source: desktop/deskbar-applet.HEAD.bg.po @ 553

Last change on this file since 553 was 553, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Пренареждам преводите според текущото положение в GNOME.

File size: 19.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of deskbar-applet
2# Copyright (C) 2005, 2006 THE deskbar-applet COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the deskbar-applet package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: deskbar-applet HEAD\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2006-02-07 11:14+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2006-02-07 12:11+0200\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: ../data/Deskbar_Applet.server.in.in.h:1
20msgid "An all-in-one action bar"
21msgstr "Универсална лента за търсене"
22
23#: ../data/Deskbar_Applet.server.in.in.h:2 ../deskbar/ui/About.py:22
24msgid "Deskbar"
25msgstr "Deskbar"
26
27#: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:1
28msgid "_About"
29msgstr "_Относно"
30
31#: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:2
32msgid "_Preferences"
33msgstr "_Настройки"
34
35#: ../data/prefs-dialog.glade.h:1
36msgid "<b>Focus</b>"
37msgstr "<b>Фокусиране:</b>"
38
39#: ../data/prefs-dialog.glade.h:2
40msgid "<b>Layout</b>"
41msgstr "<b>Представяне като:</b>"
42
43#: ../data/prefs-dialog.glade.h:3
44msgid "<b>Loaded Extensions</b>"
45msgstr "<b>Заредени приставки</b>"
46
47#: ../data/prefs-dialog.glade.h:4
48msgid "<b>Width</b>"
49msgstr "<b>Широчина:</b>"
50
51#: ../data/prefs-dialog.glade.h:5
52msgid ""
53"<i><small><b>Note:</b> Drag and drop an extension to change its order.</"
54"small></i>"
55msgstr ""
56"<i><small><b>Бележка:</b> Чрез влачене можете да промените подредбата на "
57"приставките.</small></i>"
58
59#: ../data/prefs-dialog.glade.h:6
60msgid "Button in panel with categorized list"
61msgstr "Бутон в панела с категоризиран списък"
62
63#: ../data/prefs-dialog.glade.h:7
64msgid "Deskbar Preferences"
65msgstr "Настройки"
66
67#: ../data/prefs-dialog.glade.h:8
68msgid "Entry in panel with simple list"
69msgstr "Елемент в панела с обикновен списък"
70
71#: ../data/prefs-dialog.glade.h:9
72msgid "Fixed _width:"
73msgstr "_Равноширок:"
74
75#: ../data/prefs-dialog.glade.h:10
76msgid "Searches"
77msgstr "Търсене"
78
79#: ../data/prefs-dialog.glade.h:11
80msgid "Use _all available space"
81msgstr "Запълване на _всичкото налично пространство"
82
83#: ../data/prefs-dialog.glade.h:12
84msgid "View"
85msgstr "Външен вид"
86
87#: ../data/prefs-dialog.glade.h:13
88msgid "_Keyboard shortcut to focus:"
89msgstr "_Бърз клавиш за фокусиране:"
90
91#: ../data/prefs-dialog.glade.h:14
92msgid "characters"
93msgstr "знаци"
94
95#: ../data/smart-bookmarks.glade.h:1
96msgid ""
97"<i><small><b>Note: </b>If that shortcut is a single letter (like <b>t</b>) "
98"you can also just type \"<b>something</b>\" and then press <b>Alt-t</b> in "
99"the deskbar.</small></i>"
100msgstr ""
101"<i><small><b>Бележка: </b>Ако бързият клавиш е всъщност един (напр. <b>т</"
102"b>), можете просто да напишете „<b>нещо</b>“ и след това да натиснете <b>Alt-"
103"т</b> в лентата.</small></i>"
104
105#: ../data/smart-bookmarks.glade.h:2
106msgid ""
107"<i><small><b>Note:</b> To use a shortcut (for example <b>wp</b>) to search "
108"for <b>something</b>, type \"<b>wp something</b>\" in the deskbar</small></"
109"i>."
110msgstr ""
111"<i><small><b>Бележка:</b> За да използвате бързи клавиши (напр. <b>дай</b>), "
112"за да търсете <b>нещо</b>, напишете „<b>дай нещо</b>“ в лентата</small></i>."
113
114#: ../data/smart-bookmarks.glade.h:3
115msgid "Shortcuts for Bookmarked Searches"
116msgstr "Бързи клавиши за отметките за търсене"
117
118#: ../deskbar/BrowserMatch.py:30 ../deskbar/handlers/beagle-live.py:107
119#, python-format
120msgid "Open History Item %s"
121msgstr "Отваряне от историята: %s"
122
123#: ../deskbar/BrowserMatch.py:32
124#, python-format
125msgid "Open Bookmark %s"
126msgstr "Отваряне на отметка %s"
127
128#. translators: First %s is the search engine name, second %s is the search term
129#: ../deskbar/BrowserMatch.py:81
130#, python-format
131msgid "Search <b>%(name)s</b> for <i>%(text)s</i>"
132msgstr "Търсене в <b>%(name)s</b> на <i>%(text)s</i>"
133
134#: ../deskbar/BrowserMatch.py:187
135msgid "Shortcut"
136msgstr "Бърз клавиш"
137
138#: ../deskbar/BrowserMatch.py:195
139msgid "Bookmark Name"
140msgstr "Име на отметка"
141
142#: ../deskbar/Categories.py:9
143#, python-format
144msgid "%s more result"
145msgid_plural "%s more results"
146msgstr[0] "Още %s резултат"
147msgstr[1] "Още %s резултата"
148
149#: ../deskbar/Categories.py:14
150msgid "Uncategorized"
151msgstr "Без категория"
152
153#: ../deskbar/Categories.py:19 ../deskbar/handlers/history.py:8
154msgid "History"
155msgstr "История"
156
157#: ../deskbar/Categories.py:31
158msgid "Documents"
159msgstr "Документи"
160
161#: ../deskbar/Categories.py:32
162#, python-format
163msgid "%s more document"
164msgid_plural "%s more documents"
165msgstr[0] "Още %s документ"
166msgstr[1] "Още %s  документа"
167
168#: ../deskbar/Categories.py:36
169msgid "Files"
170msgstr "Файлове"
171
172#: ../deskbar/Categories.py:37
173#, python-format
174msgid "%s more file"
175msgid_plural "%s more files"
176msgstr[0] "Още %s файл"
177msgstr[1] "Още %s файла"
178
179#: ../deskbar/Categories.py:41
180msgid "People"
181msgstr "Хора"
182
183#: ../deskbar/Categories.py:46
184msgid "Places"
185msgstr "Места"
186
187#: ../deskbar/Categories.py:47
188#, python-format
189msgid "%s more place"
190msgid_plural "%s more places"
191msgstr[0] "Още %s място"
192msgstr[1] "Още %s места"
193
194#: ../deskbar/Categories.py:51
195msgid "Actions"
196msgstr "Действия"
197
198#: ../deskbar/Categories.py:52
199#, python-format
200msgid "%s more action"
201msgid_plural "%s more actions"
202msgstr[0] "Още %s действие"
203msgstr[1] "Още %s действия"
204
205#: ../deskbar/Categories.py:56 ../deskbar/handlers/web_address.py:9
206msgid "Web"
207msgstr "Уеб"
208
209#: ../deskbar/Categories.py:61
210msgid "Web Search"
211msgstr "Търсене по уеб"
212
213#: ../deskbar/gtkexcepthook.py:21
214msgid "A programming error has been detected"
215msgstr "Възникна програмна грешка"
216
217#: ../deskbar/gtkexcepthook.py:22
218msgid ""
219"It probably isn't fatal, but should be reported to the developers "
220"nonetheless. The program may behave erratically from now on."
221msgstr "Вероятно не е фатална, но трябва да я докладвате на разработчиците. Възможно е програмата да не се държи стабилно."
222
223#: ../deskbar/gtkexcepthook.py:24
224msgid "Bug Detected"
225msgstr "Засечена е грешка"
226
227#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:20
228msgid "Beagle Live"
229msgstr "Beagle на живо"
230
231#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:21
232msgid "Search all of your documents (using Beagle), as you type"
233msgstr "Претърсване на всичките Ви документи (с Beagle) докато пишете"
234
235#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:48
236#: ../deskbar/handlers/email_address.py:27
237#, python-format
238msgid "Send Email to %s"
239msgstr "Пращане на е-поща на %s"
240
241#. translators: First %s is mail sender, second %s is mail subject.
242#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:58
243#, python-format
244msgid "Email from %s"
245msgstr "Е-писмо от %s"
246
247#. translators: This is a file.
248#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:66 ../deskbar/handlers/files.py:33
249#, python-format
250msgid "Open %s"
251msgstr "Отваряне на %s"
252
253#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:75
254#, python-format
255msgid "News from %s"
256msgstr "Новини от %s"
257
258#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:84
259#, python-format
260msgid "Note: %s"
261msgstr "Бележка: %s"
262
263#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:92
264#, python-format
265msgid "Conversation with %s"
266msgstr "Разговор с %s"
267
268#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:100
269#, python-format
270msgid "Calendar: %s"
271msgstr "Календар: %s"
272
273#. translators: This is used for unknown values returned by beagle
274#. translators: for example unknown email sender, or unknown note title
275#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:273
276#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:295
277msgid "?"
278msgstr "?"
279
280#: ../deskbar/handlers/beagle.py:19
281msgid "Beagle"
282msgstr "Beagle"
283
284#: ../deskbar/handlers/beagle.py:20
285msgid "Search all of your documents (using Beagle)"
286msgstr "Претърсване на всичките Ви документи (чрез Beagle)"
287
288#: ../deskbar/handlers/beagle.py:36
289#, python-format
290msgid "Search for %s using Beagle"
291msgstr "Търсене на %s чрез Beagle"
292
293#: ../deskbar/handlers/email_address.py:9
294msgid "Mail"
295msgstr "Поща"
296
297#: ../deskbar/handlers/email_address.py:10
298msgid "Send mail by typing a complete e-mail address"
299msgstr "Пращане на е-поща чрез пълният адрес на е-поща"
300
301#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:26
302msgid "You can set shortcuts for your searches."
303msgstr "Можете да задавате бързи клавиши за търсенето"
304
305#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:32 ../deskbar/handlers/galeon.py:21
306#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:33
307msgid "Web Bookmarks"
308msgstr "Отметки в уеб"
309
310#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:33 ../deskbar/handlers/galeon.py:22
311#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:34
312msgid "Open your web bookmarks by name"
313msgstr "Отваряне на отметките по име"
314
315#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:37 ../deskbar/handlers/galeon.py:26
316msgid "Web History"
317msgstr "История на уеб"
318
319#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:38 ../deskbar/handlers/galeon.py:27
320msgid "Open your web history by name"
321msgstr "Отваряне на елементите в историята по име"
322
323#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:42 ../deskbar/handlers/galeon.py:31
324#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:38
325msgid "Web Searches"
326msgstr "Търсене по уеб"
327
328#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:43 ../deskbar/handlers/galeon.py:32
329#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:39
330msgid "Search the web via your browser's search settings"
331msgstr "Търсене в уеб чрез настройките на уеб браузъра"
332
333#: ../deskbar/handlers/evolution.py:11
334msgid "You need to enable autocomplete in your mail preferences"
335msgstr ""
336"Трябва да включете автоматичното завършване в настройките на програмата си "
337"за е-поща"
338
339#: ../deskbar/handlers/evolution.py:13
340msgid "Autocompletion Needs to be Enabled"
341msgstr "Автоматичното завършване трябва да се включи"
342
343#: ../deskbar/handlers/evolution.py:14
344msgid ""
345"We cannot provide e-mail addresses from your address book unless "
346"autocompletion is enabled.  To do this, from your mail program's menu, "
347"choose Edit - Preferences, and then Autocompletion."
348msgstr ""
349"Адресите във Вашата адресна книга не могат да бъдат получавани, освен ако не "
350"включите автоматичното завършване. За да направите това, стартирайте "
351"програмата си за е-поща и от менюто отидете в Редактиране -> Настройки -> "
352"Автоматично завършване."
353
354#: ../deskbar/handlers/evolution.py:19
355msgid "Mail (Address Book)"
356msgstr "Поща (адресна книга)"
357
358#: ../deskbar/handlers/evolution.py:20
359msgid "Send mail to your contacts by typing their name or e-mail address"
360msgstr ""
361"Пращане на е-писмо до познати като напишете името или адресът им за е-поща"
362
363#. translators: First %s is the contact full name, second %s is the email address
364#: ../deskbar/handlers/evolution.py:45
365#, python-format
366msgid "Send Email to <b>%(name)s</b> (%(email)s)"
367msgstr "Пращане на е-писмо до <b>%(name)s</b> (%(email)s)"
368
369#: ../deskbar/handlers/files.py:14
370msgid "Files and Folders"
371msgstr "Файлове и папки"
372
373#: ../deskbar/handlers/files.py:15
374msgid "Open your files and folders by name"
375msgstr "Отваряне на файлове и папки по име"
376
377#: ../deskbar/handlers/files.py:52
378#, python-format
379msgid "Open folder %s"
380msgstr "Отваряне на папка %s"
381
382#: ../deskbar/handlers/google-live.py:19
383msgid ""
384"You need a Google account to use Google Live.  To get one, go to http://api."
385"google.com/\n"
386"\n"
387"When you have created your account, you should recieve a Google API key by "
388"mail.  Place this key in the file\n"
389"\n"
390"~/.gnome2/deskbar-applet/Google.key\n"
391"\n"
392"If you do not receive an API key (or you have lost it) in your account "
393"verification mail, then go to www.google.com/accounts and log in.  Go to api."
394"google.com, click \"Create Account\" and enter your e-mail address and "
395"password.  Your API key will be re-sent.\n"
396"\n"
397"Now download the developers kit and extract the GoogleSearch.wsdl file from "
398"it.  Copy this file to\n"
399"\n"
400"~/.gnome2/deskbar-applet/GoogleSearch.wsdl"
401msgstr ""
402"Необходим Ви е абонамент в Google, за да ползвате Google на живо. За да се "
403"регистрирате, посетете http://api.google.com/\n"
404"\n"
405"След абонирането си трябва да получите е-писмо с ключ за Google API. "
406"Запишете ключа във файла\n"
407"\n"
408"~/.gnome2/deskbar-applet/Google.key\n"
409"\n"
410"Ако не получите ключ за API или сте го загубили, посетете www.google.com/"
411"accounts и влезте с името и паролата си. Отидете на http://api.google.com, "
412"натиснете „Create Account“ (създаване на абонамент) и попълнете адреса си на "
413"е-поща и паролата си. Ключът Ви за API ще бъде пратен отново чрез е-поща.\n"
414"\n"
415"След това издърпайте комплекта за разработчици и разархивирайте файла "
416"GoogleSearch.wsdl. Копирайте го в:\n"
417"\n"
418"~/.gnome2/deskbar-applet/GoogleSearch.wsdl"
419
420#: ../deskbar/handlers/google-live.py:32
421msgid "Setting Up Google Live"
422msgstr "Настройки на Google на живо"
423
424#: ../deskbar/handlers/google-live.py:38
425msgid "You need to install the SOAPpy python module."
426msgstr "Трябва да инсталирате модула на Python - SOAPpy."
427
428#: ../deskbar/handlers/google-live.py:40
429msgid "You need the Google WSDL file."
430msgstr "Трябва Ви файлът от Google - WSDL."
431
432#: ../deskbar/handlers/google-live.py:42
433msgid "You need a Google API key."
434msgstr "Трябва Ви ключ за API-тата на Google."
435
436#: ../deskbar/handlers/google-live.py:48
437msgid "Google Search"
438msgstr "Търсене с Google"
439
440#: ../deskbar/handlers/google-live.py:49
441msgid "Search Google as you type"
442msgstr "Претърсване на Google докато пишете"
443
444#: ../deskbar/handlers/gtkbookmarks.py:12
445msgid "Files and Folders Bookmarks"
446msgstr "Файлове и отметки"
447
448#: ../deskbar/handlers/gtkbookmarks.py:13
449msgid "Open your files and folders bookmarks by name"
450msgstr "Отваряне на файловете и отметките Ви по име"
451
452#: ../deskbar/handlers/gtkbookmarks.py:31 ../deskbar/handlers/volumes.py:48
453#, python-format
454msgid "Open location %s"
455msgstr "Отваряне на местоположението %s"
456
457#: ../deskbar/handlers/history.py:9
458msgid "Recognize previously used searches"
459msgstr "Разпознаване на предишни търсения"
460
461#: ../deskbar/handlers/pathprograms.py:14
462msgid "Programs (Advanced)"
463msgstr "Програми (за напреднали)"
464
465#: ../deskbar/handlers/pathprograms.py:15
466msgid "Launch any program present in your $PATH"
467msgstr "Стартиране на всяка програма във Вашия път ($PATH)"
468
469#: ../deskbar/handlers/pathprograms.py:60
470#, python-format
471msgid "Execute %s"
472msgstr "Изпълняване на %s"
473
474#: ../deskbar/handlers/programs.py:14
475msgid "Programs"
476msgstr "Програми"
477
478#: ../deskbar/handlers/programs.py:15
479msgid "Launch a program by its name and/or description"
480msgstr "Стартиране на програма чрез име и/или описание"
481
482#: ../deskbar/handlers/programs.py:18
483msgid "Dictionary"
484msgstr "Речник"
485
486#: ../deskbar/handlers/programs.py:19
487msgid "Look up word definitions in the dictionary"
488msgstr "Търсене на превод или дефиниция на дума в речник"
489
490#: ../deskbar/handlers/programs.py:22
491msgid "Files and Folders Search"
492msgstr "Търсене на файлове и папки"
493
494#: ../deskbar/handlers/programs.py:23
495msgid "Find files and folders by searching for a name pattern"
496msgstr "Търсене на файлове и папки чрез шаблон за името им"
497
498#. translators: First %s is the programs full name, second is the executable name
499#. translators: For example: Launch Text Editor (gedit)
500#: ../deskbar/handlers/programs.py:72
501#, python-format
502msgid "Launch <b>%(name)s</b> (%(prog)s)"
503msgstr "Стартиране на <b>%(name)s</b> (%(prog)s)"
504
505#: ../deskbar/handlers/programs.py:86
506#, python-format
507msgid "Lookup %s in dictionary"
508msgstr "Търсене на %s в речник"
509
510#: ../deskbar/handlers/programs.py:94
511#, python-format
512msgid "Search for file names like %s"
513msgstr "Търсене на файлове с имена подобни на %s"
514
515#: ../deskbar/handlers/volumes.py:16
516msgid "Disks and Network Places"
517msgstr "Дискове и места по мрежата"
518
519#: ../deskbar/handlers/volumes.py:17
520msgid "Open disk drives, shared network places and similar resources by name"
521msgstr ""
522"Отваряне на дискови устройства, споделени папки по мрежата и подобни места "
523"по име"
524
525#: ../deskbar/handlers/volumes.py:44
526#, python-format
527msgid "Open network place %s"
528msgstr "Отваряне в мрежата на %s"
529
530#: ../deskbar/handlers/volumes.py:46
531#, python-format
532msgid "Open audio disk %s"
533msgstr "Отваряне на аудио диска %s"
534
535#: ../deskbar/handlers/web_address.py:10
536msgid "Open web pages by typing a complete web address"
537msgstr "Отваряне на уеб страница чрез пълния й уеб адрес"
538
539#: ../deskbar/handlers/web_address.py:36
540#, python-format
541msgid "Open the web page %s"
542msgstr "Отваряне на уеб страницата %s"
543
544#: ../deskbar/handlers/web_address.py:38
545#, python-format
546msgid "Open the location %s"
547msgstr "Отваряне на местоположението %s"
548
549#: ../deskbar/handlers/yahoo.py:15
550msgid "Yahoo! Search"
551msgstr "Търсене с Yahoo!"
552
553#: ../deskbar/handlers/yahoo.py:16
554msgid "Search Yahoo! as you type"
555msgstr "Претърсване на Yahoo! докато пишете"
556
557#: ../deskbar/ui/About.py:25
558msgid "An all-in-one action bar."
559msgstr "Универсална лента."
560
561#: ../deskbar/ui/About.py:28
562msgid "Deskbar Website"
563msgstr "Сайт на Deskbar"
564
565#. about.set_artists([])
566#. about.set_documenters([])
567#. translators: These appear in the About dialog, usual format applies.
568#: ../deskbar/ui/About.py:36
569msgid "translator-credits"
570msgstr ""
571"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
572"\n"
573"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
574"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
575"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
576
577#: ../deskbar/ui/DeskbarPreferencesUI.py:54
578msgid "_More..."
579msgstr "_Допълнителни..."
580
581#: ../deskbar/ui/completion/CompletionDeskbarUI.py:166
582msgid "No History"
583msgstr "Няма история"
584
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.