source: desktop/bug-buddy.HEAD.bg.po @ 45

Last change on this file since 45 was 45, checked in by zbrox, 16 years ago

muine (extras) playlist edition

  • обновен превод

tomboy (extras) thomas edition

  • поправени са грешките #123, #124, #125, #126
  • обновен превод

bug buddy (gnome 2.12) ant edition

  • поправена е грешка #127

sound juicer (gnome 2.12) jukebox edition

  • поправени са грешките #116, #117, #118, #119
  • обновен превод
File size: 31.6 KB
Line 
1# Bulgarian translation of bug-buddy
2# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: bug-buddy\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-07-14 05:22+0000\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-07-14 16:31+0300\n"
14"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
20
21#: ../src/bug-buddy.c:59
22msgid "Submit bug report"
23msgstr "Подаване на доклад за грешка"
24
25#: ../src/bug-buddy.c:60
26msgid "Only send report to yourself"
27msgstr "Изпращане на доклада само до мен"
28
29#: ../src/bug-buddy.c:61
30msgid "Save report to file"
31msgstr "Запазване на доклада във файл"
32
33#: ../src/bug-buddy.c:66
34msgid "crashed application"
35msgstr "забила програма"
36
37#: ../src/bug-buddy.c:67
38msgid "core file"
39msgstr "core файл"
40
41#: ../src/bug-buddy.c:68
42msgid "nothing"
43msgstr "нищо"
44
45#: ../src/bug-buddy.c:79
46msgid "Name of contact"
47msgstr "Име за контакт"
48
49#: ../src/bug-buddy.c:79
50msgid "NAME"
51msgstr "ИМЕ"
52
53#: ../src/bug-buddy.c:80
54msgid "Email address of contact"
55msgstr "Адрес на ел. поща за контакт"
56
57#: ../src/bug-buddy.c:80
58msgid "EMAIL"
59msgstr "ЕЛ. ПОЩА"
60
61#: ../src/bug-buddy.c:81
62msgid "Package containing the program"
63msgstr "Пакет, съдържащ програмата"
64
65#: ../src/bug-buddy.c:81
66msgid "PACKAGE"
67msgstr "ПАКЕТ"
68
69#: ../src/bug-buddy.c:82
70msgid "Version of the package"
71msgstr "Версия на пакета"
72
73#: ../src/bug-buddy.c:82
74msgid "VERSION"
75msgstr "ВЕРСИЯ"
76
77#: ../src/bug-buddy.c:83
78msgid "File name of crashed program"
79msgstr "Име на файл от забилата програма"
80
81#: ../src/bug-buddy.c:83 ../src/bug-buddy.c:85 ../src/bug-buddy.c:86
82msgid "FILE"
83msgstr "ФАЙЛ"
84
85#: ../src/bug-buddy.c:84
86msgid "PID of crashed program"
87msgstr "PID на забилата програма"
88
89#: ../src/bug-buddy.c:84
90msgid "PID"
91msgstr "PID"
92
93#: ../src/bug-buddy.c:85
94msgid "Core file from program"
95msgstr "Core файл от програмата"
96
97#: ../src/bug-buddy.c:86
98msgid "Text file to include in the report"
99msgstr "Текстов файл за включване в доклада"
100
101#: ../src/bug-buddy.c:87
102msgid "PID of the program to kill after the report"
103msgstr "PID на програмата за убиване след доклада"
104
105#: ../src/bug-buddy.c:87
106msgid "KILL"
107msgstr "УБИВАНЕ"
108
109#: ../src/bug-buddy.c:123
110#, c-format
111msgid "Could not find widget named %s at %s"
112msgstr "Не може да се намери графичен обект с име %s в %s"
113
114#: ../src/bug-buddy.c:234
115msgid ""
116"gdb has not finished getting the debugging information.\n"
117"Kill the gdb process (the stack trace will be incomplete)?"
118msgstr ""
119"gdb не е завършил получаването на информация.\n"
120"Убиване на процеса gdb (трасирането на стека няма да бъде пълно)?"
121
122#: ../src/bug-buddy.c:245 ../src/gdb-buddy.c:113
123msgid "gdb has already exited"
124msgstr "gdb вече съществува"
125
126#: ../src/bug-buddy.c:274
127msgid "Save Backtrace"
128msgstr "Запазване на \"backtrace\""
129
130#: ../src/bug-buddy.c:290
131msgid "Please wait while Bug Buddy saves the stack trace..."
132msgstr "Изчакайте докато Bug Buddy запази трасирането на стека..."
133
134#: ../src/bug-buddy.c:294
135#, c-format
136msgid ""
137"The stack trace was not saved in %s:\n"
138"\n"
139"%s\n"
140"\n"
141"Please try again, maybe with a different file name."
142msgstr ""
143"Трасирането на стека не е запазено в %s:\n"
144"\n"
145"%s\n"
146"\n"
147"Пробвайте отново, например с ново име"
148
149#: ../src/bug-buddy.c:380
150msgid "_Start Mailer"
151msgstr "_Стартиране на пощенската програма"
152
153#: ../src/bug-buddy.c:384
154msgid "_Send Report"
155msgstr "_Изпращане на доклад"
156
157#: ../src/bug-buddy.c:412
158msgid "Hide Debugging Options"
159msgstr "Скриване на опциите за изчистване на грешки"
160
161#: ../src/bug-buddy.c:413
162msgid "Show Debugging Options"
163msgstr "Показване на опциите за изчистване на грешки"
164
165#: ../src/bug-buddy.c:526
166msgid ""
167"$GNOME_CRASHED_APPNAME is deprecated.\n"
168"Please use the --appname command line argument instead."
169msgstr ""
170"$GNOME_CRASHED_APPNAME вече не се поддържа.\n"
171"Вместо това използвайте опцията на командния ред --appname."
172
173#: ../src/bug-buddy.c:540
174msgid ""
175"$GNOME_CRASHED_PID is deprecated.\n"
176"Please use the --pid command line argument instead."
177msgstr ""
178"$GNOME_CRASHED_PID вече не се поддържа.\n"
179"Вместо това използвайте опцията на командния ред --pid."
180
181#: ../src/bug-buddy.c:550
182msgid ""
183"To debug a process, the application name is also required.\n"
184"Please also supply an --appname command line argument."
185msgstr ""
186"За да изчиствате грешки, програмата трябва да има име.\n"
187"Добавете аргумент на командния ред с опцията --appname."
188
189#: ../src/bug-buddy.c:695
190#, c-format
191msgid ""
192"Bug Buddy could not load its user interface file (%s).\n"
193"Please make sure Bug Buddy was installed correctly."
194msgstr ""
195"Bug Buddy не може да зареди интерфейсния си файл (%s).\n"
196"Проверете дали Bug Buddy е правилно инсталиран."
197
198#: ../src/bug-buddy.c:719
199msgid ""
200"Bug Buddy could not update its bug information.\n"
201"The old one will be used."
202msgstr ""
203"Bug Buddy не успя да обнови информацията за грешките.\n"
204"Ще се използва старата."
205
206#: ../src/bug-buddy.desktop.in.in.h:1 ../src/bug-buddy-core.desktop.in.in.h:1
207msgid "Bug Report Tool"
208msgstr "Докладване за грешки"
209
210#: ../src/bug-buddy.desktop.in.in.h:2 ../src/bug-buddy-core.desktop.in.in.h:2
211msgid "Report a bug in GNOME-based applications"
212msgstr "Докладване за грешки в програми към GNOME"
213
214#: ../src/bug-buddy.glade.h:1
215msgid ""
216"\n"
217"Welcome to Bug Buddy, a bug reporting tool for GNOME. It will step you "
218"through the process of submitting a bug report.\n"
219"\n"
220"Please, select the kind of problem you want to report and press the \"Forward"
221"\" button:\n"
222msgstr ""
223"\n"
224"Добре дошли в Bug Buddy, инструмент за докладване на грешки в GNOME. Той ще "
225"Ви води през стъпките за изпращане на доклад за грешка.\n"
226"\n"
227"Изберете вида проблема, който искате да докладвате и натиснете бутона за "
228"следваща стъпка:\n"
229
230#: ../src/bug-buddy.glade.h:6
231msgid "*"
232msgstr "*"
233
234#: ../src/bug-buddy.glade.h:7
235msgid "<span size=\"xx-large\">Bug Buddy</span>"
236msgstr "<span size=\"xx-large\">Bug Buddy</span>"
237
238#: ../src/bug-buddy.glade.h:8
239msgid ""
240"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Bug Buddy update</span>\n"
241"\n"
242"The bug information that is stored on your system is outdated. Choosing "
243"\"Update\" will update it. Choosing \"Don't update\" will force the bug "
244"reporting to use old data.\n"
245msgstr ""
246"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Bug Buddy обновява информацията</"
247"span>\n"
248"\n"
249"Информацията за грешки, която се намира на системата Ви е остаряла. "
250"\"Актуализиране\" ще оправи това. Ако изберете \"Без актуализиране\", ще "
251"използвате старите данни.\n"
252
253#: ../src/bug-buddy.glade.h:12
254msgid "Advanced"
255msgstr "Допълнителни"
256
257#: ../src/bug-buddy.glade.h:13
258msgid "Assbarn Phenomenon"
259msgstr "Assbarn феномен"
260
261#: ../src/bug-buddy.glade.h:14
262msgid "Binary file:"
263msgstr "Двоичен файл:"
264
265#: ../src/bug-buddy.glade.h:15 ../src/united-states-of-bug-buddy.c:253
266msgid "Bug Buddy"
267msgstr "Bug Buddy"
268
269#: ../src/bug-buddy.glade.h:16
270msgid ""
271"Bug Buddy can send debugging information with your bug report.\n"
272"The correct options should have been selected for you automatically."
273msgstr ""
274"Bug Buddy може да изпрати информацията за изчистване на грешки с вашия "
275"доклад за грешка.\n"
276"Правилните опции трябва да са били избрани автоматично."
277
278#: ../src/bug-buddy.glade.h:18
279msgid ""
280"Bug Buddy is now collecting information on your crash to submit to a bug "
281"tracking system. This is an automated process, and may take a few minutes. "
282"When it is done, you can press 'Show Debugging Details' to see the "
283"information or press 'Forward' to move to the next step in the process."
284msgstr ""
285"Bug Buddy сега събира информация за забиването, за да я прати към система за "
286"следене на грешките. Това е автоматичен процес и може да отнеме няколко "
287"минути. Когато свърши, може да натиснете \"Показване на подробна информация "
288"за грешки\" за да видите информацията или да натиснете \"Напред\", за да се "
289"придвижите към следващата стъпка в процеса."
290
291#: ../src/bug-buddy.glade.h:19
292msgid ""
293"Bug Buddy uses email to submit the bug reports.\n"
294"Please choose how you would like Bug Buddy to send email."
295msgstr ""
296"Bug Buddy използва ел. поща за изпращане на доклад за грешка.\n"
297"Изберете как желаете Bug Buddy да изпраща поща."
298
299#: ../src/bug-buddy.glade.h:21
300msgid "Cc:"
301msgstr "Копие до:"
302
303#: ../src/bug-buddy.glade.h:22
304msgid "Core file"
305msgstr "Core файл"
306
307#: ../src/bug-buddy.glade.h:23
308msgid "D_ebug a crashed or running application (experts only)"
309msgstr ""
310"_Изчистване на грешки на забила или работеща програма (само за експерти)"
311
312#: ../src/bug-buddy.glade.h:24
313msgid "Debug"
314msgstr "Изч. гр."
315
316#: ../src/bug-buddy.glade.h:25 ../src/bugzilla.c:748 ../src/bugzilla.c:823
317#: ../src/bugzilla.c:854
318msgid "Description"
319msgstr "Описание"
320
321#: ../src/bug-buddy.glade.h:26
322msgid "Downloading files"
323msgstr "Теглят се файлове"
324
325#: ../src/bug-buddy.glade.h:27
326msgid "Email:"
327msgstr "Ел. поща:"
328
329#: ../src/bug-buddy.glade.h:28
330msgid "Include a text file"
331msgstr "Прикачване на текстов файл"
332
333#: ../src/bug-buddy.glade.h:29
334msgid "Just s_ave to a file so I can submit a bug report manually"
335msgstr "Запазва във файл, така че докладът да може да се изпрати ръчно"
336
337#: ../src/bug-buddy.glade.h:30
338msgid "Name:"
339msgstr "Име:"
340
341#: ../src/bug-buddy.glade.h:31
342msgid "Path of sendmail:"
343msgstr "Път до sendmail:"
344
345#: ../src/bug-buddy.glade.h:32
346msgid "Please choose a component, version, and severity level."
347msgstr "Изберете компонент, версия и ниво на тежест"
348
349#: ../src/bug-buddy.glade.h:33
350msgid ""
351"Please make any final corrections to the bug report.\n"
352"Notice that it will be shown at http://bugzilla.gnome.org\n"
353"It will include your name, e-mail address, and maybe\n"
354"some information about how the application crashed. If the\n"
355"document you were working on contained sensitive information,\n"
356"you may not want to submit this bug report"
357msgstr ""
358"Моля, направете последни корекции по доклада си за грешка.\n"
359"Забележете, че той ще бъде показан на http://bugzilla.gnome.org\n"
360"Ще включва вашето име, ел. поща адрес и може би информация\n"
361"за това как програмата е забила. Ако документа, върху който\n"
362"сте работили съдържа поверителна информация, може би\n"
363"не бихте искали да пускате този доклад"
364
365#: ../src/bug-buddy.glade.h:39
366msgid "Please make your bug report in English, if possible."
367msgstr "Съставете доклада за грешки на английски, ако е възможно"
368
369#: ../src/bug-buddy.glade.h:40
370msgid ""
371"Please select the product or application for the bug you wish to report."
372msgstr "Изберете продукт или програма, чийто грешка искате да докладвате."
373
374#: ../src/bug-buddy.glade.h:41
375msgid ""
376"Please take a minute to see if your bug is one of the most frequently "
377"reported bugs.\n"
378"If the bug is already reported, please do not report it again."
379msgstr ""
380"Проверете дали грешката не е от най-често изпращаните.\n"
381"Не я докладвайте повторно."
382
383#: ../src/bug-buddy.glade.h:43
384msgid ""
385"Please wait while Bug Buddy updates its list\n"
386"of products for the bug tracking systems."
387msgstr ""
388"Изчакайте докато Bug Buddy обнови списъка от\n"
389"продукти в системата за изчистване на грешки."
390
391#: ../src/bug-buddy.glade.h:45
392msgid "Process ID:"
393msgstr "ID на процеса:"
394
395#: ../src/bug-buddy.glade.h:46
396msgid "Save in:"
397msgstr "Запазване в:"
398
399#: ../src/bug-buddy.glade.h:47
400msgid "Save the report to..."
401msgstr "Запазване на доклада в..."
402
403#: ../src/bug-buddy.glade.h:48
404msgid "Saving: "
405msgstr "Запазва се:"
406
407#: ../src/bug-buddy.glade.h:49
408msgid "Sendmail Settings"
409msgstr "Настройки на Sendmail"
410
411#: ../src/bug-buddy.glade.h:50
412msgid "Severity:"
413msgstr "Тежест:"
414
415#: ../src/bug-buddy.glade.h:51
416msgid "Show _Applications"
417msgstr "Показване на _програмите"
418
419#: ../src/bug-buddy.glade.h:52
420msgid "Show _Debugging Details"
421msgstr "Показване на по_дробности за изчистване на грешки"
422
423#: ../src/bug-buddy.glade.h:53
424msgid "Show _Products"
425msgstr "Показване на п_родуктите"
426
427#: ../src/bug-buddy.glade.h:54
428msgid "Show most frequent bugs in:"
429msgstr "Показване на най-честите грешки в:"
430
431#: ../src/bug-buddy.glade.h:55
432msgid "Simple"
433msgstr "Обикновен"
434
435#: ../src/bug-buddy.glade.h:56
436msgid "Start"
437msgstr "Започване"
438
439#: ../src/bug-buddy.glade.h:57
440msgid "Stop"
441msgstr "Спиране"
442
443#: ../src/bug-buddy.glade.h:58
444msgid "Submit another bug"
445msgstr "Изпращане на друг доклад"
446
447#: ../src/bug-buddy.glade.h:59
448msgid "Summary"
449msgstr "Обобщение"
450
451#: ../src/bug-buddy.glade.h:60
452msgid "The _application does not function correctly"
453msgstr "Програмата не функционира правилно"
454
455#: ../src/bug-buddy.glade.h:61
456msgid "The _documentation is wrong"
457msgstr "Документацията е погрешна"
458
459#: ../src/bug-buddy.glade.h:62
460msgid "The _translation is wrong"
461msgstr "Преводът е грешен"
462
463#: ../src/bug-buddy.glade.h:63
464msgid "To:"
465msgstr "До:"
466
467#: ../src/bug-buddy.glade.h:64
468msgid "Use _sendmail directly"
469msgstr "Директно използване на sendmail"
470
471#: ../src/bug-buddy.glade.h:65
472msgid "Version:"
473msgstr "Версия:"
474
475#: ../src/bug-buddy.glade.h:66
476msgid "_Don't update"
477msgstr "_Без актуализиране"
478
479#: ../src/bug-buddy.glade.h:67
480msgid "_Request a missing feature"
481msgstr "_Искане за липсваща възможност"
482
483#: ../src/bug-buddy.glade.h:68
484msgid "_Update"
485msgstr "_Актуализиране"
486
487#: ../src/bug-buddy.glade.h:69
488msgid "component"
489msgstr "компонент"
490
491#: ../src/bug-buddy.glade.h:70
492msgid "desc"
493msgstr "опис."
494
495#: ../src/bug-buddy.glade.h:71
496msgid "email info"
497msgstr "инфо ел. поща"
498
499#: ../src/bug-buddy.glade.h:72
500msgid "finished"
501msgstr "завършено"
502
503#: ../src/bug-buddy.glade.h:73
504msgid "gdb"
505msgstr "gdb"
506
507#: ../src/bug-buddy.glade.h:74
508msgid "intro"
509msgstr "интро"
510
511#: ../src/bug-buddy.glade.h:75
512msgid "mail config"
513msgstr "настройки на пощата"
514
515#: ../src/bug-buddy.glade.h:76
516msgid "mostfreq"
517msgstr "най-чести"
518
519#: ../src/bug-buddy.glade.h:77
520msgid "product"
521msgstr "продукт"
522
523#: ../src/bugzilla.c:280
524#, c-format
525msgid "%d of %d"
526msgstr "%d от %d"
527
528#: ../src/bugzilla.c:722
529msgid "ID"
530msgstr "ID"
531
532#: ../src/bugzilla.c:736 ../src/bugzilla.c:805
533msgid "Product"
534msgstr "Продукт"
535
536#: ../src/bugzilla.c:742 ../src/bugzilla.c:848
537msgid "Component"
538msgstr "Компонент"
539
540#: ../src/bugzilla.c:899
541#, c-format
542msgid ""
543"Bug Buddy could not open '%s'.\n"
544"Please make sure Bug Buddy was installed correctly.\n"
545"\n"
546"Bug Buddy will now quit."
547msgstr ""
548"Bug Buddy не успя да отвори \"%s\".\n"
549"Проверете дали Bug Buddy е правилно инсталиран.\n"
550"\n"
551"Bug Buddy сега ще приключи работа."
552
553#: ../src/bugzilla.c:937
554msgid ""
555"Bug Buddy could not find any information on where to submit bugs.\n"
556"\n"
557"Please make sure Bug Buddy was installed correctly.\n"
558"\n"
559"Bug Buddy will now quit."
560msgstr ""
561"Bug Buddy не успя да намери информация къде да изпрати доклада за грешка.\n"
562"\n"
563"Проверете дали Bug Buddy е правилно инсталиран.\n"
564"\n"
565"Bug Buddy сега ще приключи работа."
566
567#: ../src/bugzilla.c:1021
568#, c-format
569msgid "Couldn't load icon for %s"
570msgstr "Неуспех при зареждане на иконата за %s"
571
572#: ../src/cell-renderer-uri.c:151
573msgid "URI"
574msgstr "URI"
575
576#: ../src/cell-renderer-uri.c:152
577msgid "URI to show when clicked."
578msgstr "URI за показване при натискане."
579
580#: ../src/cell-renderer-uri.c:159
581msgid "Visited"
582msgstr "Посетени"
583
584#: ../src/cell-renderer-uri.c:160
585msgid "If the URI has been visited before."
586msgstr "Ако URI е бил посещаван досега."
587
588#: ../src/gdb-buddy.c:84
589#, c-format
590msgid "Obtaining stack trace... (%d)"
591msgstr "Получава се трасировката на стека... (%d)"
592
593#: ../src/gdb-buddy.c:160
594#, c-format
595msgid ""
596"Unable to process core file with gdb:\n"
597"'%s'"
598msgstr ""
599"Не може да се обработи core файла с gdb:\n"
600"\"%s\""
601
602#: ../src/gdb-buddy.c:185
603#, c-format
604msgid ""
605"GDB was unable to determine which binary created\n"
606"'%s'"
607msgstr ""
608"GDB не успя да определи кой изпълним файл е създал\n"
609"\"%s\""
610
611#: ../src/gdb-buddy.c:215
612msgid "Error on read... aborting"
613msgstr "Грешка при четене... прекъсване"
614
615#: ../src/gdb-buddy.c:263
616msgid "Both a binary file and PID are required to debug."
617msgstr ""
618"За изчистването на грешки са необходими както PID, така и двоичен файл."
619
620#: ../src/gdb-buddy.c:284
621msgid "The binary file could not be found. Try using an absolute path."
622msgstr ""
623"Двоичният файл не може да бъде намерен. Опитайте с абсолютно описване на "
624"пътя."
625
626#: ../src/gdb-buddy.c:294
627msgid ""
628"GDB could not be found on your system.\n"
629"Debugging information will not be obtained."
630msgstr ""
631"Не е открит GDB във вашата система.\n"
632"Информацията за изчистване на грешки не може да бъде получена."
633
634#: ../src/gdb-buddy.c:302
635msgid ""
636"Could not find the gdb-cmd file.\n"
637"Please try reinstalling Bug Buddy."
638msgstr ""
639"Не може да се намери файла gdb-cmd.\n"
640"Пробвайте да преинсталирате Bug Buddy."
641
642#: ../src/gdb-buddy.c:310
643#, c-format
644msgid ""
645"There was an error running gdb:\n"
646"\n"
647"%s"
648msgstr ""
649"Има грешка при изпълнение на gdb:\n"
650"\n"
651"%s"
652
653#: ../src/save-buddy.c:83
654#, c-format
655msgid "Could not read symbolic link information for %s"
656msgstr "Неуспех при прочитане на информацията за символната връзка %s"
657
658#: ../src/save-buddy.c:125
659msgid "The file has too many symbolic links."
660msgstr "Файлът има прекалено много символни връзки"
661
662#: ../src/save-buddy.c:268
663msgid "Main loop isn't running!"
664msgstr "Основният цикъл не се изпълнява!"
665
666#: ../src/save-buddy.c:284
667#, c-format
668msgid "Error setting up sigchld handler: %s"
669msgstr "Грешка при определяне кой ще обработва sigchld: %s"
670
671#: ../src/save-buddy.c:387
672msgid "Invalid filename."
673msgstr "Невалидно име на файла."
674
675#: ../src/save-buddy.c:412
676#, c-format
677msgid ""
678"There already exists a file name '%s'.\n"
679"\n"
680"Do you wish to overwrite this file?"
681msgstr ""
682"Вече съществува файл с име \"%s\".\n"
683"\n"
684"Да бъде ли презаписан?"
685
686#: ../src/save-buddy.c:417
687msgid "_Overwrite"
688msgstr "_Презаписване"
689
690#: ../src/save-buddy.c:516
691msgid "Could not create a backup file."
692msgstr "Не може да се създаде резервно копие."
693
694#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:56
695msgid "Welcome to Bug Buddy"
696msgstr "Добре дошли в Bug Buddy"
697
698#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:57
699msgid "Collecting debug info"
700msgstr "Събиране на информация за грешката"
701
702#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:58
703msgid "Select a Product or Application"
704msgstr "Избиране на продукт или програма"
705
706#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:59
707msgid "Select a Component"
708msgstr "Избиране на компонент"
709
710#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:60
711msgid "Frequently Reported Bugs"
712msgstr "Често докладвани грешки"
713
714#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:61
715msgid "Bug Description"
716msgstr "Описание на грешката"
717
718#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:62
719msgid "Mail Configuration"
720msgstr "Настройки на пощата"
721
722#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:63
723msgid "Confirmation"
724msgstr "Потвърждение"
725
726#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:64
727msgid "Finished!"
728msgstr "Завършено!"
729
730#. Translators should localize the following string
731#. * which will give them credit in the About box.
732#. * E.g. "Fulano de Tal <fulano@detal.com>"
733#.
734#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:243
735msgid "translator_credits-PLEASE_ADD_YOURSELF_HERE"
736msgstr ""
737"Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>\n"
738"Владимир Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
739"\n"
740"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
741"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
742"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
743
744#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:257
745msgid "The graphical bug reporting tool for GNOME."
746msgstr "Графичен инструмент за докладване на грешки в GNOME."
747
748#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:274
749msgid "The lame Bug Buddy web page"
750msgstr "Недомислената уеб страница на Bug Buddy"
751
752#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:419
753msgid "Please enter your name."
754msgstr "Въведете вашето име."
755
756#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:428
757msgid "Please enter a valid email address."
758msgstr "Въведете валиден адрес на ел. поща."
759
760#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:437
761#, c-format
762msgid ""
763"'%s' doesn't seem to exist.\n"
764"\n"
765"Please check the path to sendmail again."
766msgstr ""
767"\"%s\" не съществува.\n"
768"\n"
769"Проверете отново пътя до sendmail."
770
771#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:461
772msgid "Please enter a valid email command."
773msgstr "Въведете валидна команда за ел. поща."
774
775#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:537
776msgid "The specified file does not exist."
777msgstr "Указаният файл не съществува."
778
779#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:543
780#, c-format
781msgid "File is of type: %s"
782msgstr "Файлът е от тип: %s"
783
784#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:547
785#, c-format
786msgid ""
787"'%s' is a %s file.\n"
788"\n"
789"Bug Buddy can only submit plaintext (text/*) files."
790msgstr ""
791"\"%s\" е файл %s.\n"
792"\n"
793"Bug Buddy може да изпаща само файлове с обикновен текст (text/*)."
794
795#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:560
796msgid "You must include a comprehensible subject line in your bug report."
797msgstr "Трябва да включите понятна тема на доклада за грешка."
798
799#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:569
800msgid "You must include a comprehensible description in your bug report."
801msgstr "Трябва да включите понятно описание в доклада за грешка."
802
803#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:616
804msgid "Please wait while Bug Buddy saves your bug report..."
805msgstr "Почакайте докато Bug Buddy запазва доклада за грешка..."
806
807#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:620
808#, c-format
809msgid ""
810"The bug report was not saved in %s:\n"
811"\n"
812"%s\n"
813"\n"
814"Please try again, maybe with a different file name."
815msgstr ""
816"Докладът за грешка не е запазен в %s:\n"
817"\n"
818"%s\n"
819"\n"
820"Пробвайте отново, например с ново име"
821
822#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:628
823#, c-format
824msgid "Your bug report was saved in %s"
825msgstr "Докладът ви е запазен в %s"
826
827#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:636
828msgid "Please wait while Bug Buddy submits your bug report..."
829msgstr "Почакайте докато Bug Buddy подава доклада за грешка..."
830
831#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:640
832#, c-format
833msgid ""
834"There was an error submitting the bug report:\n"
835"\n"
836"%s"
837msgstr ""
838"Имаше грешка при подаването на доклада за грешка:\n"
839"\n"
840"%s"
841
842#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:647
843#, c-format
844msgid ""
845"Your bug report has been submitted to:\n"
846"\n"
847"        <%s>\n"
848"\n"
849"Bug reporting is an important part of making Free Software. Thank you for "
850"helping."
851msgstr ""
852"Вашият доклад за грешка е подаден към:\n"
853"\n"
854"        <%s>\n"
855"\n"
856"Съобщаването на грешки е важна част от създаването на свободен софтуер. "
857"Благодарим Ви за помощта."
858
859#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:885
860msgid "Please, select the core file or running application to debug."
861msgstr "Изберете, в коя програма или core файл да изчиствате грешки."
862
863#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:895
864#, c-format
865msgid ""
866"%s\n"
867"\n"
868"Notice that the software you are running (%s) is older than six months.\n"
869"You may want to consider upgrading to a newer version of %s system"
870msgstr ""
871"%s\n"
872"\n"
873"Забележете, че софтуерът, който върви (%s) е по-стар от 6 месеца.\n"
874"Би било добре да го обновите с по-нова версия на %s система"
875
876#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:965
877msgid "Please choose a product for your bug report."
878msgstr "Трябва да зададете продукт във вашия доклад."
879
880#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:969
881#, c-format
882msgid "Please choose a component, version, and severity level for product %s"
883msgstr "Изберете компонент, версия и ниво на тежест за продукта %s"
884
885#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:978
886msgid "Please choose an application for your bug report."
887msgstr "Избиране на програма за докладване."
888
889#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:982
890#, c-format
891msgid ""
892"Please choose a component, version, and severity level for application %s"
893msgstr "Изберете компонент, версия и ниво на тежест за програмата %s"
894
895#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:996
896msgid ""
897"This Application has bug information, but Bug Buddy doesn't know about it. "
898"Please choose another application."
899msgstr ""
900"Програмата има информация за грешки, но Bug Buddy не знае за нея. Моля, "
901"изберете друга програма."
902
903#: ../src/united-states-of-bug-buddy.c:1037
904msgid "You must specify a component for your bug report."
905msgstr "Трябва да укажете компонент във вашия доклад."
906
907#: ../bug-buddy.schemas.in.h:1
908msgid "Bug reporter name"
909msgstr "Име на докладващия"
910
911#: ../bug-buddy.schemas.in.h:2
912msgid "Email Address"
913msgstr "Ел. поща"
914
915#: ../bug-buddy.schemas.in.h:3
916msgid ""
917"Email Address for submiting bug reports to GNOME Bugzilla. This address will "
918"be used for correspondence regarding the bug you are submitting. If you "
919"already have a GNOME Bugzilla account, please use it as your Email Address."
920msgstr ""
921"Ел. поща за пускането на доклади за грешки в GNOME Bugzilla. Това писмоще "
922"бъде използвано за следене на грешката, която сте докладвали. Ако вече имате "
923"акаунт в GNOME Bugzilla, моля, използвайте го като адрес за ел. поща."
924
925#: ../bug-buddy.schemas.in.h:4
926msgid "File to save bug reports"
927msgstr "Файл за запазване на доклади"
928
929#: ../bug-buddy.schemas.in.h:5
930msgid ""
931"File where you want to save your bug report in order to submit it later."
932msgstr ""
933"Файл, в който искате да запазите вашия доклад за грешка, за да го пратите по-"
934"късно."
935
936#: ../bug-buddy.schemas.in.h:6
937msgid "Last time Bug Buddy checked for updates"
938msgstr "Последния път, когато Bug Buddy провери за обновявания"
939
940#: ../bug-buddy.schemas.in.h:7
941msgid "Path in your local filesystem where sendmail or equivalent is located."
942msgstr ""
943"Път в локалната файлова система, където е sendmail или негов еквивалент."
944
945#: ../bug-buddy.schemas.in.h:8
946msgid "Path to sendmail like mailer program"
947msgstr "Път до програмата sendmail"
948
949#: ../bug-buddy.schemas.in.h:9
950msgid "Real name of user reporting the bug."
951msgstr "Истинско име на потребителя докладващ грешката."
952
953#: ../bug-buddy.schemas.in.h:10
954msgid ""
955"This is the last time (UNIX timestamp) when Bug Buddy checked for updates of "
956"Bugzilla information."
957msgstr ""
958"Това е последния път (UNIX отбелязване на времето), когато Bug Buddy провери "
959"за обновявания на Bugzilla информацията."
960
961#: ../bug-buddy.schemas.in.h:11
962msgid ""
963"Use sendmail for submitting bug reports to GNOME Bugzilla. Right now, this "
964"is the only supported method."
965msgstr ""
966"Използва sendmail за подаване на рапорти за грешки към GNOME Bugzilla. За "
967"сега, това е единствения поддържан метод."
968
969#: ../bug-buddy.schemas.in.h:12
970msgid "Use sendmail to send bug reports"
971msgstr "Използва sendmail, за да изпраща доклади"
972
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.