source: desktop/eel.HEAD.bg.po @ 277

Last change on this file since 277 was 277, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME

File size: 8.6 KB
Line 
1# Bulgarian translation for eel.
2# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com>, 2002. - updates, spellcheck
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: eel\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2005-10-24 11:35+0200\n"
14"PO-Revision-Date: 2005-02-15 09:20+0200\n"
15"Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: eel/eel-alert-dialog.c:114
23msgid "Image/label border"
24msgstr "Граница на изображение/етикет"
25
26#: eel/eel-alert-dialog.c:115
27msgid "Width of border around the label and image in the alert dialog"
28msgstr ""
29"Ширина на границата около етикета и изображението в прозореца за сигнал"
30
31#: eel/eel-alert-dialog.c:124
32msgid "Alert Type"
33msgstr "Вид на сигнала"
34
35#: eel/eel-alert-dialog.c:125
36msgid "The type of alert"
37msgstr "Вида на сигнала"
38
39#: eel/eel-alert-dialog.c:133
40msgid "Alert Buttons"
41msgstr "Бутони на сигнала"
42
43#: eel/eel-alert-dialog.c:134
44msgid "The buttons shown in the alert dialog"
45msgstr "Бутони показани в прозореца за сигнал"
46
47#: eel/eel-alert-dialog.c:198
48msgid "Show more _details"
49msgstr "Показва повече информация"
50
51#: eel/eel-canvas.c:1226 eel/eel-canvas.c:1227
52msgid "X"
53msgstr "X"
54
55#: eel/eel-canvas.c:1233 eel/eel-canvas.c:1234
56msgid "Y"
57msgstr "Y"
58
59#: eel/eel-editable-label.c:365
60msgid "Text"
61msgstr "Текст"
62
63#: eel/eel-editable-label.c:366
64msgid "The text of the label."
65msgstr "Текстът на етикет"
66
67#: eel/eel-editable-label.c:372
68msgid "Justification"
69msgstr "Подравняване"
70
71#: eel/eel-editable-label.c:373
72msgid ""
73"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
74"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
75"GtkMisc::xalign for that."
76msgstr ""
77"Подравняването на редовете на текста на етикета, един спрямо друг. Това НЕ "
78"влияе върху подравняването на етикета в рамките на заделеното му място. За "
79"това погледнете GtkMisc::xalign."
80
81#: eel/eel-editable-label.c:381
82msgid "Line wrap"
83msgstr "Прехвърляне"
84
85#: eel/eel-editable-label.c:382
86msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide."
87msgstr "Ако е зададено, думите от дълъг ред се прехвърлят на следващия."
88
89#: eel/eel-editable-label.c:389
90msgid "Cursor Position"
91msgstr "Положение на показалеца"
92
93#: eel/eel-editable-label.c:390
94msgid "The current position of the insertion cursor in chars."
95msgstr "Текущото положение на показалеца за вмъкване в символи."
96
97#: eel/eel-editable-label.c:399
98msgid "Selection Bound"
99msgstr "Граници на избора"
100
101#: eel/eel-editable-label.c:400
102msgid ""
103"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
104msgstr "Положението на другия край на избраното от показалеца в символи."
105
106#: eel/eel-editable-label.c:3069
107msgid "Select All"
108msgstr "Избиране на всичко"
109
110#: eel/eel-editable-label.c:3080
111msgid "Input Methods"
112msgstr "Методи за въвеждане"
113
114#: eel/eel-gconf-extensions.c:83
115#, c-format
116msgid ""
117"GConf error:\n"
118"  %s"
119msgstr ""
120"Грешка в GConf:\n"
121"  %s"
122
123#: eel/eel-gconf-extensions.c:87
124#, c-format
125msgid "GConf error: %s"
126msgstr "Грешка в GConf: %s"
127
128#: eel/eel-gconf-extensions.c:90
129msgid "All further errors shown only on terminal."
130msgstr "Всички останали грешки са показани само в конзолата."
131
132#: eel/eel-gconf-extensions.c:92
133msgid "GConf Error"
134msgstr "Грешка в GConf"
135
136#. localizers: These strings are part of the strftime
137#. * self-check code and must be changed to match what strtfime
138#. * yields. The first one is "%m/%d/%y, %I:%M %p".
139#.
140#: eel/eel-glib-extensions.c:1259
141msgid "01/01/00, 01:00 AM"
142msgstr "01/01/00, 01:00 AM"
143
144#. The second one is "%-m/%-d/%-y, %-I:%M %p".
145#: eel/eel-glib-extensions.c:1261
146msgid "1/1/00, 1:00 AM"
147msgstr "1/1/00, 1:00 AM"
148
149#. The third one is "%_m/%_d/%_y, %_I:%M %p".
150#: eel/eel-glib-extensions.c:1263
151msgid " 1/ 1/00,  1:00 AM"
152msgstr " 1/ 1/00,  1:00 AM"
153
154#: eel/eel-gnome-extensions.c:284
155msgid "No image was selected."
156msgstr "Няма избрано изображение."
157
158#: eel/eel-gnome-extensions.c:285
159msgid "You must click on an image to select it."
160msgstr "Трябва да щракнете върху изображение, за да го изберете."
161
162#: eel/eel-gnome-extensions.c:286
163msgid "No Selection Made"
164msgstr "Нищо не е избрано"
165
166#: eel/eel-mime-application-chooser.c:233
167msgid "Default"
168msgstr "Стандартно"
169
170#: eel/eel-mime-application-chooser.c:241
171msgid "Icon"
172msgstr "Икона"
173
174#: eel/eel-mime-application-chooser.c:250
175msgid "Name"
176msgstr "Име"
177
178#: eel/eel-mime-application-chooser.c:481
179msgid "<i>No applications selected</i>"
180msgstr "<i>Няма избрани програми</i>"
181
182#: eel/eel-mime-application-chooser.c:526 eel/eel-open-with-dialog.c:970
183#, c-format
184msgid "%s document"
185msgstr "%s документ"
186
187#: eel/eel-mime-application-chooser.c:536 eel/eel-open-with-dialog.c:983
188msgid "Unknown"
189msgstr "Непознат"
190
191#. first %s is filename, second %s is mime-type description
192#: eel/eel-mime-application-chooser.c:543
193#, c-format
194msgid "Select an application to open <i>%s</i> and others of type \"%s\""
195msgstr "Изберете програма, която да отваря <i>%s</i> и други от вида \"%s\""
196
197#: eel/eel-open-with-dialog.c:179 eel/eel-open-with-dialog.c:181
198#: eel/eel-open-with-dialog.c:226 eel/eel-open-with-dialog.c:228
199msgid "Could not run application"
200msgstr "Не може да се пусне програмата"
201
202#: eel/eel-open-with-dialog.c:192
203#, c-format
204msgid "Could not find '%s'"
205msgstr "Не може да се открие \"%s\""
206
207#: eel/eel-open-with-dialog.c:195 eel/eel-open-with-dialog.c:197
208msgid "Could not find application"
209msgstr "Не може да се открие програмата"
210
211#: eel/eel-open-with-dialog.c:294 eel/eel-open-with-dialog.c:296
212msgid "Could not add application"
213msgstr "Не може да се добави програмата"
214
215#: eel/eel-open-with-dialog.c:295
216msgid "Could not add application to the application database"
217msgstr "Не може да се добави програмата към базата данни с програми"
218
219#: eel/eel-open-with-dialog.c:409
220msgid "Select an Application"
221msgstr "Избор на програма"
222
223#: eel/eel-open-with-dialog.c:800
224msgid "Open With"
225msgstr "Отваряне с"
226
227#: eel/eel-open-with-dialog.c:832
228msgid "Select an application to view its description."
229msgstr "Изберете програма, за да видите нейното описание"
230
231#: eel/eel-open-with-dialog.c:857
232msgid "Use a _custom command"
233msgstr "Команда зададена от _потребителя"
234
235#: eel/eel-open-with-dialog.c:875
236msgid "_Browse..."
237msgstr "_Разглеждане..."
238
239#: eel/eel-open-with-dialog.c:897
240msgid "_Open"
241msgstr "_Отваряне"
242
243#: eel/eel-open-with-dialog.c:989
244#, c-format
245msgid "Open <i>%s</i> and other files of type \"%s\" with:"
246msgstr "Отваряне на <i>%s</i> и други файлове от вида \"%s\" с:"
247
248#: eel/eel-open-with-dialog.c:1020
249msgid "_Add"
250msgstr "_Добавяне"
251
252#: eel/eel-open-with-dialog.c:1021
253msgid "Add Application"
254msgstr "Добавяне на програма"
255
256#: eel/eel-stock-dialogs.c:216
257msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
258msgstr "Може да прекратите тази операция като натиснете \"Отказ\"."
259
260#: eel/eel-stock-dialogs.c:462 eel/eel-stock-dialogs.c:482
261msgid "Info"
262msgstr "Инфо"
263
264#: eel/eel-stock-dialogs.c:501
265msgid "Warning"
266msgstr "Предупреждение"
267
268#: eel/eel-stock-dialogs.c:514 eel/eel-stock-dialogs.c:537
269msgid "Error"
270msgstr "Грешка"
271
272#: eel/eel-stock-dialogs.c:567 eel/eel-stock-dialogs.c:602
273msgid "Question"
274msgstr "Въпрос"
275
276#: eel/eel-vfs-extensions.c:650
277msgid " (invalid Unicode)"
278msgstr " (невалиден уникод)"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.