../src/gui/preferences.cpp:647
3214msgid "Enter your surname"
3215msgstr "Въведете фамилията си"
3216
3217#: ../src/gui/preferences.cpp:653
3218msgid "E-_mail address:"
3219msgstr "Адрес на е-поща:"
3220
3221#: ../src/gui/preferences.cpp:655
3222msgid "Enter your e-mail address"
3223msgstr "Въведете вашия адрес на е-поща"
3224
3225#: ../src/gui/preferences.cpp:660
3226msgid "_Comment:"
3227msgstr "_Коментар:"
3228
3229#: ../src/gui/preferences.cpp:662
3230msgid "Enter a comment about yourself"
3231msgstr "Въведете коментар за себе си"
3232
3233#: ../src/gui/preferences.cpp:667
3234msgid "_Location:"
3235msgstr "_Местонахождение:"
3236
3237#: ../src/gui/preferences.cpp:669
3238msgid "Enter your country or city"
3239msgstr "Въведете Вашата страна или град"
3240
3241#. Add the update button
3242#: ../src/gui/preferences.cpp:674 ../src/gui/preferences.cpp:947
3243msgid "_Apply"
3244msgstr "_Прилагане"
3245
3246#: ../src/gui/preferences.cpp:674
3247msgid ""
3248"Click here to update the users directory you are registered to with the new "
3249"First Name, Last Name, E-Mail, Comment and Location"
3250msgstr ""
3251"Натиснете тук, за да обновите директорния указател, в който сте регистриран "
3252"с новото си собствено и фамилно име, адрес за е-поща, коментар и "
3253"местоположение"
3254
3255#: ../src/gui/preferences.cpp:688
3256msgid "Ekiga GUI"
3257msgstr "ГПИ на Ekiga"
3258
3259#: ../src/gui/preferences.cpp:690
3260msgid "Start _hidden"
3261msgstr "Стартиране скрит"
3262
3263#: ../src/gui/preferences.cpp:696
3264msgid "Video Display"
3265msgstr "Видео дисплей"
3266
3267#: ../src/gui/preferences.cpp:698
3268msgid "Place windows displaying video _above other windows"
3269msgstr "Поставяне на прозорци показващи видео над другите прозорци"
3270
3271#: ../src/gui/preferences.cpp:711
3272msgid "Users Directory"
3273msgstr "Папка на потребителите"
3274
3275#. Add all the fields
3276#: ../src/gui/preferences.cpp:715
3277msgid "Users directory:"
3278msgstr "Папка на потребителите:"
3279
3280#: ../src/gui/preferences.cpp:715
3281msgid "The users directory server to register with"
3282msgstr "Сървър с база данни с потребители, в която да се регистрира"
3283
3284#: ../src/gui/preferences.cpp:717
3285msgid "Enable _registering"
3286msgstr "Включване на регистриране"
3287
3288#: ../src/gui/preferences.cpp:717
3289msgid "If enabled, register with the selected users directory"
3290msgstr "Ако е избрано, се регистрирате в избрания регистър с потребители"
3291
3292#: ../src/gui/preferences.cpp:719
3293msgid "_Publish my details in the users directory when registering"
3294msgstr ""
3295"Публикуване на информацията ви в базата данни за потребители при регистрация"
3296
3297#: ../src/gui/preferences.cpp:719
3298msgid ""
3299"If enabled, your details are shown to people browsing the users directory. "
3300"If disabled, you are not visible to users browsing the users directory, but "
3301"they can still use the callto URL to call you."
3302msgstr ""
3303"Ако е включено, информацията ви ще се показва на хора разглеждащи базата "
3304"данни за потребители. Ако е изключено, няма да сте видими за тях, но все още "
3305"могат да ползват URL-то за обаждане към вас."
3306
3307#: ../src/gui/preferences.cpp:730
3308msgid "Call Forwarding"
3309msgstr "Прехвърляне на обаждания"
3310
3311#: ../src/gui/preferences.cpp:732
3312msgid "_Always forward calls to the given host"
3313msgstr "Винаги прехвърля обажданията към избрания хост"
3314
3315#: ../src/gui/preferences.cpp:732
3316msgid ""
3317"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
3318"specified in the protocol settings"
3319msgstr ""
3320"Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста, "
3321"който е зададен в настройките на протокола."
3322
3323#: ../src/gui/preferences.cpp:734
3324msgid "Forward calls to the given host if _no answer"
3325msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост ако няма отговор"
3326
3327#: ../src/gui/preferences.cpp:734
3328msgid ""
3329"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
3330"specified in the protocol settings if you do not answer the call"
3331msgstr ""
3332"Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста, "
3333"който е зададен в настройките на протокола, ако не приемете обаждането."
3334
3335#: ../src/gui/preferences.cpp:736
3336msgid "Forward calls to the given host if _busy"
3337msgstr "Прехвърляне на обаждания към дадения хост ако е заето"
3338
3339#: ../src/gui/preferences.cpp:736
3340msgid ""
3341"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
3342"specified in the protocol settings if you already are in a call or if you "
3343"are in Do Not Disturb mode"
3344msgstr ""
3345"Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат прехвърляни на хоста, "
3346"който е зададен в настройките на протокола, ако вече говорите с някой или "
3347"сте в режим \"Не ме безпокойте\"."
3348
3349#: ../src/gui/preferences.cpp:740 ../src/gui/preferences.cpp:1908
3350msgid "Call Options"
3351msgstr "Настройки на обажданията"
3352
3353#. Add all the fields
3354#: ../src/gui/preferences.cpp:743
3355msgid "Automatically _clear calls after 30 seconds of inactivity"
3356msgstr "Автоматично изчистване на обаждания след 30 секунди неактивност"
3357
3358#: ../src/gui/preferences.cpp:745
3359msgid "Timeout to reject or forward unanswered incoming calls (in seconds):"
3360msgstr ""
3361"Време след което да се прекъснат или прехвърлят неприетите входящи обаждания "
3362"[s]:"
3363
3364#: ../src/gui/preferences.cpp:777
3365msgid "Ekiga Sound Events"
3366msgstr "Звукови събития на Ekiga"
3367
3368#: ../src/gui/preferences.cpp:826 ../src/gui/preferences.cpp:835
3369#: ../src/gui/preferences.cpp:844
3370msgid "Event"
3371msgstr "Събитие"
3372
3373#: ../src/gui/preferences.cpp:855
3374msgid "Sound to play:"
3375msgstr "Звук за пускане:"
3376
3377#: ../src/gui/preferences.cpp:868
3378msgid "Play"
3379msgstr "Изпълнение"
3380
3381#: ../src/gui/preferences.cpp:891
3382msgid "Alternative Output Device"
3383msgstr "Алтернативно изходно устройство"
3384
3385#: ../src/gui/preferences.cpp:897
3386msgid "Alternative output device:"
3387msgstr "Алтернативно изходно устройство:"
3388
3389#: ../src/gui/preferences.cpp:897
3390msgid "Select an alternative audio output device to use for sound events"
3391msgstr "Избор на алтернативно изходно, аудио устройство за звуковите събития"
3392
3393#: ../src/gui/preferences.cpp:915
3394msgid "STUN"
3395msgstr "STUN"
3396
3397#: ../src/gui/preferences.cpp:916
3398msgid "IP Translation"
3399msgstr "Транслиране на IP"
3400
3401#: ../src/gui/preferences.cpp:929
3402msgid "Network Interface"
3403msgstr "Мрежови интерфейс"
3404
3405#: ../src/gui/preferences.cpp:934
3406msgid "Listen on:"
3407msgstr "Слушане на:"
3408
3409#: ../src/gui/preferences.cpp:941
3410msgid "NAT Settings"
3411msgstr "NAT настройки"
3412
3413#: ../src/gui/preferences.cpp:943
3414msgid "NAT Traversal Method:"
3415msgstr "Метод за преминаване през NAT:"
3416
3417#: ../src/gui/preferences.cpp:945
3418msgid "STUN Se_rver:"
3419msgstr "STUN сър_вър:"
3420
3421#: ../src/gui/preferences.cpp:945
3422msgid "The STUN server to use for STUN Support."
3423msgstr "Сървъра за STUN, който да се ползва."
3424
3425#: ../src/gui/preferences.cpp:947
3426msgid "Click here to update your NAT settings"
3427msgstr "Натиснете тук за обновяване настройките Ви за NAT"
3428
3429#: ../src/gui/preferences.cpp:959
3430msgid "String"
3431msgstr "Низ"
3432
3433#: ../src/gui/preferences.cpp:960
3434msgid "Tone"
3435msgstr "Тон"
3436
3437#: ../src/gui/preferences.cpp:961 ../src/gui/preferences.cpp:1011
3438msgid "RFC2833"
3439msgstr "RFC2833"
3440
3441#: ../src/gui/preferences.cpp:962
3442msgid "Q.931"
3443msgstr "Q.931"
3444
3445#: ../src/gui/preferences.cpp:968 ../src/gui/preferences.cpp:1026
3446msgid "Misc Settings"
3447msgstr "Разни настройки"
3448
3449#: ../src/gui/preferences.cpp:970
3450msgid "Default _gateway:"
3451msgstr "_Шлюз по подраздиране:"
3452
3453#: ../src/gui/preferences.cpp:973 ../src/gui/preferences.cpp:1029
3454msgid "Forward _URL:"
3455msgstr "_Адрес-УРЛ за прехвърляне:"
3456
3457#: ../src/gui/preferences.cpp:982
3458msgid "Advanced Settings"
3459msgstr "Допълнителни настройки"
3460
3461#. The toggles
3462#: ../src/gui/preferences.cpp:985
3463msgid "Enable H.245 _tunneling"
3464msgstr "Включване на H.245 тунелиране"
3465
3466#: ../src/gui/preferences.cpp:987
3467msgid "Enable _early H.245"
3468msgstr "Включване на ранния H.245"
3469
3470#: ../src/gui/preferences.cpp:989
3471msgid "Enable fast _start procedure"
3472msgstr "Включване на процедурата \"Бързо стартиране\""
3473
3474#: ../src/gui/preferences.cpp:989
3475msgid ""
3476"Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
3477"to start calls faster that was introduced in H.323v2. It is not supported by "
3478"Netmeeting and using both Fast Start and H.245 Tunneling can crash some "
3479"versions of Netmeeting."
3480msgstr ""
3481"Връзката ще се осъществи в режим \"Бързо стартиране\". Това е нов начин за "
3482"по-бързо започване на разговорите и беше въведен с H.323v2.  Не се поддържа "
3483"от Netmeeting и ако се използва заедно с тунелиране по H.245, може да забие "
3484"някои версии на Netmeeting"
3485
3486#: ../src/gui/preferences.cpp:995 ../src/gui/preferences.cpp:1037
3487msgid "DTMF Mode"
3488msgstr "Режим за DTMF"
3489
3490#: ../src/gui/preferences.cpp:997 ../src/gui/preferences.cpp:1039
3491msgid "_Send DTMF as:"
3492msgstr "_Изпращане на DTMF като:"
3493
3494#: ../src/gui/preferences.cpp:997
3495msgid ""
3496"This permits to set the mode for DTMFs sending. The values can be \"String"
3497"\" (0), \"Tone\" (1), \"RFC2833\" (2), \"Q.931\" (3) (default is \"String"
3498"\"). Choosing other values than \"String\" disables the Text Chat."
3499msgstr ""
3500"Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Валидните "
3501"стойности са \"String\" (0), \"Tone\" (1), \"RFC2833\" (2), \"Q.931\" (3) "
3502"(по подразбиране е \"String\" - низ). Ако изберете стойност различна от "
3503"\"String\" - няма да можете да пращате текстови съобщения."
3504
3505#: ../src/gui/preferences.cpp:1019
3506msgid "SIP Outbound Proxy"
3507msgstr "Озходящ посредник за SIP"
3508
3509#: ../src/gui/preferences.cpp:1021
3510msgid "_Outbound Proxy:"
3511msgstr "Изходящ _посредник:"
3512
3513#: ../src/gui/preferences.cpp:1039
3514msgid ""
3515"This permits to set the mode for DTMFs sending. The value can be \"RFC2833"
3516"\" (0) only."
3517msgstr ""
3518"Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Единствената "
3519"валидна стойност е \"RFC2833\" (0)."
3520
3521#: ../src/gui/preferences.cpp:1059
3522msgid "Audio Plugin"
3523msgstr "Звукова приставка"
3524
3525#: ../src/gui/preferences.cpp:1064
3526msgid "Audio plugin:"
3527msgstr "Звукова приставка:"
3528
3529#: ../src/gui/preferences.cpp:1064
3530msgid ""
3531"The audio plugin that will be used to detect the devices and manage them."
3532msgstr "Звукова приставка за откриване и управление на устройствата."
3533
3534#: ../src/gui/preferences.cpp:1070 ../src/gui/preferences.cpp:1944
3535msgid "Audio Devices"
3536msgstr "Звукови устройства"
3537
3538#: ../src/gui/preferences.cpp:1077
3539msgid "Output device:"
3540msgstr "Изходно устройство:"
3541
3542#: ../src/gui/preferences.cpp:1084 ../src/gui/preferences.cpp:1146
3543msgid "Input device:"
3544msgstr "Входно устройство:"
3545
3546#. That button will refresh the devices list
3547#: ../src/gui/preferences.cpp:1089 ../src/gui/preferences.cpp:1173
3548msgid "_Detect devices"
3549msgstr "Откриване на устройствата"
3550
3551#: ../src/gui/preferences.cpp:1089
3552msgid "Click here to refresh the devices list"
3553msgstr "Натиснете тук, за да опресните списъка с устройствата"
3554
3555#: ../src/gui/preferences.cpp:1110
3556msgid "Normal"
3557msgstr "Нормален"
3558
3559#: ../src/gui/preferences.cpp:1111
3560msgid "Large"
3561msgstr "Голямо"
3562
3563#: ../src/gui/preferences.cpp:1117
3564msgid "PAL (Europe)"
3565msgstr "PAL (Европа)"
3566
3567#: ../src/gui/preferences.cpp:1118
3568msgid "NTSC (America)"
3569msgstr "NTSC (Америка)"
3570
3571#: ../src/gui/preferences.cpp:1119
3572msgid "SECAM (France)"
3573msgstr "SECAM (Франция)"
3574
3575#: ../src/gui/preferences.cpp:1120
3576msgid "Auto"
3577msgstr "Автоматично"
3578
3579#: ../src/gui/preferences.cpp:1130
3580msgid "Video Plugin"
3581msgstr "Видео приставка"
3582
3583#: ../src/gui/preferences.cpp:1134
3584msgid "Video plugin:"
3585msgstr "Видео приставка:"
3586
3587#: ../src/gui/preferences.cpp:1140 ../src/gui/preferences.cpp:1948
3588msgid "Video Devices"
3589msgstr "Видео устройства"
3590
3591#. Video Channel
3592#: ../src/gui/preferences.cpp:1150
3593msgid "Channel:"
3594msgstr "Канал:"
3595
3596#: ../src/gui/preferences.cpp:1153
3597msgid "Size:"
3598msgstr "Размер:"
3599
3600#: ../src/gui/preferences.cpp:1153
3601msgid ""
3602"Select the transmitted video size: Normal (QCIF 176x144) or Large (CIF "
3603"352x288)"
3604msgstr ""
3605"Избор на размера на предаваната картина: нормален (QCIF 176x144) или голям "
3606"(CIF 352x288)"
3607
3608#: ../src/gui/preferences.cpp:1156
3609msgid "Format:"
3610msgstr "Формат:"
3611
3612#: ../src/gui/preferences.cpp:1159
3613msgid "Image:"
3614msgstr "Изображение:"
3615
3616#: ../src/gui/preferences.cpp:1173
3617msgid "Click here to refresh the devices list."
3618msgstr "Натиснете тук, за да опресните списъка с устройства."
3619
3620#: ../src/gui/preferences.cpp:1196
3621msgid "Available Audio Codecs"
3622msgstr "Налични звукови декодери"
3623
3624#: ../src/gui/preferences.cpp:1211
3625msgid "Audio Codecs Settings"
3626msgstr "Настройки на звуковите декодери"
3627
3628#. Translators: the full sentence is Automatically adjust jitter buffer
3629#. between X and Y ms
3630#: ../src/gui/preferences.cpp:1215
3631msgid "Automatically adjust _jitter buffer between"
3632msgstr "Автоматична настройка на защитния буфер между"
3633
3634#: ../src/gui/preferences.cpp:1215
3635msgid "and"
3636msgstr "и"
3637
3638#: ../src/gui/preferences.cpp:1215
3639msgid "ms"
3640msgstr "ms"
3641
3642#: ../src/gui/preferences.cpp:1215
3643msgid "The minimum jitter buffer size for audio reception (in ms)."
3644msgstr "Минималният размер на защитния буфер за приемане на звук (в ms)"
3645
3646#: ../src/gui/preferences.cpp:1215
3647msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)."
3648msgstr "Максималният размер на защитния буфер за приемане на звук (в ms)"
3649
3650#: ../src/gui/preferences.cpp:1217
3651msgid "Enable silence _detection"
3652msgstr "_Откриване на тишина"
3653
3654#: ../src/gui/preferences.cpp:1217
3655msgid "If enabled, use silence detection with the codecs supporting it."
3656msgstr "Откриване на тишина с кодеците, които поддържат тази възможност."
3657
3658#: ../src/gui/preferences.cpp:1219
3659msgid "Enable echo can_celation"
3660msgstr "Премахване на _ехото"
3661
3662#: ../src/gui/preferences.cpp:1219
3663msgid "If enabled, use echo cancelation."
3664msgstr "Автоматично махане на ехото."
3665
3666#: ../src/gui/preferences.cpp:1232 ../src/gui/preferences.cpp:1897
3667msgid "General Settings"
3668msgstr "Общи настройки"
3669
3670#: ../src/gui/preferences.cpp:1234
3671msgid "Enable _video support"
3672msgstr "Включване на поддръжката на _видео"
3673
3674#: ../src/gui/preferences.cpp:1234
3675msgid "If enabled, allows video during calls."
3676msgstr "Ако е включено, видеото е разрено по време на обаждане."
3677
3678#: ../src/gui/preferences.cpp:1238
3679msgid "Bandwidth Control"
3680msgstr "Контрол на скоростта на връзката"
3681
3682#: ../src/gui/preferences.cpp:1240
3683msgid "Maximum video _bandwidth (in kB/s):"
3684msgstr "Максимална широчина на лентата за _видеото [kB/s]:"
3685
3686#: ../src/gui/preferences.cpp:1240
3687msgid ""
3688"The maximum video bandwidth in kbytes/s. The video quality and the number of "
3689"transmitted frames per second will be dynamically adjusted above their "
3690"minimum during calls to try to minimize the bandwidth to the given value."
3691msgstr ""
3692"Максимална широчина на лентата за видео в kB/s. Качеството на видео "
3693"изображенията и честотата на предаваните кадри ще бъде автоматично "
3694"регулирана по време на разговорите, за да се минимизира широчината на "
3695"ползваната лента до указаната стойност без да се преминава под минимума."
3696
3697#: ../src/gui/preferences.cpp:1245
3698msgid "Advanced Quality Settings"
3699msgstr "Допълнителни настройки за качество"
3700
3701#. Translators: the full sentence is Keep a minimum video quality of X %
3702#: ../src/gui/preferences.cpp:1248
3703msgid "Frame Rate"
3704msgstr "Честота на кадрите"
3705
3706#: ../src/gui/preferences.cpp:1248
3707msgid "Picture Quality"
3708msgstr "Качество на картината"
3709
3710#: ../src/gui/preferences.cpp:1248
3711msgid ""
3712"Choose if you want to favour speed or quality for the transmitted video."
3713msgstr ""
3714"Изберете, ако искате скоростта или качеството да взимат превес при "
3715"предаването на картина"
3716
3717#: ../src/gui/preferences.cpp:1432 ../src/gui/preferences.cpp:1454
3718msgid "Choose a Picture"
3719msgstr "Избор на снимка"
3720
3721#: ../src/gui/preferences.cpp:1838
3722msgid "Play sound for new voice mails"
3723msgstr "Пускане на звук при нова гласова поща"
3724
3725#: ../src/gui/preferences.cpp:1847
3726msgid "Play sound for new instant messages"
3727msgstr "Пускане на звук при ново съобщение"
3728
3729#: ../src/gui/preferences.cpp:1876
3730msgid "Ekiga Preferences"
3731msgstr "Настройки на Ekiga"
3732
3733#: ../src/gui/preferences.cpp:1891
3734msgid "General"
3735msgstr "Общи"
3736
3737#: ../src/gui/preferences.cpp:1892
3738msgid "Personal Data"
3739msgstr "Лична информация"
3740
3741#: ../src/gui/preferences.cpp:1903
3742msgid "Directory Settings"
3743msgstr "Настройки за базата данни с потребители"
3744
3745#: ../src/gui/preferences.cpp:1913
3746msgid "Sound Events"
3747msgstr "Звукови събития"
3748
3749#: ../src/gui/preferences.cpp:1917
3750msgid "Protocols"
3751msgstr "Протоколи"
3752
3753#: ../src/gui/preferences.cpp:1919
3754msgid "Network Settings"
3755msgstr "Мрежови настройки"
3756
3757#: ../src/gui/preferences.cpp:1924
3758msgid "SIP Settings"
3759msgstr "Настройки за SIP"
3760
3761#: ../src/gui/preferences.cpp:1929
3762msgid "H.323 Settings"
3763msgstr "Настройки за H.323"
3764
3765#: ../src/gui/preferences.cpp:1933
3766msgid "Codecs"
3767msgstr "Декодери"
3768
3769#: ../src/gui/preferences.cpp:1935
3770msgid "Audio Codecs"
3771msgstr "Звукови декодери"
3772
3773#: ../src/gui/preferences.cpp:1939
3774msgid "Video Codecs"
3775msgstr "Видео декодери"
3776
3777#: ../src/gui/preferences.cpp:1943
3778msgid "Devices"
3779msgstr "Устройства"
3780
3781#: ../src/gui/tools.cpp:169
3782msgid ""
3783"Please provide your username and password in order to be able to use the PC-"
3784"To-Phone service."
3785msgstr ""
3786"Въведете потребителското име и паролата си, за да използвате услугата за "
3787"обаждане \"компютър до телефон\"."
3788
3789#: ../src/gui/tools.cpp:296 ../src/gui/tools.cpp:318
3790msgid "PC-To-Phone Settings"
3791msgstr "Настройки на \"компютър към телефон\""
3792
3793#. Introduction label
3794#: ../src/gui/tools.cpp:309
3795msgid ""
3796"You can make calls to regular phones and cell numbers worldwide using Ekiga. "
3797"To enable this, you need to do three things. First create an account at the "
3798"URL below. Then enter your account number and password. Finally, activate "
3799"the registration below.\n"
3800"\n"
3801"The service will work only if your account is created using the URL in this "
3802"dialog."
3803msgstr ""
3804"Можете да се обаждате на обикновени и мобилни телефони по целия свят, като "
3805"използвате Ekiga. За да се възползвате от тази възможност, трябва да "
3806"направите три неща. Първо, реистрирайте се на адреса-УРЛ посочен отдолу. "
3807"След това въведете номера и паролата на регистрацията си. След това включете "
3808"регистрацията си отдолу.\n"
3809"\n"
3810"Тази услуга работи, само ако се регистрацията е направена чрез адреса в този "
3811"прозорец."
3812
3813#: ../src/gui/tools.cpp:320
3814msgid "Account _number:"
3815msgstr "Номер на акаунта:"
3816
3817#: ../src/gui/tools.cpp:337
3818msgid "_Password:"
3819msgstr "_Парола:"
3820
3821#: ../src/gui/tools.cpp:356
3822msgid "Use PC-To-Phone service"
3823msgstr "Използване на PC-към-телефон услугата"
3824
3825#: ../src/gui/tools.cpp:368
3826msgid ""
3827"Click on one of the following links to get more information about your "
3828"existing Ekiga PC-To-Phone account, or to create a new account."
3829msgstr ""
3830"Натиснете някоя от връзките по-долу за повече информация за сметката Ви към "
3831"Ekiga за обаждания \"компютър до телефон\" или за създаване на нова сметка."
3832
3833#: ../src/gui/tools.cpp:376
3834msgid "Get an Ekiga PC-To-Phone account"
3835msgstr "Получаване на сметка към Ekiga за разговори \"компютър до телефон\""
3836
3837#: ../src/gui/tools.cpp:389
3838msgid "Recharge the account"
3839msgstr "Презареждане на абонамент"
3840
3841#: ../src/gui/tools.cpp:402
3842msgid "Consult the balance history"
3843msgstr "Справка с баланса"
3844
3845#: ../src/gui/tools.cpp:415
3846msgid "Consult the calls history"
3847msgstr "Справка с историята на обажданията"
3848
3849#: ../src/gui/statusicon.cpp:99
3850msgid "_Call"
3851msgstr "_Набиране"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.