source: desktop/ekiga.HEAD.bg.po @ 508

Last change on this file since 508 was 508, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

Малко обновления. Преводът има още да се оправя и продължавам да роботя по него.

File size: 131.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of ekiga.
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006 THE ekiga'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the ekiga package.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@dir.bg>, 2004, 2005, 2006.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
6# Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>, 2005.
7# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006.
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: ekiga HEAD\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2006-01-31 09:24+0200\n"
14"PO-Revision-Date: 2006-01-31 07:40+0200\n"
15"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#. Add the window icon and title
23#: ../ekiga.desktop.in.in.h:1 ../src/gui/main.cpp:3923
24#: ../src/gui/main.cpp:4102
25msgid "Ekiga"
26msgstr "Ekiga"
27
28#: ../ekiga.desktop.in.in.h:2
29msgid "IP Telephony and VoIP"
30msgstr "Телефония и глас по IP"
31
32#: ../ekiga.desktop.in.in.h:3
33msgid "Talk to people over the Internet"
34msgstr "Разговор с хора по Интернет"
35
36#: ../ekiga.schemas.in.in.h:1
37msgid "0: 56Kbps, 1: ISDN, 2:DSL, 3: LAN, 4: Custom"
38msgstr "0: 56Kbps, 1: ISDN, 2:DSL, 3: LAN, 4: Избрана от потребителя скорост"
39
40#: ../ekiga.schemas.in.in.h:2
41#, fuzzy
42msgid "Address of public IP detector"
43msgstr "Адрес или публичен IP детектор"
44
45#: ../ekiga.schemas.in.in.h:3
46msgid "Alternative audio output device"
47msgstr "Допълнително изходно звуково устройство"
48
49#: ../ekiga.schemas.in.in.h:4
50msgid "Always forward calls to the given host"
51msgstr "Обажданията винаги да се прехвърлят към посочения хост"
52
53#: ../ekiga.schemas.in.in.h:5
54msgid "Audio input device"
55msgstr "Входно звуково устройство"
56
57#: ../ekiga.schemas.in.in.h:6
58msgid "Audio output device"
59msgstr "Изходно звуково устройство"
60
61#: ../ekiga.schemas.in.in.h:7
62msgid "Audio plugin"
63msgstr "Звукова приставка"
64
65#: ../ekiga.schemas.in.in.h:8
66msgid "Automatic echo cancellation"
67msgstr "Автоматично махане на ехото"
68
69#: ../ekiga.schemas.in.in.h:9 ../src/gui/preferences.cpp:745
70msgid ""
71"Automatically reject or forward incoming calls if no answer is given after "
72"the specified amount of time (in seconds)"
73msgstr ""
74"Автоматично отхвърляне или препращане на входящи обаждания, ако няма отговор "
75"в рамките на посочения брой секунди"
76
77#: ../ekiga.schemas.in.in.h:10
78msgid ""
79"Automatically switch to fullscreen for images displayed in the main GUI at "
80"the beginning of the call"
81msgstr ""
82"Автоматично превключване към режим на цял екран за изображения показвани в "
83"главния прозорец в началото на обаждането"
84
85#: ../ekiga.schemas.in.in.h:11
86#, fuzzy
87msgid "Change the control panel section"
88msgstr "Промяна на секцията за контролния панел"
89
90#: ../ekiga.schemas.in.in.h:12
91msgid "Change the view mode of the UI"
92msgstr "Промяна на изгледа на интерфейса"
93
94#: ../ekiga.schemas.in.in.h:13
95msgid "Change the view mode of the UI (softphone, videophone, full view)"
96msgstr "Промяна на изгледа на интерфейса (телефон, видеофон, всичко)"
97
98#: ../ekiga.schemas.in.in.h:14
99msgid "Clear inactive calls"
100msgstr "Изчистване на неактивните обаждания"
101
102#: ../ekiga.schemas.in.in.h:15
103msgid ""
104"Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
105"to start calls faster that was introduced in H.323v2. It is not supported by "
106"Netmeeting and using both Fast Start and H.245 Tunneling can crash some "
107"versions of Netmeeting"
108msgstr ""
109"Връзката ще бъде осъществена в режим \"Бързо стартиране\". Това е нов начин "
110"за по-бързо стартиране на обаждания представено в H.323v2. Не се поддържа от "
111"Netmeeting и ако се използва заедно с тунелиране по H.245, може да забие "
112"някои версии на Netmeeting"
113
114#: ../ekiga.schemas.in.in.h:16
115msgid "Country code"
116msgstr "Код на страната"
117
118#: ../ekiga.schemas.in.in.h:17
119msgid "DTMF sending"
120msgstr "Изпращане на DTMF"
121
122#: ../ekiga.schemas.in.in.h:18
123msgid "Display a popup window when receiving a call"
124msgstr "Показване на прозорец при получаване на обаждане"
125
126#: ../ekiga.schemas.in.in.h:19
127msgid "Enable 'Fast Start'"
128msgstr "Включване на \"Бързо стартиране\""
129
130#: ../ekiga.schemas.in.in.h:20
131msgid "Enable H.245 tunneling"
132msgstr "Включване на тунелиране по H.245"
133
134#: ../ekiga.schemas.in.in.h:21
135msgid "Enable IP checking"
136msgstr "Включване на проверка на адрес (IP)"
137
138#: ../ekiga.schemas.in.in.h:22
139msgid "Enable bilinear filtering on displayed video"
140msgstr "Включване на билинейно филтриране за показваното видео"
141
142#: ../ekiga.schemas.in.in.h:23
143msgid "Enable early H.245"
144msgstr "Включване на раннен H.245"
145
146#: ../ekiga.schemas.in.in.h:24
147msgid "Enable echo cancelation"
148msgstr "Премахване на ехото"
149
150#: ../ekiga.schemas.in.in.h:25
151msgid ""
152"Enable or disable bilinear interpolation when rendering video images (this "
153"has no effect in fullscreen mode)"
154msgstr ""
155"Включване или изключване на билинейната интерполация на видео изображението "
156"(настройката няма значение в режим на цял екран)"
157
158#: ../ekiga.schemas.in.in.h:26
159msgid "Enable silence detection"
160msgstr "Включване откриване на тишина"
161
162#: ../ekiga.schemas.in.in.h:27
163msgid "Enable video support"
164msgstr "Включване на поддържката на видео"
165
166#: ../ekiga.schemas.in.in.h:28
167msgid ""
168"Enter a valid URL to connect to a web application that outputs the public IP "
169"of your host"
170msgstr ""
171"Въведете валиден адрес-УРЛ за връзка към уеб програма, която показва "
172"публичния адрес (IP) на Вашия хост"
173
174#: ../ekiga.schemas.in.in.h:29
175msgid ""
176"Enter the number of seconds after which Ekiga should try refreshing the NAT "
177"binding when STUN is being used"
178msgstr ""
179"Въведете боря секунди, които Ekiga трябва да изчака преди обновяване на NAT "
180"при използване на STUN"
181
182#: ../ekiga.schemas.in.in.h:30
183msgid ""
184"Enter the public IP of your NAT/PAT router if you want to use IP translation"
185msgstr ""
186"Въведете публичния адрес (IP) на Вашия рутър с NAT/PAT, ако искате да има "
187"преобразуване на адреси по IP"
188
189#: ../ekiga.schemas.in.in.h:31 ../src/gui/preferences.cpp:640
190msgid "Enter your first name"
191msgstr "Въведете собственото си име"
192
193#: ../ekiga.schemas.in.in.h:32
194msgid "Enter your last name"
195msgstr "Въведете фамилията си"
196
197#: ../ekiga.schemas.in.in.h:33
198msgid "First name"
199msgstr "Собствено име"
200
201#: ../ekiga.schemas.in.in.h:34
202msgid "Forward calls to host"
203msgstr "Прехвърляне на разговори към хост"
204
205#: ../ekiga.schemas.in.in.h:35
206msgid "Forward calls to the given host if busy"
207msgstr "Прехвърляне на разговори към даден хост при заето"
208
209#: ../ekiga.schemas.in.in.h:36
210msgid "Forward calls to the given host if no answer"
211msgstr "Прехвърляне на разговори към даден хост при липса на отговор"
212
213#: ../ekiga.schemas.in.in.h:37
214msgid "Gateway/proxy host"
215msgstr "Адрес на шлюз/посредник"
216
217# FIXME
218#: ../ekiga.schemas.in.in.h:38 ../src/gui/preferences.cpp:690
219#, fuzzy
220msgid ""
221"If enabled, Ekiga will start hidden provided that the notification area is "
222"present in the GNOME panel"
223msgstr ""
224"Ако е включено, Ekiga ще се стартира скрит ако района за съобщения на Gnome "
225"е включен"
226
227#: ../ekiga.schemas.in.in.h:39
228msgid ""
229"If enabled, a popup window will be displayed when receiving an incoming call"
230msgstr ""
231"Ако е включено, ще изкача прозорец уведомяващ ви за пристигащо обаждане"
232
233#: ../ekiga.schemas.in.in.h:40
234msgid ""
235"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
236"specified in the field below"
237msgstr ""
238"Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат препращани към хоста "
239"определен в полето долу"
240
241#: ../ekiga.schemas.in.in.h:41
242msgid ""
243"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
244"specified in the field below if you already are in a call or if you are in "
245"Do Not Disturb mode"
246msgstr ""
247"Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат препращани към хоста "
248"определен в полето долу, ако вече сте в разговор или ако сте в режим \"Не ме "
249"безпокойте\""
250
251#: ../ekiga.schemas.in.in.h:42
252msgid ""
253"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
254"specified in the field below if you do not answer the call"
255msgstr ""
256"Ако е избрано, всички входящи разговори ще бъдат препращани към хоста, който "
257"е определен в полето долу, в случай че не отговорите на обаждането."
258
259#: ../ekiga.schemas.in.in.h:43
260#, fuzzy
261msgid "If enabled, allows video during calls"
262msgstr "Ако е включено, позволява видео приемане по време на разговор"
263
264#: ../ekiga.schemas.in.in.h:44 ../src/gui/preferences.cpp:743
265msgid ""
266"If enabled, calls for which no audio and video has been received in the last "
267"30 seconds are automatically cleared"
268msgstr ""
269"Ако е включено, разговори, за които през последните 30 секунди няма получен "
270"звук или картина ще се изчистват"
271
272#: ../ekiga.schemas.in.in.h:45
273#, fuzzy
274msgid "If enabled, use echo cancelation"
275msgstr "Автоматично махане на ехото"
276
277#: ../ekiga.schemas.in.in.h:46
278#, fuzzy
279msgid "If enabled, use silence detection with the codecs supporting it"
280msgstr ""
281"Ако е включено, се използва откриване на тишината с GSM и G.711 кодеците"
282
283#: ../ekiga.schemas.in.in.h:47
284msgid "Incoming call mode"
285msgstr "Режим на входящи обаждания"
286
287#: ../ekiga.schemas.in.in.h:48
288msgid "Kind of network selected in the druid"
289msgstr "Вид избрана мрежа"
290
291#: ../ekiga.schemas.in.in.h:49
292msgid "Last name"
293msgstr "Последно име"
294
295#: ../ekiga.schemas.in.in.h:50
296msgid "Listen port"
297msgstr "Слушане на порт"
298
299#: ../ekiga.schemas.in.in.h:51
300msgid "Local video window size"
301msgstr "Големина на локалния видео прозорец"
302
303#: ../ekiga.schemas.in.in.h:52
304msgid "Maximum jitter buffer"
305msgstr "Максималният защитен буфер"
306
307#: ../ekiga.schemas.in.in.h:53
308msgid "Maximum video bandwidth"
309msgstr ""
310
311#: ../ekiga.schemas.in.in.h:54
312msgid "Minimum jitter buffer"
313msgstr "Минималният защитен буфер"
314
315#: ../ekiga.schemas.in.in.h:55
316msgid "Minimum transmitted video quality"
317msgstr "Минимално видео качество на предаване"
318
319#: ../ekiga.schemas.in.in.h:56
320msgid "Missed calls history"
321msgstr "История на пропуснатите повиквания"
322
323#: ../ekiga.schemas.in.in.h:57
324msgid "NAT Binding Timeout"
325msgstr ""
326
327#: ../ekiga.schemas.in.in.h:58
328msgid "No answer timeout"
329msgstr "Време без отговор"
330
331#: ../ekiga.schemas.in.in.h:59
332msgid "Number of frames for G.711"
333msgstr "Брой кадри за G.711"
334
335#: ../ekiga.schemas.in.in.h:60
336msgid "Number of frames for GSM"
337msgstr "Брой кадри за GSM"
338
339#: ../ekiga.schemas.in.in.h:61
340msgid "Number of frames transmitted in each packet for the G.711 codec"
341msgstr "Брой кадри предадени с всеки пакет за G.711 кодека"
342
343#: ../ekiga.schemas.in.in.h:62
344msgid "Number of frames transmitted in each packet for the GSM codec"
345msgstr "Брой кадри предадени с всеки пакет за GSM кодека"
346
347#: ../ekiga.schemas.in.in.h:63
348msgid "Outbound Proxy"
349msgstr ""
350
351#: ../ekiga.schemas.in.in.h:64
352msgid "Output device type"
353msgstr "Вид на изходното устройство"
354
355#: ../ekiga.schemas.in.in.h:65 ../src/gui/preferences.cpp:698
356msgid "Place windows displaying video above other windows during calls"
357msgstr ""
358"Поставя прозорци показващи видео картина над всички останали по време на "
359"разговори"
360
361#: ../ekiga.schemas.in.in.h:66
362msgid "Placed calls history"
363msgstr "История на направените обаждания"
364
365#: ../ekiga.schemas.in.in.h:67 ../src/gui/preferences.cpp:1829
366msgid "Play busy tone"
367msgstr "Пускане на сигнал за заето"
368
369#: ../ekiga.schemas.in.in.h:68 ../src/gui/preferences.cpp:1820
370msgid "Play ring tone"
371msgstr "Пускане на сигнал за звънене"
372
373#: ../ekiga.schemas.in.in.h:69 ../src/gui/preferences.cpp:1811
374msgid "Play sound on incoming calls"
375msgstr "Пускане на звук на пристигащо обаждане"
376
377#: ../ekiga.schemas.in.in.h:70
378msgid "Play sound on new message"
379msgstr "Пускане на звук при ново обаждане"
380
381#: ../ekiga.schemas.in.in.h:71
382msgid "Play sound on new voice mail"
383msgstr "Пускане на звук при нова гласова поща"
384
385#: ../ekiga.schemas.in.in.h:72
386msgid "Position of the local video window"
387msgstr "Позицията на прозореца за локалната видео картина"
388
389#: ../ekiga.schemas.in.in.h:73
390msgid "Position on the screen of the PC-To-Phone window"
391msgstr "Позицията на екрана на прозореца за PC-към-телефон"
392
393#: ../ekiga.schemas.in.in.h:74
394msgid "Position on the screen of the address book window"
395msgstr "Позицията на екрана на прозореца с указателя"
396
397#: ../ekiga.schemas.in.in.h:75
398msgid "Position on the screen of the calls history window"
399msgstr "Позицията на екрана на прозореца с историята на обажданията"
400
401#: ../ekiga.schemas.in.in.h:76
402msgid "Position on the screen of the chat window"
403msgstr "Позицията на екрана на прозореца за съобщения"
404
405#: ../ekiga.schemas.in.in.h:77
406msgid "Position on the screen of the druid window"
407msgstr "Позиция на екрана за прозореца с настройките"
408
409#: ../ekiga.schemas.in.in.h:78
410msgid "Position on the screen of the log window"
411msgstr "Позицията на екрана на прозореца с журнала"
412
413#: ../ekiga.schemas.in.in.h:79
414msgid "Position on the screen of the main window"
415msgstr "Позицията на екрана на главния прозорец"
416
417#: ../ekiga.schemas.in.in.h:80
418msgid "Position on the screen of the preferences window"
419msgstr "Позицията на екрана на прозореца за настройките"
420
421#: ../ekiga.schemas.in.in.h:81
422msgid "Public IP of the NAT/PAT router"
423msgstr "Публично IP на NAT/PAT рутера"
424
425#: ../ekiga.schemas.in.in.h:82
426msgid "Received calls history"
427msgstr "История на получените обаждания"
428
429#: ../ekiga.schemas.in.in.h:83
430msgid "Registration timeout"
431msgstr "Времето за регистриране изтече"
432
433#: ../ekiga.schemas.in.in.h:84
434msgid "Remote video window position"
435msgstr "Позицията на прозореца за отдалечената видео картина"
436
437#: ../ekiga.schemas.in.in.h:85
438msgid "Remote video window size"
439msgstr "Размер на прозореца за отдалечената видео картина"
440
441#: ../ekiga.schemas.in.in.h:86
442msgid "Revision of the schema file"
443msgstr "Поправка на файла със схема"
444
445#: ../ekiga.schemas.in.in.h:87
446#, fuzzy
447msgid "Select an alternative audio output device to use for sound events."
448msgstr "Избор на изходно звуково устройство за звънене"
449
450#: ../ekiga.schemas.in.in.h:88 ../src/gui/preferences.cpp:1084
451msgid "Select the audio input device to use"
452msgstr "Избор на входното звуково устройство"
453
454#: ../ekiga.schemas.in.in.h:89 ../src/gui/preferences.cpp:1077
455msgid "Select the audio output device to use"
456msgstr "Избор на изходното звуково устройство"
457
458#: ../ekiga.schemas.in.in.h:90 ../src/gui/preferences.cpp:943
459msgid ""
460"Select the desired method for NAT traversal (STUN is strongly suggested)"
461msgstr ""
462
463#: ../ekiga.schemas.in.in.h:91 ../src/gui/preferences.cpp:1156
464msgid ""
465"Select the format for video cameras (does not apply to most USB cameras)"
466msgstr "Избор на формата за видео камерите (не важи за повечето USB камери)"
467
468#: ../ekiga.schemas.in.in.h:92
469msgid ""
470"Select the transmitted video size: Small (QCIF 176x144) or Large (CIF "
471"352x288)"
472msgstr ""
473"Избор на размера на предаваната видео картина: Малък (QCIF 176x144) или "
474"Голям (CIF 352x288)"
475
476#: ../ekiga.schemas.in.in.h:93 ../src/gui/preferences.cpp:1146
477msgid ""
478"Select the video input device to use. If an error occurs when using this "
479"device a test picture will be transmitted."
480msgstr ""
481"Изберете входното видео устройство, което да се използва. Ако се появи "
482"грешка при използването на това устройство, ще се появи тестова картина."
483
484#: ../ekiga.schemas.in.in.h:94
485msgid "Size of the PC-To-Phone window"
486msgstr "Размер на PC-към-телефон прозореца"
487
488#: ../ekiga.schemas.in.in.h:95
489msgid "Size of the address book window"
490msgstr "Размер на прозореца за указателя"
491
492#: ../ekiga.schemas.in.in.h:96
493msgid "Size of the calls history window"
494msgstr "Размер на прозореца за историята на разговорите"
495
496#: ../ekiga.schemas.in.in.h:97
497msgid "Size of the chat window"
498msgstr "Размер на прозореца за съобщения"
499
500#: ../ekiga.schemas.in.in.h:98
501msgid "Size of the druid window"
502msgstr "Размер на прозореца за настройките"
503
504#: ../ekiga.schemas.in.in.h:99
505msgid "Size of the log window"
506msgstr "Размер на прозореца за логовете"
507
508#: ../ekiga.schemas.in.in.h:100
509msgid "Size of the preferences window"
510msgstr "Размера на прозореца с настройките"
511
512#: ../ekiga.schemas.in.in.h:101
513msgid "Start hidden"
514msgstr "Стартиране скрито"
515
516#: ../ekiga.schemas.in.in.h:102 ../src/gui/main.cpp:1077
517#: ../src/gui/main.cpp:1561 ../src/gui/main.cpp:1586
518msgid "Switch to fullscreen"
519msgstr "Превключване към пълен екран"
520
521#: ../ekiga.schemas.in.in.h:103
522msgid "TCP port range"
523msgstr "Обхват TCP портове"
524
525#: ../ekiga.schemas.in.in.h:104
526msgid "The Audio Codecs List"
527msgstr "Списък със звуковите декодери"
528
529#: ../ekiga.schemas.in.in.h:105
530msgid ""
531"The Automatic Echo Cancellation level: Off, Low, Medium, High, Automatic "
532"Gain Compensation. Choosing Automatic Gain Compensation modulates the volume "
533"for best quality."
534msgstr ""
535
536#: ../ekiga.schemas.in.in.h:106 ../src/gui/preferences.cpp:970
537msgid ""
538"The Gateway host is the host to use to do H.323 calls through a gateway that "
539"will relay calls"
540msgstr ""
541"Gateway хостът е хоста, който ще се използва да се правят H.323 обаждания "
542"през gateway, който ще разпределя обажданията."
543
544#: ../ekiga.schemas.in.in.h:107
545msgid "The NAT method"
546msgstr "NAT методът"
547
548#: ../ekiga.schemas.in.in.h:108 ../src/gui/preferences.cpp:1021
549msgid "The SIP Outbound Proxy to use for outgoing calls"
550msgstr ""
551
552#: ../ekiga.schemas.in.in.h:109
553msgid "The STUN Server"
554msgstr "Сървър за STUN"
555
556#: ../ekiga.schemas.in.in.h:110
557msgid ""
558"The STUN server to use for STUN Support. STUN is a technic that permits to "
559"go through some types of NAT gateways"
560msgstr ""
561"Настройката позволява използване на сървър за STUN. Това е технология, която "
562"позволява преминаването през някои видове шлюзове за NAT."
563
564#: ../ekiga.schemas.in.in.h:111
565msgid "The accounts list"
566msgstr "Списък с регистрациите"
567
568#: ../ekiga.schemas.in.in.h:112
569msgid ""
570"The audio plugin that will be used to detect the devices and manage them"
571msgstr ""
572"Аудио приставката, която ще бъде използван за откриване и управление на "
573"устройствата"
574
575#: ../ekiga.schemas.in.in.h:113
576msgid "The busy tone sound"
577msgstr "Звукът за заето"
578
579#: ../ekiga.schemas.in.in.h:114
580msgid ""
581"The chosen sound will be played at the end of calls or calling somebody who "
582"is busy, if enabled"
583msgstr ""
584"Избраният аудио файл, ще бъде изпълняван след края на обажданията или когато "
585"се свързвате с някой, който е зает."
586
587#: ../ekiga.schemas.in.in.h:115
588msgid "The chosen sound will be played on incoming calls, if enabled"
589msgstr "Избраният звук ще се пуска при пристигащи обаждания, ако е включено"
590
591#: ../ekiga.schemas.in.in.h:116
592msgid ""
593"The chosen sound will be played when a new instant message is received, if "
594"enabled"
595msgstr "Избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой."
596
597#: ../ekiga.schemas.in.in.h:117
598msgid ""
599"The chosen sound will be played when a new voice mail is received, if enabled"
600msgstr "Избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой."
601
602#: ../ekiga.schemas.in.in.h:118
603msgid "The chosen sound will be played when calling somebody, if enabled"
604msgstr ""
605"Избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой, ако е включено"
606
607#: ../ekiga.schemas.in.in.h:119
608msgid "The default video view"
609msgstr "Стандартният видео преглед"
610
611#: ../ekiga.schemas.in.in.h:120
612msgid ""
613"The default video view (0: Local, 1: Remote, 2: Both incrusted, 3: Both with "
614"local video in a separate window, 4: Both)"
615msgstr ""
616"Стандартния видео изглед (0: Локален; 1: Отдалечен; 2: И двете заедно; 3: И "
617"двете, като локалния видео сигнал е в отделен прозорец; 4: И двете)"
618
619#: ../ekiga.schemas.in.in.h:121
620msgid "The dial tone sound"
621msgstr "Звукът при набиране"
622
623#: ../ekiga.schemas.in.in.h:122
624msgid "The history of the last 100 missed calls"
625msgstr "История за последните 100 пропуснати обаждания"
626
627#: ../ekiga.schemas.in.in.h:123
628msgid "The history of the last 100 placed calls"
629msgstr "История за последните 100 набрани номера"
630
631#: ../ekiga.schemas.in.in.h:124
632msgid "The history of the last 100 received calls"
633msgstr "История за последните 100 приети обаждания"
634
635#: ../ekiga.schemas.in.in.h:125 ../src/gui/preferences.cpp:973
636#: ../src/gui/preferences.cpp:1029
637msgid "The host where calls should be forwarded if call forwarding is enabled"
638msgstr ""
639"Хостът, към който обажданията трябва да бъдат прехвърляни, когато тази "
640"възможност е включена"
641
642#: ../ekiga.schemas.in.in.h:126 ../src/gui/preferences.cpp:1159
643msgid ""
644"The image to transmit if \"Picture\" is selected as video plugin or if the "
645"opening of the device fails. Leave blank to use the default Ekiga logo."
646msgstr ""
647
648#: ../ekiga.schemas.in.in.h:127
649msgid "The incoming call sound"
650msgstr "Звука за пристигащо обаждане"
651
652#: ../ekiga.schemas.in.in.h:128
653msgid "The list of accounts to which Ekiga should register"
654msgstr ""
655
656#: ../ekiga.schemas.in.in.h:129
657msgid "The local zoom value"
658msgstr "Мащаб на локалната картина"
659
660#: ../ekiga.schemas.in.in.h:130
661msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)"
662msgstr "Максималният размер на защитния буфер за аудио приемане (в мс)"
663
664#: ../ekiga.schemas.in.in.h:131
665msgid ""
666"The maximum video bandwidth in kbytes/s. The video quality and the number of "
667"transmitted frames per second will be dynamically adjusted above their "
668"minimum during calls to try to minimize the bandwidth to the given value"
669msgstr ""
670
671#: ../ekiga.schemas.in.in.h:132
672msgid "The minimum jitter buffer size for audio reception (in ms)"
673msgstr "Минималният размер на защитния буфер за аудио приемане (в мс)"
674
675#: ../ekiga.schemas.in.in.h:134
676#, no-c-format
677msgid ""
678"The minimum transmitted video quality to keep when trying to minimize the "
679"used bandwidth: choose 100% on a LAN for the best quality, 1% being the "
680"worst quality"
681msgstr ""
682
683#: ../ekiga.schemas.in.in.h:135
684msgid "The network interface"
685msgstr ""
686
687#: ../ekiga.schemas.in.in.h:136 ../src/gui/preferences.cpp:934
688msgid "The network interface to listen on"
689msgstr ""
690
691#: ../ekiga.schemas.in.in.h:137
692msgid "The new instant message sound"
693msgstr "Звукът за ново съобщение"
694
695#: ../ekiga.schemas.in.in.h:138
696msgid "The new voice mail sound"
697msgstr "Звукът за нова гласова поща"
698
699#: ../ekiga.schemas.in.in.h:139
700msgid ""
701"The output device type is the type of device connected to your Quicknet "
702"card. It can be either a POTS (Plain Old Telephone System) or a headset."
703msgstr ""
704
705#: ../ekiga.schemas.in.in.h:140
706msgid ""
707"The port to listen to for incoming connections. Ekiga needs to be restarted "
708"for the new value to take effect"
709msgstr ""
710"Порт за очакване на входящи връзки. За да влезе в сила тази настройка, "
711"програмата Ekiga трябва да бъде рестартирана"
712
713#: ../ekiga.schemas.in.in.h:141
714msgid ""
715"The port to listen to for incoming connections. Ekiga needs to be restarted "
716"for the new value to take effect."
717msgstr ""
718"Порт за очакване на входящи връзки. За да влезе в сила тази настройка, "
719"програмата Ekiga трябва да бъде рестартирана."
720
721#: ../ekiga.schemas.in.in.h:142
722msgid "The position of the local video window"
723msgstr "Позицията на прозореца за локалната видео картина"
724
725#: ../ekiga.schemas.in.in.h:143
726msgid "The position of the remote video window"
727msgstr "Позицията на прозореца за отдалечената видео картина"
728
729#: ../ekiga.schemas.in.in.h:144
730msgid ""
731"The prefix that will be used to save pictures of the conversation. That "
732"prefix is followed by the snapshot number."
733msgstr ""
734"Представката, която ще се използва за имена на снимките на екрана. Ще бъде "
735"следвана от поредния номер на снимката."
736
737#: ../ekiga.schemas.in.in.h:145
738msgid ""
739"The range of TCP ports that Ekiga will use for the H.323 H.245 channel. "
740"Ekiga needs to be restarted for the new values to take effect. This port "
741"range has no effect if both participants to the conference are using H.245 "
742"Tunneling."
743msgstr ""
744
745#: ../ekiga.schemas.in.in.h:146
746msgid ""
747"The range of UDP ports that Ekiga will use for RTP (audio and video "
748"communication channels). Ekiga needs to be restarted for the new values to "
749"take effect."
750msgstr ""
751"Диапазон на портовете по UDP, които Ekiga ще използва за RTP (аудио и видео "
752"канали за връзка). За да влезе в сила тази настройка, програмата Ekiga "
753"трябва да бъде рестартирана."
754
755#: ../ekiga.schemas.in.in.h:147
756msgid ""
757"The range of UDP ports that Ekiga will use for SIP signaling and when "
758"registering to gatekeepers. Ekiga needs to be restarted for the new values "
759"to take effect."
760msgstr ""
761"Диапазон на портовете по UDP, които Ekiga ще използва за сигнализиране по "
762"SIP и при регистриране към шлюзовете. За да влезе в сила тази настройка, "
763"програмата Ekiga трябва да бъде рестартирана."
764
765#: ../ekiga.schemas.in.in.h:148
766msgid "The remote zoom value"
767msgstr "Мащаб на отдалечената картина"
768
769#: ../ekiga.schemas.in.in.h:149
770msgid "The save prefix"
771msgstr "Окончанието при запазване"
772
773#: ../ekiga.schemas.in.in.h:150
774msgid "The size of the local video window"
775msgstr "Размера на прозореца за локалния видео сигнал"
776
777#: ../ekiga.schemas.in.in.h:151
778msgid "The size of the remote video window"
779msgstr "Големината на прозореца за отдалечената видео картина"
780
781#: ../ekiga.schemas.in.in.h:152
782msgid ""
783"The sound that will be played at the end of calls or when calling somebody "
784"who is busy, if enabled"
785msgstr ""
786"Звукът, който ще се пуска на края на всяко обаждане или когато се обаждате "
787"на някой и дава заето, ако е включена тази опция"
788
789#: ../ekiga.schemas.in.in.h:153
790msgid "The sound that will be played on incoming calls, if enabled"
791msgstr "Звукът, който ще се пуска при входящи обаждания"
792
793#: ../ekiga.schemas.in.in.h:154
794msgid "The sound that will be played when calling somebody, if enabled"
795msgstr "Звукът, който ще се пуска, когато се обаждате на някой"
796
797#: ../ekiga.schemas.in.in.h:155
798msgid ""
799"The sound that will be played when there is a new instant message, if enabled"
800msgstr "Звукът, който ще се пуска, при ново съобщение"
801
802#: ../ekiga.schemas.in.in.h:156
803msgid ""
804"The sound that will be played when there is a new voice mail, if enabled"
805msgstr "Звукът, който ще се пуска при нова гласова поща"
806
807#: ../ekiga.schemas.in.in.h:157
808msgid ""
809"The time after which Ekiga will renew its registration with the registrar"
810msgstr ""
811
812#: ../ekiga.schemas.in.in.h:158
813msgid "The two-letter country code of your country (e.g.: BE, UK, FR, DE, ...)"
814msgstr "Двубуквеният код за вашата страна (примерно: BE, UK, BG, FR, DE, ...)"
815
816#: ../ekiga.schemas.in.in.h:159 ../src/gui/preferences.cpp:1150
817msgid "The video channel number to use (to select camera, tv or other sources)"
818msgstr ""
819"Номерът на видео канала, който да се използва (за избор на камера, телевизор "
820"или друг източник)"
821
822#: ../ekiga.schemas.in.in.h:160 ../src/gui/preferences.cpp:1134
823msgid ""
824"The video plugin that will be used to detect the devices and manage them"
825msgstr "Видео приставка за откриване и управление на устройствата"
826
827#: ../ekiga.schemas.in.in.h:161
828msgid ""
829"The way to react to incoming calls: 0 displays a popup, 1 automatically "
830"answers the call, 2 automatically rejects the call and 3 forwards the call "
831"to the given URL, if any"
832msgstr ""
833"Начина, по който да се реагира при пристигащо обаждане: 0 показва прозорче, "
834"1 автоматично отговаря на обаждането, 2 автоматично го отхвърля и 3 го "
835"прехвърля към дадено URL, ако има"
836
837#: ../ekiga.schemas.in.in.h:162
838msgid "The zoom value"
839msgstr "Мащаб за увеличение"
840
841#: ../ekiga.schemas.in.in.h:163
842msgid ""
843"The zoom value to apply to images displayed in the local video window (can "
844"be 0.50, 1.00, or 2.00)"
845msgstr ""
846"Мащаб на изображенията, показвани в основния прозорец (възможни стойности: "
847"0.50, 1.00 или 2.00)"
848
849#: ../ekiga.schemas.in.in.h:164
850msgid ""
851"The zoom value to apply to images displayed in the main GUI (can be 0.50, "
852"1.00, or 2.00)"
853msgstr ""
854"Мащаб на изображенията, показвани в главния прозорец (възможни стойности: "
855"0.50, 1.00 или 2.00)"
856
857#: ../ekiga.schemas.in.in.h:165
858msgid ""
859"The zoom value to apply to images displayed in the remote video window (can "
860"be 0.50, 1.00, or 2.00)"
861msgstr ""
862"Мащаб на изображенията, показвани в прозореца за отдалечената картина "
863"(възможни стойности: 0.50, 1.00 или 2.00)"
864
865#: ../ekiga.schemas.in.in.h:166 ../src/gui/preferences.cpp:985
866msgid ""
867"This enables H.245 Tunneling mode. In H.245 Tunneling mode H.245 messages "
868"are encapsulated into the the H.225 channel (port 1720). This saves one TCP "
869"connection during calls. H.245 Tunneling was introduced in H.323v2 and "
870"Netmeeting does not support it. Using both Fast Start and H.245 Tunneling "
871"can crash some versions of Netmeeting."
872msgstr ""
873
874#: ../ekiga.schemas.in.in.h:167 ../src/gui/preferences.cpp:987
875msgid "This enables H.245 early in the setup"
876msgstr "Това включва ранния H.245 в настройките"
877
878#: ../ekiga.schemas.in.in.h:168
879msgid ""
880"This enables IP checking from ekiga.com. The returned IP is only used when "
881"IP Translation is enabled."
882msgstr ""
883"Това включва проверката на IP адреса към ekiga.com. Полученият IP адрес се "
884"използва, само когато NAT е включен."
885
886#: ../ekiga.schemas.in.in.h:169
887msgid ""
888"This permits to set the mode for DTMFs sending. The value can be \"RFC2833"
889"\" (0) only"
890msgstr ""
891
892#: ../ekiga.schemas.in.in.h:170
893msgid ""
894"This permits to set the mode for DTMFs sending. The values can be \"String"
895"\" (0), \"Tone\" (1), \"RFC2833\" (2), \"Q.931\" (3) (default is \"String"
896"\"). Choosing other values than \"String\" disables the Text Chat"
897msgstr ""
898
899#: ../ekiga.schemas.in.in.h:171
900msgid "UDP port range"
901msgstr "Обхват на UDP порт"
902
903#: ../ekiga.schemas.in.in.h:172
904msgid "User directory"
905msgstr "База данни с потребители"
906
907#: ../ekiga.schemas.in.in.h:173
908msgid "Version"
909msgstr "Версия"
910
911#: ../ekiga.schemas.in.in.h:174
912msgid "Video channel"
913msgstr "Видео канал"
914
915#: ../ekiga.schemas.in.in.h:175
916msgid "Video format"
917msgstr "Видео формат"
918
919#: ../ekiga.schemas.in.in.h:176
920msgid "Video image"
921msgstr "Видео образ"
922
923#: ../ekiga.schemas.in.in.h:177
924msgid "Video input device"
925msgstr "Входно видео устройство"
926
927#: ../ekiga.schemas.in.in.h:178
928msgid "Video plugin"
929msgstr "Видео приставка"
930
931#: ../ekiga.schemas.in.in.h:179
932msgid "Video preview"
933msgstr "Преглед на видеото"
934
935#: ../ekiga.schemas.in.in.h:180
936msgid "Video size"
937msgstr "Размер на видео картината"
938
939#: ../lib/about/gnome-about.c:203
940msgid "Credits"
941msgstr "Заслуги"
942
943#: ../lib/about/gnome-about.c:235
944msgid "Written by"
945msgstr "Автори"
946
947#: ../lib/about/gnome-about.c:250
948msgid "Documented by"
949msgstr "Документирано от"
950
951#: ../lib/about/gnome-about.c:265
952msgid "Translated by"
953msgstr "Преведено от"
954
955#. Add the credits button
956#: ../lib/about/gnome-about.c:326
957msgid "C_redits"
958msgstr "_Заслуги"
959
960#: ../lib/about/gnome-about.c:407
961msgid "Authors"
962msgstr "Автори"
963
964#: ../lib/about/gnome-about.c:408
965msgid "List of authors of the programs"
966msgstr "Списък на авторите на програмата"
967
968#: ../lib/about/gnome-about.c:421
969msgid "Documenter entry"
970msgstr "Запис за документатор"
971
972#: ../lib/about/gnome-about.c:422
973msgid "A single documenter entry"
974msgstr "Отделен запис за документатор"
975
976#: ../lib/about/gnome-about.c:518
977#, c-format
978msgid "About %s"
979msgstr "Относно %s"
980
981#: ../lib/gmconf/gmconf-gconf.c:155
982msgid ""
983"An error has happened in the configuration backend.\n"
984"Maybe some of your settings won't be saved."
985msgstr ""
986"Имаше грешка при програмата за конфигуриране.\n"
987"Може би някои от настройките ви няма да бъдат запазени."
988
989#: ../lib/gmcontacts/gmcontacts-avahi.cpp:277
990msgid "Contacts Near Me"
991msgstr "Контакти, които са близо до мен"
992
993#: ../lib/gui/gmdialog.c:457
994msgid "Do not show this dialog again"
995msgstr "Да не се показва отново"
996
997#: ../src/clients/ils.cpp:104 ../src/gui/tools.cpp:169
998msgid "Invalid parameters"
999msgstr "Невалидни параметри"
1000
1001#: ../src/clients/ils.cpp:104
1002msgid ""
1003"Please provide your first name and e-mail in the Personal Data section in "
1004"order to be able to register to the users directory."
1005msgstr ""
1006"Моля, въведете първото си име и е-пощата в раздела за лична информация, за "
1007"да можете да се регистрирате в базата данни за потребители."
1008
1009#: ../src/clients/ils.cpp:143
1010msgid "Invalid users directory"
1011msgstr "Невалидна база данни с потребители"
1012
1013#: ../src/clients/ils.cpp:143
1014msgid "Operation impossible since there is no users directory specified."
1015msgstr ""
1016"Операцията не е възможна, тъй като няма избрана база данни с потребители."
1017
1018#: ../src/clients/ils.cpp:232
1019msgid "Failed to parse XML file"
1020msgstr "Неуспех при прегледа на XML файл"
1021
1022#: ../src/clients/ils.cpp:232
1023msgid ""
1024"There was an error while parsing the XML file. Please make sure that it is "
1025"correctly installed in your system."
1026msgstr ""
1027"Грешка при обработката на XML файла. Проверете дали е инсталиран правилно на "
1028"системата ви."
1029
1030#: ../src/clients/ils.cpp:243
1031msgid "Bad information"
1032msgstr "Грешна информация"
1033
1034#: ../src/clients/ils.cpp:243
1035#, c-format
1036msgid "Bad LDAP information from XML file: %s."
1037msgstr "Грешна LDAP информация от XML файла: %s."
1038
1039#: ../src/clients/ils.cpp:251
1040#, c-format
1041msgid "ILS registration failed: unable to connect to %s"
1042msgstr "ILS registration failed: unable to connect to %s"
1043
1044#: ../src/clients/ils.cpp:264
1045msgid "ILS registration failed: unable to set time limit on operations"
1046msgstr ""
1047"Грешка при ILS регистрацията: невъзможно задаване на времево ограничение на "
1048"операциите"
1049
1050#: ../src/clients/ils.cpp:276
1051#, c-format
1052msgid "ILS registration failed: failed to bind to %s"
1053msgstr "ILS registration failed: failed to bind to %s"
1054
1055#: ../src/clients/ils.cpp:304
1056#, c-format
1057msgid "Updated information on %s"
1058msgstr "Обновени са данните в %s."
1059
1060#: ../src/clients/ils.cpp:308 ../src/endpoints/accountshandler.cpp:328
1061#: ../src/endpoints/sip.cpp:209
1062#, c-format
1063msgid "Unregistered from %s"
1064msgstr "Отрегистриран от %s"
1065
1066#: ../src/clients/stun.cpp:101
1067#, c-format
1068msgid "STUN server set to %s"
1069msgstr "Сървърът за STUN да е %s"
1070
1071#: ../src/clients/stun.cpp:110
1072msgid "Removed STUN server"
1073msgstr "Премахнат сървър за STUN"
1074
1075#: ../src/clients/stun.cpp:139
1076#, c-format
1077msgid ""
1078"STUN test result: %s.\n"
1079"\n"
1080"Ekiga could not detect the type of NAT you are using. The most appropriate "
1081"method, if your router does not natively support SIP or H.323, is probably "
1082"to forward the required ports to your internal machine and use IP "
1083"translation if you are behind a NAT router. Please also make sure you are "
1084"not running a local firewall."
1085msgstr ""
1086"Резултати от проверката за STUN: %s.\n"
1087"\n"
1088"Ekiga не може да определи вида на NAT, който използвате. Вероятно най-"
1089"подходящото решение е да да пренасочите нужните портове към вътрешната си "
1090"машина и да използване NAT, ако сте зад маршрутизатор с NAT, който не "
1091"поддържа правилно H.323. Проверете и дали не използвате локална защитна "
1092"стена."
1093
1094#: ../src/clients/stun.cpp:145
1095#, c-format
1096msgid ""
1097"STUN test result: %s.\n"
1098"\n"
1099"Your system does not need any specific configuration as long as you do not "
1100"have a local firewall blocking the ports required by Ekiga."
1101msgstr ""
1102"Резултати от проверката за STUN: %s.\n"
1103"\n"
1104"Системата Ви няма нужда от специални настройки, стига да не използвате "
1105"локална защитна стена, която да блокира портовете, използвани от Ekiga."
1106
1107#: ../src/clients/stun.cpp:150
1108#, fuzzy
1109msgid ""
1110"Ekiga detected Symmetric NAT. The most appropriate method, if your router "
1111"does not natively support SIP or H.323, is to forward the required ports to "
1112"your internal machine in order to change your Symmetric NAT into Cone NAT. "
1113"If you run this test again after the port forwarding has been done, it "
1114"should report Cone NAT. This should allow Ekiga to be used with STUN support "
1115"enabled. If it does not report Cone NAT, then it means that there is a "
1116"problem in your forwarding rules."
1117msgstr ""
1118"Ekiga откри симетричен NAT. Най-подходящият начин да промените симетричния "
1119"NAT в Cone NAT, ако маршрутизаторът ви не поддържа вътрешно H.323, е да "
1120"пренасочвате нужните портове към вашата вътрешна машина. Изпълнението на "
1121"тази проверка отново след настройката на пренасочването ще трябва да покаже "
1122"откриване на Cone NAT, което ще позволи използването на Ekiga с включена "
1123"настройка за STUN (Simple Traversal of UDP through NATs). Ако тогава не се "
1124"открие Cone NAT, значи има някакъв проблем с правилатави за пренасочване."
1125
1126#: ../src/clients/stun.cpp:155
1127#, fuzzy, c-format
1128msgid ""
1129"STUN test result: %s.\n"
1130"\n"
1131"Using a STUN server is most probably the most appropriate method if your "
1132"router does not natively support SIP or H.323.\n"
1133"\n"
1134"Enable STUN Support?"
1135msgstr ""
1136"Резултати от проверката за STUN: %s.\n"
1137"\n"
1138"Използването на STUN сървър най-вероятно е най-подходящият начин, ако "
1139"маршрутизаторът ви не поддържа вътрешно H.323.\n"
1140"Все пак поддръжката на STUN не е достатъчна за свързване с H.323 клиенти, "
1141"които не поддържат H.245 тунелиране, какъвто е например NetMeeting. В такива "
1142"случаи ще трябва да използвате нормално IP превеждане и правила за "
1143"пренасочване на портове.\n"
1144"\n"
1145"Да се включи ли поддръжката на STUN?"
1146
1147#: ../src/clients/stun.cpp:164 ../src/clients/stun.cpp:177
1148msgid "NAT Detection Finished"
1149msgstr "Откриването на NAT приключи"
1150
1151#: ../src/clients/stun.cpp:188
1152msgid "The detection of your NAT type is finished"
1153msgstr ""
1154
1155#: ../src/clients/stun.cpp:255
1156msgid "Unknown NAT"
1157msgstr "Неизвестен NAT"
1158
1159#: ../src/clients/stun.cpp:256
1160msgid "Open NAT"
1161msgstr "Отваряне на NAT"
1162
1163#: ../src/clients/stun.cpp:257
1164msgid "Cone NAT"
1165msgstr "Cone NAT"
1166
1167#: ../src/clients/stun.cpp:258
1168msgid "Restricted NAT"
1169msgstr "Ограничен NAT"
1170
1171#: ../src/clients/stun.cpp:259
1172msgid "Port Restricted NAT"
1173msgstr "NAT с ограничаване по портове"
1174
1175#: ../src/clients/stun.cpp:260
1176msgid "Symmetric NAT"
1177msgstr "Симетричен NAT"
1178
1179#: ../src/clients/stun.cpp:261
1180msgid "Symmetric Firewall"
1181msgstr "Симетрична защитна стена"
1182
1183#: ../src/clients/stun.cpp:262
1184msgid "Blocked"
1185msgstr "Блокиран"
1186
1187#: ../src/clients/stun.cpp:263
1188msgid "Partially Blocked"
1189msgstr "Частично блокиран"
1190
1191#: ../src/clients/stun.cpp:306
1192msgid "Detection in progress"
1193msgstr "Засичането тече"
1194
1195#: ../src/clients/stun.cpp:307
1196msgid "Please wait while your type of NAT is being detected."
1197msgstr ""
1198
1199#: ../src/clients/stun.cpp:327
1200#, c-format
1201msgid "Set STUN server to %s (%s)"
1202msgstr ""
1203
1204#: ../src/components/bonobo.cpp:115
1205msgid "Cannot run Ekiga"
1206msgstr "Ekiga не може да се стартира"
1207
1208#: ../src/components/bonobo.cpp:115
1209msgid ""
1210"Ekiga is already running, if you want it to call a given SIP, H.323, or "
1211"callto address, please use \"ekiga -c address\"."
1212msgstr ""
1213"Ekiga вече е стартирана. Ако искате да се обадите на даден SIP или адрес за "
1214"H.323, използвайте \"ekiga -c УРЛ-адрес\"."
1215
1216#: ../src/components/bonobo.cpp:168
1217msgid ""
1218"It appears that you do not have ekiga.server installed in a valid location. "
1219"Factory mode disabled.\n"
1220msgstr ""
1221
1222#: ../src/components/bonobo.cpp:172
1223msgid ""
1224"Error registering Ekiga with the activation service; factory mode disabled.\n"
1225msgstr ""
1226
1227#: ../src/components/bonobo.cpp:212
1228msgid "Failed to retrieve Ekiga server from activation server\n"
1229msgstr ""
1230
1231#: ../src/devices/audio.cpp:282
1232msgid "Opening device for playing"
1233msgstr "Отваря се устройство за възпроизвеждане"
1234
1235#: ../src/devices/audio.cpp:284
1236msgid "Opening device for recording"
1237msgstr "Отваряне на устройство за запис"
1238
1239#: ../src/devices/audio.cpp:295 ../src/devices/audio.cpp:297
1240#: ../src/devices/videoinput.cpp:704
1241msgid "Failed to open the device"
1242msgstr "Грешка при отваряне устройството"
1243
1244#: ../src/devices/audio.cpp:295
1245#, c-format
1246msgid ""
1247"Impossible to open the selected audio device (%s) for recording. Please "
1248"check your audio setup, the permissions and that the device is not busy."
1249msgstr ""
1250"Не е възможно да се отвори избраното звуково устройство (%s) за запис. Моля, "
1251"проверете звуковите настройки, разрешенията и дали устройството не е заето."
1252
1253#: ../src/devices/audio.cpp:297
1254#, c-format
1255msgid ""
1256"Impossible to open the selected audio device (%s) for playing. Please check "
1257"your audio setup, the permissions and that the device is not busy."
1258msgstr ""
1259"Невъзможно да се отвори избраното звуково устройство (%s). Моля, проверете "
1260"вашите звукови настройки, привилегиите и дали устройството не е заето."
1261
1262#: ../src/devices/audio.cpp:313 ../src/devices/audio.cpp:382
1263msgid "Cannot use the audio device"
1264msgstr "Не може да се използва звуковото устройство"
1265
1266#: ../src/devices/audio.cpp:313
1267#, c-format
1268msgid ""
1269"The selected audio device (%s) was successfully opened but it is impossible "
1270"to read data from this device. Please check your audio setup."
1271msgstr ""
1272"Избраното звуково устройство (%s) е успешно заредено, но е невъзможно "
1273"получаването на данни от него. Проверете звуковите настройки на системата си."
1274
1275#: ../src/devices/audio.cpp:322
1276msgid "Recording your voice"
1277msgstr "Записване на гласа ви"
1278
1279#: ../src/devices/audio.cpp:361
1280msgid "Recording and playing back"
1281msgstr "Записване и изпълнение"
1282
1283#: ../src/devices/audio.cpp:382
1284#, c-format
1285msgid ""
1286"The selected audio device (%s) was successfully opened but it is impossible "
1287"to write data to this device. Please check your audio setup."
1288msgstr ""
1289"Избраното звуково устройство (%s) беше успешно отворено, но е невъзможно да "
1290"се записва в него. Проверете звуковите настройки."
1291
1292#: ../src/devices/audio.cpp:481 ../src/devices/audio.cpp:482
1293#: ../src/devices/videoinput.cpp:310 ../src/devices/videoinput.cpp:581
1294#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:297 ../src/endpoints/ekiga.cpp:299
1295#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:301 ../src/endpoints/pcss.cpp:210
1296#: ../src/gui/druid.cpp:1799 ../src/gui/druid.cpp:1813
1297#: ../src/gui/druid.cpp:1873
1298msgid "No device found"
1299msgstr "Не беше открито устройство"
1300
1301#: ../src/devices/audio.cpp:500
1302#, fuzzy, c-format
1303msgid ""
1304"Ekiga is now recording from %s and playing back to %s. Please say \"1, 2, 3, "
1305"Ekiga rocks!\" in your microphone. You should hear yourself back into the "
1306"speakers with a four-second delay."
1307msgstr ""
1308"Ekiga записва от %s и възпроизвежда през %s. Кажете в микрофона \"1 2 3\" и "
1309"след 4 секунди трябва да чуете гласа си в слушалките."
1310
1311#: ../src/devices/videoinput.cpp:319
1312#, c-format
1313msgid "Opening video device %s with plugin %s"
1314msgstr "Отвяряне на видео устройството %s с приставката %s"
1315
1316#: ../src/devices/videoinput.cpp:347
1317#, c-format
1318msgid "Successfully opened video device %s, channel %d"
1319msgstr "Успешно се отвори видео устройство %s, канал %d"
1320
1321#: ../src/devices/videoinput.cpp:358
1322#, c-format
1323msgid "Error while opening video device %s"
1324msgstr "Грешка при отваряне на видео устройството %s"
1325
1326#. Translators: Do not translate MovingLogo and Picture
1327#: ../src/devices/videoinput.cpp:362
1328#, fuzzy
1329msgid ""
1330"A moving logo will be transmitted during calls. Notice that you can always "
1331"transmit a given image or the moving logo by choosing \"Picture\" as video "
1332"plugin and \"MovingLogo\" or \"StaticPicture\" as device."
1333msgstr ""
1334"Движещо се лого на Ekiga ще бъде показвано по време на обажданията. "
1335"Забележете, че винаги можете да показвате дадено изображение или логото като "
1336"изберете \"Изображение\" като видео приставка и \"Движещо се лого\" или "
1337"\"Статично изображение\" като устройство."
1338
1339#: ../src/devices/videoinput.cpp:364
1340msgid "Couldn't open the video device"
1341msgstr "Видео устройството не може да бъде отворено"
1342
1343#: ../src/devices/videoinput.cpp:368
1344msgid ""
1345"There was an error while opening the device. Please check your permissions "
1346"and make sure that the appropriate driver is loaded."
1347msgstr ""
1348"Имаше грешка при отваряне на устройството. Моля проверете вашите файлови "
1349"привилегии и бъдете сигурни, че правилния драйвер е зареден."
1350
1351#: ../src/devices/videoinput.cpp:372 ../src/devices/videoinput.cpp:682
1352msgid "Your video driver doesn't support the requested video format."
1353msgstr "Видео драйверът ви не поддържа избрания видео формат."
1354
1355#: ../src/devices/videoinput.cpp:376
1356msgid "Could not open the chosen channel."
1357msgstr "Избрания канал не може да бъде отворен."
1358
1359#: ../src/devices/videoinput.cpp:380
1360#, fuzzy
1361msgid ""
1362"Your driver doesn't seem to support any of the color formats supported by "
1363"Ekiga.\n"
1364" Please check your kernel driver documentation in order to determine which "
1365"Palette is supported."
1366msgstr ""
1367"Вашия драйвер изглежда не поддържа никой от цветовите формати поддържани от "
1368"Ekiga.\n"
1369" Моля, проверете документацията за кърнъл драйвера, за да разберете коя "
1370"Palette е поддържана."
1371
1372#: ../src/devices/videoinput.cpp:384
1373msgid "Error while setting the frame rate."
1374msgstr "Грешка при настройване на кадрите в секунда."
1375
1376#: ../src/devices/videoinput.cpp:388
1377msgid "Error while setting the frame size."
1378msgstr "Грешка при настройване размера на прозореца."
1379
1380#: ../src/devices/videoinput.cpp:428
1381msgid "Opened the video device using the \"Picture\" video plugin"
1382msgstr "Видео устройството отворено с \"Картинка\" видео приставката"
1383
1384#: ../src/devices/videoinput.cpp:582
1385msgid "Picture"
1386msgstr "Изображение"
1387
1388#: ../src/devices/videoinput.cpp:594
1389#, c-format
1390msgid ""
1391"Ekiga is now testing the %s video device. If you experience machine crashes, "
1392"then report a bug to the video driver author."
1393msgstr ""
1394"Ekiga изпробва видео устройството %s. Ако компютърът Ви забие, съобщете за "
1395"грешката на авторите на видео драйвера."
1396
1397#: ../src/devices/videoinput.cpp:656
1398#, c-format
1399msgid "Test %d done"
1400msgstr "Тест %d завършен"
1401
1402#: ../src/devices/videoinput.cpp:658
1403#, c-format
1404msgid "Test %d failed"
1405msgstr "Тест %d неуспешен"
1406
1407#: ../src/devices/videoinput.cpp:677
1408#, c-format
1409msgid "Error while opening %s."
1410msgstr "Грешка при отваряне на %s."
1411
1412#: ../src/devices/videoinput.cpp:686
1413msgid "Could not open the chosen channel with the chosen video format."
1414msgstr "Не може да се отвори избрания канал с избрания видео формат"
1415
1416#: ../src/devices/videoinput.cpp:690
1417msgid "Your driver doesn't support any of the color formats tried by Ekiga"
1418msgstr ""
1419"Драйверът Ви не поддържа нито един от цветовите формати пробвани от Ekiga"
1420
1421#: ../src/devices/videoinput.cpp:694
1422msgid "Error with the frame rate."
1423msgstr "Грешка с кадрите в секунда"
1424
1425#: ../src/devices/videoinput.cpp:698
1426msgid "Error with the frame size."
1427msgstr "Грешка при големината на прозореца."
1428
1429#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:186
1430#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:269
1431msgid "Registering"
1432msgstr "Регистриране"
1433
1434#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:199
1435#, c-format
1436msgid "Registration of %s to %s failed"
1437msgstr "Неуспешно регистриране на %s към %s"
1438
1439#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:210
1440#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:319 ../src/endpoints/sip.cpp:295
1441#: ../src/endpoints/sip.cpp:307
1442msgid "Registration failed"
1443msgstr "Неуспешно регистриране"
1444
1445#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:224
1446#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:334
1447msgid "Unregistering"
1448msgstr ""
1449
1450#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:290
1451msgid "Gatekeeper registration failed: duplicate alias"
1452msgstr "Грешка при регистране към gatekeeper: дублиране на псевдоним"
1453
1454#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:294
1455#, fuzzy
1456msgid "Gatekeeper registration failed: bad username/password"
1457msgstr ""
1458"Регистрацията на Gatekeeper е неуспешна: не вярно потребителско име или "
1459"парола"
1460
1461#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:297
1462msgid "Gatekeeper registration failed: transport error"
1463msgstr "Грешка при регистране към gatekeeper: грешка в транспорта"
1464
1465#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:300
1466#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:305
1467msgid "Gatekeeper registration failed"
1468msgstr "Грешка при регистране към gatekeeper"
1469
1470#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:308 ../src/endpoints/sip.cpp:198
1471#, c-format
1472msgid "Registered to %s"
1473msgstr "Регистриран в %s"
1474
1475#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:318 ../src/endpoints/sip.cpp:204
1476msgid "Registered"
1477msgstr "Регистриран"
1478
1479#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:348 ../src/endpoints/sip.cpp:215
1480msgid "Unregistered"
1481msgstr "Нерегистриран"
1482
1483#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:126
1484msgid "Answering incoming call"
1485msgstr "Отговаряне на входящо обаждане"
1486
1487#. Init the address book
1488#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:446
1489msgid "On This Computer"
1490msgstr "На този компютър"
1491
1492#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:446
1493msgid "Personal"
1494msgstr "Лична"
1495
1496#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:475
1497#, c-format
1498msgid "Started Ekiga %d.%d.%d for user %s"
1499msgstr "Заредена е Ekiga %d.%d.%d за потребител %s"
1500
1501#: ../src/endpoints/manager.cpp:671
1502#, c-format
1503msgid "Forwarding call to %s"
1504msgstr "Прехвърляне на обаждането към %s"
1505
1506#. Update the log and status bar
1507#: ../src/endpoints/manager.cpp:825
1508#, c-format
1509msgid "Call from %s"
1510msgstr "Обаждане от %s"
1511
1512#: ../src/endpoints/manager.cpp:839
1513msgid "Rejecting incoming call"
1514msgstr "Отказване на входящо обаждане"
1515
1516#: ../src/endpoints/manager.cpp:841
1517#, c-format
1518msgid "Rejecting incoming call from %s"
1519msgstr "Отказване на входящо обаждане от %s"
1520
1521#: ../src/endpoints/manager.cpp:847
1522msgid "Forwarding incoming call"
1523msgstr "Прехвърляне на входящо обаждане"
1524
1525#: ../src/endpoints/manager.cpp:849
1526#, c-format
1527msgid "Forwarding incoming call from %s to %s"
1528msgstr "Прехвърляне на входящо обаждане от %s към %s"
1529
1530#: ../src/endpoints/manager.cpp:855
1531msgid "Auto-Answering incoming call"
1532msgstr "Автоматично отговаряне на входящо обаждане"
1533
1534#: ../src/endpoints/manager.cpp:856
1535#, c-format
1536msgid "Auto-Answering incoming call from %s"
1537msgstr "Автоматично отговаряне на входящо обаждане от %s"
1538
1539#: ../src/endpoints/manager.cpp:1010
1540#, c-format
1541msgid "Connected with %s using %s"
1542msgstr "Свързан с %s чрез %s"
1543
1544#: ../src/endpoints/manager.cpp:1012
1545#, c-format
1546msgid "Connected with %s"
1547msgstr "Свързан с %s"
1548
1549#: ../src/endpoints/manager.cpp:1116 ../src/gui/main.cpp:4026
1550msgid "Standby"
1551msgstr "Изчакаване"
1552
1553#: ../src/endpoints/manager.cpp:1175
1554msgid "Local user cleared the call"
1555msgstr "Локалният потребител изчисти обаждането"
1556
1557#: ../src/endpoints/manager.cpp:1178 ../src/endpoints/manager.cpp:1181
1558msgid "Local user rejected the call"
1559msgstr "Локалният потребител отказа обаждането"
1560
1561#: ../src/endpoints/manager.cpp:1184
1562msgid "Remote user cleared the call"
1563msgstr "Отдалеченият потребител изчисти обаждането"
1564
1565#: ../src/endpoints/manager.cpp:1187
1566msgid "Remote user rejected the call"
1567msgstr "Отдалеченият потребител отказа обаждането"
1568
1569#: ../src/endpoints/manager.cpp:1190
1570#, fuzzy
1571msgid "Call not answered in the required time"
1572msgstr "Обаждането отговорено в нужното време"
1573
1574#: ../src/endpoints/manager.cpp:1193
1575msgid "Remote user has stopped calling"
1576msgstr "Отдалеченият потребител спря обаждането"
1577
1578#: ../src/endpoints/manager.cpp:1196
1579msgid "Abnormal call termination"
1580msgstr "Необичайно прекъсване на обаждане"
1581
1582#: ../src/endpoints/manager.cpp:1199
1583msgid "Could not connect to remote host"
1584msgstr "Неуспех при свързване с отдалечен хост"
1585
1586#: ../src/endpoints/manager.cpp:1202
1587msgid "The Gatekeeper cleared the call"
1588msgstr "Gatekeeper-ът изчисти обаждането"
1589
1590#: ../src/endpoints/manager.cpp:1205 ../src/endpoints/urlhandler.cpp:548
1591#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:553
1592msgid "User not found"
1593msgstr "Потребителят не е намерен"
1594
1595#: ../src/endpoints/manager.cpp:1208
1596msgid "Insufficient bandwidth"
1597msgstr "Недостатъчна бързина на връзката"
1598
1599#: ../src/endpoints/manager.cpp:1211
1600msgid "No common codec"
1601msgstr "Няма подходящ кодек"
1602
1603#: ../src/endpoints/manager.cpp:1214
1604msgid "Call forwarded"
1605msgstr "Обаждане прехвърлено"
1606
1607#: ../src/endpoints/manager.cpp:1217
1608msgid "Security check failed"
1609msgstr "Грешка при проверката на сигурността"
1610
1611#: ../src/endpoints/manager.cpp:1220
1612msgid "Local user is busy"
1613msgstr "Локалният потребител е зает"
1614
1615#: ../src/endpoints/manager.cpp:1223 ../src/endpoints/manager.cpp:1229
1616msgid "Congested link to remote party"
1617msgstr ""
1618
1619#: ../src/endpoints/manager.cpp:1226
1620msgid "Remote user is busy"
1621msgstr "Дава заето!"
1622
1623#: ../src/endpoints/manager.cpp:1232 ../src/endpoints/manager.cpp:1235
1624msgid "Remote user is unreachable"
1625msgstr "Отдалеченият потребител не е достъпен"
1626
1627#: ../src/endpoints/manager.cpp:1238
1628msgid "Remote host is offline"
1629msgstr "Отдалеченият хост е изключен"
1630
1631#: ../src/endpoints/manager.cpp:1241
1632#, fuzzy
1633msgid "Remote user is offline"
1634msgstr "Отдалеченият хост е изключен"
1635
1636#: ../src/endpoints/manager.cpp:1245
1637msgid "Call completed"
1638msgstr "Разговорът е завършен"
1639
1640#: ../src/endpoints/manager.cpp:1598
1641#, fuzzy
1642msgid "Error while starting the listener for the H.323 protocol"
1643msgstr "Грешка при стартиране на слушането"
1644
1645#: ../src/endpoints/manager.cpp:1598
1646#, fuzzy
1647msgid ""
1648"You will not be able to receive incoming H.323 calls. Please check that no "
1649"other program is already running on the port used by Ekiga."
1650msgstr ""
1651"Няма да можете да приемате обаждания. Моля, проверете дали някоя друга "
1652"програма не върви на този порт използван от Ekiga."
1653
1654#: ../src/endpoints/manager.cpp:1612
1655#, fuzzy
1656msgid "Error while starting the listener for the SIP protocol"
1657msgstr "Грешка при стартиране на слушането"
1658
1659#: ../src/endpoints/manager.cpp:1612
1660#, fuzzy
1661msgid ""
1662"You will not be able to receive incoming SIP calls. Please check that no "
1663"other program is already running on the port used by Ekiga."
1664msgstr ""
1665"Няма да можете да приемате обаждания. Моля, проверете дали някоя друга "
1666"програма не върви на този порт използван от Ekiga."
1667
1668#: ../src/endpoints/manager.cpp:1778
1669#, c-format
1670msgid "Opened codec %s for transmission"
1671msgstr "Отваряне на кодека %s за предаване"
1672
1673#: ../src/endpoints/manager.cpp:1789
1674#, c-format
1675msgid "Closed codec %s which was opened for transmission"
1676msgstr "Затваряне на кодека %s, който беше отворен за предаване"
1677
1678#: ../src/endpoints/manager.cpp:1803
1679#, c-format
1680msgid "Opened codec %s for reception"
1681msgstr "Отваряне на кодека %s за приемане"
1682
1683#: ../src/endpoints/manager.cpp:1814
1684#, c-format
1685msgid "Closed codec %s which was opened for reception"
1686msgstr "Затваряне на кодека %s, който беше отворен за приемане"
1687
1688#: ../src/endpoints/manager.cpp:1959
1689#, c-format
1690msgid "%.2ld:%.2ld:%.2ld  A:%.2f/%.2f   V:%.2f/%.2f"
1691msgstr "%.2ld:%.2ld:%.2ld  A:%.2f/%.2f   V:%.2f/%.2f"
1692
1693#: ../src/endpoints/pcss.cpp:235
1694#, c-format
1695msgid "Opened %s for recording with plugin %s"
1696msgstr "Отворен %s за запис с пприставката %s"
1697
1698#: ../src/endpoints/pcss.cpp:236
1699#, c-format
1700msgid "Opened %s for playing with plugin %s"
1701msgstr "Отворен %s за възпроизвеждане с пприставката %s"
1702
1703#: ../src/endpoints/pcss.cpp:251
1704msgid "Could not open audio channel for audio transmission"
1705msgstr "Неуспех при отваряне на аудио канала за аудио предаване"
1706
1707#: ../src/endpoints/pcss.cpp:251
1708msgid ""
1709"An error occured while trying to record from the soundcard for the audio "
1710"transmission. Please check that your soundcard is not busy and that your "
1711"driver supports full-duplex.\n"
1712"The audio transmission has been disabled."
1713msgstr ""
1714
1715#: ../src/endpoints/pcss.cpp:253
1716msgid "Could not open audio channel for audio reception"
1717msgstr "Звуковият канал не може да бъде отворен за приемане"
1718
1719#: ../src/endpoints/pcss.cpp:253
1720msgid ""
1721"An error occured while trying to play audio to the soundcard for the audio "
1722"reception. Please check that your soundcard is not busy and that your driver "
1723"supports full-duplex.\n"
1724"The audio reception has been disabled."
1725msgstr ""
1726
1727#: ../src/endpoints/sip.cpp:266
1728msgid "Bad request"
1729msgstr ""
1730
1731#: ../src/endpoints/sip.cpp:270
1732msgid "Payment required"
1733msgstr "Изисква се плащане"
1734
1735#: ../src/endpoints/sip.cpp:275
1736msgid "Forbidden"
1737msgstr "Забранен"
1738
1739#: ../src/endpoints/sip.cpp:279
1740msgid "Timeout"
1741msgstr ""
1742
1743#: ../src/endpoints/sip.cpp:283
1744msgid "Conflict"
1745msgstr "Конфликт"
1746
1747#: ../src/endpoints/sip.cpp:287
1748#, fuzzy
1749msgid "Temporarily unavailable"
1750msgstr "Временно пропадане"
1751
1752#: ../src/endpoints/sip.cpp:291
1753msgid "Not Acceptable"
1754msgstr "Неприемливо"
1755
1756#: ../src/endpoints/sip.cpp:300
1757#, fuzzy, c-format
1758msgid "Registration failed: %s"
1759msgstr "Времето за регистриране изтече"
1760
1761#: ../src/endpoints/sip.cpp:312
1762#, fuzzy, c-format
1763msgid "Unregistration failed: %s"
1764msgstr "Грешка при регистране към gatekeeper"
1765
1766#: ../src/endpoints/sip.cpp:319
1767#, fuzzy
1768msgid "Unregistration failed"
1769msgstr "Грешка при регистране към gatekeeper"
1770
1771#: ../src/endpoints/sip.cpp:507
1772#, fuzzy
1773msgid "Error: User not found"
1774msgstr "Потребителят не е намерен"
1775
1776#: ../src/endpoints/sip.cpp:511
1777msgid "Error: User offline"
1778msgstr ""
1779
1780#: ../src/endpoints/sip.cpp:516
1781msgid "Error: Forbidden"
1782msgstr ""
1783
1784#: ../src/endpoints/sip.cpp:520
1785msgid "Error: Timeout"
1786msgstr ""
1787
1788#: ../src/endpoints/sip.cpp:524 ../src/gui/chat.cpp:990
1789msgid "Error: Failed to transmit message"
1790msgstr ""
1791
1792#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:429
1793msgid "Invalid URL handler"
1794msgstr "Невалиден URL handler"
1795
1796#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:429
1797msgid ""
1798"Please specify a valid URL handler. Currently both h323: and callto: are "
1799"supported."
1800msgstr "Уточнете URL указател на протокола. Поддържат се h323: и callto:."
1801
1802#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:487
1803#, c-format
1804msgid "Calling %s"
1805msgstr "Обаждане на %s"
1806
1807#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:490
1808#, c-format
1809msgid "Transferring call to %s"
1810msgstr "Прехвърляне на обаждането към %s"
1811
1812#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:559 ../src/endpoints/urlhandler.cpp:564
1813#, fuzzy
1814msgid "Failed to call user"
1815msgstr "Неуспех при прегледа на XML файл"
1816
1817#: ../src/gui/accounts.cpp:397
1818#, fuzzy
1819msgid "Edit the Account Information"
1820msgstr "Редактиране данните на контакта"
1821
1822#. Account Name
1823#: ../src/gui/accounts.cpp:420
1824#, fuzzy
1825msgid "Account Name:"
1826msgstr "Номер на акаунта:"
1827
1828#: ../src/gui/accounts.cpp:432
1829msgid "Protocol:"
1830msgstr "Протокол:"
1831
1832#: ../src/gui/accounts.cpp:453 ../src/gui/accounts.cpp:920
1833msgid "Registrar:"
1834msgstr ""
1835
1836#: ../src/gui/accounts.cpp:455 ../src/gui/accounts.cpp:927
1837#, fuzzy
1838msgid "Gatekeeper:"
1839msgstr "Gatekeeper"
1840
1841#. User
1842#: ../src/gui/accounts.cpp:467
1843#, fuzzy
1844msgid "User:"
1845msgstr "Име:"
1846
1847#. Password
1848#: ../src/gui/accounts.cpp:480
1849msgid "Password:"
1850msgstr "Парола:"
1851
1852#. Advanced Options
1853#: ../src/gui/accounts.cpp:495
1854#, fuzzy
1855msgid "More _Options"
1856msgstr "Настройки на обажданията"
1857
1858#: ../src/gui/accounts.cpp:507
1859msgid "Authentication Login:"
1860msgstr ""
1861
1862#: ../src/gui/accounts.cpp:525 ../src/gui/accounts.cpp:921
1863msgid "Realm/Domain:"
1864msgstr ""
1865
1866#: ../src/gui/accounts.cpp:527 ../src/gui/accounts.cpp:928
1867#, fuzzy
1868msgid "Gatekeeper ID:"
1869msgstr "_ID на Gatekeeper:"
1870
1871#. Timeout
1872#: ../src/gui/accounts.cpp:539
1873#, fuzzy
1874msgid "Registration Timeout:"
1875msgstr "Времето за регистриране изтече"
1876
1877#. SIP
1878#. H323
1879#: ../src/gui/accounts.cpp:643 ../src/gui/accounts.cpp:645
1880#: ../src/gui/addressbook.cpp:3006 ../src/gui/addressbook.cpp:3482
1881msgid "Missing information"
1882msgstr "Липсващи данни"
1883
1884#: ../src/gui/accounts.cpp:643
1885#, fuzzy
1886msgid ""
1887"Please make sure to provide a valid account name, host name, and user name."
1888msgstr "Задайте поне име и URL за контакта."
1889
1890#: ../src/gui/accounts.cpp:645
1891#, fuzzy
1892msgid ""
1893"Please make sure to provide a valid account name, host name and registration "
1894"timeout."
1895msgstr "Задайте поне име и URL за контакта."
1896
1897#: ../src/gui/accounts.cpp:674
1898#, fuzzy, c-format
1899msgid "Are you sure you want to delete account %s?"
1900msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете %s от %s?"
1901
1902#: ../src/gui/accounts.cpp:1417
1903msgid "Account Name"
1904msgstr "Име на регистрацията"
1905
1906#: ../src/gui/accounts.cpp:1418
1907msgid "Protocol"
1908msgstr "Протокол"
1909
1910#: ../src/gui/accounts.cpp:1427
1911msgid "Voice Mails"
1912msgstr "Гласова поща"
1913
1914#: ../src/gui/accounts.cpp:1428
1915msgid "Status"
1916msgstr "Статус"
1917
1918#: ../src/gui/accounts.cpp:1439
1919msgid "Accounts"
1920msgstr "Регистрации"
1921
1922#: ../src/gui/accounts.cpp:1475 ../src/gui/preferences.cpp:473
1923#: ../src/gui/preferences.cpp:814
1924msgid "A"
1925msgstr "A"
1926
1927#: ../src/gui/accounts.cpp:1575
1928msgid "_Default"
1929msgstr "_По подразбиране"
1930
1931#: ../src/gui/addressbook.cpp:805
1932msgid "Contact collision"
1933msgstr "Колизия на контакти"
1934
1935#: ../src/gui/addressbook.cpp:807
1936#, c-format
1937msgid ""
1938"Another contact with the same speed dial already exists in your address "
1939"book:\n"
1940"\n"
1941"<b>Name</b>: %s\n"
1942"<b>URL</b>: %s\n"
1943"<b>Speed Dial</b>: %s\n"
1944msgstr ""
1945"Друг контакт със същото бързо набиране вече съществува в указателя:\n"
1946"\n"
1947"<b>Име на контакта</b>: %s\n"
1948"<b>URL за връзка</b>: %s\n"
1949"<b>Бързо набиране</b>: %s\n"
1950
1951#: ../src/gui/addressbook.cpp:807 ../src/gui/addressbook.cpp:809
1952#: ../src/gui/druid.cpp:1935 ../src/gui/preferences.cpp:914
1953msgid "None"
1954msgstr "Няма"
1955
1956#: ../src/gui/addressbook.cpp:809
1957#, c-format
1958msgid ""
1959"Another contact with similar information already exists in your address "
1960"book:\n"
1961"\n"
1962"<b>Name</b>: %s\n"
1963"<b>URL</b>: %s\n"
1964"<b>Speed Dial</b>: %s\n"
1965"\n"
1966"Do you still want to add the contact?"
1967msgstr ""
1968"Друг контакт с подобна информация вече присъства в указателя:\n"
1969"\n"
1970"<b>Име на контакта</b>: %s\n"
1971"<b>URL за връзка</b>: %s\n"
1972"<b>Бързо набиране</b>: %s\n"
1973"\n"
1974"Все още ли искате да добавите контакта?"
1975
1976#. Translators: This is "S" as in "Status"
1977#: ../src/gui/addressbook.cpp:978
1978msgid "S"
1979msgstr "S"
1980
1981#: ../src/gui/addressbook.cpp:989 ../src/gui/preferences.cpp:487
1982msgid "Name"
1983msgstr "Име"
1984
1985#: ../src/gui/addressbook.cpp:1004
1986msgid "Comment"
1987msgstr "Коментар"
1988
1989#: ../src/gui/addressbook.cpp:1019 ../src/gui/callshistory.cpp:741
1990msgid "Software"
1991msgstr "Софтуер"
1992
1993#: ../src/gui/addressbook.cpp:1033
1994msgid "VoIP URL"
1995msgstr "Адрес за VoIP"
1996
1997#: ../src/gui/addressbook.cpp:1049
1998msgid "E-Mail"
1999msgstr "Е-поща"
2000
2001#: ../src/gui/addressbook.cpp:1063
2002msgid "Location"
2003msgstr "Местонахождение"
2004
2005#: ../src/gui/addressbook.cpp:1077
2006msgid "Categories"
2007msgstr "Категории"
2008
2009#: ../src/gui/addressbook.cpp:1090
2010msgid "Speed Dial"
2011msgstr "Бързо набиране"
2012
2013#: ../src/gui/addressbook.cpp:1123
2014msgid "Name contains"
2015msgstr "Името съдържа"
2016
2017#: ../src/gui/addressbook.cpp:1124
2018msgid "URL contains"
2019msgstr "URL съдържа"
2020
2021#: ../src/gui/addressbook.cpp:1126
2022msgid "Belongs to category"
2023msgstr "Принадлежи към категория"
2024
2025#. call a contact, usage: general
2026#: ../src/gui/addressbook.cpp:1520 ../src/gui/addressbook.cpp:2504
2027#: ../src/gui/callshistory.cpp:285 ../src/gui/chat.cpp:666
2028msgid "C_all Contact"
2029msgstr "Набиране на контакта"
2030
2031#. copy a contact's URL to clipboard, usage: general
2032#: ../src/gui/addressbook.cpp:1527 ../src/gui/chat.cpp:661
2033#: ../src/gui/chat.cpp:666
2034#, fuzzy
2035msgid "_Copy URL to Clipboard"
2036msgstr "Копиране на URL във временната памет"
2037
2038#: ../src/gui/addressbook.cpp:1533
2039msgid "_Write e-Mail"
2040msgstr "_Писане на е-писмо"
2041
2042#. add a contact to the local addressbook, usage: remote contacts only
2043#: ../src/gui/addressbook.cpp:1540 ../src/gui/addressbook.cpp:2514
2044#: ../src/gui/callshistory.cpp:292 ../src/gui/chat.cpp:666
2045msgid "Add Contact to _Address Book"
2046msgstr "Добавяне на контакт към указателя"
2047
2048#. send a contact a (SIP!) message, usage: SIP contacts only
2049#: ../src/gui/addressbook.cpp:1547
2050msgid "_Send Message"
2051msgstr "_Изпращане на съобщение"
2052
2053#. edit a local contact's addressbook entry, usage: local contacts
2054#: ../src/gui/addressbook.cpp:1554 ../src/gui/addressbook.cpp:1679
2055#: ../src/gui/addressbook.cpp:2490
2056msgid "_Properties"
2057msgstr "Настройки"
2058
2059#. delete a local contact entry, usage: local contacts
2060#: ../src/gui/addressbook.cpp:1561 ../src/gui/addressbook.cpp:1686
2061#: ../src/gui/addressbook.cpp:2485
2062msgid "_Delete"
2063msgstr "Изтриване"
2064
2065#: ../src/gui/addressbook.cpp:1568 ../src/gui/addressbook.cpp:2510
2066msgid "New _Contact"
2067msgstr "Нов контакт"
2068
2069#: ../src/gui/addressbook.cpp:1971
2070#, c-format
2071msgid "Error while fetching users list from %s"
2072msgstr "Грешка при получаване списъка с включените потребители от %s"
2073
2074#: ../src/gui/addressbook.cpp:1975
2075#, c-format
2076msgid "Found %d user in %s"
2077msgid_plural "Found %d users in %s"
2078msgstr[0] "Намерен е %d потребител в %s"
2079msgstr[1] "Намерени са %d потребителя в %s"
2080
2081#: ../src/gui/addressbook.cpp:1979
2082#, c-format
2083msgid "Found %d user in %s for a total of %d users"
2084msgid_plural "Found %d users in %s for a total of %d users"
2085msgstr[0] "Намерени са %1$d потребител от общо %3$d потребител(я) от %2$s"
2086msgstr[1] "Намерени са %1$d потребителя от общо %3$d потребителя от %2$s"
2087
2088#: ../src/gui/addressbook.cpp:2449
2089msgid "Address Book"
2090msgstr "Указател"
2091
2092#: ../src/gui/addressbook.cpp:2476
2093msgid "_File"
2094msgstr "Файл"
2095
2096#: ../src/gui/addressbook.cpp:2478
2097msgid "New _Address Book"
2098msgstr "Нов Указател"
2099
2100#: ../src/gui/addressbook.cpp:2497 ../src/gui/main.cpp:943
2101msgid "_Close"
2102msgstr "Затваряне"
2103
2104#: ../src/gui/addressbook.cpp:2502
2105msgid "C_ontact"
2106msgstr "Контакт"
2107
2108#: ../src/gui/addressbook.cpp:2587
2109msgid "Remote Contacts"
2110msgstr "Отдалечени контакти"
2111
2112#: ../src/gui/addressbook.cpp:2595
2113msgid "Local Contacts"
2114msgstr "Локални контакти"
2115
2116#: ../src/gui/addressbook.cpp:2718
2117msgid "Edit the Contact Information"
2118msgstr "Редактиране данните на контакта"
2119
2120#: ../src/gui/addressbook.cpp:2739 ../src/gui/addressbook.cpp:3197
2121msgid "Name:"
2122msgstr "Име:"
2123
2124#: ../src/gui/addressbook.cpp:2759
2125msgid "VoIP URL:"
2126msgstr "Адрес за VoIP:"
2127
2128#: ../src/gui/addressbook.cpp:2781
2129msgid "Email:"
2130msgstr "Е-поща:"
2131
2132#: ../src/gui/addressbook.cpp:2802
2133msgid "Speed Dial:"
2134msgstr "Бързо набиране:"
2135
2136#: ../src/gui/addressbook.cpp:2824
2137msgid "Categories:"
2138msgstr "Категории:"
2139
2140#: ../src/gui/addressbook.cpp:2849
2141msgid "Local Addressbook:"
2142msgstr "Локален указател:"
2143
2144#: ../src/gui/addressbook.cpp:3006
2145msgid ""
2146"Please make sure to provide at least a full name or an URL for the contact."
2147msgstr "Задайте поне име и URL за контакта."
2148
2149#: ../src/gui/addressbook.cpp:3052
2150#, c-format
2151msgid "Are you sure you want to delete %s from %s?"
2152msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете %s от %s?"
2153
2154#: ../src/gui/addressbook.cpp:3176
2155msgid "Edit an address book"
2156msgstr "Редакция на адресник"
2157
2158#: ../src/gui/addressbook.cpp:3177
2159msgid "Add an address book"
2160msgstr "Добавяне на указател"
2161
2162#: ../src/gui/addressbook.cpp:3222
2163msgid "Type:"
2164msgstr "Вид:"
2165
2166#: ../src/gui/addressbook.cpp:3228
2167msgid "Local"
2168msgstr "Локален"
2169
2170#: ../src/gui/addressbook.cpp:3229
2171msgid "Remote LDAP"
2172msgstr "Отдалечен LDAP"
2173
2174#: ../src/gui/addressbook.cpp:3230
2175msgid "Remote ILS"
2176msgstr "Отдалечен ILS"
2177
2178#: ../src/gui/addressbook.cpp:3261
2179msgid "Hostname:"
2180msgstr "Хост:"
2181
2182#: ../src/gui/addressbook.cpp:3284
2183msgid "Port:"
2184msgstr "Порт:"
2185
2186#: ../src/gui/addressbook.cpp:3309
2187msgid "Base DN:"
2188msgstr ""
2189
2190#: ../src/gui/addressbook.cpp:3332
2191msgid "Search Scope:"
2192msgstr "Обхват на търсене:"
2193
2194#: ../src/gui/addressbook.cpp:3338
2195msgid "Subtree"
2196msgstr "Поддърво"
2197
2198#: ../src/gui/addressbook.cpp:3339
2199msgid "One Level"
2200msgstr "Едно ниво"
2201
2202#: ../src/gui/addressbook.cpp:3369
2203msgid "Search Attribute:"
2204msgstr "Атрибут за търсене:"
2205
2206#: ../src/gui/addressbook.cpp:3482
2207#, fuzzy
2208msgid "Please make sure you fill in all required fields."
2209msgstr "Попълнете всички задължителни полета."
2210
2211#: ../src/gui/addressbook.cpp:3527
2212#, c-format
2213msgid "Are you sure you want to delete %s and all its contacts?"
2214msgstr ""
2215"Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата %s и всичките контакти в нея?"
2216
2217#: ../src/gui/callbacks.cpp:126
2218msgid "Code contributors:"
2219msgstr "Допринесли към програмния код:"
2220
2221#: ../src/gui/callbacks.cpp:140
2222msgid "Artwork:"
2223msgstr "Дизайн:"
2224
2225#: ../src/gui/callbacks.cpp:144
2226msgid "Contributors:"
2227msgstr "Допринесли:"
2228
2229#. Translators: Please write translator credits here, and
2230#. * seperate names with \n
2231#: ../src/gui/callbacks.cpp:180
2232msgid "translator-credits"
2233msgstr ""
2234"Ясен Праматаров <turin@fsa-bg.org>\n"
2235"Владимир Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
2236"Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>\n"
2237"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
2238"\n"
2239"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
2240"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
2241"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
2242
2243#. Translators: Please test to see if your translation
2244#. * looks OK and fits within the box
2245#: ../src/gui/callbacks.cpp:191
2246#, fuzzy
2247msgid ""
2248"Ekiga is full-featured SIP and H.323 compatible VoIP, IP-Telephony and "
2249"Videoconferencing application that allows you to make audio and video calls "
2250"to remote users with SIP and H.323 hardware or software."
2251msgstr ""
2252"Ekiga e многофункционална H.323 съвместима програма за видеоконференции,VoIP "
2253"и IP-телефония, която позволява да се правят аудио и видео обаждания към "
2254"отдалечени потребители с H.323 хардуеър или софтуеър."
2255
2256#: ../src/gui/callshistory.cpp:650
2257msgid "Received Calls"
2258msgstr "Получени обаждания"
2259
2260#: ../src/gui/callshistory.cpp:650
2261msgid "Placed Calls"
2262msgstr "Направени обаждания"
2263
2264#: ../src/gui/callshistory.cpp:650
2265msgid "Missed Calls"
2266msgstr "Пропуснати обаждания"
2267
2268#: ../src/gui/callshistory.cpp:662 ../src/gui/main.cpp:1104
2269#: ../src/gui/statusicon.cpp:143
2270msgid "Calls History"
2271msgstr "История на обажданията"
2272
2273#: ../src/gui/callshistory.cpp:705
2274msgid "Date"
2275msgstr "Дата"
2276
2277#: ../src/gui/callshistory.cpp:713
2278msgid "Remote User"
2279msgstr "Отдалечен потребител"
2280
2281#: ../src/gui/callshistory.cpp:722
2282msgid "Call Duration"
2283msgstr "Продължителност на разговора"
2284
2285#: ../src/gui/callshistory.cpp:732
2286msgid "Call End Reason"
2287msgstr "Причина за края на обаждането"
2288
2289#: ../src/gui/chat.cpp:609
2290msgid "Hang _up"
2291msgstr ""
2292
2293#: ../src/gui/chat.cpp:610
2294#, fuzzy
2295msgid "_Call user"
2296msgstr "Затваряне"
2297
2298#: ../src/gui/chat.cpp:611
2299#, fuzzy
2300msgid "Call this user"
2301msgstr "Настройки на обажданията"
2302
2303#: ../src/gui/chat.cpp:619
2304msgid "_Send"
2305msgstr "_Изпращане"
2306
2307#: ../src/gui/chat.cpp:624
2308#, fuzzy
2309msgid "Send message"
2310msgstr "Изпращане на съобщение:"
2311
2312#: ../src/gui/chat.cpp:661
2313msgid "_Open URL"
2314msgstr "Отваряне на _адрес"
2315
2316#: ../src/gui/chat.cpp:689
2317msgid "_Copy Equation"
2318msgstr "_Копиране на уравнение"
2319
2320#: ../src/gui/chat.cpp:1321
2321msgid "You"
2322msgstr "Вие"
2323
2324#. Translators: "He says", "You say"
2325#: ../src/gui/chat.cpp:1323
2326msgid "says:"
2327msgstr "казва"
2328
2329#: ../src/gui/chat.cpp:1323
2330msgid "say:"
2331msgstr "казвате"
2332
2333#: ../src/gui/chat.cpp:1375
2334msgid "Chat Window"
2335msgstr "Прозорец за разговор"
2336
2337#: ../src/gui/chat.cpp:1447
2338msgid "New Remote User"
2339msgstr "Нов отдалечен потребител"
2340
2341#: ../src/gui/config.cpp:235
2342msgid "Changing this setting will only affect new calls"
2343msgstr "Промяна в тази настройки ще влияе само на нови обаждания"
2344
2345#: ../src/gui/config.cpp:236
2346#, fuzzy
2347msgid ""
2348"Ekiga cannot apply one or more changes to the current call. Your new "
2349"settings will take effect for the next call."
2350msgstr ""
2351"Променили сте настройка, която не позволява на Ekiga да прилага промени към "
2352"текущото обаждане. Вашите нови настройки ще се използват от следващото "
2353"обаждане."
2354
2355#: ../src/gui/config.cpp:330
2356msgid "H.245 Tunneling disabled"
2357msgstr "H.245 тунелиране изключено"
2358
2359#: ../src/gui/config.cpp:331
2360msgid "H.245 Tunneling enabled"
2361msgstr "H.245 тунелиране включено"
2362
2363#: ../src/gui/config.cpp:363
2364msgid "Early H.245 disabled"
2365msgstr "Ранен H.245 тунелиране изключено"
2366
2367#: ../src/gui/config.cpp:364
2368msgid "Early H.245 enabled"
2369msgstr "Ранен H.245 тунелиране включено"
2370
2371#: ../src/gui/config.cpp:397
2372msgid "Fast Start disabled"
2373msgstr "Бързо стартиране изключено"
2374
2375#: ../src/gui/config.cpp:398
2376msgid "Fast Start enabled"
2377msgstr "Бързо стартиране включено"
2378
2379#: ../src/gui/config.cpp:505
2380msgid "Enabled silence detection"
2381msgstr "Включване откриването на тишина"
2382
2383#: ../src/gui/config.cpp:511
2384msgid "Disabled silence detection"
2385msgstr "Изключване откриването на тишина"
2386
2387#: ../src/gui/config.cpp:570
2388#, fuzzy
2389msgid "Enabled echo cancelation"
2390msgstr "Премахване на ехото:"
2391
2392#: ../src/gui/config.cpp:576
2393#, fuzzy
2394msgid "Disabled echo cancelation"
2395msgstr "Автоматично махане на ехото"
2396
2397#: ../src/gui/druid.cpp:627
2398#, fuzzy
2399msgid ""
2400"This is the Ekiga general configuration druid. The following steps will set "
2401"up Ekiga by asking a few simple questions.\n"
2402"\n"
2403"Once you have completed these steps, you can always change them later by "
2404"selecting Preferences in the Edit menu."
2405msgstr ""
2406"Това е помощникът за настройки на Ekiga. В следващите страници програмата ще "
2407"бъде настроена с няколко проси въпроса.\n"
2408"\n"
2409"След като веднъж сте настроили програмата, можете да промените настройките "
2410"от \"Настройки\" на менюто \"Редактиране\"."
2411
2412#: ../src/gui/druid.cpp:639
2413#, c-format
2414msgid "Configuration Druid - page 1/%d"
2415msgstr "Програма за настройки - страница 1/%d"
2416
2417#: ../src/gui/druid.cpp:681
2418#, c-format
2419msgid "Personal Information - page %d/%d"
2420msgstr "Лична информация - страница %d/%d"
2421
2422#. The user fields
2423#: ../src/gui/druid.cpp:694
2424msgid "Please enter your first name and your surname:"
2425msgstr "Моля, въведете името и фамилията си:"
2426
2427#: ../src/gui/druid.cpp:703
2428msgid ""
2429"Your first name and surname will be used when connecting to other VoIP and "
2430"videoconferencing software."
2431msgstr ""
2432"Вашите име и фамилия ще бъдат използвани, когато се свързвате с други "
2433"програми за VoIP и видео конференция."
2434
2435#: ../src/gui/druid.cpp:749
2436#, fuzzy, c-format
2437msgid "ekiga.net URL - page %d/%d"
2438msgstr "URL за обаждане към - страница %d/%d"
2439
2440#: ../src/gui/druid.cpp:760
2441#, fuzzy
2442msgid "Please enter your username:"
2443msgstr "Моля, въведете вашия имейл адрес:"
2444
2445#: ../src/gui/druid.cpp:768
2446#, fuzzy
2447msgid "Please enter your password:"
2448msgstr "Моля, въведете вашия имейл адрес:"
2449
2450#: ../src/gui/druid.cpp:779
2451msgid ""
2452"Your username and password are used to register to the ekiga.net SIP "
2453"service. It will provide you a SIP address that you can give to your friends "
2454"and family so that they can call you."
2455msgstr ""
2456
2457#: ../src/gui/druid.cpp:789
2458#, fuzzy
2459msgid "Get an ekiga.net SIP account"
2460msgstr "Получаване на сметка са разговори с компютър до телефон"
2461
2462#: ../src/gui/druid.cpp:799
2463#, fuzzy
2464msgid "I do not want to sign up for the ekiga.net free service"
2465msgstr ""
2466"Не искам да се регистрирам в списъка с потребители на Ekiga и да получавам "
2467"номер за обаждания."
2468
2469#: ../src/gui/druid.cpp:852
2470#, c-format
2471msgid "Connection Type - page %d/%d"
2472msgstr "Вид връзка - страница %d/%d"
2473
2474#. The connection type
2475#: ../src/gui/druid.cpp:864
2476msgid "Please choose your connection type:"
2477msgstr "Моля, изберете вида на вашата връзка:"
2478
2479#: ../src/gui/druid.cpp:872
2480#, fuzzy
2481msgid ""
2482"The connection type will permit determining the best quality settings that "
2483"Ekiga will use during calls. You can later change the settings individually "
2484"in the preferences window."
2485msgstr ""
2486"Видът на връзката ще помогне за определяне на най-подходящите настройки на "
2487"качеството на звука и картината. По-късно можете да промените стойностите от "
2488"прозореца за настройки."
2489
2490#: ../src/gui/druid.cpp:910
2491#, c-format
2492msgid "NAT Type - page %d/%d"
2493msgstr "Вид NAT - страница %d от %d"
2494
2495#: ../src/gui/druid.cpp:920
2496msgid "Click here to detect your NAT Type:"
2497msgstr "Натиснете тук за откриване вида на NAT:"
2498
2499#: ../src/gui/druid.cpp:924
2500msgid "Detect NAT Type"
2501msgstr "Откриване вида на NAT"
2502
2503#: ../src/gui/druid.cpp:928
2504#, fuzzy
2505msgid ""
2506"The NAT type detection will permit to assist you in configuring your NAT "
2507"router to be able to do calls with Ekiga."
2508msgstr ""
2509"Откриването на вида на NAT ще помогне в настройката на маршрутизатора ви за "
2510"обработка на обаждания през Ekiga."
2511
2512#: ../src/gui/druid.cpp:973
2513#, fuzzy, c-format
2514msgid "Audio Endpoint - page %d/%d"
2515msgstr "Аудио мениджър - страница %d/%d"
2516
2517#. The Audio devices
2518#: ../src/gui/druid.cpp:985
2519msgid "Please choose your audio manager:"
2520msgstr "Моля, изберете вашия аудио мениджър:"
2521
2522#: ../src/gui/druid.cpp:994
2523#, fuzzy
2524msgid ""
2525"The audio manager is the plugin that will manage your audio devices. "
2526"WindowsMultimedia is probably the best choice when available."
2527msgstr ""
2528"Аудио мениджърът е приставката, която ще управлява вашите аудио устройства, "
2529"ALSA е може би най-добрият избор, ако е наличен."
2530
2531#: ../src/gui/druid.cpp:996
2532#, fuzzy
2533msgid ""
2534"The audio manager is the plugin that will manage your audio devices. ALSA is "
2535"probably the best choice when available."
2536msgstr ""
2537"Аудио мениджърът е приставката, която ще управлява вашите аудио устройства, "
2538"ALSA е може би най-добрият избор, ако е наличен."
2539
2540#: ../src/gui/druid.cpp:1036
2541#, c-format
2542msgid "Audio Devices - page %d/%d"
2543msgstr "Звукови устройства - страница %d/%d"
2544
2545#. The Audio devices
2546#: ../src/gui/druid.cpp:1048
2547msgid "Please choose the audio output device:"
2548msgstr "Моля, изберете изходното аудио устройство:"
2549
2550#: ../src/gui/druid.cpp:1056
2551msgid ""
2552"The audio output device is the device managed by the audio manager that will "
2553"be used to play audio."
2554msgstr ""
2555"Това е звуковото устройство, което ще се използва за възпроизвеждане на звук."
2556
2557#: ../src/gui/druid.cpp:1066
2558msgid "Please choose the audio input device:"
2559msgstr "Моля, изберете входното аудио устройство:"
2560
2561#: ../src/gui/druid.cpp:1074
2562msgid ""
2563"The audio input device is the device managed by the audio manager that will "
2564"be used to record your voice."
2565msgstr ""
2566"Това е звуковото устройство, което ще се използва за записване на гласа ви."
2567
2568#: ../src/gui/druid.cpp:1087 ../src/gui/druid.cpp:1221
2569msgid "Test Settings"
2570msgstr "Изпробване на настройките"
2571
2572#: ../src/gui/druid.cpp:1131
2573#, fuzzy, c-format
2574msgid "Video Endpoint - page %d/%d"
2575msgstr "Видео мениджър - страница %d/%d"
2576
2577#. The Audio devices
2578#: ../src/gui/druid.cpp:1143
2579msgid "Please choose your video manager:"
2580msgstr "Моля, изберете видео мениджър:"
2581
2582#: ../src/gui/druid.cpp:1151
2583msgid ""
2584"The video manager is the plugin that will manage your video devices, "
2585"Video4Linux is the most common choice if you own a webcam."
2586msgstr ""
2587"Това е приставката, която ще управлява видео устройствата ви. Video4Linux е "
2588"подходящият избор, ако използвате уеб-камера."
2589
2590#: ../src/gui/druid.cpp:1189
2591#, c-format
2592msgid "Video Devices - page %d/%d"
2593msgstr "Видео устройства - страница %d/%d"
2594
2595#. The Video devices
2596#: ../src/gui/druid.cpp:1201
2597msgid "Please choose the video input device:"
2598msgstr "Моля, въведете входното видео устройство:"
2599
2600#: ../src/gui/druid.cpp:1209
2601msgid ""
2602"The video input device is the device managed by the video manager that will "
2603"be used to capture video."
2604msgstr ""
2605"Това е видео устройството, което ще бъде използвано за заснемане на образа "
2606"ви."
2607
2608#: ../src/gui/druid.cpp:1257
2609#, c-format
2610msgid "Configuration complete - page %d/%d"
2611msgstr "Конфигурация завършена - страница %d/%d"
2612
2613#: ../src/gui/druid.cpp:1651
2614msgid "56k Modem"
2615msgstr "56k Модем"
2616
2617#: ../src/gui/druid.cpp:1652
2618msgid "ISDN"
2619msgstr "ISDN"
2620
2621#: ../src/gui/druid.cpp:1653
2622msgid "xDSL/Cable"
2623msgstr "xDSL/Cable"
2624
2625#: ../src/gui/druid.cpp:1654
2626msgid "T1/LAN"
2627msgstr "T1/LAN"
2628
2629#: ../src/gui/druid.cpp:1655
2630msgid "Keep current settings"
2631msgstr "Запазване на текущите настройки"
2632
2633#: ../src/gui/druid.cpp:1935
2634#, fuzzy, c-format
2635msgid ""
2636"You have now finished the Ekiga configuration. All the settings can be "
2637"changed in the Ekiga preferences. Enjoy!\n"
2638"\n"
2639"\n"
2640"Configuration summary:\n"
2641"\n"
2642"Username: %s\n"
2643"Connection type: %s\n"
2644"Audio manager: %s\n"
2645"Audio player: %s\n"
2646"Audio recorder: %s\n"
2647"Video manager: %s\n"
2648"Video input: %s\n"
2649"SIP URL: %s\n"
2650msgstr ""
2651"Завършихте конфигурацията на Ekiga. Всички настройки могат да бъдат "
2652"променени от Настройки в Ekiga. Забавлявайте се!\n"
2653"\n"
2654"\n"
2655"Обобщение на настройките:\n"
2656"\n"
2657"Потребителско име:  %s\n"
2658"Вид връзка:  %s\n"
2659"Аудио мениджър:  %s\n"
2660"Аудио плейър:  %s\n"
2661"Аудио записване:  %s\n"
2662"Видео мениджър:  %s\n"
2663"Видео вход:  %s\n"
2664"URL за обаждане към:  %s\n"
2665
2666#: ../src/gui/druid.cpp:1994
2667msgid "First Time Configuration Druid"
2668msgstr "Конфигурация за първи път"
2669
2670#: ../src/gui/history.cpp:126 ../src/gui/main.cpp:1099
2671msgid "General History"
2672msgstr "Обща история"
2673
2674#: ../src/gui/main.cpp:635
2675#, fuzzy
2676msgid "Enter a URL on the left, and click this button to place a call"
2677msgstr ""
2678"Вляво въведете URL, което да бъде избрано и натиснете този бутон, за да се "
2679"свържете към това URL."
2680
2681#: ../src/gui/main.cpp:679
2682msgid "Open text chat"
2683msgstr "Отваряне на текстов разговор"
2684
2685#: ../src/gui/main.cpp:703
2686msgid "Change the view mode"
2687msgstr ""
2688
2689#: ../src/gui/main.cpp:722
2690msgid "Open address book"
2691msgstr "Отваряне на указателя"
2692
2693#: ../src/gui/main.cpp:743
2694msgid "Display images from your camera device"
2695msgstr "Показване на изображение от вашата камера"
2696
2697#: ../src/gui/main.cpp:766
2698msgid ""
2699"Audio transmission status. During a call, click here to suspend or resume "
2700"the audio transmission."
2701msgstr ""
2702"Състояние на звуковото предаване. По време на разговор натиснете тук, за да "
2703"спрете или продължите звуковото предаване."
2704
2705#: ../src/gui/main.cpp:789
2706msgid ""
2707"Video transmission status. During a call, click here to suspend or resume "
2708"the video transmission."
2709msgstr ""
2710"Статус на видео предаването. По време на обаждане натиснете тук, за да "
2711"спрете или да продължите видео предаването."
2712
2713#: ../src/gui/main.cpp:869
2714msgid "C_all"
2715msgstr "Набиране"
2716
2717#: ../src/gui/main.cpp:871
2718#, fuzzy
2719msgid "Ca_ll"
2720msgstr "Набиране"
2721
2722#: ../src/gui/main.cpp:871 ../src/gui/statusicon.cpp:99
2723#, fuzzy
2724msgid "Place a new call"
2725msgstr "Направени обаждания"
2726
2727#: ../src/gui/main.cpp:874 ../src/gui/statusicon.cpp:102
2728msgid "_Hang up"
2729msgstr ""
2730
2731#: ../src/gui/main.cpp:875 ../src/gui/statusicon.cpp:103
2732#, fuzzy
2733msgid "Terminate the current call"
2734msgstr "Прехвърляне на текущото обаждане"
2735
2736#: ../src/gui/main.cpp:881 ../src/gui/statusicon.cpp:109
2737msgid "_Available"
2738msgstr "Свободен"
2739
2740#: ../src/gui/main.cpp:882 ../src/gui/statusicon.cpp:110
2741msgid "Display a popup to accept the call"
2742msgstr "Изскачане на прозорец за приемане на разговора"
2743
2744#: ../src/gui/main.cpp:887 ../src/gui/statusicon.cpp:115
2745msgid "Aut_o Answer"
2746msgstr "Автоматичн_о отговаряне"
2747
2748#: ../src/gui/main.cpp:888 ../src/gui/statusicon.cpp:116
2749msgid "Auto answer calls"
2750msgstr "Автоматично отговаряне на обаждания"
2751
2752#: ../src/gui/main.cpp:893 ../src/gui/statusicon.cpp:121
2753msgid "_Do Not Disturb"
2754msgstr "_Не ме безпокойте"
2755
2756#: ../src/gui/main.cpp:894 ../src/gui/statusicon.cpp:122
2757msgid "Reject calls"
2758msgstr "Отхвърляне на обаждания"
2759
2760#: ../src/gui/main.cpp:899 ../src/gui/statusicon.cpp:127
2761msgid "_Forward"
2762msgstr "Прехвърляне"
2763
2764#: ../src/gui/main.cpp:899 ../src/gui/statusicon.cpp:127
2765msgid "Forward calls"
2766msgstr "Прехвърляне на обаждания"
2767
2768#: ../src/gui/main.cpp:907
2769msgid "Speed dials"
2770msgstr "Бързо набиране"
2771
2772#: ../src/gui/main.cpp:911 ../src/gui/main.cpp:3040
2773msgid "_Hold Call"
2774msgstr "Задържане на обаждането"
2775
2776#: ../src/gui/main.cpp:911
2777msgid "Hold the current call"
2778msgstr "Задържане на текущото обаждане"
2779
2780#: ../src/gui/main.cpp:915
2781msgid "_Transfer Call"
2782msgstr "Прехвърляне на обаждане"
2783
2784#: ../src/gui/main.cpp:916
2785msgid "Transfer the current call"
2786msgstr "Прехвърляне на текущото обаждане"
2787
2788#: ../src/gui/main.cpp:923 ../src/gui/main.cpp:3074
2789msgid "Suspend _Audio"
2790msgstr "Спиране на звука"
2791
2792#: ../src/gui/main.cpp:924
2793msgid "Suspend or resume the audio transmission"
2794msgstr "Спиране или продължаване на звуковото предаване"
2795
2796#: ../src/gui/main.cpp:928 ../src/gui/main.cpp:3076
2797msgid "Suspend _Video"
2798msgstr "Спиране на видео"
2799
2800#: ../src/gui/main.cpp:929
2801msgid "Suspend or resume the video transmission"
2802msgstr "Спиране или продължаване на видео предаването"
2803
2804#: ../src/gui/main.cpp:936
2805msgid "_Save Current Picture"
2806msgstr "Записване на текущата картинка"
2807
2808#: ../src/gui/main.cpp:937
2809msgid "Save a snapshot of the current video"
2810msgstr "Записване на снапшот от текущото видео"
2811
2812#: ../src/gui/main.cpp:943
2813#, fuzzy
2814msgid "Close the Ekiga window"
2815msgstr "Затваряне на Ekiga прозореца"
2816
2817#: ../src/gui/main.cpp:950 ../src/gui/statusicon.cpp:184
2818msgid "_Quit"
2819msgstr "Изход"
2820
2821#: ../src/gui/main.cpp:950 ../src/gui/statusicon.cpp:185
2822msgid "Quit Ekiga"
2823msgstr ""
2824
2825#: ../src/gui/main.cpp:954
2826msgid "_Edit"
2827msgstr "Редактиране"
2828
2829#: ../src/gui/main.cpp:956
2830msgid "Configuration Druid"
2831msgstr "Програма за настройките"
2832
2833#: ../src/gui/main.cpp:957
2834msgid "Run the configuration druid"
2835msgstr "Пускане на програмата за настройките"
2836
2837#: ../src/gui/main.cpp:964
2838msgid "_Accounts"
2839msgstr "_Регистрации"
2840
2841#: ../src/gui/main.cpp:965
2842msgid "Edit your accounts"
2843msgstr "Редактиране на регистрации"
2844
2845#: ../src/gui/main.cpp:970 ../src/gui/statusicon.cpp:151
2846msgid "_Preferences"
2847msgstr "Настройки"
2848
2849#: ../src/gui/main.cpp:971 ../src/gui/statusicon.cpp:152
2850msgid "Change your preferences"
2851msgstr "Промяна на настройките"
2852
2853#: ../src/gui/main.cpp:976
2854msgid "_View"
2855msgstr "Преглед"
2856
2857#: ../src/gui/main.cpp:978
2858#, fuzzy
2859msgid "View _Mode"
2860msgstr "Видео декодери"
2861
2862#: ../src/gui/main.cpp:980
2863msgid "Softp_hone"
2864msgstr ""
2865
2866#: ../src/gui/main.cpp:981
2867msgid "Show the softphone view"
2868msgstr ""
2869
2870#: ../src/gui/main.cpp:986
2871msgid "_Videophone"
2872msgstr "_Видеофон"
2873
2874#: ../src/gui/main.cpp:987
2875#, fuzzy
2876msgid "Show the videophone view"
2877msgstr "Стандартният видео преглед"
2878
2879#: ../src/gui/main.cpp:992
2880#, fuzzy
2881msgid "_Full View"
2882msgstr "Преглед"
2883
2884#: ../src/gui/main.cpp:993
2885#, fuzzy
2886msgid "View all components"
2887msgstr "Разговорът е завършен"
2888
2889#: ../src/gui/main.cpp:1001
2890msgid "Control Panel"
2891msgstr "Контролен панел"
2892
2893#: ../src/gui/main.cpp:1003
2894msgid "_Dialpad"
2895msgstr "Панел за набиране"
2896
2897#: ../src/gui/main.cpp:1003
2898msgid "View the dialpad"
2899msgstr "Показване на панела за набиране"
2900
2901#: ../src/gui/main.cpp:1008
2902msgid "_Audio Settings"
2903msgstr "Звукови настройки"
2904
2905#: ../src/gui/main.cpp:1009
2906msgid "View audio settings"
2907msgstr "Показване на аудио настройките"
2908
2909#: ../src/gui/main.cpp:1014
2910msgid "_Video Settings"
2911msgstr "Видео настройки"
2912
2913#: ../src/gui/main.cpp:1015
2914msgid "View video settings"
2915msgstr "Показване на видео настройките"
2916
2917#: ../src/gui/main.cpp:1020 ../src/gui/main.cpp:1206
2918msgid "Statistics"
2919msgstr "Статистики"
2920
2921#: ../src/gui/main.cpp:1021
2922msgid "View audio/video transmission and reception statistics"
2923msgstr "Показване на статистика за предаването и приемането на звук и картина"
2924
2925#: ../src/gui/main.cpp:1029 ../src/gui/main.cpp:4083
2926msgid "Local Video"
2927msgstr "Локален видео сигнал"
2928
2929#: ../src/gui/main.cpp:1030
2930msgid "Local video image"
2931msgstr "Локална видео картина"
2932
2933#: ../src/gui/main.cpp:1035 ../src/gui/main.cpp:4089
2934msgid "Remote Video"
2935msgstr "Отдалечен видео сигнал"
2936
2937#: ../src/gui/main.cpp:1036
2938msgid "Remote video image"
2939msgstr "Отдалечена видео картина"
2940
2941#: ../src/gui/main.cpp:1041
2942msgid "Both (Picture-in-Picture)"
2943msgstr "И двата (Picture-in-Picture)"
2944
2945#: ../src/gui/main.cpp:1042 ../src/gui/main.cpp:1048 ../src/gui/main.cpp:1055
2946msgid "Both video images"
2947msgstr "И двете видео картини"
2948
2949#: ../src/gui/main.cpp:1047
2950msgid "Both (Side-by-Side)"
2951msgstr "И двата (Side-by-Side)"
2952
2953#: ../src/gui/main.cpp:1054
2954msgid "Both (Both in New Windows)"
2955msgstr "И двата (и двата в нови прозорци)"
2956
2957#: ../src/gui/main.cpp:1063 ../src/gui/main.cpp:1547 ../src/gui/main.cpp:1572
2958msgid "Zoom In"
2959msgstr "Увеличаване"
2960
2961#: ../src/gui/main.cpp:1063 ../src/gui/main.cpp:1547 ../src/gui/main.cpp:1572
2962msgid "Zoom in"
2963msgstr "Увеличаване"
2964
2965#: ../src/gui/main.cpp:1067 ../src/gui/main.cpp:1551 ../src/gui/main.cpp:1576
2966msgid "Zoom Out"
2967msgstr "Намаляване"
2968
2969#: ../src/gui/main.cpp:1067 ../src/gui/main.cpp:1551 ../src/gui/main.cpp:1576
2970msgid "Zoom out"
2971msgstr "Намаляване"
2972
2973#: ../src/gui/main.cpp:1071 ../src/gui/main.cpp:1555 ../src/gui/main.cpp:1580
2974msgid "Normal Size"
2975msgstr "Нормален размер"
2976
2977#: ../src/gui/main.cpp:1071 ../src/gui/main.cpp:1555 ../src/gui/main.cpp:1580
2978msgid "Normal size"
2979msgstr "Нормален размер"
2980
2981#: ../src/gui/main.cpp:1077 ../src/gui/main.cpp:1561 ../src/gui/main.cpp:1586
2982msgid "Fullscreen"
2983msgstr "Пълен екран"
2984
2985#: ../src/gui/main.cpp:1083
2986msgid "_Tools"
2987msgstr "Инструменти"
2988
2989#: ../src/gui/main.cpp:1085 ../src/gui/statusicon.cpp:135
2990msgid "Address _Book"
2991msgstr "Указател"
2992
2993#: ../src/gui/main.cpp:1086 ../src/gui/statusicon.cpp:136
2994msgid "Open the address book"
2995msgstr "Отваряне на указателя"
2996
2997#: ../src/gui/main.cpp:1093
2998#, fuzzy
2999msgid "C_hat Window"
3000msgstr "Показване на чат прозореца"
3001
3002#: ../src/gui/main.cpp:1094
3003#, fuzzy
3004msgid "Open the chat window"
3005msgstr "Показване на чат прозореца"
3006
3007#: ../src/gui/main.cpp:1100
3008msgid "View the operations history"
3009msgstr "Преглед на историята на операциите"
3010
3011#: ../src/gui/main.cpp:1105 ../src/gui/statusicon.cpp:144
3012msgid "View the calls history"
3013msgstr "Преглед на история на обажданията"
3014
3015#: ../src/gui/main.cpp:1112
3016msgid "PC-To-Phone Account"
3017msgstr "Сметка за разговор компютър - телефон"
3018
3019#: ../src/gui/main.cpp:1113
3020msgid "Manage your PC-To-Phone account"
3021msgstr "Управление на сметката ви за разговор компютър - телефон"
3022
3023#: ../src/gui/main.cpp:1118
3024msgid "_Help"
3025msgstr "Помощ"
3026
3027#: ../src/gui/main.cpp:1121 ../src/gui/main.cpp:1132
3028#: ../src/gui/statusicon.cpp:160 ../src/gui/statusicon.cpp:171
3029msgid "_Contents"
3030msgstr "Ръководство"
3031
3032#: ../src/gui/main.cpp:1122 ../src/gui/main.cpp:1133
3033#: ../src/gui/statusicon.cpp:161 ../src/gui/statusicon.cpp:172
3034#, fuzzy
3035msgid "Get help by reading the Ekiga manual"
3036msgstr "За да си помогнете прочетете ръководството на Ekiga"
3037
3038#: ../src/gui/main.cpp:1126 ../src/gui/main.cpp:1137
3039#: ../src/gui/statusicon.cpp:165 ../src/gui/statusicon.cpp:176
3040msgid "_About"
3041msgstr "Относно"
3042
3043#: ../src/gui/main.cpp:1127 ../src/gui/main.cpp:1138
3044#: ../src/gui/statusicon.cpp:166 ../src/gui/statusicon.cpp:177
3045#, fuzzy
3046msgid "View information about Ekiga"
3047msgstr "Вижте информация относно Ekiga"
3048
3049#: ../src/gui/main.cpp:1289
3050msgid "Dialpad"
3051msgstr "Панел за набиране"
3052
3053#: ../src/gui/main.cpp:1342
3054msgid "Adjust brightness"
3055msgstr "Настройване на осветеността"
3056
3057#: ../src/gui/main.cpp:1364
3058msgid "Adjust whiteness"
3059msgstr "Настройване на нивата на бялото"
3060
3061#: ../src/gui/main.cpp:1386
3062msgid "Adjust color"
3063msgstr "Настройване на цветовете"
3064
3065#: ../src/gui/main.cpp:1408
3066msgid "Adjust contrast"
3067msgstr "Настройване на контраста"
3068
3069#: ../src/gui/main.cpp:1414
3070msgid "Video"
3071msgstr "Картина"
3072
3073#: ../src/gui/main.cpp:1498
3074msgid "Audio"
3075msgstr "Звук"
3076
3077#: ../src/gui/main.cpp:1738
3078msgid "Notification area not detected"
3079msgstr "Областта за съобщения не е открита"
3080
3081#: ../src/gui/main.cpp:1738
3082#, fuzzy
3083msgid ""
3084"The notification area is not present in your panel, so Ekiga cannot start "
3085"hidden."
3086msgstr ""
3087"Избрали сте да стартирате Ekiga скрит, само че района за съобщения не "
3088"присъства на вашия панел, затова Ekiga не може да се стартира скрит."
3089
3090#: ../src/gui/main.cpp:2046
3091#, fuzzy, c-format
3092msgid "Sent DTMF %c"
3093msgstr "Изпращане на DTMF %s"
3094
3095#: ../src/gui/main.cpp:2253 ../src/gui/main.cpp:4178
3096#, c-format
3097msgid "Missed calls: %d - Voice Mails: %s"
3098msgstr ""
3099
3100#: ../src/gui/main.cpp:3024
3101msgid "_Retrieve Call"
3102msgstr "_Приемане на обаждане"
3103
3104#: ../src/gui/main.cpp:3078
3105msgid "Resume _Audio"
3106msgstr "Пускане на звук"
3107
3108#: ../src/gui/main.cpp:3080
3109msgid "Resume _Video"
3110msgstr "Пускане на картина"
3111
3112#: ../src/gui/main.cpp:3597
3113msgid "Out:"
3114msgstr ""
3115
3116#: ../src/gui/main.cpp:3600
3117msgid "In:"
3118msgstr ""
3119
3120#: ../src/gui/main.cpp:3624
3121#, fuzzy
3122msgid "Registered accounts:"
3123msgstr "Презареждане на абонамент"
3124
3125#: ../src/gui/main.cpp:3754
3126msgid "Transfer call to:"
3127msgstr "Прехвърляне на обаждане към:"
3128
3129#: ../src/gui/main.cpp:3755 ../src/gui/main.cpp:3820
3130msgid "Transfer"
3131msgstr "Прехвърляне"
3132
3133#: ../src/gui/main.cpp:3818
3134msgid "Reject"
3135msgstr "Отхвърляне"
3136
3137#: ../src/gui/main.cpp:3822
3138msgid "Accept"
3139msgstr "Приемане"
3140
3141#: ../src/gui/main.cpp:3829
3142msgid "Incoming call from"
3143msgstr "Входящо обаждане от"
3144
3145#: ../src/gui/main.cpp:3842
3146msgid "Remote URL:"
3147msgstr "Отдалечено URL:"
3148
3149#: ../src/gui/main.cpp:3854
3150msgid "Remote Application:"
3151msgstr "Отдалечена програма:"
3152
3153#: ../src/gui/main.cpp:4333
3154#, fuzzy, c-format
3155msgid ""
3156"Lost packets: %.1f %%\n"
3157"Late packets: %.1f %%\n"
3158"Out of order packets: %.1f %%\n"
3159"Jitter buffer: %d ms"
3160msgstr ""
3161"Загубени пакети: %.1f %%\n"
3162"Закъсняли пакети: %.1f %%\n"
3163"Закъснение при връщане: %d ms\n"
3164"Защитен буфер: %d ms"
3165
3166#: ../src/gui/main.cpp:4444 ../src/gui/main.cpp:4464
3167msgid "Prints debug messages in the console (level between 1 and 6)"
3168msgstr "Показване в конзолата съобщенията за грешка (нива между 1 и 6)"
3169
3170#: ../src/gui/main.cpp:4447 ../src/gui/main.cpp:4469
3171#, fuzzy
3172msgid "Makes Ekiga call the given URL"
3173msgstr "Кара Ekiga да набере избраното URL"
3174
3175#: ../src/gui/main.cpp:4504
3176msgid "No usable audio plugin detected"
3177msgstr "Не беше открита използваема звукова приставка"
3178
3179#: ../src/gui/main.cpp:4504
3180#, fuzzy
3181msgid ""
3182"Ekiga didn't find any usable audio plugin. Make sure that your installation "
3183"is correct."
3184msgstr ""
3185"Ekiga не успя да открие използваема звукова приставка. Проверете дали "
3186"инсталацията ви е правилна."
3187
3188#: ../src/gui/main.cpp:4524
3189#, fuzzy, c-format
3190msgid ""
3191"Ekiga got an invalid value for the GConf key %s.\n"
3192"\n"
3193"It probably means that your GConf schemas have not been correctly installed "
3194"or the that permissions are not correct.\n"
3195"\n"
3196"Please check the FAQ (http://www.ekiga.org/), the troubleshooting section of "
3197"the GConf site (http://www.gnome.org/projects/gconf/) or the mailing list "
3198"archives for more information (http://mail.gnome.org) about this problem."
3199msgstr ""
3200"Ekiga получи неправилна стойност за GConf ключа %s.\n"
3201"\n"
3202"Най-вероятно това се дължи на неправилна инсталация на GConf схемите или на "
3203"неподходящи права за достъп.\n"
3204"\n"
3205"Проверете за повече информация често задаваните въпроси (http://www.ekiga."
3206"org/faq.php), разделът за справяне с проблеми в страницата на GConf (http://"
3207"www.gnome.org/projects/gconf/) или архивите на пощенските списъци (http://"
3208"mail.gnome.org)."
3209
3210#: ../src/gui/main.cpp:4527
3211msgid "Gconf key error"
3212msgstr "GConf key грешка"
3213
3214#: ../src/gui/misc.cpp:115
3215msgid "Error"
3216msgstr "Грешка"
3217
3218#: ../src/gui/preferences.cpp:498
3219msgid "Bandwidth"
3220msgstr "Скорост на връзката"
3221
3222#: ../src/gui/preferences.cpp:508
3223msgid "Clock Rate"
3224msgstr ""
3225
3226#: ../src/gui/preferences.cpp:635
3227msgid "Personal Information"
3228msgstr "Лична информация"
3229
3230#: ../src/gui/preferences.cpp:638
3231msgid "_First name:"
3232msgstr "_Собствено име:"
3233
3234#: ../src/gui/preferences.cpp:645
3235msgid "Sur_name:"
3236msgstr "_Фамилия:"
3237
3238#: ../src/gui/preferences.cpp:647
3239msgid "Enter your surname"
3240msgstr "Въведете фамилията си"
3241
3242#: ../src/gui/preferences.cpp:653
3243msgid "E-_mail address:"
3244msgstr "Адрес на е-поща:"
3245
3246#: ../src/gui/preferences.cpp:655
3247msgid "Enter your e-mail address"
3248msgstr "Въведете вашия адрес на е-поща"
3249
3250#: ../src/gui/preferences.cpp:660
3251msgid "_Comment:"
3252msgstr "_Коментар:"
3253
3254#: ../src/gui/preferences.cpp:662
3255msgid "Enter a comment about yourself"
3256msgstr "Въведете коментар за себе си"
3257
3258#: ../src/gui/preferences.cpp:667
3259msgid "_Location:"
3260msgstr "_Местонахождение:"
3261
3262#: ../src/gui/preferences.cpp:669
3263msgid "Enter your country or city"
3264msgstr "Въведете Вашата страна или град"
3265
3266#. Add the update button
3267#: ../src/gui/preferences.cpp:674 ../src/gui/preferences.cpp:947
3268msgid "_Apply"
3269msgstr "_Прилагане"
3270
3271#: ../src/gui/preferences.cpp:674
3272msgid ""
3273"Click here to update the users directory you are registered to with the new "
3274"First Name, Last Name, E-Mail, Comment and Location"
3275msgstr ""
3276
3277#: ../src/gui/preferences.cpp:688
3278msgid "Ekiga GUI"
3279msgstr ""
3280
3281#: ../src/gui/preferences.cpp:690
3282msgid "Start _hidden"
3283msgstr "Стартиране скрит"
3284
3285#: ../src/gui/preferences.cpp:696
3286msgid "Video Display"
3287msgstr "Видео дисплей"
3288
3289#: ../src/gui/preferences.cpp:698
3290msgid "Place windows displaying video _above other windows"
3291msgstr "Поставяне на прозорци показващи видео над другите прозорци"
3292
3293#: ../src/gui/preferences.cpp:711
3294msgid "Users Directory"
3295msgstr "Папка на потребителите"
3296
3297#. Add all the fields
3298#: ../src/gui/preferences.cpp:715
3299msgid "Users directory:"
3300msgstr "Папка на потребителите:"
3301
3302#: ../src/gui/preferences.cpp:715
3303msgid "The users directory server to register with"
3304msgstr "Сървър с база данни с потребители, в която да се регистрира"
3305
3306#: ../src/gui/preferences.cpp:717
3307msgid "Enable _registering"
3308msgstr "Включване на регистриране"
3309
3310#: ../src/gui/preferences.cpp:717
3311msgid "If enabled, register with the selected users directory"
3312msgstr "Ако е избрано, се регистрирате в избрания регистър с потребители"
3313
3314#: ../src/gui/preferences.cpp:719
3315msgid "_Publish my details in the users directory when registering"
3316msgstr ""
3317"Публикуване на информацията ви в базата данни за потребители при регистрация"
3318
3319#: ../src/gui/preferences.cpp:719
3320msgid ""
3321"If enabled, your details are shown to people browsing the users directory. "
3322"If disabled, you are not visible to users browsing the users directory, but "
3323"they can still use the callto URL to call you."
3324msgstr ""
3325"Ако е включено, информацията ви ще се показва на хора разглеждащи базата "
3326"данни за потребители. Ако е изключено, няма да сте видими за тях, но все още "
3327"могат да ползват URL-то за обаждане към вас."
3328
3329#: ../src/gui/preferences.cpp:730
3330msgid "Call Forwarding"
3331msgstr "Прехвърляне на обаждания"
3332
3333#: ../src/gui/preferences.cpp:732
3334msgid "_Always forward calls to the given host"
3335msgstr "Винаги прехвърля обажданията към избрания хост"
3336
3337#: ../src/gui/preferences.cpp:732
3338#, fuzzy
3339msgid ""
3340"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
3341"specified in the protocol settings"
3342msgstr ""
3343"Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат препращани към хоста "
3344"определен в полето долу"
3345
3346#: ../src/gui/preferences.cpp:734
3347msgid "Forward calls to the given host if _no answer"
3348msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост ако няма отговор"
3349
3350#: ../src/gui/preferences.cpp:734
3351#, fuzzy
3352msgid ""
3353"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
3354"specified in the protocol settings if you do not answer the call"
3355msgstr ""
3356"Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат прехвърляни към хостът,"
3357"който е избран в полето горе, ако не отговорите на обаждането"
3358
3359#: ../src/gui/preferences.cpp:736
3360msgid "Forward calls to the given host if _busy"
3361msgstr "Прехвърляне на обаждания към дадения хост ако е заето"
3362
3363#: ../src/gui/preferences.cpp:736
3364#, fuzzy
3365msgid ""
3366"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
3367"specified in the protocol settings if you already are in a call or if you "
3368"are in Do Not Disturb mode"
3369msgstr ""
3370"Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат прехвърляни на хостът,"
3371"който е избран в полето горе, ако вече говорите с някой или сте в режим \"Не "
3372"ме безпокойте\"."
3373
3374#: ../src/gui/preferences.cpp:740 ../src/gui/preferences.cpp:1908
3375msgid "Call Options"
3376msgstr "Настройки на обажданията"
3377
3378#. Add all the fields
3379#: ../src/gui/preferences.cpp:743
3380msgid "Automatically _clear calls after 30 seconds of inactivity"
3381msgstr "Автоматично изчистване на обаждания след 30 секунди неактивност"
3382
3383#: ../src/gui/preferences.cpp:745
3384#, fuzzy
3385msgid "Timeout to reject or forward unanswered incoming calls (in seconds):"
3386msgstr "Прекъсване или препращане на неотговорени обаждания след "
3387
3388#: ../src/gui/preferences.cpp:777
3389#, fuzzy
3390msgid "Ekiga Sound Events"
3391msgstr "Звукови събития"
3392
3393#: ../src/gui/preferences.cpp:826 ../src/gui/preferences.cpp:835
3394#: ../src/gui/preferences.cpp:844
3395msgid "Event"
3396msgstr "Събитие"
3397
3398#: ../src/gui/preferences.cpp:855
3399msgid "Sound to play:"
3400msgstr "Звук за пускане:"
3401
3402#: ../src/gui/preferences.cpp:868
3403msgid "Play"
3404msgstr "Изпълнение"
3405
3406#: ../src/gui/preferences.cpp:891
3407#, fuzzy
3408msgid "Alternative Output Device"
3409msgstr "Звуково устройство за звънене"
3410
3411#: ../src/gui/preferences.cpp:897
3412#, fuzzy
3413msgid "Alternative output device:"
3414msgstr "Изходно звуково устройство"
3415
3416#: ../src/gui/preferences.cpp:897
3417#, fuzzy
3418msgid "Select an alternative audio output device to use for sound events"
3419msgstr "Избор на изходно звуково устройство за звънене"
3420
3421#: ../src/gui/preferences.cpp:915
3422msgid "STUN"
3423msgstr "STUN"
3424
3425#: ../src/gui/preferences.cpp:916
3426msgid "IP Translation"
3427msgstr "Транслиране на IP"
3428
3429#: ../src/gui/preferences.cpp:929
3430msgid "Network Interface"
3431msgstr ""
3432
3433#: ../src/gui/preferences.cpp:934
3434#, fuzzy
3435msgid "Listen on:"
3436msgstr "Слушане на порт"
3437
3438#: ../src/gui/preferences.cpp:941
3439msgid "NAT Settings"
3440msgstr "NAT настройки"
3441
3442#: ../src/gui/preferences.cpp:943
3443msgid "NAT Traversal Method:"
3444msgstr ""
3445
3446#: ../src/gui/preferences.cpp:945
3447msgid "STUN Se_rver:"
3448msgstr "STUN сър_вър:"
3449
3450#: ../src/gui/preferences.cpp:945
3451msgid "The STUN server to use for STUN Support."
3452msgstr ""
3453
3454#: ../src/gui/preferences.cpp:947
3455#, fuzzy
3456msgid "Click here to update your NAT settings"
3457msgstr "Натиснете тук за обновяване настройките ви за STUN сървър"
3458
3459#: ../src/gui/preferences.cpp:959
3460msgid "String"
3461msgstr "Низ"
3462
3463#: ../src/gui/preferences.cpp:960
3464#, fuzzy
3465msgid "Tone"
3466msgstr "Няма"
3467
3468#: ../src/gui/preferences.cpp:961 ../src/gui/preferences.cpp:1011
3469msgid "RFC2833"
3470msgstr "RFC2833"
3471
3472#: ../src/gui/preferences.cpp:962
3473msgid "Q.931"
3474msgstr "Q.931"
3475
3476#: ../src/gui/preferences.cpp:968 ../src/gui/preferences.cpp:1026
3477#, fuzzy
3478msgid "Misc Settings"
3479msgstr "Изпробване на настройките"
3480
3481#: ../src/gui/preferences.cpp:970
3482#, fuzzy
3483msgid "Default _gateway:"
3484msgstr "Използване на шлюз"
3485
3486#: ../src/gui/preferences.cpp:973 ../src/gui/preferences.cpp:1029
3487#, fuzzy
3488msgid "Forward _URL:"
3489msgstr "Прехвърляне"
3490
3491#: ../src/gui/preferences.cpp:982
3492msgid "Advanced Settings"
3493msgstr "Допълнителни настройки"
3494
3495#. The toggles
3496#: ../src/gui/preferences.cpp:985
3497msgid "Enable H.245 _tunneling"
3498msgstr "Включване на H.245 тунелиране"
3499
3500#: ../src/gui/preferences.cpp:987
3501msgid "Enable _early H.245"
3502msgstr "Включване на ранния H.245"
3503
3504#: ../src/gui/preferences.cpp:989
3505msgid "Enable fast _start procedure"
3506msgstr "Включване на процедурата \"Бързо стартиране\""
3507
3508#: ../src/gui/preferences.cpp:989
3509msgid ""
3510"Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
3511"to start calls faster that was introduced in H.323v2. It is not supported by "
3512"Netmeeting and using both Fast Start and H.245 Tunneling can crash some "
3513"versions of Netmeeting."
3514msgstr ""
3515
3516#: ../src/gui/preferences.cpp:995 ../src/gui/preferences.cpp:1037
3517msgid "DTMF Mode"
3518msgstr "DTMF режим"
3519
3520#: ../src/gui/preferences.cpp:997 ../src/gui/preferences.cpp:1039
3521msgid "_Send DTMF as:"
3522msgstr "Изпращане на DTMF като:"
3523
3524#: ../src/gui/preferences.cpp:997
3525msgid ""
3526"This permits to set the mode for DTMFs sending. The values can be \"String"
3527"\" (0), \"Tone\" (1), \"RFC2833\" (2), \"Q.931\" (3) (default is \"String"
3528"\"). Choosing other values than \"String\" disables the Text Chat."
3529msgstr ""
3530
3531#: ../src/gui/preferences.cpp:1019
3532msgid "SIP Outbound Proxy"
3533msgstr ""
3534
3535#: ../src/gui/preferences.cpp:1021
3536msgid "_Outbound Proxy:"
3537msgstr ""
3538
3539#: ../src/gui/preferences.cpp:1039
3540msgid ""
3541"This permits to set the mode for DTMFs sending. The value can be \"RFC2833"
3542"\" (0) only."
3543msgstr ""
3544
3545#: ../src/gui/preferences.cpp:1059
3546msgid "Audio Plugin"
3547msgstr "Звукова приставка"
3548
3549#: ../src/gui/preferences.cpp:1064
3550msgid "Audio plugin:"
3551msgstr "Звукова приставка:"
3552
3553#: ../src/gui/preferences.cpp:1064
3554msgid ""
3555"The audio plugin that will be used to detect the devices and manage them."
3556msgstr "Звукова приставка за откриване и управление на устройствата."
3557
3558#: ../src/gui/preferences.cpp:1070 ../src/gui/preferences.cpp:1944
3559msgid "Audio Devices"
3560msgstr "Звукови устройства"
3561
3562#: ../src/gui/preferences.cpp:1077
3563msgid "Output device:"
3564msgstr "Изходно устройство:"
3565
3566#: ../src/gui/preferences.cpp:1084 ../src/gui/preferences.cpp:1146
3567msgid "Input device:"
3568msgstr "Входно устройство:"
3569
3570#. That button will refresh the devices list
3571#: ../src/gui/preferences.cpp:1089 ../src/gui/preferences.cpp:1173
3572msgid "_Detect devices"
3573msgstr "Откриване на устройствата"
3574
3575#: ../src/gui/preferences.cpp:1089
3576msgid "Click here to refresh the devices list"
3577msgstr "Натиснете тук, за да опресните списъка с устройствата"
3578
3579#: ../src/gui/preferences.cpp:1110
3580msgid "Normal"
3581msgstr "Нормален"
3582
3583#: ../src/gui/preferences.cpp:1111
3584msgid "Large"
3585msgstr "Голямо"
3586
3587#: ../src/gui/preferences.cpp:1117
3588msgid "PAL (Europe)"
3589msgstr "PAL (Европа)"
3590
3591#: ../src/gui/preferences.cpp:1118
3592msgid "NTSC (America)"
3593msgstr "NTSC (Америка)"
3594
3595#: ../src/gui/preferences.cpp:1119
3596msgid "SECAM (France)"
3597msgstr "SECAM (Франция)"
3598
3599#: ../src/gui/preferences.cpp:1120
3600msgid "Auto"
3601msgstr "Автоматично"
3602
3603#: ../src/gui/preferences.cpp:1130
3604msgid "Video Plugin"
3605msgstr "Видео приставка"
3606
3607#: ../src/gui/preferences.cpp:1134
3608msgid "Video plugin:"
3609msgstr "Видео приставка:"
3610
3611#: ../src/gui/preferences.cpp:1140 ../src/gui/preferences.cpp:1948
3612msgid "Video Devices"
3613msgstr "Видео устройства"
3614
3615#. Video Channel
3616#: ../src/gui/preferences.cpp:1150
3617msgid "Channel:"
3618msgstr "Канал:"
3619
3620#: ../src/gui/preferences.cpp:1153
3621msgid "Size:"
3622msgstr "Размер:"
3623
3624#: ../src/gui/preferences.cpp:1153
3625#, fuzzy
3626msgid ""
3627"Select the transmitted video size: Normal (QCIF 176x144) or Large (CIF "
3628"352x288)"
3629msgstr ""
3630"Избор на размера на предаваната видео картина: Малък (QCIF 176x144) или "
3631"Голям (CIF 352x288)"
3632
3633#: ../src/gui/preferences.cpp:1156
3634msgid "Format:"
3635msgstr "Формат:"
3636
3637#: ../src/gui/preferences.cpp:1159
3638msgid "Image:"
3639msgstr "Изображение:"
3640
3641#: ../src/gui/preferences.cpp:1173
3642msgid "Click here to refresh the devices list."
3643msgstr "Натиснете тук, за да опресните списъка с устройства."
3644
3645#: ../src/gui/preferences.cpp:1196
3646msgid "Available Audio Codecs"
3647msgstr "Налични звукови декодери"
3648
3649#: ../src/gui/preferences.cpp:1211
3650msgid "Audio Codecs Settings"
3651msgstr "Настройки на звуковите декодери"
3652
3653#. Translators: the full sentence is Automatically adjust jitter buffer
3654#. between X and Y ms
3655#: ../src/gui/preferences.cpp:1215
3656msgid "Automatically adjust _jitter buffer between"
3657msgstr "Автоматична настройка на защитния буфер между"
3658
3659#: ../src/gui/preferences.cpp:1215
3660msgid "and"
3661msgstr "и"
3662
3663#: ../src/gui/preferences.cpp:1215
3664msgid "ms"
3665msgstr "ms"
3666
3667#: ../src/gui/preferences.cpp:1215
3668msgid "The minimum jitter buffer size for audio reception (in ms)."
3669msgstr "Минималният размер на защитния буфер за приемане на звук (в ms)"
3670
3671#: ../src/gui/preferences.cpp:1215
3672msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)."
3673msgstr "Максималният размер на защитния буфер за приемане на звук (в ms)"
3674
3675#: ../src/gui/preferences.cpp:1217
3676msgid "Enable silence _detection"
3677msgstr "_Откриване на тишина"
3678
3679#: ../src/gui/preferences.cpp:1217
3680msgid "If enabled, use silence detection with the codecs supporting it."
3681msgstr "Откриване на тишина с кодеците, които поддържат тази възможност."
3682
3683#: ../src/gui/preferences.cpp:1219
3684msgid "Enable echo can_celation"
3685msgstr "Премахване на _ехото"
3686
3687#: ../src/gui/preferences.cpp:1219
3688msgid "If enabled, use echo cancelation."
3689msgstr "Автоматично махане на ехото."
3690
3691#: ../src/gui/preferences.cpp:1232 ../src/gui/preferences.cpp:1897
3692msgid "General Settings"
3693msgstr "Общи настройки"
3694
3695#: ../src/gui/preferences.cpp:1234
3696msgid "Enable _video support"
3697msgstr "Включване на поддръжката на _видео"
3698
3699#: ../src/gui/preferences.cpp:1234
3700#, fuzzy
3701msgid "If enabled, allows video during calls."
3702msgstr ""
3703"Ако е включено, се разрешава приемането на видео картина по време на "
3704"обаждане."
3705
3706#: ../src/gui/preferences.cpp:1238
3707msgid "Bandwidth Control"
3708msgstr "Контрол на скоростта на връзката"
3709
3710#: ../src/gui/preferences.cpp:1240
3711msgid "Maximum video _bandwidth (in kB/s):"
3712msgstr ""
3713
3714#: ../src/gui/preferences.cpp:1240
3715msgid ""
3716"The maximum video bandwidth in kbytes/s. The video quality and the number of "
3717"transmitted frames per second will be dynamically adjusted above their "
3718"minimum during calls to try to minimize the bandwidth to the given value."
3719msgstr ""
3720
3721#: ../src/gui/preferences.cpp:1245
3722msgid "Advanced Quality Settings"
3723msgstr "Допълнителни настройки за качество"
3724
3725#. Translators: the full sentence is Keep a minimum video quality of X %
3726#: ../src/gui/preferences.cpp:1248
3727msgid "Frame Rate"
3728msgstr "Честота на кадрите"
3729
3730#: ../src/gui/preferences.cpp:1248
3731msgid "Picture Quality"
3732msgstr "Качество на картината"
3733
3734#: ../src/gui/preferences.cpp:1248
3735msgid ""
3736"Choose if you want to favour speed or quality for the transmitted video."
3737msgstr ""
3738"Изберете, ако искате скоростта или качеството да взимат превес при "
3739"предаването на картина"
3740
3741#: ../src/gui/preferences.cpp:1432 ../src/gui/preferences.cpp:1454
3742msgid "Choose a Picture"
3743msgstr "Избор на снимка"
3744
3745#: ../src/gui/preferences.cpp:1838
3746msgid "Play sound for new voice mails"
3747msgstr "Пускане на звук при нова гласова поща"
3748
3749#: ../src/gui/preferences.cpp:1847
3750msgid "Play sound for new instant messages"
3751msgstr "Пускане на звук при ново съобщение"
3752
3753#: ../src/gui/preferences.cpp:1876
3754msgid "Ekiga Preferences"
3755msgstr "Настройки на Ekiga"
3756
3757#: ../src/gui/preferences.cpp:1891
3758msgid "General"
3759msgstr "Общи"
3760
3761#: ../src/gui/preferences.cpp:1892
3762msgid "Personal Data"
3763msgstr "Лична информация"
3764
3765#: ../src/gui/preferences.cpp:1903
3766msgid "Directory Settings"
3767msgstr "Настройки за базата данни с потребители"
3768
3769#: ../src/gui/preferences.cpp:1913
3770msgid "Sound Events"
3771msgstr "Звукови събития"
3772
3773#: ../src/gui/preferences.cpp:1917
3774msgid "Protocols"
3775msgstr "Протоколи"
3776
3777#: ../src/gui/preferences.cpp:1919
3778msgid "Network Settings"
3779msgstr "Мрежови настройки"
3780
3781#: ../src/gui/preferences.cpp:1924
3782msgid "SIP Settings"
3783msgstr "Настройки за SIP"
3784
3785#: ../src/gui/preferences.cpp:1929
3786msgid "H.323 Settings"
3787msgstr "Настройки за H.323"
3788
3789#: ../src/gui/preferences.cpp:1933
3790msgid "Codecs"
3791msgstr "Декодери"
3792
3793#: ../src/gui/preferences.cpp:1935
3794msgid "Audio Codecs"
3795msgstr "Звукови декодери"
3796
3797#: ../src/gui/preferences.cpp:1939
3798msgid "Video Codecs"
3799msgstr "Видео декодери"
3800
3801#: ../src/gui/preferences.cpp:1943
3802msgid "Devices"
3803msgstr "Устройства"
3804
3805#: ../src/gui/tools.cpp:169
3806#, fuzzy
3807msgid ""
3808"Please provide your username and password in order to be able to use the PC-"
3809"To-Phone service."
3810msgstr ""
3811"Моля, въведете първото си име и е-пощата в раздела за лична информация, за "
3812"да можете да се регистрирате в базата данни за потребители."
3813
3814#: ../src/gui/tools.cpp:296 ../src/gui/tools.cpp:318
3815msgid "PC-To-Phone Settings"
3816msgstr "Настройки на \"компютър към телефон\""
3817
3818#. Introduction label
3819#: ../src/gui/tools.cpp:309
3820#, fuzzy
3821msgid ""
3822"You can make calls to regular phones and cell numbers worldwide using Ekiga. "
3823"To enable this, you need to do three things. First create an account at the "
3824"URL below. Then enter your account number and password. Finally, activate "
3825"the registration below.\n"
3826"\n"
3827"The service will work only if your account is created using the URL in this "
3828"dialog."
3829msgstr ""
3830"Можете да се обаждате на обикновени и мобилни телефони по целия свят, като "
3831"използвате Ekiga и услугите на MicroTelco от Quicknet Technologies. За да "
3832"направите това, трябва да въведете номера на вашата MicroTelco сметка и "
3833"нейния ПИН. След това включете използването на услугата.\n"
3834"\n"
3835"Моля вземете сметката си от дадения по-долу адрес, иначе услугата няма да "
3836"работи."
3837
3838#: ../src/gui/tools.cpp:320
3839msgid "Account _number:"
3840msgstr "Номер на акаунта:"
3841
3842#: ../src/gui/tools.cpp:337
3843msgid "_Password:"
3844msgstr "_Парола:"
3845
3846#: ../src/gui/tools.cpp:356
3847msgid "Use PC-To-Phone service"
3848msgstr "Използване на PC-към-телефон услугата"
3849
3850#: ../src/gui/tools.cpp:368
3851#, fuzzy
3852msgid ""
3853"Click on one of the following links to get more information about your "
3854"existing Ekiga PC-To-Phone account, or to create a new account."
3855msgstr ""
3856"Проследете някоя от връзките по-долу за повече информация за сметката ви за "
3857"обаждания от компютър до телефон или за създаване на нова сметка."
3858
3859#: ../src/gui/tools.cpp:376
3860#, fuzzy
3861msgid "Get an Ekiga PC-To-Phone account"
3862msgstr "Получаване на сметка са разговори с компютър до телефон"
3863
3864#: ../src/gui/tools.cpp:389
3865msgid "Recharge the account"
3866msgstr "Презареждане на абонамент"
3867
3868#: ../src/gui/tools.cpp:402
3869msgid "Consult the balance history"
3870msgstr "Справка с баланса"
3871
3872#: ../src/gui/tools.cpp:415
3873msgid "Consult the calls history"
3874msgstr "Справка с историята на обажданията"
3875
3876#: ../src/gui/statusicon.cpp:99
3877#, fuzzy
3878msgid "_Call"
3879msgstr "Набиране"
3880
3881#, fuzzy
3882#~ msgid "If enabled, the splash screen will be displayed when Ekiga starts"
3883#~ msgstr ""
3884#~ "Ако е включено, при зареждане ще се показва стартовата картинка на Ekiga"
3885
3886#~ msgid "Show splash screen at startup"
3887#~ msgstr "Показване на стартова картинка на стартиране"
3888
3889#, fuzzy
3890#~ msgid "Cl_ear call"
3891#~ msgstr "Изчистване на неактивни обаждания"
3892
3893#~ msgid "C_onnect"
3894#~ msgstr "Свързване"
3895
3896#~ msgid "Create a new connection"
3897#~ msgstr "Създаване на нова връзка"
3898
3899#~ msgid "_Disconnect"
3900#~ msgstr "Прекъсване на връзката"
3901
3902#~ msgid "Close the current connection"
3903#~ msgstr "Затваряне на текущата връзка"
3904
3905#~ msgid "_Show splash screen"
3906#~ msgstr "Показване на начален екран"
3907
3908#~ msgid ""
3909#~ "If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
3910#~ "specified in the field above"
3911#~ msgstr ""
3912#~ "Ако е включено, всички постъпващи обаждания ще бъдат прехвърлени към "
3913#~ "хоста написан в полето отгоре"
3914
3915#~ msgid "_Connect"
3916#~ msgstr "_Набиране"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.